Hvl2017 final

Page 1

Nyhedsbrev 2017

Hvidovre Vindmøllelaug I/S


Praktisk info Hvidovre Vindmøllelaug I/S C/o EBO Consult Arnold Nielsens Boulevard 60, 1. 2650 Hvidovre www.hvidovrevindmollelaug.dk e-mail: hvl2009@gmail.com Lauget 10.700 andele 2.209 andelshavere Bestyrelse Erik Frølund-Thomsen, formand Frank A. Olsen, næstformand Erik Christiansen Knud Erik Larsen Gert Højgaard Erik Christoffersen, suppleant Bjarne Højer Møller, suppleant Lars Bülow Jørgensen, teknisk driftsleder

Revision Bjarne Ulrik Pedersen, Partner Revision, Statsaut. revisionsaktieselskab, Brande Jens Bak, intern revisor Lillan Enager, intern revisor Niels Kolbye, intern revisorsuppleant Administration C/o Lene Vind Kommunikation Kronborg 17A, 1. 3000 Helsingør Tlf. 2117 7170 e-mail: vindmoller@outlook.dk Telefontid: Torsdag klokken 10-14 Økonomi & overdragelse Kirkebjerg Kontorservice v/ Marian Schønning Kirkebjerg 18 4572 Nr. Asmindrup e-mail: marian.schoenning@mail.dk


Indhold

Praktisk info

s 2

Vejviser til interessentskabsmøde

s 4

Indkaldelse til interessentskabsmøde

s 5

Årets produktion, driftsbemærkninger

s 6

Elafregningsprisen i 2016

s. 7

Budget 2016, resultat 2016 og budget 2017

s 8

Nyt fra ledelsen

s 9

- forslag til vedtægtsændringer

s. 9

Nyt fra administrationen

s. 11

Tekst: Erik Frølund-Thomsen, Frank A. Olsen, Lars Bülow Jørgensen og Lene Vind. Tak for lån af forsidefoto til: Anne-Mette Mikkelsen, Hvidovre Avis. Øvrige fotos: Lars B. Jørgensen, Bjarne Højer Møller, Mads Eskesen, Jens Anker Hansen og Lene Vind. Grafik: jacobtesch.dk Print: KLS Pure Print, februar 2017 3


Vejviser

AC Hotel Bella Sky Copenhagen - Centerboulevard 5 - 2300 Kbh S

Transport til Bella Sky

Der er bus og metro med direkte forbindelse fra Københavns centrum kun 100 meter fra hotellet.

Metro

Metrolinie M1 kører mellem Vanløse og Vestamager. Benyt metrostation Bella Center. Find afgangene på www.m.dk

Bus

Buslinierne 30, 4A og 250S standser alle ved hotellet. Der er flere informationer på hjemmesiden: www.dinoffentligetransport.dk

Bil

Der er motorvej lige til døren. Følg ”Lufthavnsmotorvejen” med rutenr. E20. Afkørslen til Center Boulevard har nummer 19 med teksten ”Ørestad” som hovedtekst og som undertekst ”Bella Center”.

Parkering

Der er 4.000 parkeringspladser til rådighed., og det koster 20,00 pr. time og 80,00 kroner pr. døgn

4


Indkaldelse til interessentskabsmøde Kære andelshaver Du indkaldes hermed til Hvidovre Vindmøllelaugs interessentskabsmøde fredag den 24. marts 2017 i Comwell Conference Center i AC Hotel Bella Sky Copenhagen 5, 2300 Kbh. S Kl. 16.00 – salen er åben. Klokken 16.15 vil laugets formand Erik Frølund-Thomsen byde velkommen og herefter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Ledelsens beretning samt orientering om driften 4. Regnskab og budget 5. Indkomne forslag: Genfremsættelse af nedenstående forslag (side 9) med henvisning til vedtægternes § 7 stk. 2 der siger, at stemmes der om vedtægtsændringer etc., kræves det, at mindst halvdelen af interessenterne er repræsenteret, og at mindst 2/3 af de fremmødte interessenter stemmer for forslaget. Såfremt mindre end halvdelen er repræsenteret og mindst 2/3 stemmer for, kan forslaget vedtages på det næstkommende ordinære interessentskabsmøde, hvis mindst 2/3 af de her, repræsenterede interessenter stemmer for forslaget. Det skal her oplyses, at forslaget blev enstemmigt vedtaget på I/S mødet tirsdag den 22. marts 2016. 6. Valg af ledelse i ulige år: Erik Frølund-Thomsen, Erik Christiansen og Gert Højgaard er på valg og alle modtager genvalg. Valg af to suppleanter: Erik Christoffersen og Bjarne Højer Møller er på valg. Begge modtager genvalg. 7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant: Jens Bak og Lillian Enager, interne revisorer er på valg og modtager genvalg. Revisorsuppleant Niels Kolbye genopstiller ikke. 8. Eventuelt Med venlig hilsen Bestyrelsen, Hvidovre den 9. februar 2017 Vi gør opmærksom på, at årsrapporten og nyhedsbrevet kun bliver udsendt med posten til andelshavere uden e-mail. Begge dokumenter er tilgængelige på hjemmesiden. 5


Årets produktion Produktionen i 2016 var 10.587.353 kWh

Driftsbemærkninger for 2016 Driften af møllen har været tilfredsstillende i år 2016 indtil i december måned. I december begyndte frekvensomformeren til generatoren at melde strømfordelingsfejl mellem modulerne. Siemens har siden da forsøgt at lokalisere fejlen, og møllen har gentagende gange stået stille af denne årsag. Siemens har monteret ekstra måleudstyr på møllen for at lokalisere fejlen. Møllen har i år 2016 totalt stået stille i 451 timer som følge af servicearbejder eller fejl i vindmøllen, 19 timer som følge af fejl på elnettet og 2 timer som følge af vindhastigheder uden for driftsområdet. Opdatering af hjemmesiden med produktionsdata har været afbrudt siden oktober 2016, fordi Siemens har lavet en opdatering SCADA system, som ikke længere understøtter denne måde at vise produktionsdata. Rådighedsfaktoren har været på 94.8%

Væsentlige fejl og udskiftninger i år 2016: • En krøjemotor er skiftet. • To mindre transformatorer i pitchsystemet er skiftet. • Strømfordelingsfejl i frekvensomformer til generator. Årsagen til fejlen er endnu ikke lokaliseret. Møllen kører nu med fuld effekt med øget overvågning.

Større arbejder i år 2016: • Sidste punkter vedr. garantiaflevering rettet. 6


• Maling af rustskader på tårn • Køler under trappe renset og slanger til kølevæske er skiftet. • Underminering i højre side af pladsen foran møllen

Elafregningsprisen i 2016 Leveringen af strøm til nettet afregnes i 2016 i hovedsagen af to bidrag: Spot elprisen i det østdanske system, som er den elpris, der fremkommer på elmarkedet ved handel time for time. Spotprisens månedsmiddel er vist på grafen nedenfor. Hertil fås et tillæg, som skal dække balanceringsydelser dvs elproduktion, der supplerer når den budgetterede timeproduktion ikke opnås feks ved lavere vind end forudset. Balanceringstillægget var i 2016 på 1,8 øre/kWh, men bliver jan 2017 nedsat til 1,3 øre/kWh. Tillægget opbruges i hovedsagen til køb af balanceringsydelser og handelsomkostninger ved salg af el fra vindmøllen. Tillægget ophører efter 20 års drift. Tillæg for vedvarende energiproduktion på 25 øre/kWh for produktion af de første 22.000 fuldlasttimers produktion (svarer til 79.200.000 kWh). Dette tillæg ophørte planmæssigt i maj 2016 og bortfaldet medfører en markant nedgang i indtægterne til møllelauget. Elpriser i 2016 Vindmøllens samlede indtægt ved elsalg over året 2016 har været 30,3 øre/kWh. Vedvarende energi –tillægget (25 øre/kWh) har udgjort i gennemsnit 10,1 øre/kWh. Indtægten ved salg til spotelprisen udgør i gennemsnit 18,4 øre/kWh. Det er i fremtiden nær ved 99 % Spot elprisen, der er bestemmende for HVL´s økonomi. Spotelprisen har i 2016 været svagt stigende fra februar til november 2016, som det fremgår af figuren, derefter kom der et fald i december, som angivet. Det er især forhold uden for Danmark, der fastlægger elprisen i mere end 90% af tiden. I 2016 har stigningen først og fremmest været forårsaget af problemer med driften af a-kraftanlæg i Sverige og Frankrig. Den lave pris på spotmarkedet i december 2016 skyldes bl.a. fradrag for negative elpriser i juledagene. En negativ elpris opstår, når der produceres mere el til markedet end budgetteret feks med vindkraft.

7


Budgetter 2016, 17 & 18 samt resultat 2016

Resultat 2016 og budgetter Produktion af el: kWh Elpris gennemsnit: øre/kWh Indtægter: kr Salg af el Salg af REC´s beviser Gebyrer: Overdragelser, kontorettelser Renter: Driftsindtægter i alt: kr Udgifter: kr Service, vedligehold, E-­‐driftsledelse Driftsleder Elforbrug minus afgifter Forsikringer Produktionsomkostninger i alt: kr Administration Kontorhold, HVL-­‐lokale EDB, hjemmeside, tele Regn.sk ass, forsendelse, gebyrer Information, servicebreve og annoncer Møder, arrangementer m. I/S Revision Bogholderi Kontingenter Administration (honorar mm) Administrationsomkostninger: kr Driftsudgifter i alt: kr Resultat af primær drift: kr Henlæggelser til reparation: kr Årets resultat før afskrivninger: kr Udbetaling pr. andel: kr

Budget 16 Resultat 16 Budget forslag 2017 Estimat 2018 12.500.000 10.587.354 12.100.000 12.100.000 26,1 30,3 19,9 20,3 3.257.378 3.203.885 2.407.900 2.456.300 40.000 52.893 60.000 60.000

40.000 17.000 20.000 20.000 15.000 9.738 15.000 15.000 3.352.378 3.283.516 2.502.900 2.551.300 698.000 615.875 800.000 800.000 30.000 35.547 35.000 35.000 20.000 25.795 25.000 25.000 118.000 125.340 125.000 125.000 866.000 802.557 985.000 985.000 25.040 9.732 15.000 15.000 21.500 16.682 17.000 17.500 21.800 10.937 11.800 12.000 5.000 90.000 32.000 50.000 16.000 91.700 353.040

36.908 37.833 32.600 30.441 16.358 92.653 284.144

1.219.040 2.133.338

2.196.816

200 200

1.095.100

1.252.800

0 1.095.100 100

Årsregnskabet findes i sin helhed på hjemmesiden under ’is dokumenter’. 8

1.298.500

0 2.196.816

35.000 40.000 32.000 40.000 17.000 105.000 313.500

1.407.800

500.000 1.633.338

1.086.700

35.000 150.000 32.000 40.000 17.000 105.000 422.800

0 1.252.800 110


Nyt Fra ledelsen Forslag til ændring af vedtægternes paragraf 5 ’Interessentskabsmøde’

Flylyset ligner et sigtekorn op mod de bløde skyformationer

Bestyrelsen skal herved foreslå en lille ændring i vedtægterne. Det drejer sig om § 5 stk. 1, 3. linie, der lyder således: ”Interessentskabsmødet afholdes hvert år i marts måned. Forslag til ændring: ”Interessentskabsmødet afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Begrundelse: Bestyrelsen og administrationen har i forbindelse med afholdelse af regnskabsmødet, og forberedelse til afsendelse af materialer til trykning og forsendelse til andelshaverne, et ret kort tidsinterval, der kan være noget stresset. Bestyrelsen og administrationen vil ved denne ændring, få en langt roligere arbejdsgang med de ovenfor nævnte arbejdsopgaver. Vi kan derudover undgå, at I/S mødet ligger for tæt på helligdage.

Udbetaling af udlodning en gang årligt Møllerne på Avedøre Holme set fra Amager i lyset fra solnedgangen.

Sidste år fremlagde ledelsen et ønske på interessentskabsmødet om, at udbetalingen reduceres til en gang om året den 1. april, for at spare på udgifterne til administration i forbindelse med udbetalingen. Der var opbakning til ændringen og det er forklaringen på, at der ikke blev indsat et beløb den 1. oktober 2016 fra el-salget i første halvdel af 2016, og det samme kommer til at gælde for 2017.

Ingen onlinevisning af produktionen Laugets tekniske driftsleder Lars Jørgensen er en af de få heldige, som ser det hele oppefra.

I disse digitale tider, hvor alt næsten kan lade sig gøre, er det ikke sjovt at fortælle, at onlinevisningen af produktio9


Nyt NytFra Fraledelsen ledelsenfortsat nen på hjemmesiden ikke har fungeret siden 12. oktober 2016. Årsagen er, at det underliggende system, som hedder SCADA, er blevet opdateret af Siemens, og det understøtter ikke længere måden at vise produktionsdata på. Tallene for produktionen måned for måned er dog som altid at finde på laugets hjemmeside: www.hvidovrevindmollelaug.dk under ’månedsproduktion’. Energistyrelsen har også et digitalt register, der omfatter alle elproducerende vindmøller i Danmark. Her findes informationer om anlæggenes placering, størrelse og produktion. Det hedder ’Energistyrelsens Stamregister for vindkraftanlæg’ og findes på nedenstående link: https://ens.dk/service/statistik-data-noegletal-og-kort/ data-oversigt-over-energisektoren På denne side skal man trykke på teksten: ’Data for eksisterende og afmeldte møller’ og herefter kommer et stort skema frem over alle vindmøllerne. I denne oversigt er Hvidovre Vindmøllelaug nummer 56 og her er produktionen opgivet måned for måned.

Måleudstyr på toppen af nacellen.

Post genudsendes ikke En del af de nyhedsbreve, som vi udsender pr. post eller e-mail, bliver returneret til os, fordi vi ikke har opdaterede kontaktinfo på alle andelshavere. Det er rigtig ærgerligt, især fordi vi ikke kan tilbyde at genudsende materialet. Derfor – husk at give os besked om nye adresser; både de digitale og fysiske.

Der er langt til naboen og ned til jorden, når man befinder sig øverst i møllen..

Vintermånen er på vej op mellem de to af møllerne på Avedøre Holme..

10


Nyt Fra ledelsen Den store fælles jubilæumsfest 24. marts 2017 kører på skinner Kære andelshavere Siden beslutningerne i foråret i begge laugs bestyrelser og I/S møder, har vi arbejdet målrettet for at skabe en uforglemmelig festaften og et spændende program til eftermiddagens tre workshops med gode oplægsholdere. Dagen starter klokken 12.00- 13.00 med registrering og tilmelding til workshops. Alle deltagere kan besøge Skybaren og nyde udsigten, og se begge mølleparker. Der bydes på drinks og snacks. Klokken 13.00 - En kort velkomst ved laugenes formænd. Klokken 13.05 - Taler Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell, om Københavns klimaplan. Klokken 13.20 - Taler formanden for den grønne tænketank Concito, tidl. Miljøminister og EU-kommissær Connie Hedegaard om et brændende emne Danmarks grønne omstilling- eller mangel på samme. Klokken 13.35 - 13.50 - Kommentarer til oplæggene. Klokken 14.00 - Opstart af de 3 workshops med oplæg og debat. Klokken 15.00 - 15.30 - Kaffepause. Klokken 15.30 - 16.00 - Opsamling fra de 3 workshops. Klokken 16.15 - 17.00 - Generalforsamling i HVL Klokken 17.00 - 17.45 - Generalforsamling i MG ’ Klokken 18.00 - Starter den store fælles Jubilæumsfest i nogle smukke festlige omgivelser, hvor der serveres en lækker tre-retters gallamiddag med vine, øl og vand ad-libitum under middagen. Efter middagen serveres kaffe/te, hertil kan vælges 1 husets cognac, likør eller whisky. Der er musik/underholdning og plads til en svingom. I skrivende stund har 420 andelshavere tilmeldt sig til denne festaften. Skulle du efter at have læst disse linier, fået lyst til at deltage, da kontakt os, om der er ledige pladser. Vi glæder os til at byde velkommen på Bella Sky.

11


Nyt fra administrationen Kontakt til lauget Hvidovre Vindmøllelaug har e-mailadressen: hvl2009@gmail.com. Adressen til administrationen er: C/o Lene Vind Kommunikation, Kronborg 17A, 1., 3000 Helsingør. Telefontiden er torsdag fra klokken 10 til 14 på telefon 2117 7170. E-mails besvares løbende.

Husk at ændre oplysninger På servicebrevet, som udsendes en gang om året sammen med indkaldelsen til interessentskabsmødet, står de oplysninger vindmøllelauget har fra dig vedrørende din adresse, telefon, e-mail og bankforbindelse. Er oplysningerne ikke korrekte, skal administrationen have besked. Det kan ske hele året rundt, dog senest den 1. februar af hensyn til udbetalingen af overskuddet fra el-salget. Du kan give os besked på en af følgende måder: • skriv et brev til administrationen • send en e-mail til hvl2009@gmail.com Det koster dig et administrationsgebyr på 150 kroner, hvis lauget skal til at genudbetale overskuddet fra el-salget til en ny konto. Gebyret bliver fratrukket det beløb, som du får udbetalt.

Andele til salg Køb og salg af andele sker kun via hjemmesiden under menupunktet ’handelsplads’, og det er sælger og køber, som står for handlen. Der står mere om emnet på hjemmesiden under menupunktet ’køb og overdragelse’. Her er også et link til den overdragelseskontrakt, som

12

skal udfyldes af både sælger og køber. Efter underskrivelsen sendes kontrakten til laugets bogholder Marian Schønning. Hun sender en bekræftelse på modtagelsen indenfor 10 dage, hvis alt er i orden. Kontrakten kommer retur lidt senere med kopi til sælger og køber, og salget er hermed en realitet. Overdragelsesdatoen sættes til den 1. april på grund af udbetalingen af overskuddet fra elsalget. Det betyder samtidigt, at sælger får sin sidste udbetaling den 1. april. Hvis lauget har modtaget overdragelseskontrakten lang tid før udlodningen, kommer bekræftelsen først efter den kommende udbetaling af overskuddet er sket. Køber betaler et gebyr på 400 kroner for overdragelsen af andele, hvilket også gælder ved dødsboer. Nogle andelshavere kan ikke længere finde deres andelsbevis. Det er ikke et problem, da ejerskabet alene afgøres af registreringen i vindmøllelaugets database.

Overdragelse af andele i dødsboerVed dødsfald skal andelen også overdrages, selvom den forbliver i familiens eje. Det vil sige, at der ikke bare sker en ændring af kontonummeret til den/de efterladte. Forinden skal overdragelseskontrakten udfyldes. Den indsendes til laugets bogholder sammen med en kopi af skifteretsattesten. Er man bobestyrer, skal der også indsendes fuldmagter fra de øvrige arvinger, hvorefter bobestyreren kan overdrage andelen eller sælge afdødes andel via ’handelspladsen’.