Page 1


Tbilisis saxelmwifo samxatvro akademia saxviTi xelovnebis fakulteti grafikis mimarTuleba magistratura, I kursi ilustraciebi da dizaini: Tamar TaTelaZe foto: guram wibaxaSvili teqsti: oTar yaralaSvili mimarTulebis xelmZRvaneli: Tamaz varvariZe pedagogi: oTar yaralaSvili Tbilisi, 2009 daxmarebisTvis madlobas vuxdiT guram wibaxaSvils


Sarl pero

Tamar TaTelaZis ilustraciebiT

Tbilisis saxelmwifo samxatvro akademia


iyo da ara iyo ra, iyo erTi patara gogo. gogos erTi wiTeli qudi hqonda, bebiis naGuqari. dRe da Rame am qudiT dadioda, amitom yvela wiTelqudas eZaxda. erTxel wiTelqudas bebia avad gaxda. wiTelqudam gadawyvita, waval, bebias movinaxuleb da wamalsac mivutano. wamali jibeSi Gaido, Gaawyo kalaTaSi vaSli, namcxvari da erTi qila Tafli da gzas gaudga.


sad iyo da sad ara, gzaSi mgeli Semoxvda. _ saiT midixar, wiTelqudao? _ bebia gamixda avad, wamali unda mivutanoo. _ ra yoGaRi gogo yofilxar! sad cxovrobs Seni bebiao? _ ai, gadaRma TeTri saxli rom moGans, im saxlSio, _ daanaxa wiTelqudam. _ aba, rom mixval, bebia momikiTxe. me unda gaviqce, saswrafo saqmeebi maqvso, _ daemSvidoba mgeli da ukanmouxedavad mokurcxla.


sinamdvileSi mgels saqmeebi ki ar hqonda, bebiis SeWmas apirebda. miirbina bebiis saxlTan da karze daakakuna. _ vin ariso? _ ikiTxa bebiam. _ me var, Seni SviliSvili wiTelqudao, _ upasuxa mgelma wvrili xmiT. _ Gamoswie saxeluri da kari gaiReba, me avada var da ver vdgebio, _ dauZaxa bebiam. Gamoswia mgelma saxeluri da kari gaiRo.


oTaxSi rom Sevida, mgelma sawyal bebias xmis amoRebac ar acala, maSinve eca da Tvalis daxamxamebaSi gadasansla. mere bebiis magivrad loginSi Gawva, sabani kisramde gadaifara da wiTelqudas dauwyo lodini.


amasobaSi wiTelquda tyeSi yvavilebs krefda da Seagvianda. bolos, rogorc iqna, miaRwia bebiis saxls da karze daakakuna. _ vin ariso? _ ikiTxa Signidan mgelma. _ me var, wiTelqudao. _ Gamoswie saxeluri da kari gaiReba, me avada var da ver vdgebio, _ Tavi moisawyla mgelma. _ Gamoswia saxeluri wiTelqudam da karic gaiRo.


bebiis magivrad loginSi mgeli rom dainaxa, wiTelquda saSinlad Sewuxda. sawyali bebia, ras gavs, adamianis feri aRar adevso. _ bebia, bebia, ratom gaqvs aseTi didi Tvalebio? _ imitom rom ukeT daginaxoo, _ ar daibna mgeli. _ bebia, bebia, ratom gaqvs aseTi didi yurebio? _ Gaacivda wiTelquda. _ imitom rom ukeT mogisminoo!


_ bebia, bebia, ratom gaqvs aseTi didi pirio? _ imitom rom ukeT Gagylapoo! _ daiRriala mgelma, wamoxta loginidan da wiTelqudac Tvalis daxamxamebaSi gadasansla.


kidev kargi, am dros erTi monadire movida bebiasTan stumrad. mucelgaberili mgeli rom dainaxa, maSinve mixvda, raSic iyo saqme.


_ axlave gamouSvi orive, Torem Sav dRes dagayenebo! _ daemuqra mgels. mgelsac raRa darGenoda, gamouSva muclidan bebiaca da wiTelqudac da kudamoZuebuli gaiqca tyeSi.


bebiam da wiTelqudam monadires didi madloba gadauxades da namcxvriani GaiT gaumaspinZldnen. bebiam wiTelqudas motanili wamali dalia Tu ara, maSinve gamojanmrTelda da mas mere avad aRar gamxdara. wiTelquda mainc xSir-xSirad akiTxavda xolme, magram mgeli aRarasodes Sexvedria.


Red riding-hood  

....................................

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you