Page 1

Vingehjulet I N T E R N B L A D

F O R

N S B - K O N S E R N E T

- N R 4 - 2 0 0 8

Med NSB inn i fremtiden Her er starten på oppgraderingen av togene våre. De gamle type 7 vognene er ikke til å kjenne igjen. Strekningsleder FOTO:

Dag Brekkan gleder seg til å presentere dem for

PREBEN

kundene på Sørlandsbanen.

5-4-08.p65

1

04.06.2008, 13:01

4 - 0 8

1

COLSTRUP

V I N G E H J U L E T

Side 6-7


L E D E R

Store muligheter for jernbanen Hovedbudskapet fra NSB er at jernbanen har meget store muligheter til å hevde seg i det norske markedet under forutsetning av at staten bygger ut og vedlikeholder en tidsmessig infrastruktur og at NSB gir kundene et godt togtilbud. Jeg mener det bør være en ambisjon å doble både gods- og persontrafikken med jernbane i et tyveårs perspektiv. Samfunnet har de seneste årene investert betydelige beløp i et nytt moderne dobbeltspor i Vestkorridoren. Disse investeringene er en viktig forutsetning for å kunne gi kundene et vesentlig bedre togtilbud, men er alene ikke tilstrekkelig. Vi må også lage markedstilpassede ruteplaner og kjøpe nye og moderne tog slik at mulighetene kan utnyttes optimalt.

NSB har nylig avgitt høringsuttalelse på Nasjonal Transportplan som gjelder for årene 2010-2019.

NSB har i vår presentert helhetlige planer for hvordan togtilbudet kan bedres når dobbeltsporet i Vestkorridoren tas i bruk i 2012 og nye tog er levert. Jeg noterer at planene har blitt meget godt tatt i mot. NSBs planer har som mål å gi kundene et attraktivt togtilbud som er forutsigbart og enkelt å forstå samtidig som vi tilbyr flere seter spesielt i rush. Ruteplanen gir økt frekvens med avganger på faste minuttall og jevn fordeling av avgangene over timen. Dette er også en viktig forutsetning for å gi kundene gode forbindelser til og fra andre transportmidler. Ruteplanen skal gi større robusthet mot forsinkelser og utnytte infrastrukturens kapasitets- og hastighetsmuligheter. Med sin store transportkapasitet kan jernbanen gi et betydelig bidrag til å avlaste veinettet i rushtrafikken. Det er god samfunnsøkonomi! Rushtrafikken er imidlertid dimensjonerende på jernbanens produksjonsfaktorer og dermed for kostnadene. På den annen side gir økt infrastrukturkapasitet, økt frekvens og høyere hastigheter mulighet for produktivitetsforbedringer. Produktivitetsøkningen er imidlertid ikke tilstrekkelig til å oppveie de økte kostnadene ved høyere produksjonsvolum. For å utnytte samfunnets betydelige investeringer på en best mulig måte, må derfor også statens kjøp av persontransport tilpasses slik at kundene får et godt tilbud når etterspørselen er størst og jernbanen kan spille en vesentlig rolle i å avlaste veinettet. Kundetilstrømmingen etter åpningen av Gardermobanen for 10 år siden og moderniseringen av togtilbudet på Østfoldbanen har vist hva som er mulig å få til når infrastruktur og togtilbud er moderne. Ferdigstillelsen av Vestkorridoren i 2011, NSBs nye tog, samt forslaget til ny ruteplan legger grunnlaget for et betydelig løft i kollektivtrafikken i hovedstadsregionen som også kommer andre deler av landet til gode. Jeg har stor tro på at denne offensive satsingen vil bli fulgt opp av politikerne når de skal vurdere hvilke tjenester de ønsker å kjøpe av NSB. Vennlig hilsen Einar Enger, konsernsjef

VINGEHJULET – INTERNBLAD FOR NSB-KONSERNET

Prinsensgate 7-9 0048 Oslo

REDAKTØR:

Utgitt av NSB ved konsernsjef Einar Enger

22

5-4-08.p65

V V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT

2

Lasse Storheil, intern kommunikasjonssjef, NSB-konsernet, 91653071, lasses@nsb.no

44- -00 88

04.06.2008, 13:02


Innhold 4

Modent ombordtillegg

5

Gjøre noe mer forsinkelser

6

Den nye togtiden

8

Ubetjent og Betjent

9

Sats på jernbanen!

10

Nytt liv i Raumabanen

12

Trekker tunge lass

13

Med tog i Europa

20

Italiensk kundebehandling

21

Roslagsvalsen

24

Oslo S i endring

26

Mange ressurser

28

Ruteendring

Turistene velger Raumab anen Raumabanen

10

15 Raumabanen med strekningsansvarlig Tove Sylte skal gjøre strekningen mer attraktiv for turister i sommer.

Pendlerne velger Roslagståg

21

16 Pirkko Lehtiranta er lokfører i Roslagståg. Det er stadig flere som velger lokaltoget på smalspor nordøst i Stockholm.

MEDARBEIDERE:

DISTRIBUSJON OG ADRESSENDRING: NSB AS – postekspedisjon,

Åge-Christoffer Lundeby, informasjonssjef NSBpersontog, 91653449, age-christofferl@nsb.no Preben Colstrup, informasjonssjef NSB-persontog 91653500, prebenc@nsb.no

LAYOUT: Arne Eidal, Axentum kommunikajson TRYKK: Zoom Grafisk

23154936, postekspedisjon@nsb.no

Ettertrykk tillatt kun etter avtale med redaksjonen I NGGEEHHJ JUULL EE TT V VI N

5-4-08.p65

3

04.06.2008, 13:02

0 88 44 -- 0

33


N Y H E T E R

ordtille gg Modent for omb ombordtille ordtillegg Da ombordtillegget på 20 kroner ble innført 5. mai, hadde denne beslutningen modnet en god stund i NSB. De som jobbet i togene hadde ytret ønske om dette lenge. — Dette er startskuddet på fremtiden. Salget fra automat ble fordoblet og salget i toget ble halvert den første uken etter at ombordtillegget ble lansert. Jeg er imponert, og vil takke alle for den innsatsen som ble lagt ned på forhånd med å få tekniske løsninger på plass og sørge for god markedsføring. Alle har vist enorm vilje til å få dette til, sier persontogsjef Stein Nilsen. Det er en grundig vurdering i ledelsen i NSB Persontog som ligger til grunn for at ombordtillegget er innført. På de fleste kollektive transportmidler i dag finner du lignende tillegg. — Vi ønsker at kundene skal betjene seg selv, samtidig som det skal bli mindre belastning for våre folk i toget. Vi tror at konduktørene vil få en hverdag med mindre press, der de kan bruke mer tid på å yte service overfor kundene, sier Nilsen. DET SKAL FUNGERE

Jobben nå blir å sørge for at automatene våre fungerer prikkfritt i tiden fremover. — Skal vi lykkes med at kunder betjener seg selv i større grad, må automaterne også utvikles, slik at enda flere

kan bruke automatene. Vi vet at enkelte ikke kan dette i dag, men vi skal legge til rette for at flere får tilgang til automatene, sier persontogsjefen. OPPTRE LIKT

Nilsen sier han har stor tillit til konduktørenes håndtering av billettsalget om bord i toget. — Det er viktig å innarbeide en arbeidsmetode der vi opptrer mest mulig likt når kunder må betale tillegget. Det vil bli uholdbart hvis en kunde en gang slipper ombordtillegget og neste gang må betale. Dette vil bare gå ut over kollegene, sier Nilsen. HOLDE OPPE TRYKKET

Han håper at alle nå klarer å følge opp den fine utviklingen, og sørge for at automatene alltid er i orden, og at konduktørene fortsatt opptrer konsekvent når de selger billetter om bord i toget, og beholder et visst restriktivt nivå. — Vi skal likevel ikke gjøre det vanskelig for grupper av reisende som ikke har de samme forutsetninger som andre til å betjene seg selv. Derfor må vi gjøre denne jobben på en ryddig måte, påpeker Nilsen.

Samarb eid ga godt resultat Samarbeid Samarbeid på tvers i NSB sørget for at billettsalget fra automat gikk i været, mens salget fra mobile terminaler ble halvert. Særlig Drift og Salg jobbet tett sammen gjennom vinteren for å forberede innføringen av ombordtillegget, og både Heidi Renolen i Drift og Marit Solvor Pedersen i Salg er rask til å gi ros og komplimenter til hverandres enheter som virkelig har stått på for å få dette til. — Konduktørene har vært veldig flinke til å informere kundene om ombordtillegget både før og etter innføringen. Marked og Info/Kommunikasjon har også gjort en kjempejobb med å tilrettelegge med god informasjon på forhånd, og dermed gjort overgangen lettere for kundene og dermed for oss, sier Renolen. Kjell Arne Lund jobber selv i toget og han sier at både han og kollegene har fått en ny hverdag. — Dette er med på å senke stresset, og vi får bedre tid til å hjelpe kundene våre. Vi kan trygt snakke om før og etter 5. mai. Hverdagen er endret, sier Lund. Marit S. Pedersen i Salg skryter også av den jobben

Kjell Arne Lund (f.v.), Heidi Renolen, Tove Thorstensen og Marit Solvor Pedersen ser at salget fra automat øker.

som er gjort av engasjerte salgs- og serviceverter. Salget av billetter er jo i stor grad flyttet til stasjon, og salgs- og servicevertene har aktivt bidratt til å gjøre kunden selvbetjent. — Uten denne innsatsen og den store entusiasmen som er lagt for dagen hadde vi ikke fått dette til, sier Pedersen. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

NSB-uke med tillegg — NSB-uka og innføringen av ombordtillegget må kunne karakteriseres som en suksess, sier Geir Haare som var primus motor for uka i år. Antall transaksjoner på automatene i NSB-uka var på hele 111 700. Målt mot en normaluke er dette en økning på over 100 prosent. Samtidig ble antall salg fra mobile 4

5-4-08.p65

V I N G E H J U L E T

4

terminaler i toget halvert. — Det er imidlertid ikke slik at nå er jobben gjort. Det er fortsatt svært viktig å holde «trykket» oppe og ikke hvile på laurbærene. Det er nå jobben begynner. Nå er alle frivillige borte og vi må fortsatt sørge for å opprettholde det gode salget fra automatene, sier Haare.

4 - 0 8

04.06.2008, 13:02


Må kutte forsinkelser til Mysen Er toget over fem minutter forsinket til Ski fra Oslo, kan togleder velge å flytte kryssingen fra Spydeberg til Tomter. Dette fører til minimum 16 minutter forsinkelse før det når Mysen. Østre linje blir offer for punktlighetsrøvere. Tallene fra kundetilfredshetsmålingene høsten 2007 var ikke hyggelig lesning. En kraftig nedgang de siste to årene gjør at det nå reageres. Det er ca en million kunder per år på Østre linje mellom Skøyen og Mysen. Strekningen er ofte utsatt for forsinkelser. Strekningsteam på lokaltogene på Østfoldbanen har derfor i samarbeid med «kjøretogprosessen» satt i gang et prosjekt for å se hva som kan gjøre for å bedre punktligheten på Østre linje. En bredt sammensatt gruppe, der også Jernbaneverket er med, skal finne ut hvor skoen trykker og få fram gode forslag til forbedringer i løpet av høsten.

Billedtekst:

NESTEN HVER DAG

Pendlertogene har daglige forsinkelser mellom fem og 10 minutter. Tog 185 var for eksempel ikke i rute en eneste gang i ukene 17,18 og 19. I tillegg kommer de store forsinkelsene og innstillingene når infrastruktur eller materiell bryter sammen. Men når den daglige punktligheten også er dårlig, føles det nok ekstra frustrerende for disse kundene. KØKJØRING

— Hva skyldes forsinkelsene? — Køkjøring mellom Ski - Oslo S. Togene på Østre linje blir ofte liggende etter Ski-lokalen, forteller rådgiver Iver Wien i Drift. — Vi har et lite robust rutemønster med kryssing på Spydeberg, og tog inn mot Oslo «arver» all forsinkelse fra motgående tog. Det er et gammelt stoppmønster med mange små krysstopp, som tar lengre tid en ruteplanen forutsetter. Dette er det veldig vanskelig å justere før 2012 blant annet på grunn av få kryssingsalternativer, sier Wien. — Hva kan man gjøre raskt for å redusere ulempene for kunden?

Tiltak skal settes i verk for å kutte i forsinkelsene på Østre linje. Her fra Knapstad. (Foto: Øyvind Larsen).

— Vi kan slakke ut ruten litt mellom Spydeberg og Mysen, og justere noen tog om morgenen, da linjen er ubetjent mellom Ski og Mysen. Alle må jobbe mer aktivt med punktlighet, både lokførerer, konduktør og txp. Punktlighetsoppfølgere, ruteplanleggere og togledelse kan også yte sitt, sier Wien. BEDRE MATERI ELL

Han tror også at det vil nytte hvis det blir bedre materiell i Skilokalen. — Hvis vi omprioriterer materiell til Ski-lokalen, slik at de har 69-sett med to dører i hver vogn, vil det kunne redusere stopptidene. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

MU LIGE KORTSI KTIGE TI LTAK

Iver Wien (bak) og punktlighetsleder Arne Ingar Hogset i Jernbanverket i møtet om punktlighet som skal gi forbedringer på Østre linje.

■ Kutte to stopp, Drømtorp og Langli. ■ Bedre materiell i Skilokalen ■ Slakke ut ruten mellom Spydeberg og Mysen

V I N G E H J U L E T

5-4-08.p65

5

04.06.2008, 13:02

4 - 0 8

5


N Y H E T E R

Elektronisk billettering kommer

Gleder seg til å ta Dette er starten på NSBs fornyelse. Strekningsleder Dag Brekkan gleder seg til å presentere de nye

Anette Brøtmet og Pål Salvesen med Flexuskortene.

vognene for kundene på

Det har tatt tid å utvikle Flexus, det elektroniske kortet som gjør det enklere å reise kollektivt i Oslo og Akershus. Men til høsten må NSBs konduktører være forberedt på å ta imot kunder med elektroniske kort. Prosjektleder for lanseringsprosjektet for elektroniske billetter i NSB Anette Brøtmet sier at mange av konduktørene har vært på kurs for å få opplæring og trening i hvordan man håndterer denne type billettsystem. — Det er jo slik at kunden skal validere billetten før hun går om bord, men konduktøren skal også ha mulighet til å kontrollere billettene med kortleseren. Derfor er det svært viktig at de konduktørene som betjener Oslo og Akershus er komfortable med det nye systemet. Hvis ikke, må nærmeste leder få beskjed om dette slik at det kan avholdes kurs. Vi vet at mange har spørsmål knyttet til Flexus og elektroniske billetter. Dette vil vi gjøre noe med, sier Anette Brøtmet som sammen med prosjektgruppen planlegger å svare på spørsmål på de største oppholdsrommene i Osloområdet til høsten. Kjell Erik Strømstad på Oslo S sier at den tekniske løsningen for elektronisk billettering har fortsatt full fart fremover, vi er glade for å kunne fortelle om at det nå er løsninger på plass i våre skranker på Østlandet som kan gi våre Flexuskunder fullverdig service. TEKST: PREB EN COLSTRUP FOTO: LASSE STORHEI L

Sørlandsbanen. Type 7 har vært gjennom en omfattende oppgradering. Det er stor fornyelse over hele linjen.

— Det passer bra å gjøre dette nå når Norwegian tar opp kampen om passasjerene.

Arbeider i Oslotunnelen i 2008 I regjeringens reviderte nasjonalbudsjett ble det bevilget 100 millioner kroner til strakstiltak som skal bedre forholdene i Oslotunnelen. — Dette er veldig positivt, sier konsernsjef i NSB, Einar Enger. — Vi opplever at stadig flere ønsker å reise med toget, og dette arbeidet er svært viktig for å sikre at toget går når det skal, sier Enger. Han understreker at er opptatt av at arbeidet planlegges godt, slik at kundene skal oppleve minst mulig ulemper fra arbeidet. For å gjennomføre tiltakene må Jernbaneverket ha tilgang til det ene sporet gjennom Oslotunnelen fra kl. 20.30 til kl. 04.40 fra slutten av mai og langt utover høsten.

6

5-4-08.p65

V I N G E H J U L E T

6

Overkonduktør og instruktør Ivar Mykland demonstrerer de nye setene. Alle er regulerbare og har strømuttak for PC.

4 - 0 8

04.06.2008, 13:03

i


a

i bruk nye tog

DET TE ER TYPE 7

■ Fire vogner i en togstamme. En vanli g sittevogn, en vogn med NSB KOM FOR T, en vogn med NSB MENY Kafé og en vogn med NSB FAM ILIE . ■ Sittevognen Nye farger. NSB design i setetrekk . Ny type stoler. Nytt klimaanle gg og bedre bagasjeplass. ■ NSB KOM FORT En hel vogn blir NSB KOM FORT. Bredere stoler med strømkontakter, faste bord og to områder for ståbord. ■ NSB MENY Kafé Vognen består av en kafé, et lite gods rom og et personalrom. Flere og smartere sitteløsninger. Mer selvbetjening og et bedre utva lg i kald mat.

NSB MENY KAFE HAR 40 SITTEPLASSER. BENKENE HAR DET VI KALLER «BLI-K JENTRYGGSTØTTE».

■ NSB FAM ILIE Nytt og spennende lekerom med klatrestativ, integrert flatskjerm for filmavspilling, sofa og puffløsninger, bord og bokhyller. Klap pstoler for foreldre og bedre plass til barn evogner. ■ To rullestolplasser, heis og oppgrade rt handikaptoalett.

Plass for rullestoler Leder i Kristiansand handikaplag, Eivind Østefjells, testet vogna. Her var det lett å finne plassen for påstigning.

Lekevogna er lys, har lys i tunnelen og har godt innsyn.

Et glimt av godsrommet. Her er det plass til fem sykler.

Spørsmålet er bare om heisen virker. Det gjorde den, men åpningen var litt trang. Det blir rettet opp sier overkonduktør og instruktør Ivar Mykland. Det er ikke hver dag han har med seg fotoapparat på toalettet, men som leder i handikaplaget må han kunne dokumentere rommet. Eivind Østefjells er selvfølgelig opptatt av at rullestolbrukere skal kunne reise med toget, og da er dørbredde avgjørende. — De fleste elektriske stoler er litt smalere enn denne, sier han. Men dersom dørene holder 70 cm bredde, er vi fornøyd. — Hvis man kommer med stoler over 80 cm? — Nei, da er de ikke lenger fotgjengere, og kan ikke forvente å få plass på toget, sier Østefjells. Dersom kunder med spesielle behov trykker på nødknappen fra plass for rullestol eller toalettet, går alarmen og det vises på displayet hvor kunden befinner seg. TEKST OG FOTO: PREB EN COLSTRUP

V I N G E H J U L E T

5-4-08.p65

7

04.06.2008, 13:04

4 - 0 8

7


N Y H E T E R

Enklere for alle med ny merking Den nye merkingen i NSB Lokaltog skal gjøre det enklere både for medarbeiderne i toget og kundene. Det skal ikke være tvil hvor kunden skal gå, og dette vil kunne føre til kortere stasjonsopphold og flere tog i rute. Du har kanskje lagt merke til at mange lokaltog (type 69 og 72) har fått nye dørmerking i løpet av våren. Nå står det Betjent eller Ubetjent på dørene. Dette erstatter det gamle Månedskortvogn og Betjent vogn. Den nye merkingen er også tilpasset kommende elektronisk billettsystemer. Merkingen av togene skal være gjort i løpet av året. Alle som har gyldig billett kan sitte i Ubetjent vogn. — Den gamle løsningen var både misvisende og begrensende. Nå skal det ikke være tvil om at du kan gå inn i en ubetjent vogn når du har med deg en gyldig billett, forteller Andrè Maarud Høistad og Nina Tøgard. Det er med bakgrunn i innspill både fra medarbeidere og fra kunder at den nye løsning for merking nå er valgt. PROFESSORHJELP

Det har vært jobbet siden 2006 med å finne en mer riktig merking av togene, og i tillegg til brukertester har også en professor vært involvert med innspill til løsning. Målet har vært å finne en så tydelig merking som mulig. Det er et omfattende arbeid med bred involvering som ligger bak den nye merkingen. Du skal ikke være i tvil når du sitter i en ubetjent vogn. Her forteller striper og tekst på veggene at du må ha gyldig billett. I tillegg er det plakater på veggene som forteller mer om hvilken vogn du sitter i. Det er mer merking i en ubetjent vogn enn i en betjent vogn. — Vi ønsket at flere kunder skal kunne bruke ubetjente vogner, og at det skulle bli enklere for konduktørene å ta betalt i rushtiden, sier Nina og Andrè. FAR GEVALG

Den gule månedskortmerkingen var godt kjent, og denne er videreført i den oransje bunnfargen som nå er Ubetjent. Det er valgt sort for Betjent. Det er store kontraster mellom disse to fargene.

Du skal ikke være i tvil om hvilken dør du går inn. Nina Tøgard og Andrè Maarud Høistad viser ny merking.

— Vi koplet også inn en professor i persepsjon (persepsjon = evnen til å oppfatte ting) som også jobber 50 prosent for Blindeforbundet før den endelige beslutningen ble tatt. Han ga oss flere gode innspill, og anbefalte å endre bunnfargen på Betjent fra grå til sort for å få bedre kontrast mot den oransje skriften, sier Nina og Andrè. Senere ble det gjennomført en grundig undersøkelse, der kundene ble observert i en periode. Resultatet var at de fleste med en gang skjønte logikken i merkingen. — Men vi vil nok oppleve at noen som blir tatt for å snike gjerne vil skylde på den nye merkingen. Men hittil er det nesten ingen som har brukt dette argumentet. Når du er inni en Ubetjent vogn skal du kunne se dette uansett hvor du sitter i vognen. TI LPASSET FREMTI DEN

Merkingen av vognene er tilpasset fremtiden og klargjort for elektronisk billettering. Merkingen er også så god at det blir enklere å finne ut hvor du skal gå på toget. Dermed bidrar dette til at oppholdet på stasjonene kan forkortes, og det blir enklere å holde toget i rute. — Det har vært viktig å merke togene likt, uansett hvilket tog det er snakk om. Derfor er type 69 og 72 merket på samme måte, påpeker Nina og Andrè. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Inni toget er Ubetjent synlig fra alle vinkler.

8

5-4-08.p65

V I N G E H J U L E T

8

4 - 0 8

04.06.2008, 13:04


For å følge opp egne planer og ikke minst ta hensyn til miljøet er det viktig å følge opp intensjonene i Nasjonal Transportplan. (Fotosammenstilling: Jan Blystad.)

Vil doble person- og godstrafikk NSB mener det bør legges til rette for en dobling av person- og godstrafikken på jernbane i Norge i et tyveårsperspektiv. Det vil kreve en vesentlig økning av investeringsrammene sammenlignet med basisrammen i NTP-forslaget. I høringsuttalelsen til NTP. (Nasjonal Transportplan) ser NSB behov for en rask utbedring av infrastrukturen. — Togtilbudet inn og ut av de store norske byene bør ha høyeste prioritet, og derfor må det investeres her, sier konsernsjef i NSB Einar Enger. NSB mener en satsning i befolkningstette områder er viktig for å sikre togets rolle som miljøvennlig transportmiddel. Samtidig støtter NSB forslaget om en satsning på vedlikehold og fornyelse av infrastrukturen. — Våre kunder fortjener et tilbud som er til å stole på. De siste årenes har det vært stadig flere problemer med infrastrukturen, og det har rammet NSB og kundene våre, påpeker Enger.

buss i de store byene og der det er flaskehalser i veinettet for øvrig. — Vi må bygge ut hele strekninger, ikke enkeltparseller og enkeltprosjekter som i dag, påpeker Enger. NSB mener en fragmentert og langsom utbygging gjør at investeringene blir liggende unyttige, og peker på deler av Vestfoldbanen som et eksempel på dette. FORNYER DET M ESTE AV TOGMATERI ELLET

NSB foretar i disse dager en omfattende investering i nytt togmateriell. Det planlegges innkjøp av nye togsett som vil gi en betydelig økning i kapasitet. — Med en ny infrastruktur kan togene gå oftere, og jevnere over timen enn i dag, og da er det viktig at vi i NSB står klare for å transportere flere kunder når muligheten kommer, sier Enger.

HE LT UTI LSTR EKKELI G

I utkastet til NTP resulterer satsningen på vedlikehold i at kun 1,6 milliarder kroner brukes på investeringer årlig. — Dette er helt utilstrekkelig hvis vi skal nå politiske mål om en effektiv, sikker og miljøvennlig transport, sier Enger. TENKE MILJØ

Transportsektoren må ta sin del av utslippsreduksjonen, og mer transport på tog er bra for miljøet. NSB forventer at den politiske behandlingen av planforslagene vil sikre investeringsrammer som muliggjør en satsing med fire spor på alle innerstrekningene i Østlandsområdet. Videre må vi få en sluttføring av vestkorridoren, Oslo-Ski må komme før 2019 og Holm-Holmestrand innen 2012. Videre må det bygges kryssingsspor slik at vi får godskapasitet som tillater 600 meter lange godstog. Dette mener NSB er helt nødvendig. I tillegg bør følgende strekninger prioriteres: BergenArna, Eidangerforbindelsen, Grenlandsbanen, elektrifisering av Trønderbanen til Steinkjer, framkommelighetstiltak for

GODSTRANSPORT DOBLES

Analyser bekrefter at det er kundegrunnlag for opp mot en dobling av godsmengden frem mot 2020, og en tredobling av dagens godsvolumer på jernbane frem mot 2040. — Skal vi få til dette trenger vi mer kapasitet og økt frekvens, sier Enger. Han peker på at investeringen vil være samfunnsmessig lønnsom. BUSS

Der toget har sin styrke i å frakte store volumer på en effektiv måte, har bussen sin styrke i fleksibiliteten og flatedekningen. Restriksjoner for personbilen, sammen med en styrking av kollektivtilbudet, vil bidra til å få bilister til å reise med buss og tog. NSB fremhever viktigheten av å bygge ut kollektivfelt inn og ut av de store byene, gode knutepunkter og effektive terminalløsninger. TEKST: LASSE STORH EI L V I N G E H J U L E T

5-4-08.p65

9

04.06.2008, 13:04

4 - 0 8

9


K V A L I T E T

Med guiding over høytaleranlegget, fotostopp og fotovennlig hastighet på strategiske steder tar Raumabanen mål av seg til å bli en spydspiss i turistsammenheng.

Raumabanen som oppl ”Mer fjell, fosser, tunneler, opplevelser og spennende historier går det knapt an å komprimere på drøye 10 mil” Helt siden Raumabanen åpnet i 1924 har mange latt seg lokke av naturen langs skinnene. Ved å satse langsiktig på Raumabanen som et opplevelsesprodukt vil turister i inn og utland ta del i den spesielle tog- og naturopplevelsen. Med 15 minutter lenger kjøretid mellom Åndalsnes og Bjorli blir det tid til saktekjøring og fotostopp. Dermed havner Raumabanen, og naturen langs den, i utallige fotoalbum verden over. — For alle som har fulgt med rundt Raumabanen de siste årene er dette en stor dag. Det har ofte vært usikkerhet knyttet til toget mellom Åndalsnes og Dombås. Rapporter har sådd tvil om Raumabanens fremtid. I dag viser NSB og RÅ at disse rapportene plasseres i skuffen, smiler strekningsansvarlig i NSB Salg, Tove Sylte. Få har fulgt med på Raumabanens opp- og nedturer slik som henne. Alle som har reist med Raumabanen, ser at det er store muligheter for å utvikle banen i turistsammenheng. Det som blir viktig fremover, er å få til gode kombinasjonsmuligheter sammen med reiselivsnæringen i Møre og Romsdal. — Vi har mange turistmagneter i området, som Trollstigen, Trollveggen, Geirangerfjorden og Atlanterhavsveien. STÅR SAMMEN FOR KUNDENE

NSB og RÅ har siden 2004 jobbet sammen med hensikt å starte et opplevelsesprodukt sommeren 2008. RÅ er et lokalt selskap, som både Rauma og Lesja Kommune er eiere av sammen med Møre og Romsdal Fylkeskommune, Berg Jacobsen Holding AS, Sparebank 1 smn, Wenaasgruppen og Kentra AS. RÅ har de siste årene kjørt veterantog for cruisebåtpassasjerer mellom Åndalsnes og Bjorli. RÅ sin oppgave er knyttet til å markedsføre produktet overfor cruisemarkedet. Togproduktet skal fortsatt drives av NSB med dagens materiell som består av type 93. Ombordpersonalet på Raumabanen vil oppleve en litt annerledes arbeidsdag. — Nå inviterer vi kundene om bord til en opplevelse, og ikke bare transport. De som jobber om bord i togene, vil

Type 93 passerer Kylling bru. Foto: Leif J. Olestad.

10 10

5-4-08.p65

V I N G E H J U L E T V I N G E H J U L E T

10

4 - 0 8 4 - 0 8

04.06.2008, 13:05


RAUMABANEN

Trollveggen og elva Rauma gir en mektig naturopplevelse. Foto: Leif J. Olestad.

opplevelsesprodukt naturlig nok få flere spørsmål om hva de kan se og oppleve underveis. Det er laget nye flotte brosjyrer, og strekningsbrosjyren skal leveres ut til alle om bord i turistperioden, sier Sylte NOE REDUSERT

For å få til satsingen har vi innstilt to avganger i hver retning mellom Åndalsnes – Dombås/Lillehammer i perioden 1. juni – 30. august. Det betyr at enkelte vil oppleve å få et noe redusert tilbud. I store deler av turistperioden vil fem togsett av type 93 benyttes på Raumabanen. Opp til tre togsett kobles sammen for å imøtekomme behov for kapasitet. Dette gjelder passasjerene fra cruisebåtene som legger til kai ved Åndalsnes. I år er det 22 avganger som er bestilt fra cruise, og vi forventer en stor økning i dette markedet i framtiden. Andre målgrupper er utenlandske grupper, som kommer fra Dovrebanen eller som er i området med buss. Viktig er også de individuelle turistene som er i området. Også prisen og kjøretiden er endret i perioden. — For de som bruker Raumabanen oftest og som er bosatt i området, har vi innført et personlig klippekort med fire klipp. Det gir rett til å reise med togene i hele sommerperioden, forteller Sylte.

Fest på perrongen. Fra venstre ordfører Torbjørn Rødstøl, Stein Nilsen, Einar Enger, daglig leder i Raumabanen Åndalsnes Trond Jansen og Marianne Einarsen. Foto: Leif J. Olestad.

Åpnet Opplevelsestoget Med tog 2351 kl 13.37 fra Dombås til Åndalsnes ankom inviterte gjester fra cruise og turoperatører, samarbeidspartnere og representanter fra Jernbaneverket. NSB var representert med konsernsjef Einar Enger, direktør for NSB Persontog Stein Nilsen og direktør for marked og kommunikasjon Marianne Einarsen. Sistnevnte erklærte opplevelsestoget for åpnet, ved at toget «klippet» den grønne snoren. Ordfører i Rauma, Torbjørn Rødstøl, ønsket gjestene velkommen til Rauma og Åndalsnes, og uttrykte i sin tale at han gledet seg over å kunne tilby turister i området en ny opplevelse i naturskjønne omgivelser. Konsernsjef Einar Enger og leder i Raumabanen Åndalsnes, Trond Jansen, holdt også taler. Åndalsnes Musikkforening spilte, og det var mange fra lokalbefolkningen som hadde møtt opp. Det var kaker, kaffe og brus og tegnekonkurranse for barna. En høytidelig og minnerik åpning, og et bevis på at NSB satser på reiseliv i Norge. Frem til 30. august er togene på Raumabanen tilpasset turister, med guiding over høytaleranlegget, fotostopp og fotovennlig hastighet på strategiske steder.

GOD TID

Med 15 minutter lenger kjøretid mellom Åndalsnes og Bjorli blir det både saktekjøring og fotostopp. Med i de opprinnelige planene var også en egen fotoplattform ved Skjerve. — Grunnforholdene var så dårlige at vi sammen med Jernbaneverket har utsatt byggingen av plattformen. Vi vet at turistene ønsker seg en plattform hvor de kan få komme seg ut å ta gode bilder. Vi må få på plass et slikt tilbud til neste års sesong. I mellomtiden er ordningen med stopp ved Trollveggen og Kyllingbrua et godt alternativ. Nå gleder vi oss til å ønske velkommen om bord på Raumabanen, avslutter en smilende Tove Sylte. TEKST: ÅGE- CH RISTOFFER LU NDEBY

Tove Sylte er strekningsansvarlig på Raumabanen. Foto: Åge-Christoffer Lundeby V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT V

5-4-08.p65

11

04.06.2008, 13:05

44 -- 00 88

11 11


Kjører to millioner tonn malm i året

CargoNet holder hoved CargoNet har ansvaret for hovedpulsåra til Rana Gruber. Selskapet merker fort hvis det blir krøll på infrastruktur eller tog. Arve Lein (bildet under) leder en lønnsom bedrift med 180 ansatte.

Lokfører Rune Solhaug har lang erfaring fra malmtransport.

En av CargoNets minste enheter befinner seg i Mo i Rana. Her har Systemtog avtale med Rana Gruber om å frakte jernmalm fra Ørtfjell gruver 34 kilometer til et anlegg for foredling av malmen i Mo. Foredlet, eller anriket malm, fraktes med båt til kunder over hele verden. Mye av malmen blir brukt i stålproduksjon. CargoNets medarbeidere i Rana kjører jernmalm, som er et tungt råstoff, og som i foredlet form er vanlig mange steder i hverdagen. Når du pusser opp hjemme, kan noen av malingsproduktene komme fra foredlet malm som CargoNet har kjørt fra gruvene til fordelingsanlegget i Mo i Rana. Noe av taksteinen du legger neste gang kan meget gjerne inneholde råstoffer fra malm som har vært i togvogner som dine kolleger i CargoNet har kjørt. 3 300 TONN FLYTTES HVER GANG

Det er tunge transporter som foregår på Nordlandsbanen mellom Mo og Ørtfjell, stort sett til alle døgnets tider. De 35 vognene i et tomt togsett veier til sammen over 800 hundre tonn og det er et Di8-lokomotiv som trekker vognene. Hver gang toget kjører er det 3 300 tonn som flyttes på skinnene. Malmen tas ut i gruven i Ørtfjell i et underjordsbrudd, og vognene kjøres inn i fjellet under en stor malmsilo.

— De gjør en utmerket jobb, og sørger for at vi har nok råstoff i vårt oppredningsverk. Etterspørselen etter den spesielle malmen i Rana har vokst og vi har etter hvert utviklet kvaliteter på våre produkter som vedensmarkedet etterspør. Derfor er det en viktig del av jobben å sørge for at vi alltid har nok malm i siloene våre her i Gullsmedvik, sier Lein. Rana Gruber videreforedler også malm fra andre kanter av verden. Svenske Höganes lager et spesialprodukt som blant annet brukes i biler, der råstoffene kommer fra foredlingsverket i Mo i Rana. Rana Gruber har tre viktige produktgrupper: — Vi får inn magnetittmalm fra Mauretania som videreforedles i våre anlegg. Det brukes 7-8 kilo av råstoffet i en bil. Stoffet er et jernpulver som har den egenskapen at når du setter det under høyt trykk, kommer det ut en ferdig maskindel som ikke krever mer bearbeiding, sier Lein. Du finner produktet blant annet i bildører. Men det er jenmalmen som CargoNet frakter som selskapet tjener mest penger på. HØYE PRISER

— Mangel på malm på verdensmarkedet og skrikende etterspørsel etter stål gjør at vi får bedre betalt enn noen gang for vår jernmalm. Siste økning i prisene var på 70 prosent, forteller Lein. Det tredje produktet som råstoffene fra Rana Gruber går til heter Colorana. Det lages av magnetittmalm og brukes i betongprodukter og maling. Det er mange anvendelsesområder for disse råstoffene, alt fra tilsetting i kosmetikk, dyrefor, stripen på et bankkort eller pigment i maling. — Ikke de store tonnasjer for disse produktene, men ofte veldig godt betalt, sier Lein. TI DLIGERE ANSATTEI D

PRESISJONSKJØRING

Selve fyllingen av togsettet foregår på en helt spesiell måte. Vognene kjøres inn i en lang tunnel. Så kjøres de ut av tunnelen igjen med 0.8 kilometers fart, mens vognene fylles en for en med vel 70 tonn råmalm i hver vogn. Dette krever presisjonskjøring fra lokførerens side. Til sammen er det knappe to årsverk som gjør jobben i Rana for CargoNet. Det kjøres gjennomsnittlig 20 tog i uka. Det tunge løft hver medarbeider gjør hver dag.

Selskapet han leder gjør det godt for tiden. Det har ikke alltid vært slik. De ansatte var med på å holde liv i bedriften i 1991 og skjøt inn 10 000 kroner hver.

TRIVELIG OG KREVENDE

Rune Solhaug har jobben den dagen Vingehjulet er på besøk. Han synes han har en trivelig jobb med hyggelige kolleger. — Etter 28 år i samme yrke er det viktig å ha en jobb du trives i. I øyeblikket kjører jeg bare malmtog. En krevende jobb, spesielt når vognen skal fylles inne i tunnelen under malmsiloen, sier Rune. 12 12

5-4-08.p65

V I N G E H J U L E T V I N G E H J U L E T

12

Arve Lein er direktør ved Rana Gruber og er godt fornøyd med leveransene fra CargoNet.

4 - 0 8 4 - 0 8

04.06.2008, 13:06


MALMTOG

ovedpulsåra åpen

Det er tung last bak Di8 fra gruvene i Ørtfjell. 2 500 tonn råmalm i bevegelse.

Han forteller at selskapet nå har fått nye eiere som ønsker å satse ytterligere i et økende marked. Ansatte som solgte sine andeler til de nye eierne kunne cashe ut to millioner kroner, inkludert utbytte. En brukbar forrentning på pengene på 17 år, ikke minst da mange den gangen dømte bedriften nord og ned. — Vi tar ut to millioner tonn nå, og ønsker å øke til tre allerede i løpet av neste år. Det er uante mengder malm i Ørtjell, og man regner med at det kan være drift i gruvene i mer enn 100 hundre år fremover, sier Lein. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Dette er knust malm, eller slig fra foredlingsanlegget i Mo i Rana. DETTE ER RANA GRUBER

■ ■ ■ ■

Gruvedrift siden 1906 Tidligere hovedleverandør til Norsk Jernverk 92 prosent av aksjene eies i dag av Leonard Nilsen Stor innen gruvedrift, tunneldrift i Norge, utlandet og på Svalbard ■ Eier Skaland Grafittverk og driver en gruve i Ballangen

Blir VW-karosseri Av de to millioner tonn malm som kommer ut blir det 700 000 ferdigprodukter som i hovedsak går til stålverk i Europa. Den største kunden er et tysk stålverk, og malmen som CargoNet frakter blir til karosserier i for bilmerket VW. Så neste gang du kjører VW kan du huske på at en ansatt fra CargoNet i Rana har vært nær malmen. Magnetitt brukes også i vannrensing. Råstoffet er attraktivt fordi det nesten ikke inneholder tungmetaller. Gruvedriften ligger ca 300 meter under bakkenivå. — CargoNet har gjort jobben i mange år, og vi er fornøyd med at selskapet har vært konkurransedyktig på pris. Vi anser selskapet for en stor og pålitelig partner, sier Lein. Han sier det ikke finnes alternativer til å frakte malmen med noe annet transportmiddel enn tog, og når det investeres 160 millioner kroner inne i fjellet for å få ut ny malm, er tog det naturlige valget. Det er 180 ansatte i Rana Gruber, de fleste jobber i fjellet, mens de andre er operatører på foredelingsanlegget. I likhet med andre norske bedrifter sliter også Rana Gruber med å skaffe tilstrekkelig kompetente medarbeidere. Men Lein sier det er en del unge som velger utdannelse som passer til gruvedrift. CARGONET, SYSTEMTOG MO

■ Flytter to millioner tonn malm i året ■ Gir 700 000 tonn ferdigprodukt ■ Di8 er trekkraft

V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT V

5-4-08.p65

13

04.06.2008, 13:06

4 -- 0 08 8 4

13 13


N Y H E T E R

Kundehåndtering på alvor Stein Nilsen har vært på kurs i kundehåndtering ved avvik. Han synes det er flott om enda flere melder seg på kurs. Det er viktig at flest mulig medarbeidere får et innblikk i NSBs forbedringsområder overfor kundene i avvikssituasjoner. Når uforutsette hendelser oppstår, blir det gjerne forsinkelser. Da må vi være på pletten med en gang og informere kundene om hva som skjer. Tilstedeværelse på stasjonen og plattform er helt nødvendig. — Førsteinntrykket til kunden er alltid tungt å endre. Hvis kunden synes vi er trege med informasjon, så festner dette seg. Derfor er det så viktig å være til stede blant kundene og kunne fortelle hva som skjer når problematiske situasjoner oppstår, sier persontogsjefen. Han har vært på grunnkurset som alle medarbeiderne i persontog skal igjennom etter hvert. Hittil har 500 vært på slike kurs, og nå oppfordres ledere til å sette seg på skolebenken. UFORUTSETT

— Det er når uforutsette hendelser oppstår at NSB har sjansen til å bevise overfor kunden at vi vet hva som foregår, slik at vi raskt og troverdig kan informere og veilede om hva som skjer. At vi ikke alltid klarer å skaffe alternativ transport er selvsagt irriterende, men at kunden ikke får vite hva som skjer, er enda mer irriterende, sier Nilsen. — Jeg håper enda flere blir med i den gruppen av mennesker som skal stå parat til å delta ved uforutsette hendelser. Vi trenger flere, og jo flere vi er, desto færre ganger må hver enkelt delta. På en annen side hadde jeg helst sett at vi slapp å rykke ut i det hele tatt, men når

Persontogsjef Stein Nilsen har vært på kurs i kundehåndtering ved avvik. Her flankert av Rune Kvale (t.v.) og Alexander Dahl.

dette skjer, er det viktig at vi har skolerte folk ute, sier Nilsen. HVA SKJER VED AVVIK?

Til tross for at det de senere årene er gjennomført en lang rekke tiltak for å bedre NSBs informasjon og kundehåndtering ved avvik, opplever NSB fortsatt at kunden i liten grad er fornøyd med informasjonen de får når avvik oppstår. Dette er nå virkelig tatt på alvor og satt i system i et stort og omfattende prosjekt som skal gi samtlige medarbeidere i Persontog et enhetlig innblikk og større eierskap til de forbedringstiltakene som nå er satt i sving. I tillegg skal lederne ansvarliggjøres langt mer enn tidligere. Tiltakene skal resultere i mer fornøyde kunder og mer tilfredse medarbeidere. Kundens oppfatning av informasjonen ved avvik vil være målet på hvor gode NSB faktisk er. Kontakt Tom.Haakenstad@nsb.no TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

orp Mer enn 20 000 fra T Torp Kunde nummer 20 000 over Sandefjord Lufthavn Torp holdeplass fikk blomster og fribilletter da hun skulle gå på toget 16. mai. — Tog er smart! Svaret kom med en gang da Lena Warholm ble spurt om hvorfor hun tok toget fra holdeplassen ved Sandefjord Lufthavn Torp. Medisinerstudenten fra Åsgårdsstrand kom fra Odense og ble meget overrasket da det vanket blomster og fribilletter med NSB da hun ble plukket ut som kunde nummer 20 000 siden holdeplassen åpnet i januar i år. Lena Warholm var kunde nummer 20 000 over Sandefjord — Fantastisk med fribilletter. Da blir det tur rundt i Norge Lufthavn Torp holdeplass. Her flankert av vår egen Pål for to, slår Lena fast. Hansen og fylkesordfører i Vestfold Per-Eivind Johansen. — Dette er gledelig og en fin utvikling for holdeplasen — Vi er fornøyd med utviklingen, og det viser hvor på Torp, sier strekningsleder Pål Hansen. Mer enn 60 viktig det er med en samlet jernbanesatsing i Vestfold. prosent av kundene kommer fra stasjoner nord for DramDessuten er dette meget miljøvennlig og sparer veiene men, og en stor del kommer fra Mjøsområdet. våre for mye trafikk, sier fylkesordfører Per-Eivind Johansen — Dessuten viser tallene at mange innenlands reisende kommer fra Gardermoen, og dermed lykkes vi med å binde i Vestfold. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L de to flyplassene sammen, sier Hansen. 14

5-4-08.p65

V I N G E H J U L E T

14

4 - 0 8

04.06.2008, 13:06


B I L T O G

Biltog i Europa Du sovner et sted i Tyskland og våkner opp i Tyrol. Bilen står trygt på toget og du kan nyte din frokost gjennom Brennerpasset. Og når du tar fatt på kjøreturen fra Verona, er du uthvilt. Stort bedre kan det vanskelig tenkes å komme til Italia.

V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT V

5-4-08.p65

15

04.06.2008, 13:06

4 -- 0 08 8 4

15 15


Jeg hadde lest og hørt om biltoget tidligere, men aldri prøvd det selv. Etter en telefon til kundesenteret, var billetter i orden. Fra Hamburg Atona til Verona. Avgang 1830 med ankomst 1230 dagen etter. Bilen fikk plass og de reisende fikk sovekupe i et tog med tilgang til restaurantvogn. Hvit duk og full middag. Det var bare å stille GPS’en på Hamburg Altona og kjøre. Gjør du som damen sier, kommer du helt fram til Die Bahns stasjon. Det gjorde vi. Det var lett å finne ut hvor du skulle gå for å få informasjon. Service Point sto det på engelsk. Men mannen bak skranken kunne ikke ett ord engelsk. Han skrev på en lapp hvilket spor jeg skulle velge og når jeg skulle gjøre det, og ferdig med det. Ikke et ord om at jeg måtte sjekke inn lenger nede i gata. SJEKK INN FØRST!

Jeg hadde god tid. Og da biltoget var kommet på plass i spor 10 og tiden var inne til å kjøre om bord var jeg først i køen. Jeg ble vinket frem og gledet meg til å inn ta biltoget. Dette var første gang og litt spesielt. Men OBS, der manglet noe. En av kontrollørene spurte om jeg hadde sjekket inn. — Hva, hvor?

— Lenger nede i gata. Kan du rygge? — Naturligvis, det er revers på denne. Jeg rygget og fikk plassert bilen på fortauet mens jeg løp som en gal ned til innsjekk. Der visste de allerede om en nordmann ved navn Colstrup som ikke hadde sjekket inn. Men det var fort gjort. Jeg fikk de nødvendige papirer og ønsket god tur. Med en stor lapp med Verona påskrevet løp jeg opp, kom inn i køen og fikk plassert bilen på toget. PLASS TIL SEKS

Så var det å finne sovekupeen. Den var utstyrt med tre seter og tre oppslåtte køyer. Det vil si; setene nede kunne med et håndgrep gjøres om til en seng. Det var god plass til to, men med tre i høyden ville det bli vanskelig for voksne mennesker å snu seg. Kupeen hadde en finesse som var beregnet for litt flere. Det er mulig å åpne opp veggen mellom to kupeer slik at en familie på opp til seks personer kan oppleve å sitte og ligge i samme kupe. Et enkelt skap kunne åpnes opp og du hadde full tilgang til ditt morgentoalett. Enkelte kupeer hadde egen

Bilen på plass på toget, bundet fast etter alle kunstens regler.

Biltoget kommer inn på spor 10.

16 16

5-4-08.p65

V V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT

16

44 -- 00 88

04.06.2008, 13:07

Plass ti personer overnatt


B I L T O G

dusj og do i tillegg. Men ellers var det dusj i alle toalettene i sovevognene. Hver kupe var utstyrt med tre kleshengere, to vannflasker og to små vinflasker med glass. FIN RESTAU RANTVOGN

Etter en gjennomgang av toget var det lett å finne restaurantvognen med full servering og tiltalende menyer. En hyggelig kelner fortalte at det ikke var mulig å bestille bord på forhånd og at det ikke åpnet før tre kvarter etter avgang. — Men du er hjertelig velkommen, og det skal mye til at du ikke får plass. I verste fall må du vente på ledig bord i 20 minutter, sa han. På flytende engelsk. Etter å ha presentert meg og mitt ærende, ble jeg ønsket velkommen til å hilse på kokken. Et gjennomført hyggelig personale. TI L AVTALT TI D

BEHAGELIG TUR

Tysk presisjon viste seg at toget gikk på sekundet til avtalt tid. Informasjon om reisen og sikkerhet ble gitt på både tysk og engelsk. Etter hvert kom konduktørene og kodet om låsene på alle dørene til sovekupeene. Dette gjorde de ikke hver dag, men i kveld var det nødvendig. Vi fikk beskjed om at køyene vill bli tatt ned klokken 2200 og at vi ble vekket neste morgen kl 0800. Da ville vi få frokost og spørsmålet var om vi ville ha te eller kaffe til frokosten som bestod av noen rundstykker, youghurt, juice og litt pålegg.

For å få bilen på toget betaler du 199 euro, 240 for to i sovekupeen og 410 hvis du vil ha toalett og dusj iberegnet. Som ansatt i NSB vil du få rabatt på reisebillett med sovekupe uten dusj og toalett. En svært behagelig reise. Det er moro å se at det er noen som lykkes i å drive jernbane. Men unntak av et språklig problem i Service Point, er det intet å klage på.

Her kan du reise med biltog NSB leverer ikke biltog selv, men i Europa er

FROKOST I BRENNERPASSET

Det var lett å få plass i restauranten hvis en var tidlig ute, men etter en drøy halvtime var det så godt som fullt. Vi fikk rask servering og både mat og drikke hadde god kvalitet. Sengene var gode og vi sov derfor godt til vi våknet i Innsbruck. Frokosten ble inntatt i det vi kjørte gjennom Brennerpasset og etter hvert kunne nyte det italienske fjellandskapet. Vi merket oss at toget gikk fra Hamburg til avtalt tid, men det ankom også Verona til avtalt tid. Og vi kunne gå ut i sommervarmen for å hente våre biler. Det gikk egentlig greit. Men en på den øverst hylla trengte starthjelp. Og dermed skiftet de til nederste hylle. Jeg hørte til de på den nederste hylla og fikk derfor aldri vite hvordan det gikk med Mercedesen som ikke ville starte.

Plass til tre personer for overnatting.

TEKST OG FOTO: PREBEN COLSTRUP

dette en svært populær reisemåte. For oss nordmenn er Hamburg det beste utgangspunktet. NSB kan derimot hjelpe til med å finne gode alternative reiser og fungerer nærmest som et reisebyrå for deg som skal finne det beste i jungelen av ulike tilbud. Er du litt selvhjulpen kan du finne mye hjelp i å gå inn på http://www.autozug.de. Destinasjonene fra Hamburg er: Lörrach, München, Bolsano, Verona, Livorno, Alessandria, Villach, Wien, Salzburg, Avignon og Narbonne. Den siste er den mest poulære om sommeren. Det finnes også alternativer fra Hildesheim og Frankfurt.

Kokken forbereder seg til servering.

Klart for å ta kvelden.

V V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT

5-4-08.p65

17

04.06.2008, 13:10

44 -- 00 88

17 17


K V A L I T E T

PUNKTLIGHETEN

UKE 1-22

70 75 80 85 90 95 100 ▼ Dovrebanen

Sliter med dårlig infrastruktur

▲ Nordlandsbanen ▼ Raumabanen

▲ Rørosbanen ▲ Bergensbanen

Regiontogene på Dovrebanen viser svake tall om dagen. Hovedårsaken til dette skyldes en lang saktekjøring ved Dombås på grunn av rasfare og fare for solslyng. Dette skaper følgeforsinkelser på hele strekningen og også på Raumabanen.

▼ Sørlandsbanen

▼ Oslo Skien

I uke 22 er det et tidspåslag på 12 minutter og 41 sekunder bare på strekningen Lillehammer – Dombås og dette er ikke akseptabelt. Banesjefen er bedt om en fremdriftsplan på utbedring av saktekjøringene nå i juni. I nord er det fortsatt god punktlighet. Med unntak av uke 18 hvor punktligheten ble dårlig fordi et godstog som sporet av ved Skogn, har det vært punktlighet langt oppe på 90 tallet i de siste ukene. Regiontogene i Salten går også etter ruteplanen. Meråkerbanen har også gode punktlighetstall, men mot slutten av mai er denne gått ned på grunn av forsinkelser fra Sverige. Trønderbanen går også bra, men fikk en del forsinkelser på grunn av avsporet godstog ved Skogn samt kabelfeil mellom Vikhamar og Hommelvik 16. mai og et sprengningsuhell som medførte problemer mellom Mære og Steinkjer 22.mai.

▼ Oslo Lillehammer

FORSTYRRELSER I VEST

REGIONTOG NATT ▼ Oslo - Trondheim

▲ Trondheim Bodø ▲ Oslo Bergen ▼ Oslo Stavanger

REGIONTOG ØSTLAND ▼ Oslo Halden

▼ Oslo Gjøvik

LOKALTOG ➥ Kongsvingerbanen ▼ Hovedbanen ▼ Drammenbanen ▼ Østfoldbanen

▲ Gjøvikbanen ➥ Stavanger ➥ Bergen - Arna

▲ Bergen Voss ▼ Trondheim

KILDE: JBV

▲ Salten ▲=FRAMGANG GODKJENT

18

5-4-08.p65

▼=TILBAKEGANG

➥=UENDRET

IKKE GODKJENT

V I N G E H J U L E T

18

I vest medfører fortsatt en saktekjøring øst for Arna forsinkelser, selv om hastigheten her er øket noe. I tillegg har strømbrudd, ras og gressbranner samt anleggsarbeider på Drammenbanen også medførte forsinkelser både på Vossebanen og Bergensbanen i mai. På Jæren var uke 18 en vanskelig uke med signalfeil og belegg som medførte mange forsinkelser. Etter denne uken har det vært en bra periode med få forsinkelser på Jæren. Etter en vanskelig periode i månedsskifte april/mai med mye infrastrukturfeil er også regiontogene mellom Kristiansand og Stavanger nå i rute. VEST FORSINKER ØST

På Østre strekning har punktligheten ligget på ca 85 prosent i de siste ukene. Årsakene til dette er følgeforsinkelser fra strekningen Stavanger-Kristiansand samt infrastrukturfeil på Drammenbanen. Dette har også medført følgeforsinkelser på Arendalsbanen. På Østlandet sliter fortsatt lokaltogene med å holde ruta. En mengde feil på infrastrukturen skaper forsinkelser og følgeforsinkelser. Regiontogene på Østfoldbanen viser også svakere tall enn normalt. Vedlikeholdsarbeider mellom Sarpsborg og Halden skaper noen forsinkelser, men også på Østfoldbanen er det feil ved infrastrukturen som er den største forsinkelsesårsaken. Regiontogene på Vestfoldbanen har vist gode tall i mai, men mot slutten av måneden gikk punktligheten ned også her. Årsaken er også infrastrukturfeil, i hovedsak på Drammenbanen.

4 - 0 8

04.06.2008, 13:10


PiasPlogg

Årets sommeropphold Det arrangeres igjen sommeropphold på

Jeg var på et

Rondeslottet for

foredrag med

jernbaneansattes

tidligere proffsyklist

funksjonshemmede

Dag Erik Pedersen

barn.

her om dagen.

Arrangementet avvikles i tidsrommet 23. til 28. juni 2008. Programmet under oppholdet består bl.a. av natursti, aktiviteter i basseng og arbeidsstue. Hver deltaker betaler en egenandel på 1 000,kroner som dekker opphold i dobbeltrom for seg selv og ledsager. Reise tur/retur Otta må bestilles og betales av hver enkelt. Skriftlig påmelding sendes innen 8. juni til lag@jbv.no eller i posten til Jernbaneverket, v/Laila Grønbakken, Postboks 788, Sentrum, 0106 Oslo.

Personalbillett og sykkel

Han vil kanskje bli husket som den lille gutten fra Larvik som kom sist uansett hvor mange sykkelløp han startet i, men som etter hvert ble en av verdens beste syklister. Foredraget handlet om å sette seg mål, men mest av alt om at man trenger noen som tror på en og støtter en, for å kunne bli virkelig god. Han sa at vi i arbeidslivet er flinke til å sette mål for bedriften, avdelingen og prosjekter, men at mange glemte å sette mål for den enkelte ansatte. Dette fikk meg til å tenke. Hvilke mål har jeg satt meg i jobben? Vi har medarbeidersamtale og snakker om hvor vi vil være om noen år, men er vi gode nok på å sette oss konkrete mål som gjør hver og en av oss bedre og bedre dag for dag? Gjør vi det tror jeg vi til sammen blir et «superteam». Hvis vi samtidig oppmuntrer og støtter den enkelte på det den er god på har vi kommet langt. Det handler også om å gjøre hverandre gode uansett kompetanse. Om du er toppleder, kjører buss, vasker tog eller driver med IT – det spiller ingen rolle - alle er like viktige. Vi må ha personlige mål for å bli gode med det vi jobber med, samtidig må vi ha et felles mål som drar oss i riktig retning sammen. Jeg har nå satt meg noen konkrete mål – og jeg har kanskje høye ambisjoner. Om jeg klarer det, kommer an på meg selv, men også alle jeg jobber sammen med! For det er dere som gjør meg god.

Pia Solheim er it-rådgiver i NSB. Hun vil bidra med betraktninger rundt livet generelt og kanskje litt om tog spesielt i Vingehjulet i tiden fremover.

GUNDER

Reisende med personalbillett Bronse, Sølv og Gull, som har med sykkel i toget, skal betale ordinær pris for sykkelen, på lik linje med vanlig betalende reisende.

Å sette seg mål

V I N G E H J U L E T

5-4-08.p65

19

04.06.2008, 13:10

4 - 0 8

19


P Å

T U R

Avvikshåndtering i Italia Etter en flott dag i Roma, gjensto en togreise til Orvieto. Det var siste tog med avgang 2102. Jeg har noen ganger løpt for å rekke toget i Italia, men jeg har alltid gjort det uten grunn. Etter å ha vist oss store deler av Umbria slik det trer frem ved nattestid, var bussjåføren klar for en røyk.

Ingen tog jeg har tatt i Italia har vært mindre enn ti minutter forsinket. Sånn var det denne gangen også. I en verdensby som Roma burde en kanskje forvente at informasjonen ble gitt på mer enn ett språk, men det skjer ikke. Riktignok hadde vi ikke validert billettene på veien til Roma. Egentlig skulle vi ut med 50 euro hver, men konduktøren forsto at vi ikke kunne vite at og hvordan dette skulle skje når all informasjon var på italiensk. På tilbaketuren var vi egentlig ikke overrasket over at toget ikke var gått 15 minutter etter oppsatt tid. Men da det etter 25 minutter begynte å bli tomt i toget, ante vi uråd. Vi fikk spurt oss for og fikk vite at toget var innstilt på grunn av motorstans. Da var det å finne en konduktør. Om han kunne engelsk? Ja, litt. Om han kjente til hvordan vi kunne komme oss til Orvieto? Han trakk på skuldrene. Han visste ikke. Motoren var stanset. — Men hva gjør dere med kundene, spurte jeg. — Har ikke anelse, han trakk på skuldrene. Men jeg har en billett som er validert og jeg skal til Orvieto, hva gjør dere med kundene? Vi har kjøpt billetten hos dere. Hos oss? Han trakk på skuldrene igjen, snudde ryggen til oss og gikk. UTROLIG

Men vi ga oss ikke. Det ble etter hvert en aktivitet for å få informasjon. Vi gikk på flere konduktører. Alle snakket litt engelsk. Men alle var ganske avslappet og tilsynelatende likegyldig til at vi var noen utlendinger som hadde siste tog til Orvieto. Kanskje dere kan ta et annet tog, men da må dere betale mer? 20

5-4-08.p65

V I N G E H J U L E T

20

Men det stopper ikke i Orvieto Nei, men dere kommer et stykke. Hva gjør vi videre? Dere kan ta taxi, det er ikke så langt. Det gikk en time. Vi viste fremdeles ikke hvordan vi skulle komme til Orvieto. På nytt kontaktet vi en konduktør. Han begynte å ringe og sjekke. Han kunne fortelle oss at toget var i stykker. Det visste vi fra før. Men hvordan skal dere ta dere av kundene som har kjøpt billett? Omsider viste han oss til et kundekontor. Der snakket de engelsk og de kunne fortelle at de arbeidet med en løsning om tog til Orte og buss derfra. Det virket som en kjent løsning. Men hvordan vet vi at bussen kommer? Det siste fikk vi ikke svar på, men eneste muligheten er å sette seg på det toget som går til Orte. Det gikk. Ikke presis, men det gikk. Veldig fort, jeg hadde følelsen av at det gikk for fort. Og det kom frem til Orte. Byen der Harald Heide Steen jr bodde da han skrev boken Sett og hørt. I det vi skulle gå av toget spurte jeg konduktøren om han visste hvordan vi skulle komme videre til Orvieto. Men han fikk det etter hvert kjente sløve blikket, trakk på skuldrene og sa at han visste ikke. Utenfor ventet bussen. Bussjåføren sto utenfor bussen, tok i mot kundene og fortalte hvor han kjørte og i hvilken rekkefølge. Vi fikk et møte med flere bygder og byer i mellomitalia enn forventet den dagen. Men han gjorde jobben sin og kjørte oss helt til P-plassen. Vel hjemme kl 0100. Jeg har mange ganger undret meg hvordan våre kunder opplever NSB. Jeg vet at det kan være usikkert når buss og tog kommer. Men jeg håper aldri at noen av NSBs kunder opplever oss som fraværende og uinteressert i å hjelpe kundene fram. TEKST OG FOTO: PREB EN COLSTRUP

4 - 0 8

04.06.2008, 13:10


NSB

SVENSKE

SPOR

Kjører smalspor i Roslagen Pirkko Lehtiranta ønsker velkommen til Roslagsbanan. Som lokfører ser hun daglig mange av de 40 000 kundene som er om bord i Roslagståg. Det er stadig flere i Roslagen og Stockholm som velger lokaltoget på smalspor nordøst i Stockholm.

Roslagsbanan var den første jernbanestrekning som ble elektrifisert i Sverige, allerede i 1895. Banen var nedleggingstruet på 1990-tallet, og vedlikeholdet var dårlig. Det forelå planer om å erstatte banen med en tunnelbane. NSB kom inn i 2003, gjennom sitt datterselskap Tågkompaniet. I dag er det selskapet Roslagståg som kjører Roslagsbanan, og selskapet fikk fornyet kontrakten i fjor med ytterligere fem år, og skal drive frem til 1. juni 2013. Infrastrukturen eies av Storstockholm Lokaltrafik (SL), som i dag fortsetter arbeidet med å vedlikeholde infrastrukturen. Fortsetter neste side V I N G E H J U L E T V I N G E H J U L E T

5-4-08.p65

21

04.06.2008, 13:10

4 - 0 8 4 - 0 8

21 21


N Y H E T E R

Høy punktlighet og mange nye kunder Antallet kunder øker, og kvalitet, ikke pris var årsaken til at Roslagståg fikk fornyet kontrakten i

99,8 prosent av togene ble kjørt. Dette var den fjerde gode måneden på rad, og i første kvartal var punktligheten 98,6 prosent.

fjor med ytterligere fem år. Hittil i år har punktligheten vært 98,6 prosent. Det har gitt en kundeindeks på 84 poeng. Roslagsbanan dekker de nordlige og østlige deler av Stockholm. Det er mange pendlere som skal inn til sentrum, og disse reiser videre fra endeholdeplassen, Stockholm Østra, hovedsakelig med tunnelbane. Roslagståg kjører ikke bare togene på Roslagsbanan. Da kontrakten ble fornyet, fikk selskapet også ansvaret for vedlikehold av togene. Tidligere ble denne jobben utført av Togia. Det er 40 medarbeidere som utfører vedlikehold. Det er ikke helt vanlig at vedlikehold blir tilbakeført til en togoperatør, men oppdragsgiver SL ville gjerne ha en operatør som tar helhetsansvar. — Det var akkurat det vi ønsket, og vi ville gjerne ha helhetsansvaret, sier administrerende direktør Ingemar Nilsson i Roslagståg. GJØR ALT

Roslagståg har dermed ansvar for å kjøre tog med lokførere og konduktører, og har en egen togledelse som styrer trafikken. Samtidig har de overtatt et stort verksted der alt vedlikehold og renhold utføres. Men fortsatt er det SL som eier spor og kontaktledning. Nilsson er meget fornøyd medutviklingen for punktligheten hittil i år. I april var det 98,9 punktlighet innen tre minutter, og Erik Saarera gir koplen en ekstra smørerunde. 22 22

5-4-08.p65

V I N G E H J U L E T V I N G E H J U L E T

22

INGEN GOD HISTORIKK

Roslagsbanan slet før Roslagståg overtok. Det var mange innstillinger, og sykefraværet var høyt. Punktligheten var dårlig. Infrastrukturen var slitt og kundene misfornøyde. — Vi lovte å få togene i rute og sørge for at arbeidsmiljøet var så godt at folk skulle trives på jobb. Det ble jobbet hardt, og vi klarte å redusere sykefraværet fra 15 ned til halvannen prosent. Gjennomsnittet i dag er ca. to prosent, sier Nilsson. Samtidig startet en opprusting av banen, blant annet med helsveiste skinner på store deler av strekningen, og antallet kunder har økt fra 32 000 per dag i 2003 til over 40 000 i dag. LOGISTIKK

Ensporet drift innebærer flere utfordringer for å holde punktligheten på de 330 togene som går i løpet av døgnet. — Men folk er interessert i å gjøre en god jobb, og vi klarer å lage løsninger som gir en så feilfri trafikk som mulig. Men fikk vi flere strekninger med dobbeltspor, kunne vi øke trafikken ytterligere, sier Nilsson. Normalt er det tresetts tog som går, men i rushtiden er det dobbeltsett. Det er X10 tog bygd av ABB mellom 1988 og 1995 som brukes, med plass til vel 220 passasjerer i hvert sett. VEDLIKEHOLD

Trafikken på Roslagsbanan er roligere om Trafikkleder Peter Henriksson i togledelsen.

4 - 0 8 4 - 0 8

04.06.2008, 13:11


NSB

SVENSKE

SPOR

der sommeren og denne tiden utnyttes til å utføre vedlikehold både på banestrekningen og togene. Togene gjennomgår et omfattende vedlikehold som forsterker driftstabiliteten. — Ved at vi kan gjøre dette i eget verksted og har ansvaret selv, blir det enklere å sørge for at vognene til en hver tid er i orden. Vi har jobbet med å få alle de nye medarbeiderne i verkstedet til å forstå at de er en del av en helhet, og dette gjør at vi er mer driftsstabile, sier Nilsson. BONUS

Roslagståg omsetter for vel 200 millioner kroner. — Vi har levert resultater til våre eiere i overkant av forventet. Vi har også fått bonus på trafikkavtalen fordi vi leverer punktlighet over 95 prosent. Dessuten er det flere som reiser med oss. Dette gir en ekstra bonus, sier Nilsson. Han sier at selskapet har levert bedre og bedre resultater de siste fem årene, og tror derfor det kan bli tøffere å gjøre det enda bedre. — Men antall reisende øker, og vi er en gjeng med motiverte medarbeidere som har kontroll med hele produksjonen, sier Nilsson. Et annet viktig poeng for å holde motivasjonen oppe er kort avstand mellom medarbeidere og ledelse. Avstanden mellom de som styrer selskapet og de som kjører i togene er meget kort. De holder til i samme gang. — Dessuten – ingen i ledelsen bruker slips, påpeker Nilsson. FLERE KUNDER

Det er stadig økning i antall kunder, men med de antall vogner som finnes i dag og infrastruktur med stort sett ensporet drift, er det begrenset hvordan kapasiteten på banen kan økes. — Det diskuteres mulig Boggien klargjøres før den koples med vognen.

Antall kunder er økende.

ombygging av en ny, universelt tilpasset mellomvogn med plass til flere kunder enn dagens vogner har. Men dette må eierne, NSB og DSB ta stiling til, sier Nilsson. Roslagsbanan går gjennom et område som er i stadig utvikling, og flere velger å bosette et stykke utenfor sentrum. Derfor vil banen ha stor betydning for en forventet befolkningstilvekst. Alternativet til toget er bilen, og allerede i dag står trafikken i rushtiden i hele nordøstlige Stockholm. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

MU LIGE KORTSI KTIGE TI LTAK

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Stiftet i 2002 Driver lokaltog nord i Stockholm 10, 5 millioner passasjerer i året, 40 000 per dag 29 togsett og 101 vogner 65 kilometer togstrekning, 13 kilometer dobbeltspor Smalspor, 891 millimeter Kryssing på 11 av 39 stasjoner 330 avganger i døgnet 250 ansatte Omsetter for 200 millioner kroner Eies av Tågkompaniet (40 prosent) og DSB (60 prosent). NSB er heleier av Tågkompaniet V I N G E H J U L E T 4 - 0 8 23 23 V I N G E H J U L E T 4 - 0 8

5-4-08.p65

23

04.06.2008, 13:11


Store planer for Oslo S

Oslo S kan bli en av Europas mest moderne kollektivknutepunkt. Fire arkitektgrupperinger har utarbeidet forslag til hvordan Oslo S kan se ut i fremtiden. Går alt etter planen kan ombyggingen starte i 2013. Kostnadsrammene spenner fra to til fire milliarder kroner, men det er ikke nødvendig med statlige bidrag. Rom Eiendom AS, som er NSBs eiendomsselskap, vil stå for finansieringen av nye Oslo S.

— Oslo S er i dag et lite tidsmessig anlegg. Bygningskomplekset er utbygget etappevis over lang tid. Daglig ferdes 150 000 mennesker gjennom Oslo S, sier administrerende direktør Pål Berger i Rom Eiendom. — Prognoser viser at antallet besøkende vil dobles frem mot 2025. Det er derfor viktig å planlegge for fremtiden, 24 24

5-4-08.p65

V I N G E H J U L E T V I N G E H J U L E T

24

og nå ønsker vi å bygge et helhetlig kollektivknutepunkt. Arkitektforslagene er svært spennende, sier Berger. En jury tar nå stilling til arkitektforslagene. Etter dette fortsetter det videre planarbeid og den politiske behandlingen av byggeprosjektet. Arkitektforslagene er svært omfattende og kan innebære bygging av mellom 80 000 og 120 000 kvadratmeter.

4 - 0 8 4 - 0 8

04.06.2008, 13:11


STASJONSUTVIKLING

S

HISTORI KK

Oslo Sentralstasjon har vært gjenstand for en omfattende utvikling siden den eldste delen av Østbanen ble bygget i 1854. Østbanebygget sto ferdig i 1882. I 1980 sto den Oslo Sentralstasjon klar, og i 1998 åpnet Flytogterminalen.

HVEM HAR VÆRT MED

Arkitektkonkurransen for Oslo S ble utlyst i november 2007, og etter en prekvalifisering endte Rom Eiendom opp med følgende fire grupperinger: Team 3 (Arne Henriksen Arkitekter AS, Arkitekt CarlViggo Hølmebakk, Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS), Gihlardi+Hellsten Arkitekter, DSB arkitekter og Space Group Arkitekter AS. I juryen sitter representanter fra Rom Eiendom, Jernbaneverket, Oslo kommune og utvalgte arkitekter

VV I I NN GG EE HH JJ UU LL EE TT

5-4-08.p65

25

04.06.2008, 13:13

44 -- 00 88

25 25


Ressurssenteret fyller e

Varianter av 17. mai tog Noen benytter enhver anledning til å gå i tog 17.mai. Kråkstad skolemusikkorps tok også tog mellom togene. De hadde spilleoppdrag først i Kråkstad, så på Ski for deretter å reise tilbake til Kråkstad for å avslutte med borgertoget som stod og ventet på plattformen når korpset kom togende ut av toget. Musikantene stortrivdes, spilte og sang Norge i rødt, hvitt og blått og rakk å marsjere i rekke fra siste til første vogn. Konduktørene smilte fornøyd og de reisende ble med ett publikum. De ga musikantene utrolig mange positive tilbakemeldinger i form av komplimenter, applaus og ikke minst store smil. Hyggelig for alle togbrukere! (Fotnote: Det skal tilføyes at korpsentusiast og assisterende konduktørleder Hilde Haugland hadde en finger med i spillet fra NSBs side.)

Jan Ketil Ryggvik har jobbet med arkivering av bilder i kommunikasjonsavdelingen. Nå kan du høre stemmen hans på stasjoner i Østlandsområdet. Han er blitt informatør i Jernbaneverket.

Går på jobb hver dag — Jeg har vært sykemeldt over en lengre periode, men jeg har vært i 100 prosent aktivitet, og jeg føler at jeg går på jobb hver dag, enten det er i

Mantena vedlikeholder Flytoget NSBs datterselskap, Mantena AS, har inngått kontrakt om vedlikehold av Flytogets togpark i Mantenas verksted i Lodalen. Kontrakten er inngått for fem år med en opsjon på ytterligere fem år, og omfatter vedlikehold og renhold av togene. - For Mantena er det svært positivt å få tilsagn om ny vedlikeholdskontrakt med Flytoget, sier administrerende direktør Ole Edvardsen. Det var konkurranse fra flere tilbydere om denne kontrakten.

Hva synes du om internkampanjene? Det er nå sendt ut epost til alle ansatte i Drift. Her kan du si din mening om internkampanjene som har vært kjørt i vinter og i vår. Fint om du svarer så fort som mulig. — Vi ønsker å kartlegge holdninger og synspunkter om internkampanjene i forbindelse med punktlighet og ombordtillegg, forteller Camilla Maurud i Marked. Alle medarbeiderne har fått tilsendt materiell om undersøkelsen via sin NSB-epost, og det er viktig at spesielt ombordpersonalet svarer på undersøkelsen. — Fem personer av dem som svarer vil bli trukket ut, og får et gavekort på 500 kroner hver, sier Maurud.

26

5-4-08.p65

V I N G E H J U L E T

26

toget eller i regi av Ressurssenteret. Jan Ketil Ryggvik (42) er fornøyd med den oppfølgingen han har fått fra Ressurssenteret. Nå er han i ny jobb i Jernbaneverket. —Jeg har slitt med bena siden våren 2006 og vært mer eller mindre sykemeldt siden da. Fra desember 2007 kom jeg med i opplegget fra Ressurssenteret. Her har jeg fått god hjelp. Jeg har vært aktivt sykemeldt og jobbet 30 prosent i toget i det siste. I den øvrige tiden har jeg for det meste vært arkivar i fotoarkivet til informasjonsavdelingen. Han har også vært innom dokumentasjonstjenesten til Assistor, personalbillettkontoret og vært med på testing av nye mobile terminaler (MT). — Hele tiden har jeg vært godt fulgt opp, og jeg har søkt jobber internt. Det var Ressurssenteret som gjorde meg oppmerksom på at det var en ledig jobb som informatør ved togledersentralen. Med min bakgrunn som konduktør var det naturlig å søke, og jeg er glad for at jeg fikk ny jobb fra 1. juni, sier Ryggvik. Han har 12 års erfaring fra NSB som billettør og konduktør. — Dermed har jeg den servicebakgrunnen som er nødvendig når vi skal annonsere informasjoner til tusenvis av kunder over høyttaler. Jeg er litt spent på den nye jobben og gleder meg veldig, sier Ryggvik. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

4 - 0 8

04.06.2008, 13:15


ler et behov — Gir et løft i hverdagen — Dette er et fantastisk tiltak og noe som alle store bedrifter burde ha. Det bygger selvtilliten og får oss til å føle oss som en verdifull ressurs, selv om vi er delvis sykmeldte. Tom Svestad og Karin Johannessen Rysst fra konduktørenheten i Drift er unison i sin ros til Ressurssenteret som nå har vært operativt vel et halvt år. Vel 70 ansatte har vært i kontakt med senteret siden starten. — Da jeg kom hit i februar ble jeg utrolig godt mottatt, sier Tom som var gjennom en hjerteoperasjon like før jul. Jeg fikk med en gang en følelse av at jeg var en ressurs og at min restarbeidskraft ville komme til nytte, sier Tom. Det har vært forskjellige arbeidsoppgaver med punktlighetsoppfølging og ruteutlegging. Svestad er nå i arbeid to dager i uka ute i toget som konduktør. — Men jeg kan ikke ta de store løftene og bære tunge kofferter ennå, men kreftene kommer sakte men sikkert tilbake, sier han. MÅ FØLGE OPP

— Vi har nær kontakt med alle som har vært innom oss for å forsikre oss om at alle får den oppfølgingen som er avtalt på arbeidsplassen. Her har vi et meget godt samarbeid med den enkelte leder, sier Ann Sissel Skogstad i Ressurssenteret. Betingelsen for å lykkes er at det er god dialog mellom oss, ledere og den enkelte ansatte, påpeker Skogstad. Hensikten med Ressurssenteret er nettopp å sørge for at den enkelte får en glidende overgang tilbake til normalt arbeidsliv etter en lengre sykemeldingsperiode. Derfor er det viktig at medarbeidere kommer i kontakt med Ressurssenteret så snart som mulig etter en sykmelding. — Vårt utgangspunkt er at alle som kommer hit kan bidra positivt i arbeidslivet, selv om de ikke kan utføre sin vanlige jobb på full tid. Den innstasen som legges ned gjennom arbeidet med utgangspunkt i Ressurssenteret er like viktig som den vanlige jobben, sier Skogstad. ME LLO MSTAS J ON

— Jeg er utrolig glad for dette tilbudet, sier Karin Johannessen Rysst. Hun påpeker at det lite inspirerende å være hjemme når du er halvfrisk. — Dette er en fantastisk mellomstasjon, og jeg har det topp som kundeveileder tre dager en uke og to dager den andre uka, sier Karin. SKRYT TIL SENTERET

De to som driver Ressurssenteret får også godt skussmål fra brukerne. — Kompetansen til både Ann Sissel Skogstad og Hallvard Aakervik har vært av uvurderlig betydning for oss, fremholder Rysst og Svestad.

— Ressurssenteret er en mellomstasjon på veien tilbake til jobben igjen, sier Karin Johannesen Rysst og Tom Svestad. Her sammen med Ann Sissel Skogstad i Ressurssenteret.

IA-arbeid i praksis Ressursenteret er IA-arbeid i praksis. Ansatte får beholde sitt nettverk med tilknytning til jobben i stedet for å falle utenfor under en sykmelding uten aktivitet knyttet til jobben. Konsernoverlege Ørn Terje Foss er fornøyd med utviklingen så langt. — Vi håper i neste runde å få utvidet tilbudet ved dagens Ressursenter til også å dekke ansatte i de øvrige selskapene i NSB. I 2007 var flere hundre millioner kroner ubrukt i Statens satsing på «Raskere tilbake» ved å kjøpe operasjoner og enkelte behandlinger. — Det er imidlertid sjelden en raskere operasjon hjelper for alle slags sammensatte sykmeldingsproblemer, og erfaringen tilsier at det er viktigere å opprettholde nettverket knyttet til jobben, enn å fokusere på en bestemt diagnose eller sykdom for å finne løsninger. I neste runde antar vi at vi kan påvirke Staten til å overføre midler til å dekke vår egenfinansierte satsing på Ressurssenteret i stedet for å sløse dem bort på raske tiltak uten forankring på arbeidsplassen, sier Foss. Han er også fornøyd med at Ressurssenteret bidrar til å redusere belastningen for mange av mellomlederne i Drift. V I N G E H J U L E T

5-4-08.p65

27

04.06.2008, 13:16

4 - 0 8

27


M E L L O M

O S S

Ruteendringer 15. juni 2008 Rosenholm, Ljan og Nordstrand får tilbake stopp for de ekstra rushtidstogene som ble tatt ut i fjor. I tillegg vil enkelte tog få noe tidligere avgang i perioder på grunn av arbeid på sporet og at toget derfor erstattes av buss. Utover dette blir det svært få endringer i rutene fra og med 15. juni. NSB LOKALTOG

Linje 400 Lillestrøm – Asker(Drammen) Ingen endringer Linje 440 Dal – Drammen Ingen endringer Linje 450 Kongsberg – Eidsvoll Ingen endringer Linje 460 Skøyen – Kongsvinger Ingen endringer - se rutetabell Linje 500 Skøyen – Ski De ekstra rushtidstogene 2804, 2808 og 2812 fra Kolbotn (på morgenen) får igjen stopp ved Rosenholm, Ljan og Nordstrand Linje 550 Spikkestad – Moss Ingen endringer Linje 560 Skøyen - Mysen Ingen endringer Lokaltog Bergen Ingen endringer Lokaltog Trondheim Ladalen holdeplass legges ned. Ny gangbru ved Leangen vil sikre atkomst på nordsiden av togsporet. Lokaltog Stavanger Ingen endringer. 16-dagers brudd i september/oktober NSB REGIONTOG

Oslo - Trondheim Ingen endringer Oslo – Bergen Ingen endringer. Det blir ekstratog i sommer som i fjor Oslo – Kristiansand - Stavanger Nattogene stopper ved Audnedal Oslo – Røros – Trondheim Ingen endringer

Trondheim - Bodø Åndalsnes-Dombås-Lillehammer Ingen endringer. Turistog 1. juni til 31- august. To færre tog i vanlig rute Trondheim-Østersund Ingen endringer Arendal - Nelaug Alle tog stopper ved behov ved den nye holdeplassen Stoa når denne åpner.. Oslo – Halden – Göteborg Ingen permanente endringer: I periodene 23.06 – 17.08.2008, 15.- 16.11.2008 og 22. – 23.11.2008 utføres sporarbeider på svensk side. Det vil derfor bli busstransport på strekningen Øxnered – Göteborg. Reisende med tog fra Norge vil få senere ankomst til Göteborg i denne perioden, og motsatt vei vil vi få tidligere avreise fra Göteborg og Trollhättan. Det vil bli busskjøring mellom Halden og Sarpsborg i periodene 16.06. – 29.06.08 og 02.08. – 13.12.08. Bussene fra Halden vil bli kjørt 10 minutter før togets avgangstid. Skien – Lillehammer – (Dombås) Togene 308 og 329 stopper ved behov ved Hunderfossen. Det vil bli videreført fremskutte avgangstider fra Lillehammer for en del tog på fomiddagen (juni-august) (Buss for tog). Bratsbergbanen Alle tog stopper ved behov ved Trykkerud holdeplass. Dette fører til justeringer med et minutt på noen tog.

Takk for tellingen! Det er utrolig viktig at vi makter å telle kundene våre. Det danner nemlig grunnlag for fordelingen når summen av alle inntektene i samarbeidet med Ruter skal fordeles. — Konduktørene har økt telleprosenten fra 76 til 82 prosent. Dette går absolutt rette veien, sier seniorkonsulent Merethe Wold. For å få opp engasjementet og forståelsen for tellin28

5-4-08.p65

V I N G E H J U L E T

28

gene, har vi valgt å premiere seks av tellerne med et gavekort på 5 000 kroner hver. Vinnerne denne gangen er Gina Fjellheim, Svein Arild Stein, Odd Nygård, Ole Kristian Sagstuen, Ingunn Rugland og Hege Arnesen. Vi håper dette er en liten inspirasjon til høstens tellinger. TEKST: PREBEN COLSTRUP

4 - 0 8

04.06.2008, 13:16


Ustaoset speiler seg En ren og pen togside gir uant effekt. Stasjonen er blitt dobbelt så stor. Det er Kjerstin Skavhellen som har tatt dette bildet under en stopp på Ustaoset. Hun er konduktør på Bergensbanen og har alltid kameraet med på tur. Det kan anbefales!

Varm mat på trening 35 nye medarbeidere som skal assistere i NSB Meny Kafe i sommer får ekte opplæring med både lukt og varme i en ombygd treningsvogn på Sundland.

Nye medarbeidere som skal assistere i NSB Meny Kafe i sommer. Utenfor disken: Paola Perez, Benedikte Bøe, Anne Grete Berntsen, Kari Tidemann Støre og lærer Steinar Laugørgen. Innenfor disken fra høyre: Birgitte Opås, Ina Therese Haukeland og Neusa Fonseca.

I den såkalte «mock-upen» har NSB skolen fått god hjelp fra Togservice og Teknikk, og har alt som skal til for å servere varm mat; pølsegrill, kaffetrakter, kjøl-frys, micro etc. Deltakerne får selvfølgelig også muligheten til å smake på produktene som de skal selge. Dette har vært svært etterlengtet både av instruktører og deltakerne på cateringkursene. — Vi har hatt to ukers opplæring av 35 nye medarbeidere som skal fungere som togassistenter i serveringsvognene i sommer, forteller fagansvarlig Kate Fornstedt ved

Gratis til Roskildefestivalen? Gitte Delfs i DSB kommunikasjon ønsker frivillige til årets Roskildefestival. Hun ønsker seg frivillige som kan arbeide tre dager i åtte timer mellom 28. juni og 3. juli. Motytelsen er fribillett til festivalen. Henvendelse til: delfs_63@hotmail.com Eller: Gitte Delfs, DSB Kommunikation, Sølvgade 40, 1349 København K.

NSB skolen. Fra midten av juni vil du helt sikkert treffe noen av dem på togene mellom Oslo og Bergen, Oslo og Stavanger og Oslo og Trondheim. — Vårt mål er å gi en opplæring som er mest mulig praktisk innrettet. Samtidig lærer vi våre nye folk om matsikkerhet, hygiene og renhold. Dette er ytterst viktig, påpeker Fornstedt. De har i tillegg får de nødvendige sikkerhetskurs, kundebehandling og brann- og beredskap. — Alle skal kunne assistere hvis en uønsket situasjon oppstår, sier Fornstedt. Før kursdeltakerne jobber på egen hånd i toget skal de ut i praksisperiode og assistere i fire dager på togene rundt om i Norge. — Denne jobben gir jo også en unik mulighet til å treffe mange mennesker, ikke minst turister som det er mange av på våre sommertog, sier Fornstedt. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L V I N G E H J U L E T

5-4-08.p65

29

04.06.2008, 13:19

4 - 0 8

29


M E L L O M

O S S

LEDIGE STILLINGER NSB PERSONTOG DRIFT NSB Drift - 29/08. Lokomotivførere. Drammen Utlysning: 10.03.2008. Søknadsfrist: Snarest Referansenr: 293204481 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Drift - 29/08. Lokomotivførere. Drammen på Ledige stillinger på NSBs intranett NSB Persontog Drift søker lokomotivførere i Drammen. Stillingene er åpen for interne og eksterne søkere. Tiltredelse etter avtale. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Diverse arbeidsforhold: Heltid. Arbeidssted: Buskerud. Kontaktinfo: For spørsmål om stillingen: Produksjonsleder Ulf Glasrud, tlf. 916 75 721. For spørsmål om søknadsregistrering: Personalkonsulent Kari Mette Holteberg, tlf. 916 51 444

NSB PERSONTOG DRIFT NSB Drift - 38/08. Lokomotivfører. Oslo Utlysning: 26.03.2008. Søknadsfrist: Snarest Referansenr: 295450978 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Drift - 38/08. Lokomotivfører. Oslo på Ledige stillinger på NSBs intranett NSB Persontog Drift søker lokomotivførere til Oslo. Stillingene er åpen for interne og eksterne søkere. Tiltredelse etter avtale. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Diverse arbeidsforhold: Heltid. Arbeidssted: Oslo Kontaktinfo: For spørsmål om stillingen: Lokførerleder Jon Anders Orvin, tlf. 415 88 070. For spørsmål om søknadsregistrering: Personalkonsulent Kari Mette Holteberg, tlf. 916 51 444

NSB PERSONTOG DRIFT NSB Drift - 46/08. Konduktøraspirant. Oslo Utlysning: 21.04.2008. Søknadsfrist: Snarest Referansenr: 305640721 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Drift - 46/08. Konduktøraspirant. Oslo på Ledige stillinger på NSBs intranett Ønsker du en stilling i Norges største transportkonsern? Ønsker du å bidra i et selskap i stor utvikling og vekst, hvor hensyn til miljø og samfunn står i fokus? Svarer du ja på dette, er du på rett spor. Som konduktør i NSB har du muligheter til å gi våre kunder en god reiseopplevelse. Vi tar nå inn nye konduktøraspiranter fortløpende med oppstart/ skolestart høsten 08. Arbeidsoppgaver: -bidra til å ivareta kundens sikkerhet om bord i tog. -bidra til å innfri kundens forventning på reisen. inntektssikring. -rapportering. Personlige egenskaper: -en god serviceinnstilling. -evne til å takle en hektisk hverdag. Kvalifikasjoner: -generell studiekompetanse. -god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk. -beherske i muntlig engelsk. -erfaring fra reiseliv/kundebehandling er en fordel. Vi tilbyr: -gode betingelser og karrieremuligheter. -opplæring med full lønn. -en trygg og ansvarsfull jobb. -hyggelige kundeopplevelser. -en miljøvennlig arbeidsplass. -variert arbeidsdag. Kontaktinfo: Konduktørleder Geir Morten Haugen, tlf. 480 81 830 Vi har stasjoneringssted for konduktører flere steder på Østlandet. Denne gangen har vi ledige konduktøraspirantstillinger med stasjoneringssted i Oslo. Før inntak som konduktør vil det foretas en helsesjekk hos

30

5-4-08.p65

V I N G E H J U L E T

30

vår bedriftshelsetjeneste. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss.

NSB PERSONTOG DRIFT NSB Drift - 58/08. Tjensetefordeler/ Planlegger. Oslo Utlysning: 20.05.2008. Søknadsfrist: 06.06.2008 Referansenr: 316282616 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Drift - 58/08. Tjensetefordeler/Planlegger. Oslo på Ledige stillinger på NSBs intranett NSB drift søker etter en vikar til tjenestefordeling/planlegging i tjenestesentralen Østlandet. Tjenestesentralen er ansvarlig for tjenestefordeling og kortidsplanlegging for konduktører i Østlandsområdet. Arbeidsoppgaver: -daglig tjenestefordeling og korttidsplanlegging i samarbeid med lokale kond.ledere og NSB Drift, -bidra ved turnusplanlegging og rapportering av personalmessige konsekvenser ved endring i togproduksjon, -utarbeidelse og oppdatering av arbeidsplaner innefor gjeldene rutetermin, utarbeide arbeidsplaner med alle kjente aktiviteter lagt i plan overlevert minimum 14 dager før første uke i turnus, -planer for gjennomføring av ferie og omlegging av tjeneste ved større driftsavvik. Personlige egenskaper: -forretningsforståelse og evne til å tenke økonomi i alle sammenhenger, -strukturert, -se helhet i togproduksjon, -raskt kunne tilegne seg kompetanse på de IT verktøy som skal benyttes, -gode kommunikasjon og samarbeidsevner, -takle stress, -serviceinnstilt, selv når arbeidspresset er stort. Kvalifikasjoner: -god kompetanse innen personalplanlegging for kjørende personalet, erfaring fra tjenestefordeling vektlegges, -god kjennskap til og forståelse for tolking av arbeidstidsbestemmelser. Diverse arbeidsforhold: Vikariat. Arbeidssted er Oslo. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Kontaktinfo: For spørsmål om stillingen: Avdelingsleder Ola Barmoen, tlf. 916 53 917 eller Ass.avdelingsleder Jack Ove Svastuen, tlf. 916 51 277. For spørsmål om søknadsregistrering: Personalkonsulent Kari Mette Holteberg, tlf. 916 51 444

NSB PERSONTOG DRIFT NSB Drift - 60/08. Avdelingsleder lok og kond. Moss. Utlysning: 28.05.2008. Søknadsfrist: 12.06.2008 Referansenr: 318879593 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Drift - 60/08. Avdelingsleder lok og kond. Moss på Ledige stillinger på NSBs intranett NSB Drift Østland etablerer egen avdeling for lokførere og konduktører stasjonert på Ski, Moss og Halden. Vi søker ny avdelingsleder. Denne vil få ansvaret for å ansette sine assisterende ledere og etablere ny avdeling. Avdelingsleder er underlagt Regionsjef i Drift østlandet og inngår i dennes ledergruppe. Kontaktinfo: For spm vedr stillingen: Regionsjef Mette Sørfonden, tlf. 970 33 175. For spm vedr søknadsreg: Personalkonsulent Kari - Mette Holteberg, tlf. 916 51 444. Arbeidsoppgaver: -Ansvar for oppfølging av lokomotiv og konduktørpersonale som er stasjonert Ski, Moss og Halden. -Ansvar for personaloppfølging, medarbeidersamtaler og motivasjon av eget personale. -Ansvar for personaldisponering i samarbeid med tjenestesentralen. -Stillingen har Budsjett og personalansvar og resultatansvar. Personlige egenskaper: -Gode lederegenskaper. -Strukturert arbeidsform. -Gode kommunikasjonsevner muntlig så vel som skriftlig. -Må kunne se helhet i togproduksjonen. -Målrettet, kunde- og resultatorientert. -Gode samarbeidsevner. Kvalifikasjoner: -Relevant høyskoleutdanning

og/eller minimum 2-5 års ledererfaring. Kunnskaper om jernbanens produksjon og/eller formell kompetanse innen logistikk og produksjonsplanlegging. God innsikt i relevante lover, regler og avtaleverk. God økonomisk forståelse. -Det er ønskelig med kompetanse innen IT utover MS Office herunder planleggingsverktøy. Avdelingsleder er underlagt Regionsjef i Drift østlandet og inngår i dennes ledergruppe. Arbeidssted er Moss. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss.

NSB PERSONTOG DRIFT NSB Drift - 64/08. Kurskonsulent. Drammen Utlysning: 02.06.2008. Søknadsfrist: 01.08.2008 Referansenr: 319305483 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Drift 64/08. Kurskonsulent. Drammen på Ledige stillinger på NSBs intranett NSB-skolen på Sundland i Drammen trenger å styrke de administrative tjenestene i forhold til planlegging og gjennomføring av kurs og utdanning. Stillingen er et to års engasjement i forbindelse med utarbeidingen og etableringen av nye rutiner rundt kursadministrative funksjoner. Kurskonsulenten vil inngå i et team som også har resepsjonstjeneste og øvrig administrativt arbeid. Kontaktinfo: For spm vedr stillingen: Driftansvarlig NSB skolen Karen B. Dillerud Sannes, tlf. 916 02 221eller Opplæringssjef Roger Nygård, tlf. 916 54 120. For spm vedr søknadsreg: Personalkonsulent Kari - Mette Holteberg, tlf 916 51 444. Arbeidsoppgaver: -bistå rådgivere og fagansvarlige i timeplanlegging og instruktørbestilling, -bestille hotell til elever og instruktører, -administrativ bistand ved konferanser og kurs utenfor NSB skolen, -administrativ bistand under kursavvikling, -resepsjonstjeneste og øvrig kontorarbeid. Personlige egenskaper: -utbredt samarbeidsevne, -høy grad av serviceinnstilling, -ryddig og strukturert. Kvalifikasjoner: -erfaring med kurs eller opplæringsvirksomhet, -gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, -erfaring med Officeprogrammer. Vi tilbyr: -2-årig engasjement, -arbeidsted på Sundland i Drammen. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss.

NSB PERSONTOG SALG NSB Persontog Salg - 63/08. Utviklingsansvarlig nsb.no. Oslo Utlysning: 30.06.2008. Søknadsfrist: 15.06.2008 Referansenr: 319220293 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Persontog Salg - 63/08. Utviklingsansvarlig nsb.no. Oslo på Ledige stillinger på NSBs intranett Selvbetjente løsninger er et satsningsområde for NSB og nsb.no er en høyt prioritert kanal. Vi ønsker nå en dyktig medarbeider som vil få stor påvirkningskraft i arbeidet med å videreutvikle nsb.no, slik at den til enhver tid kan tilfredstille kundenes nye krav. Den som ansettes skal sikre at prioriteringer fra NSBs strategi blir ivaretatt på våre internettsider og ha ansvar for å håndtere ønsker og krav fra organisasjonen om videreutvikling og utvidet funksjonalitet på nsb.no. Kontaktinfo: For spm vedr stillingen: Ehandelsjef Mari Flaaten, tlf. 918 59 006. For spm vedr søknadsreg: HR-rådgiver Mona Oppedal Fjell, tlf. 916 52 499. Arbeidsoppgaver: -implementeringsansvarlig for nye tjenester på nsb.no, -planlegging av nye leveranser, -overordnet koordinering av pågående leveranser, internt og mot leverandører, -rapportering, -stor grad av kundekontakt og internt samarbeid, -ansvar for kvalitetssikring av estimat og kost/nytte-vurdering av nye tjenester,

4 - 0 8

04.06.2008, 13:19


-ressursallokering, -økonomisk oppfølgings- og budsjettansvar. Personlige egenskaper: -gode kommunikasjonsevner, -relasjonsbygger, både internt og eksternt, -initativrik, selvgående og beslutningsdyktig, -teamorientert, -integritet, effektiv, systematisk og strukturert. Kvalifikasjoner: -relevant prosjektleder- eller koordinatorerfaring gjerne fra store organisasjoner, -teknisk innsikt/forståelse, -relevant utdanning fra universitet/høyskole, -norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig. Vi tilbyr: -et profesjonelt, dynamisk og ungt miljø med høy fagkompetanse, -faglige utfordringer, -svært gode forsikrings- og pensjonsordninger, -arbeidssted sentralt i Oslo. Stillingen rapporterer til E-handelsjef. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss.

NSB ASSISTOR REGNSKAP NSB Assistor regnskap - 61/08. Regnskapskonsulent Utlysning: 28.05.2008. Søknadsfrist: 09.06.2008 Referansenr: 318905149 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Assistor regnskap - 61/08. Regnskapskonsulent på Ledige stillinger på NSBs intranett. Regnskapsavdelingen i Assistor trenger en ny person til oppgjørsteamet. Teamet består av 10 medarbeidere og er delt inn etter NSBs salgskanaler: stasjoner, konduktører, og automater. Vi søker å styrke avdelingen med en ny regnskapskonsulent for retting av konduktøroppgjør. Ønsker du en stilling i Norges største transportkonsern? Ønsker du å bidra i et selskap i stor utvikling og vekst, hvor hensyn til miljø og samfunn står i fokus? Svarer du ja på dette, er du på rett spor. Kontaktinfo: For spm. vedr stillingen: Regnspapssjef Marius Ingebrigtsen, tlf. 916 53 222. For spm vedr søknadreg: HRrådgiver Ole Richard Moen, tlf. 916 53 046. Arbeidsoppgaver: -kontroll av innsendte oppgjør fra konduktørene, -oppfølging og kommunikasjon med konduktører og konduktørledere, -relevante avstemminger, bidra til å standardisere og effektivisere prosessen. Personlige egenskaper: -selvsikker, strukturert, -utadvent, -ansvarsbevisst, initiativrik, -proaktiv og kreativ. Kvalifikasjoner: -generell IT-kompetanse som f.eks. Excel og andre Windows-kompatible programmer, -generell regnskapsforståelse, gode kommunikasjonsevner. Vi tilbyr: -faglige og personlige utfordringer, et profesjonelt og uformelt arbeidsmiljø, konkurransedyktige betingelser, -en av landets beste pensjonsordninger, personalbillett for tog i inn- og utland, samt meget gunstige låne- og forsikringsbetingelser. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stilllinger hos oss. Snarlig tiltredelse er ønskelig

NSB BEDRIFTSHELSETJENSTEN NSB Bedriftshelsetjensten - 56/08. Bedriftssykepleier. Oslo Utlysning: 15.05.2008. Søknadsfrist: 08.06.2008 Referansenr: 314578676 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Bedriftshelsetjensten - 56/08. Bedriftssykepleier. Oslo på Ledige stillinger på NSBs intranett. Avdelingen i Oslo har 16 hel- og deltidsansatte medarbeidere, og betjener ca 6000 ansatte i NSB AS, datterselskaper, Jernbaneverket og andre virksomheter innen samferdselssektoren. En av våre bedriftssykepleiere søker nye utfordringer og vi søker en etterfølger i fast stilling. Kontaktinfo: For spm. vedr. stillingen: Avdelingssleder Ester Iden Tveit, tlf. 23 15 37

45 / 916 53 745. For spm. vedr. søknadsreg: Personalkonsulent Hilde M Vangen, tlf. 23 15 11 92. Arbeidsoppgaver: -helseundersøkelser i henhold til lover og forskrifter, -deltakelse i prosjekter, aktiviteter og kartlegginger av fysiske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer, veilednings- og opplysningsvirksomhet individuelt og i grupper, -undervisning, blant annet i førstehjelp og avhengighetsproblematikk, -oppfølging av livsstilsrelaterte helseproblemer av betydning for funksjonsevnen. Personlige egenskaper: -gode kommunikasjonsevner, -evne til å knytte relasjoner til mange arbeidsmiljø, -evne til å jobbe både selvstendig og i team, -viser engasjement. Personlige egenskaper: -gode kommunikasjonsevner, -evne til å knytte relasjoner til mange arbeidsmiljø, -evne til å jobbe både selvstendig og i team, -viser engasjement. Vi tilbyr: -et godt tverrfaglig miljø, -utfordrende og interessante arbeidsoppgaver, -lønn etter avtale, -svært gode pensjons- og forsikringsordninger. Arbeidssted: Oslo. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss.

MANTENA AS Mantena AS er datterselskap i NSB AS og ble stiftet 01.01. 2002. Selskapet har 750 ansatte fordelt på 7 vedlikeholdsenheter og er et moderne selskap med forretningsmessig basis i vedlikehold av togmateriell. Mantenas kunnskap og lange erfaring om vedlikehold av togmateriell har skapt et unikt miljø og en solid kompetanse som selskapet tilbyr i et bredt marked. Mantena AS - 62/08. Ingeniører Utlysning: 29.05.2008. Søknadsfrist: Snarest Søknad med CV sendes på e-post til steinarves@nsb.no Jernbanen er fremtiden. Mantena AS søker ingeniører. Vi søker ingeniører innenfor systematisk vedlikehold, gjerne med fagekspertise innen vedlikeholdsfag, mekanikk, elektro, pneumatikk og hydraulikk. Vi søker både nyutdannende og ingeniører med erfaring. Hovedoppgaver vil være systemforbedringer og komponentforbedringer, analyser, engineering og utvikling av togmateriell. Vi tilbyr interessante og utfordrende arbeidsoppgaver med gode faglige og personlige utviklingsmuligheter i et godt samarbeidsmiljø. Vi søker etter personer med initiativ, pågangsmot og evne til å jobbe selvstendig. Mantena er en virksomhet som er i sterk utvikling innenfor markedet «skinnegående materiell». Vårt motto er å ta vare på og utvikle verdier, og til det trenger vi aktive bidragsytere til å utvikle både togmateriellet samt våre arbeidsprosesser. Vi søker etter ingeniører innenfor flere ulike fag med minimum ingeniørhøyskole og gjerne noe erfaring, nyutdannede kan gjerne også søke, samt søkere med relevant praktisk skolering. Vi oppfordrer begge kjønn samt personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Arbeidsstedet vil være knyttet til et av våre verksteder, det kan være i Trondheim, Skien, Stavanger, Bergen, Drammen eller Oslo. Det er krav til norskkunnskaper så vel muntlig som skriftlig. Lønn etter avtale. Ta kontakt med: Teknisk sjef i Mantena AS, Randi Gundersen, mobil: 916 54 583.

NSB GJØVIKBANEN AS NSB-konsernet har en omsetning på ca. 10 milliarder kroner og er, med sine 9000 ansatte, Norges største transportkonsern. Konsernet består av morselskapet og 9 datterselskap som omfatter både togtransport, busstransport og eiendomsforvalting. NSB Gjøvikbanen AS er et heleid datterselskap av

NSB AS og har siden 2006 vært ansvarlig for persontrafikken på Gjøvikbanen. Selskapet har en omsetning på ca. 130 mill kroner og har ca. 80 ansatte. Vi liker å være i forkant og jobber stadig med å forbedre oss - blant annet tester vi nå ut trådløst internett i togene våre. Vi er små, raske og elegante, med korte beslutningsveier. NSB Gjøvikbanen AS - 106/07. Lokomotivførere. Oslo, Jaren og Gjøvik. Utlysning: 26.09.2007. Søknadsfrist: Snarest Søknad merket ”Gjøvikbanen” sendes snarest på e-post til: hildemv@nsb.no eller pr post NSB AS v/Assistor Personal Att: Hilde M.Vangen, Prinsensgt 7-9, 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke Vi søker etter dyktige lokomotivførere i Oslo, Jaren og Gjøvik. Tiltredelse snarest. Vi har arbeid hver tredje helg. Tjenesteturer kan fås til gjennomsyn hos Morten Syversen. En arbeidsgruppe jobber nå med gode personelltiltak for oss på Gjøvikbanen. Lokfører Leif Asbjørn Seegaard er ansvarlig for arbeidet. NSB Gjøvikbanen AS legger sikkerhet, punktlighet og kundefokus/service til grunn for virksomheten. I tillegg legger vi for medarbeiderne vekt på: -Eierskap og utvikling av selskapet og den enkelte. Selvstendighet og ansvar. NSB Anbud AS vil gjerne ha deg med på laget og ønsker deg velkommen til et selskap med fokus, eierskap og engasjement for banen og kundene! Ved spørsmål kan du kontakte: Morten Syversen, tlf. 994 82 928. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss.

NSB Gjøvikbanen AS - 65/08. Trafikksikkerhetssjef. Utlysning: 02.06.2008. Søknadsfrist: Snarest Søknad merket ”Gjøvikbanen” sendes snarest og innen 16.06.2008 på e-post til: hildemv@nsb.no eller pr post NSB AS v/ Assistor Personal Att: Hilde M.Vangen, Prinsensgt 7-9, 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke. NSB Gjøvikbanen AS søker etter Trafikksikkerhetssjef. Trafikksikkerhetssjefen er ansvarlig for sikkerhetsstyringen i selskapet. Stillingen er en stabsfunksjon i øverste ledelse og rapporterer til Daglig leder. Funksjonen har følgende hovedoppgaver: Koordinering av intern trafikksikkerhetsopplæring for operativt personell i selskapet. Utvikling og vedlikehold av et velfungerende trafikksikkerhetssystem for selskapet. Behandling av trafikksikkerhetssaker og gjennomføring av risikoanalyser. -Holde seg oppdatert på relevante lover og forskrifter, samt å implementere og bekjentgjøre disse i organisasjonen. -Rapportering innen trafikksikkerhet og behandling av rapporteringspliktige hendelser. -Utvikling og vedlikehold av beredskapsplaner som ivaretar kravene i lover og forskrifter. -Sikre at det kontinuerlig foreligger et oppdatert risikobilde av virksomheten. -Ivareta sikkerhet ift det rullende materiellet og vedlikeholdet av dette. -Behandling av securitysaker. Koordinering av internopplæring. Stillingen har et utstrakt samarbeid med Driftsenheten i selskapet. Personlige egenskaper: -Du må være analytisk, men med en operativ tilnærming. Du må ha jernbanefaglig innsikt. -Du må god kjennskap til og interesse for trafikksikkerhet på Jernbane. -Du må ha god skriftlig og muntlig fremføringsevne. Ønsket formell utdanning:-Ingeniørutdanning eller tilsvarende relevant kompetanse. Tilleggsutdanning innen trafikksikkerhet. Ved spørsmål kan du kontakte: Margareth Nordby, tlf. 916 52 507. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss.

V I N G E H J U L E T

5-4-08.p65

31

04.06.2008, 13:19

4 - 0 8

31


B

Returadresse: NSB 0048 Oslo

Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen

NSB og friluft

MIN J O B B ■ Overkonduktør ■ Kjell Harald Endresen ■ 46 år ■ Gift med Sølvi Therese ■ Far til Rikke (23), Emely (22) og Knut (19)

Så enkelt kan det sies. Det handler om jobben som han elsker. Det sier seg nesten selv når den unge mannen har vært i selskapet i 26 år. For tiden er han instruktør for NSB Drift Sørvest på type 7. De nye vognene som er starten på NSBs nye fremtid. Til daglig jobber han som overkonduktør på Bergensbanen og er sikkerhetsinstruktør på NSB skolen på Sundland. I tillegg til instruktørrollen for type 7 som for tiden skjer i Kristiansand innebærer det mye tid borte fra hjemmet. — Der en høydare når vi får til god samhandling og kompliserte prosesser glir, sier Kjell Harald. Men det kan også være krevende å være mye borte fra hjemmet. Da er det godt å ha hytte på fjellet ved Voss der han og familien kan koble av og leve ut felles interesse. — Å nyte friluftslivet i fjellet er avstressende og gir samtidig nye krefter, sier han. Men han har en interesse kona ikke deler med han. Fuglejakt. Men andre i familien stiller mer enn gjerne. Sønnen, svigersønnen og Gillie. Den siste er en irsk setter og som både står og setter seg når den skal. TEKST OG FOTO: PREB EN COLSTRUP

I denne spalten presenterer Vingehjulet ansatte i NSB. Vi forsøker å ta pulsen på det brede spekteret av arbeidsoppgaver som til syvende og sist har to mål for øye: Fornøyde passasjerer og sunn økonomi for NSB. Har du tips om personer til spalten, ta kontakt med redaktøren.

32

5-4-08.p65

V I N G E H J U L E T

32

4 - 0 8

04.06.2008, 13:21

Vingehjulet 04 2008  
Vingehjulet 04 2008  
Advertisement