Page 1

Vingehjulet I N T E R N B L A D

F O R

N S B - K O N S E R N E T

- N R 1 2 0 0 7

KL AR FØR A VVI K KLAR AVVI FOTO: PREBEN COLSTRUP

15 BUSSER STÅR PARAT TI L Å HÅN DTERE SPONTANE AVVI K I TOGTRAFIKKEN I OSLO. SKAL KUNDENE BLI FORNØYDE, ER DET NØDVENDIG Å VÆRE KLAR TIL INNSATS N ESTEN FØR AVVI KET SKJER. FRA VENSTRE TOGKONTROLLØR OG LEDER FOR HÅN DTERINGEN TRULS GU LBRANDSEN, BUSSJÅFØRENE SVEIN LARSEN OG 1 V I N G E H J U L E T 1 - 0 7 RUNE BERGER OG VEKTERNE IDA KALVIK OG OSCAR ZORRILLA.

vhj-1-07.p65

1

24.01.2007, 12:20


L E D E R

Mobbing er uakseptabelt! Mobbing har intet annet enn negative trekk ved seg. Tar vi utgangspunkt i de som er direkte involvert, resulterer mobbing ofte i personlige belastninger. Disse er for mange større enn det er mulig å bære. Ser vi det fra en bedrifts synsvinkel skaper dette særdeles dårlig klima medarbeiderne imellom. Det kan føre til ineffektivitet og store økonomiske belastninger. Samfunnet vil også lide av mobbing på den enkelte arbeidsplass.

Med ulike innfallsvinkler har mobbing vært tema i mediene etter nyttår.

I NSB har vi både i arbeidsreglementet og i beskrivelsen av verdiene vi skal bygge konsernet på, tydelig gitt uttrykk for hva som skaper et fruktbart samarbeids- og arbeidsmiljø. Men til tross for dette, blir det for enkelt å hevde at mobbing er noe som andre bedrifter sliter med og ikke vi. Vi skal selvfølgelig gjøre hva vi kan for å unngå dette uvesenet, men kommer vi likevel i slike situasjoner, skal det slås hardt ned på mobbing. Dette innebærer blant annet at ledelsen skal gi klart uttrykk for at det er nulltoleranse i forhold til mobbing. Men alle som opplever det, skal selvsagt ha full frihet til å varsle om situasjoner som oppleves som mobbing. Dette kan skje gjennom samtale med overordnede. Du kan alltid ta kontakt med verneombud/tillitsvalgt eller hovedverneombud for å få hjelp til å ta opp et problem med leder eller andre ansvarlige i bedriften, spesielt hvis det er overfor din nærmeste leder du har problemer. Du kan henvende deg til Bedriftshelsetjenesten (BHT), hvor du også kan be om at du får snakke med noen konfidensielt uten å varsle videre. (BHT sender ut egen brosjyre om mobbing i februar.) Det er i alles interesse at vi tar problemstillingene knyttet til mobbing alvorlig. Da vil vi kunne skape et utviklende arbeidsmiljø basert på tillit, og samtidig legge grunnlaget for gode fremtidige økonomiske resultater. Det er nemlig en klar sammenheng mellom godt arbeidsmiljø, effektivitet på arbeidsplassen og gode økonomiske resultater. Absolutt alle er tjent med at mobbing tas alvorlig!

Med vennlig hilsen Einar Enger, konsernsjef

VINGEHJULET – INTERNBLAD FOR NSB-KONSERNET

Prinsensgate 7-9 0048 Oslo, Faks 23 15 40 03 Utgitt av NSB v/kommunikasjonsdirektør Arne Wam, 23151050, arnew@nsb.no

22

vhj-1-07.p65

V V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT

2

Redaktør: Lasse Storheil, kommunikasjonssjef NSB-konsernet, 23153071, lasses@nsb.no

11 -- 00 77

24.01.2007, 12:20


Innhold

16 8

22

24

4

PÅ PLASS FØR AVVIKET SKJER

5

EN FORDEL Å BETJENE SEG SELV

6

KUNDE 1 MILLION PÅ HAMAR

7

HØY KTI I TIMEKSPRESSEN

8

NYE SJEFER I NSB

8

NSB VOKSER I NORDEN

10

FLERE ER IMOT

10

NYTT RESSURSSENTER ETABLERES

12

DA-BYGGET GJENNOMGÅR FORVANDLING

14

AKTIVITETER I EIENDOM

16

TOGMINISTER MED MER PENGER

19

FLERE SER INTRANETT

22

STOCKHOLMSTOG I GANG

24

FLERE KJØRER KOLLEKTIVT

26

SUNNERE MATPAKKE

Medarbeidere: Åge-Christoffer Lundeby, informasjonssjef, NSB Persontog, 23153449, age-christofferl@nsb.no Preben Colstrup, informasjonssjef NSB Persontog, 23153500, prebenc@nsb.no

Distribusjon og adreseendring: NSB AS, postekspedisjon, 23154936, postekspedisjon@nsb.no Layout: Arne Eidal, Axentum kommunikasjon Trykk: Zoom Grafisk Ettertrykk kun tillatt etter avtale med redaksjonen U LL EE TT VVI INNGG EE HH JJ U

vhj-1-07.p65

3

24.01.2007, 12:21

11 -- 00 77

33


N Y T T

Tiden er kritisk i avvikssituasjon

TOGKONTROLLØR OG LEDER FOR HÅNDTERINGEN TRULS GULBRANDSEN SAM MEN MED VEKTER OSCAR ZORRILLA, B USSJÅFØRENE SVEIN LARSEN OG RUNE BERGER OG VEKTER IDA KALVIK.

Femten busser, togkontrollører og vektere skal være på plass i Asker, Ski, Lillestrøm og på Oslo S før avviket skjer. Det er eneste mulighet for i det hele tatt å makte å håndtere et spontant avvik i rushtiden. Vi har gode teorier og god trening i å håndtere planlagte avvik. Når vi likevel ikke har fått til å håndtere spontane avvik som vi ønsker, er det fordi vi har undervurdert tiden og volumet. Skal vi håndtere avviket godt nok, må vi være på plass før avviket skjer. — Derfor vil vi forsøke dette som en prøveordning, sier Arne Brunborg Arnesen som er ansvarlig for kundeveilederordningen i IKA-prosjektet (Informasjon og kundehånderting ved avvik).

PÅ PLATTFORM

LEGGE TIL RETTE

Togkontrollørene har påtatt seg ansvaret for å lede arbeidet med kundeveilederordningen på Oslo S, som er det mest kritiske punkt når et avvik oppstår. De holder til i depotet ved spor 19, der tre vektere og en person fra billettsalget møter etter varsling om en hendelse. Togkontrollørene har de fasiliteter som trengs i depotet, og fordeler oppgaver derfra. To veiledere sendes til plattform, mens én holder kontroll på bussene, slik at de kjører til rett destinasjon. — Utenom avvikene vil togkontrollørene være synlig på plattform og fange opp behov som skulle oppstå, og de vil derfor være en ressurs i møtet med kundenes behov. De kan håndtere vanskelige kundesituasjoner og de kan komme raskt tilstede når avviket oppstår. Jeg tror muligheten for å håndtere et avvik til kundens tilfredshet blir betydelig bedre med dette, sier Arne Brunborg Arnesen. Togkontrollørene skal også foreta opplæring og oppfølging av vektere som skal håndtere Ski, Lillestrøm og Asker. Raske tiltak fører til færre sinte og sure kunder, og det går raskere å komme i normal drift etter at avviket oppstod.

— Som ledere må vi legge arbeidet bedre til rette for våre medarbeidere slik at er mulig for dem å oppleve at de

TEKST OG FOTO: PREB EN COLSTRUP

10 BUSSER HVERT FEMTE M INUTT

Den tiden en passasjer bruker for å gå av eller på et tog er et sekund. Vi vil trenge 10 busser for å befordre passasjerene i et fullt dobbeltsett. Dersom det oppstår et avvik på Ski i rushtiden, vil det altså være behov for 10 busser hvert femte minutt. Jo lenger tid det går før hjelpen er på plass, desto flere kunder som står på Ski blir både sure og sinte. Har vi ikke en løsning på dette innen en time, vil det være over 7 000 kunder som ikke får det de har krav på. De har en kontrakt med NSB, men toget går ikke og bussen har ikke kommet. Dersom kundene, som skal til ulike destinasjoner, møter en konduktør, vet de av erfaring at han kan ha en rekvisisjonsblokk for taxi. De vet også at de har krav på alternativ transport. Det gjelder bare å komme først til mølla. Og kaoset er da fullkomment.

4

vhj-1-07.p65

mestrer den vanskelige situasjonen, sier Øystein Risan. Prøveordningen med 15 bemannede busser som står parat til å håndtere spontane avvik i hverdagene er et eksempel på det. Fem vil være stasjonert på Ski, Asker og Lillestrøm fra kl 06.00 til 10.00 og alle 15 vil stå på Oslo S fra 14.00 til 18.00 for å dekke det første behovet.

V I N G E H J U L E T

4

1 - 0 7

24.01.2007, 12:21


g selv En fordel å b etjene se seg NSB vil med innføring av kanalprising ytterligere legge til rette for at det blir en fordel for kundene å betjene seg selv. NSB vil med innføring av kanalprising ytterligere legge til rette for at det blir en fordel for kundene å betjene seg selv. På den måten vil kjøp av billetter gjennom selvbetjente kanaler ikke bare bli den enkleste måten å kjøpe billetter på, men også den økonomisk mest fordelaktige for kundene. I løpet av første kvartal 2007 innfører NSB kanalpris på periodebilletter. Det innebærer blant annet at månedsbilletter for voksen blir 50 kroner billigere på automat enn i andre kanaler. Når det nye nsb.no lanseres vil dette prisavslaget også etter hvert innføres i denne salgskanalen. — Med dette prisavslaget vil kunden oppleve at det er en fordel å betjene seg selv, det går raskere, det er enklere og ikke minst så er det billigere, sier prosjektleder for KISO-prosjektet (kundeservice i selvbetjente omgivelser) Emil Eike. NSB ønsker å premiere de kundene som betjener seg selv og gjennom det flytte salget over på de mest kostnadseffektive kanalene og i særdeleshet bort fra toget slik at ombordpersonalet får en bedre og mer effektiv hverdag. Dette har vi stor tro på vil være med å sikre inntektene våre, sier Eike. — Taper NSB penger på dagens ordning? — De aller fleste ønsker uten tvil å gjøre opp for seg, men det er klart det kan bli fristende for noen å la være å betale når konduktøren ikke rekker å komme igjennom toget, sier han. Startet i fjor I august i fjor innførte NSB et tillegg på ti kroner for enkeltbilletter i Oslo for kunder som kjøper av konduktøren om bord i toget. — Vi ønsket med dette å bidra til at kundene benyttet billettautomatene i større grad. Poenget her var også å sikre NSBs inntekter og redusere konduktørenes salgsoppgaver. Oslo Sporveier har praktisert en slik prisdifferensiering lenge sier Eike. Resultatet lot ikke vente lenge på seg. Etter innføringen av kanalpris om bord ble salg av billetter for Oslo om bord i toget nesten halvert på 14 dager. Salget bort fra toget — Vår visjon er at alle kunder skal ha en gyldig billett før de går om bord. Dette vil gi konduktørene en ganske annen arbeidssituasjon, med mulighet for å sette enda større fokus på sikkerhetstjeneste og kundeservice – utover det å selge en billette. Vi ser for oss en arbeidsdag der konduktøren får tid til å se og ta seg av de enkelte kundene selv på svært fulle tog. Det vil bidra til å forbedre togopplevelsen for kunden og det vil føre til en bedre hverdag for de ansatte, sier Eike. — Hvorfor går vi ikke raskere frem slik at vi får oppfylt framtidsvisjonen jo før jo heller? — Det er fordi vi vil være kloke i våre valg og avgjørelser. Vi skal sikre god forankring i organisasjonen og vi skal gjennomarbeide kommunikasjonen til kundene slik at denne type endringer faktisk fører til en bedre løsning for alle. Et for raskt tempo kan fort føre til dårligere resultat for NSB og våre kunder, sier Eike. Prosjektgruppen som jobber med kanalprising består av Svein Gjendemsjø, Eirik Rambech-Knoff, Målfrid Sønstabø Vik og Emil Eike.

— NÅR KUNDEN OPPDAGER FORDELEN M ED AUTOMATEN, VIL VI SIKRE INNTEKTENE, ØKE SERVICENIVÅET OG GI KONDUKTØRENE EN BEDRE HVERDAG, SIER EMIL EIKE.

— Vi har en ambisjon om på sikt å utvide dette til å gjelde flere billettkategorier. I neste runde vil vi vurdere kanalprising på enkeltbilletter fra NSB (NSB takst) i hele landet, men vi vil bruke den tiden vi trenger, sier han. Tekst og foto: Preben Colstrup

V I N G E H J U L E T

vhj-1-07.p65

5

24.01.2007, 12:21

1 - 0 7

5


N Y T T

Nye rekorder

NSB gleder seg over høye tall på mange banestrekninger, og ved utgangen av året var det godt over en million som hadde passert tellepunkt Hamar hittil i år. Dette er 60 000 flere enn året før.

DET VAR KAKE BÅDE PÅ HAMAR OG LI LLEHAMMER FOR Å FEIRE KUNDE EN MILLION. HER ER FRA VENSTRE: ROGER JOHANSEN, KNUT JENSEN, LAI LA LI EN M ED DATTEREN ANINE OG ØYVI ND AASHEIM.

— Bare i november var det 100 000 som reiste med våre tog, forteller strekningsleder Øyvind Aasheim ved NSB på Hamar. Det har aldri vært så mange reisende på en måned noen gang. — Vi ser en stor økning i dagpendlere inn til Oslo, men også forretningskunder bruker mer tog. Det ser ut til at bedrifter også ser verdien av å bruke toget til å transportere større grupper til møter, konferanser osv. Det er veldig

mye gruppereiser på strekningen, og selv om vi setter rekorder i antall reiser, har vi fortsatt store muligheter å frakte større grupper på mange avganger, sier Aasheim. Rørosbanen har også en meget gledelig utvikling og det har aldri vært fraktet så mange passasjerer som de to siste måneder. Oktober måned ble en rekordmåned mens november ble tett oppunder rekord. Totalt var det 9 000 flere passasjerer i 2006 sammenlignet med året før.

Kunde en million på Hamar Kunde nummer 1 millioner på Dovrebanen i 2007 ble Astrid Bjerke. Hun reiste med toget kl 1208 til Oslo torsdag 14. desember. Dette ble markert med blomster og gavekort på hotell. Astrid Bjerke tar toget til Oslo ofte for å besøke sin datter. — I dag veide jeg for eller i mot om jeg skulle ta bilen. Valget falt på toget og det er jeg spesielt glad for, sier kunde nummer en million. Hun sier hun trives på toget med en kopp kaffe og slapper skikkelig av. ASTRID BJERKE, KUNDE NUMMER 1 MILLION PÅ DOVREBAN EN, FIKK B LOMSTER, GAVEKORT MED TOG T/R OSLO OG EN KORTWEEKEND PÅ ROYAL CHRISTIANIA.

6

vhj-1-07.p65

V I N G E H J U L E T

6

1 - 0 7

24.01.2007, 12:21


KTI på 90 for TIMEkspressen

TIMEkspressens linje 14, Larvik-

LINJE 14, SAN DEFJORD-LARVIK-OSLO ER KTI-VINNER I 2006. WI LH ELM AASVANG (I MIDTEN) OG THOR IVAR SMEDSRUD (T.V.) KJØRER BEGGE DENNE RUTEN. PETTER L PETTERSEN KJØRER LINJE 8 SOM BLE BEST FOR TO ÅR SIDEN.

Sandefjord-Oslo, får en kundetilfredshet (KTI) på 90 i 2006målingen. Dette er et meget godt resultat.

1 NOTODDEN- OSLO

Det er Posisjon/Norfakta som har gjort undersøkelsen for Nettbuss, og grunnlaget er 1 200 intervjuer. — Totalt sett har TIMEkspressen i gjennomsnitt en KTI i 2006 på 81. Dette er høyt, sier Jon Emil Myhre, som nå er tilknyttet NSBkonsernets avdeling for strategisk utvikling. TIMEkspressen fraktet om lag 4,5 millioner passasjerer i fjor og har en omsetning på 200 millioner. — Det er litt påfallende at det er en ny linje som er vinner i år også. Det samme var tilfelle i fjor med linje 11, Volda-Ålesund-MoldeKristiansund, og året før med linje 8, Tønsberg-Oslo. Det viser at nyhetens interesse spiller en viktig rolle i vurderingen av hvor tilfreds kundene er, sier Myhre.

2 KONGSVINGER-OSLO

SJÅFØRENS OPPFØRSEL

14 LARVI K- SAN DEFJORD- OSLO 11 VOLDA-ÅLESU N D-MO LD EKRISTIANSAND 8 TØNSBERG-OSLO 10 VI KERSUND-DRAM MEN- OSLO

7 STØREN-TRONDHEI M 9 MYSEN-ASKIM-OSLO 3 HALDEN-SARPSBORG-MOSS-OSLO 6 STJØRDAL-TRONDH EI M 5 KRISTIANSAND-ARENDAL 11 HØN EFOSS- OSLO

Men det viktigste for kundene er at det er en hyggelig sjåfør som tar vel i mot deg. Personalets evne til å behandle deg med respekt og verdighet vektes høyest. — Dette er den viktigste grunnen til at vi skårer høyt på KTI, sier Myhre. Den gamle visen om at en bussjåfør er en mann med godt humør, gjelder med andre ord fortsatt. EN AV TI KLAGER

Godt rutetilbud samt at det går buss i nærheten av bosted, er mest nevnte årsaker til at man reiser med TIMEkspressen. Om lag hver tiende kunde har klaget eller uttrykt misnøye vedrørende opplevelser under reisen i løpet av det siste året. 6 av 10 som har klaget eller uttrykt misnøye benyttet bussjåføren som sin klageinstans. Kundene er relativt misfornøyde med klagebehandlingen.

12 ORKANGER-TRONDHEIM TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

V I N G E H J U L E T

vhj-1-07.p65

7

24.01.2007, 12:22

1 - 0 7

7


T O G K O M P A N I E T

darb Må ha flere me medarb NSB har nå underskrevet avtale om overtakelse av aksjene i Tågkompaniet, samt de 15 prosent som Fylkinvest eier. Dermed eier NSB 100 prosent av aksjene i det svenske togselskapet.

Klart for nye sjefer To nye direktører er på plass/kommer på plass i NSB Persontog i disse dager. Teknisk direktør Tormod Gjermundsen har overtatt etter Geir Steiro og Marianne Einarsen overtar for Marianne Ødegaard Ribe. Marianne Broholm Einarsen (43) starter sin arbeidsdag i NSB 5. februar. Hun kommer fra DnB NOR hvor hun blant annet har hatt ansvaret for merkevare, markedsføring, produktutvikling samt utvikling av kommunikasjons-/forbrukerøkonomrollen relatert til personmarkedet. Divisjonen hun ledet bestod av om lag 90 medarbeidere. Hun har mastergrad fra BI og er også markedsøkonom fra BI / NMH. Hun er bosatt på Vollen i Asker, og har med seg bergensk aksent. Hun er gift og har to jenter på 7 og 13 år. — Jeg opplever at NSB er en bedrift som har fått til veldig mye de senere årene. Jeg gleder meg til å møte medarbeidere og ta fatt på oppgavene som venter, sier Marianne Einarsen. Hun har familie med bakgrunn i NSB. Hennes far jobbet i NSB-systemet i mer enn førti år.

Tormod Gjermundsen (46) er utdannet sivilingeniør fra University of Strathclyde, Glasgow. Han kommer fra SAS/Braathens. Han begynte 15. januar. — Jeg oppfatter stillingen i NSB som spennende. Det er gjort mye innen utvikling og konkurransekraft, og NSB er blitt en god leverandør av transporttjenester, sier Gjermundsen. — Innenfor de målene NSB har satt, vil jeg kunne bidra til pålitelighet og kundetilfredshet, sier han.

8

vhj-1-07.p65

V I N G E H J U L E T

8

—Vi har arbeidet målbevisst for å bygge opp aktiviteten i Sverige både innenfor tog og buss, og vi har i dag betydelige markedsandeler, sier visekonsernsjef Rolf Roverud. — Da vi gikk inn i Tågkompaniet fikk vi en strategisk posisjon. Vi visste at denne i løpet av få år ville lede til et større engasjement i selskapet og dermed i Sverige. Nå har vi gjennomført det vi sa vi ville gjøre. Nå skal vi være en god eier som utvikler selskapet videre. Det er ikke sikkert vi skal eie 100 prosent av selskapet i lang tid, men vi skal ha kontroll. Kan deleierskap fra andre bidra til ytterligere styrking av Tågkompaniet. eller bidra til at nye muligheter åpner seg for NSB, så er det interessant. — Det er viktig for oss å understreke at satsingen utenfor Norge ikke skal gå på bekostning av aktiviteten i Norge, hvor vi også har ambisjoner om vekst. Men vi tror at en forsiktig satsing utenfor Norge både gir oss verdiutvikling og økt innsikt, som bidrar til at vi kan gjøre en enda bedre jobb i Norge. Å lære av andre for å bli bedre er viktig, sier Roverud. FORTSETTER Å JOBBE

De tre gründerne i Tågkompaniet skal fortsette å jobbe for selskapet, med hovedvekt på nye anbud. — De tre stifterne har bidratt sterk til den suksessen selskapet har hatt, derfor er vi veldig fornøyde med at de fortsetter å bidra, sier Roverud. Ny administrerende direktør i Tågkompaniet blir Bengt-Erik Johansson, tidigere administrerende direktør i Roslagståg AB og DSB Sverige AB. BRA MED NY EIER

Flere internasjonale selskaper har forsøkt å kjøpe Tågkompaniet, men NSB utnyttet muligheten da gründerne ønsket å selge. — Vi valgte å selge til NSB for å sikre at selskapet fortsetter i samme spor som nå. Vi er overbevist om at NSB fortsatt vil være en god eier for Tågkompaniet, sier tidligere administrerende direktør Jan Johansson. NSB ser frem til å bidra til en fortsatt positiv utvikling for Tågkompaniet, til glede for oppdragsgivere, ansatte og NSB. Fundamentet for fortsatt suksess ligger i Tågkompaniets kompetanse og kvalitet. — Den særegenhet som Tågkompaniet representerer innen jernbanebransjen skal dyrkes videre, sier Roverud.

1 - 0 7

24.01.2007, 12:22


e darb eidere i toget darbeidere

NSB-KONSERNETS PERSONTRANSPORTVIRKSOMHET I NORDEN NSB SPILLER EN STØRRE ROLLE I SVENSK OG NORSK KOLLEKTIVTRANSPORT I DAG ENN BARE FOR FÅ ÅR SIDEN. NSBS EIER ØNSKER EN FORSIKTIG EKSPANSJON I VÅRE NABOLAND.

FAKT A DETTE ER TÅGKOMPAN IET AKTA TÅGKOMPANI ET K JØRER:

Mittlinjen fram til juni 2007 X-toget i Gävleborg Ekspanderande Tåg i Bergslagen Den svenske delen av toget Oslo-Göteborg

ILLUSTRASJON: JAN BLYSTAD

■ ■ ■ ■

SELSKAPET EIER

■ 40 prosent av Roslagståg ■ 32 prosent av Stockholmståg, som har pendeltrafikken i Stockholm ■ 20 prosent av Furuviksparken.

V I N G E H J U L E T

vhj-1-07.p65

9

24.01.2007, 16:52

1 - 0 7

9


A R B E I D S M I L J Ø

Flere er i MoT Flere kan jobbe når nyt NSB oppretter et ressurssenter for registrering og oppfølging av sykemeldte. Dette vil forbedre mulighetene til å følge opp intensjonene i IA-avtalen (avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv), og flere kan stå i jobben. Dette er vedtatt av SAMU (sentralt arbeidsmiljøutvalg) etter anbefaling fra RATT (arbeidsgruppen for revitalisering av attføringsarbeidet i NSB). NSB vil fra 1. mars 2007 etablere et eget ressurssenter som skal forbedre selskapets muligheter for å tilby utprøving av funksjonsevne, arbeidstrening og kvalifisering av sykemeldte. På sikt kan et slikt senter ivareta sykemeldte i alle NSB-selskaper, og disponere ressurser som kommer hele konsernet til gode. Konsernoverlege Ørn Terje Foss er glad for at SAMU har gått inn for planene om et felles ressurssenter i NSB. Det er i første omgang satt av to millioner kroner til opprettelsen av senteret. STILLINGSBANK

— VEL 60 PROSENT AV KONDUKTØRENE I OSLO ER NÅ I NNMELDT I MOT DAGLIG, SIER TROND OLAV HANSEN.

Det er registrert en flott økning av antall brukere av systemet Mobiltelefon i tog (MoT). — Mer enn halvparten av konduktørene i Oslo bruker nå systemet hver dag, sier assisterende konduktørleder Trond Olav Hansen. Dermed øker de sjansen for å bli ivaretatt i en krisesituasjon og øker muligheten til å få riktig informasjon i avvikssituasjoner, men det er fremdeles alt for mange som ikke benytter seg av systemet. — Selv om vi opplever en dramatisk forbedring, kan vi ikke lenger se noen grunn til at en av tre konduktører ikke skal bruke systemet. Det har vært noen telefoner som har manglet i enkelte tog, og noen telefoner har manglet simkort, men dette er nå ordnet, sier Hansen.

Foss tror at ressurssenteret bør kunne fungere som en stillingsbank med formidling av tilbud og behov for tilrettelagte arbeidsoppgaver innen hele NSB-konsernet. — Det forutsettes at senteret får en sentral oppgave med å ha oversikt over alle ansatte hvor det er meldt behov for kvalifisering og med hva slags arbeidsoppgaver de kan være aktuelle for. Alle ledige stillinger og aktuelle arbeidsoppdrag skal meldes hit, sier Foss. I første omgang er det linjeleder i Drift som har behov for bistand med å finne alternativt arbeid i forbindelse med sykemelding eller tap av sikkerhetstjeneste. På sikt vil tilbudet kunne være tilgjengelig for alle ansatte i NSB, samt medarbeidere i de øvrige konsernselskaper. Foss påpeker at det i tråd med SAMUs handlingsplan skal tilbys individuell opplæring og oppfølging av ansatte med kjente risikofaktorer, selv om de er i arbeid. — Vi tror det er viktig å jobbe videre med helsefremmende tiltak i forhold til livsstil for å møte utfordringer i forbindelse med helsekrav, skiftarbeid og lignende, sier Foss. Det skal ikke være nødvendig å vente til du har fått hjerteinfarkt eller mistet sikkerhetsgodkjenningen på permanent basis, før du endrer på en del av de risikofaktorer vi kan påvirke.

VIL FØLGE OPP

— Vi kommer til å følge godt med framover. De som ikke er innmeldt i MoT vil bli registrert og fulgt opp. Dette er avgjørende for å kunne levere en tjeneste på NSB-nivå. Vi forventer at alle er innmeldt i MoT. Dersom av en eller annen grunn ikke lar seg gjøre, regner vi med at det kommer en feilmelding, sier Hansen. TEKST OG FOTO: PREB EN COLSTRUP

10

vhj-1-07.p65

V I N G E H J U L E T

10

FI NNE ALTERNATIVER

Konsernoverlegen sier at tidligere kunne medarbeidere omplasseres og utføre lettere arbeid i en periode ved verkstedene, i billettsalget og noen kontorarbeidsplasser i administrasjonen. Det hendte også at nye stillinger ble opprettet. Slike arbeidsoppgaver er det få av i dag. Det er mangelen på alternative/tilrettelagte arbeidsplasser for de som har en restarbeidsevne som er det viktigste

1 - 0 7

24.01.2007, 12:22


r nytt ressurssenter etableres

FLERE KAN TILBYS ARBEIDSTRENING NÅR ET NYTT RESSURSSENTER ETAB LERES. HALLVARD AAKERVI K I SALG SAMMEN M ED KONSERNOVERLEGE ØRN TERJE FOSS VED NEDGANGEN TIL PLATTFORMENE PÅ OSLO S. DE MENER AT SLI KE B ILLETTKONTROLLER (INNTEKTSSIKRING) ER EN TYPISK OPPGAVE SOM KAN KANALISERES GJENNOM ET RESSURSSENTER.

hinderet for en god sykefraværsoppfølging i NSB. — Situasjonen er lik i alle bedriftene i NSB-konsernet, og vi synes det er viktig å arbeide for en bedre samordning av rutiner for sykefraværsoppfølging og bedre utnyttelse av et nytt ressurssenter, sier Foss. Han er sikker på at enkelte arbeidsoppgaver som kan utføres ved ressurssenteret vil kunne erstatte kjøp av eksterne tjenester, eller erstatte bruk av friske og fullt arbeidsføre ansatte som tas ut av annen tjeneste for å utføre spesielle/enklere oppgaver.

Jobber som passer: • • • • • •

Inntektssikring Ekstra bemanning i tungt belastede togavganger Tellinger Tilberedning og utkjøring av fruktkurver til de ansatte Gjennomgang av tog for å sjekke komfortfeil Sjekk av førstehjelpsutstyr

• • • • • •

Utdeling av brosjyrer Kopierings- og distribusjonsoppgaver Interne transportoppdrag Flyttejobber Enklere vaktmesteroppgaver Kundeveiledning og serviceoppdrag

For de som har behov for det, kan det tilbys dataopplæring, kurs i skriving av jobbsøknader, mulighet for søk på internett og eventuelle hospiteringer som kan følges opp av arbeidsleder ved ressurssenteret. Ressurssenteret får en fast bemanning med faglig leder med spesiell attføringskompetanse, og arbeidsleder med praktisk erfaring fra et vidt spekter av arbeidsplasser i NSB. Ressurssenteret vil samarbeide tett med fagpersonene i BHT for å utrede funksjonsevne og anbefalte tiltak for tilrettelegging samt individuell veiledning. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

V I N G E H J U L E T

vhj-1-07.p65

11

24.01.2007, 12:23

1 - 0 7

11


A D M I N I S T R A S J O N

Samling krever bedre løsninger — Det blir alt for trangt å samle alle i DAbygget. Delt løsning mellom DA-bygget og andre lokaler på Oslo S blir heller ikke god nok. Da vil vi heller lete etter bedre løsninger enn å gjennomføre noe som i beste fall blir halvgodt, sier visekonsernsjef Rolf Roverud.

— Jeg har stor tro på effekten av å samlokalisere NSB AS. Det må skje så nær plattformene på Oslo S som mulig, av hensyn til kjørende personell. En samling skal være positiv. Ideen med å samle alle i NSB AS er ikke død, og vi vil fortsette å lete etter løsninger som er gode for oss. Men inntil slike løsninger finnes, vil DA-bygget i kombinasjon med Prinsens gate være foretrukket løsning. DA-bygget er i en stand som uansett krever tiltak. Øystein Risan leder største enhet på Oslo S, og er ansvarlig for prosjektet på vegne av brukerne. Han har med seg Eivind Moe som prosjektleder, sier Roverud.

DA-bygget pusses opp – s amling på Os Den planlagte ombyggingen av DA-bygget vil forhåpentligvis komme i gang før påske. Samling av NSBs administrative virksomheter i persontog, konsernledelse og Assistor på Oslo S utsettes. Dette betyr en flyttesjau for alle i DA-bygget i løpet av mars. Flytteprosjektet, som har vurdert å flytte hele Prinsens gate til Oslo S, har i løpet av høsten utarbeidet en rekke forslag til hvordan NSB kan disponere bygningsmassen på Oslo S. Det er mulig å flytte de som i dag arbeider i Prinsens gate til DA-bygget, Østbanebygningen og det prosjekterte ØM-bygget (over ICA i Østbanehallen). — NSBs ledelse har konkludert med at det vil bli i trangeste laget og gi for liten fleksibilitet ved endringer. Det er derfor bestemt at DA-bygget blir modernisert med en relativt romslig løsning som innebærer at bare de som er der i dag skal være der i fremtiden, forteller prosjektleder Eivind Moe. Det betyr at planen om å benytte Østbanekomplekset til kontorer for resten av NSBs administrasjon ikke kan oppfylles nå. Det er imidlertid andre mulige løsninger i tilstøtende bygninger som blir vurdert. MÅ BLI BEDRE ENN FØR

— Det er sterkt å beklage at det ikke lar seg gjøre å samle alle på Oslo S, da dette har vært en viktig grunn til flytteprosjektet, sier prosjektleder Eivind Moe.

12

vhj-1-07.p65

V I N G E H J U L E T

12

Samtidig må vi være sikre på at den løsningen vi kommer frem til virkelig vil gi gode arbeidsplasser. I DA-bygget blir det bedre muligheter for å innrede i tråd med avdelingenes behov, samtidig som vi har mulighet for å etablere flere arbeidsplasser dersom det blir nødvendig. I tillegg til arbeidsplassene får vi også felles kantine med tilknyttede møterom, bedre garderober og trimrom. ÅPNE LØSNINGER I NYTT BYGG

— NSBs ledelse har lagt vekt på at lokalene skal styrke samhandling. Derfor har man valgt en innredning med åpne løsninger, etter mønster fra det vi i dag har i Prinsens gate. Cellekontorer vil bare unntaksvis være aktuelt. Et tilstrekkelig antall stillekontorer som innredes som små møterom vil i de aller fleste tilfeller fange opp behovene. Ombyggingen blir gjort i regi av ROM Eiendom, og vil innebære en investering på over 100 millioner kroner. Den må derfor forelegges konsernstyret i NSB. Når vi har fått klarsignal vil vi kunne starte den fysiske prosessen med sikring av tekniske anlegg og utflytting av personale, sier Moe.

1 - 0 7

24.01.2007, 12:23


Hvem som skal hvor i nye DA-bygget 1 ET AS ETAS ASJJ E : UTVIDET RESEPSJON 2 ET AS ETAS ASJJ E: KANTINE M ED MØTESENTER VIA BRO OVER FORDELINGSHALLEN 3 ET AS ETAS ASJJ E: TEKNISKE ROM (SOM I DAG) 4 ET AS ETA SJJ E : OPPHOLDSROM OG HVI LECELLER FOR KJØRENDE PERSONALE, LOK.- OG KOND.LEDERE, ADM I NISTRASJON DRI FT ØSTLAN DET. 5 ET AS ETA SJJ E : TJENESTESENTRALEN, TOGKONTROLLØRER, UN I FORMSKONTOR, RESSURSSENTER, NSB AN BUD, MATERIELL. 6 ET AS ETAS ASJJ E: TEKNIKK OG TOG-TRAFIKKSIKKERHET 7 ET AS ETAS ASJJ E: DRIFT STAB, PLAN, DROPS 8 ET AS ETAS ASJJ E: JERNBAN EVERKET OG FLYTOGET 9 ET AS ETAS ASJJ E: JERNBANEVERKET (TOGSTYRINGSSENTRAL) SOM I DAG. PL AT TF O R M N IVÅ VE D S PO R 1: GARDEROBER PLA TFO VED SPO POR FØR PÅSKE STARTER ARBEIDET MED Å BYGGE OM DA-BYGGET, SIER EIVIND MOE.

OG TRIMROM.

å Oslo S utsettes I GANG FØR PÅSKE

— Vi regner med at dette vil starte opp i mars. Detaljene for gjennomføringen av byggearbeidene utarbeides nå. Det skal legges et stort puslespill fordi bygget ligger utilgjengelig fra offentlig vei og med store passasjerstrømmer rundt. Byggearbeidene må gjennomføres uten at arbeidet i togledersentralen i niende etasje blir forstyrret. Vi er derfor avhengige av et godt samarbeid med mange berørte parter, ikke minst Jernbaneverket, sier Moe. SNART 30 ÅR

DA-bygget ble reist i 1978 og trenger opprusting av de tekniske anlegg (ventilasjon, oppvarming, elektriske anlegg, heiser, fjernstyring og automatikk osv). I tillegg må taket repareres, veggene må isoleres bedre og vinduene gis bedre solskjerming. I store deler av bygget er det også behov for generell oppgradering. Med unntak av 9. etasje som er påbygd senere, og disponeres av Jernbaneverket (togledersentralen) i sin helhet, må resten av bygget oppgraderes til moderne standard. De tekniske løsningene sees også sammen med planer for oppgradering av øvrige deler av Oslo S. TETTERE SAMARBEID

Bygget skal romme moderne arbeidsplasser med bruk av åpne løsninger som gir bedre muligheter for teamarbeid. Det tas sikte på trådløse løsninger for data og telefoni.

Innredningen av kontoretasjene skal være så fleksibel at de fleste avdelinger kan omorganiseres og flyttes på uten at det blir behov for store ominnredninger. Bygget skal også lett kunne brukes av andre dersom NSB ikke skulle trenge lokalene til eget bruk i fremtiden. NATU RLIG SKEPSIS

— Vi er klar over at mange er skeptiske til å sitte i åpne kontorløsninger. Skal dette bli vellykket må ulemper som støy, og annet som kan virke forstyrrende på konsentrasjonsevnen, reduseres mest mulig. Det er viktig å legge til rette for at man kan i sitte i passe store grupper, og at man får sitte nær de man har nytte av å sitte nær. De aller fleste vil merke at man blir mer med i fellesskapet når man sitter åpent. Vi har ganske gode erfaringer fra ominnredningen i Prinsens gate i 2002, påpeker Moe. ALLE MÅ UT

For at byggearbeidene skal kunne gjennomføres raskest mulig, og med minst mulig plage for dem som berøres, er det bestemt at alle etasjer unntatt niende, fraflyttes under ombyggingen. De avdelingene som er mest knyttet til den operative driften flyttes til Østbanen, mens resten flytter til Storgaten 5-7 der Jernbanepersonalets bank og forsikring flytter ut i slutten av februar. Her vil man måtte bli fram til flytting tilbake til DA-bygget kan skje våren 2008. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

V I N G E H J U L E T

vhj-1-07.p65

13

24.01.2007, 12:23

1 - 0 7

13


E I E N D O M

FULLT TRYKK FOR EIENDOM I 2007:

Mye skjer i Oslo i år ROM eiendom står foran mange viktige milepæler i 2007. Flere prosjekter rundt om i landet venter på godkjenning fra offentlige myndigheter. I fjor startet flere viktige prosjekter. — ROM er med på å påvirke Oslos utvikling og utforming gjennom prosjektene i Bjørvika, Filipstad, Grefsen og på Oslo S. Vi må være ydmyke overfor denne oppgaven. Vi er med på å forme fremtiden, sier administrerende direktør Pål Berger i ROM eiendom AS. ROM ble fullskala eiendomsselskap i fjor, etter at forvaltningsvirksomheten ble tilbakeført fra Aberdeen Property Investors. Fra 1. januar i år er NSB eiendom as fusjonert med ROM eiendom as, slik at eiendomsvirksomheten i NSB etter dette består av ett selskap. I tillegg til forenklinger og synergi for NSB vil det være enklere for omgivelsene å forholde seg til ett selskap, sier Pål Berger. ROM er i dag et eiendomsselskap som utvikler, forvalter og leier ut en rekke eiendommer over hele landet. ROM har også en betydelig tomteutviklingsportefølje, det er eiendommer som skal utvikles og realiseres etter utbygging. Selskapet har vokst fra 18 til 70 ansatte i fjor, og en rekke nye medarbeidere med høy kompetanse er ansatt for å styrke hele verdikjeden. — Dette er helt nødvendig for å kunne forvalte de verdier vi sitter på og å utvikle selskapet videre på en god måte for NSB-konsernet. Arbeidsmarkedet er stramt, og vi har vært heldige som har fått tak i nye, gode medarbeidere. Vi må legge forholdene til rette for å beholde kjernekompetansen, og styrke den med flere gode hoder, sier Berger.

Dette er ROM eiendom • Leier ut 740 000 kvadratmeter • Leieinntekter på 460 millioner kroner • 2 200 eiendommer • 1 150 bygg • 3 300 leiekontrakter • 1 350 festekonrakter • Mange små eiendommer • Mange industribygg • Under en tredel er kontorbygg •Mange leieforhold og stor utskiftning • ROM har også en betydelig utviklingsportefølje på ca 70 tomter • Utviklingsporteføljen gir muligheter for utvikling av to millioner nye kvadratmeter • Utviklingsporteføljen skal bygges og selges når den er ferdig utviklet • Noen bygg skal beholdes (bl.a. nytt kontorbygg for Skattetaten i Oslo) • NSB sitter på store eiendommer. Disse har en helt annen sammensetning enn andre eiendomsselskap som i større grad har få og store næringsbygg/ kontorbygg

14

vhj-1-07.p65

V I N G E H J U L E T

14

Viktige kontrakter i he Nytt kontorbygg for Skatteetaten var en av flere viktige, nye kontrakter for ROM i fjor. Kontrakten ble vunnet i sterk konkurranse med 17 andre tilbydere. ROM skal bygge ut eiendommen alene og forvalte den selv. Oppstart i Schweigaardsgate blir 1. februar, og kontorbygget på 25 000 kvm skal stå ferdig mot slutten av 2008. — Det viser at vi har høy kompetanse og er i stand til å gjøre så store prosjekter i eget hus, sier Berger. Nyland Syd var et annet prosjekt som ble realisert i fjor. — Etter syv år med hard jobbing med reguleringsplanen, ble prosjektet godkjent i Bystyret og før jul ble eiendommen på 190 dekar solgt til BAMA. De skal utvikle den til eget bruk og flytte sin virksomhet fra Økern torg, sier Berger. I Bjørvika skjedde det også mye. — Å starte fysisk igangsetting på tomten, med utgraving og fundamentering, var en viktig milepæl for oss. Både Visma-bygget og PWC-bygget ble solgt i fjor før byggingen ble påbegynt.

1 - 0 7

24.01.2007, 12:23


PÅL BERGER FORAN VISMA-BYGGET SOM NÅ BEGYNNER Å TA FORM I BJØRVIKA. TRØNDERE I RUTE

I Trondheim er det jobbet frem en reguleringsplan for Trondheim S, sammen med Entra, Jernbaneverket og fylkeskommunen. Det planlegges en tverrforbindelse fra stasjonssiden og over til sjøsiden, der Entra har sine eiendommer, slik at man lett kan nå ferjeforbindelsen der. Det blir nærings- og servicearealer med plass for buss, tog, båt og taxi. Flybussen til Værnes går også fra dette knutepunktet. Andre og tredje etasje i gamle Trondheim S er renovert, og nye leietakere flytter inn i februar og mars. Renovering av 1. etasje er under planlegging. — Vi håper bystyret kan behandle denne saken ferdig i år, og at vi kan sette spaden i jorda første halvdel av 2008. Mange gode krefter har deltatt i dette prosjektet og jeg vil spesielt fremheve det gode samarbeidet med Jernbaneverket, sier Berger. PLANER I SØR

I Kristiansand foreligger det plan for et kjøpesenter på 20 000 kvm med 250 leiligheter over senteret. Her blir det også knutepunkt med ferje, buss, taxi og tog. Det skal bygges nytt stasjonsbygg som bl.a. skal huse Jernbaneverkets virksomheter. — Vi jobber for byggestart første halvdel av 2008 her også, sier Berger. På Hamar eier ROM halvparten av et selskap som har utviklet og bygget fire nye bygg. Selskapet la byggene frem for salg i markedet før jul. BEDRE STASJONER

Dette er i tråd med strategien konsernstyret har vedtatt for ROM. Denne går på utvikling og salg, gjennom nært samarbeid med andre eiendomsselskaper. I Bjørvika utvikles prosjektene sammen med Linstow Eiendom og Entra Eiendom, gjennom selskapet Oslo S Utvikling as. Det er for tiden betydelig omtale i media av byggeprinsippet, det såkalte Barcode-prinsippet, og byggehøyder på denne tomten. Berger sier at det er viktig å påpeke at utviklingen og utbyggingen, som er igangsatt på tomten, er i tråd med den reguleringsplanen som politikerne i Bystyret vedtok sommeren 2003.

Stasjonsutvikling har fått egen organisering og her jobbes det med flere stasjonsområder i landet. Det største enkeltprosjektet er utvikling av hele Oslo S. Dette er det prosjektet som, sammen med Skatteetatens bygg, blir mest omfattende for ROM i 2007. Her skal DA-bygget rehabiliteres. Videre skal man restrukturere Østbanehallen, Østbanebygget, Sentralhallen, Flytogterminalen. Nybygg på øvre torg er også en del av planene. — Mange gode hoder er involvert og det kartlegges nå hvordan kundene beveger seg i Oslo S. Dette gjør vi for å etablere forretninger tilpasset kundens behov. Vi må levere de rette tilbudene til kundene våre. Her vil det bli utlyst en stor arkitektkonkurranse senere i år, sier Berger. ROM har også prosjekter som skal sikre god stasjonsutvikling for kundene i Stavanger, Bergen, Hamar, Kristiansand og Gjøvik. Dette skjer i nært samarbeid med Jernbaneverket og NSB Persontog.

MÅ AVKLARES

I SPAN N MED OSLO HAVN

I fjor ble det jobbet mye med utviklingen av Grefsens nye bydel, Stasjonsbyen. Det var brukt betydelige ressurser i prosjektet, men bystyret stoppet saken etter at byutviklingskomiteen hadde godkjent prosjektet. — Det er spørsmål omkring avkjøring til området som noen krever ytterligere avklaring på. Vi arbeider videre for å få skape nødvendig trygghet rundt dette, og for å få saken opp i bystyret på nyåret. Vi må ta inn over oss at det er valgår i år, og forholder oss til det, sier Berger.

På Filipstad i Oslo er det også planer for utvikling, etter en større arkitektkonkurranse i fjor. — Vi forestår utviklingen i nært samarbeid med Oslo Havn. Det ble sendt inn reguleringsplan i juli i fjor, og målsettingen er å få den godkjent i løpet av året, sier Berger. På Filipstad vil ROM være aktiv i omforming av området, fra havne- og jernbaneformål til park, boliger og kontorer.

i hele landet

TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

V I N G E H J U L E T

vhj-1-07.p65

15

24.01.2007, 12:23

1 - 0 7

15


P E R S P E K T I V

Togministeren lover frisk satsing: Nytt år med ferske milliarder

Samferdsels-minister Liv Signe Navarsete har fire friske milliarder kroner som skal brukes på jernbane de neste årene. Hun er fornøyd med hva hennes departement har fått til i budsjettarbeidet, og lover at Jernbaneverket skal levere gode planer for videre utbygging av jernbanenettet i Norge - til beste for NSBs kunder.

Hun lovte oss en ekstra satsing på jernb ane i fjor jernbane fjor.. Har hun holdt hva hun lovte i 2006?

— Jeg mener vi har innfridd og fulgt opp hva vi lovte fra Soria Moria i forbindelse med Nasjonal Transportplan (NTP), nemlig å få mer penger til jernbaneinvesteringer. Det er et etterslep fra 2005, men vi har fått opp nivået nå, og skal bruke mer penger på jernbane enn noen gang her i landet. Jeg synes vi har levert, sier Navarsete. Hun påpeker at det også er en plan for videre utvikling av godstrafikken i Norge, og jobben er i gang med terminaler både på Alnabru og Ganddal, samt at Brattøra planlegges. Det skjer mye i år. MER MIDLER = BEDRE VEDLIKEHOLD

— Har kundene merket at du har satt i gang flere prosjekter i 2006? — Vi vil at tjenestene på toget skal bli enda bedre. Kunden vil merke det etter hvert. Det tar tid før effekten kommer. Men mer midler til vedlikehold skal føre til bedre signalanlegg og bedre skinnegang og dermed færre stopp i sporet. Her skal det bli bedre og dette vil kundene helt sikkert merke, sier Navarsete. Hun forteller at nivået på vedlikehold i 2007 har økt med 165 millioner kroner. MÅ GI RESULTATER

— Men når vi gir større midler til vedlikehold i årets budsjett, vil jeg se resultater av dette i år, eller så må vi gå nærmere inn på hvordan pengene brukes. Parallelt ser vi derfor på hvordan Jernbaneverket jobber som etat, og hva vi skal vektlegge for å få mer igjen

16 16

vhj-1-07.p65

V V II N N G G EE H H JJ U U LL EE T T

16

for de midlene som stilles til rådighet, sier Navarsete. Hun tror ikke det er mulig å få 100 prosent regularitet, men at Jernbaneverkets innsats er avgjørende for at NSB skal kunne gjøre jobben sin. — Det er manglende vedlikehold som gjør at brudd oppstår og signaler svikter. Dette henger sammen, og det er viktig at NSB sørger for at togene er teknisk i orden til en hver tid, sier Navarsete. Men uansett når avvik oppstår, så får NSB skylda. Da er det jernbanens omdømme som lider, sier hun. — Er departementet mer hugget nå enn før for å sikre bedre infrastruktur? — Det er det ingen tvil om. Vi har økt investeringsbudsjettet på jernbanen med 50 prosent fra 2006 til 2007. På drift og vedlikehold er det gått opp med 180,4 millioner kroner i år. Jeg kan ikke skjønne annet enn at dette skal merkes, sier samferdselsministeren. Jeg forventer raske effekter av vedlikeholdsmidlene i år, mens investeringsmidlene først vil gi resultater på sikt. Som eksempel kan jeg nevne dobbeltsporet Stavanger-Sandnes som først vil gi effekt i 2009. — Hva mener du om satsing på høyhastighetsbaner i Norge? — Jeg vet i dag ikke om det vil bli satset på høyhastighetstog i Norge. Vi har ennå ikke fått den endelige rapporten fra Jernbaneverket om dette. Men det vil bli en debatt om

Fortsetter neste side

1 1 -- 0 0 7 7

24.01.2007, 12:25


Jeg kan ikke skjønne annet enn at dette skal merkes, sier samferdselsministeren.

V I N G E H J U L E T

vhj-1-07.p65

17

24.01.2007, 12:25

1 - 0 7

17


P E R S P E K T I V

Togministeren lover frisk satsing

FORTSATT FRA FORRIGE SIDE

dette, og jeg er åpen i diskusjonen om fremtidig satsing, men vi må ha mer bakgrunn for å kunne ta beslutninger. Det vil uansett bety store investeringer. Men dette skal på ingen måte gå ut over den satsingen vi er nødt til å gjøre i eksisterende jernbanenett i dag, sier samferdselsministeren. SATSE PÅ EKSISTERENDE N ETT

Hun sier at i det sentrale østlandsområdet er tvingende nødvendig med økt satsing på jernbane. Som eksempel nevner hun de store pendlerstrekningene i Vestkorridoren og mot Ski. — Det er her det bor mest folk i Norge og det er her befolkningstilveksten er størst, og skal vi klare å løse trafikkveksten som kommer de nærmest årene, må vi bare satse. Vi kan ikke legge opp en jernbanepolitikk der vi bygger høyhastighetsbaner på bekostning av intercitytrafikk. Det er utenkelig for meg, sier Navarsete. — Hvordan synes du NSB og medarbeiderne i selskapet har levert i 2006? — Jeg synes det har vært gjort en god jobb. Vi hadde trøbbel sist vinter, og jeg vet mye om årsaken. Jeg tror NSB fikk uforholdsmessig mye pepper om forhold selskapet ikke kunne gjøre noe med. Utfordringen for NSB blir å utvikle seg videre. Jeg registrerer at kundene er meget godt fornøyd med utviklingen på Gjøvikbanen (NSB Anbud), og den kan godt være et eksempel hvordan det går an å satse, sier Navarsete. Tilbudet til NSB må være så godt at tog blir oppfattet som bedre enn bilen. — Jeg synes at NSB skal satse enda sterkere for å markedsføre de mange gode produktene som finnes. Jeg tror også NSB kan legge forholdene enda til bedre for reiselivet slik at flere turister som kommer hit bruker jernbanen på de mange flotte strekningene vi har i landet. — I fjor det ble det diskuterte å prosjektfinansiere jernbaneutbygging ved å øremerke store midler som kunne gi rask utbygging av infrastruktur. En slik løsning er ikke valgt. Hvorfor? — Alternativet for prosjektfinansiering var at budsjettet for tog ble økt med en milliard kroner hvert år over ordinære midler i statsbudsjettet i stedet. Fire milliarder kroner økning i løpet av perioden synes vi er bra. Det er fire milliarder kroner mer enn det ville vært ved forrige

18

vhj-1-07.p65

V I N G E H J U L E T

18

regjering. Vi synes det er bedre med en høy budsjettramme, i stedet for å lage spesialløsninger gjennom prosjektfinansiering. Både utbyggingen i Vestkorrdioren og dobbelsporet finansieres løpende over budsjettet med ordinære bevilgninger. Slik får vi bedre kontroll, sier Navarsete. Det jobbes på spreng i Jernbaneverket for å finne ut hvordan disse fire ekstra milliarder kronene skal kunne benyttes til beste for jernbanens kunder de neste fire årene. Men både jeg og JBV vet hva ekstramilliardene skal brukes til. — Blir Lysaker en stasjon som er universell tilgjengelig når den er ferdig? — Det blir den ikke. Det har vi visst en stund. Det er flere hensyn å ta, blant annet avstand mellom plattform og tog som ikke skal overstige seks cm, ideelt sett. Profilen på godstogene er større enn på persontogene, så vi må også tilpasse oss dette. Vi må jobbe med kompenserende tiltak (ramper eller fysiske tiltak). Alle tog skal stoppe på Lysaker i fremtiden når vi har gjennomført de kompenserende tiltakene. Stasjonene blir mye bedre enn dagens, ikke minst for de funksjonshemmede, sier Navarsete. SENT PÅ BANEN

Hun synes det er rart at universell tilgjengelighet ikke kom på banen på et tidligere tidspunkt. — Jeg forstår ikke helt at alle planer ble lagt før spørsmålet om universell tilgjengelighet kom på dagsordenen for fullt. Mye kunne vært endret hadde dette kommet opp tidligere. Jeg vil ikke fraskrive meg noe ansvar, men etter at jeg kom til departementet har jeg selvsagt gått gjennom prosjektet, men kostnadene for å stoppe og legge om ville blitt uforholdsmessig høye, sier Navarsete. MODERAT UTEN LAN DSSATSI NG

Hun er tilfreds med den moderate satsingen som NSB gjør innenfor buss og tog i de andre nordiske land. — Men jeg påpeker at det er i Norge hovedmarkedet ligger, og utenlandssatsingen skal ikke gå på bekostning av virksomheten i Norge. Det vil jeg gjerne være tydelig på, sier Navarsete. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

1 - 0 7

24.01.2007, 12:25


Flere på nett i vår IKT-DIREKTØR JAN CH RISTIANSEN OG IKTRÅDGIVER PIA SOLHEIM I PERSONTOG GLEDER SEG TIL AT ALLE ANSATTE I NSB PERSONTOG KAN VÆRE PÅ NETT EN GANG FØR BADESESONGEN BEGYNNER.

Nye prosjekter for å gi alle togansatte i NSB tilgang til intranett og elektronisk post ble satt i gang i januar. Når de er gjennomført, vil du også kunne koble deg til intranett hjemmefra. Det handler om å gi alle ansatte i NSB en «elektronisk identitet», og holde styr på denne. Samtidig handler det om å lage et innhold på intranett som er viktig i hverdagen for ansatte som jobber direkte mot kundene på toget. Begge deler finnes det nå løsninger for. — Vi er fornøyd med at vi har så klare planer at vi tror at alle skal være på nett i løpet av første halvår, sier ikt-direktør Jan Christiansen i NSB Persontog. Hittil har knapt halvparten av NSBs togansatte hatt tilgang til nett.

inne på. Det er det nye systemet for elektronisk identitet som gjør dette mulig, sammen med tilpasninger av de systemene vi allerede har. På sikt skal det også være mulig å koble seg til via mobile terminaler eller via mobiltelefonen fra toget. — Det er et klart definert ønske hos ledelsen i persontog at alle som jobber ute hos kundene skal være oppdatert på det som skjer i trafikken. De skal være de første som vet noe, slik at de kan informere kundene ved avvik. Derfor ser vi på fleksible løsninger, sier Christiansen.

IDENTITETEN AVGJØR

Identiteten er viktig, og nå jobbes det med systemer som gjør at alle blir registrert automatisk med en gang de ansettes i NSB. Når de slutter fjernes de like automatisk. Skifter du jobb underveis, blir dine elektroniske rettigheter endret i samsvar med din nye jobb. — Den store utfordringen er å få på plass alle som jobber i NSB i dag i en identitetsdatabase, som gir muligheter til å administrere de rettigheter du skal ha, sier Christiansen. Dette er vi snart i mål med. Informasjon skal hentes fra personaldatabasen. HJEMMEFRA

Det var mange ansatte i NSB som benyttet seg av hjemme-PC-tilbudet den perioden det eksisterte. —I dag har de fleste PC hjemme, og våre løsninger legger opp til at du skal kunne få kontakt med NSBs intranett og din NSB e-post uansett hvilken PC du er

UTÅLMODIGHET

Mange ansatte i drift har ønsket løsninger som er tilgjengelig via Intranett/internett, derfor etablerte noen konduktører sin egen nettside. — Her laget de en egen side som ga muligheter til å følge med i det som skjedde i NSB og angikk det daglige arbeidet. Vi ønsker ikke denne typen løsninger, fordi sensitiv informasjon blir liggende åpent på nett. Men ideen, og det arbeidet som ble gjort, var bra, og vi ønsker å samarbeide tett med de som stod bak dette nettstedet, for å lage løsninger som skal ligge på intranett i fremtiden, sier Christiansen. Han anmoder innstendig personer eller miljøer i NSB som ønsker å lage egne nettsider å kontakte ikt-Persontog, slik at sidene kan bli en del av NSBs intranett. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

V I N G E H J U L E T

vhj-1-07.p65

19

24.01.2007, 12:25

1 - 0 7

19


K V A L I T E T

PUNKTLIGHETEN

UKE 1-3

70 75 80 85 90 95 100 ▼ Dovrebanen ▼ Nordlandsbanen ▼ Raumabanen

▲ Rørosbanen ▼ Bergensbanen

Vær og vind Det har vært en vanskelig start på 2007, med mye ”vær” som har medført mange og til dels store forsinkelser. I Nord har det vært forsinkelser på Nordlandsbanen på grunn av uvær, noe som har resultert i en punktlighet langt nede på 60-tallet i begynnelsen av januar.

➥ Sørlandsbanen REGIONTOG NATT ▼ Oslo - Trondheim

▲ Trondheim Bodø ▼ Oslo Bergen ▼ Oslo Stavanger

REGIONTOG ØSTLAND ▲ Oslo Halden ▼ Oslo Skien ▼ Oslo Lillehammer

▲ Oslo Gjøvik LOKALTOG ▼ Kongsvingerbanen

▲Hovedbanen ➥ Drammenbanen ▲ Østfoldbanen ▲ Gjøvikbanen ▲ Stavanger ▼ Bergen - Arna ▼ Bergen Voss ▼ Trondheim

KILDE: JBV

▲ Salten ▲=FRAMGANG GODKJENT

20

vhj-1-07.p65

▼=TILBAKEGANG

➥=UENDRET

Salten-pendelen går stort sett uhindret av dette, og viser som vanlig gode tall. Det samme gjelder togene over Storlien samt lokaltog Trondheim som begge viser gode tall. Regiontogene mellom Trondheim og Oslo viser imidlertid svært dårlige tall. Saktekjøring mellom Trondheim og Støren, nedriving av kjøreledningen på Lillehammer, ras ved Minnesund samt trær over kjøreledningen og dermed strømbrudd på Hedemarken og i Gudbrandsdalen har skapt forsinkelser og delinnstillinger. I Vest går Arna-lokalen svært bra, mens togene på Vossebanen fortsatt sliter med mange forsinkelser og dermed unormalt svake punktlighetstall. Årsaker til dette er feil og mangler ved infrastrukturen. Regiontogene mellom Bergen og Oslo har også hatt en vanskelig start på nyåret. Flere lengre perioder med strømbrudd, belegg og feil på sikringsanlegg/fjernstyring medførte mange og store forsinkelser i begynnelsen av januar. I tillegg ble banen stengt i ca 1 døgn mellom Haugastøl og Mjølfjell som følge av stor rasfare. På Jæren ble rutetidene justert fra begynnelsen av januar pga anleggsarbeider, og lokaltog Stavanger kjører igjen i henhold til rutetabellen. Perioder med uvær har skapt forsinkelser også her, men punktligheten viser likevel godt over 90 % i uke 2. Sørlandsbanens regiontog viser tall om lag midt på 80tallet. Også denne strekningen har vært rammet av uvær og strømbrudd samt noen enkelthendelser med infrastrukturen som har skapt forsinkelser. På Østlandet har også uværet skapt forsinkelser. Særlig i Vestfold og på hedemarken har sterk vind skapt strømbrudd og andre feil på infrastrukturen og dermed delinnstillinger og forsinkelser. Også togene til/fra Sverige over Charlottenberg og Kornsjø har tidvis vært innstilte som følge av uvær. I tillegg har det også vært mange forsinkelser også her. Lokaltogene i Oslo-området har vært forskånet for det meste av uværet som har rast nord og sør for Oslo, og ligger per 21. januar på 87 prosent. Anleggsarbeider ved Lysaker og Haugenstua samt saktekjøringer på grunn av siktforhold ved planoverganger på Østre Linje skaper fortsatt forsinkelser. I tillegg har det også vært noen enkelthendelser med infrastrukturen som har medført forstyrrelser i trafikken.

IKKE GODKJENT

V I N G E H J U L E T

20

1 - 0 7

24.01.2007, 12:25


Fire av fem er fornøyd En fersk undersøkelse viser at mange av det kjørende personalet er generelt godt fornøyd med tjenestefordelingen. — Likevel er det mange ting som kan gjøres bedre, sier personalrådgiver Runar Hauge, og takker alle som har bidratt til å få fram denne kunnskapen ved å svare på spørreskjemaet. Hvor fornøyde er egenlig det kjørende personalet med tjenestefordelingen, og blir arbeidet utført i henhold til overenskomsten? Dette var spørsmål som kom opp etter drøftemøte med Konduktørenes landsråd. — Dette er det bare en måte å finne ut av, sier Runar Hauge. — Vi må spørre dem. Etter kontakt med Lokmannsforbundet, ble undersøkelsen utvidet til å

gjelde alt kjørende personell. Han presiserer at dataene skal analyseres, og at konklusjonene skal trekkes i samarbeid med tillitsvalgte i begge forbund. I tillegg til svar på 20 spørsmål innenfor 18 kategorier, har vi fått 156 kommentarer som er svært nyttig i arbeidet med å bli bedre, sier Hauge som er prosjektleder. I tillegg deltar Jan Even Nystad fra NLF og Audun Sør-Reime, Rolf Rypern og Rolf Ellingsen fra NJF mens Co Eling har vært teknisk ressurs for utvikling av databasen. TEKST: PREBEN COLSTRUP

Ny MTU klar — Årets medarbeidertilfredshetsundersøkelse (MTU) er i gang. Snart sendes skjema ut til kjørende med svarfrist 1.mars. (Papirskjema vil bli benyttet fordi de fleste kjørende ikke har epostadresse.). Weben åpnes 15. februar med svarfrist 1. mars, forteller Odd Eide. — Etterregistrering av papirskjema og databehandling vil pågå fram til 15. mars, og fra da er statistikk tilgjengelig for ledere. I årets MTU er fellesutsagnene de samme som i fjor, mens noen enheter har mindre justeringer på sine tilleggsutsagn, sier Eide. De som deltar i år er: NSB AS (Persontog, Materiell, Assistor, Konsernstab), Arrive og NSB Anbud.

Skift batteriene!

Nå skal det deles ut en skritteller til hver nyansatt i NSB AS sammen med en liten orientering om hvordan denne kan benyttes. Sist sommer ble skrittellere sendt ut som en sommergave til de fast ansatte, vikarer og midlertidig ansatte. — Vi ønsker å stimulere helsefremmende aktivitet i et yrke som ofte innebærer skiftarbeid og hvor det stilles strenge helsekrav for å opprettholde sikkerhetstjeneste. Derfor oppfordrer vi folk til å gå — og telle skritt, sier konsernoverlege Ørn Terje Foss.

GUNDER

Konsernoverlegen minner om at batteriene i skrittellerne som ble delt ut i sommer går ut etter et halvt år. Det er type CR 2032 som skal brukes. — Jeg anbefaler ledere med personalansvar å kartlegge behovet, og gå til Clas Ohlsson og kjøpe fempakninger til kr. 59,-. Da blir kostnaden en drøy tier for hvert batteri. Ansatte i Prinsens gate kan få batteri hos konsernoverlegen i 4. etasje. I originalpakningen til skrittellerne ligger det en metallbit som fungerer som skrutrekker for å løsne dekselet ved skifte av batteri, og der ligger også veiledningen for å komme i gang igjen, sier Foss.

Tar nye skritt

V I N G E H J U L E T

vhj-1-07.p65

21

24.01.2007, 12:25

1 - 0 7

21


N Y T T

R U T E T I L B U D

LIV SIGNE NAVARSETE GA KLARSIGNALET FOR STOCKHOLMSTOGET, SOM DRIVES I REGI AV SJ.

POLITISK RÅDGIVER ERIK LAHNSTEIN

MELLOM HOV Togtilbudet mellom Norges og Sveriges hovedsteder er opprettet enda en gang. Denne gang er det det samarbeidsprosjekt og et spleiselag med statlige, fylkeskommunale og kommunale interesser som står bak. SJ kjører toget og driver prosjektet. NSB låner ut lisensen for kjøring av tog i Norge. LOK OG VOGNER OG REGINA MOTORVOGNSETT SKAL KJØRE RUTEN MELLOM OSLO OG STOCKHOLM.

MINISTRENE KNYTTET OPP DEN RØDE SLØYFEN, OG MARKERTE GJENÅPNINGEN AV RUTEN STOCKHOLM-OSLO.

22

vhj-1-07.p65

V I N G E H J U L E T

22

1 - 0 7

24.01.2007, 12:26


ERIK LAHNSTEIN OG EINAR ENGER.

EINAR ENGER TITTET PÅ NYE TOG.

HOVEDSTEDENE MED TOG Den svenske infrastrukturministeren Åsa Torstenson og den norske samferdselsminister Liv Signe Navarsete ga klarsignal til åpning av togruten Oslo- Stockholm. Et eget tog med innbudte gjester kjørte fra Oslo til Arvika 1050 med retur klokken 1720 den 7. januar. På turen var det stopp på Kongsvinger, der nærmere 300 mennesker var møtt frem for å markere åpningen av togruten. Ordfører Arve Bones ønsket velkommen. I sin tale la han vekt på at det nye toget ville få stor betydning som lokalforbindelse mellom Kongsvinger og Oslo, i tillegg til de nye muligheten mot øst. — Det er hyggelig å registrerere at dette betyr at vi får en økning fra fem til ni avganger til hovedstaden hver dag, sa ordføreren. På veien mot Arvika ble det, ombord i toget, holdt møter mellom de to ministrene. I Arvika var rundt 250 mennesker møtt frem for å markere det nye toget som også vil få betydning for grenseboende pendlere mellom Norge og Sverige. — På begge sider av grensa vil vi få et langt bedre regionalt og lokalt togtilbud, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete. Stockholm-togene vil på norsk side stoppe på Lillestrøm, Sørumsand, Årnes, Skarnes og Kongsvinger. Det vil gi et bedre regionalt tilbud til de mange pendlerne i grenselandet. Navarsete mener det forbedrede tilbudet vil styrke toget i konkurranse med andre transportformer. — Dette er et godt eksempel på regionalt initiativ, og samarbeid mellom svenske og norske myndigheter, og trafikkselskap, sier Navarsete. Hun sier at det nye togtilbudet er et resultat av sterkt press og klare meldinger fra næringsliv, organisasjoner og enkeltpersoner. — Med andre ord fra Ola og Kari, og fra Medelsvensson, sier samferdselsministeren.

ORDFØRER ARVE BONES MOTTOK DE TO MINISTRENE PÅ KONGSVI NGER. ÅSA TORSTENSON H ELT TI L HØYRE. DET VAR SELVSAGT EN PLAN BAK H ELE TU REN TIL ARVI KA. JOHN OVE SVENSLI OG TORRY KRISTIANSEN SØRGET FOR DET.

TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

V I N G E H J U L E T

vhj-1-07.p65

23

24.01.2007, 12:27

1 - 0 7

23


FIN TONE HOS OSS, SIER MAGNE HELGESEN, HER FLANKERT AV BENT STØRE LOCKERT OG FINNVALD RAMBERG.

Nettbuss har økt tilbudet Vikersund-Dramme Det er flere som reiser kollektivt fra Modum i dag enn før. Tilbudet med bussen er godt. Hver halvtime går det buss mot tettsteder og handelssentra lenger sørøst. Bussen har overtatt de kollektivreisende fra toget, som stopper tre ganger i døgnet på Vikersund. Det er på strekningen Vikersund-Hokksund-MjøndalenDrammen Nettbuss Vikersund frakter flest passasjerer. I tillegg har den nye TIMEkspressen mot Oslo hatt en jevn økning etter oppstarten for vel halvannet år siden. Bent Støre Lockert, som leder Nettbuss i Vikersund, er glad for at Nettbuss kan gi et så godt tilbud. Det er mange som benytter seg av bussen mellom Hokksund og Mjøndalen, og det er mange fra Modum som reiser til de store handelssentra i Drammensområdet. Nettbuss har også lagt ned mye energi for å få til holdeplass ved Buskerud Storsenter, noe vi håper lar seg løse snart, i samarbeid med veivesenet, sier Lockert.

skyldes at det er mange skoleungdommer som benytter seg av bussen.

OVER ALL FORVENTNING

STOR LOKALT

Vi hadde store forventninger til den nye TIMEkspressen. Med et kommersielt passasjertall i dag på nærmere 9 000 i uka, synes vi det har gått over all forventning med rute 10, sier Lockert. Han forteller at ruten mellom Drammen og Oslo drives på kommersiell basis, mens det mellom Vikersund og Drammen drives med støtte fra fylkeskommunen. Dette

Nettbuss dekker et stort område i Modum og kommunene rundt. Bare i Modum er det nesten 13 000 innbyggere, og kommunen er i vekst med nye boligfelt under utvikling. Det er de to hovedrutene mot Drammen og mot Oslo som utgjør den største trafikken for Nettbuss Vikersund. I tillegg kjøres det ruter mot Åmot-Prestfoss

24

vhj-1-07.p65

V I N G E H J U L E T

24

UNIVERSELL TILGJENGELIGHET

Nettbuss samarbeider også med fylkeskommunen i forbindelse med universell for å tilrettelegge bussene på TIMEkspressen slik at funksjonshemmede i større grad kan benytte seg av tilbudet. Vi håper at vi i løpet av våren kommer frem til en løsning som gjør at vi kan investere i nye busser med rullestolheiser og egne anlegg i bussen, slik at blinde og svaksynte også kan benytte seg av tilbudet.

1 - 0 7

24.01.2007, 12:27


TIMEKSPRESSEN MOT OSLO HAR GÅTT OVER ALL FORVENTNING. HER FÅR JAN ERIK MICHELSEN NYE PASSASJERER PÅ.

ammen-Oslo: Flere reiser kollektivt i Modum og Eggedal og mellom Vikersund og Noresund. Nettbuss har også ansvaret for mye av skolebarnkjøringen i disse kommunene, forteller Lockert.

Dette er Nettbuss Vikersund

MEGET LAVT KORTTI DSFRAVÆR

Nettbuss Vikersund har lavt korttidsfravær blant sine 92 ansatte. Per november i fjor var fraværet 1,83 prosent. Dette er hyggelig. Men det bekymrer litt at det er vanskelig å rekruttere yngre medarbeidere. Gjennomsnittsalderen er på over 50. Vi fikk rekruttert et par nye medarbeidere før jul, men fortsatt er det høyt gjennomsnitt. Vi følger opp IA-avtalen og føler at vi har god kontakt med medarbeiderne ved langtidsfravær, som var 5,14 prosent ved utgangen av november. Men Lockert vil gjerne understreke at det er en veldig sammensveiset gjeng på Vikersund. Det er en åpen og direkte tone med mye humor, og det er viktig at vi følger hverandre opp i hverdagen. Alle står på ekstra, det fikk vi se under World Cuprennet i Vikersund. Da stilte alle opp for å kjøre ekstrabusser mellom parkeringsplassene og hoppbakken. Lockert har selv snart 30 år bak seg i NSB-systemet, med erfaring fra Vestfoldruta og Alfaset. Over halvparten av tiden har han vært stasjonert i Vikersund. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

• • • • • •

92 medarbeidere (seks kvinner) 64 busser Omsetning på 65 millioner kroner Kjører tre millioner kilometer per år Sykefravær på 6, 97 prosent per november Korttidsfravær: 1, 83 prosent (meget lavt!)

RUTER:

• Linje 10: TimEkspressen Hønefoss-VikersundKrokstadelva-Drammen-Oslo • Linje 101: Vikersund-Hokksund-Mjøndalen-Drammen • Linje 105: Åmot-Prestfoss-Eggedal • Linje 110: Vikersund-Noresund • Lokalruter i Modum, Øvre og Nedre Eiker, Nesbyen (Nes/Gol) og Ringerike, samt skoleruter i nevnte kommuner

V I N G E H J U L E T

vhj-1-07.p65

25

24.01.2007, 12:28

1 - 0 7

25


N Y T T

Sunn start på dagen

Ny avtale for Trafikkservice Etter mange og lange møter like for jul fikk Trafikkservice endelig beskjed om at Teknikk ønsker å forlenge avtalen for renhold i ytterligere et år. — Teknikk har den siste tiden vurdert om de skulle sette renholdet ut på anbud, eller om de skulle benytte seg av opsjonsavtalen de hadde med oss og forlenge med ett år, sier Stig Ronander i Trafikkservice. — Dette har vært en prosess som har ført til stort engasjement i vår organisasjon. Mange av våre ansatte har følt en utrygghet i forhold til fremtiden. Dette kom også frem i medarbeiderundersøkelsen. Jeg er glad for at avtalen nå er på plass, sier Ronander.

10 prosent økning for CargoNet OLE GUNNAR BAKKEN PRØVER EN SUNN MATPAKKE..

NSB har nå inngått en avtale med selskapet Nordic Food som skal levere matpakker på toget, slik at togpersonalet som starter sin tjeneste klokken 0500 kan få en riktig start på dagen.

CargoNet øker antallet transporterte enheter med 10 prosent fra 2005 til 2006. Totalt i 2006 ble det transportert 492 840 enheter på strekningene, en økning på nesten 50 000 i forhold til året før. Økningen har vært særlig stor på Bergensbanen med 16 755 enheter, Jönköping-Oslo, med 10 353 enheter, ARE (Arctic Rail Express), med 9 305 enheter og Sørlandsbanen med 5493 enheter.

— Den nye arbeidsmiljøloven sier at bedriften plikter å legge til rette og oppfordre til fysisk aktivitet og sunt kosthold, og dette vil vi ta på alvor, sier HMS-rådgiver Ole Gunnar Bakken. Arbeidsmiljøutvalget i Drift (AMU) har besluttet å sette i gang pilotprosjektet Sunn matpakke i Drift Sørvest. — Å holde lokomotivførere og konduktører i drift så lenge som mulig, må være en viktig oppgave for NSB. Både av hensyn til de ansatte selv og av hensyn til bedriften. Terskelen for å bli ekskludert fra arbeidet av helsemessige grunner er lavere for en medarbeider som har sikkerhetstjeneste, sier Bakken. KAN BLI MYE PØLSE

Togpersonalet som overnatter på hoteller har ofte arbeidstider som gjør det vanskelig å få servert frokost. Derfor blir ofte kostholdet begrenset til hamburgere, pølser og annen hurtigmat. NSB har undertegnet IA-avtalen med arbeidstakerorganisasjonene, og denne går blant annet ut på å redusere sykefravær og øke den reelle pensjonsalderen. — I tillegg til at NSBs oppgave blant annet er å holde folk i sikkerhetstjeneste så lenge som mulig, tror vi dette prosjektet vil bidra til en bedre arbeidsplass. Vi tror det vil øke trivselen og redusere sykefraværet. Vi har ikke funnet presise måleindikatorer for prosjektet ennå, men vi tror det vil gi et bidrag til forlenget tjeneste. Dersom sunn mat også motiverer til økt trim og røyekutt, er vi mer enn tilfreds, sier Ole Gunnar Bakken. Prosjektet starter 19. februar og vil pågå fram til september. Da skal prosjektet bli evaluert og vurdert utvidet. Prosjektet ledes av lokomotivførerleder Roald Gundersen, og består for øvrig av bedriftslege Torstein Seip Johnsen, hovedverneombudene Stein Erik Olsen og Sjur Krog, personalrådgiver Runar Hauge og Ole Gunnar Bakken. TEKST OG FOTO: PREB EN COLSTRUP

26

vhj-1-07.p65

V I N G E H J U L E T

26

Blir trafikkdirektør i Jernbaneverket Plansjef Torry Kristiansen blir trafikkdirektør og leder for trafikkdivisjonen i Jernbaneverket. Han overtar etter Arne Habberstad som slutter 1. april i år. Kristiansen får ansvar for blant annet togledersentralene, stasjonene og kundeinformasjon på stasjonene. Han vil få mye med NSB å gjøre i sin nye funksjon. NSB ønsker den nye trafikkdirektøren lykke til, og regner med at han vil holde trykket oppe for å gi våre kunder punktlige tog og god informasjon til kundene på plattformer og stasjonsområder. Kristiansen (44) har en bred jernbanefaglig bakgrunn. Han begynte i NSB som konduktør i 1980. Etter seks år tok han utdannelse som togekspeditør og praktiserte deretter dette i tre år. Etter dette har han vært tilknyttet NSBs administrasjon som personalrådgiver og -sjef, linjedirektør i NSB Langdistanse og regionsjef i NSB Drift. Han har arbeidet som personellplanlegger og vært ansatt i NSB Forretning til han ble plansjef i 2004.

1 - 0 7

24.01.2007, 12:28


NSB på Island Netbus Danmark har skrevet under en avtale om å overta 10 prosent av aksjene i Thingvalleid i Reykjavik, Island. Thingvalleid kjører i dag flybussen mellom Keflavik og Reykjavik. I tillegg kjører selskapet en del skole- og turkjøring på den sørlige delen av Island. Flybussen mellom Keflavik og Reykjavik kjører mellom 700- og 800 000 kilometer årlig, og trafikkeres med 10 små og to store busser. Flybussen drives på konsesjon, med en kontrakt med veivesenet. Thingvalleid søkte etter en internasjonal partner da de startet opp kjøringen av flybussen 1. oktober 2006, og Nettbuss ble valgt. Eierskapet går gjennom Netbus Danmark fordi tilknytningen til EU er viktig for Thingvalleid. — Nettbuss vil få en styreplass i selskapet, og vil bistå med den markedsmessige og industrielle utviklingen, sier Arne Veggeland. Vi ser på dette som et interessant samarbeid, sier Veggeland.

Regnskap for Trafikanten Assistor har inngått avtale om leveranse av regnskapstjenester for Trafikanten fra 1. januar i år. — Dette er en milepæl for oss, og vi har også en opsjon på levering av personaltjenester, senest i løpet av første halvår. Dette er en avtale på kommersielle vilkår hvor Trafikanten har vurdert oss på fritt grunnlag, og funnet oss konkurransedyktige, sier Roger Keiseraas i Assistor. — Klart dette er spennende og det gir både motivasjon og selvtillit til alle ansatte, sier Keiseraas.

NSB kjører Bratsbergbanen Telemarktoget på Bratsbergbanen skal kjøres av NSB i to år til. Avtalen med Vestviken Kollektivtrafikk er klar. NSB inngikk kontrakt med Telemark fylkeskommune i februar 2004 om å kjøre Telemarktoget til juni 2007. Fylkeskommunen har overdratt avtalen til Vestviken. Avtalen er forlenget med to år frem til juni 2009, med de samme økonomiske forutsetningene lagt til grunn.

Mer stopp i Trondheim Den 7. januar 09.11 stoppet det første toget igjen ved Lademoen stasjon, nesten førti år etter at det sist stoppet et persontog der.

RITA OTTERVI K FORETOK DEN OFFISI ELLE ÅPNINGEN AV STASJONEN PÅ NEDRE ELVEHAVN. HER M ED BØRGE NILSEN OG JERNBANEVERKETS KNUT HAUGEN (T.H.)

Strekningsleder i NSB Lokaltog Trøndelag, Børge Nilsen, sier at holdeplassen vil være en forbedring av NSBs tilbud til eksisterende og nye kunder i lokaltogene. — Prognoser tilsier at mange kunder kommer til å benytte den nye holdeplassen. Dette er kunder som har arbeidsplassen sin på Nedre Elvehavn eller Nyhavna, folk bosatt på Nedre Elvehavn, Møllenberg og Svartlamoen og folk fra Innherred og Stjørdal som skal til Solsiden på handel, sier Nilsen.

V I N G E H J U L E T

vhj-1-07.p65

27

24.01.2007, 12:28

1 - 0 7

27


N Y T T

NI AV TI KUNDER ER FORNØYD MED BETJENINGEN SOM SERVERER. (FOTO: LASSE STORHEIL)

HALVPARTEN HANDLET I NSB MENY KAFE En større kundeundersøkelse av NSB MENY Kafe ble gjennomført i oktober/ november 2006. Deler av undersøkelsen inkluderte også medarbeidere i toget. 1 000 kunder ble spurt i undersøkelsen. Ni av ti er helt eller delvis enig i at betjeningen er hyggelige og hjelpsomme, 6 av ti kunder er fornøyd med utvalget i NSB MENY Kafé Det er bare én av ti som sier de ikke ønsker å forlate plassen sin for å benytte NSB MENY Kafé — Vi vil gjerne takke alle som deltok i undersøkelsen, sier Camilla Maurud i Marked, som var ansvarlig for undersøkelsen i samarbeid med Drift. Maurud forteller at ønsket var å kartlegge opplevelsen av NSB MENY Kafé blant kundene, med hovedvekt på

utvalg, kvalitet, pris og betjening. Undersøkelsen ble gjennomført i tre deler, èn kvalitativ og èn kvantitativ del mot kundene, og èn kvalitativ del rettet mot de ansatte i NSB MENY Kafé. Responsen var god i begge grupper. — Resultatet fra undersøkelsen ga oss bekreftelse på at vi gjør mye rett i dag, og den vil gi oss mulighet til å gjøre nødvendige justeringer på dagens meny. Tilbakemeldingene fra våre kunder og ansatte vil være nyttig i det videre arbeidet med NSB MENY Kafé, sier Maurud.

Juletrefest i Moss Lokomotivførere og konduktører med familier i Oslo, Ski, Moss og Halden var 5. januar invitert til juletrefest på Moss stasjon. Arrangementskomitèen satser på at det blir en tradisjon. Det var konduktørene Heidi Sæle og Hilde Nilsen som tok initiativet til juletrefesten. Assisterende lokomotivførerleder Kai Strekerud og assisterende konduktørleder Lars Kristian Selnes var heller ikke sene om å bli med på notene. — Det er hyggelig å finne på noe og at vi kan samles uten at vi har på oss uniformene, sier Hilde Nilsen. — Mange har sagt at de setter pris på et slikt arrangement selv om de ikke selv har anledning til å komme. Det er klart at dette er mest populært for de som har små barn. — Vi satser på at dette blir en tradisjon, sier Lars Kristian Selnes. Han regner med enda bedre oppslutning neste gang.

28

vhj-1-07.p65

V I N G E H J U L E T

28

NISSEN VAR RAUS MOT BARNA, OG DELTE UT TI DEN ES M EST I NNHOLDSRI KE GODTEPOSE. (FOTO: ÅGE- CH RISTOFFER LU NDEBY.)

Vingehjulet gir terningkast 6 for initiativ og gjennomføring i et snøfritt Østfold.

1 - 0 7

24.01.2007, 12:29


Ny giv i gammel vogn En gammel tog vogn er nå tatt i bruk som opplæringsvogn og møtelokale på Mantena Sundland.

TYPE 68 SOM KURSLOKALE PÅ SUNDLAND. VOGNA ER PLASSERT VED MOTORVOGNHALLEN I PÅ SUNDLAND I DRAMMEN.

SALGSDIREKTØR I FJORD TOURS - STEINAR AASE FLAN KERES AV RITA DITLØVSEN, OG ELISABETH B VON ENZBERG-VI KER.

TRE HULDRER KOM OMBORD PÅ VI NSTRA STASJON OG SKAPTE RØRE DA DET NYE MORGENTOGET KJØRTE JOMFRUTUR VED RUTEENDRING.

Kundesenteret solgte mest for Fjord Tours

Mer tog i Gudbrandsdalen

Fjord Tours hadde også i år en salgskampanje hvor det mestselgende salgssted i perioden fra mai til oktober ble kåret. I år vant Kundesenteret som solgte 40 prosent over budsjett. — Vi er stolte over å kunne dele ut denne prisen til Kundesenteret, sier en meget fornøyd salgsdirektør i Fjord Tours, Steinar Aase — Det er klart dette bidrar sterkt til det gode omdømme og resultatet for Fjord Tours, både innenlands og på det utenlandske markedet, sier Aase. Kundesenteret selger mest for Fjord Tours i månedene mai til august, og i 2006 økte antallet med over 75 prosent sammenlignet med de to foregående år. Den mestselgende Fjord Tours-selgeren i 2006, Rita Ditløvsen, sier at de til tider hadde dager hvor det var mer engelsk enn norsk på telefonen. — Vi merket en sterk økning av utenlandske kunder, både fra USA, Asia og Italia, sier en av de andre kampanjevinnerne, Elisabeth B von Enzberg-Viker.

Tog 308 og tog 329 forlenges mellom Lillehammer og Dombås. Folket i Gudbrandsdalen har dermed fått et etterlengtet togtilbud på plass. Nå er det mulig å ta en dagstur fra Gudbrandsdalen til Oslo. Toget har avgang fra Dombås kl 05.25, og stopper ved Dovre, Otta, Kvam, Vinstra og Ringebu før Lillehammer. Ankomst til Oslo S kl 09.34. Tog 328 har avgang fra Oslo S kl 18.37, med ankomst Dombås kl 22.58. Ordfører i Dovre kommune, Erland A Løkken, valgte å være med på jomfruturen gjennom Gudbrandsdalen sammen med sine kolleger i Sel, Vågå, Skjåk, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner. Med på toget var blant annet stortingsrepresentanter, folk fra reiselivet i dalen og Dovre Velforening. Ordfører Erland A Løkken håper og tror at tilbudet vil bli attraktivt. Strekningsleder på Dovrebanen, Tove Sylte i NSB tror også at det nye tilbudet vil bli populært. — Det er mange som har etterspurt en morgenavgang inn til Oslo med retur på kvelden, sier hun.

FOTO: ANNE-MARI NEDBERG.

Opplæringsvogna er av god gammel årgang, en Type 68A67, som er lakkert utenpå i samme farger som type 72, og med Mantena logo. Mange arbeidstimer er gått med til oppussing, og resultatet er blitt veldig bra. Vogna skal brukes både til teoretisk og praktisk opplæring for lærlinger, og til alle typer kurs og møter. Lokalene er egnet for møter med opptil 10 personer. Ønsker du et møterom i rolige, nostalgiske omgivelser og litt annerledes atmosfære, så kan du benytte den gode gamle 68 vogna, ved å bestille den som møterom. Møterommet har pc, projektor, flippover, og det er også et eget arbeidsrom innenfor møterommet som kan benyttes.

(FOTO: TOVE SYLTE)

V I N G E H J U L E T

vhj-1-07.p65

29

24.01.2007, 12:29

1 - 0 7

29


LEDIGE STILLINGER

NSB ANBUD AS NSB Anbud AS er et 100% eid datterselskap i NSB. Selskapet skal være en liten og effektiv organisasjon som totalt vil bestå av vel 80 medarbeidere. Selskapet vil ha avtaler med NSB og andre leverandører på en rekke områder, slik at vi slipper å bygge opp egne funksjoner knyttet til de forskjellige fagområdene. Vi skal ha en liten og effektiv organisasjon som stiller krav om at alle tar ansvar for leveransen hele tiden. Ingen lange linjer eller byråkrati. NSB Anbud AS - 72/06. Lokomotivførere. Gjøvikbanen Utlysning: 19.09.2006. Forlenget søknadsfrist: 15.02.2007 Søknad merket ”Gjøvikbanen” sendes til: NSB AS v/Assistor Personal. Att: Hilde M. Vangen, Prinsensgt 7-9, 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke. NSB Anbud AS Gjøvikbanen søker lokomotivførere. NSB Anbud AS overtar ansvaret for Gjøvikbanen fra 11/6-06 og for en 10-års periode. I denne forbindelse søker vi etter dyktige lokomotivførere. Det legges opp til arbeid hver tredje helg. Utkast til turer er klare 29.09.2006. NSB Anbud AS legger sikkerhet, punktlighet og kundefokus/service til grunn for virksomheten. I tillegg legger vi for medarbeiderne vekt på: -Eierskap og utvikling av selskapet og den enkelte. Selvstendighet og ansvar. NSB Anbud AS har ledig stillinger på stasjoneringssted Oslo. NSB Anbud AS vil gjerne ha deg med på laget og ønsker deg velkommen til et selskap med fokus, eierskap og engasjement for banen og kundene! Ved spørsmål om turer kan du kontakte: Jan Olsson, tlf. 900 59 407 eller Morten Syversen, tlf. 994 82 928 NSB Anbud AS har samme betingelser for personalet som NSB Persontog/Drift har. Dette betyr bl.a at: -Pensjonsordning og fribillettordning er lik. -Tariffavtaler er like. -Det er felles gjensidig bedriftsansiennitet i NSB og NSB Anbud AS. Ledige stillinger i selskapene skal besettes gjensidig over selskapsgrensene etter praksis i NSB AS. Dette gjelder ikke tursøking.

NSB DRIFT NSB Drift - 87/06. Lokomotivførere. Oslo Utlysning: 16.10.2006. Søknadsfrist: Snarest Søknad sendes til: NSB AS v/Assistor Personal. Att: Kari Mette Holteberg, Prinsensgt 7-9, 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke. Lokomotivførere Oslo. NSB Drift, persontog. Stillingsandel: 100 %. Arbeidssted: Oslo. Tiltredelse snarest. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. For mer informasjon kontakt: Jon Anders Orvin, tlf. +47 415 88 070

30

vhj-1-07.p65

V I N G E H J U L E T

30

NSB DRIFT NSB Drift - 113/06. Konduktører Utlysning: 06.12.2006. Søknadsfrist: Snarest Søknad med CV, attester og vitnemål merkes «konduktører» og sendes til: NSB AS v/Assistor Personal. Att: Kari M. Holteberg, Prinsensgt 7-9, 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke. NSB - konsernet har en omsetning på over 8 milliarder kroner og er, med sine 8700 ansatte, Norges største transportkonsern. NSB Persontog er kjernevirksomheten i NSB-konsernet og har en omsetning på ca. 3,8 milliarder kroner og 2600 ansatte. NSB Persontog har vært gjennom en omfattende omstilling mot sterkere kundefokus og bedre resultater. Omstillingen gir synlige resultater og målet er å ytterligere forbedre konkurransekraft og kundetilfredshet. NSB søker i den sammenheng Konduktører. ansvarsbevisst - serviceinnstilling – samarbeidsevne Arbeidsopgaver: -Bidra til å ivereta kundens sikkerhet ombord i tog. -Bidra til å innfri kundens forventning på reisen. Inntektssikring. -Rapportering. Ønskede kvalifikasjoner: -Generell studiekompetanse. -God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. -Erfaring fra reiseliv/kundebehandling er en fordel. Personlige egenskaper: -Beslutningsdyktighet og løsningsorientert. -Gode samarbeidsevner. -Pålitelig og ansvarsbevisst. -Evne til å takle en hektisk hverdag. Kunne ta det meste med et smil. -Trives med variert arbeidstid både hverdag og helg . Vi tilbyr: -Konkurransedyktig lønn i en spennende og utfordrende jobb i et hyggelig miljø. Gode pensjons-, gruppelivs- og personalbillettordninger. -Opplæring bestående av både teori og praksis med en varighet på ca 7 mnd i Oslo/Drammen. Full lønn i opplæringstiden. Før inntak som konduktør: -Helsesjekk hos bedriftshelsetjenesten. Kontaktperson: Geir Morten Haugen, tlf. 23 15 38 65. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss.

NSB DRIFT NSB Drift - 02/07. Fagleder NSB skolens Simulatorsenter Utlysning: 05.01.2007 Søknadsfrist: 10.02.2007 Søknad sendes til: NSB AS v/Assistor Personal. Att: Kari M. Holteberg, Prinsensgt 7-9, 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke. Stillingsbetegnelse: Kontorsjef. Stillingsandel: 100%. Funksjon: Fagleder NSB skolens Simulatorsenter. Lønn pr.år: Etter avtale. Organisasjonsenhet: Drift, NSB skolen. Arbeidssted: NSB skolen Sundland, Drammen. NSB skolen leverer opplæring i henhold til de krav som stilles til operatør og sørger for praktisk gjennomføring i samarbeid med enhetene. NSB skolen er organisert i NSB Persontog Drift og har lokaler på Sundland i Drammen. Skolen er bygget opp som et kompetansesenter med undervisnings, trenings og øvelsesområder. Simulatorsenteret er en del av NSB skolen og inneholder tog simulatorer,

Mockup og utstyr for gjennomføring av praktisk trening for togpersonalet i et virkelighetsnært miljø. NSB skolen skal bli Nordens mest ettertraktede opplæringsinstans innenfor transportsektoren. NSB skolen søker den person som i tråd med skolen mål på et strategisk og taktisk plan skal bidra til å gjennomføre utvikling av simulatorsenterets ressurser og muligheter. Personen må også forvente å utføre undervisning/instruksjon innen fagområder skolen leverer. NSB skolen kan tilby en variert, utfordrende og spennende jobb i et moderne opplæringsmiljø med store muligheter for personlig utvikling. Hovedarbeidsoppgaver: Stillingen rapporter til opplæringssjef og vil være faglig leder på Simulatorsenteret og ha ansvaret for den daglige drift av NSB skolens simulatorsenter i tråd med NSB skolen og Drift sine mål. Stillingen vil ha ansvar for oppfølging av kontrakt på simulator mot leverandør, samt utvilkling av senteret. Kompetansekrav. Faglig: -Jernbanefaglig bakgrunn. -Ledererfaring, gjerne fra prosjektledelse. -Pedagogisk erfaring. Gode datakunnskaper. -Beherske engelsk skriftlig og muntlig. Ønsket kompetanse: -Industrifaglig bakgrunn fra automatiserte prosesser. Formell kunnskap om ledelse og organisasjon. Personlige egenskaper: -Strukturert person med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. -Høy arbeidskapasitet. -Personen vi søker må evnen til å tenke strategisk og se utviklingsmuligheter for bruken av senteret. -Vi legger vekt på evne til gjennomføre oppgaver selvstendig, skape engasjement, -motivasjon, og bidra til kommunikasjon og samarbeid. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Kontaktperson: Roger Nygård, tlf. 916 54 120

NSB DRIFT NSB Drift - 03/07. Lokomotivfører. Bodø Utlysning: 05.01.2007 Søknadsfrist: Snarest Søknad merkes «Lokomotivfører Bodø» og sendes til: NSB AS v/Assistor Personal. Att: Kari M. Holteberg, Prinsensgt 7-9, 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke. Lokomotivførerområde Nordlandsbanen. Arbeidssted: Bodø. Ledig fra: 01.03.2007. Lokomotivførerområde Nordlandsbanen søker nå etter lokomotivfører for stasjonering Bodø. Kontaktperson: Åge Garnvik, tlf. 916 78 916. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss.

NSB DRIFT NSB Drift - 04/07. Assisterende avdelingsleder Skien Utlysning: 12.01.2007 Søknadsfrist: 27.01.2007 Søknad sendes til: NSB AS v/Assistor Personal. Att: Kari M. Holteberg, Prinsensgt 7-9, 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke. Stillingsbetegnelse: Kontorsjef 1054. Assisterende avdelingsleder. Stillingsandel: 50% adm. og 50% om bord i tog.

1 - 0 7

24.01.2007, 12:29


Funksjon (arbeidstittel): Assisterende avdelingsleder. Lønn etter avtale. Organisasjonsenhet: Persontog, Drift. Arbeidssted Skien. Ledig fra umiddelbart. For tiden er det 31 lokomotivførere og 31 konduktører i Skien. Assisterende Avdelingsleder er underlagt avdelingsleder i Skien. Hovedoppgaver: -Bistå Avdelingsleder med faglig og ledelsesmessig oppfølging av kjørende personell. -Tilrettelegge - følge opp, registrere og administrere kursvirksomhet. -Stillingsinnehaver vil få et spesielt ansvar for oppfølging av stasjoneringsstedene Skien og Sandefjord. -Bistå ved tjenesteplanlegging. Kvalifikasjonskrav: -Kjennskap til overenskomster lover og regler. -God kjennskap til operativ jernbanedrift. -Må beherske bruk av MS standard programvare. -Du trenger gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig. -Lederegenskaper. -Gode samarbeidsevner, relasjonsbygger og god til å motivere mennesker. -God struktur, nøyaktighet og høy arbeidskapasitet verdsettes. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Kontaktperson: Avdelingsleder Trond Inge Haugen, tlf. 971 34 509

NSB DRIFT NSB Drift - 06/07. Ass. lokomotivførerleder. Østlandet Utlysning: 19.01.2007 Søknadsfrist: 12.02.2007 Søknad sendes til: NSB AS v/Assistor Personal. Att: Kari M. Holteberg, Prinsensgt 7-9, 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke. Lokomotivførerområde Oslo. St.kode: 1054. Stillingsandel: 100%. Vikariat til 31.08.2007. Arbeidssted: Oslo. Lønn etter avtale. Lokførerlederområde Oslo er det største stasjoneringsstedet for lokførere i Norge pr. dags dato. I tillegg til Oslo S har området stasjoneringsstedene Ski, Moss, Halden, Lillestrøm og Kongsvinger. Du skal bistå lokomotivførerleder innenfor: -Oppfølging av lokførere stasjonert i lokførerområde, og ellers de oppgaver som tilligger personlig oppfølging av den enkelte medarbeider. Andre oppgaver som tilligger lokomotivførerleder vil måtte påregnes. Du trenger: -Gode kommunikasjonsevner (skriftlig og muntlig). -God kjennskap til operativ jernbanedrift. -Lederegenskaper (fremme motivasjon, fellesskap og bygge relasjoner). -Det er et krav om lokførerkompetanse. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn til å søke stilling hos oss. For mer informasjon kontakt: Jon Anders Orvin, tlf. 415 88 070

NSB PERSONTOG, TEKNIKK NSB-konsernet er Norges største transportaktør med en omsetning på ca 8 milliarder kroner og 8 7000 ansatte. Teknikk er en avdeling i NSB Persontog, en enhet i NSB AS. Teknikk er fagenhet for bruk og forvaltning av alt togmateriell i NSB Persontog, og skal sikre helhetlig styring og optimalisering av togmateriellet, ha ansvaret for anskaffelser av vedlikeholdstjenester og øvrige tjenester for å opprettholde tilfredsstillende standard på materiellet. Det er 54 ansatte i enheten med et kostnadsbudsjett på 1 milliard kroner.

NSB Persontog - 07/07. Materiell- og vedl.oppfølger el.lok Utlyst: 19.01.2007 Søknadsfrist: 05.02.2007 Søknad sendes til: Mail: oler.moen@nsb.no Eller: NSB AS v/Assistor Personal. Att: Ole Richard Moen. 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke. Til Persontog Teknikk søker vi nå etter en dyktig Materiell- og vedliekholdsoppfølger for elektriske lokomotiver. Du vil ha ansvar for: -Forespørsler, forhandlinger, oppfølging og koordinering av leveranser på materiell. -Følge opp og gjennomføre implementering av nytt materiell. -Garantioppfølging / reklamasjoner. -Følge opp bruk og utnyttelse av materiellet. -Kommunisere krav, følge opp og sørge for at styrende dokumentasjon etterleves og videreutvikles i samarbeid med vedlikeholdsleverandør. -Iverksette/utføre kontroller/inspeksjoner basert på hendelser eller trender. -Aktivt deltagelse i RAMSprosessen. -Identifisere og sette krav til rapportering. -Saksbehandling knyttet til dispensasjoner og synergi saker. -Følge opp budsjett og økonomiutvikling. Dine kvalifikasjoner: -Høyere teknisk utdanning (ingeniør/sivilingeniør) Lengre erfaring fra arbeid innen teknisk område kan kompensere fra formell opplæring. Kompetanse/erfaring på Rullende Materiell. -Kompetanse/erfaring på vedlikehold/ verkstedproduksjon. -Erfaring fra kontrakt-, leveranse- og garantioppfølging. -Kjennskap til NSB’s togproduksjon. -Gode engelskunnskaper, skriftlig og muntlig. Dine personlige egenskaper: -Resultat- og målrettet. -Gode samarbeidsegenskape. Kunne jobbe selvstendig. Vi kan tilby: -Faglige og personlige utfordringer. -Godt og uformelt arbeidsmiljø. -Noe reisevirksomhet må påregnes. Lønn etter avtale. Stillingen rapporterer til Typesjef Regiontog. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn til å søke stilling hos oss. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte: Typesjef Rolv Sverre Møll, tlf. 916 51 747

NSB PERSONTOG, MARKED NSB konsernet har en omsetning på ca. 8 milliarder kroner og er, med sine 8 700 ansatte, Norges største transportkonsern. NSB Persontog er kjernevirksomheten i NSB konsernet og har en omsetning på ca. 3,8 milliarder kroner og 2600 ansatte. NSB Persontog er inne i en omfattende omstilling mot sterkere kundefokus og bedre resultater. Omstillingen gir nå synlige resultater. NSB Marked, en avdeling i Persontog, har ca.25 ansatte og er ansvarlig for analyser, merkevare, produktutvikling, markedsføring og kundeservice NSB Persontog - 08/07. Servicekonsulent Utlyst: 22.01.2007 Søknadsfrist: 09.02.2007 Søknad sendes til: Mail: heidih@nsb.no Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søknadspapirer returneres ikke. For å styrke Servicesenteret søker vi: Servicekonsulent Servicesenteret har som hovedoppgave å behandle og besvare alle kundehenvendelser vedrørende reklamasjoner, spørsmål og synspunkter fra kunder. Servicesenteret er inne i en utviklingsfase

hvor målsetningen er å forbedre kundeservicen samt å bli en intern pådriver i forbedring og utvikling av NSB. Servicesenteret har i dag 7 ansatte og vi skal styrke senteret med ytterligere 1 dyktig medarbeider. En sentral del av arbeidet blir å behandle kundereklamasjoner, samt utarbeide gode løsninger som tjener kunden og NSB. Som servicekonsulent vil du også være en bidragsyter til interne forbedringer og økt internt samarbeid i NSB. Sammen med kollegaer vil du gjennomføre prosjekter som bedrer intern informasjonsflyt samt effektiviserer kommunikasjonen med kundene. Du har utdanning på høyskolenivå, gjerne innen fagene administrasjon, reiseliv, service, salg eller markedsføring. Videre har du erfaring fra kundebehandling i servicesektoren, samt erfaring fra prosjektarbeid. Du kommuniserer godt muntlig og skriftlig, og behersker ett eller flere fremmedspråk. Som person er du proaktiv, selvstendig, serviceinnstilt og systematisk. Du har stor arbeidskapasitet og evner å sette deg inn i og håndtere flere saker parallelt. Videre er du en utadvent brobygger som trives med å påvirke endringsprosesser. Vi tilbyr en spennende stilling i et miljø preget av utvikling og omstilling. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn til å søke stilling hos oss. Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte: leder for Servicesenteret, Beate Haug på tlf. 916 53 895 evt. Heidi Holmen på tlf. 917 40 447.

MANTENA AS Mantena AS ble stiftet 1.januar 2002. Selskapet har 750 ansatte fordelt på 7 vedlikeholdsenheter og et moderne, fremtidsrettet selskap med en forretningsmessig drift med basis i vedlikehold av rullende materiell for NSB AS. Vår kunnskap og lange erfaring om vedlikehold av jernbanemateriell har skapt et unikt miljø i norsk og internasjonal sammenheng. Mantena AS - 05/07. Fagarbeider Lokavdelingen Utlyst: 17.01.2007 Søknadsfrist: 31.01.20067 Søknad sendes til: NSB AS, v/Assistor Personal, 7491 Trondheim Søknadspapirer returneres ikke. Stilling: Fagarbeider. Enhet / avdeling: Mantena Lodalen, Lokavdelingen Lønn: I henhold til overenskomst. Lokavdelingen i Lodalen søker fagarbeider innen togelektriker faget, til vedlikehold og reparasjoner på Lok av type EL 18 og EL 17. Oppgaver i stillingen er i hovedsak vedlikehold styrt av km løp og korrektiv rep, samt noe modifiseringsoppgaver på lokomotiver. Noe skiftarbeid må påregnes. Vi søker etter en person med følgende kompetanse/evner: -Togelektriker, eller tilsvarende. -Gode kunnskaper om lokvedlikehold er ønskelig. -Må kunne bruke data som prognoseverktøy. Godkjent for sikkerhetstjeneste i henhold til gjeldene krav. -Evne til å arbeide selvstendig og målrettet. -Løsningsorientert og nytenkende. -Må være villig til å ta de kurs bedriften anbefaler. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn til å søke stilling hos oss. Kontaktperson: Helge Bekkeli, tlf. 231 54514 / 916 54 514

V I N G E H J U L E T

vhj-1-07.p65

31

24.01.2007, 12:29

1 - 0 7

31


Returadresse: NSB 0048 Oslo Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen

RASK OG RIKTIG INFORMASJON — Jeg har en uforutsigbar jobb der alt kan være rolig, mens det i løpet av sekunder kan snu, og alt blir kaos, forteller Helga Karlsen Lynne. Hun jobber på DROPS info, der informasjon gjennom PUTIN-meldinger er en av hovedoppgavene. Helga hadde sommerjobb et par sesonger i NSB som bud ved stasjonskontoret på Oslo S, og som renholder, før hun i 1993 ble fast ansatt på Kundetelefonen. — Jeg startet på det som den gang het OL-booking. Etter hvert ble jeg teamleder i billettsalget på Oslo S, før jeg høsten 2001 startet på DROPS, forteller Helga Karlsen Lynne. I tillegg til å skrive og sende ut PUTIN-meldinger, skriver hun også inn større avvik på NRK Tekst-TV. Når det virkelig koker i avvikssituasjoner, bidrar hun til at alternativ transport blir bestilt. Hun trekker frem det gode arbeidsmiljøet som en viktig trivselfaktor. I tillegg setter hun pris på at det i vinter har vært godt togvær. — Det beste for NSB er når vi ikke har mange meldinger å sende ut. Best for alle er det når det er stille dager, sier Lynne. Hun har inntrykk av at driftpersonellet er flinkere til å melde seg inn i MOT (MObiltelefon i Tog) for å motta PUTIN-meldingene. — Det virker som de som ringer i større grad er bedre informert nå enn tidligere. Kommunikasjonsflyten er viktig og kan bli bedre, derfor jobbes det med dette, forteller Helga Karlsen Lynne. Hun er ikke i tvil om at kundene forventer at NSB har mange og godt informerte medarbeidere ute når det er avvik. KUNDESERVICE

— Fra å være en forvaltningsbedrift har NSB utviklet seg mye. Vi er mer fokusert på kundeservice i dag. Det er moro å seile i medvind og se at kundene velger oss, slik vi gjør nå, sier Lynne.

HELGA KARLSEN LYNNE 33 ÅR ANSATT PÅ DROPS, SOM TRAFIKKPLANLEGGER, I NFO

FRITID ER FAM I LI ETI D

På fritiden står familien i sentrum. Med døtrene Jenny 7 år og Sigrid 3 år, samt hus og hage blir tiden fylt opp. — Mannen min Kjetil og jeg jobber begge skift, så timing og logistikk er viktig for oss for at hverdagen skal gå opp. I tillegg danser Jenny to ganger i uken og nå starter også Sigrid med dans, så kjøring til slike aktiviteter står også på dagsorden, avslutter Helga Karlsen Lynne. I april venter de barn nummer tre i huset på Lunner, da blir det enda mer familietid en stund fremover…

JOBBET I NSB SIDEN 1993 GIFT MED KJETIL 2 BARN: JENNY 7 ÅR OG SIGRID 3 ÅR BOSATT PÅ LUNNER

I denne spalten presenterer Vingehjulet ansatte i NSB. Vi forsøker å ta pulsen på det brede spekteret av arbeidsoppgaver som til syvende og sist har to mål for øye: Fornøyde passasjerer og sunn økonomi for NSB. Har du tips om personer til spalten, ta kontakt med redaktøren.

32

vhj-1-07.p65

V I N G E H J U L E T

32

1 - 0 7

24.01.2007, 12:29

Vingehjulet 01 2007