Vinexpress januari 2016

Page 1

Wijkkrant 14e jaargang januari 2016

03 Wateroverlast in de wijk

05 WIZkids Vensterhuis

07 Rauter Razzia

08 Straatnaam Hooilandstraat 11 Foto’s Nieuwjaarsduik 2016 13 De markt van Stadshagen 15 Aftrap ‘5000 & Co’, LevelZ

Draagvlak blijkt voldoende, maar:

Financieel doel crowdfunding Stadshoeve niet gehaald ter. “Mensen kunnen nog steeds 5 euro doneren. Hoe meer geld er binnenkomt, hoe meer projecten we kunnen realiseren. Er zijn in deze fase van dit omvangrijke project heel veel vrijwilligers nodig.” Aanmelden kan via info@destadshoevezwolle.nl.

Door Alice Tekst Het crowdfundingsdoel van 100.000 euro voor wijkboerderij de Stadshoeve is niet gehaald, van de ruim twintigduizend inwoners van de wijk, hebben er 155 een financiële bijdrage geleverd. Omdat de gemeente graag wil dat dit project voortgezet wordt, heeft wijkwethouder René de Heer dit bedrag aangevuld. Het project gaat daarom door, er is nu vanuit de gemeente in totaal 550.000 euro toegezegd. In de wijkpresentatie van mei en september is aangegeven welke bedragen nodig zijn voor de verschillende ambitieniveaus. De wijk besliste in mei 2015 voor de uitgebreide versie 3.0. Het bestuur acht dit niet haalbaar en voert de afgeslankte versie 2.0 uit. Voor versie 2.0 is uiteindelijk 640.000 euro nodig. Martin Hendriksen, bestuursvoorzitter: “Dit bedrag wordt gebruikt voor het gebouw en Avontuurlijk Spelen. Hervormde Weeshuizen heeft voor dit laatste overigens ook al 15.000 euro toegezegd.” De opbrengsten van de scholenacties, ook ruim 5000 euro, worden eveneens besteed aan Avontuurlijk Spelen. Hendriksen: “We willen de scholen actief betrekken bij de bouw en instandhouding van het parkgedeelte Avontuurlijk Spelen. Omdat we op dit moment ook daar onvoldoende budget voor hebben, is dit nu in deelprojecten opgeknipt. We zijn momenteel in overleg met de gemeentelijke archeoloog. Dit omdat op de plek van Avontuurlijk Spelen het kasteel Werkeren heeft gestaan. Dit vraagt daarom om zorgvuldigheid. Zoals het er nu uitziet, starten we met Avontuurlijk Spelen op het niet afgemaakte kunstwerk.” Klokkengieterlaan 48 8043 BS Zwolle Bel voor een afspraak (038) 42.04.109 www.johnbijsterbosch-haarmode.nl

Over Avontuurlijk Spelen voegt de voorzitter tot slot nog toe: “Jeugd uit Stadshagen kiest voor groen. We hebben groene plannen. We gaan groen bouwen. We gaan groen vlechten. We gaan groen onderhouden. We denken alleen nog maar groen. Avontuurlijk Spelen wordt natuurlijk spelen. In de IJssel/Zwartewater/ Vechtdelta gaat de educatie in ons nieuwe gebouw over water, polders, terpen, tuinen en wilgen.” Groeifilosofie Ernstig vertelt hij verder: “Het tweede spoor is dat we nu bezig zijn de laatste puntjes op de i te zetten voor de aanbesteding. Zo zijn er afrondende gesprekken met een uitbater over de inrichting van de keuken en met de werkgroep dieren over de inrichting van de stallen. In maart (week 10) organiseren we opnieuw een bijeenkomst waarbij iedere wijkbewoner is uitgenodigd. Belangrijk is op te merken dat we nu werken vanuit een groeifilosofie.” Om dit proces deskundig

te begeleiden, is ‘Subsidie gezocht’ ingeschakeld, een externe professionele organisatie. Zij vragen subsidies aan voor de verschillende deelprojecten. Draagvlak Financieel is het doel van het crowdfundingsproject niet gehaald. Hendriksen zegt desondanks glunderend: “Maar er is nu wel degelijk draagvlak! Zo hebben Bubbels, de Wendakker, de Kopakker en de Schatkamer geholpen bij het inzamelen van geld. En is er in het Cultuurhuis twee keer een film gedraaid waarmee ook geld is opgehaald. Bij zwembad Bubbels hebben 70 kinderen aan donatiezwemmen gedaan. Bij basisschool de Wendakker is een talentenjacht gehouden. Bij de Schatkamer werden koekjes gebakken en werd een markt georganiseerd. De betrokkenheid van kinderen is heel erg groot om de wijkboerderij te realiseren.” Bovendien is het aantal wijkbewoners die hebben gedoneerd 155. Een teken van draagvlak in de wijk volgens de bestuursvoorzit-

Verbindingen Ondanks het mislukken van het crowdfundingsproject heeft dit volgens Hendriksen toch ook goede dingen opgebracht. “Het mooie van crowdfunding is dat je hele nieuwe contacten legt. Dat zijn echt positieve neveneffecten van crowdfunding. Je bent heel verbindend bezig. Zo hebben wij nu een nieuw netwerk met scholen en bedrijfsleven aangeboord. Bijvoorbeeld Hoogeboom uit Raalte gaat de bouwput vervolg op pagina 3

ESTJES MAAK UW FE LIJK! ONVERGETE

e

rt geboo

Abraham Sarah bo of og

ussen springk fun multi

WIJ VERHUREN OOK:

Diverse opblaasobjecten, springkussens, attracties en partytenten. 038-337 69 84 | www.funverhuurzwolle.nl


kinderdagverblijf

de 7 dwergen

gewoon de laagste prijs gewoon de ruimste openingstijden gewoon de meest flexibele opvang

“Tijdens de eerste emotionele dagen na het overlijden zijn er heel veel dingen die geregeld moeten worden. Juist dan is het fijn als een professional u bij staat, zodat alles met zorg en aandacht geregeld wordt. Zo kunnen we samen een mooi en persoonlijk afscheid tot stand brengen dat past bij de overleden dierbare èn bij de nabestaanden. Ik heb speciale aandacht voor uw budget, natuuruitvaarten en live-muziek.”

speel, lach, groei! Wilt u een overlijden melden? Bel Freda 06-42513280. Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week.

Uitvaartbegeleider Freda Gaasbeek

www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl 038 45 44 372 | haydnstraat 2, zwolle

Verzorgt uw uitvaart natuurlijk

Nieu

w gast oude opva rng

Ontdek Doomijn in... Stadshagen:

Muurmeesterstraat

kinderdagverblijf/peuterspeelzaal/bso

bij OBS De Krullevaar

peuterspeelzaal/bso

Wildwalstraat

bij OBS De Schatkamer

Overtoom

Sportlaan

kinderdagverblijf/bso

kinderdagverblijf/peuterspeelzaal/bso

bij IKC De Sprankel

bij IKC Het Festival

Westenholte:

Sterrenkroos

kinderdagverblijf/peuterspeelzaal

www.fredagaasbeek.nl

Aa-landen Zwolle-Zuid Stadshagen Werkerlaan 267 8043 LV Zwolle (Naast de Rabobank)

NU ZWANGERFIT!

038 420 31 00 Voor alle behandelingen

Kleine advertentie, groot bereik?

Geen wachtlijst

www.fysiozwolle.nl

...houdt u in beweging

Mail naar: adverteren@vinexpress.nl

Papaverweg

kinderdagverblijf /bso

Korianderplein peuterspeelzaal Op www.doomijn.nl vindt u eenoverzicht van al onze locaties. www.doomijn.nl /doomijn @doomijn

Ontdek je eigen Kinderopvang

Kleine advertentie, groot bereik? Mail naar: adverteren@vinexpress.nl

Dakkapellen Dakramen Zolderverbouw Kozijnen Rolluiken Nokverhoging

Vragen? Bel 0341 - 45 14 41 02

info@dooijewaarddakkapellen.nl

ALS BESTE GETEST Gratis navigatie t.w.v. €

1300,-

vanaf € 10.995,- i10

Autobedrijf Bert Wieten WWW.BERTWIETEN.NL

ACTIE! Kunststof dakkapel 400cm al vanaf € 4.475,-

www.dooijewaarddakkapellen.nl


Colofon VINEXPRESS Stadshagen Uitgever Stichting Vinexpress Stadshagen Hoofdredacteur: Vacant Eindredactie: Inez van Slooten, Iris Boersbroek

De ligging in de polder is een van de oorzaken

Wateroverlast in Stadshagen

Redactie: Louis Zandbergen, Esther Nap, Tamara Klappe, Judith van Leeuwen, Renee van Hensbergen, Alice Tekst, Geert-Jan den Hengst, Jac de Groot, Cindy Doorn, Riet van der Wenden, Margriet Dalmeijer Fotografie: Yvonne Waslander, Elisabeth van Munster, Henk Gerrits Opmaakredactie: Martin de Zoete, Esther Nap, Jessica van Amerongen, Jessica Dekker Vormgeving: Claudia van de Leur Druk: Drukkerij Hoekstra, Emmeloord Bezorging: Verspreidingsbureau Krantenhalte Stadshagen, Jolanda Vijverberg Telefoon 038 8501937 info@krantenhaltestadshagen.nl www.krantenhaltestadshagen.nl Bestuur Stichting Vinexpress: Arjan Veldhuis (voorzitter, secretaris a.i.) Mieke Pape (penningmeester) Jos van Dijk (alg. bestuurslid) bestuur@vinexpress.nl Adres Bestuur Stichting Vinexpress: Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle Mailadres redactie: redactie@vinexpress.nl Twitter: VinexpressNL Website: www.vinexpress.nl Adverteren in Vinexpress Stadshagen? telefoon 06 46065912 adverteren@vinexpress.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven kunt u alleen per email aanleveren en moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten. De Vinexpress heeft een oplage van 8.800 exemplaren. De redactie en het bestuur van deze krant bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

Inleverdatum kopij voor de editie van februari 2016: uiterlijk maandag 25 januari 2015.

Mnbghg]^kahn] MnbgZZge^` !Lb^k"[^lmkZmbg`^g L\anmmbg`^g ;^ieZgmbg` ^g `Zshg Obco^kl Mnbganblc^l Ohhk ^^g okbc[ebco^g]^ h__^km^ ^g(h_ Z_likZZd3 Sphee^ u )/&.*-0+1)0 bg_h9aho^gb^kl[^]kbc_kb^mo^e]'ge ppp'aho^gb^kl[^]kbc_kb^mo^e]'ge

Voor als het niet bij overlast blijft: op deze kaart is te zien welke huizen bij een grote overstroming waarschijnlijk nog een verdieping droog houden (groen) en welke niet (rood). Op de website www.overstroomik.nl is voor iedere woning zien tot waar en hoe hoog het water komt als het echt bron: www.overstroomik.nl misgaat.

Door Jac de Groot Het is een bekend beeld in het journaal: ondergelopen straten en tunnels bij hevige regenval. Ook Stadshagen lijkt er niet geheel aan te ontkomen. De klimaatvooruitzichten in Nederland helpen niet mee in de beeldvorming: warmere en nattere zomers en mildere winters; wat gelijkstaat aan meer regenval. Het is logisch dat wijkbewoners zich gaan afvragen wat dit voor hun betekent en of er iets aan te doen is. De oorzaak van de waterproblematiek in Stadshagen ligt in een combinatie van factoren. Allereerst is de ligging van de wijk: in de Mastenbroekerpolder. Na het droogmaken van de polder wordt het grondwaterpeil kunstmatig laag gehouden om woningbouw en landbouw en veeteelt mogelijk te maken. Echter, de samenstelling van de bodem is veen met een laag rivierklei. Deze beide grondsoorten hebben bij uitdroging de neiging in te klinken, wat resulteert in bodemdaling. Hierdoor ligt Stadshagen lager dan andere delen van Zwolle. Het hoogteverschil tussen Stadshagen en de rest van Zwolle kan tussen de 75 centimeter en 2 meter bedragen. Ten tweede is de grote hoeveelheid aan hard oppervlak: asfalt en tegels, maar ook woningen debet aan de problemen: door de grote hoeveelheid teer en steen heeft het water niet de mogelijkheid weg te zakken in de grond, en de eerste de beste afvoer is dan de put aan de kant van de weg. Daarnaast zijn de tuinen van de inwoners de laatste tien jaar in hoog tempo ‘vertegeld’. In Groningen heeft onderzoek uitgewezen dat alleen al in die stad zelf in tien jaar tijd er vijftien voetbalvelden aan tegels bij is gekomen, met name in de tuinen. Ook dit zorgt ervoor dat water slecht opgenomen kan worden in de bodem. Hoewel de laatste echte overlast in Stadshagen dateert van 27 juli 2015, betekent het niet dat de zorgen ineens verdwenen zijn. De herfst was erg kalm en eind december liet de winter ook nog niet van zich horen, dus van wateroverlast was geen sprake. De zorgen bij bewoners en gemeente zijn gelukkig niet verdwenen. Beide denken na over oplossingen voor de afvoer van hemelwater bij extreme re-

genval. Zulke regenval komt gelukkig niet heel vaak voor, maar eenmaal per jaar is toch een frequentie, die mensen bijblijft. Er zijn een aantal mogelijkheden om de wateroverlast uit te sluiten of te beperken. De meest geopperde oplossingen zijn uitbreiden van de rioolcapaciteit en regenwater anderszins afvoeren. Uitbreiding rioolcapaciteit De eerste oplossing is het vergroten van de rioolcapaciteit. Bredere buizen die sneller het hemelwater kunnen afvoeren, zodat schoon regenwater zich mengt met afvalwater uit de huizen. Dit is echter ook een duurdere oplossing, die inwoners in de hele gemeente in de portemonnee gaan voelen. Stel dat de gemeente besluit om bij bekende knelpunten in het riool de capaciteit uit te breiden, dan moet dit zo gedaan worden, dat niet alleen het knelpunt verholpen wordt, maar ook afvoer van water verderop in het riool. Dit is een operatie die maanden van werkzaamheden en afgesloten wegen gaat opleveren, maar ook een aanzienlijke verhoging van de rioolrechten. De vraag is of het wenselijk is gemeentelijke belastingen op te hogen om incidenteel terugkerende overlast te verhelpen. Afvangen hemelwater Een andere oplossing is zoveel mogelijk regenwater afvangen in bijvoorbeeld regentonnen, zodat het regenwater gebruikt kan worden voor de tuin. Ook bestaat er de mogelijkheid van het afkoppelen van regenwater, zodat het vanaf het dak van het huis naar een plaats geleid wordt, waar het in de grond kan zakken en daarmee het grondwaterpeil aan kan vullen, waardoor de bodem vochtig blijft en de grond minder neiging heeft in te klinken. Deze oplossingen zijn relatief goedkoop en zorgen er ook voor dat minder (schoon) regenwater mengt met het afvalwater in de riolen. Meer groen in de

?

Stadshoeve vervolg van voorpagina

uitgraven en aan het project dichtgooien. Van Rossum geeft al het hang- en sluitwerk tegen inkoopprijs. Er zijn veel verbindingen in de wijk gelegd.” Daarnaast is de Stadshoeve in de gelegenheid gesteld om het gebouw duurzaam en energiezuinig te bouwen. “Qua energie streven we naar ‘0’ op de meter. Het gebouw heeft geen gasaansluiting. Alles doen we met elektriciteit en zonnepanelen, warmtewaterpomp en met opslag van energie. Dit is in ontwikkeling. We zijn continu opzoek naar de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van energie”, aldus Hendriksen. Exploitatie Er zijn eveneens contacten gelegd met onderwijsinstellingen. “Met hogeschool Windesheim zijn we in overleg voor een studieopdracht. Onderzocht wordt op welke wijze we de exploitatie kunnen realiseren. Anders gezegd; hoe maken we de wijk verantwoordelijk dat er naast lusten ook lasten zijn, die horen bij zo’n fantastische voorziening?” Het bestuur is tevens in gesprek met de Zonnehuisgroep. Zij willen graag dat hun klanten gebruikmaken van de Stadshoeve. Ze willen betrokken worden bij de tuinen en daar een rol in krijgen. De Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, verbonden aan Arcadis, brengt expertise in bij de onderwerpen natuur en water. Hendriksen: “Dit is een burgerparticipatieproject. De samenwerking met de gemeentelijke projectgroep de Stadshoeve is meer dan uitstekend te noemen. Dat heeft geresulteerd in het ondertekenen van de grondoverdracht aan de goede doelen Stichting de Stadshoeve op 17 december 2015, waarbij de gemeente ook het bedrag van 423.000 euro aan de stichting heeft overgedragen. We streven ernaar dat Park de Stadshoeve binnen tien jaar volledig selfsupporting is. Dat betekent dat Park de Stadshoeve zich zal transformeren naar een ondernemende organisatiestructuur. De opening van Park de Stadshoeve is medio augustus van dit jaar gepland.” tuinen zorgt ook voor makkelijkere afvoer van regenwater. Een meter aan beide lange zijden van een tuin van een tussenwoning helpt al om overlast te beperken. En dus … Is, gezien de oorzaken, wateroverlast onze eigen schuld? Ja en nee! Ja, omdat veel mensen denken dat het riool het water maar moet verwerken en omdat de tuintrends van de jaren 10 van de 21e eeuw veel tegels met zich meebrengen. Nee, omdat de bodemgesteldheid van de wijk waarin we wonen iets is wat we niet kunnen veranderen. Gezamenlijk kunnen wij als Stadshagenaren een eind komen met het opvangen en alternatief afvoeren van hemelwater, waardoor de rioolcapaciteit minder benut hoeft te worden en de wijk wordt er iets groener van.

De beste wijkkrant van Zwolle zoekt een...

Bevlogen hoofdredacteur

> Voorzitten en voorbereiden redactievergaderingen; > Aansturing besluitvorming inhoud van de Vinexpress en > Bewaking van de pluriformiteit van de krant.

Mail naar “bestuur@vinexpress.nl” 03


Bedrijven in actie door Tamara Klappe

Mirjam Knipt ’t In iedere editie van Bedrijven in actie komt een ondernemer uit Stadshagen aan bod. Dit keer Mirjam Lonis van Mirjam Knipt ‘t. Je bent kapper en organiseert daarnaast andere activiteiten, vertel! “Klopt! Het lesgeven zit in mijn bloed en moest toch ook een plekje krijgen in mijn nieuwe activiteiten. Je kunt je bij mij laten knippen maar ook geef ik knipcursussen en de workshops ‘haar invlechten’ en ‘haar opsteken’.” Wat is je achtergrond? “Ik ben dertien jaar juf in het basisonderwijs geweest. Hoewel ik dit werk altijd met veel plezier heb gedaan, wist ik dat ik dit niet heel mijn leven wilde doen. Ik kon mijn creativiteit namelijk niet goed kwijt. Na lang wikken en wegen besloot ik de zekerheid van mijn vaste baan op te geven voor het starten van mijn eigen bedrijf.” Wat spreekt je zo aan het kappersvak? “Het ontvangen van de klant, het gesprek dat je met elkaar hebt, een mooi kapsel knippen, het verven, alles eigenlijk. Het geeft zo’n goed gevoel dat mensen graag komen en weer met een tevreden en fijn gevoel weer naar huis gaan!” Hoe omschrijft je jezelf als ondernemer? “Ik ben een creatieve duizendpoot. En sta ervoor open om telkens nieuwe din-

gen te ontwikkelen en uit te proberen. Ik ben nu eigen baas en kan mijn bedrijf vormen zoals ik dat wil. Het geeft zo’n vrijheid. Er is genoeg ruimte om allerlei plannen uit te werken. Heerlijk!” Kun je een tipje van de sluier oplichten? “Ik heb me het afgelopen jaar bezig gehouden met knippen en workshops geven. Dit jaar wil ik mijn bedrijf verder uitbreiden met kinderfeestjes. Meiden kunnen zich dan twee uur vermaken met make-up en haren opsteken. Ze krijgen aanwijzingen en tips van mij. Een leuke bijkomstigheid is dat ik het werken met kinderen dan toch niet hoef te missen! Daarnaast ben ik me aan het bekwamen in het vak visagie. Ik volg nu een opleiding bij Mieke Petiet in Amsterdam en die rond ik in mei af. Door me op deze manier te verbreden kan ik mijn klanten nog beter van dienst zijn. Daarnaast ga ik als visagiste meewerken aan fotoshoots en dergelijke.” Wat is het mooiste compliment dat je van een klant hebt gekregen? “Mijn klanten geven aan de hand van een foto aan wat ze graag willen. Ik luister goed, we bespreken de opties en ik geef advies. Door deze werkwijze krijg ik re-

Dit jaar wordt de nieuwe schijf van vijf bekend gemaakt waarin de nieuwste inzichten over voeding en gezondheid zijn verwerkt. Het voedingscentrum heeft alvast laten weten dat peulvruchten vaker op het menu mogen staan. Peulvruchtgerechten als chili con carne, erwtensoep of bruinebonensoep zijn natuurlijk goed bekend. Gerechten met kikkererwten en linzen hebben zich ook al een weg gebaand naar veel keukens. Toch kunnen peulvruchten nog vaker en nog meer een onderdeel worden van de dagelijkse maaltijd. Probeer gerust allerlei combinaties uit, koud en warm, het internet staat vol met ideeën. Laat je verrassen!

Zalm in courgette-erwtensaus met cannellinibonen Benodigdheden voor 4 personen: • 300 gram verse zalm zonder huid, in vier repen gesneden • 1 eetlepel olijfolie • 2 courgettes, in blokjes • 200 gram (tuin)erwten, diepvries • 250 gram cannellini bonen, blik • 1 rode ui, gesnipperd • 1 teen knoflook, geperst • 500 ml bouillon van tablet • 1 eetlepel gedroogde tijm • 1 eetlepel mascarpone • parmazaanse kaas, geraspt • peper en/of zout Bereidingswijze: Doe de olie in een kookpan met dikke bodem. Bak de ui in de olie. Voeg courgette, tijm en knoflook toe na 2 minuten. Blijf

04

roerbakken totdat de courgette halfgaar is (ongeveer 5-7 minuten). Voeg dan de bouillon toe en de helft van de erwten. Laat nog even een paar minuten koken op zacht vuur en pureer het geheel daarna tot een gladde dikke saus. Voeg eventueel nog een beetje bouillon toe tot de saus de gewenste dikte heeft. Roer de mascarpone erdoor en giet de saus in een ovenschotel. Strooi de uitgelekte cannellini bonen gelijkmatig over de saus. Kruid de zalm met peper en/of zout en leg het in de ovenschotel. Verdeel de andere helft van de erwten erover en strooi tot slot de parmezaanse kaas erover. Zet de ovenschotel nog 30 minuten in een tot 180 graden voorverwarmde oven. Serveertip: lekker met pasta of risotto.

Mirjam Lonis

gelmatig het compliment: ‘Jij bent de eerste kapster die knipt wat ik eigenlijk al jaren wil!’ Een mooier compliment kan ik niet krijgen!” Even iets anders waarom heb je Stadshagen als woonplek gekozen? “Stadshagen is een bruisende wijk met veel jonge gezinnen. Dat vind ik fijn voor mijn kinderen. Er is altijd wel een vriendje of vriendinnetje in de buurt.” Wat zou er mogen veranderen in de wijk? En wat moet beslist blijven? “Er zou wel een betere doorstroom van het verkeer mogen zijn op bepaalde plek-

Foto Henk Gerrits

ken zoals bij de kruising Frankhuizerallee, Belvédèrelaan en de Werkerlaan. En meerdere veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers op die plekken door het aanleggen van zebrapaden en het plaatsen van stoplichten. Er gebeuren nu teveel ongelukken. Ruimte voor de natuur, zoals het Twistvlietpark, moet in de wijk beslist blijven.”

Meer informatie www.mirjamkniptt.nl of app naar 06 10899380.


WIZKids met Down Door Geert Jan den Hengst

Nederland, verzorgingsstaat. Ook binnen Stadshagen zijn er verschillende zorginstellingen te vinden. Soms zijn buurtgenoten hier nauwelijks van op de hoogte. Laat staan van wat er zich achter de muren afspeelt. Zo bevindt zich in het Vensterhuis aan de Werkerlaan een bijzonder zorgproject, ‘het WIZ’. Over het beste voor je kind willen. “Het idee is acht jaar geleden ontstaan tussen ouders die met elkaar een woonplek wilden creëren voor hun kinderen, allen met het syndroom van Down.” Dit vertelt Hans Beusen, een van de initiatiefnemers. Met hem, zijn zoon Nick en met Ingrid van Male heb ik een gesprek over het project. Ingrid is clustermanager van ‘het WIZ’, vanuit zorgorganisatie Omega Groep. Ontwikkeling “Het initiatief begon klein, maar groeide uit tot dertien ouderparen uit Zwolle en Dalfsen”, vertelt Hans. “De groep ouders uit Zwolle is op een gegeven moment zelfstandig verder gegaan. Er werd een visiedocument opgesteld, wat werd aangeboden aan een aantal zorgaanbieders. De financiële haalbaarheid bleek een probleem, maar gelukkig werden twee organisaties enthousiast.” De ouders hadden het beste gevoel bij de Omega Groep. Er is vanaf toen gedurende het hele proces intensief samengewerkt. Na verschillende locaties te hebben bekeken, werd voor het Vensterhuis gekozen. Ook werd de naam ‘het WIZ’ gelanceerd: Wonen In Zwolle. “Op 1 april 2015 konden de zeven bewoners hun appartementen betrekken op de begane grond van het Vensterhuis. Daarnaast is er trouwens nog een gezamenlijk appartement. Hier wordt gekookt en gegeten en er is een gemeenschappelijke huiskamer.” Begeleiding Ingrid: “De Omega Groep werkt vanuit de missie een bijdrage te willen leveren aan de levenskwaliteit van mensen. Binnen het WIZ wordt de begeleiding aan de bewoners vanuit maatwerk vormgegeven. Er wordt begeleiding geboden bij zelfverzorging, het schoonhouden van het appartement en het koken en eten. Ook bij het aanleren, behouden en uitbreiden van vaardigheden op allerlei gebied en het ondernemen van activiteiten op so-

Foto Elisabeth van Munster

ciaal en sportief gebied. Met de bewoner en zijn of haar ouders worden hierover afspraken gemaakt. Ouders zijn zeer betrokken bij het WIZ en staan de bewoners en de begeleiding met raad en daad terzijde. Dit allemaal met de bedoeling om de bewoners een zo prettig mogelijk leefklimaat te bieden. De ouders zijn betrokken geweest bij het werven van het begeleidende team, bestaande uit zes personen. Eén medewerker is van 14.00 uur tot de volgende ochtend 10.00 uur aanwezig. Tussen 16.30 uur en 20.00 uur zijn er twee begeleiders. In het weekend, op andere vrije dagen of bij ziekte van een bewoner is er uiteraard voortdurend begeleiding aanwezig. Overdag zijn alle bewoners naar hun werk of dagbesteding.” Nick, de zoon van Hans, is erg blij met zijn appartement: “Ik heb een eigen woonkamer, slaapkamer en douche en toilet. Samen met mijn ouders heb ik allemaal nieuwe spullen gekocht, zoals een bank, kasten, een groot bed en een eethoek. Mijn gitaren had ik al, dus die heb ik meegenomen. Een aantal van mijn medebewoners kende ik al van school en gym. De meeste anderen zijn van mijn

leeftijd: 20 jaar. Ik vind de begeleiding leuk en sommigen zijn heel grappig, maar ook wel een beetje eigenwijs. Ik werk 5 dagen per week op de Nooterhof, maar ’s avonds en in het weekend doe ik allerlei activiteiten. Samen met de andere jongeren (en al dan niet met begeleiding), zoals voetballen, hardlopen, film kijken of een stuk fietsen. We eten met elkaar en om de beurt helpen wij mee met koken. Samen bedenken we wat gaan eten en de boodschappen doen in het winkelcentrum, hier vlakbij. Mensen uit de buurt die langs lopen zeggen altijd goedendag en maken soms een praatje, dat vind ik leuk.” Betrokkenheid Ingrid van Male vindt het project zo bijzonder, omdat er een grote onderlinge betrokkenheid en saamhorigheid is. “De meeste bewoners kennen elkaar al van school en daar zijn al hechte vriendschappen ontstaan. Juist doordat het lang geduurd heeft alvorens dit project gerealiseerd was, hebben alle betrokken (bewoners, ouders en begeleiders) al een goede band met elkaar kunnen creëren. Dit heeft ertoe geleid dat de gewenningsperiode van de bewoners goed is verlo-

pen. Het WIZ kent vele activiteiten. Soms worden deze in klein verband gedaan, maar in november is bijvoorbeeld meegedaan met de Stadshagenrun. Maandenlang is hiervoor getraind door de jongeren met een begeleider en een ouder. Als er andere activiteiten worden georganiseerd in Stadshagen, wordt altijd met de bewoners besproken of zij hieraan deel willen nemen. Inmiddels is de Omega-groep in gesprek met nieuwe ouders die ook een situatie als het WIZ wensen voor hun kinderen.” Hans vult aan: “Onlangs hebben we met ons allen tijdens een gezamenlijke overleg geconcludeerd dat er over het hele proces, van het prille begin tot de wijze waarop de bewoners nu met elkaar leven, grote tevredenheid is. Hoewel het een intensief traject was, de samenwerking heeft een prachtige woonplek opgeleverd voor onze kinderen, waar ze zich heel goed voelen en waar volop mogelijkheden tot ontwikkeling zijn.” Er bestaat een fonds dat ‘Vrienden van het WIZ’ heet. Uit dit fonds worden wensen van de bewoners gefinancierd die niet gedekt worden door de organisatie. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen via Ankerweg 38, 8042 EX te Zwolle.

Duizend oliebollen bij de Klooienberg Door Alice Tekst De vrijwilligers van de wijkboerderij vlak voor de Twistvlietbrug hebben de laatste dinsdag, woensdag en donderdag van december grote inzet getoond. Er gingen namelijk bijna 1000 oliebollen over de toonbank. De opbrengst van de verkoop van de heerlijk zelfgebakken oudejaarslekkernij komt ten goede aan de boerderij. Opvallend was de gemoedelijke sfeer waarin alles verliep. De kopers kwamen behalve voor de oliebollen ook even een gezellig praatje maken. Rens Blei, begeleider van de RIBW groep Overijssel, is samen met vrijwilligers Thom en Ben drie dagen druk aan het bakken geweest. Rens vertelt: “Deze activiteit hadden wij bedacht omdat we graag willen dat de Klooienberg echt een ontmoetingsplek in de wijk wordt. Waar

mensen gezellig samen kunnen zijn en de kinderen lekker kunnen spelen.” De winst die met deze activiteit is gemaakt, zetten de medewerkers in om nieuwe activiteiten en evenementen te organiseren. Want zoals gezegd, samenkomst is een van de belangrijkste doelen. “Wij hebben de deur ook altijd open voor een kopje koffie, thee of ranja”, aldus Rens. Ben voegt tot slot nog toe: “Nou ja, altijd… Tijdens kantooruren en op zondagmiddag!” Nieuw seizoen Bij de boerderij is ook een grote lap grond die gebruikt wordt als moestuin. Hier worden groente, fruit en kruiden op biologische wijze geteeld. Omdat het seizoen al snel weer begint, zijn er hard vrijwilligers nodig. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via klooienberg@travers. nl

Gezellige sfeer bij de oliebollenkraam

Foto Sander Nauta

05


Zwolle

Van de gemeente

Mantelzorgers even de handen vrij met respijtzorg

Sociaal wijkteam voor al uw vragen

Ouderbijdrage jeugdhulp afgeschaft

Zorgen voor een naaste met een handicap, chronische ziekte of beperking kan voor mantelzorgers zwaar zijn. Dan is het prettig de zorg even aan een ander over te kunnen laten. Dat heet respijtzorg. Steunpunt Mantelzorg van Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! biedt verschillende mogelijkheden of wijst u de weg naar verschillende vormen en de betaling hiervan. Respijtzorg De overname van zorg kan eenmalig zijn. Bijvoorbeeld tijdens een vakantie. Maar het kan ook een vaste regelmaat hebben; wekelijks een dagdeel of maandelijks een weekend. Bovendien kan de vorm verschillen. Zo kan de zorg thuis worden geboden, bij familie of op een locatie voor professionele zorg. Zowel vrijwilligers als professionals kunnen zorg dragen hiervoor. Ook de wijze van betaling kan verschillen.

Meer informatie Meer weten over de mogelijkheden voor respijtzorg in Zwolle? Of ondervindt u problemen wanneer u er even tussenuit wilt? Neem dan contact op met Steunpunt Mantelzorg via 038 4225200 of stuur een e-mail naar mantelzorg@zwolledoet.nl

De ouderbijdrage in de jeugdhulp is per 1 januari 2016 afgeschaft. Dat heeft het kabinet besloten. De Jeugdwet wordt aangepast. “De ouderbijdrage wordt als drempel ervaren door gezinnen die jeugdhulp nodig hebben”, stelt staatssecretaris Van Rijn in een schriftelijke verklaring. “Het is juist belangrijk dat er geen drempels zijn voor kinderen als ze jeugdhulp nodig hebben. Administratief is het vooral gedoe en levert het weinig geld op. Terwijl gemeenten dat wel nodig hebben om aan jeugdhulp uit te kunnen geven. Dus we stoppen ermee en gaan het anders regelen. Ouders en kinderen die jeugdhulp nodig hebben, zijn hier in 2016 vanaf.”

Goede-doelencheques StadshagenRun overhandigd

Eigen bijdrage De ouderbijdrage is niet hetzelfde als de eigen bijdrage. De eigen bijdrage geldt voor een deel van de hulp aan volwassenen zoals huishoudelijke hulp en beschermd wonen, en voor het Persoonsgebonden budget (PGB). Voor jeugdhulp wordt geen eigen bijdrage en geen ouderbijdrage gevraagd. Als de jeugdhulp (door de ouders) met een PGB wordt betaald, dan geldt er wel een eigen bijdrage. Vragen Heeft u vragen over de eigen bijdrage, de ouderbijdrage of andere vragen over hulp en ondersteuning? Kijk dan op www.swtzwolle.nl bij Veelgestelde vragen. Komt u er niet uit, neem dan contact op met Sociaal wijkteam bij u in de buurt.

Onderzoek naar mogelijkheden units de Verbinding

Door Iris Boersbroek Op 17 oktober werd vorig jaar voor de achtste keer de StadshagenRun gehouden; sinds vijf jaar gaat een deel van de opbrengst naar goede doelen. Zaterdag 9 januari werden de cheques officieel overhandigd in het nieuwe Anker, op de grens van Westenholte en Stadshagen. De zaal loopt langzaam vol met hardlopers, Stichting Loopsport Zwolle is immers de organisatie de elk jaar weer de StadshagenRun organiseert. Sinds een aantal jaren zijn er goede doelen verbonden aan deze loop. De stichting kiest voor organisaties die ‘dichtbij’ zijn, daarom doet Unicef nu niet meer mee. De drie goede doelen zijn: het Jeugdsportfonds, VG Sport

en Kindertehuis Firefly Nepal. Van het inschrijfgeld ging één euro naar de goede doelen en daarnaast konden mensen ook nog extra doneren. Er waren ruim 23 honderd lopers en het totale sponsorgeld bedroeg drieduizend euro. Omdat Loopsport Zwolle het Jeugdsportfonds een extra warm hart toedraagt, ontvangen zij het grootst deel: tweeduizend euro.

VG Sport en Kindertehuis Firefly Nepal ontvingen elk duizend euro. Extra vermelding verdient THORBECKE SCHOLENGEMEENSCHAP die twaalfduizend euro voor het KWF bij elkaar liep. Ze zijn hiermee genomineerd voor het SportGala Zwolle op 23 januari.

HET JEUGDSPORTFONDS is een organisatie die sporten onder de jeugd (6 tot 16 jaar) wil bevorderen en omdat niet elk gezin de contributie van een club kan betalen, dragen zij daarin bij. De stichting bepaalt niet zelf naar wie het geld toegaat, dat gebeurt ook niet door de ontvanger maar door een intermediair, iemand in de naaste omgeving van de ontvanger die de noodzaak daarvan kan aangeven. Het is een landelijk organisatie met ook een afdeling in Zwolle. Er worden al veel kinderen geholpen, maar het kan altijd meer en er blijft dus geld nodig, wat altijd heel goed terecht komt.

VG SPORT is een sportverereniging voor mensen met een verstandelijke handicap. Het zwaartepunt ligt op zwemmen, dat gebeurt in het zwembad van Windesheim. Maar je kunt er ook dansen, er is sport & spel, jeu-de-boules, in de zomer worden er tandemtochten georganiseerd en er wordt meegedaan aan de avondvierdaagse. Op 17 oktober was het er trouwens heel stil omdat een groot deel van de leden meedeed aan de G-loop. VG Sport heeft zo’n 160 leden die grotendeels behoren tot de minima, het sponsorgeld wordt besteed aan de contributie.

KINDERTEHUIS FIREFLY NEPAL is een eigen initiatief van Eddie Sevink van Run2Day. Na de aardbeving in april 2015 is hij geld gaan inzamelen om daar te helpen aan de wederopbouw. Ze zijn er nu voor de tweede keer geweest. Hun werk richt zich op de (weder)opbouw van scholen. Scholen hebben in Nepal een regionale functie, gebrek aan onderwijs treft een hele generatie.

Foto’s Henk Gerrits

06

Meer informatie: www.stadshagenrun.nl, www.loopsportzwolle.nl, www.zwolle.jeugdsportfonds.nl, www.vgsportzwolle.nl, www.sportgalazwolle.nl en op de Facebookpagina van Eddie Sevink.

In 2016 verlaten de GGD en het Gezondheidshuis de units op de locatie de Verbinding in Breecamp-Oost. De locatie is bedoeld voor een (sport)voorziening. Zolang de voorziening er nog niet is, kunnen de units tijdelijk voor andere doeleinden gebruikt worden. Het kan zijn dat ze ingezet gaan worden als tijdelijk woonruimte voor urgent woningzoekenden. De gemeente onderzoekt de komende maanden de mogelijkheden hiertoe. Uitgesloten is dat de Verbinding gebruikt gaat worden als asielzoekerscentrum. Op dit moment zijn de GGD (consultatiebureau) en het Gezondheidshuis gevestigd op de locatie de Verbinding. De 36 geschakelde units zijn gedeeltelijk eigendom van de gemeente (50%) en gedeeltelijk in het bezit van het Gezondheidshuis (50%). De GGD verhuist begin volgend jaar naar een andere locatie. Het Gezondheidshuis is nog op zoek naar een definitieve locatie voor deze nevenvestiging. De omgevingsvergunning voor de Verbinding verloopt halverwege 2016 en moet worden verlengd als de units opnieuw gebruikt gaan worden. Sociale woningbouw De druk op de sociale woningbouw is groot in Zwolle. Gemeente en corporaties zijn daarom bezig met een versnellingsactie sociale woningenbouw om 300 extra woningen te bouwen. Hiervoor zijn elf locaties elders in de stad aangewezen. Omdat de wachtlijsten voor huurwoningen daarmee nog niet zijn weggewerkt, zoekt de gemeente ook naar andere oplossingen. Te denken valt aan leegstaande kantoren, scholen of andere voorzieningen, zoals de Verbinding. Het kan dus zijn dat de Verbinding tijdelijk gebruikt gaat worden voor mensen die op de wachtlijst staan. Voor wie? Als uit het onderzoek blijkt dat de locatie de Verbinding geschikt is om om te vormen tot tijdelijke woonruimte, dan komt iedereen die recht heeft op een sociale huurwoning en in een urgente situatie verkeert in aanmerking om hier een woning te betrekken. De verwachting is dat het onderzoek eerste kwartaal 2016 wordt afgerond. Zodra het onderzoek is afgerond stellen wij u op hoogte van het resultaat.


De Rauter Razzia Door Riet van der Wenden Op je 89e je eerste boek uitgeven is zeer bijzonder. Het is dan ook niet zomaar een boek dat Henk van den Berg uit Stadshagen schreef. In eerste instantie bedoeld voor kinderen en kleinkinderen, inmiddels voor iedereen verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandel. Het boek ‘De Rauter Razzia’ leest als een spannend jongensboek, met dit verschil dat het hier om een waargebeurd verhaal gaat. Het speelt zich af in de koude oorlogswinter van 1944, toen het zuiden van Nederland al bevrijd was. Het decor is afwisselend Zwolle en de nog jonge Noordoostpolder. Het verhaal van ‘De Rauter Razzia’ speelt zich af op één dag. Een dag waarop de jonge Henk een paar maal de dood in de ogen kijkt. En een dag waarop zich wonderen voltrekken. Waarom dit boekje? Deze vraag is niet zo snel te beantwoorden. Het idee om zijn belevenissen van die laatste oorlogswinter op papier te zetten, groeide met de jaren geleidelijk. Henk van den Berg: “Op de school van mijn dochter heb ik een paar maal mijn verhaal verteld aan kinderen van groep 3 en 4. Ze hingen aan mijn lippen. Oorlogje spélen, dat kent ieder kind! Maar hoe het er echt in een oorlog aan toe gaat, is natuurlijk heel andere koek.” Bloedspannend vonden ze zijn verhalen over onderduiken, vluchten in het natte riet voor de Duitsers en het oog in oog staan met de vijand die een geweer op je richt. Van den Berg heeft het allemaal meegemaakt en kan de verhalen nog tot in detail vertellen. Boeiend en meer dan waard om voor het nageslacht te bewaren, vonden ook zijn toehoorders van een seniorenvereniging waar hij een lezing hield. Zij waren het die hem over de streep trokken om nu eens ernst te maken met het boek. Niet alleen omdat het zo’n spannend verhaal is, maar ook om de oorlogsgeschiedenis

Schrijver Henk van den Berg

van een ooggetuige vast te leggen. Over niet al te lange tijd is er immers niemand meer die de oorlog bewust heeft meegemaakt. Zo kwam het dat Van den Berg op hoge leeftijd serieus aan het schrijven ging. Om het verhaal te voorzien van de juiste achtergrondinformatie, las hij meerdere boeken over de Tweede Wereldoorlog, over het Ardennenoffensief en over Hitlers opmars en afgang in Rusland. Rauter Wie was de naamgever van de razzia’s? Wikipedia meldt onder andere het volgende: Johann Baptist Albin Rauter was een Oostenrijker die tijdens de Tweede Wereldoorlog de hoogste SS’er in Nederland was en als zodanig hoofdverantwoordelijk voor vervolging en onderdrukking van het Nederlandse verzet. Daarbij was hij medeverantwoordelijk voor de deportatie van de Joden uit Nederland. Als ‘höherer SS- und Polizeiführer’ was hij een van de voornaamste leiders van het Duitse bestuur in Nederland tussen 1940-1945. Nadat hij in maart 1945 werd neergeschoten door verzetsmensen, lieten de Duitse autoriteiten als represaille ongeveer 300 mensen executeren. Na de oorlog werd Rauter ter dood veroordeeld en in 1949 in Scheveningen geëxecuteerd. Een man waar niet mee te spotten viel. Toch besloot Henk van den Berg geen gehoor te geven aan de oproep voor tewerkstelling in Duitsland. Nadat hij in Zwolle door de Duitsers was opgepakt, ontkwam hij op miraculeuze wijze aan transport naar Duitsland. Eenmaal weer thuis dook hij, samen met een jongere broer, onder bij zijn oudere broer en schoonzus in Emmeloord, toen een dorp in aanbouw. Na een paar relatief rustige maanden in de Noordoostpolder ging Henk in een opwelling terug naar Zwolle, naar huis. Hij kreeg echter niet het welkom waarop hij gehoopt had, omdat zijn vader uit goed ingelichte bronnen had gehoord dat er een grote razzia op komst was. Vanaf dat

moment volgden de ontwikkelingen elkaar in duizelingwekkend tempo op. Razzia Na één nacht in zijn eigen bed stond hem een lange voettocht te wachten, terug de polder in. Eenmaal op zijn onderduikadres aangekomen bleek dat de voorspelde razzia niet in Zwolle, maar in Emmeloord zou plaatsvinden. Zijn eerdere intuïtie om naar huis terug te keren was juist geweest. Maar gedane zaken nemen geen keer en samen met zijn jongere broer vluchtte hij het riet van de drassige, net drooggemalen polder in. Een goede gok, want de Duitsers kwamen ze daar niet achterna. Door honger, kou en natte kleren gedreven liep hij tegen de avond weer terug naar de bewoonde wereld. In de straat van zijn broer aangekomen liep hij recht in het geweer van een Duitse soldaat. Met zijn handen boven zijn hoofd en de loop van het geweer in zijn rug liep hij het huis van zijn broer en schoonzus voorbij. Zijn schoonzus stond in de deuropening en sloeg verschrikt haar hand voor haar mond. Ze trok zich terug en deed de deur snel dicht. “Dit was een afschuwelijk moment. Het voelde als een afscheid. Het was alsof de deur naar mijn vrijheid dicht ging.” Van den Berg spreekt 71 jaar na dato nog vol emotie over dit misschien wel meest bange moment van zijn leven. “Ik was net 18 geworden en ik was er op dat moment van overtuigd dat mijn laatste uur geslagen had.” Tot zijn stomme verbazing werd Henk als door een wonder, plotseling door die soldaat weggestuurd. “Hij zei gewoon ‘weg!’ Nou, dat heb ik toen maar razendsnel gedaan.” Bij terugkomst in het huis van zijn broer en schoonzus stond hem nog een onaangename verrassing te wachten. Eerder die dag hadden drie SS’ers de bedden geclaimd voor de komende nacht. “Mijn broer zat ondergedoken in een nog in aanbouw zijnd huis en had gezegd dat hij die nacht thuis kwam slapen. Hij had het helemaal gehad met een alsmaar hui-

lende mede-onderduiker. Mijn schoonzus en mijn moeder die daar ook logeerde, wisten niet hoe we dit moesten overleven.” Ze zaten ontredderd aan tafel toen er weer op de deur werd gebonsd. Het waren niet de SS’ers van eerder die dag, nu stonden er twee Duitse soldaten op de stoep met hetzelfde doel: een slaapplaats voor de nacht. “Ik had geen keus, ik moest ze wel binnenlaten.” De verwarring was compleet toen na het avondeten de SS’ers zich weer aan de deur meldden. “Je moet je voorstellen,” herinnert Van den Berg, “we zaten aan tafel met twee onderduikers en twee Duitse soldaten! Dat alleen was al genoeg om doodsbang te zijn. Nu stonden ook die SS’ers in de keuken.” Na loodzware, angstige ogenblikken ging één van de Duitse soldaten staan en schreeuwde de SS’ers toe: “Raus, wir schlafen hier!” En weer voltrok zich een wonder: de drie SS’ers klapten de hakken tegen elkaar en vertrokken. De volgende morgen pakten ook de twee Duitse soldaten hun boeltje. Hij kan het nog steeds niet bevatten: “Die twee Duitse soldaten, de een kwam uit Oostenrijk en de ander uit Luxemburg, blijven voor mij tot op de dag van vandaag een mysterie. Als de situatie niet zo spannend was, had ik het zelfs gezellig gevonden. We hebben met ze kunnen praten en we ondervonden geen vijandschap. We hebben in vrede met elkaar gegeten. Misschien waren het wel engelen, wie zal het zeggen. Onze redding heb ik als een wonder ervaren. Ik ben er God nog steeds dankbaar voor.” Waar te koop? ‘De Rauter Razzia’ heeft een bescheiden omvang van 31 pagina’s, maar het vertelde verhaal is groots en meeslepend. Het boekje is in eigen beheer uitgegeven en prachtig geïllustreerd door Claudia van de Leur. Te koop bij boekhandel Westerhof, zowel in Stadshagen als in de stad.

Foto Yvonne Waslander

07


Benieuwd naar de betekenis van een straatnaam? Iedere maand komt in de Vinexpress een andere straat in Stadshagen 'voorbij'. Dit keer de Hooilandstraat. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, wat is hooiland? Dit is grasland waarvan hooi geoogst wordt. Vaak was dit grasland te vochtig om als weiland te gebruiken. Hooilanden vond men in Nederland onder meer in de uiterwaarden van de rivieren. Tegenwoordig bestaat hooiland niet meer. Boeren gebruiken nauwelijks nog hooi als wintervoer. Dat is nu vooral kuilgras en snijmais.

opslag in Europa al in de prehistorie leidde tot onder meer het bouwen van hooibergen (zonder het gebruik van spijkers!) bij de boerderij. Het dak was van riet of stro en steunde op een stel boomstammen. Rond 1930 deed de moderne hooiberg zijn intrede. De staanders werden vervaardigd van beton of van staal. Het dak bestond uit planken en golfplaat en was beweegbaar door het gebruik van katrollen en lieren. Begin 20e eeuw kwam de houten kap-of veldschuur opzetten. Hierin pasten de moderne agrarische machines die toen hun intrede deden. En

op de open zolder, beschermd door een grote kap, werd het hooi opgeslagen. Dit model schuur kwam vaak op de plaats van de hooiberg. Deze verloren in groten getale hun functie. Ook omdat er andere opslagwijzen kwamen voor hooi en granen zoals het eerder genoemde kuilgras. Tegenwoordig kuilt men dit gras 's zomers meestal al in of men verpakt het in grote ronde plastic balen en legt ze buiten tot ze nodig zijn. Hooibergenterrein Hasselt De traditionele hooiberg is dus ook steeds

meer uit het landschap verdwenen. Bij sommige monumentale (woon)boerderijen heeft de hooiberg meer een decoratieve functie als carport of zelfs als overdekt terras. In andere kun je tegenwoordig overnachten. De enige plek in Nederland waar nog een origineel hooibergenterrein ligt, is in Hasselt. Om precies te zijn aan de rand van Hasselt aan de weg naar Rouveen. Op dit moment liggen er plannen om dit gebied te herontwikkelen. Diverse partijen zijn inmiddels uitgenodigd om hierover mee te denken.

Geschiedenis hooiberg Vroeger sloegen stadsboeren hun hooi, in verband met brandgevaar, buiten de stad op. Hooibergen kennen een indrukwekkende geschiedenis die teruggaat tot de prehistorie. In die periode ging de rondtrekkende jagende mens zich geleidelijk toeleggen op landbouw en veeteelt. En men koos ervoor ook langer op een plek te blijven. Maar de grote vraag was: hoe realiseren we een droge opslag voor het hooi en de granen voor het vee? Een plek vrij van regen en wind zodat schimmel en rot er geen vat op konden krijgen. Er zijn aanwijzingen dat de noodzaak tot droge Foto Henk Gerrits

Mastenbroekerbrug Door Jac de Groot Auto, bus, fiets, brommer en zelfs straks de trein, wie Stadshagen uit wil, ontkomt er niet aan: bruggen en tunnels. In en rond onze wijk liggen een heel aantal van deze bouwwerken. In de komende edities worden de drukste en grootste bruggen, tunnels en een sluisje belicht. De aftrap wordt gedaan door de brug in het logo van de Vinexpress: de Mastenbroekerbrug. Deze eerste brug van Stadshagen is in 1998 geopend door toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat Tineke Netelenbos. Sindsdien bekleedt de brug een spilfunctie in het verkeer tussen Stadshagen en Aa-landen, Holtenbroek en Zwolle-Centrum. Ook verkeer vanuit delen van Zwolle richting Hasselt maakte tot voor kort gebruik van deze brug. Het verleggen van de N331 heeft deze route minder aantrekkelijk gemaakt. De brug is toegankelijk voor gemotoriseerd en niet gemotoriseerd verkeer, alsmede voor voetgangers. De brug overspant het Zwarte Water en de Hasselterdijk, dus bestemmingsverkeer aan de Hasselterdijk heeft aan de

Stadshagenkant van de brug de mogelijkheid onder de brug door te rijden en te fietsen. Aan de Aa-landenzijde van de brug is het alleen voor (brom-)fietsers mogelijk onder de brug door te gaan. De Mastenbroekerbrug is een zogenaamde tuibrug, wat inhoudt dat de kabels het gewicht van het wegdek dragen. Dit is functioneler bij het overspannen van grotere lengte, maar het komt de esthetiek ook ten goede. De Mastenbroekerbrug is in totaal 197 meter lang. Als het geen tuibrug was, zouden er meerdere pijlers nodig zijn geweest om het brugdek te dragen. Een bekend voorbeeld hiervan is de Zeelandbrug tussen Zierikzee en Goes over de Oosterschelde. De brug is een ware ‘landmark’. Vanaf de N331 vanuit Hasselt zijn de pylonen (masten) goed zichtbaar. Ook vanaf het punt waar het Zwarte Water en het Zwolle-IJsselkanaal bij elkaar komen is de brug goed te zien. Vanaf de Middelweg bezien ligt de brug direct na een bocht, die omgeven is door bomen en struiken en wanneer Zwolle onbekend is, dan is de brug een bijzondere verrassing na de bocht.

Een hooiberg met rieten kap

Collectanten gezocht voor jubileumcollecte In de week van 1 t/m 6 februari 2016 gaan meer dan 15.000 collectanten op pad om geld in te zamelen voor de Hersenstichting. Helaas zijn er meer deuren waar nog niet aangebeld wordt dan wel. Daarom zijn extra collectanten hard nodig. Bewegen is goed voor de hersenen. Loopt u een uurtje mee in uw eigen buurt?

Foto Archief

08

Foto John Scholte, Wikimedia

Gezonde hersenen zijn van levensbelang. Door een hersenaandoening raak je vaak jezelf kwijt. Lopen, praten en denken, alles wat zo vanzelfsprekend lijkt, kan zomaar voorbij zijn. Vrijwel iedereen krijgt ooit in zijn leven te maken met een hersenaandoening. Dat moet stoppen. De Hersenstichting zet alles op alles om her-

senen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en voeren we vernieuwende projecten uit. De Hersenstichting ontvangt geen geld van de overheid en daarom is de collecte zo belangrijk. Geef om uw hersenen en geef u op als collectant! Aanmelden kan door een berichtje te sturen naar info@hersenstichting.nl Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren bellen naar het kantoor in Den Haag tel. 070 3604816 of via de website www.hersenstichting.nl. Alvast heel hartelijk dank!


Natuurbekijks door Louis Zandbergen

Je eigen klimaatakkoord

Foto’s Louis Zandbergen

Afgelopen december zijn 195 landen akkoord gegaan met het terugdringen van de temperatuurstijging. Ook als inwoner van Stadshagen zijn er volop mogelijkheden. De gevolgen van de verandering in temperatuur is nu al zicht- en merkbaar. De ene na de andere warmterecord wordt gevestigd. Dit heeft ook grote gevolgen de natuur. In een specifiek ecosysteem zijn planten en dieren op elkaar afgestemd. Wanneer een plant nu eerder bloeit en de nectarzoekende bij nog uit haar winterslaap is, ontstaat er een mismatch. Duidelijk reden genoeg om zelf iets te doen. Natuurlijk kun je afwachten wat van de Nederlandse regering op je afkomt, maar je kunt ook het heft in eigen handen nemen. Dat is soms vrij simpel. Essentie is het verminderen van de CO2-uitstoot. Het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen is speerpunt.

Mogelijkheden Er zijn allerlei kansen om ook zelf in te spelen op het Klimaatakkoord. Er zijn mogelijkheden plenty. Vaak leveren die maatregelen ook nog eens een financieel voordeel op. Aanschaf van witgoed is meestal wel een behoorlijke uitgave. Wanneer je een rekensommetje maakt waarin ook het energieverbruik wordt meegenomen, blijkt dat de dure investering na een aantal jaren zich weer terugverdient. Soms is energiebesparing te behalen door iets juist niet te doen of op een andere manier, of door gebruik te maken van een kleine technische voorziening.

STAP OVER OP HERNIEUWBARE STROOM MET WIND EN ZON ALS ENERGIEBRON (zie ook onderzoek van Consumentenbond). • Word zelf producent van stroom door het plaatsen van zonnepanelen. Al vele inwoners in onze wijk gingen je voor. Panelen zijn nog nooit zo goedkoop geweest. Redelijke aanschafprijs, maar reken het voordeel maar eens uit. Of neem contact op met buurman die ze al op dak heeft! • Verwarm je douchewater door de zon. Bestaande techniek van zonneboiler past op de meeste verwarmingsketels. Vanaf begin 2016 is er zelf subsidie mogelijk. Dit scheelt circa 20% in de aanschafkosten. • Nog steeds geen HR107 ketel? Dan is het toch echt tijd dit uitontwikkelde type aan te schaffen. Denk bij vervanging van ketel ook eens aan een warmtepomp. Ook hiervoor is nu subsidie mogelijk. • Kook je nog op gas? Denk dan eens om over te stappen naar koken met inductie. ISOLEREN (de meeste huizen in Stadshagen zijn betrekkelijk goed geïsoleerd) • Vervang de beglazing van de woonkamer in HR+++ glas. • Vervang de kiezels van je platte dak in een groen dak (ziet er ook fraaier uit). ENERGIE BESPAREN • Let bij aanschaf witgoed specifiek op energieverbruik (gebruik de testen van de Consumentenbond). • Vervang oude diepvrieskasten van de vorige eeuw direct; deze ‘vreten’ stroom. • Diepvrieskasten en koelkasten die ouder zijn dan 5 jaar ook vervangen. Energiezuinige ontwikkeling zet bij nieuwe types door. • Hang was buiten of binnen te drogen (wasdroger staat in top 5 stroomverbruikers). • Zet elektrische apparaten echt uit. Meestal blijft het op stand-by modus staan. Dit sluipverbruik is ongeveer 10% van je totale energieverbruik. • Vervang die laatste gloeilamp en de spaarlampen in ledverlichting (spaarlamp is chemisch afval). • Stel je verwarming zo in dat die een half uur voor het slapen al uit gaat.

Kleine zonnecollector van zonneboiler op plat dak. In 2016 met stimuleringssubsidie.

Middelste raam van schuine dak is een zonnecollector van zonneboiler. In 2016 met stimuleringssubsidie.

• Vervang de elektrische deurbel voor een mechanische of een deurklopper (scheelt 10 euro per jaar). • Zet een tijdklok op je vijverpomp. ’s Nachts gewoon uit zetten. • Een afwas- en wasmachine alleen met volle lading laten draaien. VERVOER • Neem voor kleine afstanden de fiets in plaats van de auto (is ook nog eens gezonder). • Neem energieverbruik als belangrijk argument voor de keuze van een nieuwe auto. Misschien is een hybride of elektrische auto toch passend? • Ga eens carpoolend naar je werk. • Neem vaker de trein en/of bus naar werk of privé-bestemming. • Huur een deelauto in je eigen buurt (in Stadshagen zijn er meerdere mogelijkheden). • Bij een afstand van circa 15 km naar je werk is een e-bike ook mogelijk. • Schaf een elektrische scooter aan in plaats van een scooter op benzine. • Voer de tips van Het Nieuwe Rijden uit. Deze opsomming is maar een beperkte opgave. Er zijn vele mogelijkheden. Ongetwijfeld herken je al wel iets dat je al hebt gedaan of uitgevoerd. Een goed voornemen voor dit jaar is ook met een van deze nieuwe ideeën uit te voeren. Ik daag je uit om er één in de praktijk te brengen. Dat is dan jouw bijdrage aan het tegengaan van de opwarming van onze aarde. Je eigen klimaatakkoord!

KIJK OOK EENS OP: www.milieucentraal.nl www.rvo.nl/isde (subsidie zonneboilers) www.hetnieuwerijden.nl

www.mywheels.nl www.autodelenzwolle.nl www.greenwheels.nl

Anton Ekker Parket heeft de Topper onder de visgraatvloeren. Deze zijn zeer geschikt voor op vloerverwarming en in de keuken. (prijzen vanaf € 59,50 p/m2 ongelegd incl. Topbescherming)

Papaverweg 108 • 8042 EK Zwolle • 038 421 63 33 • info@antonekkerparket.nl

www.antonekkerparket.nl 09


Christmas Village De winkeliers van Stadshagen hadden het winkelen in de laatste dagen voor kerst extra gezellig gemaakt voor alle bezoekers. In de kerstfestivaltent was gratis warme glühwein, chocolademelk en snert te krijgen onder het genot van live-muziek. Bij de Christmas Kids Club werd er geschminkt en geknutseld. Foto’s Yvonne Waslander

Tijdelijke huisvesting ’t Werkel Door Alice Tekst Groene kinderopvang ‘t Werkel start in een tijdelijke huisvesting op de kavel tegenover het Zonnehuis Stadshagen. Er wordt één kinderdagverblijf-groep gerealiseerd en één groep voor buitenschoolse opvang. Ze zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 19.00 uur geopend. Bij voldoende belangstelling gaat het kinderdagverblijf ook op de zaterdagen open van 7.00 uur tot 19.00 uur. De verwachting is dat ‘t Werkel ongeveer anderhalf jaar gebruik gaat maken van de tijdelijke huisvesting. Eigenaresse Marielle Hettinga vertelt: “Alles wat we doen gebeurt zoveel mogelijk buiten. Het is een kavel van 750 m2 waarvan 600 m2 wordt ingericht met een prachtige, avontuurlijke natuurtuin waar kinderen zich kunnen verstoppen in de bosjes, hutten kunnen bouwen, in de moestuin kunnen werken, eieren kunnen rapen bij de kippen, met de konijntjes kunnen knuffelen, broodjes kunnen bakken boven vuur en nog veel meer leuks.” Veel van de plannen voor het nieuwe kinderdagverblijf zijn gesmeed in het Verbindingshuis. De kersverse eigenaresse heeft deze plek als zeer prettig en waardevol ervaren. “Het heeft mij mooie samenwerkingen opgeleverd en veel contacten met andere ondernemers in de wijk. Je loopt toch vaak tegen dezelfde hobbels aan en daarmee helpen we elkaar verder. De kracht van het Verbindingshuis is de laagdrempeligheid en de goede sfeer. Iedereen die daar komt heeft er belang bij de wijk Stadshagen een stukje mooier

10

te maken waarbij we allemaal weten dat wanneer je dat samen doet, je meer bereikt met elkaar.” Interactie met de buurt Op de vraag hoe het nu loopt qua aanmeldingen antwoordt Marielle blij: “Ik geniet van alle enthousiaste reacties om me heen en kan samen met mijn team niet wachten om te beginnen! De bsogroep heeft nog plek beschikbaar op de woensdag en de vrijdag. Het kinderdagverblijf heeft op elke dag nog enkele plekken vrij.” Een wens van ‘t Werkel is om interactie te houden met de buurt. Daarom zullen er elke eerste zaterdag van de maand leuke activiteiten voor de wijkbewoners georganiseerd worden. Naast de tijdelijke huisvesting, wordt er intussen uiteraard verder gewerkt aan de voorbereidingen voor de bouw op de kavel bij de wijkboerderij Stadshagen. De voortgang van de Stadshoeve heeft daarbij geen consequenties voor Groene kinderopvang ‘t Werkel. Het kinderdagverblijf komt namelijk op één van de commerciële kavels bij de wijkboerderij Stadshagen en staat in die zin los van de Stadshoeve. Marielle: “Uiteraard zou ik het wel ontzettend mooi vinden wanneer de Stadshoeve met al haar tuinen er gaat komen. Dat zou een mooie samenwerking kunnen opleveren. Samen kunnen we deze prachtige plek nog mooier maken.” Gecultiveerde speelplekken “Want,” zo vervolgt ze, “Stadshagen is een mooie wijk waar ik zelf ook met heel veel plezier woon, maar vrijwel alle groene speelplekken zijn gecultiveerd. Ze zijn

aangelegd door de ogen van volwassenen en zien er daarom netjes uit met een gemaaid gazon, keurig aangelegde bosjes en speeltoestellen die qua kleur op elkaar zijn afgestemd. Vaak liggen deze speelplekken voor de kinderen ook nog midden tussen de woningen zodat wij volwassenen er goed zicht op hebben. Voor het hele jonge kind is dit prima, maar wanneer je iets ouder wordt dan is er geen uitdaging meer.” Het buitenleven gecombineerd met het boerenleven, dat is het idee bij de Groene Kinderopvang. Dus ook met kippen en een moestuin. “Veel inspiratie hiervoor heb ik opgedaan bij het bezoeken van kinderopvangorganisaties in Denemarken, waar dit al jaren bestaat. Wat mij daar met name opviel was de rust en de ruimte die kinderen daar hadden, terwijl het aantal kinderen en het aantal leidsters niet verschilde met de kinderopvang in Nederland. Wanneer ik terugdenk aan mijn eigen jeugd speelde ik ook wel in de speeltuintjes, maar het leukste was om in het buitengebied te struinen door het hoge gras, langs de sloten te spelen en de geheime hutten zoeken van de buurjongens. Deze speelmogelijkheden hebben de kinderen in Stadshagen nauwelijks tot niet en dat wil ik weer terugbrengen in Groene kinderopvang ‘t Werkel”, aldus de eigenaresse. Crowdfunding Stadshoeve Op de vraag wat haar visie is op het gefaalde crowdfundingsproject van de Stadshoeve heeft Marielle wel een antwoord: “Ik vind het jammer dat het crowdfundingsproject van de Stadshoeve

niet gelukt is, maar het was ook wel een heel groot bedrag dat opgehaald moest worden. Wellicht had het project beter in deelprojecten kunnen worden opgepakt. Gelukkig heeft gemeente Zwolle een ontzettend mooi gebaar gemaakt. Of het echt nodig was... Ik weet het niet. Ik ben zelf iemand die altijd blijft denken in mogelijkheden. Wellicht zou een alternatief zijn geweest om klein te beginnen met avontuurlijk spelen, tuinen en een kleine groepsruimte met keuken en dat dan uitbouwen naar behoefte en draagvlak in de wijk. Daarvoor zouden de huidige plannen dan wel omgegooid moeten worden. Het ambitieuze plan waar de mensen van de Stadshoeve erg druk mee bezig zijn zou dan niet neergezet kunnen worden en dat is natuurlijk ook jammer. Maar misschien leeft het niet zo in de wijk.” Meer informatie over het kinderdagverblijf: www.twerkel.nl

Marielle Hettinga gaat van start met groene kinderopvang


Nieuwjaarsduik Op 1 januari 2016, klokslag 12 uur, namen mensen uit Stadshagen en daarbuiten een nieuwjaarsduik in de Milligerplas. Vanwege het mooie weer waren er naar schatting ruim 400 deelnemers. Voorafgaand aan de duik werden de mensen vermaakt door een vuurpuwer op stelten. Daarna sprongen de deelnemers over de gecreÍerde startlijn van vuur. De reddingsbrigade waakte over de veiligheid. Foto’s Henk Gerrits

11


TIjdens de winterstop

GAAT DE TRAINING GEWOON DOOR!

3 MAANDEN ONBEPERKT SPORTEN voor 390,- inclusief persoonlijke begeleiding* Fitplaza is méér dan een sportschool. Bij Fitplaza kun je zowel zelfstandig als onder professionele

begeleiding aan jouw conditie werken. Onze gediplomeerde trainers staan voor jou klaar. Na een intakegesprek krijg je een personal trainer toegewezen waarmee je samenwerkt en afspraken kunt maken om jouw doelen daadwerkelijk te realiseren. Profiteer nu van onze Winterstop Actie en maak op een voordelige manier kennis met onze uitgebreide faciliteiten.

Middelweg 401 - 8031 VX Zwolle - Telefoon: 038 - 45 45 100

Small Group Fitness

Individuele Fitness

Tennis

Squash

Groepslessen

Wellness

WWW.FITPLAZA.NL/ACTIE * Kijk op onze site voor de actievoorwaarden

12

Bedrijfsfitness

Solarium

Crèche


DE MARKT VAN STADSHAGEN

Koopman noten en zuidvruchten Door Margriet Dalmeijer Elke woensdag en zaterdag is er markt bij winkelcentrum Stadshagen. In onze serie ‘De markt van Stadshagen’ belichten we iedere maand een andere marktkraam. Het spits wordt afgebeten door Roelie Koopman van ‘Koopman noten en zuidvruchten’. Ze woont net als haar zus Frouwkje in Zuidwolde en om beurten bemannen ze de kraam. In drukke tijden springen ook hun kinderen bij. Roelie en Frouwkje hebben zo’n zes jaar geleden de overstap naar de markt gemaakt en kwamen direct op de markt in Stadshagen terecht, eerst alleen op donderdag, maar sinds ongeveer een jaar ook op zaterdag. Daarnaast zijn ze op woensdag op de markt in Vriezenveen te vinden en op vrijdag in Noordwolde. Hoe kwamen de beide zussen op het idee om op de markt te gaan staan? “Ruim zes jaar geleden werd er bij Frouwkje borstkanker geconstateerd”, legt Roelie uit. “Ze werkte ongeveer 25 jaar bij de politie toen ze ziek werd. Gelukkig heeft ze na een zware periode haar ziekte overwonnen, maar ze besloot dat ze niet langer meer bij de politie wilde werken en nachtdiensten wilde draaien.” Roelie werkte op dat moment al een aantal jaren in loondienst bij een notenkraam en zo werd het idee geboren om samen een kraam in noten en zuidvruchten te beginnen: “Het was een hele stap voor twee dames die de veertig al gepasseerd waren, maar we hebben er nooit spijt van gehad.” Vers gebrande noten Waarin onderscheidt ‘Koopman noten en zuidvruchten’ zich? Over die vraag hoeft Roelie niet lang na te denken. "We branden en roosteren al onze noten vers in

Roelie Koopman staat samen met haar zus Frouwkje sinds zes jaar op de markt in Stadshagen.

de kraam en besteden veel aandacht aan de ambachtelijkheid van onze producten. Ook hebben we, naast onder andere zuidvruchten, zaden en pitten, een breed assortiment aan ongebrande noten. Daar is veel vraag naar, want die zijn vaak niet bij de supermarkt verkrijgbaar. We luisteren goed naar onze klanten. Is er veel vraag naar een product, dan spelen we daarop in door het aan ons assortiment toe te voegen. We staan 100% achter onze producten en willen de liefde voor ons vak graag aan onze klanten meegeven.”

aan Stadshagen vinden we dat het een wijk in opbouw is. Dit merken we aan de kraam ook, want we mogen wekelijks nieuwe klanten verwelkomen en veel van hen komen regelmatig terug, soms zelfs twee keer in de week. Ook horen we vaak van klanten dat ze van vrienden of familie de tip hebben gekregen om eens bij onze kraam te gaan kijken. Bij de laatste StadshagenRun hebben alle vrijwilligers als aandenken een zakje met noten van ons gekregen en dat was een groot succes; we hebben veel van hen bij onze kraam teruggezien.”

Wijk in opbouw Roelie en Frouwkje hebben het erg naar hun zin in Stadshagen. Roelie: “Het leuke

Familiebedrijf Inmiddels zijn de dames de vijftig gepasseerd, maar aan stoppen denken ze nog

Foto Yvonne Waslander

lang niet. Roelie: “Het is veel te leuk om op de markt te staan. Het hebben van een eigen bedrijf geeft veel vrijheid en we vinden het contact met mensen ook geweldig. Klanten komen bij ons aan de kraam om iets lekkers te kopen en dat merk je aan de sfeer. Ze zijn vrolijk en hebben zin in het weekend. Het is hard werken, maar we krijgen er ook veel voor terug.” Mocht het ooit zover komen dat de dames niet meer in staat zijn om de kraam te runnen, dan hoopt Roelie dat haar kinderen en die van Frouwkje het bedrijf van hen overnemen. Lachend: “Het zou mooi zijn als de kraam in de familie blijft.”

Nieuwe ronde nieuwe kansen Een nieuw jaar is aangebroken. En ik weet nu al dat het een roerig jaar gaat worden. Ik ben geen helderziende of waarzegster, maar soms zijn er dingen waarvan je gewoon weet dat die gaan gebeuren. Een bruiloft, een afscheid, een leven dat eindigt. Heeft niets met intuïtie te maken. Ik ben geen zweverig type. Voor mij geen zen en wierook, maar gewoon een toiletverfrisser en een vissenkom. Dieren kennen de psychische grens van oud & nieuw niet. Zij léven gewoon. Zij trekken zich

niets aan van een datum, maar beleven de jaargetijden zoals ze komen. Voorjaar is voor het echtpaar. Is het zomer, dan wat slomer. Soms wou ik dat ik ook zo kon leven, lekker met de jaargetijden mee. Helaas bestaat een mensenleven voornamelijk uit data en deadlines. En als er iets tussenkomt, dan is het Vinexhuis te klein. En al die goede voornemens die we altijd maken. Meer sporten, minder eten. We

weten allemaal best hoe het moet, alleen schuiven we het punt vanaf waar we willen beginnen altijd weer door. Meestal tot het nieuwe jaar. Maar op 1 januari moeten die overgebleven oliebollen en appelflappen ook op. Dan maar een keer extra naar de sportschool. Oh ja, de sportschool. Had ik daar niet een doorlopend abonnement op? Maar om nou de eerste week van januari al te beginnen? Dan denken de ‘die hard’ sporters en instructeurs: “Zo, zeker goede voornemens, ben benieuwd

hoe lang ze het dit jaar volhoudt”. Het erge is dat ik zelf weet dat het goed voor is voor mijn ouder wordende lijf, maar ik doe het gewoon niet. Ik heb er zelfs geen smoesjes meer voor. Ik heb gewoon geen zin. Alhoewel? Mijn bloeddruk is aardig opgelopen van alle feeststress. Misschien dat ik eind januari maar eens ga, dan valt het niet zo op… Sjoukje

Verhuizing consultatiebureau in Stadshagen Het consultatiebureau van GGD IJsselland in Stadshagen is eind december verhuisd van het Gezondheidshuis De Verbinding naar het Cultuurhuis Stadshagen, Werkerlaan 1 in Zwolle. Op 4 januari 2016 opende de nieuwe locatie haar deuren voor kinderen en ouders. Aanleiding voor de verhuizing is de keuze voor een meer centraal gelegen locatie voor ouders die

wonen in en rond Stadshagen. Alle ouders die deze overgang aangaat hebben hierover een brief ontvangen van GGD IJsselland. Handig om te weten Er verandert voor ouders weinig behalve de locatie. Gemaakte afspraken blijven zonder tegenbericht gewoon staan, maar

dan op het nieuwe adres. Het Cultuurhuis Stadshagen is goed bereikbaar, zowel lopend, met de fiets als met de auto. Het consultatiebureau van GGD IJsselland bevindt zich op de 1e etage die bereikbaar is via een looppad en de lift. Binnenlopen zonder afspraak De inloopspreekuren in dit consultatie-

bureau veranderen. Vanaf 1 januari 2016 is dit op elke woensdag tussen 13.30 en 15.00 uur, ook in schoolvakanties. Actuele informatie hierover staat op www. ggdijsselland.nl. Ouders van kinderen van 0 tot 18 jaar en jongeren zelf kunnen er zonder afspraak terecht met vragen over bijvoorbeeld ontwikkeling, groei en opvoeding.

13


Goofy door Ree

Stadshagen door de ogen van Goofy Laatst werd ik ineens weer herkend door mensen, die we tegenkwamen toen ik het baasje aan het uitlaten was. Die mevrouw vond me ‘schattig’ en haar meneer vertelde dat ze alle stukjes die het vrouwtje en ik in de Vinexpress schrijven in een plakboek plakt. Dat gaf me plotseling wel weer een heel beroemd gevoel. Eigenlijk jammer dat ze me niet om een poottekening hebben gevraagd. Die kan ik best zetten hoor. Het vrouwtje geeft soms les aan mensen uit zo’n heel ver land, die nog geeneens hun eigen naam kunnen schrijven, omdat ze vroeger, in hun eigen dorp, nooit naar school zijn geweest. En dat is dan het eerste wat het vrouwtje ze leert, zodat ze hun handtekening kunnen zetten onder al die documenten die ze

helemaal niet kunnen lezen en snappen. Gelukkig is er dan een tolk bij. Dat is iemand die een vreemde taal kan lezen en begrijpen en dan kan uitleggen wat er in zo’n document staat, voordat iemand zomaar zijn handtekening zet. Ik zie bij ons in Stadshagen niet zoveel buitenlandse mensen en we hebben ook geen asielzoekerscentrum volgens mij. We hebben wel een buurvrouw die uit Afrika komt, maar zij praat heel goed Nederlands en ik weet wel bijna zeker dat ze kan lezen en schrijven en precies weet waaronder ze haar handtekening zet. Maar nou eens heel iets anders. Ben jij bang in het donker? Ik soms een beetje en het vrouwtje ook. We hebben ’s nachts

in ons huis ook altijd een nachtlampje aan. Als het baasje en ik ’s avonds gaan wandelen zijn er soms hele donkere plekken, zoals bij de fitness onder het ‘afdak’. Ik durf het eigenlijk niet te zeggen, maar ik ben dan zo bang, dat het baasje mij moet beschermen in plaats van ik hem. “Ga dan ergens anders wandelen”, zeggen jullie natuurlijk. Maar het baasje wil ook altijd even kijken of er geen ‘onraad’ is. Eind vorig jaar waren ze daar ook vuurwerk aan het afsteken met van die hele harde knallen. Ik schrik daar niet zo van, want, al ben ik een heel klein beetje bang in het donker, ik ben toch een hele dappere hond. Maar er zijn mensen, die heel veel hebben meegemaakt met harde knallen en enge geluiden, die kunnen daar

Foto Inge Mateboer

niet tegen. Ik hoop dat ze op die donkere plekken meer licht maken in 2016 en ik hoop ook dat het licht wordt voor iedereen die, op wat voor manier dan ook, in het donker zit. Pootje, likje en blafje van Goofy

SportMix blok 3 start

Doe mee en kom naar kinderclub YMCA!

SportMix is een club voor kinderen en jongeren die speciaal onderwijs volgen of bij de reguliere sportclub om diverse redenen afhaken. Bij ons kun je in kleine groepjes kennis maken met allerlei verschillende sporten. Ieder kind krijgt individuele aandacht van studenten van de Calo die onder leiding staan van een vakleerkracht gymnastiek op het SBO. Voor kinderen van 4 tot en met 12 wordt voetbal, tennis, et cetera. Kinderen 4 tot het schooljaar bij SportMix verdeeld in 12 jaar sporten op woensdagmiddag van vier blokken van acht weken, waarbij de 14.00 uur tot 15.15 uur. Blok 3 is van kinderen in ieder blok beide aangeboden 20 januari tot en met 16 maart en het sporten kunnen uitoefenen. Op 20 janua- thema is ‘atletiek en judo’. Kinderen van ri starten we met blok 3. Dit blok doen we 12 jaar en ouder sporten op woensdagde sporten atletiek en judo. Bij atletiek middag van 15.30 uur tot 16.45 uur, zij gaan we onder andere hardlopen, hoog- doen 12-plussporten. en verspringen en speer- en balwerpen. Bij judo doen we veel stoeispelletjes Er wordt gesport in het Bewegingshuis maar leren we ook echte judogrepen. Je Stadshagen, Overtoom 3. Er is hier geen leert hoe je je moet beheersen en dat je kantine, dus neem zelf wat eten en drinken mee. De kosten zijn 25 euro voor een ook kunt stoeien zonder pijn of ruzie! heel seizoen of 7,50 euro per blok. Ben je Jongeren van 12 jaar en ouder gaan naar nieuwsgierig? Kom dan gerust eens langs de 12-plusgroep. Zij kiezen niet voor om te kijken of mee te doen. Voor vraeen sport maar doen, in overleg met de gen, opgeven en meer informatie kun je studenten, gedurende het seizoen aller- bellen of mailen naar Ellen Hiemstra, 038 lei verschillende sporten en activiteiten 4547258 of ellenhiemstra@kpnmail.nl. zoals bijvoorbeeld basketbal, turnen,

Danique, Jennifer en Sanne zijn stagiaires van de opleiding Pedagogiek. Samen organiseren zij de YMCA-club op de woensdagmiddag. Tijdens deze club worden allerlei leuke dingen gedaan, zoals knutselen en actieve spelletjes binnen en buiten, waarbij verschillende thema’s worden behandeld. De kosten voor deze middag zijn € 1,25 voor de materialen. De middagen vinden plaats op de tienerzolder van kinderopvang Eigen Wijs en zijn bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar, verdeeld in twee clubs:

6 tot 8 jaar: 13.30 tot 14.30 uur 9 tot 12 jaar: 14.30 tot 15.30 uur Neem vooral je vriendjes en vriendinnetjes mee zodat er net zoveel kinderen zullen komen als vorig jaar. Iedereen is welkom! Voor vragen kun je mailen naar: danique@ymca.nl Het adres van de YMCA-club is Frankhuizerallee 1C. Je kunt de ruimte herkennen aan de YMCA poster die buiten op de deur hangt.

Telfordstraat 30a 8013 RM Zwolle tel. (038) 466 91 51 www.ijsselgroen.nl

14


Gelijkwaardig samenwerken voor jong en oud Door Alice Tekst Bart Demmers, jongerenwerker bij Travers Welzijn is samen met Sportservice Zwolle gestart met een nieuw project. Het voornaamste doel is om jongeren een significante rol te geven in de wijk, waarbij volwassenen en jongeren op gelijkwaardige wijze samenwerken aan verschillende zaken. Verenigingen, stichtingen en andere organisaties worden benaderd en betrokken bij het project dat de werktitel '5000 & Co' heeft. Op 15 december 2015 was de aftrap in LevelZ. Bijna alle partijen waren aanwezig op deze avond. In totaal waren er 35 belangstellenden, waaronder CSV‘28 (voetbal), TC ‘91 (tennis) en de Stadkamer. Daarnaast waren de wijkstichting Stadshagen Totaal, het Verbindingshuis en het Anker vertegenwoordigd. Eerst werd de inhoud van het project toegelicht en aan deelnemers werd gevraagd welke vragen en behoeftes zij hebben met betrekking tot jongeren en jeugd. Vervolgens werd gekeken naar het huidige participatieniveau van de organisaties, en waar zij naartoe willen, wat is het gewenste niveau. Gezamenlijk werd bekeken hoe dat te bereiken en hoe dit binnen dit project past. Bart: “Hoe kunnen we dit organiseren, trainen, leren, bij elkaar komen, onderzoeken. Dit was de aftrap, nu is er een beeld van wat iedere betrokkene kan bieden, het is een wederkerig proces.” Maatschappelijk belang Enthousiast vervolgt hij: “De belangstelling om jongeren binnen de verenigingen te houden is heel groot. Maar je merkt ook dat zij heel veel voor de jongeren willen betekenen, vanuit het maatschappe-

Repair Café Stadshagen wijst op onderhoud Van veel producten die aangebonden worden voor reparatie blijkt dat er vaak beperkt of geen onderhoud is gedaan. Een stofzuiger eens schoonmaken helpt zeker bij de levensduur van het apparaat. Een koffiemachine ontkalken met speciale ontkalker (geen schoonmaakzijn!) helpt om technische ongemakken te voorkomen. Heeft u een apparaat met bewegende delen, als een elektrische heggenschaar, dan doet een scheutje olie ook zijn werk.

Bart Demmers (midden) geeft uitleg over jongerenparticipatie anno 2016

lijke belang. De bereidheid om van elkaar te leren hierin is groot en het wordt echt een collectief proces. We gaan het echt samen doen. Iedereen die aanwezig was neemt een actieve rol, ze gaan nu overleggen met hun achterban in welke vorm en hoe zij deelnemen aan dit project.” Na de aftrap wordt er dus nu eerst gewerkt aan de interne communicatie en dan met name aan de onderlinge uitwisseling van informatie. En externe communicatie zodat andere partijen ook profijt hebben van deze kennis. Zij kunnen op elk moment nog aanhaken bij dit project. Bart: “Als je iets doet voor jongeren in Stadshagen dan kun je als vereniging aansluiten. Er bleek tijdens deze avond dat er al heel veel kennis aanwezig is, deze connecties stimuleren het delen hiervan. Ik wil benadrukken dat zij die kennis delen en actief van elkaar leren door informatie te delen.” Hun wijk Een ander opvallend feit volgens Bart is de enorme diversiteit tussen de aansluitende partijen. Van voetbalvereniging,

scouting tot en met de Stadkamer zijn zij zeer belangstellend. Iedere partij heeft zo zijn eigen motivatie om deel te nemen. Dit varieert van het voorkomen van ledenuitval, activiteiten laten aansluiten op behoeftes van jongeren, jongeren met bepaalde talenten te vinden en willen leren hoe je jongeren aanspreekt. De vragen zijn dus ook heel uiteenlopend. “Iedereen erkent het belang van de participatie in bredere zin dan alleen jongeren hun mening vragen of meedoen. Maar hen juist deel te laten nemen, invloed in te geven, echt op hun eigen wijze mee te laten doen. Zodat het ook echt hun wijk is. Iedereen ziet daar heel veel voordelen in. Ze zien het helemaal zitten om jonge vrijwilligers vinden, gebruik maken van de creativiteit en het enthousiasme van de jongeren”, licht Bart toe. Al concluderend vertelt Bart verder: “Het was een interessante, dynamische avond met veel leerzame feedback. Er wonen rond 2020 ongeveer 5000 jongeren in de wijk. Nu zijn het er al 3500. Die wonen hier, maar leven ze hier ook. Alle voorzieningen zijn nu 'van volwassenen', zij

Foto LevelZ

bepalen de speerpunten. Het doel is dat dit vanaf heden gezamenlijk gebeurt. Er worden al veel positieve dingen gedaan, dit willen we graag uitbouwen en verstevigen. De animo hiervoor is heel hoog.” Tips Op de vraag 'hoe betrek je jongeren nu echt?' heeft Bart een duidelijke uitleg: “Begin met echte interesse te tonen, vraag ‘wat wil jij?’. Je zet iemand dan in de rol van adviseur en behandelt hem of haar volledig gelijkwaardig. Hoe pak ik dit aan? Als een jongere zegt: ‘nee kan ik niet’ of ‘ik doe niet mee’, dan zeg je ‘hoeft ook niet. Maar kun je mij advies geven of heb je tips. Ik hoorde dat jij daar goed in bent. Wat is belangrijk voor jou, hoe kijk je er tegenaan?’ Als hij of zij input geeft, maak je duidelijk wat je ermee gedaan hebt. Terugkoppeling is belangrijk want dan voelt een jongere zich ook echt serieus genomen. Doe een beroep op hun competenties en hoe vraag aan hen hoe je dat aan kunt pakken.” Meer informatie over dit project? Mail naar b.demmers@travers.nl

Geslaagd kerstdiner bij jongerencentrum

Wanneer u een apparaat stuk heeft en voor reparatie aanbiedt, helpt het ook wanneer u het vooraf schoonmaakt. Dat scheelt tijd bij de reparatie en is ook wel zo fris voor uw reparateur. Wilt u ook meehelpen met repareren, kom dan gewoon eens kijken hoe het in zijn werk gaat. Vrijwilligers die mechanische en elektronische reparaties kunnen uitvoeren zijn zeker welkom. Overigens leren de vrijwilligers ook veel van elkaar. In gebouw Werkeren, aan de Werkerlaan 154, draait het elke laatste zaterdag van de maand allemaal om (samen) repareren. Op zaterdag 30 januari tussen 10.00 uur en 14.00 uur is het de eerste keer in het nieuwe jaar dat diverse vrijwillige vaklieden klaar. Repareren doen zij gratis; een eigen bijdrage wordt op prijs gesteld. Info via repaircafestadshagen@gmail. com of de Facebookpagina van Repair Café Stadshagen.

Foto's Yvonne Waslander

Door Alice Tekst Op de dinsdag voor kerst verzorgden jongeren bij LevelZ een kerstdiner. Jong en oud heeft genoten van een driegangenmenu. Het geheel werd volledig georganiseerd, bereid en geserveerd door de jongeren zelf. De genodigden waren

eensgezind: “Het eten was heerlijk en de sfeer supergezellig. Wij hebben er ontzettend van genoten.” En dat was nu precies de bedoeling. Want de bewoners die uitgenodigd waren, hebben zich allen op hun eigen manier ingezet voor de wijk. Travers Welzijn en

LevelZ waren van mening dat die wijkgenoten eens lekker verwend moesten worden. Dankzij de sponsors werd dan ook een uitgebreid menu geserveerd. Twee soorten soep vooraf, verschillende pasta's en stokbrood met allerlei lekkers voor erbij. En als klap op de vuurpijl een ijzig dessert dat restaurantwaardig was!

15


NU € 200,KORTING comfort

*

Vraag naar de voorwaarden.

op uw nieuwe CV-ketel Maak direct een afspraak. Bel 0800 15 87 of kijk op www.energiewacht.nl Is uw CV-ketel aan vervanging toe? Dan is dit uw moment! Wanneer u nu een CV-ketel bij Energiewacht Groep aanschaft, ontvangt u € 200- korting!* Zo profiteert u van een zeer aantrekkelijke actie en bent u verzekerd van een warm huis. Kijk op www.energiewacht.nl voor meer informatie of bel 0800 - 1587!

WINKELCENTRUM STADSHAGEN VERRASSEND COMPLEET EN GRATIS OVERDEKT PARKEREN! Ruim 30 winkels voor al uw boodschappen

www.winkelcentrumstadshagen.nl

16


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.