Page 1

Internblad for NSB-konsernet 08/2014

Foto: kenneth kvalvik

NSB som kunstformidler NSB-konsernet eier gjennom Rom Eiendom en lang rekke stasjoner og andre bygg. Kunst og utsmykning er en viktig del av dette eierskapet. – Kunsten må gjerne både være provoserende og engasjerende fastslår Trond Rusten, kunstkjenner og prosjektdirektør i Rom Eiendom. Han mener vi har et samfunnsansvar som forvalter av offentlige bygg og byggherre. Her er Rusten sammen med frosken, laget av Sverre Bjertnes, som er plassert utenfor NSB-konsernets hovedkontor i Oslo. Side 15, 16 og 17

6 Grundige under

Vhj-8-3.indd 1

søkelser i Trondheim

8 Bygger om i

Nederland

12 Nytt verksted i

Bergen VINGEHJULET / 8 - 2014

1

12.11.2014 11:56:55


Leder

Uansett organisering, får NSB viktige roller

05

0

Feirer rekordår

Ma

På 14 år er antall medarbeidere i FjordTours økt fra to til ti, mens omsetningen er økt fra 950 000 til 112 millioner.

Et klart blikk på en uklar framtid Det er alltid vanskelig å spå, særlig om framtiden. Men det framstår som svært sannsynlig at det blir mange flere nordmenn de neste 16 årene, trolig passerer folketallet 6 millioner rundt 2030. Disse menneskene vil ønske å bo i eller nær de store byene. De vil også pendle til og fra jobb i rushtiden. Og de vil kjøpe og selge flere varer, noe som krever enda mer varetransport på vei og jernbane. Det er også svært sannsynlig at vår nåværende regjering vil gjennomføre en større reform av jernbanesektoren, der NSB og Jernbaneverket omorganiseres for å oppnå en hensiktsmessig styringsstruktur, en forretningsmessig organisasjonsform og tydelige mål. Det står det ordrett i den såkalte regjeringsplattformen. Vi vet ennå ikke hva det medfører, men vi har gitt våre råd til regjeringen. Disse rådene er basert på våre erfaringer fra den nåværende organiseringen av jernbanen, og våre forventninger om folks behov for reiser og boliger i framtiden. Sterkt sammenfattet gir vi følgende fem råd: 1 Legg en plan for togtilbudet som dekker det kapasitetsbehovet vi får i rushtid ut og inn av de store byene i framtiden. Klargjør hva det krever av investeringer i skinnegang, herunder signalanlegg, strømforsyning og stasjonsanlegg og nye tog. Gi én organisasjon ansvaret for å gjennomføre planen. Sørg for at denne organisasjonen er forretningsmessig organisert, med klare

mål for virksomheten, og med et styre og en ledelse som blir målt og fulgt opp på de resultatene de leverer.Vi har kalt denne organisasjonen for Norsk Jernbane AS, og den vil være satt sammen av deler av det som i dag er NSB og mesteparten av Jernbaneverket. 2 Gi Norsk Jernbane AS ansvaret for at togkundene får det tilbudet som er avtalt. Det kan ikke være slik i framtiden at den virksomheten som står ansvarlig overfor kundene ikke har noen innflytelse på den viktigste forutsetningen for at leveransen kan skje, nemlig at skinnegangen fungerer. Når jeg i dag presenterer en punktlighet for våre passasjertog på langt under det som er målet, kan jeg ikke fortelle hva jeg har tenkt å gjøre for å forbedre resultatene. Jeg peker på Jernbaneverket, og krever bedre vedlikehold av skinner, signalanlegg og strømforsyning. Jernbaneverket peker på Samferdselsdepartementet, og krever større bevilgninger, og til syvende og sist er det politikerne som får skylden. Norsk Jernbane AS skal etter vårt forslag gjøre langsiktige avtaler med Samferdselsdepartementet om leveransen, herunder utbygging av nye strekninger. Når avtalen er inngått, er det virksomhetens ansvar å levere. Da er det ingen unnskyldning. Oppstår det avvik, er det Norsk Jernbane AS som har ansvaret, men organisasjonen har også myndighet til å treffe de tiltak som den mener best kan rette opp avviket.

Vingehjulet, internblad for NSB-konsernet, Schweigaards gate 23, 0048 Oslo. Utgitt av NSB ved konsernsjef Geir Isaksen Distribusjon og adressendring: NSB AS - postekspedisjon, tlf. 23 62 01 10, e-post: postekspedisjon@nsb.no Redaktør: Lasse Storheil, intern kommunikasjonssjef NSB-konsernet, tlf. 916 53 071, e-post: lasses@nsb.no Bidrag fra Preben Colstrup, Kenneth Kvalvik og Gina Scholz Layout: Arne Eidal, Axentum kommunikasjon. Trykk: Allkopi. Ettertrykk tillatt kun etter avtale med redaksjonen. 2

Vhj-8-3.indd 2

VINGEHJULET / 8 - 2014

12.11.2014 11:57:08


Innhold

06

08

Marienborg bedre enn sitt rykte

Type 73 fornyer seg

Jomar Kvitland og Finn Landstad roser undersøkelsen av helsetilstanden på Marienborg. T.v. verkstedsjef Geir Kvam.

Rune Andreassen følger opp prosjektet med å pusse opp krengetogene type 73.

3 Sørg for en best mulig utnyttelse av jernbanens samlede eiendomsmasse. Jernbaneeiendom ligger ofte sentralt i de store byene, og brukes til utbygging av jernbanen, til utvikling av stasjoner som kan betjene alle typer kollektivtrafikk, og til byog stedsutvikling rundt disse sentrale stasjonene. Det er viktig at flere kan bo og arbeide i gangavstand til kollektive transporttilbud, noe som gir dem en rask og sikker kollektiv reise til og fra jobb. Vi mener dette best kan skje ved at Norsk Jernbane AS tar opp i seg Rom Eiendom. Riktig utnyttet vil en slik organisering gi Norsk Jernbane inntekter som kan brukes til å styrke det framtidige kollektivtilbudet, slik Rom Eiendom har gitt sin nåværende eier, NSB, finansiell kraft til å kjøpe nye tog. 4 Gi de av NSBs virksomheter som allerede i dag konkurrerer i et marked der det er flere aktører et nytt eierskap under Nærings og Fiskeridepartementet, og sørg for at disse virksomhetene får fortsette å konsentrere seg om å levere et konkurransedyktig tilbud til sine kunder. Det gjelder Nettbuss, CargoNet og Mantena. Disse virksomhetene må lykkes i sine respektive markeder, og gjennom det utvikle verdier for sin eier og samfunnet. Det kan være naturlig å samle flere jernbanerelaterte virksomheter under det samme eierskapet. 5 Ikke sett delstrekninger ut på konkurranse før ny organisering er på plass. Den nåværende regjeringen vil ha konkurranse også om det å kjøre passasjertog i Norge. En slik konkurranse vil i all hovedsak bli relativt detaljerte ruteplaner med tilhørende togmateriell som settes ut på anbud.

Vhj-8-3.indd 3

Vi mener Norsk Jernbane AS også i en situasjon med konkurranse må ha ansvaret for at kundene får det tilbudet de skal ha. Operatørene kan da sees som underleverandører, på samme vis som bussoperatørene i dag er underleverandører til det kollektive busstilbudet i fylkene. Vår anbefaling til regjeringen er derfor at den sørger for at den bebudede omorganiseringen er gjennomført, og at det samlede rutetilbudet er klart, før slike konkurranser starter opp. Ellers kan vi fort ende opp med en uhensiktsmessig oppdeling av rutetilbudet, og mange vanskelige organisatoriske problemstillinger knyttet til uklare ansvarsforhold. Vi har tidligere også sagt at det er uklokt å konkurranseutsette strekninger der infrastrukturen er svak eller under utbygging. Det mener vi fortsatt. Den 29. og 30. oktober hadde NSB-konsernet en ledersamling med over 90 ledere fra konsernleddet og forretningsområdene til stede. Hensikten med samlingen var å klargjøre hvordan NSB skal møte framtiden. Vi vet ikke om organiseringen av jernbanen blir slik vi har foreslått for regjeringen. Men uansett framtidig organisering skal vi gi våre kunder det de forventer av oss. Det krever at vi har et klart blikk på våre egne prestasjoner, og er villige til å endre det som ikke fungerer dersom rammebetingelsene endrer seg. Det er våre ledere med på, og det vil jeg invitere alle medarbeiderne til å være med på. For uansett framtidig organisering ser vi at det som i dag er NSB på ulike vis får viktige roller. Det er spennende, og det er meningsfullt å bidra til at det lykkes. Med hilsen Geir Isaksen, konsernsjef VINGEHJULET / 8 - 2014

3

12.11.2014 11:57:20


Ny tidtabell fra 14. desember

Enkelt, jevn frekvens og økt tilbud står sentralt når den nye tidtabellen innføres fra 14. desember. Flere nye tog vil gi kunden et bedre tilbud og forhåpentlig vil kundetilfredsheten øke til 75 i 15, som er NSB persontogs mål. (Foto: Lasse Storheil).

Det blir fast 10-minutters frekvens mellom knutepunktstasjonene Asker og Lillestrøm. Andre stasjoner får også et betydelig løft: 15 minutters frekvens på linje L1 hele driftsdøgnet Lillestrøm – Asker. Eidsvoll Verk får to avganger hver time mot én i dag. Eidsvoll får tre avganger i timen mot to i dag. Pendelen Skien–Lillehammer blir delt Skien–Eidsvoll og Drammen–Lillehammer. Det gjøres endringer som er til det beste for de fleste, men det vil også være noen som opplever å få et litt dårligere tilbud. Det er viktig å ivareta disse kundene på en god måte. De som jobber i toget må kjenne helheten og forstå konsekvensene av de endringene som kommer, og sette seg inn i den nye rutetabellen. Da kan man svare kundene på en god måte. Et eget De som jobber i toget må kjenne helheten og forstå konsekvensene av de endringene som kommer, og sette seg inn i den nye rutetabellen. Da kan man svare kundene på en god måte.

4

Vhj-8-3.indd 4

informasjonshefte gir svar på de fleste detaljer rundt R15. Media, pendlerforeninger og kunder håndteres med god informasjon før ruteendringen gjennom omfattende kampanjer. 24 i timen Tidtabellen gjennom Oslo-tunellen åpner for at det kan kjøres 24 tog i timen etter at Høvik åpner. Dette medfører at togene vil gå tettere allerede fra ruteendring. En videreføring av dagens praksis hvor togpersonalet jobber nøyaktig i forbindelse med avgang, blir enda viktigere for å oppnå god punktlighet. Det er også viktig å merke seg at ståtid for regiontogene Drammen-Lillehammer og Skien–Eidsvoll bli tre minutter på Oslo S mot 13 minutter i dag. Materiellplan Jernbaneverket har informert om åpningen av nye Høvik stasjon er forsinket. Den vil åpne i løpet av første halvår i 2015. Når Høvik åpner, kommer følgende endringer: Linje L22 Moss–Skøyen forlenges til Stabekk. Innsatstogene fra Moss forlenges til Skøyen. Innfasing av type 75 på linje L22 fortsetter.

VINGEHJULET / 8 - 2014

12.11.2014 11:57:27


Feirer rekordår. Bak fra venstre: Aud Ottesen, Preben Helle, Ove Haugland, Steinar Aase. Foran fra venstre: Grete Kvalø, Merethe Vassenden, Eva Rønhovde.

Et eventyr – Sommersesongen har vært et eventyr. Samtidig ser vi at markedet er i endring. Vi hadde en markant økning i tallet på reisende i vinter, sier Steinar Aase i Fjord Tours. Tekst og foto: kenneth kvalvik

Norge i et nøtteskall er det mest kjente produktet til Fjord Tours. Med tog, buss og ferje får man besøke vakre Fjord-Norge – gjerne sommertids. Men turismen er i endring. Stadig flere ønsker å besøke uberørt norsk natur utenom turisttoppene. Nordlys – Mange vil gjerne være litt alene om opplevelsene. Det gir muligheter til å drive helårs turistvirksomhet. Det er spesielt bra for oss som bruker offentlig kommunikasjon som grunnlag for våre produkter, sier Steinar Aase, administrerende direktør i Fjord Tours. I perioden januar til mars i år hadde Fjord Tours 3 000 flere reisende enn i samme periode året før. – Det er en markant økning, fastslår Aase. Stadig flere utlendinger besøker Norge for å få med seg det helt spesielle nordlyset. – Vi har derfor startet et samarbeid med blant annet Hurtigruten, slik at vi vinterstid kan tilby et besøk til fjordene på Vestlandet, kombinert med nordlysjakt i Tromsø, sier Aase. Han varsler også en utvidelse av skipakkene som Fjord Tours selger vinterstid, med nye destinasjoner. Fjord Tours ser hele tiden etter nye produkter som kan treffe kresne turister. Det jobbes blant annet med reisekombinasjoner til Lofoten på vår og sommer.

Vhj-8-3.indd 5

Kraftig vekst Veksten har vært kraftig fra oppstarten i 2000. – Da var vi to ansatte og hadde en omsetning på 950 000 kroner. I dag er vi ti ansatte og har bikket 112 millioner kroner i omsetning, sier han. Også i år har det vært en pen økning i tallet på reisende. Rundt 22 prosent flere amerikanere har besøkt Norge i regi av Fjord Tours. Det var også en pen økning i antall britiske turister, og også mange nordmenn brukte en fantastisk sommer som turister i eget land. – Det har i en årrekke gitt resultater som er langt over normen i bransjen. Aase mener dette viser at det er mulig å drive turisme på et svært godt nivå i Norge, men understreker at det er viktig å holde turistvolumet høyt. Et godt arbeid over flere år får mye av æren for at det går godt med reisesalget. Men også enkle ting som Disney-filmen ”Frost” kan gi mange nye besøkende. I år flyttet Fjord Tours fra jernbanen – og til Tides hovedkontor. Aase understreker imidlertid at forholdet til NSB fortsatt er tett og godt. Men han har et klart ønske. – Nå må det snart være Vossebanens tur til å få nye tog. 69-settene er ofte rene og pene, men komforten er ikke all verden, sier Aase.

VINGEHJULET / 8 - 2014

5

12.11.2014 11:57:36


«Døden på Marienborg,» skrev Adresseavisen med krigstyper. Et livsfarlig arbeidsmiljø tok liv, var påstanden. Nå er forskernes rapport klar – og de ansatte på Marienborg kan puste lettet ut.

Tekst og foto: kenneth kvalvik

Verkstedsjef Geir Kvam sammen med agforeningsleder Jomar Kvitland og hovedverneombud Finn Landstad roser den jobben som er gjort

Kjøper grønne bananer igjen – For å si det sånn: folk kan kjøpe grønne bananer igjen, fordi de vet at de er i live når bananene er modne, sier Jomar Kvitland, fagforeningsleder ved Mantena på Marienborg. Han legger ikke skjul på at usikkerheten blant de ansatte var stor da Adresseavisen kjørte avisoppslag etter avisoppslag om Marienborg. – Det er klart at vi ble overrasket når vi så oppslag om at 82 ansatte aldri rakk å bli pensjonister. Det hørtes ut som et fryktelig høyt tall, sier Kvitland. Tatt på alvor NSB-konsernet bestilte som følge av avisoppslagene en forskningsrapport som skulle se på sykdom og dødelighet knyttet til arbeidsforholdene ved Marienborg. Denne ble nylig presentert for de ansatte. – Jeg tror nok mange trakk et lettelsens sukk da vi fikk høre at dødeligheten faktisk er høyere utenfor gjerdene her på Marienborg enn innenfor, sier Kvitland. I rapporten har man gransket sykdom fra 1954 til 2010, og sammenliknet de ansatte ved Mantena med befolkningen for øvrig. Nærmere tusen ansatte har vært omfattet av undersøkelsen, og

6

Vhj-8-3.indd 6

den eldste som er omfattet av rapporten begynte å jobbe på Marienborg helt tilbake i 1909. Finn Landstad, hovedvernombud ved Marienborg, berømmer NSB-konsernet for å ha tatt på alvor påstandene som ble framsatt i Adresseavisen. – Både ansatte og pårørende ble redde. Men mange har fått svar nå, og skjønner at det ikke er noen grunn til at de ikke skal planlegge pensjonstiden, sier Landstad. Tiltak Geir Kvam, verkstedsjef på Marienborg, understreker at selv om forskningsrapporten var positiv, så må en ikke underslå at folk har blitt syke av arbeidet på Marienborg, slik tilfellet er en rekke andre steder i tungindustrien. – Men hvis vi ser på hvordan arbeidsforholdene har endret seg de siste 10-15 årene, så er det som dag og natt. Det er gjort enormt mye for å sikre gode arbeidsforhold for de ansatte, sier Kvam. Han understreker at forskningsrapporten også har ført til helt konkrete tiltak ved Mantena på Marienborg. – Vi har fått hevet arbeidsmiljøet betraktelig.Vi har etablert et

VINGEHJULET / 8 - 2014

12.11.2014 11:57:45


Fra sammendraget i forskningsrapporten «Det er ikke observert noen overhyppighet av total kreft blant de ansatte på Marienborg. Brutt ned på ulike kreftformer er det for lungekreft, nyrekreft og brysthinnekreft observert en viss overhyppighet hos Marienborggruppa i forhold til det som er forventet. Det er i det foreliggende materialet ikke observert noen økt dødsrisiko totalt eller som følge av hjerteinfarkt eller hjerneslag. Fem personer meldte seg i løpet av prosjektperioden med egen mistanke om løsemiddelskade. To av disse ble, i tillegg til de som tidligere var kjent, diagnostisert med arbeidsrelatert løsemiddelskade. Når det gjelder lungefunksjon, synes det som om de undersøkte personer har en noe nedsatt lungefunksjon i forhold til det som er forventet, men reduksjonen er liten og observert antall personer med KOLS er som forventet.»

Om rapporten

en som er gjort for å undersøke helsetilstanden til Mantenamedarbeiderne på Marienborg.

eget sveiserom, vi har fått avsug for dieseleksos, vi har blitt mye bedre på bruk av verneutstyr og vi har hatt en fullstendig gjennomgang av bruken av løsemidler, oppsummerer han. – De ansatte har også blitt mye mer bevisste på å beskytte seg selv. Bruken av verneutstyr har blitt mye bedre, og de ansatte får det utstyret de selv mener de trenger, sier Kvitland. Honnør til BHT De ønsker alle å gi honnør for oppfølgingen de har fått fra bedriftshelsetjenesten, som man har brukt aktivt gjennom hele perioden. – Vi har blant annet hatt egne helsedager, der bedriftshelsetjenesten har vært hos oss og målt blodtrykk, blodsukkernivå og lungekapasitet blant annet, forteller Landstad. Men hva gjorde egentlig avisskriveriene med miljøet blant de ansatte på Marienborg? – Mange ble rett og slett forbannet. De kjente seg ikke igjen i skriveriene om de fæle arbeidsforholdene. Når avisen gikk så voldsomt ut, var det nok mange som la det helt til siden, fordi de tenkte at det rett og slett ikke kunne være så ille, sier Jomar Kvitland. Skrekkoverskrifter i avisene har heller ikke gitt store utslag på

Vhj-8-3.indd 7

Rapporten er utarbeidet av Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital Omfatter 997 ansatte som arbeidet ved Marienborg fra 1954 til 2010 Ved undersøkelsens slutt var 481 av disse døde 215 personer hadde fått minst én kreftdiagnose Den eldste personen undersøkelsen omfattet ble ansatt i 1909

sykefraværet, som fortsatt er på normalt nivå ved Marienborg. Bedre lunger Rapporten har imidlertid andre overraskende konklusjoner. – Det er klart at det er skremmende å høre at 82 personer er døde før pensjonsalder blant våre ansatte. Men undersøkelsen viser jo at dødeligheten i befolkningen for øvrig faktisk er høyere. Det er også overraskende at lungekapasiteten hos våre ansatte er sammenlignbar med resten av befolkningen, sier Finn Landstad. En av forklaringene de har fått fra forskerne er at arbeidere i tungindustrien, som de hos Mantena, generelt har bedre helse enn resten av befolkningen. Det skyldes blant annet fysisk aktivitet i løpet av arbeidsdagen – og at det i stor grad er friske mennesker som velger relativt tunge yrker. De tillitsvalgte er imidlertid klare på en ting. – Vi vil berømme NSB som satte av penger til denne ekstremt grundige undersøkelsen. Dette er et arbeid som aldri er gjort tidligere i Norge, og som vi håper og tror kan brukes også andre steder i både Mantena, men også i resten av industrien, sier Kvitland og Landstad.

VINGEHJULET / 8 - 2014

7

12.11.2014 11:57:52


Type 73 blir ny i Nederland Det var NedTrain som fikk ja da det ble invitert til dans. Krengetoget som kom på sporet helt på slutten av forrige århundre, er midt i livet og klar for oppussing. Tekst: preben colstrup og foto: knut aas

Det ble kjøpt inn 16 sett i første omgang og toget fikk navnet Signatur. Dette var århundrets flaggskip som skulle kjøre mellom Oslo og Kristiansand på under fire timer. Så ble det det anskaffet seks tog som ble tilpasset NSB Mellomdistanse for å betjene intercitytrafikken. Da to tog brant opp i juni 2012, sitter vi igjen med 20 som nå moderniseres for 300 millioner kroner. Best Og da sier det seg selv at oppdraget må konkurranseutsettes etter gjeldende regler. NedTrain som holder hus i Haarlem

utenfor Amsterdam vant, ikke fordi de kunne danse, men fordi de hadde det beste tilbudet. Arbeidsmetoder minner likevel om en dans. Når toget kommer inn i verkstedet i sin helhet, blir det delt og hver vogn blir løftet opp og satt på stativer. Så kommer to luftputer og løfter vogna for å føre den ut på «dansegulvet» ved hjelp av en fjernstyringsmekanisme.Vogna blir så ført inn i et rom hvor den strippes for alt som skal fjernes. Så skal den ut på gulvet igjen for å bli ført inn i et nytt avlukke for nye operasjoner. For hver oppgave som skal gjøres forflytter vognen til aktuelt rom med kompetent personell og verktøy. Omtrent som på en bilfabrikk der oppgavene utføres på samlebånd. Fornøyd Rune Andreassen er prosjektleder for oppgraderingen av type 73 og han besøker fabrikken hver måned for å følge arbeidet slik at våre kunder blir fornøyd. Han forteller at det første settet kommer til Norge i januar 2015 og at hele serien vil være på norske skinner i 2016. Det mest iøynefallende er den nye fargen på toget, den vi kjenner fra type 74. Men også interiøret vil få det kjente NSB-utseende med nye seter fra Ring Mekanikk AS. Prosjektlederen sier at toget får først og fremst et nytt utseende, nye stoler og nytt informasjonssystemer, mens kafévogna blir nesten uendret. Toget er like sikkert og komfortabelt som før.

Persontogfargen er nå kommet på de ombygde 73-settene.

8

Vhj-8-3.indd 8

VINGEHJULET / 8 - 2014

12.11.2014 11:57:58


Type 73 på «dansegulvet i Haarlem»

Sparer kroner og miljø Montering av stolene i de 20 oppgraderte 73-settene blir gjort i Norge. Dermed spares miljøet, og det koster mindre. Tekst: lasse storheil

Midtlivsoppgradering av 73-settene som foregår hos Nedtrain i Nederland innebærer også innsetting av nye stoler. Disse lages hos Ring Mekanikk i Moelv. Når stolene monteres i Norge, slipper man unødvendig transport til Nederland. Ring Mekanikk AS har signert kontrakt med NSB i forbindelse med utskifting av stolene på type 73. Avtalen er på nær 40 millioner kroner. Bedriften leverer til møbelprodusenter i hele Europa, og lager også behandlings-

benker og opptreningsapparater for blant annet fysioterapeuter og kiropraktorer. Togstoler fra Ring Mekanikk benyttes i dag på Gjøvik- og Rørosbanen, samt av Flytoget. Markedssjef Arne Sveen sier at å vinne kontrakten for langdistansetogene var spesielt gledelig fordi kriteriene for tildeling av oppdraget ikke gikk utelukkende på pris, men også på testing av komfort, ergonomi og kvalitet.

Togvognene ribbes helt før de bygges opp igjen. Stolene settes inn i Norge.

Vhj-8-3.indd 9

VINGEHJULET / 8 - 2014

9

12.11.2014 11:58:04


Grefsen stasjon vokser gradvis med ca 100 leiligheter per år. (Foto: Morten Vee.)

Grefsen – på toppen av Oslo: Et stadig viktig er På vestsiden av Grefsen stasjon bygges det en ny by. Hvis du velger å bosette deg der, så kan du i tillegg til toget velge mellom trikk, T-bane eller buss, alt innenfor noen få hundre meter. Tekst og foto: lasse storheil

Rom Eiendom og JM Norge har allerede satt opp fem blokker med til sammen 239 leiligheter, og nå er salget i gang på hus nummer 7, 8, 9 og 11. Til sammen er det planlagt 25 boligblokker i varierende høyde med til sammen over 1000 leiligheter på dette viktige knutepunktet i hovedstaden. Salgsverdien for leilighetene blir på over tre milliarder kroner. Utsikten over Oslo by er formidabel allerede fra fjerde etasje i de 12 etasjers høye blokkene som ble bygget først. Godt salg De første 47 leilighetene i den første blokken ble solgt høsten 2010. Neste blokk ble lagt ut for salg før jul 2011. De siste tre årene har salget på Grefsen Stasjon vært meget bra, med ca 100 solgte leiligheter i året. Totalt er det solgt 350 leiligheter, og 239 av disse er innflyttet. Hus 7 og 8 er nå under oppføring, med til sammen 113 leiligheter som ferdigstilles våren 2015. Hus 9 og 11 ligger ute for salg med til sammen 88 leiligheter og planlagt byggestart tidlig i 2015. Hus 12 med 64 leiligheter legges ut for salg før jul.

10

Vhj-8-3.indd 10

– Alle som flytter inn her er også forberedt på at området vil være en byggeplass i nesten 10 år fremover, mens bydelen gradvis vokser frem, sier prosjektleder Erlend Ullestad i Rom Eiendom. Alle prisklasser – Vi har en flott vestvendt tomt der selve blokkene skjermer for støy fra Ring 3 og jernbanen. Alle leiligheter har balkong, de fleste med både god utsikt og gode solforhold. Gjennomsnittsstørrelsen på leilighetene på Grefsen Stasjon er 70 kvm, med stor variasjon mellom de enkelte blokkene. I Hus 2 er gjennomsnittsstørrelsen 96 kvm, mens i Hus 7 er gjennomsnittsstørrelsen 51 kvm. Prisene varierer også, fra 1,7 millioner kroner for den rimeligste leiligheten, til ca. 12 millioner kroner for den hittil dyreste leiligheten. Det betyr at vi kan tilby leiligheter i mange størrelser og prisklasser og dermed treffer mange kundegrupper. Dette er viktig for å kunne opprettholde et godt salg i prosjektet, sier Ullestad.

VINGEHJULET / 8 - 2014

12.11.2014 11:58:06


Det jobbes for fullt på hus nummer 7. Her støpes toppen på heishuset.

Ny bydel på Grefsen Grefsen utvikling er eid av Rom Eiendom og JM-gruppen på 50/50 basis Tomtearealer 37 500 kvadratmeter Fem blokker er ferdig innflyttet Fire nye blokker er lagt ut for salg og to av dem er under oppføring Arealet går langs sporene med plass for 1 000-1 100 leiligheter i 25 blokker Blokkene varierer fra 6-12 etasjer Felles parkering under bakken 0,7 parkeringsplasser per leilighet

ig ere knutepunkt

Livsløp Det blir barnehage i prosjektet og fine, store utearealer. Garasjeanlegg bygges i sin helhet under bakken. Ca. syv av ti leiligheter vil få garasje. Når det blir flere beboere i området, har det også vært vurdert å bruke Grefsen stasjon til kafè. – Vi ser for oss en variasjon i beboere, og vil få alt fra studentleiligheter til seniorleiligheter. Det blir med andre ord et helt livsløp innenfor området der folk kan flytte fra en leilighetstype til en annen når livssituasjon og alder endrer seg, sier Ullestad. Konsentrert – Vi må i mye større grad sørge for at folk bosetter seg der det allerede ligger til rette for gode kollektivløsninger, og vi må våge å bygge enda høyere og tettere rundt trafikknutepunktene. Grefsen er et strålende eksempel på hva vi mener med knutepunktutvikling, sier administrerende direktør Petter Eiken i Rom Eiendom.

Vhj-8-3.indd 11

Prosjektleder Erlend Ullestad sier den gamle garasjerekken i bakgrunnen med 125 plasser blir revet. Den vil gi plass til en barnehage med 200 plasser, og med prioritert plass for dem som bor på Grefsen Stasjon. Garasjeeierne får nye garasjeplasser i garasjeanlegget som er under oppføring under Grefsen Stasjon.

VINGEHJULET / 8 - 2014

11

12.11.2014 11:58:18


Satser på vekst Team Verksted skal vokse kraftig de neste årene. Nylig åpnet de et nytt verksted i Bergen. Tekst og foto: kenneth kvalvik

– Vi vokste ut av det gamle verkstedet. Omsetningen og aktiviteten har økt de siste årene, og vi er nå klare for videre vekst.Vi har nå fått den kapasiteten vi trenger til å ønske nye kunder velkomne, sier daglig leder Tom Arne Amundsen i Team Verksted Vest. Det nye, moderne, lyse og luftige verkstedet er lokalisert på Espehaugen i Bergen. Mekaniker Hans Eivind Skeide har jobbet i bedriften i over 20 år. Han er svært godt fornøyd med det nye verkstedet. – Det gamle verkstedet var trangt, og vi måtte ligge på gulvet og skru. Nå kan vi løfte opp bilene – eller kjøre de over graven. Nå slipper vi all krypingen, sier Skeide fornøyd. Kundene vil inn Team Verksted Vest er serviceverksted for DAF, men foretar service og reparasjoner for alle typer tunge kjøretøy, inkludert buss, flyplasskjøretøy og bobiler. – Vi er i dag 16 ansatte med solid kompetanse på det meste av tunge kjøretøy. Nå har vi også fått et romslig, lyst og fint verksted hvor vi kan gi kundene våre den servicen de fortjener, sier Amundsen. Nettopp ved å stå klar for både store og små kunder, helt uavhengig av hvilke merke kjøretøyet har, har vært en suksess. Omsetningen har økt – og kommer til å fortsette å øke. – Kundene står jo og banker på døra og vil inn, sier han. Det har også løsnet på arbeidsmarkedet. Mens de tidligere har slitt veldig med å få inn kvalifisert arbeidskraft, er nå rekrutteringen blitt mye enklere. I Bergen er det nedskalering i Nordsjøen som får mye av æren for dette.

Kjeden består i dag av 12 heleide og 2 deleide verksteder. Framover er det vekst som gjelder. – Vi skal vokse, enten gjennom oppkjøp eller nyetableringer av verksteder, sier Kjell Eddie Wang, som nylig gikk av som administrerende direktør i Team Verksted. Man vurderer også partnerskap med andre aktører for å nå vekstambisjonene. Team Verksted vokste ut av Nettbuss-verkstedene og etablert som egen kjede i 2011. – En del av disse verkstedene hadde også eksterne kunder. Man valgte derfor å satse mer aktivt på eksternt salg i et marked vi så at ingen hadde grepet tak i, sier Wang, som har vært med helt siden etableringen. Ved å gå sammen i en kjede har man også greid samordne innkjøp av deler og utstyr og etablere felles systemer som gir kostnadsbesparelser. Samtidig opparbeider man seg ny kompetanse. Tilbake i Nettbuss er de verkstedene som ikke har eksterne kunder, men som vedlikeholder egne busser.

Satser Men det er ikke bare i Bergen at Team Verksted satser.

Brems i buss Det startet med fem-seks Nettbuss-verksteder, men har Team Verksted vokst gjennom oppkjøp. Men ikke så mye som man egentlig ønsket. Team Verksted har helt siden etableringen hadde en ambisiøs strategi om vekst. Men ting har ikke skjedd så raskt som man hadde håpet. I fjor hadde Team Verksted en omsetning på rundt 260 millioner kroner totalt. – Omsetningen fra våre eksterne kunder har nok vokst med rundt 100 millioner kroner, men samtidig har vi tapt omsetning i buss, sier Wang.

Konstituert administrerende direktør Thomas Schiøtz i Team Verksted sammen med avtroppende sjef Kjell Eddie Wang og daglig leder Tom Arne Amundsen i Team Verksted Vest.

Nettbuss og Team Verksted er gode samarbeidspartnere. Her kommer ekspressbussen til Stavanger inn en kjapp tur for å få fikset en bråkete vindusvisker.

12

Vhj-8-3.indd 12

VINGEHJULET / 8 - 2014

12.11.2014 11:58:29


Mekaniker Hans Eivind Skeide har vært med på en stor utvikling på verkstedet de siste årene. Han er glad for at dagene der de lå under kjøretøyene og skrudde er over.

Årsaken er at bussprodusentene i sine tilbud ved nye bussanbud også inkluderer vedlikehold og service av bussene. Dermed blir det mindre for Team Verksted å gjøre på dette området. Stort marked Men behovet for en verkstedkjede som er uavhengig av merker og forhandlere er helt klart til stede, sier Wang. – Målet er at vi skal ha rundt 20-25 verksteder og en omsetning på rundt 500 millioner kroner.Vi venter en kraftig vekst de neste tre årene, fastslår Wang. Selv om målene ikke er nådd enda, har det blitt jobbet mye med kjeden. En felles profil er laget, felles systemer og rutiner er etablert – og hele kjeden er miljøsertifisert. Team Verksted jobber i er på rundt 10 milliarder kroner, fordelt på en lang rekke ulike merker. Wang mener det er en styrke å kunne tilby service og vedlikehold til alle kunder, spesielt de litt mindre kundene, som ofte har to eller flere merker kjøretøy å forholde seg til. – Vi ser blant annet at hengermarkedet, med service og reparasjon, er stort.Vi har en stor fordel i å være så allsidige og kunne reparere nesten hva det skulle være, sier Wang. Kan ”alt” Allsidige er de også i Bergen. Inne i det splitter nye verkstedet står det en lastebil, en pickup, en buss, et servicekjøretøy fra Flesland flyplass – og en lift.

Vhj-8-3.indd 13

– De ansatte hos oss er allsidige og har stor kompetanse.Vi har blant annet etablert oss med service og EU-kontroll av bobiler, sier Tom Arne Amundsen i Team Verksted Vest. Og kompetanse er viktig for mekanikere som skal kunne ”alt”. – Vi satser derfor aktivt på lærlinger.Vi har i dag to lærlinger hos oss – og flere av de andre ansatte har vært hos oss helt siden læretiden, sier Amundsen.

Lærling Fredrick Sæterdal i full gang med sveising. Team Verksted satser aktivt på å rekruttere gode fagpersoner gjennom lærlingeordningen.

VINGEHJULET / 8 - 2014

13

12.11.2014 11:58:48


Fornøyde østfoldinger Passasjerene er meget fornøyde med Nettbuss i Nedre Glomma. Tekst: dag bones og foto: lasse storheil

Det kommer frem av en kundeundersøkelse som Østfold kollektivtrafikk har gjennomført på bussene i løpet av høsten. Under kategorien, «tilfredshet med denne turen», opplyser 98 prosent at de er meget eller ganske fornøyd med turen. Tilsvarende tall for 2. kvartal i år var 96 prosent. Det er ingen vesentlige forskjeller mellom områdene, Sarpsborg, Fredrikstad, Nedre Glomma, Glommaringen og Indre Østfold. Målingene som er foretatt forteller at noe av årsaken til fremgangen ligger blant annet i sjåførens serviceinnstilling, sjåførens kjørestil, informasjon, tid til å stige om bord, og ikke minst trygghetsfølelse. – Vi er svært fornøyd med denne målingen. Det er særlig hygge-

lig at sjåførene får en høy score på serviceinnstilling og kjørestil sier regiondirektør Birger Ljunggren i Nettbuss Øst, region Østfold. 16 prosent av de reisende er imidlertid ikke fornøyd med punktligheten. Ellers viser undersøkelsene at tilfredsheten med kollektivtilbudet er lavere enn tidligere. Dette gjelder spesielt for Indre Østfold hvor busstilbudet ble redusert betydelig i sommer. Øvrige områder viser ikke tilsvarende utslag som i Indre Østfold. Bare 10 prosent av passasjerene bruker for øvrig setebeltet. Her er andelen i Indre Østfold betydelig høyere enn i de andre områdene i fylket.

Klar for nye anbud Mats Gustavsson og Tågkompaniet er han klar for nye anbud. (Foto: Morten Vee.)

Svenska Tågkompaniet nådde ikke opp i konkurransen om toganbudet i Västra Götaland i Sverige. Nye strekninger legges snart ut på anbud.

– Vi rakk dessverre ikke opp denne gangen, sier Mats Gustafsson i Tågkompaniet. Anbudet omfattet pendeltogtrafikk i området rundt Göteborg med om lag 16 millioner reisende i året til en verdi på fem milliarder kroner over ni år. Kontrakten gikk til dagens operatør SJ. I anbudsarbeidet har Tågkompaniet hatt god hjelp fra flere av selskapene i NSB-konsernet. Mantena har vært med på vedlikeholdssiden. Fra persontog er det hentet ressurser fra planavdelingen og kommersiell enhet, og fra persontogenheten i Trondheim har det kommet svært verdifulle bidrag til personellplanleggingen.

14

Vhj-8-3.indd 14

Flere strekninger De kommende årene kommer flere svenske togstrekninger ut på anbud. Tågkompaniet gjør seg klar til konkurranse, og har ansatt to nye medarbeidere som skal jobbe med anbudene. Både Mats Wilhelmsson og Tomas Löfstedt kommer fra Stockholmståg, som i dag kjører pendeltogstrafikken i Stockholm på oppdrag for SL. Nettopp denne trafikken skal ut på konkurranse igjen i løpet av kort tid. Det skal også den regionale togtrafikken i Mälardalen, i Midt-Norrland og i Bergslagen. Tågkompaniet kjører i dag togene i Bergslagen.

VINGEHJULET / 8 - 2014

12.11.2014 11:59:07


Gjennom en lang historie har NSB-konsernet opparbeidet seg en veritabel kunstskatt. Kunstverket Menneske i Moderskipet av den internasjonalt kjente kunstneren Antony Gormley i paviljongen utenfor Lillehammer stasjon er en gave fra Sparebankstiftelsen DNB NOR, mens paviljongen er en gave fra Rom Eiendom. Les mer pĂĽ neste side

NSBkunsten Foto: Lars Erlend Tubaas Ă˜ymo.

Vhj-8-3.indd 15

VINGEHJULET / 8 - 2014

15

12.11.2014 11:59:17


NSBkunsten Tekst og foto: kenneth kvalvik

– Den svarte og hvite mosaikken til Håkon Bleken er kanskje det fineste verket vi har i vår eie, sier Trond Rusten, kunstkjenner og prosjektdirektør i Rom Eiendom. NSB-konsernet eier gjennom Rom Eiendom en lang rekke stasjoner og andre bygg. Kunst og utsmykning er en viktig del av dette eierskapet. – Vi har et samfunnsansvar som forvalter av offentlige bygg og byggherre, fastslår Rusten. Han understreker at NSB-konsernet ikke bare skal følge regler om utsmykning av offentlige bygg, men også gi brukere av stasjoner, kontorbygg, verksteder og annet en estetisk og visuell opplevelse utover det arkitekturen byr på. – Det er viktig at kunsten bringer oss inn i et annet element, at den gir oss nye assosiasjoner og tanker. Kunsten må gjerne både være provoserende og engasjerende. Kunst kan godt irritere litt, for da får den oss til å gå i dialog med menneskene rundt oss, sier Rusten. Han understreker at mange av Rom Eiendoms leietakere har bedt om utsmykning som gjør bygget til noe mer. – Vi ser at mange av de mer utradisjonelle verkene får svært gode tilbakemeldinger. Et godt eksempel de to store grafittikledde veggene i auditoriet til Skatt Øst i Oslo, et rom som vel for det meste besøkes av menn i mørke dresser, sier Rusten. – Slik kunst setter folk i et litt annet modus enn det de er i til vanlig, og bidrar til å bryte isen og skape dialog, sier han. I tillegg til utsmykking av stasjoner og andre bygg driver Rom Eiendom prosjektet Rom for Kunst. Målsettingen med satsingen er å ta i bruk stasjonsområdene på nye måter ved å presentere tidsbegrensende og stedsspesifikke kunstprosjekter som åpner opp for en dialog med et bredt publikum. Til nå har over 100 ulike prosjekter blitt vist fram. – Mange vil nok huske Jan Christiansens utblåste fyrstikk, som preget fasaden på Oslo S som en markering av 22.juli 2011.Vi var veldig spente på hvordan folk ville reagere på verket, sier Rusten.

16

Vhj-8-3.indd 16

Øverst f.v.: 1: Jan Christiansen Foto: Trond Isaksen 3: Mange fotograf, Per Maning, har tatt et av sine viktigste arbeider.

VINGEHJULET / 8 - 2014

12.11.2014 11:59:29


n Christiansens utblåste fyrstikk på fasaden av Oslo S markerte 22. juli 2011. 2: Bilde av Øystein Dahlstrøm hos Nettbuss i Schweigaards gate 23 i Oslo. sen 3: Mange legger merke til den spesielle lysekronen som pryder Gjensidige-bygget. Foto: Marte Garman Lengst t.v.: Norges kanskje mest meritterte aning, har tatt bildet av selen som preger resepsjonen til NSB kompetansesenter påSundland. Over: Mosaikken på Oslo S regner Håkon Bleken selv som ste arbeider. Under: De grafittikledde veggene i auditoriet i Skatt Øst vekker oppmerksomhet. Foto: Fredrik Raddum.

Vhj-8-3.indd 17

VINGEHJULET / 8 - 2014

17

12.11.2014 12:00:03


Togpunktlighet Punktlighet hittil i 2014 til og med uke 45 GODKJENT

IKKE GODKJENT

40 50 60 70 80

90 100 Dovrebanen

81

Bergensbanen

83 87

Sørlandbanen

87

Nordlandsbanen Raumabanen

93

RørosbanenREGINTOG

80

NATT 94

Oslo - Trondheim

94

Trondheim - Bodø

91

Oslo - Bergen

90

Oslo - Stavanger REGIONTOG ØSTLAND Oslo - Halden

89

Oslo - Skien

81 82

Oslo - Lillehammer

Byggeskikkpris til Rom Eiendom Rom Eiendom er tildelt Byggeskikkprisen for tvillingbyggene i Schweigaards gate 21 og 23. Prisen ble overrakt av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, som sto for plakettavduking i Schweigaards gate 21, og Petter Eiken mottok prisen på vegne av Rom Eiendom. – Dette er et miljøbygg som ligger ved et av Norges mest sentrale trafikknutepunkter. Det er bra for miljøet at vi klarer å skape næringsbygg som dette, og underbygger vår tankegang rundt hvordan vi bør drive by- og stedsutvikling i fremtiden, sier administrerende direktør i ROM Eiendom, Petter Eiken. S 21 og 23 er Norges første BREEAM-NOR Excellent næringsbygg. Det er Rom Eiendom AS som er byggherre for byggene. I juryens begrunnelse heter det blant annet at byggherre har utvist solid kunnskap fra overordnet nivå til detaljer, og byggene har bidratt til byutvikling på sitt beste. De nye kontorbyggene har kort vei til byens viktigste kollektivknutepunkt, Oslo S. Det legges opp til at alle ansatte skal bruke kollektive transportmidler som tog, buss, trikk og t-bane til og fra jobb. Byggene har over 360 sykkelparkeringsplasser for de ansatte, og kun et begrenset antall parkeringsplasser.

Gjøvikbanen AS

89

LOKALTOG Kongsvingerbanen

88 91

Hovedbanen

92

Drammenbanen

89

Østfoldbanen

89

Jærbanen 98

90 93 94

Bergen - Arna Bergen - Voss Trønderbanen Salten GODSTOG Dovrebanen

74

Bergensbanen

83

Sørlandsbanen

84 66

Kongsvingerbanen 81

Østfoldbanen 89

18

Vhj-8-3.indd 18

Nordlandsbanen

Plaketten er et synlig bevis på stor heder og ære til Rom Eiendom.

VINGEHJULET / 8 - 2014

12.11.2014 12:00:26


SKISSE BLOGGEN Bus4You – et bra miljøvalg

Høydehopp Vet du hvorfor gamle menn ikke kan hoppe høyde? Svaret er kanskje innlysende, men det beste svaret er: Old man river. Alt har sin tid, heter det. Og det er vel riktig. Det tar tid å fødes og det tar tid å dø. Og i mellomtiden er det en masse som tar tid. Det gjelder bare å bruke tiden rett. I Drammen bor det en ung fotballspiller på 15 år som debuterte som den yngste på et norsk A-landslag i fotball. – Nå gjelder det å bruke tiden rett, sier oppkjøperne. – Tenk på hva han kan få til ute i den store verden. Hvis han vil bli verdens beste fotballspiller, er det ikke nok spille på gressmattene langs Drammenselva. Andre roser hans far for at han lar gutten fortsatt være gutt og utvikle seg som menneske. Hva hjelper det om du scorer de flotteste målene, hvis du taper i kampen om Man må de gode jobbene i fremtiden. definere målet for

å kunne score Det handler om å forberede seg. Men til hva? Man må definere målet for å kunne score. Hvis målet er å bli verdensmester, handler det om å ta for seg alt som hindrer deg i å forbedre deg. Og det må gjøres mens det ennå er tid. Den dagen vår oppdragsgiver beslutter hvem som skal kjøre tog på Bergensbanen, er det for sent. Mange leser til eksamen natta før, og oppdager at de skulle ha begynt tidligere. For meg er det for sent å trene til norgesmesterskapet i høydehopp, med eller uten stav. Samme kan det være. I min alder kan det være andre ting som river.

gunder

Nettbuss Bus4Yous reiser i Sverige er nå en del av merkeordningen Bra Miljöval. I september begynte Bus4You å kjøre dobbeltdekkere mellom Göteborg og Oslo. Med det er 35 sitteplasser økt til 58 – og miljøpåvirkningen av hver reise synker med opp til 65 prosent. Bussene har motorer som fyller europeiske miljøkrav og store deler av drivstoffet er fornybart. Sjåførene har alle fått opplæring i miljøvennlig kjørestil. I tillegg har man altså nå gått inn i miljømerkeordningen Bra Miljöval, som forvaltes av Naturskyddföreningen. – De løfter bussreisen til et nytt nivå med sine nye dobbeltdekkere. Nå håper vi at flere reisende skal få øynene opp for hvor miljøklokt det er å reise sammen i en buss og sette bilen hjemme, sier Agneta Carlsson i Naturskyddföreningen. Bra Miljöval er en merkeordning som omfatter både gods- og persontransport, og skal være en veiledning for de som søker alternativer som påvirker miljøet minst mulig. Kravene til å kunne delta i ordningen skjerpes med jevne mellomrom for å sørge for at selskapene som er med videreutvikler sitt miljøarbeid.

Tekst preben colstrup

Vhj-8-3.indd 19

VINGEHJULET / 8 - 2014

19

12.11.2014 12:00:50


Portrettet

Tekst og foto: preben colstrup

Tomm Bråten (56) Administrerende direktør for Mantena AS Gift med Anne Barn: Joakim (31) Fredrik (27)

Nysgjerrigtomm Det var antydning til hakaslepp på Bjørkelangen videregående da rabulisten fra ungdomsskolen inntok lærerværelset. Var det mulig? Uten formell utdannelse hadde Tomm Bråten fått ett års engasjement i elektrofaget. Denne historien forteller bare litt om den nye direktøren på Mantena. En modig maur har gjentatte ganger tatt på seg noen hatter som er litt for store. – Hva i all verden har jeg gjort, tenkte han i mai måned da har sparket i gresset der det skulle komme et verksted i Sverige et halvt år senere. Og Tomm hadde ansvaret for at det skulle skje. Tillatt Han er ikke i tvil om hvem som har mye av æren for hans utvikling. Trygge foreldre som har gitt ham tro på at det nytter å prøve og en tålmodig kone som har tillatt alle de spennende oppgavene han har påtatt seg. For det er ikke bare bare å flytte hele familien til Firenze og bo blant vilt fremmede italienere og følge opp barna som syntes nivået på mattefaget var høyt nok om ikke det attpåtil skulle foregå på engelsk. – Men for all del.Vi ville ikke vært den tiden for uten. Anne utviklet nye side av seg selv, begynte med akvarellmaling, blomsterbinding og you name it, sier han med et stolt glimt i øyet. I fire år jobbet han for Materiell med type 72 i Pistoia, to år bodde familien sammen med ham. Pub Det ble fem og et halvt år i Sverige der han ledet Mantena Sverige AB. To år i Helsingborg før han flyttet til Stockholm. Den siste tiden bodde han i Gamla Stan i noe som har vært en eldgammel pub, med noen vegger han gjerne skulle ha snakket med. På den tiden ukependlet han.

20

Vhj-8-3.indd 20

Han er født og oppvokst i Drammen. Sammen med to søstre i første omgang, men da han var elleve flyttet familien fra Åssiden til Aurskog eller Urskau som de kaller det på Romerike. Der kom det en lillebror som satte preg på hverdagen før Tomm fant tiden moden til å flytte hjemmefra. Stensen Både i Drammen og Aurskog var skøyter og fotball hovedaktiviteten. Sten Stensen var helten. Men også farfar hadde en høy stjerne. Farfar bodde i første etasje i firemannsboligen på Åssiden og tok sønnesønnen ofte med på hyttetur i Lier. Han likte å være med farfar, stasjonsbetjenten på Drammen stasjon. Kanskje det ikke var så rart at han havnet som lærling i NSB vest etter elektrolinja fra yrkesskolen Far var teknisk ingeniør. Det var da han fikk jobb på Bakelittfabrikken at de flyttet til Aurskog der han jobbet med ammunisjon. Fabrikken som senere skulle produsere elbilen Think. Mange år senere skulle far fuske i arkitektfaget. Han tegnet huset til Tomm og Anne på Blaker. Huset som svigerfar bygget. Og da føltes det naturlig nok som helligbrøde å kvitte seg med noe sånt til fordel for en leilighet i Nydalen. Men da Joakim var kjøperen, gikk Anne med på å flytte til Oslo. En forutsetning til: Hytte på Blefjell. Farfar I sommer ble Tomm farfar for første gang. Han er imponert over hvordan sønnen Fredrik tar omsorg for den lille datteren og er ikke i tvil om at han som er farfar kommer til å skjemme henne bort.

VINGEHJULET / 8 - 2014

12.11.2014 12:00:54


Tomm har en cv som er lang som et skuddår. Han har gått gradene fra elektrikerlærling og nå til sjefen for Mantena AS. Når du kjenner til hans aktivitetsnivå fra barne- og ungdomsårene, vet du at du har med en duracell å gjøre. I tillegg til Fotball og skøyter var han aktiv KFUM speider i Drammen. Rosiner Som voksen ble han fotballtrener, oppmann og svømmetrener for flere puljer. Etter svømmetrening med tre puljer på kvelden var både han selv og guttene nesten rosiner før de ble tørket. – Foreldre må engasjere seg for at barna skal få sunn fritid, sier han.Vi får det samfunnet vi fortjener. Etter en tid som elektriker, elektroformann og nestleder for vognhallen i Lodalen, tok han et år på universitetet med fleksibelt personalbruk, drift og vedlikehold som fag. Der jobbet han sammen med studenter i alle verksteder om hvordan få til mer fleksibel bruk av ansatte. Pistoia Så gikk det fra papir til datamaskin og Tomm ble sentral i innføringen av IRMA. Han ble leder for Flytogets vedlikehold i Lodalen, underviste på NSB-skolen der han så på opplæringsprogrammet for type 72. Dermed bar det til Pistoia for å følge opp kvalitet i verksted og koordinere kontraktsfestet opplæring. Tre år i Lodalen som verkstedsjef. Og fem og et halvt i Sverige. Tiden i Stockholm gav ham mye. Det bar særlig kontakten med verdensledende Hong Kong-kinesere som bidro til et

Vhj-8-3.indd 21

langt bedre systematisk arbeid med å finne rotårsakene til feil. Togleder Tomm har vært gift siden 1981 og sammen har de sønnene Joakim og Fredrik. Fredrik er lik Anne og er veldig strukturert. I dag jobber han som togleder. Joakim er mer som faren og jobber som ingeniør i Lodalen. Hvis du spør om hva som driver Tomm til jobben som leder av Mantena, er han ikke i tvil om at det er ønske om å vinne konkurranser. Å lede bedriften på det jevne ville blitt for kjedelig for ham. Han vet det kommer en konkurranse, og erfaringene fra Sverige er gode. Han har vunnet tidligere og er beredt på å kjempe igjen. Dårlige ideer Selv beskriver han seg som mer ustrukturert enn kona si, men han er også kreativ. Han vet at skal han øke antall gode ideer, må han øke antall dårlige. Dette er viktige egenskaper for å vinne, men han er avhengig av medarbeidere som utfyller ham og stiller kritiske spørsmål. Det er krevende, men heller krevende og vinne enn behagelig og tape. Dørene Han påstår at han ikke har påvirket sønnene i deres yrkesvalg. Der er nok ikke journalisten helt sikker på. For en gang Tomm sto på soverommet og lukket begge skapdørene hørte han en klar barnestemme bak seg: - Dørene lukkes!

VINGEHJULET / 8 - 2014

21

12.11.2014 12:01:02


Lærer på lageret På lageret til Mantena på Marienborg i Trondheim ligger det rundt 10 000 deler. Når behovet oppstår skal disse kjapt og enkelt ut i togene. Her har unge øyne vært en suksess. Tekst og foto: kenneth kvalvik

Kevin Vang er ny logistikklærling i Mantena på Marienborg. Abdi Duale var lærling før ham – og nå fast ansatt.

Mantena på Marienborg tok for to år for aller første gang inn en lærling i logistikkfaget, somaliske Abdi Duale. Det var en suksess. Duale har nå fast jobb på Mantena Marienborg. Så fornøyde var man med forsøket at Mantena nå har hentet inn ny lærling, Kevin Vang. Denne gangen er det Abdi Duale som er den som viser rundt, mens Kevin henger på og lærer alt om vareflyt, henting, mottak og sending av varer.

hørt om Mantena før han ble lærling. – Jeg hadde aldri tenkt på Mantena som mulig arbeidsgiver. Det er veldig riktig å satse på lærlinger.Vi blir kjent med bedriften og kan rutinene og arbeidsoppgavene allerede før vi blir ansatt, sier Duale. Læretiden endte for Duale opp i fagbrev i logistikk – og fast jobb i Mantena.

Tok kontakt – Det var Mantena som tok kontakt med meg. Jeg var den eneste i klassen som ble kontaktet og tilbudt lærlingekontrakt i forkant, forteller Kevin. Han er svært godt fornøyd med nettopp det. Han hadde ikke hørt om Mantena før han ble kontaktet – og vedlikeholdsselskapet hadde neppe vært aktuelt for ham som arbeidssøker hvis de ikke hadde vært frampå selv. Nå er det derimot helt annerledes. – Jeg kunne gjerne tenke meg å bli ansatt her i Mantena etter læretiden om jeg får muligheten, sier han. Mantena satser aktivt på lærlinger for å hente inn unge arbeidstakere i en bedrift med en høy snittalder. Og det lykkes ofte. Abdi Duale er et godt eksempel på dette. Heller ikke han hadde

SAP i læra I løpet av læretiden gikk Mantena over til det nye vedlikeholdssystemet SAP. Det har vært både krevende og lærerikt. – Jeg føler at jeg har blitt kjent med hele bedriften, både her på lageret og i lokstallen, sier han. Nå er altså en del av jobben å overføre egne erfaringer og kunnskap til den nye lærlingen Kevin. Og det virker å gå utmerket. – Jeg liker meg veldig godt her, og trives kjempebra. Jeg får plukke varer, ta imot og sende videre. Jeg blir med rundt og blir kjent med helheten, sier han fornøyd. Totalt er det 13 ansatte på lageret, som har ansvar for 10 000 deler (eller artikkelnummer, som man gjerne sier). Totalt går det ut rundt 150 deler daglig.

Ombygd salongvogn til kulinariske reiser Mantena på Grorud har hjulpet Norsk Museumstogs med å bygge om salongvogn 561 - en unik jernbanevogn i Norge. Sluttresultat er lekkert for feinschmeckere. Vogn 561 er ombygget og rehabilitert med vesentlige midler fra Sparebankstiftelsen DnB, men også Norsk Kulturråd, NSBs Miljøfond og Jernbanepersonalets Bank og Forsikring har bidratt med midler. Disse midlene har satt Norsk Museumstog i stand til å få fram en salongvogn, veldig lik originalen, og som skal bli en del av konseptet «kulinariske togreiser» med historiske vogner i Norge. Arbeidet med vogn 561 har tatt tre år og er gjennomført på Grorud verksted, som dermed har bidratt til realiseringen av denne

22

Vhj-8-3.indd 22

De fleste detaljer innvendig er forsøkt gjenskapt. Foto: Fredrik Solstad

flotte jernbanevognen. Selve arbeidet er blitt ledet av Morten Tranøy fra Norsk Museumstog, og ansvarlig for trearbeidene har vært Otto Nattestad Hansen.

VINGEHJULET / 8 - 2014

12.11.2014 12:01:13


Fortsatt flybuss i Trondheim Avinor har fastslått at Nettbuss Flybussen fortsatt får kjøre flybussen i Trondheim. – Vi vant frem med å beholde de samme to oppstillingsplasser på Trondheim lufthavn Værnes som vi har i dag, og det er god grunn til å glede seg. Dette er en stor seier for våre ansatte, selskapet og de reisende mellom Trondheim lufthavn Værnes og Trondheim, sier Bjørn Myhre, som er direktør fly- og turbuss i Nettbuss Midt-Norge. Avinor har gitt Nettbuss to oppstillingsplasser på Værnes i fem nye år. Samtidig fortsetter den tøffe konkurransen om flybusskundene, ettersom også konkurrenten Værnes-Ekspressen, eid av Unibuss Ekspress, har fått oppstillingsplass ved flyplassen. – Fremover vil vi skjerpe konkurransen.Vi vil blant annet tilby to ulike busstraseer til våre kunder, en ekspressrute inn til Trondheim og en rute med større flatedekning, sier Myhre. Han forteller at det også skal lages en egen app eller mobil betalingsløsning for billettering på Flybussen. Flere sjåføreR – Vi får også et noe økt behov for sjåfører, og vi ser på nytt stasjoneringssted for flybussproduksjonen og sjåførene. Uansett betyr fornyet tillit fra Avinor at vi trygger arbeidsplassene. Takk til alle som har stått på, både før og under selve anbudsarbeidet, sier Myhre. Kundeundersøkelser og hyppige tilbakemeldinger fra kunder viser at tilfredsheten med flybusstilbudet er stor.

Nettbuss vil nå tilby alternative traseer på flybussen i Trondheim. (Foto: Kenneth Kvalvik.)

– Vi skal naturligvis fortsette å jobbe knallhardt for å ta godt vare på våre kunder.Vi skal også jobbe for å få enda flere til å velge og reise miljøvennlig og kollektivt til flyplassen gjennom å videreutvikle tilbudet vårt. Dette blir et samarbeid med Avinor, nettopp for å nå målet om 60 prosent kollektivreisende i 2020, sier Myhre Tildelingen av oppstillingsplasser – og fortsatt flybuss – ble behørig markert med kake, kaffe og gratulasjoner etter at anbudet ble avklart. Administrerende direktør Snorre Fridén Furberg fortalte om valgene som er tatt for å vinne anbudet – til applaus fra tilhørerne. – Nå gleder jeg meg ekstra til å kjøre kveldsvakta i kveld, kommenterte en av sjåførene over kaffekoppen.

Vil bygge tett og høyt Det bør bygges tettere og høyere rundt kollektivknutepunktene. Det sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB. Han får støtte fra samferdselsministeren. Konsernsjef Geir Isaksen mener flere byer bør bruke Bjørvika som forbilde for byutvikling. – Det er selvfølgelig ikke et befolkningsgrunnlag som gjør at alle byer kan bygges som Bjørvika. Men samtidig er veksten i norske byer forventet å bli veldig stor framover. Da er det riktig å fortette og bygge sine lokale bjørvikaer, sier Isaksen. Han peker på at 12 500 arbeidsplasser nå er etablert rett ved Norges største kollektivknutepunkt, samtidig som det stadig kommer flere boliger, kulturtilbud, næring, handel og service i Bjørvika. – Vi må bygge tett rundt stasjoner og kollektive knutepunkter i

Vhj-8-3.indd 23

alle byer hvor man skal ha en levende kollektivtrafikk, slik at det ikke blir for mye bilkjøring inn til sentrum. Transportøkonomisk institutt har regnet ut at Bjørvika-utbyggingen har spart Oslo for rundt 7 000 bilturer daglig. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er enig i at det bør bygges tettere og høyere rundt de kollektive knutepunktene – selv om ikke alle steder må se ut som Barcode i Oslo. – Det må tilpasses de lokale omgivelsene. Med den befolkningsveksten vi har, kan ikke alle bo i eneboliger med stakittgjerde, sier Solvik-Olsen. Han mener at det er en dårlig løsning å bygge park rundt stasjonene. Avstanden blir for stor – og folk velger heller bil. Løsningen må være å bygge ut jernbanen, sikre kort reisetid til stasjonen for pendlere – og sikre arbeidsplasser nær knutepunktene i byene. – Når vi investerer 100 milliarder kroner på Intercity-satsingen på Østlandet, må man forvente at det legges arbeidsplasser ved knutepunktene, sier samferdselsministeren til NRK.

VINGEHJULET / 8 - 2014

23

12.11.2014 12:01:18


Mellom oss

HELSe

Svenskene tester Flirt

Ansvar for egen helse Alle vet, men hvem tar til seg helseinformasjon og bruker den? Ifølge levekårsstatistikken burde man anta at mange gjør det. De fleste lever lenger i dag enn for bare 40 år siden. I dag er gjennomsnittlig levealder 83 år for kvinner og 78 år for menn. På 70 tallet døde nesten 70 prosent av norske menn som ble rammet av hjerteinfarkt i alderen 4074 år. I dag er tallet mer enn halvert. Tilgjengelig akutthjelp, ny medisinsk teknologi, folkeopplysning og gode forebyggende tiltak hjelper. En god nytteverdi i det daglige er for eksempel praktisk og teoretisk kunnskap om førstehjelp. I 1980 røyket 70 prosent av alle norske menn. I dag er det 26 prosent som røyker daglig og av og til av både menn og kvinner, og man antar lungekreft vil være borte om 20-30 år. Nesten all lungekreft skyldes røyking. Selv om snusen i stor grad har tatt over for røyk, gjør den mindre skade. Men begge inneholder nikotin, som virker både vanedannende, og får blodårene til å trekke seg sammen. På sikt kan dette føre til høyt blodtrykk også hos unge.

Snart kan svenskene sette seg inn i en nær slektning av NSB persontogs type 74 og 75.

Nye tog av typen Fast Light Innovative Regional Train (Flirt) skal settes inn i rute mellom Stockholm og Göteborg neste år. Tekst og foto: lasse storheil

Egen helse er et personlig ansvar, og gjelder alle, ikke bare for de med egne bestemmelser i forhold til krav om sikkerhet. Bruk fastlegen din som helserådgiver og følg opp problemer som blir påvist. Det er en grunn når man for eksempel blir rådet til å bruke medikamenter. Er du i tvil om det er forenlig med sikkerhetstjeneste, henvend deg til BHT. All medikamentbruk må trappes ned eller avsluttes i samråd med en lege. For å få et godt og langt liv, er det enkelte grep man selv kan gjøre. All bevegelse er bra, og det holder med 15 -30 minutter hurtig gange om dagen. Jo hurtigere desto bedre. Det er ikke risikofylt «å bruke kroppen». Det medfører større risiko ikke å bruke den. Jevnlig trening tar toppen av andre risikofaktorer som litt høyt blodtrykk, noe overvekt og diabetes. Kroppen blir ikke overanstrengt hvis det ikke foreligger sykdom. Kroppen blir bare forberedt på å motstå slitasje og «vondter» som melder seg i løpet av et liv. Og skulle du oppleve ubehag, så oppsøk lege. Ernæringsrådene er de samme: Spis alt, men ikke alltid. Spis ofte og lite. Bruk små tallerkener hvis du plages med overspising. Legg vekt på et variert kosthold, det vi kaller et Middelhavskosthold. Fisk, kjøtt, grønnsaker, frukt, grove kornprodukter, nøtter og myke oljer. Det er bedre å være sprek og overvektig enn å være tynn og lat, og mange sykdommer går ikke i arv, men det gjør foreldrenes livsstil. Islin Abrahamsen, bedriftssykepleier.

24

Vhj-8-3.indd 24

Togene blir veldig like NSBs type 74 og 75. Det er MTR Express som skal kjøre denne ruten, og selskapet har bestilt seks togsett med fem vogner i hvert sett fra leverandøren Stadler i Sveits. Kontrakten er på nær 600 millioner kroner. De seks togene skal leveres innen august neste år. Ambisjonene er å kjøre åtte avganger tur-retur per dag mellom de to byene. Det første togsettet er ferdig og ble testet i Sveits midt i oktober. Togsettene har plass til 244 passasjerer og får én klasse. Turen mellom de to svenske byene vil ta tre timer og 19 minutter, og togene vil få en makshastighet på 200 kilometer i timen. MTR Express satser på forretningsmarkedet, og det vil bli servering om bord fra en liten kafe i midten av togsettet. MTR Express er datterselskap av det Hong-Kongbaserte selskapet MTR Corp. Dette selskapet har også ansvaret for driften av tunnelbanen i Stockholm der Mantena i Sverige er underleverandør på vedlikehold.

VINGEHJULET / 8 - 2014

12.11.2014 12:01:29


Lag ditt eget miljøregnestykke Hvor mye forurenser et tog sammenlignet med bil, buss eller fly på samme strekning? Lurer du på dette kan du bruke NSBs miljøkalkulator til å regne ut svaret for deg. – Miljøet er svært viktig for NSB, derfor har vi laget en miljøkalkulator der de som reiser eller vurderer å reise, selv kan regne ut hvordan deres valg påvirker miljøet, forteller miljøsjef Margrethe Sagevik. Kalkulatoren beregner klimagassutslipp og energiforbruk. – Ved å synliggjøre gevinstene ved å ta toget, fremhever vi togets posisjon som et viktig og miljøvennlig alternativ, sier hun. Miljøkalkulatoren regner ut miljøfordelene og gjelder for alle togstrekningene i Norge. – I kalkulatoren kan du forandre belegg (hvor fullt toget er), du kan velge mellom ulike biltyper og -størrelser, ulike flytyper og transportmåte til flyplass, samt justere ulikt strømmarked, forklarer prosjektleder Tore Bjørback Amblie. Hvis den valgte strekningen består av dieseltog og/eller elektriske tog, tar kalkulatoren også hensyn til det. Se miljøgevinst når du kjøper billett – I tillegg til nettsiden får alle kunder som kjøper billett via nsb.no eller via billettappen vår også opp hva deres reise betyr for miljøet, forteller Bjørback Amblie. – På den måten ønsker vi å gjøre miljøvalget enda mer synlig for kundene våre, avslutter han. Utregningene i kalkulatoren er basert på gjennomsnittsverdier ut fra togets totalforbruk. Svarene tar utgangspunkt i at det er 34 prosent belegg på togene, for å ta høyde for at det er forskjellig belegg alt etter årstid og tid på døgnet. Du kan også endre belegg på toget og se hvordan dette virker inn på forbruk og besparing. På nettsiden www.nsb.no/miljøkalkulator finner du regnestykker og informasjon om hvordan NSB har kommet frem til tallene.

– I togkretser internasjonalt har kalkulatoren fått meget positiv respons, forteller miljøsjef i NSB persontog, Margrethe Sagevik. En representant fra DB forteller at hun viser til den som eksempel på hvordan det er mulig å vise Co2-avtrykket direkte fra kalkulatoren til billetten ved kjøp på internett.

Miljøkalkulatoren i tall Fra kalkulatoren ble lagt ut på nsb.no 10. juni til 31. oktober har det totalt vært 1614 besøk til NSBs miljøsider. Kalkulatoren er den mest brukte undersiden og har stått for 672 av disse besøkene, det vil si 42 prosent av alle besøk på miljøsidene. ‘ 45 prosent av trafikken til kalkulatoren kommer fra søk.

Skumle busser Skjelett i spindelvev og levende konduktørzombier. Det bød på hårreisende opplevelser da Nettbuss Stadsbussarna markerte halloween på skikkelig vis. En og annen passasjer rygget litt da de kom inn på bussen på halloween. I taket hengte det spindelvev, blant de reisende var det én som nok hadde sittet på bussen litt for lenge – og en zombie i konduktøruniform gikk rundt og delte ut godterier. – Det ble litt av en snakkis i helgen. Jeg tror det er første gang man har gjort noe slikt her i bytrafikken, sier markedsutvikler Carina Prodenius Wihlborg i Nettbuss Staddsbussarna. Også sjåføren kjørte med fullt kostyme. Det ble en suksess.

Vhj-8-3.indd 25

VINGEHJULET / 8 - 2014

25

12.11.2014 12:01:36


Mellom oss

Verdenskjent matprogram tar toget Kjendiskokk Andreas Viestad (bildet) har i over 10 år laget New Scandinavian Cooking. Programmet er verdenskjent og har over 100 millioner seere per program. Nå har de filmet på Bergens-, Nordlands- og Raumabanen. Programmene ser du på TV2 våren 2015. Tekst: gina scholz foto: tore bjørback amblie

Mange kjenner matprogrammet «En bit av Norge» med kjendiskokken Andreas Viestad. Eller «New Scandinavian Cooking» som det heter ellers ute i verden. Programmet har gått på hjemlige TV 2 i hele ti år, og er svært populært. Dessuten går programmet også på APC i USA, samt på BBC. Til sammen vil dette si over hundre millioner TV-seere per program. Spektakulære bilder Andreas Viestad og filmteamet har vært på Bergensbanen- Raumabanen og Nordlandsbanen. Det er gjort en rekke flotte opptak i togene, ute på stasjoner og ikke minst ute i naturen langs banestrekningene.

På Bergensbanen og Raumabanen har i tillegg også helikopter vært benyttet, og det er gjort en rekke spektakulære opptak. Raumabanen er i en særklasse med sin ville natur, noe dette programmet også reflekterer. Teamet har filmet langs hele banestrekningen, og det er til og med gjort opptak oppe på toppen av Litlefjellet. Det ble også gjort opptak ved Avdem ysteri, Kylling bru, Trollveggen, bygdetunet på Lesja, på Bjorli og i Åndalsnes. Skryter av de ansatte – For å få til denne type programmer, er man avhengig av medarbeidere som stiller opp,

sier Jan Helge Østlund i NSB persontog. Og det har de gjort til gagns. – Vi vet at filmproduksjoner kan være forstyrrende, men har aldri merket noen sure miner eller problemer. Tvert i mot så har vi alltid blitt tatt svært godt tatt i mot av løsningsorienterte og interesserte medarbeidere som hele tiden har vært opptatt av å yte det beste. Nettopp derfor blir også TV-programmene veldig god underholdning, sier Østlund. Det er produksjonsselskapet Tellus Works som står bak disse programmene.

Tente lys for drept kollega I november markerte busskollegaer den drepte bussjåføren Arve Kvernhaugen og de to passasjerene som aldri kom frem. Det var i november i fjor at bussjåføren Arve Kvernhaugen og to passasjerer ble knivdrept på Valdresekspressen. Dette ble markert på årsdagen for den tragiske hendelsen. Kvernhaugen hadde mange gode kollegaer også i Nettbuss. En av de som var med og tente lys var Nils Solheim i Nettbuss Sogn Billag. – Sjåførene husker hendelsen og tenker på den. Det kunne vært hvem som helst som satt bak rattet den kvelden, sier Solheim til Sogn Avis. Han understreker overfor avisen at det har vært tunge tider etter hendelsen. Men sjåførene har vært klare på at de ikke skulle la seg knekke av hendelsen. – Men vi har blitt oppfordret av helsepersonell om å ta hverdagen tilbake så raskt som mulig, noe alle gjorde sitt for å få til. Alle var på plass der de skulle allerede fra neste dag, neste avgang, selv med den belastningen det var, sier Solheim.

26

Vhj-8-3.indd 26

Sjåfør Harald Ødegård i Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap og kollega Nils Solheim i Nettbuss Sogn Billag tenner lys for bussjåføren Arve Kvernhaugen og de to passasjerene som ble drept-Foto: Hanne Stedje, Sogn Avis

Nils Solheim satt selv bak rattet på bussen som var satt opp til minnemarkeringen. Han overlot rattet til kollega Harald Ødegård i Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap, som kjørte bussen videre til Oslo.

VINGEHJULET / 8 - 2014

12.11.2014 12:01:49


Priser samarbeid Meld deg på Skarverennet Neste års Skarverenn går av stabelen lørdag 18. april. NSB-klubben organiserer turen for NSB-ansatte. Påmeldingsfristen er 16. januar, og betalingen må være på konto innen samme dato.

VD Sture Åberg fra Kiruna Cargo og direktør for salg og marked, Knut Brunstad fra CargoNet. Foto: Futurum

CargoNet og Kiruna Cargo er tildelt pris for samarbeid på tvers av landegrensene. Prisen ble delt ut på konferansen East West Arena, som arrangeres av Futurum Narvik, Expandum Gällivare og Progressum Kiruna. Salgs- og markedsdirektør Knut Brunstad i CargoNet og VD Sture Åberg fra Kiruna Cargo mottok prisen. Juryens begrunnelse: To foretak som har sett og realisert nye grensløse forretningsmuligheter som har skapt bedre nasjonal tilgjengelighet via Nordkalottens nye logistikksentrum. Noe av godset som fraktes med CargoNet og som skal til og fra Troms og Finnmark, omlastes i Kiruna. Dette er et resultat av noe selskapet over tid har diskutert med kundene, og det viser seg at det er et marked for å la noe av godsstrømmen gå over Kiruna. Det er ikke snakk om egne Kiruna-tog, men vogner på de ordinære ARE-togene som koples på og av i den svenske nabokommunen.

Åpner Stora Helvetet Ved nyttår kan det trolig igjen kjøres tog mellom Kopperå og Storlien, over jernbanefyllingen med navnet Stora Helvetet. Det er Trafikverket som sier at banen kan gjenåpnes tidligere enn antatt. Men arbeidet som gjøres nå har kort levetid. Fyllingen har en begrenset levetid på to år. Etter det vil man trolig ikke kunne trafikkere den. Derfor planlegges ny fylling og bro, samt en midlertidig skinnegang fram til dette står ferdig.

Vhj-8-3.indd 27

– Løpet er for alle i NSB-konsernet, også for dem som ikke finner igjen skiene, men vil delta som supporter, sier Inger Valgermo Nessøe i NSB-klubben. Supporterne sørger for å holde stemning og varmen oppe i teltet til de aktive kommer inn i målområdet ved firetiden. Ta gjerne med et familiemedlem eller en venn. – Vi i NSB-klubben vil som alltid gjøre vårt beste for å oppfylle forventningene. Det blir servering av kaffe/te og bagetter på toget. Jernbanemusikken fra Oslo og Bergen vil sørge for topp underholdning både på toget og i lavvoen. Du finner all informasjon her: ,http://www.nsb-klubben.info/ Vi har et begrenset antall plasser så det gjelder å være tidlig ute med påmeldingen. Innbetaling for alle til konto 1440.36.95026, senest 16. januar 2015. For våre skiløpere koster moroa kun kr 850,-. Supporterne betaler kr 750, sier Nessøe. Frist for dem er 15. mars. Hun understreker at det ikke holder å sette inn penger på den oppgitte konto. Påmeldingen må i tillegg sendes på e-post til ik-v-ne@online.no eller i posten til: NSB Klubben v/Inger Valgermo Nessøe, Nordbystien 25, 2066 Jessheim

Påmelding til Skarverenn neste år må skje så snart som mulig, og innen 16. januar.

Program • Avreise med morgentogene fra Bergen kl. 07:57 og Oslo kl. 08:05. • Ved ankomst Haugastøl venter NSB klubben med varebil for å frakte bagasje man ikke trenger under vegs direkte til Ustaoset. Sekkene vil man finne igjen ved vår lavvo. • NSB klubben har egen premieutdeling på bakgrunn av trekning blant de som har gått rennet. Dvs. dette har ikke noe med hvem som kom først i mål. :o) • Om ettermiddagen går toget tilbake til Oslo kl. 18:51 og Bergen kl. 19:57. For nærmere informasjon, send e-post til Inger, ik-v-ne@online.no eller sms/ringe 908 26 822.

Ledige stillinger Kundebehandler i ekspedisjonen

RailCombi AS, Oslo, 28.11.2014

Skifter

RailCombi AS, Oslo, 28.11.2014

Sjåfør Nettbuss Ekspress Nettbuss, Oslo, Oslo, 30.11.2014 Lokførere CargoNet AS, 01.12.2014 Sjåfører til Nettbuss Flybussen Nettbuss, Trondheim, 31.12.2014 Bussjåfører på Søre Sunnmøre Nettbuss, Søre Sunnmøre, 20.11.2014 Materiellstyrer NSB Persontog Trafikk/Drops, Oslo, 24.11.2014 Bussjåfører Nettbuss Trondheim, Stjørdal og Melhus, 01.12.2014

VINGEHJULET / 8 - 2014

27

12.11.2014 12:01:54


B

Returadresse: NSB, 0048 Oslo

Ettersendes ikke ved varigadressendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen.

Min jobb Bodil Jakobsen Lokomotivfører, CargoNet 51 år Samboer, sønn og tre stebarn

Bill. mrk.: Kvinner søkes Bodil Jakobsen er ene og alene 50 prosent av CargoNets kvinnelige lokførere. Nå ønsker hun seg flere kvinnelige kollegaer. Tekst og foto: kenneth kvalvik

Å kjøre godstog har tradisjonelt vært en jobb for gutta. Det synes Bodil Jakobsen ikke noe om. – Jeg vil oppfordre flere jenter til å søke seg jobb hos oss. Mange tror kanskje det er en tung jobb, men dette er en flott arbeidsplass. Jeg har kjørt både persontog og godstog. Skulle jeg valgt igjen i dag, er det ingen tvil om at jeg ville valgt godstog igjen, sier hun. At hun selv endte i et tog er dog bare tilfeldigheter. For det går ikke mange togene på Hamarøy, der hun kommer fra. Og det var VVS-ingeniør hun utdannet seg som. Arbeidsmarkedet på starten av 1980-tallet var dog svært trått. Spesielt for en jente i et mannsdominert yrke. Hun siterer fortsatt ordrett fra et av mange jobbintervjuer: «Når skal du stifte familie, da, lille venn?» Det ble mange småjobber, før hun en dag så en annonse i avisa. NSB søkte lokføreraspiranter. – Jeg hadde så vidt reist med tog, og hadde aldri tenkt på lokfører som et aktuelt yrke for meg. Men jeg så jo at jeg hadde de rette kvalifikasjonene. 5. januar 1987 var Bodil NSB-ansatt, sammen med ni andre. En av de andre aspirantene har gått bort i mellomtiden.

28

Vhj-8-3.indd 28

– Nå er vi ni igjen, og ingen har sluttet frivillig i yrket, fastslår hun. I starten kjørte hun både persontog og gods. Da NSB skilte ut godsvirksomheten ønsket hun egentlig å kjøre persontog, men ble innplassert i gods. Det er hun i dag veldig glad for. – Jeg har flere ganger valgt bort muligheten til å flytte over til persontog. Med den sjefen og de kollegaene jeg har i Trondheim ville jeg ikke byttet dette bort mot noe, sier Bodil. I dag kjører hun gods på Nordlandsbanen, Dovrebanen - og også malm for Rana Gruber etter at CargoNet nylig tok over kontrakten der. Når togturen er godt i gang setter hun gjerne på en lydbok eller litt musikk. Med mann, en 12 år gammel sønn og rottweileren Ekko er det greit å ikke reise alt for mye. Fritiden bruker hun gjerne på hytta. – Det er godt å komme litt bort fra de hjemlige syslene og gjøre noe annet enn det man gjør i det daglige, sier hun. Det er fritt og fint å kjøre godstog, mener hun. Og yrket passer godt for kvinner, understreker hun. For av rundt 100 nåværende og kommende kvinnelige lokførere i Norge, er det i dag tre i gods. Alt for lite, selvsagt.

VINGEHJULET / 8 - 2014

12.11.2014 12:02:07

Vingehjulet 8-2014  

NSB og Rom Eiendom eier mye flott kunst rundt om i Norge. Team Verksted satser på vekst. Grundige undersøkelser av ansatte ved Mantenas verk...

Vingehjulet 8-2014  

NSB og Rom Eiendom eier mye flott kunst rundt om i Norge. Team Verksted satser på vekst. Grundige undersøkelser av ansatte ved Mantenas verk...

Advertisement