Page 1

e i s d i o V i V

VIOD VISIE jaargang 45, Nummer 1

Doetinchem, 1 november 2012


Inhoudsopgave 3. Het woord is aan de voorzitter 4. Van de bestuurstafel 5. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 7. Sponsor in de Spotlight, VIOD feliciteert...... 9. De Senioren afdeling in beeld 11. Aldus de Tassendief & Wist U dat... 12. Het familiegevoel 14. Teamfoto’s seizoen 2012 - 2013 16. Nieuws van de Supportersvereniging 17. Vrijwilliger in de Spotlight....het klusjesteam 19. Hoe gaat het met.....Carlo Kunst? 21. Het Fimax VIOD E pupillentoernooi 22. Woordzoeker met VIOD C3. 23. De B1 op koers 25. Het Shirt van je Lijf Vragen met..... Dilan Ozerdogan 26. Vervolg teamfoto`s 27. Nieuws van de Jeugd Activiteiten Commissie

COLOFON De Viod Visie is `n uitgave in opdracht van v.v. VIOD te Doetinchem. Viod Visie Jaargang 45 Nummer 1 Sportpark Dichteren, Sicco Mansholtweg 2, 7007 LJ DOETINCHEM Telefoon: 0314 - 332090 Internet: www.vv-viod.nl E-mail: info@vv-viod.nl Postadres: Postbus 836, 7000 AV Doetinchem

Bestuur: Anton Seggelinck - voorzitterJo Weijers - secretarisJohan Temmink - penningmeester Enrico Horst - accomodatie beheer Mark Bisselink - commerciële zaken Gary van Delden - kantine zaken Gerlof Bril - technische zaken jeugd Jos Middelkamp - technische zaken senioren -

VIOD VISIE

Fotografie: Erik Eijkelkamp, Harms Jansen, Henk Reindsen 2

Traffic: Drukker:

Luc Overbeek Veldhuis Media B.V. te Raalte

Voor u ligt de eerste editie Viod Visie jaargang 45, met naar ons idee weer prikkelende artikelen. Opnieuw is er hard gewerkt door Jan en Alleman om u te voorzien in uw leesbehoefte. Dat doen wij dan ook graag. De Archivaris is opnieuw zijn zolder opgegaan om in het verleden van de club te speuren, de redacteuren zijn weer – gewapend met pen en papier – de wereld ingegaan om de mooiste verhalen te vinden en op te tekenen en de fotografen hebben weer 's levens schoon vast gelegd op de gevoelige plaat. In deze uitgave laat ook een aantal mensen van zich horen dat toegetreden is tot het Keurkorps der Vrijwilligers – want wat zijn we toch zonder hen? Een van hen, onze spiksplinternieuwe voorzitter laat zich duidelijk horen in het stuk 'Van de bestuurstafel', waarin hij visionair de doelstellingen van de club uiteenzet. En ook in deze editie een mooi verhaal van een span moeders dat eigenhandig een pupillentoernooi heeft opgezet. Laten we hen koesteren!

Kortom, het team van de Viod Visie wenst u veel leesplezier!

Redactie: Fred ter Haar (eindredactie) Luc Overbeek Frank Janssen Maarten Hendriksen August van Onna

Vormgeving en opmaak: John van der Kamp

Beste lezers van de Viod Visie,

Verder vindt u, o waarde lezer, weer de vertrouwde artikelen als de Woordzoeker voor de Jeugd – lees, de moeders ervan – en wordt immer de vraag gesteld hoe het toch is met… De Tassendief maakt zich weer eens druk over triviale zaken en wordt het shirt van het lijf gevraagd van een leuk en gewaardeerd Viod-lid.

CLUB INFO:

Advertising: Mark Bisselink Tonny Gerristen Garry van Delden

Voorwoord

De cover: Viod D1 speler Olle Rekers gaat `n duel aan met speler van DVC `26. Foto: Marcel Rekers


Het woord is aan de voorzitter Van de bestuurstafel

Anton Seggelinck, voorzitter

Onlangs is het 85e levensjaar van Viod begonnen, 1 september 1928 zijn we als vereniging gestart en derhalve een mooie mijlpaal. Ondanks dat het geen officieel jubileum is willen we toch proberen er op een feestelijke manier aandacht aan te schenken in 2013. Er is veel gerealiseerd de laatste maanden. Het is zoveel dat het moeilijk is om dit allemaal in mooie volzinnen weer te geven in deze versie van 'van de bestuurstafel…'. Hieronder zal dan ook een bondige opsomming volgen zodat toch iedereen een goede indruk krijgt van wat er de laatste maanden door vele vrijwilligers aan werk verzet is. Allereerst hebben we het aantal bestuursleden uitgebreid tot acht! 8 gedreven personen met ieder zijn specialiteit. Een goede basis derhalve. De titel 'manager' zal binnen Viod gaan verdwijnen om onduidelijkheden in de communicatie te voorkomen. Uiteraard zullen de nieuwe bestuursleden officieel moeten worden voorgedragen tijdens de ALV eind dit jaar waarvoor de uitnodiging via de vertrouwde kanalen nog zal volgen. Zet het alvast in uw agenda: Vrijdag 30 november aanvang 20.30 uur De Algemene Ledenvergadering in ons eigen clubgebouw. Binnen Viod gaat er erg veel goed: we groeien nog steeds, er komt steeds meer structuur, ons sportpark ligt er goed bij, veel goede vrijwilligers en een eerste team als uithangbord dat erg goed heeft gepresteerd het afgelopen seizoen. Dit zijn echter maar een paar voorbeelden... Als groeiende organisatie heb je echter ook je problemen... door de groei konden we het met het aantal vrijwilligers dat we hadden het soms gewoon niet meer bijbenen. De druk op kantinemedewerkers, technische zaken, beheer en bestuur is de afgelopen periode enorm toegenomen. Het is bewonderingswaardig hoe het e.e.a. toch vrij gestroomlijnd is blijven lopen. Echter, doordat er veel mensen op het tandvlees lopen hebben we besloten het uitbreiden van het vrijwilligerskorps één van onze absolute prioriteiten moet zijn. De afgelopen periode hebben we dan ook veel nieuwe vrijwilligers (15-20) of herintreders mogen verwelkomen. Dit aantal groeit overigens nog steeds. In de rubriek 'Even voorstellen' zal hier ongetwijfeld aandacht aan worden besteed . Op verzoek van het bestuur en in uitstekend overleg heeft de Club van Honderd haar naam met onmiddellijke ingang gewijzigd in 'Vrienden van Viod 1'. Hiermee is duidelijkheid gecreëerd voor veel leden. De Supportersvereniging is voor ons allemaal en Vrienden van Viod 1 is er voor om het eerste elftal mede te faciliteren. Met beide 'suikeroompjes' heeft het bestuur goede afspraken gemaakt betreffende samenwerking voor de komende jaren. Beiden hebben overigens de daad al bij het woord gevoegd en zowel Viod 1 als de vereniging in zijn algemeenheid (pionnen en hesjes voor álle teams) zijn al weer flink verwend. Dank aan beide steunpilaren!! Op gebied van beheer krijgen we te maken met een flinke aderlating. Ben Schutter gaat ons verlaten vanwege een uitbreiding van zijn taken/uren bij de politie. Uiteraard feliciteren we Ben hiermee maar anderzijds betreuren we dat hij beheer gaat verlaten. Voor zijn functie hebben zich verschillende kandidaten gemeld en we zijn dan ook verheugd dat we kunnen melden dat Henk Berendsen ( wie kent hem niet?) deze rol gaat vervullen. Daarnaast hebben zich overigens, o.a. door een flinke lobby van het bestuur en Henk, de laatste maanden meerdere personen gemeld om in beheer een rol te spelen. Enrico Horst zal als nieuw bestuurslid Accommodatie toetreden tot het bestuur en vanuit die functie eindverantwoordelijk worden het onderhoud van onze prachtige accommodatie. Op gebied van sponsoring hebben we Mark Bisselink bereid gevonden de kar te gaan trekken en we mogen constateren dat er een flinke frisse wind door onze sponsorcommissie is gaan waaien. Woorden zijn omgezet in daden. Veel nieuwe contracten zijn er afgesloten qua reclameborden en de banden met andere sponsoren zijn aangetrokken. Onlangs is het sponsorcontract met onze hoofdsponsor Mulders & Quint met 3 jaar verlengd en ook met andere sponsoren zijn nieuwe contracten afgesloten. (o.a. Fimax, Claus Sport, van Weeghel/Doppenberg/Kamps notarissen). Er ligt nu een gedegen geschreven sponsorplan dat onlangs is gepresenteerd aan het bestuur. Bij Technische Zaken hebben we jeugd en senioren gesplitst en is Jos Middelkamp bereid gevonden om TZ-senioren op zich te nemen. Jos zal in die hoedanigheid ook in het bestuur van Viod stappen. Gerlof Bril wordt hiermee ontlast van zijn veel te zware taak om het gehele TZ verhaal binnen Viod voor zijn rekening te nemen en zal zich gaan concentreren op het jeugdvoetbal binnen Viod. Het seniorenvoetbal zal door deze splitsing ook veel aandacht krijgen en hier zal het komende jaar meer structuur in worden aangebracht. Ook is er voor de lagere senioren een technische commissie opgestart voor een betere en snellere communicatie. En last but not least… Johan Temmink zal toetreden als penningmeester van Viod. Johan heeft met zijn team reeds jarenlang alle financiële zaken van Viod op een fantastische wijze behartigd en wij hebben hem bereid gevonden als penningmeester van Viod te gaan fungeren. Verheugd waren we als bestuur onlangs ook toen we vernamen dat ons oud-lid Sam Hendriks een contract bij De Graafschap kreeg aangeboden. Wij wensen Sam heel erg veel succes en feliciteren hem graag met deze belangrijke stap. Volgens het convenant dat we met De Graafschap hebben betekent dat Viod nu een behoorlijke opleidingsvergoeding tegemoet kan zien. (vervolg op pag. 4)

3


Agenda Het woord is aan de voorzitter (vervolg) Van de bestuurstafel Ons prachtige sportpark schreeuwt al enige tijd om een kunstgrasveld. Gezien het 'open karakter' van het sportpark hebben we te maken met speelvelden die al vrij vroeg in het seizoen er uit zien alsof we ons aan het eind van het seizoen bevinden. (in het weekend 6-7 oktober 'lag veld 2 er al weer uit' (..) hiermee hadden we wederom een twijfelachtige primeur in de regio.) Dit is geen goede PR voor Viod en levert erg veel frustratie op. Ook belemmert het Viod in een verdere doorgroei en verbetering van het sportpark op de velden 2,3 en 4… juist vanwege het open karakter. Bijvoorbeeld het plaatsen van dug-outs op veld 3 en 4 wordt dan vragen om problemen. Formeel hebben we vier velden, maar in de praktijk komt het er op neer dat we eigenlijk meer 3,5 veld hebben omdat één veld structureel een half seizoen (of zelfs meer) eigenlijk niet bespeelbaar is. Slechte speelvelden leiden tot blessures waarvan er helaas de voorbeelden zijn. Aangezien veiligheid boven alles gaat hebben we bij de gemeente wederom aan de bel getrokken om samen een oplossing te creëren. In de zomervakantie hebben we met de wethouder en een verantwoordelijk ambtenaar een goed gesprek hierover gehad en ook met de coalitiepartijen in Doetinchem zijn we hierover in gesprek. Om onze plannen, visie en strategie voor de komende jaren uit te voeren is kunstgras op sportpark Dichteren op korte termijn onontkoombaar!! Als bestuur zitten we er nu ook bovenop en zullen we continue de lijn open houden richting de gemeente. Natuurlijk kost zo'n veld veel geld en natuurlijk beseffen we dat gemeentes in flinke bezuinigingsronden zitten maar er zijn ook sportparken in de gemeente Doetinchem waar teveel velden liggen en waar dus geld bespaart kan worden op onderhoud door deze velden af te stoten, waardoor kunstgras bij Viod snel gerealiseerd zou kunnen worden. Viod heeft een grote maatschappelijk functie, toont verantwoordelijkheid en betrokkenheid in de samenleving in Doetinchem en met name in de wijk Dichteren. Daarnaast is Viod de grootste zondagsportvereniging in de gemeente die overigens nog immer groeit terwijl elders slechts krimp is te zien bij sportverenigingen. Ook zal de nieuwbouw op Dichteren leiden tot verdere groei. Tot slot wil ik nog even aandacht vragen voor onze kantinemedewerkers. Een groep die erg veel respect verdient. Dit is een onmisbare groep die veel te veel werk moet verrichten met té weinig mensen. Dit leidt in sommige gevallen zelfs tot vroege sluiting van het clubhuis of zelfs dat het clubhuis gesloten blijft op bepaalde momenten. Ook brengt dit frustraties en onbegrip met zich mee bij leden. Als bestuur gaan wij hiervoor niet de oplossing zoeken. 'De vereniging' zal die oplossing moeten vinden. Natuurlijk willen we graag dat in de winterstop op zondagmorgen het clubhuis geopend kan worden, natuurlijk willen we graag dat bij aanvang van trainingen in juli/augustus de kantine open is… maar het valt of staat met bezetting.

Maandag 12 nov. 20:00 uur Sup. ver. VIOD Jaarvergadering Alleen voor leden S.V.

Vrijdag 30 nov. 18:00 uur SINTERKLAASFEEST voor de F & RABO CUP pupillen

Vrijdag 30 nov. 20:30 uur Algemene Ledenvergadering Inzage stukken v.a. 19:30 u.

Donderdag 20 dec. 21:00 uur Kerst Bingo Voor alle leden, trainers en vrijwilligers v.a. 18 jaar.

Zondag 6 jan. 14:30 - 17:00 u. Nieuwjaarsreceptie 2013 Iedereen is welkom!

Pak je verantwoordelijkheid, meld je bij hoofd vrijwilligerscommissie Peter Otterspeer of bij het bestuur en help ons te bouwen aan een nog mooier Viod. Ik reken op jullie. Laat je stem horen… kom naar de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 30 november aanvang 20.30 uur. Anton Seggelinck. voorzitter vv VIOD

4

Zondag 13 jan. 10:00 - 18:00 u. Snerttoernooi 2013 Voor Senioren & A Junioren


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering door Jo Weijers, secretaris.

ALGEMENE LEDENVERGADERING vv VIOD Vrijdag 30 november 2012 Aanvang: 20:30 uur. Kantine open vanaf 19:30 uur Hierbij wordt U uitgenodigd voor de Algemene ledenvergadering op vrijdag 30 november 2012 op Sportpark Dichteren Tijd : 20:30 – 22.00 uur Plaats: Kantine VIOD Sportpark Dichteren

De nodige stukken liggen voor een ieder vanaf 19:30 uur ter inzage in de kantine.

Agenda: 1. Opening.

2. Mededelingen.

3. Vaststellen notulen voorjaarsledenvergadering d.d. 22 mei 2012.

4. Financiën:

a) de jaarrekening 2011-2012 b) verslag kascommissie: c) vaststelling jaarrekening 2011-2012 d) benoeming nieuwe kascommissie. Deze bestaat thans uit: Henk Bril, Paul Ratering en André Hermsen

5. Vaststelling verenigingsjaarverslag 2011-2012.

6. Wijziging bestuur- en managementlaag. Voorstellen nieuwe bestuursleden.

7. Rondvraag.

8. Sluiting.

Vriendelijke groet, Bestuur v.v. Viod

'het bestuur verzoekt nadrukkelijk om vragen voor de rondvraag die niet met 'ja of nee' kunnen worden beantwoord of enige voorbereiding behoeven, vooraf schriftelijk in te dienen zodat een ieder een antwoord krijgt waar hij/zij recht op heeft'. Mocht hieraan niet kunnen worden voldaan dan zal het bestuur in een later stadium de vraag beantwoorden richting vragensteller of het antwoord vermelden in de eerstvolgende Viod-Visie'.

5


Sponsor in de spotlight, Viod feliciteert Acel. De Sponsorcommissie

Dit jaar wordt het 40-jarig jubileum van Acel gevierd. De Totaal Installateur voor het Aanleggen van Centrale verwarming, Elektra en Loodgieterswerk viert dat in 1972 het levenslicht gezien werd. Acel is door de jaren heen een bedrijf gebleken van aanpakken met een Hollandse nuchterheid. De oprichter, Gerrit Hettelaar, was er toonbeeld van en gaf zijn visie in 2008 door aan zijn opvolgers, de zonen Enrico en John. Sinds 1972 is Acel gegroeid van een klein team van medewerkers tot een groot team met tientallen medewerkers per installatie discipline. Een team van deskundige monteurs en ervaren werkvoorbereiders staan voor u klaar om uw project tot een succes maken. “Wie het kleine niet eert is het grote niet weert� en Acel helpt iedere klant met goede producten, goed gemonteerd en met een prima service. Dat zijn de pijlers waarop Acel is gebouwd en dit zijn de pijlers waarop Acel de toekomst positief tegemoet ziet. Dit kan werk betekenen voor zowel de particuliere opdrachtgever, alsook voor de zakelijke opdrachtgever. Denkt u hierbij eens aan het schoonmaken van de CV ketel bij u thuis of het vervangen van de CV ketel bij u thuis, maar ook voor een renovatie van uw badkamer staat Acel als totaal installateur voor u klaar. Tot onze zakelijke opdrachtgevers behoren veelal klanten waar wij werk voor verrichten en waarvoor wij een deskundige en betrouwbare zakenpartner zijn. Hierbij kunt u onder andere denken aan aannemers, woningbouw verenigingen, project ontwikkelaars maar ook scholen en gemeentelijke instellingen. Om u een uitgebreider beeld hiervan te geven hebben wij een referentielijst voor u samengesteld . Met een goede service blijft Acel tevreden klanten houden.

Acel is gevestigd aan de Nijverheidsweg 22 te Doetinchem.

Enrico en John hebben zelf jaren bij Viod gespeeld en kenden in hun vader Gerrit altijd een uitstekende sponsor. Inmiddels spelen de kleinzonen ook bij de Dichterense club, met dezelfde inmiddels herkenbare Hettelaar-mentaliteit. Mede hierdoor hebben Enrico en John de banden met Viod weer aangehaald en sponsort Acel de E1, een tweetal D-teams en een bord aan het hoofdveld. Viod is hen dan ook zeer erkentelijk!

7


De Senioren afdeling in beeld.

Wekelijks zitten de fotografen van de VIOD VISIE langs de zijlijn om de verrichtingen van onze leden vast te leggen. Zo ook bij wedstrijden van onze seniorenteams.

door de fotografen Henk Reindsen, Harms Jansen en Erik Eijkelkamp

9


Plus Dichteren, Willy Brandtplein 26, 7007 LB Doetinchem

ADMINISTRATIE

HYPOTHEKEN

FRANCHISE

ASSURANTIテ起


Aldus de Tassendief ‚Meneer?' Over een afgezakt brilletje kijkt de vrouw mij aan en tikt met roodgelakte nagel op het witte schoteltje. Het schoteltje staat op een klein tafeltje, dat met een blauw bloemetjeskleed is afgedekt. Naast het schoteltje staat een IKEA-vaasje met nepbloemen. Lavendel vermoed ik. Vragend kijk ik de vrouw aan. Venijnig tikt ze nog een keer op het keramiek en sist dat het plassen hier dertig cent kost. Ze schuift wat heen en weer op haar plastic opklapstoel en pakt een opgerolde Viva alsof ze me ermee te lijf wil gaan. Achter mij ontstaat een rij argeloze toiletgangers, nog onwetend van de tafeldame die streng toeziet dat elke stoelgang afgerekend wordt. Ik vind het wat te gortig, die dertig cent. 'Dus als ik hier, in dit restaurant,' met de duim wijs ik over mijn schouder, 'Voor zestig euro wegtank aan bier en rosé, moet ik dertig cent betalen om even te kunnen zeiken?' De dame legt de roddel en achterklap terzijde en staat langzaam op. Met het hoofd in de nek – haar neus rakelings tegen mijn kin – riposteert zij dat de toiletten in dit etablissement niet vanzelf schoon worden. Haar adem ruikt naar dikke bleek en Wc-eend. De roodgelakte nagel priemt elk woord in mijn borstkas. 'Meneer is zeker zo'n zelfingenomen yup, die alleen maar kan neerkijken op de zelfkant van de maatschappij en langzamerhand alle werkelijkheidszin verloren heeft en alleen maar kan raden naar de prijs van een pak halfvolle melk?' Ik sla haar roodgelakte nagel weg, wrijf pijnlijk op mijn borstbeen en dien haar ongenadig van repliek. 'Als een toiletjuffrouw dergelijke volzinnen kan maken is hier wellicht sprake van een verstoord carrièrepatroon of zij is zojuist cum laude geslaagd voor de LOI-cursus 'Hoe bek ik grammaticaal correct mijn medemens af'! Ik kan inderdaad een zelfingenomen rotzak zijn als ik voor zestig euro aan bier en rosé heb weggetankt. Het vrouwtje wijkt geen centimeter en knikt woest richting het schoteltje. 'Betalen!'

`Dus als ik hier voor zestig euro wegtank aan bier en rosé, moet ik dertig cent betalen om even te kunnen zeiken´

Achter mij begint de rij wachtenden te morren. Spanning en lokale druk nemen toe. Onwillekeurig zoek ik in mijn broekzak naar een weinig muntgeld. Dan trek ik triomfantelijk een briefje van vijftig euro tevoorschijn. 'Heeft u hier van terug? Want ik heb niet kleiner!' roep ik smalend met luide stem. Ze grist het briefje uit mijn handen en stopt het in haar witte schort. Nee, maar het is goed zo. Dank u wel, meneer!' En met ferme hand duwt ze me richting de urinoirs. `Verbouwereerd doe ik mij dure plas´, afvragend wat er zojuist in godsnaam is gebeurd.

Wist U dat........ de geboortegolf aanhoudt bij VIOD 10. De resultaten op het veld zijn niet minder. Maar er wordt nu ook thuis gescoord. Joep Hogenkamp (Siem) ook vader is geworden en Bart Hogenkamp (Aaf) en Bas Roelofs (Jip) zelfs voor de 2e keer. Viod straks medio 2020 hierdoor weer veel pupillenteams heeft, met natuurlijk fantastische trainers en leiders. als er vroeger een teamuitje was de trainer als één van de laatsten naar huis ging. Nu is het anders. B1 trainer Jan Lorsé haakte na Happy Wok en halverwege Gringo’s af, terwijl zijn spelers hierna nog naar Zus & Zo gingen. onze club volgend jaar op 1 sept. 85 jaar bestaat en dit jubileum niet ongestoord voorbij zal gaan. de teamkalenders in december weer zullen verschijnen. Leuk om te verzamelen. Wie heeft er niet op gestaan? de kantine commissie dringend op zoek is naar geschikte personen die het team kunnen versterken. de Kerst Bingo weer vanouds gezellig wordt met prachtige prijzen. Dit mag je niet missen. het bestuur straks uit zoveel personen bestaat dat men een extra tafel in de bestuurskamer erbij kan zetten. de Algemene Ledenvergadering dit keer op `n vrijdag wordt gehouden en wel op 30 nov. !

Gratis WiFi Zone in de kantine

Gratis draadloos netwerk in een sportkantine lijkt in te spelen op twee doelen. Enerzijds is dit het faciliteren van internetgebruik voor bestuurders en andere vrijwilligers van de vereniging. Anderzijds willen verenigingen er hun leden en bezoekers service mee aanbieden. Dat laatste doel speelt in op de toenemende mate waarin sportverenigingen digitaal communiceren. Nu verenigingen steeds vaker informatie via onder meer de website, Facebook en Twitter aanbieden, hechten zij er waarde aan om deze informatie zo toegankelijk mogelijk te maken voor haar leden. Ook VIOD stelt deze dienst voor haar leden beschikbaar.

Bij VIOD is er ook `n WiFi Zone in de kantine. Onder een genot van een consumptie kan men op haar of zijn smartphone of laptop gaan internetten. De inlogcode van VIOD WiFi is B4650734B6 (SpeedTouch 56EFEF).

De

Heb jij ook `n TIP ? Geef het door aan de redactie viodvisie@vv-viod.nl 11


Het familiegevoel door de Archivaris

In de Viod Visie besteden we aandacht aan een familie die in het verleden veel voor de club hebben betekend. Dat kan op het veld zijn, maar ook binnen de organisatie van VIOD. Dit keer de familie Monasso. Een familie die bij Viod vele sporen achterliet en nog steeds vertegenwoordigd is, heet Monasso. Al voor de tweede wereldoorlog, eind dertiger jaren vorige eeuw, staat een Monasso op de ledenlijst. Zijn naam? Meppie Monasso.

VIOD 1 Kampioen in 1937. Zittend 2e van links Meppie Monasso. Op de achtergrond het Wielerstadion op Sportpark Groenendaal, één van de locaties waar VIOD in de beginjaren van haar bestaan speelde.

Meppie wordt met Viod kampioen in 1937. Mogelijk heeft hij ook meegedaan aan het Zomeravondtoernooi dat in 1934 op het Viod terrein aan de Terborgseweg werd verspeeld voor het goede doel: voor het Crisis Comité. Oorlogsdreiging! Daar was “Spoorvogels”, later omgedoopt tot “Alte Kameraden”, een van de deelnemers. Op oude ledenlijsten staat een Italiaan als lid (!) en naar verluidt is hij ook opgeroepen om in Italië zijn dienstplicht te komen vervullen. Meteen na de oorlog in 1945 moet de club weer op de rails gezet worden. Dat doen kapelaan Hulshof, Jan Dietz, Henk Mulders en Calla Monasso. Samen met Gerrit van Raay. Bestuur van vv VIOD in 1946. v.l.n.r. mede-oprichter van VIOD Gerrit van Raay, kapelaan Hulshof, Henk Mulders en Calla Monasso. Foto is gemaakt in de tuin van de kerk.

In 1948 wordt de sportcentrale VIOD “heropgericht” en een van de eerste zaken die wordt aangepakt is een nieuw terrein. Dat komt op de plek waar Viod al eerder speelde, namelijk aan de Terborgseweg. Waar tegenwoordig WEDEO huist. Viod verlaat dan De Hoop, waar zeven jaar werd gespeeld. Inzegening van nieuwe terrein Het nieuwe terrein aan de Terborgseweg wordt ingezegend door Pastoor Amse. In het midden: Calla Monasso -penningmeester van de club- bewaakt het wijwatervat. Links voorzitter Jan Dietz en rechts pastoor Amse.

De captain van het team dat zowel in 1949 als in 1950 kampioen werd was Anton Groeskamp. Getrouwd met Ines Monasso. Een bescheiden, maar zeer getalenteerde linkspoot. Met de bijnaam “de katte”. Een vinnige! Een begrip in het Doetinchemse voetbal in die dagen. Indien altijd doelpunten van het eerste elftal waren bijgehouden is het niet ondenkbaar dat hij nu de niet meer in te halen topper “aller tijden” van Viod zou zijn. Een andere “indirecte” Monasso was Fons Kunst, oud-keeper van Viod en vader van keepers Ronald en Carlo. Fons was lid tot 1952, zijn zonen zijn nog steeds lid en speelden tot medio 2011 resp. 502 en 334 seniorenwedstrijden voor de club. Als we goed zijn geïnformeerd mag Guido Monasso (broer van Meppie en Calla) niet onvermeld blijven. Hij staat niet op spelerslijsten vermeld, maar moet een fervent supporter zijn geweest! In 1978 bij het gouden jubileum van Viod was hij dus present bij de “reünie” van zijn favorieten uit de vijftiger jaren!

12


Het familiegevoel.(vervolg) door de Archivaris

Begin vijftiger jaren heeft Viod een structureel probleem. Het eerste speelt op hoog niveau (4e klasse KNVB), het tweede op het laagste niveau. Met moeite weet de elftalcommissie een tweede elftal op de been te houden. Dan is het Gerrit van Raay, die een team nieuwe leden bijeen raapt van jonge gasten, die als Viod 3 gaat spelen. Een mooi voorbeeld van teambuilding. Uit die groep komt na een jaar de noodzakelijke aanvulling van het eerste. Eén daarvan is Tonnie Monasso.

VIOD 3, `het derde elftal van Van Raay´. Staand linksachter, rechts van de heer Van Raay staat Tonnie Monasso.

Op 16 maart 1952 debuteert hij in Viod 1 tegen Reunie (5-2 winst) en scoort meteen bij zijn debuut. Het seizoen 1953-1954 – als Viod een dieptepunt nadert – is al weer zijn laatste. Hij heeft dan 27 wedstrijden voor Viod 1 op zijn naam staan en komt verder niet meer voor op ledenlijsten. Zijn drie zoons blijven de club beduidend langer trouw. Pietro is de pure spits, die in het seizoen 1977-1978 in het derde maar liefst 99 keer doeltreffend was (maar eerlijk toegeeft dat dit ook te maken had met de zwakte van de tegenstanders). Hij trad ook op als jeugdleider en pupillensecretaris. Walter is de diesel, die al vrij jong de voetbalschoenen inruilde voor attributen voor de triatlon. Felix, de jongste van het trio, ging al vrij jong voor de begeleiding en trainde diverse jeugdteams bij Viod. Later sloeg hij zijn vleugels uit en diende meerdere clubs in de regio, ook als hoofdtrainer. Bijzonder dat alle drie broers voor de club actief waren als jeugdleider dan wel jeugdtrainer. Zeker ook apart dat ze alle drie liefhebbers bleken van duurlopen! In 1966 denkt voorzitter Michel Verhagen met Mario Monasso – afvaller Graafschap-jeugd - een stap vooruit te kunnen maken, maar aan het eind van het seizoen heeft Mario – toch nog bijna twintig wedstrijden - het wel gezien! Ook Carlo, de zoon van Calla, staat maar één seizoen (1976-1977) in de boeken als speler. Hij doet 19 wedstrijden in het vierde mee. Later in de negentiger jaren zal hij nog kort als jeugdleider voor de club actief zijn. Zijn zoons Karel en Koen zijn van jongs af aan lid van Viod. Koen is degene die in de sporen treedt van zijn verre familielid Anton Groeskamp en meer dan honderd wedstrijden voor Viod 1 speelt. Zij het niet als linkerspits. Koen debuteert in Viod 1 in het seizoen 2001-2002 met drie wedstrijden en is inmiddels aangeland in de “top 20 aller tijden” met meer dan 175 wedstrijden. Koen loopt nogal eens tegen een (onnodige) kaart op en men zou kunnen vermoeden dat hij in zijn carrière zijn naamgenoot Pietro probeert te overtreffen in topscores.

VIOD 1 speler Koen Monasso. Koen Monasso reageert zijn woede af op de bal, nadat hij ver in blessuretijd de unieke kans op 1-1 om zeep heeft geholpen in de uitwedstrijd tegen degradant Spcl. Neede (11 april 2010). Viod weet zich alsnog veilig te spelen door 3 keer op rij gelijk te spelen.

Karel Monasso. Karel Monasso keerde na zijn jeugdperiode bij VIOD in 2011 terug bij VIOD.

Karel was altijd jeugdspeler van Viod, verliet de club, maar keerde in 2011 terug bij zijn jeugdliefde en speelt nu in het zaterdagteam. Voor een opmerkelijke rentree zorgt dit seizoen Pietro (53 jaar – tot 1985 actief in 128 seniorenwedstrijden voor Viod), die zich onlangs weer als lid aanmeldde en inmiddels zijn eerste wedstrijden voor het achtste team heeft gespeeld. En al weer scoorde! Als we het ledenbestand raadplegen blijken er momenteel naast Karel, Koen & Pietro geen Monasso's de Viod-kleuren te verdedigen. Noot van de Hoofdredacteur: Helaas heeft Karel het zaterdagteam alweer verlaten…

13


Teamfoto’s Seizoen 2012-2013

E6

C6

14

D2


Teamfoto’s

F4

Seizoen 2012-2013

E1

F2

op pag. 26 nog meer VIOD teamfoto’s

15


Het Fimax Viod E-Pupillentoernooi Op Zondag 19 augustus jl. werd op de velden van Viod een pupillentoernooi georganiseerd

door Marian Binkhorst

voor de leeftijdscategorie 8 en 9 jarigen, oftewel de E pupillen. Hieronder het verhaal van begin tot eind. Hoe het allemaal begon? Op de ledenvergadering eind 2011 vroegen "drie moedertjes" zich af, hoe het toch mogelijk was dat er bij Viod geen toernooien georganiseerd werden. Het antwoord was simpel.......´Er is niemand die het wil organiseren´. Tja, en dan denk je: dat is toch jammer, een toernooi is niet alleen leuk, maar ook een mooie gelegenheid om wat extra centjes voor je eigen club binnen te krijgen. Erna Stalknegt, Jeanet Surenbroek en Marian Binkhorst hebben zich toen aangemeld om de mogelijkheden voor het organiseren van een toernooi te bekijken. Natuurlijk hadden wij geen idee waar we aan begonnen.Het eerste overleg volgde al snel. Gerlof Bril, Peter Otterspeer en Erno Hannink sloten zich snel bij ons team aan. We zijn op bezoek geweest bij andere clubs om te informeren wat er allemaal bij een toernooi komt kijken en ook internet werd afgestruind om ideeën op te doen. De emailboxen van "toernooicommissie" maakten overuren en natuurlijk werden ook andere afdelingen van Viod ingeschakeld om ons bij te staan. De datum werd vastgesteld op 19 augustus 2012, aan de start van het nieuwe seizoen. In verband met de start van de (beker)competitie, maar ook in verband met de zomervakantie, was die 19e augustus best een lastige datum, want is iedereen dan al terug van haar of zijn verdiende vakantie. Waarom kies je dan deze datum? Er worden in de regio al jaren heel veel toernooien georganiseerd in de maand april, mei en juni, waar heel veel teams aan mee doen. Maar er is nog een probleem dat opduikt. Onze velden....... aan het einde van het seizoen zijn we altijd weer blij als er nog een paar grassprieten overeind staan. Het organiseren van een voetbaltoernooi in een zandbak is natuurlijk geen visitekaartje, tenzij je een toernooi wilt organiseren waar je zand voor nodigt hebt. Aan het begin van het seizoen zijn onze velden wel prima op orde en bovendien is dit een mooie gelegenheid voor teams om te oefenen voor de start van het nieuwe seizoen. De datum werd bekendgemaakt via mailings, twitter, hyves, voetbal.nl en natuurlijk onze eigen website.Het grote afwachten kon beginnen, zouden er zich teams aanmelden? Halverwege mei liep het voetbalseizoen op zijn eind, maar toen begon voor de organisatie een drukke tijd. Er meldden zich voldoende teams aan en het organiseren van het toernooi draaide op volle toeren. De telefoons, mailboxen en printers hebben niet stil gestaan. Het leek ons leuk om ook een loterij te organiseren. Dus gingen wij op pad. De lokale ondernemers werden benaderd om een prijs voor de loterij ter beschikking te stellen. Dit was een enorm succes! Zoveel prijzen hadden wij beslist niet verwacht. Voor, tijdens en na onze eigen vakanties werd er nog vergaderd en overlegd, want er mocht niets mis gaan. Tijdens een laatste bijeenkomst (in verband met het extreem warme weer) werden alle puntjes op de i gezet en extra voorzieningen voor de warmte getroffen.

Het toernooi bleek een succes te zijn. Er werd in totaal met 23 teams gespeeld (1 team liet het afweten vanwege de warmte), waarvan 8 Viod teams. Alles is ondanks de tropische temperaturen goed verlopen. We hebben een enquête gehouden onder de deelnemende teams. De reacties waren heel positief. Daar waren we uiteraard heel blij mee.

Dankzij de inzet van heel veel Viod-vrijwilligers is het eerste pupillentoernooi bij VIOD sinds jaren weer een feit! De evaluatie van het toernooi heeft kort geleden al plaatsgevonden. Inmiddels hebben wij vernomen dat het ook een leuk bedrag heeft opgeleverd voor de club. Voor de start van het volgend seizoen gaan we weer een toernooi organiseren (tenslotte hebben we nu ervaring!): dit keer voor zowel de E als de F pupillen. Onze doelstelling is dan om te proberen ook buitenlandse teams op ons toernooi te krijgen. Kortom er is weer werk aan de winkel!! Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan dit succesvolle toernooi en wij hopen dat u volgend jaar ons ook weer gaat ondersteunen. 16


Vrijwilliger in the spotlight:

In de rubriek `Vrijwilliger in the spotlight´ laten wij u kennis maken met vrijwilligers die onze club mede draaiende houden, leest u wat ze doen en hoe ze het beleven. In deze editie het woord aan het klusjesteam van VIOD. Frans Heebing, August van Onna, Henk Berendsen, André Teerink en Lex Hogenkamp mogen zich sinds een maand 'het klusjesteam' van VIOD noemen. Iedere woensdag komen zij bij VIOD bij elkaar om allerlei klussen uit te voeren. Hoogste tijd om deze groep eens aan het werk te zien. Het is een uur of 9 in op een herfstachtige woensdagmorgen. In de kantine druppelen de eerste mensen binnen. Special guest John Ingelaat is vandaag ook bereid gevonden om vandaag de handen uit te mouwen te steken.

door Frank Janssen

Zo stoorden zij zich aan de uitstraling van de reclameborden rondom het hoofdveld. Sommige borden zijn verkleurd of hangen niet meer recht. Ook zijn sommige aan vervanging toe. Uiteindelijk zullen rond de 40 borden worden gestript. Op een ochtend kunnen ongeveer 5 borden worden gedaan.

Onder het genot van een kop koffie wordt eerst het afgelopen voetbalweekend grondig doorgenomen. Na een tweede kop wordt besproken wat er deze dag wordt gedaan. Vandaag worden de oude reclameborden vervangen. Dat betekent dat de beplakking moet worden gestript en vervolgens kunnen de borden worden schoongemaakt. Op deze manier wordt per reclamebord 50 euro verdiend voor de club, want de borden kunnen nu worden hergebruikt. Tijdens de koffie blijkt dat er nog meer dan genoeg werk voor handen is om uit te voeren: Onkruid op de looppaden rondom het hoofdveld moet worden verwijderd, de juiste plekken van de borden wordt besproken, maar ook het wel of niet verlengen van een tweede ring, het reinigen van bestaande borden, etc. Al snel concludeert Lex dat er nog genoeg te doen is en dat het maken van een planning niet onverstandig is. 'Niet praten, maar doen'. Daar weet deze groep wel raad mee: de mannen gaan weer vrolijk aan de slag. Eerst moeten de borden af…..

Tussen de bedrijvigheid door vertelt August van Onna hoe dit initiatief is ontstaan. De groep bestaat voornamelijk uit leden van VIOD, die om uiteenlopende redenen, tijd voor VIOD 'over' hebben. Wat begonnen is als het uitvoeren van kleine klusjes is nu gegroeid tot een vaste groep, die samen aan de slag gaan met klusjes, die door anderen wel worden gezien, maar waar niets mee wordt gedaan.

Rond een uur of 12 worden de materialen opgeruimd en kan tevreden worden teruggekeken op weer een nuttige ochtend voor de club. Maar vooral ook een gezellig samenzijn! Mochten er mensen zijn die deze groep zo nu en dan wil ondersteunen, dan kunnen zij zich melden bij Henk Berendsen. Vele handen maken nog altijd licht werk.

17


- Delifrance bakery voor verse broodjes -24 uur per dag tanken en shoppen -volautomatische carwash -aanhangwagenverhuur

LUKASSEN-DOETINCHEM Europaweg 10 - 7006 GH Doetinchem

-

0314-344664

-

Fax Delifrance 0314-362447


Hoe gaat het met...... Carlo Kunst.

In de Viod Visie besteden we aandacht aan mensen die in het verleden veel voor de club hebben betekend. Dat kan op het veld zijn, maar ook binnen de organisatie van VIOD. In dit eerste nummer van het nieuwe seizoen aandacht voor Carlo Kunst, al bijna 40 jaar lid van onze club en jarenlang sluitpost van VIOD 1. 1. 2.

3.

4.

5.

6. 7.

8.

door Frank Janssen

In welke periode ben je bij VIOD actief geweest? Ik heb mijn hele voetballoopbaan bij VIOD gespeeld. In 1971 begonnen. Wat doe je nu? Nog actief in de voetbalwereld? Zelf heb ik na mijn periode in VIOD 1 nauwelijks meer gekeept. Op zondagmorgen tussen de palen staan is niks voor mij. Dat trekt mij niet. Nadat ik bij VIOD 1 ben gestopt, jaar of 10 geleden, heb ik aantal jaren keeperstraining gedaan . Toen Michiel Postma bij de club kwam, was er een meer dan goede opvolger en heb ik een stap terug gedaan. Ik ben wel altijd betrokken gebleven bij het vlaggenschip van VIOD. Op dit moment ben ik samen met Gerti Meijer, RenĂŠ Hogenkamp, Henk Bril, John Brands en Jos Tiemessen gestart met 'Vrienden van VIOD 1'. Wij zijn van mening dat het belangrijk is dat VIOD 1 goede faciliteiten heeft, zodat hoogst haalbare bereikt kan worden. Daarvoor is ook geld nodig. De vrienden van VIOD 1 betalen ieder 100 euro per jaar en op deze manier zorgen we ervoor dat de randvoorwaarden goed zijn om optimaal te kunnen presteren. Inmiddels hebben we 30 leden, maar we willen graag uitbreiden naar 50. In welke teams heb je in het verleden gespeeld? In de jeugdelftallen van VIOD had ik te maken met concurrentie van Erik Span, die een jaar ouder was dan ik. Bij de senioren was ik zijn opvolger bij VIOD 1. Ongeveer 12 seizoen heb ik daar gekeept. Toen de talentvolle Rogier Thus de overstap naar St. Joris dreigde te maken wanneer hij niet in VIOD 1 zou komen, heb ik een einde gemaakt aan mijn periode in VIOD 1. Waarom ben je VIOD altijd trouw gebleven? Dat was eigenlijk niet zo moeilijk voor mij. Ik heb het altijd erg goed naar de zin gehad bij VIOD. Bovendien had ik veel vrienden om me heen, dus een stap naar een andere club vond ik niet nodig. Een goede sfeer is toch het belangrijkst. Wat zijn je beste herinneringen aan jouw VIOD-tijd? Wie zijn je bijgebleven? Dat is toch wel de tijd geweest onder Jo van Huet. Helaas in al de jaren bij VIOD 1 net geen kampioenschap meegemaakt (wel promotie via nacompetitie), maar de groep die we toen hadden was een geweldige mix tussen jong en oud.

`Op zondagmorgen tussen de palen te staan is niks voor mij. Dat trekt mij niet´

Ook het binnenloodsen van Gerti Meijer bij VIOD is erg belangrijk geweest voor de club. Hij is een belangrijke motivator geweest, die ervoor heeft gezorgd dat er het een en ander voor VIOD kon worden geregeld. Volg je de verrichtingen van VIOD nog? Ja, op de voet. Ga geregeld nog kijken bij VIOD 1. Wat zijn je toekomstplannen? Heb je nog ambities om iets op te pakken bij VIOD? Op de eerste plaats willen we initiatief 'Vrienden van VIOD 1' gaan uitbreiden naar 50 leden. Daar hebben we voorlopig handen nog vol aan. Kunnen we je nog eens terugzien bij VIOD? Jazeker. Zo nu en dan op donderdagavond aan de bar in de kantine of op zondag langs de lijn.

19


Nieuws van Supportersvereniging Viod.

De bestuur van de Supportersvereniging Viod bestaat uit voorzitter John Brands, secretaris John van der Kamp, penningmeester Frank Heck en de commissieleden Jacqueline Ambrosius, Lody Otterspeer, Marinus Floors en ledenscout Hans Conijn. Momenteel telt de Supportersvereniging Viod 123 leden en de aanmeldingen om lid te worden lopen gestaag op. Ruim een jaar geleden heeft men de doelstelling van 100 leden overschreden. Voor het einde van dit seizoen hoopt de SV haar 150-ste lid te verwelkomen.

Op 28 oktober jl. , voorafgaande van de competitiewedstrijd tussen VIOD en de koploper van de 3e klasse C WVV '34, werd de jaarlijkse ledenmiddag gehouden. Men kan weer terug zien op een geslaagde middag. Onder een genot van een hapje en drankje werd door voorzitter John Brands de plannen bekend gemaakt voor dit nieuwe seizoen. De nieuwe jeugdleiders -sters en trainers zijn inmiddels voorzien van de bekende coachjassen die door de SV zijn beschikbaar gesteld. . Daarnaast ontvangt ieder jeugd en senioren team dit seizoen een set pionnen en hesjes. Deze zijn te gebruiken bij trainingen, maar ook op wedstrijddagen tijdens de warming up. Een bewuste uitgave van de SV die de gehele vereniging dekt.

door John van der Kamp, secretaris SV

Het jaarlijkse snerttoernooi zal dit seizoen niet ontbreken. De SV zal wederom de organisatie hiervan gaan doen. En er worden plannen uitgewerkt om aan het einde van het seizoen een afsluitavond te organiseren voor de Senioren met een toernooi op halve veldjes op het hoofdveld. Verdere info volgt later.

Inmiddels is de 2e TV in de kantine geĂŻnstalleerd en kan men op zondagen via Eredivisie Live zelfs naar 2 verschillende Live wedstrijden tegelijkertijd kijken. Tijdens de ledenmiddag heeft voorzitter Brands ook enkele nieuwe plannen aan de leden bekend gemaakt waar ook het aankomend jubileum van Viod ter sprake is gekomen. Het 90 jarig jubileum heeft ook de aandacht van de SV. In de eerstkomende 5 jaar zal een totaal bedrag van â‚Ź 5000,= worden gereserveerd, waarmee de club een verstandige uitgave mee kan gaan doen in het jubileum jaar van 2018. Zoals u leest zit de SV niet stil en wij hopen onze leden te mogen begroeten op de Jaarvergadering van de Supportersvereniging. Deze is op maandag 12 november in ons clubhuis, aanvang 20:00 uur.

Nog geen lid van de Supportersvereniging? Wij nemen graag met u contact op. De contributie is slechts 5 euro per maand. Meer informatie: Secretaris John van der Kamp 06-46496755 of bij ledenscout Hans Conijn 06-28639985.

WORD OOK LID VAN DE

SUPPORTERSVERENIGING MELD JE VANDAAG NOG AAN ! INFO: WWW.VV-VIOD.NL

21


Woordzoeker van VIOD C3

door Frank Janssen, redactie

C

A

N

Z

Q

L

Y

N

N

A

D

D

G

G

T

Q

L

J

A

R

R

E

S

P

Q

D

N

W

O

S

O

F

E

A

L

D

E

A

E

A

Y

A

P

H

L

Q

U

S

M

C

I

X

D

H

S

K

L

Y

P

S

K

H

P

N

E

I

D

C

N

C

Y

I

S

A

P

Z

F

E

K

I

N

Z

H

D

A

I

M

B

I

R

G

J

R

G

A

Y

S

T

M

R

S

M

S

U

U

B

J

O

R

N

N

R

I

J

I

I

R

S

F

F

H

G

I

P

C

A

E

M

O

K

E

I

Y

D

H

G

D

A

J

N

W

T

H

E

N

G

L

L

D

B

M

C

N

N

G

T

R

W

E

D

E

A

H

S

V

R

F

A

D

A

X

A

L

I

G

N

A

D

E

V

X

T

B

G

L

Q

M

H

C

O

H

C

C

B

V

S

K

L

L

S

A

S

E

R

A

X

B

T

V

B

E

R

F

L

K

Y

W

N

P

T

P

Y

M

Q

M

Zoek de namen van de spelers van Viod C3 in deze woordzoeker BAS CLEMENS IAN MART RIK STAN

22

BJORN DANNY JESPER MICHAEL RONALD TIM

C3

CAEN DILAN KANE MILAN SANDER TWAN


VIOD B1 op koers.

VIOD B1 is dit seizoen zeer goed gestart. Na 7 wedstrijden staat dit team aan kop van de ranglijst. 6 keer winst, 1 keer `n gelijkspel. Bij verschijnen van deze editie heeft de B1 zo goed als zeker de 1e periode binnengehaald en staat het team van trainer Jan Lorsé in de 2e Bekerronde.

door Mick Hermsen, leider B1

''Een sterk collectief is de basis”. Dat hebben veel spelers van VIOD B1 de laatste tijd moeten horen. En ja, dit is de groep ook. Een sterke groep waarin zowel de banden onderling als de voetballende prestaties sterk met elkaar verbonden zijn. Spelers die stuk voor stuk individuele kwaliteiten hebben en als puzzelstukjes in elkaar passen. Dit alles heeft al geleid tot: Een ronde verder in de beker, plaats 1 in de competitie, (periodekampioenschap) en misschien nog wel veel belangrijker een gooi richting het kampioenschap in de Hoofdklasse M. De weg is nog lang naar het einde van het seizoen. Maar één ding is zeker: De B1 gaat 100% voor plek 1! Daarnaast ook via deze weg een bedankje richting Erik Eijkelkamp. Wie elke zaterdag met zijn visserstoeltje een plekje naast de dug-out of een doelpaal zoekt om van de wedstrijd vele foto's te maken. Namens VIOD B1: Bedankt Erik! meer foto’s van VIOD B1 zijn terug te vinden op internet: www.picasaweb.google.com/eijkele

23


Mulders & Quint makelaardij, uw partner in de aan- en verkoop van zowel bestaande bouw als nieuwbouw maar ook uw partner voor taxaties.

Een woning verkopen: De onroerendgoedmarkt is door de komst van internet veel transparanter geworden, hierdoor is het van belang om de verkoop van uw woning op een deskundige en professionele wijze te plannen. Uw woning moet direct op de juiste wijze en met de juiste vraagprijs in beeld komen bij potentiële kopers. Op het internet krijgt u maar één keer de kans om een goede indruk achter te laten. Een goede doch juiste presentatie met fraaie foto's, en een marktconforme vraagprijs zijn daarom essentieel. Als ervaren makelaarskantoor weten we wat er op ieder moment in de woningmarkt "speelt" en kunnen we daarom in samenspraak met u als klant een juiste verkoopstrategie bepalen.Bij ons kantoor kunt u rekenen op goed opgeleide professionals die een toegevoegde waarde bieden door goede parate kennis, een groot operatief netwerk en de zo belangrijke commerciële vaardigheden. Samen met u proberen wij de verkoop van uw woning tot een succes te maken, dit door uw woning voor een zo goed mogelijke prijs binnen een zo gering mogelijke periode te verkopen.

Een nieuwe woning kopen: Objectief bekeken is het vreemd dat mensen voor de verkoop van de eigen woning wel een makelaar inschakelen maar bij het aankopen van een woning geen specialist betrekken terwijl bij de aankoop van uw nieuwe woning de eventuele consequenties vele malen groter kunnen zijn. Het aankopen van een nieuw "thuis" is een emotionele beslissing, bij het nemen van die emotionele beslissing kunnen wij u natuurlijk niet helpen dat is iets persoonlijks, echter na emotie komt ook het rationele gedeelte, hierbij kunnen wij u natuurlijk wel bijstaan, door onze regionale markt- en bouwkundige kennis kijken wij met u mee of de woning wel marktconform geprijsd is, verkeert de woning wel of niet in een bouwkundig goede staat of zijn er mogelijke planologische en bestemmingsplantechnische zaken die voor de toekomstige waardeontwikkeling van toepassing kunnen zijn, kortom juist bij een emotionele beslissing is een zakelijke begeleiding erg prettig, dit voorkomt namelijk de welbekende "kat in de zak".Indien u ons kantoor inschakelt om u te begeleiden bij de aankoop van uw nieuw woning wordt u van begin tot eind begeleid door een vaste makelaar die van uw persoonlijke woonwens weet.

Taxaties: Al geruime tijd zijn wij een betrouwbare taxatiepartner voor diverse banken, verzekeringsmaatschappijen, assurantie tussenpersonen, gemeenten en particulieren, voor al deze partijen taxeren we zakelijk en privé onroerend goed. Door het ruime netwerk van ons kantoor beschikken wij over een groot werkgebied waarvan wij exact weten er “speelt” hierdoor zijn wij in staat een deskundig waardeoordeel te geven omtrent het te taxeren object.

WWW.MULDERSMAKELAARS.NL

0314-36 33 66


Het shirt van je lijf vragen aan .....Dilan Ozerdogun (Viod C3). door Frank Janssen

Waar woon je? Gasperilaan 113 In welk team speel je? VIOD C3 Waarom ben je bij VIOD komen voetballen? Mijn vader heeft me lid gemaakt. Het is ook dichtbij huis en er spelen veel vrienden van mij. Wie is je trainer en leider? Mijn trainers zijn Ferhat en Bjorn. Mijn leiders: Ronald en Clemens Wat vind je het leukst op de training? Partijtje. Dan kun je lekker vrij voetballen. Welk trucje kun je goed? Ik ken geen speciaal trucje. Wie is je grootste fan? Mijn zusje Lara Wie is jouw favoriete voetballer? Lionel Messi En je favoriete club? VIOD en De Graafschap Wat wil je later graag worden? Dat weet ik nog niet. Wat zou je nog wel willen bij VIOD? Een kunstgrasveld lijkt me wel leuk hier. Wat is je leukste tv-programma? Voetbal International. Dat kijk ik meestal samen met mijn vader. Heb je nog andere hobby's? Ik vind het leuk om te twitteren en WAppen.

`Het Shirt Van Je Lijf Vragen´ zoekt kandidaten ! Schrijf een email naar Frank Janssen, redactie Viod Visie fjanssen@hotmail.com en misschien sta jij wel in de volgende editie van de VIOD VISIE 25


Teamfoto’s vervolg

D1

D3 E4

26


Nieuws van de Jeugd Activiteiten Commissie

De J.A.C. is een commissie die zich bezighoudt met allerlei activiteiten voor de (jongere) jeugd, zoals het aankomend Sinterklaasfeest maar ook het jaarlijks F-Uitje en het 3-daagse kamp voor de D en E pupillen. De afgelopen periode is de J.A.C. druk in de weer geweest met de verkoop van loten van de Grote Clubactie. Het doel is om totaal 1000 loten te verkopen en men is nu ruim de helft gepasseerd. Loten van de Grote Clubactie kan men dit jaar ook via internet bestellen en ook die opbrengst hiervan komt bij VIOD terecht.

Nog geen lot gekocht? U kunt nog tot 16 november een lot bestellen. Ga online naar de speciale VIOD clubactie pagina: https://online.clubactie.nl/VoetbalverenigingVooruitgangISOns Het aankopen van loten gaat eenvoudig en van de opbrengst gaat 80% naar VIOD !!! ....en deze opbrengst komt weer ten goede van onze jeugdafdeling. Op de VIOD website treft u ook een LINK aan naar de VIOD Grote Clubactie. Gewoon vandaag nog doen!

door de J.A.C.

Gezien op onze website? Op de Viod website staat sinds deze zomer een LINK naar het FOTOBOEK van VIOD. Hier treft u oude teamfoto’s aan, maar ook oude krantenfoto’s en foto’s van Sportpark de Hoop. De samensteller van deze fotocollectie is opzoek naar nog meer foto’s die in het VIOD FOTOBOEK geplaatst kunnen worden. Bent U in het bezit van oude (team)foto’s van VIOD? stuur deze naar: supporterviod@upcmail.nl Hieronder een kleine collectie van foto’s die u kunt bekijken op onze website.

SINTERKLAASFEEST Op vrijdagvond 30 november wordt er weer voor alle F pupillen (en ook voor de RABO CUP pupillen) een grandioos SINTERKLAASFEEST georganiseerd. Wil je ook komen en Sint en zijn Pieten begroeten? Vul een aanmeldingsformulier in. Deze formulieren liggen klaar in de kantine van VIOD. Vul deze in en lever het formulier van het SINTERKLAASFEEST zo snel mogelijk in bij het J.A.C. Het Sinterklaasfeest op 30 november begint om 18:00 uur en duurt tot 19:45 uur.

Overige activiteiten Kijk regelmatig op de website van VIOD voor de overige activiteiten die in het nieuwe jaar zullen volgen. Klik op het kopje JAC. Daar kun je ook straks de inschrijfformulieren voor het F uitje en het Kamp voor de E en D pupillen uitprinten. Tot ziens, tot 30 november op het SINTERKLAASFEEST voor de F Pupillen.

Dit is een kleine greep uit de vele foto’s die U kunt bekijken. Ga naar de VIOD website en klik op de button FOTOBOEK.

In de volgende uitgave van de VIOD VISIE: Op 1 maart 2013 verschijnt de eerst volgende edite van de VIOD VISIE. De volgende onderwerpen kunt U verwachten in deze 2e uitgave van het seizoen 2012-2013: 1. Henk Berendsen, onze nieuwe Sportpark Beheerder 2. VIOD 1, de tussenbalans Kopy sluiting 3. Vrijwilliger in de Spotlight ......Tom Kruese van de 4. VIOD bestaat dit jaar 85 jaar! 2e editie 5. Fotoverslag van het Snerttoernooi 2013 is op 6. Nieuwe teamfoto’s 1 februari 2013. 7. ........ en natuurlijk de vaste onderwerpen. emailadres: opmaakviodvisie@upcmail.nl

27


VIOD VISIE 1e editie seizoen 2012-2013  

Clubblad van voetbalvereniging VIOD uit Doetinchem

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you