Page 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Chandrakasem Rajabhat University

Technology For Visual Communication Design

ARTI3319 By Vipavee Kruathong E-mail : vipavee3110@gmail.com Blog : http://arti3319-vipavee.blogspot.com


1

คำนำ รำยงำนฉบับนีจ้ ัดทำขึ้นเพื่อประกอบกำรเรียนรำยวิชำ arti3319 เทคโนโลยีเพือ่ กำรออกแบบนิเทศศิลป์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้ฝึกกำรศึกษำค้นคว้ำ เกี่ยวกับกำร สร้ำงบล็อก เพือ่ ใช้ในกำรบันทึกเรื่องรำวของเจ้ำของเว็บหรือAdminนำไปใส่ได้ตลอดเวลำ ทั้งนี้รำยงำนฉบับนี้ได้รวบรวมเนือ้ หำและหลักฐำนรวมถึงกระบวนกำรสร้ำงเว็บ และวิธีกำรสมัครเข้ำใช้งำนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงกำรเพิม่ Widgets ในกำรปรับแต่ง Wordpress หำกผิดพลำดประกำรใด ทำงผู้จัดทำต้องขออภัยมำ ณ ที่นดี้ ้วย

นำงสำววิภำวี เครือทอง ผู้จัดทำ


2

สำรบัญ เรือ่ ง Wordpress คือ

หน้ำ 3

ขั้นตอนกำรสมัคร Wordpress

4-5

ขั้นตอนกำรเปลี่ยน Header,Background

6-8

ขั้นตอนกำรเพิ่ม Widget

9


3

Wordpress.com คืออะไร Wordpress.com เป็นหนึ่งในหลำยๆ เว็บไซด์ที่ให้บริกำร Blog ซึ่ง Blog ก็คือ พื้นทีส่ ำหรับเขียนข้อควำมหรือเรื่องรำวต่ำงๆ โดยเจ้ำของ Blog สำมำรถเข้ำไปใช้งำนหรือ อัพเดทข้อมูลข่ำวสำรได้ตลอดเวลำไมว่ำจะอยูท่ ี่ไหนขอเพียงสำมำรถเชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ต ได้เท้ ่ำนั้น และผูเ้ ข้ำ้เยีย่ มชมหรือผูอ้ ่ำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้เท่ำที่เจ้ำของบล็อก อนุญำต เหตุผลที่เลือก Wordpress.com มำเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในกำรยกระดับและ พัฒนำบุคลำกร ของโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรและส่งเสริมกำรใช้ Social Media ในกำรจัดกำรเรียนรูเ้ นือ่ งจำก Wordpress.com เป็นเว็บไซด์ทีใ่ ห้บริกำรพื้นที่สำหรับเขียน Blog ฟรี ถึง 3GB โดยไม่มีโฆษณำ สำมำรถใช้งำนได้ง่ำย เนื่องจำกไม่จำเป็นต้องใช้ เทคนิคและควำมรู้ในกำรทำเว็บเยอะมำกนัก จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องมีควำมรู้ในกำรเขียน เว็บเลยก็ได้ ส หรับผู้ที่เขียนจนเก่งแล้วก็สำมำรถปรับแต่งได้ตำมขีดจำกัดของ Wordpress.com มีให้จึงเหมำะสมกับผู้ที่ตอ้ งกำรเพียงพื้นที่สำหรับกำรเขียน ไม่ต้องกำร Applications อื่นๆ มำกมำยและหำกต้องกำรพืน้ ที่เพิ่มหรือต้องกำรที่จะใช้โดเมนของ ตนเอง Wordpress.com ก็มีบริกำรเสริม โดยกำรซอพื้นที่และโดเมนเพิม่ ได้ด้วยเช่นกัน

ที่มำ : http://www.thaismedu.com/files/wordpress.pdf


4

ขัน้ ตอนกำรสมัคร Wordpress


5


6

ขัน้ ตอนกำรปรับแต่งส่วนหัว Header,Background


7


8

ขัน้ ตอนกำรเพิม่ Gadgets (ปฏิทนิ )


9

arti3319-vipavee-101-Wordpress  

arti3319-vipavee-101-Wordpress