Page 1

Vingehjulet I N T E R N B L A D

F O R

N S B - K O N S E R N E T

- N R

1 - 2 0 0 9

Ønsker seg strøm Strekningsleder Børge Nilsen i Trondheim ønsker seg elektriske tog mellom Trondheim og Steinkjer. — Dette vil være en gedigen miljøsatsing, og vi vil kunne fordoble antallet passasjerer, sier Nilsen. Han håper Jernbaneverket får penger til å elektrifisere denne delen av Nordlandsbanen Side 21 og 22

1-09-4_zg.p65

1

28.01.2009, 11:53

1 - 0 9

1

Foto: Lasse Storheil

V I N G E H J U L E T


L E D E R

Streng prioritering og kostnadsstyring Finanskrisen og nedgangskonjunkturen vi står overfor, gjør at 2009 vil bli et meget krevende år. Denne situasjonen betyr at vi gjør en streng prioritering av hvilke prosjekter vi skal gjennomføre og har god kostnadsstyring i alle ledd. De viktigste årsakene til at resultatet for 2008 blir svakere enn rekordåret 2007 er økte personal- og avvikskostnader i persontog, bortfall av salgsgevinster fra eiendomsvirksomheten, økte dieselpriser i Nettbuss samt nedskrivninger. Også i CargoNet er det et trendskifte både i Norge og Sverige som følge av konjunkturomslaget. Det er fortsatt betydelig usikkerhet til hvor kraftig og hvor langvarig den norske og den internasjonale konjunkturnedgangen vil bli. I første omgang er det gods- og eiendomsvirksomhetene våre som blir sterkest berørt.

Selv om regnskapet for 2008 ikke er ferdig ennå, kan vi slå fast at resultatet vil bli langt svakere enn tidligere år.

Jernbaneverket har nylig lagt fram en evalueringsrapport om prosjekt Oslo som dokumenterer at tilstanden i infrastrukturen er enda dårligere enn tidligere antatt. Dette er alvorlig for våre kunder og for oss som togoperatør. Det er avgjørende for oss at staten setter inn de ressursene, både økonomisk og på annen måte, som skal til for at situasjonen blir utbedret så raskt som over hode mulig. NSB mener også at staten må ta et større ansvar for å sikre at ikke kunder og togoperatører blir økonomisk skadelidende når infrastrukturen svikter. Konsernledelsen har startet en gjennomgang av alle større aktiviteter med sikte på en streng prioritering av ressursbruken framover, inklusive konsulentbruk, kurs, reiser og nyansettelser ut over det som må til for å håndtere blant annet ny rutemodell 2012. Jeg er opptatt av at vi i denne krevende situasjonen viser nøkternhet i kostnadsbruken der dette ikke rammer kundene våre. Samtidig skal vi fortsatt satse offensivt der vi har mulighet til å videreutvikle lønnsom virksomhet, enten det gjelder ny rutemodell i 2012 eller deltakelse i konkurranse om oppdrag. Et godt eksempel på resultatet av vår offensive satsing er at MTR, sammen med Mantena, vant oppdraget om drift og vedlikehold av tunnelbanen i Stockholm etter sterk konkurranse med andre store aktører. Mantena skal stå for vedlikeholdet av Tbanetogene. Med hilsen Einar Enger, konsernsjef

VINGEHJULET – INTERNBLAD FOR NSB-KONSERNET

Prinsensgate 7-9 0048 Oslo

REDAKTØR:

Utgitt av NSB ved konsernsjef Einar Enger

22

1-09-4_zg.p65

V V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT

2

Lasse Storheil, intern kommunikasjonssjef, NSB-konsernet, 91653071, lasses@nsb.no

11- -00 99

28.01.2009, 11:53


Innhold

Samling på Trondheim S

4 Hverdagskvalitet 6 Forbereder ny personellplan 8 Ny ruteplan – hovedtrekk 10 Tilbake på stasjonen

10

12 Kan bare bli bedre på Østre linje 14 Internett i tog

Ottar Remman i Rom Eiendom (t.h.) og regionsjef Asle Nordbotten foran stasjonen i Trondheim. Medarbeiderne i

15 Nye koster i Nettbuss Drammen

NSB Persontog er nå samlet i den gamle stasjonsbygningen.

20 Trafikkservice i siget

Muligheter på Østre linje

21 Elektrifisering vil gi økt kundestrøm 22 Gevingåsen er starten 23 Kost-nytte – bare tull? 25 Stasjonsopphold

12 Kelly Källström tror det er mulig å bedre punktlighet på Østre linje. Her med punktlighetsoppfølger Helge Jørgenstuen.

MEDARBEIDERE:

DISTRIBUSJON OG ADRESSENDRING: NSB AS – postekspedisjon,

Åge-Christoffer Lundeby, informasjonssjef NSBpersontog, 91653449, age-christofferl@nsb.no Preben Colstrup, informasjonssjef NSB-persontog 91653500, prebenc@nsb.no

LAYOUT: Arne Eidal, Axentum kommunikajson TRYKK: Zoom Grafisk

23620110, postekspedisjon@nsb.no

Ettertrykk tillatt kun etter avtale med redaksjonen I NGGEEHHJ JUULL EE TT V VI N

1-09-4_zg.p65

3

28.01.2009, 11:53

0 99 11 -- 0

33


K V A L I T E T

løsninger Bedre og billigere teleløsninger NSBs avtaler for telefoni med Banetele og Telenor utløper i løpet av 2009. I den forbindelse er det satt i gang et prosjekt med mål om å inngå nye avtaler innenfor telefoni. Det planlegges nye avtaler for fast- og mobiltelefoni, hjemmekontor og mobiltelefoner. Avtalene skal gjelde for hele konsernet og gjennomføres som en del av arbeidet for mer effektive anskaffelser i NSB. Anskaffelsen skal gjennomføres profesjonelt og gi økonomiske gevinster. Prosjektet gjennomføres av et tverrfaglig gruppe med deltakere som har både teknisk og merkantil kompetanse fra hele konsernet. Prosjektet ledes av Anders Nagel-Dahl (Assistor). Prosjektdeltakere er Jan Christiansen (IKT-direktør), Linda Rønneberg (innkjøp),

Bjørn Vestly (Nettbuss), Mette Lerud Lundberg (Mantena), Tonje Solodden (Cargonet), Henning Bodin (Rom Eiendom), Bjørn Bale (Arrive) og Bjørn Embretsen (Assistor). Prosjektgruppen har nå startet arbeidet med utarbeidelse av kravspesifikasjon, og i den prosessen er det viktig å få oversikt over behovene i de ulike enhetene. SAMLET BEHOV

— Hensikten med prosjektet er å inngå avtaler som dekker konsernets samlede behov for telefoni til gode priser. Samlede avtaler for telefoni i hele NSB-konsernet vil gi stordriftsfordeler og muligheter til å fremforhandle gode betingelser. Innsparingsmålet er satt til 15 prosent, sier prosjektleder Anders Nagel-Dahl. Det forventes at de nye avtalene trer i kraft rundt sommeren 2009.

Skal forbedre hverdagskvaliteten kvaliteten Arbeidet med å registrere og reparere mindre feil i togene, utenom ordinær plan, vil komme i gang i vår. Alle 73 og 73B-sett er nå registrert. I forrige nummer av Vingehjulet ble det påpekt en rekke brist i hverdagskvaliteten om bord i et type 5-sett som går i rute mellom Bergen og Oslo. Arbeidet med å utbedre feilene i de fleste togtypene kommer nå i gang. Etter at arbeidet med registreringer er kommet i gang på type 73, vil man også starte opp på lokaltogsmateriell, vogner i regiontog og materiell i Nord. — Det er viktig at de som jobber i togene sier fra om feil de ser og rapportere dette. Nå skal Teknikk sammen med både Mantena og Drift sørge for å gjøre den jobben som er nødvendig for at kundene våre skal slippe å se setetrekk med hull i, gardiner som henger og slenger, gulvbelegg som er løsnet eller tette do. Vi kan ikke fortsette med å lukke øynene for åpenbare feil, sier direktør Tormod Gjermundsen i Teknikk. SLUTT PÅ GJENTAKELSER

Han er glad for at man er kommet så langt med å registrere feil, men påpeker at det er viktig å holde trykket oppe og reparere så mange feil som mulig, selv om de ikke er rapportert. — Vi kan ikke akseptere at togsett går inn og ut av våre verksteder med de samme feilene gang etter gang, sier Gjermundsen. GODT I GANG

Det er en god stund siden det var lov til å røyke i togene.

4

1-09-4_zg.p65

V I N G E H J U L E T

4

Prosjektleder Terje Green forteller at alle

73 og 73B-sett nå er gjennomgått med tanke på å registrere feil som går ut over opplevd hverdagskvalitet for våre kunder. — Alle feilene er samlet og kan overføres i IRMA, slik at Mantena kan foreta de nødvendige forbedringer når det er enighet om hva som skal gjøres. Når det er laget en oversikt over rekkefølgen for utbedring av feilene, kan arbeidet komme i gang, og jobben vil bli gjort i driftspausene. Det betyr at ingen sett blir tatt ut av drift for å fikses opp, sier Green. KOSTER Å SLUMSE

— Det er dyrt å la ting forfalle. Men det er viktig at vi finner ut hva som skal skaffes av reservedeler og hvor lang tid det tar å skaffe dette, før vi kan begynne å jobbe etter en plan, sier Green. Type 73 blir også brukt som eksempel på hvordan utbedringsaksjoner iverksettes, og deretter vil arbeidet fortsette på type 69D. MINDRE OPPGRADERING NÅ

I dag er det normalt seks måneder mellom hver gang togene gjennomgås for å finne komfortfeil som ikke er reparert. — Type 73 har vært i drift i over ni år og er moden for en midtlivsoppgradering. I en mellomfase, før NSB får nye tog, vil det være nødvendig å foreta mindre oppgradering av type 73. Etter 2012 er det mulig å gjennomføre en større oppgradering av denne togtypen, sier typesjef Rolv Sverre Møll. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

1 - 0 9

28.01.2009, 11:53


(Foto: Lasse Storheil) Linda Rønneberg i innkjøp flankert av Bjørn Embretsen i Assistor og prosjektleder Anders Nagel-Dahl i Assistor (t.h.).

— Dette får vi til! — Dette skal vi løse, sier Svein Erik Martinsen. Han er prosjektleder for jobben Mantena skal gjøre for å forbedre hverdagskvaliteten i NSBs tog. Han deltar også i arbeidet på forhånd med å gjennomgå alle settene for å registrere hva som skal gjøres.

Svein Bergkvist jobber heltid med å rette komfortfeil, her sammen med Svein Erik Martinsen (t.h.) i Mantena.

— Vi starter med de 22 type 73 og 73B-settene. Vi skal nå analysere hva vi trenger av deler og annet utstyr for å få jobben gjort. Vi må ut fra dette sette opp en fremdriftsplan for når de forskjellige feilene skal repareres. Vi er allerede i gang og har blant annet skiftet mange av stopperne på bordene slik at de ikke faller i fanget på kundene våre, sier Martinsen. Han har tilgang på medarbeidere både i Halden, Stavanger, Bergen og Trondheim i tillegg til i Oslo. Alle har gjennomgått kurs i retting av komfortfeil, og de kommer gradvis i gang etter hvert som reservedelene kommer. Martinsen regner med å måtte jobbe i hele 2009 med 73-settene, litt avhengig av tilgangen på reservedeler. Martinsen noterer også at oppmerksomheten rundt dette prosjektet har hatt en positiv effekt. Det meldes mange flere komfortfeil enn før. — Dette er bra, og vi oppfordrer alle til å fortsette med å melde fra om feil til oss, sier Martinsen. Prosjektleder Terje Green sier at det etter hvert vil bli en kopling mellom Mantena og Trafikkservice. Dette skal bidra til at togene gjennomgår en enda mer nitid kontroll før de går ut til kundene igjen.

V I N G E H J U L E T

1-09-4_zg.p65

5

28.01.2009, 11:53

1 - 0 9

5


B E M A N N I N G

Mange brikker på plass før 2012 Et omfattende arbeid er i gang for å sikre riktig bemanning ved ruteutvidelser fra 2012. Prosjekt Personellplan 2012 er en del av dette. Mye skal klaffe før ruteendringen 2012 kan settes i verk. — Personellplanen er en av dem, og den alene er svært komplisert, men rett verktøy blir en viktig forutsetning for å kunne teste de ulike modellene, sier prosjektleder for Personellplan 2012, Kenneth Aschehoug. Prosjektlederen er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim, og det var hovedprosjektoppgaven om NSB og materiellturnering som ledet ham inn til NSB i juli 2002, først til Drift der han ble seksjonsleder for planavdelingens analyseseksjon. KO M PETANSE

Etter dette gikk han et hakk ned på rangstigen. — For meg er karriere å utvide sitt kompetanseområde, og ikke først og fremst å stige i anseelse og lederansvar, sier 31-åringen. Fra 2004 jobbet han i NSB Materiell som materiellplanlegger for lokaltrafikken i Oslo. Da planavdelingen ble samlet under Margareth Nordby-Kringli fulgte han med dit og ble en del av Planstrategi og utvikling under Johan Selmers ledelse.

De siste tre årene har Aschehoug vært sentral i prosjektet som har utviklet 2012-planen. Det er for øvrig Selmer som nå leder dette arbeidet videre gjennom prosjektet Produksjonsplan 2012. SOLID

Det innebærer at Aschehoug har en sold erfaringsbakgrunn for å lede personellplanprosjektet fram til leveransen. Oppgaven i 2012 handler jo både om dette, rute, materiell og å synliggjøre hvor Jernbaneverket skal sette inn ressurser for at NSB skal lykkes. Det siste handler blant annet om hvor vi skal snu togene vest for Lysaker og parkere fem kilometer med nye tog. Aschehoug sier at planen må bidra til både punktlighet og robusthet. — Skal vi lykkes med det trenger vi verktøy som simulerer ulike løsninger med ulike forutsetninger. Vi har derfor nå bestilt et simuleringsverktøy som heter OpenTrack for å finjustere rutetilbudet før vi setter det ut i virkeligheten, sier Aschehoug. PERSONELLPLAN:

Han sier at NSB mangler et strategisk nivå eller langsiktig miljø for å jobbe med framtiden. — Det vi gjør skjer ofte ad

Aschehougs folk skal levere: En personellplan for 2012 og et anbefalt kjøre- og stasjoneringsmønster. Han skal utvikle TPO Automatic Mode for å utarbeide mange alternativer ved å endre litt på forutsetninger og for å korte ned planleggingstiden. Han understreker at en programvare vil aldri erstatte en planlegger, men vil kun være et effektivt hjelpemiddel. Til slutt skal han anbefale forbedringer i perioden før 2012. For å bistå med faglig kompetanse har han i tillegg til sine 19 prosjektmedarbeidere ekstern hjelp fra SINTEF for å bistå med utvikling av TPO og det jobbes tett med leverandøren SISCOG fra Portugal.

6

1-09-4_zg.p65

V I N G E H J U L E T

6

1 - 0 9

28.01.2009, 11:54


hoc. Vi mangler kontinuitet, og prosjektet ble derfor opprettet for å kunne se flere år fremover. Vår langsiktige personellplanlegging har sjelden strukket seg lengre enn et halvt til ett år framover, sier han. MANGE DETALJER

Manuell jobbing med personellplanen er omfattende da det er mange detaljer som skal på plass. Det blir sjelden tid til å komme opp med alternative løsninger. TPO som er vårt personellplanleggingsverktøy har en modul som NSB ikke har tatt i bruk og som automatisk kan foreslå dagsverk etter en rute- og materiellplan. — En del av mandatet vårt er å ta denne modulen i bruk for å forbedre prosessen og utarbeide alternativer, sier Aschehoug.

STOR ØKNING

Den nye ruteplanen 2012 har flere avganger og flere tog enn i dag og vi trenger derfor flere lokomotivførere og konduktører. Oppgaven blir å finne det fremtidige personellbehovet, eller hvor mange NSB må ansette for å få en god løsning. — Da blir det også spørsmål om hvor de skal stasjoneres for å få til en fornuftig løsning og hvilken rekrutteringstakt vi må ha slik at ikke personellsituasjonen

blir håpløs. Vi er nemlig ikke tjent med å ha for mange heller, sier Aschehoug. STATEN KREVER HØY EFFEKT

Så har vi et krav om effektivisering fra Staten som naturligvis ønsker mest mulig for hver krone. For NSB handler det om materiell og personell. — Men jeg kan ikke ensidig fokusere på den kostnadseffektive siden, for det handler også om en arbeidshverdag som ikke går ut over helsa. Derfor må vi veie kostnadene mot en god plan for togpersonalet. En plan som ikke er god for de som skal jobbe etter den, er heller ikke god for NSB på lang sikt. TI LPAS S ET

— Vi skal lage 2012-personellplan til 2012-tilbudet. Mens NSB har ansvar for materiell og personell, er det tre eksterne forhold som må på plass. Infrastrukturtiltak er ett av dem, hvor Jernbaneverket skal sette inn støtet, mens finansieringen er en annen. For det tredje er det snakk om hvilke operatører som skal få plass på sporet, spesielt gjennom Oslo-tunnelen: NSB, Flytoget eller begge? Men dette kjører Jernbaneverket er en formell prosess på, sier Aschehoug. TEKST: PREBEN COLSTRUP FOTO: LASSE STORHEI L

Pent på rad. Arbeidet for å komme frem til riktig bemanning i togene i 2012 er i full gang.

V I N G E H J U L E T

1-09-4_zg.p65

7

28.01.2009, 11:54

1 - 0 9

7


M A T E R I E L L

d Forbereder nyoppusse nyoppussed Flere og flere av oppussede type 69 C vil ut over året bli satt i trafikk i Oslo-området. Dette markerer starten på et omfattende arbeid i NSB med å presentere et nytt og bedre tilbud for kundene i 2012.

Ylva Kristina Olsson er assisterende prosjektleder i nye-tog-prosjektet. Her sammen med prosjektleder Emil Eike.

Ny medarbeider for nye tog Ylva Kristina Olsson begynte i desember

Marianne Einarsen, som er markeds- og kommunikasjonsdirektør i NSB forteller at kundene skal merke stor forskjell når de setter seg inn i nyoppussede tog og ikke minst helt nye tog i 2012. — Det er mye som skal skje før vi kan presentere de nye tilbudene til kundene våre, men jobben fremover blir å forberede oss så godt som mulig. Hele organisasjonen vil bli involvert, og vårt mål er å kunne gi kundene våre pålitelige tog, eller tog som sjelden står på grunn av tekniske problemer, sier Einarsen. Nye og nyoppussede tog bidrar til å heve kvaliteten både på toget og på tilbudene som kundene skal ha tilgang til i 2012. — Vi jobber med oppussing av både type 5 og type 7 i tillegg til type 69 C. Samtidig skal vi forbedre produktene om bord i togene. Her skal vi komme frem til en standard som skal oppleves som bra for kundene, sier Einarsen.

2008 som assisterende prosjektleder i nye-

BILER I KØ

tog-prosjektet i NSB Teknikk. Sammen med

Biltrafikken inn og ut av de store byene, spesielt hovedstaden, vil bare øke i årene som kommer. Da er det viktig at vi

prosjektleder Emil Eike har hun ansvaret for at Stadler Flirt togene skal bli en suksess for NSB og kundene. 30-åringen fra Stockholm hadde opprinnelig tenkt til å vende nesen hjemover mot Sverige. Heldigvis for NSB var det en norsk «kille» som forandret planene, og Ylva er nå NSB-ansatt. — Jeg startet i NSB midt i desember og er inne i en læreperiode. Prosjektet er spennende og jeg blir gradvis mer med, sier Ylva. Hun er utdannet sivilingeniør innen kjemi- og materialteknikk i Sverige og USA. Før hun startet i NSB, jobbet hun et par år innen forskning i USA og flyttet deretter til Norge for å gå Hydro Aluminiums trainee-program. Ylva Kristina Olsson har en bred utdannelse som gir henne god kompetanse til å være med og sikre at NSBs største investering noen sinne skal bli vellykket. — I Hydro arbeidet jeg mye med kvalitetssikring av distribusjonskjeden og lærte meg en hel del om hvordan det er å arbeide med store prosjekter. Ikke minst lærte jeg viktigheten av å få mennesker med seg og at alle jobber mot samme mål, forteller hun. Jeg håper att mine erfaringer skal være nyttige når jeg nå skal jobbe med et så viktig prosjekt som nye tog er, og jeg ser frem til årene som kommer, avslutter assisterende prosjektleder.

Type 5 blir ny i Ungarn Den første vognstammen av i alt åtte er nå i Ungarn for å oppgraderes. Alt unntatt vognkassa blir nytt i vognene. Når alle vognene er ferdig innen 2011, vil NSB fremstå som moderne og miljøvennlig. — Vi ønsker at miljøbevisste kunder skal få en god opplevelse når de reiser med oss, sier persontogsjef Stein Nilsen som gleder seg over at vognene blir som nye. Selve understellet med hjul og boggier blir skiftet ut,

TEKST OG FOTO: ÅGE- CHRISTOFFER LUNDEBY

8

1-09-4_zg.p65

V I N G E H J U L E T

8

1 - 0 9

28.01.2009, 11:54


usse de tog og ny ruteplan i 2012 ussede har et alternativ som gjør det er naturlig for kundene å velge toget. — Togene vil stoppe på lik måte, og de vil gå til faste tider slik at du kan glemme rutetabellen. Det blir langt enklere å velge toget, og i nærområdene til Oslo vil det gå tog hvert tiende minutt, fordelt jevnt over timen. Det blir bedre pass i togene og flere avganger, og bedre samspill med buss og t-bane, forteller Einarsen. MYE SKJER I ÅR

Det vil være stort behov for flere medarbeidere for at vi skal være i stand til å betjene den økte kapasiteten. I 2009 vil det derfor bli viet mye tid til personellplanlegging. Videre vil det måtte tas beslutninger om hvor og hvordan de nye togene skal vedlikeholdes, og ikke minst hvor de nye togene skal stå når de ikke kjører. Kundene vil allerede i år kunne se nye tog. Oppussede type 7 kommer på Bergensbanen og 69 C kommer gradvis inn i lokaltrafikken i Oslo.

69 C rulles gradvis ut på Østlandet allerede i vår.

ved stasjonene slik at flere skal kunne ta toget. BEHAGELIGE TOG

Kunden vil oppleve åpne, lyse og luftige tog med god plass til rullestol, barnevogn og bagasje. Det vil være store og åpne inngangspartier hvor man i rush også vil synes det er helt greit å stå. Toalettene er nye, rene og lyse og lett tilgjengelig. Kunden vil oppleve at toget er et miljøvennlig alternativ til både bil og buss. — Det vil i forbindelse med større tilgang i vestkorridoren også bygges ut bedre parkeringsmuligheter

DEKKE BYENE

slik at toget får en roligere gange. Ellers blir designen lik det nye type 7 med alle de fasiliteter det har. — Type 7 har blitt meget godt mottatt av kundene på Bergensbanen og vi regner med at disse vognene vil få samme mottakelse, ettersom NSB gir kundene et bedre tilbud, sier Nilsen.

barnas lek fra sitteplassen sin. I tillegg er vognene forberedt for trådløst internett. — Hva blir viktig for NSB og Mantena? — Når vi gir kundene et bedre tog, er det avgjørende at servicen og kvaliteten om bord oppleves slik kunden ønsker. Det er viktig at togene til enhver tid er rengjort og godt vedlikeholdt, slik at NSB vil kunne rekruttere flere kunder de nærmeste årene, sier Nilsen.

Når vi planlegger for 2012 tenker vi først og fremst på at kundene skal få et bedre produkt. Vi skal tilby et effektivt togtilbud inn og ut av de store byene. Dette er en stor jobb og den vil involvere mange mennesker. Kundene vil oppleve et annet NSB i 2012. Dette krever mye av oss som jobber i bedriften, sier Einarsen. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

n

HVA BLIR NYTT?

Prosjektleder Kjell Arthur Abrahamsen sier at type 5 vil framstå som et helt nytt tog. — Det blir helt nytt interiør, klimaanlegg, nytt understell, tilnærmet universell utforming med heis og toaletter tilpasset kunder med begrenset mobilitet. Det kommer bedre serveringstilbud, nye vendbare stoler og nytt audiovisuelt informasjonssystem. Det blir teleslynge, stikkontakter på alle plasser, lekerom med innsyn slik at foresatte kan følge med på

TRIVSEL FOR ALLE

NSB har lagt vekt på trivsel om bord med nytt konduktørrom med alle fasiliteter. Det blir lettere å møte kunden med enklere og bedre informasjonssystem, og hverdagen for ombordpersonellet blir bedre med mer fornøyde kunder. Dette er tatt hensyn til i vognene med mer renholdsvennlige og vedlikeholdsvennlige løsninger. TEKST: PREBEN COLSTRUP V I N G E H J U L E T

1-09-4_zg.p65

9

28.01.2009, 11:54

1 - 0 9

9


M E L L O M

O S S

Mantena vant anbud

Medarbeiderne i NSB Persontog er nå samlet i den gamle stasjonsbygningen på Trondheim S etter en periode på vel fem år hvor konduktørpersonalet har vært i Narvesenbygget som ligger

Mantena har vunnet kontrakten på drift og

inntil jernbanestasjonen, og de fleste andre på

vedlikehold av Tunnelbanan i Stockholm

Marienborg.

sammen med MTR Corporation (MTR), hvor Mantena er med som underleverandør av togvedlikehold. — For Mantena er denne kontrakten og samarbeidet med MTR svært positiv og forsterker vår posisjon i Sverige innenfor togvedlikehold, sier administrerende direktør Ole Edvardsen. Kontraktsperioden er på åtte år pluss en opsjon på ytterligere seks år med oppstart fra desember i år. Som en del av kontraktsforutsetningene danner Mantena og MTR et felles selskap som overtar deler av SLs vedlikeholdsselskap Tågia AB med verksteder og ansatte. Dagens vedlikehold har ca 450 ansatte. Antall tog som skal kjøres i trafikken er ca 370 motorvognsett. Tunnelbanan i Stockholm er det største sivile anbud i Europa i år, og flere av de største togselskapene i Europa har deltatt i anbudskonkurransen

Flere over Røros Det er gledelig at det er 17 000 flere reisende på Rørosbanen i 2008 sammenlignet med året før. Men fortsatt er det tidvis god plass i togene. Strekningsleder Børge Nilsen i salg er ikke hundre prosent fornøyd, selv om han kan vise til 22 prosent passasjervekst i 2008. Men det er hyggelig for banestrekningen at så mange velger Rørosbanen, særlig når vi ser samme fine økningen fra Røros og sørover. — Dette er en typisk ferie- og fritidsstrekning. Mellom Trondheim og Støren er det en del pendlere, men det var ferie og fritid som dominerte blant de 91 000 passasjerene som reiste over tellepunkt Støren i fjor. — Vi tror en god del av økningen skyldes at det er mange som benytter seg av minipris på Rørosbanen når de reiser mellom Oslo og Trondheim. Mange reiser i helgene, men både mandag og torsdag er også blitt brukbare reisedager. — Vi gleder oss over økningen, men ønsker oss flere i togene våre midt i uka. Beleggsprosenten er 38 selv om økningen i antall passasjerer er stor, sier Nilsen. TEKST: LASSE STORH EI L

10

1-09-4_zg.p65

V I N G E H J U L E T

10

ake NSB Persontog tilb tilbake NSB har flyttet inn i den nyrestaurerte bygningen, og hele bygget er fylt opp fra kjeller til loft. NSB holder til i en mesanindel inne hallen samt i kjeller og første etasje i hovedbygningen. De to øvrige etasjene er leid ut. Regionsjef Asle Nordbotten i Drift er meget fornøyd med å ha fått samlet sine folk i nye lokaler på stasjonen. — Alle medarbeiderne som jobber i togene er nå samlet på et sted, og vi har direkte og daglig kontakt. Vi synes det er viktig og riktig at det er vi i NSB som «bor» i huset på stasjonen og dermed direkte kan knyttes til togdrift. Vi kan gå rett ut på plattformen og snakke med kundene våre, sier Nordbotten. Nordbotten er leder for en middels stor norsk bedrift med om lag 270 ansatte, fra Bodø i nord til Dombås og Røros i sør. I Mosjøen og Steinkjer er det også stasjonert medarbeidere. Det er ca 200 ansatte som er knyttet til det nye bygget i Trondheim, noe over 60 lokførere og om lag 120 konduktører i tillegg til administrativt ansatte. Drops Trond-

Trond Skulbørstad og Erik Herstad sier til Asle Nordbotten at de nye lokalene for tjenestesentralen fungerer fint.

1 - 0 9

28.01.2009, 11:54

Drops i Trondheim holder Berggren (t.h.) og Tore W


Ottar Remman i Rom Eiendom sammen med regionsjef Asle Nordbotten foran stasjonen i Trondheim.

b ake på Trondheim S heim, som er tilknyttet Drops i Oslo holder også til i lokalene har 12 ansatte. To ansatte i Assistor har også sin arbeidsplass her. Nordbotten har også ivret for videokonferanse for å holde kontakt med kolleger rundt om i landet. — Vi tror vi kan spare betydelig i reiseutgifter ved å bruke videokonferanse mer aktivt, sier han. OM FATTEN DE

Drift i Trondheim flyttet inn i det renoverte lokalene i november i fjor. — Ombyggingen startet i 2006. Det er gjort store tekniske forbedringer med bygget fra 1885 blant annet med nytt klimaanlegg for gjenvinning og kjøling. Ikkebærende elementer ble fjernet og etterisolering ble foretatt, og det kom en heis inn i bygget, forteller Ottar Remman i Rom Eiendom. Samtidig skal togekspeditører i Jernbaneverket. som sitter ute på «tomta» flytte inn i andre etasje i mellom-

Trondheim holder også til på stasjonen. Ove (t.h.) og Tore Wigdahl.

bygget, der også Rom Eiendom holder til. Renoveringsarbeidene i stasjonsbygningen, vestre tilbygg, mellombygget, samt mesaninen og nytt billettsalg har kostet nærmere 60 millioner kroner. På begge sidene av stasjonen er det gjennom den vedtatte reguleringsplanen tilrettelagt for nye betydelige byggeprosjekt. Men Remman tror at den aktuelle økonomiske situasjonen tilsier at bygging må stilles i bero en stund fremover, men håper å finne midler til markedsarbeid, prosjektering og planlegging. TRIVELIG

De som jobber i togene er også fornøyd. De kan gå rett fra toget og inn i egne oppgjørsrom i kjelleren, før de kan innta pauserommet i første etasje. — Her er det lyst og trivelig og god plass, og det er fine garderobeforhold i kjelleren, forteller konduktørene. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Konduktører og sjef i en pause. Fra høyre Michal Serafin, Ivar Hopen, Asle Nordbotten, Øyvind Lade og Leif Trøen. V I N G E H J U L E T

1-09-4_zg.p65

11

28.01.2009, 11:55

1 - 0 9

11


Punktligheten på togene som kjører på Østre linje er den dårligste i NSB. Det er mange årsaker til det. Glatte skinner er en av dem.

Østre linje under lupen Østre linje linje settes settes under under lupen lupen ii et et eget eget ■ Østre ■ prosjekt ii januar januar og og februar. februar. prosjekt Arbeidet ii prosjektet prosjektet er er basert basert på på en en ■ Arbeidet ■ rapport som som ble ble utarbeidet utarbeidet ii fjor, fjor, og og som som rapport konkluderer med med mange mange forsinkelser forsinkelser på på konkluderer denne togstrekningen. togstrekningen. denne Innen utgangen utgangen av av februar februar skal skal det det ■ Innen ■ komme en en konklusjon konklusjon med med konkrete konkrete komme forslag for for hva hva som som kan kan gjøres gjøres for for åå få få en en forslag bedre punktlighet punktlighet for for tusenvis tusenvis av av bedre togpassasjerer hver hver dag. dag. togpassasjerer Det er er meningen meningen at at forslag forslag om om endrinendrin■ Det ■ ger skal skal bakes bakes inn inn ii ny ny ruteplan ruteplan for for 2010. 2010. ger Alle steiner steiner snus. snus. For For eksempel eksempel blir blir Alle rutetabell, hastighet, hastighet, personellpersonell- og og ■ rutetabell, ■ materielldisponeringer vurdert. vurdert. materielldisponeringer

May Rymoen er klar til å gi avgang

12 12

1-09-4_zg.p65

VV II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT

12

11 -- 00 99

28.01.2009, 11:55


PUNKTLIGHET

Mange muligheter for Østre linje — Vi har sett dette før. På Østre linje i likhet med strekningen Spikkestad-Asker går det bare lettere lokaltogsmateriell. Tunge godstog som trafikkerer de fleste andre strekninger finner du ikke her. Dermed øker muligheten for glatte spor. Tungt materiell sørger vanligvis for bedre rensing av sporene, sier punktlighetsoppfølger i NSB, Helge Jørgenstuen. Men han vil ikke bare gi løvfall og manglende skogrydding skylden for tilstandene på Østre linje. Manglende fjernstyring gjør toggangen lite fleksibel. Det blir langt mellom kryssingene, og følgeforsinkelser oppstår fort hvis det skjer noe. Togene fra Østre linje skal til Årnes etter Mysen-turen og snuing på Skøyen er mange ganger problematisk. LITEN TUE….

— Det er små marginer som gjør utslaget, og blant annet var det en dump i skinnegangen på Skøyen som gjorde skjøting og deling av togsett vanskelig, sier Jørgenstuen. JBV skulle fikse dette så snart det ble mildvær ved juletider. Det er også trangt på Skøyen. Selvsagt kunne andre snuløsninger vært vurdert, men Nationaltheatret er en så viktig stasjon at jeg mener Skøyen vil være snuplassen for oss, også i fremtiden, sier Jørgenstuen. Han sier at endringer på rutetabellene vil bli vurdert, samtidig som hele strekningen vil bli gjennomgått med tanke på økt fart på deler av strekningen.

Togekspeditør (med hevet skilt) gir avgang på Tomter.

LOKAL KUNNSKAP

Rutetabellen er stramt oppsatt, og små feil kan lett føre til store avvik. Dette merkes spesielt i rushtiden med fulle tog. — Enkle forutsetninger som gode kunnskaper om strekningen og problemfrie tog er selvsagt avgjørende for at forsinkelser ikke skal oppstå, sier Jørgenstuen. Han sier at det i hovedsak er fra Ski og utover forsinkelsene oppstår. — Det er da at lokalkunnskaper ofte kommer til sin rett, sier Jørgenstuen. IKKE AUTOMATISK

Kelly Källström tror det er mulig å bedre punktlighet på Østre linje. Her med punktlighetsoppfølger Helge Jørgenstuen.

Normalt på dagtid er det togekspeditør på Ski, Mysen Askim, Spydeberg og Tomter. Når det er mindre trafikk er det togekspeditør kun på Spydeberg. Nå kjører vi timesfrekvens og små feil kan gi lange ventetider. En mulighet er å øke hastigheten noe innen utgangen av 2009. Men det forutsettes at siktforhold ved noen planoverganger uten automatisk sikring må bedres. — Da de nye forskriftene for sikt ved planoverganger uten automatisk sikring kom for et par år siden, måtte hastighetene reduseres ved mange planoverganger på Østre linje. Dette skapte forsinkelser. De fleste saktekjøringer på grunn av dette er nå fjernet, sier Jørgenstuen. Muligheten for å redusere holdeplasser vurderes også av Akershus og Østfold fylkeskommuner i samarbeid med planavdelingen i NSB. MED FRA MOSS

Etter en omorganisering er Kelly Källström (49) ny avdelingsleder for Akershus/ Østfold med hovedsete i Moss og stasjoneringssteder på Ski og i Halden. Østre linje er dermed en del av hans ansvarsområde. Til sammen er det 130 lokførere og konduktører som er tilknyttet den omorganiserte avdelingen. Källstrøm har bakgrunn fra Flytoget, der han jobbet i vel åtte år. — Jeg har tro på at arbeidet vi er i gang med skal føre til bedringer for våre kunder. Vi skal i alle fall gjøre vårt ytterste for at våre bidrag skal gi en punktlighet på Østre linje som vi kan være stolte av, sier Källström.

I Spydeberg er det kryssing, og toget inn til Oslo må vente noen minutter på avgang.

IKKE LENGER VERSTING

— Alt må fungere optimalt for at driftsopplegget skal klaffe. Bare små avvik kan få store konsekvenser. Derfor er vi meget løsningsorientert når vi går i gang med å foreslå tiltak som gjør at Østre linje skal miste sitt verstingsstempel, sier Jørgenstuen. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Rutetabellen er stramt oppsatt, og små feil kan lett føre til store avvik. 13 V VI N I NGGE EHHJ JUUL LE ET T 1 1- -0 09 9 13

1-09-4_zg.p65

13

28.01.2009, 11:56


K V A L I T E T

Endelig kommer toget på nett I løpet av våren vil kundene mellom Skien og Lillehammer få internett i toget (i type 70). To type7 sett på Bergensbanen vil også få tilgang. Kundene kan glede seg til både nytte og underholdning via internett. NSB bruker over 30 millioner kroner for å etablere dette tilbudet. Det siste året har det vært gjennomført en rekke tester for å sikre at det er mulig å ha internettilgang i toget. Samtidig har det vært gjennomført en rekke markedstester for å finne ut hva kundene vil ha. — Vi har tilpasset tilbudet til kundene og tilbyr dette gjennom en portal. Via denne portalen vil du ha tilgang til å kjøpe direkte tilgang til internett. Det blir en trådløs sone i hver vogn, og kundene vil også kunne kjøpe underholdning, barnepakker og spill eller filmer, forteller prosjektleder Arne Vidar Hesjedal. Det blir en server i toget som styrer portalen, og portalen blir et nytt produkt på linje med NSB Komfort. FU LL PAKKE

Det blir en informasjonsdel der du kan kjøpe internett og en underholdningspakke. Det blir informasjon om toget og via et kart vil du se hvor du til en hver tid befinner deg. Du får informasjon om togtype og tilbud i toget og om den reisen du er på. Du får også informasjon om de stedene du passerer eller skal til samt all nødvendig informasjon underveis. — Vi har spurt kundene om de vil kjøpe tilgang til internett hver gang de reiser. Svært mange vil det, og da får du tilgang til toginternettet. Serverne i toget har tilgang til Telenor Netcom, Ice og Wifi. Modemer i toget knyttes til teleoperatørene, og leverer tilgjengelig båndbredde underveis, sier Hesjedal. FILM OG SPILL

Filmene blir levert av en ekstern filmleverandør, og filmutvalget oppdateres i løpet av natten når toget står. Det blir også en spillmeny der du kan velge flere spill. I tillegg blir det musikk. Alt dette velger du gjennom portalen. Datakommunikasjonen går via en sentral server som ligger hos Arrive. — I januar er det 11 type 70 og ett type 7 som får montert internett i toget. Da starter testen og i løpet av våren/ sommeren vil internett gradvis komme på plass i alle disse togene. Hvis piloten er vellykket og tilfredsstiller lønnsomhetsmålene, er det meningen at internett skal komme i alle regiontogene. Videre vil vi vurdere internett også på lokaltog. Vi ser dette i sammenheng med utvikling av nye systemer for telling av passasjerer, og systemer for overvåking av teknisk utstyr i toget. Det er også mange tunneler mellom Lillestrøm og Drammen, og vi vil nå diskutere med leverandørene for å finne løsninger slik at det skal være bedre forbindelse enn i dag gjennom tunnelene, sier Hesjedal. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Prosjektleder Arne Vidar Hesjedal tester internett i et 70-sett.

14

1-09-4_zg.p65

V I N G E H J U L E T

14

1 - 0 9

28.01.2009, 12:00


NETTBUSS

Stadig flere stiger på i Drammen Nærmere en halv milliard kroner i omsetning og mer enn 700 ansatte. Nettbuss Drammen er en omfattende virksomhet. Bare i Drammen kjører seks millioner passasjerer med selskapets busser i året.

Lederen av Nettbuss i Drammen, Ole Engebret Haugen er fornøyd med passasjerutviklingen. Han har sett en økning på tre prosent både fra 2006 til 2007 og fra 2007 til 2008 i Drammen. — Det er jevnt over mange som tar bussen til alle døgnets tider, selv om det er i rushtiden morgen og kveld at det er flest passasjerer. Noen områder er bedre enn andre og bare i pendelen Åssiden-Fjell reiser det 250 000 passasjerer i måneden. Vi er fornøyd med kollektiv-

andelen i dette området, sier Haugen. Kongsberg og Notodden har ikke like god dekning, fordi begge byene er mer biltilpasset. Selskapet har gjort investeringer i nye busser, og har kjøpt inn noen lengre busser (15 meter) for bruk i Drammen sentrum. Selskapet disponerer to leddbusser som brukes til skolekjøring.

Fortsetter neste side

V I N G E H J U L E T

1-09-4_zg.p65

15

28.01.2009, 12:00

1 - 0 9

15 15


Stadig flere stiger på i Drammen I motsetning til de fleste andre busselskaper har Nettbuss Drammen stort sett hatt god tilgang til sjåfører. — Dette skyldes i første rekke at vi ikke har hatt anbudskjøring som ofte medfører stor usikkerhet. Gjennom de avtaler vi har fremforhandlet har våre sjåfører kunnet føle mer trygghet. Dermed har vi en fast stamme av meget dyktige sjåfører. Gjennomsnittsalderen er høy, så vi har selvsagt et behov for normal rekruttering, understreker Haugen. POSITIVT MED KRISE

Finanskrisen har gjort at folk reiser mer kollektivt, samtidig som tilgangen på arbeidskraft blir bedre. Nettbuss Drammen består av Nettbuss Drammen AS og Nettbuss Travel Drammen AS. I det siste selskapet ligger TIMEkspressen linje 8 og 14, Telemarskekspressen (Seljord-Tønsberg), 14 turbusser og egen avdeling for togkjøring, samt drift av helseekspress og bokbuss. — Vi har egne folk som administrerer avviksbusser for tog i de mange togfrie periodene i helgene ut over året, sier Haugen. 100 ÅR I ÅR

Nettbuss Drammen AS bygger på NSB Biltrafikk og Drammen og Omegn busslinjer. DOB startet Drammen Elektriske Bane (trolleybuss) som fyller 100 år i 2009, så ut på høsten vil det bli markert et 100-års jubileum i Drammen. Selskapet har avdelinger i Larvik, Hurum, Sande, Sylling, Vikersund, Nesbyen, Hokksund, Kongsberg, Svarstad/Hof/ Holmestrand samt Notodden. Selskapet har også fire verksteder for reparasjon av egne busser. Selskapet Nettbuss Drammen AS driver TIMEkspressens linjer 1 og 10 som går fra Notodden og Vikersund til Oslo. Det er rene kommersielle linjer. I tillegg er det by- og forstadskjøring i og omkring Drammen, Kongsberg og Notodden. Dette er fremforhandlet avtaler med Vestviken Kollektivtrafikk. Selskapet kjører også det meste av skolebussene i Buskerud. Nettbuss Drammen kjører også en postrute for Oslo kommune i Oslo, drevet av ekspressbussrutesjåførene.

16 16

1-09-4_zg.p65

Selskapet har en nettoavtale om rutekjøringen i Buskerud med Vestviken Kollektivtrafikk. — Dette er en god løsning for alle parter. Vi står ansvarlig og tar risiko, men avtalen innebærer større muligheter til fortjeneste sammenlignet med en bruttoavtale. Det er mye opp til oss hvor god en slik avtale vil være, og for oss betyr det at vi er ekstra oppmerksomme på de muligheter som byr seg. Vi er nøye med å finne kundevennlige løsninger. Avtalen gjelder for fire pluss to år, og dette gjør oss i stand til å tenke i et lengre perspektiv. Vi har jobbet med utvikling i 2008 som vi først vil se resultater av neste år, sier Haugen. Han er også opptatt av opplæring og lederutvikling. GOD B EDRI FTSKULTU R

— Når vi er i en konkurransesituasjon er det viktig å prøve å bygge oppe en god bedriftskultur der alle føle et eierskap til egen bedrift. Det skal vi gjøre gjennom motivasjon og oppfølging av medarbeiderne. Organisering av driften er også viktig og bybussens sjåfører er delt inn i mindre grupper som har ansvaret for de forskjellige rutene i byene, sier Haugen. Han er sikker på at dette er med på å skape eierskap til egen bedrift, og kundene møter de samme sjåførene igjen. Dette har stor verdi og gir trygghet både for de som kjører og kundene. KO M PETAN SE LØFT

Selskapet gjennomfører også et kompetanseløft. I løpet av fire samlinger, eller moduler, skal medarbeiderne bli bedre kjent med egen bedrift. En modul består av lover og regler og kunnskaper om egen bedrift og verdier. Kunden i fokus er modul nummer to og i modul nummer tre lærer sjåførene å takle avvikssituasjoner. Siste modul er viet bussens tekniske oppbygging. — Når en modul er fullført og godkjent gir det et lønnsløft på to kroner timen. 80 prosent av medarbeideren har vært gjennom kursene hittil som totalt kan gi åtte

Fornøyde kunder

Fakta

■ Nettbuss i Drammen har høye skår på KTI-resultatene for TIMEkspressen ■ TIMEkspressen linje 1 - skår på 86 ■ TIMEkspressen linje 8 - skår på 83 ■ TIMEkspressen linje 10 - skår på 85 ■ TIMEkspressen linje 14 - skår på 83 ■ Det betyr at linje 1 (opphavet til konseptet) har best skår av samtlige linjer i Nettbuss. ■ Ole Engebret Haugen er meget godt fornøyd og meget stolte av resultatene. ■ Han påpeker at det er ingen tvil om at sjåførene har hovedæren for at resultatet er blitt så bra.

■ ■ ■ ■ ■

V I N G E H J U L E T V I N G E H J U L E T

16

NETTO ER B EST

730 ansatte 16 i hovedadministrasjonen i Drammen Omsetter for knapt en halv milliard kroner Rutene mye basert på forhandlede avtaler Nettbuss Drammen vil få vel rundt 20 millioner kroner i overskudd i 2008 ■ Vel 350 busser i selskapet som totalt kjører 20 millioner kilometer hvert år ■ TIMEkspressens busser går hver ca 250 000 kilometer i året ■ Ca 11 millioner passasjerer reiste med bussene til Nettbuss Drammen i fjor

1 - 0 9 1 - 0 9

28.01.2009, 12:00


NETTBUSS

Tett på torget i Drammen. Bussene har høy frekvens.

kroner mer i timen. De to siste modulene skal gjennomføres i år, sier Haugen. I tillegg til at dette skal motivere medarbeiderne og bygge yrkesstolthet, gir det også sjåførene tilgang til pc og bruk av data. Dette er nytt for mange. Det er lagt opp til

bruk av e-læring på disse samlingene og i perioden imellom. Dermed kan den generelle datakompetansen heves. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Generasjonsskifte i Drammen Da Ole Engebret Haugen (39) i fjor høst overtok etter Ragnar Krosser (60) var det snakk om generasjonsskifte i Nettbuss Drammen. Hvem er Ole Engebret Haugen som skal styre bussene i Buskerud og deler av Telemark etter Krosser (som nå er teknisk direktør i Nettbuss AS)? Haugen kommer fra Hole i Buskerud fra en gård på Steinsletta, fødestedet til den kjente eventyrsamleren Jørgen Moe. Han gikk på befalsskole før han begynte på transportøkonomistudiet ved Høyskolen i Molde. Han har vært gjennom Solstrandprogrammet for toppledere. Haugen begynte sin karriere ved samferdselskontoret i Buskerud. Han representerer en ny generasjon i Nettbuss.

Ole Engebret ble driftssjef i Nettbuss Drammen (den gang NSB Biltrafikk, Buskerud) i 1998. Det var 300 ansatte da. Bor i Øvre Eiker. Gift, tre barn, 8, 10 og 13 år. Fotballtrener på guttenivå, og mer enn normalt interessert i sport.

VV II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT

1-09-4_zg.p65

17

28.01.2009, 12:01

11 -- 00 99

17 17


PUNKTLIGHET

PUNKTLIGHETEN

UKE 1-4

70 75 80 85 90 95 100 ▲ Dovrebanen ▼ Nordlandsbanen ▲ Raumabanen ▼ Rørosbanen ➥ Bergensbanen ▼ Sørlandsbanen

REGIONTOG NATT ▼ Oslo - Trondheim

Snøen forsinker Punktligheten i desember gikk igjen litt ned i forhold til november og ligger også under de to foregående årene. Signalfeil, snøfall og dyrepåkjørsler skapte mange forsinkelser i desember. Stor trafikk i forbindelse med jule- og nyttårshelgen medførte også en del lengre stasjonsopphold og dermed også forsinkelser. Regiontogene på Nordlandsbanen holder seg fortsatt midt på 80-tallet. Uvær med mye snø og vind, materiellfeil, forsinkede godstog og oppryddingsarbeider etter raset ved Løsberga syd for Steinkjer medførte forsinkelser og følgeforsinkelser. Også lokaltogene i Trøndelag viser svakere tall enn vanlig, men desember viste bedring. Det er registrert en del forsinkelser på grunn av materiellfeil og lange stasjonsopphold i forbindelse med juletrafikken.

▼ Trondheim Bodø ▲ Oslo Bergen ▼ Oslo Stavanger

REGIONTOG ØSTLAND ▲ Oslo Halden ▼ Oslo Skien ▲ Oslo Lillehammer ▲ Gjøvikbanen AS

LOKALTOG ▲ Kongsvingerbanen ▲ Hovedbanen ➥ Drammenbanen ▲ Østfoldbanen ▼ Stavanger ▲ Bergen - Arna ▲ Bergen Voss ▼ Trondheim

KILDE: JBV

▼ Salten

▲=FRAMGANG GODKJENT

18

1-09-4_zg.p65

▼=TILBAKEGANG

➥=UENDRET

IKKE GODKJENT

V I N G E H J U L E T

18

Togene på Dovrebanen nådde bare 82 prosent punktlighet i desember. Signalfeil, skinnebrudd og feil på togmateriell skapte forsinkelser. 9. januar gikk det et ras ved Søberg, og banen ble stengt frem til 10/1 på kvelden. I vest kjøres lokaltogene mellom Bergen og Arna som vanlig rutemessig. Lokaltogene på Vossebanen endte på 85 prosent punktlighet i desember, det er det samme som for november. Saktekjøring øst for Arna og følgeforsinkelser er viktigste forsinkelsesårsaker også i desember. Regiontogene på Bergensbanen fikk 82 prosent punktlighet i desember. Skinnebrudd flere steder, strømbrudd på Randsfjordbanen og lange stasjonsopphold på grunn av stor trafikk skapte forsinkelser i desember. Lokaltogene på Jæren viser fortsatt svak punktlighet. Saktekjøringer på grunn av anleggsarbeider, signalfeil og strømbrudd skaper fortsatt forsinkelser. Sørlandsbanens regiontog har også en del forsinkelser. Flere tilfeller av signalfeil og strømbrudd, særlig mellom Kristiansand og Stavanger samt på Drammenbanen har medført forsinkelser. På Østlandet viser desember som vanlig bedring i punktligheten. Færre tog og færre kunder i rushtrafikken omkring høytidshelgen medførte bedring både på regiontogene og i lokaltrafikken. Det er imidlertid fortsatt mange feil på signalanleggene og det har også vært en del skinnebrudd som har skapt forsinkelser. Det er også knapphet på lokaltogsmateriell, noe som har medført færre togsett, overfylte tog, lengre stasjonsopphold enn planlagt i rutene og dermed forsinkelser og følgeforsinkelser. Det ser ut til at antall feil på infrastrukturen i Oslo-tunnelen er blitt redusert, mens antall feil utenfor området Skøyen-Oslo S øker. Kabelfeil på Lillestrøm, flere tilfeller av signalfeil omkring KolbotnHolmlia og feil på kontaktledningen flere steder har skapt mange forsinkelser i den senere tiden. Utover i januar har store snøfall skapt driftsproblemer på deler av Østlandet og i Hallingdal. Det er dårlig rydding av både spor og plattformer og dette skapte innstillinger og forsinkelser. Etter driftsforstyrrelser på grunn av snøfall midt i januar, stiller NSB spørsmål om JBVs vinterberedskapsplaner er tilstrekkelige.

1 9- - 00 89

28.01.2009, 12:01


M E L L O M

Dårligere enn antatt

O S S

P

ias Plogg

Min datter på 10 år har en filosofi når det gjelder rydding som ikke er helt forenlig med min. Hun er blitt såpass stor nå, og må derfor rydde rommet selv. Infrastrukturen i Osloområdet er dårligere enn tidligere antatt. På grunn av anleggsarbeidet som kreves, vil det ta flere år før innstillinger og forsinkelser i togtrafikken er på ønsket nivå.

I det siste har jeg noen ganger måttet ta sjumilssteg mellom den ene ledige flekken på gulvet til den neste innover i rommet hennes blant kleshauger, skittentøy, instrumenter, skolesekk, treningstøy osv. Noen som kjenner seg igjen? Jeg vil helst ikke mase så mye om rydding, for jeg har hørt at man skal velge sine diskusjoner med omhu, og bruke tid på de viktige. Imidlertid ble jeg helt fortvilet en dag jeg omtrent ikke kom meg inn på rommet hennes. En ordentlig ryddesjau måtte til. Vi satt av en hel lørdag sammen og begynte med bokhylla. Der fant vi sjokoladepapir, kvittering på is kjøpt i Frankrike, bunkevis med oppgaveark fra skolen og bak alt dette – bøkene. Jeg begynte med sjokoladepapiret. Jeg fikk lov til å kaste det, men det var under tvil. Det var til en spesiell sjokolade. Neste ting var kvitteringen på is fra Frankrike. «Den kan ikke kastes. Det er jo en suvenir». Det måtte jeg forstå. OK, da får vi ta vare på den, men kanskje vi kan samle alle suvenirene fra Frankrike ett sted? Så var det alle steinene. Ti fra Hellas, 20 fra hytta til Kristin, en pose fra Frankrike. Til sammen virket det som flere kilo stein. Puh, så var det klær da. Skittentøy for seg og rene klær for seg? System i skuffene? Det kan kanskje kalles et system at man bare finner første, ledige plass og legger stabelen med rene klær inn der? Sokker ett sted og gensere ett annet sted er da ikke nødvendig? Jeg må visst lære meg at vi er forskjellig, men litt system i skapet må jeg vel få lov å be om?

Pia Solheim er it-rådgiver i NSB. Hun vil bidra med betraktninger rundt livet generelt og kanskje litt om tog spesielt i Vingehjulet i tiden fremover.

GUNDER

Omfattende nattarbeid i Oslotunnelen har redusert antall feil og gjort infrastrukturen i tunnelen mer stabil. 75 av de 100 millionene til kortsiktige tiltak fra revidert nasjonalbudsjett 2008 er brukt opp, resten brukes før sommeren. Senere i år starter de langsiktige tiltakene i tunnelen som vil bidra til å «friskmelde» strekningen Etterstad-Lysaker og dermed også tunnelen. — Tiltakene som er utført har helt klart gitt en positiv effekt, og spesielt gjelder dette i Oslotunnelen, forteller prosjektsjef Rune Olsen i prosjekt Oslo. Anleggene er fortsatt sårbare, men en større robusthet vil komme med de langsiktige tiltakene som starter opp til sommeren. Disse tiltakene vil pågå ut 2012.

Ryddesjau

V I N G E H J U L E T

1-09-4_zg.p65

19

28.01.2009, 12:01

1 - 0 9

19


N Y H E T E R

Sverre Gran og Svein Bye (f.v.) ved basen i Drammen sammen med daglig leder i Trafikkservice Stig Ronander.

I riktig retning for Trafikkservice Trafikkservice opplever en gledelig utvikling i medarbeidertilfredshet og sykefravær. Selv om sykefraværet er høyt, går det ned, og folk er fornøyd på jobben. — Dette er bra, og viser at vi er inne i en god periode, der vi skal etablere permanent godt arbeidsmiljø der folk er mer fornøyd på jobben enn før, sier Stig Ronander, som leder Trafikkservice. Selskapet mottar samtidig beskjed om kundetilfredshet på rengjøring i tog på 83 (lokaltog) og 84 (regiontog) prosentpoeng, som er meget bra. Selskapet har til sammen, med vikarer, 170 medarbeider på 11 baser. — Arbeidet med å få på plass en forbedret samarbeidsavtale med NSB Teknikk er godt i gang. Det er undertegnet en SNA (servicenivåavtale), og denne avtalen skal danne grunnlaget for en femårs avtale. Arbeidet med denne avtalen startet like over nyttår, og vi håper å være i mål i mai, sier Ronander.

— Det kan være grunn til å anta at signalet om forlengelse av kontrakten med Teknikk gjør noe med trygghetene til mine kolleger, sier Ronander.

TRYGGHET

GODE LEVERANSER

Han er glad for at han skal forhandle frem en ny avtale, og ikke må gå gjennom en anbudsrunde. — Dette gir trygghet for våre medarbeidere, sier Ronander. Trafikkservice har også levert anbud på renholdet på de 15 øvrige basene i Norge der ISS og Elite har renholdet i dag. Ronander håper på beslutning om dette før påske.

For uten høy kundetilfredshet har Trafikkservice høy leveransepålitelighet. Av 12 000 registrerte tog i løpet av et halvt år var det 147 som gikk mangelfullt rengjort ut i trafikk. Av disse var det 17 som skyldes Trafikkservice. — Vi jobber videre med registreringene og med at antallet uvaskede tog i trafikk skal reduseres. Vi forbereder oss på at det kommer flere tog, og har blant annet ansatt en kvalitetssjef og en fagsjef. Disse har som hovedoppgave å analysere målinger og statistikker, og iverksette nødvendige tiltak for å ytterligere bedre kvaliteten. Vi er forberedt på fremtiden med nye og nyoppussede tog fra NSB. Vi tror vi står godt rustet til å levere renhold på de nye togene, og vår organisasjon skal være godt forberedt til da, sier Ronander.

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

Resultatet av årets medarbeiderundersøkelse viser en fortsatt positiv utvikling. I 2003 hadde Trafikkservice en skår på 2,96 og det var stor usikkerhet rundt fremtiden med høyt sykefravær, helt oppe i 25 prosent. I 2008 var tilfredsheten på 3,48 og sykefravær knappe 14 prosent. Tro på fremtiden og en attraktiv arbeidsgiver er spørsmål som får høye skår denne gang, og folk gleder seg til å gå på jobb. 20

1-09-4_zg.p65

V I N G E H J U L E T

20

STAB I LT

— Vi har en snittalder på 46 år med en gjennomsnitts ansiennitet på 18 år. En stabil arbeidstokk som gjerne vil fortsette i den jobben de har i dag i Trafikkservice, som ble en IA-bedrift i fjor. — Vi har hatt sosiale arrangementer i større grad enn før, blant med en felles tur til Danmark. Dette er med på å gi samhørighet. Det er en positiv utvikling og dette gjør at vi nå er i posisjon til å forhandle frem en ny avtale med Teknikk, sier Ronander.

TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

1 - 0 9

28.01.2009, 12:01


Bare strøm vil sikre passasjervekst

Strekningsleder Børge Nilsen i Trondheim har opplevd nedgang i kundestrømmen siste år. Bare elektrifisert bane kan gjøre noe med dette.

Færre reiser med togene mellom Steinkjer og Trondheim i fjor. Bare en raskere bane på strekningen kan snu den negative trenden. Trondheim-Steinkjer er blant svært få av NSBs strekninger som opplever stagnasjon og også moderat nedgang i passasjertallet. — For å få gjort noe med det, må vi få elektrifisert banen mellom Trondheim og Steinkjer, sier strekningsleder Børge Nilsen. Han er meget godt fornøyd med at Jernbaneverket nå kommer i gang med byggingen av Gevingåsentunnelen. — For oss betyr dette at vi vil få bedre kapasitet på sporet og kortere reisetid med fire-fem minutter. Selv om alle monner drar, så monner ikke dette nok, sier han. Med elektriske tog og lengre krysningspunkter, kan reisetiden kuttes med en drøy halvtime, fra dagens to timer og seks minutter til halvannen time fra Trondheim til Steinkjer. Disse endringene står på topp på NSBs ønskeliste for Trønderbanen. Ønsket har en prislapp på rundt 1,4 milliarder kroner og må inn i Nasjonal transportplan. TRONDHEIM-STEINKJER

88 prosent av persontrafikk med lokaltog i Trøndelag går mellom Trondheim og Steinkjer. Men mens E6 mellom de to fylkeshovedstedene utbedres med gigantprosjekter både i Trondheim, Stjørdal og Steinkjer, skjer det fint lite på jernbanestrekningen. — Får vi ikke større fart, vil vi tape ytterligere markedsandel. Hovedkonkurrenten er bil, men også buss, særlig mellom Trondheim og Stjørdal, sier Nilsen.

Passasjerveksten har stagnert etter 2005-2006. I 2007 vokste det litt, til 1,18 millioner reisende på Trønderbanen. Men for 2008-tallene forventes å være lavere. — Frem til november 2008 hadde vi fire prosent færre reisende på målepunkt Levanger, sier Nilsen. Våre undersøkelser viser at vi ikke kan vente noe mer vekst i trafikken hvis ikke tilbudet forbedres ved at togene bruker kortere tid mellom Steinkjer og Trondheim. — Den politiske beslutningen må komme snart. Det er nå toget går, sier Nilsen som regner med en økning til 2,4 millioner reisende med Trønderbanen, dersom tiltakene gjennomføres. TENKE MILJØ

— Våre tog må skiftes ut innen ti år. Får vi ikke klare signaler om at banen blir elektrifisert, vil vi måtte gå til innkjøp av nye dieseltog i stedet for elektriske, sier Nilsen som mener NSB trenger en avklaring på saken ganske snart for å starte innkjøpsprosessen for nye togsett. — Miljømessige ville det jo være et fullstendig feil signal om vi skal fortsette å kjøre 12 000 dieseltogavganger i året i et område med så mye folk. Jernbaneverkets har anslått miljøgevinster ved elektriske tog i stedet for diseltog til minst en halv milliard kroner, og elektrifisering av banen vil bety en kostnad på ca 700 millioner kroner. Da sier det seg selv at dette tiltaket vil være meget god samfunnsøkonomi, sier Nilsen TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

V I N G E H J U L E T

1-09-4_zg.p65

21

28.01.2009, 12:01

1 - 0 9

21


N- Y H E T E R

Gevingåsen tunnel høsten 2011 — Vi regner med at NSBs lokførere vil kunne kjøre gjennom Gevingåsen jernbanetunnel allerede senhøstes 2011, sier prosjektleder Christoffer Østvik i Jernbaneverket. Byggeplan for Gevingåsen jernbanetunnel ble ferdigstilt før årsskiftet. Samtidig foregikk prekvalifisering av anbydere. Det betyr at i lesende stund er anbudskonkurransene på de første entreprisene allerede i full gang. Prosjektleder Østvik sier at anlegget ser ut til å kunne starte som forutsatt på vårparten i år. Gevingåsen tunnel betyr større kapasitet på strekningen Trondheim-Stjørdal, samt at man får lagt ned en rasutsatt og vedlikeholdstung strekning. Den sørlige delen av denne strekningen er i dag en flaskehals på Nordlandsbanen. Når Gevingåsen tunnel står ferdig, vil kapasiteten øke fra 5,4 opp til 8 tog i timen. Bieffekten av nyanlegget blir en tidsbesparelse på opptil fem minutter på samme strekning. HO M M E LVI K

Det nye sporet fra Hommelvik vil begynne ved elva Homla. Sporet vil gå i en svak bue mot innslaget nederst i Solbakken. Sporet går i en helling nedover på syv meter fra brukaret og inn til tunnelpåslaget. Like innenfor påslaget blir det anlagt et basseng og en pumpestasjon for overflatevann.

Muruvik og helt fram til deponeringsstedet Avinor disponerer på Trondheim Lufthavn/Værnes.

MURUVIK

Tverrslaget til Gevingåsen tunnel går inn i fjellet ved avkjørselen til Muruvik Steinbrudd. Her er det 275 meter inn til hovedtunnelen. Fra tverrslaget blir det sprengt i begge retninger. Det blir gjort slik fordi anleggsarbeid og massetransport da vil berøre bebyggelsen i nærområdet i minst mulig grad. Muruvik blir dermed navet i utbyggingen av Gevingåsen tunnel. Massetransporten foregår dermed på gamle E-6 fra

Drivemetode Valg av drivemetode ble grundig utredet i planfasen. I stedet for sprenging vurderte man å bruke tunnelboremaskin (TBM). Denne metoden ble ikke valgt fordi den medførte betydelig høyere kostnader og lengre byggetid. TBM anses å være spesielt egnet for lengre og mindre tunneler. Prosjektet har derfor valgt å bruke ordinær sprenging som metode for driving av tunnelen.

Utnytter massene Ca. 400 000 kubikkmeter med sprengt stein skal fraktes bort fra tunnelene. Det aller meste av massene vil bli brukt som fyllmasse i Avinors utbygging av Trondheim Lufthavn/ Værnes. Massetransporten skal benytte bestemte kjøreruter som er fastsatt for å gjøre belastningen på nærområdet minst mulig. Avinor skal benytte massene til utbygging av blant annet lovpålagte oppstillingsplasser og sikkerhetssoner.

22

1-09-4_zg.p65

Prosjektleder Brede Nermoen (t.v.) og påtroppende prosjektleder Christoffer Østvik, har mer enn 800 plantegninger og kart å forholde seg til. (Foto: Dag Svinsås).

V I N G E H J U L E T

22

HELL

Tunnelen vil bli drevet også fra østsiden. På Hell blir det anlagt egen anleggsvei fra tunneåpningen, langs jordet ved saga, bak jernbanestasjonen og direkte ut i krysset ved brua over Stjørdalselva. Dermed unngår vi massetransport gjennom boligfeltet på Hell. Planovergangen like vest av Hell stasjon vil bli lagt ned, og det blir i stedet bygget ei overgangsbru mellom Øyveien og jordbruksarealet på nordsiden av sporet. — Brua blir påbegynt allerede i løpet av våren, og står forhåpentligvis ferdig før vinteren kommer. Altså enda større sikkerhet ved Hell stasjon. Det håper vi lokførerne i NSB setter pris på, sier prosjektleder Christoffer Østvik.

Historie Strekningen Hommelvik-Hell var opprinnelig en del av Meråkerbanen, men ble i senere tid innlemmet som søndre del av Nordlandsbanen. Meråkerbanen ble åpnet i 1881 og ble raskt en viktig transportåre mellom Sverige og Norge. Hommelvik stasjon var langt opp til vår tid en svært viktig krumtapp i godshåndtering i landsdelen. Kombinert med havneforholdene og ett, etter, tiden stort sagbruk i umiddelbar nærhet, var det store mengder tømmer som ble omlastet i Hommelvik. Over en lengre tidsperiode var jernbanen navet i flere større industribedrifter i Hommelvik. TEKST: STIG HERJUAUNE

1 - 0 9

28.01.2009, 12:01


Nytteberegning hindrer bygging

Kost/nytte-beregning i Norge er helt annerledes enn resten av Europa. Oslotunnelen har mer nytte i dag enn man kunne tro for 25 år siden. Dette er avdekket av student Andreas Økland som nettopp har levert en prosjektoppgave ved NTNU i Trondheim.

Etter europeisk modell blir jernbaneprosjekter mer lønnsomme for samfunnet, sier Andreas Økland.

Assisterende plandirektør Johan Selmer sier at NSB har ønsket seg mer kunnskap om den statlige nytteberegningen. Dette ønsket falt naturlig sammen med Andreas Øklands interesse for dette knyttet til hans oppgave på NTNU. Av de viktigste hovedfunnene er det beregningsperioden som er det mest i øyenfallende. Mens Finansdepartementet i Norge setter nytteperioden til 25 år, benytter kollegene i Sverige og England seg av en 60 års nytteperiode for jernbane. Det innebærer at Oslotunnelen som ble bygget for 25 år siden ikke lenger har noen nytte. — Man kunne jo prøve å stenge den og se om dette stemmer, sier Selmer. — Egentlig har den større nytte i dag enn det man kunne se for seg for 25 år siden, for hadde de kunnet se inn i glasskulen, ville de bygget den med minst dobbelt så stor kapasitet. RENTER SPILLER ROLLE

Det neste som det er grunn til å undre seg over, er at det opereres med forskjellig kalkulasjonsrente. Jo høyere kalkulasjonsrente, desto mindre blir nytteverdien over tid. Norge har 4,5 prosent, Sverige fire og England har 3,5 de første 30 årene. Deretter settes renten ned til tre. I tillegg til dette verdsetter man i England spart reisetid i fremtiden høyere enn vi gjør i Norge. Det gjør man ved å ta inn en forventet økning i brutto nasjonalprodukt (BNP) i regnestykket sitt. En høyere vurdering av verdier i fremtiden betyr i praksis at negativ effekt på nytte av en høy kalkulasjonsrente reduseres ytterligere. Dessuten vurderer de nytten av spart reisetid forskjellig mellom tett befolkede og mer grisgrendte strøk. For oss ville dette bety at nytten av 10 minutter spart for hver

reisende mellom Oslo og Ski skulle være høyere enn 10 minutter spart mellom Tynset og Elverum. Et fjerde poeng er at Norge benytter forskjellig verdi av tid om man bruker bil eller reiser kollektivt. Spart tid i bil vurderes høyere enn spart tid med tog fordi man går ut fra at betalingsviljen er høyere blant dem som benytter bil, fordi disse har best råd sammenlignet med dem som reiser kollektivt. — Dermed blir utbygging av vei mer nyttig enn utbygging av jernbanen. Etter norsk modell blir derfor svært få jernbaneprosjekter lønnsomme for samfunnet, sier Johan Selmer. LØN NSOMT DOB B ELTSPOR

— Vi kan bruke nytt dobbeltspor Oslo-Ski som eksempel. Benytter vi norsk regnemåte er samfunnsnytten av dette prosjektet mer enn fire milliarder minus. Om vi hadde benyttet beregningsperiode og kalkulasjonsrente som i Sverige og England, ville vi kommet ut på pluss-siden. Om vi også hadde tatt med effekter og BNP og høyere verdi av tid i tett befolkede områder slik engelskmennene gjør, ville Oslo-Ski kunne vise til en positiv samfunnsnytte på opp mot 15 milliarder kroner. Det er godt at jernbaneprosjekter ikke bare er et spørsmål om regnestykker, men også politikk, sier Selmer. MASTE ROPPGAVE

Andreas Økland har nettopp startet på masteroppgaven sin som omhandler samme tema. Ett av områdene han skal ta for seg er hvordan franskmennene beregner nytteverdien sammenlignet med norsk praksis. — Der vet vi i alle fall at det bygges jernbane, sier Andreas Økland. TEKST: PREBEN COLSTRUP

V I N G E H J U L E T

1-09-4_zg.p65

23

28.01.2009, 12:01

1 - 0 9

23


M E L L O M

O S S

arverennet Med NSB på Sk Skarverennet Skarverennet er for alle i NSB-konsernet, også for de som ikke finner igjen skiene, men vil delta som supporter. Påmelding innen 20. februar. I fjor var det store grupper både fra Mantena på Grorud, Assistor og Nettbuss Hadeland. Vi vil derfor oppfordre andre avdelinger til å ta opp konkurransen om å stille med flest deltakere (her teller både de som skal gå og supporterne). Avreise kl. 07.58 fra Bergen og kl. 08.11 fra Oslo. Kl. 10.34 ankommer bergenserne Haugastøl. De tråkker opp løypa før toget fra Oslo kommer ca. kl. 12.10. Ca. kl. 15.30 kommer de første inn til egen lavvo hvor det serveres mat og drikke. Klokken18.00 går vi til stasjonen. Tog til Oslo kl. 18.45 og til Bergen kl. 18.58. Moroa koster kun kr 500,- (vanlig pris kr. 750,-). Det er samme pris for supportere. For nærmere informasjon, send e-post til Inger, ik-v-ne@online.no (tlf. 90826822), ingervn@romeiendom.no. Påmeldingen skal sendes til Arne Tordhol,

atordhol@gmail.com eller brev til NSB Klubben v/Arne Tordhol, M. Jul. Halvorsens v. 21 D, 2050 Jessheim og være han i hende senest 20. februar. Supportere kan etteranmeldes frem til 31. mars. Beløpet betales inn til kontonummer: 1440.30.72312 (Påmeldingen blir først registrert når beløpet har kommet inn på den oppgitte kontoen). Husk å føre på navn på giro eller ved betaling med nettbank.

Konduktører fra Stavanger

BREV FRA LESERNE

Heder til en hedersmann! Etter straks to år som ansatt i NSB, de seneste åtte månedene som autorisert lokfører, ser jeg at det er en person som har skilt seg ut som en uvurderlig hjelp og støtte for oss mange «nye». Og det er vår alles Ole Vidar Johansen i lok Oslo. Jeg synes han fortjener en skikkelig anerkjennelse for alt han har gjort, og gjør, for alle nye - ja for alle -på lok (og kond) Oslo. Hvem skaffet oss gang på gang leserom, bokstavelig talt, før eksamen, da vi var en gjeng nervøse og slitne lokførerstudenter? Hvem tok oss i lanken og leide oss bort for å få tatt bilde til ID-kort, da vi virra rundt og ikke fant frem til noen ting? Hvem gir råd i forbindelse med første tursøking? De fleste tannhjula som må rotere for at lok Oslo skal fungere, er på en eller annen måte i inngrep med Ole Vidar. Alltid blid og hyggelig, uten unntak, enten det er batterier til lykta vi maser om, eller det er forklaringer om skifteområdet på Nyland som trengs til ferske lokførere. Og det er ikke bare vi ferskinger som merker at mye stopper opp om ikke Ole Vidar er der. En slik person er uvurderlig for hele miljøet i lok Oslo. Og jeg vet jeg har mange med meg når jeg skriver dette - (jeg har sjekket). Derfor vil jeg på denne måten gi litt heder - til en hedersmann. Takk skal du ha, Ole Vidar! Gunnar Kristoffersen lok Oslo, «på vegne av mange»

24

1-09-4_zg.p65

V I N G E H J U L E T

24

Disse skal bli konduktører. Johnny Hugo Pedersen, Morten Nodland Havsø, Stian Sagen, Fevzi Syla, Roar Øglend, Marita Taksdal, Mirjam Mørch Haugeberg, Mickey Lammy, Gunn Elin Blum Hestetun, Geir Arve Mellomstrand, Jannicke Hortman. Instruktør Trond Herland i uniform.

I januar startet en ny klasse for opplæring av konduktører i oljebyen. Teoriundervisningen foregår i fine lokaler i Stjernesalen i toppetasjen på Stavanger stasjon. Det er totalt 11 aspiranter. 10 av disse skal være i Stavanger, mens en skal stasjoneres i Kristiansand. Det er beregnet at dette kullet skal være ferdig med opplæringen og klar for full innsats fra midten av oktober. Da er disse ferdige utdannet som konduktører samtidig som det nye dobbelsporet mellom Stavanger og Sandnes er planlagt åpnet. Instruktører på kurset i Stavanger er; Steinar Haugen og Trond Herland.

1 - 0 9

28.01.2009, 12:02


Lange opphold Feil diagnose kan gi feil medisin, skrev vi i forrige nummer av Vingehjulet. Lokomotivførere i NSB har merket seg dette og gir analysesjef Hans Haugland rett i sin beskrivelse. Haugland undersøkte Jernbaneverkets registreringer om lange stasjonsopphold. Det viser seg at på to banestrekninger var bare et fåtall som hadde lange stasjonsopphold som den egentlig årsak. Enkelte lokomotivførere mener at de kan bekrefte Haugland observasjon og at de som lokomotivførere ser den egenlige årsaken til avvik like godt som Jernbaneverkets togleder. Enkelte mener deres røst bør høres når forsinkelsesårsak endelig skal registreres. KJENT STOFF

Seksjonsleder Bjørn Johannessen i Jernbaneverket sier at dette er kjent stoff. — Den type dialog lokomotivførerne etterspør vil vi ha mye mer av, men det spørs om personalet har tid til dette mens de kjører. Han sier at Jernbaneverket ikke har et verktøy eller ressurser til å redigere et slikt endringsvolum som et slikt tiltak vil innebære, men hvis togselskapene har det er dette fullt mulig å gjøre noe med. — Jeg er helt enig i at vi trenger en mer nøyaktig årsaksanalyse for å gjøre forbedringer, men dette er ikke gjort i en fei, sier han Skal det gjøres en jobb på dette området, må det gjøres slik at alle datasystemene henter og leverer fra og til samme grunnlag: ruteplan, toginformasjonsanlegg, automatisk togledelse, toginformasjon på internett, informasjon i tog osv. Johannessen er åpen for å bruke slike innspill og kommentarer for å skape engasjement for bedre punktlighetsrapporter. — Generelt i tror jeg det er mye som må gjøres for at vi kan gå fra omtrentlighet til nøyaktighet. Det vil være gode bidrag hvis vi fører dialog om problemene for å få en bedring, sier Johannessen. TEKST: PREBEN COLSTRUP

Færre tog innstilles på grunn av personellmangel Det siste halvåret har det vært en positiv utvikling av tog i trafikk knyttet til NSBs lokomotivførere og konduktører. I løpet av jule- og nyttårsukene var det kun en innstilling og to delinnstillinger på grunn av akutt personellmangel i NSB. — Dette er et resultat av god koordinering internt mellom avdelingene i Drift Østland og god styring og planlegging fra tjenestesentralen og avdelingslederne, sier regionsjef i NSB Drift Østland Mette Sørfonden. — Jeg synes at alle som har bidratt til denne forbedringen fortjener ros og takk, sier hun. TEKST: PREBEN COLSTRUP

— Avtalen med Den Norske Opera & Ballett gjelder også for 2009 og vil ikke bli berørt av innsparingene, forteller Geir Hammer. (Foto: Lasse Storheil).

Viderefører ikke fotballsamarbeid NSB berøres av nedgangen i verdensøkonomien. Det er kanskje den viktigste årsaken til at selskapet ikke ønsker å videreføre samarbeidet med RBK, Viking og FFK. Den økonomiske nedgangen vi ser rundt om i verden vil også få innvirkning på NSBs virksomhet det nærmeste året. Det har vært en omfattende budsjettprosess i hele konsernet, hvor resultatet av det som skjer i internasjonal økonomi har blitt tillagt stor vekt. Alle enheter i NSB har vært gjennom ekstraordinære tiltak for å sikre tilbudet til kundene og selvsagt arbeidsplassene fremover. — De økonomiske rammene for NSBs virksomhet er kraftig forverret de siste året. Det har blant annet ført til at våre budsjetter for ulike markedstiltak 2009 er nedjustert, noe som også går ut over NSBs sponsorvirksomhet. Følgene av dette er at vi dessverre ikke ser oss i stand til å forlenge avtalene med RBK, Fredrikstad eller Viking. Vi vil legge til at vi er svært fornøyd med samarbeidet vi har hatt med klubbene, og at det kun er våre økonomiske utfordringer som er årsaken til at vi ikke kan forlenge avtalen, sier markedssjef Hilde Marie Rustad. Børge Nilsen, som har hatt ansvar for avtalen med RBK, Terje Andersen, ansvarlig for avtalen med Fredrikstad Fotballklubb og Arne Skåland som har hatt ansvar for Viking-avtalen har alle gjort en imponerende jobb. Deres systematiske arbeid, entusiasme, pågangsmot og evne til å få maksimalt ut av avtalene står det stor respekt av. Tilbakemeldingene fra ansatte og kunder som har fått oppleve NSB-arrangementer i forbindelse med eliteseriekamper er bevis på den gode innsatsen de har gjort. V I N G E H J U L E T

1-09-4_zg.p65

25

28.01.2009, 12:02

1 - 0 9

25


S T I L L I N G E R

LEDIGE STILLINGER For samtlige stillinger gjelder: Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss.

NSB PERSONTOG NSB Persontog - 170/08. Konduktøraspiranter Utlysning: 08.12.2008 Søknadsfrist: Snarest Referansenr: 397831408 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Persontog - 170/08. Konduktøraspiranter på Ledige stillinger på NSBs intranett Ønsker du en stilling i Norges største transportkonsern? Ønsker du å bidra i et selskap i stor utvikling og vekst, hvor hensyn til kunder, miljø og samfunn står i fokus? Svarer du ja på dette, er du på rett spor. Som konduktør i NSB har du muligheter til å gi våre kunder en god reiseopplevelse. Vi tar nå inn nye konduktøraspiranter fortløpende med oppstart/skolestart mars og april 09. Arbeidsoppgaver: -Bidra til å ivareta kundens sikkerhet om bord i tog. -Bidra til å innfri kundens forventning på reisen. Inntektssikring. -Rapportering. Personlige egenskaper: -En god serviceinnstilling. -Evne til å takle en hektisk hverdag. Kvalifikasjoner: -Generell studiekompetanse. -God muntlig fremstillingsevne på norsk. -Beherske muntlig engelsk. Erfaring fra reiseliv/kundebehandling er en fordel. Vi tilbyr: Gode betingelser og karrieremuligheter. -Opplæring med full lønn. -En trygg og ansvarsfull jobb. -Hyggelige kundeopplevelser. -En miljøvennlig arbeidsplass. -Variert arbeidsdag. Vi har stasjoneringssted for konduktører flere steder på Østlandet. Denne gangen har vi ledige konduktøraspirantstillinger med stasjoneringssted i Oslo. Opplæringstiden har en varighet på ca 7 måneder og foregår i Oslo og Drammen. Før inntak som konduktør vil det foretas en helsesjekk hos vår bedriftshelsetjeneste. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Kontaktinfo: For spm vedr stillingen: Konduktørleder Geir Morten Haugen, tlf. 480 81 830. For spm vedr søknadsreg: Kontakt vår servicetelefon på dagtid, tlf. 916 51 444

NSB PERSONTOG NSB Persontog - 175/08. Avløsere lokledelsen, Oslo Utlysning: 15.12.2008 Søknadsfrist: Snarest Referansenr: 401363303 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Persontog - 175/08. Avløsere lokledelsen, Oslo på Ledige stillinger på NSBs intranett. Lokomotivledelsen i Drops er for tiden inne i en periode med høy aktivitet. I den forbindelse søkes det etter avløsere ved Lokomotivledelsen Drops Oslo som kan bistå avdelingen innenfor områdene teknisk brukerstøtte, øvelseskjøring og

26

1-09-4_zg.p65

V I N G E H J U L E T

26

tekniske typekurs. Arbeidsoppgaver: -teknisk brukerstøtte. øvelseskjøring. -tekniske typekurs Personlige egenskaper: -god kommunikasjonsevne skriftlig og muntlig. gode samarbeidsevner. –lederegenskaper. må kunne takle et tidvis hektisk arbeidsmiljø. Kvalifikasjoner: -lokomotivførerutdannelse. -god kjennskap til og interesse for NSBs togmateriell og den operative driften. datakunnskape. Vi tilbyr: -en interessant og utviklende avløserjobb i et godt miljø med høy fagkompetanse. Arbeidssted: -Oslo. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Kontaktinfo: For spm vedr stillingen: SeksjonslederRune Moe, tlf. 916 50805 og Fagleder Tor Tveter, tlf. 90692819. For spm vedr søknadsreg: Personalkonsulent Kari-Mette Holteberg, tlf. 916 51444

NSB PERSONTOG NSB Persontog - 177/08. Pålitelighetsingeniør, Oslo Utlysning: 18.12.2008 Søknadsfrist: 01.02.2009 Referansenr: 402956814 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Persontog - 177/08. Pålitelighetsingeniør, Oslo på Ledige stillinger på NSBs intranett. Vil du være med å jobbe i en bedrift som sitter med svaret på mange av dagens miljøutfordringer? Økt satsing på tog, både kjøp av nye tog og oppgradering av eksisterende togpark, gjør at NSB Teknikk har behov for flere dyktige medarbeidere. Arbeidsoppgaver: -planlegging og gjennomføring av pålitelighetsarbeid. utvikle analyser og rapporter (RAMS, RCM og kost/nytte). -optimalisere vedlikehold og utnyttelse av vedlikeholdsintervall. oppfølging av LCC og kvaliteten på vedlikeholdsarbeid. Personlige egenskaper: -resultatorientert. løsningsorientert. -initiativrik. -analytisk. selvstendig. Kvalifikasjoner: -sivilingeniør/master/ cand.scient innen vedlikehold/produksjon eller elektro/elektronikk. -kompetanse og erfaring innen pålitelighetsarbeid. -erfaring med vedlikeholdsoptimalisering. -god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. -Vi tilbyr. -profesjonelt, dynamisk og uformelt arbeidsmiljø. -gode pensjons-og forsikringsordninger. -lønn etter avtale. -arbeidssted sentralt i Oslo sentrum. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Kontaktinfo: HR-rådgiver Mona Oppedal Fjell, tlf. 91652499.

NSB PERSONTOG NSB Persontog - 178/08. Prosjektplanlegger, Oslo Utlysning: 18.12.2008 Søknadsfrist: 01.02.2009 Referansenr: 402946052 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Persontog - 178/08. Prosjektplanlegger,

Oslo på Ledige stillinger på NSBs intranett. Jobb i en bedrift som sitter med svaret på mange av dagens miljøutfordringer. En jobb der enorme investeringer og lange perspektiver minner oss på at de vi gjør i dag, også skal komme andre generasjoner til gode. NSB Teknikk søker en dyktig medarbeider som vil være en nøkkelperson i store ombyggingsprosjekter av tog, ha utstrakt kontakt med leverandører og spennende faglige utfordringer. Arbeidsoppgaver: -nøkkelressurs i store ombyggingsprosjekter av tog. -ha ansvar for å etablere, kvalitetssikre og følge opp framdriftsplaner internt og mot leverandører i inn og utland. -etablere og kvalitetssikre interne prosjektplaner. Personlige egenskaper: -resultatorientert og målrettet. -gode samarbeidsegenskaper. –selvstendig. -engasjert og proaktiv. strukturert og nøyaktig. Kvalifikasjoner: -teknisk utdanning fra universitet eller høyskole (siv.ing eller ingeniør med relevant erfaring). kompetanse/erfaring fra tekniske prosjekter. -prosjektplanlegging. -gode datakunnskaper. -gode norsk og engelskkunnskaper. Vi tilbyr: -profesjonelt, dynamisk og uformelt arbeidsmiljø. -gode pensjons-og forsikringsordninger. -lønn etter avtale. arbeidssted sentralt i Oslo sentrum. Noe reisevirksomhet vil bli pålagt. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Nyutdannende sivil ing. med spesiell interesse for oppgavene vil også bli vurdert. Kontaktinfo: For spm vedr stillingen: Prosjektsjef Karin Berlin, tlf. 95085816. For spm vedr søknadsreg: HRrådgiver Venche Fredriksen, tlf. 992 66 428.

NSB PERSONTOG NSB Persontog - 02/09. Kontraktskoordinator Utlysning: 05.01.2009 Søknadsfrist: 01.02.2009 Referansenr: 407419881 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Persontog - 02/09. Kontraktskoordinator på Ledige stillinger på NSBs intranett. NSB Persontog gjennomfører nå tidenes største innkjøp av nye tog. I tillegg har NSB Persontog løpende ansvar for å forbedre eksisterende togmateriell og gjennomfører for tiden omfattende oppgraderinger av togparken. Vi har også ansvar for vedlikehold av togparken. Dette er en spennende mulighet for en dyktig fagperson som ønsker nye utfordringer og utviklingsmuligheter. Arbeidsoppgaver: -utarbeide forespørsler, bistå i forhandlinger og utarbeide kontrakter. -være en pådriver i anskaffelse og kontraktsprosessen. -lede tverrfaglige anskaffelsesteam frem til kontrakt er signert. -delta i NSB-konsernets tverrfaglige anskaffelsesteam. Personlige egenskaper: -analytisk, handlekraftig og forretningsorientert. -stor troverdighet og integritet. -liker teamarbeid , men kunne arbeide selvstendig. strukturert og nøyaktig. -fleksibel og rask til å sette seg inn i problemstillinger. Kvalifikasjoner: -solid erfaring fra forhandlinger, etablering og oppfølging av

1 - 0 9

28.01.2009, 12:02


kontrakter. -relevant høyere utdanning (økonomisk, teknisk) og generell teknisk kompetanse/forståelse innen mekanikk og elektro. -erfaring fra større teknisk virksomhet, gjerne innen reparasjons- og vedlikeholdsmiljøer. -kjennskap til kontraktsrett og gjerne lov om offentlige anskaffelser. -god muntlig og skriftlig framstillingsevne både norsk og engelsk. Vi tilbyr: -profesjonelt, dynamisk og uformelt arbeidsmiljø. -gode pensjons-og forsikringsordninger. -lønn etter avtale. arbeidssted sentralt i Oslo sentrum. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Kontaktinfo: For spm vedr stillingen: Kontraktsansvarlig Christian Groven, tlf. 905 18 841 og prosjektsjef Karin Berlin, tlf. 950 85 816. For spm vedr søknadsreg: HR-rådgiver Ole Richard Moen, tlf. 916 53 046. NSB PERSONTOG NSB Persontog - 06/09. IT Konsulent Salg, Oslo Utlysning: 14.01.2009 Søknadsfrist: 01.02.2009 Referansenr: 412709423 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Persontog -06/09. IT Konsulent Salg, Oslo på Ledige stillinger på NSBs intranett. NSB Persontog Salg har ansvaret for salg og distribusjon av reiseinformasjon og billetter til kundene, samt utvikling og styring av salgskanalene til NSB. Vårt mål er å tilby enkle og tidsbesparende løsninger som gjør det enkelt for kunden å kjøpe billett. Våre ansatte jobber i billettsalg på stasjonene og på Kundesenteret (callsenter), og vi har spisskompetanse innen e-handel, mobil-og andre automatiske løsninger. Våre fokusområder er: inntektssikring og salgsvolum, kostnadseffektivitet og kundetilfredshet. Persontog Salgs IT avdeling har ansvar for å drifte og videreutvikle samtlige salgssystemer i NSB. Avdelingen består av 22 personer og denne stillingen inngår i systemavdelingen. Arbeidsoppgaver: -overvåke dataflyten/ oppgjørsleveransen fra eksterne salgskanaler. -daglig oppfølging, feilretting og overvåking av oppgjørssystem. –kravspesifisering. -sikkerhet, oppfølging av PCIkrav. Personlige egenskaper: -positiv og serviceinnstilt. -strukturert og effektiv. nøyaktig. -utholdende. Kvalifikasjoner: -minimum 3-årig høyskole utdanning innenfor IKT (kan evt. kompenseres ved relevant arbeidserfaring). kunnskap om SQL-verktøy. -kunnskap om relasjonsdatabaser og datamodeller. -god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og fortrinnsvis også på engelsk. Vi tilbyr: -faglige utfordringer. -et positivt arbeidsmiljø med høyt tempo. -selvstendig stilling. -konkurransedyktige betingelser. arbeidssted sentralt i Oslo. Stillingen rapporterer til systemsjef Salg IKT. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Kontaktinfo: For spm vedr stillingen: Systemsjef Salg IKT Kia Mikkelsen, tlf. 977 49 793. For spm vedr søknadsreg: HRrådgiver Heidi Holmen, tlf. 917 40 447.

NSB PERSONTOG NSB Persontog - 07/09. Ass.lokførerleder, Oslo Utlysning: 19.01.2009 Søknadsfrist: 01.02.2009 Referansenr: 414256198 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Persontog -07/09. Ass.lokførerleder, Oslo på Ledige stillinger på NSBs intranett. Avdeling Rekruttering og opplæring vil i løpet av våren 2009 ha behov for å rekruttere nye medarbeidere. Dette for å imøtekomme handlingsplanens mål om økt rekruttering blant kjørende personell. Rekrutteringsvolumet de neste 5 årene er beregnet i størrelsesorden 1000 nye medarbeidere. Avdelingen har behov for å styrke koordinering og oppfølging på lok.siden. Arbeidsoppgaver: -Lede, motivere og utvikle lokomotivførere under grunnopplæring i NSB AS etter gjeldende opplæringsdokumenter. -Rekruttere og følge opp studenter ved Norsk jernbaneskole. -Være delaktig i autorisering av nye lokomotivførere. -Jobbe i team ved opplæringsavdelingen i Drift Østlandet. Personlige egenskaper: -Selvstendig. Strukturert og nøyaktig. -Samarbeidsvillig og fleksibel. -Sakelig fremstillingsevne. Kvalifikasjoner: -Godkjent lokomotivfører (må ha godkjenning på type 69 og 72 ). God kjennskap til operativ jernbanedrift. Grunnleggende datakunnskap. Vi tilbyr: -Lønn etter avtale. -Spennende og utfordrende jobb med hyggelige kollegaer. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Kontaktinfo: For spm vedr stillingen: Ass.lokomotivførerleder Tom Myrvold, tlf. 91653382 og Avd.leder rekruttering og opplæring Elin Alseth, tlf 91859837. For spm vedr søknadsreg: Personalkonsulent Kari-Mette Holteberg, tlf. 916 51444.

NSB PERSONTOG NSB Persontog - 08/09. Markedskonsulent (vik), Oslo Utlysning: 22.01.2009 Søknadsfrist: 01.02.2009 Referansenr: 416036450 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Persontog - 08/09. Markedskonsulent (vik), Oslo Ledige stillinger på NSBs intranett. Markedskonsulent - ett års vikariat Marked Da vår markedskonsulent skal ut i svangerskapspermisjon, ønsker vi en vikar for henne. Vi ønsker en snarlig tiltredelse. Arbeidsoppgaver: -ansvar for planlegging og gjennomføring av markedsføring/kampanjer (markedsaktiviteter herunder; massekommunikasjon, interaktiv, dialog, sisteledd og internmarkedsføring) i henhold til merkevarestrategi, markedsstrategi og markedsplan. -ansvar for budsjett pr kampanje/aktivitet i henhold til salgs- og markedsplan. -bidra i utforming av årlig salgs- og markedsplan. -bidra i diskusjoner med mediebyrå om mediestrategi. -bidra med kompetanse og ressurser i forhold til markedsaktiviteter.

Personlige egenskaper: -ansvarsbevisst, proaktiv og selvgående. -operativ med strategiske anlegg. -kreativ og nytenkende med stor arbeidskapasitet. -rask og lærevillig, trygg og moden. Diverse arbeidsforhold: -Vikariat. Sluttdato for ansettelse/vikariat/engasjement: 01.06.2010. Kvalifikasjoner: -høyere utdanning innen markedsføring (Sivil master eller lignende). -dokumentert erfaring fra markedsføring i flere kanaler; massekommunikasjon, en til en og interaktiv. (gjerne både teoretisk og praktisk erfaring). -dokumentert erfaring fra arbeid i eller samarbeid med analyse-, medie- og reklamebyrå. -må ha erfaring med prosessarbeid og prosjektledelse. bør ha kjennskap til markedsanalyse, produktlanseringer og gjerne PR. -gjerne ha bakgrunn fra mediebyrå eller reklamebyrå. Vi tilbyr: -et utviklingsorientert, høyt faglig miljø med motiverte medarbeidere. konkurransedyktige betingelser. -svært gode pensjons- og forsikringsordninger. arbeidssted sentralt i Oslo. Stillingen rapporterer til Markedssjef. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Kontaktinfo: Teamleder/HR-rådgiver Kristin Günther, tlf. 92823414 og Markedssjef Hilde Marie Rustad, tlf 91659405. NSB GJØVIKBANEN AS NSB Gjøvikbanen AS er et 100 % eid datterselskap i NSB. Selskapet består av ca 83 medarbeidere. Vi har en liten og effektiv organisasjon som stiller krav om at alle tar ansvar for leveransen hele tiden. Ingen lange linjer eller byråkrati. NSB Gjøvikbanen AS søker en dyktig konduktør på Jaren. NSB Gjøvikbanen AS - 04/09. Konduktører. Jaren/Gjøvik. Utlysning: 08.01.2009 Søknadsfrist: 02.02.2009 Søknad merket ”Gjøvikbanen” sendes snarest på e-post til: hildemv@nsb.no eller pr post NSB AS v/Assistor Personal Att: Hilde M.Vangen, Prinsensgt 7-9, 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke Vi jobber tilnærmet hver tredje helg og har gode arbeidsforhold for øvrig. Høy sikkerhet, punktlighet/regularitet og kundeservice har topp prioritet hos oss. Alle ansatte er like viktige for å oppnå dette. NSB Gjøvikbanen AS vil gjerne ha deg med på laget og ønsker deg velkommen til et selskap med fokus, eierskap og engasjement for banen og kundene! Ved spørsmål om turer kan du kontakte: Roy Strandbakke, tlf. 901 74 756 eller Rolf Korslien, tlf. 997 36 328 Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. NSB Gjøvikbanen AS har samme betingelser for personalet som NSB Persontog/Drift har. Dette betyr bl.a at: -Pensjonsordning og fribillettordning er lik. -Tariffavtaler er like. -Det er felles gjensidig bedriftsansiennitet i NSB og NSB Gjøvikbanen AS. -Ledige stillinger i selskapene skal besettes gjensidig over selskapsgrensene etter praksis i NSB AS. (Gjelder ikke tursøking).

V I N G E H J U L E T

1-09-4_zg.p65

27

28.01.2009, 12:02

1 - 0 9

27


B

Returadresse: NSB 0048 Oslo

Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen

MIN J O B B

■ Arne Folde ■ 56 år ■ Assisterende konduktørleder ■ Gift med Ingebjørg ■ To sønner 23 og 27 år ■ Bor på Flatåsen i Trondheim ■ Jobbet i NSB fra 25. april 1973 ■ Første jobb: Lokstallbetjentaspirant ■ Ønsker: Gjerne elektriske tog på Trønderbanen

Skyter ryper, men spiser dem ikke Arne Folde liker å jakte, men bryr seg ikke om å spise rypene han skyter. Assisterende konduktørleder med strekningsansvar for lokaltog i Trøndelag Arne Folde trives best på hytta når han ikke er på jobben. Arne Folde har en mangslungen bakgrunn i NSB etter at han begynte i 1973. Hør bare: 1978: Tilsynsbetjent, 1981 lokstallformann, 1985, lokstallkontrollør, 1986, tjenestekontoret til lokførere, oppgjør, 1988, oppgjør for konduktører, 1991, tjenestefordeler for konduktørene, 1995, konduktørleder, 1998, konduktørleder for lokaltog Trøndelag, den gang Trønderbanen, 2002, assisterende konduktørleder og strekningsansvarlig for lokaltog i Trøndelag. Folde begrunner dette med at han alltid er på jakt

etter nye utfordringer, og har stort sett vært fem år på hver plass, unntatt i sin siste jobb. Men han fant ut at han måtte få enda mer kunnskaper om konduktøryrket og har nå gått gjennom alle kurs og kan jobbe i togene (type 73, type 93 og type 92) når det måtte være. — Det er kjekt å vite hvordan jobben er for våre folk som gjør en kjempefinjobb i togene, sier Folde. I sitt daglige arbeid er Folde leder for 30 konduktører. Folde har hytte ved Øyungen, to mil nord for Røros. Her reiser han så ofte han kan når han har fri, og hadde 70 overnattingsdøgn på hytta i 2008. — Det er hyggelig å være ute i naturen og jeg tar gjerne geværet på ryggen og sikter på rypene, sier Folde. Han liker også å fiske og plukker gjerne multer, når de måtte finnes. Men han reiser også utenlands på ferie, og i slutten av januar ble Thailand besøkt i to uker av hele familien. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

I denne spalten presenterer Vingehjulet ansatte i NSB. Vi forsøker å ta pulsen på det brede spekteret av arbeidsoppgaver som til syvende og sist har to mål for øye: Fornøyde passasjerer og sunn økonomi for NSB. Har du tips om personer til spalten, ta kontakt med redaktøren.

28

1-09-4_zg.p65

V I N G E H J U L E T

28

1 - 0 9

28.01.2009, 12:02

Vingehjulet 1-2009  

Strekningsleder Børge Nilsen i Trondheim ønsker seg elektriske tog mellom Trondheim og Steinkjer. — Dette vil være en gedigen miljøsatsing,...

Vingehjulet 1-2009  

Strekningsleder Børge Nilsen i Trondheim ønsker seg elektriske tog mellom Trondheim og Steinkjer. — Dette vil være en gedigen miljøsatsing,...

Advertisement