Page 1

Vingehjulet I N T E R N B L A D

F O R

N S B - K O N S E R N E T

- N R 8 - 2 0 1 0

FOTO: LASSE STORHEIL

Forberedt på vinteren Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa fikk demonstrert vinterberedskap i Lodalen. Konsernsjef Einar Enger i NSB presenterte tiltak som er satt i verk for at NSB skal være klar til vinteren. Side 4 og 5

8 - 1 0

FØLG 8-10-4_NY.p65

1

MED

KUNDESPORET

V I N G E H J U L E T

INTRANETT

10.11.2010, 13:30

1


L E D E R

Klar for vinteren Der hadde vi gleden av å vise statsråden planlagte tiltak for å redusere problemene med vinterkulden. Tiltakene er satt i verk med bakgrunn i erfaringene fra sist vinter. Vi vil ikke oppleve en slik vinter på nytt. Da opplevde vi en sterk økning i antallet innstilte togavganger, spesielt i rushtiden på Østlandet. I tillegg ga kundene tilbakemeldinger om at de ikke var fornøyd med mangel på forutsigbarhet og nivået på informasjonen som ble gitt. Punktligheten var nede i 75 prosent, noe som er langt under NSBs mål om at 90 prosent av togene skal være i rute. Med disse erfaringene i friskt minne, er det nå satt i verk en rekke tiltak som gjør at kundene våre, spesielt i Østlandsområdet, skal få et mer forutsigbart togtilbud i vinter.

I slutten av oktober inviterte JBV og NSB statsråd Magnhild Meltveit

Vi vet at store snøfall, is og sterk kulde kan medføre problemer for togene våre og dermed gjøre at kundene ikke får det de har betalt for. Særlig utsatt for sterk kulde og snø er togene som er produsert på 70, 80 og 90-tallet. Kapasiteten for feilretting og vedlikehold er økt, det er nye tineanlegg ved alle verkstedene og lageret for kritiske deler er bygd opp.

Kleppa til Lodalen. Vi har også økt antallet lokomotivførere som er i beredskap for å kjøre togene raskere til og fra verkstedene. For at vi skal kunne gi et mer forutsigbart tilbud, har vi tilpasset ruteplanen før vinteren. Tre avganger innstilles permanent, og noen tog vil ha mindre plass enn tidligere. Vi vil også trappe ned tilbudet gradvis hvis spesielle vinterforhold oppstår. Vi har gjort det vi kan for å forberede oss. Disse tiltakene vil gjøre det mulig å informere kundene i forkant av avvik som oppstår på grunn av vinteren. Kunder på NSBs viktigste strekninger tilbys sms-varsling ved innstilte tog og infrastrukturproblemer, samt e-postvarsel ved planlagte endringer i trafikken. Kundene har også muligheter til selv å sjekke om toget er i rute fra mobilportalen m.nsb.no. NSB og JBV går sammen om å forberede vinteren innenfor de rammene vi har. Dette presiserte vi overfor statsråden og fremmøtte media. Vi kan ikke love en problemfri vinter, men vi kan forsikre at vi har gjort det som står i vår makt for å være best mulig forberedt.

Hilsen Einar Enger, konsernsjef

VINGEHJULET – INTERNBLAD FOR NSB-KONSERNET

Prinsensgate 7-9, 0048 Oslo Utgitt av NSB ved konsernsjef Einar Enger DISTRIBUSJON OG ADRESSENDRING: NSB AS – postekspedisjon, 23620110, postekspedisjon@nsb.no

22

8-10-4_NY.p65

V I N G E H J U L E T

2

REDAKTØR:

Lasse Storheil, intern kommunikasjonssjef, NSB-konsernet, 91653071, lasses@nsb.no

88- -1100

10.11.2010, 13:30


Innhold 4

Klar for vinteren

6

Må bedre økonomien

6

Miljøskolen klar

8

Digital nyvinning

9

Hva skjer med ny rutemodell?

12

Nytt kompetansesenter

12

Nettbuss stadig bedre

Steffen Markussen i Rom og Karens Sannes ved NSB skolen 14

69 er 40 år i år

presenterer et bygg som både tilfredsstille kravene til undervisning og har et godt energiregnskap.

16

Stadig flere ombygde tog på sporet

20

Fosen skremte bjørnen

22

Miljøtoget til Gjøvik

25

Nyombygd i Bodø

Det digitale NSB

16 Digitalavdelingen i salg har mye spennende på programmet. Fra venstre Kristin Jansson, Jan Åge Eriksen, Pia Godager og Janne Johansen flokker seg rundt Mari Flaten.

MEDARBEIDERE:

Åge-Christoffer Lundeby, informasjonssjef NSB-persontog, 91653449, lundeby@nsb.no Mai-Bente Paulsen, informasjonsrådgiver, NSB persontog, 47285656 mai-bentep@nsb.no,

LAYOUT: Arne Eidal, Axentum kommunikajson TRYKK: Zoom Grafisk

Ettertrykk tillatt kun etter avtale med redaksjonen

8 - 1 0 V I N G E H J U L E T 8 - 1 0 V I N G E H J U L E T

8-10-4_NY.p65

3

10.11.2010, 13:31

3 3


N Y H E T E R

JBV og NSB er klare for vinteren Både Jernbaneverket og NSB gjennomfører nå en rekke tiltak for å gjøre kommende vinter mer levelig for togpassasjerene enn i fjor. Jernbaneverket øker vinterberedskapen til et annet nivå, og den samlede prislappen for dette er 70 millioner kroner. I hele det sentrale Østlandsområdet skal det brukes 28 millioner kroner mer enn i fjor til beredskap og ryddekapasitet. Jernbaneverket har kjøpt inn snøryddingsmaskiner og øvrig utstyr for 31 millioner kroner som omfatter lastetraktorer, snøvogner, koster, freser og ploger. Det etableres en ordning med såkalte klumpvakter som skal være i beredskap i kulde og snøperioder og på kort varsel kunne rykke ut og fjerne isklumper som hindrer sporvekseler i å virke. Det blir også sporvekselvarme på kritiske sporvekseler i det sentrale østlandsområdet, samt skjerming som forhindrer tørr snø å blåse inn i vekselen. JBV har inngått avtaler med 99 leverandører av snøryddingstjenester.

ren påsettskapasitet. Hvis det blir problemer med materiell, kan et togsett konsekvent gå med mindre kapasitet gjennom hele driftsdøgnet eller over flere døgn. Om det skulle bli en lang, kald og snørik vinter, vil produksjonen dermed bli trappet ned trinnvis og kontrollert. Med en vinterplan for en styrt og gradvis nedtrapping av produksjonen, får kundene et mer forutsigbart tilbud. KUTTER I N NSATSTOG

Det er i Oslo-området NSB vil redusere antall tog i trafikk til enhver tid. To innsatstog fra Kolbotn og ett fra Lillestrøm tas ut av ruteplanen og noen av togene vil ha plass til færre passasjerer på grunn av at det kjøres annet togmateriell enn før. Ved alle avvik i rutetabellen tilbyr NSB et busstilbud til passasjerene sine. NSBs kundeveiledere og sjåfører får også nye og bedre hjelpemidler for å yte best mulig service til selskapets kunder. Videre har NSB og Flytoget inngått en ny avtale om gjensidig samarbeid for å få kundene frem. Når tog blir innstilt informeres kundene spesifikt om hvilke tog de kan benytte.

SKI LLE MATERI ELL

NSB setter inn flere tiltak, blant annet ønsker man å skille lokaltogmateriell og regiontogmateriell. Det vil si at det ikke skal være utveksling av materiell mellom ulike strekninger. Ved problem på en banestrekning, vil det ikke da smitte over på en annen. Et annet tiltak er å skille grunnrutetog fra innsatstog og

TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Tom Ingulstad får forsikringer fra Bjørn Kristiansen i Jernbaneverket om at sporene skal være ryddet til vinteren.

Enger og Enger lover bedre vinter for pendlerne. Her representert ved Willy Franzten fra Østfold.

Testet beredskapen for Kleppa Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa fikk demonstrert vinterberedskap da hun besøkte Lodalen i slutten av oktober. Konsernsjef Einar Enger i NSB og jernbanedirektør Elisabeth Enger i Jernbaneverket presenterte tiltak som er satt i verk for å være klar til vinteren. Et stort pressekorps var også møtt frem. Impregnering/avisingsanlegg ble testet. Statsråden fikk også se hallen med muligheter for rask avising av togene. Med temperatur på 80 grader under togsettet og varmtvann er det mulig å avise et tog på mindre enn to timer per sett. Hjuldreieanlegget ble også vist for media og statsråd med følge. En ny lastetraktor som Jernbaneverket har kjøpt ble også demonstrert.

4

8-10-4_NY.p65

V I N G E H J U L E T

4

—Vi kan ikke love en problemfri vinter, men vi kan forsikre at alt som står i vår makt er gjort for å være best mulig forberedt, sier Enger. Men til tross for forberedende vintertiltak, vil store snøfall og uvanlig sterk kulde medføre ulemper for kundene. —Tog som er produsert før 1995 er spesielt utsatt for skader ved ising. Før de nye togene er levert har ikke NSB reservemateriell som kan kompensere for at tog må på verksted for tining og reparasjon. Buss kan ikke erstatte tog fullt ut. Et lokaltog alene tilsvarer 12 busser, sier Enger.

8 - 1 0

10.11.2010, 13:31


Tiltak i Østlandsområdet ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Oppbemanning i verksteder Mobilt vedlikeholdsteam Bedre tilgang til deler Flere lokførere på verksted får tog raskere til startstedet Tineanlegg på Sundland, i Skien, Lodalen og Filipstad Vurdere ytterligere tiltak for å gjerne snø og is 20 til 50 busser på Østlandet for alternativ transport Mer systematisk bruk av kundeveiledere ved større hendelser «Er toget i rute?»-applikasjon både på mobil og nsb.no. Flere medarbeider jobber med trafikkinformasjon SMS-varsling ved innstilte tog og infrastrukturproblemer E-postvarsel ved planlagte endringer i trafikken Oppdatert instruks for informasjon i toget Bedre kompensasjonsordning for kunder ved forsinkelser Flere skal kundehenvendelser ved NSBs servicesenter Lokaltogsproduksjonen redusert med 4 togsett Korte regiontog redusert med 4 togsett (Vestfold) Strekningene forsterkes med buss i fast pendel

Tiltak som vurderes ■ Kontrollert reduksjon i tidtabell og produksjon ved spesielle vinterforhold. ■ Muliggjøre kontrollert reduksjon i tidtabell og produksjon ved ressursmangel. ■ Ombygging av materiellturneringer samt etablering av beredskapsnivåer. ■ Gå gjennom reservekapasitet for fremtidige ruteplaner ■ Vurdere om de eldste togene kal brukes noe mindre ■ Gjøre en ny vurdering av materiellet som brukes til lokaltrafikk

Enger og Enger er trygg på at vinterberedskapen er bedre enn noen gang. 8 - 1 0

8-10-4_NY.p65

5

10.11.2010, 13:31

V I N G E H J U L E T

5


N Y H E T E R

Må forbedre økonomien

Kompetansesenter i ny Lokførerne vet hva energisparing betyr. Når toget bremser produseres det strøm. Når de er på

NSB persontogs økonomi er ikke god.

videreutdanning på Sundland kommer de til et bygg

Underskuddet hittil i år er på 200 millioner

der heisene produserer strøm.

kroner. Tiltak iverksettes for å rette på dette. I Kundesporets siste program, som du finner på intranett, snakket persontogsjef Tom Ingulstad om NSBs økonomi. I Toms videoblogg som du også finner i Kundesporet, kan du stadig høre litt mer om organisasjonsutvikling. I økonomiprogrammet ble det stilt en del spørsmål fra mange av medarbeiderne i NSB. Ett av disse var: — Hvor mye bruker NSB persontog på konsulenter. Ingulstad svarer: — Vi bruker ca 80 millioner kroner totalt på konsulenttjenester. I tillegg kommer ca 120 millioner kroner på såkalte fremmede tjenester. Dette utgjør om lag fem prosent av vårt totale budsjett på fire milliarder kroner. Beløpet er ikke bare konsulentbruk, men også andre typer tjenester som ikke er varer. Disse kostnadene kan vi styre selv, og de vil vi nå se nærmere på, sier Ingulstad. Det ble også spurt hvor stort personalbudsjettet er: — Det er 1,8 milliarder kroner. — Hvordan står det til med økonomien i persontog? — Det er vanskelig å svare på dette, men med et driftsunderskudd på mer enn 200 millioner kroner har vi en utfordring. Vi er i gang med budsjettarbeidet for neste år. Vi må jobbe hardt med alle kostnader og bruke de ressursene vi har på kundene for å sikre inntekter. Derfor kan det være prosjekter som vi blir nødt til å utsette. Interne kostnader øker, og det er min jobb å få satt en stopper for det. Dette er ubehagelig, men vi må takle slike forhold, påpeker Ingulstad. Kom gjerne med dine meninger i Kundesporet.

I slutten av november er alle på plass og 8. desember blir det fint besøk fra Samferdselsdepartementet når bygget blir offisielt åpnet. Norges første næringsbygg i A-klassen ble vist for pressen i oktober. Rom Eiendom eier tomt og bygg, mens det er OKK Entreprenør som har stått for byggingen. Det 7 300 kvadratmeter store bygget til 140 millioner kroner er et foregangsbygg innen norsk næringsbygg med strenge krav til energi- og miljøkvaliteter. — Vi er stolte av å være først ute i Norge når det gjelder næringsbygg i A-klassen. Resultatet har blitt et sunt og velfungerende bygg med enkle og robuste løsninger der energibehovet er et minimum, sier sjefen i Rom Eiendom, Pål Berger. SAMARBEIDER TETT

Under åpningen fremhevet sjefarkitekt Øystein Bull-Hansen i Drammen kommune det gode samarbeidet med Rom og at dette ville fortsette i lang tid fremover flere steder i Drammen. Pål Beger sa at Rom har 500 dekar i Drammen, derav 300 på Sundland som skal utvikles. — Det vil skje mye både på Sundland og på de andre stedene Rom har eiendommer i Drammen de nærmeste årene, sa Berger. STRENGE KRAV

Det har helt fra starten vært stilt strenge krav til miljø- og energiriktig bygging, og det nye bygget innfrir myndighetenes strengeste krav til energimerking. Bygget har et reelt energiforbruk på under 70 kWh per kvadratmeter per år. Det betyr reduserte energikostnader på 1,25 millioner kroner i året. Merutgiftene ved byggingen på 1000 kroner per kvadratmeter spares dermed inn på seks år. — Uten denne viljen til å satse på miljø hadde dette

EN DRING AV ORGAN ISASJONEN

Etter sommerferien i år har det vært jobbet med å utvikle organisasjonen i Persontog. — Dagens organisasjon i Persontog har vært uendret siden 2004. Våre utfordringer endrer seg, og vi må tilpasse organisasjonen etter en ny hverdag. Formålet med den jobben som nå er i gang er å gå gjennom ansvar og oppgaver og se hvordan dette samordnes for å sikre at vi jobber mest mulig effektivt sammen, sier Ingulstad. Ledergruppen ser på nye løsninger, og det vil bli orientert om hvordan hovedstrukturen i Persontog skal være om noen uker. Vi har kontakt med de ansattes organisasjoner og vi vil arbeide fremover i åpenhet for å finne den best mulige løsningen for fremtidig organisering, sier Ingulstad.

6

8-10-4_NY.p65

V I N G E H J U L E T

6

Automatisk solvaskjermingssystemer. Sundland verksted i bakgrunnen.

8 - 1 0

10.11.2010, 13:31


N Y H E T E R

r i nytt miljøbygg på Sundland

Steffen Markussen i Rom og Karens Sannes ved NSB skolen har jobbet hardt med å få til et bygg som både skulle tilfredsstille kravene til undervisning og samtidig være et miljøbygg som ble lagt merke til. Nå inviterer de til navnekonkurranse på det nye torget foran bygget.

bygget aldri sett dagens lys. Vi er derfor svært glade for at det er de miljøbærende tankene som har fått prege denne prosessen, sier Berger. Kompetansesenteret har en avansert utstyrspark med simulatorer og deskstasjoner. Varmen dette utstyret avgir er tilstrekkelig for oppvarming av lokalene det meste av året, og gjør at det knapt brukes energi til oppvarming alene. Bygget har automatisert styring av lys, luft og varme og det vil ikke brukes energi på å lyse opp lokaler som ikke er i bruk. Som et synlig bevis på byggets lave energiforbruk er det montert en energimåler som til enhver tid viser det reelle energiforbruket. Måleren er plassert godt synlig i resepsjonsområdet, og blir en daglig påminnelse om energieffektiv adferd. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Miljøbygget på Sundland ■ Belysning og utstyr er lavenergiutstyr ■ For å kjøle bygget, er det kraftige betongkonstruksjoner som svaler lokalene om dagen ved hjelp av nattekulden som er lagret i veggene ■ Det er installert varmepumpe med høy virkningsgrad som kjøler bygget ytterligere ■ Avansert solavskjermingssystem blender for solen samtidig som nødvendig dagslys slippes inn. ■ Godt inneklima, også om sommeren ■ Ekstra isolasjon, 35 cm i vegg og 45 cm i tak ■ Gjennomtenkt bruk av materialer og vinduer ■ Automatisert styring av luft, lys og varme og utstrakt varmegjenvinning 8 - 1 0

8-10-4_NY.p65

7

10.11.2010, 13:31

V I N G E H J U L E T

7


N Y H E T E R

Gjør port(al)en vid Neste år kan du bestille billetter med telefonen og bruke telefonene som billett. Mye skjer idet digitale NSB. Det er med fullt overlegg vi i overskriften siterer litt fra en kjent norsk salme når vi skal forklare hva som foregår i den digitale delen av salgsavdelingen. Her er det portalsjefen som leder virksomheten. NSB forbereder overgang til mobilsalg av billetter. Etter at www.nsb.no er blitt en kjent og kjær salgskanal med 2 millioner kroner i solgte billetter per uke, er det mobiltelefonene som vil komme inn som ny aktør i løpet av neste år i tillegg til at nsb.no kommer i ny drakt allerede 1.kvartal. LETTVINT

Hittil i år er det omsatt for 60 millioner kroner på nsb.no, og dette bare øker måned for måned. Periodebilletter spesielt gjør et byks hver måned, og kundene finner ut at det er enkelt og greit å fornye disse via web. Målsettingen er at 80-90 prosent av billettsalget skal være selvbetjent i 2013. I 2008 ble det bestemt å satse på digitale kanaler, og at flere portaler skulle lanseres for å kunne favne så vidt som mulig. Hensikten var å lage så enkle løsninger at publikum ville velge å betjene seg selv. PÅ MOBILEN

—Nå går vi et skritt videre og lanserer mobile løsninger, sier portalsjefen Kristin Jansson. Vi har ambisjoner om at du i slutten av 2011 skal kunne betjene deg selv via mobiltelefonen. Du skal ikke bare kunne bestille og kjøpe billetter på telefonen, du skal også kunne bruke den som billett. Det betyr at MT’en oppgraderes til å kunne lese billetter på mobiltelefonen.

Alt er digitalt. Fra venstre Kristin Jansson, Jan Åge Eriksen, Pia Godager og Janne Johansen flokker seg rundt Mari Flaten i digitalavdelingen i salg.

—Vi ser for oss at noen kunder vil foretrekke webløsning. For kortere reiser du ikke trenger å planlegge vil mange bruke mobilen, sier Jansson. Det skjer mye neste år. Nsb.no skal fornyes og gjøres enklere tydeligere og mer kundevennlig og inneholde større servicegrad enn nå. —I tillegg er det stor aktivitet på sosiale medier gjennom Facebook og Twitter. Disse kanalene blir viktige inngangsporter til nsb.no. Når du er på disse kanalene henvises du videre til nsb.no. og er dermed er du inne i vår store og vide portal, sier Jansson.

Opplæringsmodellen på plass Det første håndfaste beviset på at NSBs nye tog er på vei til norsk jord er nå på plass. Opplæringsmodellen har nå tatt bolig på Sundland. Klokken 11.00 onsdag 3. november var opplæringsmodellen av Type 74/75 på plass inne i det nye bygget på Sundland i Drammen. Etter noen timers hektisk jobbing var den 25 meter lange og 23 tonn tunge modellen på plass i sitt nye hjem. Det er NSB Berging som stod for arbeidet med å få på plass det nye opplæringsverktøyet i full størrelse. Så vidt NSB kjenner til er dette den eneste opplæringsmodellen av sitt slag i verden. Modellen har både utvendig og innvendig dør, toaletter og er fullt innredet. Nye-togprosjektet er overbevist om at dette er et nyttig verktøy i opplæring både av konduktør og vedlikeholdspersonale. Lokomotivførerne får opplæring på den nye simulatoren som om kort tid er på plass i naborommet i nybygget på Sundland. — Det er nesten så jeg får litt julegavefølelse, sa prosjektleder Kjell Arthur Abrahamsen da pressenningen ble fjernet. Han regner med at den største gaven nå er pakket ut for i år. 8

8-10-4_NY.p65

V I N G E H J U L E T

8

NSB Kompetansesenter på Sundland åpner sine dører for undervisning i uke 50 i det nye bygget TEKST OG FOTO: ÅGE- CHRISTOFFER LU NDEBY

8 - 1 0

10.11.2010, 13:32


KVALITET N S B forb ere dt til 20 12 forbere eredt 201 I desember 2008 hadde NSB forslag klart til ny rutemodell fra 2012 Samtidig meldte NSB i brev til JBV behov for oppgradering av infrastruktur for å kunne gjennomføre ny rutemodell Samferdselsdepartementet bekreftet i september 2009 sin intensjon om et forbedret togtilbud og ba samtidig NSB fortsette planleggingsarbeidet for ny ruteplan 2012

Høvik er fortsatt nøkkelen for å få ny grunnrutemodell til å gå opp.

F LE RE T O G ET TE R D E S E M B E R 20 12 LER TO ETTE TER DE 201 Vi vil se nye tog og tilby økt setekapasitet i Østlandsområdet etter desember 2012, selv om planene for ny rutemodell er skutt ut i tid. Ny rutemodell for Østlandet kommer ikke fra desember 2012. Dette ble klart da statsbudsjettet ble lagt frem i oktober. Nå jobbes det under høytrykk for å finne løsninger som gjør at nye tog kan tas i bruk uavhengig av den opprinnelige rutemodellen. — Hvilke nye datoer er nå aktuelt for en total ny rutemodell som opprinnelig planlagt? — Det vet vi ikke ennå. Det er JBV som må fortelle oss når nødvendige infrastrukturtiltak kan være ferdigstilt, sier plandirektør Johan Selmer i NSB. JBV forbereder å øke kapasiteten gjennom Oslotunnelen med fire tog i timen fra 20 til 24. Signaltekniske tiltak er nødvendig samtidig som det skal gjøres endringer på Skøyen. Togene må snues på Høvik i stedet for Skøyen før det er plasss til 24 tog i timen på strekningen Lysaker-Oslo S. PASSER BRA

—Dette liker vi, men når spor og anlegg på Drammenbanen mellom Lysaker og Sandvika skal fornyes, og bygging av vendespor på Høvik gjennomføres, blir banen stengt. Vi ber derfor om er at det etableres muligheter for å snu togene på Stabekk i den perioden dette arbeidet pågår, slik at kapasiteten i Oslotunnelen kan økes tidligere selv om Høvik ikke blir bygd ferdig som opprinnelig planlagt. Vi synes dette er viktig og har spilt inn løsningen til JBV, påpeker Selmer.

FINNE MULIGHETER

—Vi ser for oss flere muligheter og sitter tett sammen med Jernbaneverket for å finne løsninger som kan komme kundene til gode allerede fra den oppsatte plan i desember 2012. Men planene blir selvsagt ikke så omfattende fordi Jernbaneverket ikke vil klare å ha alle infrastrukturarbeidene unnagjort innen den tid, sier Selmer. —Konkret ser vi nå på hvilke infrastrukturtiltak som må iverksettes for å få full utnyttelse av nye tog. Vi kan ikke ha nye tog stående ubrukt. De nye togene er lengre enn de gamle og det betyr at plattformer må utvides av sikkerhetshensyn. Samtidig må vi sikre oss tilstrekkelig plass for parkering av togene, sier Selmer. ØVRE ROMERIKE

Det er stort behov for bedring på Øvre Romerike og NSB ønsker to tog i timen til Dal. Da må vi legge EidsvollKongsbergpendelen til Gardermobanen. — Dette mener vi er mulig å få til som en forberedelse til ny rutemodell. Samtidig vet vi at JBV jobber med et nytt krysningsspor på Frogner som vil få stor betydning for godstrafikken, og for den totale kapasiteten på strekningen. Uten dette sporet er det lite trolig med to tog til Dal i timen. Frogner må da komme først, slik vi ser det, sier Selmer. To tog i timen er en justering av ruteplanen, og et plaster på såret for at ny rutemodell ikke kommer fra desember 2012. Vi setter nå alt inn på å få dette til fra desember 2012, understreker Selmer. Fortsatter neste side 8 - 1 0 V I N G E H J U L E T 9 8 - 1 0 V I N G E H J U L E T 9

8-10-4_NY.p65

9

10.11.2010, 13:32


N Y H E T E R

Frogner stasjon blir sentral i planleggingen for foreløpig rutemodell på Østlandet. (Foto. Njål Svingheim).

Fortsatt fra forrige side

Jernbaneverket skal bid

INGEN ENDRING I ØSTFOLD

Mange ble skuffet da statsbudsjettet ble lagt frem

Østfoldbanen vil ha samme rutetilbud i de neste årene fremover mot 2018. Dette skyldes at JBV må gjøre den nye Follobanen ferdig først. —Det er beklagelig at tilbudet ikke blir bedre der på grunn av dette, men vi får ikke økt kapasitet, sier Selmer. LILLEHAMMER-SKIEN

—Vi vet at det blir dobbelspor på flere steder på Dovrebanen langs Mjøsa. Når dette er ferdig kan vi øke trafikken i rushtiden med ekstratog. Det samme gjelder Vestfoldbanen mellom HolmHolmestrand-Nykirke. Her kan vi også øke antallet tog i rushtiden og sette inn et ekspresstilbud, sier Selmer. Disse strekningene er i følge regjeringens prioritering av NTP ferdig i løpet av 2014/2015, sier Selmer. HVERT 10. MINUTT

—En ny rutemodell er først på plass når vi har tog hvert 10. minutt på knutepunktene mellom Asker og Lillestrøm, i tillegg til forbedret frekvens på fullstoppende tog på samme strekning. Da ønsker vi også timestog mellom Årnes og Kongsvinger. Her gjenstår det å se om vi snakker om 2013 eller 2014, sier Selmer.

10 10

8-10-4_NY.p65

V V II N NG G EE H H JJ U U LL EE T T

10

og det ble kjent at ny grunnrutemodell fra desember 2012 var skutt ut i tid. — Men vi skal bidra til at de nye togene skal kunne settes i trafikk, sier kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland i Jernbaneverket (JBV). (på bildet). Sammen med sine kolleger og flere medarbeidere i NSB jobber han intens for å presentere en plan for en gradvis overgang til ny grunnrutemodell. —Vi ser nå at de nye togene vil gå i eksisterende grunnrutemodell lenger enn planlagt, sier han. Plattformlengder blir en av flere utfordringer for JBV, ettersom de nye togene er lengre når de kjører i dobbeltsett. I tillegg til at togene er lengre vil de kreve mer strømforsyning. —Vi har god kontroll på dette, men trenger noen flyttbare omformere på Østlandet for å kunne levere ønsket mengde strøm, sier Horrisland. LENGRE OVERGANG

For JBV er det fire områder som er viktig for å kunne innføre en gradvis overgang til ny grunnrutemodell. Det er hensettingsplasser, stasjonstiltak, kapasitetsøkning i infra-

8 8 -- 1 10 0

10.11.2010, 13:32


KVALITET

al bidra strukturen, samt strømforsyning. Høvik er det største prosjektet i denne sammenheng. På Høvik er det meningen å etablere et vendeanlegg for togene. Nå skal hele stasjonen rustes opp i tillegg til vendeanlegget. PENGER OM ET ÅR?

Statsbudsjett prioriterer fornyelse og vedlikehold av eksisterende infrastruktur. Det skal være fornuftig fremdrift på de store prosjektene i Vestfold, langs Mjøsa og forberedelser for Oslo-Ski. Samferdselsstatsråden har sagt at det i budsjettet for 2012 (altså neste høst) vil være mer klart hvor mye penger som er disponibel for de tiltak Jernbaneverket mener er nødvendig for å gjennomføre den nye grunnrutemodellen. —På Frogner planlegges det et kryssingsspor. Dette er et viktig prosjekt som vi ønsker kan gjennomføres tidlig fordi det har stor betydning for den totale kapasiteten. Prosjektet har også stor betydning for godstrafikken, sier Horrisland. DO B B ELTSPO R

Dobbeltsporet mot Sandvika er ferdig neste høst og innebærer økt kapasitet, men det henger også sammen med økning av kapasiteten fra 20 til 24 tog i timen

gjennom Oslotunnelen og hvilke modeller man velger for snuing av togene fra Skøyen og vestover. Her er Høvik helt sentral og vil være nøkkel for den totale kapasiteten. —Vi jobber godt sammen med NSBs medarbeidere på mange nivå. Prioriteringen vil være gjort før jul. Da må vi ha klart for oss hva vi kan få til av forbedringer før vi endelig legger over til ny grunnrutemodell. Det er ikke satt årstall for når endelig grunnrutemodell skal innføres. Vi ser for oss gradvis endring og da må vi i samarbeid med NSB se hvor materiellet skal gå og om noen tiltak kan settes i gang raskere. Vi må se om noen stasjoner skal tas før andre og om det vil bli endringer i prioritering for hensetting. Vi kartlegger hvilke utfordring vi har ved at vi får en periode med nye tog uten ny grunnrutemodell. Dette arbeidet pågår intenst. Vi må også sikre at vi kommer i gang på de stasjoner der det må gjennomføres plattformforlenging og oppgradering, sier Horrisland. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

8 8 -- 1 10 0

8-10-4_NY.p65

11

10.11.2010, 13:32

V V II N NG G EE H H JJ U U LL EE T T

11 11


N Y H E T E R

Nettbuss i p

Nettbuss får i 2010 et bedre resultat enn på mange år. Så langt ligger selskapet godt fo

Det er tekniske beregninger ved AFP-ordningen som plusser på regnskapet i år med 80 millioner kroner. Resultatet er langt bedre enn fjoråret, og både i Norge og i Sverige går Nettbuss godt. I Norge er det gode tall nesten overalt. Unntaket er Møre der en dårlig avtale gir inntektssvikt. I Danmark sliter derimot Nettbuss fortsatt med å oppnå resultater. Det er mange årsaker til at Nettbuss leverer gode resultater. — Finanskrisen og høye dieselpriser gjorde at vi måtte skjerpe oss. Først og fremst er vi blitt bedre i forhandlinger, men vi har også vært nødt til å være kritisk til all pengebruk. Dieselprisen var høy, men nå slår lavere pris positivt ut økonomisk. Inntektsutviklingen for Nettbuss har vært god både for lokaltrafikken og for ekspressbussene de siste par årene, sier administrerende direktør Arne Veggeland. SVERIGE I STØTET

I Sverige går det bedre enn på lenge, og ekspressbussene begynner også å gi resultater. —Ekspressbussen går i pluss for første gang siden vi overtok. Ekspressbussene i Sverige har tøff konkurranse, først og fremst fra Swebus Express og fra bilen og litt fra toget. Disse bussene går i hovedsak i rute Oslo-GöteborgKøbenhavn og Göteborg-Stockholm. Vi har tilpasset oss i Sverige og funnet vår nisje. Vi kjører en blanding av høyklassebusser og et billigere tilbud, sier Veggeland. I Sverige har Nettbuss overtatt selskapet Stadsbussarna i Østersund, som de før eide 50 prosent av. Dette selskapet har også sikret seg kontrakten for kjøring i Gävle (70 busser i 8+2 år). Samme selskapet legger nå også inn anbud i Eskilstuna. Samtidig byr også Orusttrafiken på bytrafikken i Jönköping, der Arriva må si opp kontrakten etter tre år.

— Politikerne har satt som mål at kollektivtrafikken skal dobles frem mot 2025. Trengselsskatten vil bre seg fra Stockholm til andre byer og nå står Göteborg for tur. Buss, tog, trikk og sporvogn skal bygges ut i denne perioden, sier Veggeland. DÅRLIGERE I DANMARK

I Danmark er ikke resultatene like bra, og det satses ikke så mye kollektivt som i øvrige Norden. Nedgangstidene har påvirket økonomien sterkt og dermed nedskjæringer i offentlige midler. Dette rammer også Nettbuss. — Kontraktene presses, og det nye anbudet i Skibby er redusert med 30 prosent. I København er kontraktsomfanget økt, men tilskuddene står i ro. Dermed blir økonomien mer presset. Kontrakten i København går frem til 2014, sier Veggeland. I København med omegn har anbudsgiver Movia ute et anbud på 500 busser fordelt på 21 anbudspakker. — Nettbuss er med og byr på deler av dette. Vi har et stort anlegg i København der det er plass til flere busser enn de vel 40 som er tilknyttet i dag, sier Veggeland. MYE SKJER I NORGE

Det er mange spennende bevegelser i markedet i Norge, og nesten halvparten av vår virksomhet i Trondheim/SørTrøndelag kommer ut på anbud. —Nettbuss vant en kontrakt i Trondheim by som startet i sommer. Nå skal resten av Trondheim ut på anbud pluss Klæbu, Melhus og Malvik. Totalt dreier det som om en omsetning på 300 millioner kroner og for oss er det viktig å vinne det meste av disse kontraktene, sier Veggeland. Nettbuss kjører også flybussen til Værnes. Dårlig økonomi gjorde at fylket la på prisene i Møre og Romsdal. Dette førte til betydelig færre reisende og lavere inntekt, sier Veggeland.

OMORGANISERING

TRAFIKKVEKST

I Sverige vil det bli foretatt en omorganisering av virksomheten der et nytt selskap, Nettbuss Sverige, skal eie de øvrige selskapene. Dermed blir Stadsbussarna et søsterselskap til Orusttrafiken. Omsetningen i Sverige er rundt en milliard svenske kroner.

I Trondheim er det en økning i antallet kunder på over fem prosent i første halvår i år. I Drammen har trafikkveksten vært nærmere tre prosent. Antallet reisende med TIMEkspressen varierer, men togstansen i sommer gjør at rutene fra Vestfold fikk en fin utvikling. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

KO LLE KTIVSATSI NG

I Sverige legges det store midler inn i kollektivtrafikken.

Mye på anbud

…visste du at

Notodden med omland Interntrafikken på Oslo Lufthavn To store anbud kommer i Oslo syd og omfatter Kolbotn Oppegård og Holmlia Bergen sentrum og Bergen nord Tromsø med omland Ålesund med omland

Nettbuss i Norden er 7 000 medarbeidere Nettbuss snart har fem milliarder kroner i omsetning Nettbuss endrer logo og farger 1. januar Ekspress- og turbusser blir lilla, rutebusser blir blå Samtidig vil alle sjåfører få nye mørkeblå uniformer Dette skjer i Norge, Sverige og Danmark

12 12

8-10-4_NY.p65

V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT V

12

88 -- 11 00

10.11.2010, 13:32


BUSS

s i pluss i år

skapet godt foran budsjett, og vil få et driftsresultat på godt over 200 millioner kroner.

I Drammen møter du ofte Nettbuss i bybildet. Stadig flere bruker bussen.

Nettbuss flyr høyt NSBs datterselskap Nettbuss skal kjøre skiflyvere og presse under VM i skiflying i Vikersund i 2011. Nettbuss Drammen har signert avtale med arrangørene av prøve-VM i skiflyving 2011 og av VM i skiflyving 2012 og skal dermed kjøre både løpere, presse og andre til og fra Vikersundbakken som offisiell transportør.

— Avtalen er viktig for oss som lokal aktør. Dette er to store arrangementer som kommer til å kreve mye av oss, sier markedssjef Line Vettestad. I tillegg til at alle våre egne avdelinger blir involvert har vi også invitert Nettbuss Travel og konsernet til samarbeid for å få mest mulig igjen for avtalen.

88 -- 11 00

8-10-4_NY.p65

13

10.11.2010, 13:32

V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT V

13 13


K V A L I T E T

Gratulerer med

Type 69 har vært en slitesterk arbeidshest. Ingen aner hvilken belastning disse togene har vært utsatt for i all slags vær. Med opp til 4,6 millioner kilometer kan en bare tenke seg hvor mange ganger dørene har gått opp og igjen. Alle som jobber med disse togene har grunn til å være ekstra fornøyd med resultatet. Det er ikke mange som har en veteranbil med 4,6 millioner kilometer på speedometeret. —Det er ingen tvil om at togene er slitesterke, men at hovedstammen i NSBs lokaltog er opp til 40 år, er ikke noe vi skryter av, sier typeansvarlig Terje Odden. STRØMMEN

Togene er bygget på Strømmens verksted som i dag er Bombardier. Selskapet har skiftet navn og eiere flere

14

8-10-4_NY.p65

ganger. En tid var det ABB, senere het selskapet ADTrans, og nå altså oppkjøpt av verdens største togbygger. Type 69 har kommet i flere serier og mange av dem er ombygd. Det siste settet, 6988 kom høsten 1993, og dermed var 88 sett produsert. Først kom 15 tog som fikk betegnelsen 69 A og de har tognumrene 6901 – 6915. Det var tovognsett med to døråpninger på hver side av vogna, i alt åtte dører. SETEPLASS

B-serien som består av 6916-6935 har seks inngangspartier på hvert tovognssett. — Døråpningene tok nemlig mye seteplass, men vi ser i dag at det tar lang tid å få folk ut og inn av vognene med bare en dør, sier Odden. Det er C serien 6936 – 6949 som nå pusses opp. I

14 V I N G E H J U L E T 8 - 1 0 V I N G E H J U L E T 8 - 1 0

14

10.11.2010, 13:34


ed 40-årsdagen

alt 14 sett, inkludert 6941 som er en prototyp som MiTrans leverte skal framstå som nye. 11 er alt i trafikk, kun ett togsett som går i gammel design mens to er hos Bombardier på Strømmen. C-serien kom også som tovognsett, men i begynnelsen av 90 tallet ble det satt inn en ekstra vogn. GJØVIKBANEN

D serien er 6952 – 6988 og ble bygget som trevognssett. Av disse er ni sett bygd om til G sett og levert til Gjøvikbanen AS. I tillegg er ett sett til overdratt til Gjøvikbanen AS uten at det er ombygd, men dette går mest som lokaltog da det ikke har komfortavdeling som G serien har. E serien er to ombygde D sett og har tognumrene

6950 og 6951 og kalles internt for Knoll og Tott. Av i alt 88 sett har NSB AS 67 sett i drift og Gjøvikbanen AS har 10. De øvrige 11 er ødelagt på grunn av uhell, brann eller skrotet. REVOLUSJON

— Det var en revolusjon da de kom. Utrolig raske, god arbeidsplass og lettbetjent. Særlig D serien oppfattes av lokomotivførerne som gode og lettkjørte, sier Odden. Historien er interessant og forteller at togsettene er slitesterke, men 40 år gamle tog uten klimaanlegg, universell utforming og åpent toalett i 2010 er ikke det vi er mest stolte av. TEKST: PREBEN COLSTRUP FOTO: LASSE STORHEI L

8 - 1 0

V I N G E H J U L E T

8 - 1 0

8-10-4_NY.p65

15

10.11.2010, 13:34

15

V I N G E H J U L E T

15


N Y H E T E R

Stadig flere nyoppussede tog er på vei tilbake til trafikk etter omfattende arbeider i Sve

Ombygde tog tilbake i tjeneste Type 5

Den første av syv togstammer er levert. Neste kommer til Norge i januar. Resten kommer fortløpende til den siste togstammen er levert i januar 2012

Type 7

Det er levert seks av åtte hele togstammer av type 7. Halvparten av nummer syv er levert. Alle åtte togstammene forventes levert i løpet av april 2011

Type 69 C

Det siste av 13 type 69 C blir levert i løpet av februar 2011

— Disse prosjektene har tatt mye lengre tid enn planlagt, men når vi ser resultatet er vi glad for å kunne presentere et bedre produkt for våre kunder, og samtidig en bedre og langt hyggeligere arbeidsplass for våre medarbeidere, sier persontogsjef Tom Ingulstad. Det er en kjent sak at leverandører og bestillere av tog i Europa ofte strever med å kunne levere til avtalt tid. — Type 72 er et slikt eksempel. Toget er i daglig drift, men vi har ennå ikke overtatt togsettene i den stand de skal være i henhold til kontrakten. Om ett til to år håper vi at dette skal skje. Togene ble bestilt i 1997. Vi har også slitt med leveransene for type 93 og type 73, og vet at det er komplisert å bestille, bygge og levere tog. — Derfor er vi glad for at kontrakten med Stadler på type 74 og type 75 baserer seg i hovedsak på demonstrert pålitelighet og leveringsevne, sier Ingulstad. HONNØR TIL ALLE

— Det er mange mennesker med høy kompetanse som utviser stor tålmodighet og jobber godt med de tre store ombyggingsprosjektene. Jeg tenker på type 5, 7 og 69C. Det har vært tungt i perioder, og det er en imponerende jobb som legges ned for å få togene tilbake i trafikk. Men vi håper jo alle at planene nå holder og at togene kommer som forutsatt. De nyombygde togene betyr mye for kundeopplevelsen. Togene skal ha høy standard, og de skal kunne gå i all slags vær. Dette skaper også trivsel for dem som jobber i toget, sier Ingulstad. 16

8-10-4_NY.p65

V I N G E H J U L E T

16

Type 69 C. Gammel sliter moden for flere nye år på sporet.

8 - 1 0

10.11.2010, 13:34


eider i Sverige, Ungarn og på Strømmen.

Flere og flere tog i trafikk Stadig kan du se hele togstammer og nye vogner av type 7 eller nye 69 C sett ute i trafikk. Det første settet av type 5 er under testing og avventer godkjenning fra Statens Jernbanetilsyn. TYPE 5

Den første togstammen av type 5- vogner er i Norge og testes før det godkjennes av Statens Jernbanetilsyn. Denne togstammen (åtte vogner) skal i første omgang avlaste trafikken på Vestfoldbanen og bli satt inn i som ekstratog morgen og kveld. Senere neste år skal dette til Nordlandsbanen. Det er Bombardiers avdeling i Ungarn som bygger om type 5. Type 5 blir bygget opp helt fra grunnen av, og det er bare vognkassen som er beholdt. Togstamme to kommer på nyåret, mens stamme tre kommer i mars. De neste tre togstammene kommer ut over i 2011, mens siste stamme leveres i januar 2012. Hensikten med prøvekjøringen i Norge er å verifisere vognenes tekniske funksjoner og sikre driftstabilitet. Disse vognene leveres nærmere to år etter opprinnelig plan. Det er meningen at Type 5 og Type 7 skal oppleves som like produkter og at togene skal kunne kjøres om hverandre på de samme strekningene som langdistanse regiontog.

I bistrovognene i type 5 kan bordene løftes slik at det blir enkelt å vaske og rydde.

TYPE 7

Seks hele togstammer av i alt åtte er nå levert og satt i drift. Tre vogner i togstamme nummer syv ble levert midt i oktober. I følge planene skal siste togstamme komme fra Malmö i april neste år. Leveransen er halvannet år etter opprinnelig plan. Det er mange hyggelige tilbakemeldinger fra kundene som reiser med type 7 vognene. Det gjenstår noe arbeid med å skape stabil drift på alle vognene. Problemene knytter seg til varme, ventilasjon og strømforsyning.

Moderne tider i Type 69C

69 C

Det er nå satt i drift 10 av i alt 13 ombygde 69 C i lokaltrafikken i Østlandsområdet. Sett 11 vil etter planen bli levert i slutten av november, togsett 12 i begynnelsen av januar, og togsett 13 i midten av februar. Det gjenstår fortsatt å sikre stabil drift på alle togsettene, og det er blant annet registrert feil på omformerne. I tillegg er HVAC-systemet (varme, ventilasjon og luftkondisjonering) ennå ikke tilfredsstillende, og det er oppdaget mangler ved tilkobling til varmepost. Det første settet ble levert 11 måneder etter planen, men deretter er togsettene levert i avtalt rekkefølge, og leveransen har tatt til sammen to år. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Type 7 er godt mottatt av kundene

Prosjektleder Rune Andreassen og Volker Mollenhauer i Bombardier i en ombygd type 5 hos Bombardier på Strømmen. 8 - 1 0

8-10-4_NY.p65

17

10.11.2010, 13:35

V I N G E H J U L E T

17


PUNKTLIGHET

PUNKTLIGHETEN

UKE 1-44

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 ▲ Dovrebanen ▲ Nordlandsbanen ➥ Raumabanen ➥ Rørosbanen ➥ Bergensbanen ➥ Sørlandsbanen

REGIONTOG NATT ▲ Oslo - Trondheim ▲ Trondheim Bodø ➥ Oslo Bergen ➥ Oslo Stavanger

REGIONTOG ØSTLAND ▼ Oslo Halden ▲ Oslo Skien ▲ Oslo Lillehammer ▲ Gjøvikbanen AS

LOKALTOG ▼ Kongsvingerbanen ➥ Hovedbanen ▲ Drammenbanen ➥ Østfoldbanen ▼ Stavanger ▲ Bergen - Arna ➥ Bergen Voss ▼ Trondheim

KILDE: JBV

➥ Salten

18 18

8-10-4_NY.p65

▲=FRAMGANG

▼=TILBAKEGANG

➥=UENDRET

IKKE GODKJENT

GODKJENT

V I N G E H J U L E T V I N G E H J U L E T

18

Laila Borgen Skaiaa tar gjerne imot miljøtips.

Avvik ved kildesortering Vingehjulet skrev i forrige nummer at Skien og Filipstad er best i landet på kildesortering. Dessverre tror mange at papp/papir også havner sammen med restavfall. —Dette jobbes det kontinuerlig med å forbedre. Vi har systemene på plass, men dessverre hører vi om at det forekommer at man kaster papp/papir i feil container, og at det som kunden har sortert havner i restavfallet. Vi trenger konkrete tilbakemeldinger dersom noen ser at systemet ikke fungerer. Da kan vi jobbe mer målrettet for å bli bedre, sier Laila Borgen Skaiaa i NSBs miljøavdeling. Hun oppfordrer ansatte til å bruke Synergi for å melde fra om feil og avvik. I tillegg kan man melde fra til henne hvis de kjenner til at avvik forekommer slik at hun kan følge opp. Tallene fra Skien og Filipstad er basert på fakturering fra renovasjonsselskapene, og viser hvor mye papp/papir og restavfall som er levert inn. NSB får betalt fra renovasjonsbedriftene når vi leverer inn papp/papir, fordi det brukes som et råstoff til produksjon av nye papirprodukter. Alle må prøve å følge NSBs miljøtiltak, og kildesortere der hvor det er mulig. Slik kan vi bidra til at miljøbelastningen blir minst mulig, sier hun. Send en e-post til: lailab@nsb.no dersom du har synspunkter. TEKST: JEANETTE FAGERLI QUAINO FOTO: LASSE STORHEI L

Fornyer Åndalsnes JBV bygger ny plattform på Åndalsnes. Plattform til spor 1 måtte heves, slik at det blir samme nivå på plattform 1 som plattform 2. Det skal også anlegges en park og hele området rundt stasjonen skal ordnes. «Nye» Åndalsnes stasjon åpnet 8. juni 2009, etter en omfattende ombygging og restaurering. Nå er det altså plattform og utendørsarealet som får seg et solid ansiktsløft. Tove Sylte i NSB på Åndalsnes, gleder seg til at kundene får et hyggelig stasjonsområde rundt Åndalsnes stasjon.

8 - 1 0 8 - 1 0

10.11.2010, 13:35


M E L L O M

Måler nærvær i Drammen

O S S

P

rebens Plogg

Nettbuss Drammen måler heller nærværet enn fraværet og hittil i år er nærværet på hele 91,39 prosent. Det finnes flere teorier Nettbuss Drammen har hatt stor oppmerksomhet på nærvær og trivsel på arbeidsplassen. Det gir positive resultater i flere avdelinger. Blant annet har det vært høy grad av nærvær i hele år på Kongsberg. Tallene så langt i år viser et nærvær på 96,01 prosent. Det er kjempebra og vitner om høy trivselsfaktor, stort eierskap og selvfølgelig god helse. Sjåførene selv sier at de er har det veldig bra. Det er en god tone kolleger imellom, de korrigerer hverandre når det er behov for det og involverer nye sjåfører i det gode miljøet, meldes det fra Drammen. SOLID

Mannens livsfaser Noen deler fasene i to og kaller den første for fase en og den andre for fase to. Jeg skal ikke utdype det noe nærmere her. Men en annen teori går i hovedsak ut på at mannen har tre faser i livet. I den første fasen ser han etter jentene. Mange vil nok kjenne seg igjen i denne fasen, og noen mener at han faktisk ikke kommer særlig lenger. Men den som kommer videre i livet går over i det man kan kalle vedfasen. Da er han opptatt av å sanke ved, hogge ved, bære inn ved og fyre med ved. Vazelina Bilopphøggers har viet en sang til dette temaet. Om vinteren fyrer han med ved for å holde varmen. Om sommeren, når det er varmt, ser han etter ved, sanker ved, kvister trær og hogger ved. Overalt ser han muligheter. Hvorfor han går fra jenteorientering til vedorientering vet jeg ikke. Jeg har bare registrert at det kan være noe i denne teorien. Men i den tredje fase er interessen for ved redusert. Da driver han med slektsgransking. Det er ikke sikkert dette har noe for seg, men jeg vil likevel gjøre oppmerksom på at det ligger mye fin ved langs jernbanesporet. I alle fall der jeg bor. Slik jeg kjenner Jernbaneverket, må det da være noen som er i vedfasen? Jeg må innrømme at jeg hoppet litt i stolen da jeg for kort tid siden fikk en telefon fra en gammel kjenning. Han gikk rett på sak. — Driver du med slektsgransking?

Preben Colstrup har vært informasjonssjef i NSB snart 12 år. Nå jobber han i HR-avdelingen. Det betyr at han vil jobbe mye med mennesker fremover, og informasjon internt vil stå sentralt for han. I denne spalten vil han kommentere aktuelle problemstillinger i hverdagen, som regel knyttet til tog eller jernbane.

GUNDER

I tillegg til Kongsberg har også Vikersund en solid nærværsprosent på 94,59 prosent og Hønefoss med 93,28 prosent. TIMEkspressen linje 1 har en veldig god utvikling og har nå nærværsprosent på 91,72 prosent Når det gjelder verksteder topper Notodden med nærvær på 99,6 prosent. Tilsvarende i Drammen er 95,97 prosent. Selvfølgelig er det et poeng at det er færre ansatte på verkstedene, men det kan også slå veldig negativt ut på prosenten når èn person blir syk. Tekst: Siv Storm Thoresen

om mannens livsfaser.

8 - 1 0

8-10-4_NY.p65

19

10.11.2010, 13:35

V I N G E H J U L E T

19


M E L L O M

O S S

Når du er lang som en elg, skal man ikke se bort fra at det var årsaken til at bjørnene valgte å tusle stille bort. De går ikke løs på hva som helst.

Når bjørnen trekker s Arne er klar for en sykkeltur, mens yngstedatter Marte forbereder en tur på rulleski. Arne bruker mye tid på å følge opp langrennsinteresserte døtre, og får selv tid til avansert mosjon innimellom.

20 20

8-10-4_NY.p65

VV I I NN GG EE HH JJ UU LL EE TT

20

88 -- 11 00

10.11.2010, 13:35


Arne Fosen 42 år Stedfortredende konsernsjef NSB og direktør for strategi og forretningsutvikling Sivilingeniør fra NTH, Datalinjen 2) Gift me d Nina. Barna er Sigrid (1 med (15) (12) 5) og Marte (1

De skulle bare visst hvor vennligsinnet Haugesunderen er. Riktignok svært fleipete til tider, men det er ikke mye vondt i ham. Men det er faktisk tilfelle. Han har stått ansikt til ansikt med to bjørner, bare tretti meter unna. — Det var en majestetisk opplevelse. Jeg rakk faktisk ikke å bli redd, sier Arne Fosen. Han mener selv at han ikke har evnen til å bli det. Han har i grunnen vanskelig med å se problemer i noe som helst. Vel, vi skal ikke helt se bort i fra at frykten kan komme, men har er mer fokusert på å se muligheter enn farer. LILLESUND BARNESKOLE

Han er en av tre ledere i NSB som kommer fra byen uten jernbane. De har faktisk gått på samme skole, driftsdirektør Øystein Risan, tidligere konserndirektør Rolf Roverud og han. Lillesund barneskole. Men ikke i samme klasse. Han kom til NSB i 2000 rett etter at Arne Wam hadde overtatt roret etter Osmund Ueland. Da hadde han først vært konsulent hos Ernst & Young som første sivilingeniør sammen med bare økonomer. Selskapet ble senere solgt til Cap Gemini og han var innleid fra dem den første tiden som leder av NSB Mellomdistanse. — Det var en spennende tid. Med unntak av lokførerne hadde jeg hadde ansvaret for hele verdikjeden fra vedlikeholder til konduktør.

STYRELEDER

Fosen har flere styreverv. Et av dem er styreledervervet i Fjordtours som blant annet leverer rundreisen Norge i et nøtteskall og han fast medlem av Toms ledergruppe for Persontog. — Fjordtours er et selskap som har hatt god utvikling i et marked som har slitt. JENTESPEIDER

Portrettet

er seg Under oppveksten var han speider til han var 19. Innen da hadde han for lengst blitt jentespeider. Dette ga varige resultater først i Trondheim der han fant en sivilingeniør. Om hun ikke var det da de møttes, ble hun det etter hvert. De møttes i Trondheim, men hun kommer fra en skiglad familie fra Vettakollen i Oslo. Det har igjen ført til at vestlendingen, som nesten aldri hadde ski på beina i oppveksten, har blitt en habil skiløper. INGEN GOLFER

Arne er ikke den mange tror. Han spiller ikke golf og sykler ikke Birken. Han bor i Bærum, men føler seg mye mer alminnelig enn det ryktet mange bæringer har på seg. — For meg er det ikke noe skille ved Akerselva, sier han og legger til at han har et godt naboforhold til både indiere og etiopere i Ringstabekkveien på Jar. INGEN FRITIDSPROBLEMER

KONKURRANSE

Senere ble han leder for Persontog Østlandet mens Arne Vidar Hesjedal hadde Regioner. — Deretter ble det Persontog Forretning hvor jeg hadde resultatansvar, men liten myndighet til å påvirke prosessene, sier Fosen. Så fikk han i 2004 ansvar for Strategi og forretningsutvikling med blant annet konkurranseutsetting av Gjøvikbanen. En konkurranse ingen trodde NSB skulle vinne. Arne har deltatt i konkurranser også i utlandet. Først styrte han kjøpet av deler av Tågkompaniet, senere tok han hele kaka. Det er dessuten han som er ansvarlig for forhandlingene om de togtjenester som NSB selger til Samferdselsdepartementet og for tiden ser han på muligheten av å samle NSB konsernet under samme tak i et felles kontorbygg. TETT PÅ

Han har stor sans for det Tågkompaniet har fått til. Det er et lite selskap som er tett på sine medarbeidere. De eier ikke engang togene selv. — Her det mye vi tar lærdom av i NSB. Jeg vil ikke si at ikke det er mulig å få til samme effektivitet i NSB, men det er litt lettere å gjemme seg bort i et stort selskap.

Han kom nylig tilbake fra en ukes treningsleir i Tyskland. Det er ikke han som trener, men jentene. Han var reiseleder. Hans fritid er svært ofte belagt, for her er det fotball, langrenn og korps det går på. Og Arne er leder ikke bare på jobben. Han vet å investere i barna sine. Han er overbevist om at det ikke er representanter fra NSB som vil besøke ham på gamlehjemmet selv om den viktigste drivkraften ligger i å se at barna har det bra. Familien kjøpte for få år siden en hytte på Ustaoset. Der tilbringer de mye av fritiden. Her får hele familien glede av skiene til langt ut på våren og syklene blir brukt både på Rallarvegen og andre veier. PE U G E OT

Arne er dessuten jaktinteressert. Det er skogsfugl og elg som er målet. Det var også oppdraget den gang da bjørnene dukket opp. Fritid eller ikke. Han følger godt med og er alltid tilgjengelig på e-post med den hotteste utgaven av håndholdt kommunikasjonsmiddel der han alltid finner nye bruksområder. Du finner ham på Facebook. Men så er det også innen IKT tometeren har sin utdannelse. Generelt synes jeg den gamle Peugeotreklamen passer godt på ham: Elegant uten å være påtrengende. TEKST: PREB EN COLSTRUP FOTO: LASSE STORHEI L NG G EE HH JJ UU LL EE TT 88 -- 11 00 VV II N

8-10-4_NY.p65

21

10.11.2010, 13:37

21 21


M E L L O M

O S S

HE LS EHELS LSEHJØRNET Ta deg en høneblund Det er vanlig å tenke på livsstil hvor ernæring og trening blir høyt prioritert. Sammenlignet får søvnens betydning lite oppmerksomhet selv om alt henger nøye sammen. Hormonene er kroppens signalsystem, og når alt fungerer som det skal er de synkronisert som en klokke. Det skal ikke mange uregelmessigheter til før kroppen kommer i ubalanse. Ved søvnmangel vil for eksempel kroppens evne til å forbrenne fett synke og appetitten øke. Høneblund eller powernap er det siste som har kommet inn når det gjelder hvile og avbrekk fra det daglige arbeidet. Forskning sier en liten høneblund på 20 minutter gir fornyet energi, helsemessig gevinst og er til å anbefale også for skiftarbeidere. Det er ikke bare stress og dårlig luft på kontoret som er årsak når du hengir deg til en sløvere tilværelse midt på formiddagen. Er du oppe kl.06 og legger deg i 21-22-tida, vil du føle behov for en høneblund rundt klokka 13-13.30. Legger du deg etter midnatt og er oppe i 08-09-tida, vil behovet for en liten lur komme nærmere i 1414.30-tida. Folk som bor rundt Middelhavet løser problemet ved å holde siesta Ved nittentiden avtar kroppstemperaturen og det søvnfremmende hormonet Melatonin stiger. Kl.24.00 faller kroppstemperaturen ytterligere. Hjernen reagerer på søvnmangel som ved påvirkning av promille. De fleste ulykker skjer mellom kl. 01.00. 03.00 om natten. Blir du lagt inn på sykehus er det vanlig å bli tatt i mot av helsepersonell som fungerer etter den samme usynkroniserte klokka. De fleste feil og tabber som helsearbeidere gjør skjer dessverre på dette tidspunktet. Det er da ideen om en høneblund kommer inn. Den må tilpasses spesielle grupper og passer slettes ikke for alle typer skiftarbeidere. Det er ikke lokføreren som skal legge bena på styrebordet, vippe seg bakover mens toget tøffer på autopilot over Dovrefjell. Sikkerhet er viktig. Det må alltid være nok folk tilstede på skiftet og ikke minst, ledelsen må være interessert å prøve det ut sammen med personalet. Høneblund regnes ikke som unnasluntring, men en metode for å kunne fungere bedre resten av skiftet. Velg et rolig sted. Bruk en treningsmatte hvis det ikke finnes sofa. Den beste søvnen krever at du ligger horisontalt, slår av telefonen og demper lyset. Hold deg varm. Kroppstemperaturen faller under søvn. Bruk et teppe, eller skru opp varmen i rommet. Spis riktig før du legger deg. Unngå kaffe, cola, eller mat med mye sukker rett før du skal ta en lur, da kan det bli vanskelig å falle i søvn. Husk vekkeklokke. Sett på alarmen i det du føler deg avslappet og klar for å sove. Du skal bare duppe i 20 minutter. Blir det mer søvn forsvinner effekten for denne type hvile. Etterpå er det fint med litt tøy og bøy for å komme i gang igjen. Skal du sove etter nattskiftet er det lurt å beskytte seg mot lyseksponering, Bruk briller når du reiser hjem. Mørke glass hvis du går eller er passasjer, og gule hvis du selv er sjåfør. Ta en høneblund istedenfor å vippe på gavlen. Islin

Islin Abrahamsen er bedriftssykepleier i NSB. Hun har jobbet i mange år med kosthold og livsstilsendring. I helsehjørnet gir hun enkle tips som kan komme leserne til gode i hverdagen. Har du spørsmål eller kommentarer: Send e-post til IRAbrahamsen@bhtnsb.no

22

8-10-4_NY.p65

V I N G E H J U L E T

22

Viktig melding fra Assistor Det er nye frister for innsending/ innrapportering av fravær, lønnsog personalbilag for november og desember 2010. Alt kjent fravær og refusjoner av utlegg og reise må nå sendes fortløpende og alle bilag må være mottatt hos Assistor innen fristene nedenfor. 29.11.2010

Bilag som gjelder lønnsendringer og personalendringer, for eksempel endringer i arbeidsforhold, ansettelser, permisjoner, deltidsprosent osv. refusjonskrav (reiser og andre utlegg) som skal utbetales på desember lønn. Dieselkraftkar på Nordlandsbanen. 5.12.2010

All ferie som skal avvikles i 2010. Gjelder både fravær som allerede har vært gjennomført, men som ikke er innrapportert og kjent fravær fram i tid overføring av ferie. Det er viktig å merke seg at bilag som ikke har kommet til Assistor Personal innen fristene dessverre ikke vil komme med på lønnsutbetalingen i desember. Dette skyldes at alle som jobber med lønn og personal i Assistor legger ned en kjempeinnsats i forbindelse med innføringen av det nye HRsystemet. Assistor ber om forståelse for at enkelte kanskje vil kunne oppleve at Assistor ikke vil være i stand til å opprettholde samme servicenivå i tiden fram til månedsskifte februar/mars. Dette beklager de sterkt. Fra desember 2010 har NSBkonsern bestemt at utbetaling av reiseoppgjør og refusjoner av utlegg kun vil skje sammen med utbetaling av lønn den 15. hver måned. Lønnslippen kommer kun på papir og får i tillegg nytt utseende fra og med januar lønn til og med august lønn. ■ SAP er valgt som nytt lønns- og personaldatasystem ■ Nytt lønns- og personaldatasystem tas i bruk i to faser: ■ Personal, lønn, fravær og kompetanse fra 1.1.2011 ■ Selvbetjent løsning for alle ansatte og ledere fra 1.9.2011

8 - 1 0

10.11.2010, 13:37


Tok klasserommet inn i toget

Det var stor jubel da barna i 3.klasse ved Moen skole fikk undervisning på NSBs eget miljøtog fra Jaren til Gjøvik. Nå skal NSB lære barn hvorfor tog er så viktig for miljøet.

Fornøyde elever etter å ha deltatt på NSB Gjøvikbanens Miljøtog. Foto: Oppland Arbeiderblad

Det var 14 forventningsfulle elever som stod oppstilt på perrongen i det miljøtoget med samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa ankom stasjonen. Det er NSB Gjøvikbanen AS som har utviklet Miljøtogkonseptet sammen med Norsk Teknisk Museum, Vitensenteret Innlandet og Miljøagentene. Det er i tillegg gjennomført et møte med to skoler på Hadeland for å sikre at opplegget kan inngå som en del av skolens plan for oppnåelse av kunnskapsløftet. Det er blant annet utarbeidet et arbeidshefte til alle barna Togvognen gjøres om til klasserom og pyntes med figurene i fra NSBs miljøkampanje. En egen konduktør gir en annerledes undervisning til elevene. Konduktør Rolf Korslien, eller rettere sagt miljølærer Korslien, stortrives med den nye rollen. — Etter å ha jobbet som konduktør i NSB i 31 år så synes jeg dette var en ny og spennende oppgave. Barna som har deltatt til nå har vært veldig engasjerte. Det er gøy, sier Korslien. Men selv for en garvet mann var det nerver i sving da statsråden skulle bli med skoleklassen.

— Nervene kom dagen før. Jeg sov kun en time, men etter at jeg hadde hilst på Kleppa, så forsvant nervene med en gang, smiler han. Opplegget har vært testet ut på fem klasser, og skal settes i drift på Gjøvikbanen på nyåret. — Med Miljøtoget ønsker vi å spre kunnskap om togets miljøfortrinn og miljøtiltak generelt blant barn og unge, samtidig legge grunnlaget for rekrutteringen av morgendagens togkunder, sier Emil Eike, direktør i NSB Gjøvikbanen AS. For barna fra Moen skole var turen også en fin opplevelse. Enkelte barn hadde aldri kjørt tog tidligere, og lærte blant annet: At tog er miljøvennlig, at det er lurt å gå til skolen og at isen er veldig nær solen KLE PPA TRIVDES

Samferdselsministeren syntes opplegget med Miljøtoget var storartet da hun fikk oppleve at togkupen ble til et klasserom. — Det er lenge siden jeg har hatt en så fin dag som i dag, strålte samferdselsministeren. Hun synes opplegget med Miljøtoget var veldig bra, og lovte å fortelle det i andre sammenhenger hun opptrer i. Det var heller ikke hverdagskost for barna fra 3. klasse ved Moen skole Hadeland å treffe en statsråd. Meltveit Kleppa, som selv har vært lærer i 20 år, håndhilste på hver enkelt av elevene før alle gikk om bord. NYSKAPENDE TRANSPORTKONSERN

Miljølærer Rolf Korslien underviser samferdselsministeren hvordan man klipper billetter. Foto: Oppland Arbeiderblad

Direktør Emil Eike ser konseptet Miljøtoget som et bidrag til å gjøre NSB konsernet til et av Nordens mest nyskapende transportkonsern. — Det er morsomt å se hva man kan få til på tvers av kommuner, ideelle organisasjoner og NSB, og med lite midler. Dessuten er det selvsagt gøy når vi vet at statsråden, som daglig får så mange invitasjoner til å delta på ulike arrangementer, prioriterer å være med oss på miljøtoget på morgenkvisten, sier Eike. Tekst: Jeanette Fagerli Quaino 8 - 1 0

8-10-4_NY.p65

23

10.11.2010, 13:38

V I N G E H J U L E T

23


NSB-konsernet skal styrke omdømmet Konsernsjefen igangsetter nå en prosess i konsernet med tanke på å identifisere områder der intern og ekstern kommunikasjon er avgjørende for å oppnå forretningsmessige mål. Kommunikasjonsbyrået Zynk AS er valgt til å bistå i dette arbeidet. NSB-konsernet ønsker en mer hensiktsmessig bruk av ressurser og funksjoner for å sikre profesjonalitet i alle ledd. Dette gjelder også for fagområdet kommunikasjon og samfunnskontakt. —Vi skal nå identifisere områder der intern og ekstern kommunikasjon er avgjørende for å oppnå forretningsmessige mål, samordning og koordinering av kommunikasjonsvirksomheten internt i konsernet og eksternt, samt å utvikle rutiner og planer for arbeidet. Det er ønskelig og nødvendig med bred deltakelse

fra ansatte og tillitsvalgte i dette arbeidet. Det er dere som kjenner hverdagen, har detaljert kunnskap om de ulike arbeids- og ansvarsområdene og dere er nøkkelen til suksess, sier konserndirektør med ansvar for kommunikasjon og samfunnskontakt i NSB-konsernet, Wenche Rasch. Kommunikasjonsbyrå Zync skal bistå i prosessen med å etablere det faglige, organisatoriske grunnlaget for kommunikasjon og samfunnskontakt i konsernet. Zynk AS har kompetanse på virksomhetskritisk kommunikasjon, med særlig vekt på internkommunikasjon. — Detaljene for prosjektet blir nå utarbeidet. Planen er å ha et nytt rammeverk ferdig før sommeren 2011. Det vil komme ytterligere informasjon når prosjektplanen foreligger, sier Rasch. Hun vil lede arbeidet, og alle kommentarer og innspill kan sendes til wencher@nsb.no

Bodø stasjon med mye nytt Rom Eiendom har brukt 17 millioner kroner på å pusse opp Bodø stasjon. Nytt vandrerhjem er åpnet og kafeen har fått et løft. Vandrerhjemmet får 23 rom og 71 senger og i tillegg er det blitt en modernisert jernbanekafé. — Til neste år er det 50 år siden de første togene gikk til og fra Bodø stasjon. Slik bygget nå står, skal det være rustet for de neste 50 årene, sier eiendomssjef Jan Lutterloh i Rom Eiendom. OM FATTEN DE

I tillegg til dette er flere delprosjekter blitt gjennomført. ■ Renovering av første etasje og kjeller, med ny billettekspedisjon for NSB salg, nye kontorer for NSB og JBV ■ For togpersonale er det bygd oppmøterom, ordrerom, hvilerom, garderobe- og dusjanlegg ■ Oppgradering av publikumstoalettene for JBV ■ Oppussing av venterom for JBV ■ Drenering av bygget ■ Jernbaneverket har oppgradert utearealene med beplanting og sykkelparkering PENERE

- Dette er med på å gjøre Bodø penere, sa Hild Marit Olsen (Ap) da hun på vegne av ordføreren foretok den offisielle åpningen i oktober. Oppgraderingen er todelt. Jernbaneverket har brukt 8,15 millioner kroner av regjeringens tiltakspakke etter finanskrisen på utvendig arbeid. I tillegg har huseier lagt ned vel 17 millioner kroner. Til dekket bord i nyoppusset kafé ved Bodø stasjon.

Misjon Norsk Jernbanemisjon er på Facebook og har hjemmeside www.jernbanemisjon.net. Det er en fritidsorganisasjon for jernbaneansatte og de kan kontaktes via njm@mail.com.

24

8-10-4_NY.p65

V I N G E H J U L E T

24

8 - 1 0

10.11.2010, 13:38


Trøndere med konkurranseinstinkt: Fra venstre Ingrid Grøthe (vant gavekort på 2 000 kroner for mest solgte komfort av alle på begge kundesentrene i siste konkurranse), Siri Alstad, Venke Kjenstadbakk og Kristin Hestegrei.

Vinner de store premier Kundesenteret i Trondheim vinner mange av salgskonkurransene som Kundesenteret på Lillehammer arrangerer. — Den totale pengepremien vi har vunnet her så langt i år er kr 9 000,- og går til en tur til Åre i slutten av november. Gjett om vi damene i Trondheim skal kose oss på den turen, sier Kristin Hestegrei. Damene i Trondheim vant to ganger med 3 000 kroner i premie hver gang. De hadde en økning på 25 prosent i komfortsalget. De vant senere konkurransen om salg av soveplasser. To ganger er det blitt andreplasser på salg av komfort og soveplasser. I tillegg solgte Ingrid Grøthe (Team Trondheim) 301 komfort i perioden og vant en premie for mest solgte komfort på kr 2 000,— Teamprestasjonen betyr mer enn det individuelle resultatet, men med denne innsatsen får vi også gode enkeltprestasjoner. Med fem medarbeidere er det ganske

sterkt at 3-4 av oss er representert på 10 på topplista hver uke i siste konkurranse, sier Hestegrei. LIKER KONKURRANSE

I Trondheim er de glade i konkurranser og synes det er inspirerende å få kjempe litt mot de andre teamene. — Når det er konkurranser så bretter vi opp ermene litt ekstra og gjør alt for å vinne. Vi er alle flinke til å motivere hverandre og det viktigste er å slå de andre teamene. Det fine er også at vi jobber ekstra med oppsalg, noe som hjelper oss utenfor konkurransene slik at vi tjener mer penger. Det er artig når vi alle oppmuntrer hverandre til å gjøre en bedre jobb, og ikke minst kommer det jo kundene til gode. Med oppsalg til komfort eller sove får jo kundene et bedre produkt og en finere reise, sier Hestegrei.

Nytt vedlikeholdssystem Selskapet SAP er valgt som leverandør av nytt vedlikeholdssystem for NSB. Systemet skal tas i bruk desember neste år. Tidligere i år ble SAP HR og lønn valgt som felles lønnsog personalsystem. For begge prosjekter er Accenture hovedleverandør. Konsulentselskapet Accenture leder innføringen av systemene sammen med medarbeidere fra NSB konsernet og konsulenter fra SAP Norge. En stor del av arbeidet

skal leveres gjennom Accentures leveransesenter i Dehli, India. Valget av Accenture og SAP ble besluttet etter en omfattende evaluering av funksjonalitet, leveringsevne og pris. HR og Lønn dekker også tids- og kompetansestyring samt en selvbetjeningsløsning for registrering og håndtering av timer og fravær. Vedlikeholdssystemet dekker alle sentrale prosesser innen vedlikehold av skinnegående materiell, avansert planlegging, gjennomføring, oppfølging, lagerstyring og leverandørstyring. 8 - 1 0

8-10-4_NY.p65

25

10.11.2010, 13:38

V I N G E H J U L E T

25


M E L L O M

O S S

LEDIGE STILLINGER KONTAKTPERSON: AN N CH RISTI N VEIRUD, TEL 23 62 16 03 For samtlige stillinger gjelder: Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. NSB Økonomi Finans Stilling: Controller Utlysning: 04.11.2010 Søknadsfrist: 15.11.2010 Arbeidsted: Oslo Referansenr : 817832881 Til NSB konsernstab søker vi en erfaren og dyktig contoller til en sentral og interessant stilling i konsernets økonomi og finansavdeling. Arbeidsoppgaver: ferdigstille og kvalitetssikre offisiell regnskapsrapportering hvert tertial og ved årsoppgjøret i samsvar med IFRS, videreutvikle rutiner og prosesser, rådgivning til konsernets enheter innenfor fagområdene; regnskap og IFRS, vedlikehold av økonomiområdet på intranett. Erfaring: høyere økonomisk utdannelse eller registrert/statsautorisert revisor, relevant erfaring, gjerne fra større selskap/konsern, ønskelig med kompetanse innen skatt, avgift og pensjon, kunnskap om konsernregnskap, gode IT-kunnskaper spesielt innen rapporteringsverktøy, god kjennskap til IFRS. Egenskaper: analytisk og systematisk, selvstendig, god faglig innsikt, gode kommunikasjons-og samarbeidsevner, positiv og teamorientert. Vi tilbyr: profesjonelt og uformelt arbeidsmiljø, konkurransedyktige betingelser og faglige utfordringer. Stillingen rapporterer til konsernets regnskapsdirektør. Søknad sendes ved å gå inn på Intranett, ledige stillinger. For spørsmål vedrørende stillingen: Avdelingssjef Personal Marika Braastad 924 30 092 NSB Persontog Drift Stilling: Lokomotivførere Drammen Utlysning: 04.11.2010 Søknadsfrist: 17.11.2010 Arbeidsted: Drammen Referansenr : 821073324 NSB Persontog Drift Østland søker lokomotivførere til stasjoneringsted Drammen. Søknad sendes ved å gå inn på Intranett, ledige stillinger. For spørsmål vedrørende stillingen: Lokførerleder Jan Andreassen 916 75 724 NSB Persontog Drift Sør/Vest Stilling: lokomotivfører Utlysning: 14.10.2010 Søknadsfrist: Snarest Arbeidsted: Stavanger Referansenr: 798767282 Søknad sendes ved å gå inn på Intranett, ledige stillinger. Lokomotivførerområde Stavanger. Midlertidige lokomotivførerstillinger Det søkes etter lokomotivfører til midlertidige stillinger i Stavanger. Stillingsandel: 100 %. Arbeidssted: Stavanger Stillingene tiltredes: Snarest etter at søknadsfrist er utgått. Varighet: Medio april 2011 Lokomotivførere stasjonert Stavanger har sin tjeneste i regiontog Stavanger – Kristiansand og lokaltog Stavanger - Egersund. For de midlertidige stillingene kreves det minimum kompetanse på type 72. De midlertidige stillingene tilsettes og godtgjøres etter overenskomsten pkt.5.8.2 og særavtale om ansettelse For spørsmål vedrørende stillingen: Lokførerleder Andreas Kristoffersen 916 69 555 Ass lokførerleder Terje Havsø 916 69 559 Arrive Stilling: Seniorrådgiver Unix Utlysning: 21.10.2010 Søknadsfrist: 15.11.2010 Arbeidsted: Oslo Referansenr : 806566929 Søknad sendes ved å gå inn på Intranett, ledige stillinger, eller Arrive.no Grunnet nye utfordringer og positiv vekst søker Arrive nå etter en ny Unix driftsmedarbeider. Stillingen vil inngå i en faggruppe som har ansvar for installasjon og drift av databaser og applikasjons-

26

8-10-4_NY.p65

V I N G E H J U L E T

26

tjenester under Solaris og Linux. Medarbeideren må være innstilt på operativ drift av servere og 3. linje support. I tillegg er det en fordel at medarbeideren har breddekompetanse og erfaring fra drift av systemkritiske 24/7 systemer. installasjon og drift av operativsystemer. Arbeidsoppgaver: installasjon, drift og konsolidering av databaser, applikasjoner og servere driftsovervåking og deltakelse i 24/7 vaktordning utarbeidelse av driftsdokumentasjon og rutinebeskrivelser deltakelse i tekniske prosjekter og leveranser. Erfaring: Høyskoleutdannelse (IKT), minimum 3 år solaris 8-10, ZFS, Solaris Zones og Linux scripting og automasjonssystemer (rdist/cfengine/ jumpstart/chef/puppet) Veritas Cluster HA/FS, Oracle DBA, fordel med kjennskap til MySQL og Sybase, Java applikasjonsdrift (JBoss, Glassfish og Tomcat) og portalløsninger. Egenskaper: strukturert, kundefokusert og kvalitetsbevisst kreativ og løsningsorientert - arbeider godt under press, endringsvillig og ser muligheter - fungerer godt som pådriver, erfaring fra større driftsmiljøer og leveranseprosjekter, arbeider godt i team og har gode sosiale antenner, positiv og samarbeidsvillig, fordel med kjennskap til ITIL v.3. Vi tilbyr: lønn etter avtale, god pensjonsordning, kantineordning, flexitid og sosiale arrangementer, meget gunstige forsikringsordninger for bolig, hytte, bil, båt og reise, gunstige rabattordninger for grupper av varer og tjenester, leie av rimelige firmahytter , mulighet for reduksjon av reisekostnader til/fra arbeid, faglig videreutvikling i form av kurs og praksis , bredbånd/hjemmekontor når arbeidsoppgavene tilsier dette. Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt. Tiltredelse snarest. For spørsmål vedrørende stillingen: Avdelingsleder Per Viggo Larsen 481 60 640 Teknisk sjef Tore Ingebregtsen 481 60 707 Arrive A/S Stilling: SAP Basis-konsulent Utlysning: 21.10.2010 Søknadsfrist: 15.11.2010 Arbeidsted: Oslo Referansenr : 806677867 Søknad sendes ved å gå inn på Intranett, ledige stillinger, eller Arrive.no Grunnet nye utfordringer og positiv vekst knyttet til vårt SAP miljø søker Arrive AS nå etter en erfarne SAP Basis-konsulent. Vi arbeider med de siste versjonene av SAP i en moderne "On demand" infrastruktur. Stillingen vil inngå i en avdeling som har ansvar for installasjon og drift av databaser og applikasjonstjenester under Solaris, Linux og Windows. Medarbeideren må være innstilt på operativ drift og overvåkning av SAP tjenesteleveranse og 3 linje support. I tillegg er det en fordel at medarbeideren har breddekompetanse og erfaring fra drift av systemkritiske 24/7 systemer. Arbeidsoppgaver: Planlegge SAP Basis aktiviteter med systemeier, herunder: planlegge samt implementere nye komponenter i SAP, planlegge patching, oppgradering og tuning av SAP, håndtering av SAP transport systemer, proaktiv drift av SAP, optimalisering, automasjon og overvåkning av moduler/prosesser i SAP, deltakelse i tekniske prosjekter og leveranser. Erfaring: høyere utdannelse innenfor IKT, minimum 3 år, minst 3 års erfaring innen SAP Drift (installasjon, oppgradering og konfigurering) det er ønskelig med sertifisering som SAP Basis-konsulent, kompetanse innen UNIX, Windows og Linux miljø spisskompetanse innen SAP Solution Manager (monitorering, oppgradering osv ), SAP NetWeaver, Basiskompetanse som HCM (add-ons), Enterprise Portal, PI, ABAP og J2EE, erfaring fra Oracle DBA Solaris 10, ZFS og Solaris Zones. Egenskaper: må kunne arbeide selvstendig innenfor sitt fagområde. kundeorientert med god allmenn forretningsforståelse, og med bransjekunnskap innen flere fagområder strukturert og kvalitetsbevisst med gode analytiske evner, stor gjennomføringsevne kombinert med dokumenterte resultater, kreativ og løsningsorientert - arbeider godt under press, endringsvillig og ser muligheter – fungerer godt som pådriver, erfaring fra større driftsmiljøer og leveranseprosjekter, arbeider godt i team og har gode sosiale antenner, positiv og samarbeidsvillig, fordel med kjennskap til ITIL v.3, personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt. Vi tilbyr: god pensjons-

8 - 1 0

10.11.2010, 13:38


ordning , kantineordning , flexitid, meget gunstige forsikringsordninger for bolig, hytte, bil, båt og reise, gunstige rabattordninger for grupper av varer og tjenester, leie av rimelige firmahytter, mulighet for reduksjon av reisekostnader til/fra arbeid, fagligvidereutvikling i form av kurs og praksis, bredbånd/ hjemmekontor når arbeidsoppgavene tilsier dette, lønn etter avtale. For spørsmål vedrørende stillingen: Avdelingsleder Per Viggo Larsen 481 60 640 Teknisk sjef Tore Ingebregtsen 481 60 707 Arrive A/S Stilling: Sikkerhetsrådgiver Utlysning: 21.10.2010 Søknadsfrist: 15.11.2010 Arbeidsted: Oslo Referansenr : 806695036 Arrive jobber med å etablere en overordnet og enhetlig rettighets- og identitetsstyringsprosess for kundenes IT-systemer, som på tvers av disse skal beskytte konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Administrasjon skal delegeres ut i kundenes organisasjoner og sikre at avgjørelser vedrørende tilgangskontroll håndteres effektivt der det faktiske ansvar og myndighet ligger. Arrive søker derfor en person som har kjennskap til Identity Management og som kan være rådgiver både internt og for kunder. Gjennom dette skal personen sikre at gode løsninger velges og bidra til etablering av løsninger som integrerer bedriftens identitetshåndteringsinfrastruktur med forretningsløsninger, applikasjoner og forretningsprosesser. Arbeidsoppgaver: sikkerhetsrelaterte oppgaver knyttet til blant annet nettverk, servere,SAN og virtualisering m.m, håndtering av sikkerhetshendelser og tilhørende kundedialog, nettverksanalyser, prototyping og testing av sikkerhetsløsninger, utvikling av interneløsninger og prosedyrer, kundekontakt og teknisk rådgivning, malwareanalyse, deltakelse i diverse prosjekter, eks. ISO 27001, identity Management. Erfaring: relevant høyere utdanning, minimum treårig høyskole fortrinnsvis innenfor IKTsikkerhet, god teknisk forståelse, god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk, strukturert, samarbeidsorientert og analytisk, ha erfaring fra teamledelse eller prosjektledelse, ha arbeidserfaring innenfor sikkerhetsarbeid med vekt på IKT-sikkerhet, forstå utfordringer rundt håndtering av identiteter. Egenskaper: må ha gode kommunikasjonsevner og kunne veilede diskusjoner må kunne presist uttrykke tanker og ideer både muntlig og skriftlig, sterk personlighet, innflytelsesrik, med evner til å lede konserntiltak og sikre at disse er på linje med forretningsmål og strategi, evne til å levere resultater under press og inspirere andre med sin tekniske kompetanse, oppdatert på industri-trender og temaer knyttet til sikkerhet, personvern og identitetshåndtering. Vi tilbyr: lønn etter avtale, god pensjonsordning , kantineordning, flexitid, sosiale arrangementer , meget gunstige forsikringsordninger for bolig, hytte, bil, båt og reise, gunstige rabattordninger for grupper av varer og tjenester, leie av rimelige firmahytter , mulighet for reduksjon av reisekostnader til/fra arbeid, faglig videreutvikling i form av kurs og praksis, bredbånd/hjemmekontor når arbeidsoppgavene tilsier dette. For stillingen kreves det plettfri vandel, og du må kunne sikkerhetsklareres. Snarlig tiltredelse. Søknad sendes ved å gå inn på Intranett, ledige stillinger, eller Arrive.no For spørsmål vedrørende stillingen: Seniorrådgiver Kurt Misje 481 60 681 Teknisk sjef Tore Ingebregtsen 481 60 707 Arrive A/S Stilling: Seniorrådgiver for Microsoft produkter Utlysning: 26.10.2010 Søknadsfrist: 15.11.2010 Arbeidsted: Oslo Referansenr : 810456248 Mange av våre driftstjenester er basert på teknologi levert fra Microsoft. Arrive søker derfor en person som skal ha fokus på utvikling og vedlikehold av maler for automatisert installasjon av operativsystemer. Videre skal vår nye kollega installere, drifte og utvikle løsninger innenfor produktområdene nevn nedenfor. Du kommer til å delta i ulike prosjekter og etter hvert også lede de.

Det er viktig at for oss at du kan være en langsiktig operasjonell teknikker som er oppdatert på detaljer i Microsoft produktene samtidig som du makter å ha oversikt utover detaljene. Erfaring: utdanning på høyskole/universitetsnivå eller relevant realkompetanse, minimum 2-3 års relevant erfaring, erfaring med ITIL og tilhørende støttesystemer i praksis et pluss. Vi søker noen med erfaring innen flere av følgende områder: System Center Configuration Manager, System Center Operations Manager, System Center Data Protection Manager, Windows Server 2008, Exchange 2007/2010, Powershell scripting, Windows XP / Windows 7 klient OS. Egenskaper: gode evner til kommunikasjon og samarbeid, evne til strukturert arbeid, selvstendig og i team endringsvilje og løsningsorientert. Du må ha gode kommunikasjonsevner og må kunne uttrykke tanker og ideer både muntlig og skriftlig presist. I tillegg er du nysgjerrig, selvdreven og med sterk faglig interesse. Du har også evne til å levere resultater under press og å involvere andre i oppgavene. Du holder deg oppdatert på industri-trender og temaer knyttet til produktporteføljen fra Microsoft både på klient og server. Vi tilbyr: god pensjonsordning , kantineordning , flexitid, meget gunstige forsikringsordninger for bolig, hytte, bil, båt og reise, gunstige rabattordninger for grupper av varer og tjenester, leie av rimelige firmahytter, mulighet for reduksjon av reisekostnader til/fra arbeid, faglig videreutvikling i form av kurs og praksis, bredbånd/hjemmekontor når arbeidsoppgavene tilsier dette, sosiale arrangementer, lønn etter avtale Søknad sendes ved å gå inn på Intranett, ledige stillinger, eller Arrive.no For spørsmål vedrørende stillingen: Seniorrådgiver Kurt Misje 481 60 681 Teknisk sjef Tore Ingebregtsen 481 60 707 Arrive A/S Stilling: Seniorrådgiver Nettverk Utlysning: 29.10.2010 Søknadsfrist: Snarest Arbeidsted: Oslo Referansenr : 81347880 Grunnet nye utfordringer og positiv vekst søker Arrive nå etter en ny senior rådgiver innen nettverk/sikkerhet. Stillingen vil inngå i en faggruppe som har ansvar for drift, vedlikehold og videreutvikling av Arrives infrastruktur. Søker må være innstilt på operativ drift av tilhørende utstyr, men rådgivning og prosjektdeltakelse vil også være viktige arbeidsoppgaver. Det er ønskelig med erfaring fra drift av forretningskritiske 24/7 systemer, og det er en forutsetning at søker kan inngå i gjeldende vaktordning. Tiltredelse snarest. Arbeidsoppgaver: løpende drift/vedlikehold/videreutvikling av Arrives infrastruktur, hovedsakelig bestående av produkter fra Avaya (Nortel), Radware, Trapeze, BlueCoat, CrossBeam og CheckPoint., prosjektdeltakelse Rådgivning. Erfaring: høyskoleutdannelse (IKT), minimum 3 år, solid og allsidig kompetanse innen fagområdet (nettverk og sikkerhet), relevant driftsoperativ erfaring, ITIL 3.0-kompetanse (Foundation-nivå), god skriftlig og muntlig formuleringsevne, norsk og engelsk. Egenskaper: strukturert, kundefokusert og kvalitetsbevisst kreativ og løsningsorientert - arbeider godt under press, endringsvillig, erfaring fra større driftsmiljøer og leveranseprosjekter, evne til selvstendig arbeid, evne til teamarbeid, både i eget fagmiljø og sammen med andre, faggrupper, positiv og samarbeidsvillig. Vi tilbyr: god pensjonsordning, kantineordning, flexitid, meget gunstige forsikringsordninger for bolig, hytte, bil, båt og reise, gunstige rabattordninger for grupper av varer og tjenester leie av rimelige firmahytter , mulighet for reduksjon av reisekostnader til/fra arbeid, faglig videreutvikling i form av kurs og seminarer, bredbånd/hjemmekontor når arbeidsoppgavene tilsier dette, sosiale arrangementer, lønn etter avtale. Søknad sendes ved å gå inn på Intranett, ledige stillinger, eller Arrive.no For spørsmål vedrørende stillingen: Seniorrådgiver Kurt Misje 481 60 681 Teknisk sjef Tore Ingebregtsen 481 60 707

8 - 1 0

8-10-4_NY.p65

27

10.11.2010, 13:38

V I N G E H J U L E T

27


B

Returadresse: NSB 0048 Oslo

Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen

Dame med lopper i blodet ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Hilde Rannestad Eckhoff Markedskonsulent 35 år Gift med Christian Sammen har de guttene Joachim (5) og Nicolai (3) Bor i enebolig på Nordstrand Har jobbet i NSB i seks år

Til jul er det seks år siden Hilde Eckhoff satte sine bein i NSBs lokaler for første gang. Hun

MIN JOBB

trives stort i jobben som markedskonsulent. — Det som er så bra med å jobbe i NSB er at det er en bedrift med mange utfordringer og varierte arbeidsoppgaver. Det er stor variasjon i form av ulike mennesketyper og folk med utrolig mange ulike fagfelt. Det mest givende ved å jobbe her er at det er en kompleks bedrift med mange utfordringer, sier Eckhoff. Etter seks år i NSB følte Eckhoff for å fylle på med mer formell kompetanse. — Jeg begynte på BI nå i høst og tar et masterprogram i prosjektledelse. Jeg tror NSB kommer til å høste godt av den kompetansen jeg får fra min etterutdanning. Vi har mange store prosjekter hvor det ofte er mange interessenter, sier hun. Når hun ikke er på jobb eller på BI, er det andre aktiviteter som står på blokka. —Sist helg var jeg på venninnetur til Berlin. Da var det

shopping, museumsbesøk, vin og kaffe det gikk i, og det gir energi. Ofte får jeg likevel vel så mye energi av turer i mark og fjell. Sånne turer gir meg skikkelig påfyll både vinter og sommer. Jeg er nok ganske aktiv og bruker ellers fritiden min til å jogge, trene aerobic og gå på ski, sier Eckhoff. En skikkelig bra dag for Eckhoff er når hun står opp med barna og alt går som smurt og vi sammen skal ut i skogen. — Det er hektisk å være tobarnsmor. Derfor er dagen ekstra bra når familien finner på noe sammen som alle syntes er gøy. En perfekt dag på jobben er når du har lært noe nytt og du får gode tilbakemeldinger på det du har gjort. TEKST: MAI-BENTE PAU LSEN FOTO: LASSE STORH EI L

I denne spalten presenterer Vingehjulet ansatte i NSB. Vi forsøker å ta pulsen på det brede spekteret av arbeidsoppgaver som til syvende og sist har to mål for øye: Fornøyde passasjerer og sunn økonomi for NSB. Har du tips om personer til spalten, ta kontakt med redaktøren.

28

8-10-4_NY.p65

V I N G E H J U L E T

28

8 - 1 0

10.11.2010, 13:38

Vngehjulet 8-2010  

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa fikk demonstrert vinterberedskap i Lodalen. Konsernsjef Einar Enger i NSB presenterte tiltak som er satt i...

Advertisement