Page 1

ОУ „Димитар Поп Георгиев– Беровски“

УЧИЛИШТЕН ВЕСНИК „ОГЛЕДАЛО ОГЛЕДАЛО“ ОГЛЕДАЛО цел да ја а з а м и о л о сите но гласи д ш и е т л и ш ч и у л Ова шето учи а н а н а т е работа ас за да с ч н е доближи д е јте барем о в д о а ште, о и т л а з и ч а у п о , т с е Ва та на наш а т о б а р т е со запознае иците... н е ч у о с ниците, со настав

ОУ ДИМИТАР ПОП ГЕОРГИЕВ– БЕРОВСКИ Адреса Ул. Ѓуро Салај бр.30

02/20 35 645 E-mail: d_berovski@yahoo.com


Редакција Уредува и издава: издава ОУ „Димитар Поп Георгиев– Беровски“ Директор: Директор Ѓурчин Ѓурчиноски Главен и одговорен уредник: Александра Климоска Соработници: Борка Б. Јурукова, Елица Атанасовска, Радован Спиридонов, Стефани Јосифовска и наставничкиот колегиум Лектура: Лектура Анета Симиќ Печати:


Д

ЖИ

А

О Ј

Ј

О

О

О ,

О

О

О

К

Л

Ј

О

Љ К

О

К К

О К

КО -

Л

О К „

О

К

Л

К

КО-

КО К

Ј

О

Ј Л

О К

О

К

О

-


Е

ЕК ИВА

о и ј

е

-

ок

ј

,

.

,

,

.

. ќ

.

ј

и

, и

, ј .

њ , , G–

, COMPRIS

,

ј

ј

. .

,

е

,

ќ

њ , .

ј .

ј

ј

,

ј ј

.

и Н

и

.. ,

,

ќ

Ѕ

,

ј. ќ

ј .

.

(Open Fun S c h o o l s ),

Football

е

,

, ѓ

,

.

Ј

,

,

,

,

.

.

е .

ѓ .

,

ј

Д

. ,

њ

ј

ј

ј

,

.

,

ј

.

ј

.

и чо еко !

ќ


И

к

а ење а а а Бе к

а

а П е е – Бе (1840-1907)

1840 ,

ј

ј

1863

ј

.

ј

ј —ќ .

Ќ ј

ѓ

,

К

,

К ј

,

ј

њ .

.

.

ќ њ .

ј .

ј

ј

Ј

.

ј

ј

ј

ј 08.02.1876 ј 1877

,

.

ј

. . 19.12.1907

1867

,

ј

.

ј ј

.

ќ

, 05.10.1878

ј .

ј

ј

ј

67–

ј ј

.

њ

ќ

Ц

.

ј

1858

ј

.

ј

,

1861

ѓ

ј

ј

Ќ

,

– ј

1878

јќ

ј

ј

ј -

њ

.

, ј .

.

ј

ј

к

ј

њ

.


М с ја,

ја

сл

АШ

ј

,

ј

ј

ј

:

њ , АШИ

, њ

а

ј

ј

.

А И:

њ

њ

ј

ќ ј

ќ

;

; ј

;

;

њ ;


, ,

ј

,

,

Ц

њ

. Н

, јќ

У ,

ј

ќ

ј

.

ќ

,

ќ

Н,

Ѓ

,

ќ

ј јќ

. .

А

ќ

.

К

ј .

ј

ќ

“.

ј

ј

,

ј .

Ѓ

Ѓ

:

. У

Ј

ј

: ј

њ

, ј

њ

ј

њ

ј

њ ,

ј .

;

њ

;

ј

њ

;

-„

“,

њ ?“ : К

7

„ ј

ќ : -„У

“,

њ

њ

њ

ј

НА Њ ,

њ

њ

, .

ј .

;

њ

ј

;

, ј .

ј

,

:

„У

њ “, “, У

ѓ „И

ј њ -

“;

: .Ј

ј

-

ј ј


У „ ими а

е

К

ие – Бе

ки“

И

ија

е ме,

име и ќе

ќ ј

,

јќ

Ѓ

П П ј ,

П

1963

ј И

,

1959

01.02.1959. П

381

.

ѓ

.

.

ѓ

,

П

, ,

331 ј

18

њ

.

). , ,

Ѓ

1997

.

( ,

.

, . П 1962 ѓ

ј

10 1965 1969/70

.С ,

712

П

ј,

ј

име

ј

,

, .

, . ј , 1977/78 С

,

,,

,

ј


    

.

К

.

,

.

.

.

.

.

.

,

К

“ IV a

.

.

. Љ

,

.

К

ч


Ч e www.oudimitarberovski.webs.com

IV

Љ ќ . .

.... ѓ .

.

,

,

. ќ ѓ .

ќ

. К

.

ќ

,

ќ

!

, ,

.

. ќ

,

(IV )

ќ

...

VI/9 VI/9 „

...

!“. !“.

Crisp.org.mk

-

,

. VI/9

„ , ,

,

.


„ ими а

И

е

Њ

У е

ич а а ич ачЅ

ч ч ч ч ч ч„ “ч ч ч ч ј ч ч ч .ч ч ч ч ч . ч чIV a Ѕ . ч ч ч ч ј ч ч ч ч ј ч ч ч ч„ ч ч ч ќ ч ч ч .ч ч ч ч ч ч ч ч ч џ џ њ “ч ч ч ч ч ч5ч ч ч ч ч А ч ч ч ч чЕ ч ч ч ,ч ч ч ј чА чК .ч ч .ч ч ч IV ч ч ч ќ ч ч ч ј ч ч ч ј ч ч ч ч ч ч ј ч ч ч „ ч ч “.ч ч ј ,ч ч ќ ч ч чI a чЈ ч ч ч„ “ч ч ч ч

ач ч

а ач ач и е ,ч е ч

ч ч ч Ѓ ч ч ч ч ч ч .ч ч ч ч ч ч ч

ч

ч ачКа а ч5,чНа ч

е ко

чК

ч5ч

ч

Ѓ

ч ч ч

јч

,ч ч

ч ч

ј

ч

ч

ј ј „ о ица“.

ч ч ч ч ч „Наш ч

.

ч ч

ч

ч

.ч ч III ч

ч ч ч

ч

ј

ч ч ч ч ч ч

ки“

И И

ч ч ч

У и

ие – е

ч ч ч ве “.

ч ч

ј .ч ч ч ч ч ч ч ве “ и

ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч „Наш

ј ч

ч ј чК

ч

ќч ј ч ч

ч ч ј

ч

ч ч ч

ј

ч ч

ч

ч ч ј .ч ч ч ч ч ,ч ч ч ч ч .ч ч ј ч ч ч

ч

ј

ч ч ч ч ч ч ч ч ч

е ,ч

и а,чД

а е...

ч

ј ч ч

.


„ ими а

е

ие –

е

ки“

03.12.2011/ 12.12.2011

И

К И

.

И

И

И

03.12.2011

И

.

Ѓ

. . ј

.

.

ј

.

ј

ј

ј

,

ј

.

ј

. „1762

Лето“

.

,

,

ј

. ј

,

ј

.

ј

И

И

И

14.12.2011

“. “.

,

И

,

,

џ

.

ј

ј .И

ј

И

,

ј

И

ј ј

,

,

.

,

ј

,

,

ј ј

.

,

њ ј

ј „ VI

И

ј

“.

VIII ј ј

.

ќ

њ .

,


Уц„

ц

ц

Т

и

ц

ц

ц

ц

ц

ј

ќ

ј

Е ј ј ј

К “ Е

њ .

ц ц ц

ј

ј

.

.

28.06.2011 .

.

цу

ц Ѓ.,цХ ц ),цц ),ц Х )ц ц

ј Ѓ ѓ

. Е

јц

III a

ј

ј ј

ц ц ц ц ц ј ц ц ј ц

ј

Х

.

,

ѓ

,

јќ

.

ј

.

,

њ

„Ѓ

ц

ц ц

ц ц ц ц ј .цц ц ц ц ц ц ц цК .ц ц ц ц ј ц ј ц .(IV )ц ц ц ц цК ,ц ц .(IV ц .,ц цК ц .(IV ц Ј.,ц ц .(VI ц ц ц ц ц .ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц .ц ц ц ц ц ц ц ц

ц

ц

ц ц

ц

ц

ц

ц

ц

ц ц ,ц ц ц ц ц ц ц ц (VII )ц ј ц ц ц ц ц ц .ц ц К ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ј ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц јц ц ц Х ц Ј .ц ц ц ц ц ц ц ц ц ј ц ц ц ц ц . ц

Ј

ц ц


ИИ

И

И И

ј ј.

,

ј

,

Ш

,

ј “. ј

„М ј , “

„П П ј “.

јќ „И

ј

ј

ј

.

. .

П

М

ј .

.

.

ј

њ

К

ј

ј

ј

ш

.

.

ј ѓ

.

ј . ј

ј

„Б ј “,

ѓ

ј

ј .

ѓ

. ќ

.

,

. њ

З

,

Д

, ј

. К

,

.

Д ,

,

.

К

ј ј

ј

ј .

К

ј

.

ј

ј ј

.

,

ј

. ,

....

.

ј

ј

, њ

ј

ј

њ

ј

. ј

.

.

, ј


Ч 

 

,

њ

 

ј www.dimitarberovski.webs.com

Н

њ

ѓ

ј

ш ј

њ ј

.

њ

. .

њ

ѓ

ј

, .

ј .

ќ . ,

, ,

,

. ,

,

,

.

. . ј

Н

.

ш

2011

ѓ ј

ѓ

њ

ј ј

. ј ,

ј ј ѓ

, .

З

.

ј ѓ

. .

њ


„ ИМИ

И

КИ“

Е в

а а

в

а

ј ј .

У

....

.

ј

њ К а ќ ја? ,

а

,

ј

ќ

Е

,

, ќ

ќ

.

,

, .

. ј .

в

в

, а

.

ј

.

Е

Ш

. ј

ј

, ј

ј

ќ

ва .... ќ

.

: ,

ј

ќ. У .

ј ј

ј ѓ

, . .

.

џ ј

“. .У.

ј

. ,

ќ

.

ј

П

а аП

ц


ј ш www.oudimitarberovski.webs.com

И ј ќ

И

ц

У . С

У

.. , ,

ИИ

.

ќ

Би и х , ј ј ј ќ и и . П и и

,

,

.

ј

ќ

ќ

и

У

К

.И С

. Х џ

Е ќ “

„11

. .

И

И

К

Њ

Ј

У

,

.У .

Ч

,

.

С

.

, ќ

.

,

И


ОУ „ДИМИТАР ПОП ГЕОРГИЕВ– БЕРОВСКИ“

ЧЕКОР ДО ЕКО УЧИЛИШТЕ За нашето училиште да го добие приматот на Еко-училиште сите ученици, наставници и родители вредно работат. Спроведени се и се спроведуваат повеќе активности под раководство на одговорните наставници Јасмина Стојаноска за Еко секцијата и Елица Атанасовска-координатор на Програмата за интеграција на екологијата во македонскиот образовен систем. Оформен е еко одбор. Во Еко-одборот членуваат наставници, родители, ученици и претставници од Општина Ѓорче Петров. Членови на Еко-одборот се: -наставници: Елица Атанасовска, Јасмина Стојановска, Сашка Новковска, Александра Климоска, Љупка Хаџи-Андова, Благица Василевска и Гоце Боцевски и домаќинот Апостол Станоевски; -родители: Снежана Вељановска, Агапи Костовска и Татјана Василевска; -претставник од Општината: Лука Поповски; -ученици -членови на Еко-секцијата.

Наставниците беа избрани на состанок на Стручниот актив, родителите по испратена покана се согласија да бидат членови на Еко-одборот, а претставникот на Општината беше назначен од страна на Општината по потпишувањето на Меморандумот за соработка меѓу Училиштето, Општината и Полициската станица Ѓорче Петров. Членовите на Еко-одборот активно учествуваа со свои предлози, идеи и нивна помош при реализирањето на програмата. Претставникот од Општината редовно не посетуваше, даваше предлози, идеи, коментари и ни понуди помош за обезбедување маички за членовите на Еко-секцијата. Членовите на Екоодборот, Еко-патролата и со помош на другите вработени направија анализа на животната средина со користење на прирачникот ,,Како да се стане Еко-училиште,,. Нашето училиште прави следење и евалуација на напредокот на реализирање на планот на активности. Придобивките од најприоритетниот Еко-стандард ,,Уреден и еколошки чист двор,, веќе се видливи, бидејќи добивме поубав и почист училишен двор. Од другите еко-стандарди придобивките се: потопли училници, повеќе е искористена сончевата енергија, почнува да се чувствува заштедата на енергијата и водата итн. Еко патролата редовно ги следеше активностите и напредокот во извршувањето на Еко-стандардите. Училиштето има изработено Еко-кодекс и истиот е истакнат во холот на училиштето. При изработката на Еко-кодексот активно учествуваа наставниците и учениците членови на Еко-секцијата. Ние постојано работиме според четирите еко-стандарди. На почетокот на оваа учебна година училиштето изработи план на активности во кои се вметнати сите четири еко-стандарди со одредени точки на акција. Најприоритетен еко-стандард на нашето училиште за оваа учебна година преку анкета која се спроведе меѓу колективот беше избран ,,Уреден и еколошки чист двор,,. Во текот на оваа учебна година беа спроведени повеќе активности во кои активно беа вклучени сите

наставници, членовите на Еко-одборот, членовите на Еко-секцијата на училиштето и останатите ученици. Еве дел од активностите: -Формирани се еко -патроли вклучени во реализација на точките на акција, кои ги следеа, надгледуваа и го контролираа процесот на имплементација на активностите -Отстранети се непотребни и нефункционални предмети и растенија од дворот (исушени цвеќиња и дрва, скршени клупи, скршени корпи и сл.) -Истакнати се упатства за одржување на училишниот двор -Означени се места со изработени знаци видливи за сите во училишниот двор ( за место за игра, место за одмор, место каде што не треба да се гази и сл.)- Посебно работеа учениците во Еко-секцијата (III-VIII одд.) кои во претходните активности осмислија екопораки и ги испишаа на хартија во боја. Истите беа заштитени со фолија и поставени на метални таблички кои ги изработи и офарба хаус-мајсторот на училиштето Мирче Петровски. Потоа членовите на секцијата, хаус-мајсторот Мирче Петровски и одговорните наставници од Еко-одборот Јасмина Стојановска и Елица Атанасовска истите ги поставија на соодветни места во училишниот двор (кај корпите за отпадоци, клупите за седење, дрвата во дворот, како и патокази за патеките). -Поставени се и означени корпи за органско ѓубре, за хартија и пластика -Ограден е дворот со жива ограда и поставени се клупи -Посадени се локални цвеќиња -Санирана е (бојадисување, врзување, лепење и сл.) оградата и на одредени места е замената оштетената ограда со нова -Редовно чистење на училишниот двор -Редовно се кастри зеленилото (редовното кастрење и косење на тревата) -Истакнати се упатства за рационално користење на водата во училишната зграда -Редовно се чистеа на училишните ходници, канцеларии, училници и фискултурни сали со еколошки или нетоксични средства -Истакнати се упатства за одржување на училишната зграда и здрава средина во училиштето во сите простории -Санирани се ватите и целосно старите прозорци се заменети псо нови -Редовно се чистеа прозорците(еднаш неделно) при што максимално ја користевме сончевата енергија -Истакнати се упатства за рационално користување на електричната и топлинската енергија во училишната зграда -Изработен е план за наводнување (систем капка по капка, собирање на дождовницата, распоред на денови за наводнување според


ОУ „Димитар Поп Георгиев– Беровски“

Проекти Здрава храна за детство без мана За реализација на овој проект во нашето училиште превземени се повеќе активности. Чук, чук зеленчук и овошје понекое од него се растe јас го сакам секое... Ова е нашето мото посветено за здрава храна, а спроведено во повеќе активности кои ги реализираме во текот на учебната 2011/12 год. Кај нас секоја година со учениците од I-V/9 одд. реализираме активности преку кои ја п р е н е с у в а м е п рогр ама та ,,Зд р ава храна за детство без мана“, а посебно оваа учебна година 2011/12 кога е во тек кампањата за воведување нов екостандард во реализација на ОХО и под раководство на г-ѓа Маја Иванова, сопруга на Претседателот на Македонија.

наставничката Сашка Н о в к о в с к а р е а л и з и р а ш е работилница за здрава храна на која подготвија неколку рецепти од свеж зеленчук при што малите ученичици беа дирекно вклучени во подготовката на зелената трпеза и имаа можност истото сами да го дегустираат. В к у с о т н а зеленчуковите салати б о г а т и с о мултивитамини ги фасцинираа учениците кои со сласт консумираа од нив и се насладуваа среќни и задоволни со исчекување на следната зелена забава. С л е д е ш е и драматизација ,,Во зеленчукова градина“ со која беа потврдени ц е л и т е н а проектот ,,Здрава храна за детсво без мана“.

На 10.10.2011 I а одделение заедно со

Проектот ,,Здрава храна за детсво без мана“ го спроведе и

наставничката Елица Атанасовска заедно со IV a одделение. Тие во овој проект ги вклучија и родителите и заеднички изработија овош но у чил иш те. Проект со кој децата учат здраво да се хранат и се п р о д л а б о ч у в а соработката со родителите. Преку игра и забава учениците стекнаа знаења за здрава исхрана. Насмевки и задоволството се ширеа меѓу децата и родителите. К а к о заокружување на проектот „Здрава храна за детство без мана“, на отворениот ден 29.03.2012 година, се одржаа активности во кои учениците презентираа– резултати од истражувањето „Д ал и зд рав о се храниме“, презентации на тема „Здрава Храна“ и предавање од гостинката др. Нела Деспотовска.

Еко проектот и на часовите по англиски јазик Минатиот месец учениците од VII б одд. изработија проект на англиски јазик на тема “Да ја сочуваме нашата планета- заштита на човековата околина”. Оваа тема се реализира според годишниот план и програма под раководство на наставникот Весна К.Терзиева. Учениците поделени во групи извршија презентација на часот, зборувајќи за примарните еколошки проблеми, вклучувајќи го загадувањето на воздухот и водата, заштита на дождовните шуми, озонската обвивка,промена на климата и рециклирање. Целите на часот беа да се развијат комуникациски вештини и вештини на пишување на текст на англиски јазик, усвојување и примена на нов вокабулар како и стекнување навики како правилно да се грижиме за својата околина и подигање на еколошката свест. Со тоа се постигна корелација на англискиот јазик со биологија и географија. Целите на часот беа остварени и презентацијата на учениците беше успешно реализирана.


И

И

И

И

КИ“

„У

ј њ њ

ј ј ,

ј

, ј

.

.

ј .

ј

ј ,

њ ,

ј

„ .

ј

ј

“.

ѕ

.

.

ј

ј

ј

ј

,

.

: ј . , У

„У

ј

ј

ј

,

ј

њ

ј

a .

,

њ

„У

/ -Ј

њ . “

ј

. .„

њ

њ

њ .

a

ј

њ .

њ њ њ

ј

,

њ

“.

.

њ

“.

ј ј

њ

ќ .

ј ќ

. .

,


У

10-16.10.2011/ 01.12.2011/ 27.02.2012

Д ј

и и

ј

,

и

ХИВ

,

,

К ХИ

.

ц ј

ј

и њ (V I I

ј

ј

a ).

њ ј ,

њ

.

њ

(V I I

ј

a ). ј

њ ј њ .

ј ј .

ј .

ј

ј

, , ј .

,

њ ,

,

ј јќ

.

ј

.

и

и

њ њ .

К

.

ќ ј . Ч

IV

. IV К

.

ј

II

И

њ ј .

И

ќ ј

.

,

.

С

ј 8

6

њ

њ

ј ќ ј

ќ ј .

,

и


ИМИ

И

КИ“

К

ч

„ ч “ч ч . ч њ ,ч ч ч ч ч ч ч .ч чч

ч

ч

К

ч

ч

ч ч

ч ч ч

ч ч

ч

ч

ч

ч

ч ч ,ч

ч ч

ч

ч

ч

ч

ч

ч

ч

ч ч ч

ч

ч .ч

ч

ч ч ч ч ч ч чќ ч ч ч ч ч њ ч ч њ ч ч ч ч ч ч ч ч ч .ч ч

ч ч ч ч

ч ч

ч .ч

ч ч ч :ч ч

ч ч( ч

,ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч .ч ч ,ч ,ч ,ч ч ч ч ч ч ч ч ч )ч ч

ИК

ч К

ч ќ.ч

ч ч ч

ч

ч ч ч

К ч ч

ч ч ч

ч

ч

ч

К

ч ч

ч

ч

ч Ц

ч

ј

ч ч

ч ч

ќч ,ч

ј ч ч

ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч

. ,ч ч ч

ч

ч ч

ч

ч ч ч ,ч ч ч ч ч

ч ч ј чќ ч ч ч ч .ч ч јч ч ч .ч ч ч ч

ч ч

ч

ч

ч ч ч ч ч ч ч ч ч ј ч .ч ,ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч .ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч .ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч( )ч ч ј ч ( ). ч


У „ ими а

е

ие – Бе

ки“

Interessante Fakten über Deutschland Wusstest du dass, Deutsch in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Lichtenstein und in kleinen teilen von Belgien und Frankreich gesprochen wird. die Bundesrepublik Deutschland im Herzen Europas liegt. Deutschland das Land Goethes, Schillers und Thomas Manns, Bachs, Wagners, Beethovens und Albert Einsteins ist. rund 120 Millionen Menschen Deutsch als Muttersprache sprechen. es keine einheitliche „deut-sche Küche“, aber viele regionale Spezialitäten gibt. die offizielle Währung der Euro ist. Deutschland als "Recycling Capital" der Welt gilt. Die Abfalltrennsystem in Deutschland ist weltbekannt, und die Strassen sind wirklich sehr sauber. backen die meisten Brotsorten und bauen die besten Autos. AUDI, BMW, Mercedes- Benz, Opel, Porsche,Volkswagen, Siemens, GRUNDIG, Henkel, Nivea, Schwarzkopf alle aus Deutschland kamen? Interessante Fakten über Deutschland: auf der Autobahn gibt es keine Geschwindigkeitsbegrenzung, die normalen Läden in Städten haben gewöhnlich Montag bis Samstag von 10-20 Uhr geöffnet die Deutsche tragen weiße Socken mit Sandal die Deutsche sind höfflich aber es ist schwer mit denen Freundschaft zu schließen die Deutsche sind Fußball fanatisch die Deutsche sind umweltfreundlich die Deutsche sind pünklich

Interesting facts about Great Britain In Britain there are four countries: England, Wales, Scotland and Northern Ireland. The symbol of Britain is the Lion, the symbol of England is the rose, the symbol of Scotland is the thistle and the dragon is the symbol of Wales. In Britain to see a black cat brings good luck. You always have to say “please” and “thank you” if you ask for and receive things .

Students in Britain usually wear school uniforms, boys wear long gray or black trousers, white shirt, school tie (in primary schools), jumper or sweater with the school logo on and black shoes. Girls usually wear uniform as the boys and they may wear skirts and during the summer they can wear summer school dresses.

The United Kingdom or Great Britain? Great Britain is the term used for the island containing the contiguous nations¹ of England, Scotland and Wales. Great Britain is used to distinguish Britain from Brittania Minor, or Brittany, in France. The term "Great Britain" was officially used only after King James I (who was also James VI of Scotland) acceded to the throne of England and Wales in 1603, styling himself King of Great Britain, although legislative union between Scotland and England did not take place until 1707. England, Scotland and Wales together with the province of Northern Ireland, form the country officially known as "The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland" or simply the United Kingdom.


У„ и и а ки“ В

ј и

и

М

и

ј и и ии

и

и ј

и

ч

и

и

и

чVII :чччИ

К

ч ч

ч

ч ч

ч

ч

ч

ч ч

ч ч

ч ,ч

ч ч

ч

ч

ч

ч7ч

.ч ч ч

ч

ч ч

јч

ч

К

ј

ч

ч ч

ч

К

А:ч

ч

ч ч

ч

ч

јч

ч

ч

.

ч

ч ч

ј ч ч

ч

ч

ч

ч

ч

ич ч

ч

?

К

ч ч ч134ч 4ч

ч

ч

ч ч

А:ч

,ч ? ч

ч

,,.

ч .ч

чич ч3 ч ,ч16ч ,ч ч ч .

ќ ,ч ч ч

ч

ч

ич

ч

и

ч

?

ч ч ч

ќ . ?

ј ч чф

ч ч

ч ч

ч

ч

А:чМ Ш ч

ч

ч

А:ч ч

ч

?

ч

Ш ч

ч

.

...????ч шчВ ч ч ч ч ч ч ч ,,С

ч

ч

ч ч ч

ј ,ч

ч А:чИ

ј

иш

ч

ч

?

ч

Ач

?

ч .

ч ч

ч ч

? .

?ч ч

ч2ч

. ?

ч ч

ч

:чД

ч

ч ч ч ч ч

ч ч ч

.

јч

ч ч

ч

А:ч ч

ч

и иМ и иА и ј :

иј

ч ч ?

ќ ч

:чИ

ч

ч ч

ч6ч

К

и и

ч

ч ?

ј ч ,ч чј јч ч

А:ч

?

?

ч

ч ч

ч

Ш ч

ч

ч ч ч .

чф “

ч

ч

ичVI :чМ

ч

,ч ч

К

ч

ч

Ш ч

ч

ч

ч

А:ч

ч ч

ч

ч2ч

чТ

ч

ч

.ч ч

ч

и

и

ч34ч

:чИ

ч ч

ч

ч

ј

?ч ?

ч

ч

ч ч

ч

З

.

чф „

ч

ч

ч ч

ч

ч

ч

ч

ч

ч ч ч ј ч ч ч ј .

ч ч

ч

ч

ч

,ч ч ч ч

ч

ч

А

ч

ч ч

и

ич

ч ч ч чМ ј ч ч ч .ч ч ч ч ч ч ,ч ч ч ч ч чК ч ч ч ч ч ч ч ч2ч .ч ќ ч ч ч ч ч ч ч ч . ч ч ч ч 34ч .

?

,чј ч ч ч ч ч ч јч .

А

А:ч

ч

и ичич

ч :чИ

ч

ч

ч

А:чЈ

?

?чЗ

ч

:чЈ ч

ч

?

ч

ч

:ч К

ч

ч ч

ч

ч ч

.

ч

З

ч

ч

и и,

и

А ,ч

ич

ч ч ј .

ч ч

ч

ч ч ч ч

,ч ч ч

И

ј a a и ш : а ија и а (IVa)


Ч

-

Ч

Ви

и

Ш

и иј еше

.

.

-

,

ќ

,

ќ

. ,

ќ .

"

",

. , ,

,

. .

ќ

VII a

"

,

. .

,

.

ш

ј

ј

,

.

" .

"

...

ќ . В ќ

,

,

.

. .

. ќ

ќ ... ш. В

, ќ ,

"

ѓ .

" ќ . ,

џ

"

ќ

,

. Ќ , ќ

.Ќ ,ј .

,

"

è

.

ш

ќ

?

?

.

ѓ

. ?

,

.

.

ќ

,

ќ

ќ

.

ѓ .

ќ

:"

, ,

"

,

.

?

е ... !?

,

?".

???

ј

ј ,

ќ

ќ

,

.

ј ј

,

ќ ,

ј


У „ ими а

е

ие – Бе

ки“

Т : -И -

?

!

?

П

.

њ ,

-

-

?

ќ

:

-Т -Т -Ќ

ќ

! ќ ј !

, ,

?

ќ ј

ј .

ј

ј

? ќ

ќ ј .

-

?

-

.

,

,

Ц .

:

.

ј .

ј

: ј ,

.

.

.

ј !

:

-

,

,

? .

. ?

С ефа и Ј

Т

ќ

.

И

?

.

ј

-

Т -Т

:

65

-

њ

-

Т

ј

.

-

Ц Т -

.

:

џ

:

ѓ

-

-

Т

,

,

Т

.

ј

125

Ф

Т

?

А А

ј -И

Т

ј

-

Т

П

:

,

:

иф в ка (VII а)

?


„ ими а Е ИГ А И А =

Е

А

А ГИ

е

А

ие – е

ки“

02/2032-524 ул. ЃУ О АЛАЈ бр. 31 d_berovski@yahoo.com www.oudimitarberovski.webs.com

И А!

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 ЕЌ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Ј

.. , ,

.. ...

,

,

,

Ј

, 2

,

... Ј

Ѓ

ЧЕ

.

!

И

А

Е!

1

15.

Ј


К

М

К

Ч

Мајка ц

,

, .

.

ш

. ц

ш

,

,

ш

.

.

ќ

М

Т

,

ќ

.

.

. ц

.

.

и иќ VI/8a

Т ш ш

.

, ш

ш VI a /8

М

и и

,

,

,

.

,

ќ

,

ќ

Љ

, ќ

и

,

,

.

, . . , .

,

.

,

.

VI /8

М

.

и

и и

Љ

и

VI

.

Ми ќ

!

,

.

, ѕ

, ,

,

З

,

ќ

! . и

,

.

,

.

Ч

.

и

,

,

.

М

М

,

.

ќ

.

и

ќ

К

.

VI /8

.

М

и

К

. .

, IV a

. . .


Ч

ј ќ

, ј .

ј ј .

ј

ј

ѓ

,

ј

ј

, ј ,

њ

.

ј . ј , , ,

ј

,

ј

.

.

III

.

ј

IV a

.

ј

,

ј .

Ш

ј

ј .

,

ј

ј

ј

.

њ

.

III

ј њ

, ј

.

.

.

.

.


М ј

ел

ј ј

ј

,

ј

,

ќ њ

ј

ј

,

.

,

. , ѓ

,

.

ј

.

,

, .

ј

Ѓ

ј

ѓ ,

, ј

ќ

ј ј

8

, ,

.

.

ѓ .

Vesnik br.1  

Ucilisten vesnik br.1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you