Page 1

Vingehjulet I N T E R N B L A D

F O R

N S B - K O N S E R N E T

- N R 3 - 2 0 1 1

Velkommen til Norge! FOTO: LASSE STORHEIL

Samferdselsstatsr책d Magnhild Meltveit Kleppa

3-11-4 kopi.p65

gratulerte konsernsjef Einar Enger med det nye toget som ble presentert for presse og publikum p책 Sund3 - 11

V I N G E H J U L E T

land. Det sveitsiske toget testes n책 p책 norske skinner.

1

13.04.2011, 14:16

1


L E D E R

Lykke til videre! Jeg har vært heldig og hatt ti gode år i NSB. Jeg har likt meg veldig godt blant dyktige kolleger, og setter pris på alle de kontakter jeg har opprettet med mange av dere gjennom disse årene. Tiden er nå inne til at nye krefter får overta, selv om jeg føler dette litt vemodig. Det er en tid for alt her i verden. Da jeg kom til NSB i 2001 hadde selskapet opplevd annus horribilis i 2000 med Åstaulykken, gassbrannen på Lillestrøm, akselbrudd på Nelaug, mangel på lokførere, konsernsjefens avgang, styreleders avgang og en full utskifting av styret. Det er vel ingen overdrivelse å si at konsernet lå med brukket rygg. Det var bare å gå i gang med det som måtte gjøres for å få selskapet «på sporet» igjen. Vi brettet opp ermene og gikk på med krum hals. Dette har vært en utfordrende oppgave, særlig fordi det etter min mening ikke har vært satset nok på å bygge ut en infrastruktur som kundene, spesielt i Østlandsområdet fortjener. NSB har slitt med gammelt togmateriell i mange år, selv om deler av togparken er fornyet. Vi har nå kjøpt inn nye tog som gradvis vil komme i drift. Konsernets største datterselskap, Nettbuss, har ekspandert og vunnet nye kontrakter både i Norge, Sverige og Danmark. Nærmere 7 000 mennesker har sitt daglige virke i Nettbuss i dag, og dermed er de det største datterselskapet i NSB. Rom Eiendom er en aktiv og nyskapende eiendomsutvikler. Selskapet er selve navet i arbeidet med å utvikle levende knutepunkt der kollektivtrafikk, næringsliv og boliger samles på avgrensede areal. Knutepunkt og byutvikling er fremtidens svar på nåtidens utfordringer. Roms virksomhet har gjennom sin eiendomsforvaltning sørget for betydelige inntekter til NSB gjennom mange år. CargoNet er blitt en heleid datter av NSB. Selskapet har etter finanskrisen slitt med resultatene i Sverige, og også merket en nedgang i kundemassen i Norge. Selskapet jobber nå intenst for å forbedre resultatene i sine markeder – og ser ut til å lykkes med det. Kollektive løsninger er svaret på fremtidens befolkningsvekst og behovet for å transportere seg raskt og effektivt mellom bolig og jobb. Alle er opptatt av at vi har et godt miljø, og den beste måten å sørge for at folk og gods fraktes mellom de store byene er å bruke tog eller buss. NSB jobber tett med Jernbaneverket for å utvikle gode løsninger for togframføringen. Det ikke noen tvil om at samfunnet fortsatt må prioritere store investeringer i infrastruktur og materiell hvis vi skal kunne levere bedre. Mitt ønske for NSB er at konsernet skal være i stand til å levere fremtidens transportløsninger. Vi er nødt til å sette fart i infrastrukturutbygging hvis vi ikke skal oppleve endeløse køer inn og ut av de store byene på Østlandet. Jeg skjønner frustrasjonene over gjentatte ganger å komme for sent på jobb eller ikke å kunne hente i barnehagen. Først når vi sørger for at togene går og gjennom dette gir kundene en god togopplevelse, vil vi bli kundenes favoritt. I disse 10 årene har vi gjennomført flere omfattende omstillinger i konsernet, uten konflikter av betydning. Det er jeg glad for, og det betyr at vi trekker i samme retning. Alle politikere i dag er opptatt av at vi investerer for fremtiden ved en ny og forbedret infrastruktur for jernbanen. Jeg håper for NSBs del at selskapet får lov til å kjøre sine nye tog på bedre spor enn vi har i dag. En rekke nye prosjekter for utbygging av jernbane og veier er bebudet i Norge. Det er viktig at vi setter oss mål for når vi skal avslutte prosjekter som vi snakker om skal komme. Vi kan ikke holde folk med god prat også i de neste 25 årene. Da blir det trangt på veiene og i togene. Takk for samarbeidet! Hilsen Einar Enger, konsernsjef

VINGEHJULET – INTERNBLAD FOR NSB-KONSERNET

Prinsensgate 7-9, 0048 Oslo Utgitt av NSB ved konsernsjef Einar Enger DISTRIBUSJON OG ADRESSENDRING: NSB AS – postekspedisjon, 23620110, postekspedisjon@nsb.no

22

3-11-4 kopi.p65

REDAKTØR:

Lasse Storheil, intern kommunikasjonssjef, NSB-konsernet, 91653071, lasses@nsb.no

V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT 3 3- 1- 11 V 1

2

13.04.2011, 14:16


Innhold 4

Dette er P-togledelsen

8

Allmøte i Kristiansand

9

Klart for nytt hovedkontor

10

Knutepunkt Trondheim S

13

Nytt tog i Norge

16

Einar Enger slutter i mai

20

Leker med biler

24

Overvåker kontaktledninger

24

Flere tog til Göteborg

25

Nettbuss Sør vokser

Nye tider

10 I Trondheim er byggingen av tverrforbindelsen over sporene til Brattøra vedtatt. Samtidig skal Jernbaneverket bygge nye spor, skifte ut masse og forhøye plattformene.

Både tog og bil

20 — Vi må jobbe med ting folk vil ha. Da blir det meningsfylt og det blir moro å jobbe, sier Steinar Skauen, den nye direktøren for Trafikksikkerhet og operatørforvaltning.

BIDRAG FRA

Preben Colstrup, Jeanette Fagerli Quaino, Erik Lødding og Åge-Christoffer Lundeby

LAYOUT: Arne Eidal, Axentum kommunikajson TRYKK: Zoom Grafisk

Ettertrykk tillatt kun etter avtale med redaksjonen

3 - 11 V I N G E H J U L E T 3 - 1 1 V I N G E H J U L E T

3-11-4 kopi.p65

3

13.04.2011, 14:17

3 3


N Y O R G A N I S A S J O N

To enheter - ett Ikke alle funksjoner og

NSB Persontog Direktør Tom Ingulstad

personer er på plass ennå, og det er naturlig at det gjøres en grundig jobb før endelig organisering blir bestemt.

Økonomi Irene Katrin Thunshelle

T- O Steinar Skauen

H R og opplæring Ann Kristin Hjortbakk

Kommunikasjon Åge-Christoffer Lundeby

Men mye er kjent allerede. To persontogenheter med resultatansvar er pilaren i den nye organiseringen. Forretningsutvikling og prosjekter Arne Fosen

NSB Persontog Østlandet Mette Sørfonden

Trafikk Øystein Risan

NSB Persontog Regioner Marianne B. Einarsen

Kommersiell Karen Hancke Materiell Tormod Gjermundsen Plan Johan Selmer

Selv om det blir to resultatenheter vil det fortsatt være ett persontog i NSB. — Det er viktig å ta vare på det vi har felles, og de to resultatenhetene skal selvsagt samarbeide på alle områder der det er naturlig. I tillegg er det mye felles som begge organisasjonene må forholde seg til, både når det gjelder plan, sikkerhet og kvalitet, understreker sjefen selv, Tom Ingulstad. Som leder for persontog i NSB har han brukt mye tid og krefter sammen med mange medarbeidere på å bygge opp en ny organisasjon som på sikt skal kunne levere resultater i pluss, til beste både for kunder og ansatte. — Men det er viktig at vi gjør den jobben vi skal i dag helt til den nye organisasjonen trer i kraft til sommeren. Vi har samme leder som før og vi skal fortsatt gjøre jobben. Vi overfører ansvaret for å kjøre tog til to nye enheter, og det betyr at det må gjøres en grundig jobb slik at vi er helt trygge på at dette vil fungere når vi starter opp. Men i mellomtiden må vi leverer til kundene hver dag og utføre våre oppgaver under samme ledelse som før, sier Ingulstad. LEVERE TIL

— Det skjer mye fremover. For mange blir det en overgang fra å bestemme over til å levere til. Jeg

Tom på tur med lederne for kommersiell enhet, Karen Hancke, innerst, og ny leder for persontog Regioner, Marianne Einarsen. De fikk teste type 74, toget som Mette Sørfonden får i sin stall.

tror ikke dette vil bety så mye for den enkelte, men det å kunne forstå og utføre sin funksjon etter den nye organisasjonen blir selvsagt en utfordring. Men jeg er overbevist om at våre dyktige medarbeider klarer dette Denne organiseringen håper vi å beholde en stund, slik at vi om tre år ikke er en organisasjon under omorganisering, sier Ingulstad. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Kongsvingerbanen og lokførere Oslo Leder Jon Anders Orvin

* Stedfortreder for direktør 4 4

3-11-4 kopi.p65

V V II N N G G EE H H JJ U U LL EE T T

4

3 3 -- 11 11

13.04.2011, 14:17


N Y O R G A N I S A S J O N

r - ett persontog NSB Persontog Regioner Direktør Marianne B. Einarsen

Økonomi Leder Stian Myrvoll

H R og H MS HM Leder Ann Sissel Skogstad

Resultatenhetene skal trekke i samme retning, sier lederne av persontogenhetene: Mette Sørfonden (t.v.) og Marianne Einarsen..

Produkt og Yield Leder Audun Lind-Eriksen

Bergens- og Flåmsbanen Leder Harald Skaarnes

Sikkerhet og kvalitet Leder Steinar Olsen

Sørlands og Jærbanen Leder Petter Helgesen

Marked og salg Leder Heidi N. Brochs

Vi har fulgt de samme prinsippene for organisering. Det som er likt er at linjelederne får ansvar for å følge opp hver sin strekning og får den direkte kontakten med medarbeidere og kunder. For eksempel leder for Bergen og Flåmsbanen eller leder for Østfoldbanen. Catering Østlandet med sine 1 500 medarbeidere er Leder mye større enn regioner. Pål Tindberg — Forskjellen er at regioner har et større markedsområde med ferie og fritid og konkurranse fra andre transportformer. Daglig inntektssikring blir viktig, samt reiselivs- og salgskompetanse, sier Marianne. Det er avgjørende for oss å bli kjent med menneskene i organisasjonen og jeg må ut og snakke med folk og lære mye. I motsetning til Mette har jeg ikke den daglige driftskompetansen som hun har gjennom sin jobb i Drift Østlandet, men jeg håper at min markedsbakgrunn skal komme til nytte, sier Marianne. TIL OG FRA JOBB

Nordlandsbanen

Dovre- og Raumabanen Leder Børge Nilsen

Leder Åge Garnvik

Trønder- og Rørosbanen Leder Asle Nordbotten*

Persontog Østlandet må også ha gode serveringsmuligheter slik at folk kan hygge seg om bord, ikke minst når de reiser på litt lengre turer. TYPE 74 I ØST

Det er Mette som får de nye togene, mens Marianne får de nyoppussede togene. — Vi må kunne bruke personellet på tvers for å opprettholde kompetansen og beholde fleksibiliteten. Dette vil vi ikke endre på. Vi skal sørge for at vi tenker som en enhet. Vi skal ha en felles kultur, med samme prosedyrer og uniformer og opplæring. Dette betyr at togpersonalet kan opptre likt, uavhengig av hvor de kjører. De kan jobbe på tvers, med felles kompetanse. Vi skal utvikle felles servicekultur og ha det samme verdigrunnlag. Vi må øve hver dag for å bli enda bedre, sier Marianne og Mette. Sagt om de to lederne: Mette har sans for detaljer og er handlekraftig. Marianne forstår kunder. Det er viktig i et kommersielt marked.

— Vi i Øst har 80 prosent arbeidsreisende som skal frem og tilbake hver dag. Det betyr at regularitet og punktligNSB Persontog Østlandet het blir avgjørende, sier Mette. Mette Sørfonden Regioner har kunder som er lenge på toget og ferie og fritid blir viktig. Men regioner får også ansvaret for lokaltogene i Bergen, StavanØkonomi og marked HR ger, Trondheim og Salten. Leder Jan Batalden Leder Anita Krosby — NSB Meny Kafe betyr mye, og utvalget av varer må være riktig. Vi må sørge for at dette leveres på en god måte Bemanning og plan Sikkerhet og kvalitet slik at kundene trives hos oss, sier Leder Erik Stenseth* Leder Elin Alseth Marianne..

Asker-Lillestrøm og konduktører Oslo

Kongsberg-Eidsvoll og konduktører Dammen

Drammen-Dal og konduktører Drammen

Oslo-Lillehammer konduktører og lokførere Hamar

Leder Heidi Renolen

Leder Jan Andreassen

Leder Torgeir Lind

Leder Tom Nilsen

r direktør

Vestfoldb anen/ estfoldbanen/ Bratsbergbanen, konduktører og lokførere Skien Leder Trond Inge Haugen

Østfoldbanen, konduktører og lokførere Østfold og Ski Leder Kelly Källstrøm

3 - 11 V I N G E H J U L E T 5 3 - 11 V I N G E H J U L E T 5

3-11-4 kopi.p65

5

13.04.2011, 14:17


N Y O R G A N I S A S J O N

Flere avdelinger - e Trafikk Direktør Øystein Risan

Kvalitet og sikkerhet Leder Rannveig Hiis-Hauge

I KT Peter Hausken

Drops Terje Løvdok

Plan Direktør Johan Selmer

Plan Analyse Fagsjef Ulf Bakke

Planteam Østlandet Plansjef Jan Harald Dammen

Planteam Regioner Plansjef Kenneth Aschehoug

Utviklingsprosjekter

Materiell Direktør Tormod Gjermundsen

Materiellutvikling Winfried Unger

Virksomhetsutvikling Materiellstrategi Terje Green Leverandør strategi Rolv Sverre Møll Løsningsarkitekt SAP Bård H. Sørensen

Økonomi og personal Bente Ianke

Ressursplanlegging N.N.

Sikkerhet og kvalitet Geir Vadseth

Materielleier Kjell-Arthur Abrahamsen

Prosesser og IIKT KT Raymond Johansen

Flåtestyring Karin Berlin

Berging Knut Hauglund

Kommersiell Direktør Karen Hancke

Utvikling Leder Torkel Lappegård

HR Leder Ingvild Øyehaug Vik I KT Leder Anett Rubio

Økonomi og analyse Leder Elisabeth Cabrinetti

66

3-11-4 kopi.p65

Marked Leder Hilde-Marie Rustad

V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT V

6

Merkevare Leder Espen Kristiansen

Salgskanaler Leder Kristin Jansson

11 33 -- 11

13.04.2011, 14:17

Kundeservice Leder Rune Sperlin


N Y O R G A N I S A S J O N

ger - ett persontog I Trafikk finner du Drops, ikt og kvalitet og trafikksikkerhet. For oss er det viktig å få ut god informasjon både for kundene og egne medarbeidere. Her jobber ikt og Drops tett sammen med JBV. Dette er avgjørende for våre kunder og medarbeidere. Det er en rekke forhold som blir felles for de to resultatenhetene vi skal jobbe for, både når det gjelder sikkerhet, punktlighet og service. Vi skal blant annet ivareta felles kvalitetsstandarder.

Øystein Risan, Trafikk

I kommersiell enhet finner du store deler av salg og marked. Enheten skal jobbe med markedsføring, merkevare og produktutvikling. Her vil de også foreta alle analyser som gir grunnlaget for resultatenhetenes beslutninger. Nå skal vi jobbe enda hardere med et servicekonsept. Vi skal levere like godt hver dag. Kunden betaler for et produkt, og da fortjener hun like god service hver gang, alle dager. Dette skal vi hjelpe resultatenhetene til. Øvelse gjør mester.

Karen Hancke, Kommersiell

Vi skal jobbe tett med resultatenhetene for at vi sammen skal gi kundene så gode togprodukter som mulig. Vi skal opprettholde de gode forholdene vi har til Mantena. Sammen skal dette gi kundene et produkt som er trygt å kjøre med og som kommer og går til tiden. Det er gjort mye for å løfte kvaliteten på det materiellet som er i dag og dette skal vi nå følge opp. Om tre år har vi en helt ny materiellpark med 50 nye tog, og mye av det eldste materiellet vil være borte.

Tormod Gjermundsen, Materiell

Plan deles i to avdelinger, en med ansvar for regioner og en for persontogene på Østlandet. Dette er en naturlig deling. Plan skal i samarbeid med de to resultatenhetene bestemme hvor togene skal gå, i tett samarbeid med Jernbaneverket. Plan skal legge forholdene til rette for at tilbudet til kundene blir så godt som mulig. Her skal alle steiner snus for å øke muligheten til å kjøre flere tog, ikke minst i rushtiden på Østlandet.

Johan Selmer, Plan

Arne Fosen, strategi og forr .utvikling forr.utvikling Jobber med anbud både på tog og buss, også i Sverige hvor NSB vurderer å være med på et anbud i Stockholm der Nettbuss og persontog samarbeider tett. Mye prosjektarbeid der hele organisasjonen er involvert for å ta ut de beste kunnskapene fra alle datterselskapene i NSB. Irene Katrin Thunshelle, Økonomi Følger opp økonomien i hele persontog og NSB AS. Budsjettering, budsjettoppfølging og kontroll, bidrar i arbeidet og fører regnskap med offentlige kjøp. Økonomienheten er ansvarlig for måle- og styringsindikatorer. Ann Kristin Hjortbakk, H R og opplæring HR for nå det overordnede ansvaret for Persontogs personalpolitikk, kultur og opplæring. Det innebærer blant annet ansvaret for NSB Kompetansesenter som blir flyttet fra dagens Drift. Steinar Skauen, T- O Trafikksikkerhet og operatørforvaltning er skal ivareta eksterne krav til NSB som togoperatør. De forvalter NSBs «togsertifikat», og er leverandør av styrende dokumenter for hvordan resultatenhetene skal kjøre tog i henhold til reglene. ÅgeChristoffer Åge-Christoffer Lundeby, Kommunikasjon Skal jobbe med intern og ekstern kommunikasjon i Ptog. Avdelingen får ansvar for å følge opp resultatenhetene, og skal sørge for enhetlig kommunikasjon fra P-tog. Faglig tilknyttet konsernet. 11 33 -- 11

3-11-4 kopi.p65

7

13.04.2011, 14:17

V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT V

77


N Y H E T E R

Konsernsjef Einar Enger orienterte om utsiktene fremover for NSB på allmøtet i Kristiansand. (Foto: Lasse Storheil).

Ser bedring i år NSB ser ut til å levere bedre i år enn i fjor. Det viser forløpige tall fra årets tre første måneder. Konsernsjef Einar Enger fortalte om konsernets resultater i fjor og utsiktene fremover på et allmøte i Kristiansand i mars. Vel 20 medarbeider fra persontog, Nettbuss og Rom Eiendom var til stede på allmøtet der også Pål Berger i Rom Eiendom og Arne Veggeland i Nettbuss orienterte om sine virksomhetsområder. Enger gjennomgikk fjorårets tall og sa at både buss og eiendom leverte gode resultater, mens tog ikke gikk så bra. Støttefunksjonene (Mantena og Arrive) leverte også bra i 2010, mens gods slet. — Men foreløpige tall for persontog i år viser en fin bedring, sa Enger. Godt omdømme henger sammen med god punktlighet og det har vi hatt mye av i vinter og det betyr at flere velger kollektivt, og dermed blir det mer penger i kassa.

Kollektivtrafikk er løsningen på fremtidens miljøutfordringer og avgjørende for utviklingen i samfunnet. — Vi må få til gode knutepunkter og utvikle stasjonsområdene og vi må ta større del i samfunnsdebatten rundt kollektivutviklingen i Norge, sa Enger.

MYE SKJER

NETTBUSS STØRST

Det skjer mye i tiden fremover med mange nye tog som kommer. Det skal klargjøres hvor togene skal stå når de ikke går, og det er viktig at Jernbaneverket får på plass tilstrekkelig robuste anlegg som takler de nye togenes strømforbruk. NSB skal fortsatt være et ledende transportkonsern med tog, buss, gods og eiendom som viktige pilarer.

Arne Veggeland gjennomgikk utviklingen av Nettbuss som nå er 7 000 ansatte og det største datterselskapet i NSB-konsernet. Han sa at stigende dieselpriser i år gir en direkte negativ effekt på 6 millioner kroner på selskapets resultat hver måned. Oppstarten i Kristiansand var ikke helt bra, med mange kundeklager, men nå fungerer det meste uten problemer.

8

3-11-4 kopi.p65

V I N G E H J U L E T

8

PUSSER OPP I KRISTIANSAND

Pål Berger fortalte litt om utviklingen i Kristiansand som har stått i stampe de senere årene. Men Rom er nå i gang med å bygge på stasjonen og pusser opp restauranten og klarlegger for et nytt terminalbygg. Planer for boliger, kontorer og leiligheter rundt stasjonen foreligger, men endelig utforming er ennå ikke klar. Rom spiller en viktig rolle i NSB-konsernet og har de siste ti årene levert driftsresultater på 2,5 milliarder kroner.

3 - 11

13.04.2011, 14:41


Klart for nytt hovedkontor

I juni 2013 er det meningen å flytte inn i nytt hovedkontor for NSB i Schweigaards gate 23 i Oslo

Styret i NSB slutter seg til at NSB-konsernets virksomheter samlokaliseres i et nytt hovedkontor i Schweigaards gate 23 i Oslo. Byggestart blir våren 2011, og bygget skal stå ferdig i juni 2013. — Det er gledelig at vi nå kan samle alle konsernbedriftene. Vi tror det er mange synergier ved at vi kan jobbe tettere sammen under ett tak, sier konsernsjef Einar Enger. NSB AS (Prinsensgate 7-9), Nettbuss, CargoNet, Rom Eiendom, Arrive, Trafikkservice og Assistor skal inn i det mye bygget. Mantena vurderer også å være med. Virksomheten i DA-bygget på Oslo S blir opprettholdt som i dag. — Da har vi fått klare meldinger fra styret om hva som skal gjøres. Arbeidet er i gang, og det er meningen å kunne flytte inn i det nye bygget etter midten av juni 2013, sier John Emil Myhre i NSB-konsernet som har ledet prosjektarbeidet rundt nytt hovedkontor for NSB.

FOR FØRSTE GANG

Det er første gang at ledelsen i alle datterselskapene samles på ett sted, og foreløpig er det vel 600 mennesker som skal inn i det nye bygget. Det er Rom som bygger, eier og leier ut til markedspris. Totalt sett skal ikke konsernet få noen endringer i leiekostnadene. Bygget vil ha fleksible kontorløsninger med 10 prosent separate kontorer og 10 prosent med stillerom. Det blir felles kantine og møteromssenter i tillegg til inngangsområdet. Det har vært en brukergruppe med medlemmer fra de enkelte datterbedriftene som har jobbet med utviklingen av bygget. Denne gruppen skal videreføre sitt arbeid. TEKST: LASSE STORH EI L

3 - 11

V I N G E H J U L E T

9

20072010

3-11-4 kopi.p65

9

13.04.2011, 14:41


N Y H E T E R

Tverrforbindelse og kanalhotell i gang I Trondheim er byggingen av tverrforbindelsen over sporene til Brattøra vedtatt. Samtidig skal Jernbaneverket bygge nye spor, skifte ut masse og forhøye plattformene. Arbeidet med å bygge om plattformene kommer i gang i år og neste år blir kanalhotellet ferdig. Tverrforbindelsen er ferdig våren 2012 og trapphuset og sporene kan etter foreliggende planer stå ferdig i 2013. Et helt nytt knutepunkt, som for uten buss, tog og taxi også inkluderer båt, ser dagens lys om noen år og «nye Trondheim S» vil være modernisert og tilpasset fremtidige behov for bekvemmelighet og service for reisende og alle andre som beveger seg i området.

Fyller krav til tilgjengelighet Jernbaneverket fornyer sporene ved Trondheim S. Sporene heves til 75 cm og fyller dermed kravene for universell tilgjengelighet. Prosjektet kommer i gang til høsten og er kostnadsregnet til 140 millioner kroner. Dette omfatter utskifting av pukk og rensing av området, nye skinner og sviller i en lengde av 300 meter på selve stasjonen, samt bygging av nye og høyere plattformer. Plattformene 1 til og med 5 omfattes av denne fornyingen.

Velkommen til nye Trondheim S. Slik vil det se ut om noen år. Heving av plattform er viktig for universell tilgjengelighet. Jernbaneverket kommer i gang til høsten med jobben. Arne Jakobsen, som er ansvarlig for knutepunktutvikling i NSB Persontog, viser hvor høyt det vil bli. 1100

3-11-4 kopi.p65

VV II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT

10

33 -- 11 11

13.04.2011, 14:46


S T A S J O N S U T V I K L I N G

ng LAGER FUNDAMENTET

Samtidig som dette skjer, gjøres fundamenteringen for trappehus og tverrforbindelse over sporene klar. Fra trapphuset, som er kostnadsregnet til 100 millioner kroner, blir det to nedganger til hver plattform. Her blir det også servicearealer, turistkontor og kafeer. Den nye

tverrforbindelsen, eller den nye gangbrua fra stasjonen til Brattørkaia, blir det naturlige møtepunkt og det nye jernbanetorget ved Trondheim S. Fra sporene to til fem er det naturlig å benytte tverrforbindelsen og gå ned i trappehuset til togene, mens det blir direkte tilgang til spor 1 fra inngangsnivå. Kunden vil merke at det i perioder blir noe vanskeligere å komme frem på Trondheim S, men togtrafikken skal holdes i gang i byggeperioden. BYGGER OVER SPORENE

— Vi er godt fornøyd med at vi kommer i gang med bygging over sporene. Det er første gang det skjer en utbygging over spor i et så stort omfang i Norge. Uten et tett samarbeid med Jernbaneverket og kommunen hadde det ikke vært mulig å få til dette nå, sier regionsjef for Rom i Trondheim, Ottar Remman.

Fortsetter neste side

33 -- 11 11 VV II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT

3-11-4 kopi.p65

11

13.04.2011, 14:46

11 11


N Y H E T E R S T A S J O N S U T V I K L I N G

Fortsetter fra forrige side

Kanalhotellet først ferdig

UNIVERSELL

Et nytt hotell i to og tre etasjer får plass vest for stasjonen, der det i dag er en lagerbygning og kontorarealer som skal rives. — Kostnadsrammen for det nye hotellet er 100 millioner kroner, sier prosjektsjef i Rom, Dag Haugdal. Det nye hotellet blir 140 meter langt og får 128 rom og konferansefasiliteter for 150 personer. Neste vår er det klart for åpning. Det er P-hotels som skal drive hotellet. P-hotels er en Trondheimsbasert hotellkjede. Arbeidet kom i gang tidlig i mars, blant annet med miljøsanering av eldre bygg og omlegging av Jernbaneverkets signalkabler. Det nye hotellet er et lavprishotell, så i begynnelsen blir det frokost på døra med juice og bagetter. Etter hvert blir det en restaurant i tillegg til hotellet med fullverdig kjøkken. Rom er byggherre, eier og utleier av hotellet, mens Veidekke skal utføre byggearbeidet.

— Videre liker vi godt at ombyggingen av sporene til ny standard også skjer i Trondheim. Det betyr at vi er tilpasset kravene til universell tilgjengelighet, og dermed tar hensyn til alle kundegrupper, sier Remman. I dagens trafikkhall er det satt opp en ny mesanin vis-a-vis den forrige som ble bygd for tre år siden. I den nye mesaninen har Jernbaneverket leid seg inn. I den gamle har Kundesenteret og salg/marked lokaler med billettsalget i første etasje. RIVING OG BYGGING

Det som skjer nå er at gamle Opus cafè rives, og Narvesen har flyttet. Det er her tverrforbindelsen kommer. 1. april åpnet restaurant Benito ved kanalen, knapt hundre meter vest for dagens inngang til Trondheim S. Dette blir alternativ for dem som tidligere brukte Opus. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Slike blir tverrforbindelse. På østsiden blir det lagt til rette for å bygge lokk med p-hus og kontorlokaler i to etasjer. 12

3-11-4 kopi.p65

V I N G E H J U L E T

12

Dag Haugdal er glad for at arbeidet med det nye kanalhotellet ved Trondheim S er i gang.

3 - 11

13.04.2011, 14:47


Samferdselsstatsråden fikk også prøvesitte førerplassen i toget.

Type 74 presentert Type 74 ble presentert for presse og medarbeidere i mars. Samferdselsministeren var i spissen da media fikk ta det nye toget nærmere i øyensyn. Konsernsjef Einar Enger og persontogsjef Tom Ingulstad i NSB ønsket media og statsråd Manghild Meltveit Kleppa velkommen til Sundland der det nye toget stod og skinte i den nye hallen som er bygd til de nye togene. Etter at pressen hadde fått sitt ble dørene åpnet for egne medarbeidere, som kunne ta en nærmere titt på et flott tog.

og i løpet av 2011 kommer i alt 10 nye tog til Norge. — Dette er starten på en ny tid for NSB. Disse 50 nye togene er den største enkeltordren på togmateriell i NSBs historie, og er en investering på drøye fire milliarder kroner, sier konsernsjef i NSB, Einar Enger. PÅLITE LI GE TOG

NY TID

— Dette varsler ei ny tid for jernbanen, sa samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Vi har tatt viktige steg på veien, og fått en halvering av forsinkelsestimene i vinter. Nå skal vi gradvis innføre en ny grunnrutemodell på Østlandet, sa Kleppa. Det nye toget er veldig flott, og jeg er særlig godt fornøyd med tilpasningene som er gjort for å gi toget universell utforming. Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves, sa statsråden. FIRE MILLIARDER KRONER

Det første av i alt 50 nye NSB tog er nå på norske skinner,

Pålitelighet har hele tiden vært førende for NSBs valg av nye tog. Toget er godt tilpasset norske klimatiske forhold med innvendige maskinrom og sårbare systemer og komponenter er flyttet vekk fra undersiden av toget. Stadler har levert samme togtype til en rekke vinternasjoner som Sveits, Finland, Østerrike og Tyskland. — De nye togene gir passasjerene en helt ny hverdag, med moderne fasiliteter og brukervennlige løsninger. Sammen med leverandøren Stadler har vi lagt opp en omfattende testing av togene både i Sveits og Norge for å gi kundene våre et best mulig togtilbud for fremtiden, sier Enger. Fortsetter neste side 3 - 11

3-11-4 kopi.p65

13

13.04.2011, 14:47

V I N G E H J U L E T

13


N Y H E T E R

Type 74 presentert

Tore Amblie Bjørback fra Handikappforbundet intervjues av N RK.

Fortsetter fra forrige side UNIVERSELL UTFORMING

Det er lagt stor vekt på at toget skal være tilgjengelig for alle og universell utforming har vært særdeles viktig. Universell utforming var et av evalueringskriteriene da toget ble valgt. Over 60 prosent av toget har lavgulv og alle inngangspartiene er tilpasset vedtatt standard for plattformhøyde i Norge. Tydelig merking, gode systemer for informasjon og

romslig handikaptoalett i tilknytning til rullestolplasser er noen av de universelt utformede tilbudene. Handikappforbundet har deltatt i arbeidet med den universelle utviklingen av det nye toget. TESTING

Nå venter en intensiv periode med testing og senere godkjenning for bruk i Norge og opplæring av NSB personell, før toget blir tatt i bruk i 2012. Først blir toget satt inn på strekningen Skien-Lillehammer.

NSB REGIONTOG:

NSB LOKALTOG, LENGRE STREKNINGER:

Antall tog bestilt: 24 Antall vogner per tog: 5 Antall sitteplasser per tog: 263 Lengde: 105,5 meter Bredde: 3,2 meter Høyde: 4,4 meter Vekt: 206,2 tonn Toppfart: 200 km/t

Antall tog bestilt: 26 Antall vogner per tog: 5 Antall sitteplasser per tog: 295 Lengde: 105,5 meter Bredde: 3,2 meter Høyde: 4,4 meter Vekt: 206 tonn Toppfart: 200 km/t

14

3-11-4 kopi.p65

Journalist Morten Nilsen i VG intervjuer prosj ektleder

V I N G E H J U L E T

14

3 - 11

13.04.2011, 14:20


Kleppa trivdes mellom Tom Ingulstad og Einar Enger i det nye toget.

uer prosj ektleder Kjell/Arthur Abrahamsen.

Stadler har fulgt godt opp Teknikksjef Tormod Gjermundsen er fornøyd med det han har sett så langt av nye type 74. — Vi føler at vi har et godt forhold til Stadler og hittil har alt blitt levert som lovet, sier Gjermundsen. Toget er allerede under full testing og de innledende kjøringene viser at toget fungerer meget godt. I nærmere ett år fremover skal toget gjennom alle tester før godkjenning av Statens Jernbanetilsyn. STADLER EI ER TOGET

En foreløpig prosess for overtakelse av det første settet skjer i februar neste år. Deretter kommer et treningsprogram før endelig overtakelse en gang i 2012. De nye togene bruker mer strøm enn eksisterende tog. Det betyr at strømnettet må forsterkes og være klar til å ta ekstra belastninger, for eksempel de gangene flere tog av type 74 og 75 akselererer samtidig. Jernbaneverket har tidligere sagt at de har mobile enheter som i første omgang kan takle dette. Kjørestil blir også viktig å tenke på når de nye togene gradvis settes i trafikk. Etter kontrakten ble underskrevet i september i 2008, har planene vært fulgt så å si til punkt og prikke. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

3 - 11

3-11-4 kopi.p65

15

13.04.2011, 14:20

V I N G E H J U L E T

15


TI ÅR I VINGEHJULET: Nr 3 2002 Åtte milliarder kroner ekstra ønsker Enger til norsk jernbane

Nr 5 200 1 2001 – Vi må skjerpe oss. Enger og Killi vil ha bedre informasjon til kundene

Nr 1 2003 Sammen om et bedre resultat for NSB etter kostnadskutt

Nr 9 2004 Gode resultater for NSB, men fortsatt dårlig infrastruktur

Nr 1 2005 Det beste året på lenge og justert logo

Nr 1 2006 Einar Enger ble årets leder i 2005

Tilbake til røttene med Etter 10 år og tre måneder i NSB går konsernsjef Einar Enger, av 13 mai etter eget ønske. I NSBsammenheng er dette høyst uvanlig. Konsernsjefer før ham har som regel blitt bedt om å skifte jobb, og det har til tider vært mye støy rundt jobben. Slik har det ikke vært med Einar Enger i sjefstolen. Nå vender han tilbake til røttene på heltid. Men han er ikke tvil om at NSB har fremtiden foran seg. Nye løsninger som skal gjøre det enklere for kunden skal bidra til å bygge et solid selskap med dyktige medarbeidere. —Det er nemlig det som kjennetegner NSB. Utrolig mange dyktige folk som legger ned en stor innsats på jobben, sier konsernsjefen før han forlater førerrommet.

Ny teknologi vil få større og større betydning fremover. Billetter på mobilen er bare første steg på veien, mener avtroppende konsernsjef Einar Enger. (Foto: Bjørn Stuedal). 1166

3-11-4 kopi.p65

V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT V

16

Einar trives blant folk, samtidig som han er opptatt av de enkle ting. En liten tur på hytta i Rakkestad med spartansk innredning og god mat er avslappende og rene medisinen i hverdagen. —Det samme er vedhugst, men det er ikke sant som noen sier at jeg har navn på vedkubbene, sier han. —Du sier at vettet er sånn noenlunde jevnt fordelt blant folk. Hva mener du med det? —Vi har alle forskjellige roller i bedriften, men det er ikke slik at du er mer intelligent hvis du sitter i konsernledelsen enn dem som skrur på togene eller er fagforeningsledere. For meg er det viktig å forene alle gode krefter og finne riktige løsninger for NSB. Alle ansatte har noe å bidra med og skal inkluderes. —Du mener at fem om dagen er veldig viktig. Hva mener du med det? —Det betyr ikke noe annet enn at jeg har behov for en god latter minst fem ganger om dagen. Jeg tror en god latter er like viktig som frukt for å bevare en god helse.. Humør og begeistring er viktig i hverdagen, og det er positivt med gode replikker, også i arbeidssammenheng, sier Enger. —Du blir styreleder i Felleskjøpet nå. Betyr det at du skal spise kamferdrops og Mokkabønner når du ikke sitter i styremøter? —Det er ikke noen fare for det. «Du har problemer med å være i ro og må alltid holde på med noe», sier ungene mine. Jeg vil nok si meg enig med dem i det. Styrelederjobben vil ta et halvt årsverk, i tillegg har jeg en gård å drive, så fritidsproblemer vil det ikke bli. —Du er kjent for å ha en personlig stil når du er i kontakt med folk. —Jeg liker å være sammen med folk, og trives også godt i møtesammenhenger. Jeg liker også å holde foredrag, spesielt for unge mennesker. —Du er også kjent for å huske igjen folk og situasjoner.

11 33 -- 11

13.04.2011, 14:20


M E L L O M

Nr 3 2006 Snøproblemer og manglende brøyteberedskap

Nr 9 2007 God økonomi, men dystre prognoser

Nr 6 2008 Kjøper nye tog og moderniserer de gamle

Nr 3 2009 JBV er forberedt på 2012

Nr 9 2009 Utålmodig sjef på kundens vegne

O S S

Nr 6 20 10 201 Må kutte kostnader

med fremtiden i hendene Jeg er også glad for at vi er kommet så godt i gang —Jeg er interessert i folk i sin alminnelighet og liker å med eiendomsutvikling, og utvikling av knutepunkt. Dette få folk til å fungere sammen på en god måte. Jeg er også har gitt penger i NSB-kassen, samtidig som det er interessert i navn og hvor folk kommer fra. Det gjør at jeg avgjørende for utviklingen av kollektivtrafikken i og rundt husker bedre. Jeg trives i festlige sammenhenger der det de store byene. fortelles gode historier og jeg bidrar gjerne selv med å —Hva ville du gjort annerledes? fortelle. Det er viktig å kunne snakke med alle, og jeg —Jeg angrer sjelden på ting som er gjort, fordi det får trives like godt sammen med medarbeidere i verkstedet vi ikke endret uansett. Mange har kanskje følt at noen eller på et pauserom, som med kolleger i Prinsens gate. prosesser har tatt lang tid, men jeg tror det er viktig at vi —Hva er dine sterke trekk? har med oss flest mulig før vi realiserer beslutninger. Vi —Det må andre bedømme, men jeg ønsker å bidra til har hittil vært forskånet for konflikter av betydning. at folk trives i hverandres nærvær, og at det er et poeng å —NSB er kjent for sterke fagforeninger. Har dette påvirket gjøre ting sammen. Det er stor forskjell på folk, men alle jobben din? bidragene er viktig, og jeg oppdager stadig skjulte — Deres bidrag har vært positivt. Fagforetalenter hos medarbeidere som jeg ikke har ningene har gitt oss mange kloke forslag og Gårdsbruk, elgjakt, visst om.. løsninger, og de har selvsagt fulgt rollen sin. —Dine håndskrevne julekort er berømt. Hvorfor og sist, men ikke Det har vært noen utfordrende situasjoner, minst gamle ting. gjør du dette og hvor mange sender du hvert år? men jeg synes vi har funnet godt ut av det Det er noe av det —Det er et tresifret antall, jevnlig fordelt med hverandre. konsernsjefen mellom private og i jobbsammenheng. Jeg —Hva har drevet deg fremover i jobben? holder på med når synes det er hyggelig å sende en hilsen til folk, —Jeg trives når noe skjer, og liker å bidra, han ikke er på og jeg mottar hilsener fra mange etterpå som men nå er det på tide at nye krefter får overta. jobben. setter pris på dette. Jeg fikk nettopp en hilsen Det er viktig å forstå når tiden er inne til å fra en av brødrene Namtvedt som vi kjøpte overlate roret til andre. For min del er 10 år som toppsjef TIMEkspressen av i sin tid. Han takket for alle julekortene nok, og jeg vil anbefale andre toppsjefer også å vurdere jeg hadde sendt opp gjennom årene. Den hilsningen dette når den tiden kommer. Uansett hvem som slutter betydde noe for meg, sier Enger. kommer det alltid noen som kan tilføre virksomheten noe —En rask titt gjennom Vingehjulet de siste 10 år viser at nytt. det er et ord som stadig går igjen, nemlig infrastruktur. Hva Enger bedyrer at han er en beskjeden person og ikke er din kommentar etter ti år som storforbruker av infrastrukliker oppmerksomhet om seg selv, og han har allerede tur? begynt å grue seg til han skal takkes av i mai. —Forbedring av infrastrukturen har gått langt saktere TEKST: LASSE STORH EI L enn jeg trodde da jeg begynte. Det en stor og økende interesse for jernbanen fra alle politikere, så nå er det er håp. Men hvis forbedringene av infrastrukturen hadde gått raskere, så kunne NSB levert et langt bedre produkt for lenge siden. Vi ser jo bare nå hvor mye bedre det er blitt rundt Oslo etter at Jernbaneverket er kommet i gang med arbeidet her, sier Enger. —Hva synes du er viktig for dem som skal føre arbeidet med forbedring av jernbanen videre? —Mot og tålmodighet. Du må tørre å si fra hva som skal til for at det skal bli bedre, og så må du ha tålmodighet med gjennomføringen, fordi det tar tid å utvikle jernbanen. Min kollega i Tyskland sier det tar ti år fra du starter tanken om en forbedring, til noe skjer. —Hva husker du best fra dine 10 år som sjef for Norges største transportbedrift? —Det skjedde mest de første årene fordi jernbanen lå nede med brukket rygg. Da var det et naturlig høyere tempo i endringene. Jeg er veldig glad for at vi besluttet at NSB skulle gå fra å være et norsk togselskap til å bli et nordisk transportselskap. Nå er det over 7 000 ansatte i Konsernsjefen på jobb tidlig i mars 2001. Lokfører er Per Ivar Nettbuss i Norge, Sverige og Danmark. Det viser at Berntzen. endringen var riktig. 11 33 -- 11

3-11-4 kopi.p65

17

13.04.2011, 14:20

V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT V

17 17


PUNKTLIGHET PUNKTLIGHET TIL OG MED UKE 14, 2011

Tog og sikkerhet

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 ▲ Dovrebanen ▲ Nordlandsbanen ▼

Raumabanen

▲ Rørosbanen ▼ Bergensbanen ➥ Sørlandsbanen

REGIONTOG NATT ▲Oslo - Trondheim ▲ Trondheim Bodø

▲ Hovedbanen

Har sikkerhetshysteriet tatt overhånd? spurte Hans Haugland i drift da togene nest siste dagen i mars stod i Oslo fra klokka 12 og i praksis ut dagen. Han la ut saken på Kundesporet. Haugland skriver: «Før kunne vi kjøre tog selv om signalanlegget var nede. Så lenge det var spor å kjøre på og kjørestrøm tilgjengelig, var det mulig å avvikle en viss minimumstrafikk. Vi har fått et langt bedre kommunikasjonssystem (GSM-R), likevel lar vi tusenvis av kunder være henvist til avviksløsninger med buss som aldri kan bli bra i et slikt tilfelle. Samfunnsmessige kostnader er i størrelsesorden flere millioner kroner. Og hvor sikkert er det egentlig med hundrevis av frustrerte kunder på spor 19?» Dette spørsmålet grep persontogsjef Tom Ingulstad fatt i og han har tatt opp dette med Jernbaneverket. Det betyr at løsningene som Haugland foreslår kan bli vurdert. Ingulstad påpeker at slike innspill er viktig for finne nye løsninger på bedre leveranser til kundene ved avvik.

▲ Drammenbanen

TELEFON

▼ Oslo Bergen ▲ Oslo Stavanger

REGIONTOG ØSTLAND ▼ Oslo Halden ▲ Oslo Skien ▲ Oslo Lillehammer ▲ Gjøvikbanen AS

LOKALTOG ▲ Kongsvingerbanen

▼ Østfoldbanen ➥ Stavanger ➥ Bergen - Arna ▼ Bergen Voss ▼ Trondheim

KILDE: JBV

▲ Salten

18 18

3-11-4 kopi.p65

▲=FRAMGANG

▼=TILBAKEGANG

➥=UENDRET

IKKE GODKJENT

GODKJENT

V I N G E H J U L E T V I N G E H J U L E T

18

Kundeveileder Trond Olav Hansen var i sving på Skøyen under stansen 30. mars. (Foto: Lasse Storheil).

Haugland sier videre: «Hvorfor kan vi ikke kjøre tog på en dobbeltsporstrekning, om nødvendig på sikthastighet eller «telefonkjøring»? Uansett ville vi hatt et stort avviksproblem. Kunne vi håndtert dette avviket med busser slik at kundene ble fornøyd, hadde vi vist at det ikke er noe poeng med jernbane i Osloområdet. Hadde vi derimot kjørt tog i pendel Lillestrøm – Skøyen for eksempel, ville vi lettet trykket mye. Et trippelsett type 69 har sitteplass til 900, og flere hundre ståplasser. Hvorfor godtar vi at Jernbaneverket stenger alt og påfører våre kunder så mye trøbbel? Det holder ikke å skylde på Statens Jernbanetilsyn heller. Har de laget regler som er åpenbart ufornuftige i praksis, er det vår plikt på vegne av kundene å jobbe gjennom alle kanaler (gjerne i offentligheten – troll pleier å sprekke i dagslys) for å få dem forandret. Jeg utfordrer Tom og andre ledere!»

3 - 1 1 3 - 11

13.04.2011, 14:21


M E L L O M

Bedre vinterberedskap

O S S

P

rebens Plogg

Service på vettet Jeg husker jeg hadde klare meldinger om en sak jeg var misfornøyd med. Ikke bare saken, men om den tullingen som hadde forårsaket det hele. Jeg fortalte det til en kollega. Og jeg la ikke skjul på hva slags tufs det var som oppførte seg sånn. Med navns nevnelse. Nemlig! Michael Juul Petersen og medarbeiderne i Mantena i Lodalen fikk kake for god innsats.

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa takket NSB, Mantena og Jernbaneverket for god beredskap i vinter Det ble servert kake og kaffe på alle ansatte i Mantenas verksteder 12. april. Persontogsjef Tom Ingulstad i NSB opplyste at det i vinter har vært 200 000 flere reisende på Østlandet sammenlignet med året før. I fjor ble det innstilt 5 000 av 90 000 togavganger. I år ble det innstilt 2 500 av 92 000. Dette viser at økt beredskap og bedre vedlikehold av infrastrukturen har hjulpet. Dette fortjener alle ansatte i togselskapene og Jernbaneverket ros for. Markeringen av den gode innstasen i vinter ble gjort på Mantenas verksted i Lodalen. Det ble også servert kake på samtlige av Mantenas verksteder i Norge.

Min kollega ble ikke fullt så sterkt revet med av mitt engasjement som jeg hadde håpet. Derimot ble han mer og mer betenkt. Så sa han: — Jeg kan ikke huske annet enn at han har bare godt å si om deg…. Jeg kunne skåret av meg tunga. At jeg ikke kunne holde kjeft? Men da hadde jeg kanskje unngått å lære den leksa….. Han snakket bare godt om meg…. Kanskje det var på tide å ta service på temperamentet, eller på vettet? Vi jobber i en servicebedrift. Vi vil ha kunden som favoritt. Enten møter vi kunden til daglig, eller så leverer vi til dem som skal møte kunden hver dag. Uansett handler det om mennesker som gjør både smarte og dumme ting. Jeg lurer på hva godt jeg kan gjøre for dem som møter kunden i dag. Eller for dem som skal levere til kunden. Slik at kunden blir fornøyd. For han blir neppe mer fornøyd med NSB enn han blir med dem som jobber her. Og han vil rakst oppdage hvordan medarbeiderne oppfører seg og snakker om hverandre internt.

Preben Colstrup har vært informasjonssjef i NSB snart 12 år. Nå jobber han i HR-avdelingen. Det betyr at han vil jobbe mye med mennesker fremover, og informasjon internt vil stå sentralt for han. I denne spalten vil han kommentere aktuelle problemstillinger i hverdagen, som regel knyttet til tog eller jernbane.

GUNDER

TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

3 - 11

3-11-4 kopi.p65

19

13.04.2011, 14:21

V I N G E H J U L E T

19


M E L L O M

O S S

Steinar Skauen Direktør for Trafikksikkerhet og operatørforvaltning 58 år Utdannet flytekniker og maskiningeniør drift og vedlikehold, postgraduate Bsc reliability engineering samt fagbrev som flymekaniker, bilmekaniker og bilelektriker Gift med Turid Barn: Andreas 26 og Martin 22

Fra to jul til tolv sylindere Han startet bedriftsidrettslaget Svett og tørst på slutten av forrige århundre. Trim i kjelleren i Prinsensgate og mørkt øl etterpå. Senere kuttet de trimmen og gikk rett på puben. — Vi må jobbe med ting folk vil ha. Da blir det meningsfylt og det blir moro å jobbe, sier Steinar Skauen, den nye direktøren for Trafikksikkerhet og operatørforvaltning. Han overtar etter Tom Ingulstad og driver blant annet med noe så komplisert som å iverksette internasjonalt, europeisk regelverk til noe som kan fungere for et transportselskap som NSB. Han vil at vi skal se kunne se alle ansatte i NSB og Statens Jernbanetilsyn i øynene og si at vi har gjort alt hva vi kan for at sikkerheten er ivaretatt.

ORDEN

I den grad han har fritid benytter han den til å hjelpe små flyselskap og flyverksteder til å få papirene i orden. Det er nemlig ikke store forskjellen på kravene om det er jernbane eller luftfart. Luftfart er mer internasjonal og han har hatt mye glede av å være fullt oppdatert på et felleseuropeisk regelverk i jobben i TO. I begge tilfeller handler det om å ha dokumentene i orden. HALV OG H EL MOTOR

FARLIG, MEN SIKKERT

— For det NSB driver med er farlig. All transport er farlig, men vi må sørge for å bygge så gode og mange barrierer at det likevel er sikkert å kjøre. DONALD DUCK

Han vet hva han snakker om. Han var teknisk sjef i et flyselskap da et av Skandinavias største ulykker fant sted. Han vet hva det er å stå i grunnstilling og svare for seg. Men når en er seg bevisst at en har gjort alt som var mulig, ut fra beste skjønn og kunnskap, kan det heller ikke forlanges mer. — Men jeg glemmer det aldri. Det sitter i kroppen på meg. Den ballasten hadde han med seg da NSB opplevde Åstaulykken januar 2000. — Når vi etter en ulykke skal svare for oss er det fakta som teller og at det blir forstått av dem som skal granske og felle eventuelle dommer. Ikke om mannen i gata forstår det. Han har lite til overs for versjoner som florerer i tabloidpresse med et etterrettelighetsnivå på linje med Donald Duck & co. STYRING OG KONTROLL

Du finner ham i fjerde etasje i Prinsensgate. Som oftest med tre dager gammelt skjegg. Han er opptatt av å ha papirene i orden. For uten dokumentet, beviset på at vi har styring og kontroll, har vi ikke tillatelse til å kjøre. Da står togene og lokomotivførerne og konduktørene blir uten arbeid. — Vi skal dokumentere og demonstrere at vi har styring og kontroll og vet hva vi driver med, sier han. Men papirmannen har også jobbet ute i den praktiske enden av bedrifter. Tre fagbrev er beviset på det. Og det er han ikke lite stolt av. 20 20

3-11-4 kopi.p65

VV I I NN GG EE HH JJ UU LL EE TT

20

Steinars fritid går til mer enn fly. Han har biler, sykler, hytter og båter. Den eldste bilen var ny da han begynte i NSB, en Jaguar Daimler 1995 modell med hel motor. Den andre Jaguaren har halv motor (seks sylindere), mens båten har to tredjedels motor. I tillegg har familien en bobil som yngste sønnen, som for øvrig også arbeider innen luftfart, bruker som hybel i Stavanger. Eldste sønnen har tatt skrittet ennå lenger ut i verdensrommet og arbeider med romfart. Onsøygutten Skauen har naturligvis hytte i Østfold, nærmere bestemt i Skjeberg hvor familien er stort sett hele våren og sommeren og han leier ei hytte på Golsfjellet hvor familien kan vedlikeholde skiferdighetene. VIN

I den grad han har hobby utenom transportbransjen er den knyttet til vin. Italiensk. Men etter at han kjøpte vinskap, har det blitt mindre vindrikking. — Vi glemmer å ta den ut i tide, så den blir for kald. REISER

Transportfantomet er naturligvis glad i å reise. Han vet hvor farlig det er, men også hvor trygt det er. Reisen går til Italia, England, Syd Tyskland, USA og til Østen. Ofte i jule- og nyttårsferien og sammen med familien. INNSIKT

I mange år syklet han til og fra jobben. Vinter og sommer. — Vintersykling har blitt mindre av det de senere årene, men vår, sommer og høst er sykkelen framkomstmiddelet. Familien bor på Bekkelaget og det blir mye sykling langs Bunnefjorden og utover i Ytre Enebakk med utgangspunkt fra Bekkelaget. Med utgangspunkt i Skjeberg blir det sykkelturer i Onsøy, til Hankø, Slevik og ellers i distriktet. Med utgangspunkt på hytta på Golsfjellet blir det sykkelturer rundt Tisleia, Storefjell og innover i Valdres.

33 -- 11 11

13.04.2011, 14:21


Portrettet

På Bekkelaget har han utsikt over Oslofjorden og kan kose seg med en kald Frydenlund Bayer på verandaen i solnedgangen sene sommerkvelder. Mens han har utsikt hjemme, har han desto mer innsikt på jobben. FORSTÅ TEORIEN

Det er ikke noe mål for Steinar at jeg skal forstå hva han sier når han snakker om TOs virksomhet, men går villig en ekstrarunde for at jeg skal forstå hva han mener med at TO er første deriverte… Jo, jeg forstår at det skal lede ut av noe, men hva? — Vi må forstå Lover og forskrifter, de europeiske direktiver, forordninger og TSI dokumenter, som utledes fra disse, som blir til krav som skal tilpasses NSBs organisasjon. Fra gammelt av var jernbanedrift og forskifter nasjonale, men for å kunne krysse grenser er en avhengig av en harmonisering av lover, regelverk og standarder. Dette går ikke fort, men det er i ferd med å skje. POLISH

Steinar forteller om et flyselskap som manglet dokumentasjon på noen fly de hadde leaset. Det viste seg at eierne av flyene hadde utestående fordringer. Dermed ble ikke dokumentasjonen gitt før disse ble betalt. Flyene sto på bakken og personalet ble satt til å polere flyene for å ha noe å gjøre. — Det ble flotte fly, men de kunne ikke fly og det ble ingen penger i kassa, sier Steinar og smiler i skjegget. Det er noe å tenke på for den som måtte tro at kjøretillatelse er en selvfølge. TEKST OG FOTO: PREBEN COLSTRUP 11 VV I I NN GG EE HH JJ UU LL EE TT 33 -- 11

Motor er viktig for Steinar Skauen. En hel motor. Intet

3-11-4 kopi.p65

21

13.04.2011, 14:21

21 21


M E L L O M

O S S

LS EHELS LSESikkerhetstjeneste og medisinbruk HE Det stilles strenge krav til helsa hos dem som har sikkerhetstjeneste. Det er vel

HJØRNET

ikke mer enn rett og rimelig. Transportsektoren skal være trygg, både for passasjerer og de som jobber der. Helsekravene som stilles til sikkerhetspersonell er god helse, blant annet godt syn, god hørsel, at det ikke foreligger alvorlige mentale forstyrrelser eller fare for bevissthetsforstyrrelser som ved epilepsi. Dessuten kreves normalt fargesyn. Sikkerhetspersonell skal ikke ha et rusmiddelmisbruk. Det er også begrensninger for hjerte-karsykdom, diabetes og bruk av medisiner. Diabetikere er en gruppe som får problemer med bestemmelsene, særlig hvis de bruker insulin. Men det er også restriksjoner på andre typer av antidiabetika. I NSB må vi årlig ta ca 100 togførere og konduktører ut av tjeneste på grunn av helsekravene. En del av dette skyldes diabetes. Bakgrunnen er fare for lavt blodsukker og derved nedsatt oppmerksomhetsnivå og økt ulykkesrisiko. Dette er ikke noe Jernbanetilsynet står for alene. Regelverket er omtrent det samme innen Europa. Men hvor stor er nå denne risikoen egentlig? I Norge har vi gode registre over mange forhold, herunder trafikkulykker og medikamentbruk. En gruppe norske forskere har de siste årene publisert interessante data på dette området ved å kople registrene. Det viste seg at personer som bruker insulin har 40 prosent økt risiko for å bli involvert i trafikkulykker, mens de som bruker tabletter mot diabetes, hadde en overrisiko på 20 prosent. Risikoøkningen for personer som brukte medisin mot magesår, var imidlertid i samme størrelsesorden, nemlig 30 prosent. I et engelsk materiale fant man imidlertid at insulinbehandlede diabetikere ikke har noe høyere

risiko for trafikkulykker enn andre. En engelsk forskergruppe har derfor foreslått at kjørerestriksjoner for insulinbehandlede diabetikere bør gjøres ut fra en individuell vurdering og ikke automatisk. SOVEMEDISIN OG RISIKO

I en annen norsk undersøkelse fant man at bruk av sovemedisin gir en mye høyere risikoøkning enn insulinbruk, nemlig en risikoøkning på mellom 100 og 300 prosent. Til sammenligning ga bruk av medisiner mot depresjon en risikoøkning på fra 4060 prosent og bruk av betennelsesdempende medisiner mot muskel- og skjelettsmerter en risikoøkning på 50 prosent og på sterke smertestillende som for eksempel kodein som man finner i Paralgin Forte, på 100 prosent. Risikoen for trafikkulykker ved medisinbruk er derfor først og fremst knyttet til sovemiddelbruk og bruk av sterke smertestillende medikamenter. Bruk av medisin mot diabetes kommer, overraskende nok, ikke ut med noen spesielt høy risiko. Resultatene fra disse undersøkelsene gjelder vanlige sjåfører og kan ikke uten videre overføres til sikkerhetspersonell innen jernbanesektoren. Medisinbruken kan heller ikke uten videre knyttes til overrisikoen. Det kan godt tenkes at underliggende sykdom er en del av årsaken. Likevel kan det se ut til at diabetikere med dagens regelverk blir behandlet veldig strengt sammenlignet med andre brukere av medikamenter. Noe å tenke på for deg med sikkerhetstjeneste? Arve Lie, bedriftslege

Arve Lie er bedriftslege i NSB i 20 prosent stilling. Hans hovedstilling er overlege ved Statens arbeidsmiljøinstitutt. Han har interessert seg for skiftarbeid og helse i mange år, fulgt med på norsk og internasjonal forskning og jobbet mye med praktisk skiftplanutforming.

Brukt datautstyr leveres inn Hva skal gjøres med datautstyr som ikke skal brukes lenger? Utstyret skal sendes til Arrive merket «destrueres» eller «kasseres» . Da blir det tatt hånd om på en profesjonell måte, blant annet med sletting av lisensbelagt programvare og følsomme data på harddiskene. — Du skal altså ikke ta pcen med hjem, sette den i kjelleren eller et annet sted i nærmiljøet, sier it-direktør Jan Christiansen i NSB. — Hvis du skulle ønske å benytte en pc til privat bruk, skal den leveres til Arrive slik at de kan destruere harddisken. Du må kjøpe ny harddisk, operativsystem og programvare, montere og installere selv. Det går greit, men tar tid – og er neppe særlig lønnsomt. Mobiltelefoner som ikke lenger fungerer må behandles som spesialavfall og leveres der slikt avfall vanligvis leveres – ikke i søppelkassa, oppfordrer Christiansen. 22

3-11-4 kopi.p65

V I N G E H J U L E T

22

Ny rekord Oslo-Hamar Det er flere enn noen gang som reiser strekningen Oslo-Hamar. Økningen i mars er på over 10 prosent. — Ved utgangen av mars er det 7,5 prosent, eller 24 433 flere reisende enn fjoråret, sier strekningsleder Øyvind Aasheim. Mars måned ga 12 525 flere reisende enn fjoråret, totalt 128 277 reisende. Dette er det høyeste tallet registrert for tellepunkt Hamar noen gang og 10,8 prosent foran fjoråret. — For Oslo er det enda bedre tall, men vi bruker Hamar som offisielt tellepunkt, sier Aasheim. Bare i mars har Oslo 14,7 prosent, eller over 25 000 flere reisende enn på samme tid i fjor. Det er rekord også for tellepunkt Lillehammer, med 4,7 prosent flere reisende hittil i år.

3 - 11

13.04.2011, 14:21


Nettbuss leverte bra resultater i 2010, og selskapet satte inn biogassbusser i rutene til Lommedalen i fjor. (Foto: Lasse Storheil).

Vinteren tok økonomien En streng vinter med vanskelige driftsforhold medførte økte kostnader og svakere vekst, og NSBkonsernets driftsresultat ble redusert fra 550 til 379 millioner kroner i 2010. Konsernets resultat før skatt ble på 331 millioner kroner (497 millioner kroner). Hovedårsaken til nedgangen er dårligere resultat i persontogvirksomheten på grunn av økte kostnader knyttet til vanskelige driftsforhold og ustabil infrastruktur og en lang periode sist sommer med stengning av Oslo-tunellen og Drammenbanen for vedlikehold. Resultatet i bussvirksomheten, godsvirksomheten og støttefunksjoner bedret seg. Gevinst fra salg av eiendom ble redusert, men er fortsatt på et høyt nivå. NSB-konsernets avkastning på egenkapital ble på 3,8 prosent. Kundetilfredsheten for NSBs persontog økte med ett prosentpoeng både for lokaltog og regiontog til tross for årets driftsproblemer. Kundetilfredsheten for bussvirksomheten er stabilt god, og økte med to prosentpoeng for TIMEkspressen. I den strenge vinterperioden januar og februar var punktligheten for togene nede på 75 prosent, men bedret seg deretter og var i flere av høstmånedene nær 90 prosent.

Hovedårsaken til svak punktlighet er infrastruktur med lav driftsstabilitet og utfordringer med å holde mange nok togsett operative i perioder med snøfall og streng kulde. TO STØRRE U LYKKER

Fjoråret ble i godsvirksomheten preget av ulykken på Sjursøya som krevde tre menneskeliv og fire personer ble alvorlig skadet. I tillegg førte ulykken til omfattende materielle skader. Ytterligere en person omkom etter en ulykke med påkjørsel i sporet ved Mosjøen. En avsporing på Skotterud med materiell eid av SJ førte til at 40 personer ble skadet, tre av dem alvorlig. Foreløpige undersøkelser indikerer at hendelsen skyldtes feil på hjulene. Tre personer omkom i ulykker som skyldtes sammenstøt med kjøretøy på planovergang og at en person befant seg i togsporet. Ingen passasjerer eller medarbeidere omkom som følge av konsernets transportvirksomhet i 2010. 3 - 11

3-11-4 kopi.p65

23

13.04.2011, 14:21

V I N G E H J U L E T

23


M E L L O M

O S S

Passer på strømavtakerne Jernbaneverket har satt i drift sitt første overvåkingspunkt for å kontrollere togenes strømavtakere. Samtlige tog som passerer inn i FOTO: NJÅL SVINGHEIM

Oslotunnelen vestfra får nå sjekket at strømavtakerne er i orden. Er noe galt, går alarmen og toget tas ut av trafikk. Et kamera tar bilde av strømavtakeren på alle tog vestfra inn i Oslotunnelen.

Det nye systemet har vært i ordinær drift siden nyttår og har allerede avdekket flere feil på togenes strømavtakere som kunne ført til skader og nedrivning av kontaktledningen. Systemet består av et overvåkingskamera av samme type som tar bilder av bilister som kjører over tillatt hastighet. Forskjellen her er at kameraet tar bilde av alle tog og at det kun tar bilde av strømavtakerne. Bildene overføres til et datasystem som kjapt slår alarm ved uregelmessigheter. Det kan være kullbiter som mangler, deler av toppen på strømavtakeren som har fått

skader, eller at bøylen er slått skjev. Da varsles elkraftsentralen i trafikkstyringssentralen ved Oslo S, og dersom feilen er alvorlig blir toget umiddelbart stanset og tatt ut av trafikk. — Utstyret var i prøvedrift i en lengre periode før vi nå har satt det i ordinær drift, forteller oppsynsmann elkraft i Stor-Oslo, Fredrik Solheim. Normalt er det rundt ti avviksmeldinger i døgnet, forteller han. Av disse igjen er det bare et fåtall feil som er slik at toget må tas ut av trafikk. Elkraftsentralen i Oslo er bemannet døgnet rundt og det er der vurderingene tas.

Raskere til Göteborg i 2014 Svenske og norske jernbaneaktører samarbeider om å bedre av tilbudet fra Halden til Göteborg. Målet er å korte ned reisetiden med 30 minutter og øke antall avganger innen 2014/2015. — Meningen er å øke fra tre til fire avganger på hverdagene, men dette vil tidligst kunne skje i 2013/ 2014, sier Jan Harald Dammen i planavdelingen i NSB. Dette er først og fremst avhengig av bedre infrastruktur, og det må være lønnsomt for NSB. NSB kjører i dag tre avganger på hverdager og to i helgene mellom Oslo og Göteborg. Nytt dobbeltspor på svensk side mellom ÖxneredTrollhättan-Göteborg skal tas i bruk i løpet av 2012. Da skal det legges en ny ruteplan for Göteborg-området. Dette kan bidra til å senke reisetiden mellom Göteborg og Öxnered med 15 til 20 minutter. På norsk side vurderes tiltak på strekningen Sarpsborg-Halden-Kornsjø for å redusere reisetida med ytterligere 5 til 10 minutter. En rekke utbyggingsplaner og utredninger for Østfoldbanen er satt i gang. De kommer i tillegg til tiltakene og den nye avtalen.

24

3-11-4 kopi.p65

V I N G E H J U L E T

24

Det er mulig å få til flere avganger fra Oslo til Göteborg om to til tre år. (Foto: Lasse Storheil).

Utbyggingen av Follobanen mellom Oslo og Ski er i oppstartsfasen og det er vedtatt nytt dobbeltspor gjennom Moss. Det foregår nå en konseptvalgsutredning for å fullføre Østfoldbanen med moderne dobbeltspor til Halden. Det er undertegnet en intensjonsavtal mellom Jernbaneverket, NSB, Trafikverket og Västtrafik. Formålet med intensjonsavtalen er å klargjøre hvilke tiltak som trengs for å utvikle togtilbudet mellom Halden og Göteborg på kort sikt. Avtalen tar utgangspunkt i NSBs intercitytilbud mellom Oslo og Halden.

3 - 11

13.04.2011, 14:21


Nettbusselskaper vokser sammen Dette er Nettbuss Sør ■ Ca 315 busser på langsiktige kontrakter med en årlig verdi på ca 460 millioner kroner i omsetning. ■ Ordrereserve på 1,9 milliarder kroner de neste fire år. ■ Aust Agder fylkeskommune: Nettokontrakt frem til og med 2014. 110 busser og en kontraktsverdi på ca 160 millioner kroner per år. ■ Agder Kollektivtrafikk: Bruttokontrakt med incentivmodell frem til og med sommeren 2016 og ytterligere to års opsjon. 120 busser og en kontraktsverdi på ca 190 millioner kroner per år. ■ Vestviken Kollektivtrafikk: Nettokontrakt frem til og med 2017. 85 busser og en kontraktsverdi på ca 110 millioner kroner per år. Anders Roger Øynes på Blåfjell. Anlegget på Mjåvann ble tatt i bruk da Nettbuss startet kjøringen fra 1. januar.

Nettbuss Sør og Telemark Kollektivtrafikk skal fusjoneres og arbeidet med dette er i full gang. Det er ca 900 ansatte til sammen, med en omsetning på over 600 millioner kroner i år. Det er virksomhetene i Rogaland, Vest Agder og Aust Agder samt Telemark som skal styres fra hovedkontorer i Arendal. Det er også etablert et Team verkstedsenter i Arendal og Nettbuss Sør har også litt verkstedvirksomhet i Tvedestrand og Kvinesdal. Nettbuss Sør eier Sørlandsekspressen som er i god vekst. Største oppdragsgivere er Aust Agder fylkeskommune, Agder Kollektivtrafikk og Vestviken Kollektivtrafikk. GODT RESULTAT

For driftsåret 2010 ble resultat før skatt på 27 millioner kroner av en omsetning på 335 millioner kroner. — Vi synes det er naturlig at vi skal kunne tjene penger på de tjenestene det offentlige kjøper av oss, og vi gjør vårt ytterste for å kunne levere gode resultater hvert år, sier Anders Roger Øynes som leder Nettbuss Sør. Ved åpning av nye E 18 mellom Grimstad og Kristiansand i 2009 fikk ikke bussen de samme mulighetene. Nettbuss Sør måtte kjøre TI M Ekspressen Kenneth Strøm tester rullestolArendal-Grimstadheisen for konsernsjef Einar Lillesand-Kristiansand Enger som var på besøk i mars.

(Linje 5) langs den gamle veien fortsatt. Da ble bilen virkelig en konkurrent og det ga et betydelig kundetap, men nå er resultatene snudd igjen etter at bussen endelig fikk den samme muligheten. Denne ruten betyr mye for selskapet ettersom den har godt over 600 000 passasjerer per år. TØFF START

Nettbuss Sør vant anbudet i Kristiansand og hadde store problemer de åtte første ukene etter at det nye anbudet startet opp i januar. — Kundene klaget mye og det var stor oppmerksomhet i media, men vi har gjort mye for å endre på dette og nå er kunden mer fornøyd, sier Øynes. Bussene frakter ca 30 000 mennesker hver dag og har dermed en viktig rolle i Kristiansand og omegn. Selv om det har vært en god del kritikk har antallet kunder økt og det er registrert en trafikkvekst på 3,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Uten kontanter Bussene i Kristiansand har vært utsatt for mange ran siste året, og det jobbes nå med en løsning for kontantfrie nattbusser i Aust Agder og Kristiansand. For rutegående busser på kontrakt med AKT, Aust Agder Fylkeskommune og Vestviken kollektivtrafikk bestemmer oppdragsgivere, mens for kommersielle ruter bestemmer Nettbuss selv. Prosjektet er igangsatt, og om noen måneder vil de første resultatene kunne ses. Andre steder har sms vært benyttet. Løsningen er så enkel som at man i fremtiden kan løse billett ved å sende en sms. Systemet er innført i Stockholm. 3 - 11

3-11-4 kopi.p65

25

13.04.2011, 14:22

V I N G E H J U L E T

25


M E L L O M

O S S

Ny prosjektleder for SAP Vedlikehold Bengt Lyng tar over som prosjektleder i SAP Vedlikehold prosjektet etter Margareth Nordby-Kringli. Sistnevnte er konstituert som ny daglig leder i Arrive. Bengt Lyng var også prosjektleder for SAP HR prosjektet, og har gode forutsetninger for å håndtere oppgaven han nå tar fatt på. — Dette prosjektet er krevende, men vi skal få det i land, sier Lyng. — Løsningen skal dekke mange forretningsområder og arbeidsprosesser. Prosjektets oppgave blir å sikre en løsning som gir gode og effektiv prosesser både innenfor og på tvers av selskapene, sier Margareth Nordby-Kringli. Hun er opptatt av at vi ikke må gjenskape dagens løsninger i det nye systemet, men evne og tenke nytt og være villig til omstilling. — Vi valgte SAP fordi det var det klart beste alternativet og ville gi de største gevinstene gjennom forbedret planlegging og styring. Det er store utviklingsmuligheter i det nye systemet, sier Bengt Lyng. Opprinnelig prosjektplan var ambisiøs, og det er forsinkelser. Det betyr en ny fremdriftsplan. Bengt Lyng overtar stafettpinnen etter Margareth NordbyKringli. (Foto: Dag Arne Johansen).

Hoppgull til lokfører Lokomotivfører Ole Andreas Skatvedt tok godt for seg av medaljene under årets ski-VM for veteraner i Harrachow i Tsjekkia. To gullmedaljer, to sølvmedaljer og en fjerdeplass er beholdningen etter VM-deltakelsen. Dessuten er det ikke mange som har slått Matti Nykänen i et VM i hopp. Det gjorde Ole Andreas. Den gamle finske storhopperen ble bare nummer seks i klassen av 30 deltakere i klassen. Innsatsen ble markert med kake i oppholdsrommet på Oslo S da han var tilbake i jobb igjen. Ole Andreas Skatvedt er stasjonert Lillestrøm, og sier at han prøver å holde formen ved like med hopp på plast sommerstid og trening i diverse bakker i området på vinteren. Han trener også spenst og går en del på ski, og han benytter seg av treningsrommet i kjelleren på Oslo S imellom slagene som lokfører. Han deltok i klassen 45-50 år og her er resultatene: Hopp K70: Gull (Her ble Matti Nykänen nr 6) Hopp K90: Gull Lag kombinert: Sølv Lag hopp: Sølv Kombinert: 4 plass

To gull og tø sølv ble medaljefangsten for Ole Andreas Skatvedt under ski VM for veteraner. (Foto: Lasse Storheil).

Sommeropphold for funksjonshemmende barn Det blir det arrangert sommeropphold for jernbaneansattes funksjonshemmede barn fra 26. juni til 1. juli på Gudbrandsdal Spidsbergseter hotell på Ringebu. Programmet består blant annet av aktiviteter ute og inne og i basseng. Hver deltaker betaler en egenandel på kr 1 750,- som dekker opphold i dobbeltrom for seg

26

3-11-4 kopi.p65

V I N G E H J U L E T

26

selv og ledsager. Tillegg for enkeltrom. Reise tur/retur Ringebu må ordnes av hver enkelt. Påmeldingsskjema fås ved henvendelse til Laila Grønbakken, lag@jbv.no Skriftlig påmelding sendes innen 1. mai til lag@jbv.no eller i posten til Laila Grønbakken, Jernbaneverket, Postboks 788, Sentrum, 0106 Oslo.

3 - 11

13.04.2011, 14:22


LEDIGE STILLINGER

KONTAKTPERSON ANN CHRISTIN VEIRUD, TEL 23 62 16 03

For samtlige stillinger gjelder: Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. For samtlige stillinger gjelder: Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. NSB Persontog Drift Østland Stilling: Lokomotivfører Utlysning: NSB Persontog Drift Østland søker midlertidig lokomotivfører med stasjoneringsted Drammen Søknadsfrist: 19.04.2011 Tiltredelse: 01.05.2011 Arbeidssted: Drammen Referanse nr: 985872874 Søknad sendes ved å gå inn på Intranett, ledige stillinger. For spørsmål vedrørende stillingen: Jan Andreassen Lokførerleder (+47) 91675721 NSB Persontog Teknikk Stilling: Sivilingeniør-ingeniør Utlysning: NSB AS trenger sivilingeniør / ingeniør med bakgrunn i maskin / mekanikk. Arbeidsoppgaver: Bidra til at togsystemer og komponenter kan vedlikeholdes og driftes sikkert, pålitelig og økonomisk, analysere og evaluere forslag til modifikasjoner, vedlikeholdsaktiviteter og teknisk dokumentasjon fra eksterne og interne leverandører, bistå med din tekniske fagkunnskap i store anskaffelses- og modifikasjonsprosjekter. Kvalifikasjoner: Utdanning fra universitet / høyskole, god kommunikasjon skriftlig og muntlig på engelsk og norsk,

Søk pris og stipend Jernbanemuseets Venner har opprettet en pris og en stipendordning for å inspirere til arbeid for å ta vare på norsk jernbanehistorie. Prisen og stipendet er på 10.000 kroner hver. Kandidatene vurderes og innstilles av Norsk Jernbanemuseums ledelse. Styret i Jernbanemuseets Venner bestemmer hvem prisen/stipendet skal tildeles. Prisen/ stipendet kan deles av flere kandidater. Hvis ikke noen kandidater er kvalifisert, deles ikke prisen/stipendet ut. PRISEN

Formålet med prisen er å inspirere til arbeid for å ta vare på norsk jernbanehistorie, ved formidling av jernbanehistorie, forskning eller bevaringsarbeid. Aktiviteten må hovedsakelig ha foregått i løpet av de to siste årene. Prisen tildeles enkeltpersoner og organisasjoner. STIPENDET

Stipendet skal være støtte til reise, opphold, tapt arbeidsfortjeneste ved formidling, forskning, dokumentasjon og kompetanseheving innen norsk jernbanehistorie. Stipendet tildeles pågående eller planlagte arbeider. Stipendet kan tildeles enkeltpersoner eller grupper. Søknaden skal inneholde en beskrivelse av hva man ønsker å benytte stipendet til. Søkerne må dokumentere tidligere arbeid, f.eks. bokutgivelser, artikler, rapporter, prosjekter, o.l. Forslag til kandidater til prisen og søknader om stipend sendes til: Norsk Jernbanemuseum, Postboks 491, 2301 Hamar. Merk konvolutten med «pris/stipend». Forslaget/ søknaden må være Norsk Jernbanemuseum i hende snarest. Prisen og stipendet deles ut på Norsk Jernbanemuseums åpningsdag (i mai) hvert år.

fordel med teknisk, kunnskap om og erfaring med HVACsystemer, generelt god kompetanse innen IT. Personlige egenskaper: Resultatorientert, initiativrik og med vilje til innsats, løsningsorientert, selvstendig, analytisk, god evne til samhandling. Vi tilbyr uformelt, dynamisk, utfordrende og hyggelig arbeidsmiljø med gode muligheter for personlig og faglig utvikling. Arbeidssted sentralt i Oslo i nye og flotte lokaliteter. Gode betingelser. Søknadsfrist: 25.04.2011 Arbeidssted: Oslo Referanse nr: 987171519 Søknad sendes ved å gå inn på Intranett, ledige stillinger. For spørsmål vedrørende stillingen: Luca Cuppari Leder systemteknologi 970 28 335 NSB Persontog Drift Østland Stilling: Togkontrollører Arbeidsoppgaver: inntektssikring, billettkontroll i både betjente og ubetjente vogner i og omkring Oslo, utstedelse av gebyr ved manglende gyldig billett, bistand med trafikkavvikling ved avvik og påstigningskontroll ved større arrangement. Faste vakter som koordinator og kundeveileder ved spor 19 på Oslo S. Kvalifikasjoner: utdannelse som konduktør, godkjent sikkerhetsopplæring og sikkerhetsprøve som konduktør. Personlige egenskaper: høy stressterskel, takle vanskelig situasjoner på en smidig måte, utadvendt og har godt humør, strukturert, omstillingsdyktig. Vi tilbyr lønn etter avtale, turnusarbeid i team med utgangspunkt i Oslo, 6 mnd gjensidig prøvetid, med eventuell retur til tidligere stilling. Søknadsfrist: 30.04.2011 Arbeidssted: Oslo Referanse nr: 947595667 Søknad sendes ved å gå inn på Intranett, ledige stillinger. For spørsmål vedrørende stillingen: Kjell Rune Haugen Leder kontroll23620705 Trond Inge Berg Ass leder kontroll 91101433 Wenche Lernes Ass leder kontroll 95015059 NSB Gjøvikbanen Stilling: Lokomotivfører Utlysing: Lokomotivførerne i NSB Gjøvikbanen AS skal bidra til at våre kunder får en trygg og behagelig reise. Vi skal styrke vårt selskap med flere lokomotivførere, og søker lokomotivførere som er ekstra serviceinnstilte og omgjengelige med glimt i øyet. Kvalifikasjoner: Kjørestil som gir komfort for kunder og ansatte, kjørestil som gir energieffektiv togfremføring. Personlige egenskaper: Evne til å yte god kundeservice, omgjengelig med glimt i øyet, ansvarsfull, løsningsorientert, nøyaktig, endringsvillig og nysgjerrig på hvordan du kan utvikle deg. Vi tilbyr meget godt arbeidsmiljø, arbeid tilnærmet hver tredje helg. Søknadsfrist: Snarest Arbeidssted: Oslo, Jaren eller Gjøvik Referanse nr: 987313068 Søknad sendes ved å gå inn på Intranett, ledige stillinger. For spørsmål vedrørende stillingen: Leif Asbjørn Seegaard Team- og serviceleder 472 37 069 CargoNet AS Stilling:Terminalarbeider Utlysning: Godstransport på jernbane er et vekstområde. CargoNet trenger flere på laget og søker deg som ønsker å jobbe med trucker og tog, som representerer store verdier og krefter. Arbeidsoppgaver: betjene kunder (sjåfører), kontrollere teknisk tilstand på containere og semitrailere, laste og losse lastbærere med truck og reachstacker, koble sammen godsvogner og klargjøre tog for fremføring. Kvalifikasjoner: Bil- og trucksertifikat, erfaring fra stortruck og større arbeidsmaskiner er en fordel, gode norskkunnskaper, det stilles krav til helse og fargesyn. Personlige egenskaper: Vi ønsker en energisk person som trives med stort ansvar og som satser på en fremtid innen transportbransjen. Vi tilbyr grundig og omfattende opplæring som avsluttes med eksamen, gode utviklingsmuligheter, skift- og helgearbeid, ordnede arbeidsforhold, godt arbeidsmiljø. Stillingen rapporterer til terminalleder Søknadsfrist: 27.04.2011 Arbeidssted: Narvik Referanse nr: 984361010 Søknad sendes ved å gå inn på Intranett, ledige stillinger. For spørsmål vedrørende stillingen: Eirik Lakså Terminalleder 908 42 092 3 - 11

3-11-4 kopi.p65

27

13.04.2011, 14:22

V I N G E H J U L E T

27


B

Returadresse: NSB 0048 Oslo

Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen

Sekretær og kokkekunstner

MIN JOBB

■ Tove Nikolaisen Moene ■ Sekretær for konsernsjef og konsernledelse ■ Gift med Ivar ■ Barn: Sindre (10) og Vegard (8) ■ Bor på Ulsrud i Oslo

— Jeg elsker å lage mat og prøve ut oppskrifter og finne opp nye retter – og invitere gode venner på testmiddager, sier Tove. — Ivar slipper gjerne til på kjøkkenet, men da blir det gjerne enklere ting som pizza eller pasta. Ivar traff hun mens de begge gikk på Datahøyskolen. Mens han havnet i IT-bransjen, valgte hun andre veier etter å ha fullført tre års studie i systemering/systemutvikling.

HØYT KOMPETENTE

BESKYTTER

ROMA

— Funksjonen min har i flere år vært sekretær, men det er først nå jeg formelt har det som tittel, sier Tove. Etter fem og et halvt år i Mesta overtok hun etter Anne Gripstad ved årsskiftet og er konsernsjefens stemme og ansikt. Hun tar telefonen, alltid vennlig og kundeorientert. Hun beskytter konsernledelsen for uvedkommende og sørger for at det alltid er strøkent rundt henne. Hun sier at å organisere møter, samlinger og reiser er den morsomme delen av jobben, mens tett samarbeid med konsernledelsen er det som gjør jobben spennende. Hun er klar over at hun har tatt på seg et oppdrag med høy hygienefaktor, det er først når den ikke gjøres at en får høre det.

Tove er ikke bare matmor. Hennes aktive sønner krever mye tid. For der i gården går det på basketball, langrenn, speiding og sjakk. Selv elsker hun å lese bøker anbefalt av gode venner, trene og dra på tur til fjells eller til en storby. Etter Kragerø er Roma by nummer to og derfor blir det også mest italienske viner. For Porsgrunnsjenta Tove er det travelt, slik som det er for alle familier der jobb fritid og barnas interesser skal forenes.

— Men det er en svært interessant og utviklende jobb. Jeg sitter midt i ildlinjen blant høyt kompetente og erfarne mennesker og jeg vet mer enn jeg bør gjøre. Og det må jeg for å kunne en god jobb, sier hun.

TEKST OG FOTO: PREB EN COLSTRUP

I denne spalten presenterer Vingehjulet ansatte i NSB. Vi forsøker å ta pulsen på det brede spekteret av arbeidsoppgaver som til syvende og sist har to mål for øye: Fornøyde passasjerer og sunn økonomi for NSB. Har du tips om personer til spalten, ta kontakt med redaktøren.

28

3-11-4 kopi.p65

V I N G E H J U L E T

28

2 3- 1 111

13.04.2011, 14:22

Vingehjulet 3-2011  

Samferdselsstatsråd Magnhild Meltveit Kleppa gratulerte konsernsjef Einar Enger med det nye toget som ble presentert for presse og publikum...

Advertisement