Page 1

Doen Gemeenteraadsverkiezingen - 14 oktober 2012

Open vld - Galmaarden

Programma

Beste medeburgers,

Open VLD - Galmaarden neemt op 14 oktober met een eigen lijst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dit doet geen afbreuk aan het feit dat wij tijdens de huidige legislatuur correct en harmonieus konden optreden met collega’s van een andere partij. Het programma dat wij U voorleggen is geen catalogus, noch een opsomming van allerlei werken, projecten (grote en kleine), enz. welke wij willen realiseren en zaken die dringend moeten worden aangepakt of zelfs van de baan moesten zijn. Wij stellen u, voor de belangrijke beleidsdomeinen, een globaal project voor. Bij de uitwerking moet bij de verwezenlijking rekening worden gehouden met de specifieke toestand op het terrein. Ons programma bevat geen enkel voorstel omdat het leuk of spectaculair is doch waarvan wij weten dat het - om financiÍle, technische of andere redenen - niet kan waargemaakt worden. Geen loze of ijdele beloften! Open Vld wil werken aan de uitbouw van een gemeente waar het fijn is om te wonen; waar Openheid van het bestuur en Openbaarheid opgewaardeerd worden; waar de gemeente en het bestuur ten dienste zijn van alle inwoners zonder enig onderscheid en zonder dat zij beroep moeten doen op de welwillendheid van de zittende meerderheid! Wij beloven dat onze gemeenteraadsleden de mogelijkheden, welke zij door UW stem, krijgen, maximaal zullen inzetten ten bate van de ganse gemeenschap en van alle inwoners.

Wij danken U voor de steun die U ons zal geven.

De Open Vld Kandidaten,

Lijst nr. 1


EEN ZORGZAME GEMEENTE

1

Welzijn is belangrijk voor iedereen, ongeacht de leeftijd. Welzijn wordt bepaald door zowat alle beleidsdomeinen: onderwijs, kinderopvang, ouderenzorg, kwaliteit van de leefomgeving, mobiliteit, veiligheid, enz. Open Vld wil van de gemeente een zorgzaam volgende initiatieven:

2

3

4

5

6

7

gebied maken via

Voor Jong en Oud

•• Het opzetten van een “veiligheidsplan 65+” dat zowel een noodoproepsysteem als een buurt-observatiesysteem omvat; •• Buitenschoolse opvang door het opzetten van een IBO waar gekwalificeerd personeel tewerkgesteld is en opgebouwd is volgens de kwalitatieve normen van naschoolse opvang en de erkenningvoorwaarden waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van de bestaande subsidieregelingen: •• Opzetten van een centraal meldpunt voor kinderopvang; •• Een veilige schoolomgeving via een “kiss and ride” zone; •• De organisatie van dagopvang voor zorgbehoevenden; •• De beschikbare sociale voordelen voor de bevolking herhaaldelijk communiceren.

Leefomgeving - mobiliteit - veiligheid •• Een kwalitatieve leefomgeving kan bereikt worden via een efficiënte en harmonieuze combinatie van “Wonen - werken - mobiliteit - recreatie”. •• Stelselmatige vernieuwing en/of herstelling van de gemeentewegen: •• Prioritair werk maken van de aanleg van voetpaden en degelijk onderhoud en herstelling van bestaande voetpaden; •• Aanpak van de zijstroken tussen straten en bijv. grachten door het opnieuw aanbrengen van boordstenen of aangepaste verhardingen •• Prioritair onderhoud van de voetwegen en trage wegen die utilitair zijn in combinatie met het wegennet. Daarbij willen wij onmiddellijk werk maken om bepaalde van deze voetwegen welke zijn afgesloten of onbruikbaar gemaakt opnieuw te doen openen of herstellen. Desnoods,bij onwil,door dwingende maatregelen vanuit het bestuur; •• Aanleg van “echte” fietspaden daar waar de bestaande infrastructuur dit op een normale manier mogelijk maakt; •• In ere herstellen van de trage wegen en groenzones evenals een milieuvriendelijke aanpak van de recreatieve voetwegen en trage wegen; •• Onderhoud van grachten en behoudsmaatregelen voor de drainage van de aangelanden. Denk maar aan de ernstige problemen die de bewoners ondervinden wanneer bij grote werken in hun straat de grondwaterspiegel dramatisch stijgt omdat de drainage van de aangelanden wordt vernietigd en er niets in de plaats komt!


•• Geregelde snelheidscontroles op specifieke en gevaarlijke trajecten, die trouwens voldoende gekend zijn, en zodoende bijdragen tot het inpeperen van een sociaal en behoorlijk gedrag in het verkeer. Controle van het doorgaand zwaar verkeer.

8

De gemeente moet de verdediger zijn van de inwoners tegen allerlei hinder en lasten!

•• Doorgedreven overleg met het gewest, de nutsbedrijven en intercommunales om allerlei werken van de ene en de andere te coördineren en zo tijdig te kunnen zorgen dat de hinder tot een minimum beperkt wordt. •• Daartoe dient minstens tweemaal per jaar een gedetailleerd verslag in de gemeenteraad worden uitgebracht met overzicht van de aard van de werken, de timing en het impact op de omgeving. Deze informatie moet beschikbaar zijn voor de inwoners zodat zij snel hun bekommernissen kunnen kenbaar maken. •• Het gemeentebestuur moet de verdediger zijn van de inwoners die hinder en/of schade lijden door werken van andere instanties.

Openbaarheid en inspraak

•• De bestaande adviesraden zoals de Cultuurraad, de Jeugdraad en Milieuraad moeten ernstig worden genomen. Zij moeten systematisch en tijdig om advies worden gevraagd over projecten die tot hun domein behoren. •• Oprichting van een Seniorenraad.

9

10

11

WONEN •• De gemeenteraad moet voortdurend gebruik maken van de bestaande instrumenten BPA’s, GRUP’s enz. om de zonevreemde woningen planmatig veilig te stellen en niet langer zonevreemd zijn. •• Zorgen dat betaalbare bouwgronden beschikbaar zijn voor onze jonge gezinnen door het aansnijden van de woonuitbreidingsgebieden in de drie deelgemeenten. •• Bewaren en valoriseren van bestaand patrimonium door bijv. voor hoeven waar niet langer aan landbouw wordt gedaan een andere bestemming zoals woonerf mogelijk te maken.

SPORT - ERFGOED •• Inplanting van een polyvalente sportzaal op de site in Tollembeek. •• Het archiefmateriaal van de vele verenigingen die onze deelgemeenten rijk waren of nog zijn vrijwaren voor de toekomst door inventarisatie bij de bibliotheek en ze in bewaring geven zodat later tentoonstellingen (of museum) van ons verleden kunnen opgezet worden.

12

13

14


Voor een zorgzame, duurzame en verdraagzame gemeente.

Wees positief Stem voor meerdere kandidaten op onze lijst FINANCIEN

•• Geen belastingverhogingen onder welke vorm of benaming ook; •• Afschaffing van de milieubelasting (omgedoopte afvalbelasting) welke ruimschoots gecompenseerd is door de invoering van pseudobelastingen via de overdracht van bepaalde taken (bijv. riolen);

•• Op onze website (galmaarden.openvld.be) of via onze kandidaten kan U gedetailleerde uitleg bekomen over een aantal punten welke hier noodgedwongen moesten worden samengebald.

1

Willy SCHOLLAERT

2

Regine DESMET

3

Vincent MOREAU

4

Nadine SUYS - DESMECHT

5

Patricia SEGERS

6

Wim ADRIAENSSENS

7

Mireille MIGNON

8

Danny DESCHUYTENEER

9

Katja ZACKAROFF

10

Michel DECOSTER

11

Betty SCHOLLAERT

12

Yvette ENGELS

13

Hemeri DE MIL

14

Ruddy SCHOLLAERT

Gemeenteraadsverkiezingen: V.U. Schollaert Willy, Vollezelestraat 57 - 1570 - Tollembeek

Verkiezingsprogramma Open-Vld Galmaarden  

Verkiezingsprogramma Open-Vld Galmaarden

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you