Page 1

Vingehjulet 05 INTERNBLAD FOR NSB-KONSERNET 2006

Godt humør er smittsomt Det gode humøret har utvilsomt vært viktig for at sykefraværet har gått ned hos Trafikkservice i Lodalen. — Vi blir hørt på i større grad enn før og trives bedre på jobb, sier Wenche Karlstad og Anne Grete Jacobsen (t.v.).

Vingehjulet 5-06

7juni-vhj07.p65

1

28.06.2006, 13:43

1

Foto: Lasse Storheil

Side 17


LEDER Det er en fryd å kunne ta sommerferie når alle piler peker oppover. Årsresultatet for 2005 var historiens beste, og fremgangen fortsetter inn i 2006. Første tertial (per april) viser et driftsresultat for NSB-konsernet på 245 millioner kroner. Det er hele 42 prosent bedre enn fjoråret.

God sommer med gode resultater Den store forbedringen for konsernet skyldes i hovedsak ytterligere framgang for persontogvirksomheten. Driftsresultatet for persontogvirksomheten ligger 37 millioner kroner over tilsvarende periode i fjor. Forbedringen skyldes høyere trafikkinntekter i perioden. Den største utfordringen i årets første måneder har vært punktligheten. Store avvik på grunn av manglende snørydding og diverse infrastrukturproblemer har ført til innstillinger og store forsinkelser. Dette er det mest sårbare område for både gods- og persontogvirksomheten, og slår øyeblikkelig ut i lavere kundetilfredshet. Det viser at ingen ting er vunnet for evigheten. For å opprettholde en god kundetilfredshet må vi levere hver eneste dag, og JBV og NSB er gjensidig avhengig av hverandre. Vi lever i et skjebnefellesskap som ingen kommer utenom. Derfor har vi nå etablert flere grupper sammen med JBV, som skal sikre nødvendige tiltak mot alle avvikene. Bussvirksomheten i NSB-konsernet går også godt. Driftsresultatet viser en bedring med 18 millioner kroner. Både inntekts- og kostnadssiden øker betydelig på grunn av økt virksomhet gjennom oppkjøp av nye busselskaper. Nettbuss er Norges største busselskap med betydelig virksomhet også i Sverige og Danmark. Godsvirksomheten i Norge fortsetter den gode framgangen, mens det er betydelige underskudd i den svenske delen av CargoNet. I den norske virksomheten er vi i ferd med å realisere den politiske målsettingen om å få mer gods fra vei til bane. Vi er også glad for at bystyret i Oslo nå har sagt ja til bygging av ny terminal på Nyland Syd og gjennom det legger til rette for ny ekspansjon. Blant annet skal Bama flytte fra Økern til den nye terminalen og overføre om lag 30 prosent av godstransporten fra vei til CargoNet. Driftsresultatet for eiendomsvirksomheten er på 58 millioner kroner, som er 7 millioner bedre enn i samme periode i fjor. Dersom tendensen hittil i år holder seg ut over i 2006, betyr det et nytt historisk godt resultat for NSB. Når sommeren nå er her og du kan nyte svale kvelder med familie og venner, skal du gjøre det med god samvittighet og tenke på at du, nettopp du, har bidratt med ditt til det gode resultatet. Det er avgjørende at alle ansatte i en organisasjon forstår sin rolle og plass og utfører det vi har ansvaret for. I tillegg har vi klart å skape en kultur hvor alle i tillegg til sitt eget ansvar også bidrar til en helhetlig opplevelse av at NSB er en profesjonell og kundevennlig bedrift. Jeg ønsker deg og dine en velfortjent pust i bakken. Sammen skal vi møte høstens nye utfordringer med mye solenergi i kroppen. God sommer, hilsen Einar Enger, konsernsjef

Vingehjulet – internblad for NSB-konsernet Prinsensgate 7-9 0048 Oslo, telefaks 23154003

Redaktør: Lasse Storheil, kommunikasjonssjef NSB-konsernet, 23153071, lasses@nsb.no

Utgitt av NSB v/kommunikasjonsdirektør Arne Wam, 23151050, arnew@nsb.no

22

7juni-vhj07.p65

Vingehjulet 5-06 5-06 Vingehjulet

2

28.06.2006, 12:32


Det kongelige følget så ut til å trives på turen fra Eidsvoll til Åndalsnes.

10

21 Innhold 5 FORTSETTER 6 NYE 8

FREMGANGEN

12

UNIFORMSREGLER

PÅ TÅ HEV FOR KUNDENE

9 BYGGER ROM FOR SKATT 11

TOGENE BYGGES OM

14 NSB ANBUD I GANG PÅ GJØVIKBANEN 17

BEDRE MILJØ SENKER SYKEFRAVÆR

20

MANGE SKRITT Å TELLE

24

VIKARENE

14

OVERTAR

16 Medarbeidere: Åge-Christoffer Lundeby, informasjonssjef, NSB Persontog, 23153449, age-christofferl@nsb.no Preben Colstrup, informasjonssjef NSB Persontog, 23153500, prebenc@nsb.no

Distribusjon og adreseendring: NSB AS, postekspedisjon, 23154936, postekspedisjon@nsb.no Layout: Arne Eidal, Axentum kommunikasjon Trykk: Zoom Grafisk Ettertrykk kun tillatt etter avtale med redaksjonen

Vingehjulet 5-06

7juni-vhj07.p65

3

28.06.2006, 12:33

33


NYTT

Penger å hente ved hensetting av tog Hensetting av tog er en av mange forskjellige aktiviteter som skal sørge for store besparinger av energi i NSB de kommende årene. Bare på type 73 er kan det være snakk om å spare 5-6 millioner kroner per år.

Store beløp Det er snakk om store beløp. Prosjektet forventes å kunne kutte kostnader med 120 millioner kroner over en fem års periode. Målet er å redusere forbruket med ca.15 prosent i løpet av perioden, eller om lag 60 GWh lavere forbruk per år i løpet av en fem års periode. Dette tilsvarer forbruket i 3 000 eneboliger per år. Enova støtter prosjektet med 12 millioner kroner., og hovedprosjekt ble igangsatt i april 2005. Rutiner ved hensetting I Trondheim finner man nye metoder og lager nye rutiner for hensetting av tog etter bruk. Her er det snakk om millioner som kan spares hvert år, sier Andersen. Togene står parkert på 40 – 50 forskjellige steder i Norge. Det typiske er at togene blir tilkoblet strøm mens de

Foto: Børge Nilsen.

Forbruk av elektrisk energi i persontog vil i følge antatte prisforhøyelse øke med over 30 millioner kroner i 2006 i forhold til året før. Samtidig pågår energisparing i NSB som alene vil gi over 30 millioner kroner i besparelser i året. I Tyskland har Deutsche Bahn (DB) undersøkt kjøremønsteret hos sine lokførere. Undersøkelsen viser at strømforbruket kan variere med 60 prosent fra den ene lokføreren til den andre. — Vi tror vel at vi har et ulikt mønster hos oss også, og vi ser også at vi bruker mye strøm ved hensetting av togene, sier Tor Olaf Andersen, som er prosjektleder for energispareprogrammet i NSB. NSB vil forbruke energi for mer enn 180 millioner kroner i 2006. Persontrafikken har et forbruk på 380 GWh elektrisk kraft. I tillegg benyttes ca 8 millioner liter diesel.

Lokfører Helge Støre slår av strømmen på et 73-sett på driftsbanegården i Trondheim.

er parkert, og togene trekker like mye effekt hele tiden. Mer optimal styring, som for eksempel nattsenking, er et åpenbart tiltak.

Kjøretrening Rutinene for kjøring av tog skal også optimaliseres. Såkalt energiøkonomisk kjøring er mulig å få til gjennom opplæring og faglig veiledning. — Her åpner vi alle dører, og vi kartlegger alle mulige løsninger, og vi må også vurdere mer trening i kjøresimulatoren på Sundland, sier Andersen. I dette arbeidet er det også viktig å finne løsninger for målere som viser lokføreren at det nytter. — Men skal vi lykkes, må vi involvere togledere, ruteplanleggere, togsjefer og hele ledelsen i persontrafikk. Det er viktig at alle har forståelse av hva som skal til for mest mulig fornuftig bruk av energi som gjør at NSB kan kutte strømkostnadene, sier Andersen. Varme og ventilasjon I forbindelse med ombygging av type 69, type 5 og type 7 er det i samarbeid med teknisk avdeling lagt inn forbedringer av varme og ventilasjon, som også vil føre til energisparing. TEKST: LASSE STORHEIL

Egenutviklet ATC simulator Ved NSB skolen i Drammen er det utviklet en ATC-simulator. Den viser hvordan automatisk togkontroll, ATC, virker for føreren av toget. Hallgeir Olsen er mannen bak den egenutviklede simulatoren. Det finnes Petter Smart’er overalt i NSB. Hallgeir har denne rollen på NSB skolen. De franske togsimulatorene på skolen har en datakopi av ATC-systemet og vil aldri kunne gjengi originalen i absolutt alle situasjoner. Hallgeir har derfor laget et program på pc og brukt en ordentlig ATC utrustning fra et 69-sett. — Ved hjelp av pc’en, egenutviklet programvare og

4

7juni-vhj07.p65

ekte ATC-utrustning får vi et godt verktøy som kan gi våre lokførere en bedre ATC opplæring.

Helt ekte Olsen sier at mange av kursdeltakerne lurte på hva som skjer med ATC’en i ulike situasjoner, og for å vise dette, bygde han den «virkelige» ATC simulatoren. — Med ekte ATC utrustning kan vi teste ting som folk lurer på, dermed får vi et viktig tillegg til simulatorsenteret. Den egenutviklede simulatoren er tenkt brukt i klasseromsundervisning. Lave utviklingskostnader Olsen sier at kostnadene ved utviklingen har vært lave. For uten ATC’en som er plukket fra et øvelsestogsett på Sundland har det gått med noen hundrelapper til kompo-

Vingehjulet 5-06

4

28.06.2006, 12:33


Konsernsjefen er fornøyd med den fine utviklingen i NSB hittil i år.

71 millioner kroner bedre enn i fjor Konsernet NSB utvikler seg tilfredsstillende. Resultatet etter fire måneder er 71 millioner kroner bedre enn på samme tid i fjor. Det er fortsatt mange utfordringer. Konsernsjef Einar Enger er godt fornøyd med resultatene etter fire måneder, og mai måned viser at fremgangen fortsetter. — Det mest gledelige med tallene er at driftsresultatet viser stor fremgang, sier Enger. Persontog utvikler seg godt og har de største fremgangene. Men over hele linjen er vi blitt flinke til å sette i verk nye tiltak for å forbedre resultatene, og det viser seg at dette nytter. Det er bevisst og hard jobbing som ligger bak. Oppmerksomhet rundt daglig drift, paret med evnen til å utvikle seg og iverksette nye tiltak har vært en god resept. Trafikkinntektene øker, mens det er kostnader med energi og personale som trekker noe ned. — I tillegg er det viktig å påpeke alle de ekstra kostnadene vi ble påført i vinter som følge av manglende daglig vedlikehold av infrastrukturen. Forsinkelser kostet oss mange ekstra kroner og dårligere omdømme, påpeker Enger.

Bedre for publikum NSB jobber med å styrke publikumstilbudene og at det skal bli enda enklere å bruke toget. Kundene kan kjøpe billett på

toget eller elektronisk og kvaliteten på vognene har blitt bedre. — Når medarbeiderne i tillegg er imøtekommende og gjør en utmerket jobb, er effekten bedre resultater for NSB-konsernet. Jeg tror det er positivt for oss at vi nå er inne i en periode der vi ser at det nytter og at resultatene blir bedre. Jeg tror de fleste av oss synes det er artig å jobbe for en bedrift som går bra, og er villig til å yte det lille ekstra som får det til å gå enda bedre, sier Enger.

Gods Det er fortsatt fremgang for CargoNet i Norge og volumene øker og det settes inn flere godstog. Markedsandelen øker også. I Sverige er volumene større, og nå ser man effekten av pendeltogene som ble satt i drift fra nyttår. — Men det er noen ekstraordinære kostnader som bringer sluttresultatet i minus i Sverige, men maitallene viser at vi forbedrer oss også her og snart kan tette gapet, sier Enger. Det er færre driftsforstyrrelser og bedre punktlighet både i Norge og Sverige. Buss Nettbuss leverer et resultat som er bedre enn fjoråret. Men vinteren har også medført høyere driftskostnader enn budsjettert. Flere skader og høyere sykefravær, kombinert med dyrere diesel har trukket ned.

Ekte ATC med Hallgeir Olsens egenutviklede simulator.

nenter. Ellers er det brukt gamle deler. Olsen selv begynte som lokfører i Oslo i 1997. Han har vært ved NSB skolen halvannet års tid. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEIL

Dette er ATC: • Automatisk togkontroll • Stopper toget ved forsøk på å kjøre på rødt lys • Gir informasjon om signalene på sporet fremover.

Utfordringer i kø Enger mener det er noe foruroligende at sykefraværet økte sist vinter. — Vi må være villig til å se på nye tiltak for å sørge for at vi holder ved like de fine tendensene vi så i fjor og året før. Jeg oppfordrer alle ledere til å sørge for at vi snur alle stener og legger forholdene til rette for å beholde lavt sykefravær, sier Enger. Han sier at NSB må fornye seg med tanke på materiell. — Vi har vedtatt et omfattende program for å fornye de togene vi har, og vi må også vurdere nytt materiell. Likeens synes jeg det er viktig at vi som bedrift ser på hvordan og hvor vi skal vokse fremover. Utfordringene står med andre ord i kø, sier Enger. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEIL

Vingehjulet 5-06

7juni-vhj07.p65

5

28.06.2006, 12:33

5


NYTT

På med lua for nye regler — Vi er svært godt fornøyd med at vi nå får på plass et uniformsreglement i NSB. Reglementet gir tydelighet. Hverken ansatte eller ledere er i tvil om hvordan reglementet skal forstås, sier hovedvernombud, Lise-Lotte Solum og leder for Konduktørenes Landsråd, Audun Sør-Reime. Før reglementet trer i kraft har ansatte med uniform og ledere forholdt seg til en uniformsguide, der det har vært rom for tolkninger og ulik håndhevelse. Med det nye reglementet på plass er dette historie. Går alt etter planen, trer uniformsreglementet i kraft 15. august.

Lue for alle En av endringene er at alle konduktører får lueplikt på plattformen uansett hvilken type tog de tjenestegjør i. Bruk av lue har fra tid til annen vært et diskusjonstema. Nå fjerner reglementet all tvil. — Nå når vi innfører blått luebånd får uniformslua en tilleggsfunksjon. Den blir en del av identifiseringen og ingen kan forveksle ombordansvarlig med andre på plattformen, derfor er det sikkerhet vi snakker om, sier Sør-Reime. Han tror at når uniformslua nå får denne tilleggsfunksjonen, blir det langt flere som synes det er bra med lueplikt. — De fleste konduktører har lueplikt i dag. Nå får alle lueplikt på plattformene, dermed blir det likt for alle, sier Audun Sør-Reime. Mer tydelig — Det er viktig at vi som NSB ansatte har en tydelig uniform, det gir oss et bedre vern i Straffeloven ved for eksempel voldsbruk. Med en sort bukse og en hvit skjorte om sommeren, framstår uniformen som veldig nøytral. Med lue for ombordansvarlig, er man mye mer synlig, sier Solum. Hun påpeker viktigheten av at omgivelsene forstår hvem man er og hvilken funksjon man har.

Individuell tilpassning — Jeg synes også at det er positivt at reglementet åpner for individuelle tilpasninger innenfor uniformssortimentet. NSB har med dette forlatt kravet om totalt lik uniformering og åpnet for muligheten for at hver enkelt medarbeider kan få en uniform som passer for dem og det arbeidet de skal utføre, sier hovedvernombudet. Hun legger til at det er god personalpolitikk å rydde opp slik at medarbeidere og ledere vet hva man har å forholde seg til. Også visekonsernsjef og leder for NSB Persontog, Rolf Roverud er godt fornøyd med at uniformsreglementet er på plass. — Det uniformerte personalet er NSBs ansikt utad, derfor er det bra at vi nå får et reglement som gjør at vi alle tolker det likt og etterlever det, sier Roverud. Uniformsreglementet når det trer i kraft skal brukes på nåværende uniform. Neste steg er utviklingen av en ny uniform i NSB. TEKST OG FOTO: ÅGE-CHRISTOFFER LUNDEBY

Viktige opplysninger i en perm Kundehåndtering ved avvik er nå samlet i en perm, eller rettere sagt tre permer; for Østlandet, sørvestnorge og nordområdene. Nå vet alle hva de skal gjøre når togene står.

Kjetil Bragstad med de nye avvikspermene.

6

7juni-vhj07.p65

En av forbedringsprosessene i Drift var nettopp å forbedre kundenes opplevelser i forbindelse med avvik. — Vi ønsket å ha et fast system for å kunne håndtere kundene når noe skjer, sier Kjetil Bragstad i Drops. Han er en av mange som har bidratt til at den nye permene nå er klar for utsendelse. —Vi har hatt alt tilgjengelig materiale tidligere, men nå er alle opplysninger satt sammen i system. Boken inneholder det samme for alle tre regioner, men det er gjort lokale tilpasninger, forteller Bragstad. Boken er innledet med et utdrag av transport-

Vingehjulet 5-06

6

28.06.2006, 12:33


Setter pris på medarbeidere Driftsdirektør Øystein Risan delte ut Panderollprisen 2006 til seks ledere i NSB. Prisen deles ut til dem som har utmerket seg ved å vise til særlig gode resultater, forbedringer eller tiltak. Prisen ble utdelt første gang på den årlig ledersamling på Vettre i 2004. Risan ønsker å synliggjøre gode resultater og vise at han setter pris på sine ledere. — Det er helt sikkert mange flere som kunne fått prisen, men vi har valgt å dele ut en pris for gode resultater innen de områdene vi blir målt på, sier han.

Årets vinnere Kunde: Åge Garnvik. Som strekningsansvarlig på Nordlandsbanen i Bodø har Åge hatt høy KTI over lang tid. Han er kundens ambassadør og sørger for at mangler på materiellet blir innrapportert og reparert, og er med på å kvalitetssikre at kundene får en best mulig opplevelse på sin reise. Punktlighet: Helge Jørgenstuen. Med entusiasme og energi følger Helge opp punktligheten i hele NSB. Han er utrettelig opptatt av å finne forbedringsmuligheter, og står bak ideen om avgang på sekundet. Sikkerhet: Steinar Olsen. Sikkerhet er en av flere oppgaver som Steinar Olsen steller med fra sin base i Trondheim. Sikkerhet står i første rekke og Steinar har også vært pådriver for elektroniske sirkulærer. Medarbeider: Morten Olsen. Han har blant de høyeste skårene på MU med gjennomsnitt på over 3 over lengre tid. Han disponere mer enn 30 prosent av sin tid til å være ute blant medarbeiderne, og møter dem ofte på plattform for en prat. Sykefravær: Torgeir Lind. Fra sitt tilholdssted i Drammen bruker Torgeir mye av tiden på at medarbeiderne skal ha

vilkårene som forteller om kundenes rettigheter. Det er gitt generelle retningslinjer ved forsinkelser og overgang mellom tog og tog eller tog og buss. Korrespondanse mellom tog og buss har det vært jobbet spesielt med. Det er egne rutiner for overgang mellom tog og fly. Ved busskjøring er det også tatt inn retningslinjer for servering underveis. Det er et eget avsnitt for kundeveiledere ved avvik. Det er i dag en liste med navn på frivillige kundeveiledere som kan bemanne en del sentrale stasjoner, og hvordan de skal opptre.

Ikke være tvil Et eget avsnitt gir i klartekst opplysninger hvordan man skal gå frem ved avvik og hvordan man skal informere kundene. — Alle ledere i drift, strekningsansvarlige i salg og de som har sagt seg villig til å være frivillige veiledere får nå

Stolte vinnere. Fra venstre Torgeir Lind, Morten Olsen, Steinar Olsen, Åge Garnvik, Helge Jørgenstuen og Sverre Wolden.

det bra slik at de kommer på jobbe hver dag. Han har vist store fremganger med sykefravær og mer enn halvert det over ett års tid. Økonomi: Sverre Wolden. Han holder budsjettet, Sverre klarer å tilrettelegge med små ressurser på en slik måte at han ofte leverer bedre enn budsjett.. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEIL

Dette er Pand-Roll Pand-Roll er den festeanordningen som holder skinnene fast til svillene. Etter mange år med irritasjon over at spikrene til svillene løsnet, kom NSB-ansatt Per Pande Rolfsen opp med en idé som kom til å revolusjonere jernbaneverden. Idèen gikk ut på å feste skinnene med en slags binders. Pande Rolfsen gikk til NSBs ledelse med idèen. Men fikk ikke gjennomslag da NSBs egne ingeniører hadde et system ved navnet HeyBack. Dette skulle ikke NSB ha på sine skinner. Men Rolfsen tok pant i huset, reiste til England og presenterte idèen og fikk patent på den. Med ett øre i fortjeneste på hver solgte skinneklemme ble han millionær.

tilsendt denne boken. Deler av teksten i permen blir tatt med i konduktørhåndboken som er under utarbeidelse. Et nytt kapittel er aksjonskort (gjelder per i dag kun for Østlandet). Dette er basert på et samarbeid mellom togoperatører og Jernbaneverket. Her har man klart et opplegg for hvordan man skal opptre ved forskjellige hendelser. — Alle involverte vet da hva som skal skje. Jernbaneverket vet hva man skal si i høyttaler, hvor mange busser man trenger og hvor mange veiledere det er behov for, sier Bragstad. Avvikspermen er også koordinert i forhold til elektronisk informasjon via nett. Deler av permen skal legges ut på intranett under Togdrift Kundehåndtering ved avvik. Innspil til endringer sendes på epost til prosessen Kundehåndtering ved avvik og rettelser sendes ut i fra prosessen sier Bragstad. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEIL

Vingehjulet 5-06

7juni-vhj07.p65

7

28.06.2006, 12:34

7


NYTT

Samhandling er viktig for å kunne gjøre en god jobb. Dette ble det øvet på under konferansen på Vettre i juni.

På tå hev for kunden «Hvordan kan vi være kundens ambassadør», var tema da ledere i Drift var samlet til konferanse på Vettre for årlig faglig påfyll midt i juni. Drift, med leder Øystein Risan i spissen, har satt seg ambisiøse mål for å kunne være kundens talerør inn i NSB. — For å oppnå synlige resultater, må vi ha mange gode ledere som samstemmig motiverer medarbeiderne til å ta et ekstra løft for kundene de Øystein Risan neste seks månedene, sier Risan. og resten av Han mener alle ansatte i Drift er i en Drift skal ta et ekstra løft for unik situasjon i forhold til kundene. kundene de — Våre folk møter kundene hver neste seks dag og kan lett se hvor skoen trykker, månedene. sier Risan. Det å være kundens ambassadør betyr at alle ansatte i Drift er sammen om å legge forholdene enda bedre til rette for kunden.

Både KTI og MU Øystein Risan tror at NSB ganske raskt kan se resultater av dette ekstra løftet. — Jeg tror vi vil øke kundetilfredsheten (KTI) når vi viser at vi jobber for kunden. Samtidig tror jeg medarbeidertilfredsheten (MU) også vil gjøre et hopp oppover ved at alle i drift ser at vi jobber for samme mål – nemlig kundens beste, sier Risan. Flere tiltak En rekke tiltak settes i verk for å vise kundene at vi mener alvor. Fra 11. juni var det avgang på sekundet, noe som skal gi enda mer punktlige tog. Denne rutinen ser nå ut til å vinne plass i Drift. Medarbeiderne i toget samarbeider bedre, og toget kan gå på sekundet etter at det er blåst klart de nødvendige sekundene i forkant. 8

7juni-vhj07.p65

Øystein Risan sier vi må trene for å bli enda bedre. — Ingenting kommer av seg selv. Men våre folk som møter kundene får erfaringen først, og kan raskt gjøre endringer for at kunden skal få det bedre. La det være sagt med en gang: Jeg vil ikke reagere negativt hvis jeg en dag griper en medarbeider på fersken i å gjøre noe som er bra for kunden, sier Risan.

Kundens øyne I Drift skal alle medarbeiderne være kundens øyne og melde feil som skjer og gjerne foreslå forbedring. — Vi ønsker oss en kultur for at det er naturlig å si fra om ting som kan gjøres bedre, enten det er feil på toget, jobben som gjøres om bord eller feil i infrastrukturen, sier Risan. Han påpeker at sikkerhet kommer først, og oppmuntrer til å bruke Synergi. — Men informasjon til kunden er også viktig, og her får vi kjeft hver dag. Vårt ansvar er i toget, men indirekte må vi ta ansvaret for våre underleverandørers leveranser og sørge for bedring også på stasjon og ved plattform, understreker Risan. Drift har verktøyet Det er Drift som sitter på verktøyet som skal forbedre kundens hverdag. Det er Drift som har førstehånds kunnskap om hva kunden får. — Våre medarbeider har stor kompetanse, og det er viktig at vi trener for å bli bedre. Vi skal aktivt bruke NSB skolen til videreopplæring og oppfrisking av kunnskaper. Vi ser at det nytter å følge opp alle medarbeidere. Det gir resultat i lavere sykefravær. Her har lederne en stor oppgave. Kundene skal merke at vi bryr oss om dem. Det er vi som er kundens ambassadør, sier Risan. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEIL

Vingehjulet 5-06

8

28.06.2006, 12:34


ROM bygger for skatteetaten

Slik tenker arkitekten seg at det nye skattebygget vil se ut.

ROM eiendom skal bygge nytt hus for skatteetaten i Oslo. Det er ikke bestemt noe navn på det nye bygget som skal huse fire etater som jobber med skatt. Skattkammeret kan være et forslag. Pål Berger i ROM er meget fornøyd med at NSB gikk seirende ut av konkurransen om å få bygge dette bygget. Han poengterer at dette prosjektet har vært et solid og konstruktivt dugnadsarbeid mellom gode rådgivere, arkitekter og dyktige medarbeidere. — Det er forbundet med stor prestisje å bygge for skatteetaten og konkurransen var meget hard med mange tilbydere i utgangspunktet. ROM eiendom har selv fått tegnet bygget på i alt 25 000 kvadratmeter. Skatteetaten vil beslaglegge ca 90 prosent av disse arealene. De øvrige arealer er butikkarealer på gateplan og to kontoretasjer. — Vi er glad for at vi vant frem med vårt forslag, og vi er også glad for at dette prosjektet skal bygges av ROM alene, sier Berger. Vanligvis jobber ROM sammen med en eller flere samarbeidspartnere på slike utviklingsprosjekter, men dette bygget skal kjøres fullt ut i egen regi. Det betyr at hele gevinsten beholdes i konsernet.

I eget hus — ROM har gjort utviklingsarbeidet frem til i dag alene. Vi har regulert eiendommen, funnet leietakeren og vant konkurransen. Da ser jeg ingen grunn til å ta med en partner for å dele gevinsten når det vesentligste av arbeidet er gjort. Men normalt har ROM frem til i dag utviklet større eiendomsprosjekter i samarbeid med andre aktører i bransjen, sier Berger. Han påpeker at det nå er blitt større forutsigbarhet for eiendomsvirksomheten i NSB etter strategiendringen som ble vedtatt av styret i NSB i fjor høst.

— Dette gjør at man kan spille på den totale kompetansen i eget hus og benytte egne krefter for å få mest mulig ut av prosjektene som er under utvikling. Det vil medføre større gevinsteffekt for NSB, sier Berger. Hele bygget vil komme på i underkant av 600 millioner kroner, inklusive tomt. Leieavtalen er på 10 år.

Samlet på ett sted Skatteetaten i Oslo og Akershus kan dermed flytte til felles lokaler i Schweigaardsgate 17-19, bare noen skritts avstand fra Oslo S. Innflytting planlegges innen årsskiftet 2008/2009. Det er vel 800 ansatte som skal samlokaliseres i det nye bygget. Det betyr at både Oslo fylkesskattekontor, Oslo likningskontor, Akershus fylkesskattekontor og Skattefogden i Oslo og Akershus flytter inn i de nye, felles lokalene. Samlokaliseringen omfatter ikke likningskontorene i Akershus, som blir værende der de er i dag. Mer rasjonell — Ved å flytte inn i felles lokaler blir driften mer rasjonell, samtidig som vi ved å være samlet på ett sted ønsker å legge til rette for enda bedre service overfor publikum, sier ligningssjef i Oslo, Inger Berit Andersen. Hun forteller at gunstig totaløkonomi i kombinasjon med fleksibel leiekontrakt og bygningsstruktur, var avgjørende for at valget falt på dette prosjektet. Samtidig legger hun vekt på at den sentrale beliggenheten midt i knutepunktet for svært mye av den offentlige kommunikasjonen i Osloområdet, er miljømessig gunstig. TEKST: LASSE STORHEIL

Vingehjulet 5-06

7juni-vhj07.p65

9

28.06.2006, 12:34

9


NYTT

Nå er det ROM eiendom som gjelder Fra 15. juni er det Rom eiendom AS som er navnet på den samlede eiendomsvirksomheten i NSB. Det er områdene drift, forvaltning, marked og regnskap som nå innlemmes i NSBs eiendomsvirksomhet igjen og ROM eiendom AS får med dette bedre kontroll over og styring med den totale eiendomsporteføljen. I tillegg vil man ved denne tilbakeføringen være nærmest kunden og kunne tilrettelegge utleieproduktene på best mulig måte for leietakerne. ROM eiendom AS har flere nye prosjekter i gang, og det er kommet flere nyansatte til, så den «nye» bedriften har om lag 70 ansatte fra starten av, derav 55 i Oslo og resten på regionkontorer i Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand. — Vi styrker kompetansen i alle ledd. Fra å være et rent eiendomsutviklingsselskap bygger vi ut kompetansen i hele verdikjeden, til og med forvaltning. Det er styret i NSB som har ønsket en sterkere totalstyring av eiendomsvirksomheten, og strategisk og taktiske beslutninger tas nå helt og holdent i eget hus. Samtidig kommer vi nærmere kundene våre, sier Pål Berger, som leder det nye selskapet.

Total kompetanse Han sier han er godt fornøyd med at ROM eiendom nå forsterker den totale kompetansen. Samtidig har Aberdeen overlatt ansvaret for den operative driften til Coor Service Management fra 1. juni i år etter en forutgående omfattende konkurranseutsetting. Dette selskapet, med de samme ansatte som før, skal drifte og vedlikeholde eiendommene til NSB. — Gjennom den nye strategien får eier og ansatte en større forutsigbarhet. Vi har etablert et eiendomsselskap som opererer i hele verdikjeden. Det er en god løsning for hele NSB at vi sikrer oss større kontroll over våre verdier, sier Berger. Være til stede På en langt bedre måte enn før er ROM eiendom nå til stede og deltar aktivt i utviklingen av attraktive byområder, ofte i tilknytning til trafikknutepunkter i stasjonsnære områder.

Nå er de tilbake i ROM eiendom AS etter å ha vært i Aberdeen Property Investors vel fire år. Bjørn Birkelund og Anne Berit Lie med ansvar for forvaltning er fornøyd med å være en del av NSB igjen.

I 12 byer i Norge er det vel halvannen million kvadratmeter eiendom under utvikling i ROMs regi TEKST OG FOTO: LASSE STORHEIL

Dette er ROM Eiendom AS • Utvikler, forvalter og drifter eiendommer • Dagens bygningsmasse utgjør 738 500 kvadratmeter • Utviklingsporteføljen utgjør ca 2 millioner kvadratmeter • Derav 500 000 kvadratmeter i samarbeid med andre • Antall eiendommer: 2 200 • Antall bygninger: 1 150 • Antall leiekontrakter: 3 300 • Verdivurdering: Vel fem milliarder kroner per 1. januar 2006 • Driftsresultat 2005: Vel 200 millioner kroner (resultateffekt NSB konsern) • Antall ansatte: 70

Kjører dobbeltsett på Raumabanen Økende trafikk på Raumabanen gjør det nødvendig å sette inn dobbeltsett seks uker i sommer. Antall reisende på Raumabanen har økt med 25 prosent hittil i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Derfor vil det i perioden 1. juli til 10. august kjøres med dobbelt togsett - type 93 - på Raumabanen mellom Åndalsnes og Dombås. Togene det gjelder er tog 2342 med avgang fra Åndalsnes kl 09.33 med retur fra Dombås i tog 2341 kl 12.15. — Interessen for å oppleve Raumabanen er økende, og i sommermånedene er det mange turister som vil oppleve denne flotte jernbanestrekningen og Romsdalen. Det er derfor ekstra gledelig at vi nå får øket kapasiteten på disse avgangene, og dermed kan ønske enda flere turister velkommen, sier Tove Sylte. 10

7juni-vhj07.p65

Vingehjulet 5-06

10

28.06.2006, 12:34


De eldste togene trenger oppgradering

Anett Rubio sammen med Terje Green og Rolv Møll lover bedre tog i fremtiden. Nå oppgraderes mange av de gamle togene i NSB.

— Vi ønsker oss en standard vi kan være stolte av. Dette vil vi kunne oppnå en gang mellom 2010 og 2015. Men innen den tid vil vi oppgradere en del av de gamle togene slik at de svarer til kundens forventning, sier rådgiver Anett Rubio. Behovet for nye tog øker og de gamle blir dårligere hvis vi ikke foretar oss noe. Men å kjøpe nye tog er som kjent ikke noe man foretar over en disk. Nye tog kan vi ha tidligst i 2012, men innen den tid må vi oppgradere de eldste togene. NSB opplever sterk vekst i det sentrale østlandsområdet, og det er der behovet er størst. — Hvilke togtyper vi skal kjøpe er ennå ikke besluttet. Vi har valget mellom å benytte oss av opsjonen på type 72 eller helt andre togtyper som har vært levert til andre selskaper. Det kan være en fordel å anskaffe noe som er utprøvd av andre før de settes ut til våre kunder, sier hun. Når vi skal kjøpe nye tog vil vi i alle fall legge stor vekt på de erfaringer vi har gjort de siste årene. Skreddersøm har vist seg å være mer en ulempe enn en fordel. Det er både dyrt og tar langt tid å levere. I tillegg er det barnesykdommer som det tar tid å helbrede.

De eldste NSB Lokaltog i Oslo benytter de eldste 69 typene hovedsakelig i rush. Disse vil få et kundemessig ansiktsløft slik at de kan være i drift fram til nytt materiell er klare. Disse vil få en innvendig og utvendig oppgradering, uten klimaanlegg. Det vil ikke lønne seg å totalrenovere tog som ikke skal vare lengre enn til 2012. — Vi har vurdert å leie andre tog, men finner ikke det regningssvarende. Det er ikke et lager vi kan hente slik tog fra, og det ville koste mye i opplæring til en så begrenset produksjon, sier Rubio.

NSB Lokaltog Type 69 C, som ble innkjøpt midt på 70-tallet og har en mellomvogn fra 1993, skal oppgraderes slik at det vil holde i ennå 12 år. Dette har vi skrevet detaljert om tidligere. D og E-settene, som ble innkjøpt i perioden 1983 til 1993, vil etter oppgraderingen ha en levetid på 15 til 20 år. Vogner av type 5 vil komme uten klima og kjøres som innsatstog på Østlandet frem til nye tog er på plass. Disse vil, som de eldste type 69 bare få et ansiktsløft i tillegg til å møte de nye brannkravene til nye tog er på banen. Ellers vil både type 5 og type 7 oppgraderes i et mer langsiktig perspektiv for fjerntogstrekningene. Type 5 vil gå på Nordlandsbanen og type 7 vil gå på de andre fjerntogstrekningene som dag- og nattog. Disse togene vil blant annet få klimaanlegg. Ferdig — Vi vil inngå kontrakt med leverandør med det aller første og forventer at de første vognene som skal helrenoveres kommer i løpet av våren 2007. Vi begynner samtidig med begge typene, og alle vognene vil være ferdig sommeren 2008. Da det går raskere å bare foreta en ansiktsløftning, vil de eldste togsettene bli ferdige i løpet av året om alt går som det skal. Type 69 A, B og C vil ferdig i løpet av 2007 dersom alt går etter planen, sier Anett Rubio. — Målet er at NSB på sikt skal ha en markedstilpasset, kostnadseffektiv og driftssikker togpark. Da har vi også tog som vi er stolte av, sier prosjektlederen. TEKST: PREBEN COLSTRUP FOTO: LASSE STORHEIL

Vingehjulet 5-06

7juni-vhj07.p65

11

28.06.2006, 12:34

11


Politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet, Erik Lahnstein:

— Det morsomste jeg har vært med på

Han kommer fykende mot oss på Oslo S, som vanlig særdeles blid og lett forsinket. Det er så mye på gang. Blådressen fra Norges Rederiforbund blir oftere og oftere byttet ut med noe mer casual, noe mer politisk gangbart for en politisk rådgiver i en rød-grønn regjering. Nå er cordfløyel på moten igjen. Han er aktiv, noen ville vel nesten hevde hyperaktiv, men Erik Lahnstein er opptatt av å få til noe. — Jeg har evigheten som perspektiv, men er forberedt på å gå på dagen, sier han. Så da gjelder det å få satt jernbanen på dagsorden, prompte, noe de utsendte medarbeidere ikke beklager. Han har ingen fallskjerm, ikke en gang permisjon fra stillingen i Norges Rederiforbund, hvor han har vært ansatt i ulike stillinger siden 1998. Han har gått betydelig ned i lønn samtidig som arbeidsbyrden er blitt atskillig større. Vi tror han derfor når han sier at dette er det morsomste han har vært med på. Noen ville vel da kunne innvende at gutten ikke har hatt mye moro når du synes veskebærerjobben for Liv Signe Navarsete er det kuleste for en velutdannet 34-åring fra Oslos beste vestkant. Men der tar man nok feil. Når du debuterer i den innerste kretsen er det særdeles vanlig at du betraktes som politisk lærling og får oppgaver deretter. Men se så om ikke statsråd Navarsete har tilbudt ham ansvaret for hele jernbanenorge. Det er det jo litt schwung over, så får vi komme tilbake i oktober og se om det svinger like mye etter at budsjettet er lagt fram.

Nei-dronningens sønn Det er selvsagt bare én grunn til at den trygge oppveksten på Røa, skolegangen på Persbråten og den urbane livsstilen kunne føre inn i noe så ruralt som Senterpartiet. Som de fleste av oss har han en mor, men i motsetning til alle oss andre har han nei-dronningen og den mangeårige frontfiguren i Senterpartiet som opphav. Og eplene på Røa faller heller ikke langt fra stammen. 12

7juni-vhj07.p65

Mange kvinner Ikke bare har han hatt en innflytelsesrik mor, men de aller fleste sjefene til Erik Lahnstein har vært kvinner. — Derfor faller likestillingen helt naturlig, sier han, akkurat tilbake etter den andre pappapermisjonen. Lahnstein slår fast at det er like stor forskjell på kvinnelige sjefer som på mannlige, men han hevder etter årelang erfaring at sterke og bevisste kvinnelige nettverk kan være vel så utfordrende som de uformelle mannlige nettverkene. Derfor mener han at det er viktig at vi utvikler åpne organisasjonskulturer som virker inkluderende på alle. Bredere erfaring Men Lahnstein er ingen politisk broiler. Han har vært opptatt av å skaffe seg bein å stå på i det private næringsliv. — Det er særdeles viktig for en politiker å ha erfaringer fra andre områder av både livet og arbeidet, men nå trives han altså med å være en aktiv utøver. Selv om det er synd for demokratiet, må du forstå spillet i politikken for å få til noe, erkjenner han. Avdelingen for samfunnskontakt nikker gjenkjennende til påstanden. Pluss 2,2 mrd. kr. Vi som har lært Soria Moria-erklæringens avsnitt om

Vingehjulet 5-06

12

28.06.2006, 12:35


jernbanen utenat, lurer på om revidert nasjonalbudsjett er det nivå Samferdselsdepartementet har tenkt å legge seg på med ytterligere gap mellom investeringene i vei og bane, og der ondsinnede tunger vil ha det til at utbyttet fra NSB finansierer veibygging, med andre ord fra bane til vei. Han avviser det lett og vil bli trodd på at den politiske ledelsen, om Kristin Halvorsen vil, har som målsetting å nå nivået i Nasjonal Transportplan. Det betyr en påplussing på 2,2 milliarder kroner.

Prioriterte oppgaver Lahnstein innrømmer at lærekurven fra skip til jernbane har vært bratt. Men han trives med jernbanepolitiske spørsmål og har alt lært seg å prioritere. — Det viktigste er at vi har trafikksikre og forutsigbare togtilbud. Folk må kunne stole på at toget både kommer og går når det skal, og det har det vært for lite av siste halvåret, sier han, selv om han er fornøyd med langtidstendensen for punktligheten. Han tenker særlig på manglende snørydding og mye infrastrukturtrøbbel på Drammensbanen som har ført til avvik og store forsinkelser. Han understreker ellers hvor viktig det er at JBV og NSB samarbeider for å finne fram til gode løsninger til beste for kundene.

Tenke stort Han bekrefter også at ledelsen jobber energisk med å få til prosjektfinansiering for at vi skal kunne bygge ut jernbanestrekninger sammenhengende for å få ut forbedringseffektene så snart råd er. — Parsellvis utbygging er et stort problem, og det er en dyr måte å bygge jernbane på, sier han. Lahnsteins tredje prioriterte område er å tilrettelegge for og styrke den betydelige veksten vi har i godstrafikken. Han nevner prosjekter som ny terminal på Alnabru (Nyland Syd), oppgradering av Meråkerbanen og Nordlandsbanen. Erik Lahnstein har snakket seg varm om sin nye virkelighet som jernbanepolitisk talsmann under ledelse av Liv Signe Navarsete. Han ser framover og mener at JBVs utredning av høyhastighetsbaner må vurderes opp mot dagens utbyggingsstrategier. Etter åtte måneder erkjenner han at rederinæringen er en rå kapitalistisk næring som frontkolliderer med de sosialdemokratiske idealer. — Jernbanen handler om å levere en reise og løse konkrete samfunnsoppgaver, funderer Lahnstein og løper tilbake til regjeringskvartalet og nye baller i lufta. TEKST: ARNE WAM FOTO: LASSE STORHEIL

Vingehjulet 5-06

7juni-vhj07.p65

13

28.06.2006, 12:35

13


KOMPETANSE

«NYE»

GJØVIKBANEN

Solen skinte om kapp med de mange fremmøtte da NSB Anbud AS satte i gang driften av Gjøvikbanen søndag 11. juni. Med n

Ordførerne og Oslo klippet snoren, assistert av Margareth Nordby og konferansier Gustav Nilsen.

Ordfører i Nittedal, Tom Christophersen, direktør for NSB Anbud, Margareth Nordby, ordfører i Oslo, Per Ditlev-Simonsen og regiondirektør i Jernbaneverket region Øst, Olav Werner Ruud.

Åpningen ble behørig feiret med arrangementer på Gjøvik, Gran og Nittedal. Prominente gjester, Vazelina Bilopphøggers og Gjøvikbanevenner reiste selvsagt fra sted til sted med toget og markerte åpningen fra tidlig morgen til sen ettermiddag. Vingehjulet var til stede under arrangementet på Nittedal stasjon. Politisk rådegiver i Samferdselsdepartementet, Erik Lahnstein, sa under åpningen at det er mange langs Gjøvikbanen som kommer til å merke at det blir et langt bedre togtilbud.

Ønsker flere kunder — Vi har registrert at det er lagt ned et stort arbeid fra mange aktører og et stort lokalt engasjement, sa Lahnstein. Han vektla også at tilbudet er godt tilrettelagt for rullestoler,

Fylkesordfører i Akershus, Hildur Horn Øien, feiret dagen med flagg og hurra-rop.

14 14

7juni-vhj07.p65

et tilbud det er verdt å merke seg også for andre transportoperatører. — Vi er avhengige av at mange benytter seg av dette forbedrede tilbudet, avsluttet Erik Lahnstein på åpningsarrangementet på Nittedal stasjon. Fylkesordfører i Akershus, Hildur Horn Øien, hilste de fremmøtte «Nå har dere kommet til det fylket som elsker jernbanen!» Hun påpekte at det bare er gjennom en god kollektivtrafikk at man kan gi innbyggerne et godt miljø. — Det er bare ved å bygge ut et godt buss- og togtilbud at vi som politikere kan løse den jobben vi er satt til, sa Øien.

JBV legger til rette Regiondirektør i Jernbaneverket region Øst, Olav Werner Ruud, var også godt fornøyd med dagen.

Med opprustede tog og 40 prosent flere avganger skulle det meste ligge til rette de nest

Vingehjulet 5-06 5-06 Vingehjulet

14

28.06.2006, 12:35


EN

GAMLE

SPOR

11. juni. Med nyoppussede tog og 40 prosent flere avganger var det mer enn været og kake som fikk smilene frem.

n-

Vazelina Bilopphøggers i fint driv på scenen.

Lokale korps skapte den rette rammen rundt arrangementene på Gjøvik, Gran og Nittedal.

— NSB Anbud AS har bidratt godt til at togproduksjonen på Gjøvikbanen øker kraftig. Vi i Jernbaneverket har også gjort en jobb for å legge forholdene til rette. Vi ser på parkering på stasjonene og stasjonsområdene, samtidig skal vi bidra i samarbeid med andre at også punktligheten blir god, sa Olav Werner Ruud.

Godt samarbeid Direktør for NSB Anbud AS, Margareth Nordby, var i strålende humør. — Vi er stolte over endelig å være i gang. Med 40 prosent flere togavganger og nyoppussede tog blir dette bra, hilste Nordby. Hun berømmet samarbeidet med fylker, Jernbaneverket, Samferdselsdepartementet, og kommuner. — Vi lover å gjøre hva vi kan for å gi dere et godt tilbud.

til rette de neste 10 årene.

Vi lover å lytte til dere når dere har innspill. Sammen eier vi alle en liten bit av Gjøvikbanen, sa Nordby. Ordfører i Nittedal, Tom Christophersen, var også på talelisten og sammen med ordfører i Oslo, Per DitlevSimonsen klippet han snoren for «nye» Gjøvikbanen. — Vi må kjenne vår besøkelsestid og bruke toget, hilste Christophersen sine innbyggere i Nittedal. Vi tar nå viktige fremskritt med et forbedret tilbud, gratulerer med dagen, sa Tom Christophersen. — Et godt kollektivtilbud rundt Oslo er avgjørende også for Oslo. Toget er bokstavelig talt på skinner, raskt og komfortabelt, sa Ditlev-Simonsen i sin hilsen. Dermed har hverdagen begynt og det blir spennende å følge med i fremtiden! TEKST OG FOTO: ÅGE-CHRISTOFFER LUNDEBY

Uten mat og drikke... Mengder med kaffe, kake og brus ble delt ut til de mange fremmøtte.

Vingehjulet 5-06 5-06 Vingehjulet

7juni-vhj07.p65

15

28.06.2006, 12:36

15 15


VEDLIKEHOLD

Mantena inn på industrimarkedet Mantena har brukt siste halvår for å finne ut hvilke produkter som selskapet skal selge på «det åpne markedet». Tjenestene som ble valgt ut for industrisatsning er termisk sprøyting, maskinering, sveising samt mekanisk og pneumatisk overhaling.

Stein Tore Skarsbø (t.h.) og Trond Momkvist på Mantena er klar for det åpne markedet. Her ved utstyret for termisk sprøyting på Grorud.

— Markedene som vi har valgt å gå ut mot er vann- og avløp, anleggsbransjen, papirmasseindustrien og industrivedlikehold generelt, sier Stein Tore Skarsbø på Mantena Grorud. Mantena har et fortrinn innenfor disse områdene fordi selskapet kan bruke etablert kompetanse innenfor vedlikeholdstjenester. Det siste året er det investert i nytt termisk sprøyteutstyr for lysbue og høyhastighetssprøyting, og i moderne sveiseutstyr som er godt egnet for påleggssveising. — Investeringen har også stor nytteverdi i forbindelse med vedlikehold av NSBs materiell og hadde ikke vært

Ruteendring på SMS NSB marked prøver hele tiden å finne frem til gode kanaler for viktig informasjon til NSBs kunder. I forkant av ruteendringen 11. juni gjorde man et forsøk på å informere om ruteendringen som SMS til mobiltelefonen til utvalgte kunder. Kundene synes tiltaket var positivt. — Opinion har foretatt en telefonoppringning til 100 personer som mottok SMS fra oss. Over 80 prosent er fornøyd med å få informasjon fra NSB på SMS. Og svært mange av kundene gjenga hele eller deler av innholdet i tekstmeldingen, forteller Hilde Rannestad Echoff, markedskonsulent i NSB Marked. Hun er godt fornøyd med resultatet. Undersøkelsen konkluderer med at tekstmeldinger er noe NSB bør fortsette med for å informere kundene sine om viktige saker. Nesten halvparten av de som mottok SMS har i ettertid skaffet seg de nye rutetidene som rutehefter på stasjonene, lastet ned rutetider på nsb.no eller sendt SMS til 2188. — Bare to prosent har sendt oss tilbakemelding på at de ikke ønsker slik informasjon i fremtiden. Det er oppsiktsvekkende bra, sier Eckhoff. TEKST OG FOTO: ÅGE-CHRISTOFFER LUNDEBY

16

7juni-vhj07.p65

mulig uten omsetningen fra kunder i industrien for øvrig, sier Skarsbø.

Status i dag Mantena har i dag en kundeportefølje som inneholder ca 30 mer eller mindre aktive kunder i industrimarkedet og har et jevnt tilsig av nye kunder. — Det at vi får tilslag på ca 80 prosent av tilbudene våre, indikerer at vi er konkurransedyktig også i det private markedet, sier Skarsbø. For budsjettåret 2006 har vi satt oss et mål for salg på 5,5 millioner kroner, og det ser det ut som vi vil nå dette målet, sier Skarsbø. Markedsføring Gjennom deltakelse på messer, brosjyrer og annonser i fagtidskrifter markedsfører Mantena kompetansen og produktene. Mange kunder har funnet Mantena gjennom internettsiden www.mantena.no. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEIL

Bakgrunnen • Komponentproduksjonen på Grorud er en vesentlig andel i de totale vedlikeholdskostnadene Mantena belaster NSB Persontog årlig. • I takt med innføring av nytt togmateriell vil volumet av leveranser fra Grorud komme til å synke. Det betyr at det som leveres blir dyrere fordi det er færre komponenter å fordele de faste kostnadene på. • Komponenttilgang er kritisk for NSB Persontog og således et kjerneområde for vedlikeholdsleveransen fra Mantena. Like fult har ikke NSB Persontog muligheter til å akseptere høyere priser, og for å komme denne negative prisutviklingen i møte har ledelsen i Mantena besluttet å søke etter andre områder for å selge produksjonskapasitet utenfor NSB og CargoNet. • Gjennom å lykkes i industrimarkedet, eller nordisk jernbanemarked, vil Mantena øke konkurranseevnen, bli en mer effektiv leverandør. Dette er positivt for NSB Persontog da flere kan dele de faste kostnadene.

Vingehjulet 5-06

16

28.06.2006, 12:36


Nå trives vi mye bedre

I Lodalen, som er den største basen for Trafikkservice, er sykefraværet nå nede på 12-13 prosent etter at det lå godt over 20 Arbeidsmiljøet i Lodalen er bedre i Trafikkservice etter en utlufting i vinter. Wenche Karlstad og Anne Grete Jacobsen gjør sitt ytterste for at dette skal vare.

lenge.

— Det har vært mye misnøyde i Lodalen, men vi føler at vi er inne på riktig spor nå. Det har vært jobbet aktivt for å øke trivselen på denne arbeidsplassen, sier Stig Ronander i Trafikkservice. Bedriftshelsetjenesten (BHT) har jobbet med en trivselsstudie blant de ansatte i Lodalen. Målet har vært å øke trivselen på arbeidsplassen, der medarbeiderne har kommet med innspill til forbedringer.

Trives bedre — Det er gjort store forbedringer hos oss. Miljøet var til tider surt, men vi føler at vi nå blir hørt i større grad enn før, sier Wenche Karlstad og Anne Grete Jacobsen. Wenche og Anne Grete har henholdsvis seks og 17 års erfaring fra vasking av tog i Lodalen. Begge forteller om mange harde dager med tunge løft og mye gåing. — Men dette er jo en del av jobben, og utstyret er blitt bedre og det er lettere å vaske nå enn før, sier Anne Grete. Hun sier hun gleder seg til å gå på jobb hver dag. — Etter at jeg gikk over fra skiftgang til fast hovedrengjøring med dagtidsjobbing har jeg fått det som plommen i egget. Jeg vet hva jeg skal gjøre hver dag, og vi har stor frihet i jobben, sier Anne Grete. Hun er også overbevist om at den samlingen som fant sted i vinter der meninger ble luftet i felleskap har hjulpet.

— Vi er mer som en stor familie nå, sier hun.

Hjelpe hverandre Wenche Karlstad støtter Anne Grete. — Vi har bedre forhold til ledelsen, og har samtidig fått bedre kontakt med hverandre nå enn før. I større grad hjelper vi hverandre og snakker med hverandre, i stedet for å snakke om hverandre, sier Wenche. I motsetning til Anne Grete går Wenche skift og jobber på formiddag og ettermiddag med å rengjøre og rydde togene. — Det er ofte mye søppel i et helt togsett og alt skal samles og kastes i containere. Det betyr at vi må være både høyt og lavt, slik at du er fysisk ganske sliten etter en god dags jobbing, sier Wenche. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEIL

Sykefravær i prosent i Lodalen Kort Lang Totalt 2005 13,2 9,0 22,2 2006 per mai 5,1 8,7 13,8 • 24 fast ansatte renholdere, 2 faste vikarer • Tre ledere • Hoved- og daglig renhold:Alle 73-sett, type 7 og nattog.

Sykefravær i Trafikkservice går ned

da det ligger på i underklant av 12 prosent.

har medført protester eller komplikasjoner i forhold til samarbeid med de ansatte. — Vi jobber hardt for å skape trygghet i bedriften. Troen på egen arbeidsplass ga lav skår på siste medarbeiderundersøkelse. Dette jobber vi hardt for å forbedre, og vi føler vi er på rett vei.

— Nå er vi på et nivå som er mer «normalt». Det er her vi skal være. Renholdsbransjen er tøff, og i gjennomsnitt ellers i landet ligger sykefraværet på 12 prosent. Vi ser for oss tre prosent i korttidsfravær og ni prosent i langtidsfravær i Trafikkservice. Dette sier daglig leder Stig Ronander. Flere tiltak er gjennomført, og som med stor sannsynlighet har bidratt til å redusere sykefraværet uten at det

Bedre utstyr Ronander forteller at det er gjort mye for å forbedre utstyret for renholderne. Større bruk av maskiner og mer bruk av ergonomisk riktig utstyr skal gjøre arbeidsdagen lettere, og redusere muligheten for belastningsskader. — Vi jobber også med å kunne inkludere medarbeiderne mer, og ta dem med på råd, og etablere sosiale plattformer. Vi tror det virker inn å på sykefraværet, sier Ronander.

Nedgangen i sykefraværet i Trafikkservice fortsetter. Det er store fremganger fra de høye tallene i 2004, da sykefraværet var over 25 prosent til i dag

Vingehjulet 5-06

7juni-vhj07.p65

17

28.06.2006, 12:36

17


KVALITET PUNKTLIGHETEN

UKE 1-25

Variabel punktlighet

80 75 80 85 90 95 100 ▼ Dovrebanen

På Østlandet er det svært variabel punktlighet for tiden. På

➥ Nordlandsbanen

Drammenbanen er det fortsatt mange infrastrukturfeil, noe som skaper problemer i hele Sør-Norge. Det er nedsatt en

➥ Raumabanen

arbeidsgruppe på direktørnivå både i JBV og NSB for å se ➥ Rørosbanen

på kortsiktige og langsiktige forbedringstiltak.

➥ Bergensbanen

Punktlighetsoppfølger Helge Jørgenstuen håper dette skal hjelpe. — Regiontogene på Østlandet er i bedring, men i det siste har det vært flere tilfeller av enkelthendelser som har skapt problemer for punktligheten, sier Jørgenstuen. Det pågår vedlikeholdsarbeider mange steder, og dette medfører saktekjøringer og forsinkelser. I tillegg foregår det sandblåsing av Minnesund bru og vedlikeholdsarbeider på skinnegangen mellom Eidsvoll og Lillehammer noe som krever togfrie perioder. Også på Østfoldbanens Østre Linje og på Vestfoldbanen pågår det infrastrukturarbeider som krever togfrie perioder og dermed opplever kundene våre busskjøring og forsinkelser i forhold til opprinnelig rutetabell.

▲ Sørlandsbanen REGIONTOG NATT ▼ Oslo - Trondheim

➥ Trondheim Bodø ➥ Oslo Bergen ▲ Oslo Stavanger REGIONTOG ØSTLAND ▲ Oslo Halden ▲ Oslo Skien

Mer stabilt i nord I nord viser regiontogene på Nordlandsbanen stabile tall. Det samme gjelder lokaltogene omkring Trondheim, men enkelte tilfeller av feil på infrastrukturen har til tider skapt noen forsinkelser. — Togene mellom Trondheim og Storlien fikk en kraftig punktlighetsnedgang i begynnelsen av juni på grunn av mange saktekjøringer, men også denne strekningen viser positiv utvikling mot slutten av juni, sier Jørgenstuen. Regiontogene mellom Oslo og Trondheim viser nedgang. Mange enkelthendelser med infrastruktur og togmateriell er årsaker til denne utviklingen.

▲ Oslo Lillehammer ➥ Oslo Gjøvik LOKALTOG ➥ Kongsvingerbanen ➥Hovedbanen ▲ Drammenbanen ▲ Østfoldbanen ➥ Gjøvikbanen ▼ Stavanger

➥ Trondheim ➥ Salten ▲=FRAMGANG

Bedre i vest På Vestlandet viser regiontogene mellom Oslo og Bergen nå gode tall, men i begynnelsen av juni var det svært varmt i Hallingdal, og dermed dukket de første sommerproblemene opp med solslyng og gressbranner som skapte forsinkelser. Lokaltogene på Vossebanen har det vært litt svakere punktlighet enn normalt på grunn av en saktekjøring. Denne er nå utbedret og togene skal nå være i rute. På Sørlandet er det fortsatt forsinkelser på Jærbanen. Under anleggsarbeidene ved Ganddal oppstod det fare for utrasing og dermed er det fortsatt redusert kjørehastighet her og dette skaper selvfølgelig forsinkelser. — Regiontogene på Sørlandsbanen viser positiv utvikling, men det er fortsatt en del forsinkelser på grunn av infrastrukturfeil og materiellfeil, sier Jørgenstuen. TEKST: LASSE STORHEIL

➥=UENDRET

IKKE GODKJENT

GODKJENT

18

7juni-vhj07.p65

▼=TILBAKEGANG

KILDE: JBV

➥ Bergen - Arna ➥ Bergen Voss

På sekundet — Fra ruteendringen 11. juni iverksatte vi prosjekt «Avgang på sekundet» som innebærer at ombordansvarlig kan starte avgangsprosedyren så tidlig at toget kan settes i bevegelse «på sekundet». Vi merker allerede nå en positiv effekt av dette i form av at det er færre følgeforsinkelser og dermed flere tog i rute. Bra jobbet, og dette lover godt, sier Jørgenstuen.

Vingehjulet 5-06

18

28.06.2006, 12:36


MÅNEDENS

BILDE

Tunnel Foto: Kari Espeland Bildet er tatt i et tog i fart og lukketida er 1/4sek. med håndholdt Nikon D70 kamera. Det er tatt i tunnelen ved

GUNDER

Nykirke på Vestfoldbanen

Litt lyst til å se ditt bilde på trykk, men ikke flink nok? Ikke dyrt nok kamera? Prøv likevel. Du kan nemlig ta helt feil! Spørsmål om månedens bilde kan også sendes til adressen under.Bidrag til Månedens bilde sendes til oyvind.bardalen@nsb.no. Fortell gjerne hva slags kamera, evt. filmtype du har benyttet

Vingehjulet 5-06

7juni-vhj07.p65

19

28.06.2006, 12:37

19


NYTT HAN HAR RESEPTEN TIL BEDRE FORM:

Ørn tok skrittet Konsernoverlegens fikk en aha-opplevelse med skrittmåler. Han var veldig skeptisk til denne innretningen til å begynne med. — Dette var noe av det dummeste jeg hadde hørt om noen gang. Hvis du vil vite hvor langt du har gått på en tur, så kan du vel se etter på kartet, sa NSB-doktor og helseoverhode en gang i fjor. Men det er konsernoverlege Ørn Terje Foss som er fadder til årets sommergave for medarbeiderne i NSB AS. Det er han som tror at vi kan bli mer bevisst i forhold til å holde oss i form hvis vi bruker stegtelleren aktivt. Det var ikke måte på hvor mange skeptiske innvendinger Foss fant for å avvise denne nymotens dings da han første gang hørte om noe som ble kalt skrittmåler. — Men det er lov å innrømme at jeg feilvurderte grovt. Ved en innskytelse ble min første skrittmåler innkjøpt på en utenlandsreise (så ingen skulle se at jeg var så dum). Det kunne kanskje ikke skade å prøve ut en sånn for moro skyld. Hvis jeg brukte den et par dager, kunne jeg få oversikt over avstanden fra parkeringshuset til toget, fra toget til kontoret, skogsturløypa hjemme og avstandene til butikken og bussholdeplassen, sier Foss videre.

Mer skritt en du tror Etter å ha prøvd noen dager og skrevet ned flere av disse «standardavstandene», ble skrittmåleren allikevel ikke lagt bort. For det ble jo hele tiden noen flere skritt innimellom, trappegang, småturer på kontoret, snømåking, noen lengre ærend i byen og lignende. Etter hvert skjønte jeg at det å legge sammen «standardavstander» var helt bortkastet, det var jo bare å lese av skrittmåleren ved sengetid for å se hva en dagsmarsj var denne dagen. Mange skritt gir kake Etter fortolkning av resultatet kunne det bestemmes om kroppen neste dag hadde behov for ekstra aktiviteter for å holde balansen, eller om det var grunnlag for en kakebit. Foss tror vi kan komme i bedre form ved bevisst bruk av skrittelleren når vi er ute og beveger oss. Han ser for seg et mål om at ansatte i NSB kan klare å gå 70 000 skritt i uka. — Da vil vi i alle fall ha gjort mye for at vi skal holde oss i normalt god form og forebygge eventuelle helseskader

Ørn tar skrittet til bedre form for folk flest.

som lett kan oppstå ved for mye stillesitting og mye spising, sier Foss. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEIL

Helsefakta Paragraf Ny paragraf i arbeidsmiljøloven om plikt til å vurdere tiltak for å øke de ansattes fysiske aktivitet: § 3-4. «Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne».

Noen tips om bruk De som vil ha hjelp til å regne ut hvor langt de går, må legge inn en skrittlengde: Hvis ikke det er målt nøyaktig, kan man anbefale 50 cm for de minste damene til 80 cm for store menn. Du behøver ikke å nulle ut skrittelleren. Det gjøres automatisk kl. 24.00 og verdien for foregående dag lagres. Til sammen 7 dager bakover blir lagret

Forebygging • Med en skrittlengde på 60 cm, vil en tur på den kinesiske mur utgjøre godt over 1.1 millioner skritt (700 km). • Det gir bedre beskyttelse mot hjerte/karsykdom å ha et jevnt stort aktivitetsnivå i størrelsesorden 10 000 skritt per dag for en som er moderat overvektig, enn om du har normalvekt og beveger deg mindre enn 5 000 skritt om dagen.

Klart for Nyland syd Oslo bystyre vedtok 21. juni reguleringsforslaget for Nyland syd. Saken er av svært stor betydning både for ROM og for NSB-konsernets godsvirksomhet. Med dagens vekst i godstransport på jernbane er den nye terminalen sør for eksisterende Alnabruterminal tvingende nødvendig for CargoNet og speditørene. ROMs Kjersti Eios Haugstad har jobbet med Nyland sydsaken siden 1999, og er lettet over bystyrevedtaket. 20

7juni-vhj07.p65

Planen ble sendt ut på høring i 2001, og lagt ut til offentlig ettersyn i 2003. Innstillingen fra Byrådet var klar i september 2005. Det har vært en tung politisk drakamp om terminalutbyggingen, og partiene har vært splittet i saken. LO, Natur og Ungdom og Bellona støtter utbyggingen. Utbygging av Nyland Syd vil gi mange miljømessige fordeler. Det vil for eksempel føre til 10-12 000 kjøretøykilometer mindre per døgn nord i Groruddalen. I tillegg kommer en forsterkning av positive miljøtiltak gjennom 100 dekar til Alnaparken, samt at plasseringen minimerer negative miljø- og trafikkonsekvenser.

Vingehjulet 5-06

20

28.06.2006, 12:37


Nylakkert kroningsferd – 100 år etter Flott innsats fra alle involverte ga kongefamilien en fantastisk fin start på kroningsferden fra Eidsvoll til Åndalsnes.

De fleste av togpersonalet samlet ved ankomst Otta. Fra venstre Jan Hilsen, Jan Vidar Strøm, Vidar Bergene, Ingrid Aukland, Helena Correia, Tore Nilsen, Tone Skeide og Henning Lind.

22. juni 2006 var det 100 år siden Kong Haakon VII og Dronning Maud ble kronet i Nidarosdomen. Jubileet blir markert ved en rekke arrangementer i Trondheim 22. og 23. juni. Kongeparet og Kronprinsparet reiste til Trondheim med tog til Åndalsnes og Kongeskipet Norge videre. Under reisen besøkte de Kongelige Eidsvoll, Hamar, Otta, Åndalsnes, Kristiansund og Austråt.Det nylakkerte togsettet med kongevognen ruvende i midten tok i mot kongeparet, kronprinsparet og lilleprinsen ved starten på kroningsreisen på Eidsvoll. Endestasjonen var Åndalsnes, men det skjedde mye underveis.

De Kongelige fikk oppleve mye fin norsk natur, samt en rekke lokale forestillinger på Eidsvoll, Hamar, Otta og Åndalsnes. NSB var vertskap for pressen på reisen, og en egen vogn der komfort kom til sin rett med gode arbeidsforhold for journalistene, var stilt til disposisjon. Som vanlig var det lagt ned en enorm innsats på forhånd for å sette toget i presentabel stand både for Kongefamilien og de øvrige gjestene. Ansvarlig for Kongefamiliens reiser med NSB, Tore Nilsen, hadde i detalj planlagt for turen. Fortsetter Vingehjulet 5-06 5-06 2121 Vingehjulet

7juni-vhj07.p65

21

28.06.2006, 12:37


Fra NSBs serveringsvogn kunne de øvrige gjestene innta kalde og varme måltider underveis, mens Kongefamilien fikk sin bevertning i kongevognen av egne og innleide medarbeidere. Pressemedarbeiderne ga høylytt uttrykk for god service, som ikke minst de tre medarbeiderne i serveringsvognen hadde ansvaret for. De gjorde sitt ytterste for at gjestene skulle trives. Kongetoget bestod for uten av El 18 (til Otta) og DI 4 av en dekningsvogn, type 7, kongevogn, sovevogn (WLAB2), bistrovogn (FR7) og en AB7.

her, og Mantena har stilt alle tilgjengelige ressurser til rådighet. Vognen ble ikke brukt bare på kroningsferden. Etter Åndalsnes ble toget kjørt til Trondheim, der Dronningen tok toget til Vinstra. Senere ble det kjørt til Trondheim før Kronprinsessen tok det til Grong. Toget var på skinnene i vel en uke, og vi er glad for all den hjelpen vi har fått underveis. Marienborg i Trondheim tok hånd om vognen imellom oppdragene. Ståle Nikolaisen i Teknikk har sørget for at toget har fått spor å stå på, samt til klargjøring og vask av toget.

Detaljer Tore Nilsen sier at etter at bestillingen kom i januar, har det vært jobbet mer og mer detaljert for å kunne tilby den beste servicen. Det er skaffet ekstra mannskaper, både konduktører og lokførere. I tillegg har Kongevognen vært grundig gjennomgått før turen. Jan Hilsen i Teknikk har gjort en stor innsats

Egen rute Som vanlig var Jernbaneverket med og hadde lagt opp kroningsturen slik at det passet med oppholdene både på Eidsvoll, Hamar og Otta. — Nils Hansegård og hans folk i JBV gjorde en ypperlig innsats, slik at vi fikk en ruteplan som klaffet perfekt, sier Nilsen. I tillegg stiller Jernbaneverket med kontrollører som

22

7juni-vhj07.p65

Vingehjulet 5-06

22

28.06.2006, 12:38


sikrer togfremføringen. Arne Hogseth hadde denne rollen med Tom Wenger som assistent på kroningsturen.

Egen opplæring Det er egne konduktører med spesialopplæring som betjener kongevognen og som også betjener toget. På kroningsturen var det Hilde Endresen som var ombordansvarlig for toget og betjente kongevognen. Vidar Bergene og Jan Vidar Strøm var også med på turen til Åndalsnes. Strøm var under opplæring. — Det er Kongekonduktøren som må ta tak i det hvis det oppstår noe feil på turen, sier Nilsen. For å kvalitetssikre dersom noe feil oppstod, var det med teknisk kompetanse fra Mantena på reisen. Spente lokførere Det var to lokførere om bord. På turen frem til Otta var det Merete Lyngra Lund og Bjørn Ivar Svendsen. På Otta overtok Knut Grostad og Bjørn Hustøft med DI4. De fire sier i en kommentar at det var litt ekstra spenning med å skulle

kjøre kongevogn, men at turen gikk meget bra. Det vanket også positive kommentarer for jevn og fin kjøring. Jan Hilsen var ansvarlig for teknikk, med bistand fra Henning Lind i Mantena. I bistrovognen var det Ingrid Aukland, Tone Skeide og Helena Correia som jobbet.

Over 20 år med kongevogn Tore Nilsen har jobbet med kongetog siden 1982 (minus to år fra 1987-89.). Som «hoffsjåfør» har Nilsen hatt en finger med i spille på alle turene der kongevognen har vært involvert. — Jeg har etter hvert blitt godt kjent med rutinene for hvordan de Kongelige vil ha det på sine turer. Det er alltid lang og god planlegging på forhånd, og slottet er alltid påpasselig med å gi oss gode innspill. Det er i alles interesser at vi leverer godt hver gang, og det er hyggelig med gode tilbakemeldinger, sier Nilsen. KST OG FOTO: LASSE STORHEIL TEKST FOTO: ÅGE-CHRISTOFFER LUNDEBY

Vingehjulet 5-06

7juni-vhj07.p65

23

28.06.2006, 12:39

23


KUNDER

Vikarene klar for kundene

Eldbjørg Berglund veileder en kunde i automatbruk, mens Kari-Mette Ørborg følger med.

— Jeg stortrives i jobben, og håper at dette ikke bare blir en sommerjobb. Eldbjørg Berglund er bachelor i reiseliv fra Norsk Reiselivshøyskole, med spesielt interessefelt: transport. Hun er en av mange vikarer i NSBs billettsalg i sommer. I likhet med Eldbjørg er Kari-Mette Ørborg og Lars Petter Holm fornøyd med jobben som vikar, og finner seg vel til rette bak skranken med interrailbilletter, eller ute i hallen på Oslo S der mange kunder ivrer etter å lære seg bruken av billettautomatene. Vikarene er stasjonert i all hovedsak på Oslo S, mens noen vil være på Lillestrøm og Gardermoen. Lars Petter Holm medgir at han trives best når han sitter bak skranken og får hjelpe til med å lage litt kompliserte billetter for de som skal ut å reise. Han forteller han stort sett møter bare hyggelige kunder. En kunde var så fornøyd med servicen at han sporenstreks inviterte Lars Petter med på sykkeltur i Trøndelag når han fikk tid. — Men det er også artig å kunne veilede kundene som ikke helt klarer å finne frem på automatene første gang.

Bedre lånevilkår Beløpsgrensen for boliglån i Statens Pensjonskasse er økt med 500 000 kroner til 1, 25 millioner kroner. Med to medlemmer i husstanden kan man fra 1. juni søke om lån på inntil 2,5 millioner kroner. Medlemmer i Statens Pensjonskasse kan søke om boliglån til svært lav rente. Tidligere har beløpsgrensen vært 750 000 kroner. Som en del av årets hovedtariffoppgjør er beløpet nå økt. — I et tøft boligmarked er 750.000 kroner ofte ikke nok til å finansiere en ny bolig. Vi er derfor glade for å kunne tilby våre kunder et atskillig høyere lånebeløp, sier direktør for låne- og forsikringsområdet Anne Farseth. NSB har også en egen avtale med Statens Pensjonskasse. Les mer på intranett under medarbeider og lånemuligheter. 24

7juni-vhj07.p65

Tiden går veldig fort når vi er ute i hallen, sier Lars Petter.

Lære fransk Kari-Mette har planene klar når hun en gang i september slutter som vikar. Da skal hun bruke sine opptjente penger på å reise til Frankrike. — Her vil jeg være et års tid og reise rundt, og delta i språkkurs for å lære fransk, forteller Kari-Mette. Eldbjørg håper hun kan være i jobben ut over høsten da hun ennå ikke har fremtidsplanene helt klare. Men hun vil nok fortsatt jobbe med reiseliv og språk. Hun behersker både engelsk og spansk og klarer seg på tysk. Eldbjørg synes det er ekstra artig å lære kundene og bruke automatene. — Etter et lite «kurs» uttrykker de fleste at dette vil de prøve neste gang de skal kjøpe billett, sier Eldbjørg. Flere vikarer har vært gjennom omfattende kurs i vår for å kunne jobbe for NSB i sommer. Det er Marte Tangen og Pål Salvesen som har avholdt kursene for sommervikarene i Salg Øst. Flott gjeng Kurset har bestått av tre ukers teori, og i april var det praksis på gulvet og bak skranke sammen med fadder. Utenom høysesongen blir vikarene innkalt ved behov, mens det i sommer vil bli jobbet på faste vakter mellom 12. juni og 3. september. Pål forteller om stort engasjement under opplæringen. — Fra første dag under kurset fikk vi inntrykk av at vi hadde med en fantastisk flott gjeng å gjøre, sier han. — Vi har lagt opp til å spille hverandre god og basert mye av treningen på tilbakemeldinger fra de enkelte deltakerne. Dette har fungert meget godt, og alle takler fint å møte kundene ansikt til ansikt, sier Pål. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEIL

Vingehjulet 5-06

24

28.06.2006, 12:39


Fine hjemmesider Mange av NSBs ansatte har flotte hjemmesider med gode jernbanebilder. NSBs ledelse roser medarbeidernes kreativitet, men vil samtidig minne om at sikkerhetsbestemmelsene må overholdes.

Her er gjengen som forberedte ekstra stor trafikk i på Østlandet midt i juni. Mari Bragstad (t.v.) og Nina Rye, foran, Kjell Rune Haugen (t.v.), Kristin Hauglund og Tov Brugård. (Foto: Lasse Storheil).

Tok toppene i juni

Driftsdirektør Øystein Risan sier at det er gledelig å se så mange fine jernbanebilder på nettet. Men det er grunn til å minne om at fotografering ikke skal foregå mens man selv kjører toget. — Å fotografere mens man selv utfører sikkerhetstjeneste er en selvmotsigelse. Derfor regner jeg med at de bildene som avdekker brudd på sikkerhetsbestemmelsene blir fjernet. Jeg forutsetter også at og dette respekteres slik at ulovlig fotografering ikke gjentar seg blant NSBs ansatte, sier Risan. Skal man fotografere fra lokomotivet, må man sørge for å ha tillatelse fra Drops eller regionsjefen. Bilder som omhandler ferdsel i sporet uten sikkerhetsvest risikerer å bli meldt til Jernbaneverket og politianmeldt. Når vi uttrykker oss slik, er det fordi vi ønsker fotograferingen og utviklingen av hjemmesidene velkommen samtidig med at vi ikke glemmer å være gode forbilder for andre, sier driftsdirektøren.

I forbindelse med en rekke arrangementer i Oslo i

TEKST: PREBEN COLSTRUP

juni var den såkalte stortrafikkgruppen i full beredskap. De hadde flere møter der de vurderte hvilke tiltak som skulle settes inn for takle mange ekstra kunder på togene i forbindelse med arrangementene. Det var VG-topp 20-lista på rådhusplassen i Oslo og Norwegian Wood, rockefestival i Frognerbadet. Det var andre store arrangementer i tillegg til NM i speiding på Lillestrøm. Når så store menneskemengder komme til hovedstaden er det viktig å være forberedt, og sørge for at trafikken glir greit. — Flere av tiltakene ble satt inn på bakgrunn av erfaringer fra i fjor. I år fanget vi opp tilbakemeldinger ved hjelp av Drops info. Disse arrangementene går igjen år etter år, forteller Mari Bragstad i stortrafikkgruppen. Dette er noen av tiltakene som ble satt i verk: • Ekstra påsett av vogner på innerstrekning Ski Lillestrøm - Asker • Ekstra sperrevakter på flere stasjoner som Oslo S, Nationaltheatret og Lillestrøm • Ekstra vektere på enkelte avganger. • Ekstra serviceverter på Oslo S og Nationaltheatret. Noen opplevde fulle tog, og«japanske» tilstander, men alt i alt er det forbedring i forhold til fjoråret, og med enda bedre planlegging og billettsalg før man går i toget kan sørge for en ikke fullt så trang retur for kundene en sen kveldstime. — Inntektssikring, sperrevakter og salg av billetter på forhånd skal bidra til enda bedre forhold neste år, sier Bragstad.

Bygde bane i vinter En skoleklasse på Disenå (Kongsvingerbanen) har jobbet med toghistorie denne vinteren. Fin innsats fra alle førte til at NSB sponser klassens skoletur. Klassen har drevet med prosjektet siden jul, og det er spesielt Kongsvingerbanen og Disenå stasjon som har vært hovedtema. Eleven har vært på jernbanemuseet på Hamar og fått diverse materiell både fra Jernbaneverket og NSB. I tillegg har persontog gitt reisebilletter til klassens leirskoleopphold på Sørlandet i august. Foto Tor Egil Pållerud Vingehjulet 5-06

7juni-vhj07.p65

25

28.06.2006, 12:40

25


NOTERT

Kundesenteret feiret 10-årsjubileum NSB Kundesenter feirer i år 10årsjubileum. Det første kundesenteret på Lillehammer ble offisielt åpnet 1. juni1996. 9. juni i år ble jubileet og kick-off for årets sommersalg feiret av de ansatte på Lillehammer. Stedet var Nermo Hotell i Øyer. Opplegget bestod av artige utendørs teamaktiviteter som skyting og motorcrosskjøring først. Deretter fulgte naturligvis festmiddag med

Nye skatteregler Regjeringen har innført nye skatteregler fasttelefon, mobiltelefon og bredbånd, såkalte arbeidsgiverfinansiert elektroniske kommunikasjonstjenester fra 1. juni. For å unngå skatt, må mobiltelefonen legges igjen på jobben. Den skattemessige fordelen beregnes sjablonmessig. Ansatte som får en av disse tjenestene betalt av arbeidsgiver vil vanligvis bli skattelagt for4 000 kroner for tjenestens verdi. Ansatte som har to eller flere tjenester skattelegges vanligvis for 6 000 kroner. For å unngå fordelsbeskatning på mobiltelefon, må telefonen legges igjen på arbeidsplassen ved arbeidsdagens slutt. Melding om slik innlevering av telefonen må bekreftes av arbeidstaker på eget skjema som leveres nærmeste leder for signering og sendes Assistor personal for registrering. Det er leders ansvar å påse at naturalytelser i arbeidsforhold innrapporteres til Assistor Personal for registrering i lønns- og personalsystemet. Dette gjelder både ved opprettelse, endring og eventuelt opphør av ytelser. For å unngå at hele fordelsbeskatningen belastes den enkelte på desemberlønnen, vil fordeling av skattepliktig fordel skje fra og med august til og med desember og derved inngå i skattetrekksgrunnlaget med konsekvens for skattetrekket for den enkelte fra og med august måned.

26

7juni-vhj07.p65

Stillinger: NSB ANBUD AS NSB Anbud AS er et 100% eid datterselskap i NSB. Selskapet skal være en liten og effektiv organisasjon som totalt vil bestå av vel 70 medarbeidere. Selskapet vil ha avtaler med NSB og andre leverandører på en rekke områder, slik at vi slipper å bygge opp egne funksjoner knyttet til de forskjellige fagområdene. Vi skal ha en liten og effektiv organisasjon som stiller krav om at alle tar ansvar for leveransen hele tiden. Ingen lange linjer eller byråkrati.

nydelig mat, og sosialt samvær. Her glade jubileumsdeltakere.

Gjøvikbanevask Det 55 prosent eide NSB-selskapet Trafikkservice vant anbudet om å gå vaske togene som trafikkerer Gjøvikbanen. — I sterk konkurranse halte vi i land denne jobben Dette er en prestisjefyllt oppgave for oss, og selv om det ikke er så stor jobb, betyr det at vi må ansette fire nye medarbeidere på deltid på Jaren og Gjøvik, sier en fornøyd Stig Ronander i Trafikkservice. — Vi leverte det beste tilbudet og hadde også den beste prisen. De ombygde 69-settene skal nå vaskes av våre ansatte etter at ISS (deleier i Trafikkservice med 45 prosent) har vasket togene frem til 11. juni. — Trafikkservice vant rett og slett konkurransen - både på pris og kvalitet. Vi benyttet et anerkjent evalueringsverktøy i arbeidet med å vurdere tilbyderne, og Trafikkservice kom best ut, sier daglig leder av NSB Anbud AS, Margareth Nordby. — Vi gleder oss til å samarbeid med TS AS og de har vist stor glød og interesse for å komme godt i gang på Gjøvikbanen, sier Nordby. TEKST: LASSE STORHEIL

JM på sykkel Jernbanens Idrettslag Trondheim innbyr til sykkelmesterskap på Støren lørdag. 19. august.Oppmøte ved Støren Idrettspark fra kl. 10.00, hvor det er dusj og garderober. Start kl. 12.00 ved Biltilsynets stasjon, retning Røros. Løype: 30 km for menn, 20 km for kvinner og trimklasse. Temporitt. Trimklasse uten tidtaking. Løypa er så å si helt flat, med unntak av en liten bakke. Rittet blir arrangert i henhold til NCFs regler. Det er påbudt med hjelm. Påmelding: til Rune Aune v/ togledelsen i Trondheim.Fax: (725) 72318 E.post: rune.aune@jbv.no Påmeldingsfrist er 15.08.06

NSB Anbud AS - 31/06. Lokomotivførere. Gjøvikbanen Utlysning: 19.04.2006. Søknadsfrist: Snarest Søknad merket ”Gjøvikbanen” sendes til: NSB AS v/Assistor Personal. Att: Hilde M. Vangen, Prinsensgt 7-9, 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke. NSB Anbud AS – Gjøvikbanen søker lokomotivførere NSB Anbud AS overtar ansvaret for Gjøvikbanen fra 11/6-06 og for en 10-års periode. I denne forbindelse søker vi etter dyktige lokomotivførere. NSB Anbud AS legger sikkerhet, punktlighet og kundefokus/service til grunn for virksomheten. I tillegg legger vi for medarbeiderne vekt på: -Eierskap og utvikling av selskapet og den enkelte. -Selvstendighet og ansvar. Fleksibilitet og mulighet for nye oppgaver i tillegg til hovedfunksjonen. NSB Anbud AS har Gjøvik, Jaren og Oslo som stasjoneringssted. NSB Anbud AS vil gjerne ha deg med på laget og ønsker deg velkommen til et selskap med fokus, eierskap og engasjement for banen og kundene! Ved spørsmål kan du kontakte: Jan Olsson, tlf. 90059407 eller Morten Syversen, tlf. 994 82 928 NSB Anbud AS har samme betingelser for personalet som NSB Persontog/Drift har. Dette betyr bl.a at: -Pensjonsordning og fribillettordning er lik. -Tariffavtaler er like. Det er felles gjensidig bedriftsansiennitet i NSB og NSB Anbud AS. -Ledige stillinger i selskapene skal besettes gjensidig over selskapsgrensene etter praksis i NSB AS. Dette gjelder ikke tursøking. Lokførerlederområde Oslo er det største stasjoneringsstedet for lokførere i Norge pr. dags dato. I tilegg til Oslo S har lokførerleder Oslo lederansvaret for lokførere stasjonert i Halden, Lillestrøm, Moss, Ski, og Kongsvinger. Oslo lokførerlederområde har i dag 260 ansatte. Lokførerleder Oslo er underlagt Regionsjef i Drift Østland og inngår i dennes ledergruppe. NSB Drift NSB Drift - 51/06. Lokførerleder. Oslo Utlysning: 19.06.2006 Søknadsfrist: 04.08.2006 Søknad sendes innen 04.08.2006 til: NSB AS v/ Assistor Personal att:Kari Mette Holteberg Prinsensgt 7-9, 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke. Lokførerleder. Oslo Lønn: Etter avtale Arbeidssted: Oslo S Ledig fra: Snarest Hovedoppgaver: Budsjettansvar. Personalansvar. Ansvar for personaloppfølging, medarbeidersamtaler og motivasjon av eget personale. Ansvar for personaldisponering innenfor rammer gitt av sentral ledelse og planavdeling.

Vingehjulet 5-06

26

28.06.2006, 12:40


Myndighet ift. lokale tilpassninger, søknader/ avgjørelser som angår den enkelte lokfører innenfor definerte rammer og avtaler. Faglig og sikkerhetsmessige ansvar for oppfølging av lok.førere. Behandling av avvik. Avgjørelser knyttet til sikkerhetstjeneste. Kompetansekrav: Relevant høyskoleutdanning og/eller minimum 2-5 års ledererfaring. Kunnskaper om jernbanens produksjon og/ eller formell kompetanse innen logistikk og produksjonsplanlegging. God innsikt i relevante lover, regler og avtaleverk. God økonomisk forståelse. Det er ønskelig med kompetanse innen IT utover MS Office herunder planleggingsverktøy. Personlige egenskaper som vil bli tillagt vekt: Strukturert arbeidsform. Gode lederegenskaper. Gode kommunikasjonsevner muntlig såvel som skriftlig. Må kunne se helhet i togproduksjonen. Målrettet, kunde- og resultatorientert. Gode samarbeidsevner. Kontaktperson: Svein Svimbil, 916 54 460 eller Erik Stenseth, tlf 916 52515 . NSB DRIFT NSB Drift - 52/06 Konduktør for Servicemedarbeidere ansatt i NSB AS Drift Utlysning: 19.06.2006 Søknadsfrist: 25.08.2006 Søknad merkes ” Opplæring til konduktør” og sendes til: NSB AS v/Assistor Personal. Att: Kari Mette Holteberg, Prinsensgt 7-9, 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke. Konduktører Tilbud om kompetanseheving / opplæring til Konduktør for Servicemedarbeidere ansatt i NSB AS Drift. NSB fortsetter å tilby sine servicemedarbeidere opplæring som konduktør som et ledd i kompetanseheving og for å bedre kunne fylle flere arbeidsoppgaver i toget blant ombordpersonale. Første kurs vil starte 2.oktober 2006. Mesteparten av opplæringen på dette kurset foregår lokalt, samt noe på Sundland. Neste kurs starter 6.november. Mesteparten av opplæringen foregår på Sundland, med unntak av praksisdelen som foretas lokalt. Det vises for øvrig til tidligere informasjonsskriv og informasjonsmøter. Utlysningen gjelder for alle Servicemedarbeidere, og den totale opplæring på disse kursene har en varighet på 6-7 måneder. Arbeidsoppgaver: Betjening av Kafé og salg av varer om bord Salg og kontroll av billetter Bidra til kundens sikkerhet om bord Inntektssikring Rapportering Opplæring som konduktør gis på bakgrunn av søknad, basert på stillingsansiennitet på det enkelte stasjoneringssted og forutsatt godkjent helsesjekk hos bedriftshelsetjenesten. Kontaktpersoner: Morten Olsen tlf. 916 66 024 Vivian Asplund tlf. 916 27 181 Terje Fossum tlf. 916 72 127 Roald Stallemo tlf. 38077563 / 916 77563 Innkomne søknader behandles fortløpende, men endelig søknadsfrist er 25. August 2006 NSB DRIFT NSB Drift 50/06 Lokomotivførere i Stavanger Utlysning: 19.06.2006 Søknadsfrist: Snarest Søknad sendes til: NSB AS v/Assistor Personal. Att: Kari Mette Holteberg, Prinsensgt 7-9, 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke. Lokomotivførere – Stavanger Drift har ledige stillinger som lokomotivførere

i Stavanger. Tiltredelse snarest og etter avtale. Kontaktpersoner for stillingene: Andreas Kristoffersen, tlf. 916 69555 Terje Havsø, tlf. 916 69559 NSB DRIFT NSB Drift Østlandet 49/06 Konduktør/ Overkond i Moss Utlysning: 19.06.2006 Søknadsfrist: 14.07.2006 Søknad sendes til: NSB AS v/Assistor Personal. Att: Kari Mette Holteberg, Prinsensgt 7-9, 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke. Konduktør / Overkonduktør Fra 01.09 er det ledig en stilling som konduktør/overkonduktør for fast stasjonering i Moss. Kontaktperson for evt spørsmål:Ass konduktørleder Lars K. Selnes Tel 950 50569 NSB MATERIELL NSB AS Materiell 53/06 Prosjektleder Utlysning: 25.06.2006. Søknadsfrist: 21.08.2006 Søknad merket Prosjektleder sendes på epost til perhu@nsb.no, eventuelt til NSB AS v/Assistor Personal, Att: Per Hunn, Prinsensgt 7-9 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke. Prosjektleder NSB AS Materiell har startet prosessen for anskaffelse av flere nye tog og omfattende oppgradering av dagens togmateriell. I denne forbindelse søker vi etter en dyktig Prosjektleder Ønskede kvalifikasjoner: Minimum teknisk og/eller økonomisk høyskoleutdanning Solid erfaring innen prosjektledelse/ prosjektoppfølging Erfaring fra store anskaffelser og forhandlinger Erfaring fra entreprenørbransjen kan være en fordel Egenskaper: Kommersiell legning og forretningsforståelse Evne til å jobbe målrettet og strukturert Evne til å meste stressituasjoner God kommunikator og relasjonsbygger God fremstillingsevne i norsk og engelsk Vi tilbyr: Spennende miljø i et av Norges største konsern Gode utviklingsmuligheter Godt arbeidsmiljø og fleksible arbeidsordninger Konkurransedyktige betingelser Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte: Per Hunn , tlf 916 52560 i perioden 26. juni – 21. juli Jan Runesson, tlf. 916 51 950 fra 24. juli NSB MATERIELL NSB AS Materiell 54/06 Prosjektsekretær Utlysning: 25.06.2006. Søknadsfrist: 21.08.2006 Søknad merket Prosjektleder sendes på epost til perhu@nsb.no, eventuelt til NSB AS v/Assistor Personal, Att: Per Hunn, Prinsensgt 7-9 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke. Til flere prosjekter i NSB Materiell søker vi etter en dyktig Prosjektsekretær Prosjektsekretæren vil støtte de ulike prosjektene innenfor følgende områder: Håndtere korrespondanse Koordinere oppgaver mot senter for teknisk

dokumentasjon Bistå prosjektledere i oppfølging av prosjekter både økonomisk (budsjett og regnskap) og i generell rapportering Bistå økonomisjef innenfor regnskapet for prosjektene Organisering av møter og reiser Ønskede kvalifikasjoner: 1-2 års erfaring fra tilsvarende stilling Kompetanse i elektronisk dokumentsystem. NSB benytter DocuLive Kompetanse innenfor økonomi og regnskap Manglende formell utdannelse kan kompenseres med konkrete resultater fra tidligere stillinger. Egenskaper: Evne til å jobbe målrettet og strukturert Gode samarbeidsevner Positiv og evner å ta initiativ Selvstendig Vi tilbyr: Spennende miljø i et av Norges største konsern Gode utviklingsmuligheter Godt arbeidsmiljø og fleksible arbeidsordninger Konkurransedyktige betingelser Ettersom NSB Materiell er en dynamisk prosjektorganisasjon, må det påregnes endring i arbeidsoppgaver ut fra organisasjonens behov. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte - Anders Venbakken, tlf. 916 53 901, i perioden 26. – 30. juni og fra 17. juli - Per Hunn, tlf. 916 52 560, 3. – 14. juli NSB MATERIELL NSB AS Materiell 55/06 Sivilingeniør/Ingeniør Utlysning: 25.06.2006. Søknadsfrist: 21.08.2006 Søknad merket Prosjektleder sendes på epost til perhu@nsb.no, eventuelt til NSB AS v/Assistor Personal, Att: Per Hunn, Prinsensgt 7-9 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke. NSB AS Materiell har startet prosessen for anskaffelse av flere nye tog og omfattende oppgradering av dagens togmateriell. I denne forbindelse søker vi etter: 2 sivilingeniører/ingeniører I forbindelse med forvaltning, nyanskaffelse og modernisering av persontog materiell søker vi 2 medarbeidere, en med maskinteknisk og en med elektroteknisk utdanning. Begge stillinger vil bli tillagt et fagansvar innen henholdsvis mekanisk og elektroteknisk område, og vil rapportere til teknisk sjef. Ønskede kvalifikasjoner: Teknisk utdanning fra universitet/høgskole Minimum 5 års relevant erfaring fra togbransjen eller fra anskaffelse/drift av tyngre komplekst utstyr. Erfaring fra dokumentstyring, sikkerhetsstyring og planleggingssystemer vil også bli tillagt vekt Egenskaper: Relasjonsbygger overfor både interne og eksterne kunder Evne til å jobbe målrettet og strukturert Evne til å meste stressituasjoner Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Vi tilbyr: Spennende miljø i et av Norges største konsern Gode utviklingsmuligheter Godt arbeidsmiljø og fleksible arbeidsordninger Konkurransedyktige betingelser Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte - Per Arne Graabræk, tlf. 916 51 960, i perioden 26. juni – 7. juli, og fra 24. juli - Per Hunn, tlf. 916 52 560 , 10. – 21. juli

Vingehjulet 5-06

7juni-vhj07.p65

27

28.06.2006, 12:40

27


Returadresse: NSB B-post

0048 Oslo

Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen

MIN JOBB

Blid kar på Gjøvikbanen Kjell Bergvatn 60 og ½ år Overkonduktør i NSB Anbud AS Bor på Reinsvoll Stasjonert på Gjøvik Jobbet i NSB siden 1962 Samboer med Karin Dahl 2 barn fra tidligere forhold 6 barnebarn

Med snart 44 år i NSB er det mye erfaring som kommer vandrende gjennom toget når overkonduktør Kjell Bergvatn er på jobb på Gjøvikbanen. Med et smil på lur, går turen som en lek.

Karrieren i NSB startet Kjell Bergvatn som bud på Godsekspedisjonen i Oslo, 16. juli 1962. - Var man under 18 år kunne man ikke få andre oppgaver. Men, så snart jeg var gammel nok, ble jeg stasjonsbetjent aspirant og senere stasjonsbetjent, forteller Bergvatn. I 1968 dro han til Eina og i 1970 ble han skiftekonduktør. Da Valdresbanen ble lagt ned i 1989 ble mange overtallige. - Jeg var i en kortere periode utlånt til Ski og Vestby som sporskifter, men i oktober 1989 fikk jeg tilbud om å begynne som konduktøraspirant. Stasjoneringsstedet var Oslo frem til 1994, da ble jeg stasjonert på Gjøvik.

Anbud Nå jobber Kjell Bergvatn i NSB Anbud AS, og tjenestegjør akkurat som før. - De aller fleste er godt fornøyd med våre nyombygde

tog. Men, enkelte savner setene i Type 70 og B-5 vognene. Jeg tror at kundene våre kommer til å sette pris på tilbudet vårt, sier Bergvatn. Han roser også samholdet blant alle som er stasjonert på Gjøvik. - Vi har samme ordrerom for lokomotivførere og konduktører. Vi har et godt samhold, slik blir det på mindre steder, sier overkonduktøren.

Hjemme best Best trives Kjell Bergvatn når han får være hjemme. Her hugger han ved nok for vinteren og koser seg. - På sommeren tar vi bilen på ferieturer, helst på Østlandet og Vestlandet. Ja, også blir det noen turer til Sverige da, forteller Kjell Bergvatn. TEKST OG FOTO: ÅGE-CHRISTOFFER LUNDEBY

I denne spalten presenterer Vingehjulet ansatte i NSB. Vi forsøker å ta pulsen på det brede spekteret av arbeidsoppgaver som til syvende og sist har to mål for øye: Fornøyde passasjerer og sunn økonomi for NSB. Har du tips om personer til spalten så ta kontakt med redaktøren.

28 Vingehjulet 5-06 28 Vingehjulet 5-06

7juni-vhj07.p65

28

28.06.2006, 12:40

Vingehjulet 05 2006  
Advertisement