Page 1

Vingehjulet I N T E R N B L A D

F O R

N S B - K O N S E R N E T

- N R 6 - 2 0 0 9

Nyoppusset over Norges ttak ak

FOTO: LASSE STORHEIL

Arbeidet med å pusse opp togparken pågår for fullt. Stadig nye sett er å se. Her er type 7 på Bergensbanen der syklister på Rallarvegen får et glimt av det nyoppussede toget mellom snøoverbyggene. Side 10,11,14,15

6-09-4.p65

V I N G E H J U L E T

1

02.09.2009, 11:48

6 - 0 9

1


L E D E R

Forbereder togrevolusjon Den største endringen planlegger NSB fra 2012 med innføring av en ny systemrutemodell med nye pendelstrekninger. For å kunne realisere dette betydelige løftet i kollektivtrafikken kreves det tett samarbeid mellom mange aktører. Dette gjelder både utbygging av infrastruktur med tilstrekkelig kapasitet og standard, anskaffelse av nye tog, ansettelse og opplæring av personale, vedlikeholdsanlegg og fastsetting av hvilket togtilbud det offentlige ønsker å kjøpe. Fordeling av knapp sporkapasitet vil også bli viktig å få avklart.

NSB forbereder en togrevolusjon de nærmeste årene. Kundene skal oppleve hyppigere avganger, enklere ruteplaner og nye, moderne tog, samt kortere kjøretider.

NSB er godt i gang med å forberede sin del av planen. Selskapet har investert over fire milliarder kroner på 50 moderne togsett som nå er under bygging i Sveits. Arbeidet holder framdriftsplanen. Disse togene vil bidra til både økt kapasitet og til høyere kvalitet for kundene. NSB er også i gang med å planlegge vedlikeholdsanleggene og mottaksbaser for de nye togene. I tillegg er det flere moderniseringsprosjekter i gang på en rekke av dagens togsett. NSB er i ferd med å ansette og lære opp nyansatte som skal sikre at vi har nok medarbeidere til å kjøre de nye rutene. Dette arbeidet er også godt i rute. Utbygging av NSB-skolen er igangsatt og følger planen. For å realisere den nye rutemodellen er NSB helt avhengig av at Jernbaneverket får de nødvendige bevilgningene som skal til for at infrastrukturen kan håndtere det økte togtilbudet. Dette omfatter i tillegg til ferdigstillelsen av Vestkorridoren, blant annet kapasitetstiltak, vendeanlegg og hensettingsspor, tiltak på stasjoner, sikringsanlegg og strømforsyning. Det er med andre ord mye som skal på plass, og det er knapp tid. Mange av prosjektene ligger på tidskritisk linje. Jeg er derfor opptatt av at Stortinget finner plass til dette i neste års statsbudsjett. NSB vil samarbeide tett både med Jernbaneverket og Samferdselsdepartementet for å bidra til at ruteplanen kan realiseres slik at kundene får oppleve et tidsmessig togtilbud og slik at samfunnets betydelige investeringer i Vestkorridoren kommer til full nytte.

Vennlig hilsen Einar Enger konsernsjef

VINGEHJULET – INTERNBLAD FOR NSB-KONSERNET

Prinsensgate 7-9, 0048 Oslo Utgitt av NSB ved konsernsjef Einar Enger DISTRIBUSJON OG ADRESSENDRING: NSB AS – postekspedisjon, 23620110, postekspedisjon@nsb.no

22

V I N G E H J U L E T V I N G E H J U L E T

6-09-4.p65

2

REDAKTØR:

Lasse Storheil, intern kommunikasjonssjef, NSB-konsernet, 91653071, lasses@nsb.no

6 - 0 9 6 - 09

02.09.2009, 11:48


Innhold

Mer i rute til Kongsvinger

4 Nye tog i rute 5 Nye Lysaker klar 6 Internett på tog 7 Buss for tog

16

9 Miljøuka avløser salgsuka 10 Nyoppusset og klar til innsats

Togene går oftere i rute på Kongsvingerbanen. Mer stabilt togmateriell og redusert fravær er medvirkende årsaker, men

12 Nøtteskallturene øker

fornyet infrastruktur har spilt en viktig rolle.

14 Prøv Rallarvegen

DSB og NSB deler erfaringer

16 Kongsvingerbanen i bedring 20 Nettbuss bedre enn i fjor 22 I hjertet av Wales 25 Rydder skog for harde livet

24 Medarbeidere fra DSB har vært hos NSB for å dele erfaringer med energiøkonomisk kjøring. Preben Christoffersen i DSB og Andreas Hægstad i NSB organiserte utvekslingen.

MEDARBEIDERE:

Åge-Christoffer Lundeby, informasjonssjef NSB-persontog, 91653449, lundeby@nsb.no Preben Colstrup, informasjonssjef NSB-persontog 91653500, prebenc@nsb.no

Rita Lund Thune, informasjonsrådgiver, NSB persontog, 92206466 RitaL2@nsb.no, LAYOUT: Arne Eidal, Axentum kommunikajson TRYKK: Zoom Grafisk Ettertrykk tillatt kun etter avtale med redaksjonen V I N G E H J U L E T V I N G E H J U L E T

6-09-4.p65

3

02.09.2009, 11:48

6 - 0 9 6 - 0 9

3 3


N Y H E T E R

Full fart for nye tog

Både konsernsjef Einar Enger og persontogsjef Stein Nilsen har prøvd type 74. (Foto: Lasse Storheil).

Innen desember vil endelig beslutning bli tatt for hvordan NSBs nye tog skal se ut. I løpet av høsten skal alle detaljenes tegnes ut og besluttes. — Vi er inne i en spennende og krevende tid, sier prosjektleder Kjell-Arthur Abrahamsen i nye tog. Detaljene er mange og det er mange hensyn å ta. Hovedføringen for hele anskaffelsen av nye tog har vært å kjøpe pålitelige tog med utprøvd teknologi. Dette er fortsatt prosjektets rettesnor. — Vi har kjøpt et velfungerende tog som vi nå sammen med Stadler tilpasser norske forhold og kundebehov. Dette er en lærerik og morsom fase. Selvsagt er sikkerhet noe vi alle er opptatt av, og NSBs sikkerhetstankegang er noe vi bærer med oss, sier Abrahamsen. Gode kundeløsninger er på tegnebrettet og diskuteres for at de skal bli enda bedre. Selvsagt er tankegangen innen universell utforming førende, slik at alle skal kunne benytte NSBs nye tog, uten spesielle tilpasninger. Så langt det lar seg gjøre. TEAMARBEID

Prosjektlederen er stolt over den store innsatsen som blir lagt ned for å få frem et tog som skal gjøre tog enda mer attraktivt som transportmiddel de neste årene. — Gjennom prosjektets engasjerte og dedikerte

Styret i NSB besøkte Stadler i slutten av august. (Foto: Abrahamsen.) 4

6-09-4.p65

V I N G E H J U L E T

4

medarbeidere som også inkluderer medvirkning fra brukergruppene, er jeg overbevist at vi oppnår våre målsetninger og sikrer en leveranse av type 74 som vårt mest pålitelige og brukervennlige tog, smiler Abrahamsen. OPPLÆRING

Parallelt med arbeidet som bidrar til tekniske løsninger, er forberedelsene godt i gang til nødvendig opplæring for å ta materiellet i bruk. Denne delen av prosjektet blir nå gradvis trappet opp med ressurser slik at man er klar til å starte opplæringen når togene ankommer Norge. I dette arbeidet inngår anskaffelse av simulator og andre opplæringsinstallasjoner som skal sørge for god og effektiv opplæring på NSBs nye flaggskip. Vi starter i høst opp arbeidet med å planlegge rekruttering og opplæring av ca 60 instruktører som skal lære opp drifts- og vedlikeholdspersonell. Arbeid med simulator og vognmodell/mock-up er i gang, og vil bli levert til den nye NSB skolen neste høst. ENGASJEMENT

— Jeg merker at mange i NSB er opptatt av de nye togene og det er vi i prosjektet glade for. Uten et slikt engasjement og positivitet hadde ikke arbeidet vært så morsomt. Vi opplever samtidig at det er mange utenfor NSB som er spente på hvordan vårt nye tog blir. I denne fasen vi er inne i har vi ikke alle svarene, men vi vil gjerne at medarbeidere i NSB som har spørsmål tar kontakt med oss. Samarbeidet med Stadler er godt og konsernstyret i NSB var på besøk 26. og 27. august i alpelandet. Her fikk de møte ledelsen i Stadler og se produksjonslokalene. Et produksjonsanlegg som er preget av sveitsisk ordenssans og presisjon. I november starter produksjonen av det første toget. Vi gleder oss, sier Abrahamsen. TEKST: ÅGE- CH RISTOFFER LU NDEBY

6 - 0 9

02.09.2009, 11:49


Nye Lysaker stasjon åpnet

Dette er bare begynnelsen på en stor jernbanesatsing i Norge, lovte Stoltenberg og Navarsete. Her sammen med Elisabeth Enger i Jernbaneverket.

Både statsminister og samferdselsminister var til stede da den nye Lysaker stasjon åpnet første dagen i september.

Jens Stoltenberg og Liv Signe Navarsete tok toget til åpningen av nye Lysaker stasjon.

— Dette er en stor dag, ikke bare fordi vi åpner Lysaker stasjon, men fordi dette er fortsettelsen på en enorm satsing på jernbanen i Norge. Vi skal i årene som kommer få være vitne til mange slike åpninger og først ut er strekningen Lysaker-Sandvika høsten 2011, sa statsminister Jens Stoltenberg. — Denne regjeringen har økt jernbanebudsjettene og vi har bestemt oss for å videreføre satsingen og bruke 82 milliarder kroner på jernbaneutbygging og -vedlikehold de neste ti årene, la statsministeren til. Han og samferdselsminister Liv Signe Navarsete foresto sammen med jernbanedirektør Elisabeth Enger den offisielle snorklippingen. Stasjonen er ferdig bygget om til et moderne knutepunkt med tilgjengelighet for alle, fire togspor, egen bussterminal, drosjeholdeplass og parkeringsplasser. Anleggsarbeidene har pågått i vel tre år og totalprisen er 1,2 milliarder kroner. Lysaker stasjon er mye mer enn bare selve stasjonsarealene. Det er bygget 4,4 kilometer nytt spor, nye vei- og jernbanebruer, veiomlegginger og ikke minst også en ny bussterminal som gir enklere overgang mellom buss og tog. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L V I N G E H J U L E T

6-09-4.p65

5

02.09.2009, 11:49

6 - 0 9

5


N Y H E T E R

atning av Jernbaneverket Krever erst erstatning NSB krever en erstatning på 6 636 498 kroner for uaktsomme handlinger fra Jernbaneverket. — Uaktsomhet i vedlikeholdsarbeid har rammet kundene våre en rekke ganger, og har gitt NSB store kostnader til alternativ transport, sier kommunikasjonssjef Anne Rygg. I det siste har vi sett en rekke avvik som har sin årsak i uaktsomme handlinger hos Jernbaneverket eller deres kontraktsmedhjelpere. Disse avvikene har påført NSB betydelige kostnader blant annet til kjøp av alternativ transport. De uaktsomme handlingene omfattere en hendelse der Jernbaneverkets kontraktsmedhjelper unnlot å frakoble strømmen på et signal før de satte signalet ut av stilling. Da fikk kabelen til dvergsignalet en skade, en jordfeil oppstod og signalanlegget på Oslo S ble satt ut av drift.

En annen gang har Jernbaneverket feilaktig latt et tog kjøre inn på et område som var frakoblet og jordet, noe som resulterte i en kortslutning og stans i togtrafikken på Oslo S. Et tredje eksempel er at Jernbaneverkets kontraktsmedhjelper har gjort feilaktig bruk av bæreline sammen med en aluminiumstrinse, noe som gjorde at kontaktledningen falt ned. Jernbaneverket har regler på at kobber ikke skal brukes med trinser i aluminium, fordi de reagerer på hverandre, noe som er vel kjent innen elektrofaget, men her har dette altså allikevel skjedd. - Vi mener dette er åpenbare brudd på sportilgangsavtalen, og at dette er godt dokumentert i saken, sier Rygg, som har god tro på at Jernbaneverket vil dekke de ekstra kostnadene dette har påført NSB.

Internett på tog Nå kan du søke på internett, se på filmer og spille spill når du reiser på toget. NSBs nye portal testes ut i 17 togsett. Kunder setter pris på den nye portalen. I august ble det foretatt mange tester. Her Arne Vidar Hesjedal (fra høyre), Ottar Kjønstad og Vuong Thanh Lam fra NSB. Foto: Andrè Maarud Høistad.)

Tidligere har internett vært på plass, og alle kan bruke det ved å bruke koden nsb og passord nsb123. Men nå vil du om kort tid få tilgang til underholdning og reiseinformasjon gjennom den nye portalløsningen. — Dette vil rett og slett bli en helt annerledes togreise for mange av våre kunder, sier Andrè Maarud Høistad i NSB. — Enten du vil surfe på nettet eller bare koble av med en film eller musikk er det bare å logge seg til portalen. Dette er med på gjøre reisen enda mer behagelig, og for mange vil det føles som om du rett og slett kommer for fort frem, sier Høistad. Om kort tid vil NSB starte nye tester for sine kunder. — Alle som vil, kan være med i denne testen, sier Høistad. Denne testen går ut på at du skal søke etter nettverket om bord i toget, koble deg til og registrere deg. Da vil du motta en kode som gir deg tilgang til underholdningsdelen av portalen. Nettverket vil bli tilgjenglig når testen starter. Du vil få tilgang til den nye portalen på type 70-togene mellom Skien, Oslo og Lillehammer, og type 7-togene på strekningen Oslo - Bergen. I hele vår og sommer har internett vært testet på type 6

6-09-4.p65

V I N G E H J U L E T

6

70-togene mellom Lillehammer og Skien og på to type 7 tog mellom Oslo og Bergen. — 400 kunder meldte seg med en gang da vi annonserte at vi rekrutterte testkunder. Det er mange arbeidspendlere som er registrert, og tilbakemeldingene har stort sett vært positive, sier prosjektleder Arne Vidar Hesjedal. AVANSERT PORTAL

— Denne nye interaktive løsningen er en avansert portal som vi har brukt mye tid på å utvikle. Dette blir et nytt produkt fra NSB, og kundene kan selv velge hvor mye av innholdet i portalen de vil kjøpe. I tillegg til internett, vil det også bli underholdning, der du kan se film, høre musikk, spille spill og se nyhetsklipp. Tilkoplingen varer så lenge reisen varer, sier Hesjedal NSBs portal er knyttet opp både mot Telenor, Netcom og Ice, slik at det skal være best mulig signalstyrke på hele togturen. — Dette har vært utfordringen for oss, fordi toget beveger seg i et landskap som ligger et stykke unna basestasjoner, samt at vi er lange strekninger inne i tunneler, understreker Hesjedal. TEKST: LASSE STORH EI L

6 - 0 9

02.09.2009, 11:49


Buss for tog gikk i rute

I Asker var det god kontroll med billetter, spesielt i de mest travle periodene.

I grove trekk gikk det veldig bra. I år ble det gjort mye for å bedre inntektssikringen, blant annet med full sperre på Oslo S. Men 20 millioner kroner ekstra kostet årets 16 togfrie dager. Den togfrie perioden kommer på den tiden av året det er minst trafikk, midt i fellesferien, og NSBs kunder og medarbeidere må være forberedt på at dette gjentar seg de to neste årene i samme periode. Dessuten skal det i tiden fremover foretas om fattende oppgraderinger av jernbanenettet i Norge som gjør det nødvendig å bruke buss i perioder da arbeidene pågår, hovedsakelig i helger. I år var det 210 busser som daglig fylte tomrommet for toget mellom Oslo og Drammen. — Utfordringen var ekstra stor i år da alle busser gikk fra og til Oslo S og ingen tog gikk gjennom tunnelen til Skøyen. Ingen busser stoppet ved Nationaltheatret. Dette fikk vi en del klager på, men vi hadde avtale om at togbilletten skulle gjelde på T-banen mellom Oslo S og Nationaltheatret, sier Kjetil Bragstad som har vært sentral i planleggingen av de togfrie dagene i sommer. MANGE INNLEIDE

Drift hadde forberedt seg godt og hadde 60 innleide kundeveiledere, 22 innleide inntektssikrere i tillegg til de

faste ansatte både fra NSB og Nettbuss. Alle bidro til at trafikken skulle gå så greit som mulig. — Nytt av året var sperring på Oslo S ved spor 19 som gjorde at vi fikk bedre kontroll på salg av billetter. Både i Drammen og i Asker bidro tilsvarende løsninger til at flere billetter enn før ble solgt og kontrollert. Både innleide og de faste konduktørene gjorde en god jobb her, påpeker Bragstad. FORBEDRINGER PÅ OSLO S

På de store stasjonene var det også mange veiledere som skulle gi kundene en best mulig reiseopplevelse. I år var det også høyttalertjeneste, feltinndelinger og anvisertavler på spor 19 som bidro til bedre informasjon til kundene. Det gikk også fast shuttlebuss mellom Oslo S og Skøyen hver halvtime. En omfattende planlegging ligger bak så store endringer i togtrafikken og NSB og Nettbuss har samarbeidet tett. En rekke busselskaper var involvert i avviklingen av trafikken. MYE EKSTRAARBEID

Kjetil Bragstad har vært sentral i planleggingen av de togfrie dagene. T.h. kundeveileder Missra Hosseini.

Opprinnelig var det planlagt busskjøring både til Kongsberg og Holmestrand fordi Jernbaneverket skulle utføre enda mer omfattende arbeider allerede fra St. Hans, men disse ble ikke noe av. — Dette innebar mye ekstra arbeid på et minimum av tid for oss for å få kabalen til å gå opp. Vi vet at det planlagte infrastrukturarbeidet i år skal gjøres neste år. Dermed har vi allerede begynt å forberede neste års togfrie periode, sier Bragstad. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L V I N G E H J U L E T

6-09-4.p65

7

02.09.2009, 13:15

6 - 0 9

7


N Y H E T E R

Public360 avløser DocuLive Det er 550 brukere av Doculive i dag. Alle vil bli invitert til kurs på nytt verktøy fra i høst og frem til februar neste år. Slapp av; det er ikke vanskelig! NSB har signert oppgraderingsavtale med Software Innovation og det innebærer at DocuLive skal skiftes med til et nytt, mer moderne og enklere system, Public360. P360 skal sørge for smertefri behandling av alle dokumenter og vil bli en viktig verktøy for å løse alle administrative og personalmessige rutiner i NSB-konsernet. — Så snart alt det tekniske er på plass, skal vi organisere opplæring på Sjøsiden for alle våre brukere, sier arkivsjef Danuta Tracewska. Det er seks år siden Doculive ble tatt i bruk og systemet er nå foreldet. ALLTI D TI LGANG

P360 skal gi tilgang til alle dokumenter/personalmapper, uansett tid på døgnet. — Fordelen med nytt system gjør at vi skal bli helt uavhengig av å ha et fysisk tilholdssted for å kunne søke i arkivet. Alle dokumenter skannes og registreres i arkivet og alle brukerne får tilgang til de nødvendige dokumenter til en hver tid, hvor de enn måtte befinne seg. Et nøye planlagt tilgangssystem gjør at brukerne kun har tilgang til «sine»dokumenter.

men etter hvert vil medarbeiderne i arkivet være kursledere og opplæringen skal tilpasses etter behov og brukergrupper.

POST

FASE TO

All post som kommer til NSB skal sendes til 0048 Oslo. Her blir den skannet og tilgjengelig for brukerne i løpet av noen timer via P360. — P360 forenkler arbeidet for deg. Du trenger ikke logge deg på, slik du måtte før. Nå får du en e-post, og det er enkelt å dra denne rett inn i Public 360, der du kan gå inn direkte og jobbe med ditt dokument, sier Tracewska. Opplæring skjer i begynnelsen i regi av leverandøren,

Når P360 er kommet i funksjon, vil det bli jobbet for å tilpasse andre verktøy som finnes i NSB for å kunne skaffe en enklere tilgang til et større omfang av dokumenter. — Videre er det håp om at flere tar i bruk P360, fordi det gir tilgang til alle dokumenter som er registrert. En samordnet bruk av P360 kan forhindre dobbeltarbeid med lagring av samme dokumenter i flere systemer, understreker Tracewska.

Bjørn Nesteby, (f.v.) Roger Keiseraas og Danuta Tracewska sammen med Tore Igelkjøn fra Software Innovation da kontrakten ble signert i sommer. (Foto: Anne Odden.)

TEKST: LASSE STORH EI L

Ressurssenteret til topps Ressurssenteret utfordret brukerne av tjenesten til å delta på sykkeltur på Rallarvegen i sommer. En opplagt gjeng på syv brukere og støtteapparat stilte til foredrag og diskusjon om livsstilsendringer og kostråd på Finsehytta kvelden før, slik at frokost, matpakke og nøtteposer ble ordnet i samsvar med faglige råd. Motbakker, lavt skydekke, humpete veier, «hodestupskælving» og krampe i begge beina klarte ikke å stoppe gjengen. Alle kom i mål i bånn av bakken i Flåm. Både hjerteopererte, diabetikere og folk med sammensatte livsstilsplager klarte å komme seg over Bergensbanens tak og var attpåtil enige etterpå om at turen hadde vært fin. Obama var ikke med, men vi omskriver valgspråket hans litt og tar etter denne turen i bruk et nytt slagord for alle brukere av Ressurssenteret; «Jøss, vi kan...» Tekst: Ørn Terje Foss Foto: Selvutløser/Foss

8

6-09-4.p65

V I N G E H J U L E T

8

6 - 0 9

02.09.2009, 12:32


KVALITET

Disse planlegger miljøuka: Fra venstre, Hilde Haugland, Camilla Maurud, Arve Christofferstuen, Frank Wamstad og Thorleif Jacobsen. Pernille Hunsbeth, Petter Helgesen, Laila Skaiaa og Kristin Voss var ikke tilstede da bilde ble tatt.

NSBs salgsuke blir NSBs Miljøuke Det som tidligere var NSBs salgsuke har i år blitt forvandlet til en Miljøuke. 21.-27. september skal våre kunder og andre på ulike måter få se og høre hvordan NSB jobber med miljø. Du som har gjennomgått e-læringskurset har fått med deg NSBs seks miljøpunkter. Dette skal bli våre miljøløfter til kundene, og i uke 39 skal NSB være til stede på mange stasjoner rundt om i landet. 22. september blir det også en stand på Egertorget i Oslo. Strekningsleder Salg i Drammen, Frank Wamstad, er prosjektleder for Miljøuka. Han mener denne uken er en gylden mulighet for de ansatte til å kunne skryte av arbeidsplassen sin. — Mange av oss som jobber i NSB blir møtt med mye negativitet rundt punktlighet og overfylte tog, og møte med kundene er ikke alltid like enkelt. NSB jobber strategisk og operativt svært godt på miljøsiden for å gjøre både togene og bedriften så miljøvennlig som mulig. Det kan vi være trygge på, og det kan vi skryte av, sier Wamstad. DETTE SKJER I MILJØUKA:

* Den nye reklamefilmen med miljøbudskap skal sendes i uke 38, 39 og 40. I tillegg skal det være annonsering i aviser og på nett med samme

miljøbudskap. Det vil også være takbueplakater i mange av togene våre. * Verdens bilfrie dag: Stand på Egertorget i Oslo 22.9 kl 12-18 med storskjerm der den nye reklamefilmen vises. * Stand på ulike stasjoner med utdeling av vareprøver fra blant annet BAMA, Løfbergs lila og Divine sjokolade på mange av våre stasjoner. Flere steder skal vi samarbeide med Miljøagentene som ikke er sinte, bare veldig, veldig skuffet. * Vi skal spre miljøbudskapet vårt i sosiale medier som Facebook og Twitter og i andre medier som aviser, nettaviser og etermedier. * Redaksjonell omtale av noen av våre gode miljøtiltak For at miljøuka skal bli en suksess er vi avhengig av at flere hjelper til. Følg med på intranettet for mer informasjon om Miljøuka samt påmeldingsskjema. TEKST OG FOTO: RITA LUND THUNE

V I N G E H J U L E T

6-09-4.p65

9

02.09.2009, 12:32

6 - 0 9

9


O M F A T T E N D E

O P P U S S I N G

A V

T O G E N E :

Et behagelig møte med nye type 7.

Full fart for finere farkoster Type 7, type 5 og type 69 C er under oppussing. Noen sett er ferdige og allerede i trafikk. I løpet av 2012 skal de fleste togene være i drift. Da skal det også gå flere tog, oftere. Leder for persontog, konserndirektør Stein Nilsen hadde ønsket at oppussingsarbeidet kunne vært raskere gjennomført. Mens oppussingen pågår vil nye, nyoppussede og gamle tog gå om hverandre, noe som vil kreve en bevissthet om fornyelsen fra alle ansattes side, påpeker Nilsen. Mange tog er allerede i drift og flere nye sett vil først og fremst togkundene på Bergensbanen kunne nyte godt av etter hvert, da nye sett av type 7 kommer i rask rekkefølge. I lokaltrafikken i Østlandsområdet vil de oppussede 69C-settene ønske kundene velkommen ut over høsten. Ett sett kjører nå, og i alt 13 sett av denne typen er inne i trafikk i løpet av 2010. NOK TOG

— Forsinkelsene på type 7 og 5 påvirker ikke den kapasiteten som vi skal levere i markedet frem til 2012. Vi tar ikke flere vogner ut av trafikk før vi får levert nye togsett fortløpende fra verkstedene i Sverige og Ungarn. Men det er synd at vi ikke kan gi kundene det produktet vi gjerne vil de skal få, sier Nilsen. Men både type 5 og 7 må oppgraderes. Togene i dag er for dårlige. — Kundene har helt andre forventninger til oss, og derfor skal de få et best mulig produkt, selv om det dessverre tar litt lenger tid enn planlagt, påpeker Nilsen. OM FATTEN DE

Det er snakk om en meget omfattende oppgradering av togene som både kunder og medarbeidere vil legge merke til. — Dette koster mye og er en stor teknisk utfordring, der vi plukker togene fra hverandre og setter dem sammen igjen. Jeg håper at de som jobber i toget ser at 10 10

6-09-4.p65

V V II N N G G EE H H JJ U U LL EE T T

10

det blir bedre og kan være ambassadører overfor nye kunder som spør om fremtidsplanene for våre tog. — Vi er inne i en overgangsperiode og må fortelle kundene at vi er i ferd med å få stadig flere nyoppussede tog på skinnene, understreker Nilsen KLAR FOR NYE TOG

Persontogsjefen sier det er avgjørende at vi har bygd opp en helt annen standard på dagens tog den dagen de nye togene kommer. Da vil kundene kunne oppleve en veldig stor forandring på hele togparken med en helt annen komfort enn i dag. MER KONTROLL

— Oppussingen av Type 7 har ikke gått som forventet. Type 5 har vært en utfordring og nå er det leder for teknikk Tormod Gjermundsen og jeg selv som deltar i diskusjonene med leverandøren Bombardier. Vi håper vi i felleskap skal finne endelige løsninger, sier Nilsen. TA OVER TYPE 72

NSB ser nå for seg en endelig overtakelse av type 72. — Dette skal bli den stabile togtypen for kort og mellomdistanse. I øyeblikket er det god fremdrift. Det brukes mye ressurser på å bli ferdig med dette prosjektet, og vi håper at vi vil kunne starte endelig overtakelse tidlig i 2010, sier Nilsen. Når type 72 går som forutsatt, vil vi se på muligheten for en videre oppgradering av 69-serien, og da snakker vi om 69D. Men vi setter ikke i gang arbeidet med 69D før vi er sikker på at type 72 og 69C er på skinner, sier Nilsen. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

6 6 -- 0 0 9 9

02.09.2009, 12:33


MATERIELL

Gamle og nye type7 sett side om side i verkstedet i Malmö. (Foto: Euromaint.)

Et møysommelig arbeid Tid, kostnad, kvalitet og risiko er avgjørende momenter når prosjektsjef Karin Berlin i Teknikk går gjennom de mange oppussingsprosjekter NSB har i øyeblikket. Til sammen brukes det om lag 1, 8 milliarder kroner på å sette de tre togtypene i en stand som gir kundene følelsen av å sitte i nye tog. — Det er en omfattende jobb som gjøres og det krever en nitid oppfølging, ikke minst fra våre prosjektledere, understreker Berlin. TYPE 69 C

Av tretten togsett, som er til oppgradering, er ett overtatt og satt i trafikk, mens de to andre er overtatt i løpet av august. Det første togsett ble tatt over 20. mars i år, det vil si et avvik på ca ett år. De øvrige to settene vil også ha omtrent samme avviket fra kontraktsplan. Oppgaven har vært omfattende og noe mer krevende enn det Bombardier og NSB hadde forutsatt. Men planen om 13 ferdige oppgraderte togsett i løpet av 2010 står ved lag, sier Berlin. TYPE 5

På type 5 er det en mer omfattende jobb som gjøres. I realiteten renskes togene for alt innhold, slik at det bare er vognkassen som gjenstår. Ut fra dette bygges togvognene opp igjen. — Fordelen er at det blir færre tilpasninger, men samtidig er det omfattende jobb. Første og andre togstamme, av til sammen ti er nå i Ungarn. Leverandøren er forsinket på dette prosjektet og de siste vognene skal etter planen være levert i løpet av 2012, mens det første togsettet kommer i slutten av april neste år. Designmessig vil type5 bli veldig likt type 7. Produksjonen er i en tidlig startfase i Dunakesi, like utenfor Budapest i Ungarn på et verksted som er delvis eid av Bombardier og Mav (ungarske statsbaner).

Bergensbanen. Til Sørlandsbanen er det foreløpig mottatt tre vogner. To komplette togsett til Sørlandsbanen skal i følge planen være levert innen utgangen av året. Det leveres halve togstammer som settes inn i togstammer sammen med ikke ombygde vogner. Dette er en utfordring, spesielt for dem som jobber i toget. Det har oppstått flere forsinkelser under ombyggingen. Den tekniske tilstanden på vognene var dårligere enn forutsatt. Dette har ført til store reparasjonsarbeider i forbindelse med utbedringer av sprekker og bytte av elektrisk kabling. NSBs beslutning om å gå fra trykkluftstyrte til elektrisk styrte dører har også medført forsinkelser. Etter at vognene har vært satt i trafikk, har det vært arbeidet mye med feilretting og modifikasjoner, spesielt på klimaanlegget. Både kunder og ombordpersonale slet med kalde vogner i vinter og varme vogner i sommer. I følge gjeldene planer skal de siste ombygde vognene komme til Norge første halvdel av 2011, halvannet år etter opprinnelig plan, sier Berlin.

Type 69C er satt i trafikk og møter godord både blant kunder og medarbeidere.

TYPE 7

To ombygde type 7 togsett er mottatt og i trafikk på

V V II N N G G EE H H JJ U U LL EE T T

6-09-4.p65

11

02.09.2009, 12:33

6 6 -- 0 0 9 9

11 11


K V A L I T E T

Nye rekorder for Nøtteskallet

Det er økning både av norske og utenlandske turister på de såkalte nøtteskallturene (Norge i et nøtteskall, eller Norway in a nutshell). Økningene er overraskende. — Vi er meget tilfreds med årets sesong så langt. Totalt har vi en økning på vel 10 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor, sier daglig leder Steinar Aase i Fjord Tours AS. Av turene må jeg få lov å trekke frem Geiranger og Norge i et nøtteskall. Denne turen gir både nasjonale og internasjonale kunder en kindereggopplevelse. Her vil du kunne oppleve ikke mindre enn tre attraksjoner/opplevelser som alle er listet på Unescos verdensarvliste. Vi regner med at rundt 1 000 kunder vil ta denne turen i år, som i utgangspunktet var et pilotprosjekt og som har overgått alle prognoser. Rundturen kom akkurat i riktig tid for NSBs satsing på Raumabanen. Etter NSB la den på sin webside, har det norske markedet etterspurt denne turen daglig, sier Aase. TODELT MARKED

Tendensene viser at markedet er todelt. Det norske markedet er i bevegelse, og det internasjonale markedet ønsker en helhetlig løsning som gjør at de kommer seg rundt til ulike severdighetene på en enkel, fleksibel og sikker måte. Alt booket hos en operatør og gjerne på web. Det nasjonale markedet har den største oppgangen, hele 42 prosent per juli. — Ellers har vi oppgang i alle marked til og med fra USA som vi alle trodde ville falle sterkt av. Her har vi fire prosent økning. Det engelske markedet viser en negativ utvikling i og det tror jeg har noe å gjøre med at ferga mellom Newcastle og Bergen ikke kjører lenger, samt færre direkteflygninger mellom Storbritannia og Bergen. Tilgjengeligheten fra ulike markeder er veldig viktig for oss, sier Aase. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L 12

6-09-4.p65

V I N G E H J U L E T

12

Færre reiser med Flåmsbana Det har vært nedgang i antall utenlandske

0%

Prosent endring 08-09 -1,2

grupper som tar Flåmsbana fra Flåm til Voss/Geilo eller tilbake til Flåm.

-7,7 -10,8

-11,3

-13,7 jan-apr mai jun jul

jan-jul

Nedgangen var særlig merkbar i mai og juni. Per 1. juli var det nesten åtte prosent færre reiser på Flåmsbana. — Nedgangen har vært størst blant spanjoler, engelske, tyskere og asiater, samt besøkende fra USA, sier driftsleder Sivert Bakk i Flåmsbana. I juli har det vært en markert økning i antallet nordmenn som enten har tatt toget eller Rallarvegen. I tillegg til at gruppemarkedet tatt seg noe slik at det i juli kun er en minimal nedgang i forhold til i fjor. — Her er det verdt å merke seg at finanskrisen slo til i juli i fjor, og vi hadde en nedgang på 10 prosent allerede da i forhold til 2007, sier Bakk. Ellers har cruisetrafikken vært stabil i forhold til i fjor. — Dette har medvirket til at nedgangen ikke er blitt så stor som forventet og at vi ikke har gått ytterligere ned i år. Bakk sier at august ser forholdsvis bra ut, og han forventer at tallene for året som helhet vil komme på linje med fjoråret. — Slik det ser ut nå så bør vi igjen kunne passere 500 000 reisende i år. Noe som gjør 2009 til det fjerde beste året noensinne. Ikke verst det i disse finanskrisetider, påpeker Bakk.

6 - 0 9

02.09.2009, 12:33


NÅ Terje Green tester setene på et 69D-settene som er trukket om.

Opplevd kvalite kvalitet blir stadig bedre Arbeidet med å forbedre kvaliteten på togene gir stadig nye resultater. I mange tog merker kundene store forskjeller, og forbedringene vil gå videre med uforminsket styrke. 26 togsett av type 69 D får nå trukket om setene i togene. Samtidig tas en nødvendig oppussing av gulv, vinduer og vegger. Med enkle grep skal kundene merke stor forskjell. Åtte millioner kroner brukes til oppgradering av en gammel sliter. Kunder på lokaltogene i Østlandsområdet får en bedre hverdag. Som en del av prosjektet Opplevd kvalitet får nå lokaltogene på Østlandet en etterlengtet oppgradering som kundene vil se. Ny innmat og nytt setetrekk i stolene

vil gi en behageligere reise for de mange tusen som reiser med NSB hver dag. Terje Green som leder dette prosjektet sier at arbeidet er kommet i gang på Sundland i høst og at det meste skal være unnagjort dette året. SETENE SER ALLE

— Det er lett å se forskjell, og denne oppgraderingen er et viktig steg i retning av en langt penere togpark. Setekvalitet er viktig på disse togene som er bygd mellom 1983 og 1993, sier prosjektleder Terje Green. 70 STADIG PENERE

Arbeidet med oppgradering av 70- settene fortsetter i Skien. Nesten alle de 16 settene er nå gjennomgått og i høst vil arbeidet være ferdig. Dermed ser 70-settene mye bedre ut enn før, og kundene på strekningen Skien og Lillehammer har fått en ny hverdag. I tillegg til jobben som er gjort med seter, gulv, vinduer, gardiner, toalett osv, skal også overgangene mellom settene skiftes ut. Bare dette er en jobb som vil koste 15 millioner kroner. MER IGJEN PÅ 73

FØR

Oppgraderingen av 73-settene fortsetter. Av vel 3 200 registrerte feil er ca 1 800 utbedret. Fortsatt er det en del feil som er registrert, men som ikke er gjort noe med. I Teknikk arbeides det med å finne løsninger slik at små feil som kundene stadig vekk ser, blir fikset til neste gang de kommer om bord. — Det er viktig å få til en kultur som gjør at feil blir rettet når de oppdages. Når dette ikke skjer virker det som om feilene bare overses, påpeker Green. TEKST OG FOTO. LASSE STORHEIL

V I N G E H J U L E T

Miljøtiltakene er klare.

6-09-4.p65

13

02.09.2009, 13:18

6 - 0 9

13


«En av de mer spektakulære sykkelturer i Norge.» Denne karakteristikken av Rallarvegen kan vi skrive under på, der du møter vill og vakker natur fra Haugastøl og vestover. Om du velger Flåm eller Voss som endestasjon spiller ingen rolle.

Tusenvis tar Rallarvegen

Du møter flott natur når du sykler Rallarvegen. E

Du kan også starte på Finse, der et opphold på 1222 absolutt er å anbefale. Hyggelig service og god mat. Som jernbaneansatt kan du også benytte deg av fine overnattingsmuligheter på Ustaoset. Her er jernbanens hytter tilgjengelig. Hyttetunet Turheim består av seks hytter med et felles sanitæranlegg. Dette kan også anbefales. (Kontakt NJT-reiser.) Skal du sykle Rallarvegen må du være forberedt på å møte alle typer vær. For oss startet det med hagl og sur

vind ved Finse midt i august, men det lysnet i vest og da vi kom til Flåm skinte sola om kapp med glade turister. Da møtte vi også noen som skulle sykle Rallarvegen østover. Dette er for dem som er litt sprekere…. NOE FOR ALLE

Strekningen kan anbefales for alle. Vi tror at en 10-åring som er vant til å sykle også vil ha glede av turen. Men beregn gjerne god tid når du reiser med barn og legg eventuelt inn en overnatting på Finse hvis du starter på Haugastøl sammen med de små. Det er mange måter å oppleve Rallarvegen på. På Haugastøl er det sykkelutleie og det er robuste sykler som leies ut. Leier du sykkel behøver du ikke tenke på at du skal frakte sykkelen frem og tilbake. Hvis du bruker egen sykkel er det lurt å bestille i god tid hvis du skal være garantert plass på toget. MÅ PRØVES AV NSB-ANSATTE

Skal du sykle Rallarvegen er det lurt å benytte seg av jernbanens egne hytter, Turheim, på Ustaoset. 14

6-09-4.p65

V I N G E H J U L E T

14

Det finnes mange måter å gjøre det på. Tar du toget til Finse kan du på forhånd ha bestilt sykkel som står klar. Du kan også overnatte på Ustaoset eller Haugastøl. En annen variant er å bestille hytte på Turheim ved Ustaoset via NJT-reiser i god tid. Da kan du bestille sykkel

6 - 0 9

02.09.2009, 11:52


UT B II LL B EU T OJ G UM D

ler Rallarvegen. Er været fint er det en ekstra bonus. Men det kan variere. Vi møtte både hagl og fin sol midt i august. Her fra Hallingskeid.

på Haugastøl sykkelutleie. Sykler du fra Haugastøl til Myrdal kan det være lurt med en overnatting på Vatnahalsen (ved Myrdal) hvor du selvsagt har bestilt rom i god tid i forveien. Ta turen videre dagen etter til Flåm eller Voss. Fra Flåm får du en fin reise tilbake med Flåmsbana og NSB. Reiser du til Voss er NSB Regiontog en naturlig transport tilbake til Haugastøl eller Ustaoset. Nyt resten av dagen på Ustaoset. LITT OM TUREN

Det er stadig flere som sykler Rallavegen. Den starter på Haugastøl og det er jevn stigning opp til Finse. Det er 27 kilometer mellom Haugastøl og Finse. På Finse, 1222 m over havet, anbefales et besøk i Rallarmuseet. Her kan man se hvordan arbeidsfolket som bygde Bergensbanen levde. Neste naturlige stopp på Rallarvegen er Fagernut Vokterbolig. Boligen fra 1904 er den høystliggende vokterboligen i landet (1310 m.o.h). Her er det Rallarkafé samt en utstilling som viser hvordan man levde som banevokter på høyfjellet. Avstand Finse- Fagernut er 10 km. Veien videre er mye nedoverbakke. Hallingskeid kan være neste stopp, med overnattingsmuligheter. Avstand Fagernut-Hallingskeid er 11 km. Turen fra Hallingskeid til Vatnahalsen betegnes gjerne som den mest spektakulære

etappen på Rallarvegen med bratt nedstigning og ville fosser. GÅ AV SYKKELEN

Klevagjelet med Kleven bru er vakkert. Det anbefales å trille sykkelen. Det er overnatting både på Vatnahalsen og på Myrdal. Avstand Hallingskeid – Vatnahalsen er 15 km. Deretter har du to valg. Et alternativ er å sykle de 21 svingene fra Vatnahalsen gjennom vakre Flåmsdalen til Flåm. På denne strekningen går Nord-Europas bratteste jernbanestrekning til høyre for deg. I Flåm har man alle fasiliteter og et opphold her kan absolutt anbefales. Du kan også reise de åtte kilometrene til Aurland, som har beholdt mye av den gamle sjarmen i en vestlandsbygd. Da kan du kombinere turen med en dagsvandring i Aurlandsdalen som tar 6-7 timer. Gode kollektivløsninger gjør at du ikke trenger bil. Et annet alternativ er å ta toget videre fra Myrdal til Upsete, og deretter sykle mot Voss. Fra Mjølfjell til Voss vil man møte biltrafikk. Avstand Vatnahalsen-Flåm 17 km, avstand Vatnahalsen – Myrdal stasjon 2 km, avstand Upsete – Voss 36 km. God tur! TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L V I N G E H J U L E T

6-09-4.p65

15

02.09.2009, 11:52

6 - 0 9

15


TRAFIKK

St abilt for Kongsvingerbanen Stabilt Togene går oftere i rute på Kongsvingerbanen. Mer stabilt togmateriell og redusert fravær er medvirkende årsaker, men fornyet infrastruktur har i høyeste grad spilt en viktig rolle.

Stefan Käld synes i likhet med konduktør Ida Eriksson at mye går bedre på Kongsvingerbanen.

I mange år har Kongsvingerbanen vært blant NSBs dårligste strekninger punktlighetsmessig. Klagene fra publikum har heller ikke uteblitt. Men de siste par årene har det vært jobbet målbevisst for å få til et mer stabilt togtilbud. Resultatene har ikke latt vente på seg: Med unntak av januar, februar og juli har punktligheten i det siste vært langt over 90. Dette karakteriseres som svært godt for denne banestrekningen. Det er fire prosent flere reisende i år på hverdagene, sammenlignet med fjoråret. Det har vært gjort store forbedringer med signaler og sporveksler. Kontaktledninger skal utbedres videre. Det er også blitt flere romslige snutider ved samkjøring av materiell mellom Mysen og Årnes. TI LPAS SI NGER

— Det er også lagt til rette for kryssing på Roven, som ligger midtveis mellom Sørumsand og Lillestrøm. Dette har gitt mer stabilitet i toggangen, sier Helge Jørgenstuen i Drift Østlandet. Samtidig er kryssing flyttet fra Rånåsfoss til Blaker som også har gitt en forbedring. Han er glad for at NSB og Jernbaneverket har samarbeidet godt for å få til mer fleksible løsninger. — Når vi ser muligheter til forbedringer og snakker

sammen, finner vi raskt løsninger. Vi jobber for at våre kunder skal få et best mulig tilbud, sier Jørgenstuen. Ofte er det siste stykket mellom Fetsund og Lillestrøm som gir forsinkelser. Togene må ofte vente på sporplass. — Det er viktig å få til en optimal løsning for Lillestrøm stasjon, for å unngå problemer for togene på Kongsvingerbanen. Det beste ville vært et dobbeltspor inn til Lillestrøm fra Fetsund. Men det er kanskje urealistisk i dagens situasjon. Mer smidighet vil uansett løse problemer som oppstår, sier Jørgenstuen. ØNSKER Å LIGGE FORAN

— Vi har fornyet kablene og sørget for ballastrensking. Våre folk ligger hele tiden foran og kan oppdage feil før de får innvirkning på togtrafikken. Vi synes utviklingen er hyggelig, sier banesjef Per Hermann Sørlie i Jernbaneverket. — Men det skal skje mer, og kontaktledningen skal byttes mellom 2012 og 2016. I tillegg blir vi ferdig med trerydding langs hele strekningen nå i år. Vi innfører sannsynligvis akseltellere innen 2012 som betyr at strøm på avveie ikke får innvirkning for toggangen. Vi skal også oppruste stasjoner ved hjelp av ekstra sysselsettingsmidler. Vel 10 millioner kroner og flere enkeltiltak settes i verk med plattformer, asfaltering, bedre møblement på venterom og så videre, sier Sørlie. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Kongsvingerbanen

Helge Jørgenstuen i drift og banesjef Per Hermann Sørlie i Jernbaneverket flankerer assisterende lokførerleder Oddvin Sandvik. 16

6-09-4.p65

V I N G E H J U L E T

16

Mellom Lillestrøm og Kongsvinger er det 76 kilometer. Det kjører fem tog i hver retning på hele strekningen. I tillegg kjøre det fire tog til Karlstad. Mellom Oslo og Årnes er det timesavganger. Lillestrøm-Årnes har også stor trafikk. Ikke alt går inn til Oslo. Timestog til Kongsvinger fra 2012

6 - 0 9

02.09.2009, 11:53


Tunge løft på Oslo S En stor kran måtte til da en gangbru skulle på plass ved Oslo S. Berging og Beredskap (BB) hadde en tung jobb. Kranene måtte settes på plattformen og hjelpe til med å løfte i tre netter i august. Jobben var en del av arbeidet med å tilpasse veisystemene i Bjørvika. — Den samme trallen som ble brukt på Bergensbanen, da 73-settet ble løftet på sporet for halvannet år siden, var også i bruk denne gang, forteller Knut Hauglund, som leder Berging og Beredskap. Han sier at BB har en avtale med kranselskapet Bull. Denne gang var det Bull som kom til BB og ba om hjelp. Vanligvis er det omvendt. Det var Geir Arild Moen i B&B som planla og ledet hele operasjonen. — Dette er en fin jobb for oss, og vi kan bruke vårt spesialutstyr for berging av tog også til andre jobber. Vi kjenner de jernbanetekniske forhold godt, og derfor ba Bull oss om hjelp da kranen skulle monteres på plattformene på Oslo S. NY BRU

En ny gang- og sykkelbru skal gå fra Bjørvika til Schweigaards gate, over sporene på Oslo S. I den forbindelse skal det settes opp fundamenter eller støttesøyler for brua. Til denne jobben var det nødvendig med en stor kran og BB fikk jobben med å frakte kran og fundamenter på plass mellom sporene, slik at jobben kunne utføres på natta. Broen skal bygges før jul og vil bli åpnet i mai neste år.

Litt plunder før loket var koplet til tralla.

TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Den store kranene er buksert på plass på spor 12 på Oslo S.

V I N G E H J U L E T

6-09-4.p65

17

02.09.2009, 11:53

6 - 0 9

17


PUNKTLIGHET

PUNKTLIGHETEN

UKE 1-35

70 75 80 85 90 95 100

Variabel punktlighet Det har vært variabel punktlighet for våre tog i sommer. Men

▼Dovrebanen ▼ Nordlandsbanen

Raumabanen

det er gledelig å registrere at det er god kontroll på personalsituasjonen, og bare et fåtall innstillinger og forsinkelser på grunn av personellmangel. Takk til alle involverte som har bidratt til dette fine resultatet!

▼ Rørosbanen ➥ Bergensbanen ➥ Sørlandsbanen

REGIONTOG NATT ▼ Oslo - Trondheim ▼ Trondheim Bodø ➥ Oslo Bergen ▲ Oslo Stavanger

REGIONTOG ØSTLAND ▼ Oslo Halden ▼ Oslo Skien ▼ Oslo Lillehammer ▼ Gjøvikbanen AS

LOKALTOG ➥ Kongsvingerbanen ➥ Hovedbanen ➥ Drammenbanen ➥ Østfoldbanen ▲ Stavanger ➥ Bergen - Arna ▲ Bergen Voss ▼ Trondheim

KILDE: JBV

➥ Salten

▲=FRAMGANG GODKJENT

▼=TILBAKEGANG

➥=UENDRET

IKKE GODKJENT

I nord har togene i Salten med få unntak vist stabil og god punktlighet i hele sommer. Nordlandsbanen har vært rammet av saktekjøringer og punktlighet på ca 80 i hele sommer. Når sporarbeidene avsluttes, er det grunn til å tro at punktligheten vil bli betydelig forbedret. Også lokaltog Trondheim har vært rammet av disse arbeidene som har medført både forsinkelser og delinnstillinger i en lengre periode. Togene på Meråkerbanen går stort sett i rute, men noen forsinkelser er det også her som følge av nevnte sporarbeider samt følgeforsinkelser fra hendelser på svensk side. På Dovrebanen har det vært svært varierende driftsstabilitet i hele sommer. Punktligheten har variert fra 35 til 94 prosent. I juli var det en periode med sterk varme noe som medførte lengre perioder med saktekjøringer mellom Hamar og Lillehammer på grunn av solslyng. I enkelte perioder måtte også noen tog innstilles slik at dette kunne utbedres. NSB har hatt en gjennomgang av disse hendelsene med banesjefen som beklager disse hendelsene. JBV har gjort en god del tiltak på forhånd for å unngå solslyng i sommer, men dette har dessverre ikke vært nok til å unngå disse uheldige feilene. Togene på Raumabanen fortsetter å vise stabile og høye punktlighetstall. Rørosbanen viser svakere tall enn normal. I Bergen viser Arnalokalen som vanlig god stabilitet. Togene på Vossebanen ligger midt på 80-tallet i juli, men utover i august er det blitt en betydelig bedring. Bergensbanen har vært rammet av solslyng og signalfeil som i perioder har medført mange forsinkelser. På Jæren har togene vist en meget positiv utvikling utover sommeren og er endelig tilbake på 90-tallet i punktlighet. Regiontogene på Sørlandsbanens vestre strekning har derimot en ustabil og svak punktlighet. På Østre strekning er det signalfeil, strømbrudd og følgeforsinkelser på grunn av anleggsarbeider på Drammenbanen og på strekningen Drammen-Kongsberg som har medført punktlighetsbrist. Utover i august viser regiontogene på Sørlandsbanen svært positiv utvikling. På Østlandet er det fortsatt variabel punktlighet. Togene på Vestfoldbanen har fått forsinkelser på grunn av anleggsarbeider på Drammenbanen og mellom Skoppum og Tønsberg. Mange signalfeil på Drammenbanen har også medført forsinkelser. På Østfoldbanen har det vært unormalt mange signalfeil som tidvis har medført forsinkelser. Lokaltogene har også vist variabel punktlighet i sommer. Mange signalfeil både på Drammenbanen og på Østfoldbanen har skapt en mengde forsinkelser. Togene på Spikkestadlinja var innstilte i flere dager som følge av tordenvær. Utover i august bedret punktligheten seg betydelig og både på Østfoldbanen og på Konsgvingerbanen viser punktligheten tall på rekordhøyt nivå. Også Drammenbanen viser togene bedring til tross for at det her fortsatt er forsinkelser på grunn av anleggsarbeider og noen feil på infrastrukturen. Helge Jørgenstuen, punktlighetsoppfølger

18 18 VVI INNGGE EHHJ JUUL LE ET T 6 6- -0 09 9

6-09-4.p65

18

02.09.2009, 11:53


M E L L O M

Dårligst likt

O S S

P

Synnovate gjennomfører hvert

ias Plogg

år en undersøkelse der de spør folk hvordan de oppfatter en del

Jeg sitter på balkongen

norske virksomheter. NSB

i en idyllisk, hulter-til-

topper dårligst likt listen.

bulter-by i Hellas.

Ferieminne Jeg ser utover blikkstille hav og solen som stiger opp over åskammen. Byen har små, trange brosteinsgater på kryss og tvers, i alle retninger. Den ble laget på den måten for å forvirre eventuelle fiender som kunne komme. Hver dag finner vi en ny vei opp og ned fra havna til leiligheten. Vi vet ikke hvilken vei som er raskest. Det er heller ikke poenget. Jeg hører lyden av hover og lener hodet ut fra balkongen. I gaten nedenfor går far og sønn med eselet sitt for å hente varer til butikken. Jeg tar en slurk av den greske kaffen, slenger føttene opp på krakken og lener hodet tilbake. Det er stille, ikke en bil som kjører, ikke en scooter som brummer, bare lyden av hovene til eselet som treffer brosteinen. Det er ingen ting som må gjøres, ingen ting å stresse for – bare nyte at solen sakte, men sikkert stiger til værs og byen våkner til liv. Mannen min våkner og kommer tuslende ut til meg. Vi utveksler noen ord og nyter roen og freden i fellesskap. Våre døtre har enda ikke våknet, og vi lar dem sove. Jeg beveger meg etter hvert bort på supermarkedet og kjøper brød og tomater til frokost. Damen hilser og smiler. Hjemme igjen har jentene våknet og vi spiser en deilig frokost. Vi møter våre venner og rusler ned til havna. Der tar vi en båt ut på havet og stopper ved en strand og bader. Det er fantastisk vakkert! Du vet ikke om det er to eller ti meter dypt for det er så klart vann. Fiskene svømmer mellom bena mine og barna snorkler etter stein og fisk. Minnebanken har fått nok en deilig opplevelse å ta vare på. Gleder meg til neste!

Pia Solheim er it-rådgiver i NSB. Hun vil bidra med betraktninger rundt livet generelt og kanskje litt om tog spesielt i Vingehjulet i tiden fremover.

GUNDER

Mediebildet på forsommeren var ikke udelt negativt for NSB. Det var omtale av at vi kjøpte nye tog med muligheter for høyere fart i mai, og i juni var det omtale av Bergensbanejubileet. Samtidig har det vært en del debatt rundt behov for mer skinnegang, og det har vært en jevn debatt rundt punktlighet og forsinkelser. Vi har gjort målinger som viser at 3 av 10 kjenner forskjellen på NSB og Jernbaneverket. Blant våre kunder er det 4 av 10 som vet forskjellen. Dette innebærer at NSBs omdømme nok også urettmessig rammes av feil Jernbaneverket gjør. Denne plasseringen er et klart bevis på at nå må alle involverte parter slutte å snakke om problemene med toget, men faktisk gjøre noe med det. Våre kunder fortjener det beste. Det er stor avstand mellom visjonene som presenteres for toget, og virkeligheten våre kunder opplever i hverdagen. Samtidig er det viktig at kundene skal kunne stole på toget. I dag er det for mange tekniske feil og mangler og det er for liten kapasitet på skinnene. Dette må det ryddes opp i. NSB kjøper 50 nye tog for å bedre situasjonen, og hvis politikerne og Jernbaneverket fortsetter prioriteringen av vedlikehold, og vi får bygget ut flere skinner, kan vi sammen gi kundene den togreisen de fortjener.

V I N G E H J U L E T

6-09-4.p65

19

02.09.2009, 11:54

6 - 0 9

19


Etter et vanskelig år i 2008 ser det ut til at Nettbuss vil få et bedre økonomisk resultat i år. Den norske delen av NSBs busselskap går best. Det er i øyeblikket lettere å få ta i nok sjåfører.

Nettbuss i b e dring i år Fra et minusresultat på vel hundre millioner kroner i fjor, ser det ut til at året skal bringe et pluss på mellom førti og femti millioner kroner. — Vi tok store nedskrivinger av verdier blant annet i Danmark i fjor, og driften rent generelt var dårligere enn forventet. I år går det meste mye bedre, men vi skal videre og levere like gode resultater som vi gjorde ut over 2000-tallet, sier administrerende direktør Arne Veggeland i Nettbuss. Virksomheten i Norge totalt sett går i pluss, men på to områder merkes en nedgang. Det ene er på turisttrafikken og turbusser med en nedgang på inntil 30 prosent. Det skyldes færre turister til Norge og

generell nedgang i turmarkedet. Det andre er den eksterne omsetningen gjennom verkstedene. — Vi merket det allerede i fjor med færre lastebiler til våre verksteder, og nedgangen i omsetning er på 30 millioner kroner, sier Veggeland. I vår og sommer har vi også kjørt to store anbud på buss for tog, et halvt år på Jærbanen og 160 busser i sving i Oslo-området i 16 dager i juli. Dette er et viktig bidrag til omsetningen, sier Veggeland. DANMARK

I Danmark er lønnsomheten ikke god ennå, men driften er stabilisert. I København går det bedre enn budsjett,

Nettbuss i gang med hybridbusser Nettbusseide Team Trafikk i Trondheim har satt

Fylkesrådmann i Buskerud Matz Sandman (t.v.), Ole Engebret Haugen i Nettbuss Drammen AS og fylkesordfører i Buskerud Roger Ryberg. (Foto: Line Vettest ad).

en hybridbuss i drift i lokaltrafikken. I Drammen har bussen også vært testet. Volvos nye hybridbuss reduserer drivstofforbruket med 30 prosent og utslippet med opptil 50 prosent. — Denne bussen representerer fremtidens bussgenerasjon. Teknologien er svært spennende og er spesielt interessant i forbindelse med by- og forstadskjøring, forteller Ole Engebret Haugen, som leder Nettbuss Drammen AS. Team Trafikk har alltid vært i forkant med miljøvennlige løsninger for kollektivtrafikken i Trondheim. De var tidlig ute denne gang, og fikk tilgang på en av Volvos hybridbusser. Det eksisterer et fåtall slike busser som prototyper, og serieproduksjon er planlagt i 2010. En dieselmotor og en elektrisk motor driver bussen. Når bussen stopper ved en holdeplass eller et lyskryss, slås dieselmotoren automatisk av, og den elektriske

20 20

6-09-4.p65

NG G EE HH JJ UU LL EE TT VV II N

20

motoren aktiveres. Bussen gir da ingen utslipp. Dieselmotoren startes ikke før bussen igjen har fått fart. Når bussen bremser, noe den ofte gjør i byer og tettsteder, utnyttes energien til å lade batteriene. Volvo Buses har fått støtte fra de svenske energimyndighetene til å utvikle denne bussen. Både CO2 utslipp og partikkelutslipp reduseres med opptil 50 prosent. — Denne typen buss passer midt i blinken som bybuss i Drammen sentrum sier fylkesordfører i Buskerud; Roger Ryberg som var med på visningen i Drammen.

66 -- 00 99

02.09.2009, 11:54


NETTBUSS

I Buskerud og Drammen går Nettbussrutene veldig godt.

men det er mange skader på dekk og karosseri. Ruten går tvers gjennom København sentrum, der det er tett trafikk. SVERIGE

I Sverige sliter Nettbuss med Orusttrafiken. Det er flere årsaker til dette. — Det er stor svikt i tur og turisttrafikken, og i sommer tapte vi kjøringen i forbindelse med Gothia cup og en bebudet buss-for-sporvognperiode ble avlyst. Dermed mistet vi betydelig omsetning i sommer, sier Veggeland. Nettbuss har problemer med prisjusteringer på anbud som gjøres hvert år. Lønningene går nedover i Sverige generelt, mens det samtidig ble lønnsøkning for bussjåfører etter et godt oppgjør i fjor. Slike oppgjør er treårige. Prisjusteringene i anbudene blir foretatt hvert år med bakgrunn i generell lønnsutvikling. — Dermed oppstår det et tap på en millioner kroner i måneden når våre lønninger er økt samtidig som den generelle indeksen går nedover, forklarer Veggeland. Han forventer et negativt resultat for Orusttrafiken i år. FLERE ANBUD

Nettbuss er inne i en hektisk periode, der det regnes på en rekke anbud. All kjøring i Asker og Bærum ute på anbud, og dette ble levert i midten av august. Anbudet er firedelt, og Nettbuss kjører en av delene i dag, og ønsker seg resten. I Trondheim skal 40 prosent av trafikken ut på anbud. Det er de mest trafikktette rutene som settes ut. Nettbuss har all trafikk i Trondheim i dag. Øvrige trafikk i Trondheim skal ut på anbud om to år, ifølge politikerne i byen. — I Trondheim ønsker politikerne også en miljøvennlig busspark og vi har allerede hatt hybridbusser på prøve i byen, sier Veggeland. I Grenland er det også nye anbud. Nettbuss kjører i dag gjennom Telemark Kollektivtrafikk.

— Denne kontrakten er viktig for oss, fordi vi har lagt med mye arbeid i dette området, påpeker Veggeland. I høst kommer Hadeland og Jaren som Nettbuss kjører i dag. Senere kommer Østfold med Askim, Moss og Halden, der Nettbuss kjører Askim i dag. Senere kommer Kristiansand, Haugesund og Bergen. Karmøy/Haugesund kjørte Nettbuss tidligere. — Vi settes under press når de tunge anbudene som vi har i dag, settes ut på nytt. Vi må forvente tøffere marginer. Både Trondheim og Grenland er slike eksempler. FLERE SJÅFØRER

Det er betydelig lettere å få tak i nok sjåfører nå, sammenlignet med fjoråret. — Den generell krisen vi har vært gjennom er årsaken til dette, tror Veggeland. Det er lettere i Sverige og Danmark enn i Norge. Men fortsatt trenger han flere sjåfører, spesielt i Norge. — Det strammer seg litt til nå, men vi har et konstant program for rekruttering av nye sjåfører. Det siste året er det spesielt svenske sjåfører som i mange tilfeller har vært redningen, sier Veggeland. EKSPRESS OG RUTER

Sommeren har vært god for ekspressbussene i sommer. Men vi merker konkurransen fra bilene, spesielt i Østfold og Vestfold der veien de to siste årene er blitt betraktelig bedre. Lokaltrafikken i Norge er i fin utvikling. Spesielt bra er det i Buskerud med Drammen som et fint eksempel. Nettbuss kjører fra 1. august arbeidsbusser for StatoilHydro i Stavanger. Det er snakk om kjøring til og fra Forus og egne busser til og fra flyplassen, samt småbusser som går innenfor bedriftsområdet. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

NG G EE HH JJ UU LL EE TT VV II N

6-09-4.p65

21

02.09.2009, 11:54

66 -- 00 99

21 21


P Å R E I S E F O T

The Hart of Wales Line. Navnet skjemmer ingen. Toglinjen som går gjennom hjertet av Wales er en av de få gjenværende enkeltsporede strekningene i Storbritannia.

Gjennom hjertet av Wales Enkel, men grei komfort og fornøyde kunder i motorvognsettet.

For mange er navnene på endestasjonene for denne linjen, Shrewsbury i nord og Swansea i sør, forbundet med to halvgode britiske fotballag som figurerer på norske tippekuponger en gang i blant. Men midt i mellom byene kommer du inn i et landskap som viser Wales på sitt beste, med lange strekninger av bugnende åkrer, avløst av skogsbevokste områder som igjen går over i små åser. Alt iblandet en rekke små og store landsbyer innimellom, med imøtekommende mennesker, titusenvis av sauer og illsinte gjeterhunder. Vel egnet for en lengre gåtur. Hyggelige bekjentskaper i UK, gjorde at vi fikk lov å låne et hus midt i hjertet av Wales, med to timer til de nevnte byer, i hver retning. Så vi var i hjertet av Wales i sommer. Byen med det velklingende navnet Llanwrtyd Wells er også kjent som

Storbritannias minste med 602 mennesker, fire puber og tre restauranter. MANGLENDE OPPFØLGING

I likhet med her i landet har den britiske jernbanen vært utsatt for manglende vedlikehold i mange år, men nå er man i gang med omfattende forbedringer som skal gjøre det enda bedre for folk å ta tog på den store øya i Atlanterhavet med 60 millioner mennesker. Derfor opplevde vi buss for tog eller færre avganger enn normalt på vår reise i sommer, men aldri noen forsinkelser av betydning. LITE KONTAKTLEDN I NGER

Men vi så lite til kontaktledninger (eller kjøreledninger som mange sier i dag) som ikke virket. Kanskje en del av årsaken kan være at over to tredeler av jernbanenettet i Storbritannia er drevet av dieseltog. Da slipper du i alle fall all den ergrelsen som våre kunder opplever med kontaktledninger som ikke fungerer og/eller strømbrudd. Men det er jo selvsagt ikke så miljøvennlig, da. HYBRIDER

Llanwrtyd Wells er en stasjon midt mellom Shrewsbury og Swansea, i hjertet av Wales. 22

6-09-4.p65

V I N G E H J U L E T

22

6 - 0 9

02.09.2009, 11:54

Jeg vil ikke gi bort ideen gratis, men hva med å utvikle et hybridtog? Et batteri kan lades mens toget kjører normalt. Når


HE LS EHELS LSEHJØRNET Hvor bliver Ormen Lange? Magen lever sitt eget liv. Til daglig tenker vi ikke så mye på det, selv om det pågår mange og ulike prosesser der.

strømmen blir borte, legges strømavtakeren ned, og toget kan kjøre videre til det kommer til et område der kontaktledningen fungerer igjen. FROMME ØNSKER

Tre fjerdedeler av jernbanenettet i England er dobbeltspor, mens vi må nøye oss med en tjuendedel her hjemme. Men så påstås det jo at vi er verdensmester i enkeltsporet drift. Togstandarden i Storbritannia er veldig variert. På nevnte strekning var det et motorvognsett som kjørte. Setekvaliteten var ikke like god som på type 72, og det tok fire timer mellom endestasjonene på den 20 mil lange togturen. Men togene gikk, og det gjør de dessverre ikke alltid hos oss i Norge. LØFT

Derfor er det å håpe at det legges inn penger i de mange jernbaneløftene våre politikere har kommet med i år. Konkrete prosjekter er i gang flere steder, og mange er under forberedelse. De fleste lurer på hvorfor det skal ta så langt tid å gjennomføre infrastrukturprosjekter. I et lite land som Norge, som ikke er større enn en forstad til en av mange hovedsteder i verden, burde det være fort gjort å utrede og bygge ny infrastruktur. Det burde kunne la seg gjøre å bruke samme beslutningsmåte på strekningen Osloriksgrensen som det vi gjorde da Gardermobanen ble bygd. Men kanskje vi burde velge oss helt nye politikere som har vilje til å virkeliggjøre flotte løfter. De neste dagene vil vise oss hva fremtiden vil bringe.

Maten blir eltet i magesekken og viktige næringsstoffer går til tarm og blodbane som igjen forsyner alle celler i kroppen. Med bulder og brak letter endetarmen seg for unødvendige stoffer. Alt går av seg selv, helt til «rødlyset» tennes, vi hører hvining fra skinnegangen, og så er det bråstopp. Magen står som en sprengt ballong, tarmen vil gjerne, men det lille saliggjørende skvulpet i skålen uteblir. Hva nå? Avføringsmiddel, vente til tarmen gjør sine naturlige krumspring, og eller forebygge? Det er flere grunner til at det blir slik. Lite fysisk aktivitet, mat som mangler fiberinnhold, for lite vann, stress eller skiftarbeid. En annen årsak er at man unnlater å gjøre sitt fornødne når magen sier i fra. «Har ikke tid, toalettet er ekkelt, venter til skiftet er over» er mulig begrunnelser. Men da er det ofte for sent. Med andre ord skal naturlige prosesser aldri undertrykkes. Jo lengre man venter, desto større kraftanstrengelse. En mage til besvær kan du selv forebygge: Mat med mye fiber finner man for eksempel i frukt og grønt og i grovt brød. Mat med høyt fiberinnhold gir kroppen mange gunstige fortrinn. Den gjør sitt til at maten beveger seg hurtigere gjennom tarmen, er med på å stabilisere blodsukkeret og ikke minst den virker mettende. Spiser du mye fiberholdig mat trenger magen mye vann, ellers kan motsatt effekt oppstå. Fysisk aktivitet hjelper mot stress, og her burde det kanskje være naturlig å legge inn en kraftanstrengelse for å holde kroppen i gang. Sørg for å få litt mosjon før eller etter jobben. En halvtimes hurtig gange daglig regnes for å være nok. Benytt trapper og la heis og rulletrapper kjøre sin egen vei. Kan du sykle til og fra jobb? Ikke det. Kanskje sykkelen da kan være framkomstmiddelet til nærmeste stasjon? Har du hund er du heldig. Bikkja må jo luftes. Hvorfor ikke gå tur med hunden selv om du ikke har noen? Skiftarbeide er det lite å gjøre noe med, og turnusplan må følges ellers blir det stopp og forsinkelser. Innvilg de nødvendige stopp magen krever langs ruta, og helst før det blir bråstopp. Skitt la gå!

Islin Abrahamsen er bedriftssykepleier i NSB. Hun har jobbet i mange år med kosthold og livsstilsendring. I helsehjørnet gir hun enkle tips som kan komme leserne til gode i hverdagen. Har du spørsmål eller kommentarer: Send e-post til IRAbrahamsen@bhtnsb.no

TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

V I N G E H J U L E T

6-09-4.p65

23

02.09.2009, 11:55

6 - 0 9

23


M E L L O M

O S S

DSB og NSB lærer av hverandre 10 medarbeidere fra DSB har vært hos NSB for å snakke om erfaringer med energiøkonomisk kjøring. Samtidig besøkte de simulatorsenteret på Sundland i Preben Christoffersen i DSB og Andreas Hægstad i NSB organiserte utveksling av erfaringer om miljø og kjørestil.

Drammen.

Ønsket om redusert miljøforbruk og mindre utslipp av CO2 står også høyt i kurs i Danmark. DSB har langt større andel dieseltog, sammenlignet med Norge. Så der jobbes det med energiøkonomisering på flere områder. Danskene har flere programmer i gang for å redusere energiforbruk blant annet ved endret kjørestil. DSB har også god erfaring med direkte tilbakemelding til lokfører. DSBs lokførere kan til en hver tid følge med ved hjelp av instrumenter på energibruken og justere kjøringen sin. Det blir gitt beskjed dersom det viser seg at det kjøres for fort mellom stasjoner. Preben Christoffersen jobber med miljø og energiforbruk i DSB. Han sier at DSB de siste seks årene har funnet en rekke løsninger for å redusere forbruket av energi. Det er nå bare nye lokaltog som kjører rundt hovedstaden, og det vises godt på forbruket. Dessuten kjører DSB med bare korte togsett utenom rushtiden. Dette senker også forbruket. Selskapet har flere miljøtiltak i gang. På de gamle MRtogene er det satt inn katalysator som skal redusere utslipp. Nyutviklet utstyr monteres i alle tog, og skal redusere CO2 utslipp med 10 prosent, tilsvarende 30

millioner kroner i året. I alle lokaltogene byttes spotlysene ut med lysdioder som bruker mindre strøm. Det er også penger å hente på å tilpasse ventilasjonseffekten til antallet passasjerer i vognene. Mer effektiv kjøring reduserer forbruket, og hittil i år har man spart kjørestrøm tilsvarende 200 000 danske kroner i måneden. Mer utdannelse og veiledning av lokførere har gitt resultater. På alle kontorer skal strømforbruket ned med 10 prosent.

KONTAKTET OSS

— Det var DSB som kontaktet oss etter at de hadde lest om våre energisparetiltak og miljøarbeid. Det er hyggelig å kunne bidra med tiltak som også andre selskaper kan gjøre seg nytte av, sier rådgiver i drift/analyse Andreas Hægstad. — Vi ser på dette besøket som en start på et utvidet samarbeid der vi lærer av hverandres løsninger, sier Hægstad. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Medalje til Gunleik Gunleik Hynne har fått Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. Han sluttet i NSB etter 45 år og 11 måneder. For snart 46 år siden startet Gunleik sin karriere i NSB. Første jobb var som bud og stasjoneringssted var Bø stasjon. Han har prøvd det meste gjennom sin karriere. Han har kommet med mange ideer og ble belønnet med 500 kroner i Forslagsnemndas møte i mars 1982 for forslag vedrørende transportkasse for sending av aviser. Gunleik hadde egentlig tenk å gå av med pensjon til jul i 2008. Men så ble det lagt en spennende utfordring på bordet som han heldigvis ikke kunne si nei til. Han skulle bidra til å utvikle og følge opp de nye teamlederne på Oslo S og sørge for at prosjektet «Fra skranke til gulv» ble gjennomført. Gunleik er en person man lytter til, og det passer bra som instruktør og fadder for teamlederne. Han virker som tryggheten selv, og det er mange kunder som oppsøker Gunleik som alltid er tilgjengelig ved automatene. Det sies om Gunleik at han har stor lojalitet til NSB og de beslutninger som tas og er løsningsorientert og rydder opp. Utenom jobben har han også vært aktiv i politikken og vært ordfører i to perioder. Lykke til i pensjonistilværelsen! 24

6-09-4.p65

V I N G E H J U L E T

24

6 - 0 9

02.09.2009, 11:55


60 millioner kroner til skogrydding

Jernbaneverket bruker 60 millioner til skogrydding i år og neste år. Større områder er allerede unnagjort. Sidebaner prioriteres sist.

Siden sist vinter har det vært satset på skogrydding langs sporet. Dermed kan trefall på kontaktledningene og løvfall med glatte skinner kanskje også bli historie…(Foto: JBV).

Det er Morten Tanggaard i Jernbaneverket som leder prosjekt skogrydding. I fjor ble det besluttet å bruke 150 millioner kroner til skogrydding langs jernbanesporene de neste seks årene for å hindre trefall på spor og ødelagte kontaktledninger. Samtidig er det viktig å rydde skog for å forhindre store løvfall og dermed glatte spor. — På de fleste banestrekningene er vi i gang, men i Osloområdet har vi på grunn av andre arbeider ikke fått gjort så mye som vi ønsker. Men vi tok mye på Spikkestadlinjen i fjor, sier Tanggaard.

Mellom Jaren og Gjøvik er arbeidet snart avsluttet. Det er underskrevet ny kontrakt på rydding mellom Grefsen og Jaren med forventet oppstart 15. september. Det er også signert kontrakter på oppstart henholdsvis 1. september og 1. oktober mellom Roa og Hønefoss og mellom Hokksund og Hønefoss. Mellom Kongsvinger og svenskegrensen og mellom Lillestrøm og Kongsvinger skal arbeidet være avsluttet innen neste sommer. STOR JOBB PÅ DOVREBANEN

SØRLANDET

På Sørlandsbanen er den 42 kilometer lange strekningen mellom Lunde og Neslandsvatn ryddet ferdig. — Felles for alle strekningene er at vi tar 15 meter på hver side fra midt i sporet, sier Tanggaard. Vi rydder dermed rent i en korridor på 30 meter. I tillegg sprøyter vi området for å forhindre ettervekst, og vi er forberedt på å gjøre dette hvert femte, tiende eller femtende år, avhengig av hvor fort det gror til igjen, sier Tanggaard. MOT BERGEN

På Bergensbanen har det vært jobbet på den 160 kilometer lange strekningen mellom Hønefoss og Geilo. — Vi har hatt ferdigbefaring på strekningen NesbyenGeilo, som skal være klar til mars neste år. Mellom Gol og Torpo går vi enda lenger ut, og ser på muligheten for å få til en helt trefri profil rundt sporet, sier Tanggaard.

Mellom Dombås og Trondheim er det en omfattende jobb som skal gjøres. — Her er det satt av ti millioner kroner og med stordrift forventer vi å ta mye skog innen sommeren neste år. Skogrydding blir foretatt samtidig som andre arbeider på strekningen utføres, sier Tanggaard. SIDEBANER SIST

Rydding på sidebanene, som Flåmsbana, Raumabanen og Arendalslinja ligger sist i seksårsplanen. Arbeidet med å rydde skog langs linjene har vært satt ut i åpne anbud med god konkurranse. — Det er blitt kjent i skogsmiljøet av vi skal rydde betydelige mengder skog de neste årene, og gradvis er det flere entreprenører som melder seg på i konkurransen om jobbene, sier Tanggaard. TEKST: LASSE STORH EI L

Rydder Raumabanen

Mer skog må bort for å få full glede av utsikten fra Raumabanen. (Foto: Lasse Storheil).

Det er igangsatt skogrydding langs Raumabanen. Det betyr at turistene får se mer av den flotte naturen mellom Dombås og Åndalsnes. Skogrydding på Raumabanen er delt mellom NSB og Jernbaneverket. — Vi gjør dette for sikkerhet og vedlikehold, men også for utsikten til den storslåtte naturen. JBV startet med litt rydding i juni og fortsetter forhåpentligvis med dette i høst. NSB rydder så lenge vi har midler til det. Behovet er stort og vi håper JBV finner midler til å gjøre så mye som mulig i løpet av kort tid, sier reiselivssjef Håkon Myhre i NSB.

V I N G E H J U L E T

6-09-4.p65

25

02.09.2009, 11:55

6 - 0 9

25


M E L L O M

O S S

LEDIGE STILLINGER

REDIGERT AV STEIN ARVE SAN NERUD, TELEFON 91672049

For samtlige stillinger gjelder: Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss.

Levende stasjoner I forbindelse med kulturminneåret 2009 og Bergensbanens 100 års jubileum presenterer Rom Eiendom utstillingen Levende stasjoner og dagliglivets kulturminner på fire stasjoner langs Bergensbanen. Utstillingen ser nærmere på seks av Bergensbanens vernede stasjoner; Bergen, Haugastøl, Nesbyen, Garnes, Flå og Urdland stasjon. Utstillingen åpnet i juli og vil stå ut høsten. Fotograf Guri Dahl har besøkt de seks stasjonene og fotografert stasjonene og områdene rundt. Fotografiene er, sammen med tekster omkring Bergensbanens historie, stasjonsarkitektur og de aktuelle stasjonene, trykket på fjorten store resirkulerte papplansjer skåret ut i formen av et togvindu og installert som en tunnel betrakteren kan bevege seg igjennom på henholdsvis Bergen, Voss, Finse og Geilo stasjoner. Forfatteren Torgeir Rebolledo Pedersen har bidratt med bestillingsverket Skinnesang, et dikt om Bergensbanen til utstillingen. Diktet skaper en tekstlig og visuell reise som beveger seg på utsiden av de 14 plansjene sammen med Guri Dahls stemningsbilder.

NSB PERSONTOG NSB Persontog Drift - Planlegger, Tjenesteentralen Østlandet Søknadsfrist: 07.09.2009 Referansenr: 509991724 Søknad sendes ved å gå inn på link Planlegger på Ledige stillinger på NSBs intranett. NSB Drift søker planlegger til tjenestesentralen Østlandet med arbeidsted i Oslo. Oppgavene er tjenestefordeling og /eller korttidsplanlegging for kjørende personalet i Østlandsområdet Arbeidsoppgaver: -daglig tjenestefordeling og kortidsplanlegging i samarbeid med lokale ledere og NSB drift. -bidra ved turnusplanlegging og rapportering av personalmessige konsekvenser ved endring i togproduksjon. -utarbeidelse og oppdatering av arbeidsplaner innenfor gjeldene rutetermin. -utarbeide arbeidsplaner med alle kjente aktiviteter lagt i plan overlevert minimum 14 dager før første uke i turnus. -planer for gjennomføring av ferie og omlegging av tjeneste ved større driftsavvik. Personlige egenskaper: -forretningsforståelse og evne til å tenke økonomi i alle sammenhenger. –strukturert. -se helhet i togproduksjon. -raskt kunne tilegne seg kompetanse på de IT verktøy som skal benyttes. -gode kommunikasjon og samarbeidsevner. -takle stress. -serviceinnstilt, selv når arbeidspresset er stort. Diverse arbeidsforhold: -Heltid Antall stillinger: 1 Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Kontaktinfo: For spm vedr. stillingen: Leder tjenestesentralen, tlf. 916 53 917 og ass. leder tjenestesentralen, tlf. 916 51 277. For spm vedr. søknadsreg: Personalkonsulent Hilde M.Vangen, tlf. 23620171 NSB Persontog Drift - Konduktører Søknadsfrist: Snarest Referansenr: 508455751 Søknad sendes ved å gå inn på link Konduktører på Ledige stillinger på NSBs intranett. Ønsker du en stilling i Norges største transportkonsern?

Ferie til gode? NJT-reiser har bredt utvalg av muligheter i høst og vinterferien Cruise – den ultimate ferieformen, hytteutleie i Søgne, Ustaoset og Dovre Leiligheter i Spania.

26

6-09-4.p65

V I N G E H J U L E T

26

Ønsker du å bidra i et selskap i stor utvikling og vekst, hvor hensyn til kunder, miljø og samfunn står i fokus? Svarer du ja på dette, er du på rett spor. Som konduktør i NSB har du muligheter til å gi våre kunder en god reiseopplevelse. Vi tar nå inn nye konduktøraspiranter fortløpende med oppstart/skolestart desember 09/ mars 10. Arbeidsoppgaver: -bidra til å ivareta kundens sikkerhet om bord i tog. -bidra til å innfri kundens forventning på reisen. inntektssikring. -rapportering. Personlige egenskaper: -en god serviceinnstilling. -evne til å takle en hektisk hverdag. Kvalifikasjoner: -generell studiekompetanse: -god muntlig fremstillingsevne på norsk. -beherske muntlig engelsk. -erfaring fra reiseliv eller servicenæring/kundebehandling. Vi tilbyr: -gode betingelser og karrieremuligheter. -opplæring med full lønn. -en trygg og ansvarsfull jobb. -hyggelige kundeopplevelser. -en miljøvennlig arbeidsplass variert arbeidsdag. Vi har stasjoneringssted for konduktører flere steder på Østlandet. Denne gangen har vi ledige konduktøraspirantstillinger med stasjoneringssted i Oslo. Opplæringstiden har en varighet på ca 7 måneder og foregår i Oslo og Drammen. Før inntak som konduktør vil det foretas en helsesjekk hos vår bedriftshelsetjeneste. Arbeidssted: -Oslo Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Kontaktinfo: Spm vedrørende stillingen: Konduktørleder Geir Morten Haugen, tlf. 48081830.

NSB Persontog Drift - Lokomotivleder Drift Drops Søknadsfrist: 06.09.2009 Referansenr: 511762501 Søknad sendes ved å gå inn på link Lokomotivledere Drift Drops på Ledige stillinger på NSBs intranett. Lokomotivledelsen i Drops er for tiden inne i en periode med høy aktivitet. I den forbindelse søkes det etter Lokomotivledere, midlertidige og faste, ved Lokomotivledelsen Drops Oslo som kan bistå avdelingen innenfor områdene teknisk brukerstøtte, øvelseskjøring og tekniske typekurs. Arbeidsoppgaver: -teknisk brukerstøtte. øvelseskjøring. -tekniske typekurs. Personlige egenskaper: -god kommunikasjonsevne skriftlig og muntlig. gode samarbeidsevner. –lederegenskaper. må kunne takle et tidvis hektisk arbeidsmiljø Kvalifikasjoner: -lokomotivførerutdannelse. -god kjennskap til og interesse for NSBs togmateriell og den operative driften. datakunnskaper. Vi tilbyr: -en interessant og utviklende jobb i et godt miljø med høy fagkompetanse. Arbeidssted: -Oslo. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med

6 - 0 9

02.09.2009, 11:55


innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Kontaktinfo: Spm vedrørende stillingen: Seksjonsleder Rune Moe, tlf. 91650805 og fagleder Tor Tveter, tlf. 90692819. For spm vedrørende søknadsreg: Personalkonsulent Kari - Mette Holteberg, tlf. 91651444.

NSB Persontog Marked og Kommunikasjon - Markedsanalytiker Søknadsfrist: 07.09.2009 Referansenr: 509947103 Søknad sendes ved å gå inn på link Markedsanalytiker på Ledige stillinger på NSBs intranett. NSB Marked og Kommunikasjon, har med sine nesten 40 ansatte ansvaret for kunde- og etterspørselsanalyser, merkevare, produktutvikling og prissetting, reiseliv, markedsføring og CRM, informasjonsarbeid, håndtering av innspill og klager fra kundene. Vi kan tilby en spennende stilling i et tungt fagmiljø, hvor du vil være med å påvirke og utvikle inntektsoptimeringen i NSB. Inntektsoptimering er en viktig oppgave og en del av dette arbeidet er å sikre optimale inntekter på hver togavgang. Vi ønsker en dyktig person med interesse og gjerne erfaring fra yield styring og/ eller prissetting, som i tillegg er fortrolig med å jobbe i databaser, regneark og statistikkprogramvare. Arbeidsoppgaver: -inntektsoptimering (yield styring). -analyser av inntekt- og passasjerstatistikk. –konkurrentovervåking. -prissetting og prisadministrasjon. -delta i videreutvikling av vårt inntektsoptimeringssystem. Personlige egenskaper: -analytisk. strukturert og systematisk. -selvstendig, men også teamorientert. –serviceinnstilt. – initiativrik. Kvalifikasjoner: -utdannelse på høyskole eller universitetsnivå. -gode kunnskaper om statistisk analyse. -erfaring fra prissetting og/eller yieldstyring er en fordel. Vi tilbyr: -et profesjonelt, dynamisk og ungt miljø med høy fagkompetanse. faglige utfordringer. -konkurransedykige betingelser. -arbeidssted sentralt i Oslo. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn til å søke stillinger hos oss. Kontaktinfo For spm vedr stillingen: Leder pris, produkt og reiseliv Audun Lind-Eriksen, tlf. 91652516. For spm om søknadsreg: HR-rådgiver Venche Fredriksen, tlf. 99266428

NSB Bedriftshelsetjenesten Yrkeshygieniker/Verneingeniør Søknadsfrist: 13.09.2009 Referansenr: 512964490 Søknad sendes ved å gå inn på link Yrkeshygieniker/Verneingeniør på Ledige stillinger på NSBs intranett. NSB-konsernet har en omsetning på 10 milliarder kroner og er, med sine 10000 ansatte, Norges største transportkonsern. Bedriftshelsetjenesten i NSB er lands-

dekkende med fire avdelingskontorer. Tjenesten drives i samsvar med arbeidsmiljøloven og ledes faglig og administrativt av konsernoverlegen. Vi har en tverrfaglig sammensatt BHT, som med totalt 28 ansatte er en viktig arbeidsmiljøaktør med spesiell kompetanse innen trafikkmedisin. Avdelingen i Trondheim har 6 hel - og deltidsansatte medarbeidere og betjener ca 1700 ansatte i NSB AS, datterselskaper, Jernbaneverket og andre virksomheter innen samferdselssektoren. Vi betjener ansatte som har sine arbeidsplasser i verksteder, på kontor, i tog og buss, på skinnegangen og i tunneler. Bedriftshelsetjenesten jobber med arbeidsmiljøutfordringer som krever kompetanse innen yrkeshygiene, for eksempel fysisk arbeidsmiljø som støy, vibrasjoner og elektromagnetisk stråling, kjemisk arbeidsmiljø, inneklima og ventilasjon, biologisk arbeidsmiljø og bruk av verneutstyr. Reising må påregnes da vi betjener et stort geografisk område. Yrkeshygienikeren vil også få oppdrag fra våre øvrige avdelingskontorer. Stillingsstørrelse (50 - 100%); kan diskuteres. Arbeidsoppgaver: -deltakelse i bedriftenes systematiske HMS-arbeid. -kartlegginger av arbeidsmiljøfaktorer. -målinger. risikovurderinger. -rådgivning vedrørende arbeidsmiljøfaktorer. -undervisning i små og store grupper. -deltakelse i møter og prosjekter. Personlige egenskaper: -engasjert. selvstendig. -like å jobbe i team. -gode kommunikasjonsevner. -evne til å ivareta og bygge gode relasjoner. Kvalifikasjoner: -minimum 3 - årig teknisk/ naturvitenskapelig utdanning fra høyskole eller Bachelor grad fra universitet. sertifisert yrkeshygieniker eller tilsvarende dokumentert kompetanse. Vi tilbyr: -godt tverrfaglig miljø. utfordrende og interessente arbeidsoppgaver. -lønn etter avtale. -gode pensjonsog forsikringsordninger. -gode muligheter for videreutdanning og kurs. Arbeidssted sentralt i Trondheim. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Kontaktinfo For spm vedr stillingen: Bedriftsykepleier Kari Svedal Bergqvist, tlf. 72572927 og konsernoverlege Ørn Terje Foss, tlf. 91653049. For spm om søknadsreg: HR-rådgiver Ole Richard Moen, tlf. 91653046

NSB GJØVIKBANEN AS NSB Gjøvikbanen AS er et 100 % eid datterselskap i NSB. Selskapet består av ca 83 medarbeidere. Vi har en liten og effektiv organisasjon som stiller krav om at alle tar ansvar for leveransen hele tiden. Ingen lange linjer eller byråkrati. NSB Gjøvikbanen AS - Lokomotivførere, Gjøvik/Jaren Søknadsfrist: 11.09.2009 Søknad merket ”Gjøvikbanen” sendes snarest og innen 11.09.2009 på e-post til: hildemv@nsb.no eller pr post NSB AS, v/ Assistor Personal. Att: Hilde M. Vangen, Prinsensgt 7-9, 0048 Oslo. Søknadspapirer returneres ikke.

Vi jobber tilnærmet hver tredje helg og har gode arbeidsforhold for øvrig. Sikkerheten, punktligheten, regulariteten og kundeservicen har topp prioritet hos oss. Alle ansatte er hos oss like viktige for å oppnå dette. NSB Gjøvikbanen AS vil gjerne ha deg med på laget og ønsker deg velkommen til et selskap med fokus, eierskap og engasjement for banen og kundene! Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrer bakgrunn å søke stillingen. Nærmere opplysninger om stillingen (herunder info om turer) får du ved å kontakte Ass. Driftssjef Ulf Glasrud tlf. 91652566 eller Rune A. Eriksen tlf. 90059407

MANTENA AS Mantena AS er datterselskap i NSB AS. Selskapet har 750 ansatte fordelt på 7 vedlikeholds-enheter og er et moderne selskap med forretnings-messig basis i vedlikehold av togmateriell. Mantenas kunnskap og lange erfaring har skapt et unikt miljø og en solid kompetanse som selskapet tilbyr i et bredt marked. Mantena AS - Fagarbeider Driftsavdelingen, Lodalen Søknadsfrist: 11.09.2009 Referansenr: 508408947 Søknad sendes ved å gå inn på link Fagarbeider Driftsavdelingen på Ledige stillinger på NSBs intranett. Mantena Lodalen er ansvarlig for vedlikehold av NSB’s motorvognsett type 73/73b, Personvogner og el-lok type EL18, som brukes i NSB’s regiontog, NSB Gjøvikbanens motorvognsett type 69G, samt Flytoget type 71. Til vår avdeling som utfører drift og vedlikehold av Tekniske anlegg ved verkstedet Lodalen skal det tilsettes en Fagarbeider. Arbeidsoppgaver: -Stillingens oppgaver vil i hovedsak være drift og vedlikehold av tekniske anlegg ved verkstedet. Dette innebærer bygningsmessige installasjoner, fastmonert utstyr som løftebukker, kraner, vakuumtømmeanlegg, vaskemaskin for rullende materiell. Personlige egenskaper: -Gode kunnskaper om drift og vedlikehold av tekniske installasjoner. -Serviceinnstilt, løsningsorientert og nytenkende. -Evne til å arbeide selvstendig og målrettet. Kvalifikasjoner: -Offentlig fagbrev innen Automasjon, Automatikk eller Industrimekaniker. Vi tilbyr: -Lønn etter avtale. -Svært gode forsikrings- og pensjonsordninger. – Bedriftshelsetjeneste. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn til å søke jobb hos oss. Diverse arbeidsforhold: -Heltid Arbeidssted: -Dyvekes vei 2, 0135 Oslo Vi oppfordrer kvinner og personer med innvandrerbakgrunn til å søke jobb hos oss. Nærmere opplysninger om stillingen: Avdelingsleder Randi Grydeland, tlf. 97691406 V I N G E H J U L E T

6-09-4.p65

27

02.09.2009, 11:55

6 - 0 9

27


B

Returadresse: NSB 0048 Oslo

Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen

■ Truls Baklid (44), bor i Asker ■ Gift med Lise

MIN JOBB

Sjelden i ro ■ To barn Martin (15) og Cecilie (12) ■ Leder avdeling i Arrive for prosjektledelse/ rådgivning, utvikling/forvaltning, datavarehus og elektronisk dokumentutveksling med 25 medarbeidere ■ Jobbet i NSB-systemet siden oktober 2008 ■ Økonomibakgrunn med jobber innen transport og reiseliv, blant annet 17 år i SAS, og senere i VIA og Travel

Det er ikke ofte du ser at Truls Baklid er i ro. Riktignok forholder han seg rolig på møter, men på fritiden er han alltid på farten. Han trives godt i Arrive og er fornøyd med høy kompetanse og ressurssterke medarbeidere som er i bedriften. — Utfordringen kan være å holde på gode medarbeidere. Å sikre lav utskifting av medarbeider er med å forsterke den totale kompetansen i konsernet, sier Baklid. Når Truls ikke er i Stenersgata 1 D eller ute hos kundene, så finner du han i skog og mark eller ute på vannet. Som regel ser du han i en seilbåt, men barnas seilinteresse har gjort at han følger dem fra båt med motor når de deltar i regattaer land og strand rundt. Begge barna seiler, og det betyr mye oppfølging og reising, ettersom Martin deltar på nasjonalt nivå. Barnas aktiviteter gjør at Truls ofte føler seg som taxisjåfør og kjører barna rundt til innebandy, dans eller håndball. Selv deltar Truls i noen regattaer, og i år vant han sin klasse i «Two Star»- en regatta som går Skagerrak rundt, i en tredøgns seilas med maks to besetningsmedlemmer. 17.

plass totalt av 150 deltakere er han fornøyd med. I NM i Moss gikk det imidlertid ikke så bra. Det er maritime interesser som fenger Truls mest. Som seiler må han kunne alle knuter og knuteknyting er en av hans store hobbyer. Han får også tid til å lese mye etter at han kastet TV’en ned i kjelleren. Truls er også medlem i Sjøredningskorpset på frivillig basis. Det betyr at du kan treffe han på brua i en redningsskøyte i Oslofjordområdet. Skøyta har base i Lysakerfjorden. Han har laveste grad av dekksoffiser, og kan dermed kjøre redningsskøyta. Truls er også overbevist om at inntil han har prøvd noe, så får han det til. For tiden er han opptatt av å hjelpe slekt og venner som ønsker arbeid utført med minigravemaskin. Han mener selv at han kanskje er havnet på feil hylle i livet ettersom han ofte har akutt behov for å gjøre noe praktisk etter en lang dag på kontoret. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

I denne spalten presenterer Vingehjulet ansatte i NSB. Vi forsøker å ta pulsen på det brede spekteret av arbeidsoppgaver som til syvende og sist har to mål for øye: Fornøyde passasjerer og sunn økonomi for NSB. Har du tips om personer til spalten, ta kontakt med redaktøren.

28

6-09-4.p65

V I N G E H J U L E T

28

6 - 0 9

02.09.2009, 11:56

Vingehjulet 6-2009  

Arbeidet med å pusse opp togparken pågår for fullt. Stadig nye sett er å se. Her er type 7 på Bergensbanen der syklister på Rallarvegen får...