Page 1

Vingehjulet 10. juli 2000

Vingehjulet

Internblad for NSB Nr 9, 10. juli 2000

Flere tar tog Persontransport på jernbane hadde størst økning av transportformer i Norge i perioden fra 1998 til 1999. 50 millioner passasjerer reiste med NSB i 1999. Tre millioner flere passasjerer reiste med NSB i 1999 i forhold til året før. Det

- Vi må få orden på driften

tilsvarer en økning på 6,4 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I 1999 reiste til sammen 159 millioner passasjerer med tog, sporveier og forstadsbane. Det er en økning på 6,7 prosent fra året før. I alt økte den totale persontransporten i Norge med 0,9 prosent. I 1999 reiste 4,2 milliarder passasjerer med båt, fly, tog eller buss. For sjøtransport og lufttransport var antall reisende omtrent uendret fra 1998. Veitransport hadde en liten økning på 0,7 prosent til knappe fire milliarder passasjerer fra 1998 til 1999. I samme periode økte

Foto. Sofie Bruun

transportert godsmengde med 0,9 prosent til 432 millioner tonn.

Vingehjulet i august Neste nummer av Vingehjulet vil komme ut den 18. august. Formen på bladet blir som i dag, men omfanget blir noe mindre. Vi planlegger også et nummer i slutten av august/ begynnelsen av september. Redaksjonen ønsker alle lesere god sommer!

– Det er viktig at vi så snart som mulig klarer å opprette normalsituasjon i NSB. Jeg er ydmyk, men har også sterk vilje og skal gjøre mitt for å få på plass en daglig drift i NSB, som kundene våre fortjener og forventer, sier den nye NSB–sjefen Arne Wam. Lørdag 1. juli takket han ja til å overta som toppleder for et NSB i hardt vær. Nå er det basiskvalitet, trafikksikkerhet, punktlighet, regularitet, frekvens og informasjon som gjelder. – For å gjenopprette tilliten til NSB, må vi levere det kundene forventer av oss, sier den tidligere journalisten og lederen for NSB Mellomdistanse.

SIDE2

1


Vingehjulet 10. juli 2000

Den nye konsernsjefen

Skal bygge opp tilliten – Det er viktig at vi så snart som mulig klarer å opprette normalsituasjon i NSB. Jeg er ydmyk, men har også sterk vilje og skal gjøre mitt for å få på plass en daglig drift i NSB som kundene våre fortjener og forventer.

D

ette sier Arne Wam (48). Han takket lørdag 1. juli ja til å overta som toppleder for NSB. – Vi må holde fokus på basiskvaliteter, trafikksikkerhet, punktlighet, regularitet, frekvens og informasjon. For å gjenopprette tilliten til NSB, må vi levere det kundene forventer av oss, det gjelder så vel i persontrafikken som for eksempel Godsdivisjonen. Det er de Det er basiskvaliteter som trafikksikkerhet, punktlighet, regularitet, frekvens og informasjon som må tusenvis av faste kunder, pendlerne fungere i et samspill skal vi lykkes i NSB, sier Arne Wam. Foto: Sofie Bruun. våre, som er avhengige av at vi leverer oss, sier Wam. økonomistyringsmodellene vi har. Jeg er hver eneste dag. Av 50 millioner Han sier at Ueland har fått på plass innstilt på å tilsette en høyt kvalifisert reisende per år er om lag 80 prosent viktige og nødvendige omstillinger og økonomidirektør så snart som overhode kort- og mellomdistansereisende på har lagt grunnlaget for store forbedringer mulig, sier Wam. Østlandet.Det er disse som nå er av togtilbudet i Norge. Han understreker også samspillet prioritet nr. 1, sier Wam som føler seg – Det blir en stor utfordring å ikke med Jernbaneverket og bevilgende trygg på at vi skal få dette til. miste tempo i gjennomføringen av myndigheter. – Jeg vet at jeg har til disposisjon et planene som er lagt for det nye NSB – NSB er helt avhengig av at skinnekorps av ansatte på alle plan i organisasamtidig som jeg er opptatt av at det er gangen og resten av infrastrukturen er sjonen som kan jobben sin, og som realisme i planene våre. Vi skal ikke love sikker, i god stand og på høyde med dessuten fortjener å være stolte av den mer enn vi kan holde, men vi skal holde både dagens og morgendagens krav. Jeg og av bedriften vår. 10 000 ansatte i det vi lover. Vi skal sørge for at bedriften forutsetter at Jernbaneverket og myndigkonsernet er den aller viktigste ressurhar den nødvendige konkurransekraft hetene er seg dette bevisst. Jeg forventer sen vi har i NSB. Vi skal bygge videre når vi blir konkurranseutsatt. Det er slutt at Nasjonal Transportplan, som legges på stolte tradisjoner og en bedriftskulpå tidvise omstillinger i NSB. Den vi nå frem for Stortinget til høsten, inneholder tur som jeg har sett slå ut i full blomst står oppe i er den siste, men den kommer de nødvendige satsinger på jernbanen. når bedriften står overfor kriser og store til å vare evig. Evnen til kontinuerlig Det gjelder ikke minst Oslopakke 2. Jeg utfordringer. Jeg vet at potensialet i endring, gir oss den beste trygghet for er også svært opptatt av at vi kan ha et denne bedriften er stort, sier han. framtidig sikre arbeidsplasser. godt samarbeid med Jernbaneverket. Vi Han er fornøyd med at han har full er gjensidig avhengig av hverandre. støtte fra et samlet styre, organisasjoResultatene teller Dette er den første dagen i fortsettelsen nene og kolleger i hovedledelsen. – Det er resultatene som teller. Jeg er av fornyelsen av NSB. Jeg er stolt av den – Det var en forutsetning for at jeg svært opptatt av at budsjetter ikke er organisasjonen som jeg nå skal lede, og sa ja til denne utfordringen. Å lede NSB innlegg i debatten. Det er vårt viktigste jeg føler meg trygg på at vi skal lykkes, er først og fremst et lagspill. Jeg føler styringsverktøy. Jeg vil sørge for at vi sier Arne Wam. meg trygg på at jeg er i stand til å straks får en gjennomgang av de LASSE STORHEIL bygge team som har tilstrekkelig trygghet og dynamikk til at vi i fellesskap kan finne frem til de beste løsninger for kundene og de ansatte. Tre ledere i hovedledelsen har sluttet PersonaldirektørMorten Buan fratrer – Jeg påtar meg denne jobben fordi det siden mai: Roger Granheim, direktør for 1. oktober for å gå over i en stilling er viktig for NSB at vi klarer å videreService sier at det var private grunner utenfor NSB. Arbeidet med å finne ny føre den fornyelses- og omstillingsprosom førte til hans beslutning. – Jeg har personaldirektør er startet. sessen selskapet er inne i. Jeg har stor hatt ni fantastiske år i NSB og dette er Markedsdirektør Steinar Stefanussen respekt for det arbeidet Osmund Ueland ingen indikasjon på manglende tro på hadde sin siste arbeidsdag den 9. juni og og konsernledelsen har nedlagt i NSB, konsernets fremtid, sier Granheim som har begynt i Andersen Consulting med og det er viktig at vi klarer å holde blir direktør i RUNIT AS i Trondheim. ansvar for utvikling av Internett. fokus på de målsettingene vi har satt

Tre andre ledere sluttet

2


Vingehjulet 10. juli 2000

Ueland bedt om å slutte

Mistillit over tid Styret i NSB ba den 29. juni konsernsjef Osmund Ueland trekke seg fra sin stilling med umiddelbar virkning. Beslutningen ble tatt på et ekstraordinært styremøte i konsernet.

A

vskjedigelsen av Osmund Ueland skyldes mistillit mellom konsernsjefen og NSBstyret over tid. Da styremøtet i NSB foretok en oppsummering viste det seg at sju av de åtte medlemmene av styret ikke lenger hadde tillit til Ueland. Kun ett styremedlem, Øystein Aslaksen, mente at tilliten fortsatt var tilstede. Men han bøyde av for flertallets syn. – Dette er forferdelig trist for oss alle som mennesker, sa styreformann Arent M Henriksen Samferdselsminister Terje Moe Gustavsen kommenterer at det viktigste for jernbanen er at den har tillit blant passasjerer og ansatte som transportmiddel i Norge. Men denne tilliten har blitt stadig mer tynnslitt siden Åsta-ulykken i januar og fram til slutten av uke 26 da det ble kjent at planleggingen av ferieavviklingen i NSB ikke holdt mål. Skylden for problemene med Signatur-togene legges ikke på ledelsen i NSB, men på leverandøren. Styreleder Arent M. Henriksen ønsker ikke å gå inn på enkeltsaker når han forklarer hvorfor Ueland måtte gå. – Det er en totalvurdering av problemene med Ueland som gjør at styret ikke lenger har tillit til konsernsjefen. Henriksen roser Ueland for håndteringen av Åsta-ulykken, men det alene kan ikke forsvare alle de andre tillitsproblemene styret har overfor Ueland. På pressekonferansen etter styremøtet opplyste samferdselsminister Terje Moe Gustavsen at han har vurdert om

Statsråd Terje Moe Gustavsen lar styret sitte etter at det sparket Osmund Ueland

hele eller deler av styret i NSB skulle skiftes ut. Dette kommer han ikke til å gjøre etter styrets håndtering av Uelandsaken. - Vi ser meget alvorlig på at det ikke har lykkes ledelsen i NSB å håndtere det jeg vil kalle elementære driftsmessige utfordringer, sier styreleder Arent M. Henriksen. Han siktet da spesielt da til den dårlige ferieavviklingen i NSB.

Sa opp Visekonsernsjef Randi Flesland sa opp sin stilling etter at hun var blitt tilbudt jobben som konstituert konsernsjef. Hun ga uttrykk for at hun ikke hadde tillit til

Må kunne stole på NSB – Folk må kunne stole på at de kommer trygt fram og at NSB holder rutetidene, sier samferdselsminister Terje Moe Gustavsen i forbindelse med sjefsskiftet i NSB. Han sier at den nye konsernsjefens oppgave nummer en er å gjenreise tilliten til selskapet. – Dette er det viktigste, selv om det heller ikke mangler på andre store og vanskelige oppgaver. Det er også av stor betydning at det blir styring på økonomien, sier Moe Gustavsen. Han er klar over at det i de siste dramatiske ukene har forsvunnet mye kompetanse ut av selskapet, men håper den nye

konsernledelsen skal klare å få tak i dyktige erstattere for dem som har forsvunnet sammen med Osmund Ueland. Moe Gustavsen kan, hvis han ønsker det, skifte ut styret i NSB. Både fra flere tidligere ledere i NSB og fra politikere har det kommet krav om dette. – Når et selskap som NSB har så store problemer som det har, er det helt naturlig at styrets situasjon vurderes. Det har jeg gjort, og er kommet til at styret makter å ta hovedansvaret for å rydde opp, sier samferdselsministeren, som også er generalforsamling i NSB.

styret som hadde sparket Ueland. Men styret påla henne å sitte inntil konstituert sjef var på plass. Viseadministrerende direktør Cecilie Ditlev-Simonsen sa opp dagen etter. – Jeg har stor tro på NSBs evne til å reise seg etter årets ulykker og uønskede hendelser, men finner det vanskelig å være en del av den ledelse og administrasjon som konsernstyret har uttrykt mistillit til ved at det sa opp Osmund Ueland, sier hun. Kommunikasjonsdirektør Nita Kapoor sier hun tar konsekvensene av at konsernstyret har valgt å avsette Osmund Ueland. – Jeg har i min funksjon vært nært knyttet til den tidligere toppledelsen. Jeg føler meg derfor både involvert i og medansvarlig for de strategiske valg som ble gjort og føler det ikke er riktig å fortsette etter dette, sier hun. Til NTB sier Osmund Ueland: – Det er brutalt å bli sagt opp som leder av en så stor bedrift. Han sier at han har vært svært glad i NSB som bedrift og han har delt sorger og gleder med bedriften og dens ansatte i mange år. En sjef blir ofte en hoggestabbe. Ueland innrømmer at det er nok ting som skulle ha vært gjort annerledes, men mener at styret hele tiden har stått bak ham i de avgjørelsene som er tatt. LASSE STORHEIL

3


Vingehjulet 10. juli 2000

Stor innsats etter Signatur-trøbbel

Viktig å gjøre det vi kan Flyt i billettsalget, informasjon til kunder ved avvik, normal, stabil drift. Det er stikkordene for Langdistanse etter problemene med Signatur. Kundenes tillit må vinnes tilbake.

Det legges ned stor innsats for å gjenopprette tilliten til publikum, sier markedsdirektør Kari Lorentz-Larssen i Langdistanse.

Markedsdirektør Kari Lorentz-Larssen i Langdistanse er klar i sitt budskap. - Vi tåler ikke store avvik nå. Vi forstår godt de reisendes frustrasjoner og erkjenner at vi har vært for dårlig med informasjon til kunden. Men dette var spesielt i begynnelsen etter at Signatur sporet av på Nelaug, og den akutte lokførermangelen oppstod. Vi må kunne takle avvik bedre, og sikre at vi har en stabil, forutsigbar avvikshåndtering. For oss må det jobbes i alle ledd for at vi kan ha tilstrekkelig plasser til kundene. Sagt med andre ord: Vi må til enhver tid klargjøre nok togsett slik at vi kan holde den kapasiteten vi har tilgjengelig. Samtidig må vi holde trykket oppe mot Adtranz slik at Signatur kan komme i normal drift så snart som mulig, sier markedsdirektøren. – Det er etablert en «kriseplan» når Signatur ble borte, og denne vil man

følge en tid fremover, mye avhengig av når Signatur kan komme på skinnene igjen. Når slike «krisesituasjoner» oppstår, er det kundetelefon og billettsalg som får det største trykket. Salgssjef Petter Helgesen sier at det er mange ansatte i lukene som er blitt overhøvlet med grov kjeft fra publikum. – Vi prøver å ha de mest erfarne folk i lukene i slike situasjoner. Vi sparer ferievikarene til mindre utsatte posisjoner. Helgesen tilføyer at det er mange ferievikarer som får et lite sjokk når de oppsøkes av sinte kunder.

Ny rekord Kundetelefonen satte ny rekord i antall anrop i slutten av juni. Hele 15 000 prøve å ringe i løpet av åpningstiden mellom 0700 og 2300. – Det er dobbelt så mye som på en vanlig dag da vi registrerer mellom

Adtranz påtok seg skylden Leverandøren Adtranz, har påtatt seg skylden for problemene som er oppstått med akselen på Signatur og som ble oppdaget etter avsporingen på Nelaug. Nye tester viser at akselen ikke holder mål, og må inn til sjekk langt oftere enn kontrakten tilsa. Adtranz har foretatt målinger som viser at Sørlandsbanen ikke er direkte årsak til akselbruddet. Denne strekningen gir ikke vesentlig andre belastnin-

4

gen av hjul/aksler enn Dovrebanen, som ble brukt som beregningsgrunnlag. Forskjellene ligger innenfor en margin på 5 prosent. Adtranz vurderer at designen av akslene er tilfredsstillende dimensjonert i forhold til materialtretthet. Imidlertid viser nye undersøkelser at akslene er mindre motstandsdyktige enn tidligere antatt mot skader på overflaten. Tilleggseffekten påvirker beregnin-

6000 og 8 000 anrop sier Helgesen Det har vært lagt ned stor innsats blant alle ansatte i denne perioden. Mye frivillig overtid har vært uført, og alle har stått på. – Vi slet med å få ut riktig informasjon i tiden like etter at Signatur ble satt på sidesporet, og kundene reagerte, forståelig nok. Men det finnes flere lyspunkter. Blant annet fikk en av våre kundebehandlere, Marianne Andersen, overrakt en flaske med Gul Enke sjampanje av en fornøyd kunde. Så, det er ikke bare kjeft å få, sier Helgesen. Han sier videre at man nå vil strømlinjeforme beredskapsplanene for avvik. Det viser seg at det kan oppstå situasjoner der flere jobber med samme arbeidsoppgave og at noen arbeidsoppgaver ikke blir gjort. Dette skal vi nå forhindre ved å innføre rutiner som gjør at vi blir enda bedre til å håndtere avvik, sier Helgesen. LASSE STORHEIL

gene av sprekkveksthastigheten. Adtranz anbefalte at akslingene skulle inspiseres med et intervall på 6000 km. Nytt inspeksjonsintervall vil bli fastsatt etter en grundigere analyser. Analysene skal verifiseres av Det norske Veritas. – Vår primære prioritering er å finne en sikker midlertidig løsning som gjør at Signatur kan settes i trafikk, dernest en permanent løsning, sier administrerende direktør Ronny Solberg i Adtranz.


Vingehjulet 10. juli 2000

Travelt på telefonen Line Bergenholdt har vært kundebehandler i toår. Sjelden har hun vel opplevd maken til kundestorm som da Signatur ble parkert. – Heldigvis er kundene stort sett høflige i sin fremferd. Noen få skjeller oss ut, men det skjer ikke så ofte. Folk er interessert i hva som skjer med deres tog når det oppsatte Signatur ikke går. De spør om billetter og hvilken service de kan forvente seg, sier Bergenholdt. Hun baserer sine informasjoner på det som Drops lager, og synes hun er godt oppdatert på avvik. – Det er viktig for oss at vi får vite raskt hva som skjer, når noe skjer. Bare da kan vi yte fullgod service overfor kunden.

Folk er stort sett høflige i telefonen, sier Line Bergenholdt ved Kundetelefonen.

Svett på Lillehammer dårlig med informasjon. Noen trodde at problemene gjaldt alle tog, både Kortog Mellomdistanse, men nå er det blitt mye bedre. Litt morsomt med eldre damer som sier «Signal-togene» i stedet for Signatur. Tekst og foto: Terje Flaten

John Thomas Johansen har som jobb å koordinere og legge inn avvik Han sier det har vært mange avvik å håndtere, og dette har ført til lange kvelder. – Kundebehandlere er avhengig av rask og riktig informasjon og dette var i starten etter avsporingen på Nelaug problematisk. – Det har vært et stort trøkk fra kundebehandlere som har kunder på tråden som skal vite hva som skjer. Det skjedde til å begynne med at informaJohn Thomas Johansen

Erik Svelstad

sjon som ble sendt ut etterhvert ble trukket tilbake, og det er irriterende. Men det har blitt bra nå, sier Johansen. Ragnhild Flesvik er kundebehandler og har jobbet i NSB siden november 1997. – Folk spør om type tog som går. Om det er Signatur , lokaltog, «kuvogner» eller hva det er. Folk er mange ganger fornøyd med at det kjøres tog overhodet. Jeg synes det er stressende å jobbe når jeg ikke kan gi et tilstrekkelig svar eller at jeg ikke vet hva som skjer. Trafikken har økt og det var i perioder ca 5 000 flere samtaler per. døgn Erik Svelstad er kundebehandler: – Det var mye kaos i starten og

Ragnhild Flesvik

SE OGSÅ SIDE 7

5


Vingehjulet 10. juli 2000

Sluttvederlag og dagpenger – Aetat har fått opplysning om at enkelte NSB-ansatte som har inngått sluttavtale er av den oppfatning at de har dagpengerettigheter fra første dag hvis de melder seg ved et Aetat lokal (arbeidskontor), sier Irene Galåen i Aetat. Dette er ikke riktig. For å ha rett til dagpenger må en være reell arbeidssøker. Den som har lønn anses ikke som reell arbeidssøker. Den som mottar et sluttvederlag anses ”å ha lønn» i den perioden sluttvederlaget kompenserer lønnen, og har følgelig ikke rett til dagpenger. Dette følger av folketrygdloven § 4-3 første ledd. Den som for eksempel har inngått sluttavtale, dvs. sagt opp sin stilling og mottatt et sluttvederlag tilsvarende lønn i 6 måneder, vil derfor ikke ha rett til dagpenger før det har gått 6 måneder fra fratredelsesdato. Søknad om dagpenger kan fremmes noen dager før lønnsperioden utløper og dagpenger kan da innvilges fra første dag etter at lønnsperioden utløper, forutsatt at de øvrige

vilkår for rett til dagpenger er oppfylt. Før dagpenger kan komme til utbetaling må man imidlertid avspasere 3 ventedager, jfr. folketrygdloven § 4-9 (dvs. dagpenger kan først innvilges tidligst 6 måneder og 3 dager etter sluttavtale med NSB). Viktig forutsetning: Det er her en forutsetning at personen inngikk sluttavtale som alternativ til å bli oppsagt som følge av reell overtallighet, dvs. personen har ikke uten rimelig grunn takket nei til noen stilling internt og det var ikke mulig å skaffe personen ny høvelig stilling i konsernet. En person som for eksempel har takket nei til en stilling uten rimelig grunn vil først få dagpenger etter en forlenget ventetid på 8 uker, jfr. folketrygdloven § 4-10, (dvs. dagpenger kan først innvilges tidligst 6 måneder + 8 uker etter sluttavtale med NSB). Dersom du lurer på noe kan du kontakte aetat lokalt. Ytterliger informasjon kan også gis på rom 304, tlf 23 15 18 50 i Prinsensgate 7-9.

Oppdaget asbest Tredje pinsedag stanset hovedverneombud Svein Kjøraas all aktivitet med øyeblikkelig virkning i et lokale på Verksted Grorud på grunn av mistanke om eksponering av asbest. Verkstedets ledelse informerte straks konsernoverlegen, personalorganisasjonene, ledelsen i Drift og teknikk, NSB Eiendom og Arbeidstilsynet. Episoden inntraff under omlegging fra oljefyring til fjernvarme. NSB Eiendom hadde engasjert et asbestsaneringsfirma og et

rørleggerfirma for å foreta arbeidet, men rørleggerfirmaet foretok riving uten at asbestsaneringsfirmaet var til stede. Det viser seg at asbestholdig isolasjon har falt ned på et avgrenset rivningsområde i verkstedet. Analyser viser at asbeststøvet ikke spredte seg. Hele området ble renset og vasket før arbeidet ble tatt opp igjen. Rørleggerfirmaet tok på seg ansvaret for skaden, mens NSB Eiendom tok ansvaret for opprydding og frigjøring av lokalet.

NSB Data i ny drakt NSB Data ønskes etablert som et eget selskap eiet av NSB og medarbeiderne i første fase. Etter nyttår vil det være en ny strategisk partner som overtar NSBs rolle.Ennå er ikke alle brikker falt på plass omkring den fremtidige organiseringen av NSB Data. Men de skisserte løsningen ovenfor er i grove trekk slik man ser situasjonen når sommerferien har startet for manges vedkommende. Direktør Roger Granheim i Service sier at det har vært forhandlet om flere løsninger, og at flere eksterne parter har vært inne i bildet. Mange muligheter har vært diskutert. – Vi håper å ha alle detaljene klar tidlig til høsten, og at de nye organisasjonen kan begynne å komme i normal gjenge. Styrebehandling i konsernet forventes medio september.

Nye direktører

Med virkning fra 1. juli 2000 er kvalitetssjef Henriette Dan Pedersen ansatt som prosjektdirektør i NSBkonsernet. Steinar Norli er med virkning fra 1. juli 2000 ansatt som administrasjonsdirektør i NSB-konsernet. Hans arbeidsoppgaver er blant annet å være sekretær for Konsernstyret i NSB.

Leder DROPS

Punktlighet til endestasjon til og med uke 25 60 70 80 90

Ekspress Nattog Regiontog Utenlandstog Signatur IC Østfoldbanen IC Vestfoldbanen IC Lillehammer IC Gjøvikbanen Flytoget Lokal Oslo Jærbanen Vossebanen Trønderbanen Vognlast tilførseltog Combixpress hovedtog Vognlast hovedtog Vognlast distribusjon Gods totalt

Kilde: Jernbaneverket Trafikkontroll

6

Terje Løvdokk (46) overtar som ny sjef for DROPS (driftsoperativt senter i Oslo) etter Knut Hauglund. Løvdokk var tidligere nestkommanderende for DROPS og seksjonsleder for materielledelsen. DROPS har 70 ansatte. Løvdokk kjenner enheten siden 1991 og har jobbet tett sammen med Knut Hauglund som nå går til NSB Kortdistanse som driftssjef.

Miljøpris til Eiendom Naturvernforbundet har premiert NSB Eiendom for satsingen på biobrenselanlegg på Marienborg. Forbundet håper introduksjonen av bioenergi i fjernvarmenettet i Trondheim er et steg i retning av et mer miljøvennlig fjernvarmenett i Trondheim.


Vingehjulet 10. juli 2000

Konduktørlederne er fornøyd med medarbeiderne

Medarbeidere i front

Håndtering av avvik, hundrevis av reisende i morgenrushet som ikke kommer seg videre, informasjon og pågående pressefolk. Frontpersonalet møter kunden hver dag. – Vi får gode tilbakemeldinger, sier konduktørleder Line Selnes og Niclas Bredal.

I

nnstillinger, sommerruter én uke for tidlig, avsporing og lederskifte i toppen fører til stor pågang og ekstraordinære situasjoner for NSBs uniformerte personell. – Vi som er konduktørledere må rette en stor takk til alle. De har virkelig stått på og vi har fått gode tilbakemeldinger på at de har ryddet opp der og da, sier konduktørleder Line Selnes i Kortdistanse. – Vi har fått mange trøstende ord. Kundesenteret har også tatt sin del av støyten. Jeg tror at mye av grunnen til at det går så pass bra er personalet. Konduktørene har for eksempel gått ut i togene og snakket direkte med folk i stedet for bare å bruke høyttaleren. Jeg får en reaksjon og det er lett å merke seg hastetilfellene: Familien som skal til Mallorca på ferie og begynner å svette eller den viktige forretningsforbindelsen som har det travelt. Mange kunder sier: «Tusen takk for informasjonen. Det er det jeg trenger». Folk trenger å vite at vi jobber for at de skal komme seg på jobben, mener konduktørleder Niclas Bredal. – Det er ikke alltid vi kan gi så mye informasjon der og da, men det hjelper å si at vi jobber med saken, sier Selnes.

Fast på Ski Under avsporingen torsdag 28. juni sto hundrevis av reisende fast på Ski stasjon. – Jeg kom med 1110 fra Moss, og ble stående. Mange tok toget tilbake for å hente bilene sine. Da bestemte vi oss for å ringe P4 og oppfordre folk til å ta med seg kunder inn til Oslo i bilen. Jeg kom rett inn på lufta, og snakket på direkten. Det viste seg å fungere greit i rushtiden. Senere på dagen gikk det veldig bra med busstransport. Jeg synes det er blitt mer åpent i bedriften. Vi har for eksempel fått lov til å skrive

– Vi prioriterer å være ute blant folk, sier konduktørlederne Line Selnes og Niclas Bredal.

drosjerekvisisjoner, og jeg vet ikke om jeg hadde prøvd å ringe P4 for noen år siden, sier Bredal. – De som står ansikt til ansikt med kunden kan ordne opp selv. Lojaliteten til bedriften er stor. Det er ikke mange som gjemmer seg bort når noe går galt, mener Selnes.

Hengt ut – Vi skal klare å bygge opp igjen tilliten til kundene våre. Jeg synes ikke alt som har kommet frem i media har vært rettferdig, mener Bredal. – Når det gjelder VGs forside om Gardermobanen reagerer vi alle på at en enkeltperson blir hengt ut. Jeg tror nok vi trenger en saklig diskusjon, men jeg synes det er leit når usaklige ting ramses

opp. Vi har til og med opplevd pensjonister som har tatt seg en tur ned til Oslo S og som kommer med tårer i øynene og forteller at de har lest dårlige ting om bedriften sin, forteller Selnes. – Vi har fått mye problemer vi ikke kan noe for. Når alt er blitt hauset opp i media, så hadde jeg ventet meg verre reaksjoner fra kundene, sier Bredal. – Skal man snakke om noen trøst opp i det hele, så er det at vi lærer mye av dette. Vi prøver andre ting enn de som ikke fungerte så bra sist, eller får nye ideer om hvordan ting skal løses. – Nå har vi i Kortdistanse satt i gang et prosjekt der vi forsøker å lage små tekstmaler som kan brukes i forbindelse med høyttalertjeneste, sier Selnes. SOFIE BRUUN

7


Vingehjulet 10. juli 2000

Reisebyrå forlater NSB BA

– Vi blir størst

Norges største reisebyråkjede er resultatet etter salget av NSB Reisebyrå. –Nå får vi eiere som kun har reisebyråvirksomheten som sitt område, og som er villige til å satse, sier Nils Hansen.

K

jekt å ha NSB som kunde og ikke som eier, sier Nils Hansen med et glis. I administrasjonen til NSB reisebyrå råder fred og fordragelighet. NSB reisebyrå, som i 84 år har eksistert som en del av jernbanedriften, slutter seg nå til VIA-gruppen som er den største reisebyråkjeden i Norge. – Det er stor forskjell fra å være nummer fire i markedet. Strategien vår er å eie egen virksomhet i de store byene som Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Alle andre steder skal byråene ha lokalt eierskap, men være knyttet sammen med VIA-gruppen ved en såkalt franchiseavtale. Oslo-byråene består slik som i dag. Det er allerede gjort avtaler om å selge fire lokale byråer, nemligTromsø, Arendal, Horten og forretningsreise-avdelingen i Sandefjord. FerieExperten ønsker vi i utgangspunktet å selge samlet, unntatt Kongsvinger som håndterer folkeferieprogrammet for LO. Vi ønsker å være totalleverandør til Forsvaret og LO for privat- og feriereiser. Kongsvinger vil overta begge disse kundene.

Vemodig å forlate NSB – Hvordan er stemningen blant de ansatte? – De lokale byråene tar det sporty. Det vil være noen steder hvor dette er mer positivt mottatt enn andre der de har sterk konkurranse. Drammen som skal selges til Flyspesialisten på Lysaker er veldig positive. De fleste stiller seg litt avventende. Heldigvis blir ingen overtallige i systemet, men enkelte får nye arbeidsoppgaver. Dette gjelder spesielt de sentrale funksjonene. – Vi har flere ansatte med 20–30 års ansiennitet i NSB. For disse er det nok vemodig å forlate NSB. Det er få aktører i reisebransjen der vi ser at flere generasjoner har jobbet samme sted. At folk har blitt lenge i NSB skyldes nok mye tryggheten. Vi har hatt en større grad av såkalt selskaps-lojalitet enn i andre reisebyråkjeder. – Hvordan skal dere ta vare på dette i fremtiden? – Det blir en utfordring. – Vi heter NSB Reisebyrå frem til nyttår, opplyser Hansen. Da forsvinner også en

8

Direktør Nils Hansen ser frem til at NSB Reisebyrå blir ledende i forretningsmarkedet når de tas over av VIA–gruppen.

del av særordningene som fribilletter og sykekassa. Disse vil bli refundert av lønnen. For enkelte er dette tap, mens for andre er det ren fortjeneste. I Tromsø har en ikke brukt fribilletten like mye som for eksempel i Oslo. Jeg tror imidlertid at ingen vil komme dårligere ut av dette på litt lengre sikt, mener Hansen. Medlemskap i Statens Pensjonskasse forsvinner også sammen med NSBnavnet. VIA-gruppen har egen pensjonsordning, mens ansatte i byråer som selges videre, må forhandle om pensjonsavtale med ny eier. VIAgruppens overtagelse har gått

ryddig og greit for seg. – En ny eier kan lett bli overkjørt, men her har en hatt en klar profil på å bruke det systemet som er best i de to selskapene. Det er en pragmatisk holdning som jeg tror er sunn. Kundebladet og opplæringssystemet vi har utviklet i NSB Reisebyrå beholdes og skal gjelde for hele VIA-selskapet. 24timers vakttelefon beholdes og samkjøres med de andre funksjonene man har felles. Marked IT og opplæring skal inn under VIA-gruppens avdelinger. Vi har dyktige og skolerte folk i hele NSB Reisebyrå. SOFIE BRUUN


Vingehjulet 10. juli 2000

Alle i NSB skal nå ha fått de nye Synergi blokkene

Meldte seg selv – belønnes Lokfører Svein Magne Morken har gjort noe litt uvanlig. Han har meldt inn seg selv.

J

eg kjørte lokaltoget i åttetiden om morgenen og holdt på å gjøre en feil under avgangsprosedyren på Oslo S. En kollega gjorde meg med én gang oppmerksom på feilen og denne ble straks rettet opp. Jeg begynte å kjøre som normalt. Så ringte jeg gruppeleder og fikk ham til å legge hendelsen inn i Synergi. Det var særlig to ting som gjorde at jeg meldte meg inn. For det første ville jeg gjøre opp for meg på en måte, du kan si jeg ville fri meg fra tankene omkring dette. For det andre skjønner jeg innmari godt at jernbanen vil vite om slikt. Det er dessuten lettere å fortelle at jeg har gjort noe galt enn å fortelle at andre har gjort det. Rapporterer du andre blir du fort en drittsekk, men det blir du jo ikke om du rapporterer deg selv, sier Morken

Får Danmarks-tur – Å melde at han holdt på å gjøre noe feil sjøl, går mye på tillit til systemet, mener sikkerhetssjef i Drift og teknikk Svein Ivar Johannessen. Han har kalt inn Svein Magne Morken på teppet for å gi ham en belønning. – Vi har sørget for at Svein Magne får seg en tur til Danmark med familien. At folk gjør feil i forbindelse med teknologi og data - det vet vi skjer, og at det kommer til å skje igjen. Vi kommer nok ikke til å gjøre dette hver gang, men jeg syntes det er riktig å markere at nå er tida her da vi har sluttet å klistre folk opp etter veggen. – Jeg begynte i 1987 som lokføreraspirant. Jeg ser at ting forandrer seg. Lederne har nok hele tiden villet vite

Sikkerhetssjef Svein Ivar Johansen har sørget for en Danmarks-tur til lokfører Svein Magne Morken som har meldt seg selv til Synergi.

hva som skjer ute i driften, men det er først nå de har begynt å finne ut hvordan. Det er OK å se at nå som jeg har gjort noe galt og meldt i fra om det, så reagerer lederne i jernbanen slik de har sagt de skal gjøre, sier Morken.

Profesjonalitet og yrkesstolthet – Å gjøre feil går ikke på forsettlig handling eller ikke å ha profesjonalitet i jobben. Vi snakker om tjenestemenn som har stolthet, sier Johannessen. – Samtidig kan det være yrkesstoltheten som gjør at folk ikke rapporterer seg selv. Hvis man skal få denne åpenheten, må det bli ufarlig å for eksempel rapportere seg selv. Nå spørs det litt hvor man legger lista for hva som er farlig og ikke, men hvis en tenker litt etter, er det ikke farlig å bli tatt ut av tjeneste et par dager mens en sak blir undersøkt, sier Morken. – Hvilke forventninger har du til hva vi skal gjøre? spør Johansen nysgjerrig.

– På en slik henvendelse trenger jeg ikke tilbakemelding. Jeg vet hva som skjedde og hvorfor. Men på andre ting savner jeg ofte tilbakemelding. Melder jeg inn skriver jeg forresten ofte brev. Skulle jeg bruke blokka, så er den for liten. – Det er fullt tillatt, sier Johannessen.

Bruker arbeidspsykologer –Tilfeller der det er greit å melde seg selv er tilløp til uhell som ikke ville kommet frem på noen annen måte. Vi er ute etter å finne årsaken til at folk gjør feil. Når det gjelder 72 ,73 og 93settene leier vi for eksempel inn arbeidspsykologer på feltet menneske og maskin. Vi vil fortsette med de samme analysene for det øvrige materiellet like over sommeren Hele arbeidssituasjonen for togpersonalet skal gås gjennom, sier Johannessen. SOFIE BRUUN

9


Vingehjulet 10. juli 2000

Vingehjulets utsendte har vært på tur i Thailand, og besøkt jernbanestasjonen i Hua-Hin, en populær ferieby 25 mil sør for Bankok. Dette kan anbefales, konkluderer hun. Kongen har egen bygning på Hua-Hin stasjon.

Lokaltoget har stoppet ved Hua-Hin

Togr

V

ed Hua-Hin stasjon stopper det 13 persontog og åtte godstog daglig. Stasjonen her ble bygget i 1928. Selve stasjonsbygningen, med sin spesielle arkitektur, er meget kjent. Jeg legger også merke til hvor god tid thailenderne har. De reisende, som i hovedsak er nettopp thailendere, er ute i god tid på stasjonen, hvor de slapper av en stund på stasjonsområdet til toget kommer. Jernbanen er et lite attraktivt transportmiddel i Thailand. Togene blir

10

kjørt med diesellokomotiver som er meget gamle og saktegående, og det er få som reiser med tog, selv om det er ekstremt billig. Og dette altså, i Thailand som har ca. 60 millioner innbyggere og byer med betydelige trafikkproblemer og mye forurensning. Et vanlig lokaltog til Bangkok bruker fire timer. Togmateriellet er gammeldags og består i hovedsak av tredjeklasses vogner. Innvendig kan vognene minne om Krøderbanens trevogner.

Det er ingen servering om bord, folk kjøper det de skal spise eller drikke på stasjonene underveis. Salget utføres som oftest av kvinner og foregår fra en slags vogn som de triller langs plattformkanten. Nå må det legges til at de for to år siden fikk noen fantastisk flotte tog i Bangkok. Disse går under navn Skytrain, som spiller på at toget går på en høytliggende jernbanetrasé. Ulempen med disse togene er at nesten ingen har råd til å reise med


Vingehjulet 10. juli 2000

Trillevognen er underveis med mat til sultne togpassasjerer

rast i smilets land dem. Billettprisene er skyhøye. Det er jo synd, siden Bangkok er en av Asias mest forurensede byer og preget av trafikkaos, men noe av forklaringen kan være at det aldri tidligere har eksistert noen skinnegående kollektivtrafikk her. Fra gammelt av var det bare elvekanaler i Bangkok, trafikken gikk på flodene. I Hua-Hin har Thailands kongepar, Kong Bhumibol og Dronning Sirikit et feriested som ble bygget i 1923. Kong Rama VII, den daværende kongen, fikk

bygget et eget bygg på stasjonsområdet som kun brukes til venterom for kongen og hans gjester. Feriestedet er flittig brukt av det meget populære kongeparet. De var faktisk på besøk der nede da jeg gjestet Hua-Hin. Orientekspressen, dette luksustoget som er regnet for å være et av verdens flotteste tog, stopper ved Hua-Hin stasjon hver mandag. Toget går fra Bankok til Singapore, og bruker fire dager på reisen. En billett koster ca. 10.000 kroner per person.

Mens det på andre dager var mest thailendere å se, var stasjonsområdet nå fullt av europeere. Men lokalbefolkningen møtte opp for å ta vidunderet i øyesyn de fem minuttene toget sto på stasjonen. Det formelig oste av luksus og stemning, men alle dører var sperret av, så noe besøk innendørs var ikke mulig. Marit Fagerli (tekst og foto)

11


Vingehjulet 10. juli 2000

debatt

Vil vi ha det slik Til redaktøren Ditt innlegg i Vingehjulet er som å lese en klagesak som vi daglig må håndtere. NSB er ikke gode på avvikshåndtering, informasjon og det våre kunder kaller for service. Her er en henvendelse fra en reisende til Rena en togfri helg på Dovrebanen: «Sist søndag, den 28.5., hadde jeg en særdeles uheldig opplevelse med NSB. Om lag kl. 13.15 fikk jeg opplyst av informasjonen på Oslo Sentralstasjon at neste tog til Hamar skulle gå kl. 13.57, med ankomst kl. 15.15 og forbindelse videre til Rena kl. 15.30. Vel tilbake på Oslo S. ca. kl. 13.50 opplyses det over høyttaler at toget til Hamar og Lillehammer var innstilt og erstattet med buss utenfor perrongene. Jeg skyndte meg til bussen, som var en NSB buss, og spurte sjåføren om hvilken forbindelse det ville være videre til Rena. Han kunne ikke svare meg og ville ikke bruke sin mobiltelefon for å innhente opplysninger. En annen sjåfør kunne heller ikke svare, men ba meg gå på bussen umiddelbart. Bussen sto lenge på Gardermoen, men heller ikke der var unifor-

mert NSB-personale villige til å innhente opplysningene jeg trengte. Bussen ankom Hamar kl 1600, og først der ble det opplyst over høytaler at en stor drosje ville gå til Rena. I mellomtiden hadde jeg kontaktet min mann, som fikk en ekstra kjøretur på åtti kilometer for å hente meg, på grunn av NSBs sviktende informasjon.»

Informasjon Slike henvendelser er hverdagen for oss som tar imot klager, og det er ikke lett å finne unnskyldninger for en slik dårlig behandling av kundene. Nå må noen ta tak i problemet INFORMASJON over høytalere på stasjoner og i togene. Vi må fortelle våre reisende årsaken til forsinkelser, fulle tog etc, og BEKLAGE situasjonen. Dette er noe vi må få til på en tilfredsstillende måte, for at våre reisende skal forstå at vi er lei oss for ulemper våre problemer skaper for dem. Klarer vi å bli gode på informasjon, vil vi slippe masse klager fra frustrerte reisende. Hilsen Gerd Nysveen Kundebehandler Din Tur (Risogros)

Dragebåt for første gang

JM i golf på Onsøy HIL NSB og NSB Reisebyrå inviterer til Jernbane-mesterskapet i Golf 2000. Mesterskapet arrangeres på Onsøy Golfbane 16. og 17. september. Klasser: Damer og herrer for jernbaneansatte samt gjesteklasse for damer og herrer. Spilleform: Lørdag stableford alle klasser. Søndag spiller jernbaneansatte som oppnådde minst 25 stablefordpoeng eller mer slagspill scratch om tittelen Jernbanemester i Golf 2000. (damer og herrer). Øvrige spiller stableford plasseringsspill samt for å kåre vinneren av gjesteklassen. Spillet starter lørdag 16. september kl. 1200, og søndag 17. september kl. 1100. Overnatting: Alle hyttene ved Onsøy Golfbane er reservert. Hyttene består av stue med åpen kjøkkenløsning samt et soverom med 2 senger og hems med 2 senger. Alle hytter har bad med dusj og WC. Sengetøy og håndklær er inkludert i hyttene. Frokost kan kjøpes for kr.55,- pr. person, lunsj dagens rett for kr. 89,- pr. person inkl. mineralvann og kaffe. Ellers har kjøkkenet nødvendig utstyr til matlaging. Hvis hyttene blir fullbooket, vil Hotel City i Fredrikstad bli benyttet. Pris kr. 750,- per. person for deltagelse inkl. 2 greenfee.kr. 250,- per. person per. natt i hytte (forutsetter 4 personer i hver hytte)kr. 450,- per. person per. natt i dobbeltrom på Hotel City Fredrikstad kr. 170,- for bankett 16. september Påmelding:Kontakt: Malcolm P. Miller, tlf. 23151563 eller Lasse Qvigstad, tlf. 23152169.

Manpowerstafetten

NSB Langdistanse Vest deltok på Dragebåtfestivalen i Bergen for første gang i år. En gedigen anledning til å knytte kontakter internt og til å bli kjent med andre var denne dagen, og LD Vest slo seg sammen med NSB Gods i Bergen og Jernbaneverket. De glade deltakere er samlet på et brett.

12

Sportsklubben Vidar og Manpower har gleden av å invitere til en helt spesiell løpsopplevelse i Holmenkollen lørdag 19.august. Både 5x5km og 3x3km står på programmet, og stemningen og det sosiale er selvfølgelig minst like viktig som selve konkurransen når rundt 1500 lag stiller til start. Etter målpassering blir det både piknik og konsert med trønderrockerne i DDE. Dette er en ypperlig anledning for profilering av bedriften og til bygging av lagfølelse og samarbeidsglede blant de ansatte. For mer informasjon: Kontakt Sportsklubben Vidar på telefon 23 33 18 00, fax 23 33 18 01 eller e-postadresse spvidar@online.no, eller besøk stafett-


Vingehjulet 10. juli 2000

Minneord om Edvard Heiberg Generaldirektør Edvard Heiberg døde stille og rolig i sin hjemby Oslo dagen før sin 89 årsdag. Med Edvard Heiberg har vi gode minner som en vennlig, punktlig og pålitelig mann som med verdighet, autoritet og dyktighet ledet NSB og før det Holmenkollbanen. Samtidig var han et teammann som oppnådde resultater gjennom andre. Edvard Heiberg var født 11. juni i Oslo. Han studerte ved bygningslinjen ved NTH hvor han tok eksamen i 1934. Sivilingeniøren arbeidet ved Anlegget på Sørlandet, blant annet med jernbanen Kristiansand-Moi. Han ledet NSBs driftsavdeling i 1949-53. Han var adm. Direktør i Holmenkollbanen i 14 år fra 1953. I perioden 1967 til pensjonsalderen i 1978 var han generaldirektør i NSB. Det skjedde mye positivt i hans tid som leder i NSB. Bilismen skjøt fart når rasjoneringen ble opphevet i 1960, og jernbanen fikk konkurranse i en tid med mye gammelt materiell. På 1970-tallet ble nedgang snudd til oppgang i persontrafikken på skinner. Det var i Edvard Heibergs GD-tid planene også

ble lagt og arbeidet gikk greit med å få realisert jernbanetunnel under Oslo – den var vanntett – og Oslo sentralstasjon. I hans ledertid fikk NSB fornyet rullende materiell, samarbeidet med konkurrenter gjennom Linjegods ble etablert og samarbeidet med Narvesen utviklet. Han bandt sammen den gamle og nye tid, foretok de nødvendige omstillinger, satset på økt sikkerhet og sørget for nytt utstyr i den grad politikerne ga bevilgninger. Edvard Heiberg ga mange av oss troen på at jernbane med det rette trafikkunderlag hadde en fremtid, samtidig som han var ivrig opptatt av NSBs reisebyråvirksomhet og NSBs busstrafikk. Vi visste hvor vi hadde han. Han var korrekt og lojal i all sin ferd. Vi venner av han opplevet også en lun mann med glimt i øyet og stor sans for humor. Han interesserte seg for medmenneskene rundt seg, og var opptatt av deres velvære. Familien følte varme og omsorg hver dag. Sammen med sine kjære Karin ferierte Heibergs ofte på Kongsvoll Fjellstue på Dovrefjell, den gang i enkle former som tiltrakk generaldirektøren. Edvard Heiberg var rotaryaner, han var i en periode formann i den Polytekniske Forening, styreformann i TØI og hadde andre tillitsverv, de flerste knyttet til transport. Edvard Heibergs er dekorert med

Rallarmuseet i nye lokaler Stiftinga Rallarmuseet Finse flyttet inn i nye lokaler i østre lokomotivstall på Finse den 1. juli som en del av Dokumentasjonssenteret Bergensbanen. Museet ble stiftet i 1986, åpnet museumsutstilling i midlertidige lokaler i 1990, og etter at nesten 70.000 hadde besøkt denne utstillingen om forhistorien og byggingen av Bergensbanen da den ble stengt etter sesongslutt i oktober 1999. Rallarmuseet har siden 1996 arbeidet med å få etablert et Dokumentasjonssenter for Bergensbanen i østre lokomotivstall på Finse, bygget i 1908, og første byggetrinn ble tatt i bruk i november 1998 med nye

kontorfasiliteter med en samlet kostnad på 1,5 millioner kroner. I forbindelse med Dokumentasjonssenteret er det etablert en utstilling: «Kampen mot snøen» med historisk snøryddingsmateriell, med bl.a. den damproterende snøplog nr. 4 fra 1914, 125 tonn, 24 meter lang ! I 1999 og i år har arbeidet med klargjøring og montering av nye utstillinger pågått, og andre byggetrinn har kostet 1,0 millioner kroner. Andre byggetrinn omfatter bygningsmessige arbeider/utstillinger/publikumstaoatter/ smie/Kafè Rotaren med museumsbutikk. Nå er 365 m2 av det totale arealet på 729 m2 ferdig ombygget, og det gjenstår takarbeider på stalldelen, undervisningsrom, rallarbrakke og utearealer til et 3. byggetrinn som har et kostnadsoverslag på 1,5 millioner og er tenkt gjennomført i 2000/2001.

I perioden 1967 til pensjonsalderen i 1978 var Edvard Heiberg generaldirektør i NSB.

Kommandør av St. Olavs orden, Dannebrogordenen og Nordstjärneorden. Familie, venner, kollegger, alle minnes vi et varmt menneske, en dyktig teamleder. Knut Skuland, Viggo Johannessen, Erik Brand Olimb Odd Kjell Skjeggstad

Veterantreff Norsk jernbaneidrettforbunds veteranlaug har som formål å være et sosialt forum for tidligere idrettsvenner som har fylt 50 år. Det gjør vi ved veterantreff på ulike steder. Vi mimrer og hygger oss med konkurranser, der det er lagt vekt på det sosiale. Kontakt mellom medlemmene skjer gjennom medlemsbladet Veteranen som kommer ut fire ganger i året. Vi er 100 medlemmer over hele landet og ønsker at flere tar kontakt med oss eller oppretter lokale grupper. Vi ønsker oss et større nettverk av idrettsvenner. Velkommen som medlem. Kontingenten er 100 kroner per år. Innmeldelse til NJIF Veteranlaug, Hylle 7, Ski st. eller Ski stasjon, Jernbanetorvet 1400 Ski.

13


Vingehjulet 10. juli 2000

Ledige stillinger kommer nå bare på intranett

ledige stillinger

Leder må informere Ledige stillinger i NSB BA og datterselskaper vil nå kunngjøres fortløpende under ledige stillinger på Intranett. Det blir nærmeste lederes ansvar å holde alle orientert om stillingene som kommer på Intranett når Vingehjulet får færre utgivelser.

Det er leders ansvar å distribuere ledige stillinger til dem som ikke har tilgang til pc, understreker Roald Mikkelsen.

– Jeg ønsker å presisere at det fra nå av er et klart lederansvar å sørge for at ledige stillinger umiddelbart blir distribuert til medarbeidere som ikke har tilgang til Intranett, sier personal- og forhandlingssjef Roald Mikkelsen i NSB konsernstab personal. Han har sendt et informasjonsskriv til samtlige personalansvarlige i hele NSB om at ansvaret for ledige stillinger nå ligger lokalt. – Slik jeg ser det vil den enkleste løsningen være å printe direkte fra skjermen og kopiere opp nødvendig antall

til sine medarbeidere. Stillingsbanken i NSB vil oppdateres kontinuerlig, men en fast rutine for distribusjon av ledige stillinger må hver enkelt enhet opprette, sier Mikkelsen

Gjenvalgt På generalforsamlingen i NSB ble Arent M. Henriksen gjenvalgt som styreleder i NSB for to år. Styrerepresentant Bjørn Sund, og vararepresentant Nanna Berit Frogg valgt for to år. Bjørg Simonsen (nestleder), Ove Fløtaker og vararepresentant Nina Broch Mathisen for ett år. De ansattes representanter er Ove Dalsheim, Roar Aasen og Øystein Aslaksen med vararepresentanter Jane B Sæthre, Lise Lotte Solum, Roald Nyheim, Magne Dyngeland og Rolf Jørgensen. Generalforsamlingen vedtok at årets resultat på 112 millioner kroner fordeles med 12 millioner kroner til reservefond og 100 millioner kroner til fri egenkapital.

14

Prosedyre Det er Stein Arve Sannerud i Trondheim som koordinerer Stillingsbanken i NSB. Enheter som har ledig stilling som skal gå til kunngjøring, rapporterer denne til Stillingsbanken. Ledig stilling i NSB BA og/eller datterselskaper står registrert som ledig i Den besluttet å forhøye innskuddskapitalen med 669,5 millioner kroner som skal benyttes til forhøyelse av aksjekapitalen i NSB Gardermobanen AS. Generaslforsamlingen vedtok endringer i vedtektenes §§ 3, 5, 7 og 9. Disse lyder slik: § 3: Selskapet skal drive gods – og persontransport på jernbane. I tillegg kan selskapet drive beslektet virksomhet som bygger opp under denne transporten. Selskapet skal utføre samfunnspålagte beredskapsoppgaver. § 5: Styret skal bestå av fra syv til ni medlemmer. Fem, eventuelt seks styremedlemmer, herunder styrets leder og nestleder, velges av generalforsamlingen. Halvparten av medlemmene står på valg om gangen. Tjenestetiden er to år. To,

Stillingsbanken på Intranett til og med dato for søknadsfristens utløp. Deretter vil den bli arkivert. Fra Stillingsbanken vil det en uke før søknadsfristens utløp sendes ut epost/ melding til kunngjørende enhet med forespørsel om det er ønskelig at stillingsannonsen skal stå lengre enn søknadsfristens utløp, og da med ny dato for søknadsfrist. Med mindre svar på dette fra enheten, vil stillingsannonsen bli tatt ut av Stillingsbanken. LASSE STORHEIL

eventuelt tre styremedlemmer med varamedlemmer velges ved direkte valg av og blant de som har tilsettingsforhold etter reglene i lov 22. november 1996 nr. 66 om statens jernbanetrafikkselskap §9 med tilhørende forskrift. § 7: Styret tilsetter selskapets daglige leder og fastesetter tilsettingsvilkårene. § 9: Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres: 1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. 2. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

NSB BA Drift og teknikk Annengangs utlysning 157. HMS rådgiver stillingsandel 100% st.kode 1277 Rådgiver ltr 42-48. Stasjoneringsted: DTKV verkstedet Grorud Kontaktperson: Kvalitetsleder Vidar Nersveen, tlf. 54355, eller mobil 91 65 43 55. Arbeidsoppgaver: Den som tilsettes skal fungere som assistent for kvalitetslederen, hovedoppgavene vil være HMS, inkludert indre og ytre miljø. I tillegg skal vedk. fungere som sekretær for AMU, bearbeide miljøregnskapet, styre dokumentasjon, foreta avviksbehandling og delta i kvalitetsrevisjoner. Stillingskrav: Vi ønsker oss en medarbeider med ingeniørkompetanse og erfaring fra kvalitetsarbeide, databehandling og oppfølging av styringssystemer. Det er en fordel med tidligere kjennskap til risikoanalyser. Personlige egenskaper som vil bli tillagt vekt: Gode samarbeidsevner, initiativrik. Gode kommunikasjonsevner, muntlig så vel som skriftlig. Stillingen rapporterer til Kvalitetsleder Søknadsfrist: 26 juli 2000 Søknader sendes til Sentralt personalkontor v/ K.M Holteberg Prinsensgt. 7-9 0048 Oslo 158. Produksjonsleder til serviceavdelingen stillingsandel 100% stillingskode 1298 (ltr: 40) Stasjoneringsted: Komponent og vogner verkstedet Grorud. Kontaktperson: Kvalitetsleder Vidar Nersveen, tlf. 54355 eller mobiltlf. 91 65 43 55. Arbeidsoppgaver: Produksjonslederen har ansvaret for internt vedlikehold av maskiner , utstyr, bygninger og utearealer ved verkstedet. Initiere og lede vedlikeholdet i avdelingen i henhold til gjeldende funksjonsbeskrivelse. Utarbeide, følge opp, og iverksette korrigerende tiltak m.h.t. virksomhetsplaner og budsjett. Ledelse og daglig drift bl.a. gjennom å motivere og følge opp egne medarbeidere. Stillingskrav: Vi søker en medarbeider med ingeniørbakgrunn ( praksis/erfaring fra vedlikehold av bygninger og maskiner ,kan erstatte formalkompetanse). I tillegg er det nødvendig med økonomisk forståelse og budsjettbehandling. Personlige egenskaper som vil bli tillagt vekt: Det vil bli lagt vesentlig vekt på personlige egenskaper, eksempelvis evne til handling og kommunikasjon og samarbeid. Stillingen rapporterer til: Leder for kvalitetsavdelingen DTKV Søknadsfrist: 26.juli 2000 Søknader sendes til Sentralt personalkontor v/ K.M Holteberg Prinsensgt. 7-9 0048 Oslo Annengangs utlysning 159. Vaktleder stillingsandel 100% stillingskode 1067 førstekonsulent. Lønnstrinn 40 Stasjoneringsted: Driftsoperativt senter Oslo S.Kontaktperson: Terje Løvdok tlf: 50803 mob. 90649531 Arbeidsoppgaver: Vaktleder Driftsoperativt senter er øverste operative ansvarlig for styring og avviksbehandling av NSB BA togproduksjon. Driftsoperativt senter består i tillegg til vaktlederfunksjonen av materielledelse, personelldisponering, oppdragstyring vedlikehold samt trafikkplanleggere med ansvar for kunderettede tiltak. Det daglige operative arbeidet i senteret ledes av vaktledere i turnustjeneste. Stillingskrav: Det søkes etter personer som har bred driftserfaring, lederegenskaper, Forskjellige dataverktøy benyttes i stor utstrekning og søkere som har denne kompetansen foretrekkes. Personlig egenskaper som vil bli tillagt vekt:Evne til å arbeide effektivt i pressede situasjoner og gode samarbeidsevner. Stillingen rapporterer til: Leder


Vingehjulet 10. juli 2000

Vingehjulet Internblad for NSB BA

og kjennskap til bruk av PC vil være en fordel. Personlige egenskaper: Serviceinnstilt. Må kunne arbeide selvstendig og strukturert. Må ha god ordenssans, god samarbeidsevne og stå på humør. Det må påregnes å eventuelt kunne delta i lagervaktordninger i et hektisk og godt arbeidsmiljø. Stillingsinnehaver rapporterer til Lagersjef. NSB Gods Utlysning: 31.05.2000 NY forlenget søknadsfrist: 01.08.2000 Søknad sendes: NSB Service, Personal, Prinsens g. 7-9, Oslo NSB Gods Materiell 140. Mekaniker / automtikkmekaniker, st. kode fagarbeider LRS 59 / fagspesialist ltr. 28–32 Gods Materiell, Lokvedlikehold (Grorud) søker etter mekaniker / automatikkmekaniker med fagbrev til vedlikeholdsoppgaver på elektriske lokomotiver. Arbeide vil foregå i lag, med hovedvekt på revisjoner og boggi / hjulbytte. Ved behov kan det også være aktuelt at vedkommende deltar i planlagt vedlikehold av lokomotivene Arbeidet foregår primært på dagtid, men kan endres ut fra avdelingens behov. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Jarle Hauglie tlf. 54671 eller Hans Amberg tlf 54521. Utlysning: 04.07.2000 S ø k n a d s f r i s t : 20.08.2000. Søknad sendes: NSB Gods - Gpo, Prinsensgt. 7-9, OSLO Drift Alnabru G 163. Terminalarbeider, 3 stillinger, stillingskode 0524 ltr 22 – 27 Som en del av containeriseringsprosessen i Gods ser Alnabru behovet for å få flere personer opplært innenfor terminalarbeidet ved CX- terminalen på Alnabru G. Vi søker derfor terminalarbeiderne som i hovedsak skal arbeide med operative terminaltjenester som stortruckkjøring, krankjøring, skifting og klargjøring. Stillingene kan i tillegg bli pålagt oppgaver innenfor enklere kundebehandling (bl.a. GTI) og enklere vognvedlikehold og må derfor være motivert for å ta tilleggsopplæring innenfor disse feltene. De som søker må være godkjent for skifting og bremseprøving og må være godt motivert for opplæring innenfor truckkjøring og krankjøring. Trucksertifikat og fagbrev i terminalarbeiderfaget vil være en fordel i forhold til stillingene. I tillegg vektlegges personlig egnethet, fleksibilitet og evnen til å tåle stort arbeidspress. Kontaktperson: Driftsleder Hans Petter Bråthen, tlf: (231) 54842/ 91605797. Utlysning: 04.07.2000 S ø k n a d s f r i s t : 14.08.2000. Søknad sendes: NSB Gods - Gpo, Prinsensgt. 7-9, OSLO Drift Region Oslo ( Alnabru ) 165. Plankoordinator, st.kode 1067 førstekons. Ltr 42 - 55 Drift Region Oslo har ansvaret for terminalbehandling og lokal skifting i Oslo og Narvik. Plankoordinator rapporter til Regionleder Drift Oslo og er fast stedfortreder. Vesentlige arbeidsoppgaver vil være: Lede, koordinere og følge opp planer og prosesser i regionen. Koordinere og

Utgitt av NSB Konsernstab Informasjon Prinsens gate 7–9, 0048 Oslo Faks 231 54003 Ansvarlig redaktør

Nita Kapoor

støtte lederene i HMS-arbeid , herunder internkontroll og miljø, samt personalarbeid. Ajourhold av kvalitets- og styringssystemer i regionen. Prosjektledelse/oppfølging av prosjekter i regionen. Ledelsesstøtte for driftsledere i regionen på vegne av regionleder. Ønskede kvalifikasjoner: Utdanning på høyskolenivå (lang relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning). Utdanning eller erfaring innen HMS/personal/kvalitet vil bli vektlagt. Erfaring fra utredning og planlegging og utdanning/erfaring i veiledning/ ledelse. Annen relevant kompetanse: Kunnskaper om produksjonen i NSB Gods. Evne til samarbeid/kommunikasjon med forskjellige nivåer. Gode skriftlige/ muntlig framstillingsevner samt strukturert og resultatorientert. Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til Regionleder Gjertrud Mathisen, tlf 51543 NSB Service Utlysning: 04.07.2000 S ø k n a d s f r i s t : 30.07.2000. Søknad sendes: NSB Service, Personal, Prinsens g. 7-9, Oslo Arbeidsgiver: NSB Service Regnskap 164. Regnskapsmedarbeider (1 års vikariat), Stillingsbetegnelse: Førstesekretær, (1063, lr. 10) Stasjoneringssted: Oslo Arbeidsoppgaver:Bilagsregistrering, fakturabehandling, avstemming av balansekonti,daglig kontakt mot produktene, postsortering samt arkivering. Stillingskrav: Må ha kjennskap til bruk av NSB’s økonomisystemer, spesielt Rekol-L og Epok.Det er ønskelig med regnskapserfaring.Personlige egenskapersom bli tillagt vekt: Selvstendighet, nøyaktighet og evne til samarbeid. Må kunne jobbe godt under tidspress.Stillingen rapporterer til: Anny Klovland. Kontaktperson: Anny Klovland, tlf.51587 /97517536 NSB Mellomdistanse Utlysning: 07.06.2000 NY utvidet søknadsfrist: 20.07.2000 Søknad sendes: NSB Service, Personal, Prinsens g. 7-9, Oslo 1383 Fagarbeider / 1384 Fagspesialist ( 2 stillinger) 1 stk med togelektro-kompetanse og 1stk med mekanisk kompetanse. Mellomdistanse Drift og vedlikehold Lodalen LR59 spenn 23-35. I avdeling Lok/vogn for vedlikehold av elektriske lokomotiver, fortrinnsvis type EL 16-17 og 18. vedlikeholdsbase for lokene er i Fjellstallen/Lodalen, og det må påregnes noe skiftarbeid. Nærmere opplysninger om stillingene fåes ved henvendelse til Produksjonssjef Roy Sannerhaugen 54505 (91654505) eller Ass Prod.sjef Knut R Dahl 52125 (91652125) alt. Prod.leder Steinar Hokholt 54631 (94218293). Norsk Jernbaneforbund »LILLO BOLIGSTIFTELSE er et boligkompleks i Grefsenvn. 47, Oslo, for jernbaneansatte bestående av 172 leiligheter, fordelt i 2 blokker. Anlegget har garasjer, parkeringsplasser og grøntarealer, heis, sentralfyring og fellesvaskeri. Utlysning: 23.06.2000 NY utvidet søknadsfrist: 20.07. 2000. Skriftlig søknad med CV/attest-

kopier sendes: Advokatfirmaet Gunnerød og Stephensens Eiendomsavdeling A/S,Møllergt. 24, 0179 Oslo» 156. VAKTMESTER Lønn etter regulativ. Kontaktperson:Oddvar Slettemark på tlf. 23061376, 22150204 eller mobil 90925002. Utlysning: 23.06.2000 NY utvidet søknadsfrist: 20.07. 2000. Skriftlig søknad med CV/attestkopier sendes: Advokatfirmaet Gunnerød og Stephensens Eiendomsavdeling A/S,Møllergt. 24, 0179 Oslo» Boligstiftelsen søker vaktmester i heldagsstilling. Vaktmester bør være kjent med heis, sentralfyranlegg, vaskemaskiner og ellers består arbeidsoppgavene av stell av utvendige arealer samt generelt forefallendevedlikehold. Det er en fordel at søkere har vaktmesterskole og etterfølgende praksis i alminnelig vaktmestertjeneste. Basistid er 37,5 timer pr. uke, men fleksibilitet kan diskuteres. Tiltredelse snarest. Bolig kan stilles til disposisjon etter nærmere avtale. Langdistanse Øst Salg/marked 162. Kundebehandlere Til NSB Kundetelefon på Fauske (deltidsstillinger opptil 85%) Oppstart opplæring i Fauske siste halvdel i September. Kundebehandler rapporterer til sin selgerleder, og vil som de andre på teamet og sammen med dem svare for kravene til salg og service. Ønskede kvalifikasjoner:3-årig videregående skole, gjerne reiselivslinje.God muntlig norsk og engelsk fremstillingsevne på telefon.Kunnskaper i et ekstra fremmedspråk er en fordel.Vi krever at den som ansettes; Er godt fortrolig med bruk av PC med Windowsprogrammer. Har gode forutsetninger for sa Kan arbeide raskt og nøyaktig. Kan bidra til et godt og effektivt samarbeid.Tidligere erfaring fra salg og service kan til en viss grad kompensere for manglende formell utdanning. Lønnstrinn 14-24/LR54. Kontaktpersoner til stillingene: Jan Nilsen tlf. 78996 eller Sylvia Kaaen, tlf. 54412 Søknadsfrist: 21. juli Opplæring til togfører Lokaltog Oslo LR 53. Det vil i uke 37 ( 11.09.00. ) bli satt i gang opplæring til togfører i Lokaltog. Det søkes derfor etter billettører som ønsker videre utdannelse innen konduktøryrket. For å komme i betraktning, kreves minst 8 måneders tjeneste som billettør og at arbeidet har vært utført tilfredsstillende. Det stilles bestemte krav til hørsel, syn og fargesans. Denne opplæringen vil vare i 7 uker. Etter bestått eksamen, blir en tilsatt som konduktør i Kortdistanse - Oslo. Spørsmål om stillingen rettes til Kond.leder Johan Wærn Bratland 916 52561 eller Kaare Paulsen 916 05435 Søknadsfrist: 15.08.2000. Søknad sendes til: Kond.leder Johan Wærn Bratland, 2.etg. Oslo Ø

Redaktør Lasse Storheil 231 53071 e–post lasse.storheil@nsb.no

Journalist Sofie Bruun 231 53076 e–post SofieB@nsb.no

Distribusjon NSB Kontortrykk 231 51062

Layout: Arne Eidal Axentum kommunikasjon

Trykket av Falch på svanemerket papir

driftsoperativt senter. Søknadsfrist: 26 juli 00 Søknader sendes til Sentralt personalkontor v/ K.M Holteberg Prinsensgt. 7-9 0048 Oslo 160. 100% - 0523 Skiftekonduktør Stasjoneringsted: DTVK, Komponent- og vognvedlikehold Grorud Kontaktperson: Kjell Sagen Arbeidsoppgaver: Kjøre skiftetraktor (SK 220) og skiftearbeid på bakken. I tillegg kan vedk. bli satt til forefallende arbeid i den grad tiden tillater det. Stillingskrav: Godkjent i henhold til § 23 om kjøring av skiftetraktor og godkjennelse til skifting Min. og ønskelig: Kan akseptere at fornyet prøve på sikkerhetstjeneste tas i etterkant. Personlig egenskaper som vil bli tillagt vekt: Stillingen rapporterer til: Produksjonsleder (Gruppeleder)i avdelingen. Søknadsfrist: 14.07.2000 Søknader sendes til Sentralt personalkontor v/ K.M Holteberg Prinsensgt. 7-9 0048 Oslo 161. Lokføreraspiranter, Lokførerenheten. Under utdannelsen lønnes lokf.asp. i Ltr. 5-21 . Etter gjennomført opplæring og tilsetting som lokomotivfører gis det lønn i Ltr. 22-31 . Det utbetales variable tillegg for ubekvem arbeidstid (ca.kr. 90000.-). For tiden er utdannelsen ca. 16 mnd., og består av både teori og praksis. Den teoretiske delen vil for en stor del foregå på NSB-skolen som ligger i Oslo. Den praktiske opplæringen vil for noen asp. foregå i Oslo og for andre i Drammen. Stasjonering etter avsluttet opplæring blir Oslo S. Opplæringen starter 20.11.2000 Opptakskrav: Yrkesfaglig studieretning elektro/elektromekanisk, allmennfaglig studieretning med vekt på matematikk og fysikk. Det kreves god helse og det stilles strenge krav til syn og hørsel. For mannlige søkere bør verneplikten være avtjent. Vi legger vekt på samarbeidsevne, evne til teamarbeid, flerfunksjonalitet, serviceinstilling og ansvarsbevissthet. Det vil bli foretatt en arbeidspsykologisk test før endelig utvelgelse. Kontaktperson: Opplæringsleder Ivar Franck, tlf. 23151275 – mob.tlf. 916 51275 Opplæringsleder asp. Eigil Grantangen tlf. 23152183 – mob.tlf. 916 52183 Søknadsfrist: innen 04.08.2000 Søknad med Cv, attester og vitnemål merkes ”Lokomotivførere”. Søknad sendes til: NSB Service Personal, Prinsensgt. 7-9, 0048 Oslo Utlysning: 06.06.2000 NY forlenget søknadsfrist: 24.juli 2000 Søknad sendes: NSB Service, Personal, Prinsens g. 7-9, Oslo 144. Truckfører / Lagerekspeditør, Drift og teknikk, InnkjøpGrorud(materialadministrasjon) (stillingskode 0456) LR 53. Fast stilling Kontaktperson: Øivind Gaustad tlf: 54555 (mobil 916 54555) Hovedarbeidsoppgaver: Kjøring og håndtering av hjul og hjuldeler samt annet forefallende lagerarbeid. Kvalifikasjoner: Krav er truckførerbevis for truck klasse 4 – motvektstruck. Grunnleggende kjennskap til lagerdrift

15


Returadresse: Vingehjulet, NSB 0048 Oslo

Vingehjulet 10. juli 2000

ADRESSERT C-POST

Ettersendes ikke ved varig adresseendring,

men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen.

Flott ombyggingsjobb Under oppgraderingen av de innleide svenske sovevognene av typen WL5 ble det oppdaget brannfarlig isolasjon. Vognene ble straks tatt ut av trafikk, og bygd om ved Grorud verksted med underleveranser fra Marienborg, Sverige og MiTrans. Grorud verksted leverte til avtalt tid, og den 9. juni kunne vognene settes i trafikk som planlagt. En flott jobb stod disse karene for med ombyggingen av sovevognene på Grorud verksted. Fra venstre: Øyvind Hansen, Arild Follinglo ved Andreas Haug, Bjørn Ingar Olsen, Ingar Monsrud og Morten Karlsen. Foto: Rolf Gunvaldsen Grorud verksted sier at arbeidet med ombyggingen gikk sier Follinglo. isolasjon fjernet og flammehemmende knirkefritt, og at de involverte la ned en De svenske WL5-vognene har stoffer satt inn. Ekstra brannkanner og betydelig innsats for å bli ferdig i løpet rukket å bli svært populære, og vil brannøkser ble montert i sovevognene av de ti dagene som var satt av. formodentlig bli godt mottatt når de nå og det ble merket opp etter de nye – Vognene hadde åpning hele veien er på skinnene igjen. forskriftene, med grønne piler ned mot under taket. Her satte vi inn brannskiller gulvene. Denne merkingen vil bli gjort mellom annenhver kupè. Videre ble mye på de øvrige sovevognene etter hvert,

16

Vingehjulet 09 2000  
Advertisement