Page 1

Vingehjulet 05 INTERNBLAD FOR NSB-KONSERNET 2005

Bedre info i tog Lokfører Rune Berge og hans kolleger gjør et byks på siste KTI-måling. Kundene er mer fornøyd med NSB. Informasjon til kunden i toget går frem fem prosentpoeng på siste kundetilfredshetsmåling. Side 5 og 6

GOD SOMMER! Vingehjulet 5-05 1

Foto: Lasse Storheil 8-junijuli-VHJ-05_zg.p65

1

24.06.2005, 11:24


LEDER Moderne jernbane møter og tilfredsstiller kundenes behov. Gode eksempler er Gardermobanen og Østfoldbanen. Pålitelig infrastruktur med økt kapasitet, kombinert med moderne tog og et markedstilpasset tilbud, har gjort at toget har tatt en viktig posisjon i disse transportmarkedene.

Tenk i nye miljøbaner NSB hadde en økning i antall reisende på strekningen Oslo-Halden på hele 23 prosent i 2004, som følge av bedret punktlighet og moderne tog. Økningen på Østfoldbanen fortsetter i 2005. Etter at Romeriksporten ble bygget økte antall reisende på strekningen Hamar-Oslo med 35 prosent i 1999, som følge av kortere kjøretid. Dette viser at målrettet satsing gir resultater. Jernbanen i Norge har et stort uforløst potensial. NSB mener det er mulig å redusere reisetiden fra Oslo til Tønsberg, Hamar og Fredrikstad til om lag 50 minutter gjennom høyhastighetstog og tilstrekkelig satsing på ny infrastruktur. En slik reisetidsforbedring vil revolusjonere både bosettingsmønster og næringsutvikling i hele Østlandsområdet og toget vil få en uslåelig konkurransekraft. Samtidig vil vi kunne oppnå politiske målsettinger om økt trafikksikkerhet, reduserte miljøutslipp og avlastning av veinettet slik at næringslivets nyttetransporter får bedre framkommelighet. Allerede i dag erstatter persontogene til hovedstaden daglig 2500 busser. Det er helt nødvendig med en systematisk oppgradering av de trafikktunge togstrekningene i Norge. Det er Vestfoldbanen til Skien, Østfoldbanen og Dovrebanen Eidsvoll - Hamar. Dette er strekninger som krever utbygging med dobbeltspor. Vi trenger det raskt. Det fortjener kundene. Etter årelang parsellutbygging må vi nå få en forsert ekstrasatsing på Vestfoldbanen til Skien for å kunne tilby kundene et kollektivtilbud som er konkurransedyktig i forhold til biltrafikken. Utbyggingen av firefelts motorvei raskere enn en modernisert Vestfoldbane har økt bilens framkommelighet og kjørehastighet vesentlig, noe som har gitt økt biltrafikkandel i strid med politiske ønsker om økt kollektivtrafikk. Vestfoldbanen har i dag vesentlig lavere gjennomsnittshastighet enn de øvrige regiontogene på Østlandet. Dette understreker betydningen av en offensiv satsing for å modernisere Vestfoldbanen. Det er viktig med fire spor mellom Lysaker og Asker og Oslo og Ski, slik det allerede er mellom Oslo og Lillestrøm. I tillegg til å gi et vesentlig og nødvendig kapasitetsmessig og kvalitetsmessig løft for kollektivtrafikken i det sentrale Østlandsområdet, er disse tiltakene av stor betydning for regiontogene på fjerntogstrekningene samt for godstrafikkens framkommelighet og kvalitet. Økt sporkapasitet er også nødvendig til de andre største byene. NSB mener det er avgjørende for kapasitet og kvalitet at vi oppgraderer hele strekninger slik at flere faktorer virker sammen for å møte kundenes forventninger og behov, og tiltakene må gjøres i tett samarbeid med trafikkselskapet som har den daglige kundekontakten på de respektive strekningene. Dermed sikres nærhet til kundenes behov slik at oppgraderingen kan gi kollektivtrafikken et kvalitativt løft. God sommer, hilsen Einar Enger, konsernsjef

Vingehjulet – internblad for NSB-konsernet Prinsensgate 7-9 0048 Oslo, telefaks 23154003

Utgitt av NSB v/kommunikasjonsdirektør Arne Wam, 23151050, arnew@nsb.no

Redaktør: ● Lasse Storheil, kommunikasjonssjef NSB-konsernet, 23153071, lasses@nsb.no Medarbeidere: ● Åge-Christoffer Lundeby, informasjonssjef, NSB Persontog, 23153439, age-christofferl@nsb.no ● Preben Colstrup, informasjonssjef NSB Persontog, 23153500, prebenc@nsb.no 2 Vingehjulet 5-05

Distribusjon og adreseendring: NSB AS, postekspedisjon, 23154936, postekspedisjon@nsb.no Layout: Arne Eidal, Axentum kommunikasjon Trykk: Zoom Grafisk

2

Ettertrykk kun tillatt etter avtale med redaksjonen

Vingehjulet 5-05

8-junijuli-VHJ-05_zg.p65

2

24.06.2005, 09:55


● ● ● ● ● ● ● ● ●

9

Det er bare snakk om uker før det nye dobbeltsporet mellom Asker og Sandvika åpnes.

4

Innhold 4 GODE TERTIALTALL 6 FLINKE TIL Å INFORMERE 9 DOBBELT SPOR 12 PÅ FRANSKE SKINNER TIL SVEITS 30 SUNDLAND BYGGES UT MED BOLIGER 22 ANBUDET VANT VI! 24 GODE TALL FOR CARGONET 26 NYTT FIRMA SOM GJØR RENT 28 SYKEFRAVÆR PÅ 0

23

15

12

Vingehjulet 5-05 3

8-junijuli-VHJ-05_zg.p65

3

24.06.2005, 09:55


KVALITET NYE SPOR

Persontog med ste

Resultater på nivå med fjoråret for hele NSB Konsernsjef Einar Enger ser tilbake på nok et godt tertial, med god bedring i driftsresultatet. Han gleder seg Konduktørene Terje Eskeland og Leif M Eriksen og lokfører Rolf Ove Hansen (i midten) er enig med togleder Roar Bjarne Alvær (til venstre) at togene i lokaltrafikken i Stavanger har vært mer til å stole på hittil i år.

95 prosent punktlighet i Stavanger Lokaltogene i Stavanger har rekord i punktlighet for fire måneder med 95 prosent i år. — Vi sikter mot rekord for året som helhet, men er klar over at vi må jobbe jevnt og trutt for å få dette til. Derfor er vi glad for at alle bidrar, sier strekningsleder Henning Lode. 93 prosent var rekorden tidligere. — Vi håper i alle fall å se 94-tallet. Det er meget hyggelig å motta epost fra kundene som roser NSB for god punktlighet og tog til å stole på. Jernbaneverket gjør en viktig jobb for å holde kjøreveien i orden, og tett samarbeid er viktig for at vi skal kunne levere gode resultater hele tiden, sier Lode. Men hvis det oppstår noen feil på infrastrukturen er det fort gjort å få en knekk. Vi har hatt 95 prosent på halvårsmålinger tidligere, sier strekningslederen.

Ansatte fornøyd Konduktørene Terje Eskeland og Leif M Eriksen og lokfører Rolf Ove Hansen er enig med togleder Roar Bjarne Alvær at det meste har fungert meget bra hittil i år. Det var noe slit med å få type 72 til å virke slik den skulle og 2004 ble et dårlig år, sammenlignet med tidligere år. Men nå er det mer stabil drift. — Vi er flinkere til å melde inn feil på materiellet. Videre er det viktig at settene står over en omgang etter at de har gått frem og tilbake mellom Stavanger og Egersund. Dette reduserer følgeforsinkelser betydelig, sier lokfører Rolf Hansen. — Dagens materiellturnering, hvor vi ikke snur samme settet i Stavanger, medfører større robusthet. Derfor har dette vært en god løsning, medgir Lode. Han påpeker at det er viktig at materiellparken blir effektivt utnyttet . TEKST OG FOTO: LASSE STORHEIL

4

også stort over den fine fremgangen som Persontog viser: Nesten 100 millioner kroner bedre enn i fjor. — NSB er inne i en god fase, sier konsernsjef Einar Enger. Kortsiktig ser vi at dette fortsetter. Maitallene er også gode. Men det er fortsatt hard jobbing som må til for å kunne etablere seg med gode resultater. Hovedbekymringen for konsernsjefen er kjøreveien. — Rent kortsiktig er vi opptatt av Jernbaneverkets omorganiseringer og er spent på om de greier å ivareta kompetansen slik at vedlikeholdsarbeider blir utført på en tilfredsstillende måte. Dette er også relatert til sikkerhet. Jernbaneverket bedyrer at omorganiseringene ikke skal føre til problemer for operatørene. På lengre sikt er vi bekymret for investeringene i kjøreveien. Vi tror ikke det bevilges nok. Med den takten som er i dag tar det 100 år å fornye infrastrukturen med mer dobbeltspor og kapasitetsøkning, sier Enger. Han er opptatt av at vi i NSB gjør vårt ytterste for å befeste vår posisjon. — Vi må bli enda bedre, selv om vi vant Gjøvikbanen. Konkurransen vil bare hardne, og det står mange i kø for å overta. Det er bebudet ytterligere anbudsutsetting på andre strekninger, og dette må vi forberede oss på, sier Enger. Det er gledelig at vi vant Gjøvikbanen, og det viser at vi har blitt mer effektive. Men det er viktig at forbedringsarbeidet fortsetter, påpeker konsernsjefen.

Andre liker det vi gjør NSB har fått ros den siste tiden. Enger har ikke noe imot det. — Det er hyggelig at omgivelsene setter pris på vårt arbeid. Politikere og andre beslutningstakere i samfunnet gir ros til NSB. Dette hilser vi velkommen, uansett fra hvilket politisk ståsted avsenderen befinner seg. Etter at vi vant Gjøvikbanen var det Høyres samferdselspolitiske gruppe på Stortinget som roste NSB for at vi vant Gjøvikbanen. Vi lar oss stimulere av ros, og jeg mener dette er berettiget, sier Enger. Det er verdt å understreke at det er gjort en stor innsats hittil i år, og her har alle medarbeiderne bidratt. — Dette er en av mange etapper, og vi må ytterligere styrke oss, spesielt med tanke på mer konkurranse. Konkurranse blir det, uavhengig av hvilken regjering vi får til høsten, sier Enger. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEIL

Vingehjulet 5-05

8-junijuli-VHJ-05_zg.p65

4

24.06.2005, 09:55


d sterk forbedring hele NSB Minister på automat Samferdselsministeren var den første av våre rikspolitikere som testet de nye billettautomatene. Servicevert Marte Tangen viste hvordan (bildet).

Persontog presenterer rekordresultater første tertial. Flere reiser med toget og kundene er mer fornøyde. Her fra Stavanger.

Økonomien første tertial 2005 z Samlet sett er resultatet før skatt på 92 millioner kroner for hele konsernet, som er to millioner kroner bedre enn i fjor. z Den operative virksomheten, eller driftsresultatet, er på 141 millioner kroner. I tallet er salgsgevinster som var 75 millioner kroner høyere i fjor. z Persontog leverer et resultatet på 95 millioner kroner mot minus fire millioner kroner på samme tid i fjor. z NSB er glad for at flere reiser med både tog og buss, og punktligheten er bedre enn noen gang, og har etablert seg på 92 pluss. z I forhold til budsjett er resultatene fra eiendom svakere enn før, men salgsgevinstene vil først komme senere i år. z Det er heller ikke alvorlige ulykker i trafikken første tertial og dermed er sikkerheten vel ivaretatt. Det har vært noen tilløp (ett i Vestkorridoren) som er tatt opp med Jernbaneverket. z Nettbuss ligger på budsjett, og merker at det er enda hardere kamp om kundene. z Mantena ligger foran fjoråret, og ombygging av tog gir dem en ekstra mulighet. Her jobbes det også med tilpasninger. z Støttefunksjonene i NSB måles nå mer på kostnader enn resultater, og leverer i forhold til budsjett. z CargoNet i Norge holder stø kurs, men i Sverige ligger vi fortsatt bak. Tiltak settes i verk, men dette tar tid og er avhengig av nye ruteplaner som tar minst et halvår å sette i verk. z NSB måles blant annet på avkastning på anvendt kapital. Målet er 7,5, og vi er på 3,8. I 2000 var tallet minus 1. z Sykefraværet bedrer seg og er samlet på 8, 5 prosent for hele konsernet.

Hun fikk anledning til å være prøvekanin og likte åpenbart det hun så. Torild Skogsholm hadde innkalt til pressekonferanse for å orientere om arbeidet med elektronisk reisekort/billett for hele landet og et landsdekkende informasjonssystem for kollektivtransporten. Hva var da mer naturlig enn å velge Oslo S. Her er arbeidet i full gang med å lære opp alle medarbeidere som skal jobbe med automater i fremtiden. Planen er at det skal komme et felles system som gjør at man kan bruke ett kort for å kjøpe billetter kollektivt over hele landet. Samtidig skal det legges til rette for en felles reiseplanlegger. Her kan du planlegge en reise hvor som helst i landet bare ved å sjekke på ett sted. Det er Statens Vegvesen som har fått i oppdrag å lage denne reiseplanleggeren og et utkast skal være klar innen 1. oktober. Automatene blir tatt i bruk som planlagt med papirbilletter i september. De elektroniske billettene blir klare neste år, opplyste Emil Eike på pressekonferansen.

Materiell Invest er etablert Konsernsjef Einar Enger har gitt materielldirektør Jan Runesson i oppdrag å etablere og lede en materielleierorganisasjon som skal forvalte NSBs tog. Dette blir en liten organisasjon på i underkant av ti ansatte, og de fleste er nå på plass. I tillegg til leder Jan Runesson, er Anders Venbakken økonomisjef og har ansvar for all økonomistyring som er knyttet til forvaltning av materiellet og rommer også kommersielle avtaler. Per Arne Graabræk er teknisk sjef og vil se til at kunden bruker materiellet etter avtale og følge opp dette ved hjelp av inspeksjoner og revisjoner. Han vil sørge for at vedlikeholdsprogrammet etterleves. Rune Geir Aass skal rette oppmerksomheten mot markedet og til en hver tid se hvilke produkter som kan tilbys. I tillegg er det ansatt tre prosjektledere der Ove Knutsen vil ha ansvar for type 72, Annar Bergkvist får oppgradering av type 7 vogner og Sverre Tobiassen skal ha ansvar for diverse mindre prosjekter. Det gjenstår å avklare hvor dokumentasjonsfunksjonen skal plasseres. Organisasjon kommer til å holde hus i sjette etasje i DAbygget på Oslo S, med god avstand til persontogs ledelse. Materielleierenheten skal være en nøytral eier og vil opptre så likt som mulig overfor alle kunder. Til høsten skal det jobbes med å videreutvikle organisasjonen og ta beslutning om den skal bli et datterselskap. Før årsskiftet blir det ingen endringer i regnskapsmessige prinsipper. TEKST: PREBEN COLSTRUP

Vingehjulet 5-05 5

8-junijuli-VHJ-05_zg.p65

5

24.06.2005, 09:56


NYTT

Mer tilfredse kund NSB Persontog oppnår en kundetilfredshetsindeks (KTI) på 68 poeng ved vårens måling. Det er ett poeng høyere enn sist høst og to poeng høyere enn våren 2004. Det er også fin fremgang i en merkevaremåling som er gjennomført.

Mange bidro aktivt i salgsuka. Konduktørene Kaj Kristian Mortensen (foran t.v.) og Tor Oddvar Skåren (bak t.h.) jobbet i tillegg flere dager på fritiden. Her sammen med assisterende konduktørleder Ingeborg Skaaret og Finn Johansen.

Salgsuka kommet for å bli

Leder for persontogene i NSB, visekonsernsjef Rolf Roverud, sier i en kommentar: KTI-fremgangen er veldig gledelig. — Jeg vil rose alle som har bidratt til en kjempefin utvikling! Vi må fortsette å jobbe med utfordringsområdene, spesielt avvikssituasjoner. Det er svært oppløftende at vi nå assosieres med forutsigbarhet, service og enkelthet i langt større grad enn før. Dette viser igjen at full oppmerksomhet rundt det vi holder på med gir resultater. Innsatsen gir seg utslag i hyggelige tilbakemeldinger fra kunder og omgivelser. Det er all grunn til å glede seg over dette og stå på videre, sier Roverud. KTI’en har hatt en jevn økning siden høsten 2003. Vel 5 700 intervjuer er gjennomført i vår. NSB Lokaltog har hatt fin fremgang i tilfredsheten med en økning på hele syv poeng fra høsten 2003 til våren 2005, og to poeng siden sist høst. NSB Regiontog har økt med fire poeng siden høsten 2003 og ett poeng siden sist høst.

Utvilsomt en suksess, og neste gang skal vi skape

NSB Lokaltog

enda mer engasjement. Salgsdirektør Karen

Tre områder utvikler seg spesielt positivt. Det er høytalerinfo i tog, pluss fem prosentpoeng, kupekomfort pluss fire prosentpoeng og togtype pluss tre prosentpoeng. Et område har tilbakegang. Det er «buss for tog ved avvik»; minus fire prosentpoeng. Åtte av 13 strekninger opplever en signifikant økning i KTI fra høsten 2004 til vinteren 2005. Porsgrunn-Notodden opplever for første gang siden høsten 2003 en økning i tilfredsheten. Skøyen-Ski går ned fra 60 til 57, og er den eneste strekningen som har en signifikant nedgang siden forrige periode, men i et lengre tidsperspektiv ser vi en klar forbedring også for denne strekningen.

Hancke er strålende fornøyd med innsatsen etter salgsuka. Nettsalget øker. Mange jobbet ekstra hardt i forbindelse med salgsuka. Konduktørene Kaj Kristian Mortensen og Tor Oddvar Skåren var ute tre dager på fritiden og fikk møte mange kunder, blant annet på Aker Brygge og på flere arbeidsplasser i Oslo. De er begge overbevist om at dette er en god måte å møte kunden på, og at alle ansatte i NSB trenger en tur ut på gata for å kunne se kunden i hvitøyet. — Det er mange positive sider ved salgsuka. Ikke minst legger publikum merke til oss, og vi får utrolig mange hyggelige tilbakemeldinger. Men i tillegg er det meget positivt at alle ansatte kan være med å bidra, sier Hancke. Hun forteller at mange medarbeidere i stabene sier de synes det er en gave å få lov til å være med å møte kundene direkte. Salgsuka i år kom samtidig med store kampanjene for minipris i media, og det var tydelig at mange av kundene hadde hørt om minipris før. — På denne måten understøtter salgsuka minipriskampanjen og vi får en dobbel effekt, sier Hancke. En annen umiddelbar effekt av salgsuka er at salget via internett økte umiddelbart, dag for dag, og det er bra. — En stor takk til alle. Vi skal nå evaluere salgsuka 2005, og planlegge for neste gang, sier Hancke.

NSB Regiontog Regiontogkundene er mest tilfreds med ombordstigning, ombordpersonalet og kjøp av billett. Kundene er mer tilfredse med ombordstigningen (lett å finne inngangen, gå ombord og finne frem ombord) denne perioden enn de var forrige periode. De andre leveranseområdene ligger på samme nivå som ved forrige periode. Som for NSB Lokaltog er tilfredsheten med avvikshåndtering lav. Syv av 16 strekninger opplever en signifikant økning i KTI fra høsten 2004 til vinteren 2005. Kun én strekning, Trondheim-Bodø har en reell nedgang, fra 70 til 67. De andre strekningene ligger på samme nivå som ved forrige måling.

TEKST OG FOTO: LASSE STORHEIL

6

Vingehjulet 5-05

8-junijuli-VHJ-05_zg.p65

6

24.06.2005, 09:56


kunder viser flere målinger Merkevaremåling NSB har hatt fremgang på alle de tre likhetspunktene i kundeløftet, forutsigbarhet, service og enkelhet, sammenlignet med målingen fra våren 2004. Forutsigbarhet går frem hele ni prosentpoeng, mens service og enkelhet går fram 6 prosentpoeng!

Rune Berge trives med å gi god informasjon til passasjerene. Kundene er langt mer fornøyde enn før med den informasjonen som nå gis i togene.

Skårer på god informasjon i toget Lokførerne har stått i kø for å komme på kurs. Opplæringen har gitt gode resultater med en fremgang på fem prosentpoeng på karakterskalaen. Informasjon til kundene i toget er blitt mye bedre siste halve året. Nitid oppfølging og støtte for lokfører og konduktør gjør at NSBs frontlinjepersonale trives bedre i jobben med å informere i togene. Området som går mest frem på kundetilfredshetsmålingen (KTI) er informasjon i tog. Dette skyldes at det har vært gjennomført et større arbeid for å strømlinjeforme denne informasjonen, slik at den blir mest mulig lik i alle tog, selvfølgelig tilpasset den enkelte person. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEIL

SAS Braathens scorer fortsatt best på alle de tre likhetspunktene, men avstanden fra NSB til SAS Braathens blir stadig mindre og er halvert på ett år når det gjelder forutsigbarhet. Det er kun mindre endringer når det gjelder de seks unikhetspunktene i kundeløftet. Sammenlignet med våre konkurrenter har NSB klart sterkest posisjon på «gir best mulighet til å bruke reisetiden som man selv vil». På de andre unikhetspunktene scorer SAS Braathens best NSB har hatt stor fremgang på (mellom fem og 10 prosentpoeng) for personlighetstrekkene blid, folkelig, profesjonell og initiativrik sammenlignet med våren 2004. 82 prosent har et godt inntrykk av NSB, mot 66 prosent ved målingen fra våren 2004. Andelen som har et svært godt inntrykk av NSB har økt fra åtte prosent til 15 prosent på ett år. I en sammenligning mellom NSB og konkurrentene har fortsatt flest best inntrykk av SAS Braathens fulgt av NSB. Avstanden er imidlertid redusert fra 20 prosentpoeng til åtte prosentpoeng i løpet av ett år!

Strekninger med størst positiv utvikling i KTI fra høsten 2004;

Strekninger med størst positiv utvikling i KTI fra høsten 2004;

Drammen – Lillestrøm fra 59 til 64 poeng

Trondheim – Oslo fra 68 til 74 poeng

Skøyen – Eidsvoll fra 55 til 61 poeng

Larvik / Skien – Oslo fra 63 til 68 poeng

Skøyen – Mysen fra 54 til 59 poeng

Bergen – Oslo fra 73 til 77 poeng

Steinkjer – Trondheim fra 75 til 78 poeng Egersund - Stavanger fra 74 til 77 poeng

Vingehjulet 5-05 7

8-junijuli-VHJ-05_zg.p65

7

24.06.2005, 09:56


NYTT Geir Steiro ny teknisk direktør Geir Steiro er tilsatt som teknisk direktør i NSB Persontog fra og med 1. juli. Han er i dag administrerende direktør for Braathens Technical Services AS på Sola. Den nye direktøren er 48 år og blir også leder for NSB Persontog Materiell. Han er opprinnelig nordlending, men bor nå i Lier sammen med kone og tre barn. Steiro har vært sentral i gjennomføringen av en rekke endringsprosjekter og har ledet omfattende arbeider med å gjøre vedlikeholdsorganisasjoner og produksjonsorganisas-

joner konkurransedyktige både innenlands og utenlands. — Geir skal i sitt arbeid bidra til at NSB Persontog når sine mål. Det betyr sikker og punktlig leveranse hver eneste dag, lavere drifts- og vedlikeholdskostnader og en god komfort og kvalitet til kundene, sier visekonsernsjef og leder for persontog, Rolf Roverud. Geir Steiro sier at han ser frem til å begynne i NSB. — Som kunde av NSB registrerer jeg at ting går bedre. At NSB vant anbudet på Gjøvikbanen var også sterkt. Jeg ser frem til å jobbe i ny bransje og få være med å gjøre NSB enda mer konkurransekraftig. Erfaringen fra flyindustrien tror jeg vil bli verdifull. Likevel er jeg ganske så ydmyk i forhold til jobben jeg går til og vil bruke tid i organisasjonen og gjøre meg kjent med medarbeidere og kollegaer, sier Steiro.

Ny løsning for 93-stoler skal presenteres NSB Persontogs ledelse nedsatte i 2004 et prosjektteam for å finne en bedre løsning på stolene i type 93 etter mange kundeklager. Etter sommerferien vil en ny løsning bli lagt fram for ledergruppen til beslutning. Det tok ikke lang tid etter innfasingen av type 93 at kundene ga uttrykk for misnøye med stolene. Derfor skulle stolene skiftes, men det viste seg å være store tekniske og plassmessige utfordringer med å finne frem til en stolløsning som dekker de krav til komforten for så lange reiser som Trondheim – Bodø. — Togets konstruksjon og størrelse gjorde det vanskelig å benytte tilgjengelige standardstoler som samtidig har en bedre sittekomfort en dagens 93 stol. Derfor har det tatt lang tid å finne frem til en stolløsning som i det hele tatt lot seg montere i togtypen, sier produktsjef i NSB Regiontog Marked Audun Eriksen som sammen med typesjef Stig Erik Rolfsen i Materiell har utgjort prosjektteamet.

Flere alternativer Det ble montert inn flere stoler av typen som er i 73 settene i sett 9310. I tillegg til dette ble flere stolvarianter vurdert og et tidkrevende utviklingsarbeid ble igangsatt. En prototyp av en modifisert variant av flytogstolen ble utviklet for å møte både komfortkrav og plassmessige utfordringer. Prototypen ble montert i samme togsett og ga et bra utgangspunkt for å gjennomføre en omfattende stoltest. Markedsanalyseselskapet Skala ble engasjert for å gjennomføre en test av den originale 93 stolen, den modifiserte flytogstolen og 73 stolen opp mot hverandre. Alle testkundene satt i alle tre stoltypene og evaluerte hver enkelt individuelt og opp mot hverandre. Hver kunde brukte minimum 1,5 time på undersøkelsen.

Driftsproblemer med 9310 — Det skulle vise seg at vi i den perioden stoltesten foregikk dessverre opplevde store tekniske problemer med togsett 9310, noe som var med på å forsinke gjennomføringen av stoltesten, sier Eriksen. Basert på testresultatene ble det sendt ut en forespørsel i markedet for produksjon og montering av to stoler lik eller med 8

Mange forhold har forsinket nye stoler til 93-settene.

tilsvarende kvalitet de som ble testet. I løpet av sommeren vil prosjektteamet legge frem sitt forslag til beslutning for ledergruppen Persontog. Det har vært viktig for prosjektteamet å involvere og informere Drift Nord og det ble gjennomført befaring sammen med Drift om bord i 9310. Det ble gitt en gjennomgang av prosessen, gjennomføringen av stoltest og resultatene samt avklaringer rundt midtgangsbredde. Materiell Teknikk har deltatt i prosessen og svart ut tekniske krav til stolene og bredden i midtgangen. TEKST: PREBEN COLSTRUP FOTO: LASSE STORHEIL

Vingehjulet 5-05

8-junijuli-VHJ-05_zg.p65

8

24.06.2005, 09:56


4 spor fra Sandvika til Asker Side 9-11: VESTKORRIDOREN HAR FÅTT KAPASITET TIL FLERE OG MER PUNKTLIGE TOG

Det er bare snakk om uker før det nye dobbeltsporet mellom Asker og Sandvika åpnes. Dette skjer som planlagt tidsmessig og til budsjetterte kostnader. Nærmere 3,8 milliarder kroner har hele utbyggingen kostet.

Her ved Åstad ligger det gamle og det nye dobbeltsporet helt inntil hverandre.

1. august (forutsatt at Jernbanetilsynets godkjenning

Frem mot åpningen er det kjentmannskjøring og

foreligger 1. juli) skal det første toget gå fra Asker

testing av spor og materiell. Lokaltogene vil fortsatt

gjennom de to nye tunnelene som bringer deg frem

benytte det gamle dobbeltsporet, av naturlige

mot Sandvika, avbrutt av 600 meter i friluft ved Åstad,

årsaker: Det er ingen stasjoner for kundene mellom

om lag midtveis. Offisiell åpning er 27. august.

Asker og Sandvika på det nye sporet. Vingehjulet 4-059 9 Vingehjulet 5-05

8-junijuli-VHJ-05_zg.p65

9

24.06.2005, 09:56


4 spor fra Sandvika til Asker

Nytt dobbeltspor på vei inn i Skaugumtunnelen.

Over elv og under fjell Hele strekningen mellom Sandvika og Asker er 9,5 kilometer. Det er omfattende tunnelarbeider som er utført disse årene. Tanumtunnelen (lengst øst og nærmest Sandvika) har en samlet lengde på ca. 3,5 kilometer (inkludert betongtunnelen på ca. 800 meter). Skaugumtunnelen som går fra Asker og østover er 3,6 kilometer lang (i tillegg kommer betongtunnelen på ca. 150 meter ved innføringen til Asker stasjon).

600 på topp Bemanningen var på topp i 2003 med om lag 600 årsverk involvert i byggingen av den nye jernbanestrekningen (inkludert Jernbaneverkets egen organisasjon på drøyt 100 mennesker.) Omsetningsmessig var toppårene 2003 og 2004. I hvert av disse årene ble det produsert for om lag én milliard kroner. Hele utbyggingen er karakterisert som et av de største, norske fastlandsprosjekter. Det er bygget ny bru for fire spor over Sandvikselva på 150

meter. Brua ble bygget i etapper av hensyn til forutsetningen om at det hele tiden (med unntak av koplingshelger) skulle være trafikk på to spor i Sandvika. Bruene er bygget med underliggende buer. Buene er fundamentert på peler som strekker seg ned til grunnfjellet under (de lengste pælene var 42-43 meter lange) Pelene er bokstavelig talt satt på kryss og tvers for ta opp kreftene som konstruksjonen utsettes for ved nedbremsing/akselerasjon. Støynivået ved togpasseringer er radikalt redusert, hvilket er et betydelig bidrag til miljøet. Gjennomføringen av arbeidene i Sandvika sentrum var anleggsteknisk meget krevende og bød på mange utfordringer. Ikke minst på grunn av lite «armslag» kombinert med hensynet til livet i Sandvikselva som er både laks- og sjøørretførende. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEIL

Brua over Sandvikselva har tatt hensyn til lokalt miljø med buer som du kjenner igjen i andre bruer over elva.

10 Vingehjulet 5-05 10 Vingehjulet 5-05

8-junijuli-VHJ-05_zg.p65

10

24.06.2005, 09:56


Flere tog på nye spor Når det nye dobbeltsporet mellom Asker og Sandvika blir tatt i bruk, vil kundene først og fremst merke at toget går jevnere på sporet og at det mørkere ute. Mesteparten av strekningen er lagt i tunnel. Noen hadde nok forventet at det ble mange flere tog når dobbelsporet er klar for trafikk i august. Det blir nok ikke tilfelle. Lysaker stasjon, som er den største flaskehalsen, vil fortsatt begrense trafikken en stund til. I første omgang vil Jernbaneverket ha kapasitet til to ekstra tog i timen. Når Lysaker stasjon er ferdig i 2009, økes kapasiteten med fire tog til og ytterligere seks tog når dobbeltsporet mellom Sandvika og Lysaker er ferdig året etter. Slik planen er i dag vil Jernbaneverket øke antall blokkstrekninger mellom Lysaker og Oslo S, slik at togene kan kjøre tettere. Siden alle tog, med unntak av godstogene stopper på alle stasjoner mellom Lysaker og Oslo S, vil man her kunne «pakke» togene tettere.

Ett tog mer I første omgang vil NSB kunne øke sitt tilbud til kundene med ett lokaltog i timen mellom Asker og Oslo S og det vil bli mulig for de ekstra rushtidstogene mellom Skien og Lillehammer å stoppe i Sandvika. I tillegg vil en kunne forvente at punktligheten blir

ytterligere forbedret. Lokaltogene vil gå på det gamle sporet og Flytoget, godstogene og NSB Regiontog vil benytte seg av det nye. Dermed blir det bedre plass til alle.

Godt samarbeid Driftsdirektør Øystein Risan sier at han er meget godt fornøyd med samarbeidet med Jernbaneverket under arbeidet på sporet. — Jernbaneverket har hatt et mål om å beskytte toget mot arbeidene og ikke omvendt. Dette ser det ut til at de har maktet. De reisende har fått kun ett minutt lengre reisetid mellom Oslo S og Asker i byggeperioden, og løsningen med to lengre avbrudd og busstransport i ferietiden, har fungert utmerket. Plansjef Torry Kristiansen sier at han gleder seg til å ta ut litt av effekten fra nyttår, og enda mer etter hvert som dobbeltsporene knyttes sammen til et ferdig produkt. — Folk skulle bare visst hvilke muligheter vi har med ferdig fullført og moderne infrastruktur, sier han. TEKST: PREBEN COLSTRUP

Innover mot Sandvika stasjon. Foran lokaltoget går det nye dobbeltsporet under jorden og inn i Tanumtunnelen. I Asker vil du merke stor forskjell når alle sporene blir tatt i bruk i høst. Stasjonen er opprustet og ny undergang er bygd.

Vingehjulet 5-05 11 Vingehjulet 5-05 11

8-junijuli-VHJ-05_zg.p65

11

24.06.2005, 09:57


Det er travelt for Henri som skal servere mange kunder.

TGV parkerer flyet på mange strekninger TGV er et godt utbygd hurtigtogalternativ i Frankrike. Togene passerer også grensene til nabolandene. Ruten som går fra Paris til Sveits heter Hjertelinjen. Kort tid etter avgang Paris er farten 300 kilometer i timen. Denne toglinjen er etablert som et samarbeidsselskap som eies av de sveitsiske statsbaner, SBB og de franske statsbaner, SNCF. TGV er et vellykket transporttilbud for mange europeere, spesielt der toget kan utnytte sin store fordel; nemlig fort frem fra bysentrum til bysentrum. Men det er ikke overalt du kan reise i 300 km i timen. På vei fra Paris til Bern, hovedstaden i Sveits, er det bare den første halvannen timen at toget når sin topphastighet på enkelte strekninger. Når det kommer inn i Sveits rusler det av gårde i vanlig intercityfart eller lavere enn det. Men knappe fem timer mellom de to hovedstedene i hjerte av Europa er ikke å forakte. Du vil nok ha reist raskere med fly, men neppe kommet fortere frem til sentrum.

Tett nett i Frankrike Men mange steder i Frankrike går dette toget i 300 km i timen på sine nye spor, spesielt mellom de store byene. Det er på disse strekningene at toget blir foretrukket fremfor flyet. Det er raske tog som dominerer togtrafikken mellom mange av de store byene i Frankrike. I alle himmelretninger ut fra Paris suser det superraske tog. Togene går videre inn i Sveits , Italia eller Belgia. Det er også helt slutt med at parisere reiser til Brüssel med fly. På nitti minutter sendes du silkemykt i 300 km i timen fra hovedstad til hovedstad.

Rent og pent På turen fra Paris til Bern går det meget raskt frem til sennepsbyen Dijon. Deretter er hastigheten mer variert. Grensen passeres og toget skifter mannskap fra fransk til sveitisk ombordpersonale. Det er servering om bord fra trillevogn, eller du kan gå til en kafèvogn hvor du kan få handlet noe å spise. På 1. klasse serveres måltidet ved plassen din og er inkludert i billetten. Det er rent og pent alle steder, og toget bærer preg av høy klasse. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEIL

12 Vingehjulet 5-05 12 Vingehjulet 5-05

8-junijuli-VHJ-05_zg.p65

12

24.06.2005, 09:57

Servering ved plassen er best i nær


assen er best i nær 300 km i timen.

TGV-tog på rekke og rad på Gare de Nord i Paris.

SBB i Sveits samarbeider med SNCF om linjen fra Paris til Sveits

Vingehjulet 5-05 13 Vingehjulet 5-05 13

8-junijuli-VHJ-05_zg.p65

13

24.06.2005, 09:57


NYTT Seminar om mobbing 60 personer møtte frem og fikk en svært givende dag med Ståle Einarsen og temaet mobbing i begynnelsen av juni.. Ståle Einarsen er organisasjonspsykolog, og har både forsket på problematikken rundt mobbing i arbeidsmiljøet og undervist om temaet på en lang rekke seminarer og samlinger. Han har ingen tro på at det er mulig å forebygge alle situasjoner som kan føre til mobbing. Vi må i stedet være forberedt på at det alltid vil være en del konflikter i et arbeids-

miljø og jobbe for å utarbeide retningslinjer for hvordan disse skal håndteres i bedriften. NSB BHT arrangerer nytt heldagsseminar med samme tema og foreleser 5. januar 2006 i Oslo. — Vi kommer tilbake med nærmere opplysninger om påmelding når det nærmer seg, sier konsernoverlege Ørn Terje Foss.

Klimaanlegg i type 7 vogner

Aircon overtar bygningsrenhold

Det monteres et klimaanlegg som skal testes ut i

NSB konsernet har inngått avtale med Aircon Miljø

en type-7-vogn i uke 26 på Bergensbanen.

og Renholdssystemer AS, om renhold av NSBs

— Blir dette vellykket, vil dette bli montert i alle

lokaler i Oslo-området. Aircon overtok renholdet fra

oppgraderte vogner i NSB.

1. juni i år.

Det er et slovakisk firma med en norsk partner som NSB har kontakt med for å etablere klimaanlegg i vognene. Klimaanlegget inkludert ny statisk omformer vil i så fall bli den største operasjonen i fornyelsen av vognene. — Derfor er det viktig for oss å teste ut vogna og få kundens tilbakemeldinger via ombordpersonalet, sier Lund. Det er tognummer 61 og 64 som skal være prøvekanin og i uke 26 vil vogna gå avlåst for kundene for at montørene skal foreta testinger. Senest to uker etter er det meningen at vogna skal være tilgjengelig for kundene. Det er det norske firmaet Daimex AS som leverer klimaanlegget NSB nå vil teste. — Dette er prøvet ut i Mellom-Europa med god erfaring, sier Petter Lund.

Avtalen innebærer en kostnadsreduksjon på drøye 65 prosent i forhold til dagens avtale, noe som bringer prisen ned til markedspris. Aircon ble valgt som leverandør etter en konkurranse blant de største og beste leverandørene i Osloområdet. Renholdet vil bli utført etter nye Norsk Standardnormer, NS INSTA 800 Idajet Avdi som er og basert på vasker for behovstilpasset Aircon i Prinsensgate. renhold. Aircon tilfredsstiller alle disse kravene. I forespørselen ba NSB om at leverandøren skulle tilfredsstille de krav som ble stilt og at leverandøren skulle benytte dyktige, kvalifiserte og pålitelige fagfolk som har fått grundig opplæring i de nye prinsippene.

TEKST: PREBEN COLSTRUP

Nytt styringssystem i Drift Dagens styringssystem har vært tungrodd og komplisert. Et nytt system er i dag etablert. — Det nye vil gi bedre forankring og bli raskere oppdatert, sier driftssjef Terje Løvdok. Mens det gamle systemet var knyttet til avdelinger og krevde tre underskrifter av ansvarlige ledere, vil det heretter være prosessorientert. Det betyr at når et prosessteam har gjort endringer, vil det etter å ha sjekket om saken vedrører andre prosesser, sende forslaget til ny prosedyre ut på høring. — Dersom det er ingen bemerkninger, vil dokumentet trenge kun en underskrift. Etter hvert vil denne underskriften kunne foretas elektronisk, sier Løvdok. Fra i dag er styringssystemet oppdatert og rettet mot hovedprosessene i Transportere kunde, ikke avdelingsvis som tidligere. — Et oppdatert styringssystem er en forutsetning for å drive hensiktsmessig og forsvarlig, sier driftssjefen.

Ta vel imot — Vi oppfordrer alle ansatte i NSB til å ta vel imot de nye renholderne, slik at overgangen skal bli så god som mulig, sier Kjetil Forfang i NSBs avdeling for konserninnkjøp. Avtalen er en konsernavtale og skal ved behov benyttes av enheter og selskaper i NSB-konsernet. Løpende avtaler med ISS vil legges ut på konkurranse i løpet av året i den takt underlaget for forespørsel er klart. Avtaler med ISS eller andre leverandører må derfor ikke forlenges. Avtalen omfatter følgende eiendommer i Oslo-området: NSB Prinsensgt. 7-9, NSB Oslo S, NSB Østbanehallen, Lodalen, Mantena, Grorud, CargoNet, Platousgt., CargoNet, Alnabruterminalen. Arrive, Oslo City, bedriftshelsetjenesten, Karl Johansgt. TEKST: ÅGE-CHRISTOFFER LUNDEBY FOTO: LASSE STORHEIL

TEKST: PREBEN COLSTRUP

14

Vingehjulet 5-05

8-junijuli-VHJ-05_zg.p65

14

24.06.2005, 09:58


Oppgradere eller kjøpe nytt togene. En del av togene svarer ikke lenger til kundenes forventning og vi må derfor oppgradere eller kjøpe nytt om vi skal være konkurransedyktige, sier visekonsernsjef og leder for NSB Persontog Rolf Roverud. Materiellstrategi skal bidra til at NSB Persontog blir mer konkurransedyktig i forhold til andre transportmåter og andre togoperatører gjennom mer kundefokus og kostnadseffektivitet. Det er nedsatt en prosjektgruppe, under ledelse av rådgiver i Endringsprogrammet Anett Vestli, som skal legge fram en helhetlig strategi for NSB Persontogs materiellbehov. Gruppen skal legge frem en langsiktig strategi, men i påvente av denne er det også lagt fram en kortsiktig strategi som ble vedtatt i Persontogs ledergruppe 14. juni. I grove trekk innebærer Materiellstrategien at vi skal tilpasse oss endrede markedsbehov og legge til rette for merfleksibel bruk av materiellet. Det betyr at vi vil redusere antall vogntyper og at type 5 skal være tilnærmet lik type 7. Det gjør materiellet mer fleksibelt i forhold til de ulike strekninger og vil bidra til at kunden kjenner igjen vårt tilbud og gi økt kostnadseffektivitet for NSB. — Materiellstrategien skal også basere seg på trafikkvekst, spesielt i Østlandsområdet som følge av ny infrastruktur i Vestkorridoren, sier Roverud.

Dette skjer med det første Det eldste materiellet skal fjernes så snart som vi har sikret nødvendig setekapasitet. Det innebærer at motorvogner type 69 A og B fases ut. Teknologien er gammel og togene er nedslitt. Komforten er også svært dårlig.

Foto: Lasse Storheil

— Vi må gjøre noe med de dårligste

Oddvar Dalen, som er verneombud, og Rolf Roverud er enige om at gammelt materiell i lokaltrafikken i Bergen skal skiftes ut.

Type 5- og type 7-vogner skal oppgraderes og bli tilnærmet like. Type 3 skal fases ut av ordinær rutetrafikk straks dette er mulig. Flåmsbana behandles særskilt. Når vogner type 5 oppgraderes, vil vi få se vogner som blir fornyet til det ugjenkjennelige. De er ikke designet ferdig ennå, men det er meningen at de skal være ganske like type 7.

NSB Lokaltog Det har lenge vært klaget på noen av togene som trafikkerer på strekningen Voss – Bergen. Dette skal forbedres på kort sikt ved at andre 69-sett blir overført til Bergen slik at de dårligste kan parkere for godt. Om NSB kommer til å kjøpe flere nye lokaltog eller oppgradere hele eller deler av type 69 C besluttes i høst. — I det videre arbeid med pendlerstrekningene må vi forvente en vekst. Vi må legge opp til å håndtere denne veksten. Nytt materiell kombinert med god punktlighet ser vi at kundene verdsetter. Dette må vi ha med oss når vi vurderer behovet for nyanskaffelser. Anbefalinger om anskaffelse av mer nytt lokaltogmateriell og/ eller oppgradering av 69 C får jeg i september. En moderne og fremtidsrettet togoperatør har kunden i fokus og sørger for å ha materiell som bygger opp under dette, sier Roverud. TEKST: PREBEN COLSTRUP

Type 5 og type 7 skal oppgraderes. (Foto: Rune Fossum).

Vingehjulet5-05 5-05 1515 Vingehjulet

8-junijuli-VHJ-05_zg.p65

15

24.06.2005, 09:58


Innsjekk i London: Enkelt for kunden er slagordet også her.

Alle kategorier reisende, og særlig forretningsfolk vil raskt fram.

London-Paris under kanalen På vel to og en halv time er du forflyttet fra den ene hovedstaden til i London og rekker å nyte et bedre måltid eller bare slappe av før du Du finner alle typer reisende om bord i Eurostar. Men det er mange forretningsfolk som benytter seg av muligheten til å reise stressfritt fra hovedstad til hovedstad. Du slipper tre kvarter ut av bykjernen i London, før du skal tilbringe nesten en time i luften og ytterligere tre kvarter inn til Paris sentrum. Det går i 300 når Eurostartogene kommer inn på det nye sporet som er bygd. Det går ikke like fort overalt i England, men stadig nye kilometer med spor blir ferdig. Selve oppholdet under kanalen varer bare 20 minutter, og du merker lite til farten. Det er full forpleining om bord, og avhengig av hvilken billett du har så er det gode serveringstilbud. Maten er inkludert på de beste klassene.

Snart 11 år Det er nå snart 11 år siden de første togene begynte å kjøre under den engelske kanal. I egen presentasjon fremhever Eurostar fordelen ved å kunne ta toget fra dør til dør i hovedstedene. Eurostar kjører direkte ruter hver dag mellom London, Ashford i Kent og Paris, Brüssel Lille, Disneyland (ved Paris) og Calais-Fréthun. Fra mai til oktober kjøres også ruter fra London og Ashford til Avignon i Provence. I Togvertinner tar vel imot og sørger for en hyggelig togtur

16 Vingehjulet Vingehjulet5-05 5-05 16

8-junijuli-VHJ-05_zg.p65

16

24.06.2005, 09:58


Japanere tok bilder av togene (også), da de kom til Paris.

nalen på 150 minutter vedstaden til den andre. Du sitter på Eurostar ut av Waterloo stasjon

ppe av før du stiger av frisk og uthvilt på Gare de nord i Paris. november-april er det også direkte turer til de franske alpene. Med overgang i Lille, Paris eller Brüssel når du hundre steder i Frankrike, Nederland, Belgia og Tyskland.

Det går fort Den raskeste ruten mellom London og Paris tar 2 timer og 30 minutter, mens turen til Brüssel gjøres unna på to timer og 15 minutter. Det er 16 daglige turer til Paris og ni til Brüssel fra London hver dag. Eurostar har 27 togsett og alle skal oppgraderes i løpet av året. Eurostar eies av britiske jernbaneinteresser gjennom selskapet Eurostar UK Limited (40 prosent), franske SNCF (35 prosent) og belgiske SNCB (15 prosent). British Airways har de resterende 10 prosent av aksjene, men er ingen aktiv eier. Selskapene er ansvarlige for driften i sine respektive land, men Eurostar har felles ledelse. I september i fjor feiret selskapet 10 års jubileum og på disse ti årene har mer 59 millioner mennesker reist med togene under den britiske kanalen. Men det har kostet penger. Nylig søkte selskapet bankene om å få ettergitt gjeld på 70 milliarder kroner. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEIL Du får inntrykk av at bilene har parkert når toget suser forbi.

Vingehjulet 5-05 17 Vingehjulet 5-05 17

8-junijuli-VHJ-05_zg.p65

17

24.06.2005, 09:58


KVALITET PUNKTLIGHETEN UKE 1-24 80 75 80 85 90 95 100 ➥ Dovrebanen ➥ Nordlandsbanen ➥ Raumabanen ➥ Rørosbanen ➥ Bergensbanen

Leif Aslaksen i Jernbaneverket (t.v.) og Helge Jørgenstuen i NSB gleder seg over stigende punktlighetskurver.

➥ Sørlandsbanen

Fortsatt svært bra

REGIONTOG NATT

NSBs punktlighetstall var i mai på 93,1 prosent. Hittil i 2005 er vi på

➥ Oslo - Trondheim

92,6 prosent. Gjennomsnittet for 2004 var på 89,9 prosent. Det er

▲ Trondheim Bodø

glede over god punktlighet i NSB om dagen.

▲ Oslo Berghen

➥ Oslo Lillehammer

Togene på de lange strekningene i Sør-Norge ligger på eller over tilsvarende nivå i 2004. Bergensbanen har hatt noen problemer i forbindelse med ras ved Gulsvik og Myrdal, samt feil ved infrastrukturen omkring Sokna-Veme. Disse problemene er nå over, og Bergensbanen viser også svært gode punktlighetstall. Det samme gjelder for togene på Nordlandsbanen. — Regiontogene på Østlandet er også i rute om dagen. Oslo – Halden ligger stabilt på langt over 90 prosent, og Oslo-Skien er i bedring med en økning på mellom 5 og 10 prosent. I uke 23 nådde denne strekningen 98 prosent, noe som er et historisk godt resultat, sier Helge Jørgenstuen som følger opp punktligheten for NSB persontog. Togene mellom Oslo og Lillehammer sliter med å nå punktlighetsmålet. Mest på grunn av tett toggang og saktekjøringer på grunn av vedlikeholdsarbeider.

➥ Oslo Gjøvik

Vedlikehold sinker Rørosbanen

▲ Oslo Stavanger REGIONTOG ØSTLANDET ➥ Oslo Halden ➥ Oslo Skien

Togene på Rørosbanen har også vist dalende punktlighet i de siste ukene. Mange saktekjøringer på grunn av vedlikeholdsarbeider og dårlige siktforhold ved planoverganger har medført punktlighet langt nede på 80-tallet i det siste. — Det har også vært tilfeller med feil på sikringsanleggene, noe som også bidrar til redusert punktlighet. JBV jobber med å rette på dette, og vi forventer bedring i løpet av kort tid, sier Jørgenstuen.

LOKALTOG ▼ Kongsvingerbanen ▼ Hovedbanen

Lokaltog i fremmarsj

➥ Drammenbanen

▲ Gjøvikbanen

Lokaltogene omkring Stavanger, Bergen og Trondheim viser stabile og gode tall og ligger på samme nivå som i 2004. Lokaltog Oslo ligger hittil i juni på 93 prosent en prosent over mai. Det registreres en liten nedgang på Kongsvingerbanen, og dette skyldes saktekjøringer på grunn av sporarbeider i forbindelse med nytt kryssingsspor på Roven og forberedende arbeider i forbindelse med kjøring av rensverk.

▼ Stavanger

Bedre også i rush

➥ Østfoldbanen

➥ Bergen - Arna ➥ Bergen Voss

➥ Salten ▲=FRAMGANG ▼=TILBAKEGANG ➥=UENDRET GODKJENT

18

IKKE GODKJENT

KILDE: JBV

▲ Trondheim

Rushtrafikken ligger på omkring 87 prosent, langt over tilsvarende tall fra 2004. — Som omtalt tidligere er det vanskelig å nå målet her. Fra tid til annen oppstår det feil ved infrastruktur og materiell. På grunn av tett toggang smitter slike hendelser lett over på mange tog, og dermed faller punktligheten. Vi ser frem til å få to nye spor mellom Asker og Sandvika, noe som vil forbedre situasjonen på Drammensbanen, og dermed også på øvrige strekninger, sier Jørgenstuen. Han ønsker å takke alle for innsatsen og gratulere med kjempegode punktlighetstall så langt i år. — Fortsetter dette ut over sommeren og høsten kan vi kanskje avansere fra tredjeplassen i europeisk punktlighetsmesterskap og kanskje få en medalje av enda mer edel valør inneværende år. God sommer til alle, sier Jørgenstuen. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEIL

Vingehjulet 5-05

8-junijuli-VHJ-05_zg.p65

18

24.06.2005, 09:58


MÅNEDENS BILDE - Morgen

Foto: Jostein Nilsen, Drammen Bildet er tatt langs Farrisvannet ved Larvik i mai 2005. Det er brukt et Canon Ixus digitalt kamera, automatikken har tatt seg av det tekniske, så den største utfordringen ligger i å komme

GUNDER

seg ut av køya tidsnok til å rekke avgangen fra Skien kl 04.10..

Bidrag til Månedens bilde sendes til oyvind.bardalen@nsb.no. Fortell gjerne hva slags kamera, evt. filmtype du har benyttet

Vingehjulet 5-05 19

8-junijuli-VHJ-05_zg.p65

19

24.06.2005, 09:59


UTVIKLING 35 dekar ligger klar for videre regulering og utbygging av nye boliger på Sundland. Det er på sørsiden av de ærverdige verkstedbygningene at det nye boligområdet klargjøres. Det er over 90 år siden Sundland verksted ble etablert som den største arbeidsplassen i Drammen.

GRØNT FLAGG FOR UT BYGGING P Sundlandområdet er totalt på ca. 250 dekar. De senere tiårene er den tradisjonelle jernbanevirksomheten effektivisert og rasjonalisert. Dette har frigjort store arealer for konvertering til annen virksomhet. En slik omstrukturering krever langsiktighet av eier, og må følge en fast strategi for å oppnå ønskede virkninger og levedyktige bedrifter. Dette store og sentrumsnære området utvikles i henhold til strategisk plattform med fire grunnpilarer. 20

Vingehjulet 5-05

8-junijuli-VHJ-05_zg.p65

20

24.06.2005, 11:44


NSB-skolen er en del av Sundland kunnskap. Ordfører Tore Oppdal Hansen i Drammen var med på åpningen. Her sammen med rektor Roger Nygård i midten og konsernsjef Einar Enger. Prosjektsjef Steffen Markussen i ROM ser for seg 500-700 nye boliger i den sørlige enden av Sundland.

NG PÅ SUNDLAND Dette er Sundland ●

Sundland Basis er eksisterende verkstedvirksomhet som

Klar for utbygging

drives av Mantena.

Prosjektsjef Steffen Markussen i ROM, sier at det nå er mye som er klart for videre utbygging. — Den grønne lungen på sørsiden av verkstedbyggene ligger klar for videre utvikling og utbygging. Her var det tidligere kolonihager for jernbanearbeiderne som bodde på den andre siden av Professor Smiths Allé. Som en kuriositet kan nevnes at disse boligene var blant de første boligene som DOBBL var engasjert i, sier Markussen.

Sundland Kunnskap er skolevirksomheten som består av Simulatorsenteret og NSB-skolen. Her drives opplæring av lokførere, ombordpersonale og øvrig utdanning i NSBkonsernet. Videre skal Folkeuniversitetet flytte inn i nyrenoverte lokaler medio 2006.

Sundland Vekst er utvikling av nye bedrifter gjennom

Konkurranse

selskapene Inkubator Sundland AS og Etablerer-

Nå har det vært avholdt en arkitektkonkurranse med tre innbudte arkitektfirmaer for innspill til bebyggelsesplan for området. — Utnyttelsen av området er ikke endelig bestemt, men vil ventelig være i størrelsesorden på 50 000 kvadratmeter. Dette tilsvarer 500-700 boliger. En realistisk byggestart er medio 2006, men dette er avhengig av en velvillig saksbehandling fra Drammen kommune. Det er blant annet knyttet usikkerhet til finansieringen av den nye gjennomfartsveien fra Gulskogen til sentrum av Drammen, sier Markussen.

kompetanse. ●

Sundland Bolig er den fjerde pilaren. Dette er utvikling av et 35 da stort område som fortrinnsvis skal bli nye boliger. Utviklingen skjer i samarbeid med Drammen og Omegn Boligbyggelag (DOBBL) gjennom ett nytt SP-selskap. Selskapet eies med 50 prosent av DOBBL og 50 prosent av ROM eiendomsutvikling as.

TEKST OG FOTO: LASSE STORHEIL

21 Vingehjulet 5-05 5-05 21 Vingehjulet

8-junijuli-VHJ-05_zg.p65

21

24.06.2005, 11:46


TRAFIKK

NSB skal fortsatt kjøre nattog Fra januar neste år endrer NSB nattogene, og kundene vil da oppleve et mer tidsriktig produkt uansett om de velger å ligge eller sitte seg frem til bestemmelsesstedet. — Vi har jobbet for å gjøre nattoget mer attraktivt for kundene samtidig som det har vært et klart mål å bedre lønnsomheten, sier visekonsernsjef i NSB og leder for NSB Persontog, Rolf Roverud. Det nye nattoget medfører økt komfort og bedre kvalitet for kundene, samtidig som lønnsomheten i tilbudet bedres. Endringen forventes å gi en lønnsomhetsforbedring for nattogene på 35 millioner kroner i året. NSB er fortsatt avhengig av tilskudd fra staten for drift av nattogene. Endringene skjer i samråd med Samferdselsdepartementet, noe som gir langsiktighet i tiltaket og gir fortsatt drift av nattogene i flere år fremover.

Fjerner gamle vogner Fremtidens nattog vil fortsatt bestå av sitte- og sovevogner, samt en kafèvogn som i dag. Nattogene vil få færre soveplasser, men kvaliteten heves. NSB faser ut de eldste sovevognene fra 50- og 60-tallet. Øvrige sovevogner oppgraderes utvendig og innvendig for 15 millioner kroner. NSB pusser også opp sittevognene, slik at materiellet totalt sett får en betydelig høyere standard enn i dag. På den måten får kundene et nattogtilbud med god og forutsigbar kvalitet, uansett banestrekning. Ønsker kundene soveplass, kjøper de hele kupèen for en fast pris og kan selv velge om de vil dele den med familie eller venner, men kunden får disposisjonsretten over hele rommet med to sengeplasser. De fleste kundene velger i dag vanlig sitteplass på nattoget. Disse ønsker NSB å gi et bedre tilbud enn i dag ved blant annet å

Fortsatt skal du kunne slappe av i kafèvognen før du legger deg på nattoget.

gi dem pute og pledd for å gjøre turen mer behagelig, uten tillegg i prisen.

Oppgraderes — Vi tar ut gammelt og slitt materiell samtidig som vi beholder og fornyer det beste av det vi har. En fornyelse av tilbudet er påkrevet og endringene er basert på innspill fra kundene. Antallet soveplasser vil bli noe redusert. Dette gjør at kapasiteten blir bedre utnyttet, men også at sovekupeene oftere vil bli utsolgt. Antallet sitteplasser opprettholdes. Dette gjør at de aller fleste som vil reise fortsatt vil få plass, selv i perioder med høy trafikk. Totalt sett mener vi dette er en meget god balanse mellom kundebehov og økonomi, sier Roverud. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEIL

Passasjerer forlater nattoget på Bryne en kald junimorgen i 2005.

22

Vingehjulet 5-05

8-junijuli-VHJ-05_zg.p65

22

24.06.2005, 09:59


Gjøvikbanen NSB anbud skal kjøre tog på Gjøvikbanen i perioden juni 2006 – 2016. I sin egen pressemelding legger departementet vekt på at NSB Anbuds tilbud gir kundene et bedre rutetilbud. Flere avganger, oppgradert lokaltogmateriell, NSB Komfort på alle avganger (også lokaltogene) og rullestolheis i alle tog er noen av endringene. Fra usikkerhet til seier. Bjørn Bredesen, Kjell Bergvatn og Geir Rustad er sammen med assisterende konduktørleder Roy Strandbakke fornøyd med at NSB vant anbudet.

Vi vant konkurransen — Vi trodde ikke på et slikt resultat. For oss virket det som om det var forutbestemt at et annet selskap skulle inn på Gjøvikbanen. Desto gledeligere er det å kunne konstatere at vi feide all tvil til side og slo våre konkurrenter. De tre ombordmedarbeiderne Bjørn Bredesen, Kjell Bergvatn og Geir Rustad er sammen med strekningsleder Roy Strandbakke godt fornøyd etter å ha halt seieren i land på Gjøvikbanen. — Jeg var helt sikker på at vi ikke hadde en sjanse i denne konkurransen og at det et annet selskap som skulle overta. Men vi var best, sier Bjørn Bredesen. Han er også fornøyd med informasjon rundt prosjektet. Roy Strandbakke sier at det bli avholdt nye informasjonsmøter til høsten når siste feriepulje er avviklet.

Ambisiøs «Vi vil vinne konkurransen», ble valgt som et ambisiøst slagord for Endringsprogrammet Konkurransekraft 2002. Drøyt to år senere besluttet Samferdselsdepartementet å gi kontrakten på Gjøvikbanen til NSB Anbud AS. Mange vil si at NSB har gjort det umulige mulig! — Dette er gledelig både for kundene og NSB. Få ville for et par år siden satt penger på at NSB skulle vinne. Vi bestemte oss imidlertid for å jobbe steinhardt for sørge for at vi faglig sett var best i pris og kvalitet. Resultatet kommer av en kraftig forbedring av hele persontogvirksomheten i NSB kombinert med målbevisst jobbing med Gjøvikbanen som nå viser vei for nye løsninger, sier visekonsernsjef og leder for NSB Persontog, Rolf Roverud. Dette er en honnør til det målbevisste arbeidet som har foregått i NSB de siste årene. — Hardt arbeid fra mange har gitt NSB økt konkurransekraft. Vi har redusert kostnadene våre og fått systematisert markedsarbeidet vårt. Resultatet av dette ser vi både i forbedret økonomi og mer fornøyde kunder på alle våre strekninger. I tillegg har vi jobbet spesifikt med Gjøvikbanen for å se hva vi ytterligere kunne forbedre på denne strekningen, sier Roverud som er styreleder i NSB Anbud as.

Lærte av svenskene Erfaringer fra svenske Tågkompaniet, som NSB eier 34 prosent av, har blitt brukt aktivt i arbeidet, NSB Anbud, et heleid datterselskap av NSB, konkurrerte med danske DSB og franske Connex om kontrakten.

Avtalen på Gjøvikbanen har en varighet på ti år, og NSB Anbud er sikret et årlig tilskudd på 70 millioner kroner.

Fornøyd minister — Vi har brukt god tid på Gjøvikbanen for å se hvordan konkurranseutsetting virker i et land som Norge. Vi ser allerede i dag en stor gevinst, ikke minst for de reisende, sier samferdselsminister Torild Skogsholm (V). Skogsholm sier NSB Anbud vant kontrakten fordi selskapet vil gi de reisende både et bedre rutetilbud, flere avganger og bedre service. Samtidig vil det statlige tilskuddet reduseres med rundt 10 millioner kroner. Dette er et godt utgangspunkt for videre konkurranseutsetting, sier Skogsholm. Hun sier regjeringen jobber videre med planene om å konkurranse på Sørlandsbanen og Bergensbanen. Før sommeren planlegger departementet et møte med interesserte selskaper. Departementet er også i dialog med berørte kommuner og fylkeskommuner.

Politikerne — Men en rød-grønn regjering etter årets stortingsvalg vil reversere all videre konkurranseutsetting av persontrafikken på jernbanen, sier Sigrun Eng, Aps jernbanepolitiske talskvinne. — Det er for sent å stanse anbudet på Gjøvikbanen, men det er uaktuelt med videre konkurranseutsetting, sier hun til NTB. — Erfaringene med anbud på persontrafikk i Sverige og Storbritannia er dårlige. Blant annet har konkurser blant private selskaper skapt store problemer, sier Senterpartiets samferdselspolitiske talskvinne Jorunn Ringstad.

Fagforeningene Lederen i Norsk Jernbaneforbund, Kjell A. Brunborg, er glad for at et NSB-selskap fikk oppdraget på Gjøvikbanen, og sier ikke kategorisk nei til videre konkurranseutsetting på toglinjene. Leder Øystein Aslaksen i Norsk Lokomotivmannsforbund er langt mer kritisk. Han frykter at anbud kan svekke ansattes opparbeidede faglige rettigheter. — Konkurranseutsetting er et forfeilet virkemiddel. Man kan oppnå mye mer ved hjelp av detaljerte avtaler med NSB. Jeg kan heller aldri tenke meg at anbud på Gjøvikbanen er samfunnsøkonomisk lønnsomt når man trekker fra konsulentutgiftene, sier han. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEIL

Vingehjulet 5-05 23

8-junijuli-VHJ-05_zg.p65

23

24.06.2005, 09:59


Sliter med kapasitetsproblemer på Alnabru:

Mai i pluss for CargoNet Mai måned ble en god måned for CargoNet. NSBs 55-prosents datter tjente penger både i Sverige og Norge. Men for året som helhet ligger godsselskapet nær syv millioner kroner bak budsjett. Det er fortsatt i Sverige problemene ligger. Kapasiteten begynner å bli sprengt på Alnabru.

— Vi er åtte millioner kroner bak budsjett i Sverige etter fem måneder. Stormen i Sverige i begynnelsen av året er en del av årsaken til dette. Driften i Norge går fortsatt godt, sier administrerende direktør Kjell Frøyslid (bildet). — Det er iverksatt mange aktiviteter for å bedre resultatet i Sverige, men denne snuoperasjonen vil først kunne gi full effekt fra 2006. Vi endrer vår produksjonsmodell og dette tar tid og må knyttes til fastsatte ruteendringer, normalt en gang i året. Vi analyserer trafikkmønster og vurderer nå syv pendeltog. Hvor mange som realiseres vet vi i løpet av sommeren. Vi vil se endringer i september, men hovedruteplanen endres først ved årsskiftet 2005/2006, sier Frøyslid. CargoNet satte i gang det første pendeltoget i Sverige i januar i år mellom Göteborg og Sundsvall med et tog om dagen begge veier. Dette har blitt veldig godt tatt imot hos kundene, og toget har stort sett vært fullbooket fra starten.

Sikre kapasitet Det kommer mye gods inn til Sør-Sverige i helgene fra kontinentet. Dette skal fraktes inn i landet. — Vi lager nå systemer som gjør at vi får gods med begge veier, og sørger for at det er nok kapasitet når det trenges i helgene. Når det er behov for det kjører vi tomtog for å frakte vognene tilbake. Dette øker forutsigbarheten hos kundene og inntektene hos Cargonet, sier Frøyslid. CargoNet jobber nå med å lage systemer som skal gjøre at selskapet får bedre kontroll over virksomheten i Sverige. — Dette har vi vært igjennom i Norge, og oversikten får vi i Sverige i løpet av året. Deretter skal vi strømlinjeforme et 24

opplegg som kundene vil like. En tredel av omsetningen til CargoNet kommer fra Sverige, sier Frøyslid.

Konkurransen kommer I Norge jobbes det godt i CargoNet, men selskapet merker at konkurransen kommer mer og mer. I Sverige er det stadig flere aktører som melder seg på banen. Dette vil gradvis skje også i Norge, tror Frøyslid. Han sier at CargoNet er fornøyd med resultatforbedringen på 200 millioner kroner siden 2001. 2005 ser ut til å bli et like bra år som fjoråret.

Økte godsmengder på bane Fra 2003 til 2004 økte antall containere på jernbanen med 18 prosent. — Hittil i år har vi økt antall håndterte containere med ni prosent. Dette betyr at det er flere som bruker toget i stedet for lastebilen til å frakte gods, ettersom godsmengden bare har økt i liten grad. CargoNet tar mer av markedet og det gagner miljøet og er med på å redusere antall trafikkofre på veiene, påpeker Frøyslid. Til sammen er det snakk om kanskje 75 000 containere som vanligvis fraktes på vei som nå er gått over til toget.

På 2009-nivå — Veksten i markedet er formidabel, og vi frakter i dag den mengden containere som Nasjonal Transportplan 2003 forutså vi skulle frakte i perioden 2008-2010, sier Frøyslid. Men han tror at veksten vil avta de nærmeste to-tre år fordi det blir vanskeligere med kapasitet på sporet og terminalene. Spesielt ille er det for Alnabru. — Her jobber vi sammen med Jernbanverket med tanke på utvidelse av terminalen. Dette skulle vært klart til bruk i 2007. Nå

Vingehjulet 5-05

8-junijuli-VHJ-05_zg.p65

24

24.06.2005, 09:59


Kjensli overtar etter Frøyslid

Are Kjensli blir sjef i CargoNet i september. (Foto: Lars Lislott).

Are Kjensli er ansatt som ny administrerende i CargoNet AS. Kjensli er 47 år og kommer fra Utbyggingen på Alnabru vil tidligst være ferdig mot slutten av 2008. Kapasiteten begynner å bli sprengt.

ser det ut til at vi må skrive sent på året 2008 før vi kan ta den utvidete terminalen i bruk. Prosjektet vil koste over 200 millioner kroner, fordi hele trafikkmønsteret må legges om på Alnabru. — Men i mellomtiden må vi prøve å gjøre noe ekstra med Alnabru for å klare å skvise igjennom enda flere tog i løpet av døgnet, sier Frøyslid. Han legger til at det er hyggelig at CargoNet er så attraktiv at det må jobbes hardt for å finne muligheter for å frakte mer gods. — Jeg opplever JBV som en positiv partner. De jobber sammen med oss for å få mer gods på bane. De sliter med bevilgninger for å kunne bygge mer infrastruktur.

Bedre punktlighet Punktligheten er i bedring flere steder, og på Nordlandsbanen var det i mai 97 prosent, og hittil i år 94 prosent. Dette er sjeldent bra. Dovrebanen hadde 95 prosent i mai som også er godt. For alle tog var punktligheten 89 prosent. Dette skyldes at ARE var nede i 65 prosent hittil i år. — Dette tyder på at vi er på rett vei mot målet på 91 prosent, sier Frøyslid. Men selv om ARE ikke er punktlig øker trafikken. Det er et gledelig paradoks. Det jobbes videre med å øke punktligheten for ARE-togene.

Politikere må levere Jeg opplever politikere som i mange år har sagt at vi må få mer gods over på jernbanen. Nå har vi klart dette, og ligger foran Nasjonal Transportplans egne mål. Derfor er spørsmålet til politikere. Er dere med på å betale det det koster å investere i ny infrastruktur for at vi fortsatt skal få mer gods over til jernbanen?, spør Frøyslid. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEIL

stillingen som administrerende direktør i Pågen AS. Han har bred erfaring fra transportbransjen blant annet fra Coca-Cola Drikker AS som logistikkdirektør, samt fra OL på Lillehammer. Are Kjensli vil formelt overta stillingen ca 1. september. Kjensli har sin utdannelse fra Hæren og Krigsskolen, samt fra BI. Nåværende administrerende direktør Kjell Frøyslid vil fra det tidspunkt Kjensli tiltrer og frem til avtalt pensjon ved 62 år, stå til styrets disposisjon. Frøyslid fratrer i desember 2005. — CargoNet er inne i en positiv utvikling med vekst og gjennomslagskraft i markedet gjennom sterk satsing på kombinerte transporter på jernbane. CargoNet er i en bransje som fortsatt vil gjennomgå store strukturelle endringer, og hvor konkurransesituasjonen er utfordrende. Jeg er sikker på at Are Kjensli med sin erfaring innen transport og logistikk vil utvikle selskapet konsernet videre, og befeste posisjonen som et nytenkende og fremtidsrettet transportselskap sier styreleder Einar Enger.

Fikk ekstra etter klage Etter at Konkurransetilsynet omgjorde sitt vedtak om at Sørlandsekspressen ikke kan gi tur-retur- eller kundekortrabatt på ruten mellom Kristiansand og Oslo, fremsatte NSB krav om å få dekket saksomkostninger. NSB fikk delvis medhold, men syntes det ikke var godt nok og klaget til departementet. Dette har nå resultert i at Nettbuss får dekket alle sine kostnader til BA-HR advokater. Den siste klagen resulterte i at Nettbuss får tilbakebetalt ytterligere 100 000 kroner i tillegg til de vel 200 000 selskapet allerede er tilkjent. Vingehjulet 5-05 25

8-junijuli-VHJ-05_zg.p65

25

24.06.2005, 09:59


KVALITET Driftsdirektør Øystein Risan delte ut Panderollprisen 2005 til seks ledere i NSB. Prisen deles ut til den som har utmerket seg ved å vise til særlig gode resultater, forbedringer eller tiltak. Prisen ble utdelt første gang på den årlig ledersamling på Vettre i fjor.

Prisvinnerne. Bak fra venstre: Pål Tindberg, Svein Krogrud, Per Tore Larsen, Sverre Wolden. Foran Andreas Kristoffersen (t.v.) og Roger Nygård.

Panderollprisen til seks ledere i Drift Risan ønsker å synliggjøre de gode resultatene og vise at han setter pris på sine ledere. - Det er helt sikkert mange flere som kunne hatt prisen, men vi har valgt å dele ut en pris for gode resultater innen de områdene vi blir målt på, sier han. Pand-Roll er den festeanordningen som holder skinnene fast til svillene. Etter mange år med irritasjon over at spikrene til svillene løsnet, kom NSB-ansatt Per Pande Rolfsen opp med en idé som kom til å revolusjonere jernbaneverden. Idèen gikk ut på å feste skinnene med en slags binders. Pande Rolfsen gikk til NSBs ledelse med idèen. Men fikk ikke gjennomslag da NSBs egne ingeniører hadde et system ved navnet HeyBack. Dette skulle ikke NSB ha på sine skinner. Men Rolfsen tok pant i huset, reiste til England og presenterte idèen og fikk patent på den. Med ett øre i fortjeneste på hver solgte skinneklemme ble han millionær. Assisterende konduktørleder Pål Tindberg vant prisen for punktlighet. Tindberg har vært prosjektleder for bedre punktlighet på

Doculive – nå også i Nettbuss Felles utnyttelse av dataverktøy er høyt prioritert i NSB. Derfor er det glede i konsernledelsen i NSB etter at også Nettbuss har vedtatt å innføre dokumentbehandlingssystemet DocuLive. Dette er det samme som NSB AS bruker i dag. Det har vært en grundig gjennomgang i Nettbuss for å klargjøre systemer for elektronisk saks- og dokumentbehandling. Selskapet har en annen struktur enn NSB som betyr at administrasjonsoppgaver har blitt slått sammen i enheter/ datterselskaper der dette er naturlig. Det er tatt hensyn til dette i den valgte løsningen. Felles løsninger i konsernet er med på å kutte kostnader, og gir samtidig klare signaler om at NSB finner løsninger som er til beste for hele konsernet. 26

Vestfoldbanen og har tatt i bruk faktabasert styring som verktøy for å nå målet. Faktabasert styring er for oss en ny systematisk metode for å forbedre punktligheten slik kunden opplever den. Han fikk prisen for måten prosjektet har jobbet på og for den involvering de har gjort mot Jernbaneverket og Materiell. Lokomotivførerleder Svein Krogrud vant prisen for god økonomistyring Krogrud er lokomotivførerleder på Hamar og har størst budsjettreduksjon fra 2003 til 2004. I tillegg har han et lite avvik i regnskapet i forhold til budsjett. Lokomotivfører- og konduktørleder i Skien Per Tore Larsen vant prisen for medarbeidertilfredshet. Han har hatt en meget høy medarbeidertilfredshet over lang tid og viser i år til et enda bedre resultat til tross for at han fått et betydelig utvidet ansvarsområdet. Først tok han ansvar for Telemarkstoget og i det siste har han også blitt leder for konduktørene i Skien. Lokomotivførerleder i Trondheim Sverre Wolden vant prisen for sikkerhet. Wolden har vist god involvering av personalet og en forbilledlig oppfølging i sikkerhetsarbeidet. Han deltar aktivt i RAMS-arbeid og utvikling av kjøre-tog-prosessen. Lokomotivførerleder i Stavanger Andreas Kristoffersen vant prisen for det laveste sykefraværet. På tross av alle utfordringer som er knyttet til innfasing av type 72 har han klart å holde et stabilt lavt sykefravær i 2004 og har det laveste i alle lederområder og et snitt på 3,1. Lokomotivførerleder i Oslo Roger Nygård vant prisen for kundetilfredshet. Nygård ble i vår rektor på NSB skolen på Sundland med var lokomotivførerleder i Oslo fram til da. Han viser til den største framgangen på vårt fokuserte forbedringsområde, nemlig høyttalerinformasjon. Han tok i bruk konvensjonelle, men for oss utradisjonelle virkemidler, nemlig høytalertrening. TEKST: PREBEN COLSTRUP FOTO: LASSE STORHEIL

Vingehjulet 5-05

8-junijuli-VHJ-05_zg.p65

26

24.06.2005, 09:59


Lokaltrafikken i Stavanger sterkt utsatt:

Fortsatt mye helgebråk Bråket på lokaltogene rundt Stavanger i helgene ser ut til å fortsette. Men hovedverneombud for konduktørene, Renè de Vries, sier at det er blitt noe bedre det siste året. Fortsatt opplever NSB-medarbeiderne utagerende festing blant de unge. Stort inntak av alkohol fjerner terskelen for normal oppførsel. Spying og annen tilgrising i togene er ikke unormalt. Flere situasjoner med voldsutøvelse på våre medarbeidere er også registrert. Det er særlig ille på Bryne eller mellom Varhaug og Bryne, men hele strekningen mellom Stavanger og Varhaug er utsatt i helgene. Det er lørdag som er verst. De Vries er glad for at Hå-ordfører Terje Mjåtveit nå tar et initiativ overfor skolene i kommunen. — Vi ser en bedring hver gang vi setter denne problematikken på dagsorden, sier de Vries. Det ser ut som om oppmerksomhet i media hjelper. Vi må benytte alle midler for å forhindre dårlig oppførsel i togene. Vi må klart tilkjennegi at uakseptabel oppførsel får konsekvenser, sier de Vries. Han er mest opptatt av at egne medarbeidere hele tiden er engstelige for bråk på toget lørdagskveldene. Dette er ikke den mest ettertraktede vakten. De Vries sier at det er satt i verk en del tiltak lokalt som ser ut til å hjelpe. Det er vektere på togene i tillegg til NSBs egne mannskaper. Det aksepteres ikke drikking av alkohol om bord i toget.

Hovedverneombud Renè de Vries synes det er viktig at ungdommene får vite at uakseptabel oppførsel får konsekvenser.

Konfiskerer — Vi tar flaskene fra ungdommen og tømmer ut alkoholen hvis vi oppdager at det drikkes. I verste fall blir ungdommene bedt om å gå av. Videre kjører vi sperrekontroll, og det hjelper mye, spesielt i Hå kommune. Det er annen takst på kveldstid, og på ett tog kjøres det nattakst. Det blir dyrt for de yngste, og det er disse ungdommene som gjør mest kvalm på toget. Det er stadig vekk mye rus i bildet i helgene og ofte ser vi tilfeller av umotivert vold på toget, som også går ut over våre folk. To vektere ble slått ned i mai og måtte til sykehus. — Den gang påpekte våre medarbeidere at det var synd at ikke trygghetskameraer var montert i togene, slik at synderne kunne bli tatt på fersk gjerning, sier de Vries. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEIL

Hå-ordfører vil hindre bråk Hå-ordfører Terje Mjåtveit går selv i bresjen for å forhindre bråk på togene som går gjennom hans kommune i helgene. Han medgir at bråk på togene og uakseptabel oppførsel fra den yngre garde i kommunen han bestyrer ikke er forenlig med normal folkeskikk. Strekningsleder Henning Lode hos NSB i Stavanger er glad for initiativet fra Hå-ordføreren og skal sammen med han, lensmannen og hovedverneombud de Vries oppsøke tre skoler i kommunen til høsten.

Pene tog Ordføreren er meget glad for at NSB har satt inn nytt materiell på Jærbanen. — Vi er glad for at NSB bidrar med trygg transport av våre ungdommer også i helgene. Men vi kan ikke akseptere en oppførsel som gjør at togene tilgrises og at det ser ut som en svinesti etter hver helg. Vi skal innprente at togene som kjører ungdommene heim fredag og lørdag er felles verdier, og alle må bidra til at togene holdes i stand. Hærverk skal forhindres, sier Mjåtveit. Det er for få tilbud til ungdommen, og dermed må de forflytte seg til nærmeste tettsted eller by, og det er Bryne. Jærbyen har alltid trukket ungdom. — Vi ønsker rett og slett å ta en samtale med ungdommene

Ordfører Terje Mjåtveit i Hå synes det er ille at hans unge sambygdinger lager kvalm på toget til Bryne i helgene. Sammen med NSBs Henning Lode og lensmannen skal han nå informere i ungdomsskolene i sin kommune.

og fortelle at vi må ha respekt for felles goder. Samtidig må vi fortelle at det ikke er så tøft å være den fulleste i gjengen. Vi tar denne samtalen med den ungdommen som nå står på trappene til å være ute i helgene og bruke toget som transportmiddel, sier Hås fremste talsperson. Henning Lode er fornøyd med at både lensmann og kommuneledelse ved ordfører engasjerer seg sammen med NSB. Han peker på at det er natteravner i kommunen gjør en god jobb. Foreldrenes engasjement hjelper også på bråket. Vingehjulet 5-05 27

8-junijuli-VHJ-05_zg.p65

27

24.06.2005, 10:00


Sparer millioner på felles uniformsavtale NSB og Nettbuss sparer millionbeløp på en felles avtale for uniformer. Samlet opptreden i markedet og storkundefordeler er med på å kutte kostnader. NSB og Nettbuss gikk før jul sammen ut med forespørsel på uniformsleveransen. — Vi ønsket å utnytte positive effekter av å være store, forteller innkjøpsrådgiver i NSB, Kathrine Bru. Til sammen sparer NSB og Nettbuss vel 3,2 millioner kroner årlig på den nye uniformsavtalen som nå er inngått. — Det er klart at vi samlet har et stort volum når det gjelder uniformer, og det satte oss i en posisjon hvor vi kunne forhandle om bedre vilkår enn de vi har hatt til nå. Våre eksisterende leverandører ønsket å beholde NSBkonsernet som kunde, samtidig som en ny leverandør markerte seg og var ivrig etter å få oss som kunder, forteller Bru. — Dette skapte en situasjon hvor det ble hard konkurranse mellom leverandørene, og dermed stor anledning for oss å presse på pris. Tilslutt ble det inngått avtale med den nye leverandøren, Uniformpartner.

Merverdi I tillegg til å forhandle frem en langt gunstigere pris, har vi også fått flere tjenester inkludert i avtalen. Dette omfatter blant annet bistand fra produktutvikler ved justeringer av uniformene. Videre har ny leverandør en systue og bufferlager i Øvre Slottsgt. i Oslo, som kan ivareta reklamasjoner, hastebestillinger, måltaking, tilpasninger og snoring av uniformsjakker. Ved å samordne enkelte produkter, stoffutgaver og lignende håper NSB å oppnå enda større besparelser fremover. — Den inngåtte avtalen baserer seg på en kolleksjon designet av Kjell Torheim i 1998, med påfølgende justeringer, sier Bru. Ytterligere justeringsønsker via Brukerforum og designer kan foretas med bistand fra leverandørens produktutvikler. Forestående oppdatering er ny logomerking, som kan ivaretas på leverandørens første produksjon - til hovedleveranse høst 2006.

Forhandlingsteamet fra NSB-konsernet bestod av fra venstre AnneBjørg Bærås fra NSB Assistor, Kathrine Bru fra NSB, Tore Christoffersen fra Nettbuss og Astrid Bjella Vien fra uniformskontoret.

Moderniserer Nettbuss gjør noen moderniseringsgrep på sin uniform, forteller Tore Christoffersen i Nettbuss, men også her vil uniformen stort sett fremstå som tidligere. Uniformen til Nettbuss får nye buksemodeller både for herre og dame, nye dameskjorter, nye strikkeplagg og det blir sett på en ny ytterjakke. Alt med enkle justeringer opp mot dagens standarder. Justeringene er jobbet ut med god hjelp fra Uniformpartner, og noen tillitsvalgte har også bidratt, samt Kvinneforum på Lillestrøm og markedsavdelingen i busselskapet, avslutter Christoffersen. TEKST OG FOTO: STINA JOHANSEN

Jåttå som permanent stoppested? Et nytt nærings- og boligområde vokser i rekordfart ved Viking stadion utenfor Stavanger. Hinna Park vil bestå av over 20 000 mennesker om kort tid. Nå ønsker de seg permanent stoppested på Jåttå, mellom Mariero og Sandnes. Toget stopper der i dag på fotballkamper og ved større arrangementer på stadion. Lederen av Hinna Park, Pål Njærheim, ber NSB hjelpe til med å åpne Jåttå permanent. — Det er lagt opp til utstrakt bruk av kollektivtrafikk i forbindelse med Hinna Park. Derfor er det få parkeringsplasser i området. Det er planlagt ny stasjon som kan åpnes i 2010. Men før den tid er det mange hundre mennesker hver dag som vil være togbrukere, sier Njærheim.

28

Det er et nytt bydelssenter som vokser opp med 2000 boliger og 700-800 arbeidsplasser. Antall arbeidsplasser vil tidobles om få år. Derfor ønsker de seg et minimumstilbud hva angår kollektive løsninger så fort som mulig. Hinna Park eies av Smedviggruppen og Hitech (Jon Gjedebo). Njærheim er opptatt av at det etableres gode kollektivvaner tidlig. — Hvis folk som bor og jobber her blir vant med gode togforbindelser har vi allerede etablert et forhold til kollektivtrafikk. Det er ikke tatt høyde for bruk av personbil, og derfor er det få parkeringsplasser i området. Vi ber om at det åpnes for togstopp på Jåttå i alle fall på morgenen og ettermiddager, sier han.

Selvsagt positiv Strekningsleder Henning Lode i Stavanger ser positivt på slike henvendelser. — Det er jo gledelig at folk ønsker å bruke toget som transportmiddel, og vi ser klart at det vil være et kundegrunnlag

Vingehjulet 5-05

8-junijuli-VHJ-05_zg.p65

28

24.06.2005, 10:00


Salg med positive nullresultater:

0 i sykefravær i Stavanger Fire måneder uten sykefravær er en uslåelig statistikk. De har klart det i Rogaland. Godt samhold og et lag som spiller hverandre gode er viktige ingredienser. Salg i Rogaland omfatter Stavanger, Sandnes, Bryne og Egersund stasjoner. Det er sikkert andre steder i NSB at mindre avdelinger ikke har sykefravær over en periode. Det jobbes godt med sykefravær flere steder i landet, men i Rogaland er det drevet et målbevisst arbeid for å sikre at et jevnt godt arbeidsmiljø skal forhindre fravær. — For mange er det kanskje litt for enkelt å være hjemme en dag hvis man ikke føler seg 100 prosent i form. Vi vil helst ikke være borte fra arbeidet, fordi dette går ut over våre kolleger som er på jobb den dagen, sier Mona Hommedal Simonsen. Hun er selv småbarnsmor med tvillinger, og vet at det kan være tøft enkelte ganger. — Men vi liker oss godt på jobben her i Stavanger, og føler at vi selv får være med på å bidra, og så får vi frukt hver fredag, sier hun.

Synlig leder Ole Andreas Skårland er leder for Salg i Rogaland. Han sier at det viktigste for en leder er å være til stede blant medarbeiderne. Det får han hele tiden, og selv om han har fast kontorplass i Stavanger, så finner du han stadig vekk på en av de andre tre stasjonene. — Jeg liker å sitte i luka og selge billetter. Dermed møter jeg de samme utfordringene som mine kolleger gjør hver dag. Det gjør det lettere å ta opp felles problemer, sier Skårland. Han peker også på at det er viktig å gi tilbakemeldinger.

Godt arbeidsmiljø er lagspill og gir null i sykefravær i Rogaland. Ole Andreas Skårland følger med når Mona Hommeland Simonsen ekspederer en kunde i Stavanger.

— Jeg føler meg som spillende trener, og følger opp alle sammen gjennom handlingsplaner. Det er viktig at folk koser seg på jobb, og at vi også kan være sammen av og til på fritiden. Bryneentusiasten Skårland har selv ikke noe problem med fritiden. Han har bare gått glipp av èn hjemmekamp på de siste 20 år på Bryne stadion.

Lite korttidsfravær — Det er ikke normalt at noen ringer på mandag og sier at de er syke. Vi hadde et langt sykefravær i fjor som gjorde utslag på statistikken, men småfravær er vi heldigvis foruten. Folk er opptatt av salg og liker å selge. Det er viktig at jeg følger opp dette, sier Skårland. Spesialiteten til salg i Rogaland er hotellpakker. De selger desidert mest i landet. Alle kunder som skal ha en billett tur-retur Kristiansand blir spurt om de skal overnatte. Mange kunder er ikke klar over vi også kan ordne dette, og de fleste er meget positive. Når vi spør om de skal ha aviser og kaffe i tillegg, har vi allerede solgt Komfortbilletten uten å spørre direkte. Neste gang de skal kjøre tog ber de om å få sitte på samme plass.

Pål Njærheim ber om at portene åpnes permanent for å dekke bydelssenteret Hinna Park.

God måned i mai

på Jåttå. Vi skal ta dette opp med Jernbaneverket. Vi vet at Jernbanetilsynet må inn i bildet for å godkjenne stoppestedet, og i den forbindelse kan det være snakk om sikringsarbeider som må gjøres. Hva dette koster vet vi ikke i dag, men interessen for å åpne stoppestedet er stor fra Hinna Parks side. Derfor har de sagt at de vil være med på å bidra økonomisk for at en åpning kan la seg realisere. I tillegg må vi vurdere de rutemessige muligheter, og konsekvenser. sier Lode. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEIL

Dette gir seg konkrete utslag ved at salget i Rogaland i mai i år er over 300 000 kroner bedre enn i tilsvarende måned i fjor. Det er først og fremst hotellpakkene og dyreparken i Kristiansand som gir mersalget. Budsjettet for Salg i Rogaland er 80 millioner kroner på årsbasis der Stavanger stasjon utgjør en tredel. — Det er viktig å skryte av medarbeiderne, og følge opp positive tendenser. Det er ikke bare hyggelige saker i hverdagen. Kanalvridning gjør at det blir behov for færre medarbeidere, og allerede er det fire personer som har sluttet frivillig i Rogaland, sier Skårland. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEIL

Vingehjulet 5-05 29

8-junijuli-VHJ-05_zg.p65

29

24.06.2005, 10:00


MELLOM OSS Heder til Fossum i JM Foto 2005

Danuta Tracewska og Johnny Gressum .

La arkivet sørge for trygg lagring Arkivet i NSB har det beste tilbudet for sikker lagring av alle

Årets Jernbanemesterskap i foto ble arrangert av Jernbanens Fotoklubb Øst og ved fristens utløp for å sende inn bilder var det kommet inn 142 bidrag fra 14 deltakere som må sies å være bra. Det ble delt ut tre premier i de fem klassene, og det er noen navn som går igjen. Det er: Rune Fossum, Arvid Johansen, Robert Lund, Kari Espeland, Rolf Sjøstrøm og Hans Chr. Forsaa. Premieutdeling for mesterskapet ble holdt på Kronerommet hos BaneTele i gamle Østbanehallen. Arrangementet var lagt sammen med markeringen av klubbens 50 års jubileum. Før premieutdelingen hadde juryen en grundig gjennomgang av bildene. Mesterskapet

dokumenter. Det er spesielt

ble juryert av Oslo Kameraklubb, juryen bestod av: Carsten Arnholm, Gro Kongsten og Per Harald Strøm, alle drevne fotografer og jurymedlemmer.

papirer om personalforhold som nå får enda tryggere behandling. Ledere på flere nivåer i NSB er pålagt å gjennomføre medarbeidersamtaler. På andre områder er det ofte behov for å lagre dokumentasjon om medarbeidere. Sjefen for arkivet, Danuta Tracewska, påpeker at utfylte skjema i papirform skal betraktes som arkivverdig materiale i samsvar med retningslinjer i personalopplysningsloven. — Hvis du sitter på slike skjemaer kan du sende dem til arkivet i en lukket konvolutt merket «konfidensielt», eller elektronisk til Danutat@nsb.no, sier Tracewska. Vel å merke: Dette gjelder spesielt ledere i NSB.

Helt sikkert — Vi har lagt opp til rutiner for at dette skal være absolutt sikkert. Det er bare noen få utplukkede personer som skal jobbe med slike saker i vår avdeling, sier lederen for arkivet. Papirdokumentasjon blir skannet inn og knyttet til den aktuelle personalmappen. Det samme gjelder utfylte skjemaer med medarbeidersamtaler oversendt elektronisk. Disse dokumentene blir skjermet. Det betyr at dokumentene er utilgjengelige for interne brukere. De skjules i listen, slik at ingen kan se innholdet når de ser på personalsaken. — Tilgang og rettighetene avgrenses til arkivets faste personale som behandler graderte dokumenter. Dermed er vi helt sikre på at dokumentene blir behandlet etter forskriftene, sier Tracewska. Hvis det er spesielle behov for å se skjemaet, må leder kontakte arkivet for å få det tilsendt som vedlegg i en epost eller i vanlig post. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEIL

30

Skysstasjon åpnet I mai ble nye Oppdal Skysstasjon offisielt åpnet av ordfører Ola Røtvei. NSB var representert med Arne Jakobsen fra Trondheim. Det var møtt opp mange fra Oppdals befolkning, og det var musikk og kake til alle. Næringsliv og politikere var møtt frem, og det var hilsningstaler fra Sør-

Trøndelag fylke, NSB, Jernbaneverket og bedrifter. Arne Jakobsen forteller at NSBs billettsalg nå er integrert sammen med Turistkontoret på Oppdal. Foruten turistkontor og NSBs billettsalg huser nå skysstasjonen taxi Inardoprosjektet og Jernbaneverket. — Oppdal går en spennende fremtid i møte, sier Jakobsen.

Lokdriften BIL til topps i JM i håndball

Om rus på NJAlandsmøtet Norske Jernbaners Avantgard har holdt sitt årlige Landsmøte (mellomlandsmøte). Bedriftsoverlege i NSB, Ørn Terje Foss orienterte om NSBs rusregler. Det var møtt fram 23 delegater, og det ble behandlet åtte endringsforslag som alle gikk ut på å tilpasse vedtektene til dagens virksomhet. Av Handlingsplanen for 2005/ 06 ble det vedtatt at man skal holde Vinterkurs i 2006 og en tillitsvalgtsamling. Etter at landsmøtet offisielt var avsluttet ble ordet gitt til bedriftsoverlege i NSB, Ørn Terje Foss. Han tok for seg den delen av helseforskriften som gjelder alle i sikkerhetstjenesten i NSB og Jernbaneverket. NSB har nulltoleranse når det gjelder rusmisbruk. Det var tydelig at emnet var av stor interesse, det ble mange spørsmål og kommentarer underveis.

Stasjonskameratene BIL Drammen var arrangør av årets Jernbanemesterskap i håndball. Dommerne hadde en meget god standard. I mesterskapsklassen stilte det kun tre herrelag, og turneringen ble avviklet som en dobbel serie. Lokdriften BIL stakk til slutt av med mesterskapet (det tredje mesterskapet på rad), men siste kampen mot Stasjonskameratene tapte de.Vingehjulet bringer videre et hjertesukk fra arrangørene: «I likhet med de fleste andre idrettsgrenene innen jernbanen, går deltakerantallet stadig nedover. Men det arbeider da fortsatt over 10 000 mennesker i jernbanerelaterte virksomheter i Norge! Både NJIF og lagene bør begynne å tenke litt nytt i tiden som kommer, ellers vil slike arrangement ganske enkelt dø ut. Et annet tankekors under årets mesterskap er: Betyr ikke det å vinne et Jernbanemesterskap noe lengre? Vinneren av årets mesterskap fant det i alle fall ikke bryet verd å møte opp på banketten for å ta imot medaljer og pokalene!»

Vingehjulet 5-05

8-junijuli-VHJ-05_zg.p65

30

24.06.2005, 10:00


Trygghet med kamera DSB, de danske statsbaner, holder på å montere trygghetskameraer i alle sine lokaltog. Hittil har 27 togsett fått disse kameraene. DSB har montert kameraene for at både kundene og egne ansatte skal føle seg litt mer trygge på toget. Samtidig opplever DSB at det er færre hærverk på tog som har kamera. Politiet har også pådømt flere personer ut fra bilder som er tatt med kameraene. Kvaliteten på bildene er meget bra, og hjelper til med å oppklare hærverk.

Levèr reiseregning med en gang Reiseregninger og andre utlegg i forbindelse med kortbruk sendes fortløpende til oppgjørsavdelingen i Assistor. Du trenger ikke å vente til fakturaen fra DnB NOR kommer, før regningen kan sendes inn. Husk at alle originalkvitteringer skal følge med regningen. Refusjon skjer i henhold til innsendelsesfristene som står under Medarbeider på Intranett. Utbetaling foretas som hovedregel sammen med lønn den 15. i hver måned. — Du er selv ansvarlig for å gjøre opp din regning mot kortselskapet. Lønnsforskudd i forbindelse med manglende innsending av regning blir ikke utbetalt, sier, Svein-Tore Kristiansen i Assistor.

JM bordtennis 2005 JIL Drammen inviterte til det 45. jernbanemesterskap i bordtennis. Det var 27 påmeldte, og selv om deltakerantallet går nedover var det denne gangen tre debutanter og en som hadde vært med for lenge, lenge siden.

Double: 1.Terje Ekrann/John Willy Særvold (HILNSB), NJIF Pokal

Singel 16-49 år 1.Leif Olafsen (Lillestrøm), NJIF pokal

Singel 50-59 år 1.Terje Ekrann (HIL-NSB)

Singel 60-69 år 1.Bjørnar Mellum (Oslo S), NJIF pokal

Singel 70+ år 1.Gunnar Bråthen (Oslo S)

Lag 1.JIL Lillestrøm (Leif Olafsen, Tom Hagengen, Arne Westbye), NJIF pokal og napp i vandrepokal

Vandrepokal beste tre-mannslag: HIL-NSB

STILLINGER CARGONET CargoNet - 44/05. Risikoanalytiker – Trafikksikkerhet Utlysning: 17.06.2005 Søknadsfrist: 22.07.2005 Søknad sendes: CargoNet Personal og Organisasjon Søknadspapirer returneres ikke. CargoNet-konsernet er en ledende aktør innen transport av containere og semitrailere på jernbane. Konsernet har ca 910 ansatte og omsetter for ca 1,4 mrd nok. Til sammen betjenes 26 terminaler i Norge og Sverige, og det transporteres årlig over 600.000 enheter i egne tog på jernbanenettet. Forretningskonseptet representerer fremtiden for godstransport på jernbane, og utnytter de muligheter som ligger i en nå liberalisert jernbanesektor. CargoNet-konsernet er eiet 55% av NSB AS og 45% av Green Cargo AB. Aktiviteten i Norge skjer i regi av CargoNet AS, mens det heleide datterselskapet CargoNet AB står for aktiviteten i Sverige. CargoNet“s hovedkontor ligger i Oslo. Trafikksikkerhetsavdelingen i CargoNet er ansvarlig for at myndighetskravene for sikker jernbanetransport oppfylles for vår virksomhet i både Norge og Sverige. Vårt ansvarsområde er bl.a. sikkerhetsledelse, styrings- og kvalitetssystemet, internkontroll, ytre miljø og teknisk krav til jernbanemateriellet. Enheten kjennetegnes av tverrfaglig samarbeid med bred kontaktflate, så vel internt som eksternt. Hovedoppgaver: -Ivareta fagansvar for risikoanalyser. -Utføre risikoanalyser og analysere utviklingen av risikobildet. -Være administrator og superbruker for vår rapporteringsdatabase for uønskede hendelser, Synergi.-Utarbeide periodiske statusrapporter innen trafikksikkerhet. -Bistå og veilede både administrasjonen og det operasjonelle miljøet innen risikobasert sikkerhetsledelse. -Delta som fagrevisor på interne revisjoner. Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper: Utdanning som sivilingeniør eller tilsvarende. Erfaring og kompetanse innen sikkerhetsledelse og bruk av risikoanalyser. -Interesse for metoder, analyser, teknikk og samspillet mellom mennesket og tekniske systemer. -Lyst og vilje til å lære selv, lære bort og møte nye utfordringer i en bedrift i utvikling. Stillingen rapporterer til Trafikksikkerhetsdirektøren. Arbeidssted vil være i våre nye og trivelige lokaler på Grønland i Oslo, hvor CargoNet AS byr på et hyggelig arbeidsmiljø og konkurransedyktige betingelser. Kontaktperson: Trafikksikkerhetsdirektør Liv Bjørnå, tlf. 916 53 190, e-post Liv.Bjorna@CargoNet.no eller personalavdelingen v/Kjell Solheim, tlf. 23 15 43 52 NSB PERSONTOG NSB Persontog - 45/05. Rådgiver Trafikksikkerhet - risikoanalyser Utlysning: 17.06.2005 Søknadsfrist: 04.07.2005 Søknad sendes på e-post til hildemv@nsb.no eller til NSB AS v/Assistor Personal. Att: Hilde M.Vangen, 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke. Ledig stilling Trafikksikkerhet. Trafikksikkerhetsavdelingen er en stabsfunksjon i NSB Persontog. Vår hovedoppgave er å bidra til god sikkerhet for passasjerer og ansatte gjennom utarbeidelse av sikkerhetsrapporter,

risikoanalyser, oppfølging og granskning av hendelser, beredskapstrening, kursing og utvikling av administrative systemer for sikkerhetsstyring mv. Rådgiver Trafikksikkerhet – risikoanalyser. Arbeidsoppgavene er innen gjennomføring av risikoanalyser, sikkerhetsrapportering statistikkarbeide, videreutvikling av styringssystem, deltagelse i internrevisjoner, opplæring, mv. Ønsket bakgrunn: Siv. Ing. eller tilsvarende og minimum 5 års relevant erfaring, gjerne fra operative miljøer. Det er viktig med god fremstillingsevne - skriftlig og muntlig. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte: Trafikksikkerhetssjef Haakon Bakken på tlf. 913 87 439 NSB PERSONTOG NSB Persontog - 46/05. Rådgiver Trafikksikkerhet - Viljeshandlinger (Security) Utlysning: 17.06.2005 Søknadsfrist: 04.07.2005 Søknad sendes på e-post til hildemv@nsb.no eller til NSB AS v/Assistor Personal. Att: Hilde M.Vangen, 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke. Ledig stilling Trafikksikkerhet. Trafikksikkerhetsavdelingen er en stabsfunksjon i NSB Persontog. Vår hovedoppgave er å bidra til god sikkerhet for passasjerer og ansatte gjennom utarbeidelse av sikkerhetsrapporter, risikoanalyser, oppfølging og granskning av hendelser, beredskapstrening, kursing og utvikling av administrative systemer for sikkerhetsstyring mv. Rådgiver Trafikksikkerhet - Viljeshandlinger (Security) Nyopprettet stilling hvor arbeidsoppgavene er innen området - viljeshandlinger. Vedkommende vil være med på å utforme stillingen selv, men typiske oppgaver vil være innen sårbarhet - risikoanalyser, inspeksjon og befaringer, opplæring samt videreutvikling av styringssystemer. Ønsket bakgrunn: Siv. Ing. eller tilsvarende og minimum 5 års relevant erfaring. Det er viktig med god fremstillingsevne - skriftlig og muntlig. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte: Trafikksikkerhetssjef Haakon Bakken på tlf. 913 87 439 NSB PERSONTOG NSB Persontog - 47/05. Rådgiver Trafikksikkerhet Utlysning: 17.06.2005 Søknadsfrist: 04.07.2005 Søknad sendes på e-post til hildemv@nsb.no eller til NSB AS v/Assistor Personal. Att: Hilde M.Vangen, 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke. Ledig stilling Trafikksikkerhet. Trafikksikkerhetsavdelingen er en stabsfunksjon i NSB Persontog. Vår hovedoppgave er å bidra til god sikkerhet for passasjerer og ansatte gjennom utarbeidelse av sikkerhetsrapporter, risikoanalyser, oppfølging og granskning av hendelser, beredskapstrening, kursing og utvikling av administrative systemer for sikkerhetsstyring mv. Rådgiver Trafikksikkerhet Arbeidsoppgavene er utarbeidelse av statistikker, deltagelse i analyser, granskning, revisjoner mv. Ønsket bakgrunn: Siv. Ing. / Ing. eller tilsvarende, gode IT kunnskaper inkludert statistikk arbeide. 0 - 3 års erfaring innen sikkerhetsarbeide. Det er viktig med god fremstillingsevne - skriftlig og muntlig. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte: Trafikksikkerhetssjef Haakon Bakken på tlf. 913 87 439

Vingehjulet 5-05 31

8-junijuli-VHJ-05_zg.p65

31

24.06.2005, 10:00


Returadresse: NSB B-post

0048 Oslo

Ettersendes ikke ved varig adresseenfring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adresen

MIN JOBB

Det gikk som planlagt Astrid Bjella Vien ville gjerne jobbe med søm og mennesker. Da hun begynte i NSB som 18 åring, tenkte hun bare å jobbe et år før videre utdanning. 32 år etter er det hun som sørger for at ansatte med kundekontakt til en hver tid bærer riktig uniform. Det gikk som planlagt. Det ble noe med søm og mennesker, men kanskje ikke helt på den måten 18-åringen tenkte seg det i 1973.

Astrid Bjella Vien Uniformskoordinator 49 år fra Hadeland Begynte på skrivestua i Storgata 33 i 1973 Aktiv i bedriftsidrett Gift og har to tenåringsbarn Bor på Risløkka og kjører tog til og fra jobb

Etter noen uker på skrivestua ble det forsyningsavdelingen for Astrid. Der var hun i 16 år. Mye av jobben var papirflytting med oppgjørsarbeid for utenlandsfakturering. Hun skolerte seg videre som innkjøper, og jobbet med dette frem til 1997. Fra 1998 har Astrid vært uniformskoordinator ved uniformskontoret, med Assistor som arbeidsgiver i dag. Hun har ansvaret for størrelsesutprøving, bestilling, produktutvikling og avtale med leverandør og hjelper de 2 000 kundene med spørsmål om uniform, også i forhold til organisasjonsendringer i NSB. Hun er informasjonskanal til 30 ledere som sørger for at ansatte i uniform ser skikkelig ut. Da Astrid jobbet i innkjøp var det et litt videre produktspekter hun måtte ha ansvaret for. Alt fra skruer, muttere, master og åk til antimakassarer ble kjøpt inn. (For uinnvidde er antimakassar papiret som henger over nakkestøttene på togstolene.) Det var naturlig at Astrid fikk jobbe videre med uniformer ettersom dette utgjorde mer og mer av arbeidet ut over i 1990årene. — Dette er en veldig spennende jobb hvor jeg er heldig og møter mange hyggelige kunder, sier Astrid. Det er ombordpersonale (lokførere, konduktører og service-

medarbeidere) samt salgspersonale på stasjoner som bærer uniform. For uten lokførere er det vesten som skiller uniformsprofileringen for de tre andre gruppene. — Vi mottar mange innspill fra brukerne og dette drøftes i brukerforum og med designer, slik at tilpasninger kan gjøres. Det er selvsagt flere meninger, sier Astrid. Hun har i alle år vært aktiv i bedriftsidrett gjennom HIL Oslo. Hun var med på å starte volleyballag i sin tid. Friidrett og ski er heller ikke fremmed for den aktive hadelending. — Dessverre er det færre interesserte i dag, så i år klarte vi ikke å stille lag til volleyballserien. Det er synd. Vi ser at bedriftsidretten sliter over hele linjen. På hjemmefronten er det stor aktivitet med kjøring av barn til fotball, dans, ishockey og andre aktiviteter. Astrid og familien er også glad i å reise utenlands samt å benytte hytta på Hadeland.. Hun har opplevd store omstillinger og mistet mange kolleger i den forbindelse. — Men vi holder kontakten minst et par ganger i året, og det setter vi alle pris på, sier Astrid Bjella Vien. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEIL

I denne spalten presenterer Vingehjulet ansatte i NSB. Vi forsøker å ta pulsen på det brede spekteret av arbeidsoppgaver som til syvende og sist har to mål for øye: Fornøyde passasjerer og sunn økonomi for NSB. Har du tips om personer til spalten så ta kontakt med redaktøren.

32 Vingehjulet Vingehjulet 5-05 5-05 32

8-junijuli-VHJ-05_zg.p65

32

24.06.2005, 10:00

Vingehjulet 05 2005  
Advertisement