Page 1

Vingehjulet I N T E R N B L A D

F O R

N S B - K O N S E R N E T

- N R

8 - 2 0 0 8

Klar til innsats Mantena har 26 lærlinger i sine verksteder. Dette er nødvendig for å sikre som henholdsvis togelektriker og industrimekaniker på Mantena Grorud. De er klare til å yte innsats for at togene skal være i tipp-topp stand hele tiden.

V I N G E H J U L E T

Se side 15

8-08-4.p65

1

05.11.2008, 13:08

8 - 0 8

1

Foto: Lasse Storheil

fagkompetanse i fremtiden. Lærlingene Birgitte Kinck og Fisnik Rameti går i lære


L E D E R

Tæring etter næring Det er særlig energi – og personalkostnadene som har vist en betydelig økning. Vi er inne i en krevende budsjettprosess der vi må snu alle steiner for å vende den negative utviklingen. Verden har de siste ukene opplevd en omfattende finanskrise og det er tegn på at vi står foran en kraftig nedgangskonjunktur. Konkursen i Sterling minner oss om at transportbransjen står overfor betydelige utfordringer. En nedgangskonjunktur vil gi reduserte godstransportvolumer og økende arbeidsløshet kan gi færre pendlere og generelt lavere aktivitetsnivå i samfunnet. En nedgangskonjunktur vil dermed også ramme NSBs kjernevirksomhet innen godstrafikk, buss og persontog. NSBs eiendomsvirksomhet vil bli berørt av finanskrisen og et vanskelig eiendomsmarked.

Kundene har de siste årene strømmet til NSB, noe som har bidratt til meget gode økonomiske resultater. Fortsatt har vi en positiv inntektsutvikling, men vi opplever samtidig en betydelig kostnadsvekst som overstiger inntektsveksten, noe som har ført til svekkede resultater de seneste

Kvaliteten i leveransene til kundene har ikke vært god nok de siste årene. Feilfrekvensen i infrastrukturen er økende, noe som rammer våre kunder hardt. NSB bruker svært store beløp på avvikshåndtering for å gjøre ulempene for kundene minst mulig. I 2009 er disse kostnadene forventet å komme opp mot en kvart milliard kroner! Selv om Regjeringen i statsbudsjettet for 2009 gir Jernbaneverket betydelig økte rammer både til vedlikehold og investeringer, vil det ta tid før dette gir seg utslag i bedre leveranser til kundene. Under oppgraderings/utbyggingsperioden vil det bli behov for både innstillinger og saktekjøringer, slik at kunden kan oppleve en forverring før kvaliteten igjen blir bedre. I tillegg til de direkte merkostnadene alle driftsavvikene gir, er dårlig kvalitet en alvorlig risiko for inntektsutviklingen. I 2012 skal vi introdusere en ny og revolusjonerende rutemodell i Oslo-området når Vestkorridoren står ferdig og vi har fått levert våre nye tog. Dette bør gi grunnlag for økte inntekter i de påfølgende årene. I perioden fram mot 2012 skal det rekrutteres mange nye medarbeidere, og nye tog er under anskaffelse slik at vi er rede til den økte produksjonen. Det innebærer økte kostnader uten tilsvarende inntekter i en overgangsperiode.

månedene. De ovenstående forholdene gjør at 2009 vil bli et meget krevende år økonomisk for NSB-konsernet, med risiko for svakere inntektsutvikling og økende kostnader. Vi har derfor lagt opp til en omfattende budsjettprosess der vi gjennomgår alle sider av virksomheten med sikte på tiltak for å begrense kostnadene og øke inntektene ut over de tiltakene som allerede er under gjennomføring. Jeg oppfordrer alle, hver på sin plass, til å bidra til at vi klarer å snu den negative utviklingen.

Hilsen Einar Enger, konsernsjef

VINGEHJULET – INTERNBLAD FOR NSB-KONSERNET

Prinsensgate 7-9 0048 Oslo

REDAKTØR:

Utgitt av NSB ved konsernsjef Einar Enger

22

8-08-4.p65

V V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT

2

Lasse Storheil, intern kommunikasjonssjef, NSB-konsernet, 91653071, lasses@nsb.no

88- -00 88

05.11.2008, 13:08


Innhold

Cargo nett ser framover

4 Færre stoppende feil 6 Flere reiser med NSB 8 Strammere budsjett MORTEN HANSEN

10 Fortsattvedlikehold i Oslotunnelen

16

12 Klare for Flexus 14 Dette er Showbiz

CargoNet anskaffer 10 nye CE 119 lok. Erik Lahnstein, jernbanedirektør Elisabeth Enger og Cargonetsjef Are Kjensli.

15 Lærlinger i mantena 16 Nye lok og mer plass

Trafikkinformatørene overtar

20 Simulator gir resultater 22 Rom avventer 23 Trafikkinformatørene overtar

23 Drops med Frøydis Asp Ormåsen og Sven Westgaard har nå ansvaret for å informere kundene via nsb.no.

MEDARBEIDERE:

DISTRIBUSJON OG ADRESSENDRING: NSB AS – postekspedisjon,

Åge-Christoffer Lundeby, informasjonssjef NSBpersontog, 91653449, age-christofferl@nsb.no Preben Colstrup, informasjonssjef NSB-persontog 91653500, prebenc@nsb.no

LAYOUT: Arne Eidal, Axentum kommunikajson TRYKK: Zoom Grafisk

23154936, postekspedisjon@nsb.no

Ettertrykk tillatt kun etter avtale med redaksjonen I NGGEEHHJ JUULL EE TT V VI N

8-08-4.p65

3

05.11.2008, 13:09

0 88 88 -- 0

33


N Y H E T E R

Samarb eider for å r Samarbeider Instruktører fra lokledelsen og konduktører samarbeider for å redusere konsekvensene av dørfeil, og dermed forsinkelser. Dette handler om god kommunikasjon mellom lokfører og konduktører. Samtidig arbeider Teknikk og Mantena for å fjerne feilene. I oktober var instruktørene samlet for å teste ut et forslag til tiltak. De har tidligere arbeidet med de ulike, men kjente varianter av dørfeil. Det som gjenstår er å risikovurdere tiltakene før de eventuelt settes ut i livet. SYSTE MATI SKE FE I L

Ti ganger b e dre med tog

Det er kjent at det er mange feil på dørene til type 72, og NSB Teknikk jobber sammen med Mantena og AnsaldoBreda for å fjerne feilene. Det tar tid. I mellomtiden er det viktig å redusere konsekvensene for kundene når feilene oppstår. Derfor har instruktørene for de ulike enhetene jobbet sammen for å forhindre at feilene forsinker trafikken.

En rapport som Naturvernforbundet har laget viser at toget

RASKT PÅ BANEN

Bare bygg mer jernbane. Det er ti ganger ganger bedre for klima med tog enn med fly, heter det i en ny rapport. (Foto: Lasse Storheil.)

kan være opp til ti ganger bedre for klimaet enn fly. — Flyet er om lag ti ganger mer skadelig for klimaet enn toget når vi analyserer en tur fra Oslo til Kristiansand. For reiser på strekningen Oslo-Trondheim blir flyet om lag seks ganger verre for klimaet enn høyhastighetstog, konstaterer Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund. Regnestykket i rapporten regner på alt fra bygging og vedlikehold av banenett til konsekvensene som oppstår fra produksjon av energi og framdrift av transportmidlene. I tillegg tar den hensyn til antatt teknologiutvikling. Et tydelig funn i studien er at jernbanen har sitt største klimafortrinn der den kan bidra til å redusere flytrafikken. Planlagte baneutbygginger på både kort og lang sikt bør derfor utformes slik at de styrker toget i konkurransen med fly. Dette gjelder også de planlagte baneutbyggingene i østlandsområdet, fortsetter Haltbrekken. TOG KAN KONKURRERE M ED FLY

— Skal jernbaneinvesteringene få størst mulig klimaeffekt, vil det være riktig å satse på utbygging av jernbanen langs én og én strekning, der den kan konkurrere med fly. Det er bedre at toget er fullt ut konkurransedyktig på én strekning, enn at togtilbudet forbedres noe på flere strekninger, sier Haltbrekken. Også innen godstrafikken har jernbanen et betydelig klimapotensial. Ved bygging av nye baner bør det velges løsninger som gir økt kapasitet for godstrafikk, samtidig som togets konkurransekraft styrkes i forhold til tungtransport på vei. — Jernbaneutbyggingen må komme istedenfor de planlagte motorveiene på østlandsområdet. For å få størst miljøeffekt bør jernbanesatsing prioriteres der det kan bidra til å stoppe veibygging og utvidelser av flyplasser, sier Haltbrekken.

4

8-08-4.p65

V I N G E H J U L E T

4

Det handler om å identifisere hvilke dør som mangler kontroll og sette inn raske tiltak. — Det er da to typer feil vi snakker om, sier lokomotivleder Bjørn-Ole Bakken. Det er de feilene som lokfører vet hvor er, og de han ikke vet hvor er. MANGE DØRER

Dersom han vet hvilken dør som streiker, kan han be konduktøren å gå til rett døra og fikse den. Dersom han får melding om at det er feil på dørene, men ikke hvilken, er problemet større. På et dobbeltsett er det 32 dører på hver side, og det er en konduktør i hvert sett. Det sier seg selv at det tar tid å sjekke alle før dørene kan lukkes, traksjonssperren er satt på og toget kan kjøre. — Men som oftest er det døra ved rullestolrampa som feiler. Det vet vi av erfaring. Derfor kan lokfører be konduktøren gå dit først, sier Bakken. ALLE HAR KOM PETANSE

— Instruktørene for konduktører og lokledere sitter inne med mye kompetanse på dette området, og det er viktig at denne kommer flere til del og helt avgjørende at det er godt samarbeid mellom disse, sier Bakken. TEKST: PREBEN COLSTRUP FOTO: LASSE STORHEI L

8 - 0 8

05.11.2008, 13:09


or å redusere forsinkelser

Instruktører for konduktører og lokledere samarbeider for å redusere konsekvensene av feil på dører. Fra venstre: Tom Normann Johannessen, Elisabeth Nemet Walstad, Bjørn- Ole Bakken, Pål Molvig, Ole Johnny Velle og Bianca Fedje.

Lære å kjenne hverandres roller Det er tid for bedre samhandling for å redusere stoppende feil på togene. RAMS ingeniør Leif-Are Larsen leder et prosjekt som har til hensikt å sørge for at alle i Teknikk, Drift og Mantena kjenner sin og hverandres roller i forbedringsprosessen. Ledere i Drift og Mantena inviteres av Teknikk til en samling på NSB Skolen i Drammen for å inspireres og utdannes til å forbedre informasjonslinjene. — Kommunikasjon er vanskelig. Man skal ikke bare si det vi mener er rett, men vi skal også sørge for å bli forstått rett, sier Larsen. Til konferansen i Drammen har han invitert Tony Smith som foredragsholder. Han leder et arbeid i regi av c2c i England som er Englands mest pålitelige togselskap med tanke på stoppende feil. De opererer en togtype som ligner type 72. ANDRES ERFARING

— Jeg tror det er nyttig å hente erfaringer fra andre som har gjort vesentlige forbedringer på ulike områder. Og Tony Smith er en vi bør lytte til, sier Larsen. Prosjektet er mer enn en konferanse. I begynnelsen av oktober var en gruppe fra disse enhetene i NSB sammen på Filipstad for å teste ut mulig forbedringer på dørene på type 72. Dørfeil er en av de største årsakene til at toget blir forsinket mer enn fire minutter i lokaltrafikken. 40 prosent

av disse er relatert til dører med rullestolrampe (type 72). En andel av disse feilene kommer av feilbetjening, og for å redusere eller eliminere disse vil nå dørene merkes med en lettfattelig forklaring for korrekt betjening av dører. FOR UPRESIS

Mange har etter hvert blitt kjent med at det er kun feil som er innmeldt i IRMA som NSB Teknikk forholder seg til. Jernbaneverkets rapporteringer er for upresise til å danne grunnlag for feilretting. Larsen sier at det skal nå lages en film som viser prosessene og forteller hvor viktig det er at alle bidrar til å informere om materiellets tilstand. Det dreier seg om togpersonellet, vedlikeholderne og de som leder arbeidet i Teknikk. — Vi skal etablere et webområde som viser hvordan det går med de problemene som er meldt inn. Ellers mister lett togpersonalet lysten på å si fra, sier Larsen. Han håper at Drift, Teknikk og Mantena vil fremstå som ett NSB og at vi sammen skal klare de utfordringene som ligger foran. TEKST: PREBEN COLSTRUP V I N G E H J U L E T

8-08-4.p65

5

05.11.2008, 13:09

8 - 0 8

5


Størst økning av alle Det er togene som passerer Hamar som har størst økning i antallet kunder. Det er vekst mellom Oslo og Lillehammer og fra Hamar til Røros. Dette viser tall etter årets første ni måneder. På NSB Regiontog på Rørosbanen var det 17 prosent flere reisende de første åtte månedene i 2008, sammenlignet med samme periode i fjor. Passasjerene er registrert på tellepunkt Hamar. I perioden hadde strekningen 131 000 passasjerer. — Tallene for september er enda bedre med en økning på 21 prosent, forteller strekningsleder Øyvind Aasheim. NSB Regiontog på Rørosbanen hadde i snitt en punktlighet på 83 prosent. På NSB Regiontog på Dovrebanen mellom Oslo og Lillehammer var det hele 12 prosent flere kunder i de første åtte månedene i 2008, sammenlignet med samme periode i fjor. I perioden hadde strekningen 810 000 passasjerer. OPP I SEPTEMBER

— Tallene for september er enda bedre med en økning på 13,5 prosent. Ved utgangen av september var det 100 000 flere reisende enn på samme tid i fjor. forteller Aasheim. I løpet av oktober måned hadde en million kunder reist på strekningen. MILJØ

Det er vanskelig å trekke frem konkretet årsaker til økningen, og Aasheim tror flere forhold spiller inn. — Det er ikke tvil om at folk er mer opptatt av miljøet og velger toget av den grunn. Dessuten jobber vi både med bedrifter, forsvaret, kommuner og fylkeskommuner der vi deltar i prosjekter for å få samkjøring innen kollektivtrafikken, sier Aasheim. Dessuten er det vekst de fleste kommunene på strekningen fra Oslo mot Lillehammer og det er et langt bedre tilbud til kundene nå enn før. Nå kjører vi alle togene helt til Lillehammer, og det har gitt gode resultater. Timesavganger fra Lillehammer har gitt en merkbar vekst. I tillegg blir det to nye avganger til og fra Lillehammer på kveldstid når de nye ruteplanene iverksettes i desember.

mottatt at vi kjører et tog helt til Dombås på sen kveldstid og ned igjen tidlig neste morgen. Det jobbes også med en bedre overgang fra Hamar til Rørosbanen, der det har vært en del klager.

LYTTE TIL KUNDENE

Sen avgang fra Oslo har vært etterspurt lenge. Vi lytter til markedet og hører fra pendlerne sier og følger opp dette, sier Aasheim. Men punktligheten er alt for dårlig. Det arbeides på flere områder for å bedre dette, og det er enkelte tog som skiller seg ut. Men når vi prater med pendlerne anføres ikke punktlighet som noe stort problem. Det er satt opp flere doble sett i rush etter påtrykk fra pendlerne. Men det er jo fullt for det, og det er ekstra hyggelig. I helgene har vi enkelte ganger utfordringer med å skaffe nok plass, men våre folk i toget jobber godt, sier Aasheim. Det er også godt 6

8-08-4.p65

V I N G E H J U L E T

6

LEDIG KAPASITET

Det er også mange gruppereiser og kurs og konferanser, og vi ser at vi klarer å fylle opp ledig kapasitet. — Dette er utrolig moro, og vi møter mange positive kommentarer på våre tilbud, også i media. Det planlegges timesavganger mellom Hamar og Elverum, en lokaltogrute som vil være et godt alternativ til både bil og buss. Det er fullt på veien og toget går minst dobbelt så raskt som bussen. — Men dette kan neppe realiseres før ruteendring 2010, sier Aasheim som har møtt mange godord om de nye planene.

8 - 0 8

05.11.2008, 13:09


TRAFIKK

Tallenes tale Dette er tallene etter åtte måneder OSLO - HALDEN (GÖTEBORG)

På NSB Regiontog på Østfoldbanen var det fire prosent flere kunder i de første åtte månedene i 2008. Totalt reiste 856 000 passasjerer mellom Oslo og Halden. Mellom Halden og Göteborg hadde en nedgang på en prosent i og 101 000 passasjerer reiste mellom Halden og Göteborg. OSLO - SKIEN

På Vestfoldbanen var det fire prosent flere kunder. I periode hadde strekningen 1 210 000 passasjerer. NORDLANDSBANEN

På NSB Regiontog på Nordlandsbanen var det fire prosent flere. I perioden hadde strekningen 114 000 passasjerer. RAUMABANEN MELLOM DOMBÅS OG ÅNDALSNES

På Raumabanen var like mange kunder som i fjor. I perioden hadde strekningen 56 000 passasjerer. SØRLAN DSBAN EN, KRISTIANSAN D - STAVANGER

På NSB Regiontog på Sørlandsbanen mellom Kristiansand og Stavanger var det tre prosent flere kunder og strekningen hadde 269 000 passasjerer. DOVREBANEN MELLOM OSLO OG TRONDHEIM

Togene mellom Oslo og Trondheim hadde fem prosent flere kunder. I perioden hadde strekningen 309 000 passasjerer. BERGENSBANEN MELLOM OSLO OG BERGEN

På NSB Regiontog på Bergensbanen var det fire prosent flere. I perioden hadde strekningen 497 000 passasjerer. SØRLANDSBANEN MELLOM OSLO OG KRISTIANSAND

På NSB Regiontog på Sørlandsbanen mellom Oslo og Kristiansand hadde tre prosent flere kunder. I perioden hadde strekningen 320 000 passasjerer Flere reiser med togene, også midt på dagen.

LOKALTOG I BERGEN

På NSB Lokaltog Bergen - Voss - Myrdal var det fire prosent flere kunder. I perioden hadde strekningen 927 000 passasjerer.

Stadig flere reiser Stadig flere reiser med NSB-tog, og fremgangen fortsetter. De første åtte månedene i 2008 var det over 33 millioner reiser med NSB-tog. Dette er en økning på 3,4 prosent, sammenlignet med samme periode i 2007. Tallet inkluderer NSB Gjøvikbanen, som er et heleid datterselskap av NSB. — Tallene viser at toget er et gunstig prismessig og miljøvennlig alternativ som stadig flere foretrekker. Det er gledelig at regjeringens forslag til budsjett viser en økt satsing på jernbane, sier persontogsjef i NSB, Stein Nilsen. — Men vi er ikke fornøyd med punktligheten. Det er viktig at alle gjør hva de kan for at kundene får et betraktelig mer presist tilbud, sier Nilsen.

LOKALTOG I TRØN DELAG

På NSB Lokaltog i Trøndelag var det mellom Steinkjer og Trondheim en nedgang på fire prosent de første åtte månedene i 2008. LOKALTOG PÅ AREN DALSBAN EN

På NSB Lokaltog mellom Arendal og Nelaug var det seks prosent flere kunder. I perioden hadde strekningen 51 000 passasjerer. LOKALTOG I OSLOOM RÅDET

NSB Lokaltog rundt Oslo hadde en passasjernedgang på 1,3 prosent. LOKALTOG I STAVANGER

NSB Lokaltog i Stavanger har en nedgang på drøye fire prosent i antall passasjerer. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

V I N G E H J U L E T

8-08-4.p65

7

05.11.2008, 13:09

8 - 0 8

7


N Y H E T E R

TRAFIKK

NSB b erøres av nedga berøres

Den økonomiske nedgangen vi ser rundt om i verden vil også få innvirkning på NSBs virksomhet det nærmeste året. BudsjettKonduktør Thore Tåg Berglund har merket passasjerøkningen på Dovrebanen.

prosessen er i gang i hele konsernet, og

Moro når det «koker»

nal økonomi vurderes så langt det er mulig.

Thore Tåg Berglund jobber ofte i togene mellom

Konsernsjef Einar Enger vil ikke umiddelbart male fanden på veggen og si at konsernet har store problemer, men han maner til fornuft i alle deler av konsernet, og tror det er lurt å snu alle steiner før vi setter to streker under budsjettet. — Det er fristende å stjele deler av et kinesisk ordtak og si at du går ikke i ly når det stormer som verst, da bygger du heller vindmøller. Dette betyr at jeg tror det er klokt å tenke igjennom hva vi skal bruke penger på neste år. Det er slett ikke sikkert at vi gjør det samme som i år, sier Enger.

Oslo og Lillehammer, og har lagt merke til at det er flere som reiser nå enn før. — Det er moro når det «koker» litt, sier han. — Vi merker det godt når vi går gjennom togene. Folk har begynt å fatte at det er så mye bedre komfort å slappe av i et tog enn å kjøre bil at de velger oss. Jeg tror at særlig mange pendlere som prøver oss setter bilen i garasjen når de har prøvd oss noen ganger. Berglund merker også at det er flere som reiser mellom flyplassene på Gardermoen og Torp. Han merker at rushtogene er fullere enn før, og det er godt trykk og nok å gjøre i rushtiden. — Særlig fullt er det fra Lillestrøm og inn, der det er mange som velger regiontogene inn til byen. Da er det stort sett bare ståplasser, og det er ikke uvanlig at det står mer enn 100 inn til Oslo fra Lillestrøm om morgenen. GOD STEMNING

Det er veldig god stemning blant oss som jobber i toget, og det er ekstra hyggelig når det er mye å gjøre, sier Berglund. Det er ventelister på komfort på enkelte avganger. — Vi prøver å gi kundene oppdatert informasjon og være åpen med de problemene som oppstår. Det får vi god tilbakemelding på. Vi tjener på å gi god informasjon, og forteller vi hvorfor ting skjer og hvor lang tid det tar før problemene er ordnet. Da møter vi blidere mennesker, sier Berglund. Det er også viktig at vi har tid til å prate med kundene, og automatene har gitt oss bedre tid i toget. Vi ser også at det er flere unge som velger automatene, sier Thore Tåg. Han har jobbet i NSB siden 2004 og vært stasjonert på Lillehammer siden begynnelsen av året. Han kjører Lillehammer Drammen hver dag, i tillegg til Dombås og Røros enkelte dager.

8

8-08-4.p65

V I N G E H J U L E T

8

konsekvensene av det som skjer i internasjo-

BYGGE OSS OPP

Konsernsjefen trekker frem flere momenter som vurderes i budsjettprosessen i NSB. Han påpeker at vi skal satse mye på å bygge opp organisasjonen i forbindelse med kjøp av nye tog og ny ruteplan fra 2012. Vi skal ta inn flere ansatte i selskapet og betale for lånene som er tatt opp for å kjøpe nye tog. — Men før 2012 vil vi ikke tjene noe på denne investeringen. Det betyr at vi må jobbe hardt i Persontog og resten av konsernet for å kunne ha råd til den omfattende satsingen vi gjør. Dette innebærer at vi må effektivisere virksomheten på andre områder, påpeker Enger. TÆRING ETTER NÆRING

— Vi må kort og godt sette tæring etter næring i disse tider, sier konsernsjefen. Hvis den generelle arbeidsledigheten stiger, kan det bety at færre reiser med NSB og Nettbuss. Samtidig må vi være forberedt på at volumene hos CargoNet ikke vil være upåvirket av den generelle situasjonen i verdensøkonomien. HØYT KOSTNADSNIVÅ

NSB har et høyt kostnadsnivå, inklusive høye lønnskostnader. Derfor må alle områder gå gjennom tiltak for å få inntektene opp og ikke minst kostnadene ned, både i

8 - 0 8

05.11.2008, 13:09


edgangen i verdensøkonomien

Rom, Nettbuss Persontog og CargoNet. Resultatene av dette arbeidet skal legges frem for styret i NSB i november. Endelig budsjettgodkjennelse vil forventes å finne sted i styremøtet i desember. — Innkjøp er et av områdene det knyttes ekstra innsats til, og på sikt skal koordinering på tvers i NSB gi betydelig reduserte kostnader per år. Dette arbeidet må vi sette ekstra trykk på i tiden som kommer, sier Enger. EKSTRAORDI NÆRE TI LTAK

Han er opptatt av at alle selskaper og enheter i NSB i fellesskap blir enig om at det er nødvendig med ekstraordinære tiltak for å sikre tilbudet til kundene og selvsagt arbeidsplassene fremover. — Vi får ikke dette til uten at vi foretar en grundig gjennomgang av den daglige driften i hele selskapet, og resultatet vil være forskjellige fra enhet til enhet, sier Enger. Konsernsjefen understreker at aktiviteten samlet sett ikke vil gå vesentlig ned. — Vi må starte prosessen med å skaffe flere folk som skal bemanne våre tog i fremtiden. Dette stopper ikke opp nå, sier Enger. Men at noen prosjekter legges på is og at noen prosjekter vil øke i intensitet, vil vi oppleve. — Vi går inn i en usikker periode, påpeker Enger.

Konsernsjef Einar Enger maner til klokskap når budsjettene for neste år bestemmes. (Foto: Bjørn Stuedal).

Tiltak som kommer i 2009 PERSONTOG

-

Inntektsstyringen bli nøye gjennomgått Gjennomgang av kostnader for ombygging av tog Konsulentbruk i alle enheter Energisparing/mer økonomisk kjøring

NETTBUSS

- Nettbuss går igjennom fylkeskommunale avtaler for å få dekket inn økte dieselpriser og personalkostnader - Gjennomgang av ekspressbusstilbud, priser og frekvens - Kostnadsreduksjoner for buss i Danmark CARGONET

KOLLEKTIVT LØFT

Enger er fornøyd med de signaler som regjeringen har sendt ut gjennom statsbudsjettet, der kollektivtrafikken i langt større grad enn før settes på dagsorden. — Spesielt for tog er dette bra. Det er sårt tiltrengte midler som nå kommer. Dette gjør at vi kan gi bedre tilbud til kundene på lengre sikt. Men vi vet at det blir mer jobb på sporet neste år. Det betyr økte kostnader ved avvikshåndtering, og det må kjøres buss i stedet for tog. Vi vil få det verre en periode før vi får det bedre, sier Enger. TEKST LASSE STORH EI L

-

Vurdere kapasitet og marked for CargoNet Nye vogner og lok på plass Levere tilbake leide vogner Nyansettelser skal godkjennes av adm. direktør

ROM EIENDOM

- Generell kostnadsgjennomgang - Planlagte boligprosjekter legges på is på Grefsen, Jessheim og i Fredrikstad - Vurdering av vedlikeholdsnivået STØTTEFUNKSJONER

- Vurdering av effektivitetsforbyggende tiltak i alle støttefunksjoner V I N G E H J U L E T

8-08-4.p65

9

05.11.2008, 13:10

8 - 0 8

9


FOTO: ØYSTEIN GRUE

K V A L I T E T

Denne maskinen rensker opp pukken og sørger for at feil elimineres i Oslo-tunnelen.

Færre feil i Oslo-tunnelen nå Siden slutten av mai har det vært jobbet intenst med pukkrensking i Oslotunnelen. Arbeidet fortsetter nå i den såkalte «trakta», der sporene fra nummer 2 til 13 går sammen til to spor. Det store vedlikeholdsprosjektet for jernbanen gjennom Oslo går som planlagt. De mest akutte tiltakene gjennomføres i år. — Vi merker at tiltakene begynner å gi effekt, sier prosjektsjef Henning Bråtebæk. Likevel skal det fortsatt gjøres omfattende arbeider i flere år, før jernbanen gjennom Oslo er friskmeldt. Bråtebæk og hans medarbeidere i Jernbaneverket har satt i gang mange prosjekter for å forbedre strekningen Etterstad-Skøyen-Lysaker.

FOTO: LASSE STORHEIL

Henning Bråtebæk slutter nå i Jernbaneverket og blir direktør for Lufthavntjenester på OSL. Han ønsker å takke kolleger i Rom Eiendom og NSB for hyggelig samarbeid gjennom 15 år.

10

8-08-4.p65

V I N G E H J U L E T

10

Av de 100 millionene som ble bevilget til formålet over statsbudsjettet, vil kontrakter for 85 millioner kroner bli gjennomført i år. De resterende 15 millioner kronene er kontraktsfestede arbeider som utføres frem til april neste år. — Det er gledelig at vi er godt i gang, og det vil bety mye for kunden at ytterligere 220 millioner kroner er bevilget over stasbudsjettet i tiltak som skal utføres i løpet av neste år, sier Bråtebæk. (Se faktaboks.) I øyeblikket er det sporarbeider både på Skøyen/ Bestun og på Oslo S. Dette arbeidet pågår i de togfrie periodene om natta. I tillegg utnyttes allerede planlagte langbrudd. Her skiftes skinner og sviller, og det utføres vedlikehold av sporveksler. AKSELTELLERE GI R M ER OPPETI D

Det er også igangsatt et prosjekt som skal innføre akseltellere i tunnelen. Akseltellerne skal erstatte dagens isolerte skjøter i sporet. Dette er et svakt punkt i skinnegangen som forårsaker mange tekniske feil. Akseltellere benyttes av andre europeiske jernbaneforvaltninger i stor utstrekning, blant annet i Tyskland. — Med akseltellere vil vi få en nedgang i feilratene og bedre oppetid på sporet, sier Bråtebæk.

8 - 0 8

05.11.2008, 13:10


FOTGÅR SKINNENE

MER I 2009

Jernbaneverket har etablert et tverrfaglig servicelag som i mange måneder nå har hatt til oppgave å fotgå strekningen Etterstad-Bestun. — De utfører såkalt forebyggende vedlikehold og sjekker alle kabelforbindelser som er festet til skinnene. Alle kabler og fester sjekkes og alt som ikke er i fullgod og robust stand blir skiftet ut og festet på nytt. Dette arbeidet vil pågå til snøen kommer, og er med på å holde oppe punktligheten gjennom Oslo. Mye dritt og lort har samlet seg opp etter 28 års bruk av tunnelen, og vi har også hatt et lag som har gått manngard for å fjerne restene og etterlatenskaper etter tidligere utførte arbeider eller søppel som togene har dratt med seg inn i tunnelen, sier Bråtebæk.

Alle sporvekslere planlegges byttet i «trakta» i Oslotunnelen i forbindelse med 16-dagersbruddet i juli neste år. I løpet av 2009 skal det være brukt 220 millioner kroner og alle de norske jernbaneentreprenører blir invitert til å utføre denne jobben. Bråtebæk utelukker ikke at utenlandske selskaper kan fatte interesse for såpass store jobber som dette er. — Vi skal jobbe frem en hovedplan for hele strekningen til i februar, og vi har sagt at det vil beløpe seg til minst en milliard kroner før vi er ferdig med oppgraderingen i 2012, sier Bråtebæk. Rune Olsen har nå overtatt etter Bråtebæk som prosjektleder.

MONITORER OG HØYTTALERE

På Skøyen og Nationaltheatret er det satt opp nye monitorer, og dette vil nå skje på Oslo S. — Det vil komme nye monitorer i forbindelse med trappenedgangen til personkulverten under plattformene og der kan kundene se de neste togavgangene. I dag ser du dette på den store tavla i hallen og på noen monitorer rundt om. En rekke nye høyttalere er på plass, blant annet på Spikkestadbanen der kundene har etterlyst lyd, og i løpet av de neste månedene vil det også komme nye høyttalere på strekningene Oslo-Lillestrøm og Oslo-Ski, sier Bråtebæk.

TEKST: LASSE STORH EI L

Utbedringer for 220 millioner kroner i 2009 ■ Tetting tunneltak Oslo-tunnelen ■ 14 nye sporveksler, sviller og spor i «trakta» ved Oslo S ■ Forbedring av signalanlegg med akseltellere og seksjonering ■ Omfattende endring av strømtilførsel (lavspent/høyspent) ■ Skifte eldre kabler og fjerne gamle blokktelefoner

V I N G E H J U L E T

8-08-4.p65

11

FOTO: ØYSTEIN GRUE

Sveising av skinner pågår i togfrie perioder på natta.

05.11.2008, 13:10

8 - 0 8

11


K V A L I T E T

Økt omsetning – svakere resultat Konsernets resultat før skatt etter to tertialer i 2008 er 279 millioner kroner, mot 504 millioner kroner i fjor. Konsernets driftsresultat er 269 millioner kroner, ned fra 481 millioner kroner i samme periode i fjor.

Både buss og tog har svakere resultater hittil i år, enn samme periode i fjor. Nettbuss kjører bybuss i København.

Flere reiser med tog og buss enn før, og godsmengden øker, men høyere kostnader ved lønnsoppgjør og økte dieselutgifter bidrar til redusert resultat for NSB. Omsetningen i NSB-konsernet øker etter årets første åtte måneder. Men resultatet er svekket med 45 prosent

ere dt til å møte Fl Konduktørene er forb forbere eredt Tusenvis av nye kunder kommer før jul til å ta i bruk det elektroniske billetteringssystemet Flexus. Konduktører lærer hvordan disse kundene skal møtes. Kundene som tar i bruk det nye systemet tar det for gitt at NSB er i stand til å betjene dem på en god måte. Derfor er det viktig at alle konduktører og salgsmedarbeidere er oppdatert på de forskjellige løsningene ved elektronisk billettering. Kundene stoler på at NSB kan hjelpe og veilede dem. Medarbeidere i prosjektet for elektronisk billettering tilbringer nå tre timer hver fredag på oppmøterom for konduktørene i DA-bygget i Oslo. Her er det mange som har oppdatert seg den siste tiden på nyheter rundt Flexus.

ansatte og tilrettelegging av utstyr er godt i gang, og vi blir stadig mer klar for den elektroniske hverdagen som kommer. STORT ENGASJEM ENT

— Vi setter pris på det store engasjementet som finnes i NSB rundt elektroniske billetter. Derfor er vi opptatt av å gi bedre informasjon og involvering av våre konduktører og selgere. Vi vil i de kommende ukene være tilstede i oppholdsrommet på Oslo S for å svare på spørsmål og samle inn erfaringer, forteller Brøtmet.

PERSONLIG OPPLÆRING

— Vi har lyst til å møte deg, slik at du får svar på det du lurer på når det gjelder elektronisk billettering, sier leder for Flexusprosjektet i Salg, Anette Brøtmet. Hun påpeker at det er flere tusen kunder i Osloområdet som hver eneste dag benytter elektroniske billetter som en prøveordning. — Disse kundene gir oss tilbakemeldinger, som vi benytter til å forbedre systemet, sier hun. Elektroniske billetter gir en ny hverdag for kundene, men også for NSB. Det er mange som har et stort behov for å få vite mer om fremtidens hverdag. Opplæring av

GRADVIS UTBYGGING

De kundene som i dag benytter elektroniske billetter har alle periodebilletter. Utover høsten skal enda flere kunder med periodebillett gå over til elektroniske billetter. I tillegg vil et begrenset antall med NSB Personalbillett også få lagt disse over på et elektronisk kort. — Det er viktig for oss å ikke gå så fort frem at kundene får en dårlig opplevelse. Derfor har vi valgt en gradvis overgang, der vi tar billettgruppe for billettgruppe, sier Anette Brøtmet. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Flexus kommer gradvis ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

12

8-08-4.p65

Rekruttering av nye brukere på elektroniske kort, fortløpende frem mot 30.januar Informasjonsstand på oppholdsrom for konduktører, Oslo S, fredager ut november kl.11-1400 Kartleggingsarbeid ute i togene i forbindelse med MT og elektronisk billettering, hvordan fungerer dette i praksis? 50 konduktører hjelper med daglige/ ukentlige tilbakemeldinger. Resultatet evalueres og tiltak besluttes iverksatt Kvalitetssikring av utstyr og tilrettelegging av rutiner for frontpersonell på stasjon Opplæring og kunnskapsløft i organisasjonen e-læringskurs, tilgjengelig via intranettet i november Tilrettelagte kurs og allmøter for generell kompetanseheving Tiltak for kompetanseoverføring fra prosjekt til linje, tilrettelegging og gradvis overtagelse Kontinuerlig arbeid i forbindelse med ferdigstillelse av den tekniske løsningen

V I N G E H J U L E T

12

8 - 0 8

05.11.2008, 14:58


sammenlignet med i fjor. Persontogvirksomhetens driftinntekter økte med 4,5 prosent, men økning i driftskostnadene gir reduserte marginer. Driftsresultat for perioden er 129 millioner kroner, ned fra 253 millioner kroner i fjor. Bussvirksomheten økte driftsinntektene med 6,7 prosent, mens driftskostnadene inklusive avskrivninger økte med 9,7 prosent. Kostnadsveksten skyldes i hovedsak ny aktivitet samt økning i drivstoffprisene. Driftsresultat er 40 millioner kroner etter to tertialer i år mot 95 millioner kroner samme periode i fjor. Det er positiv inntektsutvikling i godsvirksomheten i Norge med en økning på 13 prosent. Men inntektssvikt i

Sverige samt økte driftskostnader i virksomheten gir et svakere driftsresultat. Resultatet ble syv millioner kroner, mot 23 millioner kroner i fjor. Det er en liten økning i resultatet for eiendomsvirksomheten med 98 millioner kroner i år mot 94 millioner kroner i fjor. Punktligheten i persontogvirksomheten i andre tertial er svakere enn forrige år, men viser bedring i forhold til i fjor i slutten av perioden. Det er etablert et utstrakt samarbeid med Jernbaneverket for å frigi sporkapasitet på kvelder og i helger slik at Jernbaneverket kan rette opp i infrastrukturen for å hindre avbrudd.

øte Flexuskundene

Midt i blinken — Dette synes jeg er helt topp. Jeg har mange Flexuskunder på mine turer, og derfor er det viktig å vite at du trykker på de rette knappene. Det sier overkonduktør Per Solhaugen, her i samtale med Mari Bragstad i Salg. — Når vi innfører nye systemer som dette er det viktig

at vi som jobber ute i toget kjenner alle mulighetene som finnes. Det er mange som prøver seg, og da er det godt å vite at vi kan støtte oss til et system som klarer å finne ut hva som er riktig og hva som er galt. Vi trenger så mye informasjon som mulig for å gjøre jobben riktig. Denne informasjonskampanjen er et godt tiltak, sier Solhaugen. V I N G E H J U L E T

8-08-4.p65

13

05.11.2008, 13:11

8 - 0 8

13


N Y H E T E R

F. v.: Cathrine Sneve, Aud Huse, Henriette Høyer, Edin Johan Nilsen og Aina Engen og programleder Klaus Sonstad.

N S B i Showbiz 4. desember står fem NSBere på scenen på Chateau Neuf foran NRKs kameraer. Etter knallhard konkurranse skal de fem representere NSB i Showbiz. Det var i mars i år at NRK tok kontakt med NSB for å høre om bedriften kunne tenke seg å delta i programmet Showbiz. Engasjementet ble umiddelbart stort og blant 26 bedrifter ble NSB tatt ut blant de 15 bedriftene/ institusjonene som skal være med i TV-serien. — Jeg er imponert over alle dem som bokstavelig talt har grepet mikrofonen og sunget av full hals. Det er et stort engasjement rundt vår deltagelse i konkurransen og jeg er sikker på at vi har et godt og velklingende lag, sier informasjonssjef, Åge-Christoffer Lundeby, som er NRKs kontaktperson i NSB. BREDT SAM MENSATT LAG

NSBs lag består av: Webredaktør Henriette Høyer, selger på NSB Kundesenter Aina Engen, MT ansvarlig i Bergen og overkonduktør Aud Huse, lokomotivfører Cathrine Sneve og teamleder på NSB Kundesenter Edin Johan Nilsen. Stemningen i laget er god og deltagerne har jevnlig kontakt for å holde motivasjonen oppe og dansetrinnene ved like. — Dessverre er det bare plass til fem på laget, og

14

8-08-4.p65

V I N G E H J U L E T

14

NRK var imponert over nivået til alle de som sang. All honnør til sangfuglene våre, sier Lundeby. PUBLIKUM

NSB har blitt tildelt 220 billetter til opptakene på Chateau Neuf (Studentersamfundet) 4. desember. — Det er viktig at vi stiller opp og heier på laget vårt. Billettene blir fordelt i løpet av de neste to ukene, så følg med på Intranett hvis du vil ha en musikalsk opplevelse, oppfordrer Lundeby. TEKST: LASSE STORHEIL FOTO: ÅGE- CHRISTOFFER LUNDEBY

Dette er Showbiz NRK Showbiz er et underholdningsprogram sendt på NRK1. Programlederne besøker ulike bedrifter og får arbeidstakere til å synge. Et lag på fem personer blir satt sammen og får sang- og dansetrening før de konkurrerer mot et lag fra en annen bedrift/institusjon. Opptakene på Oslo S ble foretatt 20. og 21. oktober. Studioopptakene skjer på Chateau Neuf (Studentersamfundet) 4. desember. Programmene sendes på NRK1 fra 9. januar 2009.

8 - 0 8

05.11.2008, 13:13


MATERIELL

Holder togene i gang Lærlingene Birgitte Kinck og Fisnik Rameti går i lære som henholdsvis togelektriker og industrimekaniker på Mantena Grorud. De er litt stolte av å vite at de er med på å holde deler av NSB omfattende togpark i tipp-topp trim hele tiden. Begge har en toårs kontrakt med Mantena, og håper å kunne bli tilbudt fast jobb når de er ferdig. Fisnik Rameti, som opprinnelig har sine aner i Makedonia, har vært ved bedriften i vel et år, og sier han trives veldig godt. — Her er det flott å være, og arbeidsoppgavene er mange og varierte. Jeg håper at Mantena vil ha meg når jeg har avlagt fagprøven neste år, sier Rameti. Birgitte Kinck begynte i september og har foreløpig bare noen uker fartstid på Grorud. — Her er det et trivelig miljø og jeg blir godt mottatt. I lærlingeperioden vil jeg få muligheten til å lære forskjellige deler av bedriften å kjenne, og får en bred opplæring som togelektriker, sier Kinck. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Forberedt på fremtiden NSB-konsernets verkstedbedrift, Mantena har nå 26 lærlinger i sine verksteder rundt om i landet. Bedriften satser bevisst på å lære opp fremtidens medarbeidere i eget hus. Ørnulf Martinsen er ansvarlig for lærlingene i Mantena, og han er glad for at han har mange lærlinger i bedriften. — For mange år siden hadde vi over 30 læringer, men tallet har gått ned de siste årene, og vi har i øyeblikket ikke plass til flere lærlinger, sier Martinsen. Mantena lever fortsatt opp til sitt rykte som en bedrift som tenker fremover. Med det store antallet lærlinger er et ikke tvil om hvilken betydning Mantena legger i å utdanne nye fagarbeidere. — Vi kan være stolte av vårt bidrag til å skaffe interessert ungdom en fagutdanning. Mantena opplever en kamp om arbeidskraften og med tanke på fremtidig rekruttering håper vi at vi klarer å gi de nye lærlingene et positivt bilde av oss som arbeidsplass, sier Martinsen. Av de 26 lærlingene er det 14 på Grorud, mens

resten er fordelt på Lodalen, Sundland, Bergen, Trondheim, Skien og Stavanger. Mantena samarbeider med MiTrans og CargoNet i opplæringen av lærlinger og lærlingeavtalen er undertegnet med Oslo kommune som motpart. Lærlingetiden i bedrift varier fra 18-30 måneder, der automatikkmekaniker er 18 måneder, mens elektriker gruppe L (svakstrøm) er 30 måneder. Det normale er to år. — Vi krever bestått skolegang, før vi tar inn lærlinger og vi er i tillegg nøye med at elevene har vært på skolen når de skal. Har du høyt fravær kan du glemme å søke plass hos oss, sier Martinsen. Han er også nøye på å sjekke holdningene til arbeidslivet hos lærlingene som kommer inn. Lærlingenes lønn under læretiden er 50 prosent av fagarbeidernes grunnlønn de første seks måneder og 75 prosent resten av læretiden.

V I N G E H J U L E T

8-08-4.p65

15

05.11.2008, 13:13

8 - 0 8

15


C A R G O N E T

CargoNet merker redusert volum

Oversikt over de to nye lastesporene på Alnabru. (Foto: Ronald Holmstrøm).

CargoNet har hatt en eventyrlig vekst i volumer de siste årene, med en oppgang på 75 prosent fra 2002. — Dette kan selvsagt ikke fortsette, og vi må være forberedt på at kurven neste år flater ut, sier administrerende direktør Are Kjensli. CargoNet hadde en fin start på året, men fra og med i sommer har selskapet merket noe av nedgangen i volumer, som selskapets kunder har hatt. Resultatet ble på syv millioner kroner, ned fra 23 millioner kroner i samme periode i fjor. — Når våre kunder melder om reduserte godsmengder, så vil dette også merkes hos oss etter hvert. Kundene meldte i oktober om 15-20 prosent nedgang, mens vi neppe vil oppleve så stor nedgang. Det er først og fremst på kapitalvarer (pc-er og tv-er) at nedgangen er størst for kundene våre, sier Kjensli. Han understreker at selv om kundenes volum går ned, ligger CargoNet over volumet sammenlignet med i fjor, men et godt stykke unna budsjettet. Det er i Sverige at CargoNet merker nedgangen mest, og både her og i Norge vil CargoNet måtet forberede seg på vanskeligere tider de nærmeste månedene. — Vi må tenke kostnader, og i Sverige er det kjøp av togtrekking som utgjør de største kostnadene. I Norge vurderer vi fortløpende å redusere antallet togpendler. Vi vil heller ikke starte mange nye pendler neste år, sier Kjensli.

16

8-08-4.p65

V I N G E H J U L E T

16

TENKE OFFENSIVT

Den generelle situasjonen med nedgang i økonomien gjør at CargoNet må tenke offensivt og prøve å få enda mer av basisvolumer både i Norge og Sverige over på jernbane. — Samtidig jobber vi videre med Jernbaneverket og oppfordrer til en mer aktiv satsing for å få på plass både kryssingsspor og utvidelse av terminaler ved å utnytte ledighet i anleggsbransjen. Men vi må ikke glemme å vedlikeholde eksisterende infrastruktur. Dette arbeidet må fortsette med forsterket kraft. Vi må smi mens jernet er varmt, sier Kjensli. Derfor er han veldig glad for at det gjennom statsbudsjettet åpnes for økte investeringer på sporet. FINANSKRISEN

Kjensli påpeker at finanskrisen som har slått til med full styrke de siste ukene vil få innvirkning på den generelle driften i CargoNet på sikt. — Det vil være naivt av oss ikke å planlegge for nedgang neste år. Det er umulig å spå, og vi frykter at de første månedene neste år blir tøffe, sier Kjensli. Han har en beredskap for tiltak som kan kunne settes inn. — Vi ser på mulighetene til å kutte i pendler og dermed redusere aktivitet og bemanning for en periode. Dette er et alvorlig budskap, men det er uansvarlig ikke å ha en beredskap, sier Kjensli. TEKST: LASSE STORH EI L

8 - 0 8

05.11.2008, 13:13


Statssekretær Erik Lahnstein avduket lokomotivet med hjelp fra jernbanedirektør Elisabeth Enger. (Foto: Øystein Grue).

Ser fremover i en vanskelig tid CargoNet ønsker å se fremover i en vanskelig tid. Derfor vil selskapet i første omgang anskaffe 10 nye lokomotiver. Det kan bli 50 innen fem-ti år og verdien av lokene er vel halvannen milliard kroner. — I en slik situasjon må vi forberede oss på bedre tider. Derfor er vi glad for at Jernbaneverket nå er ferdig med utvidelsen av to nye lastespor på Alnabru. Dette betyr at vi har fått utvidet kapasitet, og med en ny kran i løpet av neste år, vil kapasiteten være økt med 30 prosent. CE 119 PÅ PLASS

Det nye loket har betegnelsen CE 119, og de to første kan komme i drift før årsskiftet, og i løpet av ettersommeren neste år vil de åtte neste være på plass. Lokene er bygd av Bombardier i Kassel i Tyskland, og de ti lokene leies i en tre pluss toårig avtale. Lokomotivene bruker mindre strøm enn dagens lokomotiver og lokomotivene mater tilbake strøm ved bremsing. Lokene kjører også på grønn strøm fra vannkraft. BEDRE FOR KUNDENE

— Dette er starten på en utskifting ev EL 14, og samtidig forbereder vi oss på fremtidig vekst. Vi vil gjøre vårt til for å fordoble godsvolumene på jernbane frem mot 2020 og en tredobling til 2040. Samtidig ønsker vi å få en mer effektiv drift og gi næringslivet et bedre transporttilbud, og vi har allerede investert i nye vogner for opp mot 500 millioner kroner, sier Kjensli.

banestrekninger. Dette er viktig fordi vi nå har nye lokomotiver som kan trekke 600 meter lange tog. For å få effekt av dette må det lages lengre og nye kryssingsspor flere steder. Det vi er mest opptatt av er at når det tas beslutning om flere kryssingsspor, så ønsker vi at JBV tar for seg banestrekning for banestrekning og ikke klatter litt utbygging her og der. Det må tenkes helhet, påpeker Kjensli. DYD AV NØDVEN DIGH ET

Det nye lokomotivet ble avduket av statssekretær Erik Lahnstein. Han sa at CargoNet må ha forutsigbarhet for at de nye lokomotivene kan utnyttes. — Utbygging av infrastrukturen er avgjørende for at CargoNet og andre kommersielle aktører skal kunne forrente nytt materiell. Denne regjeringen har lagt opp til tidenes jernbanesatsing gjennom forslaget til statsbudsjett. Å følge opp dette i årene som kommer, er ikke bare et fromt ønske, men også en dyd av nødvendighet, sa Lahnstein.

INFRASTRUKTUR

— Jernbaneverket har gjort en kjempejobb med å få på plass de nye sporene på Alnabru. Vi har et godt samarbeid og en løpende kontakt om nye prosjekter. Vi ser på en større utvidelse av Alnabru, en utvidelse i Bergen og en utvidelse/omlokalisering i Trondheim. Samtidig ønsker vi oss flere kryssingsspor på alle

Dette er nye CE 119. (Foto: Øystein Grue).

V I N G E H J U L E T

8-08-4.p65

17

05.11.2008, 13:13

8 - 0 8

17


PUNKTLIGHET

PUNKTLIGHETEN

UKE 1-44

70 75 80 85 90 95 100 ➥ Dovrebanen

Bedring over Dovre

➥ Nordlandsbanen ➥ Raumabanen

På Dovrebanen er det en positiv utvikling, men det mangler fortsatt noe før vi er på målet her. Hoved-

➥ Rørosbanen ▲ Bergensbanen

utfordringene er fortsatt på strekningen Oslo-Dombås hvor det er signalfeil, strømbrudd og feil på togsett som skaper forsinkelser og følgeforsinkelser.

➥ Sørlandsbanen

REGIONTOG NATT ➥ Oslo - Trondheim ▲ Trondheim Bodø ➥ Oslo Bergen ▼ Oslo Stavanger

REGIONTOG ØSTLAND ➥ Oslo Halden ➥ Oslo Skien ➥ Oslo Lillehammer ▼ Gjøvikbanen AS

LOKALTOG ▼ Kongsvingerbanen ▼ Hovedbanen ▼ Drammenbanen ▼ Østfoldbanen ▼ Stavanger ➥ Bergen - Arna ➥ Bergen Voss ➥ Trondheim

KILDE: JBV

➥ Salten

▲=FRAMGANG GODKJENT

18

8-08-4.p65

▼=TILBAKEGANG

Togene på Raumabanen går i rute, kun venting på forsinkede tog på Dovrebanen på Dombås medførte forsinkelser i oktober. Togene i Salten er som vanlig i rute. Kun noen få forsinkelser som skyldes følgeforsinkelser fra togene på Nordlandsbanen medførte forsinkelser i oktober. Togene på Nordlandsbanen har hatt en noe svakere punktlighet i oktober. Glatte skinner og saktekjøringer har medført forsinkelser og følgeforsinkelser. Signalfeil blant annet ved Grong, Hell og på strekningen Namsskogan-Majavatn har også skapt forsinkelser. Feil på togsettene våre medførte ca tre timers forsinkelser i oktober. Lokaltogene i Trøndelag viser stabil drift og ser ut til å nå 90 prosent også i oktober. Glatte skinner og saktekjøringer skapte forsinkelser også her. I vest er det fortsatt en del forsinkelser på Vossebanen. Feil på banen som medførte redusert hastighet laget over ni timer forsinkelse i oktober. I tillegg skapte signalfeil også noen forsinkelser. På Bergensbanen brant et snøoverbygg mellom Fagernut og Hallingskeid opp og dette medførte delinnstillinger og følgeforsinkelser i nesten to døgn. Signalfeil og skinnebrudd samt glatte skinner medførte også forsinkelser i oktober som ser ut til å bli en dårlig måned punktlighetsmessig sett. På Flåmsbanen medførte vann i sporet innstillinger i to perioder, og 20. oktober ble to tog innstilte på grunn av tekniske problemer. Venting på korresponderende tog på Myrdal medføre ca tre timers forsinkelse i oktober. På Sørlandet er det fortsatt signalfeil og følgeforsinkelser på grunn av anleggsarbeider. Glatte skinner skapte forsinkelser også her. Oktober ser ut til å ende med reduserte punktlighetstall både for lokaltog og regiontog på Østlandet. Glatte skinner og signalfeil er hovedårsaker til forsinkelser. Vi fikk også årets første snøfall i slutten av måneden og 2-3 cm nysnø medførte sporvekselproblemer mange steder. Strømbrudd i Drammen og flere tilfeller av det samme på Oslo S, ledningsfall på Lysaker og strømbrudd på grunn av isolatorfeil I Hedmark skapte også innstillinger og forsinkelser i stort omfang. Materiellmangel medførte at mange lokaltog på Østlandet gikk med redusert togstørrelse og dette skaper også forsinkelser på grunn av overfylte tog og dermed for lange stasjonsopphold. Togene på Rørosbanen har også slitt med å holde ruta på grunn av glatte skinner, men i de siste ukene har togene her vært stort sett i rute.

➥=UENDRET

IKKE GODKJENT

V I N G E H J U L E T

18

8 - 0 8

05.11.2008, 13:13


M E L L O M

Miljøsertifisert sertifisert

P

O S S

ias Plogg

Jeg gir snart opp. En gang trodde jeg at jeg kunne stole på Aftenposten, at det var en seriøs avis som ga meg riktig og viktig informasjon. Men hva er dette?

Hva driver dere med, Aftenposten? Tor Olaf Andersen med fornyet miljøsertifikat. (Foto: Lasse Storheil).

NSB har fått fornyet sitt sertifikat for ytre miljø, NS-EN ISO 14001, etter at sertifiseringsorganet NEMKO har foretatt en revisjon i NSB Persontog. Revisjonen i uke 40 resulterte i ett avvik knyttet til gjennomføring av interne revisjoner. Avviket er svart ut og NSB Persontog er dermed sertifisert for nye tre år. Standarden til sertifisering stiller krav til kontinuerlig forbedring av miljøstyringssystemet. Her jobber NSB Persontog ekstra hardt med energisparing. — Det å være sertifisert i henhold til ISO 14001 bidrar derfor til å skape tillit i markedet og gir inspirasjon i egen organisasjon til å jobbe mot et felles mål, sier sjef for ytre miljø i NSB, Tor Olaf Andersen.

Feilaktig om NSB

De skriver nå så mye feil at jeg begynner å lure på hva som egentlig er riktig. I det siste har Aftenposten skrevet mye om NSB, og av dette er det mye feil. Hva da med alt annet de skriver om? Jeg hører fra kjente i Justisdepartementet at en del saker blir framstilt galt, men de har taushetsplikt og får ikke fortalt sin versjon. Hva med alt helsestoffet Aftenposten har repetert til det kjedsommelige i det siste? Hvor mye av det de skriver der er riktig? En venninne av meg er lege og forteller også om mange feil i de artiklene. Det er veldig beklagelig at det er forsinkelser og innstillinger for våre kunder. Det er heller ikke morsomt for oss i NSB at vi over flere dager får mye negativ omtale i avisene, men presenter det i alle fall med riktige fakta da, og få med flere sider av saken! Jeg lurer på om det er en generell trend i samfunnet at det ikke er så nøye hvordan man presenterer en sak. Det er ikke så viktig med sannheten. Hvorfor ikke? Hva er grunnen? Tror aviseierne at de selger mer på den måten? De gjør kanskje det? Det er klart det er vanskelig å få med alle sider av en sak, og det er ikke alltid lett å si alt på riktig måte, men de må da klare å få fram riktig fakta i alle fall. Når jeg nå leser avisen tar jeg høyde for at mye av det de skriver ikke er sant. Jeg har blitt skikkelig skeptisk til aviser, men det er kanskje bra?

I oktober var det en del presseoppslag om NSB med utgangspunkt i tall presentert av Riksrevisjonen. Riksrevisjonen viser til beregninger som viser at NSBs togproduksjon var 35 prosent lavere i 2007 enn i 1997, og at Oslo- togene går tregere og sjeldnere enn for 10 år siden. Vi kjører ikke 35 prosent mindre tog nå enn i 1997. Dette er faktisk feil. Antall avganger i dag er omtrent det samme som i 1997. Setekapasiteten i 1998 var 42, 8 millioner setekilometer. I 2008 er den 56,3 millioner. Altså omtrent 35 prosents økning i setekapasiteten. Det er altså like tette avganger som før, men økningen i nyanskaffelser har gjort at vi kan tilby flere seter nå enn før. Produksjonen i Lokaltog Oslo er ikke mindre nå enn før. Årsaken til at det er færre togkilometer per tusen kroner nå enn før, er at vi har kjøpt nye tog. Det er dyrere, men det går ikke færre tog.

Pia Solheim er it-rådgiver i NSB. Hun vil bidra med betraktninger rundt livet generelt og kanskje litt om tog spesielt i Vingehjulet i tiden fremover.

Kampanje mot togdrikking I fire helger oktober og november har det vært kampanje mot drikking i togene. NSB samarbeider med NJA, (fritidsklubben Norsk Jernbane Avantgarde) om informasjonskampanjen knyttet til alkoholbruk i togene. — Vi har over to år fått hele 795 000 kroner av Helsedirektoratet til slike kampanjer, forteller leder Ove Carstensen i NJA. — I ukene 44 og 45 får vi gjennom plakater fram at toget er en offentlig arena hvor det ikke er tillatt å drikke alkohol. Vi vil prøve å få synlig politi i togene i kampanjeukene. NSB kjører sin «Trygg reise» i de to påfølgende ukene, 46 og 47, og dermed får vi hele fire uker midt i «julebordsesongen» med et konsentrert oppmerksomhet på forbudet mot å drikke alkohol på tog, sier Carstensen. Det er ingen ukjent sak at drikking på tog ofte fører til uønskede hendelser der NSBs medarbeidere er innblandet. Synlig politi har ofte vært effektivt mot bråk i togene i helgene. V I N G E H J U L E T

8-08-4.p65

19

05.11.2008, 13:14

8 - 0 8

19


N Y H E T E R

NSB sparer stadig mer energi Når NSBs Enøk-prosjekter er gjennomført, sparer vi strøm for 50 millioner kroner i året. Det tilsvarer årsforbruket til 5 000 husstander. — Dette betyr mye for oss. Her bidrar våre medarbeidere betydelig, men uten Jernbaneverkets tilrettelegging hadde det ikke vært mulig å komme så langt. Vi har selvfølgelig egeninteresse av å spare miljøet, men at et statlig foretak som Enova bryr seg og premierer tiltakene, må jeg si stimulerer, sier konsernsjef Einar Enger. Enova, som eies av Olje og energidepartementet, har tidligere bevilget 12 millioner kroner til NSBs Enøkprosjekter etter at første del er gjennomført og 60 GWh energi er spart. Nå har Enovas styre besluttet å stille ytterligere 13,5 millioner kroner for at NSBs skal nå målet som tilsvarer 5 000 årsforbruk i norske husstander. TENKE ANNERLEDES

Ett av tiltakene er å kjøre annerledes. For tiden trener NSBs lokomotivførere seg på hvordan vi kan spare energi bare på kjøringen. Treningen foregår i Simulatorsenteret på Sundland. Instruktør Halvor Gundersen demonstrerer hvordan dette foregår. Etter hvert som en lokomotivfører blir kjent på de ulike strekningene han kjører, vil ha kunne utnytte kurvaturen til fordel for miljøet. MINDRE FORBRUK

Vi kjørte fra Moss til Vestby. Først uten å tenke energiforbruk. Deretter kjørte vi en gang til etter veiledning fra «togleder». Først kjørte vi ganske raskt opp i 130 km/t. Men på vei opp en kurvetopp fikk lokfører melding om å la toget rulle. Følgelig mistet toget fart, men ikke mer enn at han klarte fint å holde ruta. Over bakketoppen rullet toget fortsatt, men vi merket

nå at toget fikk større fart. Først ved innkjøring til Vestby stasjon måtte motoren på, men det skjedde for å bremse opp farten. Dette skjedde to ganger mellom Moss og Vestby. Resultatet viste energisparing på 23 prosent bare ved å kjøre litt annerledes. GODT MOTTATT

Ansvarlig for kursing i kjøreteknikk Jan Vetle Moen sier at dette har blitt godt mottatt hos lokomotivførerne. Oppmerksomheten på global oppvarming og energisparing bidrar til å motivere for en liten innsats. — Det er nå montert målere i alle elektriske tog. Det er mulig for lokfører å sjekke forbruket etter hver tur. Han kan også gå inn på en hjemmeside for å se hvor energiøkonomisk kjøringen er, sier Moen. BREMS GIR STRØM

Nå får NSB også betalt for den energi som toget leverer. Ved oppbremsing leverer nemlig togets motor strøm tilbake på tråden. Tidligere fikk vi ikke betalt for dette, men Jernbaneverket har nå gjort det mulig å registrere tilbakelevert strøm til kontaktledningen. Dette er ikke tilrettelagt for i type 69. Men type 73 har i tillegg også mulighet til å produsere noe strøm til eget forbruk selv om det er strømløst. Forutsetningen er at toget må være i bevegelse. Så lenge toget triller i minst 40 km/t kan det produsere strøm. GJELDER OGSÅ DIESEL

Dieseltog skal også få energimålere. Målet er å redusere

Atle Myhren viser en strømmåler i et 72-sett. (Arkivfoto: Lasse Storheil).

20

8-08-4.p65

V I N G E H J U L E T

20

8 - 0 8

05.11.2008, 13:14


Instruktør Halvor Persen Gundersen kjører økonomisk riktig, også i simulator.

dieselforbruket med 10 prosent og spare miljøutslippet med ca 2700 tonn CO2. Miljøsjef i NSB og prosjektleder for Enøk-prosjektene Tor Olaf Andersen sier at arbeidet med ruteplan vil på lang sikt bli en del av energispasingsprosjektet. — Ved å operere med ankomsttid i stedet for avgangstid i rutetabellen kan lokfører utnytte tiden på sporet bedre. Det er mer energiøkonomisk at toget går enn at det står stille. TRE HOVEDPROSJEKT

Andersen sier at NSBs Enøk-prosjekter er delt i tre hovedprosjekt. I tillegg til mer økonomisk kjøring, er parkering av tog og endringer i materiellets standard de viktigste. De togene som har mulighet for det, kan kobles ned, det vil si at strømavtageren kobles fra kjørestrømmen. Alternativet er å koble seg til det vi kaller en varmepost som gir 440 V. Sammenlignet med kjørestrømmen som gir 16.000 V, er det klart at det er muligheter å spare. Det er ikke alle togparkeringsplasser som har varmeposter, og det er enkelte tog som trenger mer strøm enn det en varmepost kan gi, men det er ikke tvil om at NSB har spart mye allerede ved å være seg bevisst på strømforbruket. ENDRING UNDERVEIS

Endringene på de ulike togtyper er mer komplisert og tar lengre tid. Disse foregår under ombyggingen, og dør-

mekanismene er et eksempel på hvordan vi kan spare energi. Allerede ser vi at type 72s dører ikke åpner deg før de blir åpnet av kunder. Etter en tid uten at noen passerer dørene går dørene igjen og forhindrer at unødig varme (om vinteren) og kjøling (om sommeren) slipper ut. Det er både behagelig og energisparende. Dette betyr at et transportmiddel som i utgangspunktet er miljøvennlig, blir enda mer miljøvennlig. TEKST OG FOTO: PREB EN COLSTRUP

Tog er miljøvennlig ■ NSBs elektriske tog går på energi som kommer fra norsk vannkraft ■ Togselskapet arbeider hele tiden med å redusere energiforbruket ■ Fra 2005 og frem til 2007 har NSB redusert strømforbruket med 60 GWh ■ Det er det samme som 3 000 eneboliger bruker hvert år ■ Målet er å spare ytterligere 40 GWh de nærmeste to-tre årene ■ Med en strømpris på 50 øre per kilowattime har NSB da redusert energiforbruket med 50 millioner kroner i året

V I N G E H J U L E T

8-08-4.p65

21

05.11.2008, 13:14

8 - 0 8

21


N- Y H E T E R

ero Rom stiller flere prosjekter i b bero Finansieringen av nye prosjekter er strammet inn. Det er knapphet på penger. Mulige lån er dyrere. Nye prosjekter gjennomgås med lupe. Rom Eiendom merker innstrammingene i verdensøkonomien for fullt. Pål Berger er leder av NSBs eiendomsvirksomhet og han merker at finanskostnadene har steget mye. Men han merker ikke nedgangen så sterkt som enkelte børseksponerte eiendomsselskaper med store lån og høy gjeldsgrad. Det har ikke Rom. — Det stilles større krav til sikkerhet, og kostnadene for å låne penger er langt høyere enn for bare noen måneder siden. Nye prosjekter må være sikret gjennom forpliktende leieavtaler eller kjøpsavtaler med kunder som også er solide og har tilfredsstillende finansiering. Den generelle nedgangen rammer også oss, og flere prosjekter stilles nå i bero, sier Berger. HAN NEVNER ET EKSEMPEL:

For kort tid tilbake kunne vi finansiere næringsbygg med 100 prosent og en utleiegrad på 60-70 prosent. I dag vil det kreve 25-30 prosent egenkapital og lånekostnaden, både renter og bankenes marginer, ligger på vesentlig høyere nivåer. — Derfor avventer vi planlagte boligprosjekter som er godkjent og som vi kunne igangsatt nå. Vi må vente til markedet har normalisert seg. Det er snakk om et stort antall leiligheter. Grefsen er planlagt med 1 000-1 100 enheter, Jessheim har 700, Bjørvika 400-500 og i Fredrikstad 60-70 enheter, sier Berger. BJØRVIKA GÅR VIDERE

I Bjørvika reiser KLP-bygget seg ved siden av PWC-bygget. Bygget er leid ut og solgt til KLP. På toppen av et av tårnene her er det meningen at det skal komme 53 leiligheter. — Leilighetene må bygges når kranene er på plass og bygget føres opp. Vi setter bremser på nærmest alle byggeplaner for våre planlagte prosjekter. Men i Bjørvika skal vi for uten KLPbygget også bygge for Visma. I begge tilfeller er byggene solgt og finansieringen på plass. Det er også inngått en forpliktende avtale om å bygge de tre byggene i DnB-Nor-kvartalet på til sammen 80 000 kvadratmeter. Byggene er 100 prosent utleid til DnBNOR. Det forhandles om finansiering. BREMS I STAVANGER

I Stavanger har Aker Solutions trukket seg fra sitt planlagte nye regionhovedkontor som skulle bygges i Paradis. Finanskrisen er en medvirkende årsak til at Aker trakk seg. — Prosessen med reguleringsplanen vil bli videreført frem til behandling i bystyret. Vi vil forhandle med andre aktører om kontorbygget. Dersom vi ikke finner aktuelle aktører nå, vil vi sette på bremsene. NEDTU RER FØR

Mange av prosjektene stilles i bero for Rom Eiendom, men KLP-bygget, Visma-bygget er fullfinansiert og kommer i Bjørvika. Fra venstre PwC, KLP, Snøhettabygget, Visma og DnB-NOR.

— Vi hadde en tøff periode i 1987/1988. Det var markedskorrigeringer i 1992 og mot slutten av 1998. I kjølvannet av 11. september 2001 merket vi en tydelig korrigering i næringsmarkedet spesielt. Eiendomsmarkedet vil alltid være i endring. Nå er det internasjonal finanskrise, børskrakk og mangel på kapital. I denne situasjonen trekker vi oss noe tilbake og utsetter igangsetting av byggetiltak og salg av våre utviklingseiendommer til markedet fungerer mer tilfredsstillende, sier Berger. Rom vil fortsatt utvikle og foredle eiendommer rundt om i landet. FORBEREDE FREMTIDEN

— Det er mye arbeid som skal gjøres før vi kommer til selve byggetiltaket. En reguleringsplan tar normalt fra to til ti år, så vi blir på ingen måte arbeidsledige, sier Berger. Men det som skjer i kjølvannet av finanskrisen betyr at det økonomiske resultat for Rom vil bli lavere enn før. Men Rom har en stor eiendomsmasse og 3 300 leiekontrakter rundt om i landet der det kommer inn leieinntekter. — Dette gir oss et overskudd på den totale virksomheten sier Berger. Av stasjonsutviklingsprosjekter som kan bli berørt nevner eiendomssjefen Oslo S og Trondheim S. På begge stasjonene er det planlagt betydelige nybygging og ombygging. Første byggetrinn på Oslo S er planlagt igangsatt i 2012 og da er finanskrisen antagelig over. I likhet med øvrige enheter og selskaper i NSB må også Rom Eiendom gå igjennom hele virksomheten for å kunne redusere kostnadene. Det betyr at planlagte nyansettelser må stilles i bero.

Han har jobbet med bygg- og eiendom i 30 år og har opplevde nedturer før. 22

8-08-4.p65

V I N G E H J U L E T

22

TEKST: LASSE STORH EI L

8 - 0 8

05.11.2008, 13:14


Trafikkinformatørene tar over Til nå har NSB Marked og kommunikasjon hatt ansvar for å legge ut trafikkinformasjon på nsb.no. Fra 1. november vil ansvaret formelt ligge hos trafikkinformatørene i Drops under ledelse av trafikkinformasjonssjef Sven Westgaard. Westgaard, som begynte i NSB i oktober, kommer fra SAS Ground Services. Der var han kommunikasjonssjef med totalansvar for intern og eksternkommunikasjon i SAS’ bakkeoperasjon i Norge. — Kundene forlanger presis og god kundeinformasjon som de kan forholde seg til, sier han. — Når vi av ulike årsaker ikke klarer å levere tjenesten kunden betaler for, er det utrolig viktig at kunden får informasjon om hva som skjer. De må få den samme informasjonen uansett om de spør konduktøren, salgspersonellet eller går inn på nsb.no. I dag hender det at kunden har like god informasjon som oss. Det er svært ubehagelig å oppleve at en kunde vet mer en deg. For at vi skal fremstå troverdig og profesjonell overfor kundene, må vi kunne tilby korrekt informasjon om hva som skjer og hvilke tiltak som settes i gang, sier Westgaard. OPPGAVER I KØ

— Min oppgave blir først og fremst å lede de seks trafikkinformatørene i Drops. Disse har lang erfaring og god jernbanekunnskap, sier Westgaard. For kunnskap trengs. Man må kjenne alle irrganger internt i NSB og i Jernbaneverket og kjenne de geografiske og topografiske forhold langs sporet for å kunne gi presis og rask informasjon. — I tillegg vil jeg være involvert i utiklingsarbeid som har med trafikkinformasjon å gjøre. Målet er at kundene opplever at vi tilbyr optimal trafikkinformasjon, sier Westgaard. INGEN ENKLE LØSNINGER

Drops med Frøydis Asp Ormåsen og Sven Westgaard har nå ansvaret for å informere kundene via nsb.no.

— Trafikkinformasjon er komplisert og det er få eller ingen raskere løsninger. Jeg er svært ydmyk overfor oppgaven, og ser at det ligger mye systematisk arbeid foran oss. Samtidig er jeg imponert over arbeidet som allerede er lagt ned i IKA-prosjektet. For at vi skal lykkes er det avgjørende at vi klarer å ta hensyn til mange systemer og aktører. NSB og Jernbaneverket må samarbeide godt og det er mange enheter internt NSB som må jobbe tett for at vi skal få til dette. Mitt inntrykk så langt er at det er stor vilje til å forbedre trafikkinformasjonen, både i NSB og i Jernbaneverket, sier Westgaard. TEKST OG FOTO: PREBEN COLSTRUP V I N G E H J U L E T

8-08-4.p65

23

05.11.2008, 13:14

8 - 0 8

23


alkulator Pris til miljøk miljøkalkulator NSBs medarbeider, som jobber for den internasjonale jernbaneunionen, UIC i Paris, Margrethe Sagevik, har fått en internasjonal pris etter å ha vært med på å lage en helt ny miljøkalkulator på internett. Denne kalkulatoren viser hvor mye energi du sparer ved å bruke toget fremfor fly og bil og hvor mye mindre du forurenser. Når du har bestemt hvor du skal reise, vil kalkulatoren ganske nøyaktig fortelle deg hva dette betyr for miljøet rundt deg. Ikke uventet er det toget som kommer mest gunstig ut når du sammenligner reisemåter. I sitt arbeid med den nye kalkulatoren har Sagevik blant annet samarbeidet med det tyske institutt for miljø og energi. Se www.ecopassenger.com

Margrethe Sagevik har fått pris for ny miljøkalkulator på internett. Her i samtale med samferdselsminister Liv Signe Navarsete under hennes besøk i Brussel og Paris nylig. (Foto: Tormod Eitrheim).

MESA 25 i alle tog 3. november ble MESA 25 tatt i bruk som togradio på alle tog.

Fra 3. november skal lokomotivfører før avgang fra utgangsstasjonen registrere togets funksjonelle nummer inn i togradiosystemet ved bruk av MESA 25 på alle tog. Dersom lokomotivfører må forlate førerrommet etter at funksjonelt nummer er registrert inn i togradiosystemet, skal togradio viderekobles til TiGR 155 R eller telefonnummeret på TiGR 155 R oppgis til togleder.

Det er tidligere registrert feil på MESA 25. Radiomodulen har gått i en «hvilemodus» uten at dette registreres av diagnosesystemet i radioen. Dette har ført til at det ikke har vært mulig å ringe ut eller inn. Problemet har normalt løst seg ved å starte radioen på nytt. Undersøkelser som er foretatt tyder på at radioen blir satt i hvilemodus av nettverket. Den nye TiGR 155R telefonen som lokomotivProblemet vil løses ved å installere ny software førerne har fått, skal også ut til alle konduktører. på Mesa 25. Det blir gjort innen 1.desember. Det blir en personlig arbeidstelefon og skal virke Inntil ny software er installert skal personover alt i hele jernbanenettet. lig tildelt GSM-R telefon TiGR 155 R være Telefonene har kommet, men det skal først slått på i betjent førerrom. TiGR 155R er ikke avholdes et e-læringskurs i bruken. Det er NSBgodkjent som togradio, men skal benyttes TiGR 155 R skolen på Sundland som forstår opplæringen. Det som ordinær telefon dersom det oppstår feil benyttes som er forventet at opplæring og utlevering starter i på togradio etter at toget har kjørt fra ordinær telefon januar og er ferdig innen 31. mars. Da tas siste utgangsstasjonen. dersom det oppstår delene av R-com ut og TiGR overtar. Lokomotivfører kan aktivere og motta feil på togradio, og Fra da av skal personalet i toget ha tilgang til nødanrop ved bruk av TiGR 155 R. GSM-R når lokfører forlater det jernbanetilpassede mobilnettet GSM-R fra de 2W OPH 940 skal ikke brukes lenger og vil førerrommet. nye arbeidstelefonene. fortløpende bli fjernet fra alle materielltyper.

GSM-R til konduktørene

Penger til Blå Kors I forbindelse med NRKs årlige TV-aksjon, der pengene denne gang gikk til Blå Kors, ga personalet ved Driftsoperativt senter(Drops) i NSB 9 540 kroner av oppsparte velferdsmidler. Godt tiltak. NSB-konsernet ga 50 000 kroner.

24

8-08-4.p65

V I N G E H J U L E T

24

8 - 0 8

05.11.2008, 13:15


Turistsjef ansatt

For samtlige stillinger gjelder: Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss.

NSB PERSONTOG NSB Persontog - 92/08. Konduktøraspiranter, Oslo Utlysning: 20.08.2008 Søknadsfrist: Snarest Referansenr: 350444406 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Persontog - 92/08. Konduktøraspiranter, Oslo på Ledige stillinger på NSBs intranett

Håkon Myhre er ansatt «turistsjef» i NSB, eller kategorisjef reiseliv i NSB Persontog, Marked og kommunikasjon. Hovedoppgaven blir å lede NSBs satsing på reiseliv, samt videreutvikle opplevelsesproduktet Raumabanen. Håkon er 42 år og bosatt i Oslo, men kommer opprinnelig fra Råde i Østfold. Han kommer fra stillingen som salgssjef i Pro-x.no og har tidligere vært administrerende direktør i Event Travel. Tidligere har Håkon Myhre vært i reklamebyrået McCann som konsulent og i Statoil som markedssjef for privatmarkedet innen detaljhandel. — Jeg er svært glad for at vi nå får på plass en dyktig person som skal få ekstra fart på NSBs satsing på reiseliv. Dette er en satsing for fremtiden, sier kommersiell sjef Nistov. Myhre vil ha tilhold i Prinsensgate og vil stadig være på farten rundt om på jakt etter gode opplevelser som han kan selge videre til andre.

Signe Horn til Rom Signe Horn er ansatt som direktør for samfunnskontakt og kommunikasjon i Rom Eiendom. Hun overtar den nyopprettede stillingen i NSBs datterselskap etter å ha vært direktør for samfunnskontakt i NSB-konsernet ett år. Rom Eiendom står foran betydelige utbyggings- og utviklingsprosjekter i flere norske byer, som Oslo, Drammen, Stavanger og Trondheim. Signe Horn skal bidra med tilrettelegging av saker mot lokale politiske myndigheter og media for å få til gode beslutninger rundt byggeprosjekter. I tillegg vil hun jobbe med intern og ekstern kommunikasjon i Rom Eiendom, og bidra til gode kontakter og relasjoner med myndighetene.

Ønsker du en stilling i Norges største transportkonsern? Ønsker du å bidra i et selskap i stor utvikling og vekst, hvor hensyn til miljø og samfunn står i fokus? Svarer du ja på dette, er du på rett spor. Som konduktør i NSB har du muligheter til å gi våre kunder en god reiseopplevelse. Vi tar nå inn nye konduktøraspiranter fortløpende med oppstart/skolestart november og desember 08. Arbeidsoppgaver: -bidra til å ivareta kundens sikkerhet om bord i tog. -bidra til å innfri kundens forventning på reisen, inntektssikring. -rapportering. Personlige egenskaper: -en god serviceinnstilling. -evne til å takle en hektisk hverdag. Kvalifikasjoner: -generell studiekompetanse. -god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk. -beherske muntlig engelsk. erfaring fra reiseliv/kundebehandling er en fordel. Vi tilbyr: -gode betingelser og karrieremuligheter. -opplæring med full lønn. -en trygg og ansvarsfull jobb. -hyggelige kundeopplevelser. -en miljøvennlig arbeidsplass. -variert arbeidsdag. Vi har stasjoneringssted for konduktører flere steder i landet. Denne gangen har vi ledige konduktøraspirantstillinger med stasjoneringssted i Oslo. Før inntak som konduktør vil det foretas en helsesjekk hos vår bedriftshelsetjeneste. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Kontaktinfo: For spm vedr stillingen: Konduktørleder Geir Morten Haugen, tlf. 480 81 830. For spm vedr søknadsreg: Personalkonsulent Kari-Mette Holteberg, tlf. 916 51 444 NSB PERSONTOG NSB Persontog - 140/08. Prosjektplanlegger, Oslo Utlysning: 24.10.2008 Søknadsfrist: 09.11.2008 Referansenr: 360097535 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Persontog - 140/08. Prosjektplanlegger, Oslo på Ledige stillinger på NSBs intranett Vi søker en dyktig medarbeider som vil være en nøkkelperson i store ombyggingsprosjekter av tog, ha utstrakt kontakt med leverandører og trives med å ha spennende faglige utfordringer. Arbeidsoppgaver: -etablere og formidle krav til våre leverandørers fremdriftsrapportering, og implementere fremdriftsplaner og rapporteringssystemer i hht våre krav. -følge opp leverandørenes fremdriftsplaner. -sørge for at leverandørene rapporterer riktig progress/status og formidle denne internt i organisasjonen. etablere interne prosjektplaner. -oppdatere/ ta status på interne prosjektplaner. aktiv deltaker i leverandørenes statusmøter

og interne prosjektmøter. Personlige egenskaper: -resultatorientert og målrettet. -gode samarbeidsegenskaper. –selvstendig. -engasjert og proaktiv. strukturert og nøyaktig. Kvalifikasjoner: -siv. ing (eller ingeniør med relevant erfaring). -prosjektkompetanse/ erfaring fra tekniske prosjekter. -kompetanse/erfaring innen prosjektplanlegging. gode datakunnskaper. -det er ønskelig med kompetanse/erfaring fra kontrakt og leveranseoppfølging, planleggingsverktøyet Microsoft Project eller tilsvarende og større anskaffelsesprosjekter. -vi vil alternativt vurdere en nyutdannet person med spesiell interesse for ovennevnte oppgaver. Vi tilbyr: -arbeidssted sentralt i Oslo. -et profesjonelt, dynamisk og uformelt arbeidsmiljø med høy fagkompetanse. gode pensjons. og forsikringsordninger. lønn etter avtale. Noe reisevirksomhet er pålagt. Stillingen rapporterer til prosjektsjef. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Kontaktinfo: For spørsmål om stillingen: Prosjektsjef Karin Berlin, tlf. 950 85 816. For spørsmål om søknadsregistrering: Teamleder/HR-rådgiver Venche Fredriksen, tlf. 992 66 428 NSB PERSONTOG NSB Persontog - 132/08. Lokomotivførere, Trondheim Utlysning: 13.10.2008 Søknadsfrist: 19.12.2008 Referansenr: 374827613 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Persontog - 132/08. Lokomotivførere, Trondheim på Ledige stillinger på NSBs intranett NSB persontog Drift søker lokomotivførere til Trondheim. Lokomotivførere ansatt i Trondheim lokførerområde kjører i dag strekningen Trondheim-Dombås, Trondheim-Røros og Trondheim-Mo i Rana, og med hovedvekt på kjøring av lokaltog i Trondheim. Ansatte lokførere i Trondheim har i dag opplæring på El-og dieselmatriell. Dersom matriellkompetanse er ufullstendig, vil nødvendig opplæring bli gitt. Arbeidssted: -Trondheim. Diverse arbeidsforhold: -Heltid Tiltredelsedato 26.01.2009. Stillingene er åpen for interne og eksterne søkere. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Kontaktinfo: For spm vedr stillingen: Lokførerleder Sverre Wolden, tlf. 916 72 326. For spørsmål om søknadsregistrering: Personalkonsulent Stein-Arve Sannerud, tlf. 916 72 049.

NSB PERSONTOG NSB Persontog - 141/08. Rådgiver lokføreroppl, Drammen. Utlysning: 28.10.2008 Søknadsfrist: 24.11.2008 Referansenr: 379908039 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Persontog - 141/08. Rådgiver lokføreroppl, Drammen på Ledige stillinger på NSBs intranett NSB skolen er NSBs opplæringssenter og leverer motiverte, trygge og kompetente medarbeidere ombord i NSBs tog. Vi har V I N G E H J U L E T

8-08-4.p65

25

05.11.2008, 15:00

8 - 0 8

25


M E L L O M

O S S

lokaler på Sundland i Drammen. Skolen er bygget opp som et kompetansesenter med undervisnings-, trenings- og øvelsesområder. Vi søker Rådgiver Simulator som skal bidra til at simulator og treningsutstyr er oppdatert slik at skolen kan leverer kvalitet på opplæringstjenester i det volum som kreves. NSB skolen kan tilby en variert, utfordrende og spennende jobb i et moderne opplæringsmiljø med store muligheter for personlig utvikling. Stillingen vil inngå i et team som til sammen vil ha ansvaret for simulatorutstyret og de treningsarenaer som NSB skolen har ansvar for. Det vil kreves engelskkunnskap, da mye dokumentasjon og kommunikasjon med leverandør foregår på engelsk. Arbeidsoppgaver: -vedlikeholde og utvikle simulatorøvelser. -vedlikeholde og utvikle teknisk utstyr som brukes i trening av togpersonalet. -være brukerstøtte for instruktør ved betjening av simulator. Personlige egenskaper: -strukturert og nøyaktig. -god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. -gode samarbeidsevner. være problemløser og motivert for læring. evne til gjennomføre oppgaver selvstendig og i team. -skape engasjement, motivasjon, kommunikasjon og samarbeid. Kvalifikasjoner: -lokomotivførerbakgrunn. -3 års yrkeserfaring. -pedagogisk erfaring. engelsk skriftlig og muntlig. -utdannelse innen teknisk eller elektrofaget. -gode datakunnskaper og god dataforståelse. Arbeidssted: -Drammen. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Kontaktinfo: For spm vedr stillingen: Opplæringssjef Roger Nygård, tlf. 916 54 120 og Driftsansvarlig NSB skolen Karens B. Dillerud Sannes, tlf. 916 02 221. For spm vedr søknadsreg: Personalkonsulent Kari - Mette Holteberg, tlf. 916 51 444 NSB PERSONTOG NSB Persontog - 143/08. Innkjøpsleder, Oslo Utlysning: 28.10.2008 Søknadsfrist: 16.11.2008 Referansenr: 378533508 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Persontog - 143/08. Innkjøpsleder, Oslo på Ledige stillinger på NSBs intranett NSB Persontog søker innkjøpsleder til nyopprettet stilling. Innkjøpslederen skal være ansvarlig for at innkjøpene i virksomhetsområdet Persontog i NSB-konsernet blir gjennomført på en profesjonell og forretningsmessig måte. NSB fokuserer på anskaffelser som et strategisk virkemiddel for å oppnå forretningsmessige effekter, og i tillegg forebygge misligheter og ivareta konsernets samfunnsmessige ansvar. Arbeidsoppgaver: -koordinere anskaffelsene i NSB Persontog og være ansvarlig for virksomhetsområdets innkjøpsstrategi og planer. -være en pådriver og støttefunksjon for at anskaffelsene skal gi forretningsmessige effekter. -gjennomføre/lede anskaffelsesprosesser. -delta i prosjekter. -bidra til profesjonalisering av virksomhetens anskaffelser. Personlige egenskaper: -selvstendig, ansvarsfull og med høy integritet. – initiativrik. -analytisk og strukturert. løsningsorientert med evne til å kommunisere og bygge relasjoner. Kvalifikasjoner: -relevant høyere utdanning (gjerne økonomisk, teknisk eller juridisk). -

26

8-08-4.p65

V I N G E H J U L E T

26

erfaring fra ledelse og gjennomføring av anskaffelsesprosesser og forhandlinger, gjerne fra større selskap. -erfaring med offentlige anskaffelser og e-handel er en fordel. -god muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk. Vi tilbyr: -faglige og personlige utfordringer. -profesjonelt og uformelt arbeidsmiljø. -konkurransedyktige betingelser Stillingen rapporterer til økonomidirektør Persontog, men er faglig underlagt NSBkonsernets innkjøpsdirektør. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Kontaktinfo: For spm vedr stillingen: Innkjøpsdirektør Dag Nordby, tlf. 415 79 756. For spm vedr søknadsreg: HRrådgiver Heidi Holmen, tlf. 917 40 447 NSB PERSONTOG NSB Persontog - 145/08. Ass.prosjektleder, Produksjonsplanlegging 2012, Oslo Utlysning: 31.10.2008 Søknadsfrist: 16.11.2008 Referansenr: 382906975 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Persontog - 145/08. Ass.prosjektleder, Produksjonspl, Oslo på Ledige stillinger på NSBs intranett NSB Persontog står overfor store oppgaver knyttet til omlegging og forbedring av rutetilbudet på Østlandet og innfasing av nytt togmateriell fra 2012. Det er store forventninger til dette, både internt i NSB og eksternt. Det er derfor etablert et eget prosjekt i Persontog Plan med ansvar for utvikling av nødvendige planer for fasevis implementering av nytt rutetilbud. Prosjektet har et eget ansvar for å identifisere forhold internt og eksternt som har betydning for fremdrift av ruteomleggingene, herunder å føre dialog med Jernbaneverket. Prosjektet vil etter behov trekke på ressurser i hele NSB Persontog. Til prosjektet søkes en assisterende prosjektleder som kan bistå prosjektleder med styring og koordinering. Stillingen innebærer i tillegg et ansvar for delprosjekt ruteplanlegging. Arbeidsoppgaver: -Prosjektplanlegging og fremdriftskontroll. -Koordinere arbeidet med ruteplaner. -Sikre konsistens mellom ruteplaner, materiellplaner og personellplaner. -Føre dialog med Jernbaneverket om ruteplaner og infrastrukturbehov. Personlige egenskaper: -Resultatorientert og målrettet. -Analytisk, strukturert og nøyaktig. -Helhetstenkende, men med forståelse og interesse for detaljer. -Gode samarbeidsegenskaper og evne til å arbeide i team. -God skriftlig og muntlig formuleringsevne. Kvalifikasjoner: -Høyere utdanning på universitetsnivå, siv.ing, Master eller tilsvarende (andre søkere med dokumentert erfaring fra relevant lederstilling kan bli vurdert). -5 – 10 års erfaring med jernbane og logistikk som hovedarbeidsområder. -Erfaring som prosjektleder og/ eller linjeleder. -Kunnskap om verktøy for produksjonsplanlegging (ruter, materiell, personell). -Erfaring i bruk av Trainplan er en fordel. Vi tilbyr: -Arbeidssted sentralt i Oslo. Konkurransedyktige betingelser. -Faglige utfordringer i et profesjonelt og uformelt arbeidsmiljø.

Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Kontaktinfo: For spm vedr stillingen: Ass.direktør, Persontog Plan Johan Selmer. For spm vedr søknadsreg: Personalkonsulent Hilde Vangen, tlf. 23620171 NSB ASSISTOR NSB Assistor - 144/08. Driftsansvarlig, Oslo Utlysning: 28.10.2008 Søknadsfrist: 09.11.2008 Referansenr: 380931443 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Assistor - 144/08. Driftsansvarlig, Oslo på Ledige stillinger på NSBs intranett Til en nyopprettet stilling i Assistor Service søker vi en driftsansvarlig til Post/ Skanningsenheten. Post//Skanning er en enhet i Assistor Service og leverer post og skanningtjenester til hele NSB konsernet. Stillingen innebærer at du både vil delta og ha ansvar for daglig drift knyttet til post og skanningsfunksjonen. Du vil få utfordrende oppgaver og bidra til videreutvikling av enheten. Vi søker en positiv, inspirerende og motiverende medarbeider som kan se helheten samtidig som du ser de daglige gjøremål og utfordringer.. Arbeidsoppgaver: -ansvar for daglig drift (ikke personalansvar). -oppfølging av klargjøring, skanning, kontroll av fakturaer. -oppfølging og kvalitetsikring av post, pakker og budbiler. -deltakelse i det operative arbeidet. -bidra på tvers i enheten bl.a resepsjon/møtesenter. -sikre leveransene mot kunder i hht avtaler Personlige egenskaper: -serviceinnstilling og kundefokus. -fleksibel og initiativrik. strukturert og nøyaktig. -positiv, inspirerende og motiverende. -gode samarbeidsevner og vilje til å stå på når det trengs Kvalifikasjoner: -videregående skole. grunnleggende datakunnskaper MS Office (excel,outlook). -må kommunisere godt på norsk, både muntlig og skriftlig. relevant erfaring fra tilsvarende oppgaver er ønskelig. -kjennskap til ELFAK og Formsrec er en fordel. -ønskelig at du kan kommunisere på engelsk Vi tilbyr: -et profesjonelt men uformelt arbeidsmiljø. -konkurransedyktige betingelser. -gode pensjons- og forsikringsordninger. -arbeidssted sentralt i Oslo. Stillingen rapporterer til leder for Internservice. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Kontaktinfo: For spm vedr stillingen: Leder Internservice Lasse Gudmundsen, tlf. 916 52 039. For spm vedr søknadsreg: HRrådgiver Venche Fredriksen, tlf. 992 66 428 NSB BHT NSB BHT - 134/08. Sykepleier. Trondheim Utlysning: 20.10.2008 Søknadsfrist: 14.11.2008 Referansenr: 376908748 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB BHT - 134/08. Sykepleier. Trondheim på Ledige stillinger på NSBs intranett NSB Bedriftshelsetjenesten søker bedriftssykepleier i Trondheim. Bedriftshelsetjenesten i NSB er landsdekkende med fire avdelingskontorer. Tjenesten drives i

8 - 0 8

05.11.2008, 13:15


samsvar med arbeidsmiljøloven og ledes faglig og administrativt av konsernoverlegen. Vi har en tverrfaglig sammensatt BHT, med totalt 28 ansatte og er en viktig arbeidsmiljøaktør med spesiell kompetanse innen trafikkmedisin. Som bedrift vektlegger vi det forebyggende og helsefremmende arbeidet. Vi tilbyr et godt tverrfaglig miljø og utfordrende og interessante arbeidsoppgaver. Avdelingen i Trondheim har 6 hel- og deltidsansatte medarbeidere og betjener ca 1700 ansatte i NSB AS, datterselskaper, Jernbaneverket og andre virksomheter innen samferdselssektoren. Vi dekker et stort geografisk område og det må påregnes en del reising. Arbeidsoppgaver: -helseundersøkelser i henhold til lover og forskrifter. -veiledning og opplysningsvirksomhet individuelt og i grupper. -oppfølgingssamtaler i forhold til sykefravær, rusproblematikk og livsstilsendring. -deltakelse i prosjekter og kartlegginger i forhold til fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. -undervisning i forhold til arbeidsmiljø og helse, herunder også førstehjelp og avhengighetsproblematikk Personlige egenskaper: -engasjert. – selvstendig. -like å jobbe i team. -gode kommunikasjonsevner. -evner til å ivareta og bygge gode relasjoner. Kvalifikasjoner: -offentlig godkjent sykepleier: -statens grunnkurs for verne- og helsepersonale. -relevant videre-/etterutdanning i bedriftssykepleie. -personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr: -lønn etter avtale. -arbeidssted sentralt i Trondheim. -gode pensjons. og forsikringsordninger. -personalbillett for tog i Norge og utlandet. Tiltredelse fra 01.01.2009 Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Kontaktinfo: For spm vedr stillingen: Bedriftslege Grete Ø. Nielsen, tlf. 72 57 29 28 og bedriftssykepleier Kari Svedal Bergquist, tlf. 72 57 29 27 For spm vedr søknadsreg: HR-rådgiver Ole Richard Moen, tlf. 916 53 046. NSB GJØVIKBANEN AS NSB-konsernet har en omsetning på ca. 10 milliarder kroner og er, med sine 9000 ansatte, Norges største transportkonsern. Konsernet består av morselskapet og 9 datterselskap som omfatter både togtransport, busstransport og eiendomsforvalting. NSB Gjøvikbanen AS er et heleid datterselskap av NSB AS og har siden 2006 vært ansvarlig for persontrafikken på Gjøvikbanen. Selskapet har en omsetning på ca. 130 mill kroner og har ca. 80 ansatte. Vi liker å være i forkant og jobber stadig med å forbedre oss - blant annet tester vi nå ut trådløst internett i togene våre. Vi er små, raske og elegante, med korte beslutningsveier. NSB Gjøvikbanen AS - 106/07. Lokomotivførere. Oslo, Jaren og Gjøvik. Utlysning: 26.09.2007 Søknadsfrist: Snarest Søknad merket ”Gjøvikbanen” sendes snarest på e-post til: hildemv@nsb.no eller pr post NSB AS v/Assistor Personal Att: Hilde M.Vangen, Prinsensgt 7-9, 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke Vi søker etter dyktige lokomotivførere i Oslo, Jaren og Gjøvik. Tiltredelse snarest. Vi har arbeid hver tredje helg. Tjenesteturer kan fås til gjennomsyn hos Morten

Syversen. NSB Gjøvikbanen AS legger sikkerhet, punktlighet og kundefokus/ service til grunn for virksomheten. I tillegg legger vi for medarbeiderne vekt på: -Eierskap og utvikling av selskapet og den enkelte. -Selvstendighet og ansvar. NSB Anbud AS vil gjerne ha deg med på laget og ønsker deg velkommen til et selskap med fokus, eierskap og engasjement for banen og kundene! Ved spørsmål kan du kontakte: Morten Syversen, tlf. 994 82 928. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. MANTENA AS Mantena AS er datterselskap i NSB AS og ble stiftet 01.01. 2002. Selskapet har 750 ansatte fordelt på 7 vedlikeholdsenheter og er et moderne selskap med forretningsmessig basis i vedlikehold av togmateriell. Mantenas kunnskap og lange erfaring om vedlikehold av togmateriell har skapt et unikt miljø og en solid kompetanse som selskapet tilbyr i et bredt marked. Mantena AS - 139/08. Teknisk leder/ ingeniør. Sundland Utlysning: 24.10.2008 Søknadsfrist: 15.11.2008 Søknad merket ”ingeniør” sendes på epost til stein-arves@nsb.no eller pr post til NSB AS v/Assistor Personal, 7491 Trondheim Søknadspapirer returneres ikke. Teknisk avdeling søker Teknisk leder/ ingeniør til utfordrende oppgaver i forbindelse med vedlikehold av jernbanemateriell, ved Mantena AS Sundland. Stillingen vil inngå i teknisk avdeling som er ansvarlig for elektriske motorvogner, type 69 og type 72. Vedkommende vil inngå i et team, sammensatt av flere funksjoner ved enheten. Til stillingen ligger følgende oppgaver: -Utøve ledelse i avdelingen. -Leder/Ingeniør skal videreutvikle og optimalisere vedlikeholdsprogram og -planer for togtype 69 og 72. -Analysere feilhistorikk og ha løpende kontroll på utestående feil samt iverksette tiltak. -Vedkommende skal tilrettelegge vedlikeholdsoppdrag/modifikasjoner fra/ til Materielleier. -Delta aktivt i Materielleier sin RAMS prosess for de spesifikke materielltyper. -Motta og registrere ny eller endret dokumentasjon samt distribuere dette til brukerne. -Påse at det blir implementert forbedringstiltak samt følge disse opp mot produksjon. -Yte teknisk støtte til produksjon. -Videreutvikle metoder og teknikker. -Utføre verifikasjoner / revisjoner. -Utarbeide rapporter knyttet opp mot materiellets tilstand Kompetansekrav: -Utdanning som ingeniør/sivilingeniør. -Initiativ, pågangsmot og evne til å jobbe selvstendig. Gode samarbeidsevner. -Kunnskap om dataverktøy og bruk av PC vektlegges. Erfaring fra prosjektarbeid. -Det er en forutsetting at vedkommende forstår grunnleggende vedlikeholdsfilosofi. Kunne jobbe systematisk og være strukturert. Lønn etter avtale. Arbeidssted er Drammen Henvendelse til: Vedlikeholdssjef Per Lillegård, tlf. 916 75951 Kvinner oppfordres til å søke jobb hos oss. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke jobb hos oss.

Mantena AS - 142/08. Fagarbeidere. Fillipstad Utlysning: 28.10.2008 Søknadsfrist: 15.11.2008 Søknad merket ”Fillipstad” sendes på e-post til stein-arves@nsb.no eller pr post til NSB AS v/Assistor Personal, 7491 Trondheim Søknadspapirer returneres ikke. Fagarbeidere Mantena Fillipstad (Oslo) søker nye medarbeidere til tog vedlikehold, med offentlig fagbrev som: -Togelektriker Vi er en virksomhet som trenger en ny medarbeider til vedlikehold av vårt tog materiell. Arbeidet er knyttet til reparasjon og feilsøking på tog materiell og gir deg variasjon og nye utfordringer hver dag. Arbeidet vil i vesentlig grad foregå på type 69. Til dette trenger vi aktive bidragsytere til å utvikle både det materiellet vi er satt til å forvalte samt de arbeidsprosesser vi benytter. Stillingskrav: Fagarbeider med offentlig godkjent fagbrev. Det vil bli lagt vekt på erfaring og praksis, og medarbeidere som arbeide selvstendig, og tar initiativ. Produksjonen foregår på skift. Det stilles også krav til helse grunnet sikkerhetstjeneste og skift arbeid. Vi kan tilby: Godt arbeidsmiljø, muligheter for videreutvikling. Pensjons og forsikringsordninger. En del kursing og annen opplæring må påregnes. Vi oppfordrer begge kjønn samt personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Lønn: Etter avtale. Kontaktperson: Avdelingsleder Svein T. Forsell, tlf. 402 48 375 MiTrans AS er en moderne og fremtidsrettet industribedrift med hovedkontor i Oslo og produksjonsavdelinger i Oslo og Hamar. Selskapet er en del av NSB ? konsernet. Vi tilbyr tjenester innenfor industri- og håndverksfag, samt prosjektledelse, engineering, konstruksjon og dokumentasjon. Som arbeidsgiver kan vi tilby varierte arbeidsoppgaver innen vedlikehold, reparasjon, modernisering og prosjektrettet virksomhet på tog, trikk, anleggsmaskiner, T-bane og annet jernbanemateriell. Selskapet har pr dato ca 100 ansatte. På grunn av økende oppdragsmengde ønsker vi å knytte til en maskiningeniør. MiTrans AS - 137/08. Maskiningeniør. Oslo Utlysning: 22.10.2008 Søknadsfrist: Snarest Søknad sendes til NSB AS v/Assistor Personal, Prinsensgt. 7 -9, 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke. MiTrans AS søker Maskiningeniør Vi søker etter en dyktige medarbeider til vårt hovedkontor og produksjonsavdeling i Oslo. Ingeniører ( mekanisk ) Du bør ha erfaring fra f. eks verkstedindustrien eller annen prosjektrettet virksomhet. Vi oppfordrer imidlertid alle interesserte til å søke eller ta nærmere kontakt med vårt personalkontor. MiTrans AS tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver i en spennende bedrift med konkurransedyktige betingelser. Herunder gunstig fleksitidsordning, Statens Pensjonskasse, samt gode bank og forsikringsordninger. Firma: MiTrans AS. Sted: Eilert Smiths vei, 0975 Oslo. Tiltre: Snarest. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stilling hos oss. Spørsmål rettes til: Kjell Sagen, tlf, 916 54 610, e-post: kjellsa@mantena.no Mer informasjon om bedriften finner du på www.mitrans.no

V I N G E H J U L E T

8-08-4.p65

27

05.11.2008, 13:15

8 - 0 8

27


B

Returadresse: NSB 0048 Oslo

Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen

Uniformert kokk på skinner ■ Anne Bye Gabrielsen ■ 40 år, Bosatt i Fredrikstad ■ Jobbet i NSB siden 2006 ■ Gift med Rune ■ 3 barn: Stian, Magnus og Silje

MIN J O B B

— Jeg vil fremheve det gode arbeidsmiljøet i NSB. Året jeg har hatt på tjenestekontoret for lokomotivførere har vært det mest lærerike året i mitt liv. Jeg har lært masse ikke minst om meg selv, sier Anne Bye Gabrielsen, som 1. desember går over til assisterende leder for servicemedarbeiderne og konduktørpersonale i NSB Regiontog. Etter å ha jobbet i restaurantbransjen og senere 12 år i Gilde så Anne seg om etter andre utfordringer. — En venn, Tore Ludvigsen, som jobber i NSB fortalte meg at NSB søkte etter konduktører og servicemedarbeidere. I utgangspunktet hadde jeg lyst på en 20 prosent stilling der jeg kunne jobbe som servicemedarbeider annenhver helg. På intervjuet ble jeg tilbudt fast 100 prosent stilling, og jeg slo til. Det har jeg ikke Anne Bye Gabrielsen er tjenestefordeler på tjenekontoret for lokomotivførerer. Hun angret på et sekund, sier Anne begynner snart som assisterende leder for servicemedarbeidere og konduktører Bye Gabrielsen. I april 2006 var hun på plass i NSB som servicemedarbeider og i oktober samme år en av hovedårsakene til at hun ønsket den nyopprettede startet hun konduktørutdannelsen. 2. mai 2007 var Anne jobben. På fritiden må det planlegging til for å få hverdaferdig utdannet konduktør, og i november fikk hun arbeid gen til å gå opp. Med tre aktive barn er det ikke bare i på tjenestekontoret for lokomotivførere. jobbsammenheng at det må lages planer. — Storheten med NSB er at medarbeiderne viser — Stian som er eldst er nå i militæret og klarer seg selv, omsorg for hverandre. Men jeg ønsker å inkludere men fotballspillende Magnus og Silje som driver med servicemedarbeiderne bedre i NSB. Mange kom fra ridning og håndball krever selvfølgelig oppfølging. SamtiTogservice og over i NSB i 2002, men fortsatt er det dig har jeg som mål å selv trene tre – fire ganger i uka, mange som ikke har fått med seg at alle nå jobber i NSB. forteller Anne Bye Gabrielsen. Målet er at servicemedarbeiderne bør få økt respekt for På sommeren lokker båtlivet og er det tid og anledning den jobben de gjør, sier Gabrielsen. Med en fortid som drar gjerne fru Gabrielsen med familien på ferieturer. servicemedarbeider vet hun hvor skoen trykker, og det er TEKST OG FOTO: ÅGE- CHRISTOFFER LU NDEBY I denne spalten presenterer Vingehjulet ansatte i NSB. Vi forsøker å ta pulsen på det brede spekteret av arbeidsoppgaver som til syvende og sist har to mål for øye: Fornøyde passasjerer og sunn økonomi for NSB. Har du tips om personer til spalten, ta kontakt med redaktøren.

28

8-08-4.p65

V I N G E H J U L E T

28

8 - 0 8

05.11.2008, 13:15

Vingehjulet 08 2008  
Advertisement