Page 1

Hengelsport rond de domstad M a g a z i n e v a n d e a l g e m e n e u t r e c h t s e h e n g e l a a r s v e r e n i g i n g € 2,95

nummer 172 MAART 2011 32e jaargang

leden­vergadering 11 april Voornvissen in havens Over de kwabaal

Hengelsport rond de Domstad is een gezamenlijke uitgave van de Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging in samenwerking met uitgeverij Vipmedia te Breda.


MAARSSEN

SANDERS HENGELSPORT MAARSSEN IS VERBOUWD DE BESTAANDE WINKEL IS RUIM 100 M2 GROTER EN HET ASSORTIMENT NOG UITGEBREIDER, ZODAT WIJ U NOG BETER VAN DIENST KUNNEN ZIJN IN ONZE RUIM OPGEZETTE WINKEL.

DAAROM HOUDEN WIJ OP 9 APRIL EEN

FEESTELIJKE OPENING

MET

20% KORTING OP DE GEHELE COLLECTIE

TUINBOUWWEG 23 MAARSSEN

TEL: 0346 - 287500

WWW.SANDERS-HENGELSPORT.NL


AUHV-magazine nieuwe stijl

Z

oals u misschien al op de website van onze vereniging heeft kunnen lezen, zal in samenwerking met Vipmedia uit Breda een geheel nieuw verenigingsblad worden uitgegeven. Vipmedia is ondermeer uitgever van de bekende hengelsportbladen Beet, Karper en Rovers. U kunt zich voorstellen dat wij met deze samenwerking bijzonder verheugd zijn. Naast het nodige verenigingsnieuws en eigen artikelen, zal de resterende ruimte gevuld worden door Vipmedia. Gezien hun ervaring en deskundigheid mogen wij het nodige verwachten aan spannende hengelsportartikelen en productinformatie. En dit vergezeld van kleurrijke beelden en fotografie. Kortom, een modern en ‘glossy’ verenigingsblad dat zeker in de smaak zal vallen bij onze leden. Als bestuur van de AUHV wensen wij u op voorhand veel lees- en kijkplezier.

COLOFON

De Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging werd 5 april 1925 opgericht en bij Koninklijk Besluit goedgekeurd op 8 mei 1940. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. V ‑ 40476822. De AUHV is aangesloten bij Federatie Gooi & Eemland van “Sportvisserij Nederland”. 32e jaargang:

Oplage: Omslagfoto:

nummer 172, maart 2011 Hengelsport rond de Domstad verschijnt in maart, juni en oktober. 8625. Havenvissen, Adri van de Giessen

Adreswijzigingen, opzeggingen etc. Uitsluitend schriftelijk, onder vermelding van uw lidnummer (zie adreswikkel of www.auhv.nl ) doorgeven via: e-mail info@auhv.nl, of schriftelijk naar AUHV ledenadministratie, Beerze 20, 3961 HC Wijk bij Duurstede. Bestuur Voorzitter (waarnemend): E. Broekhuizen (Edward) Secretaris/ledenadm.: C.J. van de Burgt (Jim), 0343-410 446 (*), Beerze 20, 3961 HC Wijk bij Duurstede. Penningmeester: H.G. Ederveen (Henny) Bestuursleden: O. Bogerd (Omar), L. Harmsen (Leo), G. Raaphorst (Gerard), F. van Schaik (Fred), W.F. (Wim) Huisen. (*) antwoordapparaat Internet: www.auhv.nl Info Vliegvisgroep “The Leader”: www.vliegvisgroep-the-leader. com Info AUHV Roofvisgroep: roofvisgroep@auhv.nl Uitgever:

AUHV, in samenwerking met: Vipmedia Publishing & Services, Takkebijsters 57a, 4817 BL Breda, tel. 076-530 1729 Directie: Jan Diepenbroek, Ed Bruijns Hoofdredacteur: Pierre Bronsgeest Redactie: Fred van Schaik, redactie@auhv.nl Advertenties: John Huussen, Alex Boom, 076-530 1725 Druk:

Em de Jong, Baarle Nassau

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van AUHV/uitgever. Opname in een leesportefeuille is niet toegestaan. De redactie werkt onafhankelijk van welke organisatie dan ook. De redactie en de uitgever zijn tevens niet verantwoordelijk voor de inhoud van geplaatste advertenties. Onge‑ vraagd aan ons toegezonden redactionele tekst en/of foto’s worden niet geretour‑ neerd. Plaatsing van die informatie is voorbehouden aan de redactie.

Inhoud Voorwoord-colofon

3

Van het bestuur

4

Jaarverslag 2010

5

AUHV nieuws

7

Langs de waterkant: kwabaal

8

Wedstrijdnieuws

11

Pennen in de schemering

12

Barbeelvissen op de Waal

14

Girlpower

18

Feedervissen

24

Gooische rovers

28

Spectaculaire tonijnvangsten

36

Roofvissen in Utrecht

41

Voornvissen in de haven

42

Welkom bij de AUHV

46

In het verenigingskatern treft u een oproep aan voor de Algemene Leden Vergadering op 11 april aanstaande. Een belangrijke vergadering voor onze vereniging gezien de te nemen besluiten. Wij hopen dan ook dat wij onze leden in groten getale op deze avond mogen ontvangen. Een zo breed mogelijk besluitvormingsproces bevordert tenslotte het democratische gehalte van onze vereniging. Een grote opkomst zal bovendien een stimulans en erkenning zijn voor de vrijwilligers die veel tijd en energie steken in activiteiten in het belang van onze vereniging, gericht op uw hengelsportmogelijkheden.

Edward Broekhuizen, waarnemend voorzitter

Hengelsport rond de Domstad 0311 3


Van het bestuur

Ledenvergadering maandag 11 april 2011 in Houten

Het bestuur van de Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging (AUHV) nodigt u uit voor de ledenvergadering, die op maandag 11 april aanstaande zal worden gehouden in Restaurant ‘De Engel’, Burgemeester Wallerweg 2 te Houten. Voor een routebeschrijving zie www.auhv.nl. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De vergadering begint om 20.00 uur. Toegang uitsluitend op vertoon van uw AUHV bewijs van lidmaatschap 2011. Agenda 1. Opening. 2. Ingekomen stukken. Vragen die behandeld moeten worden op de vergadering dienen schriftelijk ingediend te worden bij het bestuur en dienen hiervoor uiterlijk 2 weken vóór de vergadering bij de secretaris ontvangen te zijn. 3. Mededelingen. 4. Verslag vorige ledenvergadering. Het verslag van de vergadering van 29 maart 2010 is gepubliceerd in Hengelsport rond de Domstad nr. 2010-2. Beantwoording vraag Carel van Blijderveen. Het bestuur heeft besloten bij beëindiging van visrechten geen vis (aan het gesloten watersysteem van Plas Vechten) te onttrekken en elders uit te zetten wegens de kans op verspreiding van visziektes.

AUHV zoekt nieuwe voorzitter

Afgelopen voorjaar nam Krijn Verweij afscheid als voorzitter van de AUHV. Het bestuur zoekt naar kandidaten om zijn plaats in te nemen.

D

e nieuwe voorzitter van de AUHV (Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging) geeft leiding aan het bestuur en aan de vrijwilligers van de vereniging. Hoofdtaak is het waarborgen van de toekomst van de vereniging, waardoor meer dan 8.500 aangesloten leden kunnen (blijven) vissen in meer dan 3.000 hectare aan eigen viswater. Kernpunten hierbij zijn: contacten met professionele partners, het behoud/uitbreiding van viswaterareaal, behoud/uitbreiding van vismogelijkheden, werving en behoud van leden en gezonde verenigingsfinanciën. Dit op basis van de geformuleerde toekomstvisie van de AUHV.

4 Hengelsport rond de Domstad 0311

5. Jaarverslag 2010. Zie elders in dit blad. 6. Financiële zaken • Verslag Kascontrolecommissie • Financieel verslag 2010 Het verslag is vanaf 2 weken vóór de vergadering opvraagbaar via de penningmeester en zal op de vergadering ter inzage liggen. • Begroting 2011 7. Verkiezing leden Kascontrolecommissie 8. Verkiezing bestuursleden Aftredend en herkiesbaar is bestuurslid Leo Harmsen, hij stelt zich herkiesbaar. Volgens het rooster van aftreden waren ook de voorzitter en een bestuurslid aftredend. Voor beide functies zijn vacatures. Leden (en niet-leden) die zich hiervoor kandidaat willen stellen, kunnen zich schriftelijk aanmelden voorzien van motivatie, ervaring en kennis. Meer informatie is verkrijgbaar via de secretaris. 9. Wat verder ter tafel komt. Behandeling van schriftelijk ingediende vragen. 10. Rondvraag 11. Sluiting Het bestuur

De nieuwe AUHV-voorzitter leidt de bestuursvergaderingen, bepaalt samen met het bestuur het beleid en toekomst van de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging zowel in- als extern. Algemene functie-eisen - Heeft affiniteit met de recreatievisserij; - Is in staat bestuur, vrijwilligers (en leden) op de vastgestelde doelen te richten; - Is in staat de AUHV intern en extern te vertegenwoordigen; - Onderhoudt goede contacten met (overheids)instanties; - Heeft inzicht in bestuurlijke processen. Misschien is deze functie niets voor u, maar kent u een geschikt persoon (hoeft geen lid te zijn)? Vraag deze dan contact op te nemen met ons. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris, Jim van de Burgt, via secretaris@auhv.nl

Het bestuur


Jaarverslag 2010 AUHV Leden Het ledenbestand van de vereniging is met 8.527 leden wederom licht gestegen t.o.v. vorige jaren. Blijkbaar is de sportvisserij weer populairder aan het worden, een trend die ook nationaal valt waar te nemen. Vergunningen Vanaf 2010 is het via de AUHV website mogelijk om allerlei visdocumenten te bestellen en veilig af te rekenen. Er zijn ruim 300 bestellingen via de site geplaatst.

Bestuur De vereniging heeft dit jaar afscheid genomen van

haar voorzitter Krijn Verweij, die 21 jaar actief is geweest voor de AUHV. De ledenvergadering heeft hem op voordracht van het bestuur benoemd tot erelid. De vrijwilligers Ries Boele en Gradus Koopman die beiden tientallen jaren actief zijn geweest voor de AUHV zijn door de vergadering benoemd tot leden van verdienste. Aan 2e voorzitter Edward Broekhuizen is door het bestuur gevraagd om de functie van waarnemend voorzitter op zich te nemen. Er is een vacature voor de functie van voorzitter. Het bestuur bestond aan het einde van het jaar uit: voorzitter (waarnemend): E. (Edward) Broekhuizen; secretaris: C.J. (Jim) van de Burgt; penningmeester: H.G. (Henny) Ederveen; en de bestuursleden L.J. (Leo) Harmsen; G. (Gerard) Raaphorst, M. (Omar) Bogerd, F.J.P. (Fred) van Schaik en W.F. (Wim) Huisen.

Vrijwilligers & afdelingen De onmisbare vrijwilligers

droegen hun steentje bij met het organiseren van activiteiten in de diverse afdelingen. Zoals AUHV vliegvisgroep The Leader, die maandelijks haar bijeenkomsten heeft, waar cursussen vliegbinden, werplessen en lezingen gegeven worden. Bovenal zijn het erg gezellige avonden! De AUHV Roofvisgroep organiseerde weer een aantal praktijkdagen en de AUHV wedstrijdgroep viste in 12 dagen om het AUHV clubkampioenschap. Daarnaast zijn vrijwilligers actief bij de controles van visdocumenten, waterkwaliteitbemonstering en in de operationele groep met o.a. borden plaatsen en vis uitzetten. Alle vrijwilligers hebben hun steentje bijgedragen bij de Utrechtse Visbeurs en de visdag van de gehandicapte kinderen van de Stichting Blauwe Vogel 74. In juni is een zeevisdag voor alle vrijwilligers georganiseerd. Daarnaast werd een jaarlijkse contactavond met een hapje en een drankje voor alle vrijwilligers ingesteld. Er zijn door het bestuur initiatieven genomen om voor de geïnteresseerde leden jaarlijks een aantal bijeenkomsten met lezingen te organiseren, waarvan de eerste in november werd gegeven met als onderwerp ‘karpervissen op zandwinputten’ door Gerwin Gerlach.

Visserijland De samenwerking met het Visserij Platform

Stichtse Rijnlanden is eind 2008 beëindigd. In september werd eindelijk een Visstand Beheer Commissie (VBC) Stichtse Rijnlanden opgericht, waarin visrechthebbenden, waterschap en andere belanghebbenden zitting in hebben. Daarnaast werd in januari de VBC Amstel, Gooi & Vecht opgericht en is de VBC AmsterdamRijnkanaal nieuw leven ingeblazen. In alle 3 de VBC’s waarin de AUHV vertegenwoordigd is, wordt hard gewerkt aan de wettelijk vereiste visplannen. Het Federatiebestuur van Gooi & Eemland en omstreken is o.a. met bestuurders van de AUHV in gesprek met de Federatie Noordwest Nederland om in 2011 te komen tot één

Federatie MidWest Nederland. De rol van de Federatie is ondersteuning van de hengelsportverenigingen, zij vertegenwoordigt de regionale hengelsportverenigingen in de landelijke organisatie Sportvisserij Nederland. De AUHV is samen met andere belangenorganisaties vertegenwoordigd in de werkgroep Dierenwelzijn van de Gemeente Utrecht.

Viswater Aan de vismogelijkheden is door het bestuur ook in

2010 weer aandacht besteed. Helaas is de pachter van de Plas Laagraven niet bereid om een schriftelijke toestemming voor het vissen te verlenen. Hierdoor blijft het vissen in beide plassen verboden. Van de aangevraagde vrijstelling voor het hele jaar nachtvissen in het Inundatiekanaal in Tull & ‘t Waal is toestemming gekregen van Staatsbosbeheer en het Ministerie van LNV. Dit geldt voorlopig voor 2011 en 2012. Op een aantal plaatsen zijn naar ‘ons’ viswater inrij- en parkeerverboden ingesteld, o.a. op de Kanaaldijk in Nieuwegein en de Biezenvelden in Houten. Met de betrokken overheden is hier overleg over geweest.

Visstandbeheer Begin 2010 werden de rapportages van

visserijkundige onderzoeken in wateren rondweg Houten, Imkers­ park Houten, Kooikersplas Houten en Inundatiekanaal Tull & ’t Waal opgeleverd. De viswaterbeheercommissie van de AUHV heeft ook dit jaar weer grotendeels de uitzettingen gerealiseerd die in het meerjarenplan opgenomen waren. Afgelopen jaar is er ook weer in een aantal watergangen gebaggerd in Houten, Utrecht en Nieuwegein. Dit komt de visstand ten goede en hierdoor zal ook het aantal vissterftes in de winter afnemen. Sportvisserij Nederland heeft in november een visserijkundig onderzoek op Plas Veldhuizen (Leidse Rijn, Utrecht) en Plas Lage Weide in Utrecht uitgevoerd. De resultaten hiervan komen begin 2011 beschikbaar. In toenemende mate wordt de opmars van exoten als rivierkreeften, bepaalde soorten grondels en andere vissen als roofblei in ons viswater zichtbaar.

Controle De controles op visdocumenten en vistuigen zijn ook dit jaar weer, maar in mindere mate, uitgevoerd in individuele en ­gezamenlijke controles met politie, BOA’s en controleurs. Samen met de Politie Bunnik, - Nieuwegein en de Milieupolitie Utrecht werden een aantal gezamenlijke controles uitgevoerd. De gecontroleerden kregen bij overtreding direct een of meerdere boetes. Overige zaken De AUHV is eigenaar van vastgoed waarin materialen van de vereniging zijn opgeslagen. Dit vastgoed was toe aan renovatie van het dak, wat binnen de begroting is uitgevoerd. Het bestuur heeft besloten om het clubblad ‘Hengelsport rond de Domstad’ per 2011 te vernieuwen en heeft hiertoe een contract afgesloten met de uitgever van sportvismagazine Beet. Sportvisserij Nederland heeft een Servicebureau VISpas opgericht waarvan de AUHV gebruik maakt. Zij verzorgen voor de grotere verenigingen de aanmaak en verzending van de acceptgiro’s, de incasso’s, de verwerking van de betalingen in het ledenadministratiepakket en zorgen voor alle zaken rond de verzending van de AUHV VISpas. Jim van de Burgt (Secretaris)

Hengelsport rond de Domstad 0311 5


Colours subject to availability: Black, Red, Silver, Blue and Grey.

3 Selectable Modes

(High Power, 25% Power, Emergency Safety Strobe)

Spot-to-Flood Adjustable LED Beam Compact, Pocket Sized desigh (Everyday carry) Push-button tailcap switch Durable, Rugged Machined Aluminium Case Intelligent Energy Source Management

(Continously Monitors the Balance Between High Brightness and Efficient Power Usage)

For dealer information please contact www.integrated.dk

ip@integrated.dk

INTEGRATED PRODUCTS Tel: +45 43 95 00 00

Fax: +45 43 95 00 11


Nieuws swueiN Tekst: Redactie foto: Rudy van Duijnhoven

AUHV gaat samenwerking aan met Vipmedia M

et ingang van deze uitgave ontvangen de 8500 leden van de AUHV een verenigingsblad in de bus dat in nauwe samenwerking met Beet samengesteld is. Het verenigingsblad zal ook te koop zijn bij diverse hengelsportzaken in de regio.

AUHV Nationale Hengeldag: zaterdag 28 mei a.s.

O

ok dit jaar organiseert de AUHV weer een leuke en informatieve jeugdhengeldag. Deze dag valt samen met de Nationale Hengeldag en dat is op zaterdag 28 mei. Een mooi moment om de jeugd te laten ervaren hoe leuk en spannend vissen eigenlijk is! Zodra er nieuws is over de locatie en het programma, maakt de AUHV dit via de eigen website en de regionale media bekend.

De ondertekening van het contract bij Vipmedia in Breda. Op de foto: staand vlnr Alex Boom, John Huussen, Pierre Bronsgeest, Ruerd Nauta; zittend Ed Bruijns (allen Vipmedia), Jim van de Burgt, Edward Broekhuizen en Fred van Schaik (AUHV).

Deadline kopij volgende AUHV-magazine Wilt u een artikel, verhaal of foto insturen? Voor het komende blad dient de kopij uiterlijk half april 2011 bij de redactie binnen te zijn. Nog tijd genoeg dus om een bijdrage te leveren aan uw AUHV-magazine!

Nachtvis­mogelijkheden uitgebreid M

et Staatsbosbeheer is overeengekomen dat er in 2011 en 2012 het hele jaar 's nachts gevist mag worden door leden van de AUHV in het Inundatiekanaal in Tull en 't Waal. Wilt u hiervan gebruikmaken, dan kunt u hiervoor de 3-hengel-nachtvispas via de AUHV webshop bestellen. Bent u AUHV-lid dan mag u sowieso in de maanden juni, juli en augustus in de meeste eigen AUHV wateren nachtvissen. Voor

leden van andere verenigingen is dit verboden! Bij het Ministerie wordt een wetswijziging voorbereidt waarin o.a. het nachtvisverbod opgeheven wordt. De AUHV zal de wateren in de 3-hengel-nachtvispas waarvoor nog geen ontheffing was ontvangen daarna vrijgeven. De verwachting is dat dit in 2012 zal ingaan. Kijk op onze website www.auhv.nl onder ‘Vispapieren’ om uw bestelling te plaatsen.

Hengelsport rond de Domstad 0311 7


Langs de waterkant tnakretaw ed sgnaL Tekst & foto’s Gerwin Gerlach, Sportvisserij Nederland

De kwabaal De kwabaal is een echte inheemse vissoort, die helaas steeds minder voorkomt. Waarschijnlijk is het op dit moment één van de meest zeldzame vissoorten in Nederland, wat voor ons sportvissers erg jammer is. De kwabaal is namelijk een verrassend sterke vis aan de hengel en door zijn marmerachtige tekening bovendien prachtig om te zien.

Duidelijk herkenbaar e kwabaal (Latijnse naam Lota lota) is de enige kabeljauwachtige die in zoet water leeft. De vis heeft een lange, in tweeën gedeelde rugvin en een lange anaalvin. De staartvin en de borstvinnen zijn afgerond van vorm. De puntige buikvinnen staan vóór de borstvinnen. De kop is breed en plat, met een grote bek waarin kleine tandjes zitten. Op de kin zit een stevige tastdraad en ook op de rand van de neusgaten bevinden zich twee korte draden. Het lichaam van de kwabaal is met hele kleine schubben bedekt. De kleur van het lichaam varieert van donkerolijfgroen tot bruin of geelachtig, de buik is licht van kleur. Meestal bevinden zich marmerachtige vlekken over het hele lichaam. De herkenning van de kwabaal is heel eenvoudig, want het is de enige zoetwatervis in Europa met een enkele tastdraad op de kin.

D

Verspreiding in Nederland In de jaren dertig van de vorige eeuw kwam de kwabaal nog veelvuldig voor in de plassengebieden van Utrecht, Zuid-Holland en Friesland en een aantal beken en rivieren. Sindsdien is de soort steeds verder achteruit gegaan, vooral door van watervervuiling en de afname van paai- en opgroeigebieden. Dit laatste was vaak het gevolg van de aanleg van stuwen en het kanaliseren (rechttrekken) van beken. Tegenwoordig wordt de kwabaal nog met enige regelmaat gevangen in het Utrechtse en Zuid-Hollandse plassengebied, de Biesbosch, het Volkerak, de Waal, de IJssel en het Ketelmeer, verder incidenteel in de Maas, de Overijsselse Vecht

Drie duidelijke kenmerken van de kwabaal: (1) de kindraad, (2) twee gescheiden rugvinnen waarvan de achterste doorloopt tot aan de staartvin, (3) de buikvinnen staan voor de borstvinnen.

8 Hengelsport rond de Domstad 0311


Deze schitterende vis werd afgelopen jaar met kunstaas op het Zwarte Water gevangen.

Hengelsport rond de Domstad 0311 9


De kleur en tekening zijn vaak prachtig en kunnen per water sterk verschillen. en een aantal beken. Dankzij de verbetering van de waterkwaliteit, het herstel van beken en uitzettingen van jonge kwabaal lijkt de soort op een aantal plaatsen weer iets toe te nemen. IJskoude paaiers Het voortplantingsgedrag van de kwabaal wijkt sterk af van andere Nederlandse vissoorten. De meeste soorten paaien bij een oplopende watertemperatuur in het voorjaar of de vroege zomer. De kwabaal paait echter in januari of februari, als de watertemperatuur een dieptepunt heeft bereikt. In de vroege winter begint de trek naar de paaigebieden, waarbij de kwabalen soms tientallen kilometers afleggen. Vanuit een rivier trekken de vissen bij voorkeur een zijbeek op, als dat mogelijk is. In de beken paaien ze in diepere, stroomopwaarts gelegen delen of op plaatsen waar de beek overstroomt (zogenaamde inundatiegebieden). In meren zijn paaiende kwabalen in diep én in ondiep water waargenomen. Het liefst paaien ze op een zandbodem, maar ook stenen en waterplanten zijn geschikt. De kwabaal is een vruchtbare vissoort: per vrouwtje worden circa 600.000 eieren per kilo lichaamsgewicht afgezet. De jongen komen na 6-10 weken uit het ei en zijn dan geheel zwart van kleur. Voedsel en groei De kwabaal is geen snelle groeier. De groei varieert per water, maar gemiddeld heeft een vis pas na vijf jaar een lengte van 30 centimeter bereikt. Jonge kwabalen leven van dierlijk plankton (zoals watervlooien) en bij toenemende lengte van insectenlarven en wormen. Vanaf een lengte van 20-30 centimeter eten ze vooral

Door de enkele kindraad is de kwabaal met geen andere zoetwatervis te verwarren (foto: Sportvisserij Nederland).

kleine visjes, meestal bodembewonende soorten zoals bermpjes en grondels. Ook rivierkreeftjes, steurgarnalen, viseitjes, zoetwatermosselen en slakken worden gegeten. In Nederland wordt de vis maximaal 65 centimeter, maar in het buitenland zijn vangsten bekend van exemplaren van een meter lang. Over het algemeen worden de vissen niet ouder dan 10 jaar, de maximaal bekende leeftijd is 20 jaar. Waar kun je ze vangen? Kwabalen leven bij voorkeur in heldere, koude en zuurstofrijke wateren. Hier kun je ze vooral vinden in de waterdelen met een harde bodem met zand of stenen. Zachte, modderige delen van het water worden gemeden. Overdag verblijven ze in schuilplaatsen onder stenen, boomwortels of in holtes. Echt actief worden ze pas tijdens de schemering en de nacht. Ze trekken dan vanuit de schuilplaatsen richting de diepere delen van het water, waar ze hun voedsel zoeken. Vooral in de zomer trekken de vissen naar de diepere delen van het water, omdat het daar het koudst is. Met grote waterdieptes hebben kwabalen geen problemen; in extreem diepe buitenlandse meren zijn kwabalen tot op honderden meters diep waargenomen! In de winter zijn de kwabalen het meest actief en zoeken ze veelvuldig naar voedsel. In de zomer eten de (grotere) vissen nauwelijks en zijn ze dus slecht vangbaar. Gericht vissen op kwabaal? In Nederland komen zo weinig kwabalen voor, dat het gericht vissen erop moeilijk is. In Duitsland vist een klein aantal specialisten in de winter gericht op kwabaal in enkele rivieren. In Oost-Europa, Noorwegen, Finland, Alaska, Canada en Amerika is het een geliefde sportvis. Vooral het ijsvissen op kwabaal is daar populair. De vis is bekend om zijn vechtlust tijdens de dril maar zeker ook om zijn smaak. Het schijnt één van de lekkerste zoetwatervissen te zijn. Gericht vissen op kwabaal is niet voor watjes. De beste kansen maak je in de winter en dan ook nog ‘s nachts. De beste vangsttijden liggen tussen 22.00 en 6.00 uur. De meest gebruikte methode is het vissen met schuiflood en een enkele haak met een (stuk) verse aasvis. Het af en toe op en neer laten huppelen van het aas verhoogt de vangkans. Dat je kwabalen ook met kunstaas kunt vangen werd vorig jaar nog bewezen door Ian Jason van Sloten, die tijdens het snoekbaarsvissen op het Zwarte Water bij Zwolle een forse kwabaal ving. Het aas was een shadje, dat in de avonduren door een diepe slijpgeul werd gevist. De redactie kijkt reikhalzend uit naar kwabaalvangsten binnen de provincie Utrecht, dus laat het weten als u er eentje vangt! Gerwin Gerlach

10 Hengelsport rond de Domstad 0311


Nieuws swueiN Tekst: Redactie foto: CEES Struijk

Van de redactie D

aar is-ie dan! In samenwerking met Vipmedia uit Breda (de makers van onder andere Beet, Karper en Rovers) geeft de AUHV voortaan een geheel in kleur opgemaakt blad uit, in A4-formaat en 48 pagina’s dik. Daarvan zijn 16 pagina’s exclusief bedoeld voor AUHV-nieuws, onze eigen artikelen en onze regionale adverteerders. De andere pagina’s worden door Vipmedia gevuld met lekker leesbare hengelsportartikelen en ook advertenties. Het AUHV-bestuur denkt op deze manier haar leden een nog interessanter en afwisselender magazine aan te kunnen bieden, terwijl de kosten voor de vereniging niet zullen stijgen. Daarbij blijft het eigen karakter en de herkenbaarheid van ons AUHV-magazine bewaard. PS: Rond de Domstad wordt voor en door onze leden gemaakt! Onze hartelijke dank gaat uit naar de trouwe auteurs, zoals Adri van der Giessen, Gerwin Gerlach en Wim Huisen. Wilt u zelf een artikel, verhaal of foto insturen? U bereikt de redactie via redactie@auhv.nl Fred van Schaik

Roerdomp fan van AUHV

T

ijdens de strenge winter kwamen verschillende dier- en vogelsoorten, die we normaal niet zo snel zien, in het zicht en binnen bereik van onze camera’s. Zo schreef AUHV-lid Cees Struijk ons het volgende bericht: “Gisteren stond de roerdomp naast jullie bord aan de Bijleveld in Kockengen. Ik heb hem gefotografeerd met verschillende vissoorten in zijn bek.”

Verslag AUHVcompetitie 2010 O

ndanks het afnemende aantal deelnemers was het toch een gezellige en spannende competitie. Na zeven wedstrijden kon Sije de eerste plaats bijna niet meer ontgaan, maar voor de tweede plek waren er toch nog een paar kapers op de kust. Na het allerlaatste fluitsignaal was het allemaal duidelijk: Sije Berkulo had voor de vijfde maal de wisselbeker op zijn naam gezet! De einduitslag (eerste vijf plaatsen): 1. S. Berkulo 15 punten 60,630 kg 2. R. Kluvers 28 ,, 43,970 kg 3. B. Schoonhoven 33 ,, 38,830 kg 4. E. Metz 34 ,, 32,870 kg 5. M. Sefcik 38 ,, 31,390 kg Lijkt het u leuk om hier komend jaar ook aan mee te doen (en je hoeft beslist geen topvisser hiervoor te zijn!)? Geef je dan op bij Rob Kluvers, 06-50936357 of utkluvers@zonnet.nl Rob Kluvers

AUHV Wedstrijdcompetitie 2011 H

ierbij het wedstrijdprogramma voor 2011. Gelet op de teruglopende animo voor deelname hebben wij getracht het iedereen een beetje naar de zin te maken en wedstrijdwateren in de buurt

te kiezen. Heb je nog iemand in je omgeving die mee wil doen aan deze gezellige competitie, geef hem/haar dan op!

Competitie 2011, 6 wedstrijden vast + 6 wedstrijden vrije hengel Datum 2 april 16 april 7 mei 21 mei 25 juni 9 juli 23 juli 6 augustus 10 september 8 oktober 15 oktober 22 oktober

Water Bongenaar ond Merwedekanaal Oude Rijn Vecht AR-Kanaal Oude Rijn AR-Kanaal Oude Rijn Bongenaar ond Oude Rijn Vecht Merwedekanaal

Plaats Nieuwegein Utrecht Harmelen Nieuwersluis Breukelen Woerden, 6.45 uur Breukelen woerden Nieuwegein Harmelen Nieuwersluis Utrecht

Techniek Opmerking vast Uitloten onder viaduct vast Verzamelen SOL vast Verzamelen Scheepje vrij Uitloten Andre van Duin vrij Uitloten bij viaduct vrij Verzamelen BP A12 de Meern vast Uitloten bij viaduct vast Verzamelen BP A12 de Meern vrij Uitloten viaduct vrij Verzamelen Scheepje vast Uitloten bij Andre van Duin vrij Verzamelen SOL

Verzamelen en uitloten om 7.15 uur, vissen van 8.30 tot 13.45 uur met 15 minuten pauze.

Extra wedstrijden • 4 juni: 8-uurs wedstrijd (geloot koppel) Lage Vaart, Kotterbos, hengelkeuze vrij. Ook introducés (mits lid van de AUHV) zijn bij deze wedstrijd welkom. • 29 oktober: slotwedstrijd, koppel, in de ???? (wordt later bekend gemaakt) met aansluitend de prijsuitreiking van de competitie onder het genot van de gebruikelijke versnaperingen. • 17 september: Open wedstrijd met de Vaart-Poscar (Bongenaar/A.R.kanaal). Telefoon: 030-6038088 of 06-50936357 E-mail: utkluvers@zonnet.nl Namens de wedstrijdcommissie, Rob Kluvers

Hengelsport rond de Domstad 0311 11


Karpervissen nessivrepraK Tekst & foto’s Gerard Schaaf

Pennen in de

avondschemering Bellen in de kant. Ik zie bellen en lichte deining in bladstil kantwater. Voortschuifelende en alsmaar opborrelende bellen ontsnappen aan de waterspiegel. Het is nu zo stil en de karpers zo dichtbij dat, als je heel goed luistert, je ze kunt horen schransen….

A

ls tijdens de ochtend- en avondschemering de etensbel rinkelt dan zoeken karpers graag hun voedsel vlak langs de oever van het water. Het lijkt een ingeboren gedrag bij karpers. De vissen gaan daarin soms zo ver dat ze gedeeltelijk met hun rug of staart boven water uitkomen… Hoe ondieper des te lekkerder de karpers het kennelijk vinden. Beren van karpers heb ik op nog geen 30 cm water, tegen het gras van de kantlijn ongegeneerd zien vreten. Ruggen en staarten staken boven water. Het water kleurde zwart van de bagger… Zelfs op druk bevaren kanalen en rivieren heb ik in de stilte van de schemering kapitale karpers met hun vette ruggen boven water op de nog net natte oeverkeien zien azen! Ze kropen zowat de kant op. Ongelooflijk eigenlijk, alsof er zich nergens anders voedsel aanbood... De roep Karpers zien in hun element. Zo ontzettend fascinerend en leerzaam om te zien. Dan maar even geen karper aan de haak. ’s Morgens vroeg en ’s avonds laat laten ze de palen rammelen, zoveel azende karper kan er onder de kant zwemmen. Ook in diepe, heldere zandplassen vertoont karper de neiging tot tegen de kantlijn te komen. Ze wachten dan wel tot het stil en goed donker is. Het zit de karper nu eenmaal in de kop om in de schemerperioden naar ondiep oeverwater te trekken om daar zijn kostje op te scharrelen. De roep in de karperkop om naar de kant te komen blijft het hele jaar door klinken. Weliswaar verloopt het karperleven in de winter een stuk trager, maar naar de kant komen blijven ze. Sterker, in de luwte aan de echt stille oevers blijven ze veelal rondhangen, tussen verdorde rietstengels, onder overhangende takken, dicht tegen oude verrotte beschoeiingen. Een subtiel uitgelood pennetje en zacht aas, zoals kattenbrokken uit blik staat bijna garant voor succes! Karpers komen graag dicht onder de kant, vooral daar waar de wind al een tijd op staat. Of ze worden gelokt door het voedselaanbod, de temperatuur, zuurstofgehalte, of het weinige water dat boven hun kop staat..? Eigenlijk weet ik gewoon zeker dat karper een natuurlijke voorkeur heeft om in het ondiepe naar voedsel te zoeken. De karper is er wellicht voor geschapen om zijn voedsel uit de kantlijn te halen, uit het grensgebied tussen water en land….Ware het niet dat wij vissers karpers stelselmatig van de kanten verjagen met onze aanwezig-

12 Hengelsport rond de Domstad 0311

heid en uitliggende lijnen. De vissen gaan dan op zoek naar andere oeverzones waar ze in alle rust en stilte kunnen vertoeven en de kantlijn kunnen afscharrelen. Aan de karpervisser de kunst deze door karper geliefkoosde plekken te vinden. Spitstijd, tijgers en hennep Laat ik het nu de allerleukste manier van vissen vinden om grote karpers pal in het kantje te belagen. Vissen met een pen, of een paar baarsdrijvertjes, of louter op een ingevette lijn met zwevend of langzaam zinkend aas, of een drijvende korst…. En als er twee spitstijden zijn met karpers onder de kant, dan zijn het de ochtend- en avondschemering. Overdag en gedurende de nacht zijn er perioden dat karpers azen en actief zijn, maar de hoogtepunten spelen zich af tijdens de breekperioden van dag en nacht. Afgezien van de verhoogde bijtlust onder karpers, vind ik altijd bijzonder om de schemertijd bewust aan de waterkant mee te maken. Van de prikkeling en schoonheid die van het opkomen of ondergaan van de zon uitgaat word ik eventjes stil. Nu is het bijna avondschemering. Ik heb een emmer hele en gebroken tijgernoten met een beetje hennep verdeeld over vier kantstekken, op een strook van zo’n 50 meter oeverlengte. Deze avond kan ik eindelijk weer eens avondvissen. Door mijn avonddiensten en gezinsleven komt het er maar weinig van. Vandaag had ik een vergadering tot de middag. Een uurtje later ging het voer over de stekken. Thuis eten en gauw weer terug met de penstok. Tot mijn verrassing blijken de karpers in twee uurtjes tijd goed op het voer te zitten. Het troebele water schommelde en walmde… Van hennep kunnen azende karpers de gekte krijgen. Ze vinden het heerlijk spul, het is misschien wel de beste karperlokker die er bestaat! De kiemende hennepzaadjes zijn klein en licht. Tijdens het druk azen van meerdere karpers op de stek, dwarrelen de zaadjes op en neer in de waterkolom. Sommige zaadjes blijven zweven, sommigen stijgen naar de oppervlakte. Bij het gulzig azen van karper op hennep verdwijnt de helft van het spul via de kieuwen weer naar buiten. Karpers happen ongecoördineerd om zich heen om de verloren zaadjes alsnog te pakken. De vissen steken


Beren van karpers heb ik op nog geen 30 cm water, tegen het gras van de kantlijn ongegeneerd zien vreten.

Lor iustio dunt iurem zzril ut iuscidunt nim veliquatem nibh elit ilismod etuercil dit eui tat. elkaar aan, ze happen zelfs naar elkaar. Sommige karpers rollen van balorigheid boven water uit. Als je mazzel hebt raakt het gekkenhuis compleet. Wanneer je veel hennep voert, dan raken de vissen totaal gepreoccupeerd op dit wondervoer. Ze willen niets anders meer en blijven ernaar zoeken. Daarom voer ik slechts een heel klein beetje hennep wanneer ik vis. De tijgers blijven over en gaan er vervolgens in als zoete koek. Op veel wateren werkt deze combinatie goed. Een half nootje Met hennep valt niet te vissen, met tijgers des te beter. Bij voorkeur vis ik met een half nootje, een flinter, of een klein gekauwd nootje op de hair. Een scherp haakmaatje zes of acht. Vissend met een langzaam zinkend uitgelode pen rommel ik van voerplekje naar voerplekje. Het aas bied ik liggend aan met de pen iets over diepte gezet om eventuele lijnzwemmers zo veel mogelijk te voorkomen. (Overdiepte; stel de diepte is 80 cm, dan zet ik de pen op 100 cm. Het haakaas ligt met extra slappe lijn over de bodem.) Zie ik veel activiteit op de stek, dan zet ik de pen aan de rand ervan om het raken van vis met lijn te beperken. Op veel wateren hebben karpers strakke lijnen snel en feilloos in de gaten. De vissen schrikken van de ‘linetouch’ en slaan op de vlucht. Ongelakte

pauwepennen zie je het langst in schemerdonker. Voor het laatste uurtje in het donker zet ik een lichtgevend breekstaafje op de antenne. Voorzichtig, vanuit geknielde houding, met trage behoedzame bewegingen en met ingehouden adem leg ik mijn pen in, vlak tegen twee uitstaande verrotte houten paaltjes. De pen gaat staan, zijn rode puntje steekt perfect boven water. De dieptes ken ik hier op mijn duimpje. Karpers wroeten en woelen naarstig naar de zoete nootjes. Hier en daar drijft een los belletje aan het wateroppervlak Op mijn knieën zit ik in het gras, vier meter holglas in mijn arm en mijn wijsvinger houd ik instinctmatig op de molenspoel. Van een op het water drijvend belletje kijk ik naar mijn pen. Pen..? Hij is weg… Ik zet de haak. Hangen! Een fractie van een seconde gebeurt er niets, dan scheurt de vis weg naar de overkant, een diepe kolk achterlatend. Onhoudbaar vlucht de vis richting de struiken aan de overkant. Het gaat zo vliegend hard dat ik niets anders kan doen dan mijn hengel stevig vasthouden en vele meters lijn mag afstaan. De slip giert. Aan de overkant zie ik een brede massieve golf ontstaan die verder van me af wil…. Gerard Schaaf

Hengelsport rond de Domstad 0311 13


Barbeel leebraB Tekst & foto’s Ade Kiddell

Barbeelvissen op de Waal Mijn eerste bezoek aan Nederland waarbij ik op barbeel viste, was een echte openbaring voor me. Dus toen Frans Vogels me opnieuw uitnodigde om de Noordzee over te steken en te vissen op barbeel in Nederland, verheugde ik me opgetogen op de drils met grote barbelen en op de Nederlandse gastvrijheid.

N

aar aanleiding van mijn eerste bezoek had ik inmiddels een veel beter idee welk materiaal ik nodig had voor de Nederlandse rivieren en de sterke barbelen die hier te vinden zijn. In mijn uitrusting bevonden zich twee Korum Neoteric Twin Tips, betrouwbare hengels die de mogelijkheid bieden om te vissen met de 1,75 lb top onder normale omstandigheden en met de top van 2,2 lb wanneer de omstandigheden om een zwaardere aanpak vragen. De Shimano 10.000 werpmolens waren opnieuw gevuld met nylon met een trekkracht van 7 kg; voor velen lijkt dit aan de zware kant, maar ik heb liever wat reserve dan dat ik te kort kom. De stenen die langs en in de Nederlandse rivieren te vinden zijn, testen de uitrusting tot het uiterste. De kribben die langs grote delen van de Waal te vinden zijn, vormen uitstekende visplatforms. Daarnaast ontstaan er hierdoor gedeelten met een snellere en met een langzamere stroming. Zoals overal, zijn de vissen ook op de Waal vooral langs deze stroomnaad te vinden. Het enige nadeel van de kribben is dat ze erg glad kunnen zijn onder natte omstandigheden, zodat het vissen op regenachtige dagen een probleem kan vormen. Het lijkt er op dat veel Nederlandse sportvissers simpelweg niet gaan vissen wanneer het regent, iets wat voor mij moeilijk te begrijpen is omdat ik vaak de beste barbeelvangsten gerealiseerd heb op dagen dat het stond te regenen. Vaste stek Tijdens mijn eerste bezoek concentreerden we onze activiteiten rond een bepaald gedeelte van de Waal. Deze keer wilde ik graag meer verschillende gedeelten bevissen en ook enkele bezoeken brengen aan de rivier de IJssel. We maakten een plan waarbij we elke dag terug konden keren naar onze belangrijkste stek op de Waal, zodat we hier konden voeren en de vis in dit gedeelte ‘vast’ konden houden. Tegelijkertijd konden

14 Hengelsport rond de Domstad 0311


Nederland, een toplocatie voor het vissen op barbeel. Met de geweldige mogelijkheden op de Waal, IJssel, maar ook op de Maas.

Ade Kiddell met zijn Nederlandse recordbarbeel op lengte, 87 centimeter met een gewicht van 5.250 gram.

Hengelsport rond de Domstad 0311 15


we dan diverse, goed uitziende stekken op de IJssel en Waal proberen. Het plan werkte prima en we wisten volop barbeel te vangen op beide rivieren met maden, kaas en pellets. We keerden elke dag terug naar de vaste stek op de Waal om te voeren, we visten hier twee keer en daarbij wisten we enkele mooie barbelen en windes te landen. De dagen gingen helaas erg snel voorbij; tijdens een van de laatste, korte avondsessies werden we begroet door harde wind en regenbuien. Frans had al bijna besloten om thuis te blijven, maar gelukkig kon ik hem toch overhalen om mee te gaan naar onze vaste stek op de Waal. Een beetje regen zou me niet tegen kunnen houden, nu ik nog maar enkele dagen over had om in Nederland te kunnen vissen. Op de Waal heb ik steevast de beste resultaten behaald wanneer ik flink wat lokvoer gebruikte. Bij aankomst plaatste ik dan ook tien grote ballen van Sonubaits Hemp en Hali Crush lokvoer, aangevuld met wat pellets, ma誰s en enkele stukjes kaas. Om de vissen ge誰nteresseerd te houden, vulde ik mijn 180 grams voerkorf met hetzelfde mengsel. Alleen nylon Als aas gebruikte ik kleine stukjes kaas die ik aanbood met een haar onder een Korum, maat 8 S3 haak. Als onderlijn gebruikte ik ongeveer een meter nylon met een trekkracht van 6 kg; ik houd er niet van om fluorocarbon of gevlochten lijn te gebruiken op de Waal, de scherpe stenen snijden hier als een mes doorheen. Na een minuut of twee kwam er al een eerste aanbeet en een levendige barbeel van 2,5 kg kon kort daarna veilig geland en teruggezet worden. Ik controleerde de onderlijn zoals ik na elke vangst doe en ik merkte dat deze na de vangst van de eerste barbeel al aan vervanging toe was, omdat de eerste vis het al flink beschadigd had op de stenen. Ik knoopte een nieuwe onderlijn, deed opnieuw kaas op de haar en maakte een nieuwe worp. De kaas gaf ik wat extra smaak mee door deze even in een zakje met kerriepoeder te rollen; dit geeft het aas wat extra kleur en plenty aan flavours; barbelen zijn liefhebbers van kruidige flavours. De volgende aanbeet liet aan duidelijkheid niets te wensen over en de gehaakte vis trok lijn van de baitrunner toen ik de hengel oppakte en de haak nog eens extra zette. Het zetten van de haak werd beantwoord met de solide weerstand van een goed gehaakte, grote barbeel die al haar kracht en de kracht van de rivier gebruikte om maar niet geland te worden. Ik was blij dat ik hier de Korum hengels met de zwaardere toppen gebruikte. Deze bood

Al weer een barbeel die niet van de kaas kon afblijven.

16 Hengelsport rond de Domstad 0311

me de kracht en de controle die ik nodig had, want deze vis bleef hard en diep vechten. Ik had compleet vertrouwen in de rest van mijn uitrusting en dus drilde ik de barbeel hard. Het lukte me om de vis uit de buurt van de stenen te houden en ik wist flink wat lijn terug te winnen, totdat de zuigende werking van een voorbij varend vrachtschip de vis opnieuw naar de hoofdstroom dirigeerde. Potentieel record Toen ik een eerste glimp van de vis opving, zag ik dat het om een lange, slanke, zeer fitte barbeel ging. Frans hanteerde het landingsnet voor me en we lieten de vis even in het net om de camera, meetlint en weegschaal in gereedheid te brengen. De weegschaal gaf een gewicht aan van 5,25 kg en de lengte werd na meting vastgesteld op 87 cm door Frans, mezelf en een andere

Ade gebruikt kant-en-klaar voer van Sonubaits voor het vullen van de voerkorf.


Ade drilt een barbeel onder goedkeurend oog van onder andere Frans Vogels.

Het goed afsteunen van de hengels is erg belangrijk in verband met de drukke scheepvaart. Zoek wel een stek waar je goed aan de kant kunt komen en houd altijd rekening met golfslag afkomstig van de scheepvaart!

sportvisser die zich bij ons gevoegd had. Frans vertelde me dat het Nederlandse record voor barbeel op 85 cm staat, in Nederland wordt liever de lengte in plaats van het gewicht aangehouden. We hanteerden het meetlint nogmaals en opnieuw kwamen we uit op 87 cm, een potentieel nieuw Nederlands record. Na het maken van enkele foto’s, zorgden we ervoor dat de vis eerst op adem kon komen alvorens ze teruggezet werd om hopelijk in de toekomst nog eens teruggevangen te kunnen worden. Het feit dat de vis 87 cm langs was, betekent niet zo heel veel voor me omdat we in Engeland het gewicht van de vis hanteren en niet de lengte. Ik ben ervan

Als je Ade ziet weet je dat er barbeel zit!

overtuigd en ik denk dat diverse resultaten duidelijk gemaakt hebben dat de lengte van een vis, hoewel belangrijk, minder zegt over het formaat van een belangrijke vis dan het gewicht. Dit feit werd ook enkele dagen later bewezen doordat Rinko, een andere Nederlandse topper op het gebied van barbeelvissen, een vis wist te landen van 85 cm maar met een veel hoger gewicht dan mijn vis, namelijk 6,8 kg. Een veel imposantere vis dan mijn vis van 87 cm en ‘slechts’ 5,25 kg. We sloten de sessie af met een andere fraaie vis van net onder de 5 kg; ik was maar wat blij dat ik Frans over had weten te halen om toch te gaan vissen! Verlagen van de kribben De laatste dag van ons verblijf werd besteed aan het bekijken van enkele andere gedeelten van de rivier en van het werk dat Rijkswaterstaat hier aan het uitvoeren is. De kribben worden verlaagd zodat de rivier in de winter, bij een hoger waterpeil, meer water af kan voeren; dit verlaagt de kans op overstromingen verder stroomopwaarts in Duitsland. Het nadeel hiervan is dat het aantal dagen dat de kribben bevist kunnen worden, sterk gereduceerd wordt. Ik weet dat veel Nederlandse sportvissers bang zijn, dat dit een groot effect op de barbeel zal hebben en op de methoden waarmee ze deze vis belagen. Mijn persoonlijk idee is dat dit gewoon een nieuwe uitdaging betekent, waarvoor na verloop van tijd ook weer een oplossing gevonden zal worden. Tot volgend jaar! Ade Kiddell

Hengelsport rond de Domstad 0311 17


Witvis sivtiW Tekst Richard Van den Broeck foto’s Richard Van den Broeck EN Pierre Bronsgeest

Girl Power!

Sandra Deliën behoort tot de Belgische damestop!

De hengelsport is al lang geen exclusief mannenbastion meer. In alle hengeldisciplines struint er een behoorlijk kransje dames rond de waterkant die in niets onderdoen voor hun mannelijke broeders in Petrus. Je ziet meiden op een perfecte manier met een vliegenlijn staan wapperen, biggen van karpers handtam maken en zonder plankenkoorts met de onthaaktang een snoekenbek in kruipen en ja, natuurlijk zitten er tussen al die vissende Eva’s ook vaste stok freekie’s… 18 Hengelsport rond de Domstad 0311

O

ok in het wedstrijdvissen, wat toch betekent dat je redelijk fanatiek met je sport bezig bent, is girl power duidelijk aanwezig. En hoe! De meeste toplanden brengen naast hun senioren ook een volwaardig nationaal damesteam op de been en daar moet je dan vooral niet geringschattend over doen. Toppers Toppers als Sandra Scotthorne (inderdaad echtgenote van big Al, die opnieuw op 5 september 2010 Europees kampioen werd) de Hongaarse (Miss) Livia Hajdù, en het jonge geweld uit Neder-


Anja Groot vist inmiddels al een paar jaar internationaal.

De dames gaven geen krimp, gelijk de haak zetten en gelijk netten.

land Anja Groot, zijn zondermeer in staat (mag je nog best van goeden huize komen en met water en discipline naar jouw keus) je een goed pak voor de broek te geven. België, toch ook een wedstrijdnatie met traditie en reputatie, blinkt uit in afwezigheid als de respectievelijke damesteams in de strijd gaan voor de hoogst haalbare lauwerkrans: het wereldkampioenschap. Sandra Deliën Jammer maar helaas, want ook bij ons is er ontegensprekelijk talent en interesse aanwezig. Sandra Deliën, Tamara Weekers en

Simone D’Hondt vegen in de nationale competitie regelmatig de vloer aan met hun mannelijke opponenten. Ook in het regionale vijvercircuit loop je steeds vaker vrouwelijk talent tegen het lijf, een Belgisch damesteam moet kunnen, dachten we. Sandra Deliën, een kanjer in de Belgische competitie, vind je haast elk jaar terug in de top van de Super Prestige, zeg maar het kampioenen criterium wat de beste wedstrijdvisser van Vlaanderen aanduidt. Ook tikte ze een paar jaar terug als tweede aan in het vermaarde Lemmens criterium. Sandra ziet het echt wel zitten om ‘internationaal’ te gaan. Om even van de sfeer te snuiven en natuurlijk om als

Hengelsport rond de Domstad 0311 19


Anja in actie, niet eerder ving ze zoveel karper en zulke exemplaren!

Help dat ding bijt in mijn vinger!

meiden onder elkaar van gedachten te wisselen over het internationale circuit vonden we Anja Groot (boegbeeld van een keisterk oranje damesteam) bereid om na twee en een half uur karren een stevig potje te komen hengelen. De eerste derby der lage landen voor dames dus. Anja Groot Anja, met haar 22 lentes eigenlijk nog een jonkie, heeft in het internationaal circuit al een flinke reputatie opgebouwd. Via de diverse jeugd- en nationale belofteteams zit ze nu al aan haar vierde WK deelname. Vist liefst met de vaste hengel op een behoorlijk formaat vis, maar kan ook uitstekend met de matchhengel uit de voeten. Anja Groot viste beresterk op het WK 2007 in Toledo, ze haalde er na een stevig potje karpervissen, een knappe vierde plaats individueel. Karpers vangen met de vaste hengel vind ik niet verkeerd, tenminste wanneer er genoeg aanwezig zijn en het geen pure geluksvisserij wordt, je weet wel, wachten op die ene vis die dan meestal niet komt. Brokkenmakers De dames werden op hun wenken bediend en kregen een forse brok karpervissen voorgeschoteld. Ze kozen beide resoluut voor de vaste hengel. Anja bracht een JVS Gold Pole van haar sponsor in stelling, een hengel die haar nog niet in de steek liet voor dit soort werk. Vol elastiek in twee hengeldelen, bovenlijn nylon 25/00 en onderlijn 20/00, dobbertjes eveneens van JVS Speciaal karper van 0,2 tot 0,6. Voor de haak ging haar voorkeur uit naar een Sensas 3311, maatje 12 – 14. Vast basisvoer werd geweerd, cuppen van losse particles, voornamelijk maïs en pellets (IM5 Amino red 4 mm en Marine Halibut 2 mm) moest de karper op oorlogspad brengen. De aanpak van Sandra Deliën liep vrijwel parallel met die van Anja. Natuurlijk bracht ze met de Carpix 275 Specimen ook een hengel in stelling die niet flauw deed als er een big aanbelde. Vol elastiek in twee hengeldelen, nylon rechtdoor (geen onderlijn dus) Super Competition 22 – 26/00 en eveneens als haak Sensas 3311, nr 10 – 12. Dobber 0,6 speciaal karper insert serie Louise. Maïs en pellets stonden ook hier helemaal bovenaan: IM5 Betaine Green en Vit-Min Yelow soft 6 mm aan de haak, 4 mm pellets en natuurlijk maïs werd volop met de cup op de plaats gebracht. Er werden twee visplekken aangelegd, een vooruit op pakweg zes meter uit

20 Hengelsport rond de Domstad 0311


Anja en Sandra praten ontspannen over sportvissen in de breedste zin van het woord.

Sandra drilt opnieuw een zware karper, hopelijk in de toekomst ook op het internationale vlak.

de oever, en eentje voor de dikke brokken, schuinweg pal in de oeverzone. Girls in overdrive En wat vingen de beide dames een bult vis. Sandra, maar dat wisten we al, liet zien dat ze best met de internationale top mee zou kunnen. En Anja, maar dat wisten we ook al, liet zien dat we van haar nog veel moois mogen verwachten en dat Nederland best trots op die meid mag zijn. Een Belgisch nationaal dames-

Ter afsluiting van een geweldige visdag tonen de dames hier een deel van hun vangst na vier uur vissen! Dames‌ en heren, ze kunnen er wat van!

team? Het is niet niks, eerst de vraag: is er in het toch wel kleine, wedstrijdvissende dameswereldje genoeg belangstelling en talent aanwezig? Dat laatste ongetwijfeld. Sponsors? Een heel heikel punt. Coaching? Een stel enthousiastelingen die de meidenkar willen trekken? Nog een parcours met veel obstakels dus‌ wordt misschien vervolgd.

Richard Van den Broeck

Voor bewegende beelden klik op www.fishingspot.nl

Hengelsport rond de Domstad 0311 21


Beet winkel • Beet winkel • Beet winkel • Beet winkel • B Nieuw Karper Boek en DVD's Het wordt weer langer licht buiten, dat betekent niet dat de kou helemaal uit de lucht is, maar zeker na de karperbeurs in Zwolle begint het karperbloed toch weer langzaam te stromen waar het niet gaan kan. Iemand die je weer helemaal in de stemming kan brengen is Globetrotter Tony Davies-Patrick. Met zijn laatste deel Carp Quest neemt hij je mee naar Frankrijk, Italie en Gran Canaria met "Amazing" ­onderwaterbeelden. NIEUW Globetrotter Carp Quest

Met dit nieuwste deel in de shop maken we een schitterende serie Globetrotter carpadventures compleet. Volg Tony in Frankrijk, Italië en Gran Canaria. 2 dvd's Speelduur: 120 min.

prijs:

€ 19,95

NIEUW Dvd of Boek; A fish for all season

Get the free mobile app for your phone

http:/ / gettag.mobi

dvd Carp and Catfish Adventures in Europe

dvd Carp Adventures Africa

Tony Davies-Patrick reist de hele wereld over op zoek naar grote vissen. Op 2 dvd’s met ruim 120 minuten speelduur vist Tony op Karper en Meerval in Italië, Frankrijk en Spanje. Kijk voor een preview op www.beet.nl.

Op deze 2 dvd’s laat Tony op ruim 2 uur beeldmateriaal de meest wilde en mooie plekken van Zuid Afrika zien en vangt hij Karper op kleine sfeervolle plassen, maar ook op één van de grootste meren ter wereld. Kijk voor een preview op www.beet.nl.

prijs:

€ 19,95

prijs:

ACTIE Karperbox it's my life

Het 148 pagina's tellend boek en 120 minuten durende dvd zijn nu in prijs verlaagd!

van: € 45,-

€ 19,95

voor:

€ 29,95

Boek Karper en andere Muzen dvd Catching the Impossible Deel 1, 2 & 3

In het boek en dvd zie en lees je hoe Martin Bowler zo gepassioneerd werd over het vissen en komen schitterende beelden van monster Karpervangsten voorbij in een kwaliteit die je van Engelse series gewend bent. De dvd en het boek zijn niet nederlandstalig.

prijs boek: € prijs dvd: €

34,95 29,95

In dit 300 pagina's tellende boek vertelt Alijn in zijn eigen stijl uitgebreide sessiebeschrijvingen naar gigantische karpers in binnen- en buitenland.

prijs:

€ 40,-

Ruim 3 uur beeldmateriaal per deel. Engels gesproken en ondertiteld. Ook het boek is weer verkrijgbaar!

Abonneeprijs:

€ 29,95 p/deel

Normale prijs: € 34,95 p/deel

Zo bestel je: Ga naar www.beet.nl/winkel of bel 076-5301720 Of ga naar www.beet.be/winkel of 03-6455661 Genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten en zolang de voorraad strekt.


Beet winkel • Beet winkel • Beet winkel • Beet winkel • B Bestel de nieuwste Rovers en Karper! Bestel nu de nieuwste uitgave van Rovers of Karper via onze site. Rovers is het ultieme roofvismagazine, die nog steeds ieder nummer verschijnt met een gratis dvd met schitterende roofvisbeelden. In het laatste nummer van Karper maak je kans op een Trend Micro voerboot t.w.v. € 299,95 Laat deze kans niet liggen en bestel 'm snel. Karper 64

Rovers 2 2011

prijs € 8,99

Beet verzamelband

Karper verzamelband

Maak van uw lijfblad een uniek naslagwerk met de handige, kleurijke verzamelband. In 1 verzamelband passen 12 Beet magazines (1 jaargang).

Maak van uw lijfblad een uniek naslagwerk met de handige, kleurijke verzamelband. In 1 verzamelband passen 12 ­Karper magazines (2 jaargangen).

Rovers

NUMMER 2 ∙ FEBRUARI - MAART 2011

februari / maart 2011

http:/ / gettag.mobi

NUMMER 2 ∙ FEBRUARI - MAART 2011 ∙ 2e JAARGANG ∙ € 6,95

Rovers

karper 64 • februari / maart 2011

internationaal karpermagazine

Get the free mobile app for your phone

H E T

U L T I E M E

R O O F V I S M A G A Z I N E

STINKEN EN VANGEN

Een beetje ongehoorzaam

GEURENGEBEUREN

SLIMME SNOEKEN

Gerard Schaaf

CRUCIALE DETAILS

Targetvissen Mario Gijbels

Rovers

D nr2 1 Rovers VISSENDVMET AASVIS U L T I E M E

R O O F V I S M A G A Z I N E

R O O F V I S M A G A Z I N E

magazine; Vipmedia

Deze dvd is exclusief wallet Rovers

GRATIS DV

D

711273 991798

© 2011 Rovers

Deze uitgave van Karper telt weer 100 pagina's vol schitterende Karperavonturen, productnieuws en schitterende vangstfoto's. Geen verzendkosten.

prijs:

U L T I E M E

BP 8

Vangtastische bollen Ernesto Kamminga

H E T

STILLE KRACHT CUBATR IP

WWW.ROVERSMAGAZINE.NL

www.karper-magazine.nl

64

KANTSNOEK

nummer

Kleine Details Kristof Desselaerts

G2

Fishing een ‘Cuba Avontuur’& Arjan Terpstra organiseren op Isla Joventud kust van Cuba nabij de in juli opgeven. Kijk mee 2011 en kun je je hiervoor naar het spectacu visavontuur dat Arjan hier in 2011 laire beleefde.

DROOMROVERS

Gelbaits Frank Warwick

DVD nr

JAARGAN

CUBATRIP Tropical Fly

Ronald Margadant

01102

H E T

Franse winterbiggen

onderdeel van

2011 #2.indd

Publishing and

Services.

Rovers Magazine

2011.

1

11-01-2011

100% roofvis met gratis DVD geen verzendkosten.

€ 8,95

prijs:

€ 6,95

13:45:42

prijs:

€ 9,95

prijs:

€ 9,95

Beet visparaplu

Beet Rapala beet pluggen, set van twee

2 voor

Nu van €31,80 voor

€ 20,-

€15,90 per set

Rapala introduceerde eind vorig jaar de glidin’ rap de jerkbait van Rapala. Rede voor Beet om van deze nieuwe Jerkbait een speciale uitvoering te laten maken. Profiteer nu van deze speciale aanbieding door twee Jerkbaits te bestellen.

prijs:

€ 15,90 p.set.

Deze donkerblauwe Beet visparaplu heeft een diameter van 2.20 meter en is gemaakt van onderhoudsvrij en waterdicht nylon. De stok van de paraplu is in hoogte verstelbaar en kan tegen de windrichting in worden gekanteld. De paraplu wordt geleverd in een handige opberghoes en weegt circa 2 kg.

van: € 35,-

voor:

€ 19,95

Zo bestel je: Ga naar www.beet.nl/winkel of bel 076-5301720 Of ga naar www.beet.be/winkel of 03-6455661 Genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten en zolang de voorraad strekt.


Feedervissen nessivredeeF Tekst Paul Garner foto’s Stuart Morgan

Wat gebeurt er onder water

bij het feedervissen? Wie heeft dat nou niet: je werpt de voerkorf in en wat gebeurt er vanaf het moment dat de gevulde voerkorf het water raakt? Vervolgens komt de korf op de bodem, de lijn valt slap. We draaien strak en dan…? Niet alleen wij vragen ons dat af, ook Paul Garner. Samen met zijn vismaat en duiker Stuart dook hij onder water om alles maar eens van dichtbij te bekijken, lees en kijk mee naar de wondere onderwaterwereld van de voerkorf en de brasem.

O

ndanks dat Paul al bijna dertig jaar actief is met de feeder, leven bij hem diverse brandende vragen over het aasgedrag van de brasem, maar ook over hoe het voer en aas gepresenteerd worden op afstand. Zichtbaar Het is nog schemerig als ik bij het meer aan kom. Ik pak mijn hengels en breng direct een paar korven met grondvoer op 40 meter afstand. Ik wil proberen om nog voor het eerste licht een paar grote donkere brasems in het net te krijgen. Na drie uur vissen had ik een aantal prachtige bronskleurige brasems gevangen, maar daarna werd het stil, doodstil met de aanbeten. Mijn opzet was geslaagd, maar nu moest ik zien uit te vinden wat er was gebeurd en hoe ik het vissen met de voerkorf kan verbeteren. In de tussentijd maakte Stuart zijn onderwatercamera´s klaar en was het tijd om uit te vinden wat er werkelijk onder water gebeurt. Het opende mijn ogen en heeft mijn visie over het vissen met de feeder compleet veranderd. Ik was verbaasd over het goede zicht op ruim 3,50 meter diep. Het water was er helder, ieder straal-

24 Hengelsport rond de Domstad 0311


Paul Garner, ruim dertig jaar actief brasemvisser, leert nog dagelijks aan de waterkant. Daarom kijken we samen onder water hoe we een voertapijt maken.


tje licht dat de bodem bereikte, stuitte terug op alles dat in de directe nabijheid aanwezig was en… veel scherper dan je je kunt indenken. Ondanks dat ik regelmatig wat voer onder de kant gooide om te zien op welke manier en hoe snel het naar de bodem zakte, was ik verbaasd over de zichtbaarheid van mijn voer op de bodem. Maar, gelijktijdig bedacht ik dat de vis daar minder over in zit dan wij, maar toch! Hetzelfde geldt voor onze onderlijnen, lood, wartels en voerkorven. Dit heeft mij wel aan het denken gezet en ik ben nu aan het experimenteren om het onderlijnmateriaal voor de toekomst te camoufleren. Ik gebruikte nylonlijn en ik was erg tevreden over de zichtbaarheid van de aanbeten. Je vist tenslotte op 40 meter afstand. Ook minieme aanbeten werden geregistreerd, dus nog geen directe reden om onder deze omstandigheden dyneema in te zetten. Maak een voertapijt, maar hoe? Iets dat zeker veranderd wordt, is mijn voermix. Droog is het sleutelwoord. Het voer moet maar net in de voerkorf blijven plakken tot het als een voerexplosie tot ontwikkeling kan komen. Dankzij de onderwaterogen van Stuart ging er een wereld voor mij open en dat terwijl ik al bijna dertig jaar met de feeder vis! De visafstand heb ik natuurlijk eerst vastgesteld door een aantal proefworpen te maken en vervolgens heb ik de afstand op de kant gemarkeerd en uitgelopen. Aan het begin maak ik circa vijftien worpen met een gevulde voerkorf, natuurlijk met de lijn tussen de lijnclip om het voer exact op dezelfde plaats te werpen. Volgens verschillende boeken ontstaat er dan een voertapijt. Niet dus. Wij vonden wat hoopjes voer, niet aantrekkelijk. Dat gebeurd pas als de vis er door heen gaat wroeten en rollen. Maar in ieder geval geen klassiek voertapijt. Dit kun je wel voor elkaar krijgen wanneer je tijdens het zakken van de korf een aantal tikken geeft zodat het voer zich spreidt. Aan de hand van de beelden drong het tot mij door, dat ik met de vijftien korven voer geen school brasem tot stilstand kon brengen. In de toekomst moet er dus meer voer in. Meerdere worpen of een grotere korf gebruiken. Welke onderlijn? Nog zo´n vraag om gek van te worden! Ik begon met een standaard onderlijn, bestaande uit 35 gram zware Fox Finned Mesh korf, 16/00 Maxima nylon onderlijn, met een haak nummer 14 Drennan Carbon Specimen, dat is een haak met een oogje die ik door middel van een Noknot knoop vastzet. Op de haak prik ik twee maïskorrels, goed zichtbaar voor vis en visser. De hoofdlijn was eveneens 16/00 Maxima nylon, waarop de feeder aan een Drennan wartel vrij kon schuiven, met daar voor een bufferkraal om hem af te stoppen. Ik was verbaasd hoe goed de voerkorf en onderlijn in de omgeving paste. De haak was wel erg zichtbaar net als de onderlijn en uit verschillende hoeken gefotografeerd. De brasem in in ´paaikledij ´, voor iedere brasemvisser een lust voor het oog!

26 Hengelsport rond de Domstad 0311

Kort is beter dan lang! Uit de beelden kwam goed naar voren dat een 1,20 meter lange onderlijn erg goed zichtbaar was en een aantal keren werd beroerd door azende brasem. Op deze stek, onder deze omstandigheden stilstaand water, ligt het aas erg ver van de voerkorf. Ook krijg je vaak een bocht in de onderlijn. De korte onderlijn, 30 tot 40 centimeter, ligt strak bij de voerkorf, vlak op de bodem


en is ideaal voor stilstaand water. De lengte van de onderlijn heeft directe invloed op de aanbeet. Hoe ver moet je de brasem meenemen, voordat je een registratie op de top kunt waarnemen? Normaal gesproken duurt het op stilstaand water langer voordat de brasem de lijn strak zet. Met de korte onderlijn heeft de brasem hooguit 10 tot 20 centimeter ruimte voordat hij opgemerkt wordt! De meeste nylonmerken hebben een rek van 30%, dus was ik benieuwd naar de beweging/invloed op de top! Om dit goed te kunnen waarnemen, verplaatste Stuart onder water de onderlijn op 15, 30 en 40 centimeter van de korf terwijl ik de topregistratie in het oog hield. Bij iedere beweging bewoog de top de helft van de afstand die Stuart het aas verplaatste. Dus ook bij de minimale verplaatsing van 15 centimeter, bewoog de top 7,5 centimeter. In de toekomst zullen we ook een vergelijking maken tussen gevlochten lijnen en nylon. Het voer! Ik gebruikte een simpel, maar typische voermix voor het feedervissen, bestaande uit Dynamite Baits Explosive Feeder met daar doorheen een handje gemalen hennep. Daar voeg ik nog mijn favoriete, vloeibare brasemverleiders Liquid Molasses en Liquid Brasem aan toe. Het voer kleurt vrij donker op de kant, maar eenmaal op de bodem viel mij op dat het lichter leek en goed bij de bodemkleur paste. Het geeft wel aan dat donker voer heel vaak beter is dan licht gekleurd voer. Ik moest wel de mix aanpassen, omdat uit de beelden bleek dat het merendeel van het voer te lang in de voerkorf bleef zitten. Slechts 20% kwam in eerste instantie uit de korf. Direct na de aanpassing, waarbij het voer zo droog is dat het net in de korf blijft zitten, was het opgelost en kon ik een voerspoor maken. Het duurde vijf minuten voordat de voerwolk in zijn geheel op de bodem lag inclusief de dwarrelende ingrediënten. Om een dergelijk voerspoor te maken moet je een aantal keren inwerpen en korte rukjes geven. Let wel, dit was op stilstaand water en er was geen vis op de stek. Is er vis aanwezig, dan zorgt deze door het azen, voor het creëren van een voerwolk op de bodem.

Geef tijdens het zakken een aantal tikken met de hengeltop zodat het voer er onderweg uitkomt. Hier zie je de korf op één meter boven de bodem.

Vlak boven de bodem opnieuw een tik, een groot deel komt uit de korf.

Stuart Morgan

Droog is het toverwoord voor een voertapijt! Het moet beslist niet blijven plakken. Je moet een voerexplosie krijgen en zo ontstaat ons geliefde tapijt!

De korf ligt op de bodem, het voer van eerdere tikken dwarrelt nog na.

Hengelsport rond de Domstad 0311 27


Waterreview weiverretaW Tekst & foto’s Bertus Rozemeijer illustraties Andy Steer

Gooische rovers snoekbaarsparadijs

Wij Nederlanders en Belgen hoeven niet te klagen voor wat betreft de snoekbaars die we vooral in Nederland kunnen vangen. Er zijn genoeg wateren waar je prima uit de voeten kunt, met een paar absolute toppers ertussen. Het Gooimeer is er daar één van!

V

anzelfsprekend staat het Gooimeer flink in de belangstelling bij sportvissers. Kijk maar eens op de hengelsportsites en bijhorende forums. Vaak is die belangstelling negatief. Negatief in de zin van de toch vaak voorkomende stroperij op dit water. Is het niet met netten, dan is het wel met de hengel. Er wordt gelukkig veel gecontroleerd en regelmatig lees je ook berichten dat er weer wat stropers zijn opgepakt, maar net als voor sportvissers blijft het Gooimeer een

magneet voor stropers. Naast de stroperij heb je er ook te maken met een behoorlijk intensieve beroepsvisserij. Vooral de lange en talrijke schietfuiken maken je het wel eens moeilijk om met een shadje te vissen. Naast de fuiken worden er in de herfst, winter en het vroege voorjaar ook afvissingen gedaan met de zegen. Dit wordt gedaan in het kader van het zogenaamde project BEZEM (Bestrijding Eutrofiëring Zuidelijke Randmeren) wat weer alles te doen heeft met de KRW

Almere - Haven Almere

t

s We k

dij er

e oim

Go

A6

Gooimeer

Huizen

A6

0 - 2 meter A1

2 - 4 meter Naarden

4 - 6 meter 6 meter en dieper

28 Hengelsport rond de Domstad 0311


Op het Gooimeer kan de algenbloei explosieve vormen aannemen. (Kader Richtlijn Water). Veel Gooi- en Eemmeerwater is relatief ondiep, waardoor het water snel opwarmt en dit werkt als een katalysator op de algenbloei. Tegelijkertijd voert de rivier de Eem nogal wat fosfaten en nitraten aan, waardoor het water voedselrijk, dus algenrijk is. Blauwalg is er één van en die is absoluut ongewenst, zoals je waarschijnlijk weet. Het water moet dus schoner en schoon wordt het pas wanneer het bestand aan brasem en blankvoorn niet te groot is, althans zo wordt er gedacht; of het werkt is nog niet bewezen. Tegelijk wordt de vervuiling van de rivier met zuiveringsinstallaties bestreden en dat laatste zal zeker

Stichtsekant A27

Trailerhelling Parkeren Betaald parkeren Visbootverhuur Camping Hotel

Hengelsportwinkel

A27

Blaricum

Jachthaven

Betaald traileren

Misschien wel een van de beste snoekbaarswateren in Europa… een steentje bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Het hoofddoel achter heel het project zou schoon, plantenrijk water zijn. Maar wat gek, op bijvoorbeeld het Wolderwijd (noordelijker gelegen Randmeer) groeiden planten ineens uitbundig na de nodige maatregelen, maar opeens moesten de planten weer wijken, omdat de recreatieve vaart er hinder van had. Wat er toen aan (roof)visbroed weggemaaid werd, willen we niet weten. En… na het maaien van de planten was het water heel het jaar weer troebel. Een sterk staaltje efficiënt waterbeheer, nietwaar? Petje af Op het Gooimeer wordt zand gewonnen en door de winning daarvan zijn de diepe gaten ontstaan waaraan het Gooimeer zijn snoekbaarsstand voor een groot deel te danken heeft. Zand winnen zal nog lang nodig zijn en zo erg is dat ook eigenlijk niet. Een diep gat staat in principe gelijk aan een nitraat- en fosfaatval. Je hebt dan heel veel water met relatief weinig vis per kubieke meter water. Hierdoor krijgen algeneters als watervlooi en cyclops gelegenheid de algen weg te

Hengelsport rond de Domstad 0311 29


Waterreview weiverretaW Zij of wij?

Helaas is er nog een andere ontwikkeling bezig, namelijk het storten van (verontreinigd) slib uit andere wateren in de uitgezogen gaten, waardoor de bodem weer vlak wordt en dit voor het onderwaterleven weer veel minder interessante plekken vormt. Wat erger is, we hebben geen nitraat en fosfaatval meer en het volledige water is weer vergeven

> > > Op die plekken mogen geen netten staan en kan de vis in alle rust paaien en het broed opgroeien. < < < van een geweldige hoeveelheid voedingstoffen waar de algen van profiteren. Misschien is het verstandig om de bedrijven die zand winnen niet dieper te laten zuigen dan twaalf meter. Zullen we het dumpen van vervuild slib sowieso maar een halt toe roepen?! Want nu is er na veel strijd toch nog een ontheffing verleend om slib te storten, waardoor de structuur weer verandert. Om weer met iets positiefs verder te gaan, het Gooimeer is het eerste water waar speciale paai- en opgroeimogelijkheden voor de vis zijn aangewezen. Op die plekken mogen geen netten staan en kan de vis in alle rust paaien en het broed opgroeien. Alweer en voor

Sowieso maar het storten van verontreinigd slib een halt toe roepen?! vreten wat weer staat voor helder water. Na het zuigen werd de bodem voorheen altijd geĂŤgaliseerd. Dat is gelukkig dus verleden tijd met veel dank aan Reinier Geytenbeek van de Visstand Beheer Commissie (VBC) Gooi- en Eemmeer, die ervoor gepleit heeft dit egaliseren tegen te gaan en te voorkomen dat het onder water een kale, vlakke woestijn zou worden. Laat je het egaliseren achterwege, dan krijg je een prachtig structuurrijke bodem waar je in minder diepe delen veel begroeiing van driehoeksmossels zult zien en op de minst diep gelegen toppen ook weer plantengroei tot ontwikkeling kan komen.

30 Hengelsport rond de Domstad 0311


Begin zomer vis ik meestal ondiep op de Gooische snoekbaarzen.

Hengelsport rond de Domstad 0311 31


Waterreview weiverretaW

Liefst ga ik op het Gooimeer aan de slag waar ik eerder al goed heb gevangen.

zover ik weet een initiatief van Reinier Geytenbeek, wat nu ook is doorgezet op de overige Randmeren. Petje af dus voor deze VBC! Snoekparadijs? Aan het Gooimeer heb je verschillende boothellingen. De meest bekende vind je aan de Gooimeerdijk-West nabij Almere. Een helling waarvandaan je meteen centraal op het Gooimeer zit en waar wel drie tot vier boten tegelijk getrailerd kunnen worden. Het parkeren is er helaas wel een crime geworden, want de gemeente Almere heeft die mogelijkheid geminimaliseerd. Voorheen werd het toegestaan om buiten de parkeervakken te parkeren, nu zul je in dat geval kans maken

32 Hengelsport rond de Domstad 0311

op een geel briefje achter de ruitenwisser. Vanaf deze helling zit je wel gelijk centraal op het Gooimeer. Wat in juni en deels in juli zal opvallen is de helderheid van het water. Rijd je op de Gooimeerdijk, dan zie je overal plantenbedden staan wat de indruk wekt dat je een snoekparadijs tegemoet rijdt. Dat is het niet, maar met de huidige ontwikkelingen zou het daar overigens zo maar eens op uit kunnen draaien. Ik heb er inmiddels een aantal aardige groenjassen gevangen. Ik weet eigenlijk wel zeker dat, wanneer je gericht op snoek gaat vissen, je er ook genoeg aan zult treffen. Wat er gebeurt, wanneer je gericht de plantenbedden afstruint of de taluds al trollend afvist, durf ik niet te zeggen. Ik heb het nog niet uitgepro-


De randen van de putten trekken vis aan als een magneet. Aan zowel de ‘Oudeland-kant’ (Naarden > Huizen > Spakenburg) als aan de ‘Nieuweland-kant’ (Almere > Zeewolde) vind je er genoeg. Over het algemeen zijn de taluds van het Gooimeer heel makkelijk te volgen en vanuit Naarden naar Almere kun je zo bijvoorbeeld ontzettend veel water afvissen en kom je beslist langs een aantal visrijke plateaus of taluds. Persoonlijk record samen met een vismaat? Een drift vanaf het eiland bij Naarden richting het laatste gat voor Almere was eens goed voor 76 snoekbaarzen! Ik vis ook graag bij het eiland vlak voor de Hollandse brug, waar je vlak achter het eiland een lang talud kunt afvissen. Aan de kant met de groene betonning vind je een klein gat waarin het vaak erg goed vissen is. Bovendien kun je bij het eiland mooi in de luwte liggen wanneer er een flinke westenwind staat te blazen. In je zoektocht zul je snel

> > > Aan de kant met de rode betonning is het snel dieper en tref je interessante gaten aan. < < <

beerd, maar het staat wel hoog op mijn prioriteitenlijst. De hoofdmoot is in ieder geval nog steeds snoekbaars en ga je daar gericht, dus verticalend, op vissen dan kom je sporadisch snoek tegen. Vertrouwen Het valt niet mee om op het Gooimeer specifieke hotspots aan te duiden met een water dat met baggerstort en zand- en kalksteenwinning volop in ontwikkeling is. Daarnaast, we hebben het hier over een water dat 2.670 hectare groot is, valt er in mijn beleving altijd wel een goede stek te vinden. Persoonlijk houd ik me vast aan de putten, grenzend aan de vaargeul en vis ik erg veel aan de randen van de vaargeul zelf.

ontdekken dat het water bij de kanten met de groene betonning minder diep is. Het schommelt zo tussen de vijf en vijftien meter. Aan de kant met de rode betonning is het snel dieper en tref je interessante gaten aan. Vlak voor Almere -waar je trouwens met een oostenwind redelijk wat beschutting vindt- gaat het ook snel de diepte in en heb je een gat van enkele tientallen hectare groot. Volg je de rand daarvan, dan merk je pas hoe groot zo’n gat is en snap je ook dat je daar al heel veel tijd mee door kunt brengen. Je kunt na Almere schuin oversteken richting Huizen waar je alweer een grote put vindt die meestal goed is voor snoekbaars, al moet je altijd even zoeken waar ze zitten. Misschien zul je net als ik, je concentreren op die plekken waar je al eens goed hebt gevangen. Dit geeft je toch het nodige vertrouwen in die stek en vertrouwen betekent dat je vaak ook (veel) beter gaat vissen. Controle Vis ik op snoekbaars, dan doe ik dat het allerliefst driftend met de boot. Met de boeg of spiegelmotor wordt de boot op koers gehouden.

Hengelsport rond de Domstad 0311 33


Waterreview weiverretaW Voor wat betreft de Gooische snoeken is er nog heel veel te ontdekken.

Op die manier kost me dat de minste moeite en kan ik me optimaal op het vissen zelf concentreren. Het driften is het meest productief aan de rand van de vaargeul, al zijn er ook behoorlijk grote plateaus waarover je lange driften kunt maken. Tijdens een drift vis ik vaak enkele tientallen meters achter de boot. Ik blijf het weliswaar verticalen noemen, maar je zou het natuurlijk ook diagonalen kunnen noemen. Bij deze manier van vissen heb je te maken met behoorlijk wat druk van het water op de lijn, maar met jigkoppen van 21 tot 30 gram in combinatie met een 10/00 tot 12/00 gevlochten hoofdlijn kun je de shad ook op afstand tot een diepte van vijftien meter redelijk goed bij de bodem houden. Je zult er even aan moeten wennen, maar geloof me, keer op keer is dit op structuurrijke snoekbaarswateren een zeer doeltreffende manier van vissen geweest. Laat je shad zakken zoals je dat ook bij het verticaalvissen doet. Hoe korter de lijn, hoe langer je controle houdt. Toch geef je lijn, telkens een stukje. Dat zal nodig zijn vanwege het bodemverloop, een gemiste aanbeet, een vlaag wind, etc. In ieder geval geef je voortdurend lijn en houd je de hengel relatief hoog.

> > > Keer op keer is dit een zeer doeltreffende manier van vissen geweest. < < < De shad laat je steeds zakken door de hengel naar de 10 uurstand te brengen en tik je omhoog tot 11 uur. Laat hem vooral even hangen met de hengel op 11 uur, dus niet gelijk weer laten zakken. Ikzelf heb in zwembaden kunnen zien waarom. Wanneer je de hengel vier tot vijf seconden laat waar hij is (op 11 uur dus), dan zal een shadje dat ver achter de boot gevist wordt, in een langzame glijvlucht naar de bodem zakken. Daarna breng je de hengel langzaam naar de 10 uur stand, waarna je hengel weer met een tik naar 11 uur brengt, zodra je de bodem voelt. Beter kun je het shadje niet presenteren! Met een langere hengel van 2,10 tot 2,40 meter heb je bij deze visserij meer controle dan met de korte, klassieke verticaalhengel. Raak je als-

Slanke snoekbaarstoppertjes, die zich keer op keer bewezen hebben op het Gooimeer.

34 Hengelsport rond de Domstad 0311


e i t a m r o f n i e n e Algem . Gr oo tte : ca. 2.670 ha pas met de Vis De n: ge nin un Ve rg wateren. Vis n va st Lij bijbehorende Botenverhuur: Zeilcollege Kooizand 70 Huizen 525 50 55 Telefoon: 0031 (0) 35 ollege.nl ilc ze ur@ rhu ve : ail E-m ren.nl thu oo w.b Website : ww visgidsen se nd rla de Ne e ers Bij div n dagje ee or vo en kun je opstapp r. ee Gooim He ng els po rtw inkel: De Snoekbaars Markerkant 1202-F 1314 AK Almere 530 03 83 Telefoon: 0031 (0) 36 ngelsport.nl he rsaa kb oe sn w. ww

Trailerhellingen: izen. Openbare helling Hu ade 445. stk We n ve ha Aanloop ere. Openbare helling Alm Gooimeerdijk-West. Trailerhelling Jachhav Onderwal 4.

en Naarden.

aven Huize Trailerhelling Jachth Ambachtweg 65.

n.

Gooimeer

Drukte bij de riante trailerhelling langs de Gooimeerdijk-West.

nog de controle kwijt, dan draai je de lijn binnen en laat je het shadje opnieuw zakken. Op een water als het Gooimeer en zeker tegen de vaargeul aan is dit echt een supermanier om goed snoekbaars te vangen en tegelijk is het ook ideaal om het water en haar mogelijkheden te leren kennen.

Driftend verticalen met het shadje ver achter de boot werkt echt prima op het Gooimeer.

Topwater Juni en juli vis ik op het Gooimeer meestal ondiep op snoekbaars. Op vijf tot acht meter (soms net iets dieper) kun je altijd prima uit de voeten in deze periode en ligt de snoekbaars behoorlijk stipt op een en dezelfde diepte. Omstreeks augustus en september liggen ze naar mijn gevoel meer op verschillende dieptes. Nu kun je vis vanaf vijf tot dik over de tien metergrens verwachten. Let op! Juist de grotere exemplaren vang je nog steeds relatief ondiep! En nog wat, augustus is ook een drukke maand op het water voor wat betreft de recreatievaart. Houd daar wel rekening mee! Oktober en november kunnen ook geweldig zijn. De snoekbaars lijkt nu steeds compacter bij elkaar te kruipen en nu wordt het ook tijd om echt verticaal te gaan vissen. Nu moet je vaak wat dieper, maar nog altijd vang je genoeg tussen de twaalf en vijftien meter. Heb ik er de tijd voor dan sla ik liefst geen dag over in deze maanden. Je vangt niet alleen grotere vis, maar vooral de aantallen zijn overweldigend. Gooimeer? Topwater!

Bertus Rozemer

Hengelsport rond de Domstad 0311 35


Light tackle elkcat thgiL Tekst Ron Nieuweboer foto’s Ralph van Leening, Martijn van der Sman, Dirk Verhallen en Ron Nieuweboer

Spectaculaire tonijnvangsten in de Ebromonding!

Het is november 2009 als Ralph van Leening, sportvisser en jager op groot viswild, op de Sportvisbeurs in Utrecht de stand van Roned Sportfishing aandoet. Samen met eigenaar Ron Nieuweboer plant hij zijn tiende trip naar Riumar, gelegen in de Spaanse Ebromonding. Deze trip moet als alle voorgaande trips een onvergetelijke worden. Ron vertelt enthousiast over de tonijnvangsten van het afgelopen seizoen. Mooie little tunny´s (Euthynnus alletteratus) doen bij tijd en wijlen de kust van de Ebrodelta aan en exemplaren tot 9 kg laten zich dan ook vangen. Dit klinkt Ralph als muziek in de oren.

H

elemaal als Ron vertelt dat er serieuze vangstmeldingen zijn van blauwvintonijn (Thunnus thynnus) tot wel 460 kg. Dit gewicht is een uitschieter, maar met enige regelmaat worden er door sportvissers vanuit andere havens tonijnen gevangen van ruim 100 kg. Besloten wordt om een ´tonijnpilot´ te organiseren en in de laatste week van augustus 2010 een week lang op grote tonijn te vissen. De missie is: één mooie tonijn aan boord krijgen. Het nodige huiswerk wordt gedaan. Ralph speurt

Wie sardines zaait zal tonijn oogsten.

36 Hengelsport rond de Domstad 0311

het internet af naar vangstmethoden en te gebruiken materialen en Ron gaat bij (voormalige) beroepsvissers en collega sportvissers de boer op voor zo veel mogelijk informatie. De voorpret wordt alleen maar groter als Ralph de nodige mailtjes krijgt met vangstmeldingen van Roned met ook blauwvintonijn tot 22 kg op de spinhengel! Het is zo ver! Zaterdag 21 augustus 2010, Ralph arriveert met zijn vismaat Gerard Bultink in een zonnig Riumar. De spullen worden uitgeladen en de tactiek voor de week doorgesproken. Zondagochtend eerst naar de visboer om een overkill aan sardines voor te chummen (voeren voor het aanleggen van een voerspoor) en haakaas op te halen. De volgende dag wordt voornamelijk gebruikt om zoveel mogelijk kilometers te maken op zoek naar geschikte plaatsen op zee waar zich tonijn ophoudt en onze 50 lb uitrusting te testen. Uiteindelijk wordt er een zone gevonden waar de little tunny´s zich te goed doen aan het rijke aanbod aan aasvis. Een paar keer spotten we hier ook enorme schuimexplosies van jagende vis aan de oppervlakte. Dit moet iets groters zijn… Het kost enorm veel moeite en vraagt veel zelfbeheersing om niet de meegebrachte spinstokken in te zetten. Vlak voor de boot wordt er volop gejaagd en een combinatie van spinvissen, chummen en vissen met biggame materiaal brengt niet het gewenste


V.l.n.r. Ralph, Ron, Gerard en Martijn met de 48 kilo zware tonijn gevangen door Gerard op een dode sardine!

Gerard moet al zijn krachten aanspreken om de run van de blauwvin tonijn te pareren, Ron en Ralph lachen nerveus op de achtergrond.

Gerard Bultink, uitgeput, maar dolblij met zijn supervangst! Lengte 1.60 meter, gewicht 48 kilo.

resultaat. Sterker nog, we sluiten dag één af met een nul op het scorebord.

gehaakt en de bemanning is ondanks het tegenvallende gewicht (10 kg) uiterst tevreden met de wetenschap dat de manier van vissen klopt. Na een half uur meldt zich een grote school dolphins bij de boot. Schitterend om te zien hoe deze nog kleine vissen van pakweg 50 cm zich te goed doen aan de sardines. Er worden er in korte tijd een stuk of 10 gevangen en we besluiten om te verkassen op zoek naar ´groot wild´. Een kilometer of vijf van de eerste plek wordt de boot weer stilgelegd en het chummen begint weer. Het water is hier kraakhelder en de zee zo glad als een spiegel.

Alleen met dood aas Aan land wordt de tactiek nogmaals doorgesproken. Besloten wordt om op maandag uitsluitend te chummen en te vissen met groot materiaal in dezelfde zone als de zondag. Na pakweg twee uur voeren met sardines krijgt Gerard een run op zijn hengel. De slip staat strak afgesteld en na een korte dril kan er een mooie little tunny geland worden. De vis zit mooi voor in de bek

Hengelsport rond de Domstad 0311 37


Tijdens zijn tiende trip met Roned is het raak! Tonijn met een hoofdletter!

Ralph van Leening zag zijn jarenlange inspanningen beloond met de vangst van deze 36 kilo zware blauwvin tonijn.

Dan uit het niets, plotsklaps bij de boot grote klappen op het water. Grote tonijnen, een voorzichtige schatting leert ons dat dit vissen zijn van 100 kg plus, doen zich te goed aan het aanwezige speldaas dat hier rondzwemt. Een fantastisch schouwspel waarbij de zelfbeheersing nu tot het uiterste wordt getest om niet naar de spinhengels te grijpen. Deze beslissing wordt nog geen vijf minuten later beloond met de aanwezigheid van een stuk of acht grote tonijnen die zich onder de boot te goed doen aan onze chum. Iedereen is sprakeloos en door het dolle heen. “Pak ´m dan”, wordt er gefluisterd. De tonijnen raken uit het zicht, maar na enkele seconden…rrrrrrr. De reel van Ralph giert het uit. Na het omgespen van het harnas kan de hengel uit

38 Hengelsport rond de Domstad 0311

de steun gehaald worden en de dril beginnen. Wat een feest, deze tonijn is zeker groter dan de eerste. Zoveel is duidelijk. Na een klein kwartier ligt er een schitterende blauwvintonijn van 23 kg in de boot. Felicitaties over en weer. Mission accomplished! Wat een run, wat een power. Deze vis was weliswaar niet zo groot als wat er zich onder de boot bevond maar toch, iedereen tevreden. Dinsdag staat er een harde wind. Er wordt in de monding met poppers op palometa en bluefish gevist. Veel, heel veel volgers besluiten kort voor de boot hun rug toe te keren. Jammer, maar helaas. Morgen gaan we voor groot! Bingo! Deze woensdag wordt er opnieuw gevist in de buurt van de uitverkoren zone. Het weer is prima, het aas, dode sardines of delen daarvan, doet optimaal haar werking, de zilverachtige schilvers zakken richting… De zee is mooi glad, maar geen teken van leven tot rond 13.00 uur!! Het aas wordt vanuit het niets hard, keihard genomen en de reel gilt het uit. Met een noodgang worden de andere hengels uit het water gedraaid en achter de vis aan. De aanwezige 500 meter nylon van Gerard’s reel wordt er met een idioot tempo vanaf gescheurd. Nadat de eerste run gepareerd is, kunnen de nodige meters terug gewonnen worden. Gerard is wel wat gewend, maar begint na een kwartiertje toch behoorlijk te zweten. Acht kilo tegendruk op de slip en de sparringpartner van Gerard neemt meerdere malen 100 meter lijn alsof het niets is. Een uur en een kwartier later kan de krachtpatser geland worden. Na weging blijkt het gewicht van de tonijn 48 kg met een lengte van 160 cm! Lachende gezichten alom, helemaal super. Al drie mooie tonijnen gevangen en nog 2 dagen te gaan. Terugkijkend op deze dag beseffen we dat 50 lb uitrusting kan, maar dat een 80 lb uitrusting, stand up gevist, beter tot zijn recht zal komen. De donderdag blijkt een roggen-


Indrukwekkend, de dikke glanzende dikke rug van de tonijn! Ook volgend jaar hopelijk een vertrouwd beeld!

Info Gratis verblijf plus Shimano luxe visset! Wie dit jaar een reis boekt, vanaf 1 januari tot 31 december 2011 en bij Roned de grootste tonijn vangt, wint een verblijf van een week in een vier persoons appartement en een Shimano set, bestaande uit een Yasei hengel, een Stradic werpmolen, een Shimano jas en cap! De updates en tussenstand kun je sinds 1 januari vinden op www.beet.nl, www.shimano.com en www.ronedspanje.nl. Roned gaat zich verder specialiseren op het tonijnvissen, investeren in topmaterialen om voor het seizoen 2011 het vissen op tonijn mee te nemen in het pakket. Wie interesse heeft in een tonijn biggame avontuur, op nog geen 2 uur vliegen van Nederland, kan contact opnemen met Roned Sportfishing via: website: www.ronedspanje.nl, email: info@ronedspanje. nl, Ron Nieuweboer, tel. 0034-610427459.

dag. Op drie mooie roggen na geen aanbeet van tonijn. Op naar de vrijdag. Een prachtige bonusvis Na een tip van een visvriend koerst Ron de laatste dag naar een andere, nieuwe zone. Het aas gaat over boord en het chummen begint. Er hangt een gezonde spannende stemming op de boot. Het water wordt afgespeurd en rustig over koetjes en kalfjes worrrr… yehhhh… Beet! En dat na slechts tien minuten vissen! Ralph trekt het harnas aan en deelt flink zwetend van de inspanning nog even mee dat hij vandaag jarig is. Na een 50 minuten durende dril wordt een forse tonijn de boot ingetild. Na weging blijkt deze 36 kg schoon aan de haak. Een mooi verjaardagscadeau voor Ralph. Dolgelukkig, met alle gekkigheid van dien, wordt het chummen hervat. Deze dag kan niet meer stuk. Binnen een uur worden onze stoutste dromen werkelijkheid als ook Gerard nog een juweel van 33 kg mag vangen. Uitgelaten en voldaan wordt de terugkeer naar de haven ingezet als het plotseling hard gaat waaien. Wat een trip, wat een week. Vermoeid, maar voldaan wordt er onder het genot van een pilsje nagepraat over de belevenissen van de afgelopen dagen. Ralph kan niet wachten tot volgend jaar en reserveert ter plekke voor eind oktober. Door vergaande wereldwijde beschermingsmaatregelen is het blauwvintonijnbestand in de Middellandse Zee de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd. Dat deze maatregelen zich vertalen in mooie vangsten moge duidelijk zijn. Voor het vissen op o.a. blauwvintonijn dient een boot een speciale visvergunning te hebben. Ook zijn er gesloten tijden en minimum afmetingen voorgeschreven. Onwettig aangelande vangsten worden bestraft met € 6.000 boete per vis. Uiteraard hoeft u hier zich bij Roned geen zorgen over te maken.

Een geweldig 2010 voor litlle tunny´s! Met dit formaat tonijn maak je zeker kans op de hoofdprijs!

Ron Nieuweboer

39


BELEEF MEER VISPLEZIER EN KIES UW BLAD! 15 euro VOOR SLECHTS

CADEAUTIP!R

O VOOR UZELF, VO N VADERDAG OF EE G VERJAARDA

t

s

p

o

r

t

v

i

s

s

e

r

s

m

a

g

a

z

i

n

e

WiTvis: 10 WiNTEr WiTvisTips! BarBEEL: DE ijssEL, rEcorD hoTspoTs

prijs € 8,99

Gerard Schaaf

CRUCIALE DETAILS

Targetvissen Mario Gijbels

Elastiekvissen voor iedereen

Karper

gewichtige systemen

VISSEN MET AASVIS 711273 991897

Ronald Margadant

4x Rovers, het ultieme roofvismagazine van Nederland met gratis dvd.

Mijn gegevens (altijd invullen):

643x nummer

Gelbaits Frank Warwick

Kleine Details Kristof Desselaerts

Vangtastische bollen Ernesto Kamminga

Karper, het meest toonaangevende magazine voor karpervissers

Het cadeau-abonnement is bestemd voor:

Naam:

m/v

Adres:

Naam:

m/v

Adres:

Postcode/Woonplaats: Tel.:

Franse winterbiggen 711273 991798

6x

Mail & Win: Illex Nitro Booster spray

STILLE KRACHT

BP 8

01102

8

KANTSNOEK

www.karper-magazine.nl

ijsselhotspots

DROOMROVERS

WWW.ROVERSMAGAZINE.NL

WiTvis: ELasTiEkvissEN voor iEDErEEN

Barbeel record

01102

Postcode/Woonplaats: Geboortedatum:

E-mail:

Tel.:

Geboortedatum:

E-mail:

Ik betaal het abonnementsgeld per acceptgiro (€ 2,-administratiekosten) Ik machtig hierbij Vipmedia het abonnementsgeld af te schrijven van rekeningnummer. Datum:

Handtekening:

Deze aanbieding is geldig t/m 31 december 2011. Het abonnement loopt tot wederopzegging. Het cadeau-abonnement stopt automatisch.

auhv01-2011

*AUB uw keuze abonnement aankruisen.

februari / maart 2011

Witvis

ijskoude witvistips!

DE sNEEp: NEusjE vaN DE zaLm

een halfjaarabonnement (4 nummers) op Rovers voor slechts € 15,-

SLIMME SNOEKEN

Roofvis

internationaal karpermagazine

Een beetje ongehoorzaam

Wintertips voor kanjersnoek

10

een halfjaarabonnement (3 nummers) op Karper voor slechts € 15,-

R O O F V I S M A G A Z I N E

GEURENGEBEUREN

een halfjaarabonnement (6 nummers) op Beet voor slechts € 15,-

U L T I E M E

STINKEN EN VANGEN

Beet, het meest informatieve en veel­ zijdige hengelsportblad voor alle vissers

JA! Ik neem/geef *:

H E T

karper 64 • februari / maart 2011

e

NUMMER 2 ∙ FEBRUARI - MAART 2011

h

• Surf naar: www.uwvisblad.nl/auhv • Bel: 0800-099 6606 • Stuur onderstaande bon in een ongefrankeerde envelop naar: Vipmedia, Antwoordnummer 338, 4800 WB Breda

fEBruari 2011

Zo neemt of geeft u een abonnement:

Rovers

NUMMER 2 ∙ FEBRUARI - MAART 2011 ∙ 2e JAARGANG ∙ € 6,95

Rovers

beet WWW.BE ET.N L ∙ N r. 02 ∙ fE Br uar i 2011 ∙ 36 e jaargaNg ∙ € 5,50


nessivfooRRoofvissen Tekst & foto’s Mark ten Tusscher

Roofvissen in Utrecht! Een januaridag op stap met de roofvisgroep van de AUHV ‘s Morgens om half negen verzamelen we ons voor een dagje vissen met de roofvisgroep van de AUHV in de Kromme Rijn. De wateren zijn net ijsvrij en het smeltwater van onze oosterburen zorgt voor een flinke waterstand in de Lek. Duidelijk merkbaar is het effect van de hoge waterstand.

E

en ondoorzichtige bruine soep stroomt met een rotgang richting de singel. Snoeken in de Kromme Rijn is meestal een vrij taaie bezigheid maar onder deze omstandigheden wordt de factor geluk toch wel erg bepalend. Dan maar naar plan B! Oeps de Kromme Rijn was gelet op de ijsgang al plan B. Het oorspronkelijke plan, vissen in de Wierickes, ging vanwege het ijs niet door. Na ampel beraad wordt er besloten om in de beschutting van de stad de snoek te belagen. In de vijvers van Rijnsweerd proberen we de snoek te interesseren. Kraakhelder water, het ruikt er gewoon naar grote snoek. Als

eerste wordt door middel van een rode spinnerbait geprobeerd eens wat lawaai onder water te maken. Al vrij snel een flinke tik, maar geen hanger. Tien minuten later is wel raak; een flinke stoot en even later een leuke, maatse, baars aan de kant. Na een mislukte worp haak ik een ijsschots van 10 bij 20 meter… spinnerbait weg. Dan maar een groene bucktailspinner met een mooi bronzen blad er aan gebonden. Na nog wat proberen een in de rug gehaakte voorn. Wegens gebrek aan actie besluiten we toch maar te verkassen naar de westkant van de stad. Daar ontmoeten we een tweede groepje van de roofvisgroep, we zijn goed verspreid over de stad. Met shads en spinners blijkt er door dit groepje al aardig wat snoek te zijn gevangen, waarvan toch ook een behoorlijk aantal 80- en 90-ers. En flink wat hondenpoep onder de laarzen, een geur die je al van verre waarneemt... Geef mij maar het taaie en geduldige snoeken op de kribben van de Lek. De geur van ganzenstront is veel beter te harden. Wakker De snoek blijft wispelturig, maar met spinners wordt er aardig wat gevangen. Opvallend is dat door anderen zorgvuldig uitgeviste stukken toch nog snoek opleveren, gewoon omdat ze even geen zin hadden in het voorgaande kunstaas of zoals grappig wordt opgemerkt, ze door je voorganger wakker zijn gegooid. En dan vroeg in de middag spektakel. Op een klein stukje wordt snoek gevangen, veel snoek, maar ook snoekbaars, veel snoekbaars. Allemaal snoekbaarzen van ongeveer 60 en 70 centimeter. Verbazing alom, het is een stek die bijna ieder jaar door de meesten wel eens wordt afgevist, maar snoekbaars? Niemand die zich kan herinneren hier ooit een snoekbaars te hebben gezien. Vooral de kleinere shads doen het goed, maar ook de onverzwaarde spinners laten zich flink gelden. De exacte plek houden we natuurlijk voor ons… dat is voorbehouden aan de mannen die het hebben meegemaakt. De roofvisgroep heeft behalve als doel om gezellig met elkaar op stap te gaan, ook als doelstelling om kennis over roofvis en roofvistechnieken uit te wisselen. Wilt u ook een keertje mee met de roofvisgroep van de AUHV? Stuur een mailtje naar roofvisgroep@auhv.nl en je ontvangt vanzelf een uitnodiging! Mark ten Tusscher

Een mooie wintersnoek. Ga ook eens mee met de AUHVroofvisgroep.

Hengelsport rond de Domstad 0311 41


Witvissen nessivtiW Tekst & fotoâ&#x20AC;&#x2122;s Adri van de Giessen

Voornvissen wintervissen in de haven Wanneer de winter nadert en de watertemperatuur daalt, sterven veel waterplanten af waardoor voor vele vissoorten de beschutting en bescherming tegen roofvissen verdwijnen. Daarom zoeken vele vissoorten een beschutte plek om de winter goed door te komen. Veel witvissoorten zoeken de diepere gedeelten van meren, plassen of rivieren op en teren dan op de vetreserves die zij de maanden daarvoor in ruime mate hebben aangevuld. Voorn echter, zoekt in grote getale de havens op, waar zij voldoende beschutting en bescherming kunnen vinden onder de boten.

D

it zijn daarom bij uitstek de plekken die wij bezoeken wanneer we op voorn willen gaan vissen. In en om de regio Utrecht zijn voldoende havens aanwezig waar we dan terechtkunnen, namelijk de havens van Muiden, Harderwijk,

Amersfoort, Huizen en Spakenburg. Allen zijn gelegen aan de randmeren, er zijn volop mogelijkheden voor het vangen van veel, maar vooral ook grote voorn. Naast de in grote aantallen aanwezige voorn zijn er ook veel baarzen en windes te vangen. Voldoende redenen dus om in de winter en vroege voorjaarsperiode enkele van deze havens te bezoeken. In dit artikel brengen we een bezoek aan de havens van Huizen en Spakenburg. Hengelkeuze De diepte, de visafstand en de helderheid van het water in de havens spelen een belangrijke rol bij de keuze van de hengel en de montage die we toepassen. De waterdiepte varieert over het algemeen tussen de 1,20 en 2,50 meter. Hierdoor zal de keuze voor zowel de vaste stok als de matchhengel een optie zijn. Indien het water helder is, gaat de keuze uit naar een lichte matchhengel; wanneer we hier met de vaste stok vissen, zal de hengel over het water steken en zal de schaduw van de hengel door de vis goed waar te nemen zijn. Vooral grote voorn zal hier wantrouwig op reageren en het aas laten voor wat het is. De ervaring leert dat dan vooral kleine vis het aas pakt. Hierbij kan ook het weer een grote rol spelen. Bij een zonnige winterdag zal de vaste stok over het water beter te zien zijn dan bij een bewolkte dag. Afstand Ook de visafstand tot de visstek kan een belangrijke rol spelen bij de keuze van de hengel. In de havens zoeken we meestal de diepere gedeelten op rondom de meerpalen of aanlegsteigerpalen. Door de roterende schroeven van de boten zal hier de waterdiepte gemiddeld 20 tot 30 centimeter dieper zijn. Dit zijn de plekken waar vooral de grotere voorns zich graag ophouden. Kort samengevat zal onze keuze gaan naar de lichte matchhengel, waardoor wij geen nadeel ondervinden van de schaduwwerking op het water, wij altijd een visstek kunnen kiezen op grotere afstand en nabij de aanlegpalen en niet afhankelijk zijn van de wisselende weersomstandigheden. Voor het vissen in de havens kan het beste gekozen worden voor een lichte matchhengel die in lengte varieert tussen de 3,60 en 3,90 meter, een soepele topactie bezit waardoor lichte matchdobbers eenvoudig en zuiver op de visstek geworpen kunnen worden en voorzien is van een lichte, middelgrote molen. Er zijn speciaal voor de matchvisserij molens die voorzien zijn van ondiepe matchspoelen. Een voorbeeld van een goede combinatie hengel-molen is

42 Hengelsport rond de Domstad 0311


De haven van Spakenburg zuidelijke kop.

Grote voorn gehaakt.

Lokvoer betekent veel kleine baars.

de Ultra Light Waggler 14 ft van Drennan in combinatie met een lichte matchmolen van Shimano, de Exage 3000M.

een lijndikte van 10/00, met een vaste lengte van 45 centimeter, waardoor snel van onderlijn gewisseld kan worden zonder dat de visdiepte verandert. Als haakmaat kiezen we voor nr. 16 tot en met nr. 20. We gebruiken lichte dobbers van 1,4 tot 1,6 gram met een dunne antenne in de kleuren rood/oranje, geel en zwart. Fluorescerend rood en fluorescerend geel zijn goed zichtbaar bij een donker wateroppervlak. Bij een licht wateroppervlak zal een zwarte antenne het beste zichtbaar zijn. Ook wanneer de zon in het water weerspiegelt, is zwart het beste zichtbaar. De voorgelode Crystal Wagglers van Drennan zijn uitermate goed geschikt voor het toepassen op helder water. Deze doorzichtige kunststof dobbers zijn nauwelijks zichtbaar voor de vis en ze werpen heel prettig.

Lijnmontage De lijnmontage is het belangrijkste onderdeel voor het succesvol matchvissen in de havens. Hiervoor gebruiken we een nylon hoofdlijn van 12/00, waaraan een kant en klare nylon onderlijn van 10/00 met een lengte van 45 centimeter wordt bevestigd. De verbinding tussen de hoofdlijn en de onderlijn kan door middel van een lus in lus verbinding. Op de hoofdlijn is een dobberconnector geplaatst. Deze connector biedt ons de mogelijkheid snel en eenvoudig van dobber te wisselen. Door gebruik te maken van een Stonfo dobberconnector met een gewicht van 0,6 of 1,0 gram, in combinatie met dobbers van 1,4 tot 1,6 gram, hoeven slechts enkele lichte loodhagels (nr. 1, nr 4 en nr 6 ) op de hoofd- en onderlijn te worden geplaatst. Met enkele lichte loodhagels op de hoofdlijn zal het aas op een rustige en natuurlijke wijze naar de bodem dalen, waardoor de voorn snel het aas zal pakken. We maken gebruik van kant en klare onderlijnen van Sensas met

De havens van Huizen Wanneer we naar Huizen gaan hebben we de keuze uit diverse locaties. We kunnen kiezen voor de binnenhavens (Westkade en Oostkade) of voor de oude buitenhaven bij de kalkovens. Op de West- en Oostkade worden veel wedstrijden georganiseerd. Hier wordt bijna elk weekend volop gevist. Er is hier

Hengelsport rond de Domstad 0311 43


Witvissen nessivtiW voldoende parkeergelegenheid bij de visstekken. Aan weerszijden van het water staan huizen, waardoor je hier nagenoeg altijd lekker uit de wind kunt zitten. Het water is langgerekt en biedt hier voor veel vissers een fantastische visplek. De waterdiepte is ongeveer 1,50 meter. Bij de kalkovens kan aan de westelijke kade gevist worden. Aan de oostelijke zijde bevinden zich aanlegsteigers waar boten aangemeerd liggen. Aan deze oostelijke zijde en bij de aanlegsteigers is het vissen niet toegestaan. De visafstand tot de aanlegpalen is circa 15 meter. De bodemdiepte ligt gemiddeld op 1,50 meter. Nabij de meerpalen varieert dit tussen de 1,60 en 1,70 meter. De ruimte tussen de kadewand en de oeverkant bedraagt 2 meter en bevindt zich ca 1,50 meter boven de waterlijn. Het waterniveau kan 5 tot wel 10 centimeter stijgen of dalen tijdens het vissen. Bij het gebruik van een leefnet kan een ring van het net precies op de waterlijn gehangen worden. Hieraan kan worden afgeleid hoeveel het water stijgt of daalt. Dit is handig om te weten i.v.m. het nauwkeurig afstellen van je visdiepte tijdens het vissen. Een ander hulpmiddel om de schommelingen in de waterstand te registreren, is het ophangen van een lijn met een stukje lood tot aan de waterlijn. De haven van Spakenburg De oude haven van Spakenburg kunnen we verdelen in een langgerekte haven waar de plaatselijke beroepsvisserijboten liggen en een rechthoekige toeristenhaven waar de zeiljachten liggen. In de winterperiode zijn echter weinig zeiljachten in deze haven aanwezig waardoor er uitstekende visstekken ontstaan. In de toeristenhaven bevindt zich in het midden de aanlegsteigers. Het is echter niet toegestaan vanaf deze steigers te vissen. Vooral de westelijke lange zijde, de zuidelijke- en noordelijke kopkant van de toeristenhaven zijn geliefde visstekken. De havens zijn omringd door woningen, wat inhoudt dat

Doorsnede oude buitenhaven Huizen.

Onderlijnmontage matchdobber.

we hier rekening moeten houden met geluidsoverlast die we kunnen veroorzaken v贸贸r en tijdens het vissen. Daarbij tonen we respect voor de zondagsrust in dit oude vissersdorp aan de voormalige Zuiderzee. De haven van Spakenburg staat bekend om zijn enorme grote voorns die hier tijdens de wintermaanden hun toevlucht zoeken. Met de matchhengel op voorn Bij het vissen met de matchhengel is het belangrijk dat we telkens op dezelfde plek werpen en de visstek regelmatig voorzien van


Wintervissen aan de westkade.

Hier kom je vroeg voor uit de veren.

aas. Voorafgaand aan een vispartij kijken we altijd of er voldoende ruimte achter ons is en er geen obstakels zijn, zoals takken van bomen of struiken. Vervolgens bouwen we de visstek op en bevestigen we een leefnet aan het visplateau. We hangen het zo dat één ring van het net precies gelijk hangt met het wateroppervlak. Daarna schieten we met een lichte katapult een cupje casters, om te zien tot welke afstand gevist kan worden. Vervolgens wordt een peilloodje van ca 5 gram aan de haak bevestigd en zoeken we een dieper gedeelte van de bodem op. Wanneer er aanlegpalen zijn zal het daar meestal dieper zijn. Vervolgens leggen we de afstand vast achter de lijnclip op de molenspoel. Een vast punt aan de overzijde wordt gekozen zodat de richting ook vast ligt. Op de oever verklikken we de afstand van de haak tot de top van de antenne, waarmee de diepte ook vastgelegd is, in geval van lijnbreuk. Hiertoe gebruiken we een dunne breinaald die we in een voeg tussen twee stenen plaatsen en schoolkrijt. De haak wordt dan om de breinaald bevestigd en met het krijt markeren we de top van de dobberantenne op de stenen kade. Alvorens met het vissen te beginnen wordt een zestal cupjes casters, hennepzaad en maïs op de stek geschoten. Het gebruik van lokvoer is ten zeerste af te raden! De negatieve ervaring die wij hiermee hebben, is dat veel kleine vis zoals voorntjes en vooral kleine baars onze voerstek ruimschoots zullen gaan bevolken en de grotere exemplaren nauwelijks nog de kans krijgen het aas te bemachtigen. Wij gebruiken nauwelijks witte maden omdat die ook vaak hetzelfde effect hebben als het lokvoer en vaak zorgen voor vangsten van kleine baars. Dit is echter geen wet van Meden en Perzen. Wij hebben ook dagen beleefd dat we alleen maar grote voorn vingen op witte maden. Casters blijken bijna altijd het superaas te zijn voor goede voornvangsten. In de oude haven van Huizen en die van Spakenburg is maïs ook een echte vanger gebleken voor grote voorn. Het vissen met de match gaat als volgt: wanneer de haak is voorzien van één of twee casters wordt de dobber geworpen in de richting van ons vaste punt aan de overzijde. Doordat we de afstand hebben vastgelegd op de molenspoel zal de dobber worden afgeremd en zal de onderlijn zich achter de dobber strekken. Als we dan de hengeltop onder water steken en enkele slagen de lijn onder water binnendraaien, zal de wind geen enkele invloed kunnen uitoefenen op de lijn en ontstaat een direct contact met de dobber. Na elke worp schieten we een cupje met casters, hennepzaad of maïskorrels op de visstek. Indien we dit consequent blijven doen, dan zal de voorn snel op de stek verschijnen en daar ook blijven. Het zetten van de haak dient in een snelle doorgaande

Kneiters van voorn uit de oude buitenhaven van Huizen.

beweging te gebeuren. Het is aan te raden om bij het binnenhalen van grote voorns gebruik te maken van een schepnet, waarmee voorkomen wordt dat de haak losschiet en het hele tuig in een geweldige warboel verandert, wat de nodige frustratie zal opleveren - vooral wanneer de voorn volop op de stek aanwezig is! Indien de nylon hoofdlijn blijft drijven op het wateroppervlak, dan is dit te verhelpen door een sponsje op de hengelsteun te plaatsen die voorzien is van afwasmiddel. Door tijdens het indraaien van de lijn de hengel met lijn in de spons te drukken, zal de lijn ontvet worden en zal daarna onder het wateroppervlak zinken. Tot slot Het vissen met de matchhengel in de havens heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. En terecht, want uit ervaring bleek dat de gevangen voorn vaak groter van formaat is dan de vangsten met de vaste stok. Een groot voordeel bij het gebruik van een matchhengel is dat deze veel minder gevoelig is voor zijwind en dat op relatief grotere afstanden gevist kan worden. Het vissen in de havens van Huizen en Spakenburg blijkt vaak garant te staan voor het vangen van veel voorn, soms afgewisseld door windes en baars. Maar vooral het knusse gevoel tussen de huizen en het pittoreske van de haven van Spakenburg maken het vissen op voorn tot een prachtige belevenis die ik menigeen kan aanbevelen.

Adri van de Giessen

Tips > Zorg altijd bij het vissen met de matchhengel dat er voldoende werpruimte achter de visstek aanwezig is. Dus vrij van bomen of obstakels waar de lijn in verstrikt zou kunnen raken tijdens de worp. > Wanneer we in bebouwd gebied gaan vissen, dienen we wel te beseffen dat we rekening moeten houden met de bewoners langs het water. Voorkom dus geluidsoverlast in de vroege uren en neem eventueel een fles mee om in te plassen, zodat de kade gevrijwaard blijft van urine-uitslag en stank én natuurlijk klachten van de omwonenden. > Let op wanneer tussen en naast de aanlegpalen wordt gevist of er touwen aanwezig zijn waar de onderlijn in vast kan haken. Zorg er dan voor dat de gestrekte onderlijn de touwen niet kan bereiken.

Hengelsport rond de Domstad 0311 45


De vereniging

Welkom bij de AUHV!

Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging

De AUHV werd op 5 april 1925 opgericht door enkele tientallen sportvissers in de stad Utrecht en is nu uitgegroeid tot een regionale vereniging met ruim 8.500 leden. We beschikken over pachtcontracten voor méér dan 3.000 hectare viswater, in de regio Groot Utrecht. Dit is beschikbaar voor leden tegen één van de laagste contributies in Nederland. Aan het voordelige AUHV lidmaatschap zijn veel voordelen verbonden: • AUHV vergunning met meer dan 125 aantrekkelijke wateren in de regio Utrecht, waaronder de Loosdrechtse Plassen • Inclusief Lijst van Viswateren voor nog meer viswater! • Drie maal per jaar het AUHV-magazine ‘Hengelsport rond de Domstad’ En: • Nachtvissen (alleen voor AUHV-leden) in 3000 ha. viswater • Uitbreiding van uw vismogelijkheden met de 3-hengelpas en de Plas Vechtenpas. • Deelnemen aan activiteiten van Vliegvisgroep ‘The Leader’, de Roofvisgroep en de Wedstrijdgroep. Kosten per jaar Vispapieren met lidmaatschap Nieuw lidmaatschap, incl. € 5 inschrijfkosten Lidmaatschap Nieuw jeugdlidmaatschap, incl. € 5 inschrijfkosten (tot 14 jaar) Jeugdlidmaatschap (tot 14 jaar) Bestaand AUHV lidmaatschap met lidmaatschap bij andere vereniging van Federatie Gooi & Eemland Bestaand AUHV lidmaatschap met lidmaatschap bij verenigingen van andere Federaties

€ 32,50 € 27,50 € 23 €18 € 13,50 € 18

U kunt lid worden via de website: www.auhv.nl Ook kunt u terecht bij onze verkooppunten. Hier betaalt u altijd de inschrijfkosten.

46 Hengelsport rond de Domstad 0311

Verkooppunten Utrecht Lahr Hengelsport Smaragdplein 241-243, 3523 EJ. Tel. 030-2148001; Traditional Hengelsport Temming Royaard van de Hamkade 95, 3552 CL. Tel. 030-2433696; Sportprijzenhuis Oud Zuilen Swammerdamstraat 5, 3553 RV. Tel. 030-2444360; Dierenspeciaalzaak Dobey Rijnlaan 26, 3522 BN. Tel. 030-2670102. Houten Dierenspeciaalzaak Speelberg Het Wed 8, 3995 DV. Tel. 030-6375655 Welkoop, Standerdmolen 16 3995 AA. Tel. 030-6371271 Nieuwegein De Dikke Plat, Herenstraat 24 3431 CV. Tel. 030-6039845 Maarssen Sanders Hengelsport Tuinbouwweg 23, 3602 AT. Tel. 0346-573521 IJsselstein De Witte Parkiet, Koningshof 3 3401 DW. Tel. 030-6882243 Zeist Faunaland, Slotlaan 306 3701 GX. Tel. 030-6917001

Driebergen Pet's Place, Hoofdstraat 103 3971 KE. Tel. 0343-512838 Breukelen Jachthaven ‘1e Aanleg’ Scheendijk 7, 3621 VB. Tel. 0346-261813

Wijzigingen: Geef wijzigingen zoals adreswijzigingen of foutieve persoonlijke gegevens vóór 1 oktober door aan de ledenadministratie, zodat ze correct op de VISpas voor het volgende jaar komen. Beëindiging lidmaatschap: U kunt uw lidmaatschap opzeggen tot 1 oktober voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar door dit schriftelijk of per e-mail door te geven aan de AUHV ledenadministratie, Beerze 20, 3961 HC Wijk bij Duurstede, e-mail: info@auhv.nl Zegt u pas ná 1 oktober uw lidmaatschap op, dan ontvangt u voor het nieuwe jaar de acceptgiro en bent u alsnog de contributie verschuldigd.


Baambrugse Zuwe 196 3645 AM VINKEVEEN 0294-293473 / 06-52025555

Direct gelegen aan de Vinkeveense Plassen vindt u VVPverhuur. Vanuit de woonboot direct aan het open water, vanuit de chalets en appartementen in onze kleinschalige jachthaven. Hier kunt u direct in uw eigen boot stappen of een boot huren. Op de plassen zit een zeer goed bestand aan snoek en snoekbaars. En daarnaast zijn er ook tal van andere vismogelijkheden op de ­aangrenzende vaarten en kanalen. Kijk voor onze aantrekkelijke aanbiedingen op onze website. Heeft u geen internet, wij kunnen u de informatie ook toesturen.

Tot 15 mei extra korting op ie. huurboot bij accommodat

BeterVangen ZW + steun.indd 1 03-02-11 Karpervissers, roofvissers, witvissers en vliegvissers weten dat het niet alleen gaat om een prijs, maar zeker ook om het juiste advies Een miskoop is snel gemaakt en wij staan bij Traditional klaar met onze expertise om die miskoop te voorkomen en er voor te zorgen dat je met het juiste materiaal aan de waterkant komt, dat doen wij al jaren. Daar staan wij voor en dat mag je TRADITIONAL VIERT DAT MET van ons verwachten, je kan je goede geld tenslotte maar één JULLIE MEE EN T.M. 31 MAART keer uitgeven, maar doe het dan aan het juiste materiaal. KRIJG JE OP VERTOON VAN DIT Kom eens langs of kijk eens op onze site www.traditional.nl BLAD OP ALLE DIRECTE AANKOPEN

Royaards van den Hamkade 95 3552 CL Utrecht 030 243 36 96 info@traditional.nl - www.traditional.nl Onbekend met roofbleivissen? Kom bij ons langs wij kunnen je er alles over vertellen.

21:43


P O H S B

E EW

W U E I N

L N . R H

W W

E N I L N

A L . W

O L I R P

1A

SMARAGDPLEIN 241-243 UTRECHT

AUHV Rondom de Domstad 2011-1  

Rondom de Domstad, het magazine van de AUHV, wordt gemaakt in samenwerking met Vipmedia, uitgever van Beet, Karper en Rovers.

Advertisement