__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 62e jaargang no. 5 februari 2016

www. sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat: Karel Doormanstraat 30 7141 WG Groenlo s.esselink@chello.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.” Beltrum.

Maart 2016

Voorwoord

Het is al maart, de maand van het dialect. Ook dat is iets om bij stil te staan, en . . . dit cultureel erfgoed zoveel mogelijk in stand houden. Het Algemeen Beschaafd Plat moeten we zeker in ere houden. Carnaval ligt achter ons, Pasen in aantocht. Periode van bezinning – de vastentijd - is al een eind op weg! Het vlaggenschip van Vios Voetbal doet het goed in de competitie, prima! 17 februari hebben veel inwoners van Beltrum kennis kunnen nemen van het voornemen een 12-tal statushouders hier te vestigen. Het was een enerverende avond. Inmiddels heeft het college het besluit genomen deze vluchtelingen op het voormalig bondterrein te vestigen. Laten we ons hier positief voor opstellen en er samen iets goed van maken. Toneelvereniging Doek heeft weer voor veel ontspanning gezorgd met hun prachtig spel en uitvoering van “Maagdenburcht”. In de ‘Goede Week’, te weten op dinsdag 22 maart om 20.00 uur in onze kantine wordt er een informatieavond georganiseerd over Samenloop voor Hoop. (zie ook voetbal). Dit is een 24-uur durend wandelevenement op 11 en 12 juni in de gehele gemeente Berkelland. Het doel hiervan is zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KWF-kankerbestrijding. Kom, om te beginnen, met velen op deze voorlichtingsbijeenkomst, van harte aanbevolen! Martin Bouwmeesters

V.I.O.S.-Wijzer 1


CENTRALE Verslag Jaarvergadering Sportcentrale VIOS Op woensdag 24 februari 2015 heeft de jaarvergadering plaatsgevonden van Sportcentrale Vios in de bestuurskamer in de Sporthal “de Sonders�. Voorzitter Marcel Mutter opent de vergadering om 20.30 uur en heet een ieder van harte welkom. De presentielijst wordt getekend door 9 personen. Elke tak van sport is met 1 persoon vertegenwoordigd. Het jaarverslag en de notulen zijn samengesteld door secretaris Sander Esselink en zijn voorzien van het logo waarin alle 6 leden (afdelingen) zijn opgenomen. Deze zijn vooraf verstuurd en wordt door de aanwezigen goedgekeurd. Het financieel jaarverslag wordt behandeld door penningmeester Marcel Helmers. Hoewel de omzet van het clubgebouw nagenoeg gelijk is gebleven, is de nettowinst gestegen. De oorzaak hiervan zijn de nieuwe afspraken die met de familie Huinink zijn gemaakt en op 1 januari 2015 zijn ingegaan. Enkele evenementen hebben gezorgd voor extra omzet, zoals Veur Mekare op 10 mei en het laatste optreden van Normaal aan Beltrum. De winst- en verliesrekening geeft een positief resultaat. Dit wordt naast de jaarlijkse uitkering van de reserve uiterlijk eind maart 2016 aan de leden (lees: afdelingen) uitbetaald. De kascommissie 2015 bestond uit Ellen Klein Nijenhuis (volleybal) en Jeannette Huitink (handbal). Zij hebben de bescheiden gecontroleerd. Ze zijn niet aanwezig maar hebben op schrift staan dat het bestuur decharge wordt verleend. De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Ellen Klein Nijenhuis(volleybal) en een touwtreklid. Penningmeester Marcel Helmers is periodiek aftredend en wordt bij acclamatie herkozen. Er zijn geen namen van tegenkandidaten binnengekomen. Hij geeft aan dat hij over 3 jaar wil aftreden. Voorzitter Marcel Mutter geeft aan dat hij in 2017 aftredend is en zich dan niet herkiesbaar zal stellen. Derhalve wordt er een vacaturecommissie benoemd waarin touwtrek en volleybal zitting hebben. 2 V.I.O.S.-Wijzer


Voorzitter Marcel Mutter sluit de vergadering onder dankzegging om 20.55 uur. Terug in de tijd (maart 1991) - In de sporthal houdt afdeling gymnastiek een lijn-/volleybaltoernooi. - Afdeling tafeltennis heeft nieuwe shirts en speelt voortaan in het paars. Er is voor deze kleur gekozen om de tegenstander reeds voor het begin van de wedstrijd te overbluffen. Tevens is er een nieuwe mascotte: “het pingpong-mannetje”. Uit de oude doos (maart 1966) - De enige echte voetballende kapelaan die Beltrum ooit heeft gehad, neemt afscheid van ons dorp. Kapelaan Geurts maakte ook deel uit van de redactie van “de Vios Wijzer”. - In verband met een heersende voetwratten-epidemie stellen B&W van gemeente Eibergen het dragen van gymschoenen in de gymzalen verplicht. - Afdeling gymnastiek houdt haar vaardigheidsproeven, 66 van de 74 deelnemers slagen. Nieuwe leden: Gymnastiek: Pleun Schilderinck Dominique Spiekker Wytse Baks Mark Baks Pippa Scharenborg

Voetbal: Volleybal: Siem Pasman Marlou Reijerink Berend Schilderink Joey Mundi Caglar Demirezen Siem Bosch

Bedankt als lid: Gymnastiek: Voetbal: Kenji Ballast Marco te Brake Annette Orriëns Janneke Maarse

Aan- en afmelden als lid: Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuwe banknummer hebt! Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand. V.I.O.S.-Wijzer 3


Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. - Gymnastiek - Handbal - Tafeltennis - Touwtrek - Voetbal - Volleybal

Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 11485132 Marloes Levers, Boskamp 22, 0544 48 74 20 Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 Laura Oude Hengel, Wolvenkamerweg 6 Eibergen, 06 10122755 Jan Bouwmeesters, Hassinkstraat 8, 0544 48 12 00 Carlijn Visser, Montgomerystraat 4, Groenlo, 06-30749117

Inlevering kopij Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot uiterlijk 1 april 2016 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com De contactpersonen per vereniging zijn: - Sportcentrale, Sander Esselink: s.esselink@chello.nl - Gymnastiek, Corinne. Stoteler: corinnestoteler@gmail.com - Handbal, Jeanne Slutter: jeanneslutter@gmail.com - Tafeltennis, Wout van ‘t Wel: wvtw@concepts.nl - Touwtrek, Vincent Ribbers: ribbers.halte@gmail.com - Voetbal, Marco Heutinck mthjheutinck@kpnmail.nl - Volleybal, Anne SlĂźtter: anneslutter@hotmail.com

4 V.I.O.S.-Wijzer


VIOS GYM Vanuit het bestuur. . . Vios Gym zit niet stil………..carnaval op de gym, sportintrolessen voor de Sterrenboog, grootste groep deelnemers op het springfestijn Winterswijk, wedstrijden van de selectieleden……Kortom een tal van sportieve activiteiten voor onze jeugdleden. Maar wisten jullie dat Vios Gym voor ongeveer de helft uit volwassen en oudere leden bestaat? Een groep die fanatiek een uurtje per week sport met elkaar en nadien de gezelligheid in de kantine opzoekt. Vios Gym is letterlijk de vereniging voor jong en oud die een belangrijke plek inneemt binnen Beltrum. Wij als bestuur beseffen dit en willen zo goed mogelijk een beleid ontwikkelen gericht op de toekomst. Drie bestuursleden (Chantal Scharenborg, Corinne Stoteler en Alice Belterman) nemen momenteel deel aan de training ‘besturen met een visie’. Deze wordt georganiseerd door de KNGU (Nederlandse Gymbond). De eerste bijeenkomst is inmiddels bezocht en geeft zeker inspiratie, het zet tot nadenken; ‘Waar wil je als vereniging over een aantal jaar staan?’ is de centrale vraag hierbij. Het bestuur zal hierover ook met de leiding van gedachten wisselen. We verwachten dat we, mede door de input van deze cursus, een goed plan op kunnen stellen. Een plan waarmee we een goed leidraad hebben voor de toekomst, dat ons als vereniging gezond houdt. Een plan dat hopelijk ieder lid en mogelijk lid aan zal spreken. Verder zijn we in februari bezocht door een vertegenwoordiger van de KNGU (Nederlandse Gymbond). Zij heeft ons verteld over ‘samen naar een veiliger sportklimaat’, een programma van de gezamenlijke sportbonden en de NOC*NSF. Het stimuleert sportief gedrag en pakt ongewenst gedrag aan. Ze heeft aangegeven wat je als vereniging allemaal kunt doen ter bevordering van een veilig sportklimaat. Passend hierbij is bijvoorbeeld de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon zoals wij dat sinds vorig jaar hebben. We zullen gaan bekijken wat we er in de toekomst nog meer mee kunnen, zodat we V.I.O.S.-Wijzer 5


WIJ ZIJN U VAN DIENST VOOR AL UW: ELEKTRO-INSTALLATIES DATA-COMMUNICATIE AANLEG TELECOMMUNICATIE KLIMAATBEHEERSING VERKOOP-REPARATIE WITGOED

KEURING:

- ELEKTRISCHE INSTALLATIES

- GEREEDSCHAP - MACHINES

24-UURS SERVICE

6 V.I.O.S.-Wijzer


een zo prettig en veilig mogelijk sportklimaat hebben voor ieder lid van onze vereniging. Carnaval op de gym Wij waren verkleed als cowgirl. Het was erg leuk en gezellig. Er werden carnavalsliedjes gedraaid. Wij hebben lekker gedanst en ook nog spelletjes gepeeld. De tumblingbaan vonden wij het leukst. Aan het eind kregen we nog een mooie ballon en snoep. Groetjes, Jelske en Mirthe.

V.I.O.S.-Wijzer 7


Springfestijn in Winterswijk

Het was weer gaaf…. het springfestijn in Winterswijk! Gym nam deel met maar liefst 35 leden!

Sportintro Vrijdag 26 februari verzorgde Thea een sportintroles voor de groepen 1 en 2 van basisschool ‘de Sterrenboog’, in de sporthal. In samenwerking met de Sport Federatie Berkelland was het de tweede gymles van dit schooljaar. De kinderen konden spelenderwijs kennis maken met gymnastiek. Deze gymles was voor hen een echt uitje… met z’n allen naar de sporthal. De les werd begonnen met een spel, waar ze allerlei dieren mochten na doen. Daarna was er een mooi parcour met vele toestellen, die de kinderen met veel enthousiasme en plezier meerdere malen hebben afgelegd. Deze actieve en feestelijk morgen werd afgesloten met een ballonspel en ranja. 8 V.I.O.S.-Wijzer


Marietje Heutinck Venderbosch 80 jaar Bij de woensdagavondgroep van de dames is Marietje op 20 febr. 80 jaar geworden. Een vrolijke vrouw die van gymmen en praten houdt, maar dat kan bij deze groep niet samen gaan. Aan haar gezicht kun je al zien of ze de oefeningen kan of niet kan... maar dat vindt ze niet erg,dan gaat ze praten.. Toch is het knap van haar, 80 jaar is ook niet niks, het hoeft allemaal niet ze serieus. Het tweede half uur, het volleyballen, is voor haar het leukste, gaat ook altijd niet goed maar ze doet haar best. Bij iedere bal wat mislukt gaat ze vertellen waarom het niet lukte, te hoog, te ver, ach we weten het wel, het is de leeftijd. Het derde bedrijf is de kantine, koffie met iets lekkers, als het maar gezellig is. Ook vinden wij het vermelden waard, dat zij als vrijwilligster nog volop meedraait in de kantinediensten en dit voor de afdeling gymnastiek een mooi bedrag opbrengt voor de clubkas, daarvoor onze hartelijke dankt Marietje, Tot slot… Marietje gefeliciteerd en wensen jou nog vele sportieve jaren bij onze groep! De woensdagavondgroep En ie wet wal… wie doot oew de koffie, moar wi-j vind het zo lekker wat de bi-j… Turnpakjes Wilt u een nieuw turnpakje of heeft u een turnpakje ongebruikt thuis liggen en weer willen inleveren. U kunt contact opnemen met Kim Hartjes, telnr. 0544-482475 of mail: prive@geveltechniek-beltrum.nl. Facebook Heb je Facebook…. kijk ook eens op de pagina van Vios Gym Beltrum. www.facebook.com/viosgymbeltrum.

V.I.O.S.-Wijzer 9


Het is tijd om te sporten Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank. 10 V.I.O.S.-Wijzer


VIOS HANDBAL Uitnodiging jaarvergadering 14 april Hierbij worden alle leden (vanaf 18 jaar) en ouders van jeugdleden van handbalvereniging VIOS uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op: donderdag 14 april 2016 om 20.30 uur in de bestuurskamer van de sporthal. De agenda van deze vergadering volgt nog. Wij hopen dat jullie in grote getale deze(sport)vergadering zullen bijwonen! Competitie nieuws Met nog 3 wedstrijden te spelen nadert het einde van dit seizoen. Helaas is de kans op de nr. 1 positie verkeken, doordat we afgelopen drie wedstrijden verloren hebben. De tussenstand is als volgt: Team HCW 2 Erix 2 VIOS Grol 3 Reflex 2 HCW 3 UGHV 3

Gespeeld 15 14 15 14 15 14 15

Punten 22 21 18 16 11 9 5

We gaan ons best doen om onze nr. 3 positie te behouden en de laatste drie wedstrijden punten te pakken! Het programma voor de laatste wedstrijden is hieronder te zien. Datum 13 mrt. 20 mrt. 3 april.

Thuis VIOS1 HCW3 VIOS1

Uit HCW2 VIOS1 Grol 3

Tijd 12:00 15:25 12:00

We zien jullie graag in de sporthal tijdens een van onze laatste wedstrijden. We kunnen alle support gebruiken en ĂŠĂŠn ding is zeker.. De laatste wedstrijden zullen zorgen voor spanning en sensatie!

V.I.O.S.-Wijzer 11


VIOS in de lift Het gaat onze tafeltennisvrienden en -vriendinnen dit seizoen - tot nu toe goed af. De tussenstanden zien er prima uit, met name voor de teams 1 en 2, maar evenzeer voor team 3 en team 4 – het beloftenteam. Team 1 (Paul, Wim H en Martijn) staat na 4 wedstrijden op de tweede plaats. Martijn is de lijstaanvoerder met 67%! Wim H en Paul volgen met 50%. Behoud in deze klasse moet met deze stand zeker mogelijk zijn. Misschien een kampioenschap? Team 2 (Walter, Edmund en Wim F) staat eveneens op een tweede plaats. Hier is Edmund op dit moment kopman met 78%, daarna gevolgd door Walter met 58% en hekkensluiter Wim F met 50%. Behoud in deze klasse moet er zeker in zitten of misschien nog wel meer, net als bij team 1. Team 3 (Wout, Jan-Wim en Willie) doet het goed en staat op de vierde plaats met 4 punten voorsprong op de nummer 5. Ook dit team moet het in deze klasse kunnen redden. Willie (petje af…) en Wout staan met 58% beide aan kop. Jan-Wim komt daarachteraan met 33%, maar die gaat nog voor de eindsprint, let maar op! Ons beloftenteam maakt het dit seizoen toch echt waar… Het team staat op de 4e plaats, met maar liefst twee gewonnen partijen van de vier met beide 7 – 3. Alle spelers (Geert-Jan, Marjolein, Jan en Ilse) hebben nu partijen gewonnen. Geert-Jan staat zelfs op 78%! Ga zo door mensen van team 4.

12 V.I.O.S.-Wijzer


4 maart organiseerde de jonge garde van de Bisons een gewichttrektoernooi. Deze werd gehouden bij de familie Slütter op de Deale. Dat de jonge garde het organiseren van een toernooi goed in de vingers heeft, bleek wel op deze mooie avond. De organisatie stond als een huis. Er hadden zich 20 teams ingeschreven in de verschillende klasses. Het werd een prachtige sportieve avond. Gezelligheid en strijd gingen hand in hand. Met name in de jeugdklasse tot 18 jaar zag je ploegen in het begin het moeilijk hebben, maar naarmate het zwaarder werd, toch hun draai vonden en ze nog verrassend hoog eindigden. Het bleef na de wedstrijden nog lang gezellig op de Deale. De jonge garde kan terug zien op een prima verlopen gewichttrektoernooi. Uitslagen van het gewichttrektoernooi: Jeugd tot 18 jaar: 1. Vorden 2. Café Papen 3. TTV Des 1 Jeugd tot 23 jaar: 1. Hagmöll 2 2. Ottink 3. Henig an Senioren: 1. Tokke Wekke 2. Boerengeweld 3. TTV Elshof

V.I.O.S.-Wijzer 13


Zwarteweg 9 Tel. : (0544) 482129

7156 NM Beltrum Fax 0544-482187

• MASSEY FERGUSON tractoren. • GRONDVERZETmachines • HOOIBOUW machines • URBAN kalverdrinkautomaten • INSENTEC varkens groepshuisvesting • Constructiewerk en stalinrichting • Tuin- en parkmachines • Tuingereedschappen en ijzerwaren • Bedrijfskleding. • Tevens verhuur van diverse machines.

• V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl

info@nijenhuismech.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum Telefoon (0544) 48 15 75 advies n e g e ! Ged info@rateringinstallatie.nl schap n a m k www.rateringinstallatie.nl en va

14 V.I.O.S.-Wijzer


VIOS VOETBAL Van de bestuurstafel............... De competities zijn weer hervat en de voorbereidingen op het seizoen 20162017 worden verder uitgevoerd. We hebben al eerder gemeld dat enkele trainersposities voor het seizoen 2016-2017 zijn ingevuld. Manfred Graven wordt trainer heren 1, Michel Ballast neemt heren 2 onder zijn hoede en in Roy Tammel is er een nieuwe trainer gevonden voor de dames. De kop is er af en dat betekent dat er verder wordt gewerkt aan de invulling van het kader voor het seizoen 2016-2017. Belangrijk zijn de vele vrijwilligers, zowel bij de senioren als bij de jeugd. Zoals ieder jaar is er sprake van verloop en is het zaak om een goede opvolging te verkrijgen en dat er overal een goede bezetting wordt gevonden. De renovatie van de kleedlokalen is afgerond met het legionellabestendig maken van kleedlokaal 7 en 8. Ook de velden liggen er geweldig bij. Het bestuur van de vv VIOS B. heeft ten aanzien van de accommodatie dan ook geen wensen meer. Er staat een prima accommodatie, met hulp van vele vrijwilligers! In overleg met bestuur SAVV zal nu de focus op de lange termijn komen liggen. In het licht van vergrijzing en ontgroening willen we een goede en betaalbare dienst kunnen blijven leveren. Om goed voorbereid te zijn op de lange termijn wordt ook kennis en ervaring buiten onze vereniging benaderd. Pascal te Bogt en zijn mede-studenten hebben een verenigingsonderzoek uitgevoerd en het bestuur onderhoudt nauwe contacten met buurtverenigingen. Nog steeds kunnen we het in Beltrum allemaal zelf georganiseerd krijgen. Toch zijn er ontwikkelingen welke voor onzekerheden zorgen waardoor we in de toekomst wellicht meer moeten samenwerken. Ontwikkelingen in die richting zijn bij omliggende verenigingen al zichtbaar zijn. In ieder geval geldt dat we moeten samenwerken en daar hebben we al onze leden bij nodig. En soms komt de medewerking uit een onverwachte hoek. Samenloop voor hoop - Aftrap Als bestuur van vv VIOS willen we graag uw aandacht vestigen op onderstaand bericht. Alle voetbalverenigingen van gemeente Berkelland ondersteunen dit geweldige initiatief. Natuurlijk is dit niet voor voetballers alleen! Kom 22 maart en zie wat jij kunt betekenen voor KWF Kankerbestrijding. V.I.O.S.-Wijzer 15


AFTRAP Op zaterdag 11 en zondag 12 juni 2016 wordt in Berkelland de Samenloop voor Hoop gehouden, een uniek en bijzonder, 24 uur durend wandelevenement met een lach en een traan. Georganiseerd door vele lokale vrijwilligers waarmee aandacht wordt gevraagd voor en gegeven aan de ziekte kanker. Met als doel om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding en ook om met elkaar verdriet te delen, het leven te vieren en iedereen die te maken heeft (gehad) met kanker te laten voelen “dat men er niet alleen voor staat”. Want iedereen verdient een “morgen”. Wij willen - samen door en met de deelnemende teams - zo zoveel mogelijk geld inzamelen voor KWF Kankerbestrijding (geen kosten en 100% opbrengsten van elke euro, zodat daadwerkelijk alle geld gaat naar het doel). De Burgemeester van Berkelland is ambassadeur van de Samenloop voor Hoop: “Als ambassadeur van de Samenloop voor Hoop Berkelland wijs ik graag op het belang van dit sympathieke evenement voor de KWF. Laten wij het de aandacht geven die het verdient en er samen (organisatie, veel vrijwilligers, gemeente Berkelland en het bedrijfsleven) een succesvol evenement van maken. Met vriendelijke groet: Burgemeester van Berkelland, Joost van Oostrum”. De Samenloop voor Hoop wordt Berkelland breed georganiseerd en om deze nader te promoten willen wij in de diverse kernen een informatieavond houden. Voor verenigingen, organisaties en belangstellenden in Beltrum is deze gepland op: Dinsdag 22 maart 2016 Aanvang 20.00 uur in de kantine ‘de Spilsoos’ Waarvoor wij bestuur en belangstellenden binnen uw vereniging van harte uitnodigen. Tijdens deze bijeenkomst wordt naast algemene informatie een uitleg en toelichting gegeven op: • de mogelijkheden om in teamverband mee te doen aan de estafetteloop; • de kinderloop (wandelen 24 minuten); • de actie van kaarsenzakken in relatie met de kaarsenceremonie; • onze eregasten, de survivors. Voor meer informatie verwijzen wij naar de bijgevoegde digitale folder: “Berkelland loopt mee. En staat stil bij kanker”. Mochten er alvast vragen zijn, aarzel niet contact met ons op te nemen. • secretariaat: telefoon 06-51407245 (Henny Boevink) • e-mail: berkelland@samenloopvoorhoop.nl 16 V.I.O.S.-Wijzer


Graag toe ziens op de hiervoor genoemde datum, iedereen is welkom. Arthur Heister (voorzitter KWF afdeling Berkelland) Volg ons op www.kwfberkelland.nl Vanuit de jeugd Ut geet de goeie kante op. Zoals in de vorige VIOS wijzer aangegeven is jeugdcommissie al bezig voor volgend seizoen. Dat lijkt vroeg maar is het niet. Het mooist is het als we voor de vakantie duidelijk hebben hoe het er voor staat. Zodat er gericht kan worden doorgeborduurd op het afgesproken beleid. Door te werken met coördinatoren en de taken verdelen maakt dat je als bestuurders kunt vertrouwen op je collega bestuurder om het te regelen. Belangrijk is wel dat je voelt dat je dit kunt en mag doen. En de voorwaarden tot je beschikking hebt om dit te doen. Op deze manier wordt het niet het feestje van één persoon, en wordt de kennis gedeeld. Daarnaast moet het de ander uitnodigen om mee te denken en mee te praten. Zo kun je als bestuur de juiste beslissingen nemen. Bouw je samen aan de club van onderuit om de toekomst met een goed gevoel tegemoet te zien. Een mooi voorbeeld binnen Vios is momenteel de manier waarop de technische commissie bezig is. “Heb wi-j nog weer een commissie neudig?” In dit geval wel. De technische commissie is momenteel bezig om heel gericht de opleiding van onze voetballers en voetbalsters gestalte te geven. Bij de senioren, maar zeker ook bij de jeugd. Om te komen tot een vaste en herkenbare stijl. Maar ook wat er van spelers en speelsters wordt verwacht op bepaalde posities zowel in de verdedigend als in aanvallende opzicht. Omdat er veel kennis binnen het kader aanwezig is, kunnen we hier gebruik van maken om heel gericht trainingen hierop in te richten. Aangezien herhalen de moeder van de wetenschap is, zullen bepaalde oefeningen voor een langere periode worden herhaald. Om zo als speler, als team en uiteindelijk als vereniging te groeien. Wat niet vergeten mag worden is dat er in alles voor de jeugd plezier moet zijn. Want juist in een klimaat waar plezier is, is het leren geen probleem. Als ik op “de Sonders” kom en zie de jeugd trainen let ik er vooral op of ik dat terug zie. Dat is soms nog best een opgave. Zeker als je als team in de competitie zit waarin het niet mee valt. En aangezien ik nu wat vaker op het trainingsveld ben zag ik afgelopen week de C2 trainen onder de bezielende leiding van Ramon ten Kaat. De C2 heeft het niet makkelijk dit jaar maar toch zit er groei in en er is plezier. Dit is zeker een compliment richting het kader. Natuurlijk is het leuk om te schrijven over kampioenen. Maar eigenlijk V.I.O.S.-Wijzer 17


verricht de C2 een nog grotere inspanning door in tijden dat het niet makkelijk is, er toch met z’n allen te staan. Hulde jongens! De inspanningen van de technische commissie moet ook wat opleveren voor een C2. En dit elftal verdient het om volgend jaar aandacht te krijgen, want dat hebben ze dit jaar laten zien. Ut geet al met al de goeie kante op! namens de jeugdcommissie B. Krabbenborg Johan Cruyff University adviseert VIOS voetbal Binnen de minor: Marketing en management van de sportvereniging van de Johan Cruijff University zijn Michel Bik, Melony van Manen, Timothy van den Berg, Danny Persijn, Bas Veen en Pascal te Bogt de afgelopen tijd bezig geweest met een verenigingsonderzoek voor VIOS Beltrum. De eerste fase van het onderzoek was een algemeen onderzoek over hoe de vereniging is ingericht en wat VIOS Beltrum voor beleid voert. Na het eerste gedeelte was er een vertrekpunt van waaruit ieder groepslid zijn of haar deelplan kon schrijven. Michel heeft een Marketingcommunicatie plan geschreven, Melony heeft een Sponsorplan geschreven, Timothy heeft een financieel plan

links docent Frank van Weerdenburg, in het midden KNVB-afgevaardigde Pascal Kamperman 18 V.I.O.S.-Wijzer


geschreven, Danny een topsportplan, Bas een vrijwilligersplan en Pascal heeft een Marketingplan geschreven. Dit alles onder de begeleiding van Frank van Weerdenburg, docent aan de Hogeschool van Amsterdam. Nadat alle plannen waren afgerond zijn de plannen gepresenteerd aan Theo Helmers en Roald Visser vanuit VIOS Beltrum en Pascal Kamperman, verenigingsadviseur van de KNVB. Er zijn voor VIOS Beltrum aan aantal interessante zaken naar voren gekomen in die weer nieuwe inzichten geven. Mocht iemand interesse hebben in de uitslagen van een van de plannen dan kan altijd contact gezocht worden met Pascal te Bogt (06-23639053)

Hallo Allemaal, Jaarvergadering Via deze weg willen we jullie nogmaals attenderen op de jaarvergadering voor de leden van Vios volleybal die wordt gehouden op donderdag 17 Maart om 20.00uur bij Spilman. De leden hebben via hun aanvoerder de Agenda en notulen ontvangen. Door de weeks spelend team In de vorige vioswijzer hebben we gevraagd wie er eventueel interesse heeft om te spelen in een team dat door de weeks competitie zal gaan spelen, we willen inventariseren wie er op dit moment hier interesse voor heeft, we zullen nadien gaan bekijken of dit ook realiseerbaar is.

V.I.O.S.-Wijzer 19


“Ervaring en kwaliteit in loonwerk, gewasbescherming en grondverzet”

Bultemansweg 4 – 4a 7156 NP Beltrum

20 V.I.O.S.-Wijzer


Bestuursfunctie: Stanley Heutinck heeft zich aangemeld als kandidaat als voorzitter voor het bestuur van Vios volleybal. Namen van eventueel tegenkandidaten kunnen tot 1uur voor de jaarvergadering gemeld worden bij het bestuur van vios volleybal. Tussenstanden van alle wedstrijd spelende teams per 2-3-2016 Team

Plaats:

Dames 1

4e plaats

Dames 2

6e plaats

Dames 3

5e plaats

Dames 4

9e plaats

Heren 1

12e plaats

CMV niv 4-1

2e plaats

CMV niv 4-2

2e plaats

CMV niv 5-1

4e plaats

CMV niv 6-1

3e plaats

Meisjes B1

4e plaats

Meisjes C1

12e plaats

Meisjes C2

10e plaats

Uitje B en C jeugd: Orion – Dynamo Op zondag 28 februari zijn de B en C jeugd, samen met het jeugdbestuur, naar de wedstrijd Orion heren 1 – Dynamo Apeldoorn heren 1 geweest.

V.I.O.S.-Wijzer 21


Om 15.00 uur zijn we met 13 enthousiaste meiden vertrokken vanaf de sporthal richting Doetinchem. Bij de ingang van de sporthal in Doetinchem stonden een aantal supporters van Orion, zij deelden oranje (de kleur van Orion) opblaasarmen uit waar wij mee konden klappen om Orion aan te moedigen. Eenmaal aangekomen in de sporthal kregen we onze entreekaart en konden we de sportzaal in. We konden bovenin de tribune zitten, daar hadden we mooi zicht op het veld. In de sportzaal liepen ook twee mascottes van Orion rond, de meiden vonden dit erg leuk. Alle meiden waren enthousiast aan het klappen totdat de wedstrijd begon. De wedstrijd

begon spannend, en iedereen was geconcentreerd aan het kijken. De eerste set werd gewonnen door Orion. De tweede set begon spannend, maar Orion liep uit en won ook deze set. De derde set heeft Orion ook gewonnen, we konden merken dat Dynamo aan het inzakken was. Halverwege de derde set was de spanning van de wedstrijd eraf, dit was wel jammer maar de meiden bleven enthousiast met de opblaasarmen. Na de derde set was de wedstrijd afgelopen. ÉÊn van de meiden was zo enthousiast over de mascottes dat ze er nog mee op de foto is geweest.

22 V.I.O.S.-Wijzer


Nadat we alle opblaasarmen van de tribune hadden verzameld gingen we weer terug naar Beltrum. De meiden hebben ons gezegd dat ze de oranje opblaasarmen as. zaterdag gaan gebruiken bij VIOS, wij zijn uiteraard erg benieuwd!!! Het was een geslaagde middag! Namens het bestuur willen we alle meiden en ouders die hebben gereden bedanken, en hopelijk tot een volgende keer! Ik pass de ball: Bedankt voor de pass Pippa, ik heb hem gevangen! Ik ben Wietske te Braak ik ben zes jaar en woon aan de Ringweg 17 in VoorBeltrum. Mijn papa heet Maarten en mama heet Miranda. Mijn broers heten Auke en Jelmer. Ik zit op de Willibrordusschool in Groenlo. Ik hou van kleuren en knutselen, volleybal, dansen, zingen en buiten spelen. De trainingen vind ik altijd heel leuk en ook de wedstrijden. De bal pass ik door naar Sanne Hoitink. Groetjes Wietske.

V.I.O.S.-Wijzer 23


Verenigingsactiviteiten Vios gym 15 maart

sportintro Belhamel BSO

Vios handbal 14 april

Jaarvergadering, 20.30 uur bestuurskamer

Vios tafeltennis 6 april

Jaarvergadering

Vios touwtrek 20 maart manegetoernooi Bathmen 31 maart Jaarvergadering 3 april Competitie Gewest Oost te OKIA Holten Vios voetbal 14 maart 9 mei

Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat.

Vios volleybal 17 maart

Jaarvergadering, 20.00 uur Spilman

24 V.I.O.S.-Wijzer

Profile for VIOS Beltrum

Vioswijzer 2016 03 maart  

Vioswijzer 2016 03 maart  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded