Page 1

Vingehjulet I N T E R N B L A D

F O R

N S B - K O N S E R N E T

- N R 4 - 2 0 1 1

Kildesorterer i Halden

FOTO: LASSE STORHEIL

NSBs kunder legger igjen 800 tonn søppel i togene hvert år. Medarbeiderne i Trafikkservice i Halden er flinke til å sortere søppelet. Abdi-Alie Soofe, Jon Vegard Grimsrød, Anita Ekker, Olle Jonny Olsen og kollegene deres leverer et betydelig bidrag for miljøet. Side 8

4-11-5 kopi.p65

4 - 11

1

25.05.2011, 07:54

V I N G E H J U L E T

1


L E D E R

Norge trenger et offensivt NSB-konsern Utfordringene innen kollektiv- og godstransport er store. Befolkningen forventes å vokse med stødig takt i mange år fremover, spesielt i de største byene. Samtidig vokser godsmengdene som skal transporteres like fort som miljøutfordringen blir tydeligere for stadig flere. Det politiske miljøet ser at dette ikke kan løses ved hjelp av flere privatbiler eller lastebiler. Derfor er kollektive løsninger nødvendige. Investeringsmidler følger nå denne erkjennelsen, og i neste Nasjonale Transportplan (NTP) må vi forvente flere konkrete løsninger på denne samfunnsutfordringen. Dette treffer NSB-konsernet midt i kjernen. Vi er best rigget til å løse utfordringene storbyene har med å få folk til og fra arbeid og skole, og ingen har et bedre rutenett for gods på tog enn det CargoNet tilbyr i dag. I tillegg har vi landets ledende kompetansemiljø for utvikling av kollektive knutepunkter, noe som vil være avgjørende for å styrke Kari og Olas valg av buss og tog fremfor privatbilen. Våre virksomheter er høyaktuelle for å løse samfunnets behov. Muligheten som utviklingen gir oss skal brukes aktivt, og min periode som konstituert konsernsjef skal ikke være en ventetid – tvert i mot. Vi har helt konkrete arbeidsoppgaver som ligger foran oss i nær fremtid. Jeg kan nevne: - Mange anbud skal leveres på bussdrift for Nettbuss - Sommerstengning av Oslo S for både persontog og CargoNet - Testing og overtagelse av nye passasjertog for Østlandet - Effektiv utvikling av knutepunkt for ROM med mange involverte samarbeidspartnere. Dette kan ikke vente! Et grep for å bli så offensive som utviklingen krever, er NSB-konsernets bygging av et nytt felles hovedkontor for alle virksomheter i Oslo. Bygget skal stå ferdig i juni 2013, og vil gi oss gode muligheter til å få frem det beste i konsernet. Da legger vi til rette for læring på tvers, og bruk av de beste løsningene for helheten. Det nye NSB-huset vil innebære endringer for oss alle, og gir oss en ny dimensjon som konsern. Vi er på offensiven!

Vennlig hilsen Arne Fosen konstituert konsernsjef

VINGEHJULET – INTERNBLAD FOR NSB-KONSERNET

Prinsensgate 7-9, 0048 Oslo Utgitt av NSB ved kst. konsernsjef Arne Fosen DISTRIBUSJON OG ADRESSENDRING: NSB AS – postekspedisjon, 23620110, postekspedisjon@nsb.no

22

4-11-5 kopi.p65

REDAKTØR:

Lasse Storheil, intern kommunikasjonssjef, NSB-konsernet, 91653071, lasses@nsb.no

V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT 4 4- 1- 11 V 1

2

25.05.2011, 07:55


Innhold 4

Uten tog i seks uker

6

Klar for NSB Øst og NSB Riks

8

Sorterer for miljøet i Halden

10

Hektisk for ROM

11

Jessheim blir ny

12

Tøft for CargoNet

Klare til avvikling av buss for tog

4 Vivian Venner 14

Viktig hvor togene står

Nyborg, Kjetil Bragstad (t.v.) og Christian

Ramseth er klar for sommerens store eventyr: Buss for tog seks uker i strekk.

16

Farvel til konsernsjefen

18

Felles ikt-løsninger i NSB-konsernet

20

På innpust og utpust

22

Dieselpriser i været

25

Selvbetjente HR-løsninger

Viktig med riktig togparkering

14 — Det er viktig at togene står klar til første tur på morgenen, og har en parkeringsplass på dagtid, sier Tore Tomasgard i Planavdelingen.

BIDRAG FRA

Preben Colstrup, Jeanette Fagerli Quaino, Erik Lødding og Åge-Christoffer Lundeby

LAYOUT: Arne Eidal, Axentum kommunikajson TRYKK: Zoom Grafisk

Ettertrykk tillatt kun etter avtale med redaksjonen

4 - 11 V I N G E H J U L E T 4 - 1 1 V I N G E H J U L E T

4-11-5 kopi.p65

3

25.05.2011, 07:55

3 3


N Y H E T E R

Buss for tog i seks uk Det blir buss for tog i seks uker i sommer fra 26. juni til 8. august. Dette byr på mange krevende oppgaver for medarbeiderne i NSB-konsernet.

Fosen konstituert konsernsjef Arne Fosen (43) er konstituert til konsernsjef i NSB. Einar Enger hadde sin siste arbeidsdag 13. mai og Fosen fungerer fra dette tidspunktet og inntil ny konsernsjef er på plass. Det pågår et arbeid med å finne den rette kandidaten til toppvervet i Norges største transportbedrift, og i mellomtiden skal Arne Fosen styre konsernet. Fosen er i dag direktør for strategi og forretningsutvikling og stedfortredende konsernsjef i NSB. Han er sivilingeniør fra NTH, datalinjen, gift og har to barn. Han kom til NSB i 2000 og var leder av NSB Mellomdistanse og Persontog Østlandet og senere fikk han ansvaret for Strategi og forretningsutvikling hvor han har vært leder siden. Han er også ansvarlig for forhandlingene om togtjenester som NSB selger til staten ved Samferdselsdepartementet. FU LL FART

— Dette er en interessant og meget spennende oppgave. Jeg får nå ansvaret for helheten i konsernet perioden frem til ny sjef er på plass. Min viktigste jobb blir å drive virksomheten videre med uforminsket styrke. Vi må holde aktiviteten i gang som før, og videreutvikle alle prosjektene som er startet, sier Arne Fosen. I denne sammenheng peker han på paragraf 10-planen som nå snart skal sendes til Samferdselsdepartementet. — Her oppsummerer vi arbeidet som NSB gjør og samtidig gir vi innspill til hvilke rammer som må være til stede for en videre sunn utvikling av virksomheten i NSBkonsernet. Blant annet skal vi kunne takle den store trafikkveksten som forventes på Østlandet, særlig ut og inn av Oslo, de nærmeste årene. Da er det viktig at vi har nødvendig tog- og bussmateriell på plass, sier Fosen. BUSS FOR TOG

Jobben for Fosen blir å ivareta konsernets interesser på alle områder, og han vil selvsagt følge opp arbeidet i forbindelse med flere togfrie perioder ut over våren som kulminerer med seks uker der buss skal erstatte tog i Osloområdet. Tidligere konsernsjef Einar Enger vil fortsette som styreleder i Nettbuss, CargoNet og Mantena inntil ny permanent konsernsjef er på plass. — For meg blir det et nært samarbeid med styrene i datterselskapene og dermed også den forrige konsernsjefen, sier Fosen. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L 4

4-11-5 kopi.p65

V I N G E H J U L E T

4

— Det er mange som har lagt ned og må legge ned stor innsats for å opprettholde et godt kundeforhold gjennom en periode hvor toget blir erstattet av buss på sentrale strekninger rundt Oslo, sier persontogsjef Tom Ingulstad. Han påpeker at perioden hvor togene står er valgt ut fra at det er minst trafikk på denne tiden av året. Han vet samtidig at det er mange som reiser med toget over lengre strekninger på sommeren, og at det er mange turister i Norge på denne tiden av året. — Derfor er det ekstra viktig at våre medarbeidere legger vekt på å yte god service overfor dem som kommer med store kofferter og åpenbart bruker toget som en viktig del av transporten under ferien, sier Ingulstad. . Det er nødvendig med vedlikehold på jernbanen for at kundene skal få en bedre hverdag i tiden som kommer. Vi liker ikke å stenge banen over en så lang periode, men vi vet at infrastrukturen blir bedre etterpå, og togreisen for den største andelen av våre kunder i hverdagen vil bli bedre, sier Ingulstad. FLERE MINDRE AVVI K

Før seksukersperioden var Oslo S stengt for trafikk 14. og 15. mai samt at det blir stengt i pinsen. Det er vekselvis arbeider på Drammenbanen, Kongsvingerbanen, Rørosbanen, Nordlandsbanen, Dovrebanen og Vestfoldbanen i hele sommer og busser må erstatte togtrafikken. Det er ikke ofte det er så omfattende arbeider på jernbanen som gjør det nødvendig med buss for tog rundt om i landet. MÅ OPPGRADERES

Det er strekningen Skøyen-Bryn som holdes stengt i seks uker fra 26. juni for at Jernbaneverket skal få utført nødvendig vedlikehold og oppgradering (se rammesak). I tillegg stenges strekningen mellom Drammen og Oslo S de fire siste døgnene (4. – 8. august) for at det nye dobbeltsporet mellom Lysaker og Sandvika skal koples til jernbanenettet. — Alle avdelinger er involvert i arbeidet med å forberede og gjennomføre arbeidet for at busskjøringen skal bli mest mulig smertefritt avviklet for kundene. Vi skal gjennomgå alle rutinene med busselskapene som skal gjøre jobben for oss og forsikre oss om at dette blir gjort på en trygg og kundevennlig måte, sier Kjetil Bragstad som er ansvarlig for bussavviklingen. Sammen med Vivian Venner Nyborg i Drops og Christian Ramseth i kontrollavdelingen i Drift har han styring på og kontroll over de tiltakene som settes i verk i denne perioden. TIL OSLO

Togene inn til Oslo vestfra går til Skøyen. Herfra går det shuttlebuss til Nationaltheatret og Oslo S. I rushtiden vil denne bussen kjøre mer eller mindre hele tiden. Alle som skal videre nordover anbefales å ta T-banen fra Nationaltheatret, hvor det blir avstigningen med buss fra Skøyen.

4 - 11

25.05.2011, 07:55


ks uker

Spor 19 blir også i sommer sentralt for avvikling av trafikken. Vivian Venner Nyborg, Kjetil Bragstad (t.v.) og Christian Ramseth er klar for sommerens store eventyr: Buss for tog seks uker i strekk.

Kunder med regiontogene blir kjørt med buss mellom Kongsberg/Drammen/Hønefoss og Oslo S. Togene nordfra stopper på Bryn med overgang til Tbane til Oslo S. Det betyr at kundene må gå fem-seks minutter imellom stasjonene på Bryn. I helgene stopper alle togene nordfra på Lillestrøm. Kunder med regiontog skifter til buss på Lillestrøm.

— Det er mange konduktører i aktivitet. I tillegg er det 88 vikarer som også skal dekke andre stasjoner som Bryn, Skøyen, Sandvika, Asker og Lillestrøm og sørge for inntektssikring. Det er også rekruttert kundeveiledere som brukes i sommer. Til sammen vil 115 kundeveiledere være i virksomhet hver dag, sier Ramseth. Han har et godt råd til alle som skal jobbe i sommer: —Sett dere inn i innholdet i I-sirkulærene! TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

FRA OSLO

Fra Oslo går lokaltogene og togene mot Kongsberg fra Skøyen. Togene på Vestfoldbanen går fra Lysaker med bussforbindelse fra Oslo S. Lokaltogene nordover går fra Bryn med T-baneforbindelse fra Oslo S. Togene på Dovrebanen går fra Lillestrøm med bussforbindelse fra Oslo. I helgene er det kun 1 tog i timen til Bryn, øvrige lokaltog snur på Lillestrøm. SHUTTLEBUS

Nytt denne gang er shuttlebussen som går hele tiden fra Skøyen til Oslo. — Det er enklere å håndtere bussene denne gang. Togene går til Skøyen og bussene går hele tiden inn til Oslo. Vi behøver ikke sette opp detaljerte ruter for alle stasjonene mellom Oslo og Drammen slik vi har gjort før om årene, sier Kjetil Bragstad. Spor 19 vil også denne gang få en sentral rolle for trafikken ut av Oslo. Christian Ramseth leder teamet som skal forestå avviklingen.

Dette gjør Jernbaneverket JBV bruker to milliarder kroner på fornyelse av jernbanen i Oslo-området fram til 2014. Ved starten på 2011 er det utført arbeider for om lag 700 millioner kroner. I Brynsbakken ut fra Oslo S nordover vil det foregå omfattende arbeider sommeren 2011. Derfor blir banen stengt på natten i flere perioder, og helt stengt i seks uker fra 26. juni. Etterstad-Oslo S-Lysaker, skal være ferdige i løpet 2012. Utskifting av skinner, sviller, pukk og kontaktledningsanlegg, utskifting av kabler i signalanlegg, bedre strømforsyning og etablering av akseltellere og strømskinne i taket gjennom Oslotunnelen er store og viktige tiltak.

4 - 11

4-11-5 kopi.p65

5

25.05.2011, 07:55

V I N G E H J U L E T

5


N Y O R G A N I S A S J O N

Aktiv kompetanse

Krevende og motivere

NSB Kompetansesenter, med spesialrådgiver Karen Sannes (bildet) i spissen, valgte å gripe fatt i WHOs internasjonale aktivitetsdag 10. mai. Målet med dagen var å oppfylle WHOs anbefaling om minst 30 minutter aktivitet med moderat intensitet, for å oppnå bedre fysisk og psykisk velvære. Spesialrådgiveren oppfordrer andre enheter i NSB til å gjøre det samme ved en passende anledning, og hun deler gjerne tips og råd til gjennomføringen. Programmet var lagt opp slik at man skulle kunne delta i enkle helserettede aktiviteter gjennom dagen, uten at arbeidet av den grunn ble særlig berørt. Gjennomføringen gikk over all forventning, og med stort engasjement fra nær sagt alle på Kompetansesenteret og dagens besøkende. I løpet av dagen ble det kåret vinnere i bowling, hopp med hoppetau, trappeløp og kunnskapsløype. Heldige vinnere fikk drikkebelter og selvsagt hoppetau i premier! Foto: Tom Haakenstad

Færre svar – økt tilfredshet

NSB Øst må redusere kostnadene kraftig og samtidig øke inntektene. Det er viktig å være god

66 prosent har svart på årets Medarbeidertilfredshets-

både på drift og

undersøkelse, Mtu, mot 74 prosent i fjor. Det er høy

salg. Ny organisa-

og stabil medarbeidertilfredshet i NSB AS.

sjon blir etablert

— Resultatet viser små variasjoner fra året før, men tilfredsheten av å være ansatt i NSB AS viser en merkbar fremgang etter den begredelige vinteren i fjor med en økning fra 69 til 74 poeng, forteller Rune Naustdal, som har organisert undersøkelsen. 79 prosent av de som har svart på undersøkelsen har hatt medarbeidersamtale med sin leder de siste 12 månedene. Dette er en oppgang fra i fjor hvor 76 prosent svarte de hadde hatt medarbeidersamtale. Lederne får tilgang på en webportal hvor resultatene vil foreligge. Lederne vil her kunne finne sitt resultat, resultat for avdelingene under seg, samt mulighet for å kunne sammenligne sitt resultat med NSB AS. — Nå er det viktig at lederne går igjennom resultatene i sine ledergrupper og i andre sammenhenger og sørger for at de ansatte blir involvert i arbeidet. På Medarbeidersiden under Medarbeiderundersøkelser ligger det en veileder for hvordan undersøkelsen kan følges opp, sier Naustdal. Han sier at man ble nødt til å kansellere deler av resultatet fra årets Medarbeiderundersøkelse for togpersonalet i NSB Drift. — Årsaken er en programmeringsfeil fra vår leverandør TNS Gallup som gjorde at noen besvarelser lå synlige etter at undersøkelsen var gjennomført hvis man logget seg inn igjen med sitt ansattnummer på den åpne linken via Internett, sier Naustdal. Problemet er begrenset til miljøet i NSB Drift og ble ikke kjent før så godt som alle svar var kommet inn. — Vi mener derfor at påliteligheten til innkomne svar er høy, slik at togpersonalets besvarelser inngår i statistikken for hele NSB og hele NSB Drift. Det vil imidlertid ikke bli publisert resultater på avdelingsnivå hvor togpersonalet inngår i NSB Drift i årets undersøkelse, sier Naustdal. 6

4-11-5 kopi.p65

V I N G E H J U L E T

6

fra 1. juni.

Hverdagen starter for fullt 1. juni for de to nye enhetssje Marianne B. Einarsen i NSB Riks. Begge er sterkt motiver

— Vi har en ambisjon om at kundene velger toget til og fra jobb fordi det er enklest, og at vi er til å stole på fordi toget kommer når det skal. Klarer vi det, håper vi også å kunne få internasjonal anerkjennelse som togselskap og at omverdenen spør oss hvordan vi gjør det, sier leder for persontog Øst, Mette Sørfonden. NSB Øst skal være en lønnsom forretning. Organisasjonen er bygd opp med hovedvekt på delegert resultatansvar per pendel. Hver leder får ansvar for markedsområdet og den totale leveransen til kunden på sin pendel. — Vi har tro på at det er motiverende å få tillit og mulighet til å påvirke helheten på leveransen til kundene på en konkret pendel/strekning. I vårt marked er det jevn forespørsel, store volum, kort reisetid, høy frekvens og mange pendlere. Hele 80 prosent er arbeidsreisende. God regularitet, høy punktlighet og enkle produkter skal sikre høy kundetilfredshet. Det er en enkel oppskrift, men det er en krevende oppgave, sier Sørfonden. MYE BRA

Sykefravær i drift Østlandet er redusert med 20 prosent. Regulariteten er tett opp under 100 prosent. Av 170 000 togavganger manglet togpersonale til bare 51. — Det er noe å juble for, sier den kommende lederen for den største resultatenheten persontog. Men fortsatt er det mye å strekke seg etter.

4 - 11

25.05.2011, 07:55


iverende oppgaver i NSB Øst og Riks Krav til støttefunksjonene NSB Riks har aktiviteter i hele tognorge utenom Østlandet. Krav om lokale kunnskaper er viktig. — Våre folk må være godt kjent på strekningene og kunne vite hva kundene vil ha, og levere dette. Jeg har stor tro på at vi ved felles innsats skal skape en slagkraftig organisasjon, sier Marianne B. Einarsen i NSB Riks. — Vi har kundene lenge om bord i toget og må gi dem en god opplevelse. Det betyr å prioritere hva kundene etterspør. Vi tror konkurransedyktige priser kombinert med god service ombord er sentralt for å få fornøyde kunder. Vi tilbyr transporttjenester i et velutviklet konkurransemarked hvor fly, buss og bil er sterke konkurrenter. Derfor må vi fremstå som et attraktivt valg gjennom god markedsføring og PR. — For at kunden skal bli fornøyde, er det også viktig at det ser ordentlig ut i togene. Vi må sørge for å få til en god prosess i det å avdekke feil, melde dette inn og sammen med Materiell prioritere det som er viktigst innenfor den økonomiske rammen vi har til rådighet. Hos oss NSB Riks vil det bli vanlig med tett oppfølging og jevnlige møter med hele organisasjonen for å sørge for at omforente beslutninger blir iverksatt og gjennomført på en god måte, sier Einarsen. to nye enhetssjefene i persontog, Mette Sørfonden i NSB Øst og er sterkt motivert til å ta fatt.

— Vi har et system der vi bruker alt for mye papir. Vi må etablere rutiner der vi bruker redskaper som er mer moderne og der medarbeiderne kan bruke de samme verktøyer på jobb som hjemme. Jeg tenker først og fremst på tilgang til epost og intranett. Nyrekutterte medarbeidere reagerer med vantro når de ser at de må forholde seg til kilovis med permer som forklarer prosedyrene i den daglige jobben. Dette er både gammeldags og lite miljøvennlig, sier Sørfonden. Det er flere saker som den nye sjefen for togene på Østlandet må ta tak i. — Vi venter på 50 nye tog og i den forbindelse må vi ha nok mannskaper på plass. Vi har god tilgang til konduktører, men vi trenger nyrekruttering av lokførere de nærmeste årene. Men med den tilgangen på medarbeidere vi har sett den siste tiden, er jeg overbevisst om at det skal gå bra å rekruttere enda flere dyktige medarbeidere, sier Sørfonden. For å løse oppgaven og trekke lasset har vi 1.500 dyktige medarbeidere som kontinuerlig skal utdannes og motiveres. — Våre medarbeidere skal ha medvirkning i beslutninger som tilrettelegger for å kunne utføre oppgaver i henhold til definert standard og som gjør arbeidsdagen i toget mer effektiv. Vi har fått med oss dyktige støttespillere fra salg og marked som skal hjelpe oss i å bli like gode på forretning som vi er på drift. Vi har startet opplæring av alle ledere slik at forutsetningene for å løse oppdraget er i ferd med komme på plass, sier Sørfonden. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Bussberedskap ved avvik NSB har undertegnet nye kontrakter for busskjøring ved avvik. Mer enn 100 busselskaper er involvert. Kontrakten er inngått med 26 av de store busselskapene i hele Norge, deriblant Nettbuss. Kontrakten har en varighet på to år med opsjoner på ett pluss ett år. Verdien er på ca 600 millioner kroner. Kontraktene med de nye selskapene gjelder fra 11.04. Til nå har Drops bestilt busskjøring via Nettbuss i Drammen, Lillestrøm og Trondheim. Denne avtalen opphører. Det blir Drops som får ansvaret for planlegging av busskjøring ved planlagte arbeider på jernbanen, samt operative avvik. Drops vil også bestille bussene som trenges, og får ansvaret for at jobben blir gjort. Kjetil Bragstad er leder for avdelingen i Drops som skal gjøre denne jobben. Drops skal leie inn til sammen åtte bussplanleggere fra Nettbuss, og de skal bemanne Drops hele døgnet, og sørge for at nødvendige busser er på plass ved avvik. Senere skal stillingene utlyses og bemannes fra NSB. — Vårt mål med de nye kontraktene er at vi skal klare å få bussene raskere på plass ved avvik, sier Kjetil Bragstad. Vi tror også vi skal kunne levere raskere fordi de som jobber med dette sitter i Drops. De ser når avvikene oppstår, og vil dermed kunne forberede seg raskere og sørge for at bussene dirigeres dit de skal med en gang. 4 - 11

4-11-5 kopi.p65

7

25.05.2011, 07:55

V I N G E H J U L E T

7


N Y H E T E R

Finner kildene i Halden Kildesortering fra tog gir stadig bedre resultater. I Halden er de glad for fremganger og er blant de beste i hele NSB-konsernet. Miljøsjef Laila Borgen Skaiaa er fornøyd, men det er fortsatt muligheter for forbedringer i hele NSB. Fra NSBs miljødatabase ser vi at personalet som utfører renhold i Halden er blant de beste på kildesortering. Her samles det inn 18 prosent papir hvert år. (Av 100 kilo avfall er 18 kilo papir). —Riktignok er tallet dobbelt så høyt i Skien, men Halden ligger foran snittet i Trafikkservice som er 15 prosent, sier Skaiaa. Sorteringsgraden på enkelte basene avgjøres både av togtype som skal rengjøres og lokale forhold. Kildesortering i tog gjøres i forbindelse med renhold, og det er personale fra Trafikkservice over hele landet som utfører denne jobben. Kildesorteringen gjøres delvis av kunden og delvis av personale fra Togservice. I tillegg kan togpersonalet bidra når de rydder gjennom hele dagen. 800 TONN

På årsbasis legges NSBs kunder igjen minst 800 tonn søppel i togene. Dette blir kildesortert i tre fraksjoner, og om lag 15 prosent er papp eller papir (blader og aviser). Resten er restavfall som går til forbrenning samt panteflasker. — Alle våre medarbeidere kan bidra til å samle inn avfall på en riktig måte, og konduktørene i toget gjør sin del av jobben før Trafikkservice overtar på de rundt 25 basene rundt om i Norge, sier Skaiaa. Det er gjort forbedringer i togene slik at kildesortering skal fungere bedre. Blant annet er det egne avishyller som er merket der kunden skal legges fra seg avisene. — Det er ikke helt innlysende at avisene skal legges i disse hyllene som kan forveksles med en hylle for plassering av bagasje, sier Skaiaa. Det er mulig vi må merke dette enda bedre og eventuelt justere utseende på avishyllen. Anita Ekker i Trafikkservice i Halden ser også forbedringsmuligheter for kildesortering.’ — Hullet for ilegging av restavfall virker ofte for lite, og hvis det legges inn noe som setter seg fast i toppen, kan vi risikere at avfallsboksen ser full ut, mens den i realiteten er tom. Større hull vil hjelpe på dette, tror Ekker. Hun har også registrert at det er få som legger fra seg avisene på de merkede plassene. Hun forteller at ofte står det igjen en sekk etter at konduktøren har ryddet. — For oss er det normalt å plukke ut aviser og flasker fra disse sekkene og sortere ut aviser hvis de ikke er alt for tilsølt, sier Ekker. Hun sier at det er mye panteflasker i togene og at dette har vært økende de siste årene. JOBBES GODT

Miljøsjef Skaiaa er fornøyd med det hun ser i Halden. — Det jobbes godt med kildesortering og det er hyggelig å notere at medarbeiderne er bevisst på å sortere avfallet og opptatt av å være flinkest til å samle inn mest mulig. 8

4-11-5 kopi.p65

V I N G E H J U L E T

8

I Halden samlet Trafikkservice inn total 8,7 tonn papir i 2010. Det er to av disse avfallsboksene for aviser og de blir ofte fulle slik at poser må plasseres ved siden av før henting. Fra venstre Abdi-Alie Soofe, Jon Vegard Grimsrød, Anita Ekker og Olle Jonny Olsen.

— NSB er en miljøbedrift, og vi må jo vise det også i handling. Dette er en god anledning. Trafikkservice kan gjerne bruke Halden og Skien som eksempler det har noe for seg å kildesortere, sier Skaiaa. Jobben som konduktørene gjør er også viktig. Når det ryddes i toget så skal kunden se at ikke alt går i samme søppelsekk. — Hvis kundene ser at vi kildesorterer og rydder i toget, er det også et godt eksempel for kundene våre. I tillegg opplyser vi alltid over høyttaleren om at kundene skal bruke miljøstasjonene, og legge aviser i de merkede hyllene, sier Skaiaa. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Base Skien Filipstad Stavanger Bergen Halden Lillehammer Drammen Trondheim Bodø Lodalen Sum TS

Mengde reg avfall/papir [tonn] 110,3 45,0 57,0 37,3 48,9 42,2 37,3 86,9 21,4 269,3 762,43

4 - 11

25.05.2011, 07:55

Sorteringsgrad 38 % 27 % 20 % 19 % 18 % 14 % 11 % 7 % 6 % 5 % 15 %


Vi var mindre syke i 2010 Sykefraværsprosenten for 2010 ble 7,9 for hele NSB-konsernet. Det er en betydelig nedgang fra 2009 da den var 9,1 og for første gang siden 2003 er fraværet under 8,0. I NSB AS er fraværet helt nede på 6,8 og Nettbuss på 8,8. 25 Sykefraværsprosent 20

15

10

5

2003

2004

2005

2006

Fraværstallene for hele landet viste en nedgang i sykefraværsprosenten fra 7,7 i 3.kvartal 2009 til 7,0 i 3.kvartal 2010. Tilsvarende nedgang for NSB Konsern var 9,1 – 7,5, for NSB AS 9,0 – 7,0 og for Nettbuss 9,6 – 7,7. — Noe av nedgangen i sykefraværet i dette kvartalet kan forklares med at det var et høyt sykefravær på grunn av svineinfluensa i 3.kvartal 2009, men vi kan si oss fornøyd med at nedgangen i våre selskaper er større enn den som er registrert på nasjonalt nivå, sier konsernoverlege Ørn Terje Foss. Sykefraværet i NSB-konsernet er for første gang siden 2003 nede på gjennomsnittet for transportbransjen (7,9), og NSB AS ligger til og med på linje med tallene for Norge totalt (6,8). — Det er meget bra, sier Foss Sykefraværsprosenten er redusert fra 2009 til 2010 også for Mantena, MiTrans og ROM Eiendom, mens det har økt noe for CargoNet, NSB Gjøvikbanen, Arrive og NSB Trafikkservice, men ut fra tallene for 4. kvartal ser det ikke til å være noen dramatiske endringer. FLERE KVI NNER SYKMELDTE

Fra NAVs statistikkgrunnlag for NSB AS for det legemeldte sykefraværet, er det påfallende store kjønnsforskjeller i 3. kvartal 2010.

200 7 2007

2008

2009

— Mens fraværet for menn er kraftig redusert fra samme kvartal året før og er nede på 3,9 prosent er det for kvinner også noe redusert, men ender så høyt som 9,7 prosent og er altså over dobbelt så høyt som for menn. Ved inndeling av sykefraværet i 3. kvartal 2010 etter kjønn og yrkesgruppe, ser en at kjønnsforskjellen er mest markert og det er over dobbelt så høyt sykefravær for kvinner sammenlignet med menn i yrkesgruppene «salgs, service- og omsorgsyrker» (inkluderer våre grupper salgsbetjening og konduktører), «kontor- og kundeserviceyrker» og «administrative ledere», sier Foss. For sykefraværet fordelt etter kjønn og sykefraværsvarighet er det størst kjønnsforskjell for fraværslengder 20 – 39 uker, disse fraværene utgjør 26 prosent av det totale legemeldte sykefraværet for kvinner, 15 prosent for menn. DRIFT I SIGET

– Internt i NSB AS har Drift klarte å komme ned på 7,0 prosent for hele 2010 og sammenlignet med transportbransjens tall på 7,9 prosent er dette bra, sier Foss. Ingen av hovedenhetene i NSB AS har fravær på årsbasis over 10 prosent Størst økning mot slutten av året var det i Assistor og Salg, mens Plan, Persontog teknikk og Konsernstaber ligger under 4 prosent 4 - 11

4-11-5 kopi.p65

9

20 10 01

25.05.2011, 10:38

V I N G E H J U L E T

9


E I E N D O M

Hektisk for Rom Eiendom Sjelden eller aldri har Rom Eiendom vært involvert i så mange forskjellige prosjekter som i år. Dette gjelder både knutepunktsutvikling og nærings- og boligutvikling. Planene for utviklingen av Oslo S går nå i første omgang gjennom et såkalt områdeprogram. — Byrådet får denne saken nå, og etter hvert skal en reguleringsplan ut til høring, slik at det tar nok et par år før første byggetrinn kan komme i gang, sier Pål Berger som leder Rom Eiendom. I Drammen er alt klart til byjubileet 19. juni. Det er gjort en omfattende oppussing av stasjonen og området rundt Strømsø torg. På Lillehammer er arbeidet i full gang med den nye skysstasjonen. Videre planlegging for knutepunktene på Voss, Geilo, Gjøvik og Notodden er i gang. Tre av prosjektene har fått KID-midler fra staten. (KID: Knutepunkt i distriktene.) HOTELL OG BOLIG

To hoteller er under bygging, på Østbanen i Oslo og ved stasjonen i Trondheim. I tillegg er salg på to store boligprosjekter godt i gang, på Jessheim (se egen sak) og Grefsen. Flere boligprosjekter er også snart klare for markedet (Gulskogen, Fredrikstad). — På Gulskogen avventer vi også behandlingen i Drammen kommune, sier Berger. Rom bygger også to verksteder i forbindelse med type 74 og type 75. Både på Sundland og i Skien blir verkstedene ferdig i år. — Verkstedene samlet er prosjekter på over 400 millioner kroner, sier Berger. Rom har også overlevert et bygg til Norsk Medisinaldepot på Alna. Nabobygget skal også bygges og leies ut. BJØRVIKA

Det er høy aktivitet i Bjørvika. Her er det de tre DnB Norbyggene som dominerer. Samtidig har OSU,(Oslo S Utvikling) der Rom eier en tredel, startet byggingen av Deloittebygget. I tillegg skal det reises et leilighetsbygg med 76 leiligheter som blir liggende inntil DnB Nor. — Vi bygger også nytt hovedkontor for Gjensidige i Schweigaardsgate nå, og sist men ikke minst er vi i gang med nytt hovedkontor for NSB-konsernet som blir nabobygg til Gjensidige, sier Berger. MER KNUTEPUNKT

— Vi har sterk tro på utvikling av helhetlige knutepunkt. Dette gir kollektivtrafikken økte muligheter. I Bjørvika ser vi dette veldig klart. De nye byggene som reises med tusenvis av arbeidsplasser har nesten ingen parkeringsplasser. Gjensidigebygget med over 600 arbeidsplasser får bare 20 P-plasser. Det betyr at folk må benytte seg av det mest miljøvennlig transportmiddel for å komme seg på jobb, nemlig tog eller buss, sier Berger. Rom vil befeste rollen som den ledende knutepunktsutvikler. Stortinget har gitt et mandat til selskapet om å

10

4-11-5 kopi.p65

V I N G E H J U L E T

10

I Bjørvika dominerer DnB Nors tre bygg. Her, i et eget bygg inntil DnB Nor, bygges det også 76 nye leiligheter.

utvikle gode kollektivknutepunkter i tilknytning til stasjoner rundt om i landet. Berger sier at Rom har erfart at det også er nødvendig å ha god kontakt og samarbeid med fylkene som har ansvaret for å knytte sammen kollektivknutepunktene lokalt. — Opplevelsen på kollektivknutepunkt vil bidra i betydelig grad for om kundene kommer tilbake, sier Berger. NY AVTALE

Rom Eiendom har inngått ny avtale for forvaltning av eiendommene sine med ISS, som overtar for Core. 70 mennesker i ISS skal utføre jobben med daglig drift over hele landet. Driftslederne, som styrer arbeidet, blir ansatt i Rom. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

4 - 11

25.05.2011, 07:55


Alt er klart for en større boligutvikling ved Jessheim stasjon. På tre uker solgte Rom Eiendom to tredjedeler av de 61 første leilighetene i det kommende gigantprosjektet. Ullensaker og Jessheim er landets raskest voksende kommune med en netto økning på 1000 Bak Tor Saghaug kommer de første 120 av nærmere 900 leiligheter på Jessheim. Stasjonsbygningen skimtes til venstre.

personer i året.

Yes for Jessheim Saga Senter er navnet på første etappe av den storstilte utbyggingen av Dampsagtomta i sentrum av Jessheim. Første byggetrinn får 120 to- til fireromsleiligheter på 32 til 97 kvadratmeter. Prisene er fra 1,3 millioner kroner og oppover, og da er blant annet garasjeplass og terrasse eller hage inkludert. Kvadratmeterprisen er 37 000 kroner. Det er ventet at kjøperne i første salgstrinn kan flytte inn i første kvartal 2013. Spaden stikkes i jorda i disse dager med de første arbeidene før sommeren.. Bak prosjektet står Rom Eiendom. NSB-selskapet har i flere år samarbeidet med Ø.M. Fjeld Utvikling om utviklingen av Jessheim sentrum med selskapet Jessheim Byutvikling. Det er Ø.M. Fjeld Entreprenør som skal bygge første byggetrinn. — Før påske ble det lagt ut 93 leiligheter i det første salgstrinnet på Saga Senter. 61 leiligheter ble solgt på tre uker Salget har gått over all forventning og vi har truffet godt i markedet, med både pris og kvalitet. Det er tydelig at mange er villig til å flytte ut av Oslo for å få mer bolig for pengene, sier Tor Saghaug i Rom Eiendom, som er prosjektleder.

buss og tog, og bygging av boliger og næringsarealer i gangavstand fra stasjonen, sier Saghaug. Hele området er 55 800 kvadratmeter stort, mens det som så langt er ferdig regulert utgjør 45 750 kvadratmeter. Reguleringen er fleksibel og kan utvikles til boliger, ulike typer næring og forretninger. HAGER

Fellesarealene rundt Saga Senter blir rikholdige med blant annet fire forskjellige temahager til glede for beboerne. Hagene vil fungere som grønne lunger mellom boligene og hver hage har sin spesielle kvalitet. Utearealet vil bli opparbeidet og vedlikeholdt som om det var din egen hage, men du slipper å være gartner og vaktmester og bekymre deg for alt som skulle vært gjort. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

BUTIKKER UNDER LEILIGHETENE

Nå er planene klare. I første byggetrinn blir det 120 leiligheter. I tillegg planlegger utbyggerne cirka 8 000 kvadratmeter med næringsarealer og en parkeringskjeller på 75 000 7.500 kvadratmeter. I næringsarealene tenker man seg større matbutikker, elektrokjeder og sportsbutikker. Og det kommer mer. Totalt skal det bygges 800-900 leiligheter. KNUTEPUNKT

— Dette er første trinn i en ny bydel på Jessheim med nærhet til stasjon. Dermed bygger vi for Dette er det Rom definerer som virkelig knutepunktsutvikling, der vi gjør plass for kollektive tilpasninger et godt trafikkalt møtepunkt mellom

Jessheim Byutvikling Eid 50 prosent av Rom Eiendom og Jessheim kommune og Ø.M.Fjeld 800-900 leiligheter 120 bygges nå i Saga Senter 8000 kvadratmeter med forretningslokaler Web: www.saga-senter.no

4 - 11

4-11-5 kopi.p65

11

25.05.2011, 07:55

V I N G E H J U L E T

11


N Y H E T E R

Dårligere punktlighet og mindre gods for CargoNet betyr endringer i bedriften. Foto: Bjørn Stuedal.

Hard kur for CargoNet Resultatene i CargoNet er ikke tilfredsstillende, og det økonomiske bildet er ytterligere forverret etter at vinteren har gitt både inntektsreduksjoner og kostnadsøkninger. Det er en hard kur Are Kjensli nå må sette CargoNet på. Dette innebærer blant annet innføring av midlertidig ansettelsesstopp, utsetting av investeringer, reduksjon i reisevirksomheten, samt redusert forbruk generelt i hele selskapet — Det er ingen enkeltårsak til utviklingen vi nå har, men dårlig punktlighet gjennom en lang vinter har svekket kundenes tiltro til jernbane som et godt alternativ for frakt av gods, sier Are Kjensli. Det er andre vinteren på rad med store punktlighetsproblemer. Dette har gjort at kundene har vært raskere til å trekke ut gods som krever raskere fremføring. — Vi må bevise stabil og god punktlighet over tid før volum legges tilbake til bane, sier Kjensli. TØFF KONKURRANSE

Konkurransesituasjonen innen transportbransjen er hard, og CargoNet utfordres av at transport på vei får stadig bedre rammebetingelser i form av både bedre veier, og muligheter for lengre og tyngre vogntog. — Samtidig tar det tid å realisere nye prosjekter på jernbanen, og vi opplevere skjerpet konkurranse på bane både i Norge og Sverige, sier Kjensli. Med bakgrunn i dette har styret og administrasjonen i CargoNet drøftet tiltak og muligheter både kortsiktig og 12

4-11-5 kopi.p65

V I N G E H J U L E T

12

langsiktig. Dette skal det nå jobbes videre med frem mot styremøtet i slutten av juni. BLIR ENDRINGER

— Ingen områder må være fredet i en slik prosess, og både produkter, prissetting og kostnadsreduksjoner vil være under vurdering, påpeker Kjensli. Mulige konsekvenser av tiltakene vil kunne være ytterligere volumreduksjoner, avvikling av produkter og strekninger, samt endringer i hvordan det jobbes på mange områder. — Erfaringer fra tidligere omstillingsprosesser tilsier at det tar tid før vi får ønsket effekt av tiltak. Det betyr at vi også må stramme til på det som er mulig med rask virkning. Prosessen vi går inn i de kommende ukene vil involvere mange, og jeg ønsker at dette arbeidet kan gjennomføres så åpent som mulig, sier Kjensli. STERKT TRO

Vi har tro på at jernbane og CargoNet fortsatt skal være en sentral godstransportør i fremtiden. I mellomtiden må vi gjennom en «hestekur». Jeg håper at alle medarbeiderne vil bidra til at vi lykkes med dette, sier Kjensli. TEKST: LASSE STORH EI L

4 - 11

25.05.2011, 07:56


Fikk miljøopplæring på toget

Miljølærer Rune deler ut diplom til elevene fra Grua skole.

Høye rop og skrål fyller stasjonsområdet på Grua denne morgenen, idet 30 ivrige barn fra 5. klasse på Grua barneskole entrer NSB Gjøvikbanen AS, som så forvandles til Miljøtoget. Ved døren står to smilende konduktører, unnskyld miljølærere, og geleider barna vennlig inn i riktig vogn. — Kom hitover. Velkommen, velkommen, smiler de. Dagens lærer, som for anledningen er pyntet med en prestekrage på jakkeslaget, heter Rune Skoglund. Han har sitt første oppdrag som miljølærer denne dagen, og har med seg Rolf Korslien som kyndig veileder i bakgrunnen. Korslien er gjennom Miljøtogets pilotprosjekt høsten 2010 allerede dreven i oppgaven, og har blant annet hatt samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa som elev. — Hei, jeg heter Rune, og jeg er miljølærer, men jobber til vanlig som konduktør. Vet dere hva en konduktør er? lurer den ferske miljølærer Rune Skoglund på, og undervisningen er i gang. Det er NSB Gjøvikbanen AS som har utviklet Miljøtoget i samarbeid med Vitensenteret Innlandet, Norsk Teknisk Museum og Miljøagentene for å gi skolebarn en annerledes miljøopplevelse. På bakgrunn av gode tilbakemeldinger fra høstens fem pilotskoler valgte daglig leder i NSB Gjøvikbanen AS, Emil Eike, å sette konseptet i drift fra mai 2011, og allerede er 12 skoleklasser påmeldt denne våren. Det er ansatt seks miljølærere, i tillegg til Korslien, for å klare å følge opp etterspørselen godt nok. De nyansatte ambassadørene er rekruttert fra egne rekker og består av fem konduktører, som sjef Eike synes er veldig bra. — Jeg søkte jobben fordi jeg synes det er veldig gøy

å komme i kontakt med unger, og det er en koselig avveksling i hverdagen. I tillegg er jeg veldig opptatt av miljøet, sier Rune Skoglund, som har jobbet fire år som konduktør i NSB, og har oppgaven på Miljøtoget i tillegg til sitt vanlige virke. LAMBORGHINI PÅ HADELAND

— Er det noen her som har 1 -2 biler? spurte Skoglund? — Ja, vi har tre biler, fortalte en gutt. — Vi har seks biler, sa en annen. —Vi har Lamborghini, betrodde en jente. —Du verden. Her går det unna med bilkjøring på Hadeland, skjønner jeg, smilte miljølæreren. —Og vi har traktor! repliserte ei jente. Skoglund ville også ha svar på hvorfor det er dumt at isen smelter, og hva drivhuseffekt er. Men mens elevene hadde gode svar på dette var det verre med miljøkunnskapene til kontaktlærerne fra barneskolen. — Nei, jeg vet ingenting om dette her, sa læreren. Før turen gikk videre til Teknisk museum på Kjelsås for følget, var det utdeling av diplom for gjennomført kurs, før Rune Skoglund avsluttet seansen med en spesialskrevet miljøsang til melodien av den velkjente «En bussjåfør, en bussjåfør», og en oppfordring om å synge med. — Jeg er rimelig svett nå, men håper jeg har fått bestått i alle fall, smiler Skoglund og kikker bort på veilederen. —Det har du absolutt, og den sangen du dro i gang, den har aldri jeg tatt på mine turer, humrer Rolf Korslien hjertelig. TEKST OG FOTO: JEAN ETTE FAGERLI QUAI NO 4 - 11

4-11-5 kopi.p65

13

25.05.2011, 07:56

V I N G E H J U L E T

13


N Y H E T E R

Faglig forum for innkjøpere

Innkjøpsmedarbeidere samlet. Fra venstre Bengt Lyng, prosjektleder NSB, Anna Katrine Asprem Hvardal, innkjøpssjef konsernet, Anders Nagel-Dahl, Assistor, Ola Gutuen, innkjøpsansvarlig Mantena, Birgitte Baglo, innkjøpssjef NSB, Sjur Holvik innkjøpsleder CargoNet, Bente Iren Ianke, økonomisjef Teknikk, Eivind Stangebye, konserncontroller, Malmfrid Kjørri, typeansvarlig Teknikk, Dag Nordby, innkjøpsdirektør, Thomas Schiøtz, Nettbuss og Thor Andreassen, innkjøpsansvarlig Arrive.

Det er mange medarbeidere i NSB-konsernet som

— Viktig at togene står klar til første tur på morgenen, og har en parkeringsplass på dagtid, sier Tore Tomasgard i Planavdelingen. I Drammen skal de nye togene parkeres på Skamarken med et nytt spor i tillegg til de to sporene helt til høyre.

jobber med innkjøp. Endringer i regelverk og behov for faglig påfyll gjør det nødvendig for innkjøpere å holde seg oppdatert. Dette skjer på konsernfaglig forum som holdes to ganger i året. I begynnelsen av mai var 50 personer fra NSBselskapene samlet hos Mantena på Grorud for en gjenomgang av nyheter innen anskaffelsesområdet. Innkjøpsdirektør Dag Nordby gikk gjennom den reviderte innkjøpspolicy for konsernet. Det var også gjennomgang av etiske regler og krav til leverandører, nyheter fra det offentlige regelverket, rammeavtaler og forskjellige verktøy som brukes i forbindelse med innkjøp. ÅTTE MILLIARDER KRONER

— Med så store summer involvert på årsbasis, er det viktig at vi følger opp innkjøperne i alle deler av konsernet, og lærer av hverandre. Når vi gjør anskaffelser for åtte milliarder kroner i året, kan små justeringer bety reduserte kostnader for NSB-konsernet, sier Nordby. Han påpeker at det er etablert en felles innkjøpspolicy for bedriftene i NSB. — Med denne som bakgrunn skal vi sikre at vi gjør de riktige innkjøpene. Samtidig må vi jobbe hardt for å redusere kostnadene. Med god koordinering er det mulig å kutte kostnader i hundre millioner kronersklassen, sier Nordby. Han påpeker også nødvendigheten av å utnytte den totale kompetansen i konsernet for bedre oppfølging og kontroll. NSB viser alltid til sitt etiske regelverk før kontrakter inngås med leverandører. — Vi følger internasjonale normer i tillegg til våre egne, strenge retningslinjer. Det innebærer blant annet at vi ikke kjøper varer der barnearbeid kan være brukt i produksjonen, sier Nordby. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L 14

4-11-5 kopi.p65

V I N G E H J U L E T

14

Viktig hvor togene st Det er viktig at togene går, men det er like viktig at togene står Dette har Tore Tomasgard oversikt over. Drammen er ett av flere steder rundt om på Østlandet der togene står i perioder midt på dagen da trafikken er liten, og om natta. Fra desember 2012 blir det justeringer i ruteplanen og nye tog fases gradvis inn i trafikken. Det legges opp til en 30 minutters frekvens mellom Dal og Drammen, og faste minuttall som også kommer i fremtidig plan. Videre legges det opp til timestrafikk til Kongsvinger og halvtimesavganger til Spikkestad hele dagen fra samme dato. — Vi er avhengig av god infrastrukturkapasitet for å lykkes fullt ut med dette og parkering av togene spiller en viktig rolle. Endelig avtale med staten er også en forutsetning, sier plansjef Johan Selmer. Dato for planlagt deling av pendlene mellom Lillehammer og Skien er satt til desember 2014. Disse togene er planlagt snudd på Eidsvoll og i Drammen, og dette tas hensyn til i den totale vurderingen av parkering av tog. I OSLO I DAG

I dag er mange tog parkert på Filipstad. Disse skal til Kongsvinger, Lillstrøm, Ski, Mysen eller Moss, og det kjøres titusenvis av kilometer med tomme tog i måneden. — Dette forteller oss at dagens løsning for parkering av togene kan bli bedre. Nye tog på 105 meter skal erstatte 50 meter lange type 69-sett. Dette er avgjørende når vi skal finne gode plasser å parkere togene på, sier Tore Tomasgard i Planavdelingen.

4 - 11

25.05.2011, 07:56

på rik


ne står når de står

ne står

på riktig sted når de ikke går.

Planer for parkering

ANDRE LØSNINGER

Løsningen med Filipstad blir vanskelig å bruke når togtettheten i Osloområdet øker. — Med 24 tog gjennom Oslo-tunnelen i timen blir i praksis Filipstad stengt på dagtid, og det må finnes andre løsninger for hvor rushtidstogene skal parkeres. — Det betyr at vi må ha bedre parkeringsmuligheter for innerstrekningene på dagtid, som Lillestrøm, Ski og Drammen, sier Tomasgard. YTTERST PÅ NATTA

Det er viktig for oss at togene står der kundene er morgen og kveld. På natta er det ideelle at togene står i ytterendene av pendlene, for eksempel Skien, Kongsberg, Drammen, Halden, Moss, Ski, Lillestrøm, Kongsvinger, Eidsvoll og Lillehammer. Det vil bli muligheter til å parkere togene på noen stasjoner med bevoktning i påvente av at parkeringsplasser bygges ut. I forbindelse med parkering av togene har Rom Eiendom utført en mulighetsstudie for NSB, og drift og teknikk er involvert i alle prosjektene, samt at verkstedene er involvert der det er aktuelt. Innendørs parkering av togene er vurdert, og en studie viser at det kan være lønnsomt. Gevinsten blir sikrere tilgang til tog vinterstid. Kostnadene vil ikke bli vesentlig større. NSB og Jernbaneverket ser på muligheter for dette i felleskap. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

■ I Skien må det finnes midlertidig løsning med bruk av Borgestad når type 74 gradvis settes inn i trafikk. Her blir det plass til seks togsett fra første halvår 2012. Senere bygges ny parkeringsplass ved verkstedet som utvides. ■ I Drammen blir verkstedet ferdig i år, og sporkapasiteten skal økes på området rundt. Jernbaneverket øker kapasiteten til å ta 105 meter lange togsett på Skamarken fra 2012. Parkering i Drammen blir avgjørende for å håndtere togtrafikken på en god måte i Osloområdet. I dialog med kommunen. ■ Kongsberg får et nytt spor fra høsten 2012. ■ På Lillestrøm blir det bygging av nytt anlegg for å få optimal nytte av arealet slik at det kan parkeres 12-13 togsett her. Dette kommer høsten 2013. ■ Eidsvoll får plass til 10 togsett på et nytt anlegg som skal være ferdig høsten 2012. Dette er første prosjekt, og er viktig for å redusere belastningen under bygging i Drammen. ■ I Halden tas ny driftsbanegård i bruk i løpet av 2011. ■ Lillehammer får nytt parkeringsanlegg på Hove, men det er ikke satt av midler til tiltaket før etter 2015. ■ På Kongsvinger oppgraderes et spor til høsten 2012. ■ På Mysen er det behov for å parkere tre sett. ■ I Ski kommer nytt anlegg med plass til 12 lokaltogsett i løpet av høsten 2013. ■ I Moss blir det satt strøm på ett spor som øker kapasiteten fra høsten 2012. 4 - 11

4-11-5 kopi.p65

15

25.05.2011, 07:56

V I N G E H J U L E T

15


Tidligere samferdselsstatsråd og nå veidirektør Terje Moe Gustavsen hilser på Enger. Styreleder i NSB, Ingeborg Moen Borgerud (t.v.) og persontogsjef Tom Ingulstad.

Lederen for Spekter, Lars Haukås overrakte Enger en tiur i avslutningsgave. (Enger var i en periode styreleder i Spekter, eller Navo som det het før, mens Haukås er tidligere personalsjef i NSB).

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa takket Einar Enger for god innsats i NSB gjennom ti år.

De tre musketerer, Pål Berger i Rom (t.v.), Are Kjensli i CargoNet og Arne Veggeland i Nettbuss fremførte sin sanglige hilsen til konsernsjef emeritus. .

Kjells Angels sang for konsernsjefen under avslutningen i Prinsensgate.

Konstituert konsernsjef Arne Fosen overrakte et bilde med bilder av Engers mange besøk rundt om i NSB-konsernet gjennom ti år under avslutningen i Prinsensgate. Elisabeth Enger i Jernbaneverket overrakte sjampagne med holdbarhet frem til 2020. Den skal drikkes når infrastrukturen er blitt bedre 1166

4-11-5 kopi.p65

V I N G E H J U L E T

16

Stor heder Einar Enger hadde siste arbeidsdag i NSB 13. mai etter vel ti I kantina i Prinsensgate 7-9 var det lagt opp til underholdning med innslag fra flere medarbeidere. Her bidro Kjells Angels og De tre musketerer med musikalske innslag. I sin tale til Enger på avslutningsdagen takket styreleder Ingeborg Moen Borgerud for en fremragende innsats i de ti årene han har vært konsernsjef i NSB-konsernet. — Ved hans fratreden mister NSB en særdeles dyktig konsernsjef. Einar Enger har på en særdeles god måte evnet å lede NSB i farvannet mellom «butikk og politikk», vært tydelig på jernbanens utfordringer og hatt en ukuelig tro på at saklig informasjon og samarbeid er veien og gå for å bedre rammevilkårene, og da spesielt infrastrukturen, sa styrelederen. OFFISIELL

Både samferdselsminister og andre representanter fra departementer,etater og andre seslskaper deltok i en offisiell avslutning for Enger den 19. mai. Her takket statsråd Magnhild Meltveit Kleppa Enger for innsatsen gjennom 10 år i NSB. Nærmere 60 gjester var møtt frem i mottakelsen. Kleppa sa i sin tale at Enger har betydd mye for det arbeidet som er gjort for å forsterke NSB-konsernets rolle som det viktigste selskapet for kollektivtransport i Norge.

4 - 11

25.05.2011, 07:59

år som


Enger liker korpsmusikk og det var naturlig at Jernbanens Musikkorps spilte før den offisielle avslutningsmiddagen med statsråden.

er - til hedersmann

r vel ti

år som konsernsjef. Det er blitt markert på mange måter. — Nedslitt infrastruktur har gjort at du har hatt en tøff jobb, og du har lagt ned en stor innsats for toget i Norge. Det blir ikke lett å fylle stolen etter deg, sa Kleppa. Det var også taler fra styreleder Ingeborg Moen Borgerud som trakk frem det gode samarbeidet med Enger gjennom de årene hun har vært styreleder, og at han har gjennomført omfattende endringer i organisasjonen uten store konflikter. FOR TIDLIG

Forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund, Kjell Brunborg talte på vegne av fagorganisasjonene. Han sa at Enger gjennom ti år har bidratt til at samarbeidet mellom organisasjon og bedrift har gått veldig bra, og han så gjerne at Enger hadde fortsatt i jobben noen år til. Det var taler fra Elisabeth Enger i Jernbaneverket, og Erik Johnsen fra Jernbanetilsynet, samt Lars Haukås i Spekter. Det var musikalsk innslag ved de tre musketerer, datterselskapenes sjefer Pål Berger i Rom, Arne Veggeland i Nettbuss og Are Kjensli i CargoNet. Det var kåseri ved Klaus Sonstad og sanginnslag fra webredaktør Henriette Høyer i salg. Elever fra Musikkhøgskolen bidro også med musikkinnslag. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

P-togsjef Tom Ingulstad overrakte Einar Enger et bilde fra Raumabanen, malt av Preben Colstrup. 4 - 11

4-11-5 kopi.p65

17

25.05.2011, 08:00

V I N G E H J U L E T

17 17


PUNKTLIGHET PUNKTLIGHET TIL OG MED UKE 20, 2011

Felles IKT-løsninger for NSB

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 ▼ Dovrebanen

Krav til kvalitet

▲ Nordlandsbanen

SKS skal stille krav og følge opp kvaliteten på drift av følgende hovedprosesser/

➥ Raumabanen

løsninger som per i dag er definert for det

▼ Rørosbanen

nye senteret for konsernsystemer:

▲ Bergensbanen

■ Identitesstyring i konsernet ■ Felles sluttbrukerplattform

▲ Sørlandsbanen

REGIONTOG NATT

■ Tele- og datakommunikasjon i konsernet ■ Konsernfelles styringsinformasjon (BI) ■ Konsernfelles økonomisystemer

➥Oslo - Trondheim ➥ Trondheim Bodø

■ Konsernfelles HR system ■ Informasjon (Intranett m.v.) ■ Togvedlikehold

▲ Oslo Bergen ▲ Oslo Stavanger

REGIONTOG ØSTLAND

Konsernledelsen i NSB har besluttet å opprette et senter for konsernsystemer (SKS) i en egen enhet underlagt konsernstaben i NSB AS.

▲ Oslo Halden ➥ Oslo Skien ▼ Oslo Lillehammer ▲ Gjøvikbanen AS

LOKALTOG ▲ Kongsvingerbanen ▲ Hovedbanen ▲ Drammenbanen

Bakgrunnen er behovet for å sikre styring og kontroll og nødvendige ressurser til å forvalte konsernfelles IKTløsninger. Siden i fjor høst har Truls Baklid fra Arrive ledet et prosjekt der en har samlet forvaltningen av NSBs konsernsystemer i ett miljø. I tillegg til systemgruppen i Assistor, har en rekke medarbeidere fra Arrive inngått i SKS. Forvaltningen av konsernsystemer har tidligere vært gjort dels i Arrive og dels i NSB/Assistor. Den nye enheten skal ivareta forvaltning av alle IKTløsninger som flere av virksomhetsområdene benytter. I tillegg vil SKS ivareta enkelte oppgaver der konsernet har behov for felles IKT-ressurser. SKS vil også kunne benyttes av virksomhetsområder som ønsker å profesjonalisere forvaltningen av sine IKT-løsninger, selv om det ikke dreier seg om konsernløsninger.

▲ Østfoldbanen ARRIVE OG ASSISTOR ▲ Stavanger ▲ Bergen - Arna ▲ Bergen Voss ▼ Trondheim

KILDE: JBV

▲ Salten

18 18

4-11-5 kopi.p65

▲=FRAMGANG

▼=TILBAKEGANG

➥=UENDRET

IKKE GODKJENT

GODKJENT

V I N G E H J U L E T V I N G E H J U L E T

18

SKS er allerede etablert i Arrives lokaler i Oslo City. Systemgruppen i Assistor flyttet fra Prinsensgate før påske og flere medarbeidere fra Arrive arbeider nå for SKS. Når organisasjonsendringen nå gjennomføres formelt, legges det til grunn vanlig praksis i NSB ved omorganiseringer. De som viderefører oppgavene i en ny organisasjonsenhet, blir innplassert i stilling. Andre stillinger lyses ut. Stillingen som leder for SKS er allerede lyst ut internt, og øvrige stillinger lyses ut så raskt som mulig og slik at SKS er fullt ut organisert før ferien. Lederen for SKS vil rapportere til direktør Økonomi og finans gjennom et eget styre for SKS med representanter for eierne av de systemene som SKS forvalter. Kostnader knyttet til forvaltningen av konsernsystemer vil fortsatt bli belastet brukerenhetene.

4 - 1 1 4 - 11

25.05.2011, 08:00


M E L L O M

Falske InterRail-billetter

O S S

P

rebens Plogg

Falske InterRail-billetter er i omløp. Togpersonalet er varslet. Det er ikke første gang dette skjer. Produktansvarlig for InterRail i NSB, Wenche Berger, forteller at det fra tid til annen oppdages falske billetter. Det kan dreie seg om meget gode forfalskinger, men som regel er det detaljer som avslører at det ikke er en ekte billett. I år er det InterRail billetter med DSB-logo som er oppdaget. Togpersonalet og salgspersonalet bes om å se ekstra nøye på InterRail-billetter med DSB- logo. — Det har blitt oppdaget falske InterRail-billetter trykket på DSB billettpapir både i Tyskland og i Spania. Man frykter at det er flere av disse i omløp og ber kontrollpersonalet å være på utkikk etter disse falske billettene, sier Berger. KJENNETEGN

Aktiviteten startet for 30 år siden. I handikapåret. Dermed fikk jeg litt innsikt i de funksjonshemmedes hverdag. Hva skal til for at en funksjonshemmet skal være selvhjulpen og om ikke, hvilken form for hjelp vil de trenge. Nå er det ikke i min hensikt å ta opp plassen som tilkommer de funksjonshemmede. Parkeringsplassene, for eksempel, får de ha i fred for meg. Men er det kø og ingen synlige rullestoler, tar jeg sjansen på å benytte toalettet. Dessuten, skal jo nesten alle toaletter i togene etter hvert bli HCtoalett. En dag jeg besøkte HC-toalettet i Prinsensgate kom jeg til å tenke på hva et HC-toalett egentlig er. Er det toalett for funksjonshemmede, er det et toalett hvor man føler seg funksjonshemmet eller er det et toalett som fører til at vi blir funksjonshemmet. Den som har sett papirholderen på HC-toalettet i Prinsengate 7-9 forstår hva jeg snakker om. Ja, for det oppleves som om papirholderen henger i Prinsensgate 7 mens toalettet står i nummer 9. Dessuten må en ned på gulvet i knestående for å få tak i papiret. Det er i slike stunder en får bruk for Arne Paasche Aasens kjente lyrikk: «Ditt sinn monne flyve så vide omkring, det er som du glemmer de nære ting, det er som du aldri en time har fred, du lengter bestandig et annet sted.» Tilbake til handikapåret 1981. Jeg husker det godt. For jeg kappet min hånd. (pling!) I alle fall fikk jeg et godt kutt i fingeren. På legevakta spurte jeg om jeg kunne spille piano med den fingeren heretter. Ja, sa legen. Det er fint, svarte jeg, for det kan jeg ikke fra før. Uansett. Fingerspitzgefühl kan man i alle fall trenge om en skal designe HC-toaletter. Og kanskje kan det være en ide å besøke HC-toalettet der du har kontor og sjekke om papirholderen har samme adresse.

Preben Colstrup har vært informasjonssjef i NSB snart 12 år. Nå jobber han i HR-avdelingen. Det betyr at han vil jobbe mye med mennesker fremover, og informasjon internt vil stå sentralt for han. I denne spalten vil han kommentere aktuelle problemstillinger i hverdagen, som regel knyttet til tog eller jernbane.

GUNDER

De falske billettene kan gjenkjennes ved at de har DSB-logo med CIV 80 trykket under logoen. (CIV 80 er koden for Deutsche Bahn og ikke DSB). Et annet kjennetegn er at prisene på disse billettene står i Euro og ikke i danske kroner. — Falske InterRail-billetter sendes til undertegnede med mest mulig informasjon om hvor billetten ble benyttet, hvem som var innehaver og øvrig informasjon som kan fås om hvordan kunden har skaffet seg billetten, sier Berger.

De nære ting

4 - 11

4-11-5 kopi.p65

19

25.05.2011, 08:00

V I N G E H J U L E T

19


M E L L O M

O S S

Mette Sørfonden 47 år Direktør for NSB Øst Gift Barn: Inga 3 år

Sjef i bratte motbakker Hadde alt gått på skinner i NSB, hadde hun aldri søkt seg hit. Hun elsker høye mål, slike det nesten er umulig å nå. Nå har hun verdens beste jobb. Det er få som tror hun vil lykkes. Hun snakker mye. På innpust og utpust. Har du vært på Mettes kontor, har du sikkert opplevd det samme som jeg: Komme for sent til neste avtale. Du kom kanskje til orde, kanskje fikk du fram det du hadde på hjertet. Men du fikk helt sikkert med deg utfordringene og resultatene til Region Øst og visjonene. Det umulig å stille seg likegyldig til et slikt fyrverkeri av en bergenser. Og de som jobber på lag med henne opplever framgang. Hun er beslutningsdyktig og hater prosesser som tar unødig lang tid. HANDLEFRIHET

Hun er leder. Hun elsker å lede. Det er det hun har utdannet seg til. Hun har en master i jus fra Universitetet i Bergen og har skaffet seg kompetanse på rammene for handlefrihet. Hun har en master i business and administration i strategi fra Norges Handelshøyskole i Bergen som gir innsikt i konkurransekraft og en Master of managment fra BI som gir kompetanse om ledelse. Den som tror at hun nå er ferdig utdannet, tar feil. Nå skal hun til Skottland for å lære jernbanefaget. Egentlig skulle hun avsluttet en eksamen ved Høyskolen i Vestfold i disse dager, men utfordringen fra Tom kom i veien for det. — Jeg tror på livslang læring. Både formalkompetansen og realkompetansen er viktig. Vi trenger jevnlig påfyll ellers stagnerer vi som personer og organisasjoner. I NSB opplever jeg at det er en god kultur for formidling av kunnskap. Jeg lærer noe nytt hver dag, sier hun. — Hva har du lært i dag? — Jeg har ferie, men livet står ikke stille av den grunn. Så i dag har jeg lært hvordan vi skal feste av og på lasta til helikopter. Etter fem minutters briefing ble vi vurdert som kompetente. Da var det bare å ta imot lasten, plassere lasten av med stropper og stå på. Timeprisen på leie av helikopter er høy. God egeninnsats gir lavere pris.

RUSSISK

Hun har valgt å bo i leilighet i Oslo for å ha mest mulig tid til arbeidet og til samvær med Inga. I fritiden vil vi være mest mulig ute i naturen eller på reise. Med småbarn blir det helst i Europa. Sammen med ektefellen som snakker russisk og slavisk flytende og kjenner kulturen ut og inn, har hun også våget seg inn i de østeuropeiske landene. — For meg som er konservativ, kommer jeg utenfor min komfortsone fordi ting er så uforutsigbart og jeg forstår ikke mekanismene eller språket, men med en god reiseleder er jeg trygg. Det flotte er at jeg blir utrolig glad i demokrati og i Norge og sutrer mindre etter å ha besøkt de østeuropeiske landene. Hun er hele tiden på hugget etter billige reisebilletter og opplever mye opera, ballet og kultur med høy kvalitet til normale priser. Kultur skal være tilgjengelig for alle. I Norge er det for dyrt. Neste reise utenlands går til Spania, Sardinia og Island for nye kultur- og matopplevelser. Sammen med venner. Hun er sosial og elsker historier. — Vi elsker at det er mange rundt oss. Vi knytter bånd ved å dele opplevelser, historier og den gode smaken sammen. LOMMEPENGER

Alle tantebarna til Mette har vært med en uke hver sommer til en destinasjon som blir bestemt hver påske. De har styremøte og blir enige om rammene, lommepengene og barna blir på den måten involvert tidlig og tar ansvar. Først yte, så nyte er en god leveregel, så de må jobbe litt før turstart.

KOS ETTERPÅ

SAMFUNNSNYTTE

Hun er på hytta på øya Fodno i Fitjar kommune i Hordaland. Der trives storfamilien. I dag er det niesen som skal bygge ny hytte like i nærheten og materialene må på plass. Og som alltid var det jobb først og kos etterpå. Godt sosialt fellesskap, spill og god mat. Hun har forresten en hytte til. Den ligger på fjellet og

— Hva drev deg til å jobbe med jernbane? — Det var et potensial for å få til noe og nytteverdien var stor. For meg er det viktig å gjøre noe som er samfunnsnyttig. Og her betyr det noe for mange. Å få trafikk fra vei til bane, at pendlere kommer tidsnok til jobben. Den andre dimensjonen var at det ikke gikk på skinner.

20 20

4-11-5 kopi.p65

er nesten ferdig. Begge hyttene trenger hammer, koster og hender som kan bruke dem. Og Mette kan. Fjellhytta ligger i Krødsherad ved Krøderen og i tillegg til ferdiggjøring blir det litt tid til slalom og turgåing innimellom. På Fodno lyser hun etter krabber, fisker og drar på tur med båt.

V V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT

20

44- -11 11

25.05.2011, 08:00


Portrettet

Jeg må jobbe der det er litt bratt. Hadde aldri søkt en jobb der alt fungerte. — Hvor lenge blir du? — Til vi lykkes. Jeg tipper at mye er på plass i 2014. Da bør vi ha stabil drift og regulariteten på mål. Punktligheten vil hun ikke love, for det er for mye som er avhengig av at andre lykkes. KARRIEREN

Det handler om transport, logistikk og samfunnsnytte i Mettes karriere. Hun var HRdirektør ved Norsk Helikopter i Stavanger, foretaksdirektør i Hålogaland Helseforetak stasjonert i Harstad (Lofoten og Vesterålen) med ansvar for sju enheter, sjef for kortbanenettet for Widerøe og bodde i Bodø og ikke minst en tid i Braathen SAFE i Bergen. OVERFØRINGSVERDI

Hun er styremedlem i Tide sjø (gamle HSD) og i Mantena i Sverige. — Overføringsverdien fra alle disse selskapene vurderer jeg som høy. Alle prioriterer sikkerhet, punktlighet og service og alle er avhengig av høy presisjon og logistikk og planlegging, sier hun. I Widerøe hadde hun bonusavtale på alle de tjueseks flyplassene hun hadde ansvar for. — Men det var ingen risiko, for det klarer hun aldri, sa direktøren. Men Mette cashet ut alle tjueseks. Hun elsker å få til noe sammen med andre. Den største gleden er å ha nådd et mål sammen med flere. Hun trives best med lagarbeid og å løse oppgaver sammen med andre. Er det ekstra bratt, gjør det godt at om det er flere som har bommet. Sammen om suksess og sammen om nederlag. Selvtilliten øker ved å våge, justere og prøve igjen med støtte fra andre. Det er poenget med en organisasjon. Hun gleder seg over alt som går fint, men leter stadig etter nye forbedringsområder. — Jeg har verdens beste jobb og gleder meg til å gå på jobb hver dag, sier Mette Sørfonden, som mener at togene går alt for sakte og at livet går for fort.

— Jeg tror på livslang læring. Både formalkompetansen og realkompetansen er viktig. I NSB opplever jeg at det er en god kultur for formidling av kunnskap. Jeg lærer noe nytt hver dag, sier hun.

TEKST OG FOTO: PREB EN COLSTRUP 11 VV I I NN GG EE HH JJ UU LL EE TT 44 -- 11

Motor er viktig for Steinar Skauen. En hel motor. Intet

4-11-5 kopi.p65

21

25.05.2011, 08:00

21 21


B U S S

Tøft for Nettbuss med høye dieselpr Dieselpriser som går i taket får innvirkning på resultatet for Nettbuss. Selv om driften totalt sett er bra, må selskapet notere en minus på seks millioner kroner i forhold til budsjett etter tre måneder. Inntektene er generelt gode, spesielt på ekspressbussene, der tallene for de tre første måneder er de beste noen gang.(Se faktaboks). Også i rutetrafikken leveres gode resultater, men inntektene fra kjøring for tog har falt mye i vinter, og det betyr at persontog har hatt en god vinter. Med de spesielle forholdene som har vært i vinter er Nettbussjefen likevel fornøyd med resultatet så langt. — Men den høye dieselprisen gir oss store utfordringer og de tre første månedene har høye dieselkostnader gitt en overskridelse på 22 millioner kroner, sammenlignet med budsjett. Dieselprisen har vært halvannen kroner høyere enn budsjettert, og med et forbruk på fem millioner liter i måneden gir dette store utslag, sier administrerende direktør Arne Veggeland i Nettbuss. — Det er i hovedsak fylkene som har risikoen for dieselkostnadene på rutebussene gjennom anbudskontraktene, så over tid vil dette utligne seg noe regnskapsmessig, men for de kommersielle ekspressbussene blir dette rent tap for oss, påpeker Veggeland. SVERIGE

I Sverige er det økte vedlikeholdskostnader i tillegg til dieselpriser som veier negativt i regnskapet for Nettbuss. — Vinteren i Sverige har vært tøffere, og med langt 22

4-11-5 kopi.p65

V I N G E H J U L E T

22

dårligere vinterberedskap på veiene enn i Norge, har vi opplevde flere skader på våre busser. I tillegg har vi flere eldre busser i Sverige som ble ekstra utsatt på grunn av vinteren, sier Veggeland. DANMARK

I Danmark er det fortsatt linje fem i København som er det største anbudet de nærmeste 3-5 årene. Dessverre fikk ikke Nettbuss noen av de nye anbudene i byen som ble lagt ut i vinter. — Arriva reduserte prisene betydelig i siste runde, så vi var langt unna, sier Veggeland, men det er noen nye kontrakter som kommer ut over året og neste år. Vi ser nå på den totale strategien for hele Danmark. Trafikken på Jylland går etter planene med noen nye kontrakter, sier Veggeland. ME RKEVARE

I løpet av vinteren gjennomførte Nettbuss merkevareprosjektet, som blant annet innebærer at bussene får samme logo og farge over hele Norden. Involvering av medarbeiderne og tettere tilknytning av selskapene i Nettbuss har gitt mange positive tilbakemeldinger internt. — Vi tror også at markedet legger merke til dette og at det er med på å styrke omdømmet og dermed gi oss flere

4 - 11

25.05.2011, 08:00


TIMEkspressen har fin fremgang hittil i år (arkivfoto).

selpriser kunder. Vi markerte den nye merkevaren i forbindelse med VM på ski i Oslo, og da fikk vi en hyggelig omsetning på åtte millioner kroner. ANBUD

I Trondheim overføres halvparten av virksomheten til andre aktører fra august av. Nettbuss har 40 prosent av bytrafikken i Trondheim, en kontrakt som kom i fjor. Dette utgjør hovedrutene i sentrum med de tyngste pendlene. Nettbuss har også tapt anbudet i Ålesund til Fjord 1, som overtar fra 1. januar neste år. Nettbuss Møre mister dermed 30 prosent av sin virksomhet. Fortsatt er det aktiviteter i Molde, Nordmøre, Sunndalsøra og Sunndal. TAP OG VINN

Noen tap, mens også gevinster er det normale livet for Nettbuss, og det siste skuddet på stammen er anbudet på bytrafikken i Gjøvik og omland, inkludert noen langruter blant annet mellom Lillehammer og Gjøvik. Dermed kommer ny omsetning på 50 millioner i året inn i regnskapene. I Buskerud kommer Hurum og Hallingdal på anbud i år. Resten av Buskerud kommer i løpet av de neste tre årene.

FAKTA TIMEKSPRESSEN ■ Aldri før har så mange reise med TIMEkspressen ■ som i januar-mars i år sammenlignet med tidligere år. ■ Økningen i antall passasjerer for alle linjer er på formidable 6,5prosent. ■ På Norsk kundebarometer 2011 kom TIMEkspressen på 16 plass med 79,7 poeng, opp fra 22. plass i fjor. I transportbransjen ble det 3. plass etter Flytoget og NOR-WAY.

NETTBUSS I SKANDINAVIA I 2010 ■ ■ ■ ■

Norge: Sverige: Danmark: Totalt:

Omsetning 3 315 MNOK 729 MNOK 274 MNOK 4 318 MNOK

Ansatte 3 733 910 391 5 034

Busser 2 086 550 152 2 788

TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L 4 - 11

4-11-5 kopi.p65

23

25.05.2011, 08:00

V I N G E H J U L E T

23


M E L L O M

O S S

En hyllest til matpakken Matpakken er en tradisjon som nordmenn har hatt siden1930-tallet. Ordet

HE LS EHELS LSE-

matpakke ble til og med kåret i et kjent TV-program til det tredje mest typiske

HJØRNET

norske ord blant seerne. Mens konkurransen toppet seg i teten, sies det lite om hva som skjedde med beslektede ord som ski og søndagstur. «Det er ikke morsomt å spise sin mat, når den ligger i pakke og ikke på fat» Både svensker og finner nikker anerkjennende til Knutsen og Ludvigsens hyllest til det særnorske fenomenet. Norske matpakker er ekkelt, og består av svette firkanter med udugelig ost. Danskene forkaster den helt. Hvorfor pakke inn rugbrød med centimeter høyt pålegg av leverpostei, saltkjøtt, majones, sennep, pepperrot og dill. Avslutte med en stripe rødbete for det estetiske, for så å la den bokstavelig talt, seile sin egen sjø i sykkelveska på vei til jobb? «Majonesen var klemt ut tomaten var flat» Betegnelsen matpakkekjører var nytt og særdeles beskrivende på 80-90- tallet. Bilene som opptar innfartsårene til de store byene i dag er fortsatt ofte fri for passasjerer. Matpakken er borte, og på passasjersetet ligger Macen. Enten er det kantinematen som frister mer, eller er det frustrasjon og kjedsomhet som gir grønt lys til en altfor tidlig lunsj. «Den øverste skiven var med syltetøy, Det satt fast på papiret som med vinden fløy» For vi konstaterer mer og mer at den norske matpakken ikke har samme status som tidligere. Kantinemat, lunsjshopper, sushi, salat og kaffebarer, pølser, hamburger og søtsaker konkurrerer om lunsjvanene våre. Ernæringseksperter rister på hodet fordi de er fortsatt begeistret for matpakken vår, og det finnes mange gode råd og tips for hvordan matpakken kan bli sunnere og mer fristende både for oss selv og resten av familien. Ikke bare er den tradisjonell. Matpakken er også et symbol på trygghet. Vi vet

hva vi får til lunsj og vi kan spise når tiden er inne. Maten er sunn og vi behøver ikke løpe rundt å lete etter alternativer som slettes ikke alltid føyer seg inn i rekken av det som anbefales. Vi slår oss på brystet og skotter sjåvinistisk mot våre naboer som fortsatt sverger til sin varme lunsj. «Dere har mye å lære av oss:» «Så skulle jeg starte med nummer to, men den var spist fra før, fordi den var så god» Selv om den gamle varianten fortsatt er en jevn vinner, har matpakken forandret både innhold og utseende. Smør eller matpapir er ut. Nå wrapper vi maten inn i plastfolie før vi legger den i transparente matbokser med adskilte rom hvor det er plass til brødmat på den ene siden og diverse påleggsvarianter i rommet ved siden av. Grønnsaker ligger ferdig kuttet for seg selv. Egnet rom til engangs tannbørste mangler, mens makrell i små porsjonspakker er med. «I to halve hadde jeg delt skive tre, da den ene var spist, var den andre falt ned» Matpakken kan organiseres kvelden i forveien, og i forhold til ekspertenes råd holder den seg like frisk hvis den oppbevares i kjøleskap over natten. Det er slettes ingen uting å ta med rester etter middagen, proteinrikt og sunt spesielt hvis den blandes med frisk salat. Nordmenn er et ostespisende folk, og osten er fortsatt en ener, feit og god som den er. Vi tar for oss av den gule massen, selv om anbefalingene for å holde kolesterolnivået nede, gir både kjøtt og fisk som pålegg et fortrinn. «Den osten jeg hadde på skiven til sist satt fast under den forrige, som jeg hadde spist Nei, det er ikke morsomt å spise sin mat, når den ligger i pakke, og ikke på fat» Islin

Islin Abrahamsen er bedriftssykepleier i NSB. Hun har jobbet i mange år med kosthold og livsstilsendring. I helsehjørnet gir hun enkle tips som kan komme leserne til gode i hverdagen. Har du spørsmål eller kommentarer: Send epost til IRAbrahamsen@bhtnsb.no

Rooth inntil videre

NSB raskere enn flytoget

Som følge av Ann Kristin Hjortbakks sykefravær, er Ståle Rooth engasjert som HR-direktør i NSB AS. Rooth går inn i stillingen med alle fullmakter som følger funksjonen. Han begynte i stillingen 23. mai. Rooth er 47 år og har en meget solid HR- og ledelsesbakgrunn, med HR-erfaring fra selskaper som Statkraft, Sparebanken Vest, ISS, Posten, Nera, Beerenberg og Vesta forsikring. Han er i dag partner i MarkUp Consulting, med ansvar for fagområdet organisasjons- og lederutvikling.

JIL Oslo S stilte lag til Holmenkollstafetten lørdag 14.mai. De femten etappene ble løpt av ni lokførere, tre konduktører og to fra planavdelingen og en fra marked og kommunikasjon. Etter flere imponerende individuelle etapper, viste det seg at NSB-persontog var raskere enn flytoget, samferdselsdepartementet, JIL Grorud og de fleste lag fra Jernbaneverket. Vi løp inn til tiden 1t og 12min og 287. plass av 1107 lag i vår klasse. Vi håper flere lag fra jernbanen stiller neste år. Hilsen, Lars Leiren, www.jiloslo.com

24

4-11-5 kopi.p65

V I N G E H J U L E T

24

4 - 11

25.05.2011, 08:00


Selvbetjente HR-løsninger Innføring av selvbetjente HR-løsninger vil gi en enklere arbeidshverdag for alle ansatte. Hva betyr dette for deg? Selvbetjeningsportalen vil effektivisere alle HR-prosesser, forenkle arbeidsflyten og gi NSB en forbedret datakvalitet. NSB blir en enda mer fremtidsrettet bedrift. Mye av det du gjør manuelt i dag av HR-relaterte oppgaver vil du i den nye selvbetjente portalløsningen gjøre elektronisk. I portalen vil du på en enkel måte blant annet få full kontroll og oversikt over blant annet egne personaldata, kvalifikasjoner (lovpålagte), restferie og lønnsslipp. I det nye systemet vil du også få mulighet til selv å søke om ferie og permisjoner, registrere egenmelding og timer/mertid/overtid, endre eget kontonummer for utbetaling av lønn og endre egen adresse og informasjon om pårørende. Dine søknader, egenmeldinger og timer vil din leder raskt og enkelt få direkte tilgang til i sin selvbetjeningsportal. ENKLERE FOR LEDERE

For deg som leder med personalansvar innebærer den selvbetjente løsningen en tilgjengeliggjøring av styringsdata. Du får blant annet oversikt over fravær til alle ansatte i eget team, oversikt over lovpålagte kvalifikasjoner for alle ansatte i eget team, automatisk varsel om viktige hendelser som utløp av sertifikater, permisjoner, prøvetid, jubileum og fødselsdager. Du får også tilgang til forhåndsdefinerte

rapporter og fravær og timer for egne ansatte godkjennes elektronisk. Den elektroniske arbeidsflyten gjør det enklere og raskere å utføre mange av dagens oppgaver og ikke minst redusere antall papirskjema hver Prosjektleder Wenche Lundin enkelt av oss bruker.Den vil også hindre eventuelle forsinkelser i postgang. Personale i skift og turnus vil kun ta i bruk deler av systemet i første omgang. Prosjektleder Wenche Lundin, kan fortelle at prosjektet er i rute, og at løsningen blir tatt i bruk av en testgruppe allerede fra 6. juni. Den offisielle oppstartsdatoen er satt til 1. september 2011, og det blir en trinnvis utrulling i de forskjellige enhetene utover høsten. Nærmere informasjon om oppstartsdato i de forskjellige enhetene kommer.

Dette bildet vil møte deg når du logger inn på selvbetjeningsportalen.

Foreslå navn og vinn laptop Har du et godt navn på den nye selvbetjeningsportalen, er du med på trekningen av en laptop før sommerferien. Med dette verktøyet har du tilgang til selvbetjeningsportalen hvor enn du måtte befinne deg, enten du er på hytta, på ferie, i sofakroken eller i et av våre tog som har trådløst nett. Konkurransereglene er enkle nok: Du kan sende

inn så mange forslag du ønsker. Alle svar må være SAP HR-prosjektet i hende innen endt arbeidsdag 10. juni. Send dine forslag til enten sap.opplaring@nsb.no, merket «Navnekonkurranse» i emnefeltet, eller per brev til: Navnekonkurranse selvbetjeningsportalen, Prinsens gate 7-9, 0048 Oslo. Navn på vinner vil bli publisert på intranett og i Vingehjulet.

4 - 11

4-11-5 kopi.p65

25

25.05.2011, 08:00

V I N G E H J U L E T

25


M E L L O M

O S S

LEDIGE STILLINGER

KONTAKTPERSON ANN CHRISTIN VEIRUD, TEL 23 62 16 03

For samtlige stillinger gjelder: Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. NSB Persontog Teknikk Vi søker etter en serviceinnstilt kollega som kan arbeide i et hektisk, men trivelig miljø. Stillingen medfører nær kontakt med et variert og sterkt faglig arbeidsmiljø med gode muligheter til egenutvikling. Stillingen inngår i typegruppe som er ansvarlig for elektriske lokomotiver og personvogner. Stilling: Typeingeniør Utlysning: 12.05.2011 Arbeidsoppgaver: Teknisk ansvarlig for gjennomføring og oppfølging av avtalte leveranser, inkl. vedlikehold, modifikasjoner og skadereparasjoner, koordinerende oppgaver i nært samarbeid med kunder, prosjekter, ingeniører og produksjonsmiljøer, oppfølging av tekniske problemer og avvik som oppstår på tog i, driftidentifikasjon av tekniske forbedringer og driftsmessige forbedringstiltak. Kvalifikasjoner: Ingeniør eller annen relevant teknisk utdanning, allsidig teknisk innsikt, erfaring/kunnskaper om, vedlikehold/ verkstedsproduksjon, gode norsk og engelskkunnskaper, erfaring på kvalitet-/, kontrakt-/, leveranseoppfølging. Personlige egenskaper: Lagspiller og ha sans for humor, fleksibel, selvstendig, initiativrik, systematisk og ha, gode evner til å kommunisere, evne til å koordinere flere aktiviteter samtidig, kvalitetsbevisst og helhetsorientert, med godt overblikk. Være praktisk rettet og like å være "hands-on" på tekniske utfordringer Vi tilbyr: Uformelt, dynamisk, utfordrende og hyggelig arbeidsmiljø med gode muligheter for personlig og faglig utvikling, varierte og selvstendige arbeidsoppgaver sammen med gode kollegaer, konkurransemessige betingelser. Søknadsfrist: 30.05.2011 Arbeidssted: Oslo Referanse nr: 1035500139 Søknad sendes ved å gå inn på Intranett, ledige stillinger. For spørsmål vedrørende stillingen: Typeansvarlig 991 66 825 Flåteleder 950 85 816 NSB Persontog Teknikk Økt satsing på tog, både kjøp av nye tog og oppgradering av eksisterende togpark, gjør at NSB Teknikk har behov for en dyktig pålitelighetsingeniør. Stilling: RAMS ingeniør Utlysning: 12.04.2011 Arbeidsoppgaver: RAMS-vedlikeholds-pålitelighets og sikkerhetsanalyse på dedikerte materiell gjennomføring og utarbeiding av RAMS (reliability, availability, maintainability, safety) analyser og rapporter LCC analyser, optimalisere vedlikehold / vedlikeholdsprogram og prosesser, oppfølging av LCC og kvaliteten på vedlikeholdsarbeid. Kvalifikasjoner: Ingeniør/sivilingeniør/master/cand.scient innen vedlikehold/produksjon, kompetanse og erfaring innen RAMS vedlikehold og/eller pålitelighetsarbeid, erfaring med vedlikeholdsoptimalisering er en fordel, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Personlige egenskaper: Resultat og løsningsorientert, tar initiativ, er analytisk og kan jobbe selvstendig. Vi tilbyr: Uformelt, dynamisk, utfordrende og hyggelig arbeidsmiljø med gode muligheter for personlig og faglig utvikling. Gode betingelser. Søknadsfrist: 31.05.2011 Arbeidssted: Oslo Referanse nr: 1009272130 Søknad sendes ved å gå inn på Intranett, ledige stillinger. For spørsmål vedrørende stillingen:Fahad Rehman Rams og vedlikeholdsleder 916 52 585 NSB Persontog Drift Lok Oslo er det største stasjoneringsstedet for lokførere i Norge pr. dags dato. I tillegg til Oslo S har avdelingen stasjoneringsstedene Lillestrøm og Kongsvinger. Lok Oslo har resultatansvar for Kongsvingerbanen. Lok Oslo søker etter ass. lokførerleder til å ivareta deler av personalet i avdelingen, stasjonering Oslo S

26

4-11-5 kopi.p65

V I N G E H J U L E T

26

Stilling: Assisterende lokomotivfører - NSB Persontog Drift Utlysning: 16.05.2011 Arbeidsoppgaver: Faglig og sikkerhetsmessig ansvar for oppfølging av personalet, personaloppfølging, medarbeidersamtaler og motivasjon av eget personale, sørge for gode resultater innenfor områdene sikkerhet, punktlighet/regularitet, kundetilfredshet på de pendlene som avdelingen er ansvarlig for, andre oppgaver som tilligger avdelingsleder vil måtte påregnes, delta i vaktordning ved behov. Personlige egenskaper: Gode kommunikasjonsevner (skriftlig og muntlig), gode samarbeidsevner, lederegenskaper (fremme motivasjon, fellesskap og bygge relasjoner), resultatorientert med ambisjoner om å levere resultater innenfor områdene sikkerhet, punktlighet/regularitet og kundetilfredshet. Vi tilbyr: Mulighet for faglig og personlig utvikling, lønn etter avtale. Søknadsfrist: 05.06.2011 Arbeidssted: Oslo Referanse nr: 1036844199 Søknad sendes ved å gå inn på Intranett, ledige stillinger. For spørsmål vedrørende stillingen: Jon Anders Orvin Lokførerleder 415 88 070 NSB Bedriftshelsetjenesten Avdelingen i Oslo har 14 hel- og deltidsansatte medarbeidere og betjener ca 6000 ansatte i NSB AS, datterselskaper, Jernbaneverket og andre virksomheter innen samferdselssektoren. En av våre bedriftssykepleiere går av med pensjon ved årsskiftet, og vi søker en etterfølger i fast stilling. Stilling: Bedriftssykepleier Utlysning: 12.05.2011 Arbeidsoppgaver: Helseundersøkelser i henhold til lover og forskrifter, deltakelse i prosjekter, aktiviteter og kartlegginger av fysiske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer, veilednings- og opplysningsvirksomhet individuelt og i grupper, undervisning, blant annet i førstehjelp og avhengighetsproblematikk, oppfølging av livsstilsrelaterte helseproblemer av betydning for funksjonsevnen. Kvalifikasjoner: Offentlig godkjent sykepleier, ønskelig med Statens grunnkurs for verne- og helsepersonale eller, annen relevant videre-/etterutdanning i bedriftssykepleie. Personlige egenskaper: God samarbeids- og kommunikasjonsevne, evne til å knytte relasjoner til mange arbeidsmiljø, evne til å jobbe både selvstendig og i team, viser engasjement. Vi tilbyr: Et godt tverrfaglig miljø, utfordrende og interessante arbeidsoppgaver, lønn etter avtale, svært gode pensjons- og forsikringsordninger. Søknadsfrist: 17.06.2011 Arbeidssted: Oslo Referanse nr: 1044767123 Søknad sendes ved å gå inn på Intranett, ledige stillinger. For spørsmål vedrørende stillingen: Ester Iden Tveit Avdelingsleder 23153745/91653745 NSB Persontog Teknikk NSB Persontog Teknikk er den delen av NSB som eier togene, arbeid hos oss vil gi deg mulighet til og påvirke hvordan morgendagens tog vil være. Til vår sikkerhets-og kvalitetsavdeling søker vi en person med interesse for arbeid med kvalitet og sikkerhet i en stor og spennende organisasjon. Du vil være sparringspartner og ressurs for Sikkerhets- og kvalitetssjefen og ressurs, støtte og veileder for organisasjonen i gjennomføring av sikkerhets- og kvalitetsarbeid. Du vil jobbe i et profesjonelt og dynamisk arbeidsmiljø med høy fagkompetanse, mange faglige utfordringer og media profilterte prosjekter. Stilling: Sikkerhet og kvalitetsingeniør Utlysning: 12.05.2011 Arbeidsoppgaver: Leverandørautorisering, intern og ekstern revisjon, oppfølging leverandørers, kvalitetssikringsarbeid. oppfølging av tiltak og avvik i avvikshåndteringssystemet, deltagelse i inspeksjoner, utarbeidelse av kvalitetsrapporter relatert til jernbanemateriell, tilretteleggelse og ledelse av analyser, oppfølging av leverandørers trafikksikkerhetsarbeid, faglige vurderinger og analyser til støtte for Sikkerhets- og kvalitetssjef. Kvalifikasjoner: Minimum 3 års relevant teknisk utdanning på høyskole universitetsnivå, interesse for sikkerhet og kvalitets

4 - 11

25.05.2011, 08:00


arbeid. Det er en fordel med erfaring innen fagområdet, men ikke et krav da opplæring vil bli gitt. Personlige egenskaper: Vi søker en selvstendig og analytisk person. Det er viktig at du er systematisk og løsningsorientert. Du bør være god på å gjennomføre, lett å samarbeide med og god til og dokumentere arbeid skriftlig. Vi vektlegger at du er positiv og har gode evner til å kommunisere. Vi tilbyr: Uformelt, dynamisk, utfordrende og hyggelig arbeidsmiljø med gode muligheter for personlig og faglig utvikling. Gode betingelser. Søknadsfrist: Snarest Arbeidssted: Oslo Referanse nr: 1035510934 Søknad sendes ved å gå inn på Intranett, ledige stillinger. For spørsmål vedrørende stillingen: Geir Vadseth Sikkerhets- og kvalitetsjef 902 83 346 Mantena AS Stilling: Stilling: Ingeniører Utlysning: 16.05.2011 Mantena er en virksomhet som er i sterk utvikling innenfor markedet ”skinnegående materiell”. Vårt motto er å ta vare på og utvikle verdier, og til det trenger vi aktive bidragsytere til å utvikle både togmateriellet samt våre arbeidsprosesser. Vi søker etter ingeniører innenfor elektro eller mekanikk med minimum ingeniørhøyskole og gjerne noe erfaring, til utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i forbindelse med vedlikehold av togmateriell. Utvikling/engineering for å forbedre materiellets yteevne og driftsstabilitet, prosjektledelse innenfor bedriftens vedlikeholdsprosess for å sikre optimale løsninger innenfor kvalitet og leveranser. Det må påregnes en del reisevirksomhet i denne stilingen. Vi oppfordrer kvinner samt personer med innvandrerbakgrunn å søke stillingene hos oss. Arbeidsoppgaver: Utvikling / engineering av tekniske løsninger / modifikasjoner, systemforbedringer og komponentforbedringer, analyser, engineering og utvikling av togmateriell. Feilsøking og verifikasjonsarbeider på togmateriell Feilanalyser og optimalisering av vedlikeholdsplaner. Utarbeidelse av teknisk dokumentasjon. Prosjektledelse av prosjekter innenfor drift, IT og vedlikeholdsprosesser. Kvalifikasjoner: Utdanning som ingeniør / sivilingeniør innen elektro/ elektronikk eller mekanikk, erfaring med utvikling og engineeringsarbeid, erfaring med prosjektarbeid, gode kunnskaper om IT og dataverktøy. Egenskaper: Mål og resultatorientert, strukturert, initiativ, pågangsmot og evne til å jobbe selvstendig, teamorientert med gode samarbeidsegenskaper. Vi tilbyr: Konkurransedyktige betingelser. Søknadsfrist: 30.05.2011 Arbeidssted: Oslo Referanse nr: 10493559624 Søknad sendes ved å gå inn på Intranett, ledige stillinger. For spørsmål vedrørende stillingen: Torild Marie Amundsen Kvalitets og teknisk sjef (+47) 916 72 485 Erik Hartløv Engineeringsleder ( +47) 959 82 852 Heidi Romberg Marthinsen Personalleder (+47) 916 54 575 Mantena Sverige AB Stilling: Fordonstekniker Utlysning: 05.05.2011 Utdanningsnivå: Høyskole/Universitet Språk: Svensk, engelsk Andre opplysninger: Stillingsbrøk 100 %, Reiseaktivitet: anslagsvis 25 reisedager Søknadsfrist: 30.06.2011 Arbeidssted: Norrkøping Referanse nr: 1035585156 Søknad sendes ved å gå inn på Intranett, ledige stillinger. For spørsmål: Mikael Hallberg Platschef +4613-5801703 Rom Eiendom Region øst består av eiendomssjefer, eiendomsforvaltere, markedskonsulent og regiondirektør, til sammen 11 medarbeidere. Regionen har ansvar for rundt 500 eiendommer med et samlet bygningsareal på rundt 350.000 m2. I tillegg kommer et større antall grunneiendommer. Geografisk spenner regionens ansvarsområde seg fra Lillehammer i nord til Hønefoss i vest, Halden i

sørøst og Larvik i sørvest. Tilsyn og skjøtsel av Roms eiendommer utføres i dag av Coor Service Management og fra 1.6. 2011 av ISS. Driftslederen vil være regionens rådgiver og fagressurs innen alle deler av den teknisk operative driften av eiendomsmassen. Stillingen er nyopprettet og rapporterer til regiondirektør. Tiltredelse snarest. Stilling: driftsleder Utlysning: 18.05.2011 Arbeidsoppgaver: Generell teknisk rådgivning internt ifbm den operative forvaltningen av eiendomsmassen overordnet kvalitetssikring og optimalisering av de operative driftsleveransene fra ekstern leverandør, oppfølgning og rapportering av tiltak (vedlikehold, skader, riving mv), byggherreombud/ prosjektledelse i, utvalgte prosjekter, oppfølgning av innkjøp, initiere og følge opp energi- og miljøprosjekter, herunder miljøsanering, oppfølgning av myndighetspålagte krav innen for eksempel HMS, IK, forurensning og fredning/vern, rådgivning i forbindelse med budsjettering av drifts- og vedlikeholdskostnader. Kvalifikasjoner: Den vi søker må ha ingeniør- eller byggteknisk utdannelse og operativ erfaring. Relevant erfaring kan oppveie for formelle krav. Solid teknisk helhetsforståelse kombinert med økonomisk sans er viktig. Den riktige kandidaten må kunne kommunisere godt både muntlig og skriftlig (internt/eksternt). Beherske MS-Office (særlig Word og Excel), samt være fortrolig med bruk av IT-baserte systemer i arbeidet. Personlige egenskaper: Teamorientering og evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt. Vi legger vekt på frihet under ansvar slik at man må kunne prioritere og styre ressursbruken sin på en effektiv måte. Vi tilbyr: Vi kan tilby et profesjonelt, uformelt og engasjert miljø.Våre betingelser er konkurransedyktige og inkluderer gode pensjons- og forsikringsordninger. Arbeidssted er i moderne lokaler sentralt i Oslo. Søknadsfrist:30.05.2011 Arbeidssted: Oslo Referanse nr: 1043596613 Søknad sendes ved å gå inn på Intranett, ledige stillinger. For spørsmål vedrørende stillingen: Tomas Mjøen Regionsdirektør Region Øst 916 53 586 Elisabeth Grylling HR-rådgiver 958 69 901 Arrive A/S Dette er en stilling hvor den rette person kan utvikle seg og vokse med oppgavene og få nye utfordringer. Stilling: Teknisk prosjektleder/rådgiver Utlysning: 13.05.2011 Arbeidsoppgaver: Lede tverrfaglige tekniske prosjekter med ressurser fra nettverk, applikasjonsdrift, terminalserver og Windows-miljøet i Arrive, skal kunne bidra i tekniske diskusjoner, foreslå løsninger og lede implementering av dette, prosjektenes størrelse tilsier at man skal kunne lede 2-4 tekniske prosjekt i parallell. Eksempler på prosjekter; plattformoppgradering (Windows 7), nettverk- og infrastrukturprosjekter, implementere nye systemer/løsninger, følge opp leveranser og holde dialogen med kunder. Kvalifikasjoner: 3-årig utdannelse fra høgskole eller tilsvarende, erfaring innen IT-infrastruktur/Drift, erfaring som Prosjektleder og prosjektmetodikk, generell god IT-kunnskap. Personlige egenskaper: Selvgående med gjennomføringsevne, pålitelig, initiativrik og proaktiv, en god motivator i prosjekter, evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger. Vi tilbyr: Varierte og utfordrende oppgaver, kontinuitet i kundegrunnlaget og et høyt faglig nivå konkurransedyktige vilkår, gunstige bank-, forsikrings- og pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø. Søknadsfrist: Snarest Arbeidssted: Oslo Referanse nr: 1043646238 Søknad sendes ved å gå inn på Intranett, ledige stillinger. For spørsmål vedrørende stillingen: Rune Møster Avd.sjef 481 60 621 Tore Ingebregtsen Teknisk sjef 481 60 707

4 - 11

4-11-5 kopi.p65

27

25.05.2011, 08:00

V I N G E H J U L E T

27


B

Returadresse: NSB 0048 Oslo

Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen

- At de må bli mette

MIN JOBB

■ Pål Tindberg ■ Gift med Hanne ■ Barn: Maiken 10 og Jenni 3 ■ Var avdelingsleder for catering i Drift ■ Blir leder for catering NSB Riks

Han jobbet for Mette. I ny organisasjon vil han jobbe for Marianne, men vil fortsatt ha et mål om at de må bli mette. Cateringlederen bor i Mjøndalen og har vært i NSB siden 1992. Han begynte som billettør, men har steget i gradene til konduktør, togsjef og assisterende konduktørleder. Pål har vært stasjonert i både Oslo og Drammen. Han er operativ og har for det meste fungert i driftsorganisasjonen. Han er vant med at det skal leveres. Hver dag. KONTRAKTEN

De siste tre årene har han altså rapportert til Mette Sørfonden som rådgiver. I tillegg til at han er operativ, har han vært svært engasjert i forbedringsarbeid og fikk oppdraget om å utforme og forhandle fram ny cateringkontrakt for NSB. Noe som førte til ansvar for oppfølging av kontrakten. Han har klare ambisjoner om at NSB skal tjene penger på catering. Det har det ikke vært flust av. BE ITO STØLE N

Den engasjerte drammenser roer seg ikke nødvendigvis om arbeidsdagen er slutt. Med to barn som er i aktivitet får han timene til å gå. For man kan jo bygge på huset i Mjøndalen og etterutdanne seg ved BI. Det er alltid ett og annet å gjøre på hytta på Beitostølen. Og sosial som han er, liker han å samle slekt og venner rundt seg. Det er få som har det kjedelig når Pål er i nærheten. TEKST OG FOTO: PREBEN COLSTRUP

I denne spalten presenterer Vingehjulet ansatte i NSB. Vi forsøker å ta pulsen på det brede spekteret av arbeidsoppgaver som til syvende og sist har to mål for øye: Fornøyde passasjerer og sunn økonomi for NSB. Har du tips om personer til spalten, ta kontakt med redaktøren.

28

4-11-5 kopi.p65

V I N G E H J U L E T

28

4 - 1 111

25.05.2011, 08:01

Vingehjulet 4-2011  

NSBs kunder legger igjen 800 tonn søppel i togene hvert år. Medarbeiderne i Trafikkservice i Halden er flinke til å sortere søppelet.