__MAIN_TEXT__

Page 1

Autumn Winter 2020 ISSUE NO. 25 // AUTUMN WINTER 2020 // NORWEGIAN EDITION


Elskede fremtid Mandag 11. mars 2005 var første dag Daniel og Falk gikk inn på

store deler av vår t dagligliv. Flere bransjer har opplevd ekstremt

kontoret til vår t nystar tede selskap. Vi hadde ennå ikke gitt det et

vanskelige omstendigheter, og dessverre har noen selskaper ikke

navn. På kontoret vi leide hang en HP Invent-plakat, og etter mye

klar t seg gjennom den vanskelige tiden. Andre selskaper har måttet

om og men kom vi frem til det geniale navnet DF Invent AB. Et av

tenke helt ny tt og finne nye måter å overleve på.

de første produk tene vi produser te var en serie frottéhåndklær i de klassiske fargene hvitt, marineblått, burgunderrød og beige. Serien fikk navnet Vinga of Sweden. Et halv t år senere endret vi navnet på selskapet.

Jeg tror nå at tiden er inne for å utny tte kraf ten i å gjøre ting sammen til det fulle. Vi må sammen komme på nye og kreative måter som kan hjelpe virksomheter med å øke salget gjennom gaver og produk tmedier. Hele verden har blitt berør t, og jo mer vi kan ta del

Den 11. mars i år var det nøyak tig 15 år siden vi tok det skrittet.

i prosessen, fra leverandør til bruker, desto bedre vil vi være rustet

Dette skrittet forandret livene våre fullstendig – på en meget positiv

til å finne nye og unike konsepter for fremtiden. Selv om vi i større

måte. Blant alle beslutningene jeg noen gang har tatt, så er dette

grad isolerer oss fysisk på grunn av dagens situasjon, er det på ingen

den beste. Reisen vi har tatt disse 15 årene har vær t helt utrolig,

måte på tide å isolere seg når det kommer til tenkning. i må lø f te

stappfull av utvikling og moro. Underveis har vi imidler tid også

blikket fremover og begynne å konstruere den nye fremtiden. Én

opplevd bekymring og stress og tatt noen vanskelige beslutninger.

ting er hver tfall sikker t. Vi presterer mye bedre når vi er sammen!

Vi ville ikke vær t her vi er i dag uten våre forhandlere, kunder og

Om fem år, når vi alle skal feire Vinga sitt

forbrukere, som stadig oppfordrer oss til å utvikle oss og be oss om

20 -årsjubileum, håper jeg vi kan ha lystige

å overgå forventningene ( jeg vet at vi er langt fra 100 % per fek te,

diskusjoner fylt med stolthet om hvordan

men vi gjør vår t beste hele tiden). Vi ville ikke vær t her vi er i dag

denne spesielle situasjonen ga oss en

uten våre ansatte som brenner for å utvikle Vinga (og seg selv) og

mulighet til å utvikle bransjen vår. Vennligst

hele tiden tenker nyskapende. Vi ville ikke vær t her vi er i dag uten

ta kontak t med meg eller kollegene mine

et godt samarbeid med kolleger i bransjen, noe som gjør det mulig

dersom du eller noen du kjenner har ideer

å gjensidig hjelpe hverandre opp og fram. Vi ville ikke vær t her vi er

om hva vi kan gjøre sammen. Jeg lover at

i dag uten våre leverandører som deler våre verdier og som ønsker å

vi kommer til å gjøre vår t beste for å lykkes

utvikle seg og vokse seg store sammen med oss. Fra bunnen av mitt

sammen.

hjer te: Tusen takk for at dere har gitt meg mitt livs reise!

CALLE DAHLIN CEO

Våren 2020 har vær t en meget utfordrende tid for hele verden. Et virus har ødelagt mange menneskeliv og samtidig lammet

2


GAVEKORT............................ 4 A R B E I D M E D B Æ R E K R A F T . . ����� 12 B A G E R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Brendon.......................................................... 14 Baltimore........................................................ 18

VÄ SKO R

BÄDDTE X TIL

BADRUM

Hunton............................................................25 Brooklands.....................................................28 Clifton.............................................................29 B A D .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 T E P P E R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 D E K O R A S J O N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 K J Ø K K E N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Nigel...............................................................54 Monte.............................................................57 Clion...............................................................64 Pavo................................................................66 Deluca............................................................69 Buscot.............................................................73 Retro............................................................... 75 Gigaro............................................................. 76 Kaiser..............................................................85 Bourdon.........................................................87

PL ÄDAR

HEMINREDNING

KÖK & SERVERING

FL A SKOR & TERMOSAR

Nomimono.....................................................90 Albe................................................................94 Mason.............................................................96 Asado.............................................................98 F L A S K E R O G T E R M O S . . . . . . . . . . . 100 Mace.............................................................100 Enzo.............................................................. 101 Miles.............................................................102 Lean..............................................................105 S P O R T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 F R I L U F T S L I V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 RPET Sortino................................................ 110 I N N P A K K I N G . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

3

TRÄNING

OUTDOOR

F Ö R PA C K N I N G A R


GAVEKORT

En forbedret opplevelse I år har vi inves ter t en god del i brukeropplevelse, blant annet gjennom et oppdater t net ts ted som på en mer omfat tende måte viser tilbudet på hver t gavekor t. I tillegg har vi oppdater t og utvidet sor timent for å imø tekomme en bredere målgruppe. Sammen med SIIR i Borås har vi ut før t såkalte ø ye sporings tes ter. Fra disse tes tene fikk vi mye data som har lagt grunnlaget for endringene. En interessant obser vasjon er at du som mot taker of te ser gjennom hele sor timentet før du tar en beslutning. Der for har vi laget en produk tvisningsside som gir

DANIEL FALK GRUNDARE & SÄL JARE

et innblikk i hver kategori for at mot takeren rask t skal kunne orientere seg på siden. En annen oppdatering som er verdt å merke seg er flere tilpasningsmuligheter i form av nye gavekor tkonsepter. Blant annet kan du som kunde selv kan velge gavekor tets beløp.

4


GAVEKORT

G AV E KO R T N O B E L For å vise takknemlighet ikke trenger å koste skjorta, betaler en liten investering i ansatte og kunder alltid tilbake. Her finner du et nøye valgt, men litt mer komprimert utvalg sammenlignet med våre andre gavekort. Pris: 160 NOK Frakt: 99 NOK / KORT S H I P P I N G E R K L I M A KO M P E N S E R T

SE UTBUD

5


GAVEKORT

G AV E KO R T C L A S S I C Gavekort Classic er et av vĂĽre mest verdsatt kort med et bredt spekter av kvalitetsprodukter i en rekke kategorier. Vi har en rekke kjente merkevarer Pris: 289 NOK Frakt: 99 NOK / KORT

S H I P P I N G E R K L I M A KO M P E N S E R T

SE UTBUD

6


GAVEKORT

G AV E KO R T R E G A L Gavekort Regal er vĂĽrt bestselgende gavekort med et bredere utvalg av kvalitetsprodwukter med enrekke kjente merkevarer. Pris: 380 NOK Frakt: 99 NOK / KORT

S H I P P I N G E R K L I M A KO M P E N S E R T

SE UTBUD

7


GAVEKORT

G AV E KO R T E X T R AVAG A N S Gavekort Extravagans er kortet for de som vil ha litt mer med et bredt spekter av kvalitetsprodukter og en rekke kjente merkevarer Pris: 500 NOK Frakt: 99 NOK / KORT

S H I P P I N G E R K L I M A KO M P E N S E R T

SE UTBUD

8


GAVEKORT

G AV E KO R T I M P E R I A L Gavekort Extravagans er kortet for de som vil ha litt mer med et bredt spekter av kvalitetsprodukter og en rekke kjente merkevarer Pris: 800 NOK Frakt: 99 NOK / KORT

S H I P P I N G E R K L I M A KO M P E N S E R T

SE UTBUD

9


GAVEKORT

E T S T Ø R R E U T VA L G

TI LLGÅ N G TI LL E R B J U DA N DE N

Giver velger selv hvor mye han eller hun ønsker å gi, og

Mottagaren får tillgång till de rabatterade priser och

mottaker velger selv blant de produktene som er kvalifisert

specialerbjudanden som finns på Vinga Home under hela

for gavekortene våre, inkludert hele sortimentet på vinga-

giltighetstiden på kortet, även om värdet är förbrukat så kan

home.com

man som mottagare fortfarande logga in och få tillgång.

G AV E KO R T V I N G A H O M E Dette er et gavekort med mange valg, både for deg som giver og for mottakeren. Giver velger selv hvor mye han eller hun ønsker å gi, og mottaker velger selv blant de produktene som er kvalifisert for gavekortene våre, inkludert hele sortimentet på vingahome.com. Gavekortet fungerer som en verdisjekk som du enkelt trekker fra totalbeløpet under betaling. Pris: FRA 150 NOK Frakt: 99 NOK / KORT S H I P P I N G E R K L I M A KO M P E N S E R T

SE UTBUD

10


GAVEKORT

Gjør det personlig GAVEKORT PÅ SMS V i kan sende gavekor tet direk te til mot t akeren. Det enes te vi behø ver er en E xcel - lis te med nav n og mobilnumre.

GAVEKORT PÅ E-POST Der som du ik ke har mobilnummeret til alle, eller bare foretrek ker å kommunisere via e - pos t, kan vi sende per sonlige e - pos ter til mot t aker ne.

GAVEKORT I POSTKASSEN Der som du øns ker å være lit t tr adisjonell og

TILPASSE DESIGN PÅ KORT OG NETTSIDEN

vir kelig øns ker å gjøre et inntr yk k, kan du sende

Legg s tempelet dit t til kor tet og gavesiden ved å legge til et Per-

mes te man finner i en pos tkas se regninger og

sonlig Hilsen. På gavesiden kan du ogs å legge til video hilsener, noe

reklame, s å med et gavekor t vil du s kille deg ut

som blir s at t veldig pr is på!

på en positiv måte.

gavekor tet som et brev. Nå om dagen er det

H I L S E N O G LO G O PÅ KO R T 495 N O K ( M I N S T 5 0 S T K )

H I L S E N O G LO G O PÅ N E T T S I D E N 495 N O K ( M I N S T 5 0 S T K )

11


ARBEIDMED BÆREKRAFT

Knowing is growing Dersom drømmene våre bare kunne gitt oss et lite hint om fremtiden. Et par små tegn som indikerer om vi er på rett spor eller ikke. Vi opprettet drømmegaven for å ha noe å klamre oss fast til. Dette kan virke som noe åpenbar t og grunnleggende, men det har en enorm betydning for oss. Vi er avhengige av kunnskap for å forbedre og lykkes med vår t bærekraf tarbeid. Vi trenger å vite med hva, hvordan og hvem som produserer produk tene våre. «Det du vet, har du alltid nok av», er det et ordtak som sier. Det beste av alt er at du kan påvirke, endre og forbedre det du allerede vet. Jo mer vi vet, desto mer handlingsdyk tige og mer livlige blir vi. Vi kan ikke vite nøyak tig hvordan etterspørselen, behovet og kravene til oss eller våre produk ter og tjenester kommer til å se ut i fremtiden. Det eneste vi vet med sikkerhet er at arbeidet for en mer bærekraf tig forretningsmodell ikke kan vente. Med kunnskap kommer åpenhet, mot og en forsterket drivkraf t for å forbedre. Dette innebærer mot til å snakke om feil og det vi ikke kan noe om, samt mot til å være ukomfor table og gi stø tte til mennesker som går mot strømmen. Fremtiden vi drømmer om er åpen og ærlig. En slik fremtid vil gi bedre vaner og føre til en sunn og ydmyk tilnærming. Resultatet vil gjøre både oss og deg takknemlig.

12

MIA MARECEK CSR OG BÆREKRAFT


ARBEIDMED BÆREKRAFT

Skapelsen av et Vinga-produkt Skapelsen av et Vinga-produkt er en prosess som varer

utslipp. Slike tiltak kan være valg av transportmetode,

hele året. åre grunnleggende kriterier når det kommer

reisemetode eller å besøke og snakke med fabrikkene

til produktutvikling er basert på fem prinsipper vi

våre om viktigheten av å gjøre det man kan for å bruke

kaller Drømmegaven: Produktet må være funksjonelt

fornybar energi i produksjonen. Sånn som det er i dag

og oppmuntre til en mer bærekraftig livsstil; vi bør ha

kan vi imidlertid ikke være helt klimanøytrale, og det er

kunnskap om hva produktene består av og hvordan

årsaken til at vi har valgt å kompensere for en stor del

de blir produsert; vi bør vite hvem som produserer

av de faktiske utslippene vi er ansvarlige for. I skrivende

produktene; og produktene bør oppmuntre til en

stund kompenserer vi ved å bekjempe klimaendringer

sirkulær forretningsmodell. Vi har tydelige mål når det

gjennom Gold Standard-sertifiserte prosjekter via

kommer til miljø, og fremfor alt en velutviklet kjemisk

Zero-oppdrag.

prosess som sikrer at produktene vi utvikler ikke utsetter naturen, våre ansatte eller våre brukere for skadelige kjemikalier og andre negative konsekvenser. Dette arbeidet er en del av vår daglige rutine, med ekstra

støtte

fra

konsulenter

innen

bedriftenes

samfunnsansvar/CSR og kjemi.

Vi har en overbevisning om at en mer bærekraftig forretningsmodell oppnås gjennom tett samarbeid. Fabrikkene og leverandørene våre over hele verden utgjør en ekstremt viktig del av Vinga sin virksomhet. Vi prøver alltid å samarbeide med en partner i stedet for noen som kun kan levere et produkt. Vinga er medlem

Vi er fullt klar over at produktene våre og driften vår

av Amfori-BSCI, et europeisk initiativ for selskaper som

bidrar til klimagassutslipp. Vi bidrar negativt gjennom

ønsker å gjøre arbeidsforholdene på fabrikker bedre.

produksjonsprosessen, gjennom transport, gjennom

De fleste av fabrikkene våre blir støtt og stadig revidert

reisene vi foretar oss … vel, på alle måter egentlig.

i henhold til Amfori sine retningslinjer.

Målet vårt er å kunne levere verdenen videre til barna våre med god samvittighet, og det bør være en verden de kan ta del i, på samme måte som vi gjør og har gjort til nå.

Drømmegavens egenskaper

Vi liker å si at en gave fra Vinga skal være noe utenom det vanlige. Detaljene blir avgjørende. I dette legger vi

s o m g i r e n m e r b æ re k ra ft i g l i v s s t i l •

Vi prioriterer tiltak som kan føre til reduksjon av faktiske

L a n g l e v e t i d o g h o l d b a re ko m p o n e n t e r

Sporbarhet med et insentiv til å v e l g e m at e r i a l e

alt fra følelsen av å åpne emballasjen, til bestanddelene av hver komponent og hvordan produktet ble produsert.

Fu n k s j o n e l l o g o p p m u n t re n d e b r u k

Sporbarhet oppover i forsyningskjeden

• 13

Fre m m i n g a v e n s i r ku l æ r f o r re t n i n g s m o d e l l


BRENDON

Back to business with Brendon Refined cotton canvas bags for urban exploration or for leisure adventures in the great outdoors. Devoted to aesthetic

sustainability,

these

bags

are made to last, age and evolve throughout life’s journeys.

14


BRENDON

BRENDON WEEKENDBAG Denne weekend-bagen i bomullskanvas er autentisk til sin størrelse. Diskrete detaljer i vegansk skinn. En fôret innside gir vesken et eksklusivt inntrykk mens den er skånsom mot innholdet. Avrundete og polstrede håndtak gjør vesken behagelig å ha med. Justerbar og avtagbar skulderstropp... En stilig og klassiske veskeserie som appellerer til mange. Strl: 55x25x36 cm Artnr: 500210 Sort, 500212 Marine, 500214 Taupe Forpk: Plastpose Pris: 1–49 stk, 649 NOK Pris: >50 stk, 599 NOK

15


BRENDON

B R E N D O N D ATAV E S K E Dataveske i bomullskanvas med diskrete detaljer i vegansk skinn. En fôret innside gir vesken et eksklusivt inntrykk mens den er skånsom mot innholdet. Innsiden har et polstret rom for den bærbare datamaskinen i tillegg til en fordeler som gjør det enkelt å holde alt på plass. En stilig og klassiske veskeserie som appellerer til mange. Strl: 40x8x33 cm Artnr: 500206 Sort, 500207 Marine, 500208 Taupe Forpk: Plastpose Pris: 1–49 stk, 489 NOK Pris: >50 stk, 449 NOK

16


BRENDON

BR E NDON RYGGSE K K Ryggsekk av bomullskanvas med diskrete detaljer i vegansk skinn. En fôret innside gir vesken et eksklusivt inntrykk mens den er skånsom mot innholdet. Innsiden har et polstret rom for din bærbare datamaskin. En stilig og klassiske veskeserie som appellerer til mange. Strl: 30,5x13x43 cm Artnr: 500200 Sort, 500202 Marine, 500204 Taupe Forpk: Plastpose Pris: 1–49 stk, 539 NOK Pris: >50 stk, 499 NOK

17


B A LT I M O R E

Baltimore Crafted using vegan leather

18


B A LT I M O R E

B A LT I M O R E O R G A N I S E R Ha alt det nødvendige for hånden med dette praktiske sortimentskapet. Her har du plass til alt du trenger i løpe av en dag, for eksempel hodetelefoner, powerbank, penner og bærbare datamaskiner. Med karabinen på kortsiden kan du feste vesken til en større bag. Strl: 19,5x5,5x25 cm Artnr: 500819 Sort Forpk: Plastpose Pris: 1–49 stk, 239 NOK Pris: >50 stk, 219 NOK

19


B A LT I M O R E

B A LT I M O R E S P O R T E R Treningsvesken fra Baltimore-serien til treningsstudioet eller en kortere helg. Vesken har en justerbare skulderstropp. Laget av nubuck PU som gir deg en veske med vannavstøtende egenskaper. Strl: 45x30x30 cm Artnr: 500719 Sort Forpk: Plastpose Pris: 1–49 stk, 359 NOK Pris: >50 stk, 329 NOK

20


B A LT I M O R E

B A LT I M O R E T R AV E L R YG G S E K K Denne ryggsekken kommer i et minimalistisk og moderne design og har praktisk organiseringskapasitet, slik at du fullt ut kan utnytte hele dens plass. Det er et polstret rom for datamaskinen og en skjult lomme på ryggen for trygg oppbevaring av verdisakene. Ryggsekkens praktiske størrelse, justerbare stropper og godt gjennomtenkte rom gjør det enkelt for deg å bære alt du trenger på farten. En perfekt følgesvenn for korte turer eller overnattinger. Strl: 28x14,5x43 cm Artnr: 500319 Sort,500320 Greige, 500321 Marinen Forpk: Plastpose Pris: 1–49 stk, 539 NOK Pris: >50 stk, 499 NOK

21


B A LT I M O R E

Gjør vesken personlig Legg til et gravert PU-merke i matchende materiale. Vi mener at denne metoden er den grønneste som finnes når det kommer til å lage merker. Særlig når vi har denne metoden tilgjengelig internt. På denne måten unngår vi unødvendig frakt. Graveringsprosessen vår drives av solenergi. Ingen kjemikalier

B A LT I M O R E R YG G S E K K

B A LT I M O R E DATAV E S K E

Minimalistisk og trendy ryggsekk som passer for alle anledninger. Ryggsekken er laget av vannavvisende nubuck PU-skinn og har justerbare stropper for optimal komfort. Ryggsekken er også utstyrt med glidelåslomme på den ene siden og en skjult lomme på baksiden, slik at du enkelt kan snu ryggen til uten å bekymre deg for dine verdisaker. Fungerer like godt som en arbeidsbag som en skoleveske.

Denne vesken fungerer bra hvis du skal ut og reise. Du kan enten bære den som dataveske justerbare skulderstropper. Vesken er laget av et vannavvisende materiale og har en stor og to mindre rom. Perfekt for lagring av for eksempel mobiltelefon, data. Strl: 43x14,5x28 cm Artnr: 500519 Sort, 500520 Greige, 500521 Marine

Strl: 36x14,5x39 cm

Forpk: Plastpose

blir brukt i graveringsprosessen. Gravering

Artnr: 500119 Sort, 500120 Greige, 500121 Marine

Pris: >50 stk, 429 NOK

er den mest bærekraftige måten som finnes

Forpk: Plastpose Pris: 1–49 stk, 429 NOK

når det kommer til å forfine et produkt.

Pris: >50 stk, 399 NOK

22

Pris: 1–49 stk, 469 NOK


B A LT I M O R E

B A LT I M O R E W E E K E N D B AG Du vil ikke gå ubemerket hen med denne romslige weekendbagen over skulderen din, da den både er stilfull og minimalistisk. Bagen har en justerbar stropp, slik at du kan reise med komfort uansett om det er en arbeidsreise eller ferie. For å gi bedre organisatorisk kapasitet er bagen utstyrt med glidelåslomme på den ene siden og en liten lomme med trykknapp på den andre. Den er laget av nubuck PU-skinn, som gir bagen sine vannavstøtende egenskaper. Strl: 55,5x22x43 cm Artnr: 500219 Sort, 500220 Greige, 500221 Marine Forpk: Plastpose Pris: 1–49 stk, 429 NOK Pris: >50 stk, 399 NOK

23


B A LT I M O R E

B A LT I M O R E B U M B AG

B A LT I M O R E T OA L E T T V E S K E

Denne vesken fungerer bra hvis du skal ut og reise. Du kan enten bære den enten som magetaske eller skulderbag med justerbare skulderstropper. Vesken er laget av et vannavvisende materiale og har en stor og to mindre rom. Perfekt for lagring av for eksempel mobiltelefon, nettbrett, nøkler, lommebok og pass, siden du kan lagre det trygt nær kroppen din.

Her har du en toalettveske som ikke bare er praktisk, men som også kommer i et minimalistisk og moderne design. Vesken er laget av et vannavvisende materiale, slik at du ikke trenger å bekymre deg for innholdet. Vesken lukkes med glidelås og er ideell for reiser. Laget av nubuck skinn (60% polyuretan og 40% polyester).

Strl: 28x8x22 cm

Artnr: 500419 Sort, 500420 Greige, 500421 Marine

Artnr: 500619 Sort, 500620 Greige, 500621 Marine Forpk: Plastpose Pris: 1–49 stk, 339 NOK Pris: >50 stk, 309 NOK

24

Strl: 23,5x12,5x18,5 cm

Forpk: Plastpose Pris: 1–49 stk, 189 NOK Pris: >50 stk, 179 NOK


HUNTON

Hunton - Dressed for all occations

25


HUNTON

26


HUNTON

HUNTON WEEKENDBAG

HUNTON TOTEBAG

HUNTON TOALET T VESKE

Romslig weekendbag som er perfekt for kortere turer eller utflukter. Bagen kommer i et tidløs og klassisk design i imitert semsket skinn og er dekorert med messingdetaljer. Du kan variere hvordan du bærer bagen, enten ved å bruke håndtakene eller bære den over skulderen med skulderreimen. En flott og enkel følgesvenn for dager når du er på farten.

Bagen er i imitert semsket skinn og har detaljer i PU-skinn. Den er et flott tilbehør, enten du trenger den til skole, arbeid eller bare en kort spasertur rundt i byen. Det klassiske og tidløse designet gjør den også egnet for de fleste smaker. Det polstede rommet lar deg ta med laptopen trygt og uten problemer. Du kan også velge om du skal bære bagen med håndtakene eller med skulderremmen, som er polstret for ekstra komfort.

Klassisk men samtidig moderne toalettveske i imitert semsket skinn med detaljer i PU-skinn. Vesken gjør det enkelt for deg å oppbevare dine hygieneprodukter med stil, både hjemme og under reiser. Vesken kommer i en praktisk størrelse og er lett å bære, takket være en stropp med messingdetaljer på kortsiden.

Strl: 34x9,5x40 cm

Artnr: 527019 Marine, 526019 Brun

Strl: 48,5x25x30 cm Artnr: 522019 Marine, 523019 Brun Forpk: Plastpose Pris: 1–49 stk, 579 NOK Pris: >50 stk, 529 NOK

Artnr: 525019 Marine, 524019 Brun

Strl: 26x5x20 cm Forpk: Plastpose

Forpk: Plastpose

Pris: 1–49 stk, 209 NOK

Pris: 1–49 stk, 529 NOK

Pris: >50 stk, 199 NOK

Pris: >50 stk, 489 NOK

27


BROOKLANDS

B R O O K L A N D DATAV E S K E

BROOKLANDS WEEKENDER

Her kommer vår nye polstrede datamaskinveske. Vesken er polstret og beskytter mot små støt. Med detaljer i kunstskinn og vakkert rutet innerfor, er denne vesken både solid og vakker å se på. Vesken har en avtakbar, justerbar skulderrem og doble håndtak på toppen. På ytre langside er det et romslig rom.

Brooklands weekender er vår nye polstrede weekendveske. Med detaljer i kunstskinn og vakkert rutet innerfor, er denne vesken både solid og vakker å se på. Vesken har en avtakbar, justerbar skulderrem og doble håndtak på toppen. Innsiden er delt inn i to mindre rom med plass til f.eks. nettbrett opp till 9,8”, og ett større rom for andre saker. På ytre langside er det et romslig rom med klafflokk i syntetisk skinn.

Strl: 35x50x20 cm Artnr: 551040 Grønn, Forpk: Plastpose Pris: 1–49 stk, 499 NOK Pris: >50 stk, 459 NOK

Strl: 30x41x20 cm Artnr: 551120 Marine, 551140 Grønn Forpk: Plastpose Pris: 1–49 stk, 649 NOK Pris: >50 stk, 599 NOK

28


CLIFTON

CLIFTON DRESSVESKE Denne dressvesken er et etterlengtet nytt tillegg til vår populære Cliftonserie. Vesken har en innebygget dresspose hvor man kan oppbevare dress og skjorter. Når man trekker posen sammen, blir den til en veske. Stenvasket bomullscanvas med detaljer i kunstlær gjør vesken til en tidløs følgesvenn, som bare blir vakrere med årene. Med fine detaljer, fra glidelås til foring, er dette en utmerket kombinasjon av funksjonalitet og design. Vesken har en mindre lomme på langsiden. Strl: 59x31x27 cm Artnr: 521307 Marine, 521309 Grønn, 521310 Sort Forpk: Plastpose Pris: 1–49 stk, 759 NOK Pris: >50 stk, 699 NOK

29


BAD

C O S M AT I H Å N D K L E S E T T, 4 DELER Vevet fra den fineste bomull til en utrolig sterk kvalitet på 500 gsm. Håndklærne i dette settet har en utrolig mykhet, oppsugingsevne og lang levetid. Ribbestrikket design inspirert av potpurri, noe som gir den en steinvasket overflate uten at det er gjort en ekstra vaskeprosess. Dobbel søm gir håndklærne ekstra lang levetid og høyere slitestyrke. Laget av BCI-bomull, et initiativ for å hjelpe bomullsbønder med å konvertere sitt jordbruk fra konvensjonelt jordbruk til mer bærekraftig dyrking. Strl: 135x65, 65x40 cm Artnr: 41620 Navy, 41624 Grå Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 539 NOK Pris: >50 stk, 499 NOK

30


BAD

Resirkulert bomull 18 % sertifisert og resirkulert bomull blir

ABERDEEN HÅNDKLESETT Aberdeen-håndklesettet består av to badehåndklær og to mindre håndklær i jordfarger som gjør dem til et vakkert innslag for de fleste bad. Settet er produsert med 18% sertifisert resirkulert bomull fra leverandørens bomullsavfall, laget i 550 GSM vevd frotté. Fibre som vanligvis anses som ubrukelige har, takket være den rette produksjonsprosessen, infridd alle ønskede egenskaper, og gir deg komfortable håndklær som du vil elske å bruke.

hentet fra leverandørenes bomullsavfall. Fibrene i bomullsavfallet er hentet fra kardingprosessen, fibre som normalt sett ville blitt betraktet som avfall. Vi spinner med lengre bomullsfibre for

Strl: 135x65x0,5 cm

å kunne produsere et garn med de

Artnr: 194116 Beige, 194118 Grønn

egenskapene vi ønsker oss.

Pris: 1–49 stk, 539 NOK

Forpk: Gaveeske Pris: >50 stk, 499 NOK

31


BAD

MUTSU VEGAN-SÅPE Håndlaget mild håndsåpe med kokosnøttolje som ikke tørker ut huden. Såpen er fri for parabener, kunstige fargestoffer og hormonpåvirkende stoffer. Leveres med en pose som du kan bruke hvis såpen går i små biter. Et perfekt hygienetilbehør som vil være et flott og miljøvennlig innslag for ethvert baderom. Strl: 7,5x 5 x 2,5 cm Artnr: 4243 Hvit Forpk: Pose Pris: 1–49 stk, 99 NOK Pris: >50 stk, 89 NOK

WILLOW HÅNDKLESETT Fint håndklesett fremstilt av jacquardvevd 500 gsm bomull, med et vakkert innvevet mønster. Håndklesettet består av to dusjhåndklær og to mindre håndklær. I et trendy sebramønster av Jacquardvevet bomull, med frynser som gir en fin avslutning og en luksuriøs følelse. Under fremstillingen har man lagt stor vekt på hele produksjonslinjen, fra dyrket plante til ferdig produkt, og håndklærne er laget av BCI-sertifisert bomull og i henhold til OEKO-Tex Standard 100. Strl: 135x65 cm, 40x70 cm Artnr: 41501 Beige Forpk: Plastpose Pris: 1–49 stk, 429 NOK Pris: >50 stk, 399 NOK

32


BAD

SENS FLANNELLKÅPE Uimotståelig myk men lett badekåpe i behagelig myk flanellfleece. Badekåpen er grå med hvit krittstrek-stripe og en kontrastkrage. Kommer med praktiske lommer på sidene og stropper som kan knyttes rundt midjen, samt en elegant bred og brettet krage. En usedvanlig varm og behagelig badekåpe. Strl: S/M, L/XL Artnr: 495020 S/M, 495022 L/XL Forpk: Plastpose Pris: 1–49 stk, 429 NOK Pris: >50 stk, 399 NOK

33


BAD

E S TAT E B A D E K Å P E Hvis du vil føle deg fresh rett etter å ha hoppet ut av sengen, er denne klassiske badekåpen noe for deg. Den er laget av vaffelstoff og har et belte som skaper en fin kontrast til det ellers ensfarvede plagget. Morgenkåpen sitter komfortabelt på og har to store lommer foran med tilstrekkelig plass til små nødvendigheter som en mobiltelefon eller briller. Artnr: 496019 S/M, 496020 L/XL Forpk: Plastpose Pris: 1–49 stk, 429 NOK Pris: >50 stk, 399 NOK

34


BAD

COLLINS MORGENKÅPE Start dagen på en hyggelig måte ved å ta på deg denne vakre og eksklusive morgenkåpen av jacquardvevd 450 gsm kammet bomull. Morgenkåpen har bred sjalskrage, knyttebånd og lommer foran. Under fremstillingen har man lagt stor vekt på hele produksjonslinjen, fra dyrket plante til ferdig produkt, og morgenkåpen er laget av BCI-sertifisert bomull og i henhold til OEKO-Tex Standard 100. Strl: S/M Artnr: 42450 Hvit, 42453 Grå Strl: L/XL Artnr: 42451 Hvit, 42454 Grå Forpk: Plastpose Pris: 1–49 stk, 539 NOK Pris: >50 stk, 499 NOK

35


BAD

B I LT O N B A D E K Å P E Unisex badekåpe i stilig og behagelig blandingsfleece. Morgenkåpen kommer i en stor hettefri modell med et klassisk belte i midjen. Sjal-kragen er forsterket med dekorativ overlock-søm i en kontrastfarge som toner ut på en diskret måte. Kåpen har to store lommer på forsiden, slik at du får plass til alle dine små nødvendigheter for en komfortabel morgen eller dag hjemme. Artnr: 495119 S/M, 495019 L/XL Forpk: Plastpose Pris: 1–49 stk, 429 NOK Pris: >50 stk, 399 NOK

36


TEPPER

Et magisk materiale Et produkt laget av ull har mange fordeler sett fra et bærekraftsperspektiv. I tillegg til at ull er et fornybart råstoff, er ullens fibre også svært holdbare. Skotskrutet ull beholder sin skjønnhet og vil se helt lik ut år etter år. I tillegg renser fibrene seg selv hvis de får en mulighet til å lufte seg i frisk luft en liten stund.

L O R O U L LT E P P E Eksklusivt pledd i ull fra New Zealand. Mønster i kombinasjon med materialvalg gir teppet en eksklusiv følelse. Strl: 130x170 cm Artnr: 40430 Grå, 40431 Burgundy Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 429 NOK Pris: >50 stk, 399 NOK

37


TEPPER

NOTO ULLPLEDD Eksklusivt pledd i ull fra New Zealand. Mønster i kombinasjon med materialvalg gir teppet en eksklusiv følelse. Strl: 130x170 cm Artnr: 40433 Gul, 40434 Sort Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 429 NOK Pris: >50 stk, 399 NOK

38


TEPPER

HARRIS PLEDD Jacquard-vevd teppe med et subtilt, geometrisk mønster som gir et stilig design som sikkert vil pryde de fleste hjem. Et utmerket element for de som ikke nøyer seg bare med komfort, men som også vil ha noe som tilfører noe stilmessig til hjemmet. Strl: 130x170 cm Artnr: 194540 Grå, 194542 Sort, 194544 Grønn Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 359 NOK Pris: >50 stk, 329 NOK

39


TEPPER

B I LT O N R E S I R K U L E R T P L E D D Fint pledd laget av melange fleece som du ikke ønsker å gi slipp på, uansett om du sitter ute en vakker sommerkveld eller når du chiller i sofaen hjemme. Laget av 30% resirkulert polyesterfiber. Du kan enkelt transformere den til en praktisk poncho ved å bruk den diskrete knappen på langsiden av pleddet. OEKO-TEX Standard 100 betyr at materialet pleddet er laget av møter en rekke kriterier for produktsikkerhet. Strl: 130x170 cm Artnr: 194620 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 239 NOK Pris: >50 stk, 219 NOK

40


TEPPER

RUSSEL PLEDD Eksklusivt pledd i 620 gsm plush. Fantastisk myk og fin. Et pledd som alltid varmer. Strl: 130x170 cm Artnr: 40040 Grå Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 539 NOK Pris: >50 stk, 499 NOK

RUSSEL COSY SOCKS Deilige innesokker i fuskepels, perfekt for kalde vinterkvelder foran peisen. Kvaliteten er myk og behagelig, med sklibeskyttelse på undersiden. Strl: 30x14x19 cm Artnr: 4989 Brun Forpk: Plastpose Pris: 1–49 stk, 189 NOK Pris: >50 stk, 179 NOK

41


TEPPER

H I D COT E S H E R PA - PL E D D Et mykt og luftig pledd i sherpa-kvalitet med 500 gsm. Trykket med et typisk engelskinspirert mønster med en fin matchende grå sherpa-rygg. Strl: 130x170 cm Artnr: 194535 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 429 NOK Pris: >50 stk, 399 NOK

42


TEPPER

WA L L AC E S H E R PA PL E D D Teppe med et dekorativt klassisk Wallacemønster på den ene siden i kontrast med en enkeltfarge på den andre siden. Øverste siden er i flanell, mens detmyke og komfortable sherpa-overflatelaget dekker teppens underside. Teppet kan brukes som et stilig interiørobjekt som skaper et flott fargeinnslag, mens OEKOTEX Standard 100 forsikrer deg om at produktets produksjonsprosess oppfylte en rekke viktige kriterier knyttet til produktsikkerheten. Strl: 130x170 cm Artnr: 194533 Blå Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 429 NOK Pris: >50 stk, 399 NOK

S H E E P S H E R PA PL E D D Supermykt og deilig fluffy pledd i sherpakvalitet på hele 500 g/m2. Trykket med sauemønster designet av Björkforth Rotor-design, og med en fin matchende grey bakside. Strl: 130x170 cm Artnr: 4530 Multi Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 429 NOK Pris: >50 stk, 399 NOK

F OX S H E R PA PL E D D Pledd i fleece med sherpa-bakside. Forsiden er trykt i et grafisk mønster, med rever i matchende farger. Strl: 130x170 cm Artnr: 4532 Multi Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 429 NOK Pris: >50 stk, 399 NOK

43


TEPPER

S H E LT O N T Ø F L E R Vellagde tøfler laget av vegansk semsket skinn, med en fôring laget av imitert kaninpels. En solid og slitesterk såle gjør denne tøffelen både varm og behagelig å gå i . Tøflene er sjenerøst polstret for å støtte deg i hvert koselige og komfortable steg. Artnr: 4995 S/M, 4996 L/XL Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 209 NOK Pris: >50 stk, 199 NOK

44


TEPPER

TOTOS HVETEPUTE Pute med hvetekorn til varming og avkjøling, sydd med 3-kanaler for en jevn varmeutstråling. Du kan enkelt varme puten i mikrobølgeovnen eller kjøle den i fryseren, den er også utstyrt med et praktisk bånd som gjør at den enkelt kan festes rundt nakken eller der du har smerter. Strl: 44x13x2,5 cm Artnr: 5214 Grå , 15030050 Hvit Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 149 NOK Pris: >50 stk, 139 NOK

GARONNE PLEDD Pledd i 350 gsm crystal fleece. Materialets egenskaper bidrar til en ekstra deilig og myk følelse, da fibrene i stoffet er finere enn i vanlig fleece. Strl: 130x170 cm Artnr: 40042 Blå Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 249 NOK Pris: >50 stk, 229 NOK

45


DEKOR ASJON

RALPH LANTERNE Stemningsfull lampe formet som en sekskant med kutt i glasset på sidene og speilet glass i bunnen, noe som får lyset til å spre seg vakkert fra alle vinkler. En vakker dekorasjon i hjemmet. Strl: 15x15x15cm Artnr: 8180 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 359 NOK Pris: >50 stk, 329 NOK

46


DEKOR ASJON

LANTERNE MONTREUX Lanterne i industrielt inspirert utforming med rette linjer. Et håndtak i mykt kunstlær er en fin og praktisk detalj på lykten, som ellers består av enkle stålprofiler og en glassylinder. En enkel utforming som passer over alt. Strl: 13x13x17,5 cm Artnr: 8129 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 189 NOK Pris: >50 stk, 179 NOK

MINOT LANTERNE Det multifunksjonelle og stilfulle designet gjør dette elementet egnet for bruk både som lanterne og som en vase. Den flate bunnen gjør den perfekt til å holde et stort stearinlys eller en middels stor blomsterbukett. Når du ikke har blomster, kan du fint bruke lanternen/vasen som en egen dekorativ gjenstand. Håndtaket gjør det enkelt å flytte på den. Strl: 19x19x21 cm Artnr: 8104 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 359 NOK Pris: >50 stk, 329 NOK

47


DEKOR ASJON

B E L L L A N T E R N E / VA S E Vakker glassvase/lyslykt med tidløst boblemønster og med en vakker detalj i form av kant i messing. Passer like godt for en bukett blomster som med et vakkert brennende kubbelys. Strl: 14x14x19,5 cm Artnr: 8103 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 459 NOK Pris: >50 stk, 419 NOK

M O T O LY S LY K T Lyslykt i rillet glass med bunn i messing. Kan også utmerket brukes som vase. Strl: 15x15x19 cm Artnr: 8172 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 429 NOK Pris: >50 stk, 399 NOK

48


DEKOR ASJON

SORANO MARMORBRETT Et rundt marmorbrett med lav kant. Server gjester i stil med dette runde marmorbrettet i en gråbrun nyanse med vakre fargetoner. En fin detalj i hjemmet ditt uansett hvor du velger å plassere det. Strl: 25x25x3 cm Artnr: 3270 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 429 NOK Pris: >50 stk, 399 NOK

49


DEKOR ASJON

C U B E LY S E S TA K E

L U N A LY S LY K T

Flott lysestake som er både moderne og klassisk. Det gjennomsiktige designet gjør det til et stilig dekorativt objekt som kan passe på et spisebord, side bord eller i et vinduskar. Staken er laget av slitesterkt krystallglass, og siden den passer til å brukes med alle regnbuens farger, kan du velge ditt lys både etter årstidene og de nyeste trendene.

Håndblåst lyslykt i glass. Fargen sitter på innsiden av glasset for å gi et ekstra vakkert skjær når lykten er tent. Ved fremstillingen har man tilsatt kullsyre for å få frem bobler inne i glasset. Derfor er alle lyktene unike.

Strl: 6x6x6 cm

Pris: 1–49 stk, 189 NOK

Artnr: 382120

Strl: 9x9x10 cm Artnr: 8175 Grå , 8176 Hvit, 8177 Grønn Forpk: Gaveeske Pris: >50 stk, 179 NOK

Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 239 NOK Pris: >50 stk, 219 NOK

50


DEKOR ASJON

O B I O R I V E G A N - LY S Vakkert lys med en holder i steintøy med tre fargenyanser. Dette vegan-lyset er laget av 80% soyavoks og 20% planteadditiver. Total brenntid er 30 timer, og etter at lyset er ferdig, kan holderen brukes på nytt med et nytt lys eller brukes til andre formål, f.eks. som en pyntegjenstand eller som en kopp. Strl: 7,5x7,5x8 cm Artnr: 1158 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 239 NOK Pris: >50 stk, 219 NOK

W A I S O N D U F T LY S Spre en deilig og subtil duft av blomster med Waison duftlys. Den stilige glassbeholderen med vakkert gullsegl kommer i en eksklusiv og matchende eske. Dette lyset er laget av 98 % soyavoks og brenner lenge med en ren flamme. Brenntid: 40 timer. Strl: 8x8x10 cm Artnr: 1123 Blå , 1124 Brun Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 179 NOK Pris: >50 stk, 169 NOK

51


DEKOR ASJON

T R E PÅ R A D SA LO N G B O R D - S P I L L Klassisk Ludo, men et mye morsommere og stiligere design. Spillet kommer i en fin oppbevaringsboks, som i seg selv er et fint interiør til hjemmet. Strl: 15x15x,28 cm Artnr: 9162 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 189 NOK Pris: >50 stk, 179 NOK

LUDO SALONGBORD-SPILL Klassisk Ludo, men et mye morsommere og stiligere design. Spillet kommer i en fin oppbevaringsboks, som i seg selv er et fint interiør til hjemmet. Strl: 25x25x2,8 cm Artnr: 9160 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 189 NOK Pris: >50 stk, 179 NOK

52


DEKOR ASJON

B R AT Z Y S A L O N G B O R D S P I L L

YAT Z Y S A L O N G B O R D S P I L L

CHESS SALONGBORDSPILL

Her kommer Yatzy i luksusforpakning! Med terninger i gull og med en like eksklusiv penn, hever vi Yatzy til Bratzy. Presentert i en stilig eske trykt med gulltekst, er dette spillet både fint å gi bort og å ha liggende på sofabordet.

Hus, fire like eller yatzy? Her kommer de fem terningers spill, presentert i en stilig eske, trykt med gulltekst. Den fine gaveesken gjør dette spillet både fint å gi bort og å ha liggende fremme på sofabordet.

Her kommer et av de mest populære brettspill noensinne, klassisk sjakk. Den fine gaveesken gjør dette spillet både fint å gi bort og å ha liggende fremme på sofabordet.

Strl: 12x16,5x3 cm

Strl: 12x16,5x3 cm

Strl: 26,5x26,5x5,5 cm

Artnr: 9152

Artnr: 9154

Artnr: 9158

Forpk: Gaveeske

Forpk: Gaveeske

Forpk: Gaveeske

Pris: 1–49 stk, 159 NOK

Pris: 1–49 stk, 119 NOK

Pris: 1–49 stk, 429 NOK

Pris: >50 stk, 149 NOK

Pris: >50 stk, 109 NOK

Pris: >50 stk, 399 NOK

53


KJØKKEN

NIGEL MUGGE Luksuriøs og vakker mugge som med sine kuttmønstre reflekterer lys og avgir en utrolig fin glans. Serveringsmuggen kan brukes til både isvann og limonade. Strl: 1350 ml, 23,5x20x18,5 cm Artnr: 3816 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 279 NOK Pris: >50 stk, 259 NOK

NIGEL TUMBLERGLASS, 6 STK Luksuriøse og vakre glass som med sine kuttmønstre reflekterer lys og avgir en utrolig fin glans. Tumblerglass er perfekt for hverdagslig bruk eller til fest. En større diameter gjør det lettere å servere drinken med en rikelig mengde is. Denne krystallserien er som et sølvfôr i barskapet. Glassene kan stables i hverandre. Kommer som et sett med seks glass. Strl: 330 ml, 10x8,5x8,5 cm Artnr: 3814 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 239 NOK Pris: >50 stk, 219 NOK

54


KJØKKEN

BAMBOO STR AWS Gjør et miljøvennlig valg og bruk stilige sugerør i bambus i stedet for plast. Med disse sugerørene skiller du deg garantert ut og mer naturlige sugerør kan du ikke få tak i. Pakken inkluderer 12 sugerør og en oppvaskbørste i en fin bomullspose. Etter bruk må de håndvaskes i varmt vann med rengjøringsbørsten. Du kan olje sugerørene med jevne mellomrom med en nøytral olje for optimal holdbarhet. Strl: 1x19,5 cm Artnr: 30601 Forpk: Pose Pris: 1–49 stk, 119 NOK Pris: >50 stk, 109 NOK

NIGEL HIGHBALLGLASS, 6 STK Luksuriøse og vakre glass som med sine kuttmønstre reflekterer lyser og avgir en utrolig fin glans. Highballglass er utformet spesielt for å servere kalde drinker. En større diameter gjør det lettere å servere drinken med en rikelig mengde is. Denne krystallserien er som et sølvfôr i barskapet. Glassene kan stables i hverandre. Kommer som et sett med seks glass. Strl: 450 ml, 14,5x8x8 cm Artnr: 3812 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 279 NOK Pris: >50 stk, 259 NOK

55


KJØKKEN

MEMOIR OF WINE Et fint vinsett for alle som vil lære mer om vin. Settet inneholder en god klassisk vinåpner med kniv, korketrekker og hetteåpner alt i ett. Det følger også med et hefte fullt av kunnskap og morsomme anekdoter og karakteristiske trekk ved de vanligste druene som brukes i fremstilling av vin. I tillegg til dette får du også et noteringsark hvor du kan fylle ut informasjon om vinene du tester og hva du liker med dem. Alt er pakket inn i en eksklusiv oppbevaringsboks. Strl: 11x3x1,7 cm Artnr: 38201 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 189 NOK Pris: >50 stk, 179 NOK

56


KJØKKEN

57


KJØKKEN

MONTE STØPEJERNSGRYTE En klassisk støpejernsgryte i Monteserien. Takket være støpejernets gode varmeegenskaper er det ideelt for gryter og langsom tilberedning. I tillegg har den en tykk bunn, noe som gjør at ingrediensene ikke brenner like lett. Lokket er utstyrt med små pigger som gjør at den kondenserte dampen kan fordeles jevnt over ingrediensene - en selvoppløsende funksjon. Innsiden har en svart emalje med større porer som har en noe røffere overflate. Dette får porene til å fylles med olje over tid, og utvikler en ikke-klebrig patina på samme måte som et støpejern. Fungerer på alle typer komfyrer inkludert induksjonskomfyrer. Strl: 3,5 L, 27x21x15 cm Artnr: 21990 Sort, 21992 Rødbrun 21994, Gul Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 749 NOK Pris: >50 stk, 699 NOK

58


KJØKKEN

MONTE KASSEROLLE STØPEJERN En vakker kasserolle i Monte-serien. Takket være støpejernets varmeegenskaper er den ideell til saus, suppe eller bakervarer. I tillegg har den en tykk bunn, noe som gjør at ingrediensene ikke brenner like lett. Innsiden har en svart emalje med større porer som har en noe røffere overflate. Dette får porene til å fylles med olje over tid, og utvikler en ikke-klebrig patina på samme måte som et støpejern. Fungerer på alle typer komfyrer inkludert induksjonskomfyrer. Strl: 1,9 L, 37x19x12,5 cm Artnr: 21980 Sort, 21982, Rødbrun 21984Gul Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 649 NOK Pris: >50 stk, 599 NOK

59


KJØKKEN

M O N T E R AW S T Ø P E J E R N S P L AT E En plate til støpejernskomfyren som egner seg godt til steking. Fungerer på alle typer komfyrer inkludert induksjonskomfyrer. Den rektangulære formen lar deg steke mye samtidig. Perfekt for store biffstykker, små pannekaker og grønnsaker. Også flott å bruke i ovnen og på grillen til å bake pizza, for eksempel. Bruk på én eller flere soner på komfyren. Denne platen leveres også med en tang av bambus som kan brukes til å gripe og vende med. Strl: 39x23x1,5 cm Artnr: 21998 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 469 NOK Pris: >50 stk, 429 NOK

M O N T E R AW S T E K E P L AT E Med denne platen av støpejern steker du pizza på grillristen eller i ovnen. Vi garanterer en sprø bunn hver gang. Ikke vær redd for å bruke høy varme. Er også utmerket til å lage brød, grønnsaker eller andre små ting som lett kan falle gjennom grillristen. Kan brukes som stekepanne direkte på stekeplaten. Varm opp platen på stekeplaten før du legger den i ovnen eller på grillen for ekstra gode resultat ved steking av pizza. Fungerer på de fleste typer stekeplater, inkludert induksjonsplater. Strl: 33x33x2 cm Artnr: 3347 Sort Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 429 NOK Pris: >50 stk, 399 NOK

60


KJØKKEN

MONTE R AW MØRTEL En solid og stor mørtel fra vår Monte Rawserie. Perfekt til guacamole eller andre krydderblandinger. Du kan også lage hjemmelaget pesto, som takket være det praktiske skjenkerøret enkelt kan brukes til servering. Mørtelen er laget av 100% støpejern. Strl: 15,5x15,5x10 cm Artnr: 21999 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 429 NOK Pris: >50 stk, 399 NOK

M O N T E R AW S T E K E PA N N E STØPEJERN Stekepanne i støpejern med et håndtak laget av svart tre. Pannen har en maskinprodusert bunn som gjør den jevn og glatt. Det gir de beste forholdene for jevn varmefordeling. Materialet i seg selv har en god evne til å spre varmen jevnt. Denne pannen blir bare bedre etterhvert, og hvis du tar vare på den vil den kunne vare i flere generasjoner. Fungerer på alle typer komfyrer inkludert induksjonskomfyrer. Strl: 28,5x28,5x6 cm Artnr: 21996 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 429 NOK Pris: >50 stk, 399 NOK

61


KJØKKEN

M O N T E PA I F O R M Denne klassiske og vakre ovnsformen kommer i stentøy. Perfekt for tilbereding av pai med sesongens grønnsaker eller frukt. Kommer i tre farger, med matt utside og hHvit glasert innside. Den innvendige glasuren gjør formen lett å rengjøre. Tåler ovn, mikrobølgeovn og oppvaskmaskin. Strl: 26x26x5 cm Artnr: 19046 Sort, 19047 Gul Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 239 NOK Pris: >50 stk, 219 NOK

M O N T E G R AT E N G F O R M Denne elegante og praktiske ovnsformen kommer i matt stentøy. Passer for både servering og matlaging. Det medfølgende lokket holder maten varm under middagen. Finnes i tre farger, alle med en flott mattemaljert knott i messingfinish. Den innvendige glasuren gjør formen lett å rengjøre. Formen er ovnfast. Strl: 20x15,5x6 cm Artnr: 19036 Sort, 19037 GulForpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 259 NOK Pris: >50 stk, 239 NOK

MONTE OVNSFORM Denne rektangulære og klassiske ovnsformen kommer i stentøy. Perfekt for matlaging, for eksempel for lasagne, pai eller helstekt kylling. Kommer i tre farger, med matt utside og hHvit glasert innside. Den innvendige glasuren gjør formen lett å rengjøre. Tåler ovn, mikrobølgeovn og oppvaskmaskin. Strl: 35x24x7 cm Artnr: 19026 Sort, 19027 Gul Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 279 NOK Pris: >50 stk, 259 NOK

62


KJØKKEN

MONTE PEPPERKVERN Eksklusiv pepperkvern i tre med messingdetaljer. Sett smak på maten både under tilbereding og ved bordet. En god pepperkvern er et kjøkkenets viktigste redskaper, og her går stil og funksjon hånd i hånd. Kvernen er laget av karbonstål i høy kvalitet og maler pepper med presisjon. Strl: 5,5x5,5x22 cm Artnr: 316210 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 429 NOK Pris: >50 stk, 399 NOK

MONTE KRYDDERSETT Dette kryddersettet inneholder to krukker i svart steintøy og et brett i ferdiggjort i gull. Krukkene er fantastiske til dyrking av ferske krydder eller til oppbevaring av kjøkkenutstyr slik som øser og padler. Det vil helt klart være en fin detalj i kjøkkenet. Strl: 21x10x12 cm Artnr: 19056 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 279 NOK Pris: >50 stk, 259 NOK

63


KJØKKEN

C L I O N R U S T F R I S T E K E PA N N E En god stekepanne uten belegg, en hjørnestein i et sett med gryter og panner. Fungerer på alle typer komfyrer inkludert induksjonskomfyrer. Clion er elegant i rustfritt stål, noe som også gir den lang levetid og er lett å resirkulere. Strl: 28x28x6 cm Artnr: 21800 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 539 NOK Pris: >50 stk, 499 NOK

CLION RUSTFRI ILDFA ST FORM Ildfast form med et bredt spekter av bruksområder, alt fra stekeovn til oppvarming på grillen, men også for å servere i. Hele den ildfaste formen er laget av rustfritt stål. Strl: 35x28x6 cm Artnr: 21804 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 649 NOK Pris: >50 stk, 599 NOK

64


KJØKKEN

CLION RUSTFRI KASSEROLLE En god og klassisk kasserolle uten belegg, en hjørnestein i et sett med gryter og panner. Fungerer på alle typer komfyrer inkludert induksjonskomfyrer. Clion er elegant i rustfritt stål, noe som også gir den lang levetid og er lett å resirkulere. Strl: 26x26x7 cm Artnr: 21802 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 649 NOK Pris: >50 stk, 599 NOK

65


KJØKKEN

PAVO 6 C K A SS E R O L L E Uten PFOA og PTFE. Med ekstra tykk plate som fordeler varmen godt og står imot induksjon uten problemer. Kokekaret er laget kun med karbonstål som bare blir bedre jo mer du bruker den. Det varmes opp raskere og kjøles ned raskere enn støpejern, noe som gir deg mer kontroll over kokeprosessen. Dekket med organisk bivoks for å beskytte overflaten under transport, som også må fjernes før bruk. Du trenger å steke pannen før du bruker den for første gang. Strl: 24x24x8 cm Artnr: 2012 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 429 NOK Pris: >50 stk, 399 NOK

66


KJØKKEN

PAVO 6 C R U N D S T E K E G R Y T E En rund stekegryte med gode varmeegenskaper som gir jevn varmefordeling. Sammenlignet med en stekepanne laget av støpejern, varmer karbonpannen seg opp og kjøler seg ned raskere, noe som gir deg bedre kontroll over matlagingen. Perfekt til bruk både i ovnen og på komfyren. Kvalitetspannen har en 3 mm tykk bunn og overflaten er belagt med bivoks for å beskytte den under transport (sørg for å skrubbe dette bort før første gangs bruk). Strl: 30x30x5,2 cm Artnr: 2002 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 429 NOK Pris: >50 stk, 399 NOK

PAVO 6 C K A R B O N S T E K E PA N N E Stekepanne med gode varmeegenskaper som gir jevn varmefordeling. Sammenlignet med en stekepanne laget av støpejern, varmes karbonpannen opp og kjøler seg ned raskere, noe som gir deg bedre kontroll over matlagingen. Kvalitetspannen har en 3 mm tykk bunn og overflaten er belagt med bivoks for å beskytte den under transport (sørg for å skrubbe bort belegget før første gangs bruk). Strl: 28x28x5,2 cm Artnr: 2001 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 429 NOK Pris: >50 stk, 399 NOK

67


KJØKKEN

TO S T E S S T E K E PA N N E Vi er stolte over å presentere vår 3-lags stekepanne i stål, Tostes. Består av tre lag, hvor to lag i stål omslutter en aluminiumskjerne. Dette bidrar til en optimal varmefordeling i stekepannen. Stekepannen kan tåle svært høye temperaturer, og er derfor ideell til å brune kjøtt, fisk etc. Pregingen i pannens bunn skaper et luftrom som gjør at det som stekes ikke fester seg, og dette gir en slags naturlig non-stick-funksjon. Fungerer på alle typer varmekilder, inkludert induksjon. Strl: 28x28x5 cm Artnr: 1959 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 649 NOK Pris: >50 stk, 599 NOK

68


KJØKKEN

Deluca – en ny bambusserie Bambus er en hur tigvoksende tresor t som absorberer mye karbondioksid. Det er et slitesterkt materiale som også er et bra valg for miljøet. I tillegg er det en per fekt tresor t for skjærebrett og annet utstyr for matlaging takket være dens antibakterielle egenskaper.

69


KJØKKEN

DELUCA SETT 3 STK. SKJÆREBRETT Skjærebrett i tre forskjellige størrelser for optimal brukervennlighet i kjøkkenet. Et sett med skjærefjøl i bambus. Brukes for matlaging og servering. Et bærekraftig og miljøvennlig alternativ til plast. Bambus er en rask voksende plante som ikke trenger sprøytemidler eller kunstgjødsel. Den er naturlig antibakteriell og absorberer minimal væske. Dette gjør det mer hygienisk sammenlignet med andre trematerialer. Strl: Stor: 38x29,2x0,8 cm. Mellan: 30,x22,8x0,8 cm. Liten: 20,3x15,2 0,8 cm Artnr: PK3183 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 279 NOK Pris: >50 stk, 259 NOK

DELUCA ENDGRAIN SKJÆREBRETT Vakkert skjærebrett laget av kultivert bambus. Bambus er en rask voksende type tresort som absorberer mye karbondioksid. Et godt produkt og også et miljøvennlig valg. I tillegg er det en tresort som gir ideelle egenskaper til et skjærefjøl på grunn av sine antibakterielle egenskaper. Skjærefjølet kan enkelt tørkes av med en fuktig varmtvannsklut og litt vaskemiddel. Tørk av skjærefjølet og la den tørke på kjøkkenvasken. Smør skjærefjølet til tider med litt matolje. Kaldpresset olje er best fordi den fungerer som en beskyttelse mot smuss og bevarer treets naturlige egenskaper. Strl: 40x28x3 cm Artnr: PK3190 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 429 NOK Pris: >50 stk, 399 NOK

70


KJØKKEN

D E L U C A TA N G Tenger i bambus som kan brukes til å gripe og snu med. Perfekt for å ta ristet brød ut av brødristeren eller til å ta kjøtt eller fisk fra grillen, og også perfekt til servering av salater og pasta. Designet for lang holdbarhet og motstandsdyktighet. Tenger i bambus er kjøligere og mer behagelige å holde, da de ikke leder varme like godt som tenger i metall. Strl: 30x2,5x2,5 cm Artnr: 31800 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 99 NOK Pris: >50 stk, 89 NOK

DELUCA GRY TEUNDERL AG Et robust og stilig gryteunderlag som takler oppvask, kasseroller, lange panner og lignende. For veldig lange/store retter anbefales å dele opp gryteunderlaget slik at det brukes som to. Strl: 15,5x15,8x2 cm Artnr: 31802 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 189 NOK Pris: >50 stk, 179 NOK

DELUCA SLEVSET Et sett med kjøkkenskjeer i bambusved. Brukes når du steker eller serverer. Et bærekraftig og miljøvennlig alternativ til plast. Bambus er en raskt voksende plante som ikke trenger sprøytemidler eller kunstgjødsel mens den er naturlig antibakteriell og absorberer minimal væske. Dette gjør verktøyet mer hygienisk sammenlignet med andre trematerialer. Strl: 25x5x2 cm Artnr: PK3180 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 190 NOK Pris: >50 stk, 180 NOK

71


KJØKKEN

Gravering – en grønn metode for merking Vi mener at denne metoden er den grønneste som finnes når det kommer til å lage merker. Særlig når vi har denne metoden tilgjengelig internt. På denne måten unngår vi unødvendig frakt. Graveringsprosessen vår drives av solenergi. Ingen kjemikalier blir brukt i graveringsprosessen. Gravering er den mest bærekraftige måten som finnes når det kommer til å forfine et produkt.

72


KJØKKEN

BUSCOT RUNDT SERVERINGSBRETT Høykvalitets rundt skjærebrett som på grunn av sin store størrelse og dekorative design også kan brukes til servering. Et nyttig håndtak forenkler håndtering og servering ytterligere. Brettet er laget av FSC-sertifisert teak og har en vakker gylden til mellombrun treflate som mørkner over tid. Det høye oljeinnholdet gir brettet en kraftig beskyttelse mot råte, og holder det i god stand i lang tid. Strl: 51x40x1,5 cm Artnr: 3181 Brun Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 429 NOK Pris: >50 stk, 399 NOK

B U S C O T R E K TA N G U L Æ R T SERVERINGSBRETT Stilig skjære-/ serveringsbrett som vil se bra ut på alle kjøkken. Den romslige overflaten gjør det enkelt å bruke både til skjæring og servering. Brettet er laget av FSC-sertifisert teak og har en vakker gylden til mellombrun treflate som mørkner over tid. Det høye oljeinnholdet gir en kraftig beskyttelse mot råte, og holder det i god stand i lang tid. Strl: 49x24x1,5 cm Artnr: 3183 Brun Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 309 NOK Pris: >50 stk, 289 NOK

BUSCOT LANGT SERVERINGSBRETT Robust og veldig praktisk skjære- / serveringsbrett som takket være lengden på 75 cm og en bredde på 15 cm har en stor nok overflate for å både skjære og servere. Brettet er laget av FSC-sertifisert teak og har en vakker gylden til mellombrun treflate som mørkner over tid. Det høye oljeinnholdet gir brettet en kraftig beskyttelse mot råte, og holder det i god stand i lang tid. Strl: 75x15x1,5 cm Artnr: 3184 Brun Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 359 NOK Pris: >50 stk, 329 NOK

73


KJØKKEN

B U S C O T M U LT I F U N K S J O N S - S K J Æ R E B R E T T Skjære-/ serveringsbrett med en overflate på 40 x 30 cm, noe som betyr at det er stort nok for å skjære, forberede og servere. Brettet er utstyrt med en praktisk holder til nettbrettet eller mobiltelefonen, slik at du enkelt kan bruke det mens du følger dine favorittoppskrifter på nett. Det er også et praktisk væskespor slik at væske lett kan helles ut gjennom hellingselementet, og du unngår unødvendig søl. Laget av FSC-sertifisert teak. Strl: 40x30x1,5 cm Artnr: 3182 Brun Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 429 NOK Pris: >50 stk, 399 NOK

74


KJØKKEN

RETRO PEPPERMØLLE Peppermølle i klassisk og Skandinavisk design laget av asketre. Mekanismen i møllen er keramisk og justerbart, noe som garanterer rask og jevn oppmaling av krydderet. Strl: 5x5x16 cm Artnr: 316220 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 189 NOK Pris: >50 stk, 179 NOK

RETRO OSTESETT Tre ostekniver av stål med håndtak av eik. Et klassisk minimalistisk design av ren skandinavisk stil. Pakket inn i en eksklusiv gavepakke. Strl: 10,5x7,7x2 cm Artnr: 10221 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 239 NOK Pris: >50 stk, 219 NOK

RETRO SERVERINGSBESTIKK Serveringsbestikk i stål med håndtak av eik. Et klassisk minimalistisk design av ren skandinavisk stil. Bestikkene passer perfekt til middager og spesielle måltider hjemme. Pakket inn i en eksklusiv gavepakke. Strl: 28,5x5,5x2 cm Artnr: 10220 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 239 NOK Pris: >50 stk, 219 NOK

75


KJĂ˜KKEN

Gigaro - Classic serveware in french bistro style 76


KJØKKEN

GIGARO KJØTTKNIVER Kjøttkniver i typisk franskinspirert bistro-stil av høy kvalitet. Håndtak i svart pakkatre og rustfrie stålblader av høy kvalitet. Bladet er finslip slik at det lar deg skjære gjennom maten med så lite motstand som mulig. Et sett med fire kniver, som du lett kan matche med gaflene du har hjemme. Pakket inn i en eksklusiv gavepakke. Strl: 26,5x3x1 cm Artnr: 30712 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 259 NOK Pris: >50 stk, 239 NOK

GIGARO OSTEKNIVER Et eksklusivt sett til ost, bestående av to ostekniver og en smørkniv med sort håndtak laget av pakkatre og rustfritt stål. Pakket inn i en eksklusiv gavepakke. Strl: 27x13,5x2,5 cm Artnr: 30710 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 209 NOK Pris: >50 stk, 199 NOK

GIGARO TRANSJER-SETT Transjer-sett med kniv og gaffel i typisk franskinspirert bistro-stil. Håndtak i svart pakkatre og rustfrie stålblader av høy kvalitet. Pakket inn i en eksklusiv gavepakke. Strl: 30,5x8,5x3 cm Artnr: 30714 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 429 NOK Pris: >50 stk, 399 NOK

77


KJØKKEN

STEKEPINSETT FINE Stekepinsett av rustfritt stål. Pinsetten er nyttig til både store kjøttbiter og mindre tilbehør. Den riflede innsiden på tuppene gjør at friksjonen øker og grepet blir bedre. Strl: 35x2,3x2,3 cm Artnr: 3339 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 129 NOK Pris: >50 stk, 119 NOK

KØKKENTERMOMETERET Et digitalt steketermometer med touchfunksjon, pakket i en bokeske med oppskrifter. Termometeret leser av riktig temperatur på fem sekunder, eller kontinuerlig om du velger å feste det til det du lager. Har også en tidtakerfunksjon. Termometeret har forhåndsinnstilte temperaturer for de vanligste kjøtt-, fisk- og kyllingvariantene. Hvis du for eksempel vil ha en middels stekt oksefilet, velger du det på termometeret. Da viser det at du skal ta ut kjøttet ved 60 grader, og advarer deg når du har nådd denne temperaturen. Strl: 21,5x11x3,5 cm Artnr: 3406 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 249 NOK Pris: >50 stk, 229 NOK

78


KJØKKEN

HAMBURGERPRESSE Form fine hamburgere med denne pressen Rull hamburgerdeigene til en ball, og press dem deretter til ønsket tykkelse. Pakkes inn med en oppskriftsfolder i en fin gaveeske. Strl: 17,5x10,5x10,5 cm Artnr: 3366 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 149 NOK Pris: >50 stk, 139 NOK

L O G A N R I VJ E R N Riv ost, gulrøtter eller sitron med denne originale og praktiske riven utstyrt med et akaciatrehåndtak og to forskjellige blader i rustfritt stål. Den glidefrie gummien nederst gir den ekstra stabilitet, samtidig som den reduserer risikoen for kjøkkenulykker. Et slank rivjern som tar liten plass i kjøkkenskuffen eller i kjøkkenskapet ditt. Strl: 31,5x6,5x2,5 cm Artnr: 30491 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 119 NOK Pris: >50 stk, 109 NOK

C H O P S TAT I C S K JÆ R E B R E T T E T Choptastic byr på innovation som gjør ditt kjøkkenarbeid mer praktisk og hygienisk. Skjærebrettet har to sider, en i plast samt en i tre for naturlig fordeling. Plastsiden brukes for bakterielle produkter som f.eks. kylling. Tresiden passer bedre til grønnsaker og brød mm. Brødet har dessuten et naturlig skrå vinkel for brukeren som gjør at den samler all veske på en plass. Strl: 38x26x3 cm Artnr: 3031 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 209 NOK Pris: >50 stk, 199 NOK

79


KJØKKEN

LARINO OSTEKNIVSETT Fint osteknivsett i tre deler med håndtak i akasie. Hard, myk eller kremaktig ost? I dette settet med tre ostkniver, finner du knivene som trengs for alle typer oster. Alt liggende i en praktisk oppbevaringseske, med tre rom. Strl: 19x4x1 cm Artnr: 3073 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 209 NOK Pris: >50 stk, 199 NOK

CITERNA SKJÆREBRETT Vakkert skjære- og serveringsbrett i FSCmerket akasie. Passer både for servering av ostefat/tapas og for tilbereding av mat. Ved å olje det inn med en nøytral matolje beskytter du skjærebrettet ditt, noe som bidrar til lengre holdbarhet. Strl: 36x26x1,5 cm Artnr: 3188 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 279 NOK Pris: >50 stk, 259 NOK

FORREST MARMORBRETT Et stilig og rustikk marmorbrett som egner seg for servering, men også blir en fin detalj på kjøkkenet. Strl: 33x18x1 cm Artnr: 3280 Grønn, 3285 Brun Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 319 NOK Pris: >50 stk, 299 NOK

80


KJØKKEN

CAPE SEAFOOD SETT Når det er tid for årets kreps, er det viktig å være forberedt. For å lykkes må du sørge for at du har alle verktøyene på plass. Dette settet hjelper deg, siden det inneholder en kniv, fire gafler og en kloknekker, alt pakket i en fin bomullspose. Med dette settet vil det ikke være noe problem å nyte krepsen til det fulle. For å ta godt vare på bestikket ditt etter måltidet, kan du olje treet med en nøytral olje. På denne måten vil de holde seg godt i lang tid framover. Husk også å vaske bestikket for hånd. Strl: ostronkniv 15,5x2,2 cm, gaffel 17x0,7 cm, kloknäckare 13x5cm Artnr: 3389 Forpk: Pose Pris: 1–49 stk, 269 NOK Pris: >50 stk, 249 NOK

81


KJØKKEN

NORDIC BIG FIVE Vi kaller dette pepperkakesettet The nordig big five, som består av mektige og eksotiske dyr fra nord. Strl: Artnr: 10541 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 169 NOK Pris: >50 stk, 159 NOK

PEPPERKAKESETT CITY Pepperkakesett med pepperkakeformer av Big Ben, Empire State Building og Eiffeltårnet. Formene har matt svart coating. Strl: 16x8x1 cm Artnr: 1063 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 109 NOK Pris: >50 stk, 99 NOK

BAKESETT Bakesett som består av to stk. målebegre, en visp samt en bakepensel. Settet er pakket i en boks med en omvandlingstabell på baksiden. Str. visp: 27 cm, bakepensel: 11x4,5 sm, målebegre: 13 cm. Strl: 30x13x4,50 cm Artnr: 3067 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 179 NOK Pris: >50 stk, 169 NOK

82


KJØKKEN

GLOBE TERMOS Rund termos i plast med lokk i metall. Holder varmen takket være innvendig dobbeltglass. Strl: 18x18x21 cm Artnr: 5002 Sort Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 279 NOK Pris: >50 stk, 259 NOK

SK A N D I N AV I SK FI K A -SE T T Det finnes neppe noe mer skandinavisk enn å samles til kaffe, og en perfekt kaffepause består av kopp kaffe og et stykke kake. Med dette settet som består av en kaffemåleske og en kakespade, kan du servere dine favoritter i stil og uten stress. Settet er en perfekt gave, bare husk å selv være medlem av testpanelet når det skal brukes for første gang! Og som prikken over i-en: Når alt er sagt og spist, er redskapene veldig enkle å rengjøre. Strl: 28x13x4 cm (förpackning) Artnr: 3388 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 169 NOK Pris: >50 stk, 159 NOK

83


KJØKKEN

WALL ACE 6 -STK BORDBRIKKESET T

WALL ACE SERVERINGSBRET T

Takket være korkmaterialet som brukes på undersiden holder de seg godt fast på bordet, og overflaten gjør det lettere å rengjøre dem enn brikker laget av stoff. Med en størrelse på 30x40 cm får du nok plass til å legge på en tallerken, bestikk og glass, samtidig som du unngår å måtte brette bordbrikker som er laget av mykt stoff. Settet består av seks bordbrikker som har et vakkert og levende blomster- og plantemønster som tilfører både farge og eleganse til bordet ditt.

Rundt serveringsbrett med en stor overflate på 37 cm i diameter. Brettet er laget av piletre og har et fint dekorativt blomstermønster. Et vakkert objekt å ha på bordet både til hverdags og til fest, og det er lett å holde det rent ved å bare tørke av. Strl: 37x37 cm Artnr: 3590 Forpk: Gaveeske

Strl: 40x30 cm

Pris: 1–49 stk, 339 NOK

Artnr: 3591

Pris: >50 stk, 309 NOK

Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 309 NOK Pris: >50 stk, 289 NOK

84


KJØKKEN

KNIVSETT KAISER

KOCKSET T K AISER

Eksklusivt sett av fem Kaiser-kniver, en brødkniv, en kokkekniv, en grønnsakskniv, en nakirikniv samt en santokukniv. Settet kommer pakket i en eksklusiv canvasholder. Stålet er nøye utvalgt fra Tyskland, X50CrMoV15 og håndtaket er av Pakkaträ. Håndtaket er lett å gripe, som sammen med sin velbalanserte kropp fra ende til egg gjør det mer komfortabelt og lettere å jobbe med. De gode egenskapene til det tyske stålet betyr at bladene både er flekkbestandige og ikke krever høye vedlikeholdskrav mer enn sliping.

Sett med kokkekniv og grønnsakskniv. Stålet er nøye utvalgt fra Tyskland, X50CrMoV15 og håndtaket er av Pakkaträ. Håndtaket er lett å gripe, som sammen med sin velbalanserte kropp fra ende til egg gjør det mer komfortabelt og lettere å jobbe med. De gode egenskapene til det tyske stålet betyr at bladene både er flekkbestandige og ikke krever høye vedlikeholdskrav mer enn sliping.

Strl: 33x3x1 cm Artnr: 1660

Kaiser

Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 1749 NOK

Strl: 33 cm (bladet: 20 cm) och 19,5 cm (bladet: 8 cm). Artnr: 1655 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 459 NOK Pris: >50 stk, 419 NOK

Pris: >50 stk, 1599 NOK

Kniver laget av tysk høykvalitetsstål X50CrMoV15 med et Pakka-håndtak i tre. Håndtaket gir et godt håndgrep, og sammen med resten av den velbalanser te kroppen fra ende til kant blir den behagelig og enklere å jobbe med.

K A I S E R S K J E R P E S TÅ L S E T T

KAISER FILETSETT

Kokkekniv og knivsliper fra Kaiser-serien. . Stålet er nøye utvalgt fra Tyskland, X50CrMoV15 og håndtaket er av Pakkaträ. Håndtaket er lett å gripe, som sammen med sin velbalanserte kropp fra ende til egg gjør det mer komfortabelt og lettere å jobbe med. De gode egenskapene til det tyske stålet betyr at bladene både er flekkbestandige og ikke krever høye vedlikeholdskrav mer enn sliping.

Settet består av en filèkniv, stålvevd hanske samt en metallsåpe. Hansken forbedrer grepet om fisken, samtidig som at den beskytter deg mot eventuelle uhell. Metallsåpen tar bort lukt fra fisk og løk som vanlig såpe ikke klarer. Stålet er nøye utvalgt fra Tyskland, X50CrMoV15 og håndtaket er av Pakkaträ. Håndtaket er lett å gripe, som sammen med sin velbalanserte kropp fra ende til egg gjør det mer komfortabelt og lettere å jobbe med. De gode egenskapene til det tyske stålet betyr at bladene både er flekkbestandige og ikke krever høye vedlikeholdskrav mer enn sliping.

Strl: kockkniv: 33 cm (bladet: 20 cm) brynstål: 33 cm. Artnr: 3373 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 539 NOK Pris: >50 stk, 499 NOK

Strl: filékniv: 33 cm (bladet: 21 cm). Artnr: 1601 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 409 NOK Pris: >50 stk, 379 NOK

85


KJØKKEN

BRØDKNIV KAISER Eksklusiv brødkniv fra Kaiser-serien. Stålet er nøye utvalgt fra Tyskland, X50CrMoV15 og håndtaket er av Pakkaträ. Håndtaket er lett å gripe, som sammen med sin velbalanserte kropp fra ende til egg gjør det mer komfortabelt og lettere å jobbe med. De gode egenskapene til det tyske stålet betyr at bladene både er flekkbestandige og ikke krever høye vedlikeholdskrav mer enn sliping. Strl: 33x3x1 cm Artnr: 1651 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 389 NOK Pris: >50 stk, 359 NOK

SANTOKUKNIV KAISER Eksklusiv santokukniv fra Kaiser-serien. Stålet er nøye utvalgt fra Tyskland, X50CrMoV15 og håndtaket er av Pakkaträ. Håndtaket er lett å gripe, som sammen med sin velbalanserte kropp fra ende til egg gjør det mer komfortabelt og lettere å jobbe med. De gode egenskapene til det tyske stålet betyr at bladene både er flekkbestandige og ikke krever høye vedlikeholdskrav mer enn sliping. Strl: 25,5x3x1 cm Artnr: 1653 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 309 NOK Pris: >50 stk, 289 NOK

KOKKEKNIV K AISER Eksklusiv kokekniv fra Kaiser-serien. Denne knivserien har tatt flere år å utvikle seg. Stålet er nøye utvalgt fra Tyskland, X50CrMoV15 og håndtaket er av Pakkaträ. Håndtaket er lett å gripe, som sammen med sin velbalanserte kropp fra ende til egg gjør det mer komfortabelt og lettere å jobbe med. De gode egenskapene til det tyske stålet betyr at bladene både er flekkbestandige og ikke krever høye vedlikeholdskrav mer enn sliping. Dens skarphet varer lenge, og når du trenger å male det, er det en enkel oppgave. Strl: 30x3x1 cm Artnr: 1650 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 389 NOK Pris: >50 stk, 359 NOK

86


KJØKKEN

87


KJØKKEN

LIMOUX SERVETTRING, 2 ST Elegante serviettringer i gullfarget metall, perfekt for å gi serviset et litt mer luksuriøst preg. Strl: 4,4x4,4x1 cm Artnr: 12150 Guld , 12152 Silver Forpk: Kuvert Pris: 1–49 stk, 55 NOK Pris: >50 stk, 49 NOK

B O U R D O N S E R V I E T T, 2 S T K Vasket bomullsserviett som gir en myk følelse og en fin patina. En søm går langs hele servietten som skaper kontrast. Fint til hverdagsformå så vel som til fest. Strl: 45x45 cm Artnr: 12140 Forpk: Plastpose Pris: 1–49 stk, 79 NOK Pris: >50 stk, 69 NOK

B O U R D O N B O R D M AT T E , 2 S T K Vasket bomullsmatte som gir en myk følelse og en fin patina. En søm går langs hele bordmatten som skaper kontrast. Fint til hverdagsformå så vel som til fest. Strl: 47x32 cm Artnr: 12142 Forpk: Plastpose Pris: 1–49 stk, 79 NOK Pris: >50 stk, 69 NOK

88


KJØKKEN

BOURDON KJØKKENHÅNDKLE, 2 STK Kjøkkenhåndkle i vasket bomull som gir en myk følelse og en fin patina. En søm går langs hele håndkleet som skaper kontrast. En fin detalj på kjøkkenet. Strl: 45x70 cm Artnr: 12144 Forpk: Plastpose Pris: 1–49 stk, 119 NOK Pris: >50 stk, 109 NOK

89


KJØKKEN

Rustikk design, jordfargerr Japansk møter

møter moderne.

skandinavisk, Inspirasjonen

NOMIMONO ASJETTER 2 DELAR Sett med to asjetter i steingods. Enkelt design. Tåler selvfølgelig oppvaskmaskin. Strl: 17x17x1 cm Artnr: 3576 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 289 NOK Pris: >50 stk, 269 NOK

rustikk bak

Nomimonoserien kommer fra jorden og naturen rundt oss, noe som har resultert i dette rustikke produktutvalget hvor det ikke finnes to like gjenstander. Hver gjenstand er håndlaget av steintøy og er

N O M I M O N O TA L L E R K N E R S E T T Sett med to stentøystallerkner i rettlinjet design. Kan naturligvis vaskes i oppvaskmaskin.

glasert tre ganger for å få den riktige typen

Strl: 26,5x26,5x1,5 cm

finish. Dette gjør hvert element helt unikt,

Artnr: 3553 Forpk: Gaveeske

som også er en stor del av Nomimonos

Pris: 1–49 stk, 309 NOK Pris: >50 stk, 289 NOK

sjarm. Samleobjekter for servering, som er inspirerende og i jordfarger.

90


KJØKKEN

NOMIMONO MUGGE

NOMIMONO BOLLESETT

En mindre rustikk-mugge med et håndtak for å servere de beste drikkene som livet har å by på. Den er håndlaget av steintøy, noe som betyr at hvert element er helt unikt. Reaktiv glasur gir en spesiell nyanse som avviker litt fra produkt til produkt, noe som gir muggen enda mer personlighet og sjarm.

To stk. Skåler av steintøy i mindre modell. Utmerket til frokost eller som asjetter til forretter.

Strl: 11x11x18 cm

Pris: 1–49 stk, 289 NOK

Artnr: 3578

Strl: 17,5x17,5x5,5 cm Artnr: 3557 Forpk: Gaveeske Pris: >50 stk, 269 NOK

Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 469 NOK Pris: >50 stk, 429 NOK

NOMIMONO KRUSSETT

N O M I M O N O PÅ L E G G SS E T T

Fire stk. mugger uten skaft. Bruk som te- og kaffekopp, eller hvorfor ikke benytt dem som vannglass i kombinasjon med resten av Nomimono-Familien.

To mindre serveringsfat fra NomimonoFamilien. Bruk som underkopper eller som mindre fat til tilbehør.

Strl: 8x8x9,5 cm

Artnr: 3554

Artnr: 3558 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 209 NOK Pris: >50 stk, 199 NOK

91

Strl: 24x10,5x1,5 cm Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 189 NOK Pris: >50 stk, 179 NOK


KJØKKEN

NOMIMONO SERVERINGSBOLLE

NOMIMONO BOLLE

NOMIMONO SERVERINGSSKÅL

Herlig serveringsbolle i stentøy.

Stentøybolle, som er en del av den populære serien Nomimono. Bollen egner seg like godt for kald salat som for nykokte poteter. Ikke egnet for oppvaskmaskin eller mikrobølgeovn.

Herlig serveringsskål i steingods med en høyere, håndlaget kant som er elegant ujevn. Perfekt til en deilig nudelsalat eller hvorfor ikke servere en pastarett? Tåler selvfølgelig oppvaskmaskin.

Strl: 21x21x12 cm

Strl: 30x30x9 cm

Artnr: 3569

Artnr: 3564

Forpk: Gaveeske

Forpk: Gaveeske

Pris: 1–49 stk, 309 NOK

Pris: 1–49 stk, 379 NOK

Strl: 31x31x5,5 cm Artnr: 3551 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 429 NOK Pris: >50 stk, 399 NOK

Pris: >50 stk, 289 NOK

Pris: >50 stk, 349 NOK

92


KJØKKEN

N O M I M O N O TA PA S Hyggelig spisesett som inneholder to boller og et trefat. Passer til små paier som tapas. Strl: 25x19x2 cm Artnr: 3572 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, NOK Pris: >50 stk, NOK

NOMIMONO SERVERINGSSETT Fat i stentøy med tre små skåler. Ubegrensede anvendelsesområder - Tapas, dipp, snacks eller hvorfor ikke med hvert sitt varmelys? Fatet kan for eksempel også benyttes til struktur eller salat. Strl: 35,5x14,2x3 cm Artnr: 3559 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 339 NOK Pris: >50 stk, 309 NOK

93


KJØKKEN

Albe En litt mer klassisk steintøyserie. Kontrasten mellom den glaser te strukturen

og

de

organiske

formene gir serien et moderne utseende, samtidig som den ekte håndverksfølelsen er godt bevar t. Hver t steintøyprodukt er laget for hånd og glasser t hele tre ganger for å få riktig finish. Dette gjør hver t produkt unikt og er en stor del av sjarmen.


KJØKKEN

ALBE SERVERINGSSKÅL

ALBE 2-DELS SK ÅLSETT

A L B E 2- D E L S TA L L E R K E N S E T T

Hvis du ønsker å servere dine gjester både i stil og med enkelhet, er denne rustikkserveringsskålen av steintøy et godt valg. Mye av den håndlagde skålens sjarm skyldes det faktum at ingen er like. Den nøytrale utformingen gjør at skålen passer til de fleste interiørstiler, og den kan brukes til servering av forretter, hovedretter og desserter.

Håndlagde skåler med et rustikt og personlig utseende som er et resultat av den reaktive glasurteknologien som produserer varierte fargenyanser. Skålene er laget av steintøy og kan brukes til servering av frokostblandinger, is eller suppe. Hvis du ønsker å legge til et snev av luksus under et tre-retters måltid, bruk en vakker duk og legg skålne oppå tallerkenene til hovedretten. Ett sett består av to skåler.

Disse håndlagde tallerkenene er laget av steintøy og kommer i et rustikk design. Deres reaktive glans gir dem en utrolig stilig og nyansert farge. Som et resultat er hver tallerken unik, og det er en stor del av sjarmen. Å sette seg tilbords med disse tallerkenene er en ren glede, og hvis begrepet ”å spise med øynene” er sant, vil disse tallerkenene definitivt være et bidrag til spisestuen din. Settet består av to tallerkener.

Strl: 35x21x4 cm Artnr: 352319

Strl: 18x18x5 cm

Forpk: Gaveeske

Artnr: 352219

Pris: 1–49 stk, 389 NOK

Forpk: Gaveeske

Pris: >50 stk, 359 NOK

Pris: 1–49 stk, 239 NOK

Strl: 27x27x2 cm Artnr: 352019 Forpk: Gaveeske

Pris: >50 stk, 219 NOK

Pris: 1–49 stk, 309 NOK

ALBE SERVERINGSSKÅL

A L B E 2- D E L S TA L L E R K E N S E T T

ALBE 4 - DEL S KOPPESET T

Serveringskål i steintøy i rustikk design som nok vil pryde spisebordet. Skålen er håndlaget og takket være de varierte og nyanserte fargene som skapes av den reaktive glasuren, er hver skål unik. Flott til servering av salater, pasta eller gryteretter og passer til de fleste kjøkkenstiler.

Mindre tallerkener av steintøy i et rustikk design som sikkert vil bidra med visuell nytelse til middagsopplevelsen. Den reaktive glasuren gir tallerkenene en vakker, nyansert farge. Som et resultat, og i tillegg til at de er håndlagde, er hver tallerken helt unik. Tallerkenene er 21x2 cm i størrelse og kan lett kombineres med større tallerkener fra samme serie. Ett sett består av to tallerkener.

Sett i rustikk stil bestående av 4 unike krus med håndtak som er store nok til at du kan nyte litt ekstra kaffe eller te. Takket være det faktum at krusene er håndlaget i steintøy, får du et helt særegent element hvor hvert krus er unikt. I tillegg gir den unike reaktive glasurteknologien en fin nyansert farge.

Strl: 26x26x7,5 cm Artnr: 352419

Strl: 21x21x2 cm

Forpk: Gaveeske

Artnr: 352119

Pris: 1–49 stk, 359 NOK

Forpk: Gaveeske

Pris: >50 stk, 329 NOK

Pris: 1–49 stk, 239 NOK Pris: >50 stk, 219 NOK

95

Pris: >50 stk, 289 NOK

Strl: 9x9x9,5 cm Artnr: 312519 Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 359 NOK Pris: >50 stk, 329 NOK


KJØKKEN

96


KJØKKEN

MASON GRYTEKLUT Med disse grytevottene vil du aldri måtte brenne deg igjen. Vottene er laget i 240 bomullstwill, og takket være den tykke polstringen er de i stand til å håndtere høye temperaturer fra ovner. I tillegg er de CE-sertifiserte vottene designet for å passe både venstrehendte og høyrehendte kokker. Strl: 15x30 cm Artnr: 2257 Marine, 2258 Beige, 2259 Grønn Forpk: Plastpose Pris: 1–49 stk, 79 NOK Pris: >50 stk, 69 NOK

MASON TØRKEFORKLE Enten du trenger et forkle eller et kjøkkenhåndkle, vil nok denne artikkelen dekke dine behov. Det multifunksjonelle designet gjør at den kan brukes både som et forkle eller som et kjøkkenhåndkle. Forkleet er laget av 100% bomull og utstyrt med en sløyfe i kontrastfarge for å lett kunne henge den opp etter bruk. Strl: 70x50 cm Artnr: 2254 Marine, 2255 Beige, 2256 Grønn Forpk: Plastpose Pris: 1–49 stk, 119 NOK Pris: >50 stk, 109 NOK

MASON FORKLE Funksjonelt forkle i 100% bomull, som gjør at du ser ut som en profesjonell både på kjøkkenet og foran grillen. Forsiden er utstyrt med en håndkleholder og en dyp lomme som kan holde all nødvendig kjøkkenutstyr på et hendig sted. Forkleet har kryssende stropper bak i kontrastfarge som kan justeres for maksimal komfort. Strl: 70x90 cm Artnr: 2251 Marine, 2252 Beige, 2253 Grønn Forpk: Plastpose Pris: 1–49 stk, 199 NOK Pris: >50 stk, 189 NOK

97


KJØKKEN

ASADO FORKLE Robust forkle av steinvasket kanvas 450 g/m2 med detaljer av kunstskinn. Et forkle med lang livslengde som bare blir finere med tiden. Strl: 70x90 cm Artnr: 2155 Sort , 2156 Grønn, 2159 Tan Forpk: Plastpose Pris: 1–49 stk, 259 NOK Pris: >50 stk, 239 NOK

98


KJØKKEN

ASADO FØRSTEHJELPSSETT Førstehjelpssett i den populære Asado-serien. Den er pakket i en lerrets bag med glidelås, og her finner du alt du trenger for mindre ulykker, inkludert plaster, saks, bandasje med mer. Strl: 16x12x2 cm Artnr: 2190 Sort Forpk: Plastpose Pris: 1–49 stk, 169 NOK Pris: >50 stk, 159 NOK

ASADO BRANTEPPE EU-godkjent brannteppe i ett lag med dobbelt futteral. Ett futteral i flott design samt et futteralmerket med sikkerhetsforskrifter. Det designede futteralet har en ensfarget bakside og er perfekt for å sette eget trykk på. Strl: 120x120 cm Artnr: 4821 Grønn, 4823 Sort, 4825 Beige Forpk: Gaveeske Pris: 1–49 stk, 289 NOK Pris: >50 stk, 269 NOK

99


FLASKER OG TERMOS

MACE TERMOS Vakuum-isoleringsteknologi med doble vegger av kobberbelegg. Holder på temperaturen, smaken og næringsverdien på drikken, inne i flasken. Med et uknuselig ytre fôringsrør av rustfritt stål og et interiør på 18/8 har denne termosen lang levetid. Bekymringsfri anti-dryppelokk med lekkasjesikker silikonforsegling. Strl: 500 ml, 8,5x8,5x27,5 cm Artnr: 50400 Pris: 1–49 stk, 169 NOK Pris: >50 stk, 159 NOK

Strl: 750 ml, 8,5x8,5x32 cm Artnr: 50402 Pris: 1–49 stk, 189 NOK Pris: >50 stk, 179 NOK

100


FLASKER OG TERMOS

OTIS THERMO TO GO MUG En flott måte å forenkle hverdagen på som kaffedrikker er å kjøpe et krus som du kan åpne og lukke med én hånd. Dersom du stadig er på farten, så kan dette kruset være optimalt, siden det holder på både varme og kulde i opp til 6 timer. Den er laget av 18/8 stål og har et materiale som ikke tar til seg smak eller duft. I tillegg kan den vaskes i oppvaskmaskinen. Strl: 300 ml, 7x16 cm Artnr: 5062 Stål,, 5064 Sort, 5066 Hvit Pris: 1–49 stk, 159 NOK Pris: >50 stk, 149 NOK

101


FLASKER OG TERMOS

M I L E S M AT B O K S I den populære Miles-serien finnes det nå også en matboks. Nyttig for dem som tar med seg mat på jobb. Boksen er i metall med et lokk laget av bambustre. Enkelt å rengjøre og har lang levetid. En fin stropp i vegansk skinn holder lokket på plass. Strl: 800 ml, 16,6x11,6x6,3 cm, Artnr: 50480 Pris: 1–49 stk, 199 NOK Pris: >50 stk, 189 NOK

102


FLASKER OG TERMOS

MILES TERMOSFL A SK E 10 0 0 ML Miles termosflaske har smart vakuum-isolasjon som holder vannet iskaldt i opp til 18 timer og varm drikke varm i opp til 6 timer. Vakuum-isolasjonen betyr at den aldri kondenserer og gjør væsken mindre. Flasken er laget av 18/8 rustfritt stål, noe som betyr at den ikke tar smaken eller duften fra tidligere innhold. Korken har også en henger. Den termosflasken er fri for giftstoffer og kan brukes hele livet. Det bidrar til at færre plastflasker kastes og sparer miljøet. Strl: 1000 ml, 8x31,5 cm, Artnr: 5054 Stål, 5058 Sort Pris: 1–49 stk, 209 NOK Pris: >50 stk, 199 NOK

103


FLASKER OG TERMOS

MILES TERMOSFLASKE Miles termosflaske har en smart vakuumisolasjon som holder vannet iskaldt i opptil 18 timer og varme drikker varme i opptil 6 timer. Vakuumisoleringen gjør at den aldri kondenserer og gjør vesken våt. Flasken er laget av 18/8 rustfritt stål, noe som betyr at det ikke smaker eller lukter av forrige innhold. Termosflasken er fri for giftstoffer og kan brukes resten av livet. Det bidrar til å reduserer mengden plastflasker som skal kastes og vi sparer på hav og miljø. Strl: 500 ml, 8x8x23 cm, Artnr: 5042 Marine, 5044 Grønn, 5046 Hvit, 5048 Stål, 5052 Sort Pris: 1–49 stk, 189 NOK Pris: >50 stk, 179 NOK

104


TERMOSAR & FL ASKOR

L E A N G L A SS VA N N F L A S K E En fin vannflaske i glass som du kan bruke på trening eller kontoret er alltid praktisk å ha. Denne vannflasken er designet i glass og har et godt grep som gjør at det er enkelt å ta den med seg på farten. Glassflasken er i et enkelt, men stilig design i gjennomsiktig glass og grå detaljer. Flasken tåler oppvaskmaskin, holder 570 ml og har et beskyttende lag i silikon. Strl: 570 ml, 6,5x23,5 cm Artnr: 50961 Sort, 50962 Grå Pris: 1–49 stk, 109 NOK Pris: >50 stk, 99 NOK

105


FLASKER OG TERMOS

L E A N VA N N F L A S K E Vannflaske av BPA-fri tritanplast. Løkken på lokket gjør den lett å henge på treningsmaskinen, og det at den er tynnere gjør at den passer i de fleste koppholdere. Flasken er enkel å rengjøre. Passer bra til å utstyre med trykk. Str: 570 ml. Emb. Plastpos Strl: 570 ml 6,5x6,5x23,5 cm Artnr: 50830 Rosa, 50831 Marine, 50832 Grå, 50833 Röd, 50846 Orange, 50847 Transparent, 50848 Lime, 50849 Blå, 50862 Gul, 50863 Mörkgrønn Pris: 1–49 stk, 69 NOK Pris: >50 stk, 59 NOK

106


FLASKER OG TERMOS

LEAN TERMOSFLASKE Termos i rustfritt stål som passer til vannflasken i samme serie. Sløyfen på lokket gjør at det er lett å henge den på vesken. Den nette formen gjør at den passer i de fleste holdere. Passer til både varm og kald drikke, da den holder lenge på både varme og kulde. Det er enkelt å rengjøre flasken, og den kan vaskes for hånd eller i oppvaskmaskin. Strl: 450 ml, 6,5x6,5x23 cm Artnr: 50950 Sort, 50951 Hvit, 50952 Grå Pris: 1–49 stk, 159 NOK Pris: >50 stk, 149 NOK

107


FLASKER OG TERMOS

Customise your bottle. Vi mener at denne metoden er den grønneste som finnes når det kommer til å lage merker. Særlig når vi har denne metoden tilgjengelig internt. På denne måten unngår vi unødvendig frakt. Graveringsprosessen

LEAN TERMOSFLASKE

vår drives av solenergi. Ingen kjemikalier

Termos i rustfritt stål som passer til vannflasken i samme serie. Sløyfen på lokket gjør at det er lett å henge den på vesken. Den nette formen gjør at den passer i de fleste holdere. Passer til både varm og kald drikke, da den holder lenge på både varme og kulde. Det er enkelt å rengjøre flasken.

blir brukt i graveringsprosessen. Gravering

Strl: 450 ml, 6,5x6,5x23 cm

er den mest bærekraftige måten som finnes

Artnr: 50953B Stål, 50953BK Sort, 50953DB Marine, 50953DG Grå, 50953G Grønn, 50953O Orange, 50953P Rosa, 50953R Röd, 50953W Hvit

når det kommer til å forfine et produkt.

Pris: 1–49 stk, 159 NOK Pris: >50 stk, 149 NOK

108


SPORT

Made from recycled PET-bottles RPET ACTIVE DRY TOWEL Laget av mikrofiber og delvis resikulerte PET-flasker. Lett og kompakt. Den unike strukturen til frottéstoff kan absorbere mer vann, og tørker tre ganger raskere enn et vanlig håndkle. Ideell for utendørsaktiviteter, sport og reiser. Denne størrelsen er utmerket for bruk på treningssenteret. Tre resirkulerte PET-flasker har gått med for å lage dette håndkleet. Strl: 80x40 cm Artnr: 60021 Sort, 60023 Grå, 60025 Marine Pris: 1–49 stk, 89 NOK Pris: >50 stk, 79 NOK

RPET ACTIVE DRY TOWEL Laget av mikrofiber og delvis resikulerte PET-flasker. Lett og kompakt. Den unike strukturen til frottéstoff kan absorbere mer vann, og tørker tre ganger raskere enn et vanlig håndkle. Ideell for utendørsaktiviteter, sport og reiser. Denne størrelsen er utmerket for bruk på treningssenteret. Tre resirkulerte PET-flasker har gått med for å lage dette håndkleet. Strl: 140x70 cm Artnr: 60022 Sort, 60024 Grå, 60026 Marine Pris: 1–49 stk, 169 NOK Pris: >50 stk, 159 NOK

109


FRILUFTSLIV

RPET Sortino Det trengs ca. 5 PET-flasker for å lage en veske. RPET Sortino er laget av 50% resirkulert polyester. Å bruke resirkulert polyester er vår måte å oppmuntre og støtte initiativer basert på sirkulære modeller. Det bidrar også til å forhindre plastflasker fra å havne i naturen.

110


FRILUFTSLIV

RPET SORTINO KJØLERYGGSEKK

RPET SORTINO KJØLEKURV

RPET SORTINO KJØLEBAG

Det er sjelden du ser moderne og trendy ut med en kjølepose i hånden, men med denne kjøleryggsekken på ryggen, tas kjøleposen til et helt nytt nivå. Den har detaljer i kunstig skinn og bomull og er laget av 50% resirkulert materiale fra PET-flasker, så den er virkelig moderne. I tillegg til den PEVApolstrede kjølerommet som bevarer kulden, er ryggsekken ogdå utstyrt med flere praktiske lommer.

Denne romslige kjølekurven med lokk betyr slutten på kjedelige kjøleposer i plastikk. Kjølekurven er melert og har detaljer i kunstig skinn og bomull, noe som gjør den like fin som en vanlig veske, slik at du kan dra på piknik med stil. Den er laget av 50% resirkulert materiale fra PET-flasker. På utsiden av kjølekurven er det også et mindre rom, slik at du kan ta med annet tilbehør. Den tykke PEVA-polstringen bevarer kulden i lang tid og den er også lett å vaske av og ut etter bruk. Med en justerbar skulderstropp og dobbelt håndtak, er det flere alternativer for å bære kjølekurven.

Denne moderne og stilige kjølebagen er god å ha når du skal på utflukt. Den er ikke så stor, slik at den er lett å bære med det doble håndtak eller med skulderstroppen. Kjølebagen er laget av 50% resirkulert materiale fra PETflasker og har også fine detaljer i bomull og kunstig skinn. Innsiden er lett å tørke ut og kulden bevares i lang tid takket være tykk PEVA-polstring.

Strl: 30,5x15x46 cm Artnr:52103 Pris: 1–49 stk, 379 NOK Pris: >50 stk, 349 NOK

Strl: 40x28x24 cm

Strl: 23x20x27 cm Artnr: 51323 Pris: 1–49 stk, 189 NOK Pris: >50 stk, 179 NOK

Artnr: 51203 Pris: 1–49 stk, 349 NOK Pris: >50 stk, 319 NOK

111


FRILUFTSLIV

V I L D M A R K S PA N N E Fin stekepanne i klassisk, svensk design. Perfekt for steking over åpen ild eller på grillen. Kommer pakket i polyesterpose med skulderrem i pen gaveeske. Strl: 21,5x21,5x2,5 cm Artnr: 5510 , Pris: 1–49 stk, 279 NOK Pris: >50 stk, 259 NOK

KJØLERYGGSEKK COOL Smart, fin og romslig ryggesekk med kjølefunksjon. Mange fine lommer, perfekt til reise eller piknik. Strl: 33x22x47 cm Artnr: 5180 Sort Pris: 1–49 stk, 259 NOK Pris: >50 stk, 239 NOK

112


I N N PA K K I N G

BOMULLSKASSE GOTS Bomullskasse av ekstra fin økologisk dyrket bomullscanvas ed GOTSsertifisering. Laget av 350 gsm 100% økologisk dyrket bomull. OEKO-TEX standard 100. Strl: 40x38x7 cm Artnr: 2306 Off-White Forpk: Plastpose Pris: 1–49 stk, 57 NOK Pris: >50 stk, 47 NOK

BOMULLSKASSE GOTS Bomullskasse av ekstra fin økologisk dyrket bomullscanvas ed GOTSsertifisering. Laget av 350 gsm 100% økologisk dyrket bomull. OEKO-TEX standard 100. Strl: 40x38x7 cm Artnr: 2309 Sort Forpk: Plastpose Pris: 1–49 stk, 59 NOK Pris: >50 stk, 59 NOK

113


I N N PA K K I N G

T H A N K YO U G AV E E S K E

T H A N K YO U G AV E P O S E

Gaveeske er merket med FSC®, etiketten for ansvarlig skogbruk.

Gaveposen er merket med FSC®, etiketten for ansvarlig skogbruk.

Strl: 39x29x7 cm

Strl: 49x11x33 cm

Artnr: 921

Artnr: 925

Pris: 1–49 stk, 39 NOK

Pris: 1–49 stk, 59 NOK

Pris: >50 stk, 35 NOK

Strl: 16x9x20 cm

Strl: 30x10x37 cm

Strl: 40x11x49 cm

Artnr: 408

Artnr: 409

Artnr: 410

Pris: 1–49 stk, 29 NOK

Pris: 1–49 stk, 29 NOK

Pris: 1–49 stk, 39 NOK

Pris: >50 stk, 19 NOK

Pris: >50 stk, 49 NOK

Pris: >50 stk, 25 NOK

Pris: >50 stk, 29 NOK

H A P P Y H O L I D AY S P R E S E N T K A R T O N G

H A P P Y H O L I D AY S G A V E P O S E

Gaveeske er merket med FSC®, etiketten for ansvarlig skogbruk.

Gaveposen er merket med FSC®, etiketten for ansvarlig skogbruk.

Strl: 39x29x7 cm

Strl: 49x33x11 cm

Strl: 56x36x5,5 cm

Strl: 16x9x20 cm

Strl: 30x10x37 cm

Strl: 40x11x49 cm

Artnr: 1221

Artnr: 1225

Artnr: 1226

Artnr: 308

Artnr: 309

Artnr: 310

Pris: 1–49 stk, 39 NOK

Pris: 1–49 stk, 55 NOK

Pris: 1–49 stk, 55 NOK

Pris: 1–49 stk, 29 NOK

Pris: 1–49 stk, 29 NOK

Pris: 1–49 stk, 39 NOK

Pris: >50 stk, 35 NOK

Pris: >50 stk, 49 NOK

Pris: >50 stk, 19 NOK

Pris: >50 stk, 49 NOK

114

Pris: >50 stk, 25 NOK

Pris: >50 stk, 29 NOK


Follow our work and be inspired

@VINGASWEDEN FACEBO OK .CO M/ V I N GA S W E DE N @ V I N G A S W E D E N


VÅ R T A N S VA R

GOTS

Hos oss i Vinga of Sweden er kvalitet mye mer enn et godt produkt, fin emballasje og den gleden vi håper at våre brukere føler når de får en vare fra oss. For oss handler kvalitetsarbeid like mye om å sørge for at de ansatte på fabrikkene som lager produktene våre, jobber under sikre, rettferdige, lovlige og humane forhold. Om hele tiden å lete etter nye og mer miljøvennlige materialer, energibesparende produkter og muligheter til å forbedre vår verden gjennom vårt daglige arbeid. Vi samarbeider med og er sertifisert i henhold til følgende organisasjoner.

GOTS står for Global Organic Textile Standard og er en internasjonal miljømerking for naturfiber. Standarden egulerer begrensning av skadelige stoffer og utslipp i hele produksjonskjeden (leverandørkjeden). For å bli sertifisert kreves det at fibrene er økologisk dyrket i henhold til EU-direktiver, og grundige controller foretas gjennom hele prosessen. Man tar hensyn til miljøet på alle trinn i produksjonen. Med denne sertifiseringen garanterer leverandørene at produktene er produsert av minst 70–100 % økologisk materiale og at roduksjonen er ansvarlig både miljømessig og sosialt. Kontroll og oppfølging av kravene gjøres én gang i året av en uavhengig part. Vi arbeider for at flere og flere av våre tekstiler skal være GOTS-merket.

BSCI BSCI (Business Social Compliance Initiative) er et europeisk bedriftssamarbeid for foretak som vil forbedre arbeidsforholdene i den globale leverandørkjeden. BSCI forener over 1300 foretak om felles retningslinjer og støtter dem i arbeidet for en etisk leverandørkjede. Dette skjer gjennom et utviklingsorientert system. Grunnlaget for systemet er de felles retningslinjene som samtlige medlemmer har forpliktet seg til å implementere i sine leverandørkjeder. Gjennom eksterne revisjonsselskaper og egne revisjoner blir fabrikkene evaluert, og vi kan se hvor godt de oppfyller kravene i de felles retningslinjene. Retningslinjene er basert på FNs menneskerettighetserklæring, barnekonvensjonen og kjernekonvensjonene til Den internasjonale rbeidsorganisasjonen (ILO). ISO 9001 Et kvalitetssystem i henhold til ISO 9001:2008 er et verktøy for foretak som vil drive et effektivt og strukturert kvalitetsarbeid. De nye ISO 9001-kravene er rettet mot alle foretak uansett størrelse og virksomhetsfokus. Hensikten med et kvalitetsledelsessystem er et man skal opprette retningslinjer for kvalitetsarbeidet slik at man aktivt arbeider med stadige forbedringer og for å sikre kvaliteten på sine tjenester og produkter. I S O 14 0 0 1 Et miljøledelsessystem hjelper oss på en systematisk måte å arbeide med organisasjonens miljøpåvirkning og inne kostnadseffektive alternativer. På denne måten blir organisasjonen vår bade miljøvennlig og mer lønnsom. Ved hjelp av den internasjonalestandarden for miljøledelsessystem ISO 14001 kan organisasjonen identifisere og systematisk redusere sin påvirkning på miljøet. Standarden gir støtte i arbeidet med å utvikle rbeidsmetoder på området, for eksempel for å redusere forbruket av energi og råvarer eller mengden avfall og andre utslipp.

116

OEKO TE X OEKO-TEX® Standard 100 er et uavhengig test- og sertifiseringssystem for råvarer, mellomprodukter og luttprodukter i alle produksjonsledd i tekstilindustrien. Eksempel på produkter som kan sertifiseres: rått og farget/foredlet garn, rå og fargede/foredlede stoffer og strikkevarer, konfeksjonsartikler (klær av alle slag, tekstiler for hus og hjem, sengetøy, frottévarer, leker i tekstil og mye mer). EU ECOLABEL EU Ecolabel fungerer på samme måte som Svanemerket. Det er et Type 1-miljømerke. Produktene undersøkes fra et livssyklusperspektiv fra råvare til avfall. Produktene skal oppfylle strenge miljø-, funksjons- og kvalitetskrav. Kravene økes kontinuerlig. BCI BCI - Better Cotton Initiative er et helhetssyn for bærekraftig bomullsproduksjon som dekker alle de tre pilarene innen bærekraftig utvikling: Miljø, sosiale forhold og økonomiske forhold. Alle elementene - fra produksjonsprinsippene og kriteriene til overvåkningsmekanismene som viser resultater og konsekvenser - arbeider sammen for å støtte systemet og troverdigheten hos Better Cotton og BCI. Systemet er utformet for å sikre utbytte av god praksis og for å oppmuntre til oppskalering av kollektive tiltak for å skape bedre bomull som et bærekraftig hovedprodukt.


VINGA.COM

Profile for Vinga

Vinga Product Catalouge Norwegian Edt.  

Vinga Product Catalouge Norwegian Edt.