Page 1

INTErNbLad for NSb-koNSErNET 05/2015

foto: kenneth kvalvik

Med sjefen på hjul Hvordan er egentlig en konduktørs hverdag? Det ville Annie Sønderby Pedersen vise konsernsjef Geir Isaksen. «Det hadde vært hyggelig å hilse på deg, samt å vise deg hva slags oppgaver jeg har ombord i toget utenom å sjekke billetter og gi avgang,» skrev hun i en epost til konsernsjefen. Geir Isaksen la seg på hjul. Se side 14 og 15.

7 Jernbane-

reformen

vhj5-4.indd 1

11 CargoNet

i bedring

22 Gransker

sykefravær VINGEHJULET / 5 - 2015

1

24.06.2015 10:32:51


Leder

det er uenighet om løsningene, men enighet om målene

06 ”

Mange vil bli lokfører

10

Lokomotivførerleder Torgrim fossnes har mange gode søkere til ledige stilinger som lokfører i NSb Øst.

Et vinnende vesen Stortinget har vedtatt en jernbanereform som betyr store endringer for hele NSB-konsernet. Den vil blant annet føre til at: Rom Eiendom overføres til et nytt infrastrukturselskap. Mantena skal eies direkte av staten. Alt persontogmateriell som NSB eier skal eies av staten, trolig tillagt det nye infrastrukturselskapet. All passasjertrafikk med tog i Norge blir fordelt på 6-8 trafikkpakker, og blir lagt ut på anbud. Stortinget legger til grunn at NSB skal kunne konkurrere om disse pakkene på lik linje med andre selskaper. Selv om det er politisk uenighet om løsningene i jernbanereformen, er man enige om målet: Jernbanen skal doble kapasiteten og forbedre punktligheten i persontrafikken, og mer av det godset som i dag fraktes på bil skal over på tog. Stortinget understreket i drøftingene om reformen at det gjenstår en rekke avklaringer. Man må finne gode konkrete løsninger innenfor de overordnede rammene som er trukket opp. NSB er bedt om å bidra med innspill til slike løsninger. Det ønsker vi å gjøre. Det legges opp til en gradvis konkurranseutsetting av passasjertrafikken med tog.

Nettbuss, CargoNet og Tågkompaniet har levd lenge med konkurranse i sine markeder.Vi vet at dersom vi skal vinne anbud, må vårt tilbud ha den laveste prisen og den beste kvaliteten. Men det vanskeligste er ikke å vinne et anbud, det vanskeligste er å tjene penger på et vunnet anbud. Da må vi arbeide så kostnadseffektivt og kvalitativt godt at vi tjener penger, selv på den laveste prisen. Det kommer ikke av seg selv, men kommer som en følge av god planlegging, streng kostnadsstyring og dyktige og motiverte medarbeidere. Nylig var jeg ute på togtur sammen med konduktør Annie Sønderby Pedersen. Det er omtalt lenger ute i dette nummeret av Vingehjulet. Jeg fikk nok en gang en påminnelse på hvor stort engasjement våre medarbeidere har for jobben sin. Det lover godt når vi nå skal jobbe under nye rammebetingelser. Hun har, i dobbel betydning, et vinnende vesen. Hennes serviceinnstilling og arbeidsglede vinner kundenes gunst, og hennes optimisme og omstillingsevne gir NSB mulighet til å vinne anbudene som kommer. Det er mange som Annie i NSB. Samtidig er ikke engasjement alene nok til å vinne et anbud.Vi

Vingehjulet, internblad for NSB-konsernet, Schweigaards gate 23, 0048 oslo. Utgitt av NSB ved konsernsjef Geir Isaksen Distribusjon og adressendring: NSB AS - postekspedisjon, tlf. 23 62 01 10, e-post: postekspedisjon@nsb.no Redaktør: Lasse Storheil, intern kommunikasjonssjef NSB-konsernet, tlf. 916 53 071, e-post: lasses@nsb.no Bidrag fra Preben Colstrup, og Kenneth Kvalvik Layout: Arne Eidal, Axentum kommunikasjon. trykk: Allkopi. Ettertrykk tillatt kun etter avtale med redaksjonen.

2

vhj5-4.indd 2

VINGEHJULET / 5 - 2015

24.06.2015 10:32:52


Innhold

10

Medarbeidertilfredshet under lupen Teamleder Sissil opsahl i fellestjenester (bildet) kjører to medarbeidersamtaler med sine 12 medarbeidere i året.

må utnytte arbeidstid og materiell på en bedre måte enn våre konkurrenter, og vi må gå igjennom pensjonsordningen med sikte på å finne en ny ordning som kan gi de ansatte like gode pensjoner uten at NSB får et unødig høyt kostnadsnivå. Både samferdselsministeren og Stortinget har understreket at det videre arbeidet med jernbanereformen vil skje i samarbeid med de ansatte. Dette er selvfølgelig viktig for oss i NSB-konsernet. De ansatte i NSB skal også i framtiden ha like gode arbeidsforhold og konkurransedyktige betingelser. Det kan vi sikre samtidig som NSB bedrer sin konkurransekraft dersom NSBs ledelse og de ansattes organisasjoner arbeider sammen for å etablere gode løsninger. Nå står sommeren for døren. Noen skal jobbe, mens andre skal ta en velfortjent ferie. Over sommeren møtes vi til nye arbeidsoppgaver. God sommer til hver og en! Hilsen Geir Isaksen konsernsjef

22

Gransker sykefravær Heidi romberg Marthinsen og Tone Sande i Mantena håper å lære mye om sykefravær i verkstedindustrien.

04 beste tertial noen gang 06 Mange vil bli lokfører 07 reformarbeidet i gang 10 Mange forslag til forbedringer 12 Ny sykkelparkering 14 Med sjefen på hjul 16 fra buss til tog 17 Togene finner feilen 20 Turner i Nettbuss 22 Gransker sykefravær 25 Sammen for drammen 27 Milliardkontrakt for Tågkompaniet

VINGEHJULET / 5 - 2015

vhj5-4.indd 3

3

24.06.2015 10:32:54


Resultat i NSB-konsernet 1. tertial 2015

NSb-konse NSb persontog Driftsinntekter: 2 381 millioner kr (2 208) Driftsresultat: 292 (166)

CargoNe

Nettbuss Driftsinntekter: 1 822 millioner kr (2 028) •Driftsresultat: 29 (38)

Driftsinntekter: 347 millio Driftsresultat: -5 (

Driftsinntekter: 4 935 millioner kroner (4 740

Stadig flere ve

NSb-konsernet hadde i årets fire første måneder opp fra 4 740 millioner kroner i samme periode kroner, mot 379 million – Vi øker inntektene, samtidig som det jobbes godt med å redusere kostnadene. Det gir NSB-konsernet et svært godt resultat i årets fire første måneder, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB. Én million flere togreiser NSBs persontog hadde 1,1 million flere reiser i Norge i årets fire første måneder, en økning på 5,2 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Totalt ble det registrert 22,3 millioner reiser. – Vi ser nå effekten av hyppigere avganger og nye tog. Vi har økt kapasiteten i rushtid, men samtidig har tilstrømmingen til togene økt enda mer, og vi ser at det begynner å bli trangt på enkelte tog i rushtiden. Vi kjøper stadig nye tog, men kapasiteten på jernbanenettet rundt de største byene må også forbedres, sier Isaksen. NSB har bestilt 81 nye tog, og 67 av disse er nå levert. Leveransene vil fortsette ut 2016. – Vi er også glade for at vi har mer fornøyde kunder enn noen gang før, legger han til. Flere reisende gir økte inntekter i persontogvirksomheten. Driftsresultat ble på 292 millioner kroner, mot 166 millioner kroner i fjor. solid i eiendom Eiendomsvirksomheten leverer gode resultater, med et driftsresultat på 344 mil-

4

vhj5-4.indd 4

Stadig flere reiser kollektivt og NSB-konsernets inntekter øker første tertial 2014. (foto: Knut Bry).

VINGEHJULET / 5 - 2015

24.06.2015 10:32:57


b-konsernet

CargoNet

ter: 347 millioner kr (343) tsresultat: -5 (-38)

rom Eiendom

Mantena

Driftsinntekter: 383 millioner kr (233) Driftsresultat: 344 (195)

Driftsinntekter: 469 millioner kr (477) Driftsresultat: 32 (18)

kroner (4 740) Driftsresultat: 690 millioner kroner (379)

e velger toget

måneder driftsinntekter på 4 935 millioner kroner, periode i 2014. driftsresultatet var 690 millioner 9 millioner kroner i fjor. lioner kroner i første tertial mot 195 millioner kroner i samme periode 2014. Dette skyldes blant annet salg av et nyoppført kontorbygg i Munkedamsveien 62 i Oslo, og økt verdiutvikling på sentrumsnære eiendommer i Oslo. KostnadseffeKtivisering I NSBs øvrige virksomheter arbeides det med kostnadsreduksjoner for å møte en stadig sterkere konkurranse. – Jeg er spesielt fornøyd med at CargoNet har forbedret sitt resultat med 33 millioner kroner målt mot samme periode i fjor, og høyst sannsynlig vil levere et positivt resultat for året under ett. Mantena og Nettbuss leverer resultater som er nær fjorårets, sier Isaksen. Jernbanereformen NSB vil bli endret som følge av jernbanereformen. Eiendomsvirksomheten i Rom Eiendom, togvedlikeholdsselskapet Mantena og eierskapet til togmateriellet foreslås tatt ut av konsernet, og togkjøring blir satt ut på anbud. – Disse endringene er krevende for NSB, og gjør oss til et annet selskap enn det vi er i dag. Men vi skal bygge videre på den gode utviklingen i selskapet, og vil satse på å lykkes i konkurranse med andre som ønsker å kjøre tog i Norge, sier Isaksen.

ut Bry).

VINGEHJULET / 5 - 2015

vhj5-4.indd 5

5

24.06.2015 10:33:00


Mange søker lokførerjobb Hele 93 kvalifiserte lokførere/studenter søkte på de ledige stillingene som ble annonsert i NSb Øst i mai. rekrutteringen så langt ser ut til å være i orden for NSb persontog. tEKSt oG foto: lasse storheil

Lokførerleder Torgrim Fossnes har ansvaret for behandlingen av søknaden og han forteller at over halvparten av søkerne jobber i NSB fra før, men ønsker å søke seg til andre stasjoneringssteder på Østlandet. Ni lokførere er nå omplassert på Østlandet. – Det er tre typer søkere, forteller Fossnes: De som jobber i NSB og ønsker seg jobb nærmere bostedet, studenten fra Norsk Jernbaneskole som ønsker seg jobb og eksterne fra CargoLink, CargoNet, Flytoget, eller Jernbaneverket. Noen ønsker å kjøre tog igjen etter en pause i en annen stilling. Østfold er populært og trekker mange søkere. Når du bor i Fredrikstad er det OK å ha stasjonering på Østfoldbanen, sier Fossnes. riKtig bemanning – Selv om det er mange søkere denne gang, er det en omfattende jobb å rekruttere slik at det blir riktig bemanning. Mange ønsker å pensjonere seg når de kan ved 62 år, men når dagen kommer er det mange som tar et år eller to ekstra, sier Fossnes. Norsk Jernbaneskole hadde over 500 søkere i år. Det tas opp 21 i hvert kull der, med seks inntak i året. Kvalifisert Det er mange kvalifiserte søkere til jernbaneskolen med variert bakgrunn. De fleste er i 30-årene, og noen få er over 50, mens noen er tidlig i 20-årene. – Vi synes det er fint med variert bakgrunn og setter også pris på at det er aldersforskjell. Når vi ansetter lokførere er det ut fra de

kvalifikasjoner de viser når de går aspiranttiden hos oss. Seks «aspiranter» er nettopp tatt inn og er ferdig med jernbaneskolen. De læres opp i NSB og er lokførere etter et halvt år. I denne perioden kalles de lokførerkandidater. Neste kull fra skolen starter i september hos NSB Øst, og ni-ti nye kandidater kan bli lokførere utpå våren neste år. Fossnes presiserer at det brukes lang tid på utvelgelsen. – Vi følger opp alle grundig, og de må gjennomgå intervjuer og følges tett i hvordan de jobber i toget. må ha eKstra Kurs Om lag en tredel av søkerne kommer fra eksterne selskaper, og det tar også tid å kvalifisere dem for jobben i NSB persontog. – En flytogfører må ha inntil 20 ukers opplæring med teori og praksis før hun kan begynne å kjøre selvstendig hos oss. Hun må gjennomgå tre typekurs og praksisopplæring for å bli kjent. Har du kjørt Oslo Lufthavn-Drammen blir det annerledes når du plutselig skal til venstre i Asker og kjører mot Spikkestad. Du må også vite om det er plass til et dobbelt 72-sett på Bondivann holdeplass, sier Fossnes. Han understreker at rekrutteringen er noenlunde stabil hvert år. – Vi sørger for at det til en hver tid er nok kvalifiserte søkere, og har god oversikt over hvem som er tilgjengelig til en hver tid. Det er behov for rundt 70 lokførere på landsbasis hvert år i NSB persontog, og halvparten skal inn hos oss NSB Øst, sier Fossnes.

Lokomotivførerleder torgrim fossnes har mange gode søkere til ledige stilinger som lokfører i NSB Øst.

6

vhj5-4.indd 6

VINGEHJULET / 5 - 2015

24.06.2015 10:33:01


Jernbanereform

flertall for jernbanereform

Regjeringspartiene, frP og Høyre hadde flertall i Stortinget for jernbanereformen sammen med støttepartiene Venstre og Krf. Her ser vi fra venstre: Abid Raja (Venstre), Hans fredrik Grøvan (Krf), Linda Hofstad Helleland (Høyre) og Ketil Solvik-olsen (frp) da jernbanereformen ble presentert. (foto: Lasse Storheil).

det er flertall i Stortinget for jernbanereformen slik regjeringen la den fram. Samtidig understreker Stortinget at reformarbeidet må gjennomføres i tett samspill med de ansatte i jernbanen. Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre stilte seg samlet bak regjeringens stortingsmelding om jernbanereform. Det betyr at hovedgrepene for fremtidens jernbane nå er vedtatt: Det etableres et jernbanedirektorat Det etableres et infrastrukturselskap Rom Eiendom overføres til infrastrukturselskapet Mantena overføres til Samferdselsdepartementet Togmateriell overføres til infrastrukturselskapet Persontogvirksomheten konkurranseutsettes i seks til åtte trafikkpakker Selv om jernbanereformen ble vedtatt uendret, ble en del punkter tatt opp. rom eiendom «Det er viktig at Rom Eiendom, som en del av det nye statlige foretaket, gis mulighet til å fortsette å skape verdier og utvikle gode kollektivknutepunkt både gjennom en helhetlig forvaltning av verdiene og gjennom et samspill med private og offentlige aktører,» heter det i innstillingen fra Transportkomiteen på Stortinget. Komiteen understreker viktigheten av en helhetlig eiendomsforvaltning som kan bidra til å utvikle gode kollektivknutepunkt. Samtidig understreker flertallet i komiteen at driftsuavhengig eiendom kan selges «når eier får best avkastning på investert kapital». involvering Flertallet støtter ansvarsdelingen mellom stat og fylker/kommuner i jernbanen, men understreker at fylker og

kommuner i større grad involveres i planleggingen av togtrafikken i fremtiden. KonKurranse Stortingsflertallet understreker også at det er viktig at konkurransene som etter hvert kommer på jernbanen er langsiktige, og anbefaler at én og én trafikkpakke blir lagt ut på anbud. materiell til i nfrastruKturselsKapet I stortingsmeldingen lå det ingen klar anbefaling om hvor eierskap til togmateriell skulle legges. Stortinget understreker imidlertid at Samferdselsdepartementet tar videre den klare anbefalingen fra høringsinstansene om at togmateriellet bør eies av infrastrukturselskapet. ivareta Kompetanse Stortinget understreker også viktigheten a at eksisterende kompetanse i jernbanesektoren ivaretas på en god måte i hele den kommende omstillingsprosessen. «Det er spesielt viktig at ansatte får informasjon så tidlig som mulig om hva som skal skje og blir involvert slik regelverket tilsier,» heter det i innstillingen fra flertallet i Transportkomiteen. integrert modell Mindretallet i Transportkomiteen, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, foreslo på sin side en integrert modell for norsk jernbane, med en felles overbygging for Jernbaneverket og NSB. Dette forslaget fikk ikke flertall i Stortinget.

VINGEHJULET / 5 - 2015

vhj5-4.indd 7

7

24.06.2015 10:33:02


Jernbanereform

Jobber videre med reformen

Jernbanereformen er nå behandlet i Stortinget og dette legger rammene for det videre arbe Nå starter arbeidet med å legge de mange detaljene, og her vil NSB bidra med kompeta – Det er ingen som kjenner norsk jernbane bedre enn oss i NSB-konsernet. Det er derfor viktig at vi nå jobber tett med Samferdselsdepartementet videre for å detaljere det som blir våre rammebetingelser i årene som kommer, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB. – Vi skal gi departementet detaljerte og løsningsorienterte forslag til beste for jernbanesektoren som helhet, for NSB som konsern og for de ulike forretningsområdene våre, legger Isaksen til. Det er satt opp åtte hovedområder som det vil bli jobbet med sammen med Samferdselsdepartementet. Kundeansvaret – Det må avklares hvem som skal sitte med det endelige kundeansvaret – og hvordan dette skal påvirke øvrig rolle- og ansvarsfordeling i hele jernbanesektoren, understreker Isaksen. Han påpeker at ulike avtaleformer mellom staten som oppdragsgiver og togoperatør vil påvirke kundeansvaret. – Litt satt på spissen så må det avklares hvem det er som skal grilles i Dagsrevyen når togene står og kundene ikke får den tjenesten de har betalt for, sier Isaksen.

Mantena blir direkte underlagt Samferdselsdepartementet. (foto: Bry)

8

vhj5-4.indd 8

salgs- og billetteringsløsninger – Det må avklares hvordan eierskapet til de ulike delene av disse løsningene skal være, sier Isaksen. Han peker også på at det vil være en lang periode der NSB kjører tog på oppdrag for staten samtidig som trafikkpakker blir konkurranseutsatt. Da må også en også se på overgangsperioden fram til endelig løsning også for salgs- og billettløsningene. forretningsorientering av infrastruKturforetaKet – Vi er opptatt av å sikre at det nye infrastrukturselskapet så raskt som mulig er oppe og går, med den nødvendige kunde- og forretningsorienteringen, sier Isaksen. Her må det også avklares hvordan avtaler og insentivstruktur skal være mellom både jernbanedirektoratet og infrastrukturselskapet og mellom infrastrukturselskapet og togoperatørene. eiersKap til togene – Togmateriellet er viktig for oss i NSB.Vi har anbefalt at eierskapet til togene bør ligge i infrastrukturselskapet. Men vi må se på om det er behov for midlertidige løsninger frem til alle trafikkpakkene er konkurranseutsatt, sier Isaksen.

togene overføres til infrastrukturselskapet. (foto: Bry)

VINGEHJULET / 5 - 2015

24.06.2015 10:33:08


dere arbeidet i Samferdselsdepartementet. ompetanse og innsikt. – Vi må også se på hva som bør overføres fra NSB, og hva NSB har behov for i vår videre drift. Det er også viktig å få på plass klare roller og ansvar mellom de ulike aktørene etter at togmateriellet er overført fra NSB, sier han. eiersKap til mantena I stortingsmeldingen er det lagt opp til at Mantena skal eies direkte av Samferdselsdepartementet. Begrunnelsen for dette er at man ikke ser at det er et velfungerende marked for togvedlikehold i Norge. – Dette er et argument vi ikke nødvendigvis er enige i. Konkurransen om vedlikehold i CargoNet og situasjonen i det svenske markedet viser at det er mange potensielle vedlikeholdsaktører, sier Isaksen. Han påpeker at det kan være nødvendig med midlertidige løsninger også for Mantena, og at selskapet må sikres god finansiering for videre utvikling både i Norge og i Sverige. integrasJon av rom eiendom – Vi er opptatt av å sikre den kompetansen og de verdiene som ligger i Rom Eiendom i dag videre.Vi vil derfor jobbe mye med hvor Rom Eiendom blir plassert i infrastrukturselskapet og hvordan Rom

Bry)

Eiendom skal integreres med eiendomsvirksomheten til Jernbaneverket, sier Isaksen. nsbs rammebetingelser – Vi må sikre at NSB-konsernet har den nødvendige finansieringen også videre til å være en sterk nordisk transportaktør, som har økonomiske muskler til å vinne konkurranser både i Norge og i Sverige, sier Isaksen. Han påpeker at det også kan bli nødvendig med å justere den eiermessige styringen av NSB-konsernet. gJennomføringsplan for reformen Isaksen konstaterer at gjennomføringen av reformen vil ta tid, både for å få på plass den endelige organiseringen, men også å få satt ut trafikkpakkene på anbud. – Vi vil jobbe med departementet for å fremme vårt syn på når og i hvilken rekkefølge de ulike delene av reformen bør gjennomføres, og vi vil jobbe for å få på plass gode overgangsløsninger for å sikre et godt togtilbud i hele perioden frem til jernbanereformen er gjennomført, sier han.

Rom Eiendom overføres til infrastrukturselskapet. (foto: Bry)

VINGEHJULET / 5 - 2015

vhj5-4.indd 9

9

24.06.2015 10:33:13


Mer enn 1 000 tiltak til forbedringer I kjølvannet av fjorårets undersøkelse om medarbeidernes tilfredshet og vår attraktivitet som arbeidsgiver (MTa) er det planlagt over 1 000 tiltak i NSb-konsernet. tEKSt oG foto: lasse storheil

– De siste månedene er over 200 av tiltakene realisert. Etter at jernbanereformen ble vedtatt i Stortinget 15. juni, er det naturlig at noen av tiltakene justeres, men reformen skal ikke være noen brems for at tiltakene ikke blir gjennomført, sier konserndirektør for HR, IT og juridisk Ståle Rooth i NSB-konsernet. Rooth er imponert over at det har kommet så mange gode forslag til forbedringer på arbeidsplassen med bakgrunn i resultatene fra fjorårets medarbeiderundersøkelse. gJennomgang De ulike tiltakene er kommet opp etter at lederne i første kvartal har gjennomgått resultatene fra undersøkelsen med sine nærmeste medarbeidere, og mange medarbeidere har bidratt med forslag. Over 220 av tiltakene dreier seg om det daglige arbeidet, mens nesten like mange dreier seg om faglig utvikling. 142 tiltak handler om forholdet til nærmeste leder. – Det er disse sakene folk er mest opptatt av, og nettopp ved slike gjennomganger åpner man for innspill som skal forbedre arbeidshverdagen, sier Rooth. reformJusteringer Det er også planlagt forbedringer som dreier seg om samarbeid mellom enheter, og i lys av jernbanereformen vil det nok kunne bli endringer på noen av disse tiltakene. – Andre prioriteringer fra ledelsen som følge av reformen vil nok også kunne medføre visse endringer, men da er det viktig at man gjør disse justeringene nå, eller kommer med nye tiltak som følge av nye premisser fra våre eiere. For Nettbuss og CargoNet vil det nok ikke bli så mange endringer, men både for Rom Eiendom, Mantena, P-tog og kon-

sernstabene kan det være nødvendig med en ny gjennomgang av tiltakene. Det er viktig at man gjør dette så snart som mulig, sier Rooth. ta på alvor De fleste ledere tar MTA-undersøkelsen på alvor, gjennomgår resultatene og sørger for å planlegge tiltak basert på medarbeidernes innspill. – Men det overrasker meg at enkelte ledere med svake resultater ikke har planlagt forbedringstiltak, og for meg er dette rett og slett en indikasjon på svak ledelse. Det er en tendens at enhetene med svakest skår på MTA er de enhetene med det dårligste arbeidsmiljøet. MTA-verktøyet gir helt konkrete tilbakemeldinger, og det er meget synlig når graverende forhold ikke følges opp, sier Rooth. Men han vil gjerne understreke at det store bildet er at det jobbes godt med MTA-tiltakene rundt omkring i NSB-konsernet. – Mengden foreslåtte tiltak tyder på at vi har god fart ut fra startblokkene. Nå gjelder det å holde tempoet til mål og ikke la jernbanereformen hindre oss, sier Rooth. tILtAKENE DEt joBBES MED omdømme toppledelsen Nærmeste leder Samarbeid Det daglige arbeidet Lønns- og ansettelsesforhold faglig og personlig utvikling Andre områder

113 67 142 152 223 23 217 107

kjører to medarbeidersamtaler i året Teamleder Sissil opsahl i fellestjenester (bildet) kjører to medarbeidersamtaler med sine 12 medarbeider i året. – Vi følger malen som ligger på intranett. Hovedsamtalen har vi på våren der medarbeiderne kommer med innspill og forslag til tiltak som vi følger opp i en ny samtale på høsten, sier hun. Lønns- og personalavdelingen er delt i fem team, og Opsahl leder oppgjørsteamet som blant annet beregner faste og variable tillegg til turnuspersonale, samt reiser og utlegg. Hun får inn flere forslag til tiltak hver gang hun har medarbeidersamtaler. – Det er viktig at man går sammen om å finne løsninger som er til beste for den enkelte i arbeidshverdagen og at man snakker med hverandre. For å ha det bra på jobben både i hverdagen og med arbeidsoppgavene, må vi kunne kommunisere, motivere og invitere til videreutvikling, sier Opsahl.

10

vhj5-4.indd 10

VINGEHJULET / 5 - 2015

24.06.2015 10:33:14


forsiktig optimisme i CargoNet

Arne fosen i CargoNet har godt håp om at selskapet kan tjene penger på driften i år, for første gang på åtte år.

Ved årets utgang forventer CargoNet å tjene penger på driften – for første gang siden 2007. Etter årets første fem måneder ligger selskapet foran budsjett, men fortsatt med minustall på bunnlinjen. tEKSt oG foto: lasse storheil

- Vi er 36 millioner kroner foran fjoråret per mai, og forventer ytterligere forbedring i løpet av juni.Vi kjører flere containere enn før og tjener bedre på det, sier administrerende direktør Arne Fosen i CargoNet. Dette viser at planene som ble laget i CargoNet i fjor for å kunne levere bedre resultater, langt på vei har blitt gjennomført og gitt de effekter man trodde. færre folK – Vi har nedbemannet. Det er 430 medarbeidere i CargoNet i dag, og antallet vil gå ytterligere litt ned.Vi har også reforhandlet en rekke kontrakter med leverandører og konkurranseutsatt vedlikeholdet. I tillegg har vi enda flere tiltak som vil gi effekt. Vi skal flytte vel 60 ansatte fra Schweigaards gate til Lodalen i løpet av året, noe som vil bety reduserte kostnader. Sist men ikke minst så har driften hittil i år vært ganske stabil, til tross for en del vanskelige dager på starten av året, sier Fosen. vær og tillit Fosen er fornøyd med at CargoNet har vært forskånet for lange stengninger i år, noe selskapet hadde mange av i 2012 og 2013. –Vi er avhengig av tillit hos kundene våre, og når sporene er åpne over lengre tid, bygger vi opp tilliten, og godstransport på jernbane kan vinne tilbake et bedre omdømme etter hvert. Salgsaktiviteten er høy, og vi har god stabilitet i driften, selv

om det enda er et stykke vei å gå før vi kan føle oss på trygg grunn, sier Fosen. informasJon Fosen har valgt å bruke mye tid på å snakke med medarbeiderne i CargoNet og har besøkt de fleste stedene i Norge der CargoNet har ansatte. – Vi føler det er viktig å sørge for at alle våre folk er oppdatert på hva som foregår i selskapet, og informerer om hvilke fremskritt vi gjør, og betydningen av at alle bidrar. Her har alle ledere et ansvar for å informere, sier Fosen. Selv har han besøkt Bodø, Fauske og Trondheim nå før ferien. pluss i drift Fosen er fornøyd med at alle tegn tyder på overskudd i driften i 2015. Han vil også kunne notere ekstra inntekter når det selges en del vogner i Sverige i løpet av året. – Men det som er viktig for oss er å få driften til å gå i pluss. Dette kan vi gjenta år etter år, mens en vogn bare kan selges en gang, sier Fosen. spå om fremtiden Når Vingehjulet ber Fosen spå om fremtiden sier han: – Først og fremst skal vi få orden på driften i Norge og kanskje se på muligheter i Sverige, enten sammen med svenske selskaper eller alene. Om to år tror jeg vi nærmer oss at nye lokomotiver kan tas i bruk.Vi er optimister, og klarer vi å jobbe like godt fremover som nå, så vil dette være mulig, sier Fosen.

VINGEHJULET / 5 - 2015

vhj5-4.indd 11

11

24.06.2015 10:33:16


Slik ser arkitektfirmaet Lala for seg neste trinn for sykkelparkering på oslo S.

250 nye plasser

Planlegger mer sykkelparke

rom Eiendom har planene klare for nye rom Eiendom er bedt om å vise hvordan det kan sykkelparkeringsplasser på oslo S. dette plasser på sørsiden av oslo S. det jobbes også me er et viktig bidrag til den økte sykkelsat- tEKSt oG foto: lasse storheil singen som oslo kommune ønsker. det Dette foregår parallelt med planleggingen av mer bilparkering i samme området. Det er i dag 500 plasser i dagens P-hus, med er også knutepunktutvikling. I første omgang kan det bygges opp til 250 nye sykkelparkeringsplasser i eksisterende bygg på Oslo S. Disse kan være ferdig i høst. Bymiljøetatens leder byråd Guri Mellbye brenner for bruk av sykkel og derfor er sykkel blitt prioritert. Sykkelparkering på Oslo S blir derfor viktig i forbindelse med sykkelprosjektet som kommunen har satt i gang i Oslo. – Rom Eiendom kan tilby lokaler som gir muligheter for 200270 nye parkeringsplasser for sykkel, innendørs, allerede i år. Her kan det også være plass for en del elektriske sykler med ladestasjoner, samt et sykkelverksted og en vaskestasjon for sykler. Her kan også sykkelen stå over natta. Eksisterende lokaler kan bygges om og det blir inngang fra Christian Fredriks plass, sier eiendomssjef Jørgen Lillehol i Rom Eiendom. Kommunen leier arealet av Rom Eiendom, og vil selv står for drift av lokalet og det vil bli betaling enten via en mobilapp eller med bruk av kort. Kirkens Bymisjon er også involvert i prosjektet. Det foreligger også planer for en moderne innredning med bruk av sterke farger. I forbindelse med inngangen/resepsjonen er det planlagt at et sykkelverksted kan ligge. Arbeidet kan komme i gang like etter sommeren.

12

vhj5-4.indd 12

muligheter for å utvide med 400 nye plasser. Oslo kommune går i bresjen for sykkelparkering i byen, og Rom Eiendom har planene klare som kan tilfredsstille dette behovet. – Men når vi i Rom i tillegg ønsker noe utvidelse av bilparkeringen, i tråd med bystyrets vedtak for områdeprogram, ønsker vi å komme i gang med dette prosjektet slik at det kan stå ferdig før vi starter med de store ombyggingene rundt Oslo S, sier Saghaug.

Ved siden av dagens P-hus ligger et lagerrom som nå skal omgjøres til sykkelparkering, klar til bruk i løpet av høsten sier jørgen Lillehol i Rom Eiendom.

VINGEHJULET / 5 - 2015

24.06.2015 10:33:20


flere forslag foreligger for et fremtidig oslo S. Utbyggingen vil skje etappevis.

parkering på oslo S

omfattende planer

det kan legges til rette for 1 000 sykkelparkeringsogså med planer for 1 000 plasser på nordsiden.

om vel tre år er arbeidet med å bygge et nytt oslo S i full gang. Nye oslo S er ikke en jernbanestasjon, men et komplett kollektivknutepunkt og kan bli Europas mest moderne.

Èn plass per 1000 m2 Bjørvika har norm på èn parkeringsplass per 1 000 kvadratmeter, og i Roms planer er det utbyggingsmuligheter på 90 000 kvadratmeter. Utvidelse av phuset gjøres primært for å betjene Oslo S som knutepunkt og for å sikre nok korttidsparkering som erstatning for færre plasser i Bjørvika. Men i planene for parkeringshusets utvidelse ligger det også muligheter for å tilpasse enda mer for sykkelparkering i den grad dette er ønskelig. Oslo kommune har bedt om at det blir mer bruk av sykkel i byen, og parkeringsplasser for sykler rundt Oslo S er viktig i denne sammenhengen. Det foreligger et utkast til hvordan utbygging kan realiseres. Det er kommet etter en konkurranse mellom tre arkitektfirmaer som viser hvordan dette kan løses. trinnvis – Vårt forslag gir plass for 750 sykler med store muligheter for utvidelse, litt avhengig av etterspørsel. Det er konkretet samtaler i gang med plan og bygningsetaten om dette, sier prosjektdirektør Tor Saghaug i Rom Eiendom. Rom har ansvaret for utvidelsene på sørsiden av Oslo S, mens på nordsiden sitter Ruter og KLP i førersetet. En realisering av sykkelparkeringen krever en reguleringsplan som kan vedtas neste sommer (med P-hus for bil og sykkel). Da er det mulig å begynne byggingen etter serveringssesongen 2017. Byggearbeidene vil kunne ta vel et år.

Rom Eiendom har store planer for Norges største trafikknutepunkt. Nye Oslo S er dimensjonert for å møte befolkningsutviklingen og gi de kollektivreisende et kvalitetstilbud, forberedt for universell atkomst til plattformene, en mulig inngang fra øst og en mulig ny bussterminal over dagens spor. Miljøgevinstene av en effektiv arealbruk og kompakt kollektivknutepunkt gjør nye Oslo S til det mest bærekraftige byutviklingsprosjekt i Norge. Bygging gjennomføres etappevis og tar hensyn til videre utbyggingsbehov for alle kollektivmidler (blant annet nye jernbanetunneler).

Sykkelprosjektet Etablert i slutten av oktober 2010 for å fremskynde plan- og utbyggingsarbeidet av hovedsykkelveinettet. Midlertidig etat i Oslo kommune, og skal vare ut 2018. Del av Byrådsavdeling for miljø og samferdsel med åtte ansatte.

VINGEHJULET / 5 - 2015

vhj5-4.indd 13

13

24.06.2015 10:33:24


Hvordan er egentlig en konduktørs hverdag? Det ville Ann

Inviterte sjefe tEKSt oG foto: kenneth kvalvik

Torsdagen midt i juni skal Annie Sønderby Pedersen være konduktør på lokaltoget Lillestrøm-Spikkestad, før hun på ettermiddagen går over til å være kundeveileder på Oslo S. Slik hun har gjort mange ganger før. Men akkurat denne torsdagen er litt spesiell. Annie har nemlig invitert med seg konsernsjef Geir Isaksen på tur. En måned tidligere tikket nemlig en invitasjon inn i Isaksens innboks. «Det hadde vært hyggelig å hilse på deg, samt å vise deg hva slags oppgaver jeg har ombord i toget for utenom å sjekke billetter og gi avgang,» skrev hun. Det var en invitasjon Isaksen ikke kunne si nei til. ros – Jeg synes ofte dere konduktører er utrolig flinke til å håndtere vanskelige situasjoner, med for eksempel avvik i rushtiden. Det skal mot til å gå gjennom et tjåka fullt tog og sjekke billetter. Det er også noe jeg ofte får høre i sosiale settinger, at dere konduktørene er så gode til å håndtere slike situasjoner, sa Isaksen. – Akkurat da er det kanskje ekstra bra å gi litt ekstra service og oppmerksomhet. Folk forventer liksom ikke det, svarte Pedersen. – Samtidig er vi jo drillet og har øvd mye på dette. Isaksen understreket at også lokførerne fortjener en honnør. – Akkurat nå har vi jo en krevende situasjon med svært mange reisende som følge av tunnelarbeidet. Da er det flott å høre lokførere som på en veldig hyggelig måte ber de reisende om å trekke inn i togene og gi plass til flere reisende, sa Isaksen. store forbedringer Pedersen begynte som konduktør i 2002. Hun kunne fortelle at mye har skjedd på disse årene. – Spesielt på sikkerhetssiden har det vært en veldig bra utvikling, nå sist med blant annet Fido og nettbrett. Jeg føler at den viktige jobben vi konduktører gjør blir satt pris på, sier hun. Konsernsjefen ville vite hvordan det er å jobbe i seksukers turnuser. Og om hun helst ville jobbet kun på én strekning med et fast team. – Jeg trives utrolig godt slik det er nå, fastslo Pedersen. Med sjefen på besøk var det jo litt hun måtte spørre om også. – Hva vil du at folk skal tenke når de hører navnet NSB? – Jeg drømmer nok om at de skal forbinde NSB med en attraktiv måte å reise på, et selskap som både er punktlig og serviceorientert. Et NSB som er til å stole på fullt og helt, samtidig som det er et innovativt og har svært dyktige medarbeidere, svarte Isaksen. – Hva synes du skal kjennetegne bedriftskulturen vår da? – Jeg synes at vi fortsatt skal være gode på å se kundene.Vi skal

14

vhj5-4.indd 14

Konduktør Annie Sønderby Pedersen inviterte konsernsjef Geir Isaksen med på togtur.

Hvilket spor var det Spikkestad-toget skulle gå fra? Kanskje det blir tid til en kopp kaffe også, undret konsernsjefen.

Konsernsjef Geir Isaksen forteller om da han kjørte togsimulator. – Det var ganske vanskelig å stoppe på Gardermoen, så folk løp på plattformen, men jeg fikk da stoppet. Men jeg tror nok ikke jeg hadde bestått.

Konduktørleder Lise Røisli var ombordansvarlig på Spikkestad-toget.

VINGEHJULET / 5 - 2015

24.06.2015 10:33:29


ille Annie Sønderby Pedersen vise konsernsjef Geir Isaksen.

jefen på tur smile og si hei – og være kundens favoritt. Kundene skal føle seg velkomne hos oss, svarte Isaksen.

Konduktør Annie Sønderby Pedersen «veksler» med konduktør Monica Alonso på oslo S.

- Har du noen gang drømt om å bli lokfører, ville Isaksen vite. - Nei, svarte Pedersen

Lokfører Magne Cavallin hilser på konsernsjef Geir Isaksen mens han klargjør toget til avgang.

Konsernsjefen fikk også hilse på konduktør Morten Haugen Vollan fra Andøy.

reform Naturlig nok var også jernbanereformen et tema. – For meg er det viktigste nå at vi i NSB blir satt i stand til å vinne konkurranser.Vi må forholde oss til de rammene vi får og jobbe offensivt og ambisiøst fremover, sa Isaksen. Det var Pedersen enig i. – Selv om vi skulle være uenige i reformen kan vi ikke bare sette oss på bakbeina og stritte imot. Det er jo heller ingen som kan så mye om norsk jernbane som vi i NSB, fastslo hun. Pedersen ville også vite om konsernsjefen har noen favoritter blant landets jernbanestrekninger. – Det er vel vanskelig å la være å nevne Flåmsbana. Og noen strekninger på Dovrebanen er fantastiske. Men den viktigste jobben vi gjør er å få folk inn og ut av de store byene. Den daglige turen fra og til Kolbotn er nok den som betyr mest for meg, sa Isaksen. Konsernsjefen kunne fortelle at han fort får høre det fra de andre togpassasjerene om NSB ikke leverer. fraKJørt – Har du lyst til å være i denne jobben lenge, ville Pedersen vite. – Jeg har lyst til å være her så lenge jeg bare får lov, svarte Isaksen. Pedersen viste Isaksen rundt i toget, forklarte prosedyrer og signaler, og fortalte om det viktige samarbeidet med lokfører. Isaksen ble vist rundt i toget, fikk være med inn i førerrommet, og Isaksen fortalte om den gangen han dro i nødbremsen på toget. – Har du forresten noen gang blitt stående igjen på plattformen og se toget kjøre, ville konsernsjefen vite. – Ja, faktisk, lo Pedersen. Det var da hun som ny konduktør skulle hjelpe en dame med barnevogn av toget – etter at hun hadde gitt klarsignal. Da var det bare å løpe ned til bensinstasjonen på Vestfossen, finne fram småpenger og ringe etter en drosje. – Det var ganske pinlig, lo Pedersen. Invitasjonen til togtur var et svært hyggelig initiativ, konkluderte konsernsjefen. – Det er forfriskende å være ute og møte folk som er så glade i jobben sin, sa Isaksen. For Annie Sønderby Pedersen var det også en baktanke med invitasjonen. – Det er viktig å vise at det er mange som har et sterkt engasjement for jobben sin og som vil kjempe hardt for at NSB skal lykkes også i fremtiden, fastslo Pedersen.

VINGEHJULET / 5 - 2015

vhj5-4.indd 15

15

24.06.2015 10:33:34


Leet ny direktør i NSb Øst Øivind Leet blir ny direktør i NSb Øst. Han kommer fra stilling som administrerende direktør i Nettbuss Øst. – Vi ser frem til å få Øivind Leet med i ledelsen av NSB persontog. Med ham får vi inn en dyktig leder med høy kompetanse innen transport og bred erfaring fra konkurranseutsatt virksomhet, sier konserndirektør, Tom Ingulstad. Han er tilfreds med å finne en så kompetent leder innen NSBkonsernet.

Sjåfør Barbro Danroth, markedssjef Karin Axén og sjåfør Bo Westin er glade for at kontantene forsvinner fra bussen. Men det vil fortsatt være mulig å betale med kort. foto: Henrik Nyquist

dropper kontantene Nettbuss Stadsbussarna i Östersund blir kontantfri. reisende må ha kjøpt billett på forhånd eller betale med kort. Karin Axén, markedssjef i Nettbuss Stadsbussarna i Östersund, forklarer at det er flere grunner til at kontantene nå forsvinner fra bussene. Det er tryggere for sjåførene, ettersom det er lite attraktivt å rane en buss uten penger, det gir også billigere drift, og passasjerer kommer raskere om bord i bussene. – Vi ser at kontantbetalingene går ned hver eneste måned. Ettersom kommunen har bestemt at ale ungdommer skal få gratis busskort tror vi at etterspørselen etter å betale kontant vil minske ytterligere, sier Axén til Länstidningen Östersund. Nettbuss Stadsbussarna i Lund sluttet med kontanter for flere år siden, mens Nettbuss Stadsbussarna i Gävle fortsatt vil ta imot kontanter. Stadsbussarna i Östersund innførte i mars et kontanttillegg på ti kroner i buss. Nå må man altså kjøpe billett på forhånd eller bruke bankkort i bussene. En av tre billetter betales i dag med kontanter. For å gjøre overgangen så smertefri som mulig blir det nå fire nye utsalgssteder for billetter.

16

vhj5-4.indd 16

tror på lagspill Leet har de siste 12 årene hatt flere lederstillinger i Nettbuss, og har fra 2010 vært administrerende direktør i Nettbuss Øst. – Det er en spennende jobb jeg nå skal begynne i. Jeg vil nå bruke nødvendig tid på å lære av mine medarbeidere hvordan daglig drift fungerer. Lagspill er en av de tingene jeg virkelig har tro på, sier Øivind Leet. Han tar med seg erfaringen fra Nettbuss om å leve i en konkurransesituasjon. – I mine 12 år i Nettbuss har jeg fått være med på en reise fra forvaltning til en forretning i en konkurranseutsatt bransje. Dette er et arbeid jeg er stolt av å ha bidratt til.Ved å være best på kundetilfredshet oppnår vi også god lønnsomhet, sier Leet, som understreker at han går til oppgaven med en stor porsjon ydmykhet. taKKer for innsatsen – Jeg vil takke Øivind for en fantastisk innsats i ulike posisjoner gjennom 12 år i Nettbuss. Han har i stor monn bidratt til å utvikle og fornye vår virksomhet med sin store energi og kommersielle legning, sier administrerende direktør Arne Veggeland i Nettbuss. Fra 19. juni konstitueres Arne Veggeland som administrerende direktør i Nettbuss Øst. Han vil ha ansvaret for selskapet inntil ny organisering av Nettbuss er etablert fra 1.1.2016.

Øivind Leet tar med seg lang transportkompetanse fra Nettbuss når han går inn som leder av NSB Øst fra 19. juni. (foto: Lasse Storheil).

VINGEHJULET / 5 - 2015

24.06.2015 10:33:37


Tog avslører feil på infrastrukturen

Utstyr i togene skal registrere feil før feilene stopper togtrafikken.

detektorer på togene skal nå bistå med å avsløre feil på infrastrukturen før feilene stopper togtrafikken. Tågkompaniet, Tåg i Bergslagen og Euromaint Rail har i samarbeid med svenske Trafikverket startet et samarbeid for å avsløre feil på infrastrukturen allerede før de forårsaker trafikkproblemer. 22 tog av Regina-typen, som brukes i togtrafikken i Bergslagen, er allerede utstyrt med såkalt Remote Vehicle Monitoring. Dette er et system som skal oppdage feil på togene og overføre denne informasjonen automatisk til ulike mottakere. Nå skal systemet også brukes til å avdekke feil i infrastrukturen, for på den måten forhindre trafikkstans og forsinkelser. – Punktlighet er en stor utfordring for jernbanen. Det finnes mange signaler og sensorer på togene som også kan brukes til å identifisere avvik på infrastrukturen, allerede før det oppstår problemer, sier VD Hugo Oljemark i Tåg i Bergslagen. oppdaget feil Samarbeidet har allerede gitt effekt. I desember i fjor oppdaget Euromaint, som vedlikeholder togene, at flere tog hadde registrert problemer med strømforsyningen på ett bestemt sted på jernbanestrekningen. Feilen viste seg å være en skadet kjøreledning som var nær ved å bli revet ned. Takket være at togene som passerte oppdaget feilen,

kunne Trafikverket reparere dette før kjøreledningen faktisk ble revet ned og skapte problemer for de reisende. – Dette er svært interessant for oss som togoperatører. Hendelsen i desember viser at det er et behov for større samhandling mellom de som har ansvar for de ulike delene av jernbanen, slik at vi minsker tallet på trafikkforstyrrelser, sier VD Mats Gustafsson i Tågkompaniet. forebygge Prosjektet har fått navnet Uppsam, og har som mål å utvikle og demonstrere hvordan infrastruktur og tog i samarbeid og automatisk kan identifisere og rapportere avvik, og på den måten gjøre det mulig å forebygge alvorlige feil både på infrastruktur og tog. – Nå skaper vi sammen et sektorovergripende konsept der tog og aktører alle bidrar til en bedre jernbane.Vi vil helt enkelt jobbe mer proaktivt. Gjennom at prosjektet er et samarbeid mellom bransjen, staten og forskningen sikrer vi at resultatene også kommer hele bransjen til gode, sier Stefan Sedin,VD i Svensk Kollektivtrafik.

VINGEHJULET / 5 - 2015

vhj5-4.indd 17

17

24.06.2015 10:33:38


Togpunktlighet Punktlighet hittil i 2015 til og med uke 25 GoDKjENt 40

50

60

IKKE GoDKjENt 70

80

90

100 Dovrebanen

86

Bergensbanen

72 84

Sørlandbanen 89

Nordlandsbanen 95

Raumabanen RørosbanenREGINtoG

82

NAtt 97 95

oslo - trondheim trondheim - Bodø oslo - Bergen

84

oslo - Stavanger

85

REGIoNtoG ØStLAND 91

oslo - Halden

91

oslo - Skien

91

oslo - Lillehammer Gjøvikbanen AS

87

LoKALtoG Kongsvingerbanen

90 93

Hovedbanen

94

Drammenbanen

92

Østfoldbanen

92

jærbanen 97

85

Bergen - Arna Bergen - Voss

93

trønderbanen

93

Salten GoDStoG Dovrebanen

86 83

Bergensbanen

83

Sørlandsbanen Kongsvingerbanen

56 87

Østfoldbanen 92

18

vhj5-4.indd 18

Eiendomssjef Cecilie Krohn (t.v.) og prosjektsjef Connie Nyhaven foran området (bak til høyre) der de første 120 boenheten er planlagt på Sundland. (foto: Lasse Storheil).

klarsignal for Sundland områdeplanen for Sundland ble vedtatt i drammen kommune. det legges til rette for rundt 800 boliger, samt service- og næringsfunksjoner. – Det har vært en utfordrende og spennende oppgave hvor vi og kommunen sammen med arkitekten og øvrige fagkonsulenter har jobbet tett for å oppnå en best mulig utnyttelse av området i tråd med hva som er både faglig, økonomisk og markedsmessig realistisk. Parallelt med planarbeidet har vi forhandlet frem en utbyggingsavtale med Drammen kommune, sier prosjektsjef Connie Nyhaven i Rom Eiendom. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for at Sundland kan utvikles som et levende og bærekraftig bydelssentrum med attraktive boligområder i et balansert samspill med øvrige funksjoner. sKape nytt liv En helhetlig og bevisst arealbruk skal legge til rette for å skape liv i de offentlige rom samt tett integrasjon og sammenheng med omliggende by- og boligområder. Store deler av planen er utformet slik at det ikke er krav om detaljplan. – Det betyr at vi nå kan starte rett på byggesak, og i teorien kan starte boligbygging allerede neste år dersom vi starter prosessen med rammesøk nå. Samtidig jobber vi videre med forvaltning av eksisterende bebyggelse på en måte som bidrar til å skape nytt liv på Sundland, sier Nyhaven.

Nordlandsbanen

VINGEHJULET / 5 - 2015

24.06.2015 10:33:40


Slutt for kongsvinger-tog Värmlandstrafiken vurderer å kutte togforbindelsen mellom karlstad og kongsvinger fra neste år. det er Tågkompaniet som kjører denne togruten.

SKISSE BLOGGEN

kinesere Det sies at hvert fjerde barn som blir født er en kineser. Derfor advares det mot å få flere barn enn tre. Ikke på grunn av rasediskriminering, men mer av hensyn til valuta og språkproblemer. Jeg er egentlig imponert over at små barn kan beherske et så vanskelig språk som kinesisk. En ting er å uttale kinesisk, men å tegne det! Når en kineser skal uttrykke krise, må han bruke to tegn, for ordet krise finnes ikke på kinesisk. Men man gjør seg forstått ved å bruke to tegn, nemlig tegnet for fare og tegnet for mulighet. Etter at jernbanereformen ble presentert, er det oppstått krisestemning hos noen av oss. Om det er kundens ve og vel, eller egen arbeidssituasjon som er bekymringen, skal være usagt.

fare eller mulighet?

Hvordan vil du angripe denne situasjonen.Vil du se på den som en fare eller som en mulighet?

GUNdEr

Det er flere årsaker til at Värmlandstrafiken nå vurderer å snu togene i Charlottenberg på svensk side av grensen. En av grunnene er lave tilskudd til strekningen fra norske og svenske myndigheter. – Men vi får heller ikke trafikkere strekningen helt til Oslo. Det er lite tilfredsstillende siden det er der reisevolumet er.Vi har heller ikke fått sette markedstilpassede priser fra Sverige til Oslo, men har blitt tvunget inn i NSBs prissetting og samordning med NSBs tog i Kongsvinger, sier Lars Bull, administrerende direktør i Värmlandstrafik AB til Dagens Nyheter. Passasjerer fra Karlstad til Oslo har vært nødt til å gå av Tågkompaniets tog i Kongsvinger og bytte til et NSB-tog. Bull er klar på at innstilling av togtilbudet vil gjøre det vanskeligere for arbeidspendlere i Värmland. Det er i dag mange som jobber i Kongsvinger-området. Bull er også kritisk til samarbeidet med norske Jernbaneverket. – Det er helt tydelig vanskelig å samarbeide med norske myndigheter. De lever fortsatt i et monopol, sier han, og påpeker at det ikke er samarbeidet med NSB som er problemet.

tEKSt preben colstrup

VINGEHJULET / 5 - 2015

vhj5-4.indd 19

19

24.06.2015 10:33:43


Portrettet

Lise raaen (53) Gift med arild barn: Hilde (30) anders (27) barnebarn: oliver (6) Lukas (2) Jobb: organisasjonssjef i Nettbuss Øst

den stolte lagspilleren Tenk deg at du har invitert ut hele familien med foreldre og svigerforeldre for å takke for dugnaden etter at huset endelig er ferdig. I det du skal betale regninga forteller kelneren at du er for sent ute. det er allerede betalt. tEKSt oG foto: preben colstrup

Dette opplevde Lise for mange år siden. Det viste seg at en på nabobordet hadde betalt hele regningen. – Alt hva de spiser og drikker på dette bordet skal jeg betale, hadde han sagt. Kelneren viste dem hvem som hadde spanderbukser på. Så viste det seg at det var en gammel elev av Lises far som ville gi uttrykk for sin takknemlighet for skoletiden.

Lise spilte kornett i korps i hele 25 år og var en tid instruktør og dirigent. Toppen var å dirigere skolekorpset på hjemstedet i Våle. – Jeg fikk æren av å dirigere nasjonalsangen med Gardens musikkorps stående i første rekke.

turner Hun har en spenstig figur som skulle passe godt på en konkurranseturner. Det har hun også vært. Utover det er det verdier Det er ikke alle som gjør sånn. Men det er heller lagidrett som fikk mesteparten av fritiden hennes. ikke alle som har lærere som Gunnar Kristiansen. Lise kan ikke Håndball og volleyball, det siste også som dommer. Hun prøvde huske at han hevet røsten. Han demonstrerte ved sin væremåte seg på fotballbanen, og Ivar Hoffs kjente utsagn om damefotball hvilke verdier han hadde. Han var avholdsmann, men krevde aldri (ikke er det fotball og ikke er det damer!) passer ikke på henne. at mor eller barna var det. Lise er absolutt dame. Dette sier litt om hvilket hjem Lise er vokst opp i. Med to eldre Ektemannen, Arild er enebarn, ellers har de ikke svært forskjelog en yngre bror har hjemmet på Steinberg vært preget av harlige verdigrunnlag. Hun er opptatt av tradisjoner. Glad i å lage moni og trygghet. Mens mor Else hadde sju søsken som måtte mat og gjør som moren har gjort det. Hun steker kjøttkakene være engasjert for å få gjennomslag, var far enebarn og den rolige slik som mor gjorde det og hun koker surkål til jul. typen. – Det smaker ikke surkål av det du får i pakker. Fersk suppe er en av favorittene og ble servert på konfirmasjonsbordet til begge Koster Men alt har ikke bare vært sol og sommer. For to år konfirmantene. siden døde far etter først å ha blitt dement. Men det som var enda tøffere var brorens død. Det er for ungt å dø for en 40-åring. advoKat Arild er fra Drammen og driver sitt eget advo– Urettferdig, sa presten i begravelsen hans. katfirma i Kongsberg, byen der de nå bor. Mens barna var små, – Vi bar fram en hilsen vi tre som var igjen, forteller hun. – Det bodde de i Våle som var ei lita bygd slik som Steinberg. Dermed koster å gjøre sånt, men samtidig gir det mye å kunne gjøre det. fikk barna Hilde og Anders den samme, trygge oppveksten. Det skjedde ennå mens det var stas å bytte ut støvletter med alle KJente alle Det var en liten skole på Steinberg og sko om våren og ta ut sykkelen og hoppe strikk eller paradis på alle i bygda kjente alle.Venninnene fant hun i egen klasse og de asfalten. Det var før den tiden dataen og digitale spill overtok gikk og syklet til det de skulle på. Oppveksten bar preg av stor barnas hverdag. aktivitet i ukedagene, så stor at da helgen kom, var det avslapping hjemme som fristet mest. Dermed ble det ikke mye fester utover i sluttet iKKe Siden far var lærer, var det ikke unaturlig å de små timene i helgene. søke lærerskole. Men onklene i NSB fikk henne til å søke der

20

vhj5-4.indd 20

VINGEHJULET / 5 - 2015

24.06.2015 10:33:43


også. Da NSB svarte først, slo hun til. Dermed startet hun i 1981 som togekspeditør på Kongsberg med sikkerhetstjeneste og full pakke. – På intervjuet fikk jeg vite at områdesjefen var av den gamle skolen. Han hadde en gang uttalt at han ville slutte den dagen det kom ei jente på Kongsberg stasjon. Men det gjorde han ikke. En bilulykke 1989 førte til nakkesleng og en lengre sykmelding. Et tilbud om uføretrygd ble blankt avvist og den viljesterke damen fikk tips om en jobb i NSB Biltrafikk innen økonomi. Der fikk hun også oppdrag fra personalsjefen. Noe som vekket lysten til å perfeksjonere seg innen det faget. I 1998 ble hun personalsjef. – Jeg liker å jobbe med mennesker og jeg trives med at menneskene rundt meg har det bra. Det gjelder både på jobb og privat KonKurransedyKtig Det er en godt kjent sak at Nettbuss har levd under samme rammebetingelser som jernbanereformen legger opp til. – Konkurranse er kommet for å bli, sier hun. Og da må en

gjøre seg i stand til å være konkurransedyktig. En må skape mulighetene selv. Det handler om effektivitet og kostnader. Men det er avgjørende at menneskene får en god opplevelse med de grepene som tas. De ansatte må ivaretas i en krevende konkurransesituasjon samtidig som de skal bidra til å gjøre hverandre ett hakk bedre. sKJerpet – Å opprettholde et eierskap kan lett bli en utfordring med mulig bytte av arbeidsgiver i takt med anbudene, sier hun. Da blir det for noen ikke så nøye hvem en jobber for. Derfor har vi har en oppgave i å opprettholde dette eierskapet. Dette gjør oss mer bevisst og mer skjerpet på verdiene i Nettbuss, sier hun. stolt Lise Raaen har vært i Nettbuss siden 1994 og er veldig stolt av å være en del av bedriften, og hun ønsker fortsatt å være der. – Vi er enkeltindivider, men det som gjør at en bedrift får til gode ting er at vi er opptatt av å lykkes sammen. Jeg tenker ofte på en fotballspiller i Mjøndalen vi kalte Gubbe. Han hadde et standarduttrykk: «Spell i hopes, guttær!»

VINGEHJULET / 5 - 2015

vhj5-4.indd 21

21

24.06.2015 10:33:45


Mantena skal vedlikeholde SJ-tog fra 1. mars 2016 skal Mantena ha ansvaret for førstelinjevedlikeholdet av SJs togtype X40 og X55, to kontrakter vunnet i hard konkurranse i Sverige. – Vi er stolte over at SJ har gitt oss tillit til å vedlikeholde deres nyeste materiell. Oppdraget likner i store trekk den virksomheten Mantena har i Helsingborg og Umeå i dag, med tydelige krav til tilgjengelige tog, utbedring av skader, og at forebyggende vedlikehold planlegges og gjennomføres til rett tid, sier administrerende direktør Tomm Bråt en. – Det er svært viktig at Mantena kan drive forretningsvirksomheten videre i Sverige. De nye kontraktene skal gi en god lønnsomhet for selskapet. De vellykkede forhandlingene representerer et gjennombrudd i Mantenas forhold til SJ, og vil med legge et stabilt grunnlag for videre virksomhet i Sverige, sier Bråten. SJ har sagt opp sine avtaler med de nåværende vedlikeholdsleverandørene EuroMaint for X40 og Bombardier for X55. Togtype X40 er en dobbeltdekker som SJ først og fremst benytter i Mälardalen og omegn. Totalt består oppdraget av 27 tre-vognsett og 15 to-vognsett, produsert av Alstom. Togene skal vedlikeholdes i Västerås og i Hagalund, sentralt i Stockholm. Togtype X55 bruker SJ i fjerntrafikken, blant annet på strekningene Umeå - Stockholm og Göteborg – Malmö. X55 er et motorvognsett på fire vogner, SJ har totalt 20 slike sett. Disse togsettene er levert av Bombardier og er SJs nyeste materielltype. Vedlikeholdet skal utføres i Hagalund i Stockholm.

Heidi Romberg Marthinsen og tone Sande i Mantena håper å lære mye om sykefravær i en mann

Gransker sykefraværet

Hva er egentlig et naturlig nivå for sykefravær i en det skal Mantena finne ut av i samarbeid med Spe tEKSt oG foto: kenneth kvalvik

Bakgrunnen var at Mantena i fjor hadde et sykefravær på 7,9 prosent – et godt stykke unna målet på 6,5 prosent. – Er målet virkelig realistisk, ville styreleder vite. Dette spørsmålet har Mantena tatt med seg – og forsøker nå å besvare det sammen med Spekter.

Mantena er klar for nye oppdrag i Sverige.

22

vhj5-4.indd 22

speKter-samarbeid – Vi oppdaget fort at det er gjort svært lite forskning på sykefravær i typisk mannsdominerte yrker, sier Tone Sande, personal- og organisasjonssjef i Mantena. Og med en kvinneandel på 6,4 prosent kan man trygt si at Mantena er en mannsdominert bedrift. Mantena tok kontakt med Spekter for å høre om det var mulig å få til en undersøkelse med sammenliknbare bedrifter. Dette arbeidet er nå i gang. Det blir en gjennomgang av sykefravær i Mantena, Oslo Sporveier, og AIM Norway, som er et statsforetak som reparerer fly og helikoptre. Spekter skal i tillegg se på sykefravær blant kjørende personell i Oslo Sporveier og Flytoget. – Vi håper jo at vi gjennom dette skal kunne se hvordan sykefraværet vårt er sammenliknet med andre i samme sektor og at vi

VINGEHJULET / 5 - 2015

24.06.2015 10:33:47


ravær i en mannsdominert verkstedindustri i et nytt prosjekt i regi av Spekter.

æret i Mantena må ha ambisJoner – Det er farlig ikke å ha ambisjoner om å få sykefraværet ned. Dette arbeidet skal bidra til å gi oss en bedre oversikt over hvilke tiltak som hjelper, sier hun. Forskning som er gjort tidligere har i stor grad sett på hvorfor kvinner har større sykefravær enn menn. Svært lite er gjort for å se på sykefraværet i verkstedbedrifter der de ansatte i stor grad er kan sette oss realistiske mål for det videre arbeidet med å få ned menn med høy ansiennitet og relativt høy snittalder. sykefraværet, sier Sande. Etter at prosjektet er ferdig til høsten, vil man i samarbeid med Spekter vurdere om det skal søkes om midler til et eget forsser på tiltaK I tillegg til å se på sykefraværsnivået, skal de gå kningsprosjekt på området. Enn så lenge er det godt å vite at det gjennom tiltak mot sykefravær som er gjort i de ulike bedriftene. slett ikke står så fryktelig ille til i Mantena. – Nav opplyser at bruken av graderte sykemeldinger i Mantena – Det gjelder å spille hverandre gode, og se på hvilke tiltak mot er mye større enn i snitt for Norge. Det er bra, fordi vi vet at de sykefravær som nytter og hvilke som ikke nytter. Dette handler som er helt borte fra jobb lettere faller helt ut fra arbeidsplassen, rett og slett om hjelp til selvhjelp, sier Heidi Romberg Marthinsen, som er personalleder på Mantena Grorud, og i tillegg ansvar- sier Sande. lig for sykefraværsprosessen i hele Mantena. De første resultatene av arbeidet er ventet over sommeren. Da vil Sykefraværet i NSb-konsernet 2014 Spekter ha gått gjennom sykefraværsstatistikken i de ulike selskaNSb aS 6,9 % pene. NSb Gjøvikbanen 6,5 % – Da vil vi se hvordan nivået på sykefraværet i Mantena er samMantena 7,9 % menlignet med de andre bedriftene. Etter dette vil vi gå sammen CargoNet 7,8 % og se på hvilke tiltak som er gjort på sykefravær i de ulike bedrifNettbuss 8,5 % tene og se på hva som har virket, sier Sande. rom Eiendom 2,9 % Marthinsen understreker at en gjennomgang av sykefravær i andre NSb Trafikkservice 8,9 % bedrifter ikke skal brukes som en unnskyldning for høyt fravær i NSb-konsernet samlet 7,8 % Mantena.

vær i en mannsdominert verkstedbedrift? med Spekter.

VINGEHJULET / 5 - 2015

vhj5-4.indd 23

23

24.06.2015 10:33:49


Mellom oss

HELSE

Mest sykefravær ved moderat alkoholbruk I Norge har økt tilgjengelighet til alkohol medvirket til økt forbruk i samfunnet generelt, noe som også har hatt innvirkning på det arbeidsrelaterte alkoholforbruket. omtrent ni av ti arbeidstakere drikker alkohol. Det drikkes i mindre grad i arbeidssituasjoner i arbeidstiden, men i større grad enn før i sammenhenger av mer sosial art som kan relateres til arbeidsfellesskapet. Gråsonedrikking og «after work»-fenomenet ser ut til å være mest vanlig i nordisk sammenheng. Alkohol er fremdeles det mest benyttede rusmiddelet både i samfunns- og arbeidssammenheng. De unge ser ut til å ha det høyeste forbruket generelt. Unge arbeidstakere med moderat alkoholkonsum står for den største andelen av alkoholrelaterte sykefraværet. Stordrikkerne utgjør en liten gruppe og de står derfor for en relativt liten andel av det egenrapporterte sykefraværet, viser en studie fra Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus). Dette til tross for at stordrikkerne hver og en oftere er borte fra jobb på grunn av alkoholbruk enn mer moderate konsumenter. Det er dem som har et moderat alkoholforbruk som utgjør den største gruppen av alkoholdrikkere. Denne gruppen står for den største andelen av det alkoholrelaterte fraværet blant unge arbeidstakere. Det betyr at det er mer effektivt og ha forebyggende tiltak som er rettet mot alle arbeidstakere og ikke bare mot de såkalte problemdrikkerne. Andelen menn som har vært borte fra jobb er nær dobbelt så høy som den er blant kvinner. Menn drikker mer og drikker seg oftere beruset. Unge, single menn er oftest borte fra jobben på grunn av alkoholkonsum. Generelt sett kan man si at økt alkoholkonsum på befolkningsnivå fører til en økning av sykefravær. Dette koster samfunnet og arbeidsgiverne dyrt. Arbeidsplassen er en unik arena for forebygging av uhensiktsmessig bruk av alkohol og for å fremme hensiktsmessig alkoholkultur. Her formes kulturer, normer og regler som regulerer atferd. Å forebygge og håndtere sårbare temaer krever åpenhet og modighet. Klare kjøreregler og rusmiddelpolicy i bedriften skaper forutsigbarhet og trygghet. Arbeidslivet og privatlivet er to betydningsfulle arenaer som viser seg å ha lett for å flyte over i hverandre. Å se sine kollegaer er en viktig del av et godt arbeidsmiljø. Å være en god kollega er å vise omsorg. Man har krav på et rusfritt arbeidsmiljø og vi har alle et ansvar for å medvirke til dette. NSB er en AKAN-bedrift. Det betyr at NSB har forpliktet seg til å tilby hjelp til ansatte som har et rus- eller avhengighetsproblem. Terhi Urhonen, bedriftssykepleier og AKAN-kontakt i NSB BHT.

24

vhj5-4.indd 24

Visste du at 4,7 prosent av de ansatte i selskaper med statlig eierandel jobber i NSb-konsernet? Regjeringen la nylig frem Statens eiermelding for 2014. Dette er en gjennomgang av 65 selskap som Staten har direkte eierskap i – blant annet NSB. Blant annet viser eiermeldingen at det ved utgangen av fjoråret var 275 432 ansatte i selskaper med statlig eierandel. 4,7 prosent av disse var ansatt i NSB-konsernet. I tillegg til å legge fram økonomiske nøkkeltall går også eiermeldingen mer i detalj om 2014 for NSB-konsernet, og konkluderer med at «NSB oppnådde i 2014 sitt beste økonomiske resultat noen sinne». «Hovedårsakene til endringen er et godt driftsresultat i persontogvirksomheten i hovedsak på grunn av vekst i antall reiser, bedret resultat i bussvirksomheten og betydelige resultatbidrag fra eiendomsvirksomheten,» heter det i meldingen.

færre dyrepåkjørsler i 2014 antall rein som ble påkjørt av tog i 2014 ble mer enn halvert sammenlignet med 2013. Mens det i 2013 ble drept 488 rein av tog, så var dette tallet i 2014 «bare» 227. Totalt ble 1 447 dyr påkjørt av toget i 2015 mot 2 152 året før. Dette går frem av jernbanestatistikk for 2014 som Jernbaneverket produserer. Mange tall å lære seg på www.jbv.no. Slå opp på jernbanestatistikk.

VINGEHJULET / 5 - 2015

24.06.2015 10:33:49


Sammen om drammen drammen kommune, rom Eiendom og Jernbaneverket skal sammen sørge for god byutvikling på jernbanens eiendommer i drammen. fra venstre: trafikkdirektør Bjørn Kristiansen i jernbaneverket, ordfører tore opdal Hansen i Drammen og administrerende direktør Petter Eiken i Rom Eiendom. foto: Drammen kommune.

Nylig undertegnet ordfører i Drammen Tore Opdal Hansen, administrerende direktør Petter Eiken i Rom Eiendom og JBVs trafikkdirektør Bjørn Kristiansen en ny samarbeidsavtale for utvikling av jernbanens eiendommer i Drammen. Dette betyr konkret at Rom Eiendom nå kan gå i gang med hotellplanene på Drammen stasjon. – Nå kan vi realisere hotellet på stasjonsområdet. Reguleringsarbeidet tar til og vil ventelig være ferdig i løpet av sommeren 2016, sier Petter Eiken. Den første samarbeidsavtalen ble inngått i 2012. Eiken mener dette samarbeidet har gitt viktige erfaringer. – Bare vi som parter viser nok respekt for hverandre i de videre prosessene vil dette resultere i prosjekter som blir veldig viktige for byen og gode og lønnsomme prosjekter for oss, sier Eiken. Drammens ordfører er svært godt fornøyd med den nye avtalen. - Vi forstår at vi må samarbeide godt for å få til et godt togtilbud og god byutvikling. Den nye avtalen er ganske konkret i omtalen av ulike områder i byen og gir forutsigbarhet for partene, fortsatte han. Han peker på at Nettbuss-tomta midt i Drammen sentrum nå skal benyttes til midlertidig overflateparkering. – Dagens parkeringsarealer på stasjonsområdet frigjøres dermed til blant annet nytt hotell. Dette gir igjen rom for et enda bedre togtilbud, understreket Tore Opdal Hansen. Tiltakene som omfattes av avtalen: godshåndtering Det skal legges til rette for byutvikling på Sundland og senere i Nybyen i tråd med vedtatt kommuneplan. Dette innebærer blant annet oppgradering av

jernbaneanlegget på Holmen, som midlertidig vil kunne brukes som godsterminal. ny vestfoldbane Det etableres en egen samarbeidsarena mellom Drammen kommune og Jernbaneverket for å sikre fremdrift i planleggingen. drammen stasJon Dagens parkeringsarealer skal gradvis frigjøres til byutvikling fra 1. juli 2015. Midlertidig parkering til togreisende vil flyttes til Nettbusstomta, frem til et nytt parkeringshus kan håndtere parkeringsbehovet. sundland Drammen kommune har i samarbeid med Rom Eiendom fremmet forslag til reguleringsplan for Sundland. Ny reguleringsplan er ikke til hinder for fremtidig regulering av ny Vestfoldbane. nybyen Drammen kommune og Rom Eiendom skal starte regulering for transformasjon til byutvikling av den delen av området som ikke omfattes av Vestfoldbanen. tangen Drammen kommune og Rom Eiendom legger opp til transformasjon av arealene på ytre del av Tangen. Jernbaneverket selger sitt område og reguleringsarbeidet for området skal starte opp innen 1. januar 2016. parKering av tog Økning i togtrafikken øker også behovet for parkering av tog og materiell. Jernbaneverket skal vurdere sitt behov for parkering i Drammen. Status i arbeidet fremlegges innen 31. desember 2015.

VINGEHJULET / 5 - 2015

vhj5-4.indd 25

25

24.06.2015 10:33:53


Mellom oss

Ikke rutetabell på papir

Ny Hr-rådgiver

Roar er i dag lokomotivfører i NSB, og flere kjenner han nok fra rollen som styremedlem og ansvarlig for samarbeidet med NSB i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF). Roar har også en høyere utdanning innen idrett og samfunnsvitenskapelige fag fra NTNU. Han har jobbet som lærer før han ble lokfører, og han er en erfaren tindebestiger og et dedikert friluftsmenneske. Han er nå i ferd med å sluttføre en master innen «public administration».

Fra 14. juni sluttet NSB persontog med trykte rutetabeller. Med det sparer man 60 tonn med papir, en ikke ubetydelig miljøgevinst. Undersøkelser viser at kundene er svært fornøyd med de digitale løsningene og i mindre og mindre grad benytter seg av trykket rutetabell. Avgjørelsen om å kutte papir er basert på informasjon fra kundene og hensynet til miljøet, og kundene vil alltid finne oppdatert informasjon på nsb.no og i NSB-app. Kundeundersøkelser gjennomført tidligere i år viser at svært få, bare fire prosent av befolkningen benytter seg av de trykte rutetabellene. Særlig de over 60 år er ivrige brukere av nsb.no og svarer at de svært sjelden benytter trykte rutetabeller. De er også veldig godt fornøyd med NSB-app og opplever det som enkelt å finne ruteinformasjon. Rutetabellene ligger på nettsidene til NSB som pdf-filer, tilgjengelig for utskrift for de som også ønsker en papirversjon av tabellen. Det trykkes fremdeles tabeller for Flåmsbana og Gjøvikbanen.

forsinket åpning

Ønsker alkolås i buss

Åpning av 17 kilometer dobbeltspor langs sørenden av Mjøsa er forskjøvet fra 19. oktober til 23. november.

Et flertall på Stortinget ønsker alkolåser i busser og taxier. – Påbudet om alkolås kan dermed komme på plass allerede tidlig neste år, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan i KrF til NRK. Nettbuss har over 3000 busser. Et krav om alkolås i alle busser vil derfor innebære en stor kostnad for selskapet. – Nettbuss er positiv til alle tiltak som kan fremme trafikksikkerheten, sier kommunikasjonssjef Dag Bones i Nettbuss. – Vi har allerede alkolås i busser i flere av våre anbudskontrakter, og et eventuelt pålegg om alkolås vil selvfølgelig bli fulgt opp også av Nettbuss.Vi forutsetter dog at et eventuelt pålegg følges av statlige støtteordninger til implementering av teknisk utstyr, sier han. – Det er positivt at komiteen innser at et påbud om alkolås har en kostnadsmessig side, og det er viktig at dette problemet løses på en akseptabel måte. I tillegg må det etableres gode rutiner for håndtering og oppfølging av sjåfører som eventuelt får utslag ved bruk av alkolås, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

roar olsen Johannessen (33) er ansatt som Hr-rådgiver i NSbs konsernstab.

Dette betyr samtidig at perioden på tre uker hvor Dovrebanen stenges for arbeider, flyttes tilsvarende. Tidsrommet hvor togene erstattes med buss mellom Eidsvoll og Dombås blir derfor f.o.m. lørdag 31. oktober t.o.m. søndag 22. november. Trafikken gjenopptas fra første tog mandag 23. november. Jernbaneverket inngikk i 2012 en rammeavtale for levering av konvensjonelle, elektroniske signal- og sikringsanlegg til nybygde strekninger. Anlegget er utviklet av det multinasjonale franske selskapet Thales. Strekningen forbi nye Høvik stasjon og dobbeltsporet Langset-Kleverud blir de to første strekningene i Norge hvor Thales-anlegget skal brukes. Thales har varslet om en betydelig forsinkelse i sin leveranse til Høvik stasjon, som skulle vært ferdig i desember 2014, men nå vil bli åpnet mot slutten av 2015. Som en konsekvens av dette er det nå blitt klart at også leveransene til Dovrebanen forsinkes.

Ledige stillinger Søknadsfrist Bussjåfør Nettbuss Midt-Norge, trondheim, Stjørdal og Melhus

29. 12. 2015

Logistikk-koordinator CargoNet, oslo,

30. 06. 2015

HR-konsulent Nettbuss Göteborg,

02. 07. 2015

26

vhj5-4.indd 26

fjerner taggingen Rom Eiendom gir ikke opp i kampen mot tagging. Taggingen koster både penger og arbeidsinnsats. Rom Eiendom har sammen med ISS et mål om at graffiti skal fjernes innen 24 timer i sentrale områder. Utover dette skal det fjernes når det er praktisk. I 2014 ble til sammen 90 tagginger fjernet. Hittil i år har ISS fjernet 36 tilfeller av tagging. I fjor kostet dette arbeidet Rom Eiendom 310 000 kroner.

VINGEHJULET / 5 - 2015

24.06.2015 10:33:53


Norrtåg valgte Tågkompaniet Norrtåg i Sverige har gitt Svenska Tågkompaniet ab kontrakten på regiontogstrafikken i det nordlige Sverige de kommende ni årene. – Vi er svært glade og takknemlige for Norrtågs valg, sier VD Mats Gustafsson i Tågkompaniet. Trafikkoppdraget strekker seg over ni år, fra oppstart den 20. august 2016 frem til ruteomlegging i desember 2025, og har en omsetning på 220 millioner svenske kroner per år. Et gjennomgående ønske i Norrtågs anbudsforespørsel var en stabil og punktlig trafikk. Det bidro til at Tågkompaniet vant det store anbudet, tror Gustafsson. – Vi vet at Tågkompaniet gjør en bra jobb i nord.Vi er godt inne i de spesielle forutsetningene som gjelder for å kunne kjøre tog her. Her kjenner vi oss hjemme. Og vi la ned både hjerte og sjel, og som vanlig alt av krefter i vårt anbud, sier han. Anbudet omfatter trafikk på seks strekninger i de fire nordligste länene: Umeå – Sundsvall, Storlien – Sundsvall,Vännäs – Umeå, Lycksele – Umeå, Luleå – Umeå samt Kiruna – Luleå. I oppdraget inngår også vedlikehold av togene. Her har Tågkompaniet valgt Euromaint som samarbeidspartner. – Vi er svært glade for å blitt vist den tillit å få utføre vedlike-

holdet av Norrtåg.Vi har en sterk organisasjon og ser frem til å få være med på å utvikle togtrafikken i Norrland sammen med Tågkompaniet, sier VD Ove Bergkvist i Euromaint. Svenska Tågkompaniet AB er et heleid datterselskap av NSB med hovedkontor i Gävle, og kjører trafikk blant annet i Bergslagen, Värmland og Gävleborgs län. Norrtåg eies av trafikkselskapene i de fire nordligste län i Sverige.

fremgang for NSb

Valdresekspressen 30 år

NSb har fremgang, men havner likevel helt i bunnsjiktet når innbyggerne skal rangere statens tjenester.

den 2. juni 1985 hadde Valdresekspressen sin første avgang. det ble selvsagt markert i Nettbuss.

Det er Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som lager innbyggerundersøkelsen, som viser hvor fornøyde innbyggerne er med offentlige tjenester. I 2015-undersøkelsen gir innbyggerne NSB 57 av 100 mulige poeng. Det er en fremgang fra 53 poeng i 2013 og 51 poeng i 2010. Likevel plasseres NSB helt i bunn i rangeringen av statlige tjenester, sammen med Nav og Utlendingsdirektoratet (UDI). 47 prosent av de spurte mener at NSB leverer gode eller svært gode tjenester, mens 24 prosent mener at NSB leverer dårlige eller svært dårlige tjenester. Undersøkelsen viser samtidig at flere er fornøyde med muligheten til å reise kollektivt enn tidligere. Også her er skåre 57 poeng av 100 mulige, mot 54 poeng i 2013 og 2010. 11 567 personer har svart på undersøkelsen som er utført av Epinion Norge for Difi.

Det var tre ulike busselskap som gikk sammen om å etablere ekspressbussruten som kjører Årdal/Beitostølen-FagernesOslo. Valdresekspressen driftes i dag av Nettbuss Sør AS i Sogndal/ Årdal og AS Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap, og er en kommersiell rute uten tilskudd fra det offentlige. Passasjertallet ligger stabilt på 130 000 reiser i året, men reisemønsteret er noe endret. Flere velger å reise langt, mens det er færre passasjerer på de korte strekningene. – Denne ruten var og er kjempeviktig for Årdal-samfunnet. Den gangen var det Oslo som var byen, sier Nils Solheim i Nettbuss Sør til Porten.no. Han peker på at Valdresekspressen var den første ekspressbussruten her til lands og innebar et forbedret tilbud til de reisende, som nå fikk reise hele veien til Oslo med samme buss, samtidig som busstandarden ble løftet kraftig.

NSBs heleide datterselskap skal fram til 2015 kjøre seks strekninger i de fire nordligste svenske länene.

VINGEHJULET / 5 - 2015

vhj5-4.indd 27

27

24.06.2015 10:33:54


B

Returadresse: NSB PB 1800 Sentrum 0048 oslo

Ettersendes ikke ved varigadressendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen.

Min jobb

Styrer godstogene det er miljøvennlig å frakte gods på jernbane og ikke på vei. Jan-Sigurd rød Hanssen sørger for at togene kommer dit de skal til rett tid. tEKSt oG foto: kenneth kvalvik

Jan-Sigurd Rød Hanssen er transportleder ved driftsoperativt senter i CargoNet. Dette er selve hjertet av godsvirksomheten, seks transportledere og åtte lokledere styrer togene som bringer godset ut til kundene. – Vi skal jo bokstavelig talt levere varene. Det er spesielt når det er avvik på jernbanen, enten som følge av sporbrudd, arbeid på jernbanen, ras eller problemer med lokomotiv eller vogner at vi må sette inn tiltak, forteller Hanssen. Transportlederen må sørge for å bestille nødvendige togruter i både Norge og i Sverige. Er det problemer med for eksempel et lokomotiv må erstatning finnes, enten hos en samarbeidspartner eller fra CargoNet selv. Og man må finne noen som kan kjøre lokomotivet – det er strenge kjøre- og hviletidsregler som skal overholdes. – Det blir ganske så hektisk når det oppstår avvik.Vår jobb er å sørge for at avviket blir til minst mulig ulempe for kundene, som har bestilt varene levert til et tidspunkt som det passer dem å hente det på, sier Hanssen. Samtidig skal de ha tilgang på hvor farlig gods befinner seg på det enkelte tog. – Det kan være veldig viktig å vite at det er farlig gods plassert på vogn tre for eksempel dersom noe skjer med toget, sier han. Jan-Sigurd innrømmer at han kanskje har fått noen ekstra bekymringer med årene. Før var det morsomt med snø, men etter å ha jobbet noen år med tog, er det ikke like morsomt lenger. Om vinteren følger han godt med på værvarsel for å se om det kan komme mye snø. Om våren er han opptatt av om snøsmel28

vhj5-4.indd 28

ting kan føre til ras og sporbrudd – og om sommeren er det fare for solslyng. Målet er å være klar med tiltak til beste for kundene så snart ting skulle skje. Transportlederne i CargoNet har stort sett bakgrunn fra logistikkfaget og togbransjen. Mange har gått gradene fra driftsoppgaver og har svært mye erfaring fra godsdriften. – Du må vite hvor det kan fremføres tog, hvor lange de kan være, hvor tung last de kan ha på de ulike strekningene, og kjenne til topografien i området togene skal kjøre. Det er nok spesielt for gods på tog, sier Hanssen. Hanssen begynte i NSB i 1973. 42 år har det blitt i bedriften. Første stilling var som «ekstra telegrafistaspirant». Deretter ble det jernbaneskolen, og han har jobbet med tjenestefordeling, samband og trafikkstyrer, før han altså ble transportleder. Han fikk tidlig spørsmål om hvorfor en fra Bærum skulle jobbe i jernbanen. Det har han en god forklaring på. Toginteressen ble nemlig vakt tidlig. – Vi hadde ikke bil hjemme, og tok toget over alt hvor vi skulle. Far reiste alltid på jobb med tog og jeg møtte ham ofte på stasjonen, forteller han. Han har aldri angret på jobbvalget, og sier jobbmiljøet er «helt enestående». På fritiden blir det mye musikk og fotball. Stabæk er klubben i hjertet. Og hytta på Nesodden brukes flittig i sommerhalvåret. Kona er arkitekt, Jan-Sigurd prøver seg som snekker.

VINGEHJULET / 5 - 2015

24.06.2015 10:33:56

Vingehjulet 5-2015  

Konduktør Annie Sønderby Pedersen inviterte konsernsjef Geir Isaksen med på togtur. Jernbanereformen fikk flertall i Stortinget. Bedring for...