Page 1

Vingehjulet F O R

N S B - K O N S E R N E T

- N R 5 - 2 0 0 9

FOTO: LASSE STORHEIL

I N T E R N B L A D

Buss for tog Buss for tog blir hverdagen på mange strekninger for våre kunder denne sommeren og høsten. Mellom Stavanger og Sandnes har dette vært prøvd noen uker. Tog- og busspersonalet legger ned en betydelig innsats for at trafikken skal gå knirkefritt og at overgangen ikke skal bli for komplisert for våre kunder.

5-09-_zg.p65

1

V I N G E H J U L E T

18.06.2009, 14:35

5 - 0 9

1


L E D E R

Et godt utgangspunkt Stortingsflertallet sluttet seg til Regjeringens forslag som vil innebære betydelig økt satsing på jernbanen. Dette er et godt utgangspunkt for å kunne gi kundene et mer moderne og pålitelig togtilbud i årene som kommer – dersom de gode intensjonene blir fulgt opp gjennom Stortingets bevilgninger. De siste månedene har vi gang på gang blitt minnet på at dagens kjørevei har en dårlig standard. Jordfeil, signalproblemer og kjøreledningsfall skjer alt for hyppig og rammer ofte tusenvis av kunder samtidig. Dette er dårlig samfunnsøkonomi og er ødeleggende for kundenes tillit til jernbanen. Det haster derfor med forsert vedlikehold og ikke minst nyinvesteringer i kjøreveien for å kunne gi kundene de produktene de bør kunne forvente av en moderne jernbane.

Stortinget behandlet 11. juni Nasjonal Transportplan som trekker opp mål og strategier

Ut fra Stortingets klare signaler ved behandlingen av Nasjonal Transportplan har vi grunn til å forvente et vesentlig løft i Jernbaneverkets budsjett i neste års statsbudsjett.

for transportpolitikken de Det er viktig både med fortsatt forsering av vedlikeholdet og det må satses offensivt på nyinvesteringer. Infrastrukturoppgradering tar lang tid, og det haster derfor å komme i gang. Det er viktig at nybygging skjer først der det kommer flest kunder til gode og med en framtidsrettet standard; ■ fire spor på alle innerstrekninger i Østlandsområdet inkl. sluttføring av Vestkorridoren og nytt dobbeltspor Oslo – Ski. ■ dobbeltspor i hele intercitytrianglet ■ godskapasitet på alle hovedstrekningene som tillater 600 meter lange godstog annen hver time hele døgnet.

nærmeste 10 årene.

Høyhastighetsbaner er viktig dersom toget skal ta markedsandeler på lengre strekninger og legge grunnlaget for miljøgevinster gjennom redusert flytrafikk. Det er avgjørende at dette ikke går på bekostning av innsatsen på øvrig infrastruktur for person- og godstrafikk med jernbane, verken finansielt eller framdriftsmessig. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle ansatte for innsatsen og ønsker dere en riktig god sommer! Vennlig hilsen Einar Enger, konsernsjef

VINGEHJULET – INTERNBLAD FOR NSB-KONSERNET

Prinsensgate 7-9 0048 Oslo

REDAKTØR:

Utgitt av NSB ved konsernsjef Einar Enger

22

V I N G E H J U L E T V I N G E H J U L E T

5-09-_zg.p65

2

Lasse Storheil, intern kommunikasjonssjef, NSB-konsernet, 91653071, lasses@nsb.no

5 - 0 9 5 - 09

18.06.2009, 13:54


Innhold

Neste år er dette oss

4 Ledere forbereder seg til 2012 6 Østfoldbanen i rute 8 Nye uniformer på kroppen neste år 11 10 ganger rundt jorda

8

12 Staten får raskere tog

I januar neste år sendes nye uniformer ut til brukerne, og i 14 Renser miljøet i Drammen

løpet av første kvartal 2010 kan uniformene tas i bruk. Det ligger et omfattende arbeid bak endelig utforming.

15 Flere reiser i EU 16 Lever med buss for tog

Jubileumstog til Bergen

20 100 år med Bergensbanen 25 Toyotasjåfører de beste for bussen

20 — Reisen tok mange dager, nå som da - fordi jubileet ble feiret med flotte, lokale kulturarrangementer underveis, som her på Nesbyen stasjon.

MEDARBEIDERE:

DISTRIBUSJON OG ADRESSENDRING: NSB AS – postekspedisjon,

Åge-Christoffer Lundeby, informasjonssjef NSBpersontog, 91653449, lundeby@nsb.no Preben Colstrup, informasjonssjef NSB-persontog 91653500, prebenc@nsb.no

LAYOUT: Arne Eidal, Axentum kommunikajson TRYKK: Zoom Grafisk

23620110, postekspedisjon@nsb.no

Ettertrykk tillatt kun etter avtale med redaksjonen V I N G E H J U L E T V I N G E H J U L E T

5-09-_zg.p65

3

18.06.2009, 14:37

5 - 0 9 5 - 0 9

3 3


N Y H E T E R

Følger sporet til fremtid — NSBs ledere skal vite hva oppgaven er og hva som kreves av hver enkelt og i fellesskap. Det er viktig at vi som ledere viser vei, sier konserndirektør Stein Nilsen.

Her er PandRoll-vinnere 2009: Bjørn Tore Hansen, Terje Havsø, Kelly Källström, Marit Solvor Pedersen og Ola Kollerud. Bjørn Inge Stalsberg var ikke til stede.

Hedret med PandRollpriser PandRoll-prisen deles ut til dem som har utmerket seg ved å vise til særlig gode resultater, forbedringer eller tiltak. Prisen for sikkerhet går i år til T erje Havsø. Han Terje arbeider for å øke innrapporteringen av uønskede hendelser fra lokførere i Stavanger. Dette har han fått til. Prisen for økonomi går til Marit Solvor Pedersen. Hun har gjennom sin store utholdenhet og sitt målbevisste arbeid flyttet en hel organisasjon fra skranke til gulv med fokus på service og selvbetjening. Prisen for medarbeidertilfredshet går til Bjørn Inge Stalsberg Stalsberg. Han har en medarbeidertilfredshetsscore fra sine nærmeste på hele 4,41, totalt for hele Kundesenteret på 4.02. Denne scoren er gitt rett i etterkant av en tøff nedbemanningsrunde. Prisen for miljø går til Bjørn T ore Hansen. Kreativ Tore bruk av miljøfondet til NSB. Bred og positiv omtale i lokalaviser som følge av dette. Prisen for punktlighet går til Kelly Källström Källström. Begrunnelse: Etter at vi løftet ansvaret per pendel til avdelingsledernivå og de igjen har mobilisert sine assisterende ledere direkte i forbedringsarbeidet, ser vi generell fin utvikling i Drift Østland. Prisen for kundetilfredshet går til Ola Kollerud Kollerud. Ola stiller alltid opp som kundeveileder ved oppståtte avvik, og yter sitt beste for kunden i en vanskelig situasjon.

Persontogsjefen forbereder nå sine ledere på mobilisering for den oppgaven NSB i felleskap skal løse fra 2012 og fremover. At NSB har bestilt 50 nye tog er kjent. At en rekke gamle tog skal forvandles til noe helt annet enn de er i dag er kjent. At det kommer en ny grunnruteplan og at det trengs flere hundre nye konduktører og lokomotivførere er også kjent stoff. Men hva disse endringene krever av NSBs ledere av holdninger, inspirasjon, energi og samhandling, er kanskje mer uklart. Noe av dette ble belyst under lederkonferansen på Gardermoen i juni. I tillegg til persontogs ledere deltok også ledere fra Jernbaneverket og Mantena som forvalter kjøreveien og vedlikeholder togene, samt statssekretær Erik Lahnstein i Samferdselsdepartementet som forsterket inntrykket av at NSB er godt i gang frem mot 2012.. De som ikke var på ledersamlingen skal forvente at nærmeste leder skal kunne gi innføring i NSB Persontogs 2012-planer i løpet av høsten. Bare spør lederen din etter sommerferien! MOT NYE HØYDER

Oppgaven er å løfte NSB til en leveranse kundene ikke har sett før. Departementet forventer det. Kundene håper på det. Og vi i NSB må tro at vi kan det. Hva vi skal gjøre for å skape betydelige kundeforbedringer i norsk jernbane var hovedtema under konferansen i juni. — Noen beslutninger er tatt. Men det er mye som gjenstår, og vi er avhengig av hverandre for å lykkes, sier Nilsen. — Skal vi lykkes må vi tilpasse oss en verden med stadig raskere forandringer. Det er planlagt brukt 100 milliarder til vedlikehold og utbygging av jernbanen for perioden 2010 til 2019. Det innebærer en kraftig satsing på vedlikehold og modernisering. Men her inngår det også satsing på ny kapasitet, særlig i østlandsområdet. Den største enkeltinvesteringen går til utbyggingen av dobbeltspor på strekningen Oslo-Ski.

Dette er Pand-Roll Pand-Roll er den festeanordningen som holder skinnene fast til svillene. Etter mange år med irritasjon over at spikrene til svillene løsnet, kom NSB-ansatt Per Pande Rolfsen opp med en idé som kom til å revolusjonere jernbaneverden. Idèen gikk ut på å feste skinnene til svillene med en slags binders. Pande Rolfsen gikk til NSBs ledelse med ideen. Men fikk ikke gjennomslag, da NSBs egne ingeniører hadde et system ved navnet HeyBack. Men Rolfsen tok pant i huset, reiste til England og presenterte ideen og fikk patent på den. Med ett øre i fortjeneste på hver solgte skinneklemme ble han millionær. Ledere jobbet i grupper med ideer for fremtidens NSB. 4

5-09-_zg.p65

V I N G E H J U L E T

4

5 - 0 9

18.06.2009, 13:54


emtiden

Stein Nilsen og utviklingssjef Øyvind Rørslett i Jernbaneverket. JBVs bidrag er avgjørende for at NSB når sine mål. LANG PAUSE

— Toget er på vei inn i en ny tid. Vi er tilbake etter 50 års ufrivillig pause. Gjennom de bevilgningene som nå er gjort, ligger det en forventning om at vi skal øke trafikken med 30-35 prosent i Østlandsområdet. Det er her befolkningsantallet øker og behovet for transport blir dermed bare større og større. Vår milepæl nå er 2012. Da vil mye se annerledes ut i NSB. Vi skal sammen få til de nødvendige endringene. Vi skal slutte å tenke vi og dem, men trekke i flokk. Vi er NSB-folk og vi er et lag. Gjennom felles løft kan vi hjelpe hverandre mot et felles mål: Et nytt og moderne NSB, påpeker Nilsen.

positive ordelag. Vi skal jobbe i et NSB vi er stolte av. Vi skal ha hyppige avganger, nye, raske tog, service i alle ledd, god håndtering ved avvik, fornøyde kunder, sier Nilsen. GODE LEDERE

Togdrift kan være komplisert. Men lederskap er ikke komplisert. Det er som barneoppdragelse. Mine barn bryr seg ikke om hva jeg sier, dersom det ikke er en sammenheng med det jeg faktisk gjør. Sånn er det med lederskap også. Hvis vi som ledere aksepterer omtrentlig levering, så blir hele NSBs leveranse omtrentlig. Ledere i NSB må skape en klar sammenheng mellom det vi sier og det vi gjør. Forbedringene er allerede i gang rundt oss, sier Nilsen. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Oppgradering av togene

GODE SAMMEN

— Tenk hva vi får til i dag med de forholdene vi jobber under nå? Hva hadde togtilbudet vært uten nitidig jobbing for å få timelister til å gå opp, ekstravakter på plass, hard prioritering og skikkelig vedlikehold av togene, konduktører som beholder humøret uansett hva dagen bringer, kundeveiledere som stiller opp på kort varsel og hjelper kundene våre når togene ikke går som de skal? Det er alle våre folk som gjør at trafikken går hver dag. Vi er ikke representanter fra drift, teknikk, plan, marked og kommunikasjon og salg, vi er NSB. Og vi skal levere våre kunder det gode togtilbudet de vil ha, sier Nilsen. TÅLMODIGE KUNDER

På tross av våre driftsforstyrrelser er det 2/3 av våre kunder som vil anbefale oss til andre. Er det fortsatt noen som tror at NSB ikke kan levere punktlige tog, at NSB ikke kan tilby våre kunder en behagelig reise, at NSB ikke kan bidra til et bedre miljø, så må de tro om igjen. Vi skal skape et togtilbud kundene snakker om i

NSB oppgraderer nå til sammen 16 togstammer av type 5 og type 7 og 13 sett av type 69 C. Det er henholdsvis EuroMaint i Malmø, Bombardier i Ungarn og Bombardier på Strømmen som fikk oppdragene. Togene oppgraderes for vel to milliarder kroner. To vognstammer av type 7 er nå i drift på Bergensbanen. Den tredje forventes satt i drift i sommer. Type 5 forventes levert første kvartal neste år. To sett av type 69 forventes å være i trafikk i sommer. Gjennom sommeren og et lite stykke ut på høsten skal alle detaljer om hvordan type 74 skal se ut avgjøres. Dette omfatter løsninger fra bremser til interiørbelysning, til førerbordløsninger. Arbeidet omfatter det komplette toget, både for korte regiontog og lange lokaltog. Nye tog-prosjektet har lagt vekt på bred involvering. Representanter fra NJF, NLF, vernesiden, BHT og driften er alle nå organisert i ett og samme team, under ledelse av Ellen Haugen, HMS rådgiver i Drift. Dette for å sikre et best mulig tog for kunder og ansatte. V I N G E H J U L E T

5-09-_zg.p65

5

18.06.2009, 13:55

5 - 0 9

5


Jobber intenst med å h

Togene mellom Oslo og Halden er som oftest i rute. Mellom Oslo og Ski er det bedring, og mellom Moss og Spikkestad går det i riktig retning. Østfoldbanen har bedre punktlighet enn mange andre strekninger. Nærhet mellom togpersonale og ledelse er avgjørende for å kunne takle problemer som oppstår i hverdagen. — Full oppmerksomhet fra togpersonale og god oppfølging fra ledelse begynner å gi resultater, sier punktlighetsoppfølger Helge Jørgenstuen. Han ønsker å gi ros til de 125 medarbeiderne som er knyttet til banestrekningen og som gjør en god jobb. ET EKSEMPEL TIL ETTERFØLGELSE

Mye skal klaffe. Kelly Källström og Helge Jørgenstuen jobber mye med pun ktlighet Her går de om bord på Oslo S i et lokaltog som er fire minutter forsinket.

Oslo-Halden har gjennomsnittlig høy punktlighet. Dette skyldes i første rekke at det er få infrastrukturfeil på sporet. Her ligger punktligheten på 93-95 prosent — Dessuten har vi romslige ruter og nye tog, og det er lagt opp til togmøter på en slik måte at vi utnytter dobbeltsporene maksimalt for å unngå at tog må vente på hverandre. Når alt fungerer som det skal, kjører vi Oslo-Halden på 1.45 timer, snur på et kvarter og kjører tilbake. Dette er godt innarbeidet, og vi opplever lite problemer på denne ruten. Det har imidlertid vært en tendens til flere signalfeil som vi ikke liker helt, men Jernbaneverket forsikrer oss at det nå er kontroll, sier Jørgenstuen. TETT DIALOG

Leder for Avdeling Moss med ansvar for Østfoldbanen Østre og Vestre linje Kelly Källström sier at han har god dialog med Jernbaneverket og at banesjefen fra JBV deltar på strekningsteammøter. — Dette gir raskere respons på utfordringer som dukker opp. Dermed er vi proaktive og kan løse problemer raskt, sier Källström. Lokaltoget Skøyen-Ski har 16 stopp på veien og i rush er det ofte fulle tog. Stasjonsoppholdene er noen steder litt i korteste laget, så det kan oppstå forsinkelser underveis.

Her går de om bord i Haldenstoget i Moss. Det er i rute til Sarpsborg der det er ….

NÆRHET

— Men det kommer hele tiden gode innspill fra togpersonalet, og vi finner løsninger som gjør oss i stand til å stadig øke punktligheten på denne ruten, forteller Källström. Jørgenstuen tror at etableringen av en egen avdeling

6 6

5-09-_zg.p65

V V II N NG G EE H H JJ U U LL EE T T

6

Avgang i rett tid. Assisterende konduktørleder Roger Aaserud og Avdelingsleder Kelly Källström foran to tog klare til avgang til Oslo og Göteborg på Halden stasjon.

5 5 -- 0 09 9

18.06.2009, 13:56


KVALITET

d å holde punktligheten

med lokal ledelse i Moss og Halden har vært med på å skape ytterligere oppmerksomhet rundt Østfoldbanen. Punktligheten på Skilokalen ligger nå på 92 prosent. KUNNSKAP

med pun ktligheten på Østfoldbanen. Den er blitt mye bedre. Men mye skal klaffe. sinket.

— Det er ikke tvil om at gode kunnskaper om strekningen også er med på å holde stabil punktlighet. I tillegg er det korte avstander mellom dem som jobber i toget og lokal ledelse, og dermed kan utfordringer underveis løses raskere, tror Jørgenstuen. — Jeg tror medarbeiderne på denne måten får større eierskapsfølelse og kan være med på å påvirke sin daglige jobb, sier Källström, som roser personalet for positive bidrag og innspill for å bedre kvaliteten på avdelingens pendler. Han prøver hele tiden å informere om utviklingen i punktlighet og har satt opp egne monitorer på oppmøtestedene som viser utviklingen. FORTELLE HVORFOR

— Det er viktig å kunne fortelle når vi gjør tingene riktig og hvorfor feil oppstår. Da er det enkelt å vise fakta på monitorene om utviklingen i punktligheten, sier Källström. I tillegg kjøres det punktlighetsmøter sentralt i Drift Østlandet hver uke, og da tar vi opp alle problemer som dukker opp. GODT SAMARBEI D

…buss for tog grunnet banearbeider. Dette forsinker ankomsten til Halden med 10 minutter. Tidstyvene står av og til i kø.

Jørgenstuen synes Østfoldbanen kan være et eksempel på at det er fullt mulig å gjøre forbedringer. — Det vi ser her er noe annet enn et skippertak. Nå er det vilje over hele linjen til å gjøre en jobb for å holde alle togene i rute, og da er et godt samarbeid avgjørende, sier Jørgenstuen. MOSS- SPI KKESTAD SLITER FORTSATT

Nå er det nedsatt en egen gruppe som skal følge denne linjen nøye en tid fremover. — Vi ser at problemene oppstår etter at toget har passert Oslo på vei mot Spikkestad. Vi ser på snutid på Spikkestad, særlig når vi kjører dobbeltsett. Vi vet at infrastrukturen ikke er bra mellom Asker og Spikkestad, men vi tror at vi skal kunne løfte oss noe med tettere oppfølging. Målet er selvsagt på få permanent punktlighet på godt over 90. Vi ligger på 87-88 i dag, noe som også er punktligheten på helstrekningen MossSpikkestad, sier Jørgenstuen. Her går de om bord i Mossetoget på Ski som er blitt to minutter forsinket på grunn av lokaltoget.

TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

V V II N NG G EE H H JJ U U LL EE T T

5-09-_zg.p65

7

18.06.2009, 13:56

5 5 -- 0 09 9

7 7


A R B E I D S M I L J Ø

SLIK SKAL VI MØTE K I januar neste år sendes nye uniformer ut til brukerne, og i løpet av første kvartal 2010 kan

Sammen med omfattende anbudsprosesser har det derfor Det har tatt tid før den nye uniformen nå er på plass, fordi arbeidsprosessene har vært krevende. — Det er stort engasjement omkring de nye uniformene og mange har deltatt for å få frem en funksjonell og representativ uniform, noe jeg synes vi har lykkes med, sier Nina Tøgard i marked. — I prosjektet har vi jobbet ekstra mye med funksjonalitet. Vi har derfor hatt stor brukerinvolvering med ansatte av

unifor

begge kjønn fra ulike tjenestegrupper, geografiske områder, ulik alder, ulike størrelser, noen varme og noen kalde. Mange av disse har også vært med å teste uniformen i bruk både en og to ganger, og gitt oss verdifulle tilbakemeldinger som vi har benyttet i utviklingen. Resultatet av dette er blitt en flott og funksjonell uniform, sier Tøgard. Det er gjennomført en konkurranse på levering av ny uniform, for å sikre at NSB får ønsket kvalitet på klærne.

Uniformen er designet av Nina Grønseth i samarbeid med NSB og det er tatt mer hensyn til at mannlige og kvinnelige former

Hvordan bestille — I tillegg jobber vi med å legge til rette for netthandelsløsning, slik at all bestilling vil foregå elektronisk av brukerne. For å produsere til første levering må vi ha inn alle størrelsene fra alle brukerne. For å gjøre dette mest mulig effektivt, har vi valgt å benytte en elektronisk løsning. Dette er en velprøvd netthandelsløsning som benyttes av flere norske selskaper, blant annet Posten, og utenlandske selskaper, sier Tøgard. MER INFO SENERE

Hvordan selve bestillingen skal foregå, får du i egen informasjon litt senere. Da får du tildelt eget passord og bruker-ID sammen med veiledning. — Vi jobber i disse dager med den siste finpuss og test av løsningen. Løsningen var klar 15. juni, og 8

5-09-_zg.p65

V I N G E H J U L E T

8

bestillingsperioden vil være fra 15.juni til 15.august, sier Tøgard. Ved første gangs tildeling skal alle bestille en forhåndsdefinert startpakke. Startpakken skal inneholde alle effekter for et års forbruk. Du vil finne informasjon om hva «din» startpakke skal inneholde i netthandelsløsningen. — Det viktigste i første omgang blir derfor å legge inn din størrelse. I bestillingsløsningen vil du finne en enkel veiledning for valg av størrelse og informasjon om support og kundeservice, sier Tøgard. Det vil bli årlig terminleveranse hvor første leveranse vil være i april 2011. Som en prøveordning vil det til denne leveransen være den enkeltes ansvar selv å bestille det du måtte ha behov for. Dette kommer vi tilbake til senere.

5 - 0 9

18.06.2009, 13:57


KVALITET

TE KUNDENE OM ET ÅR

10 kan

uniformene tas i bruk. Det ligger et omfattende arbeid bak endelig utforming av ny uniform.

— Valget falt på en av de største leverandørene av uniformer i hele Europa og vi føler oss trygge på beslutningen, sier Tøgard. Selskapet heter Indiform er de nå godt i gang med finne riktig stoff, riktige farger og prøver av plaggene kommer fortløpende for godkjenning før hele bestillingen settes i produksjon. Slike rutiner må alltid gjennomføres når man utvikler nye klær. Uniformen er designet av Nina Grønseth i samarbeid

med NSB. Nina Grønseth er den designeren i Norge med mest erfaring fra utvikling av uniformer. Uniformen er utviklet for å passe alle aldre og størrelser og for ivareta alle funksjoners og behov i det daglige arbeidet. — Snittet er mer i tiden og det er tatt mer hensyn til at kvinnelige former er ulike mennenes. Det er også gitt rom for individuelle behov ved at du har flere plagg å velge i, sier Tøgard.

nnelige former er forskjellige. Fra venstre: Konduktører, salgs- og serviceverter og lokførere,

RETT STØRRELSE

I forbindelse med bestillingen vil det være utfyllende veiledning om valg av størrelse i netthandelsløsningen. Dette gjør at hver uniformsbruker enkelt kan finne frem til riktig størrelse på de ulike plaggene uten å foreta tidkrevende utprøving. I tillegg vil du få support fra kundeservise hos leverandøren dersom det er nødvendig. — Plaggene er tilpasset hverandre slik at om du velger stor/large i en modell, automatisk kan velge stor/large i en annen modell osv. For deg som trenger ekstra veiledning eller av erfaring vet at du trenger tilpasninger/målsøm, er det mulig å avtale tid for prøving på utvalgte steder i landet. Det er blitt sendt ut egen informasjon om dette, sier Tøgard.

Lokfører Petter Bjørnstad er stasjonert i Moss. 198 cm over havet gjør at han må ha hjelp fra Indiforms Marit Gould for å tilpasse uniformen. (Foto: Lasse Storheil). V I N G E H J U L E T

5-09-_zg.p65

9

18.06.2009, 13:58

5 - 0 9

9


M E L L O M

O S S

Kakesalg er en måte å samle inn penger til SOS-Barnebyer. Monica Østby (t.v.) har bakt denne kaken. Videre ser vi Terje Otterstad, Frøydis Asp Ormåsen, Tina Granum, Camilla Bendixen og Birgitte Baglo, alle representanter for DA-bygget og Prinsensgate som samlet inn nesten 17 000 kroner andre uke i juni.

ats for SOS-barnebyer Ekstra inns innsats Laila Borgen Skaiaa synes det var samlet lite penger til SOS-barnebyer i bøssa i Prinsensgate. Eget initiativ og utfordring av økonomiavdelingen ga tusener av kroner i kassa. Arbeidet med å samle inn penger til SOS-barnebyen Siteki pågår hele tiden, og fortsatt er det mange muligheter til å bidra. Nå utfordres hele landet. — Vi gleder oss over mange fine innsamlingsresultater, men fortsatt er det mye å hente, sier Frøydis Asp Ormåsen i Drops. — Det er bare å gå i gang. Det meste kan gi penger til SOS-barnebyer. Det er det lokale initiativet som gjelder, sier Ormåsen. Da pengene fra bøssene i Prinsensgate og DA-Bygget var talt opp, og bøsseaksjonen avsluttet for denne gang hadde Prinsensgate samlet inn 192 kr og 50 øre, mens DA-Bygget hadde samlet inn 712 kr og 50 øre. — Vi i TO syntes dette var et veldig dårlig innsamlingsresultat og har nå samlet inn kr 2 600 til SOS Barnebyer og prosjektet i Siteki. Jeg bakte kake og solgte stykkene til relativt høy pris (minimum 200 kroner per stk), og fikk solgt alle. I tillegg har noen også bidratt med penger uten å få kake, forteller assisterende miljøsjef Laila Skaiaa. Laila utfordret økonomi og under press fra Kjell Haukeli samlet de inn over 4 200 kroner. Dermed ble det samlet inn nesten 6 800 kroner på to dager. DA I SIGET

Men i DA-bygget ville de ikkevære dårligere og to dagers kakesalg innkasserte over 10 000 kroner i fjerde og syvende etasje. Selv om den ordinære bøsseinnsamlingen er avsluttet, tror Ormåsen kan være lurt å la bøssene stå permanent i resepsjonen i Prinsensgate og i DA-bygget, på en mer 10

5-09-_zg.p65

V I N G E H J U L E T

10

sentral plass, slik at alle ser dem. SOS tar imot utenlandske penger, slik st småmynter (og sedler) fra utenlandsturer også kan havne i bøssa, sier hun. BLI FADDER

Du eller avdelingen din kan også bli faddere. Det koster 300 kroner i måneden, og kan deles på alle ansatte i avdelingen. — Frem til barnebyen er ferdig er man prosjektfadder og får jevnlige rapporter fra byggingen. Etter barnebyen er ferdig kan man bare si ifra til SOS-barnebyer og få tildelt et fadderbarn i barnebyen i Siteki. Bare kontakt meg om dette eller se på intranett under Medarbeider, sier Ormåsen. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Utdanner flere i sikkerhet I uke 39 starter studie i sikkerhetsledelse og ulykkesgransking på Høgskolen i Vestfold. Studiet har ved flere anledninger vært avviklet for ledere og nøkkelpersonell i NSB Drift, og denne gang ser det ut til å bli en sammensatt gruppe på 18 personer fra Drift Østland og DROPS. Faggruppen rundt studiet, som nå vil inkludere forelesere fra Sintef, Havarikommisjonen, DNV, Høgskolen i Vestfold, politiet og andre er koblet på for å bidra til å gi studiets innhold og teorier nødvendig forankring i fagmiljø-

5 - 0 9

18.06.2009, 13:58


Han gikk 2355 kilometer Overkonduktør Ove Carstensen i Drammen gikk lengre enn alle. Veien hjem ble ofte lang etter arbeidsdagen. 235 mil, eller tur-retur Oslo-Fauske, ble gjort unna i Dytt-perioden. Nå venter Ove på en ny runde Dytt. — Det er ikke tvil om at denne form for konkurranse har fått mange til å gjøre en ekstra innsats for å ta vare på egen kropp. Daglig aktivitet er med på å forbedre livskvaliteten, sier Ove. Mange andre fikk sikkert merke det i april og mai. Ove er vanligvis mye i aktivitet og går mye i jobben som konduktør. Han medgir at det ble noe ekstra inspeksjonsrunder i togene i denne perioden. — Men samtidig ble veien hjem til Solbergelva forlenget, først rundt Mjøndalen og senere rundt Hokksund. Disse sykkelturene ga mange ekstra skritt, sier Ove. Han har også gått både på ski og skøyter i vinter og brukte en måneds frikort på Spenst til ekstra trening. Fotball, tennis og roing har også vært benyttet i skrittsamlingen. 40åringen med to barn på 10 og 12 var nok noen ekstra timer hjemmefra i vår, men det ga resultater i form av en klar førsteplass i Dyttkonkurransen.

Vi gikk 10 ganger rundt jorda Vi gikk over 500 millioner skritt fra 16. mars til 29. mai. 85 av 92 lag klarte snittet på 8 000 skritt per dag. Bergen-Oslo var ingen ting for mange. Laget fra Skien kond. var først i mål og holdt koken med å spasere langt forbi Malmø før konkurransen var over. Da Hønefoss ble passert, var det premie til de fire som lå nærmest snittet til Einar Enger. Kari Søreide (kond), Kristin Berg Andersen (salg), Marianne Embretsen (kontor/

adm) og Lillian Jære Teigen (teknikk) var best. Premien er at disse fire og Einar Enger får førsteretten til å foreslå hvilke tiltak/premier NSB bør bidra med for å få med flest mulig av sine kolleger med på neste års konkurranse. I en spørreundersøkelse til Dytt-deltagerne ved konkurransens slutt svarte hele 99,5 prosent (100 prosent av de over 40 år!) av de spurte Ja på spørsmålet om de satte pris på at NSB satte i gang dette tiltaket, og med en slik overveldende respons skal det mye til om ikke vi gjentar dette, sier primus motor Ørn Terje Foss.

t ene og litteraturen. — Studiet berører flere store områder, og det vil være noen begrensninger på hvor dypt man evner å gå inn i de ulike fagområdene. Studiet starter 22. september på Høgskolen i Vestfold, forteller prosjektleder Tom Haakenstad. Det vil bli samlinger og prosjektarbeider, og prosjektarbeidene vil primært styres inn mot egen arbeidssituasjon, men emne vil likevel kunne velges relativt fritt ut fra personlige interessefelt innenfor studiets fokusområder. Ulykker skjer ikke - de forårsakes Alle ulykker kan derfor forebygges, slik at målet vil være null skader og ulykker. Studiet spenner over store fagområder som risiko/ sårbarhet,

menneskelig faktor, HMS og kultur, security, granskning/ etterforskning, samt pedagogikk. — For å oppnå bedre beredskap kreves det gjennomgang av uventede og ubehagelige situasjoner, de som vi i det lengste håper skal utebli, og legge planer for hvordan vi skal unngå dem, sier Haakenstad. Påmeldte deltakere: Mette Sørfonden, Hilde Bjørkedal Evensen, Kai Åge Strekerud, Jon Anders Orvin, Tom Helsinghof, Jan Andreassen, Heidi Renolen, Trond Aarnes, Hilde Haugland, Roger Pellerud, Trond Inge Haugen, Erik Stenseth, Kelly Källstøm, Kjetil Teigen, Frithjof Speismark, Arne B. Arnesen, Tor Tveter, Trond Olav Hansen. V I N G E H J U L E T

5-09-_zg.p65

11

18.06.2009, 13:58

5 - 0 9

11


K V A L I T E T

Raskere tog på bedre spor NSB tar konsekvensen som er varslet i NTP (Nasjonal Transportplan) om forbedring av jernbanens infrastruktur, og bestiller tog som går i 200 kilometer i timen. Dette forkorter reisetiden mellom Oslo og Lillehammer med en time. Realisering av intensjonene i Nasjonal Transportplan vil gi forbedring av infrastruktur. NSB hilser planene velkommen og legger inn økning i hastigheten når de nå bestiller nye tog. Det ligger i avtalen mellom NSB og togprodusenten Stadler i Sveits at togene kan bygges for høyere fart, og NSB utnytter nå muligheten som ligger i avtalen. — Når NTP gir lovnader om bedre spor, så kjøper vi tog som kan gå raskere. Dette gir redusert reisetid for våre kunder, og vi håper også at flere skal velge toget når de skal reise mellom de store byene på Østlandet, sier persontogsjef Stein Nilsen. Når forholdene legges til rette for det ønsker NSB å levere et tilbud som kundene skal sette pris på. — Vi tror det er nødvendig å øke hastigheten for å få flere til å reise med tog. Samtidig sparer vi miljøet, og vi vet at med den trafikkøkningen som kommer de nærmeste årene, vil det bli så fullt på innfartsveiene til hovedstaden at trafikken kan stoppe helt opp. Derfor er vi glad for at det nå satses på utbygging av infrastrukturen som kommer alle til gode, sier Nilsen. Han nevner flere eksempler på forbedringer. OsloHalden går i dag på en time og førtifem minutter. Her kan ekspresstog kjøre på en time. Oslo-Skien tar i dag to timer og førtifem minutter. Ekspresstog mer enn halverer tiden og kan kjøre på en time og 20 minutter. Oslo-Tønsberg kan med ekspresstog kjøre på tre kvarter mot halvannen time i dag. TEKST: LASSE STORH EI L FOTO: ÅGE CH RISTOFFER LUNDEBY

De nye Flirttogene skal kunne gå i 200 kilometer i timen. Her fra testkjøring på Geilo i vinter. EKSEMPLER PÅ MORGENDAGENS TILBUD PÅ ØSTLANDET:

I dag Normal Ekspress Oslo – Skien 2:50 1:45* 1:20* Oslo – Halden 1:45 1:15 1:00 Oslo – Lillehammer 2:15 1:25 1:15 Oslo - Hamar 1:00 0:50 Oslo - Tønsberg 1:30 0:55 0:45 Oslo - Larvik 2:07 1:20 Oslo – Kongsberg 1:20 1:00 * Forutsetter Eidangerforbindelsen bygget som foreslått i NTP 2010-19

ak Klart for filming om miljøtilt miljøtiltak De som skal være med i filmen om NSBs

Dette er miljøtiltakene

miljø-tiltak er plukket ut og filmingen

FORNYBAR ENERGI:

kommer nå i gang.

90 prosent av energien vi bruker kommer fra vannkraft eller annen fornybar energi SPARE EN ERGI:

For å formidle NSBs miljøtiltak, skal lages det et e-læringsprogram som alle ansatte skal gå igjennom i september 2009. En del av e-læringsprogrammet vil bestå av en film hvor vi møter ulike ansatte som skal vise hvordan miljøtiltakene fungerer i hverdagen i alle våre avdelinger. For å finne de riktige deltakerne til filmene i e-læringsprogrammet, inviterte vi til en audition hvor vi fikk over 50 påmeldte. — Vi er veldig fornøyd med at så mange har lyst til å bidra, og at vi har påmeldte fra alle typer avdelinger i NSB. Produksjonsselskapet Moland Film er i gang med den endelige utvelgelsen av deltakerne og listen vil være klar mot slutten av uke 25. Filmingen vil foregå i Lodalen siste uke i juni, forteller Camilla Maurud i markeds- og kommunikasjonsavdelingen. 12

5-09-_zg.p65

V I N G E H J U L E T

12

Vi kjører energieffektivt og mater strøm tilbake til strømnettet når dette er mulig. Vi sparer energi ved hensetting av tog. Vi skrur av lyset, vi holder togavgangene, vi justerer temperaturen i tog og kontorer og lukker dører til kalde rom KILDESORTERING:

Vi kildesorterer i tog, kontor og verksteder/vedlikehold

5 - 0 9

18.06.2009, 13:58


NSB og Jernbaneverket kan sammen komme med forslag som gjør at toggangen på Østre linje blir mer stabil. Vi ser fra venstre Göran Schröder, Hans Haugland, Ine Ancher Grøhn, Per Hermann Sørlie, Kelly Källström, Helge Jørgenstuen, Gunnar Hoff, Trine Tidemann og Abdulrahim Alkadi.

Økt fart, færre stopp, mer i rute Tester viser at økt fart og færre stopp vil gi flere tog i rute på Østre linje. Forslagene til endringer skal gjennomgås før endelig beslutning om ruteplan blir tatt. Manglende fjernstyring gjør toggangen lite fleksibel på Østre linje. Det blir langt mellom kryssingene, og følgeforsinkelser oppstår fort hvis det skjer noe uforutsett. Strekningsteamet på Østfoldbanen under ledelse av Kelly Källström, punktlighetsoppfølger Helge Jørgenstuen og representanter fra plan/analyseavdelingen deltok på en testrunde tidlig i juni. Jernbaneverket var også med på turen, og konklusjonen er at det er mulig å få til endringer som gjør at togene kan gå oftere uten forsinkelser. Jernbaneverket stilte også med ekstra mannskaper som sørget for vakthold ved planoverganger. Jørgenstuen sier at endringer på rutetabellene vil bli vurdert og kan iverksettes fra desember i år. Men det forutsettes innspill innen utgangen av august.

MILJØVENNLIGE INNKJØP:

Vi er miljøvennlige ved alle innkjøp - tog, kontorrekvisita, emballasje, tjenester (dette er krav til våre leverandører) REDUSERE FORBRUK:

Vi sløser ikke med papir - elektroniske rutetabeller, mindre utskrifter, bevisste ved innkjøp av materiell, reduserert bruk av kjemikalier VI RYDDER OPP:

Vi renser forurenset grunn på verkstedsområder og dieselpåfyllingssteder, vi rydder verkstedområder og fjerner gammelt materiell og utrangerte deler.

MULIG Å GJØRE NOE

— Vi ønsket å få testet i fullskala effekten av en eventuell reduksjon i antall stopp. Samtidig ville vi teste hvordan økt kjørehastighet spiller inn. Infrastrukturen er forbedret på deler av strekningen og banesjefen mener det er mulig å kjøre inntil 20 prosent fortere på deler av strekningen. Dette krever også bedre sikring ved noen planoverganger, sier Jørgenstuen. NYTT MØNSTER

Han sier at det er behov for en gjennomgang av stoppmønsteret på Østre linje. Tellinger viser at enkelte holdeplasser er lite benyttet. — Vi tror at en opprydding i stoppmønsteret og prioritering av innsatsen rundt de områder der det er mest folk, vil komme flere av kundene til gode. Erfaring fra andre strekninger viser en sterk økning i trafikken når dette blir gjort, sier Jørgenstuen. FÆRRE STOPP

Hans Haugland i planavdelingen sier at testkjøringen viser at stoppmønsteret må endres og hastigheten økes skal det være muligheter for å levere raskere toggang frem mot 2012. Begrensninger både med kontaktledning og med skinner gjør at maksimalt tillatte fart er 100 kilometer i timen på strekningen. Tellinger viser at det er tre-fire stasjoner på Østre linje som har få kunder. Tog er til for å frakte mange mennesker. Derfor vil hyppige stopp med få kunder forsinke den store mengden kunder som ønsker å komme raskere frem. PRIORITERING

Men det er viktig at alle instanser blir hørt. — Vi kommer med de praktiske forslag, og endelig løsning må være avklart med fylkeskommunene i Akershus og Østfold, påpeker Jørgenstuen. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L V I N G E H J U L E T

Miljøtiltakene er klare.

5-09-_zg.p65

13

18.06.2009, 13:58

5 - 0 9

13


M E L L O M

O S S

Rom rydder på Brakerøya

— Brakerøya skal ikke forurense verken på land eller i sjøen, sier Signe Horn i Rom Eiendom. (Foto: Lasse Storheil.)

Rom Eiendom skal foreta en omfattende opprydding av kreosotforurensing på Brakerøya ved Drammen Arbeidet starter i månedsskiftet juni-juli, og opprydningen vil pågå i 2009 og 2010. Eiendommen er sterkt forurenset på land fordi det tidligere lå et impregneringsanlegg for treverk på eiendommen. Dette ble nedlagt i 1972. Impregneringsvirksomheten førte til at grunnen ble sterkt forurenset av kreosot og til dels olje og tungmetaller. Kreosotforurensningen har siden 1972 spredd seg ca 100 meter i retning mot sjøen fra det opprinnelige kreosotkokeriet som lå et godt stykke inne på land. Takket være gamle kaifronter har forurensningen ikke påvirket sjøbunnen utenfor eiendommen. Rom Eiendom AS har god dialog med Statens forurensningstilsyn (SFT) om de valgte løsninger for opprydningen og kontroll. Det iverksettes omfattende sikringstiltak for å hindre spredning av forurensningen til sjøen når arbeidet pågår. Når opprydning er avsluttet, vil tomta være egnet til byutviklingsformål i tråd med kommunens planer. DELT I TO

Oppryddingen på Brakerøya skal foregå i to trinn: I trinn èn skal grunnvannet renses. Dette vil pågå ut året. SFT har gitt tillatelse til å slippe renset vann til sjøen eller reinfiltrere det på tomta. SFT har satt svært strenge krav for utslipp til sjøen. SFT forutsetter jevnlig kontroll av vannkvaliteten. Trinn to i oppryddingen skal foregå i 2010. — Vi skal fjerne eller isolere gjenværende forurensning som kan være i konflikt med fremtidig byutvikling eller medføre risiko for spredning til sjø. Endelig valg av renseteknisk løsning for trinn to vil skje først når vi har full kontroll på resultatene fra trinn èn, sier fagsansvarlig Øyvind Amundsen i Rom. FØLGER MED

Rom Eiendom AS har i samråd med SFT utviklet et omfattende overvåkingsprogram for oppryddingen. Programmet gjør det mulig å overvåke miljøtilstanden både på land og i sjøen utenfor før, under og etter oppryddingen. Samtidig vil pågående renseprosesser overvåkes kontinuerlig. 14

5-09-_zg.p65

V I N G E H J U L E T

14

— Oppryddingsarbeidet vil tidvis kunne innebære noe lukt i de nære omgivelsene. Dette som følge av avdamping fra forurensning som graves opp i forbindelse med etablering av drensgrøfter. Lukten vil kunne minne om tjære. Det vil bli tatt kontinuerlige prøver av luften for å ha kontroll på luftkvaliteten. Ved behov vil det bli iverksatt tiltak slik at helse ivaretas slik at ikke naboer og andre berørte blir utsatt for sjenanse. Aktuelle tiltak kan for eksempel være å dekke til særlig forurensede masser med presenning. SUGES OPP

Den blandingen av grunnvann og kreosot som skal renses i trinn èn ligger nå og flyter et stykke nede i bakken over tett leire. Her har kreosoten etter hvert samlet seg i et tynt lag fordi den er tyngre enn vann. For å få tak i kreosoten graves det grøfter ned til leiren (ca to meter dypt). Et nettverk av ledninger og pumper nede i grøftene gjør det mulig å suge opp kreosotblandingen og føre den til renseanlegget. Rom Eiendom AS har også innhentet erfaringer fra tilsvarende rensing av kreosot i Canada. Her er de samme renseprinsippene benyttet på mange prosjekter med svært godt resultat, selv om grunnforholdene har vært langt mer utfordrende enn på Brakerøya. MINDRE KONSEKVENSER

Hvorfor ikke grave opp og kjøre bort all forurensningen? — Graving i masser som inneholder betydelige mengder flytende kreosot gir stor risiko for spredning av forurensning til sjøen og til omkringliggende masser. Ved å først suge ut den flytende kreosoten, blir opprydning langt mer kontrollert enn om en hadde gravd ut forurensningen. Valgte løsning reduserer også konsekvensene for omgivelsene betydelig. Dette gjelder både lukt og ulemper som følge av massetransport. Bortkjøring av masser gir store klimagassutslipp, støy og lokal luftforurensning som følge av massetransport.

5 - 0 9

18.06.2009, 14:00


Flere velger toget

Miljøstøtte fra NSB 42 organisasjoner og enkeltpersoner søkte støtte fra NSBs miljøstipend, og fem små og store miljøtiltak fikk penger til sine tiltak. Det var dobbelt så mange søkere som i fjor.

Debs og Mike Ramsden i Nottingham er ofte å finne på toget. De bruker også andre kollektive transportmidler.

Det er ikke bare i Norge at flere reiser med tog. I de fleste landene i Europa der utviklingen den samme. England er intet unntak. Her reiste fire prosent flere med toget i fjor sammenlignet med året før. — Det er naturlig for oss å velge kollektivt når vi planlegger turer i vårt nærområde. Dette sier Debs og Mike Ramsden i Nottingham. Plassert i midten av England er det gode muligheter med toget i området rundt Robin Hoods jaktmarker. I likhet med England for øvrig er det flere som reiser med tog også i byen ved Sherwoodskogen. Nottingham har et velutviklet kollektivsystem som stadig er i bedring. — Fra vårt hjem i utkanten av byen trenger vi bare å gå noen hundre meter for å kunne ta en buss som dekker hele byen og området rundt. Den stopper lokalt, og har også korrespondanse med trikken, sier Debs og Mike. Det er to trikkelinjer i byen, og det flere linjer er under bygging. Felles for buss og trikk er at de begge kan kombineres med togreiser til og fra byen. — Selvsagt er det vanskelig å bruke toget når du skal gjøre større innkjøp, fordi kjøpesentrene har gode parkeringsmuligheter. Men skal du reise rundt uten å ta alt for mye med deg, er det ingen tvil om at vi foretrekker det kollektive, sier ekteparet Ramsden. Tog prioriteres også på lengre turer. EU ROPA ØKER

Tall fra 2008 viser en jevn økning i passasjerantallet. Samtidig meldes det om bedring i punktligheten, og England har i 2008 levert sin beste punktlighet siden 1992. I de fleste landene i Europa er det en økning frem til og med 2008. Foreløpige tall for 2009 tyder, naturlig nok, på at antall reisende går noe ned. Finanskrisen får ta sin del av skylden for det. Store jernbaneland som Tyskland og Frankrike hadde en økning på fire prosent i fjor. Våre naboer i Norden, Sverige og Danmark har en økning på henholdsvis fire og tre prosent. Italia og Sveits har en økning på seks og fem prosent. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Formålet med NSB-konsernets miljøstipend er å påskjønne og inspirere til innsats for et bedre miljø. Stipendet ønsker også å synliggjøre det ansvar og de muligheter som finnes ligger i det å finne miljøvennlige alternativer. Følgende fem organisasjoner mottar i vår støtte fra NSBs miljøstipend: ■ Grønn Hverdag får 100 000 kroner til å gjennomføre kampanje for å få folk til å endre reisevaner til buss eller tog i stedet for bil eller fly. ■ Hovefestivalen har siden starten i 2007 vært opptatt av miljø, klima og bærekraft, og samarbeider blant annet med FNs miljøprogram. Festivalen får 100 000 kroner som skal brukes til en større kollektivkampanje mot festivalen i slutten av juni. ■ Miljøagentene får 100 000 kroner til å bringe budskapet om miljøvennlig transport ut til skoler rundt omkring i hele landet. ■ Oslofjordens Friluftsråd jobber for å ta vare på naturog friluftsmiljøet rundt Oslofjorden. Blant annet leier de ut over 30 hytter, og 100 000 kroner fra NSBs miljøstipend skal gå inn i et prosjekt som skal synliggjøre og bevisstgjøre folk som skal benytte hyttene om hvordan de kan reise kollektivt til og fra. ■ Riska fotballklubbs 9-års lag bruker biler når barna kjøres til fotballturneringer. Fotballklubben ønsker å bevisstgjøre både foreldre og barn på miljøfordelene ved kollektiv transport. Derfor skal de nå reise med buss til tre fotballturneringer. Til det får de 12 576 kroner i støtte.

NSBs nettsalg øker NSBs salg av billetter på internett er i fin økning. Det omsettes billetter for mer enn en halv milliard kroner på årsbasis. Flere og flere velger www.nsb.no når de kjøper togbilletter, og ca en fjerdedel av alle billettene selges nå gjennom denne kanalen. — Vi er fornøyd med denne økningen, og vil gjøre vårt ytterste for å gjøre det enda enklere for kundene å velge www.nsb.no når de skal ut og reise, sier salgsdirektør Karen Hancke i NSBs salgsavdeling. Etter at NSB lanserte salg av billetter på nett, har salget vist en jevn stigning, og etter innspill fra kunder gjøres det kontinuerlig forbedringer på nettstedet. — Vi ønsker at kundene i størst mulig grad skal kunne betjene seg selv, noe som vi ser mer og mer av i alle transportselskaper. Derfor må vi også være lydhøre overfor publikum når de gir oss innspill på hvordan dette kan foregå på en enda enklere måte enn i dag, sier Hancke. V I N G E H J U L E T

5-09-_zg.p65

15

18.06.2009, 14:00

5 - 0 9

15


B U S S

Bussen hjelper toget

I mange måneder fremover vil bussen i perioder hjelpe toget på mange strekninger i Norge. Det er planlagte byggeperioder på jernbanen både ved Stavanger og i Oslo-området. I Stavanger har det vært buss for tog siden 14. april mellom Sandnes og Stavanger. Dette vil vare til 19. oktober. Fra midt i juni og ut over sommeren og høsten er det Østlandsområdet som vil merke busskjøringen i flere planlagte perioder, der 17. juli til 3. august er den lengste perioden. Dette gir mange utfordringer for togpersonalet, og jobben blir å sørge for at kundene får en så hyggelig reise som mulig. Samtidig er det viktig å sikre inntektene i denne perioden. Etter knappe to måneder med buss for tog i Stavanger er erfaringene gode. — Dette er ingen varig løsning for publikum. Det vet vi. Men når vi først skal forbedre infrastrukturen, er vi nødt til å bruke bussen i den perioden arbeidet pågår. Vi har ikke mottatt så mange klager hittil, og derfor er vi stort sett fornøyd så langt, sier strekningTerje Haugland sørger for at sleder Dag Brekkan. kundene kommer i riktig buss,

GODT FORBEREDT

Gode forberedelser er avgjørende for resultatet. Logistikk og antall busser må bestemmes, og store arrangementer i sommer er innbakt i den helhetlige løsningen. — Vi har jobbet med dette lenge og forberedt oss godt. Derfor ser vi nå at trafikkavviklingen går uten de helt store problemene, sier Brekkan. NSB har god hjelp fra pensjonister som er leid inn, i tillegg til togpersonalet som gjør en flott jobb. — Vi er opptatt av at det alltid er en person har hovedansvar til stede på stasjonene. Da har vi oversikten, sier Brekkan. SAMARBEID

Han er fornøyd med det gode samarbeidet med Jernbaneverket for å gi kundene best mulig forhold. Situasjonen med buss for tog har vært planlagt lenge, der også JBV har deltatt. Nettbuss har ansvaret for bussene og bussjåfører er innleid både fra Island og Danmark. Det var mange klager i begynnelsen og kundene er ikke alltid fornøyd når de ikke kommer frem i tide. — Det hendte at toget kjørte videre fra Sandnes før bussen kom. Men dette ble rettet opp, og klagene har forstummet, sier en fornøyd Brekkan. De første ukene gikk antallet kunder ned, men nå er det nesten like mange kunder som det var mens toget gikk. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Færre uønskede hendelser Tiltak som er satt i gang i vinter gir resultater. Antallet uønskede hendelser i lokaltogene på Jærbanen er halvert sammenlignet med fjoråret fra 649 i fjor, mot 325 i år. Det er snakk om fire tog fredag og lørdag kveld. — Nedgangen skyldes mye oppmerksomhet rundt problemet i vinter, og vi tror at mye omtale i media har hatt preventiv effekt, sier strekningsleder Dag Brekkan. Det har vært møter med kommuner, politi, natteravner og kriminalitetsforebyggende råd. Det har vært møter på skolene i kommunene. Et tettere samarbeid med politiet, der det ble reagert med 6 000 kroner i bot på en som stjal lua til konduktøren, ser ut til å ha virket. — Dette er vi selvsagt meget glade for, sier Brekkan. Sperrekontroll på stasjon på Bryne har gitt en forbe-

16

5-09-_zg.p65

V I N G E H J U L E T

16

dring, ettersom det var verst fra Bryne og sørover. Kontrollen ble tatt ved automatene og to vektere ekstra ga resultater. Det er kommunene som har betalt disse vaktene. Personalet har også vært involvert, og i august skal vi evaluere alle tiltakene. Det er viktig at vi jobber aktivt med denne problematikken hele tiden, slik at vi unngår tilbakefall. Vi er fornøyd med reduksjon, men vi blir aldri helt fornøyd før vi får eliminert fyllebråket på togene i helgene. Det koster å kjøre disse togene. Derfor må hendelsene ned for å kutte i kostnadene våre, sier Brekkan.

5 - 0 9

18.06.2009, 14:00


I Stavanger har det vært buss for tog mellom Sandnes og Stavanger siden 14. apri. (Foto: Jernbaneverket)

Togrevolusjon i sørvest

STAVANGER

Paradis

Den 19. oktober er en dag mange ser frem til. Da åpner det nye dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger. Syv uker senere blir gleden enda større for kundene på lokaltogene i Stavangerområdet. Da innføres nye ruter med avgang hvert kvarter mellom Sandnes og Stavanger og halvtimesavganger til Nærbø og timesavganger til Egersund. — Det snakkes om en liten togrevolusjon, og det blir en helt annen verden for kundene langs Jærbanen, sier Brekkan.

Mariero

MANGE FEIL LENGE

— Vi har vært gjennom en periode med mange feil på spor og signaler. Når det nye sporet på innerstrekningen åpnes, vil disse feilene kunne elimineres og togene gå i rute. Vi regner med en kraftig økning og mange nye kunder når vårt nye tilbud blir mer og mer kjent ut over i 2010. Resten av strekningen vil også få bedret punktlighet når kontaktledningen videre sørover langs Jærbanen skiftes ut, påpeker Brekkan. Høyttaleranlegget på strekningen er skiftet ut og vil nå fungere. — Dette er også med på å øke omdømmet for NSB, og antallet klager regner vi med vil gå merkbart ned. sier Brekkan.

Jåttåvågen

Gausel

NYE STASJONER

(Illustrasjon: Jernbaneverket)

De nye stasjonene som kommer er Paradis, Mariero, Jåttåvågen, og Gausel. Jåttåvågen er et stort næringsområde der det også ligger skoler. — Vi vurdere av- og påstigning i Rogaland for å vurdere behovet for automater. Vi er også opptatt av hvordan vi skal klare inntektssikringen fordi det er korte stopp på den indre delen av strekningen. PASSASJERØKNI NG

NSB har samarbeid med Kolumbus og Brekkan forventer en økning i periodepassreisiende når dobbeltsporet er åpnet. NSB skal sette sitt preg på kollektivtrafikken i Rogaland, sier Brekkan. I løpet av en uke er det 52 000 som reiser med togene i dette området. Det er samtidig lange køer på veien i rushtiden. Med økt kapasitet og flere avganger vil mange av de som sitter i bilkø flytte over til toget, tror Brekkan.

SANDNES

V I N G E H J U L E T

5-09-_zg.p65

17

18.06.2009, 14:00

5 - 0 9

17


PUNKTLIGHET

PUNKTLIGHETEN

UKE 1-24

70 75 80 85 90 95 100 ▲ Dovrebanen ▼ Nordlandsbanen ▲ Raumabanen ▲ Rørosbanen ▲ Bergensbanen ➥ Sørlandsbanen

REGIONTOG NATT ➥ Oslo - Trondheim ▲ Trondheim Bodø ▲ Oslo Bergen ▲ Oslo Stavanger

REGIONTOG ØSTLAND ➥ Oslo Halden ▲ Oslo Skien ▲ Oslo Lillehammer ➥ Gjøvikbanen AS

LOKALTOG ▲ Kongsvingerbanen ➥ Hovedbanen ▼ Drammenbanen ➥ Østfoldbanen ▲ Stavanger ➥ Bergen - Arna ▼ Bergen Voss ▲ Trondheim

KILDE: JBV

➥ Salten

▲=FRAMGANG GODKJENT

▼=TILBAKEGANG

Bedre punktlighet Oslo-Trondheim Regiontogene mellom Oslo og Trondheim viser stabil og høy punktlighet. Det er kun noen få enkelthendelser med infrastruktur og togsett som skapte forsinkelser i mai. På Nordlandsbanen er det nedgang i punktligheten fordi det pågår en omfattende vedlikeholdsarbeider som skaper forsinkelser og følgeforsinkelser på regiontogene. Trønderbanen kjøres med god punktlighet og maitallene viser hele 96 prosent På Raumabanen er det også god punktlighet og denne stabile driften fortsetter også etter at turisttogene har startet opp. I vest kjøres Arna-lokalen som vanlig i rute. På Vossebanen har det vært en nedgang igjen. Årsakene til dette er saktekjøringer ved Arna, skinnebrudd mellom Stanghelle og Vaksdal, signalfeil mellom Trengereid og Vaksdal og følgeforsinkelser som følge av dette. På Jæren er det en betydelig forbedring og både lokaltogene på Jæren og regiontogene mellom Sandnes og Kristiansand viser svært gode tall. På strekningen Oslo-Kristiansand er det litt svakere tall på grunn av de mange feilene ved infrastrukturen i Oslo-området samt anleggsarbeider på Drammenbanen. På Østlandet er det fortsatt feil ved infrastrukturen som er hovedårsak til forsinkelser. Signalfeil står for ca 16 prosent av forsinkelsene i mai, og i begynnelsen av juni har det også vært flere tilfeller av signalfeil som har medført store konsekvenser for togtrafikken. I begynnelsen av juni har vi hatt flere feil på signalanleggene i Osloområdet, noe som skapte forsinkelser på togtrafikken i hele Sør-Norge. Det er et tett samarbeid med Jernbaneverket for å se på ulike tiltak som kan bedre stabiliteten og det er svært viktig at de finner løsninger på disse utfordringene. Materiellsituasjonen er meget anstrengt med mange type 72-sett ute av drift. Dette medfører at mange tog kjøres med redusert togstørrelse og annet materiell enn planlagt. Et meget stramt driftsopplegg i lokaltrafikken med tett toggang og korte snutider på flere stasjoner skaper også lett følgeforsinkelser. NSBDrift sammen med Teknikk jobber med kompenserende tiltak for å redusere denne forsinkelsesårsaken. Nye ruter fra 2012 vil få færre steder med korte snutider og dermed vil togene lettere kunne bringes tilbake i rute igjen. På Østfoldbanen er det en positiv på flere strekninger. Både strekningen Oslo- Halden og Oslo-Ski viser svært høye tall. Østre Linje viser også en meget god utvikling. Strekningen Oslo – Lillehammer er og vil være en flaskehals i mange år enda på grunn av tett toggang. På Rørosbanen pågår det vedlikeholdsarbeider mellom Elverum og Koppang og dette medfører noen mindre forsinkelser. Stor trafikk i en del tog skaper også noen forsinkelser. Det jobbes med å se på overgangen mellom togene på Dovrebanen og Rørosbanen på Hamar slik at vi blir med forutsigbare overfor kundene ved forsinkelser og tiltak vil bli implementert så snart de er gjennomdrøftet.

➥=UENDRET

Helge Jørgenstuen Punktlighetsoppfølger

IKKE GODKJENT

18 18 VVI INNGGE EHHJ JUUL LE ET T 5 5- -0 09 9

5-09-_zg.p65

18

18.06.2009, 14:00


M E L L O M

Punktlighet foran utbedring

O S S

Pias Plogg

Jernbaneverket kansellerer

Det er ikke bare festebilder og

arbeidene på Drammen

status på grillfesten som ligger

stasjon i perioden 22. juni

på fjesboka.

til 17. juli.

Fjesboka, eller Facebook som noen kaller det Telefonen ringte her en ettermiddag. Det var til min datter. Hun fikk spørsmål om hun kom snart, noe hun svarte bekreftende på, men at hun måtte spise opp middagen først. Jeg hadde ikke fått med meg at hun skulle noe sted, så jeg spurte hvor hun skulle. «På Facebook, vel», var svaret. Ååå, så hun skal ikke gå noe sted. Hun skal rett og slett inn på nettet og snakke med vennene sine. Jeg har ikke fått for vane å avtale treff på Facebook etter middag ennå, men i noen sammenhenger er det faktisk veldig hyggelig og nyttig. Det er en stund siden jeg registrerte meg på Facebook, men jeg droppet ut og synes ikke det var noe for meg. Imidlertid måtte jeg inn der i forbindelse med et studium jeg har tatt på kvelden. Da var det noen av oss som fant ut at vi kunne bruke Facebook til å diskutere faglig stoff. Det kom et spørsmål opp på fjesboka om jeg hadde forstått den ene teorien foreleseren vår hadde gjennom gått sist. Jeg forklarte tilbake og la ved en link til Youtube – et annet fascinerende nettsted. I den var det en video med en av guruene innenfor temaet som forklarte teorien. Vips så var vi begge klokere, og vips så var det et par andre studiekamerater som kommenterte videoen også. På denne måten gikk kveldene til studier og diskusjoner med studievenner som sitter i Steinkjer, Bergen, Hamar og Seoul. Jeg tror vi sammen fikk en bedre forståelse av pensum. Tenk å dele kompetanse på den måten! Det er ikke bare festebilder og status på grillfesten som ligger på fjesboka. Dette studiesamarbeidet hadde vi ikke fått til uten. Så jeg sier ja til Facebook i noen sammenhenger. Men ingenting slår å møte venner ansikt til ansikt, og da mener jeg ikke ansikt til ansikt på nettet.

Pia Solheim er it-rådgiver i NSB. Hun vil bidra med betraktninger rundt livet generelt og kanskje litt om tog spesielt i Vingehjulet i tiden fremover.

GUNDER

Arbeidene hadde medført at kun to spor kunne benyttes på Drammen. Dette ville ført til en omfattende avvikshåndtering. NSB jobber nå for at mest mulig av togtrafikken går som normalt i perioden. Endringen skyldes at Jernbaneverket ikke fikk alle planene, som er knyttet til endringene, ferdige. At arbeidene på Drammen stasjon nå ikke blir gjennomfør, betyr at NSB kan kjøre normal togproduksjon i sommer forbi Drammen stasjon. For å få dette til må planene endres både for personell og materiell. — Jeg vet at det er mange som har jobbet i flere måneder med å finne best mulig løsninger for kundene. Derfor kan det oppleves som frustrerende at planene må endres i tolvte time. Jeg er imidlertid trygg på at alle nå kaster seg rundt for at kundene våre likevel får et best mulig tilbud fra 22. juni, sier konserndirektør og leder for NSB Persontog, Stein Nilsen. De planlagte arbeidene mellom Drammen og Oslo S i perioden 19. juni - 22. juni og 17. juli til 3. august blir avviklet som planlagt.

V I N G E H J U L E T

5-09-_zg.p65

19

18.06.2009, 14:01

5 - 0 9

19


I hallingdansens hjemland på Nesbyen.

FIRE DAGERS FESTREISE — Jeg ble rørt over å se alle som var møtt opp med flagg og musikkorps langs Bergensbanen, sa assisterende lokførerleder Jan Salvesen. Han var fremføringsansvarlig på turen med veterantoget fra Oslo til Bergen. Det startet på Oslo S torsdag med Jernbanenes musikkorps, barnedans og sang fra Nittedal skole og statsråd Magnhild Meltveit Kleppa holdt tale og blåste i fløyta før avgang. — Før Bergensbanen kom, var det vanskelig å komme seg over fjellet fra øst til vest eller motsatt. Vi kunne naturligvis gå eller benytte hest og kjerre, eller kanskje båt langs kysten. Uansett tok det mange dager, sa hun. I tillegg til statsråden var jernbanens toppsjefer Einar Enger fra NSB og Elisabeth Enger fra Jernbane-

verket til stede da toget gikk fra spor 17 på Oslo S. MANGE DAGER

Reisen tok mange dager denne gangen også, men det var først og fremst fordi de ulike kommuner møtte opp og hadde imponerende kulturarrangementer underveis. Hele veien var det møtt opp fotografer, veteranbilklubber med sine kjøretøy og det hele bar preg av tiden for nærmere 100 år siden. På Finse åpnet jernbanedirektør Elisabeth Enger et nytt rallarmuseum og sa at hun var imponert over den innsats rallarne hadde gjort. Samtidig ga hun uttrykk for at hun gledet seg over stortingsflertallet som ville ha utredet ny høyhastighetsbane, men var bevisst på at den viktigste oppgave for Jernbaneverket var å holde Bergensbanen åpen i mange år framover.

Elisabeth Enger, Einar Enger og Magnhild Meltveit Kleppa sender veterantoget ut fra Oslo S.

20 20

5-09-_zg.p65

Museumstoget til Bergen

NG G EE HH JJ UU LL EE TT VV II N

20

55 -- 00 99

18.06.2009, 14:01


JUBILEUM

Vel framme på Bergen stasjon

EISE PÅ BERGENSBANEN Norsk Jernbaneklubb, Norsk Museumstog og Museet Gamle Vossabanen stilte med tog og Sult sørget for at de reisende ble behagelig mette der det ble servert meget god mat fra to restaurantvogner. Overkonduktør i NSB Per Solhaugen viste at han kunne kelnerferdigheter til fingerspissene. Så hadde han også drevet med dette siden han var 16 år. Og det er lenge siden. Det var to gamle damplokomotiv som dro vognene. Jan Salvesen er en av de få som har lært seg kunsten å kjøre dem. — Det er åtte års utdannelse og en tålmodighetsprøve, men det er veldig moro. Først går en i lære som pusser, så blir en fyrbøter før en tar det siste steget og blir lokomtivfører for damplokomotiv. Det er så mye som en må følge med på. Trykket, vannmengde og varme er noen av ingrediensene.

Og faktisk er det noe av den gamle kunsten dagens lokomotivførere henter fram når de skal kjøre energieffektivt, sier han. IDÈ

Det var forstmester Gløersen som først lanserte tanken om en jernbane i 1871. Han så behovet for å knytte landsdelene sammen og mente det ville gi næring til handelen. Men lenge før Bergensbanen ble påbegynt, kom Vossebanen i 1883. Det er strekningen som den gang gikk mellom Bergen og Voss. Av de som stod fremst kampen for å gjennomføre tiltaket var en rekke fremsynte bergensere, blant annet senere statsminister Christian Michelsen. Fortsetter neste side

Løwenskiold m/ frue på Hakadal stasjon.

Fra Hakadal stasjon

NG G EE HH JJ UU LL EE TT VV II N

5-09-_zg.p65

21

18.06.2009, 14:02

55 -- 00 99

21 21


J U B I L E U M

Fest Festreise Fortsatt fra frrige side Skal vi være nøyaktige går Bergensbanen egentlig mellom Hønefoss og Voss. Når vi i dag reiser til Bergen, tar vi toget gjennom Oslotunnelen og kommer inn på Drammenbanen, Sørlandsbanen og Ransfjordbanen. Men veterantoget gikk denne gangen om Roa til Hønefoss før det bar over fjellet og ned til Bergen. Før Bergensbanen ble tatt i bruk kunne du reise med toget på Randsfjordbanen til Vikersund. Derfra tok du Krøderbanen fra Vikersund til Krøderen, båt til Gulsvik og skyss videre over fjellet.. Etter at prøvedriften var satt i gang i 1906, måtte du fortsatt ta båt over Krøderen. Det var i denne perioden at lokomotivet Moses falt i vannet ved et uhell utenfor brygga i Gulsvik. Riktignok ble det tatt opp igjen og kjørte i mange år. Frem til Bergensbanens åpning var Hallingdalen mindre kjent for omverdenen og dominert av fedrifter. I dag er dalen en av de mest brukte transportetappene mellom øst og vest med utstrakt turisme. Flåmsbanen og Rallarveien trekker både norske og utenlandske turister over fjellet. I dag hundre år etter åpningen befordres sju godstog og fem persontog i hver retning daglig. NSB hadde 702 000 kunder i fjor og 30 prosent av alle som reiser mellom Oslo og Bergen tar toget. Godstrafikken har hatt en enorm økning. Bergensbanen er en av Europas mest spektakulære jernbanereiser. Reiselivseksperten Gary Warner i Chicago Tribune kåret Bergensbanen i 1995 til en av «de ti fineste jernbanestrekningene i hele verden». Den første togbilletten kostet kr 25,65 for en reise Oslo Bergen tur retur. Det tilvarer mer enn en ukelønn for en gjennomsnittlig jernbanearbeider for 100 år siden. Dersom du får minipris begge veier tilsvarer det en drøy timelønn for en gjennomsnittlig nordmann. De voksne som reiste med jubileumstoget betalte kr 50

Assisterende lokførerleder Jan Salvesen var fremføringsansvarlig. Her sammen med Mads Skoland

uansett hvor langt de reiste. Barna gikk for halv pris. Turen ble avsluttet søndag kveld med et gedigent kulturarrangement på Bergen stasjon. NSBs pådriver under jublieumsåret Marit Petersen er meget fornøyd med den oppmerksomhet denne turen har fått. TEKST: PREBEN COLSTRUP FOTO: TORE HOLTET, HELGE SU NDE, LASSE STORH EI L OG JAN-HELGE ØSTLU N D

Per Solhaugen var kelner på museumstoget.

22 22

5-09-_zg.p65

VVI INNGGEEHHJ JUULLEETT

22

55- -0099

18.06.2009, 14:02


HE LS EHELS LSEHJØRNET Tid for D-vitaminer! D-vitaminet er det vitaminet vi nordmenn har minst av. Etter regn kommer sol og gjett om vi har fortjent nettopp dette? Deilige sommerdager med lange kvelder i parker, hager og på terrasser hvor grilling står øverst på dagsorden.

Ikke uten grunn spiller blomster en viktig rolle i den nye reklamefilmen.

Takk for at du tenker tenker! Skal du reise, er tog det mest miljøvennlige transportmiddelet. 90 prosent av togreisene produseres med vannkraft eller annen fornybar energi som er CO2 nøytral. NSB har lansert en morsom reklamefilm hvor naturen selv takker deg for å tenke på miljøet. Vi håper denne filmen vil få flere til å oppdage miljøfordelene med toget. Toget har klare fordeler når vi sammenligner med de andre transportmidler som fly, bil og tungtransport, og økt utbredelse av jernbane bidrar til å redusere utslippet av klimagasser og er et godt bidrag for å løse klimautfordringene. NSB BRYR SEG OM MILJØET

NSB-konsernet jobber aktivt med å være miljøvennlige i alle ledd. Vi reduserer vårt totale energiforbruk og er i gang med å dreie forbruket av ikke-fornybare energiformer over til fornybare. NSB skal medvirke til at flere reiser med tog og buss, og vi skal sikre at alle aktiviteter planlegges og gjennomføres så skånsomt som mulig for mennesker og dyr. Derfor har vi lansert seks miljøtiltak som alle ansatte i konsernet skal følge i arbeidshverdagen. Vi har også et eget miljøstipend som deles ut to ganger i året og som skal påskjønne og inspirere til innsats for et bedre miljø. (Se egen sak). NSBS M ILJØKALKULATOR

FNs klimapanel har sagt at klimaendringene er skapt av oss mennesker, men at de kan endres gjennom egeninnsats. Miljøkalkulatoren gir deg mulighet til å regne ut hvor mye CO2 du slipper ut når du reiser på jobb og fritid.

Grilling kan være så mangt, og gjenspeiler både maten som i mer eller mindre grad blir bearbeidet over kullet, og det vi utsetter kroppen for når den vinterbleke huden endelig får fritt spillerom. Av med kofta, strømper og sko. Det er selvsagt at sola skal benyttes mens vi har den. Desto større grunn til å ta høyde for at den er sterk og kan gjøre mer skade enn gagn, spesielt tidlig i sesongen. Men for all del: Sol gjør godt, den varmer, den gjør oss brune, vi føler oss friskere og mer opplagte. Så lenge vi bruker både vett og høy faktor burde sollyset gjøre mer godt enn skade. Når solstrålene når huden blir de omdannet til Dvitaminer. D- vitamin er et fettløselig vitamin, og skiller seg ut fordi det er det eneste vitaminet kroppen kan lage noe av selv. Når de ultrafiolette strålene når huden blir noen hormonlignende stoffer aktivert. Hvor mye som dannes, kommer an på hvor mye sol som kommer til. Det gir seg selv at norske forhold gir en usikker kilde til vitamin D. Uten D-vitamin kan ikke kalsium suges opp fra tarmen, og det er nødvendig for utvikling av normal benstruktur og for tennene. Derfor er det godt å vite vi har andre kilder til D-vitamin. Fet fisk som laks, makrell og sild inneholder rikelig med D-vitaminer. Tran er den beste enkeltkilden, mens margarin, reker og krabber og eggeplomme inneholder mye D-vitamin. Nå finnes melk som er beriket med vitamin D. (Lettmelk i grønn kartong) 1 ts. tran, to brødskiver med fiskepålegg (laks, sild, makrell) eller ca. 1 time ute i solen, dekker dagsbehovet for vitamin D. Et lite hint til alle som ønsker seg barn. Kom dere ut i solen eller spis mat med D-vitaminer. Siste nytt på forskningsfronten viser at for lite D-vitamin kan være årsak til lav sædproduksjon hos menn. Det har lenge vært kjent at fertilitetsproblemer hos kvinner også kan ha sin årsak i for lite D-vitaminer. Enda en god grunn for mange til å oppholde seg mye ute i sola, eller spise mat med D-vitaminer. Riktig god sommer og få det beste ut av solstrålene.

Islin Abrahamsen er bedriftssykepleier i NSB. Hun har jobbet i mange år med kosthold og livsstilsendring. I helsehjørnet gir hun enkle tips som kan komme leserne til gode i hverdagen. Har du spørsmål eller kommentarer: Send e-post til IRAbrahamsen@bhtnsb.no

V I N G E H J U L E T

5-09-_zg.p65

23

18.06.2009, 14:03

5 - 0 9

23


M E L L O M

O S S

Lag(re) dokument(er) med omtanke Offentlighetsloven ble gjeldende i NSB allerede fra årsskiftet. Hva betyr offentlighetsloven for medarbeidere i NSB-konsernet? Offentlighetsloven betyr innsynsrett i all kommunikasjon til og fra NSB. Mange nye rutiner er etablert. Det fremgår av loven at dokumenter er offentlige med mindre noe annet er bestemt i lov eller forskrift. Det har vært gjort et omfattende arbeid for å klarlegge lovens virkeområde. NSB vet nå hvilke paragrafer som gjelder i loven og forskrifter og hvilke NSB er unntatt fra. Som eksempel gjelder ikke loven for korrespondanse med datterselskapene og kunder. Etter hvert som det danner seg praksis for bruk av loven, blir det klarere hvilke dokumenter som skal og eventuelt kan unntas fra innsyn. For å kunne praktiseres innsynrett, må liste over innkommende og utgående korrespondanse (med unntak av interne dokumenter), såkalt offentlig journal, gjøres tilgjengelig. En måte å gjøre det på er å publisere på Internett. Dokumentasjonstjenesten i Assistor har hatt en omfattende jobb med å forberede seg for innsyn.

rett gjelder for dokumenter uavhengig av hvordan de er lagret.

ALT UT

ANSVAR I NTERNT

— Vi måtte se på hvordan vi journalførte dokumentene våre. Nå var det ikke lengre bare internt i NSB at vi kunne se dokumentene. Nå skulle alle kunne se beskrivelsene av dokumentene på nettet, sier leder for dokumentasjonstjenesten Danuta Tracewska.. Derfor var det viktig at samme type dokumenter ble journalført på samme måte. I utgangspunktet ønsker vi at mest mulig skal stå åpent på nettet, så får man heller vurdere om alt skal gis innsyn i hvis det kommer en innsynsbegjæring. GJØRE TILGJENGELIG

— Vår jobb i Dokumentasjonstjenesten er å kvalitetssikre og legge ut journalen på nettet, samt håndtere innsynsbegjæringer på en effektiv måte (seks dagers frist). Innsyns-

Konsernadvokat Otto Roheim og Johnny Gressum i arkivet sørger for at NSB følger loven. (Foto: Lasse Storeil).

Alle i NSB er forpliktet å sørge for at innkommende og utgående korrespondanse kommer til DocuLive. Presse/ publikum kan få vite om saken fra andre kilder, men hos NSB ligger dokumentasjonen på ett sted.

Hvorfor offentlig? «…..Begrunnelsen for styrkningen av innsynsretten er at retten til innsyn i dokumentene i offentlig virksomhet eller virksomheter underlagt loven er en av hjørnesteinene i et velfungerende demokrati. Innsynsretten er dessuten viktig virkemiddel i kontrollen av offentlig virksomhet, bidrar til å styrke rettsikkerheten, bidrar ti å styrke tilliten til det offentlige».., heter det i et utdrag fra offentlighetsloven.

DSB holder avtalen DSB (danske statsbaner) valgte å videreføre avtalen med italienske Ansaldobreda. Men italienerne måtte kompensere 2,3 milliarder danske kroner. Leveransen fra Italia blir tog som er klar for sammenkobling i Danmark. Den inngåtte kontrakten betyr arbeid for DSBs verksted i Århus som skal ferdiggjøre samtlige av de 82 IC4-togene og de 23 IC2-togene. All feilretting, forbedring og testing blir også gjort på hjemmebane. I avtalen heter det også at DSB har muligheter for å annullere kontrakten, og ytterligere bøter på inntil 900 millioner kroner er også et ris bak speilet. Dermed kan det slås fast at den italienske togprodusenten, som har levert type 72 til NSB, går tøffe tider i møte. Det er ti år siden DSB inngikk kontrakt med Ansaldobreda, og de siste togene skal være levert innen utgangen av tredje kvartal 2012. Ny IC4 kommer endelig til Danmark, permanent. (Foto: DSB)

24

5-09-_zg.p65

V I N G E H J U L E T

24

5 - 0 9

18.06.2009, 14:03


Åndalsnes stasjon i ny drakt Som en videreføring av NSBs satsing på Raumabanen er Åndalsnes stasjon pusset opp til å bli en levende stasjon hvor mennesker møtes. Buss, taxi, båt, tog og posttjenester samt turistinformasjon er å finne i og rundt dette bygget, i tillegg til en topp moderne Narvesenkiosk. De reisende vil få all den hjelp de trenger på den nye skysstasjonen, med blant annet nyttig informasjon om opplevelser som kommunen har å by på og om videre transportmuligheter. Fem store kaker gikk ned under åpningen av den nye skysstasjonen på Åndalsnes. Det ble en feststemt åpning for mange som tok turen ut i solskinnet. Isabella Strande og Kåre Brøste, Raumabanens far, åpnet den store røde sløyfa rundt bygget. — Det har vært mange skjær i sjøen, og prosjektet var nær ved å stoppe opp flere ganger, sa ordfører Torbjørn Rødstøl i sin tale. For meg personlig vekker det også nostalgiske følelser å se at glassbygget har gjenoppstått. Jeg husker godt når jeg som liten satt inne i glassbygget og kikket med store øyne ut på toget som kom.

Stort fremmøte da ny skysstasjon åpnet i Åndalsnes.

— For meg betyr skysstasjonen at politikerne har vist vilje til å satse på tog, sa Kåre Brøste. Ottar Remman i Rom Eiendom AS delte ut mange blomsterbuketter, og marked- og kommunikasjonsdirektør Marianne Einarsen talte på vegne NSB.

Toyota-sjåfører er snillest i trafikken Hvilken bil du har kan si noe om kjørestilen din.

BILBØLLER

Eiere av BMW, Audi og Mercedes ble kåret som de Nettbuss jobber mye med trafikksikkerhet, og har tatt en minst hensynsfulle sjåførene på norske veier. Hele 80 uhøytidelig sjekk på hvilke biler som viser mest hensyn prosent av Nettbuss’ sjåfører anser BMW-eiere som lite ute på norske veier. Toyota-eierne kom seirende ut som hensynsfulle. de «snilleste» sjåførene. — Alt i alt tror jeg Til sammen 958 sjåførene våre er fornøyd bussjåfører fra Nettbuss med trafikkbilde der ute. rangerte norske bilister, og Det er allikevel intereseierne av BMW ble rangert sant å se at de dyreste som de største «bøllene». bilene kommer ut som — Våre sjåfører bekrefter de største «bøllene», sier myten; eierne av de familieNistov, som for øvrig selv vennlige bilene Toyota, Volvo har byttet fra BMW til og Opel viser seg å være de Toyota de senere årene. snilleste sjåførene på norske — Det var uavhengig veier, sier Ståle Nistov, av denne undersøkelsen, markedsdirektør i Nettbuss men kjørestilen min har AS. kanskje blitt noe roligere, Toyota-eiere er nemlig de smiler Nistov. meste hensynsfulle sjåførene BMW ble for øvrig ute i trafikken, ifølge bussjåførogså valgt som den bilen ene i Nettbuss. 41,7 prosent som kjører raskest, BMW-eier oppfører seg dårligst i trafikken, mener har stemt frem Toyota-eiere nesten 90 prosent av Nettbussjåførene. (Tegning: Preben Colstrup.) som skånsomme sjåfører. På sjåførene rangerer andre og tredje plass følger Volvo-eiere og Opel-eiere, BMW-sjåfører under tre på topp når det kommer til å med henholdsvis 21,5 og 21,2 prosent. trykke på gassen? Hvilke bileiere opplever du at viser mest hensyn i UHØYTIDELIG trafikken?* Toyota, Volvo, Opel Undersøkelsen er ikke vitenskapelig, men en uhøytidelig Hvilke bileiere opplever du at viser minst hensyn i sjekk. Men likevel; observasjoner fra 958 sjåfører som har trafikken?* BMW, Audi, Mercedes sin arbeidsplass på veien er en sterk indikasjon på at Tallene er basert på svar fra 958 bussjåfører i Nettmyten stemmer. Og myk kjøring er noe Nettbuss setter buss. Undersøkelsen ble utført i april/mai 2009. Det var høyt på dagsordenen – både på grunn av sikkerhet og mulig å avgi tre svar, av et utvalg på 28 bilmerker. miljø. V I N G E H J U L E T

5-09-_zg.p65

25

18.06.2009, 14:03

5 - 0 9

25


M E L L O M

O S S

LEDIGE STILLINGER For samtlige stillinger gjelder: Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss.

NSB PERSONTOG NSB Persontog - 60/09. Ass.konduktørleder, Trondheim Utlysning: 22.05.2009 Søknadsfrist: 15.07.2009 Referansenr: 472185597 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Persontog - 60/09. Ass.konduktørleder, Trondheim på Ledige stillinger på NSBs intranett.

John Endresen går over i pensjonistenes rekker og gleder seg til å reise enda mer. (Foto: Lasse Storheil).

En stolpe i NSB Etter 47 år 7 måneder og 12 dager sluttet John Endresen i NSB. I årsverk passerte han 50. 17. august blir han 66 og da legger han snart ut på en reise i verden. John utgjorde i mange år kjernen av innkjøpsavdelingen i NSB. Han var alene i et helt år. Alle som på en eller annen måte har foretatt innkjøp i større eller mindre grad i NSBkonsernet kjenner John. Han begynte som ekstra stasjonsbetjentaspirant, ved ilgods i Jernbanegaten. Her var det mye jobbing, sortering av alt fra aviser til fersk fisk som ble kjørt med plattformtraller og lastet inn i persontogene. Han var også konduktør. Senere gikk han på Jernbaneskolen. Han var også telegrafist ved Ingedal stasjon på Østfoldbanen.

26

5-09-_zg.p65

V I N G E H J U L E T

26

Han kom senere til Spedisjon i Schweigaardsgaten i Oslo, og i 1976 begynte han ved forsyningsavdelingen i Storgata 33. Han gikk gradene i Storgata, før han i 1983 ble billettforvalter, med lederansvar for anskaffelse av kontorrekvisita, trykking, lagring og utsendelse av billettene og rekvisita. Siden slutten på 70-tallet har innkjøp vært hans spesialitet. Han har tilbrakt mye tid på jobben, men har også fått reist mye og liker seg spesielt godt i Østen. Nå er det en runde rundt verden som står for tur.

Lyst på nye utfordringer? Konduktørenheten Trondheim har behov for en assisterende konduktørleder, og søker etter deg som kommuniserer godt med andre, er tydelig, systematisk, resultatorientert, har glimt i øyet og evne til å motivere og lede. Ass.konduktørleder 100% stilling. Funksjon (arbeidstittel): Assisterende konduktørleder. Lønn: etter avtale. Organisasjonsenhet: Persontog, Drift Nord. Arbeidssted: Trondheim. Ledig fra: 1. september. Arbeidsoppgaver: -personalansvar. -bistå konduktørleder med faglige og ledelsesmessig oppfølging av konduktørpersonalet. -oppfølging av HMS- og trafikksikkerhetsarbeid for eget personale og initiere tiltak ved sikkerhetsmessige avvik. -oppfølging av sykefravær, attføringssaker (IA). -systematisk oppfølging av medarbeidere i tog, gjennomføre medarbeidersamtaler, informasjon. -sørge for at personalet innehar nødvendig kompetanse for å utføre konduktørtjeneste og ansvar for kompetanseutvikling av eget personale. -rapportering. -tilrettelegge og følge opp oppgaver tillagt konduktørleder. Vi tilbyr: -en utfordrende og utviklende stilling.

Bruker 10 prosent mindre diesel Bussjåførene som jobber for Orustrafiken i Kungsbacka har redusert dieselforbruket med 10 prosent på seks måneder. Dette gir også miljøeffekt. Avdelingen i Kungsbacka er en av 25 avdelinger som er tilknyttet det Nettbusseide Orustrafiken i SørSverige, og det jobbes intenst for å redusere dieselforbruket og dermed bidra til mindre forurensning i lokalmiljøet. Gjennomsnittsforbruket er redusert fra 3,7 til 3,4 liter per mil og det blandes 15 prosent rapsolje i dieselen. Totalt gir dette kostnadsreduksjoner på 650 000 svenske kroner på årsbasis. Lettere trykk på gasspedalen gir også bedre komfort om bord i bussen.

5 - 0 9

18.06.2009, 14:03


Personlige egenskaper: -må beherske bruk av MS standard programvare. -du trenger gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig. -lederegenskaper. -gode samarbeidsevner, relasjonsbygger og god til å motivere mennesker. -god struktur, nøyaktighet og høy arbeidskapasitet verdsettes. -dokumentert faglig videregående utdanning. -god innsikt i trafikksikkerhet, avtaleverk (lover og regler) og kundehåndtering. Arbeidssted: -Trondheim. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Kontaktinfo: For spm vedr. stillingen: Regionsjef Asle Nordbotten, tlf. 916 72 325 og konduktørleder Steinar Haug, tlf. 916 72 113. For spm vedr. søknadsreg: Personalkonsulent Stein-Arve Sannerud, tlf. 916 72 049

NSB Persontog Drift - 65/09. Planlegger Drops Oslo Utlysning: 09.06.2009 Søknadsfrist: 01.07.2009 Referansenr: 480453383 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Persontog Drift - 65/09. Planlegger Drops Oslo på Ledige stillinger på NSBs intranett. NSB DROPS Korttidsplan har ansvaret for å utarbeide alternative planer i forbindelse med planlagte infrastrukturarbeider innenfor gjeldende ruteplan. Avdelingen behandler rekvisisjoner på ekstratog m.v. Vi søker etter en ny medarbeider med ansvar for rekvisisjoner. Arbeidsoppgaver: -behandle rekvisisjoner/ bestillinger av ekstratog/forsterkninger/ endringer mv. -bistå materiellplanleggere med turneringer i forbindelse med sporbrudd. Personlige egenskaper: -gode samarbeidsog kommunikasjonsevner. -pågangsmot. initativrik. -selvstendig, men også teamorientert. Kvalifikasjoner: -god kjennskap til NSBs produksjon og organisasjon. -meget gode kunnskaper innen toglogistikk. -kjennskap tili bruk av data- /planleggingsverktøy. gode analytiske evner og sans for detaljer. god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. gode engelskkunnskaper er ønskelig. erfaring fra lignende arbeid er en fordel, men ingen forutsetning. Vi tilbyr: -lønn etter avtale. Arbeidssted: -Oslo S. Stillingen rapporterer til seksjonsleder for enheten i DROPS. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Kontaktinfo: Spm vedrørende stillingen: Seksjonsleder Frithjof Speismark, tlf. 916 51 476. For spm om søknadsreg: Personalkonsulent Kari Mette Holteberg, tlf. 916 51 444.

NSB Persontog Drift - 66/09. Ass.lokførerleder, Bergen Utlysning: 09.06.2009

Søknadsfrist: 30.06.2009 Referansenr: 478992840 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Persontog Drift - 66/09. Ass.lokførerleder, Bergen på Ledige stillinger på NSBs intranett. Lyst på nye utfordringer? Lokførerenheten Bergen har behov for en assisterende lokomotivførerleder og søker etter deg som kommuniserer godt med andre, er tydelig, systematisk, resultatorientert, har glimt i øyet og evne til å motivere og lede. Arbeidsoppgaver: -personalansvar. -bistå lokomotivførerleder med faglige og ledelsesmessig oppfølging av lokomotivpersonalet. -oppfølging av HMS- og trafikksikkerhetsarbeid for eget personale og initiere tiltak ved sikkerhetsmessige avvik. -oppfølging av sykefravær, attføringssaker (IA). -systematisk oppfølging av medarbeidere i tog, gjennomføre medarbeidersamtaler, informasjon. -sørge for at personalet innehar nødvendig kompetanse for å utføre lokomotivførertjeneste og ansvar for kompetanseutvikling av eget personale. -rapportering. tilrettelegge og følge opp oppgaver tillagt lokomotivførerleder. Personlige egenskaper: -gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig. -lederegenskaper. -gode samarbeidsevner, relasjonsbygger og god til å motivere mennesker. -god struktur, nøyaktighet og høy arbeidskapasitet verdsettes. Kvalifikasjoner: -dokumentert faglig videregående utdanning. -god innsikt i trafikksikkerhet, avtaleverk (lover og regler). -må beherske bruk av MS standard programvare. Vi tilbyr: -mulighet for faglig og personlig utvikling. -lønn etter avtale. -gode pensjons- og forsikringsordninger. Arbeidssted: -Bergen. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Kontaktinfo: Spm vedrørende stillingen: Regionsjef Harald Skaarnes, tlf. 916 53 890 og lokomotivførerleder Per Bore, tlf. 916 66 040. For spm om søknadsreg: Personalkonsulent Kari - Mette Holteberg, tlf. 916 51 444.

NSB Persontog Drift - 67/09. Planlegger Drops Trafikk/Kunde Utlysning: 10.06.2009 Søknadsfrist: 01.07.2009 Referansenr: 480853340 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Persontog Drift - 67/09. Planlegger Drops Trafikk/Kunde på Ledige stillinger på NSBs intranett. NSB DROPS Korttidsplan har bl.a. ansvaret for å utarbeide og tilrettelegge for alternativ transport ved planlagte driftsavvik innenfor NSB AS’s området. Arbeidsoppgaver: -planlegge, foreslå og gjennomføre kundetiltak (skaffe tilveie alternativ transport etc. i samarbeid med NSB’s øvrige enheter). -engasjere kundeveiledere for bistand med trafikkavviklingen ute på stasjonene. -utarbeide

og sende ut plakater ved infrastrukturarbeider til stasjonene. -utarbeide egne informasjonssirkulærer (I-sirk.). -kostnadskontroll. -oppdatere dokumenter og sirkulære i henhold til enhetens retningslinjer. -det må påregnes fungering som Trafikkplanlegger DROPS i perioder. Personlige egenskaper: -struktur, nøyaktighet og høy arbeidskapasitet verdsettes. -beslutningsdyktig. -jobbe effektivt i pressede situasjoner. -god kommunikasjonsevne, skriftlig og muntlig. -gode samarbeidsevner, både i team og selvstendig arbeid. -evne til helhetstenking spesielt rettet mot togproduksjon. Kvalifikasjoner: -kjennskap til toglogistikk og trafikksikkerhet. -beherske planlegging, togdriftskompetanse og styringssystemer. innsikt i avtaleverk, regelverk og ressursstyring. -innsikt i dataverktøy innen område. -videregående utdannelse. Vi tilbyr: -utfordrende og spennende jobb. -moderne opplæringsmiljø. -lønn etter avtale. Arbeidssted: -Oslo S. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn til å søke stillinger hos oss. Arbeidssted: Drammen. Kontaktinfo For spm vedr stillingen: Seksjonsleder Kjetil Bragstad, tlf. 91136230 og teamleder Morten Løvgren, tlf. 909 23 221. For spm om søknadsreg: Personalkonsulent Kari Mette Holteberg, tlf. 916 51 444.

NSB Gjøvikbanen AS er et 100 % eid datterselskap i NSB. Selskapet består av ca 83 medarbeidere. Vi har en liten og effektiv organisasjon som stiller krav om at alle tar ansvar for leveransen hele tiden. Ingen lange linjer eller byråkrati. NSB Gjøvikbanen AS - 69/09. Lokomotivførere, Gjøvik/Jaren Utlysning: 17.06.2009 Søknadsfrist: 02.08.2009 Søknad merket ”Gjøvikbanen” sendes snarest og innen 2. august 2009 på e-post til: hildemv@nsb.no eller pr post NSB AS, v/Assistor Personal. Att: Hilde M. Vangen, Prinsensgt 7-9, 0048 Oslo. Søknadspapirer returneres ikke. Vi jobber tilnærmet hver tredje helg og har gode arbeidsforhold for øvrig. Sikkerheten, punktligheten, regulariteten og kundeservicen har topp prioritet hos oss. Alle ansatte er hos oss like viktige for å oppnå dette. NSB Gjøvikbanen AS vil gjerne ha deg med på laget og ønsker deg velkommen til et selskap med fokus, eierskap og engasjement for banen og kundene! Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrer bakgrunn å søke stillingen. Nærmere opplysninger om stillingen (herunder info om turer) får du ved å kontakte: -Ass. Driftssjef Ulf Glasrud, tlf. 916 52 566 eller Rune A. Eriksen, tlf. 900 59 407.

V I N G E H J U L E T

5-09-_zg.p65

27

18.06.2009, 14:03

5 - 0 9

27


B

Returadresse: NSB 0048 Oslo

Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen

MIN JOBB

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Marit Petersen 61 år Prosjektleder Plan To døtre Et barnebarn, jente på halvannet år Bor i Bergen Ansatt i NSB fra 1979 Utdannelse fra Bergen Ingeniørhøgskole.

Foto: Henning Lirhus

Styrer Bergensbanejubileet for NSB I 30 år har den blide Bergensdama jobbet for NSB i en eller annen sammenheng. Blant mange oppgaver i fjor og i år har vært planlegging og gjennomføring av 100-års jubileet for Bergensbanen. Hun er NSBs representant i jubileumskomiteen. Det er Jernbaneverket som leder komitéarbeidet. (Se artikkel inni bladet.) Marit ble ansatt som transportkonsulent i NSB Gods i Bergen i 1979 og jobbet i 12 år med godstrafikk, de tre siste årene ved hovedkontoret med ansvar for produktutvikling og marked. Mange vil vel si at veien fra gods til eiendom var lang, men ikke for Marit. Hun ble ansatt som eiendomssjef i Bergen i 1992 og jobbet med drift, forvaltning og utvikling av NSBs eiendommer i Bergen og langs Bergensbanen.

I 2002 ble hun ansatt som regionsjef for persontrafikk, med ansvar for Bergensbanen, Vossebanen og Arnalokalen. Hun jobber nå i NSB Plan, og oppgaven hennes er å ivareta NSBs interesser og muligheter for utvikling i Bergen, både innenfor gods- og persontrafikk. Hun er NSBs representant i mange kommunale og fylkeskommunale prosjekter, og medlem av ressursgruppen for transport og kommunikasjon i Bergen Næringsråd. Hun liker å reise, og har (selvsagt) reist med den Transsibirske jernbanen. Fotturer på Hardangervidda, sykling på Rallarveien og vedlikehold av et småbruk er blant flere ting Marit holder på med i fritiden. I tillegg er hun aktivt med i ombygging av egne (og døtres) boliger.

I denne spalten presenterer Vingehjulet ansatte i NSB. Vi forsøker å ta pulsen på det brede spekteret av arbeidsoppgaver som til syvende og sist har to mål for øye: Fornøyde passasjerer og sunn økonomi for NSB. Har du tips om personer til spalten, ta kontakt med redaktøren.

28

5-09-_zg.p65

V I N G E H J U L E T

28

5 - 0 9

18.06.2009, 14:04

Vingehjulet 5-2009  

Buss for tog blir hverdagen på mange strekninger for våre kunder denne sommeren og høsten. Mellom Stavanger og Sandnes har dette vært prøvd...

Advertisement