Page 1

Vingehjulet I N T E R N B L A D

F O R

N S B - K O N S E R N E T

- N R

7 - 2 0 0 8

I nye omgivelser Endelig er medarbeiderne på plass i et nyoppusset DA-bygg i Oslo. Det er glede over lyse og trivelige lokaler med mange pausesoner. Rundt bordet og bak kjøkkenbenken medarbeidere i Teknikk. Fra venstre: Pål Hansen, Bente T. Ianke, Mayliss Asmyhr og John gingen Per Kristian Flaten. V I N G E H J U L E T

7-08-6_zg.p65

1

08.10.2008, 11:39

7 - 0 8

1

Foto: Lasse Storheil

Nilsen. Til høyre sitter prosjektleder for ombyg-


L E D E R

Økt vedlikehold og flere nyinvesteringer Statsbudsjettforslaget som Regjeringen la fram 7. oktober gir løfte om en betydelig jernbanesatsing. For NSBs kunder er det viktig at de kan stole på at togene går når de skal. I de senere årene har det vært en økende feilfrekvens i infrastrukturen, og mange kunder har blitt skadelidende – spesielt i Oslo-området. Det har også vært mange saktekjøringer som har rammet kundene på fjernstrekningene. Jeg er derfor tilfreds med at Jernbaneverkets vedlikeholdsbudsjett økes med over 25 prosent fra saldert budsjett for 2008. Det er avgjørende for kundenes tillit til jernbanen at infrastrukturfeilene blir eliminert. 2009-budsjettet er en god start på dette arbeidet.

Jeg har i tidligere lederartikler understreket betydningen av å forsere vedlikeholdet og satse på nyinvesteringer i jernbanens infrastruktur for å sikre at toget blir et pålitelig og attraktivt alternativ for kundene.

Jernbaneverkets investeringsbudsjett foreslås økt med 850 millioner kroner, eller vel 36 prosent fra saldert budsjett 2008. Det bør være en ambisjon å doble både person og godstrafikken med jernbane i et 20-års perspektiv. NSB har nylig bestilt 50 nye motorvognsett blant annet for å kunne øke togtilbudet etter hvert som kapasiteten i kjøreveien blir utbygd. Det er derfor gledelig at budsjettforslaget viderefører utbyggingen av Vestkorridoren som skal stå ferdig i 2011 og at det er foreslått oppstartbevilgning til nytt dobbeltspor BarkåkerTønsberg. Dermed er vi ennå ett skritt nærmere realisering av NSB Persontogs offensive rutemodell for 2012. Nytt dobbelspor mellom Oslo og Ski har lenge vært høyt prioritert av NSB, og det har vært et betydelig lokalt og regionalt engasjement for å realisere dette meget viktige prosjektet. Jeg er derfor glad for at det nå er avsatt midler til planleggingsarbeider. Dette oppfattes som en klar politisk forpliktelse til at dette prosjektet blir realisert i neste jernbaneplanperiode. Statsbudsjettforslaget innebærer gode nyheter også for godstrafikken. I budsjettet er det satt inn 580 millioner kroner til prosjekter og tiltak som er særlig nyttige for godstrafikken, blant annet godsterminalene i Ganddal, Brattøra og Alnabru og midler til kryssingsspor på Østfold-, Gjøvik- og Sørlandsbanen, og andre tiltak for å øke kapasiteten på jernbanen. Ut fra den betydelige satsingen som ligger i budsjettforslaget, mener jeg vi kan ha et velbegrunnet håp om at satsingen på et miljøeffektivt jernbanetilbud vil bli videreført når Stortinget til vinteren skal behandle Nasjonal Transportplan for de neste 10 årene. En langsiktig og planmessig modernisering av jernbanen er nødvendig for å realisere ambisjonen om en doblet person- og godstrafikk med jernbane!

Hilsen Einar Enger, konsernsjef

VINGEHJULET – INTERNBLAD FOR NSB-KONSERNET

Prinsensgate 7-9 0048 Oslo

REDAKTØR:

Utgitt av NSB ved konsernsjef Einar Enger

22

7-08-6_zg.p65

V V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT

2

Lasse Storheil, intern kommunikasjonssjef, NSB-konsernet, 91653071, lasses@nsb.no

77- -00 88

08.10.2008, 11:39


Innhold

Stadig flere på nsb.no

4 Kundehåndtering ved avvik 6 Elektronisk billettering 6 Nytter å klage 8 Sviktende økonomiske resultater 9 Stadig flere på nsb-no 10 Nye telefoniløsninger

9 -Ehandelssjef Mari Flaaten og webredaktør Henriette Høyer (t.h.) gleder seg over stadig økt bruk av nsb.no

10 Type 7 klar til ruteendring 10 Mye skal skje før 2012

- Viktig Akanarbeid

12 Drømmen om fremtiden 13 Her bygges de nye togene 16 Endelig på plass i DA-bygget 20 Kreftsyke barn på tur 23 Penger til Ski 24 En rusfri arbeidsplass

24 Konsernoverlege Ørn Terje Foss og Bianca Fedje på Akankurs i Oslo.

MEDARBEIDERE:

DISTRIBUSJON OG ADRESSENDRING: NSB AS – postekspedisjon,

Åge-Christoffer Lundeby, informasjonssjef NSBpersontog, 91653449, age-christofferl@nsb.no Preben Colstrup, informasjonssjef NSB-persontog 91653500, prebenc@nsb.no

LAYOUT: Arne Eidal, Axentum kommunikajson TRYKK: Zoom Grafisk

23154936, postekspedisjon@nsb.no

Ettertrykk tillatt kun etter avtale med redaksjonen I NGGEEHHJ JUULL EE TT V VI N

7-08-6_zg.p65

3

08.10.2008, 11:39

0 88 77 -- 0

33


N Y H E T E R

Trenger minst 100 frivillige 110 medarbeidere har meldt seg som frivillige kundeveiledere i NSB. På beskjed fra Drops rykker disse ut ved større avvik. Nå skal det rekrutteres ytterligere 100, målet er 200. Send epost til TrondOlavH@nsb.no Trond Hansen i Drops får god hjelp fra persontogsjef Stein Nilsen som selv vil være opplært som kundeveileder i løpet av november. — For NSBs omdømme og gode rykte er det helt avgjørende at vi har folk på plass med en gang et større avvik oppstår. Derfor trenger vi så mange frivillige som mulig som Drops kan kontakte og som bistår de første hektiske minuttene etter at et avvik oppstår, sier Nilsen. Han appellerer til alle medarbeidere som ikke jobber turnus om å melde seg som frivillig kundeveileder, og ikke minst ledere må gå foran som et godt eksempel, sier han. Det er Drops som får de første meldingene ved et avvik, og Drops anmoder sine kundeveiledere om å rykke ut. Dette gjelder ved større avvik, der banestrekninger blir stengt over lengre tid. HJELPE KUNDER

Jobben for en frivillig kundeveileder er å hjelpe kunden. Det er opprettet en direkte telefon mellom Drops og kundeveilederne, slik at kundeveileder skal kunne være oppdatert med absolutt fersk informasjon. Denne informasjon skal formidles til kunden og dermed er man med på å forbedre omdømmet til NSB. Jobben er også å hjelpe kjørende personale med å informere, sier Hansen. Han understreker at det i de fleste klager til NSB understrekes at det var for dårlig informasjon under et avvik og at NSB ikke var til stede. — Her er det store muligheter til forbedringer, sier Hansen.

Det gjennomføres en kampanje for å få fatt i flere frivillige kundeveiledere. Her får Trond Hansen i Drops hjelp av Jan Erik Lund ( i midten) og Tom Haakenstad (t.v.). HELE LANDET

Foreløpig har det vært mest behov for kundeveiledere i Østlandsområdet, og da er det strekningene LillehammerOslo, Halden-Oslo og Skien-Oslo det er snakk om. Vest for Drammen har det hittil vært vanskelig å få nok kundeveiledere. Det vil nå bli startet opplæring av kundeveiledere i Bergen, og senere også i Stavanger og Trondheim. NSBS ANSIKT UTAD

Jobben som frivillig kundeveileder blir å møte opp og være NSBs ansikt utad ved et større avvik. Du skal være på det aktuelle stedet og beklage avviket ved for eksempel en infrastrukturfeil som har oppstått. Du skal forklare hva som har skjedd, i den grad det er nødvendig og si at busser er bestilt og vil komme så fort som mulig. — Bare det å være til stede er med på å forsterke inntrykket av at vi tar situasjonen på alvor og gjør det som er vi vår makt for å skaffe alternativ transport, sier Hansen. REDUSERE KUNDEKLAGER

GOD OPPLÆRING

Du får grundig opplæring før du kan gå ut som kundeveileder. Det kjøres et todagers kurs først. Deretter kan du være med på strekningsbefaring, og du får også tilbud om å være assistanse ved planlagte avvik og hjelpe kundeveiledere. Dermed kan du gradvis bygge opp kompetanse. — Det har vært bra tilgang hittil på kundeveiledere, men vi trenger som sagt dobbelt så mange som vi har i dag. Det vi ser nå er at det er mange av de samme som dukker opp hver gang noe skjer. Togkontrollører og assisterende konduktørledere er som regel på plass ved hvert eneste avvik. Det liker vi, og det viser at når du mestrer avvik er det ikke så skremmende å rykke ut og hjelpe til, sier Hansen.

Feil navn Ved en feiltakelse ble Morten Brasrud hetende Per Morten Braserud i forrige Vingehjulet. Redaktøren beklager.

4

7-08-6_zg.p65

V I N G E H J U L E T

4

Det er servicesenteret som mottar kundeklager, og hver gang en kundeveileder har vært involvert i et avvik, så synker antallet klager betraktelig. Det viser at det nytter å være til stede. Kundetelefonen får også færre telefoner hvis vi er på plassen. — Hvorfor blir man frivillig kundeveileder? — For mitt vedkommende er det avgjørende at NSB som er min arbeidsplass ikke blir klistret ut over førstesidene i avisene for at vi gjør en dårlig jobb med kundene våre. Jeg er stolt av arbeidsplassen min, og jeg skal også bidra med ekstra innsats for at det skal gå bra når prekære situasjoner oppstår. Vi kan selvsagt ikke forlange at alle skal stille opp, men vi håper at vi kan ha en så stor liste som mulig å ta av. Dermed blir det færre utrykninger på hver, sier Hansen. Du får 750 kroner hver gang du rykker ut, dette skal dekke utgifter med utrykningen, uansett om det er i arbeidstid eller på fritid. I tillegg utbetales det overtid utenfor arbeidstid. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

7 - 0 8

08.10.2008, 12:10


anes atsing Grunnlag for videre jernb jernbanes anesatsing

Statsminister Jens Stoltenberg var tydelig fornøyd med å være med samferdselsminister Liv Signe Navarsete da hun presenterte budsjettet sitt 7. oktober.

— Vi har i dag laget fundamentet for en fremtidig jernbanesatsing som skal vises. Det vil vi se klart og tydelig når NSBs nye tog kommer på sporet i 2012. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete brukt mye tid på å snakke om økte midler til jernbaneutbygging og vedlikehold av nåværende infrastruktur da statsbudsjettet ble presentert. For første gang på mange år er det tatt et ekstra løft som forhåpentligvis skal gi bedre forhold for NSBs mange

millioner kunder, spesielt i Østlandsområde der tusenvis av reiende ofte opplever forsinkelser. — Dette er bare begynnelsen. Vi har nå et opplegg for videre satsing på jernbane langt inn i neste periode, hvis den rødgrønne regjeringen får fortsette, sa Navarsete. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Et godt budsjett for togets kunder Regjeringens budsjettforslag innebærer en bevilgning til jernbane på 8 835 millioner, en økning på 1,3 milliarder kroner fra 2008. — Et slikt løft i bevilgningene til togtransporten, er også en satsning på miljøet. Med en satsning både på å vedlikeholde det vi har, og på å bygge nytt, vil kundene til NSB oppleve et bedre tilbud fremover, sier Einar Enger, og roser økningen på 21,7 prosent til Jernbaneverket. NSB har store forhåpninger om at dette følges opp i Nasjonal Transportplan. — Løftet i vedlikeholdsbudsjettet gjør at kundene våre vil få et mer pålitelig togtilbud enn i dag, dette vil særlig merkes på Østlandet, sier Enger. Det er lagt inn en økning vedlikehold av jernbanens infrastruktur på 25,2 prosent. Økningen skal brukes til å styrke tiltak for å unngå saktekjøring på Bergens- og Dovrebanen, i tillegg til å videreføre vedlikeholdssatsningen i Oslo-området. Satsing for å bygge flere skinner, betyr at vi kan tilby avganger når dette står klart. Økningen i investeringer er på 36,2 prosent. Budsjettet er på 3,19 milliarder kroner. Midlene her skal brukes til å videreføre igangsatte

utbyggingsprosjekter, og starte utbygging av dobbelsporet Barkåker- Tønsberg på Vestfoldbanen, og Gevingåsen tunnel mellom Hommelvik og Hell på Nordlandsbanen. — Ellers merker vi oss med glede at nytt dobbelspor Oslo- Ski nå skal prioriteres høyt, og NSB understreker behovet for at denne strekningen realiseres så raskt som mulig, sier Enger. Det er også avsatt 1,7 milliarder kroner til statlig kjøp av persontransport med jernbanen. — Kundene står i kø for å frakte mer gods med toget. Vi har en ambisjon om å doble godstrafikken de neste 20 årene. Det krever tiltak som sikrer fremkommelighet for godstransporten, sier Enger. I budsjettet er det satt inn 580 millioner til prosjekter og tiltak som er nyttige for godstrafikken, blant annet godsterminalene i Ganddal, Brattøra og Alnabru og midler til krysningsspor på Østfold-, Gjøvik- og Sørlandsbanen, og andre tiltak for å øke kapasiteten på jernbanen.

V I N G E H J U L E T

7-08-6_zg.p65

5

08.10.2008, 12:11

7 - 0 8

5


N Y H E T E R

Det nytter faktisk å klage. Kundene som henven-

Gjennom

der seg til NSB vil etter hvert oppleve at mange

mediene er det

innspill blir ivaretatt, og det gjøres endringer som

skapt et bilde

gir kundene en bedre hverdag.

av at det bare er rot rundt elektroniske billetter. Hva er egentlig som foregår? Prosjektleder Anette Brøtmet oppsummerer. — Vi har de siste årene jobbet sammen med kollektivselskapene i Oslo og Akershus for å få til et felles billettsystem for elektroniske billetter. Selvsagt har det vært mange utfordringer, men de er ikke verre enn at vi nå er inne i en sluttfase, sier Brøtmet. Hun påpeker at det er flere tusen kunder som hver eneste dag benytter elektroniske billetter som en prøveordning. — Disse kundene gir oss tilbakemeldinger, som vi benytter til å forbedre systemet, sier hun. STORT VITEB EGJÆR

Elektroniske billetter gir en ny hverdag for kundene, men også for oss i NSB. Det er mange som har et stort behov for å få vite mer om fremtidens hverdag. Langt fra alle som har daglig kundekontakt har fått opplæring og utstyr for å være klare for den elektroniske hverdagen. — Vi setter pris på det store engasjementet som finnes i NSB rundt elektroniske billetter. Derfor er vi opptatt av å gi bedre informasjon og involvering av våre konduktører og selgere. Vi vil i de kommende ukene være tilstede i oppholdsrommet på Oslo S for å svare på spørsmål og samle inn erfaringer, forteller Brøtmet. Dette er forsøkt på oppholdsrommet til konduktørene i Oslo, med svært god erfaring. GRADVIS UTBYGGING

De kundene som i dag benytter elektroniske billetter har alle periodebilletter. Utover høsten skal enda flere kunder med periodebillett gå over til elektroniske billetter. I tillegg vil et begrenset antall med NSB Personalbillett også få lagt disse på et elektronisk kort. — Det er viktig å ikke gå så fort frem at kundene får en dårlig opplevelse. Derfor har vi valgt en gradvis overgang, der vi tar billettgruppe for billettgruppe, sier Anette Brøtmet. Hun er opptatt av at ansatte skal få informasjon om videre fremdrift. Les mer på intranett. TEKST: ÅGE- CH RISTOFFER LU N DEBY

6

7-08-6_zg.p65

Det nytter å klage

I sluttfasen for elektroniske billetter

V I N G E H J U L E T

6

Servicesenteret mottar gjennomsnittlig godt over 2 000 henvendelser i måneden. Et flertall av disse er klager. — For oss er det gledelig å kunne oppleve at vi faktisk gjør noe med det kundene klager på. Det er satt i gang opplæring av kundeveiledere og det er gjort endringer på Internett som gjør det enklere for kundene å planlegge sin hverdag. Dette tror jeg er viktig for omdømmet til NSB, sier fungerende leder for Servicesenteret i NSB, Heidi Nybrenna Brochs. — Overgangsreglene er en gjenganger for klager og når disse er forklart i transportvilkårene på www.nsb.no betyr det færre klager til oss, sier hun. Hun nøler ikke med å tilføye at endringer og oppfølginger som følge av klager fra kundene også betyr mye for dem som jobber i Servicesenteret. — Det er inspirerende for oss å se at det blir tatt hensyn til klagene fra kundene. Vi føler at vi gjør en enda mer verdifull jobb da, sier Nybrenna Brochs. 100 OM DAGEN

Hun understreker at selv om det hele tiden er kundene som er viktigst, er det avgjørende at de som jobber i Servicesenteret føler at de har noe igjen for den jobben som gjøres. — Vi få 70 henvendelser hver dag, og mange av disse er helt konkrete. Kan vi fortelle kundene at vi løser problemene til beste for dem, får vi alle en mer hyggelig arbeidsdag. Hun sier at mange saker kommer via e-post som genererer flere svar, slik at det svares ut ca 100 saker hver dag. FLERE ER MED

De siste årene er det utviklet verktøy som gjør at flere kan bidra i prosessen for å bedre omdømmet for NSB. Saker blir nå sendt til de ansvarlige, spesielt i Drift og Salg, og det er ofte at Servicesenteret får henvendelser fra medarbeidere som vet at saker vil dukke opp. — Det betyr mye for vårt arbeid at folk er flinke til å melde fra, sier Nybrenna Brochs. Det er måten det rapporteres på som gjør at flere blir involvert i saker som omhandler klager fra kunder. — Vi sender fem saker per uke til ledelsen i Persontog som viser hva kundene klager på og hva som er viktig å løse til en hver tid, sier Nybrenna Brochs. Det betyr at ledelsen i hele persontog er involvert og bør vite hvor skoen trykker. — Vi tror dette kan bidra til at vi finner løsninger som er til det bedre for kundene våre, sier Nybrenna Brochs. AVVI KSHÅN DTERI NG

Det er i hovedsak klager rundt punktlighet som dominerer kundeklagene. Det er også flere som klager

7 - 0 8

08.10.2008, 11:39


e

Heidi Nybrenna Brochs flankeres av Rune Reitan og Jo Husby (til venstre) midt i kundestrømmen på Oslo S. Servicesenteret møter normalt kundene mest per epost, telefon og brev.

på at det blir flere selvbetjente løsninger, og mange henvendelser gjelder automater. — Men det er måten vi håndterer avvikssituasjoner som irriterer kundene mest. At avvik oppstår, at det blir feil på tog eller signaler kan til en viss grad aksepteres. Men det kan ikke aksepteres at vi ikke kan svare på hva som skal skje eller når det skal skje noe, sier Nybrenna Brochs. — Kundene har en klar forventning om at vi skal informere. Da reduserer vi misnøyen, sier hun. AKTIVT PÅ NSB.NO

Det er viktig at avvikshåndtering er synliggjort på www.nsb.no. Det betyr at kundene ved planlagte avvik kan finne ut hva som skjer med deres tog i god tid før de skal reise. Det er 12 medarbeidere, derav åtte fast ansatte som jobber med henvendelsene til Servicesenteret. Det jobbes aktivt med å spille inn ideene fra kundene til de øvrige avdelingene og understreke og tipse hva som kan gjøres for at kundene skal bli mer fornøyd.

kommer til Servicekontoret, men det er minst 30 prosent som fortsatt sender brev. — Dette skyldes først og fremst at folk legger ved dokumentasjon når de krever refusjon. Av henvendelsene er det rundt to prosent som er ros, og all ros sendes videre til dem som fortjener det, som regel medarbeidere som er i nær kontakt med kundene hver dag. TRUER MED TITTEL OG MEDIA

Nybrenna Brochs forteller det er en tendens til at flere og flere truer med å gå til media hvis de ikke får tilbake det de krever eller får et svar som de forlanger. — Dette er noe vi må leve med, og som jeg håper og tror media er voksne nok til å takle. Det er også mange som bruker fine titler for å understreke at de er bedre enn vanlige folk og krever svar fra en sjef i NSB. — Vi involverer ofte fagansvarlige lokalt når det er behov for det. Det er også greit å ha konsernadvokaten i bakhånden. Vi svarer alle like seriøst, lover Nybrenna Brochs.

MEST PÅ E-POST

Det er selvsagt flest e-post blant henvendelsene som

TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L V I N G E H J U L E T

7-08-6_zg.p65

7

08.10.2008, 11:39

7 - 0 8

7


N Y H E T E R

at Svekket økonomisk result resultat etter flere års opptur Etter flere år med økning i NSBs resultater, snudde oppturen i august i fjor. Det blir et overskudd når tallene for 2008 summeres på nyåret neste år, men topptallene for i fjor har vi ingen mulighet til å nå. Ved utgangen av august er driftsresultatet redusert med 44 prosent sammenlignet med fjoråret. 2007 var et godt år, med et driftsresultat på 731 millioner kroner. Selv om NSB leverer svakere resultater enn i fjor, synes økonomidirektør Kjell Haukeli at det er viktig å understreke at vi har gjort store forbedringer de siste årene og i en lang periode har levert bedre og bedre resultater for hvert år. — Men NSB AS har fra høsten 2007 hatt økte personalkostnader som bidrar til at Persontog har betydelig svakere resultater enn de siste årene. Samtidig har Nettbuss, som i mange år har levert jevne og godte resultater i år stått overfor en svært høy dieselpris, og har samtidig tap i Sverige og Danmark som svekker resultatene. Ved årets slutt vil driftsresultatet for NSB-konsernet samlet være halvert i forhold til i 2007, sier Haukeli. ALLE SLITER

Både buss og persontog sliter og har halvert sine resultater fra i fjor. Godsvirksomheten er også i ferd med å bli svekket ved at svakere konjunkturer slår inn på volumene. Det vil heller ikke bli så store salgsgevinster fra Rom Eiendom som forutsatt. Det har både sammenheng med fremdriften i prosjektene og med den finansielle usikkerheten i verden. Men heldigvis har inntektene i persontog fortsatt å stige i takt med flere kunder. — De neste fem årene skal NSB investere 2,5 milliarder kroner årlig. Det betyr at vi må legge inn en ekstra innsats for å nå de målene som er satt for NSB fra eierens side om en avkastning på 7,2 prosent av kapitalen. I år vil vi ikke greie dette, sier Haukeli. MER VERDIER

Verdien av NSB-konsernet er økt med 12 prosent årlig de siste årene. Dette er det grunn til å være fornøyd med. Den finansielle situasjonen som vi har kommet opp i de siste månedene vil ikke påvirke NSB i så stor grad som mange andre bedrifter, ettersom vi har vår virksomhet i Norge som har en solid økonomi, og har stabile kunder både i persontog og buss. Godsvirksomheten vil imidlertid merke en viss nedgang på grunn av redusert etterspørsel og eiendomsvirksomheten kan stå overfor større utfordringer med å finne leietakere og kjøpere til sine prosjekter. TØFFERE LÅNEVILKÅR

— NSB skal låne mye penger i tiden fremover, og vi vet at det nå blir det mer krevende enn tidligere å oppnå gode lånevilkår. NSB-konsernet har i dag en god likviditet og har tilstrekkelige reserver til å dekke investeringsbehovet vi har på ett års sikt, sier Haukeli. Han understreker at NSB tidligere har vist at selskapet

8

7-08-6_zg.p65

V I N G E H J U L E T

8

kan omstille seg og skape gode resultater. — Nå må vi vise det på nytt og gjøre effektivisering til en kontinuerlig prosess. Når vi har svekket økonomi, og samtidig står foran store investeringer, så Kjell Haukeli noterer svakere resultater krever dette i år sammenlignet med utviklingen de effektivisering i siste årene. hele NSBkonsernet, påpeker økonomidirektøren. FLERE FORBEDRINGER

Et forbedringsprogram for anskaffelser i alle deler av NSBkonsernet skal gi konsernet en effekt på minst 200 millioner kroner. — Pensjonskostnadene har økt mye og styret har bedt oss om å vurdere fremtidig pensjonsløsning i dialog med ansattes organisasjoner, sier Haukeli. Han understreker at det forberedes tiltak innenfor hvert virksomhetsområde. Alle enhetene skal utarbeide et effektiviseringsprogram som skal innarbeides i 2009budsjettet. TEKST: LASSE STORHEI L FOTO: BJØRN STU EDAL

Her er Haukelis medisin ■ Vi må tilbake til resultatnivået fra i fjor for å tilfredsstille eiers krav og opprettholde handlefrihet ■ Vi må effektivisere oss slik at vi kan møte 800 mill. i økte kapitalkostnader de kommende årene ■ Vi må øke inntektene fra kundene i takt med at vi øker og fornyer togtilbudet ■ Vi må gjøre produktene våre mer attraktive slik at kundene er villige til å betale mer ■ Vi må vinne i konkurransen og styrke vår markedsposisjon innen persontog, buss og gods ■ Vi må få aksept for en betydelig økning i kjøp fra staten når vi øker togproduksjonen i Oslo-området ■ Vi må effektivisere driften ytterligere ved å gjøre ting smartere

Klart for store investeringer ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kjøp av 50 nye motorvognsett Oppgradering og modernisering av eldre togmateriell Nye godslokomotiver til CargoNet Fornying og vekst i bussparken til Nettbuss Store investeringer i eiendomsutvikling Årlige investeringer i konsernet på ca 2,5 milliarder kroner fram til 2013.

7 - 0 8

08.10.2008, 11:39


Ehandelssjef Mari Flaaten sammen med webredaktør Henriette Høyer (t.h.) gleder seg over stadig økt bruk av nsb.no. Foto: Lasse Storheil.

Stadig flere på nsb.no Det er kommet nye funksjoner som gjør nsb.no enda bedre for kundene. Samtidig øker omsetningen med over 30 prosent fra i fjor. — Vi har i gjennomsnitt rundt 30 000 besøkende daglig, og en stor andel av disse er pendlere som bruker nettstedet til andre ting enn å kjøpe billetter, noe vi så i sommer da antallet besøk på siden gikk ned, uten at vi så tilsvarende fall i salget, forteller webredaktør Henriette Høyer. Kunden vil både i kjøpsprosessen og på «Er toget i rute» få beskjed om planlagte avvik. Avviksinformasjon i kjøpsprosessen vil være med på å sette riktige forventninger for en kunde som kjøper billett til et tog som er berørt av avvik. — Dette er noe vi vet kundene har savnet og som det stadig har kommet tilbakemeldinger til kundesenter og servicesenter og andre med kundekontakt om. Dette er også et viktig ledd i det totale arbeidet som gjøres med avviksinformasjon i NSB, forteller e-handelssjef Mari Flaaten. På nsb.no synliggjøres avvik ved at det dukker opp en tydelig varseltrekant ved siden av den berørte avgangen. Klikker kunden på trekanten vil mer informasjon om hva og på hvilken strekning avviket gjelder og tiltak som er iverksatt, for eksempel buss for tog. Når det gjelder innhold i meldingene jobbes det fremover tett med Drops, slik at det vi presenterer av informasjon skal gi et klart og tydelig bilde for kunden av hva avviket gjelder og hvilke tiltak som er igangsatt i forbindelse med avviket. Her har vi i noen tilfeller fremdeles litt å gå på.

nivået på kortbetaling et nivå. Dette vil ikke merkes av kunden, men er viktig løft i forhold til å fremstå som en sikker aktør på nett, sier Flaaten. En helt ny tjeneste er det som kalles iCalender, som sender reiseinformasjonen fra kvitteringssiden direkte til kundens Outlook-kalender eller som et dokument på kundens skrivebord. Tidspunktet for den kjøpte reisen blir markert i kalenderen og relevant reiseinformasjon ligger som innhold i avtalen. ORGANISERE DIN EGEN TID

— Dette er et lite tiltak som kan være med på å gi kunden mulighet til å organisere og planlegge sin tid bedre. Dette er ny funksjonalitet som vi ikke finner på så mange andre nettsteder innenfor reiseliv, så det er morsomt for oss at vi i denne sammenhengen ligger langt fremme, sier Flaaten. Det er gjort noen mindre justeringer som vil gjøre kundeopplevelsen bedre og forhåpentligvis begrense antallet negative tilbakemeldinger fra kunder. For eksempel vil en kunde som kjøper fire billetter på NSB SOVE som standard få foreslått 2 personer i hver sovekupe, men med samme fleksibilitet til å velge 4 enkeltkupeer eller en kupe med opptil fire personer i. — I denne leveransen har det også kommet på plass viktige byggeklosser for salg av periodebilletter på Flexus. Vi jobber videre med å få en komplett løsning for dette på plass, sier Flaaten.

ØKT SIKKERHET

— I denne versjonen av nsb.no har vi også økt sikkerhetsV I N G E H J U L E T

7-08-6_zg.p65

9

08.10.2008, 11:39

7 - 0 8

9


U T V I K L I N G

IP-telefon og nye nummer

Mye skal skje før rutem Både medarbeidere og kunder vil merke stor forskjell når ny rutemodell er på plass i 2012. Men

Det blir nye

før den tid er det mye som skal skje. Mange

telefoni-

medarbeidere vil være involvert i et omfattende

løsninger for

arbeid.

NSB og endring av nummer og apparater. Først ute var DA-bygget. Sissel Moen med ny telefon som nå er tatt i bruk flere steder. (Foto: Lasse Storheil).

Avtalen om fast telefoni med BaneTele er forlenget maksimalt, og løper nå fram til 30. juni 2009. Det innebærer at NSB må innhente nye tilbud og velge leverandør, undertegne ny avtale og ha på plass telefoniløsningen innen dette tidspunktet. For å kunne levere gode tjenester i den gjenværende perioden, og spesielt for å kunne levere telefoni i det ombygde DA-bygget, legger BaneTele om til et nytt IPbasert telefonsystem. I tillegg til de tekniske endringene innebærer denne omleggingen også noen endringer for den enkelte bruker av fasttelefon. Nytt innvalgsnummer blir 236. OVERLEVE NYE ENDRINGER

Grunnen til endringen i telefonnummer er at de gamle nummerseriene som ble benyttet ikke lenger tilhører NSB og Jernbaneverket. For å sikre eierskap til relevante nummerserier, må det innføres en helt ny nummerplan som skal «overleve» skifte av telefonileverandører i fremtiden. Assistor, som administrerer fasttelefoniløsningen for NSB, vil utarbeide nye nummerplaner for alle steder/ enheter etter hvert som omleggingen blir gjennomført. Både gammelt og nytt nummer vil være tilgjengelig

Leder for persontog, Stein Nilsen, har i grove trekk begynt å forberede seg på hvordan hverdagen blir i 2012. Det er en møysommelig og grundig jobb som skal gjøres før den nye rutemodellen tas i bruk. Det er mange brikker som skal falle på plass, og først og fremst står NSB persontog overfor en betydelig rekruttering av nye medarbeidere. Det første steget i retning av å realisere drømmen om en ny rutemodell ble tatt da kontrakten om nye tog ble signert i forrige måned. NSB LEGGER LISTA

— I det nærmeste året er det våre innspill som avgjør hvordan det nye toget vil bli. Vi har en meget god kontrakt med togleverandøren Stadler, men det er ikke bare leverandøren som skal levere i henhold til kontrakten, påpeker Nilsen. Han sier at NSB må levere sine innspill til hvordan toget skal være før Stadler kan komme i gang med byggingen. Dette skal skje i det nærmeste året. — Høsten 2009 setter vi stopp for våre innspill i det som vi kaller for designfasen. Da er det opp til Stadler å bygge toget etter våre anvisninger. Vi har flere utfordringer i utformingen av toget innvendig, og her er det bare vi som har nøkkelen til når leverandøren skal komme i gang. For oss er det viktig at vi får et tog som kundene skal bli glad i, og at de som skal jobbe i toget får en god arbeidsplass, sier Nilsen.

Forsinket type 7 på Bergensbanen Type 7 settes i trafikk på Bergensbanen ved ruteendring 14. desember. Neste vognstamme

NYE APPARATER

De apparatene som benyttes i dag vil ikke kunne brukes i det nye systemet. I utgangspunktet får alle eksisterende brukere av fasttelefon et relativt enkelt telefonapparat. Det vil være mulig å benytte eksisterende tilleggsutstyr (headset) med disse apparatene. Det finnes også en rekke mer eller mindre avanserte spesialapparater tilgjengelig. Anskaffelse og bruk av disse må avtales spesielt, og kostnadene ved dette må bæres av den enkelte enhet. — Vi ber om at en nøye vurderer behovet for spesialapparater, da disse muligens vil måtte byttes hvis vi skal bytte leverandør i juni neste år. Hvis det er ting du lurer på i forbindelse med ny løsning, nummer eller apparater, så kan du ta kontakt med Guri Svendsen på telefon 48160639 eller meg på telefon 48261017, sier Sissel Moen i Assistor.

10

7-08-6_zg.p65

V I N G E H J U L E T

10

forventes å komme 1. mars 2009. Siw Øvland er ny prosjektleder. — Problemer med strømforsyningen til klimaanlegget og til kafeen har forsinket den nymoderniserte togstammen, sier prosjektleder Siw Øvland i NSB Teknikk. Hun har, etter noen år som ansatt i Mantena og konsulent, overtatt etter Kjell Arthur Abrahamsen som igjen leder ombyggingsprosjektet på type 5. — Den opprinnelige planen for type 7 iverksettes ved ruteendring 14. desember. Vognstammen skal nå være klar for opplæring av personalet på Bergensbanen i uke 41 til 45, sier materiellplanlegger Tore Nilsen i NSB Plan. NSBs personale på sørlandsbanen har ventet på

7 - 0 8

08.10.2008, 11:39


utemodell 2012 er på plass PÅ EN HELT NY MÅTE

Nye tog er en viktig forutsetning for at NSB skal kunne realisere drømmen om en ny rutemodell i 2012 som innebærer en stor økning i kapasitet og frekvens. — Vårt mål er å opprette et helt nytt togprodukt på Østlandet. Vi etablerer en ny produksjonsplan. Dette innebærer og så en helt ny personellplan. Vi skal kjøre flere tog på en annen måte enn før, og det vil involvere alle medarbeidere, sier Nilsen. FLERE UTFORDRINGER

Han medgir at det er gjenstående utfordringer rundt infrastruktur og diskusjoner om kapasitetstildelinger i Oslotunnelen. Det skal bestemmes hvor vi skal parkere fem kilometer med tog, og vi må også finne naturlige vendeplasser for togene våre. — Det er mange forhold som skal stemme før den nye rutemodellen er på plass. Derfor er det etablert et nært samarbeid med Jernbaneverket hvor vi jobber mot et felles mål om at vi skal finne løsninger som gjør at rutemodellen kan realiseres, sier Nilsen. STØRSTE REKRUTTERING NOENSINNE

En omfattende oppgave den nærmeste tiden blir å rekruttere flere hundre nye medarbeidere. Dette er den største kompetanseutfordringen NSB noen gang har stått overfor. Samtidig som dette skjer blir det en omfattende opplæring av personellet som skal jobbe i de nye togene. — Derfor må vi ruste opp kapasiteten på NSB skolen betydelig. Her skal det også bygges en fullskala simulator for opplæring av både konduktører, lokførere og vedlikeholdspersonell. Vi er allerede i gang med å rekruttere og dette arbeidet vil øke i intensitet utover, sier Nilsen. KO M PETAN SE LØF T

NSB står foran tidenes kompetanseløft, sier persontogsjef Stein Nilsen

Persontogsjefen ønsker å heve kompetansen på den daglige service. Kunden skal merke forskjell når de kommer om bord i våre nye tog i 2012. — Kunden skal igjen være i fokus, og vi må kjøre regelmessige opplæringsaktiviteter for å få dette til. I tillegg kan vi tenke oss spesielle kampanjer der vi jobber mot bestemte mål for å realisere gjennomføringen av rutemodellen, sier Nilsen. BYGGE PÅ ERFARING

Nilsen understreker at det er stor kompetanse i driftsorganisasjon i dag. — Nå skal vi systematisere måten vi jobber på og sørge for at vi fremstår mest mulig ensartet i vår opptreden overfor kundene. Vi skal bygge på den erfaringen vi har både når det gjelder avvikssituasjoner, vanskelige kundesituasjoner og normal drift. Vi skal kort og godt strømlinjeforme og spre den gode måten å jobbe på, sier Nilsen. FLERE RESSURSER

Ombygd type 7 klar til ruteendring i desember.

den nye togstammen som ble presentert for mediene i sommer, men nå kommer ikke togstammen til Sørlandet med det første. — Det var meningen at togstammen skulle benyttes på Sørlandet noen måneder, men da vognene ikke ble driftsklare fra leverandør gikk dette i vasken. Det er nå fortatt noen justeringer på varme, ventilasjon og klimaanlegget samt innvendige dører så vil vognene om ikke lenge komme på sporet. — Vi måtte være sikre på at det fungerer som det skal før vi leverer det til kundene, sier Siw Øvland. TEKST OG FOTO: PREB EN COLSTRUP

— De siste årene har vi jobbet med færre ressurser enn ønskelig i vår driftsorganisasjon. Vi innser at vi har litt å ta igjen for å realisere intensjonene om bedringer for kundene. — 2012 gir oss en mulighet til å rette på dette og være enda mer fremtidsrettet. Tross alt er det kunden som skal være fornøyd med oss og komme tilbake gang etter gang. Først da kan vi bli en lønnsom bedrift og en trygg arbeidsplass. Vi ser at driftsorganisasjonen stadig kommer med løsninger og forslag til hvordan god service skal være. Klarer vi å alminneliggjøre dette og systematisere kompetansen, vil vi være langt nærmere målet. Hele landet vil være involvert i dette arbeidet og kundene våre skal være like godt fornøyd med oss enten vi er i Bergen, Bryne, Berkåk, Bjerka, Bjorli eller i Bodø, sier Nilsen. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

V I N G E H J U L E T

7-08-6_zg.p65

11

08.10.2008, 11:40

7 - 0 8

11


K V A L I T E T

Informasjonssjef Preben Colstrup i Persontog gjør seg her noen refleksjoner om hva som skal til for å få mer fornøyde kunder i 2012 enn i dag. Han har flere personlige formeninger om hvordan den videre satsingen skal være.

Drømmen om fremtiden Hvordan vil kunden oppleve endringen i 2012? Tenk deg hvor godt det blir å jobbe i NSB når

nemlig ennå mulig å benytte seg av opsjonen på ytterligere 100 tog fra Stadler i Sveits. Og de leverer i tide.

kundene kommer på plattformen i 2012. Da trenger de ikke togtabell eller klokke for de vet at toget kommer hvert øyeblikk. Det er kollektivtrafikken på Østlandet som er satsingsområdet. Og hovedoppgaven er å bringe kundene på jobb om morgenen og hjem fra jobb om ettermiddagen. Det innebærer at togene skal ha jevn frekvens uten frekvenshull. Fra strategiske knutepunkter skal det gå tog så ofte at kunden opplever at det alltid går tog. Da trenger man ikke rutetabell eller klokke. Om toget skulle være litt forsinket, vil det likevel ikke oppleves slik, for neste tog kommer hvert øyeblikk. På den tiden har kundens forventning blitt større, men jeg gleder meg til å overraske ham. Han vil ha det enkelt, og vi skal levere enda enklere. Våre kunder er kresne. Og det har de lov til. Likevel skal vi overraske dem. Er du med? Når de nye togene kommer, er det grunn til å tro at de blir godt mottatt. Det vil være lett å gå om bord og kundene vet hvor de skal stå og hvordan de skal opptre for at stasjonsoppholdet blir kortest mulig. Både NSBs personale, Jernbaneverket og kundene samarbeider om å redusere stasjonsoppholdet. Det innebærer at en av de største punktlighetsrøverne er arrestert og toget er fritt til å levere. Togene på de enkelte linjer er like. Alle som tar toget til Eidsvoll vet hvordan det er og ser ut. Også de blinde. Rullestolbrukeren får ikke lengre noen overraskelser for hun vet hvordan toget er og hvilken kapasitet det har. De som er vant til morgenkaffe på toget får det hver gang. Det er bra for en togpendler fra Sandefjord orker ikke bruke krefter på det som er annerledes. En ting er at det kommer nye tog. En annen sak er at det er nok av dem. Om vi har bestilt for få er det

12

7-08-6_zg.p65

V I N G E H J U L E T

12

UNIVERSELL UTFORMING

I 2012 vet alle hva universell utforming er, og alle sier. Se på NSB de leverer i henhold til både lovens krav og kundens forventninger. Lavgulv, toalett med svingradius og alle lysbrytere og vaskeservanter er standardisert utformet. MEN DER ER FLERE ENN NSB

Skal vi lykkes med dette? Da er vi også avhengig av et godt samarbeid med Jernbaneverket og de andre operatører. Vi er også avhengig av at det bevilges nok penger til at Jernbaneverket kan levere med stolthet. Men vi skal gjøre vårt til at fordelingen av ressursene blir rettferdig og kommer togkundene til gode. Vi skal jobbe sammen med politikere og andre rammesettere for at NSB kunder skal overraskes i 2012. Er du fremdeles med? Tenk deg når Vestkorridoren er ferdig og tog for fire milliarder kroner er på plass. Det kan rett og slett bli suksess. Vi trenger en bane som tåler suksess, har ass. plandirektør Johan Selmer sagt. For en ting vet vi. Det er få ting som er så suksessfullt som suksess. Det smitter og vi vil smittes. Jeg gleder meg til å stå på plattformen når den nye grunnruten er satt ut i livet. Og jeg gleder meg til å bidra til at NSB kan levere et togtilbud som det svinger av. Det som er helt sikkert, er at denne kampen ikke er ferdig. Selv om vi har ideer, visjoner og planer, er det mye som kan gå galt. Egentlig startet jeg denne kronikken med alt som kunne skjære seg, men det var ikke så morsomt. Så skrev jeg den om igjen. Vi trenger ledere og medarbeidere som holder fokus på målet. Det skal bli enkelt for kunden. Det var en som sa det til meg: — Det kan gå godt!

7 - 0 8

08.10.2008, 11:40


MATERIELL

Her bygges våre nye tog

FAKTA OM NSBS FLIRT

■ 26 lange lokaltog/24 korte regiontog ■ 50 togsett med fem vogner i hvert sett ■ Antall seter per tog: 296/274 avhengig av versjon ■ Opsjon på ytterligere 100 togsett ■ Gir mer enn 14 000 ekstra seter, eller en økning på nesten 25 prosent ■ Maksimal hastighet: 200 km/t

Hver dag kommer det en vognkasse ut av verkstedene hos Stadler i Bussnang i Sveits. Snart flørter sveiseflammen med platene til de første Flirt-togene som skal gå på norske spor i 2012. Når NSB har plassert sin største togordre noen gang hos det sveitiske Stadlerkonsernet, ble dette gjort etter en grundig vurdering av alle mulige togleverandører. Stadler var det selskapet som til slutt satt igjen og hadde løsningen på de problemstillinger som NSB hadde gitt til togprodusentene. Stadler har til nå levert 285 Flirt til Sveits, Ungarn, Tyskland, Polen og Italia. Det er bestilt totalt 413 Flirt til Sveits, Tyskland, Østerrike, Frankrike, Italia, Ungarn, Algerie, Polen og Finland (per august). Flirt har gode vinteregenskaper med motorer inne i toget, snøplog, snøsmeltesystem for bremser og gjennomprøvd utendørs teknologi.

Innendørs er det tatt strenge hensyn til universell utforming. Alle inngangene har lavgulv som gir trinnfri på- og avstigning. Til sammen har over 60 prosent av toget lavgulv. Plassene som er satt av til passasjerer som er avhengige av rullestol er integrert i ordinære sitteavdelinger. Informasjonen til kundene i toget skal være den beste med gode høytalersystemer og store oversiktlige informasjonsskjermer. Det er god sittekomfort, og store åpne vestibyler, med gode løsninger for sykler, barnevogner og bagasje. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L VVI INNGGE EHHJ JUUL LE ETT 77- -0088 13 13

7-08-6_zg.p65

13

08.10.2008, 11:40


Prosjektleder Emil Eike, fornøyd med fremdriften.

Flere typer Flirt i produksjon

Velordnet bedrift NSBs ledelse fikk se et meget velordnet verksted under bedriftsbesøket etter undertegningen av kontrakten 2. september. Det meste av komponentene i toget blir laget på stedet og toget bygges opp helt fra grunnen. Derfor er det første du ser når du kommer til Stadler en rekke ferdige togkasser som står klare for innredning. RYDDIG OG EFFEKTIV

Gunnar Glomlien har hatt ansvaret for kostnader og kommersielle vilkår i forbindelse med kjøpet av de nye togene. Han sier at han sjelden har sett så god orden ved et verksted noen gang. — Det kostes og ryddes med jevne mellom, og rester av materialer blir tatt vare på og samlet opp i dertil egnede kasser på utsiden av verkstedene. Det er lyst og trivelig med godt innemiljø for produksjonsarbeiderne. Følelsen av

ryddighet og effektivitet er så absolutt til stede, sier Glomlien. GLEDER SEG TI L 2012

— Vi vet at standarden på våre tog i dag ikke er god nok og vi har for lite tog. I rush er etterspørselen mye større en det vi kan levere. Persontogsjef Stein Nilsen er klar over at det er godt over tre år før han kan sette i drift de nye togene. Fra 2012 vil det også bli mange flere tog som går. — Det er riktig å si at vi har en drøm som nå er i ferd med å bli virkelighet. Vi kjøper nye tog og bygger om de gamle togene. Samtidig har vi en opsjon på å kjøpe enda flere tog. Dette vil kunne dekke en fremtidig etterspørsel. Det blir flere og bedre tog. Det blir lysere og triveligere om bord og det blir hyggelig å ta sin daglige togtur, eller legge ut på en helgetur, sier Nilsen.

Prosjektarbeidet i gang Prosjektarbeidet rundt kjøp av nye tog går som planlagt og 9.oktober ble det første offisielle fremdriftsmøtet gjennomført i Sveits. Prosjektleder Emil Eike leder arbeidet og er fornøyd med fremdriften — I de nærmeste ukene skal det gjennomføres arbeidsmøter i Sveits innenfor alle fagområdene. Hensikten med disse arbeidsmøtene vil være å sikre en overføring av kunnskap om krav og løsninger fra oss til den etablerte prosjektorganisasjonen til Stadler, sier Eike.

I slutten av september var en modell av det nye NSBtoget utstilt på den internasjonale togmessen «Innotrans 2008» i Berlin, sammen med et stort bilde av toget på Myrdal stasjon. — NSBs prosjektorganisasjon er nesten komplett med tanke på ressurser i prosjektet og de fleste som skal jobbe i dette prosjektet skal sitte i det renoverte DA-byggets femte etasje.

Billedtekst: Prosjektleder Emil Eike

Her monteres innmaten i førerhuset. 14 14

7-08-6_zg.p65

VV II N NG G EE HH JJ UU LL EE TT

14

Førerhus til flere modeller av Flirt ligger klar for montasje.

77 -- 00 88

08.10.2008, 11:41

En vognkasse er i produksjon og blir ferd


MATERIELL

Erfaringer med Flirt Hva synes europeiske togselskap om Flirt? Vi spør: Hva er erfaringene med Flirt, og har NSB gjort et godt valg? Kaspar P. Woker, pressetalsmann Schweizerische Südostbahn, Sveits: Har 11 Flirt, og skal kjøpe ni eller 11 til Flirt er blitt tatt godt imot av så vel kunder som lokførere og vedlikeholdsfolkene. Vi tror det er et godt valg, og ser frem til at NSB tar togene i bruk. Da kan vi utveksle erfaringer fra ulik bruk .

Slik har kundene det i de Flirt-togene som går lokalt i området der togene bygges i Sveits. Gunnar Glomlien i kundestrømmen.

Gábor Jávorszky, kundeansvarlig MÁV T, Ungarn: MÁV-- S TAR ART, Har 30 FLIRT i pendeltrafikken rundt Budapest og har bestilt 30 til. Togene oppfører seg meget godt. Tilgjengelighet til togene er faktisk bedre enn det kontrakten tilsier. Små, tekniske feil har vi hatt, men de har hverken ført til forsinkelser eller innstillinger. NSB har absolutt gjort et godt valg. Rainer Blüm, driftsdirektør WestfalenBahn GmbH: Har 19 Flirt Vi er meget fornøyd. Togene er pålitelige og ekstremt brukervennlige og enkle å vedlikeholde. Flirt er et godt valg. Roland Binz, pressetalsmann Schweizerische Bundesbahnen, Sveits: Har 74 Flirt og har bestilt ytterligere 20 tog. Flirt er et meget pålitelig tog. Både passasjerene og de som kjøper tjenester av oss, liker det godt. Vi slipper å innstille avganger og toget er meget godt egnet til å kjøre inn forsinkelser. NSB har gjort et godt valg og vil få et kraftfullt, attraktivt, moderne, velprøvd og pålitelig tog.

Billedtekst: Prosjektleder Emil Eike

uksjon og blir ferdig på en dag.

Trygghetskameraer i Flirt-togene. V V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT

7-08-6_zg.p65

15

08.10.2008, 11:43

77 -- 00 88

15 15


N Y H E T E R

Det meste på plass i nye DA-bygget Positive tilbakemeldinger fra personalet om lokalene. Varmretter fra kantinen. Nye, flotte møtelokaler. Blant mange andre er de to store enhetene Drift og Teknikk på plass i DA-bygget igjen, etter en spredt tilværelse de siste 15-16 månedene. Trives med nye lokaler. Bente T. Ianke i Teknikk jobber i bakgrunnen. Foran: Mayliss Asmyhr og prosjektleder Per Kristian Flaten.

Arbeidene kom i gang i juni i fjor, og i grove trekk har det ikke gått ut over publikum som har benyttet hallen. Budsjett for ombyggingen var 180 millioner kroner. Bygget er et såkalt grønt bygg, og alle materialer som er benyttet i bygget er miljøgodkjente.. — Da det gamle interiøret ble revet ut ble det benyttet heis ned mot spor 1 og derfra ble det fraktet vekk ved hjelp av flatvogner og en skinnetraktor. Denne atkomsten ble også benyttet da utstyr skulle inn i DA-bygget igjen, forteller prosjektleder Per Kristian Flaten. Mesteparten av september måned ble benyttet til

innflytting. Det som gjenstår er trimrom og garderobeanlegg for kjørende personale som er lovt ferdig innen første halvdel av desember. — Inntil videre må det gamle garderobeanlegget benyttes, presiserer Flaten. Det nye møtesenteret ble ferdig til 1. oktober. — Dermed blir det en rekke nye møtefasiliteter i tilknytning til DA-bygget og det kan bli slutt på bruken av dyre leielokaler ute på byen. Møterommene er knyttet til kantine, slik at møter kan kombineres med lunsj når man bestiller i god tid, sier Flaten.

Svak nedgang i sykefraværet Sykefraværsprosenten for 2007 ble 9 for hele konsernet, hittil i år er den 8,4. For NSB AS er sykefraværsprosenten hittil i år 7,7 og derved under målet på 8 prosent. Nettbuss hadde sykefraværsprosent på 9,7 for 2007, hittil i år 9,2 prosent. Både Gjøvikbanen, Trafikkservice, MiTrans og CargoNet har tilsvarende gunstig utvikling hittil i år sammenlignet med hele 2007, mens Mantena og Rom Eiendom har en negativ utvikling med høyere sykefravær hittil i år. Arrive er uendret med lavest sykefravær på tre prosent. Dette går frem av sykefraværstall som konsernoverlegen i NSB nettopp har lagt frem. Går man nærmere inn på års- og kvartalstallene på den enkelte måned og for den enkelte enhet i selskapene er det som vanlig store variasjoner. YTRE PÅVIRKNING

— Det er vanskelig å vurdere effekten av tiltak som for eksempel innføring av ombordtillegg, spesielt siden det også i perioder har vært dårlig regularitet med stor

16

7-08-6_zg.p65

V I N G E H J U L E T

16

belastning for frontpersonalet i NSB, skriver konsernoverlege Ørn Terje Foss i rapporten. For Drift er sykefraværsprosenten redusert fra 9 i 2007 til 8,2 hittil i år. NSB NOE NED

På landsbasis var det liten endring fra 1. kvartal 2007 til 1. kvartal 2008, mens det var nedgang for alle de største selskapene i NSB Konsern denne perioden. Tallene på landsbasis for andre kvartal 2008 foreligger ikke ennå, men våre egne tall for denne perioden ligger på omtrent samme nivå som i andre kvartal 2007. NSB Konsern og selskapene Nettbuss og NSB AS har fortsatt en samlet sykefraværsprosent som ligger over nivået for transportbransjen på nasjonalt nivå, mens CargoNet ligger under transportbransjens snitt.

7 - 0 8

08.10.2008, 11:43


Det er en foldevegg mellom to rom, slik at det kan åpnes for en kinosal til 40 personer. Totalt er det syv møterom i møtesenteret, i tillegg til møterommene i DAbygget. Den nye kantina får 115 plasser, og det er beregnet tre bordsetninger innenfor normal lunsjtid. Den er åpen fra 0730 til 1800, med muligheter for varm mat. Fra 1. november er kantina åpen, med varmmatmuligheter fra 15. november. Det blir betjent resepsjon i bygget med egne ansatte, drevet av Assistor. Det vil bli et samarbeid med resepsjonen i Prinsens gate. Resepsjonen administrerer også forholdet til kantinen. LYSE FINESSER

Belysning i cellekontor/møterom vil tennes når bevegelsesdetektor i rommet registrerer en person tilstede. I større lokaler og korridorer vil belysning være på innenfor arbeidstid, med mulighet for forlengelse via impulsbrytere. Armaturer i fasadekontorer vil automatisk dempes ved stort innfall av dagslys. Plassorientert belysning med betjeningsutstyr for justering av dempning vil gi mulighet for individuell tilpasning. — Fortsatt jobbes det med å få tilpasset ventilasjonsanlegg. Dette blir ikke helt i orden før alle er flyttet inn og bygget er i normal bruk, sier Flaten. Han forteller at det var mange endringer underveis, og blant annet meldte Prosjekt «Nye Tog» seg på etter at planene var lagt. Dermed er det blitt mange endringer i romplassering sammenlignet med flytteplanen. Men problemene er løst etter hvert. Det har også vært diskusjon om røykbokser eller ikke røykbokser og antall røykebokser. Det er nå fire røykebokser i hele bygget. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Frode Lillehovde på Drops er meget godt fornøyd med de nye lokalene i DA-bygget

Gode arbeidsforhold i lyse lokaler — Dette er blitt bra. Vi har fått lyse og trivelige lokaler, og nå er vi samlet i et stort rom hele Drops. Det betyr mye for den interne kommunikasjonen. Frode Lillehovde er vaktleder i Drops og er den som først får meldingen når noe går galt. Drops har døgnkontinuerlig bemanning, så trivelige lokaler er viktig for arbeidsmiljøet. — Det er stor forskjell sammenlignet med de gamle lokalene. Her er det lett å holde kontakt med alle deler av Drops da vi sitter sammen i et stort rom. Samtidig er det begrensning på hvem som kan komme inn til oss, så vi sitter mer uforstyrret enn før, sier Lillehovde.

Sykefraværsprosent

Utviklingen i sykefraværet i NSB-konsernet 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 08

NSB AS

8,1 9,4 9,3 7,7 8,4 9,3 11,2 9,6 8,7 8,7 8,4 8,8 7,8 9,3 7,9 7,5 8,1 8,4 10,8 8,9 8,6 8,8 9,1 8,8 8,5 8,4 7,5 7,4 7,2 7,2 7,9 7,2

Mantena AS

7,5 7,5 8,3 7,5 7,3 8,1 10,7 8,1 8,0 8,1 7,5 6,6 7,5 9,7 8,6 7,1 7,2 7,1 8,7 7,7 9,0 8,9 8,1 7,6 7,8 8,7 7,9 9,0 8,7 8,8 10,5 7,8

CargoNet AS

7,1 8,7 7,8 7,2 7,0 7,2 7,4 7,3 7,0 7,4 6,8 6,6 7,7 9,3 8,3 6,5 6,9 6,2 7,5 6,4 7,1 6,5 6,0 3,8 6,9 7,1 6,4 6,5 6,8 5,8 5,0 2,2

Arrive AS

6,1 9,0 6,8 4,7 5,1 4,3 7,5 4,1 3,7 4,3 4,5 3,1 3,6 4,1 3,5 2,5 1,0 0,6 3,2 4,7 3,0 3,3 3,5 2,8 4,4 2,9 0,8 2,8 1,4 2,8 4,7 4,2

ROM Eiendom AS

0,0 0,0 0,0 2,3 1,5 1,9 0,7 0,7 2,1 1,2 2,4 5,6 6,9 7,0 3,9 3,5 3,9 3,4 6,4 2,4 2,9 3,9 4,1 6,6 5,5 10,5 7,1 6,4 3,9 4,5 8,1 6,7

Nettbuss AS

11,0 12,1 12,2 9,8 9,4 8,9 7,1 7,9 8,9 8,9 9,6 9,0 10,7 12,2 10,7 9,0 9,1 8,9 7,5 8,2 9,7 9,3 10,4 10,4 10,3 10,2 9,5 9,4 9,4 8,2 7,1

NSB Trafikkservice AS 15,2 15,5 16,0 13,8 17,7 15,1 16,4 17,1 19,0 16,1 19,4 15,4 12,8 15,0 16,0 13,8 18,2 18,5 17,9 15,3 16,6 16,8 16,4 19,4 18,4 18,8 15,9 13,4 13,0 12,6 14,1 12,2 MiTrans AS

11,8 10,3 14,7 9,7 10,7 11,9 10,1 10,7 9,8 12,4 12,1 8,6 15,6 14,1 13,0 10,5 9,6 13,9 8,4 7,9 6,7 6,9 9,5 8,8 6,4 9,5 5,3 5,2 6,2 5,9 7,6 5,9 4,7 5,5 5,3 5,3 8,7 6,6 8,3 13,0 12,5 10,1 8,6 7,8 9,0 10,5 9,9 11,3 9,9 9,0 3,6 7,3 8,8 8,1 8,5 7,2 5,8 3,3 3,5

Gjøvikbanen AS

V I N G E H J U L E T

7-08-6_zg.p65

17

08.10.2008, 11:43

7 - 0 8

17


PUNKTLIGHET

PUNKTLIGHETEN

UKE 1-40

70 75 80 85 90 95 100 ➥ Dovrebanen ▲ Nordlandsbanen ➥ Raumabanen

Bedre nordaførr På Saltenpendelsen er det som vanlig gode punktlighetsresultater, og Nordlandsbanen har en svært positiv utvikling i punktligheten utover ettersommeren og høsten med 91 prosent og måloppnåelse.

▲ Rørosbanen ▲ Bergensbanen ▼ Sørlandsbanen

REGIONTOG NATT ▲ Oslo - Trondheim ➥ Trondheim Bodø ▲ Oslo Bergen ▼ Oslo Stavanger

REGIONTOG ØSTLAND ➥ Oslo Halden ➥ Oslo Skien ▼ Oslo Lillehammer ➥ Gjøvikbanen AS

LOKALTOG ➥ Kongsvingerbanen ➥ Hovedbanen ➥ Drammenbanen ➥ Østfoldbanen ▼ Stavanger ➥ Bergen - Arna ▲ Bergen Voss ▲ Trondheim

KILDE: JBV

➥ Salten

▲=FRAMGANG GODKJENT

18

7-08-6_zg.p65

▼=TILBAKEGANG

➥=UENDRET

Lokaltog Trondheim og togene på Meråkerbanen kjøres også i rute. Det betyr at alle strekningene nord for Trondheim ligger over 90 prosent i september — Bra jobbet, sier punktlighetsoppfølger Helge Jørgenstuen. Togene mellom Oslo og Trondheim strever fortsatt med å holde ruta. Strømbrudd og signalfeil samt flere saktekjøringer på grunn av feil/mangler ved infrastrukturen skaper fortsatt forsinkelser. — NSB er i god dialog med banesjef på Hamar for å se på tiltak som kan bedre situasjonen, sier Jørgenstuen som håper på bedring neste år. Svak punktlighet på Dovrebanen medfører også følgeforsinkelser på Raumabanen og Rørosbanen og på Rørosbanen har flere signalfeil forverret situasjonen i september. På Vestlandet er det også positiv utvikling. Regiontogene mellom Oslo og Bergen nådde hele 99 prosent punktlighet siste uken i september etter at flere saktekjøringer enten ble helt fjernet eller redusert i omfang. Også lokaltogene i Bergensområdet viser positiv utvikling. På Jæren er det fortsatt store utfordringer. Anleggsarbeider mellom Sandnes og Stavanger medfører busskjøring og mange forsinkelser. I tillegg skaper feil ved signalanlegg og bane over hele Jæren stadig forsinkelser og følgeforsinkelser, noe som også smitter over på regiontogene mellom Stavanger og Kristiansand. Togene mellom Oslo og Kristiansand har fortsatt ustabile tall, hovedårsaker her er anleggsarbeider og feil på infrastrukturen på Drammenbanen. På Østlandet er togene mellom Oslo og Halden i rute, med unntak av noen forsinkelser som skyldes vedlikeholdsarbeider mellom Sarpsborg og Halden. Regiontogene på Vestfoldbanen sliter også med å holde ruta. Utfordringer med anleggsarbeider og feil på infrastrukturen på Drammenbanen, samt vedlikeholdsarbeider i Vestfold medfører forsinkelser. Lokaltog Oslo ligger fortsatt omkring 85-87 prosent. I rushtrafikken er tallene ytterligere ca fem prosent svakere. En mengde feil på signalanlegg omkring Oslo medfører forsinkelser og følgeforsinkelser i stort omfang. Skøyen stasjon hadde kun 50 prosent kapasitet to ettermiddager etter hverandre i begynnelsen av september, og dette rammet mer enn 10 000 kunder ved hver hendelse. I tillegg har det også vært flere signalfeil både på Kongsvingerbanen og Østfoldbanen. Det er også stadig mangel på lokaltogmateriell, noe som medfører overfylte tog, for lange stasjonsopphold, og dermed forsinkelser. Stoppende feil på togsett skaper også problemer i trafikken. Det er god dialog mellom togselskapene og Jernbaneverket om utfordringene i jernbanedriften. — Vinteren og vinterberedskap vil stå sentralt i samarbeidsmøter utover høsten slik at vi skal stå rustet til vinterens utfordringer, sier Jørgenstuen.

IKKE GODKJENT

V I N G E H J U L E T

18

7 - 0 8

08.10.2008, 11:43


M E L L O M

Universell utforming

O S S

P

ias Plogg

Det er utarbeidet et forslag til

Min mann hadde invitert en

hvordan eldre og uføre skal ivaretas

kameratgjeng på besøk for å

under togreise, men foreløpig er det

se fotball. Det var en viktig

uvisst hvordan det skal implemente-

kamp. Dvs. det var en viktig

res her i Norge.

kamp, i følge ham.

Som grunnregel gjelder dette nye og oppgraderte tog, men det kan bli aktuelt å merke en viss andel av alle tog. — Det er i dag ingen krav til at det avsettes seter til eldre og uføre i toget, men det må vi være forberedt på, sier konsulent for universell utforming i Marked og kommunikasjon, Dagfrid Hestnes. — Vi må være forberedt på at opp til ti prosent av setekapasiteten skal merkes og prioriteres for eldre og uføre. Andre kan benytte setene, men at eldre og uføre vil ha prioritet, sier Hestnes. Egentlig handler dette om flere enn eldre og uføre. I realiteten dreier det seg om å reservere plass til alle personer med redusert mobilitet i transportsammenheng. Dette kan omfatte blant annet bevegelseshemmede, synshemmede, hørselshemmede, eldre, barn, gravide og personer med stor bagasje. Av konkrete krav som kan bli stilt til de merkede plassene er at de skal plasseres i nærheten av utgangsdør, ha bevegelige armlener, bestemte mål på setet og god beinplass. — Lengden på toget angir krav til antall rullestolplasser. For tog kortere enn 205 meter er det krav om to rullestolplasser, sier Dagfrid Hestenes.

Kampen begynte og kameratene kom inn i stua en etter en. Hjemmelaget pizza stod på bordet og potetgullposen lå klar. Alt var klart for en spennende fotballkveld. Så sa det plutselig «poff» og skjermen ble svart. Vi fikk ikke TVen på igjen. Det viste seg at det ikke var noe håp for vår TV som hadde vært til reparasjon allerede en gang tidligere. Ulike strategier ble diskutert – se ferdig kampen på den lokale puben, ta bilen til en annen kamerat eller rett og slett høre kampen på radio. Nederlaget var et faktum – fotballkampen fikk de ikke sett, men de hørte den på radio. Og det fungerte som bare det. Senere på kvelden diskuterte vi hva vi skulle gjøre. Vi bestemte oss for å utsette innkjøp av ny TV. De første dagene var det litt rart – hva skal vi gjøre når vi ikke får med oss nyhetene? Eller Nytt på nytt på fredager? For døtrene våre var det krise – i alle fall de fem første minuttene etter at vi fortalte at ny TV ikke var aktuelt på det daværende tidspunkt. Etter hvert som ukene gikk oppdaget jeg hvor mye annet jeg fikk gjort hjemme, og fant ut at det var veldig deilig uten TV. Jeg fikk lest bøker som jeg lenge hadde tenkt jeg skulle lese, vi fikk spilt spill sammen og hørt mer på musikk enn tidligere. Likevel - savnet etter TV kom sigende etter en del uker. Ungene fikk ikke sett sine programmer, min mann begynte å bli rastløs – fotballen, og særlig tekst-tv var savnet. Vi fikk ikke sett filmene vi ville se. Vi krøp til korset og kjøpte en ny TV. Avhengig? Pia Solheim er it-rådgiver i NSB. Hun vil bidra med betraktninger rundt livet generelt og kanskje litt om tog spesielt i Vingehjulet i tiden fremover.

GUNDER

TEKST: PREBEN COLSTRUP

TV-fritt liv

V I N G E H J U L E T

7-08-6_zg.p65

19

08.10.2008, 11:43

7 - 0 8

19


N Y H E T E R

Gir unge kreftsyke et avbrekk Det er åttende gang at Fritz Lid (65) med gode hjelpere sørger for at kreftsyke barn og ungdommer får et avbrekk i hverdagen. Denne gang tok han over 350 mennesker med seg på togtur fra Oslo til Sandnes fra torsdag til søndag.

Fritz Lid sammen med deltakere fra Verdal.

Det er en overdrivelse å si at Fritz gjør dette alene, men han er primus motor – og vel så det. 14 personer var med i hans stab denne gangen. Det var et omfattende program som skulle gjennomføres. I 20 år har Fritz Lied samlet inn penger fra mange kilder for å kunne gjennomføre dette prosjektet. Samtidig skryter han av ledelsen i NSB. — Det har aldri vært noe problem å skaffe et ledig togsett de åtte gangene vi har gjort dette, og Jernbaneverket har sørget for plass på sporet, sier Lid.

innslag, og kvelden ble avsluttet med fyrverkeri. Fjerde dag gikk toget tilbake til Oslo. Det er kreftsyke unge fra 0-35 år som er målgruppe for disse turene. — I tillegg er det foreldre eller andre pårørende som er med på turen. Jeg ser at det er viktig for mange som har det vondt å komme seg ut fra sykehus og en traurig hverdag og få oppleve noe nytt og være i aktivitet. Mange blir som nye etter en slik tur, sier Lid. Han er spesielt opptatt av ungdommen.

HELE LANDET

LID HAR 14 M EDHJELPERE.

— Det er ikke bare folk fra Oslo som reiser med dette toget. Hele landet er invitert og deltar, og mange sponses med ekstra fly- eller togbillett, forteller Lid. Mat, drikke, frukt, sjokolade, is. Alt blir gitt av glade givere slik at de som er i toget skal kunne kose seg. Underveis til Sandnes ble toget fylt opp på flere stasjoner. Jernbanens musikkorps i Stavanger møtte opp og blåste fine toner for deltakerne da de kom frem. De ble innkvartert på to hoteller som var base for besøket i Sandnes. Andre dag var avsatt til et besøk hos forsvaret på Madla, og i tillegg til de 350 kom det ytterligere 100 mennesker som var med på opplegget i Sandnes. I tillegg til Madla, fikk deltakerne også en oppvisning av politiets hundetjeneste. — Politiet deltar på disse turene, og det setter vi pris på, sier Lid.

— Dette teamet har jobbet sammen med Sandnes kommune, politi og forsvar, samt Kongeparken for å få alle brikker på plass, forteller Lid. Om det koster mye? Det er basert på total frivillighet, men hvis tilsvarende tjenester skulle kjøpes, ville det sikkert kostet en håndfull millioner kroner.

KOMMUNENS GJESTER

Tredje dag var avsatt til besøk i Kongeparken, før alle var gjester i kulturhuset i Sandnes med middag og kultur-

20

7-08-6_zg.p65

V I N G E H J U L E T

20

KREFTFORENINGER

Det er kreftforeningene rundt om i landet som er med på dette samarbeidet, og hele virksomhetens regnskap blir gjennomgått av revisor. Fritz Lid startet turkomiteen i 1982 og har også arrangert teaterturer og pensjonistturer. Da han fikk spørsmål om å arrangere en tur for kreftsyke ungdommer i 1987 var det klart for første tur i 1988. Siden er det blitt åtte ganger, og nå er det Truls Kleven som overtar stafettpinnen. Kleven forteller at han har planer for neste år, men vet at de store arrangementene bare kan kjøres hvert tredje eller fjerde år. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

7 - 0 8

08.10.2008, 11:43


Enøk-millioner til NSB Enovas styre har besluttet å stille til rådighet nye 13,5 millioner kroner til NSBs Enøk-prosjekter.

Fra venstre Truls Kleven, Ragnhild Steen Høgstad, Monica Østby og Gunvor Aspestrand.

Flere tok i et tak. Her Hans Sverre HansenGaard og Nina og Malene Adolfsen.

Til sammen vil NSB motta 25,5 millioner fra statsforetaket Enova, som eies av Olje- og energidepartementet. I NSB jobbes det intenst med å redusere forbruket av energi. Med støtte fra Enova er det realisert en rekke prosjekter som allerede har medført store besparinger. I første del av prosjektet som er avsluttet, er det kuttet 60 GWh i energiforbruk. Dette betyr at NSBs tog kan kjøre gratis halvannen måned i året. Dette tilsvarer det samme som tre tusen eneboliger bruker i strøm på ett år. I nye prosjekter som lanseres i forbindelse med støtten fra Enova tas det sikte på ytterligere besparelser av 40 GWh i året, sammenlignet med basisåret 2005. Med strømpriser på 50 øre per kilowattime betyr dette at NSB kan redusere sitt energiforbruk tilsvarende 50 millioner kroner i året, når energiforbruket er redusert med 100 GWh. — At NSB tar et slikt ansvar er nettopp den type endring vi ønsker å se i markedet. Stadig flere markedsaktører har sett gevinstene ved å være bevisste i sin bruk av energi, både på bunnlinjen, men også ved at de skiller seg positivt ut i forhold til kunder og konkurrenter, sier områdeleder for bygg i Enova, Håvard Solem. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Enger med i miljøforum Konsernsjef Einar Enger er medlem i interimstyret for Forum for miljøteknologi.

Fritz Lid sammen med Truls Kleven som får ansvaret for neste arrangement og lokfører John Olav Stranden som kjørte mot Sandnes.

Mange gode hjelpere underveis. Her fritidsledere på Radiumhospitalet Thora Kollenborg og Anne Karin Elgaaen.

Forumet skal i samarbeid med Regjeringen legge fram en nasjonal næringsstrategi for miljø og miljøteknologi innen årsskiftet. Ledere fra de største bedriftene i Norge er med i forumet som ledes av konsernsjef Thorleif Enger i Yara. De øvrige medlemmer er Torbjørn Skjerve, konsernsjef, NTE, Einar Enger, konsernsjef, NSB, Ole Gunnar Selvaag, konsernsjef, Selvaag Gruppen, Jan Fredrik Meling, konsernsjef, Eidesvik Offshore asa, Ingar Skaug, konsernsjef, Wilh. Wilhelmsen asa, Anders Nygaard, konsernsjef, Veolia Miljø, Thor Sverre Minnesjord, adm.dir., Green Business Norway, Arve Bakke, leder, Fellesforbundet, Inge Hansen, rådgiver, Scatec, Gunnar Syvertsen, konsernsjef, HeidelbergCement Norway, Helge Holen, adm.dir., Elkem as, Leif Arne Langøy, konsernsjef, Aker asa og Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef, Norske Skog.

Rekord for interrail Det er solgt flere InterRailbilletter i Norge enn på lenge. Ved utgangen av august hadde over 6 000 kjøpt denne billetten. Ansvarlig for utenlandssalg i NSB, Wenche Berger ser en kraftig økende interesse for reiselyst ut i Europa, og InterRail er på vei til å nå gamle høyder. — Vi hadde en fin fremgang i fjor, og med en økning på 67 prosent hittil i år var vi allerede ved utgangen av august måned nær det målet vi hadde satt oss for hele året, sier Berger.

FOTO: LASSE STORH EI L

7-08-6_zg.p65

21

V I N G E H J U L E T

08.10.2008, 11:44

7 - 0 8

21


N- Y H E T E R

Fornøyde Raumabanekunder Raumabanen som opplevelsesprodukt ble lansert i sommer. Responsen fra publikum har vært meget god. Nå starter skogrydding langs banen. Skog som hindrer utsikten til den fantastiske naturen er et stort problem langs Raumabanen. — Dette har vi fått tydelige tilbakemeldinger fra turistene i sommer. Vi er nødt til å tenke langsiktig, skogen er tett på lange strekninger og det er en omfattende jobb. Jeg tror vi kommer til å bruke flere år før vi er i mål, sier strekningsleder Tove Sylte. Ved Verma er det voldsomt mye skog, og mye bra tømmer. — Vi må se om det er mulig å få til et større samarbeid med kommunen, grunneiere og kanskje relevante prosjekter. NSB er opptatt av å få til stimulerende tiltak, slik at tømmeret kan benyttes og ikke bare felles, sier Sylte. Ved Trollveggen er det et område på nesten 1 kilometer som er tett av skog og kratt. — Vi har valgt å starte her, da dette området er utrolig flott. Her er det utsikt til både Trollveggen og til Rauma elv. Skogrydding i gang langs Raumabanen. (Foto: Olestad).

Mange kameraer gikk varme på Raumabanen i sommer. (Foto: Lasse Storheil).

Det er NSB som har ansvaret for skogrydding for å bedre utsikten. Ansatte i Rauma Bygdeservice har vært på kurs hos Jernbaneverket for å få kunnskap om hvordan de forholder seg når man skal jobbe så nær sporet, sier Sylte. MANGE KUNDER

Det var 31 500 reisende i perioden 1. juni - 30. august som er perioden hvor det ble kjørt opplevelsestog. Dette er en økning på 16 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, og vel 4 200 flere reisende. UNDERSØKELSE

I juni, juli og august ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant kundene på Raumabanen. Alt i alt var ni av 10 reisende fornøyd med opplevelsen på togstrekningen mellom Dombås og Åndalsnes. Neste alle spurte vil anbefale andre å reise med Raumabanen. Undersøkelsen konkluderer med at naturopplevelsene på Raumabanen er fullt på høyde med flotte naturopplevelser andre steder i Norge. Toget kjørte sakte forbi de mest spektakulære utsiktspunktene ved Kylling bru og Trollveggen, og det var gode muligheter til å ta bilder underveis og mange kamera gikk varme. Det var mange internasjonale kunder som reiste med Raumabanen i sommer, og undersøkelsen viser at disse godt kunne tenkt seg at toget stoppet eller kjørte sakte på enda flere steder. For at turistene skal få enda bedre opplevelser neste år, er det viktig at skogrydding prioriteres. Det er positivt at dette arbeidet nå er i gang. Kundenes svar tyder på at vi har truffet målgruppen med vårt opplevelsesprodukt. Det er ikke tvil om at Raumabanen har store kvaliteter som opplevelsesprodukt, og som våre kunder, spesielt dem som kommer fra utlandet, setter stor pris på, sier strekningsleder Tove Sylte.

Årsbillett til ektefelle/samboer Personalbillettkontoret er nå i gang med å forberede årsbillettene for 2009. Dersom du er ansatt før 1. juli1975 kan du se bort fra denne informasjonen. Ved utstedelse av årsbillett til ektefelle / samboer, er vedkommendes inntekt avgjørende for billettypen, 10 klipp eller fritt antall reiser. Dersom din ektefelle/samboer hadde en alminnelig inntekt under kr. 133 624 i ligningsåret 2007 ber vi deg sende oss kopi av ligningsattesten (for 2007) som bekrefter inntekten.

22

7-08-6_zg.p65

V I N G E H J U L E T

22

Ligningsattesten må merkes med den ansattes navn og ansattnummer. Tidsfrist for innsendelse er 3. november. Ligningsattesten sendes til: NSB AS Personalbillettkontoret Prinsensgt. 7, 0048 Oslo Faks 23 15 37 40

7 - 0 8

08.10.2008, 11:45


Dobbeltspor Oslo - Ski Det er stor interesse for å bygge nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski for tiden. En interesse som Regjeringen deler. Utbyggingen i Follodistriktet øker mer enn tidligere antatt og det var på høy tid at det ble besluttet å bevilge 50 millioner kroner til planlegging av prosjektet. Men en finansiering som dekker hele prosjektet gjenstår. Når det nå er lagt planleggingsmidler på bordet, er det forventet at regjeringen legger Follobanen, som Jernbaneverket kaller strekningen, også inn i Nasjonal transportplan for 2010 – 2019. Denne skal legges frem på nyåret. Jernbaneverket kan tidligst starte med utyggingen i 2013. Forutsatt at alt går som det skal, vil banen være klar for trafikk fem år senere, altså i 2018. — Da vil vi kunne tilby å kjøre NSB Lokaltog fire ganger i timen på denne strekningen. NSB Regiontog kan halvere reisetiden fra 22 til 11 minutter og Ski kommer like tett inn på Oslo som Lillestrøm i dag, sier assisterende direktør i NSB Persontog Plan Johan Selmer. Det vil knytte Follo tettere inn til Oslo, øke verdien på boliger i området og når alle som reiser fra Fredrikstad og Moss får redusert reisetiden med 11 minutter, vil flere finne det attraktivt å jobbe i Oslo og bo i Østfold eller motsatt. — Den egentlige utfordringen inntil nylig har ikke vært penger. Det er heller mangel på arbeidskraft. Når statsministeren sier at det er lagt til rette for utenlandsk arbeidskraft uten at det blir sosial dumping, er det et viktig element for at planene kan la seg gjennomføre, sier Selmer. — Men de siste dagers utvikling i verdensøkonomien åpner mulighetene for å benytte ledig arbeidskraft selv om Norge fortsatt bør være en del av et europeisk arbeidsmarked. BEHOVET ER STORT

Strekningen Oslo Ski ble første gang åpnet i 1879. Selv om den er modernisert ligger traseen i all hovedsak slik den ble lagt for 130 år siden. Det forventes en befolkningsvekt på nærmere 30 prosent fram mot 2025. Dette øker naturlig nok også behovet for å reise. Biltrafikken vokser, men ikke togtrafikken da kapasiteten på banen er sprengt. I følge Jernbaneverkets planer er det meningen at Follobanen for det meste skal gå i tunnel, dimensjoneres for 200 km/t og benyttes av hurtigtog. Ved å kjøre fullt stoppende lokaltog på Østfoldbanen skiller man på den måten lokaltrafikken fra den øvrige trafikken og utnytter sporet bedre. Godstrafikken kan benytte begge spor alt avhengig av kapasitet. Mens Ski stasjon er tenkt utbygget som en del av dobbeltsporprosjektet, vil det bli vurdert om en ny Kolbotn stasjon på Follobanen skal bygges. TEKST OG FOTO: PREB EN COLSTRUP

Tverrpolitisk engasjement for «Follobanen» vant første runde En tverrpolitisk folkeaksjonsgruppe i Oslo og Follo er etablert for å utøve politisk press for å få nytt dobbeltspor inn i Nasjonal Transportplan. Etter at Regjeringen bevilget 50 millioner kroner til planlegging oppfattes det som en seier for dobbeltsporet og miljøet. Flere hundre var møtt fram til en markering foran Stortinget dagen før Regjeringen la fram statsbudsjettet 7. oktober. Det har vært et stort tverrpolitisk engasjement for å legge press på Regjeringen. Samferdselsministeren møtte opp og fortalte at det var bevilget penger til prosjektet til stor begeistring for de fremmøtte. Nå er første runde vunnet. På et nylig avholdt folkemøte informerte prosjektleder Anne Kathrine Kalager om situasjonen mellom Oslo og Ski. Hun fortalte at dette er den største flaskehalsen i det norske jernbanenettet hvor det ikke er planlagt utbygging. — Kapasiteten er sprengt i rushtidene, også for godstog. I en slik situasjon forplanter selv små forsinkelser seg utover og blir vanskelige å hente inn igjen, sa hun. Hun pekte på at Jernbaneverket som tildeler sporkapasitet, kan bli tvunget til å prioritere mellom persontog og godstog og understreket at det blir vanskelig å utnytte kapasiteten videre sørover på Østfoldbanen før flaskehalsen Oslo-Ski er utvidet. Med nytt dobbeltspor vil kapasiteten mer enn dobles fordi det blir mulig å skille ekspresstog, lokaltog og godstog og kjøre dem tetter.. — Et tog med 600 passasjerer reduserer bilkøen med 13,5 kilometer, sier lederen for For Jernbane Kjell Erik Onsrud. V I N G E H J U L E T

7-08-6_zg.p65

23

08.10.2008, 11:45

7 - 0 8

23


Akanarbeidet viktigere enn noen gang

Akankontakter i Drift samlet. Foran fra venstre: Monica Christensen, Ørn Terje Foss og Bianca Fedje. Mellomste rekke: Fra venstre Åge Reberg, Arnfinn Langørgen, Inger-Lois Djøseland, Kjell Harald Endresen og Arild Torsvik. Bak fra venstre: Øystein Kristiansen, Terje Holtet, Lars Ravnåsen, Trond Kristensen, Kjetil Asak, Bjørn Akselsen og Gunn Elin Forsell.

Ingen kollegaer blir sjokkert når en medarbeider inngår en Akankontrakt. Da har som regel problemet vært synlig for dem over lengre tid. — Vi har eksempler på medarbeidere som har blitt hjulpet ut av rusmisbruket. De beholdt jobben og familien ble reddet, sier Gunn Elin Forsell som leder Akanarbeidet i Drift. For en medarbeider som kommer ruspåvirket på jobb, er alternativet til Akanavtale en personalsak. NSB har selv valgt å bli Akanbedrift. Akankontaktene i Drift fra hele landet samles til faste seminarer to ganger i året. — Vi stiller opp for deg, men vi syr ikke puter under armene på folk. Misbrukes tilliten havner du fort utenfor, sier Forsell. Akan i Drift har nå laget en helt ny brosjyre som skal distribueres over hele landet og som også vil ligge under Medarbeidersiden på Intranett. — Her belyser vi hvilke muligheter som foreligger når det oppstår mistanke om rusmiddelmisbruk. Vi presenterer de ulike løsningene som finnes og hvordan hjelpeapparatet involveres. MER ENN STOFF OG ALKOHOL

Aakanarbeidet omfatter nå også spilleavhengighet og medisiner. — Vi har registrert at flere sliter med spilleavhengighet i

24

7-08-6_zg.p65

V I N G E H J U L E T

24

NSB, og jobber med dette på samme måte som vi tar tak i rusmiddelproblemer. Hovedsaken er få folk tilbake på rett kjøl igjen. På samme måte gjør vi oppmerksom på at bruk av medisiner over tid også kan ha innvirkning på hvordan mennesker opptrer i hverdagen. Medarbeidere som utfører sikkerhetstjeneste oppfordres til å ta kontakt med BHT hvis de er i tvil om bruk av medisiner. Her kan de få råd om å bruke andre typer som gjør at de fortsatt kan utføre jobben sin. HVA ER EN AKANAVTALE?

En Akanavtale er en individuell kontrakt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som innebærer tett oppfølging over en gitt periode. Både verneombudet og bedriftshelsetjenesten, BHT, spiller i viktig rolle i denne tiden. Hensikten er å bringe rusmisbruket til opphør og at arbeidstakeren får beholde jobben. Målet er å redde mennesker. Derfor vil både medarbeideren selv og familien bli kontaktet ved mistanke. Den som blir utsatt for mistanke, skal vite at både Akanmedarbeiderne og lederne har taushetsplikt, og vil derfor ikke være noe tema ved lunsjbordet.

7 - 0 8

08.10.2008, 12:42


g STØTTESPILLER

Forsell sier at Akankontaktene er ikke noe politi, men støttespillere. — Når vi får melding fra kollegaer om mistanke om at medarbeidere kommer beruset på jobben, vil ledere bli varslet. Det er viktig at alle føler et ansvar for hverandre. Det er ikke bare Akankontaktene som skal melde fra om dette. Alle har en plikt til å melde i fra dersom det forligger mistanke om forhold som får følger for arbeidet. Det motsatte er å gjøre dem en bjørnetjeneste. Det spesielle for Akankontaktene er at de er skolert til å håndtere slike saker, sier hun. Forsell synes det er bra at ledelsen tar dette så alvorlig at man setter av tid til dette. NSB er en så stor bedrift at det ville være å stikke hodet i sanden hvis man trodde at dette ikke var noe problem for oss. — Men vi etterlyser fortsatt mer engasjement fra mellomledere og at de bruker mer tid på å tilegne seg kompetanse rundt Akanarbeidet i NSB. Vi tror at den nye brosjyren som er laget kan bidra til dette. For at Akankontaktene skal føle seg bedre rustet til oppgaven og gi informasjon til de ansatte om hva Akan står for, er det avgjørende å ha regelmessige møter der felles problemstillinger blir drøftet. — Vi håper at Akankontaktene også kan brukes internt og at ledere på flere nivå bruker dem aktivt. Vi kommer gjerne inn på ledermøter og bruker en times tid på å fortelle hva vårt arbeid går ut på, sier Forsell. Skolering av ledere er viktig for å kunne avsløre mulige tilfeller som trenger hjelp på et tidlig tidspunkt. Relevant materiell fra Akan gjøres tilgengelig for alle ledere, og Akankontaktene bidrar mer enn gjerne for å informere om mulighetene knyttet tikl Akans tilbud. — Fra mitt ståsted er det interessant om NSB kan vurdere et felles opplegg som kan omfatte alle som jobber i NSB-konsernet. Vi er i gang i drift og vi er helt sikker på at vi kan få mer gjort også andre steder i konsernet, sier Forsell. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Tar rusmidler på alvor ■ Akan (Arbeidslivets komitè mot alkohol og narkotika) ble nedsatt i 1963 og er en sammenslutning mellom LO, NHO og Staten. ■ Alle statsbedrifter med over 50 ansatte skal ha en Akankontakt. ■ Mindre bedrifter kan klare seg med verneombud til å håndtere rusmiddelproblematikk på jobben. ■ Akankontaktene i Drift har regelmessige samlinger og gjennomfører opplæring av ledere for at de skal være bedre rustet til å håndtere medarbeidere som har rusproblemer på jobben.

Kai Torgersen kunne gjerne tenkt seg at det var flere som meldte seg som Akankontakter.

Færre tilfeller enn før Kai Torgersen har vært Akankontakt mange år. Han er lokfører og jobber nå som instruktør på NSB skolen. — Den gang jeg meldte meg som Akankontakt så jeg at det var nødvendig med å få kolleger som hadde rusmiddelproblemer tilbake på rett kjøl. Vår jobb er å informere om nødvendigheten av en rusfri arbeidsplass, og bidra til forståelse for at sikkerhetstjeneste og rusmilder ikke har noe med hverandre å gjøre, sier Torgersen. Han sier at det er få problemer med rusmidler i jobben i dag, sammenlignet med tidligere. — Det er selvsagt at du skal stille edru på jobben, men vi opplever at folk som er borte fra hjemmet og overnatter på andre steder ofte kan la seg friste. Heldigvis ser vi færre og færre problemer, sier Torgersen. Han har vært Akankontakt lenge, og ønsker nå at det er flere andre som melder seg til denne typen arbeid. — Det kan være ganske givende, og vår jobb er først og fremst å informere. Når det oppstår konkrete saker og det blir misbruk av rusmidler, kan vi bidra til å få medarbeiderne tilbake i jobben. Også da må vi informere om de muligheter som finnes hvis man ikke tar kontroll over eget rusmiddelmisbruk. Ofte kan alternativet være at du mister jobben, sier Torgersen. Torgersen har sett en klar nedgang i antall tilfeller de siste årene, og tror at misbruk ofte kan henge sammen med tøffe tider i samfunnet rent generelt. — Men Akan gjør en viktig jobb når problemer oppstår, og vi skal hjelpe folk tilbake til arbeidsplassen hvis de havner på kjøret, men veldig ofte er det opp til den enkelte person. Men som regel nytter det å snakke sunn fornuft, og da løser de fleste saker seg, sier Torgersen. Han ønsker å påpeke at Akan ikke er en avholdsorganisasjon, men jobber for å informere om at rusmidler ikke hører hjemme på en arbeidsplass. V I N G E H J U L E T

7-08-6_zg.p65

25

08.10.2008, 12:42

7 - 0 8

25


M E L L O M

O S S

For samtlige stillinger gjelder: Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. NSB PERSONTOG NSB Persontog - 92/08. Konduktøraspiranter, Oslo Utlysning: 20.08.2008 Søknadsfrist: Snarest Referansenr: 350444406 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Persontog - 92/08. Konduktøraspiranter, Oslo på Ledige stillinger på NSBs intranett Ønsker du en stilling i Norges største transportkonsern? Ønsker du å bidra i et selskap i stor utvikling og vekst, hvor hensyn til miljø og samfunn står i fokus? Svarer du ja på dette, er du på rett spor. Som konduktør i NSB har du muligheter til å gi våre kunder en god reiseopplevelse. Vi tar nå inn nye konduktøraspiranter fortløpende med oppstart/skolestart november og desember 08. Arbeidsoppgaver: -bidra til å ivareta kundens sikkerhet om bord i tog. -bidra til å innfri kundens forventning på reisen, inntektssikring. -rapportering. Personlige egenskaper: -en god serviceinnstilling. evne til å takle en hektisk hverdag. Kvalifikasjoner: -generell studiekompetanse. -god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk. beherske muntlig engelsk. -erfaring fra reiseliv/ kundebehandling er en fordel. Vi tilbyr: -gode betingelser og karrieremuligheter. opplæring med full lønn. -en trygg og ansvarsfull jobb. -hyggelige kundeopplevelser. -en miljøvennlig arbeidsplass. -variert arbeidsdag. Vi har stasjoneringssted for konduktører flere steder i landet. Denne gangen har vi ledige konduktøraspirantstillinger med stasjoneringssted i Oslo. Før inntak som konduktør vil det foretas en helsesjekk hos vår bedriftshelsetjeneste. Kontaktinfo: For spm vedr stillingen: Konduktørleder Geir Morten Haugen, tlf. 480 81 830. For spm vedr søknadsreg: Personalkonsulent Kari-Mette Holteberg, tlf. 916 51 444

NSB PERSONTOG NSB Persontog - 116/08. Senior Prosjektleder, Marked og Kommunikasjon. Oslo Utlysning: 25.09.2008 Søknadsfrist: 31.10.2008 Referansenr: 365951082 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Persontog - 116/08. Senior Prosjektleder. Oslo på Ledige stillinger på NSBs intranett Vil du jobbe med konsept- og tjenesteutvikling i et selskap som betyr noe for hele landet? Som Senior prosjektleder vil du lede produktutviklingsprosjekter fra idé til utvikling og lansering i tett samarbeid med andre fagmiljøer og enheter i NSB Persontog. Arbeidsoppgaver: -produkt- og tjenesteutvikling innenfor fagområdene pris, ombordtilbudet og reiseliv. -prosjekt- og prosessledelse. -markeds- og innovasjonsstrategier. -metodeutvikling og kompetanseheving. -anskaffelser og strategiske innkjøp. Personlige egenskaper: -utpreget markeds- og kundeorientert med god forretningsforståelse. strategisk, analytisk, strukturert og helhetstenkende. gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. innovativ, utviklingsorientert og kunnskapstørst. selvstendig og sterk gjennomføringsevne. Kvalifikasjoner: -solid erfaring fra prosjektledelse, prosess- og forbedringsarbeid, gjerne fra konsulentbransjen. -dokumentert kompetanse innenfor innovasjon og kommersialisering av forbrukerorienterte tjenester. -meget god forståelse for merkevarebygging, salg og markedsføring. erfaring fra anskaffelsesprosesser er en fordel. -god forretnings- og økonomiforståelse. -høyere utdanning på universitetsnivå (Siviløkonom, Sivilingeniør, Master eller tilsvarende). Vi tilbyr: -et utviklingsorientert, høyt faglig miljø

26

7-08-6_zg.p65

V I N G E H J U L E T

26

med motiverte medarbeidere. -konkurransedyktige betingelser. -svært gode pensjons- og forsikringsordninger. -arbeidssted sentralt i Oslo. Stillingen rapporterer til leder for avdelingen Pris/Produkt/ Reiseliv i enheten Marked og kommunikasjon. Kontaktinfo: For spørsmål om stillingen: Kommersiell sjef Ståle Nistov, tlf. 916 53 034. For spørsmål om søknadsregistrering: Teamleder/HRrådgiver Kristin Günter, tlf. 928 23 414

NSB PERSONTOG NSB Persontog - 117/08. Lok.fører. Moss, Ski, Lillestrøm Utlysning: 25.09.2008 Søknadsfrist: 18.10.2008 Referansenr: 366437840 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Persontog - 117/08. Lok.fører. Moss, Ski, Lillestrøm på Ledige stillinger på NSBs intranett Lokførerlederområde Oslo er det største stasjoneringsstedet for lokførere i Norge pr. dags dato. I tillegg til Oslo S har området stasjoneringsstedene Ski, Moss, Halden, Lillestrøm og Kongsvinger. Vi har nå ledig stasjonering ved Moss, Ski og Lillestrøm. Arbeidssted: Moss, Ski eller Lillestrøm. Kontaktinfo: For spm vedr stillingen: Lokførerleder Jon Anders Orvin, tlf. 415 88 070 eller lokførerleder Karl Erik Karlsson, tlf. 916 54 399.

NSB PERSONTOG NSB Persontog - 120/08. Seksjonsl. Materiellstyrere. Drops Oslo Utlysning: 26.09.2008 Søknadsfrist: 15.10.2008 Referansenr: 366942856 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Persontog - 120/08. Seksjonsl. Materiellstyrere. Oslo på Ledige stillinger på NSBs intranett Drops søker etter Seksjonsleder for Materiellstyrere. Du vil få ansvar for 15 medarbeidere som ivaretar den operative styringen og kontrollen av NSB AS persontogmateriell. I tillegg til dette vil leder ha ansvar for 3 medarbeidere i Drops korttidsplan som forestår planlegging av togturneringer relatert til planlagte driftsavvik innenfor gjeldende ruteplanperiode, samt ønsker og behov for ekstratogkjøring. Du vil også få faglig ansvar for materiellstyringen som utføres av Drops Trondheim, og noe reisevirksomhet i forbindelse med dette må påregnes. Stillingen rapporterer til Driftssjef / Leder Drops. Arbeidsoppgaver: -Personal-/ budsjettansvar. Rapportere på og følge opp status innenfor materiellstyringens ansvarsområde. -Vedlikeholde styringssystem innenfor Drops område. -Delta i prosessforbedringsteam. -Delta i samhandlingsmøter med grensesnitt mot materiellstyring. Personlige egenskaper: -gode lederegenskaper, motivasjon, relasjonsbygging, fellesskap. strukturert arbeidsform. -gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig. -målrettet og resultatorientert. -gode samarbeidsevner. Kvalifikasjoner: -relevant høyere utdanning og/ eller minimum 3 års ledererfaring. -kunnskap om jernbane produksjon og/eller formell kompetanse innen logistikk og produksjonsplanlegging. God innsikt i relevante lover, regler og avtaleverk. God økonomisk forståelse. -Gode datakunnskaper. -Noe Engelskkunnskaper er ønskelig. Vi tilbyr: -konkurransedyktige betingelser. spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et hyggelig miljø med trivelige kollegaer. Arbeidsted: Oslo. Diverse arbeidsforhold: -Stillingsbrøk: 100%. Heltid. Kontaktinfo: For spm vedr stillingen: Seksjonsleder Rune Moe, tlf. 91 65 08 05 og driftssjef Terje Løvdok, 906 49 531 For spm vedr søknadsreg: HR- rådgiver Ole Richard Moen, tlf. 916 53046

NSB PERSONTOG NSB Persontog - 121/08. Salgs- og servicevert. Stavanger. Utlysning: 26.09.2008 Søknadsfrist: 12.10.2008 Referansenr: 367006810 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Persontog - 121/08. Salgs- og servicevert. Stavanger på Ledige stillinger på NSBs intranett NSB AS Persontog søker etter en dyktig utadvendt Salgs- og servicevert til avdelingen i Stavanger/ Sandnes. Din rolle vil være og yte god service, veilede kundene slik at de får en best mulig opplevelse. Du trives i en servicerolle og kunne yte det lille ekstra for at kunden skal bli fornøyd. Arbeidsoppgaver: -Billettsalg via automat og skranke. -Yte god service og informasjon. -Kundeservice i selvbetjente omgivelser. -Oppsøkende kundekontakt, fra skranke til gulv. Personlige egenskaper: -Utadvendt og serviceinnstilt. –Selgeregenskaper. -Evne til å stå på i hektiske perioder. -Målrettet og initiativrik. -Godt humør med glimt i øyet. Kvalifikasjoner: -Fullført videregående skole. -Du har tidligere jobbet innen salg og service. -Det bor gjerne en liten kremmer i deg. -Kommuniserer godt på norsk og engelsk. Diverse arbeidsforhold: -Stillingsbrøk: 100%. -Heltid Kontaktinfo: For spm vedr stillingen: Salgsleder Ole Andreas Skårland, tlf. 916 69450. For spm vedr søknadsreg: HR-rådgiver Ole Richard Moen, tlf. 916 53046

NSB PERSONTOG NSB Persontog - 123/08. Teamleder. Stavanger Utlysning: 26.09.2008 Søknadsfrist: 12.10.2008 Referansenr: 367043947 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Persontog - 123/08. Teamleder. Stavanger på Ledige stillinger på NSBs intranett NSB AS Persontog søker etter en dyktig utadvendt teamleder med personalansvar til avdelingen i Stavanger/ Sandnes. Arbeidsoppgaver: -Budsjettansvar for billettjenester. Personalansvar for salg - og serviceverter. -Ansvarlig for den daglige driften i butikken. -Være en motivator og inspirator for de ansatte. Personlige egenskaper: -En utpreget serviceinnstilling. -Handlekraftig og beslutningsdyktig. -Målbevisst og selvstendig. Kvalifikasjoner: -Erfaring fra salg - og serviceledelse. Må kunne beherske Windows. Diverse arbeidsforhold: -Vikariat. –Heltid. -Antall stillinger: 1. Kontaktinfo: For spm vedr stillingen: Salgsleder Ole Andreas Skårland, tlf. 916 69450. For spm vedr søknadsreg: HR-rådgiver Ole Richard Moen, tlf. 916 53046

NSB PERSONTOG NSB Persontog - 124/08. Servicekonsulent Marked og Kommunikasjon. Oslo Utlysning: 02.10.2008 Søknadsfrist: 19.10.2008 Referansenr: 368136393 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Persontog - 124/08. Servicekonsulent. Oslo på Ledige stillinger på NSBs intranett Servicesenteret er en del av NSB Marked og Kommunikasjon. Vi behandler og besvarer alle kundehenvendelser vedrørende reklamasjoner, spørsmål og synspunkter fra våre kunder. Avdelingen har en viktig funksjon ved å videreformidle kundenes opplevelser og bidra til forbedringsprosesser i NSB. Vi består i dag av 8 dyktige medarbeidere, og for enda bedre å imøtekomme kundene ønsker vi å styrke oss ytterligere.

7 - 0 8

08.10.2008, 12:42


Arbeidsoppgaver: -behandling av kundehenvendelser både skriftlig og pr telefon. Henvendelsene omhandler reklamasjoner, spørsmål og synspunkter. -dialog og kommunikasjon med øvrige enheter i NSB. Personlige egenskaper: -kommunikativ og relasjonsbyggende. -løsningsorientert. -kundeorientert. strukturert. -nøyaktig. -selvstendig. -ansvarsbevisst. Kvalifikasjoner: -erfaring fra kundebehandling både skriftlig og muntlig. -gjerne utdanning fra høyskole eller tilsvarende(fortrinnsvis innen administrasjon, reiseliv, hotell, service, markedsføring). -meget gode norskunnskaper, skriftlig og muntlig. -gode engelskunnskaper, skriftlig og muntlig. -generelt gode datakunnskaper. Vi tilbyr: -en jobb med variert innhold. -profesjonelt og hyggelig arbeidsmiljø. -konkurransedyktige betingelser. -svært gode pensjons- og forsikringsordninger. -arbeidssted sentralt i Oslo. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Kontaktinfo: For spm vedr stillingen: Avdelingsleder Heidi Nybrenna Brochs, tlf. 23 15 19 84 / 920 33 353. For spm vedr søknadsreg: HR-rådgiver Mona Oppedal Fjell, tlf. 916 52 499.

NSB PERSONTOG NSB Persontog - 125/08. Assisterende lokførerleder. Drammen Utlysning: 02.10.2008 Søknadsfrist: 14.10.2008 Referansenr: 369704969 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Persontog 125/08. Ass. lokførerleder. Drammen på Ledige stillinger på NSBs intranett Lokførerlederområdet Drammen er det nest største stasjoneringsstedet for lokførere i Norge pr idag. Det er 108 ansatte i Drammen og 10 ansatte på Kongsberg. Ny lokførerleder er i disse dager ansatt, og vi søker i den forbindelse en ny assisterende lokførerleder til å ivareta deler av personalet i avdelingen. Arbeidsoppgaver: -faglig og sikkerhetsmessig oppfølging av personalet. -personlig oppfølging av den enkelte medarbeider, medarbeidersamtaler og motivasjon av personalet. -levere gode resultater innenfor områdene sikkerhet, punktlighet/regularitet og kundetilfredshet. -eventuelt andre oppgaver som ligger innenfor arbeidsområdet. Personlige egenskaper: -gode kommunikasjonsevner (skriftlig og muntlig). -gode samarbeidsevner, teamorientert. -gode lederegenskaper,og egenskaper til å fremme motivasjon, fellesskap og å bygge relasjoner. Kvalifikasjoner: -godkjent lokfører kompetanse. -god kjennskap til operativ jernbanedrift. Vi tilbyr: -lønn etter avtale. -en spennende og utfordrende jobb med dyktige kollegaer. Kontaktinfo: For spm vedr stillingen: Lokførerleder Jan Andreassen, tlf. 916 75 724. For spm vedr søknadsreg: Personalkonsulent Kari - Mette Holteberg, tlf. 916 51 444.

NSB PERSONTOG NSB Persontog - 126/08. Senior markedskonsulent Reiseliv Marked og Kommunikasjon. Oslo Utlysning: 03.10.2008 Søknadsfrist: 19.10.2008 Referansenr: 369779565 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Persontog 126/08. Senior markedskons Reiseliv. Oslo på Ledige stillinger på NSBs intranett Som markedskonsulent Reiseliv vil du få ansvar for planlegging og gjennomføring av markedstiltak og aktiviteter for vår portefølje av reiselivsprodukter, herunder opplevelsesprodukter Raumabanen og dynamisk pakking av reiselivstjenester på nsb.no med mer. Dette i tett samarbeid med øvrige enheter og fagmiljøer i NSB Persontog, og eksterne samarbeidspartnere. Arbeidsoppgaver: -ansvar for planlegging og

gjennomføring av tiltak/kampanjer i henhold til markedsstrategi og markedsplan. -ansvar for mål og budsjett pr kampanje/aktivitet i henhold til markedsplan. -bidra i utforming av årlig Salgs- og markedsplan. -bidra med kompetanse og ressurser i forhold til markedsaktiviteter. -prosjektledelse for større og mindre tiltak/aktiviteter. -bidra til markedsorientert utvikling samt implementering av travel. -bidra til å sette mål, utvikle og implementere markedsstrategier for reiselivsrelaterte produkter. Personlige egenskaper: -strategisk, analytisk, strukturert og resultatorientert. -gode samarbeidsog kommunikasjonsevner. -effektiv og med høy arbeidskapasitet. -selvstendig og sterk gjennomføringsevne. Kvalifikasjoner: -dokumentert erfaring fra markedsføring (spesielt massekommunikasjon, web og merkevarebygging) samt erfaring innen markedsføring og produktutvikling innen Reiseliv. dokumentert erfaring fra arbeid i eller samarbeid med analyse-, medie- og reklamebyrå. Må ha erfaring med prosjektledelse. Bør ha kjennskap til markedsanalyse, produktlanseringer og gjerne PR. -solid kompetanse og erfaring fra reiseliv. -erfaring fra markedsføring i en service-/reiselivsbedrift. gode språkkunnskaper (utover norsk og engelsk). høyere utdanning på universitetsnivå (Siviløkonom, Sivilingeniør, Master eller tilsvarende). Vi tilbyr: -et utviklingsorientert, høyt faglig miljø med motiverte medarbeidere. -konkurransedyktige betingelser. -arbeidssted sentralt i Oslo. Stillingen rapporterer til leder for avdelingen Marked i enheten Marked og kommunikasjon. Kontaktinfo: For spm vedr stillingen: Avdelingsleder Hilde Marie Rustad, tlf. 916 59 405. For spm vedr søknadsreg: HR-rådgiver Venche Fredriksen, tlf. 992 66 428

NSB ASSISTOR NSB Assistor - 122/08. Regnskapskonsulent. Oslo Utlysning: 26.09.2008 Søknadsfrist: 12.10.2008 Referansenr: 367011310 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Assistor - 122/08. Regnskapskonsulent. Oslo på Ledige stillinger på NSBs intranett Arbeidsoppgaver: -kontroll av innsendte oppgjør fra salgskanaler. -oppfølging og kommunikasjon med selgere, salgsledere og avdelingsledere. avstemming. Personlige egenskaper: -strukturert og nøyaktig. – ansvarsbevisst. –initiativrik. –fleksibel. -gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Kvalifikasjoner: -studiespesialisering innenfor økonomi / service og samferdsel eller erfaring fra regnskapsarbeid. -god regnskapsforståelse. generell IT-kompetanse som eksempel Excel og andre Windows-kompatible programmer. Vi tilbyr: -et profesjonelt og uformelt arbeidsmiljø. -konkurransedyktige betingelser. -en av landets beste pensjonsordninger. -personalbillett for tog i inn- og utland. -gunstige låne- og forsikringsordninger. Arbeidssted: -Oslo. Snarlig tiltredelse er ønskelig. Kontaktinfo: For spm vedr stillingen: Teamleder Eileen Skaalbones, tlf. 23 15 35 05. For spm vedr søknadsreg: HR-rådgiver Mona Oppedal Fjell, tlf. 916 52 499

NSB GJØVIKBANEN AS NSB Gjøvikbanen AS - 106/07. Lokomotivførere. Oslo, Jaren og Gjøvik. Utlysning: 26.09.2007 Søknadsfrist: Snarest Søknad merket ”Gjøvikbanen” sendes snarest på epost til: hildemv@nsb.no eller pr post NSB AS v/ Assistor Personal Att: Hilde M.Vangen, Prinsensgt 7-9, 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke

Vi søker etter dyktige lokomotivførere i Oslo, Jaren og Gjøvik. Tiltredelse snarest. Vi har arbeid hver tredje helg. Tjenesteturer kan fås til gjennomsyn hos Morten Syversen. NSB Gjøvikbanen AS legger sikkerhet, punktlighet og kundefokus/service til grunn for virksomheten. I tillegg legger vi for medarbeiderne vekt på: -Eierskap og utvikling av selskapet og den enkelte. -Selvstendighet og ansvar. NSB Anbud AS vil gjerne ha deg med på laget og ønsker deg velkommen til et selskap med fokus, eierskap og engasjement for banen og kundene! Ved spørsmål kan du kontakte: Morten Syversen, tlf. 994 82 928. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss.

MANTENA AS Mantena AS - 111/08. Fagarbeidere. Marienborg Utlysning: 12.09.2008 Søknadsfrist: 09.10.2008 Søknad med CV sendes på e-post til steinarves@nsb.no eller pr post til NSB AS v/Assistor Personal, 7491 Trondheim Søknadspapirer returneres ikke. Jernbanen er fremtiden og Mantena AS Marienborg søker fagarbeidere innen Maskinering / Dreiing / Industrimekanikk, Mekaniker og Togelektriker. Funksjonens arbeidsområde: Vedlikehold av lok og motorvogner. Daglig RCM vedlikehold. Korrektivt og preventivt vedlikehold. Div andre arbeidsoppgaver. Stillingene vil inngå i den til enhver tids gjeldende turnusordning. Kvalifikasjoner: -Fagbrev som mekaniker, automasjonsfag eller automatikkmekaniker. -Fagbrev som togelektriker / elektriker / elektroteknisk kompetanse. Fagbrev innenfor maskinering / dreiing / industrimekanikk. -Kunnskap og erfaring fra bruk av PCverktøy. -Gode samarbeidsegenskaper i forhold til teamarbeid. Vi tilbyr: Lønn i henhold til overenskomst. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. For info: Øyvind Bjørnstad, tlf. 916 72 450 og Olav Hårstad, tlf. 916 72 436.

Mantena AS - 127/08. Spesial-/vedlikeholdsmedarb. Skien Utlysning: 26.09.2008 Søknadsfrist: 17.10.2008 Søknad med CV sendes på e-post til steinarves@nsb.no eller pr post til NSB AS v/Assistor Personal, 7491 Trondheim Søknadspapirer returneres ikke. Spesialarbeider / vedlikeholdsmedarbeider. Mantena Skien søker en ny teknisk medarbeidere til: Klargjøringsoppgaver av tog materiell. Tømming av toaletter og vannfylling. Mindre teknisk vedlikehold. Opprettholde fastsatt komfort krav. Vi er en virksomhet som trenger en ny medarbeider til klargjøring av vårt tog materiell. Vårt motto er å ta vare på og utvikle verdier. Hvor kunden er i fokus. Til dette trenger vi aktive bidragsytere til å opprettholde kvaliteten på det materiellet vi er satt til å forvalte samt påse at komfortkravene blir satt i fokus. Stillingskrav: Det vil bli lagt vekt på teknisk forståelse, samt erfaring og praksis. Medarbeidere som kan arbeide systematisk er selvstendig, og tar initiativ. Produksjonen foregår med turnus/ nattarbeid. Det stilles også krav til helse grunnet sikkerhetstjeneste og turnusarbeid. Vi kan tilby: -Godt arbeidsmiljø. Pensjons og forsikringsordninger. Generell opplæring må påregnes. Lønn: Etter avtale. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn og kvinner til å søke stillinger hos oss. Kontaktpersoner: Vedlikeholdsleder Jan Rune Nordgård, tlf. 916 71 609 eller Personalleder Roar Aasen, tlf. 916 75 973

V I N G E H J U L E T

7-08-6_zg.p65

27

08.10.2008, 12:42

7 - 0 8

27


B

Returadresse: NSB 0048 Oslo

Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen

Göteborskan i førerrommet MIN J O B B

— Lokomotivføreryrket er et bra kvinneyrke. Vi jobber på like vilkår som våre mannlige kolleger, og det er et selvstendig og morsomt yrke. Derfor oppfordrer jeg kvinner til å bli lokomotivfører, sier lokomotivfører Barbro Strömqvist. Barbro Strömqvist kommer smilende ut av førerrommet etter en tur fra Larvik til Oslo S som kjørelærer. Hun er opprinnelig fra Göteborg og på 70-tallet bodde hun på Haga og var nærmest nabo til «Albert og Herbert». I 1980 begynte Strömqvist som bussjåfør, og tre år senere startet hun på lokmotivførerutdanning i SJ. Det betyr at hun i år feirer 25-års jubileum som lokomotivfører. — Jeg var blant annet instruktør på sikkerhet og hadde norske lokomotivførere i svensk sikkerhetsreglement. Da fleipet jeg med at når «mine gutter» ble store skulle jeg flytte til Norge. I 2002 ble dette en realitet. Ved oppdelingen av SJ 1998 valgte jeg Green Cargo. Med lange tøffe netter i kombinasjon med utdanning, dårlig arbeidsledelse og ny dårligere tursøkingsordning, valgte jeg og flere med meg å forlate Green Cargo og søke oss over til NSB. Siden har jeg kjørt tog for NSB, forteller Barbro Strömqvist. I mai 2008 ble hun også kjørelærer. SELVSTEN DIG OG VARIASJON

— I det store og hele har jeg alltid gledet meg til å gå på jobb. Variasjon i materiell og strekninger gjør at ingen dag er lik. Selvfølgelig er det dager som er tyngre med mørke og mye snø. Da er det godt å ha selvtillit nok til å vite at alt ordner seg til slutt. Oppstår feil er det bare å forsøke å løse dem, sier Barbro Strömqvist. Hun er opptatt av å fortelle om et godt samhold. — Da jeg var syk i 2004, fikk jeg veldig mye støtte fra både leder og bedriftshelsetjenesten. NATU R, LITTERATU R OG KULTU R

I fritiden er naturen et viktig element for 60-åringen. Løpeturer og skiturer i marka og bading i Oslofjorden er flotte opplevelser. — Fra Vippetangen har du båter ut til øyene i Indre Oslofjord og det er fine turer. I Göteborg har jeg fått kolonihage ved Delsjö, og der dyrker jeg grønnsaker og blomster, smiler Barbro Strömqvist. I tillegg leser hun mye. — Jeg leser alt mulig, men ikke de lettleste krimbøkene. Da er det bedre å lese noe jeg blir glad av! En av de nyeste interessene er at hun har blitt glad i opera, men hun har ennå ikke fått med seg en forestilling i det

■ Barbro Strömqvist ■ 60 år ■ Lokomotivfører, NSB Persontog ■ Jobbet i NSB siden 2002 ■ 25 år som lokomotivfører ■ To voksne barn i Göteborg ■ Bosatt på Storo i Oslo og Göteborg nye praktbygget i Bjørvika. Det kommer nok. — Ja, også må du få med deg at jeg har en av de vakreste turene til og fra jobb, fra Storo langs Akerselva til Oslo S. En flott sykkeltur om sommeren og på beina om vinteren, avslutter Barbro Strömqvist. TEKST OG FOTO: ÅGE- CHRISTOFFER LU NDEBY

I denne spalten presenterer Vingehjulet ansatte i NSB. Vi forsøker å ta pulsen på det brede spekteret av arbeidsoppgaver som til syvende og sist har to mål for øye: Fornøyde passasjerer og sunn økonomi for NSB. Har du tips om personer til spalten, ta kontakt med redaktøren.

28

7-08-6_zg.p65

V I N G E H J U L E T

28

7 - 0 8

08.10.2008, 12:42

Vingehjulet 07 2008  
Advertisement