Vioswijzer 2017 03 maart

Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 63e jaargang no. 5 februari 2017

www. sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat: Karel Doormanstraat 30 7141 WG Groenlo s.esselink@chello.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.” Beltrum.

In Memoriam In memoriam Henk Koster Op 18 januari overleed op 77-jarige leeftijd ons voetballid Henk Koster. Met respect denken wij terug aan Henk en danken hem voor het vele werk dat hij voor VIOS en de Beltrumse gemeenschap heeft verzet. Voor het enorme vrijwilligerswerk is hij in 1998 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Deze onderscheiding verdiende hij in het bijzonder voor zijn vele werk voor de EHBO. Na zijn actieve voetballoopbaan, waarin hij zelfs de hoofdmacht bereikte, is hij jarenlang verzorgend kaderlid, maar ook lijnentrekker geweest. Henk was een man waar de gemeenschap op kon bouwen. Vanuit de Raad van Overleg wist hij dat door krachtenbundeling de gemeenschap versterkt kon worden. Zijn betrokkenheid bleef. Ook toen hij van Voor Beltrum naar Eibergen verhuisde om samen met Annie van zijn volgende levensfase te genieten. Toen zijn “jongens” in zijn voetbal-voetsporen traden, en de selecties wisten te bereiken, was hij vaker als supporter op ons sportpark te vinden. Zijn VIOS-hart ging weer sneller kloppen en in 2001 werd hij opnieuw lid. Henk Koster, een hartelijke persoonlijkheid! Wij wensen zijn vrouw Annie, kinderen en kleinkinderen alle sterkte toe. Bestuur VIOS voetbal Theo Helmers, voorzitter

V.I.O.S.-Wijzer 1


In memoriam Henk Wolterinck Op 9 februari overleed op de leeftijd van 85 jaar Henk Wolterinck. Henk was lid van VIOS-voetbal sinds 1953. In het laatste voetbalmagazine kwam Henk nog aan het woord over het hoge ‘Foekegehalte” in het kampioensteam van ruim 50 jaar terug. Natuurmens Henk, en alom bekend vanwege zijn kerstbomen, was de tijd ver vooruit. Waar wij nu spreken over het vitaal blijven, heeft Henk dit altijd als vanzelf ingevuld. Hij bleef lang voetballen tot aan de veteranen toe en sinds 1987 bijna onafgebroken lid van VIOS-gym. Het zegt veel over zijn karakter dat hij, ook tijdens zijn ziek zijn, de gymles zo mogelijk nog bezocht. Deze werd dan spontaan aangepast om zo zijn eveneens geliefde volleybal te kunnen spelen. De gymgroep “Hassinkhof” mocht later ook op zijn aanwezigheid rekenen en onze voetballers bleef hij volgen. Als het kon live, zelfs eind vorig seizoen nog.

Mede dankzij zijn vrouw Guus kon hij naast alle inzet voor zijn succesvolle onderneming tijd vrij maken voor alle sportieve activiteiten en “zijn” harmonicaclub. Zijn amicale houding en humor zullen we ons blijven herinneren. Wij wensen zijn vrouw Guus, kinderen en kleinkinderen alle sterkte toe! Besturen VIOS voetbal en gymnastiek, Alice Belterman en Theo Helmers, voorzitters 2 V.I.O.S.-Wijzer


In memoriam Johnny te Veluwe Hoewel we wisten dat de gezondheid van Johnny te Veluwe verminderde, werd het bericht van zijn overlijden 18 februari met een schok ontvangen. Het blijft onwaarschijnlijk, zo kort na het afscheid van zijn tweelingbroer Rudy en dan nog zo jong; nog maar 60 jaar oud. Johnny, een trotse echtgenoot, vader en opa. Optimistisch, vlijtig en een echte doorzetter, zo zullen we hem blijven herinneren. Dit schrijven kan bijna een kopie zijn van het in memoriam over Rudy. De tweelingbroers, publiekslievelingen van VIOS 1. Altijd vooropgaand in de strijd, de krachtige dieselmotoren van het legendarische kampioensteam uit 1980. Met ruim 50-jarig lidmaatschap was Johnny meer dan voetbal alleen. Hij was als spil van Klunt, een groot anker en enorme drijfveer van de Beltrumse wagenbouw. Een andere grote cultuurbepaler binnen ons dorp. Om redenen van piĂŤteit zag wagenbouwgroep Klunt af van deelname aan het afgelopen corso. Het hartelijke en warme applaus dat een volle tent kermismaandag 2016 gaf, galmt in deze VIOS-Wijzer nog na! Johnny werd volop gerespecteerd en gewaardeerd binnen onze club en gemeenschap! Wij wensen zijn vrouw Ingrid, kinderen en kleinkinderen alle sterkte toe.

Bestuur VIOS voetbal Theo Helmers, voorzitter

V.I.O.S.-Wijzer 3


Centrale Verslag Jaarvergadering Sportcentrale VIOS Op woensdag 15 februari 2017 heeft de jaarvergadering plaatsgevonden van Sportcentrale Vios in de bestuurskamer in de Sporthal “de Sonders”. Voorzitter Marcel Mutter opent de vergadering om 20.30 uur en heet een ieder van harte welkom. De presentielijst wordt getekend door 11 personen. Elke tak van sport is met minstens 1 persoon vertegenwoordigd. Het jaarverslag en de notulen zijn samengesteld door secretaris Sander Esselink en zijn voorzien van het logo waarin alle 6 leden (afdelingen) zijn opgenomen. Deze zijn vooraf verstuurd en wordt door de aanwezigen goedgekeurd. De aanschaf van het kassasysteem en de uitbreiding van het emballagehok zijn 2 belangrijke gebeurtenissen die in 2016 hebben plaatsgevonden. Het financieel jaarverslag wordt behandeld door penningmeester Marcel Helmers. Hoewel de omzet van het clubgebouw nagenoeg gelijk is gebleven, is de nettowinst aanzienlijk gestegen. De oorzaak hiervan ligt zowel aan de inkoopkant (letten op aanbiedingen en wijzigen van leverancier) als aan de verkoopkant (lichte prijsstijging). Enkele evenementen hebben gezorgd voor extra omzet, zoals de Nieuwjaarsreceptie en afscheid trainer Gierman). De winst- en verliesrekening geeft een positief resultaat. Dit wordt naast de jaarlijkse uitkering van de reserve uiterlijk eind maart 2017 aan de leden (lees: afdelingen) uitbetaald. De kascommissie 2016 bestond uit Ellen Klein Nijenhuis (volleybal) en Teun Huirne (towutrek). Zij hebben de bescheiden gecontroleerd. Ze zijn niet aanwezig maar hebben op schrift staan dat het bestuur decharge wordt verleend. De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Teun Huirne (touwtrek) en Wout van ‘t Wel (tafeltennis). Voorzitter Marcel Mutter is periodiek aftredend en heeft zich niet herkiesbaar gesteld. De vacaturecommissie heeft een kandidaat gevonden n.l. Erwin Hoitink. Jarenlang was hij voetballer of leider, dus hij is bekend met en binnen Vios. Erwin stelt zich vervolgens voor en geeft aan wat zijn doelen zijn. Er zijn 4 V.I.O.S.-Wijzer


geen namen van tegenkandidaten binnengekomen, zodat hij wordt benoemd tot voorzitter. Marcel Mutter wenst hem veel succes toe. Secretaris Sander Esselink is in 2018 aftredend en zal zich dan niet herkiesbaar stellen. Derhalve wordt er een vacaturecommissie benoemd waarin touwtrek en tafeltennis zitting hebben. Uiteraard mag eenieder namen van kandidaten aandragen. Sander Esselink spreekt de scheidende functionaris toe. In de 4,5 jaar dat hij voorzitter was, heeft hij een rol gespeeld bij een groot aantal zaken. De nieuwe verdeling van de kantineopbrengsten onder de afdelingen (leden)en de aanschaf van de zonnepanelen zijn beslissingen, die genomen zijn waarbij niet over 1 nacht ijs is gegaan. Hij ontvangt een fles whisky, een envelop met inhoud en bloemen. Sander ziet er op toe dat de bloemen veilig thuis komen (zie foto). Voorzitter Marcel Mutter dankt eenieder voor de prettige samenwerking en sluit voor de laatste keer de vergadering onder dankzegging.

EVEN VOORSTELLEN... Na 4,5 jaar voorzitterschap van Marcel Mutter ben ik op 15 februari jl. gekozen tot nieuwe voorzitter van Sportcentrale Vios. Ik wil Marcel Mutter, Sander Esselink en Marcel Helmers bedanken voor de prettige overdracht en het mogen bijzitten als gast van de (dagelijks) bestuurs- en jaarvergadering. Misschien kent u mij wel, maar voor diegene waarvoor dat niet geldt; Mijn naam is Erwin Hoitink, 45 jaren jong, getrouwd met Rina Hoitink en vader van Julia en Sanne Hoitink. In het dagelijks leven ben ik inkoper bij Imetaal Industriebau GmbH in Gendringen. Ik ben gevraagd om voorzitter te worden. Ik heb me wel afgevraagd wat dit nu eigenlijk in houdt. Na een duidelijke uitleg te hebben gehad van de vacaturecommissie en enkele vergaderingen te hebben bijgewoond, leek me V.I.O.S.-Wijzer 5


dit een mooie uitdaging. Wat kunt u van mij verwachten? Natuurlijk ligt er al een mooie stabiele basis en zijn de meeste zaken goed geregeld. Continuering van sowieso het huidige sportaanbod is een pré. Maar we moeten niet stil zitten. Opzij kijken en / of meer samenwerken kan ook tot verbeteringen leiden. Een organisatie of vereniging draaiende houden vraagt veel tijd en inzet en dat kunnen wij niet alleen. Zoals het woord vereniging al aangeeft kunnen we door onze krachten te bundelen, door ons te verenigen, meer bereiken. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we leuke evenementen en toernooien kunnen blijven organiseren met uiteindelijk ook de benodigde extra inkomsten. Met mekare, veur mekare is en blijft daarom een mooi uitgangspunt. De krimp zal uiteindelijk ook in Beltrum toeslaan. Maar we zijn Beltrum niet als we ook deze klus niet klaren. Ik heb er in ieder geval zin in. Sportieve groet, Erwin Hoitink Terug in de tijd (februari/maart 1992) • Afdeling tafeltennis biedt een cursusavond voor de echte liefhebber aan met als thema: “het onderzoeken van speciale bieren”. • Elke afdeling houdt haar jaarlijkse ledenvergadering. Een aantal wordt zeer goed bezocht! Uit de oude doos (februari/maart 1967) • Er wordt een huurcontract afgesloten met dhr. G. Tank. Dit betreft het stuk grond waar nu het hoofdterrein van Vios-Voetbal is. • De afdeling gymnastiek houdt haar eigen carnavalsfeest voor de jeugd. De onkosten worden door de deelnemende jeugdleden zelf betaald. • Het bestuur van de Sportcentrale besluit om voor het clubblad “de Vios Wijzer” een redacteur te benoemen. De afdelingen moeten zelf voor kopij zorgen.

Ledenmutaties: Nieuwe leden: Gymnastiek: Voetbal: Tim Klein Gunnewiek Veronique van Lith Juul Eekelder Karlijn Heutinck Puk Hummelink 6 V.I.O.S.-Wijzer


Hidde Franken Volleybal: Kyra de Groot Leonne Overkamp Jelske Franken Suze te Braak Bedankt als lid: Gymnastiek: Voetbal: Suus Bennink Jeroen Klein Gunnewiek Jens Roerdink Sacha Wicherink Tiem te Morsche Finn te Morsche Volleybal: Noortje te Braak Lian Klein Gunnewiek Flynn Heutinck NikĂŠ Jansen

Aan- en afmelden als lid: Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuwe banknummer hebt! Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand. Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. - Gymnastiek - Handbal - Tafeltennis - Touwtrek - Voetbal - Volleybal

Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 11485132 Marloes Levers, Boskamp 22, 0544 48 74 20 Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 Laura Oude Hengel, Wolvenkamerweg 6 Eibergen, 06 10122755 Jan Bouwmeesters, Hassinkstraat 8, 0544 48 12 00 Carlijn Visser, Stationslaan 14, Groenlo, 06-30749117

Inlevering kopij Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer.

V.I.O.S.-Wijzer 7


De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot uiterlijk 7 april 2017 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com

De contactpersonen per vereniging zijn: - Sportcentrale, Sander Esselink: - Gymnastiek, Remco Winkelhorst: - Handbal, Jeanne Slutter: - Tafeltennis, Wout van ‘t Wel: - Touwtrek, Vincent Ribbers: - Voetbal, Marco Heutinck - Volleybal, Jitske klein Nijenhuis:

s.esselink@chello.nl remcowinkelhorst@gmail.com jeanneslutter@gmail.com wvtw@concepts.nl ribbers.halte@gmail.com mthjheutinck@kpnmail.nl j.kleinnijenhuis@hotmail.com

8 V.I.O.S.-Wijzer


VIOS GYM Aankondiging jaarvergadering Op donderdag 13 april om 20.00 uur zal onze jaarvergadering zijn bij cafĂŠ cafetaria zalencentrum Dute. We zullen terugblikken op het afgelopen jaar en een blik vooruit werpen op de plannen voor dit jaar en de toekomst. We hopen op een goede opkomst van leden zodat we in gesprek kunnen gaan, van gedachten kunnen wisselen en eventuele vragen kunnen beantwoorden. Ook zullen de nodige jubilarissen gehuldigd worden. Noteer dus in de agenda: Jaarvergadering Vios Gym: donderdag 13 april 20.00 uur bij Dute Wees welkom bij gastles zelfverdediging! Op woensdag 15 maart zal Klaas Oldegberts, in de gymlessen van Vios Gym, aandacht hebben voor (zelf) verdediging. Doel van deze les is om inzicht te krijgen in je eerste reactie wanneer je je bedreigd voelt, geen angst laten zien is belangrijk! Klaas heeft jarenlang lessen verzorgd (vechtsport, jutsu en zelfverdediging) en wil in deze gastles zijn kennis graag delen. Leden van Vios Gym zijn welkom op hun reguliere lestijden (heren 18.30-19.30, dames 19.30-20.30 en gemengde groep 20.30-21.30), zij kunnen deze les een introducee meenemen. Bij deze nodigen we verdere belangstellenden uit om een kijkje te komen nemen en mee te doen op 15 maart. Deelname is geheel kosteloos.

Succesvolle samenwerking voetbal en gym Op vrijdag 24 februari was de laatste gezamenlijke les van de jongens van gym en de mini F van voetbal. Het winterseizoen is afgelopen en de voetballers gaan nu weer volop buiten trainen. De jongens hebben allemaal erg fanatiek en enthousiast meegedaan met de lessen in de zaal. We kijken terug kijken op een geslaagde samenwerking tussen VIOS voetbal en de gym waarbij het bewegen voorop stond! Dus zeggen we: Volgend jaar weer! Mochten de voetballers na deze les nog zin hebben om te blijven gymmen dan kan dat zeker, de jongensgym is iedere vrijdag van 17.00 – 18.00 uur. V.I.O.S.-Wijzer 9


Het is tijd om te sporten Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank. 10 V.I.O.S.-Wijzer


En misschien willen de jongens van de gym een kijkje nemen bij voetbal? Dat kan op woensdag van 18.15-19.15 uur, dat is de training van de mini F. Zie elders in deze Vioswijzer voor het uitgebreide artikel over deze succesvolle samenwerking. Uitnodiging jaarvergadering VIOS gym donderdag 13 april 2017 Graag nodigen we alle leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op donderdag 13 april 2016 om 20.00 uur in zalencentrum Dute (ingang café). De agenda ziet er als volgt uit: 1. Opening / mededelingen 2. Notulen jaarvergadering 2016 3. Jaarverslag 2016 door: Secretaris Chantal Penningmeester Danielle 4. Kascommissie: Joop Ribbers en Francis Wolterinck Verslag van 2016 Benoeming nieuwe kascommissie 5. Contributie 2017 6. Voorgenomen activiteiten 2017 7. Nieuwe ontwikkelingen VIOS gym 8. Jubilea 9. Mededelingen 10. Rondvraag 11. Sluiting Namens het bestuur, Chantal Scharenborg (secr.) Groep 1 en 2 van de Sterrenboog krijgen gymles van Vios Gym Dinsdag 7 februari heeft Vios gymnastiek een sport introles mogen verzorgen voor groep 1 en 2 van basisschool ‘de Sterrenboog’. Een mooie gelegenheid om de jeugd in beweging te krijgen en kennis te laten maken met gymnastiek. Deze jongste kinderen deden erg goed mee, fanatiek werd er geklommen, gekropen en gerend. De sportintroles was echt een uitje voor deze groepen omdat zij normaal de gymles op school hebben. Kinderen en leerkrachten waren erg enthousiast.

V.I.O.S.-Wijzer 11


Carnaval bij Vios Gym Vrijdag 24 februari was het weer carnaval bij Vios Gym. Alle kinderen waren verkleed. We hebben piraten, brandweermannen, prinsesjes en nog veel meer mooie verkleedkleding voorbij zien komen. Samen hebben we de polonaise gelopen en de gym afgesloten met een lekker glaasje ranja. Het was weer zeer geslaagd!

Website open! Het heeft uiteindelijk iets langer geduurd dan voorspeld maar woensdag 1 maart was het zover. De website van Vios Gym ging online! Ook nieuwsgierig geworden en de site nog niet bezocht? Kijk dan snel op www.viosgym.nl

Turnpakjes Wilt u een nieuw turnpakje of heeft u een turnpakje ongebruikt thuis liggen?. U kunt contact opnemen met Dorian Scharenborg 06-13465444 en Jacqueline Hopmans 06-10421366. Facebook Heb je Facebook. . . kijk ook eens op de pagina van Vios Gym Beltrum. www.facebook.com/ viosgymbeltrum. Viola te Veluwe houdt facebook bij. Heb je een leuk stukje of een foto wat gerelateerd is aan gym en wil je dat graag delen met anderen, stuur dit naar: arno-viola@zonnet.nl

12 V.I.O.S.-Wijzer


V.I.O.S.-Wijzer 13


14 V.I.O.S.-Wijzer


Zwarteweg 9 Tel. : (0544) 482129

7156 NM Beltrum Fax 0544-482187

• MASSEY FERGUSON tractoren. • GRONDVERZETmachines • HOOIBOUW machines • URBAN kalverdrinkautomaten • INSENTEC varkens groepshuisvesting • Constructiewerk en stalinrichting • Tuin- en parkmachines • Tuingereedschappen en ijzerwaren • Bedrijfskleding. • Tevens verhuur van diverse machines.

• V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl

info@nijenhuismech.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum Telefoon (0544) 48 15 75 advies n e g e ! Ged info@rateringinstallatie.nl schap n a m k www.rateringinstallatie.nl en va

V.I.O.S.-Wijzer 15


Competitienieuws Met nog 3 wedstrijden te spelen nadert het einde van dit seizoen. Samen met Erix staan we op een gedeelde 4e plek. 12 maart spelen we tegen Erix, in de eerste helft van het seizoen wisten we met 21-20 te winnen. Wie weet lukt dat dit keer in Beltrum weer! We spelen om 12 uur. 26 maart spelen we nog een uitwedstrijd tegen Reflex 1. 2 april spelen we de laatste wedstrijd van dit seizoen in Beltrum om 12 uur tegen FBC/OBW. Graag zien we jullie nog tijdens een van onze laatste thuiswedstrijden. Hieronder volgt de tussenstand.

Team

Gespeeld

Punten

Reflex 1 13 26 Ha-Stu 2

13

20

FBC/OBW 2

14

18

Erix 2 13 14 Vios 1 13 14 HCW 3 12 10 Grol 3 12 8 UGHV 3 13 4 Reflex 2 13 2 Herhaling uitnodiging jaarvergadering 6 april Hierbij worden alle handbal leden uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering op: donderdag 6 april 2016 om 20.30 uur in de bestuurskamer van de sporthal. Wij hopen dat jullie deze vergadering zullen bijwonen!

16 V.I.O.S.-Wijzer


Een nieuw lid van TTV VIOS stelt zich voor Het werven van nieuwe leden valt niet altijd mee voor verenigingen. We doen ons best, als VIOS Tafeltennis, met een mooie website, een Facebookpagina, soms een berichtje op Twitter of een artikeltje in de regionale pers, etc. Maar veel resultaat heeft dat niet opgeleverd. Toch blijven we er mee doorgaan, want we kunnen best nieuwe leden gebruiken en tafeltennis is en blijft toch een hele mooie sport, die door jong en oud beoefend kan worden. We waren heel blij, toen, ongeveer twee maand geleden, Andre Rothman zich op de maandagavond meldde in de sporthal. Hij kwam mee met Janwim, die hij nog kende van vroeger. Na een paar avondjes meetrainen wist hij het al... “Tafeltennissen is mijn ding en ik word graag lid van TTV VIOS.” Wij hebben Andre verzocht zich in de VIOSwijzer even aan u voor te stellen: Hallo, ik ben Andre Rothman, woon in Eibergen en ben 43 jaar jong. Door een echtscheiding ben ik gedwongen terug te komen vanuit Nieuwendijk (NB) naar mijn oude woonplaats Eibergen. Ik ben vader van een prachtige dochter Thirza. In Brabant, om precies te zijn Sleeuwijk ben ik jaren geleden lid geweest van TTV VCS en heb er competitie gespeeld in de 5e klasse. In januari 2017 ben ik in contact gekomen met de VIOS tafeltennisploeg en ben daar niet meer weg te slaan. Ik vind het een gezellige club waar de goede en de iets minder getalenteerde spelers gewoon tegen elkaar spelen. Er heerst een ‘doo moar normaal, dan doj gek genog mentaliteit’, en dit is niet vanzelfsprekend aanwezig bij iedere club. Op het gebied van hardlopen heb ik in 2015 de marathon van Eindhoven mogen uitlopen in een tijd van 4 uur, 20 minuten. Bij tafeltennis schijnt het de bedoeling te zijn de tegenstander te laten lopen. Ik hoop dit in de competitie, waar ik binnenkort deel van mag uitmaken nog vaak te doen. Wees vrij om eens te komen kijken op maandagavond... Tot ziens?

V.I.O.S.-Wijzer 17


Gewichttrektoernooi: Op vrijdag 10 februari organiseerde de jeugd van de Bisons i.s.m. het bestuur een gewichttrektoernooi. Dit alles vond plaats bij Fons Slütter op de Deale. Door de goede voorbereidingen en een prima PR, schreven er zich maar liefst 22 teams in. Met name de jongeren uit Beltrum en omstreken, waren in grote getale aanwezig. Bij de Jeugd tot 18 jaar hadden zich 7 teams ingeschreven. Hagmöll Jeugd was hier veruit de sterkste, 2e werd PC Pelle Café en 3e werd Ludolf 2. Bij de Jeugd 18-22 jaar hadden zich 6 teams ingeschreven. Hier werden Euzepeters 1e, De tegenpartij 2e en 3e werd Loekie en de Fanta’s. In de Seniorenklasse kwamen 9 teams aan de start. Tokke Wekke had een thuiswedstrijd en eiste de 1e plaats op, net voor Hagmöll. Derde werden de Grazende Bisons. De organisatie kon terug zien op een prachtig, goed georganiseerd gewichttrektoernooi. De jaarvergadering wordt gehouden op 30 maart bij Zalencentrum Dute, aanvang 20.30 uur. Op zondag 6 april gaat de Competitie van Gewest Oost weer van start, we zijn dan te gast bij TTV OKIA te Holten.

VIOS VOETBAL Van de bestuurstafel........... Na de winterstop en het carnavalsweekeinde komt het voetbal dan weer echt op gang. Op het moment van schrijven staan we aan de vooravond van de wedstrijd 18 V.I.O.S.-Wijzer


“Ervaring en kwaliteit in loonwerk, gewasbescherming en grondverzet”

Bultemansweg 4 – 4a 7156 NP Beltrum

V.I.O.S.-Wijzer 19


tegen FC Eibergen. De winnaar van deze wedstrijd is ook de winnaar van de tweede periode en heeft zo een extra kans op promotie naar de 3e klasse. Een klasse waarin ons eerste elftal nog nooit heeft geacteerd. Ook Jurgen Wiegerinck ziet kansen voor vv VIOS B. Gaat het werkelijk lukken, dat is de vraag. Er volgt nog een 3e periode en ook in de competitie zijn er nog voldoende mogelijkheden. Kijken we naar de resultaten dit seizoen dan heeft heren-1 de sleutel in eigen hand. Extra zuur is het puntverlies door de nederlagen tegen laagvliegers KSV en Zelhem. Zou je deze punten erbij mogen tellen, dan sta je zelfs bovenaan na 15 wedstrijden!!! De dames zijn in dat opzicht alerter geweest. Na 14 wedstrijden is de koppositie ingenomen. In ieder geval zijn we zeer benieuwd hoe dit seizoen voor onze eerste elftallen gaat aflopen. Belangrijkste blijft het plezier in het spel. Niet alleen bij de eerste elftallen maar bij allen! Ferdi Jolij gaat onze voetbalsponsoren vermaken! Op donderdagavond 11 mei komt Ferdi Jolij naar onze huiskamer De Spilsoos voor de eerste sponsoravond van VIOS-voetbal. Ferdi kan beschouwd worden als het grote muzikale brein achter de grote beginsuccessen van Normaal. Hij schreef onder meer Oerend Hard en wordt gezien als één van grootste gitaristen in de vaderlandse popscene. Muziekblad Oor roemde hem ooit vanwege zijn grote muzikaliteit en perfecte timing. Natuurlijk neemt Jolij zijn gitaar mee en zal het publiek verder vermaken met kostelijke anekdotes en ballades. Verder zal hij vertellen over zijn verhoudingen met Normaal. Waar hij in de jaren ’90, na uitstapjes naar ondermeer Boh Foi Toch, zijn triomfantelijke comeback maakte. De avond is interactief en hij zal vragen van het publiek beantwoorden. Natuurlijk alles in onze eigen streektaal. De avond is een “dankjewel” voor alle sponsoren en leden van de club van 50. Uitnodigingen volgen. Gerard Hartjes toegevoegd aan commissie recreatief voetbal Recreatief voetbal is een belangrijke pijler binnen onze club. Jong en vitaal blijven is het nieuwe maatschappelijke motto. Binnen voetbal zijn de mogelijkheden onbeperkt. De KNVB speelt hier maximaal op in met voetbalcategorieën voor elke leeftijd. Wij zijn blij dat Gerard Hartjes met als zijn brede sociale en voetbalervaringen is toegevoegd aan de commissie recreatief voetbal. Voor de juiste leeftijdsopbouw binnen de commissie zijn we op zoek 20 V.I.O.S.-Wijzer


naar versterking van een twintiger. Oud jeugdvoetballers die door werk, studie of gezinstaken ooit zijn afgehaakt willen we het sportieve en gezellige karakter van een teamsport opnieuw laten ervaren. Of nooit gevoetbald? Voor ieder is plaats bij ons. Suggesties of ideeën neem contact op met Ronnie te Veluwe ronnieteveluwe@hotmail.com of Gerard Hartjes 06 83577692. Voetbalclubs, ouders en vrijwilligers opeens een nationale discussie Het kan u niet ontgaan zijn. Kranten stonden er vol van en de diverse praatshows op tv debatteerden volop. Het begon met een voetbalclub in Bladel die jeugdspelers royeerde, omdat ze een te geringe bijdrage hadden geleverd aan het gezond houden van de clubkas. Nu ging het om loten verkopen. De lezing is helder. Met alleen contributie betalen kan een club niet bestaan. Daarbij kwam de bevestiging van een onderzoek dat bij tal van clubs het water tot aan de lippen staat. De club uit Bladel ging ver en kreeg hierbij bijval van de landelijke media, door te roepen dat solidariteitsprincipe voor iedereen geldt. Het zijn vaak diezelfden die de andere kant opkijken! Natuurlijk ga je kijken hoe het bij VIOS voetbal gaat. Enkele jaren geleden zijn wij gestart met een financieel verbeterprogramma, waarbij de hulp van alle leden onmiskenbaar is. Wij slaan niet door, maar het zijn toch te vaak dezelfde leden en ouders die het wel oppakken. Eens in de zeven weken een kantinedienst draaien kan toch iedereen, als de rol van trainer of kaderlid een stap te ver is? “Ik wil gevraagd worden”, is ook zo’n vals statement. Weer wordt er een beroep gedaan op de toch al drukke vrijwilligers. Voetbalvrienden, durf jij wel spontaan te melden voor een kantinedienst. ivospilman@hotmail.com Dit artikel gaat dus over jou! Potentiele jeugdkaderleden mail Benny Krabbenborg kr60086@concepts.nl Als bestuur hebben we grote bewondering voor alle jeugd coördinatoren. Zij leveren waanzinnige inspanningen om soms een enkele vacature gevuld te krijgen. Samen kunnen we zorgen dat onze club blijft glanzen! Het is goed toeven bij VIOS! Mijn recente bezoek aan het overleg van alle voetbalclubs in Berkelland was interessant. In zoverre om te horen dat veel verenigingen tegen dezelfde problemen aan lopen. En dat er op verschillende plaatsen initiatieven worden ontplooid om als vereniging bestaansrecht te hebben. Bij de kleine verenigingen zie je dat men vooral een plek zoekt in de gemeenschap. Samen met anderen. Een kolfje naar mijn hand omdat we, zoals ik al eerder heb geschreven, binnen VIOS de gevolgen van de krimp gaan merken. Al zijn er goede initiatieven in V.I.O.S.-Wijzer 21


het dorp richting de toekomst met bijvoorbeeld het wonen. Waarbij de jeugd nadrukkelijk wordt betrokken. Dat moet weer jeugd opleveren. Een andere stem horen we bij de KNVB. Daar is een nieuwe voorzitter die schijnbaar tijd over heeft, of heel snel kan typen, gezien het vollopen van mijn mailbox, door hem. Eerst was er een lading post over de vrijwilligers, daarna ging het over de financiering enz. Dat het water bij veel clubs aan de lippen staat. Jammer is dat het gaat over zaken die reeds lang bekend zijn. En persoonlijk mis de nu nog de lijn die de bond daarbij in gedachte heeft en vooral welke bijdrage de KNVB gaat leveren. Volgens mij zit het met de financiën van de KNVB wel goed. En bij VIOS is dit volgens mij ook nog wel goed, al ben ik niet zo’n cijfer man. Al is dit ook weer relatief want als je verder kijkt zal op den duur toch een kunstgras veld vervangen moeten worden. En dan moet er toch iets in kas zitten. Maar daar hebben we deskundigen voor. Ik laat dat graag over aan de financiële experts. Wat wel van belang dat we kunnen terug vallen op vrijwilligers. En daar hebben we er veel van. Zelfs vanuit de jeugd wordt er op veel manieren een steentje bijgedragen. En als je kijkt naar de resultaten dan hebben we zelfs slimme en goede vrijwilligers. Als jeugdcommissie kijken we al weer naar het volgend seizoen. Er zullen zeker weer vacatures komen voor ons vrijwillig kader. En weer gaan we leden benaderen om ons te helpen om het ingezette beleid verder door te zetten. Een hele klus voor de coördinatoren en anderen. Hierbij gaan we gericht te werk omdat we de juiste man/vrouw op de juiste plaats willen hebben. De opmerking; geen tijd is niet goed. Want in deze is geen tijd, geen prioriteit. Want eigenlijk zeg je daar mee dat je het niet belangrijk vindt dat VIOS de vereniging blijft die het nu is. Willen we het hoofd boven water houden dan zullen we dat met vrijwilligers moeten doen. Daarom is het mooi dat Marcel Nijbroek heeft gezegd dat hij de JO 15 – 3 gaat trainen omdat Tom Groot Zevert dit met zijn werkzaamheden niet meer kan. Net zoals Carmen te Bogt en Daimy Zieverink de MO 13 al zijn gaan trainen. Het is goed toeven bij VIOS. Misschien dat jij de volgende bent voor het komend seizoen. namens de jeugdcommissie, Benny Krabbenborg. Club van 50 draagt bij aan veiligheid jeugd Al eerder deden we oproep aan iedereen om VIOS extra te ondersteunen voor 50 euro per jaar. Dit jaar gaat de opbrengst naar het veiliger maken van onze entree 22 V.I.O.S.-Wijzer


met een ruimere fietsenstalling als basis, waar ook de jeugd veilig en droog kan wachten op hun ouders. Graag begroeten we extra leden voor onze Club van 50. Steun ons. Eveneens een mooie waardering voor alle vrijwilligers die wekelijks klaar staan voor de club. Contactpersonen: tonscharenborg@hotmail.com of ivospilman@hotmail.com Kun je geen vrijwilligerstaak voor de club verzorgen, dan is de club van 50 het alternatief! Samenwerking VIOS Gym en VIOS Voetbal groot succes Afgelopen week vond de laatste gezamenlijke les plaats van de jongensgroep van VIOS Gym met de mini F van Vios Voetbal. Sinds begin november trainden een tiental mini F voetballertjes van VIOS Voetbal mee met de les verzorgd vanuit VIOS Gym. De kinderen van zowel VIOS Voetbal als VIOS Gym deden enthousiast mee, waarbij de opkomst iedere week groot was. Fanatiek werden er verschillende gymoefeningen gedaan met hier en daar een voetbal inslag. Mooi om te zien is dat zowel vanuit VIOS Gym als VIOS Voetbal enthousiaste jonge meiden aanwezig waren om de groep te begeleiden. De samenwerking is het mooie resultaat van verschillende overleggen tussen beide Beltrumse verenigingen, waarbij beiden verenigingen de motorische ontwikkeling en het belang van goede beweging van de kinderen voorop stellen. VIOS gymnastiek onderschrijft uiteraard het belang van goede beweging bij jonge kinderen: “Gymnastiek is de basis van alle sporten. Het biedt een goede aanvulling voor de motorische en mentale ontwikkeling van het kind. Juist in de leeftijdsperiode tot 6 jaar vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. Het aanbieden van gymlessen aan de jongste jeugd van VIOS Voetbal is een initiatief dat goed aansluit bij deze gedachte�. Beide verenigingen staan midden in de Beltrumse samenleving, zoeken continu samenwerking met andere verenigingen en steunen initiatieven vanuit de gemeenschap. Belangrijk doel daarbij is de leefbaarheid in het dorp op een hoog niveau te houden. Voor VIOS Voetbal heeft dit reeds geresulteerd in de ondersteuning van een wekelijkse hardloopgroep en bootcamp. Tevens is er o.a. een samenwerking met de fysiotherapie Den Papendiek en met de damesafdeling van SV Grol. Ook heeft er afgelopen jaar een kerkdienst plaats gevonden op de voetbalaccommodatie. V.I.O.S.-Wijzer 23


jongensgymnastiek

Voor VIOS Gym geldt dat deze samenwerking een passende stap is binnen het huidige beleidsplan ‘VIOS Gym Verbindt’. “We willen een positief sportklimaat bieden waar een ieder met plezier kan gymmen, zowel jonge als oudere leden bieden we gymlessen waar motoriek en beweging gestimuleerd wordt en contact met elkaar belangrijk is. We proberen in te spelen op behoeftes en waar mogelijk verbintenissen te leggen door samen te werken. Deze stap is een prachtig voorbeeld hiervan” vertelt VIOS Gym. De samenwerking is dermate succesvol gebleken en zowel kinderen, ouders als begeleiding zijn zo enthousiast dat beiden verenigingen nu al besloten hebben dit initiatief volgend seizoen te herhalen.

24 V.I.O.S.-Wijzer


Henry Sonderen – huismeester vv VIOS B. Een accommodatie als sportpark ‘De Sonders’ heeft dagelijks vele bezoekers. Het is dan ook belangrijk dat alles goed verloopt en dat oneffenheden snel worden weggewerkt. Dagelijks toezicht is dan ook erg belangrijk. Een verantwoordelijkheid van ons allen. Voor de puntjes op de i hebben wij Henry Sonderen bereid gevonden om ons te helpen. Wij zijn dan ook bijzonder blij dat Henry dit voor VIOS wil gaan doen. Henry woont aan de Avesterweg tegenover ons complex. Wij wensen Henry veel succes en vooral plezier bij VIOS!

Henry Sonderen

In memoriam Theo Scharenborg Op 19 februari jl. is, net voor zijn 79ste verjaardag, onze jarenlange hoofdsponsor Theo Scharenborg overleden. Voor velen binnen de afdeling Volleybal is het een hele gewone zaak dat Scharenborg Beltrum BV op wedstrijdshirts prijkt en als hoofdsponsor onze vereniging al die jaren steeds weer ondersteunt. Maar zo vanzelfsprekend is dit natuurlijk niet. Zelf geen lid van onze vereniging, is Theo altijd wel geïnteresseerd geweest in volleybal, maar dan meer als spelend lid van de Heren Recreanten groep – niet te verwarren met de Vios Heren Recreanten - op maandagavond. Met zijn eigen stijl, humor en enthousiasme heeft hij hier jarenlang het volleybalspel beoefend. Daar waar iedereen binnen de Volleybal wordt aangeleerd om met de vingers en de binnenkant van de armen te spelen, speelde Theo veel met de buitenkant van zijn handen. Techniek was hierbij ondergeschikt aan plezier en gezelligheid. V.I.O.S.-Wijzer 25


Na in contact gekomen te zijn met onze volleybalvereniging, ontpopte Theo zich al vrij snel tot een meedenkende en loyale partner. Vele zaken zijn in die jaren met hem besproken, waarbij hij kritisch was, als het nodig was, maar meestal al vrij snel “het jawoord” werd gegeven. Hij trad hierbij nooit op de voorgrond: “Het is goed zo, maak het maar voor elkaar”. Een man een man, een woord een woord, dat was Theo ten voeten uit. Oog voor de behoeftes van onze vereniging en daardoor indirect voor de Beltrumse gemeenschap, zonder zelf vooraan te staan, waren zaken, die wij altijd erg in hem hebben weten te waarderen. Kijkend naar de veranderende samenleving, waarbij individualisering steeds meer de boventoon ging voeren, zijn deze eigenschappen zeker bijzonder te noemen. Dit gekoppeld aan een jarenlange loyaliteit jegens onze vereniging, maakt dat we met bijzonder veel respect en dankbaarheid aan Theo terugdenken. Wij wensen Rikie, Huub, Petra en hun partners en kinderen alle sterkte toe in de komende tijd. Namens Bestuur Vios Volleybal, Stanley Heutinck Voorzitter Hallo allemaal, Middels deze weg willen we jullie nogmaals herinneren aan de algemene ledenvergadering welke plaatsvindt op donderdag 6 april om 20.30 uur bij caférestaurant Spilman. Wij hopen iedereen daar te zien. Kledingfonds Hierbij een update van de kledingcommissie over de voortgang van het kledingfonds voor alle jeugdleden. De tenues zijn inmiddels gekozen. Aankomend mei zal er een kleding pasmorgen/middag voor de jeugdleden worden gepland, zodat ieder lid in een goedpassend tenue het nieuwe seizoen kan beginnen. De exacte data en tijdstip voor dit pasmoment volgt te zijner tijd. Op de foto een kleine ‘sneak peek’ van het nieuwe tenue. Wie de 26 V.I.O.S.-Wijzer


broekjes van het nieuwe tenue alvast wil bewonderen kan hiervoor kijken bij de wedstrijden van de meisjes C2. Feestavond senioren De organisatie van de feestavond voor de senioren is al weer druk met de voorbereidingen. De datum is inmiddels al bekend. Houd zaterdagavond 6 mei in je agenda vrij voor een gezellige en gezamenlijke afsluiter van het volleybalseizoen! Graag voor 1 april bij de aanvoerder van je team, bij Wilfried Zieverink voor de recreanten heren en bij Agnes Hemmink voor de recreantendames, aangeven of je hierbij aanwezig bent. We hopen op een goede opkomst! Jeugd Volleybalkamp Het jeugdbestuur en de activiteitencommissie zijn druk bezig met het organiseren van VIOS Volleybalkamp 2017 dat dit jaar plaats vindt van vrijdag 26 mei tot zaterdag 27 mei. In overleg met de teams is besloten dat de C-jeugd en niveau 2 t/m 6 zich hiervoor kan opgeven. De aanmeldingen zijn inmiddels geweest, er zijn 46 enthousiaste meiden die meegaan. Ook hebben zich 5 ouders aangemeld om te helpen en vanuit de vereniging helpen 10 mensen mee. Namens het jeugdbestuur willen we iedereen hiervoor alvast bedanken! Mochten er nog mensen zijn die willen helpen, aanmelden hiervoor kan bij het jeugdbestuur. Wij hebben er zin in! Ik pass de bal.. Hallo allemaal, Ik ben Tess Leusink , 12 jaar oud en woon in Voor-Beltrum. Samen met mijn vader Marcel, mijn moeder Melanie en zus Britt. Nu zit ik in niveau 6 bij Henry, op de maandag train ik mee bij Irma in niveau 4. Volleyballen doe ik graag en mijn andere sport is tennis. Ik ben blij dat ik in zo’n leuke groep ben gekomen. En ik bedank Maud voor het pasen van de bal. Ik heb er goed over nagedacht naar wie ik de bal wil pasen. Ik heb besloten om de bal naar Aniek Groot Wassink te pasen. Veel plezier Aniek om de bal door te pasen.

V.I.O.S.-Wijzer 27


Verenigingsactiviteiten Vios gym 15 maart Zelfverdedigingsles verzorgd door Klaas Oldegberts 13 april

Jaarvergadering Vios Gym 20.00uur bij Dute

Vios handbal 6 april

Jaarvergadering 20.30 uur, bestuurskamer

Vios tafeltennis 12 april

Jaarvergadering, 20.00 uur bij Dute

Vios touwtrek 30 maart

Jaarvergadering, 20.30 uur Dute

6 april

Competitie Gewest Oost te Holten

Vios voetbal 22 maart 28 mei

Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. Jaarafsluiting v.v. V.I.O.S. B.

Vios volleybal 6 april

jaarvergadering. 20.30 uur Spilman

28 V.I.O.S.-Wijzer