Page 1

God JUL MEd GUNdEr Side 18

INTErNbLad for NSb-koNSErNET 09/2015

frister med spennende mat

foto: lasse storheil

Produktansvarlig Pernille Hunsbedt og togvert Jan Nilsen frister med mye god mat og drikke på toget. Nilsen sier at det er mange som etterspør NSBs spesialproduserte øl, Dresin Pale Ale. Du får det kun i NSB Kafé. Basert på innsikt om hva reisende ønsker å spise når de tar toget, har NSB sammen med Togservice og landslagskokk Jostein Medhus i Kulinarisk Akademi kommet frem til en helt ny meny med smakfulle retter. Side 16

4 Trives

på jobben

vh9-3indd.indd 1

6 kompass gir

ny retning

13 kjørte

feilfrittVINGEHJULET / 9 - 2015

1

16.12.2015 11:24:22


Leder

Neste år blir spennende og krevende

04

1

Tilfredse medarbeidere

fe

Medarbeiderne i NSb er tilfredse og vil bidra aktivt til framtiden, men de ser gjerne at lederne blir flinkere til å informere.

Vi går inn i endringens år Vi har et svært godt år bak oss i NSB-konsernet. De økonomiske resultatene er meget gode i alle forretningsområdene. Flott innsats! Vi har seilt i medvind i NSB-konsernet i de siste årene, med stadig bedre resultater, og med flere og mer fornøyde kunder. Nå seiler vi inn i et krevende farvann. Året som kommer vil bringe endringer for mange av våre medarbeidere, særlig i persontogvirksomheten. Endringene er nødvendige fordi vår rolle skal bli en annen. I 2017 utlyses det en anbudskonkurranse om å drive passasjertrafikken på Sørlandsbanen. I de påfølgende årene skal resten av passasjertrafikken konkurranseutsettes, delt inn i seks til åtte trafikkpakker som settes ut på anbud i jevn takt. Inntil nå har vi og Flytoget vært alene om å kjøre passasjertog på innenlandske ruter her i landet. I framtiden må vi konkurrere om disse oppdragene. Skal vi kunne vinne, må vi bruke 2016 på å forberede oss. Det er dumt å undervurdere konkurrentene. NSB har gjennom sitt datterselskap Tågkompaniet deltatt i mange anbudskonkurranser i Sverige, nå sist om oppdraget om å kjøre Pendeltåget i Stockholm.Vi har ikke vunnet mange konkurranser.Vi møter dyktige og vel forberedte operatører som har erfaring med togdrift fra andre land.Vi ser at vi fortsatt har mye å lære. Derfor må vi ta de nye rammebetingelsene våre på fullt alvor nå. Når virksomheter som våre skal omstille seg, vil spørsmålet ofte være hvor mye besparelser som er nødvendig. Hvor lite endring

kan vi klare oss med, og likevel bli gode nok? Det er feil spørsmål. Vi vet at endringer av denne typen er krevende og skaper motstand. Spørsmålet er ikke hvor lite vi kan klare oss med, men hvor mye vi kan klare.Vi må strebe etter det beste vi kan prestere. Skal vi vinne anbudet om Sørlandsbanen, må vi disponere medarbeidere og tog slik at vi får en mest mulig effektiv leveranse av togtjenester til kundene. Alt må skje innenfor avtalte og lovpålagte rammer, det vil være likt for alle konkurrentene. Men vi kan ikke ta på oss kostnader i framtiden som ikke våre konkurrenter også er forpliktet til å bære. Hva disse endringene vil gå ut på helt konkret er ikke ferdig vurdert, men det er sannsynlig at vi i løpet av neste år vil endre organisasjonen i persontogvirksomheten, og etterstrebe en arbeidsform som blir mer lik den vi skal ha i et nytt anbudsregime. Det er nødvendig for at vi skal få tid til å trene på de nye oppdragene, og bli i stand til å vinne dem når konkurransene kommer. Det blir derfor et spennende og krevende år i 2016. Uansett er resultatet i 2015 et vitnesbyrd om at det jobbes godt i NSB, og at det er mange i vår virksomhet som vil bidra til at vi skal lykkes, også med den store omstillingen vi står foran. Jeg ønsker alle medarbeidere en riktig god jul og et godt nyttår. De som skal jobbe i jula får stå på, og ta ferie seinere. De som skal ha ferie får slappe av og samle krefter. På nyåret kommer vi sammen igjen til nye oppgaver. Jeg ser frem til det. Vennlig hilsen Geir Isaksen, konsernsjef

Vingehjulet, internblad for NSB-konsernet, Schweigaards gate 23, 0048 oslo. Utgitt av NSB ved konsernsjef Geir Isaksen Distribusjon og adressendring: NSB AS - postekspedisjon, tlf. 23 62 01 10, e-post: postekspedisjon@nsb.no Redaktør: Lasse Storheil, intern kommunikasjonssjef NSB-konsernet, tlf. 916 53 071, e-post: lasses@nsb.no Bidrag fra Preben Colstrup, Marthe Løken, Dag Bones og Kenneth Kvalvik Layout: Arne Eidal, Axentum kommunikasjon. trykk: Allkopi. Ettertrykk tillatt kun etter avtale med redaksjonen. 2

vh9-3indd.indd 2

VINGEHJULET / 9 - 2015

16.12.2015 11:24:26


Innhold

13

23

feilfri kjøring i ett år

Ikke glem arkivet

det er givende å møte mange hyggelig mennesker hver dag, sier Morten Lanes i Nettbuss.

alle viktige dokumenter skal til NSb-konsernets arkiv, påpeker leder for arkivet danuta Tracewska. Her med Johnny Gressum.

04 06 12 13 14 16 17 20 22 22 23 25 27

Tilfreds, men vil vite mer kompass for fremtidens NSb Nettbuss omorganiserer feilfri kjøring i ett år dette er årets julegave NSb kafé med nye produkter Endelig åpning mellom Lysaker og Sandvika P 1800 og andre tog Nye spor på dovrebanen Ikke ulovlig støtte Ikke glem arkivet Nettbuss 90 år i år Ny jobbportal

VINGEHJULET / 9 - 2015

vh9-3indd.indd 3

3

16.12.2015 11:24:30


Høy tilfredshet, og vi ønsker oss ledere so Vi er flinke og stolte medarbeidere som er glad i NSb. Selv om vi begynner å merke at det skjer endringer hos oss, er vi fortsatt lojale og vil bidra aktivt til fremtiden. Men fortsatt kan ledere bli bedre til å informere. tEKSt: lasse storheil foto: mads kristiansen

Dette er noen av konklusjonene i årets medarbeiderundersøkelse for NSB-konsernet som ble foretatt i oktober. 74 prosent av medarbeiderne svarte på spørsmålene som ble stilt. Undersøkelsen ligger på intranettet, og her kan du se alle resultatene samlet for konsernet. De enkelte selskapene har også lagt ut sine resultater. – Resultatene ble sendt ut 1. desember, og lederne oppfordres til å starte gjennomgangen med sine medarbeidere. Har du som medarbeider ikke hørt noe ennå, er det lurt å ta kontakt med nærmest leder og etterlyse svarene, sier fagsjef for organisasjon og lederutvikling Morten Müller-Nilssen i NSB-konsernet. Høy tilfredsHet Medarbeidertilfredsheten er fortsatt høy og på samme nivå som i fjor med 71 av 100 oppnåelige poeng på konsernnivå. – Tar vi for oss de enkelte områdene, viser CargoNet stor fremgang etter et par år med trussel om nedleggelse og store omstillinger. Det er bedre økonomiske tall i bedriften, og vi ser tegn til at gleden er på vei tilbake i CargoNet. Mantena går noe ned etter et år med tilpassing til mer konkurranse. Bedriften er reorganisert og har vært gjennom en generell kostnadsreduksjon på 10 prosent. Da er det naturlig at arbeidsgleden midlertidig vil bli preget av dette. Fellestjenester ser den samme tendens. Det er IT og overføring av IT-drift til ekstern leverandør som nok er hovedårsaken til nedgangen i tilfredshet. Samtidig er nivået generelt i NSB-konsernet høyt, og dette gir et grunnlag for å jobbe videre med de endringer som nå er satt i gang, blant annet gjennom Kompass, sier Müller-Nilssen. Mer opptatt av Medarbeiderne Ledelsens evne til å gjøre noe med dårlige prestasjoner har hatt en stor fremgang fra 54 til 66 poeng. Dette tyder på at ledelsen er opptatt av hva medarbeiderne gjør og følger dem opp bedre enn før. – I fjorårets undersøkelse etterlyste vi forslag til tiltak fra våre medarbeidere. Her var responsen stor og det er gledelig å se at over 1 000 tiltak er utarbeidet med bakgrunn i disse innspillene, sier Müller-Nilssen. Resultatene fra de enhetene som har iverksatt tiltak er også betydelig bedre enn for dem som ikke har gjort det. Med andre ord: Det hjelper å involvere medarbeiderne i systematisk arbeid

4

vh9-3indd.indd 4

med forbedringer - og gjøre noe med de innspill som kommer. – Jeg anmoder ledere, ansatte og tillitsvalgte til å fortsette med dette gode arbeidet. Ta tilbakemeldinger på alvor og gjør noe med det, sier Müller-Nilssen. Bare 62 prosent av medarbeiderne har vært gjennom en medarbeidersamtale i år, og bare 61 prosent syntes de fikk en god oppfølging etter fjorårets undersøkelse. – Disse tallene er altfor lave. God kontakt med de nærmeste medarbeiderne med klare tilbakemeldinger er nødvendig for å gjøre en god jobb, både for ledere og medarbeidere. Det er i den daglige kontakten mellom medarbeider og leder at grunnlaget for konkurransekraft legges, sier Müller-Nilssen. endringskoMMunikasjon I en tid med jernbanereform og mye som skjer rundt dette arbeidet, spurte vi i år om hva folk synes om konsernledelsens evne til å kommunisere klart og tydelig hvilke konsekvenser jernbanereformen vil få. Her ble gjennomsnittskåren 52, med NSB persontog lavest med 49 og ROM Eiendom høyest med 76. Det kan nok tyde på at flere forhold omkring jernbanereformen fortsatt er uklare, samt at mange er sterkt uenige i de løsninger som eier ser ut til å velge. – God endringskommunikasjon er langt fra bare konsernledelsens ansvar alene. Alle ledere har et særlig ansvar for å skape mest mulig klarhet i situasjonen for sine ansatte. Det har så langt ikke vært så lett i en tid der mye fortsatt er veldig uklart. Men de nærmeste måneder vil mer og mer bli klart, og da er det viktig at ledere bruker tilstrekkelig tid til å snakke med sine medarbeidere, sier Müller-Nilssen. Mer personlig utvikling Faglig og personlig utvikling ligger lavt. Det kan skyldes at man ikke får muligheten til å bryne seg på nye utfordringer. – Men vi ser en klar effekt av tiltak som ble gjort etter fjoråret: De enhetene som har fått best resultat tilfører kunnskap og fordeler mer ansvar til medarbeiderne. Sagt med andre ord: – Gi de ansatte større ansvar. Da får du positiv effekt og medarbeiderne får faglig og personlig utvikling. Dette er ønsket tiltak fra medarbeiderne, og når noe skjer, vises det på høyere grad av tilfredshet. – Dette vet vi. Det enkle er som regel det beste, sier MüllerNilssen.

VINGEHJULET / 9 - 2015

16.12.2015 11:24:30


e som er bedre til 책 informere

81 82

72 72

71 71 67

72 71

69

71 66

69

63

Medarbeiderne i NSB er tilfredse, men ser gjerne at lederne blir flinkere til 책 informere.

VINGEHJULET / 9 - 2015

vh9-3indd.indd 5

5

16.12.2015 11:24:35


tEKSt: kenneth kvavlik foto: mads kristiansen og knut bry

føLGEr koMPaSSET Arbeidet i endringsprogrammet Kompass er i full gang. Nå legges grunnlaget for et innovativt og sterkt NSB-konsern. Samtidig skal de delene av virksomheten som skal over i annet statlig eie få gode forutsetninger til å lykkes i nytt eierskap.

NSB-konsernet står foran store endringer. Arbeidet med å tilpasse virksomheten er samlet i et endringsprogram som heter Kompass. ENDRINGSPRoGRAMMEt SKAL:

PRoGRAMMEt BEStåR AV SJU DELPRoSJEKtER:

Bidra til å bygge et sterkt NSB-konsern med konkurransekraft

Ny strategi for NSB-konsernet

til å møte nye rammebetingelser

tilpasse NSB persontog til nye rammebetingelser

Bidra til at enhetene som skilles ut får et godt utgangspunkt

Salg av Mantena

for å lykkes under nytt eierskap

Salg av RoM Eiendom

Ansvarlig for prosjektet er konsernsjef Geir Isaksen. Norsk

Salg av rullende materiell

Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund deltar i

Salg av salgs- og distribusjonsløsninger

styringen av endringsprogrammet.

tilpasning av stabs- og støttefunksjoner

Informasjon om Kompass er samlet på intranett: https://intranett.nsbkonsernet.no/nyheter/kompass

6

vh9-3indd.indd 6

VINGEHJULET / 9 - 2015

16.12.2015 11:24:39


aMbISIøS VEkST Hva skal NSb-konsernet være når eiendomsutvikling og togvedlikehold tas ut av konsernet? det arbeides nå med en ny forretningsstrategi for konsernet. – For å lykkes på lang sikt tror vi det er riktig å ha en ambisiøs vekststrategi for konsernet.Vi ser på flere mulige vekstområder, men hvis vi skal vokse så må det være en kobling mot kjernekompetansen i konsernet og de styrkene vi i dag har, sier konserndirektør for strategi og forretningsutvikling Erik Røhne. Vekst vil skape verdier for eier og utviklingsmuligheter for de ansatte, understreker han. – De vekstplanene vi bestemmer oss for fremover må være basert på grundige analyser og kunnskap om markeder og kundebehov. I arbeidet har vi analysert transportmarkedet i hele EU.Vi må våge å tenke stort, fastslår Røhne. Men han understreker samtidig at analysen så langt viser at mar-

Erik Røhne

kedene både for person- og godstransport mange steder er preget av sterk konkurranse og svak lønnsomhet. Arbeidet med ny strategi for NSB-konsernet har tre faser. I første fase ser prosjektet på markedsmuligheter og konkurransesituasjon, samt hvilke kjernekompetanser NSB besitter. – Vi er nå midt i fase to der vi beskriver de ulike strategiske veivalgene vi kan ta for NSB-konsernet som helhet. I siste fase må vi sammen med styret diskutere og beslutte hvilken vei vi ønsker å gå, sier Røhne. Dette vil skje i NSB-konsernets styremøte i slutten av februar neste år. Det er konsernledelsen i NSB som leder strategiarbeidet.

LEGGEr aMbISJoNENE NSb persontog får nye rammebetingelser å forholde seg til som følge av jernbanereformen. arbeidet med å forberede NSb på endringene som kommer er godt i gang. – Det viktigste vi jobber med nå er å få på plass et faktagrunnlag som gir oss den kunnskapen vi trenger for å ta de riktige valgene.Vi skal levere høy kvalitet på en mer effektiv måte, fastslår konserndirektør Tom Ingulstad i NSB persontog. Dette betyr at prosjektet er ute og intervjuer store deler av organisasjonen. Samtidig henter man inn erfaringer fra lignende omstillingsprosesser og ser på hva man kan lære av jernbaneselskaper i andre land. Prosjektet skal bruke tiden frem til mars neste år på å finne frem til de viktigste endringene som må til for å styrke leveransene og konkurransekraften til NSB. – Samtidig starter vi nå en forstudie på Sørlandsbanen, som vi vet blir den første konkurransen på jernbanen. Denne konkur-

tom Ingulstad

ransen har vi selvsagt som mål å vinne, sier Ingulstad. Dette innebærer blant annet en evaluering av dagens leveranser på Sørlandsbanen og jakt på hovedelementene som skal gjøre oss i stand til å levere det vinnende tilbudet på Sørlandsbanen. – Vi skal gå grundig gjennom alt vi gjør på Sørlandsbanen for finne hvordan vi kan gjøre ting bedre og mer effektivt. Dette skal vi gjøre i tett samarbeid med lokale tillitsvalgte og de ansatte som kjenner strekningen og kundene. Han påpeker at NSB vil benytte seg av den betydelige erfaringen og kompetansen man har bygd opp over flere år gjennom anbudskonkurranser med NSB Gjøvikbanen i Norge og spesielt Tågkompaniet i Sverige. Vi har lært mye som nå kommer til nytte, både gjennom å vinne og å tape, sier Ingulstad.

VINGEHJULET / 9 - 2015

vh9-3indd.indd 7

7

16.12.2015 11:24:41


bYGGEr NYE roM roM Eiendom er i god gang med å forberede seg for en tilværelse utenfor NSb-konsernet. – Vi ser nå på hva vi skal være som eiendomsselskap i det nye infrastrukturforetaket. Når jernbanens eiendommer samles blir det mange nye muligheter, sier administrerende direktør Petter Eiken. I ROM Eiendom er det startet opp tre ulike prosjekter: Fremtidens verksteder, fremtidens stasjoner og fremtidens terminaler. – Vi tror at det er viktig at vi videreutvikler vår virksomhet.Vi skal fortsette å bidra til en god byutvikling der vi har store jernbaneeiendommer. Men vi skal også profesjonalisere oss på kjerneområdene, sier Eiken. ROM Eiendom eier verkstedene der Mantena i dag har sin virksomhet. ROM ser nå på hvordan de kan videreutvikle disse i samarbeid med Mantena og NSB Materiell. Samtidig vil rollefordelingen mellom de ulike aktørene bli viktig, ettersom det er ventet at stadig større deler av togvedlikeholdet blir konkurranseutsatt.

Petter Eiken

– Vi skal også utvikle jernbanestasjonene videre. Her har vi allerede startet et samarbeid med NSB, og dette vil fortsette.Vi skal løfte stasjonene ytterligere, til glede både for passasjerene og togoperatørene, sier Eiken. Eierskapet til terminalene er overført til Jernbaneverket. ROM Eiendom ser også på hvordan de kan ta en rolle som profesjonell eier av disse. Her er CargoNet og RailCombi tungt til stede i dag. – I tillegg har vi startet arbeidet med å se på hjemmelsoverføring av eiendommer fra NSB til ROM Eiendom, legger Eiken til. Samferdselsdepartementet har tidligere antydet at ROM Eiendom vil bli løftet ut av NSB-konsernet en gang etter at infrastrukturforetaket er etablert – altså tidligst 1.1.2017.

SEr På dETaLJENE Mantena skal ut av NSb-konsernet i løpet av 2016 eller starten av 2017. – det betyr at vi må arbeide raskt for å avklare detaljer, sier administrerende direktør Tomm bråten i Mantena. Bråten peker på at det er flere avklaringspunkter som skal på plass mellom Mantena og ROM Eiendom, Mantena og Jernbaneverket og Mantena og NSB Materiell. – Vi er opptatt av å sikre at driften vår går som den skal også i nytt eierskap, sier Bråten. Han peker på at det også jobbes med praktiske avklaringer rundt forsikringsordninger og bankforbindelser. Mantena har tegnet kontrakt for å få juridisk kompetanse inn i prosessene som pågår.

tomm Bråten

– Dette er likevel i hovedsak bare tekniske avklaringer og ting vi må få på plass for å kunne stå på egne bein. Det viktigste vi nå gjør er å sikre at vi fortsetter å utvikle Mantena som et konkurransedyktig vedlikeholdsselskap.Vi så av CargoNet-konkurransen at det er flere som kan tenke seg å levere togvedlikehold i Norge. Det er en konkurranse vi må gjøre oss klare til å møte, sier Bråten.

karTLEGGEr STøTTEfUNkSJoNENE NSb-konsernet mister Mantena og roM Eiendom. Samtidig har konsernledelsen varslet at de ønsker vekst fremover. det betyr at stabs- og støttefunksjoner må tilpasses det nye NSb-konsernet. 8

vh9-3indd.indd 8

– Vi går nå gjennom stabs- og støttefunksjonene på tvers i det nye konsernet, altså på konsernnivå, i fellestjenester, persontog, Nettbuss og CargoNet. Vi skal finne frem til riktig nivå på stabs- og støttefunksjoner slik at disse støtter opp om forretningen, sier direktør Johnny Welle i NSB fellestjenester. Stabs- og støtteprosjektet har startet med en kartlegging av de aktuelle funksjonene. Gjennomgangen omfatter økonomi, HR, IT, forretningsutvikling og juridisk, informasjon og innkjøp/internservice.

VINGEHJULET / 9 - 2015

16.12.2015 11:24:42


forbErEdEr oG forbEdrEr NSb skal bli en enda proffere togeier. Samtidig forbereder man organisasjonen på at staten vil overta eierskapet til togene. – Vi skal forberede oss på endringene som er varslet i jernbanereformen. Samtidig skal vi bidra til å styrke NSBs konkurransekraft, sier materielldirektør Tormod Gjermundsen i NSB. NSB Materiell har gått gjennom alle prosesser i materielleierskapet og ryddet og sortert. Kontinuerlig forbedringsarbeid skal sikre økt effektivitet og kvalitet. – Vi skal også omorganisere oss. Det gjør vi for å kunne trene på en hverdag der NSB kanskje ikke eier togmateriellet selv. I første omgang betyr det at vi setter opp organisasjonen vår til å håndtere behovene til NSB Øst og NSB Riks på en god måte.

tormod Gjermundsen

Vi skal rett og slett øve på profesjonelle grensesnitt mellom materielleier og brukerne av togene, sier Gjermundsen, og legger til: – Det vi gjør nå er å profesjonalisere eierskapet av tog ytterligere. Det vil gi gevinster på lang sikt – også om vi likevel skulle få lov til å beholde togene, sier Gjermundsen. Mens NSB Materiell tidligere har vært organisert rundt togtyper, skal de nå organisere seg etter kundene. Det betyr at grensesnittene nå skal gå mot kunder som NSB Riks og NSB Øst. I tillegg har man startet en jobb med å samle inn data for alt togmateriell og å verdisette dette.

dJEVELEN Er I dETaLJENE Gode billettløsninger er viktige for å gjøre det enkelt for de reisende å velge toget. NSb går nå gjennom alle detaljene i kundereisen – fra reiseplanleggingen starter til kunden er hjemme og kanskje skal klage etter en forsinkelse.

Karen Hancke

– Dette har vi jobbet svært mye med i NSB de siste årene. Det er bygget et velfungerende maskineri for å få dette til å fungere i vår organisasjon. Men vår eier har varslet at de ikke ønsker at NSB skal ha disse funksjonene lenger.Vi må forberede oss på at dette vil skje, samtidig som vi sikrer at vi fortsetter utviklingen av de gode løsningene, sier direktør Karen Hancke i kommersiell enhet i NSB persontog. Hun understreker at det er viktig at man også bygger opp om NSB persontogs konkurransekraft i det videre arbeidet. Løsningene skal fungere godt i NSB – og også hvis salg og distribusjon blir løftet ut av NSB.

– Vi har utviklet markedsledende løsninger for salg og distribusjon av billetter. Det kan på overflaten se enkelt ut, men i bakkant er det svært mange tekniske løsninger og systemer som spiller sammen for å gi et godt resultat.Vi jobber nå med å tegne ut hvordan det hele henger sammen. Først da kan vi finne ut hvordan vi tar dette arbeidet videre, sier Hancke. Samferdselsdepartementet har foreløpig ikke lagt frem noen detaljerte planer om hvordan salgs- og distribusjonsløsninger skal organiseres. Departementet hadde nylig et møte med tillitsvalgte i jernbanen der dette var tema.

– Det er viktig at vi får opp en kostnads- og ansvarsstruktur per område og for hele konsernet, slik at vi kan finne frem til de gode, effektive løsningene.Vi har tro på at vi vil få en del svar før påske, s ier Welle. Viktige føringer for fremtidens stabs- og støttefunksjoner vil være hvilken strategi og organisasjonsmodell som velges for NSB-konsernet i fremtiden – og hvilke ambisjoner NSB persontog setter seg.

– Samtidig skal vi sikre at de virksomhetene som går ut har tilgang til støttefunksjoner hos oss i en overgangsperiode. Dette betyr at vi trenger mye kapasitet og kompetanse inn i endringene som kommer, sier Welle. Johnny Welle

VINGEHJULET / 9 - 2015

vh9-3indd.indd 9

9

16.12.2015 11:24:44


MEdarbEIdErNE øNSkEr INVoLVErIN NSb-konsernet har startet endringsprogrammet kompass for å forberede seg på nye rammebetingelser og forbedre effektivitet og leveranser. Vi har spurt ansattes representanter om hvilke forventninger de har til endringsarbeidet. Jane Sæthre, nestleder i Norsk Jernbaneforbund Hvilke forventninger har dere til nsb-konsernets endringsprogram? Svar: På vegne av de ansatte forventer jeg at det blir en konstruktiv gjennomgang av dagens organisasjon. Jeg forventer at de som jobber med ansvarsområder og oppgaver som berøres involveres i arbeidet. Med det mener jeg at de tas med på råd og får uttalt seg før det lanseres endringer som legges fram for beslutning. Hva er de viktigste grepene for å sikre at nsb-konsernet lykkes i årene som kommer? Svar: NSB-konsernet blir konkurranseutsatt hvis alt går etter planen. Årsaken til det er ren ideologi, i tillegg til at eier trolig mener det er et effektviseringspotensiale i dette. Selskapet har fått en påminnelse, og må gå i seg selv. Det handler om å bli trygg på at alle oppgaver som gjøres i NSB-konsernet støtter opp under de leveransene selskapet har forpliktet seg til. NSB-konsernet skal framstå som et profesjonelt transportselskap, med et landsdekkende togtilbud for passasjerer og næringslivets

godstransporter, i tillegg til busstransport. Kollektivtransport er framtidens miljøvennlige alternativ. Merkenavnet – NSB – skal skinne. NSB skal være det største og foretrukne togselskapet i Norge. Hva er de viktigste bidragene til de ansatte inn i de endringene som kommer? Svar: De ansatte må sørge for daglige leveranser i alle ledd til best mulig kvalitet. Kundetilfredsheten skal bedres, og kundeveksten skal fortsette. Kort sagt må vi fortsette med det som har gitt NSB suksess så langt.

ove Carstensen, leder STafo Jernbane Hvilke forventninger har dere til nsb-konsernets endringsprogram? Svar:Vi forventer en slankere administrasjon i et fremtidig NSBkonsern, samtidig som man opprettholder førstelinjepersonalet. Det er de som er konsernets ansikt utad. STAFO Jernbane forventer å bli involvert i endringsarbeidet i alle ledd i langt større grad enn hittil. Hva er de viktigste grepene for å sikre at nsb-konsernet lykkes i årene som kommer? Svar: Det er viktig å sikre bedre dialog med ansatte og tillitsvalgte fra andre enn LO-forbundene. Man bør være nytenkende og se etter nye inntektskilder, som for eksempel gods i tog. I tillegg må man gå gjennom kostnader i alle ledd. Sykefravær koster. Her bør man se på hvordan det kan senkes. Forebygging er bedre enn «brannslukking». Bør man kjøpe helseforsikring til ansatte eller se på treningsfasiliteter på jobb? Det bør være fokus på IA-arbeidet. I tillegg bør god arbeidsinnsats premieres.

10

Hva er de viktigste bidragene til de ansatte inn i de endringene som kommer? Svar: De ansatte er bedriftens viktigste ressurs. De må være tilgjengelige og best på service. Det er viktig å bygge gjensidig tillit og sikre ansattes medbestemmelse. De ansatte bør få komme med gode forslag og innspill til forbedring på arbeidsplassen – gjennom for eksempel en forslagskasse. Det er viktig at de ansatte viser endringsvilje, samtidig som de fremsnakker egen arbeidsplass og bedrift – og har kunden i fokus.

VINGEHJULET / 9 - 2015

vh9-3indd.indd 10

16.12.2015 11:24:46


rING Håkon Endresen, tillitsvalgt for NITo Hvilke forventninger har dere til nsb-konsernets endringsprogram? Svar: NITO forventer at endringsprogrammet forbedrer og styrker NSBs konkurransekraft inn i den fremtidige konkurransen som kommer. Det er viktig at NSB også vurderer alternative satsningsområder hvis man mister noe av trafikken på dagens strekninger. Ingeniørkompetanse i NSB må beholdes og styrkes da dette er konkurransefortrinn. Konkurrerende bedrifter vil også ha behov for ingeniørkompetanse som kjenner det norske tog- og jernbanesystemet. Det betyr at NSB kan risikere å miste ingeniørkompetanse. De ansattes rettigheter og arbeidstrygghet må opprettholdes. Det betyr arbeidstakerorganisasjonene må være med i denne endringsprosessen. Målet må være at NSB også etter omstillingen har et godt arbeidsmiljø og er en attraktiv plass å jobbe. Hva er de viktigste grepene for å sikre at nsb-konsernet lykkes i årene som kommer? Svar:Vi må kunne vise hva vi er gode på og den kompetansen vi har.Vi må være omstillingsdyktige og takle konkurranse. Effektiv togdrift krever bred ingeniørkompetanse på flere plan. NSB er i dag en stor bedrift med mange beslutningstagere og til tider tung og tidkrevende saksbehandling.Vi må se på organisasjonen vår og sørge for at organisasjonen vår er et «lite, lettbent pattedyr» og ikke en «stor dinosaur» som ikke har konkurranseevne.

NSB må være en attraktiv arbeidsgiver innenfor tog/jernbane og transportsektoren for å både beholde og sikre seg den beste ingeniørkompetansen i konkurranse med andre. Gode innspill til endringer som styrker NSBs konkurransekraft fra de ansatte må bli hørt hos ledelsen. Hva er de viktigste bidragene til de ansatte inn i de endringene som kommer? Svar: Det er viktig at de ansatte bidrar til å tenke muligheter og hvordan vi best kan bruke vår kompetanse i den konkurransesituasjonen som kommer. De ansatte må være forberedt på omstillinger og være endringsvillige. Det må arbeides videre med å øke kompetansen til de ansatte og derved styrke NSB.

Sven-Jöran Schrader, tillitsvalgt for Tekna Hvilke forventninger har dere til nsb-konsernets endringsprogram? Svar: NSB må benytte anledningen til å ta viktige veivalg når det gjelder forretningsstrategi, ledelse og bedriftskultur som er lettere å ta i et stort endringsprogram enn i mindre omstillingsprosesser. Programmet skal motivere oss alle til å jobbe for et bedre NSB som står sterkt og godt rustet til konkurransen med andre togselskap. NSB skal bruke sivilingeniørkompetansen vi har i selskapet til å støtte endringsprosessene slik at NSB blir en vellykket og moderne transportbedrift som det er gøy å jobbe i. Hva er de viktigste grepene for å sikre at nsb-konsernet lykkes i årene som kommer? Svar: NSB må effektivisere hele produksjonsplanen og støtteprosesser for å kunne møte konkurransen. Det blir viktig å utnytte synergieffekter og stordriftsfordeler på tvers av alle forretningsenhetene. Samtidig må vi styrke forretningstenkningen og fokus på sluttkunden.

Hva er de viktigste bidragene til de ansatte inn i de endringene som kommer? Svar: Sivilingeniører har spisskompetanse innen effektivisering, optimering og prosjektledelse som vi vil bidra med i endringsprosessene. Det er viktig at vi viser nytenkning, åpenhet og endringsvilje.

VINGEHJULET / 9 - 2015

vh9-3indd.indd 11

11

16.12.2015 11:24:48


Nettbuss kutter kostnader

Nettbuss sentraliserer og kutter kostnader i stab- og støttefunksjoner. Administrerende direktør Arne Veggeland (t.h.) sammen med kommunikasjonssjef Dag Bones og viseadministrerende direktør ole Engebret Haugen (i midten).

Nettbuss samler stab- og støttefunksjoner og organiserer hele virksomheten under ett aS i Norge med navnet Nettbuss aS fra 1. januar 2016. Til sammen gir dette kostnadsreduksjoner på 20 millioner kroner neste år. tEKSt oG foto: lasse storheil

– Ved at vi reduserer fra to til ett nivå, kutter inntil 15 stillinger og flytter stillinger fra Drammen og Trondheim til Oslo, vil vi redusere kostnadene betydelig, samtidig som vi får en slankere organisasjon der stab og støtte skal yte enda bedre service til de lokale avdelingene, sier administrerende direktør Arne Veggeland. Han påpeker at Nettbuss fortsatt vil beholde en desentralisert struktur. Ansvaret for daglig drift, bunnlinje og resultatansvar vil fortsatt ligge lokalt i avdelingene og regionene, der også planleggerne sitter. – Gjennom mer bruk av nye it-verktøyer vil vi strømlinjeforme driftsstøtten. Resultatet blir mer effektiv drift ved at vi gjør arbeidsoppgavene likt i alle avdelinger, med samme regelverk, samme rutiner og samme datasystemer. Arbeidsflyten blir bedre og jobben kan gjøres riktig med en gang, sier Veggeland. Det er utviklet felles støttefunksjoner innen de enkelte fagfeltene som skal gjelde for alle avdelingene i Nettbuss. – Målet er selvsagt at dette skal gi oss bedre effektivitet, men også økt kvalitet på det arbeidet som leveres i alle støtteprosessene.Vi får blant annet én sjåførhåndbok for sjåførene våre, mot én for hver organisatoriske enhet tidligere. Hver avdeling får selvsagt et lokalt bilag, men hovedtrekkene blir de samme for alle. For den enkelte sjåfør vil den nye organiseringen bare ha marginal betydning. Det er i stab- og støttefunksjoner at effektiviteten skal økes og kostnadene kuttes, sier Veggeland.

12

NETTbUSS aS

NETTbUSS EkSPrESS aS

NETTbUSS SVErIGE aS

TEaM VErkSTEd aS

Hovedvirksomheten til Nettbuss AS ligger i Norge med datterselskapet Nettbuss Ekspress, datterselskap i Sverige og team Verksted i Norge og Sverige. Virksomheten styres fra oslo der stab og støttefunksjoner ligger. ole Engebret Haugen er Veggelands nestkommanderende og leder regionene i Sør, Buskerud, oslo/Akershus, Hedmark/oppland, Østfold, trøndelag, Møre, Sogn og Vest. De fem driftssentralene i Norge beholdes som i dag under Kjell Eddie Wangs ledelse. Nettbuss Ekspress beholdes som eget selskap med flybussen i trondheim i tillegg. Nettbuss i Sverige fortsetter som før, der ekspressbussvirksomheten også er skilt ut som eget selskap.

VINGEHJULET / 9 - 2015

vh9-3indd.indd 12

16.12.2015 11:24:49


– Jeg tror jeg har havnet på riktig hylle her i livet. Det er givende å møte mange hyggelig mennesker hver dag, sier Morten Lanes i Nettbuss.

kundevennlig kjøring lønner seg bussjåfør Morten Lanes fra brumunddal har klart det som få andre har klart. Ett år med feilfri kjøring, eller kjøring uten at systemet om bord i bussen som gir utslag på gass, brems og sving har registrert avvik. dette setter også kundene stor pris på. tEKSt oG foto: lasse storheil

– Det er selvsagt viktig å tenke på kunden, men jeg liker å kjøre rolig, også for egen del. Jeg blir mindre sliten av det, sier Lanes. Morten kjørte lastebil fra 1994 til 2001, før han begynte å kjøre buss. Han har fartstid i Nettbuss fra 2012, da selskapet overtok kjøringen i Brumunddal og Ringsaker. Mortens kjøring ble i desember verdsatt med et gavekort på 10 000 kroner for et års kjøring uten utslag i EcoSafe-systemet. Men når Vingehjulet snakket med han midt i desember hadde han lagt bak seg ytterligere to måneder med feilfri kjøring. Hva er så hemmeligheten bak det gode resultatet? – Jeg liker å kjøre buss, og jeg liker å prate med folk. Jeg kjører alltid likt, også når det ikke er kunder i bussen. Det kan være at noen av mine kolleger slapper litt mer av når de kjører tombuss. Da kan det oppstå utslag hos dem.

planlegge – Det er viktig å planlegge kjøringen, og tolke trafikkbildet så langt fremover på veien som mulig. Det kan hende at en bil som har vikeplikt ikke overholder den, da må du være forberedt og senke farten, sier Lanes. Han mener EcoSafe har flere fordeler. Systemet registrer hvis det oppstår problemer underveis, eventuelt ved driftsstans eller ved problemer på veien. – Da kan man få beskjed om endret kjøremønster. Hvis det oppstår skader kan man også følge opp den enkelte, og ved kjøring der det er utslag i svinger kan det være lurt å senke farten, særlig i rundkjøringer, der du må kjøre mye saktere enn du tror, sier Lanes. Han trives godt i bussen, og kan ikke tenke seg å gjøre noe annet.

VINGEHJULET / 9 - 2015

vh9-3indd.indd 13

13

16.12.2015 11:24:52


Julegaven fra N du tenker kanskje at NSb som arbeidsgiver er kjip som ikke tar seg råd til å gi de ansatte julegave. og sant nok, du får ikke noen dings av tvilsom nytte i år heller. Men etter å ha vært på besøk i SoS barnebyen Siteki i Swaziland, er i hvert fall jeg overbevist om at julegaven fra NSb gjør mer nytte for seg der enn i vår trygge, velfødde julefeiring. Tekst og foto: Ørn Terje Foss, fagsjef arbeidsmiljø og helse, NSB persontog

Sammen med Elisabeth fra SOS Norge fikk jeg i november anledning til å oppleve prosjektet som julegaven din går til. Swaziland er langt unna, inneklemt mellom Sør-Afrikarepublikken og Mocambique og har ikke kystlinje. 1,4 mill. innbyggere i et land litt mindre enn Sør-Trøndelag fylke, hvor 70 prosent lever på mindre enn én US dollar per dag og rundt 39 prosent av de voksne er smittet av HIV. Det gjør at over halvparten av barna er foreldreløse eller forlatt i et land hvor det ikke er offentlige velferdsordninger som tar seg av disse. Du vet antagelig at SOS Barnebyer driver familiehus hvor en husmor tar seg av 8-10 barn i forskjellige aldre. I Siteki har de 10 slike hus. Men SOS driver også et utstrakt støtteprogram for utsatte familier i området rundt barnebyen.Vi besøkte bl.a. en enke som tok seg av tre egne barn og et barnebarn, et foreldreløst brødrepar på 18 og 16 år og et søsterpar på 16 og 14 år overlatt til seg sjøl av foreldrene. Alene ville de antagelig fort blitt gjenstand for utbytting i form av barnearbeid eller trafficking, men med oppfølging gjennom «Family Strengthening Programme» klarte de seg i egne hus. greie seg Med lite «Egne hus» i denne sammenheng kan stort sett beskrives som fire vegger med et tynt tak over, ikke noe innlagt vann, bad, dusj, strøm eller fancy møbler, men gjerne et avisutklipp med en fotballstjerne eller et drømmeidol teipet opp på vegen. Med et månedlig tilskudd svarende til 100-150 kroner klarte de å dekke kostnadene til skolegang og basalhusholdning. Med utdanning hadde i hvert fall disse barna utsikt til å kunne få seg jobb etter hvert. SOS engasjerte seg sterkt i lokalsamfunnet i Siteki med drift av helseklinikk, barnehage, et sosialsenter med enkel grønnsaksdyrking og produksjon av peanøttsmør og noe husflid, og støtte til den lokale grunnskolen. De arbeidet hele tiden med å få landets egne myndigheter til å overta mer av ansvaret for de grunnleggende velferds- og omsorgsoppgavene. I stedet for å begrense seg til å ta seg av inntil 120 barn i barnebyens 10 familiehus, var de nå mer aktive med oppsøkende virksomhet for å finne mulige slektninger til utsatte barn for å prøve å etablere familiebaserte løsninger i landsbyene rundt barnebyen. Derfor er det nå over 800 barn i Siteki som støttes av SOS.

14 14

VINGEHJULET / 9 - 2015 VINGEHJULET / 9 - 2015

vh9-3indd.indd 14

16.12.2015 11:24:53


a NSBs ansatte Hensynet til b arna All SOS-virksomhet er basert på hensynet til barnas beste i tråd med FNs barnekonvensjon, og heldigvis ikke (etter min mening) drevet som menighetsarbeid av alle slags forkynnende trossamfunn og religiøse organisasjoner, som det ellers krydde av i regionen. Landet har kun én jernbanelinje og én enkelt godsoperatør som frakter varer til og fra havnebyen Maputo gjennom Swaziland og til Sør-Afrika. NSB har ikke lagt inn anbud på trafikk her, men i Siteki er det tydelige spor etter oss, da to av familiehusene i barnebyen er bygget med midler fra NSB-konsernet: ROM-huset og NSB/Mantena-huset. I det ene huset hang det en kalender sponset av et begravelsesbyrå på veggen. Jeg tror jeg sender dem begge en kalender med noen bilder av tog, snø og natur fra Norge for 2016 som takk for gjestfriheten. tørke i lang tid I et land hvor de fleste lever av husdyr og det de kan dyrke, er det krise når det ikke har regnet siden august og nesten alt tørker ut. Det er mulig du er «klimaskeptiker», men for folk her blir de siste årenes endringer i klimaet uansett et spørsmål om liv eller død, og ikke bare salongdiskusjoner om endringene er menneskeskapt eller ei. Døde kyr langs veiene var et vanlig syn, og det som ellers var frodige landbruksarealer var bare hard jordskorpe ettersom regnet var uteblitt. Begynnende vinter i Norge, men begynnende sommer og hetebølge med opptil 38 grader under mitt besøk. betyr Mye for Mange Når jeg ser hvor mye de små gavene vi hadde med fra NSB betydde for så mange i Swaziland, blir jeg også litt mer betenkt over vårt materialistiske julegavehysteri. For halvparten av det én gjennomsnittsnordmann bruker på julegaver og julevarer, spanderte NSB på denne turen is til 120 barn, 16 fotballer, avskjedsmiddag til 14 medarbeidere, hotellopphold og mat i fire døgn og malariamedisin for undertegnede. Notatblokker og penner fra vårt rekvisitalager ble overrakt 12 av deltagerne på sosialsenteret og mottatt som om det var Kongens fortjenestemedalje. 100 NSB-refleksbånd ble straks annektert av noen av damene som siste mote på armbåndsfronten, selv om de var ment for barna om de skulle gå langs veien i mørke. De små reflekstogene av stoff ble øremerket til barna i barnehagen, og de tre minnebrikkene med Flirt-tog jeg hadde med ble tatt vare på som om de skulle være kronjuveler av den nasjonale direktøren og assistenten for SOS Barnebyer i Swaziland samt sjefen for barnebyen i Siteki. I en sånn setting vet du at en million kroner årlig fra NSBkonsernet til Siteki er et bidrag som monner. Og når NSB skal skryte litt i årsmeldingen av hvor flink bedriften er på det området som på business-språket kalles «Corporate Social Responsibility», så burde det for syns skyld presiseres at dette ikke er en gest fra selskapets ledelse, men julegaven fra NSBs ansatte.

VINGEHJULET / 9 - 2015 VINGEHJULET / 9 - 2015

vh9-3indd.indd 15

15 15

16.12.2015 11:24:58


Ny meny med norske favoritter og lokale over 60 prosent av NSbs kunder forteller at mattilbudet i toget er en viktig del av reisen. Nå har NSb lyttet til kundene Norske råvarer, norske mesterkokker og norske favoritter. Det er hovedingrediensene i den nye menyen om bord i togene som kjører til Bergen, Stavanger, Trondheim og Bodø. – Basert på hva reisende ønsker å spise når de tar toget, har vi, Togservice og landslagskokk Jostein Medhus i Kulinarisk Akademi utviklet en variert meny med smakfulle retter tilpasset de reisendes ønsker og behov, forteller produktansvarlig i NSB persontog, Pernille Hunsbedt. sterke Meninger – Mange har meninger om og ønsker for maten om bord og kundenes tilbakemeldinger er viktig for

Lokfører Erlend Romsås og leder for NSB Riks Marianne Broholm Einarsen har testet de nye produktene i NSB Kafè. (foto img).

oss. Derfor jobber vi hele tiden for å tilby en stadig bedre reiseopplevelse, sier Hunsbedt. NSB kjører tog gjennom store deler av landet, og derfor er det naturlig at menyen er basert på norske råvarer, smaker og favoritter. Rettene i den nye menyen varieres i takt med årstidene, og skal gjenspeile sesongens råvarer. -Vi er veldig stolte av de dyktige produsentene og leverandørene som leverer til NSB Kafé. Det er et fantastisk engasjement rundt det nye matkonseptet. Spesielt vil vi løfte frem vår leverandør Togservice, som har gjennomført et kvalitetsløft, og jobber målrettet for å sikre høy kundetilfredshet og alle de dyktige kafévertene som sørger for de gode gjesteopplevelsene i kafeen hver dag, påpeker Hunsbedt. langstrakt Meny I tillegg er det et utvalg av økologiske produkter og vegetarretter, samt barnemeny og nattmeny. Menyen er en utvidelse av eksisterende tilbud. – Nå er det enklere for alle å finne noe de liker i NSB Kafé. Kulinarisk Akademi er et kompetansesenter for mat og drikke, og samarbeidet med dem har også resultert i praktiske løsninger for hvordan vi kan bevare de gode smakene fra tilberedning på våre kjøkken i Oslo, Bergen og Trondheim, til servering om bord, sier Hunsbedt. Medarbeidere og øvrige ansatte i NSB har 40 prosent avslag på mat i toget. Da er det bare å teste i vei.

Nye stasjoner og klart for flere lokaltog på fra ruteendring 13. desember ble de tre lokal stasjonene Høvik, blommenholm og Stabekk igjen åpnet. Etter planen skulle lokaltrafikken vært i gang for et år siden, men lys- og signalanlegget ble forsinket. Én milliard kroner er brukt. På Høvik står en flunkende ny stasjon klar, med 80 parkeringsplasser. Hovedarkitekt Birger Heyerdahl har lagt vekt på at stasjonen skal være pen, og Oppdalsskifer pryder støttemuren. I tillegg blir det en viktig snuplass for tog. Stasjonsområdet er utvidet og fullstendig ombygd. Det er fem spor, hvor de tre i midten skal brukes til vending av tog. Stabekk stasjon har også fått en kraftig ansiktsløftning, med helt ny undergang, heis opp til midtplattformen, og heis fra nordsiden av sporene. Også her sørger jordvarme for å holde plattformen isfri. Blommenholm stasjon har ikke fått den samme oppgraderingen,

16

til tross for iherdig press fra naboer og velforening. Men det er brukt seks millioner på stasjonen, som har fått tettet kulverten under sporene mot vanninntrengning. Det er også lagt inn ny drenering og pumpeanlegg, men ingen heis. Blommenholm stasjon får samme antall parkeringsplasser som før, men på Stabekk stasjon øker pendlerparkeringsplassene fra 88 til 110. Og på Høvik stasjon blir det 75 parkeringsplasser, samt tre handicapplasser og fire elbilplasser.

VINGEHJULET / 9 - 2015

vh9-3indd.indd 16

16.12.2015 11:25:00


kale råvarer fra menyen

Pizza med langtidsmodnet spekeskinke fra tind på Sunnmøre Roastbiff fra Strøm-Larsen i oslo Gaardskylling fra Smaalenene i Østfold Nystekte solskinnsboller for NSB av Kjelstad Bakeri, toten Dresin pale ale, tappet kun for NSB Kafé av Haandbryggeriet

Ingenting er som ferske bakervarer servert på toget. (foto: img)

g på drammenbanen flere tog LINJE L1 LILLEStRØM-SPIKKEStAD: fire tog pr. time begge retninger. StABEKK: Linje L2 Ski-Stabekk: to tog pr. time til/fra oslo S og Østfoldbanen (pluss to innsatstog i rushtiden). LINJE L21 MoSS- StABEKK: Ett tog pr. time til/fra oslo S og Østfoldbanen. Reisende mellom Lysaker og Østfoldbanen på strekningen Moss-oslo, slipper nå å bytte tog. Dette kommer et stort antall pendlere til gode. (Linje L2 og L21 snur i dag på Skøyen.)

Prislapp Samferdselsminister Ketil Solvik-olsen åpnet Høvik stasjon 14. desember sammen med JBV-sjef Elisabeth Enger. Dermed er lokaltogstrekningen mellom Lysaker og Sandvika åpnet, nesten tre år etter at oppgradering av stasjoner, spor og snuplass for tog på Høvik startet.

Stabekk stasjon ca. 100, Blommenholm stasjon ca. 6, Høvik stasjon ca. 700, og oppgradering jernbanesporet (Drammenbanen ca190 millioner kroner

VINGEHJULET / 9 - 2015

vh9-3indd.indd 17

17

16.12.2015 11:25:04


Togpunktlighet PuNktliGhet hittil i 2015 til oG meD uke 50 GoDKJENt 40

50

IKKE GoDKJENt

60

70

80

90

100 Dovrebanen

84 73

Bergensbanen Sørlandbanen

80 87

Nordlandsbanen Raumabanen

94

RørosbanenREGINtoG

76

NAtt 96

oslo - trondheim

95

trondheim - Bodø oslo - Bergen

85

oslo - Stavanger

83

REGIoNtoG ØStLAND 88

oslo - Halden

88

oslo - Skien

88

oslo - Lillehammer

84

Gjøvikbanen AS LoKALtoG Kongsvingerbanen

89

Hovedbanen

93

Drammenbanen

94

Østfoldbanen

92 95 99 92

Jærbanen Bergen - Arna Bergen - Voss

89

trønderbanen

90

Salten GoDStoG

84

Dovrebanen

81

Bergensbanen

81

Sørlandsbanen

61

Kongsvingerbanen 86

Østfoldbanen 93

18

Nordlandsbanen

Tåg i bergslagen valgte SJ Tågkompaniet får ikke fortsette kontrakten med Tåg i bergslagen. SJ overtar togtrafikken fra 11. desember neste år. Ifølge Tåg i Bergslagen var det pris som til slutt avgjorde anbudet. – SJ kom med det laveste tilbudet med ganske stor margin, sier VD Hugo Oljemark i Tåg i Bergslagen. Naturlig nok er skuffelsen stor i Tågkompaniet.VD Mats Gustafsson hadde følgende melding til sine ansatte. «Jeg har akkurat tatt imot den tunge beskjeden om at Tåg i Bergslagen AB har valgt å ikke fortsette samarbeidet med Tågkompaniet etter den 11. desember 2016. I den anbudsprosessen som Tåg i Bergslagen nå har avsluttet ble prisen den avgjørende faktoren.Vi har prestert et konkurransekraftig anbud og anstrengt oss til det ytterste, men kan samtidig ikke legge inn et anbud som innebærer at vi ikke tjener penger på trafikken. Dessverre rakk det ikke helt frem. Jeg går nå ut i fra at den nye operatøren, som er SJ AB, tar kontakt med oss innen kort tid for å informere om sine planer. Jeg vil gi min varmeste takk til alle medarbeiderne som har gjort vår reise i Bergslagen mulig. Med deres hjelp har vi nesten tredoblet tallet på reisende siden vi tok over i 2004. Dessuten har vi Sveriges mest fornøyde kunder, ifølge Trafikverkets årlige målinger. Derfor kjennes beskjeden om at vi ikke får fortsette å drive trafikken ekstra tungt.»

kjøper busser for 406 millioner kroner Nettbuss har vunnet flere anbud. Det betyr innkjøp av nye busser for godt og vel 400 millioner kroner. Hele 283 busser skal kjøpes inn og fordeles mellom Dalane, Jæren, Glåmdal og Grenland. – Vi har kjøpt 132 busser fra Iveco og Scania til Glåmdalen og Grenland. Begge steder er Iveco hovedleverandøren, forteller teknisk direktør Hans Petter Sundberg i Nettbuss. – Hovedgrunnen til at vi har valgt to leverandører er blant annet at Iveco ikke har et komplett produktsortiment med de lengste bussene vi trenger på 15 meter og tre aksler. Disse blir derfor bestilt fra Scania. I tillegg er det litt spesielt i Grenland fordi der er det krav om gassdrift på 50 prosent av produksjonen. Dette har heller ikke Iveco i sitt sortiment så derfor må vi også der bruke en annen leverandør for å levere gassbussene, forteller Sundberg. Volvo skal stå for leveransen i Dalane og Jæren, tilsammen totalt 89 busser for162 millioner kroner. Nettbuss skal kjøpe ytterligere fem busser, men har ikke bestemt leverandør enda. – Dette dreier seg om fem leddbusser. Her er vi i gang med leverandørforhandlinger, sier Sundberg. Tekst: Marthe Løken

VINGEHJULET / 9 - 2015

vh9-3indd.indd 18

16.12.2015 11:25:04


flere selvbetjente stasjoner Stadig flere av NSbs kunder ønsker å være selvbetjente, og derfor har behovet for betjente billettsalg blitt mindre og mindre. De siste årene har stadig flere digitale salgskanaler for billetter blitt utviklet, og NSBs kunder foretrekker denne måten å kjøpe billett på. – Vi tar kundene våre på alvor når de sier at de ønsker selvbetjente løsninger for billettkjøp, det vil si i billettautomater, app på mobilen og nsb. no. Flere selvbetjente billettsalg er et ledd i NSBs distribusjonsstrategi, og de selvbetjente kanalene vokser raskt, og har de mest fornøyde kundene, sier salgssjef Marit S. Pedersen. Stasjoner som nå blir selvbetjente er: - Nationaltheatret – 24. desember 2015 - Drammen og Steinkjer – 1. februar 2016 - Arna, Mosjøen, Mo i Rana og Bodø – 19. mars 2016

SKISSE BLOGGEN

tEKSt preben colstrup

Tannlegen Han fikk spørsmål om han spilte golf da han satt i tannlegestolen. – Ja, hvordan det? – Jeg fant 18 hull! Det var godt han fant dem, for det er ikke kjekt når tennene råtner på rot. Det er et poeng å ordne sånt i tide. Hull er ok på golfbanen. Men hull i sikkerhetssystemene er verre.Vi er kjent med at det er en del av dem i jernbanen. Statsråden vil ilegge bot til Jernbaneverket om de ikke leverer som avtalt. – Velkommen! sier jernbanedirektøren. Men hjelper det å ta penger fra et selskap som skal øke sikkerhet og punktlighet? Da blir det jo enda mindre til sikkerhetsformål. Men hvis bonuser og lønn til ledere ble redusert om de ikke leverte, begynner vi å snakke. Det er noe som heter incentiver.

Hull

NJT nedlegges Det var på årsmøte i mars det ble besluttet å avvikle driften i NJT. Hovedårsaken er sviktene medlemstall og konkurransen fra reisetilbyderne på Internett. Organisasjonens aktiva overføres i henhold til vedtektene til Foreningen Turheim. Eventuelles spørsmål kan rettes til styrets leder på telefon 920 22301.

GUNdEr

Etter 62 års drift avvikler Norsk Jernbanepersonales Turistorganisasjon sin virksomhet 31.12.2015. Sviktende medlemstall og konkurranse fra Internett har resultert i at foreningen ikke lenger har sin berettigelse. Et av foreningens arbeidsområder har vært utleie av stasjoner, vokterboliger og hytter. Denne virksomheten vil fortsette. Du kan ta kontakt, enten på telefon 23 62 05 20 eller e-postadresse hyttebestilling@nsb.no.

VINGEHJULET / 9 - 2015

vh9-3indd.indd 19

19

16.12.2015 11:25:06


Portrettet

tEKSt: Preben colstrup foto: lasse storheil

Harryhandel i begge retninger

tEKSt: preben colstrup foto: morten vee

Når Harrytoget passerer grensen til Sverige, er Gunnar Frisk mannen som har sikkerhetsansvaret for de norske togene. Han har utallige ganger sett nordmenn passere grensen til Sverige for å handle. Selv nøyer han seg av og til med single malt whisky ved sine norgesbesøk. Det skjer fem, seks ganger i året. Det er en av fordelene med jobben som trafikksikkerhetssjef i Tågkompaniet. Kontakten med NSB. Selv om det meste går på epost og telefon, er det kjekt å komme utenfor svenskegrensen av og til. kjenner grensen Han vet godt hvor grensen går. Både hva angår kvoter og geografi. Man kan spørre seg hva svenskene ser i å handle sterke varer i Norge, men det er altså litt å hente på tollfritt. Geografien, derimot, er han nødt til å kunne. Men det passer fint med hans interesser fra skoledagene. Sammen med matte og fysikk var det favorittfaget. Han er født i Bollnäs, sør i Norrland, ti mil nord for Gävle der

20

han har sitt kontor. Kommunen har ca 30 000 innbyggere. Der bor han, og han tar for det meste toget til jobben. Det er fin jernbane, men det er også gode veier mellom hjem og arbeidsplassen. bandy Han vokste opp med mor Inga som var hjelpepleier, far Erik var tømmerhugger og lillesøster Gunilla. Det gikk i skøyter om vinteren, mest bandy, men også hockey og lengdeløp. Sommeren ble det mye fiske i småvann, ja, forresten fisket han og kompisen om vinteren også. Hele familien dro ofte ut i helgene og koste seg ved små vann der de hentet opp noe av det som rørte seg under vannskorpa. En gang fikk han ei gjedde på fire kilo. Den ble kattemat. Inga og Erik er borte nå, men noe av verdiene de etterlot seg var formaningene om å forsøke å gjøre en skikkelig jobb. Man behøvde ikke være best, men i alle fall forsøke og ikke gi opp ved første motgang.

VINGEHJULET / 9 - 2015

vh9-3indd.indd 20

16.12.2015 11:25:08


Gunnar frisk antyder at Helgenenbilen kan være et krampaktig uttrykk for en femtiårskrise.

Gunnar frisk 57 Trafikksikkerhetssjef barn: robert 26, Christian 22 og adam 12

krevende Den holdningen trengte han da han skulle bli lokfører. For kjenner vi forholdene rett er det i Sverige som i Norge, krevende å bli lokfører. Utdannelsen varer ikke lenge, men er intens bjørnden riiber (58) og det er lett å stryke for den som ikke gidder å lese. Med Gunnars interesse for kart og geografi, ble yrket daglig leder av railCombi aS absolutt meningsfylt. Samboer med Nina Han ble lokfører i 1980 for Statens Järnvegar (SJ) med Bolnäs Egnestasjoneringssted. barn: Håkon (29)Men og Marius som etter ti(28) år skulle strekninger og stasjoneringssteder nedlegges. Og slik var det også med Bollnäs. Dermed hoppet han av for å studere og ble en kombinasjon av data- og kartingeniør. Men den utdannelsen har han til nå ikke fått skikkelig bruk for. Han fikk jobb som lokfører, kjørelærer og instruktør ved SJs stasjoneringssted i Gävle der han var i seks år. våknet SJ hadde krympet.Ved millenniumskiftet var det lite jernbaneoptimisme å se. Så kom tre sjefer som sluttet i SJ og med friskt mot dro i gang et togselskap for å utrette noe.

De ville vinne terreng. Og da våknet lokføreren i ham igjen og han begynte å kjøre for Tågkompaniet. - Jeg likte konseptet, nattog og persontog, jeg likte rett og slett jobben! Han ble hos Tågkompaniet som lokfører, kjørelærer og instruktør i seks år. I 2006 sa han opp for å bli lærer på heltid hos TCC, Train Competance Center, der Tågkompaniet var sterkt involvert. Dette engasjementet varte bare i seks måneder. For de tre herrene som startet Tågkompaniet sluttet ,og Mats Gustafsson spurte ham om å overta som trafikksikkerhetssjef. lange dager Type 70 var godkjent for trafikk i Sverige, men ikke som dobbeltsett. Det skjedde først for et års tid siden. Godkjenning er en krevende jobb, langt mer enn NSB og Tågkompaniet hadde forventet. Det manglet dokumentasjon på nødvendige tester på at dette materiellet kunne gå som dobbeltsett. Dette arbeidet tok mer enn seks uker og det ble mange lange dager. Gunnar har vært med på en utrolig reise. Det har vært en stor utvikling på jernbanen fra et statlig verk, nesten militært og med mye gammelt materiell til i dag der trafikktallene øker. - Toget inngår i hverdagen til folk. De reiser mer og lengre. Da jeg var ung og skulle besøke familie bare 12 mil borte, vi måtte ha med picknic-kurv og legge inn en pause. 12 mil i dag er en time unna, sier han. kraMpaktig Med unntak av en skilsmisse, har han hatt få kriser i livet. Han har kanskje jobbet for mye og dermed ikke fått nok tid til hobbyer og fritid. Men han engasjerer seg i antikke biler. En Volvo P 1800 fra 1964 lik den som Helgenen kjørte og en Amazon fra 1969. Han antyder at Helgenenbilen kan være et krampaktig uttrykk for en femtiårskrise. Han registrerer fortsatt at norske NSB-ansatte trafikkerer over til Sverige for å Harryhandle. Som tenåring reiste han med sine foreldre til Norge for å kjøpe smør og ost. Selv nøyer han seg med singel malt whisky. Han kunne tatt med ferske reker, men de lukter for mye til å ha med på flyet. Når fredagskvelden kommer, sitter han ofte med guttene foran TV. Da er det film, Skavlan, tacos og en kald øl. Adam får en Fanta eller Cola.

VINGEHJULET / 9 - 2015

vh9-3indd.indd 21

21

16.12.2015 11:25:10


17 000 meter ny dovrebane

foto: Øystein Grue

klokken 02.30 natt til 1. desember ble dovrebanen gjenåpnet. 17 kilometer ny bane mellom Langset og kleverud er tatt i bruk. første tog ble et nordgående godstog. 12.desember var det offisiell åpning av strekningen. Den første tiden kjører togene med 80 km/t inntil sporet har satt seg. Buss for tog var virkeligheten for kundene på Dovrebanen en måneds tid. Den viktigste jobben var å prøve å la kunden bli minst mulig skadelidende. Tilbakemeldingene tyder på at de 31 dagene med buss for tog har gått bra. Planleggingen har vært god i forkant. – Det er svært viktig for våre pendlere og arbeidsreisende at de kommer på jobb tidsnok, sier salgs- og markedsansvarlig for strekingen Lillehammer-Oslo Øyvind Aasheim. – Det ble gjort noen tiltak i forkant hvor vi blant annet splittet

opp overgang til/fra tog/buss. Reisende sørover fikk overgang på Eidsvoll Verk hvor alle 300-togene fikk ekstra stopp, mens nordgående overgang på Eidsvoll. Vi så tidlig at dette ville fungere bra.Vi fikk en fin flyt i overgangene på Eidsvoll og Eidsvoll Verk og lettet jobben for kundeveiledere med bedre oversikt. Det er vanskelig å trekke frem noen å takke etter ett sånt stort brudd. Men jeg har allikevel lyst å takke våre koordinatorer/kundeveiledere og lok.- og kond.-personalet på Lillehammer, Hamar og Eidsvoll som har stilt opp på en positiv måte. Vi gleder oss nå over nytt dobbeltspor langs Mjøsa og håper med dette kan få en forutsigbar togfremføring fremover, sier Aasheim.

Ikke ulovlig statsstøtte til CargoNet riksrevisjonen fastslår at CargoNet ikke har mottatt ulovlig statsstøtte. Bakgrunnen for Riksrevisjonens undersøkelse av CargoNet er at selskapet helt siden 2007 har gått med underskudd. Underskuddet har påvirket NSB-konsernets resultater, og på den måten medvirket til at utbyttet til eier er redusert da resultatene i alle forretningsområdene inngår i grunnlaget for utbytte til staten. Riksrevisjonen har tidligere uttalt at Samferdselsdepartementet burde vurdere om vedvarende redusert utbytte i praksis innebærer

22

at et virksomhetsområde får ulovlig statsstøtte i konkurranse med andre private virksomheter. Departementet fastslår overfor Riksrevisjonen at deres gjennomgang viser at det ikke er grunnlag for å hevde at utbyttereduksjonen innebærer ulovlig statsstøtte. Samferdselsdepartementet viser også til den omstillingen som er gjort i CargoNet, med reduserte kostnader og det som ligger an til å bli et positivt økonomisk resultat for 2015 – for første gang på flere år. Riksrevisjonen har fulgt opp og gjort flere undersøkelser og konkludert med at «saken er avsluttet,» og at det ikke er gitt ulovlig statsstøtte til virksomheten.

VINGEHJULET / 9 - 2015

vh9-3indd.indd 22

16.12.2015 11:25:13


Ta vare på NSbs felles hukommelse

Alle viktige dokumenter, både på papir og elektronisk skal til NSB-konsernets arkiv, påpeker leder for arkivet Danuta tracewska. Her med Johnny Gressum.

Endringer i NSb-konsernet gjør det nødvendig å huske på at NSbs arkiv skal benyttes for arkivering av alle typer dokumenter, både på papir og i elektronisk form. tEKSt oG foto: lasse storheil

NSB-konsernet er i endring, ROM Eiendom og Mantena går ut av konsernet, og NSB AS vil gjennomgå betydelig endringer. Da er det nødvendig å minne om at arkivet skal ha tilsendt alle viktige dokumenter. – Dette gjelder både elektroniske dokumenter, e-poster og papirdokumenter. Ansvaret ligger hos hver enkelt av oss og hos ledere, sier leder for arkiv – og dokumentsenteret, Danuta Tracewska. Hun påpeker at NSB er en levende organisasjon som produserer og mottar hundrevis av dokumenter hver eneste dag. – Hos oss i Arkivet ser vi en jevn økning av dokumenter. Nå er det ikke bare innskannede dokumenter, men også dokumenter som aldri har eksistert i papirform, som f.eks. e-poster og tusenvis av diverse elektroniske skjemaer, laget i Public 360. Det er viktig å påpeke at alle disse er likeverdige med tradisjonelle brev. Det er registrert over én million dokumenter siden 2002, sier Tracewska. både nåtid og Historie Arkivet er ikke bare til for arkivets egen skyld. For å kunne dokumentere saksgang og for å lage en historikk på saker, er det nødvendig å registrere dette i arkiv – og saksbehandlingssystemet, Public 360.

Bedrifter som har god styring på sine dokumenter og informasjon, har uten tvil, et fortrinn i en konkurransesituasjon. NSB-konsernets arkiv spiller også en viktig kulturell, historisk og forskningsmessig rolle.Vi jobber sammen med Riksarkivet og Kulturdepartementet for å legge til rette for bevaring og tilgjengeliggjøring av våre arkiver for ettertiden, sier Tracewska. nye tider Før pleide man å banke på døra til arkivet for å spørre om informasjon, og avlevere papirdokumenter. Så sørget arkivarene for arkivering etter strenge regler, med stempel og nøye beskrivelser. Man kunne også få låne en saksmappe eller to. Nå er det flere elektroniske dokumenter enn papirdokumenter, og vi arkiverer både på pc, laptop, nettbrett, smartphone, i Outlook, på harddisker, i skyløsninger og diverse databaser. Men uansett hvor dokumenter er lagret, så er det viktig at alle sørger for at bevaringsverdige dokumenter blir registrert eller knyttet til NSBs arkiv- og saksbehandlingssystemet, Public 360. Du kan også ta kontakt med arkiv – og dokumentsenteret for bistand. – På denne måten bidrar vi alle sammen til å ivareta NSBs felles hukommelse for ettertiden, avslutter Tracewska.

VINGEHJULET / 9 - 2015

vh9-3indd.indd 23

23

16.12.2015 11:25:15


kan kjøpe 44 nye tog

HELSE du godeste alkohol Så er det på’n igjen. Julebord med hyggelige sammenkomster, smaksopplevelser og mange gode drikkevarer av ymse slag. Mye er sagt om alkohol som har en snikende tendens til å prege festen, og jommen kan det renne over for noen hver. Jeg forsøker meg derfor forsiktig frampå med en kjøreregel: «Pass godt på egen toleranse når det gjelder inntaket, og hold planovergangene til kollegaer, venner, familie og andre involverte fri for farlig, og eller uaktsom ferdsel. I den søte juletid er det ikke nødvendig å la seg distrahere av kalorier og fet mat. Bare det nye året starter, vil overskuddet raskt gå i netto. Januar er ikke lenger å regne som måneden med vektoppgang. Jula har sluttet å vare til påske, mens sommersesongen fort strekker seg over både tre og fire måneder. September er nå den store» overskuddsmåneden» hvor flere har ervervet ekstra kilo etter en lat grillsesong med oljer, dressinger og alkohol. Det er mye god mat i god drikke, noe som betyr dobbel lykke eller ulykke alt etter hvor man befinner seg i forløpet. 3,5 dl pils teller 131 kalorier, mens samme mengede alkoholfritt øl gir 85 kalorier. 1,2 dl rødvin består av 81 kalorier. Med andre ord, en flaske på 750 ml inneholder 506 kalorier, for å være nøyaktig. Kroppen trenger tid på å forbrenne kalorier, og det finnes et hierarkisk system for hvordan det gjøres. Jo flere næringsstoffer som er til stede, desto lengre tid tar prosessen. Kroppen forbrenner først alkohol, før den går løs på sukker og til slutt fett. Alkohol får blodsukkeret til å synke, sultfølelsen til å stige, og i løpet av prosessen kan unødvendig matinntak tiltre. Til og med dagen derpå er lysten på noe ekstra godt å spise til stede, som er svar på at leveren trenger lang tid på å kvitte seg med alkoholen.

NSb gis restverdisikring for kjøp av ytterligere 18 nye tog ut over de 26 som det allerede er gitt garanti for. Dette er klart etter forhandlingene om årets budsjett i november. Dermed kan det settes 44 nye tog i bestilling hos Stadler i Sveits, og til sammen vil NSB da kunne få 125 tog av type 74 og 75. Hvis hele bestillingen effektueres, vil de siste togene være levert tidlig i 2020. Ordlyden i flertallsforslaget (Høyre, FrP, KrF og Venstre) til vedtak er: «Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet, for det materiellet som inngår i statens trafikkavtale med NSB AS, i 2016 kan: 1. Gi NSB AS en restverdigaranti for bokførte verdier på inntil 6 162 mill. kroner. 2. Gi NSB AS ytterligere restverdigaranti på oppgraderinger og nyinvesteringer innenfor en ramme på inntil 2 620 mill. kroner knyttet til Gjøvikbanen,Vossabanen og kapasitetsøkning Østlandet, Trønderbanen, Eidangerparsellen og ERTMS. Det legges til grunn 75 pst. restverdigaranti.»

Det antidiuretiske hormon, som til daglig er med på å styre væskebalansen i kroppen, blir svekket av alkohol. Det kan føre til dehydrering eller uttørking, med hodepine som velkjent symptom. Hyppig vannlating oppstår ikke bare på grunn av mengder som inntas, men på grunn av at alkohol setter ned hormonets evne til å holde vann tilbake i kroppen. For å redusere ubehag dagen derpå, er et godt råd å drikke en enhet vann sammen med en enhet alkohol og innta noen ekstra glass vann før leggetid. Så er det bare å kaste seg ut i det, og nyte «den søte tid» - etter beste evne. God jul! Islin Abrahamsen Bedriftssykepleier.

24

VINGEHJULET / 9 - 2015

vh9-3indd.indd 24

16.12.2015 11:25:18


Selve jubileumsfeiringen startet med en markering på Hell stasjon foran en veteranbuss fra 1970. fra venstre mot høyre: Erik Engan, økonomidirektør Nettbuss AS, Bjørn Holltrø, leder driftssentral i Nettbuss Midt-Norge, Jens flåan, plansjef i Nettbuss Midt-Norge, Snorre furberg, adm.dir Nettbuss Midt-Norge, Gunn Iversen Stokke, varaordfører Sør-trøndelag fylkeskommune, Øyvind Rye, avdelingsleder skoleanbud i Nettbuss Midt-Norge, torgeir Gjermstad, organisasjonssjef Nettbuss Midt-Norge, Bjørn Stav, tidligere sjåfør i Nettbuss, nå pensjonist og leder av Rutebilhistorisk forening i trøndelag, Stein Andersen, avdelingsleder Nettbuss Midt-Norge på Stjørdal med tilhørende ansvar for avdeling Selbu og Nettbussjef Arne Veggeland.

Nettbuss 90 år: Startet på Selbu i 1925 17. november markerte Nettbuss sitt 90-årsjubileum, og valgte å legge markeringen til Selbu, som var arnestedet for det som har blitt en gigant innen kollektivtrafikken i Skandinavia. 9. november 1925 var det avgang for den første statsdrevne bilrute i Norge. Bussen gikk mellom Hell og Selbu, og Selburuta var dermed starten på det som i dag er Norges største busselskap, Nettbuss. Bilruta kom i gang etter en lang debatt, både innen Norges Statsbaner, veidirektoratet og politiske fora. I utgangspunktet skulle det bygges jernbane, men etter som bilens utvikling gikk fort, ble det klart at bilrute var et billigere alternativ. Stortinget vedtok tidlig at det skulle opprettes tre statlige bilruter som en prøveordning over tre år. De tre rutene var Selburuta, Karmøyruta og Lågendalsruta. Selburuta var først i gang, og 9. november gikk den første bussen. et syMbol Med dagens utbredte bruk av privatbil vil det for mange være vanskelig å forstå hvor viktig rutebiltrafikken var for grisgrendte strøk, og Selburuta var intet unntak. – På grunn av privatbilismen var Selburuta viktigere før enn nå, og for mange er det vanskelig å fatte hvor viktig den var. Selburuta var en livsnerve i lokalsamfunnet, sier administrerende direktør Arne Veggeland i Nettbuss. Selburuta representerer en stolt tradisjon, og var landets første bussrute som NSB startet.

vellykket Markering Selve jubileumsfeiringen startet med en markering på Hell stasjon, hvor det historiske bildet fra første tur i 1925 ble gjenskapt, denne gang med representanter fra Nettbussledelsen og varafylkesordfører i Sør-Trøndelag fylkeskommune, foran en veteranbuss fra 1970. Deretter gikk turen til Selbu, hvor også dagens Nettbuss-sjåfører i dalføret og pensjonister fra Selburuta var til stede. Dagens Nettbussjef Arne Veggeland var vert under arrangementet, og gjester og deltakere fikk blant annet et historisk tilbakeblikk på de første årene fra 1925 av lokalhistoriker Ingar Lien. Ordfører Ole Morten Balstad i Selbu understreket den viktige rollen Selburuta har hatt for lokalsamfunnet gjennom 90 år i sin tale til jubilanten.Varafylkesordfører Gunn Iversen Stokke fra Sør-Trøndelag fylkeskommune var innom både fortid og fremtid for kollektivtrafikken i sin tale. vi koMMer tilbake Nettbuss tapte i forrige anbudsrunde driften av busstrafikken mellom Trondheim og Selbu, men har fortsatt ansvar for skolekjøringen i området. Selskapet har som alltid ambisjoner om å komme tilbake i neste anbudsrunde, og fortsette sin lange historie i nye år fremover. Forhåpentligvis kan festen fortsette med en ny markering av hundreårsdagen i 2025. Tekstbearbeiding og foto: Dag Bones

VINGEHJULET / 9 - 2015

vh9-3indd.indd 25

25

16.12.2015 11:25:23


Mellom oss

Natur- og miljøpris til Trønderbanen NSb Trønderbanen får Naturvernforbundets natur- og miljøpris. økt reisetilbud har fått mange flere til å sette bilen hjemme og i stedet reise miljøvennlig med toget. Asle Nordbotten, strekningsleder for Trønder-, Røros- og Meråkerbanen i NSB, mottok prisen på vegne av NSB. Det var varaordfører Hilde Opoku i Trondheim som delte ut prisen under 100-årsmakeringen for Trøndelag Naturkredsforening. «NSB Trønderbanen har utviklet seg til å bli en sterk merkevare og framstår for stadig flere som et fullgodt, pålitelig og punktlig alternativ til privatbil. Trønderbanen har de siste årene hatt en sterk passasjervekst og tilbudet er nå endelig utvidet også til Melhus. Trønderbanen balanserer i dag på grensen av full kapasitetsutnyttelse.Vi håper at tildelingen av Trøndersk natur og miljøpris vil være en oppmuntring i det videre arbeidet med elektrifisering og dobbeltspor, noe som er helt nødvendig for å kunne sikre videre vekst i passasjerantallet og få til en enda mer miljøvennlig transport,» heter det i begrunnelsen for prisen.

NSBs Asle Nordbotten mottok natur- og miljøprisen. Her sammen med utdeler, varaordfører Hilde opoku i trondheim. foto: Naturvernforbundet

26

Posten fortsetter som CargoNets største kunde. (foto: Mads Kristiansen)

fikk femårsavtale med Posten Posten Norge aS og CargoNet aS har inngått en femårsavtale for transport av trailere, containere og vekselflak på alle CargoNets godsstrekninger. dette inkluderer også levering av tilhørende terminaltjenester. Posten har ytterligere opsjon på forlenging av avtalen med tre år. Avtalen er en rammeavtale, der CargoNets leverings-

roM selger igjen alf bjerckes vei 30 på alna i oslo er solgt til braathen Eiendom. Salget av Alf Bjerckes Vei 30 markerer avslutning på et 15 års langt samarbeid mellom ROM Eiendom og Aspelin Ramm. Sammen har de utviklet ca. 60 000 kvadratmeter med logistikkeiendom på den tidligere jernbanetomten. ROM sitter igjen med en total fortjeneste på rundt 130 millioner kroner. – Partene er enige om å holde transaksjonssummen konfidensiell, men at vi kan røpe at det er ny «bakkerekord» for logistikkeiendommer i Norge, sier utviklingsdirektør Morten Austestad i ROM Eiendom.

evne og Postens behov vil være styrende for den årlige omsetningen. Posten opprettholder med dette sin posisjon som CargoNets største kunde, og partene skal i avtaleperioden i et nært partnerskap jobbe for å videreutvikle samarbeidet. avgjørende for avtalen – Vi i CargoNet er svært glade for endelig å ha denne avtalen i havn. Selv om vi tapte i konkurransen om videreføring av IKEA-toget, er avtalen svært viktig for oss. Vår evne til å levere et produkt med god kvalitet og funksjonalitet, god kundeservice og riktige tider samt tilgjengelighet har vært avgjørende for avtalen. Samsvaret mellom pris og kvalitet var konkurransedyktig, sier salgs- og markedsdirektør Knut Brunstad i CargoNet. Han legger til: – Det er nå viktig at vi i alle ledd i organisasjonen gjør vårt ytterste for å vise oss tilliten verdig, og sikre at Posten bruker oss i størst mulig grad. Det er opp til oss.

VINGEHJULET / 9 - 2015

vh9-3indd.indd 26

16.12.2015 11:25:25


Ny jobbportal i januar Tågkompaniet etablerer seg i Luleå Tågkompaniet vant kontrakten om Norrtåg og etablerer seg nå i Luleå. Samtidig søker selskapet et 20-talls nye ansatte. Tågkompaniet overtar trafikken i august 2016. Innen den tid skal Tågkompaniet etablere sin nye enhet i Luleå. – Luleå ligger vel til rette for å kunne bemanne togene og det er lett å rekruttere ansatte her, sier affärschef Maria Cederberg i Tågkompaniet. Trafikken omfatter dagtog på seks strekninger i de fire nordligste svenske fylkene. Det er konduktører og lokførere som nå skal rekrutteres. Til det tar Tågkompaniet i bruk både sitt eget nettsted: tagkompaniet.se og arbeidsformidlingen. – Tågkompaniet er et lite selskap med stort hjerte, og det er ingen hemmelighet at vi er svært stolte over at Norrtåg valgte oss som operatør, sier Maria Cederberg,,

Vant anbud Nettbuss Midt-Norge leverte det laveste tilbudet. og beholder busskjøringen i indre Nordmøre. Det omfatter ekspressbussruter Kristiansund – Oppdal, Molde/Kristiansund - Trondheim, og rute- og skolekjøring i kommunene Rindal, Surnadal, Halsa, Tingvoll, Sunndal og Nesset. Tilbudet til Nettbuss Midt-Norge var 0,7 prosent under nærmeste konkurrent – Boreal Transport M idt-Norge AS. – Godt lagspill mellom dyktige medarbeidere ligger bak i denne anbudskonkurransen, sier regiondirektør Trygve Strand. Anbudet har en varighet på ti år, med oppstart høsten 2016. Årlig omsetning er på rundt 70 millioner kroner og omfatter 65 busser og cirka 70 årsverk. Oppdragsgiver er Fram, Møre og Romsdal fylkeskommunes anbudsselskap.

NSb-konsernet vil fra 4. januar neste år ta i bruk en ny jobbportal som har flere nyheter og forbedringer. System for reiseregninger blir også en del av den nye portalen. tEKSt oG foto: lasse storheil

- I hovedsak er det innpakningen som er ny, og den nye portalen er basert på det gamle SAP-systemet, sier Tore Bergvik, avdelingssjef lønn og personal i NSB Fellestjenester. SAP ligger i bunnen som plattform, og portalen kan sammenlignes med en ny og oppdatert nettbank som de fleste har opplevd tidligere. – Jobbportalen Mobil kommer også i ny drakt fra 4. januar 2016. Det er utarbeidet en omfattende brukerdokumentasjon med tilhørende e-læring i form av videoer som gjøres tilgjengelig for alle sluttbrukere. Vi har også tatt med erfaringer fra vår nye leverandør av løsningen, Zalaris, sier Bergvik. Han påpeker at NSB nå har skaffet seg en plattform som er et meget godt grunnlag for videre utvikling. – Vi vil etter hvert være i stand til å kunne tilby noen integrerte tjenester i Jobbportalen. Blant annet står personalarkiv og sykefraværsoppfølging levert gjennom Jobbportalen på planen for 2016.

Ny jobbportal (på skjermen) åpner for videre utvikling. tore Bergvik i fellestjenester (t.h.) her sammen med Wenche Lundin og Jacob Hegre.

Vi håper alle kunder og sluttbrukere blir fornøyd med den nye løsningen og vi er klare til å bistå dere med nødvendig brukerstøtte fra 4. januar, sier Bergvik. Arbeidet med overføring fra intern leveranse til den nye eksterne partneren Zalaris er gjennomført på ca fem måneder.

Dette er nytt En ny og bedre førsteside Mer moderne layout og meny Informasjon om viktige datoer Mulighet for HR å legge ut viktig informasjon Mulighet for bilde oversikt over antall fraværssøknader og reiseregninger til godkjenning Bedre oversikt over kvalifikasjoner Integrert hjelpefunksjon med brukerveiledning og e-læring Ny reisemodul Current fases ut og alle ansatte vil bruke SAP Reise

Ledige stillinger Bussjåfører til Lerum, Nettbuss, Sverige Bussjåfører til Uddevalla, Nettbuss Sverige Bussjåfører Nettbuss Midt-Norge, trondheim, Melhus, Stjørdal Kundeveiledere NSB Øst, oslo teknisk stedfortreder og mekaniker til Nettbuss Gol teknisk stedfortreder/mekaniker til Nettbuss Stanseveien Lokførere og studenter til CargoNet Sikkerhetsrådgiver CargoNet Vedlikeholdsingeniør CargoNet Kundebehandler CargoNet

31.12 2015 30.12 2015 29.12 2015 31.12 2015 01.01 2016 02.01 2016 04.01 2016 18.12 2015 15.01 2016 31.12 2015

VINGEHJULET / 9 - 2015

vh9-3indd.indd 27

27

16.12.2015 11:25:26


B

Returadresse: NSB PB 1800 Sentrum 0048 oslo

Ettersendes ikke ved varigadressendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen.

Min jobb

fant drømmejobben i roM anna startet som regnskapsmedarbeider. Men som eiendomsforvalter i roM Eiendom kan hun jobbe med både hode og hjerte. bedre kan det ikke bli. tEKSt oG foto: kenneth kvalvik

Anna Tien Nguyen-Skaret har ansvaret for den daglige driften av rundt 90 eiendommer langs Kongsvinger-, Røros- og Solørbanen. Det gir en svært variert arbeidsdag. – Det ene øyeblikket kan jeg sitte i telefonen med en leietaker for å finne ut av ting som ikke fungerer, det andre lager jeg rapporter på datamaskinen. Ingen dag er lik, og arbeidet er aldri ensformig. Jeg har et stort spekter av oppgaver. Det er spennende, sier hun. Det var ingen selvfølge at det var eiendomsforvalter i ROM Eiendom hun skulle bli. Bakgrunnen hennes er en bachelor fra BI og hun startet yrkeskarrieren som regnskapsmedarbeider. – Jeg hadde et ønske om å jobbe i en virksomhet som skaper noe konkret, ut over det å skape økonomiske verdier, en virksomhet som tar et tydelig samfunnsansvar. Det har jeg fått i ROM Eiendom. Jeg oppfatter ROM som meget fleksibel arbeidsgiver som tilrettelegger for de ansatte. Etter snart to år her kan jeg fastslå at jeg har funnet drømmejobben, forteller hun, og legger til: – Det fine med ROM Eiendom er at det er en arbeidsplass med stor takhøyde. Det er lov å være annerledes, og vi er en godt sammensveiset gjeng. Sammen bidrar vi til et særdeles godt samarbeidsklima. Kollegaene i ROM jobber ikke bare med hodet, men også med hjertet. Det er både lærerikt, inspirerende og motiverende å ha så mange faglig dyktige kolleger rundt meg. Det setter jeg veldig stor pris på. Nguyen-Skaret er glad i å snakke med mennesker. Derfor trives hun i en jobb med utstrakt kundekontakt. 28

Etter at en leietaker har skrevet kontrakt med ROM Eiendom er det hun som eiendomsforvalter som tar over. Det betyr at hun har ansvar for den økonomiske oppfølgingen av inntekter og kostnader, at problemer leietakeren måtte ha med lokalene blir løst, og hun bidrar til å finne frem til fornuftige oppgraderinger av eiendommene som kan øke verdien av disse både for ROM Eiendom som eier og for den enkelte leietaker. De rundt 90 eiendommene hun forvalter er svært varierte, fra små stasjoner med slitte bygg som kan være vanskelig å få leid ut til større stasjoner som Kongsvinger. – Spesielt det engasjementet folk i Løten har vist rundt stasjonsbutikken er morsomt. Den har virkelig blitt et viktig samlingspunkt for folk i Løten, sier hun. ROM Eiendom eier alt fra topp moderne bygg i Oslo sentrum til nedlagte stasjoner langt ute i periferien. Dette spennet gir morsomme utfordringer, mener hun. – Eiendommene vi i ROM Eiendom har er unike. Det er bare vi som eier stasjoner.Vi er privilegerte som får lov til å ta vare på disse flotte, gamle byggene, sier Nguyen-Skaret. Hun er gift, har en datter på fem år - og bor langt utpå landet, som hun selv sier. Da de bestemte seg for at de ville ha barn konkluderte de også med at de ville flytte ut av Oslo sentrum for å gi datteren en tryggere ramme rundt oppveksten. For et halvt år siden oppdaget Anna glede av å løpe. – Det gir energi å få den alenetiden, ha musikk på øret og bare la tankene fly, sier hun.

VINGEHJULET / 9 - 2015

vh9-3indd.indd 28

16.12.2015 11:25:27

Vingehjulet 9-2015  
Advertisement