Page 1

Vingehjulet I N T E R N B L A D

F O R

N S B - K O N S E R N E T

- N R 6 - 2 0 0 7

Grønt lys og klart for avgang Avgang på sekundet er viktig. Det er tett mellom togene i rush mellom Skøyen og Oslo S. Line Jeanette Neegård er en av mange av NSBs konduktører som stadig passerer Skøyen, og opplever at det er viktig å være klar når det grønne lyset kommer.

5-6-07.p65

1

05.09.2007, 11:16

6 - 0 7

1

FOTO: LASSE STORHEI L

V I N G E H J U L E T


L E D E R

Tillit på prøve Det er viktig at vi i NSB gjør maksimalt innenfor vårt eget ansvarsområde for å bedre punktligheten og regulariteten. Som jeg har skrevet tidligere, har vi en meget stram personalsituasjon - spesielt når det gjelder lokførere. Her er det gjort en formidabel innsats og vist en betydelig stå-på-vilje for å redusere ulempene for kundene gjennom sommeren. Per juli var regulariteten NSB er ansvarlig for på 99,3 prosent akkumulert.

I løpet av den siste tiden har vi hatt flere betydelige driftsavvik som har rammet tusenvis av kunder. Dette setter kundenes tillit til jernbanen og spesielt NSB på prøve. For kundene er det viktigste at togene kommer og går når de skal - ikke om feilen ligger hos NSB,

NSB har satt inn omfattende tiltak både på kort og lengre sikt for å bedre personalsituasjonen. Inntil det er utdannet tilstrekkelig med personale, er vi imidlertid i en sårbar situasjon. For å øke forutsigbarheten for kundene valgte vi også noen dager å bekjentgjøre på forhånd innstilling av 10-30 av 880 tog i det sentrale Østlandsområdet. Flere av driftsavvikene den seneste tiden er imidlertid utenfor NSBs direkte kontroll. Det har vært feil ved signalanlegg, sporveksler, kabelbrudd og strømbrudd som har rammet våre kunder sentralt i Oslo-området. Jernbaneverket har identifisert et betydelig etterslep i fornyelsen av infrastrukturen og har anslått at det er behov for 1,5 milliarder kroner i fornyelse hvert år de nærmeste årene for å ta igjen det opparbeidede etterslepet i tillegg til 600-700 millioner kroner per år i vedlikehold, eller en tredobling av fornyelsene i forhold til dagens situasjon. Dette er penger som må finnes på statsbudsjettet! Her forventer jeg at Regjeringen og Stortinget følger opp med nødvendige bevilgninger og at det gis nødvendig prioritet til fornyelse og vedlikehold.

Jernbaneverket eller andre I en situasjon med sviktende kvalitet i leveransene, er det avgjørende at de ressursene NSB og Jernbaneverket rår over blir fokusert på å gjenopprette en stabil drift. Det er avgjørende for jernbanens tillitt hos kundene og i samfunnet for øvrig at togene går når de skal!

operatører.

Vi beklager sterkt overfor våre kunder de ulempene de er påført, men håper gjennom fortsatt godt samarbeid med fagforeningene og forsatt god vilje til ekstra innsats av alle lokførere at vi unngår større innstillinger som bryter ned det vi har bygd opp av tillit de seneste årene. Jeg har stor forståelse for at driftsavvikene har vært en betydelig belastning på alt personale som møter kundene i det daglige - jeg har stor respekt for den innsatsen dere gjør!

Vennlig hilsen Einar Enger, konsernsjef

VINGEHJULET – INTERNBLAD FOR NSB-KONSERNET

Prinsensgate 7-9 0048 Oslo

REDAKTØR:

Utgitt av NSB ved konsernsjef Einar Enger

22

5-6-07.p65

V V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT

2

Lasse Storheil, intern kommunikasjonssjef, NSB-konsernet, 91653071, lasses@nsb.no

66- -00 77

05.09.2007, 11:16


Innhold 5

Tar ett år ekstra

7

Avgang på sekundet

9

Nye Lysaker

Tar ett år ekstra bak spakene

10

Nye Trondheim stasjon

13

Rullestol på toget

16

TIMEkspressen 10 år

— Det skulle vel egentlig bare mangle, sier lokfører Vidar Ulleberg

19

Det nytter

— Vi trenger flere instruktører

21

I mitt nye hjemland

22

Interesse for lokal mat i toget

23

Profil trenger pleie

24

Bygger om i Lodalen

16 — Nå har du sjansen, sier Bianca Fedje og Bjørn Østenengen.

MEDARBEIDERE:

DISTRIBUSJON OG ADRESSENDRING: NSB AS – postekspedisjon,

Åge-Christoffer Lundeby, informasjonssjef NSBpersontog, 91653449, age-christofferl@nsb.no Preben Colstrup, informasjonssjef NSB-persontog 91653500, prebenc@nsb.no

LAYOUT: Arne Eidal, Axentum kommunikajson TRYKK: Zoom Grafisk

23154936, postekspedisjon@nsb.no

Ettertrykk tillatt kun etter avtale med redaksjonen U LL EE TT VVI INNGG EE HH JJ U

5-6-07.p65

3

05.09.2007, 11:17

66 -- 00 77

33


P E R S O N T O G

Frogner stasjon tilfredsstiller ikke alle sikkerhetskrav. Derfor kan ikke togene til og fra Eidsvoll stoppe ved Lindeberg og Leirsund holdeplasser. (Foto: Njål Svingheim.)

Plattformtrøbbel gir ringvirkning Den ene plattformen på Frogner stasjon holder

NYTT IKKE PRIORITERT

ikke dagens sikkerhetskrav. Derfor brukes et annet

En ny Frogner stasjon er ikke prioritert fra Jernbaneverkets side, og en ny grunnrutemodell nå er både omfattende og kommer litt for tidlig i forhold til alle de endringene vi får i infrastrukturen de nærmeste årene. Derfor kan ikke togene til og fra Eidsvoll stoppe ved Lindeberg og Leirsund holdeplasser. Derimot vil togene til og fra Dal stoppe ved disse holdeplassene slik at forbindelsen sørover opprettholdes. Men de15-20 personene som til daglig benyttet toget til Gardermoen mister denne direkteforbindelsen. — Dette er et eksempel på hvor kompleks ruteplanleggingen kan være. Selv en mindre justering av rutene kan få store konsekvenser for øvrig toggang. Men det viser også at NSB prioriterer de reisendes sikkerhet foran frekvens og stoppmønster, sier Ingulstad.

spor. Det fører til økt kjøretid. — Når reisetiden forlenges, må antall stopp reduseres. Når vi må velge bort stasjoner, må vi gjøre det slik at det rammer så få som mulig, sier plandirektør Tom Ingulstad. Det er av sikkerhetsmessige årsaker Statens Jernbanetilsyn nå begrenser bruken av Frogner stasjon. Plattformen som benyttes til spor 2 er smal. Om vinteren blir den glatt og med økt trafikk utgjør den en uakseptabel risiko. Det betyr at togene heretter må stoppe ved spor 1. Toget må over i en sporveksel og får ett til to minutter lengre kjøretid. Da dagens kapasitet på sporet allerede er utnyttet, må det få konsekvenser for stoppmønsteret hvis ikke Frogner stasjon bygges på nytt eller at det lages en totalt ny grunnrutemodell for hele Østlandet.

TEKST: PREBEN COLSTRUP

abilt i andre kvartal Sykefraværet st stabilt Sykefraværet i NSB-konsernet i andre kvartal 2007 var 8,7 prosent, som er det samme som i 2006, men fortsatt over nivået for andre kvartal 2005 på7,7prosent, som er rekord de siste fem år. Hvis utviklingen på landsbasis blir den samme, vil NSBkonsernet fortsatt ligge 1 – 1,5 prosentpoeng over sykefraværet for transportbransjen, heter det rapporten fra konsernoverlege Ørn Terje Foss. NSB AS har igjen et godt kvartalsresultat på 8 prosent som er en nedgang på 0,5 prosent i forhold til samme kvartal 2006. CargoNet med 6,7 prosent og Mantena med 7,6 prosent har også lavere kvartalstall sammenlignet med i fjor. En ny økning i Nettbuss på 0,4 prosent fra 9,4 i fjor til 9,8 i år gjør at det ikke blir noen bedring samlet for hele NSB-konsernet. I de mindre konsernselskapene ser NSB Anbud med 4

5-6-07.p65

V I N G E H J U L E T

4

8,2 prosent ut til å stabilisere seg på omtrent samme nivå som sykefraværet i storebror NSB AS, etter at de lå høyt i første kvartal. Det er ingen store endringer som antyder noen sikker trend for MiTrans med 11,3 prosent, Trafikkservice med 16,9 prosent, Arrive med 1,4 prosent eller ROM Eiendom med 3,6 prosent i andre kvartal. Innen NSB AS utgjøres hovedtyngden av Drift, med en årviss økning i sykefraværet fra april til mai og videre økning i juni. Hittil i år (t.o.m. juli) er sykefraværet i Drift på 8,6 prosent og Salg holder seg så vidt under 10 med sine 9,6 hittil i år. De «ingeniør- og teknisk»-pregete avdelingene Materiell og Materiell Teknikk som nå er slått sammen til Persontog teknikk, har sykefraværsprosenter på henholdsvis. 1,1 og 3,4 hittil i år, og Planavdelingen har 1,5. For øvrig er det ingen store endringer i enhetene innen NSB AS som det er lett å kommentere ut fra de første 7 månedene i år, skriver konsernoverlegen i sin rapport.

6 - 0 7

05.09.2007, 11:17


Tar ett år ekstra bak spakene

Vidar Ulleberg får en myk overgang til pensjonsalderen, og skal kjøre type 72 mellom Kongsberg og Eidsvoll ett år til.

Lokfører Vidar Ulleberg kunne ha gått av med

God innsats fra alle

pensjon i oktober. Han har valgt å ta ett år til i

I slutten av august var det flere betydelige driftsavvik som rammet tusenvis av kunder i Osloområdet. — Det er viktig at vi i NSB gjør maksimalt innenfor vårt eget ansvarsområde for å bedre punktligheten og regulariteten. Vi har en stram personalsituasjon - spesielt når det gjelder lokførere. Men det er gjort en formidabel innsats fra alle medarbeiderne og vist en betydelig stå-påvilje for å redusere ulempene for kundene, sier konsernsjef Einar Enger. NSB har satt inn omfattende tiltak både på kort og lengre sikt for å bedre personalsituasjonen. — Inntil det er utdannet tilstrekkelig med personale, er vi imidlertid i en sårbar situasjon. Den siste ukes hendelser har vist dette, sier Enger. Flere av driftsavvikene den seneste tiden er imidlertid utenfor NSBs direkte kontroll. Det har vært feil ved signalanlegg, sporveksler, kabelbrud og strømbrudd sentralt i Oslo-området som har rammet våre kunder. — Vi beklager sterkt overfor våre kunder de ulempene de er påført, men håper gjennom fortsatt godt samarbeid med fagforeningene og forsatt god vilje til ekstra innsats av alle lokførere at vi unngår større innstillinger som bryter ned det vi har bygd opp av tillit de seneste årene. Jeg har stor forståelse for at driftsavvikene har vært en betydelig belastning på alt personale og jeg har stor respekt for den innsatsen som er lagt ned, sier Enger.

jobb, på spesielle vilkår. Han gleder seg til å fortsette. — Det skulle vel egentlig bare mangle om man ikke skulle yte en ekstra innsats for en bedrift man har jobbet for snart 40 år. — For meg er det helt naturlig å trå til litt ekstra. Men jeg skal gladelig medgi at betingelsene er gode. Vidar Ulleberg fikk oppmerksomhet i både Dagsavisen og Romerikes Blad da han stod frem som eksempel på lokførere som yter ekstra innsats for at turnusen skal gå opp. Han har vært 13 år i Drammen og 12 år i Oslo før han flyttet hjem til Kongsberg. Planen var å jobbe en måned ekstra, men 75 prosents arbeid for 100 prosents lønn og en ekstra uke ferie var tilbud godt nok til å binde seg for ett år. — I tillegg fikk jeg velge turnus selv, sier Ulleberg. Han tror dette blir en myk og fin overgang til pensjonisttilværelsen og flere fisketurer fra hytta i Uvdal. To av hans kolleger i Drammen har tatt i mot samme tilbud. Ulleberg synes det er flott å være etterspurt og han har ikke noe i mot å jobbe ekstra for en bedrift som han har blitt glad i.

V I N G E H J U L E T

5-6-07.p65

5

05.09.2007, 11:17

6 - 0 7

5


P E R S O N T O G

— Lyst til å bli god formidler? Den som ønsker å påvirke NSB i riktig retning har nå en unik mulighet. NSB har stort behov for instruktører, og du har mulighet til å bedre NSBs leveranse ved å veilede siste ledd i verdikjeden. NSB trenger instruktører og inviterer nå til kurs i regi av NSB skolen. — Hensikten er å øke kompetansen innen sentral etteropplæring, materiellopplæring og grunnopplæring, sier rådgiver i lokledelsen, Bianca Fedje. Sammen med Bjørn Østenengen er hun leid inn fra Drops til NSB skolen for å lede disse kursene. Det første kurset avholdes i uke 43 og det er nå tid for å melde sin interesse til nærmeste leder. Fordelen med å være instruktør er, utover å påvirke bedriften, å øke sin egen kompetanse. For man lærer som kjent så lenge man har elever. — Det er ingen tvil om at instruktørkompetansen bidrar til å bedre egen prestasjon. Det i seg selv er en god opplevelse. I tillegg er det knyttet noen økonomiske fordeler, som heller ikke er å forakte, sier hun. PÅ ALLE DIALEKTER

Bianca Fedje sier at dette er minst like viktig for nordlendinger og vestlendinger som Oslofolk. Instruktørkompetansen må speile hele NSBS virksomhet for å kunne fremstå mest mulig homogent. Det er viktig for lederne å ha tilgjengelige instruktørressurser og at regionene er godt representert. Det som

— Vi trenger flere som vil være instruktører, sier Bianca Fedje og Bjørn Østenengen.

skjer i Bodø er ikke mindre viktig enn det som skjer i Oslo. Derfor ønsker vi at alle regioner er representert. HVORDAN?

For å bli instruktør må du ha gjennomført et intensivt fem dagers kurs og 20 dagers praksis sammen med en erfaren instruktør. Praksistiden kan fordeles over et halvt år. Etter endt vurdering og godkjenning vil du kunne fremstå som NSBs nye instruktør. Frist for påmelding som skjer via nærmeste leder er 1. oktober. TEKST: PREBEN COLSTRUP FOTO: LASSE STORHEI L

Fin økning for N S B på nett NSB viser fin fremgang i salg av billetter via internett. Det er en økning i omsetning på 34 prosent fra 2006 til 2007 og antall solgte billetter på delstrekninger har økt med 27 prosent. Mange velger å kjøpe NSB Minipris via internett, og de fleste har fått med seg at denne billetten er billigst på nsb.no. — Men det er ikke bare Minipris som selges på NSBs nettsider. Utviklingen i omsetningen viser at flere enn tidligere kjøper ordinærprisbilletter også, sier ehandelssjef Ann-Mari Amundsen. Hun påpeker at dette er en hyggelig utvikling og det bekrefter at flere og flere av NSBs kunder ønsker å betjene seg selv. 40 PROSENT OPP

Trafikken på sidene har økt med hele 40 prosent, noe som også kan tilskrives en generell vekst i bruken av nett. NSB har utført brukertester som viser at selv de som sier de er lite på nett likevel ofte bruker nsb.no. De trekker fram at de bruker tjenesten som viser om toget er i rute i tillegg til å sjekke rutetider og kjøpe togreise. Kunden har også en trygghet for at hos NSB kommer det ingen tillegg i prisen. 6

5-6-07.p65

V I N G E H J U L E T

6

E-handelssjef Ann-Mari Amundsen opplever at flere og flere kjøper billettene sine via nsb.no.

— Vi jobber nå med en ny og bedre nettløsning, og vi forventer en ytterligere vekst i bruken av nsb.no, sier Amundsen. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

6 - 0 7

05.09.2007, 11:17


Avgang på sekundet Avgang på

■ Forsinkes ett tog i rush, går dette ut over det neste toget som får tilsvarende mindre tid. ■ Neste tog vil oppleve at det blir ytterligere forsinket, og det kan gå lang tid før togene er i rute igjen. Derfor er det viktig at alle gjør det samme på alle tog. ■ Derfor er avgang på sekundet en mulighet til å gjøre arbeidshverdagen enklere for din kollega, og ikke minst skaffe kundene en hyggeligere togopplevelse slik at omdømmet for NSB kan bli bedre.

sekundet vil gi færre forsinkelser og dermed flere fornøyde kunder for NSB. De som jobber i toget kan bidra med det viktigste; nemlig å gi avgang så snart det grønne lyset kommer. Dette er særlig avgjørende i rush, spesielt i Oslo-området.

Line Jeanette Neegård gjør klar til avgang på sekundet fra Skøyen.

Line Jeanette Neegård er en av mange av NSBs konduktører som stadig passerer Skøyen, og opplever at det er viktig å være klar når det grønne lyset kommer. Avgang på sekundet er kanskje den viktigste arbeidsoperasjonen i NSB for å få fornøyde kunder. Forsinkes ett tog, forplanter dette seg umiddelbart til de påfølgende tog på samme strekning, og senere andre strekninger. Dette vil bety forsinkelser for kundene, noe som igjen går ut over våre kollegaer som får kjeft av kunder på andre tog som blir forsinket. I uke 39 i september vil det være ekstra oppmerksomhet rundt avgang på sekundet og hva hver enkelt kan bidra med for å få dette til.

oppstå er til stede, og alle gode krefter må trekke sammen skal forsinkelser ikke oppstå. SAMARBEID MÅ TIL

SKØYEN ER NAVET

— Alle kan bidra, og ikke minst samarbeidet mellom lokfører og konduktør er viktig, sier punktlighetsoppfølger Helge Jørgenstuen. — I rush er det 120 sekunder mellom hvert tog på strekningen Skøyen-Oslo S. Systemet er satt opp slik at det ikke kan gå et nytt tog før etter 90 sekunder. Det betyr at det er 30 sekunder å gjøre det på for å være i rute, sier Jørgenstuen. Normalt tar avgangsprosedyren ca 20-25 sekunder før toget beveger seg etter at det er gitt avgangssignal. Det betyr at det er lite som skal til før toget blir forsinket.

Skøyen er på mange måter et nav, med både mye trafikk og snustasjon for mange tog. Mulighetene for at feil kan

UTNYTTE RESSURSER

Ruteplanen er satt opp med tanke på best mulig ressursutnyttelse hva angår både antall togsett og hvor lang snutid vi bruker. Det er mange som kan bidra til tog i rute. Infrastrukturen må være i orden, og signalene må fungere hver gang. — Når infrastrukturen er i orden, er det oss selv det kommer an på. Vi kan alle gjøre vårt for at toget skal gå i rute. Hvis lokføreren ser at signalet ikke kommer er det bare to tastetrykk på togradioen og kontakt er opprettet med togleder. Det kan nemlig skje at togleder «glemmer» å gi signal. Derfor må vi være på hugget, sier Jørgenstuen. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Hendelser forsinker

Helge Jørgenstuen sier at tre grønne lys ved utkjør på Skøyen øker hastigheten raskere på toget. Dette er viktig for å kunne holde den oppsatte ruteplanen.

I løpet av døgnet er det mange hendelser i lokaltrafikken I Osloområdet som kan føre til forsinkelser. Hittil i år (ut juli) er det registrert over 32 000 hendelser som til sammen har forsinket togene med over 3 500 timer. (Kongsberg-Drammen-Oslo- Eidsvoll og Oslo-Ski.)

V I N G E H J U L E T

5-6-07.p65

7

05.09.2007, 11:18

6 - 0 7

7


K V A L I T E T

Medarbeidere på avvikskurs Ledere og administrasjonsmedarbeidere i NSB Persontog skal nå på kurs i kundehåndtering ved avvik. Det er viktig at også ledere får føle på kroppen hvordan kundene opplever avvikssituasjoner og være forberedt til å yte bistand når slike situasjoner oppstår. Alle medarbeidere i persontog skal gjennom kurset, men det er ledelse som prioriteres ved høstens kurs, forteller Tom Haakenstad, som er prosjektleder i Drift. — Kurset har på mange måter tvunget seg frem ved at kundene ikke har opplevd tilstrekkelig service og kvalitet rundt håndteringen og informasjonen i avvikssituasjoner. Dersom kundene våre ikke er tilfredse, går det ut over vårt omdømme, og særlig våre medarbeidere som møter kundene vil kunne oppleve en uholdbar arbeidssituasjon, sier Haakenstad. LEDERE MÅ FØLGE OPP

Haakenstad påpeker at det er viktig at ledere følger opp at alle blir påmeldt på kursene. — Skal vi kunne takle de mange spørsmålene kundene våre har i en avvikssituasjon, trenger vi mange som kan stille opp og møte kundene når det stormer som verst. Derfor er kursene bygd opp slik at du skal få en allsidig kompetanse som gjør deg i stand til å takle avvikssituasjoner. OMDØMMET SLITES

Han sier at NSB stadig får flere kunder og at forventningene til togtransport knyttet til sikkerhet, effektivitet og informasjon øker i takt med kundetilstrømmingen. — Aldri har så mange reist med toget, og derfor er det nødvendig med profesjonell kundebehandling i avvikssituasjoner for å styrke KTI målingene og medarbeidertilfredsheten i NSB Persontog, sier Haakenstad. NYE INSTRUKTØRER

Ledere og medarbeidere skal gjennom et obligatorisk og servicerettet to trinns kurs. For at alle skal komme gjennom

Her er noen av de nyutdannede instruktørene som skal lede kursene i avvikshåndtering ut over høsten Karsten Bråten, Heidi Nybrenna Broch, Tom Haakenstad, Ketil Bragstad og Jan Lyngen.

kurset, rekrutteres og utdannes det egne instruktører som skal gjøre denne jobben Første kurs knyttet til informasjon og kundehåndtering ved avvik vil starte 14. september. Det er i alt satt opp 15 kurs i høst (modul 1). Kursene finner du med datoer og påmeldingsskjemaer på M-server, NSB skolen. — Det vil senere i høst avvikles noen kurs modul 2, som og er obligatorisk for samtlige tre-seks måneder etter avviklet modul 1. Modul 2 avsluttes med en kunnskapstest for kontroll av kjernekunnskapene til deltakerne, sier Haakenstad, som ønsker vel møtt til et spennende, praktisk og nødvendig kurs direkte rettet mot NSBs levebrød, nemlig kundene. SLIK GÅR DU FREM FOR PÅMELDING:

M-server (M:\NSB-skolen\Kundehåndtering ved avvik (KHVA)\Påmelding til kurs) Finn aktuell kursdato (i samsvar med din leder) og legg inn personlige data i exeldoc. på ønsket dato for kursavvikling. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Lederne i Drift får tilbud om å bli trygge Alle ledere og nøkkelpersoner i Drift får nå tilbud om å delta i et lederopplæringsprogram.

— Vi vil gi tilbud om å fylle hullene og etablere plattform for en unik samhandling og gode resultater for bedriften.

Hensikten er å gjøre dem trygge i sin lederrolle. 60 I GANG

— Det du er bevisst kan du gjøre du noe med, det du er ubevisste gjør noe med deg, sier prosesseier i ULM (utvikle ledere og medarbeidere) Runar Hauge. Hauge har foretatt en omfattende kartlegging av behovet for en nivåheving innen ledelse. Kartleggingen er gjort fra ulike innfallsvinkler. Lederne selv har også gitt uttrykk for hvor de mener de kan forbedre seg og hva de mener er viktigst.

8

5-6-07.p65

V I N G E H J U L E T

8

Det er nå over 60 ledere og nøkkelpersoner som er i gang med et kurs der ledelse er hovedtema. Han håper at alle de vel 100 lederne i Drift vil gjennomføre skolen som vil bidra til bedre ledelse av NSB. — Mange kommer rett fra kjørende tjeneste og har ingen formell lederutdannelse. Og vi skylder dem dette slik at de får enda bedre mulighet til å mestre lederrollen og vokse som individer.

6 - 0 7

05.09.2007, 11:18


Mye gjort da togene stod Mye ble gjort på Drammenbanen mens togene stod ni dager i slutten av juli. Det mest synlige er åpningen av deler av nye Lysaker stasjon. I den togfrie perioden ble det bygd ny plattform, og gjort masseutskifting under sporene på en 200 meter lang strekning. Det ble bygd nye spor og nye signal- og kontaktledningsanlegg gjennom stasjonen.

I tillegg til arbeidet på selve stasjonsområdet er også sporene lagt om på en strekning vest for Granfoss bru. Her er sporene trukket mot sørsiden slik at det blir plass til oppstart av arbeidet med å bygge ny tunnel mellom Lysaker og Sandvika. Samtidig ble plattformen og de nye stasjonsarealene gjort ferdig. Deler av plattformtaket vil først bli ferdig etter at plattformen er tatt i bruk. NATIONALTH EATRET STASJON

Nye rulletrapper, ny himling og nytt gulv i den gamle stasjonshallen på Nationaltheatret vil gjøre stasjonen mer helhetlig og moderne. Ny belysning og nytt høyttaleranlegg hører også med til fornyelsen, og i den gamle vestibylen samarbeider Jernbaneverket med ROM Eiendom om å bytte gulv. Nye skiferfliser legges i september. UTNYTTET TIDEN

I anleggsområdet øst for Sandvika ble det også jobbet mens banen var stengt. Her utvides fjellskjæringen langs Engervannet for å gi plass til fire spor i samband med utbyggingen Lysaker-Sandvika. I den togfrie perioden ble det også gjort noen etterarbeider i de nye tunnelene mellom Sandvika og Asker, samt utskifting av et glasstak på Asker stasjon etter lekkasjer. Dessuten er det utført en rekke små og store vedlikeholdsoppgaver. Blant annet ble det skiftet skinner i begge spor på en 2,2 km lang strekning mellom Høvik og Blommenholm og fjernet vegetasjon mellom Slependen og Askertunnelen.

Det var hektisk under innspurten på Lysaker. (Foto: Sven Goll.)

Nye Lysaker tar imot kundene. (Foto: Lasse Storheil.)

ryggere Blir de tryggere i rollen, vil de også våge å stå alene i vanskelige saker. Det er noen ganger en leders rolle. En leder skal ikke først og fremst være populær, men han eller hun skal lede medarbeiderne til å arbeide tråd med bedriftens strategi og skape motivasjon for gode prestasjoner. Det handler da litt om kunsten å omgåes hverandre også, sier Hauge. VÆRE VERKTØY

Lederopplæringen har til hensikt å gi verktøy for å følge opp sine medarbeidere. Ledere vil ved gjennomført program ha vært innom hovedområder som; lover og regler og overenskomster, ledelse, personaladministrasjon,

administrative verktøy, samt kjernekompetanseelementer som risiko og barrieretenkning, servicestrategi og produktkunnskap for å nevne noe. Det tilbys ulike kurs for hvert av disse hovedområdene. Det er utarbeidet verktøy slik at leders leder skal kunne planlegge utvikling og evaluere effekt av tiltakene. — Det vil være et løpende behov for denne type skolering først og fremst i Drift, men tilbudet vil bli gitt til alle ledere i NSB, sier Øystein Risan. TEKST: PREBEN COLSTRUP

V I N G E H J U L E T

5-6-07.p65

9

05.09.2007, 11:18

6 - 0 7

9


P E R S O N T R A F I K K

Dobbel ønskekvist ved Trondheim stasjon

En åpen løsning for tverrforbindelsen ved Trondheim stasjon.

Tilgjengelig for alle

Juryen har plukket ut forslaget «Dobbel ønskekvist» som vinner i arkitektkonkurransen i forbindelse med ombyggingen av Trondheim stasjon og tverrforbindelsen over sporene mot Brattøra.

— Her kommer den nye tverrforbindelsen over plattformene og ned til Brattøra, sier Ottar Remman.

Arkitektene møtte mange utfordringer da de skulle tegne om Trondheim stasjon. God tilgjengelighet for alle var avgjørende i juryens valg av løsning for ny tverrforbindelse ved stasjonen. En løsning pekte seg ut blant forslagene. — Det er en stor utfordring å komme seg opp åtte meter over jernbanesporene på en fornuftig måte - og så ned igjen, sier lederen for ROM i Trondheim, Ottar Remman. — Dette har PIR II løst på en utmerket måte, men det er ennå mange detaljer må løses for at dette skal fungere godt for alle, sier Remman. — Vi ble forholdsvis fort enig om at vinneren skiller seg positivt ut fra de andre når det gjelder tilgjengelighet, og forslaget skiller seg ut på flere andre områder også. Nå starter arbeidet med å videreutvikle de forholdsvis enkle skissene til praktiske løsninger som vi forhåpentligvis kan få finansiert og bygget om få år, sier Remman. 10

5-6-07.p65

V I N G E H J U L E T

10

Det var Pir II Arkitektkontor AS, Trondheim, som har med seg SLA A/S, København (landskap), Myklebust AS, Trondheim (byggeteknikk) og 0047 Internasjonal AS (utsmykning) som vant konkurransen. Juryen sier i sin begrunnelse: …«Av de innleverte forslagene representerer «Dobbel ønskekvist» en særlig arkitektonisk kvalitet når det gjelder utforming av et sammenhengende byrom fra Brattøra til Søndre gate. «Dobbel ønskekvist» er enestående blant de innleverte forslagene når det gjelder å foreslå et bebyggelsesmessig grep som ivaretar utsyn fra Brattøra til bysiden også for de som ferdes på gate- og kaiplan. »… ÅPEN LØSNING

Vinneren av konkurranse har lagt vekt på åpenhet i den foreslåtte utforming av trappeanlegget på bysiden med god visuell forbindelse begge veier fra plattformene på Trondheims sentralstasjon og byrommet mot kanalen. Forslaget åpner for best mulig tilgjengelighet for ulike typer brukere samtidig som hovedpremissen om å etablere gangbro over sporene er ivaretatt. Juryen sier at forslaget skisserer interessante ideer for integrert kunstnerisk utsmykning og belysning. Forslagets utforming kan enkelt tilpasses en etappevis utbygging. Juryen anbefaler at vinneren av konkurransen

6 - 0 7

05.09.2007, 11:18


engasjeres for å bearbeide sitt forslag i samarbeid med aktuelle representanter for oppdragsgivere og fremtidige brukere for å få frem en bebyggelsesplan for tverrforbindelsen hele området. PARKERING UNDER JORDEN

På Brattørkaia er det foreslått en stor åpning i bygningsrekken som muliggjør sikt på tvers og en slakere stigning på trapper/ramper. For å kompensere for parkeringshuset som går ut som følge av dette, er det foreslått et større underjordisk parkeringsanlegg under nybygg øst for tverrforbindelsen. Tverrforbindelsen og trapp-/rampeanlegg har dimensjoner som harmonerer godt med situasjonen. Tverrforbindelsen har god bredde på hele strekningen. Knekkpunkter og skjermer kan skape attraktive utsiktposter og oppholdssteder.

FORHOLDET TIL REGULERINGSPLANEN

Forslaget avviker fra reguleringsplanen på Brattørakaia når det gjelder løsning for parkeringshus og næringsbebyggelse. Så lenge parkeringskapasiteten kan opprettholdes som regulert, er det etter juryens vurdering, svært positivt å legge all parkering under bakken. Konsekvenser for utbyggingen på denne siden er godt beskrevet. Avviket fra reguleringsplanen er godt begrunnet. JURYEN

Juryen bestod av:Jan Møllebak, Entra Eiendom AS, Ottar Remman, ROM Eiendom AS, Magne Fugelsøy, Jernbaneverket, Tone Lindheim, Bjørbekk og Lindheim AS, Bente Kleven, LPO arkitektur & design AS og Ingrid Sætherø, Trondheim kommune. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

NY SENTRALSTASJON

Stasjonskonseptet er i samsvar med reguleringsplanen. Bygningen har en organisk form med et tredimensjonalt utkraget tak. Byggets fotavtrykk og retninger fanger bevegelsen i tverrforbindelsen og virker godt tilpasset situasjon og innhold. Stasjonsbygningens form med det markante takutstikket kan forsvares ut fra bygningens funksjon som viktig offentlig bygning. Ved fysisk å fristille den gamle stasjonsbygningen fra den nye hjørnebygningen ved vestre trapp, oppnås ytterligere innsyn til perrongene og en bedre opplevelse av den gamle stasjonsbygningen egenverdi i fasaderekken. Ny og gammel stasjonsbygning vil fortelle om Brattøras utvikling.

Ottar Remman i ROM sier det blir en utfordring å bygge ny tverrforbindelse ved Trondheim stasjon.

V I N G E H J U L E T

5-6-07.p65

11

05.09.2007, 11:18

6 - 0 7

11


A R B E I D S M I L J Ø

Fin fremgang for Trøndersynergi Antallet innmeldte saker til Synergi øker etter konduktørsamlinger rundt om i landet. I Trondheim er økningen mest markant. Konduktørleder Terje Fossum sier at det i mai ble meldt inn langt flere saker til Synergi fra konduktør- og servicepersonalet i hans område, både i mai, juni og juli, med rekord i juni på 172. — Dette er et resultat som overskygger alle andre avdelinger i Drift, og det er meget oppmuntrende, sier en fornøyd Fossum. En god del av sakene var naturlig nok relatert til varme i togsett i sommer, noe som det ble jobbet aktivt med å forbedre. — I tillegg til dette har meldingene ført til en betraktelig bedre oversikt over flere forhold som ikke er ønskelig, noe som igjen fører til at vi kan få løst en del av utfordringene våre, sier Fossum. På grunn av stor saksmengde og ferie, bes det om forståelse for at det kan ta noe tid før det foreligger tilbakemeldinger på en del saker. — Vi er meget stolt over fremgangen som hver enkelt medarbeider har bidratt til, og vi oppfordrer til fortsatt utmerket innsats. Vi ligger meget langt over målet, spesielt for konduktør- og servicepersonalet, og ser det som en meget klar sammenheng med at vi har gjennomført personalsamlinger hvor dette har vært tema, sier Fossum.

Mål antall innmeldte Synergisaker per måned: Konduktør/servicepersonale 30 Lokomotivpersonale 50 Antall innmeldte hendelser og tilløp ved Drift Nord: mai juni juli Konduktør/servicepersonale 33 172 86 Lokomotivpersonale 73 93 65

Roverud slutter

NSB søker konduktører

Visekonsernsjef og direktør i NSB Persontog, Rolf

NSB er nå på jakt etter flere konduktører. I de

Roverud, slutter i NSB og er tilsatt som ny

siste ukene har det vært annonsert i avisene i

konsernsjef i Scana. Han tiltrer den nye stillingen

Østlandsområdet. NSB ønsker seg 30 nye

innen 1. januar.

konduktører i løpet av året.

— Det er ikke med lett hjerte jeg ser Rolf Roverud forlate NSB, sier Einar Enger. Han har vært en drivende kraft bak omfattende endringer som har vært gjennomført i virksomheten vår. Vi har sett økonomien bli bedre, samtidig som kundetilfredsheten har økt. Det er et imponerende arbeid han har gjort for NSB. Med Roverud har NSB gjennomgått et taktskifte fra forvaltning til forretning. Ved tusenårsskiftet hadde NSB omfattende underskudd. I dag er økonomien langt bedre i selskapet. Dette er nådd gjennom grundig arbeid og etablering av en kultur med våkenhet for kostnadsdrivende aktiviteter. I tillegg har NSB med Rolf Roverud i spissen jobbet hardere for å ta kunden på alvor. Dette har preget produktet som nå leveres kundene. Samtidig måler selskapet nå jevnlig kundetilfredshet, og ser at denne øker. I Roveruds tid i NSB har også selskapet vært gjennom den første anbudsprosessen, og NSB Anbud AS vant anbudet på Gjøvikbanen. Roverud har også vært pådriver for å utvide virksomheten i Sverige gjennom kjøp av Svenska Tågkompaniet AB.

— Vi ser at vi trenger flere medarbeidere som kan yte kundene våre enda bedre service. Derfor går vi nå bredt ut i Østlandsområdet for å få flere til å søke som konduktører. Vi håper på god respons og kan love våre medarbeidere en utfordrende jobb i et hyggelig miljø, sier konsernsjef Einar Enger. I hele 2007 har det vært jobbet intenst med å få flere til å søke som konduktør eller lokfører i NSB. Hittil har kampanjene båret frukter og flere nye fra begge yrkesgrupper er ansatt og mange nye elever er tatt opp på Jernbaneskolen for å utdanne seg til lokfører. NSB henvender seg til konkrete målgrupper gjennom aviser og via internett. Prioritert denne gang er unge fra 18 år og oppover, videregående skoler, reiseliv/servicenæringen, samt de over 40 år som har erfaring fra andre serviceyrker eller som ønsker en å gjøre noe nytt. Men alle er selvfølgelig velkommen til å søke. Det vil bli gitt opplæring i Oslo, og stasjoneringssted vil være Oslo eller Skien. — I fremtiden vil det være aktuelt med enda mer målrettet rekruttering i hele landet, sier Øystein Risan.

12

5-6-07.p65

Konduktørsamlinger gir utslag i flere Synergimeldinger. Disse var samlet i Trondheim: Fra venstre stående: Geir Brodal, Morten Kulbotten, Sverre Karlsen, Siw Monica Malin, Stig Wuttudal, Guri Moss, Geir Lyng og Pål Aunan. Foran: Arne Folde, Kåre Skare og Terje Fossum.

V I N G E H J U L E T

12

6 - 0 7

05.09.2007, 11:19


Fersk rullestolbruker på tur

Jo Benjamin Iversen (21) er ganske fersk som rullestolbruker da han for vel et år siden var utsatt for en ulykke på motorsykkel. Han er svært fornøyd med å ta toget (type 72) mellom Asker og Bråset i Røyken, men Vingehjulet tok han derfor med til Holmestrand. Der ble utfordringene litt større. Vi burde nok ha ringt på forhånd og gjort konduktøren oppmerksom på at vi kom, men med en gang de så rullestolen startet jakten på rampe. Mens overkonduktør Einar Woldbæk forgjeves lette etter rampen, tok konduktør Rigmor Heistad ut skinnene for rullestoler og la dem til rette for Jo Benjamin. Det var ingen problem å komme om bord. — Det gikk fint for meg som kjører selv, men en eldre rullestolbruker som eventuelt skulle kjøres av en konduktør, vil har store problemer. Bare prøv! Sa Jo Benjamin. Uvant med joysticken prøvde undertegnede å kjøre rullestolen på flatt terreng, og jeg forsto raskt at jeg ville ha problemer hvis jeg skulle ha ansvaret for å denne kroppen om bord i god behold.

72 ER BRA

Jo Benjamin sier at lokaltoget til Spikkestad egner seg meget godt for rullestolbrukere. Det er lett å kjøre inn og lett å komme ut. Men på type 70 ser han at utfordringen er større både med plassering, av- og påstigning og toalettbesøk. Han pleier å ha med seg en dopose hvis han skal reise langt, men på toget til Holmestrand ville han ha problemer med å få tømt posen om det ble nødvendig. Framme på Holmestrand stasjon så vi at skinnene var brattere enn i Asker. Og så gikk det nedover. Det så litt skummelt ut. Men modig og frisk som Jo Benjamin er kjørte han ned. Det holdt på å gå riktig galt. Heldigvis var det to konduktører og en assistent til stede for å ta i mot. FORTSETTER NESTE SIDE

V I N G E H J U L E T

5-6-07.p65

13

05.09.2007, 11:19

6 - 0 7

13


S E R V I C E

NSB ønsker at toget skal være et praktisk fremkomstmiddel for alle. Derfor er universell utforming prioritert ved anskaffelse av nye tog og ved modernisering av gamle. Skal rullestolbrukere få en behagelig reise, er det viktig at vi gir korrekt informasjon om hvilke hjelpemidler som finnes på de ulike avganger.

Klarere retningslinjer ve Det gikk helt greit å kjøre om bord på skinnene. FO RTSATT IKKE PÅ SKINNER

— Skinner er ikke bra, sa Jo Benjamin. — Dersom det ikke er heis eller rampe burde det vært en sammenleggbar rampe istedenfor skinnene. For disse er farlige, sier han. Han er svært opptatt av å ikke syte og klage, men kommer saklig med informasjon om forbedringer. — Jeg forstår at det tar tid før alle tog har heis, men en sammenleggbar rampe ville gjøre nytten. Målet med reisen var lunsj i Holmestrand. For å komme til uterestauranten passerte vi to busser eiet av Nettbuss. Her kunne vi teste hvordan datterorganisasjonen håndterte universell utforming. På den ene bussen var det ikke mulig å komme inn med en motordreven rullestol, men den andre hadde rampe og plass til Jo Benjamin. VAR KLAR OVER

Før vi gikk på toget i Holmestrand ringte vi og gjorde konduktøren oppmerksom på rullestolen, og da toget stoppet var de klare med skinnene. Ombordstigningen gikk helt fint. På veien hjem til Asker ville Jo Benjamin bli spent fast da han satt i kjøreretningen. Den andre veien satt han godt beskyttet av veggen bak ham og så det som best for ham selv og medpassasjerer å ikke være bundet. Da vi skulle av toget i Asker var spenningen stor. Måtte vi ta det samme sjansespillet som i Holmestrand, eller var det rampe. Overkonduktør Terje Ødegård fant en rampe, og da gikk det mye enklere. Jo Benjamin fikk høre om rullestolbrukere som kommer med de store triksene (veldig store rullestoler) som kan kjøre i skog og mark. Han forstår at ikke NSB kan være dimensjonert for disse. — Men alle som har en triks har også en stol som jeg har, for de kan ikke bruke triksene inne. De kan ta med seg den stolen de bruker hjemme. Da er jeg overbevist om at de får en god reise, sier Jo Benjamin Iversen. TEKST: PREBEN COLSTRUP FOTO: LASSE STORHEI L

14

5-6-07.p65

V I N G E H J U L E T

14

Driftsdirektør Øystein Risan sier at han håper at informasjonen om mulighetene og begrensningene kan hjelpe NSB til å gi rullestolbrukerne mer lik behandling. — Rullestolbrukere med motoriserte transportmidler som ikke kan festes, utgjør en sikkerhetsrisiko for alle i en avvikssituasjon. For store rullestoler ikke bare kan, men de skal avvises nettopp av den grunn og brukerne blir heller ikke tilbudt spesialtransport av NSB, sier Risan. PRESISERES

Uklare regler har ført til ulik praktisering, og både for store og for tunge motoriserte rullestoler har noen ganger vært tatt med i toget. Dette har også resultert i sykemeldinger blant ansatte som har forsøkt å løfte på for tunge stoler. I sommer skrev også avisene om en rullestolbruker som ikke fikk være med toget da konduktøren fulgte sikkerhetsbestemmelsene og avviste kunden som hadde reist med NSB tidligere. NSB har derfor oppjustert informasjonen på nsb.no om rullestol i tog. Her kan både brukere og NSBs personale finne ut hva som er mulig og hvilke begrensninger som finnes. Det er også sendt ut informasjon til hver enkelt konduktør og salgspersonale, og Norges handikapforbund er kontaktet for å informere sine medlemmer. UNIVERSELL UTFORMING

Teknisk direktør Tormod Gjermundsen sier at han er glad for den oppmerksomhet som Samferdselsdepartementet vier universell utforming. — Jeg skulle ønske at vi hadde èn standard i alle tog. Der er vi ikke ennå, men jeg håper at vi om ikke alt for lang tid skal være der. Gjermundsen sier at NSB vil utføre alle gjennomførbare krav til universell utforming ved modifisering av gamle og kjøp av ny tog selv om kravene ikke er endelig formulert. MOTORISERTE RU LLESTOLER

I dag tilfredsstiller plassen som er avsatt for rullestoler internasjonale mål og er på 700 x 1200 millimeter. Når det gjelder løfteevne på heisene er de internasjonale kravene på 200 kilo mens NSB har en standard som varierer fra 250 – 350 kilo, inklusive bruker.

6 - 0 7

05.09.2007, 11:19


Vi testet datterselskapet Nettbuss i Holmestrand.

Hva man bør vite om rulle stol er og tog

Den ene bussen kunne ønske Jo Benjamin velkommen. Den andre hadde ikke utstyr til å ta i mot en passasjer på fire hjul.

■ Maksimal størrelse (internasjonale mål): 700x1200 milimeter. ■ Løfteevne heiser: 250-350 kg inklusive bruker. Varierer fra togtype til togtype

■ Bare typegodkjente motoriserte rullestoler kan tas med i toget

■ Ekstra assistanse ved bestilling Gratis for rullestoler i Oslo

er ved rullestoltransport Når rullestolene tilfredsstiller disse kravene, kan den sikres under transport, og brukeren får tilgang til handikaptoalett, ramper og heiser. Hjelpemidler som skinner har en tålegrense på 250 kilo og ramper på stasjonen har en grense på 300 kilo. TYPEGODK J ENT RU LLESTOL

Motoriserte rullestoler må være typegodkjent som rullestoler av Statens refusjonsordning for hjelpemidler. Rullestolen må kunne festes forsvarlig på anvist plass i toget. I motsatt fall vil den kunne komme i bevegelse under uønskede hendelser og den vil stenge mulige rømningsveier ved eventuell evakuering. Dermed kan den utgjøre en sikkerhetsrisiko for både brukeren og andre passasjerer. GRATIS I OSLO

Innenfor Oslos grenser er det Oslo Sporveiers takstreglement som gjelder, og her kjører rullestolbrukere gratis med NSB. AS SISTAN SE

I dag har alle nyere og moderniserte tog heis, handikaptoalett og festeanordninger for stolen. Eldre tog har tilgang på ramper og skinner slik at det er større behov for assistanse ved på- og avstigning. Enkelte tog har egen kupè med plass til ledsager. Dersom man pågrunn av uførhet eller høy alder trenger bistand med håndtering av bagasje, eller annen hjelp, kan kundene få assistanse på Oslo S, i Bergen, Trondheim og på Gardermoen. Denne tjenesten er gratis, men må bestilles samtidig med billetten og senest kl. 21.00 dagen før. Nærmere informasjon om dette gir NSBs kundesenter og personalet i den lokale stasjon. MANUELL BESTILLING

Dersom kunden krever spesielle oppmerksomhet eller har behov for spesielt utstyr er det viktig at kunden er kjent med at billetten da må bestilles gjennom NSB Kundeservice eller hos en kundebehandler på stasjonen. Da kan man ikke benytte nettet, men funksjonshemmede får likevel tilgang til de samme rabatter . TEKST: PREBEN COLSTRUP

På veien hjem til Asker ville Jo Benjamin bli spent fast da han satt i kjøreretningen. Konduktøren fester stolen forsvarlig.

V I N G E H J U L E T

5-6-07.p65

15

05.09.2007, 11:19

6 - 0 7

15


B U S S

TIMEkspressen feirer 1 FOTO: KARI KOHVAKKA

4. august 1997 var det 10 år siden den første TIMEkspressen rullet av gårde fra Notodden mot Oslo. Hele 4,5 millioner kunder har i disse årene benyttet bussen som tilbyr et helt enestående tilbud. Jonas Bergum Larsen (Togservice) og Turid Nyvoll (NSB) gleder seg over mer å gjøre i NSB Meny Kafe.

Selger mer i NSB Meny Kafe I juli ble det satt ny rekord for salg om bord i togene, og man kunne registrere det høyeste salg noensinne på en måned. Lars Gotaas i Togservice er kjempefornøyd med innsatsen. — Jeg vil gjerne få rette en takk for en strålende innsats fra Anne Kari og hennes team, ombordpersonalet og ikke minst baseansatte som har håndtert en større varemengde enn noensinne, sier Gotaas. Det er blitt satt flere rekorder: Nordlandsbanen har etablert en gjennomsnittelig omsetning per passasjer på 52 kroner. Det er en gledelig fremgang. Salget på NSB Meny Kafé i juli måned alene kom opp i hele 6,7 millioner kroner. Det er 10 prosent høyere enn i fjor og 15 prosent høyere enn 2005. Hittil i år ligger omsetningen 13 prosent over fjoråret mens antall passasjerer på tog med NSB Meny Kafé er opp 10 prosent. TEKST: LASSE STORH EI L

Fine fremganger ■ Salget i juli i år er 10 prosent høyere enn i fjor og 15 prosent høyere enn 2005 ■ Hittil i år ligger omsetningen 13 prosent over fjoråret mens antall passasjerer på tog med NSB Meny Kafé er opp 10 prosent ■ Omsetningen per passasjer har brutt den magiske 50 lappen på Nordlandsbanens dagtog i juli. De andre dagtogene ligger på rundt 40 kroner ■ Året forventes å havne på opp mot 60 mill for NSB Meny Kafé mot 55 mill i 2006 ■ Tallene er ekstra bra når vi tar med at nattoget nå har et nytt servicekonsept med mindre bemanning og uten frokost ■ Veksten i omsetning er høyere enn passasjerveksten

Ordfører i Kongsberg Vidar Lande og ordfører på Notodden Bjarne Bakken påpekte under markeringen hvor viktig TIMEkspressen var for deres kommuner. Gründerne Gjermund Jamtveit og Halvor Grene var begge stolte av TIMEkspressens sterke posisjon i regionen, og at konseptet fortsatt utvikles og markedsføres, nå både på Østlandet, Sørlandet, Vestlandet og Trøndelag. — Jeg er stolt av at NSB og Nettbuss fortsatt bruker navnet TIMEkspressen, og markedsfører konseptet i samme ånd som vi gjorde, sa Jamtveit. Ved gjøre kollektivtilbud så enkelt og tilgjengelig at folk husker det, er det uante muligheter for å få folk på bussen, sa han, og minte om at siste bussen fra Notodden aldri går. IKKE TRUSSEL

— Vi hadde mange gode medspillere i oppstarten, sa Grene, og fortalte om en periode med hektisk lobbyvirksomhet. — Vi var også veldig redde for å ikke få lov til å stoppe i Kongsberg på grunn av konkurransen med toget, fortalte han. Men holdningen var vel at prosjektet vårt med buss hver time mellom Notodden – Kongsberg – Drammen og Oslo aldri ville overleve og dermed ikke var noen reell trussel. KUTTER BILEN

TIMEkspressen mellom Notodden og Oslo går i dag hver time i døgnet, hver eneste dag hele året. Nettbuss har satset på et enkelt og tilgjengelig kollektivtilbud, som kan ta opp kampen med privatbilen.

HVORFOR SÅ MYE BEDRE?

■ God innsats fra personalet (NSB, Togservice) ■ Salgstrening av personalet ■ Spennende og gode menyer. Menyen fra 1. juli i år er den mest rikholdige noensinne ■ * Markedsføring av NSB Meny generelt ■ * Markedsmateriell i togene spesielt

16

5-6-07.p65

V I N G E H J U L E T

16

Stadig nye passasjerer kommer på bussen på Notodden. Jan Roheim, som har vært med fra starten, tar imot kunder.

6 - 0 7

05.09.2007, 11:20


irer 10 år og 4,5 millioner fornøyde kunder

Gründerne av TIMEkspressen, Gjermund Jamtveit og Halvor Grene.

Et av de mest interessante funnene fra kundeundersøkelser som er gjennomført er at for hver tiende kunde som går på TIMEkspressen har seks satt igjen bilen.

— Det er viktig for både at vi og kundene våre identifiserer oss med produktet, og vi må fortsette å tro på det vi driver med og ha ambisjon om fortsatt å kjøre hver time hele døgnet, sa avdelingsleder på Notodden Thorolf Kasin. TEKST: STINA JOHANSEN FOTO: STINA JOHANSEN OG LASSE STORHEIL

KJENNER KUNDENE

Sjåførene på TIMEkspressen er noen av Norges beste kundebehandlere. I 2002 vant TIMEkspressen Norsk Kundebarometers «Kundetilfredshetspris» i konkurranse med 100 andre servicevirksomheter i Norge. I samtlige kundeundersøkelser som har vært gjennomført skårer sjåførene høyt, og TNS Gallup uttalte i 2005 at disse sjåførene var blant de beste kundebehandlerne i Norge i dag. Samtidig satser TIMEkspressen på komfortable busser og enkle servicegrep som gratis kaffe og aviser for sine kunder.

Fakta TIMEkspressen ■

■ ■

LINJE 1

For å kjøre TIMEkspressen Linje 1 i dag kreves 12 busser og 50 gode kundedehandlere.

Etablert av Øst-Telemark Automobilselskap AS med rute Notodden – Kongsberg – Oslo med 17 avganger i døgnet hver retning 4. august 1997 Kjøpt av Nettbuss i 1998 TIMEkspressen i dag består av 13 ulike linjer på Østlandsområdet, Trøndelag, Sørlandet og Vestlandet Frakter årlig over fire millioner passasjerer

V I N G E H J U L E T

5-6-07.p65

17

05.09.2007, 11:20

6 - 0 7

17


K V A L I T E T

PUNKTLIGHETEN

UKE 1-35

70 75 80 85 90 95 100 ▼

Dovrebanen

➥ Nordlandsbanen ▼

Raumabanen

Store variasjoner landet rundt Punktligheten har variert mye ut over sommeren og høsten på de forskjellige strekningene. Det er blitt bedre etter sommeren.

➥ Rørosbanen ▼ Bergensbanen ▼ Sørlandsbanen

REGIONTOG NATT ▲ Oslo - Trondheim ▼ Trondheim Bodø ▼ Oslo Bergen

▲ Oslo Stavanger REGIONTOG ØSTLAND ➥ Oslo Halden ▼ Oslo Skien

➥ Oslo Lillehammer ➥ Oslo Gjøvik LOKALTOG ▲ Kongsvingerbanen ▲Hovedbanen ➥ Drammenbanen ➥ Østfoldbanen ➥ Gjøvikbanen ▲ Stavanger ➥ Bergen - Arna ▼ Bergen Voss

▲ Trondheim

KILDE: JBV

➥ Salten ▲=FRAMGANG GODKJENT

18

5-6-07.p65

▼=TILBAKEGANG

➥=UENDRET

I august har det vært en betydelig bedring på Nordlandsbanen etter en svak juli, og strekningen ligger så langt an til måloppnåelse, noe som tyder på at de tiltak som har vært i verksatt har vært vellykkede. Dette gjelder også togene i Salten som nå er tilbake på et normalt svært høyt nivå. Togene på Meråkerbanen har vist stabil og høy punktlighet i hele sommer. Lokaltog Trondheim viser betydelig bedring i august og ligger nå an til en punktlighet langt oppe på 90-tallet. Regiontogene mellom Trondheim og Oslo viser fortsatt svake tall. Dette skyldes en lang saktekjøring mellom Fokstua og Dombås, samt flere andre saktekjøringer på grunn av feil/mangler ved infrastrukturen. I tillegg er det svært høy utnyttelse av infrastrukturen mellom Lillehammer og Eidsvoll, noe som lett skaper følgeforsinkelser. Tog 45, som er av de svakeste togene, får nytt ruteleie fra januar med ca 30 minutter tidligere avgang. Raumabanen viser fortsatt svake tall. Venting på forsinkede tog på Dombås og saktekjøringer på grunn av siktforhold ved planoverganger er fortsatt årsaker her. Rørosbanen ligger også under målet så langt. I Bergen går Arnalokalen som vanlig i rute, men togene mellom Bergen og Voss/Myrdal viser svake tall. Saktekjøringer på grunn av feil/mangler ved infrastrukturen samt lange stasjonsopphold som følge av stor turisttrafikk er hovedårsaker til dette. Så langt er det ingen bedring i august. Også Flåmsbanen viser svake tall, noe som ikke er uvanlig på sommeren. Stor trafikk medfører at det er vanskelig å holde de oppsatte rutene. Noen forsinkelser på grunn av venting på forsinkede tog på Bergensbanen, samt enkeltstående tilfeller av feil på infrastruktur og togmateriell trekker punktligheten ned. Regiontogene mellom Bergen og Oslo sliter også med å holde ruta. Feil på infrastruktur, blant annet på signalanlegg og kjøreledning samt solslyng er årsaker til dette. I tillegg har det vært perioder med uvær som har medført oversvømmelser, ras og strømbrudd, noe som også medført driftsforstyrrelser. På Jæren har punktligheten vist betydelig bedring etter en svak juni måned, og er nå tilbake på normalt høyt nivå. Regiontogene på Sørlandsbanens har viste litt mer ustabilitet, som i første rekke skyldes følgeforsinkelser fra Oslo-området samt noen feil på infrastrukturen. På Østlandet ligger lokaltogene rett under 90 prosent som er om lag på samme nivå som i 2006. Sporbruddet på Drammenbanen fikk få konsekvenser, da lokaltogene ble kjørt i rute på begge sider av bruddet. Regiontog Østlandet viser meget gode tall både på Østfoldbanen og Vestfoldbanen. Regiontogene mellom Oslo og Lillehammer er fortsatt dårlige. Mange småforsinkelser på grunn av høy utnyttelse av sporkapasiteten mellom Eidsvoll og Lillehammer samt noen feil på infrastruktur og togmateriell medfører svak punktlighet. Det jobbes med å finne løsninger på dette i samarbeid med Jernbaneverket og de andre togselskapene som trafikkerer strekningen. Regulariteten, registrert av Jernbaneverket, viser at vi ligger over 99 prosent så langt i år.

IKKE GODKJENT

V I N G E H J U L E T

18

6 - 0 7

05.09.2007, 11:20


Det nytter med buss i beredskap Det er foretatt en undersøkelse som viser at kundene er langt mer fornøyd med NSBs håndtering i avvikssituasjoner når det står busser i beredskap. 70 prosent er fornøyd, mer enn dobbelt så mange som tidligere. — Dette viser at pilotprosjektet med busser i beredskap har gitt effekt. Kundene har blitt spurt rett etter at de har kommet på bussen etter først å ha fått vite at toget ikke går. De har fått de samme spørsmålene som ved andre kundetilfredshetsmålinger slik at vi kan sammenlikne svarene, sier prosjektleder for IKA-prosjektet John Vegar Paulsen. (Informasjon og kundehåndtering ved avvik). De fleste var enig i at NSBs personalet var lett tilgjengelig da situasjonen oppstod og at de fikk rask informasjon om riktig buss, at det var god skilting frem til bussen og tydelig merking av bussen. De fleste var også enig i at det tok kort tid før bussen begynte å kjøre.

Det er grunn til å feire de gode resultater. Fra venstre: Erik Skogly, Øyvind Aatlo, Ida Kalvik, Arne Brunborg Arnesen, Laila Gjermundstad, Odd Christian Ramseth, Oscar Zorrilla og Inger Marit Amundsen.

BEREDSKAP ER TINGEN

— Det er klart at det hjelper å ha busser og mannskap i beredskap, sier Paulsen. Men det er ikke bussene alene som gjør dette. For vi har forbedret oss på alle punkt, og våre medarbeidere har hver sin del av æren for dette resultatet. Nå skal lærdommen fra Oslo S tas videre til flere steder. Foreløpig er det Drammen, Ski og Lillestrøm som vil få veiledere i beredskap om morgenen og Oslo S om ettermiddagen. Når det gjelder bussberedskapen videre er det ikke gjort noen beslutninger ennå.

— Vår opplevelse er at kundene ser at de blir tatt hånd om av NSB-folk med det samme avviket oppstår og det gir et mer profesjonelt inntrykk enn når tusenvis av mennesker venter på at første bussen skal vise seg. 162 personer har svart på undersøkelsene som ble gjennomført i mars, april og mai 2007. Ansvarlig for undersøkelsen hos Opinion er Thor Erik Johansen. Ansvarlig hos NSB er Geir Hammer. TEKST OG FOTO: PREB EN COLSTRUP

Endringer i Stavanger mune og Stavanger kommune har NSB valgt å stoppe ved Hinna/Jåttå fra og med 20. august til 23. november. Det er togene som går til og fra Nærbø som stopper ved Hinna/ Jåttå mandag til fredag, mens togene til og fra Egersund stopper ved Mariero. I hovedsak innebærer dette avganger hver time fra disse holdeplassene. I rushtiden stopper togene litt oftere.

GUNDER

Når det nye dobbeltsporet kan tas i bruk planlegger NSB å tilby avganger hvert kvarter på alle stasjoner mellom Stavanger og Sandnes. Dette skjer i januar 2010, men mens arbeidet på det nye dobbeltsporet pågår, blir det et begrenset tilbud til Mariero holdeplass fram til 23. november i år. For å imøtekomme ønsker fra Rogaland fylkeskom-

V I N G E H J U L E T

5-6-07.p65

19

05.09.2007, 11:20

6 - 0 7

19


Nye Haugenstua åpnet Med to barnehager som nærmeste nabo til stasjonen, var det naturlig at smårollingene fikk spille en sentral rolle under åpningen av ny Haugenstua tirsdag 21. august. Etter at de voksne hadde holdt sine taler, toget barna fra Ole Brumm og Linjen barnehager gjennom stasjonen og hjalp samferdselsminister Liv Signe Navarsete med å

I M I T T

N Y E

klippe åpningssnora. Og etterpå var det selvsagt servering til både små og store. Haugenstua har ca. én million reisende pr. år og plasserer seg med dette høyt oppe på lista over landets mest trafikkerte stasjoner. Holdeplassen er ombygd for totalt 32 millioner kroner, samt at Jernbaneverket har utført arbeider for Oslo kommune til en verdi av 3,2 millioner. Den største forandringen er en helt ny plattform på 220 meter for tog i retning Lillestrøm.

H J E M L A N D

Når du snakker om djevelen, så kommer han Nei, det er ikke Co Eling vi snakker om. Men det er et nederlandsk uttrykk. I Norge sier vi nesten det samme. Når vi snakker om sola så skinner den. Det er noen forskjeller på kulturen og uttrykkene i Nederland og Norge. Man sitter heller ikke alene i Amsterdam over en øl. Det kan man gjøre i Oslo. Co Eling er oppvokst i Red Light distriktet, eller den gamle delen av Amsterdam sentrum og som er mest kjent av utlendinger som horestrøket. Uten at han ser ut til å bære preg av det. Han sier at amsterdammerne er mer direkte i kjeften enn han opplever at østlendingene er. De kan mer sammenlignes med en nordlending som ta uttrykket hæstkuk som en oppmuntrende hilsen. Co heter egentlig Jacobes Johannes, men har i alle år nøyd seg med det korte kallenavnet. Av utdannelse er han møbelsnekker, rørlegger og lokfører, men jobber i dag mest med en av hobbyene sine: IT. Han arbeider med E-sirkprosjektet som sikrer at fordeling av sirkulære for kjørende personalet går enkelt og smertefritt. — Rørlegger? Hadde du rørleggersprekk også da? — Nei jeg jobbet i tørrdokk og gikk med kjeldress, så den kom aldri til syne, ler han. Religiøst er han opprinnelig katolikk, men ikke praktiserende. — Det holder med god oppførsel for meg, sier han Han kom til Norge sammen med frue og et sett tvillinger for å oppleve en annen kultur og en spennende natur og trives bra i Brumunddal, men savner å gå på skøyer. — De brøyter jo aldri på Mjøsa, sier han. Kokkekunsten kan han fortsatt drive med. Han går turer og holder ved like sine judoferdigheter. Men har drar aldri en gammel ko opp av vannet (Gammelt nederlandsk utrykk). Det koster ofte mer enn kua er verd. TEKST: PREBEN COLSTRUP

Co Eling trives når han kan handle inn fine råvarer og kokkelere på sitt kjøkken.

Vingehjulet ønsker å vise litt av det kulturelle mangfoldet i NSB-konsernet. I tiden fremover vil vi snakke med mennesker som jobber i NSB-konsernet som har ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn. Gi oss gjerne tips om hvem vi kan presentere i denne spalten. preben@nsb.no

20

5-6-07.p65

V I N G E H J U L E T

20

6 - 0 7

05.09.2007, 11:20


Til plattformen er det bygd en rampe for bevegelseshemmede og ny atkomst fra Haugenstuveien. Totalt er det tre ulike atkomster til den nye plattformen, mens den gamle kun hadde én trang atkomst.

Tellef og Mie fra Linjen barnehage holder snora for samferdselsminister Liv Signe Navarsete. (Foto: Hilde Lillejord.)

Ombygginger i Lodalen I Lodalen skal det bli løftebukker også i spor 1 i toghallen. Løftebukkene skal ha kapasitet til løft inn til 85 tonn, noe som krever solid grunnarbeid. Bukkene skal benyttes i første rekke til løft av lokomotiver og 69vogner. Store endringer med plass for nye løftebukker i Lodalen. (Foto: Magne Jonassen).

Store kratere er allerede utgravd, og prosjektleder Johannes Lassemo sier at man aldri vet hva som dukker opp i gamle anlegg. — Vi ser ikke på dette som et komplisert arbeid, men litt spesielt er det når arbeidet foregår 70 meter inne i en hall som er i drift. Så langt har vi ikke støtt på uventede forhold, men noe gjenstående murvegg fra tidligere byggetrinn har vi funnet, men det har ikke skapt nevneverdige problemer. Grunnforhold var vurdert på forhånd, og leiren er overraskende «tørr», noe som er positivt. Vi er ikke redd for at grunnforholdene ikke er solid nok, sier Lassemo.

A N A LYS E

— Før vi startet arbeidet gjorde vi en analyse for å kunne ivareta sikkerheten på best mulig måte med vernerunde hver fjortende dag. Det er innført påbud med bruk av hørselsvern i hallen og bruk av hjelm innenfor anleggsområde. Det er også innført begrenset ferdsel i anleggsområde, sier Lassemo. — Vi ligger noen dager etter i forhold til planlagt fremdrift, forteller Lassemo. Fjerning av betong har tatt lengre tid enn først beregnet. Målsettingen er å kunne ta igjen det tapte i løpet av 14 dagers tid.

Elefant på teppe Teppene som følger med i pakkene som deles ut når du tar nattoget er blitt meget populære. Noen er mer kreative enn andre når det gjelder etterbruk. Vedlagt bilde er innsendt av Halvor Kjærås og viser at teppet er blitt til en koselig lekeelefant.

V I N G E H J U L E T

5-6-07.p65

21

05.09.2007, 11:21

6 - 0 7

21


N Y T T N Y T T

R U T E T I L B U D

Ministre serverte lokale retter Samferdselsminister Liv Signe Navarsete og landbruks- og matminister Terje Riis-Johansenserverte NSBs kunder lokal mat fra Hallingdal på Bergenstoget i august. I regi av Landbruks og matdepartmentet, deltok Navarsete sammen med Nærings- og handelsdepartmentet (NHD) på en togtur fra Oslo til Bergen der lokal mat skulle stå i sentrum. Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen, samferdselsminister Liv Signe Navarsete og politisk rådgiver Annelene Svingen fra NHD ønsket å markere at maten skal bli en enda viktigere del av norsk reiselivssatsing framover. Med på turen var også Olav Thon, Innovasjon Norge og andre aktører innen mat og reiseliv. Turen gikk med tog fra Oslo til Gol, deretter med buss til Hemsedal. Temaet var utviklingen av norsk reiseliv, næringsliv og matproduksjon, med lokale eksempler. Hallingdal er et godt eksempel på at det blir en stadig tettere kobling mellom mat og reiseliv i Norge, og målet er at denne kombinasjonen skal bli et enda mer attraktivt trekkplaster i tiden som kommer.

Politisk rådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, Annelene Svingen påpekte at transport er nøkkelen til et velutviklet reiseliv, og at det i dag er viktig å fremheve miljøriktig transport til bestemmelsesstedet. Der står toget i en særstilling. VI KTIGERE DEL AV OPPLEVELSEN

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete sa at transport er viktig for all utvikling i distriktene. Hun ser gjerne at togturen kan bli en enda størrelse opplevelse ved at det serveres mat med tilsnitt til de områdene toget går gjennom. Hun påpekte at hun som generalforsamling i NSB kunne ha meninger om hva selskapet skal satse på, men at hun selvsagt overlot beslutninger til styre og ledelse. Hun påpekte at NSB var i gang med interessante prosjekter innenfor reiseliv. I en utfyllende kommentar sa hun at hun er klar over at endringer av matsammensetning i togene var prosjekter som tok lang tid, og hun forstod at det ikke bare var å slippe til lokalmat i togene over natten. — Men ideen er god og jeg vil støtte et arbeid som etter hvert kan sørge for at mer lokalmat kan serveres på enkelte av NSBs tog på spesielle tider av året, sa ministeren.

TOG I SENTRUM

Og selvfølgelig når det er snakk om reiseliv, så er det selvsagt at toget står i sentrum.

Hotellkongen Olav Thon bruker alltid toget til fjells. Her med Terje Riis-Johansen etter ørrettsafari i Hemsedal.

22

5-6-07.p65

V I N G E H J U L E T

22

FLYTEN DE HOTELLKONGE

Olav Thon, også kjent som kjøpesenter og hotellkonge var også med på turen. Som ekte Halling påpekte han at hallingmaten måtte være god og sunn ettersom han hadde blitt 84 år og fremdeles var sprek nok til å gå milevis i fjellet i helgene. Han sa at han alltid tok toget når han dro til fjells, og ingenting var som å gå på toget på Oslo S, ta med seg litt jobb på toget, slumre litt og kose seg frem mot hytta på 30 kvadratmeter på Finse. Han benyttet også turen til Hemsedal til en ørretsafari, der han iført våtdrakt fløt halvannen kilometer nedover elva og kunne studere ørreten på nært hold. Ørretsafari er blitt et populært tiltak for turistene i Hemsedal. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

6 - 0 7

05.09.2007, 11:21


Omdømme pleies kontinuerlig NSBs omdømme kan virke veldig solid. Men selskapet er utsatt for mange hendelser og hyggelige kommentarer fra kunder den ene dagen avløses av sinte brev til servicesenteret den neste. Omdømmet trenger kontinuerlig pleie. NSB ønsker å fremstå som folkelig og frisk, med glimt i øyet, og målinger viser at reklamefilmene fra NSB virkelig når sitt publikum. — Miniprisreklamene står kanskje sterkest hos kundene, men også andre av våre reklamefilmer er blitt lagt merke til og skårer høyt hos publikum. Kundene stopper opp ved reklamen og vet at det er NSB som er avsender, samt at de gir uttrykk for at de liker reklamen. Marked- og kommunikasjonsdirektør i NSB Persontog, Marianne Einarsen, synes dette er meget hyggelig, men påpeker samtidig at NSB må jobbe meget hardt for å klare å bevare det gode omdømmet ute blant folk. — Ingenting kommer av seg selv, og vi blir stadig utsatt for hendelser som påvirker hvordan folk oppfatter oss. Utenforstående hendelser som omfattende infrastrukturfeil eller personalmangel, som vi har sett flere av den siste tiden, er selvsagt med på å undergrave vårt arbeid for å bygge opp omdømmet, påpeker Einarsen. Derfor blir vår egen jobb med å forsterke omdømmet enda viktigere, og ut over høsten vil det bli satset på mange områder for å opprettholde og forsterke omdømmet og NSBs totale profil. Kundene etterlyser mer informasjon fra oss. Fire av ti ønsker mer informasjon fra oss, spesielt i forbindelse med avvik. — Vi har egne medarbeidere som jobber med nettopp slike kunderelaterte forhold, for å sikre at relevant informasjon kommer ut til folket, sier Einarsen. HEKTISK HØST

Høsten vil bli en hektisk periode, og det vil bli jobbet ekstra hardt med å kommunisere NSBs miljøprofil og få understreket at tog er miljøvennlig. — Vi har gjennomført undersøkelser der vi har spurt

Tog som står og kunder som ikke får beskjed om hva som skjer virker meget ødeleggende på omdømmet. Her fra en signalfeil på Drammenbanen i rushet i juni.

om det er troverdig å hevde at tog er miljøvennlig, og vi fikk en overveldende positiv respons, sier Einarsen videre. — Tog er miljøvennlig og har høy troverdighet og vi kan godt benytte det i vår kommunikasjon. Det er folkets dom, sier hun. I høst vil vi vises med klare budskap til våre egne kunder, spesielt innen miljø. Dette skal forsterke NSBs troverdighet, og fortelle omverdenen at det er bedre å la bilen stå og heller ta toget. NYE KOSTER INN

NSB har skiftet reklamebyråer som hjelper til med å utforme betalt og utbetalt kommunikasjon. — Det vil nok skje en endring i hvordan NSB fremstår, og det som vi først vil legge merke til er julekampanjen. NSB har alltid markert seg før jul og dette vil også skje i år, og på en helt ny måte, sier Einarsen, som håper at arbeidet fremover vil gi resultater i et forbedret omdømme for NSB. MANGE MENER MYE

Omdømmet vårt trenger kontinuerlig pleie, sier Marianne Einarsen.

Undersøkelser viser at samfunnet generelt er mer negativ til toget enn de som tar toget hver dag. — Vi leverer gode resultater, vi vet at flere reiser med oss, og vi vet at toget er miljøvennlig. Vi vet også at det burde vært satset mer på å utvikle kollektivtilbudet, og særlig forsterke infrastrukturen. Dette må vi fortelle omverdenen, og nettopp derfor skal vi bruke media mer aktivt, sier Einarsen. Hun forteller at NSB nå jobber med å meisle ut en kommunikasjonsstrategi som skal være grunnlaget for hvordan vi skal fremstå i media i månedene fremover, og til denne jobben vil også våre strekningsledere rundt om i landet bli involvert. — Det står bra til med oss, og det ønsker vi at hele landet skal få vite, sier Einarsen. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

DETTE LOVER VI KUNDENE • NSB GIR DEG BEDRE TID • NSB ER MILJØVENNLIG • NSB ER FORUTSIGBAR

V I N G E H J U L E T

5-6-07.p65

23

05.09.2007, 11:21

6 - 0 7

23


P E R S O N A L E

Gerd slutter etter 50 år Gerd Nysveen (67) slutter i NSB etter 50 år. Hun ble feiret siste dag i august, blant annet med Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. Gerd begynte i NSB i 1957, og har svart på kundeklager på servicesenteret de siste årene Gjennom sine 50 år i NSB har hun vært vitne til en utrolig utvikling spesielt når det gjelder elektronisk databehandling. — Det er en selvfølge at vi er på nett i dag og overfører enorme datamengder. Slik var det ikke da jeg starte som punchedame i 1957. Maskiner store som hus gjorde etter datidens mål store jobber, som vi i dag gjør på små pcer eller mobiltelefoner, sier Gerd. Men det var ikke alltid like lett å overføre tall elektronisk i NSB den gang. Gerd har vært trofast til bedriften, men har samtidig en følelse av å ha jobbet i flere bedrifter, på grunn av alle omorganiseringer, særlig de siste 20 årene. Før hun begynte på Servicesenteret var det jobber som sekretær for flere avdelinger før hun startet på publikumskontoret, som på mange måter var forløperen til det som ble Servicesenteret i dag. Gerd er glad i å reise og da hun jobbet som sekretær for Norsk jernbaneidrettsforbund reiste hun mye i Europa, også utenom feriene. Når hun går over i pensjonistenes rekker, skal hun

Einar Enger fester medaljen for lang og tro tjeneste på Gerd Nysveens jakkeslag.

først bruke tid på å fikse ei dårlig hofte og senere vil hun bruke tid på Røde kors besøkstjeneste. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Private tar plass i DB Opp til 49 prosent kan bli privat eid, hvis de

DB er også stor innen frakt av gods og planlegger kjøp av selskaper og har planer om å starte nye godsruter gjennom Sibir til Kina. Det er ventet at flere nye oppkjøp vil følge i kjølvannet av at DB blir delvis privatisert.

foreslåtte lovene blir vedtatt.

SÅ HVA SOM SKJEDDE I UK

Etter femten års debatt ønsker den tyske regjering å slippe private eiere inn i Deutsche Bahn (DB).

Men noen av de 16 delstatene i Tyskland støtter ikke opp om forslaget til å la private eiere komme inn. De frykter at tilbudet til kundene vil bli dårligere, og at det vil bli mindre penger til vedlikehold og dermed forringelse av et jernbanesystem som er kjent for å være i rute, stort sett bestandig. Transportminister Wolfgang Tiefensee sier at opp til 25 prosent av DB kan være i børsmarkedet ved utgangen av 2008. 34 000 kilometer med jernbanespor og øvrig infrastruktur vil være under DBs kontroll i alle fall 15 år til. Men uansett vil infrastrukturen være statlig kontrollert ettersom den er avhengig av statlige subsidier på 20 milliarder kroner hvert år til vedlikehold.

Økende overskudd i 2006

VERDENS TO STØRSTE

DB er det nest største logistikkselskapet i verden etter at de overtok Schenker i 2002. Det er bare Deutsche Post som er større. Dette selskapet er også delvis privatisert, og eier blant andre det kjente logistikkselskapet DHL..

24

5-6-07.p65

V I N G E H J U L E T

24

DB har forberedt seg lenge på privatisering. Allerede for 14 år siden ble det åpnet for børsnotering, med tanke på å selge ut deler av virksomheten. Men DB så hva som skjedde i Storbritannia. British Rail ble delt opp i 100 selskaper, hvorav 25 togoperatører. Den kaotiske privatiseringen førte til at britiske jernbaner ble satt kraftig tilbake. Spesielt ille var det at ledelsen tok ut store bonuser til seg selv, mens Railtrack, som eide infrastrukturen gikk konkurs. Når DB nå blir delvis privatisert, er det frykt blant både politikere og menigmann at DB vil satse mer på det lukrative godsmarkedet fremfor passasjertrafikk.

DBs overskudd 20 milliarder kroner DBs omsetning 220 milliarder kroner 229 000 ansatte

6 - 0 7

05.09.2007, 11:21


170 på fottur på Raumabanen Ved årets Fjellfestival i Rauma var også Jernbaneverket og NSB med. For første gang ble det arrangert fottur gjennom vendetunnellen ved Verma og Kylling bru.

Majestetisk utsikt ved Kylling bru.

Fra JBV deltok Stig Brenden som sikkerhetsansvarlig. Fra NSB deltok Terje Fossum. Lokal guide og historiker var Asmund Kylling. Turen tok totalt fem timer og startet ved Øverdalen

Nye i kommunikasjon Anne Haabeth Rygg er ansatt som ny kommunikasjonssjef i NSB Persontog. Hun begynte i stillingen 1. august. I oktober begynner Signe Horn som direktør for samfunnskontakt i

skole i Verma og gikk langs en gammel gjengrodd ridevei til inngangen til vendetunnelen. Der ventet man på at tog 2341 skulle passere. Deretter begav følget seg inn i tunnelen. Det ble en trolsk opplevelse å se den lange rekken med lykter, vester og hjelmer bukte seg gjennom den lange og mørke tunnelen. Midt i tunnelen ble det en kort stopp med allsang. Det naturlige valget var selvfølgelig «Nisser og dverge». Da følget kom ut i dagslyset ble det møtt av et flott panorama over Romsdalen. På Verma stasjon var det pause med mat og hvile. Her ble det også servert fortellinger fra anleggstiden, vist bilder og demonstrert gamle arbeidsmetoder. Turene gikk videre gjennom Kylling tunnel og over Kylling bru. Et utrolig skue med magesug!

NSB-konsernet. Rygg kommer fra stillingen som kommunikasjonsrådgiver i i-kommunikasjon, og har tidligere vært politisk rådgiver for Morten Andreas Meyer i Moderniseringsdepartementet. Hun har tidligere jobbet som byrådssekretær for Erling Lae, byrådsleder i Oslo, og som byrådssekretær for Hilde Barstad, byråd for miljø og samferdsel i Oslo. Signe Horn er ansatt som ny direktør for samfunnskontakt i NSBkonsernet. Horn kommer fra stillingen som kommunikasjonssjef i Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Signe Horn er utdannet cand. polit og har bred erfaring fra politikk og kommunikasjonsfaget.

Fjernstyrt til Mosjøen I løpet av høsten vil stasjoner og signalanlegg på Nordlandsbanen være fjernstyrt til Mosjøen stasjon. Utbyggingen vil fortsette videre nordover med ytterligere seks til ti stasjoner i 2008, og målet er å nå Bodø i løpet av 2009. Dermed blir det økt kapasitet og fleksibilitet i trafikkavviklingen, og plass til flere tog. CargoNet liker dette, ettersom godstrafikken er økende. Nå kan flere tog kjøre på sporet. Stasjonene på strekningen Trondheim - Grong ble fjernstyrt allerede i 1985, den neste etappen fram til Mosjøen (187 km) står ferdig i løpet av året. Anlegget ble tatt i bruk fram til Majavatn stasjon fra sist vinter. Fjernstyringsanlegget for strekningen - Mosjøen Bodø er beregnet å koste om lag 560 millioner kroner.

V I N G E H J U L E T

5-6-07.p65

25

05.09.2007, 11:22

6 - 0 7

25


M E L L O M

O S S

NSB I MEDIEBILDET En privat bedrift ville raskt fikset de problemene NSB har. NSB får ikke lov. Det er ikke enkelt når man skal oppfylle distriktspolitiske mål på elendige skinneganger og med for trange budsjetter, skriver redaktør Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse. Dette kom i en kommentar i siste uke i august, da medieoppslagene rundt NSB var mange. Her er noen av synspunktene til Lerø: Politikere overgår hverandre i å være for toget. Men bevilgninger som kan sikre stabil drift, er det smått med. Det er et skrikende behov for å fornye signalanlegg og jernbanespor landet over for på sikre stabilitet og øke effektiviteten. De milliardene det vil koste, får ikke Jernbaneverket. De får ikke stort mer enn det man trenger til nødvendig vedlikehold. Politikerne overgår hverandre også i å mene at det er mye bedre, les mer miljøvennlig, at man frakter gods med toget enn via gedigne trailere langs veiene. Trailertrafikken øker sterkt, fordi det ikke er kapasitet på jernbanen. I fjor fremsto NBS med Einar Enger i spissen som flinkeste gutt i klassen «heleide statsselskap». NSB tjente penger, togene gikk når de skulle og tilbudene ble mer attraktive i forhold til det folk ønsker seg. NSB var på skinner. Når en leser Aftenposten, skulle en tro at NSB var havnet i brønnen igjen NSB lider under mangel på lokomotivfører. Det førte til at 30 av

(Sjå)førerhund Det er mulig Nettbuss Trøndelag har funnet løsningen på sjåførmangel. I alle fall fikk sjåføren trivelig besøk under en tur med Norges Blindeforbund. På en tur med Norges Blindeforbund til Røros forleden åpenbarte førerhunden Sokrates en mulig løsning på sjåførmangelen i næringen. Det er jo heller ikke tvil om at dette er en ekte førerhund. — Som dere ser kan jobben som turbussjåfør være varierende, forteller Jan Owesen i Nettbuss.

26

5-6-07.p65

V I N G E H J U L E T

26

880 avganger tirsdag måttet innstille. At tre prosent av togene en dag ikke går, kan oppleves som en krise for dem som rammes. Men noen nasjonal krise er det ikke. Når slikt skjer, henter mediene opp alle de gamle problemene i NSB. Det skapes et bilde av «toget som aldri kommer». En privat bedrift ville prioritert ressursene der kundegrunnlaget var best og droppet ulønnsomme aktiviteter. Det kan ikke NSB. Togene skal gå der politikerne har bestemt. Det er ikke snakk om å redusere togtilbudet. Det skal økes med 15 prosent de neste fire årene. Om det skal skje ved at de direktørene i NSB og JBV tryller fram økt kapasitet ved omstilling eller om de skal få mer penger, er det ingen som vet. Sjansen for at Einar Enger og Steinar Killi ikke skal klare å levere ”mer tog” til politikerne, er absolutt til stede. Det handler om arbeidskraft. Lokførere henger ikke på trær. Det er heller ikke blant de hippeste yrkene. Så her blir det kamp om arbeidskraften.

LEDIGE STILLINGER NSB DRIFT NSB ønsker flere konduktører Konduktør - en jobb med gode utsikter. Som NSBs ansikt utad vil du ha utsikt til mange hyggelige kundeopplevelser og vakre landskap. I tillegg vil du ha utsikter til en trygg og ansvarsfull jobb med gode betingelser og videre karrieremuligheter i NSB. Du vil få opplæring med full lønn, bestående av både teori og praksis. Opplæringstiden har en varighet på ca 7 måneder og foregår i Skien/Drammen. Arbeidsoppgaver som venter deg: -Bidra til å ivareta kundens sikkerhet om bord i tog. Bidra til å innfri kundens forventning på reisen. –Inntektssikring. –Rapportering. Ønskede kvalifikasjoner: -Generell studiekompetanse. -God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Erfaring fra reiseliv/kundebehandling er en fordel. -En god serviceinnstilling og evne til å takle en hektisk hverdag. Før inntak som konduktør vil det foretas en helsesjekk hos vår bedriftshelsetjeneste. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Kontaktperson: Geir Morten Haugen, tlf, 480 81 830 NSB Drift - 85/07. Konduktører Skien Utlysning: 16.08.2007. Søknadsfrist: Snarest Søknad med CV merkes med «konduktører Skien» og sendes til rekruttering.kond@nsb.no evt: NSB AS v/ Assistor Personal, Prinsensgt 7-9, 0048 Oslo. Søknadspapirer returneres ikke. NSB DRIFT NSB Drift - 86/07. Konduktører Østlandet Utlysning: 16.08.2007. Søknadsfrist: Snarest Søknad med CV merkes med «konduktører» og sendes til rekruttering.kond@nsb.no evt: NSB AS v/ Assistor Personal, Prinsensgt 7-9, 0048 Oslo. Søknadspapirer returneres ikke. NSB DRIFT NSB Drift - 87/06. Lokomotivførere. Oslo Utlysning: 16.10.2006. Søknadsfrist: Snarest Søknad sendes til: NSB AS v/Assistor Personal, Prinsensgt 7-9, 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke. Lokomotivførere Oslo. NSB Drift, persontog. Stillingsandel: 100 %. Arbeidssted: Oslo. Tiltredelse snarest. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. For mer informasjon kontakt: Jon Anders Orvin, tlf. +47 415 88 070 MANTENA AS Mantena AS er datterselskap i NSB AS og ble etablert 01.01. 2002. Selskapet har 750 ansatte fordelt på 7 vedlikeholdsenheter og er et moderne selskap med forretningsmessig basis i vedlikehold av togmateriell. Mantenas kunnskap og lange erfaring om vedlikehold av togmateriell har skapt et unikt miljø og en solid kompetanse som selskapet tilbyr i et bredt marked.

6 - 0 7

05.09.2007, 11:22


Mantena AS - 77/07. Mantena AS søker ingeniører Utlysning: 06.07.2007. Søknadsfrist: Snarest Søknad sendes på e-post til: randikirsten.gundersen@mantena.no eller NSB AS v/Assistor Personal, 7491 Trondheim Søknadspapirer returneres ikke Jernbanen er fremtiden Mantena AS søker ingeniører Vi søker ingeniører innenfor systematisk vedlikehold, gjerne med fagekspertise innen vedlikeholdsfag, mekanikk, elektro, pneumatikk og hydraulikk. Vi søker både nyutdannende og ingeniører med erfaring. Hovedoppgaver vil være systemforbedringer og komponentforbedringer, analyser, engineering og utvikling av togmateriell. Vi tilbyr interessante og utfordrende arbeidsoppgaver med gode faglige og personlige utviklingsmuligheter i et godt samarbeidsmiljø. Vi søker etter personer med initiativ, pågangsmot og evne til å jobbe selvstendig. Mantena er en virksomhet som er i sterk utvikling innenfor markedet ?skinnegående materiell?. Vårt motto er å ta vare på og utvikle verdier, og til det trenger vi aktive bidragsytere til å utvikle både togmateriellet samt våre arbeidsprosesser. Vi søker etter ingeniører innenfor flere ulike fag med minimum ingeniørhøyskole og gjerne noe erfaring, nyutdannede kan gjerne også søke, samt søkere med relevant praktisk skolering. Vi oppfordrer begge kjønn samt personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Arbeidsstedet vil være knyttet til et av våre verksteder, det kan være i Trondheim, Skien, Stavanger, Bergen, Drammen eller Oslo. Det er krav til norskkunnskaper så vel muntlig som skriftlig. Ta kontakt med Teknisk sjef i Mantena AS, Randi Gundersen, mobil: 91654583 Lønn etter avtale.

Mantena AS - 84/07. Økonomisjef Utlysning: 31.07.2007. Søknadsfrist: Snarest Søknad sendes på e-post til: steinarves@nsb.no eller NSB AS v/Assistor Personal, 7491 Trondheim Søknadspapirer returneres ikke Mantena søker økonomisjef til sitt hovedkontor i Oslo. Økonomisjefen vil ha totalansvaret for administrasjons- og økonomifunksjonen i bedriften, og rapportere til adm.direktør. Mantena er produksjonsbedrift, og det er ønskelig med erfaring fra produksjon- og prosjektøkonomioppfølging. Vi ønsker en person med et klart forretningsmessig fokus, som kan være en aktiv bidragsyter i utviklingen av selskapet. Hovedoppgaver: -Utarbeidelse og oppfølging av økonomiske nøkkeltall. -Analyse og kalkyler. -Budsjettering og rapportering. Utvikling av rutiner og systemer. – Forretningsutvikling. -IT-ansvarlig Kvalifikasjoner: Du bør ha: -Høyere økonomisk utdannelse. -Minimum 5 års relevant praksis. -Generell god ITkompetans. -Ledelseserfraring I tillegg til å være handlings- og forretningsorientert, bør du være strukturert og kvalitetsbevisst. Du må ha gode

kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig og arbeide godt så vel selvstendig som i team. Vi oppfordrer begge kjønn samt personer med innvandrerbakgrunn å søke. Spørsmål om stillingen kan rettes til: Adm.direktør Ole Edvardsen på tlf. 916 51 172, eller Ole Morten Wiger på tlf. 952 65 220. Mer om oss finner du på www.mantena.no Alle henvendelser behandles konfidensielt. Lønn etter avtale.

MITRANS AS MiTrans AS ble stiftet 1.7.1999 og er en del av NSB ? konsernet. MiTrans AS tilbyr tjenester i det åpne markedet innenfor service, vedlikehold, reparasjon, modernisering og prosjektrettet virksomhet på: Tog, trikk, T-bane, vognmateriell og skinnegående anleggsmateriell. Selskapet består av et verksted på Grorud med ca.100 ansatte og et verksted på Hamar med 15 ansatte. Mitrans AS - 90/07. Prosjektsjef Utlysning: 20.08.2007. Søknadsfrist: Snarest Søknad sendes på e-post til: MiTrans A/S, v/Personalsjef Kjell Sagen, Eilert Smithsvei, 0975 Oslo Søknadspapirer returneres ikke Prosjektsjef i MiTrans A/S Vi søker en markedsrettet, utviklingsorientert og målbevisst leder, med gode samarbeidsevner. Du må ha kompetanse og evne til å planlegge, følge opp, og gjennomføre prosjekter. Stillingen rapporterer direkte til administrerende direktør. Den vi søker bør ha god erfaring fra verkstedindustrien, eller annen prosjektrettet virksomhet. Du må være resultatorientert og ha gode lederegenskaper. Søkere bør ha teknisk kompetanse og god økonomisk forståelse. Søkeren må dokumentere resultater fra tidligere linjeeller prosjektlederstillinger. Vi tilbyr utfordrende lederoppgaver i en spennende bedrift med konkurransedyktige betingelser. Mer informasjon om bedriften finner du på www.Mitrans.no Firma: MiTrans as Sted: Eilert Smithsvei, 0975 Oslo Tiltredelse: Snarest Frist: Snarest Spørsmål om stillingen rettes til: Adm. Direktør Ole Morten Wiger, tlf. 952 65 220

NSB SALG NSB Persontog Salg har ansvar for å tilby våre kunder effektive billettløsninger. For å lykkes har vi bygd opp markedsledende ITløsninger som ansees som ledende både nasjonalt og internasjonalt. Like viktig som det er å ha høy stabilitet på dagens løsninger ønsker vi å ligge i front innenfor effektive billettløsninger. Vi har i dag en avdeling bestående av ca. 20 dyktige driftspersoner med høy kompetanse innenfor de løsninger som de er ansvarlige for. Vi skal forenkle kundens hverdag gjennom utvikling av moderne automatiske salgsløsninger og ønsker derfor å styrke vår tekniske og administrative kompetanse.

NSB Salg - 91/07. Systemsjefer Utlysning: 22.08.2007. Søknadsfrist: Snarest Søknad med CV sendes snarest via «Stillinger Norge» på www.visindi.no Søknadspapirer returneres ikke Vi søker: 2 Systemsjefer Som systemsjef vil du ha hovedansvaret for noen av våre viktigste IT-systemer. Du skal sørge for driftsstabilitet og bidra til at våre løsninger videreutvikles i takt med våre kunders behov. De mest sentrale oppgavene er drift, utvikling og effektivisering av løsningene, i tillegg til en bred kontakt med våre nasjonale og internasjonale leverandører. Du vil være leder for 2 5 systemansvarlige som har detaljkompetanse rundt de forskjellige systemene. Vi søker deg som har høyere utdanning innen IKT. Du har erfaring fra prosjektarbeid og/eller systemutvikling, og gjerne noe ledererfaring. God teknisk og økonomisk forståelse er en forutsetning. Det er også viktig at du har gode samarbeidsevner samtidig som du evner å arbeide selvstendig. Du må motiveres av å skape noe nytt gjennom endringsprosesser sammen med dine ansatte, hvor kost/ nytte står i sentrum. Vi kan tilby interessante og utfordrende stillinger i et miljø preget av utvikling og omstilling. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til: Visindi AS ved Knut Ole Tande tlf. 916 56 104 eller Agnethe Ellingsen tlf. 907 78 398. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver.

NSB Salg - 92/07. Teknisk systemansvarlige Utlysning: 22.08.2007. Søknadsfrist: Snarest Søknad med CV sendes snarest via «Stillinger Norge» på www.visindi.no Søknadspapirer returneres ikke. Vi søker: Teknisk systemansvarlige Som Teknisk systemansvarlig vil du få ekspertansvaret knyttet til drift og utvikling av bl.a. vårt kjernesystem (billettsystemet LISA). Sammen med vår driftspartner skal du sørge for driftsstabilitet, feilretting og effektiv endringshåndtering. Du vil også være en viktig ressursperson i forbindelse med videreutvikling av løsninger sammen med andre kompetansemiljøer i NSB. For å lykkes med våre tjenester må du arbeide tett med våre systemleverandører. Vi ser etter deg som har utdannelse innenfor IT kombinert med noen års relevant arbeidserfaring. Du må være løsningsorientert og serviceinnstilt og ha analytiske evner. Du har god muntlig og skriftlig formuleringsevne. Vi kan tilby interessante og utfordrende stillinger i et miljø preget av utvikling og omstilling. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til: Visindi AS ved Knut Ole Tande tlf. 916 56 104 eller Agnethe Ellingsen tlf. 907 78 398. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver.

V I N G E H J U L E T

5-6-07.p65

27

05.09.2007, 11:22

6 - 0 7

27


B

Returadresse: NSB 0048 Oslo

Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen

Tom Ulbråten 39 år Gift med Denise fra USA Sønner: Nicholas 6 og Michael 3 Tittel: Senior økonomisk rådgiver siden 2002

Heia Liverpool! Det er ikke mye annet som går hjem ved lunsjbordet. I alle fall hvis temaet er fotball. Snakker du om Solskjær eller Sir Ferguson faller humøret med en gang. Han er en ekte tilhenger av fotballaget fra samme by som den kjente kvartetten fra sekstitallet. Selv spiller han på midtbanen for old boys laget til Bærum sportsklubb. — Med to små barn og nytt hus i Asker er det ikke tid til mye mer, sier den muntre og selvironiske revisoren. — Å slikke sår etter Liverpooltap tar også sin tid. Det er ikke som gutta rundt lunsjbordet antyder at det gjelder å ta en kamp om gangen. Før Tom begynte i NSB arbeidet han i Worldcom, et telekommunikasjonsselskap i Washington DC der han var ansatt i fem år. Han har vært i USA i til sammen 12 år der

han først tok sin utdannelse og hvor han også møtte sin kone Denise. Han er egentlig statsautorisert revisor i USA, men i Norge kan han ikke bruke den tittelen.. Da er han bare revisor. Skjønt det er ikke bare. For han er ansatt som senior økonomisk rådgiver for Konsernregnskap og jobber først og fremst med skatt og avgift i konsernet. — Jeg gjør skatte- og avgiftsberegninger og vurderinger for mange datterselskaper i konsernet, sier han. Ber vi ham peke på det han setter mest pris på ved jobben, nøler han ikke med å fremheve de gode kollegaene og miljøet. Mens den faglige høydaren var å legge til rette for at persontransport kom inn under merverdiavgiftsområdet slik at vi fikk fradrag for moms. - Dette gjorde jeg naturligvis ikke alene, men det betydde mye for NSBs bunnlinje da vi fikk fradrag for momsen på type 72-settene, sier Tom Ulbråten. TEKST: PREBEN COLSTRUP FOTO: LASSE STORHEI L

I denne spalten presenterer Vingehjulet ansatte i NSB. Vi forsøker å ta pulsen på det brede spekteret av arbeidsoppgaver som til syvende og sist har to mål for øye: Fornøyde passasjerer og sunn økonomi for NSB. Har du tips om personer til spalten, ta kontakt med redaktøren.

28

5-6-07.p65

V I N G E H J U L E T

28

6 - 0 7

05.09.2007, 11:22

Vingehjulet 06 2007  
Vingehjulet 06 2007  
Advertisement