Page 1

PHAÙP LUAÄT VEÀ THUEÁ VAØ BAÙO CAÙO THUEÁ Giaûng vieân: Tieán Só Phan Hieån Minh Thaùng 01 -2007 1


CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ THUEÁ I. II. III. IV. V. VI. VII.

KHAÙI QUAÙT HEÄ THOÁNG LUAÄT THUEÁ HIEÄN HAØNH PHAÂN LOAÏI THUEÁ TYÛ LEÄ THUEÁ SO GDP HOÏC THUYEÁT: TROÏNG CUNG/ TROÏNG CAÀU CAÙC HÌNH THÖÙC LIEÂN KEÁT KINH TEÁ CAÙC BIEÄN PHAÙP THÖÏC HIEÄN CHÍNH SAÙCH NGOAÏI THÖÔNG VIII. PHÖÔNG HÖÔÙNG SÖÛA ÑOÅI HEÄ THOÁNG LUAÄT THUEÁ IX. CAÙC YEÁU TOÁ CUÛA LUAÄT THUEÁ X. TOÙM TAÉT CAÙC YÙ QUAN TROÏNG XI. CAÂU HOÛI 2


Chöông 1 – I. Khaùi quaùt A. ƒ ƒ ƒ B. ƒ ƒ

Khaùi nieäm: Nghóa vuï baét buoäc. Quyeàn lôïi. Xöû lyù vi phaïm. Chöùc naêng: Phaân phoái vaø phaân phoái laïi. Ñieàu tieát neàn kinh teá: à Taùc ñoäng möùc ñoä vaø cô caáu toång caàu. à Taùc ñoäng ñeán tieàn löông. à Taùc ñoäng ñeán mua saém.

3


Chöông 1 - II. Heä thoáng luaät thueá hieän haønh Goàm 6 luaät vaø 3 phaùp leänh Nhoùm huy ñoäng töø thu nhaäp 1. Thueá thu nhaäp ñoái vôùi ngöôøi coù thu nhaäp cao (Phaùp leänh) 2. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp (Luaät)

Nhoùm huy ñoäng töø söû duïng thu nhaäp (tieâu duøng) 1 Thueá giaù trò gia taêng (Luaät) 2. Thueá tieâu thuï ñaëc bieät (Luaät) 3. Thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu (Luaät)

Nhoùm huy ñoäng töø taøi saûn 1. Thueá Nhaø ñaát (Phaùp leänh) 2. Thueá söû duïng ñaát noâng nghieäp (Luaät) 3. Thueá chuyeån quyeàn söû duïng ñaát (Luaät) 4. Thueá taøi nguyeân (Phaùp leänh) 4


Chöông 1 – III. Phaân loaïi thueá 1. Thueá tröïc thu 2. Thueá giaùn thu 3. Öu, nhöôïc ñieåm Thueá tröïc thu a. Phuø hôïp nguyeân taéc Öu ñieåm coâng baèng hôïp lyù veà thueá Nhöôïc a. Tính caùch bieåu loä deã ñieåm gaây phaûn öùng taâm lyù cuûa ngöôøi chòu thueá b. Thu chaäm, khoù thu

Thueá giaùn thu a. Thu nhanh, thu deã b. Khoâng gaây phaûn öùng taâm lyù ngöôøi tieâu duøng - Khoâng phaân bieät ñoái xöû giöõa caùc taàng lôùp daân cö, chöa baûo ñaûm nguyeân taéc coâng baèng hôïp lyù veà thueá 5


Chöông 1 - IV. Tyû leä thueá so vôùi GDP

Nguoàn: IMF

6


Chöông 1 – V. Lyù thuyeát troïng cung – troïng caàu A. Lyù thuyeát troïng cung - Muoán taêng naêng suaát phaûi kích thích lao ñoäng, ñaàu tö vaø tieát kieäm - Phaùi troïng cung cho raèng thueá suaát cao laøm giaûm möùc ñoä vaø qui moâ tieát kieäm, ñoàng thôøi thuû tieâu nhieät tình kinh doanh, ñoäng löïc ñaàu tö.. B. Lyù thuyeát troïng caàu - Muoán ñaåy maïnh saûn xuaát, baûo ñaûm caân ñoái cung caàu treân thò tröôøng thì phaûi tìm bieän phaùp kích thích caàu coù hieäu quaû. - Heä quaû cuûa vieäc gia taêng quaù möùc söï can thieäp cuûa Nhaø nöôùc vaøo neàn kinh teá laø qui moâ chi ngaân saùch quaù lôùn, caùc möùc thueá daâng leân cao. 7


Chöông 1 – VI. Caùc hình thöùc lieân keát kinh teá 1. Hieäp hoäi maäu dòch töï do (FREE TRADE ASSOCIATION - FTA) 2. Lieân minh thueá quan (Custom Union) 3. Thò tröôøng chung (Common market) 4. Lieân minh kinh teá (Economic Union)

8


Chöông 1 – VII. Caùc bieän phaùp thöïc hieän chính saùch ngoaïi thöông - Thueá quan - Bieän phaùp haïn cheá soá löôïng - Bieän phaùp taøi chính tieàn teä phi thueá quan - Bieän phaùp kyõ thuaät

9


Chöông 1 – VIII. Söûa ñoåi boå sung Luaät Thueá theo höôùng 1. Môû roäng ñoái töôïng chòu thueá, taïo ñieàu kieän cho caùc cô sôû kinh doanh, giaûm chi phí, naâng cao hieäu quaû vaø khaû naêng caïnh tranh. 2. Thu goïn soá löôïng möùc thueá suaát. 3. Thoáng nhaát nghóa vuï thueá, taïo moâi tröôøng kinh doanh bình ñaúng trong vieäc thöïc hieän nghóa vuï thueá. 4. Giaûm tyû leä ñieàu tieát veà thueá TNDN. 5. Töøng böôùc ñôn giaûn thuû tuïc haønh chính veà thueá ñeå tieán tôùi ñoái töôïng noäp thueá töï khai, töï tính, töï noäp thueá gaén lieàn vôùi taêng cöôøng chöùc naêng quaûn lyù, giaùm saùt cuûa cô quan thueá (xem Chöông 9). 10


Chöông 1 – IX. Caùc yeáu toá cuûa Luaät thueá 1. Ñoái töôïng noäp thueá: chuû theå cuûa thueá (ngöôøi noäp thueá) 2. Ñoái töôïng chòu thueá: caên baûn chòu thueá (thu nhaäp, taøi saûn, haøng hoùa hoaëc dòch vuï) 3. Tröôøng hôïp khoâng thuoäc dieän chòu thueá 4. Caên cöù tính thueá: giaù tính thueá 5. Thueá suaát: - Tæ leä coá ñònh; - Luõy tieán töøng phaàn; - Luõy tieán toaøn phaàn; - Thueá suaát tuyeät ñoái. 6. Phöông phaùp tính thueá 7. Keâ khai quyeát toaùn thueá 8. Mieãn giaûm thueá, öu ñaõi thueá 9. Xöû lyù vi phaïm, khieáu naïi, khôûi kieän 11


Chöông 1 – X. Toùm taét caùc yù quan troïng - Heä thoáng Luaät thueá cuûa Vieät Nam - Thueá tröïc thu – Thueá giaùn thu – Öu nhöôïc ñieåm - Caùc bieän phaùp thöïc hieän chính saùch ngoaïi thöông vôùi xu theá hoäi nhaäp - Ñònh höôùng chieán löôïc caûi caùch thueá - Caùc yeáu toá cuûa luaät thueá - Caùc nguyeân taéc cuûa luaät thueá

12


Chöông 1 – XI. Caâu hoûi 1. Trình baøy öu ñieåm, nhöôïc ñieåm cuûa thueá giaùn thu vaø thueá tröïc thu? Theo caùc anh chò vôùi xu theá hoäi nhaäp, heä thoáng thueá hieän haønh cuûa Vieät Nam neân taäp trung thueá giaùn thu hay thueá tröïc thu? Vì sao? 2. Keå teân caùc loaïi thueá trong heä thoáng thueá hieän haønh? 3. Thueá tröïc thu goàm caùc loaïi thueá naøo? 4. Thueá giaùn thu goàm caùc loaïi thueá naøo? 5. Chöùc naêng cuûa thueá. 6. Caùc yeáu toá cuûa luaät thueá. 7. Caùc nguyeân taéc cuûa luaät thueá.

13


CHÖÔNG 2 THUEÁ THU NHAÄP DOANH NGHIEÄP I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV.

KHAÙI QUAÙT ÑOÁI TÖÔÏNG NOÄP THUEÁ ÑOÁI TÖÔÏNG KHOÂNG THUOÄC DIEÄN NOÄP THUEÁ CAÊN CÖÙ TÍNH THUEÁ THUEÁ SUAÁT BOÅ SUNG THUEÁ TNDN ÑOÁI VÔÙI NHAØ THAÀU, NHAØ THAÀU PHUÏ NÖÔÙC NGOAØI THUEÁ TNDN ÑOÁI VÔÙI HOÄ KINH DOANH KHOÂNG THÖÏC HIEÄN CHEÁ ÑOÄ KEÁ TOAÙN, HOÙA ÑÔN NOÄP THUEÁ TNDN DOANH NGHIEÄP LIEÂN KEÁT THUEÁ TNDN CAÙC NÖÔÙC THUOÄC AFTA PHÖÔNG HÖÔÙNG HOAØN THIEÄN THUEÁ TNDN TOÙM TAÉT CAÙC YÙ QUAN TROÏNG PHUÏ LUÏC - BAÙO CAÙO THUEÁ TNDN CAÂU HOÛI 14


Chöông 2 – I. Khaùi quaùt - Thueá Thu nhaäp doanh nghieäp (TNDN) laø loaïi thueá tröïc thu ñaùnh vaøo phaàn thu nhaäp sau khi tröø caùc chi phí lieân quan ñeán thu nhaäp cuûa cô sôû saûn xuaát, kinh doanh, dòch vuï. - Thueá TNDN aùp duïng chung cho caùc thaønh phaàn kinh teá, ñieàu chænh caû ñoái vôùi cô sôû thöôøng truù cuûa coâng ty nöôùc ngoaøi hoaït ñoäng kinh doanh taïi Vieät Nam, caùc toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi hoaït ñoäng kinh doanh taïi Vieät Nam khoâng theo Luaät Ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam (Cô sôû thöôøng truù cuûa coâng ty nöôùc ngoaøi ôû Vieät Nam laø cô sôû kinh doanh maø thoâng qua cô sôû naøy coâng ty nöôùc ngoaøi tieán haønh moät phaàn hay toaøn boä hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình taïi Vieät Nam). 15


Chöông 2 – II. Ñoái töôïng noäp thueá 1. Caù nhaân trong nöôùc saûn xuaát kinh doanh, haøng hoùa dòch vuï. 2. Caù nhaân nöôùc ngoaøi. 3. Coâng ty nöôùc ngoaøi.

16


Chöông 2 – III. Ñoái töôïng khoâng thuoäc dieän noäp thueá TNDN 1. Hôïp taùc xaõ, toå hôïp taùc saûn xuaát noâng nghieäp coù thu nhaäp töø saûn phaåm troàng troït, chaên nuoâi, nuoâi troàng thuûy saûn 2. Hoä gia ñình, caù nhaân noâng daân saûn xuaát noâng nghieäp coù thu nhaäp töø saûn phaåm troàng troït, chaên nuoâi, nuoâi troàng thuûy saûn. Taïm thôøi chöa thu thueá TNDN ñoái vôùi hoä gia ñình vaø caù nhaân noâng daân saûn xuaát haøng hoùa lôùn, coù thu nhaäp cao töø saûn phaåm troàng troït, chaên nuoâi, nuoâi troàng thuûy saûn cho ñeán khi coù quy ñònh cuûa Chính phuû 17


Chöông 2 – III. Ñoái töôïng khoâng thuoäc dieän noäp thueá TNDN 3. Nhöõng tröôøng hôïp chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, chuyeån quyeàn thueâ ñaát khoâng thuoäc dieän chòu thueá thu nhaäp töø chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, chuyeån quyeàn thueâ ñaát. - Cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn giao ñaát, cho thueâ ñaát ñoái vôùi toå chöùc kinh doanh theo quy ñònh cuûa Luaät ñaát ñai. - Toå chöùc kinh doanh traû laïi ñaát cho Nhaø nöôùc hoaëc do Nhaø nöôùc thu hoài ñaát theo quy ñònh cuûa Phaùp luaät. - Toå chöùc kinh doanh baùn nhaø xöôûng cuøng vôùi chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, chuyeån quyeàn thueâ ñaát ñeå di chuyeån ñòa ñieåm theo quy hoaïch. 18


Chöông 2 – III. Ñoái töôïng khoâng thuoäc dieän noäp thueá TNDN 3. Nhöõng tröôøng hôïp chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, chuyeån quyeàn thueâ ñaát khoâng thuoäc dieän chòu thueá thu nhaäp töø chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, chuyeån quyeàn thueâ ñaát (tt). - Toå chöùc kinh doanh goùp voán baèng quyeàn söû duïng ñaát ñeå hôïp taùc saûn xuaát kinh doanh vôùi toå chöùc, caù nhaân trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi theo quy ñònh cuûa Phaùp luaät. - Toå chöùc kinh doanh chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, chuyeån quyeàn thueâ ñaát do chia, taùch, saùt nhaäp, phaù saûn. - Chuû doanh nghieäp tö nhaân chuyeån quyeàn söû duïng ñaát trong tröôøng hôïp thöøa keá ly hoân theo quy ñònh cuûa phaùp luaät, chuyeån quyeàn söû duïng ñaát giöõa choàng vôùi vôï, giöõa cha meï vôùi con caùi, giöõa oâng vaø vôùi chaùu noäi, chaùu ngoaïi, giöõa anh chò em ruoät vôùi nhau.

19


Chöông 2 – IV. Caên cöù tính thueá A. Thu nhaäp chòu thueá (TNCT): TNCT trong kyø tính thueá ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau: Doanh thu ñeå Thu nhaäp chòu thueá = tính thu nhaäp chòu thueá trong kì trong kì tính tính thueá thueá

Chi phí hôïp lyù trong kì tính thueá

Thu nhaäp + chòu thueá khaùc trong kì tính thueá

1. Thu nhaäp chòu thueá trong kyø tính thueá bao goàm thu nhaäp chòu thueá cuûa hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh, dòch vuï vaø thu nhaäp thueá khaùc, keå caû thu nhaäp chòu thueá töø hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh, dòch vuï ôû nöôùc ngoaøi. 20


Chöông 2 – IV. Caên cöù tính thueá 2. Vieäc xaùc ñònh thu nhaäp nhaän ñöôïc töø hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh haøng hoùa dòch vuï ôû nöôùc ngoaøi phaûi chòu thueá thu nhaäp doanh nghieäp caên cöù vaø Hieäp ñònh quoác teá veà traùnh ñaùnh thueá hai laàn maø Coäng hoøa xaõ hoäi chuõ nghóa Vieät Nam ñaõ kyù keát. Ñoái vôùi khoaûn thu nhaäp nhaän ñöôïc töø hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh haøng hoùa dòch vuï taïi nöôùc ngoaøi maø Coäng hoøa xaõ hoäi chuõ nghóa Vieät Nam chöa kyù Hieäp ñònh quoác teá veà traùnh ñaùnh thueá hai laàn thì thu nhaäp chòu thueá laø khoaûn thu nhaäp tröôùc khi noäp thueá thu nhaäp ôû nöôùc ngoaøi. Sau khi ñaõ xaùc ñònh soá thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp theo Luaät thueá thu nhaäp doanh nghieäp thì ñöôïc tröø soá thueá thu nhaäp ñaõ noäp ôû nöôùc ngoaøi ñeå noäp vaøo ngaân saùch Nhaø nöôùc. Soá thueá ñaõ noäp ôû nöôùc ngoaøi ñöôïc tröø khoâng vöôït quaù soá thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp theo Luaät thueá thu nhaäp doanh nghieäp Vieät Nam (caâu hoûi soá 7). 21


Chöông 2 – IV. Caên cöù tính thueá 3. Sau khi xaùc ñònh thu nhaäp chòu thueá theo coâng thöùc treân ñaây cô sôû kinh doanh ñöôïc tröø soá loã cuûa caùc kyø tính thueá tröôùc chuyeån sang tröôùc khi xaùc ñònh soá thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp theo quy ñònh. 4. Trong tröôøng hôïp Hieäp ñònh traùnh ñaùnh thueá hai laàn maø Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam kyù keát coù quy ñònh khaùc veà cô sôû thöôøng truù thì thöïc hieän theo quy ñònh cuûa Hieäp ñònh ñoù. 5. Kyø tính thueá ñöôïc xaùc ñònh theo naêm döông lòch. Tröôøng hôïp cô sôû kinh doanh aùp duïng naêm taøi chính khaùc vôùi naêm döông lòch thì kyø tính thueá xaùc ñònh theo naêm taøi chính aùp duïng. 22


Chöông 2 – IV. Caên cöù tính thueá •B. Doanh thu •1. Doanh thu tính thueá TNDN ñoái vôùi cô sôû kinh doanh noäp thueá giaù trò gia taêng theo phöông phaùp khaáu tröø thueá: •- Laø doanh thu chöa bao goàm thueá giaù trò gia taêng (caâu hoûi soá 3). •2. Doanh thu tính thueá TNDN ñoái vôùi cô sôû kinh doanh noäp thueá giaù trò gia taêng theo phöông phaùp tröïc tieáp treân giaù trò gia taêng •- Laø doanh thu bao goàm caû thueá giaù trò gia taêng.

23


Chöông 2 – IV. Caên cöù tính thueá 3. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp được xác định như sau: a. Doanh thu tính thuế TNDN đối với hàng hoá bán theo phương thức trả góp. b. Doanh thu tính thuế TNDN đối với hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh làm ra dùng để trao đổi; biếu, tặng; trang bị, thưởng cho người lao động. c. Doanh thu tính thuế TNDN đối với hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh làm ra tự dùng để phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh. d. Doanh thu tính thuế TNDN đối với hoạt động gia công hàng hoá. e. Doanh thu tính thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh nhận làm đại lý, ký gửi bán hàng đúng giá quy định của cơ sở kinh doanh giao đại lý, ký gửi. 24


Chöông 2 – IV. Caên cöù tính thueá •3. Doanh thu ñeå tính thu nhaäp chòu thueá trong moät soá tröôøng hôïp ñöôïc xaùc ñònh nhö sau (tt): •g. Doanh thu tính thueá TNDN ñoái vôùi hoaït ñoäng cho thueâ taøi saûn. •h. Doanh thu tính thueá TNDN ñoái vôùi hoaït ñoäng cho vay, thu laõi tieàn göûi, thu nghieäp vuï cho thueâ taøi chính. •i. Doanh thu tính thueá TNDN ñoái vôùi vaän taûi haøng khoâng. •k. Ñoái vôùi hoaït ñoäng baùn ñieän. •l. Doanh thu tính thueá TNDN ñoái vôùi hoaït ñoäng thu cöôùc ñieän thoaïi, kinh doanh nöôùc saïch. •m. Doanh thu tính thueá TNDN ñoái vôùi hoaït ñoäng kinh doanh baûo hieåm vaø taùi baûo hieåm. •n. Doanh thu tính thueá TNDN ñoái vôùi hôïp ñoàng hôïp taùc kinh doanh theo hình thöùc chia saûn phaåm.

25


Chöông 2 – IV. Caên cöù tính thueá C. Chi phí hôïp lyù: Vieäc qui ñònh cuï theå khoaûn chi naøo ñöôïc haïch toaùn vaøo chi phí, khoaûn chi naøo khoâng ñöôïc haïch toaùn vaøo chi phí laø vaán ñeà raát quan troïng. Treân thöïc teá, khoaûn chi tröïc tieáp caáu thaønh saûn phaåm (ví duï: khaáu hao TSCÑ, nguyeân vaät lieäu, tieàn löông, …) deã xaùc ñònh, nhöng coù nhöõng khoaûn chi mang tính giaùn tieáp thì khoù xaùc ñònh hôn. Ví duï: chi nghæ maùt cho coâng nhaân, chi thöôûng cuoái naêm, chi ñaøo taïo, lôïi theá kinh doanh …

26


Chöông 2 – IV. Caên cöù tính thueá C. Chi phí hôïp lyù: 1. Coù 5 nguyeân taéc xaùc ñònh caùc khoaûn chi phí ñöôïc khaáu tröø trong thueá TNDN laø: (i) Chi phí coù lieân quan ñeán vieäc taïo ra thu nhaäp cuûa doanh nghieäp (khoaûn chi phaûi lieân quan ñeán doanh thu). (ii) Chi phí maø doanh nghieäp thöïc söï coù chi ra, coù hoùa ñôn, chöùng töø hôïp phaùp. (iii) Chi phí coù möùc traû hôïp lyù. (iv) Chi phí coù tính thu nhaäp hôn laø tính voán. Nhöõng khoaûn chi phí coù tính voán ñöôïc hieåu laø nhöõng khoaûn chi phí coù lieân quan ñeán cô caáu voán. (v) Chi phí phaûi phuø hôïp saûn löôïng tieâu thuï. 27


Chöông 2 – IV. Caên cöù tính thueá C. Chi phí hôïp lyù: 2. Chi phí khoâng ñöôïc tính vaøo chi phí hôïp lyù (caâu hoûi soá 4): - Tieàn löông, tieàn coâng chuû doanh nghieäp tö nhaân - Caùc khoaûn trích tröôùc thöïc teá chöa chi - Caùc khoaûn phaït - Caùc khoaûn chi do nguoàn khaùc ñaøi thoï 3. Caùc khoaûn chi phí ñöôïc tröø (caâu hoûi soá 2): 11 khoaûn

28


Chöông 2 – V. Thueá suaát boå sung Thueá suaát aùp duïng ñoái vôùi thu nhaäp töø chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, chuyeån quyeàn thueâ ñaát laø 28%. Sau khi tính thueá thu nhaäp theo möùc thueá suaát 28%, phaàn thu nhaäp coøn laïi phaûi tính thueá thu nhaäp boå sung theo bieåu luõy tieán töøng phaàn döôùi ñaây (caâu hoûi soá 8) Bieåu Thueá Luõy Tieán Töøng Phaàn Baäc Tyû suaát thu nhaäp coøn laïi treân chi phí Thueá suaát Ñeán 15% 0% Treân 15% ñeán 30 % 10% Treân 30% ñeán 45 % 15% Treân 45% ñeán 60 % 20% Treân 60% 25% 29


Chöông 2 – VI. Thueá TNDN ñoái vôùi nhaø thaàu, nhaø thaàu phuï nöôùc ngoaøi Toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi kinh doanh khoâng coù cô sôû thöôøng truù taïi Vieät Nam, nhöng coù thu nhaäp taïi Vieät Nam thì toå chöùc, caù nhaân taïi Vieät Nam khi chi traû thu nhaäp cho toå chöùc caù nhaân nöôùc ngoaøi coù traùch nhieäm keâ khai vaø khaáu tröø tieàn thueá thu nhaäp doanh nghieäp theo tyû leä % tính treân toång soá tieàn chi traû cho toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi do Boä Taøi chính quy ñònh phuø hôïp vôùi töøng ngaønh ngheà kinh doanh. Thueá TNDN nhaø Doanh thu = x thaàu nöôùc ngoaøi chòu thueá

Tæ leä thueá TNDN tính treân doanh thu 30


Chöông 2 – VI. Thueá TNDN ñoái vôùi nhaø thaàu, nhaø thaàu phuï nöôùc ngoaøi Soá thueá TNDN ñöôïc xaùc ñònh theo tyû leä % treân doanh thu tính thueá cuûa nhaø thaàu theo töøng ngaønh ngheà nhö sau STT

NGAØNH NGHEÀ KINH DOANH

1

Thöông maïi phaân phoái, cung caáp haøng hoùa, nguyeân lieäu, vaät tö, maùy moùc thieát bò taïi Vieät Nam. Dòch vuï Xaây döïng Saûn xuaát, vaän taûi, kinh doanh khaùc Laõi tieàn vay Thu nhaäp baûn quyeàn

2 3 4 5 6

Tyû leä % Thueá TNDN tính treân doanh thu 1% 5% 2% 2% 10% 10% 31


Chöông 2 – VI. Thueá TNDN ñoái vôùi nhaø thaàu, nhaø thaàu phuï nöôùc ngoaøi Doanh thu tính thueá ñeå xaùc ñònh thueá TNDN laø doanh thu nhaø thaàu nhaän ñöôïc keå caû khoaûn thueá vaø chi phí do Beân Vieät Nam traû thay cho nhaø thaàu. Tröôøng hôïp, nhaø thaàu nhaän doanh thu khoâng bao goàm thueá TNDN phaûi noäp thì doanh thu tính thueá phaûi ñöôïc quy ñoåi thaønh doanh thu coù thueá theo coâng thöùc sau (caâu hoûi soá 9) Doanh thu = chòu thueá

Doanh thu thöïc nhaän (khoâng bao goàm thueá TNDN) 1 – Tyû leä % thueá TNDN tính treân doanh thu chòu thueá

32


Chöông 2 – VII. Thueá TNDN ñoái vôùi hoä kinh doanh khoâng thöïc hieän cheá ñoä keá toaùn, hoùa ñôn Vieäc aán ñònh doanh thu ñeå tính thu nhaäp chòu thueá phaûi baûo ñaûm ñuùng quy trình, coâng khai, daân chuû. Toång cuïc thueá höôùng daãn caùc cuïc thueá xaùc ñònh tyû leä (%) thu nhaäp chòu thueá treân doanh thu laøm caên cöù tính thueá thu nhaäp doanh nghieäp phuø hôïp vôùi töøng ngaønh ngheà kinh doanh vaø ñaûm baûo söï haøi hoøa giöõa caùc ñòa phöông trong caû nöôùc (xem phaàn phuï luïc Chöông 2) Thueá TNDN noäp

Doanh thu Tyû leä Thueá suaát = X X aán ñònh TNDN TNDN

33


Chöông 2 – VIII. Noäp thueá TNDN Cô sôû kinh doanh thöïc hieän noäp thueá TNDN nhö sau: - Cô sôû kinh doanh taïm noäp thueá haøng quyù theo tôø khai thueá TNDN hoaëc theo soá thueá cô quan thueá aán ñònh ñaày ñuû, ñuùng haïn vaøo Ngaân saùch Nhaø nöôùc.Thôøi haïn noäp thueá chaäm nhaát khoâng quaù ngaøy cuoái cuøng cuûa thaùng cuoái quyù - Vieäc xaùc ñònh ngaøy noäp thueá cuûa cô sôû kinh doanh ñöôïc thöïc hieän nhö sau: + Ñoái vôùi cô sôû kinh doanh noäp thueá baèng chuyeån khoaûn qua Ngaân haøng, toå chöùc tín duïng khaùc thì ngaøy noäp thueá laø ngaøy Ngaân haøng toå chöùc tín duïng khaùc kyù nhaän treân giaáy noäp tieàn vaøo ngaân saùch; + Ñoái vôùi cô sôû kinh doanh noäp thueá baèng tieàn maët thì ngaøy noäp thueá laø ngaøy cô quan kho baïc nhaän tieàn thueá hoaëc cô quan thueá caáp bieân lai thueá. 34


Chöông 2 – VIII. Noäp thueá TNDN Cô sôû kinh doanh thöïc hieän noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp nhö sau (tt): - Cô sôû kinh doanh chöa thöïc hieän ñaày ñuû cheá ñoä keá toaùn, hoùa ñôn, chöùng töø, noäp thueá theo thoâng baùo cuûa cô quan thueá cuøng vôùi thueá giaù trò gia taêng. -Toå chöùc, caù nhaân ôû Vieät Nam chi traû thu nhaäp cho toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi kinh doanh khoâng coù cô sôû thöôøng truù taïi Vieät Nam, coù traùch nhieäm khaáu tröø tieàn thueá thu nhaäp doanh nghieäp vaø noäp vaøo Ngaân saùch Nhaø nöôùc theo thôøi haïn do Boä taøi chính quy ñònh phuø hôïp vôùi töøng ngaønh ngheà kinh doanh, chaäm nhaát khoâng quaù 15 ngaøy, keå töø ngaøy chuyeån traû tieàn cho toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi. - Thôøi haïn noäp tôø khai töï quyeát toaùn thueá TNDN laø 90 ngaøy keå töø ngaøy keát thuùc naêm.

35


Chöông 2 – IX. Doanh nghieäp lieân keát Caùc doanh nghieäp ñöôïc coi laø doanh nghieäp lieân keát khi: (i) Moät doanh nghieäp tham gia tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp vaøo vieäc ñieàu haønh, kieåm soaùt hoaëc goùp voán phaùp ñònh hoaëc voán coå phaàn vaøo moät doanh nghieäp khaùc. (ii) Hai doanh nghieäp cuõng chòu söï ñieàu haønh, kieåm soaùt tröïc tieáp hay giaùn tieáp cuûa moät doanh nghieäp khaùc hoaëc hai doanh nghieäp cuøng coù moät doanh nghieäp khaùc tham gia goùp voán. “Hôïp ñoàng giao dòch khoâng theo giaù thò tröôøng” laø caùc hôïp ñoàng giao dòch, mua baùn bò aûnh höôûng bôûi caùc quan heä thöông maïi khoâng bình thöôøng nhö giao dòch giöõa caùc doanh nghieäp lieân keát maø trong ñoù caùc doanh nghieäp naøy bò raøng buoäc vôùi nhau bôûi nhöõng ñieàu kieän ñöôïc ñöa ra hoaëc aùp ñaët khaùc vôùi nhöõng ñieàu kieän ñöôïc ñöa ra giöõa caùc doanh nghieäp ñoäc laäp. 36


Chöông 2 – X. Thueá TNDN - Moät soá nöôùc ASEAN Nöôùc

Thu nhaäp chòu thueá

Thueá suaát phoå thoâng

Thueá suaát öu ñaõi

Mieãn giaûm thueá

Chuyeån loã

Khaáu hao

Vieät Nam

Thu nhaäp toaøn caàu, ñöôïc tröø thueá ñaõ noäp ôû nöôùc ngoaøi

28% (daàu moû: 50%)

20%, 15%, 10%

Mieãn 4 naêm, giaûm 50% 4 naêm tieáp theo

5 naêm

Ñöôøng thaúng, khoâng vöôït quaù tæ leä qui ñònh

Brunei

Thu nhaäp phaùt sinh taïi Brunei

30%

6 naêm

Ñöôøng thaúng theo tæ leä qui ñònh

Cambodia

Thu nhaäp toaøn caàu

20% (khai thaùc daàu moû: 30%)

5 naêm

Ñöôøng thaúng KH giaûm daàn theo tæ leä qui ñònh

9%

Mieãn 3 – 6 naêm

37


Chöông 2 – X. Thueá TNDN - Moät soá nöôùc ASEAN Nöôùc

Thu nhaäp chòu thueá

Thueá suaát phoå thoâng

Indonesia

Thu nhaäp toaøn caàu, ñöôïc tröø thueá ñaõ noäp ôû nöôùc ngoaøi

Thueá suaát luûy tieán: 10%, 20%, 30%, Daàu khí: 35 – 45%, Khai thaùc moû: 30 – 45%

Malaysia

Thu nhaäp phaùt sinh taïi Malaysia: Ngaân haøng Baûo hieåm, Vaän taûi bieån vaø haøng khoâng tính thueá treân thu nhaäp toaøn caàu vaø ñöôïc tröø thueá ñaõ noäp ôû nöôùc ngoaøi

28%, Daàu khí: 38%

Thueá suaát öu ñaõi

Mieãn giaûm thueá

Chuyeån loã

Khaáu hao

5 – 10 naêm

Moät soá saûn phaåm, ngaønh caàn khuyeán khích, lónh vöïc nghieân cöùu phaùt trieån ñöôïc xeùt mieãn giaûm thueâ’

Khoâng giôùi haïn

38


Chöông 2 – X. Thueá TNDN - Moät soá nöôùc ASEAN Nöôùc

Thu nhaäp chòu thueá

Thueá suaát phoå thoâng

Myanmar

Thu nhaäp toaøn caàu, khoâng ñöôïc tröø thueá ñaõ noäp ôû nöôùc ngoaøi (tröø nhöõng nöôùc kí hieäp ñònh nhö: Malaysia, Singapore, Anh) coâng ty ÑTNN tính treân thu nhaäp phaùt sinh taïi Myanmar

30%

Philippine

Thu nhaäp toaøn caàu, ñöôïc tröø thueá ñaõ noäp ôû nöôùc ngoaøi, coâng ty ÑTNN tính treân thu nhaäp phaùt sinh taïi Philippine

32%

Thueá suaát öu ñaõi

10%, 20% Aùp duïng ñoái vôùi moät soá loaïi thu nhaäp nhaát ñònh cuûa caùc doanh nghieäp ÑTNN

Mieãn giaûm thueá

Chuyeån loã

3 naêm

3 naêm

3 naêm

Khaáu hao

Ñöôøng thaúng giaûm daàn

39


Chöông 2 – X. Thueá TNDN - Moät soá nöôùc ASEAN Nöôùc

Thu nhaäp chòu thueá

Thueá suaát phoå thoâng

Thueá suaát öu ñaõi

Mieãn giaûm thueá

Chuyeån loã

Khaáu hao

Singapore

Thu nhaäp toaøn caàu, ñöôïc tröø thueá ñaõ noäp ôû nöôùc ngoaøi

22% (75% cuûa S$ 10.000 ñaàu tieân vaø 50% cuûa $ 90.000 keá tieáp ñöôïc mieãn thueá)

10%

5 – 20 naêm

Khoâng giôùi haïn

Ñöôøng thaúng, thieát bò kó thuaät cao hoaëc thieát bò kieåm soaùt oâ nhieãm ñöôïc tính heát vaøo chi phí trong naêm phaùt sinh

Thailand

Thu nhaäp toaøn caàu, ñöôïc tröø thueá ñaõ noäp ôû nöôùc ngoaøi

30%

20%, 25%

5 naêm

Baát kì phöông phaùp khaáu hao naøo nhöng khoâng vöôït quaù tæ leä khaáu hao qui ñònh vaø khoâng thay ñoåi tröø khi coù chaáp thuaät cuûa cô quan thueá 40


Chöông 2 – XI. Phöông höôùng hoaøn thieän thueá TNDN Boå sung caùc qui ñònh veà vieäc xaùc ñònh doanh thu, chi phí baûo ñaûm phuø hôïp vôùi thöïc teá kinh doanh; khuyeán khích doanh nghieäp khaáu hao nhanh ñeå ñoåi môùi thieát bò coâng ngheä, taêng khaû naêng caïnh tranh, aùp duïng moät möùc thueá suaát phoå thoâng chung laø 28% sau ñoù giaûm xuoáng coøn 25% vaø möùc thueá öu ñaõi laø 20%, 15%, 10%. Boå sung vaøo thu nhaäp chòu thueá khoaûn thu nhaäp töø chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, chuyeån quyeàn thueâ ñaát. Thoáng nhaát ñieàu kieän, möùc vaø thôøi gian öu ñaõi thueá giöõa doanh nghieäp trong nöôùc vaø doanh nghieäp ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Chuyeån caùc hoä saûn xuaát, kinh doanh caù theå, nhöõng caù nhaân haønh ngheà ñoäc laäp, nhöõng caù nhaân coù taøi saûn cho thueâ sang aùp duïng thueá thu nhaäp caù nhaân. Boû öu ñaõi mieãn, giaûm thueá do thöïc hieän chính saùch xaõ hoäi. 41


Chöông 2 –XII. Toùm taét caùc yù quan troïng - Chi phí hôïp lí - Chi phí khoâng ñöôïc tröø khi xaùc ñònh thu nhaäp chòu thueá - So saùnh thueá thu nhaäp doanh nghieäp trong khoái AFTA - Thueá TNDN ñoái vôùi nhaø thaàu nöôùc ngoaøi - Thueá TNDN ñoái vôùi hoä kinh doanh - Doanh nghieäp lieân keát - Phöông höôùng hoaøn thieän thueá TNDN - Chuyeån loã

42


Chöông 2 –XIII.A Phuï luïc 1 - Tôø khai thueá thu nhaäp doanh nghieäp (Maãu soá 2A/TNDN) - Tôø khai töï quyeát toaùn thueá thu nhaäp doanh nghieäp (Maãu soá 04/TNDN)

43


Chöông 2 – XIII.B Phuï luïc 2 1. Tỷ lệ GTGT (%) và tỷ lệ TNDN (%) tính trên doanh thu làm căn cứ tính thuế GTGT và TNDN phải nộp: Thực hiện Luật thuế GTGT và luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục thuế xây dung tỷ lệ GTGT và tỷ lệ thu nhập doanh nghiệp. Căn cứ vào hướng dẫn của Tổng cục thuế, Cục thuế các tỉnh tiến hành điều tra, xây dựng cụ thể tỷ lệ GTGT và TNDN cho từng ngành nghề, mặt hàng sản xuất kinh doanh phù hợp với từng địa bàn, đảm bảo giữa các vùng trong tỉnh, giữa các vùng giáp gianh với tỉnh bạn hoặc giữa các mặt hàng trong cùng nhóm ngành nghề, không để có khoảng cách chênh lệch lớn, gây thắc mắc trong các hộ kinh doanh. 44


Chöông 2 – XIII.B Phuï luïc 2 2. Biểu tỷ lệ GTGT và tỷ lệ TNCT trên doanh thu (Đang hiện hành theo công văn số 2423 TCT/NV6 ngày 29/6/2001 và công văn số4589TCT/NV6 ngày 25/12/2003 của Tổng cục thuế) Khu vực I: Gồm các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu. Khu vực II: Gồm các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Tây, Ninh Bình, Hà nam, Nam Định, Đồng Nai, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bình Dương, Tây Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Bình Thuận, Ninh Thuận. Khu vực III: Gồm các tỉnh: Thái nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Hoà Bình, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Bình Phước, Yên Bái. 45


Chöông 2 – XIII.B Phuï luïc 2 S T T

Ngành nghề kinh doanh

Tỷ lệ GTGT/doanh thu

Khu vực I

Khu vực Khu vực II III

Tỷ lệ TNDN/doanh thu

Khu vực I

Khu vực II

Khu vực III

I

Ngành sản xuất

1

Khai thác tài nguyên, khoáng sản

40 - 50

35 - 45

30 - 40

8 - 13

7 -12

5 – 10

Riêng: Đánh bắt hảI sản

30 - 40

25 - 35

20 - 30

6 – 11

5 – 11

4–9

2

Sản phẩm cơ khí

20 -30

15 -25

12 -22

7 -12

6 -11

4-9

3

Sản phẩm sản xuất, chế biến khác

25 - 35

20 - 30

16 - 26

9 – 14

8 - 13

6 - 11

4

Gia công các loại

60 -70

55-65

50-60

20-25

19-24

17-22

II Ngành xây dựng 1

Có bao thầu nguyên vật liệu

25 - 35

20 - 30

15 - 25

7 – 12

6 - 11

5 – 10

2

Không bao thầu nguyên vật liệu

40 - 50

35 - 45

30 - 40

15 – 20

13 - 18

10 - 15

46


Chöông 2 – XIII.B Phuï luïc 2 III

Ngành vận tải

30 -40

28 -38

25 -35

10 -15

8 -13

5 -10

IV

Kinh doanh ăn uống

1

Ăn uống cao cấp

50 -60

45 - 55

40 -50

25 -30

22 -27

20 -25

2

Ăn uống bình dân

25 -35

22 -32

20 -30

15 -20

12 17

10 - 15

V

Kinh doanh thương nghiệp

1

Bán các mặt hàng

5-15

4-14

3-13

3-8

2-7

1-6

2

Bán xe máy, vàng, bạc, đá quý

1-6

1-5

1-4

0,5-2,5

0,5-2,5

0,5-2

3

Đại lý hưởng hoa hồng

38-43

35-40

32-37

IV

Kinh doanh dịch vụ

1

Dịch vụ sửa chữa cơ khí

40-50

35-45

32-42

25-30

21-26

19-24

2

Dịch vụ khác Riêng: cho thuê nhà, cửa hàng, tàI sản

50-60 70-80

40-50 65-75

35-45 62-72

25-30 40-45

22-27 35-40

20-25 33-38

3

Môi giới

80-90

75-85

73-83

40-45

35-40

33-38

47


Chöông 2 – XIV. Caâu hoûi Caâu 1: Trong naêm 2004 coâng ty A kyù hôïp ñoàng cho Cty B thueâ nhaø xöôûng, coù thu tieàn tröôùc trong 10 naêm laø 100 trieäu ñoàng. Haõy xaùc ñònh doanh thu vaø chi phí cuûa Cty A ñoái vôùi hoaït ñoäng cho thueâ nhaø trong naêm 2004 ? ( Bieát raèng chi phí hôïp lyù hoaït ñoäng cho thueâ nhaø naêm 2004 laø 5 trieäu ) a/ DT : 10 trieäu, CP : 5 trieäu b/ DT : 100 trieäu, CP : 5 trieäu c/ DT : 100 trieäu, CP : 50 trieäu d/ Caâu a vaø c ñeàu ñuùng

48


Chöông 2 – XIV. Caâu hoûi Caâu 2: DNTN A khi ñaêng kyù quyeàn sôû höõu, quyeàn söû duïng xe oâ toâ ñeå laøm TSCÑ phaûi noäp leä phí tröôùc baï, leä phí tröôùc baï ñöôïc tính vaøo chi phí hôïp lyù naèm trong khoaûn muïc naøo ? a/ Chi phí khaáu hao TSCÑ (phaân boå daàn khi trích khaáu hao) b/ Caùc khoaûn thueá, phí, tieàn thueâ ñaát phaûi noäp coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng SXKD HH, DV c/ Chi phí dòch vuï mua ngoaøi d/ Chi phí khaùc

49


Chöông 2 – XIV. Caâu hoûi Caâu 3: Cô sôû kinh doanh A laø ñoái töôïng noäp thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø. Doanh thu baùn haøng ( bao goàm thueá GTGT 10% ) : 110.000 ñoàng; Doanh thu ñeå tính thu nhaäp chòu thueá thu nhaäp laø : a/ 110.000 ñ b/ 100.000 ñ c/ a, b sai

50


Chöông 2 – XIV. Caâu hoûi Caâu 4: Caùc khoaûn naøo sau ñaây khoâng phaûi laø chi phí hôïp lyù: a/ Khaáu hao taøi saûn coá ñònh b/ Caùc khoaûn thueá, phí, tieàn thueâ ñaát coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh c/ Tieàn löông, tieàn coâng cuûa chuû doanh nghieäp tö nhaân d/ Tieàn löông , tieàn coâng traû cho ngöôøi lao ñoäng

51


Chöông 2 – XIV. Caâu hoûi Caâu 5: Vaên phoøng ñaïi dieän cuûa Cty daàu khí nöôùc ngoaøi ôû VN khoâng tieán haønh hoaït ñoäng kinh doanh phaûi noäp thueá TNDN theo thueá suaát laø : a/ 28% b/ 32% c/ 28% ñeán 50% d/ Khoâng phaûi noäp thueá

52


Chöông 2 – XIV. Caâu hoûi Caâu 6: Thôøi haïn noäp tôø khai quyeát toaùn thueá TNDN keå töø ngaøy keát thuùc naêm hoaëc keå töø ngaøy ngöng hoaït ñoäng a/ Tröôùc ngaøy 31/01 naêm sau cho naêm tröôùc. b/ Tröôùc ngaøy 15/02 naêm sau cho naêm tröôùc. c/ Trong thôøi haïn 90 ngaøy keå töø ngaøy keát thuùc naêm. d/ Tröôùc ngaøy 28/02 naêm sau cho naêm tröôùc.

53


Chöông 2 – XIV. Caâu hoûi Caâu 7: Coâng ty A coù doanh thu tính thueá caû naêm 15.000 trieäu vaø chi phí hôïp lyù caû naêm 10.000 trieäu. Coâng ty A coù chi nhaùnh ôû Singapore, doanh thu tính thueá caû naêm 1.500 trieäu, chi phí hôïp lyù caû naêm 500 trieäu (theo baûng keâ döôùi ñaây). Thueá suaát thueá TNDN ôû Singapore laø 20%, sau khi noäp thueá TNDN ôû Singapore, chi nhaùnh chuyeån thu nhaäp veà nöôùc. Thueá suaát 28% 20% Toång coäng Doanh thu 15.000 1.500 16.500 Chi phí hôïp lyù 10.000 500 10.500 Thu nhaäp chòu thueá 5.000 1.000 6.000 Yeâu caàu: Xaùc ñònh thueá TNDN coâng ty A phaûi noäp taïi Vieät Nam: a/ 5.000 Tr x 28% b/ 6.000 Tr x 28% c/ 5.800 Tr x 28% d/ a, b, c sai.

54


Chöông 2 – XIV. Caâu hoûi Caâu 8: Doanh thu tính thueá ñoái vôùi chuyeån quyeàn söû duïng ñaát 1.700 trieäu. Toaøn boä chi phí coù lieân quan ñeán chuyeån quyeàn söû duïng ñaát 500 trieäu. Yeâu caàu: Xaùc ñònh thueá TNDN phaûi noäp a/ (1.700 Tr – 500 Tr) x 28% b/ (1.700 Tr – 500 Tr) x 28% vaø thueá luõy tieán treân thu nhaäp coøn laïi c/ a, b sai

55


Chöông 2 – XIV. Caâu hoûi Caâu 9: Doanh nghieäp A kyù hôïp ñoàng vôùi nhaø thaàu nöôùc ngoaøi B cung caáp dòch vuï giaùm saùt khoái löôïng xaây döïng, doanh thu theo hôïp ñoàng laø 300.000 USD Net (chöa bao goàm thueá). Ngoaøi rabeân Vieät Nam laø Doanh nghieäp A thu xeáp choã ôû vaø laøm vieäc cho nhaân vieân quaûn lyù nhaø thaàu nöôùc ngoaøi vôùi giaù trò 23.000 USD. Theo hôïp ñoàng, beân Vieät Nam laø doanh nghieäp A chòu traùch nhieäm traû thueá TNDN vaø thueá GTGT. Yeâu caàu: Xaùc ñònh thueá GTGT vaø thueá TNDN nhaø thaàu nöôùc ngoaøi doanh nghieäp A phaûi noäp thay nhaø thaàu B? Bieát raèng tæ leä thueá TNDN laø 5%. 56


Chöông 2 – XIV. Caâu hoûi Caâu 10: Thu nhaäp do cô sôû kinh doanh trong nöôùc nhaän goùp voán coå phaàn, lieân doanh, lieân keát kinh teá chia cho (sau khi ñaõ noäp thueá) thì ñöôïc tính thueá TNDN nhö theá naøo? Ví duï: Cty A ôû TP.HCM lieân keát Cty B ôû Caàn Thô, goùp voán 500 trñ. Cuoái naêm, coù thu nhaäp do lieân keát laø 300 trñ, ñaõ noäp thueá ôû Caàn Thô: 300 trñ x 28% = 84 trñ. Thu nhaäp sau khi noäp thueá: 300 trñ – 84 trñ = 216 trñ ñöôïc chia ñeàu cho 2 beân goùp voán: 216 trñ / 2 = 108 trñ. Cty A ôû TP.HCM coù thu nhaäp 2.000 trñ, phaûi noäp thueá TNDN laø: a. 28% x 2.000 trñ. b. 28% x (2.000 trñ + 108 trñ) c. a vaø b sai. 57


Chöông 2 – XIV. Caâu hoûi Caâu 11: Cô quan thueá coù quyeàn truy thu thueá trong bao nhieâu naêm ñoái vôùi tröôøng hôïp nhaàm laãn veà thueá, khai man hoaëc troán laäu thueá?

58


CHÖÔNG 3 – THUEÁ THU NHAÄP ÑOÁI VÔÙI NGÖÔØI COÙ THU NHAÄP CAO I. II. III.

KHAÙI QUAÙT THU NHAÄP CHÒU THUEÁ CAÙC KHOAÛN THU NHAÄP KHOÂNG CHÒU THUEÁ THU NHAÄP IV. ÑOÁI TÖÔÏNG CÖ TRUÙ VAØ KHOÂNG CÖ TRUÙ V. BIEÅU THUEÁ VI. ÑAÊNG KYÙ, KEÂ KHAI, QUYEÁT TOAÙN THUEÁ VII. THOAÙI TRAÛ THUEÁ VIII. PHÖÔNG HÖÔÙNG HOAØN THIEÄN THUEÁ TN CAO IX. TOÙM TAÉT CAÙC YÙ QUAN TROÏNG X. PHUÏ LUÏC XI. CAÂU HOÛI 59


Chöông 3 – I. Khaùi quaùt - Thueá thu nhaäp ñoái vôùi ngöôøi coù thu nhaäp cao laø loaïi thueá tröïc thu, ñaùnh vaøo phaàn thu nhaäp thöôøng xuyeân vaø khoâng thöôøng xuyeân cuûa caù nhaân. - Goùp phaàn thöïc hieän coâng baèng xaõ hoäi, aùp duïng thueá thu nhaäp ñoái vôùi nhöõng ngöôøi coù thu nhaäp cao nhaèm ñieàu tieát bôùt moät phaàn thu nhaäp ñeå thöïc hieän coâng taùc an sinh xaõ hoäi cho nhöõng ngöôøi khoâng coù thu nhaäp hoaëc thu nhaäp quaù thaáp.

60


Chöông 3 – II. Thu nhaäp chòu thueá 1. Thu nhaäp thöôøng xuyeân döôùi caùc hình thöùc: tieàn löông, tieàn coâng, caùc khoaûn phuï caáp, tieàn thöôûng; caùc khoaûn thu nhaäp töø dòch vuï khoa hoïc, kyõ thuaät, tieàn baûng quyeàn söû duïng saùng cheá, nhaõn hieäu, dòch vuï tin hoïc, dòch vuï tö vaán, ñaøo taïo, dòch vuï ñaïi lyù; thu nhaäp veà tieàn nhuaän buùt; hoa hoàng moâi giôùi; caùc khoaûn thu nhaäp ngoaøi tieàn löông, tieàn coâng do tham gia hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh, dòch vuï khoâng thuoäc ñoái töôïng noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp;

61


Chöông 3 – II. Thu nhaäp chòu thueá 2. Thu nhaäp khoâng thöôøng xuyeân döôùi caùc hình thöùc : a. Chuyeån giao coâng ngheä, tröø tröôøng hôïp bieáu, taëng b. Truùng thöôûng xoå soá. 3.Taïm thôøi chöa thu thueá ñoái vôùi caùc khoaûn thu nhaäp veà laõi tieàn göûi ngaân haøng, laõi tieàn göûi tieát kieäm. Laõi mua tín phieáu, traùi phieáu, kyø phieáu, coå phieáu.

62


Chöông 3 – III. Caùc khoaûn thu nhaäp khoâng chòu thueá thu nhaäp 1. Phuï caáp löu ñoäng : phuï caáp ñoäc haïi, nguy hieåm; phuï caáp khu vöïc; phuï caáp thaâm nieân ñoái vôùi löïc löôïng vuõ trang, haûi quan vaø cô yeáu; phuï caáp chöùc vuï, phuï caáp traùch nhieäm ñoái vôùi caùn boä, coâng chöùc; phuï caáp ñaëc bieät ñoái vôùi moät soá ñaûo xa vaø vuøng bieân giôùi coù ñieàu kieän sinh hoaït ñaëc bieät khoù khaên; phuï caáp thu huùt; tieàn coâng taùc phí; tieàn aên ñònh löôïng, phuï caáp ñaëc thuø cuûa moät soá ngaønh, ngheà theo cheá ñoä Nhaø nöôùc quy ñònh; caùc khoaûn phuï caáp khaùc töø ngaân saùch nhaø nöôùc; 2. Tieàn thöôûng veà caûi tieán kyõ thuaät, saùng cheá phaùt minh, caùc giaûi thöôûng quoác gia, quoác teá, tieàn thöôûng keøm theo caùc danh hieäu ñöôïc Nhaø nöôùc phong taëng; tieàn thöôûng hoaëc cheá ñoä ñaõi ngoä khaùc töø ngaân saùch nhaø nöôùc (caâu hoûi soá 1);

63


Chöông 3 – III. Caùc khoaûn thu nhaäp khoâng chòu thueá thu nhaäp 3. Tieàn trôï caáp xaõ hoäi, boài thöôøng baûo hieåm, trôï caáp thoâi vieäc, trôï caáp maát vieäc laøm, trôï caáp ñieàu ñoäng veà cô sôû saûn xuaát theo quy ñònh cuûa phaùp luaät; 4. Tieàn noäp baûo hieåm xaõ hoäi, baûo hieåm y teá töø tieàn löông, tieàn coâng theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. 5. Ca syõ, caàu thuû boùng ñaù, vaän ñoäng vieân chuyeân nghieäp ñöôïc tröø 25% thu nhaäp khi xaùc ñònh thu nhaäp chòu thueá. 6. Thu nhaäp cuûa chuû hoä kinh doanh caù theå thuoäc dieän chòu thueá thu nhaäp doanh nghieäp. 7. Caùc khoaûn lôïi ích ñöôïc höôûng nhö chi phí ñaøo taïo, chi veù maùy bay veà pheùp, hoïc phí cho con ngöôøi nöôùc ngoaøi doanh nghieäp traû tröïc tieáp cho cô sôû giaùo duïc taïi Vieät Nam thuoäc caùc caáp giaùo duïc töø maàm non ñeán trung hoïc phoå thoâng. 64


Chöông 3 – IV. Ñoái töôïng cö truù vaø khoâng cö truù A. Cö truù: 1. Ngöôøi nöôùc ngoaøi ñöôïc coi laø cö truù taïi Vieät Nam neáu ôû taïi Vieät Nam töø 183 ngaøy trôû leân tính cho 12 thaùng keå töø khi ñeán Vieät Nam; ñöôïc coi laø khoâng cö truù neáu ôû taïi Vieät Nam döôùi 183 ngaøy (caâu hoûi soá 4). 2. Phuï caáp nhaø = 15% x toång thu nhaäp chòu thueá (caâu hoûi soá 3) neáu chi traû tieàn maët, tieàn nhaø tính vaøo thu nhaäp 100%. 3. Ñoái vôùi ngöôøi Vieät Nam, vöøa coù thu nhaäp ôû Vieät Nam vöøa coù thu nhaäp ôû nöôùc ngoaøi thì thueá suaát aùp duïng ñoái vôùi thôøi gian ôû trong nöôùc theo bieåu thueá ñoái vôùi ngöôøi Vieät Nam, thôøi gian ôû nöôùc ngoaøi theo bieåu thueá ñoái vôùi ngöôøi nöôùc ngoaøi (caâu hoûi soá 9) 4. Thöïc hieän khaáu tröø 10% treân toång thu nhaäp ñoái vôùi caùc khoaûn chi traû cho caù nhaân coù thu nhaäp töø 500.000 ñ/laàn B. Khoâng cö truù: Thu nhaäp chòu thueá phaùt sinh ôû Vieät Nam, khoâng phaân bieät nôi nhaän thu nhaäp ôû Vieät Nam hay ôû nöôùc ngoaøi keå caû tröôøng hôïp khoâng hieän dieän nhöng coù thu nhaäp ôû Vieät Nam. 65


Chöông 3 – V. Bieåu thueá A. Ngöôøi Vieät Nam Ñôn vò tính : 1.000 ñ Baäc Thu nhaäp bình quaân Thueá suaát (thaùng / ngöôøi) (%) 1 Ñeán 5.000 0 2 Treân 5.000 ñeán 15.000 10 3 Treân 15.000 ñeán 25.000 20 4 Treân 25.000 ñeán 40.000 30 5 Treân 40.000 40

66


Chöông 3 – V. Bieåu thueá B. Ngöôøi nöôùc ngoaøi Ñôn vò tính : 1.000 ñ Baäc Thu nhaäp bình quaân Thueá suaát (thaùng / ngöôøi) (%) 1 Ñeán 8.000 0 2 Treân 8.000 ñeán 20.000 10 3 Treân 20.000 ñeán 50.000 20 4 Treân 50.000 ñeán 80.000 30 5 Treân 80.000 40 - Ñoái vôùi ngöôøi nöôùc ngoaøi khoâng cö truù, aùp duïng thueá suaát 25% tính treân thu nhaäp chòu thueá phaùt sinh taïi Vieät Nam 67


Chöông 3 – V. Bieåu thueá C. Thueá suaát thu nhaäp khoâng thöôøng xuyeân (caâu hoûi soá 5) - Thu nhaäp veà chuyeån giao coâng ngheä treân 15.000.000 ñoàng/laàn ñöôïc tính theo thueá suaát 5% toång soá thu nhaäp. - Thu nhaäp veà truùng thöôûng xoå soá treân 15.000.000 ñoàng/laàn ñöôïc tính theo thueá suaát 10% toång soá thu nhaäp (caâu hoûi soá 6).

68


Chöông 3 – V. Bieåu thueá D. Thu nhaäp khoâng coù thueá (NET) Ñoái vôùi ngöôøi nöôùc ngoaøi cö tröù taïi Vieät Nam vaø coâng daân Vieät Nam ñi coâng taùc lao ñoäng taïi nöôùc ngoaøi Thu nhaäp khoâng coù thueá (NET) Treân 8.000 ñeán 18.800 Treân 18.800 ñeán 42.800 Treân 42.800 ñeán 63.800 Treân 63.800

Ñôn vò tính: 1.000 ñ Thu nhaäp coù thueá NET − 800 0 ,9

NET − 2.800 0,8 NET − 7.800 0,7 NET − 15.800 0,6

69


Chöông 3 – VI. Ñaêng kyù, keâ khai, quyeát toaùn thueá 1. Ñaêng kyù thueá: Moïi caù nhaân coù thu nhaäp thöôøng xuyeân ñeán möùc chòu thueá ñeàu phaûi ñaêng kyù noäp thueá vaø nhaän maõ soá thueá: - Caùc caù nhaân noäp thueá thoâng qua cô quan chi traû thu nhaäp thì noäp tôø khai ñaêng kyù thueá cho cô quan chi traû thu nhaäp ñeå cô quan naøy toång hôïp vaø noäp cho cô quan thueá tröïc tieáp quaûn lyù, treân cô sôû ñoù seõ ñöôïc caáp maõ soá thueá cho töøng caù nhaân; - Ñoái vôùi caùc caù nhaân tröïc tieáp noäp thueá thu nhaäp cao cho cô quan thueá thì noäp tôø khai ñaêng kyù ñeå ñöôïc caáp maõ soá thueá; Moãi caù nhaân chæ phaûi ñaêng kyù ñeå ñöôïc caáp maõ soá thueá thu nhaäp moät laàn vaø ñöôïc caáp moät maõ soá thueá duy nhaát. Neáu cuøng moät luùc noäp thueá thu nhaäp cao qua nhieàu toå chöùc chi traû thì thöïc hieän ñaêng kyù thueá taïi moät ñôn vò chi traû thuaän lôïi nhaát ñeå ñöôïc caáp maõ soá thueá sau ñoù phaûi thoâng baùo maõ soá thueá cuûa caù nhaân vôùi caùc cô quan chi traû khaùc ñeå theo doõi. 70


Chöông 3 – VI. Ñaêng kyù, keâ khai, quyeát toaùn thueá 2. Keâ khai, noäp thueá: Caù nhaân coù thu nhaäp chòu thueá chuû ñoäng khai baùo veà thu nhaäp vôùi cô quan chi traû thu nhaäp hoaëc cô quan thueá taïi ñòa phöông nôi laøm vieäc. Cô quan chi traû thu nhaäp coù traùch nhieäm khaáu tröø vaø noäp thueá thu nhaäp thöôøng xuyeân thay cho töøng caù nhaân, haøng thaùng laäp tôø khai noäp thueá theo soá ñaõ taïm khaáu tröø; Thu nhaäp khoâng thöôøng xuyeân keâ khai vaø noäp theo töøng laàn phaùt sinh. Toå chöùc, caù nhaân chi traû thu nhaäp coù traùch nhieäm khaáu tröø tieàn thueá thu nhaäp ñeå noäp thueá tröôùc khi chi traû thu nhaäp (caâu hoûi soá 10). 71


Chöông 3 – VI. Ñaêng kyù, keâ khai, quyeát toaùn thueá 3. Quyeát toaùn thueá: Thueá thu nhaäp cao ñoái vôùi thu nhaäp thöôøng xuyeân ñöôïc quyeát toaùn theo naêm döông lòch. Cuoái naêm hoaëc sau khi heát haïn hôïp ñoàng, caù nhaân toång hôïp taát ca caùc nguoàn thu nhaäp trong naêm, thöïc hieän keâ khai thueá thu nhaäp vaø noäp tôø khai quyeát toaùn thueá cho cô quan chi traû thu nhaäp neáu chæ nhaän thu nhaäp ôû moät nôi. Neáu trong cuøng thôøi gian cuûa naêm ñoàng thôøi laøm vieäc vaø coù thu nhaäp töø nhieàu nôi thì caù nhaân ngöôøi noäp thueá phaûi toång hôïp, keâ khai quyeát toaùn taïi nôi coù thu nhaäp oån ñònh hoaëc nôi noäp tôø khai vaø thöïc hieän quyeát toaùn thueá vôùi cô quan thueá (caâu hoûi soá 7). Cô quan chi traû thu nhaäp hoaëc ñoái töôïng noäp thueá tính soá thueá phaûi noäp treân tôø khai caù nhaân, ñoái chieáu vôùi soá ñaõ noäp ñeå xaùc ñònh soá thueá thieáu phaûi noäp theâm hoaëc soá thueá noäp thöøa ñöôïc tröø vaøo soá phaûi noäp cuûa kyø sau hoaëc hoaøn laïi vaø laäp baûng toång hôïp quyeát toaùn thueá. Cô quan chi traû thu nhaäp caù nhaân thöïc hieän quyeát toaùn thueá chaäm nhaát khoâng quaù ngaøy 28/2 naêm sau hoaëc 30 ngaøy keå töø khi heát haïn hôïp ñoàng. 72


Chöông 3 – VII. Thoaùi traû thueá (Xem maãu 15/TNTX)

73


Chöông 3 – VIII. Phöông höôùng hoaøn thieän Treân cô sôû Phaùp leänh Thueá thu nhaäp ñoái vôùi ngöôøi coù thu nhaäp cao naâng leân thaønh Luaät Thueá thu nhaäp caù nhaân vaø seõ boå sung, söûa ñoåi nhö sau: - Môû roäng ñoái töôïng noäp thueá treân cô sôû boå sung theâm thu nhaäp cuûa hoä kinh doanh, nhöõng ngöôøi haønh ngheà ñoäc laäp, nhöõng ngöôøi coù taøi saûn cho thueâ, nhöõng ngöôøi coù thu nhaäp töø cho vay voán, töø laõi coå phaàn vaø môû roäng baèng caùch haï khôûi ñieåm chòu thueá vaø thueá suaát. - Cho pheùp khaáu tröø nhöõng chi phí taïo ra thu nhaäp nhö chi phí kinh doanh cuûa hoä kinh doanh, chi phí cuûa ngöôøi chuyeån quyeàn söû duïng ñaát, chi phí chieát tröø gia caûnh ñoái vôùi ngöôøi coù thu nhaäp töø tieàn löông, tieàn coâng … thu nhaäp coøn laïi khi tröø chi phí phaûi noäp thueá. - Bieåu thueá ñöôïc xaùc ñònh theo möùc luõy tieán töøng phaàn nhöng toång möùc ñieàu tieát khoaûng 30% toång thu nhaäp haøng naêm cuûa caù nhaân. Möùc ñieàu tieát naøy cao hôn möùc ñieàu tieát ñoái vôùi thueá TNDN theå hieän chính saùch öu ñaõi ñoái vôùi phaùt trieån saûn xuaát, kinh doanh vaø ñoøi hoûi caùc caù nhaân trong xaõ hoäi phaûi tieát kieäm chi tieâu, ñoùng goùp xaây döïng Toå quoác. - Trong thôøi gian ñaàu, thu heïp daàn khoaûng caùch thu nhaäp khôûi ñieåm chòu thueá giöõa ngöôøi trong nöôùc vaø ngöôøi nöôùc ngoaøi, tieán tôùi thoáng nhaát möùc khôûi ñieåm chòu thueá vaøo nhöõng naêm cuoái thaäp kæ. - Phöông phaùp thu thöïc hieän khaáu tröø taïi nguoàn, quyeát toaùn theo naêm 74


Chöông 3 – IX. Toùm taét caùc yù quan troïng - Thu nhaäp khoâng thöôøng xuyeân - Thu nhaäp khoâng chòu thueá - Thueá suaát luõy tieán töøng phaàn - Thueá suaát thu nhaäp khoâng thöôøng xuyeân - Thu nhaäp khoâng coù thueá (NET) - Thu nhaäp baèng hieän vaät

75


Chöông 3 – X. Phuï luïc - Tôø khai haøng thaùng (Maãu soá 3a/TNTX) - Tôø khai quyeát toaùn (Maãu soá 10/TNTX) - Thoaùi traû thueá (Maãu soá 15TNTX)

76


Chöông 3 – XI. Caâu hoûi Caâu 1 : Ngöôøi lao ñoäng A laøm vieäc trong coâng ty X trong thaùng coù phaùt sinh caùc khoaûn thu nhaäp sau : - Tieàn löông: 5.500.000 ñ - Tieàn thöôûng thaùng: 1.000.000 ñ - Thu nhaäp veà quaø bieáu, quaø taëng töø nöôùc ngoaøi gôûi veà: 1.000.000 ñ Haõy xaùc ñònh thu nhaäp chòu thueá thu nhaäp thöôøng xuyeân haøng thaùng cuûa ngöôøi lao ñoäng a/ 7.500.000 ñ b/ 6.500.000 ñ c/ 5.500.000 ñ 77


Chöông 3 – XI. Caâu hoûi Caâu 2 : OÂng A truùng thöôûng xoå soá laø : 35.000.000 ñ Trong ñoù : - 1 veù truùng : 25.000.000 ñ - 1 veù truùng : 10.000.000 ñ Haõy tính thueá Thu nhaäp khoâng thöôøng xuyeân phaûi noäp cuûa A? a/ 3.500.000 ñ b/ 2.500.000 ñ c/ (35.000 ñ – 15.000 ñ) x 10% d/ (25.000 ñ – 15.000 ñ) x 10%

78


Chöông 3 – XI. Caâu hoûi Caâu 3 : Moät ngöôøi nöôùc ngoaøi laøm vieäc taïi VN, löông cô baûn laø 10 trieäu ñoàng, Cty traû cho caù nhaân 2 trieäu ñoàng tieàn nhaø moãi thaùng baèng tieàn maët. Soá tieàn nhaø phaûi chòu thueá TNCN taïi VN laø : a/ 1,5 trieäu ñoàng b/ 3 trieäu c/ 2 trieäu ñoàng d/ Khoâng phaûi chòu thueá treân khoaûn tieàn nhaø naøy

79


Chöông 3 – XI. Caâu hoûi Caâu 4 : Soá ngaøy cö truù cuûa ngöôøi NN taïi VN laø bao nhieâu ngaøy trong naêm tính thueá thì thueá suaát TNCN seõ ñöôïc tính theo möùc thueá luyõ tieán töøng phaàn ? a/ Töø 183 ngaøy trôû leân b/ Döôùi 30 ngaøy c/ Töø 31 ngaøy ñeán 183 ngaøy d/ c, b ñeàu ñuùng

80


Chöông 3 – XI. Caâu hoûi Caâu 5 : Thueá thu nhaäp khoâng thöôøng xuyeân ñoái vôùi ngöôøi coù thu nhaäp cao ñöôïc xaây döïng treân caên baûn thueá suaát sau : a/ Thueá suaát nhaát ñònh b/ Thueá suaát luyõ tieán töøng phaàn c/ Thueá suaát luyõ tieán toaøn phaàn d/ AÙp duïng caû a, b, c

81


Chöông 3 – XI. Caâu hoûi Caâu 6 : OÂng A truùng thöôûng xoå soá kieán thieát moät laàn laø 50 trieäu ñoàng. Cty xoå soá kieán thieát khaáu tröø thueá thu nhaäp : a/ Tính theo bieåu thöùc luyõ tieán töøng phaàn 0% ñeán 30% b/ Tính theo tyû leä thoáng nhaát laø 10% treân toång soá thu nhaäp, nhö sau: 50.000.000 x 10% c/ Tính theo tyû leä thoáng nhaát laø 10% treân möùc khôûi ñieåm 15.000.000 ñ/ laàn, nhö sau: ( 50.000.000ñ – 15.000.000ñ ) x 10% d/ a, b, c ñeàu sai

82


Chöông 3 – XI. Caâu hoûi Caâu 7: OÂng A laøm vieäc ôû nhieàu nôi trong thôøi gian khaùc nhau cuûa moät naêm thì thueá thu nhaäp haøng thaùng vaø heát naêm cuûa oâng A phaûi keâ khai nhö theá naøo vaø taïi ñaâu? Caâu 8: OÂng A chuû hoä kinh doanh caù theå ngaønh aên uoáng ôû Q3 TP.HCM coù thu nhaäp haøng thaùng laø 25 trieäu oâng A khoâng bieát mình phaûi khai noäp thueá gì? Baïn haõy giaûi thích cho oâng A bieát, oâng ta phaûi khai noäp thueá gì? Thueá phaûi noäp laø bao nhieâu?

83


Chöông 3 – XI. Caâu hoûi Caâu 9: Coâng daân Vieät Nam lao ñoäng, coâng taùc ôû nöôùc ngoaøi, ñaõ noäp thueá thu nhaäp (treân tieàn löông) ôû nöôùc ngoaøi vaø coù chöùng töø noäp thueá ôû nöôùc ñoù khi veà Vieät Nam coù phaûi khai phaàn thu nhaäp ôû nöôùc ngoaøi? Soá thueá ñaõ noäp ôû nöôùc ngoaøi ñöôïc cô quan thueá ôû Vieät Nam xöû lyù nhö theá naøo? Caâu 10: Baïn truùng thöôûng xoå soá khuyeán maïi moät chieác xe gaén maùy Honda trò giaù 25 trieäu. Baïn coù phaûi chòu thueá thu nhaäp? Loaïi thu nhaäp naøo? Khai noäp thueá nhö theá naøo?

84


Chöông 3 – XI. Caâu hoûi Caâu 11: a. Xaùc ñònh thueá thu nhaäp cao ñoái vôùi ngöôøi nöôùc ngoaøi cuûa 2 lao ñoäng A vaø B. b. Xaùc ñònh thueá thu nhaäp cao cuûa A vaø B tröôøng hôïp tieàn löông khoâng bao goàm thueá (löông net) Ghi chuù: Tæ giaù: 16.000 ñ/USD A Thôøi gian hieän dieän > 183 ngaøy ôû Vieät Nam Tieàn löông 2.000 USD Tieàn nhaø 1.000 USD (nhaän tieàn maët) Tieàn aên ñònh löôïng 500 USD (nhaän tieàn maët)

B < 100 ngaøy 2.000 USD 1.000 USD (traû tröïc tieáp cho chuû nhaø) 500 USD (nhaän tieàn maët) 85


CHÖÔNG 4 – THUEÁ GIAÙ TRÒ GIA TAÊNG I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII.

KHAÙI QUAÙT ÖU ÑIEÅM CUÛA THUEÁ GTGT THUEÁ GTGT ÑOÁI VÔÙI MOÄT SOÁÁ LÓNH VÖÏC KHAÙC ÑOÁI TÖÔÏNG NOÄP THUEÁ ÑOÁI TÖÔÏNG CHÒU THUEÁ CAÊN CÖÙ TÍNH THUEÁ THUEÁ SUAÁT ÔÛ MOÄT SOÁ QUOÁC GIA ÑANG PHAÙT TRIEÅN PHÖÔNG PHAÙP TÍNH THUEÁ GTGT HOAØN THIEÄN LUAÄT THUEÁ GTGT HOAØN THUEÁ GTGT TOÙM TAÉT CAÙC YÙ QUAN TROÏNG PHUÏ LUÏC CAÂU HOÛI 86


Chöông 4 – I. Khaùi quaùt - Thueá GTGT laø thueá giaùn thu. - Thueá GTGT thu treân dieän roäng: Thueá tính treân khoaûn giaù trò taêng theâm vaø ñöôïc theå hieän treân hoùa ñôn. - Thueá GTGT khoâng thu truøng nhö thueá doanh thu (Thueá doanh thu khoâng theå hieän treân hoùa ñôn). - Thueá GTGT baûo hoä haøng hoùa saûn xuaát trong nöôùc (do thu ôû khaâu nhaäp khaåu). - Thueá GTGT kích thích xuaát khaåu (thueá suaát 0% ñöôïc hoaøn thueá GTGT ñaõ noäp ôû caùc ñaàu vaøo tröôùc). - Thueá GTGT khoâng phaûi laø khoaûn chi phí (ngoaïi tröø tröôøng hôïp caùc nhaø cung caáp haøng hoùa vaø dòch vuï theo phöông phaùp tröïc tieáp) do ñoù khoâng aûnh höôûng ñeán keát quaû kinh doanh cuûa doanh nghieäp. 87


Chöông 4 – II. Öu ñieåm cuûa thueá GTGT so vôùi caùc loaïi thueá doanh thu Öu ñieåm thöù nhaát: ñaëc tính trung laäp cuûa thueá naøy ñoái vôùi caùc quy trình saûn xuaát, kinh doanh khaùc nhau thoâng qua vieäc xoùa boû ñöôïc vaán ñeà thueá ñaùnh choàng leân thueá (thueá keùp). Öu ñieåm thöù hai: thueá GTGT ít mang laïi phaûn öùng naëng neà veà phía ngöôøi chòu thueá laãn ngöôøi noäp thueá, bôûi ñaùnh thueá theo phöông phaùp naøy, döôùi hình thöùc moät loaïi thueá giaùn thu maø ngöôøi noäp thueá khoâng phaûi laø ngöôøi chòu thueá ñöôïc toång keát laø moät caùch ñaùnh thueá khoân ngoan tieän lôïi. Öu ñieåm thöù ba: thueá GTGT deå haønh thu vì gaùnh naëng cuûa thueá ñöôïc chuyeån qua töøng coâng ñoaïn ñeå cuoái cuøng quy vaøo ngöôøi tieâu thuï saûn phaåm. 88


Chöông 4 – II. Öu ñieåm cuûa thueá GTGT so vôùi caùc loaïi thueá doanh thu (tt) Öu ñieåm thöù tö: thueá GTGT laø söï ñôn giaûn trong coâng taùc quaûn lyù thu thueá. Thaät vaäy, chính ngöôøi noäp thueá seõ töï mình xaùc ñònh soá thueá vaø noäp tröïc tieáp cho cô quan thueá. Öu ñieåm thöù naêm: thueá GTGT laø loaïi thueá trung tính ñoái vôùi möùc ñoä daøi ngaén cuûa quy trình saûn xuaát vaø phaân phoái, nhöng laïi khoâng trung tính veà maët kinh teá do coù taùc ñoäng tích cöïc ñoái vôùi söï phaùt trieån kinh teá, vì theá thueá GTGT coù öu ñieåm khuyeán khích caùc nghieäp vuï ñaàu tö xuaát khaåu. Öu ñieåm thöù saùu: thueá GTGT ñöôïc chaáp nhaän töông ñoái deã daøng vaø ít coù tröôøng hôïp gian laän, ngoaïi tröø khu vöïc doanh nghieäp coù quy moâ hoaït ñoäng nhoû vaø khu vöïc cung öùng dòch vuï, khu vöïc coù nhieàu hoaït ñoäng ngaàm khoâng khai baùo. 89


Chöông 4 – III. Thueá GTGT ñoái vôùi moät soá lónh vöïc khaùc 1. Ñoái vôùi hoaït ñoäng xuaát khaåu Thueá GTGT ñöôïc aùp duïng ôû caùc nöôùc treân theá giôùi ñeàu daønh cho caùc hoaït ñoäng xuaát khaåu söï öu ñaõi: caùc hoaït ñoäng naøy thöôøng ñöôïc quy ñònh phaûi chòu thueá suaát 0%. Trong tröôøng hôïp thueá GTGT thay theá cho moät loaïi thueá doanh thu seõ coù taùc ñoäng caûi thieän caùn caân thanh toaùn thoâng qua vieäc khuyeán khích hoaït ñoäng xuaát khaåu. 2. Ñoái vôùi thöïc phaåm: Phaàn lôùn caùc nöôùc thöôøng mieãn thueá GTGT ñoái vôùi thöïc phaåm (tröø moät soá nöôùc thuoäc Lieân minh chaâu Aâu) chuû yeáu.

90


Chöông 4 – III. Thueá GTGT ñoái vôùi moät soá lónh vöïc khaùc (tt) 3. Ñoái vôùi tö lieäu saûn xuaát: Nhieàu nöôùc ñaõ cho pheùp khaáu tröø vaø boài hoaøn ngay toaøn boä soá thueá phaûi traû töø vieäc mua caùc tö lieäu saûn xuaát (capital goods). Ñieàu naøy ñaõ taïo moät taùc ñoäng tích cöïc ñoái vôùi ñaàu tö. 4. Ñoái vôùi caùc dòch vuï taøi chính: Nhieàu nöôùc Chaâu aâu mieãn thueá GTGT ñoái vôùi caùc dòch vuï taøi chính. Lyù do maø hoï ñöa ra laø: raát khoù xaùc ñònh ñöôïc trò giaù gia taêng cuûa dòch vuï naøy.

91


Chöông 4 – IV. Ñoái töôïng noäp thueá Laø caùc toå chöùc, caù nhaân coù saûn xuaát, kinh doanh haøng hoùa dòch vuï chòu thueá GTGT vaø caùc toå chöùc caù nhaân khaùc coù nhaäp khaåu haøng hoùa mua dòch vuï töø nöôùc ngoaøi chòu thueá GTGT.

Chöông 4 – V. Ñoái töôïng chòu thueá Ñoái töôïng chòu thueá GTGT laø haøng hoùa, dòch vuï duøng cho saûn xuaát, kinh doanh vaø tieâu duøng taïi Vieät Nam (bao goàm caû haøng hoùa, dòch vuï mua cuûa toå chöùc, caù nhaân ôû nöôùc ngoaøi), tröø caùc ñoái töôïng khoâng chòu thueá. 92


Chöông 4 – VI. Caên cöù tính thueá 1. Ñoái vôùi haøng hoùa, dòch vuï (kinh doanh, saûn xuaát): giaù baùn chöa coù thueá GTGT 2. Ñoái vôùi haøng hoùa nhaäp khaåu: Giaù tính thueá haøng nhaäp khaåu (CIF) + Thueá nhaäp khaåu + Thueá TTÑB 3. Ñoái vôùi haøng hoùa, dòch vuï chòu thueá TTÑB laø giaù baùn ñaõ coù thueá TTÑB nhöng chöa coù thueá GTGT

93


Chöông 4 – VII. Thueá suaát thueá GTGT ôû moät soá quoác gia ñang phaùt trieån Quoác gia Chaâu Phi Coâte D’ivoire Kenya Mauritania Nam Phi Zambia

Thueá suaát tieâu chuaån Caùc thueá suaát khaùc 26 16 19 14 17.5

11.1 12

Nguoàn: IMF 94


Chöông 4 – VII. Thueá suaát thueá GTGT ôû moät soá quoác gia ñang phaùt trieån (tt) Quoác gia Chaâu AÙ Fiji Indonesia Haøn Quoác Philippines Singapore Srilanka Thaùi Lan

Thueá suaát tieâu chuaån 10 10 10 10 3 12.5 10 Nguoàn: IMF

Caùc thueá suaát khaùc

5 – 20 – 35 2 – 3.5

95


Chöông 4 – VIII. Phöông phaùp tính thueá GTGT 1. Phöông phaùp khaáu tröø Phöông phaùp naøy ñöôïc aùp duïng cho caùc toå chöùc kinh doanh doanh nghieäp Nhaø nöôùc, doanh nghieäp coù voán ÑTNN, coâng ty coå phaàn, coâng ty Traùch nhieäm höõu haïn, hôïp taùc xaõ, toå chöùc kinh doanh khaùc. Theo ñoù soá thueá GTGT phaûi noäp ñöôïc tính nhö sau:

Soá thueá GTGT = Soá thueá GTGT - Soá thueá GTGT ñaàu phaûi noäp ñaàu ra vaøo ñöôïc khaáu tröø trong ñoù: - Thueá GTGT ñaàu ra baèng (=) giaù tính thueá haøng hoùa, dòch vuï chòu thueá baùn ra nhaân (x) vôùi thueá suaát thueá GTGT cuûa haøng hoùa, dòch vuï ñoù. - Thueá GTGT ñaàu vaøo baèng toång soá thueá GTGT ghi treân hoùa ñôn giaù trò gia taêng mua haøng hoùa, dòch vuï hoaëc chöùng töø noäp thueá 96 GTGT haøng hoùa nhaäp khaåu


Chöông 4 – VIII. Phöông phaùp tính thueá GTGT 1.Phöông phaùp khaáu tröø (tt) - Vieäc khaáu tröø thueá GTGT ñaàu vaøo ñöôïc quy ñònh nhö sau: + Thueá ñaàu vaøo cuûa haøng hoùa, dòch vuï duøng cho saûn xuaát, kinh doanh haøng hoùa, dòch vuï chòu thueá GTGT thì ñöôïc khaáu tröø toaøn boä. + Thueá daàu vaøo cuûa haøng hoùa, dòch vuï duøng ñoàng thôøi cho saûn xuaát, kinh doanh haøng hoùa, dòch vuï chòu thueá GTGT vaø khoâng chòu thueá GTGT thì chæ ñöôïc khaáu tröø soá thueá ñaàu vaøo cuûa haøng hoùa, dòch vuï duøng cho saûn xuaát, kinh doanh haøng hoùa dòch vuï chòu thueá GTGT. + Caùc cô sôû kinh doanh phaûi haïch toaùn rieâng thueá ñaàu vaøo ñöôïc khaáu tröø vaø khoâng ñöôïc khaáu tröø ; tröôøng hôïp khoâng haïch toaùn rieâng thì ñöôïc khaáu tröø theo tyû leä phaàn traêm giöõa doanh soá chòu thueá GTGT trong toång doanh soá baùn ra. 97


Chöông 4 – VIII. Phöông phaùp tính thueá GTGT

2. Phöông phaùp tröïc tieáp Phöông phaùp tính thueá tröïc tieáp treân giaù trò gia taêng ñöôïc aùp duïng vôùi caùc ñoái töôïng sau: - Caù nhaân saûn xuaát kinh doanh laø ngöôøi Vieät Nam - Toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi kinh doanh ôû Vieät Nam khoâng theo Luaät ÑTNN taïi Vieät Nam chöa thöïc hieän ñaày ñuû caùc ñieàu kieän veà keá toaùn, hoùa ñôn, chöùng töø ñeå laøm caên cöù tính thueá theo phöông phaùp khaáu tröø thueá. - Cô sôû kinh doanh mua, baùn vaøng, baïc ñaù quyù, ngoaïi teä,

98


Chöông 4 – VIII. Phöông phaùp tính thueá GTGT 2. Phöông phaùp tröïc tieáp (tt) Thueá GTGT phaûi noäp Trong ñoù

=

GTGT cuûa haøng hoùa, dòch vuï chòu thueá

X

Thueá suaát cuûa haøng hoaù vaø dòch vuï ñoù

Giaù thanh toaùn cuûa Giaù thanh toaùn haøng hoùa, dòch vuï mua cuûa haøng hoùa vaøo töông öùng dòch vuï baùn ra - Giaù thanh toaùn cuûa haøng hoùa, dòch vuï baùn ra laø giaù thöïc teá beân mua phaûi thanh toaùn cho beân baùn, bao goàm: caû thueá GTGT vaø caùc khoaûn phuï thu, phí thu theâm maø beân mua phaûi traû. - Giaù thanh toaùn cuûa haøng hoùa, dòch vuï mua vaøo töông öùng cuûa haøng hoùa, dòch vuï baùn ra ñöôïc xaùc ñònh baèng giaù trò haøng hoùa, dòch vuï mua vaøo (giaù mua bao goàm caû thueá GTGT) maø cô sôû saûn xuaát kinh doanh ñaõ duøng cho saûn xuaát kinh doanh haøng hoùa, dòch vuï chòu thueá GTGT baùn ra. 99 GTGT cuûa haøng hoùa dòch vuï

=


Chöông 4 – VIII. Phöông phaùp tính thueá GTGT 3. Thueá GTGT ñoái vôùi nhaø thaàu, nhaø thaàu phuï nöôùc ngoaøi khoâng thöïc hieän cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam: Thöïc hieän noäp thueá GTGT theo phöông phaùp tính thueá tröïc tieáp treân GTGT Soá thueá GTGT = phaûi noäp

Doanh thu chòu thueá

X

%GTGT tính X Thueá suaát treân doanh thu thueá GTGT

100


Chöông 4 – VIII. Phöông phaùp tính thueá GTGT 3. Thueá GTGT ñoái vôùi nhaø thaàu, nhaø thaàu phuï nöôùc ngoaøi khoâng thöïc hieän cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam: (tt) Bieåu %GTGT tính treân doanh thu cuûa töøng ngaønh ngheà ñoái vôùi nhaø thaàu nöôùc ngoaøi Soá TT

Ngaønh ngheà kinh doanh

%GTGT tính treân doanh thu

1

- Thöông maïi (keå caû cung caáp nöôùc, löông thöïc thöïc phaåm, vaät tö hoùa phaåm cho nhaø thaàu daàu khí)

10

2

- Dòch vuï

50

3

- Xaây laép (khoâng bao thaàu vaät lieäu vaø/hoaëc khoâng cung caáp maùy moùc thieát bò, khaûo saùt, thieát keá, giaùm saùt)

50

4

- Xaây laép coù bao thaàu vaät lieäu vaø/hoaëc coù cung caáp maùy moùc thieát bò

30

5

- Saûn xuaát khaùc, vaän taûi

25 101


Chöông 4 – VIII. Phöông phaùp tính thueá GTGT 4. Phöông phaùp tính thueá ôû caùc nöôùc - Thueá GTGT laø loaïi thueá ñaùnh treân giaù trò taêng theâm cuûa haøng hoùa, dòch vuï phaùt sinh trong quaù trình töø saûn xuaát löu thoâng tieâu duøng. - Caên cöù vaøo khaùi nieäm neâu treân, veà maët lyù thuyeát coù 4 phöông phaùp xaùc ñònh soá thueá phaûi noäp: a. Phöông phaùp coäng thaúng (tröïc tieáp) hay coøn goïi laø phöông phaùp keá toaùn: thueá suaát x (tieàn coâng + lôïi nhuaän) b. Phöông phaùp coäng giaùn tieáp (vì phaàn giaù trò gia taêng khoâng ñöôïc tính ñeán): (thueá suaát x tieàn coâng) + (thueá suaát x lôïi nhuaän). c. Phöông phaùp tröø tröïc tieáp: (cuõng laø phöông phaùp keá toaùn): thueá suaát x (giaù ñaàu ra - giaù ñaàu vaøo) d. Phöông phaùp tröø giaùn tieáp (coøn goïi laø phöông phaùp hoùa ñôn hay phöông phaùp khaáu tröø): (thueá suaát x giaù ñaàu ra) - (thueá suaát x giaù ñaàu vaøo). 102


Chöông 4 – VIII. Phöông phaùp tính thueá GTGT - Haàu heát caùc nöôùc ñaõ aùp duïng thueá GTGT ñeàu coù quy ñònh möùc doanh thu ñeå phaân bieät ñoái töôïng noäp thueá. Ví duï: Indoneâxia 60,000 USD/naêm ; Thuïy Ñieån 200.000 SEK / naêm ; Trung Quoác: 1,8 trieäu nhaân daân teä / naêm... Ñoái vôùi hoä kinh doanh coù doanh soá treân möùc quy ñònh phaûi noäp thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø ; ñoái vôùi hoä kinh doanh coù doanh thu döôùi möùc quy ñònh hoaëc khoâng phaûi noäp thueá GTGT maø chæ phaûi noäp thueá Thu nhaäp hoaëc coù nöôùc ñaùnh thueá GTGT nhöng theo moät tyû leä aán ñònh treân doanh thu. - Aùp duïng kinh nghieäm cuûa caùc nöôùc khi xaây döïng Luaät thueá GTGT döï kieán ñöa ra möùc doanh thu laø 600 trieäu ñoàng / naêm. Nhöõng hoä kinh doanh qui moâ nhoû coù doanh thu döôùi möùc quy ñònh khoâng aùp duïng tính thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø maø aùp duïng caùch thu ñôn giaûn. 103


Chöông 4 – IX. Hoaøn thieän Luaät thueá GTGT trong giai ñoaïn 2005 - 2010 1. Ñoái töôïng chòu thueá: - Cuoái giai ñoaïn naøy boå sung ñoái töôïng chòu thueá GTGT caùc maët haøng laø saûn phaåm ôû khaâu saûn xuaát noâng nghieäp ñeå ñaûm baûo thöïc hieän thueá GTGT lieân hoaøn vaø thoáng nhaát ôû taát caû caùc lónh vöïc saûn xuaát kinh doanh. - Chòu thueá GTGT bao goàm caùc maët haøng chòu thueá TTÑB (coù nghóa laø caùc maët haøng chòu thueá TTÑB vöøa chòu thueá GTGT) ñaûm baûo bình ñaúng giöõa khaâu khaáu tröø thueá GTGT vôùi haøng chòu thueá TTÑB (ñaõ thöïc hieän töø 01/01/2004).

104


Chöông 4 – IX. Hoaøn thieän Luaät thueá GTGT trong giai ñoaïn 2005 - 2010 2. Thueá suaát: - AÙp duïng thoáng nhaát moät möùc thueá suaát 10% ñoái vôùi saûn phaåm, haøng hoùa, dòch vuï 3. Phöông phaùp tính thueá vaø söû duïng hoùa ñôn: - Aùp duïng thoáng nhaát moät phöông phaùp tính thueá laø phöông phaùp khaáu tröø thueá ; aùp duïng cheá ñoä töï phaùt haønh hoùa ñôn. Hoùa ñôn ñöôïc laäp theo maãu thoáng nhaát. Ñoái töôïng caùc hoä kinh doanh nhoû ñöa ra khoûi ñoái töôïng noäp thueá GTGT chuyeån sang aùp duïng thu thueá thu nhaäp caù nhaân.

105


Chöông 4 – X. Hoaøn thueá GTGT A Ñieàu kieän laäp hoà sô hoaøn thueá 1. CSKD noäp thueá theo phöông phaùp khaáu tröø 2. Löu giöõ vaø ghi cheùp soå saùch keá toaùn, chöùng töø hoùa ñôn ñaày ñuû vaø ñuùng quy ñònh 3. Ñaõ ñaêng kyù taøi khoaûn TGNH vôùi cô quan thueá 4. CSKD coù thueá luõy keá ñaàu vaøo lôùn hôn ñaàu ra lieân tuïc trong thôøi gian laäp hoà sô hoaøn thueá. 5. Chaáp haønh nghieâm tuùc caùc luaät thueá 6. Hoà sô hoaøn thueá phaûi keâ khai ñuùng, trung thöïc vaø phaûi chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà vaàn ñeà keâ khai. Ñôn ñeà ngheà hoaøn thueá GTGT (Maãu soá 10/GTGT) 106


Chöông 4 – X. Hoaøn thueá GTGT B Phaân loaïi ñoái töôïng hoaøn thueá 1. Ñoái töôïng kieåm tra, thanh tra, tröôùc hoaøn thueá sau - CSKD môùi thaønh laäp, hoaøn thueá laàn ñaàu - CSKD ñaõ coù caùc haønh vi gian laän veà thueá GTGT - CSKD xuaát khaåu haøng hoùa laø noâng, laâm, thuûy saûn chöa qua cheá bieán theo ñöôøng bieân giôùi ñaát lieàn. - CSKD chia taùch, giaûi theå, phaù saûn

107


Chöông 4 – X. Hoaøn thueá GTGT B Phaân loaïi ñoái töôïng hoaøn thueá (tt) 2. Ñoái töôïng bò taïm döøng hoaøn thueá: - Ñoái töôïng coù hoà sô hoaøn thueá lieân quan ñeán caùc haønh vi gian laän veà thueá GTGT ñang trong giai ñoaïn bò thanh tra, khôûi toá ñieàu tra theo quyeát ñònh cuûa caùc cô quan chöùc naêng, taïm thôøi döøng hoaøn thueá ñeán khi coù quyeát ñònh xöû lyù - CSKD bò phaùt hieän coù haønh vi gian laän thueá vaø cô quan thueá ñaõ ra thoâng baùo veà vieäc khoâng xem xeùt giaûi quyeát hoaøn thueá trong thôøi haïn 12 thaùng 3. Ñoái töôïng hoaøn thueá tröôùc, kieåm tra sau - Caùc ñoái töôïng khoâng thuoäc ñieåm 1 vaø 2 neâu treân. 108


Chöông 4 – X. Hoaøn thueá GTGT C. Tröôøng hôïp hoaøn thueá: - Cô sôû noäp thueá theo phöông phaùp khaáu tröø; - Coù thueá ñaàu vaøo lôùn hôn thueá ñaàu ra 3 thaùng lieân tuïc; - Cô sôû kinh doanh xuaát khaåu: neáu coù soá thueá ñaàu vaøo chöa ñöôïc khaáu tröø töø 200 trieäu trôû leân; - Cô sôû môùi thaønh laäp, ñaàu tö taøi saûn coá ñònh, aùp duïng phöông phaùp khaáu tröø; - Cô sôû kinh doanh quyeát toaùn khi giaûi theå, saùt nhaäp, … coù soá thueá GTGT noäp thöøa;

109


Chöông 4 – XI. Toùm taét caùc yù quan troïng - Phöông phaùp tính thueá GTGT - Söï khaùc nhau giöõa ñoái töôïng khoâng chòu thueá GTGT vaø chòu thueá GTGT 0% - Hoaøn thieän Luaät thueá GTGT - Keâ khai noäp thueá GTGT ñoái vôùi hoaït ñoäng xaây döïng, laép ñaët caùc coâng trình xaây döïng ôû ñòa phöông (tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc trung öông) khaùc vôùi nôi ñoùng vaên phoøng truï sôû chính cuûa cô sôû kinh doanh - Hoaït ñoäng xaây döïng, laép ñaët coâng trình xaây döïng ôû nöôùc ngoaøi vaø cho doanh nghieäp cheá xuaát. 110


Chöông 4 – XII. Phuï luïc - Tôø khai thueá GTGT (Maãu soá 01/GTGT) - Baûng keâ khai ñieàu chænh thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø (Maãu soá 02C/GTGT)

111


Chöông 4 – XIII. Caâu hoûi 1. Giaû thieát raèng Cty ABC thöïc hieän caùc hoaït ñoäng döôùi ñaây trong naêm 1999 Mua vaøo 1. OÂtoâ môùi döôùi 24 choã ngoài (chòu thueá TTÑB) 2. Ñieän 3. Khaùch saïn 4. Thueâ vaên phoøng 5. Thieát bò vaên phoøng 6. Nöôùc 7. Ñieän thoaïi Toång coäng

Giaù mua

Baùn ra

350.000.000 1. Xuaát khaåu 2. Dòch vuï phaân tích vaø 11.550.000 thöû nghieäm cho nöôùc 14.000.000 ngoaøi (khoâng chòu thueá) 35.000.000 3. Saûn phaåm hoùa chaát 70.000.000 4. Maùy moùc thanh lí 4.200.000 22.000.000 506.750.000

Toång coäng

Giaù baùn 700.000.000 350.000.000 1.400.000.000 70.000.000

2.520.000.000

Chuù thích: a. Giaù mua cuûa caùc loaïi haøng hoùa laø giaù chöa coù thueá, mua töø caùc doanh nghieäp noäp thueá theo phöông phaùp khaáu tröø. b. Cty ABC noäp thueá theo phöông phaùp khaáu tröø. c. Giaû söû thueá suaát thueá GTGT mua vaøo baùn ra laø 10% Yeâu caàu: Xaùc ñònh thueá GTGT ñaàu vaøo vaø ñaàu ra, thueá GTGT phaûi noäp 112


Chöông 4 – XIII. Caâu hoûi 2. Cô sôû nhaäp khaåu ñaàu VIDEO nguyeân chieác, giaù nhaäp khaåu theo hôïp ñoàng vaø Invoice laø 1.000.000 ñ/chieác, giaù tính thueá nhaäp khaåu laø 1.250.000 ñ/chieác, thueá suaát thueá nhaäp khaåu laø 30%. Thueá GTGT ñöôïc xaùc ñònh laø bao nhieâu? (bieát raèng thueá suaát thueá GTGT laø 10%) a. [1.000.000 ñ + (1.000.000 ñ x 30%)] x 10% b. [1.250.000 ñ + (1.250.000 ñ x 30%)] x 10% c. [1.000.000 ñ + (1.250.000 ñ x 30%)] x 10% d. [1.250.000 ñ + (1.000.000 ñ x 30%)] x 10%

113


Chöông 4 – XIII. Caâu hoûi 3. Xaùc ñònh thueá GTGT ñoái vôùi kinh doanh vaøng baïc, ngoaïi teä Ví duï: Ngaân haøng A trong thaùng 7/2004 coù soá lieäu veà nghieäp vuï kinh doanh ngoaïi teä nhö sau: + Toàn ñaàu kì: 10.000 USD (tæ giaù: 14.500 ñ/USD) + Mua trong kì: 90.000 USD (tæ giaù: 15.000 ñ/USD) + Baùn ra trong kì: 60.000 USD (tæ giaù: 15.500 ñ/USD) Yeâu caàu: Xaùc ñònh thueá GTGT maø ngaân haøng A phaûi keâ khai? Ghi chuù: giaù haøng toàn kho theo phöông phaùp LIFO

114


Chöông 4 – XIII. Caâu hoûi 4. Xaùc ñònh thueá GTGT ñoái vôùi nhaø thaàu nöôùc ngoaøi khoâng thöïc hieän cheá ñoä keá toaùn ôû Vieät Nam Ví duï: Cty A thueâ nhaø thaàu Singapore thöïc hieän dòch vuï phaàn meàm keá toaùn + Doanh thu theo hôïp ñoàng laø: 100.000 USD. + Tæ leä GTGT tính treân doanh thu laø 50% + Thueá suaát thueá GTGT laø 10% Yeâu caàu: Xaùc ñònh thueá GTGT Cty A phaûi giöõ laïi keâ khai vôùi cô quan thueá?

115


Chöông 4 – XIII. Caâu hoûi 5. Xaùc ñònh thueá GTGT ñoái vôùi xe oâtoâ du lòch nhaäp khaåu Ví duï: Doanh nghieäp B nhaäp khaåu xe oâtoâ du lòch ñeå laøm taøi saûn coá ñònh + Giaù tính thueá nhaäp khaåu: 20.000 USD. + Thueá suaát thueá nhaäp khaåu: 30% + Thueá suaát thueá TTÑB: 80% + Thueá suaát thueá GTGT nhaäp khaåu: 10% Yeâu caàu: Xaùc ñònh thueá GTGT doanh nghieäp B phaûi keâ khai vôùi cô quan Haûi quan?

116


Chöông 4 – XIII. Caâu hoûi 6. Xaùc ñònh thueá GTGT ñoái vôùi hoä kinh doanh aên uoáng bình daân ôû quaän 3, TP. Hoà Chí Minh + Doanh soá aán ñònh: 10 trieäu ñoàng/thaùng; + Thueá suaát GTGT: 10% Yeâu caàu: Xaùc ñònh thueá GTGT hoä kinh doanh aên uoáng phaûi noäp.

117


Chöông 4 – XIII. Caâu hoûi 7. Doanh nghieäp A kyù keát hôïp ñoàng dòch vuï vôùi nhaø thaàu nöôùc ngoaøi B; doanh thu theo hôïp ñoàng laø 100.000 USD Net (chöa bao goàm thueá). Yeâu caàu: Xaùc ñònh thueá GTGT nhaø thaàu nöôùc ngoaøi doanh nghieäp A coù traùch nhieäm noäp cho cô quan thueá. + Bieát raèng thueá suaát thueá GTGT laø 5%. 8. Ñoái vôùi hoaït ñoäng xaây döïng moät coâng trình, haïng muïc coâng trình coù nhieàu ñôn vò tham gia xaây döïng theo hình thöùc kyù hôïp ñoàng tröïc tieáp vôùi chuû coâng trình hoaëc nhaän thaàu laïi thoâng qua nhaø thaàu chính thì tính vaø noäp thueá GTGT nhö theá naøo? 118


Chöông 4 – XIII. Caâu hoûi 9. Ñoái vôùi haøng hoùa dòch vuï coù chöùng töø ñaëc thuø nhö tem böu chính, veù cöôùc vaän taûi, veù xoå soá kieán thieát, … ghi giaù thanh toaùn laø giaù ñaõ coù thueá GTGT thì giaù chöa coù thueá ñöôïc xaùc ñònh nhö theá naøo?

10. Cô sôû hoaït ñoäng saûn xuaát ôû moät soá ñòa phöông (tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc TW) nhöng coù truï sôû, vaên phoøng giao dòch laøm thuû tuïc baùn haøng ôû moät ñòa phöông khaùc thì vieäc ñaêng kyù noäp thueá GTGT nhö theá naøo?

119


CHÖÔNG 5 THUEÁ TIEÂU THUÏ ÑAËC BIEÄT I. II. III. IV.

KHAÙI QUAÙT ÑOÁI TÖÔÏNG CHÒU THUEÁ ÑOÁI TÖÔÏNG NOÄP THUEÁ TRÖÔØNG HÔÏP HAØNG HOÙA KHOÂNG CHÒU THUEÁ TTÑB V. CAÊN CÖÙ TÍNH THUEÁ VI. PHÖÔNG PHAÙP TÍNH THUEÁ VII. THUEÁ SUAÁT VIII. PHÖÔNG HÖÔÙNG HOAØN THIEÄN IX. TOÙM TAÉT CAÙC YÙ QUAN TROÏNG X. PHUÏ LUÏC XI. CAÂU HOÛI 120


Chöông 5 – I. Khaùi quaùt - Thueá TTÑB laø loaïi thueá giaùn thu - Nguoàn thu quan trong cuûa Ngaân saùch Nhaø nöôùc - Thu ñoái vôùi moät soá haøng hoùa, dòch vuï - Thu ôû khaâu nhaäp khaåu vaø saûn xuaát trong nöôùc - Thueá TTÑB laø coâng cuï ñeå ñieàu tieát saûn xuaát kinh doanh vaø tieâu duøng moät soá maët haøng vaø dòch vuï

121


Chöông 5 – II. Ñoái töôïng chòu thueá - 8 loaïi haøng hoùa - 5 loaïi dòch vuï

Chöông 5 – III. Ñoái töôïng noäp thueá - Caùc toå chöùc, caù nhaân coù hoaït ñoäng saûn xuaát, nhaäp khaåu haøng hoùa, kinh doanh dòch vuï thuoäc ñoái töôïng chòu thueá TTÑB

122


Chöông 5 – IV. Tröôøng hôïp haøng hoùa khoâng chòu thueá TTÑB 1/ Haøng hoùa do cô sôû saûn xuaát, gia coâng tröïc tieáp xuaát khaåu hoaëc baùn, uûy thaùc cho cô sôû kinh doanh xuaát khaåu ñeå xuaát khaåu. 2/ Haøng nhaäp khaåu trong caùc tröôøng hôïp: vieän trôï nhaân ñaïo, vieän trôï khoâng hoaøn laïi; quaø taëng, ñoà duøng cuûa caùc toå chöùc, caù nhaân ñöôïc höôûng tieâu chuaån mieãn tröø ngoaïi giao; haøng mang theo ngöôøi trong tieâu chuaån haønh lí mieãn thueá; haøng chuyeån khaåu, quaù caûnh; haøng ñöa vaøo Haøng hoùa nhaäp khaåu ñeå baùn haøng mieãn thueá

123


Chöông 5 – V. Caên cöù tính thueá 1. Giaù tính thueá: a. Ñoái vôùi haøng hoùa saûn xuaát trong nöôùc: laø giaù baùn cuûa cô sôû saûn xuaát chöa coù thueá TTÑB vaø chöa coù thueá GTGT: Giaù tính thueá TTÑB

=

Giaù baùn chöa coù thueá GTGT 1 + Thueá suaát thueá TTÑB

Tröôøng hôïp cô sôû saûn xuaát haøng hoùa chòu thueá TTÑB baùn haøng qua caùc chi nhaùnh, cöûa haøng, cô sôû phuï thuoäc thì giaù laøm caên cöù tính thueá TTÑB laø giaù do caùc chi nhaùnh, cöûa haøng, cô sôû phuï thuoäc baùn ra chöa coù thueá GTGT. Cô sôû saûn xuaát baùn haøng thoâng qua ñaïi lyù baùn ñuùng giaù do cô sôû quy ñònh, höôûng hoa hoàng thì giaù laøm caên cöù xaùc ñònh giaù tính thueá TTÑB laø giaù baùn chöa coù thueá GTGT do cô sôû saûn xuaát quy ñònh chöa tröø hoa hoàng. 124


Chöông 5 – V. Caên cöù tính thueá 1. Giaù tính thueá: (tt) - Ñoái vôùi bia hoäp (bia lon), giaù tính thueá TTÑB ñöôïc xaùc ñònh: Giaù tính thueá TTÑB

Giaù baùn chöa coù thueá GTGT – giaù trò voû hoäp = 1 + Thueá suaát thueá TTÑB

Trong ñoù: Giaù trò voû hoäp ñöôïc aán ñònh theo möùc 3.800ñ/l bia hoäp. Ví duï: Ñoái vôùi bia hoäp: Giaù baùn cuûa 1 lít bia hoäp chöa coù thueá GTGT laø 16.000ñ, giaù trò voû hoäp cho 1 lít bia ñöôïc tröø laø 3.800ñ, thueá suaát thueá TTÑB cuûa bia hoäp laø 75% thì: Giaù tính thueá TTÑB 1 lít bia hoäp

=

16.000ñ – 3.800ñ 1 + 75%

=

12.200ñ 1,75

= 6.971ñ

125


Chöông 5 – V. Caên cöù tính thueá 1. Giaù tính thueá: (tt) - Ñoái vôùi haøng hoùa chòu thueá TTÑB ñöôïc tieâu thuï qua caùc cô sôû kinh doanh thöông maïi thì giaù laøm caên cöù tính thueá TTÑB laø giaù baùn chöa coù thueá GTGT cuûa cô sôû saûn xuaát nhöng khoâng ñöôïc thaáp hôn 10% so vôùi giaù baùn bình quaân do cô sôû kinh doanh thöông maïi baùn ra. Tröôøng hôïp giaù baùn cuûa cô sôû saûn xuaát thaáp hôn 10% so vôùi giaù cô sôû kinh doanh thöông maïi baùn ra thì giaù tính thueá TTÑB laø giaù do cô quan thueá aán ñònh.

126


Chöông 5 – V. Caên cöù tính thueá 1. Giaù tính thueá: (tt)

b. Ñoái vôùi haøng nhaäp khaåu:

Giaù tính thueá TTÑB

=

Giaù tính thueá nhaäp khaåu

+

Thueá nhaäp khaåu

127


Chöông 5 – V. Caên cöù tính thueá 1. Giaù tính thueá: (tt) c. Ñoái vôùi haøng hoùa gia coâng: Giaù tính thueá TTÑB laø giaù baùn chöa coù thueá GTGT vaø chöa coù thueá TTÑB cuûa cô sôû ñöa gia coâng (hoaëc laø giaù tính thueá cuûa haøng hoùa saûn xuaát cuøng loaïi hoaëc töông ñöông taïi cuøng thôøi ñieåm giao haøng), ñöôïc xaùc ñònh cuï theå nhö sau: Giaù tính thueá TTÑB ñoái vôùi haøng hoùa gia coâng

=

Giaù baùn chöa coù thueá GTGT cuûa cô sôû ñöa gia coâng 1 + Thueá suaát thueá TTÑB

128


Chöông 5 – V. Caên cöù tính thueá 1. Giaù tính thueá: (TT) d. Baùn traû goùp: laø giaù baùn chöa coù thueá TTÑB vaø thueá GTGT baùn theo phöông thöùc traû tieàn moät laàn, khoâng bao goàm laõi traû goùp. e. Ñoái vôùi dòch vuï: laø giaù cung öùng dòch vuï chöa coù thueá TTÑB Giaù tính thueá TTÑB

=

Giaù dòch vuï (baùn ra coù thueá) 1 + thueá suaát

2. Thueá suaát: (xem baûng thueá suaát)

129


Chöông 5 – VI. Phöông phaùp tính thueá 1/ Ñoái vôùi haøng saûn xuaát trong nöôùc Thueá TTÑB = Soá löôïng x Giaù tính thueá TTÑB x Thueá suaát TTÑB 2/ Ñoái vôùi haøng nhaäp khaåu Thueá TTÑB = (Giaù tính thueá nhaäp khaåu + Thueá nhaäp khaåu) x Thueá suaát TTÑB

130


Chöông 5 – VII. Thueá suaát STT

Haøng hoùa, dòch vuï

I

Haøng hoùa

1

Thuoác laù ñieáu, xì gaø a) Xì gaø b) Thuoác laù ñieáu - Naêm 2006 – 2007 - Töø naêm 2008

2

Röôïu a) Röôïu töø 40 ñoä trôû leân b) Röôïu töø 40 ñoä ñeán döôùi 40 ñoä c) Röôïu döôùi 20 ñoä, röôïu hoa quaû, röôïu thuoác

3

Bia a) Bia chai, bia hoäp b) Bia hôi, bia töôi - Naêm 2006 – 2007 - Töø naêm 2008

Thueá suaát (%)

65 55 65 65 30 20 75 30 40

131


STT

Haøng hoùa, dòch vuï

Thueá suaát (%)

4

OÂtoâ a) OÂtoâ töø 5 choã ngoài trôû xuoáng b) OÂtoâ töø 6 ñeán 15 choã ngoài c) OÂtoâ töø 16 ñeán 24 choã ngoài

5

Xaêng caùc loaïi, nap-ta, cheá phaåm taùi hôïp vaø caùc cheá phaåm khaùc duøng ñeå pha cheá xaêng

10

6

Ñieàu hoøa nhieät ñoä coâng suaát 90.000 BTU trôû xuoáng

15

7

Baøi laù

40

8

Vaøng maõ, haøng maõ

70

II

Dòch vuï

1

Kinh doanh vuõ tröôøng, maùt-xa, karaokeâ

30

2

Kinh doanh casino, troø chôi baèng maùy jackpot

25

3

Kinh doanh giaûi trí coù ñaët cöôïc

25

4

Kinh doanh golf: baùn theû hoäi vieân, veù chôi golf

10

5

Kinh doanh soå xoá

15

80 50 25

132


Chöông 5 – VIII. Phöông höôùng hoaøn thieän Môû roäng dieän chòu thueá, ñieàu chænh thueá suaát moät soá haøng hoùa, dòch vuï phuø hôïp vôùi chính saùch tieâu duøng, tieán tôùi xoùa boû mieãn, giaûm thueá tieâu thuï ñaëc bieät ñaûm baûo nguyeân taéc khoâng phaân bieät ñoái xöû giöõa haøng saûn xuaát trong nöôùc vaø haøng nhaäp khaåu.

133


Chöông 5 – IX. Toùm taét caùc yù quan troïng - Giaù tính thueá TTÑB ñoái vôùi haøng saûn xuaát trong nöôùc - Giaù tính thueá TTÑB haøng nhaäp khaåu - Quyeàn aán ñònh thueá cuûa cô quan thueá - Phöông höôùng hoaøn thieän

134


Chöông 5 – X. Phuï luïc - Tôø khai thueá Tieâu thuï ñaëc bieät (Maãu soá 01/TTÑB)

135


Chöông 5 – XI. Caâu hoûi Caâu 1 : Giaù tính thueá TTÑB ñoái vôùi haøng hoaù nhaäp khaåu ñöôïc xaùc ñònh baèng : a/ Giaù tính thueá TTÑB = giaù nhaäp khaåu haøng hoaù ghi treân hôïp ñoàng thöông maïi b/ Giaù tính thueá TTÑB = Giaù FOB + thueá nhaäp khaåu c/ Giaù tính thueá TTÑB = Giaù tính thueá nhaäp khaåu d/ Giaù tính thueá TTÑB = Giaù tính thueá nhaäp khaåu + thueá nhaäp khaåu

136


Chöông 5 – XI. Caâu hoûi Caâu 2 : Coâng ty kinh doanh XNK laø ñoái töôïng noäp thueá TTÑB khi : a/ Nhaäp khaåu haøng hoaù thuoäc danh muïc chòu thueá TTÑB b/ Xuaát khaåu haøng hoaù thuoäc danh muïc chòu thueá TTÑB c/ Mua nhöõng maët haøng thuoäc danh muïc chòu thueá TTÑB cuûa ngöôøi saûn xuaát trong nöôùc d/ Baùn haøng hoaù nhaäp khaåu thuoäc danh muïc chòu thueá TTÑB trong thò tröôøng noäi ñòa

137


Chöông 5 – XI. Caâu hoûi Caâu 3 : OÂ toâ saûn xuaát, oâtoâ laép raùp trong nöôùc chòu saéc thueá naøo döôùi ñaây khi baùn ra thò tröôøng noäi ñòa a/ Thueá TTÑB b/ Thueá GTGT c/ Chòu caû 2 saéc thueá neâu treân

138


Chöông 5 – XI. Caâu hoûi Caâu 4 : Phaïm vi aùp duïng cuûa hieäp ñònh traùnh ñaùnh thueá hai laàn chæ aùp duïng ñoái vôùi : a/ Loaïi thueá mang tính chaát giaùn thu, cuï theå nhö thueá GTGT, thueá GTGT, TTÑB b/ Loaïi thueá mang tính chaát tröïc thu, cuï theå nhö thueá thu nhaäp ñoái vôùi ngöôøi coù thu nhaäp cao, thueá TNDN c/ Loaïi thueá mang tính chaát tröôùc baï d/ Caùc saéc thueá khaùc nhö thueá XNK

139


Chöông 5 – XI. Caâu hoûi Caâu 5 : Moät Cty XNK mua bia hoäp cuûa nhaø maùy bia ñeå xuaát khaåu nhöng khoâng xuaát khaåu maø baùn soá bia ñoù ôû trong nöôùc. Theo quy ñònh cuûa luaät thueá hieän haønh, Cty XNK vaø nhaø maùy bia phaûi chòu thueá nhö sau : a/ Ñöôïc mieãn thueá TTÑB vaø thueá GTGT vì haøng coù giaáy pheùp xuaát khaåu b/ Nhaø maùy bia chæ khai noäp laïi soá thueá TTÑB treân soá haøng ñoù c/ Cty XNK phaûi khai noäp thueá GTGT treân doanh thu baùn soá löôïng bia ñoù d/ Cty XNK phaûi khai noäp thueá TTÑB thay cho nhaø maùy bia vaø phaûi khai noäp thueá GTGT treân doanh thu baùn bia. 140


Chöông 5 – XI. Caâu hoûi Caâu 6 : Cô sôû kinh doanh nhaäp khaåu xe oâ toâ du lòch, caùc loaïi thueá phaûi noäp laø : a/ Thueá nhaäp khaåu, thueá TTÑB b/ Thueá nhaäp khaåu, thueá GTGT c/ Thueá nhaäp khaåu, thueá TTÑB, thueá GTGT d/ Thueá nhaäp khaåu, thueá TTÑB, thueá GTGT, thueá TNDN

141


Chöông 5 – XI. Caâu hoûi Caâu 7: Nhaø maùy bia A trong thaùng coù tình hình nhö sau: - Mua bia nöôùc 100.000 lít, thueá TTÑB 250 trieäu ñoàng. - Ñöa vaøo saûn xuaát 80.000 lít, ñöôïc 240.000 hoäp bia. - Tieâu thuï ñöôïc 200.000 hoäp, giaù baùn 10.016 ñoàng/hoäp (chöa coù thueá GTGT). Yeâu caàu: Xaùc ñònh thueá TTÑB phaûi noäp, bieát raèng thueá suaát 75%.

142


Chöông 5 – XI. Caâu hoûi Caâu 8: Tröôøng hôïp trong thaùng cô sôû saûn xuaát kinh doanh, dòch vuï chòu thueá TTÑB bò loã maëc duø coù phaùt sinh thueá TTÑB thì vieäc keâ khai vaø noäp tôø khai thueá TTÑB ñöôïc xöû lyù nhö theá naøo? Caâu 9: a). Giaù baùn chöa coù thueá GTGT 1 thuøng bia 24 hoäp (24 hoäp x 10.016ñ) thì giaù tính thueá TTÑB laø bao nhieâu? b). Trong thaùng nhaø maùy bia Vieät Nam tieâu thuï 1.000 thuøng bia hoäp, thueá TTÑB phaûi noäp laø bao nhieâu? Bieát raèng thueá suaát thueá TTÑB bia hoäp laø 75%. 143


XI. Caâu hoûi Caâu 10: Cô sôû saûn xuaát thuoác laù X trong thaùng 6/2004 coù tình hình nhö sau: + Saûn xuaát 100.000 goùi thuoác laù coù ñaàu loïc nhaõn hieäu B + Baùn haøng theo hoùa ñôn ñöôïc 60.000 goùi, giaù baùn 6.600 ñ/goùi (chöa coù thueá GTGT) + Baùn vaøo khu cheá xuaát theo hôïp ñoàng 10.000 goùi, giaù baùn 4.000 ñ/goùi + Xuaát kho 1.000 goùi thöôûng cho coâng nhaân coù thaønh tích cao trong thaùng + Xuaát kho 4.000 goùi cho Xí nghieäp in, thanh toaùn thay tieàn in bao bì coøn nôï Tính thueá TTÑB maø cô sôû X phaûi noäp trong thaùng 6/2004. Bieát raèng thueá suaát thueá TTÑB ñoái vôùi thuoác laù coù ñaàu loïc saûn xuaát trong nöôùc laø 65%. 144


XI. Caâu hoûi Caâu 11: Trong thaùng 8/2006 coâng ty xuaát nhaäp khaåu A mua cuûa cô sôû saûn xuaát röôïu X 100.000 chai röôïu chanh 25 ñoä ñeå xuaát khaåu theo hôïp ñoàng vôùi giaù 10.000 ñ/chai. Nhöng vì lí do khaùch quan coâng ty A khoâng xuaát khaåu ñöôïc loâ haøng noùi treân phaûi baùn laïi trong nöôùc vôùi giaù 13.000 ñ/chai (giaù chöa coù GTGT). Tính caùc loaïi thueá giaùn thu coâng ty A phaûi noäp cho loâ haøng noùi treân, bieát: + Thueá suaát thueá GTGT kinh doanh röôïu laø 10% Thueá suaát thueá TTÑB ñoái vôùi saûn xuaát röôïu döôùi 30 ñoä laø 30%. 145


XI. Caâu hoûi Caâu 12: Giaù baùn veù vaøo cöûa vuõ tröôøng laø 39.000 ñ/veù (chöa coù GTGT). Yeâu caàu: Xaùc ñònh thueá TTÑB vaø thueá GTGT vuõ tröôøng phaûi noäp moãi thaùng (30 ngaøy) bieát raèng moãi ñeâm baùn ñöôïc 200 veù, thueá suaát thueá TTÑB 30%, thueá suaát thueá GTGT 10%

146


CHÖÔNG 6 – THUEÁ XUAÁT KHAÅU, THUEÁ NHAÄP KHAÅU I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.

KHAÙI QUAÙT CAÙC MAËT HAØNG THUOÄC DIEÄN CHÒU THUEÁ HAØNG HOÙA KHOÂNG THUOÄC DIEÄN CHÒU THUEÁ ÑOÁI TÖÔÏNG NOÄP THUEÁ CAÙCH TÍNH THUEÁ XUAÁT KHAÅU, NHAÄP KHAÅU THUEÁ SUAÁT BIEÄN PHAÙP TÖÏ VEÄ HOAØN LAÏI THUEÁ XUAÁT KHAÅU, THUEÁ NHAÄP KHAÅU THEÅ THÖÙC KHAI BAÙO VAØ THU NOÄP THUEÁ PHÖÔNG HÖÔÙNG HOAØN THIEÄN THUEÁ XUAÁT KHAÅU, THUEÁ NHAÄP KHAÅU XI. TOÙM TAÉT CAÙC YÙ QUAN TROÏNG XII. CAÂU HOÛI 147


Chöông 6 – I. Khaùi quaùt - Thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu hay coøn ñöôïc goïi chung laø thueá quan (tariff) laø moät loaïi thueá ñaùnh vaøo caùc haøng hoùa ñöôïc giao thöông qua bieân giôùi caùc quoác gia hoaëc moät nhoùm caùc quoác gia. - Haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu thoâng qua Hôïp ñoàng ngoaïi thöông (HÑNT) laø haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu maäu dòch. - Haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu khoâng thoâng qua HÑNT laø haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu phi maäu dòch. - Haøng hoùa töø khu cheá xuaát, doanh nghieäp cheá xuaát vaøo thò tröôøng trong nöôùc ñöôïc xem laø haøng hoùa nhaäp khaåu.

148


Chöông 6 – II. Caùc maët haøng thuoäc dieän chòu thueá 1. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam bao gồm: hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ, đường sông, cảng biển, cảng hàng không, đường sắt liên vận quốc tế, bưu điện quốc tế và địa điểm làm thủ tục hải quan khác được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 2. Hàng hoá được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước. - Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có quan hệ mua bán trao đổi hàng hoá giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu. 3. Hàng hoá mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 149


Chöông 6 – III. Haøng hoùa khoâng thuoäc dieän chòu thueá 1. Hàng hoá vận chuyển quá cảnh qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam theo quy định của pháp luật. 2. Hàng hoá viện trợ nhân đạo, hàng hoá viện trợ không hoàn lại của các Chính phủ, các tổ chức thuộc Liên hợp quốc, các tổ chức liên chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (NGO), các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân người nước ngoài cho Việt Nam và ngược lại, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, hoặc các mục đích nhân đạo khác được thực hiện thông qua các văn kiện chính thức giữa hai Bên, được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các khoản trợ giúp nhân đạo, cứu trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh. 3. Hàng hoá từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài; hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hoá đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác. 4. Hàng hoá là phần dầu khí thuộc thuế tài nguyên của Nhà nước khi xuất khẩu. 150


Chöông 6 – IV. Ñoái töôïng noäp thueá 1. Đối tượng nộp thuế theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, bao gồm: a. Chủ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; b. Tổ chức nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; c. Cá nhân có hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh; gửi hoặc nhận hàng hoá qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam. 2. Đối tượng được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thay thuế, bao gồm: a. Đại lý làm thủ tục hải quan trong trường hợp được đối tượng nộp thuế uỷ quyền nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; b. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế trong trường hợp nộp thay thuế cho đối tượng nộp thuế; c. Tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng trong trường hợp bảo lãnh, nộp thay thuế 151 cho đối tượng nộp thuế.


Chöông 6 – V. Caùch tính thueá xuaát nhaäp khaåu A. Caên cöù caùc yeáu toá sau: - Soá löôïng töøng maët haøng xuaát khaåu, nhaäp khaåu - Giaù tính thueá - Thueá suaát Vaø ñöôïc tính theo coâng thöùc: Soá thueá XK hay NK = phaûi noäp

Soá löôïng töøng maët haøng XK hay NK

X

Giaù tính thueá

Thueá suaát cuûa töøng X maët haøng ghi trong bieåu thueá

152


Chöông 6 – V. Caùch tính thueá xuaát nhaäp khaåu A. Caên cöù caùc yeáu toá sau: (tt) 1. Số löôïng töøng maët haøng xuaát nhaäp khaåu: - Caên cöù vaøo tôø khai haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu 2. Giaù tính thueá: a. Giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu là giá bán tại cửa khẩu xuất theo hợp đồng (giá FOB), không bao gồm phí vận tải (F) và phí bảo hiểm (I), được xác định theo quy định của pháp luật về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu. b. Giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên theo hợp đồng, được xác định theo quy định của pháp luật về trị giá hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu. 153


Chöông 6 – V. Caùch tính thueá xuaát nhaäp khaåu A. Caên cöù caùc yeáu toá sau: (tt) c. Tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng tiền nước ngoài dùng để xác định giá tính thuế là tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế, được đăng trên Báo Nhân dân, đưa tin trên trang điện tử hàng ngày của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; trường hợp vào các ngày không phát hành Báo Nhân dân, không đưa tin lên trang điện tử hoặc có phát hành, có đưa tin lên trang điện tử nhưng không thông báo tỷ giá hoặc thông tin chưa được cập nhật đến cửa khẩu trong ngày thì tỷ giá tính thuế của ngày hôm đó được áp dụng theo tỷ giá tính thuế của ngày liền kề trước đó. 154


Chöông 6 – V. Caùch tính thueá xuaát nhaäp khaåu A. Caên cöù caùc yeáu toá sau: (tt) - Đối với các đồng ngoại tệ chưa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng thì xác định theo nguyên tắc tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá đồng đô la Mỹ (USD) với đồng Việt Nam và tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ với các ngoại tệ đó do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế.

155


Chöông 6 – V. Caùch tính thueá xuaát nhaäp khaåu B. Caùch xaùc ñònh giaù tính thueá nhaäp khaåu: 1. TrÞ gi¸ tÝnh thuÕ cña hμng ho¸ nhËp khÈu lμ trÞ gi¸ giao dÞch. - TrÞ gi¸ giao dÞch ®−îc x¸c ®Þnh b»ng tæng sè tiÒn ng−êi mua thùc tÕ ®· thanh to¸n hay sÏ ph¶i thanh to¸n trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp cho ng−êi b¸n ®Ó mua hμng ho¸ nhËp khÈu. - Tæng sè tiÒn ng−êi mua ®· thanh to¸n hay sÏ ph¶i thanh to¸n trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp cho ng−êi b¸n ®Ó mua hμng ho¸ nhËp khÈu, bao gåm c¸c kho¶n sau ®©y: a. Gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i. Tr−êng hîp gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i cã bao gåm c¸c kho¶n gi¶m gi¸ cho l« hμng nhËp khÈu phï hîp th«ng lÖ th−¬ng m¹i quèc tÕ, th× c¸c kho¶n nμy ®−îc trõ ra ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. Bé tr−ëng Bé Tμi chÝnh quy ®Þnh cô thÓ viÖc khÊu trõ kho¶n 156 gi¶m gi¸ nμy ra khái trÞ gi¸ tÝnh thuÕ.


Chöông 6 – V. Caùch tính thueá xuaát nhaäp khaåu B. Caùch xaùc ñònh giaù tính thueá nhaäp khaåu: (tt) b. C¸c kho¶n tiÒn ng−êi mua ph¶i thanh to¸n nh−ng ch−a tÝnh vμo gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i, bao gåm: - TiÒn tr¶ tr−íc, tiÒn ®Æt cäc cho viÖc s¶n xuÊt, mua b¸n, vËn chuyÓn, b¶o hiÓm hμng ho¸; - C¸c kho¶n thanh to¸n gi¸n tiÕp cho ng−êi b¸n nh−: kho¶n tiÒn ng−êi mua tr¶ cho ng−êi thø ba theo yªu cÇu cña ng−êi b¸n; kho¶n tiÒn ®−îc thanh to¸n b»ng c¸ch bï trõ nî. 2. §iÒu kiÖn ¸p dông ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo trÞ gi¸ giao dÞch: a. Ng−êi mua kh«ng bÞ h¹n chÕ quyÒn ®Þnh ®o¹t hoÆc sö dông hμng ho¸ sau khi nhËp khÈu, ngo¹i trõ c¸c h¹n chÕ sau: - H¹n chÕ vÒ viÖc mua b¸n, sö dông hμng ho¸ theo quy ®Þnh 157 cña ph¸p luËt ViÖt Nam;


Chöông 6 – V. Caùch tính thueá xuaát nhaäp khaåu B. Caùch xaùc ñònh giaù tính thueá nhaäp khaåu: (tt) - H¹n chÕ vÒ n¬i tiªu thô hμng hãa sau khi nhËp khÈu; - Nh÷ng h¹n chÕ kh¸c nh−ng kh«ng lμm ¶nh h−ëng ®Õn trÞ gi¸ cña hμng ho¸; b. Gi¸ c¶ hoÆc viÖc b¸n hμng kh«ng phô thuéc vμo nh÷ng ®iÒu kiÖn hay c¸c kho¶n thanh to¸n mμ v× chóng kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®−îc trÞ gi¸ cña hμng ho¸ cÇn x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ; c. Sau khi b¸n l¹i hμng ho¸, ng−êi nhËp khÈu kh«ng ph¶i tr¶ thªm bÊt kú kho¶n tiÒn nμo tõ sè tiÒn thu ®−îc do viÖc ®Þnh ®o¹t hoÆc sö dông hμng ho¸ mang l¹i; d. Ng−êi mua vμ ng−êi b¸n kh«ng cã mèi quan hÖ ®Æc biÖt hoÆc nÕu cã th× mèi quan hÖ ®ã kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn trÞ gi¸ giao dÞch. 158


Chöông 6 – V. Caùch tính thueá xuaát nhaäp khaåu B. Caùch xaùc ñònh giaù tính thueá nhaäp khaåu: (tt) Tr−êng hîp c¬ quan h¶i quan cã c¨n cø cho r»ng mèi quan hÖ ®Æc biÖt cã ¶nh h−ëng ®Õn trÞ gi¸ giao dÞch th× ph¶i th«ng b¸o ngay b»ng v¨n b¶n cho ng−êi khai h¶i quan biÕt c¨n cø ®ã. C¬ quan h¶i quan t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ng−êi khai h¶i quan cung cÊp thªm th«ng tin nh»m lμm râ mèi quan hÖ ®Æc biÖt gi÷a ng−êi mua vμ ng−êi b¸n kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn trÞ gi¸ giao dÞch. NÕu qu¸ 30 ngμy (ngμy lμm viÖc), kÓ tõ ngμy nhËn ®−îc th«ng b¸o cña c¬ quan h¶i quan mμ ng−êi khai h¶i quan kh«ng cung cÊp thªm th«ng tin th× c¬ quan h¶i quan x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo quy ®Þnh. Mèi quan hÖ ®Æc biÖt gi÷a ng−êi mua vμ ng−êi b¸n ®−îc coi lμ kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn trÞ gi¸ giao dÞch khi trÞ gi¸ giao dÞch xÊp xØ víi mét trong nh÷ng trÞ gi¸ d−íi ®©y cña l« hμng ®−îc xuÊt khÈu ®Õn ViÖt Nam trong cïng ngμy hoÆc trong vßng 60 ngμy tr−íc hoÆc sau ngμy xuÊt khÈu l« hμng ®ang ®−îc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. 159


Chöông 6 – VI. Thueá suaát 1. Thuế suất đối với hàng hoá xuất khẩu được quy định cụ thể cho từng mặt hàng tại Biểu thuế xuất khẩu. 2. Thuế suất đối với hàng hoá nhập khẩu được quy định cụ thể cho từng mặt hàng, gồm thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt và thuế suất thông thường: a. Thuế suất ưu đãi áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam. Thuế suất ưu đãi được quy định cụ thể cho từng mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; b. Thuế suất ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lónh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam theo thể chế khu vực thương mại tự do, liên minh thuế quan hoặc để tạo thuận lợi cho giao lưu thương mại biên giới và trường hợp ưu đói đặc biệt khác; 160


Chöông 6 – VI. Thueá suaát (tt) Điều kiện áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt: - Phải là những mặt hàng được quy định cụ thể trong thoả thuận đó ký giữa Việt Nam với nước, nhóm nước hoặc vùng lónh thổ thực hiện ưu đói đặc biệt về thuế và phải đáp ứng đủ các điều kiện đó ghi trong thỏa thuận. - Phải là hàng hoá có xuất xứ tại nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ mà Việt Nam tham gia thoả thuận ưu đãi đặc biệt về thuế. c. Thuế suất thông thường áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ không thực hiện đối xử tối huệ quốc và không thực hiện ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu với Việt Nam. Thuế suất thông thường được áp dụng thống nhất bằng 150% mức thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. 161


Chöông 6 – VII. Bieän phaùp töï baûo veä Biện pháp về thuế để tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, chống phân biệt đối xử trong nhập khẩu hàng hoá Ngoài việc chịu thuế theo quy định, nếu hàng hoá nhập khẩu quá mức vào Việt Nam, có sự trợ cấp, được bán phá giá hoặc có sự phân biệt đối xử đối với hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam thì bị áp dụng một trong các biện pháp về thuế sau đây: 1. Tăng mức thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu quá mức vào Việt Nam theo quy định của pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam. 2. Thuế chống bán phá giá đối với hàng hoá bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định của pháp lệnh về chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam. 162


Chöông 6 – VII. Bieän phaùp töï baûo veä (tt) 3. Thuế chống trợ cấp đối với hàng hoá được trợ cấp nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định của Pháp lệnh về chống trợ cấp hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam. 4. Thuế chống phân biệt đối xử đối với hàng hoá được nhập khẩu vào Việt Nam có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ mà ở đó có sự phân biệt đối xử về thuế nhập khẩu hoặc có biện pháp phân biệt đối xử khác theo quy định của pháp luật về đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế.

163


Chöông 6 VIII. Mieãn giaûm vaø hoaøn laïi thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu 1. Tröôøng hôïp ñöôïc mieãn thueá: - Ñoái vôùi haøng vieän trôï khoâng hoaøn laïi. - Ñoái vôùi haøng taïm xuaát taùi nhaäp, taïm nhaäp taùi xuaát. - Haøng laø taøi saûn di chuyeån cuûa toå chöùc, caù nhaân Vieät Nam hay nöôùc ngoaøi di chuyeån vaøo Vieät Nam, ñöa ra nöôùc ngoaøi trong möùc qui ñònh cuûa Nhaø nöôùc. - Haøng xuaát khaåu, nhaäp khaåu cuûa caùc toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi ñöôïc höôûng tieâu chuaån mieãn tröø ngoaïi giao. - Haøng laø vaät tö nguyeân lieäu nhaäp khaåu ñeå gia coâng cho nöôùc ngoaøi roài xuaát khaåu theo hôïp ñoàng ñaõ kyù keát. Haøng gia coâng cho nöôùc ngoaøi chæ ñöôïc mieãn thueá nhaäp khaåu phaàn nguyeân lieäu, vaät lieäu ñeå gia coâng; thieát bò, phöông tieän, coâng cuï saûn xuaát hoaëc nguyeân vaät lieäu do nöôùc ngoaøi thanh toaùn tieàn gia coâng, khi nhaäp khaåu ñeàu phaûi noäp thueá nhaäp khaåu. 164


Chöông 6 VIII. Mieãn giaûm vaø hoaøn laïi thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu 2. Tröôøng hôïp ñöôïc xeùt mieãn – giaûm thueá: - Haøng nhaäp khaåu chuyeân duøng phuïc vuï tröïc tieáp cho an ninh quoác phoøng, giaùo duïc, ñaøo taïo, nghieân cöùu khoa hoïc. - Haøng xuaát khaåu, nhaäp khaåu cuûa xí nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi. - Haøng laø quaø bieáu, quaø taëng cuûa nöôùc ngoaøi göûi veà cho toå chöùc, caù nhaân ôû Vieät Nam vaø ngöôïc laïi, trong möùc quy ñònh cuûa Chính phuû, neáu trò giaù cho moãi caù nhaân quaø taëng khoâng quaù 100 USD. Tröôøng hôïp moät loâ haøng taëng cho nhieàu ngöôøi thì moãi ngöôøi cuõng chæ ñöôïc mieãn thueá 100USD vaø toång giaù trò loâ haøng quaø bieáu cuõng khoâng ñöôïc vöôït quaù 1.000USD. Vöôït quy ñònh phaûi noäp thueá XNK treân toaøn boä loâ haøng - Haøng nhaäp khaåu ñeå baùn haøng mieãn thueá taïi caùc ñôn vò ñöôïc Nhaø nöôùc cho pheùp - Haøng hoùa XNK trong quaù trình vaän chuyeån, boác xeáp bò hö hoûng, phaûi coù bieân baûn giaùm ñònh haøng hoùa XNK cuûa cô quan VINACONTROL 165


Chöông 6 VIII. Mieãn giaûm vaø hoaøn laïi thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu 3. Hoaøn laïi thueá xuaát nhaäp khaåu, thueá nhaäp khaåu: - Ñöôïc hoaøn laïi thueá XNK trong caùc tröôøng hôïp sau: + Haøng nhaäp khaåu ñaõ noäp thueá maø coøn löu kho, löu baõi ôû cöûa khaåu nhöng ñöôïc Boä Thöông maïi cho pheùp taùi xuaát + Haøng ñaõ noäp thueá xuaát khaåu nhöng sau ñoù laïi khoâng ñöôïc Boä Thöông maïi cho xuaát nöõa + Haøng ñaõ noäp thueá theo tôø trình khai haøng hoùa XNK nhöng thöïc teá xuaát khaåu hoaëc nhaäp khaåu ít hôn + Haøng hoùa NK, nhöng chöa phuø hôïp veà chaát löôïng so vôùi hôïp ñoàng, giaáy pheùp nhaäp khaåu vì chuû haøng nöôùc ngoaøi gôûi sai coù bieân baûn giaùm ñònh cuûa VINACONTROL coù xaùc nhaân cuûa chu haøng nöôùc ngoaøi. Sau khi ñieàu chænh laïi cho phuø hôïp vôùi giaáy pheùp nhaäp khaåu vaø haøng hoùa thöïc nhaäp, neáu ñaõ noäp dö thueá thì ñöôïc hoaøn laïi soá thueá noäp dö + Haøng laø vaät tö, nguyeân lieäu nhaäp khaåu ñeå saûn xuaát haøng xuaát khaåu + Haøng taïm nhaäp khaåu ñeå taùi xuaát khaåu, hoaëc taïm xuaát khaåu ñeå taùi nhaäp khaåu + Haøng nhaäp khaåu cuûa moät soá doanh nghieäp VN, ñöôïc pheùp nhaäp ñeå laøm ñaïi lí, giao baùn haøng cho nöôùc ngoaøi coù ñaêng kí tröôùc vôùi Boä Taøi chính VN, thì ñöôïc hoaøn thueá nhaäp khaåu ñoái vôùi soá haøng thöïc baùn ñeå ñöa ra khoûi VN 166


Chöông 6 – IX. Theå thöùc khai baùo vaø thu noäp thueá - Moãi laàn coù haøng hoùa ñöôïc pheùp xuaát khaåu hay nhaäp khaåu ñeàu phaûi laäp tôø khai Haûi quan vaø noäp thueâ - Thôøi ñieåm tính thueá XNK laø ngaøy ñaêng kí tôø khai haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu - Thôøi haïn noäp thueá laø 15 ngaøy ñoái vôùi haøng xuaát khaåu maäu dòch - Thôøi haïn noäp thueá laø 30 ngaøy ñoái vôùi haøng nhaäp khaåu maäu dòch phuïc vuï tröïc tieáp cho saûn xuaát cuûa doanh nghieäp - Thôøi haïn noäp thueá laø 60 ngaøy ñoái vôùi haøng hoùa laø vaät tö, nguyeân lieäu nhaäp khaåu ñeå saûn xuaát haøng xuaát khaåu - Noäp ngay khi xuaát khaåu ra nöôùc ngoaøi hoaëc nhaäp vaøo VN ñoái vôùi haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu phi maäu dòch (khoâng coù giaáy pheùp cuûa Boä Thöông maïi) vaø tieåu ngaïch bieân giôùi - Ñoái vôùi haøng tieâu duøng phaûi noäp xong thueá tröôùc khi nhaän haøng. Neáu coù baûo laõnh cuûa cô quan tín duïng thì thôøi haïn noäp thueá laø 30 ngaøy

167


Chöông 6 – X. Phöông phaùp hoaøn thieän - Qui ñònh veà möùc thueá nhaäp khaåu tuyeät ñoái vaø haïn ngaïch thueá quan. Boû vieäc aùp duïng giaù tính thueá nhaäp khaåu toái thieåu, thöïc hieän giaù tính thueá nhaäp khaåu theo GATT. Boû öu ñaõi thueá theo tæ leä noäi ñòa hoùa, naâng möùc thueá nhaäp khaåu cuûa moät soá haøng hoùa theo loä trình hoäi nhaäp. Thöïc hieän baûo hoä coù troïng ñieåm, coù thôøi haïn, coù ñieàu kieän ñoái vôùi saûn xuaát trong nöôùc phuø hôïp vôùi thôøi haïn caét giaûm thueá theo cam keát quoác teá. Thu goïn möùc thueá nhaäp khaåu, haïn cheá mieãn giaûm thueá nhaäp khaåu ñoái vôùi an ninh, quoác phoøng.

168


Chöông 6 – XI. Toùm taét caùc yù quan troïng - Haøng hoùa khoâng thuoäc dieän chòu thueá - Giaù tính thueá - Thueá suaát thoâng thöôøng – Thueá suaát öu ñaõi

169


Chöông 6 – XII. Caâu hoûi Caâu 1 : Haøng hoaù mua baùn giöõa caùc DN/KCX theo luaät thueá xuaát, nhaäp khaåu quy ñònh hieän haønh laø haøng hoaù thuoäc dieän : a/ Chòu thueá xuaát khaåu vaø thueá nhaäp khaåu b/ Chòu thueá xuaát khaåu c/ Chòu thueá nhaäp khaåu d/ Khoâng thuoäc dieän chòu thueá xuaát, nhaäp khaåu Caâu 2 : Theo heä thoáng thueá hieän haønh, 1 Cty XNK trong thaùng, nhaäp khaåu röôïu vaø baùn soá röôïu nhaäp khaåu ñoù treân thò tröôøng noäi ñòa coù laõi. Caùc loaïi thueá ñaùnh vaøo haøng hoaù maø Cty ñoù phaûi noäp laø : a/ Thueá nhaäp khaåu, thueá GTGT, thueá TNDN b/ Thueá nhaäp khaåu, thueá TTÑB, thueá TNDN c/ Thueá nhaäp khaåu, thueá TTÑB, thueá GTGT, thueá TNDN 170


Chöông 6 – XII. Caâu hoûi Caâu 3 : Cty XNK A nhaän uyû thaùc xuaát khaåu loâ haøng cuûa cô sôû saûn xuaát B, theo quy ñònh cuûa luaät thueá XNK hieän haønh, ñoái töôïng noäp thueá xuaát khaåu cuûa loâ haøng naøy laø: a/ Cô sôû B vì ñaây laø ñôn vò chuû haøng b/ Cty XNK A c/ Caû hai ñôn vò ñeàu phaûi noäp thueá XNK d/ Caû hai ñôn vò ñeàu ñöôïc mieãn thueá XNK vì coù giaáy pheùp xuaát khaåu

171


Chöông 6 – XII. Caâu hoûi Caâu 4 : Thôøi haïn noäp thueá XNK ñoái vôùi haøng hoaù XNK phi maäu dòch vaø tieåu ngaïch bieân giôùi laø : a/ 7 ngaøy keå töø ngaøy nhaän ñöôïc thoâng baùo thueá b/ 15 ngaøy keå töø ngaøy nhaän ñöôïc thoâng baùo thueá c/ 30 ngaøy keå töø ngaøy nhaän ñöôïc thoâng baùo thueá d/ Noäp ngay khi xuaát khaåu ra nöôùc ngoaøi hoaëc nhaäp vaøo VN Caâu 5 : Cty N ñaêng kyù noäp thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø, soá thueá GTGT ñaõ noäp cuûa haøng nhaäp khaåu trong kyø ñöôïc Cty N haïch toaùn vaøo : a/ Phaûi traû nhaø cung caáp nöôùc ngoaøi b/ Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø c/ Giaù trò haøng nhaäp khaåu nhaäp kho d/ a + b + c sai

172


Chöông 6 – XII. Caâu hoûi Caâu 6 : Cty D ñaêng kyù noäp thueá GTGT theo phöông phaùp tröïc tieáp. Trong kyø , Cty nhaäp khaåu taøi saûn giaù trò 350 trieäu ñoàng. Soá thueá nhaäp khaåu phaûi noäp laø 30% vaø soá thueá GTGT haøng nhaäp khaåu laø 10%. Giaù trò cuûa taøi saûn nhaäp khaåu ñöôïc ghi nhaän laø : a/ 455 trieäu ñoàng = 350 tr ñoàng + 105 tr ñoàng b/ 510,5 trieäu ñoàng = 350tr ñoàng + 105 tr ñoàng + 45,5 tr ñoàng c/ 350 trieäu ñoàng d/ a + b + c sai

173


Chöông 6 – XII. Caâu hoûi Caâu 7 : Moät Cty XNK ngoaøi chöùc naêng XNK tröïc tieáp coøn coù chöùc naêng XNK uyû thaùc. Tröôøng hôïp XNK uyû thaùc thì ai laø ñoái töôïng noäp thueá : a/ Chuû haøng laø ñoái töôïng noäp thueá XNK b/ Toå chöùc nhaän uyû thaùc laø ñoái töôïng noäp thueá XNK c/ Ngaøn haøng trung gian laø ñoái töôïng noäp thueá XNK d/ a, b, c ñeàu ñuùng tuyø töøng tröôøng hôïp

174


Chöông 6 – XII. Caâu hoûi Caâu 8 : Haøng chuyeån khaáu theo hình thöùc haøng hoaù ñöôïc chuyeån thaúng töø caûng nöôùc xuaát khaåu ñeán caûng nöôùc nhaäp khaåu khoâng ñeán caûng VN laø : a/ Haøng hoaù thuoäc dieän chòu thueá XNK sau khi laøm ñaày ñuû thuû tuïc haûi quan b/ Haøng hoaù khoâng thuoäc dieän chòu thueá XNK sau khi laøm ñaày ñuû thuû tuïc haûi quan c/ Haøng hoaù thuoäc dieän ñöôïc giaõm thueá XNK d/ Haøng hoaù thuoäc dieän ñöôïc mieãn thueá XNK vaø ñöôïc mieãn khai baùo thuû tuïc haûi quan

175


Chöông 6 – XII. Caâu hoûi Caâu 9 : Thôøi ñieåm tính thueá nhaäp khaåu laø : a/ Ngaøy ñöôïc caáp giaáy pheùp nhaäp khaåu b/ Ngaøy haøng veà tôùi caûng ñeán c/ Ngaøy haøng ñöôïc boác dôõ leân bôø d/ Ngaøy ñaêng kyù tôø khai haøng hoaù nhaäp khaåu

176


CHÖÔNG 7 PHÍ VAØ LEÄ PHÍ I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.

KHAÙI QUAÙT PHÍ VAØ LEÄ PHÍ MÖÙC THU PHÍ VAØ LEÄ PHÍ PHÍ VAØ LEÄ PHÍ KHOÂNG THUOÄC NSNN PHÍ VAØ LEÄ PHÍ THUOÄC NSNN CHÖÙNG TÖØ THU PHÍ VAØ LEÄ PHÍ MIEÃN GIAÛM PHÍ VAØ LEÄ PHÍ PHUÏ LUÏC CAÂU HOÛI

177


Chöông 7 – I. Khaùi quaùt 1. Phí laø khoaûn tieàn maø toå chöùc, caù nhaân phaûi traû khi ñöôïc moät toå chöùc, caù nhaân khaùc cung caáp dòch vuï ñöôïc quy ñònh 2. Leä phí laø khoaûn tieàn maø toå chöùc, caù nhaân phaûi noäp khi ñöôïc cô quan nhaø nöôùc hoaëc toå chöùc ñöôïc uûy quyeàn phuïc vuï coâng vieäc quaûn lyù nhaø nöôùc ñöôïc quy

178


Chöông 7 – II. Phí vaø leä phí - Nhöõng loaïi phí, leä phí khoâng thuoäc ñoái töôïng ñieàu chænh cuûa Phaùp leänh phí, leä phí - Phí baûo hieåm xaõ hoäi - Phí baûo hieåm y teá - Caùc loaïi phí baûo hieåm khaùc - Phí, nguyeät lieãm, nieân liaãm thu theo ñieàu leä cuûa toå chöùc chính trò, toå chöùc chính trò – xaõ hoäi, toå chöùc xaõ hoäi, toå chöùc xaõ hoäi ngheà nghieäp, caâu laïc boäi .

179


Chöông 7 – III. Möùc thu phí vaø leä phí 1. Möùc thu phí. : Möùc thu phí ñoái vôùi caùc dòch vuï do Nhaø nöôùc ñaàu tö hoaëc toå chöùc, caù nhaân ñaàu tö voán ñeàu phaûi tuaân theo nguyeân taéc ñaûm baûo thu hoài voán trong thôøi gian hôïp lyù, phuø hôïp vôùi khaû naêng ñoùng goùp cuûa ngöôøi noäp, thuaän tieän cho caû ngöôøi thu phí vaø ngöôøi noäp phí 2. Möùc thu leä phí : Möùc thu leä phí ñöôïc aán ñònh tröôùc baèng moät soá tieàn nhaát ñònh ñoái vôùi töøng coâng vieäc quaûn lyù nhaø nöôùc ñöôïc thu leä phí, khoâng nhaèm muïc ñích buø ñaép chi phí ñeå thöïc hieän coâng vieäc thu leä phí, phuø hôïp vôùi thoâng leä quoác teá

180


Chöông 7- IV. Phí vaø leä phí khoâng thuoäc NSNN 1. Phí thu ñöôïc töø caùc dòch vuï khoâng do Nhaø nöôùc ñaàu tö, hoaëc do Nhaø nöôùc ñaàu tö nhöng ñaõ chuyeån giao cho toå chöùc, caù nhaân thöïc hieän theo nguyeân taéc haïch toaùn, töï chuû taøi chính, töï chòu traùch nhieäm veà keát quaû thu phí laø khoaûn thu khoâng thuoäc ngaân saùch nhaø nöôùc 2. Tieàn thu phí khoâng thuoäc ngaân saùch nhaø nöôùc ñöôïc xaùc ñònh laø doanh thu cuûa toå chöùc, caù nhaân thu phí. Toå chöùc, caù nhaân thu phí coù nghóa vuï noäp thueá theo quy ñònh cuûa phaùp luaät ñoái vôùi soá phí thu ñöôïc vaø coù quyeàn quaûn lyù, söû duïng soá tieàn thu phí sau khi ñaõ noäp thueá theo quy ñònh cuûa phaùp luaät

181


Chöông 7 – V. Phí vaø leä phí thuoäc NSNN 1. Tröôøng hôïp toå chöùc thöïc hieän thu phí, leä phí ñaõ ñöôïc ngaân saùch nhaø nöôùc ñaûm baûo kinh phí cho hoaït ñoäng thu phí theo döï toaùn haøng naêm thì toå chöùc thöïc hieän thu phí, leä phí phaûi noäp toaøn boä soá tieàn phí, leä phí thu ñöôïc vaøo ngaân saùch nhaø nöôùc 2. Tröôøng hôïp toå chöùc thu phí, leä phí chöa ñöôïc ngaân saùch nhaø nöôùc ñaûm baûo kinh phí cho hoaït ñoäng thu phí, leä phí thì ñöôïc ñeå laïi moät phaàn trong soá tieàn phí, leä phí thu ñöôïc ñeå trang traõi chi phí cho vieäc thu phí, leä phí phaàn tieàn phí, leä phí coøn laïi phaûi noäp vaøo ngaân saùch nhaø nöôùc 3. Phaàn tieàn phí, leä phí ñeå laïi cho toå chöùc thu ñeå trang traõi chi phí cho vieäc thu phí, leä phí ñöôïc trích theo tæ leä phaàn traêm (%) treân toång soá tieàn phí, leä phí haøng naêm. Tæ leä phaàn traêm (%) naøy ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: Döï toaùn caû naêm veà chi phí caàn thieát cho vieäc thu phí, leä phí theo cheá ñoä, tieâu chuaån, ñònh möùc qui ñònh Tyû leä = x 100 (%) Döï toaùn caû naêm veà phí, leä phí thu ñöôïc

182


Chöông 7 – VI. Chöùng töø thu phí vaø leä phí 1. Ñoái vôùi phí, leä phí thuoäc ngaân saùch nhaø nöôùc, toå chöùc, caù nhaân khi thu phí, leä phí phaûi laäp vaø caáp bieân lai thu cho ñoái töôïc noäp phí, leä phí theo quy ñònh hieän haønh cuûa Boä Taøi chính veà phaùt haønh, quaûn lyù, söû duïng aán chæ thueá. Tröôøng hôïp coù nhu caàu söû duïng nhöõng chöùng töø thu phí, leä phí khaùc vôùi maãu chöùng töø quy ñònh chung thì phaûi coù vaên baûn ñeà nghò cô quan Thueá coù thaåm quyeàn giaûi quyeát theo cheá ñoä quy ñònh 2. Ñoái vôùi phí khoâng thuoäc ngaân saùch nhaø nöôùc, toå chöùc, caù nhaân khi thu phí phaûi laäp vaø giao hoùa ñôn cho ñoái töôïng noäp phí theo quy ñònh hieän haønh cuûa boä Taøi chính veà phaùt haønh, quaûn lyù, söû duïng hoùa ñôn baùn haøng. Toå chöùc coù nhu caàu söû duïng hoùa ñôn töï in phaûi coù vaên baûn ñeà nghò cô quan Thueá coù thaåm quyeàn giaûi quyeát theo cheá ñoä quy ñònh 183


Chöông 7 – VII. Mieãn giaûm phí vaø leä phí - Ñoái vôùi leä phí Möùc thu leä phí ñöôïc aán ñònh tröôùc, gaén vôùi töøng coâng vieäc quaûn lyù nhaø nöôùc, veà nguyeân taéc khoâng mieãn, giaûm ñoái vôùi leä phí. Rieâng leä phí tröôùc baï, Chính phuû seõ quy ñònh cuï theå nhöõng tröôøng hôïp caàn thieát ñöôïc mieãn, giaûm ñeå goùp phaàn thöïc hieän chính saùch kinh teá, xaõ hoäi trong töøng thôøi kyø

184


VIII. Phuï luïc

Mẫu số 1 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------------------------TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THU PHÍ, LỆ PHÍ (Dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước) 1. Tên đơn vị thu phí, lệ phí: ......................................................................................... 2. Cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp: ........................................................................... 3. Quyết định thành lập: - Số quyết định: .......................................................................................................... - Ngày thành lập: ...................................................................................................... - Cơ quan ra quyết định: ................................................................................................ 4. Địa chỉ: ....................................................................................................................... 5. Điện thoại: .......................... Fax: ......................................................... 6. Các mã số của đơn vị (nếu có): - Mã số thuế: .................................................................................................................. - Mã số đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước: ............................................................... 7. Loại phí, lệ phí đăng ký thu: STT

Teân loaïi phí, leä phí

Cô quan ban haønh

Soá vaên baûn

Ngaøy ban haønh

1 2 …

8. Chứng từ thu phí, lệ phí: STT

Teân chöùng töø

Kyù hieäu

1 2 …

9. Tài khoản giao dịch tại Kho bạc, ngân hàng: -Tài khoản số: .............................................. tại: ................................................................. -Tài khoản số: .............................................. tại: ................................................................. ...., ngày ... tháng ... năm ... Nơi gửi tờ khai: Thủ trưởng đơn vị -Cơ quan thuế: ....... (Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu) -Địa chỉ: ..................

185


Chöông 7 – IX. Caâu hoûi Caâu 1 : Leä phí moân baøi ñöôïc thu vaøo thôøi ñieåm naøo trong naêm vaø thu maáy laàn ( ñoái vôùi caùc cô sôû ñaõ coù hoaït ñoäng töø caùc naêm tröôùc ) trong naêm : a/ 2 laàn vaøo thaùng 1 vaû thaùng 7 b/ 1 laàn vaøo thaùng 1 c/ a, b sai Caâu 2 : Ñoái töôïng naøo phaûi noäp leä phí tröôùc baï khi baùn nhaø vaø chuyeån quyeàn söû duïng ñaát : a/ Ngöôøi baùn b/ Ngöôøi mua c/ a, b sai Caâu 3 : Theá naøo laø phí khoâng thuoäc ngaân saùch 186


CHÖÔNG 8 – HOÙA ÑÔN I. II. III. IV. V. VI.

CAÙC LOAÏI HOÙA ÑÔN HOÙA ÑÔN CHÖÙNG TÖØ HÔÏP PHAÙP MAÁT HOÙA ÑÔN HOÙA ÑÔN LIEÂN QUAN TAØI SAÛN ÑAÊNG KÍ XÖÛ PHAÏT VI PHAÏM TOÙM TAÉT CAÙC YÙ QUAN TROÏNG

187


Chöông 8 - I. Caùc loaïi hoùa ñôn Caùc loaïi hoùa ñôn ñöôïc pheùp löu haønh söû duïng theo quy ñònh bao goàm: - Hoùa ñôn Giaù trò gia taêng, maãu 01GTK(Gia taêng khaáu tröø) - Hoùa ñôn baùn haøng thoâng thöôøng, maãu 02GTTT (Gia taêng tröïc tieáp) - Hoùa ñôn cho thueâ taøi chính, maãu 05TTC (thueâ taøi chính) - Hoùa ñôn thu mua haøng noâng, laâm, thuûy saûn, maãu 06TMH (Thu mua haøng) - Hoùa ñôn baùn leû (söû duïng cho maùy tính tieàn). maãu07MTT (Maùy tính tieàn) - Hoùa ñôn khaùc nhö: tem, veù, theû in saün meänh giaù vaø caùc loaïi: Phieáu xuaát kho kieâm vaän chuyeån noäi boä, maãu 03PXK (Phieáu xuaát kho); Phieáu xuaát kho haøng göûi ñaïi lyù, maãu 04HDL (Haøng ñaïi lyù); Phieáu thu tieàn dòch vuï haøng khoâng, vaän ñôn vaän chuyeån haøng hoùa 188


Chöông 8 - II. Hoùa ñôn chöùng töø hôïp phaùp - Hoùa ñôn do Boä Taøi chính ( Toång cuïc Thueá) phaùt haønh do cô quan thueá cung caáp cho caùc cô sôû kinh doanh - Hoùa ñôn do caùc cô sôû kinh doanh töï in ñeå söû duïng theo maãu quy ñònh vaø ñaõ ñöôïc cô quan Thueá chaáp nhaän cho söû duïng - Caùc loaïi hoùa ñôn, chöùng töø ñaëc thuø khaùc ñöôïc pheùp söû duïng 1. Noäi dung hoùa ñôn phaûi coù ñuû caùc chæ tieâu sau ñaây thì môùi coù giaù trò phaùp lyù: Hoï, teân; ñòa chæ; maõ soá thueá (neáu coù), taøi khoaûn thanh toaùn (neáu coù) cuûa ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn; teân haøng hoùa dòch vuï, ñôn vò tính, soá luôïng, ñôn giaù, tieàn haøng; thueá suaát, tieàn thueá giaù trò gia taêng – GTGT (neáu coù); toång soá tieàn thanh toaùn; chöõ kyù ngöôøi baùn, ngöôøi mua haøng.

189


Chöông 8 - II. Hoùa ñôn chöùng töø hôïp phaùp 2. Hoùa ñôn phaûi laäp ngay lhi cung caáp haøng hoùa, dòch vuï vaø caùc khoaûn thu tieàn phaùt sinh theo quy ñònh. Khi laäp hoùa ñôn, beân baùn phaûi phaûn aûnh ñaày ñuû caùc noäi dung, chæ tieâu in saün treân maãu hoùa ñôn, gaïch cheùo phaàn boû troáng (neáu coù) töø traùi qua phaûi. Vieäc laäp hoùa ñôn coù theå vieát baèng tay, ñaùnh maùy moät laàn sang caùc lieân coù noäi dung nhö nhau. Tröôøng hôïp vieát sai caàn huûy boû hoùa ñôn thì gaïch cheùo ñeå huûy boû vaø khoâng ñöôïc xeù rôøi khoûi quyeån hoùa ñôn vaø phaûi löu ñaày ñuû caùc lieân cuûa soá hoùa ñôn ñoù

190


Chöông 8 - II. Hoùa ñôn chöùng töø hôïp phaùp 3. Caùc haønh vi sau ñaây ñöôïc coi laø haønh vi gian laän trong keâ khai thueá, hoaøn thueá - Söû duïng hoùa ñôn, chöùng töø khoâng hôïp phaùp, bao goàm hoùa ñôn in giaû; hoùa ñôn khoáng (khoâng baùn haøng hoùa, dòch vuï);hoùa ñôn giao cho ngöôøi mua (lieân 2) ghi khaùc vôùi hoùa ñôn löu taïi cô sôû kinh doanh (lieân 1); hoùa ñôn ghi giaù trò coa hôn giaù trò thöïc teá cuûa haøng hoùa, dòch vuï baùn ra; hoùa ñôn ñaõ qua taåy xoùa; laäp giaû chöùng töø noäp thueá GTGT khaâu nhaäp khaåu ñeå gian laän trong keâ khai noäp thueá, hoaøn thueá GTGT - Baùn haøng hoaù, dòch vuï khoâng laäp hoùa ñôn, khoâng keâ khai noäp thueá GTGT

191


Chöông 8 - II. Hoùa ñôn chöùng töø hôïp phaùp 4. Hoùa ñôn ñöôïc duøng ñeå khaáu tröø thueá GTGT, hoaøn thueá GTGT, tính chi phí hôïp lyù, thanh toaùn tieàn phaûi laø: a/ Hoùa ñôn mua haøng hoùa, dòch vuï. - Hoùa ñôn mua haøng hoùa, dòch vuï baûn goác, lieân 2 (lieân giao khaùch haøng) - Hoùa ñôn ghi ñaày ñuû caùc chæ tieâu, noäi dung theo ñònh vaø phaûi nguyeân veïn. - Soá lieäu, chöõ vieát, ñaùnh maùy hoaëc in treân hoùa ñôn phaûi roõ raøng, ñaày ñuû, chính xaùc theo quy ñònh, khoâng bò taåy xoùa, söûa chöõa.

192


Chöông 8 - III. Maát hoùa ñôn - Toå chöùc, caù nhaân mua haøng laøm maát hoùa ñôn mua haøng baûn goác (lieân 2) do hoaøn caûnh khaùch quan nhö: Thieân tai, hoûa hoaïn, bò maát caép; khi xaûy ra maát hoùa ñôn trong caùc tröôøng hôïp neâu treân, toå chöùc, caù nhaân phaûi khai baùo, laäp bieân baûn veà soá hoùa ñôn bò maát, lyù do maát coù xaùc nhaän cuûa cô quan thueá ñoái vôùi tröôøng hôïp thieân tai hoûa hoaïn, xaùc nhaän cuûa cô quan coâng an ñòa phöông ñoái vôùi tröôøng hôïp bò maát caép. Hoà sô lieân quan ñeán haønh vi laøm maát hoùa ñôn goàm: + Coâng, vaên, ñôn cuûa toå chöùc, caù nhaân veà vieäc laøm maát hoùa ñôn + Bieân baûn maát hoùa ñôn mua haøng. + Baûn sao hoùa ñôn mua haøng (lieân 1) coù xaùc nhaän kyù teân, ñoùng daáu (neáu coù) cuûa beân baùn haøng.

193


Chöông 8 IV. Hoùa ñôn lieân quan ñeán taøi saûn phaûi ñaêng kí - Toå chöùc, caù nhaân mua mua taøi saûn thuoäc loaïi phaûi ñaêng kyù söû duïng (xe oâ toâ, xe maùy …) maø lieân 2 cuûa hoùa ñôn phaûi löu taïi cô quan quaûn lyù taøi saûn (coâng an)ñöôïc thay theá hoùa ñôn mua haøng goàm caùc chöùng töø sau: Phieáu thu tieàn (lieân 2, baûn goác)- Maãu CTT 41, Bieân lai tröôùc baï (baûn photocopy lieân 2), hoùa ñôn (baûn photocopy lieân 2) lieân quan ñeán taøi saûn phaûi ñaêng kyù.

194


Chöông 8 - V. Xöû phaït vi phaïm 1. Toå chöùc, caù nhaân coù haønh vi vi phaïm cheá ñoä quaûn lyù, söû duïng hoùa ñôn; ngoaøi vieäc bò xöû lyù vi phaïm haønh chính theo quy ñònh, neáu laøm thaát thoaùt tieàn thueá cuûa Ngaân saùch Nhaø nöôùc thì: - Bò truy thu ñuû soá thueá troán - Bò xöû phaït haønh chính theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Tröôøng hôïp vi phaïm nghieâm troïng thì bò truy cöùu traùch nhieäm hình söï theo quy ñònh cuûa phaùp luaät (Thoâng tö lieân tòch 01/2004/TTLT/BCA – TANDTC – VKSNDTC – BTP ngaøy 23/11/2004)

195


Chöông 8 - V. Xöû phaït vi phaïm 2. Ñoái vôùi toå chöùc, caù nhaân ñaõ mua hoùa ñôn nhöng söû duïng baát hôïp phaùp (boû troán) thì hoùa ñôn ñoù khoâng ñöôïc chaäp nhaän keâ khai ñeå tính khaáu tröø thueá GTGT hoaëc hoaøn thueá GTGT vaø khoâng ñöôïc tính vaøo chi phí hôïp lyù. Tröôøng hôïp ña4 thanh toaùn thì buoäc toå chöùc, caù nhaân phaûi hoaøn traû toaøn boä soá tieàn ñaõ thanh toaùn, ñaõ khaáu tröø, ñaõ hoaøn, ñaõ tính vaøo chi phí; ñoái vôùi caùc ñôn vò thuï höôûng kinh phí töø NSNN thì khoâng ñöôïc quyeát toaùn chi ngaân saùch, ñôn vò thöïc hieän döï aùn thì khoâng ñöôïc thanh, quyeát toaùn chi; ñoái vôùi caùc chuû ñaàu tö thì khoâng ñöôïc tính quyeát toaùn giaù trò coâng trình xaây döïng cô baûn hoaøn thaønh.

196


Chöông 8 - VI. Toùm taét caùc yù quan troïng - Hoùa ñôn chöùng töø hôïp phaùp - Hoùa ñôn chöùng töø khoâng hôïp phaùp - Truy cöùu traùch nhieäm hình söï vieäc mua baùn, söû duïng traùi pheùp hoùa ñôn

197


Chöông 9: TÖÏ KHAI - TÖÏ NOÄP THUEÁ KINH NGHIEÄM MOÄT SOÁ QUOÁC GIA

198


¾ Theá naøo laø cô cheá tö khai töï noäp thueá (Nguoàn : www.gdt.gov.vn) ¾ Caùc ñieàu kieän thöïc hieän cô cheá tö khai töï noäp (Nguoàn : www.gdt.gov.vn) ¾ Traùch nhieäm cuûa cô sôû kinh doanh (Nguoàn : www.hcmtax.gov.vn) ¾ Töï khai töï noäp thueá TNCN ôû Myõ (Nguoàn: htqt-tct@hn.vnn.vn) ¾ Quaûn lyù theo möùc ñoä tín nhieäm ôû Trung Quoác (Nguoàn Price Waterhouse Cooper Hongkong. Tax Notes International 18/7/03 vaø 29/9/03) 199


I. THEÁ NAØO LAØ CÔ CHEÁ TÖÏ KEÂ KHAI - TÖÏ NOÄP THUEÁ • 1. Cô cheá töï keâ khai, töï noäp thueá ñoøi hoûi toå chöùc, caù nhaân noäp thueá phaûi naâng cao traùch nhieäm vì tôø khai laø do toå chöùc, caù nhaân noäp thueá töï laäp treân cô sôû keát quaû SXKD cuûa mình vaø chính saùch cheá ñoä veà thueá maø khoâng caàn coù söï xaùc nhaän cuûa cô quan thueá. Toå chöùc, caù nhaân noäp thueá chòu traùch nhieäm veà keát quaû cuûa vieäc tính thueá, keâ khai thueá cuûa mình tröôùc phaùp luaät.

200


I. THEÁ NAØO LAØ CÔ CHEÁ TÖÏ KEÂ KHAI - TÖÏ NOÄP THUEÁ • 2/ Cô quan thueá khoâng can thieäp vaøo quaù trình keâ khai, noäp thueá cuûa toå chöùc, caù nhaân kinh doanh, nhöng cô quan thueá seõ tieán haønh thanh tra, kieåm tra vaø aùp duïng caùc bieän phaùp xöû phaït, cöôõng cheá theo luaät ñònh ñoái vôùi nhöõng tröôøng hôïp coù haønh vi vi phaïm phaùp luaät veà thueá nhö khoâng keâ khai, khoâng noäp thueá, troán thueá, gian laän veà thueá…

201


II. CAÙC ÑIEÀU KIEÄN THÖÏC HIEÄN CÔ CHEÁ TÖÏ KHAI - TÖÏ NOÄP • 1. Ngöôøi daân phaûi coù hieåu bieát cô baûn veà thueá, toå chöùc, caù nhaân kinh doanh phaûi hieåu roõ chính saùch thueá ñeã thöïc hieän ñuùng nghóa vuï thueá. • 2. Caùc thuû tuïc ( ñaêng kyù thueá, keâ khai, noäp thueá, hoaøn thueá… ) phaûi ñôn giaûn. • 3. Heä thoáng xöû phaït phaûi nghieâm minh nhöng coâng baèng • 4. Caùc chöông trình thanh tra thueá vaø cöôõng cheá thueá coù hieäu quaû vaø coù hieäu löïc.

202


III. TRAÙCH NHIEÄM CUÛA CÔ SÔÛ KINH DOANH • 1. CSKD chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà tính trung thöïc, chính xaùc cuûa vieäc keâ khai, noäp thueá. • 2. CSKD phaûi noäp tieàn thueá ñaày ñuû, ñuùng haïn vaøo Ngaân saùch Nhaø nöôùc theo quy ñònh cuûa luaät thueá. • 3. Phaûi thöïc hieän ñuùng cheá ñoä keá toaùn, thoáng keâ, löu giöõ soå saùch, keá toaùn, hoaù ñôn chöùng töø theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

203


III. TRAÙCH NHIEÄM CUÛA CÔ SÔÛ KINH DOANH • 4. Phaûi thöïc hieän ñuùng nguyeân taéc thuû tuïc mieãn giaõm thueá. • 5. Laäp hoà sô hoaøn thueá theo ñuùng quy ñònh. Hoà sô hoaøn thueá phaûi keâ khai ñuùng, trung thöïc vaø phaûi chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà soá lieäu keâ khai. • 6. Phaûi cung caáp ñaày ñuû soå saùch keá toaùn, hoaù ñôn, chöùng töø vaø caùc hoà sô coù lieân quan khi cô quan thueá yeâu caàu thanh tra, kieåm tra.

204


IV. TÖÏ KEÂ KHAI, TÖÏ NOÄP THUEÁ THU NHAÄP CAÙ NHAÂN ÔÛ MYÕ • 1. Phaït chaäm keâ khai : Möùc phaït toái ña laø 25% soá thueá keâ khai chaäm. Neáu keâ khai chaäm hôn 60 ngaøy, khoaûn phaït toái thieåu laø 100 ñola hoaëc soá thueá coøn phaûi noäp theo keâ khai. • 2. Phaït veà söï thieáu chính xaùc : Moät khoaûn phaït baèng 20% ñoái vôùi soá thueá ñaõ ñöôïc xaùc ñònh laø ñaõ keâ khai vaø thanh toaùn döôùi möùc luaät ñònh do thieáu yù thöùc ( keå caû khoâng caån thaän hoaëc coù duïng yù khoâng chaáp haønh caùc nguyeân taéc vaø quy ñònh – goïi chung laø thieáu yù thöùc )

205


IV. TÖÏ KEÂ KHAI, TÖÏ NOÄP THUEÁ THU NHAÄP CAÙ NHAÂN ÔÛ MYÕ • 3. Phaït do keâ khai khoâng nghieâm tuùc :Toaø aùn thueá coù quyeàn phaït ngöôøi noäp thueá ñeán 5.000 ñoâla neáu ñaõ keâ khai moät baûn keâ khai thueá ñöôïc keát luaän laø “ hôøi hôït”.

206


IV. TÖÏ KEÂ KHAI, TÖÏ NOÄP THUEÁ THU NHAÄP CAÙ NHAÂN ÔÛ MYÕ • 4. Phaït tuø: Nhöõng ngöôøi noäp thueá bò coi laø laø lieân can ñeán vieäc troán thueá seõ bò phaït tôùi 100.000 ñoâla vaø hoaëc bò phaït tuø ñeán 5 naêm. Chæ rieâng naêm 1996, Vuï ñieàu tra toäi phaïm thuoäc Cuïc thu noäi dòa Myõ ñaõ khôûi toá hôn 2.500 tröôøng hôïp caù nhaân troán laäu thueá (0,02 phaàn nghìn soá ngöôøi noäp thueá) vaø keát quaû laø 2.028 tröôøng hôïp (hôn 80%) ñaõ bò tuyeân aùn, trong ñoù, 1.041 ( 41%) tröôøng hôïp ñaõ bò phaït tuø.

207


IV. TÖÏ KEÂ KHAI, TÖÏ NOÄP THUEÁ THU NHAÄP CAÙ NHAÂN ÔÛ MYÕ • Cuïc thu noäi ñòa Myõ cuõng nhaän thöùc ñöôïc raèng thanh tra, phaït vaø ñieàu tra toäi phaïm laø caùc yeáu toá caàn thieát cuûa heä thoáng, nhöng hoï cuõng tin töôûng raèng phaûi chuyeån maïnh sang vieäc giaùo duïc, trôï giuùp ngöôøi noäp thueá; vaø ñôn giaûn hoaù trong caû chính saùch thueá vaø thuû tuïc chaáp haønh luaät laø caùc bieän phaùp taäp trung ñeå khaéc phuïc tình traïng khoâng tuaân thuû.

208


V. QUAÛN LYÙ THUEÁ THEO MÖÙC ÑOÄ TÍN NHIEÄM ÔÛ TRUNG QUOÁC 1. Heä thoáng tính ñieåm ñöôïc xaây döïng treân 5 tieâu thöùc vôùi caùc möùc ñieåm nhö sau : Ñieåm • Tuaân thuû veà thuû tuïc ñaêng kyù thueá 15 (bao goàm caû ñaêng kyù ban ñaàu vaø caäp nhaät, boå sung thoâng tin ) ¾ Tuaân thuû veà noäp tôø khai thueá 25 ¾ Tuaân thuû veà soå saùch keá toaùn 15 ¾ Tuaân thuû veà thôøi haïn noäp thueá 25 ¾ Möùc ñoä vi phaïm phaùp luaät thueá 20 ñaõ coù keát luaän 209


E/ QUAÛN LYÙ THUEÁ THEO MÖÙC ÑOÄ TÍN NHIEÄM ÔÛ TRUNG QUOÁC 2.Döïa treân caùc tieâu thöùc tính ñieåm nhö treân, ÑTNT seõ ñöôïc xeáp vaøo 4 nhoùm möùc ñoä tín nhieäm laø A, B, C, D. • Nhoùm A : khi ñaït 95 ñieåm trôû leân. • Nhoùm B : khi ñaït treân 60 ñieåm ñeán döôùi 95 ñieåm vaø khoâng nôï thueá quaù 50.000 nhaân daân teä (khoaûng 6.000 USD ) trong voøng 2 naêm keå töø ngaøy ñöôïc tính ñieåm. Caùc ÑTNT môùi ñaêng kyù thueá trong voøng 2 naêm keå töø ngaøy tính ñieåm seõ ñöôïc taïm xeáp vaøo nhoùm tín nhieäm möùc B. 210


E/ QUAÛN LYÙ THUEÁ THEO MÖÙC ÑOÄ TÍN NHIEÄM ÔÛ TRUNG QUOÁC Nhoùm C neáu ñaït treân 20 ñieåm ñeán döôùi 60 ñieåm. Tuy nhieân, ÑTNT ñaït treân 60 ñieåm cuõng coù theå bò xeáp vaøo nhoùm C neáu: ¾ Khoâng thöïc hieän thuû tuïc ñaêng kyù thueá (keå caû keâ khai boå sung ) theo yeâu caàu; ¾ Keâ khai doanh thu tính thueá ñaït döôùi 90% doanh thu ñuùng ( töùc laø aån laäu 10% doanh soá ); möùc ñoä tính thueá ñuùng ñaït döôùi 70% vaø möùc ñoä noäp thueá ñuùng haïn ñaït döôùi 80%; thöïc hieän khaáu tröø thueá taïi nguoàn ñaït chính xaùc döôùi 80%. •

211


E/ QUAÛN LYÙ THUEÁ THEO MÖÙC ÑOÄ TÍN NHIEÄM ÔÛ TRUNG QUOÁC Nhoùm D laø caùc ÑTNT ñaït döôùi 20 ñieåm vaø caùc ñoái töôïng khaùc (duø coù ñaït ñieåm treân 20) coù vi phaïm döôùi caùc daïng : ¾ Ñang bò ñieàu tra vaø chöa coù keát luaän chính thöùc; ¾ Ñaõ bò keát luaän laø vi phaïm hình söï veà thueá trong voøng 2 naêm tröôùc ngaøy tính ñieåm; ¾ Keâ khai xin hoaøn thueá hoaëc höôûng öu ñaõi thueá sai. •

212


TAØI LIEÄU THAM KHAÛO - Boä Taøi chính (2004) – Taøi lieäu boài döôõng Keá toaùn tröôûng doanh nghieäp, Haø Noäi, NXB Taøi chính - Boä Taøi chính (2004) – Taøi lieäu boài döôõng Keá toaùn tröôûng ñôn vò keá toaùn Nhaø nöôùc, Haø Noäi, NXB Taøi chính - Giaùo trình thueá, GS. TS. Nguyeãn Thanh Tuyeàn, TS. Nguyeãn Ngoïc Thanh (2001), NXB Thoáng keâ - Luaät – Nghò ñònh – Thoâng tö lieân quan ñeán caùc luaät thueá 213

Phapluatvethue 01-2007  

Giaûngvieân: Tieán SóPhanHieån Minh Thaùng01-2007 1 CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀTHUEÁ 2 Chöông1 –I. Khaùi quaùt 3 1 Thueágiaùtrògia taêng(Luaät)...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you