Page 1

Vingehjulet I N T E R N B L A D

F O R

N S B - K O N S E R N E T

- N R 9 - 2 0 0 7

n Kjø rer den stø rste bu ssr ute n i No rde i Sver ige og er en Zah id Mun ir kom mer fra Paki stan , bor stør ste buss rute for av 140 sjåfø rer som kjør er Nor den s enn 60 000 nors ke Net tbus s i Køb enh avn med mer mar k. pass asje rer hve r dag . NSB voks er i Dan Side 14-17

7-9-07.p65

1

13.12.2007, 15:04

9 - 0 7

1

FOTO: LASS SE STORHEIL

V I N G E H J U L E T


L E D E R

Lytte til kundene Selv om vi kan vise til fin framgang både i antall kunder og økonomisk, er det grunn til å ta på alvor de signalene vi har fått fra kundene i høstens kundetilfredshetsundersøkelse som viser tilbakegang for NSB Lokaltog. Internt i NSB kan vi redusere antall materiellfeil, lage realistiske og robuste planer for materiell og personell samt redusere lange stasjonsopphold. Men vi er helt avhengige av kvaliteten på infrastrukturen. Ut fra de tallene som er tilgjengelige kan vi anslå at 60-70 prosent av primærårsakene til punktlighetsavvik og regularitetsbrudd kan tilskrives feil på spor, sporveksler og signalanlegg.

Som jeg tidligere har skrevet er 2007 ett av de beste årene i NSBs historie på mange områder. Det kan tilskrives betydelig innsats fra alle deler av NSB-konsernet gjennom flere år.

Når en så stor andel av driftsforstyrrelsene skyldes forhold i infrastrukturen, blir det viktig at det både kanaliseres tilstrekkelig midler til helt nødvendig fornyelse og vedlikehold til Jernbaneverket, og at det gjøres noe konkret for å redusere feilene. Like viktig som økte bevilgninger er det at alle aktører har felles mål og motivasjon for å bedre kvaliteten. I følge dagens sportilgangsavtale er det togselskapene som i de fleste tilfeller må dekke avvikskostnadene ved driftsavvik også når disse skyldes feil i infrastrukturen. Disse avvikene rammer kundene våre og dermed NSBs omdømme. I tillegg er det NSB som må ta avvikskostnadene selv om avvikene skyldes feil på infrastrukturen. NSB mener jernbanesektoren vil være bedre tjent med samarbeidsmodeller som stimulerer alle parter til innsats om vårt felles mål: et punktlig og pålitelig togtilbud. Kvalitet må være lønnsomt for alle aktørene! Dette må NSB arbeide for og få til overfor myndighetene. Julen står for døren, og jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har gjort en flott innsats for NSB i året som er på hell. Jeg ønsker alle en riktig god jul! Hilsen Einar Enger, konsernsjef

VINGEHJULET – INTERNBLAD FOR NSB-KONSERNET

Prinsensgate 7-9 0048 Oslo

REDAKTØR:

Utgitt av NSB ved konsernsjef Einar Enger

22

7-9-07.p65

V V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT

2

Lasse Storheil, intern kommunikasjonssjef, NSB-konsernet, 91653071, lasses@nsb.no

99- -00 77

14.12.2007, 08:12


Innhold 4

Ikke så bra neste år

5

Øker kapasiteten

6

Salg ut av toget

7

Rekorder i Trøndelag

Liker fulle tog

10

Kjørestilen avgjør

13

Milliardavtale i boks i Buskerud

Overkonduktør Inger Malum trives med mange passasjerer.

14

Nettbuss vokser i Danmark

Skremmes ikke av høye mål

19

Pias plogg

20

Odd Horten har premiere

24

Vedlikeholdsavtale klar

26

Bestill hytte på nett

16 Verkstedsjef Tomm Bråten i Mantena og Rolf Sverre Møll fra Teknikk trekker lasset sammen.

MEDARBEIDERE:

DISTRIBUSJON OG ADRESSENDRING: NSB AS – postekspedisjon,

Åge-Christoffer Lundeby, informasjonssjef NSBpersontog, 91653449, age-christofferl@nsb.no Preben Colstrup, informasjonssjef NSB-persontog 91653500, prebenc@nsb.no

LAYOUT: Arne Eidal, Axentum kommunikajson TRYKK: Zoom Grafisk

23154936, postekspedisjon@nsb.no

Ettertrykk tillatt kun etter avtale med redaksjonen U LL EE TT VVI INNGG EE HH JJ U

7-9-07.p65

3

13.12.2007, 15:04

99 -- 00 77

33


N Y H E T E R

Stein Nilsen skal lede persontog Stein Nilsen, 42, er ansatt som ny konserndirektør for NSB Persontog. Nilsen har jobbet i SAS-konsernet i 20 år. Han begynner i stillingen 1. februar neste år. Bodømannen Nilsen har en mangslungen arbeidserfaring fra SAS-konsernet, men er ikke fremmed som kunde i NSB. Det er ikke få håndballturneringer han har vært med på i Mo i Rana. 25 mil med tog hver vei… Nilsen er utdannet siviløkonom fra handelshøyskolen i Bodø og jurist fra universitetet i Oslo i år. I SAS har han jobbet med økonomi og kommersiell planlegging, og vært i sentrale lederposisjoner innenfor SAS-konsernets flyplassrelaterte virksomhet, Scandinavian Ground Services (SGS) og flyselskapet Scandinavian Airlines. Fra 1997 var han direktør for SAS-konsernets skandinaviske flyplassvirksomhet med base i Stockholm. Han hadde driftsansvar for 42 flyplasser og 2 500 medarbeidere. Senere fikk han ansvaret for hele SAS-konsernets flyplassrelaterte virksomhet ved hovedkontoret i Stockholm. Som direktør for enheten hadde han ansvaret for 7 000 medarbeidere på 130 flyplasser over hele verden. Nilsen overtok senere ansvaret for Scandinavian Airlines flyvirksomhet i Norge i 2003, og var direktør for flyselskapets norske del i vel et år. Nilsen er gift, har fire barn og bor i Nittedal.

Plass til flere i rush Det blir flere sitteplasser for folk som reiser med NSB i rush i Oslo-området når de nye rutene trer i kraft 6. januar neste år.

HER ER ØKNINGENE

Asker-Lillestrøm: 400 i morgenrush 400 i ettermiddagsrush Drammen-Dal: 200 i morgenrush 200 i ettermiddagsrush Kongsberg-Eidsvoll: 100 i morgenrush 100 i ettermiddagsrush Skøyen-Årnes: 100 i morgenrush Skøyen-Ski: 300 i morgenrush 200 i ettermiddagsrush Spikkestad-Moss: 1000 i morgenrush 600 i ettermiddagsrush Skøyen-Mysen: 200 i morgenrush

7-9-07.p65

Aldri før har NSB levert et så godt økonomisk resultat som i år. Dette har skjedd ved målbevisst innsats. Prognosene for de kommende år er ikke så lyse, og allerede neste år øynes det en nedgang i resultatet. Økonomidirektør Kjell Haukeli liker ikke å helle kaldt vann i blodet på medarbeiderne midt i julestria, men han finner det på sin plass å påpeke at økte kostnader på slutten av året og neste år ser ut til å gi seg utslag i svekket lønnsomhet i 2008. —Vi har i løpet av slutten av høsten fått økte personalkostnader, og disse vil slå ut for hele året neste år. Samtidig er det klart at vi får økte kapitalkostnader ved at investerer i ombygging av dagens togpark, og går til innkjøp av nye togsett. Dette får innvirkning på lønnsomheten allerede neste år, sier Haukeli. STRØMMEN DYRERE

Haukeli understreker at det i 2007 var lave strømpriser som bidro til å redusere kostnadene både for P-tog og CargoNet. Samtidig bidro sterk trafikkvekst til høyere inntekter for P-tog. Dette er de to viktigste grunnene til at resultatet i 2007 blir så bra. — Strømprisen er i ferd med å stige og forventes å øke ytterligere neste år. Samtidig forventer vi at trafikkveksten vil holde seg eller stige noe. Men totalt sett ser det ut til at økte kostnader bidrar til et redusert overskudd sammenlignet med i år, sier Haukeli. FORBEDRE M ED 100 MILL. KR

I rushtiden er det snakk om en økning på syv prosent for Østlandsområdet. Rushtiden regnes fra klokken 07.00 til 09.00 og fra klokken 15.00 til 17.00. NSB øker kapasiteten med 3 800 seter på hverdager for NSB Lokaltog. Det er morgen- og ettermiddagsrushet som får henholdsvis 2 300 og 1 500 ekstra seter. Dette innebærer at enkelte tog som tidligere har gått som enkeltsett går som dobbeltsett og enkelte togsett med to vogner heretter får tre. — Vi har lyttet til kundene og foretatt prioriteringer som gjør at noen av avgangene inn og ut av Oslo ikke skal være så overfylte som de har vært. Vi håper våre kunder setter pris på dette, sier fungerende persontogsjef Arne Fosen. Utvidelsen av antall seter er et ledd i avtalen med Samferdselsdepartementet om å forbedre kollektivtilbudet i inneværende periode og det er følgende strekninger som får glede av økt setekapasitet.

4

Det b este året noensin

V I N G E H J U L E T

4

Dermed blir det vanskelig å nå avkastningskravet på 7,2 prosent som eier har satt. For å klare kravet må NSB øke inntekter og kutte kostnader med til sammen rundt 100 millioner kroner sammenlignet med dagens planer. Det blir en utfordring for alle. — Offentlig-kjøp-avtalen er blitt strammere, og vi øker produksjonen selv om offentlige kjøp ikke øker. Det blir flere seter i togene, og dette betyr at vi må effektivisere for å kunne levere like gode resultater, påpeker økonomidirektøren. VENDEPUNKT

Fra og med neste år og de kommende årene vil NSBkonsernet ha en utfordring knyttet til å levere like gode resultater som i år. — Personalkostnadene øker samtidig som vi skal kjøpe nye persontog, nye godslokomotiver og foreta en omfattende utvikling ved mange stasjoner. Til sammen gir dette en betydelig økning i kapitalkostnadene, sier Haukeli. Men økonomidirektøren påpeker at det er nødvendig å investere i nytt materiell, og at utvikling rundt stasjonene kan øke kundegrunnlaget betydelig. — Vi må ha et tidsmessig togmateriell og trenger nye godslokomotiver for å møte fremtidens utfordringer. Dette gir oss grunnlag for økt produksjon, og skal

9 - 0 7

13.12.2007, 15:04


oensinne – men toppen kan være nådd?

Økonomidirektør Kjell Haukeli forbereder oss på lavere lønnsomhet i årene som kommer som følge av økte kostnader. (Foto: Bjørn Stuedal).

bidra til økte inntekter og bedret lønnsomhet på lengre sikt, sier Haukeli. BEDRE RUTINER

Han tror at forbedringer i konsernets innkjøpsprosesser er ett av virkemidlene som kan bidra til at vi likevel klarer å opprettholde lønnsomheten. Et foreløpig mål med innkjøpsprosjektet vi er i ferd med å starte opp er at vi skal kunne oppnå besparelser på et par hundre millioner kroner i året. Samtidig må vi være forberedt på at variasjoner i konjunkturene kan gi seg utslag i reduserte inntekter, spesielt innenfor CargoNet og Rom Eiendom, som er ømfintlig for endringer i landets økonomi. STAB I LE DØTRE

Haukeli vil ikke gå spesifikt inn på enkelte områder eller datterselskaper, men sier at resultatene fra buss vil holde seg på samme nivå som nå, eller bedre selv om to store trafikkområder ble borte i løpet av 2007. Det ser også ut til at samarbeidet mellom Mantena og Teknikk har gitt fordeler for alle og et bedre og mer kostnadseffektivt vedlikehold for NSB. Han noterer også at

CargoNet har en kraftig forbedring i år i Norge og kommer gradvis etter i Sverige. Rom Eiendom vil også levere gode resultater fremover som følge av gevinster ved salg av eiendommer. TEKST: LASSE STORH EI L

Et av bonusmålene kan nås NSBs resultat i år blir så godt at det er grunn til å tro at avkastningskravet fra eieren på 7,2 prosent av egenkapitalen blir nådd. Vanskelig å forstå, kanskje, men enkelt sagt betyr det at årets overskudd ser ut til å bli så bra at det oppfyller ett av elementene i bonusavtalene som er inngått.

Flere gode år NSB-konsernets ansatte har gjennom de siste seks årene forvandlet et stort underskudd til et overskudd på over 600 millioner kroner. Dette har skjedd ved målbevisst innsats i hele konsernet.

V I N G E H J U L E T

7-9-07.p65

5

13.12.2007, 15:05

9 - 0 7

5


K U N D E R

Økt ssalg alg fra automat Salget av billetter fra automater øker. Det betyr at kampanjen i november der folk ble oppfordret til å kjøpe billett før de går på toget har virket. I 2008 vil det være stor oppmerksomhet rundt salg fra automater. — Vi er fornøyd. I hovedsak nådde vi målene. Resultatet kunne kanskje vært enda bedre ved økt bruk av høyttaler i toget, sier kampanjeleder Geir Haare. I gjennomsnitt de fire kampanjeukene i november økte salget fra automat med 8 000 salg per uke. Målet var 10 000 salg, og en uke manglet det bare et par hundre på det, men alt i alt er dette bra, sier Haare. Han tror nok at strømbruddet i Oslo siste onsdagen i november ødela noe. Største effekt var det på stasjoner med sperrekontroll. Samtidig som automatsalget økte, gikk salget ned fra mobile terminaler (MT), som forventet. — I SL-området økte salget fra automat med 250 000 kroner per uke, mens det samtidig gikk ned med 170 000 via MT. På landsbasis gikk MT-salget ned med knapt to prosent i denne perioden. Men fortsatt er det mer å hente ved mer aktiv bruk av høyttaler i toget. Spørreskjemaene vi fikk inn viser at 25 prosent av konduktørene brukte høyttaler. Best resultat var det i Østfold. — Dersom vi på en hyggelig måte minner kunden om å kjøpe billetten før de går om bord neste gang, vil det bedre både konduktørenes hverdag og sikre NSB inntekter. Dette vil igjen bidra til økt lønnsomhet for bedriften du jobber i, sier Haare. Han roser innsatsen som mange la ned for å få avviklet kampanjen, blant annet med kampanjemateriell fra marked og kommunikasjon.

Det er stadig flere som velger automat for billettkjøp, sier Geir Haare.

— En stor takk til alle som leverte spørreskjema også, sier Haare. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Intranett hvor som helst Er du klar over at du kan se på NSBs intranett og lese e-post hvor du enn måtte befinne deg i verden? Det er en noe begrenset versjon du får se, men de viktigste nyhetene får du med deg. Som kjent har nå også driftsmedarbeidere i Persontog tilgang til intranett. Mange medarbeidere med hjemmekontor bruker en såkalt vpn-løsning med en kalkulator og passord. Hvis du ikke er hjemme kan du bruke en forenklet løsning som gir deg tilgang til intranett og e-post. For å få tilgang trenger du et eget brukernavn og passord, og en e-post-adresse. NB! Dette virker kun når du ikke er logget på NSBs nettverk. 1. Gå inn på https://intranett.nsb.no. (Legg spesielt merke til at du må skrive inn https:// før adressen –

6

7-9-07.p65

V I N G E H J U L E T

6

dette for å oppnå en sikker forbindelse!) 2. Velg domene (du velger selskap/enhet) og skriv inn brukernavn og passord du bruker for å logge på PCen til vanlig. FREMGANGSMÅTE E-POST

På Startsiden finner du en link som heter e-post. Der kan du lese din e-post. Du starter E-post-systemet enten ved å velge link til e-post på intranettet, eller ved å skrive inn riktig adresse i navnefeltet på nettleseren din. Adressen er https://owa.arrive.no/Exchange/ Husk å ta med https:// foran adressen. For deg som har vært inne på intranettet fra en jobb-PC vil du kanskje legge merke til at det du får opp ser litt annerledes ut. Grunnen til dette er at en del av tjenestene og informasjonen bare er tilgjengelig innenfra NSBs nettverk – ikke via en ekstern internetttilkobling.

9 - 0 7

13.12.2007, 15:05


Fullt på Bergenstogene. Passerte egne mål allerede i oktober.

gne mål Bergensbanen forbi eegne Det er flere som reiser med Bergensbanen. Målet om 60 000 flere reiser i år ble slått allerede i oktober, og ved utgangen av november var det nesten 75 000 flere reiser. At Brann ble seriemester og at mange reiste lokalt for å følge sitt favorittlag er nok noe av årsaken, men slett ikke alt. Men på strekningen Bergen – Arna var det en økning på over 12 prosent i oktober. Dette skyldes blant annet at det var stor trafikk da Brann feiret seriegull opptil flere ganger. — Dette er gledelig og vi er godt over målet vi satte oss. Det viser samtidig at en del tiltak som vi satte i verk tidlig i år har bidratt til økning i trafikken, sier strekningsleder Salg, Henning Lirhus. I januar i år ble det satt opp et nytt tog mellom Bergen og Ål med avgang fredag ettermiddag og retur søndag ettermiddag. Toget ble veldig populært og det ble raskt en fordobling i antall plasser fra 200 til 400. Toget ble kjørt frem mot påske for å gi et tilbud i vintersesongen for hytteeiere mellom Voss og Geilo. På sommeren er det en rekke turoperatører som planlegger turer i god tid. — Vi har gjort oppmerksom på muligheten til å utnytte mye ledige kapasitet i enkelte tog. Derfor gir vi nå beskjed i god tid til operatørene og til Fjord Tours om hvilke foreløpige planer vi har for trafikken på Bergensbanen neste år, sier Lirhus. Han tror at den pågående miljøutfordringen gjør at mange foretrekker toget. — Derfor er det riktig og viktig at NSB bruker ekstra energi på å fremføre miljøbudskapet og de fordeler toget

har. Toget forurenser ikke og det gjør at mange kunder gjerne vil bidra til et bedre miljø og velger NSB, sier Lirhus. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Tallenes tale OSLO - BERGEN OVER FINSE

42 366 reisende i november, økning på 3 233. Akkumulert per november 628 383 reisende, økning på 47 284 eller 8,14 prosent. BERGEN - ARNA.

79 450 reisende i november, økning på 2 010. Akkumulert per november 786 182 reisende, økning på 23 918 eller 3,14 prosent BERGEN - VOSS OVER ARNA.

35 715 reisende i november, økning på 1 049. Akkumulert per november 427 189 reisende, økning på 3 250 eller 0,77 prosent. VOSS - MYRDAL OVER MYRDAL

Liten trafikk i november. Akkumulert per november 127 394 reisende, økning på 1 992 eller 1,59 prosent. TOTALT

157 731 reisende i november, økning på 6 351. Akkumulert per november har vi hatt 1 969 148 reisende, økning på 76 444 eller 4,04 prosent.

V I N G E H J U L E T

7-9-07.p65

7

13.12.2007, 15:05

9 - 0 7

7


N Y H E T E R

Vi trenger flere som kan følge opp kundene når avvik oppstår, sier Øystein Risan (t.v.) og Trond Hansen i Drift. Marianne Einarsen fra marked- og kommunikasjon og Kristin Voss fra salg er klar til innsats.

Trenger flere i beredskap Når en brann slår ut mer enn halve jernbanenorge, er det viktig at beredskapen er i orden. Men heldigvis er det som regel mindre hendelser som gjør at kundeveiledere må være på plass ved avvik i trafikken. Nå spør NSB om du vil være frivillig kundeveileder eller stille opp i en beredskapsvaktordning i Østlandsområdet. — Vi trenger beredskapsvakter som kan være med i turnus og som kan stille på kort varsel på den strekningen beredskapsvakten gjelder for. Dette sier Trond Hansen som er leder for kundeveilederordningen i Drift. — Når du er på vakt vil du ved større avvik der det er nødvendig med kundeveiledere bli kontaktet på sms eller telefon av Drops. Jobben blir da å møte så fort som mulig på stedet der Drops har behov for deg, sier Hansen. Kompensasjonen for beredskapsvaktordningen er 2 600 kroner i måneden med vaktuke hver fjerde uke. NOEN KRAV TI L B EREDSKAPSVAKTER

For at du skal kunne være med i beredskapsordningen stilles følgende krav: — Du er opptatt av fornøyde kunder og NSBs renommé. — Du avklarer med egen leder om du kan delta i ordningen og legger ved skriftlig bekreftelse med søknaden. — Du må god kjennskap til strekningen du skal være beredskapsvakt på. — Du sender kortfattet søknad til kundeveileder@nsb.no og vi avtaler et lite intervju/samtalemøte om hvordan dette er tenkt, sier Hansen.

— Mange medarbeider har vært igjennom kurset kundehåndtering ved avvik, og vi ønsker at flere melder seg som kundeveileder, sier Hansen. Det er behov for frivillige på alle strekninger NSB kjører tog, påpeker Hansen. Kompensasjon ved kundeveilederordningen er 750 kroner til utgifter ved bruk av egen bil, parkering, bom etc. hver gang du møter opp til innsats ved et avvik. NOEN KRAV TIL KUNDEVEILEDER

For at du skal kunne delta i kundeveilederordningen stilles følgende krav: — Du er motivert og ønsker å bidra til mer fornøyde kunder — Du avklarer med egen leder om du kan delta i ordningen og legger skriftlig bekreftelse ved søknaden. — Du registrer deg med bosted, arbeidssted, samt telefonnummer om du ønsker å delta i frivilligordningen og sender søknaden til kundeveileder@nsb.no og du hører fra meg om videre fremdrift, sier Hansen Frist for å søke for begge ordningene er 3. januar 2008. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

7-9-07.p65

V I N G E H J U L E T

8

Det er stadig flere som reiser med tog i trivelige Trøndelag. Pendlertogene begynner og bli fulle, men det er mye ledig utenom rush. Overkonduktør Inger Malum. synes det er helt greit å jobbe i toget, bare det ikke blir for mange ståplasser. Men det er heldigvis sjelden. — Stilleavdelingen er en utfordring når det er veldig fulle tog, men generelt synes jeg det er topp med fulle tog. Det er jo derfor vi kjører tog. Vi skal jo bringe fram kunder i rute på en trivelig måte, sier Inger. Billettsalget om bord i toget har økt mye og spesielt rundt Trondheim. KAN SLAPPE AV

Inger påpeker at det er trivelig å reise med tog. På toget sitter man og slapper av, men bak rattet er man anspent. Folk er mer miljøbeviste og på vinteren med glatte veier er det mye bedre med tog. Mange kunder sier det er deilig å komme på toget og slippe å kjøre bil i kø og på dårlig føre. Inger tror også at timesfrekvensen og stivt rutemønster har blitt god kjent i markedet og dette hjelper også godt på. FRYKTET BRÅK

FRIVILLIG KUNDEVEILEDER

8

— Det er topp m

Inger sier hun hadde fryktet bråk når NSB gikk ut av sonetakst i Trøndelag. — Men det har vært lite støy i togene, noen studenter klager ellers er det rolig. Det at vi gikk ut av sonetakst har gjort ting lettere. Hverdagen er enklere, og nå er det et system som er likt for alle kundene. Spesielt er dette mer rettferdig for dem som har kjøpt kundekort. FLERE KUNDER

Inger har gjort seg opp en del tanker omkring hvordan NSB skal få flere kunder. Hun sier: — Det må koste mindre med toget enn å reise med bil. Vi

9 - 0 7

13.12.2007, 15:05


pp med fulle tog, og vi har plass til flere

Overkonduktørene Inger Malum og Torild Indset (t.v.) gleder seg over flere kunder, men har plass til flere utenom rush.

skaper ambassadører, og hvis kundene synes toget er bra sprer de dette videre til venner og kjente. Har ikke kunden kjøpt billett på forhånd, kan vi ikke være irritert på kunden. Vi må heller selge en billett og ønske kunden god tur. Men det er jo en fordel at flere kjøper billett før de går ombord, da får vi mer tid til våre kunder. Kanskje er det kunder som er dårlige til beins og ikke kommer seg til kaffeautomaten. Tenk hvis vi hadde tid til å hente kaffen til dem, sier Inger. HØY KTI

Lokaltog Trøndelag scorer alltid meget godt på KTI målingen. Inger tror årsaken er at medarbeiderne i toget gjør mye riktig. Kundene føler at vi er der for dem og gjør det vi kan for at de skal få en bra reise. Vi passer på kundene våre og er hjelpsomme. Inger er opptatt av et godt samspill mellom konduktør og lokfører og med ledeløsen. Hun liker ikke at toglederne holder igjen toget, slik at det ikke går i rute. — Da bobler det over og jeg blir irritert på kundenes vegne. Punktlighet er det viktigste etter sikkerhet. Videre må vi sørge for god informasjon til kundene og at det er strødd på plattformen. Vi må holde det vi lover! sier Inger.

Tidenes beste for lokaltog Trøndelag I NSB Lokaltog Trøndelags 14-årige historie har det aldri før vært så mange reisende som i år. Årsakene til økningen er mange, men økt miljøfokus, god punktlighet, fornøyde kunder, målrettet markedsføring og stor innsats blant de ansatte har vært viktige faktorer. — En bedring av tilbudet i rush har vært viktig. Det er da mange av våre kunder ønsker å reise, sier strekningsleder Børge Nilsen. Aldri før har så mange reist med NSB Lokaltog i Trøndelag. Tellinger i uke 42 viser at over 24 600 mennesker benyttet toget som sitt fremkomstmiddel. — Dette er helt fantastisk og betyr at vi når minst 1 180 000 reisende dette året. Andre faktorer som har gitt økt trafikk det siste året er innføring av to nye avganger i rush og stopp på Lademoen/Nedre Elvehavn, sier Nilsen. I november ble det all time high med over 55 000 reisende på tellepunkt Levanger. Aldri før har vi hatt så mange reisende i en måned på dette tellepunktet. En meget sterk en måned med en dag mindre enn normalen, og et godt resultat særlig med tanke på all støy vi hadde rundt utmeldelse av sonetakst i slutten av oktober og starten av november, sier Nilsen.

TEKST OG FOTO: B. NILSEN

TEKST: LASSE STORH EI L

V I N G E H J U L E T

7-9-07.p65

9

13.12.2007, 15:05

9 - 0 7

9


N Y H E T E R

Han sparer strøm og m Henning Aandal vil snart sitte alene i førerrommet på et lokaltog i Oslo-området. Om få uker er han lokfører. En del av utdanningen består i å finne en kjørestil som bidrar til mindre energiforbruk. — Dette er veldig bra. Vi lærer at vi ved å justere kjørestilen kan redusere strømforbruket. Dermed sparer vi både strøm og miljø, sier Aandal. Han er i ferd med å avslutte utdannelsen og lærer om økonomisk kjørestil i simulatoren ved NSB Skolen på Sundland. Alle lokførere som får etterutdanning går også igjennom teoridelen av dette kurset nå.

Endring av kjørestil vil r NSB måler nå energiforbruket i togsett og lokomotiver kontinuerlig. Hvert femte minutt registreres det hvor mye energi som brukes og hvor mye som tilbakemates.

Teknikks ledergruppe er blitt fornyet med to

— Vi har nettopp fått full tilgang til alle energidata fra BaneEnergi som leverer strømmen til oss. Det blir nå lettere å få en total oversikt over hvor mye energi som brukes. Dermed er det enklere å se resultater av de justeringer i kjørestilen som nå foretas, og som så smått vil gi resultater. Det sier prosjektleder Jan Vetle Moen i NSB. Han er ansvarlig for å følge opp prosjektet med energisparing gjennom endret kjørestil. Både på El18-lokene og på type 73 er det montert en tripteller som gjør det mulig for lokfører å følge energiforbruket i sitt tog. Mange lokfører bruker dette utstyret allerede.

kvinner, en har røtter fra Sverige og kommer fra

BI DRA SELV

Karin Berlin (bak) og Bente Ianke er nye medarbeidere i Teknikk.

Nye ledere i NSB Teknikk

Terramar. Den andre kommer fra en lederstilling i Telenor med jordomseiling som siste aktivitet. Karin Berlin er ansatt som prosjektsjef i Teknikk og har ansvar for at prosjektene får samme struktur, form og verktøy. Dermed vil lederne for de ulike prosjektene få samme styringsform og effektivitet. Bente Lanke er den nye økonomisjefen og kommer fra Telenor før hun tok med seg familien på jordomseiling. — Mens Karin skal sørge for at utviklingsarbeidet og prosjektstyringen blir mer enhetlig, vil Bente vil synliggjøre hva som skjuler seg bak de store tallene. Begge begynte i oktober, og jeg er svært glad for at de har takket ja til jobben, sier direktør i Teknikk Tormod Gjermundsen. TEKST: PREBEN COLSTRUP FOTO: LASSE STORHEI L

10

7-9-07.p65

V I N G E H J U L E T

10

— Gjennom etteropplæring håper at vi å få til en bevisstgjøring for hva hver enkelt fører kan bidra med for å spare energi. Vi merker en positiv holdning til dette prosjektet over hele linjen, sier Moen. På simulatoren på Sundland har nye lokførere fått se at de ved enkle grep kan spare opp til 25 prosent energi på en enkelt strekning. Det skal nå etableres et samarbeid med lokførerledere som gjør at det blir en kontinuitet i arbeidet med å redusere forbruket av energi. Lederne kan konkret vise hva som spares og oppmuntre sine kolleger til fortsatt god kjøring. TREDELT M I LJØSATSI NG

Det er på tre hovedområder NSB vil redusere energiforbruket i togene og ved kjøring. Bruk av klimaanlegg og varme i toget kan utføres mer ensartet. Ved hensetting av

9 - 0 7

13.12.2007, 15:06


og miljø Aandal synes det er flott å jobbe i en bedrift som tar miljøet på alvor. — Alle føler stolthet for jobben sin. Det gir en ekstra god følelse når du vet at du lærer hvordan du selv kan bidra til et renere miljø og til redusert forbruk av energi. Til syvende og sist er det vi som jobber i bedriften som tjener på det, sier Aandal. Han synes det er fint at miljø er blitt en naturlig del av lokførerutdanningen. Han tror også at det vil ha en viktig effekt at resultatene fra målingene blir kjent. — Det er først og fremst på lengre strekninger og i tidspunkt utenom rush det er mulig å realisere de største gevinstene ved en annen kjørestil. Vi vet at miljø er viktig, men det er viktig at sikkerhet og punktlighet kommer først, sier Aandal.

l vil redusere energiforbruket i NSB

Endret kjørestil gir bedre miljø og mindre forbruk. Kai Torgersen (t.h.) er instruktør ved simulatoren på Sundland. Jan Vetle Moen leder energispareprosjektet i Drift.

tog er det mye å spare, og store verdier er allerede tatt ut. Kjørerstilen er det tredje området det jobbes aktivt med, og der hver enkelt fører kan bidra. — Vi håper at vi allerede i år kan se resultater av målingene. Helt konkrete kan vi riktignok ikke bli før neste år, da målingene er mer spesifikke. Til sammen er det 172 elektriske togsett og lokomotiver som blir målt, sier Moen. MYE BRA ALLEREDE

Jan Vetle Moen understreker at NSB har dyktige lokførere. — Kjørestilen er generelt veldig bra, men vi håper at mer bevissthet omkring muligheten til å redusere forbruket ved kjøring kan føre til 8-10 prosent reduksjon i kostnadene ved å kjøre tog. Dette har man erfart i Tyskland. Moen er sikker på at det er mest å hente på de lengre

strekningene, og vet samtidig at kunnskap om strekningene er viktig for kjørestil. Er du kjent vet du når du skal bremse og når du skal øke hastigheten. — Ruteplanlegging er også avgjørende for kjørestil og dermed også for fremtidige miljøgevinster, sier Moen.

Dette gjør andre land I EU er det etablert prosjekt for energisparing i flere land. I Tyskland viser målinger at 10 prosent energireduksjon er mulig ved enkle midler Dette tilsvarer en reduksjon på 1,06 TWh per år Det gir også et redusert utslipp på 1 million tonn CO2

V I N G E H J U L E T

7-9-07.p65

11

13.12.2007, 15:06

9 - 0 7

11


N Y H E T E R

Milliardkontrakt for Nettbuss Nettbuss har inngått avtale med Vestviken kollektivtrafikk om busskjøring i Buskerud i fire år fremover. Kontrakten har en total verdi på mer enn en milliard kroner. — Dette er gledelig og betyr at Nettbuss i Buskerud er sikret en stabil drift i årene fremover. Kontrakten utgjør 15 prosent av den totale omsetningen i Nettbuss, sier administrerende direktør Arne Veggeland. — Avtalen er omfattende og setter store krav til oss som transportør spesielt på markedssiden, sier administrerende direktør i Nettbuss Drammen AS Ragnar Krosser. Avtalen stiller krav til miljøvennlig drivstoff, nyere busser og flere passasjerer. MER MILJØVENNLIG

Avtalen krever også at busselskapet blander inn fem prosent biodiesel i drivstoffet. Målet er 15 prosent i 2011. Et annet krav er å kutte forbruket av drivstoff med fem prosent. Bussene skal ikke ha en høyere gjennomsnittsalder enn sju år. 75 PROSENT

Nettbuss Drammen AS står for tre firedeler av all busstransport i Buskerud, og de frakter ti millioner passasjerer i året. I den nye avtalen skal fylkeskommunen dekke halvparten av økte kostnader de neste fire årene. — Resten må vi selv skaffe ved å øke inntektene. Kravet er å øke antall passasjerer med 1,5 prosent i 2008. Målet er tre prosent økning per år, og selskapet får en bonus hvis passasjertallet øker utover dette, forteller Krosser. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Nettbuss Drammen skal kjøre fire nye år for Vestviken i Buskerud.

ROM rusket til seg prisen ROM har fått Ruskens bedriftspris for 2007. Kommunen hadde utfordret Jernbaneverket, Oslo Sporveier og ROM til en konkurranse om hvem som tar best vare på sine banestrekninger i Groruddalen. ROM var best! ROM vant prisen for godt vedlikehold og for å ta vare på sitt reisende publikum ved god tilgjengelighet. Stasjonene fremsto som mest velholdt, uten søppel og tagging. Et godt helhetsinntrykk av stasjonene ble understreket som avgjørende for pristildelingen. — Jeg er veldig glad for å motta denne prisen, og deler den med mine kolleger og våre samarbeidspartnere i Coor, sa ROM-sjefen Pål Berger i sin takketale. — Det er i Coor som til daglig er ute og gjør en viktig og god jobb på stasjonene. Det er spesielt hyggelig å få en pris for vedlikehold over tid. Pål Berger hentet hjem Ruskens gullstatuett og æresdiplom fra Oslo Rådhus. Ordfører Fabian Stang sto for den høytidelige overrekkelsen.

12

7-9-07.p65

V I N G E H J U L E T

12

Pål Berger og Jørgen Lillehol i ROM flankerer Berit Urianstad fra Coor Service Management.

— Gjennom Ruskenaksjonen bidrar Oslos borgere til en renere by, men også til en tryggere by, understreket Stang.

9 - 0 7

13.12.2007, 15:06


Verkstedsjef Tomm Bråten i Mantena og Rolf Sverre Møll fra Teknikk trekker lasset sammen.

Skremmes ikke av høye mål I helgene går det så remmer og tøy kan bære. Rolv Møll er imponert over Mantena og sine egne medarbeidere som leverer 100 prosent av togparken i helgene. Det er ingen tvil om at togene er til for å gå på skinner, betjene fornøyde kunden og generere inntekter til NSB som igjen gir fornøyde eiere. Når Mantena Lodalen leverer 19 sovevogner av 19 tilgjengelig, er dette nesten mer enn vi kan forvente. Men målet er satt. Det er ambisiøst, men vi når målet. — På årsbasis har NSB Teknikk et tilgjengelighetsmål på 99,7 prosent for NSB Regiontog. Bare unntaksvis må det settes opp buss på grunn av mangel på tilgjengelig materiell. Neste år legger vi lista litt høyere. Da skal 99,8 prosent av den totale turnusen innen NSB Regiontog rulle og ikke stå, sier Møll. I PAUSEN E

Hemmeligheten til suksessen er pausebasert vedlikehold. Dette er en arbeidsform som har pågått noen år, men vi blir alle varme i trøya, og de skjerpede målene gjør oss kontinuerlig bedre. Det innebærer å utnytte driftspausene til vedlikehold. Men i helgene, når det er behov for 22 type 73-sett, så leverer man 22 sett. Det har naturligvis vært umulig etter avsporingen ved Kleven i vinter, men Mantena leverer. Det er poenget. Men dette er ikke bare et forhold mellom NSB Teknikk og Mantena. — Materiellstyrerne på Driftsoperativt senter og en offensiv planavdeling er i høy grad med på suksessen, sier Møll.

SAMHANDLING

Dette lover godt for videre samarbeid. For målet er å bli enda bedre. Og nå synes vi det er godt klima for samarbeid. Jernbanedrift handler først og fremst om mennesker som skal samhandle. Når det skjer kommer resultatene. Det er levert 22 av 22 type 73-sett på fredager. I en periode var et sett inne til skadeutbedring etter avsporingen på Kleven. Like fullt har det vært levert 21 sett i helgene. Mantena har til tross for dette opprettholdt ordinære leveranser i henhold til turneringsplanen gjennom hele uken med et togsett mindre. Som vi har skrevet tidligere er det levert 16 av 16 type 70-sett på fredager. Type 7 har også høy utnyttelsesgrad i høytrafikkdager samtidig som det er åtte vogner i Malmö til oppgradering. REDUSERE FEIL

Av type WLAB 2 leveres 19 av 20 vogner, men i perioden etter avsporingen ved Flå har en av de 20 vognene vært til reparasjon. Da leverte Mantena 19 av 19 vogner med kun fire avvik i løpet av 10 måneder. — I tillegg til å levere tilgjengelige tog i henhold til ruteplan og utnyttelse av togparken, skjerper vi nå målene ytterligere for å redusere stoppende- og utestående feil. Denne innsatsen skal bidra til flere og mer fornøyde kunder og bedre omdømme for NSB Persontog, sier Rolv Sverre Møll.. TEKST OG FOTO: PREB EN COLSTRUP

V I N G E H J U L E T

7-9-07.p65

13

13.12.2007, 15:06

9 - 0 7

13


N E T T B U S S

I

D A N M A R K

Alltid tilgjengelig for kunden Maja Larsen kjører Danmarks største bussrute og trives med det. — Jeg liker at det er mye folk i bussen og har selv valgt å kjøre om morgenen og ettermiddagen, eller midt i rushet, sier hun. Hun har nettopp begynt å kjøre buss, og synes det er spennende å være med i oppstarten av et selskap der alt er nytt. Hun gleder seg til fortsettelsen.

Slipper å tenke på rutetabell Netbus Danmark skal kjøre rute 5A i København de neste åtte årene. Med tre minutters mellomrom går det busser på tvers av den danske hovedstaden. Netbus Danmark fikk en god start på anbudsarbeidet i fjor høst. Selskapet som ble etablert i januar 2006, etter at Nettbuss i Norge kjøpte Partnerbus, ble kåret til årets bussbedrift i Danmark. Dermed ble anbudsgiver Movia oppmerksom på nykommeren. Erik Hein er leder for sine kolleger i Netbus Danmark. Han sier at selskapet fikk anbudet fordi de leverte et tilbud med et høyt kvalitetsinnhold. — Vi var ikke de billigste – langt derifra, men Movia synes at vi totalt sett hadde det beste tilbudet. Det teller, sier Hein. Det var kvalitet, pris og miljø som var avgjørende. Movia likte ekstra godt at Netbus stilte opp med splitter nye busser, og ikke minst et helt nytt verksted og administrasjonssenter som kunne sørge for godt vedlikehold og renhold av bussene. UTVIDER TILBUDET

Om noen måneder vil rute 5A blitt utvidet til å gå til Kastrup Lufthavn. Dette betyr at Netbus må kjøpe en eller to nye busser og ansette noen flere sjåfører. Men viktigst av alt er at dette gir nye muligheter for flere kunder. Det er både drosjer, Metro, buss og tog i dag, men et tilbud med flere lokale stopp vil utvilsomt bli tatt godt i mot i København. Samtidig kommer det monitorer i bussen med både nyheter og reklame. Dette skal oppdateres hele tiden, og tanken er også å kunne legge inn historisk informasjon om kjente steder som passeres i København. 14

7-9-07.p65

V I N G E H J U L E T

14

Bussene går hele tiden i rush i København, sier daglig leder Erik Hein.

9 - 0 7

13.12.2007, 15:06


Fortsetter neste side

Sikrer driften Dette er mekanikerne som sørger for at bussene hele tiden er i konstant drift. Fem fornøyde mekanikere. Sett fra venstre: Alex Friis Linnet, Gert Jakobsen, Erik Jeppesen, David Nybo og Anders Petersen.

Buss når det trenges Det er bare sent på kveld og midt på natten at rutefrekvensen på 5A i københavn stilner noe av. Mellom klokken 3 og 5 går det buss bare hvert 20 minutt. Det stilles store krav til sjåføren for å holde ruten i sentrale København midt i rushtiden. — Det er tiden som er viktig, sier Erik Hein. Kundene vet at det kommer en ny buss i løpet av tre minutter, så hvis du ikke rekker den første eller det er fullt, rekker du knapt å tenke før det kommer en ny buss, sier Hein. Han sier at Netbus har vært heldig og fått gode sjåfører, og har i motsetning til konkurrentene ingen problemer med å skaffe nok sjåfører. — Vi har godt kvalifiserte medarbeidere, og vi legger opp til at vi skal videreutvikle sjåførene og de øvrige ansatte gjennom utstrakt kursvirksomhet, forteller Hein. Han oppmuntrer også kollegene til å drive forskjellige typer fritidsaktiviteter.

Fire sjåfører av 140 som betjener 5A. De er fra venstre: Zahid Munir, Said M. Nasehi, Connie Golczyk og Carsten Golczyk. Her sammen med Arne Veggeland, Erik Hein og Einar Enger (t.h.).

V I N G E H J U L E T

7-9-07.p65

15

13.12.2007, 15:07

9 - 0 7

15


N E T T B U S S

I

D A N M A R K

Åpenhet skal prege Netbus Danmark Åpenhet var stikkordet for Erik Hein da han startet med å skisse på det som skulle bli det nye verksted og hovedkontor for Netbus Danmark på Stamholmen, et kvarters tid med bil utenfor hovedstaden. Det er lagt verkt på god plass og store åpne flater både i verksted og administrasjon. Ingen skal kunne gjemme seg bort. Direktøren selv sitter midt i smørøyet og kan delta i all nødvendig kommunikasjon til en hver tid. Han har plassert seg mellom undervisningsrommet og resten av administrasjonen. — Jeg liker ikke å sitte på et kontor, og det skal være like naturlig å henvende seg til meg som til en annen kollega. — Det er bare i personalsamtaler og styremøter vi lukker døren. Alle skal kunne vite mest mulig om det som foregår, sier Hein. Fra anbudet ble vunnet i januar tok det ytterligere tre-fire måneder før arbeidet med det nye anlegget kom i gang, men i løpet av vel seks måneder er bygget kommet opp.

Mange gjester var møtt frem ved åpningen av anlegget.

16

7-9-07.p65

V I N G E H J U L E T

16

Einar Enger overrakte et stykke Norge som innflyttingsgave.

9 - 0 7

13.12.2007, 15:08


TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Mer enn 60 000 passasjerer hver dag Movias administrerende direktør Johannes Sloth klippet over snoren fra verkstedet og inn til administrasjonen hos Netbus i Danmark. Dermed markerte han offisielt åpningen av det nye anlegget 30. november.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

43 busser kjører rute 5A 14 busser til klokken til 02 Mellom 02 og 04 er det fire busser i sving Unntak: Fredag og lørdag: Nattbuss med 14 busser i rute Parkeringsplass for alle busser Avdeling for turistbusser skal også inn Nye busser for 93 millioner kroner

Netbushistorien

Han er meget fornøyd med det han har sett Netbus levere så langt. — Det er høy kvalitet i alle ledd, og det er en stor utfordring å etablere et nytt selskap og overta en så pass stor rute som 5A, sa Sloth ved åpningen. Sloth sier at 5A kanskje er nordeuropas største bussrute. Det er store utfordringer Netbus har påtatt seg, og vi har sterkt tro på at dette blir bra for våre kunder, sa Sloth. Johannes Sloth i Movia var snorklipper under åpningen av Netbus’ nye anlegg på Stamholmen. Til høyre Henrik Røn og til venstre Erik Hein.

rk

HISTORIE OG FAKTA

■ Nettbuss har vært inne i Danmark gjennom eierskapet i Eurolines før de kjøpte Partnerbus i 2006. ■ Eurolines er en sammenslutning av 30 busselskaper i Europa med Nettbuss som største eier. ■ 25 busser i Roskildefjorden var utgangspunktet, i tillegg til 12 busser som kjører lange ruter på Jylland. ■ Selskapet har også fire turistbusser, samt to turistbusser på Island. ■ Det jobbes med utvidelse av virksomheten til Nettbuss på Island. ■ Økt fra 62 til 280 ansatte på knappe to år. ■ Omsetning 2008 budsjettert til 130 millioner kroner.

Sjefen selv bussjåfør Erik Hein er selv bussjåfør, og har i sitt 44-årige liv jobbet med et eller annet som har tilknytning til buss. Han har marketing- og databakgrunn, og sier selv at han er en gryndertype. — Jeg liker å etablere virksomhet og ha mange mennesker rundt meg som trives med det de holder på med. Tobarnsfaren fra Roskilde medgir at kona og barna har sett lite til han etter at Netbus vant anbudet i januar i år. Jobben med å forberede oppstart av 5A har gått foran det meste i denne perioden. Bygget har kommet på vel 60 millioner kroner inkludert omfattende grunnarbeid på grunn av at tomten ligger på havnivå. Det er mange lastebillass med grus som er kjørt på for å få satt opp bygget på trygg grunn.

Forholdene er lagt til rette ved det splitter nye anlegget til Netbus.

V I N G E H J U L E T

7-9-07.p65

17

13.12.2007, 15:08

9 - 0 7

17


K V A L I T E T

PUNKTLIGHET UKE 1-49- 07 70 75 80 85 90 95 100

= 06

➥ Dovrebanen

➥ Nordlandsbanen

På strekningene i nord går togene i Salten som vanlig i rute og ▼

➥ Raumabanen

➥ Rørosbanen

➥ Bergensbanen ▲ Sørlandsbanen

REGIONTOG NATT ▼ ▼

▼ Oslo - Trondheim

➥ Trondheim Bodø

prosent i november. Regiontogene på Nordlandsbanen viser en nedgang på 9 prosent fra oktober til november. Årsaker er feil på signalanlegg og følgeforsinkelser fra andre tog. Regiontogene mellom Trondheim og Oslo hadde svært god punktlighet frem til siste uke av november hvor kabelbrann på Oslo S og feil på infrastruktur medførte mange forsinkelser. BRA I BERGEN

➥ Oslo Skien

DÅRLIG I STAVANGER

▲ Oslo Lillehammer

På Jæren skaper uvær og infrastrukturfeil fortsatt forsinkelser og lokaltogene her ligger ca midt på 70-tallet. Regiontogene på Sørlandsbanen viser negativ utvikling. Følgeforsinkelser fra Jæren samt stramme ruter på togene 77 og 80. Rutene for tog 80 vil bli justert fra januar neste år.

▼ ▼

▲ Oslo Stavanger

▼ Oslo Gjøvik

UNDER MÅLET

LOKALTOG ▼

➥ Kongsvingerbanen ▼

▼ Hovedbanen

➥ Drammenbanen

➥ Østfoldbanen ▼

➥ Gjøvikbanen ▼ Stavanger ▼ ➥ Bergen - Arna

➥ Bergen Voss ▼ ▼

KILDE: JBV

bedring i forhold til en svak oktober måned og endte på 92

➥ Oslo Halden

▲ Oslo Bergen

REGIONTOG ØSTLAND

▲=FRAMGANG

7-9-07.p65

gjelder togene over Storlien. Lokaltog Trondheim viser en

18

punktligheten har vært svært bra her i hele høst. Det samme

I Bergen går togene mellom Bergen og Arna som vanlig svært bra. Lokaltogene mellom Bergen og Voss viser svake tall, noe som skyldes ras ved Voss, signalfeil og en lang saktekjøring på 1,9 km mellom Trengereid og Arna. Utbedring kommer ikke før over nyttår. Dette skaper også forsinkelser på regiontogene på Bergensbanen. Regiontogene gikk ned med ni prosent fra oktober og nådde bare 85 prosent i november. På 11 av dagene i november var det signalfeil et eller annet sted langs Bergensbanen, og dette skaper forsinkelser og følgeforsinkelser.

GODKJENT

Bedring i Trøndelag

➥ Trondheim ➥ Salten

▼=TILBAKEGANG

På Østlandet er det fortsatt punktlighet under målet. Lokaltog Oslo ligger ca midt på 80-taller. Etter en god måned på Drammenbanen i oktober, blusset igjen infrastrukturfeilene opp her. I tillegg er det fortsatt altfor mange feil både ved infrastruktur og togsett, noe som generer forsinkelser og følgeforsinkelser. Regiontogene på Østfoldbanen nådde bare 87 prosent i november. Årsaker til dette er hærverk på apparatskap for veibomanlegg ved Sarpsborg som medførte saktekjøring i flere dager, skifteuhell/avsporing i Halden samt flere enkelthendelser vedr infrastrukturen. Regiontogene på Vestfoldbanen gikk ned med fire prosent fra oktober og fikk 88 prosent. Økning i infrastrukturfeil på Drammenbanen er hovedårsaken til denne nedgangen. Togene mellom Oslo og Lillehammer økte med fem prosent fra oktober og fikk 85 prosent. Fortsatt skaper tett toggang følgeforsinkelser her da kapasiteten på strekningen er høyt utnyttet. Rørosbanen har slitt litt med punktligheten i høst. Årsaker til dette er litt flere saktekjøringer enn opprinnelig planlagt i en periode, men dette er nå utbedret og banen er i bedring. Raumabanen forsinkes av korresponderende tog på Dombås, noe av dette vil bli justert fra januar 2008 og vi forventer bedring også her utover i 2008.

Helge Jørgenstuen Punktlighetsoppfølger

➥=UENDRET

IKKE GODKJENT

V I N G E H J U L E T

18

9 - 0 7

13.12.2007, 15:08


Stopp i Kvitfjell og Hunderfossen Tog 41 og tog 44 stopper ved behov i perioden 6. januar til 30. mars Togene går fra Oslo kl 08.07 til Kvitfjell kl 10.52, og fra Kvitfjell kl 18.02 til Oslo S kl 20.42. Fra ruteendring 6. januar 2008 får togene 405, 406 og 44 stopp ved behov ved Hunderfossen holdeplass. Dermed stopper de fleste av NSB Regiontog på Hunderfossen holdeplass Hafjell holdeplass blir ikke lengre benyttet for stopp for NSB Regiontog.

NSB inn i Travel

Plogg BLIKKONTAKT Hva er det med blikkontakt som gjør at vi blir sjenerte, mo i knærne, lei oss, sinte eller kanskje forelsket? Jeg husker første gangen jeg så mannen min. Han stod i kø i kantina og så ned i bakken. Jeg fikk ikke blikkontakt, men det var noe ved ham likevel. Noen uker senere fikk jeg blikkontakt. Ååå, for noen øyne. Jeg måtte jo finne ut hva som skjulte seg bak og jeg prøvde å sende et blikk tilbake som viste at jeg likte det jeg så. Noen blikk kan jo også få meg til å grine. Jeg husker blikket fra pappa rett før han døde. Eller kanskje mangel på blikk. Det var helt tomt. Akkurat som om det ikke var kontakt lenger. Mitt blikk da var nok trist, med øynene fylt av tårer, men det er jo andre som så om det var det. Noen av kollegaene mine i Prinsensgate har fått med seg at jeg danser salsa. Det første vi jenter lærte på kurset, var at vi skulle ha blikkontakt under hele dansen. Oj, spennende tenkte jeg. For det er faktisk sånn at når vi danser her i Norge, ser mange ned i bakken. Jeg var på et julebord med jobben her om dagen. Da hadde jeg bestemt meg for å prøve ut salsatrinnene mine og også se om jeg klarte å holde blikkontakt med dem jeg danset med. Jeg elsker jo å danse, så jeg svirret rundt på dansegulvet i dans etter dans. Jeg danset med noen kolleger og prøvde så godt jeg kunne å holde blikkontakt samtidig som jeg, med mine røde, høyhælte sko telte inni meg en-to-tre-pause-en-to-trepause, og svingte rundt til musikken. Det var faktisk ikke så lett, men du verden så mange, vakre øyne jeg fikk sett lenge på. Prøv selv! Det var faktisk ganske fint, og en helt annen opplevelse enn et par herresko på parketten.

Pia Solheim er it-rågiver i NSB. Hun vil bidra med betraktninger rundt livet generelt og kanskje litt om tog spesielt i Vingehjulet i tiden fremover.

GUNDER

NSB har kjøpt en 20 prosent eierandel i reiseteknologiselskapet Travel AS. — Med en eierposisjon i Travel vil NSB sikre seg tilgang til utvikling av løsninger for våre produkter og avtalepartnere. Travels teknologi er viktig for NSB Persontogs satsing på reiseliv. Utvikling av automatiserte løsninger for å sette sammen reiser er svært viktig for oss, forteller leder for IT-utvikling i NSB Persontog, Torkel Lappegård. Gjennom kjøpet får NSB en like stor eierandel som SAS og Reitan Servicehandel, som var inne på eiersiden fra før.

Pias

V I N G E H J U L E T

ny s19.p65

1

13.12.2007, 15:22

9 - 0 7

19


Premierefesten for spillefilmen O’Horten ble holdt i Fjellstallen i Lodalen 14 dager etter at vedlikeholdet av lokomotiver ble flyttet til Toghallen. Berging og Beredskap ledet av Knut Hauglund var vertskap.

PĂĽ premierefest for O

Anført av trommemusikk skal gjestene ledes til toget fra Nationaltheateret til Fjellstallen.

Menyen var pølser i lompe.

Filmskaper Bent Hamer takker sine medarbeidere Gjestene ankommer Fjellstallen

20

og NSB for innsatsen.

V I N G E H J U L E T 9 - 0 7 V I N G E H J U L E T 9 - 0 7 20

ny-s20-21-9-07.p65

20

14.12.2007, 12:52


Jernbanens musikkorps spilte på Nationaltheateret stasjon.

”Konduktør” Preben Colstrup orienterer om reise med tog fra Nationaltheateret stasjon til Fjellstallen.

r O’Horten

Bård Owe, bosatt i København, har hovedrollen som lokfører Odd Horten, med Hamers sønner Peder og Anton.

spilte fra svingskiva.

Festkoordinator Kristin Hauglund konverserer med gjestene. V I N G E H J U L E T

ny-s20-21-9-07.p65

21

14.12.2007, 12:53

9 - 0 7

21

FOTO: BJØRN STUEDAL

Strindens provinceorkester


P Å

S K J E R M E N

Kundene liker nye nsb.no Nye nsb.no har virkelig satt fart i salget av billetter for NSB. Salget av NSB Komfort har økt med nesten 100 prosent, og salget for øvrig viser en klar framgang etter lanseringen. På forhånd var det store forventninger til økt salg av billetter gjennom nye nsb.no, og dette ser ut til å ha slått til. — Kundene våre synes tydeligvis det er både enklere å finne frem til informasjon på nsb.no og å kjøpe billetter. Så enkelt tolker vi de nye tallene for økt salg via internett, sier e-handelssjef Mari Flaaten i NSB. JULEKALENDER

Mange av kundene har også registrert seg på «min side» på nsb.no. — Vi er svært glade for at våre kunder ser de

Førpremiere for NSBs ansatte

fordelene de får ved å registrere seg, sier webredaktør Henriette Høyer. — For å skape enda mer oppmerksomhet rundt nsb.no har vi i år laget en julekalender for våre kunder. Dette har vi fått mange gode tilbakemeldinger på og vi vet at mange kunder har kommet i julestemning ved å klikke seg inn på nsb.no, sier Høyer. Bare de første dagene var det flere tusen som var inne på julekalenderen. Svaret på mange av spørsmålene som stilles finnes på nsb.no, noe som gir kundene enda en grunn til å bli kjent med vårt nye nettsted, sier hun.

En lokfører skjult i mag Hvis jeg leter lenge, kan det hende at det ligger en liten lokfører skjult i magen, sier Bent Hamer. Mannen som har høstet internasjonale ovasjoner for flere filmer, nå med film om lokføreren Odd Horten.

Singh Harjet er skuespiller for anledningen. Han har sin opprinnelse fra toglandet India, men her er han konduktør for NSB, en stilling han har hatt i åtte år.

— NSB tar deg til de gode opplevelsene, sier Christine Aulie så ofte hun kan. Og det med god grunn. Som en takk for innsatsen fra NSBs lokomotivførere, ble den nye Bent Hamer filmen vist spesielt for oss. Den lune, søte og kanskje litt sære filmen som får sin premiere 2. juledag ble vist for lokomotivførerne og andre ansatte i NSB 29. november. Filmen som omhandler lokomotivføreren som står der litt rådvill i forhold til fremtiden etter 40 års tjeneste i NSB. Før filmen ble statistene fra NSB takket for innsatsen av selve regissøren. Det ble servert litt fingermat og drikke og trekning av vinnerne av ulike spørrekonkurranser. Bedriftslege Gro Bente Bøgh Vaksdal synes filmen var søt. — Jeg var en stund redd for at filmen skulle ende i en tragedie, men slutten er både god og varm, sier hun. 2. juledag kan all se den på norske kinoer. TEKST OG FOTO: PREB EN COLSTRUP

22

7-9-07.p65

V I N G E H J U L E T

22

Han møtte oss presist utenfor Stockfleths. — Nei, her var det fullt, vi finner et annet sted. — Pauserommet til lokførerne i Oslo, sa jeg. — Flott! Han visste naturligvis ikke at vi hadde forberedt Ole Vidar Andersen på at vi kom. Og han dekket opp med kaffe og kaker. Og før vi visste ordet av det var flere av statistene i filmen O’Horten samlet rundt regissøren.

Jul i Lodalen blir jul på TV Det er full julestemning og mye ståhei i Lodalen når Marked og kommunikasjon er i gang med å produsere julefilm. I år er det ekstra mye da filmen skal lages med to utgaver av NSBs uniformer. — Filmen skal jo brukes i flere år fremover, sier Christine Aulie. Målet med filmen er å skape godfølelsen og si takk til kundene fordi de har gjort et miljøvennlig reisvalg. Vi ønsker oss nemlig fortsatt en hvit vinter i Norge, og da er de arbeidsreisendes valg et viktig bidrag til det. Konduktøren i filmen kommer opprinnelig fra Punjab i Nord India. Han har vært konduktør i NSB i åtte år og heter Singh Harjet. De andre skuespillerne er innleid for anledningen. Kampanjen i år har et sterkere preg av profil og omdømme enn tidligere julekampanjer som har vært mer markedsrettet og salgsutløsende. Det betyr at vi forventer at resultatet i større grad skal vise seg på sikt, sier Aulie.

9 - 0 7

13.12.2007, 15:24


Webredaktør Henriette Høyer (t.v.) og e-handelssjef Mari Flaaten gleder seg over gode tall fra nsb.no, og at mange har vist interesse for årets julekalender. (Foto: Lasse Storheil).

magen? TIDLIG I LOKET

Han forteller om sin barndom fra Sandefjord. — En gang fikk jeg stå fremme i loket, det er kanskje ikke helt OK lenger, men jeg fikk lov av en onkel av far. Det var spennende saker. Jeg har ikke tenkt på det før, men kanskje spiren til filmen ligger gjemt der. Filmen handler egentlig om veivalg. Om en lokfører som har kjørt hele sitt liv. Alt han sto for var knyttet til tog og lokføreryrket. Det var hans sosiale nettverk, men plutselig en dag har han kjørt siste tur. Hva nå? — Men ideen til å bruke lokføreryrket som arena kom egentlig mens jeg satt og så tv på hotell i London. Jeg hadde begynt på manuset, men da så på TV som viste tog som gikk inn og ut avtunneler ble jeg så fasinert at jeg ikke fikk lagt meg. Senere viste det seg at det var bildene fra hentet fra Bergensbanen. Dette ble fin inspirasjon til filmen.

De prøver å gjøre kjøre-tog-bevegelsen. Bent Hamer sammen med Kjell Alkenes, Steinar Nordermoen og Barbro Strømqvist som er med i filmen. GAMLE KJENTE

I sofaen sitter han sammen Kjell Alkenes, Steinar Nordermoen og Barbro Strømqvist fra filmen. — Dette var hyggelig å komme i kontakt med ordentlige skuespillere, sier Hamer. Sånne filmstjerner har en tendens til å bli litt høye på pæra, men dette går da greit. Det var 18 lokførere med på filmen, 12 av dem hadde sikkerhetstjenesten i behold, men de seks andre var skuespillere og vet knapt hvor sifakontrollen sitter.

TV

BLINDKJØRING

Lokomotivfører Terje Asmus-Thorvaldsen sier filmen har mange gode poeng. — Særlig de flotte bildene fra helikopteret der toget går ut og inn av tunnelene.

Hilde Lyng er produksjonsleder og leder for kampanjen er Christine Aulie og hennes vikar Christine Ørebeck. TEKST OG FOTO: PREBEN COLSTRUP

De som har sett filmen har ikke unngått å merke seg Espen Skjønberg som kjører med bind for øynene. Hamer sier ikke at det er vanlig i Sandefjord, men han har faktisk hørt om at noen har gjort det. Og da med politiet som garantist. Filmens målgruppe er det vanskelig å presisere, for en god film sees av alle. Jeg tar sikte på studenter og oppover. Treffer du en målgruppe godt, vil det straks gå på folkemunne at denne filmen må du se. Og da er det gjort. De to siste filmene til Bent Hamer gikk i 40 land. TEKST: PREBEN COLSTRUP FOTO: LASSE STORHEI L

V I N G E H J U L E T

7-9-07.p65

23

13.12.2007, 15:25

9 - 0 7

23


M E L L O M

O S S

Visste du at NSB har mange fine hytter som du som ansatt kan leie til en billig penge? Fra 1. januar, blir tilbudet enda bedre. Da kan du reservere NSBs hytter og feriesteder på intranett.

LEI HYTTE VIA INTRANETT Du må være medlem av NJT for å leie hyttene på Ustaoset. (Foto: Lasse Storheil.)

Med dette online bookingsystemet ønsker NSB å gjøre hyttetilbudet og informasjonen mer tilgjengelig. Systemet vil forenkle bookingen, slik at det vil være lettere og raskere å foreta en reservasjon. Det vil fortsatt være mulig å ringe NJT som formidler NSBs feriesteder for å reservere en hytte. NJT har også mye kunnskap om hyttene hvis du trenger mer informasjon enn det som står på intranett. Systemet er foreløpig kun for NSBs ansatte, og dermed ikke tilgjengelig for Jernbaneverket og pensjonister som også bruker disse hyttene mye. De må ringe NJT slik de har gjort tidligere.

kjøkkenutstyr, dyner og puter til hver overnattingsplass. NSB ønsker å ha medarbeidere som ikke bare trives i jobben, men som også har tilbud om en hyggeligere fritid. Tilbudet om leie av NSBs hytter håper vi kan være et bidrag i så måte. NSB håper så mange som mulig vil benytte denne muligheten til en avvekslende tur, enten det er på fjellet eller i innlandet. NSBs online hyttebooking finner du på Medarbeider på intranett i en boks nederst i høyre hjørne med navnet NSBs hytter – online bestilling. Enten du er en ny hyttebruker eller ikke, oppfordrer vi deg til å ta en titt på intranettet. NOEN BETINGELSER FOR HYTTEBESTILLING I NSB

ALLE DETALJER PÅ N ETT

Online booking inneholder detaljert informasjon om alle hyttene med bilder, når hyttene er ledige, betalingsinformasjon og reservasjonsmulighet. Tidligere var det frister for bestilling av vinterferie (1. januar), påskeferie (1. februar) og sommerferie (1. mai). Disse fristene er nå borte. På bakgrunn av stor etterspørsel i påsken og sommerferien er imidlertid fortsatt regelen at man ikke får bestille hytte i påsken dersom man har gjort det i et av de to foregående årene. Det samme gjelder for sommerferien, men da bare begrenset til den samme hytten i samme tidsperiode (om sommeren kan du leie en annen hytte enn den du leide i fjor eller i forfjor, dersom du ønsker samme tidsperiode). 1 måned før tidsperioden du ønsker å leie (for eksempel påsken) oppheves disse reglene og det er fritt frem å reservere. GAM LE STASJONER

De fleste av NSBs feriesteder er stasjoner, vokterboliger og hytter som ikke lenger er i tjenestebruk. Stedene er i dag etablert som feriesteder for NSBs ansatte. Alle hyttene er utstyrt med nødvendig

24

7-9-07.p65

V I N G E H J U L E T

24

Avbestilling inntil 7 dager før leieforholdet påbegynnes kr. 100,- i avbestillingsavgift. Avbestilling senere enn 7 dager før leieforholdet påbegynnes kr. 200,- i avbestillingsavgift. I påsken er avbestillingsfristen 14 dager før oppholdet. Beløpet må betales per nettbank eller giro, husk og merk betaling med: Navn, leieperiode, hytte og bestillingsnummer. Giro finnes under Mine bestillinger Evalueringsskjema må fylles ut å sendes til NJT, på Ustaoset legges skjema i nøkkelskapet. Skjemaet finner du under Mine bestillinger. Ved leie av NJT sine hytter på Ustaoset, Turheimhyttene, så må man være medlem av NJT. En blir automatisk medlem ved å reservere hytta, og vil motta giro for medlemskontingent kr 15 per måned. Det er ikke lenger frister for når hyttene må bestilles. Leietaker plikter til å opptre aktsomt og ta alle normale forholdsregler for å unngå skade, spesielt med tanke på brann, vann og innbrudd. Oppfyller ikke leietaker disse forpliktelsene, er utleieren berettiget til å utføre vedlikeholdsarbeidet for leietakers regning.

9 - 0 7

13.12.2007, 15:25


Service sentralt i ny vedlikeholdsavtale

Arbeidsgruppen har bestått av (f.v.): Stein Tore Skarsbø, Rolv Sverre Møll, Bård Henrik Sørensen, Trond Anders Solberg og Per Lillegård.

Mantena og NSB Teknikk har inngått ny vedlikeholdsavtale som legger vekt på økonomi, kvalitet og service i leveransene. Begge parter har stor tro på at avtalen vil bidra til å gjøre NSB Persontog enda mer attraktivt for kundene. Mandag 3. desember undertegnet direktør for NSB Persontog TeknikkTormod Gjermundsen og administrerende direktør Ole Edvardsen i Mantena den nye serviceavtalen som gjelder for 2008. — Kontrakten er svært viktig for et fortsatt samarbeid med NSB og den gir et godt grunnlag for å utvikle leveransen og samarbeidet videre. Vi skal gjøre vårt ytterste for å levere som avtalt, sier Ole Edvardsen. — Sammen skal vil nå felles mål om å levere pålitelige tog til kundene, sier Tormod Gjermundsen. HVA ER EN SERVICENIVÅAVTALE?

Servicenivåavtaler har sin opprinnelse fra IT-industrien hvor man har behov for å måle den tekniske kvaliteten på tjenestene kundene kjøper. Kvaliteten måles ved oppfølging av konkrete kvalitetsmål og utviklingen av disse. I de senere årene har servicenivåavtaler blitt svært vanlig fra industri- og produksjonsbedrifter. I forhandlingene mellom NSB Teknikk og Mantena har man blitt presentert erfaringer med dette avtaleformatet fra flere store vedlikeholdsaktører, som alle kan vise til svært gode resultater over mange år. KVALITETS MÅL

I den nye servicenivåavtalen er tilgjengelighet, stoppende feil og utestående feil definert som sentrale kvalitetsindikatorer for vedlikeholdet. Avtalen spesifiserer mål for alle

materielltypene med utgangspunkt i NSB Persontogs mål. Gjennom fokus på disse målene har partene stor tro på at de kan gi betydelig positive bidrag i den videre utviklingen av NSB Persontog. SAMARBEID OM FELLES MÅL

Det er i de senere årene oppnådd betydelige effektiviseringsgevinster i vedlikeholdet av NSB Persontogs materiell. For å komme enda noen steg videre i denne utviklingen så partene behov for tettere samarbeid og dialog. Nytt i servicenivåavtalen er partenes felles ansvar for å benytte den samlede kompetansen til å videreutvikle vedlikeholdet av tog i NSB. Gjennom servicenivåavtalen skal Mantena og Persontog Teknikk sammen gjøre sitt beste for at NSB Persontog i fremtiden blir blant Europas mest effektive og punktlige togselskap med høy kundetilfredshet. Det er Rolv Sverre Møll og Bård Henrik Sørensen fra NSB Teknikk og Trond Anders Solberg, Per Lillegård og Stein Tore Skarsbø fra Mantena som har utarbeidet avtalen. Tore Nissen Nygård fra Innovation AS har vært sekretær.. Det er enighet om at avtalen for 2008 skal danne grunnlag for forhandlinger om en langsiktig avtale fra 2009. TEKST OG FOTO: PREBEN COLSTRUP V I N G E H J U L E T

7-9-07.p65

25

14.12.2007, 08:15

9 - 0 7

25


M E L L O M

O S S

Fall i KTI i 2007 Resultatene fra høstens kundetilfredshetsundersøkelse (KTI) gir NSB en kraftig tilbakemelding på at vi ikke har levert i høst. Kundetilfredsheten faller betydelig fra 69 til 67 poeng. For året 2007 ble KTI for NSB Persontog 68 poeng. Målet var 70. NSB LOKALTOG

NSB Lokaltog faller kraftig fra 64 til 60 poeng. Det er det svakeste resultatet som er målt på fire år. Tilbakegangen er svært stor i Oslo-området. NSB Regiontog oppnår 73 poeng. Det er samme resultat som vårens måling og på nivå med det beste som er oppnådd. Misnøyen med NSB Lokaltog skyldes i hovedsak innstillinger og forsinkelser i perioden før undersøkelsen ble gjennomført. Lokførersituasjonen i kombinasjon med relativt dårlig punktlighet og problemer med infrastrukturen er en viktig del av årsaken. OSLO-OMRÅDET

Rushtrafikken i Oslo-området har vært spesielt rammet i perioden juni september. Det får konsekvenser for store kundegrupper og påvirker KTI negativt. I uke 34/35 var NSB i kundenes og medias søkelys i forbindelse med lokførersituasjonen. Kundene opplevde betydelige problemer med innstillinger og forsinkelser. Dette skjedde like før høstens KTI-undersøkelse ble satt i gang. Dette har klart påvirket kundetilfredsheten, og resultatene må ses i lys av dette.

Konsernsjefens stedfortreder Konserndirektør Arne Fosen (bildet) vil fra 1. februar i 2008 igjen overta ansvaret for enheten strategi- og forretningsutvikling i NSB. Han er fra 6. desember utnevnt som konsernsjefens stedfortreder, og vil gå inn i flere av styrene i konsernets datterselskaper.

26

7-9-07.p65

V I N G E H J U L E T

26

LEDIGE STILLINGER NSB DRIFT NSB Drift - 87/06. Lokomotivførere. Oslo Utlysning: 16.10.2006. Søknadsfrist: Snarest Søknad sendes til: NSB AS v/Assistor Personal, Prinsensgt 7-9, 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke. Lokomotivførere Oslo. NSB Drift Persontog. Stillingsandel: 100 %. Arbeidssted: Oslo. Tiltredelse snarest. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. For mer informasjon kontakt: Jon Anders Orvin, tlf. +47 415 88 070 NSB DRIFT NSB Drift - 136/07. Fagansvarlig NSB skolens Simultatorsenter Utlysning: 16.11.2007. Søknadsfrist: 15.12.2007 Søknad sendes til: karimetteh@nsb.no eller NSB AS v/Assistor Personal, Prinsensgt 79, 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke. NSB skolen er NSBs opplæringssenter og leverer motiverte, trygge og kompetente medarbeidere ombord i NSBs tog. Vi har lokaler på Sundland i Drammen. Skolen er bygget opp som et kompetansesenter med undervisnings-, trenings- og øvelsesområder. Simulatorsenteret er en del av skolen, og inneholder togsimulatorer, og utstyr for praktisk trening for togpersonalet i et virkelighetsnært miljø. Fagansvarlig NSB skolens Simultatorsenter Stillingsbetegnelse: Rådgiver. Stillingsandel: 100%. Lønn: Etter avtale. Arbeidssted: NSB skolen, Sundland, Drammen. Vi søker Fagansvarlig simulator som skal bidra til at skolen leverer kvalitet på opplæringstjenester i det volum som kreves. NSB skolen kan tilby en variert, utfordrende og spennende jobb i et moderne opplæringsmiljø med store muligheter for personlig utvikling. Personen må også forvente å utføre undervisning/instruksjon innen fagområder skolen leverer. NSB skolen kan tilby en variert, utfordrende og spennende jobb i et moderne opplæringsmiljø med store muligheter for personlig utvikling. Hovedarbeidsoppgaver: Stillingen har oppgaver innen utvikling og daglig drift av skolens tekniske utstyr i undervisning og simulatorutstyr. Evaluere, informere og oppdatere simulatorinstruktører, samt foreta nødvendige korrigeringer ved behov. Utvikle lokfører / konduktør relaterte kurs i samarbeid med fagansvarlig. Kartlegging av framtidig instruktørbehov på simulator og melde dette opp til skolens leder. Veilede, motivere og utvikle kompetanse for medarbeidere innenfor drift av simulator. Stillingen vil utøve formell kontakt med leverandør av simulator. Kompetansekrav: Krav til utdanning/arbeidserfaring: -Erfaring innen prosjektarbeid. -Må beherske engelsk skriftlig og muntlig. -Ledererfaring/ lederevner. -Minimum 3 års erfaring som lokomotivfører. -Pedagogisk erfaring. -Gode generelle datakunnskaper. Personlige egenskaper: -Utadvendt. -Positiv.

-Inneha motiverende holdninger. -Gode samarbeidsevner, samt evne til å arbeide i team med fremtidsrettede arbeidsoppgaver. -Initiativrik, målrettet og beslutningsdyktig. -God muntlig og skriftlig fremstillingsevne. -Motivert for egen læring og utvikling. -Selvstendighet i utførelsen av jobben. Vi oppfordrer personer med innvandrdbakgrunn å søke stillinger hos oss. Kontaktperson: Roger Nygård, tlf. 916 54 120. NSB DRIFT NSB Drift - 142/07. Avløser timebasert, operatør/instruktør togsimulator NSB skolen Utlysning: 04.12.2007. Søknadsfrist: 01.01.2008 Søknad sendes til: karimetteh@nsb.no eller NSB AS v/Assistor Personal, Prinsensgt 7-9, 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke. Avløser timebasert, operatør/instruktør togsimulator NSB skolen, Drift. Lønn etter turnus. Arbeidssted: Sundland Drammen. Ledig fra: Snarest. Funksjonen rapporterer til Opplæringssjef NSB skolen Drift. NSB skolen Drift skal støtte linjeledelsen slik at NSB Drift fungerer som en lærende organisasjon, og har ledere og medarbeidere med riktig kompetanse. Hovedleveranse er etteropplæring av lokomotivførere og ombordpersonale, og andre funksjoner i sikkerhetstjeneste. Arbeidsoppgaver: -Tilrettelegge og gjennomføre simulatorkjøring for nye og erfarne førere. -Gjennomføre orientering og rapportering med førerne (briefing/ debriefing). -Sette seg inn i arbeidsoppgavene for andre grupper (togleder, txp, lokleder, konduktør etc) for å kunne «spille» deres funksjon i kommunikasjon med fører. Kompetansekrav: -Lokførerbakgrunn. -3 års yrkeserfaring. -Pedagogisk erfaring en fordel. Personlige egenskaper: -Interesse for bruk av dataverktøy. -Motivert for egen læring og utvikling. -Interessen for data. Gode samarbeidsevner. -Gode egenskaper i å motivere andre til læring. -Tåle stressende situasjoner hvis «teknikken» svikter. Vi kan tilby deg spennende arbeidsoppgaver og personlig utvikling i et spennende fremtidsrettet miljø. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Spørsmål om stillingene kan rettes til: Roger Nygård, tlf. (916)54120 NSB DRIFT NSB Drift - 143/07. Togkontrollør. Østlandet Utlysning: 04.12.2007. Søknadsfrist: 01.01.2008 Søknad merket ”kontrollør” sendes til: karimetteh@nsb.no eller NSB AS v/ Assistor Personal, Prinsensgt 7-9, 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke.

9 - 0 7

13.12.2007, 15:25


Ledig stilling som togkontrollør. NSB Drift Østlandet. Stillingsandel: 100 %. Lønn etter avtale. Det er nå ledig en stilling som Togkontrollør. Ved innføring av elektronisk billettering endres rutinene mht arbeidstiden og kontroll i togene vil da bli foretatt hele driftsdøgnet alle dager. Hovedarbeidsoppgaven er inntektssikring. I hovedsak består dette av billetterkontroll i både betjente og ubetjente vogner i og omkring Oslo, samt utstedelse av gebyr ved manglende gyldig billett. Kontrollørene benyttes også til trafikkavvikling ved avvik og påstigningskontroll ved større arrangement. Vi søker etter personer som har en høy stressterskel og som er i stand til å takle vanskelig situasjoner på en smidig måte. Andre personlige egenskaper som også vil bli tillagt stor vekt er at du er utadvendt, har godt humør og strukturert. Hele NSB er i stadig forandring og preges av endringer, det vil derfor også bli tillagt vekt ved vurderingen at du er omstillingsdyktig. Det kreves utdannelse som konduktør og at man har godkjent sikkerhetsopplæring og sikkerhetsprøve som konduktør. Det et 6 mnd gjensidig prøvetid i stillingen, med eventuell retur til tidligere stilling. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Snarlig tiltredelse. Nærmere opplysninger får du hos: Jarle Johansen, tlf. 231 52533 eller Kjell Rune Haugen, tlf. 231 53737 NSB DRIFT NSB Drift - 146/07. Assisterende lokomotivførerledere (2 stillinger). Østlandet Utlysning: 08.12.2007. Søknadsfrist: 03.01.2008 Søknad sendes til: karimetteh@nsb.no eller NSB AS v/Assistor Personal, Prinsensgt 7-9, 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke. Lokomotivførerområde Oslo. St.kode: 1054. Stillingsandel: 100%. Arbeidssted: Oslo. Lønn etter avtale. Lokførerlederområde Oslo er det største stasjoneringsstedet for lokførere i Norge pr. dags dato. I tillegg til Oslo S har området stasjoneringsstedene Ski, Moss, Halden, Lillestrøm og Kongsvinger. Du skal bistå lokomotivførerleder innenfor: Oppfølging og autorisering av lokomotivførere under grunnopplæring samt oppfølging av lokførere stasjonert i lokførerområde og ellers de oppgaver som tilligger personlig oppfølging av den enkelte medarbeider. Andre oppgaver som tilligger lokomotivførerleder vil måtte påregnes. Du trenger: Gode kommunikasjonsevner (skriftlig og muntlig). God kjennskap til operativ jernbanedrift. Lederegenskaper (fremme motivasjon, fellesskap og bygge relasjoner). Det er et krav om lokførerkompetanse. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å slke stillinger hos oss. For mer informasjon kontakt: Jon Anders Orvin, tlf. 415 88 070

MANTENA AS Mantena AS er datterselskap i NSB AS og ble stiftet 01.01. 2002. Selskapet har 750 ansatte fordelt på 7 vedlikeholdsenheter og er et moderne selskap med forretningsmessig basis i vedlikehold av togmateriell. Mantenas kunnskap og lange erfaring med vedlikehold har skapt et unikt miljø og en solid kompetanse som selskapet tilbyr i et bredt marked. Mantena AS - 144/07. Ingeniører Utlysning: 06.12.2007. Søknadsfrist: 15.01.2008 Søknad sendes på e-post til: steinarves@nsb.no eller pr post til NSB AS v/ Assistor Personal, 7491 Trondheim Søknadspapirer returneres ikke. Jernbanen er fremtiden og Mantena AS søker ingeniører Mantena er en virksomhet i sterk utvikling innenfor systematisk vedlikehold. Vårt motto er å ta vare på og utvikle verdier, og til det trenger vi aktive bidragsytere til å utvikle både togmateriellet samt våre arbeidsprosesser. Vi søker ingeniører innen vedlikeholdsfag, konstruksjon, mekanikk (inkl. pneumatikk), elektro, mekatronikk og automasjon. Hovedoppgaver vil være systemforbedringer og komponentforbedringer, analyser, engineering og utvikling av togmateriell. Vi tilbyr interessante og utfordrende arbeidsoppgaver med gode faglige og personlige utviklingsmuligheter i et godt samarbeidsmiljø. Vi søker etter personer med initiativ, pågangsmot og evne til å jobbe selvstendig. Det er krav til gode norskkunnskaper så vel muntlig som skriftlig. Vi søker etter ingeniører innenfor flere ulike fag med minimum ingeniørhøyskole og gjerne noe erfaring, nyutdannede kan også søke, samt søkere med relevant praktisk skolering. Vi oppfordrer begge kjønn samt personer med innvandrerbakgrunn å søke stilling hos oss. Arbeidsstedet vi søker til denne gangen er knyttet til verksted Grorud i Oslo, men det kan også være muligheter i Trondheim, Skien, Stavanger, Bergen eller Drammen. Lønn etter avtale. Ta kontakt enten med: Teknisk sjef i Mantena AS, Randi Gundersen, mobiltlf. 916 54 583, eller Engineering leder Geir Vuolab mobiltlf. 480 59 711

NSB ANBUD AS NSB Anbud AS er et 100% eid datterselskap i NSB. Selskapet består av 80 medarbeidere. Selskapet har avtaler med NSB og andre leverandører på en rekke områder, slik at vi slipper å bygge opp egne funksjoner knyttet til de forskjellige fagområdene. Vi har en liten og effektiv organisasjon som stiller krav om at alle tar ansvar for leveransen hele tiden. Ingen lange linjer eller byråkrati. NSB Anbud AS overtok ansvaret for Gjøvikbanen fra 11/606 og for en 10-års periode. NSB Anbud AS har samme betingelser for personalet som NSB Persontog/Drift har. Dette betyr bl.a at: -Pensjonsordning og fribillett-

ordning er lik . -Tariffavtaler er like. -Det er felles gjensidig bedriftsansiennitet i NSB og NSB Anbud AS . -Ledige stillinger i selskapene skal besettes gjensidig over selskapsgrensene etter praksis i NSB AS. Dette gjelder ikke tursøking. NSB Anbud AS - 106/07. Lokomotivførere. Oslo, Jaren og Gjøvik. Utlysning: 26.09.2007. Søknadsfrist: Snarest Søknad merket ”Gjøvikbanen” sendes snarest og inne fristen til: NSB AS v/ Assistor Personal Att: Hilde M.Vangen, Prinsensgt 7-9, 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke Vi søker etter dyktige lokomotivførere i Oslo, Jaren og Gjøvik. Tiltredelse snarest. Vi har arbeid hver tredje helg. Tjenesteturer kan fås til gjennomsyn hos Morten Syversen. En arbeidsgruppe jobber nå med gode personelltiltak for oss på Gjøvikbanen. Lokfører Leif Asbjørn Seegaard er ansvarlig for arbeidet. NSB Anbud AS legger sikkerhet, punktlighet og kundefokus/service til grunn for virksomheten. I tillegg legger vi for medarbeiderne vekt på: -Eierskap og utvikling av selskapet og den enkelte. -Selvstendighet og ansvar. NSB Anbud AS vil gjerne ha deg med på laget og ønsker deg velkommen til et selskap med fokus, eierskap og engasjement for banen og kundene! Ved spørsmål kan du kontakte: -Jan Olsson, tlf. 900 59 407 eller Morten Syversen, tlf. 994 82 928. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss.

NSB Anbud AS - 145/07. Konduktører til Gjøvikbanen. Utlysning: 07.12.2007. Søknadsfrist: 14.12.2007 Søknad merket ”Gjøvikbanen” sendes snarest og innen fristen til: NSB AS v/ Assistor Personal Att: Hilde M.Vangen, Prinsensgt 7-9, 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke NSB Anbud AS Gjøvikbanen søker etter dyktige konduktører på Gjøvik, Jaren og Oslo. Vi har arbeid hver tredje helg. Tjenesteturer kan fås til gjennomsyn hos teamleder Roy Strandbakke. NSB Anbud AS legger sikkerhet, punktlighet og kundefokus/service til grunn for virksomheten. I tillegg legger vi for medarbeiderne vekt på: -Eierskap og utvikling av selskapet og den enkelte. Selvstendighet og ansvar. NSB Anbud AS vil gjerne ha deg med på laget og ønsker deg velkommen til et selskap med fokus, eierskap og engasjement for banen og kundene! Ved spørsmål kan du kontakte: Roy Strandbakke, tlf. 901 74 756. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss.

V I N G E H J U L E T

7-9-07.p65

27

13.12.2007, 15:25

9 - 0 7

27


B

Returadresse: NSB 0048 Oslo

Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen

Historisk sportsinteressert

John Ove Svensli 43 år Gift med Marie Madeleine 17 Marco 15 Stilling: Kundeplanlegger i Persontog Plan

Når John Ove Svensli slapper av fra planlegging av togtilbudet i NSB, er det historieboka som kommer fram. Og da er det helst romersk og litt fra antikken. Da leser han og koser seg, hvis han ikke er på ferie de aktuelle stedene i sør Europa. Hellas, Italia og Spania er de mest besøkte landene. Men mens John Ove besøker museer og severdigheter, finner fru Marie gjerne en badestrand i nærheten. — Sånn er fordelingen klar, sier han. Men han er ikke bare lesehest. Han er aktiv idrettsmann som spiller volleyball og tennis. I tillegg trener han ungdommer i volleyball tilknyttet Kråkstad idrettslag. Her stiller han opp som alle gode fedre og følger opp barnas idrettsaktiviteter. SIDEN 1986

Senere arbeidet han med økonomi og bidro til nytt økonomisk styringssystem på slutten av 80-tallet. Senere ble det produktutvikling av nytt ekspresstog på 90-tallet, mens han i de senere årene har jobbet med planlegging.. KUNDENS BEHOV

I dag er oppgaven å ivareta kundens behov i planleggingsprosessen. — Vi skal sikre at det blir riktig kapasitet i togene og at vi leverer et togtilbud som er i takt med det som markedet ønsker. Hadde ikke vi sørget for at det blir såpass mange ekstra seter i jula, var det mange som ikke hadde kommet seg hjem, sier John Ove. I tillegg til dette er kontakt med fylkeskommuner og eksterne interessenter i forbindelse med planlegging av rutetilbudet som en sentral del av arbeidet.

Han har hatt samme arbeidsgiver siden han som nyutdannet begynte med markedsanalyser som den gang var nytt i NSB i 1986. Men en gang måtte være det første.

TEKST: PREBEN COLSTRUP FOTO: LASSE STORHEI L

I denne spalten presenterer Vingehjulet ansatte i NSB. Vi forsøker å ta pulsen på det brede spekteret av arbeidsoppgaver som til syvende og sist har to mål for øye: Fornøyde passasjerer og sunn økonomi for NSB. Har du tips om personer til spalten, ta kontakt med redaktøren.

28

7-9-07.p65

V I N G E H J U L E T

28

9 - 0 7

13.12.2007, 15:26

Vingehjulet 09 2007  
Advertisement