Page 1

Vingehjulet I N T E R N B L A D

F O R

N S B - K O N S E R N E T

- N R 2 - 2 0 1 1

Klar til avgang FOTO: SVEIN MAGNE MORKEN

Korrekt avgang er fortsatt avgjørende for god togdrift i NSB. På bildet er det ombordansvarlig Svein Erik Veslum som gir avgang på Hamar.Persontog får nå to sterke resultatenheter, persontog Østlandet og persontog Regioner. Les mer om bakgrunnen for den nye organiseringen av persontog og om de to lederne.

Copy of 2-11-3.p65

1

Side 2,4,5,6,7

2 - 11

09.03.2011, 12:56

V I N G E H J U L E T

1


L E D E R

Persontog får mer hensiktsmessig organisering

Jeg har stor tro på det grepet som nå er tatt med hensyn til den fremtidige organiseringen av persontog.

Togvirksomheten vil bli delt i to resultatenheter som vil få ansvaret for henholdsvis Østlandet og øvrige Norge (regioner). Dette markerer et skifte fra dagens funksjonelle organisasjonsmodell til en modell der leveranselinjene snus, noe som vil gi dere ansatte et større eierskap til jobben. Ny organisasjonsstruktur er et viktig virkemiddel for å løse flere av Persontogs utfordringer. Persontog har de siste årene hatt betydelige utfordringer knyttet til driftsproblemer, svekket omdømme og dårlig lønnsomhet. Det haster derfor å gjenvinne kundenes tillit, slik at vi kan bedre økonomien, trygge arbeidsplassene og investere i utvikling av våre medarbeidere, nytt materiell og nye produkter. Samtidig stiller vekstambisjoner basert på ny ruteplan endrede krav til organisasjonen. En ny organisasjonsstruktur skal sikre at Persontog er bedre rustet for fremtidig vekst og bidra til å løse utfordringene organisasjonen står ovenfor. De to nye resultatenhetene i persontog skal begge ha fullt ansvar for resultatene på sine respektive strekninger. Organiseringen innebærer kortere beslutningsveier og færre ledd som påvirker daglig drift. Tom Ingulstad vil ikke lenger sitte alene med lederansvaret i Persontog, men dele dette med Mette Sørfonden i Persontog Østlandet og Marianne Einarsen i Persontog regioner. Dermed oppnår man en enklere og mer kostnadseffektiv driftsform. Den nye organiseringen gir resultatenhetene muligheter til selv å avgjøre hvilke faktorer som er avgjørende for å kjøre tog i Norge. Det sikkerhetsmessige aspektet er som alltid fundamentet i alt vi gjør på togsiden. Resultatenhetene må på selvstendig grunnlag kunne bestemme nødvendige markeds- og salgsmessige tiltak for å sikre at kundene kommer til toget og at de får en mottakelse som gjør at det blir attraktivt for dem å velge toget hver gang. De to resultatenhetene vil få ansvaret for kjøre tog på egne strekninger, sikre kundebetjening og inntekter, ha reell innflytelse på materiellbruk og - tilstand innenfor eget område, håndtere lokale salgs- og markedsaktiviteter, ha reell innflytelse på ruteplan innenfor eget område og utvikle pris og produkt i eget område innenfor fastsatte rammer. Enhetene får tilstrekkelig ressurser og kompetanse slik at de kan ta ansvar. Samtidig skal det ikke bygges opp flere funksjoner innen områder som bør være enhetlige og felles på tvers av resultatenhetene. For de fleste medarbeiderne og spesielt for de av dere som er nærmest kundene, togpersonalet og salgspersonalet på stasjonene, vil denne omorganiseringen i seg selv få begrenset umiddelbar betydning. I hovedsak skal de samme oppgavene utføres, men kanskje på et annet sted i organisasjonen. Den største endringen for alle er et sterkere resultatfokus, samt et endret tyngdepunkt i organisasjonen, der resultatenheten står sentralt. For dere alle vil omleggingen bety at kundefokuset kommer nærmere den enkelte, og at ansvaret for resultater legges lenger ut i linjen gjennom resultatenhetene. Hovedstrukturen er fastlagt, nå begynner arbeidet med å bemanne enhetene. Dette er lagarbeid. Du som medarbeider er derfor den viktigste ressursen for at vi på en god måte skal lykkes med å kunne levere det kundene etterspør, nemlig togreisen. Hilsen Einar Enger, konsernsjef

VINGEHJULET – INTERNBLAD FOR NSB-KONSERNET

Prinsensgate 7-9, 0048 Oslo Utgitt av NSB ved konsernsjef Einar Enger DISTRIBUSJON OG ADRESSENDRING: NSB AS – postekspedisjon, 23620110, postekspedisjon@nsb.no

22

Copy of 2-11-3.p65

REDAKTØR:

Lasse Storheil, intern kommunikasjonssjef, NSB-konsernet, 91653071, lasses@nsb.no

V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT 2 2- 1- 11 V 1

2

09.03.2011, 11:50


Innhold 4

Ny organisering i persontog

8

Ute og går igjen

9

Fornøyd med maten

10

Lillehammer i gang

12

Type 74 på løpende bånd

14

Bedre forberedt i år

Type 74 klar til testing

12 Fra mars skal Type 74 testes fram mot godkjenning av

15

Sparer strøm

Statens Jernbanetilsyn i oktober. Vingehjulet har reist til Sveits for å se om arbeidet er i rute.

20

Spiller best etter unoter

23

Sosiale medier øker

24

Overtar vognmodell

24

Kongens sølv

Slår av lyset og sparer penger

15 Montør Yngve Tandberg i Eda får på plass fjernstyringsbrytere, og strømforbruket i Prinsens gate vil gå ned. Dette er miljøsjef Laila Skaiaa svært fornøyd med.

BIDRAG FRA

Preben Colstrup, Jeanette Fagerli Quaino, Erik Lødding og Åge-Christoffer Lundeby

LAYOUT: Arne Eidal, Axentum kommunikajson TRYKK: Zoom Grafisk

Ettertrykk tillatt kun etter avtale med redaksjonen

2 - 11 V I N G E H J U L E T 2 - 1 1 V I N G E H J U L E T

Copy of 2-11-3.p65

3

09.03.2011, 11:50

3 3


N Y O R G A N I S A S J O N

Skal forbedre lønnsomhet, omdømme, dr Ny organisasjonsstruktur er et viktig virkemiddel for å løse flere av Persontogs utfordringer. Persontog har de siste årene hatt betydelige utfordringer knyttet til driftsproblemer, svekket omdømme og dårlig lønnsomhet. Samtidig stiller vekstambisjoner basert på ny ruteplan endrede krav til organisasjonen. — Jeg har stor tro på at den nye organiseringen vil gjøre oss rustet til å møte dagens utfordringer på en bedre måte. Ny organisasjon vil gjøre oss bedre egnet til å levere på kundeløftet. Nå blir det flere enn meg som får privilegiet å ha resultatansvar i vid forstand, sier Tom Ingulstad. — I tillegg har vi en uttalt målsetting om å forsøke å oppnå ett ledelsesnivå mindre enn i dag i den nye organisasjonen. Dette vil sikre mer effektive kommunikasjons- og beslutningsveier, samtidig som det skal bli enklere å finne noen som kan si «ja, dette er det mitt ansvar å gjøre noe med». Jeg har et siste budskap i denne omgangen, sier Ingulstad. Mens vi omorganiserer er målet at kundene skal være fornøyde. Vi må alle trekke samme retning for å lykkes med det aller viktigste, å kunne levere det kunden kjøper, nemlig togturen, på en best mulig måte. En ny organisasjonsstruktur skal sikre at Persontog er bedre rustet for fremtidig vekst og bidra til å løse utfordringene organisasjonen står ovenfor. R S O NT O G LE DES A PE NTO LED AV: PER V: Tom Ingulst ad. Ingulstad. TO R E S U LTATE N H ETE R: RE TEN ETER: PERSONTOG REGIONER Marianne Einarsen PERSONTOG ØSTLANDET Mette Sørfonden

FU N KS J O N E LLE EEN N H ETE R: FUN ETER: KOMMERSIELL Karen Hancke TRAFIKK Øystein Risan MATERIELL Tormod Gjermundsen PLAN Johan Selmer

Copy of 2-11-3.p65

V I N G E H J U L E T

4

Spesialiserte fagmiljøer skal bidra til at resultatenhetene blir gode Trafikk, Kommersiell, Materiell og Plan er funksjonelle enheter som skal levere til de to resultatenhetene, samtidig som de ivaretar oppgaver innenfor egne fagområder. Trafikk skal være ansvarlig for felles regler og prosedyrer knyttet til togfremføring. Avdelingen får en sentral rolle i arbeidet med systematisk forbedring av sikkerhet og kvalitet i Persontog. Dagens Drops vil være en viktig del av Trafikk. Kommersiell enhet har ansvaret styring og utvikling av salgssystemet, takst- og billettsamarbeid på overordnet nivå, distribusjonskanaler, stasjonssalg og forvaltning av felles merkevare. Enheten skal også være drivkraft i utvikling av

FUNKSJONELLE ENHETER

R: ST AB S- O G S TØT TE E N H ETE STAB ABSOG STØT TØTTE TEE ETER skal videreutvikles for å sikre tilpasning til øvrig organisasjon. Organiseringen av stabs- og støtteenhetene er derfor ikke endelig avklart. TRAFIKKSIKKERHET OG OPERATØRFORVALTNING Steinar Skauen FORRETNINGSUTVIKLING OG PROSJEKTER Arne Fosen ØKONOMI Irene Katrin Thunshelle HR OG OPPLÆRING Ann Kristin Hjortbakk

4

FAGANSVAR

Øystein Risan

Karen Hancke

Tormod Gjermundsen

Johan Selmer

2 - 11

09.03.2011, 13:05

Trafikk

Kommersiell

Materiell

Plan


N Y H E T E R

me, drift og vekst NSB Persontog

Leder Tom Ingulstad ST AB O G S TØT TE STAB OG STØT TØTTE

Økonomi Persontogs felles «identitet», ivareta kunde- og markedsanalyser og bidra i salgs- og markedsplaner. Plan er en liten avdeling med grensesnitt både mot resultatenhetene, Kommersiell, Trafikk og Materiell. Plan vil ha en viktig rolle med å utvikle strategiske og taktiske ruteplaner for resultatenhetene samtidig som avdelingen skal se helheten for persontog. Materiell bygger på dagens Teknikk. Hovedoppgaven til Materiell vil være å levere velfungerende materiell til resultatenhetene. Stabs- og støttefunksjonene skal bidra til å støtte enhetene med spesialkompetanse og effektive tjenester. De skal også forvalte systemer og hjelpe øverste ledelse med etablerte systemer innenfor gitte fullmakter.

Mette Sørfonden

Irene Katrin Thunshelle

Trafikksikkerhet og opertørforvaltning

HR og opplæring

Steinar Skauen

Ann Kristin Hjortbakk

Øvrig stab og støtte

Forretningsutvikling og prosjekter

Persontog Østlandet

Persontog Regioner

Arne Fosen

Marianne Einarsen

RESU LTATAN SVAR

Hver av resultatenhetene er delegert resultatansvar for både økonomiske resultater og for kundeleveransen på strekningene de er ansvarlige for. Organiseringen av resultatenhetene skal basere seg på naturlige markedsmessige grupperinger av strekninger. — Sterke resultatenheter med stor påvirkning på egne resultater er selve kjernen i endringen, sier persontogsjef Tom Ingulstad. Jeg har forsøkt å utvikle resultatenheter jeg selv ville synes det var interessant å lede. Resultatenhetene skal: ■ Kjøre tog på egne strekninger ■ Sikre kundebetjening og inntektssikring på egne strekninger ■ Ha reell innflytelse på materiellbruk og - tilstand innenfor eget område ■ Håndtere lokale salgs- og markedsaktiviteter ■ Ha reell innflytelse på ruteplan innenfor eget område ■ Utvikle pris og produkt i eget område innenfor fastsatte rammer

2 - 11

Copy of 2-11-3.p65

5

09.03.2011, 11:50

V I N G E H J U L E T

5


N Y O R G A N I S A S J O N

Kortere vei til beslutning

De to nye resultatenhetene i persontog vil i realiteten beslutte hvordan togtilbudet skal utvikles og togdriften skal gjennomføres. Målet med organiseringen er å etablere kortere beslutningsveier og færre ledd som påvirker daglig drift. Dermed oppnår man bedre samsvar mellom ansvar og myndighet. Den nye organiseringen gir resultatenhetene muligheter til selv å avgjøre hvilke faktorer som er avgjørende for å lykkes med leveransen til kundene. De skal kunne bestemme hva som skal til for at kundene kommer til toget og at de får en opplevelse som gjør det naturlig for dem å velge toget hver gang. FAGKOM PETANSE VI KTIG

Dette er en gjennomgripende endring. Mange vil kanskje føle at de får mindre innflytelse i den forstand at de nå skal levere det resultatenhetene etterspør. Jobben som gjøres er fortsatt like viktig, men innflytelsen blir regulert under en annen mekanisme. På mange måter blir driftsformen i persontog snudd på hodet. I dag tas det beslutninger på mange fagnivå i organisasjonen (marked, salg, teknikk) som påvirker arbeidsdagen for dem som jobber i toget. Vi erfarer at disse beslutningene ikke alltid er like godt koordinert og at det til tider blir i overkant mye å forholde seg til for de som jobber med å levere ute i felten. Nå skal resultatenheten selv bestemme hva som er viktig for at togpersonalet skal gjøre jobben sin. De skal ikke gjøre det alene, men den som til syvende og sist bærer ansvaret for resultatene må ha det avgjørende ordet. MÅ BESTILLE

Fagavdelingene skal levere det som resultatenhetene og leder for persontog etterspør. Resultatenhetene skal kjenne behovet og bestille i henhold til dette. Det betyr at utviklingsprosjekter i fagavdelingene skal være forankret og etterspurt før de iverksettes. Som et eksempel skal reklamekampanjer settes i gang når det er enighet om at gevinsten for resultatenhetene står i forhold til innsatsen. Som før skal spisskompetansen og gjennomføringsevnen sitte i fagavdelingen, og bidragene herfra er avgjørende for å ta gode beslutninger. Svært mange oppgaver i persontog må ivaretas av profesjonelle fagmiljøer. Resultatenhetene skal ha kompetanse til både å kunne bestille fra fagavdelingene og til å anerkjenne den ekspertisen persontog har felles. 6

Copy of 2-11-3.p65

V I N G E H J U L E T

6

NOK RESSURSER

— Enhetene skal ha tilstrekkelige ressurser slik at de har reell innflytelse på resultatet. Samtidig skal det ikke bygges opp flere funksjoner innen områder som bør være enhetlige og felles på tvers av resultatenhetene, sier Ingulstad. Gode faglige miljøer må bevares, men disse får en noe annen rolle i den nye organisasjonen. Et begrep i denne forbindelse er «å levere til» i større grad enn «å bestemme over» de som har ansvaret der hvor leveransen til kunden faktisk skjer. For de fleste medarbeiderne og spesielt for dem som er nærmest kundene, togpersonalet og salgspersonalet på stasjonene, vil denne omorganiseringen i seg selv få begrenset umiddelbar betydning. I hovedsak skal de samme oppgavene utføres, men kanskje på et annet sted i organisasjonen. NÅ STARTER DETALJARB EI DET

Hovedstrukturen er fastlagt, nå begynner arbeidet med å bemanne enhetene. Etter hvert som detaljene kommer på plass vil også ledergruppene bli etablert og avdelinger tilordnet. Lederne får den viktigste oppgaven med å orientere og informere om de endringene som foretas. De store personalgruppene med sine førstelinjeledere overføres samlet, og det holdes dialog og drøftinger med personalets representanter underveis. De aller fleste oppgavene skal utføres som i dag, men i andre hovedenheter. Mange vil ha krav på innplassering. Derfor etableres en sentral koordinering og overvåkning fra HR-avdelingen slik at vi sikrer rettferdig behandling i henhold til lov og avtaler. Det legges ikke opp til fristilling og bred søking på egne jobber. Heller ikke vil det bli lyst ut stillinger eksternt som følge av organisasjonsendringen. Oppgaven fremover er å etablere en organisasjon hvor det er best mulig samsvar mellom ansvar, myndighet og kompetanse. — Vi har et mål om at alle medarbeidere skal vite hvor de skal høre til og hva de vil få ansvar for så snart som mulig, og i hvert fall innen sommeren kommer. Inntil ny beskjed gis, skal alle skal jobbe videre med sine oppgaver og forholde seg til sin leder i dag, sier Ingulstad.

2 - 11

09.03.2011, 11:50


N Y H E T E R

To resultatenheter - to sjefer

Mette Sørfonden (t.v.) og Marianne Einarsen blir ledere for hver sin resultatenhet i Persontog, Østlandet og regioner. (Foto: Lasse Storheil)

To Bergensdamer, født i 1963, tar over de to resultatenhetene i persontog. Mette Sørfonden får ansvaret for Østlandet. Oslo-Halden, Oslo-Lillehammer og Oslo-Skien, samt lokaltogene på Østlandet, Spikkestad-Moss, Ski-Oslo, Østre linje, Eidsvoll-Kongsberg, Dal-Drammen, Kongsvingerbanen blir hennes ansvarsområde. Marianne B Einarsen skal bestyre regioner, det vil si resten av togstrekningene i Norge. Direktør Persontog Østlandet Mette Sørfonden født 1963 Kommer fra Bergen Fartstid i NSB tre år

Direktør persontog regioner Marianne B Einarsen, født 1963 Kommer fra Bergen Fartstid i NSB: fire år

Mette bor i Oslo har variert erfaring fra drift og passasjertransport som sjef kortbanenettet i Widerøe, direktør i Norsk Helikopter (har helikoptersertifikat) og styremedlem i Tide sjø som har landsdekkende aktivitet på ferge og hurtigbåt. Innsikt også i verkstedsdrift og togvedlikehold som styremedlen i Mantena Sverige AB. Mette får energi og trives best av at noe skjer som skaper resultater som er konkret målbart eller synlig sammen med andre. Privat er livet best for Mette når det vedlikeholdes eller bygges nytt på fjellet eller på hytta ved sjøen, og inkluderer sysselsetting av familie og venner slik at det sosiale aspektet og gleden ved å skape noe sammen som står en stund blir viktig. Mette elsker å reise for å spise en annen type mat, oppleve annen kultur og et annet tempo. Blir fort rastløs, så nye byer gjøres unna på en helg og sikrer samtidig alltid muligheten til å reise tilbake fordi oppholdet var så kort. Mette har en jente på tre år som gjør at uteaktiviteter alltid er på agendaen og det gir mange spennende møter med andre mennesker i alle aldre og muligheten til å oppleve verden med et barns nysgjerrige blikk og vitebehov. Mette synes livet går for fort og togene for sent.

Marianne B Einarsen har 18 år i finans- og forsikringsbransjen før hun startet i NSB. — Jeg har jobbet i UNI Forsikring, Storebrand, Gjensidige NOR og DnB NOR før jeg bestemte meg for å skifte bransje. — Hva var din første tanke da du ble spurt om du ville ha denne jobben? — Jeg ble bare veldig glad for at Tom gir meg denne tilliten. Og så ble jeg veldig ydmyk for den store oppgaven jeg har fått. Sammen skal vi skape gode og trygge kundeopplevelser, fornøyde medarbeidere og gode resultater for NSB – det vektlegger jeg. Jeg har hatt fire nyttige, lærerike og krevende år i NSB. Det er en god ballast å ha med seg. I begrepet «synlig ledelse» så legger jeg det å kunne være tilstede for den du er satt til å lede. Det betyr at vi må rydde plass i hverdagen til faktisk å være tilstede for de som rapporterer til deg. Jeg er opptatt av at folk skal glede seg til å gå på jobb og like å få til gode resultater. Og så er jeg helt genuint opptatt av at våre kunder skal oppleve fremoverlente og stolte NSB-ansatte som har kundens ve og vel i tankene fra de stiger inn på våre tog de blir ønsker velkommen tilbake. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L 2 - 11

Copy of 2-11-3.p65

7

09.03.2011, 11:51

V I N G E H J U L E T

7


N Y H E T E R

dytt 1. april starter vi på turen til Åndalsnes. Årets dyttkampanje er i gang. Målgang skal være før 9. juni.

Ingen spøk: Vi sk al gå til Åndalsnes! skal Dette blir tredje Dytt-runde i NSB. I år er målet å få med flere fra de øvrige delene av konsernet enn i fjor da det totalt var med ca. 1 000 deltagere. — Vi ble enige om å bruke strekningen Oslo S-Åndalsnes, hvor siste del av strekningen er Raumabanen. Distansen Oslo S-Åndalsnes er 457 kilometer, forteller konsernoverlege Ørn Terje Foss som er initiativtaker til «spaserturen». Målet for antallet skritt per dag økes til 10 000 skritt, og med en skrittlengde på 65 cm blir daglig tilbakelagt distanse 6,5 kilometer. På 70 dager tilbakelegges 455 kilometer, som avrundes til 457. — Med start fra Oslo S 1. april skal vi da være i mål i Åndalsnes torsdag 9. juni, som er dagen før pinsehelga begynner, sier Foss. JEVNERE

Nytt av året blir en slags rangering av deltagerne slik at det blir «jevnere» og mer rettferdig konkurranse mellom deltagere med forskjellige forutsetninger. Dermed kan lag med mange «sofagriser» også ligge langt framme i lagkonkurransen selv om de enkelte har tilbakelagt færre skritt enn racerne. Det blir tre grupper. 1 For dem som ikke er fysisk aktive i hverdagen, men vil delta og gjerne øke aktiviteten. 2 For dem som er i noe aktivitet til daglig og gjerne går en tur innimellom eller trener sporadisk. 3 For dem som er i omtrent daglig fysisk aktivitet eller trener regelmessig.

Velkommen til Åndalsnes. Når du går i mål etter årets dyttkonkurranse møter du disse blide kollegene, Tove Sylte, strekningsleder NSB Salg, Terje Fossum, strekningsleder NSB Drift (t.v.) og overkonduktør Idar Amundstad. (Foto: Olestad.)

Hver deltager registrerer de skritt som faktisk blir tilbakelagt som i fjor. Ved utarbeidelse av statistikkene vil det bli laget en justert statistikk i tillegg til den ordinære. I den justerte blir hvert skritt i gruppe 1, vektet som 1,4 skritt (da blir 7 150 tilbakelagte skritt justert til 10 010). I gruppe 2, blir det uendret (10 000 skritt er 10 000) og i gruppe 3, blir det vektet som 0,6 skritt (da blir 18.000 tilbakelagte skritt 10.800). — Da blir det noe jevnere konkurransevilkår selv om racerne i gruppe 3 med over 30 000 skritt per dag selvfølgelig vil toppe den egentlige lista over tilbakelagt distanse med mindre gruppe 1 slår til med både lunsjtur på jobben, kveldsaktivitet med familien og begynner å sykle noen mil til jobben hver dag, sier Foss. For landsdeler med mye snø i april minnes det om at snømåking og skigåing gir bra uttelling når aktiviteten regnes om til skritt. ALLE MED

Han ønsker at hele NSB-konsernet med ca. 11 000 ansatte skal være med. — En representant fra Dytt kommer og informerer hver enkelt av bedriftene som tar kontakt og eventuelt har informasjonsmøter der det er mulig å samle flere ansatte. Det blir noe premiering underveis og til slutt, sier Foss. Han sysler med tanken om å invitere alle deltagere til en felles tur opp på Nesaksla ved enden av Raumabanen i pinsen etter avsluttet konkurranse, men reise og eventuell overnatting må den enkelte i utgangspunktet dekke selv. TEKST: LASSE STORH EI L

8

Copy of 2-11-3.p65

V I N G E H J U L E T

8

2 - 11

09.03.2011, 11:51


De merker godt når kundene er fornøyde, sier Therese Mikkelsen og Dirlen Hermes på vei til Trondheim.

Flere fornøyd med ombordprodukter Sent i fjor gjennomførte NSB en ombordundersøkelse som viser økt tilfredshet blant kundene på alle områder. Resultatene viser en fremgang fra forrige undersøkelse gjennomført i slutten av 2007. — Det er veldig gledelig at kundene våre er fornøyde med ombordproduktene som vi leverer. Ombordproduktenes rolle er å styrke togets konkurransefortrinn og bidra til at flere kunder velger tog som transportmiddel. Produktene skal også styrke kundetilfredsheten og sikre inntekter fra lønnsomme ombordprodukter. Undersøkelsen viser at vi får til dette, sier Audun Lind-Eriksen som er leder for Pris og produktavdelingen i NSB. Markedsundersøkelsen har utgangspunkt i et felles behov fra Produkt- og Driftavdelingene og er gjennomført i tett samarbeid med driftsorganisasjonen. NYE MÅL

— Det er viktig at de gode resultatene ikke blir en sovepute, men at vi setter oss nye mål som gjør at vi må strekke oss enda lenger. Kunden er vår arbeidsgiver og vi er til for kunden, sier produktsjef André Maarud Høistad.

Å gjennomføre slike undersøkelser gir også en god pekepinn på hvilke områder som kundene mener at NSB kan forbedre seg på. Undersøkelsen som ble gjennomført nylig viser at det finnes forbedringsmuligheter innenfor flere områder. — Resultatene viser blant annet at ombordpersonalet kan kommunisere bedre om serveringstilbudet til passasjerene, og vise barna mer oppmerksomhet, sier Terje Fossum, strekningsleder i Drift. Ifølge Dirlen Hermes, som er salgsmedarbeider i NSB Meny Kafé, har hun fått mange gode tilbakemeldinger på servicen om bord. — Vi merker at kundene er fornøyde, og det er tydelig at de liker produktene. Og vi får jo høre det hvis de ikke er fornøyde også, sier Hermes. — Er man hyggelig mot kunden, er kunden hyggelig tilbake, sier nyansatt salgsmedarbeider Therese Mikkelsen. TEKST: ERIK LØDDING FOTO: JEANETTE FAGERLI QUAI NO OG ERIK LØDDI NG

FORNØYD MED NSB STILLE

2010

83 %

FORNØYD MED NSB KOMFORT

2010

80 %

MENY GJØR REISEN MER BEHAGELIG

2010

90 %

FORNØYD MED NSB SOVE

85 %

2010 Gledelig med fornøyde kunder. Audun Lind Eriksen og Andre Maarud Høistad sier at gode produkter til kundene er med på å styrke kundetilfredsheten.

NSB FAMILIE GJØR REISEN MER BEHAGELIG

90 %

2010

2 - 11

V I N G E H J U L E T

9

20072010

Copy of 2-11-3.p65

9

09.03.2011, 11:51


N Y H E T E R

I gang med ombygging på Lillehammer Arbeidet med utvikling av stasjonene fortsetter. Ombygging av Lillehammer stasjon er igangsatt. Det foreligger planer for Voss og Geilo stasjoner også, og de har fått oppstartmidler fra departementet. — Vi har satt i gang arbeidet på Lillehammer, og Narvesen flytter inn i nye lokaler i mai. Publikumsarealene vil være klare ca 1. september, og Vandrerhjem og kafé blir ferdig mot slutten av året. NSB kundesenter flytter inn allerede i juni, forteller Arne Jakobsen som leder prosjektet for stasjonsutvikling i NSB Persontog. I alt skal det brukes 50 millioner kroner på å ruste opp Lillehammer stasjon. Jakobsen forteller at interessen fra samferdselsdepartementet er stor, og statsråd Kleppa sier at dette er «eit utmerka døme på godt samarbeide».

Lillehammer er det beste eksempel på at alle parter trekker i samme retning. — Både kommune og fylkeskommune stilte opp, og sørget for at det også kom bidrag til prosjektet fra samferdselsdepartementet, sier Jakobsen. FRA VOSS.

På Voss står man foran en fase hvor endelig planløsning straks skal besluttes. Videre behandling skjer i formannskapet på vårparten. — Vi antar at vi kommer i gang i 2012. Vi møtte

Samlet rundt knutepunkt Det er viktig at NSB opptrer samlet overfor alle aktørene i arbeidet med knutepunktsutvikling. Utenforstående aktører etterspør alltid NSB når nye prosjekter dukker opp. — For oss er det da greit å fortelle at vårt datterselskap Rom Eiendom har den utøvende rollen i dette arbeidet, sier Arne Jakobsen som er NSB Persontogs mann i arbeidet med knutepunktsutvikling.. — Dette har vi sett både på Geilo og Voss den siste tiden. Vi så det også på Lillehammer da vi sa at NSB som konsern er med på ombyggingen av Lillehammer stasjon. 10 10

Copy of 2-11-3.p65

V I N G E H J U L E T V I N G E H J U L E T

10

Vi skal bidra til å skape lett tilgjengelige knutepunkt der alle kollektivmidler blir tatt hensyn til og kunder er satt i sentrum. Her spiller sømløse reiser med enkle overganger en stor rolle. Gjennom å opptre samlet er vi med på bygge et godt omdømme for NSB. Nytt i arbeidet med utvikling av knutepunkt er økt satsing på reiseliv. Dette ser vi gjennom det som skal skje på Voss og Geilo, sier Jakobsen..

2 - 11 2 - 11

09.03.2011, 11:51


S T A S J O N S U T V I K L I N G

mmer ordfører nettopp i et møte på Voss, og hun var veldig fornøyd med opplegget så langt, sier Jakobsen. ..TIL GEILO

På Geilo er oppstart og organisering under planlegging. Statsråd Kleppa overrakte selv 300 000 kroner i oppstartpenger 2. mars. — Ordfører og rådmann svært positive, og det er flere interessenter med. NSB/Rom Eiendom, Jernbaneverket, Hol kommune, Buskerud fylkeskommune/Buskerud kollektivtrafikk, Statens vegvesen og Geilo Taubane vil være viktige samarbeidsparter og premissgivere for utvikling av stasjonsområdet og knutepunktet, sier Jakobsen. Målet er å gi Geilo et bedre kollektivtilbud innen 2013. TEKST: LASSE STORH EI L

Stasjonsutvikling ■ Stasjonsutvikling skal bidra til å forenkle kundens hverdag, og bygge opp under visjonen: «NSB Persontog skal være kundens favoritt». ■ Rom Eiendom AS og Jernbaneverket er hovedsamarbeidspartnere. ■ Viktigheten av å samarbeide, er åpenbar. De beste kundeløsninger finnes primært der hovedsamarbeidspartnerne kommer frem til omforente løsninger. ■ NSB Persontog er som største operatør på sporet en pådriver og aktør sammen med JBV, fylker, kommuner og øvrige kollektivtrafikkaktører. ■ Stasjonene skal fremstå som trygge, velholdte, og med gjennomgående god hverdagskvalitet. Kunden er vårt ansvar.

Slike tenker arkitekten seg det blir seende ut på Lillehammer i løpet av året. (ill.:Rom).

Drammen i full gang Ombyggingen av Drammen stasjon holder fremdriften, og åpningen blir før 200-års jubileet til Drammen by 18. juni. — Der billettsalget var før kommer Narvesen inn og billettsalget overtar Narvesens plass. Peppes Pizza kommer også inn i området og stasjonen blir mer åpen og tilgjengelig for publikum, sier Jakobsen. Etter 17. mai skal billettsalget være ferdig og tidlig i juni tas det i bruk. Det gamle administrasjonsbygget pusses opp i første etasje med muligheter for servering mot Strømsø torg, som blir bilfritt. På sikt skal hele det gamle

bygget pusses opp. Det jobbes videre for å komme i gang med et nytt parkeringshus. På en rekke stasjoner vil det bli gjort forbedringer for publikum. Elverum er en stasjon som står foran ny utvikling. — Vi ser også på enkelt justeringer på en del stasjoner, som Larvik og Halden. Her mangler ønsker vi å heve hverdagskvaliteten og gjøre stasjonslokalene mer triveligere, tryggere og mer levende for publikum, sier Jakobsen.

2 - 11 2 - 11

Copy of 2-11-3.p65

11

09.03.2011, 11:51

V I N G E H J U L E T V I N G E H J U L E T

11 11


N Y H E T E R

Fra førerrommet.

Arbeidet med å levere til en fornøyd kunde er i alles interesse.

Type 74 klar til testing I mars kommer det første nye toget. Da skal det testes fram mot godkjenning av Statens Jernbanetilsyn i oktober. Vingehjulet har fulgt prosjektleder Kjell-Arthur Abrahamsen til Sveits for å se om arbeidet er i rute. Stadler, som leverer type 74 og type 75, har alt på stell. Toget er på plan. Det er riktignok noen uker senere i forhold til den opprinnelige planen, men NSB besluttet å øke motorkapasiteten etter at kontrakten var undertegnet. Toppfarten skulle økes fra 160 til 200 kilometer i timen, og dette trengte fabrikken mer tid på. I produksjonshallen kryr det av tog, og mange av dem skal til Norge. Prosjektlederen er svært godt fornøyd med det han ser. GLEDER SEG

— Det har vært en god prosess, og jeg gleder meg til å presentere toget for det norske folket. Pressen skal få se det kort tid etter at det kommer til Norge, sier han. I tillegg til prosjektteamet er vinnerne av Kundesporets

Vivian Venner Nyborg og Trine Brustad Gregersen tester komforten. 12

Copy of 2-11-3.p65

V I N G E H J U L E T

12

konkurranse i fjor med. Det er salgsleder Trine Brustad Gregersen fra Salg stasjoner, planlegger Vivian Venner Nyborg fra Drops, opplæringsleder for lokfører- og simulatorutdanningen Amund Kjelland og overkonduktør Ronald Lerøen. INGEN EKSTRATU R

For Ronald ble det ikke noe ekstratur, for han er med i prosjektteamet, men har bidrar til å forklare hva konduktørene får i dette toget. Han er meget stolt av å vise fram konduktørrommet. Der har han oversikt over alle de funksjoner i toget han trenger for å gjøre en god jobb. Det er sitteplass til to, speil og kjøleskap, så det meste er på plass for at han skal føle seg vel utvendig og innvendig.

Kundesporet med filmfotograf Knut Kollandsrud.

Amund Kjelland.

2 - 11

09.03.2011, 11:52

Heis til bruk på stasjoner som ik vedtatt standard for plattformhø


Slik vil kundene se det når det kommer på plattformen.

Amund var spesielt interessert i førerrommet med egen holder for drikke, radio, god stol og god utsikt. — Dette blir fint, var hans korte kommentar. Trine gledet seg til å selge billetter til det flotte toget som skinner både utenpå og inni, og Vivian lurer på om det blir jobb til henne i fremtiden. Hun jobber med avvikshåndtering. UNIVERSELL

Kjell-Arthur har med seg Dagfrid Hestnes. Hun er ansvarlig for universell utforming i NSB. Lavgulvene og tilgjengeligheten for rullestolbrukere er av de tingene hun vil fremheve. Det er blindeskrift på knappene, det er gode kontraster og mye lys slik at svaksynte lett kan ta seg fram. Men det er ikke bare rullestolbrukere som har glede av lavgulv, også småbarnsforeldre og gamle vil sette pris på det. Ungdommer med musikkpropper i ørene vil ha informasjon på alle mulige måter, og tavlene er svært synlige i tillegg til lyden som kommer ut over høyttaleren. Her er det god plass til ski, noen sykler, barnevogner og mange rullestoler.

å stasjoner som ikke har d for plattformhøyde.

Prosjektleder KjellArthur Abrahamsen.

Ronald Lerøen.

DEBATT

— Vi har aldri sett et tog som til de grader er tilpasset den norske fremtiden, sier Dagfrid. Kjell-Arthur forventer at det blir en debatt om setebreddene. Den har gått i norske medier allerede. Det blir litt trangere med fem seter i bredden sammenlignet med 70-settene som har fire. — Men her har hensynet til de som står gått foran hensynet til de som ønsker stor plass, sier Kjell-Arthur. — I tillegg har konduktørene ønsket seg bredere midtganger. Det har vi også imøtekommet. Toget har trygghetskamera, slik at det er mulig å etterforske og forebygge uønsket adferd. Når alt det praktiske er kommentert, må vi få lov til å kommentere designet. Det er vakkert og stilrent. Oversiktlig og romslig med sine 105,5 meter rommer det 265 passasjerer. Lokaltoget har 295 sitteplasser. TEKST OG FOTO: PREB EN COLSTRUP

Girkassa

Stadler leverer høy kvalitet. 1 - 1 1 2 - 11

Copy of 2-11-3.p65

13

09.03.2011, 11:52

V I N G E H J U L E T

V I N G E H J U L E T

13

13


N Y H E T E R

- Dette type 7 toget kom fra Trondheim i natt, nesten fritt for is.

– Men se på dette, er fullt av is et

Jernbaneverket viktigere enn Vårherre Økt bruk av tine- og deisingsanlegg, endret turneringsplan og været har ført til bedre leveranser denne vinteren, men Per Lillegård mener at Jernbaneverket har vært en vel så viktig bidragsyter som Vårherre. Vedlikeholdslederen i Lodalen har vært ansatt i NSB siden 1972 og senere i Mantena. For det meste i Lodalen og på Sundland. Han er den første som kjenner på kroppen om det fungerer. Vinteren i fjor var ekstrem med fem måneder med mange blå grader på termometeret. Denne vinteren har til nå vært snillere. — På det verste krøp gradestokken under 50 minus i Hallingdalen. Da frøs alle vannrør og toaletter med den følge at vognene måtte repareres. I år er vi bedre beredt. Det hjelper selvsagt. NSB Teknikk har iverksatt forbedret isolering i togene slik at ikke vannet fryser.

— Jernbaneverket ser ut til å ha glemt Gjøvikbanen, for der brukes fremdeles togene som brøyteutstyr med den følge at togene er helt nediset etter kort tid selv om det ikke har snødd på 14 dager.

MER VARMT VAN N

KO M PETANSEH EVI NG

Mantena Lodalen har gjort som Mantena Sundland og Mantena Marienborg investert i tine- og deisingsanlegg. Lodalen har økt varmtvannskapasiteten slik at tiningen går raskere og ved å kjøre toget gjennom deisingsanlegget forhindres isen i å feste seg og slipper lettere når den skal av. Tom Ingulstad besluttet dessuten å redusere togtilbudet i høst. Dette har gjort NSB mer robust. Alt dette virker.

Per forteller at Mantena Lodalen har brukt 10 000 timer til kompetanseheving, styrket ledelse og bemanning for øvrig i tillegg til tekniske investeringer. Dette har effekt. Selv om medarbeiderne går overtid i tider som dette, er det med en helt annen innstilling enn når en jobber døgnet rundt uten at det virker.

STOR FORSKJELL

Men det som ser ut til gjøre den store forskjellen er Jernbaneverkets snørydding. — Denne type 7-stammen kom fra Trondheim i natt, sier Per og viser at det nesten ikke er is festet til det. — Men se på dette, sier han og peker på et Gjøviktog. 14

Copy of 2-11-3.p65

V I N G E H J U L E T

14

BEKREFTER

Leder for Gjørvikbanen AS Emil Eike bekrefter at Gjøvikbanen er førsømt av Jernbaneverket, selv han vil moderere det litt. — Det er tross alt store snømengder i områdene toget kjører, og sånn sett er togtkjøring en vel så stor utfordring som i Osloområdet for øvrig.

SUNDLAND

Knut Johannessen i Mantena Sundland er enig med Per Lillegård. — Men i tillegg til Jernbaneverket, vil jeg berømme kunden vår for deres bidrag til å definere tydelige grensesnitt. Verdikjeden er så lang at det skal lite til fra hvert enkelt ledd før det går bedre.. Samhandling mellom Tenikk og Mantena i forkant av

2 - 11

09.03.2011, 11:54


Slår av lyset og sparer penger

Montør Yngve Tandberg i Eda får på plass fjernstyringsbrytere, og strømforbruket i Prinsens gate vil gå ned. Dette er miljøsjef Laila Skaiaa svært fornøyd med.

NSB bruker 90 000 kroner på lysstyring ved er fullt av is etter få turer, sier Per Lillegård. Foto: Mantena.

hovedkontoret i Prinsens gate. Dette skal gi strømsparing på 40 000 kroner i året.

e vinteren er en viktig suksessfaktor, men han er også imponert over den stå-på-viljen han finner hos egne ansatte i alle vedlikeholdsenhetene han har ansvar for. For Sundland har vinteren også vært en stor byggeplass. — Den hjelpen vi får fra lokførerne i Drift med skifting er uvurderlig, sier han. ET NYTT SKIFT

Tom Ingulstads beslutning om å redusere togtilbudet noe, har hatt gjort det mulig å levere bedre denne vinteren. Men en skal heller ikke undervurdere Mantenas grep om å øke bemanningen slik at de fikk et ekstra arbeidsskift for å betjene 69-settene. — Mens vi før hadde folk på jobb natt og formiddag, klarte vi med flere folk å etablere et skift på ettermiddagen, sier Knut Johannessen. TEKST OG FOTO: PREBEN COLSTRUP

Ved NSBs hovedkontor vil et nytt styringssystem kutte i energiforbruket og dermed gi lavere kostnader. Det installeres fjernstyringsbrytere, og hver etasje deles inn i to soner. Hver sone styres separat og man kan selv bestemme hvor lenge lyset skal være koplet inn. Lyset skal slukkes når det ikke er folk til stede i lokalene. Lysstyringen vil være aktiv først og fremst på tider av døgnet da det normalt er færrest mennesker på jobb. I dag reagerer flere på at hvis man jobber overtid etter at lyset har slått seg av, så må man nå slå på lyset i hele bygget for en time – selv om det bare er en person på jobb. — Den nye fjernstyringen betyr at vi får større mulighet til å ha lyset på stort sett bare når vi trenger det, sier Bjørn Nesteby i Assistor. I første omgang blir det etasjene som får lysstyring. Senere vil trappeløp og kjellere bli vurdert. — Det handler om å spare penger, og det er viktig å vise utad at NSB også tenker energisparing, understreker Nesteby. FØLGE EGNE REGLER

Mantena Lodalens deisingsanlegg. Etter en gjennomkjøring i dette anlegget fester isen seg ikke så lett til toget. Og om den fester seg, slipper den lettere når den skal av.

— Lysstyring et rimelig tiltak for å kunne spare strøm og dermed kunne leve opp til egne miljøregler, sier assisterende miljøsjef Laila Skaiaa. NSB har som mål å spare energi tilsvarende 60 millioner kroner på tre år. (Tog som bremser tilbakefører energi til kontaktledningene og blir dermed produsent av strøm til nettet.) Det er først og fremst på togene at den store besparelsen kan skje. Der skal man også slå av lyset når man ikke er i rommet. — Men det er viktig at de som jobber i kontorlandskap også får forståelse av at det er nødvendig å kutte i det daglige energiforbruket, sier Skaiaa. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L 2 - 11

Copy of 2-11-3.p65

15

09.03.2011, 12:57

V I N G E H J U L E T

15


Kjetil Åse kjørte mange av gullvinnerne under VM og samlet autografer.

Nettbuss stod på i Kollen Nettbuss kjørte deltakere og media under VM på ski i Holmenkollen. En vellykket transport for alle. Kjetil Åse fra Kongsberg kjørte buss under VM og trivdes så godt med jobben at han rett og slett ble lettet da det ble åpnet for dispensasjon fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene under VM-arrangementet. — Jeg føler meg rett og slett ikke sliten. Klart jeg kjenner at jeg er det når dagen er over, men det er rett og slett så annerledes og så moro at jeg bare vil jobbe, sa han. Han kjørte det brasilianske landslaget og sørget for å få autografene. Så dukket Marit Bjørgen opp på bussen og hele resten av kvinnelandslaget i langrenn, og deretter Northug og sprintkollega Vigen Hattestad og vips har Kjetil tre fulle ark med autografer som minne fra VM-jobben. — For å si det sånn, blir det noe slikt arrangement så melder jeg meg nok som sjåfør igjen, sier Åse. Foto: Siv Storm Thoresen.

God planlegging og invo

Fornøyde kunder og gode medieoppslag ble resultatet etter en leveranse

Strekningsteamet i Trondheim, Børge Nilsen og Terje Fossum undrer seg Gode suksesshistorier er verd å ta vare på og lære av. — Vi trenger å se at det nytter. Og da er det på sin plass å evaluere. Det er ikke bare feilene vi gjør som bør evalueres, mener Terje Fossum. FOKUS ARENA

Nettbussene på plass i pølsesvingen. 16

Copy of 2-11-3.p65

V I N G E H J U L E T

16

Den 15. januar i år reiste Fokus Bank med NSB til Lillehammer. De skulle ha et helgearrangement for 800 ansatte og gjester. Vel halvparten av disse ville reise med tog tur – retur fra Trondheim (400) og Skien - Oslo (50). Fokus Bank ønsket eget tog Trondheim – Lillehammer for 400 deltakere. Øvrige reiser skulle skje med ordinære tog. Og i det forespørselen kom til NSB, startet planleggingen. DROPS og Plan ble forespurt om tilgjengelig materiell og personell. Jernbaneverket ble involvert for å lage rute til ekstratog Trondheim – Lillehammer. Det var viktig for kunden å være på Lillehammer før kl. 12.00. Dermed fikk ekstratoget rute foran ordinært tog 42 og CargoNet aksepterte at NSBs tog for Fokus Bank kjørte forbi ett godstog underveis til Lillehammer. Rute, materiell og personell var nå klarert. Da måtte

2 - 11

09.03.2011, 11:54


Påskenøtter Tirsdag 8. februar reiste NRK Påskenøtter på Tog 41. På relativt kort varsel (fredag 4. februar) fikk strekningsteamet forespørsel fra NRK om å gjøre opptak i tog mellom Oslo S og Dombås. NRK ønsket å gjøre TV-opptak på plattform, om bord i toget både av fører, konduktør og kunder.

involvering ga suksess r en leveranse til Fokus Bank og NRK Påskenøtter.

um undrer seg litt over at det gikk så bra. detaljplanleggingen med Fokus Bank på plass. SERVERING OG AKTIVITETER

Fokus ønsket seg servering om bord og aktiviteter underveis. De hadde egne reiseverter med mange oppgaver underveis. RGT (Togservice) vurderte serveringstilbudet med ønske om frokost om bord til alle samt åpen NSB Kafé. Konduktørene som skulle være om bord ble involvert tidlig og deltok i egen briefing med Fokus Bank dagen før reisen. Reiseavtalen med Fokus gav både NSB og RGT gode inntekter. Her er tilbakemelding fra Fokus: «Tusen takk for samarbeidet før og på reisen til og fra Fokus Arena på Lillehammer. I fellesskap lyktes vi med å gjennomføre målet som var å gjøre reisen til en opplevelse for både 400 ansatte i Trondheim og 50 ansatte fra Skien innenfor de tidsrammene vi hadde satt oss. Vi opplever NSB som en seriøs leverandør som ønsker å gi kunden den beste kundeopplevelsen. Dere har våre beste anbefalinger! Med vennlig hilsen Fokus Bank»

Utgangspunktet var dårligere med knapp tid til planlegging. Det er svært utfordrende å få til et slikt arrangement på så kort tid. Formalitetene med bestilling skal følges og gå via Drops Rekvisisjon. Alt personale skal forespørres og gi aksept. Deltakerne skal utstyres med vernevest og formell tillatelse fra Drift Sikkerhet, og filming fra førerrom skal foregå med ansvarlig leder som ledsager. Det viste seg å være flere utfordringer. Drift Østlandet kunne ikke avse noen leder til å følge sine førere på aktuell kjørestrekning i tillegg til planlagt øvelseskjøring mellom Hamar og Dombås. Heftig runde med telefoner og e-post etterfulgte. Strekningsteamet og Marked vurderte markedsverdien av dette så høyt at vi ønsket å gjennomføre. For å få dette i havn, måtte Terje Fossum ta noen grep. Respektive ledere ble bedt om å forespørre eget personale for å innhente aksept. Avdelingsleder i Hamar ble bedt om å ta pause i øvelseskjøring under opptak. Tillatelser ble innhentet hos Drift Sikkerhet Nord og Fossum reiste selv til Oslo for å følge toget fra Oslo til Dombås. OP PTAK

Han hadde briefing med lokomotivfører og ombordansvarlig ved frammøte til tog 41 og NRK v/ Rune Gokstad og Øystein Backe ble ønsket velkommen til NSB og opplegget ble avtalt. Opptak ble gjort på plattform Oslo S, i førerrom fra Oslo til Hamar, hos konduktøren og av ombordproduktene NSB Komfort, NSB Familie og NSB MENY Kafé. NRK sa seg meget fornøyd med opplegget da de var framme ved Dombås. Dette på tross av en trang start og 40 minutt forsinkelse fra Gardermoen. Dette viser hva vi kan får til når vi vil. Eierskap og tilhørighet til oppdraget, god planlegging i samarbeid mellom kunde og ansvarlig leder, involvering av berørte parter og personale i planleggingen og aktiv oppfølging underveis er oppskriften, mener NSBs strekningsteam ved Børge Nilsen og Terje Fossum.

2 - 11

Copy of 2-11-3.p65

17

09.03.2011, 12:08

V I N G E H J U L E T

17


PUNKTLIGHET PUNKTLIGHET TIL OG MED UKE 9, 2011

Punktligheten ned

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 ▲ Dovrebanen ▲ Nordlandsbanen ▼

Raumabanen

▲ Rørosbanen ▼ Bergensbanen ➥ Sørlandsbanen

REGIONTOG NATT ▲Oslo - Trondheim ▲ Trondheim Bodø ▼ Oslo Bergen

Februar måned viser en nedgang generelt i punktligheten. Region sørvest er best med punktlighet på 90 som er måltallet. Utviklin-

▲ Oslo Stavanger

gen ser du til venstre på denne siden.

REGIONTOG ØSTLAND

Måneden har gitt flere feil på materiellet som har påvirket toggangen. Ellers har det vært feil på kontaktledninger og signalfeil har gått igjen. Alt i alt er årets andre måned dårligere enn måneden før. Feil på infrastruktur og feil på materiell er den vanligste årsaken til forsinkelser i togtrafikken. Det har vært perioder med for lite tog, spesielt i Østlandsområdet. Region øst har i februar en punktlighet på 78 prosent som er 12 prosent under måltall, eller en tilakegang på 7 prosent fra januar Region nord har punktlighet på 77.0 prosent som er 16.0 prosent dårligere enn måltall (93.0 prosent), eller det samme som i januar. Region Sørvest har en punktlighet på 90 prosent som er måltall, og det samme som forrige måned.

▼ Oslo Halden ▲ Oslo Skien ▲ Oslo Lillehammer ▲ Gjøvikbanen AS

LOKALTOG ▲ Kongsvingerbanen ▲ Hovedbanen ▲ Drammenbanen ▼ Østfoldbanen ➥ Stavanger ➥ Bergen - Arna ▼ Bergen Voss

Totalt NSB Drift

Region Sør-Vest

▼ Trondheim

Region Øst ▲ Salten

KILDE: JBV

Region Nord

18 18

Copy of 2-11-3.p65

▲=FRAMGANG

▼=TILBAKEGANG

➥=UENDRET

IKKE GODKJENT

GODKJENT

V I N G E H J U L E T V I N G E H J U L E T

18

2 - 1 1 2 - 11

09.03.2011, 11:54


M E L L O M

Mtu i gang Årets Medarbeidertilfredshets-

O S S

P

rebens Plogg

undersøkelse (Mtu) startet 7. mars. Hensikten er å måle graden av tilfredshet på flere områder blant alle medarbeidere. Svarfristen er 27. mars.

Service! Service er å gi kunden det han for venter, god service er å gi kunden mer enn han forventer. Det har jeg lært av merkevaresjefen i NSB, Espen Kristiansen. Sist sommer da jeg var på ferie til syden og benyttet biltog fra Hamburg, var jeg misfornøyd med reisen. Det var 34 grader i Hamburg og vi gledet oss til å ta inn i en god kupe med klimaanlegg for så å sette oss i restaurantvogna for å innta en bedre middag. Vi kjente godt til det tilbudet da vi hadde benyttet det noen ganger tidligere. Men denne dagen var ikke restaurantvogna på plass. I tillegg fikk vi ikke to doble soverom, men ett fireroms med dårligere ventilasjon. Det passet ikke så godt. Konduktøren anbefalte oss å klage. Og det gjorde vi. Det var med en viss bismak jeg sendte inn klage til et togselskap jeg stort sett er fornøyd med. Etter en tid fikk jeg telefon fra Tyskland om at jeg ville få pengene tilbake. De bekreftet dette i et brev og beklaget hendelsen. Godt håndtert, tenkte jeg. Jeg var ikke skremt og bestilte ny reise i år. Men for få dager siden fikk jeg et nytt brev fra Die Bahn. De hadde registrert min interesse for å reise med dem på nytt. Dette var de glade for og ville gjerne gi meg 10 prosent rabatt på min nye reise. Biltog er populært. Du skal være tidlig ute i sommersesongen for å få plass. Likevel imøtekommer de meg som alt har bestilt billett med ytterligere 10 prosent rabatt. Og jeg som har 50 prosent fra før.

Preben Colstrup har vært informasjonssjef i NSB snart 12 år. Nå jobber han i HR-avdelingen. Det betyr at han vil jobbe mye med mennesker fremover, og informasjon internt vil stå sentralt for han. I denne spalten vil han kommentere aktuelle problemstillinger i hverdagen, som regel knyttet til tog eller jernbane.

GUNDER

— Svarene fra undersøkelsen gjør oss bedre i stand til å sette fokus på forhold som kan bli bedre, til beste for kundene og oss selv. Vi ønsker derfor at alle besvarer undersøkelsen slik at enhetene og den enkelte leder får grunnlag for oppfølging av resultatene, sier Rune Naustdal. Alle ansatte skal svare elektronisk. — De gode erfaringene vi fikk i fjor med elektronisk besvarelse gjør at vi opprettholder denne praksisen, sier Naustdal. Togpersonalet kan velge å benytte internettadressen de får tilsendt i sin e-post eller benytte en egen internettadresse som blir oppgitt i informasjonen som blir lagt i posthyllen til den enkelte. — Skulle det skje noe vi ikke har klart å forutse, er det viktig med tilbakemelding. Får du problemer med å besvare undersøkelsen, eller har andre tilbakemeldinger, send disse til mu@nsb.no sier Naustdal. Alle svarene vil bli behandlet konfidensielt, og ingen svar vil kunne spores tilbake til enkeltpersoner. Det vil heller ikke være mulig å ta ut statistikk i avdelinger med færre enn 4 svar. Men svarene blir samlet, og teller med i undersøkelsen for hele enheten. I tillegg vil bakgrunnsspørsmålene (alder, kjønn, osv) ikke bli knyttet til utsagnene/spørsmålene annet enn på overordnet enhetsnivå.

2 - 11

Copy of 2-11-3.p65

19

09.03.2011, 11:54

V I N G E H J U L E T

19


M E L L O M

O S S

Jan Christiansen 60 år IKT direktør i NSB Persontog Gift med Nina Barn: Charlotte 28, Caroline 24 og Cecilie 22 Utdannet cand real informatikk

Han er ikke akkurat skaumann, men det er ikke langt unna. Født, oppvokst og bor like ved marka. Den har han sammen med kone og tre døtre utnyttet. Fra Nordre Aker og bor på Grefsen.

Oslogutt med fire jenter og en tuba

Jan Christiansen sykler til jobben i sommerhalvåret med mindre vær og føre forhindrer det. Alltid med minst en propp i øret der det spilles musikk fra en IPhone eller IPod. For han har alltid spilt en rolle. I orkester, band eller i kor. Og abonnerer på Spotify. Det har han gjort så lenge den har eksistert. Det er tuba og trompet som var hans instrumenter. Han spilte i skolekorpset og mens han avtjente verneplikten var han i musikktroppen på KNM Harald Hårfagre i Stavanger før han ble sendt til Oslo for å betjene Forsvarets datasentral. Det går på dippedutter, taster og tangenter. Ja, for han spiller piano også. Han KAN noter, men foretrekker å spille etter unoter.

den musiserende IKT direktør. Når han ikke spiller, synger eller hører på musikk, kan han være på jobb. Han bruker mye av tiden til å lese seg opp på nytt om informatikk. Det er faget. Utdannelsen er fra Universitetet i Oslo, han er cand. real innen informatikk. MARKA

Men det kan også hende at du møter ham i Lillomarka eller ved Maridalsvannet. Med eller uten sykkel. Så ofte som det lar seg gjøre drar han til hytta som ligger ved Gartha mellom Arendal og Tvedestrand. Han deltar i to bridgeklubber. En med og en uten kone. Men hva gjør han om han ikke driver med noe av dette? Da står han på hodet i blomsterbedene hjemme i hagen på Grefsen.

HELLIG

Han slapp å gå langt etter kona. Hun er også fra samme område i byen som ham. De fant hverandre i et ungdomsmiljø knyttet til KFUK – KFUM, der de fremdeles vanker i samme vennekrets. Hver sommer samles de på leir på Tjellholmen på Hvaler. — Der samles vennegjengen i tredje generasjon og vi registrerer at uke 31 er hellig. Da kommer de hjem fra India og Australia for å være sammen med gjengen. Da er Jan pianist. Han spiller forresten enda et instrument. Et han blåser i. Eufonium. For de som ikke kjenner dette, er det en liten tuba og låter som en trombone. — Et nydelig instrument, sier Jan. HUSBANDET

Bandet han spilte i het Husbandet og spilte til skoleball i lokalmiljøet på sekstitallet. I uke 31 er han tilbake i gammel til på Tjellholmen. Men han synger og i kor. Første bass i «Kammerkoret Utsikten» som øver i Grefsen kirke. Koret med 30 sangere synger alt fra jazz til kirkemusikk. — Vi har fremført Duke Ellingtons «Sacred Concert» med storband, Nordnorsk Requiemiem og Messias, sier 20 20

Copy of 2-11-3.p65

VV I I NN GG EE HH JJ UU LL EE TT

20

POTE N S IAL

Jan har vært IKT direktør i NSB i 14 år og er leder for tre andre medarbeidere. Før han kom til NSB i 1997, har han vært ansatt i Nycomed og Folkehelseinstituttet. I dag har han det overordnede ansvaret for NSBs systemer. Han ser at vi har et forbedringspotensial i å gjøre ting ryddig. Han synes vi alt for ofte er for avviksorientert og fikser ting fremfor å gjøre det i rett rekkefølge. I dag har vi for mange små IT miljøer. Han ønsker seg derimot noen få større miljøer i NSB som gjør det lettere å holde på gode medarbeidere og rekruttere nye. ALT SOM ER GØY

IKT-direktøren er ansatt i NSB Persontog, men han har også en konsernovergripende rolle. I tillegg jobber han mot Samferdselsdepartementet og er rådgiver innen regelverket knyttet til elektronisk billettering. Uansett konsern eller konsert, det er lett å finne ham i det sosiale nettverk. Han blogger, er på Facebook, Yammer, Twitter, Gowalla, Foursquare, LinkedIN, Skype og alt som er gøy. TEKST OG FOTO: PREBEN COLSTRUP

11 22 -- 11

09.03.2011, 11:54


11 VV I I NN GG EE HH JJ UU LL EE TT 22 -- 11

Copy of 2-11-3.p65

21

09.03.2011, 11:54

Portrettet

Jan spiller helst etter unoter

21 21


M E L L O M

O S S

HE LS EHELS LSEHJØRNET Spis alt, men ikke alltid Salgstallene på bøker som skal få folk til å gå ned i vekt går proporsjonalt opp med vekta til nordmenn flest. Hva hjelper alskens bøker om bloddiett, ketose, Atkinson, Lavkarbohydrat, Steinalderdiett, proteindiett, pulver og piller når 48 % av menn og 9,7 % av kvinner i sin beste alder (40-45 år) blir kategorisert som overvektig? 20, 3 % av menn er definert som fete, mens tallet for fete kvinner er kommet opp i 17,5 %. (BMI eller kroppsmasseindeks som har passert 30.) Barn blir også tyngre og tyngre, og det har gått så langt at noen foreslår overvektige barn bør bli tatt hånd om av barnevernet, som om de ikke hadde knappe nok ressurser fra før av og andre ting å ta seg til. Overvekt er i liten grad genetisk. Barn arver ikke kiloene våre, men de arver vanene våre. Noen få medisiner har overvekt som bivirkning, og psykiske og fysiske sykdommer kan være årsak til overvekt. Mens de vanligste årsakene til den såkalte hverdagsfedmen er for mye og feil mat og for lite fysisk aktivitet. Hvis superdietter hadde vært slik de var lovet, ville overflødig kroppsvekt ha forsvunnet og blitt borte for alltid. Vanlige folk som ikke er på hils med vekta si hadde sluppet å orientere seg i kaoset av stadig nye dietter. Diet er i utgangspunktet ment for syke mennesker og er ofte knyttet til et livslangt løp. Mange opplever å gå fort opp i vekt og helst litt ekstra når dietten avsluttes og det gamle spisemønsteret kommer tilbake igjen. Innarbeiding av gode og varige vaner er alfa og omega når det gjelder å få et godt kosthold, og det er ofte her utfordringen ligger. Spis alt, men ikke alltid er et godt utgangspunkt. I dette ligger spis vanlig mat, som er lett tilgjengelig og lett å tilberede. Spis ofte og lite, og lag akkurat nok mat. Ta barna med på innkjøp og på forberedelser. Erstatt de helt store sukkerbombene med frukt og grønt. Nylig kom Helsedirektoratet ut med nye kostholdsråd. Rådene er nesten som de samme gamle, men hva gjør vel det? Det er godt at vi en gang i blant blir

minnet på relevant informasjon. Dessuten slipper vi å innordne oss på nytt for å finne den optimale, sunne livsstil. Den store forandringen er en neve usaltete nøtter daglig og mindre rødt kjøtt. Nå er turen kommet til grisen. Svinekjøtt er ikke «forbudt» men sammen med okse og fårekjøtt er det ikke tilrådelig å spise mer enn 500gram i uka. Kjøtt fra fjærkre er et godt valg. Fisk er sunt, og det er laks, torsk, makrell og sild, den fete fisken, som fortsatt er vinneren. I tillegg er fisk et godt påleggsalternativ. Grovt brød og grove kornprodukter anbefales inntil 4 ganger daglig og regelen om magre melkeprodukter og bruk av myke oljer gjelder fortsatt. Vann er den beste tørstedrikken. Vi blir minnet om 5 om dagen, hvor halvparten er grønnsaker og halvparten frukt. Potet er OK siden den inneholder mange vitaminer og antioksidanter. Men det er tilrådelig å begrense inntaket av både poteten, pasta og ris. Selv om mye er gammelt nytt ser flere på sammenhengen mellom kosthold og helse. Sukker og fettinntaket har gått ned. Forståelsen for å unngå livsstilssykdommer som diabetes, hjerte/sykdommer øker. Allikevel går vi som samlet nasjon opp i vekt. Svaret på dette er at vi spiser mer og er mindre aktive. Norske 16 åringer bruker rundt 45 timer hver uke foran PC og TV. Kunne noe av denne tiden blitt brukt til fysisk aktivitet? Hurtig summert er det energi inn og energi ut som teller. De som er fysisk aktive kan spise mer enn de som er litt mer bedagelig anlagt. Minst 20-30 minutter fysisk aktivitet daglig er med på å gjøre regnskapet mindre komplisert. Det blir presisert at man kan være i god form og spise sunt selv om BMI er over 25. Med andre ord: Det gjør ingenting om man har litt former så lenge man er i form. Hilsen Islin Kommentarer: Send e-post til IRAbrahamsen@bhtnsb.no

Islin Abrahamsen er bedriftssykepleier i NSB. Hun har jobbet i mange år med kosthold og livsstilsendring. I helsehjørnet gir hun enkle tips som kan komme leserne til gode i hverdagen. Har du spørsmål eller

22

Copy of 2-11-3.p65

V I N G E H J U L E T

22

2 - 11

09.03.2011, 11:54


På Twitter og Facebook hver dag I 2010 var det totalt like mange henvendelser som i 2009 til Servicesenteret, om lag 35 000. 10-15 prosent av alle henvendelser til NSBs Servicesenter kommer via sosiale medier. — I 2009 så vi mange feilkjøp på våre automater. Dette utgjorde en betydelig del av henvendelsene til oss. Dette ble med bakgrunn i kundenes tilbakemeldinger rettet opp slik at vi fikk bedre informasjon på automatene, og i 2010 var dette problemet så godt som borte, sier leder av Servicesenteret Heidi Nybrenna Brochs. I 2010 var det store vinterproblemer som dominerte klagebunken. Den største mengden klager kom inn i januar og februar, og store deler av våren ble brukt på å svare ut klagene. Folk klaget mest på punktlighet og kundehåndtering ved avvik. — Vi har satt inn en rekke tiltak for å bedre informasjon når avvik oppstår, men ennå er det et stykke igjen før vi ser store forbedringer. Den store bedringen i antall kundeklager på dette området har latt vente på seg, og det er behov for nye tillak med tanke på kundebehandling når uforutsette avvik oppstår, sier Brochs. Men hun påpeker at det er meget store forbedringer som er gjort ved planlagte avvik. Høsten 2010 gikk klagemengden ned sammenlignet med året før. SOSIALE MEDIER

I løpet av sommeren i fjor ble det besluttet at NSB skulle ha organisert tilstedeværelse på de sosiale mediene

NSB-ansatte får best pris Jobber du i NSB-konsernet vil du nå få tilgang til de beste hotellprisene i verden. NSB Persontog har inngått samarbeid med HRS, en av verdens største leverandører innen hotellbooking på nett. — Når vi nå skal lansere hotellbookingtjenesten på nsb.no, har vi i denne sammenheng sørget for at alle NSB-ansatte vil få mulighet til å oppnå rabatt på hotellrom over hele verden. Dette er en god nyhet for alle som liker å reise både i inn- og utlandet. Dem er det naturligvis mange av i NSB-konsernet, sier Håkon Myhre (bildet) som er kategorisjef for reiseliv i NSB. — Vi skal også forsøke å få lagt inn NSBs egne rammeavtaler med hotell i Norge og utlandet i denne tjenesten, slik at vi enkelt kan booke hotell ved jobbreise og ved feriereiser til avtalte betingelser, forteller Myhre. Denne hotellbookingtjenesten har tilgang på alle hotellvarianter, fra de rimelige til de mer eksklusive. Det beste ved hotellbookingtjenesten er at leverandøren gir en lavest prisgaranti. Dette gir en trygghet i at HRS hele tiden må sørge for at NSBs-ansatte får de beste prisene i markedet. Prisene og rabattene vil selvfølgelig variere fra hotellkjede til hotellkjede. TEKST: ERIK LØDDING

Ola Sondre Elgshøen (t.h.) og Rune Reitan trives med sosiale medier som Facebook og Twitter.

Facebook og Twitter. Det er Servicesenteret og Kundesenteret som skal følge opp dette arbeidet. Kundesenteret svarer ut på Facebook om salgsrelaterte spørsmål. Servicesenteret svarer på erfaringsdeling på Facebook og Twitter, her kommer det både klager, innspill til forbedring men også mye positivt. Det er faktisk via sosiale medier vi mottar mest ros! — Men vi er også aktive og legger ut saker om det som skjer i NSB, alt fra dagens trafikk til kampanjer og filmer som er laget og som er tilgjengelig via nsb.no eller youtube. Vi informerer om alt som kan være av interesse for våre kunder. Fordelen med sosiale medier er at vi kan være på plass med informasjon med en gang, sier Brochs. INFOKANAL

Kommunikasjonsformen i sosiale medier skiller seg fra måten det kommuniseres på når e-post og brev besvares. Det er en mer direkte og «ærlig» kommunikasjonsform. — Det er mye selvjustis og kundene korrigerer hverandre. Vi opplever dette som en temperaturmåler for kundetilfredshet, og ut fra den umiddelbare responsen er det også enkelt å danne seg en oppfatning av omdømmet vårt, sier Brochs. Det er tre personer som innimellom andre oppgaver jobber med Facebook og Twitter. Det er viktig at informasjonen i alle kanalene er samkjørt. Twitter er en mer krevende kanal og man må være mer presis med færre ord. KREVENDE

— Sosiale medier er mer krevende enn andre kommunikasjonsformer og vi må være til stede hele tiden og bidra. Vi har tilgang til mange informasjonskanaler og kan svare ut henvendelser raskt via sosiale medier. I øyeblikket er det flere henvendelser via sosiale medier enn på telefon. Denne trenden har holdt seg de tre siste månedene. Det er nå vel 5 700 som følger NSB på Facebook, sier Nybrenna Brochs. Vinteren har vært bra hittil og i januar er det nærmere 1 000 færre henvendelser til Servicesenteret sammenlignet med året før. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L 2 - 11

Copy of 2-11-3.p65

23

09.03.2011, 11:55

V I N G E H J U L E T

23


M E L L O M

O S S

NSB har overtatt på Sundland Torsdag 3. februar – på dagen 3 måneder etter innflyttingen av vognmodell (mock-up) og simulator på NSB Kompetansesenter, ble overtakelsesdokumentene signert av Stadler og NSB. — Med dette har vi godkjent den gjennomførte testingen her i Norge, og vi er nå eiere av begge opplæringsverktøyene. Det er fortsatt en god del arbeid og testing som gjenstår, men vi kan nå ta i bruk utstyret selv. De siste oppdateringene og testene skal skje i april og oktober, sier en fornøyd opplæringsansvarlig i prosjektet, Lillian Jære Teigen. Det er viktig å huske at kravet til våre treningsmoduler er at det skal være i skala 1:1 med toget, for å nå dette målet, er vi avhengige av testing og oppdateringer når toget kommer til Norge. —Vi er helt trygge på at alt skal være på plass og testet i god tid før vi starter opplæringen av personalet i januar neste år. I den kommende perioden er det viktig å få brukt utstyret mest mulig, slik at vi kan teste driftsstabiliteten og service- og vedlikeholdsavtalen med leverandøren. Dersom noen har lyst til å besøke Nye-tog prosjektet på Sundland

Spiller du håndball?

Opplæringsleder Lillian Jære Teigen overtar vognmodellen fra prosjektleder i Stadler, Daniel Zuberbühler.

for å se på eller prøve det nye utstyret, ta kontakt med Lillian Jære Teigen lillianjaret@nsb.no for å avtale tid. — Så langt er vi meget fornøyd. Dette er en viktig milepæl i prosjektet for både leverandøren Stadler, underleverandør Transurb Technirail og NSB som kunde. Ved at overleveringen skjer 10 dager før kontraktsfestet dato er dette nok en bekreftelse på påliteligheten i dette prosjektet, avslutter Teigen. Ordliste: Ordet mock-up blir ofte brukt om vognmodellen på Sundland. Det er engelsk og betyr oversatt: En fullskala modell. I NSB bestreber vi oss på bruk av norsk i spaltene, i presentasjoner og i samtale med våre kolleger.

Hedret med Kongens sølv

Vi ser gjerne at flere begynner å spille håndball, sier fra venstre Henriette Sandven, Monica Lunde, Hanne Abrahamsen og Marita Forsmo.

Håndballutvalget i Norsk Jernbane Idrettsforbund har ikke hatt spillere/lag til å arrangere det årlige Jernbanemesterskapet siden 2008. — Så vidt oss bekjent er det kun tre jernbanelag som for tiden deltar i lokal bedriftsidrettserie i hele landet, så her er det absolutt mulighet til forbedring, sier Randi H. Marthinsen håndballutvalget NJIF: — Vi ønsker å få opp interessen for håndball blant lag tilsluttet NJIF, slik at vi forhåpentlig kan arrangere et jernbanemesterskap allerede høsten 2011. (Blir det arrangert Jernbanemesterskap er det også mulig NJIF deltar med landslag i europeisk jernbanemesterskap (USIC) allerede i 2012.) Interesserte spillere/lag bes kontakte håndballutvalget eller sitt lokale lag. Vi er også interessert i teknisk arrangør til eventuelt. mesterskap til høsten, sier Marthinsen. For nærmere info: Norsk Jernbane Idrettsforbund www.njif.org 24

Copy of 2-11-3.p65

V I N G E H J U L E T

24

Kjell Olav Håvimb fikk overrakt Kongens fortjenstmedalje i sølv av assisterende fylkesmann Odd Inge Mjøen i SørTrøndelag. (Foto: Harald Eggen.)

I 44 år kjørte han tusenvis av busspassasjerer. Nå er Nettbussjåfør Kjell Olav Håvimb takket for innsatsen av Kong Harald I fire ti-år var det trofaste Håvimb elevene i Drivdalen møtte når de kom på skolebussen, og mange tusen mil senere ble han hedret med Kongens fortjenstmedalje i sølv. — Jeg er jo nærmest født i en buss, og busskjøring har vært hovedinteressen min her i livet. Det er et yrkesvalg jeg ikke har angret på, sa Håvimb da lokalavisen møtte han på hans aller siste dag som bussjåfør. Håvimb begynte å kjøre buss i faren Aksel Håvimbs busselskap i 1966, og ble med videre da faren solgte selskapet til Kristiansund og Oppdal Auto KOA i 1981. Siden den gang har busselskapet byttet navn seks ganger.

2 - 11

09.03.2011, 11:55


Fornyet aktivitet på Hønefoss Norsk Jernbaneskole har startet skifteopplæring av nye lokomtivførere på stasjonsområdet på Hønefoss. Igjen er det aktivitet i den gamle lokomotivstallen, hvor Norsk Museumstog har etablert en av sine driftsbaser. Damplok og vogner blir her holdt i perfekt orden. På andre siden av sporene, på stasjonens tidligere godsområde, er Ringerike Samferdselsmuseum i ferd med å bygge opp et regionalt kultursenter basert på historisk samferdsel og togdrift. Men viktigst av alt er Norsk Jernbaneskoles skifteopplæring for nye lokomotivførere som nå har tatt til på Hønefoss. Et utmerket sted for en slik aktivitet, om vi skal tro instruktørene. Hønefoss stasjon er den største skiftestasjonen på Bergensbanen. LÆRER SKIFTING

En kald februardag treffer vi lokomotivførerstudent Thomas Lingås i førerstolen på en Di. 8 fra Cargonet. En koloss av en dieselmaskin på over åtti tonn. Under kyndig veiledning av lokomotivinstruktør og fagsjef i tekniske fag på Jernbaneskolen, Per Henrik Nilsen lærer Lingås seg finessene ved skifting. Med seg denne dagen har de også lokfører og kjentmann Stig Malvik fra Cargonet. Sammen med sine medstudenter Jan Tore Pettersen, Berge Wold og Trygve Risvåg begynte Lingås på Norsk Jernbaneskole i september 2010. Her gjennomgår lokstudentene et 52 ukers opplæringsprogram bestående av teori og praksis før de blir autoriserte lokomotivførere. Nilsen og Malvik sørger for at studentene på Hønefoss får førstehåndskunnskap om skifting, kobler og alt annet en lokfører må kunne om skiftetjeneste. GODT EGNET

Som en del av opplæringen er studenter og instruktører også på farten til nabostasjonene Hen, Sokna, Hval og Roa. Her trener man på kippkjøring og godstogkjøring. Få stasjoner er bedre egnet til slik virksomhet enn Hønefoss med sine nære nabostasjoner. Nilsen forteller at skifteopplæringen på Hønefoss

Thomas Lingås får instruksjon av lærer Per Henrik Nilsen. Di8 brukes i opplæringen på Hønefoss stasjon.

foreløpig er et prøveprosjekt som man håper kan bli permanent. Dette er første kullet som består av 17 studenter, og det er kull nr. 5 og 6 fra 2010 som først skal få sin opplæring her. I uke 10 skal ordningen evalueres. Forhåpentligvis finner man lokomotivstudenter i sving på Hønefoss også i fremtiden. TEKST OG FOTO: JAN HELGE ØSTLUND BAKGRUNN

■ Årene har fart hardt med Hønefoss stasjon, den gamle og ærverdige stasjonen fra 1868. Stadige omlegginger og nye former for jernbanedrift har gjort at knutepunktstasjonen har opplevd omfattende nedbemanninger. ■ Først ved at lokaltogene på Randsfjordbanen ble borte, og dermed lokomotivstallbetjeningen. ■ Så ble i tur og orden billettsalg, reisesenter og ekspressgods avviklet, før skiftebetjeningen til slutt ble overflødig i 2009. ■ Til slutt var det kun banemannskaper fra Jernbaneverket samt TXP’ene som ble igjen for å betjene person- og godstogene på Bergensbanen samt trafikken mot Hen.

Togbilletter på bussen Nå selges togbilletter på bussen. Fra mandag 21. februar har sjåførene på shuttlebussen fra Rygge flyplass solgt togbilletter via mobile terminaler (MT).

Geir Haare i salg (nærmest) sammen med strekningsleder Terje Andersen. (Foto: Pål Salvesen.)

— Det har vært en meget positive utvikling i trafikken fra Rygge, og det forventes ytterligere økning i 2011. I den forbindelse ønsker vi å bedre inntektssikringen gjennom dette salget, forteller Geir Haare i salg. Det har vært holdt todagers kurs for engasjerte sjåfører hos Nettbuss Østfold der det er gitt nødvendig opplæring i billettbestemmelser og MT. — Sjåførene vil også i framtida ta en mer aktiv del i markedsføringen av tilbudet for å gjøre det mer attraktivt, sier Haare. 2 - 11

Copy of 2-11-3.p65

25

09.03.2011, 11:55

V I N G E H J U L E T

25


M E L L O M

O S S

Avslutter karrieren etter lang og tro tjeneste

— Kunden må stå i fokus, var det klare budskapet fra Arne Hjørnevik da han sluttet i NSB etter 47,5 år i januar. Det som var en helt vanlig onsdag på jobben for meg, var nok mer spesiell for Arne Hjørnevik. Denne dagen skulle han nemlig rydde pulten sin etter nesten et halvt århundre i NSB. Mange minner har nok samlet seg opp i årenes løp. Allikevel er det én episode som Hjørnevik husker spesielt godt. — En dag jeg var på jobb på Movatn stasjon i Nordmarka så jeg en dame som holdt på å drukne. Da måtte jeg ringe nabostasjonen på Kjelsås for å varsle om at stasjonen kom til å bli ubemannet fordi jeg måtte hoppe ut i vannet og redde den berusede damen. Dette førte til at toget ble ca. et kvarter forsinket, forteller den sindige og lune Vosseværingen. I samtalen med Hjørnevik blir det fort klart at det er vemodig for ham å pensjonere seg fra NSB. — Reiseliv og salg har jeg brent for helt siden jeg begynte å jobbe her. En bit av meg kommer til å dø når jeg går ut fra døra fra jobb for siste gang i dag, forteller en rørt Hjørnevik. Det er ikke vanskelig å skjønne at han har vært en ressurs for NSB, og at han i aller høyeste grad fortjente å motta Norges Vels medalje i januar. I det jeg kikker opp fra notatblokken min, tilføyer Hjørnevik ivrig at han kommer til å følge nøye med når de nye togene kommer til Norge. — Det er mye spennende som kommer til å skje med NSB i årene fremover. Det viktigste rådet som jeg vil gi til alle etterfølgere i selskapet er at de må ha kundene i fokus. Det er kundene NSB lever for, og det må vi aldri glemme, sier Hjørnevik klart og tydelig. Nå som Hjørnevik trer inn i pensjonistenes rekker, håper han på å få nyte friluftslivet mer. — Jeg er en hjemmekjær mann, og kommer til å bruke mye tid med familien og på turer i marka rundt Rælingen, hvor jeg bor. Som en takk-for-seg-hilsen, har Arne Hjørnevik skrevet et dikt i Per Sivles ånd - født 6/4-1857 – død 6/9-1904: Ja, no skal NSB ha takk for meg Og so får kvar og ein av dykk syte for seg Eg ville mitt NSB so indarleg vel At hugheilt så gav eg det hjarta og sjel TEKST OG FOTO: ERIK LØDDING 26

Copy of 2-11-3.p65

V I N G E H J U L E T

26

LEDIGE STILLINGER

KONTAKTPERSON VENCHE FREDRIKSEN, MOBIL

For samtlige stillinger gjelder: Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss.

Søknad og cv legges inn i webcruiter, se stillingen på intranett under ledige stillinger Stilling: Togkontrollører Drift Østlandet Utlysning: 22.02.2011 Søknadsfrist: 13.03.2011 Arbeidssted: Oslo Referansenr.: 947595667 Ledige stillinger som togkontrollører i NSB Drift Østland. Arbeidsoppgaver: inntektssikring, billettkontroll i både betjente og ubetjente vogner i og omkring Oslo, utstedelse av gebyr ved manglende gyldig billett, bistand med trafikkavvikling ved avvik og påstigningskontroll ved større arrangement. Faste vakter som koordinator og kundeveileder ved spor 19 på Oslo S Kvalifikasjoner: utdannelse som konduktør, godkjent sikkerhetsopplæring og sikkerhetsprøve som konduktør. Egenskaper: høy stressterskel, takle vanskelig situasjoner på en smidig måte, utadvendt og har godt humør, strukturert, omstillingsdyktig. For spørsmål vedrørende stillingen kontakt: Leder kontroll Kjell Rune Haugen tel 23620705, Ass leder kontroll Trond Inge Berg mob 91101433, Ass leder kontroll Wenche Lernes mob. 95015059 NSB Persontog Drift Østland Stilling: Sommerjobb som Kundeveiledere Utlysning: 21.02.2011 Søknadsfrist: Snarest Referansenr.: 946243654 Har du barn, søsken eller andre kjente som har behov for en sommerjobb? Drift Østland ønsker å tilby barn, søsken, annen familie/kjente av våre ansatte sommerjobb som kundeveileder i forbindelse med det store planlagte infrastrukturarbeidet i perioden 25.06 til den 9.08.2011. NSB Drift Østland vil ha behov for kundeveiledere mellom klokken 06.00-02.00 alle dager. Den som ønsker sommerjobb må være over 18 år, serviceinnstilt og positiv. De som blir tilbudt jobb må igjennom en opplæringsperiode. Spørsmål vedrørende stillingen kontakt: Wenche Lernes mobil 95015059 eller Christian Ramseth mobil 48226612.

Nordby-Kringli til Arrive Margareth Nordby-Kringli konstitueres som leder i Arrive. Eivind Ranvig blir pensjonist. Eyvind Ranvig har gjennom 18 år ledet først NSB-Data og fra 2001, Arrive AS. Gjennom alle årene har det vært god økonomistyring, stabil drift og kontinuerlig vekst i selskapet. Han har avtale om å gå av ved fylte 62 år. Styret i Arrive AS har i forbindelse med Ranvigs avgang valgt å konstituere prosjektleder Margareth Nordby-Kringli som ny daglig leder fra 1. mars 2011. Nordby-Kringli har siden hun ble ansatt i NSB i 1999 hatt en rekke lederstillinger i NSB-konsernet, og har blant annet vært daglig leder i NSB Gjøvikbanen AS.

Årsmøte NJT Norsk Jernbanepersonales Turistorganisasjon (NJT) innkaller til årsmøte tirsdag 29. mars kl. 16.00. Møtet holdes i Sjøsiden Konferansesenter Oslo S Dagsorden i følge vedtektene: 1 Beretning, Regnskap, Revisjonsberetning, Kontingentspørsmål, Innkomne forslag, Vedtektsendringer, Valg

2 - 11

09.03.2011, 11:55

992664


MOBIL

99266428 NSB Persontog Teknikk. Stilling: RAMS ingeniør Utlysning: 27.01.2011 Søknadsfrist: 13.03.2011 Arbeidssted: Oslo Referansenr.: 911140376 Økt satsing på tog, både kjøp av nye tog og oppgradering av eksisterende togpark, gjør at NSB Teknikk har behov for en dyktig pålitelighetsingeniør. Arbeidsoppgaver: RAMS-vedlikeholds-, pålitelighets og sikkerhetsanalyse på dedikerte materiell gjennomføring og utarbeiding av RAMS (reliability, availability, maintainability, safety) analyser og rapporter LCC analyser, optimalisere vedlikehold / vedlikeholdsprogram og prosesser, oppfølging av LCC og kvaliteten på vedlikeholdsarbeid. Kvalifikasjoner: sivilingeniør/master/cand.scient innen vedlikehold/ produksjon,kompetanse og erfaring innen RAMS vedlikehold og/ eller pålitelighetsarbeid, erfaring med vedlikeholdsoptimalisering er en fordel, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk Egenskaper: resultat og løsningsorientert, tar initiativ, er analytisk og kan jobbe selvstendig. Informasjon om stillingen kontakt: Fahad Rehman RAMS og vedlikeholdsleder på mobil 91652585. Arrive AS, Rådgivning Stilling: IT-prosjektleder/Rådgiver Utlysning: 11.02.2011 Søknadsfrist: Snarest Arbeidssted: Oslo Referansenr.: 930353983 Vi ønsker å styrke vår Rådgivningsenhet med en ressurs som kan bringe kundenes virksomhetsutvikling videre og som kan være en god ambassadør for Arrive. Krav til kandidat: god kunnskap om IT, kunnskap om ERP-systemer gjerne SAP, kunne fungere som IT-rådgiver og prosjektleder i grenselandet mellom forretning og IT. Utdannelse, erfaring: høyskoleutdannelse min 3 år, ønsker om erfaring fra to eller flere områder: erfaring med virksomhetskritiske løsninger og/ eller business intelligence, integrasjon/grensesnitt, ITutviklingsprosjekter, teknisk arkitektur, informasjonsarkitektur, teknisk prosjektledelse, prosessforbedring, arbeidsflyt, SharePoint. Egenskaper: selvgående og initiativrik, god relasjonsbygger og motivator, evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger av forretningsmessig karakter, gode kommunikasjonsevner For spørsmål vedrørende stillingen kontakt: Rune Møster på mobil 48160621. Arrive AS Stilling: Senior rådgiver Unix Utlysning: 21.02.2011 Søknadsfrist: Snarest Arbeidssted: Oslo Referansenr: 946039509 Grunnet nye utfordringer og positiv vekst søker Arrive nå etter en ny Unix driftsmedarbeider. Stillingen vil inngå i en faggruppe som har ansvar for installasjon og drift av databaser og applikasjonstjenester under Solaris og Linux. Medarbeideren må være innstilt på operativ drift av servere og 3. linje support. I tillegg er det en fordel at medarbeideren har breddekompetanse og erfaring fra drift av systemkritiske 24/7 systemer. Arbeidsoppgaver: installasjon og drift av operativsystemer, installasjon, drift og konsolidering av databaser, applikasjoner og servere, driftsovervåking og deltakelse i 24/7 vaktordning, utarbeidelse av driftsdokumentasjon og rutinebeskrivelser, deltakelse i tekniske prosjekter og leveranser. Kvalifikasjoner: Høyskoleutdannelse (IKT), minimum 3 år, solaris 810, ZFS, Solaris Zones og Linux,scripting og automasjonssystemer (rdist/cfengine/jumpstart/chef/puppet), Veritas Cluster HA/FS, Oracle DBA, fordel med kjennskap til MySQL og Sybase, Java applikasjonsdrift (JBoss, Glassfish og Tomcat) og portalløsninger. Fordel med kjennskap til ITIL v.3 Egenskaper: strukturert, kundefokusert og kvalitetsbevisst, kreativ og løsningsorientert - arbeider godt under press, endringsvillig og ser muligheter - fungerer godt som pådriver, erfaring fra større driftsmiljøer og leveranseprosjekter, arbeider godt i team og har gode sosiale antenner, positiv og samarbeidsvillig. For spørsmål vedrørende stillingen kontakt: Avdelingsleder Per Viggo Larsen mobil 48160640 eller Teknisk sjef Tore Ingebregtsen mobil 48160707.

Rom Eiendom AS Stilling: Driftsleder Utlysning: 3.03.2011 Søknadsfrist: 13.03.2011 Arbeidssted: Trondheim Ref nr.: 958730571 I forbindelse med ny driftsavtale har vi opprettet en ny stilling som Driftsleder i Region Nord med snarlig tiltredelse. Arbeidsoppgaver: ansvar for oppfølging av drift og vedlikehold, samt ombygging av eiendommer, ansvar for å optimalisere drift og vedlikeholdsarbeidet, samt forvaltningen av Rom´s eiendommer i nært samarbeid med eiendomssjefene, eksterne leverandører, rådgivere og entreprenører, initiere og følge opp energi- og miljøprosjekt, herunder miljøsanering. Kvalifikasjoner: 3-årig utdannelse på høyskolenivå. Ved relevant erfaring kan krav til utdannelse frafalles, erfaring fra eiendomsbransjen/ drift, vedlikehold, forvaltning av eiendommer, samt ledererfaring. Egenskaper: teamorientert og evne til å skape samarbeidsrelasjoner internt og eksternt, høy arbeidskapasitet, strukturert og løsningsorientert. kunde- og markedsorientert, lederegenskaper Spm vedrørende stillingen: kontakt Regionsdirektør Nord Ottar Martin Remman mobil (+47) 90573692 NSB Assistor Personal Stilling: Personalkonsulent Oppgjør Utlysning: 28.02.2011 Søknadsfrist: 13.03.2011 Arbeidssted: Oslo Ref nr.: 956073084 Assistor personal har totalt fire team. Vi leverer tjenester til både NSB AS og døtre. Vi søker medarbeider til Team Oppgjør. Team Oppgjør er ansvarlig for leveranse av prosessene turnusoppgjør, overtid og variable tillegg. Stillingen er ett års vikariat med mulighet til forlengelse. Arbeidsoppgaver: Utregning, innberetning og kontroll av variable tillegg og overtid for turnuspersonalet i henhold til overenskomster, og avtaler kundekontakt bidra til utvikling av prosesser i teamet Kvalifikasjoner: Ønskelig med noe erfaring fra lønnsarbeid og erfaring i bruk av overenskomster og tariffavtaler, grunnleggende regnskapsforståelse og gode IT kunnskaper, spesielt Excel. Vårt lønnsystem er SAP, men det er ikke noe krav at du kjenner dette lønnsystemet Egenskaper: kunde- og serviceorientert, gode samarbeidsevner, strukturert og nøyaktig Spørsmål vedrørende stillingen kontakt : Teamleder Sissil Opsahl mobil 91666466 eller HR rådgiver Venche Fredriksen, mobil 99266428 Drift Østland Stilling: Togkontrollører Drift Østlandet Utlysning: 22.02.2011 Søknadsfrist: 13.03.2011 Arbeidssted: Oslo Ledige stillinger som togkontrollører i NSB Drift Østland. Arbeidsoppgaver: Inntektssikring, billettkontroll i både betjente og ubetjente vogner i og omkring Oslo, utstedelse av gebyr ved manglende gyldig billett, bistand med trafikkavvikling ved avvik og påstigningskontroll ved større arrangement Faste vakter som koordinator og kundeveileder ved spor 19 på Oslo S Kvalifikasjoner: utdannelse som konduktør godkjent sikkerhetsopplæring og sikkerhetsprøve som konduktør Egenskaper: høy stressterskel, takle vanskelig situasjoner på en smidig måte, utadvendt og har godt humør, strukturert, omstillingsdyktig. For spm vedrørende stillingen: Kjell Rune Haugen Leder kontroll 23620705 For spm vedrørende stillingen: Trond Inge Berg Ass leder kontroll 91101433 For spm vedrørende stillingen: Wenche Lernes Ass leder kontroll 95015059

2 - 11

Copy of 2-11-3.p65

27

09.03.2011, 11:55

V I N G E H J U L E T

27


B

Returadresse: NSB 0048 Oslo

Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen

Mer enn en økonomisk vaktbikkje ■ Thanh Lam Vuong ■ Controller i NSB Persontog økonomi

MIN JOBB

■ 33 år ■ Ugift ■ Oslo

Fra han var 15 år gammel pugget Thanh norsk og matte mens han hørte på rytmene til Audio Slave på gutterommet. Mens de andre ungdommene var ute og ertet nabobikkjene, fokuserte jeg på å lære meg norsk og matte, forteller den blide, men målrettede Thanh. På fritiden liker han å trene, noe som har blitt en livsstil på lik linje med spising og søvn, ifølge ham selv. — Jeg ble ikke født med ski på beina, men jeg har blitt hektet på både snowboard og langrenn i det siste, forklarer Thanh humoristisk. AKTIV OG SOSIAL PÅ FRITIDEN

På fritiden bruker Thanh mye tid sammen med venner, spesielt på klatreturer i fjellveggen, eller på fotballbanen. På golfbanen koser han seg også sammen med venner på sommertid, men hc forblir en godt bevart hemmelighet. Thanh trives godt i Oslo, men liker også å reise til utlandet. — Utenom turene til fødelandet mitt, Vietnam, har jeg også veldig lyst til å utforske resten av det fjerne Østen, samt Mellom-Amerika og Sør-Amerika, sier den eventyrlystne økonomen. STORTRIVES I NSB

Når man snakker med Thanh, virker det som om han stortrives i jobben i NSB. — Det er spennende å jobbe i en bedrift som er en så stor samfunnsaktør. Selv om jeg noen ganger kanskje kan oppfattes som en økonomisk vaktbikkje, synes jeg det er utrolig interessant å jobbe med så mange forskjellige fagenheter. Jobben min gjør at jeg blir kjent med mange forskjellige mennesker, noe som jeg synes er hyggelig ettersom jeg er en sosial person, sier Thanh.

På spørsmål om hvordan han ser for seg tilværelsen om fem år, svarer Thanh at han fortsatt ser for seg å jobbe med økonomistyring. — Akkurat nå trives jeg godt her i NSB, og føler at jeg har spennende utfordringer i hverdagen. I jobben min får jeg i tillegg brukt fagkompetansene mine aktivt, noe som er kjempeflott, avslutter Thanh. TEKST: ERIK LØDDING FOTO: DEN N IS MELLEGAARD

I denne spalten presenterer Vingehjulet ansatte i NSB. Vi forsøker å ta pulsen på det brede spekteret av arbeidsoppgaver som til syvende og sist har to mål for øye: Fornøyde passasjerer og sunn økonomi for NSB. Har du tips om personer til spalten, ta kontakt med redaktøren.

28

Copy of 2-11-3.p65

V I N G E H J U L E T

28

2 - 1 111

09.03.2011, 11:55

Vingehulet 2-2011  

Korrekt avgang er avgjørende for god togdrift i NSB.