Page 1

Internavis for NSB BA - Nr 3, mars 2001

Vingehjulet

Oslo S: Endelig åpnet side 24

Samarbeid og krav

8

Pillemisbruk øker

10

Dårlig punktlighet

14

Nattog i Cornwall

18

– Hvis de ansatte ikke vil, så får ikke jeg det til. Jeg krever at mine medarbeidere er villig til å stille opp for meg, sier Einar Enger, som vil være en spillende trener i NSB.

På lag med Einar Enger side 12 Vingehjulet nr 3 - mars 2001

1


Bedriftshelsetjenesten i Gods - årsrapport for år 2000 Bedriftshelsetjenesten (BHT) har kommet med sin årsrapport hvor de tar opp arbeidet som er utført for Gods. I forhold til arbeidsmiljøet har Gods to store utfordringer som får betegnelsen «stor risiko for helseskader, oppfølging er nødvendig.» De viktigste momentene er: – Høyt støynivå hos mange grupper, spesielt skiftepersonale. Anbefaling: Påbud med konsekvenser for bruk av hørselsvern. – Sigarettrøyking i kontormiljø og spiserom. Anbefaling: Røykeloven må følges. I tillegg må disse områdene vurderes nærmere: – Dårlig belysning på en del skiftetomter - Jernbaneverket må kobles inn på vernerundene. – Belastningsskader ved terminalarbeid og vognvedlikehold må inngå som fast delvurdering i anskaffelsesprosesser – Grov pukk (og andre snublefeller) samt usmurte sporveksler

kan være plagsomt spesielt for skiftepersonalet - Jernbaneverket må delta på vernerunder. Rapporten legger også vekt på det psykososiale arbeidsmiljø. I forhold til effektivisering som pågår kontinuerlig i alle enheter, føler de ansatte seg utilstrekkelig informert om hva som foregår i egen avdeling. Her har ansvarlig leder en jobb å gjøre hvor riktig informasjon til rett tid er viktig. Oppfølging av langtidssykemeldte er også et punkt som er nevnt i rapporten. Gods ved GPO (Personal og organisasjon) får honnør for målrettet oppfølging av sykefraværs- og attføringsarbeid i året som er gått. Det har blant annet vært avholdt regionale samlinger for alle førstelinjeledere og verneombud med BHT representert gjennom attføringskonsulentene. Dette har gitt gode resultater.

Tekst: Marit Thorsen

Viktige dager

IDen 30 mars setter styret i NSB et endelig punktum for arbeidet med plan og strategiprosessen for konsernet. I begynnelsen av april leveres planen til vår eier, Staten, ved Samferdselsdepartementet, og i vårsesjonen skal Stortinget være med på å stake ut kursen for NSB. Det er utvilsomt viktige dager for alle ansatte, og uansett hva som fattes av vedtak både i styret og i Stortinget må vi være forberedt på betydelige endringer i bedriften. Dette kom også frem under Samarbeidskonferansen i begynnelsen av mars. Der ble omrisset av en strategi drøftet, og hovedingrediensen er konsentrasjon om kjerneområder. På konferansen drøftet man også forbedringsmuligheter for NSB. Statens rolle som eier ble også gjennomgått, og det ble stilt spørsmål ved om dagens eier var klar nok i sine målsettinger for konsernet. En mer tydelig eier ble etterlyst. Det er nettopp dette våre politikere må bruke tid på under behandlingen av strategien for NSB i vår. Skal NSB drives videre som før med en delvis hånd på rattet fra eieren, eller skal handlefriheten bli total. Jeg tror mange ansatte i NSB vil følge stortingsdebatten nøye. Det er også viktig at vi ikke glemmer kunden midt oppi

2

Vingehjulet nr 3 - mars 2001

dette. Det er kun fornøyde kunder som skal sørge for at NSB skal få et sunt liv fremover. Fornøyde kunder får vi bare ved å levere et produkt hvor sikkerheten er satt i høysetet og at togene kommer når de skal. Dette må vi jobbe for hver dag og aldri glemme. Fjoråret ble et mørkt kapittel i NSB-historien. Alt som skjedde var sikkert med på å påvirke resultatene fra medarbeidertilfredshetsundersøkelsen (MTU). Den viser at ansatte i NSB har arbeidsglede, men mangler tro på bedriften. Det er nettopp denne selvtilliten og tro på at man kan komme tilbake som er viktig i en tid da tilliten til konsernet skal gjenreises. Antall ansatte som svarte at de var stolt over å være en del av NSB sank med 11 prosentpoeng til 29 prosent. La oss håpe dette er forbigående!

Lasse Storheil Redaktør


Flere fornøyde kunder på Oslo S Etter lang tid med så og si full fysisk innesperring av Hoved-billettsalget på Oslo S, ser vi nå praktisk talt lyset igjen. Lyset begynte å åpenbare seg igjen for medarbeiderene i Hovedbillettsalget på Oslo S i midten av januar da veggene rundt billettsalget ble fjernet, og etter det kom det bare mer og mer lys inn i hverdagen. Og i takt med at lyset kom tilbake, kom også kundene tilbake. I løpet av hele år 2000 har trenden av kunder som har blitt ekspedert i Hovedbillettsalet på Oslo S vært jevnt nedadgående. Dette har flere årsaker, blant annet omlegging av distribusjonen med økt salg over Kundetelefonen og Internett, herunder både NSB Periodekort, SIT og utsendelse av billetter via post. I tillegg så har jo billettsalget praktisk talt vært innebygget med til tider kun en inngang som har vært lite synlig. En del av disse kundene har heldigvis funnet frem til Lokalbillettsalget og Kundeservicesenteret, slik at de allikevel har fått utført sine ærend på Oslo S. Men mange kunder har nok slukøret gått fra Oslo S uten å finne fram til et sted å kjøpe sine billetter.

Men som sagt, da lyset kom, kom også kundene tilbake. Hittil i mars har vi daglig hatt gjennomsnittlig 350 flere kunder innom Hovedbillettsalget enn hva vi hadde i januar. Og dette merkes! Så mens vi tidligere hadde nedgang i antall kunder som ble ekspedert i Hovedbillettsalget hver måned, så har vi hittil i 2001 opplevd en økning i alle de tre månedene hittil. Så til kundene kan vi bare si: Velkommen tilbake til Oslo S!

Tekst: Mirjam Nilsen Hammeren Foto: Åge–Christoffer Lundeby

Togservice blir eget aksjeselskap Narvesen ASA skiller ut Togservice som eget aksjeselskap, og utvider samarbeidet med Rail Gourmet Holding AG. Narvesen ASA skiller ut Togservice som eget aksjeselskap, og har inngått en intensjonsavtale om salg av 50% av aksjene i det nye selskapet til Rail Gourmet Holding AG. Målsetningen er at transaksjonen skal skje med virkning fra 1. januar. 2001. – Vi ønsker å skille ut togservicedelen for å satse mer målrettet på togcatering, sier direktør for togservice Thorbjørn Olsen. Det er også viktig å følge opp de strukturelle endringene som gjøres i internasjonal togcatering. Vi ser blant annet at det skandinaviske markedet, med Linx som hovedaktør, skaper et behov for et samlet togcateringkonsept på tvers av landegrensene. Olsen påpeker videre at et skandinavisk samarbeid vil føre til gunstigere

Tre millioner Øresundsbroen åpnet 1. juli 2000, og siden det har 3 millioner togpassasjerer passert broen. Også passasjerene til NSB fra København er medregnet i dette tallet. Det betyr at i gjennomsnitt er det 12.000 passasjerer passerer Øresund hvert døgn.

innkjøpspriser, bedre varesortiment og vareflyt, samt mer rasjonelle løsninger. – Narvesen og Rail Gourmet fikk kontrakten for togserveringen i Danmark og dannet selskapt RGN(Rail Gorumet Narvesen Danmark), i 1997. Erfaringene fra Danmark er svært positive og gir oss viktig erfaring når vi nå skal inngå samarbeid i forhold til det norske markedet, sier Olsen. Endelig avtale må godkjennes i de to selskapers styrer og er avhengig av godkjennelse fra offentlige myndigheter. – Jeg vurderer denne endringen som positiv såfremt den medfører kostnadsreduksjon og økt kvalitet på leveransene til oss, sier direktør for Langdistanse Leif Øverland. Togservice er i nært samarbeid med NSB ansvarlig for all servering om bord i NSBs tog Omsetting 1999 var 86 millioner. I alt 360 medarbeidere sørger for betjening daglig 100 tog med 15 700 reisende. Rail Gourmet Holding AG er en av verdens største aktører på togservice, og er i dag 50/50 partner med Narvesen Servering om togservice i Danmark gjennom det felles kontrollerte selskapet RGN Danmark A/S. Narvesen og Rail Gourmet står, gjennom sitt felles selskap RGN Danmark, for all servering om bord på togene til Danmarks Statsbaner.

Tekst: Mari Øvrebø

Vingehjulet Internblad for NSB BA Utgitt av NSB Konsernstab Kommunikasjon og omdømme Prinsens gate 7–9, 0048 Oslo Faks: 23 1 5 40 03 Lasse Storheil ansvarlig redaktør lasse.storheil@nsb.no, tlf: 231 53071 Sofie Bruun redaksjonsleder SofieB@nsb.no, tlf: 231 53076 Åge-Christoffer Lundeby journalist age-christoffer.lundeby@nsb.no tlf: 23 15 34 49 Arvid Bårdstu informasjonssjef langdistanse Arvid Bårdstu@nsb.no, tlf: 23 15 35 38 Kjersti Omejer informasjonssjef Kortdistanse Kjersti.Omejer@nsb.no, tlf: 23 15 26 02 Jan Erik Kregnes info.sjef Persontrafikk Nord JanErik.Kregnes@nsb.no, tlf: 72 57 21 17 Marit Thorsen informasjonssjef i NSB Gods Marit.Thorsen@nsb.no, tlf: 23 15 42 83 Judy Velle Hafredal informasjonssjef NSB Eiendom JudyVelle.Hafredal@nsb.no, tlf: 23 15 35 31 Birgitte Langballe informasjonssjef Mellomdistanse Birgitte.Langballe@nsb.no, tlf: 23 15 11 78 Preben Colstrup informasjonssjef, Drift og teknikk Preben Colstrup@nsb.no, tlf: 23 15 35 00 Distribusjon: Bedriftssupport A/S 23 15 10 62 Layout: Arne, Eidal, Axentum kommunikasjon

Vingehjulet nr 3 - mars 2001

3


Arbeidsglede uten framtidstro - Tror at svært mange NSBere i fjor var i en slags sjokktilstand. Ansatte i NSB har arbeidsglede, men mangler tro på NSB! Det er hovedkonklusjonen vi kan trekke ut av Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen (MTU) for 2000. De ansatte i NSB har etter eget utsagn arbeidsglede, som blant annet blir motivert av at arbeidernes kompetanse og kapasitet blir utnyttet. Utfordrende, engasjerende mål og oppfølging av trafikksikkerhetsforhold er også viktige kilder til arbeidsglede. Mest alvorlig er det derimot at svært mange har mistet troen på NSB. Fjoråret var et år med mye motbør, og de

ansatte mistet mye av sin stolthet over å være en del av bedriften. Antall som svarte at de var stolt over å være en del av NSB sank med 11 prosentpoeng til 29 prosent. – Jeg tror at svært mange stilte seg spørsmålet, duger dette?, sier Johan Velten i Teamwork A/S som har gjennomført undersøkelsen. Han tror at svært mange NSBere i fjor var i en slags sjokktilstand, som ble forsterket av medias negative fokusering. – NSB bør sette i gang en dugnad for å få tilbake troen på fremtiden, råder Velten.

Ansvarlig, modig og gjensidig respekt NSB har gjennom en årrekke vært opptatt av at verdiene ansvarlig, modig og gjensidig respekt skal prege organisasjonen og lederskapet. Dette arbeidet ser nå ut til å bære frukter, og det er en tydelig vekst på alle disse tre verdiene. Lederne får også gode skussmål når det gjelder toveis-kommunikasjon, der mange ansatte føler at deres sjef forklarer dem bakgrunnen for vedtak og gir veiledning og støtte i arbeidet. Medarbeiderne opplever også i større grad at det er rom for å ta ansvar og vise initiativ. Best i klassen er NSB Eiendom som jevnt over skårer høyest på nesten alle områder. På spørsmål om trafikksikkerhet skorer NSB Eiendom derimot lavt, men det forklarer Johan Velten med at disse spørsmålene ikke gjelder NSB Eiendom direkte. – Direktør Olav Line i NSB Eiendom bruker denne undersøkelsen aktivt som et instrument, det er nok denne oppmerksomheten som er noe av årsaken til de gode resultatene, hevder Velten. Også fremtidstroen er høy i NSB Eiendom.

Tekst: Åge-Christoffer Lundeby Foto: Sofie Bruun

Musikalsk stjernedryss Drammens teater 7. april kl 18.00 Jernbanens musikkorps Drammen markerer sitt 80 års jubileum med amerikansk stjernedryss. Musikken er hentet fra kjente Amerikanske komponister og arrangører. Kveldens hovednummer er Gershwins Rhapsody in Blue, med drammenseren Gunnar Sama som solist på klaver. I tillegg fremføres mange andre stjernedryss. Jazzduoen Nikolaisen/Gyllensten Duo (flygelhorn/akustisk gitar) vil ha en egen avdeling under konserten. Billetter kjøpes i teateret og forhåndsslaget er startet!

4

Vingehjulet nr 3 - mars 2001


Prisjustering på Flytoget

Norpapp går nye veier

Fra 1. april øker Flytoget sine priser med 10 kroner på normalbilletter, men samtidig blir det innført flere rabattordninger.

Miljøvennlig og kosteffektiv transportavtale for Gods Norpapp AS på Hønefoss er blant de største aktørene i produksjon av bølgepapp i landet. De inngår nå en transportavtale med Ringerike Transportkontor AS om frakt av bølgepapp i containere. Container-konseptet med tog som hovedtransport i starten og bildistribusjon til slutt, er utviklet i nært samarbeid mellom Norpapp AS, Ringerike Transportkontor AS, Uniteam ASA og NSB Gods. – Vi har i mange år kjørt halv- og helfabrikata på toget i tradisjonelle godsvogner. Vi ønsket å opprettholde en miljøvennlig og kosteffektiv banetransport og måtte derfor utvikle en mer fleksibel og raskere transportløsning på bane. Resultatet ble bruk av vekselbeholdere (containere) som enkelt kan flyttes fra bane til bil, forteller logistikksjef Frode Reksten i Norpapp AS. – For NSB Gods er det en milepæl at en av våre større industrikunder går over til containerløsningen. Vi er glade for at vi kan være underleverandør til Ringerike Transportkontor for å ivareta transportkjedens banedel, sier salgssjef Kåre Rise i NSB Gods. NSBs avtale med Ringerike Transportkontor har en verdi på ca. 10 millioner kroner.

Tekst: Marit Thorsen Foto: Bilde & Arkiv/Frode Johansen.

Logistikksjef Frode Rekve i Norpapp er godt fornøyd med den nye containerløsningen for transport av papp.

Antall containere fra Norpapp AS pr år:

Totalt over 3.000 Bergen:

1.373

Trondheim:

559

Stavanger:

546

Kristiansand:

303

Bodø:

223

Dette er den første prisøkningen siden september 1999, og utgjør en realprisøkning på 1,7 prosent. Prisen blir da 130 kroner fra Lysaker, Skøyen, Nationaltheatret og Oslo S, 160 kroner fra Asker og Sandvika, og 90 kroner fra Lillestrøm. – Prisjusteringen på normalbilletter er en naturlig følge av den generelle prisutviklingen, sier Flytogets Administrerende direktør Berit Kjøll. Fra 1. april blir det også innført innført et rabattsystem som er tilpasset flyselskapenes ordninger. Blant annet vil skoleelever og studenter mellom 16 og 31 år få 50 prosent rabatt ved fremvisning av skole- eller studiebevis. Nytt er også innføringen av den såkalte «feriebilletten», der reisende på turistklasse får 50 prosent rabatt i sommerferien, påsken, og julen.

Gunder

Åge-Christoffer Lundeby

Vingehjulet nr 3 - mars 2001

5


Utvikling

SAMARBEID OG KOMMUNIKASJON

Fjord Tours overtar kombinasjonsturene Produksjonen og markedsføringen av NSBs kombinasjonsturer overføres til Fjord Tours AS. NSB skal fortsatt være en distributør av pakkene – En av fordelene ved overføring av produksjon, markedsføring og salg til Fjord Tours er en mer enhetlig og slagkraftig organisasjon, sier direktør for Langdistanse Leif Øverland. Dette vil gi bedre styring og kontroll. Fjord Tours har et etablert distribusjonsnett nasjonalt og internasjonalt, og kan bidra til å øke salget av kombinasjonsturene ytterligere, noe som igjen vil øke togomsetningen. NSB har siden 1992 drevet med produksjon, markedsføring og salg av kombinasjonsturer i Norge. Opplegget omfatter togreiser, annen transport og aktiviteter til utvalgte steder og på utvalgte ruter. Salget av pakketurer har økt formidabelt. I 1999 ble det solgt 59 242 kombinasjonsreiser med en omsetning på 38,6 mill.kr.

Større aksjeandel Fjord Tours er et turoperatørselskap, lokalisert i Bergen, som primært driver med produksjon og salg av Fjord Pass. Selskapet ble stiftet i 1982. NSB er aksjonær i Fjord Tours med en eierandel på 22,2 prosent. For å sikre kontroll og fremtidig utvikling av pakkene i tråd med NSBs intensjoner om økt salg og lønnsomhet vil NSB øke sin eierandel til 40,6 prosent av aksjene i Fjord Tours. Flåm Utvikling vil bli eier av 10 prosent av aksjene. Øvrige aksjonærer er Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane, Hardanger Sunnhordalandske Dampskipsselskap, Møre og Romsdal Fylkesbåtar, Bergens Tidende og Bergen Reiselivsråd.

Personell fra NSB Fjord Tours ønsker å knytte til seg 2-3 nye medarbeidere fra NSB med erfaring fra produksjon, administrasjon og salg av kombinasjonsturene. Det vil bli inngått et samarbeid mellom Fjord Tours og NSB om salg av produktene via stasjoner og NSB Kundetelefon. Disse instansene vil fortsatt selge kombinasjonsturene og få 10 prosent provisjon av salget. – Det er lagt opp til et langsiktig, kommersielt perspektiv på samarbeidet, sier Øverland.

Tekst: Mari Øvrebø Foto: Anders Håkonsen 6

Vingehjulet nr 3 - mars 2001


En ensrettet Pulsledelse 1.linjeledere i NSB Kortdistanse var samlet i to dager under vignetten «Pulslederen» og lederprinsipper i Puls. Hensikten med samlingen var å skape en uavhengig av den enkeltes daglige oppgaver. Totalt var det samlet cirka. 60 av NSB Kortdistanses ledere og førstelinjeledere fra alle enheter, samt representanter for de ulike fagforbundene. Programmet for de to dagene innebar bl.a. trafikksikkerhet, MTU 2000, lederdilemmaer og lederutfordringer. Det ble videre arbeidet med forankring av lederprinsipper for Puls. Dette er prinsipper, eller ledertråder, som skal gi retning for den enkelte i tiden fremover. Foruten dette sto også forberedelser til personalmøter på programmet. Så langt som mulig skal alle medarbeidere i løpet av våren få delta på personalmøte med sin nærmeste leder hvor merkevaren Puls skal være det sentrale budskap. De ulike temaene var lagt opp som en blanding av foredrag, presentasjon og diskusjon i plenum, men også arbeid i grupper.

Gjennomføringen av programmet var preget av sterkt engasjement, konsentrasjon, humor og alvor. Konstruktive forslag kom på bordet og nyttige lederverktøy ble formet. Det var et mål med ledersamlingen at alle deltakerne i løpet av to dager skulle bli «litt bedre ledere». Dette skulle ikke bare oppnåes ved forankring av lederprinsipper og utkast til egne handlingsplaner, men også ved å reflektere rundt lederrollen og bevisst- - «Lederprinsipper» med gjøre lederatferd. Svein Tore Kristiansen Ved samlinger av denne typen, er det alltid en fare for at det blir et «stunt» som ikke gir varige resultater. Oppfølging var derfor et viktig stikkord for arrangørene. Den enkelte leder måtte derfor allerede på samlingen starte arbeidet med sin egen handlingsplan hvor lederprinsipper skulle omsettes til konkret handling og hvor det også skulle presiseres på hvilken måte dette skulle kunne måles.

Tekst og foto: Sigrun Dancke Skaare

Alle er med i utviklingen Mellomdistanse satser på medarbeiderskap Den andre samlingen i Medarbeiderskap er gjennomført. Resultatet ble tre meget solide prosjektoppgaver som settes i gang umiddelbart. Den første dagen ble brukt til å bli kjent og trygge på hverandre, forteller Morten Waarli, som er ansvarlig for programmet fra Cap Gemini Ernst & Youngs side. Gruppen behandlet viktige temaer som selvrefleksjon, kommunikasjon, kreativitet og mangfold. Hensikten er å skape forståelse mellom medarbeidere og ledere, slik at det blir lettere å skjønne hvorfor man tenker forskjellig, sier Morten. Dag to ble viet konkret jobbing med å finne forbedringsområder til lederutviklingsdelen av programmet samt til egen arbeidsplass. Den siste dagen ble benyttet til å prioritere og velge områder deltakerne ønsker å jobbe med fremover. Prosjektoppgavene er hentet fra en mer omfattende liste over forbedringsområder i Mellomdistanse. Der det er hensiktsmessig overbringes innspill på denne listen prosjektene «Jeg er viktig» og omstillingen i Lodalen.

selskap. Ansvar; renholderne. - Involvere Skien mot år 2002. Definere aktuelle arbeidsoppgaver i Skien og begrunne hvordan dette kan gjennomføres. Ansvar; vedlikehold Skien. - Komme med forslag til system for konflikthåndtering, forbedring av rekrutteringsrutinene, forslag til opplæring i nye arbeidsoppgaver og forslag til system for bedre informasjons-/kommunikasjons-utveksling. Ansvar; Lok/ vogn, Lodalen. - Se på et opplegg for bedre håndtering og konsekvensbruk av verktøy/utstyr, samt opprydding etter bruk og innskjerping av rutiner. Ansvar; Motorvogn, Lodalen - Se på samarbeid og påvirkning av tjenestekontoret for å forbedre tjenestelister og ferieavvikling. Utarbeide en mal for hvor lang tid oppgaver tar, for å forhindre fremtidige kutt på tid. Påvirke tjenestekontoret til å ta malen på alvor. I tillegg ser de på et forslag til system for lokal prissetting. Ansvar; to andre grupper konduktører.

Prosjektene: - Kartlegge, dokumentere og påvirke ledelsen til å forstå hvordan endringer har påvirket trivselen på jobben. Ansvar; én gruppe konduktører. - Involvere medarbeiderne i samarbeid om nytt

Prosjektoppgavene skal avsluttes eller nærme seg avslutning til neste samling i begynnelsen av april.

Tekst: Birgitte Langballe Vingehjulet nr 3 - mars 2001

7


Framtid

FORENINGENE STILTE KRAV PÅ KONFERANSEN

Vekst eller avvikling? – Vi skal ha vekst innen vårt kjerneområde, dette er ingen styrt avvikling! Det var hovedbudskapet til Arne Wam og Einar Enger under årets samarbeidskonferanse på Rondeslottet 5. og 6. mars.

Samarbeids

va er NSBs oppgaver og hvem skal vi være? Det er to særdeles viktige spørsmål nå som NSBs videre veg skal stakes ut gjennom plan- og strategiprosessen. I sin innledning på samarbeidskonferansen skisserte visekonsernsjef, Arne Wam, noen aktuelle løsninger på hvordan NSB skal se ut i fremtiden. En mulig løsning kan være å gjøre NSB til et rent persontransportselskap. En slik løsning kan bety at persontrafikk med tog og buss blir kjernevirksomheten i NSB i fremtiden. Wam forklarte at det var viktig å beholde bussmarkedet for å kunne sikre seg fremtidig vekst. – En mulig kjøper av Nettbuss som Norges største busselskap er Connex, et selskap som også kan bli våre konkurrenter på sporet, forklarte Wam.

H

Utskille gods og eiendom Einar Enger i vinterkulda på Rondeslottet. Det kan bli varmere etterhvert.

8

Vingehjulet nr 3 - mars 2001

Hvis en slik løsning skulle bli valgt, vil det bety at hele eller deler av NSB Eiendom og NSB Gods blir utskilt i egne selskaper og/eller går i allianser med andre selskaper. Dette vil bedre egenkapitalen i NSB og dermed skaffe selskapet handlefrihet i fremtiden. Når det gjelder annen virksomhet i NSB som vedlikehold, renhold, administrasjon osv. kan det bli aktuelt å konkurranseutsette denne virksomheten. Først ut vil bli togrenhold, der styret allerede på sitt styremøte 30. mars beslutter om det skal dannes et eget renholdsselskap i samarbeid med ISS.


Det er tredje gang NSB arrangerer Samarbeidskonferansen mellom tillitsvalgte og ledere. Formålet med Samarbeidskonferansen er at ledere og tillitsvalgte i NSB skal få en felles forståelse av nåværende situasjon i konsernet og fremtidige beslutninger som skal fattes. Om lag 50 tillitsvalgte og ledere var samlet for å diskutere og komme med konstruktive innspill.

konferansen 2

0

0

1

Fagforeningene Leder i Jernbaneforbundet, Ove Dalsheim og leder i Norsk Lokmannsforbund, Øystein Aslaksen, hadde begge innlegg på samarbeidskonferansen. Aslaksen fremhevet at det vil bli nødvendig at man også i fremtiden blir den foretrukne leverandøren i forhold til offentlige kjøp av persontrafikk. Men påpekte også nødvendigheten av at NSB må være i stand til å overleve selv med bortfall av offentlige kjøp. Aslaksen og Norsk Lokmannsforbund er kritisk til ledelsens fremtidsstrategi. – Vi skal være med på å bidra til at det blir konstruktive løsninger, men vi krever å få være med og legge noen av premissene, sa Jernbaneforbundets leder Ove Dalsheim. Jernbaneforbundet stiller seg også positivt til å satse på persontrafikk med buss. – Vi tror det er nødvendig å beholde Nettbuss for at NSB skal lykkes, sa Dalsheim fra talerstolen. Mest kritisk var de to fagforeningslederne til et eventuelt salg av NSB Gods. Både Aslaksen og Dalsheim mener at godstransport er et foretningsområde NSB bør foredle og tjene penger på i fremtiden. Heller ikke konkurranseutsetting bekymret fagforeningslederne, men de fremhevet at en slik prosess måtte sikre like vilkår i en anbudssituasjon.

Økonomi Konserndirektør Kjell Haukeli orienterte om NSBs økono-

miske situasjon, som kan karakteriseres som alvorlig. Haukeli fremhevet at det er viktig for NSB å ha en solid egenkapital, og at egenkapitalen bør styrkes i fremtiden. Det kan gjøres ved å selge ut deler av NSBs virksomhet eller ved ekstraordinære bevilgninger fra Staten som eier. Hele NSBs økonomiske situasjon skal også behandles på styremøtet 30. mars.

Hvordan lykkes i fremtiden? Konferansedeltagerne brukte mye tid i grupper for blant annet å finne frem til forbedringsområder i NSB. Blant de motkrefter i NSB som kan hindre suksess ble blant annet holdninger, janteloven og begrenset handlefrihet nevnt. Et tema som stadig kom tilbake var hvorvidt Staten som dagens eier var klare i sine målsettinger med NSB. Flere av konferansedeltagerne etterlyste en tydeligere eier, som ga nok midler til å gi NSB større handlefrihet. Og også her må spørsmålene omkring NSBs identitet besvares. Da Einar Enger tiltrådte som konsernsjef 1. mars var et av hans viktigste budskap å sette kunden i sentrum. Dette er et syn som samtlige av konferansens deltagere støttet Enger i. Enger har også uttalt at en annen viktig oppgave er å kommunisere med Staten som eiere, og heller ikke der møtte konsernsjefen motbør.

Tekst: Åge-Christoffer Lundeby Foto: Lasse Storheil Vingehjulet nr 3 - mars 2001

9


Den hvite fylla Verdens Helseorganisasjon definerer all bruk av reseptbelagte medikamenter som ikke er forordnet av lege som misbruk. Det er vanskelig å skaffe seg gode tall som viser hvor omfattende misbruk av piller og narkotika er, men i følge Statistisk sentralbyrå har antallet etterforskede narkotikasaker økt 150 ganger de siste 30 årene. Samtidig vet vi at stadig flere unge har prøvd cannabis. En annen indikasjon på at misbruk av piller og narkotika øker er tall fra Statens rettstoksikologiske institutt (SRI). Deres statistikk viser at det blir stadig flere saker der det er mistanke om misbruk av medikamenter og andre rusmidler enn alkohol. Selv om de fleste føler at

AVHENGIGHET Misbruk av piller og narkotiske stoffer er et økende problem også blant «vanlige folk». Stadig flere blir offer for «den hvite fylla».

denne problemstillingen ikke gjelder oss selv er det noen ting man bør tenke på: Smertestillende medikamenter som fås på resept, gir lett avhengighet. Tilsvarende som for beroligende medisin, er det også for disse medikamentene vanlig å oppleve at dosen må økes for å oppnå samme effekt. Typiske symptomer på avhengighet er angst, depresjon og smerter i muskulatur. Paralgin Forte, Somadril og Pinex Forte er vanlige medikamenter i denne gruppen. Nyttige spørsmål å stille seg ved bruk av vanedannende medikamenter - Er pillene med deg overalt? - Deler du dagen inn «pilletider»?

- Ser du fram til neste pille? - Er du redd for å gå tom? - Tar du oftere enn før piller «ved behov» – eller øker du dosen? Gode råd ved bruk av vanedannende medikamenter - Ta aldri flere piller enn det legen har anbefalt - Søk hjelp om du får problemer - Dersom du i en periode tar vanedannende medisin som behandling, informér din arbeidsleder om dette, hvis du tror bruken vil gå utover jobbutførelsen Tekst: Åge-Christoffer Lundeby Kilde:AKAN

Familien går foran jobben Narkotika relatert rusmisbruk utgjør nå rundt 40 prosent av tilfellene, sier Svein Rune Jacobsen som er Akan kontakt på Grorud. Svein Rune Jacobsen har drevet AKANarbeid i over ti år. Han er ansvarlig for å følge opp AKAN kontaktene ved Grorud og Lodalen verksted. – Tidligere hadde jeg en til to prosent narkotikarelatert misbruk av i alt hundre prosent på kontrakt. I dag anslår jeg at cirka 40 prosent av misbruket er narkotika kombinert med piller eller alkohol. Stoff kommer sterkere inn, særlig blant yngre arbeidstagere. Vi kjører informasjonsmøter på nye medarbeidere om såkalt partydop som extacy, kokain og amfetamin. Den hvite fylla er veldig vanskelig å gjennomskue. Misbrukerne kommer på jobb i en tilstand der de liksom ikke «er der». Ved Grorud verksted samarbeider ledelsen, bedriftshelsetjenesten og AKAN kontaktene tett sammen. – Vi er et team, hvis vi ikke er det får vi problemer, sier Jacobsen. – Det største vi har oppnådd er at det ikke er like truende å ta opp slike ting. Her på Grorud er kulturen radikalt endret. Folk aksepterer ikke at noen er påvirket, og vi har kjørt kraftig på at du hjelper ikke noen ved ikke å si fra. Holdningskampanjen på Grorud har ført til at kantina ikke 10

Vingehjulet nr 3 - mars 2001

lenger selger lettøl. Det minte for mye om øl, og gjorde det lettere å skjule at enkelte kunne drikke eksport. AKAN arbeidet gir resultater. I 1999 hadde 80 prosent av alle på kontrakt greid seg. I år 2000 var tallet sju av ti. – Vi følger opp personlig. Hvert tilfelle er unikt, sier Jacobsen som tar seg ekstra tid til oppfølging dersom noen føler for at de trenger det. – Veldig mange som går på kontrakt er enslige. Familien går gjerne før jobben. Å risikere å miste jobben oppleves som et stort nederlag. I følge Jacobsen finnes det mennesker med rusproblemer i alle miljøer. – Jeg vil ikke bli overrasket om det høyere opp i systemet finnes mennesker med like store problemer og som trenger like mye hjelp.

Tekst og foto: Sofie Bruun


Ny metro i København blir ikke ferdig før oktober 2002 Med førerløse tog, bemannet med en metrosteward, punktlighet på 98 prosent og stoppetid på bare 90 sekunder i rushtrafikken, mener danskene å ha skapt det «best mulige persontrafikksystemet for passasjerer.»

● 3 vogner per tog ● Toglengde: 39 m ● Bredde: 2,65 m ● Toppfart: 80 km/t ● Sitteplasser: 96 ● Ståplasser 204

Satser på førerløst Den nye metroen skal bokstavelig talt få Københavns rushtrafikk under jorden. Når metroen er helt ferdig, skal passasjerene kunne ta undergrunnen helt fra Kastrup og inn til Nørreport i sentrum på 16 minutter. Ørestadsselskapet som er eid av København kommune og den Danske Stat bygger metroen sammen med to andre selskaper der nabokommunene er deleiere. Totalt skal metroen være 21 kilometer lang hvorav 10 kilometer ligger i tunnel. Tunnelene graves ut ved hjelp av en spesiell boremaskin som graver seg gjennom de spesielle bergartene under København. Stasjonene graves ovenfra. Hver stasjon ligger på 20 meters dyp, er 60 meter lang og 20 meter bred. Hver 600 meter bygges en sjakt som fører personale og frisk luft ned i systemet, og som brukes i eventuelle nødssituasjoner. Stasjonene blir enkle uten butikker eller fiksfakserier siden frekvensen på banene er høy at folk ikke skal bli stående lenge på stasjonen. – I rushtiden skal vi etter hvert opererer med en togavgang hvert 90 sekund. Mens vi ellers har 3 minutter mellom hver avgang. Dermed trenger vi ingen rutetabell for passasjerene, sier Søren Sabat som er prosjektleder for Ørestadsselskapet. Selskapet satser på en punktlighet på 98 prosent. Metroen i København blir Nordens første automatiserte metro der ombordpersonalet ikke kjører tog, men i stedet har sikkerhets- og servicefunksjoner.Togene har en rekke tekniske løsninger som dørlukningsmekanismer for å hindre at passasjere komme i klemme når dørene går igjen samt overvåkningskameraer som Togsettene har mulighet for manuell kjøring i spesielle tilfeller. De nye togene er laget av italienske Ansaldo.

Danskene satser på førerløse tog som skal gå med 3 minutters mellomrom på dagtid, og halvannet minutt i rushtiden. De knapt 40 meter lange settene tar opptil 300 passasjerer.

Metro som en del av byutviklingen Med utbygging av infrastruktur satser København på å etablere seg som et senter i Øresundsregionen mot Europa. Tankegangen er slik: Å bygge metro øker verdien av Ørestadsområdet. Ørestadsselskapet som er ansvarlig for å bygge metroen mellom Nørreport og Ørestad og Lergravsparken utvikler området for så å selge det til interesserte investorer. Inntektene går til å betale lån som er tatt opp for å bygge metroen. Metroprosjektet er en del av byutviklingen av København. Den nye undergrunnen skal trafikkere området Ørestad som opprinnelig var øde oppdemmet området på Amagerhalvøya rett utenfor København. Flere selskaper har allerede gjort avtaler om å etablere seg i Ørestad, og det norske forsikringsselskapet KLP er en av dem. Her ute skal også Danmarks Radio, deler av universitetet, shoppingsenter og flere IT-bedrifter holde til. – Vi er meget opptatte av at Ørestad skal gjenspeile kvalitet, og er nøye på hvem vi selger til, sier Søren Sabat.

Tekst og foto: Sofie Bruun Vingehjulet nr 3 - mars 2001

11


Ny sjef

VIL SKAPE LAGÅND:

Her er Einar Enger

Einar Enger skuer skinnlangs inn i framtiden. Her er den nye konsernsjefen på vei til Asker, og får flere innspill fra lokfører Per Ivar Berntsen.

– Hvis de ansatte ikke vil, så får ikke jeg det til. Jeg krever at mine medarbeidere er villig til å stille opp for meg. Jeg vil være en spillende trener med ansvar for lagoppstilling og spillestil, og jeg skal selvsagt også stille opp for de ansatte, sier NSBs nye toppsjef Einar Enger.

12

– Jeg er opptatt av å komme ut å vise ansikt og treffe ansatte på de større arbeidsplassen. Derfor har det den første måneden vært et omfattende introduksjonsprogram som skal hjelpe meg å bli kjent raskt. Samtidig har jeg spurt mine nye medarbeidere hva de synes er til beste for selskapet. For meg er det viktig at vi klarer å gjenskape troverdighet hos publikum og stolthet og begeistring ved å være ansatt i konsernet. NSB skal fungere slik kunden vil, og det er avgjørende for vår fremtid at vi blir så gode at selv om det kommer konkurranse på sporet, så vil kundene velge NSB fordi vi er de beste. Vi må skape entusiasme i bedriften, understreker konsernsjefen.

Uten filter – Jeg vil være tilgjengelig for alle ansatte, men selvsagt ikke alle på en gang. Jeg vet at jeg vil treffe mange ansatte gjennom deres organisasjoner. Jeg forutsetter også at lederne i NSB har såpass god kontakt med sine medarbeidere at det som de er opptatt av, kommer meg for øret uten for mange filtre. Det er fullt mulig å sile. Det liker jeg ikke. – Hvis noen mener noe som måtte være

Vingehjulet nr 3 - mars 2001

negativt, så er det viktig at også dette kommer frem. Jeg har ansvar for å skape trygghet i egen organisasjon slik at mennesker tør si det de mener. Det vil ikke få konsekvenser at noen mener noe annet enn meg. Det kan jeg love. Men jeg kan love at jeg blir vanskeligere å ha med å gjøre hvis diskusjoner kommer etter at beslutninger er tatt. Vi må ha respekt for beslutninger, også dem vi ikke liker. Når beslutningen er tatt, så har alle i NSB ansvaret for å få dem gjennomført. Det kan være nødvendig å ta upopulære avgjørelser for at det skal bli bedre lenger fremover i tid. – Når kan vi merke at Enger har vært i NSB en periode? – Jeg tror vi kan snakke om måneder og ikke år før vi ser at noe av det vi er i gang med virker. Involvering og informasjon er viktig i denne sammenheng. Vi må sørge for å holde NSB-laget ajour. Jeg har sagt noen ganger at hvis du ikke vet, så vil du ikke heller. Alle og enhver har et ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø rundt seg. Jeg opplever det som en forutsetning for å kunne stå på og skape resultater at jeg har det moro på jobb. Mennesker yter ikke hvis de føler seg usikre. Trygghet er viktig for alle.


- Still opp for meg, så stiller jeg opp for deg

Her er programerklæringen ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Gjenskape troverdighet hos publikum Gjenskape stolthet og begeistring ved å være ansatt i NSB Skape trygghet i egen organisasjon Ha respekt for beslutninger Involvering og informasjon Ha det moro på jobb Kunden bestemmer Justere tilbudet etter kundenes krav og ønsker Vi skal ikke love mer enn vi kan holde og holde det vi lover Kontroller at tiltak gjennomføres Er du historieløs er du også perspektivløs

Einar Enger (50) bor på Tranby og er enkemann med 3 barn Han er utdannet økonom fra Landbrukshøyskolen på Ås, og har vært adm. dir. i TINE, i Vestfold Buskerud Slakteriog i Fellesmeieriet.

Omdømme

– Jeg krever ikke at folk skal jobbe til de stuper hele tiden. Men når omgivelsene krever det, må vi stå på. Men vi må føle at det er riktig det vi gjør.

Skal vi få bedre omdømme, må det være samsvar med hva vi sier og det kunden opplever. Det er det eneste folk forstår. Vi skal ikke love mer enn det vi kan holde og holde det vi lover. Jeg vil så raskt som mulig finne konkrete områder vi kan gjøre det bedre på med hensyn til regularitet og dette skal vi klare på få måneder. De mål vi setter oss på kort sikt, må være så lett å forstå at alle i NSB kan følge med på dem og kontrollere at vi virkelig har fremgang. Du kan ikke forlange mer av andre enn det du forlanger av deg selv. Derfor er det viktig at jeg følger opp mål som er satt og virkelig kontroller at tiltak gjennomføres

Historien Kunden er sjefen Men en ting må vi hele tiden huske. Kunden bestemmer hva vi skal gjøre - vi lever av kunden. Vi skal tilfredsstille et marked. Det vi driver med har ingen verdi før en kunde er villig til å betale prisen for det. NSB er ingen organisasjon som noen tar vare på fordi vi er bevaringsverdig. Hvis ikke vi greier å tilpasse oss kravene som markedet setter, er det slutt. Det er smertefullt. Kun gjennom punktlighet, sikkerhet og et godt servicetilbud om bord, vil vi klare å beholde de kundene vi har i dag.

Rammebetingelser –Jeg ønsker forutsigbarhet og langsiktighet når det gjelder hvilke rammebetingelser vi skal jobbe under. Man kan ikke satse på investeringer knyttet til en så stor virksomhet som NSB hvis eieren stadig skal skifte mening om hva som skal være nivået på satsningen vår og hva vi skal prioritere. Vi må unngå å strø investeringer ut over mange år. Vi må komme i gang med omfattende infrastrukturutbygging så snart som mulig. Politikerne må beslutte dette og gi oss muligheter til å levere bedre resultater.

Hvis du er historieløs er du også perspektivløs. Jeg tror jeg klarer å forstå kulturen bedre ved å se på historien. Derfor har jeg bladd gjennom to årganger av Jernbanemanden fra 1929 og 1930. Her sto det at bruttobudsjettet for NSB i 1930 var noen og åtti millioner kroner. Stortinget sendte det i retur slik at man kom under 80. Argumentasjon for dette er den samme som i dag bare ikledd den gangens språkdrakt. Det er det samme vi jobber med: Effektivisering, rutetilbud og avganger og stoppesteder. – Hva gjør Enger når han ikke jobber? – Jeg løper, går på ski og liker å holde meg i form, og tar gjerne ei langhelg på jakt hver høst. Enger leser også bøker. – Dikt, kulturhistorie men ikke krim. Pan av Hamsun er en av de sist leste bøkene. Jeg kjøper bøker på Mammutsalget hvert år, og har mye bøker i huset. I tillegg blar jeg gjennom fem-seks aviser om dagen, sier den nye konsernsjefen i NSB.

Tekst: Lasse Storheil Foto: Sofie Bruun Vingehjulet nr 3 - mars 2001

13


kvalitet Gods sliter med dårlig punktlighet Torsdag 15. februar ble det avholdt stormøte om Gods’ dårlige punktlighet. Konklusjonen på møtet ble at dagens situasjon ikke kan aksepteres og at en tiltaksplan må på bordet så fort som mulig.

Mister transporter På NSB-skolen var det møtt opp ca. 30 mennesker med ulikt faglig ståsted i Gods. Med Kjell Frøyslid og Arne Dalen i spissen ble dagen brukt til å oppsummere nåsituasjonen med misfornøyde kunder og stadige avvik. Mulige veier å gå for å få bedre regularitet og punktlighet ble diskutert både i plenum og i grupper. – Mangel på punktlighet og mye avvik har preget høsten og vinteren over hele landet, forteller driftsdirektør Arne Dalen. – Vi ser tydelig at når enkelte ting ikke fungerer ett sted, forplanter dette seg ut over hele landet med forsinkelser. Dette rammer våre kunder, truer vår troverdighet og medfører tap av transporter. Nå må det sies at den dårlige punktligheten i enkelte tilfeller også er forårsaket av uvær, ras, flom og lignende samt problemer med skinnegangen.

Gå i oss selv – Vi kan imidlertid ikke skylde på utenforliggende årsaker, men gå i oss selv for heve kvaliteten på transportene. Kundene våre setter stadig høyere krav til oss. Utviklingen går entydig mot transport av varer med høy verdi hvor høy kvalitet og punktlighet er helt avgjørende, sier Kjell Frøyslid. For å høyne kvaliteten må vi rett og slett bli mer proaktive – det vil si være føre var og planlegge godt nok til å kunne håndtere avvik raskt slik at dette ikke forplanter seg i transportkjeden. Det vil bli viktig å avklare ansvars- og myndighetsforhold slik at man ikke skylder på andre.

Tre hovedområder Arne Dalen la på møtet fram statistikk for hendelser som påvirker vår punktlighet. Ett eksempel var hvordan feil på infrastrukturen gir seg utslag. Tabellen nedenfor viser andelen av forsinkelser forårsaket av infrastruktu-

14

Vingehjulet nr 3 - mars 2001

ren registrert i tidsrommet 1. januar til 9. februar i år: Kongsvingerbanen: 8,4 % Sørlandsbanen: 23,3 % Bergensbanen: 45,7 % Dovrebanen: 20,0 % Nordlandsbanen: 40,0 % Østfoldbanen : 32,0 % Som vi ser peker enkelte strekninger seg ut som spesielt problemfylte, men det er mye å hente på våre egne rutiner og systemer. Handlingsplanen skal for seg tre hovedområder som påvirker vår punktlighet: Terminal, teknisk og infrastruktur.

Komplisert avhengighet Transportkjeden er sammensatt av mange ledd som skal levere til hverandre. Ofte er avvikene våre en sum av flere elementer. Vårt vedlikeholdssystem for vogner og lok blir også skadelidende ved forsinkelser når timeplanen ikke kan holdes. Vi vet også at vi har knapphet på trekkraft og at prioriteringer kan være vanskelige. - I møtet utarbeidet enhetene Drift, Materiell og Marked konkrete tiltak på sine områder på kort og lang sikt. Tiltakene samordnes, målsettes og tidsplan lages. Nødvendige strakstiltak for å luke bort «verstingene» per strekning blir satt i gang raskt. Oppfølgingsmøte med representanter fra enhetene avholdes i uke 9. Det skal være en kontinuerlig fokus på punktlighet og det er planlagt en punktlighetsmatrise som legges ut på Gods’ intranett mens det lokalt vil bli oppslag om punktlighetsmål og oppnådd resultat per uke, forteller Kjell Myhre fra Drift på Alnabru.

Tekst: Marit Thorsen


kvalitet Kilde: Jernbaneverket Trafikkontroll

PUNKTLIGHET TIL ENDESTASJON

= målet

Nedgangen fortsetter 60

70

80

90

100

Ekspress Nattog Regiontog Utenlandstog Signatur Østfoldbanen Vestfoldbanen Dovrebanen Gjøvikbanen Flytoget Kortdistanse Oslo-området Jærbanen Vossebanen Trønderbanen Vognlast tilførseltog Hovedtog Combixpress Hovedtog Vognlast Vognlast Distribusjonstog Systemtog Til og med uke 11

Punktlighet t.o.m. uke 11 Punktlighet t.o.m. uke 3 Framgang fra uke 3

Vingehjulet nr 3 - mars 2001

15


Signatur sponser Quartfestivalen Tusenvis av ungdommer fra hele landet vil være til stede for å delta på Norges hippeste musikkfestival. Årets Quartfestival arrangeres fra 3 - 7 juli. Rundt 60 000 besøkende var det på fjorårets festival som ble omtalt som tidenes Quart og alt tyder på at årets utgave skal bli like bra. En god del av de som reiser til Kristiansand og Quartfestivalen ankommer med tog og for NSB Langdistanse var det da naturlig å knytte seg enda tettere opp mot Quart´en enn hva som har vært tilfelle ved tidligere år.Vi er derfor stolte av å kunne fortelle at Signatur er en av hovedsponsorene for årets festival og at vi er festivalens offisielle transportmiddel. I tiden framover kommer det til å være en del aktiviteter på www.nsb.no i forbindelse med Quart´en. Vi kommer blant annet til å arrangere konkurranser hvor premien vil være inngangspass til festivalen med togreise t/r. For oppdatert informasjon om festivalen se på www.quart.no. Tekst: Geir Nyborg

NSB Gods tester lok NSB Gods er på jakt etter et standard lokomotiv til bruk på Nordlandsbanen, i de kommende ukene skal T66 testes ut. Testen av lokomotivet blir gjennomført i samarbeid med TGOJ TRAFIKK i Sverige, og det er dette firmaet som har leid inn de to testlokene. Opprinnelig har det dieselelektriske lokomotivet typebetegnelse JT42CWS og er produsert av GM i USA, og i Sverige og Norge går loket under betegnelsen T66. Før det ene av testlokene kom til Norge har det blitt tilpasset nordiske forhold. I Sverige har lokene blitt bygget om slik at de kan tåle kulde ned mot 40 minus grader. Ombyggingen omfatter blant annet mer varme i førerrommet, ATC, underliggende snøplog og ekstra lyskastere. T66 har en ytelse på 2238 KW og kan sammenlignes med Di4. Loket som skal testes i Norge er transportert til Marienborg, der det holdes kurs for de norske lokførerne som skal delta i testen. Også leverandøren (GM) vil sende eksperter når testene tar til, og amerikanerne er nok interessert i at lokomotivet deres skal klare seg bra over Saltfjellet. NSB Gods skal evaluere testresultatene i løpet av mai 2001, og da vil det sannsynligvis bli besluttet om T66 er noe å satse på eller ikke. Assisterende materiellsjef i NSB Gods, Leif Skovly, sier at TGOJ TRAFIK tester samtidig med NSB, og resultatene skal utveksles. Det er også avhengig av om GM vil gjøre eventuelle tilpassninger på loket uten at prisen blir for høy. – NSB Gods er små i jernbanesammenheng, og vi er avhengige av å finne et standard lokomotiv, sier Skovly. Han legger til at et lokomotiv spesielt bygget for norske forhold blir for dyrt.

Åge-Christoffer Lundeby

Stor punktlighet på TrønderBanen

Hvor mye penger bruker kundene?

De to første månedene i år viser svært gledelige tall med hensyn til punktligheten på Trønderbanen. Ruteomleggingen 7. januar i år, innebar blant annet at Trønderbanen tilbyr sine kunder avganger med timesfrekvens. Med høy frekvens er tilbudet sårbart med hensyn til forsinkelser. Derfor er det ekstra gledelig å konstatere at TrønderBanen har oppnådd en gjennomsnittlig punktlighet til endestasjonen innen 3 minutter i forhold til beregnet ankomsttid, på 96 prosent for årets to første måneder. Innen 10 min er 99 prosent av togene i rute.

Lørdag 24. mars startet billettstrukturundersøkelsen som skal kartlegge hvor mye penger kundene bruker når de reiser med togene våre.

«Til leie» skilt i sikte! Ikke bli overrasket hvis du ser et skilt på NSB Eiendoms bygninger i det ganske land. Skiltene skal gjøre NSB Eiendom mer synlig i lokalmiljøet, og markedsføringen av utleieobjektene enklere. Skiltene er nå sendt ut til de ulike regionene slik at de kan benyttes i forbindelse med markedsføring av aktuelle utleieobjekter. Skiltene er trykket opp i et begrenset antall, da Eiendom som kjent jobber for å danne et selskap med Celexa til høsten. – Det er likevel viktig at prosessene internt ikke stopper opp i påvente av det nye selskapet, sier markedsdirektør Bjørn Birkelund.

16

Vingehjulet nr 3 - mars 2001

Undersøkelsen er igangsatt av konsernet og omfatter alle merkevarer, unntatt flytoget. Norsk Gallup har i samarbeid med NSB stått for utforming av undersøkelsen, og vil være den som håndterer dataene i etterkant. I de fire enhetene er det i dag 34 forskjellige produkter, og undersøkelsen skal føre til at det blir en riktigere inntektsfordeling mellom disse produktene, sier prosjektansvarlig Arnvid Johnsen. Årsaker til undersøkelsen NSB har i dag et billettsystem som for de aller fleste billetter ikke forteller oss hvilke tog kundene våre reiser på. De daglige tellingene forteller oss hvor mange og hvor langt kundene reiser på det enkelte tog, men ikke hva disse betaler. Denne undersøkelsen skal gi sikrere tall på akkurat det. I dag blir data fra en tilsvarende undersøkelse fra 1994 benyttet. Det vil si at all endring i kundesammensetning (pris per kunde) som har skjedd siden 1994 blir tilfeldig fordelt til produktene (togene). I perioden lørdag 24. mars til fredag 30. mars skal alle togene i Langdistanse, og et representativt utvalg av de andre togene delta i undersøkelsen. Tekst: Åge-Christoffer Lundeby


notert

Månedens bilde

Delta på 20. NJF fotokonkurranse! Bildet er tatt av Arvid Johansen, tidligere ansatt i Gods, men nå pensjonist. Han har vært aktiv i Jernbanens fotoklubb Øst siden 1966. Bildet ble tildelt sølvmedalje i Nordisk jernbanefotokonkurranse 1999.Tekniske opplysninger: Bildet er en såkalt sandwich. Motivet er som kjent fra Frognerparken, og et zoomobjektiv er brukt på lang lukkertid og lagt sammen med et annet lysbilde av en solnedgang. Et duplikat at dette danner det ferdige bildet.

150 år siden jernbanevedtak 15. mars 1851 vedtok å bygge jernbane mellom Christiania og Eidsvoll, etter tre dagers intens debatt, vedtaket ble fattet i Prinsens gate, vis a vis NSBs nåværende hovedkontor. 15. mars var det 150 år siden Stortinget vedtok å bygge jernbane mellom Christiania og Eidsvoll. Vedtaket ble fattet etter en intens debatt som hadde vart i tre dager. Stortinget var samlet i Christiania

notert

send tips, bilder og små notiser til: SofieB@nsb.no

Katedralskole som holdt til på hjørnet av Prinsensgt. og Dronningensgt. i lokalene som i dag inneholder hovedpostkontoret. Vedtaket lød som følger: «Til Anlæg af en Jernbane med tilhørende elektrisk Telegraf fra Christiania til Eidsvoldbakken bemyndiges Hans Majestæt Kongen til i Overensstemmelse med den 17de December 1850 med nogle britiske Borgere om Anlægget afsluttede Kontrakt at anvende et Beløp af indtil 782 000 Spd. (Kr. 3128 000,oo), foruden hvad der utfordres til indkjøp af den til Banens Anlæg fornødne Grund, dog saaledes, at som endelig Udtælling af Statskassen kun bevilges den Sum, som bliver tilbage, efterat de samme Jernbane ved privat Subskription tegnede Bidrag ere indkomne. Regjeringen anmodes om at interessere sig for, at norske Arbeidere, Haandværkere derunder indbefattede, saavidt muligt benyttes ved Jernbanens Anlæggelse og Drift».

Det konkurreres i sort/hvitt papirbilder, fargepapirbilder og dias . Temaene er: a) Våre jernbaner og jernbanefolk b) Fritt motiv. De som ønsker å delta kan kontakte Rune Fossum på tlf: 901 02 823 og få tilsendt deltagerskjema. Det er viktig at så mange som mulig deltar fra Norge slik at vi klarer å slå de andre skandinaviske landene. Det vil bli fotoutflukter, sosialt samvær, fotoutstilling og premiering 7 -9 september på Vågå.

Kilde: «Norsk Hoved-Jernbane i femti aar» 1904 Vingehjulet nr 3 - mars 2001

17


Alt er stille på natt-ri

Nattog i England: Penzance til Paddington ekspress:

Turen starter fredagskveld fra Penzance, på sydspissen av Cornwall. First Great Western ble opprettet da British Rail ble delt opp i mindre selskap i 1995. First Great Western og Scotrail er alene om å tilby nattog i Storbritannia.

Anita og Ken Cocking fra Helston, Cornwall får gratis te mens de venter at toget skal kjøre fra stasjonen i Penzance. – Dette har aldri skjedd før! sier de, og mener det har noe å gjøre med pressebesøk fra utlandet.

Stillheten slapp å senke seg over Penzance. Der fantes den fra før. Cornwall er et av Storbritannias fattigste distrikter, et vakkert og røft landskap kjent for sine kunstnere, fiskere, kjøttpaier, en sjelden solformørkelse – og ikke særlig annet. På sommeren blir distriktet til et mylder av turister, men utenom sesongen er det annerledes. Nå synes Penzance å brygge på stillhet til alle døgnets tider – som en slags vinterattraksjon for sære enkelttilreisende. I mørket på togstasjonen er det knapt en lyd å høre en halv time før kveldens avgang. Et ektepar dukker opp. Anita og Ken Cocking fra Helston, Cornwall, slår seg ned i restaurantvognen. De ser ut som et pensjonistpar, men skal faktisk til London på forretningsreise. Som eiere av en rekke bakerier som selger «Cornish Pasties» (kjøttpaier), må de stadig følge opp forretningene. Paiene, som er bakt i Cornwall, fryses ned og fraktes til hele England – over landeveien. Selv tar de alltid toget. – Vi er for gamle for å kjøre bil på den strekningen, sier Mrs Cocking, idet betjeningen overrasker med å by oss på gratis te. Flere passasjerer kommer til. Nå med relativt høye bensinpriser er det ikke verdt det å kjøre til London. Ekteparet fikk to billetter tur-retur, inkludert kupé, for kun 139 pund. – Vi reiser mye, og vi elsker å reise på «sover’n», sier Mr Cocking. Og nå er det ikke mange nattog igjen i Storbritannia – kun to ruter: London—Cornwall og London—Skottland. Før var det nattog fra Cornwall til Skottland, men da Virgin Trains fikk konsesjon for den ruta, valgte de ikke å fortsette med den. Før vi vet ordet av det, er klokka blitt 2200, og 18

Vingehjulet nr 3 - mars 2001

toget skramler avgårde mot hovedstaden. Etter noen få minutter er det åpenbart at herr og fru Cocking har sterke meninger om alt på toget. Førsteklasse lønner seg ikke. Maten er forsåvidt grei, men ikke kjøp burger. – Man ankommer London frisk og opplagt, sier Mr Cocking. – Jeg får egentlig ikke sove på tog, sier Mrs Cocking. Men hvordan er engelske tog sammenlignet med kontinentale? – Jeg har bare reist til utlandet en gang før, sier Mr Cocking. En weekend på et hundeshow i Amsterdam for 27 år siden. Da tok jeg flyet. Også betjeningen har masse på hjertet. Andy Bessford, som står bak matdisken, har den flotte tittelen «Customer Service Host» (kundeservicevert) er begeistret for toglivet. Arbeidsgiveren, First Great Western, ble opprettet da British Rail ble delt opp i 1996. – Det er en ideell måte å reise på – man våkner på Paddington frisk som en blomst, sier han. Kundeserviceverten forteller at han tok nattog en gang i Sveits, og husker godt det inntrykket han fikk. – Det var seks personer på en kupé. Sengetøyet var helt annerledes – det var engangssengetøy. Hvis man gjorde noe lignende her hadde folk blitt gærne! Folk her liker ikke engang å dele kupé. En høy kar med rødt hår forteller at han deler sin kupé med sin egen cello. Ben Davis er cello-lærer ved Royal Academy of Music i London, og hadde konsert ved St. Ives i Cornwall. Han lar celloen ligge i øverste køye. Mr og Mrs Cocking deler gjerne kupé – med hverandre. Men de forteller at de er litt skeptiske til sengeteppene i skotskrutet pledd. – De er brannhemmende, men er de loppehemmende?


ivieraen Vi er på den ene av to gjenværende nattogstrekninger i Storbritannia «The Night Riviera» fra Penzance til Paddington.

John Smith og Neil Symonds følger med i nattas mest spennende begivenhet: oppkopling til ny vogn. Neil Symonds er en energibunt, selv midt på natta. – Jeg elsker jobben min! sier han. Gamlegutta vil fortelle deg at det var bedre med British Rail. De trengte ikke å bekymre seg for noe, ikke sant?

Så sier Mrs Cocking lavt at jeg må passe på ikke å tro at vasken er ren, for man vet aldri hva forrige passasjer har brukt den til. Toalettvesken er nattas gevinst, men den varierer fra første til andre klasse. De på førsteklasse får en liten grønn veske i skai, som inneholder en deodorant, tannkrem, tannkost, barberingshøvel, en pakke papirlommetørkle, skokrem, et såpestykke og en kam. Passasjerene på andreklasse får en plastpose, og må greie seg uten skokrem og kam. Serviceleder Christine Jilbert sier togselskapet gjerne kunne gjort ting annerledes. – Jeg synes vi er for rause her. Kundene blir bortskjemte. Jo mer vi gir dem, jo mer vil de ha. Det er ikke bra. Passasjerene klager, og de vil du skal løse problemet der og da. Men det er ikke alltid mulig. Nattoget er litt annerledes, sier hun, med mange stamkunder og litt mer forståelse fra passasjerenes side. Det er få problemer på nattoget, sier hun og leter etter et bord å banke i. – Det er et stille, pålitelig tog. Snart har de fleste passasjerene lagt seg. Men betjeningen jobber hele natta, og det er ikke mangel på vennlighet og smil. Den unge Neil Symonds forteller at han elsker jobben sin, som han har hatt i et halvt år. – Gamlegutta vil fortelle deg at det var bedre med British Rail. De trengte ikke å bekymre seg for noe, ikke sant? Det er litt stille nå, sier han, men om sommeren er sovekupéene fullbooket to måneder i forveien. Han virker kvikk og ivrig mens han dekker på morgendagens frokostbrett for de på førsteklasse: kontinental frokost som består av to croissanter, et glass juice og kaffe eller te. Veteranen John Smith viser ikke så mye rå energi. Men han trives her, han også, selv om han forteller at

nattoget er noe eget. – Sære folk synes å komme kravlende ut fra treverket. Hjemløse fra London går på for å komme seg inn i varmen for natta. First Great Western er et av de få togselskapene som ikke gir bøter til passasjerer uten billetter. De blir bare eskortert av toget. – Man må balansere medlidenhet og…. Han får ikke fullført setningen. Litt senere er han i snakk med en tydelig beruset mann med et ustelt, grått skjegg. Mannen må gå av ved neste stopp. Når vi kjører inn til stasjonen rundt midnatt, er unge Neil Symonds full av entusiasme for kveldens store høydepunkt: oppkopling av en ny vogn. Etter fullverdig fotografering av begivenheten er det ikke mye mer som står på planen før ankomst ved Paddington kl 0510. Det mørke landskapet glir forbi, og den rytmiske lyden dysser alle passasjerene i søvn – alle som får sove på tog. Skranglelydene blir som bakgrunnsmusikk, og i det fjerne høres en slags akkompagnement som minner om en cello…. Heldigvis blir man ikke sparket av toget før 0730. Gradvis våkner passasjerene, drikker teen sin, pusser skoene sine (på førsteklasse) og kommer seg ut. På perrongen treffer jeg Mr og Mrs Cocking. Ken virker opplagt, Anita ser litt sliten ut. – Mannen min sover alltid, sier hun med morgenhes stemme. – For han er det som å ligge i en barnevogn igjen. De skal ut og spise frokost. Kontinentale croissanter holder ikke mål. – Det er ikke frokost! sier en bestemt Mrs Cocking. De vinker adjø og forsvinner i folkemengden utenfor Paddington.

Tekst og foto: Kaia Means Vingehjulet nr 3 - mars 2001

19


Idar Vedul vant igjen! Norsk JernbaneAvholdsorganisasjon – er det noe for deg? Vi er Jernbanens eldste fritidsorganisasjon som arbeider for edruskap blant de ansatte ved å iverksette et variert spekter av arrangementer i et rusfritt miljø. NJA er åpen for alle ansatte i norsk jernbanedrift (alle datterselskaper til NSB BA og JBV, nå er også sporveien med) med ektefelle/samboer og barn uansett alder. Hovedmedlemmer forplikter seg til ikke å nyte alkohol eller andre narkotiske midler som rus eller nytelsesmiddel. Støttemedlemmer kan reservere seg mot denne forpliktelsen. Har samme rettigheter som hovedmedlemmer, men kan ikke velges til ledende tillitsverv.

Nemnder Studienemnd, arrangerer bl.a. det populære vinterkurset Kvinnenemnd, arrangerer høstkurs og holder utlodninger etc. til inntekt for NJA. - Ungdomsnemnd, arrangerer kurs som bl. a. Swing. Har også arrangert ride- og kano turer. Men også turer i fjellet. Studienemnda leder forbundets studieog opplysningsvirksomhet Kvinnenemnda skal prøve å sette i gang kvinneforeninger i alle avdelinger og veilede disse. Ungdomsnemnda arbeider etter plan oppsatt av Forbundsstyret/ landsmøtet.

Avdelinger Vi har avdelinger flere steder.( Oslo, Drammen, Bergen,Trondheim, Kristiansand, Stavanger, Narvik)

Norsk Jernbane Avholdsblad Kommer ut fire ganger i året. Prøver å holde seg oppdatert på det som skjer i organisasjonen. Prøver å være et blad der alle kan finne noe interessant. NJA har også hytter. Flere opplysninger fåes hos Ingrid C. Holst Swensen, tlf. 69 16 02 38 (priv), 69 36 90 22(arb.), eller 916 69022 (m.)

20

Vingehjulet nr 3 - mars 2001

Årets JernbaneMesterskap i luftgevær pistol og miniatyrskyting ble arrangert av JIL Lillestrøm den 3. mars 2001. JIL Lillestrøm fylte 75 år den 26.februar i år og i den anledning hadde de tatt på seg å arrangere både bordtennis og skytemesterskapet. Det var 26 deltagere i luftgevær, 6 i luftpistol og 14 i miniatyr. Det var flere som deltok i flere grener, totalt 31 aktive. JIL Lillestrøm med Odd Bratvold i spissen hadde gjort alt klart og forberedt seg godt. Gjennomsnittsalderen i jernbaneskyting er nok høy, men til gjengjeld så har de god erfaring og rutine. Dog er det tilvekst, med Marius Christiansen som juniordeltager! Idar Vedul vant i år som i fjor både i luftgevær og i miniatyr. Mesterskapet ble prikkfritt gjennomført og all ros til arrangør og deltagere!

Luftgevær: Klasse A: Idar Vedul, Marienbord, 583 poeng og JernbaneMester! B1: Harald Dahlen, JIL Hamar, 572 p. B2: Knut Torgersen, JBIL Halden, 525 p. D: Jon Myhre, JVIL Hønefoss, 343 p. E/H: Anni Karlsen, JIL Drammen, 396 p. E/H jr: Marius Christiansen, JIL Drammen, 373 p. E: John Johansen, JIL Hamar, 333p.

Luftpistol: A: Kjell Johansen, Marienborg, 548 p. B: Arne Nordtømme, Marienborg, 516 p. D: Willy Sandum, JVIL Hønefoss, 315 p.

Miniatyr: Klasse A: Idar Vedul, Marienborg, 297 p. og JernbaneMester! Klasse B: Harald Dahlen , JIL Hamar, 290 p. Klasse D: Odd Bratvold, JIL Lillestrøm, 270 p. For NJIF Morten Westin

Eiendom selger følgende bygninger Nord: Betegnelse/kommune/postnummer/areal m2/status/megler Grong bolig 7, 7870 / 370/Igangsatt/Notar Eiendom AS, Steinkjer 74134300 / 650 000 Ørtfjell Vokterbolig 1, 8630 / 140 / Klarsignal / Ikke valgt Ørtfjell Vokterbolig 2, 8630 / 130 / Klarsignal / Ikke valgt Stødi Vokterbolig, 8630 / 112 / Klarsignal / Ikke valgt Bolna Vokterbolig, 8630 / 200 / Klarsignal / Ikke valgt Hjerkinn Velferdsbrakke, 2661 / 55 / Igangsatt / Nylander ASA, Trondheim 73820062 Vest: Arna gamle stasjon lagerbrakke, 5260 / 56 / Klarsignal / Eiendomsmegler1 Vest, Bergen 56323480 Mjølfjell Vokterbolig, 5700 / 565 / Klarsignal / Eiendomsmegler1 Vest, Bergen 56323480 Uppsete Vokterbolig 1, 5740 / 349 / Klarsignal / Eiendomsmegler1 Vest, Bergen 56323480 Uppsete Vokterbolig 2, 5740 / 228 / Klarsignal / Eiendomsmegler1 Vest, Bergen 56323480 Uppsete brakke, 5740 / 83 / Klarsignal / Eiendomsmegler1 Vest, Bergen 56323480 Storurdi Vokterbolig, 3590 / 127 / Klarsignal / Eiendomsmegler1 Vest, Bergen 56323480 Oksebotn Vokterbolig 1, 3590 / 492 / Klarsignal / Eiendomsmegler1 Vest, Bergen 56323480 Oksebotn Vokterbolig 2, 3590 / 307 / Klarsignal / Eiendomsmegler1 Vest, Bergen 56323480 Oksebotn brakke, 3590 / 55/ Klarsignal / Eiendomsmegler1 Vest, Bergen 56323480 Bendiksbu, 3595 / 35 / Klarsignal / Eiendomsmegler1 Vest, Bergen 56323480 Tunga betjentbolig, 3595 / 56 / Klarsignal / Eiendomsmegler1 Vest, Bergen 56323480 Tunga ekspedisjonshus, 3595 / 60 / Klarsignal / Eiendomsmegler1 Vest, Bergen 56323480 Nesbyen Bussgarasje, 3540 / 200 / Klarsignal / Eiendomstorget AS, Nesbyen, 32072690 Liodden Stasjonsbygning, 3540 / 278 / Klarsignal / Eiendomstorget AS, Nesbyen, 32072690 Breifoss Vokterbolig/uthus, 3580 / 178 + 55 / Klarsignal / Eiendomstorget AS, Nesbyen, 32072690 Øiestøl Vokterbolig, 3580 / 87 / Klarsignal / Eiendomstorget AS, Nesbyen, 32072690 Sør: Øysteinstul Vokterbolig 1, ???? / 190 / Klarsignal / Telemark Eiendomsforum AS, 35065060 Øysteinstul Vokterbolig 2, ???? / 196 / Klarsignal / Telemark Eiendomsforum AS, 35065060 Tinnoset Stasjon, 3682 / 201 / Klarsignal / Telemark Eiendomsforum AS, 35065060 Eikonrød Stasjon, 3724 / 118 / Klarsignal / Telemark Eiendomsforum AS, 35065060 Hellvik bolig, 4365 / 251 / Klarsignal / Adv. Asbjørn Stokkeland, 51493600 Helleland Stasjon, 4390 / 234 / Klarsignal / Adv. Asbjørn Stokkeland, 51493600 Heskestad Stasjon, 4460 / 260 / Klarsignal / Adv. Asbjørn Stokkeland, 51493600 Øst: Østfold: Kambo Vokterbolig, ???? / 137 / Klarsignal / DnB Eiendomsmegling, Moss 69247700 Calberg Vokterbolig, ???? / 93 / Klarsignal / DnB Eiendomsmegling, Moss 69247700 Mysen Banemesterbolig, ???? / 260 / Klarsignal / DnB Eiendomsmegling, Moss 69247700 Oslo: Mosseveien 69, 0193 / 331 / Igangsatt / Norsk Nærings Megling, Oslo 22708904 / 2 500 000 Hamar distrikt: Kongsvinger Bolig 1 - 8, 2200 / 142, 142, 265, 265, 265, 265, 271 og 271. / Igangsatt / Hedmark Eiendom AS, Kongsvinger 62888015 Kongsvinger Betjentbolig, 2200 / 328 / Igangsatt / Hedmark Eiendom AS, Kongsvinger 62888015 Matrand Betjentbolig, ???? / 177 / Igangsatt / Hedmark Eiendom AS, Kongsvinger 62888015 Rena Vokterbolig, 2450 / 475 / Klarsignal / Hedmark Eiendom AS, Elverum 62425290 Øyer Vokterbolig, 2636 / 142 / Klarsignal / Lunde Eiendomsmegling AS, Lillehammer 61279710 Ringebu internat, 2630 / 746 / Klarsignal / Lunde Eiendomsmegling AS, Lillehammer 61279710 Henvendelser ad eiendommer hvor megler ikke er valgt: ring finn dyb-sandnes i tlf. 70 13 63 02 dir. eller 909 28 932 mob.


En garvet jernbanemann Bøe-familien har litt av en fartstid i NSB. Da Oddvar Bøe nylig gikk av etter mer enn 50 års tjeneste, kunne han fortelle at faren hans også jobbet hele yrkeslivet sitt i NSB. Det gjorde også svigerfaren. – Jeg har vært borti alt som har med rullende materiell å gjøre, sier Oddvar Bøe (67). Det eneste jeg ikke har vært i NSB er lokfører. En karriere som begynte som bud ble avsluttet som inspektør i kontrollavdelingen. Etter hundrevis av kontrollerte togvogner, gjorde Oddvar Bøe nylig sin siste offisielle inspeksjon, da han kontrollerte renoverte sovevogner på Sundland. I 1950, da Bøe fikk sin første jobb, var det fortsatt var kullfyring og parafinlys på persontog. – Jeg har pussa mer en ett lampeglass, sier Bøe. Det gikk ikke lang tid før han begynte å klatre oppover på rangstigen. Etter et halvt år fikk han jobb på godsekspedisjonen på Notodden stasjon. Så ble han stasjonsbetjent. Kona hans møtte han på telefontråden – hun jobbet nemlig også i NSB, på telegrafen i Drammen. Faren hennes var ansatt i NSB.

Fra skinnetraktor til lokomotiv NSB kan nå utdanne skinnetraktorførere til lokførere, det er klart etter at en ny opplæringsplan er godkjent. Førere av skinnetraktor kan nå bli lokførere, sier ass. lokførerleder Per Ådne

Skriv til Vingehjulet

Her kan du si din mening! Vingehjulet Kommunikasjon og omdømme Prinsens gate 7–9, 0048 Oslo Epost: SofieB@nsb.no

– Vi er en typisk jernbanefamilie, sier Bøe. Men om tradisjonen går videre, er heller usikkert. – Jeg har to døtre, men ingen jobber i NSB. På sine mange reiser har han opplevd mye. I Øst-Tyskland noen år tilbake, møtte han en øst-tysk inspektør som gutta på verkstedet kalte «Kontrollnikov». – Han sjekket skruer og muttere og alt som var. Bøe tror ikke han har vært en norsk Olsen. Ikke uten videre, men etter en opplæringsperiode på 31 uker kan de sette seg inn i loket å kjøre. NSB Drift og teknikk har i samarbeide med NLF godkjent en plan for opplæring av skinnetraktorførere slik at de etter endt eksamen kan bli lokførere. Forutsetningen for å søke er at de godkjent fører av skinnetraktor under alle forhold, og har minst 6 måneders praksis. I tillegg må det dokumenteres at minst 80 prosent i praksisperioden skal ha vært førertjeneste. God helse - Vi stiller høye krav til søkernes helse med særlig vekt på syn og hørsel, sier Olsen. - Søkerne må også gjennom NSBs arbeidspsykologiske test med tilfredsstillende resultat for å bli tatt inn. - Vi regner med opptak i september, og da er de ferdige til tjeneste før sommerferien 2002.

«Kontrollnikov», selv om han ikke har vært lett å tilfredsstille. Det har vært en del diskusjoner både her på Sundland og på Strømmen, som har gått ganske friskt. Men vi har alltid blitt enige. Bøe innrømmer at han nok aldri helt legger fra seg toginspeksjonsfaget etter å ha drevet med tog i en menneskealder. Når han går ombord i et tog, vil han fortsatt se over med et kritisk blikk, selv om det må gjøres på fritiden.

Tekst og foto: Kaia Means

Tagger dømt En tagger er dømt til ni måneders betinget fengsel for 55 tilfeller av hærverk i Drammen Byrett. Gutten ble kjent skyldig i 55 tilfeller av hærverk i Drammens-området for å ha brukt signaturene ”JAKS” og ”PES”. I tillegg til den betingede dommen på ni måneder, er han også dømt til en prøvetid på to år, og særlige vilkår om ett års tilsyn fra Kriminalomsorg i Frihet. Han ble også dømt til å betale erstatning på 45.000 kroner til NSB, Statens vegvesen og Drammen kommune skriver Drammens Tidene.

Tekst:Åge-Christoffer Lundeby

Tekst:Preben Colstrup Vingehjulet nr 3 - mars 2001

21


Stillinger

Flere ledige stillinger på NSBs intranett

NSB KONSERN 14. IT-stillinger Utlysning: 19.01.2001 Søknadsfrist: Ingen. Søknad sendes: NSB PILK Systemsenter, Prinsensgt. 7-9, 0048 Oslo. ØNSKER DU Å JOBBE MIDT I KOLLEKTIVKNUTEPUNKTET PÅ OSLO S UTEN Å KASTE BORT VERDIFULL FRITID PÅ UNØDVENDIG LANG REISEVEI? NSB-Data tilbyr spennende oppgaver i et faglig sterkt IT-miljø. Våre kunder har fokus på å automatisere sine arbeidsprosesser og oppdragsmengden for NSB-Data som totalleverandør er økende. Vi ønsker å komme i kontakt med deg som har erfaring enten innen rådgiving/utvikling av IT-løsninger, infrastruktur (nettverk) eller markedsføring av IT-tjenester. Vi ønsker følgende kompetanse innenfor de respektive fagområdene: TEAMLEDELSE: -resultatansvar, -personalansvar. RÅDGIVING/UTVIKLING: -datavarehusløsninger, -virksomhetsanalyse og prosessdesign, -prosjektledelse, -UML og Java, -design, konstruksjon av Webløsninger. INFRASTRUKTUR (NETTVERK): prosjektledelse, - generell nettverkskompetanse. MARKEDSFØRING: -salgsledelse, salgsarbeid. Dine viktigste egenskaper foruten erfaring innen et eller flere av de nevnte fagområder er: -evne til å skape relasjoner, -evne til å se verdiskapende løsninger for våre oppdragsgivere, selvstendighet med også evne til å arbeid i team, -resultatorientering. Ta en uformell kontakt med oss på telefon eller mail så kan vi fortelle deg mer om en virksomhet som tilbyr sine medarbeidere faglig utvikling, utfordrende oppgaver, nyoppussede lokaliteter, moderne utstyr og verktøy samt 50 trivelige medarbeidere. Betingelsene blir vi sikkert enige om. For stillingene er det ingen formell søknadsfrist. Ansettelser vil gjennomføres løpende. Kontaktpersoner: Rådgiving/utvikling: rune.carlsson@nsb.no eller telefon (231) 51084 Infrastruktur: bjorn.bale@nsb.no eller telefon (231) 51345 Markedsføring: eyvind.ranvig@nsb.no eller telefon (231) 51074.

NSB KONSERN 70. Driftstekniker Kundetelefon Lillehammer. (st.kode 1136, L.tr. 24-36). Stasjonering NSB Kundetelefon Lillehammer. Ledig fra: Snarest. Utlysning: 17.03.2001. Søknadsfrist: 30.03.2001. Søknad sendes: NSB PILK Systemsenter, Prinsensgt.7-9, 0048 Oslo. NSB Kundetelefon Langdistanse søker Dridtstekniker (drift, utvikling og statistikk) til Kundetelefon. Driftstekniker drift, utvikling og statistikk vil som hovedarbeidsområde ha produkt/-salgsstøtte (oppdatering av lokale tilbud) og utarbeidelse av salgs-, tilgjengelighetsstatistikker- og merkevarestatistikker. Driftsteknikeren skal dessuten i nært samarbeid med leder Kundetelefon være kontakten mellom NSB Kundetelefon og Webansvarlig/andre kontaktpersoner hos våre oppdragsgivere, samt forestå nødvendig kontakt mot Langdistanse -System og salgsstøtte, samt Driftsoperativt senter. Driftsteknikeren vil videre være systemansvarlig for Kundetelefon Lillehammer (call-senteret og produksjonsavdelingen), og besørge back-up på Bris. I tillegg vil vedkommende som tilsettes bli tillagt oppgaver som for eksempel deltakelse i prosjekter på vegne av Kundetelefon, og videreutvikling av Kundetelefonens driftsmessige løsninger. Til ansvarsområdet inngår også å følge opp/besørge at meldinger redigeres og leses inn på IVR/81500888 -alt etter vurdering av trafikk-

22

situasjonen i NSB og på 81500888. Egenskaper: Søker må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, evne til se helhetlig, og være nytenkende, kreativ, nøyaktig, positiv og salgsrettet. Det er ønskelig med god skriftlig og muntlig framstillingsevne. Ønsket kompetanse: Ledererfaring, meget gode PC/-nettverkskunnskaper, kunnskaper om NSB“s salgssystemer og organisasjon. Det er ønskelig med gode kunnskaper om Web og internett. Arbeidstid: Dagtid man-fre, noe reisevirksomhet må påregnes. Driftstekniker vil rapportere til Leder Kundetelefon. Spørsmål om stillingen kan rettes til: Leder Kundetelefon Stein Jensen tlf. (612) 79080/995 72 546.

NSB GODS 61. Førstekonsulent, GØR. (st.kode 1067 Ltr 35-37). Stasjonering: Oslo S. Utlysning: 15.03.2001. Søknadsfrist: 01.04.2001. Søknad sendes: NSB Gods, personal og organisasjon, Prinsensgt. 7-9, 0048 Oslo.

NSB DRIFT OG TEKNIKK 49. Avd.ing. (LR. 22. Alt. 3. L.tr. 40). Stasjonering: Komponent- og vognvedlikehold Grorud. Utlysning: 26.02.2001. Forlenget søknadsfrist: 18.04.2001 Søknader sendes: NSB Drift og teknikk Personal, Prinsensgate 7-9, 0048 Oslo.

Den som tilsettes skal arbeide med fakturering, kontroll og utsendelse av fakturaer for innenlandsk godstrafikk. Det kreves godt kjennskap til Faktasystemet samt kjennskap om systemene rundt (GTI, Rekol-K). Stillingen medfører utstrakt kontakt med våre kunder samt transportkonsulenter/kundesentre. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Jan Erik Hellerud, tlf 54825.

NSB GODS Ekspressgods 59. Salg og markedssjef, Ekspressgods Utlysning: 14.03.2001 Søknadsfrist: 01.04.2001. Søknad sendes: NSB Gods, personal og organisasjon, Prinsensgt. 7-9, 0048 Oslo

NSB EIENDOM 48. Renholdsbetjenter. (st.kode 1129, LR 01). Utlysning: 22.02.2001. Forlenget søknadsfrist: 30.03.2001 Søknader sendes: NSB Eiendom Renhold v/ Aud Kanestrøm, Skippergt. 31, 0048 Oslo.

Teknisk avdeling, Komponent- og vognvedlikehold Grorud trenger en medarbeider som kan arbeide innenfor konstruksjon og tegningsproduksjon. Hovedoppgaven blir å bistå produksjonsapparatet med fremskaffe og utvikle tekniske løsninger, være med å utvikle arbeidsbeskrivelser, samt behandling av avvik i produksjonen. Krav til faglig bakgrunn: Teknisk Fagskole, og erfaring med DAK (autocad), 2D og 3D, samt erfaring fra konstruksjonsberegninger. Den som tilsettes bør beherske tysk og engelsk i tillegg til norsk. I tillegg vil vi legge vekt på praktisk sans, selvstendighet, og at vedkommende er ryddig, utadvendt og serviceinnstilt. Ytterligere opplysninger om stillingen får du ved henvendelse til: Randi Gundersen, Telefon ( 231)54476.

NSB Ekspressgods er en av Norges største hurtigfrakt-transportører. Omsetningen var nær 140 mill.kr i år 2000. Vi søker etter en person som kan lede inntektssiden i enheten, og som liker oppsøkende salg med mye reising. Salg & markedssjefen får ansvaret for enhetens salgs- og markedsstrategier, budsjett og salgsresultat. Du får i tillegg personalansvar for avdelingen, som omfatter; markedsrådgiver, salgskorps og kundesenter. Du vil være en aktiv pådriver i utviklingen av selgerkorpset slik at salgs- og markedsenheten blir et sammensveiset team. Du deltar i ledergruppen, og rapporterer til Produktdirektør Ekspressgods. Du må ha utdanning innen salg / økonomi / logistikk og ledelse. Relevant erfaring og gode resultater kan kompensere for dette. Du må like å styre mennesker, ledererfaring vil være en fordel men ikke noe krav. Vi tilbyr; en spennende utfordrende jobb med gode utviklingsmuligheter. For nærmere informasjon vedrørende stillingen kontakt: Salg & markedssjef Morten Opheim (23 15 20 40 )eller Produktdirektør Eivind B Stangebye ( 23 15 32 88 ).

NSB GODS Ekspressgods 60. Regnskapskonsulent, Ekspressgods (st.kode 1067, ltr 34-40) Utlysning: 14.03.2001. Søknadsfrist: 01.04.2001. Søknad sendes: NSB Gods, personal og organisasjon, Prinsensgt. 7-9, 0048 Oslo. NSB Ekspressgods, en av Norges største hurtigfrakt-transportører, søker etter regnskapskonsulent. Du må passe inn i et kreativt miljø, hvor endringer skjer hurtig. Arbeidsoppgavene vil omfatte: Regnskap, -Fakturakontroll , Resultatrapportering, -Behandling og utbetaling av erstatninger, Administrativ støtte for ledelse og Salg/markedsavdeling. Kvalifikasjoner: Relevant utdanning og/ eller erfaring innen økonomi og regnskap God brukerkompetanse innen regneark, databaser og NSB“s interne systemer (Fakta, EPOK. Egenskaper: God regnskapsforståelse, nøyaktig, løsningsorientert, fleksibel og serviceorientert I tillegg må du ha evne til å arbeide selvstendig men også i team. Stillingens plassering: Stillingen er underlagt og rapporterer til økonomileder for enheten. Stasjoneringssted er Oslo. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Kontaktperson: Martin Halvarsson, tlf. 73065

Vingehjulet nr 3 - mars 2001

Renholdsbetjent Ledig(e) stilling(er) som Renholdsbetjenter i Drammen, Oslo og Lillestrøm. Lønn etter ansiennitet og erfaringer. Vi utvider renholdsområdene og trenger flere renholdsbetjenter til oppdrag i Drammen, Oslo og Lillestrøm. Vi har et aktivt og godt arbeidsmiljø og trenger renholdsbetjenter med godt humør og stå på vilje. Vi ønsker at dere: -Har fagbrev eller tilsvarende kunnskap, -Kan norsk skriftlig og muntlig, -Kan arbeide selvstendig, -Kan delta på oppdrag som hovedrent og oppskuring, -Følge oppsatt opplæringsplan, -Fordel med førerkort. Vi gir dere: -Ordnede arbeidsforhold, Muligheter for bonusordning, Fribillett, -Full opplæring, -Kurser som gulvbehandling og lignende. Spørsmål om stillingene rettes til: -For Drammen og Oslo - Hilde Lorenzen, tlf. 23 15 38 15 / 916 53 815. -For Lillestrøm - Aud Kanestrøm, tlf. 23 15 26 07 / 916 52 607.

NSB EIENDOM 71. Servicemedarbeider. Fagspesialist (st.kode 1384) Utlysning: 19.03.2001. Søknadsfrist: 01.04.2001. Søknader sendes: NSB Eiendom Personalkontoret, Skippergaten 31, 0048 Oslo, og merkes «søknad Oppbevaring/Hittegods». Ledig stilling som Servicemedarbeider i Oppbevaring og Hittegodsavdelingen ved Oslo S. NSB Eiendom Drift ønsker å ansette en person som har daglig ansvar for drift av Oppbevaringsboks og Hittegigssentralen ved Oslo S. Personen er en som skal ha faglig ansvar for rutiner i forhold til lovverk for denne virksomheten. Det må også påregnes noe reising i forbindelse med oppbevaringsbokser andre steder i landet. Vi ønsker at personen har: -Har erfaring fra slik arbeide fra tidligere. Kan beherske Norsk og Engelsk muntlig, og god Norsk skriftlig fremstilling. -Kan arbeide selvstendig. Bakgrunn for å kunne føre regnskap for denne virksomheten. -God serviceinnstilling. -Evne til å arbeide ryddig. Vi gir dere: -Ordnede arbeidsforhold, i et hektisk men trivelig miljø. Muligheter for bonusordning. Arbeidstid alle hverdager fra 08001500. Spørsmål om stillingene rettes til: Avdelingsleder Berit Urianstad tlf. 53588/932 37 303, eller Driftssjef Kjell Erik Østdahl tlf. 53582/916 53 852.

NSB DRIFT OG TEKNIKK 62. Planlegger. 2 stk. (st.kode 1323 Planlegger Ltr. A 36 -42). Stillingsandel: 100%. Stasjoneringssted: Oslo Utlysning: 15.03.2001. Søknadsfrist: 30.03.2001. Søknad sendes: NSB Drift og teknikk, Personal, v/Kari Mette Holteberg Prinsensgt. 7-9, 0048 Oslo Arbeidsoppgaver: Utarbeidelse og oppdatering av arbeidsplaner innenfor gjeldene rutetermin. Utarbeidelse og oppdatering av kompetanseplaner innenfor gjeldene rutetermin. Arbeidsplaner med alle kjente aktiviteter lagt i plan overlevert minimum 14 dager før første uke i turnus til lokale tjenestekontor i lokførerenheten. Planlegge framføring av ekstratog Planer for gjennomføring av ferie. Omlegging av tjenester ved større driftsavvik. Stillingskrav: Ønskede kvalifikasjoner er meget gode kunnskaper om jernbanens produksjon. og/eller formell kompetanse innen logistikk og produksjonsplanlegging. Må kunne beherske MS Office. Det er ønskelig med kompetanse innen IT utover MS Office herunder planleggingsverktøy. Personlig egenskaper som vil bli tillagt vekt: Strukturert, må kunne se helhet i togproduksjonen, må raskt kunne tilegne seg kompetanse på de IT verktøy som skal benyttes. Vi legger vekt på at du har gode kommunikasjonsevner, serviceinnstilling, pågangsmot, og at du er initiativrik. Kontaktperson: Svein Svimbil 54640 / 91654640.

NSB DRIFT OG TEKNIKK 63. Tjenestefordeler. (st.kode 1322, Ltr. A.tr.34-39). Lokomotivførerenheten Oslo. Arbeidssted: Oslo Utlysning: 15.03.2001. Søknadsfrist: 30.03.2001. Søknad sendes: NSB Drift og teknikk, Personal, v/Kari Mette Holteberg Prinsensgt. 7-9, 0048 Oslo Drift og teknikk Framføring, Oslo har ansvaret for tjenestefordeling til ca. 300 lokomotivførere. Hovedarbeidsoppgaver: Tjenestefordeling og utarbeidelse av dagsordre, kontakt med lokomotivfører. Krav til stillingsinnehaver: Søkere som har kjennskap til gjeldende lov- og avtaleverk som gjelder for saksområdet: herunder særavtaler, arb.miljøloven, ferielov, arbeidstidsbestemmelsene m.m. Søkeren må ha god kjennskap til PC - verktøy. Evt. søkere som mangler denne type erfaring må gjennomgå opplæring iht krav for stillingen. God kjennskap til tjenestefordeling er foretrukket. Personlige egenskaper som tillegges vekt ved ansettelse: Evne til å lytte, samt


stillinger evne til å ta beslutninger. Du må ha god selvregulering høy stressterskel, og må kunne håndtere flere oppgaver på samme tid. Vi legger vekt på at du har gode kommunikasjonsevner, serviceinnstilling, pågangsmot, og at du er initiativrik. Funksjonen rapporterer til Leder/ ass.leder DT Fremføring lokomotivførerenheten Oslo. Kontaktperson: Svein Svimbil 54640 / 916 54640.

NSB DRIFT OG TEKNIKK 64. Leder korttidsplanlegging Lokf.enh. (st.kode 1054 kontorsjef Ltr. A.44-50). Ved særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 100% stilling. Stasjoneringssted: Oslo Utlysning: 15.03.2001. Søknadsfrist: 31.03.2001. Søknad sendes: NSB Drift og teknikk, Personal, v/Kari Mette Holteberg Prinsensgt. 7-9, 0048 Oslo Leder for korttidsplanlegging i lokomotivførerenheten. Arbeidsoppgaver: Ledelse av planleggerteam. Ansvarlig for oppdaterte arbeidsplaner innenfor gjeldende rutetermin. Koordinering av personellplaner herunder: Utarbeidelse og oppdatering av kompetanseplaner innenfor gjeldende rutetermin. Gi innspill på opplæringsvolum til DTFP på bakgrunn av kommende produksjonsvolum. Planer for gjennomføring av ferie. Planleggingsbistand ift. de enkelte produktenheter. Innmelding av behov for rekruttering. Stillingskrav: Gode kunnskaper om jernbanens produksjon. og/eller formell kompetanse innen logistikk og produksjonsplanlegging. Kompetanse i personell disponering og planlegging samt lover og avtaler innen området. Kompetanse i bruk av datasystemer som er relevante innen området. Må beherske MS Office. Det er ønskelig med kompetanse innen IT utover MS Office herunder planleggingsverktøy. Personlige egenskaper som vil bli tillagt vekt: Strukturert, må kunne se helhet i togproduksjonen, Må raskt kunne tilegne seg kompetanse på de IT verktøy som skal benyttes. Vi legger avgjørende vekt på evne til å være «brobygger», evne til å ta beslutninger, serviceinnstilt, og at du er initiativrik. Stillingen rapporterer til leder av lokomotivførerenheten i Oslo. Kontaktperson: Svein Svimbil 54640 / 916 54640.

NSB DRIFT OG TEKNIKK 65. Trafikkplanlegger (informasjon) (st.kode: 1067 førstekonsulent Ltr. 39). (4 stillinger) 100% stilling. Stasjoneringssted: Oslo (DROPS) Utlysning: 16.03.2001. Søknadsfrist: 30.03.2001. Søknad sendes: NSB Drift og teknikk, Personal, v/Kari Mette Holteberg Prinsensgt. 7-9, 0048 Oslo Arbeidsoppgaver: Oppgaver som tillegger stillingen vil i hovedsak være å formidle trafikkinformasjon på bl.a. intranett og internett i samarbeid med operative avviksbehandlere. Stillingskrav: Vi søker medarbeidere som har meget god kjennskap til bruk av dataverktøy (intranett/internett). Driftserfaring er ingen nødvendighet, erfaring fra informasjonsarbeid vektlegges. Personlig egenskaper som vil bli tillagt vekt: Vi vektlegger at de som tilsettes må inneha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og være beslutningsdyktig. Arbeide strukturert, må kunne arbeide effektivt i pressende situasjoner (høy stressterskel). Stillingen rapporterer til Seksjonsleder for enheten. Kontaktperson: Kjetil Bragstad 50808 / 91136230.

Arbeidsoppgaver: Lokomotivleder er ansvarlig for brukerstøtte og opplæring/ instruksjon til kjørende personale angående elektrisk trekkraftmateriell og vogner for persontog. Ansvarlig for bemanningen av beredskapstog, prøvekjøring av materiell samt mottak av feilmeldinger. Er ansvarlig or å organisere / skaffe til veie erstatningsmateriell i samarbeid med materiellstyrer. Lokomotivledelse vil bestå av to team 1 for langdistanse/ mellomdistansemateriell og ett team for kortdistanseArbeidsoppgaver: Oppgaver som materiell og vogner. Lokomotivledere tillegger stillingen vil i hovedsak være ansettes direkte i et av teamene. kunderettede tiltak som bl.a.: Spesielt for stillinger i Drammen er at de Organisering /tilrettelegging/ koordinering av planlagte/ikke planlagte også går i turnusen til Drops Oslo og tjenestegjør i Oslo etter turnusplan. driftsavvik, iverksette tiltak (alternativ Stillingskrav: Lokomotivførerutdanning. transport). Samt fakturakontroll. Stillingskrav: Vi søker medarbeidere som Instruktørkompetanse vil vektlegges. Bred driftserfaring/ kunnskap forutsettes. har godt kjennskap til driftsoperative Gode materiellkunnskaper. oppgaver, samt personer med erfaring Personlige egenskaper som vil bli tillagt fra tilsvarende jobber. Gode kunnskaper vekt: Gode kommunikasjon- og om jernbanens togproduksjon er en samarbeidsevner samt ha evne til å lede forutsetning. Kompetanse i bruk av og motivere. Må kunne arbeide datasystemer som er relevante innen strukturert og se helhet i togområde er påkrevet. produksjonen, Må raskt kunne tilegne seg Personlig egenskaper som vil bli tillagt kompetanse på de IT verktøy som skal vekt: Vi vektlegger at de som tilsettes benyttes. Det vil bli lagt avgjørende vekt må kunne være beslutningsdyktig og resultatorientert. Strukturert, må kunne på kommunikasjon og gode samarbeidsevner, evner til å arbeide selvstendig og ta se helhet i togproduksjonen. Må raskt kunne tilegne seg kompetanse på de IT beslutninger. Stillingen rapporterer operativt til verktøy som skal benyttes. Ha evne til vaktleder DROPS og administrativt til motivasjon, samspill, kommunikasjon, evne til å ta beslutninger. Samt evne til å seksjonsleder DROPS. Kontaktperson: Terje Løvdok 23150801/ arbeide effektivt i pressende 90649531 Jan Olsson 50803/90914989. situasjoner (høy stressterskel). God service innstilling er en forutsetning. Stillingen rapporterer til Seksjonsleder for enheten. NSB LANGDISTANSE Kontaktperson: Kjetil Bragstad 50808 / 46. Førstekonsulent. (kode 1067 L.tr 3291136230. 39) Stasjonering: Oslo. Tiltredelse: Snarest. Utlysning: 19.02.2001. Forlenget søknadsfrist: 29.03.2001. NSB DRIFT OG TEKNIKK Søknader sendes: Personalkontoret 68. Leder Materiellstyrere Drops. 1 Langdistanse, Kristiansand stilling, 100% stilling. (st.kode: 1067 førstekonsulent Ltr. A 47-53, ved særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn NSB Langdistanse søker Internasjonal Salgs- / Markedskoordinator vurderes). Stasjoneringssted: Oslo S Avdelingen for internasjonalt salg og Utlysning: 17.03.2001. markedsføring har ansvar for bearbeiding Søknadsfrist: 30.03.2001. og oppfølging av eksisterende og Søknad sendes: NSB Drift og teknikk, potensielle nye agenter og markeder, har Personal, v/Kari Mette Holteberg resultatansvar for salg av billetter og Prinsensgt. 7-9, 0048 Oslo togrelaterte kombinasjons- og passprodukter; Norway Rail Pass, ScanRail, Euro Arbeidsoppgaver: Ledelse av materiellDomino og InterRail, utenfor Norge. styrerfunksjon som består av 13 Du overtar markeds- og salgsansvar for medarbeidere i DROPS. Ansvarlig for operativ styring av trekkraftmateriell og utvalgte markeder og salgsprodukter, og får oppgaver innen markedsføring, personvogner på bakgrunn av informasjon, distribusjon, produktutvikling, produksjonsplaner i samarbeid med salgskontrakter m.m. vedlikeholdsbasen. Utarbeidelse og Er du vår nye medarbeider må du kunne oppdatering av kompetanseplaner og arbeide selvstendig, men også arbeide like punktlighet- og tilgjengelighetsstatistikker. Iverksette tiltak for avvikling godt i et sammensveiset team, kunne ha mange baller i luften samtidig og sette av togproduksjonen med hensyn til pris på en til tider svært hektisk omdisponering av materiell. Analysere arbeidsdag med mange og varierte driftsavvik og iverksette arbeidsoppgaver. Du har en selvsikker og kvalitetsforbedrende tiltak. utadvendt fremtreden, er kreativ og Stillingskrav: Bred driftserfaring og eller erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver trives med stadig nye utfordringer, både med kundekontakt og aktiv deltakelse på forutsettes. Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner samt ha evne til å lede messer og visningsturer samt oppfølging, og motivere vektlegges. God generell IT planlegging og kreativ nytenking. Vår nye medarbeider må ha kjennskap til kompetanse. Det er ønskelig med internasjonal salg og markedsføring, høyskoleutdannelse innefor logistikk. fortrinnsvis innen reiseliv, ha kjennskap til Personlig egenskaper som vil bli tillagt distribusjonssystemer og ha gode vekt: Strukturert person , må kunne se språkkunnskaper, dvs flytende i engelsk helhet i togproduksjonen, Må raskt kunne tilegne seg kompetanse på de IT både muntlig og skriftlig i tillegg til minimum fransk og/eller tysk muntlig og verktøy som skal benyttes. Vi legger skriftlig. avgjørende vekt på kommunikasjon og gode samarbeidsevner samt evne til å ta Du har en internasjonal legning og bør ha minimum ett utenlandsopphold, enten beslutninger. Initiativrikdom og gjennom studier eller jobb, og være analytiske evner vektlegges. fleksibel i forhold til reisevirksomhet. Stillingen rapporterer til leder DROPS. Kontaktperson: Terje Løvdok 23150801/ Vi kan tilby en spennende stilling med utfordrende arbeidsoppgaver i et godt 90649531. arbeidsmiljø. Kontaktperson: Ingrid Nernæs, tlf 23 15 38 55 evt. mobiltlf. 916 53 855. E-mail: ingridn@nsb.no NSB DRIFT OG TEKNIKK 69. Lokomotivleder Drops. 18 stillinger i Oslo og 2 stillinger i Drammen. 100% stilling. I turnus.( Lokomotivleder NSB MELLOMDISTANSE st.kode: 0535 Ltr. A 40 67. Vaktleder. (st.kode 1298 produksjon45).Stasjoneringssted: Oslo S, for 2 av sleder) stillingene Drammen. Utlysning: 16.03.2001. Utlysning: 17.03.2001. Søknadsfrist: 28.03.2001. Søknadsfrist: 30.03.2001. Søknad sendes: NSB Mellomdistanse, Søknad sendes: NSB Drift og teknikk, Personal, Prinsensgt. 7-9, 0048 Oslo. Personal, v/Kari Mette Holteberg Prinsensgt. 7-9, 0048 Oslo. NSB DRIFT OG TEKNIKK 66. Trafikkplanlegger (operativ avviksbehandler) (st.kode: 1067 førstekonsulent Ltr. 39) (2 stillinger) 100% stilling. Stasjoneringssted: Oslo (DROPS) Utlysning: 16.03.2001. Søknadsfrist: 30.03.2001. Søknad sendes: NSB Drift og teknikk, Personal, v/Kari Mette Holteberg Prinsensgt. 7-9, 0048 Oslo

Mellomdistanse Drift og vedlikehold Lodalen søker etter vaktleder til Motorvognavdelingen/flytog Lodalen. Flytog er ansvarlig for å levere tilgjengelig flytog i hht. vedlikeholdskontrakt 4405. Vaktleders oppgaver vil blant annet være: Arbeidsledelse av eget personale. Tilrettelegging av arbeid for eget personale. Koordinere kontroll og tilrettelegging av underleverandørers og Togleverandørens arbeid. Registrere feilrapporter og utstede korrektiv arbeidsordre fra vedlikeholdsstyringsytemet. Følge opp produksjonsaktiviteter. Bestilling og uttak av deler fra togleverandørens KLager og eget Nær-Lager. Vi gjør oppmerksom på at det arbeides etter treskifts turnus. Vaktleder rapporterer direkte til produksjonssjef. Søkere med evne til å kommunisere, og takler en hektisk arbeidssituasjon,vil bli foretrukket. Opplysninger om stillingen kan rettes til: Produksjonssjef Tor Jacobsen tlf. (916 ) 52130.

NSB KORTDISTANSE 166. Togelektrikere. - (st.kode 1383 NSB fagarbeider m/fagbrev / st.kode 1384 NSB fagspesialist) Utlysning: 13.07.2000 Søknadsfrist: Inntil videre Søknad sendes: NSB KD. Verkstedet Sundland, Personalavd. V/Roar Aasen, Postboks 3003 Drammen Stasjonering: Sundland Drammen. NSB Kortdistanse søker Togelektrikere til vedlikeholdsenheten for lokaltog. Stillingen er plassert i avdelingen for vedlikehold av lokaltog. Arbeidet vil foregå i lag, med reparasjon, feilsøking, revisjoner og etter hvert RCM på våre Lokaltog. Det vil også være en forutsetting at man er villig til å ta en del kurs, og annen opplæring. Vi vil fra 2001 få levert 36 nye Ansaldo tog fra Italia, dette vil også bli nye og spennende utfordringer for vårt vedlikeholdspersonale. Vi gjør oppmerksom på at arbeidet foregår på skift. Vi søkar utadvendte personer som er villige til å stå på, og med erfaring fra togvedlikehold. Opplysninger om stillingen kan rettes til personalleder Roar Aasen tlf. (916) 75 973.

JERNBANEVERKET Region Sør. 58. Trafikkstyrere Utlysning: 15.03.2001. Søknadsfrist: 30.03.2001. Søknad vedlagt CV, kopier av vitnemål og attester sendes: Jernbaneverket Region Øst Personalseksjonen Postboks 1162 Sentrum. Jernbaneverket Region Sør søker Trafikkstyrere Trafikkavdelingen. Stillingen lønnes i Statens lønnsregulativ i lønnstrinn 17 - 32, for tiden kr. 192 300,- - 246 700,- pr. år. Vi tilbyr også en del tilleggsytelser, bl.a. fritt innskudd i Statens Pensjonskasse. Trafikkavdelingen er tillagt ansvaret for den samlede trafikkstyring for det offentlige jernbanenettet i regionen. I dette inngår togekspedisjon ved ikke fjernstyrte stasjoner. Trafikkavdelingen i Region Sør søker etter trafikkstyrere. For de som har trafikkstyrerkompetanse, men ikke har praktisert, vil det bli laget et eget opplæringsprogram med avsluttende eksamen/kontrollprøve. Aktuell stasjonering kan være Grenland (Porsgrunn/Skien), Vestfoldbanen (Larvik/Sandefjord/Tønsberg), Drammen og Hønefoss. Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til: områdesjef txp Per Olav Gjerden, tlf. 32 27 56 84/ 91675684 eller områdesjef txp Gunnar Petersen, tlf. 33 16 39 43/90826342. Søknad med kopier av attester og vitnemål sendes innen 30.03.01 til: Jernbaneverket Region Sør, Personalseksjonen, Postboks 2540 Strømsø, 3003 Drammen.

Vingehjulet nr 3 - mars 2001

23


Returadresse: Vingehjulet, NSB 0048 Oslo

Adressert c-post

Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen.

Det har lysnet på Oslo S 142 millioner kroner og 8.500 kvadratmeter

Måneder med byggevirksomhet er nå ferdig på Oslo S, og Sentralhallen er endelig åpnet igjen.

Torsdag 15. mars klokken 15:00 åpnet den 8.500 kvadratmeter store hallen som nå fremstår som en trivelig handelsplass og ventehall. Alt i alt er det om lag 20 butikker, serveringssteder og servicetilbud som har tatt i bruk 4.500 kvadratmeter, hallens resterende 4.000 kvadratmeter er fellesareal for reisende og kunder. Markedsdirektør stasjon i NSB Eiendom, Tomas Miøen, forteller at hele Sentralhallen er langt lysere etter ombyggingen. Han fremhever at samarbeidet med Jernbaneverket har vært svært godt, og at ombyggingen sikrer de reisende lett tilgang på alle viktige funksjoner. Hele ombyggingen har hatt et budsjett på 142 millioner kroner, og budsjettet blir holdt. Den omfattende ombyggingen har blitt gjort mulig gjennom at NSB nå vil få årlige merinntekter på om lag 10 millioner kroner fra leietakerne. De nye lysforholdene fører også til at Håkon Blekens veggmosaikk kommer mer til sin rett. Kunstverket er under ombyggingen blitt rekonstruert, og har fått en fin plass i Sentralhallen. Neste planlagte byggetrinn er et fasadebygg som skal heve standarden på fasaden mellom Østbanehallen og Byporten shopping. Dette bygget er ennå ikke vedtatt i NSBs styre, men hvis det blir påbegynt vil det ha en byggeperiode på om lag et år. Miøen fremhever imidlertid at eventuell byggingen ikke skal ha konsekvenser for reisende og kunder i Sentralhallen.

Tekst og foto:Åge-Christoffer Lundeby

24

Vingehjulet nr 3 - mars 2001

Vingehjulet 03 2001