Page 1

Vingehjulet I N T E R N B L A D

F O R

N S B - K O N S E R N E T

- N R 3 - 2 0 1 0

De har oversikt over bemanningen

3 - 1 0

3-10-5.p65

1

23.03.2010, 10:39

V I N G E H J U L E T

1

(FOTO: OLE WALTER JACOBSEN.)

Lars Emil Erichsen, (f.v.), Aina Veronika Hansen, Line Jeanette Neg책rd, Robin Jenssen og Marianne Claudia Embretsen (sittende) bidrar til at alt togpersonale er p책 riktig sted til riktig tid. Se side 4 og 5.


L E D E R

Vi skal videre Vi har utnyttet den lærdom og de erfaringer vi har høstet de siste månedene på en konstruktiv måte gjennom utarbeidelsen av en detaljert handlingsplan for perioden 2010 – 2013. Her ligger konkrete tiltak både på kort og lang sikt for de aktiviteter NSB selv kan påvirke. På kort sikt omfatter tiltakene en plan for å øke tilgjengeligheten på togmateriell, forbedre vår egen håndtering av produksjonsavvik og ikke minst gi rask og aktuell informasjon til kundene i forbindelse med avvik. Her kan nevnes flere tiltak som m.nsb.no der kundene gis trafikkinformasjon på mobiltelefon, døgnåpen trafikkinformasjon i Driftsoperativt senter, varsling på SMS på alle strekninger på Østlandet ved innstilte tog og infrastrukturproblemer, samt e-postvarsel ved planlagte avvik. Parallelt med alle tiltak på kort sikt, går arbeidet for fullt for å tilrettelegge for et betydelig bedre rutetilbud i løpet av 2012.

Vi må nå se fremover. Jobb nummer en er å gjenreise tilliten til NSB og levere som avtalt til våre kunder på gods- og passasjersiden.

NSB har og skal ha en aktiv rolle i diskusjoner om prioritering og investeringsnivå på infrastrukturen. For NSB er det helt vesentlig at vi får det planlagte løftet. Jeg er opptatt av at vi får tidfestet når anleggene skal være ferdig. Politikerne må forplikte seg på dette. Da vet kundene og alle involverte parter hva man har å forholde seg til. Hvordan pengene skaffes til veie er ikke NSBs bord. Vi er opptatt av resultatet og en tydelig og klar forpliktelse på når det skal stå ferdig. NSB forsterker nå samfunnskontaktarbeidet. Det er utlyst en stilling som direktør for samfunnskontakt. Målet er å styrke NSBs stemme som en viktig miljø- og samfunnsaktør i det offentlige rom. Mars er måneden for fremleggelse av årsresultat. Driftsresultatet i år viser en betydelig bedring i forhold til fjoråret. Det er særlig buss og eiendomsvirksomheten som bidrar til dette. NSBs årsregnskap viser et resultat på 311 millioner kroner mot 3 millioner kroner i fjor hvor av 280 millioner kroner utgjør salgsgevinster i Rom Eiendom. Antall passasjerer med buss er på nivå med i fjor, men det er en liten nedgang i antall passasjerer for persontog (1,7 prosent). Finanskrisen har ført til redusert transport av gods på jernbane. Sikkerhet har høysete prioritet i NSB konsernet. Det er gledelig å konstatere at vi ikke har hatt ulykker der passasjerer eller medarbeidere har omkommet som følge av konsernets transportvirksomhet i 2009. 2010 har startet med store utfordringer, men overnevnte handlingsplan og tiltak skal bringe oss på rett vei – vi skal videre fremover. Jeg ønsker dere alle en riktig god påske og vil igjen benytte anledningen til å takke alle medarbeidere som hver på sitt sted har stått i stormen og gjort en fantastisk innsats. Med vennlig hilsen Einar Enger, konsernsjef

VINGEHJULET – INTERNBLAD FOR NSB-KONSERNET

Prinsensgate 7-9, 0048 Oslo Utgitt av NSB ved konsernsjef Einar Enger DISTRIBUSJON OG ADRESSENDRING: NSB AS – postekspedisjon, 23620110, postekspedisjon@nsb.no

22

3-10-5.p65

V I N G E H J U L E T

2

REDAKTØR:

Lasse Storheil, intern kommunikasjonssjef, NSB-konsernet, 91653071, lasses@nsb.no

33- -1100

23.03.2010, 10:39


Innhold 4

Alle på plass

7

Nye tog på vei

8

Tiltak som skal virke

11

Buss for tog en måned

12

Tok toget til Birken

14

Ny avtale catering

Be dre forb ere dt neste år Bedre forbere eredt

8 Einar Enger på besøk hos MiTRans på Hamar med (f.v.) Ole

16

Ivrig på allmøte

21

Sykefraværet ned

25

Bruk stemmeretten ved styrevalg

26

Velkommen til Operaen

Edvardsen, Ole Morten Wiger og Roar Lunde.

Serverer med ny kontrakt

14 Julia Bergqvist (t.h.) og Josefin Rönnerfjäll fyller vogner som skal ut i toget.

MEDARBEIDERE:

Åge-Christoffer Lundeby, informasjonssjef NSB-persontog, 91653449, lundeby@nsb.no Preben Colstrup, informasjonssjef NSB-persontog 91653500, prebenc@nsb.no

Mai-Bente Paulsen, informasjonsrådgiver, NSB persontog, 47285656 mai-bentep@nsb.no, LAYOUT: Arne Eidal, Axentum kommunikajson TRYKK: Zoom Grafisk Ettertrykk tillatt kun etter avtale med redaksjonen 3 - 1 0 V I N G E H J U L E T 3 - 1 0 V I N G E H J U L E T

3-10-5.p65

3

23.03.2010, 10:39

3 3


N Y H E T E R

På tjenestesentralen legges grunnlaget for at alle tog har riktig bemanning. Her hos lokførerne: Fra venstre: Kjell Rune Haugen, Øyvind Fjeldstad, Gunnar Karl Herland, Heidi Ringen, Wenche Lernes, Christin Strand, Trond Inge Berg. Sittende: Ola Barmoen.

I Drift Østlandet er forsovelse praktisk talt ikke eksisterende. Av 182 000 tog som ble kjørt i på Østlandet i 2009 var det bare 107 tilfeller av innstillinger. Tallet for 2008 var 300.

Slik kommer riktig personale på riktig pla Av de 107 tilfellene er det mange delinnstillinger. Dette kan være tog som er innstilt mellom Skøyen og Oslo for å komme i rute. Feil på spor og signaler og tog som sliter i vinterkulden har gitt mange utfordringer for alle ansatte som har jobbet i fremste rekke og møtt kundene ansikt til ansikt i vinter. Men folk har vært friske og stått på ekstra i perioder når det har blåst som verst. — Vi har brukt mye tid på å legge til rette for at medarbeiderne skal ha det greit på jobben. Samtidig har alle våre folk tatt ansvar og stilt opp når det har vært nødvendig. At vi har få innstillinger er et eksempel på dette, og det er vi selvsagt godt fornøyd med, sier Erik Stenseth som leder avdelingen for tjenesteplanlegging i NSB, Drift Østlandet. TETTERE PÅ

Han forteller om en tettere oppfølging for å skaffe bedre kontroll på den totale leveransen. Samtidig har rekrutteringen vært god de siste årene. — Vårt system for turnusplanlegging tar høyde for det meste, slik at vi kan skaffe folk selv om vi skulle få et fravær i siste liten, sier Stenseth. 4

3-10-5.p65

V I N G E H J U L E T

4

Turnusverktøyet er oppdatert og tilpasset gjennom mange år, og dekker alle turer. God planlegging er kanskje det viktigste i denne sammenhengen og her spiller tjenestesentralen en vesentlig rolle. SAMMENHENG

— I tjenestesentralen «fyller» vi ruteplan med folk som skal bemanne togene ett år fremover i tid. Når turnusene er tildelt, sørger vi for at de er tilpasset planen, og hver dag før klokken 15 kan vi gjøre endringer. På det tidspunktet vet vi hvem som skal bemanne togene dagen etter. Hvis det oppstår avvik etter dette tidspunktet, har Drops en fullstendig oversikt som gjør at de kan tilkalle ekstra mannskaper hvis det blir nødvendig. Her gjør også Drops en kjempefin jobb. Vi har en total oversikt over våre medarbeidere i togene og kan ved hjelp av gode verktøy og godt håndverk fra alle våre folk sørge for at regulariteten er såpass høy som 99,9 prosent over året, sier Stenseth. KONTROLL OG VEILEDNING

Togkontollørene spiller også en viktig rolle for å få kabalen til å gå opp. — Når togene står og det er problemer går tog-

3 - 1 0

23.03.2010, 10:39


Togkontrollørene går over i rollen som kundeveiledere når avvik oppstår. Fra høyre Inger Marit Amundsen, Anita Nordby, Bjørn Bredesen, Erik Stenseth og Ola Barmoen som er leder av tjenestesentralen.

ig plass til riktig tid kontrollørene over fra å kontrollere alle billetter til å sørge for at kundene får nok informasjon om avvik som har oppstått i trafikken. Skjer det for eksempel feil på Drammenbanen, kan vi sende ut seks personer med en gang. Togkontrollørene har fått en ny hverdag og er ofte i stand til å rykke fort ut når avvikene oppstår, sier Stenseth. Hans medarbeidere administrerer også planlagte avvik med nok kundeveiledere. — Her har vi egne folk i tillegg til vektere. I tillegg bruker vi et tredvetalls innleide studenter. Disse har en viktig jobb med å sørge for inntektssikring, og er derfor lært opp til å bruke MT, sier Stenseth.

er viktig for vårt arbeid. Det er hyggelig å se at dette gir resultater, sier Stenseth. Han forklarer mer grundig hva som skjer: — Vi følger hele tiden opp hvordan trafikken utvikler seg og sørger for at de riktige tingene blir gjort. Ved avvik får vi tak i ekstramannskaper raskt. Vi benytter oss også av den reservekapasiteten vi har. Folk «sitter ikke lenger på ramme», men er med ut i trafikken på avganger der vi vet at det er stor belastning. Det er på driftsmøtene hver fredag vi legger planene for neste ukes drift. Her legges grunnlaget for å lykkes, sier Stenseth. SYKEFRAVÆR N ED

STADIG FÆRRE I N NSTI LLI NGER

I årets første to måneder var det en nedgang i antallet innstillinger som følge av personellmangel. — Det er bemerkelseverdig med tanke på de store problemene vi har hatt i vinter, og fortsetter vi slik kommer vi under 100 innstillinger i år, sier Stenseth. RIKTIG HVER GANG

Stenseth forteller om en organisasjon som følger driften tettere opp enn noen gang. — Vi ser at sammenhenger og nytten av planlegging

Det skjer som sagt sjelden at tog ikke er bemannet på grunn av sykdom eller annet fravær. Forsovelse er så godt som borte, og det er imponerende blant nesten 1600 medarbeidere som er ute på jobb til alle døgnets tider. Stenseth gleder seg også over nedadgående sykefravær i Drift Østlandet. — I januar hadde vi faktisk nedgang i sykefraværet blant medarbeiderne i Østlandsområdet som har opplevde det største trykket i spesielle perioder i vinter, sier han. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L 3 - 1 0

3-10-5.p65

5

23.03.2010, 10:39

V I N G E H J U L E T

5


N Y H E T E R

Uniformer fra 17. mai De nye uniformene tas i bruk fra 17. mai. Mye retur og dermed utvidet produksjon fører til utsettelsen. Opprinnelig var det meningen å ta i bruk de nye uniformene fra 27. april — Når informasjon om den nye uniformen ble sendt ut, ble det gjort oppmerksom på at dette var en helt ny kolleksjon med annet snitt og dermed andre størrelser. Ikke alle har lest anmodningen godt nok om å ta nye mål. Dermed er det mange som har bestilt uniform etter de

gamle målene. Dette har ført til mye retur og dermed utvidet produksjon slik at leverandøren har bedt om utsettelse med tre uker, sier merkevaresjef Espen Kristiansen i NSB. På 17. mai pynter vi oss alle til fest, og da passer det godt å ta de nye uniformene i bruk. Fra og med denne dato er det kun tillatt å bruke den nye uniformen.

Spør oss om uniformer Leverandøren av de nye uniformene som skal tas i bruk 17. mai er selskapet Indiform. De har mottatt mange telefoner fra konduktører, lokførere og salgsmedarbeidere, og de svarer gjerne på spørsmål. — Du kan spørre om alt, sier Nina Klæboe hos Indiform. Intet spørsmål er for stort, for lite eller for dumt. Vi skal kunne svare på alt. Det er vår jobb. Telefonnummeret er: 67 11 49 18. Alt tøyet, bortsett fra ytterjakkene, skal nå være kommet til medarbeiderne som bruker uniform i NSB. Ytterjakkene har ligget noen dager etter i løypa. NORMALT Å SPØRRE

Nina Klæboe sier at det normalt er mange som har spørsmål i forbindelse med slike bestillinger. — Vanligvis er det mange spørsmål om størrelser, tilpassing, stoff og snitt. Denne gangen har ikke vært noe unntak, og jeg bruker mye tid på å svare ut spørsmål fra NSB-ansatte. Dette er bra, for på den måten unngår vi at misforståelser oppstår. Vi er en ny leverandør som leverer klær med nytt design, og det er også med på å skape spørsmål, sier Klæboe. HJELP TIL STØRRELSE

Snittet er annerledes både for herrer og damer, med en tendens til mer ettersittende klær i dag enn for 10-12 år siden. — Det mest vanlige spørsmålet er hjelp til å finne størrelse. Det er mye å forholde seg til og da er det lurt å ringe for å drøfte størrelse, sier Klæboe. Livvidde og benlengde henger ofte ikke sammen, så det er også en grunn til å kontakte ekspertene på telefonen. Måten å bestille klær på er annerledes ved at du kan gjøre det via internett. Dette gir også noen utfordringer. FØLGE OPP

De svarer på spørs-mål om uniformene på 67 11 49 18. F.v. Cathrine Jacobsen, Nina Klæboe og Mia Riiber i Indiform.

6

3-10-5.p65

V I N G E H J U L E T

6

— Vi leverer klær til mange uniformsbrukere rundt om i landet og erfaringen viser at de selskapene som følger dette tett opp fra ledernes side fra starten av, kommer raskere i mål med riktige størrelser og snitt. Men ingen er like og mange vil gjerne gjøre unna slike bestillinger så raskt som mulig. Folk som ringer inn er veldig tålmodige, og selv om noen kan være litt kritiske, så er det full forståelse for at vi skal gjøre vårt ytterste for at alle skal ha sin uniform klar til den 17. mai Det jobbes skift hos Indiform for å komme i mål, sier Klæboe. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

3 - 1 0

23.03.2010, 10:40


Det jobbes med fullskalamodell (mock-up) i Sveits

Nye tog i farta Tre måneder ut i året som skal ende i et nytt tog på norsk jord er det mye som skjer i prosjektet nye tog. Prosjektleder Kjell Arthur Abrahamsen og resten av prosjektet har mange jern i ilden. Her er en liten status: SVEISING

OPPLÆRING

Stadler er i god gang med å sveise vognkassene til det første toget og i løpet av sommeren vil mye av toget være satt sammen. Deretter venter testing på sveitsiske skinner.

Er i gang med rekruttering av instruktører for vedlikehold, lokførere og konduktører, samt instruktører for simulator og mock-up. Begge er under utvikling og skal i følge planen leveres i Norge 20. oktober i år. CBT (e-læringsverktøy) er under utvikling, første eksempel leveres i april. Intern opplæring av instruktører starter i april. I Finland har de tatt i bruk samme type tog. Hvordan fungerer det? — Vi har hatt en tøff vinter i Finland, med lange perioder over 70 cm snø og mer enn 60 dager under null grader. Vår Flirt har gått utmerket i denne perioden, men ikke helt uten problemer. Det har vært problemer med is og snø på boggiene, men alt i alt er Flirt det beste toget i Helsinki, skriver prosjektlederen i Finland i en epost til vår prosjektleder.

FULLSKALA MODELL/MOCK-UP

Fullskalamodellen er sveiset ferdig og monteres i Sveits. Til høsten blir den sendt til Norge for installasjon på den nye NSB-skolen som reiser seg i Drammen. SI M U LATOR

I Belgia ferdigstilles simulatoren før sommeren. Sammen med fullskalamodellen blir dette et flott verktøy for opplæring. NSB-TOGET I BERLI N

På den store togmessen Innotrans i september vises det norske toget frem for første gang i Berlin.

TEKST: ÅGE- CH RISTOFFER LU N DEBY

3 - 1 0

3-10-5.p65

7

23.03.2010, 10:40

V I N G E H J U L E T

7


K V A L I T E T

Nye tilt ak tiltak neste vinter Vinteren har vært hard både for materiell og mannskap, og selvsagt også for NSBs kunder. Nå legges nye planer for neste vinter. Økt beredskap på vedlikehold, noen færre avganger og forbedring av spor og signaler skal hjelpe. Styret i NSB fikk presentert disse planene i sitt siste møte før påske, og konsernsjef Einar Enger sier her litt om hva som skal skje i tiden fremover — Hva har vært de største utfordringene i vinter? — Dette er et sammensatt bilde. Det har vært mye problemer med jernbanens infrastruktur, som etter mange års underfinansiering er nedslitt. Samtidig har vi noen tog som har problemer med å takle lange kuldeperioder og snø. Kombinasjonen har ikke vært god for kundene våre, sier Enger. — Hvor mye har den strenge kulda betydd? — Lange perioder med skikkelig kalde vintertemperaturer har skapt problemer for de eldste togsettene våre, type 69 og type 70. Når togene kjører inn i tunneler, smelter snøen under dem, og når togene kommer ut i kulda igjen fryser dette til is. Det kan ødelegge deler under toget, og her har det vært viktig å ha nok reservedeler og nok tinekapasitet, påpeker Enger. — Kom den strenge kulda overraskende på NSB? — Nei. Etter vinteren i fjor ble det satt i gang flere tiltak, blant annet for å kunne fjerne isen under togene raskere. En ny tinehall er på plass ved Mantenas verksted i Trondheim, og etter forsøk med et nytt anlegg for å fjerne is på Sundland, kjøpte vi flere nye anlegg. Både i Skien, i Lodalen og på Filipstad er det nå økt kapasitet. Men at vi kan smelte mer, betyr ikke at det slutter å ise under togene. — Det har vært problemer med materiellet, hva med personellet? — Vi snakker lett mest om det vi har problemer med, nemlig materiellet. Men jeg må si meg imponert over hva våre ansatte får til om dagen. Det er ikke mange togene som har stått fordi NSBs folk ikke har vært på plass. Det er

jeg skikkelig stolt av. Her er det ansatte som står på for å få kundene frem – hver dag! — Hvilke tiltak vil ledelsen nå sette inn? — I den nærmeste fremtid øker vi kapasiteten til å jobbe med vedlikehold av togene våre. Det er viktig når føret skaper problemer for togene, at vi så raskt som råd er får dem ut på sporet igjen. Vi ser også i samarbeid med SD på om vi skal minske trafikken litt, frem til Jernbaneverket får gjort de forbedringene som er planlagt. Da kan det gjøres mer arbeid på sporet, og

Gransker forsinkelser Det er en foruroligende økning i antallet forsinkelsestimer på det norske jernbanenettet i år. En spesielt nedsatt gruppe skal granske årsaken til denne utviklingen. Vi får svar i mai. Jernbaneverket skal lede prosjektet med deltakelse fra CargoNet, Flytoget, NSB og NSB Gjøvikbanen. Bakgrunn for at man nå starter en granskning er at målingene av punktlighet og regularitet viser en foruroligende utvikling. Derfor vil første delrapport være klar allerede 26. mars og sluttrapporten skal foreligge den 4. mai. Forsinkelsestimene i januar 2010 er de høyeste registrerte siden registreringene begynte. Trenden fra 2005 er tydelig og negativ og rammer all jernbanevirksomhet i Norge.

8

3-10-5.p65

V I N G E H J U L E T

8

3 - 1 0

23.03.2010, 10:40


På besøk hos MiTRans på Hamar. Einar Enger studerer JBVs store brøytemaskin som er inne til vedlikehold. Her sammen med (f.v.) Ole Edvardsen, Ole Morten Wiger og Roar Lunde. Lunde er produksjonsleder på Hamar. Neste vinter skal NSB være enda bedre forberedt.

kundene får et mer forutsigbart tilbud, sier Enger. — Hva skjer lengre frem i tid? — Vi vil i løpet av dette året se på hvordan vi kan sikre at nok tog er i trafikk. Problemene med type 69 og 70 på vinteren kan reduseres med en del tiltak, men vi må også vurdere om ikke fornyelsestakten må økes, særlig når det gjelder lokaltogene. Dette har jo store konsekvenser, for eksempel for offentlig kjøp fra departementet, så her må styret gjøre mange vurderinger i løpet av året. — Hvordan vil kundene merke at tiltakene virker?

Det er ønskelig å finne de grunnleggende årsakene til de problemene kunder og jernbaneforetakene nå møter, og det er ønskelig at jernbanesektoren søker å enes om disse årsakene. Driftsstabiliteten på Jernbaneverkets nett skal undersøkes og man skal jakte på årsakene til den uheldige punktlighets- og regularitetsutviklingen. I gruppens mandat går det frem at man skal gjennomgå utviklingen i forsinkelsestimer og identifisere bakenforliggende årsaker til den forverrede utvikling fra 2005 til nå. Samtidig undersøkes eventuelle sammenhenger av endringer i rammebetingelser og trafikkvolum. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

— Tar vi trafikken ned, vil kundene ha større sikkerhet for at togene kommer når de skal. I tillegg har vi hittil i år hatt mellom 20 og 50 busser i beredskap for å sikre at kundene kommer frem, også når det er problemer i togtrafikken. En av kontinentets beste kompensasjonsordninger har vi også fått. Holder vi ikke det vi lover, får kunden halve billettprisen igjen, understreker Enger. Målet mitt er jo at togtrafikken skal øke, og at togene skal gå når de skal, men vi må være realistiske på når det lar seg gjøre, og tilby kundene noe i mellomtiden. — Får kundene god nok informasjon om trafikkbildet? — Her har vi i NSB satt inn en del tiltak, som SMS til kunder ved avvik, oppstart av m.nsb.no med trafikkinformasjon og ny høyttalerinstruks så kundene skal få god informasjon i toget. Samtidig er det et stort behov for å modernisere og endre Jernbaneverkets sentrale informasjonssystemer. De har den viktigste kilden til informasjon, og de må også bli bedre. — Ser du lyst på neste vinter, med disse tiltakene i gang? — Vi skal alltid være forsiktig med å si at nå blir alt på stell, men jeg våger meg på å si at gjennomfører vi disse tiltakene, så blir det en mer forutsigbar situasjon for kundene neste vinter. Med bedre vedlikehold, en mer realistisk rutetabell og bedre informasjon til kundene, så er vi godt på vei, sier Enger. TEKST: AN NE RYGG FOTO: LASSE STORHEIL 3 - 1 0

3-10-5.p65

9

23.03.2010, 10:40

V I N G E H J U L E T

9


N Y H E T E R

Fellesrom på Dombås Det er laget et nytt, felles oppholdsrom/ ordrerom for lokførere og konduktører på Dombås. Lokalene er i den tidligere kafeteriaen på Dombås stasjon som nå er nyoppusset. I lokalene er det minikjøkken, dusj, toalett, garderobe, oppgjørsrom, en kontorplass samt oppholdsrom/ordrerom. Med på åpningen var foruten personalet på Dombås også Øystein Risan og Asle Nordbotten fra Drift og Tove Sylte fra Salg. Linjeledere for begge arbeidsgrupper var representert, og Øystein og Asle informerte og svarte på spørsmål om aktuelle temaer i Drift, mens Tove informerte om turistsatsingen på Raumabanen.

rt o k e is e r t e d r te e Nå h iljø ve nn lig ve N SB so m et m t ve kt på å fre m he sig ne n er de t lag eb ok en . I ut vik lin ge n av de ille r se g ut i lo m m sk m so rt ko g eli å sk ap e et hy gg tra ns po rts els ka p og se en de sli k ut . ny de sig n og bl ir få er m m so i vil t Re ise ko rte

or t el le r ek tr on is k re is ek el te he al sk Fl ex us ko rt nå er en ig e om at N SB og R ut er ny tt es er : ut tr yk k so m be d/ or re nd A t. ba re re is ek or s blir borte rt kort el. reiseko Elektronisk reise Aktivere gyldig. Gjøre billetten ser Validator/kortle

gyldig billett av kortet/vise r ha Validere/lese tle an m og ser validator/kor

10

3-10-5.p65

V I N G E H J U L E T

10

Flexu

tle en validator/kor rte billetten på Gjøres for å sta n brukes. Begge ord ka kortet på en når man legger es uk br e en rd O tt i kortet. en aktivert bille

3 - 1 0

23.03.2010, 10:41

ser.


Buss for tog en hel måned i sommer. Her fra spor 19 i den togfrie perioden i fjor sommer.

Buss for tog en måned i sommer I tre perioder i sommer skal det kjøres buss for tog i sentrale deler av Østlandsområdet. På det meste er 300 busser i sving, og hele opplegget er kostnadsregnet til 40 millioner kroner. — Jernbaneverket varsler at de skal utføre mer fornyelsesarbeid på viktige strekninger på Østlandet enn først planlagt. For at JBV skal få jobbet på sporet, må togtrafikken stoppes, sier kommunikasjonssjef Anne Rygg. Når vedlikehold og fornyelse av Jernbaneverkets anlegg er gjennomført, vil togkundene få et mer forutsigbart tilbud. Den siste tidens store problemer med togtrafikken viser at det er et stort behov for at det nå tas tak i vedlikehold og fornyelse av Jernbaneverkets anlegg. — NSB ser positivt på at det nå varsles at større arbeider skal gjøres enn først planlagt. Vi skal gjøre alt vi kan for likevel å få kundene fram, sier Rygg. Den lengste togfrie perioden blir fra 10. juli til 9. august. Busstransporten skal foregå på strekningen Oslo S

– Spikkestad, Holmestrand, Drammen, Gulskogen, Kongsberg og Hønefoss. 250 busser vil være på veien i denne perioden. Mellom 22. juni og 10. juli vil det gå buss på strekningen Oslo S – Holmestrand, Drammen, Kongsberg og Hønefoss. 35 busser vil kjøre i stedet for toget i denne perioden. Mellom 18. juni og 22. juni vil det gå buss på strekningen Oslo S – Spikkestad, Holmestrand, Drammen, Gulskogen, Kongsberg og Hønefoss. Her vil det på det meste være 300 busser som vil kjøre i stedet for toget. Stoppestedene vil være de aktuelle jernbanestasjonene på strekningen. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Følger NSBs planer NSBs forslag til ruteplan for Østlandsområdet blir utgangspunktet for Samferdselsdepartementet når dialogen om produksjonsendringer i Østlandsområdet starter. Samferdselsdepartementet skriver til NSB at ut fra dagens beslutningsgrunnlag er det departementets ambisjon på sikt å kjøpe hovedstrukturene i NSBs forslag til ruteplan.

— Dette er positive signaler for oss. Gjennom dette brevet øker våre muligheter til å kunne sette inn mange nye togsett, og tilby hyppigere avganger med jevnere mellomrom, sier Tom Ingulstad fungerende persontogsjef i NSB. — Dette er en oppmuntring og gir inspirasjon til å jobbe videre for å bygge opp vår egen kapasitet. Vi må stå på for å sikre kundene det tilbudet de fortjener, sier Ingulstad. 3 - 1 0

3-10-5.p65

11

23.03.2010, 10:41

V I N G E H J U L E T

11


N Y H E T E R

Likte se g på Birkentoget seg

Klar til innsats på Rena stasjon. Foto: Øyvind Aasheim

NSB satte opp eget Birkentog i år. Toget gikk fra Oslo klokken ett natt til lørdag 20. mars, med retur fra Lillehammer klokken fem på ettermiddagen samme dag. Fullt tog og bare gode tilbakemeldinger. — Nå skal vi evaluere og finne ut om dette skal bli en årviss reise, sier strekningsleder Øyvind Aasheim på Hamar. Toget hadde seks vogner for passasjerer og en vogn for ski og utstyr. Da løperne gikk fra Rena ble toget forflyttet til Lillehammer. Her stod det klart der når birkebeinerne avsluttet turen over fjellet. Retur var klokken 1620. Toget ble benyttet som oppbevaring fra Rena – Lillehammer, og ble behørig låst og bevoktet da løperne gikk skirennet. I hvert sete ut fra Oslo S var det lagt ut nattog-pakke (teppe og lignende), slik at løperne kunne slumre seg til Rena. Arrangørene av Birken sendte ut nyhetsbrev om toget, så etter hvert ble dette godt kjent. Vi er godt fornøyd med belegget denne gang, og når vi evaluerer dette vil vi finne ut om det skal gjøres noen endringer, sier strekningsleder Øyvind Aasheim. Dette er i alle fall den mest miljøvennlige måten å ta seg fram til Rena på, understreker Aasheim. TEKST: LASSE STORH EI L 12

3-10-5.p65

V I N G E H J U L E T

12

Fullt tog til Birken.

3 - 1 0

23.03.2010, 10:41


Best salg på strekningen Oslo-Stavanger for minipriskampanjen denne gangen.

Minipris selger godt Den siste minipriskampanjen solgte godt. Det viser at folk fortsatt tar toget. — Resultatene er veldig bra, og all ære til dem som har jobbet med dette, sier Hilde Marie Rustad. Det er gledelig at kundene fortsatt velger toget, og medarbeidernes betydelig innsats er en viktig årsak til dette. — Dette viser at viser at det gjøres en stor innsats blant våre ansatte for å sørge for at kundene får et så godt tilbud som mulig. Jeg er glad for at det leveres så godt i alle ledd. Dere som møter kundene står virkelig på. Jeg takker for flott innsats så langt. Jeg retter også en stor takk til alle dere som har gjort en stor jobb bak i kulissene for å gjøre leveransen så god som mulig for at kundene våre skal få en hyggelig togopplevelse. Samtidig er det mange som sørger for nye kunder. Det er bra, sier konsernsjef Einar Enger.

reiseperioden 8-25 mars og 7-29 april). Salgsmålet var satt til 30.000 så dette er et bra resultat. BEST OVER DOVRE

Som vanlig ble det solgt flest billetter på Dovrebanen. Men denne gang kom Oslo-Kristiansand på andre plass (tidligere har Bergensbanen alltid kommet på andre plass). — Hvis vi legger sammen Oslo-Kristiansand og Kristiansand-Stavanger så har Sørlandsbanen kommet på første plass (noe som ikke har skjedd tidligere). Med tanke på den svake salgsutviklingen på Sørlandsbanen siste tiden, er dette positivt. Salget på Oslo-Lillehammer har også gått langt bedre enn forventet, sier Ken Woodward i markedsog kommunikasjonsavdelingen.

10 PROSENT OVER

Den ekstraordinær Mini 199 kampanjen solgte nærmere 33 000 billetter i salgsperioden 19.febraur-7 mars (for

TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Digger deponering Alle deponeringsmaskiner er i drift og det betyr at konduktørene nå kan levere oppgjør på disse i Oslo, Lillestrøm, Skøyen, Moss, Drammen, Kongsberg, Trondheim, Bergen og Stavanger. — Dette gir både bedriften og konduktørene en trygg håndtering av kontanter. Det gir oss også en gevinst i mindre kostnader knyttet til gebyrer på ekstern håndtering av pengene, og vi kan allerede se en nedgang i antall oppgjørsdifferanser, sier Geir Haare i salg. Det har over lang tid vist seg å være mange skjær i sjøen for å få deponeringsmaskinene i drift, men denne gangen har alt gått som planlagt.

— Vi er veldig fornøyd med at alt fungerer som det skal. Selv om vi ser at omsetningen på maskinene er stigende og at enkelte stasjoneringssteder utmerker seg positivt, er det grunn til å påpeke at oppgjøret skal leveres på deponeringsmaskinene der hvor dette er mulig. Jeg vil understreke at drop- safe på disse stedene er å anse som en back up løsning når deponeringsmaskinen er ute av drift, sier Haare. 3 - 1 0

3-10-5.p65

13

23.03.2010, 10:41

V I N G E H J U L E T

13


d opsjon på ytte Rail Gourmet T ogservice (R GT) sk al drive alt ssalg alg av mat og drikke i N S Bs tog de neste tre årene, me Togservice (RGT) skal NS med

Finn Ove Broe rydder og vasker kaffekanner.

Julia Bergqvist (t.h.) og Josefin Rönnerfjä

Gjør klart for ny kontrakt — Vi er glad for at vi har fått på plass en profesjonell cateringleverandør som nå skal drive innenfor gode rammer. Jeg tror alle, både kunder og medarbeidere vil oppleve store forandringer, og ikke minst, forbedringer på det produktet som leveres, sier prosjektleder Pål Tindberg. Han påpeker at NSB kjenner Togservice godt fra før etter årelangt samarbeid. Alle som er servicemedarbeidere i dag vil fortsette som før, men de som ønsker det vil få tilbud om å bli konduktør. — Jeg tror alle vil oppleve at RGT er en mer profesjonell cateringaktør enn NSB har vært, og dette vil være positivt for dem som skal jobbe i togene. Kundene vil også merke en mye bedre kvalitet, ettersom RGT har benyttet prisbelønte kokker i utviklingen av produktene sine. Det blir mer ferskvare å få kjøpt i toget og mer bruk av norske råvarer vil stå sentralt. RGT er en leverandør som er utviklingsorientert og NSB er selvsagt åpne for nye produkter i toget. Men avtalen er laget med utgangspunkt i de rammer som NSB Meny setter i dag, påpeker Tindberg. Lars Gotaas I RGT gleder seg til å ta fatt. — For oss er det viktig å gi kundene det absolutt beste tilbudet, samtidig som at servicemedarbeiderne trives med det de gjør.

14 14

3-10-5.p65

V V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT

14

Medarbeiderne vil merke forskjell i sin daglige jobb fordi vi jobber etter en annen filosofi der våre ledere jobber tettere sammen med dem som jobber i toget. Vi skal satse mye på opplæring og støtte til medarbeiderne. Samtidig får medarbeiderne ny uniform som for kundene i toget vil signalisere service og matkvalitet, sier Gotaas. Han understreker at den mest spennende jobben blir å sette sammen en meny som skal være like attraktiv for en 17-åring fra Oslo som en pensjonist fra Ål. — Kundene er et gjennomsnitt av det norske folk. Vi har begrenset plass om bord i toget og dette gir også utfordringer for hva vi skal servere. I månedene fremover vil vi også se på nye måter å presentere våre produkter på for at enda flere skal velge å gjøre mat- og drikkeinnkjøp om bord i toget. RGT har mange ideer, sier Gotaas. TENKE NYTT

Kundene vil også merke at åpningstiden blir utvidet, og vil være fra når toget settes opp i stasjonen til det kommer til endestasjonen. — Vi skal ha noe for alle, men vi vil etter hvert finne produkter som vil være typisk for NSB og ha en NSB signatur, sier Gotaas. Det vil hele tiden jobbes med sortimentet om bord.

33 -- 11 00

23.03.2010, 10:43


KVALITET

opsjon på ytterligere to år år..

sefin Rönnerfjäll fyller vogner som skal ut i toget.

Per Arne Kristoffersen har gjort klar sjokoladekurven.

Automatene vil få større andel ferskvare enn i dag. Togservice vil være ansvarlig for alle NSBs tog. RGT vurderer også nye måter å presentere produktene på, for eksempel bytte ut plakatene med en skjerm som kan vise forskjellige produkter i løpet av døgnet.

Det er klare krav i kontrakten om mer styring og en profesjonell leveransestandard med målinger og data som skal leveres til faste tidspunkter. Dermed blir det langt lettere å følge opp for NSB, sier Gotaas. ALLTI D LI KE B RA

MYE SKAL SKJE

— Vi er i full gang med å forberede oss til 1. juni som er den formelle dagen for start på den nye kontrakten med NSB. Vi gjør flere endringer fordi vi flytter fra dagens lokaler på Tomtekaia til lokaler i Galleri Oslo. Dermed legger vi om mye av logistikken. Videre skal vi ansette flere ledere for dem som jobber i toget. Vi er meget opptatt av å ta godt vare på de servicemedarbeiderne vi skal lede i fremtiden. Coaching og opplæring blir vesentlig i arbeidet fremover, sier han.

Det mest krevende for å oppfylle kontrakten blir å lykkes med å opprette et godt servicemiljø. Det kunden opplever i toget er helt avgjørende for at vi lykkes. Derfor må vi kunne levere et godt produkt hver dag, hele tiden. Kunden vil merke endring i servicekvalitet i toget med et dedikert pesonale og som bare jobber for dem. Sist, men ikke minst er det viktig å holde topp kvalitet på ferskvarene, sier Gotaas. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

PROFESJONELL KUNDE

NSB er en meget profesjonell kunde og måten den nye kontrakten er lagt opp blir brukt som eksempel for andre som jobber med lignende kontrakter rundt om i Europa. — Det nye er fullt ansvar og full risiko hos leverandøren og at togcateringen til en viss grad skal finansiere seg selv.

FAKTA

■ RGT levere mat og drikke til NSB i 3+2 år ■ Avtalen gjelder fra 1. juni ■ 12. desember får RGT ansvaret for alle servicemedarbeiderne i toget ■ RGT leverer til alle NSBs tog

33 -- 11 00

3-10-5.p65

15

23.03.2010, 10:43

V V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT

15 15


M E L L O M

O S S

Mange spørsmål fra med Hvorfor kan ikke togene stå parkert med temperaturen på når det er under 20 minusgrader? Einar Enger fikk dette og mange andre spørsmål under allmøtet på Hamar i mars. En tydelig engasjert forsamling på 30 fremmøtte hadde mye på hjertet, og det meste av spørsmålene dreide seg om alt for dårlige leveranser til kundene i vinter. Einar Enger brukte anledningen til å fortelle om fjorårets økonomiske resultater og at NSB leverte de fjerde beste tallene noen gang. Han gjenomgikk også planene frem mot 2012, og hva som må være på plass for at NSB skal kunne kjøre flere tog og være mer i rute etter ruteplanskifte i desember 2012. Enger påpekte at det er viktig at vi rydder i eget hus og er klar over hva vi selv skal levere med nye og oppussede tog samt et togpersonale som er klar til å ta i mot den økte trafikken på sporet. UTFORDRINGER

— Men samtidig er vi avhengig av at Jernbaneverket klarer å levere en infrastruktur som gjør det mulig for NSB å nå sine mål om et bedre togtilbud i Norge. Mye skal på plass, blant annet økt vendekapasitet. Samtidig vil økt strømforbruk på de nye togene gi en utfordring for infrastruktureier. Så langt har vi fått beskjed om at Jernbaneverket har kontroll, sa Enger. Men det er viktig at vi leverer nå, fordi alle politiske krefter ønsker jernbanen alt godt. Sjelden har vi opplevd en total politisk enighet om mer og bedre tog til kundene. På spørsmål om bedre samarbeid mellom tog og buss understreket Enger at det er staten som regulerer bruk av tog, mens fylkene har ansvaret for hvor og hvordan bussen skal gå. Ofte er dette ikke samstemt og det er vanskelig å kunne levere optimalt. — Med flere mennesker i og rundt de større byene i Østlandsområdet vil det bli tett med biler på veiene, og derfor vil toget være et alternativ, også når det gjelder miljøet, påpekte Enger. Videre har NSB et mål om å doble godstrafikken i Einar Enger fikk tid til en rask titt hos MiTrans på Hamar før allmøtet. De har ansvaret for vedlike-hold av JBVs gule maskiner.

Stor engasjement hos medarbeiderne under allmøtet på Hamar.

16

3-10-5.p65

V I N G E H J U L E T

16

3 - 1 0

23.03.2010, 10:44


a medarbeidere på Hamar Norge, noe som igjen er avhengig av mer sporbygging og flere kryssingsspor. KNUTEPUNKT

Pål Berger i Rom fortalte om Roms arbeid med knutepunktsutvikling for å gjøre områdene rundt stasjonene mer attraktive og legge til rette for økt bruk av kollektivtransport. Både Lillehammer, Gjøvik og Hamar stasjon står foran ombygginger og tilpassing til skysstasjonsmodellen. Lillehammer er først ut og arbeidet er allerede i gang. KUNDEFOKUS

Her ble det stilt spørsmål om det ikke kunne gjøres noe raskere på Hamar, fordi stasjon var trekkfull og lite attraktiv med store søppelcontainere utenfor. Samtidig ble det påpekt at det var lite parkeringsplasser, noe som gjorde at kundene i stedet brukte bilen. Her kom det også forslag om å benytte arealer ved Vikingskipet for parkering og etablere shuttlebussruter for pendlerne. Dette burde kommunen/fylkeskommunen kunne ta initiativet til. KALD 73

I spørsmålsrunden etterpå ble type 73 nevnt. I vinter røk den ene av strømavtakerne på tre-fire sett og disse ble ikke skiftet på uker. I en periode medførte dette mange feil på togene og dette led kundene under. Poenget var at det måtte være tilstrekkelig reservedeler på plass, spesielt i en kuldeperiode. Konsernsjef Enger var enig at det måtte ytterligere tiltak til for å være forberedt på en hard vinter. Enkelte påpekte at togene ble stående uten varme i helgene og dette førte til at kompressorer frøs og toaletter gikk i stykker. Det er ledige hallkapasitet ved Hamar stasjon, så det måtte være mulig å låne disse, eller i verste fall la togene stå med strømmen på, både av hensyn til kundene og materiellet, kommenterte flere medarbeidere. Det ble også etterlyst en skarpere tone overfor Jernbaneverket som er nærmest fraværende hva snørydding angår. Manglende snøfjerning/sporrensing sliter på togene og is som sitter på togene kan løsne og ødelegge sporvekseler. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Her er det en pakkemaskin som repareres. Knut Ottinsen nede i grava og Jørgen Nordby fikk tid til å slå av en prat.

- Alle politiske krefter ønsker jernbanen alt godt, sa Einar Enger. 3 - 1 0

3-10-5.p65

17

23.03.2010, 11:36

V I N G E H J U L E T

17


PUNKTLIGHET

PUNKTLIGHETEN

UKE 1-11

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 ▲ Dovrebanen ➥ Nordlandsbanen

Trafikksituasjonen i februar Kulde og snø vedvarte i februar, og det overordnede bildet av driftssituasjonen er at

▲ Raumabanen

dette ble nok en dårlig måned – omtrent som

▲ Rørosbanen

januar hvis vi måler på antall forsinkelsestimer for NSB Persontog.

▲ Bergensbanen ➥ Sørlandsbanen

REGIONTOG NATT ▲ Oslo - Trondheim ▲ Trondheim Bodø ▲ Oslo Bergen ➥ Oslo Stavanger

REGIONTOG ØSTLAND ▲ Oslo Halden ▲ Oslo Skien ▲ Oslo Lillehammer ▼ Gjøvikbanen AS

LOKALTOG ▲ Kongsvingerbanen ▲ Hovedbanen ▲ Drammenbanen ▲ Østfoldbanen ▼ Stavanger ▼ Bergen - Arna ▼ Bergen Voss ▲ Trondheim

KILDE: JBV

▼ Salten

18 18

3-10-5.p65

▲=FRAMGANG

▼=TILBAKEGANG

➥=UENDRET

IKKE GODKJENT

GODKJENT

V I N G E H J U L E T V I N G E H J U L E T

18

Vi sliter fortsatt med vinterproblemene, både på infrastruktur og materiell. Det kom heller ingen mildværsperiode som kunne gitt muligheter for å ta seg inn litt. I Jernbaneverkets internblad Jernbanemagasinet nr 1 2010 er det en artikkel hvor sjefingeniør Alf Helge Løhren i Jernbaneverket forklarer hva de spesielle vinterproblemene for jernbanen går på teknisk sett (tilgjengelig på www.jernbaneverket.no). Karakteristisk for punktlighetsbildet for januar/februar 2010 er at avgangspunktligheten også er meget dårlig og langt fra målet. Dette indikerer at hele systemet er ustabilt, og forsinkelsene forplanter seg gjennom systemet. Drammenbanen i rush er det mest følsomme punktet i hele det norske jernbanenettet. Disse togene har en gjennomsnittlig punktlighet på 54 prosent i februar 2010. Avgangspunktligheten for Drammenbanen i rush er 78 prosent Dette kan tyde på at tilbakestillingsevnen (robustheten) ikke er tilstrekkelig til å håndtere vinterproblemene. Det er materiellfeil og infrastrukturproblemer som dominerer blant primærårsakene til innstillinger og forsinkelser. I tillegg får vi omfattende følgeforsinkelser, som eksemplet Drammenbanen viser. Tallene fra Jernbaneverket viser også at dette rammer alle operatører. Det bør hjelpe oss til å samarbeide om tiltak, og NSB har derfor tatt initiativ til en gransking av årsakene til den dårlige punktlighetsutviklingen fra 2005 til i dag. (Se egen sak.) Jærbanen sliter fortsatt med forsinkelser og mange innstillinger. Et underliggende problem er at det planlagte signalanlegget ikke er på plass, og det er uvisst når det kan skje. Det er vanskelig å opprettholde kvartersfrekvensen Stavanger-Sandnes med akseptabel punktlighet og regularitet med nåværende signalanlegg, og Persontog Drift Region Sør/Vest arbeider derfor med å få fram forslag til tiltak som på kort sikt kan gi visse forbedringer. Et lokalt samarbeidsprosjekt med Jernbaneverket og CargoNet er allerede gjennomført, og Drift Sør/Vest gjør en egen gjennomgang i tillegg. Det skal også bygges en trafikksimulerings-modell for å kunne prøve ut konsekvenser av tiltak. Her skal alle steiner snus! Til slutt en selvopplevd episode: Regiontoget OsloGöteborg 12.3. avg Oslo S kl 1300 var i rute. Dette annonseres av en vennlig konduktørstemme over høyttaleren før ankomst Göteborg. Deretter kommer det nøkternt og uten skadefryd: ”Korresponderende tog til Stockholm og til København er dessverre innstilt”. Så det er andre som sliter også! Hans Haugland. Drift, analyse

2 - 1 0 3 - 1 0

23.03.2010, 10:44


M E L L O M

Mtu-statistikk klar i april

O S S

P

ias Plogg

Fra 10. mai er statistikk tilgjengelig for ledere etter årets mtu.

For litt siden ble bilen min påkjørt av en ung gutt som

Alle ansatte kan svare innen 5. april. Som tidligere år var NSB AS (konsernstab, persontog, Assistor), Arrive og NSB Gjøvikbanen med i årets mtu. — Det er for å skaffe kunnskaper om hva medarbeiderne synes om å arbeide i NSB viktig at alle deltar i undersøkelsen. For at vi skal få et mest mulig reelt resultat, er det avgjørende at så mange som mulig har svart på spørsmålene. Dermed får den enkelte leder et godt grunnlag for oppfølging av resultatene og videre arbeid, sier konsernsjef Einar Enger. Han sier at svarene fra undersøkelsen gjør NSB bedre i stand til å jobbe videre med forhold som bedriften er opptatt av skal bli bedre, til beste for kundene og oss selv. — Dette arbeidet kommer i gang i midten av mai, og det er viktig at lederne følger opp med møter med sine nærmeste medarbeidere.

Dansknorsk i Sverige

Jeg kom fra høyre og skulle svinge til venstre.

Jeg stemmer for ærlighet Han kjørte rett inn i bilen min i ganske stor fart. Det gikk bra med oss begge, men bilene ble bulket og min var ikke kjørbar. Jeg ble litt forfjamset og har aldri vært utsatt for trafikkuhell før. Han beklaget og sa at det var så glatt at han ikke klarte å stoppe. Vi skrev skademelding og tegnet en tegning av hvordan det hadde foregått. Han sa også at han hadde fylt ut skademeldingsskjema et par ganger før, så det var ikke noe problem. Jeg burde ant ugler i mosen, men jeg ante fred og ingen fare til vi snakket med forsikringsselskapet. Gutten som kjørte på meg hevdet at jeg hadde kjørt på ham og at han stod stille. Jeg ble som et spørsmålstegn og skjønte ingen ting. Det var jo virkelig ikke sannheten. Tenk at det går an? Å lyve på den måten. Hvorfor kan du ikke innrømme at du har gjort en feil? Jeg tror det beste om mennesker og har ennå ikke forstått at det finnes mange som lyver. Dette skjer i arbeidslivet også. At man lyver. Hvorfor? Jeg forstår ikke. Sannheten dukker jo opp til slutt. Jeg leste en undersøkelse om hva som betyr mest for folk på arbeidsplassen. Det som kom fram som det viktigste var spennende arbeidsoppgaver og gode kollegaer. De viktigste egenskapene ved kollegaer var ærlighet og lojalitet. Hvis NSB noen gang skal endre på sine verdier, stemmer jeg for at vi sier at vi skal være ærlige! En av de viktigste egenskapene et menneske kan ha – å si det som det er og tørre å innrømme feil.

Pia Solheim er it-rådgiver i NSB. Hun vil bidra med betraktninger rundt livet generelt og kanskje litt om tog spesielt i Vingehjulet i tiden fremover.

GUNDER

Danske statsbaner vokser i Sverige. NSB samarbeider med DSB i Stockholm. Hver fjerde DSB-kunde er svensk. DSB har 55 millioner kunder i Sverige og betjener mer enn 2 000 strekningskilometer, nærmere 400 kilometer mer enn i Danmark. I Stockholm driver DSB lokalbanen Roslagståg, sammen med Tågkompaniet som er et 100 prosent eid NSB-selskap. Roslagståg kjører 11 millioner reisende i året.

ikke overholdt vikeplikten.

3 - 1 0

3-10-5.p65

19

23.03.2010, 10:44

V I N G E H J U L E T

19


M E L L O M

O S S

På bildet er det fra venstre Pål Helgerud fra Mantena, Lone Larsson fra Cargo Net og Bård Henrik Sørensen fra Teknikk som ser på vedlikeholdsprosesser som det nye systemet skal støtte.

Full fart for vedlikehold Arbeidet med å skaffe et nytt vedlikeholdssystem som skal sikre optimalt vedlikehold for maksimal utnyttelse av togene pågår for fullt. NSB Persontog, CargoNet og Mantena utarbeidet i samarbeid en kravspesifikasjon for et nytt vedlikeholdssystem som ble sendt ut i fjor høst. Tilbud fra åtte leverandører ble mottatt i oktober i fjor. — Systemet planlegges å være i operativ drift fra våren 2011, men dette vil bli endelig avklart i kontrakten med den leverandøren vi velger. Endelig valg av leverandør vil bli gjort etter at tilbyderne har vist fram sine systemer basert på krav/innspill fra oss, sier prosjektleder Margareth Nordby Kringli. NSB Persontog har et mål om at nytt skal være tilgjengelig for nye tog når leveranse av disse finner sted i starten av 2011. Det ble besluttet å gjennomføre en konsernanskaffelse av nytt vedlikeholdssystem. På grunn av at systemet benyttes av flere konsernenheter må det integreres tett mot en rekke andre systemer. NSB har benyttet vedlikeholdssystemet Irma i mange år og den siste versjonen ble implementert i 2002. Dagens 20

3-10-5.p65

V I N G E H J U L E T

20

løsning er et standard system med mange tilpasninger som er utviklet gjennom årene. TESTER ALLE

— Vi gjennomfører arbeidsmøter med leverandørene for å undersøke systemenes funksjonalitet nærmere. De aktuelle leverandørene viser fram sine systemer i disse samlingene basert på krav/innspill fra oss. En rekke nøkkelpersoner fra alle involverte enheter deltar i dette arbeidet. Vi benytter den informasjon som kommer opp i disse samlingene som noe av underlaget for videre vurderinger og forhandlinger, sier Nordby Kringli. Et nytt vedlikeholdssystem skal gi muligheter for bedre forutsigbarhet på vedlikeholdet. Systemet vil få høyere brukervennlighet. — Fordi valg av nytt vedlikeholdssystem vil berøre hverdagen til hver enkelt, vil det bli gitt grundig opplæring i bruk av nytt system og endrede arbeidsprosesser/rutiner, sier Nordby Kringli.

3 - 1 0

23.03.2010, 10:44


d 20 prosent siden 2003 Sykefravær ne ned Ingen av de store selskapene i NSB-konsernet har høyere sykefravær i 2009 enn i 2003. For NSB AS er sykefraværet denne perioden redusert med ca. 20 prosent og NSB-konsernet 10 prosent. Sykefraværsprosenten for 2009 ble 9,1 for hele NSBkonsernet, litt opp fra 8,7 i 2008, men omtrent det samme som 9,0 i 2007. — NSB-konsernet har hatt samme sykefraværsnivå siden 2004, mens det har økt noe disse årene i landet som helhet og i transportbransjen. Sykefraværet hos oss er fortsatt over gjennomsnittet for transportbransjen, men ikke så mye over som for noen år siden, sier konsernoverlege Ørn Terje Foss i en kommentar til sykefraværstallene. NSB AS, CargoNet og Nettbuss har noe økt sykefravær sammenlignet med 2008- Spesielt økte det i tredje kvartal 2009 i forhold til tredje kvartal 2008. — Noe kan antagelig tilskrives svineinfluensaepidemien høsten 2009. Selv om ikke så mange av våre ansatte ble syke, var mange hjemme med mulige symptomer og mistanke om smitte fra influensasyke barn, og for å unngå å smitte kolleger, sier Foss. FINANSKRISE

For CargoNet ble det trafikknedgang som følge av redusert aktivitet i næringslivet, og usikkerhet rundt dette kan ha påvirket sykefraværet uheldig siste del av 2009. NSB Gjøvikbanen, ROM Eiendom og NSB Trafikkservice har lavere sykefravær i 2009 enn i 2008. Gledelig og

markert nedgang har det vært i NSB Trafikkservice som i 2009 hadde lavere sykefravær enn Nettbuss. RESSURSSENTERET

I løpet av 2009 har NSB Ressurssenter for oppfølging av sykmeldte og utprøving av arbeidstrening bidratt til å inkludere mange ansatte i fare for å miste fotfeste i arbeidslivet. Det er også utviklet seniortilbud til kjørende personell som alternativ til å gå av på særaldersgrense. Tilbudet fra NSB Ressurssenter er fortsatt bare etablert i Østlandsområdet, men er gjort tilgjengelig for alle selskapene i NSB-konsernet. — Slike tiltak som øker inkluderingen av ansatte med sykdom, nedsatt funksjonsevne eller høy alder kan bidra til et noe høyere sykefravær, men er i tråd med våre forpliktelser som IA-bedrifter, påpeker Foss. VI NTERPROB LEM UTEN MYE FRAVÆR

Internt i NSB AS ser det ikke ut til å være noe merkbart økt sykefravær i Drift de siste par månedene av 2009, på tross av alle driftsproblemene som har vært i vinter. — Men det kan ikke utelukkes at dette gir utslag på sykefravær og turnover for ombord- og salgspersonalet utover i 2010, sier Foss.

Sykefravær NSB Konsern 2007 - 2009 14

% 12

10

8

6

4 NSB Konsern NSB AS Mantena inkl MiTrans CargoNet AS Nettbuss AS

2

3 - 1 0

3-10-5.p65

21

23.03.2010, 10:44

l0 9 Se p 09 N ov 09

Ju

l0 8 Se p 08 N ov 08 Ja n 09 M ar s 09 M ai 09

Ju

Se

07

Ju

M

ai

07 s ar M

l0 7 p 07 N ov 07 Ja n 08 M ar s 08 M ai 08

1

V I N G E H J U L E T

21


M E L L O M

O S S

HE LS EHELS LSEHJØRNET

Høyskolestudie innen sikkerhetsle delse sikkerhetsledelse Ledere i Drift Østlandet (og en leder fra sør/vest) og Drops har gjennomgått

Et godt arb eidsmiljø arbeidsmiljø Ikke alle våkner tidlig om morgenen og tenker «Yes, nå skal jeg på jobb!!!». Men forhåpentligvis er du en av dem som gleder deg til å gå på jobben og trives på arbeidsplassen. Men hva er det som kjennetegner et godt arbeidsmiljø? Selve grunnmuren må være at du opplever å jobbe i et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, både fysisk og psykisk, slik som Arbeidsmiljøloven krever. I vår arbeidshverdag trenger vi å ha en klar oppfatning av vår rolle, hva vi skal gjøre, hvilke forventninger de stilles til oss og hvordan arbeidsoppgavene skal utføres. Vi trenger å ha en balanse mellom ytelse og prestasjonsevne, og ikke minst må det være en god balanse mellom jobben og familielivet. Opplever vi fleksibilitet og har mulighet til å påvirke både arbeidsinnhold og utførelsen, så trives vi mye bedre på jobben. Og trives vi på jobben, ja så jobber vi også bedre. De mellommenneskelige forholdene på jobben er svært viktige. Vi kommer langt med vanlig folkeskikk og høflighet. Si god morgen når du kommer på jobb, spør om kollegaen din vil ha en kopp kaffe og vær raus med positive tilbakemeldinger. Er du positiv og hyggelig mot andre, slår gjerne det gode tilbake på deg og den positive spiralen blir selvforsterkende. Ser man positivt og optimistisk på ting, går ting gjerne også godt. Trivsel på jobben handler også om godt lederskap. Vi trenger ledere som ser oss. Gir oss tilbakemeldinger og som er lydhøre slik at vi kan være med på å påvirke vår arbeidssituasjon. Vi trenger den tilliten hos våre ledere og selvfølgelig hos våre kolleger også. Sosial støtte på arbeidsplassen er kanskje den mest forebyggende og beskyttende faktoren for å forhindre og bli utladet og lei jobben. Og sist men ikke minst er humor viktig. Vi må kunne le med hverandre, men ikke av hverandre. Kanskje er det ikke så dumt å ikke ta seg selv så høytidelig. Latter gir energi, og man kommer langt i livet med sjarm og humor.

Svein Arthur Kallevik er organisasjonspsykolog i NSB. Han er fagbokforfatter og arbeidet i mange år som nyhetsjournalist. Har du spørsmål eller kommentarer send e-post til: sakallevik@bhtnsb.no

22

3-10-5.p65

V I N G E H J U L E T

22

et studium ved Høyskolen i Vestfold, med vekt på sikkerhet og granskning. — Det er sjette gangen skreddersømsstudier som dette avvikles for organisasjonen. Det gir våre medarbeidere en felles tilnærming og forståelse av sentrale elementer innenfor sikkerhetsfaget, sier prosjektleder Tom Haakenstad. Temaer på studiet har vært risikostyring, kvalitetsstyring, HMS, kulturforståelse og samhandling. Studiet har vært avviklet fra september til februar med seks todagerssamlinger, selvstudium og oppgavelevering. Studiet gir 15 studiepoeng (ECTS), og kan inngå som en fordypning i en eventuell høyere utdanningsgrad. Deltakerne har levert oppgaver med besvarelser på aktuelle tema fra den enkeltes arbeidsområde. Alle 22 deltakerne har i tillegg bestått en avsluttende eksamen. ÅPEN FOR ALLE

— Prosjektoppgavene fra studiet vil være tilgjengelig for interesserte i organisasjonen, og enkelte vil bli brukt til forbedringer i det daglige arbeidet. Det er selvsagt ønskelig at organisasjonen skal ha noe igjen for, og kan nyttegjøre det at lederne deltar i dette studiet, I tillegg til fagmiljøet på Høgskolen i Vestfold har forskere og fagekspertise fra Veritas, Sintef, Politiet, Arbeidstilsynet og havarikommisjonen bidratt, samt egne krefter, blant annet BHT og sikkerhetsforum. — Hensikten er å styrke ledere og nøkkelpersoners kunnskapsnivå, slik at de bedre forstår sammenhenger og evner å ta riktige og gode beslutninger i sin daglige jobb. Vi må holde tritt med utviklingen og endringstakten i samfunnet, og bruker av den grunn også eksterne krefter. Samtidig er vi meget bevisst på å koble moderne teori opp mot systemer i egen bedrift. Oppdatering av kunnskaper er avgjørende for å kunne gjøre en best mulig jobb, sier Haakenstad. Prosjektoppgavene har stort spenn og belyser bl.a. temaer som; generell sikkerhetskultur, passhendelser, klemsikring på dører, synergi, sikkerhet for kundene ved driftsavvik, motivasjonsfaktorer for å stimulere rapportering av uønskede hendelser og noen flere. — Vil noen se på de forskjellige oppgavene, så er det bare å kontakte meg for frigivelse og bruk i utviklingsarbeidet, sier Haakenstad.

3 - 1 0

23.03.2010, 10:44


Nettbuss forbedret resultat fra 2008 til 2009 og bybussene i Drammen går godt og mange går på miljøvennlig drivstoff. (Foto: Lasse Storheil.)

Be dring for NSB i 2009 Bedring Resultatet før skatt i NSB-konsernet i 2009 var 497 millioner kroner (69). Driftsresultatet var 550 millioner kroner (105). NSB betalte 172 millioner kroner i utbytte til Staten. Det er en bedring for bussvirksomheten og gevinst ved salg av eiendommer som er hovedårsaken til fremgangen. Omsetningen nådde nesten 11 milliarder kroner. (Tall i parentes er 2008-tall.) Driftsinntekter for persontogvirksomheten i 2009 økte til 4 768 millioner kroner, en økning på 3,5 prosent. Driftsresultatet for den samlede persontogvirksomheten ble redusert til 24 millioner kroner (48). Reduksjonen fra 2008 skyldes en svakere markedsutvikling i tillegg til økte kostnader knyttet til vedlikehold og håndtering av avvik. 32 PROSENT

NSBs persontog hadde en punktlighet på i overkant av 85 prosent. NSBs andel av årsaken til totale forsinkelsestimer for egne persontog var på 32 prosent. Kundetilfredshet (KTI) var på samme nivå som i 2008, med en KTI på 60 for lokaltog og 71 for regiontog. Synnovates omdømmemåling plasserte NSB på 59. plass blant landets 116 største bedrifter, noe som er svakere enn året før (54. plass). NSB ble vurdert høyt når det gjaldt miljøbevissthet og samfunnsansvar. NYE TOG

Produksjonen av de 50 nye togene som NSB har bestilt ble forberedt i 2009. Etter planen skal nye tog settes i trafikk i perioden 2011 til 2013. Det er tatt beslutning om utvidelse av verkstedkapasitet for vedlikehold av de nye togene. BUSS

Driftsresultat for bussvirksomheten er 103 millioner kroner (-64). Omsetningen økte med 5,5 prosent til 3 897

millioner kroner. I 2009 fraktet Nettbuss totalt 104 millioner reisende, som er likt med 2008. TIMEkspressen fraktet i 2009 4,4 millioner passasjerer (4,5). De foretatte kundemålingene i 2009 viser at Nettbuss leverer tilfredsstillende kvalitet i rutetrafikken. Resultatet viser en kundetilfredshet på 73 av 100. TIMEkspressen fikk en skår på 80. GODS

Godstogvirksomheten er preget av konjunktursituasjonen, og dette medførte en negativ resultatutvikling i 2009. Inntektene ble redusert med 11 prosent til 1 511 millioner kroner Driftsresultatet for godstogvirksomheten ble -73 millioner kroner (-21). Ti nye lokomotiver er i løpet av 2009 satt i drift. Disse har bedre kapasitet og tilbakefører strøm til nettet ved nedbremsing. EIENDOM

Rom Eiendom skal utvikle, forvalte og realisere eiendommer for å bidra til at kjernevirksomheten i konsernet når sine mål. Driftsresultatet ble 454 millioner kroner (104). Bedringen skyldes i hovedsak økningen i salgsgevinster fra 2008 til 2009 med 274 millioner kroner. UTBYTTE

NSB leverer også i år utbytte til eier, staten ved Samferdselsdepartementet. For 2009 foreslår NSBs styre at det gis et utbytte til eier på 172 millioner kroner. Med dette vil eier i de siste fem årene ha mottatt til sammen 1,1 milliarder kroner i utbytte.

3 - 1 0

3-10-5.p65

23

23.03.2010, 10:45

V I N G E H J U L E T

23


Forbereder sommeren NSB var i mars til stede på ITB i Berlin, som er en av verdens største reiselivsmesser. Raumabanen blir mer og mer kjent i Tyskland. — I år som i fjor var det Raumabanen som var hovedtema for NSB, og vi kunne nå registrere at kjennskapen til Raumabanen er på vei opp i Tyskland, sier Wenche Berger i salg. Raumabanen er nå med i en rekke tyske turoperatørers kataloger. — Takket være en fem siders artikkel i mars-nummeret av NORDIS (et tysk reisemagasin) er også mange tyske forbrukere nå oppmerksom vår flotte turistbane. Det blir garantert mange tyskere å treffe på Raumabanen til sommeren, sier Berger. I Berlin var det 11 127 utstillere fra 187 land og NSB stilte ut sammen med et større antall norske reiselivsaktører. NSB delte stand med Fjord Tours, og hadde et godt samarbeid under messen. De tre første dagene var for

Til stede i Berlin foruten Wenche Berger i midten var Tove Sylte fra NSB og Stig Rasmussen fra Fjord Tours.

bransje og presse, mens på lørdag og søndag var publikumsdager. Nesten 180 000 besøkende var innom.

Cruisesesongen i gang Lørdag 29. mai starter NSB igjen med Opplevelsestog på Raumabanen, med saktekjøring, fotostopp og guiding. Det forventes mange turister i sommer, og forhåndsbestillingen bare på cruisepassasjerer viser 13 000 passasjerer. 40 cruisebåter har meldt sin ankomst til Åndalsnes denne sesongen. Cruisebåter i kø til Åndalsnes betyr mange mennesker på toget til og fra Dombås.

Hytte på Sørlandet NLFs hytter på Stolkilen i Søgne kommune står klare til å ta i mot gjester fra fjern og nær som ønsker seg et behagelig og avslappende opphold i Sørlandets fineste skjærgård. Hyttene som ble oppført i 2009, er på 70 – 90 kvm og har moderne fasiliteter med innlagt strøm og vann/kloakk. Det finnes dusj/wc og badstue på alle hyttene, og alle hyttene inneholder 3 soverom med sengeplass til 8. I tillegg er det på hyttene 1-3 en stor hems, hvor det er lagt ut madrass til 2 personer. Det ligger puter og dyner til 10 personer på hver hytte. Hyttene er for øvrig utstyrt med komfyr, kaffetrakter, vannkoker, mikrobølgeovn, kjøleskap, TV med Riks-Tv pakke og dekketøy til 12 personer. Til hver hytte følger det med en 13 fots pioner jolle med påhengsmotor. Utleieprisene for sommeren 2010 er for hytte 1 og 2: Medlemmer i foreningen i Kristiansand, 500 kr per dag, 1500 per helg eller 2700 kr per uke. Øvrige: 650, 1950 og 6500. Hytte 3 for alle: 650, 1950 og 6500. Hytte 4, 800, 2400 og 7500 for alle. Utleieformidling foretas av Norsk Jernbanes Turistorganisasjon (NJT), og ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse dit på telefon 23 15 14 14 (man. – tor. kl. 9-13). Se også NJTs hjemmeside www.njt.no Alle er hjertelig velkommen som leietakere på Stolkilen. 24

3-10-5.p65

V I N G E H J U L E T

24

3 - 1 0

23.03.2010, 10:45


Bruk stemmeretten ved styrevalget

I april og mai kan du avgjøre hvem som skal sitte i NSBs forskjellige styrer. Det betyr at du kan være med på å bestemme din fremtid.

Disse medarbeiderne på Servicesenteret oppfordrer til å stemme ved styrevalget i mai. Heidi Nybrenna Brochs flankeres av Rune Reitan til høyre og Jo Husby.

Funksjonstiden for ansattes representanter i konsernstyret og styrene i datterselskaper uløper i 2010. Det skal derfor gjennomføres nytt valg til ansattes representanter. To viktige datoer må noteres: • Forslag til kandidater må være innkommet valgstyrene innen 20.april kl 08.00. • Frist for å delta i valget er 12. mai. • Innen 4. mai vil hver enkelt ha mottatt informasjon og stemmemateriell hjem i posten. Noter datoene og benytt sjansen til å bestemme hvem av våre kolleger skal være med på å bestemme NSBs fremtid.

MiTrans AS: Ole Morten Wiger, Erling Knive og Svein Ragnar Semb. NSB Trafikkservice: Steinar Hansen, Wenche Bye, Kai Kristiansen. Nettbuss AS: Line Arnessen, Øystein Tyssen, Morten Johannesen og Einar Åhlander. NSB Gjøvikbanen AS:Emil Eike, Bjørn Lindheim, Halvard Raanaa, Rune Eriksen og Lise Brekka. HVEM HAR STEMMERETT?

VALGDAG

Innen 12. mai 2010 skal det velges 3 styremedlemmer og varamedlemmer til styret i NSB AS (konsernstyret) av og blant de ansatte i NSB-konsernet. Valgdag er bestemt 12. mai. Det skal samtidig velges medlemmer og varamedlemmer til styret til CargoNet A/S, Mantena AS, MiTrans AS, Nettbuss AS, NSB Trafikkservice AS, Arrive AS og NSB Gjøvikbanen AS. Til styret i NSB AS og datterselskaper, unntatt Arrive AS, skal valgene foregå som forholdstallsvalg (listevalg). I Arrive AS skal valget foregå som flertallsvalg. Ved valg til konsernstyret utgjør alle selskaper og enheter som inngår i NSB-konsernet, en valgkrets. Ved valg til datterselskapenes styrer er det enkelte datterselskap eventuelt med tilhørende datterselskaper, en valgkrets. HVEM KAN JEG SPØRRE?

Er det noe du lurer på kan du ta kontakt med valgstyret i ditt selskap. Valgstyrene har totalansvaret for avvikling av sine styrevalg. Dette er valgstyrene: NSB AS (konsernet): Siri Drengsrud, Arne Drabløs, Rolf Jørgensen, Rune Naustdal og Margareth Nordby-Kringli. CargoNet AS: Anne Kristin Henden, Hans Even Grødtlien og Marianne Snellingen. Mantena AS: Tone Sande, Kjell Sagen og Kjell Næss. Arrive AS: Bent Syver Halden, Tore Hoås og Eyvind Ranvig.

Alle som på valgdagen er ansatt i selskapet har stemmerett. Det foreligger liste over alle stemmeberettigede. Dersom du er i tvil om du står på listen over stemmeberettigede, kan du henvende deg slik: Ansatte i NSB AS/NSB Gjøvikbanen AS henvender seg til: Svein-Tore Kristiansen – tlf 908 55 959 eller Marika Braastad – tlf 924 30 092. Ansatte i CargoNet kan henvende seg til: Marianne Snellingen – tlf 924 84 430 Ansatte i Mantena AS kan henvende seg til: Kjell Sagen – tlf 916 54 610 Ansatte i MiTrans kan henvende seg til: Ole Morten Wiger – tlf 952 65 220 Ansatte i Nettbuss AS og selskap eiet direkte eller indirekte av Nettbuss AS, kan henvende seg til personalavdelingen i det selskapet de er ansatt i. Ansatt i NSB Trafikkservice AS kan henvende seg til: Steinar Hansen – tlf 916 72 347 Ansatte i Arrive AS kan henvende seg til: Tore Hoås - tlf. nr 481 60 703. AVSTEMMINGEN

Avstemmingen vil foregå per postforsendelse. Stemmesedler og konvolutter vil bli sendt ut i uke 17/18 til de enkeltes privatadressen som er registrert i lønnssystemet. Har du ikke mottatt informasjon om valget til din privatadresse, sjekk at du har riktig adresse i NSBs adresseregister. For ansatte i datterselskapene vil utsendelsen av valgmateriell også inneholde stemmesedler for valg til styret i eget selskap. 3 - 1 0

3-10-5.p65

25

23.03.2010, 10:45

V I N G E H J U L E T

25


M E L L O M

O S S

LEDIGE STILLINGER For samtlige stillinger gjelder: Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. For samtlige stillinger gjelder: Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss.

Hilde Lyng og Marianne Einarsen ønsker at så mange som mulig benytter seg av de gode tilbud i Operaen. (Foto: Lasse Storheil).

Ta en tur til Operaen NSB samarbeider med Den Norske Opera & Ballett, som holder til i Operaen. Dette gjøres blant annet for å styrke

NSB AS - Assistor Stilling: Regnskapssjef Utlysning: 09.03.2010 Søknadsfrist: Snarest Arbeidsted: Oslo sentrum Referansenr : 619638604 Søknad sendes ved å gå inn på Intranett, ledige stillinger. Til vår avdeling Assistor Regnskap, søker vi en dyktig regnskapsjef med tiltredelse snarest mulig. Arbeidsoppgaver: ledelse av team med ansvar for regnskapsrapportering, konsolidering av regnskap, tertialoppgjør/ årsoppgjør, videreutvikling av rutiner og prosesser, innenfor regnskapsområdet, rådgivning/ bistand, vedlikehold og oppdatering av konsolideringssystem (Cognos). Personlige egenskaper: analytisk, systematisk og selvstendig, kunne identifisere seg med ledelsesfilosofiens kjerneverdier; tillit, respekt, inkludering og tilstedeværelse. Kvalifikasjoner : høyere økonomisk utdannelse/registrert revisor/ autorisert regnskapsfører, relevant erfaring, gjerne fra større selskap/konsern, ledererfaring. Vi tilbyr: profesjonelt og uformelt arbeidsmiljø, gode pensjons-og forsikringsordninger, konkurransedyktige betingelser, faglig og ledelsesmessig utvikling. Stillingen rapporterer til avdelingsjef Assistor regnskap. Spm vedrørende stillingen: Hilde Svindal, Avdelingssjef tlf: 916 53 277

lagånden og skape stolthet i NSB. — Vi vil at så mange som mulig benytter seg av dette tilbudet, sier Hilde Lyng i markeds- og kommunikasjonsavdelingen. Ansatte i NSB Persontog får 20 prosent rabatt på billetter på Den Norske Opera & Balletts egne produksjoner. Rabatten gjelder ikke billetter til gjestespill og gjestekonserter. Eksempel på det siste kan være konsert til inntekt for ofrene på Haiti, Mari Boine eller de Lilloskonsert. Rabatten gjelder for ansatte m/ familie, maksimum to billetter til 20 prosent rabatt per ansatt per produksjon ved fremvisning av ansattbevis/ fribillett. — Dette er en gedigen sjanse til å oppleve førsteklasses kunst i en fantastisk flott bygning. Her kan du få opplevelser for en hver smak, både opera, ballet og andre kulturformer som fenger de fleste. Det er ikke bare såkalt finkultur i Opearen. 26

3-10-5.p65

V I N G E H J U L E T

26

Hvis du bor utenom Oslo kan det være lurt kombinere et besøk til hovedstaden med en tur i Operaen. Det er absolutt å anbefale, sier Lyng. Operahuset i seg selv er en severdighet som i 2009 ble besøkt av flere enn to millioner mennesker fra inn- og utland. NSB viderefører sitt samarbeid med Operaen gjennom en treårig avtale. Ambisjonen er at sponsorvirksomheten i NSB skal bidra til at flere liker NSB bedre og tilskriver oss flere positive egenskaper. Sponsorvirksomheten skal bidra til at NSBmerkets kjerneverdier styrkes. Samtidig skal vi forsterke lagånd og skape stolthet internt frem mot 2012. Mulighetene avtalen gir skal i tillegg til ansatte også utnyttes ovenfor private kunder og bedriftskunder og ulike samarbeidspartnere som for eksempel leverandører, avtalepartnere, politisk miljø med flere.

NSB – Persontog Drift Stilling Rådgiver lokomotivføreropplæringen Utlysning: 17.03.2010 Søknadsfrist: 07.04.2010 Arbeidsted: Drammen Referansenr : 625278844 Søknad sendes ved å gå inn på Intranett, ledige stillinger. Rådgiver lokomotivføreropplæringen NSB Persontog Drift NSB skolen er NSBs opplæringssenter og leverer motiverte, trygge og kompetente medarbeidere ombord i NSBs tog. Vi har lokaler på Sundland i Drammen. Skolen er bygget opp som et kompetansesenter med undervisnings-, trenings- og øvelsesområder. Skolen flytter inn i nye lokaler på Sundland i 2010. Vi søker rådgiver lokomotivføreropplæring som skal bidra til at skolen leverer kvalitet på opplæringstjenester i det volum som kreves. Arbeidsoppgaver: tilrettelegge, planlegge og utvikle opplæringstiltak innenfor lokomotivførerfaget, undervise innenfor fagområdet, delta i relevante prosjekter , være instruktør på simulatorsenteret, bidra til skolens samlede leveranse. Personlige egenskaper: strukturert, gode samarbeids-

3 - 1 0

23.03.2010, 10:45


evner, selvstendig og løsningsorientert, trives med en travel hverdag , evne til å motivere og skape engasjement. Kvalifikasjoner: lokomotivførerbakgrunn, minimum 3 års yrkeserfaring som lokomotivfører, instruktørutdanning, pedagogisk erfaring, gode datakunnskaper. Vi tilbyr: lønn etter avtale, utfordrende arbeidsoppgaver med mulighet for faglig og personlig utvikling, godt arbeidsmiljø og en hektisk hverdag, en virksomhet i utvikling, nye og flotte lokaliteter. Stillingen rapporterer til skolesjef for NSB skolen.Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. For spm vedr stillingen: Inger Elisabeth Altun Skolesjef NSB skolen 91 31 24 55, Tom Haakenstad Utviklingsleder 90 67 12 35, Erik Nymark, Fagansvarlig, lokomotivføreropplæringen, 91 65 21 12

NSB – Persontog Drift Stilling: Rådgiver konduktøropplæringem Utlysning: 17.03.2010 Søknadsfrist: 07.04.2010 Arbeidsted: Drammen Referansenr 625288822 Søknad sendes ved å gå inn på Intranett, ledige stillinger. Rådgiver konduktøropplæringen - NSB Persontog Drift NSB skolen er NSBs opplæringssenter og leverer motiverte, trygge og kompetente medarbeidere ombord i tog. Vi har lokaler på Sundland i Drammen. Skolen er bygget opp som et kompetansesenter med undervisnings-, trenings- og øvelsesområder. Skolen flytter inn i nye lokaler på Sundland i 2010. Vi søker rådgiver konduktøropplæring som skal bidra til at skolen leverer kvalitet på opplæringstjenester i det volum som kreves. Arbeidsoppgaver: planlegge, utvikle og gjennomføre opplæring i konduktørrelaterte fag, gjennomføre opplæring av yrkesveiledere og yrkesveiledersamlinger, utvikle undervisningsmateriell, oppfølging av instruktører, utvikle og vedlikeholde konduktørfaglige opplæringsplaner og moduler, bestille materiell, delta i relevante prosjekter, bidra til skolens samlede leveranse, opprettholde kompetanse som ombordansvarlig er ønskelig. Personlige egenskaper : strukturert, gode samarbeidsevner, selvstendig og løsningsorientert, trives med en travel hverdag , evne til å motivere og skape engasjement. Kvalifikasjoner : konduktørbakgrunn , minimum 3 års yrkeserfaring som konduktør, instruktørutdanning , pedagogisk erfaring, gode datakunnskaper. Vi tilbyr: lønn etter avtale, utfordrende arbeidsoppgaver med mulighet for faglig og personlig utvikling, godt arbeidsmiljø og en hektisk hverdag, en virksomhet i utvikling, nye og flotte lokaliteter. Stillingen rapporterer til skolesjef for NSB skolen. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. For spm ved stillingen: Inger Elisabeth Altun, sjef for NSB skolen 91312455, Tom Haakenstad, utviklingsleder, 90 67 12 35, Kate Helen Fornstedt, fagansvarlig konduktøropplæringen, 97 42 97 84.

Cargonet AS Stilling Terminalarbeider Utlysning: 19.03.2010 Søknadsfrist: 01.04.2010 Arbeidsted: Drammen Terminalarbeider Drammen Ved vår terminal i Drammen er det ledig stilling som terminalarbeider med skiftetraktor kompetanse (SKD). Det kan bli aktuelt og tilby opplæring til skiftetraktorfører. Men det forutsetter at du består arbeidspsykologisk test og tilfredsstiller helsekravene til en slik stilling. Arbeidsoppgaver, vil være å kjøre skiftetraktor. I tillegg må du utføre skiftetjeneste, bremseprøve og kontrollere at last av toget er sikret. Du må være ansvarsbevist, takle stress samt håndtere våre kunder på en god måte. Kontaktperson: Terminalansvarlig Ragnar Sørensen tlf 916 75 540 Søknadsfrist 1.april. Søknadspapirer returneres ikke. Søknad sendes: postpersonal@cargonet.no Eller per post til;CargoNet HR. Platousgate 14-16 0048 Oslo

Rom Eiendom AS Stilling Controller Utlysning: 19.03.2010 Søknadsfrist: 04.04.2010 Arbeidsted: Oslo sentrum Referansenr : 624632327 Søknad sendes ved å gå inn på Intranett, ledige stillinger. Rom Eiendom AS er et av Norges største eiendomsselskap. Roms eiendomsportefølje utgjør 2200 eiendommer og 1000 bygg, med en bygningsmasse på over 730 000 kvm. Roms utviklingsportefølje har et potensiale på ca to millioner kvm, hvorav ca 500 000 kvm utvikles i samarbeid med andre utviklingsselskaper. Utviklingseiendommene er i hovedsak tomter med sentral beliggenhet i Norges største byer. Rom er et heleid datterselskap av NSB AS. Controller - Rom Eiendom AS. Til vår regnskapsavdeling søker vi en Controller som vil få en sentral rolle i organisasjonen. Vi ønsker en person som vil være med på å styrke regnskapsavdelingens kompetanse innenfor strategi og analyse. Arbeidsoppgaver : utarbeide, følge opp og analysere budsjett, konsernplaner , resultat. Personlige egenskaper : analytisk, systematisk og nøyaktig , tenke strategisk og se helhet, gode kommunikasjons-og samarbeidsegenskaper, kunne identifisere seg med våre kjerneverdier; romslig, offensiv og miljøskapendeKvalifikasjoner : siviløkonom eller tilsvarende, regnskapspraksis, gerne fra eiendomsbransjen, gode IT- kunnskaper, særlig excel og powerpoint, gode norskunnskaper, muntlig og skriftlig.Vi tilbyr: profesjonelt og uformelt arbeidsmiljø, gode pensjonsog forsikringsordninger, konkurransedyktige betingelser, faglig utvikling. Stillingen rapporterer til konsernregnskapsjef. Spørsmål vedrørende stillingen: Truls Mortensen Konsernregnskapsjef 92299043

Arrive AS Stilling: Senior rådgiver Utlysning: 15.03.2010 Søknadsfrist: 09.04.2010 Arbeidsted: Oslo Søknad sendes:firmapost@arrive.no – Arrive AS 0048 Oslo. Arrive AS er en komplett tilbyder av ITtjenester til transport og logistikksektoren. Våre tjenester spenner over områdene rådgivning, utvikling, forvaltning og drift av virksomhets- og samfunnskritiske løsninger. Arrive er et heleid datterselskap i NSB Konsernet og markedsgrunnlaget vårt er i hovedsak innenfor morselskapets virksomhetsområder. De fleste av våre tjenester er imidlertid kommersialisert og konkurranseutsatt. Utover dette har vi også kunder i øvrig offentlig- og privat sektor. Selskapet har god økonomi og er i betydelig vekst. Senior rådgiver UNIX Grunnet nye utfordringer og positiv vekst søker Arrive nå etter en ny Unix driftsmedarbeider. Stillingen vil inngå i en faggruppe som har ansvar for installasjon og drift av databaser og applikasjonstjenester under Solaris og Linux. Medarbeideren må være innstilt på operativ drift av servere og 3 linje support. I tillegg er det en fordel at medarbeideren har breddekompetanse og erfaring fra drift av systemkritiske 24/7 systemer. Kompetanse krav, Solaris 8-10, ZFS, Solaris Zones og Linux. Scripting og automasjonssystemer (rdist/cfengine/ jumpstart/chef/puppet). Veritas Cluster HA/FS. Oracle DBA. Fordel med kjennskap til MySQL og Sybase. Java applikasjonsdrift (JBoss, Glassfish og Tomcat) og portalløsninger. Utdannelse Høyskoleutdannelse (IKT), minimum 3 år. De viktigste arbeidsoppgaver vil være Installasjon og drift av operativsystemer. Installasjon, drift og konsolidering av databaser, applikasjoner og servere. Driftsovervåking og deltakelse i 24/7 vaktordning. Utarbeidelse av driftsdokumentasjon og rutinebeskrivelser. Deltakelse i tekniske prosjekter og leveranser. Egenskaper : Strukturert, kundefokusert og kvalitetsbevisst. Kreativ og løsningsorientert - arbeider godt under press. Endringsvillig og ser muligheter fungerer godt som pådriver. Erfaring fra større driftsmiljøer og leveranseprosjekter. Arbeider godt i team og har gode sosiale antenner. Positiv og samarbeidsvillig. Fordel med kjennskap til ITIL v.3. Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt. Det tilbys (ved fast ansettelse) God pensjonsordning . Kantineordning . Flexitid . Meget gunstige forsikringsordninger for bolig, hytte, bil, båt og reise. Gunstige rabattordninger for grupper av varer og tjenester. Leie av rimelige firmahytter . Mulighet for reduksjon av reisekostnader til/fra arbeid . Faglig videreutvikling i form av kurs og praksis . Bredbånd/hjemmekontor når arbeidsoppgavene tilsier dette. Sosiale arrangementer Betingelser: Lønn: etter avtale, Tiltredelse: snarest

3 - 1 0

3-10-5.p65

27

23.03.2010, 10:45

V I N G E H J U L E T

27


B

Returadresse: NSB 0048 Oslo

Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen

MIN JOBB

Blid og travel ■ Tor Brenna, trafikksjef Nettbuss Lillestrøm ■ 38 år ■ Har vært i Nettbuss siden 1996 ■ Bakgrunn som økonom fra Handelshøyskolen BI ■ Sivilstatus: kjæreste

Han er opptatt av at vi bør lytte mer til hverandre og at vi skal møte våre medmennesker med forståelse. En slik filosofi benytter han hver eneste dag i møte med kundene. Tor er en travel mann både på jobb og privat. I skrivende stund er det blant annet anbudsoppstart i Lommedalen som har stor oppmerksomhet på jobb. Privat er det Birkebeinerrennet. (Gikk 20. mars). Tor er glad i idrett og har 17 merker fra Birken. Det sier litt om hvor glad han er i idrett. Tor er trafikksjef på Lillestrøm. Han har ansvar for all trafikkdrift på Lillestrøm, og personalansvar for trafikklederne og planleggerne. I tillegg har han ansvar for to, snart tre driftsentraler. En ny sentral skalbygges opp i Bærum. Akkurat nå jobber Tor med anbudsoppstart i Lommedalen. Det er et spennende prosjekt, men det krever også mye jobb. Du må være glad i tall og logistikk for å jobbe med anbud. Når du vinner et anbud, må du ansette bussjåfører, kjøpe busser, få på plass anleggsløsninger og få laget nye skift og turnusplaner som de nye sjåførene blir fornøyd med. — I Lommedalen skal 14 busser gå på biogass. Vi er en av de første busselskap som gjør det. Det er spennende, sier Tor. Når du leverer et tilbud må du finne ut hvor mange busser og personer du trenger. Heldigvis har anbudsprosessen forandret seg mye. Nå er det anbud med forhand-

linger, noe som gjør at man kan endre tilbudet litt underveis og avklare misforståelser og komme med forbedringer. — Selv om vi har tapt noen anbud har vi også vunnet noen og fått nye avdelinger på Årnes, Bærum og Nittedal og Lommedalen og totalt sett kommet godt ut av det. Vi har også i all hovedsak tjent penger på alle anbudene vi har vunnet, sier Tor. På fritiden er det idrett det handler om. Tor leder orienteringsgruppa i Bækkelaget sportsklubb, og sitter også i hovedstyret. Der mye dreier seg om Norway Cup. Tor er opptatt av at det er viktig for barn og ungdom å drive med idrett og at de er i aktivitet. Han driver selv aktivt med orientering og ski også i jernbaneidretten. Syntes det er morsomt å treffe andre kollegaer Jernbanesystemet samt å reise på tur med disse. Før jul var vi på USIC mesterskap i langrenn i Rybinsk, der det norske laget kom på andreplass i stafetten, bare slått av Russland. Når jeg skal koble av, trener jeg, men jeg må si at siste natt før et anbud skal leveres inn, kan jeg være litt spent. Det blir ofte tanker som – er det riktig pris? Er alt med? Noen ganger blir det jobb nesten hele den siste natten da det er mye dokumentasjon som skal leveres. Tekst og foto: Pia Solheim

I denne spalten presenterer Vingehjulet ansatte i NSB. Vi forsøker å ta pulsen på det brede spekteret av arbeidsoppgaver som til syvende og sist har to mål for øye: Fornøyde passasjerer og sunn økonomi for NSB. Har du tips om personer til spalten, ta kontakt med redaktøren.

28

3-10-5.p65

V I N G E H J U L E T

28

3 - 1 0

23.03.2010, 10:45

Vingehjulet 3-2010  

NSB forsterker nå samfunnskontaktarbeidet. Det er utlyst en stilling som direktør for samfunnskontakt. Målet er å styrke NSBs stemme som en...

Vingehjulet 3-2010  

NSB forsterker nå samfunnskontaktarbeidet. Det er utlyst en stilling som direktør for samfunnskontakt. Målet er å styrke NSBs stemme som en...

Advertisement