Page 1

VIOS’38 Verslag 75e algemene jaarvergadering d.d. 02-09-2013 1. Opening. De voorzitter opende deze vergadering en heette iedereen van harte welkom en vroeg de aanwezige om hun mobieltjes op stil of uit te zetten. Er werd kort teruggeblikt op het Jubileum weekend. De organisatie en alle vrijwilligers werden nogmaals bedankt voor hun inzet tijdens dit succesvol weekend. Daarna werden de agendapunten doorgenomen.

2. Presentie. De vergadering werd bijgewoond door 48 personen, dit aantal was het vorige jaar 34. 13 personen hadden zich afgemeld.

3. Verslag jaarvergadering 2012. 1. Er waren geen op- of aanmerkingen 2. Het verslag werd door de vergadering goedgekeurd. 1. Vragen 1. Wasserij Roelofs was niet benaderd voor een offerte voor het wassen van tenues. Roelofs is benaderd en prijzen voor het wassen zijn niet interessant voor Vios’38.

4. Jaaroverzicht 2012 - 2013. 1. Het jaarverslagboek 2012/2013 is vanaf heden te downloaden van de site, leden die niet in die gelegenheid zijn om deze te downloaden, kunnen zich bij het bestuur melden om tegen kostprijs, een exemplaar te ontvangen. 2. Prestaties teams Senioren Teams Team Vios’38 1 Vios’38 2 Vios’38 3 Vios’38 4 Vios’38 DA1 Veteranen

Plaats 8e 6e 11e 3e 2e | 4e

Wedstrijden Punten 22 28 22 31 20 11 20 41 21 38 Vriendschappelijk 7 x 7

Doelsaldo 36-38 55-49 37-85 68-41 73-54

De veteranen hebben het merendeel van de vriendschappelijke wedstrijden gewonnen. Junioren Teams Kampioen: B1, D1 en F2 Team Vios’38 B1 Vios’38 B2 Vios’38 C1 Vios’38 D1 Vios’38 E1 Vios’38 E2 Vios’38 F1 Vios’38 F2 Mini pupillen

Plaats 1e | 2e 5e | 9e 10e | 2e 1e | 7e 9e | 10e 9e | 6e 5e | 5e 8e | 1e

Wedstrijden Punten 21 54 22 33 19 28 21 43 19 14 18 22 20 38 19 34 Vriendschappelijk

Doelsaldo 121-29 67-59 54-55 117-43 39-104 73-105 96-54 64-50


3. Activiteiten: • Tourspel • Superelluf • 75 jarig Jubileum • Sinterklaasavond • Club van 50 avond • Gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie • Huldiging jubilarissen en clubman van het jaar • Eastern Open junioren met teams uit diverse Europese landen • Laatste competitiedag senioren • VIOS 7 tegen 7 toernooi • Veteranen wedstrijd tegen Engels team

Dank aan ruim 80 vrijwilligers 4. Accommodatie en materialen • Plaatsen vlaggenstokken • Herhalingsinstructie AED aan 6 vrijwilligers • Ingangspoort(Stichting) • Bekleding muur kassagebouw(Stichting) • Gaas ballenvanger(Stichting) • Ballen • Hesjes(Club van 50) 5.

Ledenbestand - per 15 juni 2013 (tussen haakjes cijfers vorig jaar) • Senioren 73 (66) • Jeugd 115 (107) • Dames 17 (15) • Rustend en Erelid 135 (124) • Totaal 320 (312)

5. Financiën a. Kascontrolecommissie. Namens de kascontrole commissie, bestaande uit Marco Groot, Roy Verbroekken en Harry aan de Brugh, nam Marco het woord. De heren kwamen na een goed uur tot de conclusie dat het kasverslag er prima en goed geordend uit, er waren geen bijzonderheden geconstateerd. Een complimentje aan het adres van Henk v. Daal is zeker op zijn plaats. Daar waar Marco aftredend was in de kascontrolecommissie werden de aanwezige gevraagd wie er zitting wilde nemen in deze commissie voor de komende 3 seizoenen. Robert van de Heuvel melde zich als enige kandidaat. Voor volgend seizoen bestaat de commissie uit Roy Verbroekken en Harry aan de Brugh en Robbert van de Heuvel. b. Financieel verslag - Begroting Verslag: Dit verslag werd aangeboden op het beeldscherm. Roy Verbroekken nam dit verslag door. Dit jaar heeft Roy het verslag opgesplitst in een financieel verslag van het 75 jarig jubileum en van Vios’38. . Tijdens de pauze werd dit verslag ter inzage aangeboden om dit aandachtiger te bekijken. Naar aanleiding van het verslag waren hierop geen vragen, op- en aanmerkingen. Het verslag werd door de aanwezigen goedgekeurd.


c. Contributies - Kantineprijzen Er worden geen wijzingen uitgevoerd op de huidige kantineprijzen en contributies.

Mededeling Bij het naderen van de pauze gaf de voorzitter Henk Fransen aan dat hij en penningmeester Henk van Daal besloten hebben na het einde van het seizoen te stoppen met alle bestuurlijke functies. Vrijwilligers met interesse voor deze functies kunnen zich melden bij het bestuur. Er dient rekening mee worden gehouden met een inwerk periode. Tevens dient de KNVB tijdig op de hoogte te worden gesteld van de wijziging.

Pauze. 6. Bestuursverkiezing. Periodiek aftredend en herkiesbaar was Henk van Daal en Toon Teunissen. Daar er zich geen kandidaten hadden aangemeld, vroeg de voorzitter de vergadering of er zich onder de aanwezigen nog kandidaten schuilde, dit was niet het geval. Henk en Toon werden met goedkeuring van de vergadering herkozen.

7. Seizoen 2012 - 2013. • • •

Bestuur: 7 bijeenkomsten en vele mailings Technische commissie: diverse bijeenkomsten Periodekampioenschap VIOS’38 teams: Vios’38 4 en Vios’38 B1

Seizoen 2012 - 2013 • Alle teams op dezelfde zondag thuis en uit. Na de winterstop wijzigt dit. Dan voetbalt het 1e elftal thuis als overige elftallen een uit wedstrijd hebben • Maak kleedlokalen schoon voor volgende teams • Niet te lang onder de douche! • 1ste, 2de en dames bij uitwedstrijden verzamelen in bestuurskamer, 3de zelf bepalen • Verplaatsbare doelen verwijderen na de training en wedstrijd. • De jeugd teams spelen op zaterdag thuis, terwijl de senioren zondags uit spelen. Trainersstaf • Sjaak Nillessen: Selectie • Leo Boumans: Dames/ selectie • Wim Verdijck: overige teams • Kai Boumans: Coördinatie oudste jeugd • Marcel Schiks: Coördinatie jongste jeugd • Fred Gerritse: Keeperstraining senioren en jeugd • Technische commissies senioren en jeugd


Trainingen op dinsdag en donderdag Dit is tijdens deze vergadering niet ter sprake gekomen, doch het bestuur heeft unaniem besloten om hierin een wijziging te doen plaatsvinden. Dinsdag trainingsveld

Donderdag trainingsveld

18:30 – 19:45: A1/B2

18:30 – 19:45: B1/B2

19:00 – 20:30: Dames

19:00 – 20:15: Dames

20:00 – 21:30: Selectie

20:00 – 21:30: Selectie en lagere elftallen

Dinsdag oefenhoek Keeperstraining Digitaal wedstrijd formulier (DWF) De wedstrijden uitslagen dienen na afloop van een wedstrijd digitaal bij de KNVB worden doorgegeven. Dit wordt gefaseerd ingevoerd: Senioren, heren, vrouwen en veteranen:

Aanvang seizoen 2013-2014 (incl. beker)

A- en B junioren:

Weekend zaterdag 2 en zondag 3 november 2013

C- en D pupillen:

1ste speelweekend na de winterstop

Tevens wordt er bij Categorie A een verscherpte controle uitgevoerd. Hierbij vind ook een visuele controle plaats. Dit betekend dat een speler pas het veld mag betreden na het benoemen van zijn naam door de scheidsrechter met behulp van een spelerspas. Aandachtspunten • Bij de lagere teams: 1ste gele kaart is 10 min. Straftijd. • Spelerspassen: visuele controle door scheidsrechter en leiders bij invulling digitaal wedstrijdformulier • Verzorging: • Mike Centen, op dinsdag 18.30u tot 19.30u. Op zondag van 11.00u tot 12.00u • Leo Boumans beheert EHBO spullen en sleutel kast • preventieve artikelen voor rekening speler. Op eigen houtje artikelen meenemen is diefstal. Geldt ook voor tape! • Vrijwilligers voor training jeugdteams: • 3 trainingen: vrijstelling voor 1 keer oud papier/keuken


Taakverdeling bestuur Voorzitter

Henk Fransen

Algemeen en wedstrijdsecretariaat

Henk Fransen

Penningmeester en Financiën

Henk van Daal

Kantinebeheer

Henk Fransen

Accommodatiebeheer

Henk van Daal

Ledenadministratie

Henk Fransen

Jeugdzaken (jeugdcommissie)

Arno Beerkens

Beheer spelmateriaal en kleding

Arno Beerkens

Evenementen/acties

Toon Teunissen /Marte Nielen

Coördinatie oud papier

Marte Nielen

Vertegenwoordiging in Stichting

Henk Fransen/Marte Nielen

Oud papier • Vraag teamgenoten om te ruilen of kennissen of familieleden om in te vallen. Teamgenoten, werk mee, je kunt zelf ook in die situatie terecht komen. • Bij niet opkomen bij oud papier of keukendienst, dan extra contributie van Euro 50,- of extra ingedeeld worden. • Ook ophalen oud papier bij enkele bedrijven Kantine • Achter de bar alleen bediening of bestuur/jeugdcommissie !! Boetes bij kaarten • Indien eigen bijdrage niet binnen 14 dagen betaald, dan komt volledig boetebedrag voor rekening speler Ter herinnerring: Afspraken Zie informatieblad op de website. Ben zuinig op onze spullen, velden en scheidsrechters. • Doelgebieden speelvelden vrijhouden, gebruik verplaatsbare doelen • Bal zoek en niet te vinden: aankruisen op zoekbriefje bestuurskamer. • Trainers, controleer aantal ballen vóór en ná training • Verplaatsbare doelen van het veld zetten en netten omhoog i.v.m. maaien • Deponeer shirts, alle voetbalbroeken en alle kousen in tenuetas VIOS’38! • Scheidsrechters willen ook plezier beleven aan de wedstrijd! Voorkom kaarten en boetes voor jezelf


Vrijwilligers gezocht: • Clubscheidsrechters • Trainers/leiders bij de jeugd • Kantinepersoneel Altijd mogelijkheden voor: • Teambegeleiding senioren en jeugd • Onderhoud sportpark en accommodatie • Organisatie • Activiteiten

8. Overige punten. • • • • •

Kleding senioren wordt gewassen door vrijwilliger. Trainingspakken 1 en 2 door vrijwilliger. Trainingspakken overige teams door teamlid. Kleding junioren door een ouder van jeugdlid. Scheidende functiebekleders Teun Daanen (niet aanwezig) Jeroen Janssen (niet aanwezig) Marcel Schaminee De scheidend functiebekleders werden bedankt voor hun diensten die zij de afgelopen jaren hebben verricht.

• Huldiging jubilarissen. 25 jaar: Martien Arts Toon Reijntjes 40 jaar: Jan van Benthum Marcel Graat Henri Janssen 50 jaar: Peter Jansen Jan Schaminee 60 jaar: Henk van Daal Felicitaties werden uitgereikt aan de jubilarissen en zij ontvingen een bijbehorend speldje en een bos bloemen. Leden die 50 jaar lid zijn worden automatisch benoemd tot ereleden. Voor de ereleden was er tevens een oorkonde. Samenwerking Sportverenigingen Beugen • 3 Sportverenigingen Beugen (VIOS’38 - TC DE GEER - VC ACHILLES). • Hoger gelegen doel is het leefbaar houden van Beugen door het behoud van goede sportfaciliteiten in de toekomst • Door o.a. plannen van de gemeente, demografische ontwikkelingen zijn er risico's dat sportverenigingen in Beugen het de komende jaren moeilijker gaan krijgen. Hoe kunnen we hier het beste op anticiperen? • Kunnen de drie sportverenigingen elkaar helpen of versterken? Is er synergie te bereiken door samenwerking, op welk vlak dan ook? • Gezamenlijk nieuwjaarsreceptie op 4 januari 2014.


Samen overeind blijven door samenwerking • Zorgpunt: op termijn minder sporters • Zelf initiatief nemen voordat het wordt opgelegd • Initiatief dorpsraad en 3 sportverenigingen (Achilles, de Geer, VIOS’38) • Werkgroep met vertegenwoordigers van dorpsraad en 3 sportverenigingen • Alfons Verheyen, Richard Bindels , Pieter Kanters, Jos Weerepas, Henk Verberk, Leo Slaats, Frans van der Zande, Patrick Beerkens en Wim Kuijpers • 3 bijeenkomsten tot nu toe • Status: advies over samenwerkingsgebieden en -vormen Advies samenwerkinggebieden Start samenwerking op een aantal gebieden, waar nu weinig of niets aan gebeurt: • organisatie evenementen, acties, ledenwerving, sponsoring, vrijwilligers • sportaanbod voor Beugen verbreden waar zinvol, ook buiten competities (eventueel met andere verenigingen) • Belangenbehartiging naar overheid ( gemeente) en Beugense gemeenschap • Gezamenlijk inkopen, onderhoud installaties en/of accommodaties • Overkoepelende WEB site (Beugen bruist) met daaronder WEB site van de verenigingen • Samenwerking op financieel gebied, belastingen, programmatuur. • Op termijn gemeenschappelijke penningmeester, gescheiden boekhoudingen. Indien er gemeenschappelijke accommodatie komt kan er één boekhouding komen Afspraken samenwerking Samenwerking mag niet vrijblijvend zijn, verenigingen dienen hierin te investeren en aan mee te werken: • In huidige situatie met gescheiden accommodaties: handhaven bestaande verenigingen. Richt commissie op (op termijn een stichting) die samenwerking invult. • Indien in toekomst gemeenschappelijke accommodatie: één vereniging/stichting met uitvoerende commissies per sporttak • Leg bevoegdheden en verantwoordelijkheden commissie vast • Leg vast op welke gebieden de commissie ondersteuning zal geven naar verenigingen (b.v. financieel beleid, winst/verliesrekening, sponsorcontracten/pakketten, contracten met toeleveranciers) • Leg vast op welke gebieden de verenigingen ondersteuning zullen geven naar commissie (b.v. (mee)verzorgen gemeenschappelijke evenementen, acties, contributiekorting bij lidmaatschap meerdere verenigingen,) • Leg onderlinge communicatie en overleg vast • Leg vast hoe commissie wordt samengesteld Hoe Verder De voorzitter vraagt de vergadering of deze akkoord gaat met het samenwerkingsvoorstel. Hierna zal de werkgroep taken, bevoegdheden, samenstelling commissie, bindende afspraken etc verder uitwerken Tevens zal een discussie over wenselijkheid/noodzaak en haalbaarheid gezamenlijke accommodatie wenselijk zijn


9. Rondvraag. Dennis Jansen

* Ballen voor het 3e zijn vaak niet beschikbaar. Zij moeten dan ballen bij de B1 of de selectie halen. Het bestuur neemt dit mee. * Geeft te kennen dat de douches slecht werken. Het bestuur neemt dit mee.

Jos Weerepas

* Oppert het idee om een goed koffiezet apparaat aan te schaffen. Hij verwacht hierdoor meer kantine omzet en het is tevens makkelijker voor het kantinepersoneel. Bezoekers zouden best bereid zijn om een beetje meer te betalen voor een goede kop koffie. Het bestuur neemt dit mee. * Was ontstemt over het feit dat het vaandelteam van Vios’38 op de laatste competitiedag voor het grootste gedeelte van de dag niet aanwezig was. Marco Groot heeft hierover direct verantwoording afgelegd. Dit is ontstaan door het 1e elftal een verre uitwedstrijd had. Tevens is eerder voorgesteld om het feest een week eerder te laten plaats vinden. Hieraan is geen gehoor gegeven. Doordat het 1e elftal midden in het feestgedruis zou binnen komen heeft men besloten om onderweg eerst zelf iets te gaan eten. Komende seizoen gaat men proberen weer gezamenlijk de laatste competitiedag te vieren * Bij een vergadering in het gemeentehuis in Boxmeer kwam ter spraken dat er intensiever gecontroleerd zou gaan worden naar de sluitingstijden, alcoholmisbruik en schenken aan minderjarigen. Hij vraag hoe de vereniging hier mee om gaat en wie er verantwoordelijk is. * De opkomst bij traingingen en wedstrijden van de selectie is zorgelijk. Er worden allerlei aangelegenheden aangegrepen om zich af te melden. Het bestuur moet ingrijpen en een statement maken. Marco Groot geeft aan dat hier intern al een bijeenkomst over heeft gehad en dit is besproken met de groep. De groep heeft hier positief op gereageerd. Als slotopmerking geeft Jos aan dat de reactie van Marco hem enigszins gerust stelt. Echter indien in december geconstateerd wordt dat er geen verandering is dat het bestuur moet ingrijpen.

Thijn Daanen

* Sluit zich aan bij Dennis m.b.t. de douches.

10.Sluiting. Tot slot dankte de voorzitter de aanwezige hun aanwezigheid. Restte hem nog iedereen een sportief en gezellig seizoen 2013/2014 te wensen. Hij benadrukte het belang van respect op en rondom het voetbalveld en sloot om 22.30u. deze vergadering.

Notulen 75e algemene ledenvergadering VIOS'38 [2013]  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you