Page 1

Uwaga! Zanim wypełnisz formularz zapoznaj się z regulaminem! Formularz wypełniamy literami drukowanymi.

REKLAMACJA W dniu ………………………….… otrzymałem przesyłkę z zamawianym przeze mnie towarem, zamówienie numer: …………………………… W dostarczonym towarze stwierdziłem: 1) uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu * 2) niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu * * właściwe podkreślić W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu prosimy o dołączenie do niniejszego pisma protokołu oględzin - akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe /Dz. U. z 1995 r., Nr 119, poz. 575 z późn. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika. W związku z powyższym, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176), proszę o wymianę towaru na nowy.

……………………………………………… czytelny podpis klienta

ZWROT (oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość) Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz. U. nr 22, poz. 271 ) odstępuję od umowy kupna towaru - zamówienie nr ……………… z dnia .………………………… Proszę o zwrot kwoty ………………………… zł (słownie: ……………………………………………………… ) przelewem na konto nr: ……………… …………………………………………………………………………………………………………… Zwracam w stanie nienaruszonym (oryginalnie zapakowany)

1. …………………………………………………………………………… szt ………… 2. …………………………………………………………………………… szt ………… 3. …………………………………………………………………………… szt ………… 4. …………………………………………………………………………… szt ………… 5. …………………………………………………………………………… szt …………

……………………………………………… czytelny podpis klienta

reklamacje  
reklamacje  

http://www.goldendrop.sklep.pl/files/reklamacje.pdf

Advertisement