Page 1

Vingehjulet I N T E R N B L A D

F O R

N S B - K O N S E R N E T

- N R

6 - 2 0 0 8

Nye tog for milliarder NSB kjøper nye tog for fire milliarder kroner og moderniserer dagens materiell for to milliarder kroner. Med ny ruteplan fra 2012 vil kundene i Østlandsområdet ikke trenge tidtabell for togene. De vil gå til faste tider flere ganger i timen. NSB står foran store utfordringer de neste årene, og NSB persontog vil trenge flere nye medarbeidere. Se side 4 V I N G E H J U L E T

6-08_Vingehjulet.p65

1

03.09.2008, 12:54

6 - 0 8

1


L E D E R

Nye tog – nye utfordringer Hvert tog har 5 vogner og gir NSB mer enn 14 000 flere seter. Toppfarten på togene er 200 kilometer i timen. Dette er en historisk beslutning og setter oss i stand til å møte den gledelige passasjerveksten NSB opplever. Dette er også en god investering for miljøet, og med flere tog kan enda flere reise miljøvennlig. Gjennom bedre tilrettelegging og universell utforming gir de nye togene en enklere hverdag for oss alle. De nye togene skal først og fremst betjene den nye ruteplanen for Østlandet, der hovedsaken er bedre togtilbud med flere avganger som er jevnere fordelt på timen enn i dag. Flere avganger og bedre plass skal gi en bedre opplevelse av togreisen. Kort sagt, - det skal gå så mange tog at vi ikke lenger trenger rutetabell – det går alltid et tog!

Denne høsten bestemte NSB seg for å kjøpe 50 nye

For å lykkes er vi avhengig både av de prioriteringer samferdselspolitikerne våre gjør og av et godt samarbeid med vår viktigste samarbeidspartnere i Jernbaneverket. Jeg legger ikke skjul på at vi har store forventninger til at regjeringen finner plass til å påbegynne dobbeltspor på strekningen Oslo – Ski i høstens statsbudsjett.

togsett, en investering på Men det handler ikke bare om kapasitet, men også kvalitet på infrastrukturen. Det hjelper lite med nye tog som ikke kommer frem. Å få satt Oslo-tunnelen i stand er derfor svært viktig. Her har NSB og Jernbaneverket sammen funnet frem til løsninger som gjør at dette arbeidet har kommet godt i gang. Dette viser hvor viktig det er med et godt samarbeid, og med nye tog og ny rutetabell er det viktigere enn noen gang at NSB og Jernbaneverket koordinerer sitt arbeid slik at tog og skinner sammen gir et optimalt tilbud.

totalt ca fire milliarder kroner.

NSB kommer til å bruke mye tid og ressurser på de store endringene som nye tog og nye rutetabeller innebærer. Oppe i dette store og krevende arbeidet er det viktig å huske på at jobb nummer en er å levere hver eneste dag. Det handler først og fremst om sikkerhet og punktlighet, men også om at vi må bli enda bedre på håndtering av kundene når togene ikke går. Samtidig må vi holde kostnadene nede slik at vi kan konkurrere med andre og mindre miljøvennlige alternativer som bil og fly. Nye tog og ny rutetabell gir oss en unik muligheter til å gi et bedre tilbud til våre passasjerer. Men det gir oss også mange utfordringer. Skal vi klare det må alle være med å trekke lasset. Vi er avhengig av politisk vilje til å satse, av våre dyktige medarbeidere, våre gode tillitsvalgte og våre samarbeidspartnere. Sammen skal vi klare det. Det er jeg sikker på!

Hilsen Einar Enger, konsernsjef

VINGEHJULET – INTERNBLAD FOR NSB-KONSERNET

Prinsensgate 7-9 0048 Oslo

REDAKTØR:

Utgitt av NSB ved konsernsjef Einar Enger

22

6-08_Vingehjulet.p65

V V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT

2

Lasse Storheil, intern kommunikasjonssjef, NSB-konsernet, 91653071, lasses@nsb.no

66- -00 88

03.09.2008, 12:54


Innhold

anen Turister på Raumab Raumabanen

4 Nye tog 9 Rauma også for turistene 12 Selger mer i togene 14 I rute med nytt spor 20 Hva er en billettbærer 21 Holder Gardermoen i drift

9 -Idar Amundstad ser frem til neste turistsesong og gleder seg til det blir ryddet mer skog slik at det er mulig å se all den

25 Italiener ble nesten norsk 27 Kunst og personvern

flotte naturen langs Raumabanen.

- 1 6 vogner hver dag 16

28 Reidars siste dag

21 Lennart Nolhag er lokfører i CargoNet. Selskapet frakter flydrivstoff fra Oslo havn til hovedflyplassen. Over en million liter kjøres hver dag fra Sjursøya.

MEDARBEIDERE:

DISTRIBUSJON OG ADRESSENDRING: NSB AS – postekspedisjon,

Åge-Christoffer Lundeby, informasjonssjef NSBpersontog, 91653449, age-christofferl@nsb.no Preben Colstrup, informasjonssjef NSB-persontog 91653500, prebenc@nsb.no

LAYOUT: Arne Eidal, Axentum kommunikajson TRYKK: Zoom Grafisk

23154936, postekspedisjon@nsb.no

Ettertrykk tillatt kun etter avtale med redaksjonen I NGGEEHHJ JUULL EE TT V VI N

6-08_Vingehjulet.p65

3

03.09.2008, 12:54

0 88 66 -- 0

33


N Y H E T E R

Kjøper og moderniserer for seks milliar

Konsernsjef Einar Enger og konsernsjef Peter Spuhler in Stadler signerer kontrakten.

- En stor dag for NSB NSB og det sveitiske selskapet Stadler undertegnet tirsdag en kontrakt for kjøp av 50 nye tog med opsjon på 100. 26 lange lokaltog og 24 korte regiontog skal leveres i løpet av 2012 og 2013. - Dette er en stor dag for oss, og med leveransen av de nye togene kan vi love kundene våre et bedre tilbud i fremtiden, sa konsernsjef Einar Enger da han og konsernsjef Peter Spuhler in Stadler signerte kontrakten. Stadler har levert flere hundre lignende tog av typen

Flirt til andre land i Europa, alltid foran oppsatt tidsplan. - Vi ser frem til å levere moderne tog til NSB, og vi lover a levere i tide, sier eier og leder av Stadler, Peter Spuhler.

Fra fabrikken i Sveits. Her produseres Flirt til Finland og Algerie.

4

6-08_Vingehjulet.p65

V I N G E H J U L E T

4

6 - 0 8

03.09.2008, 12:55


milliarder kroner Flirt har fem vogner i hvert sett . Togene kjøpes i to versjoner: 26 lange lokaltog med 296 seter og 24 korte regiontog med 274 seter. Maksimal hastighet er 200 km/t. Kjøpet øker NSBs kapasitet med mer enn 14000 ekstra seter fra 52 213 seter i dag. NSB kjøper 50 nye togsett av typen «Stadler Flirt» for fire milliarder kroner, med opsjon på ytterligere 100 tog. Hvert tog har fem vogner og gir NSB mer enn 14 000 flere seter. Toppfarten på togene er 200 kilometer i timen. Det er den sveitsiske togprodusenten Stadler Bussnang AG som skal levere togene. — Dette er den største enkeltkontrakten i NSB noen gang og en historisk beslutning. Samtidig moderniserer vi den beste delen av de togene vi har i dag. Dermed får vi flere og bedre tog som vi ønsker skal være med på å gi det økende antallet kunder mer komfortable tog, sier konsernsjef Einar Enger. Stadler skal produsere togene i eget verkstedet og vil legge opp produksjonen slik at alt gjøres på ett sted, sier Stan Skalski, som har vært ansvarlig for anbudet fra Stadlers side. — Vi har levert flere tog av denne typen tidligere, og har alltid levert før tiden. Vi vet det er utfordrende å gjøre dette hver gang, men nå har vi lovet NSB at togene skal kunne komme i testdrift høsten 2011, og være levert i løpet av 2012, sier han. PASSASJERVEKST

— Togkjøpet setter oss i stand til å møte den store passasjerveksten NSB opplever. Dette er også en god investering for miljøet, og med flere tog kan enda flere reise miljøvennlig. Gjennom bedre tilrettelegging og universell utforming gir de nye togene en enklere hverdag for alle, sier konserndirektør og leder for NSB Persontog, Stein Nilsen. — Vi skal levere et bedre togtilbud på Østlandet med flere avganger som er jevnere fordelt på timen enn i dag. Flere togavganger og flere seter håper vi vil gi en bedre opplevelse av togreisen, sier Nilsen.

Fortsetter neste side V I N G E H J U L E T

6-08_Vingehjulet.p65

5

03.09.2008, 12:55

6 - 0 8

5


N Y H E T E R

Kjøper og moderniserer for seks milliar

Fortsatt fra forrige side GÅ SOM NORMALT

Nilsen sier at den viktigste jobben for NSB fremover, uavhengig av nye tog, blir å sørge for at togene går når de skal, og at NSB og JBV klarer å holde punktligheten. —Jobb nummer en er å levere det vi har lovet hver dag. Samtidig må vi legge en omfattende plan for innføring av en annen togtype som innebærer en helt annen hverdag for kundene, sier Nilsen.

Men våre egne utfordringer kommer først. Vi har jobbet lenge med en ny ruteplan. Kundene skal kunne kaste tidtabellen. På de store knutepunktene på Østlandet blir det høy frekvens og jevne avganger over timen. Kundene skal hele tiden vite hvilke tog som går, og i de sentrale områder blir det 10 minutters frekvens OsloAsker og 20 minutter Eidsvoll-Drammen. Vi forventer at Oslo-Ski blir politisk prioritert, og da vil det selvsagt bli økt frekvens på denne strekningen også, sier Nilsen.

ØKE STAN DARD

— Vi vet at standarden på våre tog i dag ikke er god nok og vi har for lite tog. I rush er etterspørselen mye større en det vi kan levere. Stein Nilsen vet at det er godt over tre år før han kan sette i drift de nye togene. Fra 2012 vil det også bli mange flere tog som går. VILJE TIL FORBEDRING

— Vi er glad for den politiske vilje som legges for dagen, og at det snakkes om prioriteringer av vedlikehold i NTP. Vi jobber for å få denne godviljen omsatt i konkrete resultater med mer stabil drift på skinnegangen.

DRØMMEN BLIR VIRKELIGHET

— Det er riktig å si at vi har en drøm som nå er i ferd med å bli virkelighet. Vi kjøper nye tog og bygger om de gamle togene. Samtidig har vi en opsjon på å kjøpe enda flere tog. Dette vil kunne dekke en fremtidig etterspørsel. Det blir flere og bedre tog. Det blir lysere og triveligere om bord og det blir hyggelig å ta sin daglige togtur, eller legge ut på en helgetur. For å få dette til trenger vi å utvikle våre medarbeidere, samtidig som vi må rekruttere flere hundre nye, sier Nilsen. OSLO KVELES

Både samferdselsminister Liv Signe Navarsete og finansminister Kristin Halvorsen var med da kjøpet av nye tog ble offentliggjort. Her sammen med styreleder i NSB Ingeborg Moen Borgerud. 6

6-08_Vingehjulet.p65

V I N G E H J U L E T

6

— Vi gjør dette fordi det etter hvert vil bli helt umulig å ta seg frem med bil i Oslo. For at ikke Oslo skal kveles av eksos i fremtiden, er det avgjørende at NSB tar seg av å flytte folk inn og ut av hovedstaden hver dag, understreker Nilsen. — Vi er glad for at Vestkorridoren bygges ut i en fin takt. Men vi trenger mer stabil skinnegang, sporvekslere og signalanlegg. Oslotunnelen må fungere fordi vi vil kjøre mange flere tog enn vi gjør i dag. Vi har en klar forståelse av at dette arbeidet går godt. Men vår jobb er å få 50 nye togsett til å gå i tillegg til de togene vi har fra før. Det er her vi skal legge ned mye energi, sier Nilsen. Derfor er det viktig at rekrutteringen av nye medarbeidere går sin gang. Spesielt er det viktig at vi får lokførere på plass. Vi håper å få utvidet kapasiteten ved Norsk Jernbaneskole for å klare dette, sier Nilsen

6 - 0 8

03.09.2008, 12:55


milliarder kroner

Pålitelighet i alle ledd Prosjektleder Emil Eike bruker ordet pålitelighet som et mantra for valg av Stadlers Flirt. Samtidig bygges det inn pålitelighet i alle faser i det videre arbeid. — Vi måler pålitelighet i antall stoppende feil per en million kjørte kilometer. Det skal være så få feil som mulig. Kravet til pålitelighet er høyt og når det innfris blir dette det mest pålitelige toget i NSB, sier Eike. Men det er pålitelighet som ligger til grunn når arbeidet kommer i gang med endelig utforming av toget, og de enkelte komponentene. — Dette gjelder også opplæring. Det gjøres mange ting for å sikre en vellykket implementering av toget. Som en del av kontrakten bygges det blant annet en egen simulator samt en hel togvogn (mock-up), slik at både lokfører, konduktører og vedlikeholdspersonell kan få lov til å trene i et mest mulig ekte miljø. — Dette er med på sikre en trygg opplæring, og det skal gjøre det enkelt å ta toget i bruk når det skal settes i drift. Hele tiden ligger pålitelighetstanken bak, sier Eike.

Takk til Teknikk — Jeg er både stolt og fornøyd med den jobben som vi i Teknikk har lagt ned i arbeidet med å velge leverandør av nye tog, sier leder av Teknikk i NSB, Tormod Gjermundsen. — Det har vært et omfattende arbeid som har involvert hele staben. Dette har vært krevende da vi også har klart å holde normal virksomhet i gang hele tiden. Jeg vil takke mine kolleger som har gitt et viktig bidrag i arbeidet for å skaffe NSBs kunder nye og tidsriktige tog fra 2012. Flere har gitt mye ekstra både for nye tog og for daglig drift. Det fint å se det engasjementet og ansvaret som alle har bidratt med, sier Gjermundsen.

Emil Eike og markedsdirektør Peter Jenelten i Stadler.

Selv om det er tidlig å gå inn i alle detaljer, sier Eike at det er lagt til rette for funksjonelle konduktørrom med to mulige plasseringer. — Disse rommene skal i stor grad utformes av brukerne selv etter kontraktsinngåelse, sier han. Eike påpeker at Flirt er et meget sikkert tog med tanke på bagasje og bagasjeplassering. Antall trapper er redusert til det høyst nødvendige og trappene skal være behagelig å gå i. Det er strenge krav om støynivå, blant de strengeste i hele Europa. Lysforholdene i toget er også gode, med store vinduer og gode lamper. Det er brede dører og store vestibyler uten hinder for kundestrøm. Sammen med god merking og gode informasjonssystemer gir dette enklere på- og avstigning. Det er valgt stoler med god komfort som tidligere er testet av kundene. — Dette toget er basert på kjent teknologi og et tog som går i flere land i Europa. Det vi skal gjøre er å tilpasse togets gode kvaliteter og som fungerer til norske forhold.

V I N G E H J U L E T

6-08_Vingehjulet.p65

7

03.09.2008, 12:55

6 - 0 8

7


N Y H E T E R

est ut Stadler kom b best

NSBs nye tog Stadler Flirt fra Stadler Bussnang ANTALL TOG: 50 togsett med fem vogner i hvert sett. Opsjon på ytterligere 100 togsett TO VERSJONER: 26 lange lokaltog, 24 korte regiontog MAKS HASTIGHET: 200 km/t ANTALL SETER PER TOG: 296 i lokaltog, 274 i regiontog Kjøpet øker NSBs kapasitet med mer enn 14000 ekstra seter fra dagens 52 213 NSB Persontog har i dag 183 togsett, 32 lok og 170 vogner. LENGDE: 100 meter VELPRØVD TEKNOLOGI: Stadler har levert 285 Flirt til Sveits, Ungarn, Tyskland, Polen og Italia. Det er bestilt 413 Flirt til Sveits, Tyskland, Østerrike, Frankrike, Italia, Ungarn, Algerie, Polen og Finland. Toget har gode vinteregenskaper med motorer inne i toget, snøplog, snøsmeltesystem for bremser og gjennomprøvd utendørs teknologi. UNIVERSELL UTFORMING: Alle inngangene har lavgulv med trinnfri på- og avstigning. Over 60 prosent av toget har lavgulv. Plassene for passasjerer med rullestol er integrert i ordinære sitteavdelinger. INFORMASJON: Gode høytalersystemer, store oversiktlige informasjonsskjermer. KUNDEKOMFORT: God sittekomfort, store åpne vestibyler, gode løsninger for sykler, barnevogner og bagasje, gode høytalersystemer.

Disse fem har ledet hver sin gruppe som laget forutsetningene for valg av leverandør. F.v Gunnar Glomlien kostnader, Laila Borgen Skaiaa miljø, Audun Eriksen kundeløsninger, Jacques Videm tekniske løsninger og Rolf Mathiesen, leveranse.

Det var Stadler Flirt som kom best ut av de fem tilbyderne som var med i konkurransen om å levere nye tog til NSB. — Vi valgte Stadler fordi selskapet totalt sett kom best ut på de kriteriene som vi hadde satt, sier Emil Eike. Han forteller at brukervennlighet og vedlikeholdsvennlighet ble vurdert under kriteriet tekniske funksjoner. Denne vurderingen ble gjennomført med medvirkning av representanter for NJF, NLF, verneorganisasjonene og BHT.

KUNDELØSNINGER

Løsningene for universell design og tilgjengelighet for alle er meget gode. Alle innganger har lavgulv, med trinnfri adgang fra plattformen. Komfortnivået i toget møter våre krav med hensyn til seteløsninger og interiørløsninger. Plassen inne i toget er meget godt utnyttet. Løsningene møter kravene til setekapasitet, og har i tillegg godt tilrettelagte ståplassløsninger. Det er god plass for sykler, bagasje, barnevogner og de ombordproduktene vi har i togene våre i dag. Interiørløsningene er i tillegg fleksible slik at de går å justere. Både eksteriøret og interiøret fremstår som klassisk og moderne, og designmessig er toget meget godt.

Forutsetningene: TEKNISK

De tilbudte komponentene og systemene viser et tog med høy kvalitet. Mange av de foreslåtte komponentene og systemene er i bruk i tilsvarende tog med et forventet eller bedre pålitelighetsnivå. Plattformen som Flirt modellen er bygget på har vært i daglig drift siden 2005 i Sveits, og kan anses som pålitelig både under de vinterforholdene og det strømforsyningssystemet vi har i Norge. De tekniske løsningene er konsistente og bedømmes som pålitelige.

MILJØ

I drift er toget miljøvennlig, med lavt energiforbruk sammenlignet med den togparken vi har i dag. KOSTNAD / KOMMERSIELLE VILKÅR

LEVERING

Investeringskostnaden for toget er som forventet. De totale levetidskostnadene er også som forventet, men med en bedre vedlikeholdskostnad enn forventet. De kontraktuelle betingelsene er også som forventet.

Stadler har en god evne til å levere. Planer og planleggingskompetanse ligger på et godt nivå. Opplæringsplanen og simulatorløsningen er meget god, og dette legger grunnlaget for en vellykket implementering av toget. STADLER RAI L AG

Denne utgaven av Flirt går i rute i Sveits.

8

6-08_Vingehjulet.p65

V I N G E H J U L E T

8

Grunnlagt i 1942 av Ernst Stadler. 2500 ansatte Peter Spuhler overtar Stadler Vehicles AG i 1989. Spuhler er administrerende direktør med aksjemajoritet. 5,2 milliarder kroner i omsetning i 2007 Hovedkontor og største fabrikk i Bussnang ved Zürich. Virksomhet i Sveits, Tyskland, Ungarn, Polen og Algerie. Stadler leverte 125 tog i 2007. (Foto: Thore Andreassen)

6 - 0 8

03.09.2008, 12:55


På sporet

av vill natur

Det er vill og flott natur turistene vil se når de kjører Raumabanen.

Foto: Bjørn Stuedal

6-08_Vingehjulet.p65

V I N G E H J U L E T

9

03.09.2008, 12:56

6 - 0 8

9


anen Erfaren nybegynner på Raumab Raumabanen Sola brøt nesten igjennom da toget gikk fra plattformen på Dombås. Turistene ble ønsket velkommen til en opplevelse på Raumabanen. — Len deg tilbake og nyt utsikten, lød over høyttaleren. — Det er lagt til rette for at turistene skal kunne nyte mer av utsikten på Raumabanen, men det er ennå litt for mye tett skog inn til sporet, sier overkonduktør Idar Amundstad. Han begynte i jobben i sommer, men er ingen nybegynner. Han er Lesjaværing og er lommekjent på Raumabanen, selv om han i mesteparten av sin tjenestetid har oppholdt seg på andre strekninger. — Dette må bli bedre. Det er så mye vakkert å se som vi ikke får oppleve til fulle. Men heldigvis: Det skal hogges skog i høst slik at dette blir bedre til neste år, sier han.

samme sted hver gang. Når man er inne i vendetunnelene er det ikke så mye man opplever, men når vi kommer ut av den ser vi plutselig at dalen er på den andre siden. KYLLING BRU

Det deles også ut brosjyrer til kundene slik at de kan følge med på severdighetene. I tillegg får kundene mulighet til å fotografere ved Kylling bru og Trollveggen ved at toget stopper opp. Toget bruker 1 time og 30 minutter fra Dombås til Åndalsnes.

STREKNINGSBROSJYRE

Informasjonen om de ulike attraksjonene som Lesjavannet, Bjorli, Verma, Kylling bru, vendetunnelene og Trollveggen kommer på norsk, engelsk og tysk, etter hvert som vi passerer stedene. Informasjonssystemet er styrt av GPS og treffer på

10

6-08_Vingehjulet.p65

V I N G E H J U L E T

10

CRUISESKIP

Alle togavganger i juni, juli og august var turisttog med stopp og saktekjøring for fotografering, brosjyrer og informasjon på tre språk over høyttaler. Enkelte avganger gikk bare til Bjorli.

6 - 0 8

03.09.2008, 12:56


en Når cruiseskipene er i Åndalsnes setter NSB opp trippelsett og fyller opp togene med turister. På Bjorli kommer andre turister som har tatt bussen. Disse bytter plass slik at 1 000 mennesker ble betjent i løpet av en dag.

har foretatt en endelig opptelling vet vi at det har vært flere i år enn i fjor, og det har vært en fin turistsesong med mange positive tilbakemeldinger, sier Sylte. Hun forteller også at det har vært foretatt kundeundersøkelser og at resultatene herfra vil få innvirkning på hvordan opplegget blir til neste år.

TRIVES MED MANGE

— Det er moro med mye folk. Vi vet på forhånd hvilke dager cruiseskipene kommer, så vi er godt forberedt, sier den erfarne nybegynneren på Raumabanen. Fornøyd overkonduktør: Strekningsleder Tove Idar Amundstad. Sylte forteller at målet den første sommersesongen var å øke trafikktallet. — Det har vi klart, men det er litt for tidlig å konkludere, selv om målet var svært nøkternt. Selv om vi ikke

Turistkontoret er med Turistkontoret i Rauma ligger i samme bygg som stasjonen og opplever rekordstor interesse. Spesielt er det mange cruiseturister innom. — Vi synes det er flott at tilbudet på Raumabanen er blitt bedre for turistene og spesielt ser vi at kombinasjon buss og tog er god. Folk tror at de er på to forskjellige turer når de benytter toget en vei og tar bussen tilbake. Raumabanen vekker stor oppmerksomhet, og det liker vi, sier Louise Digernes, Siv Hege Iversen og Janne Krohn (til høyre).

V I N G E H J U L E T

6-08_Vingehjulet.p65

11

03.09.2008, 12:57

6 - 0 8

11


K V A L I T E T

Toget var 100 minutter sent ut fra Myrdal på grunn av signalfeil. (Foto: Lasse Storheil).

Takk for god løsning NSBs medarbeidere på Bergensbanen har fått ros fra England for gode løsninger etter forsinkelser. Togene på Bergensbanen i sommer har vært preget av små forsinkelser helt siden slutten av juni, mye på grunn av feil på signalanlegget. 13. juli ble morgentoget fra Bergen til Oslo forsinket og var en time og førti minutter sen ut fra Myrdal. Om bord i toget befant det seg en ung engelskmann som skulle rekke et fly fra Gardermoen til Bristol klokken 1755. Han trodde det ikke var mulig å rekke dette flyet, og belaget seg på å måtte booke om reisen sin. Men på Hønefoss ble alle som skulle reise fra Gardermoen tatt ut av toget og fraktet direkte med buss til flyplassen. Det er svigerfaren til den unge mannen som på denne måten vil takke NSBs medarbeidere for en fornuftig løsning på en situasjon som kunne ført til ekstra utgifter for mange mennesker. — En så smart løsning ville vi aldri kunnet få til i England, sier svigerfar.

Salgsrekord i sommer Salget i juli måned knuste alle tidligere salgsrekorder. Samtidig er det verdt å merke seg at juli i fjor også var en rekordmåned. Salget på NSB Meny Kafé i juli måned alene kom opp i hele 7,3 millioner kroner. Det er ni prosent høyere enn i fjor og 20 høyere enn 2006, går det frem av tall fra Togservice. Aldri før har omsetningen vært så høy i en enkelt måned og aldri har det vært håndtert mer varer ut til tog i Norge. Rekorden er satt mot mange odds fordi det i juli måned har vært mange avvik med både brann, ras, avsporinger, mange forsinkelser og busskjøring. Med en normal driftsmåned ville omsetningen på NSB Meny Kafé ha passert 7,5 millioner kroner. Som hovedårsak til denne rekorden ser Togservice foruten en fin vekst i antall passasjerer et solid konsept og menyutvikling som har skjedd i samarbeid mellom NSB og Togservice samt høy presisjon med å sette varer på tog.

12

6-08_Vingehjulet.p65

V I N G E H J U L E T

12

På Trondheim S er det åpent og tilgjengelig for både kunder og medarbeidere. Foto: Kari Anne Hauklien.

Gode billetts alg til alle billettsalg Arbeidet med å bygge om billettsalgene på flere stasjoner i Norge fortsetter for fullt. Nå står Bergen, Drammen og Sandvika for tur. Salgsdirektør Karen Hancke ser frem til at enda flere billettsalg skal moderniseres. — Jeg må innrømme at jeg var litt usikker når vi gikk i gang på Lillestrøm, men når vi i dag ser at Oslo S, Trondheim S og Steinkjer har fått flotte, nye billettsalg er jeg ikke i tvil om at dette er rette veien å gå. Dette fungerer meget godt, og det er gledelig å se at folk trives i sitt nye miljø, sier Hancke. Hun så ved selvsyn at dette fungerte under en reise til Trondheim og Steinkjer i sommer. — Dette er en fin måte å drive på. Våre medarbeidere kan selge billetter det ene øyeblikket og være ute på plattformen og hjelpe til med en koffert det neste. Billettsalgets utforming er med på å gjøre arbeidsdagen mer fleksibel for salgs- og servicevertene, sier Hancke. De nye billettsalgene har såkalt cash guard, der pengene er trygt oppbevart hele tiden. Det betyr at det er enkelt å gå fra plassen sin og løse oppgaver andre steder. I Trondheim er det åpnet for at folk som jobber i billettsalget kan jobbe på kundesenteret og betjene kundene via telefon når det er behov for det og omvendt. Dette betyr en mer variert arbeidsdag, og en fin løsning på de steder der dette er mulig. BERGEN, SANDVIKA, DRAMMEN

Tre nye stasjoner står for tur, og blir nye, røde, åpne og

6 - 0 8

03.09.2008, 12:57


l alle moderne det nærmeste året. I Bergen flyttes billettsalget ut i hallen og man kommer nærmere kunden. I Drammen foreligger også konkrete planer. I Sandvika vil nok arbeidet ta litt lenger tid da det vil bli gjort større endringer i billettsalget. Senere står Stavanger for tur. BETJENE SEG SELV

De nye billettsalgene er lagt opp til at kundene også skal kunne betjene seg selv. — Jeg er imponert over våre folks innsats i det nye arbeidsmiljøet. Vi vet det er en stor overgang fra å selge billetter bak en skranke til å være veileder for kundene i publikumsarealet og hjelpe til med å kjøpe billetter fra en automat. Men mitt inntrykk er at dette går veldig bra, og at medarbeiderne trives i sitt nye miljø, sier Hancke.

kaller «fra skranke til gulv». De enkelte stasjoner og den enkelte medarbeider lager handlingsplaner for hva som skal gjennomføres for å nå målet. Vi har prioritert fem hovedområder. Det er å gjøre kunden selvbetjent, service, personellutnyttelse, samhandling og initiativ, sier Pedersen. Hun er også godt fornøyd med den jobben som gjøres på de enkelte stasjoner, der de fleste må venne seg til andre måter å jobbe på. Våre salgs- og serviceverter og deres ledere bidrar aktivt og engasjementet er upåklagelig, sier Pedersen. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

MANGE SPØRSMÅL

Per Morten Braserud og Lars Tangen er ute på gulvet i Oslo S og får hele tiden spørsmål fra passerende kunder. — Noen trenger hjelp til automatene, noen vil vite når og hvor toget går, eller hvor de finner hittegods. Av og til får vi helt andre spørsmål, som for eksempel hvor folk kan finne drosje, veien til T-bane, nærmeste bank, post eller Vinmonopol, sier de to. STORT ENGASJEMENT

Det er Marit S. Pedersen i Salg som er ansvarlig for opplegget i de «nye» billettsalgene. Hun sier det ligger omfattende planlegging og opplæring bak. — Alle ansatte er involvert i dette prosjektet som vi

Salgsdirektør Karen Hancke (t.h.), her sammen med salgssjef Marit S. Pedersen og salgs- og servicevert Per Morten Braserud til venstre i billettsalget på Oslo S. V I N G E H J U L E T

6-08_Vingehjulet.p65

13

03.09.2008, 12:57

6 - 0 8

13


Nytt dobbeltspor i rute: Her skal det gå Strekningen mellom Lysaker og Sandvika er 6,8 kilometer og Jernbaneverket har delt arbeidet med det nye dobbeltsporet opp i fire store kontrakter. Totalt investeres det fire milliarder i ny infrastruktur på strekningen, inkludert nye Lysaker stasjon.

Det er et gigantisk prosjekt som det skal jobbes med i Bærum de neste tre årene. Prosjektleder Knut Edmund Knutsen er godt fornøyd med fremdriften i alle fire delprosjektene, og er i skarp rute frem mot høsten 2011. Når arbeidet er ferdig, er grunnlaget lagt for at det skal bli enklere og enda mer selvsagt å benytte toget i fremtiden. NSBs kunder skal få flere og nye tog som går oftere når den nye ruteplan fra 2012 iverksettes. POTTE TETT

Alle fire delprosjekter følges grundig opp av Jernbaneverkets egne folk. En viktig oppgave er å kontrollere at tunnelen blir tett og hver meter blir injisert med sementvelling som sørger for at vanninntrengningen blir et absolutt minimum. Kravet er mindre enn fire liter per minutt på 100 meter. — Disse kravene skal vi klare å overholde, sier Knutsen. Utfordringen hans er at husene i området ikke skal få setningsskader. — Når vi regulerer vanntrykket kan husene få setninger, men vi skal sørge for at dette ikke skjer ved et nitidig oppfølgingsprogram av de 3 000 husene i området dette angår. Det er bolter på husene som viser om de beveger seg, og egne målere sjekker rystelser ved sprengning i tunnelen. Alt dette er tilgjengelig på en egen webside der hvert enkelt hus kan følge med i utviklingen, sier Knutsen. 40 MILLIONER KRONER

Han bruker 40 millioner kroner til denne oppfølgingen i byggeperioden, som er vel anvendte penger for å forhindre unødige skader på husene. Vanntrykket i området kontrolleres via 80 brønner som er boret. Det er også boret egne brønner for å pumpe inn vann i grunnen hvis uforutsette setninger skulle oppstå. HVER METER KONTROLLERES

Sikring av tunnel er viktig. Hver meter av fjellet er sikret av Jernbaneverkts kontrollingeniører som registrerer og bestemmer sikringen under hele prosessen. Dermed blir hele strekningen kontrollert og dokumentert. — Fra andre prosjekter har vi erfart og innsett at det er viktig å sørge for full kontroll hele tiden, spesielt med tanke på den injiseringen av fjellet vi også gjør, sier Knutsen.

14 14

6-08_Vingehjulet.p65

VV II N NG G EE HH JJ UU LL EE TT

14

EU-KRAV TI L RØM NINGSVEIER

Nye regler fra EU stiller krav om maksimalt 1 000 meter til sikker rømming i togtunnel. Derfor skal det i tillegg til de to tverrslagene, som også er rømningsvei, bygges to haller mellom tverrslagene på 50 ganger 15 meter med en sjakt og spiraltrapp opp til dagen. I tillegg til disse sjaktene blir det mot Engerveannet bygd en 130 meter lang tunnel for å oppfylle de nye EU-kravene til trygge rømingsveier. Det legges også brannvann gjennom hele tunnelen. Det er gangbane på begge sider og tunnelene blir lyssatt, slik at det er helt trygge rømningsveier.

66 -- 00 88

03.09.2008, 12:58


INFRASTRUKTUR

t gå flere tog oftere

Det gjenstår fortsatt noe mye arbeid for Lysaker stasjon er ferdig, men arbeidene holder oppsatt tidsplan. (Foto: Utlånt fra Jbv.)

OPPMERKSOM PÅ DET UFORUTSETTE

Det er utført omfattende forundersøkelser før arbeidene strater, men uforutsette ting kan oppstå ved fjellsprengning, så dette er utbyggerne forberedt på. — For oss er det viktig at trafikken kan gå hele tiden, unntatt enkelte helger da vi har hatt planlagte stopp i toggangen noen timer, sier Knutsen. Tunnelarbeidet skal være ferdig ved utgangen av 2009. Da går man i gang med ettertetting der vann kan ha trengt inn. Det er mye etterarbeid som gjøres for spor og signalanlegg kommer på plass, men 3. august 2011 skal anlegget være klart til å tas i bruk.

FAKTA FIRE MILLIARDER FOR TETT TUNNEL

■ ■ Tunneljobben er ca to milliarder kroner ■ Jernbanetekniske arbeider er ca 800 millioner kroner Lysakerprosjektet er ca 1,2 millioner kroner så til sammen er det fire milliarder kroner i ny infrastruktur ■ på Lysaker og mellom Lysaker og Sandvika På strekningen fra Lysaker til Sandvika er det mellom to og 70 meter fjell over tunnelen

TEKST: LASSE STORH EI L

Fortsetter neste sidfe V V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT

6-08_Vingehjulet.p65

15

03.09.2008, 12:58

66 -- 00 88

15 15


Fortsatt fra forrige side

I rute Arbeidet med prosjektet i og rundt Lysaker stasjon er i rute. Prosjektleder Anne Braaten er fornøyd med fremdriften, og alle jernbanetekniske arbeider skal være ferdig innen juli neste år da koblingen skal foregå mellom 17. juli og 3. august.

De to prosjektlederne, Anne Braaten for henholdsvis Lysaker stasjon og Knut Edmund Knutsen for strekningen Lysaker- Sandvika er i rute med arbeidet. Her fra innslaget til tunnelen vestover. Foto: Lasse Storheil

To nye spor på Lysaker stasjon var på plass i fjor sommer. Det er bygd ny bru over Vollsveien vest for stasjonen. En barnehage vest for denne brua er flyttet og bygd opp på nytt, og det blir pendlerparkering på barnehagetomten. Nord for stasjonen er det nå atkomst og her er den nye drosjeholdeplassen og plass for av- og påstigning fra privatbil. På Lysaker torg blir det også drosjeholdeplass og muligheter for av- og påstigning fra privatbil. Det blir et gjennomgående gangareal under sporene, med atkomst til plattformene via heis, ramper og rulletrapper og vanlige trapper. I gangstrøket blir det plass for kiosk/kafé, billettarealer m.m. Arbeidet med de to sporene på sørsiden av stasjonen vil pågå for fullt ut over året, og hele Lysakerprosjektet skal være ferdig i august neste år. — Vi skal gjøre vårt for at alt er på plass i tide. Det kan jeg love, sier Braaten.

De fire tunnelprosjektene SANDVIKA ØST

I den 800 meter lange fjellskjæringen er det benyttet wiresaging i stedet for sprengning. Det byges støttemurer for utvidelse fra to til fire spor langs Engervannet øst for Sandvika stasjon. 400 meter enkeltsporet tunnel og 800 meter dobbeltsporet jernbanetunnel, samt etablering av et ca 60 meter langt tverrslag. Entreprenør: Skanska Norge AS. Kontraktssum: 498 millioner. TUNNEL FRA TVERRSLAG VED FOSSVEIEN

Driving av et ca 250 meter langt tverrslag og ca 1 800 meter dobbeltsporet jernbanetunnel. Entreprenør: NCC Construction AS. Kontraktssum: 373 millioner kroner. TUNNEL FRA TVERRSLAG VED SKALLUM

Driving av et ca 420 meter langt tverrslag og ca 1 800 meter dobbeltsporet jernbanetunnel. Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS. Kontraktssum: 365 millioner kroner.

16 16

6-08_Vingehjulet.p65

V I N G E H J U L E T V I N G E H J U L E T

16

Tunnelarbeidene er i full gang. Foto: Hilde Lillejord. LYSAKER VEST

Bygging av en ca 150 meter lang betongkulvert for nytt dobbeltspor, samt driving av ca 700 meter dobbeltsporet jernbanetunnel. Dagsone på ca. 700 meter hvor Drammenbanen skal legges om. Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS. Kontraktssum: 375 millioner kroner.

6 - 0 8 6 - 0 8

03.09.2008, 12:59


INFRASTRUKTUR

Ragnhild Aagesen er nabokontakt for Lysaker stasjon, og jobber blant annet med å legge til rette for at naboene får sove om natten og ikke blir forstyrret av støy fra arbeidsmaskinene. I praksis blir det å tilby hotell for dem som ønsker det. — Til å begynne med var det mange som syntes det var en fin løsning, men man blir tydelig lei av å bo på hotell, og de ønsker seg hjem igjen, sier Aagesen. . Foto: Lasse Storheil

Lysaker stasjon i kurve

Nye monitorer skal gi bedre oversikt på Lysaker for medarbeiderne i toget. Her bruker Stian Eriksen monitorene for å sjekke togsiden. . Foto: Lasse Storheil

Lysaker ligger i en kurve, og avstanden mellom tog og plattform varierer. Det er gjort mange tiltak for at hele plattformen skal være trygg for alle kundene. — Det er montert en rist som sikrer at ingen skal falle nedi skinnegangen, og det er varme på plattform som skal hindre is på vinteren og sikre at ingen kan skli, forteller prosjektleder Anne Braaten. Til hjelp for ombordpersonalet i toget er det også gjort sikringstiltak fra Jernbaneverkets side. Det er montert tre togsidemonitorer på fire steder på plattformen. Ombordansvarlig kan da se hele togsiden. PRØVEPROSJEKT,

— De ble tatt i bruk i slutten av mai, og vi er interessert i hvordan dette oppfattes og om monitorene er optimalt plassert. Dette er et prøveprosjekt, og vi er spent på hvordan resultatet av dette vil være. Derfor håper vi at de som jobber i toget melder fra til oss om hvordan det fungerer, sier Braaten.

Fakta om traséen ■ Vestover fra Lysaker stasjon legges de nye hurtigsporene (Askerbanen) i midten med lokalsporene (Drammenbanen) på hver side. ■ Askerbanen går i en tunnel som fortsetter rett fram, mens Drammenbanen grener av mot Stabekk som i dag. ■ 150 meter av tunnelen på Lysaker bygges som betongtunnel i åpen byggegrop. Ved Marstranderveien går tunnelen inn i fjellet. Denne tunnelen (Bærumstunnelen) er 5,5 km lang og fører fram til Engervannet øst for Sandvika. ■ Her kommer hurtigsporene ut fra fjellet med ett spor på hver side av lokalsporene. ■ På strekningen langs Engervannet fram til Sandvika stasjon utvides fjellskjæringen slik at alle fire spor går parallelt.

Flere tog oftere fra 2012 Når det nye dobbeltsporet er ferdig til Sandvika i 2012, blir tilbudet bedre. Det betyr at hurtige og langsomtgående tog separeres. Tog som stopper på alle stasjoner trenger ikke å sinke tog som går direkte. Her er noen av de viktigste endringene for kundene: ■ Avgang hvert 10. minutt på sentrale knutepunkt mellom Lillestrøm og Asker hele dagen. ■ Avgang hvert 15. minutt på alle stasjoner mellom Lillestrøm og Asker hele dagen ■ Avgang hvert 20. minutt mellom Drammen og Eidsvoll hele dagen ■ To avganger i timen mellom Jessheim og Oslo hele dagen ■ Ekspresstilbud i Vestfold med betydelig redusert reisetid i rush ■ Ca 20 min kortere reisetid for ekspressavganger til/ fra Tønsberg ■ Ca 10 min kortere reisetid for ordinære avganger til/ fra Tønsberg ■ Tre avganger i timen i rush til/fra Tønsberg ■ Avgang hver halvtime mellom Moss og Lysaker hele dagen

V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT V

6-08_Vingehjulet.p65

17

03.09.2008, 12:59

6 -- 0 08 8 6

17 17


PUNKTLIGHET

PUNKTLIGHETEN

UKE 1-35

70 75 80 85 90 95 100 ▼ Dovrebanen ▼ Nordlandsbanen ▲ Raumabanen

Mye krøll i sommer På Dovrebanen har det vært svært mange feil på både strømforsyning og bane. I tillegg har det vært ras/rasfare/ fare for utgliding flere steder og et godstog kjørte inn i et ras ved Losna og sporet av. Dette har skapt innstillinger,

▼ Rørosbanen ▼ Bergensbanen ▲ Sørlandsbanen

REGIONTOG NATT ➥ Oslo - Trondheim ▼ Trondheim Bodø

forsinkelser og følgeforsinkelser i stort omfang. Det har også ført til følgeforsinkelser på Raumabanen, men turisttogene på Raumabanen har gått etter ruteplanen. Problemene med infrastrukturen på Dovrebanen har også skapt svært dårlig punktlighet på regiontogene mellom Oslo og Lillehammer. Det har vært møte med regiondirektør i Jernbaneverket region øst og banesjefen på Hamar for å se på mulige tiltak som kan bedre driftsstabiliteten på banen. Dette går frem av en rapport fra punktlighetsoppfølger i drift, Helge Jørgenstuen.

▼ Oslo Bergen ▲ Oslo Stavanger

REGIONTOG ØSTLAND ➥ Oslo Halden ▼ Oslo Skien ▼ Oslo Lillehammer ➥ Gjøvikbanen AS

LOKALTOG ▲ Kongsvingerbanen ▲ Hovedbanen ▲ Drammenbanen ➥ Østfoldbanen ➥ Stavanger ➥ Bergen - Arna ▼ Bergen Voss ➥ Trondheim

KILDE: JBV

➥ Salten

▲=FRAMGANG GODKJENT

18

6-08_Vingehjulet.p65

▼=TILBAKEGANG

➥=UENDRET

IKKE GODKJENT

V I N G E H J U L E T

18

I vest har det vært store problemer med infrastrukturen. Det har vært svært mange feil både med strømforsyning og skinnegang som har gitt en punktlighet helt ned mot 16 prosent i ei uke. Deler av Bergensbanen har vært helt stengt på grunn av signalfeil og rasfare. Mange saktekjøringer også bidratt til dårlig punktlighet. Dette har også medført følgeforsinkelser på Flåmsbanen og lokaltogene i vest. Det har vært hyppig kontakt mellom NSB Drift og JBV i vest for å løse problemene med infrastrukturen på Bergensbanen. På Jæren medfører anleggsarbeidene fortsatt en del feil på signalanleggene og dermed forsinkelser. Det har vært strømstans som har gitt driftsproblemer for togene våre, som også har forsinket regiontogene mellom Stavanger og Kristiansand. Infrastrukturfeil i Oslo-området har medført forsinkelser også på regiontogene mellom Oslo og Kristiansand. På Østlandet har det vært lavere punktlighet enn tidligere år. Dette skyldes anleggsarbeider i Oslo-tunnelen som har ført til mange forsinkelser på 5-10 minutter. I tillegg har det også vært en mengde infrastrukturfeil i Osloområdet (signalfeil) som har medført mange forsinkelser og delinnstillinger. Til tider har det også vært en del feil på togsettene våre, noe som også skapte forstyrrelser i trafikken. Regiontogene på Vestfoldbanen viser også unormalt svake tall i sommer. Også her er det problemer med infrastrukturen mellom Oslo og Drammen som er hovedutfordringen, men også på Vestfoldbanen har det vært en del feil på sikringsanlegg og strømforsyning som har skapt forsinkelser. I Nord viser togene i Salten som vanlig god og stabil punktlighet, mens togene på Nordlandsbanen viser dessverre mer ustabil punktlighet. — Den ustabile infrastrukturen bekymrer oss i drift. De tekniske anleggene holder ikke den ønskede stabiliteten. Vi har drøftet dette med flere av de lokale banesjefene, som deler vår bekymring for tilstanden til de tekniske anleggene, sier Jørgenstuen.

6 - 0 8

03.09.2008, 12:59


M E L L O M

O S S

På japansk TV

P

ias Plogg

Hva er vel bedre enn å gå barbeint på svabergene om sommeren og kjenne varmen under føttene mens du lytter til lydene fra havet? Wenche Berger sammen med det japanske tv-teamet.

For annen gang i løpet av kort tid har NSB besøk av en japansk TV-stasjon.

Du hører bølgeskvulp mens vinden rusker forsiktig i håret ditt. Kanskje hører du måkeskrik i det fjerne? Kanskje er det en flue som surrer i buskene i nærheten? Eller en svak lyd fra en snekke som beveger seg forbi? Vi kan reise på ferie og ha en deilig opplevelse i utlandet, men ingen ting slår den norske sommeren som vi har opplevd den i sommer. Nå står høsten for tur og ett av høydepunktene i venninnegjengen står for tur – - Skumletur. En venninne inviterer oss til seg hver høst for å se skumle filmer og lage tapas. Vi bruker hele året på å finne skumle filmer vi skal se, og det er strengt forbudt å se filmene på forhånd. Når tiden er inne setter vi oss på toget og reiser til huset i skogen. Vi setter på filmen og er klare for felles opplevelse. En krøller seg sammen til en ball bak en stor sofapute, en sitter rolig i en gyngestol og strikker, en holder for ørene og en ligger nesten under bordet med hunden mens regnet pisker mot vinduet og du hører det renner heftig fra takrennene utenfor. Med en gang høsten er over og vinteren står for tur, er det andre ting å glede seg over. Gå over hvite vidder med ryggsekken fylt med nistepakke, termos med kakao og kvikklunsj til lyden av stavene som treffer snøen og skiene som sklir bortover i sporene. Du kommer hjem etter en lang skitur og kryper inn i sofakroken til kortspill og røde kinn rundt bordet. Ååå, som jeg gleder meg. Sist, men ikke minst har vi våren! Å våkne til fuglekvitter, tusle ut til postkassa, hente avisen og sette meg på trappa mens jeg nyter solstrålene og ser snøen smelte rundt meg. Har du tenkt på hvor heldige vi er som har så stor variasjon? Livet er herlig! Pia Solheim er it-rådgiver i NSB. Hun vil bidra med betraktninger rundt livet generelt og kanskje litt om tog spesielt i Vingehjulet i tiden fremover.

GUNDER

I august filmet de på Bergensbanen og Raumabanen. — Våre flotte jernbanestrekninger vil bli vist til 1,2 millioner japanske familier i programserien Dream Express, forteller Wenche Berger i Salg. Programmene tar for seg togreiser, byliv og naturopplevelser i forskjellige land. I tillegg til å lage TV-program, produseres det dvd’er for salg. — Det blir spennende å se dvd’en fra Norge, sier Berger. Hun var med filmteamet på Bergensbanen, og det ble filmet naturscener fra togvinduet. TVteamet brukte mye tid på Rallarmuseet på Finse der de fikk se byggingen av Bergensbanen. På Raumabanen fikk de også se storslagen natur med Kylling bru som hovedattraksjon. — Neste japanske TV-selskap er like om hjørnet, så vi er sikret god reklame for NSB i Japan, sier Berger.

Så deilig det er med årstider!

V I N G E H J U L E T

6-08_Vingehjulet.p65

19

03.09.2008, 13:02

6 - 0 8

19


N Y H E T E R

I Japan er billetten på mobilen I dag kan foreldre få sms om at deres tenåringsdatter sitter på toget, på vei fra en stasjon til en annen. Disse foreldrene bor i Japan. Diskusjonen om billettbærere går høyt over hele verden. I Norge jobber NSB for å finne frem til en løsning med elektronisk billettering og såkalte Flexuskort er under utprøving. Gråkallbanen i Trondheim har også sms-løsning for billetter. NSBs it-direktør Jan Christiansen har studert mange alternative billettløsninger flere steder i verden og er sterkt opptatt av at NSB er på hugget når nye løsninger blir foreslått. — Vår jobb er å finne løsninger som får enda flere mennesker til å velge toget. Da må vi gjøre det enkelt for kundene, sier Christiansen. EDMONSON

Billetter på kollektive transportmidler har variert i farge, størrelse og vekt. Helt siden Edmonson lanserte den første billetten på hard kartong. Den har vært i bruk over hele verden i flere tiår. I hele denne perioden har det vært en rivende utvikling, tilpasset tidens teknologi. Elektroniske billetter er i dag mye brukt på fly, og selvsagt også tog rundt om i verden. — Hensikten med å finne nye billettløsninger er å gjøre det enklere for kundene og rimeligere for selskapene. Mange bruker også lavere kostnader som et salgsargument, der kunden får ta del i selskapenes reduserte utgifter. Det blir rimeligere reiser hvis du bruker de enkleste billettløsninger. Det skal komme kunden til gode å reise fornuftig, sier Christiansen. MOBI L TIL ALT

I Japan bruker de mobiltelefonen som billett. Du kan laste ned så mye penger som du vil på din mobil, og så validerer du hver gang du går inn i toget. Når det begynner å bli lite penger igjen, får du en sms der du blir bedt

Bruker SAS og Norwegian NSB har inngått avtale med Scandinavian Airlines Norge AS, SAS, om rabatt på flyreiser med selskapet og selskapets partnere. Avtalen er inngått fordi SAS har en rekke avganger/ desitinasjoner med lavere priser enn Norwegian eller som Norwegian ikke dekker. NSB har også avtale med Norwegian. Avtalen er en konsernrammeavtale og i henhold til gjeldende innkjøpspolicy skal avtalen ved behov benyttes av alle enheter og selskaper i NSB-konsernet. I henhold til gjeldende reisepolicy skal ansatte på tjenestereiser bruke flyreiser med laveste priser. NSB har inngått ny rammeavtale med VIA Travel, og god oversikt over de billigste flyreisene finnes på selvbookingssystemet VIA Online.

20

6-08_Vingehjulet.p65

V I N G E H J U L E T

20

Det finnes mange typer billettbærere, fra papir, via elektroniske kort til mobiltelefon. It-direktør Jan Christiansen sier det er viktig at NSB er langt fremme i den teknologiske utviklingen. Her med engelske Oyster og gamle Edmondson i forstørret utgave, samt mobiltelefonen.

om å sette inn mer penger på konto. Sier du ja, skjer dette automatisk og du velger selv beløp. — Vi må tenke nytt hele tiden, og sørge for at kundene oppfatter alle nye rutiner som en forbedring. Når folk i Japan kan bruke mobiltelefonen som en billett, skulle det ikke være vanskeligere for oss å gjøre det samme, sier Christiansen. Han ønsker at NSB ser på alle muligheter for å finne fleksible løsninger som er til beste for kundene. Flytoget i Norge bruker løsning med kredittkort, der du trekker kortet en gang og validerer på flyplassen. DEN STØRSTE KUNDEGRUPPEN

— Det er viktig å huske på at vi har de fleste kundene i og rundt de store byene, og størsteparten av disse er faste kunder. Disse kundene må få løsninger som forenkler deres hverdag, slik at de slipper å tenke på å betale når de går på toget. Det meste av jobben skal være gjort når det står penger på kundens kortkonto, sier Christiansen. Han er opptatt av at vi allerede nå begynner å tenke på hvordan fremtidens billettløsninger skal være. — Selv om vi er i startfasen med et nytt system, så må vi allerede ha gjort oss noen tanker om hvordan systemet skal være fornyet i løpet av få år. Utviklingen går så raskt at vi helst bør ligge noen hakk foran, hele tiden, sier Christiansen. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

6 - 0 8

03.09.2008, 13:04


CARGONET

Toget erstatter 30 trailere hver dag

DETTE ER FLYDRIVSTOFFTOGET:

Frakter flydrivstoff fra Oslo havn til Gardermoen 16 vogner trukket av to Di8 460 000 000 000 liter flydrivstoff i året Holder dermed 11 000 tankbiler borte fra veiene Kjører hver dag hele året

V I N G E H J U L E T FOTO: LASSE STORH EI L

6-08_Vingehjulet.p65

21

03.09.2008, 13:05

6 - 0 8

21


En million liter flydrivstoff på vei fra Sjursøya, passerer Loenga før klokken halvsyv om morgenen.

Holder liv i Norges hovedflyplass CargoNet er med på å holde trafikken i gang på Oslo Lufthavn Gardermoen. Selskapet frakter flydrivstoff fra Oslo havn til hovedflyplassen. Over en million liter kjøres hver dag fra Sjursøya og lagertankene under Bekkelaget til lagertankene under bakken ved hovedflyplassen. Dermed kan flyene komme og gå til Norges hovedstad hele døgnet. forskjellige raffinerier rundt om i Europa, og av og til fra raffinerier utenom vår verdensdel.

CargoNet har kjørt drivstofftoget i snart 10 år nå, og selskapet har nettopp forhandlet frem en avtale om å kjøre ti år til pluss en opsjon på ytterligere 10 år. Kontrakten er inngått med Oslo Lufthavn Tanklager (OLT). Jørn Marthinsen i CargoNet sier at drivstofftoget har en viktig funksjon for både miljø og sikkerhet i Oslo-området. — Hvis ikke dette toget hadde gått, ville det vært minst 30 store trailere med flydrivstoff i trafikk mellom Sjursøya og Gardermoen hele døgnet, året rundt. Toget sparer veien og miljøet i et fra før sterkt trafikkbelastet område for minst 11 000 lastebiler i året, sier Marthinsen.

Dette toget er satt opp med EL 14 og Di8 som lokomotiver, men fra og med i sommer har det vært kjørt med to Di8 som trekkraft. — Dette er en prøveordning som vi regner med blir fast fra desember, sier Marthinsen. Toget veier brutto nesten 1 400 tonn når det forlater Sjursøya.

LASTES PÅ FIRE TIMER

HVER DAG HELE ÅRET

Det er 16 vogner i togsettet som utgjør drivstofftoget. Vognene lastes mellom vogn åtte og vogn ni gjennom et rørsystem på toppen av vognene. Det hele skjer automatisk og styres fra en PC. I løpet av fire timer er 1 000 000 000 liter jetfuel klar til å bli flymat. Togene losses gjennom samme type system på Gardermoen og lagres i store, underjordiske tankanlegg ved hovedflyplassen. Flydrivstoffet kommer inn til Oslo med båt fra flere

Det er syv faste tog som kjører hver dag hele året. Det er lagt opp til noen fleksible tog, og i perioder kjøres det to ekstra tog per uke, slik at det er ca 400 tog i året som frakter 460 millioner liter drivstoff til flyene som trafikkerer på Gardermoen. Det er 98 kilometer tur-retur Gardermoen fra Sjursøya, og det er fem lokførerårsverk involvert i trafikken, samt en terminalarbeider.

22 22

6-08_Vingehjulet.p65

V V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT

22

TREKKER 1 400 TONN

TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

66 -- 00 88

03.09.2008, 13:06


CARGONET

Svensk motorsykkelentusiast bak spakene Lennart Nolhag er lokfører i CargoNet. Svensken har arbeidet i Norge i 15 år og har kjørt også for NSB og Green Cargo tidligere. — Jeg trives best i godslokomotivet. Det er mindre stressende enn å kjøre lokaltog, sier Nolhag. Han har kjørt mye tog både i Norge og Sverige og var fast mellom Oslo og Göteborg i ni år. — Jeg har det veldig bra og har en meget variert jobb, sier Nolhag. Når han ikke kjører tog kjører han gjerne motorsykkel, og han skryter uhemmet av veiene i Norge. — I Sverige er det livsfarlig å kjøre motorsykkel i svinger. Svingens profil kan endres halvveis i svingen, og plutselig kjører du midt i veien, sier Nolhag. I Norge er det perfekte svinger, noe både han og fruen setter pris på når de kjører her i landet. PÅ TIDEN

Til tross for at toget han skulle kjøre kom noe sent fra Gardermoen klarer han å få toget i rute på vei oppover. Brynsbakken har 25 promille stigning, men med to Di8 i som trekkraft går det bra, og ved kryssing på Lillestrøm kommer han et halvt minutt før tiden og må vente på Kongsbergtoget. — Drivstofftoget er en avveksling fra hverdagen som ofte er å kjøre godstog et stykke inn i Sverige fra Alnabru, sier Nolhag.

Lennart Nolhag liker det varierte arbeidet som lokfører.

V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT V

6-08_Vingehjulet.p65

23

03.09.2008, 13:07

66 -- 00 88

23 23


I

T R A F I K K E N

Stoppestedet på Torp er godt mottatt, og 43 000 passasjerer har reist over Torp ved utgangen av uke 34. (Foto: Lasse Storheil)

Fornøyd med Torp NSBs kunder er meget fornøyd med den nye togstoppen på Torp Lufthavn som ble åpnet i januar. Bare i uke 34 var det over 2000 passasjerer til/fra stoppestedet for Sandefjord lufthavn Torp. Ved utgangen av denne uken var det 42 883 passasjerer som hadde reist over Torp. Det er fredag og mandag som er de store reisedagene. Det har vært gjennomført en kundeundersøkelse i

bussen mellom stoppestedet og flyplassen (bussturen tar fire minutter). Resultatet fra denne undersøkelsen er hyggelig lesing og viser at stoppestedet på Torp spiller en viktig rolle. Alle som er spurt vil anbefale dette tilbudet til andre og 207 av 213 spurte vil benytte toget neste gang de reiser. Når folk ble spurt om hva de syes om tilbudet, ga de det terningkast 5,69, som er en meget høy skår. Av de spurte svarte 37 prosent at de hadde lest om tilbudet på nsb.no. Mange hadde hørt om det via annonse på internett, i avis eller via plakater.

Tog fem ganger billigere enn bil Reiser du fra Asker til jobb i Oslo med tog i stedet for bil, sparer du over 4 500 kroner i måneden, viser et regnestykke NSB har satt opp. — Å kjøre fra Asker til Oslo på jobb koster 5 638 kroner i måneden, og da har vi ikke tatt med kostnadene i bomringen. Et månedskort på toget koster 1 110 kroner. Det er lurt å tenke igjennom bilbruken for dem som har mulighet til å velge alternativer, sier Stein Nilsen, leder for NSB Persontog. Regnestykket tar utgangspunkt i tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken og inkluderer verditap på bilen,

Bonus Årets bonus ble utbetalt for de fleste ved lønnsutbetakling i august. Men noen vil få bonus utbetalt på septemberlønnen.

24

6-08_Vingehjulet.p65

V I N G E H J U L E T

24

rentekostnader, forsikring, årsavgift, vedlikehold, dekk, service og reparasjoner. Med en ny bil til 343 000 kroner koster det 5 kroner og 78 øre kilometeren å kjøre 15 000 kilometer i året. — Det er lett å tenke at det bare er kostnaden ved å fylle drivstoff du betaler når du bruker bil. Men det kommer så mange andre kostnader i tillegg, sier Nilsen. En som pendler mellom Bryne og Stavanger betaler 910 kr i måneden med tog. Dette utgjør om lag 45 kroner per arbeidsdag. Det betyr gratis kollektivtrafikk i helgene. Bensinkostnadene på den 60 kilometer lange strekningen er: 0,8 liter per mil og 13 kr literen blir 62,40 kroner. Bil er altså mye dyrere allerede før du ser på kostnaden ved å eie bilen.

6 - 0 8

03.09.2008, 13:08


I MITT

NYE

HJEMLAND

Seks måneder ble seks år Luca Cuppari 34 år Ugift Fra Genova i Italia Elektroingeniør

Luca trakterer pianoet og skrev tidligere filmog teatermusikk. Han nølte ikke et sekund. Begrunnelsen for at den varmblodige italieneren slo seg ned i Norge var helt klar. Blondiner.

Han, som mange andre, fulgte med AnsaldoBreda til Drammen for å ferdigstille type 72. Meningen var å være i Norge i seks måneder, men det har blitt seks år. Men etter en kort stund, var det gjort. Han har nettopp vært hjemme i Genova i Nord Italia i ni dager. — Må besøke mor, ellers går det ikke bra, smiler han lurt. Han beskriver italienske mødre (med unntak av sin egen, naturligvis) som langt mer granskende i sønnenes privatliv enn slik han oppfatter de norske. MUSIKK

Luca har mange interesser. I tillegg til blondiner er det utendørs sykling i mer enn 16 plussgrader, overarmene viser at han besøker treningsstudio hele året, han utøver pianomusikk og matlaging. — Jeg skrev film- og teatermusikk i ungdommen, men nå spiller jeg bare til husbruk. El-pianoet får stå hjemme mens han lager pizza eller pasta i ulike varianter. Og etter maten spiller han gjerne klassisk musikk på det. — Pizzaen skal være tynn, konstaterer han, og

inneholde tomater, buffalomozzarella og basilikum. Han har ikke noe imot den tykke amerikanske og norske pizzaen. — Men det er noe annet. Selv om Italia er et katolsk land preget av store kirkebygg med kunst av høy kvalitet, er Luca ikke religiøst praktiserende. Han mener den interessen er avtagende blant moderne italienere, selv om han også liker å gå i kirker for å nyte kunstverkene. 72 OG NYE TOG

Luca Cuppari har jobbet i Teknikk Materiellteknologi siden januar i fjor og har spesialisert seg på software, elektronikk og informasjonssystemer. Mest type 72, men også nye tog. — Du kan si alt om italienske tog uten å ljuge. Det er både bedre og dårligere enn i norske. Det samme gelder servicen. Vi var først ute med høyhastighetstog mellom Roma og Firenze i 1992 og først ute med det nye sikkerhetssytemet ERTMS som om kort tid kommer også til Norge. Mens lokaltogtilbudet kan være svært dårlig, sier Luca Cuppari. TEKST OG FOTO: PREB EN COLSTRUP

V I N G E H J U L E T

6-08_Vingehjulet.p65

25

03.09.2008, 13:08

6 - 0 8

25


M E L L O M

O S S

Meninger om vårens interne kampanjer NSB persontog gjennomførte to, store interne aktiviteter i april og mai. Punktlighet og innføring av ombordtillegg var tema for de to kampanjene. — Levere som avtalt er jobb nr 1 i NSB Persontog. Nest etter sikkerhet, som alltid kommer først hos oss, er punktlighet vår viktigste leveranse, sier persontogsjef Stein Nilsen. Flere tusen mennesker er hver dag avhengig av oss for at deres egne tidsplaner skal holde, både i jobb og fritidssammenheng, sier Nilsen. De involverte har gjennom en undersøkelse sagt sin mening om kampanjen. PUNKTLIGHET

Intensjonen med kampanjen var å engasjere alle i hverdagen til dem som jobber ute i togene på en morsom og kanskje litt uventet måte. Ravi, som er en folkelig sanger, ble engasjert til å lage en fengende «rap» om hverdagen til kjørende personell og de utfordringene de møter. Sangen ble laget etter innspill fra medarbeidere. Sammen med videoen ble det laget et faktahefte som forteller om korrekt avgangsprosedyre og betydningen av å følge den. Hovedinntrykket etter kampanjen om punktlighet er at 6 av 10 har et bra inntrykk. 9 av 10 mener det er engasjerende å få komme med egne innspill som ble grunnlaget for teksten i sangen. — Dette viser at involvering av dem dette gjelder er viktig, enten de jobber i togene, i billettluka eller med å klargjøre togene, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Marianne B Einarsen.

Ny kortavtale for NSB NSB har inngått konsernrammeavtale med SEB Kort Norge AS om utstedelse av kredittkortet Eurocard Gold Corporate med MasterCard-

Både utligger, engelskmann og dverg var med i filmen om punktlighet. (Foto: Lasse Storheil)

Men hun beklager at de to kampanjene kom med såpass kort mellomrom. — Dette er et viktig læringspunkt for oss. Det at for mye kommunikasjon kom ut til de ansatte på kort tid gjorde at vi ikke fikk nok «trøkk» i den enkelte aktiviteten, sier Einarsen. 7 av 10 syntes det var greit at dvd-pakken ble sendt hjem til de ansatte og 3 av 4 som så videoen likte den. — Vi har også fått flere gode innspill til forbedringer til neste gang. Vi har notert disse innspillene, og de mest vanlige innspillene var kostnadene og bruk av sauer for å illustrere trege kunder. Samtidig vil jeg understreke at jeg opplevde engasjementet fra dem som deltok i arbeidet med kampanjen som meget sterkt. Dette er også av stor betydning når vi skal samle en hel organisasjon om et felles mål, å levere ruteplanen til riktig tid., sier Einarsen. Det er den viktigste jobben kunden forventer at vi leverer.

funksjonalitet for bruk ved tjenesteutlegg.

IN NFØRI NG AV OMBORDTI LLEGG

Kortløsningen gjelder alle norske selskaper i NSBkonsernet, inntil videre med unntak for CargoNet AS som har egen avtale. Kortet er et personlig betalingskort. Ved forfall skal hele det utestående beløp faktureres den enkeltes privatadresse og utestående beløp betales i sin helhet. Hvilke fordeler har dette kortet: - Ved tidlig bestilling av flybilletter belastet kortet først ved avreise - Kortet leveres med bilde - Kortet vil ha chip (prosessor) og pin-kode - Kortet leveres med Travel Pass Corporate (TPC) for bruk ved flyreiser med SAS. - Rabatt hos Oslo Taxi vil bli fratrukket ved bruk av kortet (ikke nødvendig med eget drosjekort). Avtalen gjelder fra 1. juli i år, og senest 1. oktober vil alle gamle kort skiftes ut. Nærmere opplysninger om avtalen finnes på Innkjøpsportalen/Avtaler på intranett.

I denne kampanjen var det spesielt viktig at de som møter kundene, enten i togene, på kunde- eller servicesenteret hadde meget god informasjon på forhånd om hva ombordtillegget er, hvorfor det ble innført og hvordan den enkelte kan håndtere innvendinger fra kunden. 8 av 10 har et bra inntrykk av denne kampanjen, og 9 av 10 mener de fikk tilstrekkelig informasjon rundt innføringen av tillegget. De fleste så plakatene på oppholdsrommene, mens vel 50 prosent så filmene med Robert Stoltenberg. Elementene i kampanjen ble gjennomgående godt mottatt, unntatt kortstokken som fikk lavere skår hos medarbeiderne. 8 av 10 mener at NSB håndterte ombordtillegget profesjonelt, og mener også at innføringen gir konduktørene mer tid til å at seg av passasjerene. Det er samtidig delte meninger om passasjerene har forståelse for tillegget. — Interne kampanjer slik vi opplevde dem i vår et viktig verktøy for å samle oss rundt våre felles utfordringer. Derfor er det viktig at vi måler responsen slik at vi har mulighet til å forbedre oss, påpeker Nilsen.

26

6-08_Vingehjulet.p65

V I N G E H J U L E T

26

6 - 0 8

03.09.2008, 13:08


Kunst om personvern på Oslo S Datatilsynet i samarbeid med Kunst i offentlige Rom (KORO) og Rom for kunst på Oslo S har avholdt konkurranse med temaet «Privatlivets fred». De fire vinnerverkene stilles ut på Oslo S i oktober. Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys bevilget i fjor ekstraordinære midler til Datatilsynet for gjennomføring av et kunstprosjekt med personvern som tema. — Vi mener et kunstprosjekt vil kunne fremme problemstillingene på en original og annerledes måte, og derfor tilføre noe nytt, tankevekkende og viktig sier Georg Apenes, direktør i Datatilsynet. Oslo S er valgt som arena fordi det er ett av de mest

Fra kunstverket Venner av Helene Torp.

trafikkerte offentlige rom i landet. Det er ca 200 000 besøkende på Oslo S hver dag. Det er et knutepunkt for et tverrsnitt av befolkningen, et offentlig rom som utfordrer regler og evner til sameksistens og samhandling.

Litt om vinnerverkene ICU AV BU LL.MI LETIC:

MAN UELL OVERVÅKI NG AV INGVI LD KJÆR TOFTE:

To skjermer plasseres i vandrerhallen på Oslo S. Hver av skjermene viser et øye og øynenes bevegelser er synkronisert. Øynene vil filmes slik at det gis inntrykk av at de observerer folk og «følger» dem mens de går.

Kunstneren skal installere et provisorisk og flyttbart overvåkingsbyrå på Oslo S. Hun kommer selv til å sitte i byrået og tegne forbipasserende noen timer om dagen i tre bolker med ca en ukes varighet hver.

VENNER AV HELENE TORP:

BOMRING DK585936 AV VERONIKA MOEN:

Venner er en animasjonsfilm med dialog, påstander og bilder. Filmen skal vises på plasmaskjerm ved nedgangen til t-bane inngang nord. I tillegg planlegges det at ett eller flere stillbilder fra animasjonsfilmen skal monteres på fasaden ved Flytoget.

Verket er en visualisering av kunstnerens 271 bomringpasseringer i 2007. Det er todelt og består av en animasjonsfilm og et stillbilde. Animasjonen skal vises på plasmaskjerm ved nedgangen til t-bane inngang nord. Stillbildet skal monteres på fasaden ved Øvre Jernbanetorg.

NSB kjørte geologer til konferanse NSB sørget for transport av flere tusen geologer fra hele verden til Norges Varemesse på Lillestrøm i august. Den 33. International Geological Conference, med 7 000 deltakere fra hele verden, gikk av stabelen på Norges Varemesse i Lillestrøm. Det har neppe vært arrangerte en så stor konferanse for geologer i Norge før. — Nærmere 4 000 deltakere benyttet tog mellom Oslo og Lillestrøm og Oslo Lufthavn Gardermoen og Lillestrøm hver dag under hele konferansen, forteller Mari Bragstad i Salg. Deltakerne hadde forhåndskjøpte billetter, så NSB sikret inntektene i forkant. God organisering på forhånd og flott jobbing underveis førte til at meget vellykket arrangement for geologene.

Flere sniker i Danmark Danmark opplever en kraftig økning i antallet som blir tatt for sniking på tog og buss. Sivilkledte kontrollører vurderes. Det er på lokaltogene til DSB at det snikes mest, med en økning på 20 prosent i årets første fire måneder. På bussene i København er det enda verre. Hittil i år er det

skrevet ut flere bøter enn i hele fjor. DSB anslår tapet på sniking hvert år til vel 60 millioner kroner. Det er dette som er årsaken til at DSB (Danske statsbaner) vurderer å ta i bruk sivilkledte kontrollører, noe som ikke har vært gjort tidligere.

V I N G E H J U L E T

6-08_Vingehjulet.p65

27

03.09.2008, 13:08

6 - 0 8

27


M E L L O M

O S S

Sponser fritidsaktiviteter i NSB NSB konsernet ga i 2008 700 000 kroner til Fritidsrådet, pluss en pott til profileringsstøtte på 25 000 kroner.

Bordet bugnet av blomster og gaver og medalje fra Norges Vel da Reidar Løkken hadde siste arbeidsdag 29. august. Mer enn 100 mennesker var samlet til kaffe og kaker.

Løkken takker av — Nå er det slutt, sier Reidar Løkken. Den 1. september gikk han over i pensjonistenes rekker etter 48 års tjeneste i NSB. Reidar er kjent av de fleste, og det er på mange måter et stykke levende jernbanehistorie som nå takker av. For det er ikke mange tjenestemenn som i våre dager kan skilte med tjeneste tilbake i dampalderen. Gjennom et snaut halvt århundre i tjeneste har han ellers vært med på alle de større omleggingene i NSB. Reidar begynte som bud på Oslo Ø i 1960 før han ble konduktør. Deretter har han kjørt på de fleste togstrekningene i landet, og kjenner de fleste avkroker i jernbane-Norge som sin egen bukselomme. Fra 1985 gikk han over i administrativt arbeid, og har siden jobbet med salgs- og markedsarbeid. Sirkulærer, informasjon, handikapforhold, hittegods, logistikk, Sesamtoget... Nevn en ting og Reidar har sikkert vært borti saken… Med campingvogn på Bohuslänkysten, hus på Dombås og gård på Sørumsand, er det en travel medarbeider som nå trekker seg tilbake. Vi ønsker Reidar Løkken lykke til som pensjonist! TEKST: JAN-HELGE ØSTLUND FOTO: LASSE STORHEI L 28

6-08_Vingehjulet.p65

V I N G E H J U L E T

28

Dette omhandler ikke bare idrett. Beløpet på 700 000 kroner går til alle fritidsorganisasjonene (sangkor, musikkorps, kunstforening, osv). Rune Naustdal i Persontog sier det er mange grunner til at NSB gjør dette, men han vil sitere Einar Enger som har sagt at fritidsorganisasjonene er limet i organisasjonen. — Det er faktisk bare i disse organisasjonene de ansatte kan møtes organisatorisk, på tvers av de ulike avdelingsskillene, og også bedriftsskillene innenfor jernbanevirksomheten, sier Naustdal. Han siterer også en rapport fra 2001. Her ble det anbefalt at NSB skal fortsette å støtte fritidsorganisasjonene, fordi bedriften er tjent med at de ansatte møtes, blir kjent og utnytter sin fritid til positive aktiviteter. Aktivitetene gir også en positiv profileringseffekt for bedriften. I MANGE ÅR

NSB har i mange år bevilget penger til fritidsorganisasjonene. Før hadde NSB et eget Velferdskontor med egen velferdssjef som administrerte dette og som fordelte pengene til de ulike organisasjonene. Senere hadde

Randi Martinsen korrekt antrukket sammen med Rune Naustdal. Lag kan søke om å få drakter.

en avdeling som het Internprofilering denne rollen. Nå er det Fritidsrådet som administrer, og rådet må hvert år legge fram oversikt over hva pengene blir brukt til gjennom regnskaper og budsjetter. Jernbaneverket har organisert seg på lignende vis. Det er utallige lag i Idrettsforbundet og mange medlemsorganisasjoner knyttet til Fritidsrådet, og pengene som bevilges brukes til å holde aktivitet i lagene, enten det er et sangkor, musikkorps, idrettslag eller kunstforeningen. Fritidsorganisasjonene kan også søke om profileringsmidler fra Fritidsrådet, dersom de ønsker drakter med NSB logo. NSB sponser også organisasjonene gjennom en avtale om frireise (innenfor rettighetene til en bronsebillett) på tog. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Ny sykmeldingsblankett 1. september ble en ny sykmeldingsblankett tatt i bruk: «Vurdering av arbeidsmulighet/sykmelding». Hensikten er at legen kan kommunisere mer direkte med arbeidsplassen om tilrettelegging. Legen må vurdere om det medisinsk sett er mulig å være i tilrettelagt arbeid, arbeidsrelatert aktivitet,eller ikke. Hvis svaret er nei, vil legen skrive full sykmelding. Hvis svaret er ja, finnes det nye valg der alternativene er avventende sykmelding eller gradert sykmelding/aktiv sykmelding/reisetilskudd. Avventende sykmelding forutsetter slik kommunikasjon og er en melding fra legen om at sykmelding kan unngås ved at forholdene på arbeidsplassen legges til rette, og

gjelder kun i arbeidsgiverperioden (de første 16 dagene). Dette er reglene: 1. Arbeidstaker tar sykmeldingsblanketten med til nærmeste leder. (Ansvaret for at blanketten kommer til rett person med en gang legges på den ansatte). 2. Arbeidstaker og leder prøver å finne løsning på arbeidsplassen. Dersom leder og ansatte ikke finner en løsning, og før de konkluderer at det ikke er mulig å unngå sykmelding, bør Ressurssentret kontaktes.

6 - 0 8

03.09.2008, 13:08


Byr på Tunnelbanan NSBs datterselskap, Svenska Tågkompaniet, er med i et konsortium som byr på driften av Tunnelbanan i Stockholm. Verdien av tilbudet er på flere milliarder kroner. Tunnelbanan er det viktigste transportsystemet i Stockholm og har årlig mer enn 300 millioner reiser. Anbudet ble innlevert i forrige uke, og endelig valg av operatør vil bli gjort i januar/februar neste år. Selskapet som vinner anbudet skal overta driften fra neste høst. Blant selskapene som har lagt inn anbud finner vi MTR, Deutsche Bahn, Keolis/Arriva, Veolia (som kjører i dag) og et DSB-konsortium.

10 000 over Rygge 25. august fikk NSB-kunde nummer 10 000 blomster da hun ankom Rygge med tog. Strekningsleder Terje Andersen i Fredrikstad overrakte blomstene. Han er meget fornøyd med utviklingen på Rygge, og at folk tar toget når de skal ut å fly. — Dette overstiger våre forventninger, og vi tror at flere og flere vil foretrekke å kjøre kollektivt når de reiser fra Rygge, sier Andersen. Det er også mange som reiser med bussen, slik at kollektivandelen er høy til og fra Rygge.

3. Arbeidstaker tar eventuell tilbakemelding fra leder eller Ressurssenteret til legen 4. Legen gir innspill på sykmeldingsblanketten Arbeidstaker skal delta i egen sykefraværsoppfølging gjennom samarbeid med legen og arbeidsgiver og være «budbringer» mellom disse. Leder og arbeidstaker skal fortsatt utarbeide oppfølgingsplan innen 6 uker, og arbeidsgiver skal fortsatt innkalle arbeidstaker, bedriftshelsetjenesten og eventuelt behandlende lege til dialogmøte innen 12 ukers sykmelding. Du kan lese mer på http://www.nav.no/87520.cms

LEDIGE STILLINGER NSB PERSONTOG NSB Drift - 38/08. Lokomotivfører. Oslo Utlysning: 26.03.2008 Søknadsfrist: Snarest Referansenr: 295450978 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Drift - 38/08. Lokomotivfører. Oslo på Ledige stillinger på NSBs intranett NSB Persontog Drift søker lokomotivførere til Oslo. Stillingene er åpen for interne og eksterne søkere. Tiltredelse etter avtale. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Diverse arbeidsforhold: Heltid. Arbeidssted: Oslo Kontaktinfo: For spørsmål om stillingen: Lokførerleder Jon Anders Orvin, tlf. 415 88 070. For spørsmål om søknadsregistrering: Personalkonsulent KariMette Holteberg, tlf. 916 51 444 NSB PERSONTOG NSB Drift - 85/08. Avdelingsleder. Bodø Utlysning: 16.07.2008 Søknadsfrist: Snarest Referansenr: 336483631 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Drift - 85/08. Avdelingsleder. Bodø på Ledige stillinger på NSBs intranett NSB Drift Nord søker avdelingsleder som skal lede avdelingen i Bodø med ca. 40 lokførere og konduktører stasjonert i Bodø og Mosjøen. Vi søker deg som vil være med å utvikle avdelingen og strekningen (Nordlandsbanen) slik at vi leverer sikker, punktlig og kundetilpasset transport. Til å lede denne enheten søker vi en positiv, strukturert og resultatorientert leder. Målsettingen er stolte og lojale medarbeidere som samarbeider for å oppnå fornøyde kunder. Avdelingsleder er underlagt Regionsjef i Drift Nord og inngår i hans ledergruppe. Arbeidsoppgaver: -personalansvar og budsjettansvar. -ansvar for leveranser i tråd med regionens handlingsplan innen

Konsernoverlege Ørn Terje Foss viser de nye blankettene for arbeidmulighet/sykmelding. (Foto: Lasse Storheil).

områdene sikkerhet, punktlighet, service, medarbeider og økonomi. -sikre at personalet har riktig kompetanse og oppdatert kunnskap om produksjon og prosedyrer. -bidragsyter i videreutvikling av NSBs produksjon på Nordlandsbanen. Personlige egenskaper: -gode lederegenskaper, -strukturert arbeidsform. -gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig. -målrettet, kunde-og resultatorientert. gode samarbeidsevner. Kvalifikasjoner: -relevant høyere utdanning og/eller minimum 3 års ledererfaring. kunnskap om jernbane produksjon og/ eller formell kompetanse innen logistikk og produksjonsplanlegging. God innsikt i relevante lover, regler og avtaleverk. God økonomisk forståelse. Vi tilbyr: -konkurransedyktige betingelser. spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et høyt faglig miljø med trivelige kollegaer. -gode pensjons-og forsikringsordninger. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Kontaktinfo: For spm vedr stillingen: Regionsjef Asle Nordbotten, tlf. 916 72 325. For spm vedr søknadsreg: Personalkonsulent Stein-Arve Sannerud, tlf. 916 72 049 NSB PERSONTOG NSB Persontog - 92/08. Konduktøraspiranter, Oslo Utlysning: 20.08.2008 Søknadsfrist: Snarest Referansenr: 350444406 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Persontog - 92/08. Konduktøraspiranter, Oslo på Ledige stillinger på NSBs intranett Ønsker du en stilling i Norges største transportkonsern? Ønsker du å bidra i et selskap i stor utvikling og vekst, hvor hensyn til miljø og samfunn står i fokus? Svarer du ja på dette, er du på rett spor. Som konduktør i NSB har du muligheter til å gi våre kunder en god reiseopplevelse. Vi tar nå inn nye konduktøraspiranter fortløpende med oppstart/skolestart november og desember 08. Arbeidsoppgaver: -bidra til å ivareta kundens sikkerhet om bord i tog. -bidra til å innfri kundens forventning på reisen, inntektssikring. -rapportering. Personlige egenskaper: -en god serviceinnstilling. -evne til å takle en hektisk hverdag. Kvalifikasjoner: -generell studiekompetanse. -god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk. -beherske muntlig engelsk. -erfaring fra reiseliv/ kundebehandling er en fordel. Vi tilbyr: -gode betingelser og karrieremuligheter. -opplæring med full lønn. -en trygg og ansvarsfull jobb. -hyggelige kundeopplevelser. -en miljøvennlig arbeidsplass. -variert arbeidsdag. Vi har stasjoneringssted for konduktører flere steder i landet. Denne gangen har vi ledige konduktøraspirantstillinger med stasjoneringssted i Oslo. Før inntak som konduktør vil det foretas en helsesjekk hos vår bedriftshelsetjeneste. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Kontaktinfo: For spm vedr stillingen: Konduktørleder Geir Morten Haugen, tlf. 480 81 830. For spm vedr søknadsreg: Personalkonsulent Kari-Mette Holteberg, tlf. 916 51 444 V I N G E H J U L E T

6-08_Vingehjulet.p65

29

03.09.2008, 13:09

6 - 0 8

29


M E L L O M

O S S

NSB PERSONTOG SALG NSB Persontog Salg -103/08. Salgs- og servicevert , Voss Utlysning: 27.08.2008 Søknadsfrist: Snarest Referansenr: 353012892 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Persontog - 103/08. Salgs- og servicevert, Voss på Ledige stillinger på NSBs intranett Vår faste arbeidstaker er i fødselspermisjon og vikariat har en foreløpig varighet på ca. ett år. Arbeidsoppgaver: - billettsalg på automat og i skranke, - service og informasjon Personlige egenskaper: - har en genuin serviceinnstilling og forstår at det er fornøyde kunder vi lever av, - har salgsfokus, er målrettet og initiativrik, - er utadvendt, fleksibel og har stå-på-vilje, kommuniserer godt på norsk og engelsk Kvalifikasjoner: - har fullført videregående skole, - har kjennskap til bruk av Windows. God geografis kjennskap til NSB sitt rutenett, - gjerne erfaring fra reiseliv Vi tilbyr: - obligatorisk opplæring med lønn, - ryddige og ordnede arbeidsforhold, - trivelig arbeidsmiljø Diverse arbeidsforhold: Stillingsbrøk 50 %, Vikariat. Arbeidssted er fortrinnsvis Voss stasjon, men arbeid på nærliggende stasjoner kan forekomme. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss Kontaktinfo: For spm vedr stillingen: Salgsleder Karl Morten Undal, tlf 91666080 For spm vedr søknadsreg: HR-rådgiver Venche Fredriksen, tlf. 99266428 NSB PERSONTOG MARKED OG KOMMUNIKASJON NSB Persontog Marked og kommunikasjon -104/08. Informasjonsrådgiver, Oslo Utlysning: 29.08.2008 Søknadsfrist: 18.09.2008 Referansenr: 352558096 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Persontog - 104/08. Informasjonsrådgiver, Oslo på Ledige stillinger på NSBs intranett Vil du bidra til å styrke omdømme til en viktig miljøbedrift? Arbeidsoppgaver: - svare ut mediehenvendelser, - skrive nyhetssaker for www.nsb.no, intranett og internavisen, utarbeide saker som bidrar til å bygge opp NSB sitt omdømme. - bistå i arbeidet med å sikre en god krisekommunikasjon i NSB Personlige egenskaper: -god formuleringsevne på norsk og engelsk, strukturert, - evne til å jobbe med flere saker samtidig, - utadvendt, - fleksibel Kvalifikasjoner: - erfaring fra strategisk kommunikasjonsarbeid, - erfaring med mediehåndtering, -erfaring med å skrive artikler og saker, -ønskelig med kunnskap om krisekommunikasjon, gjerne erfaring fra prosjektledelse, høyere utdanning innen kommunikasjon eller journalistikk (arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse) Vi tilbyr: - dyktige kollegaer med høy faglig kompetanse, - konkurransedyktige betingelser, - svært gode pensjons- og forsikringsordninger, -arbeidssted sentralt i Oslo

30

6-08_Vingehjulet.p65

V I N G E H J U L E T

30

Stillingen rapporterer til kommunikasjonssjef. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss Kontaktinfo: HR-rådgiver Mona Oppedal Fjell, 91652499 NSB GJØVIKBANEN AS NSB-konsernet har en omsetning på ca. 10 milliarder kroner og er, med sine 9000 ansatte, Norges største transportkonsern. Konsernet består av morselskapet og 9 datterselskap som omfatter både togtransport, busstransport og eiendomsforvalting. NSB Gjøvikbanen AS er et heleid datterselskap av NSB AS og har siden 2006 vært ansvarlig for persontrafikken på Gjøvikbanen. Selskapet har en omsetning på ca. 130 mill kroner og har ca. 80 ansatte. Vi liker å være i forkant og jobber stadig med å forbedre oss - blant annet tester vi nå ut trådløst internett i togene våre. Vi er små, raske og elegante, med korte beslutningsveier. NSB Gjøvikbanen AS - 106/07. Lokomotivførere. Oslo, Jaren og Gjøvik. Utlysning: 26.09.2007 Søknadsfrist: Snarest Søknad merket ”Gjøvikbanen” sendes snarest på e-post til: hildemv@nsb.no eller pr post NSB AS v/Assistor Personal Att: Hilde M.Vangen, Prinsensgt 7-9, 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke Vi søker etter dyktige lokomotivførere i Oslo, Jaren og Gjøvik. Tiltredelse snarest. Vi har arbeid hver tredje helg. Tjenesteturer kan fås til gjennomsyn hos Morten Syversen. En arbeidsgruppe jobber nå med gode personelltiltak for oss på Gjøvikbanen. Lokfører Leif Asbjørn Seegaard er ansvarlig for arbeidet. NSB Gjøvikbanen AS legger sikkerhet, punktlighet og kundefokus/ service til grunn for virksomheten. I tillegg legger vi for medarbeiderne vekt på: Eierskap og utvikling av selskapet og den enkelte. -Selvstendighet og ansvar. NSB Anbud AS vil gjerne ha deg med på laget og ønsker deg velkommen til et selskap med fokus, eierskap og engasjement for banen og kundene! Ved spørsmål kan du kontakte: Morten Syversen, tlf. 994 82 928. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. MiTrans AS MiTrans AS er en moderne og fremtidsrettet industribedrift med hovedkontor i Oslo og produksjonsavdelinger i Oslo og Hamar. Selskapet er en del av NSB – konsernet. Vi tilbyr tjenester innenfor industri- og håndverksfag, samt prosjektledelse, engineering, konstruksjon og dokumentasjon. Som arbeidsgiver kan vi tilby varierte arbeidsoppgaver innen vedlikehold, reparasjon, modernisering og prosjektrettet virksomhet på tog, trikk, anleggsmaskiner, T-bane og annet jernbanemateriell. Selskapet har pr dato ca 100 ansatte. På grunn av økende oppdragsmengde ønsker vi å knytte til oss flere medarbeidere. MiTrans AS - 93/08. Medarbeidere. Utlysning: 21.08.2008 Søknadsfrist: Snarest Søknad sendes på e-post til gunn.s.g@nsb.no eller pr post til NSB AS v/ Assistor Personal, Att: Gunn S.Greaker, Prinsensgt 7-9, 0048 Oslo

MiTrans AS søker flere dyktige medarbeidere. Vi søker etter flere dyktige medarbeidere til vårt hovedkontor og produksjonsavdeling i Oslo: -Ingeniører ( mekanisk, elektro, VVS, HVAC mm ), -Prosjektledere, -Fagarbeidere ( innen alle fagretninger ). Du bør ha erfaring fra f. eks verkstedindustrien eller annen prosjektrettet virksomhet. Vi oppfordrer imidlertid alle interesserte til å søke eller ta nærmere kontakt med vårt personalkontor. MiTrans AS tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver i en spennende bedrift med konkurransedyktige betingelser. Herunder gunstig fleksitidsordning, Statens Pensjonskasse, samt gode bank og forsikringsordninger. Mer informasjon om bedriften finner du på www.mitrans.no Spørsmål rettes til: Kjell Sagen, tlf 916 54 610 eller e-post kjellsa@mantena.no MANTENA AS Mantena AS er datterselskap i NSB AS og ble stiftet 01.01. 2002. Selskapet har 750 ansatte fordelt på 7 vedlikeholdsenheter og er et moderne selskap med forretningsmessig basis i vedlikehold av togmateriell. Mantenas kunnskap og lange erfaring om vedlikehold av togmateriell har skapt et unikt miljø og en solid kompetanse som selskapet tilbyr i et bredt marked. Mantena AS - 94/08. Prod.leder type 73/ 73b. Lodalen Utlysning: 22.08.2008 Søknadsfrist: 08.09.2008 Søknad merket ”Produksjonsleder Type 73/ 73b” sendes på e-post til stein-arves@nsb.no eller pr post til NSB AS v/Assistor Personal, 7491 Trondheim Søknadspapirer returneres ikke. Produksjonsleder for Type 73 / 73b. Stilling: Produksjonsleder. Stasjonering: Mantena Lodalen, 73 / 73b. Lønn: I henhold til overenskomst. Det skal tilsettes en Produksjonsleder ved Mantena Lodalen avdeling 73 /73b. Stillingene rapporterer til Produksjonssjef. Produksjonsleder er ansvarlig for å lede og koordinere alle aktiviteter på aktuelt materiell, når disse befinner seg på vedlikeholdsbasen, kontrollere og signere overleveringserklæring og melde materiell driftsklart, påse at alt arbeid på materiellet gjøres på arbeidsordre, at alle arbeidsordre og skjemaer er signert. Følgende arbeidsoppgaver inngår som en del av stillingene: -Arbeidsledelse av eget personale. -Tilrettelegging av arbeid for eget personale. -Sørge for orden og renhold etter utførte arbeidsoppgaver. -Endring av allokering og omprioriteringer av arbeid i forbindelse med turneringsendringer. Registrere feilrapporter og utstede korrektive arbeidsordre fra vedlikeholdsstyringssystemet. -Bestilling og uttak av deler fra Togleverandørens K-lager, eget nær-lager og Mantenas lager. -Kjøre gjenbestilling av deler til eget nær-lager. Kompetansekrav: -Fagkompetanse innen relevant vedlikeholdsfag. -Erfaring fra togvedlikehold. -Gjennomført opplæring i vedlikehold på type 73 /73b. -Kjennskap til sikkerhetskritiske funksjoner på type 73 / 73b. -Vist egnethet i å kunne lede og ta ansvar å kunne kommunisere og se helheten i hektiske situasjoner. -Kunnskaper om trafikksikkerhet, offentlig lover og regler. -Generell ITKompetanse og kompetanse i bruk av IRMA. Vi oppfordrer personer med invandrerbakgrunn til å søke jobb hos oss. Kontaktpersoner: Ronald Hushovd, tlf. 916 75381og Roy Sannerhaugen, tlf. 231 54505 / 916 54505

6 - 0 8

03.09.2008, 13:09


Mantena AS - 95/08. Prod.leder type 71. Lodalen Utlysning: 22.08.2008 Søknadsfrist: 08.09.2008 Søknad merket ”Produksjonsleder Type 71” sendes på e-post til steinarves@nsb.no eller pr post til NSB AS v/ Assistor Personal, 7491 Trondheim Søknadspapirer returneres ikke. Produksjonsledere for Type 71. Stilling: Produksjonsleder. Stasjonering: Mantena Lodalen, Flytogvedlikeholdet. Lønn: I henhold til overenskomst. Det skal tilsettes en Produksjonsleder i Flytogvedlikeholdet ved Mantena Lodalen. Stillingene rapporterer til Produksjonssjef. Produksjonsleder er ansvarlig for å lede og koordinere alle aktiviteter på Flytoget, når disse befinner seg på vedlikeholdsbasen, kontrollere og signere overleveringserklæring og melde materiell driftsklart, påse at alt arbeid på materiellet gjøres på arbeidsordre, at alle arbeidsordre og skjemaer er signert. Følgende arbeidsoppgaver inngår som en del av stillingene: Arbeidsledelse av eget personale. Tilrettelegging av arbeid for eget personale. -Sørge for orden og renhold etter utførte arbeidsoppgaver. -Endring av allokering og omprioriteringer av arbeid i forbindelse med turneringsendringer. Registrere feilrapporter og utstede korrektive arbeidsordre fra vedlikeholdsstyringssystemene. -Ajourføre Allokering og melde togsett inn i turneringer til Operativ leder Flytoget for Type 71. Bestilling og uttak av deler fra Togleverandørens K-lager, eget nær-lager og Mantenas lager. -Kjøre gjenbestilling av deler til eget nær-lager. Kompetansekrav: -Fagkompetanse innen relevant vedlikeholdsfag. -Erfaring fra togvedlikehold. Gjennomført opplæring i vedlikehold på flytoget. -Kjennskap til sikkerhetskritiske funksjoner på type 71. Vist egnethet i å kunne lede og ta ansvar å kunne kommunisere og se helheten i hektiske situasjoner. -Kunnskaper om trafikksikkerhet, offentlig lover og regler. Generell IT-Kompetanse og kompetanse i bruk av MAXIMO. Vi oppfordrer personer med invandrerbakgrunn til å søke jobb hos oss. Kontaktpersoner: Tor Jacobsen, tlf. 231 52130 / 916 52130 og Tomm O. Bråten, tlf. 231 54500 / 916 54500 Mantena AS - 96/08. Skiftere, Lok/vogn avd. Lodalen Utlysning: 22.08.2008 Søknadsfrist: 08.09.2008 Søknad merket ” Skiftere, Lok/vogn avd. Lodalen” sendes på e-post til steinarves@nsb.no eller pr post til NSB AS v/ Assistor Personal, 7491 Trondheim Søknadspapirer returneres ikke. Skiftere, Lok og Vogn avdelingen Mantena Lodalen. Stilling: Skifter. Enhet / avdeling: Mantena Lodalen. Lønn: I henhold til overenskomst. Vi søker etter skiftere til vår lok og vognavdeling i vår enhet i Lodalen. Lodalen Lok / Vogn, er ansvarlig for vedlikehold av NSB“s El-lok og vogner som brukes i NSB“s regiontog. Oppgaver i stillingen er i hovedsak skifting med skiftemaskin, ledsagertjenste mellom Oslo S og Lodalen, bremseprøving og vognopptak. Vi søker etter personer med følgende kompetanse/evner: -Gjennomført opplæring med godkjent eksamen som skifter / skiftekonduktør. -Gode kunnska-

per og skifting og logistikk. -Også personer uten gjennomført kan søke for opplæring. -Tilfredsstille krav fastsatt i Helsekravforskriften*. -Evne til å arbeide selvstendig og målrettet. -Løsningsorientert og nytenkende. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn til å søke jobb hos oss. Kontaktpersoner: Helge Bekkeli, tlf. 916 54 514, Roy Sannerhaugen, tlf. 916 54 505 * Helsekravforskriften: Forskrift 18. desember 2002 nr. 1678 om krav til helse for personell med arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten ved jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (helsekravforskriften) Mantena AS - 97/08. Fagarb/Mekaniker, Lok/vogn avd. Lodalen Utlysning: 22.08.2008 Søknadsfrist: 08.09.2008 Søknad merket ” Fagarbeider, Lok/vogn avd. Lodalen” sendes på e-post til steinarves@nsb.no eller pr post til NSB AS v/ Assistor Personal, 7491 Trondheim Søknadspapirer returneres ikke. Fagarbeider, Mekaniker, Lok og Vogn avdelingen Mantena Lodalen. Stilling: Fagarbeider, Mekaniker. Enhet / avdeling: Mantena Lodalen. Lønn: I henhold til overenskomst. Vi søker etter fagarbeider som togelektriker til vedlikehold på El-lok og vogner vår enhet i Lodalen. Lodalen er ansvarlig for vedlikehold av NSB“s El-lok og vogner som brukes i NSB“s regiontog. Oppgaver i stillingen er i hovedsak preventivt vedlikehold styrt av km løp og korrektiv rep. Noe skiftarbeid må påregnes. Vi søker etter personer med følgende kompetanse/evner: -Offentlig fagarbeider som mekaniker, industrimekaniker, automatikkmekaniker eller tilsvarende. Gode kunnskaper om togvedlikehold. Evne til å arbeide selvstendig og målrettet. -Løsningsorientert og nytenkende. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn til å søke jobb hos oss. Kontaktpersoner: Helge Bekkeli, tlf. 916 54 514 og Roy Sannerhaugen, tlf. 916 54 505 Mantena AS - 98/08. Fagarb/Togel, Motorvogn avd. Lodalen Utlysning: 22.08.2008 Søknadsfrist: 08.09.2008 Søknad merket ” Fagarbeider/Togel Motorvognavd. Lodalen” sendes på epost til stein-arves@nsb.no eller pr post til NSB AS v/Assistor Personal, 7491 Trondheim Søknadspapirer returneres ikke. Fagarbeider, Togelektriker, Motorvognavdelingen Mantena Lodalen. Stilling: Fagarbeider, Togelektriker. Enhet / avdeling: Mantena Lodalen. Lønn: I henhold til overenskomst Vi søker etter fagarbeider som mekaniker til vedlikehold på motorvognmateriell ved vår enhet i Lodalen. Lodalen er ansvarlig for vedlikehold av NSB“s motorvognsett type 73/73b som brukes i NSB“s regiontog og NSB Gjøvikbanen“s motorvognsett type 69G. Oppgaver i stillingen er i hovedsak preventivt vedlikehold styrt av km løp og korrektiv rep. Noe skiftarbeid må påregnes. Vi søker etter personer med følgende kompetanse/evner: -Offentlig fagarbeider som Togelektriker, Automatikkmekaniker eller tilsvarende. -Gode kunnskaper om togvedlikehold. -Evne til å arbeide

selvstendig og målrettet. -Løsningsorientert og nytenkende. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn til å søke jobb hos oss. Kontaktpersoner: Ronald Hushovd, tlf. 916 75 381 og Roy Sannerhaugen, tlf. 916 54 505 Mantena AS - 99/08. Fagarb/Mekaniker, Motorvogn avd. Lodalen Utlysning: 22.08.2008 Søknadsfrist: 08.09.2008 Søknad merket ” Fagarbeider/Mekaniker Motorvognavd. Lodalen” sendes på epost til stein-arves@nsb.no eller pr post til NSB AS v/Assistor Personal, 7491 Trondheim Søknadspapirer returneres ikke. Fagarbeider, Mekaniker, Motorvognavdelingen Mantena Lodalen. Stilling: Fagarbeider, Mekaniker. Enhet / avdeling: Mantena Lodalen. Lønn: I henhold til overenskomst. Vi søker etter fagarbeider som mekaniker til vedlikehold på motorvognmateriell ved vår enhet i Lodalen. Lodalen er ansvarlig for vedlikehold av NSB“s motorvognsett type 73/73b som brukes i NSB“s regiontog og NSB Gjøvikbanen“s motorvognsett type 69G. Oppgaver i stillingen er i hovedsak preventivt vedlikehold styrt av km løp og korrektiv rep. Noe skiftarbeid må påregnes. Vi søker etter personer med følgende kompetanse/evner: -Offentlig fagarbeider som Mekaniker, Industrimekaniker, Automatikkmekaniker eller tilsvarende. Gode kunnskaper om togvedlikehold. Evne til å arbeide selvstendig og målrettet. -Løsningsorientert og nytenkende. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn til å søke jobb hos oss. Kontaktpersoner: Ronald Hushovd, tlf. 916 75 381 og Roy Sannerhaugen, tlf. 916 54 505 Mantena AS - 100/08. Fagarb/Togel, Lok og vognavd. Lodalen Utlysning: 22.08.2008 Søknadsfrist: 08.09.2008 Søknad merket ” Fagarbeider/Togelektriker Lok og vogn. Lodalen” sendes på epost til stein-arves@nsb.no eller pr post til NSB AS v/Assistor Personal, 7491 Trondheim Søknadspapirer returneres ikke. Fagarbeider, Togelektriker, Lok og Vogn avdelingen Mantena Lodalen. Stilling: Fagarbeider, Togelektriker. Enhet / avdeling: Mantena Lodalen. Lønn: I henhold til overenskomst. Vi søker etter fagarbeider som togelektriker til vedlikehold på El-lok og vogner vår enhet i Lodalen. Lodalen er ansvarlig for vedlikehold av NSB“s El-lok og vogner om brukes i NSB“s regiontog. Oppgaver i stillingen er i hovedsak preventivt vedlikehold styrt av km løp og korrektiv rep. Noe skiftarbeid må påregnes. Vi søker etter personer med følgende kompetanse/evner: -Offentlig fagarbeider som togelektriker, automatikkmekaniker eller tilsvarende. -Gode kunnskaper om togvedlikehold. -Evne til å arbeide selvstendig og målrettet. -Løsningsorientert og nytenkende. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn til å søke jobb hos oss. Kontaktpersoner: Helge Bekkeli, tlf. 916 54 514 og Roy Sannerhaugen, tlf. 916 54 505

V I N G E H J U L E T

6-08_Vingehjulet.p65

31

03.09.2008, 13:09

6 - 0 8

31


B

Returadresse: NSB 0048 Oslo

Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen

På springmarsj mot nye tog MIN J O B B — Akkurat nå er det mye som skjer, med kontraktsinngåelse med Stadler på kjøp av nye tog. I tillegg skal jeg ha tid sammen med familien min og legge belegningsstein på gårdsplassen før snøen kommer, smiler Emil Eike, prosjektleder for Nye tog i NSB Teknikk. ■ Emil Eike, 40 år ■ Prosjektleder for Nye tog i NSB Teknikk, Persontog ■ I NSB siden 2001 ■ Gift med Monica ■ Barn, Sander 12, Sophie 8 Bosatt i Rælingen

Yrkeskarrieren til Emil Eike startet med stjerner i blikket. Han gikk på befalskolen i Infanteriet og tok senere Krigsskolen I og II. Forsvaret førte også unge Eike ut i verden, da han i 1998 dro til Fort Benning i Georgia, USA, der han tok US Infantery Career Course. Videre var han militær rådgiver til det Latviske forsvaret i 2000- 2001. — Det var på kontoret i en gammel russisk kirke i Latvia, som hadde internett, at jeg bestemte meg for å søke lederkandidatprogrammet i NSB. LIVET PÅ SKINNER

Lederkandidat Emil Eike møtte opp på Jernbaneskolen på Tomtekaia i september 2001 og siden den gang har han vært innom Lodalen og Assistor som lederkandidat. Senere hadde han anbudsutsettelse av tjenestene som Assistor leverer og Assistor vant. Han var også prosess- og utviklingssjef i Assistor før han sommeren 2003 startet som prosjektleder for innføring av elektroniske billetter i NSB Salg.

I jobben som prosjektleder for Nye tog begynte han mai i fjor. — Nye tog er et spennende prosjekt som tar mye tid og krefter. Heldigvis har jeg fantastiske folk med meg, sier Eike. AKTIV FRITID

Fritiden går mye med til fysisk aktivitet og familien er stadig på farten. — Sophie spiller fotball for Rælingen og utøver rytmisk gymnastikk i Hammer turn på Lørenskog. Sander spiller fotball for Stabæk, og det blir det en del reising frem og tilbake. Selv forsøker jeg å trene gjennom å løpe, gå på ski og besøke SATS. Monica driver egen butikk i Lillestrøm, så vi kan trygt si at vi har full timeplan alle sammen, avslutter Emil Eike. Ja, også var det denne belegningssteinen da… TEKST: ÅGE- CH RISTOFFER LU NDEBY FOTO: LASSE STORHEI L

I denne spalten presenterer Vingehjulet ansatte i NSB. Vi forsøker å ta pulsen på det brede spekteret av arbeidsoppgaver som til syvende og sist har to mål for øye: Fornøyde passasjerer og sunn økonomi for NSB. Har du tips om personer til spalten, ta kontakt med redaktøren.

32

6-08_Vingehjulet.p65

V I N G E H J U L E T

32

6 - 0 8

03.09.2008, 13:09

Vingehjulet 06 2008