Page 1

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

1

MUÅC LUÅC Muåc Luåc ............................................................................................ 1 Êm nhaåc ........................................................................................... 3 Sau möåt àïm nguã troå ...................................................................... 5 Giöëng meâo cuäng khön ngoan vaâ lyá sûå............................................ 6 Nêu naây cuãa töi hay cuãa cö ............................................................ 7 Tao boáp ngay àêy cho maâ coi.......................................................... 8 Gùåp cö haâng mùæm töm chúå Àöìng Xuên......................................... 9 Chöî reä àêy phaãi khöng? ................................................................ 11 Bñ quyïët viïët thû............................................................................ 12 Chaáu laâ con ai................................................................................ 15 Chuáng töi àaä chia tay.................................................................... 17 Àûâng quïn mua dêy thun cho quêìn àuâi nheá!............................. 19 Haånh phuác yïn ùæng....................................................................... 22 Höåi nghõ caác nhaâ giaãi phêîu .......................................................... 24 Phoá tiïën sô khöng hûäu nghõ.......................................................... 28 Sao cö êëy laåi boã ài ? ....................................................................... 37 Short - Sweet - Science - Secret................................................... 42 Baâ Chuáa mùæc lúäm .......................................................................... 44 Ùn tröåm meâo .................................................................................. 45 Nhùåt baä trêìu .................................................................................. 46 Doâm nhaâ quan Baãng ..................................................................... 46 Dï àûåc chûãa.................................................................................... 47 Cêu àöë............................................................................................. 49 Traã núå anh laái àoâ ........................................................................... 50 Vay tiïìn chuáa................................................................................. 50 Àêìu to bùçng caái böì ......................................................................... 51 Lïånh Vua ban ................................................................................ 52 Quaã àaâo trûúâng thoå ....................................................................... 53 Huä tûúng àaåi phong ...................................................................... 54 Laâm thú xin ùn .............................................................................. 56 Öng noå, baâ kia................................................................................ 57 Quyïín saách quyá ............................................................................. 59 Choåi gaâ söëng thiïën......................................................................... 61 http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

2

Vuå kiïån chön saách ......................................................................... 62 Bûác tranh nguä quaã ........................................................................ 64 Thû gûãi baâ giaáo thuå....................................................................... 66 Àún xin chön trêu.......................................................................... 67 Phúi saách ........................................................................................ 68 Tûúång baâ Banh .............................................................................. 69 Ngoåa sún......................................................................................... 70 Quan Thõ vaâ quan Voä höîn chiïën .................................................. 72 Chûãi cha thùçng Baão Thaái ............................................................. 73 Àoán sûá Taâu ..................................................................................... 74 Thi veä .............................................................................................. 75 Cêëy reä ruöång chuáa Liïîu ................................................................ 76 Ùn tröåm meâo .................................................................................. 77 Lúäm quan thõ ................................................................................. 78 Traång chïët Chuáa cuäng bùng haâ ................................................... 80

http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

3

ÊM NHAÅC

Cùn baãn maâ noái, coá thïí chia êm nhaåc laâm hai loaåi: 1. Êm nhaåc "Cöí Àiïín", laâ thûá êm nhaåc do caác nhaåc syä ngûúâi Àûác àaä chïët saáng taác, vaâ nay àûúåc nhûäng nhaåc cöng mùåc àöìng phuåc ximöëc-kinh trònh têëu. 2. Êm nhaåc "Thöng Thûúâng", laâ thûá êm nhaåc maâ nhaåc syä coá thïí laâ bêët kyâ ai vaâ nhaåc cöng cuäng coá thïí laâ bêët kyâ ai. Trïn soáng phaát thanh hiïån nay, chuáng ta chuã yïëu nghe thïí loaåi naây. Nïëu quyá võ muöën kiïëm nhiïìu tiïìn, quyá võ nïn ài vaâo thïí loaåi "thöng thûúâng". Ngaây nay nhaåc cöí àiïín phöí biïën trong khoaãng 300 ngûúâi - àoá laâ nhûäng nhaåc cöng chúi nhaåc cöí àiïín trïn ti-vi. Möåt baãn nhaåc cöí àiïín dûúâng nhû coá thïí keáo daâi haâng ngaây trúâi, do àoá cêìn phaãi coá ban nhaåc àöng nhû vêåy múái coá thïí thûåc hiïån trònh têëu àûúåc. Nhûäng hoåc giaã êm nhaåc phên chia nhaåc cuå thaânh nùm loaåi: - Nhaåc Cuå Cêìn Thöíi Vaâo Vaâ Thónh Thoaãng Phaãi Vêíy Nûúác Boåt Ài (coâi, keân tuba, trompet, cormorant, tribune) - Nhaåc Cuå Cêìn Phaãi Àaánh (tröëng, keãng, rhomboid, homophone) - Nhaåc Cuå Dïî Giêëu Kñn (saáo) - Nhaåc Cuå Nöåi Thêët (piano) - Nhaåc Cuå Coá Luác Coá Giaá Trõ Lúán (violon) Nhûäng chiïëc violon cûåc àùæt do Antonius Stradivarius chïë taåo. Chuáng rêët àùæt vò àûúåc laâm vö cuâng tinh tïë vaâ kheáo leáo. Khi duâng cùçm êën vaâo àuáng caách, möåt ngùn bñ mêåt trong àaân seä löå ra chûáa àêìy heroin tinh khiïët. Nhaåc Rock 'n Roll ra àúâi tûâ nhaåc Blue - möåt thïí loaåi do nhûäng ngûúâi nö lïå saáng taác. Chuáng mang tïn Blue vò chuáng rêët buöìn. Cuäng dïî hiïíu thöi, laâm nö lïå têët nhiïn laâ àau khöí röìi. Lúâi ca möåt baãn Blue àiïín hònh nhû thïë naây: http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

4

Vúå töi quay goát maäi lòa xa Luä treã àún cöi cuäng boã nhaâ Thuöëc thiïëu bïånh xûa thïm trêìm troång Khêët thuïë nïn nay laåi hêìu toaâ Nhaåc Blue phöí biïën trong têìng lúáp ngûúâi da àen trong möåt thúâi gian daâi. Nhûäng nhaåc cöng da àen, coân goåi laâ "negro", chúi nhaåc Blue trong caác quaán luåp xuåp vaâ hoå àûúåc rêët ñt tiïìn. Maäi àïën àêìu nhûäng nùm 50, möåt söë thanh niïn da trùæng laåi thñch nhaåc Blue. Hoå sûãa àöíi àöi chuát vaâ Rock 'n Roll ra àúâi, möåt thïí loaåi êm nhaåc cûåc kyâ thõnh haânh hiïån nay vaâ biïën nhûäng nhaåc syä, nhaåc cöng thaânh triïåu phuá rêët mau choáng. Àiïím khaác biïåt cú baãn giûäa nhaåc cöí àiïín vaâ Rock 'n Roll: möåt baãn nhaåc cöí àiïín bao göìm khoaãng chuåc giai àiïåu vaâ khöng lúâi, coân möåt baãn Rock 'n Roll coá möåt giai àiïåu (coá khi coân ñt hún thïë) vaâ coá khoaãng mûúi lúâi. Nhûäng soaån giaã Rock 'n Roll rêët bêån, hoå luön phaãi hoaân thaânh gêëp baãn nhaåc àïí kõp àïën möåt buöíi heån hoâ quan troång. Thónh thoaãng hoå chó kõp nghô ra vaâi lúâi. Lêëy vñ duå baãn "Ngöìi úã La La", saáng taác vaâo nhûäng nùm 60: Ngöìi úã la la àúåi chúâ ya ya Uh huh, uh huh Ngöìi úã la la àúåi chúâ ya ya Uh huh, uh huh Chùæc taác giaã àõnh buång rùçng sau cuöåc heån seä quay laåi vaâ àiïìn nöët vaâo caác chöî "la la" vaâ "ya ya". Nhûng àïën luác êëy ai àoá àaä àem phaát haânh baâi haát thaânh haâng triïåu baãn, vaâ khöng thïí sûãa laåi àûúåc nûäa. Möåt vñ duå khaác laâ baãn "Miïìn Àêët Ngaân Àiïåu Nhaãy". Taác giaã chùæc àaä nhêån àûúåc möåt cuá phön vaâ phaãi ài gêëp, trûúác khi hoaân thaânh lúâi baâi haát: Töi àaä noái na na na na na Na na na na na na na na na na Na na na na

http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

5

Möåt thïí loaåi nhaåc "thöng thûúâng" khaác laâ nhaåc "àöìng quï". Thïí loaåi naây phöí biïën giûäa nhûäng keã nghiïån ngêåp vaâ böåi baåc, nhûng muöën diïîn têëu thò phaãi ùn mùåc thêåt haâi hûúác vaâ phaãi haát gioång miïìn Nam. Möåt thïí loaåi khaác laâ nhaåc "dïî haát dïî nghe". Thïí loaåi naây phöí biïën trong thang maáy, trong siïu thõ, trong nhaâ tùæm vaâ phaãi àûúåc haát bùçng gioång maáy caây.

SAU MÖÅT ÀÏM NGUÃ TROÅ

Cuöîm àûúåc möåt vöë úã nhaâ möåt baâ goáa, Tuá Xuêët ài thùèng möåt leâo ra thaânh phöë Nam Àõnh. Sau nhûäng ngaây ùn chúi, khi thêëy tuái àaä caån tiïìn, Tuá Xuêët ài mua caái vali, àem mêëy cuåc gaåch vaâ giêëy böìi boã vaâo, röìi khïå nïå xaách àïën möåt nhaâ haâng cúm, àaánh cheán möåt bûäa no say, röìi nguã troå luön àoá. Trûúác khi ài nguã, Tuá Xuêët àûa vali cho baâ chuã nhaâ haâng cêët höå. Baâ haâng àúä lêëy: - Chaâ, vali coá tiïìn baåc khöng maâ nùång thïë naây ? Baâ haâng vûâa àúä lêëy vûâa hoãi: - Coá chuát àónh thöi, coân thò quêìn aáo & saách vúã. Töi ài thùm öng cuå töi àang laâm aán saát Bùæc Ninh, àêu cêìn phaãi àem nhiïìu tiïìn baåc. Baâ haâng tûúãng thêåt, àem vali cêët vaâo chöî gêìn giûúâng Tuá Xuêët nùçm. Àïm àïën, Tuá Xuêët thûâa luác moåi ngûúâi nguã say, kheä roán reán laåi múã vali àem gaåch vaâ giêëy böìi boã vaâo thuâng raác núi goác nhaâ, röìi trúã laåi giûúâng, àaánh möåt giêëc ngon laânh. Túái saáng, baâ chuã haâng cúm dêåy trûúác, nhòn thêëy chiïëc vali bõ múã tung, bïn trong khöng coân vêåt gò, taá hoãa lïn, àaánh thûác Tuá Xuêët dêåy: - Chïët röìi, vali cuãa öng bõ boån tröåm múã, lêëy hïët àöì àaåc, laâm sao bêy giúâ ? Tuá Xuêët ngöìi xöím dêåy, ra veã sûãng söët:

http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

6

- Laâm sao, töi biïët àêu àûúåc, töi gûãi baâ cêët maâ. Baâ phaãi böìi thûúâng chûá coân laâm sao nûäa ? Baâ haâng àaä àuöëi lyá, laåi súå anh chaâng laâ con quan aán saát nûäa, laåi tûúãng mêët tröåm thiïåt, nïn chó coân caách nùn nó. Lúâi qua, tiïëng laåi cuöëi cuâng Tuá Xuêët múái chõu nhêån tiïìn böìi thûúâng mûúâi neán baåc. Tuá Xuêët ài röìi, boån àêìy túá nhaâ haâng, chiïìu àïën múái phaát hiïån ra úã thuâng raác laåi coá giêëy böò vaâ mêëy cuåc gaåch, nhûäng thûá maâ nhaâ haâng khöng coá. Luác êëy, ngûúâi ta múái nhêån ra anh chaâng nguã troå àïm qua laâ möåt tïn àaåi bõp. Nhûng maâ chó coân nûúác nhòn nhau maâ chûãi ruãa, chûá biïët laâm sao àûúåc, vò hùæn àaä mêët huát tûâ saáng kia röìi. Thïë laâ, Tuá Xuêët laåi kiïëm àûúåc möåt moán tiïìn to nûäa.

GIÖËNG MEÂO CUÄNG KHÖN NGOAN VAÂ LYÁ SÛÅ

Möåt höm trúâi töëi, Tuá Xuêët vaâo nghó taåi möåt nhaâ haâng noå úã bïn àûúâng caái quan, úã àoá, àaä coá anh haâng meâo àïën trûúác ngöìi chïîm chïå trïn giûúâng, bïn caånh àïí àêìy löìng nhöët àêìy meâo. Tuá Xuêët àaânh ngöìi giûúâng dûúái. Chuã quaán thêëy vêåy noái vúái anh haâng meâo: - Àïí öng Tuá ngöìi giûúâng trïn, keão öng ngöìi trïn, àïí caái löìng meâo bêët tiïån lùæm. Ngûúâi buön meâo khöng chõu, lyá sûå: - Töi tûúãng caái pheáp úã haâng quaán, ai àïën trûúác thò ngöìi trïn, ai àïën sau ngöìi dûúái, töi àaä ngöìi àêy thò cûá úã àêy. Tuá Xuêët nghe noái thïë, beân baão chuã quaán: - Öng baån noái phaãi àêëy, öng cûá ngöìi tûå nhiïn, vò coân caã löìng meâo nûäa maâ. Àïm khuya, thûâa luác ngûúâi baán meâo nguã say, Tuá Xuêët leãn dêåu, kheä thaáo mêëy caái que caâi miïång löìng. Bao nhiïu meâo àïìu chui ra hïët,

http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

7

con naâo con nêëy, tûå do ài laåi, leo treâo khùæp núi, kïu "ngao", "ngao" rêìm rô. Ngûúâi buön meâo giêåt mònh thûác dêåy, vöåi vaä goåi nhaâ haâng: - Úi ! Öng chuã úi ! Meâo töi ra hïët röìi, öng coá mau mau àöët àeân lïn giuáp töi bùæt chuáng noá laåi khöng? Luác àeân thùæp saáng röìi, ngûúâi buön meâo thêëy con úã mùåt àêët, con úã giûúâng trïn, con giûúâng dûúái, coá con leo têån xaâ nhaâ. Anh ta ngú ngaác kïu: - Mêëy con meâo phaãi gioá kia, chuáng bay baáo haåi tao. Tuá Xuêët úã giûúâng dûúái, luác àoá thêëy àöång, cuäng thûác dêåy, troã tay vaâo luä meâo, noái: - Giöëng meâo cuäng khön ngoan & lyá sûå lùæm àêëy ! Chaâ, con naâo ra trûúác thò àûúåc ngöìi trïn cao, con naâo ra sau thò phaãi ngöìi dûúái thêëp. Ngûúâi buön meâo biïët laâ Tuá Xuêët noái khaáy mònh, nhûng khöng daám noái gò, vò coân phaãi lo tòm bùæt laåi luä meâo vûâa thoaát.

NÊU NAÂY CUÃA TÖI HAY CUÃA CÖ

Möåt höm, Ba Giai àïën quêìy cuãa cö haâng nêu nöíi tiïëng àanh àaá. Ba Giai ra ài khöng mùåc quêìn, chó mùåc möåt caái aáo daâi röång thuâng thònh mûúån cuãa öng chuã nhaâ haâng cúm. Túái chöî haâng nêu, Ba Giai cûá choån mêëy cuã nêu àûa lïn àûa xuöëng, röìi thûâa luác cö haâng ngoaãnh ài, Ba Giai öm buång uâ teá chaåy. Cö aã giêåt mònh, ngúä tïn ùn cùæp nêu, liïìn ba chên böën cùèng chaåy theo bùæt laåi, vûâa chaåy vûâa la: - Thùçng trúâi àaánh thaánh vêåt, traã nêu cho baâ ài, khöng maây chïët boã cha bêy giúâ ! Thiïn haå àöí nhaâo ra xem. Möåt luác, Ba Giai bûúác thuãng thùèng. Cö haâng xêën túái nùæm àûúåc aáo. Ba Giai cuäng quay laåi nùæm aáo cö haâng. Ngûúâi ta tûúãng seä bùæt àûúåc möåt vuå ùn cùæp nêu. Nhûng khi cö haâng theát: - Traã nêu cho tao, thùçng khöën naån ! Ba Giai liïìn töëc aáo daâi lïn: http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

8

- Nêu àêu maâ traã? Neâ àêy, "nêu" naây cuãa töi hay cuãa cö? Baâ con laâng nûúác laâm chûáng cho; "nêu" àêy roä laâ cuãa töi, maâ con meå naây noá baão laâ cuãa noá, nêu noá àêu phaãi thûá nêu naây ! Cö haâng mùåt àoã gay, biïët bõ xoã, toan chaåy, nhûng Ba Giai àaä nùæm chùåt lêëy aáo: - Con kia, maây daám vu tao ùn cùæp nêu giûäa chúå, tao phaãi àûa maây lïn quan cho ra chuyïån. Vûâa noái, Ba Giai laåi vûâa keáo aáo daâi lïn, vûâa hoãi lùåp trúã laåi: - Maây thêëy nêu naây cuãa tao hay cuãa maây? Cö haâng biïët gùåp tay búåm xoã, laåi àuöëi lyá, nïn chó coân nûúác haå thêëp gioång xuöëng àïí laåy van nùn nó xin Ba Giai tha löîi. Ba Giai tha cho vaâ baão: - Tûâ nay, maây boã caái gioång chu ngoa àanh àaá ài, khöng tao coân trúã laåi àêy nûäa, thò maây chúá traách tao laâ aác. Töåi nghiïåp cö aã luãi thuãi vïì chöî, mùåt maây xanh nhúåt nhû khöng coân möåt gioåt maáu naâo.

TAO BOÁP NGAY ÀÊY CHO MAÂ COI

Ba Giai àïën cö haâng chim úã cûãa Bùæc. Ba Giai ùn mùåc lõch sûå lùæm, nïn nhaác thêëy, cö haâng àaä àon àaã chaâo múâi: - Chim naây beáo lùæm, coân non, múâi öng khaách mua ài ! Ba Giai thûâa dõp tûúi cûúâi àaáp: - Chim aâ, naâo bùæt àûa àêy möåt cùåp, xem coá beáo khöng? - Ai maâ laåi noái döëi öng khaách. Vûâa noái, cö haâng vûâa bùæt ra möåt cùåp. Ba Giai súâ àöi chim, laåi baão: - Cö bùæt töi cùåp kia nûäa ! Cö haâng chim laåi bùæt ra cùåp nûäa, hai tay cö nùæm hai cùåp chim, Ba Giai cûá súâ moá cùåp chim maäi, röìi chï lïn chï xuöëng, khöng hoãi giaá caã gò caã, àaä thïë laåi khoùæng tay vaâo löìng, bùæt thïm mêëy cùåp àûa cho cö haâng: - Cö cêìm giuâm töi thïm cùåp naây nûäa !

http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

9

Röìi Ba Giai laåi súâ boáp cùåp chim. Thêëy thïë cö haâng caã giêån, nöíi gioång àanh àaá: - Traã giaá khöng traã, cûá bùæt hïët cùåp naây cùåp noå, maâ nùæn vúái boáp, hû caã chim ngûúâi ta, muöën boáp thò vïì nhaâ maâ boáp !... Tûác thò, Ba Giai nöíi noáng lïn: - Tao noái cho maây hay, con phaãi gioá, maây àûâng coá giúã gioång chua ngoa, maây àaä noái thïë, thò tao chùèng cêìn phaãi vïì nhaâ múái boáp, maâ boáp ngay àêy cho maây coi. Cö haâng àõnh cêët gioång chua ngoa, nhûng chûa kõp, Ba Giai àaä àûa maånh hai baân tay vaâo hai goâ ngûåc cuãa cö maâ boáp. Cö aã vò thònh lònh, laåi bõ hay tay mùæc giûä mêëy cùåp chim, chaã leä vêët chim ài, noá bay mêët, maâ caâng la heát, ngûúâi ta caâng àöí àïën xem, thaânh ra bõ Ba Giai chúi cho möåt vöë nïn thên úã trûúác àaám àöng trong chúå. Cö aã tûác quaá, chó coân noái àûúåc möåt cêu: - Bûäa nay, baâ khöng tiïëc mêëy con chim, thò baâ seä keåp cho maây vúä soå ra ... Nhûng luác cö ta boã àûúåc chim vaâo löìng, thò Ba Giai àaä ài mêët huát trong àaám àöng àúâi naâo röìi.

GÙÅP CÖ HAÂNG MÙÆM TÖM CHÚÅ ÀÖÌNG XUÊN

Sau khi vïì nhaâ cuáng giöî böë xong, Ba Giai khùn aáo chónh tïì ra Haâ Nöåi. Ba Giai vaâo troå möåt nhaâ haâng cúm noå. Trong luác chuyïån troâ, baâ chuã nhaâ haâng cho biïët: - Chùèng giêëu gò öng, leä ra töi coân baán haâng úã chúå Àöìng Xuên nûäa, nhûng khöng thïí naâo chõu àûúåc mêëy con aã cûåc kyâ àanh àaá chu ngoa, möîi àûáa möåt phaách, nhêët laâ cö aã haâng mùæm töm. Ba Giai ra veã anh huâng àaáp: - Coá gò maâ phaãi súå, noá àaä chu ngoa àanhàaá, thò mònh phaãi coá caách trõ noá, baâ hiïìn quaá chûá vaâo tay töi thò... Baâ chuã quaán nguyát möåt caái traã lúâi:

http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

10

- Thöi, öng úi, töi cuäng van öng thöi, du cön úã àêy coân kiïng mùåt boån chuáng, chûá ngûúâi nhû öng, chuáng noá coi ra gò. - Baâ noái thïë, nïëu töi trõ àûúåc chuáng noá thò baâ mêët gò àêy? - Trõ chuáng noá aâ? Öng maâ trõ àûúåc thò töi cho khöng öng hùèn möåt phoâng àïí úã, & nuöi luön cúm rûúåu maän àúâi, khöng bao giúâ lêëy tiïìn. - Baâ noái chúi hay noái thêåt? - Töi noái thêåt àêëy. Nïëu khöng tin töi thïì coá trúâi àêët & quyã thêìn chûáng giaám. - Thöi, thïë thò àûúåc, saáng mai, baâ seä xem töi seä vaâo cuöåc ngay. Ngaây mai, vaâo luác gêìn trûa, Ba Giai cúãi trêìn, chó mùåc möåt caái quêìn "vêån", khöng giêy lûng, hay daãi ruát, röìi gaâi mêëy àöìng tiïìn keäm bïn lûng quêìn, ra ài. Túái ngoaâi àûúâng, Ba Giai nhùåt möåt miïëng laá chuöëi bïn àûúâng, phuãi saåch àêët, buåi, röìi túái chöî cö haâng baán mùæm töm úã cûãa nam. - Cö baán cho hai àöìng mùæm töm ! Cö haâng baão: - Lêëy caái gò maâ àûång? Ba Giai chòa miïëng laá chuöëi ra: - Cö àöí vaâo àêy, töi àuâm laåi taåm vêåy. Cö haâng sú yá, laåi cuäng rùæn mùåt, nïn chùèng ngêìn ngaåi liïìn muác ngay mùæm töm àöí vaâo miïëng laá chuöëi àûúåc àùåt giûäa loâng hai baân tay öng khaách. Xong, öng khaách baão: - Phiïìn cö lêëy höå tiïìn, töi dùæt núi caåp quêìn àêy naây. Cö haâng tûúãng öng khaách quï muâa chêët phaác, khöng deâ vûâa àûa tay vaâo caåp quêìn lêëy tiïìn, Ba Giai thoát buång laåi, tûác thò chiïëc quêìn tuåt xuöëng ngay. Ba Giai la êìm ô: - Chïët chûãa, sao giûäa thanh thiïn baåch nhêåt, cö laåi cúãi quêìn töi ra thïë naây, "cuãa" töi cuäng nhû "cuãa" ngûúâi khaác, coá gò laå àêu? Cö haâng mùæm xêëu höí àoã mùåt, vöåi keáo quêìn Ba Giai lïn, vùån laåi, Ba Giai laåi thoát buång, quêìn laåi tuåt, & öng laåi kïu lïn: - Cö laâm gò thïë naây? Töi àaä baão "cuãa" töi cuäng nhû "cuãa" ngûúâi khaác, chùèng coá gò laå maâ !

http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

11

Cûá nhû thïë àïën mêëy lêìn, sau cö ta phaãi àöí mùæm töm trúã laåi, röìi chaåy ài lêëy nûúác rûãa tay cho Ba Giai àïí öng tûå vùån lêëy quêìn laåi, röìi cêìm tiïìn ra ài. Luác êëy, caác baån haâng & ngûúâi mua baán bu laåi xem àöng, laâm cö haâng mùæm caâng ngûúång nguâng, xêëu höí thïm. Sau àoá, cö phaãi nghó luön caã mêëy ngaây, & tûâ àoá cuäng boã búát tñnh chua ngoa, àanh àaá. Trûa höm êëy vïì, baâ chuã haâng cúm nghe ngûúâi thuêåt laåi, liïìn thïët Ba Giai möåt bûäa thêåt say.

CHÖÎ REÄ ÀÊY PHAÃI KHÖNG?

Khi àïën möåt quaán nûúác úã gêìn àõa phêån haåt Gia Lêm, Ba Giai vaâo quaán uöëng nûúác àïí tiïëp tuåc lïn àûúâng. Luác êëy, mùåt trúâi àaä xïë trûa. Baâ chuã quaán baão: - Öng khaách haäy nghó laåi, chöëc nûäa lïn àûúâng. Ba Giai hoãi lyá do, baâ chuã quaán cho biïët úã caách àêy mêëy khöng xa, coá möåt caái cêìu cêy bùæc qua möåt con kïnh nhoã, cûá giúâ naây laâ caác cö gaái trong laâng ruã nhau ra tùæm truöìng caã luä. Ba Giai biïët vêåy, cuäng cûá tûâ giaä. Khi ra khoãi quaán, Ba Giai lêëy khùn bõt mùæt laåi, giaã laâm ngûúâi muâ, vaâ lêëy möåt cêy gêåy. Àïën chöî gêìn cêìu, Ba Giai vûâa ài vûâa chöëng, bûúác bïn naây xiïn bïn kia. Mêëy cö àang tùæm truöìng, nö giúän dûúái kïnh, möåt cö baão: - Töåi nghiïåp öng giaâ muâ kia, khöng kheáo qua cêìu, öng êëy teá xuöëng àêy mêët. Noái röìi, cö ta àïí caái thên hònh phöëp phaáp trùæng noän, trêìn nhû nhöång, ài lïn nùæm tay Ba Giai. - Öng giaâ àûa tay töi dùæt qua cêìu, khöng teá xuöëng kïnh theo haâ baá bêy giúâ. - Caám ún cö thûúng keã muâ loâa taân têåt. Noái àoaån, Ba Giai nùæm lêëy cöí tay cö àïí qua cêìu. Khi túái àêìu cêìu bïn kia, Ba Giai hoãi: - Àaä túái chöî reä chûa? http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

12

- Chûa, haäy coân úã trïn cêìu, chûá reä àêu maâ reä. Möåt luác àïën chöî reä, cö gaái noå lïn tiïëng: - Giaâ úi laâ giaâ, chöî reä àêy neâ! Tûác thò Ba Giai múã choaâng mùæt ra, tay cêìm cêy gêåy chó ngay vaâo chöî kñn cuãa cö noå: - Chöî reä àêy phaãi khöng? Naâo Cö kia xêëu höí quaá, giùçng tay ra chaåy, nhaãy xuöëng kïnh, la bai baãi: - Chuáng bay úi, caái öng giaâ phaãi gioá giaã muâ !... Àaä thïë, Ba Giai coân àûáng trïn búâ kïnh goåi xuöëng: - Xin caám ún caác cö àaä dùæt laäo qua cêìu! - Thöi ài ài, àöì phaãi gioá, chúi lúäm ngûúâi ta coân ún vúái nghôa caái gò?... Ba Giai ài röìi, cêu chuyïån êëy àûúåc àöìn àaåi khùæp núi, vaâ tûâ àoá, trïn doânh kïnh noå boáng daáng caác cö tùæm truöìng cuäng thûa dêìn.

BÑ QUYÏËT VIÏËT THÛ

Quyá võ thûã chùån bêët kò möåt quan chûác thaânh àaåt, sang troång, röìi hoãi, "Öng coá thïí cho töi biïët bñ quyïët gò àaä giuáp öng thaânh àaåt trong sûå nghiïåp?" Nïëu töi àoaán khöng lêìm, ngûúâi àoá seä nhòn quyá võ chùm chuá bùçng möåt cùåp mùæt doâ hoãi, àêìy nghi ngúâ vaâ boã ài. Vêåy àïí quyá võ khoãi mêët thúâi giúâ tòm hiïíu, töi xin noái luön: Àoá laâ "Bñ Quyïët Viïët Thû". Töi vö tònh trúã thaânh möåt chuyïn gia trong lônh vûåc thû tñn kinh doanh vò töi àaä tûâng daåy mön naây cho nhên viïn caác haäng lúán úã moåi miïìn àêët nûúác trong taám nùm roâng. Xin noái qua vïì caác haäng lúán: Haäng luön luön thïí hiïån ra bïn ngoaâi laâ möåt töí chûác rêët maånh, nhûng nïëu quyá võ thêåt sûå biïët àûúåc bïn trong hoå àang hoaåt àöång nhû thïë naâo, quyá võ seä vö cuâng ngaåc nhiïn laâ taåi sao saãn phêím cuãa hoå khöng tûå tan thaânh mêy khoái ngay vaâi giêy sau khi xuêët xûúãng.

http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

13

Khi àùåt chên vaâo núi laâm viïåc möåt haäng lúán, quyá võ seä thêëy moåi ngûúâi àïìu àang chùm chuá vaâo maân hònh maáy tñnh. "Chêåc chêåc! Töí chûác nghiïm tuác quaá nhó!" - quyá võ tûå nhuã nhû vêåy. Nhûng quyá võ àêu biïët rùçng, hoå àang daán mùæt vaâo maân hònh chó vò maáy tñnh vûâa thöng baáo rùçng haäng vûâa gûãi 60000 àöång cú mêîu töëi tên nhêët cho möåt tu viïån úã têån vuâng quï naâo àoá cuãa Bra-zin. Moåi ngûúâi àang höëi haã goä phñm chó cöët tröën traánh traách nhiïåm. Laâm nhû vêåy, biïët àêu hoå laåi vö tònh taåo möåt sai soát múái, vñ duå: Cho pheáp têët caã nhûäng nhên viïn coá tïn têån cuâng bùçng nguyïn êm àûúåc hûúãng möåt cua nghó àeã. Möîi vuå nhû vêåy laåi coá haâng trùm, thêåm chñ haâng ngaân cöng vùn thû tûâ àûúåc soaån. Möîi nhên viïn àïìu phaãi viïët töëi thiïíu möåt cöng vùn, ñt nhêët cuäng àïí baão vïå mònh. Coân quan chûác phaãi viïët nhiïìu hún. Nhûäng thû tñn àiïån tûã àoá chuyïín ài chuyïín laåi möåt thúâi gian, sau àoá àûúåc sao lûu ra vi-phim hay bùng tûâ. Cuöëi cuâng chuáng cuäng àûúåc thanh lyá trong loâ lûãa. Thûåc ra chùèng coá ai àoåc lêëy àûúåc möåt mêíu naâo trong êëy, vaâ cuäng chùèng coá ai nùæm àûúåc moåi viïåc àang thûåc sûå ài vïì àêu. Àêy laâ bñ quyïët quan troång nhêët. Hêìu hïët cöng vùn àûúåc viïët nhùçm traánh neá traách nhiïåm do nhûäng sai lêìm thûúâng xuyïn xaãy ra úã caác haäng lúán, núi caác nhên viïn tuå höåi uöëng caâ-phï vaâ phaãi mùåc caác loaåi quêìn aáo bêët tiïån suöët ngaây. Luön coá nhûäng quaã boáng traách nhiïåm lú lûãng trïn àêìu moåi ngûúâi, vaâ quyá võ phaãi biïët caách thaão caác thû tûâ, cöng vùn àïí àêíy quaã boáng rûåc lûãa kia sang chöî khaác. Quyá võ phaãi kheáo leáo vaâ nheå nhaâng. Möåt cöng vùn gay gùæt hay quaá thùèng thùæn seä laâm quaã boáng vúä tung vaâ quyá võ chùæc chùæn seä phaãi hûáng lêëy vaâi phêìn taân lûãa. Àïí giuáp quyá võ hiïíu roä hún, töi xin dêîn möåt cöng vùn sau àêy: "Bïn xûúãng àaä àûa giaá sai, búãi vò cöng cuå àaä hïët. Chuáng ta thûåc sûå phaãi chi thïm 400% so vúái dûå toaán ban àêìu." Àêëy khöng phaãi cöng vùn töi viïët. Töi sûu têìm àûúåc tûâ ngûúâi quen úã möåt haäng àa quöëc gia taåi Thuyå Àiïín. Cö naây chùæc cuäng sùæp phaãi thöi viïåc.

http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

14

Cöng vùn naây gay gùæt quaá. Thûá nhêët, noá múã àêìu quaá àöåt ngöåt, thiïëu vùæng möåt lúâi dêîn nhêåp töëi thiïíu. Thûá hai, cöng vùn chó ngay sang bïn xûúãng chïë taåo. Xûúãng kia chùæc chùæn seä khöng vûâa yá vaâ hoå seä thaão möåt cöng vùn chó ngûúåc laåi. Cuöëi cuâng, cêu kïët àûa ra con söë mang tñnh phuã àõnh quaá cao. Thûåc ra, töi khöng raânh lùæm vïì chuyïån gò vúái nhûäng cöng cuå naâo xaãy ra úã cöng ty noå, nhûng töi thêëy rùçng, ñt nhêët cuäng coá thïí viïët laåi thïë naây: "Theo nhûäng vêën àïì àaä trònh baây úã trïn, chuáng töi xin lûu yá caác ngaâi rùçng nhûäng cöng cuå trong kho àaä hïët. Nïëu caác ngaâi coá quan têm hay thùæc mùæc gò vïì vêën àïì naây cuäng nhû caách giaãi quyïët noá ra sao, xin vui loâng liïn laåc vúái ngûúâi kyá tïn dûúái àêy vaâo thúâi gian súám nhêët." Têët nhiïn, khöng phaãi têët caã thû tûâ cöng vùn àïìu thuöåc loaåi "chúi boáng" nhû vêåy. Thónh thoaãng, cuäng coá ngûúâi yïu cêìu quyá võ viïët thû giúái thiïåu viïåc laâm. Quyá võ phaãi hiïíu laâ ngûúâi nhêån khöng bao giúâ thêåt sûå tin tûúãng vaâo lúâi leä trong thû, vò ngûúâi viïët bao giúâ chaã viïët àiïìu hay, àiïìu töët, dêîu trong buång coá nghô khaác ài nûäa. Vñ duå: "Tuy öng êëy khöng àöìng tònh vúái möåt söë xu hûúáng quên sûå bïn Liïn Minh, nhûng Adolf Hitler laâ möåt ngûúâi ùn mùåc rêët tïì chónh...." Töi muöën noái laâ ngûúâi nhêån àaä thûâa biïët nhûäng àiïìu trong thû laâ bõa, do vêåy quyá võ cêìn phaãi thöíi phöìng lïn àöi chuát múái hy voång thaânh cöng àûúåc. Vñ duå, bûác thû sau àêy coân yïëu quaá: "Bob Tucker laâ ngûúâi àöëc cöng töët nhêët maâ chuáng töi àaä tûâng coá. Anh chûa nghó viïåc buöíi naâo. Anh luön gêìn guäi vaâ thoaãi maái vúái cêëp dûúái. Sûå coá mùåt cuãa anh àaä laâm phên xûúãng tùng nùng suêët ba lêìn." Vúái möåt bûác thû thöíi ñt nhû vêåy, ngûúâi nhêån thû seä nghô rùçng Bob chùæc cuäng chó laâ möåt keã vö tñch sûå thöi. Thïë naây töët hún: "Àaä ñt nhêët ba lêìn, Bob àaä quïn mònh cûáu nguy maång söëng nhûäng àûáa treã khöng núi nûúng tûåa." Cuöëi cuâng laâ loaåi thû gûãi khaách haâng hoùåc khaách haâng tûúng lai. Quyá võ phaãi luön nhúá möåt àiïìu: Khaách haâng luön muöën àûúåc thêëy quyá võ àang quyâ moåp xuöëng nhû möåt con giun àêët ra sao. Vñ duå: "Bob thên, http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

15

Chuáng túá rêët vui mûâng àaä àïën thùm vùn phoâng cuãa cêåu úã Butte tuêìn trûúác. Mùåc duâ boån túá chûa àûúåc coá àûúåc sûå diïîm phuác lúán lao laâ gùåp cêåu àïí baân vïì möåt söë saãn phêím múái, chuáng túá cuäng lêëy laâm hên haånh àûúåc ngöìi chúâ núi bêåc thïìm nhaâ cêåu. Chuáng túá thaânh thêåt xin löîi vïì nhûäng àiïìu phiïìn phûác liïn quan àïën mêëy vïët maáu vò chuá choá Bart rùng nhoån cuãa cêåu àaä àúáp möåt miïëng úã chên traái cuãa túá." Àoá chñnh laâ nhûäng bñ quyïët thû tñn kinh doanh. Töi hy voång seä àûúåc phuåc vuå vaâ giuáp àúä quyá võ mhiïìu hún nûäa. Ngûúâi töi túá heân moån vaâ trung thaânh cuãa quyá võ, Dave Barry.

CHAÁU LAÂ CON AI

Töi vaâ vúå töi vûâa sûãa soaån ài xem chiïëu boáng thò böíng ngoaâi cöíng coá tiïëng chuöng vang lïn. Töi ra múã cûãa. Trûúác mùåt töi laâ möåt cêåu beá ùn mùåc löi thöi, mùåt ngùm ngùm àen vò nùæng gioá. Chaáu laâ con nhaâ ai? - Töi hoãi. Nhûng chuá beá khöng traã lúâi, chó nhòn töi trên trên nhû coá veã tuãi bûåc. Cuöëi cuâng maäi noá múái lùæp bùæp àûúåc möåt cêu : "Ú kòa böë..." - Chaáu baão caái gò cú? - Töi sûãng söët. Böë aâ? - Vúå töi vöåi nhaãy böí ra cûãa, tûúãng chûâng nhû bõ bêåt loâ so. Cö ta hùçn hoåc nhòn töi röìi laåi nhòn chuá be á- Chaáu noái àêy laâ böë chaáu phaãi khöng? - Thùçng beá laå luâng thêåt! -Töi lêím bêím- úã àêu àïën àêy tûå nhiïn laåi nhêån ngûúâi ta laâ böë... Thöi öng cûá àúåi àêëy, töi seä tòm hiïíu xem coá gò laå khöng. Vúå töi rñt lïn giêån dû ä- Chùèng traách töi cûá nghi ngúâ trûúác khi quyïët àõnh lêëyöng. Bêy giúâ chaáy nhaâ múái ra mùåt chuöåt nheá! - Vúå töi quay laåi hoãi vùån chuá beá tûâ naäygiúâ vêîn àûáng sûäng: - Thïë meå chaáu laâ ai? Chuá beá suåt sõt chó vaâo vúå töi noái:" Meå laâ meå con àêy chûá coân ai nûäa". Töi àûúåc thïí quay laåi àay laåi vúå töi: http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

16

Àêëy nheá, thïë maâ baão baâ khöng muöën lêëy töi. Vò àûáa con riïng naây àêy.... Thùçng beá naây noái döëi! - Vúå töi heát to lïn - Chaáu... chaáu noái döëi thïë maâ khöng biïët xêëu höí a? Thùçng beá laåi suåt sõt thoâ tay vaâo tuái aáo moác ra möåt têëm aãnh, mùåt sau coá ghi tïn vaâ àõa chó. Sau aãnh laâ töi vaâ vúå töi chuåp chung sau ngaây cûúái. Thêåt laâ quaái quyã! - Töi lêím bêím - Möåt êm mûu gò àêy chùæc... - Khoan àaä! Khöng kheáo noá laâ con trai chuáng ta thêåt. Nhûng noá úã têån quï vúái baâ nöåi cú maâ? Chuá beá luác êëy múái luáng tuáng veã mûâng rúä: "Con àêy maâ, con àêëy!" - Öi Bai-a-x-la-gan, con àêëy û? - Vúå töi noái gêìn nhû khoác - Con tha löîi cho meå nhûng sao laåi thïë naây, ai maâ nhêån ra àûúåc! - Khöng con khöng phaãi laâ Bai-a-x-la-gan. Con noá laâ anh noá cú. - Thïë maâ cuäng àoâi laâ meå! Töi àûúåc thïí àïë luön vú å- Àïën con mònh àûát ruöåt àeã ra maâ cuäng khöng biïët! Doi-àai-an! thöi ài vaâo trong nhaâ ài con! Nhûng chuá beá laåi tiïëp tuåc lùæc àêìu. Cuöëi cuâng hoãi ra múái biïët noá laâ thùçng lúán nhêët, tïn laâ Ba-i-a-xa-i-khan. - Ai laåi coá thïí nghô biïët àûúåc rùçng con caái mònh choáng lúán thïë naây khöng! - Vúå töi öm àûáa beá vaâ sûãa laåi àêìu toác cho noá. Töi coá caãm tûúãng nhû laâ múái vûâa höm qua chuáng töi múái gûãi mêëy àûáa cho baâ nöåi tröng nom. Nhûng taåi sao con laåi moâ vïì thïë naây? Chuá beá nhòn töi veã súå sïåt vaâ êëp uáng: - Taåi... Taåi höm nay con ài hoåc muöån. Cö giaáo khöng cho vaâo lúáp . Con khöng daám vïì nhaâ súå baâ mùæng. Thïë laâ con lïn xe buyát vaâ vïì àêy... - Khaá thêåt! Thïë laâ tröën hoåc aâ? - Vúå töi noái - Àêëy giaáo duåc úã nöng thön laâ nhû vêåy àoá!

http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

17

CHUÁNG TÖI ÀAÄ CHIA TAY

Töi vaâ Nina, ngûúâi yïu, cuäng coá thïí noái laâ vúå chûa cûúái, ngöìi saát vaâo trong raåp chiïëu boáng. Chuáng töi àang xem möåt phim nûúác ngoaâi. Trïn maân aãnh vang lïn nhûäng tiïëng kïu thêët thanh xeá ruöåt.Tïn cao böìi àang àuöíi theo cö gaái, möåt tay vung suáng luåc, möåt tay lùm lùm con dao nhoån hoùæt. Dûúái vaânh muäi cao böìi röång, cùåp mùæt gian long lïn soâng soåc. Cö gaái cöë chaåy thoaát, nhûng tïn cao böìi àaä àuöíi kõp. - öëi kòa anh!- Cö ngûúâi yïu cuãa töi kïu lïn vaâ nùæm lêëy tay töi. - Em àûâng lo súå! Em thên yïu, àêëy chó laâ phim aãnh thöi! - Töi vûâa vuöët nheå tay ngûúâi yïu vûâa an uãi cö ta. - Khöng, anh xem kòa! Nina noái thêìm. Kiïíu toác cuãa cö ta múái àeåp laâm sao! úã àùçng trûúác traán thò maâu àoã saáng, coân úã àùçng sau thò maâu nêu sêîm. Coân nïëp uöën thêåt laâ tuyïåt. Bao giúâ úã nûúác ta múái hoåc àûúåc caách uöën nhû thïë? Trïn maân aãnh, nhûäng sûå kiïån diïîn ra ngaây möåt cùng thùèng àïën mûác phaãi laâm baån phaãi giêåt gên hay rúån toác gaáy. Tïn cao böìi hung haän àaä àuöíi kõpcö gaái. Cö gaái ngaä xuöëng. Caánh tay vúái lûúäi dao saáng loaáng vung lïn. Tiïëng kïu nhû xeá vaãi hoaâ vúái tiïëng suáng giaãm thanh nöí nghe khö khöëc. - uái giúâi kòa? Nina laåi kïu lïn vaâ eáp vaâo töi. - Em thên yïu, àûâng súå, haäy bònh tônh - Töi an uãi vaâ vuöët tay cö ta,-Khöng nïn yïëu thêìn kinh, vaâ húi möåt tñ laåi kïu tûúáng lïn úã chöî cöng cöång nhû vêåy. - Anh bònh tônh laåi thò coá! - Nina caäi - Anh chùèng biïët nhêån xeát gò caã . Anh thêëy ngûúâi cö ta coá àeåp khöng. Cö êëy tö mùæt múái àöåc àaáo laâm sao. Vaâ caái chñnh laâ khöng duâng buát chò cöí löí àïí maâ tö mùæt maâu tñm múái tònh chûá. Kïët húåp vúái maâu toác saáng vaâ nêu thò thêåt laâ mï ly, thêåt laâ viïîn tûúãng....

http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

18

Trïn phim laâ aãnh ngûúâi ta àang liïåm cö gaái xêëu söë vaâ caãnh àaám tang ngoaâi nghôa àõa. Nhûäng ngûúâi thên ài lùång leä êm thêìm, coá tiïëng khoác nûác núã se seä. Tiïëng nhaåc àang buöìn baä. Nhûng Nina cûá liïën thoaáng möåt caách say sûa haâo hûáng: - Anh thêëy khöng vaáy cuãa cö ta ngùæn hún cuãa em àïën 6 phên chûá khöng ñt, laåi coân xeã hai bïn nûäa. Kiïíu vaáy thïë múái laâ möët thúâi thûúång chûá. Chuáng ta laåc hêåu mêët röìi. - Àêëy laâ aáo liïåm chûá coá phaãi vaáy àêu - Töi húi bûåc mònh ngùæt lúâi cö ngûúâi yïu - Sau nhiïìu nùm nûäa, khi naâo em chïët haäy mùåc loaåi vaáy êëy... - Chuyïån vúá vêín! Ai maâ àúåi àûúåc bao nhiïu nùm nûäa.... Mêëy höm sau, töi thêëy Nina nhuöåm toác vaâ uöën toác nhû hïåt cö cao böìi Myä. Phña trûúác traán thò àoã caåch, coân sau gaáy laåi hung hung nêu. Mùæt cö ta àaä tö àuáng loaåi mûåc tñm sêîm. Coân caái aáo liïìn vaáy maâu trùæng thò trùæng kinh khuãng, vaâ laåi coân seã hai bïn höng möåt caách rêët maåo hiïím. Cuöën phim chuáng töi xem lêìn sau àem laåi cho Nina nhiïìu àöíi múái quan troång: Maái toác daâi mûúåt maâ töi rêët tûå haâo àaä bõ cùæt ngùæn mêët röìi vaâ uöën xuâ xeâo ra to tûúáng . Hai maá höìng cuãa Nina àaä bõ böi trùæng bïåch. Mi mùæt lêìn naây àûúåc tö maâu tñm sêîm. Xem böå phim thûá tû thò töi khöng nhêån ra Nina ngoaâi phöë nûäa. Vaâ cuöëi cuâng khi xem xong cuöën phim cao böìi thûá nùm, chuáng töi chia tay nhau. úã Nina khöng soát laåi möåt chuát naâo maâ trûúác àêy töi yïu mïën, tûå haâo. Bêy giúâ trïn gûúng mùåt daáng ài, lúâi noái toaân nhûäng thûá laånh luâng, trú treän khoá chõu. Luác chia tay töi lêìn cuöëi, Nina vïnh vaáo hêët maái toác ra àùçng sau nhû hïåt minh tinh B.B, cö cûúâi sùçng sùåc nhû caái cûúâi cuãa Mi-xen Mïëc-xiï, thiïu chaáy töi bùçng caái nhòn khinh bó cuãa cö Sophia Loren vaâ ài vúái daáng cuãa Marina Voladi. Töi khöng gùåp Nina thïm lêìn naâo nûäa. Maâ coá gùåp töi cuäng khöng thïí nhêån ra ngûúâi con gaái suyát nûäa àaä trúã thaânh vúå töi. Cuäng vò chuyïån chuáng töi chia tay nhau nhû vêåy, tûâ nay töi àaä quyïët khöng bao giúâ xem phim cao böìi Myä nûäa. http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

19

ÀÛÂNG QUÏN MUA DÊY THUN CHO QUÊÌN ÀUÂI NHEÁ!

Saáng ra töi chuêín bõ ài laâm. Thïë laâ lêåp tûác bùæt àêìu... - Àaä ba ngaây röìi chuáng töi àaä baão anh maâ anh cûá quïn hoaâi... úã nhaâ khöng coân chuát phö-mai naâo caã! Ngûúâi ta baão töi suöët ba ngaây nay röìi! Nhûng lêëy tiïìn àêu ra naâo? - Thïë naâo, mua phö-mai röìi chûá? - Buöíi chiïìu ngûúâi ta hoãi töi. Töi, nhû möåt nghïå sô bi kõch, lêëy hïët sûác àêåp tay vaâo traán vaâ kïu lïn: "Ö-ö! Töi quïn khuêëy ài mêët!" Töi cûá thñch ûáng nhû vêåy. Buöíi saáng ngûúâi ta lïånh cho töi mua caái gò àoá. Töi traã lúâi: seä mua. Coân buöíi chiïìu khi töi trúã vïì - laåi vêîn caái tiïët muåc êëy: "Ö-ö! Töi quïn khuêëy ài mêët!" Nhûng öng böë biïët toãng töi röìi. Khi töi traã lúâi cêu hoãi muön thuúã lêìn thûá ba: "Phö-mai àêu?" - Vaâ àõnh giú tay lïn traán thò böë töi kïu lïn thay töi: "Ö-ö!" - röìi quay laåi phña caã nhaâ maâ móa mai tuyïn caáo: "Anh ta quïn!" Tûâ höm êëy töi khöng coân àûúåc quyïìn quïn nûäa. Saáng höm sau, khi töi caåo rêu, ngûúâi ta laåi baão töi: - Àûâng quïn phö-mai nheá! - Àûúåc röìi. Töi ài giaây, khi vang lïn: - Caã xaâ böng cuäng khöng coân, mua nheá! - Àûúåc. Trong luác ài xuöëng cêìu thang, töi nghe thêëy: - Caã àûúâng cuäng hïët, àûâng coá quïn àêëy! - Àûúåc röìi, àûúåc röìi! Vûâa nùæm tay vaâo quaã àêëm cûãa ra vaâo thò tûâ trong nhaâ voång xuöëng tiïëng la úi úái: - Anh nghe thêëy khöng? caâ phï, caâ phï! http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

20

- Caâ phï laâm sao? - Hïët röìi, nhúá mua nheá! - Töi seä mua, seä mua hïët! Töi àoáng cûãa, thúã phaâo nheå nhoäm, nhûng ngay luác àoá ngûúâi ta àêåp vaâo cûãa söí. - Coân gò nûäa? - Trúâi úi, anh ài àêu maâ lao dûä vêåy? Quay laåi lêëy chai àûång. Anh coân phaãi mua dêìu ö liu. - Seä mua, seä m-u-a! Ài àûúåc vaâi bûúác - tûâ trïn cûãa söí laåi coá tiïëng reáo: - Naây, gaåo úã nhaâ khöng coân möåt haåt! Chiïìu nhúá mang vïì! - Seä mang vïì! Àêëy, cûá möîi buöíi saáng laâ àêìy nhûäng lúâi tiïîn àûa nhû thïë àoá. Nhûng vêën àïì khöng phaãi kïët thuác úã àoá. Tûâ nhûäng khung cûãa söí ra vaâo vaâ cûãa söí múã toang döåi ra àuã thûá gioång noái, àoâi hoãi vaâ lo lùæng, trêìm trêìm vaâ lanh laãnh, ïm aái vaâ khaân khaân: "N-aâ-y!" cûá lan ài, lan ài, àuöíi theo töi trïn àûúâng phöë. - Mua dêy thun cho quêìn àuâi nheá! Loaåi tön töët êëy! Àûâng coá maâ quïn àêëy! - Thöng phong cho àeân nùm dêy! - Bêëc cho bïëp dêìu hoãa! Töi lao chaåy, hoaãng höët nhû tïn baán haâng rao nhòn thêëy àaåi diïån chñnh quyïìn, nhûng chûa kõp reä qua goác phöë thò möåt chuá beá àuöíi kõp töi. - Coá möåt dò sai chaáu nhùæn laåi... - Dò êëy baão sao? - Haânh cuäng khöng coân. - Noái vúái dò êëy haäy liïåt kï nhûäng thûá gò vêîn coân. Nhûäng thûá khaác chuá seä mang vïì. Àêëy, töi ài laâm möîi buöíi saáng nhû vêåy àoá. Baån hùèn roä laâ àêìu oác töi chêët àêìy nhûäng thûá gò chûá? Cho suöët túái chiïìu töëi trong àoá chen chuác nhau nhûäng phö-mai, dêìu, haânh, dêy thun cho quêìn àuâi... Vaâ höm nay, khi töi bûúác vaâo vùn phoâng, àêìu töi nhû thûúâng lïå chêët àêìy ùæp àuã thûá caác thûá haâng thûåc phêím vaâ taåp hoáa. http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

21

Töi phaãi hoaân têët nhûäng taâi liïåu cêìn gêëp àaä nùçm tûâ höm qua trïn baân laâm viïåc cuãa töi. Xong xuöi töi gûãi chuáng lïn qua caác cêëp. ñt lêu sau öng giaám àöëc bûúác vaâo phoâng. Mùåt àêìm àòa möì höi, caánh muäi phêåp phöìng. Öng chòa cho töi nhûäng túâ giêëy. - Caái gò thïë naây? - Nhûäng túâ giêëy... - Àoåc ài! Àoåc to lïn! Têët caã nhûäng úã trong phoâng: caác cö àaánh maáy chûä, thû kyá, viïn chûác - àïìu vïính tai lïn nghe. Töi bùæt àêìu àoåc: "Gûãi Töíng cuåc, ngûúâi coá chûác traách cao nhêët. Phuác àaáp mïånh lïånh ngaây thaáng êëy, söë bao nhiïu. Dûúái àêy liïåt kï nhûäng biïån phaáp cuå thïí vïì phêìn caác àiïím cêìn phaãi xem xeát ngay vaâ àaä àûúåc nghiïn cûáu cêín thêån. Xin trònh àïí ngaâi biïët rùçng chuáng töi cho laâ cêìn thiïët phaãi: - Khöng mua phö-mai dûúái quï àem lïn vò quaá mùæc àöëi vúái chuáng ta. - Mua dêy thun cho quêìn àuâi úã chöî baán haâng rong taåi quêån Macmut Pasa. - Mua hai trùm gam thõt boâ laâm cöët lïët, àïì nghõ chùåt laâm àöi. - Mua thöng phong àeân thò choån caái nguyïn laânh, àûâng lêëy caái bõ nûát nhû lêìn trûúác. - Do giaá xaâ böng cao quaá, nûúác xaâ böng phaãi duâng cho hïët chûá àûâng phñ phaåm. - Nhùçm tiïët kiïåm, caâ phï phaãi pha lêìn thûá hai, àöí thïm nûúác söi vaâo nûúác caâ phï àùåc. "Taâi liïåu naây gûãi túái ngaâi nhû möåt thöng tû àïí thi haânh." - Caái gò thïë naây? - Öng giaám àöëc laåi gêìm lïn. Töi hiïíu ra rùçng mònh àaä laâm hoãng möåt vùn kiïån chñnh thûác, tûúng vaâo àoá têët caã nhûäng gò chûáa trong caái àêìu khöën khöí cuãa töi àang àêìy ùæp caác thûá haâng hoáa linh tinh. - Sao anh laåi àïën nöîi thïë naây? - Öng giaám àöëc noái tiïëp. - Chñnh töi cuäng khöng biïët nûäa. - Thöi àûúåc, anh bõ luá lêëp ruöåt gan. Nhûng taåi sao sïëp cuãa anh laåi kyá vaâo aái naây? - Bêåy thêåt! - Töi kïu lïn. - Giaã sûã rùçng sïëp cuãa anh bõ quaáng mùæt... Laâm sao maâ chaánh vùn phoâng laåi chuyïín caái àoá lïn cêëp khaác? - Caái àoá thò quaá tïå! http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

22

- Thöi cûá cho rùçng thuã trûúãng àaäng trñ. Nhûng phoá giaám àöëc thò mùæt àïí àêu? - Thêåt xêëu höí vaâ nhuåc nhaä! Giaám àöëc trêìm ngêm. - Hoå àaä sú xuêët, caái àoá roä röìi. Nhûng coân töi, laâm sao maâ töi laåi gûãi caái thûá nhaãm nhñ êëy cho töíng giaám àöëc? - Caái àoá thò thêåt... - Caái gò haã? - Thêåt laâ tuyïåt! - Thïë nïëu caã töíng giaám àöëc cuäng nhùæm mùæt kyá vaâo caái "thöng tû" cuãa anh, röìi khöng àoåc vaâ gûãi lïn cho böå trûúãng? - Thïë thò chuáng ta chïët mêët! - têët caã àöìng thanh kïu lïn. - Laåy trúâi, tai qua naån khoãi röìi! Töíng giaám àöëc àaäng trñ, löån phong bò vaâ gûãi taâi liïåu khöng phaãi cho böå trûúãng maâ cho möåt baâ quen. - öì! - úã bûu àiïån do àaäng trñ nïn phong bò àïí gûãi cho baâ êëy laåi chuyïín cho töi, coân caái gûãi cho öng böå trûúãng thò lêîn ài àêu mêët khöng biïët. Túái àêy têët caã chuáng töi àïìu thúã phaâo nheå nhoäm. Caãm ún nhûäng ngûúâi àaäng trñ! Àuáng laâ vò hoå maâ trïn baáo chñ coá nhûäng thöng baáo thïë naây: "Nhùçm muåc àñch tiïët kiïåm, àaä thaãi höìi hai chuåc viïn chûác khoãi cú quan nhû thïë nhû thïë. Thay cho hoå àaä tuyïín vaâo ba trùm ngûúâi coá troång traách." Chuyïån gò cuäng xaãy ra àûúåc caã!

HAÅNH PHUÁC YÏN ÙÆNG

Khi Andrei àoåc hay xem vïì chiïën tranh, bao giúâ chaâng cuäng caãm thêëy trong ngûúâi húi húi thïë naâo êëy. Chaâng khöng hoaân toaân hiïíu thïë naâo laâ anh huâng - nhûng caãm thêëy baãn thên chùæc laâ khöng chõu nöíi tra têën, khöng thïí che nöíi löî chêu mai, coân maáy bay àang böëc chaáy thò khöng thïí lao thùèng vaâo xe tùng àõch... vaâ chaâng thêëy http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

23

cûåc kyâ haånh phuác laâ chiïën tranh khöng coân, vaâ caái chuã nghôa anh huâng êëy khöng àoâi hoãi úã chaâng... Khi Andrei àoåc vaâ xem vïì tònh yïu, bao giúâ chaâng cuäng caãm thêëy húi buöìn buöìn. Chaâng khöng hoaân toaân hiïíu àûúåc thïë naâo laâ sûå àam mï, nhûng chaâng caãm thêëy rùçng vò vúå, chùæc chaâng cuäng khöng lao mònh xuöëng gêìm taâu hoaã, khöng nhaãy vaâo ngöi nhaâ àang rûåc lûãa, vaâ thêåm chñ cuäng khöng thaách ai ra àêëu suáng. Vaâ chaâng thêëy cûåc kyâ haånh phuác laâ thïë kyã 19 àaä qua röìi, thúâi gian bêy giúâ laâ daânh cho cöng viïåc, coân tònh yïu - nhiïìu lùæm laâ möåt giúâ, vaâ nhûäng sûå hy sinh nhû thïë chùèng ai àoâi hoãi úã chaâng. Khi Andrei xem phim hiïån àaåi hay kõch vïì àïì taâi àaåo àûác, úã àoá caác nhên vêåt trong tònh huöëng xung àöåt gay cêën thûúâng thïí hiïån tònh caãm, nghôa vuå cuãa mònh vaâ thûåc hiïån nhûäng haânh vi theo lûúng têm. Andrei caãm thêëy húi laâ laå. Chaâng khöng hoaân toaân hiïíu àûúåc do àêu maâ söi suåc nhûäng khaát voång nhû vêåy, vaâ taåi sao nhên vêåt laåi àùåt quyïìn lúåi cuãa xaä höåi cao hún lúåi ñch baãn thên, vaâ nhiïìu thûá khaác chaâng cuäng caãm thêëy khöng thêåt. Baãn thên Andrei vò möåt lyá do naâo àoá, chùæc laâ seä khöng hy sinh võ trñ cuãa mònh, vò àöìng nghiïåp, baån beâ seä khöng nhên nhûúång möåt caái gò cú baãn cuãa mònh caã... Vaâ chaâng sung sûúáng laâ úã vùn phoâng núi chaâng laâm viïåc lêu nay moåi caái àïìu im ùæng vaâ lùång leä. Vaâ Andrei haånh phuác - ngêìn êëy niïìm vui söë phêån àaä tùång chaâng! Thò chaâng cuäng àaä giûä àïí khöng gêy àau khöí cho nhûäng ngûúâi thên, khöng tûâ chöëi böë thñ cho nhûäng keã bõ àoái, khöng phaãi chöëng traã boån cön àoâ úã nhûäng goác phöë töëi tùm - àaä giûä àïí luön laâ thaânh viïn töët, trung thûåc vaâ àaáng kñnh cuãa xaä höåi. Vaâ chaâng sung sûúáng vò möîi nùm söëng yïn lùång vaâ vò thïë chaâng muát chuáng nhû ngöìi muát xûúng gaâ, xïëp chuáng laåi nhû xïëp nhûäng têëm aãnh vaâo album, àïí coá caái maâ höìi tûúãng... Àêëy laâ Andrei, con ngûúâi haånh phuác, möåt trong söë khaá nhiïìu nhûäng con ngûúâi sung sûúáng vò cuöåc àúâi tröi qua khöng coá nhûäng nöîi lo, khöng xuác àöång. Coân nïëu böîng nhiïn thoaáng thêëy tiïëc laâ khöng àûúåc traãi qua têët caã, muöën nïëm thûã caác caãm xuác, thò chó viïåc kheä êën nuát möåt caái, chaâng seä àûúåc tiïëp xuác vúái tònh yïu vaâ loâng duäng caãm trïn vö tuyïën; vaâ khi àaä súå hïët höìn nhûäng thûá vûâa tröng thêëy, chaâng

http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

24

laåi quay laåi cuöåc söëng phùèng lùång, chaâng caãm taå söë phêån àaä daânh cho mònh möåt haånh phuác yïn ùæng.

HÖÅI NGHÕ CAÁC NHAÂ GIAÃI PHÊÎU

Höåi nghõ quöëc tïë caác nhaâ giaãi phêîu lêìn naây àûúåc tiïën haânh úã thaânh phöë Luyblitx. Noá mang möåt yá nghôa quan troång. Höåi nghõ lêìn thûá mûúâi àaä thu huátàuúåc sûå chuá yá cuãa caác nhaâ giaãi phêîu nöíi tiïëng nhêët trïn thïë giúái vaâ hoaá ra laâ möåt höåi nghõ coá àöng ngûúâi dûå nhêët. Tham dûå höåi nghõ coân coá phoáng viïn baáo chñ cuãa têët caã caác nûúác, mùåc duâ àêëy khöng phaãi laâ möåt sûå kiïån troång àaåi, nhû möåt trêån àêëu boáng àaá hoùåc möåt cuöåc hoåp baáo àïí cho möåt nûä minh tinh maân baåc - toác àen hay toác hung - phö diïîn quêìn aáo cuãa mònh. Caác nhaâ giaãi phêîu cûå phaách nhêët cuãa hai mûúi ba quöëc gia àem túái höåi nghõ nhûäng baáo caáo khoa hoåc. Trong söë hoå coá nhûäng ngûúâi taâi nghïå cao cûúâng àïën mûác ngay caã viïåc taách rúâi tûâng böå phêån cú thïí con ngûúâi röìi gheáp laåi nhû cuä - nhû thïí thaáo lùæp chiïëc àöìng höì hay khêíu suáng trûúâng tûå àöång - cuäng chaã laâ àiïìu gò ghï gúám àöëi vúái hoå caã. Búãi vò vêåy maâ baáo chñ khùæp thïë giúái, sau phêìn thöng baáo vïì nhûäng mêîu quêìn aáo tùæm phuå nûä múái nhêët, vïì kïët quaã caác trêån àêëu boáng àaá tranh giaãi vö àõch quöëc gia vaâ vïì nhûäng töåi aác khuãng khiïëp nhêët, àaä cho laâ cêìn thiïët phaãi chaåy mêëy doâng vïì höåi nghõ caác nhaâ giaãi phêîu. Ngaây àêìu tiïn àûúåc daânh cho caác thuã tuåc khai maåc höåi nghõ. Höm sau, taåi phiïn hoåp toaân thïí, àaåi biïíu bùæt àêìu nghe caác baãn tham luêån. Sang ngaây thûá ba bùæt àêìu phêìn thaão luêån. Baác sô C.Klazeman, nhaâ giaãi phêîu Myä nöíi tiïëng, bûúác lïn diïîn àaân cuâng möåt ngûúâi giuáp viïåc. Caác phoáng viïn thöng têën, baáo chñ vöåi vaä ruát buát vaâ söí tay ra. Caác nhaâ giaãi phêîu ngöìi kñn phoâng hoåp, àeo öëng nghe vaâo, chuêín bõ nghe diïîn giaã noái. Cöë nhiïn, möîi ngûúâi seä choån trong 4 ngön ngûä chêu Êu thûá naâo mònh thöng thaåo nhêët. - Thûa caác àöìng nghiïåp kñnh mïën! - Baác sô C.Klazeman bùæt àêìu - Töi xin chia seã vúái caác àaåi biïíu dûå höåi nghõ lêìn thûá mûúâi nhûäng suy http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

25

nghô vïì ca giaãi phêîu thuá võ nhêët cuãa töi sau suöët 35 nùm thûåc haânh giaãi phêîu. Ai cuäng biïët rùçng cho àïën nay chûa coá möåt nhaâ giaãi phêîu naâo thaânh cöng trong viïåc thay àöíi vên ngoán tay caã. Lõch sûã y hoåc chûa hïì biïët àïën möåt thñ nghiïåm tûúng tûå vò vêåy noá khöng hïì àûúåc ghi thaânh vùn. Khaá nhiïìu lêìn chuáng töi àaä löåt lúáp da ngoán tay nhûng lúáp da múái moåc ra vêîn nhû cuä. Vò vêåy maâ caãnh saát khöng gùåp khoá khùn trong viïåc luâng bùæt boån tröåm cûúáp, giïët ngûúâi. Trong ca giaãi phêîu múái nhêët, töi àaä thaânh cöng trong viïåc thay àöíi lúáp vên tay. Trûúác mùæt caác ngaâi laâ möåt trong nhûäng thûúng gia lûâng danh nhêët nûúác Myä - Mr Thomas - vua thuå tinh nhên taåo. Biïåt danh cuãa öng laâ "Jack, keã àêåp vúä quai haâm". Öng ta àaä hiïån diïån trong höì sú lûu trûä cuãa Cuåc Àiïìu tra liïn bang trong caái biïåt danh naây. Trong suöët mûúâi nùm trúâi caãnh saát ra cöng truy luâng tay beã khoáa laäo luyïån naây maâ àaânh uöíng cöng. Lyá do chó laâ vò sau möîi vuå trúâi töi laåi tiïën haânh möåt cuöåc giaãi phêîu thay vên tay cho Mr Thomas, tûác "Jack, keã àêåp vúä quai haâm". Töi xin cam àoan vúái caác baån rùçng phêîu thuêåt thay vên tay khöng chó khoá khùn nhêët maâ coân coá lúåi nhêët, búãi vò caái viïåc àûúåc chia àöi söë cuãa caãi caác tay tröåm chöm àûúåc trong keát àêu phaãi laâ dúã gò. Bêy giúâ töi xin chiïëu cho quyá võ coi nhûäng caãnh phim giúái thiïåu phêìn kyä thuêåt cuãa ca möí. Têët caã caác nhaâ giaãi phêîu coá mùåt trong phoâng àïìu nhêët trñ cöng nhêån àöìng nghiïåp ngûúâi Myä quaã laâ chuyïn gia cûå phaách nhêët trong lônh vûåc möí xeã. Song baãn tham luêån cuãa nhaâ giaãi phêîu ngûúâi Anh tiïëp theo liïìn àöìng nghiïåp ngûúâi Myä àaä laâm cho moåi ngûúâi phaãi thay àöíi yá kiïën cuãa mònh. Mr B. Lains bûúác lïn diïîn àaân cuâng möåt ngûúâi nûäa, bùæt àêìu: - Thûa caác àöìng nghiïåp rêët kñnh mïën! Töi xin kïí cho caác baån nghe möåt phêîu thuêåt àaáng àûúåc coi laâ phûác taåp nhêët vaâ àaáng chuá yá nhêët trong lõch sûã y hoåc cuãa nhên loaåi. Caác baån thêëy àêëy, bïn caånh töi laâ võ haå sô quan anh huâng Mechew, trong thïë chiïën thûá hai àaä tûâng haå saát àûúåc 26 lñnh giùåc. Song chùèng may möåt maãnh lûåu àaån àõch àaä tiïån àûát àêìu öng... Vúái thûá keo àùåc chïë cuãa mònh, töi àaä gùæn àûúåc chiïëc àêìu àûát lòa àoá vaâo cöí, tröng noá thêåm chñ coân àeåp hún trûúác êëy. Nay thò àïën bom nguyïn tûã cuäng chùèng laâm cho noá rúâi ra àûúåc nûäa. Bêy giúâ töi xin "bêåt mñ" caách pha chïë chêët keo naây.

http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

26

Sûå kinh ngaåc cuãa nhûäng ngûúâi tham dûå höåi nghõ àaä lïn àïën töåt àónh. Têët caã àïìu tin chùæc rùçng seä khöng coân àûúåc nghe baãn tham luêån naâo thuá võ hún nûäa. Nhûng diïîn giaã kïë àoá - möåt baác hoåc Phaáp àaä buöåc hoå phaãi thay àöíi yá kiïën naây: Öng ta bûúác lïn diïîn àaân cuâng möåt myä nhên toác vaâng bêån böå àöì tùæm. Vûâa nhaác tröng thêëy naâng, caác võ àaåi biïíu coá tuöíi àaä lêåp tûác nhêëp nhoãm trïn ghïë. - Thûa caác àöìng nghiïåp vö cuâng kñnh mïën! - Nhaâ giaãi phêîu Phaáp lïn tiïëng. - Töi muöën kïí cho caác baån hay vïì möåt phêíu thuêåt chónh hònh khaác thûúâng. Töi hy voång caác baån seä àaánh giaá àuáng mûác thaânh cöng cuãa töi nïëu töi noái cho caác baån biïët rùçng ngûúâi àeåp toác vaâng vûâa taåo ra nhûäng phaãn ûáng dûä döåi trong phoâng naây chñnh laâ baâ meå vúå àaä 65 tuöíi cuãa töi. Sau àoá diïîn giaã coân thöng baáo thïm möåt söë chi tiïët nûäa: öng àaä thûåc hiïån phêîu thuêåt vúái baâ meå vúå laâ cöët àïí traã thuâ ngûúâi vúå àaä phuå baåc öng; sau khi biïën baâ meå vúå thaânh möåt thiïëu phuå treã àeåp, öng àaä "bùæt böì" vúái baâ ta. Nhaâ baác hoåc Phaáp kïët thuác baãn tham luêån cuãa mònh bùçng phêìn trònh baây cú súã khoa hoåc cuãa phaát minh kyâ diïåu naây. Caác diïîn giaã nöëi nhau lïn diïîn àaân, ngûúâi naâo cuäng cöng böë cöng trònh naâo àoá kyâ laå. Chùèng haån nhû nhaâ giaãi phêîu Àûác tuyïn böë: - Caái chïët àöëi vúái möåt con ngûúâi khöng coá nghôa laâ sûå ngûng hoaåt àöång cuãa têët caã caác böå phêån. úã ngûúâi chïët vò chûáng nhöìi maáu, cöë nhiïn laâ tim khöng thïí laâm viïåc àûúåc nûäa, nhûng caác böå phêån khaác vêîn hoaåt àöång nhû thûúâng. úã ngûúâi chïët vò bïånh lao, chó coá buöìng phöíi laâ ngûng hoaåt àöång. Theo töi, sau khi tim hoùåc phöíi àaä ngûng hoaåt àöång, caái chïët vêîn chûa hiïån diïån... Tûâ caác böå phêån khöng bõ hû haåi cuãa ngûúâi chïët, töi àaä taåo ra nhûäng con ngûúâi múái. Àêy - nhaâ giaãi phêîu Àûác chó vaâo möåt chaâng trai àêìy sinh lûåc, coá thên hònh cuãa thêìn Apolon. - Trûúác mùæt caác baån laâ möåt con ngûúâi maâ àöi chên vöën laâ cuãa möåt lûåc sô àaä chïët vò chûáng viïm ruöåt thûâa vaâ thên thò cuãa möåt àö vêåt àaä chïët vò chûáng hoaåi thû, coân àêìu thò cuãa möåt bïånh nhên lao phöíi. Nhûäng ngûúâi coá mùåt úã höåi nghõ cho rùçng nïëu höm sau nhaâ giaãi phêîu Nhêåt khöng àûa ra àûúåc phaát minh laå thûúâng naâo thò ca giaãi phêîu cuaã võ baác sô Gwynter ngûúâi Àûác, taåo ra con ngûúâi múái tûâ caác böå phêån khöng bõ hû haåi cuãa ngûúâi chïët, xûáng àaáng àûúåc coi laâ àùåc sùæc nhêët trong têët caã caác cöng trònh àûúåc cöng böë taåi höåi nghõ. http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

27

Nhûng nhaâ giaãi phêîu ngûúâi Nhêåt Himi Siyama coân laâm cho cûã toaå sûãng söët hún nûäa. Chó vaâo möåt ngûúâi àang àûáng kïë bïn, öng noái: - Àêy laâ möåt ngûúâi Nhêåt, do bõ thoåt chên nïn khöng àûúåc goåi vaâo lñnh trong thïë chiïën thûá hai! Khöng àuã sûác mang maäi vïët thûúng tinh thêìn trêìm troång àïën nhû thïë, öng ta àaä möí buång tûå saát, kïët quaã laâ ruöåt bõ rûát ra khoãi khoang buång... Àaä àïën ngaây cuöëi cuâng cuãa höåi nghõ. Caác diïîn giaã gùæng sûác vûúåt tröåi nhau bùçng nhûäng tham luêån caâng vïì sau caâng gêy kinh ngaåc hún. Riïng coá möåt tay baác sô cûá ngöìi yïn nghe caác àöìng nghiïåp cuãa mònh baáo caáo. Têët caã nhûäng ngûúâi tham dûå höåi nghõ àïìu àaä lïn tiïëng. Ngaâi chuã toaå beân quay vïì phña àaåi biïíu cûá nñn thinh àoá maâ noái: - Thûa ngaâi, leä naâo ngaâi khöng coá yá àõnh kïí cho höåi nghõ nghe chuát gò vïì caác phêîu thuêåt cuãa ngaâi hay sao?... - Coá chûá aå, song chùèng biïët viïåc laâm cuãa töi coá àaáng àïí cho quyá võ lûu têm khöng? Trong phoâng vang lïn nhûäng tiïëng noái: - Coá, coá! Chuáng töi muöën nghe öng phaát biïíu! - Têët caã àaåi biïíu àïìu phaãi coá tham luêån... Tay baác sô àûúåc khñch lïå dûä quaá, beân bûúác lïn diïîn àaân. Öng ta noái: - Thöi àûúåc, quyá võ àaä muöën thò töi xin trònh baây ca möí cùæt amidal cuãa töi. Tiïëng cûúâi vang lïn trong phoâng: kheáo noái chuyïån taâo lao sau ngêìn êëy tham luêån kinh thiïn àöång àõa! Tiïëng cûúâi laâm mïëch loâng diïîn giaã: - Thûa quyá võ! Vò khiïm töën nïn töi àaä laâm giaãm búát yá nghôa phêîu thuêåt cuãa mònh. Nhûng töi khöng thïí chõu àûúåc sûå nhaåo baáng. Vûâa múái nghe àïën amidal laâ quyá võ àaä cûúâi êìm lïn röìi. Tiïëng cûúâi trong phoâng caâng röå lïn: - Troâ nhaãm nhñ chûá phêîu thuêåt caái gò! - Töi thò chaã theâm àöång tay vaâo caái thûá phêîu thuêåt àoá! - Möåt nhaâ giaãi phêîu maâ nhùæc àïën ba caái troâ nhùng nhñt àoá thò thêåt laâ àaáng xêëu höí! Nhûäng tiïëng la oá tûâ tûá phña àoá caâng laâm cho diïîn giaã nöíi suâng lïn:

http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

28

- Thïë quyá võ coá biïët caái ngûúâi àûúåc töi cùæt amidal cho laâ ai khöng naâo? - Thò cûá cho rùçng öng laâ Töíng thû kyá Liïn Hiïåp Quöëc ài! Liïåu àiïìu àoá coá liïn quan gò túái phêîu thuêåt naâo? Diïîn giaã mùåt àoã gay: - Ngûúâi àûúåc töi tiïën haânh phêîu thuêåt laâ möåt nhaâ baáo. Caác àaåi biïíu dûå höåi nghõ cûúâi sùåc suaå: - Nhaâ baáo, thûúng gia, viïn chûác hay ngûúâi lñnh chùng nûäa thò coá gò khaác nhau naâo? Diïîn giaã giú tay lïn: - Yïn lùång cho! Vêng, thûa quyá võ, chùèng coá gò khaác nhau caã. Nhûng luác àoá úã nûúác chuáng töi vûâa ban haânh Luêåt Baáo chñ maâ. Nhaâ baáo khöng taâi naâo múã miïång ra àûúåc nïn buöåc töi phaãi cùæt amidal cho anh ta qua àûúâng... hêåu mön! Nuå cûúâi biïën khoãi khuön mùåt caác àaåi biïíu dûå höåi nghõ. Thïë vaâo àoá laâ niïìm kñnh troång sêu xa àöëi vúái diïîn giaã. Tiïëng vöî tay dêåy lïn nhû sêëm. Toaân thïí nhûäng ngûúâi tham gia Höåi nghõ quöëc tïë caác nhaâ giaãi phêîu lêìn thûá X àaä nhêët trñ cöng nhêån phêîu thuêåt cùæt amidal naây laâ sûå kiïån àùåc sùæc nhêët trong lõch sûã y hoåc.

PHOÁ TIÏËN SÔ KHÖNG HÛÄU NGHÕ

Nïëu sau naây xuöëng êm phuã, chùæc chùæn thùçng Hên vaâ töi cuâng bõ quó sûá cûa tay. Trong möîi tiïët toaán, àûáa naâo laâm xong trûúác phaãi vo viïn baãn nhaáp röìi buáng lïn baân trïn cho thùçng Bùçng. Biïët laâm viïåc àoá laâ sai traái, nhûng chuáng töi khöng núä boã baån lûu ban. Thaáng trûúác thùçng Hên àûúåc xïëp thûá nhêët, töi xïëp thûá nhò, thùçng Bùçng bõ xïëp thûá 49. Caã lúáp coá 50 hoåc sinh. Thaáng sau thùçng Hên vaâ möåt thùçng nûäa àaåt àiïím bònh quên 9,1 nïn töi bõ xïëp thûá ba. Àem söí àiïím vïì nhaâ, töi bõ böë mùæng nhû taát nûúác vaâo mùåt, bùæt töi viïët möåt baãn quyïët têm thû phaãi giaânh laåi võ trñ thûá nhò vûâa bõ mêët.

http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

29

Coân bïn nhaâ thùçng Bùçng laåi vui nhû höåi. Noá àûúåc xïëp thûá 44. Meå noá ài mua con gaâ vïì laâm bûäa liïn hoan àûáa con vûâa nhñch lïn àûúåc nùm bêåc. Ngaây chuã nhêåt böë noá àûa noá ài chuåp aãnh vaâ xem chiïëu boáng. Caã nhaâ thùçng Bùçng khöng ai biïët rùçng thaáng êëy trong lúáp coá nhûäng bêíy thùçng bõ àiïím bònh quên 3,9 nïn khöng thùçng naâo bõ xïëp thûá 50. Duâ sao thò haång thûá 44 cuäng àem laåi niïìm vui y nhû thêåt vaâ möåt vaâi niïìm vui gêìn nhû thêåt trong gia àònh thùçng Bùçng. Söë laâ möåt höm thùçng Bùçng chaåy nhû ma àuöíi giú cao quyïín söí liïn laåc gia àònh vïì nhaâ khoe vúái böë meå noá vûâa àûúåc àiïím 10. Chó cêìn nhòn thêëy con söë 10 hiïëm hoi êëy, böë thùçng Bùçng àaä nùæm chùåt hai tay phoáng thùèng lïn trúâi nhû luác nhòn thêëy Cao Cûúâng suát tung lûúái àöåi Cöng an Haâ Nöåi trong voâng chung kïët. Meå noá höëi haã ài chúå. Laåi möåt con gaâ chïët oan, vò caái àiïím 10 êëy laâ àiïím 10 thïí duåc. Höm êëy coá àoaân caán böå liïn ngaânh cuãa Súã thïí thao vaâ Súã giaáo duåc vïì kiïím tra phong traâo reân luyïån thên thïí cuãa nhaâ trûúâng. Chuáng töi biïíu diïîn rêët àuáng vaâ àïìu 36 àöång taác cuãa baâi thïí duåc buöíi saáng. Àoaân caán böå hïët lúâi ca ngúåi, öng hiïåu trûúãng sûúáng núã muäi haå lïånh cho giaáo viïn thïí duåc thûúãng cho möîi àûáa chuáng töi con 10 àöìng haång. Söë thùçng Bùçng coá quñ nhên phuâ trúå. Möîi hoåc kyâ böë meå noá laåi àïën nhaâ cö giaáo vùåt àêìu vùåt tai xin cö nêng àiïím àïí hïët hoåc kyâ II noá àûúåc lïn lúáp. Noá leo àûúåc lïn cêëp hai, böë meå noá caâng phaãi chi nhiïìu phong bò cho Nhaâ caác nhaâ giaáo Viïåt Nam, ngaây Tïët, ngaây Quöëc khaánh, ngaây Quöëc tïë Phuå nûä, vò möîi lúáp coá nhiïìu thêìy cö, möîi thêìy cö chó daåy möåt hai mön vaâ möîi lúáp laåi coá möåt giaáo viïn chuã nhiïåm. Thùçng Bùçng àaä keám vïì toaán, coân vïì vùn noá cuäng chùèng hún caái taâi laâm toaán. Thêìy giaáo hoãi vïì gia àònh cö Kiïìu, noá êëp uáng traã lúâi: "Böë cö Kiïìu luác úã nhaâ tïn laâ Vûúng Öng, luác ra laâm quan dên laâng goåi laâ Vûúng Quan."!!! Taã möåt buöíi ài tuêìn haânh cöí àöång cho àaåi höåi húåp taác xaä, noá viïët rêët nghiïm chónh nhûäng gò tai nghe mùæt thêëy: "Chuáng töi àaánh tröëng ïëch, vûâa ài vûâa hö khêíu hiïåu êìm laâng, ài àïën àêu choá cùæn àïën àêëy. Àûúåc möåt voâng chuáng töi giaãi taán, öng chuã nhiïåm baão chuáng töi ngaây mai laåi ài nûäa. Vïì àïën nhaâ, töi múã àaâi Trung Quöëc nghe Têy Du kyá, röìi nguã lùn quay luác naâo khöng biïët". http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

30

Möåt lêìn laâm baâi vùn vïì trêån tiïu diïåt maáy bay Myä, thùçng Bùçng cûá thêëy sao viïët vêåy: "Thùçng Con Ma truáng möåt phaát cao xaå höåc möåt traâng khoái ra àùçng àñt lao phoåt xuöëng caánh àöìng."!!! Khi traã baâi, cö giaáo phaãi nhùæc nhúã caã lúáp: "Höåc laâ kïu röëng lïn vaâ cuäng coá nghôa traâo ra tûâ miïång nïn khöng ai viïët "höåc ra àùçng àñt". Traâng laâ nhûäng vêåt cuâng loaåi xêu vaâo vúái nhau nhû "traâng haåt", hoùåc nhiïìu êm thanh phaát ra liïn tuåc nhû "traâng suáng maáy", "traâng phaáo vöî tay", vò thïë khöng viïët "traâng khoái" maâ chó viïët "daãi khoái". Khöng ai viïët "àñt maáy bay" maâ chó viïët "àuöi maáy bay". Phoåt laâ bêåt maånh ra thaânh tia nhû "phoåt maáu", nïn khöng viïët "maáy bay rúi phoåt xuöëng caánh àöìng"." Thò ra noá viïët coá möåt cêu maâ nhêìm àïën böën tûâ. Anh em trong lúáp cûá chï noá laâ öng Liïn Xö viïët tiïëng Viïåt Nam. êëy thïë, nhúâ chiïën thuêåt phong bò, thùçng Bùçng vêîn lïn möîi nùm möåt lúáp. Àïën lúáp 9, dûúái trûúáng möåt giaáo viïn chuã nhiïåm "bön" chñnh hiïåu, thùçng Bùçng bõ lûu ban khöng àûúåc lïn lúáp 10. Öng hiïåu trûúãng sau khi nhêån àûúåc thû tay cuãa öng phoá trûúãng Ty giaáo duåc - chuá thùçng Bùçng - cöë thuyïët phuåc öng giaáo viïn chuã nhiïåm cho thïm àiïím àïí thùçng Bùçng àûúåc lïn lúáp. Öng giaáo viïn chuã nhiïåm vò caái töåi cûáng àêìu cûáng cöí nïn bõ àaá tûâ nöåi thaânh vïì àêy, nhûng chûáng naâo vêîn têåt êëy, traã lúâi thùèng thûâng: "Töi laâ àaãng viïn. Àaãng khöng daåy töi laâm haâng giaã. Àaãng daåy töi phaãi cung cêëp cho töí quöëc xaä höåi chuã nghôa nhûäng ngûúâi coá taâi thûåc sûå, chûá khöng phaãi laâ möåt luä ngu döët coá àêìu àuã vùn bùçng". Öng ta quïn mêët rùçng thùçng Bùçng thuöåc doâng doäi 5C (Con Chaáu Caác Cuå Caã). Öng nöåi noá àaä ài cùæm cúâ tûâ ngaây Viïåt Minh cûúáp huyïån. Böë noá chó laâ anh hoaån lúån àûúåc tuyïín vaâo laâm cung ûáng úã cöng ty thûåc phêím, röìi leo dêìn lïn túái phoá giaám àöëc kiïm bñ thû àaãng uãy cöng ty. Cö noá lêëy möåt öng phoá giaám àöëc súã, coân möåt cö nûäa lêëy öng vuå trûúãng - con trai öng phoá bñ thû tónh uãy. Cö uát noá lêëy öng trûúãng ban töí chûác chñnh quyïìn. Thïë laâ chuá noá laâm àêìy àuã thuã tuåc cho noá chuyïín trûúâng lïn lúáp 10, coân öng hiïåu trûúãng bõ àaá hêët lïn phoâng chuyïn mön, vaâ öng giaáo viïn chuã nhiïåm nhêån ngay àûúåc quyïët àõnh ài xêy dûång trûúâng cêëp II úã vuâng kinh tïë múái.

http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

31

Nùm sau thùçng Bùçng töët nghiïåp lúáp 10 vaâ àûúåc choån ài hoåc úã Liïn Xö. Luác àoá boån thanh niïn chuáng töi lêìn lûúåt ài böå àöåi. Nhiïìu àûáa àaä boã xaác úã chiïën trûúâng miïìn Nam, coân nhûäng àûáa trúã vïì, àûáa cuåt chên, àûáa cuåt tay. Töi laâ thùçng lñnh may mùæn nhêët, giûä àuã caâng àuã gaáo, chó phaãi àem caái buång baáng, möåt vïët seåo úã bùæp àuâi vaâ möåt vïët seåo doåc söëng lûng. Töi vïì àïën laâng àuáng luác nhaâ thùçng Bùçng dûång raåp, nhaåc xêåp xònh àinh tai nhûác oác. Töi hoãi cêåu haâng xoám múái biïët böë thùçng Bùçng khao caái phoá tiïën sô cuãa con trai. Töi vêîn khöng möåt ngaây bûúác chên qua ngûúäng cûãa trûúâng àaåi hoåc, nïn cûá thêëy öng phoá tiïën sô naâo laâ baái phuåc öng phoá tiïën sô êëy. Möåt höm thùçng Hên xuöëng àún võ an dûúäng thùm töi, nghe töi khoe thïë laâ laâng ta coá phoá tiïën sô röìi, thùçng Hên phaá lïn cûúâi: - Caái huên chûúng maây àûúåc thûúãng úã chiïën trûúâng coá bao giúâ maây àeo mùåt traái ra ngoaâi khöng? Töi hoãi laåi: - Thïë laâ thïë naâo? Thùçng Hên vöî àaánh àöåp vaâo vai töi: - Maây ài àaánh nhau daâi ngaây quaá nïn muåc caã àêìu oác röìi. úã àúâi coá dùm baãy loaåi phoá tiïën sô. Phoá tiïën sô Bùçng maây hoåc vúái noá maây àaä biïët. Tao àaä úã Liïn Xö vúái noá, tao biïët. Phoá tiïën sô hûäu nghõ êëy maâ. - Sao laåi phong cho noá laâ phoá tiïën sô hûäu nghõ? - Noá coá hoåc haânh gò àêu. Böë meå noá gûãi haâng sang, noá chaåy vïì caác tónh baán ài, röìi mua a-na-gin, B12, aáo bay, dêy may-xo gûãi vïì. Àïën khi laâm luêån aán, noá thuï möåt thùçng viïët. Thùçng cha naây hoåc gaåo lùæm, luêån aán vïì thùçng Búâm. Thùçng Bùçng laåi nhúâ tao dõch. Caác thêìy Nga biïët quaái gò laâ caái quaåt mo, biïët gò laâ con chim àöìi möìi, chùèng leä laåi tûå nhêån laâ khöng biïët, nïn cûá "àa àa" hoaâi. Coân öng thêìy phaãn biïån, thùçng Bùçng lo loát trûúác röìi. Phong cho chuáng ta möåt phoá tiïën sô, ngûúâi Nga coá mêët caái gò. Lûúng phoá tiïën sô mònh cûá eâ cöí ra traã, coân hoå àûúåc thaânh tñch àaä àaâo taåo cho mònh bao nhiïu phoá tiïën sô. Töi vêîn ngúâ ngúå caái àiïìu thùçng Hên vûâa noái. Sau naây caánh ài Liïn Xö vïì kïí vanh vaách "thaânh tñch" cuãa thùçng Bùçng töi múái tin. Vaâ cuäng tûâ chuáng noá töi múái biïët thùçng Hên cuäng laâ phoá tiïën sô maâ chùèng bao giúâ noá khoe vúái töi caã. Thùçng Bùçng vêîn chûa nhêån cöng taác. Nhûäng ngaây kyã niïåm Caách maång thaáng 10, ngaây sinh cuãa http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

32

Puskin, Gorki, bao giúâ thùçng Bùçng cuäng coá haâng loaåt baâi daân haâng ngang trïn caác baáo. Luác àêìu töi àoåc rêët haâo hûáng, nhûng vaâi baâi sau töi chó thêëy toaân caác öng öëp, eáp, Xki... noái, chùèng thêëy thùçng baån hoåc cuâng lúáp töi noái bao giúâ. Töi öm möåt têåp baáo àïën àûa cho thùçng Hên maâ baão: "Thïë naây laâ thïë naâo?". Thùçng Hên cûúâi hò hò: "Phoá tiïën sô thûá thiïåt thûúâng noái theo doâng suy nghô cuãa mònh, coân phoá tiïën sô hûäu nghõ thò úã Liïn Xö noái chuyïån Viïåt Nam, vïì Viïåt Nam noái chuyïån Liïn Xö. Àêy, mònh àoåc cho cêåu möåt baâi baáo úã Vùn hoåc Xö Viïët, cêåu xem coá giöëng baâi cuãa öng Bùçng nhaâ ta khöng naâo". Töi ruát möåt túâ baáo cho thùçng Hên nhòn lûúát qua àêìu àïì, thùçng Hên vúái tay lïn giaá saách luåc chöìng baáo cuä ruát ra möåt túâ röìi dõch thùèng sang tiïëng Viïåt cho töi nghe. Thò ra öng phoá tiïën sô hûäu nghõ cuãa töi àaä "thuöíng" baâi baáo êëy röìi möng maá laåi, kyá tïn phoá tiïën sô Chu Hûäu Bùçng. Coá möåt thúâi saách baáo tiïëng Nga traân ngêåp laänh thöí nûúác ta. Luác àoá, nhûäng ngûúâi thaåo tiïëng Nga chûa nhiïìu lùæm. Möåt söë ngûúâi khaác phaãi dõch taác phêím tiïëng Nga sang tiïëng Viïåt bùçng baãn tiïëng Phaáp cuãa caác nhaâ xuêët baãn bïn Nga phiïn êm caác danh tûâ riïng theo caách phaát êm cuãa Phaáp. Do àoá, phoá tiïën sô Chu Hûäu Bùçng giûä àöåc quyïìn vúái nhaâ xuêët baãn "Cêy àïì" vïì dõch caác tiïíu thuyïët tiïëng Nga. Kyá xong möåt húåp àöìng, noá goåi möåt söë sinh viïn àïën dõch, röìi àûáng chung tïn. Sau naây nhiïìu húåp àöìng, noá xeá leã tûâng quyïín ra laâm nhiïìu phêìn, röìi thuï sinh viïn möîi àûáa dõch möåt phêìn. Boái reã coân hún queã khöng, caác sinh viïn lao vaâo dõch nhû àiïn, laåi hoaåt àöång àún tuyïën vúái öng phoá tiïën sô, nïn thùçng naâo cuäng tûúãng chó coá möåt mònh giuáp àúä dõch giaã maâ thöi. Àïí thiïn haå biïët mònh úã Nga vïì, tïn caác nhên vêåt trong tiïíu thuyïët, Bùçng phiïn êm theo àuáng gioång Nga àuã caã tïn böë vaâ hoå. Àoåc saách cuãa dõch giaã Chu Hûäu Bùçng, töi àïën phaát nhûác àêìu vïì caái tïn ngûúâi daâi dùçng dùåc. Noái coá saách, maách coá chûáng, töi xin trñch trong cuöën "Tònh yïu àöi ngaã" möåt àoaån nhû sau: "Öng Phï-àö Phï-àö-rö-vi-trû A-la-ba-möëp noái nhû heát vaâo tai öng I-van Xeác-ghïi-ï-vi-trû Bú-la-kha-nöëp:

http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

33

- Öng I-van Xec-ghïi-ï-vi-trû, thùçng Nhi-cö-lai nhaâ öng àaánh thùçng A-lïëch-xêy nhaâ töi thêm tñm caã mùåt muäi röìi. Öng I-van Xeác-ghïi-ï-vi-trû Bú-la-kha-nöëp vöåi traã lúâi: - Öng Phï-àö Phï-àö-rö-vi-trû A-la-ba-möëp aå, thùçng Nhi-cö-lai nhaâ töi ruã con On-ga A-lïëch-xan-àrï-eáp-na, con gaái öng A-lïëch-xan-àú Mi-tö-lö-vi-trû Ba-cu-lin ài nhaãy. Thùçng A-lïëch-xêy nhaâ öng àïën goåi con On-ga A-lïëch-xan-àrï-eáp-na ra thû viïån àoåc saách. Thêëy hai àûáa àang nhaãy, thùçng A-lïëch-xêy nhaâ öng caâ khõa, thuåi vaâo ngûåc thùçng Nhi-cö-lai nhaâ töi, têët nhiïn thùçng Nhi-cö-lai phaãi ûáng àaåp laåi vaâo buång thùçng A-lïëch-xêy nhaâ öng..." Toaân nhûäng vi trû laâ vi trû, töi chõu chùèng taâi naâo hiïíu àûúåc thùçng vi trû naâo àaánh thùçng vi trû naâo àau hún. Ai boã tiïìn ra mua quyïín "Tònh yïu àöi ngaã" nhûäng 200 trang chó àoåc àûúåc 150 trang truyïån, coân phaãi traã khöng 50 trang toaân nhûäng vi trû laâ vi trû, nhû vúá phaãi boá rau muöëng coá quaá nhiïìu cuöång vêåy. ñt lêu sau caánh ài Nga luåc tuåc keáo vïì, coá thùçng hiïëu hoåc àoáng goái caã möåt tuã saách vùn hoåc hiïån àaåi Nga. Thïë àöåc quyïìn cuãa Bùçng bõ mêët, nhûäng vi trû cuãa Bùçng khöng àûúåc nhûäng ngûúâi mï saách àoåc nûäa. Caác nhaâ xuêët baãn thi nhau dõch tiïíu thuyïët Nga, caác sinh viïn nhaãy ra ùn riïng àúä phaãi baánh àa beã àöi tiïìn nhuêån buát. Thùçng Bùçng àêu coá chõu. Möîi khi nghe thêëy möåt nûúác múái nöíi lïn giaânh àöåc lêåp, hoùåc laâ nùm troân kyã niïåm ngaây thaânh lêåp nûúác naâo, thùçng Bùçng àïìu viïët thû sang Liïn Xö nhúâ luâng caác loaåi saách Nga viïët vïì nûúác êëy gûãi vïì. Vò thïë nhên ngaây nhên dên Mïlatùngca nöíi lïn giaânh àöåc lêåp, Bùçng phoáng ngay sang nhaâ xuêët baãn "Cêy àïì" in möåt têåp thú Mïlatùngca. Àêëy laâ möåt têåp thú Mïlatùngca do möåt ngûúâi Phaáp trûúác laâm úã phuã toaân quyïìn Mïlatùngca sûu têìm vaâ dõch laåi. Khi àoaân nhaâ vùn Tiïåp Khùæc sang Paris, anh phiïn dõch chöåp lêëy vaâ àem cuãa laå vïì Tiïåp Khùæc. Möåt tay trúå lyá baáo chñ àaåi sûá quaán Ba Lan úã Tiïåp Khùæc laåi dõch sang tiïëng Ba Lan. Möåt sinh viïn Ba Lan du hoåc úã Liïn Xö laåi dõch sang tiïëng Nga, vaâ àïën bêy giúâ thùçng Bùçng cuãa chuáng töi vúá àûúåc cuãa àöåc naây liïìn chuyïín sang tiïëng Viïåt vúái lúâi chuá thñch dûúái tûåa àïì "dõch tûâ nguyïn baãn tiïëng Mïlatùngca".

http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

34

Xin trên troång múâi caác baån nhêëm nhaáp tyá cöng trònh dõch thuêåt cuãa öng phoá tiïën sô hûäu nghõ cuãa laâng töi: Öi lûåu àaån! Ta sinh trong voâng tay naâng Öi lûåu àaån! Tiïëng noái àêìu tiïn ta goåi tïn naâng Öi lûåu àaån! Duâ vûúåt àónh Himalaya tuyïët phuã Duâ vûúåt soáng dûä Thaái Bònh Dûúng Duâ vûúåt rûâng Amazone baåt ngaân Ta quyïët nùæm tay naâng Öi lûåu àaån! Möîi caánh hoa laâ cuãa naâng Möîi aánh trùng laâ cuãa naâng Möîi tiïëng chim hoát laâ cuãa naâng Möîi doâng suöëi trong laâ cuãa naâng Öi lûåu àaån! Trïn sa maåc mïnh möng Ta viïët tïn naâng lïn caát trùæng Lûåu àaån! Öi lûåu àaån! Töi àem têåp thú Mïlatùngca àïën hoãi thùçng Hên: "Thú têìm cúä quöëc gia gò maâ ò aåch nhû...". Hên lùæc àêìu traã lúâi khöng biïët. Töi vùån laåi: "Taåi sao phoá tiïën sô maâ khöng biïët?". Hên móm cûúâi: "Caái thùçng naâo khoe caái gò cuäng biïët chñnh laâ caái thùçng chùèng biïët caái gò àïën àêìu àïën àuäa caã. Mònh chûa àûúåc tòm hiïíu vïì nïìn vùn hoåc Mïlatùngca, thùçng Bùçng muâ tõt tiïëng Mïlatùngca. Caái gioång naây àuáng laâ cuãa möåt tay phiïn dõch ngûúâi Nga dõch thú Mïlatùngca tûâ möåt tiïëng thûá ba, thùçng Bùçng cûá thïë dõch sang ngang tûâ tiïëng Nga ra tiïëng Viïåt". Duâ phoá tiïën sô Hên khöng biïët, nhûng súám hay muöån trïn maãnh àêët naây phaãi coá ngûúâi biïët. Möåt chiïëc xe Meácxïàeát àen boáng, cùæm laá cúâ xanh lûúäi liïìm trùæng àeo biïín söë NG (ngoaåi giao) nheå nhaâng dûâng baánh trûúác cûãa nhaâ xuêët baãn "Cêy àïì". Hai ngûúâi àaân öng da nêu muäi cao mùæt àen mùåc êu phuåc, cra-vaát cöí cöìn nïn goát giêìy àïën phoâng thûúâng trûåc. Ngûúâi dong doãng cao àûa danh thiïëp in chûä phuã kim nhuä cho cö thûúâng trûåc vaâ àïì nghõ àûúåc gùåp öng giaám àöëc. Lêìn àêìu tiïn àûúåc hai võ khaách nûúác http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

35

ngoaâi àïën thùm, öng giaám àöëc vöën ngûúâi kyä tñnh beân múâi öng phoá giaám àöëc vaâ böå tûá lïn cuâng tiïëp khaách úã phoâng khaách sùåc muâi êím möëc vò bõ àoáng cûãa lêu ngaây. Ngûúâi da nêu treã tuöíi kheä cuái àêìu chaâo röìi nghiïng baân tay vïì phña ngûúâi to beáo àang moác tuái lêëy danh thiïëp. Anh ta noái tiïëng Viïåt kiïíu "com co cha co gio" cuãa baâ con laâng Phuâng: - Baáo caáo caác àöìng chñ, àöìng chñ Mohameát Ali, tuây viïn vùn hoáa sûá quaán Cöång hoâa Mïlatùngca xin pheáp àûúåc laâm viïåc. Coân töi trûúác àêy laâ sinh viïn Trûúâng àaåi hoåc töíng húåp, sau khi töët nghiïåp úã laåi laâm trúå lyá baáo chñ. Caác võ phuå traách nhaâ xuêët baãn chuyïìn tay xem danh thiïëp in hai mùåt cuãa hai võ khaách. Öng tuây viïn noái àïën àêu, trúå lyá baáo chñ dõch lûu loaát àïën àêëy. Àaåi yá laâ Àaåi sûá Cöång hoâa Mïlatùngca vö cuâng xuác àöång trûúác viïåc nhaâ xuêët baãn "Cêy àïì" àaä giúái thiïåu nïìn vùn hoåc Mïlatùngca àïën vúái baån àoåc Viïåt Nam, nhûng rêët tiïëc ngûúâi dõch khöng thöng thaåo tiïëng Mïlatùngca, nïn coá möåt vaâi sai soát àaáng tiïëc. Trong têåp thú coá 4 baâi dên ca, chûá khöng phaãi thú cuãa öng Anonyme. Tiïëng Mïlatùngca anonyme nghôa laâ khuyïët danh, coân Balabadin El Khïöëp khöng phaãi laâ ngûúâi Mïlatùngca. Öng laâ thuãy thuã nûúác Alibaba bõ àùæm taâu giaåt vaâo möåt hoân àaão cuãa chuáng töi àûúåc möåt gia àònh àaánh caá chùm soác, trûúác khi vïì nûúác öng laâm baâi thú naây tùång nhên dên hoân àaão. Coân Sablamïca laâ nhaâ thú nûúác Sïhïgarat, trong chuyïën ài thùm Mïlatùngca, öng laâm baâi thú Xûá súã tònh yeu tùång nhên dên chuáng töi. Baâi Grïnaàa laâ cuãa Haipha Camay chûá khöng phaãi Gaipha Cömai nhû ngûúâi dõch àaä giúái thiïåu (öng trúå lyá khöng biïët trong tiïëng Nga khöng coá chûä H vaâ chûä O tiïëng Nga luác àoåc laâ O luác àoåc laâ A). Grïnaàa laâ quï hûúng cuãa nhaâ thú Haipha vaâ cuäng laâ cùn cûá àêìu tiïn cuãa nghôa quên Mïlatùngca, caác baãn dõch tiïëng Phaáp, tiïëng Anh, tiïëng Nga, Grïnaàa àïìu coá nghôa laâ lûåu àaån. Viïåc lêìm lêîn àoá gêy cho baån àoåc ngöå nhêån nhên dên Mïlatùngca thñch cêìm lûåu àaån tûâ khi múái àeã, àêìu oác luác naâo cuäng nghô àïën lûåu àaån, ài àïën nûúác naâo cuäng giùæt theo lûåu àaån. Nhên dên Mïlatùngca vöën yïu hoâa bònh nïn àaä choån quöëc kyâ nïìn xanh hoâa bònh, giûäa coá vaânh trùng lûúäi liïìm trùæng. Vò thïë sûá quaán Mïlatùngca yïu cêìu nhaâ xuêët baãn nïn coá baâi àñnh chñnh trïn baáo. http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

36

Öng giaám àöëc nhaâ xuêët baãn "Cêy àïì" súå toaát möì höi, huyïët aáp tùng voåt lïn 220/150. Chùæc chùæn khoaãn viïån trúå 1000 têën dêìu ö-liu vaâ 200 têën quaã chaâ laâ cuãa nhên dên Mïlatùngca tùång nhên dên Viïåt Nam khoá coá thïí chuyïín giao àuáng haån àõnh. Caác võ giaám àöëc nhaâ xuêët baãn "Me Xanh", "Cheáp hoáa röìng", "Hoa Phûúång" àûúåc möåt phen huá vña, vöåi phanh gêëp caác têåp thú Vïnïduïla, Cöstarica, Panama cuãa phoá tiïën sô Bùçng "dõch tûâ nguyïn baãn" àïí traánh hêåu hoåa. Tûâ àoá phong traâo giaãi phoáng dên töåc cuãa caác nûúác chêåm phaát triïín ngaây caâng möåt dêng cao, nhûng chùèng baáo naâo, chùèng nhaâ xuêët baãn naâo daám àùåt baâi cho thùçng Bùçng viïët nûäa. Moán haâng cuãa thùçng Bùçng khöng baán cho ai àûúåc, ai cuäng súå öng phoá tiïën sô hûäu nghõ laåi tiïëp tuåc diïîn caái vúã khöng hûäu nghõ. Ngûúâi ta quïn dêìn phoá tiïën sô Chu Hûäu Bùçng, möîi khi nhùæc àïën võ êëy, baån beâ chó nhùæc àïën chuyïån vi trû vaâ chuyïån Öi lûåu àaån. êëy thïë laåi vui nhû nghe chuyïån tiïëu lêm vêåy. Höm qua, töi úã traåi an dûúäng vïì thùm quï. Bïn nhaâ Bùçng àeân àiïån saáng choang, nhaåc xêåp xònh àinh tai nhûác oác. Böë meå Bùçng ta múã tiïåc tiïîn öng phoá tiïën sô ài du lõch tûå tuác sang Nga. Nghe àêu mêëy àûáa con nhaâ öng hoaån lúån ài xuêët khêíu lao àöång àaä úã laåi Matxcúva múã hiïåu àùåc saãn. Cûãa haâng êëy coân laâ trung têm thu mua kimönö, son Thaái, boâ nhaâu, boâ mûa úã trong nûúác gûãi ra vaâ cuäng laâ traåm trung chuyïín thuöëc têy, voâng bi, baân laâ, suáng húi, àöì nhöm vïì nûúác. Töi chùæc chùæn thùçng Bùçng seä úã laåi tiïëp tuåc hoaåt àöång khöng mïåt moãi cho tònh hûäu nghõ giûäa caác dên töåc trïn lônh vûåc trao àöíi haâng hoáa giûäa caác nûúác Àöng Nam aá vaâ Cöång hoâa liïn bang Nga. Chuác phoá tiïën sô laâm ùn têën túái, khöng bõ truáng quaã tuâ muâ "höåc lïn möåt traâng khoái ra àùçng àñt, lao phoåt xuöëng caánh àöìng".

http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

37

SAO CÖ ÊËY LAÅI BOÃ ÀI ?

Leä ra Anese phaãi baáo cho töi biïët trûúác, chûá khöng nïn boã nhaâ ài maâ khöng noái möåt lúâi nhû thïë naây. Töi hoaân toaân khöng coi mònh laâ hoaân haão, nhûng nïëu cö êëy giaãi thñch cö êëy khöng haâi loâng vïì àiïìu gò, thò chuáng töi coá thïí baân baåc cuâng nhau. Àùçng naây khöng thïë- möåt hai nùm chung söëng, cö êëy chùèng heá rùng. Thïë röìi böîng dûng möåt buöíi saáng noå, lúåi duång luác töi ài vùæng, cö êëy leán boã ài nhû möåt cö giuáp viïåc àaä tòm àûúåc chöî laâm töët hún. Tñnh àïën nay cö êëy àaä boã ài saáu thaáng, maâ töi vêîn khöng thïí hiïíu taåi sao. Buöíi saáng êëy, töi àaä mua úã chúå têët caã nhûäng gò cêìn thiïët. Töi thñch tûå mua baán, vò töi biïët giaá caã, töi biïët töi cêìn, töi thñch mùåc caã & tranh caäi, nïëm thûã & lûåa choån. Töi phaãi àûúåc tröng thêëy thûá thõt laâm moán bñt tïët, phaãi biïët quaã taáo mua vïì laâ mua úã meåt naâo. Töi àem thûác ùn vïì nhaâ röìi laåi ài mua thïm meát rûúäi tua viïìn cho diïìm cuãa phoâng ùn. Vò khöng muöën tiïu quaá mûác àaä àõnh nïn töi phaãi ài khaá nhiïìu cûãa haâng múái choån möåt thûá töi cêìn úã möåt quêìy nhoã trïn àûúâng Umilta. Töi vïì nhaâ luác mûúâi möåt giúâ hai mûúi phuát. Khi vûâa bûúác vaâo phoâng ùn àïì ûúám maâu tua viïìn xem coá húåp vúái diïìm cûãa khöng, thò tröng thêëy ngay trïn baân loå mûåc, caái buát & bûác thû. Noái thêåt loâng, caái àêåp vaâo mùæt töi trûúác nhêët laâ vïët mûåc trïn têëm khùn traãi baân. Töi nghô:" Cö naây cêíu thaã quaá.. laâm bêín mêët têëm khùn mêët röìi" Töi àùåt loå mûåc, caái buát & bûác thû ra chöî khaác, löåt têëm khùn traãi baân ra àem xuöëng bïëp, duâng chanh têíy saåch vïët mûåc. Sau àoá, töi trúã laåi phoâng ùn, traãi laåi khùn baân & chó khi êëy töi múái nhúá àïën bûác thû. Bûác thû gúãi cho töi:" Alfredo" Töi múã thû ra àoåc:" Em àaä doån deåp nhaâ cûãa. Bûäa trûa, anh tûå nêëu lêëy, anh vöën nêëu nûúáng gioãi maâ. Vônh biïåt. Em vïì nhaâ meå àêy. Anese" http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

38

Thoaåt tiïn töi khöng hiïíu gò caã. Sau àoá àoåc laåi bûác thû, röët cuöåc töi múái roä: Anese àaä boã ài hùèn, àïí töi úã laåi möåt mònh sau hai nùm chung söëng. Theo thoái quen, töi cêët thû vaâo ngùn keáo tuã, núi töi thûúâng cêët hoaá àún &caác thû tûâ, röìi töi ngöìi xuöëng chiïëc ghïë baânh nhoã bïn cûãa söí. Töi khöng biïët nghô sao. Töi hoaân toaân khöng lûúâng trûúác möåt viïåc nhû thïë naây vaâ khöng thïí tin vaâo chuyïån vûâa xaãy ra. Trong luác ngöìi trêìm ngêm nhû vêåy, töi chúåt thêëy dûúái saân coá möåt caái löng gaâ, chùæc laâ caái phêët trêìn rúi ra khi Anese phuãi buåi. Töi nhùåt caái löng lïn, múã cûãa söí vûát ra ngoaâi àûúâng. Röìi töi vúá lêëy chiïëc muä vaâ vûát ra khoãi nhaâ. Ài trïn lúáp gaåch laát vóa heâ vaâ theo thoái quen cûá möîi bûúác laåi caách möåt viïn, töi tûå hoãi bêy giúâ biïët laâm thïë naâo vúái Anese àêy. Taåi sao cö êëy laåi boã töi, roä raâng laâ cöë tònh xuác phaåm töi thïë naây? Trûúác hïët, töi tûå àùåt cho mònh möåt cêu hoãi: Anese coá quyïìn traách töi laâ phaãn böåi, duâ chó möåt chuát thöi, hay khöng? Vaâ töi lêåp tûå traã lúâi: Khöng. Chûa bao giúâ töi say mï phuå nûä. Töi khöng hiïíu hoå, hoå cuäng khöng hiïíu töi, nhêët laâ höìi töi lêëy vúå, coá thïí noái rùçng àöëi vúái töi hoå khöng coân töìn taåi. Àïën mûác àöi khi chñnh Anese cuäng hoãi àuaâ töi: - Anh seä xûã sûå thïë naâo, nïëu bêy giúâ anh phaãi loâng möåt ngûúâi àaân baâ khaác? Töi àaáp: - Khöng thïí coá chuyïån àoá. Anh yïu em vaâ khöng yïu ai khaác. Tònh yïu cuãa anh laâ suöët àúâi Töi nhúá ra rùçng" Tònh yïu suöët àúâi" cuãa töi hònh nhû khöng laâm cho Anese vui mûâng, ngûúåc laåi mùåt cö êëy xõ ra vaâ cö êëy im lùång. Töi chuyïín sang möåt giaã àõnh khaác: Hay Anese boã töi vò tiïìn, hoùåc noái chung vò löëi söëng cuãa chuáng töi? Nhûng caã lêìn naây, töi cuäng ài àïën kïët luêån rùçng lûúng têm töi trong saåch. Àuáng laâ töi chó àûa cö êëy tiïìn trong nhûäng trûúâng húåp àùåc biïåt, nhûng cöë êëy cêìn gò tiïìn? Töi luön úã caånh cö êëy vaâ bao giúâ cuäng thanh toaán moåi thûá. Chuáng töi söëng khaá lùæm. Naây nheá: Phim thò möîi tuêìn xem hai lêìn, ài tiïåm giaãi khaát- möîi tuêìn hai lêìn, töi khöng nhoã nhen àïën mûác tñnh àïëm vúái cö êëy tûâng ly kem hoùåc tûâng taách caâ phï. Hai taåp chñ coá tranh aãnh möîi http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

39

thaáng, möåt túâ baáo hùçng ngaây, coân muâa àöng, coá khi ài xem ö-pï-ra. Muâa heâ thò ra nghó cuãa böë töi úã Marino. Àoá laâ chuyïån giaãi trñ. Coân vïì khoaãn quêìn aáo, Anese laåi caâng khöng coá gò phaãi phaân naân. Cö êëy cêìn gò - möåt àöi têët hoùåc möåt têëm khùn, bao giúâ töi cuäng àöìng yá vaâ cuâng cö êëy ra cûãa haâng, cuâng cö êëy choån röìi töi traã tiïìn, khöng àùæn ào gò caã. Caác thûá khaác cuäng vêåy. Khi cö êëy baão töi: "Em cêìn möåt caái muä, em cêìn möåt têëm aáo" chùèng bao giúâ töi laåi khöng traã lúâi. "Ta ài mua ài, anh seä cuâng ài vúái em". Nhûng phaãi cöng nhêån rùçng Anese khöng phaãi laâ ngûoâi àoâi hoãi cao: Sau khi lêëy töi àûúåc möåt nùm, cö êëy hêìu nhû hoaân toaân khöng quan têm àïën quêìn aáo nûäa. Thónh thoaãng töi phaãi nhùæc cö êëy nïn mua thûá naây thûá noå. Nhûng cö êëy baão chuyïån àoá khöng quan troång, quêìn aáo cuãa nùm êëy duâng coân töët. Thêåm chñ töi àaä nghô trong chuyïån naây Anese khaác vúái nhûäng phuå nûä khaác, cö êëy khöng thñch ùn diïån lùæm Vêåy laâ cö êëy boã ài khöng phaãi vò lyá do tònh caãm vaâ tiïìn baåc. Chó coân caái àiïìu maâ caác luêåt sû vêîn goåi laâ: "Tñnh nïët khöng húåp nhau". Nhûng thûã hoãi taåi sao laåi coá thïí laâ khöng húåp nhau, nïëu trong suöët hai nùm chuáng töi khöng caäi nhau möåt lêìn naâo. Khöng möåt lêìn naâo, töi cam àoan nhû thïë!. Chuáng töi luön úã bïn caånh nhau, nïëu tñnh tònh khöng húåp, thò phaãi coá biïíu hiïån chûá. Àùçng naây, Anese khöng bao giúâ phaãn àöëi töi. Cö êëy hêìu nhû khöng noái chuyïån. Àöi khi suöët caã buöíi töëi úã quaán caâ phï hoùåc úã nhaâ, cö êëy khöng hïì múã miïång - bao giúâ cuäng chó möåt mònh töi noái. Töi khöng phuã nhêån töi thñch noái vaâ thñch nghe mònh noái, nhêët laâ töi noái chuyïån vúái ngûúâi thên thiïët. Gioång töi ïm diuå, khöng to khöng beá, chñn chùæn, rêët dïî nghe. Nïëu noái vïì möåt àïì taâi naâo, töi luön noái cùån keä, xem xeát moåi khiaá caånh. Töi thñch noái chuyïån vïì caác cöng viïåc nöåi trúå: naâo giaá caã, naâo caách kï àöì àaåc, naâo caác moán ùn, naâo hïå thöëng sûúãi êëm. Toám laåi, töi thñch noái têët caã nhûäng chuyïån vùåt vaänh.. Noái nhû thïë khöng bao giúâ töi mïåt, ngûúåc laåi töi thñch thuá àïën nöîi khi töi chúå thêëy mònh lùåp laåi nhûäng àiïìu vûâa múái noái xong. Nhûng quaã thêåt nhûäng chuyïån êëy chó nïn noái vúái àaân baâ, chûá vúái hoå, coân biïët noái chuyïån gò khaác?

http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

40

Àûúåc caái Anese nghe töi rêët chùm chuá, ñt nhêët töi cuäng coá caãm giaác nhû vêåy. Chó möîi möåt lêìn, khi töi àang giaãi thñch vïì cêëu taåo cuãa thiïët bõ àun nûúác noáng cho böìn tùæm, cö êëy böîng nguã thiïëp ài. Töi àaánh thûác cö êëy dêåy vaâ hoãi: - Em nghe chaán lùæm haã? Cö êëy vöåi àaáp: - Khöng , khöng. Taåi em mïåt vò àïm qua nguã khöng ngon àêëy thöi. Thöng thûúâng, nhûäng ngûoâi chöìng bêån röån cöng viïåc úã súã hoùåc kinh doanh, nïëu khöng coá viïåc gò khaác thò hoå thûúâng ài chúi vúái baån beâ. Nhûng vúái töi, Anese thay thïë têët caã: Cö êëy vûâa laâ cöng viïåc cuãa töi, laâ hoaåt àöång kinh doanh cuãa töi, vûâa laâ baån beâ töi. Khöng phuát naâo töi àïí cö êëy möåt mònh. Töi luön úã bïn caånh cö êëy. Noái ra coá veã laå, nhûng töi úã bïn cö êëy ngay caã luác nêëu nûúáng. töi rêët thñch nêëu nûúáng, cho nïn ngaây naâo trûúác bûäa ùn töi cuäng buöåc taåp dïì vaâo röìi giuáp cö êëy trong bïëp. Viïåc gò töi cuäng laâm möåt ñt- goåt khoai , boác voã àöî, dêìn thõt, tröng xoong nöìi trïn bïëp. Töi giuáp cö êëy tñch cûåc àïën nöîi cö êëy thûúâng baão: - Naây... anh laâm nheá... em àau àêìu quaá, em ài nùçm möåt chuát . Thïë laâ töi nêëu nûúáng möåt mònh. Nhúâ saách daåy nêëu ùn coá khi töi coân thûã nêëu nhûäng moán múái. Chó tiïëc laâ Anese khöng thñch ùn uöëng mêëy, coân thúâi gian gêìn àêy cö êëy ùn khöng thêëy ngon miïång nûäa, cö êëy hêìu nhû khöng àöång àïën thûác ùn. Möåt höm nhû àïí böng àuaâ, cö êëy baão töi: - Anh bõ lêìm nïn múái sinh ra laâ àaân öng... leä ra anh phaãi laâ phuå nûä.. thêåm chñ laâ möåt baâ nöåi trúå Phaãi cöng nhêån cö êëy noái coá phêìn àuáng: Quaã thêåt ngoaâi chuyïån nêëu nûúáng, töi coân thñch giùåt giuä, laâ quêìn aáo, may vaá, thêåm chñ luác röîi raäi töi coân thñch viïìn khùn tay nûäa. Nhû töi àaä noái, khöng bao giúâ töi rúâi Anese, ngay caã khi meå cö êëy hoùåc baån gaái àïën chúi: ngay caã böîng dûng cöë êëy ài hoåc tiïëng Anh. Chó cöët gêìn vúå, töi cuäng hoåc caái thûá tiïëng rêët khoá êëy. Töi baám chùåt cö êëy àïën mûác löë bõch. Chùèng haån möåt lêìn úã quaán caâ phï, cö êëy noái kheä http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

41

vúái töi möåt cêu gò töi nghe khöng roä, töi àaä ài theo cö êëy vïì phiaá toalet, thïë laâ töi bõ cêåu nhên viïn cuãa quaán chùån laåi, cêåu ta giaãi thñch chöî àoá laâ daânh cho nûä, töi khöng vaâo àûúåc. - Àêëy tòm àûúåc ngûúâi chöìng nhû töi àêu phaãi dïî. Anese thûúâng baão töi: - Em cêìn ài núi naây núi kia, gùåp ngûúâi naây ngûúâi noå, ài vúái em anh seä chaán àoá Nhûng bao giúâ töi cuäng traã lúâi: - Cûá àïí anh ài cuâng... anh cuäng coá bêån gò àêu - Cuäng àûúåc, nhûng em baáo trûúác anh seä chaán àêëy Nhûng kïët quaã laâ töi chùèng thêëy chaán gò caã, sau àoá töi noái vúái cö êëy: - Em thêëy chûa, anh àêu coá chaán. Toám laåi , chuáng töi luác naâo cuäng dñnh chùåt lêëy nhau. .... Töi vûâa ài vûâa suy ngêîm. Töi nghô ngûúâi duy nhêët coá thïí giaãi thñch taåi sao Anese boã ài chñnh laâ cö êëy. Töi ài thùèng vaâo phoâng khaách. Nhûng ra gùåp töi khöng phaãi laâ Anese, maâ laåi laâ meå cö êëy, möåt ngûúâi töi khöng chõu nöíi. Baâ laâm nghïì buön baán. Àoá laâ möåt ngûúâi phuå nûä toác nhuöåm àen, maá höìng luön móm cûúâi, kñn àaáo vaâ giaã döëi. Trïn ngûåc aáo choaâng cuãa baâ coá ghim möåt böng höìng. Tröng thêëy töi, baâ ra veã niïìm núã: - A, Alfredo àêëy aâ, con àïën coá viïåc gò thïë? - Meå àaä biïët taåi sao con àïën- töi àaáp-Anese àaä boã con Baâ àiïìm tônh àaáp: - ûâ, noá àang úã àêy. Biïët laâm sao àûúåc. Nhûäng chuyïån nhû thïë vêîn thûúâng xaãy ra trïn àúâi naây - Chaã leä meå chó coá thïí traã lúâi con nhû thïë? - Töi nöíi caáu-Taåi sao cö êëy boã con? Con àaä laâm gò cö êëy? Taåi sao meå khöng noái? Chúåt töi nhòn vïì phiaá chiïëc baân. Mùåt baân traãi khùn, trïn coá maãnh ren trùæng to bùçng caái diaä, coân àùåt trïn maãnh ren laâ möåt loå hoa. Nhûng maãnh ren khöng nùçm àuáng giûäa baân. Chñnh töi cuäng khöng nhêån thûác àûúåc mònh àang laâm gò, nhû möåt caái maáy, töi nhùæc loå hoa lïn, sûãa laåi cho maãnh ren nùçm àuáng chöî. Thêëy vêåy, baâ meå vúå töi noái:

http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

42

- Khaá lùæm.. Bêy giúâ thò maãnh ren úã àuáng giûäa baân röìi... meå khöng àïí yá àêëy vêåy maâ anh thêëy ngay sûå lïåch laåc... Khaá lùæm... Bêy giúâ töët nhêët laâ anh vïì ài. Baâ àûáng dêåy, töi cuäng àûáng dêåy. Töi àõnh hoãi xem töi coá thïí gùåp Anese khöng, nhûng töi hiïíu rùçng coá hoãi cuäng vö ñch. Thïm nûäa, töi súå gùåp cö êëy töi seä cuöëng lïn vaâ seä laâm hoùåc seä noái nhûäng àiïìu ngu xuêín. Töi àaânh ra vïì & tûâ àoá töi khöng gùåp vúå töi nûäa. Coá thïí cö êëy seä quay laåi vúái töi, khi hiïíu ra rùçng ngûúâi chöìng nhû töi khöng phaãi cö êëy dïî tòm àûúåc. Nhûng trûúác khi bûúác qua ngûúäng cûãa nhaâ töi, nhêët thiïët cö êëy phaãi giaãi thñch taåi sao cö êëy boã töi caái àaä.

SHORT - SWEET - SCIENCE - SECRET

Ngaây àêìu nhêån viïåc, sïëp thên mêåt dùån doâ töi: "Laâm thû kyá cho töi maâ töët vaâ trung thaânh ngoaâi viïåc àûúåc traã lûúng cao, sau ba nùm seä coân àûúåc böë trñ du hoåc nhû cêåu thû kyá trûúác. Viïåc khöng nhiïìu lùæm, tuy vêåy coá möåt viïåc phaãi nhúá, chúá coi thûúâng" - öng nhêën maånh "Àoá laâ, trong ngaây coá ai nhùæn - gùåp - heån - baân viïåc gò, cêåu ghi vaâo cuöën meá -sïåt nêu-túâ-buác naây", àoaån öng chó vaâo möåt cuöën söí àoáng boåc cêín thêån, trïn bòa coá ghi nùæn noát: Message(1) Notebook(2), vaâ tiïëp tuåc - "Töi trùm cöng nghòn viïåc nhúá khöng xuïí, nïn cuöëi giúâ hùçng ngaây töi seä lêëy ra xem àïí nhúá maâ laâm". "Tûúãng viïåc gò, dïî eåc", töi nghô thêìm. Sïëp àöåt nhiïn lïn gioång "Cêåu phaãi tuên thuã theo àuáng phûúng chêm 4 chûä eát-súâ". Töi àõnh lêëy buát ra ghi nhûng sïëp khoaát tay ra hiïåu khoãi cêìn, àoaån öng uöën gioång veáo von: "Soát, súâ-uyát, sai-ún, si-cúâ-rñt" (Short, Sweet, Science, Secret). "Meå kiïëp! Öng naây sñnh chûä Têy thêåt, chùæc copy úã àêu àêy" - töi thêìm nghô. "Töi nghô ra phûúng chêm 4 chûä eát-súâ àoá vaâ Viïåt hoáa laâ...", öng cùæt ngang suy nghô cuãa töi, "ngùæn goån, dïî hiïíu, khoa hoåc, kñn àaáo".

http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

43

Öng dûâng laåi möåt chuát, tay xoa xoa buång röìi giaãi thñch thïm: "Coá vêåy ngûúâi ngoaâi vö tònh àoåc cuäng khoá maâ biïët àûúåc nöåi dung". Ngûâng laåi möåt chuát, nhêëp möåt nguåm nûúác khoaâng La vie, sïëp cao gioång: - Tiïån àêy töi kiïím tra caái cúâ-le-vú (clever(3)) cuãa cêåu luön, xem àöå thöng minh cuãa cêåu àïën àêu nheá, ö-kï ?". Möìm noái, tay öng giúã àaåi möåt trang cuãa cuöën söí ghi cheáp thöng baáo nhùæn tin àoá, röìi chó bûâa vaâo möåt doâng: "Àêy luêån ài !". Töi liïëc nhanh vaâo thêëy coá ghi nguyïn vùn nhû sau: "17/8 8.30 p.m BIAS BB!. Töi thêìm nghô: "Mêëy con söë àêìu laâ chó ngaây thaáng àêy, pi-emmúâ (pm) - buöíi chiïìu töëi, bai-úåt-sú (BIAS) nghôa laâ gò nhó ?" - àêìu oác töi cùng lïn - "aâ, trong tûâ àiïín loaåi boã tuái Oxford 46 nghòn tûâ, BIAS coá nghôa laâ - sûå thiïn lïåch, thaânh kiïën hoùåc sûå baáo caáo sai kïët quaã thöëng kï. Àuáng ! Coân bi-bi (BB) chùæc laâ viïët tùæt cuãa hai chûä BIG BOSS - sïëp bûå. Ngon ùn quaá !". Àoaån lêëy veã mùåt bònh thaãn, töi ruåt reâ lïn tiïëng: - Daå thûa anh ! Em luêån nhû sau: Ngaây 17 thaáng 8, 8 giúâ rûúäi töëi, hoåp baân vïì baáo caáo sai con söë thöëng kï, coá cêëp trïn vïì dûå. - Meåc-xaâ-luâ !. Öng àïåm möåt cêu chûãi àöíng bùçng ngön tûâ phi meå àeã ngûä vaâ phaá lïn cûúâi hñch hñch: "Túá söí toaåt vaâo mêëy caái bùçng àaåi hoåc cuãa cêåu! Àuáng laâ ngûåa non haáu àaá. Caái caách giaãi thñch cuãa cêåu chó àïí noái vúái baâ xaä cuãa túá hoùåc vúái àoaân thanh tra maâ thöi. Cêåu chó àuáng àoaån ngaây, giúâ coân sau thò roong (Wrong(4)) hïët". Öng laåi cûúâi hïình hïåch: "Nghe àêy ! Búâ-i-a-súâ khöng phaãi laâ baáo caáo sai baáo caáo àuáng gò hïët maâ laâ bia súâ, túá àùåt thay cho tûâ bia öm maâ lêu nay vêîn duâng. Nghe húi thö möåt chuát nhûng kñn àaáo hún. Vaã laåi öm vúái súâ nghôa cuäng rûáa caã". Nghe àïën àêy töi suyát ngaä ngûãa ra, nhûng öng vêîn tiïëp tuåc, khöng àïí yá àïën sûå ngaåc nhiïn cuãa töi: - Coân hai chûä búâ khöng coá öng lúán öng beá gò àêu maâ aám chó quaán bia öm muå Xuyïën beáo. "Xuyïën" laâ tûâ Haán nöm cuãa tûâ "Bûúám", vêåy tïn muå dõch ra tiïëng Anh laâ Bñch Baát-tú-phúâ-lai (Big(5) Butterfly(6)) viïët tùæt laâ búâ-búâ (BB), hiïíu chûa ? Mö-àen hún, trñ thûác hún, àuáng khöng? Pho-rin lùng-guyát (Forgein language(7)) maâ. Chûa hïët ngaåc nhiïn, töi coân gùång hoãi vúát vaát: http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

44

- Thïë coân dêëu chêëm than?. Sïëp tiïëp túái luön: - Bïn xñ nghiïåp than hoå múâi. - aâ! - töi lêím bêím möåt maåch: "Ngaây 17 thaáng 8, 8 giúâ rûúäi töëi bia súâ bûúám to Than múâi". "Tuyïåt !" - töi reo to - "Böën chûä eát-súâ tuyïåt vúâi". Sïëp àùæc chñ kïët luêån: "Coân giùng-sñp (Young(8) sheep(9)) lùæm ! Cêìm lêëy cuöën söí naây, mai cho nghó caã ngaây nghiïn cûáu hoåc kinh nghiïåm. Coá gò khöng hiïíu cûá hoãi". Àoaån öng ra lïånh: "Bêy giúâ vaâo thûåc têåp viïåc naây ngay ! Buát ! Xong chûa ? Ghi !" Öng ïì aâ àoåc: "Höm nay ngaây taám thaáng chñn nhó ? Cêåu chuyïín ngaây thaáng ra söë, taám piem-múâ, bia-súâ, röìng lïn, chêëm - ghi bùçng dêëu chêëm thöi !". (Ngaây höm sau, töi àûúåc biïët öng giaám àöëc xñ nghiïåp Nûúác Chêëm àaä chi hïët hún möåt nùm lûúng cuãa möåt cöng nhên bêåc 4 bïn àoá vaâo nhaâ haâng Thùng Long cho buöíi töëi vui veã àoá). Chuá thñch: (1) - Message - àoaån thöng baáo hay nhùæn tin. (2) - Notebook - söí ghi cheáp. (3) - Clever - thöng minh. (4) - Wrong - sai. (5) - Big - to lúán. (6) - Butterfly - con bûúám. (7) - Foreign language - ngoaåi ngûä. (8) - Young - treã. (9) - Sheep - con cûâu.

BAÂ CHUÁA MÙÆC LÚÄM

Möåt baâ Chuáa coá nhan sùæc maâ tñnh kiïu ngaåo, ài ra chúi phöë phûúâng thêëy ai traái yá laâ sai lñnh bùæt àaánh liïìn. Quyânh lûäng thûäng ài chúi, gùåp kiïåu Chuáa. Gêìn àêëy coá caái ao beâo. Quyânh vöåi vaâng chaåy xuöëng cêìu ao àûáng àaá nûúác chúi. Chuáa biïët Quyânh, thêëy chúi lêín thêín nhû thïë múái hoãi: http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

45

- Öng laâm gò àoá? Quyânh ngêíng lïn thûa: - Töi úã nhaâ buöìn quaá, ra ao àaá beâo chúi! Chuáa àoã mùåt tña tai, boã ài.

ÙN TRÖÅM MEÂO

Nhaâ vua coá möåt con meâo quyá lùæm, xñch bùçng xñch vaâng vaâ cho ùn nhûäng àöì myä võ. Quyânh vaâo chêìu, tröng thêëy, bùæt tröåm vïì, cêët xñch vaâng ài maâ buöåc xñch sùæt, nhöët möåt chöî, àïën bûäa thò àïí hai baát cúm, möåt baát thõt caá, möåt baát rau nêëu àêìu töm. Meâo ta quen ùn miïëng ngon chaåy àïën baát cúm thõt caá chûåc ùn. Quyânh cêìm sùén roi, hïî ùn thò àaánh. Meâo àoái quaá, phaãi ùn baát rau nêëu àêìu töm. Nhû thïë, àûúåc hún nûãa thaáng, daåy àaä vaâo khuön, múái thaã ra. Vua mêët meâo, tiïëc quaá, cho ngûúâi ài tòm, thêëy nhaâ Quyânh coá möåt con giöëng hïåt, bùæt Quyânh àem meâo vaâo chêìu. Vua xem meâo, hoãi: - Sao noá giöëng meâo cuãa trêîm thïë? Hay khanh thêëy meâo cuãa trêîm àeåp bùæt àem vïì, noái cho thêåt! - Têu bïå haå, bïå haå nghi cho haå thêìn bùæt tröåm, thêåt laâ oan, xin bïå haå àem ra thûã thò biïët. - Thûã thïë naâo? Noái cho trêîm nghe. - Muön têu bïå haå, bïå haå phuá quyá thò meâo ùn thõ ùn caá, coân haå thêìn ngheâo tuáng thò meâo ùn cúm vúái àêìu töm, rau luöåc. Bêy giúâ àïí hai baát cúm êëy, xem noá ùn baát naâo thò biïët ngay. Vua sai àem ra thûã. Con meâo chaåy thùèng àïën baát cúm rau, ùn saåch. Quyânh noái: - Xin bïå haå lûúång cho, ngûúâi ta phuá quyá thò ùn cao lûúng myä võ, bêìn tiïån thò cúm hêím rau dûa. Meâo cuäng vêåy, phaãi theo chuã. Röìi laåy taå àem meâo vïì.

http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

46

NHÙÅT BAÄ TRÊÌU

Möåt öng quan vaâo quaán ngöìi bïå vïå lùæm, Quyânh giaã laâm hoåc troâ xaác, mon men àïën àûáng bïn, hïî thêëy quan ùn miïëng trêìu naâo nhaã baä ra thò laåi cuái xuöëng nhùåt. Quan hoãi: - Maây laâ ai? - Bêím, töi laâ hoåc troâ. - Hoåc troâ sao laåi lêín thêín thïë? - Bêím, chuáng töi thêëy phûúng ngön thûúâng noái: "Miïång keã sang coá gang coá theáp!", chuáng töi nhùåt xem gang theáp nhû thïë naâo. Quan thêëy Quyânh coá yá xûúåc, ra oai theát: - Àaä xûng laâ hoåc troâ, thò phaãi àöëi ngay cêu phûúng ngön êëy ài, àöëi àûúåc thò tha cho, khöng seä àaánh àoân! Quyânh ruåt teâ thûa: - Bêím quan khoá lùæm! Quan laåi quúã: - Khoá thò khoá cuäng phaãi àöëi! - Bêím quan con xin àöëi. - Noái mau! Quyânh múái àoåc: - Àöì nhaâ khoá vûâa nhoå vûâa thêm. Quan ngöìi lùång ài röìi àoã mùåt noái: - ûâ àöëi cuäng chónh, nhûng maâ xêëc lùæm

DOÂM NHAÂ QUAN BAÃNG

Àöì rùçng Quyânh xinh cuâng thúâi vúái Thõ Àiïím Quan Baãng sinh ra thõ Àiïím, daåy hoåc troâ àöng lùæm. Quyânh ngaây ngaây giaã vúâ àïën xem bònh vùn, àïí ngêëp ngheá cö Àiïím. hoåc troâ biïët yá, vaâo thûa vúái quan Baãn, ngaâi bùæt vaâo hoãi. Quyânh thûa:

http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

47

- Töi laâ hoåc troâ, thêëy trûúâng quan lúán bònh vùn, töi àïën nghe tröåm. Quan Baãng noái: - Ta biïët hïët röìi, anh àûâng giaã danh hoåc troâ maâ bùæt chûúác tuöìng chim chuöåt. Coá phaãi hoåc troâ thò ta ra cho möåt cêu àöëi, khöng àöëi àûúåc thò àaánh àoân! Quyânh vêng. Quan Baãng ra möåt cêu: - Thùçng quyã öm caái dêëu, àûáng cûãa khöi nguyïn Quyânh ûáng khêíu àöëi ngay: - Con möåc dûåa cêy baâng, doâm nhaâ baãng Nhaän Quan Baãng thêëy Quyânh xuêët khêíu thaânh chûúng coá buång yïu, giûä Quyânh laåi nuöi ùn hoåc. Quyânh hoåc têën túái lùæm, kyâ naâo vùn cuäng àûúåc àoåc. Tûâ ngaây trûúâng quan Baãng coá Quyânh, bao nhiïu hoåc troâ danh sô àïìu phaãi nhêån Quyânh taâi gioãi hún caã. Quan Baãng thêëy Quyânh hoåc gioãi, coá yá muöën gaã cö Àiïím cho, maâ cö Àiïím nghe cuäng thuêån. Quyânh biïët rùçng cö Àiïím vaâo tay mònh röìi, thoaã àûúåc ûúác nguyïìn, song tñnh tinh nghõch, cûá àuâa cúåt luön. Cö Àiïím àûáng àùæn, thuây mõ khöng ûáa chúát nhaã, Quyânh laåi caâng gheåo dai.

DÏ ÀÛÅC CHÛÃA

Quan tû thiïn xem thiïn vùn, thêëy vïì àõa phêån tónh Thanh coá möåt ngöi sao saáng, chùæc úã àêëy coá ngûúâi taâi, nhûng khöng biïët laâng naâo, múái têu vua. Vua giao cho àinh thêìn xeát. Coá möåt võ têu: - Xin tû cho tónh thêìn Thanh Hoaá sûác möîi laâng phaãi tiïën möåt con dï àûåc chûãa, haån möåt thaáng, khöng coá thò trõ töåi. Traát vïì àïën laâng, caác cuå kyâ laäo lo söët voá, nhêët laâ öng thên sinh ra Quyânh laåi caâng súå, öng ta laâ huynh thûá trong laâng, têët phaãi töåi trûúác. Öng ta vïì phaân naân nhaâ vua àoâi nhûäng chuyïån oaái oùm. Quyânh thêëy böë buöìn rêìu múái hoãi: - Höm nay thêìy coá viïåc gò maâ khöng àûúåc vui? Öng böë àûúng bûåc mònh liïìn mùæng: http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

48

- Viïåc laâng, viïåc nûúác, treã con biïët gò maâ hoãi? Quyânh nhêët àõnh hoãi cho ra, öng böë phaãi kïí thûåc cho nghe. Quyânh nghe xong, thûa: - Con tûúãng viïåc gò, chûá viïåc êëy thò thêìy khöng phaãi lo! Nhaâ vua bùæt mua möåt con, chûá bùæt mua mûúâi con cuäng coá. Xin thêìy cûá ra nhêån lúâi vúái laâng, chöìng cho con trùm quan tiïìn àïí con ài mua. Khöng thò mònh chõu töåi cho caã laâng. Öng böë thêëy con noái thïë, laå lùæm, nhûng nghô buång: "Ta thûã nghe treã con xem sao!" múái àaánh liïìu ra nhêån vúái laâng, laâm túâ cam àoan, àem tiïìn vïì baão con ài mua. Saáng súám, hai böë con khùn goái, cúm nùæm, vaác chuåc quan tiïìn ra Thùng Long mua dï. Àïën núi, Quyânh noái vúái böë hoãi doâ xem höm naâo vua ngûå chúi phöë. Höm àoá, Quyânh dêåy thêåt súám, leán xuöëng dûúái cöíng cûãa Àöng nùçm chûåc. Àúåi àïën quaá ngoå, nghe tiïëng xe ngûåa quan quên ài xònh xõch trïn cöíng, Quyânh liïìn khoác oaâ lïn. Vûâa luác xa giaá ài qua, vua nghe tiïëng treã khoác maâ khöng thêëy ngûúâi, sai lñnh ài tòm, löi àûúåc Quyânh úã dûúái cöëng lïn. Vua hoãi: - Sao maây laåi chui xuöëng cöëng? Quyânh giaã vúâ khöng biïët laâ vua, noái: - Thûa öng, töi thêëy xe ngûåa àöng, súå chïët cheåt nïn traánh xuöëng cöëng. - Thïë taåi sao khoác? - Thûa öng, meå töi chïët àaä ba nùm nay maâ maäi khöng thêëy böë töi àeã àïí coá em maâ ùém nïn töi khoác! - Thùçng naây múái dúã húi chûá! Laâm gò coá àaân öng àeã bao giúâ. - Thûa öng, múái röìi töi thêëy caác cuå laâng töi ruã nhau ài mua dï àûåc chûãa àïí tiïën vua. Dï àûåc chûãa àûúåc thò chùæc böë töi cuäng àeã àûúåc. Vua vaâ caác quan ài höå giaá àïìu bêåt cûúâi, biïët àûáa beá naây coá taâi, ûáng vaâo ngöi sao saáng, liïìn thûúãng tiïìn vaâ tha cho dên laâng khöng phaãi cöëng dï àûåc chûãa nûäa.

http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

49

TRAÃ ÚN CHUÁA LIÏÎU

Gùåp khoa thi, Quyânh ra ûáng thi. Àûúâng ài qua àïìn Söng, Quyânh vaâo yïët Chuáa, xin Chuáa phuâ höå cho, àöî thò xin traã lïî. Quyânh ra thi, quaã nhiïn àöî thêåt. Vinh qui vïì, Quyânh mua möåt con boâ meå, möåt con boâ con, àem àïën lïî, Quyânh quyâ xuöëng laåy, röìi dùæt con boâ meå àïën buöåc vaâo tay ngai maâ khêën rùçng: - Chuáa coá loâng thûúng phuâ höå cho Quyânh àûúåc àöî, nay goåi laâ coá möåt con boâ àïí traã lïî. Xin Chuáa nhêån cho. Chuáa laâ chõ, xin lïî con lúán, coân con nhoã, em xin àem vïì khao dên. Noái röìi, dùæt con boâ veâ. Con boâ meå thêëy dùæt mêët con ài, löìng lïn chaåy theo, laâm ngai Chuáa àöí löíng chöíng, long gêîy caã. Quyânh cûúâi noái: - Chõ thûúng em ngheâo, traã khöng lêëy, thò em xin àem vïì vêåy. Noái röìi dùæt caã hai meå con boâ vïì.

CÊU ÀÖË

Möåt höm, nhaâ coá giöî, laâm thõt lúån múâi khaách khûáa àöng lùæm. Thêëy Quyânh hay nghõch, ai cuäng choâng gheåo chúi. Àûúng luác Quyânh xem laâm thõt lúån, coá möåt öng Tuá tïn laá Caát thûúâng tûå phuå hay chûä chaåy àïën beáo tai, baão: - Tao ra möåt cêu àöëi, àöëi àûúåc tao tha cho: - Lúån cêën ùn caám töën Quyânh àöëi ngay: - Choá khön chúá cùæn caân Öng Tuá laåi ra möåt cêu nûäa, cêu naây coá yá tûå phuå mònh laâ öng Tuá: - Trúâi sinh öng Tuá Caát Quyânh laåi àöëi: - Àêët nûát con boå hung Öng Tuá phaãi lúäm, tõt mêët. Moåt ngûúâi cûúâi êìm caã lïn. http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

50

TRAÃ NÚÅ ANH LAÁI ÀOÂ

Quyânh ài àoâ ngang thûúâng chõu tiïìn, lêu quaá hoáa nhiïìu, khöng traã àûúåc. Luác anh laái àoâ àïën àoâi, Quyânh baão: - ûâ àúåi àêëy, mai ta traã. Röìi mua tre nûáa, laá göìi laâm möåt caái nhaâ beâ úã giûäa söng, trong àïì möåt cêu: À... meå thùçng naâo baão thùçng naâo! Vaâ phao êìm lïn rùçng àoá laâ lêìu yïët thú cuãa Traång. Thêëy noái thú Traång, thiïn haå nö nûác keáo nhau ài xem. Ài àoâ ra àïën núi, thêëy àöåc möåt cêu nhû thïë, chaán quaá liïìn ài àoâ vïì. Ngûúâi khaác gùåp hoãi thò chó traã lúâi: "Ra maâ xem!" Thïë laâ thiïn haå caâng thêëy laå, caâng xö nhau ra xem. Anh laái àoâ chúã hïët chuyïën noå àïën chuyïën kia khöng kõp, trong ba böën ngaây, àûúåc khöng biïët bao nhiïu tiïìn. Àûúåc mêëy höm, Quyânh dúä nhaâ beâ, baán laåi cho anh laái àoâ. Anh laái àoâ trûâ núå. Quyânh mùæng: - Anh coân núå ta thò coá, ai laâm cho anh mêëy höm chúã àûúåc bêëy nhiïu tiïìn? Anh laái àoâ múái nhêån ra, liïìn caám ún Quyânh röìi rñt vaâ xin traã àuã tiïìn.

VAY TIÏÌN CHUÁA

Laåi möåt lêìn Quâynh vaâo yïët àïìn, thêëy chuáa coá nhiïìu tiïìn, tröng sûúáng mùæt, àõnh vay. Quyânh khêën: - Em àöå naây tuáng lùæm, chõ coá tiïìn àïí khöng, xin cho em vay àïí em buön baán, kiïëm ñt lúâi. Noái röìi, khêën àaâi êm dûúng: "Sêëp thò chia tû, chõ cho em vay möåt phêìn, ngûãa thò chia ba, chõ cho möåt phêìn, chõ maâ thuêån cho möåt nûãa thò xin nhêët êm nhêët dûúng." Thêëy àùçng naâo Quyânh cuäng vay http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

51

àûúåc, maâ yá Chuáa thò khöng muöën cho vay, vò biïët àûúåc laâ cho vay, Quyânh seä khöng traã, liïìn cûá laâm cho hai àöìng tiïìn quay tñt, chùèng sêëp maâ cuäng chùèng ngûãa. Quyânh thêët thïë vöî tay reo: - Tiïìn muáa Chuáa cûúâi, thïë laâ chõ bùçng loâng cho em vay caã röìi! Noái xong, vaác hïët caã tiïìn vïì.

ÀÊÌU TO BÙÇNG CAÁI BÖÌ

Quyânh khi coân beá àöå baãy taám tuöíi, chúi nghõch àaä khaác ngûúâi, lêëy taâu chuöëi laâm cúâ, laá sen laâm loång, Quyânh laåi tinh ranh; treã con trong laâng mùæc lûâa luön. Möåt höm trúâi thaáng taám, saáng trùng, Quyânh chúi vúái luä treã úã sên, böîng Quyânh baão: - Chuáng bay laâm kiïåu tao ngöìi, röìi tao àûa ài xem möåt ngûúâi àêìu to bùçng caái böì. Luä treã tûúãng thêåt, tranh nhau laâm kiïåu rûúác Quyânh ài baãy, taám voâng quanh sên, mïåt thúã khöng ra húi. Quyânh thêëy thïë baão: - Àûáng àúåi àêy, tao ài chêm lûãa soi cho maâ xem. Luä treã súå quaá, khöng daám xem, chó nhûäng àûáa lúán úã laåi. Quyânh lêëy lûãa thùæp àeân xong àêu àêëy, röìi thoâ àêìu che ngoån àeân, baão luä treã: - Kòa! Tröng vaâo vaách kia kòa! Öng to àêìu àaä ra àêëy! Anh naâo cuäng nhòn nhúán nhú nhúán nhaác, thêëy boáng àêìu Quyânh úã vaách to bùçng caái böì thêåt. Luä treã biïët Quyânh xoã, quay ra bùæt Quyânh laâm kiïåu àïìn. Quyânh chaåy vaâo trong buöìng àoáng kñn cûãa laåi, kïu êìm lïn. Öng böë tûúãng laâ treã àaánh, cêìm roi chaåy ra, luä treã chaåy taán loaån.

http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

52

LÏÅNH VUA BAN

Möåt àïm kia, quan coi thiïn vùn trong triïìu têu vúái nhaâ vua : - Thûa Hoaâng Thûúång, thêìn quan saát àaä baãy ngaây nay, hïî vaâo giúâ naây laâ goác trúâi phûúng Nam loeá lïn möåt aánh sao thêåt kyâ laå. Theo thêìn biïët thò àoá laâ vuâng àêët xûá Thanh. Àiïìu àoá chûáng toã coá nhên taâi chûa xuêët àêìu löå diïån, cuái xin Hoaâng Thûúång cho xuöëng chiïëu chiïu hiïìn, may ra coá ngûúâi coá ngûúâi taâi ra giuáp nûúác nhaâ. Vua chêëp thuêån vaâ ban lïånh cho dên chuáng vuâng Thanh Hoáa möîi laâng phaãi nöåp cho nhaâ vua möåt con trêu àûåc coá chûãa, heån trong voâng möåt thaáng thò phaãi nöåp àuã, nïëu khöng bõ töåi. Nghe tin êëy, dên chuáng giaâ treã cuâng caác hûúng dõch, chûác sùæc caác laâng lo mêët ùn mêët nguã. Phen naây ai cuäng chùæc mêím laâ chïët, vò coá bao giúâ trêu àûåc laåi coá chûãa! Hoåa chùng laâ xuöëng gùåp Diïm Vûúng maâ mûúån! Chiïìu êëy, cha Quyânh laâ hûúng xaä trong laâng, ài hoåp vïì neát mùåt nùång trôu buöìn rêìu. Quyânh thêëy thïë beân hoãi thò àûúåc öng kïí laåi cho nghe àêìu àuöi sûå viïåc oaái oùm kia. Nghe xong, Quyânh cûúâi, thûa vúái cha: - Xin cha cho con möåt ñt tiïìn laâm löå phñ ài àûúâng. Con lïn kinh lo viïåc naây thò nhêët àõnh vua seä khöng laâm töåi laâng ta nûäa àêu. Cha Quyânh miïîn cûúäng bùçng loâng. Saáng höm sau, Quyânh khùn goái lïn àûúâng. Àïën kinh thaânh, cêåu beá nghó ngúi úã möåt quaán troå àïí àúåi cú höåi? Ngay khi nghe biïët tin nhaâ vua cuâng caác quan hêìu ài daåo caãnh phöë phûúâng, Quyânh nêëp dûúái möåt buåi truác bïn àûúâng, ra sûác la khoác, gaâo theát cöët cho nhaâ vua nghe àûúåc. Nghe tiïëng con nñt khoác vang rên, vua sai lñnh dêîn àïën cho ngaâi hoãi: - Beá con kia coá viïåc gò buöìn bûåc súå haäi maâ la om soâm thïë?

http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

53

- Thûa Àûác Vua, con khöí vaâ buöìn quaá nïn boã nhaâ ài, laåi àõnh tûå vêîn chïët cho xong? - Haäy noái cho ta nghe xem laâ viïåc gò naâo? Quyânh giaã vúâ khoác tûác tûúãi röìi thûa: - Con vöën mêët meå tûâ lêu, söëng thui thuãi vúái böë, muöën coá em beá àïí böìng ùém cho vui nhûng baão thïë naâo böë con vêîn khöng chõu àeã cho con möåt àûáa. Vua nghe xong khöng chõu nöíi cûúâi, vuöët rêu baão: - Caái thùçng ön con naây hay thêåt! Böë maây laâ àaân öng thò àeã caái nöîi gò chûá! Àuáng laâ dúã húi! Bêëy giúâ, Quyânh tiïën saát laåi bïn kiïåu vua maâ noái : - Con khöng dúã húi àêu aå, vò chñnh con nghe böë noái triïìu àònh cuäng coá chiïëu chó xuöëng bùæt dên phaãi nöåp möîi laâng möåt con trêu àûåc coá chûãa cú maâ! Vua nghe xong teá ngûãa, trong buång biïët ngay àêy laâ ngûúâi taâi, rêët ûáng vúái lúâi tiïn àoaán cuãa quan thiïn vùn daåo naâo. Lêåp tûác, vua ra lïånh baäi boã chiïëu chó "dúã húi" kia ngay. Moåi ngûúâi biïët tiïëng Quyânh tûâ àoá.

QUAÃ ÀAÂO TRÛÚÂNG THOÅ

Vua àûúåc ngûúâi noå àem dêng möåt mêm àaâo àoã höìng tröng ngön laânh vaâ hïët sûác àeåp mùæt, öng ta noái àoá laâ loaåi àaâo trûúâng thoå, ai ùn vaâo seä söëng lêu trùm tuöíi. Vua thêëy àaâo quñ, chûa muöën ùn vöåi, cûá àïí àoá khiïën vùn voä baá quan nhòn maâ theâm àïën nhoã daäi. Nhûng cuãa vua thò chúá ai daám àöång vaâo. Ngaây kia, Quyânh vaâo chêìu, tröng thêëy mêm àaâo àïí trïn long aán. Quyânh thaãn nhiïn nhû khöng, àûa tay beã möåt traái cùæn rau raáu. Caác quan trong triïìu tröng thêëy súå hïët höìn àïîn löîi khöng daám nhòn.

http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

54

Vua biïët Quyânh ngang nhiïn ùn àaâo quñ cuãa mònh thò giêån lùæm, nhêët àõnh sûã Quyânh töåi chïët cheám vò khi quên phaåm thûúång. Quyânh nghe thïë vêîn khöng toã ra súå haäi, chó giaã àoâ buöìn rêìu quò trûúác mùåt nhaâ vua, têu: - Thêìn mang töåi xuác phaåm àïën bïå haå, nay coá chïët cuäng laâ àaáng. Tuy nhiïn, trûúác khi Quyânh naây ra ài gùåp töí tiïn thò cuäng xin coá mêëy lúâi muöën têu, mong bïå haå cho pheáp thêìn noái. Nhaâ vua bùçng loâng, baão cûá noái. Quyânh thûa: - Khöng phaãi laâ thêìn tham ùn àïën löîi vò möåt àaâo maâ mêët maång, nhûng chñnh vò töi trung muöën hêìu haå Chuáa thïm vaâi chuåc nùm nûäa nïn múái ùn àaâo quñ, chó mong söëng lêu maâ thúâ bïå haå. Khöng ngúâ, àaâo goåi laâ trûúâng thoå thêåt quaá àoaãn thoå, vò múái ùn xong thò caái chïët àaä àïën cêån kïì. Thûa bïå haå, thïë coá phaãi laâ loaåi àaâo trûúâng thoå, thoå thêåt hay khöng aå? Ai noái thïë chñnh laâ laáo khoeát, xin bïå haå laâm töåi keã àoá múái phaãi! Vua nghe xong, thêëy Quyânh noái roä raâng laâ chñ lyá, laåi e mònh ùn vaâo lúä cuäng àoaãn thoå thò khöën. Beân ra lïånh tha ngay cho Quyânh.

HUÄ TÛÚNG ÀAÅI PHONG

Triïìu àònh ngaây naâo cuäng coá yïën tiïåc ,sún haâo haãi võ cuâng caác thûá thûác ùn quñ hiïëm goåi laâ cûá thûâa mûáa khöng coá chöî maâ àöí. Búãi thïë nïn nhaâ vua ùn maäi cuäng chaán lïn àïën têån cöí nhûäng thûá êëy, laåi khöng coân thûác gò chûa ùn. Möåt höm röîi raäi, vua kïu Quyânh vaâo hoãi: - Trïn àúâi naây coá bao nhiïu thûá cuãa ngon vêåt laå ta àaä àïìu ùn qua, nhûng chaã leä chó coá bêëy nhiïu laâ hïët röìi hay sao? Coá coân thûá gò ngon maâ laå hún khöng nhó? - Coá möåt moán cûåc ngon goåi laâ mêìm àaá, chùèng hay bïå haå àaä nïëm qua chûa aå? Vua baão rùçng caái tïn moán ùn nghe laå vaâ mònh cuäng lêìn àûúåc ùn, xong laåi baão muöën thûúãng thûác moán êëy ngay. Quyânh thûa: http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

55

- Moán ùn ngon têët phaãi cûåc, nêëu moán àoá rêët cöng phu vaâ töën nhiïìu thúâi gian ? Vua noái : - Ta muöën ùn vêåt laå, laåi raãnh rang khöng biïët laâm gò cho hïët ngaây, lo gò khöng àúåi àûúåc. Traång nhúá mau mau laâm moán êëy cho ta ùn thûã nheá! Hai höm sau, Quyânh cho gia nhên mang thiïëp vaâo cung múâi vua ngûå giaá àïën nhaâ mònh thûúãng thûác moán mêìm àaá. Vua lêåt àêåt ài ngay. Àïën nhaâ, vua thêëy Quyânh lùng xùng chaåy túái chaåy lui trong bïëp, möì höi cha möì höi con cûá tûúm ra nhû tùæm. Thêëy thïë, vua laåi caâng nön noáng, giuåc Quyânh nêëu mau mau cho mònh hûúãng caái moán àöåc àaáo êëy. Àïën quaá trûa, Quyânh vêîn cûá lùng xùng dûúái bïëp, chaã thêëy noái nùng gò àïën thûác ùn àûúåc hay chûa caã. Vua àoái buång lùæm röìi, beân gùæt: - Caái moán quaái quyã gò maâ nêëu lêu thïë? Ta khöng àúåi àûúåc nûäa röìi àêy naây! Quyânh ra veã mïåt moãi, têu: - Xin bïå haå àúåi cho chuát nûäa, sùæp xong röìi aå? Àuáng laâ khöng biïët phaãi laâm sao töët hún laâ àúåi nïn vua àaânh bêëm buång, tiïëp tuåc àúåi. Khöën thay, cho túái sêím töëi Quyânh vêîn cûá baão laâ chûa àûúåc. Vua àoái quaá beân noái : - Khöng thïí àúåi àûúåc nûäa! Trong nhaâ coá thûác gò khaác cûá doån lïn cho ta ùn qua loa möåt miïëng ài! Quyânh vêng daå röìi sai gia nhên doån cúm lïn phaãn cho vua xúi. Vua nhòn thêëy mêm cúm roä laâ xoaâng xônh: chó coá voãn veån àaäi rau luöåc! Trong mêm coá caái huä saânh nhûng vua chaã biïët àoá laâ caái chïët tiïåt gò! Luác chuêín bõ ùn, vua chó vaâo caái huä röìi hoãi : - Trong àêy àûång moán gò? - Thûa, àêëy laâ moán "àaåi phong," aå! Quyânh roát möåt ñt caái thûá nûúác sïìn sïåt goåi laâ "àaåi phong" ra cheán röìi múâi vua chêëm rau. Vûâa nhai rau trong miïång, vua vûâa thöët lïn: - Ngon quaá, ngon quaá! Nhaâ Traång kiïëm àûúåc caái thûá naây úã àêu ra vêåy, vaâ taåi sao laåi goåi noá laâ àaåi phong? Quyânh thûa: - Bêím, phong laâ gioá, àaåi laâ lúán, maâ gioá lúán thò àöí chuâa àêëy aå! http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

56

Vua ngêín ra vò ngaåc nhiïn. Quyânh giaãi thñch tiïëp: - Àöí chuâa thò tûúång lo, àoåc laái laåi laâ loå tûúng. Bêím, quaã thûåc àoá chó laâ möåt loå tûúng rêët têìm thûúâng maâ trong nhaâ nhûäng ngûúâi ngheâo àïìu coá aå! Súã dô Bïå haå ùn thêëy ngon nhû thïë vò lêu nay toaân thûúãng thûác nhûäng sún haâo haãi võ nïn bêy giúâ thêëy tûúng àêåu cuäng ngon, hún nûäa? vò bïå haå àang àoái cöìn caâo? Vua àaä hiïíu ra caái chên lyá àún giaãn êëy, beân cûúâi vaâ caám ún Traång vïì bûäa ùn ngon miïång röìi lïn kiïåu trúã vïì.

LAÂM THÚ XIN ÙN

Taåi möåt laâng thuöåc tónh noå coá tïn àõa chuã giêìu coá nûát vaách, laåi nöíi tiïëng gian aác vaâ hay haâ hiïëp dên laânh. Hùæn coá cö con gaái tuy àeåp nhûng cuäng nöíi tiïëng khöng keám cha vïì caái thoái chua ngoa àanh àaá. Cö gaái naây thûúâng thay cha ra àöì nam àöëc thuác keã laâm thuï. Möåt höm, cö ta àang àûáng trïn búâ ruöång, tay chöëng naånh, àêìu coá noán quai thao, quan saát caác nöng dên laâm thuï gùåt luáa thò coá möåt chaâng thiïëu niïn daáng veã nho sinh ài ngang qua. Nho sinh thêëy caãnh àoá liïìn dûâng laåi hoãi thùm möåt baác nöng dên vïì cö gaái kia. Baác nöng dên baão cö ta laâ con gaái cuãa chuã ruöång, ngaây naâo cuäng ra àûáng àêy àïí maâ àön àöëc viïåc àöìng aáng, noái laâ thïë nhûng thêåt ra ai laâm luång chêåm chaåp möåt tñ laâ cö ta ngoaác miïång ra chûãi chùèng tiïëc lúâi. Coá lùæm ngûúâi tuy àoái nhûng raáng chõu chûá khöng laâm thuï cho cö ta àïí khoãi bõ nhuåc. Nghe kïí xong, chaâng thiïëu niïn liïìn tiïën àïën gêìn búâ ruöång núi cö kia àang àûáng. Thiïëu niïn baão cö naâng mònh laâ hoåc troâ lúä àöå àûúâng, nhõn àoái àaä hai ba bûäa nay, xin cö gia ên böë thñ cho ñt luáa thöíi cúm. Thêëy chaâng trai khöi ngö khoeã maånh laåi ài xin ùn, cö gaái nguyát daâi vaâ baão:

http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

57

- Naây, cö baão cho biïët, cuãa àêu maâ lêëy khöng cuãa ngûúâi ta haã, nïëu àuáng hoåc troâ thò ûáng khêíu xuêët thi cho cö nghe loåt löî tai àaä, bùçng khöng thò cûá thùèng àûúâng maâ xeáo! Chaâng thiïëu niïn kia nhêån lúâi ngay vaâ xin cö gaái ra chuã àïì cho mònh laâm thú. Cö kia baão: - Àaä ùn xin coân veä chuyïån, cûá laâm thú xin ùn laâ húåp nhêët chûá coân àïì àiïëc gò nûäa! Chaâng trai suy nghô trong thoaáng chöëc röìi àoåc to: Tuyïn Quang, Hoùçng Hoaá cuäng thúâ vua. Nùæng cûåc cho nïn phaãi mêët muâa Laåi àûáng àêìu búâ xin xoã chõ Chõ lúä loâng naâo chõ chùèng cho. Nghe xong böën cêu thú êëy, cö gaái àoã gêìn caã mùåt, ngûúång quaá khöng coân biïët noái nùng gò nûäa caã, vöåi vöåi vaâng vaâng lêëy luáa àûa cho chaâng trai kia. Chaâng kia chùèng theâm caám ún, ài thùèng möåt maåch trong tiïëng cûúâi khuác khñch cuãa caác ngûúâi laâm ruöång thuï. Vïì sau, ngûúâi ta biïët ra chaâng trai êëy chñnh laâ Traång Quyânh. Coân phêìn cö gaái thò sao? Cö ta mêët hùèn caái thoái àanh àaá chanh chua, maâ cuäng tûâ höm êëy, khöng thêëy cö ra àöìng àûáng chöëng naånh nhû trûúác nûäa.

ÖNG NOÅ, BAÂ KIA

Laâng cuãa Quyânh coá hai thön, trong nhûäng thön êëy coá lùæm keã giêìu coá nhûng biïëng nhaác, cêåy thêìn cêåy thïë nïn chùèng ai daám àöång túái chuáng. Boån naây quanh nùm suöët thaáng chó biïët hïët àaân àuám rûúåu cheâ röìi laåi cúâ baåc ùn chúi. Àaä thïë, chuáng laåi hiïëu danh, thûúâng nhúâ cêåy hoùåc nõnh noåt ngûúâi coá quyïìn thïë giuáp cho chuáng chuát phêím haâm àïí trúã nïn öng noå baâ kia maâ vïnh vaáo vúái àúâi. Möåt höm, Quyânh úã kinh àö vïì thùm nhaâ, nghe kïí vïì boån êëy, liïìn sai gia nhên goåi boån vö cöng döìi nghïì àoá àïën, baão: http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

58

- Ta àang coá thúâi cú giuáp àûúåc caác öng trúã thaânh öng noå baâ kia àêëy. Nïëu muöën thò mau mau vïì thu xïëp chêåp töëi laåi àêy cuâng ta àaánh cheán röìi saáng mai cuâng chêíy kinh luön thïí. Caã boån mûâng quyánh, lêåy lêëy lêåy àïí röìi ba chên böën cùèng chaåy vïì nhaâ. Chuáng cûá tûúãng rùçng mònh nhû àaä laâ "öng noå baâ kia" röì nïn vûâa bûúác chên vaâo nhaâ, coá keã àaä la toaáng vúái vúå: - Coân àûáng àoá nhòn caái gò haã? Coá mau vaâo thu xïëp àöì àaåc cho töi ài hêìu quan trïn khöng naâo! Mêëy muå vúå biïët chuyïån, cuäng thêëy sûúáng rún trong buång y nhû thïí àaä laâ caác baâ lúán röìi vêåy. Vöåi vaâng xïëp khùn aáo cho caác öng lïn àûúâng vaâo kinh àö maâ chöåp lêëy caái thúâi cú bùçng vaâng naây! Chó möåt luác sau, boån chuáng àaä tïì tûåu taåi nhaâ Quyânh vúái àêìy àuã khùn goái, haânh trang. Chùèng ai baão ai, caã boån giaânh phêìn nhau nêëu nûúáng bêìy tiïåc. Àïën khi trúâi vûâa töëi thò mêm baân cuäng xong. Öi thöi, biïët bao laâ moán ngon vêåt laå bêìy àêìy baân, mêm naâo mêm nêëy uá uå. Sau àoá caã boån ngöìi vaâo àaánh cheán, rûúåu roát traân lan, têët caã àïìu vui mûâng phêën chêën vò sùæp trúã nïn öng noå baâ kia. Àïën gêìn khuya thò caã boån say khûúát, coá tïn say mïìm nhuän caã ngûúâi ra, nùçm la liïåt nhû chïët röìi, luác êëy, Quyânh beân sai gia nhên coäng tïn noå vïì nhaâ tïn kia. Trúâi töëi om om, chêåp chaâ chêåp choaång, caác baâ vúå khöng àïí yá gò caã, luön möìm mùæng nhiïëc anh chaâng say maâ cûá tûúãng laâ chöìng mònh "sûúáng àúâi chûa!", röìi öm thöëc vaâo buöìng maâ luåc àuåc caã àïm! Saáng höm sau thò thêåt laâ toaá hoaã! Caã boån àïìu teá ngûãa vaâ öm àêìu kïu trúâi, nhêët laâ mêëy baâ thò thiïëu àiïìu àaâo àêët maâ chui xuöëng cho àúä xêëu höí. Viïåc àïën tai Quyânh, Quyânh cûúâi baão: - Thò töi àaä giuáp cho thaânh "Öng noå, baâ kia," röìi coân gò nûäa.

http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

59

QUYÏÍN SAÁCH QUYÁ

Trong söë quan laåi úã phuã Chuáa coá rêët nhiïìu hoaån quan tham lam, nõnh hoát. Chuáa tin duâng chuáng vò chuáng gioãi gieâm pha, têng böëc. Coá tïn hoaån quan cêëp trïn gheát Quyânh lùæm, hïî coá dõp laâ hùæn rònh moâ Quyânh röìi têu xêëu vúái chuáa, xuái chuáa laâm töåi Quyânh. Quyânh biïët àiïìu àoá nhûng laâm ngú, xem hùæn nhû coã raác. Möåt höm, Quyânh quùæp naách möåt quyïín saách rêët àeåp, ài lún tún qua caác haânh lang, mùåt veã nghiïm troång röìi laåi giêëu giêëu, giïëm giïëm? Tïn hoaån quan kia àang rònh moâ Quyânh, thêëy vêåy sinh nghi, beân chaåy theo nñu aáo àoâi mûúån saách xem. Hai bïn giùçng co möåt höìi thò tïn quan giêåt àûúåc. Hùæn lêåt tûâng trang, chó thêëy toaân giêëy trùæng, àïën trang cuöëi cuâng coá chûä, nhûng hùæn cöë cùng mùæt ra àoåc cuäng chaã hiïíu gò caã. Tuáng quaá, hùæn baão Quyânh àoåc xem laâ gò, Quyânh laåi ra veã quan troång baão: - Àoåc úã àêy thêåt khöng tiïån, nïëu öng muöën nghe, xin múâi àïën nhaâ cho kñn àaáo. Vïì nhaâ, Quyânh liïìn àoåc cho tïn quan kia nghe nhûäng àIïìu ghi trong trang saách êëy, àoá laâ "Chuáa võ thêìn viïët, vi cöët tûá dõch. Thõ thêìn quõ nhi têëu viïët, thêìn phuâng chó phaát." Xong, Quyânh laåi diïîn Nöm cho tïn quan kia nghe, nghôa cêu àoá laâ: "Chuáa hoãi thêìn rùçng laâm xûúng cho saáo. Thõ thêìn quò maâ têu rùçng töi may ngoán toác." Nghe xong, quan hoaån cûá ngúá ngûúâi ra chùèng hiïíu mö tï gò caã, laåi gaäi àêìu gaäi tai nhúâ Quyânh giaãi thñch. Quyânh laâm böå ngoá trûúác ngoá sau röìi noái kheä: - Öng nghe thò khöng sao, nhûng nïëu Chuáa maâ biïët thò cêìm chùæc caái chïët! Tïn hoaån quan thïì röëi rñt: - Khöng sao, chó coá mònh töi biïët thöi maâ. Nïëu coá àiïìu hïå troång, ai laåi ài têu vúái chuáa? http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

60

Quyânh móm cûúâi, giaãi thñch: - Nghôa cuãa noá laâ nhû thïë naây: Chuáa hoãi thêìn rùçng laâm sao cho sûúáng? Thõ thêìn quò maâ têu rùçng töi moác ngoán tay! (Thõ thêìn tûác laâ hoaån quan ) Tïn kia nghe xong, mùåt àoã tña tai, phuâng mang trúån maá lïn heát: - Thïë ra lêu nay nhaâ ngûúi taâng trûä saách chïë giïîu Chuáa, laåi coân thoaá maå nhûäng bêìy töi trung thaânh cuãa Chuáa. Hay lùæm, röìi ngûúi seä biïët tay ta! Àúåi hùæn ài khoãi, Quyânh liïìn thaáo boã cuöën saách, lêëy trang giêëy vûâa röìi àem àöët, thay vaâo àoá laâ möåt trang giêëy múái röìi hñ hoaáy viïët vaâo möåt cêu khaác. Quaã nhiïn saáng höm sau, Quyânh àûúåc lïånh vaâo chêìu Chuáa. Vûâa thêëy Quyânh, Chuáa hoãi ngay: - Nghe noái khanh coá quyïín saách laå, ta muöën xem! - Têu, quyïín saách êëy cuãa thêìn thêåt khöng coá gò laâ laå caã vò noá ghi nhûäng àiïìu nhaãm nhñ bêåy baå. Xin Chuáa àûâng xem! Nghe Quyânh noái, Chuáa laåi caâng chùæc rùçng àiïìu maâ tïn hoaån quan ton hoát vúái mònh laâ àuáng beân phaán: - Nhaâ ngûúi viïët nhûäng gò trong saách maâ khöng daám cho ta xem. Nïëu khöng coá gò phaåm thûúång thò cûá lêëy àûa ta xem! Quyânh cûá möåt mûåc têu laâ saách chùèng àaáng xem, Chuáa laåi caâng ngúâ hún, sau cuâng thò sai lñnh aáp giaãi Quyânh vïì têån nhaâ lêëy saách àem vaâo cho Chuáa xem. Khi coá saách ,vua giúã maäi àïën trang cuöëi múái thêëy möåt cêu: Ngaä tû thïë sûå. Tû viïët taã tö chêën tên thõnh nïìn giai khöëng xaái chêu. Theo lïånh chuáa, Quyânh xûúáng àoåc vaâ diïîn nghôa tûâng àoaån nhû thïë naây : "Ngaä tû thïë sûå," laâ ta nghô vïì dûå thïë, "Tû viïët," laâ nghô rùçng, "taã,tö, chêën," laâ mònh phaãi taã, tö àiïím thïm, laâm cho hûng chêën thïm, " tên thõnh nïìn " laâ àeåp vö cuâng , "Xaái chêu," laâ chêu baáu cuäng khöng saánh kõp. Nghe xong Chuáa cûúâi phaâo nheå nhoäm: àuáng laâ chùèng coá gò àaáng nghe caã, chó laâ möåt cêu lùçng nhùçng vïì yá tûá, nhûng Chuáa laåi cho rùçng Quyânh coá yá khen tùång ngaâi laâ bêåc anh minh, beân thûúãng mûúâi neán baåc cho Quyânh! http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

61

Thêëy khöng laâm gò àûúåc Quyânh, chiïìu höm êëy, tïn hoaån quan moâ túái nhaâ Quyânh, vöî vïì : - Traång àûâng traách töi àaä ton hoát vúái Chuáa nheá. Vò nïëu khöng thïë thò sao Chuáa biïët àïën saách quyá cuãa traång vaâ àûúåc thûúãng hêåu thïë! Quyânh chùèng noái chùèng rùçng, múã tuã lêëy quyïín saách kia ra àïí trïn baân vaâ noái: - Ai laåi traách öng laâm gò. Coá àiïìu öng khöng biïët rùçng chñnh caái cêu töi viïët trong saách khöng phaãi àïí àoåc cho Chuáa nghe maâ àïí daânh riïng cho öng àêëy! Trong khi tïn hoaån quan coân ngú ngaác chûa hiïíu êët giaáp gò thò Quyânh àaä chó vaâo saách , àoåc : - "Ngaä tû thïë sûå," laâ tao nghô caái troâ àúâi, "tû viïët," laâ nghô rùçng, "taã tö chêën," laâ töí cha hùæn, "tên thõnh nïìn," laâ tïn lõnh thêìn, "giai khöëng,laâ "khöng daái" "xaái chêu," laâ xêëu chúi ! Caã cêu àoåc laái seä la..., öng àaä thöng chûa naâo ? Tïn hoaån quan nghe xong thò giêån bêìm gan tñm ruöåt, cay àùæng coäi loâng nhûng cûáng hoång khöng thöët ra àûúåc lúâi naâo, lùèng lùång ruát lui.

CHOÅI GAÂ SÖËNG THIÏËN

Sau vuå "Quyïín Saách Quñ" noå, tïn hoaån quan kia tûác anh aách, rùæp têm tòm caách haåi Quyânh cho bùçng àûúåc. Möåt lêìn kia, boån hoaån quan töí chûác thi gaâ choåi, laåi múâi caã Chuáa àïën dûå cuöåc vui. Cuöåc thi gaâ choåi àûúåc töí chûác taåi sên nhaâ cuãa Quyânh. Ngay trêån àêìu tiïn, ngûúâi ta àaä chûáng kiïën möåt caãnh tûúång buöìn cûúâi vò con gaâ cuãa Quyânh chaã coá thuã thïë hoùåc lûâa miïëng gò caã, noá cûá nhùçm àöëi thuã maâ nhaâo vö möí lia lõa, y nû nhûäng con gaâ bònh thûúâng àaánh nhau vêåy. Nhûäng ngûúâi coi vöën gheát boån hoaån quan vö laåi, thêëy vêåy thñch http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

62

quaá, reo hoâ kõch liïåt, hoan hö êìm yä. Nhûng chó möåt luác sau, con gaâ choåi loaåi chuyïn nghiïåp kia phaãn àoân, noá àêm möåt phaát cûåa truáng ngay ûác con gaâ cuãa Quyânh. Chuá gaâ àoá giêîy àaânh àaåch, chïët tuöët. Chuáa thêëy thïë cûúâi khoaái traá, coân nhûäng ngûúâi àïën xem thò chaán naãn boã vïì hïët. Boån quan hoaån àûúåc möåt phen reo hoâ àùæc thùæng, möåt tïn àïën bïn Quyânh baão: - Thïë maâ nghe tin àöìn gaâ cuãa traång mêëy lêìn choåi thùæng caã gaâ cuãa sûá Taâu. Quaã laâ laáo pheát! Quyânh laâm böå buöìn rêìu noái: - Coá thïë thêåt àêëy chûá. Nhûng tûâ ngaây töi mang thiïën noá ài thò noá àêm ra tïå haåi nhû thïë naây, nghô chïët cuäng àaáng àúâi noá lùæm! Bêëy giúâ, caã Chuáa vaâ luä hoaån quan múái vúä leä ra laâ àaä bõ Quyânh chúi xoã, àem gaâ tröëng thiïën ra àêëu vúái gaâ choåi chuyïn nghiïåp. Thïë laâ caã vua, quan cuâng chùèng ai baão ai, tòm caách ruát lui cho nhanh. Quyânh vêîn cûá àûáng àoá than vaän, trûúác coân khe kheä, sau cang luác vêåt mònh vêåt mêíy la lúán. Thêëy boån hoaån quan ra vïì keân khöng chöëng, Quyâng ài theo, tay vêîn öm khû khû con gaâ chïët vaâ khoác röëng lïn: - Khöën naån cho caái thên maây chûa, gaâ úi laâ gaâ. Maây àaä bõ thiïën röìi maâ coân àua àoâi laâm gò, tao baão bao nhiïu lêìn röìi khöng nghe, cûá ngûáa nghïì tranh choåi, hu hu?Bêy giúâ maây coá chïët nhuåc nhaä nhû thïë naây cuäng àaáng àúâi lùæm, chó khöí cho tao àaä töën cúm, phñ thoác nuöi maây, gaâ úi laâ gaâ...! Boån hoaån quan biïët Quyânh chûãi xeáo, chuáng tûác muöën àiïn nhûng khöng laâm sao àûúåc, cûá cùæm àêìu maâ ài. Nhûng Quyânh coá tha àêu, cûá leäo àeäo ài theo àïën têån cûãa nhaâ chuáng. Mêëy quan thõ nhaâ ta chõu hïët xiïët, àoáng chùåt cûãa laåi nhûng vêîn khöng thoaát, tiïëng chûãi móa cuãa Quyânh vêîn cûá nghe löìng löång.

VUÅ KIÏÅN CHÖN SAÁCH

Trong ngaây thi noå, Quyânh laâ ngûúâi ra veã nhû àaä laâm xong baâi thi súám nhêët, ung dung cùæp öëng quyïín bûúác ra. Boån quan trûúâng cho àoá laâ möåt tay thñ sinh cûå phaách, beân goåi àïën àoâi xem vùn buát. Quyânh thûa: http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

63

- Àuáng laâ töi àaä laâm xong àêëy, nhûng nghô baâi thi quaá dúã, thöëi om khöng thïí ngûãi nöíi, xin caác quan àûâng xem laâm gò! Boån quan cho laâ Quyânh chó noái nhuán àïí thoaái thaác, baão: - Vùn cuãa öng coá thöëi cuäng coân hay hún keã khaác nhiïìu, àiïìu àoá ai cuäng roä. Cûá àûa àêy cho ta xem! - Töi noái thêåt àêëy maâ. Àang laâm baâi, töi thêëy thöëi quaá chõu khöng nöíi nïn múái boã ra ngoaâi tòm chöî chön saách ài cho röìi ! Noái xong, Quyânh raão bûúác ài liïìn. Quan àöëc thõ lêåp tûác sai möåt tïn lñnh theo doäi xem Quyânh ài àêu vaâ laâm gò... Höìi sau, lñnh trúã vïì, thûa: - Bêím quan , àuáng laâ ngûúâi êëy mang vùn ài chön thêåt aå! Chñnh mùæt con thêëy öng ta àaâo àêët chön caái öëng quyïín xuöëng, lêëp àêët laåi röìi boã ài! Quan giuåc: - Maây àïën ngay chöî êëy, àaâo àêët lïn lêëy cho ta caái öëng quyïín. Cêëm khöng àûúåc taáy maáy múã ra àêëy nheá! Anh lñnh vêng daå ài liïìn, möåt laát sau mang caái öëng quyïín vïì. Boån chuáng khöng ngúâ rùçng Quyânh àaä àöí vaâo trong àoá àêìy phên loãng tröån vúái nûúác tiïíu, laåi coân thaã vaâo àoá mêëy chuåc con chêu chêëu, xong, bõt kñn laåi. Chiïìu höm êëy, àúåi toaân böå quan trûúâng thi tïì tûåu àöng àuã, quan àöëc thõ xin pheáp quan àïì àiïíu cho múã öëng quyïín ra xem. Nùæp öëng vûâa bung, lêåp tûác, haâng chuåc con chêu chêëu dñnh àêìy phên tuáa bay ra laâm caác quan traánh khöng kõp. Meå úi! Mònh mêíy, tay chên, aáo maäo ngûúâi naâo ngûúâi nêëy dñnh àêìy phên höi thöëi khuãng khiïëp. Àuáng laâ möåt caãnh tûúång cûúâi ra nûúác mùæt! Ngaây höm sau, boån quan keáo röëc nhau àïën kiïån vúái Chuáa, mùåt tïn naâo cuäng meáo xeåo. Chuáa àñch thên àûáng ra xûã vuå kiïån tai quaái naây. Lêåp tûác, Quyânh bõ goåi túái àöëi chêët vúái caác quan trûúâng. Hoå nhêët nhêët xin vua trõ töåi Quyânh thêåt nùång àïí rûãa nhuåc cho mònh. Trûúác mùåt Chuáa, Quyânh baâo chûäa: - Bêím hoaâng thûúång, thêìn quaã khöng biïët gò vïì viïåc quan trûúâng àaâo lêëy öëng quyïín maâ thêìn àaä chön vò lúä phoáng uïë vaâo trong. Trûúác àoá, thêìn àaä baão laâ caái thûá vùn chûúng trong êëy thöëi lùæm, xin quan chúá xem. Öng ta möåt mûåc baão thöëi cuäng cûá xem vò coân thúm http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

64

hún vaån ngûúâi khaác. Sau àoá, öng ta tûå sai ngûúâi àaâo lïn luác naâo, thêìn laâm sao biïët àûúåc! Trûúác lyá leä àoá, caác quan trûúâng cûáng hoång, khöng coân biïët àöëi chêët ra sao. Bñ quaá , quan àöëc thõ beân caáo: - Khaãi Chuáa, khöng phaãi Quyânh chön vùn. Chñnh hùæn àaä àem chön öëng quyïín chûáa toaân thûá dú bêín vaâ chêu chêëu àêëy aå! Quyânh biïët boån chuáng àaä têíy rûãa caái öëng quyïín kia röìi múái mang theo, beân doäng daåc thûa: - Khaãi têëu Hoaâng thûúång, quan thõ noái thïë laâ vu oan cho thêìn àêëy aå! Chuáa truyïìn cho àem öëng quyïín ra thò thêëy àuáng laâ möåt öëng quyïín saåch seä. Khöng coá gò buöåc töåi àûúåc Quyânh, Chuáa àaânh sûã hoaâ.

BÛÁC TRANH NGUÄ QUAÃ

Hùçng nùm, cûá àïën dõp rùçm trung thu laâ trong triïìu laåi múã cuöåc thi goåi laâ "Thi nguä quaã." Àêy laâ dõp cho boån quyïìn quñ giêìu coá úã kinh thaânh Thùng Long tha höì maâ tung tiïìn ra hêìu àoaåt lêëy giaãi cao nhêët cuãa nhaâ vua. Thïë nhûng, lêìn thi naây thò thêåt khoá. Chùèng hiïíu sao daåo gêìn àêy Chuáa Trõnh laåi mùæc caái chûáng súå nùæng, súå gioá. Chuáa ngöìi ngûå laäm sau mûác maân ruã, búãi thïë viïåc chêëm thi hêìu nhû giao laåi cho baâ Chuáa tuây quyïìn quyïët àõnh, thïë nïn viïåc cho àiïím laåi caâng rùæc röëi vaâ khoá khùn hún caác kyâ thi trûúác! Trong kyâ thi naây, Quyânh tuy chaã coá lùæm tiïìn nhû thiïn haå, nhûng cuäng xin tham dûå. Laåi coân noái trûúác vúái baån beâ rùçng mònh seä àoaåt giaãi cao nhêët. Vaâo cuöåc thi, moåi ngûúâi àua nhau baây ra caác thuá traái cêy ngon laå. Trong luác àoá, moåi ngûúâi thêëy Quyânh vêîn chó hai tay khöng, cöí aáo giùæt möåt túâ giêëy cuöån troân. Tuy kinh ngaåc trûúác caãnh tûúång êëy nhûng chùèng ai thûâa giúâ maâ chuá yá àïën Quyânh, ai cuäng maãi chùm chuát cho mêm quaã dûå thi cuãa mònh trûúác àaä.

http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

65

Luác àïën lûúåt mònh, Quyânh ruát cuöån giêëy êëy ra, traãi phùèng trûúác mùåt Chuáa vaâ baâ chñnh cung. Thò ra àoá laâ möåt têëm tranh veä hònh möåt thiïëu nûä rêët treã, daáng yïu kiïìu, khoaã thên, nùçm nghiïng mònh, chên húi co, chên duöîi thùèng, àöi baân tay uáp laåi àùåt dûúái ngûåc. Dûúái bûác tranh coá àïì haâng tûåa: Mêm nguä quaã rùçm. Àúåi möåt laát cho moåi ngûúâi ngùæm bûác tranh xong, Quyânh thûa vúái Chuáa: - Kñnh xin Chuáa thûúãng ngoaån vaâ cho àiïím "Mêm nguä quaã," cuãa thêìn aå! Chuáa nghiïm mùåt: - Ngûúi nghô sao maâ daám àoá laâ mêm nguä quaã? Quyânh lùång leä luâi xa mêëy bûúác, duâng cêy quaåt tay thûúác, àiïím lûúát qua bûác tranh. Trûúác hïët, chó vaâo àêìu thiïëu nûä trong hònh röìi noái: Àêy laâ deä nhaän. Chó vaâo ngûåc, Quyânh têu: Àêy laâ möåt cùåp àaâo tú. Àïën nhûäng ngoán tay nuöåt naâ kia, Quyânh baão àoá laâ traái phêåt thuã. Chöî cuöëi cuâng, Quyânh lêëy caán quaåt khoanh möåt voâng, noái : Àêy laâ muái mñt múái boác, haäy coân thúm phûác! Khöng hiïíu Chuáa nghô thïë naâo maâ thñch chñ cûúâi nùæc neã. Baâ chñnh cung thêëy Chuáa àang mùæc bïånh, laåi coân thñch nhûäng thûá khöng nïn ùn êëy, liïìn chêët vêën Quyânh - Ngúä traång cho xem thûá gò múái meã, chûá thûá nguä quaã êëy thò nûä nhên naâo maâ chùèng coá ? Quyânh biïån baác ngay: - Têu lïånh baâ, tuåc ngûä coá cêu "Ngûúâi nùm baãy àêëng, cuãa nùm baãy loaâi," àêu phaãi ngûúâi naâo cuäng giöëng ngûúâi naâo. Coá bêåc anh linh kiïåt xuêët nhû Baâ Trûng, Baâ Triïåu, coá bêåc taâi trñ nhû Ngoåc Hoa, Phûúng Hoa, nhûäng keã thêët àûác, thêët phu trïn trêìn naây coá àem gaánh àöí ài cuäng khöng hïët. Thêìn tröåm nghô cêy quaã cuäng vêåy thöi. Coá thûá bûúãi àaâo, bûúãi ngöåt, nhaän löìng, àaâo tiïn, mñt thúm, mñt mêåt ... laåi coá thûá bûúãi àùæng, nhaän coâi, mñt nhaäo, mñt dai... Xin lïånh baâ xem laåi cho kyä mêm "nguä quaã," cuãa thêìn dêng àuáng laâ nhûäng thûá quñ àêëy aå! Quyânh noái thao thao bêët tuyïåt möåt húi. Baâ chñnh cung nghe cêu àûúåc cêu chùng, súå mònh bõ lêîn vaâo loaåi nûä nhên têìm thûúâng, beân hoãi laåi cho roä: - Thïë traång xïëp ta vaâo àêëng ngûúâi naâo? http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

66

Quyânh nhòn chùçm chùçm baâ Chuáa tûâ àêìu àïën goát röìi laâm böå cung kñnh, thûa: - Têu lïånh baâ, nhan sùæc nhû lïånh baâ àaáng àûúåc xïëp vaâo loaåi "khuynh thaânh, khuynh quöëc,"! Baâ chñnh cung chùèng hiïíu thêm yá cuãa Quyânh khi duâng nhûäng àiïín tñch sêu xa, nghô rùçng Quyânh khen mònh laâ ngûúâi àeåp khöng ai saánh bùçng, trong buång sung sûúáng vö cuâng, laåi coá yá haâm ún traång nûäa! Nhaâ vua tûâ naäy àïën giúâ cûá maãi ngùæm bûác tranh, khöng àïí yá àïën cuöåc àöëi àaáp giûäa chñnh cung vaâ Quyânh, böîng thúã daâi, cheáp miïång: - Giaá maâ mêm "Nguä quaã," naây laâ thêåt thò ta chêëm ngay cho ngûúi giaãi nhêët! Quyânh biïët Chuáa àaä xiïu loâng, beân thûa: - Thûá "nguä quaã," êëy thò thiïëu gò, maâ giaá nhû coá thêåt thò vaâo tay bêåc cao sang nhû Chuáa thûúång cuäng chó möåt lêìn thûúãng thûác qua laâ chaán ngay thöi. Coân mêm "Nguä quaã," cuãa thêìn àêy múái thêåt laâ vö giaá, khöng coá thûác naâo saánh àûúåc. Cûá àem baây noá ra luác naâo cuäng àûúåc, Chuáa thûúång coá "ùn" caã nùm caã àúâi cuäng khöng hïët, àïí àoá chùèng súå thiu thöëi gò, maâ muöën "ùn" cuäng khöng ai bõ mêët phêìn ai. Bêím, chñnh vò noá quñ nhû vêåy nïn thêìn múái àem tiïën dêng, coân viïåc dûå thi chó laâ nhiïn hêåu. Quyânh têu xong, Chuáa khöng phaán gò ngay, quay sang vêën yá baâ chñnh cung, baâ Chuáa móm cûúâi. Sau àoá thay mùåt Chuáa tuyïn böë Quyânh àoaåt giaãi nhêët cuöåc thi nguä quaã nùm nay

THÛ GÛÃI BAÂ GIAÁO THUÅ

Quyânh coá ngûúâi baån laâm giaáo thuå xûá Bùæc Ninh. Vúå söëng úã quï thuöåc laâng Nam Ngaån, tónh Thanh Hoaá. Ngûúâi vúå xa chöìng, thónh thoaãng ngûáa nghïì, tùçng tõu vúái mêëy tay chûác dõch trong laâng. Àaä thïë, nghe ai nhùæc àïën phu quên, laåi coân giaã vúâ ghen boáng ghen gioá.

http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

67

Öng giaáo thuå úã xa, quanh nùm cùåm cuåi dêåy döî mêëy àûáa hoåc troâ nhoã. Lûúng böíng cuãa öng chùèng àûúåc bao nhiïu, búãi thïë öng tiïu xaâi tùçn tiïån, chùèng daám ùn uöëng gò. Khöí nhû thïë maâ ba, böën nùm öng múái daám vïì thùm quï möåt lêìn. Khöng may nùm êëy thiïn tai muâa maâng thêët baát, kiïëm caái ùn àaä khoá thò àaám hoåc troâ lêëy àêu ra tiïìn traã tiïìn hoåc. Nùm êëy cuäng laâ kyâ heån öng giaáo vïì thùm nhaâ, öng giaáo thuå khöng àuã löå phñ nïn àaânh thêët hûáa vúái vúå, nùçm lò úã tónh Bùæc. Baâ giaáo thuå suöët ruöåt, phêìn laåi mong tiïìn, nhúâ ngûúâi nhaâ ài tòm. Tïn ngûúâi nhaâ ài tòm àïën núi, kïí öng nghe vaâi thûá, öng baão noá àûa vïì cho baâ höå laá thû, chûá coân viïåc vïì thò khöng thaânh. Trong thû, öng than vùæn ,thúã daâi, heån vúái vúå sang nùm thò may ra coá thïí vïì àûúåc. Tïn ngûúâi nhaâ mang thû trúã vïì. Trïn àûúâng ài, tònh cúâ laåi cuâng àûúâng vúái Quyânh. Hai ngûúâi troâ chuyïån vui veã nhên àêëy hùæn khoe laá thû noå vúái Quyânh. Xem thû, Quyânh biïët viïåc thêìy giaáo thuå, ngêîm thêëy tònh caãnh thêåt vûâa àaáng thûúng, vûâa àaáng traách. Quyânh lûåa luác àaánh traáo laá thû, thay vaâo àoá möåt baâi thú do mònh àùåt ra. Thú rùçng: Naây lúâi giaáo thuå gúãi vïì quï Nhùæn nhuã baâ bay chúá nghûáa nghïì Coäi Bùæc anh mang thùçng cuã lùèng Miïìn Nam em giûä caái trai he Haäy coân vûúng vñt nhû hang thoã Hay àaä toâ ho quaá löî trï Duâ coá thïë naâo àaânh chõu vêåy Hai ba nùm nûäa àúåi anh vïì.

ÀÚN XIN CHÖN TRÊU

Möåt cö gaái úã thön Hoùçng Trò coá con trêu chïët àaä ba ngaây, trêu trûúng lïn thöëi um maâ boån chûác dõch trong laâng vêîn cûá laâm khoá dïî, chûa cho chön. Cö àúåi maäi khöng àûúåc, beân mang àún lïn trònh quan http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

68

huyïån. Trïn àûúâng ài, àïën möåt chöî lêìy löåi, cö gùåp möåt anh chaâng ra daáng hoåc troâ. Anh kia hoãi thùm biïët chuyïån, mûúån cö laá àún xem lúä tay àaánh rúi xuöëng buân. Cö gaái bùæt àïìn. Anh hoåc troâ liïìn àem giêëy buát ra, thaão ngay túâ àún khaác cho cö. Àún rùçng: Ta laâ gaái goaá keã trò Nïëu trêu khöng chïët viïåc chi luåy àúâi? Löåi àöìng vaáy hïëch àún rúi Ta phaãi cêåy ngûúâi mêìn laåi àún ni Quan tri úi húäi quan tri! Xaác trêu chïët àïí ba ngaây thöëi hoùng Xeát àún phaãi xûã cöng bùçng Khöng thò buá c.c cho thùçng mêìn àún. Anh kia viïët xong, cö gaái thêåt thaâ cêìm àún vaâo trònh quan. Xem xeát chûä nghôa vaâ lúâi leä, viïn tri huyïån nghi hoùåc, hoãi cö gaái ai laâ ngûúâi cö àaä nhúâ viïët àún. Cö gaái kïí roä moåi chuyïån chuyïån àaä xêíy ra trïn àûúâng. Tri huyïån lùång ngûúâi, biïët ngay keã àoá laâ Traång Quyânh chûá khöng ai khaác. Tuy tûác vò bõ chûãi xoã, quan cuäng àaânh chêëp thuêån cho cö gaái kia àûúåc vïì chön trêu maâ khöng phaãi nöåp phaåt.

PHÚI SAÁCH

úã vuâng Quyânh daåy hoåc coá möåt laäo troåc phuá rêët döët nhûng laåi thñch noái chûä. Thónh thoaãng, laäo loâ moâ sang nhaâ Quyânh mûúån saách, baão laâ vïì àoåc, nhûng Quyânh biïët hùæn chó àem cêët vaâo xoá. Möåt lêìn, thêëy hùæn lêëp loá ngoaâi cöíng, quyânh vöåi vaác ngay chiïëc choäng tre ra sên, cúãi aáo nùçm phúi buång. Laäo troåc phuá bûúác vaâo, thêëy laå, liïìn hoãi: - Thêìy cöëng laâm gò thïë ? Quyânh àaáp : - aâ, coá gò àêu ! Höm nay trúâi nùæng, töi àem saách ra phúi cho khoãi möëc ! - Thïë saách úã àêu ? http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

69

Quyânh chó vaâo buång : - Saách úã trong naây naây ! Biïët mònh bõ àuöíi kheáo, tïn troåc phuá luãi thuãi ra vïì, trong loâng tûác lùæm. Lêìn khaác, hùæn cho ngûúâi sang múâi Quyânh àïën nhaâ, àïí rûãa möëi nhuåc cuä, hùæn cuäng bùæt chûúác, cúãi trêìn truâng truåc röìi nùçm phúi buång ra giûäa nùæng maâ àúåi khaách. Quyânh vûâa bûúác vaâo, hùæn cêët gioång nhaái: - Höm nay trúâi nùæng, töi àem saách ra phúi cho khoãi möëc. Böîng Quyânh cûúâi toaáng lïn, lêëy tay súâ vaâo thên mònh hùæn, noái: - Laáo toeát ! Buång öng thò laâm quaái gò coá saách maâ phúi chûá ! Laäo troåc phuá tröë mùæt kinh ngaåc : - Sao thêìy biïët ? Quyânh cuöëi xuöëng vöî nheå vaâo caái buång àêìy múä nuác nñch noái : Öng nghe chûá, buång öng noá àang kïu "böåp, böåp "àêy naây ! Cúm, gaâ, caá, lúån... toaân nhûäng thûá khoá tiïu àêìy caã ruöåt thïë naây thò coân chöî àêu maâ chûáa saách cú chûá ! Thöi, ngöìi dêåy maâ mùåc aáo vaâo nhaâ ài thöi ! Laäoä troåc phuá cûáng hoång, khöng coân biïët àöëi àaáp nhû thïë naâo, beân löìm cöìm ngöìi dêåy, vaâo nhaâ möåt caách miïîn cûúäng

TÛÚÅNG BAÂ BANH

Quyânh nghe noái caách núi mònh daåy hoåc möåt vaâi dùåm coá möåt tûúång àaá rêët thiïng, beân hoãi hoåc troâ: - Pho tûúång êëy mang tïn võ thêìn naâo maâ dên chuáng ai cuäng súå nhû thïë? Anh hoåc troâ thûa: - Trònh thêìy, khöng thêìn phêåt naâo caã. Àêëy laâ pho tûúång möåt ngûúâi àaân baâ úã truöìng, ngûúâi ta goåi laâ tûúång "Baâ Banh" - Tûúång êëy hònh thuâ nhû thïë naâo? Anh hoåc troâ coá veã xêëu höí, noái: - Pho tûúång êëy tröng kyâ cuåc lùæm thêìy aå! Àêìu nghiïng vïì möåt phña, miïång cûúâi tuãm tóm, Cöí quêën mêëy voâng chuöîi haåt, chên ài giêìy

http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

70

bùæt cheáo, coân hai tay chó vaâo "chöî êëy" bïn caånh tûúång coá àùåt möåt chiïëc chaây àaá. Quyânh bûåc mònh hoãi: - Sao khöng àêåp vúä quaách ài cho röìi? Àïí caái cuãa núå êëy àûáng trïu ngûúi laâm gò? - Thûa, "Baâ Banh" dûä vña lùæm aå! Ai ài qua àêëy, muöën yïn laânh thò phaãi lùång leä àïën cêìm chiïëc chêìy àaá, àêm vaâo böå phêån kia möåt caái, maâ phaãi laâm viïåc àoá rêët kñnh cêín. Nhûäng ai khöng laâm hoùåc choåc gheåo tûúång thò khi vïì àïën nhaâ thïë naâo cuäng bõ meáo miïång, treåo tay, veåo cöí... Möåt höm, Quyânh àïën têån núi coá tûúång Baâ Banh àïí xem thûåc hû. Quyânh àïën bïn tûúång, lêëy chêìy àaá quùèng ài, àoaån cêìm buát àïì taám cêu thú lïn buång tûúång: Kheáo àûáng ru maâ àûáng maäi àêy Khen ai àeäo àaá taåc nïn maây Trïn cöí àïëm àeo dùm chuöîi haåt Dûúái chên àûáng cheáo möåt àöi giêìy Cúãi vaáy phêët cúâ trïu gheåo tiïíu Àïí àöì böëc gaåo thûã thanh thêìy Coá thiïng sao chùèng ngöìi toaâ ngoåc? Kheáo àûáng ru maâ àûáng maäi àêëy! Baâi thú Quyânh viïët xong chûa raáo mûåc, möì höi tûúång àaá àaä vaä ra nhû tùæm. Tûâ àêëy, khöng coân ai nghe noái rùçng "Ba Banh" thiïng nûäa.

NGOÅA SÚN

Möåt buöíi trûa noå, Quyânh nghô àûúåc baâi thú hay, àõnh vaâo nöåi phuã àoåc cho Chuáa nghe chúi. Àïën núi thò thêëy im lòm, biïët Chuáa vùæng nhaâ, Quyânh liïìn taåt sang àinh Baâ Chñnh cung. Tïn quan thõ canh cûãa nhaáy mùæt cho Quyânh biïët laâ Chuáa àang ngon giêëc, Quyânh cuåt

http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

71

hûáng lui goát. Trïn àûúâng vïì, qua löëi cuä, sùén buát mûåc, Quyânh àïì lïn vaách phuã hai chûä "Ngoåa Sún". Khi Chuáa goåi vaâo hoãi, Quyânh noái nhû thêåt: - Khaãi Chuáa, nhaâ thêìn chêåt chöåi, nhûäng cún noáng bûác, thêìn phaãi boã nhaâ lïn nuái nùçm hoáng maát, "Ngoåa Sún" nghôa laâ nùçm úã trïn nuái, coá thïë thöi aå ! Tiïån tay, thêìn viïët chúi, chùèng coá gò àïí Chuáa bêån têm caã. Röìi Quyânh noái laãng sang chuyïån khaác nhû àoåc thú, bònh vùn laâm Chuáa quïn ài. ñt lêu sau, Chuáa vaâ baâ Chñnh Cung ài tuêìn thùm caãnh phöë phûúâng, qua nhiïìu núi thêëy hai chûä "Ngoåa Sún" xuêët hiïån la liïåt trïn caác vaách tûúâng, cûãa nhaâ... Baâ Chñnh Cung khöng hiïíu dên chuáng viïët hai chûä àoá coá yá nghôa gò, liïìn quay sang hoãi Chuáa, Chuáa truyïìn goåi möåt ngûúâi àïën hoãi nguyïn cúá. Ngûúâi kia run lêíy bêíy, thûa: - Chuáng con laâ keã heân moån döët naát, àêu daám sinh chûä. Viïåc naây chùèng qua chó taåi Traång Quyânh àêëy aå ! Baâ Chñnh Cung döî ngoåt: - Traång Quyânh baão caác ngûúi thïë naâo? Cûá têu thêåt, ta seä xin Chuáa tha töåi cho. - Têu lïånh baâ ! Traång Quyânh coá lêìn vaâo nöåi phuã, vïì maách vúái chuáng con laâ Chuáa àang bêån "Ngoåa Sún", röìi giaãi thñch rùçng: ngoåa laâ nùçm, nùçm lêu thò phaãi nguã, nguã thò phaãi ngaáy. Sún laâ nuái, maâ nuái thò phaãi coá àeâo. "Ngaáy Àeâo" noái laái laåi thò..., con khöng daám noái ra àêu. Khöng ngúâ boån treã con nghe loãm àûúåc lúâi Traång, buöìn tay viïët bêåy baå lung tung. Xin lïånh baâ tha cho con! Hiïíu roä àêìu tïu cêu chuyïån naây laâ Quyânh, coá laâm lúán chuyïån ra chó töí thïm xêëu mùåt maâ thöi, baâ Chñnh Cung àaânh giuåc Chuáa mau mau lïn kiïåu, lùång leä trúã vïì Phuã cho nhanh.

http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

72

QUAN THÕ VAÂ QUAN VOÄ HÖÎN CHIÏËN

Quyânh biïët boån quan thõ vaâ quan voä trûúác giúâ khöng ûa nhau, beân nghô caách cho chuáng tó voä vúái nhau möåt bûäa, àöìng thúâi àïí xem caái döët naát cuãa chuáng àïën mûác naâo. Möåt höm, Quyânh àïën nhaâ viïn quan hoaån giûä chûác giaám ban, àoåc cho nghe möåt cêu àöëi nhû sau: "Thõ vaâo chêìu, thõ àûáng, thõ tröng, thõ muöën êëy, thõ khöng coá gêåy." Traång giaãi thñch cho hùæn hiïíu chûä "thõ" àêy coá nhiïìu nghôa, göìm caã hêìu, tröng êëy, cêåy... röìi noái khaáy: - Keã naâo àêåt cêu àöëi naây laâ coá yá duång ngûä àïí aám chó caác quan thõ nhû ngaâi. Àiïìu àoá minh baåch lùæm, ai àoåc cuäng coá thïí hiïíu àûúåc. Tïn giaám ban nghe thïë thò maáu noáng böëc lïn túái àêìu, khöng kõp suy tñnh gò caã, hoãi ngay: - Àöì choá maá! Traång coá biïët thùçng naâo daám chúi troâ höîn xûúåc nhû thïë khöng? Quyânh baão: - Chñnh xaác thò töi khöng biïët, nhûng töi àoåc àûúåc cêu àöëi êëy bïn dinh quan àïí àöëc. Maây naây, töi noái cho ngaâi biïët vêåy thöi, xin chúá coá heá möi, öng ta biïët thò khöí lêy àïën töi àêëy nheá! Quyânh noái xong thò kiïëu ra vïì röìi ài ngay àïën nhaâ quan àïì àöëc. Gùåp quan, Quyânh khoe rùçng vûâa àoåc àûúåc möåt cêu àöëi hay úã dinh quan giaám ban. Quan àïì àöëc baão Quyânh àoåc cho öng ta nghe. Quyânh nhùn mùåt, lùæc àêìu nguêy nguêíy: - Cêu àöëi hay nhûng àöåc àõa lùæm, chó coá nhûäng tay cûå phaách múái coá thïí ra tûâ thêm nhû vêåy. Hún nûäa, hònh nhû coá keã muöën aám chó ngaâi hay sao êëy, chùèng hiïíu sao hoå laåi thuâ ngaâi àïën thïë nhó. Quan voä duâ sao cuäng àùæc lûåc hún chûá, khöng coá voä thò vùn söëng sao nöíi, thïë maâ laåi tòm caách chúi khùm ngaâi...! http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

73

Quan voä mùåt àoã bûâng lïn nhû gaâ cùæt tiïët, nghiïën rùng treâo treåo, baão Quyânh: - Öng cûá àoåc cho töi nghe. Töi xem laâ thùçng naâo... maâ cho noá möåt trêån nïn thên múái àûúåc! Quyânh giaã vúâ gaäi àêìu gaäi tai nhúá laåi röìi àoåc: -Vuä yã maånh, vuä ra vuä maá, vuä bõ mûa, vuä bïån xoùæn löng! Àaä thïë, àoåc xong, Quyânh laåi coân ra veã xuyát xoa thaán phuåc: - Chûä vuä tai aác thêåt. Möåt tûâ maâ àöìng êm, diïîn àûúåc böën, nùm nghôa: maånh, muáa, mûa, löng... Thïë thò coá thaánh hoaá múái àöëi laåi àûúåc! Tûâ höm àoá trúã ài, quan àïì àöëc vaâ quan giaám ban kònh nhau ra mùåt. Cho àïën möåt höm, Quyânh nghe àaám gia nhên khaáo nhau: hai nhaâ quan kia keáo "quên" höîn chiïën möåt trêån kõch liïåt. Xong trêån, caã hai àïìu túi taã. Riïng Quyânh thò biïët roä: caái àaám quan vùn voä ùn trïn ngöìi tröëc êëy àuáng laâ möåt boån vö laåi döët naát. Hai phe àaánh nhau vúä àêìu, sûát traán nhûng àêu biïët rùçng chuáng àaä bõ chñnh Quyânh àaánh vêåy!

CHÛÃI CHA THÙÇNG BAÃO THAÁI

Quyânh vöën thñch àuâa, laåi thïm trong buång khöng ûa nhaâ vua laâ keã hay nghe lúâi gieâm nõnh cuãa àaâm ö quan trong triïìu. Möåt höm beân nghô caách cho nhaâ vua möåt vöë. Saáng súám höm êëy, Quyânh baão gia nhên ra chúå noái vúái caác nhaâ haâng thõt rùçng coá sûá Taâu sang chúi, triïìu àònh chuêín bõ laâm tiïåc rêët to àïí khoaãn àaäi nïn nhaâ vua sai mònh ra chúå dùån caác haâng thõt khöng àûúåc baán cho ai nûäa. Têët caã thõt úã chúå - heo, boâ, gaâ, choá... cûá viïåc àem maâ sùæt vuån ra sùén, àïën trûa seä coá ngûúâi ra lêëy hïët. Caác chuã haâng thõt hñ hûãng, tûúãng laâ àûúåc möåt meã khaá, thi nhau thaái thõt vuån ra röìi ngöìi chúâ. Nhûng chúâ maäi cho àïën trûa cuäng chaã thêëy ai, cho túái khi trúâi àaä xïë chiïìu vêîn chùèng thêëy ma naâo ra lêëy http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

74

thõt. Coá keã tûác quaá beân tòm àïën têån nhaâ Quyânh maâ hoãi cho ra leä. Quyânh noái vúái hoå: - Chùæc laâ ai muöën chúi soã töi, laâm haåi caác baác àêëy thöi chûá coá tiïåc tuâng gò àêu naâo? Àaä thïë, caác baác cûá viïåc löi nhûäng ai "Baão thaái" ra maâ chûãi cho àúä tûác! Caác chuã haâng thõt khöng biïët tïn keã àaä baão hoå thaái thõt, àaânh neán húi gaâo lïn chûãi. Anh noå baão chõ kia: - Chûãi ài! Keáo caã möì maã nhaâ noá kïn maâ chûãi. Cha noá chûá! Caái thùçng "Baão Thaái"!

ÀOÁN SÛÁ TAÂU

Triïìu àònh chuêín bõ àoán sûá nhaâ Thanh sang nûúác ta. Chuáa nghe noái tïn naây laâ keã höëng haách, húåm hônh, beân kïu Quyânh vaâo, giao cho giûä viïåc nghïnh tiïëp. Quyânh phuång maång vua, àöìng thúâi xin triïåu thïm baâ Àoaân Thõ Àiïím giaã laâm ngûúâi baán haâng nûúác cho khaách qua àûúâng, coân mònh giaã trang laâm anh laái àoâ àûa sûá böå qua söng. Khaách Taâu àïën, ài ngang quaán baâ Àiïím, thêëy trong haâng coá möåt cö gaái xinh xùæn ngöìi baán, liïìn huâa nhau keáo vaâo uöëng nûúác, sùén coá buöng lúâi choåc gheåo, búän cúåt. Möåt tïn lñu lo àoåc bêng quú: "Nam bang nhêët thöën thöí bêët tri nhên canh" (Möåt têëc àêët nûúác Nam khöng biïët bao nhiïu ngûúâi caây, yá cho rùçng àaân baâ nûúác Nam lùèng lú) Baâ Àiïím àang nhai trêìu, nhöí toeåt möåt baäi, àoåc: "Bùæc quöëc chû àaåi phu, giai do thûã àöì xuêët" (Boån quan quyïìn phûúng Bùæc àïìu tûâ chöî àoá maâ ra caã ) Nghe xong cêu êëy, caã boån ngûâng uöëng nûúác, troân mùæt, haá höëc http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

75

miïång nhòn baâ Àiïím. Chuáng khöng thïí ngúâ rùçng möåt baâ baán nûúác bïn àûúâng laåi coá sûác hoåc kinh ngûúâi àïën thïë ! Khaách ra ài, xuöëng àoâ cuãa Quyânh. Khi àoâ àïën giûäa söng, möåt tïn trong nhoám sûá Taâu nhöåt buång, vaäi rùæm nghe möåt tiïëng "buãm". Khöng thêëy xêëu höí thò thöi, hùæn coân àoåc möåt cêu chûäa theån xêëc xûúåc: Löi àöång Nam bang (Sêëm àöång nûúác Nam) Quyânh àang cêìm cheâo, liïìn àûáng cêåy vaåch quêìn àaái voâng cêìu qua àêìu sûá, vûâa àaái vûâa àoåc: Vuä qua Bùæc haãi (Mûa qua bïí Bùæc) Tïn sûá Taâu giêån àiïn tiïët, xöåc laåi àõnh àaánh Quyânh, Quyânh trúã caán cheâo thuã thïë röìi mùæng: "Tiïìn phaát löi, hêåu phaát vuä, thiïn àõa chi lyá naåi hó " (Sêëm àöång trûúác, ùæt sau seä coá mûa, luêåt trúâi àêët laâ thïë ) Caã boån khaách Taâu sûãng söët nhòn nhau, khöng thöët àûúåc möåt lúâi vò cêu àöëi àaáp bùæt bñ quaá àuáng cuãa anh laái àoâ. Caã nhoám trong buång vûâa tûác, vûâa súå, cûá ngêåm miïång cho àïën núi.

THI VEÄ

Sûá Taâu vöën laâ möåt tay veä rêët gioãi. Möåt höm, hùæn khoe taâi vúái Quyânh, ra gioång thaách thûác: - Ta chó nghe ba tiïëng tröëng àaánh laâ veä xong möåt con vêåt. Ngûúâi coá thïí laâm nhû thïë khöng? Quyânh cûúâi àaáp: - Thûa, chó nghe möåt tiïëng tröëng maâ veä xong àïën mûúâi con vêåt nhû töi múái taâi, chûá phaãi ba tiïëng tröëng múái veä àûúåc möåt con thò sao goåi laâ taâi cho àûúåc! Sûá Taâu nghe noái tûác lùæm, nghô buång phaãi cho caái thùçng naây biïët taâi múái àûúåc, thaách Quyânh thi veä vúái hùæn. Quyânh nhêån lúâi ngay. http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

76

Àïën luác thi, nghe tiïëng tröëng àêìu tiïn, sûá Taâu liïìn cùæm cuái veä lêëy veä àïí. Quyânh thò cûá ung dung ngöìi dûúái chiïëu nhai trêìu, xem nhû ngûúâi àang ngöìi hoáng gioá chûá khöng phaãi thi thöë gò caã. Tiïëng tröëng thûá hai nöíi lïn, sûá Taâu liïëc thêëy Quyânh vêîn cûá ngöìi àoá ngêm nga. Nghe tiïëng tröëng thûá ba, Quyânh múái àûáng lïn, tiïën túái baân, nhuáng caã mûúâi àêìu ngoán tay vaâo nghiïn mûåc röìi treát lïn giêëy thaânh mûúâi vïåt daâi ngoùçn nghoeâo. Khi àoá, sûá Taâu chûa veä xong àûúåc hònh thuâ con vêåt naâo caã. Thúâi gian so taâi àaä hïët, Quyânh àûa túâ giêëy ra, baão vúái sûá Taâu: - Öng thua cuöåc röìi àêëy nheá ! Töi àêu coá noái ngoa, chó nghe möåt tiïëng tröëng thöi laâ töi veä xong ngay mûúâi con giun àêët àêy naây. Sûá Taâu muöën öm àêìu kïu trúâi, àaânh thua meåo cuãa Quyânh möåt lêìn nûäa.

CÊËY REÄ RUÖÅNG CHUÁA LIÏÎU

Luác Quyânh coân laâ hoåc troâ nhaâ ngheâo, phaãi ra àïìn Söng xin cêëy reä. Quyânh khêën vaâ xin êm dûúng xem Chuáa thuêån lêëy göëc hay lêëy ngoån. Ban àêìu chuáa thuêån lêëy ngoån thò Quyânh tröìng rùåt thûá khoai lang. Àïën luác àûúåc ùn, Quyânh àaâo lêëy cuã, coân bao nhiïu dêy ngoån àem nöåp chuáa Lêìn thûá hai, xin êm dûúng, Chuáa thuêån lêëy göëc àïí ngoån cho Quyânh, thò Quyânh tröìng caác thûá luáa. Àïën muâa gùåt, Quyânh cùæt lêëy böng, coân bao nhiïu göëc raå àem nöåp Chuáa. Chuáa hai lêìn mùæt húåm, tûác lùæm, song àaä troát hûáa röìi, khöng biïët laâm thïë naâo àûúåc. Lêìn thûá ba, Quyânh àïën xin thò Chuáa baão lêëy caã göëc, lêîn ngoån, coân khuác giûäa cho Quyânh, Quyânh vúâ kïu ca: - Chõ lêëy thïë thò em coân àûúåc gò nûäa!

http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

77

Khêën ài khêën laåi maäi, Chuáa nhêët àõnh khöng nghe, Quyânh vïì tröìng rùåt ngö, àïën kyâ beã ngö, bao nhiïu bùæp Quyânh giûä laåi, coân ngoån vaâ göëc thò àem nöåp Chuáa. Chuáa mùæc mûa Quyânh ba lêìn, àoâi laåi ruöång, song trong ba vuå naây, Quyânh àaä kiïëm àûúåc caái vöën to röìi.

ÙN TRÖÅM MEÂO

Nhaâ vua coá möåt con meâo quyá lù••m, xñch bùçng xñch vaâng vaâ cho ùn nhûäng àöì myä võ. Quyânh vaâo chêìu, trong thêëy, bùæt tröåm vïì, cêët xñch vaâng ài maâ buöåc xñch sù••t, nhöët möåt chöî, àïën bûäa thò àïí hai baát cúm, möåt baát thõt caá, möåt baát rau nêëu àêìu töm. Meâo ta quen ùn miïëng ngon chaåy àïën baát cúm thõt caá chûåc ùn. Quyânh cêìm sùén roi, hïî ùn thò àaánh. Meâo àoái quaá, phaãi ùn baát rau nêëu àêìu töm. Nhû thïë, àûúåc hún nûãa thaáng, daåy àaä vaâo khuön, múái thaã ra. Vua mêët meâo, tiïëc quaá, cho ngûúâi ài tòm, thêëy nhaâ Quyânh coá möåt con giöëng hïåt, bùæt Quyânh àem meâo vaâo chêìu. Vua xem meâo, hoãi: - Sao noá giöëng meâo cuãa trêîm thïë? Hay khanh thêëy meâo cuãa trêîm àeåp bù••t àem vïì, noái cho thêåt! - Têu bïå haå, bïå haå nghi cho haå thêìn bù••t tröåm, thêåt laâ oan, xin bïå haå àem ra thûã thò biïët. - Thûã thïë naâo? Noái cho trêîm nghe. - Muön têu bïå haå, bïå haå phuá quyá thò meâo ùn thõt ùn caá, coân haå thêìn ngheâo tuáng thò meâo ùn cúm vúái àêìu töm, rau luöåc. Bêy giúâ àïí hai baát cúm êëy, xem noá ùn baát naâo thò biïët ngay. Vua sai àem ra thûã. Con meâo chaåy thùèng àïën baát cúm rau, ùn saåch. Quyânh noái: http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

78

- Xin bïå haå lûúång cho, ngûúâi ta phuá quyá thò ùn cao lûúng myä võ, bêìn tiïån thò cúm hêím rau dûa. Meâo cuäng vêåy, phaãi theo chuã. Röìi laåy taå àem meâo vïì.

LÚÄM QUAN THÕ

Coá möåt öng quan thõ (1) àaåi nõnh thêìn, àûúåc Chuáa Trõnh yïu lù••m. Öng ta thûúâng àïën chúi nhaâ Quyânh, thêëy saách gò cuäng mûúån xem, maâ ñt khi traã. Quyânh gheát cay gheát àùæng, àõnh chúi xoã möåt bêån cho chûâa. Quyânh beân lêëy giêëy trùæ ng àoáng thaânh quyïín saách àïí sùén. Möåt höm, thêëy boáng quan thõ àùçng xa, Quyânh giaã vúâ cêìm saách xem, àúåi khi öng ta àïën núi thò giêëu ài. Quan thõ thêëy Quyânh giêëu, ngúä laâ saách laå, àoâi xem Quyânh baão: - Saách nhaãm coá gò maâ xem. Quan thõ nùn nó maäi cuäng khöng àûúåc, vïì têu vúái Chuáa. Chuáa àoâi Quyânh sang hoãi. Quyânh àaám chùæc laâ àoâi vïì chuyïån quyïín saách, múái lêëy buát viïët mêëy cêu vaâo saách boã vaâo traáp khoaá laåi, röìi sang hêìu. Quaã nhiïn nhû thïë. Quyânh têu: - Khöng coá saách gò laå, chùæc thõ thêìn têu man vúái Chuáa àoá. Chuáa thêëy Quyânh chöëi, laåi caâng tin laâ Quyânh coá saách laå, bù••t phaãi àem trònh. Quyânh sai ngûúâi vï traáp sang, múã ra, chó thêëy coá möåt quyïín saách moãng. Quyânh ruåt reâ khöng daám àûa. Chuáa baão: - Cûá àûa ta xem. Nïëu saách laå thò ta thûúãng, maâ coá phaãi saách can phaåm thò ta cuäng xaá cho, àûâng ngaåi. Quyânh àûa ra. Chuáa múã ra xem, chó thêëy coá mêëy cêu: "Chuáa võ thêìn viïët: Vi cöët tûá àõch, vi cöët tûá àõch. Thõ thêìn qui nhõ têëu viïët: Thêìn phong chó phaát, thêìn phöng chó phaát". Chuáa ngêîm laåi khöng biïët nghôa ra laâm sao, baão Quyânh cùæt nghôa thò Quyânh ruåt reâ têu: - Saách êëy laâ saách nhaãm nhñ cuãa tiïíu thêìn chó xem khi buöìn, súå cùæt nghôa ra raác tai Chuáa! http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

79

Chuáa nhêët àõnh khöng nghe, bùæt Quyânh cùæt nghôa cho àûúåc. Quyânh vêng lïånh têu vúái Chuáa, cêu êëy nghôa laâ: "Chuáa hoãi thõ thêìn rùçng: laâm xûúng cho saáo, laâm xûúng cho saáo. Thõ thêìn quyâ maâ têu rùçng: "Töi may ngoán toác, töi may ngoán toác". Quyânh cùæt nghôa, nhûng chuáa vêîn chûa hiïíu ra, laåi hoãi: - Àaä àaânh nghôa àen laâ nhû thïë, nhûng yá tûá thïë naâo? Quyânh tuãm tóm cûúâi khöng daám noái. Chuáa vaâ quan thõ àûáng hêìu bïn caâng gùång hoãi. Quyânh múái têu: - Xin chuáa àoåc àaão laåi thò ra nghôa, nhûng maâ tuåc lùæm. Bêëy giúâ Chua vúái quan thõ múái biïët Quyânh lúäm, baão Quyânh mang saách vïì. Quyânh ra, quan thõ chaåy theo traách Quyânh nhaåo caã Chuáa, thûåc laâ ngûúâi vö phu, vö quên. Quyânh àaáp laåi rùçng: - Ngaâi baão töi laâ vö phu, vö quên thò boån thûú àïí àoâi ra cho àûúåc thò löîi taåi ai? Quan Thõ tõt mùæt. (1) Tûác boån hoaån quan Cêy nhaâ laá vûúân Quyânh nhiïìu lêìn thêët lïî vúái chuáa, nïn trûúác Chuáa quyá troång bao nhiïu thò sau laåi gheát bêëy nhiïu. Quyânh thêëy Chuáa gheát, laåi caâng trïu túån. Möåt lêìn, Chuáa sai lñnh àïën keáo àöí nhaâ Quyânh. Quyânh thêëy lñnh àïën thò baão: - Chuáa sai caác anh àïën keáo àöí nhaâ ta thò caác anh cûá viïåc keáo, khöng àûúåc reo, àûúåc cûúâi, ai maâ reo cûúâi thò ta cù••t lûúäi, Nghïì keáo nùång thò phaãi reo hoâ, khöng dö ta, khöng hoâ khoan àöë ai keáo àûúåc. Boån lñnh phaãi chõu vïì khöng. Laåi möåt lêìn nûäa, Chuáa sai lñnh àïën óa giûäa nhaâ Quyânh. Quyânh cêìm dao ra baão lñnh: - Chuáa sai caác anh àïën óa giûäa nhaâ ta, thò cûá viïåc óa, nhûng cêëm àaái, anh naâo maâ àaái ta cùæt daái ài. óa ai maâ nhõn àaái àûúåc, boån lñnh phaãi cùæ p àñt vïì. Coá möåt vaâi anh laáo, nghe thêëy thïë, àaái úã trûúác nhaâ, röìi múái àïën óa, laåi àem gaáo dûâa

http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

80

àïì phoâng. Quyânh thêëy noá lêåp mûu trûúác, àaânh chõu nhûng trong buång cùm lùæm, beân kiïëm caách xûúåc laåi Chuáa. Ñt lêu sau, Quyânh ài mua möåt cêy caãi thêåt to sai ngûúâi àem dêng, laâm cúm chuáa xúi. Khi Quyânh vaâo hêìu, Chuáa hoãi caãi àêu maâ to laå thïë vaâ khen ngon. Quyânh thûa: - Caãi nhaâ tröìng, trûúác noá khöng to mêëy, nhúâ àöå noå Chuáa sai lñnh àïën óa nhaâ thêìn, thêìn àem phên êëy boán cho, nïn lúán böíng lïn thïë. Cêy nhaâ laá vûúân àem dêng àïí chuáa xúi. Chuáa Trõnh taái mùåt laåi.

TRAÅNG CHÏËT CHUÁA CUÄNG BÙNG HAÂ

Tûâ ngaây êëy Chuáa coá buång gheát Quyânh. Àûúåc mûúi höm, Chuáa àoâi Quyânh vaâo thõ yïën, àõnh àaánh thuöëc àöåc cho chïët. Quyânh biïët Chuáa cùm vïì mêëy chuyïån trûúác, lêìn naây àoâi vaâo thõ yïën chùæc laâ coá chuyïån. Luác ài dùån vúå con rùçng: - Höm nay ta vaâo hêìu yïën Chuáa, laânh ñt, dûä nhiïìu. Ta coá mïånh hïå naâo, thò khöng àûúåc phaát tang ngay, cûá phaãi àïí ta vaâo voäng, cùæt hai àûáa quaåt hêìu, röìi goåi nhaâ troâ vïì haát, àúåi bao giúâ phuã Chuáa phaát tang thò úã ngoaâi haäy phaát tang. Dùån xong, lïn voäng ài. Quyânh vaâo àïën cung, àaä thêëy Chuáa ngöìi àêëy röìi. Chuáa baão: - Lêu nay khöng thêëy mùåt, loâng ta khaát khao lùæm. Vûâa röìi, coá ngûúâi tiïën haãi võ, ta nhúá àïën ngûúi, àoâi vaâo ùn yïën, ngûúi khöng àûúåc tûâ. Quyânh biïët Chuáa thuâ vïì cêy caãi höm noå, khöng ùn khöng àûúåc. Vûâa nïëm möåt miïëng thò Chuáa hoãi: - Bao giúâ Quyânh chïët? Quyânh thûa: - Bao giúâ Chuáa bùng haâ thò Quyânh cuäng chïët. http://www.ebooks.vdcmedia.com


NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

81

Ùn xong, Quyânh thêëy trong ngûúâi khang khaác, caáo xin vïì. Vûâa vïì àïën nhaâ thò tùæt húi. Vúå con cûá theo lúâi Quyânh dùån maâ laâm. Chuáa sai ngûúâi doâ xem Quyânh coá viïåc gò khöng, thêëy Quyânh àûúng nùçm voäng nghe nhaâ troâ haát, maâ ngûúâi nhaâ thò ài laåi vui veã nhû thûúâng, vïì têu vúái Chuáa. Chuáa liïìn àoâi àêìu bïëp lïn hoãi xem àaánh thuöëc thïë naâo maâ Quyânh khöng viïåc gò. Chuáa ùn thûã, àûúåc möåt chöëc thò Chuáa lùn ra chïët. Nhaâ Quyânh nghe thêët trong dinh Chuáa phaát tang, thò úã nhaâ cuäng phaát tang. Chuáa vaâ Traång àûa ma möåt ngaây. Thïë múái biïët Quyânh chïët àïën cöí coân lûâa àûúåc Chuáa múái nghe. Ngûúâi àúâi vïì sau coá cêu thú: Traång chïët Chuáa cuäng bùng haâ Dûa gang àoã àñt thò caâ àoã trön.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

Nhung cau chuyen tieu lam hay nhat the gioi  

http://www.ebooks.vdcmedia.com 1 NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 2 NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you