Page 1

A

IZVJEŠÆE

AN OSNO TU NA VNA AU ŠKO GU STI LA NÈ IÆ

OŠ ANTUNA AUGUSTINÈIÆA - ZAPREŠIÆ, V. Nazora 2a

O OPISNOM PRAÆENJU I BROJÈANOM OCJENJIVANJU UÈENIKA TIJEKOM NASTAVNE GODINE Red. br.

Ime i prezime uèenika

Razred:

Nastavna godina

Hrvatski jezik

OPISNO PRAÆENJE I BROJÈANO OCJENJIVANJE UÈENIKA RAZVOJ INTERESA, SPOSOBNOSTI, Sastavnice i Ocjene u pojedinim obrazovnim razdobljima SAMOSTALNOSTI I ODNOSA PREMA naèini praæenja IX. X. XI.XII. I. II. III. IV. V. VI. RADU - OSTALA ZAPAŽANJA

usvojenost osnovnih podataka

Povijest

hrvatski jezik književnost

uoèavanje uzroènoposljediènih veza snalaženje u vremenu i prostoru

lektira jezièno usmeno izražavanje i stvaranje pismeno

Likovna kultura

usvojenost znanja uoèavanje pojava i procesa

Zemljopis

medijska kultura izražavanje crtežom koloristièko i tonsko izražavanje

uporaba zemljovida

trodimenzionalno oblikovanje grafièko izražavanje razumijevanje i vrednovanje osnovnih odnosa u umjetnièkom djelu

Glazbena kultura

Tehnièka kultura

usvojenost sadržaja

pjevanje i sviranje intonacija, ritam i glazbeno pismo osnove glazbene umjetnosti

radne navike i vještine

motorièka

Tjelesna i zdravstvena kultura znanja ____________ jezik

motorièka dostignuæa motorièke sposobnosti funkcionalne sposobnosti

razumijevanje govorne sposobnosti sposobnost pismenog izražavanja jeziène zakonitostigramatika

Rkt. vjeronauk

usvojenost, usmeno razumijevanje i primjena pismeno programskih sadržaja domaæi uradak

Izborni predmeti

Matematika

usvojenost, razumijevanje usmeno i primjena programskih pismeno sadržaja

Priroda

jezik

Informatika

praktièni radovi

Izostanci

opravdano: bez objašnjenja:

NADNEVAK :

sati datum

neopravdano: datum

sati

200

godine

sati

Napomene :

sati

Razrednik :

I. polugodište Na kraju

OPISNO PRAÆENJE I BROJÈANO OCJENJIVANJE UÈENIKA RAZVOJ INTERESA, SPOSOBNOSTI, Sastavnice i Ocjene u pojedinim obrazovnim razdobljima SAMOSTALNOSTI I ODNOSA PREMA naèini praæenja IX. X. XI.XII. I. II. III. IV. V. VI. RADU - OSTALA ZAPAŽANJA

I. polugodište Na kraju

200 ./200 .

Izvjesce5  
Izvjesce5  

Sastavnice i naèini praæenja Sastavnice i naèini praæenja usmeno Zemljopis Rkt. vjeronauk domaæi uradak Likovna kultura Informatika I. polug...

Advertisement