Vinexpress februari 2016

Page 1

Wijkkrant 14e jaargang februari 2016

03 Wielerbaan N331

07 Pannaveld komt er

13 George Pestman

04 Straatnaam: Milligerlaan 08 Woonvorm Werkeren 11 Winters Stadshagen 15 Taalcafé Stadkamer

Verkeerspetitie bijna driehonderd keer getekend

Bewoners Breecamp-Oost verzetten zich tegen verkeersbesluit schoolbesturen een afspraak te maken en we zijn op korte termijn ook bereid om met de omwonenden contact te leggen, om de scenario’s en tijdelijke maatregelen met elkaar door te spreken.” Hij vertelde verder dat het College naar aanleiding van de petitie direct een onderzoek is gestart om onder andere te achterhalen wat er aan de hand is, welke mogelijkheden er zijn en of er andere scenario’s zijn te bedenken voor de ontsluiting van de wijk. Op de vraag of het College bereid is om de verkeersplannen ‘on hold’ te zetten, antwoordde wethouder de Heer: “Het lijkt ons onwenselijk om een school die bijna afgebouwd is en rond maart open zou moeten gaan, voorlopig dicht te doen.”

Door Margriet Dalmeijer De bewoners van Breecamp-Oost hebben zich in groten getale verenigd in hun weerstand tegen het ‘verkeersbesluit Oude Wetering’. Vlak voordat de bezwaartermijn verstreek, zijn door de bewoners circa twintig bezwaren bij de gemeente ingediend. Een in allerijl op poten gezette verkeerspetitie werd nog eens 263 keer getekend. Gé Berkhoff, initiatiefnemer van de petitie, aarzelde geen moment toen hij op de Facebookgroep van Breecamp-Oost een oproep van de bewonerscommissie las. Die riep mensen op om bezwaar te maken tegen een verkeersbesluit dat de gemeente al in november had aangenomen, maar waar tot dan toe niemand in de buurt van op de hoogte was: de bewonerscommissie wist van niets, maar ook de scholen en de bewoners hadden geen weet van het besluit. “Dat vond ik zo raar. We hadden op dat moment als bewoners nog maar vier dagen om bezwaar te maken en toen heb ik met de hulp van twee andere buurtbewoners en de bewonerscommissie heel snel een petitie op poten gezet.” Sluiproutes Als de brede school aan de Oude Wetering in maart haar deuren opent, zal er veel meer verkeer door de wijk gaan rijden. Een zorgelijke ontwikkeling, vinden de buurtbewoners, omdat er in het verkeersbesluit niet is voorzien in een extra weg om de wijk te ontsluiten en er nu op schooldagen al forse files staat tijdens de breng- en haaltijden van basisschool het Festival aan de Sportlaan. “Dit probleem zal alleen maar groter worden als Klokkengieterlaan 48 8043 BS Zwolle Bel voor een afspraak (038) 42.04.109 www.johnbijsterbosch-haarmode.nl

vervolg op pagina 3 Op de Sportlaan staan vaak lange files tijdens de haal- en brengtijden van basisschool het Festival.

de brede school straks open is. We vrezen dat ouders die hun kinderen hebben weggebracht, de buurstraten als sluiproutes gaan gebruiken om de file te vermijden en bovendien komen bewoners straks ’s ochtends nog moeilijker de wijk uit. Dit komt de leefbaarheid en veiligheid in Breecamp niet ten goede,” aldus Gé Berkhoff. In de petitie verzoeken de bewoners dat de huidige plannen ‘on hold’ worden gezet, dat er een gedegen onderzoek komt naar de gevolgen van het verkeersbesluit voor de leefbaarheid en (verkeers)veiligheid en dat zij voldoende bij het besluitvormingsproces betrokken worden. Ook willen zij dat de gemeente serieus onderzoekt of een extra ontsluitingsweg vanaf de rotonde bij de Milligerplas tot de mogelijkheden behoort.

Foto Yvonne Waslander

Gemeenteraadsvergadering Het duurde niet lang voordat de petitie de aandacht van de Zwolse politiek trok. Gé Berkhoff: “Ik werd benaderd door Martin Bleijenburg van D66, die de verkeersveiligheid in de wijk hoog op de agenda heeft staan.” Na een goed gesprek besloot Bleijenburg met zijn partij de problematiek aan de orde te brengen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 25 januari. Wijkwethouder René de Heer (VVD) verklaarde na vragen van Claudia van Bruggen (D66) dat de gemeente in zijn algemeenheid veel overleg met bewoners heeft over dergelijke zaken, maar dat dit in het geval van het verkeersbesluit onvoldoende is gebeurd. Daarom wil hij op korte termijn alsnog overleg voeren met de betrokken partijen: “Dat hebben we vandaag al in gang gezet door met

ESTJES MAAK UW FE LIJK! ONVERGETE

rte

geboo

Abraham Sarah bo of og

ussen springk fun multi

WIJ VERHUREN OOK:

Diverse opblaasobjecten, springkussens, attracties en partytenten. 038-337 69 84 | www.funverhuurzwolle.nl


kinderdagverblijf

de 7 dwergen

gewoon de laagste prijs gewoon de ruimste openingstijden gewoon de meest flexibele opvang

binnenkort in stadshagook en!

speel, lach, groei! www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl 038 45 44 372 | haydnstraat 2, zwolle

? De mooiste wijkkrant van Zwolle zoekt een vrijwillige

?

02

Advertentie-organisator v/m

Je regelt de advertenties van ontvangst, controle tot plaatsing. Onderhoudt contact met aspirant adverteerders, adviseert en sluit contracten af. Voor meer informatie:

X

Mieke Pape, 06-207.597.37, 038-420.1050, miekepape@home.nl of bestuur@vinexpress.nl


Colofon VINEXPRESS Stadshagen Uitgever Stichting Vinexpress Stadshagen Hoofdredacteur: Vacant

Stadshagen krijgt wielerbaan

Eindredactie: Inez van Slooten, Iris Boersbroek Redactie: Louis Zandbergen, Esther Nap, Tamara Klappe, Judith van Leeuwen, Renee van Hensbergen, Alice Tekst, Geert-Jan den Hengst, Jac de Groot, Cindy Doorn, Riet van der Wenden, Margriet Dalmeijer Fotografie: Yvonne Waslander, Elisabeth van Munster, Henk Gerrits Opmaakredactie: Martin de Zoete, Esther Nap, Jessica van Amerongen, Jessica Dekker Vormgeving: Claudia van de Leur Druk: Drukkerij Hoekstra, Emmeloord Bezorging: Verspreidingsbureau Krantenhalte Stadshagen, Jolanda Vijverberg Telefoon 038 8501937 info@krantenhaltestadshagen.nl www.krantenhaltestadshagen.nl Bestuur Stichting Vinexpress: Arjan Veldhuis (voorzitter, secretaris a.i.) Mieke Pape (penningmeester) Jos van Dijk (alg. bestuurslid) bestuur@vinexpress.nl Adres Bestuur Stichting Vinexpress: Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle Mailadres redactie: redactie@vinexpress.nl Twitter: VinexpressNL Website: www.vinexpress.nl Adverteren in Vinexpress Stadshagen? telefoon 06 46065912 adverteren@vinexpress.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven kunt u alleen per email aanleveren en moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten.

Door Iris Boersbroek Sinds de nieuwe rondweg N331 is gerealiseerd ligt er langs de Milligerplas een stuk ongebruikt asfalt. Er zijn wel plannen voor dat gebied maar die zullen zeker de eerstkomende tien jaar niet worden gerealiseerd. Toen dat de Hanzerenners ter ore kwam, zijn ze met bouwbedrijf Schagen om tafel gaan zitten. Zwolle heeft drie fietsclubs; twee voor de recreatieve wielrenner: Toerclub Swolland en Fietsgroep Stappenbelt en een voor de wedstrijdrenner: Hanzerenners. Deze laatste vereniging trainde tot nu toe bij de Wythmenerplas, op het asfalt bij de parkeerplaatsen draaien ze hun rondjes. Maar ideaal was dat niet, zeker in de zo-

Foto Henk Gerrits

mer, omdat het openbare weg is en er ook ander verkeer mag rijden. Een rijbaan die voor het overige verkeer is afgesloten is daarom een enorme kans. Na overleg met het bouwbedrijf zijn de plannen gesmeed en heeft de gemeente ook akkoord gegeven. Het geld om dit project te financieren is voor ongeveer de helft opgebracht door de club, de andere helft komt van het bouwbedrijf, dat ook de aanleg zal doen. Het stuk N331 dat door de omlegging van de rondweg is afgesloten ligt er op dit moment wat troosteloos bij. Bij de rotonde is de weg afgesloten. Wandelaars kunnen er vanaf het brede pad langs de plas wel komen, tot aan de rotonde. Het

De Vinexpress heeft een oplage van 8.800 exemplaren.

Verkeersbesluit Breecamp-Oost

De redactie en het bestuur van deze krant bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

vervolg van voorpagina

Inleverdatum kopij voor de editie van maart 2016: uiterlijk maandag 29 februari 2015.

Mnbghg]^kahn] MnbgZZge^` !Lb^k"[^lmkZmbg`^g L\anmmbg`^g ;^ieZgmbg` ^g `Zshg Obco^kl Mnbganblc^l Ohhk ^^g okbc[ebco^g]^ h__^km^ ^g(h_ Z_likZZd3 Sphee^ u )/&.*-0+1)0 bg_h9aho^gb^kl[^]kbc_kb^mo^e]'ge ppp'aho^gb^kl[^]kbc_kb^mo^e]'ge

Hij gaf verder aan dat de brede school niet meteen op volle sterkte draait: “De school start met zes lokalen en na de zomervakantie komt er nog wat bij. De groei van de school zal dus geleidelijk gaan, waarmee dus ook de verkeersstromen in geleidelijkheid zullen toenemen. Wij als College vinden dat we daarmee nogal wat tijd hebben. We willen daarom de plannen om de school te openen gewoon door laten gaan en zo snel mogelijk het overleg met omwonenden starten.” Dit staat haaks op de alarmerende signalen die de bewoners afgeven, constateert fractievoorzitter William Dogger van Swollwacht: “Het is nu al prangend en het is niet zo dat we daar pas over een half jaar of driekwart jaar wat aan kunnen doen. De vragen van de buurt zijn er ook op gericht om snel actie te ondernemen.” Wethouder de Heer verklaarde hierop dat hij binnen nu en een maand met de betrokkenen om tafel wil, zodat er nog voldoende tijd is om met hen tot een oplossing te komen. Snel overleg De reactie van Jurjen van Keulen, projectleider woningbouw Stadshagen van de gemeente Zwolle, sluit hierbij aan: “De gemeente Zwolle heeft naar aanleiding van alle ingediende bezwaren be-

sloten om onderzoek te doen naar mogelijk tijdelijke en definitieve maatregelen rondom de verkeerssituatie van de brede school in de Oude Weteringzone. Aangezien dit traject nog loopt, kunnen wij op dit moment geen inhoudelijke mededelingen doen. Wij willen de komende periode overleg plegen met de indieners van de petitie, met de bewonerscommissie van Breecamp-Oost en met de twee scholen in Breecamp (Het Festival en de brede school), om met hen samen oplossingsscenario’s te bedenken inzake het verkeersbesluit Oude Wetering. Pas als er meer duidelijkheid is, kunnen wij hierover naar buiten treden. Het is de bedoeling dat de gesprekken met de betrokkenen zo snel mogelijk gaan plaatsvinden.”

Spullen voor Huttendorp Heeft u nog kerst- of winterspullen (ook oude ski’s, sleetjes en dergelijke) die u niet meer gebruikt? Dan vragen wij u om ze te doneren aan Huttendorp Stadshagen. Wij halen het graag bij u op. U kunt contact opnemen via de Facebookpagina van Huttendorp Stadshagen of een e-mail sturen naar info@huttendorpstadshagen.nl. U kunt ook bellen naar 06 83111125.

stuk weg is zo’n twee kilometer lang. Met een paar bochten erin, ook nodig om te kunnen keren, krijg je een lengte van zo’n vijf kilometer. Een prima parcours om op te trainen, vooral voor de jeugdige renners. De ouderen gaan meestal de weg op. De bedoeling is dat de wielerbaan voor de zomer klaar is. Hij wordt niet openbaar toegankelijk en is in principe alleen voor de Hanzerenners te gebruiken. Die staan uiteraard wel open voor samenwerking. Als anderen ook de baan incidenteel of structureel willen gebruiken, kunnen ze het beste contact opnemen. www.hanzerenners.nl

Kinderkleding- en speelgoedbeurs De Fontein Zaterdag 19 maart is er weer een kinderkleding- en speelgoedbeurs. Van 09.30– 11.00 uur kunt u voor goede tweedehands kinderkleding en speelgoed terecht in De Fontein aan de Sterrenkroos 56. U kunt zelf ook kinderkleding en/of speelgoed inleveren. 75% van de opbrengst is dan voor uzelf, 25% gaat naar een goed doel. Voor de komende voorjaarsbeurs hebben wij als goede doel gekozen voor ‘Stichting gezi(e)n worden’. Deze stichting biedt middels het tienermoederhuis opvang en begeleiding aan jonge moeders en hun (ongeboren) kinderen. Meer informatie hierover vindt u op www.stichtinggezienworden.nl Wilt u zelf spullen inbrengen of meer informatie over de beurs kijk dan op http:// kledingbeurs.defonteinzwolle.nl. U bent van harte welkom! De volgende Vinexpress ligt op 21 maart in uw brievenbus. Ook iets te melden? Mail het de redactie uiterlijk maandag 29 februari.

03


door Iris Boersbroek Buurten en thema’s Benieuwd naar de betekenis van een straatnaam? Iedere maand komt in de Vinexpress een andere straat in Stadshagen De vastgestelde thema’s zijn: Schoonhorst - Middeleeuwen | Milligen - Polderleven | Werkeren - Havezaten | Frankhuis - Historische landschapselementen | Breecamp‘voorbij’. Dit keer de Milligerlaan. Maar weet u eigenlijk hoe de straten aan hun namen komen? Daar heeft de gemeenteraad in de jaren 70 van de vorige eeuw een adviescommissie voor ingesteld, de Commissie Naamgeving. Deze commissie adviseert het college gevraagd en ongevraagd over namen van straten maar ook van (fiets)paden, parken, bruggen en tunnels. In die commissie zitten vier ambtelijke deskundigen en twee burgerleden. Hoe gaat dat dan verder in zijn werk? Eerst wordt aan een (deel van een) buurt een zogenoemd thema gekoppeld. Dat thema wordt door het college officieel vastgesteld. Binnen dat thema zorgt de commissie vervolgens dan voor de uitwerking. Een voorbeeld: de commissie

Richting Milligerplas

heeft voor de buurt Milligen in Stadshagen het thema ‘polderleven’ vastgesteld. De commissie heeft dit uitgewerkt in een groslijst van weide- en broedvogels, mossoorten, zeggesoorten, grassoorten en slootplanten. Stel u voor dat er op die lijst 40 namen staan. Daaruit kan dan geput worden. Want misschien zijn er uiteindelijk maar 32 straten die een naam moeten krijgen. Als er vervolgens een stratenplan is, wordt ambtelijk uit de zogenoemde ‘groslijst’ geput en een voorstel voor straatnamen en de loop ervan aan het college voorgelegd. Dus het college stelt uiteindelijk de naam en de loop van elke straat vast.

Foto Henk Gerrits

West - Polders | Breecamp-Oost - Natuur- en milieubeschermers | Breezicht - Molens | Tippe bij de IJssel - Boerderijen Deze keer gaat het dus over de Milligerlaan. De naam is ontleend aan de veldnaam Milligen in de Mastenbroekerpolder. De naam kwam in het gebied dus al voor en duidde een bepaald gebied in de polder aan. Dat geldt eigenlijk ook voor bijvoorbeeld Werkeren (naar het vroegere kasteel Werkeren stond) of voor Frankhuis (een oud buurtschap). De referentie aan Milligen komt ook voor in de naam van de plas, de Milligerplas. De naam Milligen komt verder nog voor in een bosrijk gehucht met zo’n 120 inwoners bij Apeldoorn, tussen Garderen en Stroe: Nieuw Milligen.

Milligen versus MilliNgen De naam Milligen wordt heel vaak verkeerd uitgesproken en zelfs geschreven, zelfs in de Wikipedia: MilliNgen. Maar Millingen ligt heel ergens anders, namelijk tussen Nijmegen en Arnhem in de gemeente Berg en Dal. Vanwege de ligging heet deze plaats sinds 1954: Millingen aan de Rijn. Meer informatie over de Commissie Naamgeving op www.zwolle.nl/regelingen/reglement-voor-de-commissienaamgeving. Bron: gemeente Zwolle en Wikipedia

De buurtnamen in Stadshagen

DE MARKT VAN STADSHAGEN

De Kloe Bloemen & Planten Door Margriet Dalmeijer Elke donderdag en zaterdag is er markt bij winkelcentrum Stadshagen. In onze serie ‘De markt van Stadshagen’ belichten we iedere maand een andere marktkraam. Deze maand is het de beurt aan Kees de Kloe van ‘De Kloe bloemen & planten’, die al vanaf het begin op de markt in Stadshagen staat en daarnaast een vaste standplaats heeft. Hij runt de bloemenkraam samen met zijn zussen. De naam ‘De Kloe’ is geen onbekende in de zakelijke bloemenwereld, vertelt Kees: “Wij zijn de zesde generatie die in de bloemen zit en mijn overgrootvader was één van de eerste bloemengroothandelaren, zelfs al voordat de bloemenveiling in Aalsmeer was opgericht. Het oudste document waaruit blijkt dat onze familie in bloemen handelt, dateert uit 1870. Ook vandaag de dag zijn veel familieleden nog werkzaam in de bloemenhandel.” Met zoveel familieleden in de bloemenbusiness was het niet verwonderlijk dat Kees en zijn zussen ook in deze bedrijfstak aan de slag gingen. “We hebben dit vak met de paplepel ingegoten gekregen en mijn zussen en ik zijn er dus min of meer automatisch ingerold. Ik ben zo’n 22 jaar geleden zelfstandige geworden en we staan al sinds het prille begin in Stadshagen, eerst bij de oude Albert Heijn aan de Klokkengieterlaan en sinds de opening van het winkelcentrum in 2004 aan de Belvédèrelaan.”

04

Een divers publiek De Kloe is op verschillende plaatsen rondom Zwolle op de markt te vinden, maar Zwolle neemt toch wel een bijzondere plaats in: “Daar liggen onze roots en daarom vinden we het belangrijk om ook in onze eigen stad op de markt te staan. Wat ik leuk vind aan Stadshagen, is dat het zo’n diverse wijk is; je komt hier mensen van allerlei pluimage tegen en allemaal hebben ze zo hun eigen wensen: de één wil een luxe boeket met alles erop en eraan, terwijl de ander het eenvoudiger en goedkoper wil houden.” Dit weerspiegelt zich in het uitgebreide en gevarieerde aanbod, waarbij de stelregel is dat er voor elk budget een bos bloemen of een plant voorhanden is. Kwaliteit en exclusiviteit Maar dat is niet het enige dat kenmerkend is voor de bloemenhandel van De Kloe: “Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel en al onze producten zijn met zorg uitgekozen. Zo hebben we een uitgebreid assortiment biologische bloemen en planten met het erkende ‘Fair flowers, fair plants’-keurmerk, dat alleen gegeven wordt aan producten die op een eerlijke en verantwoorde manier zijn geproduceerd. Daarnaast verkopen wij diverse luxe en exclusieve bloemen, die niet bij alle winkels verkrijgbaar zijn. Hebben klanten een vraag of zijn ze op zoek naar een bloem of plant die niet in ons assortiment zit, dan kunnen ze ons altijd om advies vragen of een verzoek bij ons indienen.”

Juist die persoonlijke benadering is belangrijk, vindt Kees: “Een van de leukste dingen aan het beroep van marktkoopman is het contact met de mensen.” Ook vindt hij waardering in het vak belangrijk – en die is niet alleen in geld uit te drukken. “Natuurlijk moeten wij ook onze boterham verdienen, maar het is voor ons minstens zo belangrijk dat de klanten tevreden zijn en ons waarderen om wat we doen. Die waardering blijkt uit de grote klantenkring en uit het feit dat veel klanten telkens terugkomen.”

Nieuwe kooplieden gezocht Toch merken de marktkooplieden dat het aantal marktbezoekers terugloopt. Kees: “Mensen krijgen het steeds drukker en nemen niet meer altijd de tijd om uitgebreid over de markt rond te lopen. Het zou ons erg helpen als de markt in Stadshagen groter en daarmee aantrekkelijker wordt. Daarom zijn we met z’n allen actief op zoek naar kooplieden die zich bij onze markt willen aansluiten. Geinteresseerden zijn van harte welkom en kunnen zich melden bij de marktmeester of bij onze kraam.”

Kees de Kloe kreeg het werken met bloemen en planten met de paplepel ingegoten.

Foto Yvonne Waslander


Colofon

Natuurbekijks door Louis Zandbergen

Stoere meerkoet Door Louis Zandbergen Al weer voor de twaalfde keer heb ik de watervogels in Stadshagen geteld. Eens per jaar, halverwege januari, alle vogels turven en op naam brengen. Een klus van zo’n drieëneenhalf uur en het resultaat is vooraf niet in te schatten. Hoop is er altijd. Toch weer ijsvogels net als vorig jaar, een roerdomp die een week voor mijn telling gespot is, of nu eindelijk eens de grote gele kwikstaart? Spannend. Op 17 januari was het weer zo ver. Het is een koude ochtend. Na vijftig meter de eerste vogel: blauwe reiger. Na een kwartier zie ik plots een meerkoet met halsring. Een week ervoor heeft wijkgenoot Claudia van de Leur al de eer gehad deze geringde vogel weer te spotten in de wijk. “De Poolse meerkoet is er weer!” was haar staccatobericht aan mij. Poolse meerkoet Eind 2010 werd deze meerkoet voor het eerst gezien in onze wijk. Op het kaartje is goed te zien waar zijn (of haar) meldingen zijn genoteerd. Geringd in Polen en inmiddels duizenden kilometers afgelegd. De vorige winter is die niet waargenomen (in ieder geval niet doorgegeven). Claudia en ik maakten ons toch wel een beetje ongerust, zou de meerkoet nog wel leven? Verbazing des te groter toen we zagen dat de meerkoet weer in onze wijk overwintert. Waarom zoekt die onze wijk op en hoe weet die steeds dezelfde locatie terug te vinden? Ingebouwde tomtom, of is hier ook sprake van instinct van het fijnere soort? Een vogel die uit het oosten moet vertrekken omdat het water ijs wordt en hier gemiddeld een maand bivakkeert om vervolgens weer naar het oosten terug te keren. Verbazingwekkend! Respect! En oh zo stoer. De telling Na het onbevattelijke ‘geweld’ van de meerkoet, blijft er ook nog een overalltelling van de watervogels. Dit jaar weer een nieuwe soort, een groep van negen watersnippen die aanvliegen en een plek in het Twistvlietpark vinden. Toch maar weer de zesentwintigste soort in de wijk. ’s Zomers zijn er natuurlijk nog wel een paar soorten toe te voegen: denk maar eens aan de visdiefjes. Dit is die kleine meeuw die in de water duikt op visjacht. Sommige soorten worden sporadisch, maar één keer in de afgelopen twaalf jaar gezien. Anderen zijn elk jaar goed ver-

Illustratie door Claudia van de Leur

tegenwoordigd. De kokmeeuw steekt dit jaar met kop (!) en schouder boven de rest uit. Opvallend zijn nu ook de grote aantallen van de grote Canadese gans. Net buiten het wijktelgebied zie ik er nog wel honderd, maar ik moet streng zijn.

bepalend. Soorten verdwijnen uit de wijk op zoek naar open water. Naar bijvoorbeeld Zwartewater of IJsselmeer. Wanneer de telling een week later in januari had moeten plaatsvinden, zou de uitslag ook behoorlijk anders zijn uitgepakt.

IJsvogel Vorig jaar voor het eerst tijdens deze officiële telling een ijsvogel in de wijk. Toen bij de Rademakersluis en dit jaar eentje boven de Wetering, halverwege de wijk. Ook door wandelaars en vogelaars worden regelmatig ijsvogels gespot in Stadshagen. Door de warmere winters van de afgelopen twee jaar, heeft de vogel de winter goed overleefd. Twee zomers met soms twee of zelfs drie legsels zorgen dan voor een weer groeiende populatie. Maar één strenge winter kan dit zo weer teniet doen. Vorig jaar zijn er vier ijsvogels geringd in het Ringstation Stadshagen. Duidelijk een bewijs dat er meerdere hier zitten. Er zijn nog geen terugmeldingen van dode exemplaren binnen.

Twaalfjarige winterinventarisatie watervogels Stadshagen

Watervogeljaar De telling levert uiteindelijk een gemiddelde op. De top drie wisselt in twaalf jaar tijd steeds. Meestal staat de kokmeeuw bovenaan, gevolgd door wilde eend en dan de meerkoet. De hoeveelheid en soorten zijn wel afhankelijk van het weer. Vooral de hoeveelheid ijs is sterk

Deze telling hoort thuis in een grote Europese telling. Ervaren statistici mogen hier nu op hun kantoortje chocola van maken. Ik ben heerlijk buiten geweest en heb de Poolse meerkoet weer gezien. Formidable!

VOGELSOORT 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Kokmeeuw 270 133 272 199 161 150 323 246 284 202 258 71 Meerkoet 185 180 159 269 168 250 239 176 121 139 205 169 Wilde eend 98 164 163 139 152 177 207 239 172 247 272 218 Grote Canadese gans 84 1 45 40 11 0 18 14 0 0 0 0 Waterhoen 34 53 16 12 28 16 33 44 50 37 39 22 Wintertaling 24 6 7 3 0 7 6 6 11 8 34 8 Kuifeend 21 153 75 75 80 44 3 0 30 32 4 5 Watersnip 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Knobbelzwaan 8 9 29 19 17 7 19 14 10 6 6 8 Aalscholver 6 4 3 7 6 7 5 2 0 3 0 3 Blauwe reiger 6 2 5 3 3 3 3 6 1 6 7 4 Nijlgans 4 3 0 2 0 3 3 2 2 2 0 0 Fuut 3 6 4 5 4 1 0 0 0 2 0 0 Grauwe gans 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IJsvogel 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tafeleend 1 9 10 3 4 11 6 2 4 7 4 4 Smient 1 6 8 3 0 0 4 0 5 0 12 1 Stormmeeuw 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Krakeend 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Slobeend 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dodaars 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zilvermeeuw 0 0 0 1 0 2 5 3 0 0 0 0 Nonnetje 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 Kleine mantelmeeuw 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Grote zilverreiger 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Waterral 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Totaal 757 731 805 780 634 684 876 754 691 691 841 513

Cultuurfestival stuurt kids op vakantie Door Alice Tekst Het Cultuur Festival beleefde in 2015 een succesvolle aftrap. Daarom organiseert stichting V-GEN-X in 2016 het tweede Cultuur Festival Stadshagen. Net als in 2015 zijn er workshops, optredens van bands, dansacts en voorlichtingsstands. Nieuw zijn de ‘Made by markt’, ‘Food and drink’ en ‘Oosterse sporten’. Nieuw is ook de camping. Kortom; op 8 en 9 juli bruist het in het Twistvlietpark van de activiteiten. De financiering geschiedt door middel van sponsors en donaties. Dit jaar voor het eerst ook via Dream and Donate. Daar

is een goed doel aan verbonden. Klaas Schuuring, initiatiefnemer van het festival, vertelt: “Sinds we in het Verbindingshuis zitten, zijn onze ogen open gegaan. Je komt ook in deze wijk regelmatig in aanraking met armoede. Daarom willen we dit jaar het festival verbinden aan een goed doel. En dat is een vakantie voor kinderen van 10 tot 14 jaar. De begeleiding doen we samen met Travers Welzijn en Opbouwwerk.” Vakantie voor kids Deze geheel verzorgde vakantie vindt plaats in de eerste week van de zomervakantie, dus in de week van 12 juli tot en met 15 juli. Via Dream and Donate kun-

nen mensen doneren. Het bedrag wordt gebruikt voor de vakantie van de kinderen en voor de organisatie van het festival. De vakantie wordt georganiseerd door de stichting V Gen X in samenwerking met Travers en andere vrijwilligers. Naast nieuwe activiteiten, is het festival tevens uitgebreid naar twee dagen. Klaas Schuuring licht toe: “Dit jaar zetten we de tenten op vrijdagochtend neer. ‘s Middags vanaf 14.00 uur openen we op kleinschalige wijze. Een muziekje, een paar workshops en een hapje en drankje. Zaterdags starten we om 10.00 uur ‘s ochtends. Dan staat de Made by markt er, zijn er nog meer workshops en zijn er veel acts. Bewoners uit Stadshagen

kunnen een kraam huren waar ze zelfgemaakte spullen verkopen. Mensen kunnen zich voor als verkoper melden via www. cultuurfestivalstadshagen.nl De camping Ook nieuw op het festivalterrein is de camping. De toneelgroep Stadshagen Op Planken toont daar een staaltje improvisatietoneel aan het publiek. Dit deel wordt mogelijk gemaakt door de Molecaten Leemkule Hattem. Zij sponsoren het goede doel in natura. Klaas: “Zij stellen de Christina Hoeve beschikbaar voor een vakantie voor 50 kinderen uit arme gezinnen uit Stadshagen.”

05


Zwolle

Van de gemeente

Met ROVA-pas naar milieubrengstation

M’n ouders scheiden. Wat nu?

Misschien wist je het nog niet maar vanaf januari dit jaar heb je de ROVA-afvalpas nodig om toegang te krijgen tot het milieubrengstation van ROVA. De ROVA-afvalpas is de pas waarmee je ook je ondergrondse container voor restafval opent. Maak je (nog) geen gebruik van een ondergrondse container, dan heb je de pas onlangs via de post ontvangen. Na het scannen van de ROVA-afvalpas kun je je afval inleveren. Meer informatie over de wijzigingen op het ROVA milieubrengstation op www.rova.nl/mbs.

Als je ouders uit elkaar gaan, kan dat verdrietig en verwarrend zijn. Ze moeten veel regelen en er veranderen dingen in jouw leven. Met leeftijdsgenoten daarover praten en ervaringen uitwisselen, kan helpen. Daarom zijn er op 10, 17, 24 en 31 maart van 16.00-17.30 uur bijeenkomsten voor jongeren van 12 tot 16 jaar van wie de ouders gaan scheiden of gescheiden zijn. De bijeenkomsten zijn in het Cultuurhuis, Werkerlaan 1 en de deelname is gratis. Mail je gegevens naar roos.neeleman@mindfit.nl of m.veenhof@swt.zwolle.nl

Schoon schip voor de schapen Help jij dit jaar ook mee met het opruimen van de uiterwaarden aan het Zwartewater? De bewoners van Holtenbroek nodigen bewoners van Stadshagen uit om te komen helpen. Op zaterdag 19 maart maken we gezamenlijk de uiterwaarden zwerfvuilvrij, zodat de schapen begin april veilig kunnen grazen. Het is leuk en gezellig om als wijkburen samen de handen uit de mouwen te steken. Waarom schoon schip voor de schapen? Al een aantal jaren grazen er schapen in de uiterwaarden van het Zwarte Water aan de zijde van Holtenbroek. Dit jaar hebben de schapen ook de Stadshagen kant van het Zwarte Water begraasd. Maar ook de buurt Breecamp-Oost is een thuishaven van de kudde! Om de uiterwaarden vóór het voorjaar weer “schaap-schoon” te maken worden de uiterwaarden schoon gemaakt, zodat de schapen rustig kunnen grazen. Vorig jaar hebben we vanuit Stadshagen leuke reacties en spontane aanmeldingen gekregen om een handje te helpen. Daarom is dit jaar iedereen die wil helpen van harte uitgenodigd.

Wanneer? Hoe laat? Voor wie en hoe?

Aanmelden

Op zaterdag 19 maart 2016 van 10.00 uur tot uiterlijk 14.00 uur. We verzamelen ons bij de Wijkboerderij de Klooienberg, Klooienberglaan 1.

Als je mee wilt doen, graag even aanmelden bij: Wijkboerderij de Klooienberg, klooienberg@travers.nl. Voor koffie en soep wordt gezorgd! En een goede tip: neem laarzen en werkhandschoenen mee.

Voor volwassenen en kinderen die van aanpakken houden. Wij gaan alle vuilnis oppakken en inzamelen met grijpers en zakken.

In memoriam: buurteend Bewoners van Schoonhorst, in de buurt van de Goudplevierstraat hebben ze vast wel eens gezien: het eendenpaar dat er sinds 2000 vertoefde. Een paar jaar geleden is er al een overleden en nu is ook de andere, de witte, er niet meer. Op dinsdag 26 januari heeft zij waarschijnlijk de oever niet op kunnen komen en heeft het hart het begeven met verdrinking als gevolg. Het was de lievelingseend van de buurt, die door veel bewoners werd bijgevoed en daardoor ook een beetje te dik was. Ook had ze een manke poot. Ondanks die handicap had ze toch weer kennis gekregen aan een vleugellamme mannetjeseend (woerd). Je zag ze de laatste tijd veel samen. Als het kouder werd maakten ze de oversteek naar de Milligerplas. Waarschijnlijk is de weg terug haar fataal geworden. De bewoners zullen haar missen in het straatbeeld. Foto Henk Onland

06

Werkzaamheden door Waterschap Drents Overijsselse Delta aan dijk Zwolle-Hasselt In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma gaat Waterschap Drents Overijsselse Delta geotechnische onderzoeken uitvoeren aan de dijk Zwolle – Hasselt. De werkzaamheden zullen voor een deel vanaf de openbare weg uitgevoerd worden en brengen enige verkeershinder met zich mee. Het geotechnische onderzoek is er opgericht om duidelijkheid te krijgen over de huidige stabiliteit en sterkte van de grond onder de dijk. De werkzaamheden worden uitgevoerd om nader te kunnen bepalen of er een opgave ligt voor versterking van het dijktraject. Het veldonderzoek wordt uitgevoerd door Fugro GeoServices B.V. en MOS Grondmechanica B.V. in opdracht van het waterschap. Uitvoering van het onderzoek vindt plaats op de dijk en aan weerszijden van de dijk. De werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van sonderingen, boringen en geofysische metingen. De werkzaamheden zijn ingepland voor de periode februari - maart 2016 op het dijktraject tussen Zwolle en Zwartewaterland (vanaf de Spooldersluis in Zwolle tot de Zwartewaterbrug in Hasselt). Op 1 februari jl. zijn de werkzaamheden in de bermen gestart. Vanaf 15 februari 2016 wordt het werk op de weg uitgevoerd. De

verwachting is dat begin maart de werkzaamheden gereed zullen zijn. Voor de werkzaamheden zal gebruik gemaakt worden van een quad, een sondeerwagen, een boorwagen en een mini-sondeerrups. Als gevolg van de werkzaamheden zal de Hasselterdijk (Zwolle) en Zwolsedijk (Hasselt/Zwartewaterland) plaatselijk versmald worden, waarbij auto’s kunnen passeren. Incidenteel kan het voorkomen dat vrachtwagens niet kunnen passeren, dit zal dan aan het begin van de weg worden aangegeven. In uitzonderlijke situaties zal een tijdelijke omleidingsroute worden ingezet indien doorgang voor het verkeer echt niet mogelijk is. Dit zal o.a. bekend gemaakt worden via www.zwolle.nl/bereikbaarheid. Meer informatie over dijkonderzoek en dijkversterking is te vinden op http://www.wdodelta.nl/projecten-0


Realisatie pannaveld weer een stuk dichterbij

Voetbalplaatjesactie CSV’28 en Jumbo groot succes Door Margriet Dalmeijer De voetbalplaatjesactie die CSV’28 en Jumbo Nagelmaeker samen hebben georganiseerd, is een groot succes geworden en daarmee is de realisatie van het pannaveld weer een stuk dichterbij gekomen. “In totaal is met de voetbalplaatjes en andere acties nu zo’n 27.000 euro opgehaald en inmiddels zitten we in de voorbereidende fase,” laat bestuursvoorzitter Durk de Boer van CSV’28 weten. “Binnenkort vinden de eerste gesprekken plaats met partijen die mogelijk de aanleg van het pannaveld voor hun rekening kunnen nemen.” Hij is erg enthousiast over dit resultaat, ook al werd er aanvankelijk een streefbedrag van 50.000 euro vastgesteld. “Het mooie van een pannaveld is, dat we het helemaal op maat kunnen laten maken; we kunnen het dus zo duur maken als we zelf willen. We vinden 27.000 euro al een heel mooi bedrag en willen het veld het liefst dit jaar nog opleveren.” “De grote sponsoracties zijn nu voorbij, maar we wachten nog op antwoord van een paar aangeschreven fondsen en hopen dat de leveranciers van het pannaveld ook nog iets voor ons kunnen betekenen; het bedrag kan dus nog oplopen. Personen of bedrijven die ons willen sponsoren, mogen zich altijd bij CSV melden,” aldus Durk. Voorstel pannaveld Ook Jeroen Nagelmaeker, eigenaar van de Jumbo in Stadshagen, steekt zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken: “Het is ongelooflijk wat we in krap een jaar tijd voor elkaar hebben gekregen!” Het begon allemaal in het voorjaar van 2015, toen twee moeders naar het bestuur van CSV’28 stapten met het voorstel om een pannaveld aan te leggen, waar ook kinderen uit de buurt een balletje kunnen trappen. Durk kan zich dat moment nog goed herinneren: “Bij CSV vinden we het erg belangrijk om onze sportvoorzieningen voor iedereen toegankelijk te maken en de sociale samenhang binnen de wijk

Op 7 november kon de voetbalplaatjesactie echt van start gaan.

en onze club te versterken. Een pannaveld past uitstekend binnen deze filosofie en dus waren we meteen enthousiast over het voorstel.”

voorzieningen zijn, namelijk de jongeren. Zij kunnen hier straks relaxed een balletje trappen en hoeven zich dus niet te vervelen.”

Voetbalplaatjesactie Ongeveer gelijktijdig vatte Jeroen het plan op om een voetbalplaatjesactie te organiseren om iets voor de wijk te doen. “Ik liep al een tijdje met dat idee rond, maar wilde dit koppelen aan een bijzonder moment. Vorig jaar bestond onze supermarkt tien jaar en dat leek me een mooie gelegenheid om de actie op poten te zetten en CSV te benaderen.” Het bestuur stond meteen open voor zijn ideeën en de link met het pannaveld werd al snel gelegd. Durk: “De actie was een fantastische kans om niet alleen alle kinderen van onze club in het zonnetje te zetten, maar tegelijkertijd geld op te halen voor het pannaveld.” Ook Jeroen zag de aanleg van een pannaveld meteen zitten. “Het is mooi dat dit initiatief mikt op een doelgroep waarvoor binnen Breecamp-Oost nog niet zo veel

Advertenties en sponsoravond Nadat de plannen waren uitgewerkt, benaderde Jeroen fabrikanten met de vraag wie mee wilde doen aan de actie. Hij regelde dat alle deelnemende fabrikanten voor elk verkocht product een bijdrage betaalden. Ook haalde hij geld op met de verkoop van advertenties onder sponsoren en op 12 november 2015 organiseerde hij een sponsoravond, waar topscheidsrechter Björn Kuipers als spreker optrad.

Eén groot feest Intussen werden er plannen gemaakt voor een dag die geheel in het teken zou staan van het pannaveld. Op zaterdag 9 januari was het zover en werd als afsluiting van de voetbalplaatjesactie bij CSV een ruilochtend georganiseerd, waar belangstellenden de laatste plaatjes voor hun album bij elkaar konden zoeken. Deze ochtend werd massaal bezocht en veel CSV-leden maakten gebruik van de mogelijkheid om hun eigen plaatje op posterformaat aan te schaffen. Aan de verbindingsloop, een variant op de jaarlijkse snertloop, deden 's middags zo'n 140 mensen mee. Naast CSV-leden en buurtbewoners nam ook Jeroen deel aan de loop. De opbrengsten van de verbindingsloop komen geheel ten goede aan het pannaveld. Durk is erg te spreken over het verloop van de dag: “In mijn beleving was de dag één groot feest, met ’s ochtends de ruilochtend en ’s middags de verbindingsloop, die nog eens ruim 1600 euro heeft opgeleverd voor het pannaveld. We vinden het ook erg mooi om te zien dat bewoners van Breecamp-Oost zo bij onze club betrokken zijn; zij hebben niet alleen meegelopen met de verbindingsloop, maar willen ook helpen bij de aanleg van het pannaveld. Het is ook de bedoeling dat straks de hele buurt van het veld gebruik kan maken.” Jeroen: “Ik vond het een heel leuke dag en kijk terug op een zeer geslaagde samenwerking met CSV’28. Ook ben ik erg trots op alle mensen die zo goed hun best hebben gedaan om van de voetbalplaatjesactie een succes te maken.”

Met al deze acties haalde Jeroen in totaal 20.000 euro op, veel meer dan de 10.000 euro die hij aanvankelijk beoogd had. Tegelijkertijd startte CSV haar eigen initiatieven om geld op te halen. Zij zorgde er ook voor dat alle foto’s werden gemaakt en dat alle informatie werd aangeleverd om een mooi album te laten ontwerpen.

Ruilhoek Iedereen die nog een poster wil aanschaffen, kan zich tot en met 29 februari melden bij de informatiebalie van Jumbo Nagelmaeker. Mensen die hun album nog niet vol hebben, kunnen terecht bij de 'Ruilhoek voetbalplaatjes CSV'28' op Facebook.

Ook Yaïr Witteveen probeerde tijdens de ruilochtend op 9 januari zijn album vol te krijgen Foto Yvonne Waslander

Rozentunnel Door Jac de Groot Auto, bus, fiets, brommer en zelfs straks de trein, wie Stadshagen uit wil, ontkomt er niet aan: bruggen en tunnels. In en rond onze wijk liggen een heel aantal van deze bouwwerken. In de komende edities worden de drukste en grootste bruggen, tunnels en een sluisje belicht. Ditmaal is de Rozentunnel aan de beurt. Op 23 november 2007 werd de Rozentunnel geopend als directe fietsverbinding tussen Westenholte en Stadshagen. De opening vond plaats door kinderen met hun versierde fietsen als eerste gebruik te laten maken van de tunnel. Bewoners van Stadshagen kunnen sindsdien makkelijker naar de groene omgeving rond Westenholte. Andersom kunnen bewoners van Westenholte makkelijker naar de voorzieningen in Stadshagen. De tunnel (eigenlijk tunneltjes) heeft na negen jaar zijn verbindende nut tussen beide wijken wel bewezen; er wordt goed gebruik van gemaakt.

Het Rozenpad, met bijbehorende tunneltjes, bestaat uit drie onderdoorgangen. Vanuit Westenholte gezien kruist de eerste de Hasselterweg, de tweede het Kamperlijntje en de derde de toegang naar de Bergentheimstraat. Laatstgenoemde is nog altijd een noodtunneltje, die vanaf volgend jaar aangepakt gaat worden met de bouw van het nieuwe station ZwolleStadshagen. De Rozentunnel wordt dan ook nog uitgebreid met een doorgang voor autoverkeer, dat op De Tippe zal aansluiten op de Hasselterweg. De naam van de tunnel is afgeleid van het Rozenpad, dat onderdeel is van de bloemenbuurt in Westenholte en loopt qua nummering vanuit Westenholte, beginnend bij fietsenhandel Schutte tot in Stadshagen. Het pad houdt wat betreft de naam op zodra het bij de Frankhuizerallee komt. Indirect is het pad een verlengde van de Rozenweg in Westenholte. In Stadshagen gaat het pad over in de Belvédèrelaan. Foto Yvonne Waslander

07


Geen dag is hetzelfde

Samen in Werkeren, een prima samenwerking Door Geert Jan den Hengst

Nederland, verzorgingsstaat. Ook in Stadshagen zijn veel zorgaanbieders waarvan woonzorgcentrum Werkeren misschien wel het bekendst is in de wijk. Gelegen naast het gezondheidshuis en tegenover het winkelcentrum. Maar wie wonen en en wat speelt er zich binnen de muren af? Twee zorginstellingen besloten op deze locatie tot samenwerking.

vermaken zichzelf en kunnen desgewenst deelnemen aan activiteiten die worden georganiseerd door het team Welzijn. Deze worden georganiseerd in het restaurant, in samenwerking met Frion. Van maandag tot en met vrijdag, vanaf de koffie ‘s ochtends tot de thee ‘s middags. Te denken valt aan creatieve activiteiten, bingo, muziekoptredens, zangochtenden. Als de cliënt eens geen zin heeft, kan hij of zij uiteraard ook boven blijven, maar dat gebeurt vrijwel niet.” Samenwerking “De samenwerking tussen de beide organisaties en minstens zo belangrijk, het contact tussen de bewoners onderling verloopt goed”, vertelt Agnes. “IJsselheem verleent de nachtzorg voor Frion en indien nodig verpleegtechnische handelingen. Bewoners vinden elkaar bij de gezamenlijke activiteiten en tijdens de maaltijden in het restaurant.” Reiniera vult aan: “Het personeel van Frion en IJsselheem zien elkaar als collega’s. De cliënten voelen zich allemaal medebewoners bij Werkeren. Er is vrijwel dagelijks contact met elkaar tijdens dagbesteding, bingo of andere bijzondere activiteiten. Sommige bewoners bleken elkaar van vroeger te kennen en zoeken elkaar nu weer op.”

Het verhaal in het kort: IJsselheem biedt zorg en woonvoorzieningen aan ouderen; Frion doet datzelfde, maar dan aan mensen met een verstandelijke beperking. Werkeren deed aanvankelijk alleen dienst als verzorgingshuis met IJsselheem als zorgaanbieder. Door ingrijpende veranderingen binnen de zorg moest IJsselheem het aantal zorgplaatsen afbouwen. Precies op dat moment zocht Frion voor hun oudere cliënten een passende woonruimte. Beide organisaties vonden elkaar en een samenwerking was geboren. Agnes Jongman, Marjan Middelburg en Reiniera van Dijk zijn werkzaam in Werkeren. Agnes is EVV-er (Eerst Verantwoordelijk Verzorgende) en Marjan is activiteitenbegeleidster, beiden namens IJsselheem. Reiniera is begeleider bij Frion. Zij vertellen dat de organisaties afzonderlijk van elkaar functioneren, maar dat ondanks de verschillende doelgroepen, samenwerking heel goed mogelijk is. Agnes: “IJsselheem heeft 24 appartementen, verdeeld over twee verdiepingen, die bewoond worden door mensen in de leeftijd van 49 tot 101. Voor twaalf gerontopsychiatrische (GP, ouderenpsychiatrie) bewoners is er een woongroep. De overige bewoners wonen zelfstandig.”″Reiniera vertelt dat in mei 2015 de eerste twaalf bewoners van Frion (tussen 47 en 85 jaar) naar de

vijfde verdieping van Werkeren verhuisden. ″Sinds eind januari is ook de vierde verdieping van het gebouw door bewoners van Frion in gebruik genomen. Daarmee zijn de beschikbare appartementen weer bewoond. Enkele cliënten van Frion zijn overigens al jaren binnen Werkeren actief in de dienstverlening. Zij zijn onder andere gastheer of -vrouw in Grand Café de Werkerwaard tijdens de lunch; ze bedienen de senioren en andere gasten. Begeleiding In beide organisaties staat kwaliteit van leven van de cliënten centraal. Bij de begeleiding draait het om de hulp- of zorgvraag van de bewoners, zodat zij zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat bij hen past. Hoe laat wil de cliënt opstaan? Wanneer douchen? Voortdurend wordt er gekeken naar de behoefte van de cliënt. Reiniera vertelt: “Als er bij een bewoner van Frion behoefte is aan bijvoorbeeld fysio-, spel- of muziektherapie, dan kijken we samen met de cliënt wat het beste bij hem of haar past. Wanneer het goed is om te gaan zwemmen of gymmen, dan zoeken we uit waar dat kan. Frion heeft op de locatie IJsselbolder een verwarmd zwembad.” Dagbesteding “Voor een aantal bewoners van de GP-woongroep van IJsselheem is er tweemaal in de week een georganiseerde dagbesteding”, aldus Marjan. “Overige bewoners

Contact Marjan vertelt dat bij activiteiten als een bingo of muziekoptredens ook buurtgenoten worden uitgenodigd. “Dit gebeurt via Facebook. En er is een flyer met het weekprogramma, te verkrijgen in het restaurant en bij de apotheek. Er is ook een aantal vrijwilligers uit de buurt dat ons helpt, zoals achter de bar staan, het ondersteunen bij activiteiten of het individueel optrekken met een bewoner. Cliënten vinden het fijn om ook contacten te hebben buiten Werkeren, om op die manier nog midden in de samenleving te staan.” Bijzonder Aan de medewerksters is de vraag gesteld wat zorglocatie Werkeren bijzonder maakt. ”De centrale ligging in de wijk, de prettige sfeer en de twee verschillende doelgroepen die onder één dak samen leven.” ”Het is klein, waardoor vrijwel iedereen elkaar kent, en toch zijn er voldoende faciliteiten in het gebouw of in de buurt aanwezig. Het gebouw is licht en sfeervol. En het winkelcentrum ligt om de hoek ligt.” Iedereen is tevreden. Ook de cliënten geven aan het hier heel fijn te vinden. ”Geen dag is hetzelfde.” Misschien zegt dat wel genoeg. Informatie Voor ondersteuning bij de activiteiten kan IJsselheem nog wel vrijwilligers gebruiken. Met name voor de avonden; tussen 19.15 en 20.30 uur en tussen 17.00 en 18.30 uur zijn nog vrijwilligers nodig. Het gaat dan om koffie en thee delen, de broodmaaltijd verzorgen of een gezellig aanspreekpunt zijn in de huiskamer voor de GP-bewoners. Ook bij Frion zijn vrijwilligers van harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden via Facebookpagina www.facebook.com/werkeren of bellen met Werkeren 038 4259512.

Poezenkolder Poes krijgt altijd de kolder in haar kop zo aan het begin van het jaar. Hoewel Poes al heel wat jaren geleden ‘geholpen’ is, lijkt het net of ze in het voorjaar toch de bloemen buiten wil zetten. Ik vermoed dat zij zich het wilde avontuurtje dat haar de bijnaam ‘Lellebel’ opleverde nog wel kan herinneren. Poes was toen namelijk al dagen binnen omdat ze krols was en hopeloos op zoek naar een lekkere kater. Wij zochten echter een dekkater voor haar, wat niet zo eenvoudig

08

was. Dat duurde Poes dus te lang en in een onbewaakt moment heeft zij de benen genomen om zich te laten bezwangeren door de straatvechter, die al een paar dagen op de loer lag bij ons huis. Veel romantischer dan zo’n verwende prinsenkater. De kittens waren dan wel niet van koninklijken bloede, maar ze vonden allemaal hun eigen paleisje. Poes is inmiddels al jaren steriel, maar dat weerhoudt haar er niet van om zich

onuitstaanbaar te gedragen. Ze miauwt en draait met haar kont, ze gooit spullen van de tafel en in vlagen rent ze met dolle ogen door de kamer heen waarbij ze onderweg niets spaart. ‘Terrorcat’ noemt Manlief haar. Ook de Boys zijn op hun hoede want Poes kan uit het niets tevoorschijn komen en bovenop ze springen. De plantenspuit is ons enige wapen. Hiermee kunnen we Poes op gepaste afstand houden. Maar goed, als zo’n bui dan weer over is, verandert Poes weer in

ons poezelige prinsessenpoesje. Of Poezenmoeder, want sinds kort denkt ze dat Manlief één van haar kittens is. Dan gaat ze bij hem liggen en wast zijn haren. Echt nodig vindt ze, want een kind van haar moet wel schoon zijn én er koninklijk uit zien. Heel gênant zegt het poezenkind dan. Sjoukje


Bedrijven in actie door Tamara Klappe

Voetreflexpraktijk Panta Rhei In iedere editie van Bedrijven in actie komt een ondernemer uit Stadshagen aan bod. Dit keer Marijke Boers van Voetreflexpraktijk Panta Rhei.

bineren. De veerkracht van mensen kan me ook inspireren, ondanks tegenslagen in het leven toch de draad weer op weten te pakken en doorgaan.”

Wat is voetreflextherapie? “Voetreflextherapie is een eeuwenoude Oosterse geneeswijze. Door het behandelen van reflexzones op de voeten kun je corresponderende gebieden in het lichaam positief beïnvloeden. Deze vorm van therapie werkt holistisch. Je kijkt breder dan alleen naar de klacht. Is er een onderliggende oorzaak voor de klacht? Of is er een bepaalde samenhang met andere factoren? Je kunt hierbij denken aan zaken als voeding en leefstijl, maar ook aan emoties. Angst, onderdrukte woede, verdriet, zorgen en piekeren bijvoorbeeld kunnen het evenwicht en een goede energiedoorstroom in je lichaam ondermijnen en blokkeren, waardoor er klachten kunnen ontstaan. Met voetreflextherapie kun je het zelfgenezendvermogen dat ieder mens van nature heeft activeren en het evenwicht helpen herstellen.

Welk ander bedrijf zou jij een dag willen runnen en waarom? “Het lijkt me erg leuk om eens een dag een biologische boerderij te runnen waar groente en fruit worden verbouwd. Lekker buiten zijn en goede en gezonde spullen verbouwen. Ik ben opgegroeid met groenten uit eigen tuin en heb dat altijd heerlijk gevonden. Voeding is immers de basis van gezondheid.”

Bij welke klachten kan je voetreflextherapie toepassen? Voetreflextherapie kan zowel preventief als klachtgericht worden ingezet. Denk aan: spijsverteringsklachten, menstruatie- en overgangsklachten, spier- en gewrichtsproblemen. Slapeloosheid, vermoeidheid, stress, burnout en tal van andere klachten kunnen door voetreflextherapie verminderen of worden verholpen. Doordat ik ben aangesloten bij een beroepsvereniging vergoeden veel zorgverzekeraars de behandelingen of een deel ervan.”

Waarom heb je Stadshagen als woonplek gekozen? “Ik ben geboren in Zeeland en opgegroeid in Overijssel. Na een aantal jaren in het westen gewoond te hebben, was er de wens weer deze kant op te komen. Het werd Stadshagen. Een jonge wijk. We vonden een heerlijk huis aan de rand van Stadshagen. Met uitzicht op het weiland en op de zon die elke dag opkomt. Genoeg keuze in scholen, winkels, sportvoorzieningen en dergelijke, die goed bereikbaar zijn. De rust en ruimte én de faciliteiten van een stad, alles heb je binnen handbereik in Stadshagen.”

Je combineert de oosterse en westerse wijze in de behandeling? Klopt, naast het behandelen van de reflexzones maak ik ook gebruik van de meridianen (energiebanen) en acupunctuurpunten op het lichaam. Juist de combinatie van de oosterse en westerse techniek werkt erg krachtig.” Wat is je werkwijze? “Als een cliënt voor de eerste keer komt, breng ik eerst de klachten goed in kaart. Dit doe ik door middel van een vragen-

Wat kunnen we nog in zakelijk opzicht van je verwachten? “Ik heb geleerd om in het leven niet teveel vooruit te plannen. Je weet niet wat er allemaal op je pad gaat komen. Ik probeer meer mee te gaan met de flow en open te staan voor wat zich aandient in mijn leven. Ondertussen blijf ik me bijscholen. Op dit moment verdiep ik me nog meer in voeding.”

Marijke Boers

lijst en een voetenonderzoek. Met deze gegevens maak ik een plan van aanpak, dat ik uiteraard met de cliënt bespreek. De behandelingen bestaan hoofdzakelijk uit massages van de onderbenen en voeten. Afhankelijk van de klachten, is bijvoorbeeld ook een hoofd-, schoudere en rugbehandeling mogelijk. Soms zijn er verbeteringen mogelijk in iemands voedingspatroon of manier van leven.” Waarom ben je een eigen praktijk gestart? “Na mijn opleiding VoetreflexPlus bij instituut Total Health in Breda en een studiereis naar China, vond ik het heerlijk om mijn eigen praktijk te starten. Om met alle opgedane kennis en kunde mensen te kunnen helpen. Het is een prachtig, afwisselend vak wat veel voldoening geeft en goed bij me past. Ik help mensen, geef inzicht, en reik gereedschappen aan. Ik

kan er echt mijn bezieling en bezinning in kwijt.” Daarnaast vind ik het ook heel leuk om eigen baas te zijn en mijn eigen praktijk te runnen met alles wat daarbij komt kijken. Mijn praktijk combineer ik met een reguliere baan in de revalidatietechniek en deze combinatie werkt prettig voor mij.” Heb je een inspiratiebron? “De mens en gezondheid vind ik al inspiratiebronnen op zich. Wat maakt dat je je gezond en vitaal voelt? En welke invloed kun je daar zelf op uitoefenen? Verder is iemand als Henk Fransen, een arts waar ik tijdens mijn opleiding gastcolleges van heb gehad, een enorme inspiratiebron. Hij heeft 25 jaar uitgebreid onderzoek gedaan naar de behandelingen op het gebied van kanker en richt zich met passie op de vraag hoe je reguliere en alternatieve behandelingen optimaal kunt com-

Wat zou er mogen veranderen in de wijk? “De veelbesproken 'knip' in de wijk.” En wat moet beslist blijven? “Het groen en de verschillende voorzieningen voor alle leeftijdsgroepen. Zo is Stadshagen een prettige plek om te wonen voor iedereen: van jong tot oud.” Meer informatie: www.voetreflexpantarhei.nl

09


Door Judith van Leeuwen Met welke gedachte stond u op vanmorgen? “Eind 2014 werd ik gebeld door een goede vriend die mij bedankte voor onze vriendschap. Dat iemand de tijd en moeite neemt om dat te doen, raakt mij. Met dat in gedachten wilde ik de resterende dagen van het jaar 2015 ook terugblikken, en misschien wel mijn ouders bedanken voor het feit dat ze al tien jaar op onze dochters passen.” Sinds wanneer woont u in Stadshagen? “In 2005 betrokken we hier onze nieuwe woning. Mijn oudste dochter werd geboren drie weken nadat we de sleutel hadden kregen. We kozen bewust voor een jonge, kindvriendelijke wijk. Hier voor woonden we in een appartement in Dieze, maar we hadden behoefte om een tuin in te kunnen lopen.

Marco Salentijn Geboortejaar: 1972 Geboorteplaats: Zwolle Beroep: trainer Burgerlijke status: gehuwd, twee dochters

Foto Yvonne Waslander

er mijn werk van te maken. Mijn vader is heel temperamentvol. Ik heb hem de afgelopen jaren steeds beter leren kennen. Hij wil dat het goed gaat met de mensen om hem heen, en dat wil ik ook. Bij wie ik echt tot rust kan komen, is mijn oma, de moeder van mijn moeder. Zij is bijna 93 en we drinken regelmatig een kopje thee. Het is heerlijk om bij haar te zijn.”

Wat inspireert u? “Free hugs! Een jaar of twee geleden zag ik filmpjes op internet waarop mensen te zien zijn die willekeurige voorbijgangers een knuffel, een [hug] geven. Ik dacht, hoe zou het zijn om dat te doen? Maar ook, hoe reageert degeen die de knuffel ontvangt? Ik daag mezelf en anderen Wat is het beste dat u is overkomen? graag uit en zo stonden we afgelopen “De geboorte van mijn dochters. Ik leer november, een dag na de aanslagen in zoveel van ze, vooral als het gaat om Parijs, op de Grote echtheid en puurMarkt in Zwolle met heid. Ik probeer onze ‘free hugs’. vaak gevoelens te “Ik daag mezelf en Dat was heel ontmaskeren met woorroerend. We merkanderen graag uit” den, maar zij vinten dat mensen den maar één ding behoefte hadden belangrijk: eerlijkaan tegengeluid en heid. Wat ik mijn verbinding maken. Ik geloof dat je ver- kinderen meegeef is, ontdek waar je goed schil kunt maken, ieder op z’n eigen vier- in bent en heb vertrouwen in jezelf.” kante meter. Het idee van de film ‘Pay it forward’ spreekt me erg aan. In december Wat zou u aan uzelf willen veranderen? stonden we er weer en dit keer deed mijn “Eerder in beweging komen. Je komt vaak tienjarige dochter ook mee, heel bijzon- pas in beweging als je pijn voelt. Ik merk der.” dat ik uitdagingen daarbij prettig vind, zoals bij die free- hugsessies. Door het Lijkt u op uw vader of op uw moeder? zetten van een datum bleef het niet al“Op m’n moeder. Ze is heel vriendelijk en leen bij een idee, maar ging ik het ook behulpzaam. Die eigenschappen hebben dóen. Mijn volgende challenge is om een een aantal jaren geleden bij mij wel tot ander een minuut lang aan te kijken. Dat een burnout geleid. Ik was te veel met gaat natuurlijk over empathie. Ik pas anderen bezig en heb moeten leren me die oefening ook vaak toe tijdens mijn niet verantwoordelijk te voelen voor an- trainingen. Ik blijf nieuwsgierig naar de dermans gevoel. Sinds mijn burnout her- reactie van die ander, maar ook die van ken ik mijn eigen gevoel beter. Ik besloot mezelf. We kijken vaak alleen naar de

buitenkant van mensen. En ja, natuurlijk zou ik graag wat meer discipline hebben als het gaat om opruimen. Ik merk dat mijn vrouw daar erg gelukkig van wordt, en ik uiteindelijk ook.”

Welk muziek heeft diepe indruk op u gemaakt? “In maart ga ik naar een concert van Glen Hansard. Een aantal weken geleden hoorde ik hem voor het eerst op de radio met het nummer [Her mercy]. Het gaat over Wat mist u in Stadshagen? genade, de bron waar alles uit voortkomt. “Een bos met volwassen bomen. Maar Gun jezelf een nieuwe kans, je mag al- ja, het is natuurlijk een polder. Vroetijd opnieuw beginnen. De vraag waarom ger speelde ik veel buiten en dat gun ik we hier op aarde zijn, houdt mij bezig. mijn kinderen ook. Nu spelen ze achter Dat heb ik vanuit bij ons in de binnenstraat en in mijn opvoeding mee gekregen. Mijn “De vraag ‘Waarom het speeltuintje. Verder geen klaouders zijn lid van gen. Je hebt hier het Apostolisch Gezijn we hier op alles, faciliteiten nootschap. Zij zijn aarde?‘ houdt mij voor de kinderen eerder humanisen een hele fijne, tisch dan religieus. bezig” toffe school: Het God is zo’n beladen Festival.” begrip en wordt zo vaak misbruikt door mensen, terwijl het verwijst naar iets wat Wat is uw favoriete plek in Stadshaje niet kunt benoemen, het mysterie van gen? het leven. Daar kun je met je verstand “Mijn hangmat in de tuin. Die heb ik meniet bij. Dat kun je alleen voelen, als zelf cadeau gedaan. Slapen, een boek leje kind geboren wordt bijvoorbeeld. Dat zen, muziek luisteren. Het kan allemaal. nummer [Her mercy], dat mogen ze op Bij de eerste lentezon sleep ik dat ding van zolder en installeer me. Daar word ik mijn uitvaart draaien.” heel blij van.” Wat is uw levensmotto? “Mensen, het leven is zo gek nog niet! Bij www.marcosalentijn.nl mijn werk als trainer vind ik het geweldig

Linzenstoofpotje met spruiten en knolselderij (vegetarisch) Benodigdheden voor 4 personen: • 2 eetlepels (olijf)olie • 2 uien, gesnipperd • 2 teentjes knoflook, geperst • 200 gram gedroogde groene linzen (NIET weken) • 4 gedroogde tomaten in olie, fijngesneden • 1 theelepel (gedroogde) tijm • 1 liter bouillon van tablet • 500 gram spruitjes, schoongemaakt en gehalveerd • 1 halve knolserderij, in blokjes • bakje 200 ml crème fraiche Bereidingswijze: Doe de olie in een braadpan en fruit de ui en knoflook een paar minuten. Schep de linzen, tomaten en tijm

10

om mensen te laten zien dat ze mogelijkheden in zichzelf hebben. Met mijn training ‘Stoppen met aardig zijn’, probeer ik als ervaringsdeskundige mensen uit hun comfortzone te halen. Ik laat ze ervaren dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor wat ze voelen en wat ze echt nodig hebben. Daarbij gaat het om puurheid, verbinding maken en in beweging komen. Ja, dat laatste is een terugkerend thema.”

er doorheen. Giet er zoveel bouillon bij dat alles onder water staat. Breng aan de kook en laat op laag vuur afgedekt 15 minuten zachtjes stoven. Voeg de spruiten en knolselderij toe en weer een scheut bouillon en stoof nogmaals 15 minuten. Roer regelmatig en giet er zo nodig extra bouillon bij. Probeer voor het serveren even of de spruitjes de voor jou gewenste bite hebben. Stoof anders nog een paar minuten langer. Serveer met crème fraiche. Toch graag met vlees? Bak in een droge koekepan 200 gram magere spekblokjes krokant en schep ze vervolgens net voor het serveren door de stoofschotel.


Winter in de wijk In de derde week van januari was voor het eerst te merken dat het toch winter is. Fotograaf Claudia van de Leur zag haar kans schoon en greep de steeds zeldzamer wordende gelegenheid om prachtige wintertaferelen vast te leggen. Op deze pagina ziet u het resultaat. Foto’s Claudia van de Leur

De kracht van het voorlezen Door Cindy Doorn In het hele land is aandacht besteed aan het voorlezen, of liever gezegd de kracht van het voorlezen. Want buiten dat het leuk is om te doen of naar te luisteren is voorlezen ook van grote waarde voor de ontwikkeling van kinderen. En je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Dus is er tijdens De Nationale Voorleesdagen 2016 van 27 januari t/m 6 februari op vele basisscholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en in de bibliotheken gepromoot en het belang van voorlezen op verschillende manieren naar voren gebracht. Voorleesontbijt De aftrap van de voorleesdagen was Het Nationale Voorleesontbijt. In Zwolle werd door bekende en minder bekende stadsgenoten voorgelezen uit het Prentenboek van het Jaar 2016 ‘We hebben er een geitje bij’. Geschreven voor Marjet Huiberts, met prachtige illustraties van Iris Deppe. Ieder jaar wordt in het voorjaar het Pren-

tenboek van het Jaar gekozen. Jeugdbibliothecarissen uit het hele land, die samen een vakkundige jury vormen, kiezen uit het complete aanbod peuterboeken van het afgelopen jaar. Daarnaast worden nog negen andere boeken gekozen die aantrekkelijk zijn om te lezen, mooie illustraties bevatten en de interesse van lezer en luisteraar trekken. De Prentenboek Top Tien is geboren. Geboeid luisteren Burgemeester Meijer las voor uit het prentenboek in peuterspeelzaal De Enk. Maar liefst 43 andere kinderdagverblijven en peuterspeelzalen volgden dit voorbeeld voor de allerkleinsten. Voor de wat oudere kinderen waren er initiatieven als de Voorleeswedstrijd, een theatervoorstelling, poppentheater en allerlei actieve spelletjes. Bij Partou Zwolle Stadshagen, aan de Werkerlaan, las Arjan Spaans het themaboek voor aan de kinderen die met ouders en opa’s en oma’s waren gekomen om te luisteren naar de avonturen op de boerderij. Wethouder Anker liet de kinderen van kdv Het Frankhuisje geboeid

luisteren. En na het verhaal was er voor alle kinderen een gezond ontbijt of fruithapje. Verhaaltje voor het slapengaan Leidsters van de beide kinderdagverblijven in Stadshagen geven aan dat voorlezen meerdere doelen dient. Kinderen leren meer fantaseren, zetten woorden om in beelden en andersom en leren op die

manier zelf lezen. Het inlevingsvermogen van kinderen wordt aangesproken en de woordenschat wordt vergroot. Het motiveert de kinderen om zelf te gaan lezen, alhoewel voorlezen goed kan blijven bestaan naast het zelf lezen. En daarnaast is het gewoon gezellig, een stuk ontspanning en daarom wordt er naast vele kinderbedden vanavond een verhaaltje voor het slapengaan voorgelezen.

Foto Yvonne Waslander

11


TIjdens de winterstop

GAAT DE TRAINING GEWOON DOOR!

3 MAANDEN ONBEPERKT SPORTEN voor 390,- inclusief persoonlijke begeleiding* Fitplaza is méér dan een sportschool. Bij Fitplaza kun je zowel zelfstandig als onder professionele

begeleiding aan jouw conditie werken. Onze gediplomeerde trainers staan voor jou klaar. Na een intakegesprek krijg je een personal trainer toegewezen waarmee je samenwerkt en afspraken kunt maken om jouw doelen daadwerkelijk te realiseren. Profiteer nu van onze Winterstop Actie en maak op een voordelige manier kennis met onze uitgebreide faciliteiten.

Middelweg 401 - 8031 VX Zwolle - Telefoon: 038 - 45 45 100

Small Group Fitness

Individuele Fitness

Tennis

Squash

Groepslessen

Wellness

WWW.FITPLAZA.NL/ACTIE * Kijk op onze site voor de actievoorwaarden

12

Bedrijfsfitness

Solarium

Crèche


Van beroep naar hobby

Door Riet van der Wenden

George Pestman (links) in actie, onder toeziend oog van een collega-technicus.

George Pestman (78) is van huis uit technicus. Een klusser pur sang en van vele (technische) markten thuis. Vanaf het begin in oktober 2014 is de heer Pestman als vrijwilliger betrokken bij Repair Café Stadshagen.

eens te kijken waarom haar lamp het niet doet. “Alsof ik bij de technische dienst van Werkeren hoor!” Of een mevrouw die maar niet begreep waarom haar klok het niet deed. Er zaten immers net nieuwe batterijen in? “Maar die had ze er op de kop in gedaan.” De heer Pestman lacht nog smakelijk om al deze verhalen. Iets serieuzer: “Er kwam eens een meneer langs die zijn flatscreen-tv niet meer aan kreeg. Ik heb alle schroefjes en boutjes eruit gehaald zodat de achterkant eraf kon en toen bleek dat de schakelaar niet meer werkte. Voor nog geen drie euro was meneer klaar. Dát zijn de dingen waarvoor ik het doe en waar ik intens van geniet.” De heer Pestman denkt er dan ook nog niet aan om te stoppen. “Zolang mijn gezondheid het toestaat, ben ik iedere keer paraat.”

Mevrouw Pestman was degene die de oproep voor vrijwilligers in de Vinexpress las. Ze liet het haar man lezen en deze greep de kans met beide handen aan. De heer Pestman: “De formule van het Repair Café sprak me gelijk aan. Samen werken aan een duurzame wereld en samen werken in een team met ieder zijn eigen specialisme. De een heeft verstand van naaimachines, de ander van radio’s en weer een derde kan geweldig boekbinden.” De groep vrijwilligers bestaat uit zo’n vijftien mensen, waaronder niet alleen technische sleutelaars en andere ambachtslieden, maar ook mensen die zich bezighouden met de organisatie en PR. Een vaste kern van ongeveer tien personen is elke maand aanwezig in het Repair Café. De voldoening van de heer Pestman en zijn collega’s bestaat er in dat het een geweldig goed gevoel geeft als je een apparaat weer aan de praat krijgt. De top tien van aangeboden spullen wordt met stip aangevoerd door de Senseo koffieapparaten. Bijna altijd gaat het om de condensator. Vervanging van de condensator is een fluitje van een cent. “Dit euvel treedt meestal op na zo’n tweeëneenhalf à drie jaar. De meeste mensen kopen dan gelijk een nieuw apparaat, want ja, je moet wel koffie kunnen drinken natuurlijk. En dan is wachten op het eerstvolgende Repair Café soms te lang. Maar oploskoffie, of met hand koffie zetten, is ook een optie,” glimlacht de heer Pestman. Teamgeest De heer Pestman is super trots op het hechte vrijwilligersteam. “Het geheim van de goede onderlinge band tussen de klussers zit ‘m in de bereidheid om van elkaar te leren. Door al die klusmiddagen leer je elkaar goed kennen en als vanzelf wordt lief en leed gedeeld. Dat is zeker een van de drijfveren om me in te zetten. Het is een warm team. Daarnaast zijn de meer complexe reparaties natuurlijk een leuke uitdaging voor ons. Om de wachttijd niet teveel op te laten lopen, nemen we ook wel eens spullen in om er later samen nog eens rustig naar te kijken.” Door zich in te zetten voor het Repair Café draagt de heer Pestman bewust bij aan een duurzamer samenleving. Dat vindt hij heel belangrijk. “Het Repair Café is opgezet om dingen te repareren, zodat mensen hun spulletjes niet zo gauw weggooien. Daarnaast worden oude apparaten gerecycled. Voor mensen met een groen hart is dit een mooie manier om hun steentje bij te dragen, maar vergeet ook de smalle beurs niet. Reparatie van bijvoorbeeld een tv of stofzuiger is een goed alternatief voor het kopen van een nieuwe.” Dat het er tijdens de reparatie-uurtjes gemoedelijk en vrolijk aan toegaat, bewijzen de vele anekdotes die de heer Pestman met veel plezier en moeiteloos uit zijn mouw schudt. Zoals die ene keer dat een bewoonster van Werkeren hem vroeg mee naar boven te komen, om

Thuishobby Ook thuis zit de heer Pestman niet stil. In het midden van zijn grote kluszolder staat een fors apparaat waarmee hij werkt aan zijn andere liefde, houtbewerking. Of het een oude stoel of een kapot yogakrukje is, alles wordt met liefde en aandacht gerepareerd, liefst zonder zichtbare littekens. Geduld, dat is een eigenschap die hem goed van pas komt. Niet alleen bij het klussen, maar ook bij nog een hobby, brood en beschuit bakken. Vooral het laatste is een tijdrovend karweitje. “Voor het geld hoef ik het niet te doen,” lacht hij, “voor zestig cent haal je in iedere supermarkt een rol beschuit. Maar ik mag het gewoon zo graag doen…” Net als wandelen. Samen met zijn vrouw maakt hij dagelijks een wandeling. Alleen heel slecht weer houdt hen binnen. “Vorig jaar hebben we een daggemiddelde van vijf kilometer gelopen. Bewegen en doen waar je gelukkig van wordt, houdt een mens jong en vitaal.” De heer en mevrouw Pestman zijn hiervan het levende bewijs. Repair Café De Repair Cafés zijn over de hele wereld te vinden. De Facebookpagina van Repair Café Stadshagen vertelt dat ruim 13 duizend vrijwilligers zich wereldwijd inzetten om de groeiende afvalberg te laten verminderen. Mensen gooien al te gemakkelijk spullen weg die nog prima te repareren zijn. Daarnaast is het natuurlijk gunstig voor de portemonnee. De reparaties worden gratis door vrijwilligers uitgevoerd, alleen de kosten voor eventuele nieuwe onderdelen zijn voor de eigenaar. Voor de bestrijding van de kosten staat er een pot waarin iedereen een vrijwillige bijdrage kan doen. Hieruit worden onder meer gereedschappen en onderdelen op voorraad bekostigd. Dat de Repair Cafés in de hele verduurzaming van de samenleving een belangrijke rol vervullen, is inmiddels ook bij de Overheid doorgedrongen. Zo inventariseert de Overheid op dit moment welke reparaties het meest aangeboden worden, met het doel in gesprek te gaan met de fabrikanten om duurzamer te produceren. Repair Café Stadshagen wordt iedere laatste zaterdag van de maand gehouden, van 10.00 tot 14.00 uur in Werkeren. Meer informatie is te vinden op www.repaircafé.org

Foto Yvonne Waslander

Repair Café al op steeds meer locaties In Zwolle zijn al drie Repair Cafés. Naast Stadshagen is er ook een in Assendorp en in Berkum. Dat lijkt veel maar in de Belgische plaat Gent heeft bijna elke wijk al een repareermogelijkheid. Hier draaien maar liefst acht Repair Cafés. Het is nu ruim vijf jaar geleden dat het eerste Repair Café open ging. Initiatiefneemster Martine Postma is nog steeds de drijvende kracht achter het idee. Naast ruim vijfhonderd vestigingen in Nederland zijn er intussen zo’n vierhonderenvijftig in het buitenland. Haar idee is een echt exportproduct. Eigenlijk wel raar, vroeger was het gewoon alles te repareren, nu gooien we lieven weg en kopen nieuw. Dat repareren kan natuurlijk nog steeds. Niet met álle voorwerpen, maar in Stadshagen alleen al weten de vrijwilligers toch van zo’n vijfenzeventig procent te voorkomen dat ze op de afvalberg belanden. Martine Postma heeft over het onstaan van de Repair Cafés een duidelijk boek geschreven. Niet alleen over de geschieden maar ook met vele praktische tips: ‘Weggooien, mooi niet!’

Het volgende Repair Café Stadshagen is op zaterdag 27 februari van 10.00 tot 14.00 uur in gebouw Werkeren Werkerlaan 154. Meer info op www.repaircafe.org. Info over Repair Café Stadshagen op hun Facebookpagina of via repaircafestadshagen@gmail.com

13


Nieu

w gast oude opva rng

Ontdek Doomijn in... Stadshagen:

Muurmeesterstraat

kinderdagverblijf/peuterspeelzaal/bso

bij OBS De Krullevaar

peuterspeelzaal/bso

Wildwalstraat

bij OBS De Schatkamer

Overtoom

Sportlaan

kinderdagverblijf/bso

kinderdagverblijf/peuterspeelzaal/bso

bij IKC De Sprankel

bij IKC Het Festival

Westenholte:

Telfordstraat 30a 8013 RM Zwolle tel. (038) 466 91 51

Papaverweg

Sterrenkroos

www.ijsselgroen.nl

kinderdagverblijf /bso

kinderdagverblijf/peuterspeelzaal

Korianderplein peuterspeelzaal Op www.doomijn.nl vindt u eenoverzicht van al onze locaties. www.doomijn.nl /doomijn

Ontdek je eigen Kinderopvang

@doomijn

Al meer dan 20 jaar succesvol in Zwolle    

Groepsgewijze training in kleine groepen van 8 tot 10 vrouwen Cursusmogelijkheid op de dinsdag- en donderdagavond Elke 5 weken starten nieuwe groepen zwangerFit en moederFit Locatie: Bekken&Bodem Bekkenfysiotherapie- Praktijk Holtenbroek

Info en aanmelding: www.zwangerfitmoederfit.nl

Voor onze bakkerij en winkel aan het Petuniaplein in de wijk Westenholte in Zwolle zoeken wij een Bakkerij de Verwennerij is een professioneel bedrijf voor brood en banket. Het is onderdeel van Omega-zorg en biedt werk aan mensen met een beperking. Bij Omega-zorg staan mensen centraal: Het gaat om WIE je bent. Voor meer informatie: www.bakkerijdeverwennerij. nl en www.omegagroep.nl of bel Nieske Kranenburg (038 737 01 33).

INVALKRACHT voor zaterdagen en vakanties In de bakkerij, de winkel en de civiele dienst werken de bakkers, de begeleiders en de medewerkers samen aan de productie en verkoop van brood en banket. Als invalkracht ben je verantwoordelijk voor het verkopen van goede en eerlijke producten en het begeleiden van de medewerkers. Reacties kun je binnen 14 dagen na verschijning van deze advertentie sturen naar vacature@omegagroep.nl Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Goofy door Ree

Soms weet ik niet zo heel goed meer waar ik het hier over moet hebben. Daarom ben ik eigenlijk wel blij dat ze het vrouwtje hebben gevraagd om de stukjes over mij een ietsiepietsie korter te maken. Er gebeurt wel heel veel in mijn hondenleventje maar het is moeilijk om iedere keer iets te kiezen dat mensen leuk vinden om te lezen, waar ze echt iets aan hebben. En dan moet het natuurlijk ook nog over Stadshagen gaan. Natuurlijk, Stadshagen is de geweldigste wijk van Zwolle, met heel veel mooie wandelplekken voor honden, uitstekende dierendokters en heel

14

veel andere, aardige honden; en zelfs de katten vallen wel mee. Maar de wereld is zoveel groter en er gebeuren zoveel dingen waar ik, als hond, ook een mening over heb, die ik graag wil delen. Van die politieke partij die ik op wilde richten is niks terecht gekomen. Er waren wel wat enthousiaste medehonden, maar die zijn allemaal weer afgehaakt. “Nu zijn we vriendjes”, zeggen ze, “en hebben we nooit ruzie met elkaar en als we heel toevallig eens een keertje wel ruzie hebben, blaffen we het uit en dan is het vergeten

en vergeven”. Ik vind dat ze daar wel een beetje gelijk in hebben. In de politiek is altijd ruzie, zelfs onder mensen die in dezelfde partij zitten. Nou ja, dan maar niet in de politiek. Wat ik wel heel erg leuk vind is dat ik steeds meer Stadshagenaren, of zijn het Stadshagenezen?, ontmoet die vertellen dat ze mijn verhaaltjes in de Vinexpress in een plakboek plakken. Een mevrouw leest ze zelfs voor aan haar kinderen. Dat is eigenlijk nog veel mooier dan een baan in de politiek. Ja toch?! Pootje, likje en blafje van Goofy.


LevelZ TV maakt eigen films Door Alice Tekst Binnenkort starten de jongeren van LevelZ met een eigen televisiekanaal. Het doel is om samen filmpjes te maken. Informatief of gewoon als amusement, alles is mogelijk. Via Youtube en een nieuwe Facebookpagina worden de producties vertoond. Jeromy Verdoorn loopt drie dagen in de week stage bij het jongerencentrum. Op woensdag, donderdag en vrijdag is deze kersverse sociaal cultureel werker actief. Hij vertelt stralend: “LevelZ TV is een nieuwe participatiemogelijkheid. We hebben al dj-cursussen, eigen beveiliging en bardiensten. En nu hebben we er een medium bij dat makkelijk toegankelijk is. Het lijkt me heel leuk om samen met jongeren aan de slag te gaan met het maken van informatieve films.” TV-team Op dit moment zijn er vijf mensen betrokken bij LevelZ TV, twee cameramannen, een scriptschrijver en twee presentatoren. Jeromy: “We zijn nog op zoek naar jongeren die hieraan mee willen werken. Je kunt zelf bepalen wat je wilt doen en wat je wilt leren. Samen kijken we welke mogelijkheden er zijn en hoe je hierin ondersteunt kunt worden. Je werkt echt samen in een TV-team.” De onderwerpen bepalen de jongeren samen en gaan vaak over dingen die jongeren zelf bezighouden. “We gaan het

nu bijvoorbeeld hebben over seksuele gelijkheid,” aldus Jeromy. “Dat doen we samen met de organisatie 'We can young'. Een onderwerp wordt vanuit verschillende kanten belicht. Zoals: wat zijn loverboys?, hoe gaan die te werk?. Maar ook: waar liggen je grenzen? en wat is grensoverschrijdend gedrag?. We lichten elkaar voor en werken vanuit een voorbeeldverhaal. Aan de hand van die casus maken we een rollenspel en een echte film voor en door jongeren.” Filmpjes uploaden LevelZ TV is toegankelijk voor iedereen. Mensen tussen de 13 en 21 jaar die wil leren filmen, editen, presenteren en acteren, storyboard schrijven, script schrijven, interviewen zijn van harte welkom om mee te draaien bij LevelZ TV. Jeromy: “Er zijn heel veel competetenties die jongeren bij dit medium kunnen leren. Wij willen wekelijks filmpjes uploaden. Elke maand werken we een onderwerp uit. We laten verschillende partijen aan het woord. We bedenken de onderwerpen zelf en haken daarbij in op wat er speelt, op de actualiteit.” Trots voegt Jeromy tenslotte nog toe: “Op het Bevrijdingsfestival hebben we een eigen stand. Daar worden onze filmpjes ook vertoond.” Aanmelden bij LevelZ TV kan via https://www.facebook.com/ LevelZTV/

Sportfit - kom in beweging Bewegen heeft zowel op korte als lange termijn veel voordelen. Na het bewegen voelt u zich ontspannen, slaapt u beter en kunt u efficiënter omgaan met bijvoorbeeld stress of tegenslagen. U voelt zich zelfverzekerder, gelukkiger en vrolijker. Door regelmatig te bewegen, bouwt u uw conditie op, waardoor u zich fitter voelt en u meer energie heeft. Op lange termijn heeft bewegen ook een positieve invloed. Door bewegen kunt u ziektes of kwaaltjes voorkomen. Bewegen houdt uw botten en spieren sterk en uw gewrichten soepel. Het bevordert de bloedsomloop, verlaagt uw bloeddruk en cholesterolgehalte, wat het risico op hart- en vaatziektes doet afnemen. Ook als u klachten heeft, zoals pijn of stijfheid (door reuma of artrose) is bewegen goed. Het is van belang om uw spieren en gewrichten in conditie te houden. En door beweging neemt de stijfheid af en kan pijn worden verminderd. Elke donderdagochtend van 9.15 tot 10.15 uur is er Sportfit in het Cultuurhuis. Hierbij traint u uw uithoudingsvermogen met onder andere gewichtjes en dynabands. Daarnaast doet u spierversterkende oefeningen, loopvormen en balspelen. Iedereen kan op eigen niveau deelnemen. De groep verwelkomt u graag tijdens een gratis proefles.

Salsa De donderdag onderbreken met andere, ontspannen manier van bewegen? Dat kan. Elke donderdag van 11.30 tot 12.30 uur is er salsadansen in het Cultuurhuis. Salsa kenmerkt zich door dansen in groepsverband op de muziek en ritmes uit Cuba. De les wordt verzorgd door docent Vinodh Ramautarsingh, ervaren salsadocent. Wilt u een gratis proefles volgen of meer informatie, dan kunt u bellen met WijZ, telefoon 038 8515700. Buurtrestaurant ‘De Streek’ Heerlijk genieten bij buurtrestaurant ‘De Streek’ in het Cultuurhuis Stadshagen. Dit kan elke derde vrijdag van de maand, om 17.30 uur. Voor de komende periode staat er het volgende op het menu: vrijdag 19 februari snert en bruinebonensoep vrijdag 18 maart hachee metrodekool. U geniet van een overheerlijke driegangenmaaltijd, waarbij het hoofdgerecht verzorgd wordt door Slagerij Haverkort. De kosten zijn voor deze driegangenmaaltijd is € 8 inclusief. koffie of thee Aanmelden kan tot de dinsdag voor de datum bij de beheerder via telefoon 038 8515760.

Gilde Taalcafé nu ook in Stadkamer Stadshagen

Crew van LevelZTV is er klaar voor

Foto LevelZ

Jumpen bij Winterfair

Door Alice Tekst

De werkgroep Doesamee van wijkboerderij de Klooienberg nodigt jong en oud uit voor de Winterfair op zondag 21 februari. Tussen 12.00 en 16.00 uur kan iedereen meedoen aan de activiteiten. Bewoners van de wijken Holtenbroek en Stadshagen worden van harte uitgenodigd. Rens Blei, woonbegeleider RIBW, legt uit: “Wij willen graag verbinding tussen de bewoners van deze twee wijken. Tenslotte is de wijkboerderij aan de overkant van het Zwarte Water. Er fietsten dagelijks Stadshagenaren langs die in de lente en zomer speciaal hier groente kopen. Wij vinden hun betrokkenheid prachtig en vinden het boeiend om ook op de Winterfair de verbinding tussen de twee buurwijken te zien.” Winterverhaal Broodjes bakken, vilten of je gezicht laten schminken. Met een lot een kansje wagen bij het Rad van Fortuin. De kleintjes kunnen gewoon lekker jumpen op het spring-

kussen. Tussendoor kan er geluisterd worden naar een sfeervol Winterverhaal. Er kan snert en spareribs worden gegegeten. Allemaal onder het genot van een kopje warme chocolademelk, koffie of thee. De toegang is gratis. Voor sommige activiteiten en de versnaperingen wordt een kleine vergoeding gevraagd. Meer informatie op de Facebookpagina https://www.facebook.com/events/509416232593958/

De meeste mensen die vanuit het buitenland in Nederland komen wonen, doen erg hun best om zo snel mogelijk de taal te leren en in te burgeren. Ze gaan hiervoor naar school, oefenen op internet en gaan soms aan de slag met een taalcoach. Maar echt meepraten met Nederlanders blijft lastig, bijvoorbeeld als je een praatje wilt maken met je buurman, maar hij haalt zijn schouders op omdat hij je niet goed verstaat. Of je stelt een vraag aan de juf van je kind en begrijpt haar antwoord niet helemaal. Meepraten in een groepje, waar mensen door elkaar praten en grapjes maken is al helemaal moeilijk. Daar kan je onzeker van worden en je buitengesloten voelen. Daar willen het Taalcafé graag wat aan doen.

lijks komen anderstaligen en vrijwilligers bij elkaar om in groepjes Nederlandse conversatie te oefenen. Allerlei thema’s komen aan bod zoals koken, onderwijs, gezondheidszorg, afvalscheiding en sport. Er wordt samen koffie of thee gedronken en iedereen leert elkaar steeds beter kennen. Zowel voor de deelnemers als voor de Nederlandse vrijwilligers is het een interessante, leerzame en gezellige ochtend. In de Stadkamer in het Cultuurhuis, op de tweede verdieping, is begin januari ook een Taalcafé gestart, elke donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur. Daar kunnen wijkbewoners, anderstalig én Nederlandstalig elkaar treffen. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig. Koffie en thee kosten 1 euro.

Gilde Zwolle Het Taalcafé, een initiatief van Gilde Zwolle, bestaat al vijf jaar in De Stadkamer (bibliotheek) in het centrum. Weke-

Wil je weten welke thema’s er aan bod komen? Bekijk dan de agenda op www. taalcafezwolle.nl. Meer weten? info@taalcafezwolle.nl.

Schoonmaakdag uiterwaarden Omdat de wijkboerderij aan de dijk ligt, vlakbij Stadshagen, wil de Klooienberg, in het kader van de verbinding, ook mensen uit die wijk oproepen om mee te helpen tijdens de schoonmaakdag. Op 19 maart worden de uiterwaarden van het Zwarte Water schoongemaakt. Start is om 10.00 uur en het duurt maximaal tot 14.00 uur. Gewapend met regenlaarzen en werkhandschoenen wordt alles opgeruimd zodat de schapen en andere dieren daar weer gezond kunnen grazen. Aanmelden via klooienberg@travers.nl Op 21 februari bruist het van de winteractiviteiten bij de Klooienberg

Foto Sander Nauta

15


NU € 200,KORTING comfort

*

Vraag naar de voorwaarden.

op uw nieuwe CV-ketel Maak direct een afspraak. Bel 0800 15 87 of kijk op www.energiewacht.nl Is uw CV-ketel aan vervanging toe? Dan is dit uw moment! Wanneer u nu een CV-ketel bij Energiewacht Groep aanschaft, ontvangt u € 200- korting!* Zo profiteert u van een zeer aantrekkelijke actie en bent u verzekerd van een warm huis. Kijk op www.energiewacht.nl voor meer informatie of bel 0800 - 1587!

WINKELCENTRUM STADSHAGEN VERRASSEND COMPLEET EN GRATIS OVERDEKT PARKEREN! Ruim 30 winkels voor al uw boodschappen

www.winkelcentrumstadshagen.nl

16


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.