Vioswijzer 2016 05 mei

Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 62e jaargang no. 7 mei 2016

www. sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat: Karel Doormanstraat 30 7141 WG Groenlo s.esselink@chello.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.� Beltrum.

In Memoriam Jan klein Nijenhuis Op donderdag 5 mei bereikte ons het bericht dat Jan in Thailand, tijdens werkzaamheden op het land was overleden. Sinds enkele jaren vond hij zijn liefde, zijn stekje, zijn huis, zijn gezin in het verre Thailand. Jan Klein Nijenhuis, Jan Diekman, Jan Horck, zo werd hij gekend. Jan met meerdere namen, maar zeker ook met vele talenten. Een man van het ambacht, leermeester, vakman en docent metselen in hart en ziel. Maar ook een man van het woord. Veel woorden, lange zinnen en uitgebreid taalgebruik waren we van hem wel gewend. Hij was als bestuurder actief op velerlei gebied, maatschappelijk en sociaal erg betrokken, raadslid en carnaval om maar iets te noemen. Maar voor Vios was hij man van de Gymnastiek en de Centrale. Vanaf 1967 lid en in 1969 werd hij voorzitter van de afdeling gymnastiek. Dat bleef hij tot 2006 en vervulde daarna nog enkele jaren de functie van secretaris. In 1977 werd hij lid van sportcentrale Vios en in 1982 werd hij voorzitter van de centrale. Hij vertegenwoordigde Vios ook bij diverse rayons en andere organen zoals bijvoorbeeld de ESF. Daarnaast vervulde hij meer dan 27 jaar kantinediensten. Al die jaren was zijn uitgangspunt als bestuurder: samen is meer en samen is veilig. Dat heeft hij in de centrale altijd nagestreefd. Omdat hij in

V.I.O.S.-Wijzer 1


de veranderende samenleving een eigentijdse vorm voor de centrale nodig vond, zette hij zich enorm in voor een andere bestuursvorm c.q. samenwerkingsvorm voor de Sportcentrale. Dit is gevonden in de federatie Vios. Jan nam in maart 2006 de functie van secretaris van de federatie op zich. Dit bleef hij tot 2009. Voor zijn vele verdiensten voor Vios is hij benoemd tot Erelid. Bovendien is hij vanwege zijn vele maatschappelijke activiteiten in 2009 Koninklijk Onderscheiden. Ondertussen had hij zijn liefde Gob in Thailand gevonden en vanaf eind 2009 verbleef hij regelmatig daar. Maar zeker zo’n 2x per jaar was hij wel in Beltrum en dan toonde hij zijn betrokkenheid bij diverse activiteiten. We wensen zijn vrouw Gob, en al zijn naasten veel sterkte toe om dit plotselinge overlijden van Jan een plaats te geven. Jan, bedankt voor alles wat je voor Vios en Beltrum hebt gedaan en betekend. Rust in vrede. Namens de Vios Federatie en Vios Gym, Martin Bouwmeesters

VIOS CENTRALE Wij feliciteren: Frans Hoitink (lid gymnastiek), Bennie te Veluwe (lid voetbal) en Harry Geverinck met de benoeming tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Rooster kantine “de Spilsoos” Het huidige 7-wekelijkse rooster is ingegaan op zaterdag 23 april en loopt t/m vrijdag 10 juni. Het is vrijwel zeker dat er in deze periode al avonden en dagen zijn dat de kantine gesloten zal zijn omdat er al groepen c.q. teams zijn begonnen aan de zomerstop. Daarom zijn de diensten onder voorbehoud ingevuld. Sta je op het rooster en twijfel je of er wat te doen is, neem dan contact op met Paul Hemmink. Zijn telefoonnummer staat vermeld op het rooster. Nieuw kassasysteem De bardienst krijgt regelmatig de vraag van gasten of het mogelijk is om te pinnen in de kantine. Tot op heden is dat nog niet mogelijk. Aangezien het gebruik van contant geld verder zal afnemen, heeft het bestuur bekeken wat de mogelijkheden. We zijn op zoek gegaan naar een eenvoudig te bedienen kassasysteem die al bij vele sportverenigingen in gebruik is. Derhalve zijn we bij 2 V.I.O.S.-Wijzer


een buurtvereniging op bezoek geweest. De vrijwilligers van de desbetreffende vereniging zijn enthousiast en gaven aan dat het simpel werkt. Binnenkort beslissen we of we ook gebruik gaan maken van dit systeem. De planning is om aan het begin van het nieuwe seizoen (dus na de kermis) het nieuwe kassasysteem te laten functioneren. We houden je op de hoogte.

Terug in de tijd (mei 1991) –Eind mei wordt het 19e trimvolleybaltoernooi gehouden. De dag begint eerst met regen, uiteindelijk wordt het toch goed weer. Totaal doen er 49 teams mee, waarvan velen een tent op het terrein hebben opgezet. -Vios volleybal gaat inventariseren of er belangstelling bestaat voor een herenrecreantengroep. De mogelijke nieuwe leden zullen het eerste jaar meetrainen met de heren van team 2 en 3. -Dames 1 van afdeling voetbal kan de kampioensvlag hijsen. Ze promoveren niet rechtstreeks, maar na een beslissingswedstrijd behalen ze het kampioenschap van afdeling Gelderland. Hierdoor is de promotie een feit.

Uit de oude doos (mei 1966) –Vier dames van afdeling handbal ronden de cursus handbalscheidsrechter met succes af. -Er zijn problemen binnen afdeling voetbal. De hoofdtrainer legt zijn functie neer en de elftalcommissie wordt ontheven van haar taken.

Ledenmutaties: Nieuwe leden: Voetbal: Duuk Wolterink Bedankt als lid: Touwtrek: Voetbal: Stefan Dute Stef Dreierink Roy Luttikholt Mike Doevelaar

Aan- en afmelden als lid: Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuwe Iban-banknummer hebt! Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de V.I.O.S.-Wijzer 3


contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand. Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. - Gymnastiek Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 11485132 - Handbal Marloes Levers, Boskamp 22, 0544 48 74 20 - Tafeltennis Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 - Touwtrek Laura Oude Hengel, Wolvenkamerweg 6 Eibergen, 06 10122755 - Voetbal Jan Bouwmeesters, Hassinkstraat 8, 0544 48 12 00 - Volleybal Carlijn Visser, Montgomerystraat 4, Groenlo, 06-30749117 Inlevering kopij Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot uiterlijk 3 juni 2016 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). Daarna verschijnt de Vioswijzer augustus. Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com De contactpersonen per vereniging zijn: - Sportcentrale, Sander Esselink: - Gymnastiek, Corinne. Stoteler: - Handbal, Jeanne Slutter: - Tafeltennis, Wout van ‘t Wel: - Touwtrek, Vincent Ribbers: - Voetbal, Marco Heutinck - Volleybal, Anne SlĂźtter:

s.esselink@chello.nl corinnestoteler@gmail.com jeanneslutter@gmail.com wvtw@concepts.nl ribbers.halte@gmail.com mthjheutinck@kpnmail.nl anneslutter@hotmail.com

4 V.I.O.S.-Wijzer


VIOS GYM Jaarvergadering 2016 ‘VIOS gym verbindt’ Op 14 april vond de jaarvergadering plaats bij ‘Dute’ in Beltrum. Dute stelde daarvoor een zaal beschikbaar waarvoor onze hartelijk dank! De vergadering werd bijgewoond door ruim 20 leden. Een heel mooi aantal! Nadat voorzitster Alice Belterman de vergadering opende werd er een minuut stilde gehouden ter nagedachtenis aan ons plotseling overleden lid Lidwien Luttikholt. In navolging werden de notulen van vorig jaar voorgelezen en goedgekeurd. Het jaarverslag over 2015 werd doorgenomen aan de hand van de volgende onderwerpen: Organisatiestructuur en planning, Financieel gezond worden, Een aantrekkelijk lesaanbod voor jong en oud, Een positief sportklimaat bieden, Goede communicatie tussen bestuur, leiding, leden en ouders, Zichtbaar zijn en verbinden. Uit het financieel verslag van 2015 blijkt dat er nog steeds een tekort is maar dat er al veel gerealiseerd is om dit tekort in te perken. Binnen de selectiegroepen heeft er een financiële verandering plaatsgevonden en is de contributietabel anders ingericht. Dit alles zorgt ervoor dat er meer balans is gekomen tussen inkomsten en uitgaven. De kascommissie bestaande uit Ans Grave en Joop Ribbers zijn bij penningmeester Danielle Roerdink geweest om de cijfers in te zien. Het was keurig op orde en de cijfers waren goed te herleiden. Volgend jaar blijft Joop in de commissie aangevuld met Francis Wolterink. Alvast dank daarvoor. De begroting voor 2016 is doorgenomen waarbij helder wordt dat de KNGU ook financiële maatregelen heeft moeten treffen. Per lid wordt de bondscontributie door de KNGU verhoogd met €4,50. Als vereniging kunnen we deze kosten niet zomaar op ons nemen en het voorstel om de contributie met €0,50 te verhogen wordt vervolgens aangenomen. Daarnaast heeft het bestuur voorgesteld om naast €0,50 bondscontributie de contributie met €1,00 verhogen. Dit om enigszins een (wenselijke) buffer op te bouwen en in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen zoals bijv. het opzetten van een website. Totaal komt dit neer op een verhoging van €1,50 per lid per maand. Alle leden stemmen unaniem in met dit nieuwe voorstel en dus kunnen we het voorstel aannemen. We vervolgende de avond met de powerpointpresentatie waarop getoond wordt: VIOS gym verbindt. V.I.O.S.-Wijzer 5


WIJ ZIJN U VAN DIENST VOOR AL UW: ELEKTRO-INSTALLATIES DATA-COMMUNICATIE AANLEG TELECOMMUNICATIE KLIMAATBEHEERSING VERKOOP-REPARATIE WITGOED

KEURING:

- ELEKTRISCHE INSTALLATIES

- GEREEDSCHAP - MACHINES

24-UURS SERVICE

6 V.I.O.S.-Wijzer


Letterlijk willen we als vereniging verbintenissen aangaan. Onder andere in het ontmoeten van leden met elkaar maar ook het plezier aan bewegen samen beleven. We hebben in Beltrum een duidelijke en herkenbare plek innemen voor jong en oud en zien onszelf als een grote spil in het belang van bewegen. We zien hierin ook mogelijkheden om verbintenissen aan te gaan. In de presentatie heeft het bestuur laten zien wat het beleid is voor de komende jaren. Thema’s die aan bod komen zijn: - Financiën (financieel gezond worden) - Vrijwilligers beleid (meer betrokkenheid van leden) - Lesaanbod (leden behouden en nieuwe leden werven). Jubilarissen over 2016 zijn ‘in het zonnetje gezet’ met een bos bloemen. Het gaat om de volgende jubilarissen: (zie foto)

Joop Berendsen (50 jaar) Ellen Bouwmeesters (25 jaar) Rikie Roting (40 jaar) Ria Bleumink (40 jaar) Mia Heutinck (40 jaar) Marietje Stortelder (40 jaar) Daarnaast krijgen alle jubilarissen een speldje Al met al een geslaagde en gemoedelijke avond waar wij, als bestuur van Vios gym, tevreden op terug kijken. Bestuur Vios gymnastiek

V.I.O.S.-Wijzer 7


Het is tijd om te sporten Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank. 8 V.I.O.S.-Wijzer


Koninklijke onderscheiding voor Frans Hoitink Frans Hoitink lid van Vios Gym, feliciteren wij met de Koninklijke onderscheiding, die hij op 26 April heeft mogen ontvangen. Hij is benoemd tot lid in Orde van Oranje-Nassau. Tevens feliciteren wij de Beltrumnaren Harry Geverinck en Bennie te Veluwe met deze bijzondere onderscheiding.

Onze Jeugd:

De verjaardag van de Koning moet natuurlijk ook op de gym gevierd worden‌ Op 22 april mochten de kinderen in oranje kleding gymmen. De peuters showen de mooi gemaakte loopzakken! Gemaakt door oma Lies Scharenborg en oppas Gemma Geerdink!

Selectie Op 23 april was de finale van de 4e divisie in Doetinchem. Vios heeft hieraan deelgenomen met 3 turnsters. Als eerst waren de instappers aan de beurt. Jitske Wildenbeest en Karlijn Heutinck namen deel aan deze wedstrijd. Karlijn en Jitske hebben beide Turnpakjes Wilt u een nieuw turnpakje of heeft u een turnpakje ongebruikt thuis liggen en weer willen inleveren. U kunt contact opnemen met Kim Hartjes, telnr. 0544-482475 of mail: prive@geveltechniek-beltrum.nl. Facebook Heb je Facebook‌. kijk ook eens op de pagina van Vios Gym Beltrum. www.facebook.com/viosgymbeltrum.

V.I.O.S.-Wijzer 9


een topwedstrijd geturnd. Zij wisten zich helaas niet te plaatsen voor de regiofinale, maar mogen trots zijn op het resultaat tijdens deze wedstrijd! Maud te Veluwe was hierna aan de beurt. Zij wist een top wedstrijd te draaien en deze werd beloond met een 3e plaats! En uiteraard een plekje in de regiofinale. Deze regiofinale wordt op 28 mei in Hengelo gehouden. Wij wensen Maud heel veel succes tijdens deze finale en vinden het al knap dat zij hieraan mag deelnemen.

VIOS HANDBAL Jubilarissen Tijdens de jaarvergadering van 14 april werd er speciale aandacht geschonken aan twee jubilarissen. Sophie Rosing – ter Bogt: 60 jaar lid van VIOS handbal en Inge Tuinte: 40 jaar lid van VIOS handbal. Dames van harte gefeliciteerd met jullie jubileum! Bedankt! Ook hebben we tijdens de jaarvergadering speciale aandacht geschonken aan Tonnie Brevink. Tonnie is jarenlang de wedstrijdsecretariaat voor VIOS handbal geweest. Hij heeft het wedstrijdsecretariaat overgedragen aan Jeanne Slßtter. Aangezien Tonnie 14 april jarig was, kon hij niet aanwezig zijn bij de jaarvergadering. Marloes Levers is namens het bestuur bij Tonnie langs geweest om bloemen en een cadeau 10 V.I.O.S.-Wijzer


te overhandigen. Tonnie namens alle handbaldames, heel erg bedankt voor alle jaren inzet!! Dat wij, handbaldames, niet zonder mannen kunnen blijkt wel, want er werden nog meer mannen in het zonnetje gezet. Onze scheidsrechter Roy Klein Gunnewiek, handbalt zelf inmiddels bij Erix, maar hij fluit nog steeds voor VIOS. Zonder scheidsrechter te ‘leveren’ kunnen wij geen wedstrijden spelen. En last but not least trainer/coach Edwin Hoitink alias ‘Eddy the Eagle’. Hij heeft het weer een jaar met ons weten uit te houden. Roy en Edwin bedankt voor het afgelopen jaar! We hopen voorlopig nog niet van jullie af te zijn! Terugblik op het seizoen We hebben dit jaar anderhalve competitie gespeeld, dus we kwamen de tegenstanders allemaal drie keer tegen. Tijdens de eerste ronde wonnen we 4 keer en verloren we 2 keer. De tweede ronde ging beter, we wonnen 5 keer en verloren 1 keer. Na deze veelbelovende tweede ronde zagen wij de platte wagen in de verte al staan. We waren de laatste jaren niet meer zo dichtbij geweest. Wat er tijdens de derde ronde gebeurd is, is dan ook onbegrijpelijk en diep triest, we verloren maar liefst 5 wedstrijden op rij. Gelukkig zijn we er wel in geslaagd om uit de put te klimmen en de laatste wedstrijd te winnen van Grol. Hierdoor eindigden we toch nog op de 3e plek. Dit hebben we dan ook maar even gevierd bij Dute. Zie hieronder de eindstand van seizoen 2015/2016.Hopelijk slagen we er in

V.I.O.S.-Wijzer 11


komend seizoen nog meer punten te pakken en blijft de platte wagen niet in de verte staan. We gaan ervoor! De laatste training van dit seizoen is op donderdag 26 mei. Op 2 juni gaan we met de 19 handbaldames proosten op de 3e plek en op de jarige Eddy the Eagle bij Frederik Hendrik!

Een geslaagd seizoen! Alle teams van TTV TVIOS hebben een geslaagd seizoen achter de rug. Geen enkel team moest degraderen en maar liefst drie van de vier teams eindigden op plaats 2 en 3. Ons belofteteam, team 4, wist dit seizoen een team als hekkensluiter achter zich te laten. Een belofte is hiermee al ingelost en wel ... af van die laatste plaats! Een aantal zaken op een rijtje gezet: Team 1 (Wim H, Paul en Martijn) speelde behaalde in de derde klasse een prima tweede plaats. Martijn is met 62% de beste speler. Ook in het najaarsseizoen was Martijn de nummer 1 van het team. Toen moesten de heren vier teams voor zich laten gaan om te eindigen op plaats 5. Team 2 (Walter, Edmund en Wim F) behaalde een mooie tweede plaats. Dit resultaat lag na de eerste verloren wedstrijd tegen het uit de vijfde klasse gepromoveerde Grol (3 – 7) zeker niet voor de hand. Wij vreesden toen het ergste. Maar de wedstrijden die erop volgden waren allen goed voor winst of een gelijkspel. Alleen tegen Litac, de kampioen in dit seizoen, werd verloren met 8 – 2. Walter scoorde het hoogste percentage (67%). Team 3 (Jan-Wim, Willie en Wout) eindigden met 50 punten op een derde plaats. Proficiat, heren, een mooie prestatie. Wout was hier de “man of the matches” met 70%. Maar hulde aan onze Willie, die met 59% in deze klasse 12 V.I.O.S.-Wijzer


het uitstekend heeft gedaan. Jan-Wim kwam pas laat op gang maar eindigde toch nog op 37%. Team 4 eindigde met 32 punten op de vijfde plaats. Maar liefst 16 punten boven de nummer 6, Bredevoort. Hier was Geert-Jan de nummer 1 met 67%. Daarna kwam Marjolein met 33%. Ook Mechtild scoorde 33%. Ilse beef haar vader de baas met 19% (21 - 4) en Jan was de hekkensluiter. Netjes om je dochter voor te laten gaan - zo heurt het - met 14%. VIOS Tafeltennis is nog steeds op zoek naar nieuwe leden. Tafeltennis is een leuke sport en kan zowel binnen als buiten worden gespeeld. “Hoe meer zielen, hoe meer vreugde” zullen we maar zeggen. Beltrum heeft met “zijn sporthal een prima accomodatie voor tafeltennis en er zijn voldoende goede tafeltennissers om nieuwe leden de kunst van het tafeltennissen bij te brengen. We zien met verlangen uw/jouw komst naar de sporthal in Beltrum tegemoet.

Zondag 17 april waren we te gast bij TTV Oele in Oele. Hier werd het tweede competitie toernooi van Gewest Oost gehouden. De sport arena lag er prachtig bij. Het 720kg team draaide naar behoren. Men is van de laatste plaats af. Er werd één wedstrijd gewonnen, één gelijk en de rest verloren. Resultaat; gedeeld vijfde in het dagklassement. Het Jeugd B-team was uitstekend op dreef. Werd het eerste toernooi 2 punten gehaald, nu werden er 18 punten bij elkaar getrokken. Een prima prestatie, vijfde in het dagklassement. Het 640kg A-team deed ook van zich spreken. Vandaag werden ze gedeeld eerste met OKIA. Het Jeugd A-team wist wederom alle tegenstanders naar zich toe te trekken. Superieur naar een eerste plaats in het dagklassement. Het 680kg A-team stond dit toernooi eveneens geen punten af, al moest het, met name tegen OKIA, uit de tenen komen. Eerste in het dagklassement. Zondag 1 mei streek de touwtrekkaravaan neer in Borculo. TTV Heure organiseerde het 3e toernooi van Gewest Oost. Er was veel aanvallend touwtrekken te zien en mede door de glibberige ondergrond was het zwaar. Het Jeugd B-team had weliswaar minder punten dan de vorige keer, maar er werd volop gestreden om het de tegenstander zo moeilijk mogelijk te V.I.O.S.-Wijzer 13


Zwarteweg 9 Tel. : (0544) 482129

7156 NM Beltrum Fax 0544-482187

• MASSEY FERGUSON tractoren. • GRONDVERZETmachines • HOOIBOUW machines • URBAN kalverdrinkautomaten • INSENTEC varkens groepshuisvesting • Constructiewerk en stalinrichting • Tuin- en parkmachines • Tuingereedschappen en ijzerwaren • Bedrijfskleding. • Tevens verhuur van diverse machines.

• V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl

info@nijenhuismech.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum Telefoon (0544) 48 15 75 advies n e g e ! Ged info@rateringinstallatie.nl schap n a m k www.rateringinstallatie.nl en va

14 V.I.O.S.-Wijzer


maken. Ze werden gedeeld 7e in het dagklassement. Het 680kg A-team draaide prima, van alle tegenstanders werd gewonnen. Hierdoor liepen ze verder uit op de concurrenten. Het640kg team kon maar niet op gang komen, het team miste de spirit om tot goed resultaten te komen. Vierde in het dagklassement. Het JeugdA team zette hun zegereeks voort. Alle wedstrijden werden gewonnen. De laatste wedstrijd tegen Bekveld A liet zien dat de concurrentie op de loer ligt. Eerste in het dagklassement. Het 720kg team heeft de lijn naar boven nog steeds te pakken, al gaat het met kleine stapjes. Deze keer konden er 5 punten bijgeschreven worden. Gedeeld 5e in het dagklassement. Tijdens het Pinksterweekend organiseert TTV Eibergen een groot internationaal toernooi op zaterdag 14 mei en zondag 15 mei. Aan het toernooi doen veel spraakmakende buitenlandse teams mee. Ook de Bisons nemen met meerdere teams deel aan dit toernooi. Zaterdag treden het 600kg team en het 680 kg team aan, zondag is het de beurt aan het 640kg team en de Jeugd U23.

VIOS VOETBAL Van de bestuurstafel............... Wij feliciteren onze ere-voorzitter Bennie te Veluwe, Harrie Geverinck en Frans Hoitink met hun koninklijke onderscheiding. Beltrumse vrijwilligers met het hart op de juiste plek. Het seizoen is bijna afgelopen en dat betekent dat de seizoenafsluiting in de vorm van een kaderavond aanstaande is. Op deze avond willen wij de opvolger van Edo Hemmkink als vrijwilliger van het jaar bekend maken. Het bestuur zal de voordracht doen maar leden kunnen via de website ook hun voorkeur bekend maken. Hiermee zal rekening worden gehouden. Het eind van het seizoen betekent ook dat de prijzen verdeeld worden. Op moment van schrijven heeft heren-1 een periodetitel gewonnen maar heren-6 kan een grotere prijs pakken en wel het kampioenschap. Heren-6 heeft het geheel in eigen hand maar moet nog wel winnen van DEO. Wij V.I.O.S.-Wijzer 15


wensen de mannen van Rene Bennink, Rob klein Tuente en Erik Zieverink veel succes. Damesvoetbal leeft! Maar dat doet het in Beltrum al jaren en al voordat damesvoetbal echt een ‘trend’ werd. Jarenlang was VIOS Beltrum een toonaangevende club in de regio als het ging over damesvoetbal. Inmiddels wordt er bij verenigingen in de regio ook steeds meer aandacht besteed aan meiden- en damesvoetbal, denk aan Grol, Longa en Trias. Clubs uit dorpen met meer inwoners en een grotere aanwas aan talenten. Meiden en dames hoeven niet persé meer naar Beltrum om hogerop te voetballen, zoals dat ‘vroeger’ vaak ging. Deze ontwikkeling vraagt om een andere aanpak en meer aandacht voor ledenwerving binnen de meiden- en damesafdeling. Want, de spoeling is de afgelopen jaren dun geworden, voornamelijk bij de dames. Waren er voorheen zelfs 3 damesteams, tegenwoordig hebben we al moeite om 2 teams op de been te houden, door bijvoorbeeld blessures en dames die werken in de zorg. Een aantal dames uit het eerste en tweede elftal vond het tijd voor actie: Loes van Donkelaar, Anouk Groot Kormelink, Annefleur Krabbenborg, Carlijn Hanselman, Ashly Klein Gunnewiek en Monique Rooks vormden een ‘klankbordgroep’. Van hieruit ontplooiden zij een aantal activiteiten om, in eerste instantie, enthousiaste, voetballende dames te werven. Er werd een lijst samengesteld van voetballende kennissen, potentiële voetbalsters en oud-voetbalsters om te benaderen, een oproep geplaatst via de website en social media en binnenkort worden er open trainingen georganiseerd onder leiding van Roy Tammel, die vanaf volgend seizoen het eerste dameselftal onder zijn hoede zal nemen. Hou hiervoor de website in de gaten! Denk je nu je dit leest: voetballen bij VIOS, dat lijkt me wel wat? Of ken je iemand die geïnteresseerd is? Neem dan contact op met een van de bovengenoemde dames. vv VIOS start een loopgroep Na afloop van de competitie zal in de zomerperiode bij voldoende animo gestart worden met een loopgroep. Geïnspireerd door ontwikkelingen bij sp Haarlo en FC Eibergen willen ook wij starten met een loopgroep. Emiel Koster is bereid gevonden om de trainingen te verzorgen.

16 V.I.O.S.-Wijzer


De trainingen zullen voor lopers van verschillende niveaus toegankelijk zijn. Duurlopen worden vermeden, dat kan iedereen zelf verzorgen. Intervaltrainingen met als doel het verbeteren van de basisconditie staan voorop. Sport verbroedert en dat is een ander belangrijk onderdeel van de loopgroep. Samen iets leuks doen en elkaar stimuleren staan voorop. De training zal zodanig zijn dat iedereen die enigszins sportief is aangelegd deel kan nemen. Ook spelers die terugkomen na een blessure of bezig zijn met het herstel zijn van harte welkom. De trainingen zullen in eerste instantie éénmaal per week zijn. Hierbij heeft het weekend de voorkeur. Door middel van onderstaand formulier kunnen geïnteresseerden zich opgeven en hun voorkeur aangeven. Wij doen de inventarisatie en houden u verder op de hoogte over de animo en verdere invulling. Deelname is voor actieve leden, niet-actieve leden en andere belangstellenden. We willen het zeker laagdrempelig houden en nodigen ook niet-leden uit om mee te doen. Opgave kan via de website: www. viosbeltrum.nl/over_vios/nieuws/vv_vios_start_een_loopgroep.aspx De vrijwilliger: jeugdscheidsrechter VIOS draait op vrijwilligers en waardeert en respecteert deze op alle mogelijke manieren. Dit geldt ook voor de arbitrale begeleiding van onze Fen E-pupillen op de zaterdagmorgen. De wedstrijden van deze allerjongsten staan vaak onder leiding van een 6-tal jeugdscheidsrechters uit onze eigen vereniging. Te weten: Stijn Berentsen, Youri Berentsen, Bram Roelvink, Jasper te Boome, Gijs Groot Kormelink en Raun te Bogt. Vermeldenswaardig is ook zeker dat de coördinatie van deze jeugdwedstrijden, de veldindeling en kleedkamerindelingen wekelijks tot in perfectie wordt geregeld door Ronald Haarlink. Reden temeer dat Ronald ook als chauffeur mee mocht met dit uitstapje! Als blijk van waardering hebben zij afgelopen vrijdag een bezoek aan de wedstrijd De Graafschap - FC Twente cadeau gekregen van het bestuur. Alvorens een patatje bij Dute genuttigd te hebben, werd er rond 18 uur koers gezet richting Doetinchem. Tijdens de heenreis werd al duidelijk dat alle aanwezigen doorgewinterde Twente supporters zijn. Hebben we dan toch kaarten voor het verkeerde vak? Eenmaal plaats genomen te hebben in vak 34, bleken er al snel meerdere “Achterhoekse Tukkers“ met een bijzonder sterke voorkeur voor de club uit Enschede aanwezig te zijn. Uiteraard werden ook de alom bekende diehard V.I.O.S.-Wijzer 17


“Ervaring en kwaliteit in loonwerk, gewasbescherming en grondverzet”

Bultemansweg 4 – 4a 7156 NP Beltrum

18 V.I.O.S.-Wijzer


Twente supporters uit Beltrum in het stadion gesignaleerd……… Dat onze jeugdscheidsrechters over goede communicatieve vaardigen beschikken bleek wel toen de assistent trainer van Twente met de warming-up aan het uitzetten was. Het was maar even of de heren waren aan de praat en kregen het zelfs voor elkaar dat de warming-up door Twente werd afgerond midden voor ons vak. Over overtuigingskracht gesproken……. Bij aanvang van de wedstrijd werd er in het naastgelegen Graafschap vak ook nog eens een vuurrode rookbom ontstoken. De jongens voelden zich dan ook hoe langer hoe meer op hun gemak. Zeker toen er ook nog eens een delegatie van 10 fanatieke Twente supporters achter ons plaats nam. De wedstrijd was niet om naar huis te schrijven en eindigde in een 1-1 gelijkspel, tot grote onvrede van onze jeugdscheidsrechters. Ach, incasseren en respecteren horen ook bij het voetbalspelletje…….. Al met al een leuke en gezellige avond tussen Superboeren en Tukkers op de Vijverberg! Mocht je interesse hebben om ook (jeugd)scheidsrechter te worden bij VIOS, neem dan gerust contact op met Ronald Haarlink. Hij kan je precies vertellen hoe leerzaam en leuk het leiden van een (jeugd)wedstrijd is. Overkapping gerenoveerd De overkapping onder de tribune is gerenoveerd door ‘De Ondergrondse’. Er is een nieuw plafond met verlichting aangebracht. Hierbij is gebruik gemaakt van oude reclameborden. Deze zijn opnieuw geschilderd en vormen nu een plafond. Het kost wat tijd, maar dan is het aanzicht zeker verfraaid. En dit tegen minimale kosten. Onderhoud velden De competities zijn bijna afgelopen en dat betekent onderhoud aan de velden. Het kunstgras kan gebruikt worden maar de natuurgrasvelden krijgen specifieke behandelingen. Dit betekent dat de natuurgrasvelden een tijd gesloten zullen zijn.

V.I.O.S.-Wijzer 19


veld sluiting trainingsveld gesloten per 2 mei 2016 veld 1 gesloten per 9 mei 2016 veld 2 gesloten per 19 mei 2016

In gesprek met vier voorzitters deel 2

In gesprek de 4 voorzitters/afgevaardigden van 4 voetbalbolwerken in de Oost Achterhoek; Marcel Eekelder (Longa ‘3o), Aart Freriks (AZSV), Theo Helmers (Vios B), Hans Scheinck (s.v. Grol). In de apriluitgave van de Vioswijzer hebt u het eerste deel van dit artikel kunnen lezen. Nu het vervolg: Hoe gaan jullie om met vrijwilligers? Genoeg vrijwilligers? Moet er actief geworven worden. Moet men ouders bijvoorbeeld verplichten om bardiensten te draaien of lijnen te trekken? Aart: “We komen met onze teams veel in de regio Apeldoorn/Zwolle. Daar hoor je vaak dat ouders worden verplicht om bepaalde taken op te pakken, zodra ze hun kind aanmelden. Wil men dat niet doen dan wordt men geacht meer contributie te betalen om op die manier dan het werk uit te kunnen laten voeren door mensen die hier dan voor betaald worden. Bij AZSV is de aanwas van vrijwilligers nog steeds goed te noemen. Op een blauwe maandag hebben we wel eens een commissie opgezet om vrijwilligers te rekruteren maar dat bleek achteraf helemaal niet nodig. Uiteraard blijft het altijd lastig om bijvoorbeeld trainers te vinden voor een B4 of een B5 elftal. Toch vinden we het ontzettend belangrijk dat het bij die teams ook allemaal goed geregeld is.” Theo: “We proberen bij Vios vaak aan te sturen op een package deal. Een selectietrainer moet naast het trainen van de spelers/speelsters er nog iets naast doen. Een B3 trainen of zo. De jeugdafdeling van Vios organiseert verder regelmatig ouderavonden . Dat zijn natuurlijk perfecte contactmomenten om ouders bij de club te betrekken.” Hans: “Wij hebben geen problemen om vrijwilligers te werven. Bij de Grol hebben we meer dan 400 vrijwilligersfuncties die door ruim 200 mensen worden uitgevoerd. Dat is natuurlijk fantastisch. Bij de lagere teams kunnen we altijd kader gebruiken maar verder zit het wel snor. Het feestkarakter zit er bij deze club behoorlijk in. Wel is het zo dat als we vrijwilligers nodig hebben om een feest te organiseren we zoveel vrijwilligers hebben dat we er bij wijze van spreken een aantal naar huis moeten sturen!” 20 V.I.O.S.-Wijzer


Marcel: “Wij hebben als bestuur besloten om vanaf begin volgend seizoen ouders die hun kind opgeven als lid, te gaan benaderen voor een taak als vrijwilliger. We verbinden er geen financiële sancties aan als ouders zich niet als vrijwilliger willen inzetten. Nog een puntje van aandacht; een aantal selectie- elftallen speelt bij ons landelijk en zij moeten op uitwedstrijden echt grote afstanden afleggen. Voor deze teams worden bij uitwedstrijden spelersbussen ingezet. Je kunt het eenvoudigweg niet verkopen om ouders met eigen vervoer bijvoorbeeld naar Kerkrade te sturen; ‘s morgens vroeg weg en ‘s avonds laat thuis.” Theo, in een reactie op hetgeen Marcel vertelt: “lk ben bang dat wat jullie willen met het werven van ouders die hun kind aanmelden als lid een lastig verhaal wordt. Wat dat betreft hebben wij geleerd van FC Eibergen waar dit niet voldoende van de grond gekomen is. Van w Ruurlo kennen we ook hun ervaringen. Zo kun je weer leren van elkaar als vereniging. “ Staat het thema vergrijzing al op de agenda bij bestuursvergaderingen? Moet als clubs met elkaar hier over gesproken worden? Marcel: “We doen als Longa mee in het Achterhoekse samenwerkingsverband “Scholder an scholder,” waarbij o.a. ook wordt ingespeeld op de krimp in de Achterhoek. Je moet er als club natuurlijk al wel mee bezig zijn maar vergrijzing speelt nu in ieder geval nog niet. Kijk naar het meidenvoetbal: we hebben op dit moment 170 meisjes die spelend lid zijn; de velden en kleedkamers zijn de hele zaterdag vol.” Hans: “We moeten niet vergeten dat de vergrijzing aan de onderkant al lang is begonnen. Over tien jaar hebben we 25 tot 30% krimp op de basisscholen in Oost Gelre. De opkomst van het meidenvoetbal verbloemt natuurlijk heel veel maar ik denk echt dat over pakweg tien jaar de jeugdafdeling is gehalveerd. We moeten dus echt gaan nadenken over clusteren en dus als clubs meer gaan samenwerken. Let op: Oost Gelre 1 zit er aan te komen!” Marcel schudt zijn hoofd. “Nee, dat zie ik niet gebeuren.” “Onthoud mijn woorden,” steekt Hans stichtelijk zijn wijsvinger op. Aart: “Samenwerken met andere sportverenigingen is altijd goed en gebeurt op sommige onderdelen al veelvuldig, maar er is altijd ruimte voor verbetering of uitbreiding. AZSV beschikt over een 2-tal kunstgrasvelden en die blijven het zoals bij heel veel zaterdagclubs, op zondag onbenut. Als club V.I.O.S.-Wijzer 21


krijgen we regelmatig aanvragen van clubs uit de buurt om het kunstgras op zondag te verhuren, maar dat stuit binnen AZSV nog op weerstand. Wellicht dat hier in de toekomst ruimte in komt. Bij de buren in Dinxperlo DZSV wordt het kunstgras op zondag al wel verhuurd”. Theo: “Het voetballandschap in de Achterhoek verandert in een hoog tempo. Er zijn steeds minder clubs en gelukkig gaat men steeds meer samenwerken. Mooie voorbeelden zijn de gecombineerde jeugdelftallen van Sportclub Haarlo/ W Noordijk en D.E.C.’10 waarbij de jeugdafdelingen van W Diepenheim en EGW Gelselaar zijn samengevoegd. Als club moet je naar je achterban en leden ook steeds meer bieden. Je kunt ze op vele manieren binden. Wij gaan mogelijk een loopgroep oprichten voor mensen die alleen maar willen hardlopen. Dat gaan we op ons complex doen, met professionele mensen. Ook oud-leden gaan we benaderen. Daarnaast is er Walking football. Ook zo’n fenomeen; 60- plussers die zonder te rennen het voetbalspel beoefenen. Bij Vios vind ik trouwens dat verschillende seniorenelftallen al aan walking football doen terwijl ze nog lang geen 60 zijn,” lacht hij met een vette knipoog. “Samenwerking zoeken is al lang niet meer iets voor enkel de kleinere clubs!” Hoe gaan de clubs om met het betalen van spelers die van buiten de vereniging komen? Aart: “ AZSV gaat creatief om met onkostenvergoedingen. Acht jaar geleden is daar tijdens de jaarlijkse ledenvergadering over gestemd; het bestuursvoorstel om aan spelers onkostenvergoedingen te geven werd toen vrijwel unaniem door de leden goedgekeurd. Binnen bepaalde kaders ondersteunen wij dus de voetballers van de eerste selectie door middel van het aanbieden van vervoer, een studieplek of eventueel werk. Spelers van buitenaf die ons versterken zijn welkom; er zijn binnen AZSV echter hele duidelijke afspraken gemaakt over het maximale aantal spelers in de selectie die van buitenaf komen, het merendeel van de selectie bestaat ten allen tijde uit eigen spelers. Mijn persoonlijke mening is dat sportbeleving voor dorpsbeleving gaat. We willen op zaterdagmiddag een goede pot voetbal zien en dat hoeft niet perse met alleen maar jongens uit Aalten.” Hans fronst zijn wenkbrauwen en zegt met een ‘Peter R. de Vries gezicht’ de lezing van zijn collega in twijfel te trekken: “ledere speler betaalt bij ons contributie dus ook de spelers van het eerste elftal. Wat wij soms wel doen is 22 V.I.O.S.-Wijzer


het benaderen van goede spelers die bij een lager spelende club in de regio spelen, waarvan we weten dat ze ambities hebben om op een hoger niveau willen spelen en wel mee zouden kunnen komen in de tweede klasse.” Marcel: “Iedereen betaalt contributie maar we faciliteren wel de eerste selectie. Hierbij moet je denken aan een auto van een sponsor voor het open neer rijden naar door de weekse trainingen. We hebben bijvoorbeeld een aantal jongens die in Nijmegen studeren; die komen dan gezamenlijk op dinsdag- en donderdagavond in een auto naar Lichtenvoorde. Onze ambitie is om zo hoog mogelijk te voetballen waarbij iedereen welkom is. De eerste klasse is trouwens al een geweldig niveau. Als vereniging moet je het hoogste na willen streven, maar als je het mij vraagt speel ik liever dichterbij. Hoofdklassers brengen anderhalve man een paardenkop mee. Toen we met een groep mensen naar het hoge Noorden fietsten voor een wedstrijd van Longa 1 namen we ook nog een bus vol volgers mee. Dan zijn we nog steeds in de meerderheid. Zo weinig volk komt daar op af.” Theo: “ledereen betaalt contributie en Vios betaalt geen enkele speler. Daar zijn we veel te klein voor. Wel kan het weghalen van spelers sportieve clubambitie in de weg staan. Bovendien zien we in de vierde klasse dat spelers die worden verdrongen uit het eerste van hun club terug bij buurtclubs. Een ontwikkeling die zeker niet door alle clubtrouwe regiosupporters wordt toegejuicht.” Hebben jullie een convenant met Betaald Voetbal Organisaties als FC Twente en De Graafschap? Theo: “Een convenant wordt getekend om een goede samenwerking en een win-win situatie voor beide partijen te creëren. De voordelen voor een amateurclub zie ik echt niet.” Aart:. “We hebben een convenant met zowel FC Twente als De Graafschap en zie ook de voordelen niet zo. Mijn zoon speelde 5 jaar lang in de jeugd van De Graafschap en ik vond het niveau van de trainers in Doetinchem zeker niet hoger dan dat bij AZSV. Sommigen van hen zou ik bij ons nooit aanstellen. Zo af en toe komt er nog wel iemand van een BVO een lezing doen in Aalten; da’s op zich nog wel leuk. Hans: “Wat verwacht je van een samenwerking? Het enige voordeel voor een club is dat als een speler afvalt bij een betaald voetbal club en hij komt terug V.I.O.S.-Wijzer 23


bij zijn oude club, hij een betere voetballer is geworden en dus meerwaarde heeft.” Marcel: “Stel je eens voor dat Hidde Jurjus (keeper van De Graafschap en afkomstig uit de Longa jeugd, red.) door De Graafschap zou worden verkocht aan een Nederlandse (sub) topclub dan vangen wij daar als amateurvereniging ook bijna niets meer voor. Toen hij bij De Graafschap ging spelen nog wel, maar nu ook niet meer, of althans niet veel.” Voor veel voetbalclubs wordt het steeds lastiger om rond te komen en de begroting sluitend te krijgen. Gemeentes zetten privatiseringstrajecten in en betalen minder subsidíes. Hoe gaan jullie daarmee om? Aart: “AZSV prijst zich gelukkig met de inzetbaarheid van veel vrijwilligers. We hebben een tijd geleden ook moeten privatiseren en een eenmalige bijdrage van de gemeente ontvangen. Wij krijgen nu dus geen gemeentelijk subsidiegeld meer.” Hans: “Je zult als vereniging in maatschappelijk opzicht aan de weg moeten gaan timmeren. Meer activiteiten organiseren; hierbij moet je denken aan WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) en de jeugdzorg vorm geven. Hiermee kun je volgens mij inkomsten genereren als club.” Theo: “Helemaal mee eens. Vios staat midden in het dorp en dat biedt in dat opzicht dus volop kansen voor ons. Financieel gezien zal je linksom of rechtsom toch de tering naar de nering moeten zetten. Daarnaast moet je een nog groter beroep op je vrijwilligers doen en dat terwijl je weet dat het draagvlak afneemt met het oog op de vergrijzing. lk zou het ook toejuichen dat we als verenigingen nog meer samen gaan werken. Waarom niet gezamenlijk trainers aanstellen en gebruiken, of gezamenlijk onderhoud inkopen.” Marcel: “Het is op zich wel een prettige bijkomstigheid dat de Business Club Longa ‘30 de afgelopen jaren flink aan de weg heeft getimmerd. Dit zijn gelden die we in de toekomst wellicht hard nodig hebben. Verder zullen we met de vrijwilligers toch meer zelf moeten doen.” Een laatste vraag: op welk punt kijk je als club met een schuin oog naar díe andere club; met andere woorden wat hebben de andere verenigingen toch wel erg goed voor elkaar? 24 V.I.O.S.-Wijzer


Hans: “Als ik naar Vios kijk dan vind ik met name de sociale beleving rondom de club fantastisch, bij Longa is de wedstrijdbeleving over het algemeen erg goed en bij AZSV staat de organisatie als een huis. Wat betreft AZSV; kijk alleen al naar de grootte van de club en het gegeven dat ze alle wedstrijden op een dag af moeten werken. Een groot compliment.” ln Beltrum is Vios helemaal verankerd in het dorp en dat zie je terug in de hechtheid van teams en leden. Longa heeft een Businessclub die erg goed bezig is en last but not least een jeugdopleiding die het erg goed doet.” Marcel: “Vios is echt de club van het dorp; mensen willen in Beltrum altijd net dat stapje meer zetten voor hun club. Zoals Hans al aangaf heeft AZSV de organisatie piekfijn voor elkaar en Grol is de club met een erg goede uitstraling waarbij het lnternationale Marveld Toernooi, één van de beste internationale jeugdtoernooien in Europa, ook een steentje aan bijdraagt.” Theo: “Bij AZSV staan de culturele waarden vanuit een stuk geloofsovertuiging nog steeds overeind. Grol is de club met de bravoure, iets dat wij in Beltrum soms wel iets meer mogen hebben. Daarnaast vind ik het clubblad van Grol altijd weer geweldig om te lezen. Goede verhalen maar met name de zelfreflectie die iedere keer weer terugkomt, zoals in het laatste voorwoord over de kritiek op het elkaar veren toesteken. Tenslotte zie ik Longa als een Vios Beltrum, iets groter maar toch met veel overeenkomsten.” De grote gemene deler van de avond is toch wel dat voetbal nog steeds leeft ín de Oostelijke Achterhoek, de clubs hebben meer overeenkomsten dan tegenstellingen. Al met al een zeer nuttig en prettig onderhoud, waarbij andere inzichten van collega’s hun uitwerking niet zullen missen bij de anderen aan tafel. Samen de schouders er onder zetten; dat is de kracht van de Achterhoek!!

Hallo Allemaal, Alle wedstrijden zijn alweer afgelopen, en iedereen bereidt zich al weer langzaam voor op de zomervakantie. Wij als bestuur zijn druk bezig om de trainingstijden, trainers en coaches rond te krijgen voor volgend seizoen. V.I.O.S.-Wijzer 25


Mochten wij hierover meer duidelijkheid hebben, horen jullie dit via de trainer, coach of iemand van het bestuur. Hier nog even de uitslagen van alle teams aan het eind van het seizoen: Heren 1 Dames 1 Dames 2 Dames 3 Dames 4 Meisjes B1 Meisjes C1 Meisjes C2 Niveau 4 Cmv Niveau 4-2 Cmv Niveau 5 Cmv Niveau 6 Cmv

11e plaats 9e plaats 8e plaats 6e plaats 9e plaats 7e plaats 12e plaats 10e plaats 3e plaats 2e plaats 3e plaats 3e plaats

De teams trainen allemaal door tot eind mei, mocht je nadien nog langer door willen trainen, dit s.v.p. melden aan Carlijn Visser. Voor de senioren van Vios is er de mogelijkheid om te gaan volleyballen op het beachvolleybalveld van DVV bij Halfweg. De kosten hiervoor zijn een vrijwillige bijdrage. Mocht je hiervoor interesse hebben, er is hier voor een APP aangemaakt, mocht je hier bij in willen kun je dit aangeven bij Ellen klein Nijenhuis… PIGPOP: Op vrijdag 27 mei vindt het volleybaltoernooi weer plaats georganiseerd door PIGPOP, de aanvang is om 19.00 uur en er worden wedstrijden gespeeld 4 tegen 4. Mocht je hieraan mee willen doen kun je je opgeven via de website www.pigpop.nl Kledingfonds: Onlangs hebben we tijdens de jaarvergadering verteld dat we voor de jeugd een kledingfonds willen opzetten. Als bestuur hebben wij hier al leuke ideeën over. Echter kunnen wij niet zonder de hulp van jullie als ouders/verzorgers om de ideeën omtrent het kledingfonds daadwerkelijk vorm te geven. Hoe leuk is het als alle jeugd van Vios volleybal in eenzelfde tenue loopt. Jullie kinderen kunnen dan om de 4 à 5 jaar in een nieuw fris tenue de sterren van de hemel volleyballen. Word jij net zo enthousiast over dit idee als wij van het bestuur, meld je dan aan bij Ilse te Fruchte. Ilse_te_fruchte@hotmail.com

26 V.I.O.S.-Wijzer


Husseltoernooi: Op dinsdag 24 mei vindt het jaarlijkse husseltoernooi plaats in de sporthal. Dit is voor alle seniorenspelers van Vios. De aanvang is 19.30 uur. Nadien zal dit toernooi worden afgesloten met de welbekende borrelnootjes in de kantine van de sporthal. Volleybalkamp: Zaterdag 14 mei wordt er sinds lange tijd weer een volleybalkamp georganiseerd voor de jeugdleden van Vios. Dat het enthousiasme groot was, hebben we geweten. We hebben circa 60 aanmeldingen ontvangen van meiden die dolenthousiast zijn om mee te gaan. Het programma voor dit nachtje weg is variÍrend voor jong tot de oudere spelers. Wij als begeleiders hebben er in ieder geval al erg veel zin in. De meiden die zich hebben opgegeven, hebben inmiddels al een brief gehad wat ze allemaal mee moeten nemen. Mocht je deze brief per toeval gemist hebben neem dan even contact op met Roos Leemreize. Groetjes de organisatie Ik pas de Ball. . . Hoi allemaal! Sanne bedankt, ik heb de bal gevangen. Ik ben Marlou Reijerink en zit in groep 3 van de Sterrenboog school te Beltrum, dus bij Sanne in de klas en ik ben 6 jaar. Ik woon aan de Avesterweg samen met mijn zusje Naomi, vader Raymond Reijerink en mijn moeder Chantal Stoteler. Ook hebben wij een hond die heet Boy. Ik zit nog niet zo lang op volleybal maar ik vind de trainingen en toernooitjes hartstikke leuk, het is ook altijd erg gezellig. Ik heb ook heel veel zin in het slaapfeest op 14 mei. Daarnaast heb ik als hobby’s: knutselen, voetballen en skeeleren. Ik gooi de bal nu naar Joey Mundi. Goed vangen!! Groetjes Marlou.

V.I.O.S.-Wijzer 27


Verenigingsactiviteiten Vios gym 18 juni

’s morgens clubkampioenschappen

Vios handbal 26 mei

laatste training van het seizoen

Vios touwtrek 14-15 mei 22 mei 5 juni

Internationaal toernooi te Eibergen Competitie Gewest Oost, TTV HagmĂśll Competitie Gewest Oost, TTV Treklust, Warnsveld

Vios voetbal 13-16 mei Jeugdkamp (de Arendhorst in Ommen) 13 juni Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. Vios volleybal 14 mei 24 mei 27 mei

Volleybalkamp Husseltoernooi, 19.30 uur in de sporthal Pigpop, 19.00 uur, volleybaltoernooi

28 V.I.O.S.-Wijzer


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.