Τζουμερκιώτικα Χρονικά 2008

Page 1

212

T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈη XÚÔÓÈο

“T Z O Y M E P K I ø T I K A X P O N I K A ” ¢ÂÏÙ›Ô Ù˘ IÛÙÔÚÈ΋˜ Î·È §·ÔÁÚ·ÊÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ T˙Ô˘Ì¤ÚΈÓ

T‡¯Ô˜ 9 Ô ª¿ÈÔ˜ 2008

ŒÙÔ˜ 9Ô * AÚÈıÌ. Ù‡¯Ô˘˜ 9 * ª¿Ë˜ ÙÔ˘ 2008 * TÈÌ‹ 17 ú

¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ M·ÚÁÒÓ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ M·ÎÚ‹˜ Aı·Ó¿ÛÈÔ˜, AÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ (TÔ̤·˜ H›ÚÔ˘) K·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ N·ÔϤˆÓ, AÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ (TÔ̤·˜ µ. ∂ÏÏ¿‰·˜) ∆˙ԇη˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÷Ì›˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, OÚÁ·ÓˆÙÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¶·ÙÛÔ‡Ú·˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, T·Ì›·˜ K·Ú·Ù˙¤Ó˘ NÈÎfiÏ·Ô˜, ŒÊÔÚÔ˜ M·ÚÌÔ‡Ù˘ KˆÓ/ÓÔ˜, Y‡ı˘ÓÔ˜ T‡Ô˘ Î·È ¢ËÌfiÛÈˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ª·˙ԇη˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, M¤ÏÔ˜ Y‡ı˘ÓÔÈ EȉÈÎÒÓ EÈÙÚÔÒÓ §·ÔÁÚ·Ê›·˜: ª·Ú›Ó· µÚ¤ÏÏË, ∞Ó. ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ IÛÙÔÚ›·˜: £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶·¿˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ πfiÓÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, πÛÙÔÚÈÎfi˜ °ÏÒÛÛ·˜: °ÂÒÚÁÈÔ˜ °È·ÓÓ¿Î˘, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ §·˚΋˜ AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ X·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜, ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ º˘ÛÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜: ¶·‡ÏÔ˜ ™Ì‡Ú˘, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∞.¶.£., ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜ ™˘ÏÏÔÁ‹˜ Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡: µÔ‡Ï· °ÂˆÚÁÔÓ›ÎÔ˘, ™˘ÏϤÎÙÚÈ· AÚ¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È IÛÙÔÚÈÎÒÓ ÌÓËÌ›ˆÓ: AÓı‹ AÁÁ¤ÏË, ∞Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ ™YNTONI™MO™ TOY EPEYNHTIKOY EP°OY:

¡›ÎÔ˜ ªÚÈ·ÛÔ‡Ï˘, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜

™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ EÈÙÚÔ‹ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫·Ú·Ù˙¤Ó˘, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜-§·ÔÁÚ¿ÊÔ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ M·ÚÁÒÓ˘, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜-KÚÈÙÈÎfi˜ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜. NÈÎfiÏ·Ô˜ MÚÈ·ÛÔ‡Ï˘, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜-™˘ÁÁڷʤ·˜

E•øºÀ§§√-O¶I™£OºY§§O: ºˆÙÔÁڷʛ˜ K. M·Ï¿Ê· Y¶∂À£À¡√™ EK¢O™H™: ¡›ÎÔ˜ ªÚÈ·ÛÔ‡Ï˘, §ÂˆÊ. ∫·ÏÏÈı¤·˜ 13 56123 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ∆ËÏ.: 2310 739111 (°È· ÙËÓ ∞ı‹Ó·: ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÚÁÒÓ˘, §fiÓÙÔ˘ 2, 10681 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ.: 210 38 26 232) I™TO™E§I¢A: www.ilet.gr ISSN: 1790-4153 K¿ÓÔ˘Ì ÁÓˆÛÙfi ÛÙ· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ì·˜, Ô˘ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, fiÙÈ fiÏ· Ù· ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋˜ (M·Ó. TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë) Î·È ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ÌÔÓÔÙÔÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. E›Û˘, οı Î›ÌÂÓÔ Ô˘ Ì·˜ ÛÙ¤ÏÓÂÙ·È, ηÏfiÓ Â›Ó·È Ó· ÁÚ¿ÊÂÙ·È Û ÁÚ·ÊÔÌ˯·Ó‹ ‹ P.C. (Ó· ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Û CD) Î·È Ó· ÌËÓ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙȘ 6 ‰·¯Ù˘ÏÔÁÚ·ÊË̤Ó˜ ÛÂÏ›‰Â˜. H ™.E. EK¢O™H

{

* NÔ̷گȷ΋ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ * NÔ̷گȷ΋ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÕÚÙ·˜ * IÛÙÔÚÈ΋ Î·È §·ÔÁÚ·ÊÈ΋ EÙ·ÈÚ›· T˙Ô˘Ì¤ÚΈÓ


212

T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈη XÚÔÓÈο

“T Z O Y M E P K I ø T I K A X P O N I K A ” ¢ÂÏÙ›Ô Ù˘ IÛÙÔÚÈ΋˜ Î·È §·ÔÁÚ·ÊÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ T˙Ô˘Ì¤ÚÎˆÓ ŒÙÔ˜ 9Ô * AÚÈıÌ. Ù‡¯Ô˘˜ 9 * ª¿Ë˜ ÙÔ˘ 2008 * TÈÌ‹ 17 ú

¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ M·ÚÁÒÓ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ M·ÎÚ‹˜ Aı·Ó¿ÛÈÔ˜, AÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ (TÔ̤·˜ H›ÚÔ˘) K·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ N·ÔϤˆÓ, AÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ (TÔ̤·˜ µ. ∂ÏÏ¿‰·˜) ∆˙ԇη˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÷Ì›˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, OÚÁ·ÓˆÙÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¶·ÙÛÔ‡Ú·˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, T·Ì›·˜ K·Ú·Ù˙¤Ó˘ NÈÎfiÏ·Ô˜, ŒÊÔÚÔ˜ M·ÚÌÔ‡Ù˘ KˆÓ/ÓÔ˜, Y‡ı˘ÓÔ˜ T‡Ô˘ Î·È ¢ËÌfiÛÈˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ª·˙ԇη˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, M¤ÏÔ˜ Y‡ı˘ÓÔÈ EȉÈÎÒÓ EÈÙÚÔÒÓ §·ÔÁÚ·Ê›·˜: ª·Ú›Ó· µÚ¤ÏÏË, ∞Ó. ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ IÛÙÔÚ›·˜: £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶·¿˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ πfiÓÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, πÛÙÔÚÈÎfi˜ °ÏÒÛÛ·˜: °ÂÒÚÁÈÔ˜ °È·ÓÓ¿Î˘, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ §·˚΋˜ AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ X·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜, ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ º˘ÛÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜: ¶·‡ÏÔ˜ ™Ì‡Ú˘, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∞.¶.£., ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜ ™˘ÏÏÔÁ‹˜ Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡: µÔ‡Ï· °ÂˆÚÁÔÓ›ÎÔ˘, ™˘ÏϤÎÙÚÈ· AÚ¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È IÛÙÔÚÈÎÒÓ ÌÓËÌ›ˆÓ: AÓı‹ AÁÁ¤ÏË, ∞Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ ™YNTONI™MO™ TOY EPEYNHTIKOY EP°OY:

¡›ÎÔ˜ ªÚÈ·ÛÔ‡Ï˘, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜

™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ EÈÙÚÔ‹ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫·Ú·Ù˙¤Ó˘, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜-§·ÔÁÚ¿ÊÔ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ M·ÚÁÒÓ˘, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜-KÚÈÙÈÎfi˜ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜. NÈÎfiÏ·Ô˜ MÚÈ·ÛÔ‡Ï˘, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜-™˘ÁÁڷʤ·˜

E•øºÀ§§√-O¶I™£OºY§§O: ºˆÙÔÁڷʛ˜ K. M·Ï¿Ê· Y¶∂À£À¡√™ EK¢O™H™: ¡›ÎÔ˜ ªÚÈ·ÛÔ‡Ï˘, §ÂˆÊ. ∫·ÏÏÈı¤·˜ 13 56123 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ∆ËÏ.: 2310 739111 (°È· ÙËÓ ∞ı‹Ó·: ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÚÁÒÓ˘, §fiÓÙÔ˘ 2, 10681 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ.: 210 38 26 232) I™TO™E§I¢A: www.ilet.gr ISSN: 1790-4153 K¿ÓÔ˘Ì ÁÓˆÛÙfi ÛÙ· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ì·˜, Ô˘ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, fiÙÈ fiÏ· Ù· ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋˜ (M·Ó. TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë) Î·È ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ÌÔÓÔÙÔÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. E›Û˘, οı Î›ÌÂÓÔ Ô˘ Ì·˜ ÛÙ¤ÏÓÂÙ·È, ηÏfiÓ Â›Ó·È Ó· ÁÚ¿ÊÂÙ·È Û ÁÚ·ÊÔÌ˯·Ó‹ ‹ P.C. (Ó· ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Û CD) Î·È Ó· ÌËÓ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙȘ 6 ‰·¯Ù˘ÏÔÁÚ·ÊË̤Ó˜ ÛÂÏ›‰Â˜. H ™.E.


¢¤Î· ¯ÚfiÓÈ· I.§.E.T. ™ÙÔ 5Ô Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ¢ÂÏÙ›Ô˘ Ù˘ I.§.E.T. Ô N. MÚÈ·ÛÔ‡Ï˘ ¤ÁÚ·ÊÂ: “•¤ÚÔ˘Ì ÙÈ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È Ò˜ ı· ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘Ì”1. Œ¯ˆ ÙË ÁÓÒÌË fiÙÈ ÛÙË ÊÚ¿ÛË ·˘Ù‹ Û˘Ì˘ÎÓÒÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÈÔ Â‡ÛÙÔ¯Ô ÙÚfiÔ Ë ÔÚ›· Ù˘ IÛÙÔÚÈ΋˜ Î·È §·ÔÁÚ·ÊÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ T˙Ô˘Ì¤ÚΈÓ. H ÁÓÒÛË Î·È Ë ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ·ÔÎÙ‹Û·Ì ٷ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ Ù˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ¤Ó· ˘ÏÒÓ· ÙÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·ÙÔ˜. O ¿ÏÏÔ˜ Â›Ó·È Ë ÈÛ¯˘Ú‹ ‚Ô‡ÏËÛË Ô˘ Ì·˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ, ÒÛÙ ӷ οÓÔ˘Ì Ú¿ÍË ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Î·È ÙȘ ȉ¤Â˜ Ì·˜. H IÛÙÔÚÈ΋ Î·È §·ÔÁÚ·ÊÈ΋ EÙ·ÈÚ›· T˙Ô˘Ì¤ÚÎˆÓ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ô˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜, Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÊÔ˘ÁÎÚ·ÛÙ› Ù· ÌËӇ̷ٷ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ, Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ. ™˘ÓÂÒ˜, οı ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹, fiˆ˜ Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔÓ IÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2007, ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·Ú¿ ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ù· ̤ÏË ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ EÙ·ÈÚ›·˜. O ·ÂÏıÒÓ Úfi‰ÚÔ˜ ηٿÊÂÚÂ, ¯¿ÚË ÛÙÔ ›ÛÌ· Î·È ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ EÙ·ÈÚ›·, Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ Ó· ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙ¤Ú· ÛÙ· fi‰È· Ù˘, Ó· ‰ڷȈı› ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË Î¿ı T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙË. TÔ Ó¤Ô ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ,

Û ·Á·ÛÙ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ EÙ·ÈÚ›·˜, ¤¯ÂÈ ¯Ú¤Ô˜ Ó· ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù¿ Ù˘, Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ, Ó· ı¤ÛÂÈ Î·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÒÛÂÈ Ó¤Ô˘˜ Î·È ˘„ËÏÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. H ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ Aã EÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ ÁÈ· Ù· T˙Ô˘Ì¤Úη, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ̠ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·˘ÙÔ‡. E›Ó·È È· ÒÚÈ̘ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Ë Û˘Á΢ڛ·, Ì ÙË ÁÓÒÛË Ô˘ ·ÔÎÙ‹Û·ÌÂ, Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ¤Ó· ıÂÌ·ÙÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙˆÓ T˙Ô˘Ì¤ÚΈÓ. XÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‚¤‚·È· ηٿÏÏËÏÔ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ÛÔ‚·Ú‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·. H ÂÓ‰Âϯ‹˜ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÙˆÓ T˙Ô˘Ì¤ÚÎˆÓ ı· ‰ÒÛÂÈ ‚¿ıÔ˜ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ·ÊÔ‡ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔÌ‹ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÒÛÙ ӷ ÌÂÏÂÙËı› ÂÌÂÚÈÛٷو̤ӷ Ô È‰ÈfiÙ˘Ô˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. ¶·Ú·ÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ °. Iˆ¿ÓÓÔ˘, ı· ϤÁ·Ì fiÙÈ “Ô ÙfiÔ˜ Ì·˜ Â›Ó·È ‰Ô¯Â›Ô ÌÓ‹Ì˘” Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘ÌÂ, Ó· ‰È·ÛÒÛÔ˘ÌÂ. ŒÚÁÔ Ù˘ EÙ·ÈÚ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ó· ¢ڇÓÂÈ ÙÔ ‰›Ô Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, Ó· ‰È·ÛÒÛÂÈ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, Ó· ηٷ‰Â›ÍÂÈ ÁÂÁÔÓfiÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·Ó·-

1. BÏ. N. MÚÈ·ÛÔ‡ÏË, 5 ¯ÚfiÓÈ· I.§.E.T., “T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈη ¯ÚÔÓÈο”, Ù. 5, Û. 3. 2. K·Ù¿ ÙÔÓ ¶È¤Ú BÈÓÙ¿Ï-N·Î¤ Ë ÈÛÙÔÚ›·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·, ηıÈÛÙ¿ ÂÊÈÎÙ‹ ÙËÓ ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÎÚ˘ÊÒÓ, ÙˆÓ ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎÒÓ Ù˘ Ù˘¯ˆÓ.


2

KÒÛÙ·˜ M·ÚÁÒÓ˘

ηχ„ÂÈ ÙËÓ «·ÚÁfiÛ˘ÚÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·», ÙȘ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÌÊ·Ó›˜ fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ T˙Ô˘Ì¤ÚΈÓ. ÕÏψÛÙÂ Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ· οı ÂÚÈÔ¯‹˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿ÓÙ· Û ÌÈ· ‰È·Ú΋ ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔ ÏfiÁÔ2. K‡ÚÈÔ Ì¤ÏËÌ¿ Ì·˜ ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È Ë ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ T˙Ô˘Ì¤ÚΈÓ, Ë Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎÒÓ Ù˘¯ÒÓ Ù˘, ÙˆÓ ıÚ˘ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ Û¯¤ÛˆÓ, Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙˆÓ Û˘Ó¯ÂÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Ú‹ÍˆÓ. E‰Ò ¤¯ÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÌÂϤÙË Î·È Ë ¤Ú¢ӷ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘, ÙˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘, ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ, ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛˆÓ, Ù˘ ÁˆÚÁ›·˜ Î·È Ù˘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜. ™ÙÔ ¢ÂÏÙ›Ô Ù˘ EÙ·ÈÚ›·˜ ¤¯ÂÈ ı¤ÛË Ë ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, Ô˘ Ì ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ·ÚÙÈfiÙËÙ· ı· ·Ó·Û˘Óı¤ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ô˘ ¯¿ÓÂÙ·È. ¢ÂÓ ·ÚΛ fï˜. XÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È Î¿ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ: Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ô ÁψÛÛÈÎfi˜ ÏÔ‡ÙÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. H ÁÏÒÛÛ·, ηٿ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ E. MÂÓ‚›ÛÙ, Â›Ó·È ¤Ó· fi¯ËÌ· ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ Î·È ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È Î·È Û¯ËÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÚΛ ÌÈ· ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ. E›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó Î·È ¿ÏϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ, Ì ÛÎÔÔ‡˜ ÔχÏ¢ÚÔ˘˜ Î·È ÔÏ˘Â›‰Ԣ˜. ŒÙÛÈ ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2008 ı· Ú·ÁÌ·-

ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ‰˘Ô ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙ· T˙Ô˘Ì¤Úη, ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ Û ÚfiÛˆ· Ô˘ ÛÊÚ¿ÁÈÛ·Ó ·ÓÂÍ›ÙËÏ·, Ì ÙÔ ÏfiÁÔ, ÙÔ ¤ÚÁÔ, ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ÕÊËÛ·Ó Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÔÚ›· ÛÙÔ ¯ˆÚÔ¯ÚfiÓÔ ÙˆÓ T˙Ô˘Ì¤ÚΈÓ, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÌÂϤÙ˘ Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍ‹˜ ÙÔ˘˜. H I.§.E.T. ı· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÎÏÈfiÓÙ· ¢¿ÛηÏÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ º›ÏÔ Î·È ÙÔÓ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ «Ù˘ ÛȈ‹˜ ÙˆÓ ·ıÒˆÓ» KÒÛÙ· M·Ï¿Ê·. ¢ÂÓ ¯ˆÚ¿ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ «ÁÈ· ÙËÓ I.§.E.T. Î·È Ù· T˙Ô˘Ì¤Úη ¤Ú¯ÔÓ·È Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ̤Ú˜ Î·È ˆ˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ Û˘ÓÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜1». OÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘ÌÂ, Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘, ··ÈÙÔ‡Ó ÙË Û‡ÌÚ·ÍË Î·È ÙËÓ ·ÚˆÁ‹ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È ÙˆÓ KÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙˆÓ NÔÌ·Ú¯ÈÒÓ, ·ÎfiÌË Î·È Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ŒÙÛÈ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ı· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ÂÁηÈÓÈ¿ÛÔ˘Ì ÌÈ· «ÂÔ¯‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÚÔfi‰Ô˘»2. E›Ì·ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ Ë ÔÚ›· Ù˘ EÙ·ÈÚ›·˜ ı· Â›Ó·È Ì·ÎÚ¿. M ÙË ÁÓÒÛË fï˜ Î·È ÙË ‚Ô‡ÏËÛË Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ı· Ú·ÁÌ·ÙÒÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ı¤ÛÂÈ. ™ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·˘Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛË Î·È ÚfiÏÔ. «K·ı¤Ó·˜ ÙÔ ÏÈı¿ÚÈ ÙÔ˘», fiˆ˜ › ÎÈ Ô ÔÈËÙ‹˜. K. M·ÚÁÒÓ˘ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ I§ET

1. BÏ. EÈÙ‡ÁÌ·Ù· Î·È ÛÙfi¯ÔÈ, «T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈη ¯ÚÔÓÈο», Ù. 8, Û. 2. 2. fi..


¶·Ú·‰›‰ÔÓÙ·˜ ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË «K·ÈÚfi˜ ·ÓÙ› Ú¿ÁÌ·ÙÈ» H 1Ë A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1998 ı· ηٷÁÚ·Ê› Û›ÁÔ˘Ú· ˆ˜ ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· Ù· T˙Ô˘Ì¤Úη. E›Ó·È Ë Ì¤Ú· Ô˘, Û ÌÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·ÏÈÒÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ AÁÓ¿ÓÙˆÓ, ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÂ›ÛËÌ· Ë ›‰Ú˘ÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ, Ù˘ I.§.E.T. E›Ó·È Ë Ì¤Ú· Ô˘ Ë ÌÈÎÚ‹ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ 7-8 È‰Ú˘ÙÈÎÒÓ ÌÂÏÒÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÛÙËÓ ÔÌ‹Á˘ÚË ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ™˘ÌÌ·ıËÙÒÓ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ‰È·ÛÒÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ¶·Ú¿‰ÔÛË Î·È IÛÙÔÚ›·. ™ÙË Û‡ÓÙÔÌË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ, ·Ó·Ï‡ıËÎÂ Ë ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ K›ÓËÛ˘ Î·È ¤ÁÈÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ 5-6 Ó¤ˆÓ ÌÂÏÒÓ. ŒÙÛÈ ¤ÁÈÓÂ Ë ·Ú¯‹ Î·È ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ I.§.E.T. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› ηÓ›˜ fiÙÈ Ë ÔÚ›· Î·È Ë ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ EÙ·ÈÚ›·˜, ‹Ù·Ó ÌÈ· ‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË. ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ Î·È ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Û˘Á΢ڛ·, Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ·ÔÙÚ·‚ËÁ̤ÓÔ˜ ·’ Ù· ÎÔÈÓ¿, ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È (ÂÓ ÔÏÏÔ›˜, Ì ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÙÔ˘) ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜. K·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ‰‡ÛÎÔÏ· ›ıÂȘ οÔÈÔÓ Ó’ ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ Ú·¯¿ÙÈ ÙÔ˘ ηӷ¤, ÙË Ú·ÛÙÒÓË Ù˘ ηÊÂÙ¤ÚÈ·˜ Î·È ÙË Û˘ÁΛÓËÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ÁÈ· Ó· ÛÙÚ·Ù¢Ù› Û ÌÈ· I‰¤·, Ô˘ ÙfiÙÂ, ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ·, ›¯Â ÛÙfi¯Ô˘˜ ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ˘˜, ·Û·Ê›˜ Î·È ·‚¤‚·ÈÔ˘˜. °È’ ·˘Ùfi ÎÈ ÂΛӷ Ù· ÚÒÙ· ‚‹Ì·Ù· Ù˘ I§ET ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏ·. OÈ ·ÓÙÈ-

ÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ‹Ù·Ó ‰Â‰Ô̤Ó˜: ™Ù¤ÁË, ¯Ú‹Ì·Ù·, ÂÁÁÚ·Ê‹ ÌÂÏÒÓ. AÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó Î·È ÔÈ ÂÁÁÂÓ›˜ ‰˘Û¯¤ÚÂȘ: ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ›, ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ÌÈ· ȉÈfiÙ˘Ë ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·, ÎfiÓÙ„·Ó οÔȘ ÊÔÚ¤˜ Ó· ‚Ô˘ÏÈ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ÌÈÎÚfi ÛοÊÔ˜ ‹ Ó· ÙÔ Ú›ÍÔ˘Ó ¿Óˆ Û ͤÚ˜. M ÏÂÙÔ‡˜, Âȉ¤ÍÈÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ·Ú·Î¿Ì„·Ì ÙÔ˘˜ ο‚Ô˘˜. TÒÚ· ÙÔ ÛοÊÔ˜, Ì ÊÔ˘ÛΈ̤ӷ Ù· ·ÓÈ¿ Ù˘ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ Î·È Ù˘ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ‹˜ ÙÔ˘, ϤÂÈ Û ‹ÚÂÌ· ÓÂÚ¿, ÙÔ Ûηڛ Â›Ó·È ÁÂÚfi Î·È ÙÔ ϋڈ̷ ¤ÌÂÈÚÔ Î·È ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔ. H «ÚÒÙË ÊÚÔ˘Ú¿» Ù˘ I.§.E.T., Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ ÂˆÌ›ÛÙËÎ·Ó ÙË ÌÂÁ¿Ë ¢ı‡ÓË Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙ· ÚÒÙ· ÎÚ›ÛÈÌ· ¯ÚfiÓÈ·, ηıÒ˜ ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ·Ó‰ÚˆÓfiÙ·Ó Î·È Î¤Ú‰È˙ ÌÈ· ·ÍÈÔ˙‹Ï¢ÙË Î·Ù·Í›ˆÛË, Ì ‹Û˘¯Ë ÙË Û˘Ó›‰ËÛË fiÙÈ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘˜, ·ÔÛ˘ÚfiÙ·Ó ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ÛÙ· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ, ·Ú·¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Û ӤԢ˜ Î·È ¿ÍÈÔ˘˜ Û˘ÌÌ·¯ËÙ¤˜. NÔÌ›˙ˆ ˆ˜ Ë «·ÏÏ·Á‹ ÊÚÔ˘Ú¿˜» ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, Ì ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Î·È ÚÈ˙Èο ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. K¿ı ¿ÙÔÌÔ ‹ ÔÌ¿‰· Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÌÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÙÚԯȷ, fiÙ·Ó ÓÈÒÛÂÈ ˆ˜ ¤ÊÂÚ Û ηÏfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ÛÙfi¯Ô Ù˘, Â›Ó·È Î·Ïfi Ó· ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Ù˘ Î·È Ó’


4

N›ÎÔ˜ MÚÈ·ÛÔ‡Ï˘

·ÔÛ‡ÚÂÙ·È ÛÙ· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË ÙÔ˘ ÔÏÂÌÈÛÙ‹, ÁÈ·Ù› Î·È Ë ·Ó·Ó¤ˆÛË Â›Ó·È ıÂÌÂÏÈ҉˘ ηÓfiÓ·˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜. A˘Ùfi οӷÌ ÎÈ ÂÌ›˜. ŒÙÛÈ ÙÔ ˉ¿ÏÈÔ Ù˘ I.§.E.T. ¤Ú·ÛÂ, ÔÌ·Ï¿ Î·È ·‚›·ÛÙ·, ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ·Ú·ÌÈÎÚfi ÙÚÈÁÌfi ÛÙË Û˘ÓÔ¯‹ Ù˘, Û Ӥ· ÛÙÈ‚·Ú¿ ¯¤ÚÈ·, Ô˘ ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È Ì ÙÔÓ ÈÔ ÂÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÔÌ·Ï‹ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÔÚ›·. £¤Ïˆ ÏÔÈfiÓ ÎÈ ·’ ‰Ò, ÙÒÚ· Ô˘ ·Ú¤‰ˆÛ· ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ÛÙÔ˘˜ ¿ÍÈÔ˘˜ Û˘Ó·ıÏËÙ¤˜ ÌÔ˘, Ó· ‰È·‚‚·ÈÒÛˆ Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ I.§.E.T. fiÙÈ ÛÙËÚ›˙ˆ ·ÓÂÈʇϷ¯Ù· ÙÔ Ó¤Ô ¢.™. Î·È fiÙÈ ı· Â›Ì·È ·ÚÒÓ Ì fiϘ ÌÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Û οı ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ı· ÎÏËıÒ Ó· ·Ó·Ï¿‚ˆ ÁÈ· ÙËÓ Â˘fi‰ˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ EÙ·ÈÚ›·˜. £· ‹ıÂÏ· ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ Ó’ ·Ó·ÊÂÚıÒ Û οÙÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ͯˆÚÈÛÙ‹ ÛËÌ·Û›·. ŸÏÔ˜ Ô ÎfiÔ˜ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ·ÁˆÓ›· Ô˘ ··ÈÙ‹ıËηÓ, ÁÈ· Ó· ÛÙËı› Î·È Ó· ÔÚıÔÔ‰›ÛÂÈ Ë EÙ·ÈÚ›·, ·ÓÙ·Ì›ÊıËÎ·Ó Ì ÌÈ· ÔχÙÈÌË ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹: A’ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ¯ÚfiÓÔ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎÂ Î·È Û˘Ó¯Ҙ ‡ÎÓˆÓ Á‡Úˆ ÌÔ˘ ¤Ó·˜ ˘Ú‹Ó·˜

ÛÙÂÓÒÓ Î·È ·ÊÔÛÈˆÌ¤ÓˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ, Ô˘ ‹Úı·Ó ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ì ·ÓȉÈÔÙ¤ÏÂÈ· Î·È ·ÏËıÈÓ‹ ·ÊÔÛ›ˆÛË, ˆ˜ ÂÚ›ÛÛÂ˘Ì· Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘˜. ◊Ù·Ó (Î·È ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó) Ë Ú·¯ÔÎÔÎηÏÈ¿ Ù˘ I.§.E.T., Ô IÂÚfi˜ §fi¯Ô˜ Ù˘. £¤Ïˆ ÏÔÈfiÓ ·’ Ù· ̇¯È· Ù˘ ηډȿ˜ ÌÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ, ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ›‰· ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ ÊÈÏ›· Î·È ÛÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘˜ Í·Ó·‚ڋη (Î·È ¯¿ÚËη ·Ê¿ÓÙ·ÛÙ· Î·È ·Ó·˙ˆÔÁÔÓËÙÈο) ÙË T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈÎË Â˘Á¤ÓÂÈ· Î·È Ï‚ÂÓÙÈ¿. TÔ˘˜ ÛÙ¤ÏÓˆ ÎÈ ·’ Â‰Ò ¤Ó·Ó ÂÁοډÈÔ Î·È ÊÈÏÈÎfi ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Î·È ÙÔ˘˜ ηÏÒ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù› Ë I.§.E.T. ÙË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È Ù· T˙Ô˘Ì¤Úη ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË. °È·Ù› ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, ÂÌ›˜ Ô˘ ÈÛÙ¤„·ÌÂ Î·È ·ÁηÏÈ¿Û·Ì ÙÔ˘˜ ˆÚ·›Ô˘˜ Î·È ˘„ËÏÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ I§ET, Ì¿ı·Ì ӷ Ê˘Ï¿Ì £ÂÚÌÔ‡Ï˜ ηÈ, Ô ¤Ó·˜ Ì ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÎÈ fiÏÔÈ Ì·˙›, Ó· ʈӿ˙Ô˘Ì ·fi ηÈÚfi Û ηÈÚfi, Û·Ó ÙÔ˘˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ÊÚÔ˘ÚÔ‡˜ ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÌ·¯ÒÓ˜: «º‡Ï·Î˜, ÁÚËÁÔÚ›ÙÂ!»

N›ÎÔ˜ MÚÈ·ÛÔ‡Ï˘


∞’ §AO°PAºIKA IÂÚ¤·˜ M‹ÙÚÔ˜ ¶·¿˜

KÚ¤Ì·Û·Ó Ì·ÓÙ‹ÏÈ· Ù·Ó ¤Ó· ·ÏÈfi ÚÔÔÏÂÌÈÎfi ¤ıÈÌÔ H ÛÙ· T˙Ô˘ÌÂÚÎÔ¯ÒÚÈ· Ô˘ ͯ¿ÛÙËΠÂÓÙÂÏÒ˜. OÈ T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙ˜ Ì¿-

ÛÙÔÚÔÈ fï˜ Ù‹ÚËÛ·Ó Î·È ‰È¤‰ˆÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÙÔ ¤ıÈÌÔ ·˘Ùfi Î·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, fiÔ˘ ‰Ô‡Ï¢·Ó, fiˆ˜ K·ÚÂÓ‹ÛÈ Î·È ·ÏÏÔ‡. TËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ Ô˘ ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó ӷ ÊÙÈ¿ÛÂÈ ¤Ó· Û›ÙÈ Â›¯Â ÌÈ· ·Ú¤· ·fi 10-15 Ù¯ӛÙ˜ Î·È ÌÂÚÈο ÌÔ˘Ï¿ÚÈ·, Ô˘ ¤Î·Ó·Ó fiϘ ÙȘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ŒÎÔ‚·Ó Ù· ıÂ̤ÏÈ·, ¤‚Á·˙·Ó ÙËÓ ¤ÙÚ· ÛÙÔ ÓÙ·Ì¿ÚÈ, ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Û·Ó Ù· ÌÔ˘Ï·Úfi·È‰· Ì ٷ ÌÔ˘Ï¿ÚÈ· ÙËÓ ¤ÙÚ·, ÙËÓ ¿ÌÌÔ, ÙÔÓ ·Û‚¤ÛÙË, Ù· ͇Ϸ ÁÈ· Ù· Ï·ÎÒÌ·Ù· Î·È ÙË ÛÙ¤ÁË Î·È ÛΤ·˙·Ó ÙÔ Û›ÙÈ Ì ϿΘ ‹ ÎÂÚ·Ì›‰È·. ¢ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÂÚÁÔÏ·‚Èο ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÁÈ· Ù¤ÙÔȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ηÈ, fiÔ˘ ˘‹Ú¯·Ó, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰ÚfiÌÔÈ ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¤ÚÁÔ Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ŸÙ·Ó ÙÂÏ›ˆÓ ÙÔ ¯Ù›ÛÈÌÔ Î·È Î¿ÚÊˆÓ·Ó ÛÙË ÛÎÂ‹ ÙȘ Ì·¯¤˜, Ù· „·Ï›‰È· Î·È Ù· ¤Ù·‚Ú·, ÛÙÔÓ Î·‚·Ï¿ÚÈ, ¤Ó· ̤ÙÚÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÛÙ¤Á˘, Ì ‰‡Ô ÔÚıÔÛٿ٘ οÚÊˆÓ·Ó ¤Ó· η‚·Ï¤ÙÙÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ÌÈÛÔηÚʈ̤Ó˜ ÚfiÁΘ ÁÈ· Ó· ÎÚÂÌ¿ÛÔ˘Ó Ù· Ì·ÓÙ‹ÏÈ·. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔÓ Ì·ÓÙ‹ÏÈ·. TÔ «ÎÚ¤Ì·Û·Ó Ì·ÓÙ‹ÏÈ·» ‹Ù·Ó ÙÔ Û‡ÓıËÌ·, ÙÔ ÎÏÂȉ› Ô˘ ϤÌÂ, fiÙÈ ÙÔ Û›ÙÈ ¤Êı·Û ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÁÈ· Ó· ÛÎÂ·ÛÙ›. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Î·‚·Ï¤ÙÙÔ ı· Îڤ̷Á·Ó ÛÙȘ ÚfiÁΘ Ù· ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ‰ÒÚ· ÚÔ˘¯ÈÛÌÔ‡ Ô˘ ı· ¤ÊÂÚÓ·Ó

ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ÓÔÈÎÔ·ÚË. Afi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ Ë̤ڷ˜ ›¯·Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÛÙ· ηÊÂÓ›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ fiÙÈ ·‡ÚÈÔ ı· ÎÚÂÌ¿ÛÔ˘Ì ̷ÓÙ‹ÏÈ· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Ù¿‰Â. ŸÙ·Ó ¿Ú¯È˙·Ó ÔÈ Ì¿ÛÙÔÚÔÈ Ó· ηÚÊÒÓÔ˘Ó Ù· ÚÒÙ· ¤Ù·‚Ú· Ù¿ÁηÙÔ‡Áη Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ıfiÚ˘‚Ô Û¯Â‰fiÓ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ‡ - ÙÔ ÎÔÏ·ÙÛÈfi ÁÈÓfiÙ·Ó ¿ÓÙ· ·˘Ùfi - ¤‚·˙·Ó ÙÔÓ ÈÔ ‚ÚÔÓÙfiʈÓÔ Ì¿ÛÙÔÚ· ÁÈ· ÙÂÏ¿ÏË Î·È ÊÒÓ·˙ fiÛÔ ÌÔÚÔ‡Û ‰˘Ó·Ù¿ ÂÚ›Ô˘ ·˘Ù¿ Ù· ÏfiÁÈ·: — «AÎÔ‡ÛÙ ¯ˆÚÈ·ÓÔ›! ™‹ÌÂÚ· ÎÚÂÌ¿Ì ̷ÓÙ‹ÏÈ· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ΢ڛԢ °ÈÒÚÁÔ˘... K·ÏÔÚ›˙ÈÎÔ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì Ì ٷ ‰ÒÚ· Û·˜ Î·È ÙȘ ¢¯¤˜ Û·˜ ÛÙÔÓ ¿ÍÈÔ ÓÔÈÎÔ·ÚË Î·È ÙÔ ÚÈ˙ÈÎfi ÛÙÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÙÔ˘». ◊Ù·Ó ÁÓˆÛÙÔ› Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈÎÔ› ÔÈ ÙÂÏ¿Ïˉ˜ Ù˘ οı ·Ú¤·˜, ÁÈ·Ù› ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ¯¿ÚÈÛÌ· Ù˘ ʈӿڷ˜, Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ Ô Î¿ı ÙÂÏ¿Ï˘, ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰ˆÚÔ‰fiÙ˜ Î·È Ï›ÁÔ ¯ÈÔ˘ÌÔÚ›ÛÙ·˜. K·È ¿ÏÈ ÔÈ Ì¿ÛÙÔÚÔÈ Ù¿Áη-ÙÔ‡Áη Ù· ÛÎÂ¿ÚÓÈ· ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÙ·È ıfiÚ˘‚Ô˜. K·È ¿ÏÈ Ô ÙÂÏ¿Ï˘ «AÎÔ‡ÛÙ ¯ˆÚÈ·ÓÔ›...». ™Â ÌÂÚÈο ¯ˆÚÈ¿ ¯Ù˘Ô‡Û·Ó Î·È ÙȘ ηÌ¿Ó˜ ‹ ˘ÚÔ‚ÔÏÔ‡Û·Ó ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜. ◊Ù·Ó ÙfiÙ ÌÂÁ¿ÏÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ó· ÛÈÙÒÓÂÙ·È ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. MfiÏȘ ¤Êı·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÒÚÔ Ô˘ ı· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·Ó Î·È Ì οÔÈÔ ÔÙfi, ÎÚ·Û› ‹


6

M‹ÙÚÔ˜ ¶·¿˜

ڷΛ, Ì ÙËÁ·Ó›Ù˜, ηڇ‰È·, ÊÔ˘ÓÙÔ‡ÎÈ·, ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿ Î·È ›Ù·, ÙÔ Îڤ̷Á·Ó ÛÙÔ Î·‚·Ï¤ÙÔ Ô˘ ÚÔ·Ó¤ÊÂÚ· ÁÈ· Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ·Ï¿ÚÁ·. ™Ù·Ì·ÙÔ‡Û·Ó Ù· ÛÎÂ¿ÚÓÈ· ÁÈ· ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ¢¯¤˜ Î·È Ô ÙÂÏ¿Ï˘ ·ÊÔ‡ ÌÔ‡Û΢ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ ÔÙfi ÙÂÏ·ÏÔ‡ÛÂ Î·È ¿ÏÈ: «K·ÏÔÛÒÚÈÛ ÙÔ ‰ÒÚÔ ÙÔ˘ Î. KÒÛÙ·... TÔÓ Â˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ Î·È ÙÔ˘ ¢¯fiÌ·ÛÙ ˘Á›· Î·È ÚÔÎÔ‹ ÛÙË Ê·ÌÈÏÈ¿ Î·È ÛÙÔ ‚ÈÔ ÙÔ˘». AÓ ÙÔ ‰ÒÚÔ ‹Ù·Ó ·ÎÚÈ‚fi ÙÔ Î·ÙÔÓfiÌ·˙Â Î·È ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘, ·Ó ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙ‹. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· «¤Ó· ÌÂٷ͈Ùfi Ô˘Î¿ÌÈÛÔ ·Í›·˜ ÙÚÈ·ÎÔÛ›ˆÓ ‰Ú·¯ÌÒÓ». AÓ ÙÔ ‰ÒÚÔ ‹Ù·Ó ¢ÙÂϤ˜, ÙÔ Á‡ÚÈ˙ ÛÙ· Ì·ÛÙÔÚÈο «Î·ÛÙ¤ÏÈ·» «ÊÚ¤ÙÛÈ·» Î.Ù.Ï. ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ·Ú·Ï›„ÂÈ ÙȘ ¢¯¤˜ ÛÙÔ ‰ˆÚËÙ‹. TÔ ÔÚÙÔÊfiÏÈ Î·È Â‰Ò Û ¤‚Á·˙ ·ÛÚÔÚfiÛˆÔ ‹ Û ¤Î·Ó ÚÂ˙›ÏÈ. E›Ó·È Èı·ÓfiÓ ÙÔ ¤ıÈÌÔ ·˘Ùfi Ì ÙȘ ‰ˆÚ¤˜ Ó· ÁÈÓfiÙ·Ó ÁÈ· Ó· ÓÙ˘ı› ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ·Ú¯Èο, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ Ù· ÌÔÈÚ·˙fiÙ·Ó ÔÈ Ì¿ÛÙÔÚÔÈ. M ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·È ÙÚ›ÙÔ ÎÙÏ. ÚÔÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ô ÙÂÏ¿Ï˘ η٤‚·ÈÓ ·fi ÙÔ Î·‚·Ï¿ÚÈ, ¤·ÈÚÓÂ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ‰ÒÚÔ Ì ÙȘ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ ÙÔ˘, ÙÔ Îڤ̷Á ÛÙÔ Î·‚·Ï¤ÙÙÔ Î·È ÙÔ ‰È·Ï·ÏÔ‡ÛÂ. M ·˘Ùfi ÙÔ ·Ú·Ï›ÎÈ ÙÂÏ›ˆÓÂ Î·È Ë Ë̤ڷ Ì ٷ Ì·ÓÙ‹ÏÈ·. ™Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¯ˆÚÈ¿ ‹ ÛÙ· ÁÂÈÙÔÓÈο, fiÙ·Ó ¯Ù›˙ÔÓÙ·Ó ÙËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹ ‰‡Ô Û›ÙÈ·, ÔÈ ·Ú¤Â˜ Ô˘ Ù· ¤¯ÙÈ˙·Ó Û˘Ó·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó ÔÈ· ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÚÒÙË ÛÙ· «Ì·ÓÙ‹ÏÈ·» Î·È ÁÈ· ÙÔ ÁfiËÙÚÔ Ù˘ ˘ÂÚÔ¯‹˜ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È ÂÂȉ‹ ı· ¤·ÈÚÓ ÏÈÁfiÙÂÚ· ‰ÒÚ·. ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÏfiÁÔ˜ ‹Ù·Ó ÌËÓ Î·ÙËÁÔÚËıÔ‡Ó ÁÈ· ¯·ÛÔ̤Úˉ˜ Î·È ¯·˙ÈÚÔʿˉ˜. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ë Ì¤Ú· ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ̤ڷ ·ÚÁ›·˜, ÁÈ·Ù› ηıÒ˜ ‰ÔΛ̷˙·Ó ÔÈ Ì¿ÛÙÔÚÔÈ Î·È ÔÈ ÚÔÛÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Ê›ÏÔÈ, ÙÔ Ú·Î› ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Î·È ÙÔ ÎÚ·Û› ÙÔ˘ ¿Ï-

ÏÔ˘ Ì ٷ Û¯ÂÙÈο ‰¤ÛÌ·Ù·, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙÛÈ·Ù‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÈ¯Ó·Ó ÛÙÔ ÁϤÓÙÈ. ŒÌÂÈÓ ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ Î·‚·Ï¿ÚË ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ fiÚıÈÔ˜ Ô ÙÂÏ¿Ï˘ Ì¿ÛÙÔÚ·˜ Î·È Î¿Ô˘-οÔ˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ‚Ú·¯Ó¿ Î·È Ì·ÓÙ·Ï¿ ÙÔ «Î·ÏÔÛÒÚÈÛ ÙÔ ‰ÒÚÔ ÙÔ˘ Ù¿‰Â...» Î·È Ù· Ì·ÓÙ‹ÏÈ· ·Ó¤ÌÈ˙·Ó Ôχ¯ÚˆÌ· Ê·ÓÙ·¯ÙÂÚ¿ Û·Ó Ì·˚Ú¿ÎÈ· ӛ΢ ÛÙË ÛÎÏËÚ‹ ¿ÏË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Ì¿ÛÙÔÚ·. ™ÙÔ ÚÒÙÔ Û›ÙÈ Ô˘ ›‰· Î·È ·fiÏ·˘Û· ·˘Ùfi ÙÔ ¤ıÈÌÔ, Ô˘ η٤ÏËÍ Û ÁÈÔÚÙ‹, ‹Ù·Ó ÙÔ 1937 ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ KÒÛÙ· MËÙÔÁÈ¿ÓÓË (KˆÓ/ÓÔ˜ ¢. XÔ˘ÏÈ¿Ú·˜) ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÌÔ˘ ÛÙ· ¯Ô˘ÏÈ·Ú¤˚η §ÂÈ·ÓÒÓ. TÂÏ¿Ï˘ ‹Ù·Ó Ô Ì·Î·Ú›Ù˘ N›ÎÔ NÙԇϷ XÔ˘ÏÈ¿Ú·˜, ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ù‡Ô˜ ÙÂÏ¿ÏˉˆÓ. ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÙÔ˘ 1940 Î·È ÌÂÙ¿, ‰ÂÓ ÙËÚ‹ıËΠ·˘Ùfi ÙÔ ¤ıÈÌÔ, ÁÈ·Ù› ‹Û·Ó ÔÏÏÔ› ¿ÛÙÂÁÔÈ ·fi ÙȘ ˘ÚÔ¿ıÂȘ ÎÙÏ. Î·È ÊÚfiÓÙÈ˙Â Ô Î·ı¤Ó·˜ Ó· ÛÙÂÁ·ÛÙ› fiˆ˜-fiˆ˜ ¯ˆÚ›˜ Ù¤ÙÔȘ ÔÏ˘Ù¤ÏÂȘ. MÂÙ¿ ÙÔ 1950 Ô˘ ηıÒ˜ ¤ÛÈ·Í·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ K·ÚÂÓËÛÈÔ‡ fiÔ˘ ‰Ô‡Ï¢·Ó Ì¿ÛÙÔÚÔÈ T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙ˜, ÙËÚÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ıÈÌÔ. TÔ ¤˙ËÛ· Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÁÈ·Ù› fiˆ˜ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· T˙Ô˘ÌÂÚÎȈÙfiÔ˘Ï· ·ÔÏ·‡Û·Ì ÚÒÙ· ÙË Áχη ·fi ÙÔ «ËÏÔÊfiÚÈ» Î·È ÌÂÙ¿ ·Á·‹Û·ÌÂ Î·È Ï·ÙÚ¤„·Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô. £˘ÌÔ‡Ì·È Ô˘ ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ Ì·ÛÙfiÚˆÓ ÁÂÈÙfiÓˆÓ ÌÔ˘ XÔ˘ÏÈ·Ú·›ˆÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ 1950, Ô˘ ηÚÙÂÚÔ‡Û·Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘ ÙÔ˘˜ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘˜, ˘ÔÏfiÁÈ˙·Ó Î·È ·˘Ù¿ Ù· ‰ÒÚ· Ô˘ ı· ¤ÊÂÚÓ·Ó ·fi Ù· «Ì·ÓÙ‹ÏÈ·». K·È fiÙ·Ó ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·˘Ù¿ Ù· «ÍÔ‡ÏÈ·», Ù· ÌÔ˘Á¿‰È·˙·Ó Î·È Ù· ¿ÏˆÓ·Ó ÛÙ· Û‡ÚÌ·Ù· Î·È Ï·ÌÔÎÔÔ‡ÛÂ Ô ÙfiÔ˜.


B·Û›Ï˘ NÈÙÛÈ¿ÎÔ˜

™˘ÁÁ¤ÓÂÈ· Î·È Û¯¤ÛÂȘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙ· ÌÔ˘ÏÔ‡ÎÈ· ÙˆÓ Ì·ÛÙfiÚˆÓ Ù˘ H›ÚÔ˘ TÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘Ûۈ̷ÙÒÛÂˆÓ (ÌÔ˘ÏÔ˘ÎÈÒÓ) ÙˆÓ Ì·ÛÙfiÚˆÓ Ù˘ H›ÚÔ˘. YÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ ÔÈ Û˘Ì‚·ÛȷΤ˜ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚʤ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÌÂÓ fi„ÂȘ ÌÂÙ¿‚·Û˘ ·fi ÌÈ· ÂÓۈ̷و̤ÓË ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û ÌÈ· ·Ô‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓË ·fi ·˘Ù¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Î·Ù·ÚÁÔ‡Ó ÙË Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· ˆ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÁÁÂÓÔ‡˜ ËıÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ Û¯¤Û˘. H ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Âȉ›Î¢ÛË ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Ù˘ H›ÚÔ˘, Ô˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ‚·Û›˙ÔÓÙ·Ó Û ÌÈ· ÁˆÚÁÔÎÙËÓÔÙÚÔÊÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·˘Ù¿ÚÎÂÈ·˜, Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÈÛÙÔÚÈο Ì ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈ΋ ÛÙÂÓfiÙËÙ·, Ô˘ ÚԤ΢„ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ÂÓÈ·›Â˜ ÏËı˘ÛÌȷΤ˜ ÔÓÙfiÙËÙ˜ ·fi ‰È¿Û·ÚÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓˆÓ Û˘ÁÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Â‹Ï˘‰ˆÓ ·fi ¿ÏϘ ÎÔÓÙÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ù· ¯ˆÚÈ¿ ·˘Ù¿ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ˆ˜ Û˘Ì·Á›˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜, Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ÙȘ ͤÚÔ˘Ì ̤¯ÚÈ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, ηٿ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ Ù˘ ÔıˆÌ·ÓÈ΋˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜. ™ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÈÛÙÔÚÈ΋ Ê¿ÛË ˘‹Ú¯·Ó ‰È¿Û·ÚÙÔÈ ÌÈÎÚÔÔÈÎÈÛÌÔ› Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Û·Ó Û ·ÙÚÈ·Ú¯ÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ Û˘ÁÁÂÓÂȷΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ («Ê¿Ú˜» ‹ «Ù·Ú¿ÊÈ·»), ÔÈ Ôԛ˜ ›‰Ú˘Û·Ó ÂÓÈ·›Â˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜, ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Î·È ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. M ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ë Ê˘ÛÈ΋

·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ·fi ÙË ÌÈ· Î·È Ë ¤Ï¢ÛË Â‹Ï˘‰ˆÓ, Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó ÈÔ ·ÛÊ·Ï›˜ ÙfiÔ˘˜ ÁÈ· ÂÁηٿÛÙ·ÛË, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÚÔοÏÂÛ·Ó ¤Ó· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ ‚ÈÔÔÚÈÛÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, ηıÒ˜ Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Ë Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÌÈÎÚ‹˜ Îϛ̷η˜ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔًوÓ. ŒÙÛÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ó‰ÚÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÈ ‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Âȉ›Î¢ÛË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤ÌÂÏÏ ӷ Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ ·˘ÙÒÓ1. H Ù¯ÓÈ΋ ·˘Ù‹ Âȉ›Î¢ÛË Û ÔÏÏ¿ ̤ÚË ·ÔÎÙ¿ Ì·˙ÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ·fi ¯ˆÚÈfi Û ¯ˆÚÈfi ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂȉÈ΋ Ù¯ÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È. K¿ÔÈ· ¯ˆÚÈ¿ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ Í˘ÏÔÁÏ˘ÙÈ΋, ¿ÏÏ· ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ηÈ

1. B. NÈÙÛÈ¿ÎÔ˜, OÈ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Ù˘ BfiÚÂÈ·˜ ¶›Ó‰Ô˘. ™ÙÔÓ ·fiË¯Ô Ù˘ Ì·ÎÚ¿˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, ¶Ï¤ıÚÔÓ, Aı‹Ó· 1995, Û. 83-95Ø K. M·ÎÚ‹˜, OÈ XÈÔÓÈ·‰›Ù˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi XÈÔÓÈ¿‰Â˜ Ù˘ H›ÚÔ˘, M¤ÏÈÛÛ·, Aı‹Ó· 1981 Î·È B‹Ì·Ù·, K¤‰ÚÔ˜, Aı‹Ó· 1978.


8

B·Û›Ï˘ NÈÙÛÈ¿ÎÔ˜

ÙËÓ ·ÁÈÔÁÚ·Ê›·, ¿ÏÏ· ÛÙË ¯Ú˘ÛÔ¯Ô˝· Î·È ·ÛËÌÔ˘ÚÁ›·, ¿ÏÏ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ Ù¤¯ÓË Î.Ô.Î. E›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ·ÚÔÈÌÈ҉˘ ¤ÎÊÚ·ÛË «˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ›۷È, XÈÔÓÈ·‰›Ù˘ ›۷Ȼ, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ·Ó¤Î‰ÔÙÔ fiÙÈ ÔÈ ¶˘ÚÛÔÁÈ·ÓÓ›Ù˜ Ì·ÛÙfiÚÔÈ «¤¯ÙÈÛ·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ»... Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ‚¤‚·È· ÙˆÓ BÔ˘ÚÌÈ·ÓÈÙÒÓ. øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ Â›Ó·È ‚¤‚·È· Ê˘ÛÈÎfi, ·Ú¿ ÙÔÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ηٷÌÂÚÈÛÌfi Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Âȉ›Î¢Û˘, ΢ڛ·Ú¯Ë Ù¯ÓÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ÛÙËÓ ◊ÂÈÚÔ Î·Ù¤ÛÙË Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ Ù¤¯ÓË, Ë Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ Ì¿ÛÙÔÚ· Ù˘ ¤ÙÚ·˜, Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· οÔȘ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· M·ÛÙÔÚÔ¯ÒÚÈ· Ù˘ KfiÓÈÙÛ·˜ Î·È ÙˆÓ T˙Ô˘Ì¤ÚΈÓ. ™ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÙË Ì·˙È΋ ¤ÍÔ‰Ô ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Âȉ›Î¢ÛË ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û˘Ó Ùˆ ¯ÚfiÓˆ ÌÈ· ÚÈ˙È΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛·˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔًوÓ, ηıÒ˜ Ë ÁˆÚÁÔÎÙËÓÔÙÚÔÊÈ΋ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ È· ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÛÙȷ΋˜ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜, Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ηٿ ʇÏÔ Î·Ù·ÌÂÚÈÛÌfi Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ (ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙˆÓ ¯ˆÚ·ÊÈÒÓ Î·È ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ˙ÒˆÓ, ηıÒ˜ ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ Ï›Ô˘Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ - ·fi ÙȘ AfiÎÚȘ ˆ˜ Ù· XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Û ٷ͛‰È·). EÍ·›ÚÂÛË ÛÙË Ì·˙È΋ ·˘Ù‹ ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Âȉ›Î¢ÛË ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë ÌÂÈÔ„ËÊ›· ÂΛÓË, fiÔ˘ ˘‹Ú¯Â, ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Ô˘ ‰È¤ıÂÙ·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ Á·ÈÔÎÙËۛ˜, ΢ڛˆ˜ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔًوÓ, ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ηٿ ηÓfiÓ· ›¯·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·

ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. H ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, ¤Ú· ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê› ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ï·˚΋˜ Ù¤¯Ó˘, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÁÈ· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‚›Ô Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÎÔÈÓÔًوÓ, Ì ·fiÁÂÈÔ ÙÔ 18Ô Î·È 19Ô ·ÈÒÓ·. K¿Ì„Ë ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌfiÏȘ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19Ô˘ ·È. Ì ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·Ú·ÎÌ‹ Ù˘ ‚ÈÔÙ¯ӛ·˜ Î·È ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·ÔÛ‡ÓıÂÛ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÂÚÔ‡ÓÙÔ˜ ÔÚÂÈÓÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ B·ÏηÓÈ΋˜2. MÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Âȉ›Î¢ÛË Û‹Ì·Ó ÌÈ· ÚÈ˙È΋ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ηıÒ˜ Ë Ó¤· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÔÚÁ·ÓÒıËΠÛÂ Û˘Ûۈ̷ÙÒÛÂȘ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ‰ÔÌ‹ Î·È ÈÂÚ·Ú¯›·, ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ì ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÎÒ‰ÈΘ ·ÍÈÒÓ ·ÎfiÌ· Î·È Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ Û˘ÓıËÌ·ÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, Ù· ÁÓˆÛÙ¿ «ÎÔ˘‰·Ú›ÙÈη» (ÎÔ˘‰·Ú·›ÔÈ=Ì·ÛÙfiÚÔÈ). ¶·ÚfiÙÈ ÔÈ Û˘Ûۈ̷ÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜, ÁÓˆÛÙ¤˜ ˆ˜ «ÌÔ˘ÏÔ‡ÎÈ·», ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Û ۯ¤ÛÂȘ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·˜, ÌÔÚԇ̠ӷ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì fiÙÈ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ÌÂÙ¿‚·Û˘ ÛÂ Û˘Ì‚·ÛȷΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÎÔÈÓÔًوÓ, ÁÈ· ÙÔ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜. N· ‰Ô‡Ì ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÏÔÈfiÓ ÙË ‰ÔÌ‹ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û˘Ûۈ̷ÙÒÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ, ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì ηχÙÂÚ· ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ ÛÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ÂͤÏÈÍË Â˘Ú‡ÙÂÚˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÙ·-

2. BÏ. °. §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, OÚÂÈÓÔ› Î·È ÌÂıfiÚÈÔÈ, Aı‹Ó· 1972Ø B.°. NÈÙÛÈ¿ÎÔ˜, fi..: B. NÈÙÛÈ¿ÎÔ˜ - M. AÚ¿ÔÁÏÔ˘ - K. K·Ú·Ó¿ÙÛ˘, NÔÌfi˜ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ. ™‡Á¯ÚÔÓË ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ÁˆÁÚ·Ê›·, NÔ̷گȷ΋ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, °È¿ÓÓÈÓ· 1998, Û. 153-7.


™˘ÁÁ¤ÓÂÈ· Î·È Û¯¤ÛÂȘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ Ì·ÛÙfiÚˆÓ Ù˘ H›ÚÔ˘

Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÒÓ ÙÔ˘˜ Û Â›Â‰Ô ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. K¿ı ÌÔ˘ÏÔ‡ÎÈ Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È ˘fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÂÓfi˜ ÚˆÙÔÌ¿ÛÙÔÚ· Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ì·ÛÙfiÚÔ˘˜ Î·È ·È‰È¿‚ÔËıÔ‡˜ (ÙÛÈÚ¿ÎÈ·), Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÏÏ¿ fi¯È ·Ó·ÁηÛÙÈο Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì ‰ÂÛÌÔ‡˜ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·˜. O ÚˆÙÔÌ¿ÛÙÔÚ·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· «ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ» ˘ÏÈÎfi Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi, Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· οÓÂÈ ÙÔ Ù·Í›‰È, Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ··Û¯fiÏËÛË. TÔ ˘ÏÈÎfi «ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ» Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙ· ··Ú·›ÙËÙ· ˙Ò· ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, Ù· ÂÚÁ·Ï›· (‚·ÚÈ¿, ÏÔÛÙfi, ÊÙ˘¿ÚÈ·, ηÛÌ¿‰Â˜ ÎÏ.) Î·È Î¿ÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ‹ fiÔÈ· ¿ÏÏ· ¤ÍÔ‰· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·Ó. TÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi Û˘Ó›ÛÙ·ÙÔ ‚·ÛÈο ÛÙȘ ÁÓˆÚÈ̛˜ Î·È ÙȘ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÙfiÛÔ Ì OıˆÌ·ÓÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜, fiÛÔ Î·È Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ËÁÂۛ˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ fiÔ˘ ¤ÎÏÂÈÓ·Ó ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜. O ÚˆÙÔÌ¿ÛÙÔÚ·˜ ‹Ù·Ó Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ù˘ Û˘Ûۈ̿وÛ˘, ·˘Ùfi˜ ›¯Â ÙÔ «ÎÔ˘Ì¿ÓÙÔ» ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ¤ÎÏÂÈÓ ÙȘ Û˘Ìʈӛ˜, ÎÚ·ÙÔ‡Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜, ›¯Â ÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ¿Óˆ ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, ·ÎfiÌ· Î·È Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ÛÙfiÚÔ˘˜ Û ηÙËÁÔڛ˜. OÈ Ì¿ÛÙÔÚ˜ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·Ó Û ÚÒÙ˘ Î·È ‰Â‡ÙÂÚ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. ™ÙËÓ ÚÒÙË Î·Ù·Ù¿ÛÛÔÓÙ·Ó fiÛÔÈ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÈηÓÔ› Ó· ¯Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ›¯Ô˘˜ ·ÏÏ¿ ÎÈ ·˘ÙÔ› Û˘¯Ó¿ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤¯ÙÈ˙·Ó ·fi ¤Íˆ, Ô˘ ‹Ù·Ó ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ, Î·È Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤¯ÙÈ˙·Ó ·fi ̤۷. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›· ·Ó‹Î·Ó ÔÈ «·3. BÏ. ÂÚ. AÚÌÔÏfiÈ, Ù. 1-10 (1976-80).

9

Ú·ÎÂÓÙ¤‰Â˜», fiÛÔÈ ‰ËÏ. ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‚ÔËıËÙÈΤ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È ÛÙ· ÓÙ·Ì¿ÚÈ·. TÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÛÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯›· Ù˘ ·Ú¤·˜ ‹Ù·Ó Ù· ·È‰È¿, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ˆ˜ «ÙÛÈÚ¿ÎÈ·», ‰ËÏ. ÁÈ· ıÂÏ‹Ì·Ù· Î·È ·Ϥ˜ ‚ÔËıËÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. E›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ, fiÙ·Ó ·Ì›‚ÔÓÙ·Ó, Û˘Ó‹ıˆ˜ Ô ÌÈÛıfi˜ ‹Ù·Ó ›ÛÔ˜ Ì ·˘ÙfiÓ Ô˘ ˘ÔÏfiÁÈ˙·Ó ÁÈ· οı ˙ÒÔ. TÔ ÍÂηı¿ÚÈÛÌ· ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÁÈÓfiÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ÚˆÙÔÌ¿ÛÙÔÚ·. AÊ·ÈÚÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÔÛfi Ù· ¤ÍÔ‰·, ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Ô˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Û ÛÙ· ÂÚÁ·Ï›·, ÛÙ· ˙Ò· Î·È ÛÙ· ·È‰È¿, Î·È fi,ÙÈ ·fiÌÂÈÓ ÌÔÈÚ·˙fiÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·ÛÙfiÚÔ˘˜3. T· ÌÔ˘ÏÔ‡ÎÈ· Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ‚¿ÛË ·fi Ì·ÛÙfiÚÔ˘˜ Ù˘ ›‰È·˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ ˘Ú‹Ó·˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ÚfiÛˆ· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì ‰ÂÛÌÔ‡˜ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·˜. O ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÏÔÈfiÓ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤Ó·˜ ÚˆÙÔÌ¿ÛÙÔÚ·˜ «ÛÙÚ·ÙÔÏÔÁ›» Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Â›Ó·È Ë ÎÔÈÓfiÙËÙ·, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ¤Ó·˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ô˘ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤Ó˜ Û˘ÁÁÂÓÂȷΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÂÛÙȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. ™˘ÓÂÒ˜, ·ÚfiÙÈ ÙÔ ÌÔ˘ÏÔ‡ÎÈ ·ÔÙÂÏ› Û˘ÓÙ¯Óȷ΋ Û˘Ûۈ̿وÛË Û˘Ì‚·ÛÈ·ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÛÙË Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·. Œ¯ÂÈ ÂÎÊÚ·ÛÙ› Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ¿Ô„Ë, Ì ‚¿ÛË ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1920 ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi K·ÛÙ¿ÓÈ·ÓË KfiÓÈÙÛ·˜, fiÙÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÔÏ˘˘ÚËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ Ì·ÛÙfiÚˆÓ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÓÙ·Ó Ì ‚¿ÛË ÙË Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏϘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜


10

B·Û›Ï˘ NÈÙÛÈ¿ÎÔ˜

¢ÓÔÔ‡ÓÙ·Ó ·fi Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ηı˘ÛÙÂÚ› Ë ‰È¿Û·ÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÎÔÚÌÔ‡ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ ·˘Ù¿ Ù· ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤Ó· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿4. ŒÙÛÈ, ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ ÙÔ ÌÔ˘ÏÔ‡ÎÈ Û˘ÓÈÛÙ¿ ¤Ó·Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ Û˘Ì‚·ÛÈ·Îfi Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi, Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË Û˘ÁÁÂÓÂȷ΋ ÔÌ¿‰· ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÂӉȿÌÂÛÔ Â›Â‰Ô ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Û·ÊÒ˜ ·fi ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ Ì·ÛÙfiÚˆÓ ÛÂ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi Â›‰Ô, ÌÔÚԇ̠ӷ Ô‡ÌÂ, ˘ÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, fiÙÈ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÈÛÙÔÚÈο Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂÙ¿‚·Û˘ ·fi Û˘ÁÁÂÓÂȷΤ˜ ÛÂ Û˘Ì‚·ÛȷΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Û ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ fiÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ˘. ¶ÚÔÂÎÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÈÔ ıˆÚËÙÈο ÙË ÛΤ„Ë Ì·˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ԇ̠fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ·fi ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂΛÓÔ ÙˆÓ È‰È·›ÙÂÚ· ÊÔÚÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ·fi ËıÈ΋ ¿Ô„Ë Û¯¤ÛÂˆÓ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ıˆڛ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜, Ë ÂÓۈ̷و̤ÓË ÔÈÎÔÓÔÌ›· (embedded economy) ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË (disembedded economy), ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Î·È ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·. ™Â ÌÈ· ȉ·ً ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜

Û¯¤ÛÂȘ Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ÂÓۈ̷و̤Ó˜ ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜, ÂÓÒ Û ÌÈ· ȉ·ً ÓˆÙÂÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·˘ÙfiÓÔÌË ·fi ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‹ ¿ÏϘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ, ÌÈÏ¿Ì ԢÛÈ·ÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ·ÁÔÚ¿˜. TÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ Ù˘ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ˘‹ÚÍ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÙËÓ ·ÓıÚˆÔÏÔÁÈ΋ ıˆڛ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÛËÌÂ›Ô ·È¯Ì‹˜ Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ Ô˘ ·Û΋ıËΠÛÙÔ Ì·ÚÍÈÛÌfi Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓÔ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. £˘Ì›˙ˆ Â‰Ò ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ Ì·ÚÍÈÛÙÈ΋˜ ·ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙÔ˘ M. Godelier ÚÔÛˆÈο, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ÎÚÈÙÈΤ˜ Ì ‚¿ÛË Ù· ÁÚ·Ù¿ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ M·ÚÍ, ÛÙ· ÔÔ›· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÌÈ·˜ ÈÂÚ·Ú¯›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È ÙȘ ‰ÔÌÈΤ˜ ·ÈÙȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ‰›¯ˆ˜ Ó· ÚÔ‰Èο˙ÂÈ ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î¿ı ÊÔÚ¿ Ó· ÂÈÙÂÏÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜. M ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· Ô Godelier, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙˆÓ ÁÚ·ÙÒÓ ÙÔ˘ M·ÚÍ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÔÚ·Ùfi ÈÛÙfi ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ʇÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô M·ÚÍ ‰ÂÓ ÚfiÙÂÈÓ ¤Ó· ‰fiÁÌ· ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Ú¤ÂÈ ÌÈ· ÁÈ· ¿ÓÙ· Ó· Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙËÓ ˘Ô‰ÔÌ‹ Î·È ÙÈ ÙÔ ÂÔÈÎÔ‰fiÌËÌ·. «¢ÂÓ ·¤‰ˆÛ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ÌÈ· ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙË ÌÔÚÊ‹, ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È ı¤ÛË Û ·˘Ùfi Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ Û¯¤ÛË ·Ú·ÁˆÁ‹˜. A˘Ùfi Ô˘ Úfi-

4. BÏ. EÏ. ¶. AÏÂÍ¿Î˘, «O ·ÎÏÔ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÔÈÎȷ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙËÓ ÔÚÂÈÓ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù˘ K·ÛÙ¿ÓÈ·Ó˘ KfiÓÈÙÛ·˜», ÛÙÔ B. NÈÙÛÈ¿ÎÔ˜ - X. K·Û›Ì˘ (ÂÈÌ.), O ÔÚÂÈÓfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ B·ÏηÓÈ΋˜. ™˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ›, ¶Ï¤ıÚÔÓ - ¢‹ÌÔ˜ KfiÓÈÙÛ·˜, Aı‹Ó· 2000, Û. 119-147.


™˘ÁÁ¤ÓÂÈ· Î·È Û¯¤ÛÂȘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ Ì·ÛÙfiÚˆÓ Ù˘ H›ÚÔ˘

ÙÂÈÓÂ Â›Ó·È ÌÈ· ‰È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Î·È ÌÈ· ÈÂÚ¿Ú¯ËÛË Ù˘ ·ÈÙÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ¢ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ÏÔÈfiÓ ı¤Ì· Ó· ·ÚÓËıԇ̠ÂÓ ÔÓfiÌ·ÙÈ ÙÔ˘ M·ÚÍ, fiˆ˜ οÓÔ˘Ó ÌÂÚÈÎÔ› Ì·ÚÍÈÛÙ¤˜, Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ï.¯. ÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, Ô‡Ù ¿ÏÈ Ó· ıˆڋÛÔ˘Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ·ÓÙ›ÚÚËÛË ‹ ·ÎfiÌ· ·Ó·Û΢‹ ÙÔ˘ M·ÚÍ, fiˆ˜ οÓÔ˘Ó ÌÂÚÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÛÙ¤˜ ‹ ‰ÔÌÈÛÙ¤˜. £· Ú¤ÂÈ ÏÔÈfiÓ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ¤Ú· ·fi ÙË ÌÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ Î·È Ó· ·Ó·Ï‡ÛÔ˘Ì ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Î·È ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ»5. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÙÔÔı¤ÙËÛË, ÛÙȘ ÎÔÈӈӛ˜ fiÔ˘ Ë Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· ·›˙ÂÈ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÚfiÏÔ, ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÂÂȉ‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ Û¯¤ÛÂȘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ™˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÈÚÂ›Ù·È Ë ‚·ÛÈ΋ ı¤ÛË, fiÙÈ ÛÂ, ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË, ·˘Ùfi Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÓÙ·È Î·È ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› Â›Ó·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÈ‚›ˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ˘ÏÈ΋˜ Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈ΋˜. H ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÍÂÎÔÌ̤ÓÔ ·fi ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ‰ÂÛÌÔ‡˜ ·›Ì·ÙÔ˜, ·Á¯ÈÛÙ›·˜ Î·È ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈ΋˜ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·˜.

11

AÓ ‰Â¯ıԇ̠ÏÔÈfiÓ fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙˆÓ ÌÔ˘ÏÔ˘ÎÈÒÓ ÙˆÓ Ì·ÛÙfiÚˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÎÔÈÓÔًوÓ, Ô˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ‚·Û›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÁˆÚÁÔÎÙËÓÔÙÚÔÊÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ·˜, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ, Ì·˙› Ì ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Âȉ›Î¢ÛË, Î·È ÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË ÙˆÓ ‰ÂÛÌÒÓ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·˜, Û˘ÓÂÒ˜ ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË Û ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, fiÔ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ¤‰·ÊÔ˜ ÌÈ· Ó¤· ÌÔÚÊ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ÌÈ· ۇ̂·ÛË, Â›Ó·È ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ‰Ô‡ÌÂ, ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙË Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·. E›Ó·È ÂӉȷʤÚÔÓ, ‰ÈfiÙÈ Ë Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘ÓÙ¯Óȷ΋˜ Û˘Ûۈ̿وÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ˆ˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ȉÂÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ Î·È Ù˘ ËıÈ΋˜ Ù˘. H ηٿ ÔÏÏÔ‡˜ ·ÓıÚˆÔÏfiÁÔ˘˜ ÂÁÁÂÓ‹˜ ËıÈ΋ Ù˘ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·˜6 ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÌÔ˘ÏÔ˘ÎÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Û¯¤ÛÂˆÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Î·È ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ·‰ÈΛ·˜, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ı· ÂÚ›ÌÂÓ ηÓ›˜ ÔÈ Û˘Ì‚·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌÔ‡ÓÙ·È Û Ӥ· ÚfiÙ˘·, Û ¤Ó· ·˜ Ô‡ÌÂ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, fiÔ˘ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Â›Ó·È Î·ıÔÚÈṲ̂ӷ Î·È ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ™ÙȘ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ηٷÁÚ¿„ÂÈ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ οӷÌ Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ÛÙfiÚÔ˘˜, Ë Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· ÚÔ·ÙÂÈ ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÌÔ˘ÏÔ˘ÎÈÔ‡. M¿-

5. M. Godelier, M·ÚÍÈÛÙÈÎÔ› ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÓıÚˆÔÏÔÁ›·, Gutenberg, Aı‹Ó· 1988, Û. 33-35. 6. °È· ÙË Û¯ÂÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË ‚Ï. M. Bloch, «The long term and the short term: The economic and political significance of the morality of kinship», ÛÙÔ J. Goody (ÂÈÌ.), The character of kinship, C.U.P., K¤ÌÚÈÙ˙ 1973, Û. 75-87.


12

B·Û›Ï˘ NÈÙÛÈ¿ÎÔ˜

ÏÈÛÙ· Û˘¯Ó¿ Á›ÓÔÓÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Û’ ·˘Ù‹ ˆ˜ ·ÔÙÚÂÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ «ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË», Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔ·„ÂÈ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ¯·ÌËÏfiÙÂÚˆÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ Ù˘ ÈÂÚ·Ú¯›·˜ (·ÏÒÓ Ì·ÛÙfiÚˆÓ Î·È ÙÛÈÚ·ÎÈÒÓ) ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÌ¿ÛÙÔÚ·. H Û˘˙‹ÙËÛË, ˆÛÙfiÛÔ, ÂÚ› ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Ì·˜ ËÁ·›ÓÂÈ Ôχ Ì·ÎÚÈ¿, ‰ÈfiÙÈ ı¤ÙÂÈ ¿Óˆ ·fi fiÏ· η›ÚÈ· ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈο ·ÏÏ¿ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ¶ÚÒÙ·ÚÒÙ· Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û’ ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Û ¤Ó·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Ù›ıÂÙ·È ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· ÈÛÙÔÚÈÎfiÙËÙ·˜ ·fi ÙË ÌÈ· Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔ ÁÓˆÛÙfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÂÓÓÔÈÒÓ Ô˘ ·Ú‹¯ıËÛ·Ó ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ï·›ÛÈ· Û ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ¿ÏÏÔ˘˜ fiÚÔ˘˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛΤÏÔ˜, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·fi Ù· ¤Íˆ (etic) Î·È ÙËÓ ·fi ̤۷ (emic) ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ ¯ÒÚÔ. MÈ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ‰ËÏ. ÂÓfi˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Û ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ, Ì ‚¿ÛË Ù· ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È ·˘Ù‹ Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. MÔÚÔ‡ÌÂ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ì Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ÚÔÛȉȿ˙Ô˘Ó Û ÌÈ· Ù·ÍÈο ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÎÔÈÓˆÓ›· Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ‰ÔÌÔ‡ÓÙ·È Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜; ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈο ·ÓÈÛÙÔÚÈÎfi Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ì ηÙËÁÔڛ˜ Ù˘ ÓˆÙÂÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Û «·Ú·‰ÔÛȷο» ‹ «·Ú¯·˚ο» Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ηÈ

ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘; MÈ· ·¿ÓÙËÛË ı· ‹Ù·Ó Ó· ¿Ì ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ÛÙfiÚÔ˘˜, Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‚›ˆÛ·Ó ·˘Ù¿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ Ï¤Ó ·˘ÙÔ›. KÈ Â‰Ò fï˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο, ‰ÈfiÙÈ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ·ÊËÁËÙ¤˜ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ¿Ú· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÌÓ‹Ì˘, Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Î·È ÂÈÏÂÎÙÈ΋ Â›Ó·È Î·È ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜. ZÒÓÙ·˜ Û ÌÈ· ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, fiÛÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ Ì·ÛÙfiÚÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÂÓ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ÊÔÚ›˜ ÌÈ·˜ ڋ͢ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜, ÎÈ ·˘Ùfi ηıÈÛÙ¿ ÙËÓ ›‰È· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÓÙÈÊ·ÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘˜ fi¯È ÙfiÛÔ ‰È·ÊˆÙÈÛÙÈ΋. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Ô ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÙˆÓ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ı¤ÙÂÈ. AÓ Î·Ó›˜ „¿¯ÓÂÈ ÂÍ·Ú¯‹˜ Ó· ‚ÚÂÈ ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÛÙ· ÌÔ˘ÏÔ‡ÎÈ· Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ Ì ‚¿ÛË ·˘Ùfi ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· Ô‰ËÁËı› ÂΛ Ô˘ ÂÈı˘Ì›. MÔÚ› fï˜ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ, ‰ËÏ. ÙËÓ ·ÚÌÔÓ›· Î·È ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, Â¿Ó Ë ¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘, ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂Ó˜ Û’ ·˘Ùfi. £˘Ì›˙ˆ ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ‰È·Ì¿¯Ë ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ·ÓıÚˆÔÏfiÁˆÓ, ÙÔ˘ R. Redfield Î·È ÙÔ˘ O. Lewis, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, οÓÔÓÙ·˜ ÂÈÙfiÈ· ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÌÂÍÈηÓÈÎfi ¯ˆÚÈfi, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ¿ÎÚˆ˜ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ú¿ÁÌ·Ù·, Ì ‰˘Ô ÏfiÁÈ· Ô ¤Ó·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÌÈ· ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ì ·fiÏ˘ÙË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÚÌÔÓ›·, ÂÓÒ Ô ¿ÏÏÔ˜ ÌÈ· ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ô˘ Û˘ÁÎÏÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ7.

7. BÏ. R. Redfield, Tepoztlan: A Mexican village, Chicago University Press, 1930Ø R.


™˘ÁÁ¤ÓÂÈ· Î·È Û¯¤ÛÂȘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ Ì·ÛÙfiÚˆÓ Ù˘ H›ÚÔ˘

OÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Ì¿ÛÙÔÚ˜ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ¤Ó· ‹ ÙÔ ¿ÏÏÔ, ÎÈ ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. K·È Ë ›‰È· Ë ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Û’ ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘. ™ÙËÓ ¶˘ÚÛfiÁÈ·ÓÓË, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙ· Ù¤ÏË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1970 ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ó¤ˆÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ηٷÁÚ¿„ÂÈ ÙȘ ÌӋ̘ ÙˆÓ Ì·ÛÙfiÚˆÓ Û’ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Ï·›ÛÈÔ Î·È Ì ‚¿ÛË ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ ÙÔÔı¤ÙËÛË, Ë ÔÔ›· ·Ó¤‰ÂÈÍ ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Î·È ·‰ÈΛ·˜ ÙˆÓ ÌÔ˘ÏÔ˘ÎÈÒÓ, οÙÈ Ô˘ ·ÚÁfiÙÂÚ· η٤ÛÙË ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÎÚÈÙÈ΋˜ ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ È‰ÂÔÏÔÁÈο ÊÔÚÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛˆÓ. B‚·›ˆ˜ Ô‡ÙÂ Ë Ó¤· ÎÚÈÙÈ΋ Î·È ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ‹Ù·Ó Ô˘‰¤ÙÂÚË, ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ, Û˘Ó‰ÂfiÙ·Ó Ì Ӥ· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ· Ù˘ ÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ÌÈ·˜ ·ÚÙÈ·ÁÔ‡˜ ÎÔÈÓÔÙÈÛÙÈ΋˜ ȉÂÔÏÔÁ›·˜8. A˘Ùfi Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· Â›Ó·È ÌÈ· Ê·ÈÓÔÌÂÓÈ΋ ·ÓٛʷÛË. Afi ÙË ÌÈ· ‰ËÏ. ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÈ· ˘¤Ú‚·ÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ù˘ Î·È ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÂ Û˘Ì‚·ÛȷΤ˜ ÌÔÚʤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÎÈ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÛÙÔ ›‰ÈÔ ·˘Ùfi Ï·›ÛÈÔ ÙÔ È‰›ˆÌ· Ù˘ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·˜, Ë ÂÁÁÂÓ‹˜ Ù˘ ËıÈ΋, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ËıÈ΋ ÂÈÛÊÚ¿ÁÈÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Î·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÁÁÂÓÂÈ·Îfi˜ ‰ÂÛÌfi˜ Û ÌÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ÔÏϤ˜ ÊÔ-

13

Ú¤˜ ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÂÙ·È ÌÈ· Ù¯ÓËÙ‹ ÌÔÚÊ‹ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·˜ („˘¯ÔÁÈfi˜, ÎÔ˘Ì¿ÚÔ˜ ÎÏ.). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ· ÌÈ· ‰˘ÛÎÔÏ›· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÌËÓ¢Ù› ˆ˜ ÂÈ‚›ˆÛË ·ÏÏ¿ ˆ˜ ¤Ó·˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜. ÕÏψÛÙÂ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ϤÔÓ ·Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·ÚfiÌÔÈ·, ÌÈ·˜ Î·È Ë Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ËıÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË Û¯¤ÛË Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙȘ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ™˘ÓÂÒ˜, Ë Ê·ÈÓÔÌÂÓÈ΋ ·ÓٛʷÛË ·›ÚÂÙ·È, Â¿Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙËÓ ›‰È· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·˜ ÛÙÔ Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ. KÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÓıÚˆÔÏÔÁÈ΋ ¿Ô„Ë ÂÚ› ÂÁÁÂÓÔ‡˜ ËıÈ΋˜ Ù˘ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·˜, ÌÈ·˜ ËıÈ΋˜ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ÔÈ ÎÔÈӈӛ˜ ·ÎfiÌ· ÎÈ fiÙ·Ó ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ› Î·È ÙÔ ÓÔÌÈÎfi ÙÔ˘˜ Ï·›ÛÈÔ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ÓÔÔÙÚÔ›Â˜ ··ÏÏ·Á̤Ó˜ ·fi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο «·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ», «ÚˆÙfiÁÔÓˆÓ» ‹ ÁÂÓÈο ÌË-ηÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÒÓ. º·›ÓÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ «·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ» ıÂÛÌÒÓ Û ۇÁ¯ÚÔÓ· Ï·›ÛÈ· Î·È fi¯È ÂÈ‚ÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. AÓ·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ¶ÚÒÙË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «EıÓÔÏÔÁ›·», ÙfiÌÔ˜ 8/2000, Aı‹Ó· 2001

Redfield, The little community and peasant society and culture, Univ. of Chicago Press - Midway Print, ™ÈοÁÔ - §ÔÓ‰›ÓÔ 1989 (·’ ¤Î‰. 1960)Ø O. Lewis, Life in a Mexican village. Tepoztlan restudied, University of Illinois Press, O˘ÚÌ¿Ó· 1951. 8. BÏ. AÚÌÔÏfiÈ Î·È B. NÈÙÛÈ¿ÎÔ˜, fi..


¢ËÌ‹ÙÚ˘ EÏ. P¿Ù˘

•˘ÏÔÙ¯ÓÈο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ï·˚΋˜ Ù¤¯Ó˘ ÛÙË ÓfiÙÈ· ¶›Ó‰Ô. Afi ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙË ÌÔ˘ÛÂÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ · ∆˙Ô˘Ì¤Úη, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ÔÚÈÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È , ΢ڛˆ˜, ·fi Ù· ‰˘Ô ∆ ÔÙ¿ÌÈ·, ÙÔÓ ÕÚ·¯ıÔ Î·È ÙÔÓ ∞¯Â1

ÏÒÔ, Â›Ó·È Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ ΢Úȷگ› Ë ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·, ÔÈÎfiÛÈÙË ‹ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË Î·È Ë ÁˆÚÁ›·. ∏ ÁË Â›Ó·È, ΢ڛˆ˜, ·˘Ù‹ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ù· ·Ó·Áη›· ·Á·ı¿, ¯ˆÚ›˜, Ê˘ÛÈο ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË Â¿ÚÎÂÈ·, ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ËÌÈ¿ÁÔÓË, Ô ÎÏ‹ÚÔ˜ Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚfi˜ Î·È Ù· ηÏÏÈÂÚÁËÙÈο ̤۷ ÚˆÙfiÁÔÓ·. ∞ÏÏ¿ Î·È Ë ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· -Ë ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË2-, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË

Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰È¢ÎÔÏ˘ÓfiÙ·Ó Î·È ·fi Ù· ÏÈ‚¿‰È· ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿, ‰ÂÓ ·¤‰È‰Â Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ·, ·Ú¿ ÙË Ê·ÈÓÔÌÂÓÈ΋ Â¿ÚÎÂÈ·. °È’ ·˘Ùfi, ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘˜, ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È Û ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ··Û¯fiÏËÛË, fiˆ˜ ÙÔ˘ Ú¿ÊÙË, ÙÔ˘ ÙÛ·ÁοÚË, ÙÔ˘ ηÊÂÙ˙‹, ÙÔ˘ Ì˘ÏˆÓ¿, ÙÔ˘ ÎÈÚ·Ù˙‹, ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ˘ÚÁÔ‡, ÙÔ˘ Ì·Ú·ÁÎÔ‡, ÙÔ˘ ¯·Û¿Ë Î. ¿. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Ù˘ Âȉ›Î¢Û˘ ÔÈ ∆˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·ÎfiÌË Î·È ˆ˜ Ï·Ófi‰ÈÔÈ ÎÙ›ÛÙ˜ Ù˘ ¤ÙÚ·˜ ̤۷ Î·È ¤Íˆ ·fi Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘˜3. ™’

ŒÓ· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ·˘Ù‹˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ∆¤¯ÓË, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· ÛÙȘ 22 Î·È 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2000 Ô §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ÃÔÚ¢ÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ «ªÂÓÂÏ·˝˜». ∂‰Ò ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠ۠ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi ·˘Ù¿ Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ηÈ, Ê˘ÛÈο, ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙËÎÂ, fiÛÔ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ÂÊÈÎÙfi, ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÂÓfi˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡. ŒÙÛÈ, ηٿ ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛ‹ Ù˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë fiÙÈ ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘ÙfiÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù‹ ÙË Û˘ÓÔÙÈ΋–ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋, ı· ¤ÏÂÁ· - ·ÚÔ˘Û›·ÛË Î·È ‰ÂÓ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÛÙËÓ ÔÏfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ∂›Û˘, ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi Î·È Û¯Â‰È·ÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› ı· ÍÂÂÚÓÔ‡Û ηٿ Ôχ ÙÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡. 1. ∏ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ·˘Ù‹ ÂÓfiÙËÙ· ‰È·Û¿Ù·È ·fi ÙȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ. ™‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ì ٷ ‰˘ÙÈο ∆˙Ô˘Ì¤Úη (Ë ÔÚÂÈÓ‹ ÓËÛ›‰· Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ Ô ÕÚ·¯ıÔ˜ Î·È Ô ¡ÙÔ˘‚ȿη˜ ‹ ∫·ÏÏ·Ú˘ÙÈÒÙ˘: ÃÔ˘ÏÈ·Ú¿‰Â˜, µ·ÙÈÛÙ‹˜, ªÈ¯·Ï›ÙÛÈ, ¶ÚÔÛ‹ÏÈÔ, ¶ÂÙÚÔ‚Ô‡ÓÈ, ∫¤‰ÚÔ˜, ¶ÔÙÈÛÙÈο, Ù· ‚Ï·¯Ô¯ÒÚÈ·: ™˘ÚÚ¿ÎÔ, ∫·ÏÏ·Ú‡Ù˜, ª·ÙÛÔ‡ÎÈ, ∫Ë›Ó·, ¶·Ï·ÈÔ¯ÒÚÈ ™˘ÚÚ¿ÎÔ˘ Î·È µ·ı‡Â‰Ô (Ù· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ‚·ÛÈο Ë ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜) Î·È Ù· ηı·˘Ùfi ∆˙Ô˘Ì¤Úη, fiˆ˜ Ù· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ Ô ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ‰˘Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ, Ô˘ ÛËÌÂÈÒÛ·ÌÂ Î·È ÈÔ ¿Óˆ. ¶ÔÏÏÔ› Ù· ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ó Î·È ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘, ÚÔ˜ ÙÔ ÓÔÌfi ∆ÚÈοψÓ. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ¤Ú¢ӷ Û ‚¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÎÚÈ‚‹ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ¤Ú·Ó ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡. 2. ™Ù· ∆˙Ô˘ÌÂÚÎÔ¯ÒÚÈ· ÂÎÙÚ¤ÊÔÓÙ·Ó ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ¿Óˆ ·fi 200.000 Úfi‚·Ù· Ì ٷ ÁÓˆÛÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ Û˘Ó¯ÒÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ (‚Ï. ¡. ∫·Ú·Ù˙¤Ó˘, √È ÓÔÌ¿‰Â˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ÙˆÓ ∆˙Ô˘Ì¤ÚΈÓ, ÕÚÙ· 1991, ÛÛ. 49, 90, ™. º›ÏÔ˘, ∆· ∆˙Ô˘ÌÂÚÎÔ¯ÒÚÈ·, ∞ı‹Ó· 2000). 3. ÈÚÈ¿ Ô˘ ÂȉÈ·ÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ù˘ ¤ÙÚ·˜ Î·È ÛÙÔ ÎÙ›ÛÈÌÔ ÛÈÙÈÒÓ ‹Ù·Ó Ù· ¶Ú¿Ì·ÓÙ·, ÕÁÓ·ÓÙ·, ∫Ô˘ÎÔ‡ÏÈ·, °Ú·ÈÎÈÎfi, ∞ÌÂÏÔ¯ÒÚÈ, ƒ·ÊÙ·Ó·›ÔÈ, ÃÔ˘ÏÈ·Ú¿‰Â˜ ÎÏ. (‚Ï. ™. º›ÏÔ˘, fi,., ÛÛ. 526-555).


•˘ÏÔÙ¯ÓÈο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ï·˚΋˜ Ù¤¯Ó˘ ÛÙË ÓfiÙÈ· ¶›Ó‰Ô

·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÚÔÛı¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ˘Ê·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂȉÒÓ ÂÓ‰˘Ì·Û›·˜ Î·È ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ì·˙› Ì ÙËÓ ˘Ô‰ËÌ·ÙÔÔÈ›· ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ˘fi‰ËÛ˘. √È ÎÏ¿‰ÔÈ ·˘ÙÔ› Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ›ӷÈ, ‚¤‚·È·, ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔÈ Î·È ¿ÓÙÔÙ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ÚÔ˜ ÙȘ ‰˘Ô ·Ú·¿Óˆ ·ÚȘ ·Û¯Ôϛ˜ ÙÔ˘˜. ™Â ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ ·fi ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ‰È·ÌfiÚʈÓÂ Î·È ÙÔÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ Û ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·. °È ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ·Ó·fiÊ¢ÎÙË ·fi ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÌÂÛÔÔϤÌÔ˘ Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÚÒÙ· Î·È ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60 Â͈ÙÂÚÈ΋ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ÙËÓ Î·Ï˘Ù¤Ú¢ÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ Úԛη˜. ÕÏÏÔÙÂ, Ë ÌÂٷΛÓËÛË ·˘Ù‹ ›¯Â ÌÔÓÈÌfiÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ηıÒ˜ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ Ô ÙfiÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Î·È ÙË ÌfiÓÈÌË ÂÁηٿÛÙ·ÛË fiÏ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ì ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÂΛ ÙËÓ ·ÓÙÚÂÈ¿ ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ4. ™’ ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È ·˘Ùԉȷ¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÁÈ· ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó Ù· ˘ÏÈ-

15

ο Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú›¯Â Û ·ÊıÔÓ›· Ô ÙfiÔ˜. ŒÙÛÈ, ÁÈ· ÙȘ ÛÙÂÁ·ÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ó¿ÁΘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó Ù· ‰˘Ô Ê˘ÛÈο ˘ÏÈο Ô˘ ·ÊıÔÓÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∆˙Ô˘Ì¤ÚΈÓ, ÙËÓ ¤ÙÚ· Î·È ÙÔ Í‡ÏÔ, ¿ÏÏÔÙ ¯ˆÚÈÛÙ¿ Î·È ¿ÏÏÔÙ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi. ªÔÚ›, ‚¤‚·È·, Ë ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60 Ó· Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ÁÈ· Ù· ∆˙Ô˘ÌÂÚÎÔ¯ÒÚÈ·, ÁÈ·Ù› «…ÌÂÙ¿ ÙÔ 1960 Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÏÂËÏ·Û›· ÙˆÓ ÁˆÚÁÔÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ, ÂÈÛÔÚÌÔ‡Ó ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÈÔÙ¯ӛ˜ Î·È ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Î·È ·Ê·ÈÚÔ‡Ó Î¿ı ÈÎÌ¿‰· ˙ˆ‹˜…»5 Î·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ›Ô Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, fï˜, Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ Ù· ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∆· ÂÙÚfiÎÙÈÛÙ· Û›ÙÈ·, fiÛ· ·fi ·˘Ù¿ Í¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙËÓ ·‰˘ÛÒËÙË ÌÔ›Ú·, Â›Ó·È ÔÈ ÚÒÙ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜. ∞ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ªÔ˘Û›Ô6 §·˚΋˜ ∆¤¯Ó˘ Î·È ∑ˆ‹˜ (ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∫·Ú·Ï‹) ÛÙËÓ Î˘„¤ÏË ÕÚÙ·˜ ı· ÌÔÚ› Ó· ‰ÂÈ Û ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÙËÓ ÔÏfiÙËÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ΢ڛˆ˜, ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ·ÈÒÓ˜. ∞˘Ù‹, ÏÔÈfiÓ, Ë ÁˆÚÁÔÎÙËÓÔÙÚÔÊÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ ·ÚÁÔÔÚË̤ÓÔ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ «¿ÓÔÈÁÌ·» ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ7 Ù˘, οÙÈ Ô˘ ¤ÁÈÓ ڷÁ‰·›· ÛÙË ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋ Î·È ÈÔ Ôχ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ’60-’70 Ì ÙË

4. £· ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ‰ÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÂٷΛÓËÛ˘, ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ·, Ù· ‰›ÎÙ˘· ÚÔ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ Î·È Ó· ηٷÁÚ¿„ÂÈ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÙfiÔ˘˜ ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·˜ οÙÈ Ô˘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ‰‡ÛÎÔÏÔ. 5. µÏ. ™. º›ÏÔ˜, fi.. Û. 526. 6. µÏ. Úfi¯ÂÈÚ· ÙÔÓ ∫·Ù¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ, ∞ı‹Ó· 1998. 7. ∞Ó Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛÂ Ë «¤ÍÔ‰Ô˜» ·˘Ù‹, ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÔÚÂÈÓ‹ Î·È ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓË ·fi Ù· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· ‰›¯ˆ˜ ηϋ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›· Ì ·˘Ù¿ ˆ˜ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60. ªfiÓÔÓ ÔÈ ÓÔÌ¿‰Â˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Î·È fiÛÔÈ ÍÂÓÈÙ‡ÔÓÙ·È Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó, ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ó¤· ÛÙÔȯ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ù‹ Ë ‰È›ۉ˘ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì Ôχ ·ÚÁfi Ú˘ıÌfi.


16

¢ËÌ‹ÙÚ˘ EÏ. P¿Ù˘

Ì·˙È΋ ¤ÍÔ‰Ô, ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ8 Ù· ͇ÏÈÓ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ÌfiÓÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù· ÂÁη٤ÏÂÈ„Â, ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ÌÂÙ·ÏÏÈο Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· Ï·ÛÙÈο. ∂›Ó·È Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ, ̤۷ ÛÙȘ ÎÔÛÌÔÁÔÓÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Û˘ÌÈÂṲ̂ӷ ‰¤¯ÂÙ·È Ë ÌÈÎÚ‹ ·˘Ù‹ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∞fi ¯Ú‹ÛÈÌ· Î·È ¿ÏÏÔÙ ·Ó·Áη›· Á›ÓÔÓÙ·È «¿¯ÚËÛÙ·» Î·È Ì ÙÔÓ Î·ÈÚfi ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜, ‹ Û’ ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, fiÛ· Í¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙËÓ Û˘ÏÏÂÎÙÈ΋ Ì·Ó›· ÙˆÓ Á˘ÚÔÏfiÁˆÓ ‹ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Û ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙȘ ÚÔı‹Î˜ ÙˆÓ ÌÔ˘Û›ˆÓ. ∆· ·ÏÈ¿ ‚·Ú¤ÏÈ· Ô˘ ¿ÏÏÔÙ ے ·˘Ù¿ ·Ôı‹Î¢·Ó ÙÔ Ù˘Ú› ÙÔ˘˜, ÙÒÚ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÁÏ¿ÛÙÚ˜ ÛÙȘ ·˘Ï¤˜ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ ÙÔ˘˜. ∏ ‚·Ú¤Ï·, fiÔ˘ ·Ôı‹Î¢·Ó ÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘˜, ÒÛÔ˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ˘‰Ú·ÁˆÁ›Ô, ÙÒÚ· ·›ÚÓÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ˆ˜ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙÔ Û·ÏfiÓÈ. ∫·È ·ÔÎÙÔ‡Ó Î·È ÌÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È È‰È·›ÙÂÚË ·Í›·, ηıÒ˜ ·˘Ù¿ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÙÒÚ· Ì ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ «·ÏÈÔ‡» Ô˘ ÂÓ

ÔÏÏÔ›˜ ¤¯ÂÈ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔÓ Î¿ÙÔ¯fi ÙÔ˘˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ¯Ú‹Û˘ Ô˘ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È Ô˘ ›¯·Ó ÌÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ·ÚfiÏË ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·¯ÚËÛÙ›· ÙÔ˘˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· Ì·˜ οÓÔ˘Ó Ó· ·Ó··Ú·ÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ·˘ÙfiÓ Ô˘ Û˘ÓËı›˙Ô˘Ì ӷ ÙÔÓ Ï¤Ì ‰‡ÛÎÔÏÔ ·ÏÏ¿ Ôχ fiÌÔÚÊÔ. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ¤Ó· ·Ïfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·ıËÌÂÚÈÓ‹˜ ¯Ú‹Û˘, ·ÏÏ¿ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Î·È Ì ÙȘ ·Í›Â˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. ∞Ó ı¤ÏÂÈ Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Í›· Ù˘ Ó‡Ê˘ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ, ÙËÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Ì ÙÔ ·Ó ͤÚÂÈ Ó· ˙˘ÌÒÓÂÈ, Ó· ˘Ê·›ÓÂÈ Î·È Û˘ÓÂÒ˜, ·Ó ͤÚÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Î·È Ù· ·Ú·¿Óˆ ÂÚÁ·Ï›· ‹ ·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ô Á·ÌÚfi˜ ͤÚÂÈ Ó· ÔÚÁÒÓÂÈ, ‹ Î·È Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Ù· ÂÚÁ·Ï›·, ÙÔ ·Ï¤ÙÚÈ, Ó· ϤÎÂÈ Ì ÎÏ·‰È¿ ÙÔ Î·Ï‡‚È ÙÔ˘. ŒÙÛÈ, fiÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Ì ٷ ÛÙ¿‰È· Ù˘ ˙ˆ‹˜. √ Á¿ÌÔ˜ Ì ٷ ÚÔÈÎÈ¿ Î·È Ù· ÛÔ˘‰·›· ˘Ê·ÓÙ¿ Ù˘ Ó‡Ê˘, ÙÔ Î·Ïfi ÓÔÈÎÔ΢ÚÈfi Ì ÙÔ «˙¢Á¿ÚÈ» Ô˘ ı· fiÚÁˆÓÂ Î·È Ù· ÂÚÁ·Ï›· Î·È ÛÎÂ‡Ë ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡. ∆Ô Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ‰È·ÌfiÚʈÓÂ Î·È ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÁÈ·

8. ªÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ ÙÔ ‰˘ÛÚfiÛÈÙÔ Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ı¤Û˘, Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÁÂÓÈο ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ, ÙË ÌÂÙ·Ô›ËÛË Î·È ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜, ›Ûˆ˜ ÎÔÈÓ¤˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¶›Ó‰Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ‰ÈÓfi. ªfiÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÔÈÓ¤˜ Î·È ÔÈ ·Èٛ˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ¯ÚÔÓÈο ÙËÓ ›‰È· ÔÚ›· ÛÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜. ∞fi ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Â‰Ò ÌfiÓÔÓ fiÛ· Â›Ó·È ÂÍÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ͇ÏÈÓ· Î·È ‚ÔËıÔ‡Ó ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ó· ·Ú¿ÁÂÈ Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· Ù· ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·Á·ı¿, Ó· ÌÂÙ·ÔÈ› ÙȘ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ ‹ Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ› Ù· ˘ÁÚ¿ Î·È ÛÙÂÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘. ¢ÂÓ ı· ·Ó·ÊÂÚıÒ ÛÙȘ ͇ÏÈÓ˜, ÁÂÓÈο, ηٷÛ΢¤˜, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ï›Á˜, ÂÓÓÔÒ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â‰Ò ÙȘ ϯ٤˜ ηχ‚˜ ÙÔ˘, Î·È ÙÔ˘˜ ÊÚ¿¯Ù˜ ÛÙ· ÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. √‡ÙÂ Î·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ì ٷ ÔÔ›· Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ¤Ó· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈfi ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. £· ÂÚÈÔÚÈÛıÒ ÌfiÓÔÓ Û Î›ӷ Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ô˘ Ë ÚÒÙË ‡ÏË ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÍÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙÔ Í‡ÏÔ Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ··ÈÙÔ‡ÛÂ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ·Ú¯Èο ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ù¯ӛÙ˜.


•˘ÏÔÙ¯ÓÈο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ï·˚΋˜ Ù¤¯Ó˘ ÛÙË ÓfiÙÈ· ¶›Ó‰Ô

ÙË ˙ˆ‹, Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜, οÙÈ Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ Ì ÙËÓ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·˘ÙÒÓ Î·È ÙȘ ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÔ¯‹˜. ∏ ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ì ÙË Ê‡ÛË, Ì ÙËÓ ÚÒÙË ‡ÏË, Ì ÙÔ ¯ÂÈÚÔÙ¤¯ÓËÌ¿ ÙÔ˘ ÂÁηٷÏ›ÂÙ·È. ∫·È ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ ¿ÌÂÛË Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ ÁÓˆÛÙfi Î·È ÎÔÈÓfiÙÔÔ, Ô ¯ÂÈÚÔÙ¤¯Ó˘ ÛÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÚÁ¿ÙË Ô˘ ‰ÂÓ Î·ÙÔÚıÒÓÂÈ ·Ú¿ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·˘ÙÔ‡. ŸÏ· ·˘Ù¿, ÏÔÈfiÓ, Ô˘ ‹Ù·Ó ¯Ú‹ÛÈÌ· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÌÂÙ¤‚·Ï·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜. ∞¤ÎÙËÛ·Ó ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ‹ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ Û˘ÓÂ›· ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌÈÏԇ̠ÁÈ· ÌÈ· ¿ÏÏË ÂÔ¯‹, ÙËÓ ÚÔ‚ÈÔÌË-

17

¯·ÓÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ‰ÔÌ‹ Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È ·˘ÙÔηٷӿψÛ˘ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Û‹ÌÂÚ· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÂÓ ‰Ú¿ÛÂÈ ›¯ÓË ÛÒ˙ÔÓÙ·È. ∏ ·Ô˘Û›· ·˘Ù‹ ‰˘ÛÎÔχÂÈ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ9 Ó· ·ÓȯÓ‡ÛÔ˘Ì ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ-ηٷӷψً, Ì· Ô‡ÙÂ Î·È Â‡ÎÔÏ· ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Ô‡Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜, Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÂΛÓÔ˘ Ô˘ Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ηÈ, ÙÂÏÈο, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜10. H §·ÔÁÚ·Ê›·, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÛËÌÂÈÒÛÔ˘ÌÂ, ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Ù˘, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜11 ÚÔÛ·Ó·ÙfiÏÈÛ·Ó ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Î·È ÚÔ¤ÎÚÈÓ·Ó Ù· «ÌÓËÌ›· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘»12, ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ, ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜, ÂÓÒ ¿ÏϘ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô ˘ÏÈÎfi˜

9. °È’ ·˘Ùfi, ·ÎÚÈ‚Ò˜, Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Î·È Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÚÁ·Û›· ‚·Û›ÛÙËΠηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÛÙËÓ ÂÈÙfiÈ· ηٷÁÚ·Ê‹, Û ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ηÙÔ›ÎˆÓ Î·È ÛÙ· ÚÔÛˆÈο ‚ÈÒÌ·Ù· Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÙ· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Î·È Û ·ÚÈıÌËÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ. ∫·È ηٿ ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ‚·ÛÈÎfi Î·È Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi, ı· ¤ÏÂÁ·, ÚfiÏÔ Â›¯Â Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·˘ÙÒÓ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙËÓ ‡ÏË Î·È ÛÙÔÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹ ÙÔ˘˜. ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi «Í‡ÏÈÓ·», ÚÒÙ· ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Î·ÙËÁÔÚ›·, Ù· «ÌÂÙ·ÏÏÈο» Î·È ‡ÛÙÂÚ· ÁÈ· ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹. °È· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÚΛ Ó· ÛËÌÂÈÒÛˆ fiÙÈ ÌfiÓÔÓ ÂΛӷ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ÊˆÙÈ¿ Â›Ó·È ÌÂÙ·ÏÏÈο Î·È fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· Â›Ó·È ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ͇ÏÈÓ·. 10. µÏ. S. Tokarev, Methods of Ethnographic Research into Material Culture, ÛÙÔÓ: Yu. Bromley (Ed.), Soviet Ethnography and Anthropology Today, Paris 1974, Û. 175194, ∫. ª¿‰·, ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ, °È¿ÓÓÂÓ· 1993. 11. µÏ. ÁÈ’ ·˘Ùfi P. Fallmerayer, Geschichte der Halbinsel Moreas wohrend des Mittelelalters, I, Stuttgart und Tubingen 1830 (I. º·ÏÏÌÂÚ¿˘ÂÚ, ¶ÂÚ› ηٷÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ÂΉ. ¡ÂʤÏË, ∞ı‹Ó· 1984). ¢ÈÂÍÔ‰ÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ’ ·˘Ùfi ‚Ï. °. µÂÏÔ˘‰‹˜, √ J. P. Fallmerayer Î·È Ë Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÈÛÙÔÚÈÛÌÔ‡, ∂.ª.¡.∂., ªÓ‹ÌˆÓ 1982 (fiÔ˘ Î·È Û¯ÂÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·). 12. °È· ÙÔÓ fiÚÔ «ÌÓËÌ›· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘» ‚Ï. ∞ÏÎ.. ∫˘ÚȷΛ‰Ô˘-¡¤ÛÙÔÚÔ˜, ∏ ıˆڛ· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ §·ÔÁÚ·Ê›·˜, ∫ÚÈÙÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË, ∂.™.¡.¶.°.¶., ∞ı‹Ó· 1978, Û. 66-67. µÏ. ∂›Û˘ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο Î·È ÙȘ √‰ËÁ›Â˜ ™˘ÏÏÔÁ‹˜ Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ Û˘ÏϤ¯ıËΠÙÔ ˘ÏÈÎfi ·˘Ùfi: °. ª¤Á·, ∑ËÙ‹Ì·Ù· ∂ÏÏËÓÈ΋˜ §·ÔÁÚ·Ê›·˜, ∂.§.∞., Ù. ∞-™∆, (1939-1944), Û. 112-113, ¢.∞. ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˘, √‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, ∞ÚÈÛÙ. ¶·ÓÂ. £ÂÛ/ӛ΢, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1963.


18

¢ËÌ‹ÙÚ˘ EÏ. P¿Ù˘

ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, ˘ÛÙ¤ÚËÛ·Ó13, Û˘ÌÂÚȤϷ‚Â Î·È ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ‚›Ô˘ Î·È Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ Ï·Ô‡, fiˆ˜ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÙÔÓ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó. π‰È·›ÙÂÚ·, ·fi ÙȘ ÌÂÛÔÔÏÂÌÈΤ˜ ‰ÂηÂٛ˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ˆ˜ 1. ∆Ô Í‡ÏÈÓÔ ·Ï¤ÙÚÈ. ·) Ë ÎÔ˘ÓÙÔ‡Ú·, ‚) Ë Û¿ıË, Á) ÙÔ ÛÙ·‚¿ÚÈ, ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ¯ÂÈÚÔÙÂ- ∂ÈÎ. ‰) ÙÔ ÎÏÂȉ›, Â) ÙÔ ˘Ó›, ˙) Ù· ÊÙÂÚ¿, Ë) Ë ¯ÂÈÚÔ˘Ï¿‚·, ı) ÔÈ Í˘ÏfiÛÊËÓ˜. ¯Ó›·˜ ›Ù ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Í›· ›Ù ÙÔ˘˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜, ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛË Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ Û˘Ó·ÊÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ·ÈÛıËÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘, fiˆ˜ ·˘ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÛËÌ·Û›· ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· Ù¤˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î¿ÙË ‰È·‰Èηۛ· ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘˜. ™˘Ùˆ ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Û˘Óı‹Î˜. ÛÙËÌ·ÙÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ø˜ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60 Ë ¤ÓÓÔÈ· ·˘ÙfiÓ ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÌÂÙ·ÔÏÂÙÔ˘ ·ÁÚfiÙË Â›Ó·È Û‡ÌÊ˘ÙË Ì ÙÔ ‚·ÌÈο ¯ÚfiÓÈ· Î·È Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÈÎfiÙÂÚÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·ÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ÙfiÙ ÛÙ· ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÌÂϤÙ˘ ›Ù Á˘, ÙÔ ·Ï¤ÙÚÈ (‚Ï. ÂÈÎ. 1.) ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ˜ ÙË ÌÈ· ‹ ÙËÓ ¿ÏÏË Î·Ù‡ı˘ÓÛË14. ÛÙË Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘ Ì fiÏ· Ù· ÂÍ·ÚÙ‹∫·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓÔ, ÁÈ·Ì·Ù· ·ÔÙÂÏ› Ù· «˙(È)Á¿ÏÈÙÚ·». ∂›Ù› Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ Ô ¿ÓıÚˆÓ·È ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ËÛÈfi‰ÂÈÔ ¿ÚÔÙÚÔ. ∂›Ô˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Î·È Ó·È Í‡ÏÈÓÔ Î·È ÌfiÓÔÓ ÙÔ ÂÓÂÚÁfi ¿ÎÚÔ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· Ê˘ÙÔ˘, Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ¯ÒÛÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¯ÒÚÔ Â›Ó·È ¤Ó· Ì·, ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ì ¤Ó· ÛȉÂÚ¤ÓÈÔ ÙÚÈÂӉȷʤÚÔÓ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜. ∫·È ÁˆÓÈÎfi Î·È ·È¯ÌËÚfi ÂÍ¿ÚÙËÌ·, ÙÔ ˘Ó›. ·ÔÎÙ¿ ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›·, fiÙ·Ó Úfi∂ÓÓ¤· Û˘ÓÔÏÈο ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘, ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ fiˆ˜ ÛÙ¤Á·ÛË, ÙÚÔÊ‹, ÂÓ‰˘Ì·Û›·, ÔÚÁÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ Á˘: Ë ÎÔ˘ÓÙÔ‡Ú· ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÈηÓÔÔ›ËÛ‹˜ (·ÏÂÙÚÔfi‰·), ÙÔ ÛÙ·‚¿ÚÈ, ÙÔ ÎÏÂÈ13. µÏ. ª. °. ªÂÚ·ÎÏ‹˜, «∏ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ªÈ· fi¯È ¿ÛÎÔË ·Ó·‰ÚÔÌ‹», §·ÔÁÚ·Ê›· 35 (1987-1989), Û. 93-103, fiÔ˘ Î·È ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÁÈ’ ·˘Ùfi. ∂›Û˘, Ô ™. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÂȯÂÈÚ› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ‰È·¯ÚÔÓÈο ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ¤Ú¢ӷ˜ ÙÔ˘ «˘ÏÈÎÔ‡ ‚›Ô˘» ÛÙÔ: ∏ ÷ÏÎÔÙ¯ӛ· ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ (1900-1975), ¡·‡ÏÈÔ 1982. 14. µÏ. ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ’ ·˘Ùfi ÛÙÔ: ª.°. ªÂÚ·ÎÏ‹˜, ∂ÏÏËÓÈ΋ §·ÔÁÚ·Ê›·. §·˚΋ ∆¤¯ÓË, ÂΉ. √‰˘ÛÛ¤·˜, ∞ı‹Ó· 1992, ¢. §Ô˘Î¿ÙÔ˘, ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ §·ÔÁÚ·Ê›·, ªπ∂∆, ∞ı‹Ó· 1977 Î·È Â›Û˘ ™. ◊ÌÂÏÏÔ˘, ∞ÈÎ. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘-∫·ÌËÏ¿ÎË, ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ˘ÏÈÎfi˜ ‚›Ô˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ (∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ), ¢ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ŒÚ¢ӷ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ §·ÔÁÚ·Ê›·˜, ·Ú. 17, ∞ı‹Ó· 1983.


•˘ÏÔÙ¯ÓÈο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ï·˚΋˜ Ù¤¯Ó˘ ÛÙË ÓfiÙÈ· ¶›Ó‰Ô

19

∂ÈÎ. 2. √ ˙˘Áfi˜. ·) Ë ·ÛοÏË, ‚) ÔÈ ˙‡Ï˜.

‰›, Ë ¯ÂÈÚÔ˘Ï¿‚·, ÔÈ ÛÊ‹Ó˜, Ô ˙˘Áfi˜ (‚Ï. ÂÈÎ. 2.) Ì ÙȘ ˙‡Ï˜, Ë ·ÛοÏË Î·È Ë Û¿ıË, ¯Ú‹ÛÈÌË Ó· Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ ÛÙ·‚¿ÚÈ Ì ÙËÓ ÎÔ˘ÓÙÔ‡Ú· Î·È ÚÔ¿ÓÙˆÓ Ó· Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÔÚÁÒÌ·ÙÔ˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂȉÈÎÔ› Ù¯ӛÙ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi. ¶Ú¤ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ó· ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ‰ÂÍÈfiÙËÙ· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi, ¿ÏψÛÙÂ, Ë Î·ÙÔ¯‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÛËÌÂ›Ô ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ófi‰Ô˘ Î·È ÚÔÛfiÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÎÔ¤Ï·˜ ÛÙÔ Á¿ÌÔ. ∏ ÁÓÒÛË Î·Ù·Û΢‹˜ ›ӷÈ, ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÂÌÂÈÚÈ΋, fiˆ˜ Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ˘ ͇ÏÔ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô, ·ÛÊ·ÏÒ˜, ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÂ Ë ¯ÏˆÚ›‰· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. √ Ï¿Ù·ÓÔ˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Â‡ÎÔÏ· ÙËÓ ÚÒÙË ‡ÏË, ‡ÛÙÂÚ· Ô ¤Ï·ÙÔ˜ Î·È Ô ÊÙÂÏÈ¿˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, fï˜, Î·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÓÙÔ¯‹˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙ· ̤ÚË ÂΛӷ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ¿ÌÂÛË Â·Ê‹ Ì ÙÔ ¯ÒÌ·, ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ Ô˘ÚÓ¿ÚÈ ˆ˜ ÈÔ ÛÎÏËÚfi ͇ÏÔ. ™Ù· ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈο ¯ÚfiÓÈ· Û˘Ó˘‹ÚÍ ÁÈ· Ï›ÁÔ Ì ÙÔ ÛȉÂÚ¤ÓÈÔ, ÙÔ «ÛȉËÚ¿ÏÈÙÚÔ˘» Î·È ÙË «ÛȉÈÚÔÌ˯·Ó‹», fiÙ·Ó ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ÁÈ· ÁˆÚÁÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù· ¿ÏÔÁ· Î·È Ù· ÌÔ˘Ï¿ÚÈ·. ªÂ ÙÔ ·Ï¤ÙÚÈ Á›ÓÂÙ·È Ë ‚·ÛÈÎfiÙÂÚË ÂÚÁ·Û›·, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ fiÚÁˆÌ· Ù˘ Á˘. ¢ÂÓ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆÓfiÙ·Ó, fï˜, Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÛÔÚ¿˜, ·Ó ‰ÂÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÛfiÚÔ Ì ÙË Û‚¿ÚÓ· (‚Ï. ÂÈÎ. 3.). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ͇ÏÈÓÔ ·Ú·ÏÏËÏfi-

∂ÈÎ. 3. ∏ Û‚¿ÚÓ·.

∂ÈÎ. 19. ∆Ô Í‡ÏÈÓÔ Î·ÚfiÙÛÈ.

ÁÚ·ÌÌÔ ÛÎÂÏÂÙfi Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ϤÎÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÎÏ·‰È¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÂÍÔÁÎÒÌ·Ù· ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ÁÈ· Ó· ÙÚ›‚Ô˘Ó ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ¯ÔÓÙÚÔ‡˜ Û‚ÒÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚ·ÊÈÔ‡ Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ fiÚÁˆÌ· Î·È Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ¤ÙÛÈ ÙÔ Ê‡ÙÚÔ. ÕÏÏÔÙ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ηÚÊÒÓÔ˘Ó Û·Ó›‰È· ÛÙÔ ÛÎÂÏÂÙfi Ù˘ Û‚¿ÚÓ·˜, ÁÈ· Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛı› Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÁÈ· ÙÔ „ÈÏÔ¯ˆÌ¿ÙÈÛÌ·, ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÙÔ ÛΤ·ÛÌ· ÙÔ˘ ÛfiÚÔ˘. ∂ÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ‚¤‚·È·, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ¤Ì·ı·Ó Ó· ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Í‡ÏÔ, Ë «‚˘˙›Ï·», ·ÚÎÂÙ¿ ·ÓıÂÎÙÈÎfi ÙÔ‡˜ ‚ÔËıÔ‡Û ӷ ‚Á¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ¤ÙÚ˜ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ Î·È ÙÔ Í‡ÏÈÓÔ Î·ÚfiÙÛÈ (‚Ï. ÂÈÎ. 19.) Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÏÈıÔÛˆÚȤ˜ ÛÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙˆÓ ¯ˆÚ·ÊÈÒÓ.


20

¢ËÌ‹ÙÚ˘ EÏ. P¿Ù˘

∂ÈÎ. 4. °ÂˆÚÁÈο ÂÚÁ·Ï›·. ·) ÙÔ Í˘ÏfiÊÙ˘·ÚÔ, ‚)ÙÔ ‰ÈÎÚÈ¿ÓÈ.

∂ÈÎ. 5. 1) Ô ÌÔ˘ÙÈÓ¤ÏÔ˘˜, 2) ÙÔ ÊÔ˘ÚϤÙÛÈ.

•‡ÏÈÓ·, ·ÎfiÌË, ‹Ù·Ó Î·È Ù· ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ·ÏÒÓÈÛÌ· ÙÔ˘ ÛÙ·ÚÈÔ‡. ∆Ô Í˘ÏfiÊÙ˘·ÚÔ (‚Ï. ÂÈÎ. 4·), ÁÈ· Ó· Ïȯӛ˙Ô˘Ó Î·È Ó· Ì·˙Â‡Ô˘Ó ÙÔÓ Î·Úfi Î·È ÙÔ Í‡ÏÈÓÔ ‰ÈÎÚÈ¿ÓÈ (‚Ï. ÂÈÎ. 4‚) Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ¿¯˘ÚÔ. ∆Ș ÈÔ ÔÏϤ˜, fï˜, ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ¤Êı·Ó ÛÙÔ ·ÏÒÓÈ Ë ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÛÙ·ÚÈÔ‡, ÁÈ·Ù› Î·È Ï›ÁË ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ÛÙ·ÚÈÔ‡ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÙË ÛÙ¤ÁË Ù˘ ηχ‚·˜. ∆fiÙ ¤Ó·-¤Ó· ¯ÂÚfi‚ÔÏÔ Ì ÙÔÓ Îfi·ÓÔ ÙÔ ¯Ù˘Ô‡Û·Ó ÛÙËÓ ¤ÙÚ·, ¤·ÈÚÓ·Ó ÙÔÓ Î·Úfi Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·Ó Î·È ÙË «ÛÙ·ÚÈ¿» ÁÓˆÛÙ‹ Î·È Û ¿ÏÏ· ̤ÚË ˆ˜ «ÛÙ¤ÁË» ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡‚· ‹ Î·È Û ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ÂÔ¯¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘˜. ∏ ·Ôı‹Î¢ÛË ÙˆÓ Î·ÚÒÓ, ÙÔ˘ ηϷÌÔÎÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÛÙ·ÚÈÔ‡, Á›ÓÂÙ·È Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÚÌfi ‰¤ÓÙÚÔ˘, ΢ڛˆ˜ Ï·Ù¿ÓÔ˘, ÙÔÓ ÎÔ‡‚ÂÏÔ (‚Ï. ÂÈÎ. 9.) Î·È ÛÙ’ ·Ì¿ÚÈ·. ¶Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ηÚÔ‡ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó, ÁÈ· Ó· ··ÈÙËıÔ‡Ó Î·È ÂȉÈÎÔ› ·ÔıË΢ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ. √ ÎÔ‡‚ÂÏÔ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÂÍ·Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË ÙÔ˘ ηϷÌÔÎÈÔ‡ ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ·fi ÌÔÓÔÎfiÌÌ·ÙÔ Í‡ÏÔ, ÙÔÓ ÎÔÚÌfi ÂÓfi˜ ‰¤ÓÙÚÔ˘. ∆Ô˘ ·Ê·ÈÚÔ‡Ó ÂÏÂÎÒÓÙ·˜ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Î·È ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÌÈ· Ô‹, ÙË ‚›ÁÏ·,

¤Ó· ÔÚÙ¿ÎÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÚfiÛıÂÙÔ ¿ÙÔ ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜, ·’ fiÔ˘ ¯‡ÓÂÙ·È Ô Î·Úfi˜ ÛÙÔ Û·Î›, fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¿Ó ÛÙÔ Ì‡ÏÔ. ∂›Ó·È ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÚ›Ô˘ ÙÂÙÚ·ÎÔÛ›ˆÓ Ôο‰ˆÓ. °È· ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ÎÔ˘‚¤ÏÈ (‚Ï. ÂÈÎ. 6.) ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ó Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ. °È· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ Î·ÚÒÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ¤Ó· ΢ÏÈÓ‰ÚÈÎfi ͇ÏÈÓÔ Û·Ԙ Ì Ϸ‚¤˜ ‹ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ï·‚¤˜ ·fi ÌÔÓÔÎfiÌÌ·ÙÔ Í‡ÏÔ Î·È ÚfiÛıÂÙÔ Í‡ÏÈÓÔ ¿ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ÔÈ ‚ȉԇÚ˜ ·fi ÏÂÙ¤˜ ‰Ô‡Á˜ Î·È Ï·Ì·ÚÈÓȤÓÈ· ÛÙÂÊ¿ÓÈ· ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚÔÊÔÚÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Û ‰¤Î· Ôο‰Â˜ Î·È ÔÏÏ·Ï¿ÛÈfi Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ «Ï(È)ÙÛ¤ÎÈ» Ô˘ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ›ÎÔÛÈ Ôο‰Â˜ Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ô ÎÔ‡‚ÂÏÔ˜. ™ÙÔ ÌÂÛÔfiÏÂÌÔ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÁÂÓÈ·ÙËΠÙÔ ÌfiÓÈÌÔ ·Ì¿ÚÈ, ͇ÏÈÓ˜ ·Ú·ÏÏËÏÂ›‰˜ ηٷÛ΢¤˜ Ì ‰˘Ô, Û˘Ó‹ıˆ˜, ¯ˆÚ›ÛÌ·Ù·, Ù· «Ì¿ÙÈ·», ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë. ªÈÎÚfiÙÂÚÔ Û ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ÙÔ ·Ì·Ú¿ÎÈ Ô˘ ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË ÙÔ˘ ·Ï¢ÚÈÔ‡, fiÙ·Ó ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ Ì‡ÏÔ.


•˘ÏÔÙ¯ÓÈο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ï·˚΋˜ Ù¤¯Ó˘ ÛÙË ÓfiÙÈ· ¶›Ó‰Ô

21

∂ÈÎ. 9. √ ÎÔ‡‚ÂÏÔ˜.

∂ÈÎ. 6. ∆Ô ÎÔ˘‚¤ÏÈ.

∞ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·Ú·Û΢‹˜ Î·È Ù˘ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ „ˆÌÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ͇ÏÈÓ· Û·Ë. ∆Ô Î·Ï·ÌfiÎÈ ·Ï¢ÚÔÔÈÂ›Ù·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ „ˆÌ›. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ Û ·Ï‡ÚÈ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ù·ÎÙÈο, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË Ë ‰È·Ù‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘. ∏ ·‰˘Ó·Ì›· ·˘Ù‹ ÙÔ˘˜ ·Ó·Áο˙ÂÈ Ó· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ÓÂÚfiÌ˘ÏÔ˘˜ Ù·ÎÙÈο. ŒÓ· ÊfiÚو̷ οı ÊÔÚ¿ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi, fiÛÔ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÛËÎÒÛÂÈ Ë Á˘Ó·›Î· ÛÙËÓ Ï¿ÙË Ù˘ ‹ ¤Ó· ÊfiÚو̷ ÁÈ· ÙÔ ˙ÒÔ Ô˘ ı· ÙÔ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔ Ì‡ÏÔ. ∆Ô Î·Ï·ÌÔΛÛÈÔ „ˆÌ› ÊÙÔ˘Ú¿ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙË ‚·ÛÈ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. ∆Ô ÛÙ¿ÚÈ Â›Ó·È Ôχ Ï›ÁÔ Î·È Â·ÚΛ ÌfiÓÔÓ ÁÈ· ÙȘ Ï·ÙÚ¢ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ·Ú·Û΢¿ÛÔ˘Ó ·Ó¿ÌÈÎÙÔ „ˆÌ›, ÌÈÛfi ÛÙ·Ú¤ÓÈÔ Î·È ÌÈÛfi ηϷÌÔΛÛÈÔ. ∆Ô Î·Ú‚¤ÏÈ Ô˘ ¤ÊÂÚÓ·Ó ·fi Ù· ·˙¿ÚÈ· Â›Ó·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰ÒÚÔ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ÙËÓ fiÏË. ŒÙÛÈ, ÙÔ Î·Ï·ÌfiÎÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ‚·ÛÈ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡-

Û fiÏ· Ù’ ¿ÏÏ·. «Œ‚·Ï· ÙÔ „ˆÌ› Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜» ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘ „ˆÌÈÔ‡ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Í‡ÏÈÓÔ Ûηʛ‰È, ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ¤Ó· ηٿÏÏËÏ· Ï·ÍÂ˘Ì¤ÓÔ ÎÔÚÌfi ‰¤ÓÙÚÔ˘ Î·È Â‰Ò, ΢ڛˆ˜, Ï·Ù¿ÓÔ˘, Û ۯ‹Ì· ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘. ∆Ô Îԛψ̷ ηٷϋÁÂÈ Û ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· Â›‰· ¿ÎÚ· ‰¤Î· ÂÚ›Ô˘ ÂηÙÔÛÙÒÓ, ÙÔ «ÎfiıÚÔ». µÔËıËÙÈÎfi, Â›Û˘, Â›Ó·È Î·È ÙÔ Ï·ÛÙ‹ÚÈ (‚Ï. ÂÈÎ. 15.), ¤Ó· ΢ÎÏÈÎfi ͇ÏÈÓÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰Ô˘ÏÂ̤ÓÔ ¿ÏÏÔÙ ÌÔÓÔÎfiÌÌ·Ù· Ì ÙË ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ Î·È ¿ÏÏÔÙ ÙÌËÌ·ÙÈο. ∂Λ ¿Óˆ Û’ ·˘Ùfi Ë ˙˘ÌÒÛÙÚ· ·ÏÒÓÂÈ ÙÔ Î·Ï·ÌÔΛÛÈÔ „ˆÌ› Î·È ·ÓÔ›ÁÂÈ Ù· ʇÏÏ· ÁÈ· ÙȘ ›Ù˜. ∂‰Ò Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È fiÛ· ¯ÚËÛÈÌÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙË Ê‡Ï·ÍË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡. ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙȘ ‚Ú‡Û˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙË ‚·Ú¤Ï· (‚Ï. ÂÈÎ. 13.), ¤Ó· ͇ÏÈÓÔ ‰Ô¯Â›Ô Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ÓÔ Ì ‰Ô‡ÁȘ Î·È ‰Â̤ÓÔ Ì ÛȉÂÚ¤ÓÈ· ÛÙÂÊ¿ÓÈ·. ™ÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚfi, ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi ÛÙfiÌÈÔ Û ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ÎÏ›ÓÂÈ Â›Û˘


22

¢ËÌ‹ÙÚ˘ EÏ. P¿Ù˘

∂ÈÎ.13. ∏ ‚·Ú¤Ï·. ∂ÈÎ. 15. ∆Ô Ï·ÛÙ‹ÚÈ ÁÈ· ÙÔ „ˆÌ›.

Ì ͇ÏÈÓÔ ‚ԇψ̷. °È· ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÔÛfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡ ‹ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙË «ÊÙۤϷ» (‚Ï. ÂÈÎ. 10), ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ‚Ô˘ÙۤϷ, Ë ÔÔ›· Â͢ËÚÂÙÔ‡Û ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÁÈ· ÓÂÚfi Î·È ÛÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. °È· ÙÔ ÛÂÚ‚›ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ Î·˘ÎÈ¿ (‚Ï. ÂÈÎ. 16, 2), ¤Ó· ÌÔÓÔÎfiÌÌ·ÙÔ Í‡ÏÔ ËÌÈÛÊ·ÈÚÈÎfi. ŸÏË ‰Â Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¤ÙÚˆÁ Ì ͇ÏÈÓ· ÎÔ˘Ù¿ÏÈ· (‚Ï. ÂÈÎ. 14) ·fi ÙËÓ Î·˘ÎÈ¿. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ‚ÈÔÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È, Â›Û˘, Ì ÙËÓ Ù¿‚Ï· ‹ ÙÔ ÛÔÊÚ¿, ¤Ó· ͇ÏÈÓÔ ÛÙÚfiÁÁ˘ÏÔ ÙÚ·¤˙È, ¯·ÌËÏfi Ì ÙÚ›· ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ˆ˜ fi‰È·. ∞fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ù˘ ÔÈÎÔÛ΢‹˜ ı· ÛËÌÂÈÒÛˆ ÙË Û·ÚÌ·Ó›ÙÛ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ÎÔ›ÌÈ˙·Ó Ù· ‚Ú¤ÊË Â›Ù ÛÙÔ Û›ÙÈ Â›Ù ÛÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ Î·È ÙËÓ Î·Û¤Ï· ÁÈ· ÙË Ê‡Ï·ÍË ÙˆÓ ÚÔ‡¯ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔχÙÈÌˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜. °È· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ì Êı›ÓÔ˘Û· ÔÚ›· ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60 ¤ˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ë ÁˆÚÁ›· Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÈÎÔÙ¯ÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ̤ÚÔ˜ Ù˘

∂ÈÎ. 10. ∏ ÊÙۤϷ.

∂ÈÎ. 11. ∆Ô Î·Ú‰¿ÚÈ.

∂ÈÎ. 12. ∏ ο‰Ë.


•˘ÏÔÙ¯ÓÈο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ï·˚΋˜ Ù¤¯Ó˘ ÛÙË ÓfiÙÈ· ¶›Ó‰Ô

∂ÈÎ. 16. 1) ÙÔ ÁÔ˘‰›, 2) Ë Î·˘ÎÈ¿.

23

∂ÈÎ. 14. ∆· ͇ÏÈÓ· ÎÔ˘Ù¿ÏÈ·.

Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·’ fiÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È. √ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ·ÚÁ·ÏÂÈfi˜ (‚Ï. ÂÈÎ. 7) ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û οı Û›ÙÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, «Ì˯·Ó‹» Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ·Ó·ÈÚ¤ıËΠ̠ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ·ÏÏ¿ Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∂›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Û fiÁÎÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÈÔ Û‡ÓıÂÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ ÔÈÎÔÙ¯ӛ·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ Í‡ÏÈÓˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Û fiÏ· Ù· ÛÙ¿‰È· ‚ÔËıÔ‡Ó ÙËÓ ˘Ê¿ÓÙÚ· ÛÙË ÌÂÙ·Ô›ËÛË ÙˆÓ Ì·ÏÏÈÒÓ Î·È ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ˘Ê·ÓÙÒÓ. ∏ Úfiη, ÙÔ ·‰Ú¿¯ÙÈ Î·È ÙÔ ÛÊÔÓÙ‡ÏÈ (‚Ï. ÂÈÎ. 17.) ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ÂÓfiÙËÙ· ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ Ì·ÏÏ› Á›ÓÂÙ·È Ó‹Ì·. ∏ Â›ÛËÌË Úfiη, Ë «ÚÔÈÎÈ¿Ú·» ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ÏÂÈ·Ṳ̂ÓÔ, ΢ÏÈÓ‰ÚÈÎfi ͇ÏÔ ÌÂ Ì˘ÙÂÚ‹ ÚÔ˜ Ù· οو ·fiÏËÍË, ÁÈ· Ó· Ì·›ÓÂÈ Ì ¢ÎÔÏ›· ÛÙË ˙ÒÓË Ù˘ ÁÓ¤ÛÙÚ·˜ Î·È Ì ‰È¯¿Ï· ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ, ÁÈ· Ó· ÛÙÂÚÂÒÓÂ∂ÈÎ. 7. ∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÚÁ·ÏÂÈÔ‡. 1) Ë Ì›· ·fi ÙȘ ‰˘Ô ‚¿ÛÂȘ, 2) Ù· ‰Â̷ۛٷ ÙˆÓ ‚¿ÛˆÓ, 3) ÙÔ ·ÓÙ›, 4) ÙÔ Í˘Ïfi¯ÙÂÓÔ, 5) Ù· Ù·È ÙÔ Ì·ÏÏ›. ™ÙÔ Â¿Óˆ

ηχÙÂÈ Ë ˘Ê·ÓÙÈ΋ Ù¤¯ÓË ˆ˜ Á˘Ó·ÈΛ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ∏ ÁÓÒÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·˘Ù‹˜ ·ÔÙÂÏ› ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ Ó‡Ê˘ Î·È Ù· ·Ú¿ÁˆÁ¿ Ù˘ ÛÙÔȯ›· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È Î·Ù·Í›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË Ô˘ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi

ηÚÔ‡ÏÈ·, 6) ÔÈ ·Ù‹ıÚ˜, 7) Î·È 8) ÔÈ ‚¤ÚÁ˜.


24

¢ËÌ‹ÙÚ˘ EÏ. P¿Ù˘

∂ÈÎ. 17. ∆Ô ·‰Ú¿¯ÙÈ Ì ÙÔ ÛÊÔÓÙ‡ÏÈ.

∂ÈÎ. 18. √ ÛÔ˘ÁÈ¿˜.

̤ÚÔ˜ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÌÈ· ÏÂÙ‹ Û·Ó›‰· Û ‰È¿ÊÔÚ· Û¯‹Ì·Ù· Ì ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË ÙËÓ ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÎÚ‡‚ÂÙ·È Ë ‰È¯¿Ï·. ∏ ηıËÌÂÚÈÓ‹ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ï‹ Î·È ‰›¯ˆ˜ ÙË ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ∆· ·‰Ú¿¯ÙÈ· Â›Ó·È ÏÂÙ¿ ΢ÏÈÓ‰ÚÈο ͇Ϸ Ì ÏÂÙ¿ Ù· ¿ÎÚ· Î·È ‰ÈÔÁΈ̤ÓÔ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÛÙ· ÔÔ›· Ë ÁÓ¤ÛÙÚ· Ù˘Ï›ÁÂÈ ÙÔ Ó‹Ì·. ™ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÙÔ ÛÊÔÓÙ‡ÏÈ, ¤Ó· Û˘Ì·Á¤˜ ΈÓÈÎfi ÂÍ¿ÚÙËÌ· Ì ‰È·ÌÂÚ‹ ÛÙÔ Ì¤ÛÔ Ô‹, ÁÈ· Ó· ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ΛÓËÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ÕÏÏÔÙÂ Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Â›Ó·È ·Ï‹ Î·È ¿ÏÏÔÙ ηχÙÂÙ·È ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ÁÚ·ÌÌÈο Û¯¤‰È· (ÙÚ›ÁˆÓ·, Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ Î. ¿.). ∆· Ï·Ó¿ÚÈ· (‚Ï. ÂÈÎ. 8.), ‰˘Ô ͯˆÚÈÛÙ¤˜ Û·Ó›‰Â˜ Ì Ϸ‚‹ ÛÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ ¯ÚËÛÈ̇ԢÓ, ÁÈ· Ó· ÍÂÙ˘Ï›ÁÔ˘Ó ÙÔ Ì·ÏÏ› Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙȘ ÙÔ˘ÏÔ‡˜. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ·ÎfiÌË ÙÔ Ù˘ÏÈÁ¿‰È Î·È ÙËÓ ·Ó¤ÌË Ì Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÙÔ Î·ı¤Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ™Ù· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ „˘-

¯·ÁˆÁ›· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÙË Û‚Ô‡Ú·, ¤Ó· Û˘Ì·Á¤˜ ΈÓÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ηٷϋÁÂÈ Û ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ¿ÎÚÔ Î·È ÙÔ Â¿Óˆ Û ̛ۯÔ. ¶ÂÚÈÙ˘Ï›ÁÔÓÙ·˜ ÔÏfiÁ˘Ú· ÛÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ ÙÔ Û¿ÁÎÔ, ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÂχıÂÚÔ Î·È ÂÙÔ‡Ó Ì ‰‡Ó·ÌË ÙË Û‚Ô‡Ú· ÛÙÔ ¯ÒÌ·. ∆Ô Î·Ïfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ô˘ Ë Û‚Ô‡Ú· ı· ʤÚÂÈ ÛÙÚÔʤ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ¿ÍÔÓ¿ Ù˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Ù˘. ∫Ï›ӈ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ì ¤Ó· Ôχ ÁÓˆÛÙfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÛÙȘ Ï·ÙÚ¢ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·Ó¿ÁΘ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ‹ ·ÏÏÈÒ˜ Ì·ÚÁ·Ú›Ù· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÛÊÚ·Á›˙Ô˘Ó Ù· ÚfiÛÊÔÚ· Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜. ∂›Ó·È ΢ÎÏÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Ì’ ¤Ó· ÛÙ·˘Úfi Û¯ËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ‹ ÂÍ·Ú¯‹˜ Û ۯ‹Ì· ÛÙ·˘ÚÔ‡ Ì ¯·Ú·ÎÙ¿ Û¯¤‰È· Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ۇ̂ÔÏ·15. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∆˙Ô˘Ì¤ÚÎˆÓ ‹Ù·Ó ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· ·Ó··Ú¿ÁÂÈ ÙȘ ‰È-

15. √ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ÌÔÚ› Ó· ‰ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ‰Â›ÁÌ·Ù· Ù¤ÙÔÈˆÓ Í‡ÏÈÓˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ¤Ú· ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô §·˚΋˜ ∆¤¯Ó˘ Î·È ∑ˆ‹˜ ÛÙËÓ ∫˘„¤ÏË, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÛ·Ì ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο Î·È ÛÙÔÓ ÙfiÌÔ: ¶·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ (¤Î‰ÔÛË ªÔ˘Û›Ԣ ªÂÓ¿ÎË), ∞ı‹Ó· 1978 Î·È °ÂÚ. ∏Ú. ¶··ÙÚ¤¯·, ¶ÔÈÌÂÓÈο ͢ÏfiÁÏ˘Ù· •ËÚÔ̤ÚÔ˘ (¤Î‰ÔÛË ∂√ªª∂Ã), ∞ı‹Ó· 1986.


•˘ÏÔÙ¯ÓÈο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ï·˚΋˜ Ù¤¯Ó˘ ÛÙË ÓfiÙÈ· ¶›Ó‰Ô

25

∂ÈÎ. 8. ∆· Ï·Ó¿ÚÈ·.

Τ˜ Ù˘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹. ¡· ηÏÏÈÂÚÁ› Ì ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Î·È ÂÚÁ·Ï›· Ù· ÏÈÁÔÛÙ¿ Î·È ¿ÁÔÓ· ¯ˆÚ¿ÊÈ·, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔ „ˆÌ› Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, Ó· ηٷÛ΢¿˙ÂÈ ‹ Ó· ÂÈÛ΢¿˙ÂÈ Ù· ÂÚÁ·Ï›· ÛÙÔ ÛȉÂÚ¿ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, Ó· Û˘ÓÙËÚ› Ù· Ï›Á· ÁȉÔÚfi‚·Ù· ÁÈ· ÙÔ Ì·ÏÏ›, ÙÔ Á¿Ï· Î·È ÙÔ ÎÚ¤·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ·˜ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ·˘Ù‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ‹ Î·È Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙ· ¯ÂÈÌ·‰È¿ Î·È ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿. ∞˘Ù¿ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ‰È·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ˆ˜ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60 Î·È ·ÎfiÌ· ÙÔ˘ ’70 ÔfiÙÂ Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ÚÒÙË ÌÂÁ¿ÏË Ì·˙È΋ ¤ÍÔ‰Ô˜16 ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ì ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ, °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ’80-’90. ∏ ÏËı˘ÛÌȷ΋ ·˘Ù‹ ·Ô„›ÏˆÛË Â›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ, ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Î·È ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜. ∏ ·Ô˘Û›·17 ·˘Ù‹ ÂÁÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ÙÔ›Ô, ηıÒ˜ Û˘Ú-

ÚÈÎÓÒÓÂÙ·È Ë Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌË ¤ÎÙ·ÛË Î·È ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ΋Ô˘˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ ·Á·ıÒÓ, ÒÛÔ˘ Î·È ·˘Ù¿ Ó· Ù· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ fiÏ˘. ™ÈÁ¿-ÛÈÁ¿ Î·È ÛÙ·‰È·Î¿ ÂÁηٷÏ›ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ, ¯¿ÓÔÓÙ·È Ù· ˙¢Á¿ÚÈ·, ÎÏ›ÓÂÈ ¤ÙÛÈ Î·È ÙÔ ÛȉÂÚÔοÌÈÓÔ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ Ô‰È΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ٷ ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· ¤ÊÂÚ ٷ ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ fiÏ˘ Ôχ ÎÔÓÙ¿. ∆Ô „ˆÌ› ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÙÔ ˙˘ÌˆÙfi „ˆÌ› Ù˘ Á¿ÛÙÚ·˜ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi Î·È ÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÙÔÏfiÁÈÔ ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÙËΠ̠ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÚÔ˚fiÓÙ·, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ fiÏ˘. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰È›ۉ˘Û Ì ٷ¯‡Ù·ÙÔ ÙÚfiÔ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Î·È ‰ˆ ·Ó‡·ÚÎÙ˜ ·Ó¿ÁΘ. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ì οı ÏÔÁ‹˜ ÚÔ˚fiÓÙ· ·fi ÚÔ˘¯ÈÛÌfi, ÙÚfiÊÈÌ·, ·ÓÙÈΛ-

16. µÏ. ª. ¡ÈÎÔÏÈÓ¿ÎÔ˜, √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂΉ. ∫¿Ï‚Ô˜, ∞ı‹Ó· 1974, ¶. ƒ¤·˜, ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘, ∞ı‹Ó· 1977. 17. °È· ÙË ‚›ˆÛË ·˘Ù‹ Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ ‚Ï. Colette Piaut, «∏ ‚›ˆÛË Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi: ∆Ô Â‰Ò ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ∞ÏÏÔ‡ Î·È ÛÙÔ ÕÏÏÔÙ», ÛÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ÙfiÌÔ: ¢È·‰Èηۛ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, ∂∫∫∂, ∞ı‹Ó· 1987, Û. 399-424.


26

¢ËÌ‹ÙÚ˘ EÏ. P¿Ù˘

∂ÈÎ. 20. ∏ ͇ÏÈÓË Î¿Ó·ÏË ÙÔ˘ ̇ÏÔ˘.

∂ÈÎ. 21. √ ͇ÏÈÓÔ˜ ¿ÙÔ˜ ·Ô˘ÙÛÈÒÓ.

ÌÂÓ· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Î·È ÂÊԉȿ˙Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜, Î·È fiÔ˘ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ Ì ٷ ηχÙÂÚ· ›‰Ë Ù˘ Ï·˚΋˜ ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ·˜ ·ÔÁ˘ÌÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿˜ Ù˘. ∆Ô Ï·ÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛ Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ∏ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË ÂÍfiÏÈÛ ÙÔ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈfi Ì ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ «Ì˯·Ó¤˜» Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤ÊÂÚÂ Î·È Ó¤Ô˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜, ÂÓÒ Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ˘‰Ú·ÁˆÁÂ›Ô ·¯Ú‹ÛÙ¢Û ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ʇϷ͢ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ∏ ·Ô˘Û›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ηًÚÁËÛ ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ Á˘ Î·È ÙËÓ ÂÚÈfiÚÈÛ ÁÈ· Ù· ·Ó·Áη›· ÛÙ· Â›‰· ̤ÚË Î·È fi¯È, ·ÛÊ·ÏÒ˜, Ì ÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÙÚfiÔ, ÙÔ ·Ï¤ÙÚÈ, ·ÏÏ¿ Ì ÙË

«ÊÚ¤˙·» ‹ ÂÏ¿¯ÈÛÙ·, ‚¤‚·È·, ÙÔ «ÙÚ·ÎÙ¤Ú». ∏ ·Ó·ÙÚÔ‹, fï˜, Ù˘ ÏËı˘ÛÌȷ΋˜ ˘Ú·Ì›‰·˜ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ηıÒ˜ ÙÔ «¿ÏÏÔÙ» Â›Ó·È ÌÈ· ·Ó¿ÌÓËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ó· ‚ÈÒÛÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ «·Ô˘Û›·» ÛÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÂÚÈÊÚÔÓÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÛÔ. √ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Ì ΤÓÙÚÔ ÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ, fiÙ·Ó ÔÈ ÍÂÓÈÙÂ̤ÓÔÈ ·Ó·‚·Ù›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ï›ÁÔ ÛÙÔ «¿ÏÏÔÙ», Ô˘ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ ¤ÁÈÓ ÊÔÏÎÏfiÚ. ª¤Û· Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÔÛ‡ÓıÂÛË Ù· ͇ÏÈÓ· ·˘Ù¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ¤¯·Û·Ó ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÚfiÏÔ Ô˘ ›¯·Ó ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi ·Ó ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î¿ÔÈÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ.


¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·¿˜

H ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ¶ÂÚÈÔ›ËÛË, ÙÚfiÔÈ Î·È Ì¤Û· ηÏψÈÛÌÔ‡ EÈÛ·ÁˆÁ‹ Á˘Ó·›Î· ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ Ì·˜ Ôχ Ï›ÁÔ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿H ÓÈÛ‹ Ù˘, Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ›ËÛË Î·È ÙÔ

ÛÙÔÏÈÛÌfi, ÙÔ «ÛÙ¿ÊÓÈÛÌ·», fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ Ï¤Á·ÓÂ. A˘Ùfi fi¯È ‚¤‚·È· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‹ıÂÏÂ, ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·Ó, Ó· Â›Ó·È Î·È Ó· Ê·›ÓÂÙ·È fiÌÔÚÊË Î·È «Î·Ï‹», ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Ù¤ÙÔȘ, Ô˘ ‰ÂÓ Ù˘ ÙÔ Â¤ÙÚÂ·Ó. H ÊÙˆ¯ÔÏÔÁÈ¿ ‰ÂÓ Â›¯Â «·Ú¿‰Â˜ ÁÈ· ¤Ù·Ì·». MÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ «ÁÈ· ÙÔ „ˆÌ›», Ë Î¿ı ‰·¿ÓË ÁÈ· Ù¤ÙÔÈ·... ÌȯÏÈÌ›‰È·» ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó fi¯È ·Ï¿... ‰Â˘ÙÂÚfiÙÂÚË Î·È ÂÚÈÙÙ‹, ·ÏÏ¿ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¿¯ÚËÛÙË Î·È ÙÈÔÙ¤ÓÈ·. H Á˘Ó·›Î·, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Â›¯Â ÔÚÙÔÊfiÏÈ, ‰ÂÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó Ó· ¤¯ÂÈ ‰Èο Ù˘ ¯Ú‹Ì·Ù·, ‰Â ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ù¤ÙÔÈ· „ÈÏÔÚ¿ÁÌ·Ù·!! fiˆ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó Ë ÂÚÈÔ›ËÛ‹ Ù˘. ŒÂÈÙ· Ë ·ÁÔÚ¿ ‹Ù·Ó Ì·ÎÚÈ¿, ¤ÚÂ ӷ ¿ÂÈ ÛÙËÓ ÕÚÙ·, ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ, Ó· ȉ› Î·È Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Î¿ÙÈ Û¯ÂÙÈÎfi. ŸÌˆ˜ fiÙ·Ó ‹Á·ÈÓÂ, ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿, ‹Ù·Ó ÁÈ· Ó· ÊÔÚÙˆı› ηϷÌfiÎÈ!! Î·È fi¯È ÁÈ· Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ ÙȘ ‚ÈÙÚ›Ó˜... AÎfiÌ· Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ‰ÂÓ Â›¯Â ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ù˘ «ÚfiÔ‰Ô» Ô˘ Á¤ÌÈÛÂ

ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ì ÙÔ Ï·ÛÙÈÎfi Î·È „‡ÙÈÎÔ, ÙËÓ «Ì·˚ÌÔ‡», Ô˘ Â›Ó·È Î·È ¿ÊıÔÓÔ Î·È ¿ÌÊıËÓÔ. TfiÙ ٷ ÛÙÔÏ›‰È· (‰·ÎÙ˘Ï›‰È·-ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ· ÎÏ.) ‹Ù·Ó ÁÓ‹ÛÈ· ·ÛË̤ÓÈ·-¯Ú˘Û¿ ÎÏ. Î·È ‹Ù·Ó ·Ó¿ÎÚÈ‚·. ◊Ù·Ó ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· Ï›ÁÔ˘˜, οو ·’ ÙÔ˘ ¶¤Ù·... ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜. H ÊÙˆ¯ÔÏÔÁÈ¿ ÙÒÚ· «ÂΉÈ΋ıËλ ÙËÓ ·Ú¯ÔÓÙÈ¿, ÁÈ·Ù› Ì ٷ „‡ÙÈη Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó, Î·È ‰Â ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi Ù· ·ÏËıÈÓ¿, ÊÔÚ¿ÂÈ fiÔÈÔ ı¤ÏÂÈ, Ì 5 ‰ÂοÚ˜, ÓÙ˙¿·!! ÕÓÙ ÂÛ‡ Ó· ͯˆÚ›ÛÂȘ ÙÔÓ «ÎÚ›ÎÔ» Ô˘ ÊÔÚ¿ÂÈ Ë ÎÔÂÏÈ¿ ÛÙÔ ·˘Ù¿ÎÈ Ù˘, ·Ó Â›Ó·È ÁÓ‹ÛÈÔ ‹... Ù˘ Ôο˜. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ÏfiÁÔ ¤¯ÂÈ ÙÔ «ÊÎÈ·Û›‰ˆÌ·» ÙÔ „‡ÙÈÎÔ, ÙÔ ÏËڈ̤ÓÔ, ‹ Ì·ÏÏ› Â›Ó·È ·˘Ùfi, ‹ ÂȉÂÚÌ›‰· Î·È ¯ÚÒÌ·, ÂÓÒ ÙfiÙ ›¯Â «¤Ú·ÛË» ÂΛÓÔ Ô˘ ›¯·Ó ·fi ÙË Ì¿Ó· ÙÔ˘˜, ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ... ·ÊÎÈ·Û›‰ˆÙÔ. H fiÔÈ· ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË-ÙÔÓ Î·ÏψÈÛÌfi- ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·Ó ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘˜ (¯ÙÂÓ›ÛÌ·Ù·, ÎÂÊ·ÏÔÌ¿ÓÙËÏ· ÎÏ.), ÛÙ· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÛÙÔÏ›‰È· (ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ·-ÌÂÓÙ·ÁÈfiÓ‚Ú·¯ÈfiÏÈ·) Î·È ÛÙ· ηÏÏ˘ÓÙÈο (·ÚÒÌ·Ù·, Ô‡‰Ú˜ ÎÏ.). ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ¤·È˙Â, Â›Û˘, ÛÙËÓ «ÂÈÎfiÓ·» ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ı¤Ì· ηı·ÚÈfiÙËÙ·.

A’’ T· Ì·ÏÏÈ¿ T· Ì·ÏÏÈ¿ ‹Ù·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙÔÏ›‰È Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜, Ô˘ Ù· ÂÚÈÔÈÔ‡-

ÓÙ·Ó, fiÛÔ ÌÔÚÔ‡Û ÈÔ Ôχ Î·È Ù· η̿ڈÓÂ. TfiÙÂ, Ù· Ê˘ÛÈο Ì·ÏÏÈ¿,


28

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·¿˜

‹Ù·Ó ηٿ ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ, Ì·‡Ú·, Ï›Á· ‹Ù·Ó Ù· ηÛÙ·Ó¿ Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Ù· Í·Óı¿. OÈ ÌÂÏ·¯ÚÈÓ¤˜ ›¯·Ó ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›·, ÙÔ Í·Óıfi ‹Ù·Ó ÂÚ›Ô˘ ÛÂ... ÂÚÈÊÚfiÓËÛË. T· ÔÏÏ¿ ‹Ù·Ó «›ÛÈ·», ÏÈÁfiÙÂÚ· Ù· ηÙÛ·Ú¿, Ù· «ÛÁÔ˘Ú¿», Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ÂÚÈ˙‹ÙËÙ·, Ù· ¯·›ÚÔÓÙ·Ó Î·È Ù· Î·Ì¿ÚˆÓ·Ó Î·È Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰·Á·Ó. «™Ù· ηÙÛ·Ú¿ ÛÔ˘ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ - Ï·ÏÔ‡Ó ·Ë‰fiÓÈ· Î·È Ô˘ÏÈ¿...». ¢ÂÓ Ù· ÎÔ‡Ú¢·Ó ۯ‰fiÓ Î·ıfiÏÔ˘, ¤ÎÔ‚·Ó ηÌÌÈ¿ «Ì‡ÙË» οÔÙÂ, οÔȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜... ¢ÂÓ Ù· ¤‚·Ê·Ó, ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ‹Ù·Ó ·fi ÙË Ì¿Ó· ÙÔ˘˜. H ÂÚÈÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ۯ‰fiÓ ·Ó‡·ÚÎÙË. MÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ¤Î·Ó·Ó ¤Ó· ÏÔ‡ÛÈÌÔ Ì ·ÏÈÛ›‚· Î·È Ì Ú¿ÛÈÓÔ Û·Ô‡ÓÈ. ™Ù¤Áӈ̷ ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó Î·È Ôχ Û˘¯Ó¿ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·Ó Î·È Ì ÌÔ‡ÛÎÂÌ·-‚ÚÂÁ̤ӷ-, Ô‡Ù Ô˘ ÙÔ Âͤٷ˙·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. 1. T· ¯ÙÂÓ›ÛÌ·Ù·. TÔ ¯Ù¤ÓÈÛÌ· ÙÔ ¤Î·Ó·Ó ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜ Î·È Î¿ÔÙÂ Î·È ·Ó·ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ (ÊÈÏÂÓ¿‰Â˜ Î·È Í·‰¤Úʘ) Î·È ‹Ù·Ó ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ. ¶ÚÒÙ· Ì ÌÈ· ¯ÔÓÙÚ‹ ÙÛ·ÙÛ¿Ú· (ÙÔ Í¿ÁÎÏÈÛÌ·) Î·È ¤ÂÈÙ· Ì „ÈÏfi ¯Ù¤ÓÈ (Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó Î·È ÙȘ „›Ú˜ οÔÙÂ...). ·) OÈ ÎfiÛ˜. TÔ ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ¯Ù¤ÓÈÛÌ· ‹Ù·Ó ÔÈ ÎfiÛ˜, ÔÈ ÏÂÍÔ‡‰Â˜. Ÿˆ˜ ‹Ù·Ó ‚ÚÂÁ̤ӷ Ù· ¯ÒÚÈ˙·Ó Ì ÙËÓ ÙÛ·ÙÛ¿Ú· ÛÙ· ‰˘Ô, ·fi ÙÔ ÎÔ˘ÚÎÔΤʷÏÔ Ì¤¯ÚÈ ÙË Ì¿Ï·, ÌÈÛ¿ ‰ÂÍÈ¿, Ù· ¿ÏÏ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿. H οı ÎfiÛ· (ÙËÓ ¤ÏÂÁ·Ó Î·È ÎÔÙÛ›‰·) ÍÂΛӷÁ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ·˘Ù› ÂÚ›Ô˘ Î·È ϤÎÔÓÙ·Ó Ì ÙÚ›· «ÎψӿÚÈ·» ÛÙ·˘ÚˆÙ¿, ̤¯ÚÈ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜. MfiÓË Ù˘ Ë Î¿ı ̛·, Î·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÍÂϤÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ¤ÏÂÎ·Ó Î·È Ì›·

ÎÔÚ‰ÂÏÔ‡‰· Î·È ÙËÓ ¤‰ÂÓ·Ó «ÊÈfiÁÎÔ». ¶ÔÏϤ˜ ¤‰ÂÓ·Ó Î·È ÁÈ· ÔÌÔÚÊÈ¿, ÌÈ· ·Ú‰·Ï‹, ¿ÛÚË, ‹ Î·È ÎÔÚ‰ÔÓ¿ÎÈ ·ÎfiÌË ‹ Î·È ·Ó¿ÎÈ ÌÈ·... ÏÔ˘Ú›‰·, Ë ÊÙÒ¯ÂÈ·. OÈ ÎfiÛ˜ ¤ÂÊÙ·Ó ›Ûˆ Î·È Î¿Ùˆ ˆ˜ ÙË Ì¤ÛË ‹ Î·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ Î·È Ê˘ÛÈο ·Ô¿Óˆ ¤‚·Ó·Ó ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ ÙÔ˘˜. K¿ÔÙ ÙȘ ¤‰ÂÓ·Ó Î·È Á‡Úˆ-Á‡Úˆ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÛÙ¤ÚÁÈˆÓ·Ó Ì ÊÔ˘ÚΤÙ˜. M·ÎÚȤ˜ Î·È ¯ÔÓÙÚ¤˜ ÎfiÛ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ Î·Ì¿ÚÈ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜. ¶ÔÏϤ˜ ÍÂÂÚÓÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ 6070 fiÓÙÔ˘˜. ‚) O ÎfiÙÛÔ˜. H AÊÚÔ‰›ÙË ÙÔ˘ TÛÈÚÒÓË Î·È Ë ™›· ÙÔ˘ °ÈˆÚÁ·ÓÙ˙¿ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È, Î·È ÌÔÏÔÁ¿ÓÂ... OÈ Á˘Ó·›Î˜ Â‰Ò ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÊÎÈ¿ÓÔ˘Ó ÎfiÙÛÔ, Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ 1925. Ÿˆ˜ ‹Ù·Ó ͤÏÂÁ· Ù· ¯Ù¤ÓÈ˙·Ó Î·È Ù· Ì¿˙ˆÓ·Ó, Û·Ó ÙÔ ÁÚfiıÔ Ì·˜, ÔÏϤ˜ Á‡ÚȘ, ›Ûˆ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. MfiÓË Ù˘ Ë Î¿ı ̛ÓÈ·, ·fi ÛÎÔÔ‡, ‰›¯ˆ˜ Ó· ‚ϤÂÈ, ÛÙ· «Ù˘ÊÏ¿» ÁÈ·Ù› ¿ÏϘ ›¯·Ó ÎÈ ¿ÏϘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ηıÚ¤ÊÙË ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜. ŸÙ·Ó ›¯·Ó ÔÏÏ¿ Ì·ÏÏÈ¿, Ê·›ÓÔÓÙ·Ó Ôχ ÙÚ·Ófi˜ Î·È fiÌÔÚÊÔ˜ Ô ÎfiÙÛÔ˜. ÕÏϘ ¤‰ÂÓ·Ó Î·È ÌÈ· ÎÔÚ‰ÂÏÔ‡‰· Î·È ¤ÌË¯Ó·Ó Î·È Î¿ÌÔÛ˜ ÊÔ˘ÚΤÙ˜ Î·È ÛÙÂοÎÈ·, ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Î·Ï¿. ¶ÔÏϤ˜ ›¯·Ó Î·È ÌÈ· «Û٤η» ÎÔηϤÓÈ·, ÌÂÁ¿ÏË, Ì ÙÚ·Ó¿ ‰fiÓÙÈ· ·fi ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, Û ‰È¿ÊÔÚ· Û¯¤‰È· Î·È ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÙËÓ Î·ÚÊ›ÙÛˆÓ·Ó ·Ô¿Óˆ Î·È ÁÈ· ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È Ó· ÎÚ·Ù¿ÂÈ». Á) H ¯ˆÚ›ÛÙÚ·. TÔ ¯ÒÚÈÛÌ· ÙˆÓ Ì·ÏÏÈÒÓ Ï¤ÁÔÓÙ·Ó ¯ˆÚ›ÛÙÚ·, Ì ÙËÓ ÙÛ·ÙÛ¿Ú· Á›ÓÔÓÙ·Ó Î·È ‹Ù·Ó ‹ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ·fi ÙË Ì¿Ï· ˆ˜ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ‹ ÛÙ· Ï¿ÁÈ·, ‰ÂÍÈ¿-·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ï›Á· Î·È fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· Ì·˙›, ÛÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÏÂ˘Ú¿. TÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ¤ÏÂÁÂ:


H ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜

«‰ÂÍÈ¿ ÌÂÚÈ¿ ›ÓÈ’ Ë χÛÙÚ· Ù˘, ÎÈ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ë ¯ˆÚ›ÛÙÚ· Ù˘...». ‰) H η‚·¤Ù·. TÔ ¯Ù¤ÓÈÛÌ·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ, Ó· Á˘Ú›˙Ô˘Ó ÛÙÔ Ï¿È, ÚÔ˜ Ù· ·˘ÙÈ¿, ¯·ÌËÏ¿ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Ù· Ì·ÏÏÈ¿, ϤÁÔÓÙ·Ó Î·‚·¤Ù·. Â) OÈ Î·¤Ù˜. TÔ Û¿ÛÈÌÔ, ÙÔ Î·Ùۿڈ̷, ηٿ ÙÔ ¯Ù¤ÓÈÛÌ· Û 2-3 ÛËÌ›·, ÌÈ·˜ «Ùԇʷ˜» Ì·ÏÏÈÒÓ, ÒÛÙ ӷ ̤ÓÔ˘Ó ¤ÙÛÈ ÎÔ‰¤Ï˜, ‹Ù·Ó ÔÈ Î·¤Ù˜. KÚ¿Ù·Á·Ó ÁÈ· οÔȘ ÒÚ˜, fiÛÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ÁϤÓÙÈ, Ô Á¿ÌÔ˜ ‹ ÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ. ÛÙ) TÔ Î·Ùۿڈ̷. O ÚfiÁÔÓÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÌ·Ó¿ÓÙ!! T· ÛÁÔ˘Ú¿ ‹Ù·Ó Ù˘ Ìfi‰·˜ Î·È Â›¯·Ó... ¤Ú·ÛË. ŸÛ˜ fï˜ ‰ÂÓ Ù· ›¯·Ó ·’ ÙË Ì¿Ó· ÙÔ˘˜, ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Î·È ÙfiÙÂ, Ó· Ù· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ... Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜. ñ TÚfiÔÈ ÁÈ· ÙÔ Î·Ùۿڈ̷ ‹Ù·Ó ÔÏÏÔ›: ·) TÔ Û·Ô‡ÓÈ. ŒÎ·Ó·Ó ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘˜ Û·Ô˘Ó¿‰· Î·È ÙËÓ ¤‚·˙·Ó Â¿Óˆ ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘˜, Ù· ¿Ù·Á·Ó Ì ٷ ‰¿¯Ù˘Ï· Î·È ¤Î·Ó·Ó οÔÈÔ Û¿ÛÈÌÔ, ¤Ó·... ·˘Ï¿ÎÈ ÁÈ· ÎÔ‰¤Ï·. KÚ¿Ù·Á ¤ÙÛÈ ÎÔÏÏË̤ӷ Ù· Ì·ÏÏÈ¿, ̤¯ÚÈ Ó· Ù· χÓÔ˘Ó ‹ Ó· ‚Ú·¯Ô‡Ó. ‚) TÔ Ï¿‰È. K·È Ì ϛÁÔ Ï¿‰È Ù· ¤ÚÓ·Á·Ó Î·È ÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó ¤ÙÛÈ ÔÈ Î·¤Ù˜ ÁÈ· Ï›ÁÔ. °È¿ÏÈ˙·Ó ‚¤‚·È· ·fi Ì·ÎÚÈ¿, ÎfiÏÏ·Á·Ó Î·È ÛÎfiÓ˜, ·ÏÏ¿ Ê·›ÓÔÓÙ·Ó ÂÏ·ÊÚ¿ ηÙ۷ڈ̤ӷ. Á) H Û˘ÎÈ¿. Œ·ÈÚÓ·Ó ¯ÏˆÚ¿ ÎψӷڿÎÈ· Û˘ÎÈ¿˜, Ù· ¤Û¯È˙·Ó ÛÙ· ‰‡Ô, Ù· ˙¤ÛÙ·ÈÓ·Ó ÛÙË ÊˆÙÈ¿ ηϿ Î·È ¤ÂÈÙ· ¤‚·˙·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· Ùԇʘ ÙÚ›¯Â˜ Î·È Ù· «Ì¿˙ˆÓ·Ó» fiˆ˜ οÓÔ˘Ó ÙÒÚ· ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ì ٷ «ÚÔÏ¿». T· ¿ÊËÓ·Ó ÁÈ· ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· ¤ÙÛÈ Î·È ¤ÙÔÈÌÔ ÙÔ... ÂÚÌ·Ó¿ÓÙ!! KÔÌ̈ÙÈ΋ ÙÔ˘ 1930. AÊ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ °ÈˆÚÁ·ÓÙ˙¿, 1998.

29

«OÈ ¿ÓÙÚ˜ fiÏÔÈ ÊfiÚ·Á·Ó ÛÎÔ‡ÊÈ·, ÙfiÙÂ. OÈ Ó·ÚÔ› ¿Ì· ‹ıÂÏ·Ó Ó· ¿Ó’ ÛÙÔ ·ÓÁ‡ÚÈ, ÁÈ· Ó· ηÙÛ·ÚÒÛÔ˘Ó Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Ô˘ ¤‚Á·ÈÓ·Ó fi͈ ·’ ÙË ÛÎÔ‡ÊÈ·, ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ Î·È ÛÙÔ Ï·ÈÌfi, ¤ÙÚ¯·Ó ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó Û˘ÎÈ¿, Ó· Ù· Ù˘Ï›ÍÔ˘Ó, Ó· ηÙÛ·ÚÒÛÔ˘Ó... H Û˘ÎÈ¿ ›¯Â Î·È «Á¿Ï·» Î·È Ì’ ·˘Ùfi ¤‚Ú¯·Ó Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÎfiÏÏ·Á·Ó Î·È ÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó Î·ÙÛ·Ú¿...». ‰) H Ì¿ÛÈ·. Z¤ÛÙ·ÈÓ·Ó ÙËÓ Ô˘Ú¿ ·’ ÙË Ì¿ÛÈ· (ÙÔ Û›‰ÂÚÔ) Î·È ÂΛ «Ì¿˙ˆÓ·Ó» Á‡Úˆ-Á‡Úˆ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÔÈ ÎÔ¤Ï˜. M¤Ó·Ó ¤ÙÛÈ Î·Ù۷ڈ̤ӷ-Á˘ÚÈṲ̂ӷ- ·’ ÙÔ ˙¤ÛÙ·Ì·, ÁÈ· οÌÔÛÔ. 2. T· Û‡ÓÂÚÁ· Ù˘... ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜. ¶Ôχ Ï›Á· ‹Ù·Ó Ù· «Ì¤Û·» Ô˘ ›¯·Ó ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÈËıÔ‡Ó Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÙfiÙÂ. ·) H ÙÛ·ÙÛ¿Ú·. •‡ÏÈÓË-ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ Â‰Ò Î·Ù·Û΢‹˜ - ·ÏÏ¿ Î·È ÎÔοÏÈÓË ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘, ÁÈ· Ó·... «Í·ÁÎÏ›˙Ô˘Ó» ͯˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘˜, ηٿ ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÌÔ. ‚) T· ¯Ù¤ÓÈ·. M Ôχ „ÈÏ¿, ˘ÎÓ¿ ‰fiÓÙÈ· Î·È ÎÔοÏÈÓ· Û ‰È¿ÊÔÚ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÌÂÁ¤ıË, ·ÏÏ¿ Î·È Í‡ÏÈÓ·, ·fi Ú›ÎÈ·, Ô˘ ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÂϤηÁ·Ó ÔÏÏÔ› ¯ˆÚÈ·ÓÔ›. ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ K·ÙÔ¯‹˜ Ù· ¯Ù¤ÓÈ· ¤·ÈÍ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔÓ «fiÏÂÌÔ» Ì ÙËÓ „›ڷ Î·È Ì ٷ ·‚Á¿ Ù˘, ÙȘ «ÎfiÓÙ˜» fiˆ˜ ÙȘ ¤ÏÂÁ·Ó. M ÙÔ ¯Ù¤ÓÈ ¤ÛÈ·˙·Ó, ¤ÛÙÚˆÓ·Ó Ôχ ηϿ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘˜. Á) O ηıÚ¤ÊÙ˘. ¶ÚÈÓ ÙÔ ’40 Ï›Á˜ Á˘Ó·›Î˜ ›¯·Ó ÌÈÎÚ¿, ÛÙÚfiÁÁ˘Ï· ‹ ÔÚıÔÁÒÓÈ·, ·ÙÔÌÈο ÙÔ˘˜ ηıÚÂÊÙ¿ÎÈ·, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. MÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ›¯·Ó ¤Ó· ÌÂÁ·ÏÔ‡ÙÛÈÎÔ, Û·Ó ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÛÙÔ Û›-


30

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·¿˜

ÙÈ Î·È Ì’ ·˘ÙfiÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·Ó ¿ÓÙÚ˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜. OÈ ¿ÓÙÚ˜ Ó· ÍÔ˘Ú·Ê›˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ó· ÛÙÔÏ›˙ÔÓÙ·È. AÏÏÔ›ÌÔÓÔ Û fiÔÈÔÓ ÙÔÓ ÙÛ¿ÎÈ˙Â!! K¿ÔÈ· ÂÔ¯‹ (Î·È ÚÔ ÙÔ˘ ’40) ›¯·Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô, ÂΛ ÛÙË Û¿Ï· ‹ ÛÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ Î·È Ì ηÏÏÈÁÚ·ÊÈ΋ ÂÈÁÚ·Ê‹ «KA§HMEPA» Î·È Ì ÙËÓ ÂÙÛÂÙÔı‹ÎË. EΛ ÛÙ· 1950-55, ÙÔ Î·ıÚÂÊÙ¿ÎÈ ‹Ù·Ó Ù˘ Ìfi‰·˜ Î·È fiÏ· Ù· ·È‰È¿ (·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ·) ÙÔ Â›¯·Ó ÛÙÔ ÙÛÂ¿ÎÈ ÙÔ˘˜ Î·È fiÏÔ ÙÛ·ÙÛ·Ú›˙ÔÓÙ·Ó Î·È Î·ıÚÂÊÙ›˙ÔÓÙ·Ó, fiÏÔ ÙË ¯ˆÚ›ÛÙÚ· ÙÔ˘˜ ¤ÛÈ·˙·Ó ηÈ... ÌÚÈÁÈÔÏ›˙ÔÓÙ·Ó!! ‰) OÈ ÊÔ˘ÚΤÙ˜. MÈ· Û˘ÚÌ¿ÙÈÓË ‰È¯¿Ï·, ·fi ·ÙÛ·ÏfiÛ˘ÚÌ·, 4-5 fiÓÙÔ˘˜, ··Ú·›ÙËÙË ÛÙÔÓ ÎfiÙÛÔ Î·È ÁÂÓÈο ÛÙÔ ¯Ù¤ÓÈÛÌ· Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜. Â) T· ÛÙÂοÎÈ·. Afi ̤ٷÏÏÔ, Û·Ó ÙÛÈÌ›‰· Á˘ÚÈÛÙ¿, 5-6 fiÓÙÔÈ Ì¿ÎÚÔ˜, ‰˘Ô Ô‰·Ú¿ÎÈ·, ··Ú·›ÙËÙ· ÛÙÔ Î¿Úʈ̷ Î·È ÛÙ¤ÚÁȈ̷-Û˘ÁÎÚ¿ÙËÌ·- ÙˆÓ Ì·ÏÏÈÒÓ. ¶ÚÔ˚fiÓ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘, ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ Û ¯·ÚÙÔÓ¿ÎÈ·, Ì·‡ÚÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜. ÛÙ) OÈ Î·ÚÊ›ÙÛ˜. AÙÛ¿ÏÈÓÔ Û‡ÚÌ· 6-7 fiÓÙÔ˘˜ Ì ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÔÓÙÚ‹ ÎÂÊ·Ï‹, Û ‰È¿ÊÔÚ· ¯ÚÒÌ·Ù· (ηʤÚ¿ÛÈÓË-Ì·‡ÚË ÎÏ.). TȘ ¤ÌË¯Ó·Ó ÏÔÍ¿ ̤۷ ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿, ·fi͈ ·’ ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ, ÈÔ Ôχ ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ. ˙) KÔÚ‰¤Ï˜. AÁfiÚ·˙·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜-Á˘ÚÔÏfiÁÔ˘˜- Ì›· ‹¯Ë «ÊÚ¤˙·» ÎÔÚ‰¤Ï· Î·È ¤ÎÔ‚·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÌÂÁ¤ıË. ◊Ù·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ¯ÚÒÌ·Ù·: Ú¿ÛÈÓ˜ - ÎfiÎÎÈÓ˜ - ÚÔ˙¿ÎÈ ÎÙÏ. ŒÊÎÈ·¯Ó·Ó Î·È ·fi ·ÏÈfiÚÔ˘¯· fiÌÔÚʘ ÎÔÚ‰¤Ï˜ Î·È ¤‰ÂÓ·Ó ÙÔ Ì·ÏÏ› ÙÔ˘˜. Ë) OÈ ‚ÂÏfiÓ˜. KÔοÏÈÓ· ÛÔ˘ÊÏÈ¿ Ô˘ Ù· ¤¯ˆÓ·Ó ÛÙÔÓ ÎfiÙÛÔ, Ó·

‚ÁÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È. T· ¤ÏÂÁ·Ó Î·È «Î·ÚÊÔ‚¤ÏÔÓ·», Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó Î·È ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ ÙÔ˘˜. ı) TÔ ÛÙÂÊ·Ó¿ÎÈ. TÔ ¤ÏÂÁ·Ó Î·È «ÚÔÏfi», ‹Ù·Ó ·fi ¿ÛÙ· Î·È Û‡ÚÌ·, Ù˘ÏÈÁ̤ÓÔ Ì ‡Ê·ÛÌ· ‹ Î·È Ì ̷ÏÏÈ¿. ◊Ù·Ó Û·Ó ÌÈÛfi ÛÙÂÊ¿ÓÈ, οˆ˜... ÂÏ·ÛÙÈÎfi, ·ÓÔÈÁfiÎÏÂÈÓÂ. TÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·Ó Â¿Óˆ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È ‚¿ÛÙ·Á ٷ Ì·ÏÏÈ¿. TÔ ÙÔÔıÂÙÔ‡Û·Ó Î·È ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Î·È Ì ÊÔ˘ÚΤÙ˜ ÙÔ Î¿ÚʈӷÓ. H Û٤η. ◊Ù·Ó Û·Ó ÌÈ· ¯Ù¤Ó·, ¿ÏϘ Ì ‰fiÓÙÈ· Î·È ¿ÏϘ Ì «·Ú·Ì¿Ó·» Ó· È¿ÓÂÙ·È ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿, ÎÔοÏÈÓË ‹ ·fi ¿ÛÙ·, Ì ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Û¯¤‰È·-˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ Â¿Óˆ. K·È ÛÙÔ Ï¿È Î·È ›Ûˆ ÛÙÔÓ ÎfiÙÛÔ. 3. T· ÍÂÓÔÌ¿ÏÏÈ· ŸÛ˜ Á˘Ó·›Î˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ‰Èο ÙÔ˘˜ ÔÏÏ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÁÈ· Ó· ϤÍÔ˘Ó ÎfiÛ˜, Ì¿˙ˆÓ·Ó «ÍÂÓfiÌ·ÏÏÈ·». EΛ Ô˘ ¯ÙÂÓ›˙ÔÓÙ·Ó ¤‚Á·ÈÓ·Ó Ï›Á·-Ï›Á·, ·˘Ù¿ -ÙȘ ÈÔ Ì·ÎÚȤ˜ ÙÚ›¯Â˜- Ù· ÎÚ¿Ù·Á·Ó, ÁÈ· Ôχ ηÈÚfi, 2-3 ¯ÚfiÓÈ·, ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿. ◊ıÂÏ·Ó Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó, ¤·ÈÚÓ·Ó fï˜ Î·È ·fi ÊÈÏÂÓ¿‰Â˜ Î·È ÁÓˆÛÙ¤˜, ·ÚΛ Ó· ‹Ù·Ó ›‰È·. M ̷‡ÚË ÎψÛÙ‹ Ù· ¤‰ÂÓ·Ó Ì·ÙÛ¿ÎÈ·, Ó· ÌËÓ ÌÂډ‡ÔÓÙ·È Î·È ¤ÂÈÙ· Ù· ¤ÏÂÁ·Ó Ì·È ÏÂÍÔ‡‰·. A˘Ù¤˜ ÙȘ ¤ÏÂÓ·Ó, ÙȘ ¯Ù¤ÓÈ˙·Ó Î·È ÙȘ ¤ÓˆÓ·Ó Ì ٷ ‰Èο ÙÔ˘˜ Ì·ÏÏÈ¿ Î·È ‰ÂÓ Ù· ͯÒÚÈ˙˜. ŸÔÙ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÙȘ ÂÚÈÔÈËıÔ‡Ó ÙȘ ͯÒÚÈ˙·Ó Î·È ÙȘ Í·Ó·ÎfiÏÏ·Á·Ó (Î·È Ì οÔÈÔ ÎÔÚ‰ÔÓ¿ÎÈ ‹ ÎÔÚ‰¤Ï· Î·È Ê˘ÛÈο ‹Ù·Ó ÛÎÂ·Ṳ̂Ó˜ Ì ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ ÙÔ˘˜). ◊Ù·Ó Á˘Ó·›Î˜ (fiˆ˜ Ë ™ÔÊ›· Ù’ K·Î¿‚·) Ô˘ ›¯·Ó ÂȉÂÍÈfiÙËÙ· Û’ ·˘Ù¿. ŒÊÎÈ·¯Ó ·fi Ù·


H ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜

Ì·ÏÏÈ¿ Ù˘ ÎfiÛ˜ Î·È ÙȘ ¤‰ˆÓ ÛÙȘ ÊÈÏÂÓ¿‰Â˜ Ù˘, ‰ˆÚ¿ÎÈ, ÂÓÒ ‹Ù·Ó Î·È ¿ÏϘ Ô˘ ÙȘ ԇϷÁ·Ó. M·ÚÙ˘Ú›·: AÊÚÔ‰›ÙË TÛÈÚÒÓËÚÔ‰ڛӷ. K˘„¤ÏË 1998-A‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜. •ÂÓÔÌ¿ÏÏÈ· ÊfiÚ·Á·Ó ÔÏϤ˜, ‹Ù·Ó Ù˘ Ìfi‰·˜ ÔÈ ÎfiÛ˜, ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜. ÕÏϘ ¤ÎÔ‚·Ó, Ì ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ¤‰ˆÓ·Ó Î·È ¿ÏϘ ÙȘ ԇϷÁ·Ó. ŸÛ˜ ¤‚Á·ÈÓ·Ó ÛÙËÓ ÙÛ·ÙÛ¿Ú· ÙȘ Ì¿˙ˆÓ·Ó Ì·ÙÛ¿ÎÈ·, ÙȘ ¤Î·Ó·Ó «Ïfi˚‰Ô» Û·Ó ¯ÔÓÙÚfi Û¿ÁÁÔ, 3050 fiÓÙÔ˘˜ Ì¿ÎÚÔ˜, ÙȘ ¤Î·Ó·Ó «ÎψӿÚÈ· Î·È ÙȘ ¤ÏÂÎ·Ó ‰˘Ô ÎfiÛ˜, fiˆ˜ ÔÈ Î·ÓÔÓÈΤ˜. TȘ Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁ·Á·Ó Ì ٷ ‰Èο ÙÔ˘˜ «Á·ÙfiÌ·ÏÏ·» Î·È Ê·›ÓÔÓÙ·Ó Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜. ¢È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ¤ÊÙ·Ó·Ó ˆ˜ οو ÛÙË Ì¤ÛË, ÛÙË ˙ÒÓ· ÙÔ˘˜ Î·È Ì «ÊÈfiÁÎÔ»... ¤Î·Ó·Ó ·Ù·ÙÚ¿Î!! ÛÙÔ ¯ÔÚfi... ñ ¶Ú·ÍÈÎfiËÌ· ÛÙȘ Ì·ı‹ÙÚȘ. M·ÚÙ˘Ú›·: £ÂÔ‰ÒÚ· ¶·¿. «H Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ‰¿ÛηÏÔ˘ ÙÔ˘ ™ˆÎ¿ÙË ¢‹Ì·, Ë £ˆÌ·˝‰·, ¤È·Û ÙÛ’ ÌÂÁ¿Ï˜

31

ÎÔ¤Ï˜, ÛÙÔ Û¯ÔÏÂÈfi Ì·˜, ÙËÓ E’-™T’ Ù¿ÍË Î·È ÙȘ ÎÔ‡Ú„Â, ÁÈ· Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È «Î·Ï¤˜». OÈ Ì·ı‹ÙÚȘ ›¯·Ó Ì·ÎÚȤ˜ ÎÔÙÛ›‰Â˜ Î·È ÊfiÚ·Á·Ó Î·È Ù· Ì·ÓÙ‹ÏÈ· ÙÔ˘˜, ÎÈ ·˘Ù‹Ó, ·fi ÌÔÓ·¯‹ Ù˘, ÙȘ ¤ÎÔ„Â Î·È ÙȘ ¤Ù·ÍÂ. ™·Ó ‹Á·Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜, ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÔÈ Ì·ı‹ÙÚȘ Î·È ÙÛ’ ›‰·Ó ÔÈ ÁÚȤ˜ Î·È ÔÈ Ì·Ó¿‰Â˜ ÙÔ˘˜, ·Ú·ÍËÁ‹ıËηÓ, ÛÙÂÓÔ¯ˆÚ¤ıËÎ·Ó Ôχ. ¶‹Á·Ó ·Ú¿ÔÓ·, Ù’ Ì¿ÏˆÛ·Ó Ù’ ‰·ÛοϷ, Ô˘ ‰ÂÓ ÙÛ’ ÚÒÙÛÈ ÎÈ «Ì·ÛοÚÈ„È» ÙÛ’ ÎÔ˘¤Ï˜... ◊Ù·Ó Ë AıËÓ¿ Ù’ MϤÙÛÔ˘, Ë KÔ˘ÛÙ¿ÓÙÔ˘ Ù’ °¿ÎË, Ë £Ô‰ÒÚ· ÙÛ’ Pfi‚ÈÓ·˜ (Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ ‰ËÏ.), Ë ºÒÙÔ˘ Ù’ T·ÙÛÔ‡Ú· Î·È ¿ÏϘ. A˘Ù¿ ¤ÁÈÓ·Ó ÙÔ 1926-27 ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. °È· ÚÒÙË ‚ÔÏ¿ ›‰·Ó ÎÔ˘ÚÂ̤Ó˜ Á˘Ó·›Î˜, ·‹‰·Á·Ó ¤Ú· Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘˜, ÂΛ Ô˘ ¤·È˙·Ó. A˘Ù¿ ı˘Ì¿Ù·È Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ Î·È Ù· ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ Î·È Ô ™‡ÚÔ˜ °ÈˆÚÁ·Ù˙¿˜ ÙÔ NԤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2000, ÛÙËÓ K·ÏÏÔÓ‹».

B’’ T· ηÏÏ˘ÓÙÈο K˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ‰È¿ÊÔÚ· ηÏÏ˘ÓÙÈο, fiˆ˜: ·) AÚÒÌ·Ù·. ™Â ı·˘Ì¿ÛÈ· Û˘Û΢·Û›· Î·È Ôχ ¤ÓÙÔÓË Ì˘Úˆ‰È¿, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙȘ... Ӈʘ!! ◊Ù·Ó ·Ó¿ÎÚÈ‚· Î·È Û¿ÓÈ·, ÌÂÙÚË̤ӷ ÚfiÛˆ· Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Î·È 2-3 ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. T· ÌÔ˘Î·Ï¿ÎÈ· Ì ÙÔ ¿ÚˆÌ· ›¯·Ó ÛˆÏËÓ¿ÎÈ ÛÙÔ Î·¿ÎÈ ÙÔ˘˜ (Û·Ó ÛÙ·ÁÔÓfiÌÂÙÚÔ) Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó «ÛÙ·ÁfiÓ˜» Î·È Ó· ÙÔ ‚¿˙Ô˘Ó ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿, ÛÙ· ÊÚ‡‰È· ÎÏ. ÎÏ.

H ··‰È¿ ÙÔ Ê‡Ï·Á ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ÛÙÔ Ì·Ô‡ÏÔ Ù˘, ·fi fiÙ·Ó ¤ÁÈÓ ӇÊË (ÚÈÓ ·fi 60 ¯ÚfiÓÈ·) Î·È ÌÔÛ¯Ô‚fiÏËÛ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÌfiÓÔ ·fi ÙË Û˘Û΢·Û›· ÙÔ˘, fiÙ·Ó ÙÔ ·ÚÔ˘Û›·Û ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘. ‚) ¶Ô‡‰Ú˜ ÚÔÛÒÔ˘ Ì ¤ÓÙÔÓË Ì˘Úˆ‰È¿, Û ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË Û˘Û΢·Û›· (ÛÙÚfiÁÁ˘Ï· ¯¿ÚÙÈÓ· ÎÔ˘Ù¿ÎÈ·, «‚ȉˆÙ¿») Ô˘ ÌÔÛ¯Ô‚fiÏ·Á ÙÔ Ì·Ô‡ÏÔ ÔÏfiÎÏËÚÔ, ÁÈ· ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ŸÌˆ˜ ‹Ù·Ó ÁÈ· Ôχ Ï›Á˜, ÙȘ ÈÔ... Ù˘¯ÂÚ¤˜!! TÔ ·Ú·›ˆÓ·Ó Ì ‚·Ì¿ÎÈ -‹ ·Ó¿ÎÈ- ÛÙÔ ÌÔ‡ÙÚÔ,


32

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·¿˜

ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÒÌ· Î·È ¿ÚˆÌ·. Á) TÔ ÌÚÈÁÈfiÏ. ™·Ó ηÏÏ˘ÓÙÈÎfi ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó, ·Ó Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÚÈÓ ÙÔ 1940. KfiÏÏ·Á·Ó οˆ˜ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Î·È ÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ¯Ù¤ÓÈÛÌ·, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÁÈ¿ÏÈ˙·Ó, Ê·›ÓÔÓÙ·Ó ·fi Ì·ÎÚÈ¿ Î·È ÌÔÛ¯Ô̇ÚÈ˙·Ó Î·È Ï›ÁÔ. MÂÙ¿ ÙÔ 45-50 ›¯Â ÌÂÁ¿ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·, ¤ÛÙÚˆÓ·Ó Î·Ï¿ Ù· Ì·ÏÏÈ¿. ‰) H ÙÛÔ˘ÎÓ›‰·. ™ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÌÔ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ¤‚·˙·Ó ̤۷ ÛÙÔ ÓÂÚfi Î·È Ï›ÁÔ ÙÛÔ˘ÎÓ›‰·, Ó· ‚Ú¿ÛÂÈ. T· Ì·ÏÏÈ¿ ÙfiÙ ›¯·Ó ÌÈ· ÁÈ·Ï¿‰·, Ê·›ÓÔÓÙ·Ó ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¤˜ ̤Ú˜ ÊÚÂÛÎÔÏÔ˘Ṳ̂ӷ Î·È Â›¯·Ó ÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ ¯ÚÒ-

Ì· ÙÔ˘˜. Â) KÚ·ÁÈfiÓ Î·È «ÚÔ˘˙» Î·È ¿ÏÏ· Ù¤ÙÔÈ·, ‹Ù·Ó ¿ÁÓˆÛÙ· ÁÈ· ÙÔ 99%, ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙȘ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ· ÎÂÊ·ÏÔ¯ÒÚÈ·. TÔ ›‰ÈÔ Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ Î·È Ì ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô Î·ÂÏ¿ÎÈ. ¶ÚÈÓ ÙÔ 1950 ‰ÂÓ Â›‰·Ó, ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜, Á˘Ó·›Î· Ì η¤ÏÔ, ϤÓ ÔÈ ¯ˆÚÈ·ÓÔ›. E›¯·Ó fï˜ ·ÎÔ˘ÛÙ¿, ÁÈ· οÔȘ ÌÂÁ·ÏÔÎ˘Ú›Â˜, ÁÈ¿ÙÚÈÛÛ˜ ηÈ... ‰·ÛοϘ fiÙÈ ÊfiÚ·Á·Ó Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙÔ... ÎÔÎÔÙfiÊÙÂÚÔ!! M·ÚÙ˘Ú›·: ŸÙ·Ó ¤ÁÈÓ· Ó‡ÊË, ÌÔ˘ ¤‚·Ï·Ó ÛÙ· ¯Â›ÏË ¯ÚÒÌ· - ÎfiÎÈÓ· ˙·¯·Ú¿Ù· - ‚ÚÂÁ̤ӷ - Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È ÎfiÎÎÈÓ·. TÔ ÎÚ·ÁÈfiÓ ¿ÁÓˆÛÙÔ ÛÙÔ BÔ˘ÚÁ·Ú¤ÏÈ, ϤÂÈ Ë ÂıÂÚ¿ ÌÔ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ...

°’’ T· ÛÙÔÏ›‰È· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ §›Á· ‹Ù·Ó Ù· ÛÙÔÏ›‰È· Ô˘ ›¯·Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜, ÛÙ· ̤ÚË Ì·˜ Î·È ·˘Ùfi ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜. H ·ÚÔÈÌ›· ÙÔ ¤ÏÂÁ ηı·Ú¿: «O Á¤ÚÔ˜ ¤¯ÂÈ Ù’ ¿ÚÌ·Ù· ÎÈ Ô ÓÈÔ˜ ÙË... Ï‚ÂÓÙÈ¿ ÙÔ˘!!» ‹Ù·Ó ‰ËÏ. Û·Ó Ó· ¤ÏÂÁ fiÙÈ: Ï‚ÂÓÙÈ¿ (ÓÈ¿Ù·) Î·È ¿ÚÌ·Ù· (ÛÙÔÏ›‰È·) ‰ÂÓ ¿Ó ̷˙›. ◊Ù·Ó -ÓÔÌ›˙ˆ- ÌÈ· ηϋ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›·. H ·Ó¿ÁÎË Á›ÓÔÓÙ·Ó ÊÈÏÔÙÈÌ›· ‰ËÏ. ˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜. °È·Ù› ‰Â ÌÔÚԇ̠ӷ Ê·ÓÙ·ÛÙÔ‡ÌÂ, fiÙÈ ÔÈ Ì·Ó¿‰Â˜ Î·È ÔÈ ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜ Ì·˜, ‰ÂÓ ı· ˙‹Ï¢·Ó Î·È ‰ÂÓ Ù· η̿ڈӷÓ, ‰ÂÓ Ù·... Ï·¯Ù·ÚÔ‡Û·Ó, ¿Ì· Î·È fiÔÙ ηÈ... fiÔȘ, Ù· ¤‚ÏÂ·Ó, fiÏ· ·˘Ù¿; N· ÌË ÓÔÌ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ... fiÓ·ÁÂ Ë Î·Ú‰Ô‡Ï· ÙÔ˘˜, ¿Ì· ¤‚ÏÂ·Ó ¤Ó· ˆÚ·›Ô ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ Î·È ‰ÂÓ ¤ÏÂÁ·Ó (·fi ̤۷ ÙÔ˘˜) «·¯!! ÙÔ ¤ÚÌÔ, Ó· ÙÔ Â›¯· ÂÁÒ, ÙÈ Î·Ï‹ ı· Ê·›ÓÔÌ·Ó!!!». ŸÌˆ˜, (·fi ÂÁˆÈÛÌfi ›Ûˆ˜;) ¤Î·Ó·Ó Û·Ó ÙËÓ ·ÏÂÔ‡ Ì ٷ ÛٷʇÏÈ· (fiÛ· ‰ÂÓ ¤ÊÙ·Ó ٷ ¤Î·ÓÂ

ÎÚÂÌ·ÛÙ¿ÚÈ·, ϤÂÈ Ô Ï·fi˜) Î·È Ù· ηÙËÁfiÚ·Á·Ó: «ÎÔ›Ù· ̈ڋ ÙÈ ÎÔ˘ÙÛÔ¤Ù·Ï·, ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ÙÛ’ ÂΛÓË...». E›¯·Ó ÙËÓ ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ·ÚfiÏË ÙËÓ ·Ó¤¯ÂÈ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤‰ÂÚÓÂ. T· ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ ÛÙÔÏ›‰È· ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó: ·) T· ‰·¯Ù˘Ï›‰È·. H ‚¤Ú· ‹Ù·Ó ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯Ú˘Û‹ Î·È ÙË ÊfiÚ·Á·Ó ÌfiÓÈÌ·, ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¯¤ÚÈ -Ù˘ ηډȿ˜- Î·È Ì Ôχ η̿ÚÈ. K˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ó Î·È ¿ÏÏ· Ì ‰È¿ÊÔÚ· Û¯¤‰È·, Ì «¤ÙÚ˜» Î·È Ì «Ì·Ù¿ÎÈ·». E›¯·Ó Ú¿ÛÈÓÔ, ÎfiÎÎÈÓÔ, ÌÏ ¯ÚÒÌ·, ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Î·È Û ¯Ú˘Ûfi ‹ ·ÛË̤ÓÈÔ. ◊Ù·Ó ÁÓ‹ÛÈ· ·ÏÏ¿ ·Ó¿ÎÚÈ‚·. ŒÓ· ‰·¯Ù˘Ï›‰È ·fi ÙÔ Á¿ÎÔ ÙÔ˘˜ .¯. ÙÔ ÊfiÚ·Á·Ó Û fiÏË ÙÔ˘˜ ÙË ˙ˆ‹ -οı ̤ڷ- Î·È ¤Î·Ó «¯·Ú·ÎÈ¿» ·˘Ï¿ÎÈ, ÛÙÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔ


H ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜

Í·Ó·‚Á¿ÏÔ˘Ó. TÔ «ÌÔÓfiÂÙÚÔ» ‹Ù·Ó ÙÔ ÈÔ ÁÓˆÛÙfi. ‚) T· ‚Ú·¯ÈfiÏÈ·. §ÂÙÔη̤̈ӷ ¯Ú˘Û¿, ÛÙÚÈÊÙ¿ Û˘ÚÌ·Ù¿ÎÈ· Î·È ÎÚ›ÎÔÈ, Ì ‰È¿ÊÔÚ· Û¯¤‰È·. E›¯·Ó Î·È ·ÛË̤ÓÈ· Î·È Ì οÔÈ· «ÂÙÚ›ÙÛ·» ‹ ۯ‰ȿÎÈ Â¿Óˆ! O ·ÚÚ‚ˆÓÈ·ÛÙÈÎfi˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ ¤ÊÂÚÓ -‰ÒÚÔ- Î·È Û Ôχ Û¿ÓȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÁÈ· «ÙfiÙ» ÚÈÓ ÙÔ 1950 ÂÚ›Ô˘. Á) O ™Ù·˘Úfi˜. XÚ˘Ûfi ÛÙ·˘ÚÔ˘‰¿ÎÈ, Ì Ôχ ÏÂÙÔ‡ÙÛÈÎË ·Ï˘Ûȉ›ÙÛ· ÛÙÔ Ï·ÈÌfi, ı· ÊfiÚ·ÁÂ Ë Á˘Ó·›Î· ‹ Ë ÎfiÚË Î¿ÔÈÔ˘ «ÂÒÓ˘ÌÔ˘» ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ Ì·˜ (ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ fi¯È). ‰) TÔ ÌÂÓÙ·ÁÈfiÓ. ŒÓ· ÎfiÛÌËÌ·, Û ‰È¿ÊÔÚ· Û¯‹Ì·Ù·, ΢ڛˆ˜ ηډԇϷ, ÚfiÌ‚Ô˜, ÙÚ›ÁˆÓÔ ÎÏ., Ì ¤Ó· ·ÛÙÂÚ¿ÎÈ, ÌÈ· ÂÈÎÔÓ›ÙÛ·, ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ Ì¤ÛÔÓ Î·È Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ï˘ÛȉԇϷ ÙÔ˘, ÎÚ¤ÌÔÓÙ·Ó ÛÙÔÓ «ÎÚ˘ÛÙ·ÏÏȤÓÈÔ» Ï·ÈÌfi, ÌfiÓÔ Î¿ÔÈ·˜ «Â›ÛÌ˘»... Ì·ÓÙ¿Ì! TÔ «Ï‹ıÔ˜» Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ô Ôχ˜, Ô‡Ù Ò˜ ϤÁÂÙ·È ‰ÂÓ ‹ÍÂÚÂ. Â) TÔ ·ÓÙ·Ù›Ê. ŒÓ· Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÎfiÛÌËÌ·, ÁÈ· ÙÔ Ï·ÈÌfi. ◊Ù·Ó ¤Ó·˜ ÎÚ›ÎÔ˜ -ÌÈ· ‚¿ÛË- Ô˘ ÎÚ¤ÌÔÓÙ·Ó Ì ·Ï˘Û›‰· ÛÙÔ Ï·ÈÌfi Î·È ·fi ·˘Ù‹ ÎÚ¤ÌÔÓÙ·Ó, ÙÚ›· ¯Ú˘Û¿ ¿ÓÈÛ· ÛΤÏË-Ô‰·Ú¿ÎÈ·. TÔ ÌÂÛ·›Ô ‹Ù·Ó ÈÔ Ì·ÎÚ‡ Î·È Û ‰È¿ÊÔÚ· ¯ÚÒÌ·Ù·, ·ÛË̤ÓÈ· ‹ ¯Ú˘Û¿. ÛÙ) TÔ ÎÔÛÙ¤ÎÈ. ◊Ù·Ó ÌÈ· Û٤η, Û·Ó ·Ú·Ì¿Ó·, ʷډȿ, Ì ۯ¤‰ÈÔ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈÛÙ¿ Û¯‹Ì·Ù· Î·È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ·Óı¿ÎÈ·, ÊÚÔ‡Ù· ÎÏ. TÔ Î·ÚÊ›ÙÛˆÓ·Ó ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿, ÛÙÔ Ï¿È, ÛÙÔ ·˘Ù›, ·ÏÏ¿ Î·È ›Ûˆ ÛÙÔÓ ÎfiÙÛÔ. T· ¤‚·˙·Ó -ÔÏϤ˜- Î·È 2-3 Ì·˙› Î·È ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Ó Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Î·È ÁÈ·... ÂÚÊ¿ÓÈ·-ÔÌÔÚÊÈ¿.

33

˙) T· ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ·. TÔ ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ÎfiÛÌËÌ·-ÁÈ· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ‹Ù·Ó ÙÔ ÛÎÔ˘Ï·Ú‹ÎÈ, Ó· ÌËÓ Ô‡ÌÂ Î·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi. Afi ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ·, ·fi Ù· 5-8 ¯ÚfiÓÈ·, ı· Îڤ̷Á·Ó οÔÈÔ, ¤ÛÙˆ Î·È ·fi ÙÔÓ TڿηÏË (ÙÔ Á˘ÚÔÏfiÁÔ), ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ·, ı· ¤ÊÂÚÓÂ Ô ·ÚÚ‚ˆÓÈ·ÛÙÈÎfi˜ ηχÙÂÚ·. Ë) H ÙÂÙÚÂÌ›‰·. AÏ¿, Úfi¯ÂÈÚ·, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ· Î·È Ôχ Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ. MÈ· ÛÙÚfiÁÁ˘ÏË ÚÔ‰›ÙÛ· Ì ÔÏÏ¿ «‰ÔÓÙ¿ÎÈ·» ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÎÚ¤ÌÔÓÙ·Ó ·fi ¤Ó·Ó ÎÚ›ÎÔ. K·ıÒ˜ ÎÔ˘ÓÈÔ‡ÓÙ·Ó ÙÔ ·˘Ù›, ¤·È˙ -¤ÙÚÂÌÂ- Û˘Ó¯Ҙ Î·È ¤Ï·Ì ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ. (TÔ fiÓÔÌ· ÙÂÙÚÂÌ›‰· ÙÔ ÂÚÌ‹Ó¢·Ó ˆ˜ ÏÂÙÔη̤̈ÓÔ, Ô˘ ÙÚ¤ÌÂÈ, ÎÔ˘ÓȤٷÈ, ÛÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ʇÛËÌ·... ÌÂÙ·ÊÔÚÈο...). ◊Ù·Ó Ù˘ ÊÙˆ¯ÔÏÔÁÈ¿˜, ηÙÒÙÂÚ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. AÎfiÌ· ‹Ù·Ó Ù· ÈÔ Â›ÛËÌ· Î·È ·ÎÚÈ‚¿ ¯Ú˘Û¿ Î·È ·ÛË̤ÓÈ·, Ì ˆÚ·›· Û¯¤‰È·-Û¯‹Ì·Ù· Ô˘ Ì ¤Ó· ¿ÁÁÈÛÙÚÔ ÎÚ¤ÌÔÓÙ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘˜. ÕÏÏ· ›¯·Ó Â¿Óˆ ÂÙÚԇϘ -Û ¯ÚÒÌ·Ù· ÛÔ‚·Ú¿- Î·È ¿ÏÏ· ÛηϛÛÌ·Ù·. ŸÏ· fï˜ ‹ıÂÏ·Ó ÙÚ˘ԇϷ ÛÙÔ ·˘Ù›, ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó Ù· «ÎÔ˘ÌˆÙ¿» Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì ۋÌÂÚ·. ¢ÂÓ Â›¯·Ó ÙfiÙ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ «ÎÚ›ÎÔ˘˜», Û·Ó Ù·... ‚Ú·¯ÈfiÏÈ·, Ô‡Ù ٷ... «ÔÏ˘fiÚÔÊ·» Û·Ó ÎÔ˘ÎÔ˘Ó¿ÚÈ·, Ô˘ Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È Û¯Â‰fiÓ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂ... ΢ÚÔÎÔ‡‰Ô˘Ó·!! °È·˘Ùfi ‚¤‚·È· ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È fiÔȘ Ù· ÊÔÚ¿ÓÂ, ·ÏÏ¿ Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, Ë Ìfi‰· Î·È Ô‡Ù ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È, Û·Ó ÎfiÛÌËÌ·, ·ÍÈfiÏÔÁ·!! ı) H ‚¤Ú·. ŒÓ· ¿ÏÏÔ ·Ïfi ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ ‹Ù·Ó «ÔÈ ‚¤Ú˜» Ô˘ ¤ÌÔÈ·˙·Ó Ì ÙÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È, ÙË ‚¤Ú·. ¢ËÏ. ¤Ó·˜


34

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·¿˜

·Ïfi˜ ÎÚ›ÎÔ˜, Ì οÔÈÔ «ÙÛ·Ì¿ÎÈ» Ó· ·ÓÔÈÎÔÎÏ›ÓÂÈ Î·È Ó· ÎÚ¤ÌÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÚ‡·. (H Á˘Ó·›Î· ÌÔ˘ Ù· ÊfiÚÂÛ ·˘Ù¿, ·fi ÙËÓ ¢’ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ ÌfiÏȘ ‹Á ÛÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ, ÛÙËÓ ÕÚÙ· Ù˘ ›Â Ë OÈÎÔÓfiÌÔ˘. «A·ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È Ù· ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ· ÛÙȘ Ì·ı‹ÙÚȘ, Ó· Ù· ÂÙ¿ÍÂȘ...» Î·È Ù· ¤‚Á·ÏÂ, fiˆ˜ ϤÂÈ). ◊Ù·Ó Û¯ÂÙÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È Ù· ÊfiÚ·Á·Ó ¿Ú· ÔÏϤ˜. È) T· ‚ȉˆÙ¿. A˘Ù¿ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ›¯·Ó ¤Ó· «·ÍÈÌ·‰¿ÎÈ» Ô˘ ‚›‰ˆÓ Û οÔÈÔÓ «¿ÍÔÓ·», ·˜ Ô‡ÌÂ Î·È ÛÙ¤ÚȈӷÓ, Ê˘ÛÈο, ̤۷ ÛÙËÓ ÙÚ‡· ÙÔ˘ ·˘ÙÈÔ‡. A˘Ù¿ ‹Ù·Ó ÎÔÏÏË̤ӷ ÂΛ Î·È ‰ÂÓ «¤·È˙·Ó». ◊Ù·Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ÛÙÔ ·ÛË̤ÓÈÔ Î·È ÙÔ ¯Ú˘Ûfi. È·) T· ÎÔ˘ÌˆÙ¿. AÚÁfiÙÂÚ· ‚Á‹Î·Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ì ۇÛÙËÌ· Ó· ÎÔ˘ÌÒÓÔ˘Ó, Â¿Óˆ ÛÙÔ ·˘Ù› Î·È Ó· ÛÙÂÚÁÈÒÓÔ˘Ó, ¯ˆÚ›˜ Ó· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÙÚ‡ÈÔ ÙÔ ·˘Ù›. K·È Â‰Ò ‹Ù·Ó ÔÏÏ¿ Û¯¤‰È· Î·È ÔÈfiÙËÙ˜. ñ OÈ ÎÔÌÔıϤ˜. AÛË̤ÓÈ·, Á˘Ó·ÈΛ· ˙ÒÓ·, ·Ó¿ÎÚÈ‚Ë, ÂÍ¿ÚÙËÌ· Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ηϋ˜ ÊÔÚÂÛÈ¿˜, Ô˘ ÌfiÓÔ ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ˜ ÊfiÚ·Á·Ó. ™Ù· °È¿ÓÓÂÓ· Ù· ԇϷÁ·Ó Î·È ÂΛ Ù· ¤ÊÎÈ·¯Ó·Ó. ◊Ù·Ó ‰˘Ô ÌÂÁ¿Ï˜ «ÎÔ‡˜» -‰›ÛÎÔÈ- Ì ‰È¿ÊÔÚ· ·Ó¿ÁÏ˘Ê· Û¯¤‰È· Î·È ÎÂÓÙ‹‰È·, ÛÙÔÏ›‰È· Î·È Ì ·Ï˘Û›‰· ¤‰ÂÓ ÛÙË Ì¤ÛË, ¿ÏÏÔÙ ›Ûˆ Ì ÎfiÙÛ˜ Î·È ÛÈÔ‡ÛÙ˜ Î·È ¿ÏÏÔÙ ÌÚÔÛÙ¿ «ÎÏ›‰ˆÓ» Ë Ì›· ¿ÎÚË Ì ÙËÓ ¿ÏÏË. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙȘ ηÚÊ›ÙÛˆÓ·Ó Â¿Óˆ ÛÙË ÊÔ‡ÛÙ· ‹ ÙÔ ÛÂÁÁÔ‡ÓÈ, Ì Á¿ÓÙÛÔ˘˜, ¿ÁÁÈÛÙÚÔ Ô˘ ›-

¯·Ó. ◊Ù·Ó ˘¤ÚÔ¯Ô ÛÙÔÏ›‰È, ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô Î·È Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ÙÔ ÊfiÚ·Á fiÔÈ· Î·È fiÔÈ· - ϤÂÈ Ë °Ï˘ÎÂÚ›· B. ¶·¿. ñ °˘Ó·ÈΛ· ÚÔÏfiÁÈ·, ̤¯ÚÈ ÙÔ ’45 ÂÚ›Ô˘, ‰ÂÓ Î˘ÎÏÔÊfiÚ·Á·Ó ‰Ò, ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜. ñ TÛ¿ÓÙ· Á˘Ó·ÈΛ· Â›Û˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜. ñ TÔ ÙÚ‡ËÌ· ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ TÔ ¤ıÈÌÔ ‹ıÂÏ ٷ ÎÔÚ›ÙÛÈ·, ·fi ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ·, 5-8 ¯ÚÔÓÒÓ Ó· ÙÚ˘‹ÛÔ˘Ó Ù· ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ·. TÔ ÙÚ‡ËÌ· Á›ÓÔÓÙ·Ó, ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Î·È Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÛÔ˘ÊÏÈ¿ Î·È ÌfiÓÔ Ì›· ÙÚ‡·, Û ¤Ó· ÛËÌ›Ô. TÔ ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ ‹Ù·Ó Ì ·ÁοıÈ· ·fi ·ÏÈÔ‡ÚÁÈ· Î·È ÌÔ˘Ú˙Ȥ˜. ÕÏÏÔÙ ¤Î·Ó·Ó ¤Ó· ÛÔ˘ÊÏ› ·fi ͇ÏÔ (Ú›ÎÈ·) Ôχ ÏÂÙfi. TÔ Â›ÛËÌÔ -ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi- ‹Ù·Ó Ì ÙÔ ‚ÂÏfiÓÈ Î·È ÙËÓ Î·ÚÊ›ÙÛ·. A˘Ù¿ ÁÈ· Ó· Ù· ·ÔÏ˘Ì¿ÓÔ˘Ó Ù· ¤Î·ÈÁ·Ó ÛÙË ÊÏfiÁ·, Ó· ÎÔÎÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Î·Ï¿ Î·È ¤ÂÈÙ· Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó. ™ÙËÓ ÙÚ‡· ¤¯ˆÓ·Ó ¤Ó· «ÙÛ¿ÎÓÔ» ·fi Ú›Á·ÓË, ÁÈ· οÌÔÛ˜ ̤Ú˜, fiÛÔ Ó· ıÚ¤„ÂÈ, ¿ÏÏÔÈ ·fi ÛοÚÊË. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ «Ì¿˙ˆÓ·Ó», ¤Î·Ó·Ó ÏËÁ‹, ¤ÙÚ¯·Ó, fiÓ·Á·, ·ÏÏ¿... ÌÚÔ˜ ÛÙ· οÏÏË, ÙÈ Â›Ó·È Ô fiÓÔ˜; TfiÙ ¤ÊÎÈ·¯Ó·Ó ÌÈ· ÙÚ‡· Î·È Îڤ̷Á·Ó ·fi ¤Ó· ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ ÛÙÔ Î¿ı ·˘Ù› Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜. T· ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ· ‹Á·ÈÓ·Ó «˙¢Á¿ÚÈ». AÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Û‡ÛÙËÌ·, Ô˘ ÎÚÂÌ¿Ó ·fi 2-3 ÛÙÔ Î¿ı ·˘Ù› Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. «Pfi‰· Â›Ó·È Î·È Á˘Ú›˙ÂÈ»... ¤ÙÛÈ ¤ÏÂÁ·Ó!! ¤ÙÛÈ Â›Ó·È...

¢’’ T· ÎÂÊ·ÏÔÌ¿ÓÙËÏ· ŸÏ˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÊÔÚÔ‡Û·Ó Ì·ÓÙ‹ÏÈ

ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚˆÙÈο, ·ÓÂ-


H ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜

Í·Úًو˜ ËÏÈΛ·˜ (·fi Ù·... 8 ¤ˆ˜ Ù· 88). M¤Û· ÛÙÔ Û›ÙÈ -¤ÏÂÁ·Ó- ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¤ÊÙÔ˘Ó ÔÈ ÙÚ›¯Â˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ· Î·È ÁÂÓÈο ÛÙ· Ê·ÁËÙ¿ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ ˙‡ÌˆÌ· ÎÏ. ŒÍˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ·, ÛÙ· Ú¿Ì·Ù·, ÁÈ· ÙÔ ÎÚ‡Ô, ÁÈ· ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÌ·˙ˆÌ¤Ó· Î·È ÂÚÈÔÈË̤ӷ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘˜, Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÂχıÂÚ·. TÔ Ì·‡ÚÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ ‹Ù·Ó «‰Â›ÁÌ· ÙÔ˘ ¤ÓıÔ˘˜» ÁÈ· ÙË ÛÎÏ·‚È¿ ÙÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ TÔ‡ÚÎÔ˘˜ (ηٿ ÙÔ M‹ÙÛÈÔ K. K·ÙÛÈÎÔÁÈÒÚÁÔ, 14-1-02). K¿ı Á˘Ó·›Î· ı· ›¯Â ÙÔ «Î·Ïfi» Ì·ÓÙ‹ÏÈ Ù˘, ÙÔ Â›ÛËÌÔ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ¿ Î·È ÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi, ÙÔ «‰Â‡ÙÂÚÔ» ÁÈ· ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜. H Ó‡ÊË ı· ›¯Â ÙÔ Ó˘ÊÈ¿ÙÈÎÔ, ÙÔ Ôχ ηÏfi Î·È ı· ÙÔ ‰È·ÙËÚÔ‡Û ÁÈ· ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. •ÂÛÎԇʈÙË Ó‡ÊË ‰Â Á›ÓÔÓÙ·Ó ÙfiÙÂ Î·È ÙÔ ¤ÏÔ, ‹Úı Ôχ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. 1) T· Â›ÛËÌ· Ì·ÓÙ‹ÏÈ· ·) TÔ ÔÏ›ÙÈÎÔ. ŒÓ· Ôχ ηÏfi Ì·ÓÙ‹ÏÈ, Ô˘ ÙÔ ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·fi Ù· °È¿ÓÓÂÓ·, Û ̷‡ÚÔ-ηʤ-Ú¿ÛÈÓÔ ¯ÚÒÌ·. °‡Úˆ-Á‡Úˆ ›¯Â «Ô‡ÏȘ» Î·È ÛÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ›¯Â «ÎÏ¿Ú˜» Ì ‰È¿ÊÔÚ· Û¯¤‰È· Î·È ¯ÚÒÌ·Ù·. ◊Ù·Ó Î·È Ì ΤÓÙËÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È «ÛÙ¿Ì·», ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿. ™ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Î·È ÙÔ ‰›ÏˆÓ·Ó ÙÚÈÁˆÓÈο Î·È Ë Ì‡ÙË ÙÔ˘ ¤ÂÊÙ ›Ûˆ, ˆ˜ οو ÛÙË Ì¤ÛË, ÂÓÒ ÔÈ ‰‡Ô ¿ÏϘ ¿ÎÚ˜, Ù· «ÊÙÂÚÔ‡ÁÈ·» ‰¤ÓÔÓÙ·Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ ÎfiÛ˜ Î·È Á‡Úˆ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È «ÎÔÌԉȿ˙ÔÓÙ·Ó ÊÈfiÁÎÔ», Â¿Óˆ ·fi ÙÔ ·ÊÙ› ÂÚ›Ô˘, ÛÙÔ Ï¿È. K¿ÚÊˆÓ·Ó Î·È 1-2 ¯ÔÓÙÚ¤˜ ηÚÊ›ÙÛ˜, ̤۷ ÛÙ· ÏÔ‡ÛÈ· Ì·Ï-

35

ÏÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏ· ÛÙÂοÎÈ· Î·È ÊÔ˘ÚΤÙ˜, fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó, ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÁÂÚ¿. K¿ÔȘ Î˘Ú›Â˜ Ù· «ÊÙÂÚÔ‡‰È·» Ù· ¿ÊËÓ·Ó Î·È ¤ÂÊÙ·Ó Î¿Ùˆ ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜, ÛÙÔ Ï·ÈÌfi, ÌÚÔÛÙ¿, ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ◊Ù·Ó ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi, Â›ÛËÌÔ, ηÏfi Ì·ÓÙ‹ÏÈ ÁÈ· Ôχ ÎfiÛÌÔ. ‚) H ÌÂٷً͈ ˙ÔÚ˙¤Ù·. ◊Ù·Ó ÙÔ «ÚÒÙÔ» ÙÔ ÈÔ Î·Ïfi Î·È ·ÎÚÈ‚fi, ‚·Ú‡ Ì·ÓÙ‹ÏÈ, ÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó Î·Ï¿ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, ÌfiÓÔ Û ̷‡ÚÔ ¯ÚÒÌ·, ÁÈ· ¤ÓıÔ˜. E›¯Â Ôχ „ÈÏfi ‡Ê·ÛÌ·, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, Ì «ÎÏ¿Ú˜» Á‡Úˆ Î·È Ô‡ÏȘ, Ì·‡Ú˜ Î·È Ê˘ÛÈο ÁÈ· Ï›Á˜ Î˘Ú›Â˜... Á) TÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ Ù˘ «¯‹Ú·˜» fiˆ˜ ÙÔ ¤ÏÂÁ·Ó, ‹Ù·Ó „ÈÏfi Ì·‡ÚÔ, Ôχ ηÏfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. E›¯·Ó ÔÏϤ˜. T· ԇϷÁ·Ó ̤¯ÚÈ ÙÔ 1980-90 ÛÙ· °È¿ÓÓÂÓ· - AÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜... 2) T· ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ì·ÓÙ‹ÏÈ· A˘Ù¿ ‹Ù·Ó Ù· «‰Â‡ÙÂÚ·» Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ËÏÈ˘ Î·È Ì·‡Ú· Î·È ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ÏÔ˘ÌÈÛÙ¿. ·) T˘ «ÙÛ›·˜». ŒÎÔ‚·Ó ·fi ÙÔ «‚Ï¿ÚÈ» ÌÈ· ‹¯˘, ÁÈ· ¤Ó· Ì·ÓÙ‹ÏÈ Î·È ÙÔ ¤ÊÎÈ·¯Ó·Ó Ì ÙÔ ‚ÂÏÔÓ¿ÎÈ. TÔ ›ÛÙÚˆÓ·Ó Á‡Úˆ-Á‡Úˆ, ÌÂ Ì˘ÙԇϘ, Ì ‰·ÓÙÂÏԇϷ, Ì ΤÓÙËÌ·. AÓ¿ÏÔÁ· Î·È ÔÈ· ı· ÙÔ ÊfiÚ·ÁÂ, ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ Î·È Ë ÂÚÈÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ - ÙÔ ÊÎÈ¿ÛÈÌfi ÙÔ˘. ¶Ô‡Ï·Á·Ó ‚¤‚·È· Î·È ¤ÙÔÈÌ·... °È· Ӥ˜ ̤¯ÚÈ 35-40 ¯ÚÔÓÒÓ Â›¯·Ó ·Ú‰·Ï¿, Ì ·Óı¿ÎÈ·, Ì ÎÏ¿Ú˜ Ôχ¯ÚˆÌ˜, Ì Ô‡ÏȘ, Ì ÎψÛÛ¿ÎÈ· Á‡Úˆ-Á‡Úˆ Ì «ÎÔ˘ÌÔ˘Ú‰Ô˘Ï¿ÎÈ·» Û·... Ì›ÏȘ Ôχ¯ÚˆÌ·, Ì ¯·-


36

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·¿˜

ÓÙÚԇϘ, Ô˘ ¿ÛÙÚ·ÊÙ·Ó ÛÙÔ Î¿ı ÎÔ‡ÓËÌ· Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜. ŸÏ· Ù· ÛÙ¤ÚÁÈˆÓ·Ó Ì Û٤Θ Î·È Î·ÚÊ›ÙÛ˜, Ó· ÌËÓ Ê‡ÁÔ˘Ó... ‚) T˘ «K·Ï·Ì¿Ù·˜». ◊Ù·Ó ÂÚÁ·ÙÈο Ì·ÓÙ‹ÏÈ·, ÁÈ· Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ÌÔ‡ÙÚÔ, ·’ ÙÔÓ Î·˘ÙÂÚfi ‹ÏÈÔ. T· ¤‰ÂÓ·Ó ¤ÙÛÈ, Ô˘ Ó· ¤ÊÙÔ˘Ó ˆ˜ Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜, ¯·ÌËÏ¿ Î·È Ì ÎfiÌÔ ›Ûˆ ÙÔÓ ÎfiÙÛÔ. E›¯·Ó ·ÓÔȯٿ ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È «·Á·Ófi» ‡Ê·ÛÌ· ‚·Ì·ÎÂÚfi. «M·ÓÙ‹ÏÈ Î·Ï·Ì·ÙÈ·Ófi...» ϤÂÈ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È. Á) TÔ Ê·ÎÈfiÏÈ. °È· Ӥ˜, Ì „ÈÏfi ‡Ê·ÛÌ· ¿ÛÚÔ, ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿Ï·, ¿ÏÏ· ÛΤٷ Î·È ¿ÏÏ· Ì ¯¿ÓÙÚ˜ Î·È Ô‡ÏȘ-ÙÂÙÚÂÌ›‰Â˜. T· ÎÂÊ·Ïfi‰ÂÓ·Ó Ì ÊÈfiÁÎÔ ÛÙÔ Ï¿È Î·È Ó· ¤ÊÙÂÈ Î¿Ùˆ Ë ¿ÎÚË, ›Ûˆ ÛÙȘ ÎfiÛ˜. M·ÓÙ‹ÏÈ ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ù· ¯ˆÚ¿ÊÈ·. AÁfiÚ·˙·Ó ÙȘ ¯¿ÓÙÚ˜ Î·È ÙȘ ·ÚÌ¿ıÈ·˙·Ó Ì ÙÔ ‚ÂÏfiÓÈ Î·È ÙȘ ¤ÚÚ·‚·Ó Á‡Úˆ-Á‡Úˆ. ‰) T· ·ÙÚÈÓ¿. XÔÓÙÚ¿, Ì¿ÏÏÈÓ·, Â›ÛËÌ·, Ì ÎÏÒÛÛÈ·, ÁÈ· ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈΘ Ë̤Ú˜. ™Â ÔÏÏ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·: ηʤ - ‚·ı‡ Ú¿ÛÈÓÔ - ÁÎÚÈ Á·Ï¿˙ÈÔ Î·È Ì ۯ‰ȿÎÈ·, ηʷۈٿ, ÙÚ›ÁˆÓ·, ÎÏ. A˘Ù¿ ‹Úı·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50, ÂÚ›Ô˘, ‰Ò. ™Ù· ηϿ ÂÌÔÚÈο Î·È ÛÙ· „ÈÏÈηÓÙ˙›‰Èη ԇϷÁ·Ó Ù· ÎÂÊ·ÏÔÌ¿ÓÙËÏ·. T· °È¿ÓÓÂÓ· fï˜ ›¯·Ó ÙÔ fiÓÔÌ· ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ì·ÓÙ‹ÏÈ, ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹. 3) TÔ ‰¤ÛÈÌÔ ÙÔ˘ Ì·ÓÙËÏÈÔ‡ K·È ÙÔ ‰¤ÛÈÌÔ ·ÎfiÌ·, ›¯Â ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘, ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘. ·) TÔ ÙÛÂÌ¤ÚÈ. ¶Ôχ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Î·È Â‡ÎÔÏÔ˜.

™Ù·‡ÚˆÓ·Ó Ù· ÊÙÂÚÔ‡ÁÈ· (ÙȘ ‰‡Ô ¿ÎÚ˜) ›Ûˆ Î·È Î¿Ùˆ ·’ ÙȘ ÎfiÛ˜ Î·È Ù· Á‡ÚÓ·Ó·Ó Â¿Óˆ ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ. EΛ Ù· ‰¤Ó·Ó ÊÈfiÁÎÔ Î·È ¿ÊËÓ·Ó ÂχıÂÚ˜ ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘˜. ÕÏϘ Ù· ÊÙÂÚÔ‡‰È· Ù· ηÚÊ›ÙÛˆÓ·Ó ÛÙ· Ï¿ÁÈ· Î·È ¿ÏϘ Ù· ¤Î·Ó·Ó ÎfiÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ·˘Ù›. A˘Ùfi ÙÔ Ï¤Á·ÓÂ Î·È «Ù˘ Ó‡Ê˘» ‰¤ÛÈÌÔ. ‚) TÔ ÌÔ˘ÚÌÔ‡ÏÈ. TÔ ÈÔ Úfi¯ÂÈÚÔ ‰¤ÛÈÌÔ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙȘ ÁÚÈԇϘ. ŒÊÂÚÓ·Ó Ù· ¿ÎÚ· Á‡Úˆ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ÎÔÌfi‰È·˙·Ó, ‹ ›Ûˆ, ‹ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó. ™Î¤·˙·Ó ÌÔ˘ÚÌԇψӷÓ- fiÏÔ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘˜, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· Î·È ÙË... ̇ÙË. Á) ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÙÚfiÔ˜, ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ‹Ù·Ó Ó· ‰¤ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰‡Ô ¿ÎÚ˜ Â¿Óˆ ÛÙÔ ÎÔÚÎÔΤʷÏÔ, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¤ÊÙÔ˘Ó ÔÈ ÙÚ›¯Â˜ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙÔ˘˜. TÔ ›Ûˆ Î¿Ï˘Ù ˆ˜ οو ÙȘ ÎfiÛ˜. T· ÊÈÏÂÚÔ‡‰È· Ù· οÚÊˆÓ·Ó Ì ÛÙÂοÎÈ·-ÊÔ˘ÚΤÙ˜ Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ Â›¯·Ó Úfi¯ÂÈÚÔ. °ÂÓÈο ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ ¤·È˙ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û Ô˘ıÂÓ¿ ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi. ŒÓ· ·fi Ù· «‰ÒÚ·» ·˜ Ô‡ÌÂ, Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ ‹Ù·Ó Ë ԉȿ ‹ ÙÔ... ÎÂÊ·ÏÔÌ¿ÓÙËÏÔ. TÔ ÂÚ›ÌÂÓÂ, ÙÔ ‹ıÂÏ ӷ ÙÔ ¤¯ÂÈ «ÛÙËÓ Î·Û¤Ï· Ù˘». M ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ Ù˘ Î¿Ï˘Ù ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘ Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ Â›¯Â Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ ¯Ù¤ÓÈÛÌ·, ·˜ ‹Ù·Ó fiˆ˜-fiˆ˜, ‰ÂÓ Ê·›ÓÔÓÙ·Ó... K˘„¤ÏË, I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2008


NÈÎfiÏ·Ô˜ B. K·Ú·Ù˙¤Ó˘

MÈ· ‚ÚÔ¯ÂÚ‹ ‚Ú·‰È¿ Û’ ¤Ó· ÛÙ·ıÌfi ÙˆÓ ÓÔÌ¿‰ˆÓ ÙˆÓ T˙Ô˘Ì¤ÚÎˆÓ «ª¿˜ ‹ÚÂÓ Ô ¯ÈÓfiˆÚÔ˜, Ì¿˜ ‹ÚÂÓ Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ¤ÊÙÔ˘Ó Ù· ʇÏÏ· Ù˘ Ô͢¿˜ ÎÈ Ë ¿¯ÓË ÛÙ· ¯ÔÚÙ¿ÚÈ· ·ÓÙ¿ÚÈ·Û·Ó Î·È Ù· ‚Ô˘Ó¿ ÎÈ ·Ú¯›ÓËÛ ӷ ‚Ú¤¯ÂÈ Î·È Ù· ÎÔ¿‰È· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÛÙ· ¯ÂÈÌ·‰È¿ Ó· ¿Ó ÛÈ¿ Ô‡ ı· ͯÂÈÌ¿ÛÔ˘Ì ÂÙÔ‡ÙÔÓ ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ·»1. ∫¿ı ÊıÈÓfiˆÚÔ, Ô˘ ÔÈ ÓÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ∆˙Ô˘Ì¤ÚÎˆÓ Î·ÙËÊfiÚÈ˙·Ó ·fi ÙȘ ‚Ô˘ÓÔÎÔÚʤ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ¯ÂÈÌ·‰È¿, Ë ÔÚ›· ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙË ÎfiÔ˘˜, ÛÙÂÓÔ¯ÒÚȘ, Êfi‚Ô˘˜ Î·È Ï·¯Ù¿Ú˜. ∏ Ì·ÎÚÈÓ‹ Â˙ÔÔÚ›· ‹Ù·Ó ‚·Û·ÓÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿Ø Ù· ·ÔÛٷ̤ӷ ˙˘ÁÔ˘Ú¿ÎÈ·* Î·È Ù· ÁËÚ·Ṳ̂ӷ Úfi‚·Ù·, Ô˘ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·Ó Ó· Ù· ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ÛÙȘ ÛÙÚ¿Ù˜ Ì fiÓÔ „˘¯‹˜, ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ·Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿, Ô Êfi‚Ô˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÛÈÎÔÎϤÊÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú·Ê‡Ï·Á·Ó ÛÙȘ Ùԇʘ Ó· ÙÔ˘˜ ÎϤ„Ô˘Ó Úfi‚·Ù·, ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¿ÊËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ‰›¯ˆ˜ ¤ÁÓÔȘ, ÔÈ ÊÔÓÈΤ˜ ıÂÔÌËӛ˜ Î·È ÔÈ ÎÂÚ·˘ÓÔ› Û˘¯Ó¿ ·Ê·ÈÚÔ‡Û·Ó ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÔÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ·ÈÁÔÚÔ‚¿ÙˆÓ. ∏

ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ·ÈÁÔÚfi‚·Ù· ‹Ù·Ó Ë ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂοÛÙÔÙ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ·ÊÔ‡ Â› ›ÎÔÛÈ ÂÚ›Ô˘ Ë̤Ú˜, Ô˘ ‰È·ÚÎÔ‡ÛÂ Ë ÂÚÈÏ¿ÓËÛË ÁÈ· Ù· ¯ÂÈÌ·‰È¿, ͢ÓÔ‡Û·Ó Î·È ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙfiÔ. ŸÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ¶ÔÈÌÂÓÈÎÒÓ, ‰›ÓÔ˘Ó Û·Ê›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ· ηٿ ÙȘ ÂÔ¯ÈΤ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÊÂÚ¤ÔÈΈÓ. √È ÔÈÌÂÓÈΤ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ¤Ú· ·fi ÙȘ ÔÚÁ·ÓˆÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Ù˘ ÂÎΛÓËÛ˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ÔÈΛϷ ¿ÏÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∫·Ù¿ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹, Ë ÔÔ›· ‰È·ÚΛ ·ÚÎÂÙ¤˜ Ë̤Ú˜ ‹ Î·È ÔÏfiÎÏËÚ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ·ÚfiÔÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ‹ ·Ù˘¯‹ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο: ·ÚÚÒÛÙȘ, ÙÔÎÂÙÔ› Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ÎÏÔ¤˜ ˙ÒˆÓ, ÂÈı¤ÛÂȘ ÏËÛÙÒÓ, ηٷÈÁ›‰Â˜, ·ÎfiÌ· Î·È ı¿Ó·ÙÔÈ. ∏ ÔÚ›· Â›Ó·È ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ô‰‡ÛÛÂÈ· ÁÈ· fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÙÛÂÏÈÁοÙÔ˘.2 √È ÔÈÌÂÓÈÎÔ› ÏËı˘ÛÌÔ›, ‰¤ÛÌÈÔÈ ÙˆÓ ·‰‹ÚÈÙˆÓ ‚ÈÔÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û ÌÈ· ‰È·Ú΋ ·Ó·ÛٿوÛË, Û ÌÈ¿ ·ÁˆÓÈÒ‰Ë ÚÔÛ¿-

*˙˘ÁÔ‡ÚÈ = Úfi‚·ÙÔ ËÏÈΛ·˜ ¤ÍÈ ˆ˜ ‰¤Î· ÌËÓÒÓ. 1. ¡·Û›Î· °Ú. ∞: ∆Ô ¯ˆÚÈfi Ì·˜ Ë ™Ì›ÍË, ÈÛÙÔÚ›·, ‹ıË Î·È ¤ıÈÌ·, ∞ı‹Ó· 1971, ÛÂÏ. 84. 2. °ÎÈfiÏÈ· ª¿ÚÎÔ˘ ∞.: ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ‰›Î·ÈÔ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ ÙÛÂÏÈÁοÙÔ˘, ∞ı‹Ó· 2004, ÛÂÏ. 48.


38

NÈÎfiÏ·Ô˜ B. K·Ú·Ù˙¤Ó˘

ıÂÈ· ÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· Ù· ¯ÂÈÌ·‰È¿ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ, ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ÁÈ· Ù· ıÂÚÈÓ¿ ‚ÔÛÎÔÙfiÈ· ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË. ™’ ·˘Ù‹ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô ·ÓÒÓ˘ÌÔ˜ ·Ôȉfi˜ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ Ì·˜ ÌÔ‡Û·˜: «√È ‚Ï¿¯ÔÈ Ê(˘)Ï¿Ó Úfi‚·Ù·, ™Î˘ıÚˆ¿ Ù· ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ ¶›Ó‰Ô˘, ‚·Ú‡ı˘Ì· Ù· Úfi‚·Ù· ÁÈ·Ù› ‹ÚıÂ Î·È ¿ÏÈ Ë ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘ ·Ô¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜. ÔÈ ‚Ï¿¯ÔÈ Ê(˘)Ï¿Ó Á›‰È· Î·È ÔÈÔ˜ Ó· ¿Ë ÁÈ· Ù’ ¿ÚÌÂÌ· ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ οÓÔ˘Ó ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ Î·È ÔÈÔ˜ Ó· Ù· ÛηڛÛË;»4 Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¢ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·È· Î·È Ï›Á˜ ÔÈ ÂÚÈÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÓÙ¤ÍÈ ÛÙÔ Ì·ÓÙÚ› ÎÈ ÙÒÛÂȘ ÔÈÌ¤ÓˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î›ÙÔ3 ¤ÙÛÈ ‰È·‚·›ÓÂÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜...» ÓÙ·È ı·Ì̤ÓÔÈ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙˆÓ ¯ÂÈ◊Ù·Ó ÙfiÛÔ ‚¿Ó·˘ÛË Î·È ·ÛÊ˘ÎÙÈÌ·‰ÈÒÓ ‹ Û οÔÈÔ ¯ˆÚÈfi ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î‹ Ë Ù˙ÈÔÌ¿ÓÈÎË ˙ˆ‹ ̤¯ÚÈ ÙȘ Ù¿ÊËÛ·Ó ÙË ÛÙÂÚÓ‹ ÓÔ‹ ÙÔ˘˜ ηٿ ÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ÙËÓ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ οÌÔ˘˜ ‹ Ù· ·ÈÒÓ·, ÒÛÙ fi¯È ÌfiÓÔÓ ‰ÂÓ ¿ÊËÓ ÂıÂÚÈÓ¿ ηÙÔÈÎÈ¿ ÙÔ˘˜ Â·ÏËı‡ÔÓÙ·˜ ÚÈıÒÚÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔÊÒÓ ÙÔ ·Ú¿ÔÓÔ ÙÔ˘ ÂÌÓ¢ÛÙ‹ ÙˆÓ ÛÙ›Î·È ·Ó¿·˘Û˘ ÛÙÔ˘˜ ‚ÔÛÎÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ¯ˆÓ: ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÎÏ¿‚Ô˘˜ ÙˆÓ ÎÔ·«™·Ó ÙÈ Î·ÎfiÓ Ôfi¯Ô˘Ì ÂÌ›˜ ‰ÈÒÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. ÔÈ Ì·‡ÚÔÈ ‚Ï¿¯ÔÈ! «∆Ô ÏÂÓ ÔÈ ÎÔ‡ÎÔÈ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ ÎÈ ÔÈ ¤Ú‰ÈΘ ÛÙ· Ï¿È· Î·È ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· οو ÙÔ Ï¤ÂÈ Î·È ÓÈ· ÙÛÔ¿ÓÈÛÛ·, ÎÈ ·Ó ·ÚÚˆÛÙ‹ÛÂÈ Î·È Î·Ó›˜ ÙÔ Ï¤ÂÈ Ì ÙË ÊÏÔÁ¤Ú·: ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó»5 ◊Úı’ Ô Î·ÈÚfi˜ ÁÈ· Ù’ ¿ÚÌÂÌ· ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÚÈÏ·ÓÒÌÂÎÈ ÒÚ· ÁÈ· ÙÔ ÛοÚÔ ÓˆÓ ÔÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÈÁÔÚÔ‚¿Î·È Áˆ Ë ‰fiÏÈ· ¿ÚÚˆÛÙË, ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ·ÓÔÌÔÏfiÁËÙË ÙȘ ÊıÈ‚·ÚÈ¿ ÁÈ· Ó· Âı¿Óˆ 3. ¶··Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Ã, ¡Â¯ˆÚ›ÙÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È·: ™˘ÏÏÔÁ‹ ·ıËÛ·‡ÚÈÛÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Î·È ·Ú·ÏÏ·ÁÒÓ ·fi ÙÔ ¡Â¯ÒÚÈ À¿Ù˘, ∞ı‹Ó· 1977, ÛÂÏ. 265. 4. Ô. ÛÂÏ. 267. 5. §Ô˘ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ¢ËÌ.: ¶ÔÈÌÂÓÈο Ù˘ ƒÔ‡ÌÂÏ˘, ∞ı‹Ó· 1930, ÛÂÏ. 254.


MÈ· ‚ÚÔ¯ÂÚ‹ ‚Ú·‰È¿ Û’ ¤Ó· ÛÙ·ıÌfi ÙˆÓ ÓÔÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ T˙Ô˘Ì¤ÚΈÓ

39

ÓÔˆÚÈ¿ÙÈΘ ‚Ú·‰È¤˜ Ô˘ ¤ÊÙ·Ó·Ó Û οÔÈÔÓ ÛÙ·ıÌfi ηٿ ÙÔ ÛÔ‡ÚÔ˘Ô Î·È Ô Ô˘Ú·Ófi˜ ·fi ¿Óˆ «Ó· Ú›¯ÓÂÈ Ì ÙÔ Î·Ú‰¿ÚÈ*». ¡ÔÙÈṲ̂ÓÔÈ ˆ˜ ÙÔ Ì‰ԇÏÈ, Ï·ÛˆÌ¤ÓÔÈ, ÍÂıˆ̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ Ô‰ÔÈÔÚ›·, ÙËÓ ·ÁÚ‡ÓÈ· Î·È ÙËÓ ªÂ ‚·ÚÈ¿ ηډȿ ÙÔ Î·Ú·‚¿ÓÈ ÙˆÓ ·ÔÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÓÔÌ¿‰ˆÓ ÙÚ·‚¿ÂÈ ÁÈ· Ù· ¯ÂÈÌ·‰È¿, ‰¤ÛÌÈÔ Ù˘ ÚÔ·ÈÒÓÈ·˜ ÌÔ›Ú·˜ ÙÔ˘. ›ӷ, ‰ÂÓ ¤¯·Ó·Ó (Afi ÙÔ Ï‡Έ̷ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ª·Ï¿Ê· «◊ÂÈÚÔ˜»). ÙÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ ÙÔ˘˜, ÁÂȘ ÛÙÔ ‚Ú·‰ÈÓfi ÛÙ·ıÌfi ÙˆÓ ÔÈ·ÏÏ¿ ¿Û¯È˙·Ó Ì Ӈ¯È· Î·È Ì ‰fiÌ¤ÓˆÓ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤ÊÙ·Ó ÙÔ Î·Ú·ÓÙÈ· Ó· ÎÚ·ÙËıÔ‡Ó ÛÙË ˙ˆ‹, Ô˘ ÙÔ˘˜ ‚¿ÓÈ Ì ْ ·ÏÔÁÔÌԇϷڷ, ÙȘ Á˘Ó·›ÛÙ¤ÚËÛ ÙÔ ÌÂÚ¿‰È ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ. √È Î˜, Ù· ·È‰È¿, ÙÔ˘˜ ·fiÌ·¯Ô˘˜ ÙˆÓ ‹¯ÔÈ, ÔÈ ÊˆÓ¤˜, ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÂÓ¤ÚÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜, Ô˘ Û˘Ófi‰Â˘·Ó «Ù· ÎÔÓ¿ÎÈ·*» ‰‡ÛÎÔÏ· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ÏfiÁÈ·. °˘Ó·›Î˜ Î·È ¿ÓÙÚ˜ Ì ÙȘ «Î·ÙÛÈԇϘ*» ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ¿Ú·˙·Ó ÙȘ ÌÂÚȤ˜ (Û·ÎÈ¿) ·fi Ù· ·ÏÔÁÔÌԇϷڷ Ô˘ ÍÂÊfiÚÙˆÓ·Ó Î·È ÙȘ ¤ÛÙËÓ·Ó fiÚıȘ Û ÙfiÔ ÛÙÚ·ÁÁÂÚfi. ∫ÔÚÊ·ÓÙ·ÚÈ¿Û·Ó Ù· ‚Ô˘Ó¿, ·¯ÓÈ¿Û·Ó ÔÈ Î¿ÌÔÈ ¶¿Óˆ ·fi Ù· Û·ÎÈ ÔÈ ÙÛÂÏÈÁο‰Â˜ ΛÓËÛ·Ó ÛÙ· ¯ÂÈÌ·‰È¿ Ó· ¿Ó ÎÈ¿ ¤ÚÈ¯Ó·Ó ÎÔ˘ÚÔ‚fiÏËÛ·Ó Ù· Úfi‚·Ù·, Ì‹Î·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÔÈ ÙÚ¿ÁÔÈ ÎÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‚·ÚÈÔ‡˜ Î·È Ù· ÙÚ·Ó¿ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ· ‚¤ÚÙ˜ ηٷÛ΢·ÓÙÈÏ·ÏÔ‡Ó ÔÈ ÚÂÌ·ÙȤ˜, ·¯ÔÏÔÁÔ‡Ó ÔÈ ÛÙÚ¿Ù˜. *Ú›¯ÓÂÈ Ì ÙÔ Î·Ú‰¿ÚÈ = Ú›¯ÓÂÈ ‚ÚÔ¯‹ ηٷÎÏ˘ÛÌÈ·›·. *ÎÔÓ¿ÎÈ· = ÙÔ Î·Ú·‚¿ÓÈ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ô˘ ÙÔ Û˘Ófi‰Â˘·Ó. *ηÙÛÈԇϘ = ÂÏ·ÊÚȤ˜ Î·È ÎÔÓÙ¤˜ ο˜, ÔÈ Ôԛ˜ Î¿Ï˘Ù·Ó ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È Ù· ÓÒÙ·.


40

NÈÎfiÏ·Ô˜ B. K·Ú·Ù˙¤Ó˘

√‰‡ÛÛÂÈ· ÔÈÌ¤ÓˆÓ ·ÙÂχÙËÙÔ˜Ø ÙÔ ÌÈÎÚfi ‚ÔÛÎfiÔ˘ÏÔ ·Ôη̤̈ÓÔ ·fi ÙË Ì·ÚÙ˘ÚÈ΋ Ô‰ÔÈÔÚ›· ·ÔÎÔÈÌ›˙ÂÈ Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘- ÔÈ· fiÓÂÈÚ· ·Ï‹ıÂÈ·;- «¶·ÓˆÛ¿Ì·Ú·» ÛÙÔ ÊÈÏ¿ÓıÚˆÔ ÌÔ˘Ï¿ÚÈ. (Afi ÙÔ Ï‡Έ̷ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ª·Ï¿Ê· «◊ÂÈÚÔ˜»).

·Ṳ̂Ó˜ ·fi Ì·ÏÏ› ÁȉÈÒÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÒ¯ÓÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÌÈ· ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ÁˆÓ›ÙÛ· ̤۷ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÛÙ¤Á·˙·Ó ÁÈ· Ï›ÁÔ Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰¿ÎÈ· Î·È ÙÔ˘˜ Á¤ÚÔÓÙ˜, ÒÛÔ˘ Ó· ÍÂÊÔÚ-

ÙÒÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· ˙Ò· ÙÔ˘ ηڷ‚·ÓÈÔ‡ Î·È Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÏÈÁÔÛÙ¿ ˘¿Ú¯ÔÓÙ· (Û˘Á‡ÚÈ·) ÙÔ˘ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡ ÙÔ˘˜. ∆· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ‚ÚÂÁ̤ӷ, ·ÁˆÌ¤Ó·, ÏÈfiı˘Ì· ۯ‰fiÓ ·fi ÙËÓ ›ӷ ÎÏ·„Ô‡ÚÈ˙·Ó ‰È·ÚÎÒ˜ Î·È Ù· ˘ÔÌÔÓÂÙÈο ÁÂÚÔÓÙ¿ÎÈ· ¤Î·Ó·Ó Ù· ¿ÓÙ· Ó· Ù· ÌÂÚÒÛÔ˘Ó «Ù¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ηÏÔ‡‰È·*», ÍÂÁÂÏÒÓÙ·˜ Ù· ¤ÙÛÈ ÒÛÔ˘ Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ΢ڛˆ˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜. ™Ù· ‰È·ÚÎÒ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓ· ·È‰¿ÎÈ· ¤‰ÈÓ·Ó ¤Ó· «ÍÂÚÔÎfiÙÛÈ·ÏÔ*» ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÚÔΛÛÈÔ˘ „ˆÌÈÔ‡ Ó· ÙÔ ÚÔηӛ˙Ô˘Ó Î¿Ùˆ ·fi Ù· ‚ÚÂÁ̤ӷ ÛÎÂ¿ÛÌ·Ù· «ÚÔÛÊ·˝˙ÔÓÙ¿˜» ÙÔ Ì ÙÚ›¯Â˜, ÙÛ¿¯·Ï·, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ٷ «Ì·Î·ÚfiÓÈ·*» Ô˘ ÎÚ¤ÌÔÓÙ·Ó ·fi ÙȘ ÎÚ˘ˆÌ¤Ó˜ Ì˘-

™‡ÚÔ˜ ∫·Ú·Ù˙¤Ó˘, ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ ÌÈ·˜ ËÚˆÈ΋˜ ÁÂÓÈ¿˜ ÔÈ̤ӈÓ, ¤Ú·Û ٷ ηχÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ «ÔÚıfi˜» Ì ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘ ¤ÁÓÔÈ· ÙÔ ÎÔ¿‰È.

*Ù¿˙ˆ ηÏÔ‡‰È· = ˘fiÛ¯ÔÌ·È Î·Ú·Ì¤Ï˜, Ï›ÁÔ ¯·Ï‚¿ ÎÏ. *ÍÂÚÔÎfiÙÛÈ·ÏÔ = ÍÂÚfi+ÎfiÙÛÈ·ÏÔ = Ôχ ÍÂÚfi ‰ÈfiÙÈ ‹Ù·Ó ˙˘ÌˆÌ¤ÓÔ Î·È „Ë̤ÓÔ ÚÈÓ ·fi ÔÏϤ˜ ̤Ú˜. *̷ηÚfiÓÈ· = ̇͘ Ô˘ ÎÚ¤ÌÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ̇Ù˜.


MÈ· ‚ÚÔ¯ÂÚ‹ ‚Ú·‰È¿ Û’ ¤Ó· ÛÙ·ıÌfi ÙˆÓ ÓÔÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ T˙Ô˘Ì¤ÚΈÓ

41

«ÙÛÈfiÏÈ·˙·Ó*», Ù· Â(Ú)‰›ÎÏˆÓ·Ó * Î·È ¤‰ÂÓ·Ó ÙȘ ÊÔÚ¿‰Â˜ Û οÔÈÔ ı¿ÌÓÔ ‹ Û ·ÏÔ‡ÎÈ ÁÈ· ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿, ÁÈ· Ó· ÌË Ê‡ÁÔ˘Ó ÙË Ó‡¯Ù· Î·È ÚÔÍÂÓÔ‡Ó ˙ËÌȤ˜ Û Û·ÚÙ¿ ‹ ··ÁÔÚÂ˘Ì¤Ó· ÁÈ· ‚ÔÛ΋ ÏÈ‚¿‰È· ·Ï∆Ô ÎÔÓ¿ÎÈÈ ÌfiÏȘ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi, ÔÈ ÌÂÚȤ˜ (Ù· Û·ÎÈ¿) ÚÈÁ̤ӷ ·Ó¿Î·Ù·, Ï¿ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· Ó· fiˆ˜ ÍÂÊÔÚÙÒÓÔÓÙ·È ·fi Ù’ ·ÏÔÁÔÌԇϷڷ. ÌËÓ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ (Afi ÙÔ Ï‡Έ̷ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ª·Ï¿Ê· «◊ÂÈÚÔ˜»). ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÙԇϘ ÙÔ˘˜. √È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ‚¤‚·È· ÂÏ¿fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ·Ú·Û‡ÚÔÓÙ·˜ ¯ÈÛÙ· ˘ÔÏfiÁÈ˙·Ó ÙËÓ ÙÚ˘ÊÂÚ‹ ËÏÈÎ·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ˙Ò· ÙÔ˘ ηڷ‚·ÓÈΛ· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ, ·ÊÔ‡ ηٿ Ô‡. √È ¿ÏϘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ÓÔ˘Ó Â›¯·Ó Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÈηÓÔ‡˜ ¿Ú·˙·Ó ηۿÚÈ· Î·È ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ· Î·È Û˘Ó¯ÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÛÎÏËÚÔ‡ ÔÈÌÂÓÈÎÔ‡ ¤ÎÔ‚·Ó Ùԇʘ Î·È ÎψӿÚÈ· ·fi ‰¤‚›Ô˘, ÔfiÙ ηٿ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÏÔÁÈÓÙÚ· Ô˘ ›¯Â Ë ÂÚÈÔ¯‹: Ô˘ÚÓ¿ÚÈ·, ΋, ‹Ù·Ó ·Ó·fi‰Ú·ÛÙË ·Ó¿ÁÎË ÔÈ ·˘ÚÈ·ÓÔ› ‚ÔÛÎÔ› Ó· «„ËıÔ‡Ó» ÛÙȘ ‰˘Û¯¤ÚÂȘ ÙÔ˘ ÔÈÌÂÓÈÛÌÔ‡ ÂÍ ··ÏÒÓ ÔÓ‡¯ˆÓ. ™·Ó Ù¤ÏÂȈÓ ÙÔ ÍÂÊfiÚو̷, οÔȘ Á˘Ó·›Î˜ ÙÚ·‚Ô‡Û·Ó Ù· ÌÔ˘Ï¿ÚÈ· ‰È·ÎfiÛÈ·- ÙÚÈ·ÎfiÛÈ· ̤ÙÚ· ¤Ú· ·fi ÙÔÓ ∆· Û·ÎÈ¿ fiÚıÈ·, ¤ÙÔÈÌ· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó Û Úfi¯ÂÈÚÔ Î·Ù¿Ï˘Ì·, ·Ó ÛÎÂ·ÛÙÔ‡Ó Ì’ ¤Ó· «ÙÚ·ÁÔÌ·ÏÏ›ÛÈÔ Û¿ÈÛÌ·». ηٷ˘ÏÈÛÌfi, Ù· (Afi ÙÔ Ï‡Έ̷ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ª·Ï¿Ê· «◊ÂÈÚÔ˜»). *ÙÛfiÏÈ·ÛÌ· = ÛΤ·ÛÌ· ÙÔ˘ Û·Ì·ÚÈÔ‡ Ì ̿ÏÏÈÓË ÎÔ˘‚¤ÚÙ· (ÌÏ·ÚfiÙÛÈÔÏÔ=ÙÛfiÏÈ ÌÔ˘Ï·ÚÈÔ‡) ÁÈ· Ó· ÙÔ ÚÔÛٷهÂÈ ·fi ÙÔ Û¿ÈÛÌ· Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ ÛÙÔ ˙ÒÔ. *Â(Ú)‰ÈÎÏÒÓˆ = ‰¤Óˆ Ì ÙÚȯȿ Ù· ÌÚÔÛÙÈÓ¿ fi‰È· ÙÔ˘ ÌÔ˘Ï·ÚÈÔ‡ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÌÔÚ› ‡ÎÔÏ· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı›, ¤‰ÈÎÏÔÓ Ï¤ÍË ÌÂ۷ȈÓÈ΋.


42

NÈÎfiÏ·Ô˜ B. K·Ú·Ù˙¤Ó˘

ÌÔÓÈÌfiÙÂÚ· ηÙÔÈÎÈ¿ Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜Ø ηÈÓÔ‡ÚȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, ʈӤ˜ Î·È ›ÛÌ·Ù· ·fi Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ›¯·Ó ‚ÔÏ¢Ù› ÛÙË ÊˆÏ›ÙÛ· ÙÔ˘˜Ø ηÈÓÔ‡ÚÈ· ·Ú·Î¿ÏÈ·, ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Î·È ÊÔ‚¤Ú˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ Î·È Ë ‚ÚÔ¯‹ ¶¤ÓÙ ¶ËÁ¿‰È·, ÙfiÔ˜ ‰È·ÚÎÔ‡˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÌÂٷ͇ Ù˙ÈÔÌ·Ó·Ú·›ˆÓ Î·È Ù˙ÔÌ·ÓfiÛÎ˘ÏˆÓ ·fi ÙË ÌÈ·, ÎÏÂÊÙÒÓ Î·È ·ÁÚÈÌÈÒÓ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. Ó· ¤ÊÙÂÈ ‰·ÚÙ‹ Î·È ·ÓÂϤËÙË Ì··ÛʿΘ, ÎÔ˘Ì·ÚȤ˜, ÛΛӷ, ‚ÂÏ·ÓÈÛÙÈÁÒÓÔÓÙ·˜ ·ÈÁÔÚfi‚·Ù· Î·È ·Ó‰È¤˜, ÊÂÏ›ÎÈ·..., Ù· ÔÔ›· ¯ÚË̢ۛıÚÒÔ˘˜, Ô˘ ¤‚ÚÈÛΠ·Ó˘ÂÚ¿ÛÈ·Ó ÁÈ· ÛÙÚÒÌ·Ù· ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ÛÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÛÙÚ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘. ‚Ú·‰ÈÓ‹ ʈÙÈ¿. ∞Ó Ô ÙfiÔ˜ ›¯Â ÏÈ∫¿ÔȘ Á˘Ó·›Î˜ ‰Ú·ÛÙ‹ÚȘ Î·È Èηı¿ÚÈ· ‚ÔÏÈο, Ù· ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Û·Ó ÛÙÔÓ Ó¤˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÏÔÁ¿ÚÈ·˙·Ó ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·˘ÏÈÛÌfi ÙÔ˘˜ Î·È ·ÎÔ˘ÌÔ‡Û·Ó ·¤Úˉ˜, ¤ÎÔ‚·Ó ÏÈ·Ó¿ Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ¿Óˆ Û’ ·˘Ù¿ Ù· Û·ÎÈ¿ Ì ٷ ÚÔ‡¯·, ÎψӿÚÈ· ‰¤ÓÙÚˆÓ (ÏÔ‡ÚÈ·) Î·È ¤ÛÙËÁÈ· Ó· Ù· ÚÔÊ˘Ï¿ÍÔ˘Ó ·fi Ù· ÓÂÚ¿ Ó·Ó Úfi¯ÂÈÚ· Î·Ï˘‚¿ÎÈ· (∫·Ï·Ù˙ÈÙˆÓ Î·Ù·ÈÁ›‰ˆÓ, Ù· ÔÔ›· «‰È¿‚·È-

Ó·Ó ÁÎÔ‡Ú˜*» οو ·fi Ù· ÛÙÚÒÌ·Ù·. ∞ÊÔ‡ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·Ó ÔÈ ¤ÙÚ˜, Ù· ͇Ϸ Î·È Ù· ÎÏ·ÚÈ¿ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘, ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Û‹ÎˆÓ·Ó ·fi ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó Ù·

√È Â˘Ê˘Â›˜ ÔÈÌÂÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ªÂÙÛÔ‚›ÙË ‚ÔÛÎÔ‡ ¢ËÌ‹ÙÚË ™. ªÔ‡Ì· ÛÙË «ÁÚ·ÌÌ‹ ¿Ì˘Ó·˜» Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÚ›ÛÂÈ ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ ÎÔ·‰ÈÔ‡, ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ‰Ú¿ÛË.

*‰È¿‚·ÈÓ·Ó ÁÎÔ‡Ú˜ = Ù· ÓÂÚ¿ Û¯ËÌ¿ÙÈ˙·Ó ÔÚÌËÙÈÎÔ‡˜ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘˜.


MÈ· ‚ÚÔ¯ÂÚ‹ ‚Ú·‰È¿ Û’ ¤Ó· ÛÙ·ıÌfi ÙˆÓ ÓÔÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ T˙Ô˘Ì¤ÚΈÓ

ԇΘ). ∆¤ÛÛÂÚ· Ì ¤ÓÙ ˙¢Á¿ÚÈ· ·fi Ù¤ÙÔÈ· «ÏÔ‡ÚÈ·» ÌËÁ̤ӷ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ·ÓÙÈÎÚÈÛÙ¿ ηٿ ˙‡ÁË Û ·fiÛÙ·ÛË 30-50 fiÓÙˆÓ ÙÔ ¤Ó· ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ, Ï˘ÁÈṲ̂ӷ Û·Ó ÙfiÍ· Î·È ‰Â̤ӷ ÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘˜ Ì οÔÈ· ÙÚȯȿ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÔ ÛÎÂÏÂÙfi Ù˘ ∫·-

43

Ú¿‰ÔÙ˘ Ù·ÎÙÈ΋˜ Ó· ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È «Î·Ù¿Ï·Î· Î·È Î·Ù¿ÛÙÚ·Ù·, fiˆ˜ Ï¿¯ÂÈ», ‰ÂÓ ‰È·ÓÔÔ‡ÓÙ·Ó Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ «∫·Ï·Ù˙Èԇη˜», οÓÔÓÙ·˜ Ú¿ÍË ˙ˆ‹˜ ÙÔ ÔÈÌÂÓÈÎfi «ı¤ÛÊ·ÙÔ»: «‚Ú·‰È¿ Â›Ó·È ı· ÂÚ¿ÛÂÈ, ·‡ÚÈÔ ‚ϤÔÓÙ·˜ Î·È Î¿ÓÔÓÙ·˜», ÎÈ ·˜ ¤ÙÚÂÌ·Ó ·fi ÙÔ ÎÚ‡Ô Ù· ·È‰¿ÎÈ· ÙÔ˘˜ ÎÈ ·˜ ‹Ù·Ó ÂÙÔÈÌfiÁÂÓÓ˜ ‹ ϯÒÓ˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘˜ ÎÈ ·˜ ÌÔ‡‰È·˙·Ó οو ·fi Ù· ÙÚ·ÁÔÌ·ÏÏ›ÛÈ· Û·˝ÛÌ·Ù·* «ÁÚÔ˘‰È·Ṳ̂ӷ*» Ù· ·Ó‹ÌÔÚ· ÁÂÚÔÓÙ¿ÎÈ· ÎÈ ·˜ ‚Ú¤¯ÔÓÙ·Ó ÙÔ ·Ï‡ÚÈ Î·È ÙÔ „ˆÌ› √ ÁËÚ·Èfi˜ ÔÈÌ‹Ó °ÂˆÚÁԇϷ˜ ªfiÎη˜ Ì ÙË Û‡ÓÙÚÔÊÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜... ¡ÔÔÙÚÔ›Â˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›· ÌfiÏȘ ¤ÛÙËÛ·Ó ÙËÓ ÙÚ·ÁÔÌ·Ï›ÛÈ· Ù¤ÓÙ· ÙÔ˘˜. ‚·ıÈ¿ ÚÈ˙ˆÌ¤Ó˜ Î·È ÂÈÛÌ·ÙÈ΋ Ï·Ù˙Èԇη˜, Ô˘ ÙËÓ ÛΤ·˙·Ó Ì ο·Á·ψÛË ÛÙÔ ·ÏÈfi, ‰ÂÓ Â¤ÙÚÂ·Ó ˜, ÎÔ˘‚¤ÚÙ˜ ‹ ÊÏÔÎÈ·ÛÙ¤˜. ª¤Û· ÙÔÏÌ‹Ì·Ù·, «Ô˘ ¿ÏÏ·˙·Ó ÙË ÛÂÈÛÙȘ Î·Ï˘‚ԇϘ ·˘Ù¤˜ ·ÔÁÒÓÈ·˙·Ó Ú¿». ∞ÏÏ¿ Î·È Ë ÔÎÓËÚ›· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÔÈ ÌÈÎÚÔÌ¿Ó˜ Ì ٷ ‚Ú¤ÊË ÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ‰ÂÓ Â›¯Â ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔØ Ï¯ÒÓ˜, Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Î·È Ù· ·Ó‹ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÌÈ· ¶Ú·ÌÔÚ· ÁÂÚÔÓÙ¿ÎÈ·. √È ™·Ú·Î·ÙÛÈ·Ì·ÓÙÈÒÙÈÎË Ê¿Ú· ÔÈ̤ӈÓ, Ë ÔÔ›· Ó·›ÔÈ Î·È ÔÈ µÏ·¯fiʈÓÔÈ ÓÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÙÔ˘ 1939 ÛÙÔÓ ∞ÛÙ·Îfi ∆˙Ô˘Ì¤ÚÎˆÓ Â›¯·Ó ÙȘ ·ÚÁ·Ï›ÛȘ Ù¤•ËÚÔ̤ÚÔ˘ ͯ›̷Û Û ηϷÙ˙ÈÔ‡ÓÙ˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÙȘ ¤ÛÙËÓ·Ó Û οı Î˜ ÁÈ·Ù› ·fi Ú·ı˘Ì›· Î·È ¤ÏÏÂÈ„Ë ÛÙ·ıÌfi ÁÈ· Ó’ ·ÔÎÚÔ‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ı˘ÓÔÈÎÔ΢ÚÔÛ‡Ó˘ ‰ÂÓ Î·Ù·È¿ÛÙËΠ̠ÌÔ‡˜ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ. ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÙÔ˘ ··Ú·›ÙËÙÔ˘ √È ÓÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ∆˙Ô˘Ì¤ÚÎˆÓ ÛÙÔ ˘ÏÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Î·Ï˘‚ÈÒÓ. Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜, ‰¤ÛÌÈÔÈ Ù˘ ·ÙÚÔ·∂Λ Ô˘ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÙÂÏ›ˆÓ·Ó ÙËÓ *ÙÚ·ÁÔÌ·ÏÏ›ÛÈ· Û·˝ÛÌ·Ù· = ÎÔ˘‚¤ÚÙ˜ ηٷÛ΢·Ṳ̂Ó˜ ·fi Ì·ÏÏ› ÁȉÈÒÓ (ÙÛfiÏÈ·). *ÁÚÔ˘‰È·Ṳ̂ӷ = Ì·˙Â̤ӷ ÎÔ˘‚¿ÚÈ, ÁÚÔ‡‰· = Û‚ÒÏÔ˜ (ÛÏ¿‚ÈÎË).


44

NÈÎfiÏ·Ô˜ B. K·Ú·Ù˙¤Ó˘

ÂÓ·ÁÒÓÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ η٤ÊÙ·Ó·Ó Î·È ÔÈ ‚ÔÛÎÔ› Ì ٷ ÎÔ¿‰È·Ø Ù· Úfi‚·Ù· ÓËÛÙÈο ηıÒ˜ ‹Ù·Ó ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜, ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÛÙ·Ì·ÙËÌfiØ Ô ·¤Ú·˜ Î·È Ë ‚ÚÔ¯‹ ÂÓ›Û¯˘·Ó ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· Î·È ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. √È ÚÔ‚·Ù¿Úˉ˜ Ù· «ÛÙfïӷӻ* ·fi ‰Ò, Ù· «Á˘ÚÔ‚fiÏÈ·˙·Ó»* ·fi Λ ÁÈ· Ó· ËÛ˘¯¿ÛÔ˘Ó ¤ÛÙˆ Î·È ÁÈ· Ï›Á˜ ÒÚ˜, ÒÛÙ ӷ Í·ÔÛÙ¿ÛÔ˘Ó Ù· ÁËÚ·Ṳ̂ӷ Î·È Ù· ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ӷ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· «¿ÚÔ˘Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÌÈ· ¯·„È¿» Î·È Ó· ˘ÚˆıÔ‡Ó ÏÈÁ¿ÎÈ, ·Ó Ë ‚ÚÔ¯‹ Â¤ÙÚÂ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ó· ·Ó¿„Ô˘Ó ÊˆÙÈ¿. ŸÙ·Ó Ô Î·ÈÚfi˜ «‹Á·ÈÓ ‚Ú¯ԇÌÂÓÔ˜» ÔÈ ÓÔÌ¿‰Â˜ ¯·›ÚÔÓÙ·Ó ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ÁÈ·Ù› ı· ¤‚Á·ÈÓ·Ó ¯ÔÚÙ¿ÚÈ· ÛÙ· ¯ÂÈÌ·‰È¿, ÔfiÙ ı· ‚ÔÛÎÔ‡Û·Ó Ù· Úfi‚·Ù¿ ÙÔ˘˜, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â ·Á·Ó·ÎÙÔ‡Û·Ó, fiÙ·Ó ¤‚Ú¯ ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ· Â› Ë̤Ú˜ Î·È Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜. «ª¿˜ ¤¯·ÛÂ Ô ·ÏÈfiηÈÚÔ˜*» , ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÛÙ·Ï¿ÍÂÈ, ‰ÂÓ Â›‰·Ì ̤ڷ ηϋ fiˆ˜ ÎÈÓ‹Û·Ì ·fi Ù· ‚Ô˘Ó¿Ø ¤ÏÂÁ·Ó Ì ·Ú¿ÔÓÔ, ˘¤ÌÂÓ·Ó fï˜ Ì ÂÁηÚÙ¤ÚËÛË ÙË ÛÎÏËÚ‹ ÙÔ˘˜ ÌÔ›Ú·. ∏ ·ÚÈ· ¤ÁÓÔÈ· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ‚Ú·‰ÈÓfi Ê·ÁËÙfi ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·Ø ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‚Ú·‰È¤˜ ·ÚÎÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi „ˆÌÔÙ‡ÚÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Û ÒÛÙ ӷ ¯ÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó ÙfiÛ· ÛÙfiÌ·Ù·, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÓÔÌ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó

ÔχÙÂÎÓÔÈ, Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÔ˘˜ ›¯Â «·fi ÌÈ· Ï¿Îη ·È‰È¿». °È’ ·˘Ùfi ÏÔÈfiÓ ¤‚Ú¯Â, ͤ‚Ú¯Â, Ê˘ÛÔ‡Û ‰ÂÓ Ê˘ÛÔ‡ÛÂ, ÔÈ «Ì·‡Ú˜» ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ fiÊÂÈÏ·Ó Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ì·Á›ÚÂÌ· οو ·fi ÚˆÙfiÁÔÓ˜ Î·È ‚¿Ú‚·Ú˜ Û˘Óı‹Î˜. ªÂ Ù· ͇Ϸ Ô˘ ›¯·Ó Ì·˙¤„ÂÈ Î·È Ì ‰˘fi ÛÙ·ÍȤ˜ ÂÙڤϷÈÔ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, Ì ÙÔ Í˘ÁÎÔΤÚÈ ·ÏÈfiÙÂÚ·, ¿Ó·‚·Ó ʈÙÈ¿, ¤ÚÈ¯Ó·Ó Û’ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Î·Î¿‚È* ÓÂÚfi Î·È ¤‚Ú·˙·Ó ·Ù¿Ù˜, ¿ÁÚÈ· ¯fiÚÙ·, ÙÚ·¯·Ó¿ ‹ ¤ÊÙÈ·¯Ó·Ó ÎÔ˘ÚÎÔ‡ÙÈ*. ∞Ó Ô ÙfiÔ˜ ‹Ù·Ó ¿Ó˘‰ÚÔ˜ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÔ‡Û·Ó ÓÂÚfi ·fi ÙË ‚ÚÔ¯‹ ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ Î·Ù·˘ÏÈÛÌfi ÙÔ˘˜ Ù·„È¿, ηډ¿ÚÈ· Î·È Î·˙¿ÓÈ·, ÒÛÔ˘ Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó. ∫·Ù¤¯ÂÈ Âͤ¯Ô˘Û· ı¤ÛË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÔÈÌÂÓÈÛÌÔ‡ Ë ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ÚˆÈÓÔ‡, ΢ڛˆ˜ fï˜ ÙÔ˘ ‚Ú·‰ÈÓÔ‡ ÙÚ·¯·Ó¿, ÏËÌÌ˘ÚÈṲ̂ÓË Ì ·Ó¿ÌÂÈÎÙ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ¯·Ú¿˜ Î·È Ï‡˘ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÙËÓ ¤˙ËÛ·Ó, ˘fi ÙÔ ÙÚÂÌfiÊÂÁÁÔ Ù˘ ʈÙÈ¿˜ Ô˘ ÛÎfiÚÈ˙ ٷ ˯ٿ ÛÎÔÙ¿‰È· Ù˘ ÔÈÌÂÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. ÕÏÏÔ˜ ‰ÂÓ ˘ÔÏfiÁÈ˙ ο„ÈÌÔ, ¿ÏÏÔ˜ ηÈÁfiÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ˙ÂÌ·ÙÈÛÙfi ÙÚ·¯·Ó¿ Î·È ÍÂÛÔ‡Û Û ÎÏ¿Ì·Ù·, ¿ÏÏÔ˜ Ê˘ÛÔ‡Û ӷ ÎÚ˘ÒÛÂÈ ÙËÓ ÎÔ˘Ù·ÏÈ¿, ¿ÏÏÔ˜ ¤ÙÚˆÁ Ϸ›Ì·ÚÁ· Î·È Á¤ÌÈ˙ ¿ÏÈ ÙÔ È¿ÙÔ ÙÔ˘ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ¯ÔÚÙ¿ÛÂÈ, ÚÈÓ ÙÔÓ ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ô ¿ÏÏÔ˜ Î·È Ì›ÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÓËÛÙÈÎfi˜. √È ÔÓfi„˘¯Â˜ Ì·Ó¿‰Â˜ Ì·˜ ¤ÙÚˆÁ·Ó ¿-

* ÛÙÔÌÒÓˆ= ÂÚÈÔÚ›˙ˆ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ˙ÒˆÓ, ·ÏÏ¿˙ˆ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÙÔ˘˜. * Á˘ÚÔ‚ÔÏÈ¿˙ˆ= ÎÈÓÔ‡Ì·È ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÙÔ˘ ÎÔ·‰ÈÔ‡ ÂÌÔ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰È·ÛÔÚ¿ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ. * Ì¿˜ ¤¯·ÛÂ Ô ·ÏÈfiηÈÚÔ˜= Ì¿˜ η٤ÛÙÚÂ„Â Ë Î·ÎÔηÈÚ›·. * ηο‚È= ηÙÛ·ÚfiÏ·. * ÎÔ˘ÚÎÔ‡ÙÈ= ¯˘Ïfi˜ ·fi ·Ï‡ÚÈ Î·Ï·ÌÔÎÈÔ‡.


MÈ· ‚ÚÔ¯ÂÚ‹ ‚Ú·‰È¿ Û’ ¤Ó· ÛÙ·ıÌfi ÙˆÓ ÓÔÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ T˙Ô˘Ì¤ÚΈÓ

ÓÙ· «·fi Ï›ÁÔ» ÚÔÛ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌËÓ Ï›„ÂÈ ÙÔ Ê·ÁËÙfi ·fi «ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜» ÚÒÙ· Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ù· «ÏÈ·ÓÔ·›‰È·»*. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ‚Ú·‰ÈÓÔ‡ ÙÚ·¯·Ó¿ ÔÈ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔÈ Ô‰ÔÈfiÚÔÈ Í¯ÓÔ‡Û·Ó ÙËÓ Ô‰‡ÛÛÂÈ· ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡, ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙÔ˘ ·˘ÚÈ·ÓÔ‡ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›Ô˘, ÙȘ ··ÓˆÙ¤˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔÓ Î·Ófi ·fi Ù· ¯ÏˆÚ¿ Î·È ‚ÚÂÁ̤ӷ ͇Ϸ, Ô˘ ÙÔ˘˜ «ÛÙÚ¿‚ˆÓ» Î·È ÌÂÙ¤‚·ÏÏ Û ÎfiÏ·ÛË ÙËÓ ÔÏÈÁfiˆÚË Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ·Ó¿·˘ÛË. Œ¯ˆ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘, ηıÈṲ̂ÓÔ˘ ÛÙ·˘ÚÔfi‰È ÛÙËÓ ¿ÎÚË ·fi ÙË ÊˆÙÈ¿, Ó· ¤¯ÂÈ ÎÏÂÈṲ̂ӷ Ù· Ì¿ÙÈ· ·fi ÙÔÓ Î·Ófi Î·È Ó· ÙÚÒÂÈ ··ı‹˜ ÙÚ·¯·Ó¿, ˙Ô˘Ì›* ‹ Á¿Ï·, ÂÓÒ ÂÌ›˜ Ù· «ÏÈ·ÓÔ‡ÚÈ·» Ó· ÎÏ·›Ì ÔÏfiÁ˘Ú¿ ÙÔ˘ Î·È Ó· Ì¿˜ ʇÁÔ˘Ó Ù· ‰¿ÎÚ˘·. «¢ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙÂ, ı· ÂÚ¿ÛÂÈ, Ê¿ÙÂ Î·È Ï·ÚÒÛÙÂ*» ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· Ë ÛÙÂÚÂfiÙ˘Ë Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· Ì¿˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ «¿ÙÂÁÎÙÔ» Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÈ̤ӈÓ, Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó ˘ÔÙ·Á̤ÓË ÛÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ Ù˘ ʇÛ˘. ŸÙ·Ó ÙÂÏ›ˆÓ ÙÔ Ê·ÁËÙfi, ¯ÔÚÙ·Ṳ̂ӷ ‹ ÌÈÛÔÓËÛÙÈο Ù· ·È‰¿ÎÈ· Î·È Ù· ÁÂÚÔÓÙ¿ÎÈ· «ÎÔ‡ÚÓÈ·˙·Ó» Î·È ¿ÏÈ Î¿Ùˆ ·fi Ù· ÛÎÂ¿ÛÌ·Ù· Î·È ÂÚÓÔ‡Û·Ó fiÏË ÙË Ó‡¯Ù· ÙÔ˘˜ «ÎÔ˘ÎÔ˘ÓÙÈṲ̂ӷ» ‰ËÏ·‰‹ ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì·˙Â̤ӷ Ù· fi‰È· ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ·Ô‡ÙÛÈ· Î·È ·ÎÔ˘ÌÈṲ̂ӷ Ù· ÓÒÙ· ÙÔ˘˜ ÛÙ· fiÚıÈ· Û·ÎÈ¿ (ÌÂÚȤ˜)Ø Û’ ·˘-

45

Ù‹ ÙË ÛÙ¿ÛË Ù· ¤·ÈÚÓÂ Ô ‡ÓÔ˜Ø ÙÈ ‡ÓÔ˜, ·ÊÔ‡ Ù· ÂÊÈ·ÏÙÈο fiÓÂÈÚ· ¤Î·Ó·Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘˜ Ì·ÚÙ˘ÚÈÎfi. ÕÏϘ ÊÔÚ¤˜, Ô˘ ·ÈÊÓ›‰È· ‰ÚÔÏ¿È· ÍÂÛÔ‡Û·Ó ÙË Ó‡¯Ù·, ·Ó¿Áη˙·Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÎÔ·‰ÈÒÓ Ó· ÛËΈıÔ‡Ó fiÚıÈÔÈ ÛÙ· ·Ú¿ˆÚ· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ ÁÈ· Ó· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ, Ô˘ ÏËÌ̇ÚÈ˙·Ó Ù· ˘·›ıÚÈ· ηÙÔÈÎÈ¿ ÙÔ˘˜. ∫¿Ùˆ ·fi Ù· Ì¿ÏÏÈÓ· ÛÎÂ¿ÛÌ·Ù· ÙÚ‡ˆÓ·Ó Î·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜, ·ÊÔ‡ Û˘ÌÌ¿˙¢·Ó Ù· ÛÎÂ‡Ë ÙÔ˘ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡. √È «Ú·Ù·Ú·›ÔÈ»* Ì ÙȘ Ì·ÎÚȤ˜ ÙÚ·¯‡Ì·ÏϘ ο˜ ÙÔ˘˜ οÓÈ˙·Ó Á‡Úˆ ·fi ÙË ÊˆÙÈ¿ Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÈÚfi, ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜, ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ÔÚ›·. ™˘¯Ó¿ Ù· ·Ó‹ÌÔÚ· ÁÂÚÔÓÙ¿ÎÈ· ÙÔ˘˜ ηÏÔ‡Û·Ó Ì ÙȘ ‚Ú·¯Ó¤˜ ʈӤ˜ ÙÔ˘˜ Ó· Ù· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó «Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ Ï¢Úfi» ÁÈ·Ù› ›¯·Ó ÌÔ˘‰È¿ÛÂÈ Î·ıËψ̤ӷ Â› ÒÚ˜ ÛÙËÓ ›‰È· ¿‚ÔÏË ı¤ÛË. √È Ù˙ÔÌ·Ó·Ú·›ÔÈ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ·ÁfiÁÁ˘ÛÙ· ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˘˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜, ·Ô‡‰Â˜, ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜, ÁÔÓ›˜, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ı˘Û›Â˜ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÛÙËÓ ÔÏ˘Ù¿Ú·¯Ë ÔÈÌÂÓÈ΋ ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÂÓÂÛÙ¤ÚˆÓ. ∞ÊÔ‡ ΢ÏÔ‡Û·Ó Ì›·-‰˘fi ÒÚ˜ Ó‡¯Ù·˜, ÔÈ ÚÔ‚·Ù¿Úˉ˜ Ì·˙‡ÔÓÙ·Ó Û ÌÈ· Ùԇʷ Û’ ¤Ó· ·fi Ù· ¿ÎÚ· ÙˆÓ ÎÔ·‰ÈÒÓ Î·È Ï·ÁÔÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·Ó ˆ˜ ÙÔ

* ÏÈ·ÓÔ·›‰È· Î·È ÏÈ·ÓÔ‡ÚÈ·= ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ οو ÙˆÓ ‰Ò‰Âη ÂÙÒÓ. * ˙Ô˘Ì›= ÍÂÚfi „ˆÌ› ÎÔÌ̤ÓÔ Û ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ì ϛÁÔ Ù˘Ú› ‹ Ì˘˙‹ıÚ· ‚Ú·Ṳ̂ÓÔ Ì ÓÂÚfi ÁÈ· Ó· Ì·Ï·ÎÒÛÂÈ (˙ÂÌ·ÙÔ‡Ú·). * Ï·ÚÒÛÙÂ= ÈÏ·ÚÒÛÙÂ= ËÚÂÌ‹ÛÙÂ, Ú‹Ì· ÈÏ·ÚÒÓˆ (ʈ˜ ÈÏ·ÚfiÓ). * Ú·Ù·Ú·›ÔÈ = ÚÔ‚·Ù¿Úˉ˜, ‚ÔÛÎÔ› Û˘ÓÔ‰Ô› Î·È Ê‡Ï·Î˜ ÎÔ·‰ÈÒÓ.


46

NÈÎfiÏ·Ô˜ B. K·Ú·Ù˙¤Ó˘

ÛοÚÔ.* ¶·Ú¿ ÙȘ ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜ ÛοÚÈ˙·Ó Ù· Úfi‚·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‚ÔÛ΋ÛÔ˘Ó ¤ÛÙˆ Î·È Ï›ÁÔ, ·ÊÔ‡ ÔÈ Ó‡¯Ù˜ ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘ ‹Ù·Ó ·ÍË̤ڈÙ˜ Î·È Ù· ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÂÈÓÔ‡Û·Ó. √È ‚ÔÛÎÔ› ·Á·Ô‡Û·Ó Ù· ·ÈÁÔÚfi‚·Ù· Î·È Ù· √È ·Î·Ù·Ì¿¯ËÙÔÈ Ï‡ÎÔÈ ÎÈÓÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ˘ÚÛ¿ÚÈÎË ÂȉÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ÎÈ fiÔÈÔ ˘ÔÏfiÁÈ˙·Ó ˆ˜ ̤¿Ù˘¯Ô ÚÔ‚·Ù¿ÎÈ «¿ÚÂÈ Ô ¯¿ÚÔ˜». ÏË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ ‰ÈfiÙÈ ÌÔȤ·ÈÚÓ·Ó ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔÓ Ú¿˙ÔÓÙ·Ó ÙȘ ̤Ú˜ Î·È ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ·ıÌfi ÚÔÍÂÓÒÓÙ·˜ ·ÁÚÔfiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ Ì ·˘Ù¿ ¤¯ÔÓÙ·˜ ˙ËÌȤ˜. ∞˘Ù‹ ‚¤‚·È· Ë ÂÚ›ÙˆÛË Â‰Ú·ÈÒÛÂÈ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Û˘ÓÙÚÔÊÈÎfiÙËÙ·˜ ‹Ù·Ó Ë ÈÔ ·ÓÒ‰˘ÓË ÁÈ·Ù› ˘‹Ú¯Â ΛÓÎ·È Û˘Ì¿ıÂÈ·˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜. ∏ Û˘ÏÏÔ‰˘ÓÔ˜ «Ó· ¤ÛÂÈ ˙Ô˘Ï¿È»* ÛÙ· ·Ê‡ÁÈ΋ ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ÔÈÌÂÓÈÎÒÓ ÏËı˘Ï·¯Ù· ÎÔ¿‰È· ‹ Ó· ‚ÚÔ˘Ó Â˘Î·ÈÚ›· ÛÌÒÓ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË ·fi Û˘ÁÎÏÔÓÈÔÈ ÎϤÊÙ˜ Ó· Ù· ÚËÌ¿ÍÔ˘Ó, ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÈÛ¯˘ÚÒÓ Î·È ÙÚ˘Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Û ‰È·‚·ÊÂÚÒÓ ‰ÂÛÌÒÓ ·ÓıÚÒÔ˘-˙ÒÔ˘, ÔÈ Ù¿ÚÈη ·ÈÁÔÚfi‚·Ù·. ÔÔ›ÔÈ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ·ÈÁÔÚfi‚·Ù·, ªÈ· ‰ÔÎÈÌ·Û›·, Ô˘ ¤˙ËÛ· Ô ›‰ÈÔ˜ Ù˙ÔÌ·ÓfiÛÎ˘Ï·, ¿ÏÔÁ· Î·È ÌÔ˘Ï¿Û’ ¤Ó· ‚Ï·¯ÔÛÙ·ıÌfi ÌÈ· Ó‡¯Ù· ‚ÚÔÚÈ·. ∏ ÛÙÂÓÔ¯ÒÚÈ· ÙˆÓ Ù˙ÈÔÌ·Ó·¯ÂÚ‹, ı· ÂȯÂÈÚ‹Ûˆ Ó· ·ÊËÁËıÒ ˙ˆÚ·›ˆÓ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË fiÙ·Ó Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÓÙ·Ó‡ÔÓÙ·˜ ÌӋ̘ ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ÂÔ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÛοÚÔ. ∆· ¯‹˜. ∞Ú¯¤˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1963 Ô‰ÔÈÔÚfi‚·Ù· ‰ÂÓ ËÚÂÌÔ‡Û·Ó, fiÙ·Ó ¤ÊÙ·ÚÔ‡Û·Ì ÁÈ· Ù· ¯ÂÈÌ·‰È¿ ·fi ÙÔ ‰ÚfiÓÂ Ë Î·ıÔÚÈṲ̂ÓË ÒÚ· ÙÔ˘ ÛοÚÔ˘, ÌÔ ÙÔ˘ •ËÚÔ‚Ô˘ÓÈÔ‡, ÙÚÂȘ ÔÈÎÔÁ¤ÚÔÁÎÔ‡Û·Ó Û˘Ó¯Ҙ, ‚ÚÔÓÙÔ‡Û·Ó Ù· ÓÂȘ, ÙÚ›· ÎÔÓ¿ÎÈ· ∫·Ú·Ù˙ÂÓ·›Èη ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ· ÙÔ˘˜, ‚¤Ï·˙·Ó ‰È·Ì·ÚÙ˘(µ·Û›Ï˘= ·Ù¤Ú·˜, Ì¿ÚÌ· ¶›˘, ÚfiÌÂÓ·. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ‚¤‚·È· Ï›Á˜ ÔÈ Ó‡™Ù·‡ÚÔ˜= Í¿‰ÂÚÊÔ˜) Ì ÂÊÙ·ÎfiÛÈ· ¯Ù˜, Ô˘ Ù· ÎÔ¿‰È· «¿ÊËÓ·Ó ÛÙÔÓ ÔÁ‰fiÓÙ· Úfi‚·Ù· Î·È ÂÍ‹ÓÙ· Á›‰È·, ‡ÓÔ» ÙÔ˘˜ ·ÔÛٷ̤ÓÔ˘˜ ‚ÔÛÎÔ‡˜, ¯ˆÚÈṲ̂ӷ Û ‰‡Ô ÎÔ¿‰È·. √ ™Ù·‡* ÛοÚÔ˜= Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ¤ÍÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ·ÈÁÔÚÔ‚¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ Ì·ÓÙÚ› ÁÈ· ‚ÔÛ΋. * ¤ÊÙÂÈ ˙Ô˘Ï¿È= Á›ÓÂÙ·È Â›ıÂÛË ·ÁÚÈÌÈÒÓ Û ·ÈÁÔÚfi‚·Ù·, ΢ڛˆ˜ χÎÔ˘ ‹ ·ÚÎÔ‡‰·˜.


MÈ· ‚ÚÔ¯ÂÚ‹ ‚Ú·‰È¿ Û’ ¤Ó· ÛÙ·ıÌfi ÙˆÓ ÓÔÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ T˙Ô˘Ì¤ÚΈÓ

47

ÚÔ˜ ›¯Â ÛÌ›ÍÂÈ Ù· Úfi‚·Ù¿ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÂʉÚÈο ˙Ò· Ó· ÊÔÚÌ¿ÚÌ· ¶›Ë ÙÔ ÎÔ¿‰È ÁÈ·Ù› ı· ÍÂÙÒÛÂÈ ÙȘ ÌÂÚȤ˜* (Û·ÎÈ¿) Î·È ÙÔÓ ¯›̷˙·Ó Ì·˙› ÛÙ· ¶·ÏÈ¿ÌÂÏ· µfiÓÈÓȯÚfi ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡ ÙÔ˘. ∂Ì›˜ Ì ÙÔÓ ™Ù·‡ÚÔ Û˘Ó¯›Û·Ì ÙÔ ÙÛ·˜, ÂÓÒ ÂÌ›˜ ›¯·Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙȘ º˘Ù›˜ •ËÚÔ̤ÚÔ˘. ¶¤ÓÙ Ù˙ÔÌ·Ófi‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ‰˘Ó·ÛÎ˘Ï· ›¯·Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Ê‡Ï·ÍË ÙˆÓ ÙfiÙËÙ· ‚ÔÛ΋˜ ÙˆÓ ÎÔ·‰ÈÒÓ ÛÙÔ Ì¤ÎÔ·‰ÈÒÓ. √ ¡Ù·‚¤Ï˘ ÙÔ˘ «Ì·ÚÚÔ˜ ÂΛÓÔ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ «Ì·ÚÌ· ¶›Ë» Ì ÙË «ıÂȿΈ ¶›·ÈÓ·» Ó· Ì· ¶›Ë» ¤Ó·˜ §È¿ÚÔ˜* ÔÈÌÂÓÈÎfi˜, ·ÙÚfiÌËÙÔ˜ Î·È ‰˘Ó·Ùfi˜, Ô ªÔ‡ÚÁÎÔ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÌÔ˘Ï¿ÚÈ· ÙÔ˘˜. √È Î·È Ë ∑·‚‹ ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘, Ô ºÏÒÚÔ˜ Î·È Ë ¶·Ú‰·Ï‹, Ù· ‰Èο Ì·˜. •ÂÎÈÓ‹Û·Ì ‚Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ·fi ¶Ú¿Ì·ÓÙ·, fiˆ˜ ۯ‰fiÓ Î¿ı ÊıÈÓfiˆÚÔØ fiÙ·Ó ¿Ú¯È˙·Ó ÔÈ ‚ÚÔ¯¤˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ‰È·ÚÎÔ‡Û·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ 15-20 ̤Ú˜, fiÛÔ √ ºÏÒÚÔ˜ ÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙȘ ·ÈÌfi¯·Ú˜ ÙˆÓ Ï‡ÎˆÓ ÎÚ·˘Á¤˜ ÂÚÈÔÏ› ÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ Î·È Ë Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÎÔ¿‰È. (ʈÙÔÁÚ. ¶¿ÓÔ˜ ∑ÈÒ‚·˜.) ÔÚ›· Ì·˜ ÁÈ· Ù· ¯ÂÈÌ·‰È¿, Î·È Î·ıÒ˜ Ì¿˜ ¤‚ÚÈÛÎ·Ó ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÔÈÌÂÓÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ ÛÙȘ ÛÙÚ¿Ù˜, Ì¿˜ Û¿È˙·Ó ÛÙËÓ Î˘¿ÊËÓ·Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÚÈÔÏÂÍ›· Ù· ÎfiηϷ. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ì·˜ ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ·Ó·‚ÔϤ˜. ÛÙ·ıÌfi ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiŸÌˆ˜ ÌÂÁ·Á¯ÔÏÈÎfi Î·È ‚·Ú‡ ‹Ù·Ó ÌÔ˘ ÁÈ· ™Á¿Ú· Î·È ¶Ï¿Î·, ÙÔ ÚÒÙÔ Îϛ̷ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙË Û˘ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ›¯·Ì ÙËÓ ÚÒÙË ·Ù˘¯›·. ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì ÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ∏ ÊÔÚ¿‰· ÙÔ˘ Ì·ÚÌ· ¶›Ë ¤ÎÔ„Â Ù‡¯Ë Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ «Ì·ÚÌ· ÙË Ó‡¯Ù· ÙËÓ ÙÚȯȿ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¶›Ë», ÙËÓ ÔÔ›· ÂÁηٷÏ›„·Ì ‹Ù·Ó ‰Â̤ÓË Î·È ¤Ê˘Á ÚÔ˜ ÙË ™Á¿Û¯Â‰fiÓ ·‚Ô‹ıËÙË. ∞ÏÏ¿ Î·È Ù· ÚfiÚ· Ì·˙› Ì ٷ ÌÔ˘Ï¿ÚÈ·, ÔfiÙ ÙÔ ÎÔ‚·Ù· ›¯·Ó ÌÂÏ·Á¯ÔÏ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ Ó¿ÎÈ ÙÔ˘ ¤ÌÂÈÓ «Î·Ù¿ÛÙÚ·Ù·», ·ÊÔ‡ ·ÏÈfiηÈÚÔØ ¤‚ÏÂ˜ ÙËÓ Î·Ù‹ÊÂÈ· * §È¿ÚÔ˜= Û·ÏÔ˜ Ì ¿ÛÚÔ ¯ÚÒÌ· Î·È Ì·‡Ú· ÛËÌ¿‰È· ÛÙÔ ÎÔÚÌ› ÙÔ˘. * ÌÂÚȤ˜ ‹ ÊÔÚÙÒÌ·Ù·= Û·ÎÈ¿ ÛÙ· ÔÔ›· ÔÈ ÔÈ̤Ó˜ ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Û·Ó Ù· ÚÔ‡¯·, ÙÔ „ˆÌ› Î·È Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÌÈÎÚÔÛ·Ë.


48

NÈÎfiÏ·Ô˜ B. K·Ú·Ù˙¤Ó˘

ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘˜Ø ‰ÂÓ Â›¯·Ó ηÌÈ¿ ‰È¿ıÂÛË Ó· Ï·Ï‹ÛÔ˘Ó Ù· ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ‹¯ÔÈ ÌfiÏȘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó Û·Ó Ï˘ËÙÂÚ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ÓË Ì ÙË ıÏ›„Ë Ù˘ ηډȿ˜ ÙÔ˘˜. ¶ÔÏÏ¿ Û˘ÏÏÔÁ›˙ÔÓÙ·Ó ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÔÈÌÂÓÈÎfi ÂÍ¿ÌËÓÔ Ô˘ ¿Ú¯È˙ ÁÈ’ ·˘Ù¿: ηÎÔηÈڛ˜, ÚÔ¯ˆÚË̤ÓË ÂÁ΢ÌÔÛ‡ÓË, Á¤ÓÓÔ˜, ÌÂÁ¿ÏˆÌ· ·ÚÓÈÒÓ, ¿ÚÌÂÁÌ·... ∆· ÁËÚ·Ṳ̂ӷ ›Ûˆ˜ ÛΤÊÙÔÓÙ·Ó ÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙȘ ·Úfi‚ÏÂÙ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙË˜Ø ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙·Ó, ·Ó ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ‰Ô˘Ó Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Ù· ÍÂηÏÔηÈÚÈ¿ Ù˘ ¶›Ó‰Ô˘ ‹ ı’ ·Ê‹ÛÔ˘Ó Ù· ÎÔηϿÎÈ· ÙÔ˘˜ Û ͤÓÔ ÙfiÔ, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ‹ ÛÙ· ¯ÂÈÌ·‰È¿. ∫·Ù¿ ÙÔ ‰ÂÈÏÈÓfi ÊÙ¿Û·Ì Ì ٷ Úfi‚·Ù· ÛÙÔ ªÚÈ¿ÛÎÔ‚Ô, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ™ÎÏ›‚·ÓË, ΢ÓËÁË̤ÓÔÈ Û fiÏË ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi ÙË ‚ÚÔ¯‹, Ô˘ ›¯Â ¿ÚÂÈ fiÚÎÔ Ó· Ì¿˜ ‚·Û·Ó›ÛÂÈ. ∂Λ ÏÔÈfiÓ, ¤Ó· ˙˘ÁÔ‡ÚÈ Î¿ÏÂÛÈÔ ·ÚÛÂÓÈÎfi ÙÔ˘ «Ì·ÚÌ· ¶›Ë» ۯ‰fiÓ ÓÈÁfiÙ·Ó, ‰ÈfiÙÈ Â›¯Â Ê¿ÂÈ Ï·›Ì·ÚÁ· ‚ÂÏ¿ÓÈ· ·fi Ô˘ÚÓ¿ÚÈ Î·È Â›¯Â ¤ÚıÂÈ Ë ÛÙÂÚÓ‹ ÙÔ˘ ÒÚ·. §‡Ë Î·È ·Ì˯·Ó›· Ì¿˜ η٤Ϸ‚·Ó ÁÈ·Ù› ¯¿Ó·Ì ÛÙ· ηϿ-ηıÔ‡ÌÂÓ· ¤Ó· Úfi‚·ÙÔ ·fi ÙÔ ÎÔ¿‰È Ì·˜ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÎÈfiÏ·˜ ̤ڷ Ù˘ ÔÚ›·˜ Ì·˜Ø ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· fï˜ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·Ú·¯ÒÚËÛ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ Ú·ÏÈÛÌfi Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎËØ ÙÔ ˙˘ÁÔ‡ÚÈ ı· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙ ÙÔ ‚Ú·‰ÈÓfi Ê·ÁËÙfi Ù˘ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿˜. √ ·‰ÂÚÊfi˜ ÌÔ˘ Ô ™‡ÚÔ˜ Î·È Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ ÙÔ ¤ÛÊ·Í·Ó Î·È ÙÔ ¤Á‰·Ú·Ó ÛÙË ÛÙÈÁÌ‹. ∆Ô Î·Ú·‚¿ÓÈ fï˜ Ì ْ ·ÏÔÁÔÌԇϷڷ, Â› ÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‹Ù·Ó Ô ·-

Ù¤Ú·˜, Ì¿˜ ›¯Â ÚÔÛÂÚ¿ÛÂÈ, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÊ·¯Ù¿ÚÈ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ÙÔ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÒÌÔ ÙÔ˘˜, ÔÈ ‰˘fi Ù˙ÔÌ·Ó·Ú·›ÔÈ, ™‡ÚÔ˜ Î·È ™Ù·‡ÚÔ˜ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜, ÎÔ˘‚·ÏÒÓÙ·˜ Û˘Ó¿Ì· Î·È ÙȘ ο˜ ÙÔ˘˜. £·‡Ì·Û· ÙfiÙÂ Î·È ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Î·ÚÙÂÚÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ «ÛÎÏËÚÔÙÚ¿¯ËÏÔ» ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÎÂ›ÓˆÓ ÚÔ‚·Ù¿ÚˉˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ˘ÔÏfiÁÈ˙·Ó ÎfiÔ˘˜ Î·È ‰ÂÈÓ¿ ˘Ô̤ÓÔÓÙ·˜ ·ÁfiÁÁ˘ÛÙ· ÙȘ ȉÈÔÙÚÔ›Â˜ Ù˘ ÔÈÌÂÓÈ΋˜ Ô‰‡ÛÛÂÈ·˜. ∞ÙfiËÙÔÈ ÏÔÈfiÓ ·fi ÙÔ ·ÁÚÈÔη›ÚÈ, ·fi ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô Ù˘ ÌÔ˘ÛÎÂ̤Ó˘ ο·˜ Î·È ÙÔ˘ ˙˘ÁÔ˘ÚÈÔ‡, ¤Û¢‰·Ó οı ÙfiÛÔ Î·Ù·˚‰ÚˆÌ¤ÓÔÈ ÁÈ· Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘˜ Ù· ÂÈÓ·Ṳ̂ӷ Úfi‚·Ù· Ô˘ ͯ‡ÓÔÓÙ·Ó ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÁÈ· ‚ÂÏ¿ÓÈ· Î·È ¯fiÚÙÔ. ∫·Ù¿ ÙÔ ı¿ÌˆÌ· Ë ‚ÚÔ¯‹ ‰˘Ó¿ÌˆÓÂ Î·È Ë ÔÌ›¯ÏË Î·Ù·Î¿ıÈ˙ ‡Ô˘Ï· ·fi ¿ÎÚË Û ¿ÎÚË ÛÙÔ ÙÔ›Ô ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÁÈ· Ì¿˜ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ÂÒ‰˘ÓË ÙËÓ ÂÔÙ›·, ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Î·È ÙË Ê‡Ï·ÍË ÙˆÓ ÎÔ·‰ÈÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ χÎÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ٷ Ô˘ÚÏÈ·¯Ù¿ ÙÔ˘˜ ‰‹ÏˆÓ·Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·, ΢ڛˆ˜ fï˜ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ì¿˜ ÂÓ¤Ó Êfi‚Ô, ÚÔÍÂÓÔ‡Û fï˜ ÔÚÁ‹ ÛÙ· Ù˙ÔÌ·ÓfiÛÎ˘Ï·, Ù· ÔÔ›· ¤ÙÚ¯·Ó ÂÌÚfi˜-›Ûˆ ÛÙ· ÎÔ¿‰È· ÂÚÈÊÚÔ˘ÚÒÓÙ·˜ Ù· Ì ÂÚÈÛÛ‹ ¤ÁÓÔÈ· Î·È ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹. ∆ÔÓ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙˆÓ ÚÔ‚·ÙfiÛÎ˘ÏˆÓ ÛÙË Ê‡Ï·ÍË ÙˆÓ ÎÔ·‰ÈÒÓ Î·Ù·Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ¿ÂÈÚ˜ ηٷÁڷʤ˜ Ù˘ ÊıÈÓÔˆÚÈÓ‹˜ ηıfi‰Ô˘ ÙˆÓ ÓÔÌ¿‰ˆÓ: fiÙ·Ó ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ¯ÂÈÌ·‰È¿ ÔÈ ‚Ï¿¯ÔÈ Ù˘ ¶›Ó‰Ô˘, Ù·


MÈ· ‚ÚÔ¯ÂÚ‹ ‚Ú·‰È¿ Û’ ¤Ó· ÛÙ·ıÌfi ÙˆÓ ÓÔÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ T˙Ô˘Ì¤ÚΈÓ

49

Ù˙ÔÌ·ÓfiÛÎ˘Ï¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÔÈÚ·Ṳ̂ӷ, ¿ÏÏ· ÌÚÔÛÙ¿, ¿ÏÏ· ÛÙ· Ï¿ÁÈ· ÎÈ ¿ÏÏ· ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÛÂÏÈÁοÙÔ˘, ¿ÁÚ˘ÓÔÈ Î·È ·ÙÚfiÌËÙÔÈ ÊÚÔ˘ÚÔ› Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· ‡ÚÈÓÔ Î·È Ù·ã ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘˜ ˘„ˆÌ¤Ó· ÁÈ· Ó· Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó Î·È ÙÔÓ ·Ú·ÌÈÎÚfi ıfiÚ˘‚Ô, ʇϷے ¤Ó· ͤʈÙÔ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ·ÔÙÂÏ› ÂÛÙ›· Û˘Û›ڈÛ˘ ·ÓıÚÒΘ ÙˆÓ ÎÔ·‰ÈÒÓ, ∏ ʈÙÈ¿ ˆÓ Î·È ·ÈÁÔÚÔ‚¿ÙˆÓ ÛÙË Ì·ÎÚ·›ˆÓË ÔÈÌÂÓÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·. (Afi ÙÔ Ï‡Έ̷ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ª·Ï¿Ê· «◊ÂÈÚÔ˜»). Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÊÂÓÙ¿‰ˆÓ ÙÔ˘˜, ̤˜ ·Ó¿·˘Û˘. ª¤Û· ·fi ÙË Û˘Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙËÓ ÔÌ‹6. √È ·ÓÙÔ¯¤˜ ÌfiÚ¢ÛË ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ˙ÒˆÓ ÛÙÔ Ì·˜ ˆÛÙfiÛÔ Â›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ¤Û¯·‰È¿‚· ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ Ù· ·ÈÁÔÚfi‚·Ù· ÙÔ ÛËÌ›ÔØ Ù· fi‰È· Ì·˜, fiÓÂÛ·Ó, ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ˘ÒÛÂÈ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó fiÓÂÛ·Ó, fiÓÂÛ·Ó ·fi ÙËÓ ·˘Á‹ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÙȘ ÔÔ›ÎÈÓ‹Û·ÌÂ, ÙÔ‡ÙË ÙËÓ ÒÚ· ¤·„·Ó È· ˜ ÂΉËÏÒÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ó· Ì¿˜ ÔÓÔ‡Ó ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó Û·Ó Í¤Ó·, Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ‰ÂÓ Ù· ÓÈÒı·ÌÂ, ‰ÂÓ Ù· ÔÚ›˙·Ì È·. ∏ fiÛÊÚËÛË Î˘Ú›ˆ˜, Ë fiÚ·ÛË Î·È Ë Î·™·Ó ¤Ú·Û·Ó ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ÒÚ˜ ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÌÓ‹ÌË Ù· ηıÔ‰ËÁÔ‡Ó ·Ï¿Ú›·˜ ̤۷ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È, ÊÙ¿Û·Ì ıËÙ·. ∆· ÓÔÌ·‰Èο ÎÔ¿‰È· ÂȉÈÎfi·Ôη̤̈ÓÔÈ ÛÙ· ¶¤ÓÙ ¶ËÁ¿‰È· ÙÂÚ· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓËı›ÛÂÈ ÛÙȘ ȉȷÈÙÂÚfi∫ÏÂÈÛÔ‡Ú·˜, ÙÔÔıÂÛ›· Ô˘ ›¯Â ÂÈÙËÙ˜ ÙÔ˘ Ï¿ÓËÙ· ‚›Ô˘. ∏ ı¤·ÛË Ù˘ ÏÂÁ› ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ηٿÏÏËÏË ÁÈ· ʈÙÈ¿˜ ̤۷ ÛÙË Ó‡¯Ù·, Ë Ì˘Úˆ‰È¿ ‚Ú·‰ÈÓfi ÛÙ·ıÌfi. °È· ηϋ Ì·˜ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ηÓÔ‡, ÔÈ ÎÚfiÙÔÈ ·fi Ù· ηÈÁfiË ‚ÚÔ¯‹ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÁÈ· Ï›ÁÔ. ∏ ʈÌÂÓ· ͇Ϸ, Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ηٷ˘ÏÈÛÌÔ‡, ÙÈ¿ Ô˘ ›¯·Ó ·Ó¿„ÂÈ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙË ÔÈ ÊˆÓ¤˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ Û˘ÓÙÚÔÏ¿Îη ÙˆÓ ¶¤ÓÙ ¶ËÁ·‰ÈÒÓ Î·È ÊÂÁÊÈ¿˜, ÙˆÓ Ù˙ÔÌ·ÓfiÛÎ˘ÏˆÓ Ù· Á·ÁÔ‚ÔÏÔ‡Û ̤۷ ÛÙË ÛÎÔÙÂÈÓÈ¿ Î·È ‚Á›ÛÌ·Ù·, ÔÈ Ì˘Úˆ‰È¤˜ ÙˆÓ ·ÏfiÁˆÓ, ÙËÓ ÂÚËÌÈ¿, ÊÙ¤ÚˆÛ ٷ fi‰È· Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ·ÈÁÔÚfi‚·¤Î·Ì ÙȘ ηډȤ˜ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ·ÈÙ· ˆ˜ ÔÈΛ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÁÔÚÔ‚¿ÙˆÓ Ó· ÛÎÈÚÙ‹ÛÔ˘Ó Î·ıÒ˜ ÓfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ fiÁ¤ÓÓËÛ ÚÔÛ‰Ô˘ ÁÈ· Ï›Á˜ ÛÙÈÁ6. ¶Ï·Ù¿ÚË-∆˙›Ì· °ÈÒÚÁÔ˘: ∫ÒÛÙ·˜ ª·Ï¿Ê·˜, ª¤ÙÛÔ‚Ô, ÂΉfiÛÂȘ ¶ÔÙ·Ìfi˜, ∞ı‹Ó· 2005 ÛÂÏ 10.


50

NÈÎfiÏ·Ô˜ B. K·Ú·Ù˙¤Ó˘

ÏÔÈ Û˘Û›ڈۋ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÁÈ· ÙË Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ·Ó¿·˘ÛË ÙfiÔ ÁÂÈÙÓÈ¿˙ÔÓÙ· Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ Ù· Û˘Óԉ‡ԢÓ. ŒÙÛÈ Ù· ‰‡Ô ÎÔ¿‰È· ۯ‰fiÓ ·˘ıfiÚÌËÙ· ‰È¿ÏÂÍ·Ó ÁÈ· «ÁÚ¤ÎÈ»* ÙÔ˘˜, ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ηٷ˘ÏÈÛÌÔ‡ Ì·˜, ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÙË ‰˘ÙÈ΋, ıˆÚÒÓÙ·˜ ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÂÛÙ›· Î·È ˆ˜ ‰È΋ ÙÔ˘˜. ∞̤ۈ˜ Ù· ¤ÓÙ Ù˙ÔÌ·ÓfiÛÎ˘Ï· ÚÔ¤‚ËÛ·Ó Û ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÔÛ‡ÚıËÎ·Ó ÛÙȘ «Â¿ÏÍÂȘ» ÙÔ˘˜, Ô˘ ÙȘ ¤ıÂÛ·Ó ÛÔÊ¿ Î·È ÌÂÏÂÙË̤ӷ ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÙˆÓ ÎÔ·‰ÈÒÓ. ¶ÚÒÙÔ Ì¤ÏËÌ· ÙˆÓ ™‡ÚÔ˘ Î·È ™Ù·‡ÚÔ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ «Ù¿ÈÛÌ·*» ÙˆÓ Û΢ÏÈÒÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂΛӘ, Ô˘ ÔÈ Â˘Ê˘Â›˜ Î·È ‰ÈÔÚ·ÙÈÎÔ› Ê˘Ï¿ÎÙÔÚ˜ ÙˆÓ ÎÔ·‰ÈÒÓ Â›¯·Ó ÎÚ›ÓÂÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ ÁÈ· ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛË ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· Èı·Ó¿ ÛËÌ›· ·’ fiÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·Ó ÂÈı¤ÛÂȘ ·ÁÚÈÌÈÒÓ Î·È ÎÏÂÊÙÒÓ. ªfiÏȘ Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ ·ÎÔ‡ÌËÛ ÙÔ ÛÊ·¯Ùfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÊˆÙÈ¿, ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÛÙÚÔʤ˜ Á¤ÌÈÛ·Ó Ì ÓÂÚfi ¤Ó· η˙·Ó¿ÎÈ, Ô˘ ¯ÚË̢ۛ ÁÈ· ÙÔ ‹ÍÈÌÔ ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ÛÂ Ù˘Ú›, ÙÂÌ¿¯ÈÛ·Ó ÙÔ ˙˘ÁÔ‡ÚÈ Î·È ÙÔ ¤ÚÈÍ·Ó Ì¤Û·. ∆· Ô˘ÚÓ·Ú›ÛÈ· ͇Ϸ ¤Î·Ì·Ó ÙÔ ı·‡Ì· ÙÔ˘˜Ø Û ÌÈ· ÒÚ· ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ÎÚ¤·˜ ›¯Â ‚Ú¿ÛÂÈ. √È Á˘Ó·›Î˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚfiÛıÂÛ·Ó «Î·ÌÈ¿ ‰ÂηÚÈ¿ ¯Ô‡ÊÙ˜» ÙÚ·¯·Ó¿ ÛÙÔ Î·˙¿ÓÈ Î·È Û·Ó «¯fi¯Ï·Í» Î·È ·˘Ùfi˜, ¤‚Á·Ï·Ó ÙÔ Ê·ÁËÙfi ·fi ÙË ÊˆÙÈ¿. ª·˙Â̤ÓÔ˜ fiÏÔ˜

Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿˜, ‰Âη٤ÛÛÂÚȘ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÌÔ˘ÛÎÂ̤ÓÔÈ, ÂÍ·ÓÙÏË̤ÓÔÈ, Ó˘ÛÙ·Á̤ÓÔÈ Î·È ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔÈ Á‡Úˆ ·fi ÙË ÊˆÙÈ¿, ÙÔÓ ÈÛÙfi Î·È ·ÈÒÓÈÔ Û‡ÌÌ·¯Ô ÙˆÓ ÔÈÌ¤ÓˆÓ ·fi ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÎfiÛÌÔ˘, ͯ·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ıÂfi Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÚÔṲ̂ӷÌ Ì ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÒÚ· ÙÔ˘ ‰Â›ÓÔ˘. ∆Ô Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ Ù·Ú·¯Ò‰Ô˘˜, ·Ú·ÙÂٷ̤Ó˘ Î·È Ôχ ηٷÔÓËÙÈ΋˜ ÔÚ›·˜, ÙÔ ·Ó¤ÏÈÛÙÔ Ê·ÁËÙfi, ÙÔ ÚÔÛˆÚÈÓfi ÛÙ·Ì¿ÙËÌ· Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜, Ë Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Î·È Ë Î·ÏÔÛ‡ÓË Ù˘ ʈÙÈ¿˜, ÙÔ Ì¿˙ÂÌ· fiÏˆÓ Ì·˜ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÈÂÚ‹ ÂÛÙ›· ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜, Ë ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË Ù˘ ÂÏ›‰·˜ ÁÈ· ˙ˆ‹, Ë ÚÔÛÌÔÓ‹ Ù˘ ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘ Î·È Ë ÚÔÛ‰ÔΛ· ÙÔ˘ ·˘ÚÈ·ÓÔ‡ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÔÛ¯fiÙ·Ó ‚ÔÛ΋ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚·Ù¿ÎÈ· Ì·˜, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¤Ó· Îϛ̷ ¢ÊÔÚ›·˜, ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ ·ÛÙÂ˚ÛÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ ‚Ú·‰ÈÓfi Ê·ÁËÙfi ÂÍÂÏ›¯ÙËΠ۠ÌÈÎÚfi ÁÈÔÚÙ¿ÛÈ: «Ê¿ÙÂ Î·È ț٠fiÛÔ ÌÔÚ›Ù ·fi„Â, ·‡ÚÈÔ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÙÈ Ì¿˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ» ϤÂÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ô ·Ù¤Ú·˜, ÂÓÒ Ô ™Ù·‡ÚÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÈÂ›ÛÙˆÓ fiÙÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ η˙·ÓÈÔ‡ ¿‰ÂÈ·˙Â, ÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙˆÓ ¶¤ÓÙ ¶ËÁ·‰ÈÒÓ, Ô˘ ʈٛ˙ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ Ê¤ÁÁÔ˜ Ù˘ ıÚ·Ì¿Ï·˜, ›Â: «¢ÂÓ ‚¿˙·Ù ʈÙÈ¿ Û’ ¤Ó· ·fi Ù· ËÁ¿‰È· Î·È Ó· Ú›ÍÂÙ ̤۷ ÙÔ ˙˘ÁÔ‡ÚÈ Ì ÙÔÓ ÙÚ·¯·Ó¿, Ì·˜ Î·È ¯ÔÚÙ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ›ӷ Ì·˜ Î·È ÌÂȘ ÔÈ ¤ÚËÌÔÈ ÔÈ ÚÔ‚·Ù·Ú·›ÔÈ Î·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿, ÙÈ

* ÁÚ¤ÎÈ= Úfi¯ÂÈÚÔ Ì·ÓÙÚ› ˙ÒˆÓ Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ Ì ÎÏ·‰È¿ ‰¤ÓÙÚˆÓ, ÙfiÔ˜ ÛÙ·˘ÏÈÛÌÔ‡. * Ù¿ÈÛÌ· = ·ÚÔ¯‹ ÙÚÔÊ‹˜ ÛÙ· Û΢ÏÈ¿, ÎÔ˘ÏÔ‡Ú· Ì ›ÙÔ˘Ú· ·fi ηϷÌÔΛÛÈÔ ·Ï‡ÚÈ.


MÈ· ‚ÚÔ¯ÂÚ‹ ‚Ú·‰È¿ Û’ ¤Ó· ÛÙ·ıÌfi ÙˆÓ ÓÔÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ T˙Ô˘Ì¤ÚΈÓ

51

Ó· Ì¿˜ οÓÂÈ ÂÌ¿˜ ¤Ó· η˙¿ÓÈ!». Èڛ˜ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Ô ·‰ÂÚÊfi˜ ÌÔ˘ Ô ™‡ÚÔ˜ Î·È Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ Ô˘ ¤ÙÚˆÁ·Ó Ì·˙› ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ È¿ÙÔ, ¿‰ÂÈ·Û·Ó ÙÚÂȘ - Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ ¤Ó· η¿ÎÈ,*Ô˘ Á¤ÌÈ˙ Ì ÌÈ· Ôο Ê·ÁËÙfi. ∞fi ÙËÓ Â‡ı˘ÌË ‰È¿ıÂÛË Î·È Ù· ÂÈÚ¿ÁÌ·Ù· ·Ú·™Ù·‡ÚÔ˜ ∫·Ú·Ù˙¤Ó˘ Â› ÙÔ ¤ÚÁÔÓ. ªÈ· ˙ˆ‹ «ÓËÛÙÈÎfi˜», ·Û¯›˙ÂÈ Ó· Û˘Ṳ́Ó˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ «ÛÙÔÌÒÛÂÈ» ÙËÓ ›ӷ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ «ÙÚ›„·» Ù˘ ‚Ú·ÛÙÔÁ·ÏÈ¿˜ ÛÙ· ¶·ÏÈ¿ÌÂÏ· µfiÓÈÙÛ·˜. ÌÔ›Ú·Û·Ó fiÏÔ ÙÔ Ê·ÁËÙfi Î·È ‰ÂÓ ¿ÊËÛ·Ó ÎÏ›ÛÔ˘Ì ٷ Ì¿ÙÈ· Ì·˜, ·Îԇ̠̤ԇÙ ¤Ó· fi‰È ÁÈ· ÙÔÓ «Ì·ÚÌ· ¶›Û· ÛÙË Ûˆ·ÛÈ¿ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ Ì·ÎÚfiË» Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. ∆· ¯ÔÛ˘ÚÙ· Ô˘ÚÏÈ¿ÛÌ·Ù· Ï‡ÎˆÓ ·fi Ù· ÓÙÚ¿ Ô˘ÚÓ·Ú›ÛÈ· ͇Ϸ ¤ÏÈˆÓ·Ó ÛÙË Ù¤ÛÛÂÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. √ ÊfiʈÙÈ¿ Î·È ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ˙ÂÛٷ̤ÓÔÈ ·fi ‚Ô˜ Ù˘ ·Ú¯¤ÁÔÓ˘ Ó‡¯Ù·˜, ÔÈ ÂÈÙËÓ ‡Ú· Ù˘ ¤ÛÙÚÈ‚·Ó Î·È Í·Ó¿ÛÙÚÈÎÚÂÌ¿ÌÂÓ˜ ·ÂÈϤ˜, Ë ·‚‚·ÈfiÙËÙ·, ‚·Ó Ï·ıÚ·›Ô ÚÔ˘ÊÒÓÙ·˜ ˉÔÓÈο ÙË ÔÈ ÌӋ̘ ·fi Ô‰˘ÓËÚ¿ ·ı‹Ì·Ù· ÁÏ˘Î‡ÙËÙ· ÙˆÓ ÛÙÈÁÌÒÓ. ·Ï·ÈÔÙ¤ÚˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, Â¤ÙÂÈÓ·Ó ÙËÓ √È Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜ ÛÙÈÁ̤˜ fï˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÓ›· Ì·˜ Î·È ·Ê¿ÓÈ˙·Ó οı ›¯ÓÔ˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÎÔ·‰ÈÒÓ ‹Ù·Ó ¿Â˘Ù˘¯ÈÛÌÔ‡, Ô˘ ˙‹Û·Ì ÚÈÓ ·fi Ï›ÓÙ· ÏÈÁÔÛÙ¤˜ Î·È Ê¢Á·Ï¤Â˜ ‰˘ÛÙ˘ÁÔ. ¯Ò˜. ∞ÊÔ‡ ‰·Ì¿Û·Ì ÙËÓ ›ӷ Ì·˜, ∆· Ù˙ÔÌ·ÓfiÛÎ˘Ï· ͤÛ·Û·Ó Û ÛÙÂÁÓÒÛ·ÌÂ Î·È ˘Úˆı‹Î·ÌÂ, Ì·ÔÚÁÈṲ̂ӷ Á·‚Á›ÛÌ·Ù· ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ˙Â˘Ù‹Î·Ì ÎÔ˘‚¿ÚÈ Î¿Ùˆ ·fi Ù· Ì¿ÏÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ˘ÂÏÈÓ· ÛÎÂ¿ÛÌ·Ù·, ·ÎÔ˘ÌÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙ· Ú·ÛÈÛıÔ‡Ó Ù· ÎÔ¿‰È· ÙÔ˘˜Ø Ù· ÏÈÛ·ÎÈ¿ (ÌÂÚȤ˜) ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ Ì·Ṳ̂ӷ Ô˘ÚÏÈ·¯Ù¿ ÙˆÓ Ï‡ÎˆÓ Ï‹˘fiÏÔÈË Ó‡¯Ù· ÚÔÊ˘Ï·Á̤ÓÔÈ ·fi ı·ÈÓ·Ó Î·È ÔÈ ÊˆÓ¤˜ ÙÔ˘˜ Á¤ÌÈ˙·Ó ÙËÓ ÙË ‚ÚÔ¯‹Ø Ô ™‡ÚÔ˜ Î·È Ô ™Ù·‡ÚÔ˜, Ï¿ÛË. ∫Ú‡Ô˜ Êfi‚Ô˜ Ì¿˜ η٤Ϸ‚ fiˆ˜ ¿ÓÙ·, ηÙ¢ı‡ÓıËÎ·Ó ÚÔ˜ * ۯ‰fiÓ fiÏÔ˘˜ ηıÒ˜ ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ «ÙÔ ÊÙÂÚfi» ÙˆÓ ÎÔ·‰ÈÒÓ, fi¯È ‚¤ˆ˜ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì Ӈ¯Ù· ÂÊÈ·ÏÙÈ΋ ‚·È· ÁÈ· ‡ÓÔ ·Ú¿ ÁÈ· ÂÈÊ˘Ï·Î‹ ÂÚÈ΢Îψ̤ÓÔÈ ·fi ·ÁÚÈfiÏ˘ÎÔ˘˜ Û’ Î·È ·ÁÚ‡ÓÈ·. ¶ÚÈÓ ÚÔÏ¿‚Ô˘Ì ӷ * η¿ÎÈ= ÎÔ‡ˆÌ· ηÙÛ·ÚfiÏ·˜ Ô˘ ¯ÚËÛ›ÌÂ˘Â Î·È ˆ˜ È¿ÙÔ. * ÊÙÂÚfi= ÏÂ˘Ú¿ ÎÔ·‰ÈÔ‡.


52

NÈÎfiÏ·Ô˜ B. K·Ú·Ù˙¤Ó˘

¤Ó·Ó ÙfiÔ ¿ÊÈÏÔ Î·È ÛÙÚ˘ÊÓfi, Ì ϷÁη‰È¤˜ Î·È ÔÚÛ›‰Â˜*, ˘ÎÓ¿ ÚÔ˘Ì¿ÓÈ·, ·fiÎÚ˘Ê˜ ÛËÏȤ˜, οıÂÙ˜ Ï·ÁȤ˜ ÛÎÂ·Ṳ̂Ó˜ Ì ı·ÌÓÒ‰Ë Ô˘ÚÓ¿ÚÈ·, ‡ÔÙ· ÌÈÎÚ¿ ͤʈٷ, ȉ·ÓÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ÎÚËÛʇÁÂÙÔ ·ÁÚÈÌÈÒÓ Î·È ÎÏÂÊÙÒÓØ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÁÚÈÔÙÔÈ¿, fi,ÙÈ Â›¯Â ·ÔÌ›ÓÂÈ ·Î¿Ï˘ÙÔ ·fi ÙÔ˘˜ ı¿ÌÓÔ˘˜ ‹Ù·Ó Û·Ṳ́ÓÔ Ì ¤ÙÚ˜ ·È¯ÌËÚ¤˜, Ô˘ Ï‹ÁˆÓ·Ó fi¯È ÌfiÓÔ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ·ÈÁÔÚfi‚·Ù· ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ›‰È· Ù’·ÁÚ›ÌÈ·Ø ÌfiÓÔ Á›‰È· ·Ó˘fiÙ·ÎÙ· Â›Ó·È Èηӿ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Û’ ¤Ó· ÙfiÛÔ ·Ù›ı·ÛÔ Î·ÎÔÙfiÈ. º·ÓÙ¿˙ÔÌ·È ˆ˜ ·˘Ùfi˜ Ô ‰‡ÛÙÚÔÔ˜ ÙfiÔ˜ ı· ›¯Â ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ¤Ó·˘ÛÌ· ÛÙÔÓ Ï·˚Îfi ¿ÓıÚˆÔ Ó· ÂÌÓ¢Ûı› ÙÔÓ ·ÚÔÈÌÈ·Îfi ÏfiÁÔ «Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·ÏÈfiÙÔÔ ÙÛ·ÎÈ¤Ù·È Ï‡ÎÔ˜». ™ÙÔ˘˜ Ù·Ú·Á̤ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ηÈÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ ÔϤÌÔ˘ Ì›· ÔÌ¿‰· ÏËÛÙ·ÓÙ·ÚÙÒÓ, ÙˆÓ °Ú·ÙÛÔ˘Ó·›ˆÓ, Ë ÔÔ›· ›¯Â ˆ˜ ¤‰Ú· Î·È ÔÚÌËÙ‹ÚÈÔ ÙË ‰‡Û‚·ÙË ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ¶¤ÓÙ ¶ËÁ·‰ÈÒÓ, η٤ÛÙË Ì¿ÛÙÈÁ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ∆˙Ô˘Ì¤ÚÎˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ™·Ú·Î·ÙÛÈ·Ó·›Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÚÓÔ‡Û·Ó Ì ٷ ÎÔ¿‰È· ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ̤ÚË ·˘Ù¿. √È ¤ÓÔÏÔÈ Î·È ·‰›ÛÙ·ÎÙÔÈ °Ú·ÙÛÔ˘Ó·›ÔÈ Û¯ËÌ¿ÙÈ˙·Ó ÎÔ¿‰È· Ì ٷ ÎÏÂÌ̤ӷ ˙Ò· ·fi Ù· ‰È·‚·Ù¿ÚÈη ·ÈÁÔÚfi‚·Ù·, fiÙ ÛÙ· ÎÚ˘Ê¿, fiÙ ÛÙ· Ê·ÓÂÚ¿ ηٷ·ÙÒÓÙ·˜ οı ¤ÓÓÔÈ· ‰Èη›Ô˘ Î·È Î·Ù·Ï‡ÔÓÙ˜ οı ·›ÛıËÌ· ·ÓıÚˆÈ¿˜. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ù· ·ÁÚ›ÌÈ· Û›ÁËÛ·Ó Î·È Â·Ó‹ÏıÂ Ë Á·Ï‹ÓËØ ÌfiÓÔ Ù· Ù˙ÔÌ·-

ÓfiÛÎ˘Ï· ÁÚ‡ÏÈ˙·Ó Î·È ÂÚÈÔÏÔ‡Û·Ó Á‡Úˆ ·fi Ù· ÎÔ¿‰È·, ÂÓÒ Ô ™‡ÚÔ˜ Ì ÙÔÓ ™Ù·‡ÚÔ ÂÓı¿ÚÚ˘Ó·Ó ÙÔ˘˜ ·ÎÔ›ÌËÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·¯ËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Ì ÛÊ˘Ú›ÁÌ·Ù· Î·È ¯Ô˘ÁÈ·Ù¿. ∫Ô˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˘˜ Î·È ÊÔ‚ÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ì¿˜ ‹ÚÂ Ô ‡ÓÔ˜. ∫ÔÓÙ¿ ÛÙ· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ÛÊÔ‰Ú‹ ηٷÈÁ›‰· Û˘Óԉ¢fiÌÂÓË ·fi ·ÛÙÚ·¤˜, ÎÂÚ·˘ÓÔ‡˜ Î·È ‚ÚÔÓÙ¤˜, Ì¿˜ ¿Ú·Í ‚›·È· Ù· ÛÎÂ¿ÛÌ·Ù· Î·È Ì¿˜ ¿ÊËÛ ͤÛÎÂÔ˘˜, Ì ÛÙ¤ÁË ÙÔÓ ÁÎÚ›˙Ô Ô˘Ú·Ófi ÁÈ· Ó· Ì¿˜ ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ¤ÚÌ·È· Ù˘ ʇÛ˘ Î·È Ò˜ Ù· fiÓÂÈÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï¿ÓËÙ˜ ‚ÔÛÎÔ‡˜ ‰È·ÚÎÔ‡Ó fiÛÔ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÌÈ· ·ÛÙÚ·‹. ™ÙËÓ ·Ú·˙¿ÏË Ù˘ ıÂÔÌËÓ›·˜ ÂÌ›˜ Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ·ÈÊÓȉȷÛًηÌÂ, ‚¿Ï·Ì ÙȘ ʈӤ˜ Î·È Ù· ÎÏ¿Ì·Ù· Î·È ÔÈ Ì·ÓÓ¿‰Â˜ Ì·˜ ›‰·Ó Î·È ¤·ı·Ó Ó· Ì·˜ ηıËÛ˘¯¿ÛÔ˘Ó. ∏ ·‰ÂÚÊ‹ ÌÔ˘, ∂Ï¢ıÂÚ›·, ÛÔ˘‰¿ÛÙÚÈ· ·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÂΛÓË, Ô˘ ¤ÓȈı ÌfiÓÈÌ· ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ÁÈ· ÙË «‚Ï¿¯ÈÎË ˙ˆ‹» Î·È Ù· ‰ÂÈÓ¿ Ù˘, ͤÛ·Û Û ·Ó·ıÂÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È Î·Ù¿Ú˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘. ∏ ‚ÚÔ¯‹ Ì¿˜ Ì·ÛÙ›ÁˆÓ ·Ï‡ËÙ· Î·È Ë ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ Ù˘ ʈÙÈ¿˜ ÙÔ˘ ·fi‚Ú·‰Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û È· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Ì·ÎÚÈÓ‹ ·Ó¿ÌÓËÛË. ∫·È ›¯·Ó ÂÚ¿ÛÂÈ Ï›Á˜ ÌfiÓÔÓ ÒÚ˜... ¶ÚÔÙÔ‡ ÚÔÏ¿‚Ô˘Ì ӷ ʈÏÈ¿ÛÔ˘Ì οو ·fi Ù· ÛÎÂ¿ÛÌ·Ù· Ó¤· ‰ÔÎÈÌ·Û›· ¤ÌÂÏÏ ӷ ÂÚ¿ÛÔ˘ÌÂ. ª¤Û· ÛÙÔÓ ·ÚÔ͢ÛÌfi ÙˆÓ Î·Ù·ÈÁ›‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÂÚ·˘ÓÒÓ, Ù· Úfi‚·Ù· ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ «‹Ú·Ó Ù¤ÙÔÈÔÓ ÚfiÁÎÔ»* Ô˘ ˆ˜ ·ÎÚ¿ÙËÙÔ ÔÙ¿ÌÈ

* ÔÚÛ›‰Â˜= ‚·ıÈ¿ ÛηÌ̤Ó˜ ÚÂÌ·ÙȤ˜. * ‹Ú·Ó ÚfiÁÎÔ= ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÊÔ‚ÈṲ̂ӷ.


MÈ· ‚ÚÔ¯ÂÚ‹ ‚Ú·‰È¿ Û’ ¤Ó· ÛÙ·ıÌfi ÙˆÓ ÓÔÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ T˙Ô˘Ì¤ÚΈÓ

·Ú¤Û˘Ú·Ó ÛÙÔ ¤ÓÙÚÔÌÔ Ê¢ÁÈfi ÙÔ˘˜ Ù· Û·ÎÈ¿ ·fi Ù· ÚÔ‡¯· ÛÙ· ÔÔ›· ›¯·Ì ÛÙÚÈ̈¯ı›, ÂÌ›˜ Ù· ·È‰È¿, ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÔÈ ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜ Ì·˜, ¤Ú·Û·Ó ¿Óˆ Ì·˜, Ì¿˜ ηٷ¿ÙËÛ·Ó, Ì¿˜ ηٷÙÚfiÌ·Í·Ó Î·È ¤ÛÌÈÍ·Ó Ì ٷ ‰Èο Ì·˜. √¯Ù·ÎfiÛÈ· ·ÈÁÔÚfi‚·Ù· ¤ÁÈÓ·Ó ¤Ó· ÎÔ¿‰È. ∫˘ÚÈÂ˘Ì¤Ó· ÏÔÈfiÓ ·fi ÙÔ Êfi‚Ô Û˘Ó¤¯È˙·Ó Ó· ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÚÔ˜ Ù· ‰˘ÙÈο Ù˘ Ï¿Îη˜ ÙˆÓ ¶¤ÓÙ ¶ËÁ·‰ÈÒÓ Ì ΛӉ˘ÓÔ, ¿ÏÏ· Ó· ÁÎÚÂÌÈÛıÔ‡Ó, ¿ÏÏ· Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û·Ú¿ÁÌ·Ù· ÙˆÓ Ï‡ÎˆÓ Î·È ÙˆÓ fiÚÓÈˆÓ ÛÙÔ Î·ÎÔÙfiÈ Ù˘ ‚·ıÈ¿˜ Ï·Áη‰È¿˜ Ô˘ ¤¯·ÛΠÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ Ï¿Îη˜. √ ıfiÚ˘‚Ô˜ ·fi ÙÔ Ô‰Ô‚ÔÏËÙfi ÙˆÓ ÙÚÂfiÌÂÓˆÓ Û ¿Ù·ÎÙË Ê˘Á‹ ÚÔ‚¿ÙˆÓ ÂÓÈÛ¯˘fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¿Ó·Ú¯Ô˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÎÔ˘‰Ô˘ÓÈÒÓ, Ù· ‚ÂÏ¿ÛÌ·Ù· ·ÓÈÎÔ‡, ·fi ÙˆÓ Û΢ÏÈÒÓ Ù· Ï˘Û۷Ϥ· Á·‚Á›ÛÌ·Ù· Î·È ÙˆÓ Ï‡ÎˆÓ Ù· Ô˘ÚÏÈ·¯Ù¿ ̤۷ ÛÙ· ¿ÁÚÈ· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Î·È ÛÙÔ˘˜ ÔÏÔÏ˘ÁÌÔ‡˜ Ù˘ ηٷÈÁ›‰·˜, Û˘Ó¤ıÂÙ·Ó ¤Ó· ÛÎËÓÈÎfi ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎÔ‡ Êfi‚Ô˘ Î·È ·ÁˆÓ›·˜, Ô˘ ›¯·Ì ˙‹ÛÂÈ ¿ÂÈÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙȘ ÛÙÚ¿Ù˜, ÛÙ· ¯ÂÈÌ·‰È¿, ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ Î·È ·Ó·ÙÚȯȿ˙·Ì ·Ó·ÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÙȘ ÙÚ·ÁÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ì·˜ ÂÈÙÒÛÂȘ. √È Ï‡ÎÔÈ ¯Ù‡ËÛ·Ó ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ·fi ÙÔ ‚ÔÚÚ¿ Î·È ·fi ÙË ‰‡ÛË Î·È ¤Ù˘¯·Ó Ó· ÂÛ›ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÓÈÎfi ÛÙ· Úfi‚·Ù·. ∆· Ù˙ÔÌ·ÓfiÛÎ˘Ï· fï˜, ÔÈ Ù˙ÈÔÌ·Ó·Ú·›ÔÈ, ™‡ÚÔ˜ Î·È ™Ù·‡ÚÔ˜, Ô ·Ù¤Ú·˜, ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Î·È Ù· ÌÂÁ·-

53

χÙÂÚ· ·È‰È¿ ·fi Ì¿˜ ηÙfiÚıˆÛ·Ó ̤۷ ÛÙÔ ¯·Ï·ÛÌfi Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ù· ·ÊËÓÈ·Ṳ̂ӷ Úfi‚·Ù· ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ Ï¿Îη˜, Ó· Ù· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó Î·È ÙÂÏÈο Ó· Ù· ËÚÂÌ‹ÛÔ˘Ó. ª¤Û· ÛÙÔ ·ÛÙÚ·fiÊÂÁÁÔ Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ ÌfiÚÂÛ ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ χÎÔ˘˜ Ó· ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó Î˘ÓËÁË̤ÓÔÈ ·fi Ù· Û΢ÏÈ¿. √ ªÔ‡ÚÁÎÔ˜ Î·È Ô ºÏÒÚÔ˜ ‹Úı·Ó ηْ Â·Ó¿ÏË„Ë ÛÂ Û˘ÌÏÔ΋ ÛÒÌ· Ì ÛÒÌ· Ì ̤ÏË Ù˘ ·Á¤Ï˘ ÙˆÓ Ï‡ÎˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fiÚÌËÛ·Ó ¿Óˆ ÙÔ˘˜Ø ·‰È¿„¢ÛÙ· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ËÚˆÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ ÔÈ Ï·‚ˆÌ·ÙȤ˜ Ô˘ ›‰·Ì ÛÙÔ ÎÔÚÌ› ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó ÍË̤ڈÛÂ. ∞ÏÏ¿ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· Ù˙ÔÌ·ÓfiÛÎ˘Ï¿ Ì·˜ ¤‰ˆÛ·Ó Ì ·˘Ù·¿ÚÓËÛË Ì¿¯Ë ÛÎÏËÚ‹ Ì ÙÔ ÍËڷ̤ÓÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ ·ÏËı¤˜: «¯ˆÚ›˜ Ù˙ÔÌ·ÓfiÛÎ˘Ï· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‚ÔÛÎfi˜, ¯ˆÚ›˜ ‚ÔÛÎfi ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÔ¿‰È, ¯ˆÚ›˜ ÎÔ¿‰È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌ›·». ∏ Ì·ÎÚÈ¿ ÊıÈÓÔˆÚÈ¿ÙÈÎË Ó‡¯Ù· ‰ÂÓ ¤ÏÂÁ ӷ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈØ Ë ‚ÚÔ¯‹ Î·È ÔÈ ·¤Úˉ˜ Ï˘ÛÛÔÌ·ÓÔ‡Û·Ó, ÔÈ ·ÛÙÚ·¤˜ ¯·Ú¿ÎˆÓ·Ó Ù· ÛÎÔÙ¿‰È·, Ù· Úfi‚·Ù· ÚÔÁÎÔ‡Û·Ó, Ù· Û΢ÏÈ¿ ·Ï˘¯ÙÔ‡Û·Ó, ÂÌ›˜ ·ÁÚ˘ÓÔ‡Û·Ì ·Ó‹Û˘¯ÔÈ Î·È ÙÚÔÌ·Á̤ÓÔÈ. ∫¿ÔÙ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ı·ÌÔʤÁÁÂÈ. ∆Ô ¯¿Ú·Ì· ¯ˆÚ›Û·Ì ٷ Úfi‚·Ù· Û ‰‡Ô ÎÔ¿‰È·, Î·È Ù· ÌÂÙÚ‹Û·ÌÂØ ·fi ÙÔ Ì¤ÙÚËÌ· ¤ÏÂÈ·Ó ‰‡ÔØ ¤Ó· ·fi ÙÔ ÎÔ¿‰È ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ Î·È ¤Ó· ·fi ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜Ø ›Ûˆ ·fi ¤Ó· ı¿ÌÓÔ ‚ڋηÌ ¤Ó· ÎÚÈ¿ÚÈ ∫¿ÏÂÛÈÔ* ÓÈÁ̤ÓÔØÙÔ «ÍËڷ̤ÓÔ»*

* ∫¿ÏÂÛÈÔ= Ï¢Îfi Úfi‚·ÙÔ Ì ̷‡Ú· ÛËÌ¿‰È· ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ. * ÍËڷ̤ÓÔ= ÔÓÔÌ·Û›· Î·È Î·Ù¿Ú· Û˘Ó¿Ì· ÁÈ· ÙÔÓ Ï‡ÎÔ, Ó· ÍÂÚ·ı› ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î·Ù·Û·Ú¿˙ÂÈ Úfi‚·Ù·.


54

NÈÎfiÏ·Ô˜ B. K·Ú·Ù˙¤Ó˘

ÙÔ Â›¯Â ÛÊ¿ÍÂÈ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ıÚfiÈÛÌ· ÙˆÓ ÚÔ‚¿ÙˆÓ Ì· ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚ ӷ ÙÔ Î·Ù·ÎÚÂÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈØ Ë ˙ËÌÈ¿ fï˜ ›¯Â Á›ÓÂÈØ ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ¿ÎÚÔ Ù˘ Ï¿Îη˜ ÂÓÙÔ›Û·ÌÂ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ı‡Ì· Ù˘ ıËÚȈ‰›·˜ ÙˆÓ Ï‡ÎˆÓ. ªÈ· §¿È·* ÚÔ‚·Ù›Ó· Ì’ ¤Ó· ¿ÛÚÔ ÛËÌ¿‰È Û·Ó ·ÛÙ¤ÚÈ ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ Î·È ¿ÛÚÔ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ô˘Ú¿˜ Ù˘ (Ë Ï¿È· Ë ·ÛÚÔÓÔ‡Ú· Ì ÙÔ ·ÛÙ¤ÚÈ ÛÙË Ì¿Ï·) ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Í·ψ̤ÓË ÛÙÔ ¯ÒÌ·, ·ÈÌfiÚÊ˘ÙË Ì ٷ ÛˆıÈο Ù˘ ηٷÛ·Ú·Á̤ӷ ÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ¿˜ Ì·˜ Ì ‚ϤÌÌ· ·ÁÂÚfi ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó ·ÔÙ˘ˆÌ¤ÓÔ˜ Ô ˙fiÊÔ˜ Î·È Ô ÙÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ‚›·ÈÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. ∏ ıÏ›„Ë Î·È Ë ›ÎÚ· ¿ÊËÓ·Ó ·‰Ú¿ Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÚfiÛˆ· Î·È ÛÙȘ ηډȤ˜ fiÏˆÓ Ì·˜. µÏ¤ÔÓÙ·˜ ÙË «ıÂȿΈ ¢ËÌ‹ÙÚˆ», ÙË Ì¿ÓÓ· ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ Ó· ÎÏ·›ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ìfi ÙÔ˘ ∫¿ÏÂÛÈÔ˘ Î·È ÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË §¿È· Ì ÙÔ ·ÛÙ¤ÚÈ, ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÂÚ·Á·Ô‡Û·, ‰ÈfiÙÈ Â›¯Â Ì›ÓÂÈ ÔÚÊ·Ó‹, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ·ÚÓ¿ÎÈ ‰¤Î· ËÌÂÚÒÓ, Î·È ÙËÓ ·Ó¤ÛÙËÛ· Ì ÙÔ ÌÔ˘Î¿ÏÈ Ù·˝˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Û·Ó ÌÈÎÚfi ·È‰›, ÛÙÂÓÔ¯ˆÚ‹ıËη, ÔÚÁ›ÛÙËη ÙfiÛÔ Ôχ Î·È ÔÚΛÛÙËη ˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘ÌÊÈÏȈıÒ Ì ÙÔÓ ¿ÏËÛÙÔ ÛÊ·Á¤·, ÙÔ Ï‡ÎÔ Î·È ˆ˜, fiÙ·Ó ÌÂÁ·ÏÒÛˆ, ı’ ·ÁÔÚ¿Ûˆ ÙÔ˘Ê¤ÎÈ Î·È ı· ÙÔ˘ ·ÓÙ·Ô‰ÒÛˆ ÙÔ Î·Îfi Ô˘ Ì¿˜ ¤Î·Ó ÂΛÓË ÙË Ì·‡ÚË Ó‡¯Ù· ÛÙ· ¶¤ÓÙ ¶ËÁ¿‰È·. «∏ ˙ËÌÈ¿ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹, ÙfiÛÔ Ó·’Ó·È ÙÔ Î·Îfi, ÛΤÊÙÂÛÙ ÙÈ Û˘Ì* ›¯·Ó ÛηÏÒÛÂÈ= ›¯·Ó ÊÔÚÙÒÛÂÈ. *§¿È· = ÚÔ‚·Ù›Ó· Ì·‡ÚÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜.

ÊÔÚ¿ ı· ·ı·›Ó·ÌÂ, ·Ó ‰ÂÓ Â›¯·Ì ·˘Ù¿ Ù· ·ÏÈοÚÈ· Ù· Û΢ÏÈ¿; √ χÎÔ˜ Â›Ó·È ·ÁÚ›ÌÈ, ‰ÂÓ ÔÏÂÌȤٷÈ, ÙÔ Î·Ïfi ÁÈ· Ì¿˜ Â›Ó·È Ó· Ì¿˜ ·›ÚÓÂÈ fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È, ÏÈÁfiÙÂÚ· Úfi‚·Ù·» ›Â Ô ·Ù¤Ú·˜ ÁÈ· Ó· Ì·Ï·ÎÒÛÂÈ Î¿ˆ˜, ÙË Ï‡Ë Ì·˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÂÓÓÔËı› ˆ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙˆÓ ÎÔ·‰ÈÒÓ Î·Ù¿ Ê˘ÛÈ΋ ÓÔÌÔÙ¤ÏÂÈ· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙË ÌÔ›Ú· ÙÔ˘˜ Ì fiÓÔ Î·È ‰¿ÎÚ˘·. ∆ËÓ ÒÚ· Ô˘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ¿ÓÙÚ˜ ›¯·Ó «ÛηÏÒÛÂÈ»* Ù· Û·ÎÈ¿ ÛÙ· ÌÔ˘Ï¿ÚÈ· Î·È ÙÔ Î·Ú·‚¿ÓÈ ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ·ıÌfi (™ÙÚÈ‚›Ó· Î·È °Ú·ÌÌÂÓ›ÙÛ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·), η٤ÊÙ·ÓÂ Î·È Ô Ì·ÚÌ· ¶›˘ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘, Ô˘ ›¯Â οÌÂÈ ÔÏÔÓ‡¯ÙÈ· ÔÚ›· ÁÈ· Ó· Ì¿˜ ÚÔÊÙ¿ÛÂÈ. ∆ÔÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ˙˘ÁÔ˘ÚÈÔ‡ ÙÔ˘ Î·È ÙË ˙ËÌÈ¿ ·fi ÙÔ «ÍËڷ̤ÓÔ». ∏ «ıÂȿΈ ¶›·ÈÓ·» ηٷÂÔÓË̤ÓË ·fi ÙÔ Ó˘¯ÙÔÂÚ¿ÙËÌ· ˆÚÒÓ Ì¤Û· ÛÙË ‚ÚÔ¯‹ Î·È ÂÍÔ˘ıÂӈ̤ÓË ·fi ÙËÓ ›ӷ, ı‡ÌˆÛÂ Î·È ›Û̈Û Ì ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ Ù˘ Ê‡Ï·Í·Ó «Ô‡Ù ÌÈ· Ï¿ÙË» ·fi ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛÊ·¯Ùfi, ÁÚ‹ÁÔÚ· fï˜ ͤ¯·Û ÙËÓ ÔÚÁ‹ Ù˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ ·‰‹ÚÈÙ˜ ÂÈÙ·Á¤˜ Ù˘ ÔÈÌÂÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, Ë ÔÔ›· ¿Óˆ ·’ fiÏ· ··ÈÙ› Û‡ÌÓÔÈ· Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ∆’ ·ÏÔÁÔÌԇϷڷ ΛÓËÛ·Ó, Ù· Úfi‚·Ù· Î·È ÂÌ›˜ ‹Ú·Ì ¿ÏÈ ÙÔ ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÙÔ˘ ¡ÔÌ·‰ÈÛÌÔ‡ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ù· ÚÔ·ÈÒÓÈ· ¯Ó¿ÚÈ· ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜.


™˘Ú›‰ˆÓ T˙Ô˘Ì¿Î·˜

OÈ ·ÁˆÁÈ¿Ù˜ ÙˆÓ ¢˘Ù. T˙Ô˘Ì¤ÚÎˆÓ ·Ô‡˜ ÌÔ˘ Î·È Ô ·Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Û·Ó «¯¿ÓÈ» ÛÙËÓ ™Á¿√ Ú·. ∞fi ÌÈÎÚfi ·È‰› ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡Û·

Î·È ÂÁÒ Ó· Ù· «‚Á¿ÏÔ˘Ó ¤Ú·» Î·È Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ˙Ò· Ô˘ ·Ó¤‚·ÈÓ·Ó ÚÔ˜ ÕÁÓ·ÓÙ·, ¶Ú¿Ì·ÓÙ·, ªÂÏÈÛÛÔ˘ÚÁÔ‡˜ ‹ η٤‚·ÈÓ·Ó ÚÔ˜ ÕÚÙ·. ∂Λ ÏÔÈfiÓ ÁÓÒÚÈÛ· ÙÔ˘˜ ·ÁˆÁÈ¿Ù˜, Ì›· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ÂÎÏ›„ÂÈ. √È ·ÁˆÁÈ¿Ù˜ ¤Î·Ó·Ó Û ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›· fiÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ¢ÚfiÌÔÈ ÁÈ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó Î·È ÂΛÓÔÈ Â›¯·Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ÙËÓ ÕÚÙ· ÚÔ˜ Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÙˆÓ ∆˙Ô˘Ì¤ÚΈÓ. ªÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ·Ï¿ÙÈ, ʈÙÈÛÙÈÎfi ÂÙڤϷÈÔ, ÙÚ¿Ô˘Ï˜, Û›ÚÙ· ÁÈ· Ù· «ªÔÓÔÒÏÈ·». ªÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ·Ï‡ÚÈ, ˙¿¯·ÚË, ˙˘Ì·ÚÈο, ‚·Ê¤˜, ·Ô‡ÙÛÈ·, ˘Ê¿ÛÌ·Ù·, Û·Ô‡ÓÈ, Ï¿‰È, ÂÏȤ˜ ÁÈ· Ù· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ∂ÎÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌ›· ∞ÁÓ¿ÓÙˆÓ Î·È ¶Ú·Ì¿ÙˆÓ. ∞ÏÏ¿ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ηϋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Á›ÓÔÓÙ·Ó. ∏ ·ÌÔÈ‚‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÈ¿ÙË Ô˘ ÏÂÁfiÙ·Ó «·ÁÒÈ» ηÓÔÓ›˙ÔÓÙ·Ó Ì ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ‹ Ì ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ. ªÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÏËÛ›·˙Â Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ŸÔ˘ ¤Êı·ÓÂ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÂÚ¯fiÙ·Ó Î·È

ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì ٷ ÚÔ˚fiÓÙ· ·fi ÙËÓ ÕÚÙ·. ŒÙÛÈ ÛÈÁ¿ - ÛÈÁ¿ Ì›ÎÚ·ÈÓ·Ó Î·È ÔÈ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁˆÁÈ¿Ù˜. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi ÙÔ˘˜ ªÂÏÈÛÛÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ÕÚÙ· ̤ۈ ™Á¿Ú·˜, ∫Ú˘ÔÓ¤ÚÈ ‰È·ÚÎÔ‡Û ÂÚ›Ô˘ ‰˘Ô Ë̤Ú˜. ŸÙ·Ó Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ·fi ÙËÓ ÕÚÙ· ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ™Á¿Ú· ˘‹Ú¯Â ·ÎfiÌË ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁˆÁÈ¿Ù˜. ŸÙ·Ó fï˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ¤Êı·Û ÛÙËÓ ÕÁÓ·ÓÙ· ¿Ú¯ÈÛ ϤÔÓ Ó· Êı›ÓÂÈ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÁˆÁÈ·ÙÒÓ. ¶ÔÏÏÔ› ‹Ù·Ó ÂΛÓÔÈ Ô˘ ·ÛÎÔ‡Û·Ó ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ·ÁˆÁÈ¿ÙË ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 1940-1960 Î·È ˙Ô‡Û·Ó ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙÔ˘˜ ·fi ÙË Î‡ÚÈ· ·˘Ù‹ ··Û¯fiÏËÛË. ¶·Ú·ı¤Ùˆ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÁˆÁÈ·ÙÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ªÂÏÈÛÛÔ˘ÚÁÔ‡˜, ¶Ú¿Ì·ÓÙ·, ÕÁÓ·ÓÙ· ºÚ¿ÛÙ·, ™Á¿Ú·, ªËϤ·, ∫·Ù·ÚÚ¿ÎÙË, ªÈÎÚÔÛËÏÈ¿, §ÂÈ·Ó¿, ƒ¿ÌÈ· Î·È Ù· ¶ÔχÙÛÈ·Ó· Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1940-1960 ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜. √È ·ÁˆÁÈ¿Ù˜ Ô˘ ÂÚÓÔ‡Û·Ó Ì ٷ ¿ÏÔÁ· Î·È Ù· ÌÔ˘Ï¿ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÚو̤ӷ Û ‰‡Û‚·ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Û ‰‡ÛÎÔϘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, Â›Ó·È ϤÔÓ ÌÈ· ·Ó¿ÌÓËÛË ·fi ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì·˜.


56

™˘Ú›‰ˆÓ T˙Ô˘Ì¿Î·˜

TÔ Î·Ú·‚¿ÓÈ ÙˆÓ ·ÁˆÁÈ·ÙÒÓ, ÙÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ̤ÛÔ Ù˘ ÚÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÓ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÌfiÓÔ ÚÔ˚fiÓÙ·, ·ÏÏ¿ ÁÎÚ¤ÌÈ˙ ٷ Ù›¯Ë ·Ó¿ÌÂÛ· Û Ϸԇ˜ Î·È ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·˜ Ú·ÎÙÈΤ˜, ‹ıË Î·È ÓÔÔÙÚÔ›Â˜ (ʈÙ. K. M·Ï¿Ê·˜).

∞. ÕÁÓ·ÓÙ· 1. ∞ˉfiÓ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ÙÔ˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ 2. °È·ÓÓԇϷ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ (°¿Î˘) 3. ∑¿Ú·Áη˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ 4. ∑¿Ú·Áη˜ πˆ¿ÓÓ˘ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ 5. £·Ó¿Û˘ ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ 6. πˆ¿ÓÓ˘ ∫ÔÏÏÈfi˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ 7. ∫·¤Ï˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ 8. ∫Ú¿‚‚·Ú˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ 9. ∫Ú¿‚‚·Ú˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ 10. ∫Ú¿‚‚·Ú˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ 11. ∫Ú¿‚‚·Ú˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ 12. ∫ÒÛÙ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ 13. ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 14. ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 15. ¶··Î›ÙÛÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 16. ¶·¿˜ (§·ı‹Ú·˜) πˆ¿ÓÓ˘

17. ƒ›˙Ô˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ 18. ∆¿ÙÛ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ 19. ∆Û¿ÎÔ˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ 20. º›ÏÔ˜ µ·Û›ÏÂÈÔ˜ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï 21. º›ÏÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ (¡¿ÎÔ˜) ÙÔ˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ 22. ºÏÒÚÔ˜ µ·Û›ÏÂÈÔ˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ µ. ºÚ¿ÛÙ· 1. µ·ÁÁÂÏ‹˜ πˆ¿ÓÓ˘ °. ∫·Ù·ÚÚ¿ÎÙ˘ 1. £ÂÔ¯¿Ú˘ (ª¿ÏÏÈÔ˜) ∞ϤÎÔ˜ 2. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓ˘ (¶›Ù·˜) °È¿ÓÓ˘ 3. ™ÎÔ‡Ù·˜ ∫ÒÛÙ·˜ 4. ∆˙Ô˘Ì¿Î·˜ (∫٤ʷ˜) ∫ÒÛÙ·˜ 5. ∆ÚÔÌԇ΢ ¡›ÎÔ˜ ¢. ªËϤ· (™ÎÏÔ‡„·) 1. ∫·ÙÛÔ‡‰·˜ ¢‹ÌÔ˜ 2. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜ 3. ™‡ÚÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜


OÈ ·ÁˆÁÈ¿Ù˜ (΢ڷÙ˙‹‰Â˜) ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ T˙Ô˘Ì¤ÚΈÓ

∂. ™Á¿Ú· 1. ∂˘·ÁÁÂÏ‹˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï

57

14. ªÔ‡Û˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ 15. ¡Ô‡ÙÛÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ 16. ¶·¿˜ πˆ¿ÓÓ˘ 17. ¶ÔχÌÂÚÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ 18. ™Ì‡Ú˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 19. ∆Ú·ÁÔ˘‰¿Ú·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 20. ∆Ú·ÁÔ˘‰¿Ú·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 21. ∆ÛÈÏÈÁÈ¿ÓÓ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 22. Ëڷ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

™∆. ªÂÏÈÛÛÔ˘ÚÁÔ› 1. °ÈˆÚÁ¿Ú·˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ 2. °ÈˆÚÁ¿Ú·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 3. °ÎÔÏÔÌ¿˙Ô˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ 4. °ÎÔÏÔÌ¿˙Ô˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ 5. °ÎÔÏÔÌ¿˙Ô˜ §¿ÌÚÔ˜ 6. °ÎÔ‡ÓÙ·˜ ªÈ¯¿Ï˘ 7. £·Ó¿Û˘ £fi‰ˆÚÔ˜ 8. ∫Ô‡ÙÛÈÎÔ˜ °È¿ÓÓ˘ 9. ∫Ô‡ÙÛÈÎÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 10. ∫ÔÏÈÔ¿ÓÔ˜ µ·Û›ÏÂÈÔ˜ 11. ª·ÙÛԇη˜ ¡›ÎÔ˜ 12. ªÔ‡Á·˜ ¶¿ÓÔ˜ 13. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ °ÈÒÚÁÔ˜ T· ˘ÔÌÔÓÂÙÈο Î·È ·ÓıÂÎÙÈο ÌÔ˘Ï¿ÚÈ·, «ÔÙ¤ ·fi ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ 14. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ¡›ÎÔ˜. ÌË ÎÈÓÔ‡ÓÙ·», ÎÔ˘‚¿ÏËÛ·Ó Â› ·ÈÒÓ˜ ÛÙÔ ÎÔÚÌ› ÙÔ˘˜ ÙÔ Ìfi¯ıÔ Î·È ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘. 15. ¶·¿˜ °È¿ÓÓ˘ (ʈÙ. K. M·Ï¿Ê·˜). 16. ƒ›˙Ô˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∞ÚÈÛÙ. ∏. ªÈÎÚÔÛËÏÈ¿ 17. ƒ›˙Ô˜ ™‡ÚÔ˜ ∞ÚÈÛÙ 1. ¶·¿˜ £ÂÔÊ¿Ó˘ (º·Ó›·˜) 18. ™Î¤ÓÙÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ 2. ¶·¿˜ πˆ¿ÓÓ˘ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ 19. ∆Û›Á·˜ °È¿ÓÓ˘ 20. ∆Û›Á·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 21. ∆Û›Á·˜ §¿ÌÚÔ˜ ∫. £. §ÂÈ·Ó¿ 1. ¢‹ÌÔ˜ (∆ÛÒÏ˘) πˆ¿ÓÓ˘ ∑. ¶Ú¿Ì·ÓÙ· 1. ∞Ú̇ڷ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ π. ƒ¿ÌÈ· 2. µ¿Ó·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 1. ªԇη˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 3. µÔ‡ÏÁ·Ú˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 4. °ÂÚÔ‰‹ÌÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ π∞. ¶ÔÏ˘ÙÛÈ¿ÓˆÓ (∫ÂÓÙÚÈÎfi) 5. °ÂÚÔ‰‹ÌÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1. °. ª¿ÓÔ˜ 6. °ÂˆÚÁ¿Î˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ 2. ª¿Ú˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ 7. °ÂˆÚÁ¿Î˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3. ª·ÚÁÒÓ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ (∆ۿη8. °È·ÓÓËÚ›˙Ô˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÏÔ˜) 9. °ÎÂÛÔ‡Ï˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 4. ª·ÚÁÒÓ˘ ª¿ÓıÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔ10. °ÎÂÛÔ‡Ï˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Ï¿Ô˘ 11. ¢ËÌÔıfi‰ˆÚÔ˜ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ 5. ∫·˙¿ÎÔ˜ ™‡ÚÔ˜ (ª·ÚÎÂ˙›Ó˘) 12. ¢ËÌÔıfi‰ˆÚÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 6. ¡¿Û˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ (ºÙ¤ÚË) 13. §¿ÌÚ˘ ÷ڿϷÌÔ˜ 7. º·Î›ÙÛ·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ (§·Áο‰È·)


Iˆ¿ÓÓ˘ A˘‰›ÎÔ˜ - K˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜

¢Ú¿ÎÔ˜ M˘ıÔÏÔÁ›· - ¶·Ú¿‰ÔÛË - ™˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ› EÈÛ·ÁˆÁ‹ √ ‰Ú¿ÎÔ˜1, Â›Ó·È Ì˘ıÈÎfi ·ÓıÚˆÔÊ¿ÁÔ Ù¤Ú·˜, Ì ÌÔÚÊ‹ ÂÚÂÙÔ‡ ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ, Ì ÊÙÂÚ¿ Ó˘¯ÙÂÚ›‰·˜, ·ÁηıˆÙ‹ Ô˘Ú¿, Ì ¤Ó· Ë ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÂÊ¿ÏÈ·, Ì ÛÙfiÌ· Ô˘ ‚Á¿˙ÂÈ ÊÏfiÁ˜, Ì ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÙÔÓÈṲ̂ӷ οÔÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, fiˆ˜ Τڷٷ, Ì¿ÙÈ·, ‰fiÓÙÈ·, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‰‡Ó·ÌË, Ë ÔÔ›· ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Ì ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚfiÔ. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰‡Ó·ÌË, ÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÙÔ˘ Â›Â‰Ô Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ¯·ÌËÏfi. ÿÛˆ˜, ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ·˘Ù‹ Ù˘ ˘¤ÚÌÂÙÚ˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ Î·È ÙÔ˘ ¯·ÌËÏÔ‡ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘, ÂÎÔÚ‡ÂÙ·È ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì·, ·ÚfiÌÔÈÔ Ì Ù˘ ӛ΢ ÙÔ˘ ¢·˘›‰ Â› ÙÔ˘ °ÔÏÈ¿ı. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÂÓfi˜ ÛÙfi¯Ô˘ Ë ÛˆÌ·ÙÈ΋ ˘ÂÚÔ¯‹ Î·È Ë Ì˘˚΋ ‰‡Ó·ÌË ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó, ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ „˘¯È΋ ‰‡Ó·ÌË Î·È ÈηÓfiÙËÙ·, ÎÚÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë, ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂÓfi˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ‹ ÂÓfi˜ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘. √È ‰Ú¿ÎÔÈ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÔÏÏÒÓ Ï·ÒÓ. °È· ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Â›Ó·È ·ÓıÚˆÔÊ¿Á· Ì˘ıÈο fiÓÙ·, Ô˘ ÌÓËÌÔÓ‡ÔÓÙ·È ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈο ÚfiÛˆ· Ù· ÔÔ›· ÂÓÙ˘ˆ-

ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÁÈ· Ù· ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÏÔÁÈ΋ ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ¶ÔÏÏ¿ Ê˘ÛÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ù· ÔÔ›· Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ Î·Ù·ÓÔ›, ÚÔÛ·ı› ÌÂ Ì˘ıÔÏ·ÛÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ó· Ù· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ. ™Â fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ì˘ıÔÏ·ÛÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ù· ÎÂÓÙÚÈο ÚfiÛˆ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÎÔÈÓ¿ ·ÏÏ¿ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, Ù· ÔÔ›· Î·È Ù· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó (.¯. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔÈ, ∫‡Îψ˜, Û̷ÈÚ· ÎÏ). √È ‰Ú¿ÎÔÈ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ηÙÔÈÎÔ‡Ó Û ËÁ¤˜, ÛËÏȤ˜, Û ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ӷ ·fi ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ·Ó¿ÎÙÔÚ·, ‹ ÂÚË̤̈ÓÔ˘˜ ‡ÚÁÔ˘˜, ·ã fiÔ˘ Î·È ÂÊÔÚÌÔ‡Ó. ∞ÎfiÌË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û·Ó ·ÎÔ›ÌËÙÔÈ Ê‡Ï·Î˜ ıËÛ·˘ÚÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ë ··ÁˆÁ‹ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ, Ù· ÔÔ›· ÎÚ·ÙÔ‡Ó Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ӷ ÛÙ· ˘Ô¯ıfiÓÈ· ·Ï¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ ‹ Ù· ÙÚÒÓÂ. ŒÓ· ·ÎfiÌË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô, Ô˘ ¿ÚÚËÎÙ· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÎÔ˘˜, Â›Ó·È Ë £Â˚΋ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ·ÚˆÁ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÓÙˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ª¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ·ÔηÏԇ̠ÌÂÙ·ÊÔÚÈο «‰Ú¿ÎÔ» ÙÔÓ ·ÈÌÔ‚fiÚÔ, ÙÔÓ ·ÈÌÔÛÙ·Á‹ ¿ÓıÚˆÔ, ÙÔÓ ÂÁÎÏËÌ·Ù›·, Ô˘ ‰È·Ú¿ÙÙÂÈ Âȉ¯ı›˜ ÊfiÓÔ˘˜, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Û‡ÏÏËÙÔ˜ Î·È ÚÔηÏ› ÙÔÓ ·ÓÈÎfi (Ô ‰Ú¿ÎÔ˜ ÙÔ˘ ™¤È¯ ™Ô˘). ∞ÎfiÌË, fiÙ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÚÈÁÚ¿-

1. ¢Ú¿ÎÔ˜: ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, ‰Ú¿ÎˆÓ. ¶Èı·Ó¿ Ó· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ‰Ú·ÎÂÖÓ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ‰¤ÚÎÔÌ·È = ‚Ϥˆ, ·Ú·ÙËÚÒ.


¢Ú¿ÎÔ˜

„Ô˘Ì οÙÈ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ‰‡Ó·ÌË Î·È ·ÓÙÔ¯‹, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ Â›ıÂÙÔ ‰Ú·ÎfiÓÙÂÈÔ˜, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˘¤ÚÌÂÙÚ· ·˘ÛÙËÚfi˜ Î·È ÛÎÏËÚfi˜, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ‰Ú·ÎfiÓÙÂÈÔ˜ ÓfiÌÔ˜, ‰Ú·ÎfiÓÙÂÈ· ̤ÙÚ·. ∂ȉÈο Ë ∫›Ó·, ÌÈ· ¯ÒÚ· ÏÔ‡ÛÈ· Û ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÈÛÙÔÚ›· Î·È ·Ú¿‰ÔÛË ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ÏÔ‡ÛÈÔ Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î·È ÁÈ· ÙÔ ‰Ú¿ÎÔ, Ì ‚·ÛÈΤ˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ ·fi ÙÔ ‰Ú¿ÎÔ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘, Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· ·ÓıÚˆÔÊ¿ÁÔ Ù¤Ú·˜ Ô˘ ÍÂÚÓ¿ÂÈ ÊˆÙȤ˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ∫ÈÓ¤˙Ô˘˜ ¢ÁÂÓÈÎfi Ï¿ÛÌ· Î·È ˘¤ÚÙ·ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ Î·Ï‹˜ Ù‡¯Ë˜ Î·È Â˘ËÌÂÚ›·˜.

√È ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ¿ÓÙ· Û¤‚ÔÓÙ·Ó Î·È ÙÈÌÔ‡Û·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔÓ ‰Ú¿ÎÔ. ø˜ Ì˘ıÈÎfi ˙ÒÔ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ 12 ˙ˆ‰›ˆÓ ÙÔ˘ ∫ÈÓ¤˙ÈÎÔ˘

59

∑ˆ‰È·ÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘. ∞˘Ùfi ÙÔ Â͈ÙÈÎfi Î·È ÛÊÚÈÁËÏfi Ï¿ÛÌ· Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ √˘Ú·ÓÔ‡. ŒÙÛÈ, ÛÙËÓ ∫›Ó· ·fi Ôχ ·ÏÈ¿ ÔÈ ‰Ú¿ÎÔÈ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·Ó Ì ÙËÓ Â˘Á¤ÓÂÈ·, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÈÛ¯‡ Î·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·. ∆· ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈο ÂÌ‚Ï‹Ì·Ù· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û˘¯Ó¿ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘, ȉȷ›ÙÂÚ· ·˘Ù¿ Ù˘ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ ÙˆÓ ª·ÓÙÛÔ‡. √È ‰Ú¿ÎÔÈ Ô˘ ‹Ù·Ó ÎÂÓÙË̤ÓÔÈ ÛÙÔ ¤Ó‰˘Ì· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ›¯·Ó ¤ÓÙ Ӈ¯È·, ÂÓÒ ÂΛÓÔÈ ÙˆÓ Î·ÙÒÙÂÚˆÓ ÚÈÁΛˆÓ ›¯·Ó Ù¤ÛÛÂÚ·. ∫·È Ê˘ÛÈο ÔÈ Â˘ÁÂÓ›˜ ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ Î·È Ì ÙÚ›Ó˘¯Ô ‰Ú¿ÎÔ. ¶·Ú·‰ÔÛȷο Ô ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ˜ ‰Ú¿ÎÔ˜ Û˘Ó‰ÂfiÙ·Ó Ì ÙȘ ··Ï¤˜ ˙ˆÔÁfiÓ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢. ∏ ‚ÚÔ¯ÂÚ‹ ÂÔ¯‹ ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏÏfiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ·ÛÙÂÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ú¿ÛÈÓÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘, ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·ÛÙÂÚÈÛÌÔ‡˜, Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰È·ÈÚÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ¤Ó·ÛÙÚÔ Ô˘Ú·Ófi ÔÈ ÎÈÓ¤˙ÔÈ ·ÛÙÚÔÓfiÌÔÈ. ŒÙÛÈ Ô ‰Ú¿ÎÔ˜ ηıÈÂÚÒıËΠӷ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙȘ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜ Î·È ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ ˙Ô‡Û Û ‚·ıȤ˜ Ï›ÌÓ˜ Î·È ÔÙ¿ÌÈ·.

ªÀ£√§√°π∞ ∫∞π ¶∞ƒ∞¢√™∏

ª˘ıÈο fiÓÙ· ÙÔ˘ ∂ÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ∞fi ÔÏÏÔ‡˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ·Ó·˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë ÚԤϢÛË ÙˆÓ Ì˘ıÈÎÒÓ fiÓÙˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ Û fiÏ· Ù· ÁˆÁÚ·ÊÈο Ï¿ÙË Î·È Ì‹ÎË Ù˘ Á˘. µ¤‚·È·, Ë ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË, ÁÈ·Ù› ¯¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ÌÈ· ˘fiıÂÛË ÌÔÚ› Ó· ÚÔ·„ÂÈ ·fi Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÁڷʤ˜.

√ ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂÈ ÏÔÁÈΤ˜ Î·È Î·Ù·ÓÔËÙ¤˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó .¯. ÛÂ Ê˘ÛÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, Ï¿ıÂÈ Ì‡ıÔ˘˜. ™Â ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÙ·Ó ¿ÙÔÌ· ‹ ÔÌ¿‰· ·ÙfiÌˆÓ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ·Î·ÙfiÚıˆÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ÎÔÈÓfi ÓÔ˘ ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù·, Ì˘ıÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿-


60

Iˆ¿ÓÓ˘ A˘‰›ÎÔ˜ - K˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜

˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ˘ÂÚÊ˘ÛÈο fiÓÙ·, fiˆ˜ Ô °ËÚ˘fiÓ˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ó›ÎËÛÂ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜. ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È Î·È ÌÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ·Í›·˜ Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ «Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡», ÙÔ˘ Ó· Ì¿¯ÔÓÙ·È ‰ËÏ·‰‹ ÙÚÂȘ ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ ˆ˜ ¤Ó·˜, fiÔ˘ Ô ¤Ó·˜ ηχÙÂÈ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ, ÂϤÁ¯Ô˘Ó Î·È ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Û·Ó ¤Ó· Ì˘·Ïfi Î·È ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û·Ó ¤Ó· ÛÒÌ·. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ‚¤‚·È· ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, Â›Ó·È ˆ˜ Ô °ËÚ˘fiÓ˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È Ì˘·Ïfi Î·È ‰‡Ó·ÌË Î·È ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ ‰Ú¿ÎÔ˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔÓÈÛÙ› ÙÔ Ûı¤ÓÔ˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË, ÌÂÁ·ÏÔÔÈÂ›Ù·È Î·È Ë ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘ ·ÓÙ›·ÏÔ˘, ÁÈ·Ù› ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ë Ó›ÎË ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó «¿ıÏÔ˜». ŒÓ· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È ˆ˜ ÛÙË Ó›ÎË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È Ë £Â¿ ∞ıËÓ¿. Œ¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Ë Û‡ÌÚ·ÍË Ù˘ £Â¿˜ ÛÙË Ì¿¯Ë ∏Ú·ÎÏ‹ °ËÚ˘fiÓË, ÁÈ·Ù› fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ Ì˘ıÔÏÔÁ›· Î·È ·Ú¿‰ÔÛË ·ÏÏ¿ ۯ‰fiÓ ÛÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯ÒÚÔ Ë Û‡ÌÚ·ÍË ıÂfiÙËÙ·˜, Û ·‰È·ÓfiËÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ÎÔÈÓfi ÓÔ˘ ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ‰Ú¿ÎˆÓ, Â›Ó·È Û˘Ó‹ı˘. ∞˜ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÔ‡ÌÂ Î·È Û‹ÌÂÚ· fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ Û ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ ÂÈηÏԇ̷ÛÙ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ £ÂÔ‡, Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ‹ οÔÈÔ˘ ∞Á›Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ‰Ú¿ÎÔ˜, Ë ·ÓıÚÒÈÓË Ê·ÓÙ·Û›· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Î·È ¿ÏÏ· Ì˘ıÈο fiÓÙ·, Ù· ÔÔ›·, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ‰Ú¿ÎÔÈ, ÔÈΛÏÏÔ˘Ó ‹ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·fi ÙfiÔ Û ÙfiÔ, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÓÔÌ·ÙÔÏÔÁ›·, ÙË ÌÔÚÊ‹, ÙÔ ÏfiÁÔ ‡·ÚÍ‹˜ ÙÔ˘˜,

O HÚ·ÎÏ‹˜ (·ÚÈÛÙÂÚ¿), ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ, Ì ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ AıËÓ¿˜, ÙÔÓ ÙÂÚ·ÙÒ‰Ë °ËÚ˘fiÓË.

ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·È ‰ÚÔ˘Ó. ŒÓ· ¿ÏÏÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È ˆ˜ ̤ۈ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ì‡ıˆÓ, Ô˘ ·fi ÁÂÓÈ¿ Û ÁÂÓÈ¿ Â‰Ò Î·È ·ÈÒÓ˜ Ë ·Ú¿‰ÔÛË Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰È·Ê‡Ï·ÍÂ Î·È Ë Ï·ÔÁÚ·Ê›· η٤ÁÚ·„Â, ÚÔÛ·ı› Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, fiÔ˘ ˙ÂÈ, Î·È ÔÈΛϷ ÌËӇ̷ٷ. ™‹ÌÂÚ·, ÛÙÔÓ ∂ÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ ·ÚfiÌÔÈ· Ì ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÎÔ˘˜ Ì˘ıÈο fiÓÙ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ›ӷÈ: ·ã ∆Ô ÛÙÔȯÂÈfi. ∂›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ê›‰È, ‰Ú¿ÎÔÓÙ·˜, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û Û›ÙÈ·, Û ËÁ¤˜, Û ÏÔ›·, Û ‰¤Ó‰Ú·, Û ÎÚ˘Ì̤ÓÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ Î·È ÚÔÛٷهÂÈ, ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ ‹ ÂΉÈΛٷÈ. ªÔÚ› ‰ËÏ·‰‹ Ó· Â›Ó·È ·Á·ıÔÔÈfi ‹ ηÎÔÔÈfi Ó‡̷. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ¡ÈÎfiÏ·Ô ¶ÔÏ›ÙË, Ù· ÛÙÔȯÂÈ¿ Â›Ó·È „˘¯¤˜ ÊÔÓ¢ı¤ÓÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ‹ ˙ÒˆÓ. ªÂ ÙȘ ˘ÂÚÊ˘ÛÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó, Ù· ÛÙÔȯÂÈ¿ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì ÌÔÚÊ‹ ·ÓıÚÒÔ˘, ˙ÒÔ˘ ‹ ıËÚ›Ô˘, ÌÔÚÔ‡Ó ‰Â Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÌÔÚÊ‹ ηٿ ‚Ô‡ÏËÛË. ∂›Ó·È ¢ÌÂÓ‹ Î·È Â˘ÂÚÁÂÙÈο ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ù· ·Á·Ô‡Ó, ÊÔ‚ÂÚ¿ ÁÈ· ΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó


¢Ú¿ÎÔ˜

Ó· Ù· ‚Ï¿„Ô˘Ó ‹ Ù· ‚Ú›˙Ô˘Ó. ŸÙ·Ó ÔÚÁ›˙ÔÓÙ·È, ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó (οÛÙÚÔ, Û›ÙÈ, ÎÏ) Î·È ÙfiÙ ηٷÚÚ¤Ô˘Ó «Û·Ó ˙ÒÔ Ô˘ ·Ô‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘». ªÂÙ·ÊÔÚÈο, ·ÔηÏÔ‡Ó «ÛÙÔȯÂÈfi» ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÂÚÊ˘ÛÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. ‚ã ∏ ¡Âڿȉ·. ™ÙË Ï·˚΋ Ê·ÓÙ·Û›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰·ÈÌÔÓÈÎfi Ï¿ÛÌ· Ì ÌÔÚÊ‹ Ó¤·˜ Î·È ˆÚ·›·˜ Á˘Ó·›Î·˜ (͈ÙÈÎÈ¿), Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û ÔÙ¿ÌÈ· ‹ ËÁ¤˜. Áã ∆Ô º¿ÓÙ·ÛÌ·. ¢ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· Î·È ·˘Ùfi Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜, Â›Ó·È ¿˘ÏÔ Î·È ˘ÂÚÊ˘ÛÈÎfi ÔÓ. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÓÂÎÚÔ‡ ‹ ÙÔ Ó‡̷ ÓÂÎÚÔ‡ ·ÓıÚÒÔ˘, Ô˘ ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ fiÔ˘ ¤˙ËÛ ‹ ÙÔÓ ¤ı·„·Ó (ÛÙÔȯÂÈfi), Ì ÔÚ·Ù‹ ‹ ·ÈÛıËÙ‹ ÌÔÚÊ‹. ‰ã ∆Ô •ˆÙÈÎfi. (Â͈ÙÈÎfi˜, ·ÏÏfiÎÔÙÔ˜). ŒÙÛÈ ·ÔηÏÂ›Ù·È ÙÔ ˘ÂÚÊ˘ÛÈÎfi Ï¿ÛÌ·, ÙÔ ÛÙÔȯÂÈfi.

¶·Ú·‰fiÛÂȘ ÛÙÔÓ ∂ÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÙÔ Ê›‰È Î·È ÙÔ ‰Ú¿ÎÔ ¢È·¯ÚÔÓÈο, ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ Ê›‰È Î·È Ô ‰Ú¿ÎÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÎÔÈÓ¿ ÛËÌ›·, Ù· ÔÔ›· ÌÂÁ·ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, Û˘Óı¤ÙÔÓÙ·È Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È fiÛÔ ÈÔ ÙÚÔÌ·ÎÙÈο Á›ÓÂÙ·È. ŒÙÛÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‚ϤÔ˘Ì ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÌÂÁ¿Ï· Ê›‰È· Ì ÛÙÔȯ›· ‰Ú¿ÎÔ˘, fiˆ˜ Î·È ‰Ú¿ÎÔÈ Ì ÛÙÔȯ›· ÊȉÈÔ‡. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ Ô ‰Ú¿ÎÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ˆ˜ Ù¤Ú·˜ ·ÓıÚˆÔÊ¿ÁÔ, ¯ıÚfi˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ Ê›‰È ¿ÏÏÔÙ ˆ˜ ¯ıÚfi˜ Î·È ¿ÏÏÔ-

61

Ù ˆ˜ ÚÔÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. √ ™Ô˘Ë‰fi˜ ıÚËÛÎÂÈÔÏfiÁÔ˜ Martin Nilsson ÁÚ¿ÊÂÈ Û¯ÂÙÈο: «™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó¢ڛÛÎÔ˘Ì ¿ÏÏË ÌÈ· ηٷʷӋ ÔÌÔÈfiÙËÙ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ Î·È Ù˘ Ï·˚΋˜ ıÚËÛΛ·˜ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ». ™‹ÌÂÚ· ϤÓ ˆ˜ ·Ó ÔÓÂÈÚ¢Ù›˜ Ê›‰È, ı· ‰ÂȘ Ê›ÏÔ. ∂ÊfiÛÔÓ Ô «ÔÈÎÔ˘Úfi˜ fiÊȘ» ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ‹Ù·Ó ÚÔÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Î·È Î·Ùã Â¤ÎÙ·ÛË Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ÌfiÓÔ Ê›ÏÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ. °È· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ÙÔ Ê›‰È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ê›ÏÔ˜ Î·È ÚÔÛÙ¿Ù˘, Â›Ó·È Î·È Â¯ıÚfi˜. «∫ÔÏÔ‚fi Ê›‰È» ·ÔηÏÔ‡Ó ÙÔÓ ·ÓÔ‡ÚÁÔ Î·È ÌÔ¯ıËÚfi ¿ÓıÚˆÔ. Ÿˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ Ï·Ô›, ¤ÙÛÈ Î·È Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ·ÈÛı·ÓfiÙ·Ó ¿ÓÙÔÙ ‰¤Ô˜ ÁÈ· ‰Ú¿ÎÔ˘˜ Î·È Ê›‰È· Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ Ù· ÂÍ¢ÌÂÓ›ÛÂÈ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ Ûã ·˘Ù¿ ÙÈ̤˜ Î·È ı˘Û›Â˜. ¶›ÛÙ¢ ˆ˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi ·fi ¯ıÚÔ› Î·È ı·Ó¿ÛÈÌÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó Û ۇÌÌ·¯Ô˘˜ Î·È ÚÔÛٿ٘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. √È ÚfiÁÔÓÔ› Ì·˜ ›ÛÙ¢·Ó ÛÙÔÓ «ÔÈÎÔ˘Úfi fiÊÈ», Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛٿ٢ ΢ڛˆ˜ ·fi Ù· ÔÓÙ›ÎÈ·, Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÙÔ ·ÚÂÓÔ¯ÏÔ‡Û·Ó. ª¿ÏÈÛÙ· Â¿Ó ÙÔ˘ ¤Î·ÌÓ·Ó Î·Îfi, ›ÛÙ¢·Ó ˆ˜ ı· ÙÔ˘˜ ‚ÚÂÈ Û˘ÌÊÔÚ¿. ™ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ÔÓÔÌ·ÛÙfi˜ ‹Ù·Ó Ô ÔÈÎÔ˘Úfi˜ fiÊȘ ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ Ù˘ ¶ÔÏÈ¿‰Ô˜ ÛÙËÓ ·ÎÚfiÔÏË ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó Ê‡Ï·Î·˜ Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘. À‹Ú¯Â Ë ‰ÔÍ·Û›· fiÙÈ ı· Û˘Ó¤‚·ÈÓ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ fiÏË ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ, Â¿Ó ÙÔ Ê›‰È ·˘Ùfi ÂÍ·Ê·ÓÈ˙fiÙ·Ó, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Î·È ¤ÁÈÓ ÙȘ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ Ù˘ ÂȉÚÔÌ‹˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ. ÕÏÏ· ‰È¿-


62

Iˆ¿ÓÓ˘ A˘‰›ÎÔ˜ - K˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜

ÛËÌ· Ê›‰È·- ‰Ú¿ÎÔÈ, ÚÔÛٿ٘ Ó·ÒÓ ‹Ù·Ó: √ ∫˘¯Ú›‰Ë˜ ÛÙËÓ ∂ÏÂ˘Û›Ó·, Ô ¶‡ıˆÓ·˜, ÙÂÚ·Ù҉˘ ‰Ú¿ÎÔÓÙ·˜, ʇϷη˜ ÙÔ˘ Ì·ÓÙ›Ԣ Ù˘ £¤Ìȉ·˜ ÛÙÔÓ ¶·ÚÓ·ÛÛfi, Ô˘ ÙÔÓ ÛÎfiÙˆÛÂ Ô ∞fiÏψӷ˜. ∂›Û˘ Ù· Ê›‰È· Ô˘ ÙÚ¤ÊÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÈÂÚfi ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ, ÛÙËÓ ◊ÂÈÚÔ Î·È Ë ‰Ú¿Î·ÈÓ· ¢ÂÏʇÓË ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙÔ Â¿Óˆ ÌÈÛfi Î·È Ê›‰È ÛÙÔ Î¿Ùˆ.

·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶¿ÓıÂÔ˘ (∆ÈÙ¿Ó˜, ∫‡Îψ˜, °›Á·ÓÙ˜, ∫¤ÓÙ·˘ÚÔÈ). √È Ì‡ıÔÈ ÂÚ› ‰Ú¿ÎˆÓ, fiˆ˜ Î·È ¿ÏÏ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‹ ÎÔÈÓˆÓÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·, ‰È›ۉ˘Û·Ó Î·È ·˘ÙÔ› Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÔÈËÙÈÎfi ÏfiÁÔ Î·È, Ì·˙› Ì ÙË ‰ËÌÒ‰Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙÔÓ ¯ÔÚfi. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ Ì ÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ (ÔÈËÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜, ÌÂψ‰›· Î·È ¤ÚÚ˘ıÌË Î›ÓËÛË), Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ì ڢıÌÈ΋ ΛÓËÛË (¯ÔÚ‡ÔÓÙ·˜) Ù· ÂÛˆÙÂÚÈο ÙÔ˘ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, Û ÛÙÈÁ̤˜ ˘„ËÏ‹˜ Û˘ÁΛÓËÛ˘ ·fi ÁÂÁÔÓfiÙ· ¯·Ú¿˜, χ˘ ‹ ¿ÏÏ·, Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„·Ó ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·, ‹ ·ÎfiÌË ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ, ¯ÔÚ‡ÔÓÙ·˜, ·˘Ùfi Ô˘ Ô ÔÈËÙÈÎfi˜ ™ÙËÓ ·ÁÁÂÈÔÁÚ·Ê›· ·˘Ù‹ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ô ÔÙ·Ìfi˜ ∞¯ÂÏÒÔ˜ ˆ˜ ÏfiÁÔ˜ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘fiÎÚÔ˘ÛË ‰Ú¿ÎÔ˜, Èı·Ó¿ ·fi ÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ, ηıÒ˜ Î˘Ï¿- ·ÊËÁÂ›Ù·È (fiÚ¯ËÛË). µ¤‚·ÈÔ ÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÏÏ¿ Î·È ›Ûˆ˜ ÂÂȉ‹ Ûã ·˘Ùfi Ó›ÁÔÓÙ·Ó Â›Ó·È fiÙÈ Ô ÙÚfiÔ˜ ·ÚÔ˘Û›·ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤ÙÚˆÁÂ, ηٿ ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›·. Û˘ ‹ ¤ÎÊÚ·Û˘ ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË Û¯¤¢Ú¿ÎÔÈ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ÛË Ì ÙÔÓ Ï·˚Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi οı ÙfiÌ˘ıÔÏÔÁ›·˜ Î·È ·Ú¿‰ÔÛ˘ Ô˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘ ÛÙË Ì˘ıÔ™ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ Ï·ÔÁÚ·Ê›· ¤¯Ô˘Ó ÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË. √È ·Ú·ÏηٷÁÚ·Ê› ÔÏϤ˜ ÈÛÙÔڛ˜-̇ıÔÈ, Ï·Á¤˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙfiÔ Ô˘ ¤Ï·ı ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Ì˘·Ïfi, οÛ ÙfiÔ Î˘Ú›ˆ˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÙÔı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÈÎÔ‡˜ ȉȈ̷ÙÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜, Û ӷ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ Î¿ÙÈ. ¶·Ú·Î¿Ùˆ ηÙ˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡. ¢È·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù¤ÙÔȘ ÈÛÙÔڛ˜. ŒÓ· ¯ÚÔÓÈο, fiÛÔ ÎÈ ·Ó ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ù· Úfi¿ÏÏÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È Ûˆ·, ¿ÓÙÔÙ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Ë ÎÔÈÓ‹ ˆ˜ ÔÏÏÔ› ̇ıÔÈ ‰È·Û΢¿ÛÙËÎ·Ó ËÁ‹ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ̇ıÔ˘, Ô˘ Â›Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Ì ¿ÏÏ· ÚfiÓ·È Î·È ·ÈÛıËÙ‹ Î·È Î·Ù·ÓÔËÙ‹. Ûˆ· ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì·, ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ӷ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È, 1. Û̷ÈÚ·, ÌÈ· ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ‰Ú¿Ì· ¿ÓÙ· fiÌÔÈ· ·ÊËÁËÌ·ÙÈο. ηÈÓ· ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ï·ÔÁÚ·Ê›·, ∆Ô fiÓÔÌ· Û̷ÈÚ· ÚÔ¸‹Ú¯Â ÙÔ˘ ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚË Â›Ó·È Ë ¿Ô„Ë ˆ˜ ÔÈ Ì‡ıÔ˘ Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙ ÙȘ ÚÈÓ ÙË ‰Ú¿ÎÔÈ Â›Ó·È Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘


¢Ú¿ÎÔ˜

Ì¿¯Ë ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÁÈ· ı˘Û›· ηÙۛΘ ÛÙËÓ ÕÚÙÂÌË. √ ̇ıÔ˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈ΋˜ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› (˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÛ¤·, ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹), ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÊfiÓÔ Ù˘ ‰Ú¿Î·ÈÓ·˜ Û̷ÈÚ·˜ ·fi ÙÔÓ Ì˘ıÈÎfi ‹Úˆ· µÂÏÏÂÚÔÊfiÓÙË Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÁÈ·Ù›: ·) À¿Ú¯ÂÈ Ë ¿Ô„Ë ˆ˜ Ô ÊfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ Â›Ó·È ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ̇ıÔ˘. ‚) ™·Ó Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·, Ë Ã›Ì·ÈÚ· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ηÙ›¯Â ȉȷ›ÙÂÚË ı¤ÛË ÌÈ·˜ Î·È Û˘Ó·ÓÙÈ¤Ù·È Û ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·, ÈÓ¿ÎÈ· Î·È Û ·ÁÁ›·. ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ·ÎfiÌË ·ÚÔ˘Û›· ¤¯ÂÈ Î·È ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ, ·ÊÔ‡ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙË ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ıÚfiÓÔ ÙÔ˘ ∞ÛÎÏËÈÔ‡ ÛÙËÓ ∂›‰·˘ÚÔ, ÛÙÔ ıÚfiÓÔ ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ÛÙȘ ∞̇ÎϘ1 Î·È ÛÙÔ ËÚÒÔ Ù˘ ∆Ú‡Û˘ ÛÙË §˘Î›·. Á) ∂›Ó·È ¤Ó· ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi fiÓÔÌ·, ÌÈ·˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ë ¤ÎÊÚ·ÛË «·˘Ùfi˜ ΢ÓËÁ¿ÂÈ Ã›Ì·ÈÚ˜», Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î˘ÓËÁ¿ÂÈ Î¿ÙÈ ÙÔ ·Ó¤ÊÈÎÙÔ, ÙÔ ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ, ÙÔ ·Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÙÔ. ∏ ‰Ú¿Î·ÈÓ· Û̷ÈÚ·, ÙÔ Ì˘ıÈÎfi ·˘Ùfi ÔÓ, Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÏËÛÈ¿ÛÂÈ, ‹Ù·Ó ÎfiÚË ÙÔ˘ ∆˘ÊÒÓ·2 Î·È Ù˘ Œ¯È‰Ó·˜3. ∞‰¤ÏÊÈ· Ù˘ ‹Ù·Ó Ô ∫¤Ú‚ÂÚÔ˜ ÙÔ˘ Õ‰Ë, ÙÔ §ÈÔÓÙ¿ÚÈ Ù˘ ¡Â̤·˜, Ë §ÂÚÓ·›· ⁄‰Ú·, Ô ‰ÈΤʷ-

63

ÏÔ˜ Û·ÏÔ˜ ŸÚıÚÔ˜, Ë º·›· Ù˘ ∫ÚÔÌÌ˘ÒÓ·˜ Î·È Ë ™Ê›ÁÁ· Ù˘ £‹‚·˜. ∫·Ù¿ ÌÈ· ¿ÏÏË ÂΉԯ‹, ÙÔ §ÈÔÓÙ¿ÚÈ Ù˘ ¡Â̤·˜ Î·È Ë ™Ê›ÁÁ· ‹Ù·Ó ·fiÁÔÓÔ› Ù˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÓˆÛ‹ Ù˘ Ì ÙÔÓ ŸÚıÚÔ. ∑Ô‡Û ÛÙ· ¶¿Ù·Ú·4 Î·È ÎÚ˘‚fiÙ·Ó Ì¤Û· Û ÌÈ· ¯·Ú¿‰Ú·. ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ οÔÈÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂÚÓÔ‡Û ·fi ÂΛ, ¤‚Á·ÈÓ ·fi ÙËÓ ÎÚ˘„ÒÓ· Ù˘ Î·È ÙÔÓ ¤Î·ÈÁ Ì ÙȘ ÊÏfiÁ˜ Ô˘ ÍÂË‰Ô‡Û·Ó ·fi Ù· ÛÙfiÌ·Ù¿ Ù˘. ¶ÂÚÈÁڷʤ˜ Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜. ∫·Ù¿ Ì›· Ù¤ÙÔÈ·, ›¯Â ÛÒÌ· ηÙۛη˜, ÎÂÊ¿ÏÈ ÏÈÔÓÙ·ÚÈÔ‡ Ô˘ ÂͤÓ ʈÙÈ¿ Î·È ÁÈ· Ô˘Ú¿ ¤Ó· Ê›‰È. ∫·Ù’ ¿ÏÏË Â›¯Â Î·È ÎÂÊ¿ÏÈ Î·Ùۛη˜. ∆Ô ÛÒÌ· Ù˘ ‹Ù·Ó ÎÈ ·˘Ùfi ÙÚÈ·‰ÈÎfi Ì ÌÚÔÛÙÈÓ¿ fi‰È· ÏÈÔÓÙ·ÚÈÔ‡, ÎÔÚÌfi ηÙۛη˜ Î·È ›Ûˆ fi‰È· ‰Ú¿ÎÔÓÙ·. °È· ÙÔ ı¿Ó·Ùfi Ù˘ ·fi ÙÔÓ µÂÏÏÂÚÔÊfiÓÙË5, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi Ì›· ÂÚÈÁڷʤ˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÙË ÛÎfiÙˆÛÂ. ™‡Ìʈӷ Ì ̛·, ·ÏÒ˜ ÙË ¯Ù‡ËÛ Ì ÙÔ ·ÎfiÓÙÈfi ÙÔ˘ È‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÊÙÂÚˆÙfi ÙÔ˘ ¿ÏÔÁÔ ÙÔÓ ¶‹Á·ÛÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ¿ÏÏË ÂΉԯ‹, Ì ÙÔÓ ¶‹Á·ÛÔ ¤Ù·Í ¿Óˆ ·fi ÙË ¯·Ú¿‰Ú· Ô˘ ˙Ô‡ÛÂ Ë Ã›Ì·ÈÚ· Î·È Ì ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ô˘ ÙÔ˘ ¤‰ÈÓÂ Ë «Ù‹ÛË», ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÙË ÛÙԯ‡ÂÈ Ì ٷ ‚¤ÏË ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ Ô˘ ÙËÓ ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ ‚·ÚÈ¿. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÎÙfiÍ¢Û ÙÔ ‰fiÚ˘ ÙÔ˘, Ô˘ ηÚÊÒıËΠ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· Û·ÁfiÓÈ· Ù˘. ™ÙË Ì‡ÙË ÙÔ˘ ‰fiÚ·ÙÔ˜ ›-

1. ∞̇ÎϘ: ∞¯·˚΋ fiÏË Ù˘ §·ÎˆÓ›·˜, ΤÓÙÚÔ Ï·ÙÚ›·˜ ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ. 2. ∆˘ÊÒÓ ‹ ∆˘ÊˆÂ‡˜: ÚÔÛˆÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ËÊ·ÈÛÙÂÈÔÁÂÓÒÓ ÂÎÚ‹ÍÂˆÓ Î·È Ù˘ Ï·›Ï··˜. 3. Œ¯È‰Ó·: ÎfiÚË ÙÔ˘ ºfiÚÎ˘Ô˜ Î·È Ù˘ ∫ËÙÔ‡˜ Ì Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÎÔÚÌfi Î·È Ô˘Ú¿ ÊȉÈÔ‡. 4. ¶¿Ù·Ú·: ∞Ú¯·›· fiÏË Ù˘ §˘Î›·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙË ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋ ªÈÎÚ¿ ∞Û›·. 5. µÂÏÏÂÚÔÊfiÓÙ˘: °ÈÔ˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ °Ï·‡ÎÔ˘ ‹ ÙÔ˘ ¶ÔÛÂȉÒÓ·.


64

Iˆ¿ÓÓ˘ A˘‰›ÎÔ˜ - K˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜

¯Â ‰¤ÛÂÈ Û‚ÒÏÔ ·fi ÌÔχ‚È. ŸÙ·Ó ÙÔ ÌÔχ‚È ‹Úı Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ‡ÚÈÓË ·Ó¿Û· Ù˘ Û̷ÈÚ·˜, ¤ÏȈÛÂ Î·È ÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ ¿Ú¯ÈÛ ӷ Ú¤ÂÈ Î·˘Ùfi ̤۷ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi Ù˘ ̤¯ÚÈ Ô˘ η٤η„ ˙ˆÙÈο Ù˘ fiÚÁ·Ó¿. ∫·Ù’ ¿ÏÏË ÂΉԯ‹, Ë Ã›Ì·ÈÚ· ·Ó·ÙÚ¿ÊËΠ·fi ÙÔÓ ‚·ÛÈÏÈ¿ ∞ÌÈÛÒ‰ˆÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Û ÌÈ· ÎÚ›ÛË ÂÚˆÙÈÎÔ‡ ·Ú·ÏÔÁÈÛÌÔ‡ ‰È¤Ù·Í ÙËÓ ··ÁˆÁ‹ Ù˘ ∞ÏÎÌ‹Ó˘ (ÚÈÁΛÈÛÛ· Ù˘ §˘Î›·˜), Î·È ·Ó¤ıÂÛ ÙË Ê‡Ï·Í‹ Ù˘ ÛÙË Ã›Ì·ÈÚ·. √ µÂÏÏÂÚÔÊfiÓÙ˘, ÂÙÒÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ ¶‹Á·ÛÔ Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ∞ıËÓ¿˜, ÊfiÓ¢Û ÙËÓ Ã›Ì·ÈÚ· Î·È ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ ∞ÏÎÌ‹ÓË. 2. ¶ÂÚÛ¤·˜ √È ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ÕÚÁÔ˜ Ï¿ÙÚ¢·Ó ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ÙÔ˘˜ ‹Úˆ· ¶ÂÚÛ¤·, Ì ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜. ∂›¯Â ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ê‹ÌË Î·È ‰fiÍ· ÁÈ· Ù· ηÙÔÚıÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘. ◊Ù·Ó ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ¢›· Î·È Ù˘ ¢·Ó¿Ë˜, ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙÔ˘ ÕÚÁÔ˘˜ ∞ÎÚ›ÛÈÔ˘, Ô˘ ·Ó˘ÔÌÔÓÒÓÙ·˜ Ó' ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ‰È¿‰Ô¯Ô ÁÈ· ÙÔÓ ıÚfiÓÔ ÙÔ˘, ÂÈÛΤÊÙËΠÙËÓ ¶˘ı›· ÛÙÔ Ì·ÓÙÂ›Ô ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï¿‚ÂÈ Û¯ÂÙÈÎfi ¯ÚËÛÌfi. ªÂ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ¤Ì·ı ˆ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ‰Â ı' ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÁÈÔ, ·ÏÏ¿ Ô ÁÈÔ˜ Ù˘ ÌÔÓ¿ÎÚȂ˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ ¢·Ó¿Ë˜ οÔÙ ı· ÙÔÓ ÛÎÔÙÒÛÂÈ. Œ‚·Ï ÙË ¢·Ó¿Ë Î·È ÙÔÓ ¶ÂÚÛ¤· Û' ¤Ó· ÎÈ‚ÒÙÈÔ Î·È ÙÔ˘˜ ¤ÚÈÍ ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·Ø Ù· ·̷ٿ Ù˘ ÙÔ˘˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û' ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÓËÛ›, ÙË ™¤ÚÈÊÔ, fiÔ˘ Ô ¢›ÎÙ˘,

(∞ÂÈÎÔÓ‹ÛÂȘ Ù˘ Û̷ÈÚ·˜)

§·ÎˆÓÈÎfi ·ÂÏÏÔ, 570-565 .X.

NÂfiÙÂÚË ·ÂÈÎfiÓÈÛË Ù˘ X›Ì·ÈÚ·˜.

¤Ó·˜ ηÏfiηډԘ „·Ú¿˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÙÔ˘˜ ‚ڋΠÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤ÚȯÓ ٷ ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈÌ¿˙„Â. ø˜ ÚÒÙÔ˜ ¿ıÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì˘ıÈÎÔ‡ ‹Úˆ· ¶ÂÚÛ¤· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô ·ÔÎÂÊ·ÏÈÛÌfi˜ Ù˘ ÁÔÚÁfiÓ·˜ ª¤‰Ô˘Û·˜. ∞fi ÙÔ ·›Ì· Ù˘, Ô˘ ¤ÂÛ ÛÙÔÓ øηÓfi, ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô Á›Á·ÓÙ·˜ ÃÚ˘Û¿ˆÚ·˜1 Î·È Ô ¶‹Á·ÛÔ˜, ÙÔ ÊÙÂÚˆÙfi ¿ÏÔÁÔ. °È· Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ Î·Ù·‰›ˆÍË ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ Ù˘ ª¤‰Ô˘Û·˜, ¤Ù·Í Ì ٷ ÊÙÂÚˆÙ¿ Û·Ó‰¿ÏÈ·, Ô˘ ÙÔ˘ ‰¿ÓÂÈÛÂ Ô ∂ÚÌ‹˜, ‹ η‚·Ï›Î„ ÙÔÓ ¶‹Á·ÛÔ. ™ÙÔÓ Ì˘ıÈÎfi

1. ÃÚ˘Û¿ˆÚ: °ÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÛÂȉÒÓ· Î·È Ù˘ ª¤‰Ô˘Û·˜ (°ÔÚÁÒ˜). •Â‹‰ËÛ ·fi ÙÔ Ï·ÈÌfi Ù˘ °ÔÚÁfiÓ·˜, Ì·˙› Ì ÙÔÓ ¶‹Á·ÛÔ, fiÙ·Ó ÙË ÛÎfiÙˆÛÂ Ô ¶ÂÚÛ¤·˜.


¢Ú¿ÎÔ˜

65

·˘Ùfi ¿ıÏÔ, Ë ıÂ˚΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ ‰Â‰Ô̤ÓË (∞ıËÓ¿, ∂ÚÌ‹˜). ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÓËÛ›, ÂÙÒÓÙ·˜ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∞ÈıÈÔ›·, ‰È¤ÎÚÈÓ Û ÌÈ· ·fiÙÔÌË ‚Ú·¯Ò‰Ë ·ÎÙ‹ ÌÈ· Ó¤· ÎfiÚË, ÙËÓ ∞Ó‰ÚÔ̤‰·, ‰Â̤ÓË Û' ¤Ó· ‚Ú¿¯Ô, ·ÂÏÈṲ̂ÓË Î·È ‰˘ÛÙ˘¯ÈṲ̂ÓË. ◊Ù·Ó ÎfiÚË ÙÔ˘ ∫Ëʤ·, ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ ÙËÓ ı˘Û›·˙ ÁÈ· Ó· Ûˆı› Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ·fi ¤Ó· ÊÔ‚ÂÚfi ı·Ï¿ÛÛÈÔ Ù¤Ú·˜ (‰Ú¿ÎÔ). ∆Ô Î‹ÙÔ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ô ¶ÔÛÂȉÒÓ·˜ ·fi ÔÚÁ‹, ÁÈ·Ù› Ë ÂÚ‹Ê·ÓË ‚·Û›ÏÈÛÛ· ∫·ÛÛÈfiË Î·˘¯ÈfiÙ·Ó ˆ˜ Â›Ó·È ÔÌÔÚÊfiÙÂÚË ·fi ÙȘ ı·Ï¿ÛÛȘ ÎfiÚ˜ ÙÔ˘, ÙȘ ¡ËÚË›‰Â˜. √ ¶ÂÚÛ¤·˜, Û·ÁËÓÂ̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ ∞Ó‰ÚÔ̤‰·˜, ÙËÓ ÂÚˆÙ‡ÙËΠÛÊÔ‰Ú¿ Î·È Ë ˙ÂÛÙ‹ ηډȿ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÈÓ‹ıËΠ·fi Ù· ‰¿ÎÚ˘¿ Ù˘. Èڛ˜ ‰Â‡ÙÂÚË ÛΤ„Ë ¿Ï„ Ì ÙÔ Ù¤Ú·˜, ÙÔ ÛÎfiÙˆÛÂ Î·È Ì ÙËÓ ∞Ó‰ÚÔ̤‰· Â¤ÛÙÚ„ ÛÙË ™¤ÚÈÊÔ.

√ ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ˘Ú·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÂÚ›Ô˘ ÙÔ 275 Ì.Ã. ÛÙËÓ ∫··‰ÔΛ·, ·fi ÁÔÓ›˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜. ŸÙ·Ó Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¤ÁÈÓ 18 ¯ÚÔÓÒÓ, ÛÙÚ·Ù‡ÙËΠÛÙÔÓ ÚˆÌ·˚Îfi ÛÙÚ·Ùfi. ∞Ó Î·È Ó¤Ô˜ ÛÙËÓ ËÏÈΛ·, ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÓ ÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù¤ÏÂÈ· Î·È fiÏÔÈ ÙÔÓ ı·‡Ì·˙·Ó ÁÈ· ÙÔ ·Ú¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘. °È' ·˘Ùfi, ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÔÓ ÚÔ‹Á·Á·Ó Û ·ÓÒÙÂÚ· ·ÍÈÒÌ·Ù· Î·È ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ «ÎfiÌËÙÔ˜». ™˘Ó¤‚Ë, fï˜, ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË fi ¢ÈÔÎÏËÙÈ·Ófi˜ Ó· ÎË-

√ ¶ÂÚÛ¤·˜ Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘ ª¤‰Ô˘Û·˜.

O ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ Î·È ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ë ‚·ÛÈÏÔԇϷ.

¶·ÚfiÌÔÈÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ˜ ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ̇ıÔ˘˜, Â›Ó·È Î·È ÂΛÓÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ¤ÛˆÛ ÙËÓ ∏ÛÈfiÓË, ÎfiÚË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ∆ÚÔ›·˜ §·Ô̤‰ÔÓÙ·, ·fi ı·Ï¿ÛÛÈÔ Î‹ÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ ÙËÓ ÚfiÛÊÂÚ ˆ˜ ‚ÔÚ¿. 3. √ ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ‰·ÎÔÎÙfiÓÔ˜


66

Iˆ¿ÓÓ˘ A˘‰›ÎÔ˜ - K˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜

Ú‡ÍÂÈ Ï˘ÛÛÒ‰Ë ‰ÈˆÁÌfi ηٿ ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ. O °ÂÒÚÁÈÔ˜ ‹Ù·Ó 28 ¯ÚÔÓÒÓ Î·È ¯ˆÚ›˜ ‰ÈÛÙ·ÁÌÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘. °‡Úˆ ·fi ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ·ÚÎÂÙÔ› ̇ıÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÍfiÓÙˆÛË ÙÔ˘ ÙÚÔÌÂÚÔ‡ ‰Ú¿ÎÔ˘ Î·È ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ‚·ÛÈÏÔԇϷ˜Ø ÂÍ Ô˘ Î·È ¢Ú·ÎÔÎÙfiÓÔ˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ÙÔ ·ÓıÚˆÔÊ¿ÁÔ ·˘Ùfi ıËÚ›Ô, Ô ‰Ú¿ÎÔ˜, ˙Ô‡Û ‰›Ï· Û ÌÈ· Ï›ÌÓË Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ ÓÂÚfi ‰ÂÓ ¿ÊËÓ ӷ ÙÚ¤ÍÂÈ, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂΛ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤ÛÙÂÏÓ·Ó Î¿ÔÈÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ó· Ê¿ÂÈ. ŒÙÛÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ fiÚÈ˙·Ó Ì ÎÏ‹ÚÔ ÙÔ «ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ı‡Ì·» ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔÓÙ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÓÂÚfi. √ ÎÏ‹ÚÔ˜ οÔÙ ¤ÂÛ ÛÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ™¤Ï‚ÈÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì fiÓÔ „˘¯‹˜ ÙËÓ ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙÔ˘˜ ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ fiÔ˘ ı· ÂÚ¯fiÙ·Ó Ô ‰Ú¿ÎÔ˜ Ó· ÙËÓ Î·Ù·‚ÚÔ¯ı›ÛÂÈ. √ ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Û fiÏÂÌÔ, Â¤ÛÙÚÂÊ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ÙËÓ ∫··‰ÔΛ· Î·È Î·ıÒ˜ ÂÚÓÔ‡Û ‰›Ï· ·fi ÙË Ï›ÌÓË, ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ÔÙ›ÛÂÈ ÙÔ ¿ÏÔÁfi ÙÔ˘ Î·È Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ›. ∂Λ, ·ÓÙ›ÎÚÈÛ ÙË ‚·ÛÈÏÔԇϷ Ô˘ ¤ÎÏÂÁ ··ÚËÁfiÚËÙË. ∆Ë ÚÒÙËÛ ÁÈ·Ù› ÎÏ·›ÂÈ Î·È Î›ÓË ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ ÁÈ· ÙÔ ‰Ú¿Ì· Ô˘ ÙËÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·È Ô˘ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ‚ÈÒÓÂÈ Ô ÙfiÔ˜ Ù˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔÓ ÚÔ¤ÙÚ„ ӷ ʇÁÂÈ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Î·È Î›ÓÔ˜ ÙËÓ ›‰È· Ì’ ·˘Ù‹Ó ηٿÏËÍË. √ ÕÁÈÔ˜ ÚÒÙËÛ Û ÔÈfiÓ £Âfi ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Î·È Î›ÓË ·¿ÓÙËÛÂ: «™ÙÔÓ

∏Ú·ÎÏ‹ Î·È ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË £Â¿ ÕÚÙÂÌË». ∆˘ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔÓ ÃÚÈÛÙfi, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂΛÓÔ˜ ÈÛÙ‡ÂÈ, Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: «∞fi Û‹ÌÂÚ· ÌË ÊÔ‚¿Û·È ϤÔÓ Ô‡Ù ӷ ÎÏ·È˜Ø ÌfiÓÔ ›ÛÙ¢ ÛÙÔ ÃÚÈÛÙfi Î·È ı· ‰ÂȘ ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ÌÔ˘». «¶ÈÛÙ‡ˆ ̤۷ ·fi Ù· ‚¿ıË Ù˘ „˘¯‹˜ Î·È Ù˘ ηډȿ˜ ÌÔ˘», ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ ÂΛÓË. ∆fiÙÂ Ô ÕÁÈÔ˜ ÁÔÓ¿ÙÈÛÂ, ÚÔÛ¢¯‹ıËÎÂ Î·È ·Ú·Î¿ÏÂÛ ÙÔ £Âfi Ó· ˘ÔÙ¿ÍÂÈ ÙÔ ÔÓËÚfi ıÂÚÈfi ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘ «….. ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó», ›Â, «fiÙÈ ∂Û‡ Â›Û·È Ô ÌfiÓÔ˜ ·ÏËıÈÓfi˜ £Âfi˜, ÂÎÙfi˜ ‰Â ·fi ∂Û¤Ó· ¿ÏÏÔ˜ £Âfi˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ». ŸÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ‰Ú¿ÎÔ˜, Ô˘ ·’ Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ¤‚Á·ÈÓ·Ó ÊˆÙȤ˜, Ô ·ıÏÔÊfiÚÔ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¤Î·Ó ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ∫‡ÚÈÔ Ó· ËÌÂÚ¤„ÂÈ ÙÔ ıËÚ›Ô. √ ‰Ú¿ÎÔ˜ ¤ÂÛ ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘ ·ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ Î·È Î˘ÏÈfiÙ·Ó ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ ‚Ú˘¯ËıÌÔ‡˜. ¶ÚÔ¤ÙÚ„ ÙË ‚·ÛÈÏÔԇϷ ÙfiÙ ӷ ‰¤ÛÂÈ Ì ÙË ˙ÒÓË Ù˘ ÙÔÓ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘ Î·È Ó· ÙÔÓ Û‡ÚÂÈ ˆ˜ Ù· Ù›¯Ë Ù˘ fiÏ˘, ·’ fiÔ˘ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Î·È Ô Ï·fi˜ ¤ÓÙÚÔÌÔÈ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó. ∂Λ ÙÔ˘˜ ÚÒÙËÛÂ Ô ÕÁÈÔ˜: «¶ÈÛÙ‡ÂÙ ÛÙÔÓ ∫‡ÚÈÔ πËÛÔ‡ ÃÚÈÛÙfi, ÙÔ ÌfiÓÔ ·ÏËıÈÓfi £Âfi, ÁÈ· Ó· ÊÔÓ‡ۈ ÙÔÓ ‰Ú¿ÎÔ;». ŸÏÔÈ ·¿ÓÙËÛ·Ó ˆ˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Î·È ÙfiÙÂ Ô ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ‡„ˆÛ ÙÔ ·ÎfiÓÙÈfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÛÎfiÙˆÛÂ. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ¡ÈÎfiÏ·Ô ¶ÔÏ›ÙË, Ô ÊfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ Â›Ó·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ fiÌÔÈÔ˜ Ì ÂΛÓÔÓ ÙÔ˘ ¶ÂÚÛ¤·. ∂›Û˘ Â›Ó·È fiÌÔÈÔ˜ Ì ÙÔÓ Ì‡ıÔ Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ Ù˘ ∏ÛÈfiÓ˘ ·fi ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹, ·ÏÏ¿


¢Ú¿ÎÔ˜

Î·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÚfiÌÔÈÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜. ∫·Ùã ¿ÏÏÔ˘˜, ·ÈÙÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ë ÔÌÔÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ˆ˜ ÚÔ·Á·Ó‰ÈÛÙÈ΋ Ù·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ ÚˆÙÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ, ÁÈ· Ó· ÚÔÛËÏ˘Ù›ÛÔ˘Ó Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ÛÙË ¡¤· ¶›ÛÙË, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ˘Ú‹Ó˜ ·Ú¯·›ˆÓ ÚÔÙ‡ˆÓ. ¶ÔÏÏÔ› ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ‰Ú·ÎÔÎÙÔÓ›· ·fi ÙÔÓ ªÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ˘Ú· °ÂÒÚÁÈÔ ·ÔÙÂÏ› ÚÔÛˆÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ï΋˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ η٤‚·ÏÂ Î·È Û‡ÓÙÚÈ„Â ÙÔÓ ‰Ú¿ÎÔ Ù˘ ÂȉˆÏÔÏ·ÙÚ›·˜. ¶ÔÏÏÔ› ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ıˆÚÔ‡Ó ÙÔ ı·‡Ì· ·˘Ùfi (‰Ú·ÎÔÎÙÔÓ›·) ˆ˜ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ·Ó·‚›ˆÛË ÙÔ˘ ·Ó¿Ú¯·ÈÔ˘ Âı›ÌÔ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ı˘ÛÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ‰·›ÌÔÓ˜ ÙˆÓ ËÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ. ∫·È ‚¤-

67

‚·È· Ë Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·fi ‰Ú¿ÎÔÓÙ· Î·È Ô ÊfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ·fi ‹Úˆ·, Ô˘ ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ı‡Ì·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÈÂ˙fiÌÂÓÔÈ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó Û’ ·˘ÙfiÓ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ›¯·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, Â›Ó·È Ì˘ıÈο ÛÙÔȯ›· Ôχ ·Ï·È¿ Î·È ÎÔÈÓ¿ Û ·Ú¯·›Ô˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ̇ıÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È Û ̇ıÔ˘˜ ÔÏÏÒÓ ¿ÏÏˆÓ Ï·ÒÓ. ™Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ‰ËÌÔÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô ªÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ˘Ú·˜ Î·È ¢Ú·ÎÔÎÙfiÓÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ˆ˜ ‹Úˆ·˜, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·Ú·Î·ÏÔ‡Ó Ó· ÊÔÓ‡ÛÂÈ ÙÔÓ ‰Ú¿ÎÔ, ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÓÂÚfi, Î·È Ó· ··ÏÏ·ÁÔ‡Ó ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿ (ı˘Û›·) ·ÓıÚÒˆÓ.

ÕÈ Ì’ °ÈÒÚÁË Ì’, ·Ê¤ÓÙË ÌÔ˘ Î·È „·ÚÔη‚·ÏÏ¿ÚË, ÛÙË ‰fiÍ· ÛÔ˘, ÛÙË ‰‡Ó·ÌË ı¤Ïˆ Óã ·ÓÂıÈ‚¿Ïˆ, Ì· ÙÔ ıÂÚÈfiÓ Ô˘ ÛÎfiÙˆÛ˜, ÙÔÓ ‰Ú¿ÎÔÓ ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ, Ô˘ ÙÔ ã¯·Ì ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ Ûã¤Ó· ‚·ı‡Ó ËÁ¿‰È


68

Iˆ¿ÓÓ˘ A˘‰›ÎÔ˜ - K˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜

ÎÈ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ Ù·˝˙·Ì οı·Ó Úˆ› Î·È ‚Ú¿‰˘. ∫·È ÌÈ· ÊÔÚ¿’ ¤Ó ÙÔ˘ ‰ÒÛ·Ì ¿ÓıÚˆÔ Ó· ‰ÂÈÓ‹ÛÂÈ, ÛÙ·ÏÈ¿ ÓÂÚfi ‰ÂÓ ¿ÊËÓ ÙË ¯ÒÚ· Ó· ‰ÚÔÛ›ÛÂÈ. ∂ÚڛͷÌ ÙÔ ÌÔ˘ÏÂÙ›1 ÎÈ fi,ÙÈÓÔ˜ ‹ÙÔ ¤ÛÂÈ, ¤ÛÙÂÏÏÂÓ ÙÔ ·È¿ÎÈÓ ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÏÈÔÓÙ·ÚÈÔ‡ ÂÛΤÛÈ2 Îã ÂͤÂÛÂÓ ÙÔ ÌÔ˘ÏÂÙ› Û ÌÈ· ‚·ÛÈÏÔԇϷ, ·Ô‡ ÙËÓ Â›¯Â Ô Î‡Ú˘ Ù˘ ÌÔÓ·¯ÔÚËÔÔ‡ÏÏ·. ¶Ôχ˜ Ï·fi˜ Ì·˙‡ÙËΠÂÌÚfi˜ ÛÙÔ ‚·ÛÈϤ·. - «°È· ÛٛϠÙÔ ·È‰¿ÎÈ ÛÔ˘, ÁÈ· ÛÙ¤ÏÏÔÌÂÓ ÂÛ¤Ó·». - «™ÙÔÏ›ÛÙ ÙÔ ·È‰¿ÎÈ ÌÔ˘ Î·È Î¿ÌÂÙ¤ÙÔ Ó‡ÊË Î·È ¿ÚÙ ÙÔ ÙÔ˘ ÏÈÔÓÙ·ÚÈÔ‡ ÂÛΤÛÈ Ó· ‰ÂÈÓ‹ÛÂÈ. ¶Ôχ˜ Ï·fi˜ Ì·˙‡ÙËÎÂ Î·È ¿Óã ÙËÓ ÛÙË ‚Ú‡ÛË, ‰ÂÓ ‹ÍÂÚÂ Ë ‚·ÚÂÈfiÌÔÈÚË ˆ˜ ‹ıÂÏã ã· Á˘Ú›ÛÂÈ. ∫È Ô ÕȘ °ÈÒÚÁ˘ ¤ÎÔ˘ÛÂ, ÙÚ¤¯ÂÈ Ù· Ù‹Ó ÛÒÛÂÈ, Ô˘ ÙÔÓ ÈÎÚfiÓ Ù˘ ı¿Ó·ÙÔÓ Ó· ًӠϢÙÂÚÒÛÂÈ. - «º‡Â ÍÂÓ¿ÎÈ ÌÔ˘, ·’ ‰Ò, Ó· ÌË Û ʿÂÈ Î’ ÂÛ¤Ó· ·˘Ùfi ÙÔ ¿ÁÚÈÔ ıÂÚÈfi Ô˘ ı ӷ Ê¿ÂÈ Â̤ӷ». - «™Ò·, ÎfiÚË ÌÔ˘, ÌË ¯ÔÏÈ¿˜ Î·È ÌËÓ ÙÔ ÂȘ Û ¿ÏÏÔ Î’ ÂÁÒ ÛÎÔÙÒÓˆ ÙÔ ıÂÚÈfi Î·È ·’ ·˘ÙÔ‡ Û ‚Á¿Ïψ. §ÈÁ¿ÎÈ ıÂ3 Ó· ÎÔÈÌËıÒ ¿Óˆ ÛÙ· ÁfiÓ·Ù¿ ÛÔ˘». - «ŒÙÛÈ ÙÔ Ï˜, ÛÙÚ·ÙÈÒÙË ÌÔ˘, Ó· Ì ·ÚËÁÔÚ‹ÛÂȘ ÎÈ ÔÓ-Ù·Ó ‚Á·›ÓÂÈ ÙÔ ıÂÚÈfi, ı· ʇÁÂȘ Ó· Ì ‘Ê‹ÎÂȘ». ª’ fiÓ-Ù·Ó ‚Á·›ÓÂÈ ÙÔ ıÂÚÈfi Ù· fiÚË ÛÈÁÔÙڤ̷ Î’ Ë ÎfiÚË ·fi ÙÔ Êfi‚Ô Ù˘ ÊÒÓ·ÍÂ: ·¯! Â̤ӷ! - «™‹ÎÔ˘, ÛÎfiÙˆÛ ÙÔ ıÂÚÈfi Ô˘ Ϙ Ó· ÌË ÊԂԇ̷Ȼ. ™ËÎÒÓÂÙ·È ·Ó·ÙÔÏÈο Î·È Î¿ÓÂÈ ÙÔ ÛÙ·˘Úfi Ó-ÙÔ˘, ÌÈ· ÎÔÓÙ·ÚÈ¿ ÙÔ˘ ‘¤Ù·ÍÂ Î·È Îfi‚ÁÂÈ ÙÔ Ï·ÈÌfi Ó-ÙÔ˘. ∫·È Í·Ó··›˙ÂÈ ÙÔ˘ ¿ÏÏË ÌÈ·, ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹Ó ÙÔ˘ ·›ÚÂÈ Î’ Ë ÎfiÚË ·fi ÙÔ Êfi‚Ô Ó -Ù˘ ÂÊÒÓ·ÍÂ: «ÕÈ °ÈÒÚÁË». √ ÕȘ °ÈÒÚÁ˘ ¤ÎÔ˘ÛÂ, Ôχ ÙÔ˘ ‚·ÚÔÊ¿ÓË. - «∫fiÚË, Ô‡ ÙÔ ‘ ‚Ú˜ Ù’ fiÓÔÌ·, ·˘Ùfi ’ ·ÓÂıÈ‚¿ÏÏÂȘ;»4 - «∆ËÓ ÒÚ· Ô˘ ÎÔÈÌÔ‡ÛÔ˘Ó Â¤ÚÓ· ‘Ó’ 5 ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Î’ ¤ÁÚ·Ê ٛÌÈÔ ÛÙ·˘Úfi ÂȘ ÙÔ ‰ÂÍ›Ó ÙÔ˘ ¯¤ÚÈ. °È·  ÌÔ˘, ÛÙÚ·ÙÈÒÙË ÌÔ˘, Ò˜ ϤÛÈ Ù’ fiÓÔÌ¿Ó ÛÔ˘ Î·È Ó· ÛÔ˘ οÌÂÈ Ô Î‡Ú˘ ÌÔ˘ ¯¿ÚË ÛÙËÓ ·ÊÂÓÙÈ¿ ÛÔ˘». - «ÕÈ °ÈÒÚÁ˘ ÁÚ¿ÊÔÌ·È ·Ê’ ÙËÓ ∫··‰ÔΛ·. ™· ı¤ Ó· οÌÂÈ Î¿ÏÂÛÌ·, Ó· ¯Ù›ÛÂÈ ÌÈ¿Ó ÂÎÎÏËÛ›· Á‡ÚÔ˘, ÙÚÈÁ‡ÚÔ˘ ÎfiÓÈÛÌ·, ÛÙËÓ Ì¤ÛËÓ ÕÈ °ÈÒÚÁ˘. 1. ÌÔ˘ÏÂÙ›= ÎÏ‹ÚÔ 2. ÂÛΤÛÈ: ‰ÒÚÔ Ê·ÁÒÛÈÌÔ

3. ıÂ= ı¤Ïˆ 4. ·ÓÂıÈ‚¿Ïψ= ·Ó·Ê¤Úˆ

5. ‘Ó’ = ¤Ó·


¢Ú¿ÎÔ˜

∆· ‰‡Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È Ô˘ Î·È ·˘Ù¿ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÓÔËÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡-

69

ÌÂÓÔ, ·Ú¿ ÌfiÓÔÓ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ȉȈ̷ÙÈÛÌÔ‡˜, ÁÈã ·˘Ùfi Î·È ·Ú·Ù›ıÂÙ·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜.

ÕÁÈ ÌÔ˘ °ÈÒÚÁË, ·Ê¤ÓÙË ÌÔ˘ Î·È ÚˆÙÔη‚·ÏÏ¿ÚË, ·Ú̷و̤ÓÔ˜ Ì Û·ı› Î·È Ì ¯Ú˘Ûfi ÎÔÓÙ¿ÚÈ. ÕÁÈÔ˜ Â›Û·È ÛÙË ıˆÚÈ¿, ¿ÁÈÔ˜ Î·È ÛÙË ÓÈfiÙË, ·Ú·Î·ÏÒ, ‚Ô‹ı· ÌÂ, ¿ÁÈ ÌÔ˘ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË ·fi ÙÔ ¿ÁÚÈÔ ıÂÚÈfi Î·È ‰Ú¿ÎÔÓÙ· ÌÂÁ¿ÏÔØ ÂÓ’ Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó ¿ÓıÚˆÔ Î¿ı Úˆ› Î·È ¿ÏÏÔ. ªÈ· ̤ڷ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ‰ÒÛ·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ó· ‰ÂÈÓ‹ÛÂÈ, ÓÂÚfi ϤÔÓ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ÛÙË ¯ÒÚ· Ó· ‰ÚÔÛ›ÛÂÈ. ∫Ï‹ÚÔÓ ÂÙfiÙ˜ ڛͷÓÂ, Ù›ÓÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ¤ÛÂÈØ Î·È ¤ÂÛ ÙÔ ÌÔ˘Ï·Ù› ÂȘ ÙËÓ ‚·ÛÈÏÔԇϷ, ÔÔ‡ ÙËÓ Â›¯’ Ë Ì¿ÓÓ· Ù˘ ÌfiÓË Î·È ·ÎÚȂԇϷ. …………………………………………………….

™ÙËÓ ∞Ú¿¯Ô‚· Ù˘ µÔȈٛ·˜, fiÔ˘ Ô ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ÔÏÈÔ‡¯Ô˜, ·Ó·‚ÈÒÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¤ıÈÌÔ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘, Ô˘ «ÎÚ·Ù› ÙÔ ÓÂÚfi» Î·È ÙÔ˘ ÊfiÓÔ˘ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ. ∏ ·Ó·‚›ˆÛË ·Ú¯›˙ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÂÛÂÚÈÓfi Î·È ÙË ÏÈÙ¿Ó¢ÛË

Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘, Ì ¯ÔÚfi Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÓÙ·Ô‡ÏÈ· Î·È Î·Ú·ÌÔ‡˙˜. ¶ÚÒÙÔÈ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÙÔ ¯ÔÚfi ÔÈ Á¤ÚÔÓÙ˜, Ô˘ ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ «¶·ÓËÁ˘Ú¿ÎÈ». ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ï· Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, ÔfiÙ ÙÔ ÓÂ-


70

Iˆ¿ÓÓ˘ A˘‰›ÎÔ˜ - K˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜

Úfi ‰ÂÓ ÙÚ¤¯ÂÈ, Î·È ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ϤÂÈ «…∞fiÏ·, ‰Ú¿ÎÔ, ÙÔ ÓÂÚfi Ó· ÈÂÈ ÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ….», ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ï· Î·È ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÙÔ ÓÂÚfi Ó· ÙÚ¤ÍÂÈ Î·È ¿ÏÈ. ∞- °ÈÒÚÁË Ì’ ·Ê¤ÓÙË ÌÔ˘, ÎÈ ·Ê¤ÓÙË Î·‚·Ï¿ÚË, ·Ú̷و̤ÓÔ˜ Ì Û·ı› Î·È Ì ¯Ú˘Ûfi ÎÔÓÙ¿ÚÈ. ÕÁÁÂÏÔ˜ Â›Û·È ÛÙË ıˆÚÈ¿, ÎÈ ¿ÁÈÔ˜ ÛÙË ıÂfiÙË, ÂÚÈηÏÒ ‚Ô‹ıÂÈ ÌÂ, ¿ÁÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË, fiÔ˘ ÙÔÓ ‹Á·Ó ¿ÓıÚˆÔ Î¿ı Úˆ› Î·È ¿ÏÏÔ. ∫È ·Ó ‰ÂÓ ÙÔÓ ‹Á·Ó ¿ÓıÚˆÔ Î¿ı Úˆ› ÛÙËÓ ÒÚ·, ηӤӷÓ ‰ÂÓ ¿ÊËÓ ӷ È› ÓÂÚfi ÛÙË ¯ÒÚ·. …………………………………

4. √ ‰Ú¿ÎÔ˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ª‡ÚˆÓ· √ ÕÁÈÔ˜ ª‡ÚˆÓ·˜ Â›Ó·È ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ª·Ï‚˘˙›Ô˘, Î·È Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ¿Óˆ ÛÙ· ÂÚ›È· Ù˘ ªÈÓˆÈ΋˜ fiÏ˘ ƒ·‡ÎÔ˘ (∫Ú‹ÙË). √ ‰Ú¿ÎÔ˜ ‹Ù·Ó Ô Êfi‚Ô˜ Î·È Ô ÙÚfiÌÔ˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ οÔÙÂ. ™‹ÌÂÚ·, ÙÔ ÌfiÓÔ «˙ˆÓÙ·Ófi» ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘, Ô˘ ̤ÓÂÈ ÁÈ· Ó· ı˘Ì›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ fiÙÈ Î¿ÔÙ ˘‹ÚÍÂ, Â›Ó·È Ë «ÊˆÓ‹» ÙÔ˘. ªÈ· «ÊˆÓ‹» ¿Î·ÎË Î·È ·Î›Ó‰˘ÓË, Ô˘ ‰ÂÓ ·‡ÂÈ Ó· ı˘Ì›˙ÂÈ Ô‰˘ÓËÚ¤˜ ÌӋ̘, Ô˘ ÙȘ ¯ÈÏÈ¿ÎÔ˘Û·Ó ·fi ÛÙfiÌ· Û ÛÙfiÌ· ÁÂÓȤ˜ ∞ÁÈÔÌ˘ÚÈ·ÓÒÓ. ™‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ë ÁÔËÙ›· ÙÔ˘ ̇ıÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ‰Ú¿ÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ª‡ÚˆÓ· Î·È ÙÔ ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ ÙÔ˘ ÙÔ ·ÔÏÈıˆÌ¤ÓÔ, ÛÙ· ‰˘Ô ÎÔÌ̤ÓÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ Î·È Ë ÊˆÓ‹

ÙÔ˘, Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ¿Û‚ÂÛÙÔ ÙÔ Ì‡ıÔ ÛÙË ÛΤ„Ë Î·È ÛÙȘ ‰ÈËÁ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ∞ÁÈÔÌ˘ÚÈ·ÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÙÔ˘˜ Ô˘ ÙÔÓ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ·' ·˘ÙÔ‡˜. √ ‰Ú¿ÎÔ˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ª‡ÚˆÓ· ‹Ù·Ó ¤Ó· ÊÔ‚ÂÚfi ıÂÚÈfi Ô˘ ·Ó‚Ôη٤‚·ÈÓ οı ̤ڷ ÛÙËÓ fiÏË ÎÈ ¤ÙÚˆÁ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ˙Ò·. ⁄ÛÙÂÚ· ¤Ê¢ÁÂ, ÁÈ· Ó· Í·Ó·Á˘Ú›ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· Î·È Ó· ͷӷοÓÂÈ Ù· ›‰È·. ºfi‚Ô˜ Î·È ÙÚfiÌÔ˜ ¤È·Ó ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ƒ·‡ÎÔ˘. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ù· ‚¿ÏÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÎÈ fiÛÔÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó, ÓÈ΋ıËηÓ. ŒÙÛÈ, ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ·Ôı·ÚÚ‡ÓıËÎ·Ó ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘˜ ÛÙË ÌÔ›Ú·. ∆ÔÓ Î·ÚÙÂÚÔ‡Û·Ó ÌÔÈÚÔÏ·ÙÚÈο ÙË Ì¤Ú· Ô˘ Ô ‰Ú¿ÎÔ˜ ı· ‰È¿ÏÂÁ ·˘ÙÔ‡˜ ÁÈ· ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘. ∂ΛÓÔ ÙÔÓ Î·ÈÚfi, Â›ÛÎÔÔ˜ ÛÙË ƒ·‡ÎÔ ‹Ù·Ó Ô ª‡ÚˆÓ·˜. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌ· ÕÁÈÔ˜, Ì· ·Á·Ô‡Û ÙÔ £Âfi ˘ËÚÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ŒÙÛÈ fiÏÔÈ ÙÔÓ Û¤‚ÔÓÙ·Ó Î·È ÙÔÓ ÙÈÌÔ‡Û·Ó. ªÈ· ∫˘Úȷ΋, ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ·ÎÔ‡ÛÙËΠÙÔ ÌÔ˘ÁÎÚËÙfi ÙÔ˘ ıÂÚÈÔ‡ Î·È ¿ÁˆÛ ÙÔ ·›Ì· ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. ªÂÚÈÎÔ› ¤ÙÚÂÍ·Ó Ó· ʇÁÔ˘Ó Ì·ÎÚÈ¿, ¿ÏÏÔÈ ÎÏÂȉÒıËÎ·Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ Î·È Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ·Ú·Î·ÏÒÓÙ·˜ ÙÔ £Âfi Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ. √ ∂›ÛÎÔÔ˜ ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ ÙfiÙ ÙËÓ ÂÈÛÎÔÈ΋ Ú¿‚‰Ô Î·È ÙÔ˘˜ › ӷ ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó Ì' ·˘Ù‹ ÙÔ ıÂÚÈfi ›Û·Ì ӷ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÔfiÙ ı· ‹Á·ÈÓÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ŒÙÛÈ ÎÈ ¤ÁÈÓÂ. ªÂ ÙËÓ ·ÙÂÚ›ÙÛ· ¯Ù‡ËÛ·Ó ÙÔ ıÂÚÈfi, Ô˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ·ÔÏÈıÒıËÎÂ. ÕÌ· Ù¤ÏÂȈÛÂ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Ô


¢Ú¿ÎÔ˜

ª‡ÚˆÓ·˜ ‹Á ÂΛ fiÔ˘ ›¯Â ·ÔÏÈıˆı› ÙÔ ıÂÚÈfi, ¤ÚÈÍ ÌÈ· ¤ÙÚ· Î·È ÛÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·Ì¤ÙÚËÙ˜ ¤ÙÚ˜ Ì·˙‡ÙËÎ·Ó ¿Óˆ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÛΤ·Û·Ó. ŒÙÛÈ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÛˆÚfi˜ Û·Ó ÏfiÊÔ˜ ·fi ¤ÙÚ˜, Ô˘ Î·È Û‹ÌÂÚ· ϤÁÂÙ·È «¢Ú¿ÎÔ˜» ‹ ÙÔ˘ «¢Ú¿ÎÔ˘ ÙÔ ¯·Ú¿ÎÈ». À¿Ú¯ÂÈ fï˜ Î·È ÌÈ· ·Ú·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ıÚ‡ÏÔ˘ Ô˘ ϤÂÈ fiÙÈ ÙÔ ı·‡Ì· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ fiÙ·Ó Ô ÕÁÈÔ˜ ª‡ÚˆÓ·˜ ‹Ù·Ó ∂›ÛÎÔÔ˜, ·ÏÏ¿ ·È‰›, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó' ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ù›ÔÙ· ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi. ∆· Ú¿ÁÌ·Ù· fï˜ ‰Â ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó Â‰Ò. ªÂ «ı·˘Ì·ÛÙfi» ÙÚfiÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, Ô ÂÙڈ̤ÓÔ˜ ‰Ú¿ÎÔ˜ ¯ˆÚ›ÛÙËΠÛÙ· ‰˘Ô. ∆Ô ÛÒÌ· ÙÔ˘ ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ô˘ ÂÙÚÒıËÎÂ, ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, οو ·' ÙÔ ¯·Ú¿ÎÈ, Ó· «‚ÔÁο» ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ·' ÙÔ Î·Îfi Ô˘ ÙÔÓ ‚Ú‹ÎÂ, ÂÓÒ ÙÔ «ÎÂÊ¿ÏÈ» ·Ô¯ˆÚ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ «ÛÒÌ·» Î·È ‹ÁÂ Î·È Ï›ıˆÛ ÛÙÔ ÙÔ›¯ˆÌ· ÌÈ·˜ ÌÈÎÚ‹˜ ÛËÏÈ¿˜ ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ∂Λ, ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Ô ÂÈÛΤÙ˘ ÙÔ ·Î›Ó‰˘ÓÔ È· ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‚Ú¿¯Ô, ηıÒ˜ Â›Û˘ Ù· «Ì¿ÙÈ·» Î·È Ù· «ÚÔ˘ıÔ‡ÓÈ·» ÙÔ˘. ™' ·˘Ù‹ ÙË ÌÈÎÚ‹ ÛËÏÈ¿ ˙Ô‡ÛÂ Ô ÕÁÈÔ˜ ª‡ÚˆÓ·˜. ™‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÈÂÚfi ÚÔÛ·ÓËÌ· Î·È ÔÈ ÈÛÙÔ› ÚÔÛ΢ÓÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ Î·È ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ ·Á›·ÛÌ· Ô˘ ·Ó·‚χ˙ÂÈ Û ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÎÔÈÏfiÙËÙ· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÛËÏÈ¿˜. √ ÛÙ·Ï·ÎÙ›Ù˘, ÁÈ·Ù› ÂÚ› ÛÙ·Ï·ÎÙ›ÙË ÚfiÎÂÈÙ·È, Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ôχ Ì ÎÂÊ¿ÏÈ ‰Ú¿ÎÔ˘, ‰ÂÓ ı· ›¯Â ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›·, ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ë «ÊˆÓ‹» ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘ Ó· ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ Î·ıËÌÂ-

71

ÚÈÓ¿ ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘. ™ÙÔ˘ «¢Ú¿ÎÔ˘ ÙÔ ¯·Ú¿ÎÈ» ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÙÚ‡·, Ô˘ ‰ÂÓ ¯ˆÚ¿ ̤۷ Ù˘ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ¯¤ÚÈ. ∞' ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÚ‡·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÔ¯‹ Î·È ÙȘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, fiÙ Ì·›ÓÂÈ Î·È fiÙ ‚Á·›ÓÂÈ ·¤Ú·˜, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Î¿ÔÈÔ ıfiÚ˘‚Ô. ∆Ô ¯ÂÈÌÒÓ·, ÚÈÓ ·fi οı ηÎÔηÈÚ›·, Ô ıfiÚ˘‚Ô˜ Á›ÓÂÙ·È ¤ÓÙÔÓÔ˜, ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ‚Ô‹ Î·È ·fi ÙËÓ ÙÚ‡· ÂÎÙfi˜ ·fi ·¤Ú·˜, ‚Á·›ÓÔ˘Ó Î·È Ê˘Û·Ï›‰Â˜, οÙÈ Û·Ó ·ÊÚfi˜ ‰ËÏ·‰‹. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·fi οÔÈ· ¿ÏÏ· ÛËÌ›·, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ (‰ÂÓ ÂÓÙÔ›ÛÙËηÓ), Ì·›ÓÂÈ Ô ·¤Ú·˜ Ô˘ ‚Á·›ÓÂÈ ·' ÙÔ˘ «¢Ú¿ÎÔ˘ ÙÔ ¯·Ú¿ÎÈ» Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ë «ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘». 5. ¢Ú·ÎÔÏ›ÌÓ˜ µÚ›ÛÎÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙËÓ ¶›Ó‰Ô, ¤Íˆ ·fi Ù· Û‡ÓÔÚ· ÙÔ˘ ªÂÙÛfi‚Ô˘, ÙˆÓ °Ú‚ÂÓÒÓ Î·È Ù˘ ™·Ì·Ú›Ó·˜. ∏ Ì›· Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ °Î·Ì‹Ï· Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 1.900 ̤ÙÚˆÓ Î·È Ë ¿ÏÏË ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ™ÌfiÏÈη. √È ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÌÈÎÚ¤˜ Ï›ÌÓ˜ Â›Ó·È ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘˜ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÈ· ÂÎÏËÎÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿. ∏ ¢Ú·ÎÔÏ›ÌÓË Ù˘ °Î·Ì‹Ï·˜ ¤¯ÂÈ ÛÙȘ fi¯ı˜ Ù˘ Ì·‡ÚÔ ¯ÒÌ· Û·Ṳ́ÓÔ Ì ¿ÛÚ˜ ¤ÙÚ˜, ÂÓÒ Ë ¢Ú·ÎÔÏ›ÌÓË ÙÔ˘ ™ÌfiÏÈη ¤¯ÂÈ ÛÙȘ fi¯ı˜ Ù˘ ¿ÛÚÔ ¯ÒÌ· Ì ̷‡Ú˜ ¤ÙÚ˜. √È ‚ÔÛÎÔ› Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ηٿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÂÍ‹ÁËÛË. §¤Ó ÏÔÈfiÓ ˆ˜ ÛÙËÓ Î¿ı ϛÌÓË ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¤Ó·˜ ‰Ú¿ÎÔ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÈÌË ¤¯ıÚ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. √È ¿ÛÚ˜ ¤ÙÚ˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ °Î·Ì‹-


72

Iˆ¿ÓÓ˘ A˘‰›ÎÔ˜ - K˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜

Ï·˜ Â›Ó·È ÂΛӘ Ô˘ ÂÙ¿ÂÈ Ô ‰Ú¿ÎÔ˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ™ÌfiÏÈη, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÛÚÔ ¯ÒÌ· ÛÙȘ fi¯ı˜. ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· ÔÈ Ì·‡Ú˜ ¤ÙÚ˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ÙÔ˘ ™ÌfiÏÈη Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÂÙ¿ÂÈ Ô ‰Ú¿ÎÔ˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ °Î·Ì‹Ï·, fiÔ˘ ÙÔ ¯ÒÌ· Â›Ó·È Ì·‡ÚÔ. °È· ÙȘ ‰Ú·ÎÔÏ›ÌÓ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰Ôͷۛ˜ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ªÈ· ·fi ·˘Ù¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ¤Ó· ‚Ú¿‰˘ ̤۷ ·fi ÙË ‰Ú·ÎÔÏ›ÌÓË ‚Á‹Î ¤Ó· ÎÚÈ¿ÚÈ, ‚¤Ï·ÍÂ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Á‡ÚÈÛ ›Ûˆ Î·È Í·Ó·Ì‹Î ÛÙË Ï›ÌÓË. ∆Ô ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ù· Á‡Úˆ ÎÔ¿‰È·, Ì‹Î·Ó Î·È ·˘Ù¿ ÛÙË Ï›ÌÓË Î·È Ù· ηٿÈ ÙÔ ÓÂÚfi. ∆Ô ÎÚÈ¿ÚÈ ÂΛÓÔ ‹Ù·Ó Ô ‰Ú¿ÎÔ˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ™ÌfiÏÈη, Ô˘ ÂÈı‡ÌËÛ ӷ Ê¿ÂÈ ·ÚÓ›ÛÈÔ ÎÚ¤·˜.

6. ∫fiÚË Ù˘ ·ÛÙÚ·‹˜ Î·È ‰Ú¿ÎÔ˜ ™ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘, Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ÂÎÊÔ‚›ÛÂÈ ÙÔÓ ‰Ú¿ÎÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÒÛÂÈ ÙÔÓ ¿Ó‰Ú· Ù˘, ÙÔÓ ÚÔÂȉÔÔÈ› ˆ˜ ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ Â›Ó·È Ô Ô˘Ú·Ófi˜, ÌËÙ¤Ú· Ù˘ Ù· Û‡ÓÓÂÊ·, ¤¯ÂÈ ·‰¤ÚÊÈ· Ù˘ ÙȘ ·ÛÙÚ·¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÂÚ·˘ÓÔ‡˜ Î·È Ë ›‰È· Â›Ó·È Î˘ÓËÁfi˜ ‰Ú¿ÎˆÓ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Â›Ó·È ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ¿ÌÂÛË ·Ó·ÊÔÚ¿ Û £Â˚΋ ·ÚÔ˘Û›·. ŒÌÌÂÛ· fï˜ ·˘Ù‹ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ˘ÂÚÊ˘ÛÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ›‰È· Î·È Ù· ·‰¤ÚÊÈ· Ù˘ fiÓÙ·˜ ·È‰È¿ ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡ Î·È ÙˆÓ Û‡ÓÓÂʈÓ. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·˘Ùfi ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘.


¢Ú¿ÎÔ˜

73

ø¯, Ô °È¿ÓÓ˜, Ô ªÔÓfiÁÈ·ÓÓ˜ Î·È Ó-Ô ÌÔÓ·¯fiÓ Ô °È¿ÓÓÂ˜Ø ˆ¯ , Ô °È¿ÓÓ˜ ÂÂ¤ÚÓÈÍÂÓ1 Î·È ‘˜ ÙÔ ÂÁ¿‰’ Â‹ÁÂÓ. ∂ͤ‚·ÈÓÂ Ô ‰Ú¿ÎÔ˜ ¿ÁÁÂÏÔ˜ Î·È ı¤Ï’ Ó· ÙÚÒÂÈ °È¿ÓÓË. -«∫·ÏÒ˜, ηÏÒ˜ ÙÔ ÚfiÁÂÌ· Ì’, ηÏÒ˜ ÙÔ ‰ÂÈÏÈÓ¿ÚÈ2 Ì’Ø Î·ÏÒ˜ ÙÔ ÙÚÒÁˆ ÎÈ ·ÁÚ˘ÓÒ Î·È ÎÂ›Ì·È Î·È ÎÔÈÌԇ̷Ȼ. –«Õʘ ÌÂ, Ú‰¿ÎÔÓ, ¿Ê˜ ÌÂ, ¿Ê˜ ÌÂ Î·Ó ¤ÓÙ’ Ë̤ÚÂ˜Ø ·˜ ¿Áˆ, Ϥˆ3 ÙÔÓ Î‡ÚË Ì’, ¤Ú¯Ô˘Ì·È, Ú‰¿ÎÂ, Ê¿’ Ì». ¶‹ÁÂÓ Ô °È¿ÓÓ˜ Î’ ¤ÚÁ„ÂÓ4, Ô Ú‰¿ÎÔÓ ÂıÂÚ¤ıÂÓ ÎÈ Ô˘ÓÙ¿˜ ÙÂÚ›5 ÙÔ ¤Ú·Ó ο’6, Ô °È¿ÓÓ˜ ηÙ‚·›ÓÂÈ. -«ÕÊ’ ÛÈ ÌÂ, Ú‰¿ÎÔÓ, ¿Ê’ ÛÈ ÌÂ, ıÂÚ›ÔÓ, ¤ÓÙ’ Ë̤ÚÂ˜Ø ·˜ ¿Á’, ÂϤˆ ÙËÓ Ì¿ÓÓ· Ì’, ¤Ú¯Ô˘Ì·È, Ú‰¿ÎÔÓ, Ê¿’ Ì». ¶‹ÁÂÓ Ô °È¿ÓÓ˜ Î’ ¤ÚÁ„ÂÓ, Ô Ú‰¿ÎÔÓ ÂıÂÚ¤ıÂÓ ÎÈ Ô˘ÓÙ¿˜ ÙÂÚ› ÙÔ ¤Ú·Ó ο’, Ô °È¿ÓÓ˜ ηÙ‚·›ÓÂÈ. -«∫·ÏÒ˜, ηÏÒ˜ ÙÔ ÚfiÁÂÌ· Ì’, ηÏÒ˜ ÙÔ ‰ÂÈÏÈÓ¿ÚÈ Ì’Ø Î·ÏÒ˜ ÙÔ ÙÚÒÁˆ ÎÈ ·ÁÚ˘ÓÒ Î·È ÎÂ›Ì·È Î·È ÎÔÈÌԇ̷Ȼ. -«¶·Ú·Î·ÏÒ ÛÂ, Ú‰¿Î ÌÔ˘, ¿Ê’ ÛÈ ÌÂ Î·Ó ¤ÓÙ’ Ë̤Ú˜, ·˜ ·Á’, ÂϤˆ Ù’ ·‰¤ÏÊ· Ì’, ¤Ú¯Ô˘Ì·È, Ú‰¿ÎÂ, Ê¿’ Ì». ¶‹ÁÂÓ Ô °È¿ÓÓ˜ Î’ ¤ÚÁ„ÂÓ Î’ ÂΛ˙„ÂÓ7 Ù’ ÔÊ›‰ÈÓØ ÎÈ Ô˘ÓÙ¿˜ ÙÂÚ› Ù’ ·ÓÙÈÎÚ˘Ó¿ Ô °È¿ÓÓ˜ ¯’ Í·Ó’ Î’ ÂÚ’Ù·È8. –«∞ÊãÛÈ ÌÂ, ‰Ú¿ÎÔÓ, ·Ê’ ÛÈ ÌÂ, ıÂÚ›ÔÓ, ¤ÓÙ’ Ë̤Ú˜. ¶·Ú·Î·ÏÒ ÛÂ, ‰Ú¿Î ÌÔ˘, £ÂÔ‡ ·Ú·Î·Ï›·˜Ø ı¤Ïˆ Ó’ ÂϤˆ Ù· ¯¿Ù·Ï·9 Ì’, ‰·Ù¿¯ÎÔ˘Ì·È ÙËÓ ¯¤Ú·Ó10Ø ·˜ ¿Áˆ Í¿È11 ÎÈ ·ÚÁ‡ˆ Í¿È, Ú˘Ù¿12 ¤Ú¯Ô˘Ì·È, Ê¿ãÌ». ¶‹ÁÂÓ Ô °È¿ÓÓ˜ Î’ ¤ÚÁ„ÂÓ, Ô Ú‰¿ÎÔÓ ÂıÂÚ¤ıÂÓØ ÎÈ ÔÓÙ¿˜ ÙÂÚ› ÙÔ ¤Ú·Ó ο’, Ô °È¿ÓÓ˜ ηÙ‚·›ÓÂÈ. ∂›¯ÂÓ Ù· ¯¤Ú· Ù’ ›ÛÙ·˘Ú·,13 ÙËÓ ÁԇϷÓ14 ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔÓ ÎÈ ¿ÏÏ’ ·fi ›Û’ Ô Î‡Ú˘ ·Ù’ ÊÙÔ˘Ï›˙’ Ù· Á¤ÓÂÈ· Î’ ¤Ú’Ù·È15 ÎÈ ¿ÏÏ’ ·fi ›Û’ Ë Ì¿ÓÓ· ÙÔ˘ ηٷ̷ÙÔ‡Ù·È Î’ ÂÚ’Ù·È, ‘˜ fiÏÙ’˜ ·fi ›Û’ Ë Î¿ÏË ÙÔ˘ ¯Ú˘Û‹ η‚·ÏÏ·Ú¤·, ¯Ú˘ÛfiÓ Ì‹ÏÔÓ ˜’ Ûfi ¯¤Ú’ ‘·Ù˘ ·›˙ÂÈ Î·È Î·Ù‚·›ÓÂÈ. ∫·Ù·Î·Ú‰ÒÓ’16 ÙÔÓ °È¿ÓÓÂÓ ·Ù’˜ Î·È ÊÔ‚ÂÚ›˙’ ÙÔÓ Ú‰¿ÎÔÓ. –«∫·ÏÒ˜, ηÏÒ˜ ÙÔ ÚfiÁÂÌ· Ì’, ηÏÒ˜ ÙÔ ‰ÂÈÏÈÓ¿ÚÈ Ì’Ø Î·ÏÒ˜ ÙÔ ÙÚÒÁˆ ÎÈ ·ÁÚ˘ÓÒ Î·È ÎÂ›Ì·È Î·È ÎÔÈÌԇ̷Ȼ.

1. ·Ê˘Ó›ÛıË, Â͇ÓËÛÂ. 2. ∆Ô ‰Â›ÓÔ ÌÔ˘. 3. ‚Ϥˆ. 4. ¿ÚÁËÛÂ. 5. ‚ϤÂÈ. 6. ¤Ú· οو.

7. ı‡ÌˆÛ 8. Í·Ó¿Ú¯ÂÙ·È 9. Ù· ‚Ú¤ÊË 10. Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹Ûˆ Ù· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Î·È ÙË ¯‹Ú· 11. ¿ÏÈ

12. ÁÚ‹ÁÔÚ· 13. ›Ûˆ ÛÙ·˘ÚˆÙ¿ 14. ÙÔ Ï·ÈÌfi 15. ÎÈ ·ãfiÏÔ˘˜ ›Ûˆ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ Ì·‰Â› Ù· Á¤ÓÈ· ÙÔ˘ Î·È ¤Ú¯ÂÙ·È 16. ÂÓı·Ú‡ÓÔÓÙ·˜


74

Iˆ¿ÓÓ˘ A˘‰›ÎÔ˜ - K˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜

–«ƒ‰¿ÎÔÓ, ÙÔÍ·Ú’17 ÙÔ ÚfiÁÂÌ· Û’, Ì·¯·›Ú’ ÙÔ ‰ÂÈÏÈÓ¿ÚÈ Ûã». –«’™ ÙÔÓ £fi˜, ‘˜ ÙÔÓ £fi˜, Ó ÎfiÚ·ÛÔÓ, Ù· ÁÔÓÈο Û’ fiıÂÓ;» -«√ ·ÚË Ì’ ·Û’ ÛÔ˘˜ Ô˘Ú·ÓÔ‡˜, Ë Ì¿ÓÓ· Ì’ ·Û’ Û· Ӥʷ, Ù’ ·‰¤ÏÊ· Ì’ ÛÙÚ¿ÊÙ’ÓÂ Î·È ‚ÚÔÓÙÔ‡Ó Î’ ÂÁÒ ÁÚÈχˆ18 Ú‰¿ÎÔ˘˜19». –«∫·ıÒ˜ Ô˘ Ϙ , Ó ÎfiÚ·ÛÔÓ, ¿Ì ·fiıÂÓ ¤Úı˜_ ·˜ ÂÓ’ Ô °È¿ÓÓ˜ ·‰ÂÏÊfi Ì’ , Ë Î¿Ï· ÙÔ˘ Ë Ó‡Ê ̒, ÙÔ˘ °È¿ÓÓ ٷ ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ·˜ ›Ӓ Á˘Ó·È牤ÏÊ· Ì’». ºπ¢π ∫∞π ¢ƒ∞∫√™ ™∆∏¡ √ƒ£√¢√•π∞ Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ê›‰È· Î·È ‰Ú¿ÎÔÈ Û˘¯Ó¿ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ ˙Ô‡Û·Ó Û ÙfiÔ˘˜ Ï·ÙÚ›·˜ ÔÏÏÒÓ ıÚËÛÎÂÈÒÓ, ¿ÏÏÔÙ ˆ˜ ÚÔÛٿ٘ Î·È ¿ÏÏÔÙ ˆ˜ ¯ıÚÔ›. ™ÙËÓ √ÚıÔ‰ÔÍ›·, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ¶·Ï·È¿ ¢È·ı‹ÎË fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ∫·ÈÓ‹, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¶·Ï·È¿ ¢È·ı‹ÎË, ÙÔ Ê›‰È ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ηÎÔ‡ Î·È Ù˘ ‰ÔÏÈfiÙËÙ·˜. ∂›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ¤Ê¢Á·Ó ·fi ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, ÛÙËÓ Ô˘ ·Ú·Î›ÓËÛ ÙËÓ ∂‡· Ó· Ê¿ÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ ¤‰ÂÈÍ·Ó ··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓÔ Î·Úfi. ·ÈÛÙ›· ÛÙÔÓ £Âfi, ÙÈ̈ڋıËÎ·Ó ™Â ¿ÏÏË ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÎÏËÚ¿ ·fi Ê›‰È· Ô˘ ¤‚Á·ÈÓ·Ó ·fi ˆ˜ fiÙ·Ó Ô ªˆ˘Û‹˜ Ì ÙÔÓ ∞·ÚÒÓ ÙË ÁË, ÙÔ˘˜ ‰¿ÁÎˆÓ·Ó Î·È ¤ı·ÈÓ·Ó. ‹Á ÛÙÔ º·Ú·Ò Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ∂‚Ú·›Ô˘˜ Ó· ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, ÚÔοÏÂÛ·Ó ı·‡Ì·. √ ∞·ÚÒÓ ¤Ù·Í ÙÔ Ú·‚‰› ÙÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ º·Ú·Ò Î·È ÂΛÓÔ ¤ÁÈÓ ʛ‰È. ∫¿ÏÂÛ ÛÔÊÔ‡˜ Î·È Ì¿ÁÔ˘˜, Ô˘ Î·È ·˘ÙÔ› ¤Ù·Í·Ó Ù· Ú·‚‰È¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÂΛӷ ¤ÁÈÓ·Ó Ê›‰È·. ∆Ô Ê›‰È fï˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ Ú·‚‰› ÙÔ˘ ∞·ÚÒÓ Ù· ¤Ê·Á fiÏ·. ∞Ó·ÊÔÚ¿ fï˜ Á›ÓÂÙ·È Î·È Û ʛ‰È Ô˘ ıÂÚ¿¢Â. ŸÙ·Ó ÔÈ ∂‚Ú·›ÔÈ, 17. ÙfiÍÔØ ÙÔ ‚¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙfiÍÔ˘ 18. ΢ÓËÁÒ

19. ÕÏÏÔÙ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ú‰¿ÎÔ˜ (·Ó·ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜) ηÈ

¿ÏÏÔÙÂ ‰Ú¿ÎÔ˜.


¢Ú¿ÎÔ˜

75

∆√ ºπ¢π ∫∞π √ ¢ƒ∞∫√™ ø™ ™Àªµ√§∞ ™∆√¡ ∂§§∞¢π∫√ Ãøƒ√ ∆· Ê›‰È·, ÔÈ ‰Ú¿ÎÔÈ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏ· ˙Ò· (.¯. ·ÂÙfi˜, ¿ÏÔÁÔ), ·fi ·Ú¯·ÈÔÙ¿ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ˆ˜ ۇ̂ÔÏ·. ™ÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰· Ù· Û΋ÙÚ· ˆ˜ ÂÌ‚Ï‹Ì·Ù· (ۇ̂ÔÏ·) ΢ÚÈ·Ú¯›·˜, ÂÍÔ˘Û›·˜ ‹ ȉÈfiÙËÙ·˜, ‹Ù·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Î·È ÚÔÛ‰ÈfiÚÈ˙·Ó ÙËÓ £ÂfiÙËÙ·, ÙÔÓ ¿Ú¯ÔÓÙ·, ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ô˘ ·ÛÎÔ‡Û ‹ ÙË Ê˘Ï‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹Î ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤ÊÂÚ ÙÔ Û΋ÙÚÔ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô ¢›·˜ ›¯Â ÛÙÔ Û΋ÙÚÔ ÙÔ˘ ·ÂÙfi, Ô ¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜ ʇÏÏ· ÎÈÛÛÔ‡ ‹ ·Ì¤ÏÔ˘ (ı‡ÚÛÔ˜), Ô ¶ÔÛÂȉÒÓ·˜ ÙËÓ ÙÚ›·ÈÓ· ÎÏ. ∂ȉÒÏÈÔ ı¿˜ Ì ʛ‰È· Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙȘ ÎÚ‡Ù˜ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÈÂÚÔ‡ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÙfiÚÔ˘ Ù˘ ∫ÓˆÛÔ‡. 1600- 1580 .Ã. (›Ûˆ˜ Ë Ó·ڋ ı¿ Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘). ∫Ú·Ù› Î·È ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ‰˘Ô Ìȣ¿ Ì ʛ‰È· ÎÚ¿ Ê›‰È· ÂÓÒ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘ Â›Ó·È Î·ıÈṲ̂ÓÔ ¤Ó· ·ÈÏÔ˘ÚÔÂȉ¤˜, Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ˆ˜ Ë ı¿ ΢Úȷگ› Î·È ÛÙ· Â›ÁÂÈ· Ï¿ÛÌ·Ù·. (ªÔ˘ÛÂ›Ô ∏Ú·ÎÏ›Ԣ). ªÂÙ¿ ÙËÓ ÕψÛË Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ì ٷ «ÚÔÓfiÌÈ·» Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Ë ¶‡ÏË ÛÙÔ˘˜ ∂ÈÛÎfiÔ˘˜, Ë Ï·‚‹ ÙˆÓ Ú¿‚‰ˆÓ ÙÔ˘˜ ¤ÊÂÚ ‰‡Ô ·ÓÙÈÎÚÈÛÙ¿ Ê›‰È· ‹ ‰Ú¿ÎÔ˘˜, ÛÙÚ·Ì̤ӷ ¿ÏÏÔÙÂ

√È ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ ›¯·Ó ÛÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û΋ÙÚÔ˘ ÙÔ˘˜ ÛÙ·˘Úfi ÁÈ·Ù› ıˆÚÔ‡Û·Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ Ù˘ ƒÒÌ˘, ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Â› Ù˘ Á˘. ∆ËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô Ë ∂ÈÛÎÔÈ΋ Ú¿‚‰Ô˜ ‹Ù·Ó fiÌÔÈ· Ì ÙËÓ ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈ΋ ·ÙÂÚ›ÙÛ·.

ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ Î·È ¿ÏÏÔÙ ÚÔ˜ Ù· οو, Î·È Û˘Ì‚fiÏÈ˙·Ó ÙËÓ ıÚËÛ΢ÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· Ô˘ ·ÛÎÔ‡Û·Ó ÔÈ ∂›ÛÎÔÔÈ ÛÙÔ Ô›ÌÓÈfi ÙÔ˘˜.

∫‡ÚÈÏÏÔ˜ ∞ã Ô §Ô‡Î·ÚȘ. ¶·ÙÚȿگ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ 1612, 1633.

ªÂÙ¤ÂÈÙ· ÚÔÛÙ¤ıËΠÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ Ï·‚‹˜ ÛÊ·›Ú· Î·È ÛÙ·˘Úfi˜. ŒÙÛÈ ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË


76

Iˆ¿ÓÓ˘ A˘‰›ÎÔ˜ - K˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜

¶ÔÈÌ·ÓÙÈ΋ Ú¿‚‰Ô˜ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ∞‰ÚÈ·ÓÔ˘fiψ˜ ¡ÂÔʇÙÔ˘ (1653- 1658 ).

Ë ∂ÈÛÎÔÈ΋ Ú¿‚‰Ô˜ ¤ˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·, Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Ë ÌÂÓ ÛÊ·›Ú· ÙËÓ ÂÈÛÎÔÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ı¤ÛÂÈ, Ù· ‰‡Ô Ê›‰È· ‹ ‰Ú¿ÎÔÈ ÙÔ˘˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ¯ıÚÔ‡˜ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜, Ô ‰Â ™Ù·˘Úfi˜ ÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ·˘Ù·¿ÚÓËÛË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ô ∂›ÛÎÔÔ˜, ÁÈ· Ó· ÔÈÌ·›ÓÂÈ ÙÔ Ô›ÌÓÈÔ Ô˘ ÙÔ˘ ÂÌÈÛÙ‡ÙËηÓ. ∏ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ‰Ú¿ÎˆÓ ‰ÂÓ Ï›ÂÈ Î·È ·fi ·Ï·ÈÔ‡˜ ÔÚıfi‰ÔÍÔ˘˜ Ó·Ô‡˜. ¶¿Óˆ ·fi ÙËÓ øÚ·›· ¶‡ÏË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ·ÓÙÈÎÚÈÛÙÔ› ‰Ú¿ÎÔÈ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ ™Ù·˘Úfi Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÛÔÓ. ™ÙÔÓ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi ·˘Ùfi Ù˘ ™Ù·‡ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ πËÛÔ‡ ÃÚÈÛÙÔ‡ ÔÈ ‰Ú¿ÎÔÈ Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ. ™ÙË ‰ÈÏ·Ó‹ ÏÈıÔÁÚ·Ê›· ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ë ∆Ô˘ÚΛ· ˆ˜ ‰Ú¿ÎÔ˜, Ô˘ ÙÔÓ ÔÏÂÌ¿ Ë µ·ÏηÓÈ΋ Û˘ÌÌ·¯›· (∂ÏÏ¿‰·, µÔ˘ÏÁ·Ú›· ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈ, ™ÂÚ‚›·). ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÂÈÎfiÓÈÛË Ô

¶ÔÈÌ·ÓÙÈ΋ Ú¿‚‰Ô˜ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¶·ÚıÂÓ›Ô˘ ∫·ÈÛ·Ú›·˜. 1738.


¢Ú¿ÎÔ˜

77

‰Ú¿ÎÔ˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ ¿Ú¯ÔÓÙ·, ÙÔÓ ·˘Ù·Ú¯ÈÎfi Î·È Ù˘Ú·ÓÓÈÎfi ΢‚ÂÚÓ‹ÙË. ªÈ· ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ Ï·˚Τ˜ ÏÈıÔÁڷʛ˜ Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ µ·ÏηÓÈÎÒÓ ÔϤ̈Ó. (∞fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô NATIONAL GEOGRAPHIC: 1912-1913 ∏ ª∂°∞§∏ ∂•√ƒª∏™∏)

√ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜, Û˘Ó¯ÈÛÙ‹˜ Î·È ·˘Ùfi˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ‰Ú¿ÎÔ˘˜ Î·È Ê›‰È· ˆ˜ ۇ̂ÔÏ·. ∂ȉÈο ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ʇÛ˘, ÔÈ ‚ÔÛÎÔ›, Ô˘ ˙Ô˘Ó Û ‚Ô˘Ó¿ Î·È Î¿ÌÔ˘˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· Ê˘ÛÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, Ù· ·ÁÚ›ÌÈ·, ÙȘ ÓÂڿȉ˜, Ù· ÛÙÔȯÂÈ¿, Ù· ‰·ÈÌfiÓÈ· Î·È fiÏ· Ù· ·ÓÂÍ‹ÁËÙ· ÁÈ ·˘ÙÔ‡˜ Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ÊÈÏÔÙ¯ÓÔ‡Ó ÛÙȘ Ï·‚¤˜ ÙˆÓ Ú¿‚‰ˆÓ ‰Ú¿ÎÔ˘˜ Î·È Ê›‰È· Èı·Ó¿: 1) ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â‡ÓÔÈ¿ ÙÔ˘˜, 2) ÁÈ· Ó· ÂıÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘ ηıËÌÂÚÈÓÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Î·È ÓÔÈÒıÔÓÙ·˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜, Ì ÙËÓ ·Ê‹ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ fiÚ·ÛË, Ù· Ê·ÓÙ·ÛÙÈο ·˘Ù¿ Ï¿ÛÌ·Ù·, Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÙÚÈÁ˘Ú›˙Ô˘Ó, Î·È 3) ÁÈ· Ó· ÊÔ‚›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ÛÙË ı¤· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘, Ô˘ ÛÙË Ú¿‚‰Ô ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÂÈ (ˆ˜ ÚÔÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘˜). °È· ÙË ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛË ÎÂÊ·Ï‹˜ ·ÏfiÁÔ˘ Û ڿ‚‰Ô˘˜ (ÁÎÏ›ÙÛ˜) ‚ÔÛÎÒÓ Î·È ÙÛÂÏÈÁο‰ˆÓ, Ô˘ ¿ÓÙ· ηٷϋÁÔ˘Ó Û ʛ‰È ‹ Ê›‰È·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÙÚÂȘ Èı·Ó¤˜ ÂÚÌËÓ›˜. MÔÚ› Ó· Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ: 1. ∆ÔÓ ¶‹Á·ÛÔ, ÙÔ ÊÙÂÚˆÙfi ¿ÏÔÁÔ, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ô µÂÏÏÂÚÔÊfiÓÙ˘ Î·È Ô ¶ÂÚÛ¤·˜ ÛÎfiÙˆÛ·Ó ÙËÓ Ã›Ì·ÈÚ· Î·È ÙÔ Î‹ÙÔ˜, ·ÓÙ›-

ÛÙÔȯ·. 2. ∆Ô ¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ ‰Ú·ÎÔÎÙfiÓÔ˘ ∞Á›Ô˘, ÌÈ·˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯·Ú¿ÍÂÈ ÛÙËÓ ÁÎÏ›ÙÛ· ÙÔ˘ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ÕÁÈÔ Î·È 3. ∆Ë ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÙÛÂÏÈÁο‰Â˜ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‚ÔÛÎÔ‡˜ ÁÈ· Ù· Ô›ÌÓÈ¿ ÙÔ˘˜ (∏ Â-


78

Iˆ¿ÓÓ˘ A˘‰›ÎÔ˜ - K˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜

Ú›Ô‰Ô˜ ·˘Ù‹ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙË Ì¤Ú· ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ï‹ÁÂÈ ÙË Ì¤Ú· ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘). ∆ËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ ÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘ ·Ú-

¯›˙ÂÈ Î·È ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ì ‰‡Ô ÕÁÈÔ˘˜ η‚·Ï¿Úˉ˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ ¿ÏÔÁÔ, ÙËÓ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÔÈ̤Ó˜ «¯¿ÎÈ1» ‹ «ÚfiÁÈ·ÛÌ·2».

µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ 1) ∂§§∞™. ªÂÁ¿ÏË ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓË Ï·ÔÁÚ·Ê›· - ÁˆÁÚ·Ê›· ÈÛÙÔÚ›·. ∫. ƒˆÌ·›Ô˘- §·ÔÁÚ¿ÊÔ˘. ∂ΉfiÛÂȘ Ã. °π√µ∞¡∏™ 1969. 2) π™∆√ƒπ∫∏ ∂•∂§π•∏ ∆∏™ ƒ∞µ¢√À. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ∫. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. °È·ÓÓÈÙÛ¿ 2004. 3) ªÂ›˙ÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi §ÂÍÈÎfi (CD). ∆ÂÁfiÔ˘ÏÔ˜ – º˘ÙÚ¿Î˘. 4) ∆√ ª∞ƒ∆Àƒπ√¡ ∆√À ∞°π√À °∂øƒ°π√À, ™˘ÌÂÒÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÊÚ·ÛÙÔ‡. ŒÎ‰ÔÛË µã ∞¶√™∆√§π∫∏™ ¢π∞∫√¡π∞™.

5) ∞∫∞¢∏ªπ∞ ∞£∏¡ø¡. ∂§§∏¡π∫∞ ¢∏ª√∆π∫∞ ∆ƒ∞°√À¢π∞ (∆√ª. °ã (ª√À™π∫∏ ∂∫§√°∏) °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫. ™˘Úȉ¿Î˘ & ™˘Ú. ¢. ¶ÂÚÈÛÙ¤Ú˘. 1968. 6) π¡∆∂R¡∂∆: ·) ™∆π°ª∂™. ∆Ô ∫ÚËÙÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi. ∫ˆÛÙ‹˜ §Ô˘Ï¿Î˘. ‚) www.hellasarmy.gr Á)www.el.wikipedia.org ‰)www.mythologia.8m.com Â) www.pigizois.gr

1. ¯¿ÎÈ: §¤ÍË ÙÔ‡ÚÎÈÎË, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‰›Î·ÈÔ. 2. ƒÔÁÈ¿˙ˆ: ÌÈÛıÒÓˆ, ·›ÚÓˆ ÛÙË ‰Ô‡Ï„‹ ÌÔ˘ Ì ÌÈÛıfi. ƒfiÁ·: < Ï·ÙÈÓ. roga > erogo (= ÌÔÈÚ¿˙ˆ, ‰›Óˆ). «..√È ÈÛÙÈÎÔ› ÚÔÁÈ¿˙Ô˘ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ·ÏÔÙÛÔ¿ÓÔ˘˜» (¶·ÓÙÂÏ‹˜ ¶Ú‚ÂÏ¿Î˘). « ..√ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ‹˜ ‰ԇÏÂ˘Â Î·È ÚfiÁ· ‰ÂÓ Â‹ÚÂ..» (¢ËÌÔÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È).


79

HÏ›·˜ B. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘

TÔ •ÈÓfiÁ·ÏÔ Â ¿ÏÏ· ̤ÚË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙÔ ÔÓÔ™ Ì¿˙Ô˘Ó ÍÈÓfiÁ·Ï·. EÌ›˜ ÛÙËÓ ◊ÂÈÚÔ ÙÔ Ï¤Ì ÍÈÓfiÁ·ÏÔ. Ÿˆ˜

fï˜ ÎÈ ·Ó ϤÁÂÙ·È, ¤Ó· Â›Ó·È ÙÔ ‚¤‚·ÈÔ: Ë ÁÂÓÈ¿ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’50 ÌÂÁ¿ÏˆÛ Ì ÍÈÓfiÁ·ÏÔ. ∫È ·˘Ùfi ÏÈÁÔÛÙfi. ∫·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηıfiÏÔ˘ ÍÈÓfi, fiˆ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi Ù˘ Ϥ͢. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ›ӷ ÙÔ ¤Î·Ó ÁÏ˘Î‡Ù·ÙÔ, ηıÒ˜ ‹Ù·Ó ‰ÚÔÛÂÚfi, ÊÚÂÛÎÔ¯Ù˘Ë̤ÓÔ, Ì˘Úˆ‰¿ÙÔ, Á¢ÛÙÈÎfi, ÂÏ·ÊÚ‡ Î·È Â‡ÂÙÔ. °È· Ó· ¯ÔÚÙ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ›ӷ Ì·˜, ÙÚ›‚·Ì ̤۷ ÛÙÔ È¿ÙÔ Ì ÙÔ ÍÈÓfiÁ·ÏÔ Î·Ï·ÌÔΛÛÈÔ „ˆÌ› ‹ ηϷÌÔΛÛÈ· ÎÔ˘ÏÔ‡Ú· „Ë̤ÓË ÛÙËÓ Ͽη ÙÔ˘ Ù˙·ÎÈÔ‡. ª·˜ Ê·›ÓÔÓÙ·Ó ÂΛÓË Ë ÎÔ˘ÏÔ‡Ú· ÓÔÛÙÈÌfiÙ·ÙË, fiÛÔ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÓÔÛÙÈÌfiÙ·ÙÔ ÙÔ „ˆÌ› Ô˘ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ ÛÙ¿¯Ù˜ Î·È ÎÔÏÏË̤ӷ Î¿Ú‚Ô˘Ó· ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜. π‰›ˆ˜ ·˘Ù‹ Ë ˙ÂÛÙ‹ ηϷÌÔΛÛÈ· ÎÔ˘ÏÔ‡Ú· ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÓÔÛÙÈÌfiÙ·ÙË, fiÙ·Ó Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·Ó Ì ÙÔ ÍÈÓÔÙ‡ÚÈ, ¤Ó· ›‰Ô˜ Ù˘ÚÈÔ‡ Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ‚Ú¿ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÍÈÓfiÁ·ÏÔ˘. ∞Ó Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë fiÙÈ ÙÔ ÍÈÓfiÁ·ÏÔ ‹Ù·Ó ·Ô‚Ô˘Ù˘ÚˆÌ¤ÓÔ, ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ì ÙÈ Â›‰Ô˘˜ Ù˘ÚÈÔ‡ ‹Ù·Ó ÙÔ ÍÈÓÔÙ‡ÚÈ! ™‹ÌÂÚ·, ¿ÓÙˆ˜, Ô˘ ›̷ÛÙ ¯ÔÚÙ¿ÙÔÈ Î·È ˘ÔʤÚÔ˘Ì ·fi ¯ÔÏËÛÙÂÚ›ÓË Î·È Ù· ÙÔÈ·‡Ù·, ı· ‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘Ú· ȉ·ÓÈÎfi ˆ˜ ˘ÔηٿÛÙ·ÙÔ˘ ÙÔ˘ Ù˘ÚÈÔ‡! ∞˜ ‰Ô‡Ì fï˜ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÍÈÓfiÁ·ÏÔ˘. √È ÓÔÈÎÔ΢ڤ˜ Ì¿˙¢·Ó ÙÔ Á¿Ï·, ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË ·fi ηÙۛΘ Î·È ·ÁÂÏ¿‰Â˜, Û ‚‰ԇÚ˜. √È ‚‰ԇÚ˜ ‹Ù·Ó ͇ÏÈÓ· ‰Ô¯Â›· ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ¤ÓÙ ÎÈÏÒÓ Î·È ¿Óˆ. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· Á¿-

Ï·ÎÙÔ˜, ·Ó¿ÏÔÁ˜ ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ‚‰ԇÚ˜. ∆Ô Á¿Ï· ÏÔÈfiÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·Ó Û ÌÂÁ¿Ï˜ ‚‰ԇÚ˜ ÁÈ· ‰˘ÔÙÚÂȘ ̤Ú˜ ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∂Λ ¤ÌÂÓ ̤¯ÚÈ Ô˘ «Á›ÓÔÓÙ·Ó», ‰ËÏ. ̤¯ÚÈ Ô˘ ÛÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ¤Ë˙Â, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Û‹Ì·ÈÓ fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ÙÔ ¯Ù˘‹ÛÔ˘ÌÂ. ∆Ô ¯Ù‡ËÌ· ÁÈÓfiÙ·Ó ÛÙȘ Á·ÏfiÊÙÛ˜ ‹ ·ÏÏÈÒ˜ Á·Ïfiη‰Â˜. √È Á·ÏfiÊÙÛ˜ ·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ͇ÏÈÓ· Ì·ÎÚfiÛÙÂÓ· ‰Ô¯Â›· Û ۯ‹Ì· ÎfiÏÔ˘ÚÔ˘ ÎÒÓÔ˘ Ô˘ ÛÙ‹ÓÔÓÙ·Ó fiÚıÈ·. ∆Ô ‡„Ô˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· ̤ÙÚÔ ‹ Ï›ÁÔ „ËÏfiÙÂÚ˜. ∏ ‚¿ÛË Â›¯Â ‰È¿ÌÂÙÚÔ ÂÚ›Ô˘ 20-25 fiÓÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Â¿Óˆ 30-35. ∂Λ ̤۷ Ú›¯ÓÔÓÙ·Ó ÙÔ ÁÈӈ̤ÓÔ Á¿Ï·, ÁÈ· Ó· ¯Ù˘Ëı›. ∆Ô ¯Ù‡ËÌ· ÁÈÓfiÙ·Ó Ì ÙÔ Á·ÏfiÊÙÛÈ. ∆Ô Á·ÏfiÊÙÛÈ ‹Ù·Ó ¤Ó· Ì·ÎÚ‡ ͇ÏÔ Î·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË ÂÏ¿ÙÈÓÔ, Û·Ó ÙÔ ÛÙÂÈÏÈ¿ÚÈ ÙÔ˘ ÊÙ˘·ÚÈÔ‡, Î·È ÛÙÔ Î¿Ùˆ ¿ÎÚÔ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·Ó ¤Ó· ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi ÂÍ¿ÚÙËÌ· ¿¯Ô˘˜ 4-5 fiÓÙÔ˘˜, ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ fiÛÔ ÂÚ›Ô˘ Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ Ù˘ ‚¿Û˘ Ù˘ Á·ÏfiÊÙÛ·˜, Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍ¿ÚÙËÌ· ¤ÊÂÚ 3-4 ÙÚ‡˜ ̤۷ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ı· ÂÚÓÔ‡Û ÙÔ Á¿Ï· ηٿ ÙÔ Ú˘ıÌÈÎfi ·Ó‚Ôη٤‚·ÛÌ¿ ÙÔ˘. ∞ÊÔ‡ ÏÔÈfiÓ Ú›¯ÓÔÓÙ·Ó ÙÔ Á¿Ï· ̤۷ ÛÙË Á·ÏfiÊÙÛ·, ¿Ú¯È˙ ÙÔ Ú˘ıÌÈÎfi ¯Ù‡ËÌ· ̤¯ÚÈ Ô˘ Ó· ‚ÁÂÈ ÙÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ÎÚ·ÙÔ‡Û ̛· ¤ˆ˜ ‰‡Ô ÒÚ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ fiÛÔ ÁÈӈ̤ÓÔ ‹Ù·Ó ÙÔ Á¿Ï· Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÙÔ ¯Ù˘Ô‡Û ηÓ›˜. ∆Ô Î·Ïfi ¯Ù‡ËÌ· ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÚÁfi Î·È Ú˘ıÌÈÎfi Î·È Û˘Ó¯¤˜. ªÈ· ‰È·‰Èηۛ· ÎÔ˘Ú·ÛÙÈ΋ ÁÈ· ÂÌ¿˜ Ù· ·È‰È¿, ÁÈ·Ù› Ôχ Û˘¯Ó¿ οӷÌ ٤-


80

HÏ›·˜ B. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘

ÙÔȘ ·ÁÁ·Ú›˜. ∏ ÛΤ„Ë fï˜ fiÙÈ ‰Â ı· ÙÔ ·Ô‚Ô˘Ù˘ÚÒÛÔ˘Ì ÙÂÏ›ˆ˜, ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ÓfiÛÙÈÌÔ, Ì·˜ ¤‰ÈÓ ˘ÔÌÔÓ‹. ¶ÂÚÈÙÙfi Ó· ԇ̠fiÙÈ ·fi ÙË ‚È·Û‡ÓË Ì·˜ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ì ÁÚ‹ÁÔÚ· ¯Ù˘Ô‡Û·Ì ÙÔ Á¿Ï· ‰˘Ó·Ù¿ ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Á·ÏfiÊÙÛÈ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ Á·ÏfiÊÙÛ·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Ó· ÂÙÈ¤Ù·È ¤Íˆ Î·È Ó· Ì·˜ ÈÙÛÈÏ›˙ÂÈ ·ÙfiÎÔÚÊ·! ∆Ô ÍÈÓfiÁ·ÏÔ ÙÔ ÊÙÈ¿¯Ó·Ì ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·, fiÙ·Ó Ô˘ÏÔ‡Û·Ì ٷ ηÙÛ›ÎÈ·. ∆fiÙ ¿Ú¯È˙ ӷ ˙ÂÛÙ·›ÓÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜ Î·È ÙÔ ‰ÚÔÛÂÚfi ÍÈÓfiÁ·ÏÔ ‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÂÚ„ÈÏ·Ú‡ÁÁÈÔ. ∂ÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ‚fiÛÎËÌ· ÙˆÓ ˙ˆÓÙ·ÓÒÓ, Ë ¯·Ú¿ Ì·˜ ‹Ù·Ó Ó· ·Îԇ̠·fi Ì·ÎÚÈ¿ ÙÔÓ Ôχ ÁÓÒÚÈÌÔ ‹¯Ô Ô˘ ·Ú‹Á·Á ÙÔ Á·ÏfiÊÙÛÈ Î·ıÒ˜ Ë Ì¿Ó· ¯Ù˘Ô‡Û ÙÔ Á¿Ï· ̤۷ ÛÙËÓ ÂÏ¿ÙÈÓË Á·ÏfiÊÙÛ·. ∞Ó Ù‡¯·ÈÓ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· „‹ÓÂÙ·È Î·È Ë ÌÔÌfiÙ·, ÙÔ Î·Ï·ÌÔΛÛÈÔ ‰ËÏ. „ˆÌ›, ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ˘¤ÚÔ¯Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi: ÊÚ¤ÛÎÔ ÍÈÓfiÁ·ÏÔ Î·È ˙ÂÛÙ‹ ÌÔÌfiÙ· ‹ ÚÔΛÛÈÔ „ˆÌ› (Ë Ï¤ÍË ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË Úfiη, fiˆ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Ê˘Ùfi ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ Î·Ï·ÌfiÎÈ). ™ÙÚˆÓfiÌ·ÛÙ·Ó ÏÔÈfiÓ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ·, Ú›¯Ó·Ì Û ‹ÏÈÓ˜ ÎÔ‡˜ ÙÔ ÍÈÓfiÁ·ÏÔ ÙÚ›‚·Ì ÙÔ ˙ÂÛÙfi Î·È Ì˘Úˆ‰¿ÙÔ „ˆÌ› Î·È Ì ÂÚÈÛÛ‹ Ï·ÈÌ·ÚÁ›· ÙÔ Î·Ù·›Ó·Ì ۯ‰fiÓ ·Ì¿ÛËÙÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏÔÁ·ÚÈ¿˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ Ôχ ˙ÂÛÙfi „ˆÌ›

«¤ÎԂ» ÙÔ Á¿Ï·, ‰ËÏ. ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ¤‚Á·ÈÓ·Ó Î¿ÙÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ¿ÛÚ·, Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÁÈÓfiÙ·Ó Á·Ï¿˙ÈÔ ÓÂÚfi. ∆Ô ›‰ÈÔ ÁÈÓfiÙ·Ó, fiÙ·Ó ÙÔ Î·Ï·ÌÔΛÛÈÔ „ˆÌ› ‹Ù·Ó ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ. ∞˘Ùfi ÙÔ „ˆÌ› ¤¯ÂÈ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· Ó· ¯·Ï¿ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ·ÊÔ‡ Ì¿ÏÈÛÙ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÂΛӷ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó „˘Á›·. ∆Ô ¿ÓÔÈÁ˜ .¯. Î·È ¤‚ÏÂ˜ Ôχ ÏÂÙ¿ Ú¿ÌÌ·Ù· Ó· ÙÂÓÙÒÓÔÓÙ·È Î·ıÒ˜ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó˜ ÙÔ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ. ∞Ó ¤ÚȯÓ˜ ·˘Ùfi ÙÔ „ˆÌ› ̤۷ Û Á¿Ï·, fi¯È ÌfiÓÔ ı· «¤ÎԂ» ÙÔ Á¿Ï·, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ‰ËÏËÙËÚ›·ÛË. ∆Ô Á¿Ï·, ‚¤‚·È·, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ, ¤Ó· Ôχ ÓfiÛÙÈÌÔ Î·È ıÚÂÙÈÎfi Á·Ï·ÎÙÔÌÈÎfi Û··ÛÌ·, ·ÏÏ¿ ¤ÙÛÈ ı· ¯¿Ó·Ì ÙÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ, ÙÔ ˘ÔηٿÛÙ·ÙÔ ÙÔ˘ Ï·‰ÈÔ‡ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛηÌ ‡ÎÔÏ· ÛÙËÓ ÔÚÂÈÓ‹ ◊ÂÈÚÔ, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ‹Ù·Ó ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô. £· ¯¿Ó·Ì ÙÔ Ù˘Ú›, ··Ú·›ÙËÙÔ Î·È ‚·ÛÈÎfi Û˘Ìϋڈ̷ Ù˘ Úfi¯ÂÈÚ˘ Î·È ÍËÚ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. £· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ ı·˘Ì¿ÛÈ· Á·Ï·ÙfiÈÙ· Ô˘ ÙËÓ ÙÚÒÁ·Ì ̛·-‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ·ÏÏ’ ·˘Ù‹ ¿ÏÈ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ·˘Á¿, ‚Ô‡Ù˘ÚÔ, ÛÈÙ·Ú¤ÓÈÔ ·Ï‡ÚÈ, Ú¿ÁÌ·Ù· ÔÏ˘¤ÍÔ‰· Î·È ‰˘Û‡ÚÂÙ·. ŒÙÛÈ Ë ÊÙÒ¯ÂÈ· ÂÈÓÔÔ‡Û ¢ÎÔÏfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ ‹ ÌË ‰˘Ó¿ÌÂÓË Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ì·˜. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ÁÂÓÈ¿ Ì·˜ Â¤˙ËÛÂ Î·È ÚfiÎÔ„Â, ¤ÛÙˆ Î·È Ì ÍÈÓfiÁ·ÏÔ!


B’ I™TOPIKA £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶·¿˜

H ¯Ú‹ÛË Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ˆ˜ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ Ì·ÚÙ˘Ú›·˜

A

Ê’ fiÙÔ˘, ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19Ô˘ ·È. ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ Ë ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù¯ÓÈ΋, Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙȘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ËÁ¤˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ¤ÎÙÔÙ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈο ·Ú¯Â›· Î·È Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÓÙ·È ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜. H ¯Ú‹ÛË Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ˆ˜ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ËÁ‹˜ ÁÂÓÈ·ÂÙ·È Î·È fiÏÔ Î·È Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ë ÊÚ¿ÛË «ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ϤÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· ¯›ÏȘ ϤÍÂȘ». ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÊÚ¿ÛË Ô˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÌfiÓÔ ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚȷ΋ ˘ÂÚÔ¯‹ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘, ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ: «ÌÈ· ϤÍË, ¯›ÏȘ ÂÈÎfiÓ˜». AÓ Î·È Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ÛÙÔȯ›·, ÏfiÁÔ˜ Î·È ÂÈÎfiÓ·, Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ Ù¿Í˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ȉÈfiÙËÙ·: Î·È Ù· ‰˘Ô Âȉ¤¯ÔÓÙ·È ·Ó¿ÁÓˆÛË. ¶¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌ fiÙÈ Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ¿ÌÂÛË Î·È ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÌÈ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜Ø fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Û˘¯Ó¿ ÁÈ· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÏÏÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ, ÙÔ˘ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, ÙÔ˘ ÂΉfiÙË, ÙÔ˘ ·Ú¯ÂÈÔÓfiÌÔ˘. A˜ ÙÔ˘˜ ÏË-

ÚÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ì Â›Û˘ fiÙÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÔÏÏÒÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ̠ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÈÎÔÓÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ‹ ÙÔ ÂËÚ¤·ÛÂ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. T¤ÏÔ˜ fiÙÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ‡ÎÔÏ· «Ï·ÛÙÔÁÚ·ÊÔ‡ÓÙ·È». OÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ϤÔÓ ÛÙ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÔÏÈÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ô̤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÓÔÔÙÚÔÈÒÓ, ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜, ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÎÙÏ. °È· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ϤÔÓ ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ËÁ¤˜, fiˆ˜ Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÁÁÚ·Ê·, ·ÏÏ¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ¤Ó· ¢ڇÙÂÚÔ Ê¿ÛÌ· ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ fiÔ˘ ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË ‰›Ï· ÛÙ· ÁÚ·Ù¿ ΛÌÂÓ· Î·È ÙȘ ÚÔÊÔÚÈΤ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜. H Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÓÔÔÙÚÔÈÒÓ. B‚·›ˆ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο Ï›ÁÔÈ ÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈο ·Ú¯Â›·, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘-


82

£Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶·¿˜

ıÔ‡Ó Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË Ù· ÁÚ·Ù¿ ÙÂÎÌ‹ÚÈ·. ŸÛÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÂÈÎfiÓ˜, Û˘¯Ó¿ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Ù¿ÛË Ó· ÙȘ ıˆÚÔ‡Ó ·ÏÒ˜ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË Ô˘ ·Ó··Ú¿ÁÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Û¯fiÏÈ·. TÔ ·ÈÛıËÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÛΤ„Ë Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ. H ¯Ú‹ÛË Ù˘ Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï‹ ˘fiıÂÛË. °È· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙË Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù· ·‰‡Ó·Ù· ÛËÌ›· ÙÔ˘˜. OÚÈṲ̂Ó˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÈÔ ·ÍÈfiÈÛÙ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·fi οÔȘ ¿ÏϘ. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠‡ÎÔÏ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË Ì¤¯ÚÈ ÔÈÔ ‚·ıÌfi Î·È Ì ÔÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·ÍÈfiÈÛÙ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. H ·¿ÓÙËË ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ, ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜. O ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ʈÙÔÁÚ·ÊÈο ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁÓÔ› ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ÚÔ·Á¿Ó‰·˜, ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, ÙȘ ÛÙÂÚÂfiÙ˘˜ ·ÓÙÈÏ‹„Ș ÁÈ· ÙÔÓ «¿ÏÏÔ», ÙÔÓ Í¤ÓÔ Î·È ÙÔÓ ¿ÁÓˆÛÙÔ. K¿ı «ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙÔ» Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Û˘ÌÊÚ˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ ‡ÎÔÏÔ, ·ÊÔ‡ Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÈÎÔÓÈ˙fiÌÂÓˆÓ ÚÔÛÒ-

H ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ K·Ô‰›ÛÙÚÈ·.

ˆÓ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙË Î·È, Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛ·ÛÙ› ·fi ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÙÔ˘˜ Û‡ÓÔÏÔ, ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó Û ȉȈÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ‹ ÌÔ˘Û›·. O ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ fiÙÈ Û˘¯Ó¿ ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔÈ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÔȘ Ù˘¯¤˜ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÂÈÎÔÓ›ÛÔ˘Ó. ŒÙÛÈ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÎÏ¿‚Ô˘Ì ٷ ÔÚÙÚ¤Ù· ˆ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ· ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¤Ó‰˘ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÂÈÎÔÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÊÔÚÔ‡Û·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ Ù· Â›ÛËÌ· ÚÔ‡¯· ÙÔ˘˜. A˘Ùfi Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ʈÙÔÁÚ·ÊÈο ÔÚÙÚ¤Ù· Ì ÙȘ ÛÙË̤Ó˜ ÛÎËÓ¤˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ „¢‰·ÈÛı‹ÛÂȘ Î·È fi¯È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. AÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· fiÔÈÔÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ, ÙˆÓ È‰ÂÔÏÔÁÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÓÔÔÙÚÔÈÒÓ. OÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÔχÙÈ̘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ˆ˜


H ¯Ú‹ÛË Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ˆ˜ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ Ì·ÚÙ˘Ú›·˜

83

ÚÔ˜ Ù· ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›·, ÙË ÛÙ¤Á·Û‹ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÂÓ‰˘Ì·Û›· ÙÔ˘˜ Î.Ù.Ï. OÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Î·È ÔÈ cartes postales ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ fiψÓ. T· ÙÔ›· ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÎÙ‹ÚÈ·, Û˘ÓÔÈ˘, ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÛÙËÓ fiÏË. OÈ ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ K¤Ú΢ڷ (19Ô˜ ·ÈÒÓ·˜). K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÛÎËÓ‹ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÔ¯‹˜ ·ÊÔ‡ ÔÏÏ¿ ÎÙ‹ÚÈ· ηٷÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó Î·È ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ·ÛÙÈ΋˜ ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈÂÓÙÂÏÒ˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ·˜. 1943. AÓ Ë ÔÏÈÙ›· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ÙÔ›ˆÓ Ù˘ ·Ó·Î·Ù·Û΢¿ÛÂÈ ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi ·˘·Ï·È¿˜ K¤Ú΢ڷ˜, ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ù¿ Ù· ÎÙ‹ÚÈ·, fiˆ˜ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ı¤¤¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚË ·Ô‰ÂÈÎÙÈ΋ ·Í›·, ·ÙÚÔ, ÔÈ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi. OÈ ·ÏȤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ Â›Ó·È ÔχÙÈ̘ Â›Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›. H ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÂÓ¤¯ÂÈ Î·È ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ÔÈ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·Ó ¿ÓÙÔÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ù˘ fiÏ˘. OÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÈ˙·Ó Û˘¯Ó¿ Ê·ÓÙ·ÛÙÈΤ˜ ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂȘ ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÓ·Ó Û ̛· ÂÈÎfiÓ· Ù· ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ· ·ÍÈÔı¤·Ù· ÌÈ·˜ fiÏ˘. °È’ ·˘Ùfi Ë Ì·ÚÙ˘Ú›· Ù˘ οı ÂÈÎfiÓ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙ· Ú·ÁÌ·ÙÈο «Û˘ÌÊÚ·˙fiÌ°ÂÒÚÁÈÔ˜ ™·Ì·ÚÙ˙‹˜, N˘Í ÂÓ KÂÚ·ڷ (§ÈÛÙfiÓ), 1913. Ó¿ Ù˘» ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·ÚÂÚÌËÓ¢ÙÔ‡Ó ¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË K¤Ú΢ڷ˜


84

£Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶·¿˜

Ù· ÌËӇ̷ٿ Ù˘. ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹, Û˘ÓÔ¯‹ Î·È ÔÓÙfiÙËÙ·, Ì£· ›¯Â Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ‰›Ó·Ù·ÙÚ¤ÔÓÙ¿˜ ÙÔ Û ¤Ó· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÌ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· Ú· Û‡ÓÔÏ· ÏfiÁÔ˘. °È·Ù›, fiÏÔ˜ ·˘Ùfi˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ˙ËÙÔ‡Û·Ì ӷ ‚¿ÏÂÈ Ô Î·Ô ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi˜ ÏÔ‡ÙÔ˜ ı· Ì·˜ ÂÈı¤Ó·˜ Î·È Ë Î·ıÂÌÈ¿ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÏÂÙÚ¤„ÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ù¿˙¿ÓÙ·. E›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂȘ, ÛÙ¿ÛÂȘ, ÓÔÔÙÚÔ›Â˜ Î·È Â˘·ÈÛıËۛ˜, ÂÓÒ Ë Âͤٷۋ ÙÔ˘˜ Û ÌÈ· ÛÌ· ı· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· Ôχ ÂÓ¯ÚÔÓÈ΋ ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÌÔÚ› Ó· ·Ó·‰È·Ê¤ÚÔ˘Û· Û˘˙‹ÙËÛË. A˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿‰Â›ÍÂÈ Û˘Ó¤¯ÂȘ Î·È ·Û˘Ó¤¯ÂȘ, ÂÍÂÏ›ÛÔ˘Ì ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÏÂ˙¿ÓÙ˜ Ô˘ ÍÂȘ ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÙËÓ ÂÎ·›‰È·ÊÔÚÂÙÈ‰Â˘ÛË, ÙËÓ Î¤˜ ÂÊËÌÂÂÚÁ·Û›·, ÙËÓ Ú›‰Â˜˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÂÚÈÔ‰Èο Î·È ÙȘ ÂÎÛ ‰È·ÊÔÚÂÊ¿ÓÛÂȘ Ù˘ ÙÈο ̤ÚË ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ˙ˆ‹˜. Î·È ·˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì EÓ‰ÂÈÙ· ·›ÙÈ· ÎÙÈ΋ ‚ÈÙˆÓ ‰È·ÊÔ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÚÒÓ ·˘ÙÒÓ. EÂAÛ‰Ú·¶·Ó·ÁÈÒÙ· Î·È Iˆ¿ÓÓ˘ ¶·¿˜, ÍÂÚÁ·˙fi̯¿˜ ™‡ÚÔ˜, MÂÏÈÛÛÔ˘ÚÁÔ› ÕÚÙ·˜ (1939). ÓÔÈ ÊˆÙÔIÛÙÔÚÈο Áڷʛ˜, ·˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ «¯›ÏȘ ·ÂÈοÛÌ·Ù·, ÂΉ. £Â̤ÏÈÔ, Aı‹Ó· ϤÍÂȘ» Ô˘ ÎÚ‡‚Ô˘Ó. A˜ ÚÔÛ·ı‹1995. ÛÔ˘Ì Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔAÛˆÓ›Ù˘ ™‡ÚÔ˜, «IÛÙÔÚÈ΋ ÙÂÎÚ›ÛÔ˘Ì ¯ÚfiÓÔ, ÂÔ¯‹, ÒÚ·, Û˘Á΢ÌËÚ›ˆÛË ‚¿ÛÂÈ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎÒÓ ËÚ›·, ÙfiÔ, ‹ÂÈÚÔ, ¯ÒÚ·, ÂÚÈÔ¯‹, ÁÒÓ. MÈ· ÔÏÈÛıËÚ‹ ‰È·‰ÚÔÌ‹», TÂÎÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ̤۷ ·fi ·ÚÌ‹ÚÈÔÓ, 3 (2001), ÛÛ. 11-39. ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο ÛÙÔȯ›·, ÂÓ‰˘Ì·Û›·, B·˚Ó¿ M·Ú›·, £ÂˆÚËÙÈÎfi Ï·›·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ·ÓıÚÒÈÓ· Û‡ÓÔÏ· Î·È ÛÈÔ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ˘ÔÛ‡ÓÔÏ·, ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜, ıÂÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈÎÔÛÙfi ·ÈÒÓ·, ÂΉ. GutenÎ·È ıÂÛÌÈο fiÚÁ·Ó·Ø Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ berg, Aı‹Ó· 1997. ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ηٿ Ôχ ÙȘ ¯›ÏȘ Bernard Alain-Jean-Marie, ϤÍÂȘ, ÙȘ ¯›ÏȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ⁄ÛÙÂGeneviève Joutard, Jean-Pierre Ú·, ·˜ ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Rioux (et alii), A la recherche du ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ «¤ÏÏÔtemps présent: Histoire orale et ÁÔ», Ó· ÙÔ ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ‰›ÓÔÓÙ¿˜ enseignement, CRDP, Amiens


H ¯Ú‹ÛË Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ˆ˜ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ Ì·ÚÙ˘Ú›·˜

1987. Burke Peter, A˘ÙÔ„›·: OÈ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ˆ˜ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Ì·ÚÙ˘ÚÈÒÓ, ÌÙÊÚ. AÓ‰Ú¤·˜ ¶. AÓ‰Ú¤Ô˘, ÂΉ. MÂÙ·›¯ÌÈÔ, Aı‹Ó· 2003. °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ °È¿ÓÓ˘, «H ÙÔÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·», ÛÙÔ TÔÈ΋ IÛÙÔÚ›· Î·È Aگ›·. ¶Ú·ÎÙÈο ¢ÈË̤ÚÔ˘ (™¿ÌÔ˜, 26-27 AÚÈÏ›Ô˘ 1991), ™¿ÌÔ˜ 1992, ÛÛ. 17-41. °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ °È¿ÓÓ˘, ¢ÔΛÌÈ· ıˆڛ·˜ Î·È ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, ÂΉ. BÈ‚ÏÈÔÁÔÓ›·, Aı‹Ó· 1997. Croix Alain - Guyvarc’h Didier (et alii), Guide de l’ histoire locale, éd. du Seuil, Paris 1990. Dymond D., Writing Local History, Sussex 1988. Frey K., H ̤ıÔ‰Ô˜ projet: ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ˆ˜ ıˆڛ· Î·È Ú¿ÍË. AÊÔÈ K˘ÚȷΛ‰Ë, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1999. Goubert Pierre, «Local History», Daedalus, c (1971), ss. 113-127. Hoskins W.G., Local History in England, Longman, London-New York 1984. Le Goff Jacques, Pierre Nora (ÂÈ̤ÏÂÈ·), TÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, Ù. 1-3, ÂΉ. P¿·˜, Aı‹Ó· 1981, 1983, 1988. Le Goff Jacques, IÛÙÔÚ›· Î·È ÌÓ‹ÌË, ÂΉ. NÂʤÏË, Aı‹Ó· 1998. §ÂÔÓÙÛ›Ó˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ¢È‰·ÎÙÈ΋ Ù˘ IÛÙÔÚ›·˜. °ÂÓÈ΋ - TÔÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Aı‹Ó· 1996. §ÂÔÓÙÛ›Ó˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, IÛÙÔÚ›·¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ë ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘˜, Aı‹Ó· 1999.

85

Leuillot Paul, «Histoire locale et politique de l’ histoire», Annales E.S.C. (1974), ÛÛ. 139-150. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ B¿Ûˆ, ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È Û¯ÔÏ›Ô. M›· ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ıÂÒÚËÛË, ¤Î‰. T˘ˆı‹Ùˆ, Aı‹Ó· 1998. ¶·¿˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ (ÂÈÌ.), K¤Ú΢ڷ. EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ TÔÈ΋˜ IÛÙÔÚ›·˜, ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ - ¢‹ÌÔ˜ KÂÚ΢ڷ›ˆÓ, Aı‹Ó· 2000. ¶·¿˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ - AÛˆÓ›Ù˘ ™‡ÚÔ˜, TÔÈ΋ IÛÙÔÚ›· °ã °˘ÌÓ·Û›Ô˘, BÈ‚Ï›Ô EÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡, O.E.¢.B., Aı‹Ó· 2006. Rogers Alan, Approaches to Local History, ed. Longman, London and New York 19772 (19721). Stradling Robert, Teaching 20th century European history, Council of Europe Publishing, Strasbourg 2001. Troux Albert, La Géographie et l’ histoire locale, Baillière et fils, Paris 1972. ºÏÔÁ·˝ÙË E˘ÁÂÓ›·, ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Aı‹Ó· 1993. X·Ú›ÙÔ˜ X·Ú¿Ï·ÌÔ˜, «Afi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÛÙËÓ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·», EÎ·È‰Â˘ÙÈο 12 (1988), ÛÛ. 92-98. XÚÈÛÙÈ¿˜ Iˆ¿ÓÓ˘, MÂϤÙË ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. £¤Ì·Ù· ‰È‰·Ûηϛ·˜, ÂΉ. ºÂϤÎË, Aı‹Ó· 1985. XÚÈÛÙÈ¿˜ Iˆ¿ÓÓ˘, Afi ÙËÓ ·ÙÚȉÔÁÓˆÛ›· ÛÙË ÌÂϤÙË ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÂΉ. T˘ˆı‹Ùˆ, Aı‹Ó· 1998.


¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °. K·ÏÔ‡ÛÈÔ˜

TÔ M·ÙÛÔ‡ÎÈ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ÛÙË ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊË ·Ú¿‰ÔÛË I. KEIMENA 1. ™ÙÔÓ ÎÒ‰Èη 36, Ê. 306‚ Ù˘ ÌÔÓ‹˜ ¢Ô˘Û›ÎÔ˘1 ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È 4 ·ÊÈÂÚˆÙ¤˜ ·fi ÙÔ M·ÙÛÔ‡ÎÈ (30-5-2007): (1) † ¯ˆÚ˝ˆ Ì·Ù˙Ô‡Î˚ ‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ηÏÉc:. ıÂÔ‰ÒÚÔ˘:. Ú¤Ù˙È·. 2. ™ÙËÓ 215 ¶ÚfiıÂÛË Ù˘ ÈÂÚ¿˜ ÌÔÓ‹˜ B·ÚÏ·¿Ì MÂÙÂÒÚˆÓ2 (17Ô˘19Ô˘ ·ÈÒÓ·) Î·È Û ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ 1613/1614 ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È 22 ÔÓfiÌ·Ù· ·ÊÈÂÚˆÙÒÓ ·fi ÙÔ M·ÙÛÔ‡ÎÈ, ÛÂÏ. 51, ÛÙ‹ÏË 3Ë (9-12-1990): (2) Ì·Ù˙Ô‡ÎÈ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Ûٿ̈c AÚÁ‡Úˆ NÈÎÔÏ¿Ô˘ £ÂÔ‰fiÚÔ˘ M˯·‹Ï ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ M·¯›ÌÔ˜ C‡Ìˆ C‹ÌÔ ˙fiÚˆ ˚ˆ¿ÓÓÔ˘

Ú¤ÓÙ˙· ¢‹ÌÔ Mȯ·‹Ï £ÂÔ‰fiÚ·c M·Ú›·c C˘‰¤ÚË K·ÏÏÉc ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ AÚÁ‡Úˆ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ^IÂÚ¤(ˆ˜) 3. KÒ‰Èη˜ 509 IÂÚÔÛÔχ̈Ó, Ê. 91·, Ù˘ 15-1-1659, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ì›· M·ÙÛÔ˘ÎÈÒÙÈÎË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·3: (3) -1659- ^I·ÓÔ˘·Ú›ˆ -15ÔÏÈÙ›· - ÙڛοÏÏˆÓ Î·Ù¿ÛÙȯÔÓ. ÙÔ‡ ·Á›Ô˘ Ù¿ÊÔ˘ Ì·¯·ÏÏ¿ c ÙÔ˘ ·Á›Ô˘. ÓÈÎÔÏ¿Ô˘†Î·ÏÔÁÈ·ÓÓË c Ì·Ù˙Ô˘ÎfiÙË c, Ë Ì‹(ÙË)Ú Ì¿Úˆ, ˘Èfi c ‰ÈÌÈÙÚÈ c ë‰ÔÛ(·Ó) ôÛ(Ú·) 120 4. ™ÙÔÓ ÎÒ‰Èη (¶ÚfiıÂÛË) 421 (638) ÙÔ˘ MÂÁ¿ÏÔ˘ MÂÙÂÒÚÔ˘4 ÙÔ˘ 16Ô˘-17Ô˘ ·ÈÒÓ·, ·ÏÏ¿ Û ÁÚ·Ê‹ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ÙÔ˘ 18Ô˘-19Ô˘ ·ÈÒÓ·, Ê. 97·, ·„›‰ˆÌ· ‰Â‡ÙÂÚÔ, ÌÓËÌÔÓ‡ÔÓÙ·È 11 ·ÊÈÂÚˆÙ¤˜ ·fi ÙÔ M·ÙÛÔ‡ÎÈ:

1. ™ÔÊÈ·ÓÔ‡ Î·È ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, 59-66. 2. ·) B¤Ë, ‚: 343-344. ‚) ™·ÓÔ‡ K., ·. Á) K·ÏÔ‡ÛÈÔ˘, ‚: 731-732. 3. ™·ÓÔ‡ K., ‚: 354Ø È‰¤ Î·È ÛÂÏ. 316. ¶ÔÏϤ˜ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ K. ™·Ófi ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ 3 & 4. 4. ·) B¤Ë, ·: 441, 667. ‚) ™·ÓÔ‡ B.


TÔ M·ÙÛÔ‡ÎÈ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ÛÙË ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊË ·Ú¿‰ÔÛË

87

(4)5 Ì·Ù˙Ô‡ÎÈ. °ÂóÚÁ›Ô˘. ‰‹ÌÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ °ÂˆÚ°›Ô˘. K¿ÏÔ c. NÈÎÔÏ¿Ô˘ ˚^ÂÚ¤(ˆ˜) C‡ÌÔc \ W.[ÂÛ‚˘Ù¤Ú·˜] [£]ÂÔ¢fiÚÔ˘ Cˉ¤ÚË [A ^ ]ÁÁ¤Ïˆ 5. TÔ ¯ˆÚÈfi M·ÙÛÔ‡ÎÈ TÔ ÛËÌÂÚÈÓfi M·ÙÛÔ‡ÎÈ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο (23-6-2006) ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÙÔ 1838 ÛÙÔÓ ˘’ ·ÚÈıÌfi 105 ÎÒ(5)7 ‰Èη (¶·ÚÚËÛ›·) Ù˘ ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ AÁ›·ÚËÛ›·. Ô˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ MÂÙÂÒÚˆÓ6, Ô˘ ·Ó‹Ì·Ù˙Ô‡ÎË Î ÛÙËÓ ·Ú·Î›ÌÂÓË ÌÔÓ‹ ÙˆÓ AÁ›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, ÛÂÏ. 35, 3Ë ÛÙ‹ÏË ÚfiıÂÛȘ (·„›‰ˆÌ·), Ì 3 ·ÊÈÂÚˆÙ¤˜ (12-5ÁˆÚÁ›Ô˘ àÚÁ‡Úˆ˜ 2001): 刿ÓÓÔ˘ 6. ™ÙË ÛÂÏ›‰· 208 Î·È ÛÙËÓ 1Ë ÛÙ‹ÏË, ¤ÙÔ˘˜ 1855, ÙÔ˘ ÎÒ‰Èη (¶ÚfiıÂÛË) 60 Ù˘ ÌÔÓ‹˜ ¢Ô˘Û›ÎÔ˘8, ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ï‹ ·Ó·ÁÚ·Ê‹, ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ fiÓÔÌ·, ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ (28-52002): (6) Ì·˙Ô‡ÎÈØ: ›ÙÈ Ì·Ù˙Ô‡ÎÈ:

KÒ‰. 36, Ê. 306‚ ÌÔÓ‹˜ ¢Ô˘Û›ÎÔ˘, 16Ô˜ ·È., Ì 4 M·ÙÛÔ˘ÎÈÒÙ˜ ·ÊÈÂÚˆÙ¤˜ (30-5-2007).

5. ™·ÓÔ‡ B., 366. 6. ™ÔÊÈ·ÓÔ‡, 321-322. 7. K·ÏÔ‡ÛÈÔ˘, Â: 117, 158.

II. ¶§HPOºOPIE™ A¶O TA KEIMENA A) ONOMA™IA 1. TÔ ¯ˆÚÈfi9 ÔÓÔÌ¿˙Â-

8. ™ÔÊÈ·ÓÔ‡ Î·È ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, 125-127. 9. °È’ ·˘Ùfi ȉ¤, K·ÏÔ‡ÛÈÔ˘, ‚.


88

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °. K·ÏÔ‡ÛÈÔ˜

Ù·È10 ÛÙ· ΛÌÂÓ¿ Ì·˜ M·Ù˙Ô‡ÎÈ (Î·È Ë ÁÚ·Ê‹ M·Ù˙Ô‡ÎË), Â›Û˘ M·˙Ô‡ÎÈ. OÈ ÚÒÙ˜, ÔÈ Î·È ·Ú¯·ÈfiÙÂÚ˜, ·˘Ù¤˜ ÔÓÔ̷ۛ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ··ÓÙÒÓÙ·È: ·) M·Ù˙Ô‡ÎÈ 16ÔÔ˜ ·È. (ΛÌ. 1). 1613/14 (ΛÌ. 2). 1719 (ÂÈÁÚ·Ê‹ Û ̷ӿÏÈ ÌÚÔ‡ÓÙ˙ÈÓÔ)11. 18Ô˜-19Ô˜ ·È. (ΛÌ. 4). 1838 (ΛÌ. 5 Î·È Ì ÙË ÁÚ·Ê‹ M·Ù˙Ô‡ÎË). 1855 (ΛÌ. 6). ‚) M·˙Ô‡ÎÈ 1855 (ΛÌ. 6). 2) TÔÓ 19Ô ·È. (1826, 1856, ÎÏ.) ··ÓÙ¿Ù·È Ë ÔÓÔÌ·Û›· M·ÙÛÔ‡ÎÈ12, Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹. H ϤÍË M·ÙÛÔ‡ÎÈ (Ú·‚‰›) ˘ÔÎÔÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ M·ÙÛԇη (ÌÂÁ¿ÏÔ Ú·‚‰›). 3) AӷʤÚÂÙ·È Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· M·ÙÛԇη13.

MÔÓ‹ B·ÚÏ·¿Ì, ÎÒ‰. 215, ÛÂÏ. 51, 1613/14 - 19Ô˜ ·È., Ì 22 ·ÊÈÂÚˆÙ¤˜ ·fi ÙÔ M·ÙÛÔ‡ÎÈ (9-12-1990).

4) OÈ BÏ·¯fiʈÓÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘˜ M·ÙÛÔ‡ÙÛ’ Î·È Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ M·ÙÛÔ‡ÙÛ’ÏÈ. O οÙÔÈÎÔ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È M·Ù˙Ô˘ÎfiÙ˘ (ΛÌ. 3 Ù˘ 15-1-1659), M·Ù˙Ô˘ÎÈÒÙ˘, M·ÙÛÔ˘ÎÈÒÙ˘ Î·È M·ÙÛ’ÎÈÒÙ˘. ŒÁÚ·„· ÙÔ 1994: «K·Ù¿ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ fiÓÔÌ· M · Ù Û Ô ‡ Î È ÚÔ‹Ïı ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, 10. °È· ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ȉ¤, K·ÏÔ‡ÛÈÔ˘, ‚: 365. 11. K·ÏÔ‡ÛÈÔ˘, ‚: 302.

fiÙÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÛÎfiÙˆÛ·Ó Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Í‡ÏÔ (Ì·ÙÛÔ‡ÎÈ) ¤Ó·Ó ÊÔ‚ÂÚfi ‰Ú¿ÎÔÓÙ· ‹ Ì ̷ÙÛÔ‡ÎÈ· ·fiÎÚÔ˘Û·Ó Î·È ¯Ù‡ËÛ·Ó ÙÔÓ Â¯ıÚfi. ÿÛˆ˜ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ Î·È ÙÔ ÙÚ·¯‡ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. ™ÙȘ Ë̤Ú˜ Ì·˜ ¤ÏÂÁ·Ó ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ¯ˆÚÈ¿ (AÌÂÏÔ¯ÒÚÈ, ÎÏ.) ÊÔ‚ÂÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿: - K·ı‹ÛÙ ÊÚfiÓÈÌ·, ÁÈ·Ù› ı· ηÙÂ‚Ô‡Ó ÔÈ M·ÙÛ’ÎÈÒÙ˜ Ì ÙȘ ÊÔÚوًÚ˜!»14. 12. K·ÏÔ‡ÛÈÔ˘, ‚: 365. 13. ™Ô‡ÏË, 150. 14. K·ÏÔ‡ÛÈÔ˘, ‚: 365.


TÔ M·ÙÛÔ‡ÎÈ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ÛÙË ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊË ·Ú¿‰ÔÛË

K·Ù¿ ÙÔÓ K. OÈÎÔÓfiÌÔ˘: «Tfi ÙÔˆÓ‡ÌÈÔ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ÌÄÏÏÔÓ àfi Ùfi ÔéÛÈ·ÛÙÈÎfi Ì·ÙÛÔ‡ÎÈ, Ùfi «Ùfi Ú·‚‰›, Ùfi Úfi·ÏÔ» Û¤ ÂÚÈÏËÙÈÎfi ëÓÈÎfi, ÁÈ¿ Ó¿ ‰ËÏÒÛÂÈ Û˘ÓÂΉԯÈο ÙÔ‡˜ ÔÏÏÔ‡˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ ·Ú¿‚·Ï η› Ùfi ùÓÔÌ· ÙÔÜ ÂÚ›ÊËÌÔ˘ „¢ÙÔÁÈ·ÙÚÔÜ M·ÙÛԇη ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ Ùfi ùÓÔÌ· çÊ›ÏÂÙ·È Û¤ ·Ú·ÙÛÔ‡ÎÏÈ Ì·ÙÛԇη˜, ‰ËÏ·‰‹ ·éÙfi˜ Ô‡ ö¯ÂÈ Ì·ÙÛԇη, «ÔÈÌÂÓÈ΋ Ú¿‚‰Ô», ¬ˆ˜ ñÔ‰ËÏÒÓÂÙ·È Î·› àfi Ù‹ ÊÚ¿ÛË Ô‡ ÏÂÁfiÙ·Ó ÁÈ’ ·éÙfiÓ: «ï M·ÙÛԇη˜ ô’ Ù¿ Á›‰È· âÍË̤ڈÛ ÁÈ·ÙÚfi˜»15. T‹Ó ôÔ„Ë ÁÈ¿ Ù‹ ¯Ú‹ÛË Ùɘ Ϥ͢ Û¤ ÂÚÈÏËÙÈÎfi ëÓÈÎfi âÓÈÛ¯‡ÂÈ Î·› ï àÚÔÌÔ˘ÓÈÎfi˜ Ù‡Ô˜ ÙÔÜ ÙÔˆÓ˘Ì›Ô˘: M·ÙÛÔ‡ÙÛ’/-ÏÈ Ô‡ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È àfi ÙfiÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi maciuca»16.

89

IÂÚÔÛÔÏ˘ÌÈÎfi˜ 509 ÎÒ‰., Ê. 91·, Ù˘ 15-1-1659, Ì ̛· M·ÙÛÔ˘ÎÈÒÙÈÎË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÙ· TڛηϷ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ˘¤Ú ÙÔ˘ ¶·Ó·Á›Ô˘ T¿ÊÔ˘. ™ÙË ‰ÈÏ·Ó‹ ÛÂÏ›‰· ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ¿ ÙÔ˘.

O K. OÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È Ì›· ¿ÏÏË, Â›Û˘ Èı·Ó‹, ¿Ô„Ë, ÁÈ· ÙÔ fiÓÔÌ·: «^øÛÙfiÛÔ ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ Ó¿ àÔÎÏÂÈÛÙÂÖ ì ÚԤϢÛË ÙÔÜ ÙÔˆÓ˘Ì›Ô˘ àfi Ùfi âÒÓ˘ÌÔ M·ÙÛԇ΢ ̤ ÌÂÙ·Ï·ÛÌfi Û¤ Ô鉤ÙÂÚÔ àÓ·ÏÔÁÈο Úfi˜ Ùfi Á¤ÓÔ˜ ÙáÓ Ï¤ÍÂˆÓ ¯ˆÚÈfi, ÎÙÉÌ· ÎÏ. Tfi âÒÓ˘ÌÔ M·ÙÛԇ΢ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ¬ˆ˜ ·Ú·¿Óˆ Ùfi ÚÔÛˆˆÓ‡ÌÈÔ M·ÙÛԇη˜»17.

15. MfiÁη, 231. 16. OÈÎÔÓfiÌÔ˘, 186. 17. OÈÎÔÓfiÌÔ˘, 187. I‰¤ Î·È NÙfiη, 108.

B) ¶I£ANH ™YNOIKH™H TOY MAT™OYKIOY Afi ÙËÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÁÓˆÛÙ‹ ÌÔ˘ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊË ·Ú¿‰ÔÛË Ë ÈÔ ·Ú¯·›· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ M·ÙÛÔ‡ÎÈ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ 16Ô ·ÈÒÓ·18. ™ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÎÒ‰Èη ÌÓËÌÔÓ‡ÂÙ·È Î·È ÙÔ ™˘ÚÚ¿ÎÔ19. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÙÔ M·ÙÛÔ‡ÎÈ ıˆÚÂ›Ù·È ·ÏÈfiÙÂÚÔ ÙˆÓ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ K·Ï·ÚÚ˘ÙÒÓ Î·È ™˘ÚÚ¿ÎÔ˘20 Ë Èı·Ó‹ Û˘ÓÔ›ÎËÛË 18. KÒ‰. 36, Ê. 306‚ ÌÔÓ‹˜ ¢Ô˘Û›ÎÔ˘. 19. KÒ‰. 36, Ê. 281‚ ÌÔÓ‹˜ ¢Ô˘Û›ÎÔ˘. 20. K·ÏÔ‡ÛÈÔ˘, ‚: 40-42.


90

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °. K·ÏÔ‡ÛÈÔ˜

ÙÔ˘ M·ÙÛԢΛԢ ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙ· B˘˙·ÓÙÈÓ¿ ¯ÚfiÓÈ·. °) BA¶TI™TIKA ONOMATA MAT™OYKIOY21 ™Ù· ΛÌÂÓ¿ Ì·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È, Ì ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿, Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ 20 ‚·ÙÈÛÙÈο ÔÓfiÌ·Ù· ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÙÔ˘ M·ÙÛԢΛԢ (16Ô˜ ·È. 1838): 1. AÁÁ¤Ïˆ. ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ ·ÁÁ¤ÏˆÓ Î·È Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË Ù˘ ηٿÏË͢ -ˆ. 2. AÚÁ‡Úˆ. Afi ÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ ·ÚÁ¤ÓÙÈ=¿ÚÁ˘ÚÔ˜ (Á·Ï. argent) Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË -ˆ. 3. °ÂÒÚÁÈÔ˜. Afi ÙÔÓ ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ˘Ú· ¿ÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ (23 AÚÈÏ›Ô˘), ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿‰ÔÛË. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È ÛÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ· (EÈÛÙÔÏ‹ 17Ë). 4. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ (¢ËÌ‹ÙÚ˘). TÔ fiÓÔÌ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ¤ÁÈÓ Ôχ ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ¿ÁÈÔ (26 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘). 5. ¢‹ÌÔ˜. X·˚‰Â˘ÙÈÎfi ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ÌÂ Û˘ÁÎÔ‹ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ Î·È ÚÔÛı‹ÎË Ù˘ ηٿÏË͢ -Ô˜. 6. ZÒÚˆ. ™Ï·‚ÈÎfi zora, ·˘Á‹ (ȉ¤, A˘Á¤Ú˘, A˘ÁÂÚÈÓfi˜), ·ÏÏ¿ Î·È ÛÏ·‚ÈÎfi-ÙÔ‡ÚÎÈÎÔ zor, ˙fiÚÈ. 7. £ÂÔ‰ÒÚ·. Afi ÙËÓ ·Á›· £ÂÔ‰ÒÚ·. 21. ·) K·ÙÛÔ˘Ï¤·. ‚) TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë.

8. £Âfi‰ˆÚÔ˜. Afi ÔÌÒÓ˘ÌÔ ¿ÁÈÔ. 9. Iˆ¿ÓÓ˘. Afi ÔÌÒÓ˘ÌÔ ¿ÁÈÔ. 10. K·Ï‹. Afi ÙËÓ ËıÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ ηÏfi˜. 11. K¿Ïˆ. Afi ÙÔ Â›ıÂÙÔ Î·Ïfi˜, ÚÔÛı‹ÎË Ù˘ ηٿÏË͢ -ˆ Î·È ·Ó·‚È‚·ÛÌfi˜ ÙfiÓÔ˘. 12. M·Ú›·. EÍÂÏÏËÓÈṲ̂ÓÔ˜ Ù‡Ô˜ ÙÔ˘ ‚ڷ˚ÎÔ‡ MÈÚÁÈ¿Ì, Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‰È¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ ·fi ÙË £ÂÔÙfiÎÔ M·Ú›·. 13. M¿Úˆ. Afi ÙÔ fiÓÔÌ· M·Ú›·, Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË Ù˘ ηٿÏË͢ -ˆ. 14. M·¯›Ìˆ. IηӋ ÁÈ· Ì¿¯Ë, Á˘Ó·›Î· ÔÏÂÌÈ΋, ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. 15. Mȯ·‹Ï. ™‡ÓıÂÙÔ Â‚Ú·˚Îfi fiÓÔÌ· Ì ·Í›· Ì˘ÛÙÈ΋, ·fi ÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ·Ú¯¿ÁÁÂÏÔ, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ: Ù›˜ ó˜ ï £Âfi˜; 16. NÈÎfiÏ·Ô˜. Afi ÙÔ ÓÈÎÒ+Ï·fi˜, ·Ú¯·›Ô ÂÏÏËÓÈÎfi fiÓÔÌ·, Ô˘ ÔÊ›ÏÂÈ ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔÓ ¿ÁÈÔ NÈÎfiÏ·Ô M‡ÚˆÓ (6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘). 17. ¶Ú¤ÓÙ˙· (¶Ú¤Ù˙È·). Afi Ù· Û¿ÓÈ· ÔÓfiÌ·Ù·22. 18. ™È‰¤Ú˘. E˘¯ÂÙÈÎfi, Ô Î¿ÙÔ¯fi˜ ÙÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÛȉÂÚ¤ÓÈ· ˘Á›·. Afi ÙÔÓ ¿ÁÈÔ IÛ›‰ˆÚÔ, Ì ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ È, ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ˆ Û  ηٿ ·ÚÂÙ˘ÌÔÏÔÁ›· ÚÔ˜ ÙÔ Û›‰ÂÚÔ, Î·È Ì ÚÔÛı‹ÎË Ù˘ ηٿÏË͢ -˘. 22. X·Ù˙Ë˚ˆ¿ÓÓÔ˘, 128, 141.


TÔ M·ÙÛÔ‡ÎÈ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ÛÙË ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊË ·Ú¿‰ÔÛË

91

19. ™›Ìˆ. TÔ ıËÏ˘Îfi ÙÔ˘ ™›ÌÔ˜ Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË Ù˘ ηٿÏË͢ -ˆ. 20. ™Ù¿Ìˆ. Afi ÙÔ ™Ù¿ÌÔ˜, Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË Ù˘ ηٿÏË͢ -ˆ. E˘¯ÂÙÈÎfi: Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ‹ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙˆÓ. ¢) EºHMEPIOI MAT™OYKIOY ™Ù· ΛÌÂÓ¿ Ì·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È ‰‡Ô ÈÂÚ›˜, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂÊË̤ÚÈÔÈ ÙÔ˘ M·ÙÛԢΛԢ: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ (1613/14, ΛÌ. 2) Î·È NÈÎfiÏ·Ô˜ (18Ô˜19Ô˜ ·È., ΛÌ. 4). E›Û˘ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÈÂÚ¤· NÈÎfiÏ·Ô, ÌÓËÌÔÓ‡ÂÙ·È Ë ÚÂÛ‚˘Ù¤Ú· ™›Ìˆ, Ì¿ÏÏÔÓ Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ (ΛÌ. 4). K·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ ÂÊËÌÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘ M·ÙÛԢΛԢ ¤¯ˆ ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ ·ÏÏÔ‡23. ™‹ÌÂÚ· ÔÈÌ·›ÓÂÈ ıÂÔÊÈÏÒ˜ ÙÔ M·ÙÛÔ‡ÎÈ Ô ÎÒ‰. 421 (638) ÙÔ 1592/93 - 19Ô˜ ·È., Ê. 97· ¯ˆÚÈ·Ófi˜ ÂÊË̤ÚÈÔ˜ XÚ‹- MÂÁ¿ÏÔ MÂÙ¤ˆÚÔ, Ì 11 ·ÊÈÂÚˆÙ¤˜ ·fi ÙÔ M·ÙÛÔ‡ÎÈ. ÛÙÔ˜ M·ÎÚ‹˜, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ M·ÙÛÔ‡ÎÈ ÙËÓ 3E) H EY™EBEIA 7-1970, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ Ù˘ AÓˆÙ¤Ú·˜ TøN MAT™OYKIøTøN EÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ BÂÏÏ¿˜ (K·Ï¿ÎÈ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ), Ì ÙËÓ ¯ˆH Û˘¯Ó‹ Î·È ˘ÎÓ‹ ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ÔÓÔÚÈ·Ó‹ ÚÂÛ‚˘Ù¤Ú· EϤÓË ·fiÎÙËÛ·Ó Ì¿ÙˆÓ ÛÙȘ ¶ÚÔı¤ÛÂȘ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÌÔÙ¤ÛÛÂÚ· ·È‰È¿. XÂÈÚÔÙÔÓ‹ıËΠÛÙÔÓ Ó·ÛÙËÚÈÒÓ (ΛÌ. 1, 2, 4, 5) Î·È Ì¿ÂÓÔÚÈ·Îfi Ó·fi Ù˘ AÁ›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÏÈÛÙ· Ì·ÎÚÈÓÒÓ, Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÔˆÛM·ÙÛԢΛԢ ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÂ›Ô ÈÂÚ¿Ú¯Ë, ‰‹ÔÙ ÙËÓ ›ÛÙË Î·È Â˘Ï¿‚ÂÈ· ÙˆÓ ÙÔÓ ÕÚÙ˘ IÁÓ¿ÙÈÔ, ‰È¿ÎÔÓÔ˜ ÛÙȘ 11ηÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ M·ÙÛԢΛԢ, ηıÒ˜ 6-2000, K˘Úȷ΋, η› ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜ Î·È ÔÈ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ˘¤Ú ÈÂÚÒÓ ÙËÓ K˘Úȷ΋ 14-7-2002, ‰È·‰¤¯ÙËÛÎÔÒÓ (ΛÌ. 3). Π·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔÓ . °ÂÒÚÁÈÔ AÓÙÒÓË24. K·Ù¿ ÚÔÊÔÚÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÔÈ 23. K·ÏÔ‡ÛÈÔ˘, ‚: 334-339.

24. K·ÏÔ‡ÛÈÔ˘, Á: 1-10-2002.


92

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °. K·ÏÔ‡ÛÈÔ˜

M·ÙÛÔ˘ÎÈÒÙ˜ ÚÔÛηÏÔ‡Û·Ó, Â›Û˘, ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘˜ Ù·ÎÙÈο ÈÂÚ¿ Ï›„·Ó· ÙˆÓ ·Á›ˆÓ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Ì·˜ ÁÈ· ¢ÏÔÁ›· Î·È ·ÁÈ·ÛÌfi, ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ·ÚÚÒÛÙÂȘ, ¢ÊÔÚ›· ÙˆÓ Î·ÚÒÓ Ù˘ Á˘. ŒÁÚ·„· Û¯ÂÙÈο: «™Ùfi ·ÙÚÈÎfi ÌÔ˘ ¯ˆÚÈfi, Ùfi M·ÙÛÔ‡ÎÈ \Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ¬ÏÔÈ âÓı˘ÌÔÜÓÙ·È ÙfiÓ àÛÎËÙÈÎfi ηÏfiÁÂÚÔ ÙÔÜ ¢Ô˘Û›ÎÔ˘, η‚¿Ï· ÛÙfi ÌÔ˘Ï¿ÚÈ, Ó¿ ηÙËÊÔÚ›˙ÂÈ àfi Ù¿ KÚÈı¿ÚÈ· ̤ Ù‹Ó ÙÈÌ›· οڷ ÙÔÜ êÁ›Ô˘ BËÛÛ·Ú›ˆÓÔ˜, ÁÈ¿ Ó¿ ‰È·‚¿ÛÂÈ êÁÈ·ÛÌfi η› Ó¿ „¿ÏÂÈ Ù‹Ó ¶·Ú¿ÎÏËÛË ÙÔÜ êÁ›Ô˘ Ì·˜, KÒ‰. 105, ÛÂÏ. 35, ÌÔÓ‹˜ AÁ›Ô˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ MÂÙÂÒÚˆÓ ÙÔ˘ 1838 Ì 3 ·ÊÈÂÚˆÙ¤˜ ·fi ÙÔ M·ÙÛÔ‡ÎÈ (12-5-2001). ÁÈ¿ Ùfi ηÏfi ÙáÓ ˙ÒˆÓ, Ê˘ÛÈο η› ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ. \AÚ›ı. ÚˆÙ. 175 \I‰È·›ÙÂÚË âÓÙ‡ˆÛË ÚÔÍÂÓÔÜÛ η› ¶Úfi˜ ï ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÔ˜ ÙÔÜ ÌÔ˘Ï·ÚÈÔÜ Ì¤ 25 Ùfi ^HÁÔ˘ÌÂÓÂÖÔÓ Ùɘ ^IÂÚĘ MÔÓɘ Ùfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi q¯Ô» . ¢Ô˘Û›ÎÔ˘ ™ÙËÓ ÈÂÚ¿ ÌÔÓ‹ ¢Ô˘Û›ÎÔ˘ ÛÙ· TÚ›K·Ù’ ·úÙËÛÈÓ ÙáÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔÜ Î·Ï· ÛÒ˙ÂÙ·È Î›ÌÂÓÔ, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ˆÚ›Ô˘ M·ÙÛÔÜÎÈ Ùɘ â·Ú¯.[›·˜] ÚÔ·ÙÂÈ, fiÙÈ ÔÈ M·ÙÛÔ˘ÎÈÒÙ˜ ÙÔ òAÚÙ˘ ·Û¯fiÓÙˆÓ âÎ Ùɘ â·Ú¿ÙÔ˘ 1901 ÚÔÛοÏÂÛ·Ó Ù· ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁ¿ ÓfiÛÔ˘ çÛÙÚ·ÎÈĘ âÈÙÚ¤ÔÌÂÓ ìÌÖÓ, Ï›„·Ó· ÙÔ˘ ·Á›Ô˘ BËÛÛ·Ú›ˆÓÔ˜, ¥Ó· àÔÛÙ›ÏÏËÙ âÎÂÖÛ ٿ Ï›„·Ó· ÂÂȉ‹ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ¿Û¯Ô˘Ó «âÎ Ùɘ ÙÔÜ ^AÁ.[›Ô˘] Î(·›) ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁÔÜ â·Ú¿ÙÔ˘ ÓfiÛÔ˘ çÛÙÚ·ÎÈĘ». ¢ÂÓ ‰È·BËÛÛ·Ú›ˆÓÔ˜ Úfi˜ ıÂÚ·›·Ó ÙáÓ ÛÒıËÎÂ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë ·›ÙËÛË ÙˆÓ Î·ÔåÎÈáÓ. ÙԛΈÓ, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔÓ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ¤ÁÎÚÈ¢¤ÔÓ ¬Ìˆ˜ Ó¿ ˙ËÙËıFÉ ÚÔËÁÔ˘ÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÎfiÔ˘ (14-10-2000):

MÔÓ‹ ¢Ô˘Û›ÎÔ˘, ÎÒ‰. 60, ÛÂÏ. 208, ¤ÙÔ˘˜ 1855, Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ (28-5-2002).

25. K·ÏÔ‡ÛÈÔ˘, ‰: 13.

̤ӈ˜ ì ô‰ÂÈ· ÙÔÜ ^AÁ›Ô˘ òAÚÙ˘ Âå˜ ÔyÙÈÓÔ˜ Ù‹Ó ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·Ó ñ¿ÁÂÙ·È Ùfi ¯ˆÚ›ÔÓ ÙÔÜÙÔ. \EÓ TÚÈÎοÏÔȘ ÙFÉ 3Ë 8‚Ú›Ô˘ 1901. (Ù.˘.) † ï TÚ›Î΢ ™Ù·ÁáÓ ¶ÚÔÎfiÈÔ˜.


TÔ M·ÙÛÔ‡ÎÈ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ÛÙË ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊË ·Ú¿‰ÔÛË

93

™T) ¢IA™¶OPA TøN MAT™OYKIøTøN26 TÔ ¿ÁÔÓÔ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ÒıËÛ ÙÔ˘˜ M·ÙÛÔ˘ÎÈÒÙ˜, ·fi ·ÏÈ¿, ÛÙËÓ ÍÂÓÈÙÂÈ¿ ÁÈ· ÌÈ· ηχÙÂÚË ˙ˆ‹. ÕÏÏÔÈ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Â‰Ò Î·È ÂΛ Âԯȷο, ¿ÏÏÔÈ ·ÔÎÙÔ‡Ó Î·È ÌfiÓÈÌË Î·ÙÔÈΛ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏËÛÌÔÓÔ‡Ó ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜. ™Â fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì M·ÙÛÔ˘ÎÈÒÙ˜, ÚÔ ·O TÚ›Î΢ Î·È ™Ù·ÁÒÓ ¶ÚÔÎfiÈÔ˜ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÓÙfi˜ ÛÙÔÓ Â‡ÊÔÚÔ £ÂÛÛ·ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁÒÓ ÏÂÈ„¿ÓˆÓ ÙÔ˘ ·Á›Ô˘ BËÛÛ·Ú›ˆÓÔ˜ ÛÙÔ M·ÙÛÔ‡ÎÈ ÏÈÎfi οÌÔ, ÛÙ· °È¿ÓÓÂÓ·, ÙËÓ 3-10-1901 (14-10-2000). ÛÙËÓ ÕÚÙ·, Aı‹Ó· ÎÏ. ™ÙÔ N. TÚÈÎ¿ÏˆÓ ÂÁηı›ÙÛÔ‡ÎÈ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, M·ÙÛÔ‡ÎÈ Iˆ·ÓÛÙ·ÓÙ·È, ηٿ ÚÔÊÔÚÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË, Ó›ÓˆÓ 1992, ‚㠤ΉÔÛË [H ·ã: B‡ÏÈ‹‰Ë ·fi ÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ·. AÏÏ¿, Û‡Ì˙· (O E˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘), ʈӷ Ì ÙÔ (ΛÌ. 3), ‹‰Ë ÛÙȘ 15-1IÂÚ¿ ÌÔÓ‹ M·ÙÛԢΛԢ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, 1659 Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ̛· M·ÙÛÔ˘ÎÈÒÙÈTڛηϷ 1982]. ÎË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÙËÓ fiÏË ÙˆÓ TÚÈο‚. TÔ M·ÙÛÔ‡ÎÈ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, AãÏˆÓ Î·È ÛÙÔÓ Ì·¯·Ï¿ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ NÈBã, M·ÙÛÔ‡ÎÈ 1994. ÎÔÏ¿Ô˘, Ë ÔÔ›· Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ 120 Á. §·ÌÚÔ› ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ› ÛÙÔ ¿ÛÚ· ˘¤Ú ÙÔ˘ ¶·Ó·Á›Ô˘ T¿ÊÔ˘. M·ÙÛÔ‡ÎÈ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ¶ÚˆÈÓfi˜ §fiBÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÁÔ˜, ÂÊ. TÚÈοψÓ, 27.9-6.10/2002, ÛÂÏ. 11. 1) B¤Ë˜ N›ÎÔ˜, ‰. EÈÛ·ÁˆÁÈο, ÂȘ: °ÂˆÚÁ›Ô˘ ·. T· ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ÙˆÓ MÂÙÂÒAÔÛÙÔÏ¿ÎË, ¶·Ú·ÎÏËÙÈÎfi˜ ηÓÒÓ ÚˆÓ, Aã, ÌÔÓ‹ MÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ (MÂÎ·È ÂÈÎÔÛÈÙ¤ÛÛ·Ú˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÙ‹ÚÈÔÈ Ô›ÙÂÒÚˆÓ), Aı‹Ó·È: 1967, Ë ‚㠤ΉÔÛË ÎÔÈ ÂȘ ÙÔÓ ¿ÁÈÔ BËÛÛ·Ú›ˆÓ· Bã, ·Ú1998 (fiÔ˘ Î·È ·Ú·¤ÌÔ˘ÌÂ). ¯ÈÂ›ÛÎÔÔÓ §·Ú›Û˘, TڛηϷ 2001, ‚. T· ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ÙˆÓ MÂÙÂÒÚˆÓ, ÛÂÏ. 12-18. Bã, Ù· ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· Ù˘ ÌÔÓ‹˜ B·ÚÂ. H ÈÂÚ¿ ÌÔÓ‹ ÙˆÓ AÁ›ˆÓ £ÂÔÏ·¿Ì, Aı‹Ó·È 1984. ‰ÒÚˆÓ K·Ï·Ì¿Î·˜, K·Ï·Ì¿Î· 2) K·ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, 2004. ·. H B‡ÏÈ˙·, ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ 3) K·ÙÛÔ˘Ï¤·˜ ™Ù·‡ÚÔ˜, TÚÈηE˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ÛÙÔ M·26. K·ÏÔ‡ÛÈÔ˘, ‚: 154-160.


94

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °. K·ÏÔ‡ÛÈÔ˜

ÏÈÓ¿ ‚·ÊÙÈÛÙÈο ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ·, £ÂÛÛ·ÏÈο XÚÔÓÈο, Aı‹Ó· 1980 (13), ÛÂÏ. 285-349. 4) MfiÁη˜ E˘¿ÁÁÂÏÔ˜, T· ÁψÛÛÈο ȉÈÒÌ·Ù· Ù˘ H›ÚÔ˘, Aã, Iˆ¿ÓÓÈÓ· 1964. 5) NÙfiη˜ B·ÁÁ¤Ï˘, T· BÏ·¯Ô¯ÒÚÈ· ÙˆÓ B.¢. T˙Ô˘Ì¤ÚΈÓ, T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈη XÚÔÓÈο, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 2004 (5), ÛÂÏ. 102-110. 6) OÈÎÔÓfiÌÔ˘ KÒÛÙ·˜, T· ÔÈΈӇÌÈ· ÙÔ˘ NÔÌÔ‡ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, Iˆ¿ÓÓÈÓ· 2006 (‚㠤ΉÔÛË, Ë ·ã 2002). 7) ™Ô‡Ï˘ XÚ›ÛÙÔ˜, °Ú·ÊÈÎfi ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ ÙÔ˘ M·ÙÛԢΛԢ (21-8-1987) ™˘Ì‚ÔÏ‹ ÂȘ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·Ó ÙˆÓ K·Ï·ÚÈÙÒÓ, HÂÈÚˆ¶ÚfiıÂÛË 215 Ù˘ ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ B·ÚÏ·ÙÈο XÚÔÓÈο, ÂÓ Iˆ·ÓÓ›ÓÔȘ 1932 ¿Ì 1613/1614 - 19Ô˜ ·ÈÒÓ·˜, £ÂÛ(7), ÛÂÏ. 149-156. Û·ÏÈÎfi HÌÂÚÔÏfiÁÈÔ, §¿ÚÈÛ· 1993: 8) ™ÔÊÈ·Ófi˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, T· ¯ÂÈ(23), ÛÂÏ. 81-112Ø (24), ÛÂÏ. 112ÚfiÁÚ·Ê· ÙˆÓ MÂÙÂÒÚˆÓ, °ã, ÌÔÓ‹ 180. AÁ›Ô˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, Aı‹Ó·È 1986. ‚. OÈ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ› ÔÈÎÈÛÌÔ› ÛÙÔÓ ÈÂ9) ™ÔÊÈ·Ófi˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Î·È ¢ËÚÔÛÔÏ˘ÌÈÙÈÎfi ÎÒ‰Èη 509 (1649ÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ºÒÙÈÔ˜, T· ¯ÂÈÚfi1669), £ÂÛÛ·ÏÈÎfi HÌÂÚÔÏfiÁÈÔ, §¿ÁÚ·Ê· Ù˘ MÔÓ‹˜ ¢Ô˘Û›ÎÔ˘ - AÁ›Ô˘ ÚÈÛ· 2001 (40), ÛÂÏ. 293-366. BËÛÛ·Ú›ˆÓÔ˜, Aı‹Ó· 2004. 12) TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜ M·ÓfiÏ˘, 10) ™·Ófi˜ B·Û›Ï˘, OÈ ÔÈÎÈÛÌÔ› T· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο - Ì·˜ ÔÓfiÌ·Ù·, £ÂÛÙ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙˆÓ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Î·È Ù· Û·ÏÔÓ›ÎË 1982. ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÊÈÂÚˆÙÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ 13) X·Ù˙Ë˚ˆ¿ÓÓÔ˘ M·Ú›· - XÚȶÚfiıÂÛË 421 Ù˘ MÔÓ‹˜ Ù˘ MÂÙ·ÛÙ›Ó·, H ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÔÈÎÈÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÙˆÓ MÂÙÂÒÚˆÓ (1592/93 ÛÌÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ AÏÈ¿ÎÌÔÓ· - 19Ô˜ ·ÈÒÓ·˜), HÂÈÚˆÙÈÎfi HÌÂÚÔηٿ ÙËÓ TÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·, Aı‹Ó· ÏfiÁÈÔ, Iˆ¿ÓÓÈÓ· 1999 (20), ÛÂÏ. 3572000. 389. EӉ›ÍÂȘ 11) ™·Ófi˜ KÒÛÙ·˜, ·. OÈ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ› ÔÈÎÈÛÌÔ› Î·È Ù· ( ) ·Ó¿Ï˘ÛË Û˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›·˜. ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÊÈÂÚˆÙÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ [ ] ‰È΋ ÌÔ˘ ÚÔÛı‹ÎË.


M·ÓfiÏ˘ M·ÁÎÏ¿Ú·˜

H Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ™˘ÚÚ¿ÎÔ˘-K·Ï·ÚÚ˘ÙÒÓ ÛÙ· 1821 ËÓ HÂÈÚˆÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ T Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ’21 ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ - ·Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙË Ìfi-

ÓÈÌË, ۯ‰fiÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎË ÂÛÙ›· ÙˆÓ ™Ô˘ÏȈÙÒÓ, Ô ÍÂÛËΈÌfi˜ ÙˆÓ ‰˘Ô ΈÌÔfiÏÂˆÓ ™˘ÚÚ¿ÎÔ˘ Î·È K·Ï·ÚÚ˘ÙÒÓ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ (Ù¤ÏË IÔ˘Ó›Ô˘ ·Ú¯¤˜ IÔ˘Ï›Ô˘) ÙÔ˘ 1821. ŒÓ· ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·Ú¿ÙÔÏÌÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÂΛӘ Û˘Óı‹Î˜, fiÙ·Ó ÔÏfiÎÏËÚË Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Â›¯Â ÏËÌÌ˘Ú›ÛÂÈ ·fi ™Ô˘ÏÙ·ÓÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ, Ô˘ ÔÏÈÔÚÎÔ‡Û·Ó ÙÔÓ AÏ‹. H ÂͤÁÂÚÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ‚Ï·¯fiÊˆÓˆÓ ÎˆÌÔfiÏÂˆÓ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÂÓfi˜ ¢ڇÙÂÚÔ˘ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ÛÙÔÓ ËÂÈÚˆÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ·˘Ùfi, Ô˘ ›¯Â ÂÎÔÓËı› ·fi ÙÔ M. MfiÙÛ·ÚË, ÔÈ ·ÚÌ·ÙˆÏÔ› ÙˆÓ T˙Ô˘Ì¤ÚÎˆÓ Ì ÙÔ °ÒÁÔ M·ÎfiÏ· Î·È ÙÔ M‹ÙÚÔ KÔ˘ÙÂÏ›‰· fiÊÂÈÏ·Ó Ó· ÂÍÂÁ›ÚÔ˘Ó Ù· K·ÙÛ·ÓÔ¯ÒÚÈ·, ÔÈ ™Ô˘ÏÈÒÙ˜ Ì ÙÔ M¿ÚÎÔ ı· ¯Ù˘Ô‡Û·Ó ÙÔ XÔ˘ÚÛ›Ù ÛÙËÓ ‰ȿ‰· ÙˆÓ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Î·È ÔÈ ·ÚÌ·ÙˆÏÔ› ÙÔ˘ AÛÚÔÔÙ¿ÌÔ˘ Ì ÙÔ °È·ÓÓ¿ÎË P¿ÁÎÔ ı· Â·Ó·ÛÙ·ÙÔ‡Û·Ó Ù· BÏ·¯Ô¯ÒÚÈ·. EÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÔÈ HÂÈÚÒÙ˜ Â›Ó·È Û‡ÌÌ·¯ÔÈ Ì ÙÔÓ AÏ‹. K·È Ë Â›ÛËÌË ÁÚ·ÌÌ‹, Ô˘ ÙËÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô Y„ËÏ¿ÓÙ˘ Û ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ °¤ÚÔ, Â›Ó·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Û˘ÌÌ·¯›· Ì ÙÔÓ AÏ‹ Î·È Ó· ·Ê·Ó›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈÎÔ‡˜.

TÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô AÏ‹˜ Ó· ÚÔ¤ÙÚ„ ÙÔÓ KˆÏ¤ÙÙË, ÁÈ·ÙÚfi ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ BÂÏ‹, Ó· ÍÂÛËÎÒÛÂÈ Ù· ‚Ï·¯Ô¯ÒÚÈ·. ÕÏψÛÙÂ Î·È Ô XÔ˘ÚÛ›Ù «ÂÊÚÂÓËÙ›·ÛÂÓ... ˆ˜ ·Ô‰›‰ˆÓ ·˘Ù‹Ó ÂȘ ˘ÂÓ¤ÚÁÂÈ·Ó ÙÔ˘ AÏ‹ ¶·Û¿»1. AÓ ·˘Ùfi ÙÔ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÙ‡¯·ÈÓÂ, ÙfiÙ ı· ›¯·Ì ÌÈ·˜ ÚÒÙ˘ ٿ͈˜ ·ÓÙÈÂÚÈÛ·ÛÌfi Î·È Ô XÔ˘ÚÛ›Ù ı· ·Ó·Áη˙fiÙ·Ó Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ◊ÂÈÚÔ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÛÙÚ·ÙÈ¿˜ ÙÔ˘, Ô‡Ù ‰Â Ô ›‰ÈÔ˜ ı’ ·Ó·¯ˆÚÔ‡Û ÁÈ· ™ÙÂÚ¿ Î·È ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, fiÔ˘ Ë Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Â›¯Â ÊÔ˘ÓÙÒÛÂÈ. O ÈηÓfiÙ·ÙÔ˜ XÔ˘ÚÛ›Ù ˘Ô„È¿ÛÙËΠÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ HÂÈÚˆÙÒÓ Î·È ÁÈ· Ó· ·Ó·Îfi„ÂÈ Î¿ı ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ¤ÛÙÂÈÏÂ Î·È ‹Ú ÔÌ‹ÚÔ˘˜ ·’ Ù· ‰˘Ô ‚Ï·¯Ô¯ÒÚÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ¤ıÂÛ ˘fi ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÛÙÔ NËÛ› ÙˆÓ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ. M ÙËÓ ›‰È· ÏÔÁÈ΋, ‰È·‚ϤÔÓÙ·˜ ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ ™˘ÚÚ¿ÎÔ˘ Î·È ÙˆÓ K·Ï·ÚÚ˘ÙÒÓ, ¤ÛÙÂÈÏ ·fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ ’20, ÂÚ› ÙÔ˘˜ 480 ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ˘fi ÙÔÓ IÌÚ·‹Ì ¶ÚÂ̤ÙË, ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÊÚÔ˘Ú¿˜ ÙˆÓ 60 ·Ó‰ÚÒÓ. KÈ ·Ó Ê·›ÓÂÙ·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 400.000 ÊÚ¿ÁÎˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ífi‰Â„·Ó ÔÈ K·Ï·ÚÚ‡Ù˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ηÙÔ¯‹˜, ‰Â ¯ˆÚ¿ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ Ë ÎˆÌfiÔÏË ˘¤ÛÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÈÌÔÚÚ·Á›· Î·È Ë ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÚÂȉËÌÔ‡ÓÙˆÓ °È·ÓÓȈ-

1. I. ºÈϋ̈ÓÔ˜, ¢ÔΛÌÈÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÂÚ› Ù˘ EÏÏËÓÈ΋˜ E·Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ Aı‹Ó·È 1861, Ù. ¢ã, Û. 148.


96

M·ÓfiÏ˘ M·ÁÎÏ¿Ú·˜

ÙÒÓ, Ô˘ ›¯·Ó ηٷʇÁÂÈ ÂΛ ÁÈ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ηٿ ÙËÓ ÔÏÈÔÚΛ· ÙˆÓ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ‹Ù·Ó ·Ó·fiÊ¢ÎÙË. OÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ‰‡Ô ΈÌÔfiÏÂˆÓ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ‹Û·Ó ·Úfiı˘ÌÔÈ, ÁÈ·Ù› ‹Û·Ó ·ÚÔÂÙԛ̷ÛÙÔÈ, ‰ÂÓ Â›¯·Ó fiÏ·, «¿ÔÏÔÈ Î·È ·fiÏÂÌÔÈ» ηٿ ÙÔ XÚ. ™Ô‡ÏË, «¯ˆÚ›˜ ÊÈÏÔfiÏÂÌ· ·ÈÛı‹Ì·Ù·» ηٿ ÙÔ º›Óϸ. EÓ Ù¤ÏÂÈ fï˜ «ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔÈ Ù·˜ Û˘ÓÂ›·˜, Ô˘¯ ‹ÙÙÔÓ ·Ú‰¤¯ıËÛ·Ó ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛÈÓ» Â͈ıÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ °È·ÓÓÈÒÙ˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ (¿ÌÏÔ˘ÙÔ˘˜), Ô˘ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‚Ô˘ÏÈÌ›·˜ ÙˆÓ TÔ˘Úης·ÓÒÓ. E›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ÂÍÂÚÚ¿ÁË Ë Â·Ó¿ÛÙ·ÛË, ÛÙȘ 30 IÔ‡ÓË, ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙˆÓ AÁ. AÔÛÙfiÏˆÓ ÙÔ˘ ™˘ÚÚ¿ÎÔ˘. ™ÙÔ ™˘ÚÚ¿ÎÔ ÔÈ TÔ‡ÚÎÔÈ ·Ú·‰fiıËηÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË. AÓÙ›ıÂÙ· ÛÙÔ˘˜ K·Ï·ÚÚ‡Ù˜ ÔÈ TÔ‡ÚÎÔÈ Ô¯˘ÚÒıËÎ·Ó «ÂÓ ÛÙÂÚ·›˜ ÔÈΛ·È˜» ÂÓÒ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Ó’ ·Ú¿ÍÔ˘Ó ·’ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, fiÛ· Á›‰È· Î·È ÁÂÏ¿‰È· ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·Ó ÁÈ· Ù· ÏÈ‚¿‰È·. ¶¤ÓÙ ÔÏfiÎÏËÚ˜ ̤Ú˜ ÎÚ¿ÙËÛÂ Ë ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ TÔ‡ÚÎˆÓ ÛÙÔ˘˜ K·Ï·ÚÚ‡Ù˜, Ô˘ ›¯·Ó Î·È Ù¤ÛÛÂÚÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜. ™ÙȘ 6 IÔ˘Ï›Ô˘ ÔÈ TÔ‡ÚÎÔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó Û˘ÓıËÎÔÏfiÁËÛË, Ì ÙÔ Êfi‚Ô Ì‹ˆ˜ ÙÔ˘˜ ο„Ô˘Ó ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜. H Û˘Ìʈӛ· ¤ÁÈÓÂ Î·È ÁÈ· Ó· ʇÁÔ˘Ó ˙‹ÙËÛ·Ó ÔÈ TÔ‡ÚÎÔÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È ÔÌ‹ÚÔ˘˜-ÂÁÁ˘ËÙ¤˜ Ù˘ Û˘ÓıËÎÔÏfiÁËÛ˘, ˆ˜ Ù· °È¿ÓÓÂÓ·. £· ‹Á·ÈÓ·Ó ·fi ¿ÏÏÔ ‰ÚfiÌÔ. MfiÏȘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙË ı¤ÛË ¶ÔÏÈ¿Ó·, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ Û 5.000 TÔ˘Úης·ÓÔ‡˜ Ô˘ ›¯Â ÛÙ›ÏÂÈ Ô XÔ˘ÚÛ›Ù ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÔÚÎË̤ÓË ÊÚÔ˘Ú¿ ÙˆÓ K·Ï·ÚÚ˘ÙÒÓ. EΛ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó 5 ÚfiÎÚÈÙÔÈ ÎÈ ¤Ó·˜ ÈÂÚ¤·˜. H ›‰ËÛË Ù˘ ¿ÊÈ͢ ÙfiÛÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ TÔ˘Úης·ÓÒÓ ÚÔͤ-

ÓËÛ ÌÂÁ¿ÏË Û‡Á¯˘ÛË Î·È Ù·Ú·¯‹ ÛÙÔ˘˜ Â·Ó·Ûٿ٘, ÌÂÙ¿ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ÙË Ê˘Á‹ ÙÔ˘ P¿ÁÎÔ˘, Ô˘ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË. OÈ ™˘ÚÚ·ÎÈÒÙ˜ ¤ÛÂ˘Û·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó Â›Î·ÈÚ˜ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó’ ·Ó·Îfi„Ô˘Ó ÙËÓ ÚԤϷÛË ÙˆÓ TÔ˘Úης·ÓÒÓ. ŸÌˆ˜ Ô EÊÈ¿ÏÙ˘ ÁÈ· ÌÈ· ¿ÏÏË ÊÔÚ¿ ı· Â›Ó·È ·ÚÒÓ. OÈ ÚÔ‰fiÙ˜ KÚ·„›Ù˜ Î·È °ÔÙÈÛÙÈÓÔ›, ·fi ¤Ó· ·ÊÚÔ‡ÚËÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ, Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙÔ˘˜ TÔ˘Úης·ÓÔ‡˜ ÛÙ· ÓÒÙ· ÙˆÓ ™˘ÚÚ·ÎȈÙÒÓ. OÈ ™˘ÚÚ·ÎÈÒÙ˜ ·Ú¿ ÙËÓ ·ÚÔÛ‰fiÎËÙË Â›ıÂÛË ÔϤÌËÛ·Ó ËÚˆÈο. O ÔÏ·Ú¯ËÁfi˜ °ÂÚÔÌ·ÏˆÌ¤ÓÔ˜ ™˘ÓÙÂÎÓÈÒÙ˘ Ì ÙÔ˘˜ 60 ÂÚ›Ô˘ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙËÛ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ Ì˘ÚÌËÁÎÈ¿, ÙfiÛÔÓ Î·ÈÚfi, fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠÁÈ· Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ‰‡Ô ΈÌÔfiψÓ, Û˘Ó·ÔÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ fi,ÙÈ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÙÔ˘˜. AÓÂÓfi¯ÏËÙÔÈ ϤÔÓ ÔÈ TÔ˘Úης·ÓÔ› Ì‹Î·Ó ÚÒÙ· ÛÙÔ ™˘ÚÚ¿ÎÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙÔ˘˜ K·Ï·ÚÚ‡Ù˜. £·ÌˆÌ¤ÓÔÈ ·fi ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ ÙˆÓ ‰˘Ô ΈÌÔfiÏÂˆÓ ¿Ú·˙·Ó ÁÈ· ̤Ú˜ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÔχÙÈÌ· Ô˘ ¤ÊÂÚÓ·Ó ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ™˘ÚÚ·ÎÔηϷÚÚ˘ÙÈÎÔ› ·fi Ù· ÂÌÔÚÈο ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ E˘ÚÒ˘. AÎfiÌ· Î·È ÙȘ ηÌ¿Ó˜ ·’ ÙȘ ÂÎÎÏËÛȤ˜ ¿Ú·˙·Ó. K·È ÌÂÙ¿ ¤‚·Ï·Ó ʈÙÈ¿ Î·È ÛÙ· ‰˘Ô Í·ÎÔ˘ÛÙ¿ ¯ˆÚÈ¿ ÁÈ· Ó· ÌË Ì‹ÓÂÈ Ù›ÔÙ fiÚıÈÔ. Afi ıÂ˚΋ Ù‡¯Ë ÛÒıËÎÂ Ë ¶·Ó·Á›· ÙÔ˘ ™˘ÚÚ¿ÎÔ˘ (Î·È 6-7 Û›ÙÈ·) Î·È Ô AÁ. NÈÎfiÏ·Ô˜ ÙˆÓ K·Ï·ÚÚ˘ÙÒÓ. OÈ ™˘ÚÚ·ÎÈÒÙ˜ ¤Ú·Û·Ó ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ (XÚÔ‡ÛÈ·) ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ K·Ï·ÚÚ˘ÙÈÒÙ˜ Ô˘ ›¯·Ó ‹‰Ë ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó fiÏÔÈ (‹ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ) ÛÙÔ M·ÙÛÔ‡ÎÈ. AÏÏ¿ ÎÈ ·fi ÎÂÈ Ó‡-


H Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ™˘ÚÚ¿ÎÔ˘-K·Ï·ÚÚ˘ÙÒÓ ÛÙ· 1821

¯Ù· Ì ‰·˘ÏÔ‡˜ Î·È ‰·‰È¿, ̤۷ ·fi ‰‡Û‚·Ù· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Î·È ÛÙÂÓ¿ ÂÚ¿ÛÌ·Ù·, ÁÈ· Ó· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÙˆÓ TÔ‡ÚΈÓ, ¤Ê˘Á·Ó ÙÚÔÌ·Á̤ÓÔÈ ÁÈ· Ó· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÁÈ· Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ˘˜ MÂÏÈÛÛÔ˘ÚÁÔ‡˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ô IÛÌ·‹Ï ¶ÏÈ¿Û· ‹Ú ‰È·Ù·Á‹ ·fi ÙÔ XÔ˘ÚÛ›Ù Ó· ΢ÓËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ê˘Á¿‰Â˜, Ó· ÙÈ̈ڋÛÂÈ ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈο Ù· ¯ˆÚÈ¿ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Î·È Ó· Û‡ÛÂÈ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ TÔ‡ÚÎˆÓ Ù˘ AÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜. ŒÙÛÈ ÔÈ TÔ˘Úης·ÓÔ› η٤ÛÙÚ„·Ó Ù· ¯ˆÚÈ¿ M·ÙÛÔ‡ÎÈ, ¶Ú¿Ì·ÓÙ· Î·È MÂÏÈÛÛÔ˘ÚÁÔ‡˜. T· Á˘Ó·ÈÎfi·È‰· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔÓ Î·Ù·˘ÏÈÛÌfi ÙˆÓ MÂÏÈÛÛÔ˘ÚÁÒÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ¿ÌÂÛÔ Î›Ó‰˘ÓÔ Ô˘ ‰È·ÁÚ·ÊfiÙ·Ó, ¤Ê˘Á·Ó ÁÈ· Ù· £ÂÔ‰ÒÚÈ·Ó·, ÂÓÒ ÔÈ ¤ÓÔÏÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Ô˘ Ù· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÔÏ·Ú¯ËÁÒÓ °ÂÚÔÌ·ÏˆÌ¤ÓÔ˘, °. P¿ÁÎÔ˘ Î·È °. KÔ˘ÙÂÏ›‰· ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚԤϷÛË ÙÔ˘ ¯ıÚÔ‡ ÛÙË ı¤ÛË «A˘Ù›» ÙˆÓ MÂÏÈÛÛÔ˘ÚÁÒÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÛÙÂÈÏ·Ó Ù· Á˘Ó·ÈÎfi·È‰· ÛÙÔ BÔ˘ÏÁ·Ú¤ÏÈ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ¤È·Û·Ó ÙËÓ Ô¯˘Ú‹ ı¤ÛË «™Ù·˘Úfi˜» ÛÙÔ ‰È¿ÌÂÛÔ £ÂÔ‰ÒÚÈ·Ó·-BÔ˘ÏÁ·Ú¤ÏÈ. EΛ ¤ÊÙ·Û·Ó ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË Ô °ÒÁÔ˜ M·ÎfiÏ·˜ Ì 80 ·ÏÈοÚÈ· Î·È Ô T˙·‚¤Ï·˜ Ì ÛÒÌ· ™Ô˘ÏȈÙÒÓ. OÈ ŒÏÏËÓ˜ ÔÏ·Ú¯ËÁÔ› Ì ٷ 500 ·ÏÈοÚÈ· ÙÔ˘˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÂÈÛÌ·ÙÒ‰Ë Ì¿¯Ë ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 5.000 TÔ˘Úης·ÓÔ‡˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÂ Ê˘Á‹. AÓ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÎÚÈı¤ÓÙ˜ Î·È Ô °. M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓ˘ Ô˘ ‹Ú ÙÔ ‚¿ÙÈÛÌ· ÙÔ˘ ˘Úfi˜. E›Ó·È Ë ÂڛϷÌÚË Ó›ÎË ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ «™Ù·˘ÚÔ‡» ÛÙȘ 5 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ˘ 1821, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÎfi·ÛÂ Î·È Ë Î·Ù·‰›ˆÍË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙˆÓ ‰˘Ô ΈÌÔfiψÓ. TËÓ ›‰È· fï˜ ÒÚ· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÂÚÈ-

97

¤ÙÂȘ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÎÔÚÈÛÙÔ‡Ó Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, fiÔ˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ı· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó, ¯ˆÚ›˜ Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÔÙ¤ ÛÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜. £· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ¿Óˆ ·fi 7 ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó’ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ‰ÂÈÏ¿ ‰ÂÈÏ¿ Ó· Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Î·È Ó’ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÌÈ· Ó¤· ˙ˆ‹, Í·Ó·ÎÙ›˙ÔÓÙ·˜ ·fi Ù· ÂÚ›È· ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘˜ ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ·. BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· - ºÈϋ̈Ó, ¢ÔΛÌÈÔÓ IÛÙÔÚÈÎfiÓ ÂÚ› Ù˘ EÏÏËÓÈ΋˜ E·Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜, Aı‹Ó·È, 1861, Ù. ¢ã, Û. 148. - ¶. AÚ·‚·ÓÙÈÓfi˜, XÚÔÓÔÁÚ·Ê›· Ù˘ H›ÚÔ˘, ÂÓ Aı‹Ó·È˜, 1856, Û. 348. - AÓÙ. ¶ÚfiΘ-ŸÛÙÂÓ, H IÛÙÔÚ›· Ù˘ E·Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ, Aı‹ÓËÛÈ, 1868, Ù. Aã Û. 43. - IÛÙÔÚ›· Ù˘ ÔÏÈÔÚΛ·˜ ÙÔ˘ AÏ‹ ¶·Û¿, ÂÍ ·ÓÂΉfiÙÔ˘ ¯ÚÁÚ. A. æ·ÏÏ›‰·, ÂÚ. N¤Ô˜ KÔ˘‚·Ú¿˜, ¤ÙÔ˜ Bã, 1962, Û. 80. - M. OÈÎÔÓfiÌÔ˘, IÛÙÔÚ›· Ù˘ EÏÏËÓÈ΋˜ ¶·ÏÈÁÁÂÓÂÛ›·˜, Ù. I¢ã, Ù‡¯. Aã, Û. 168. - ¶Ô˘Î‚›Ï, IÛÙÔÚ›· Ù˘ EÏÏËÓÈ΋˜ E·Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜, Ù. Bã, ÂÓ Aı‹Ó·È˜ 1890, Û. 298. - XÚ. ™Ô‡Ï˘, EÈÁÚ·Ê·› Î·È EÓı˘Ì‹ÛÂȘ HÂÈÚˆÙÈη›, «HÂÈÚˆÙÈο XÚÔÓÈο», Ù. £ã, 1934, Û. 113. - A. KÔ˘ÙÛÔӛη˜, °ÂÓÈ΋ IÛÙÔÚ›· Ù˘ EÏÏËÓÈ΋˜ E·Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜, ÂÓ Aı‹Ó·È˜, 1863, Ù. Bã, Û. 85. - HÂÈÚˆÙÈ΋ EÛÙ›· 1971, Û. 660 (K. BÏ¿¯Ô˜). - ™˘ÚÚ¿ÎÔ (¶¤ÙÚ· - MÓ‹ÌË - ºˆ˜) Ù. Aã, ™˘ÚÚ¿ÎÔ 2004, Û. 50-52. - K. KÚ˘ÛÙ¿ÏÏ˘, Õ·ÓÙ·, «OÈ BÏ¿¯ÔÈ Ù˘ ¶›Ó‰Ô˘. ÂΉ. ¶·ÁÎ. §ÔÁÔÙ¯ӛ·, Aı‹Ó·.


XÚ‹ÛÙÔ˜ AÚ. ¶··Î›ÙÛÔ˜

MÂٷ͇ £Ú‡ÏÔ˘ Î·È IÛÙÔÚ›·˜

OÈ T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙ˜ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÙÔ˘ 1897

T

ÔÓ M¿ÈÔ ÙÔ˘ 2008 Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È 111 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔÓ ·Ù˘¯‹ ÂÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈÎfi fiÏÂÌÔ ÙÔ˘ 1897. ¶ÔÏÏÔ› ·fi ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜, fiÙ·Ó ‹Ì·ÛÙ·Ó ·È‰È¿, ·ÎÔ‡Á·Ì ÙÔ˘˜ ·Ô‡‰Â˜ Ì·˜ Ó· ‰ÈËÁÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ·ÏÈηÚÈ¿ Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó Î·È Ù· ηÙÔÚıÒÌ·Ù· Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÂΛÓÔ Î·È «Ì¤Ó·Ì Ì ÙÔ ÛÙfiÌ· ·ÓÔȯÙfi» ·fi ı·˘Ì·ÛÌfi, ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· Î·È Î·Ì¿ÚÈ! MÂÁ·ÏÒÓÔÓÙ·˜, fiÛÔÈ ·fi ÂÌ¿˜ ‹ıÂÏ·Ó Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÓÙÈ·Ú·‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ÂΛӘ Ì ÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÚ›· ‹ ¤ÛÙˆ Ì ¿ÏÏ· ȉȈÙÈο ÁÚ·Ù¿ ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ·, ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ·ÙÂϤÛÊÔÚ·. Œ¯Ô˘Ì ͷӷÁÚ¿„ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ ÂÚÓÔ‡Û·Ó ‚È·ÛÙÈο ·fi ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ, ¤ÚÈ¯Ó·Ó ÌÂÚÈΤ˜ Ê¢Á·Ï¤Â˜ Ì·ÙȤ˜ ηٿ Ù· ‚Ô˘Ó¿ Ì·˜, ˙·Ï›˙ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·¤ÛÙÚÂÊ·Ó ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘˜ ·’ ·˘Ù¿. EÍ¿ÏÏÔ˘ Î·È ÔÈ ÚfiÁÔÓÔ› Ì·˜ T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙ˜ Ô‡Ù ÙËÓ ÚfiÓÔÈ· Ô‡Ù ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô‡Ù ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È Ì¤Û· ›¯·Ó ÁÈ· Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÔÔ›· ÔÈ ›‰ÈÔÈ Â›¯·Ó ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÂÈ. ŒÙÛÈ ÔÈ ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌ‹ Î·È ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘˜, ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙȘ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ô˘, ·fi ÛÙfiÌ· Û ÛÙfiÌ· Î·È Ì ÙÔÓ Î·ÈÚfi, ¤ÁÈÓ·Ó

ıÚ‡ÏÔÈ, ¯ˆÚ›˜ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙÔÈ΋ Î·È ¯ÚÔÓÈ΋ ·ÏÏËÏÔ˘¯›· Î·È Û˘ÓÔ¯‹. ¶ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ ÚÔ ÂÙÒÓ Ó· ÁÚ¿„ˆ οÙÈ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ T˙Ô˘ÌÂÚÎȈÙÒÓ ÛÙÔÓ ·ÂÚ›ÛÎÂÙÔ ÂΛÓÔÓ fiÏÂÌÔ, Ô˘ ·Ú·Ï›ÁÔ Ó· ͷӷʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ ÙËÓ ÚÈÓ ·fi ÙÔ 1881 ‚·Ú˘¯ÂÈ̈ÓÈ¿ Î·È ÙÔ ¤Ú‚Ԙ Ù˘ ÛÎÏ·‚È¿˜, ‰ÂÓ ‚ڋη ÁÚ·Ì̤ÓÔ Û¯Â‰fiÓ Ù›ÔÙ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi Î·È ·ÍÈfiÏÔÁÔ! OÈ ˘·›ÙÈÔÈ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Û˘ÌÊÔÚÒÓ, Û˘Ó‹ıˆ˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙÚfiÔ˘˜ Î·È Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙȘ ·ÛÙÔ¯›Â˜, ÙȘ ·ÔÎÔÙȤ˜ Î·È ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜. K·Ù·¯ˆÓÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È Î·È Ù· ÛÎÂ¿˙Ô˘Ó ÂÚÌËÙÈο Ì ÙËÓ Ͽη Ù˘ ÛȈ‹˜! OÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÂΛÓÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ËÚˆÈÛÌfi ÙˆÓ T˙Ô˘ÌÂÚÎȈÙÒÓ Ô˘, ¤ÛÙˆ Î·È ˆ˜ ıÚ‡ÏÔÈ, ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó ÁÈ· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÂÌ¿˜. AÊÔ‡ ÔÈ IÛÙÔÚÈÎÔ› ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ηÏfi Â›Ó·È Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÂÌ›˜ fi,ÙÈ Û¯ÂÙÈÎfi ¤ÊÙ·Û ÛÙ’ ·˘ÙÈ¿ Ì·˜. ÿÛˆ˜ ¤ÙÛÈ ÎÂÓÙÚÈÛÙ› οÔÙ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓËÙÒÓ Î·È ÌÂÏÂÙËÙÒÓ Ó· ·ÊÔ˘ÁÎÚ·ÛÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ıÚ‡ÏÔ˘˜ Î·È Ó· Û·„Ô˘Ó Â¿Óˆ ÙÔ˘˜. TÔ ·˘Ù› ÙÔ˘˜, ›Ûˆ˜, È¿ÛÂÈ Î·È ÌÂÚÈÎÔ‡˜ „›ı˘ÚÔ˘˜ ·Ï‹ıÂÈ·˜.


OÈ T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙ˜ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÙÔ˘ 1897

OÚÌÒÌÂÓÔ˜ ·fi Ù¤ÙÔȘ ÛΤ„ÂȘ Î·È ·fi ÙËÓ ·ÚÔÈÌ›·: «¿Ì· ‰Â ÊÙ¿ÓÂȘ Ó· ͢ÛÙ›˜, ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÂȘ Ó· Û ͇ÛÔ˘Ó ¿ÏÏÔÈ», ÍÂΛÓËÛ· ·fi ¯ÚfiÓÈ· Ó· ηٷÁÚ¿„ˆ fiÛÔ˘˜ ıÚ‡ÏÔ˘˜ Î·È ·Ú·‰fiÛÂȘ ›¯· ·ÎÔ‡ÛÂÈ, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ¤ÙÛÈ ·Ú¯›˙ˆ Ó· ÂÍÔÊÏÒ Ì ÌÈÎÚ¤˜ ‰fiÛÂȘ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯Ú¤Ô˜ ÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ Ôχ·ıË ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ T˙Ô˘Ì¤ÚΈÓ, ¯Ú¤Ô˜ Ô˘ ‚·Ú‡ÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙ˜ Î·È Ô˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì·˜, ηٿ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ Ó· ÙÔ ·Ô‰›‰ÂÈ. ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔÓ ıÚ‡ÏÔ ı· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· ηٷÁÚ¿„ˆ ‰Ò. AÔÙÂÏ› ‰È·Û΢‹ ·ÏÈ¿˜ ·Ê‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ ·Ô‡ ÌÔ˘, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÌÂÚÈΤ˜ ¿ÁÓˆÛÙ˜ Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÙÔ˘ 1897, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÎÙ˘Ï›¯ÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙ˜. TËÓ ¿ÎÔ˘Û· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û·Ó ·Ú·Ì‡ıÈ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ, Ï›ÁÔ ÚÈÓ Âı¿ÓÂÈ, fiÙ·Ó Û˘ÌÏ‹ÚˆÓ· ÙËÓ ÚÒÙË ‰ÂηÂÙ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘. TËÓ ¿ÎÔ˘Á· fï˜ Ôχ Û˘¯Ó¿ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ı›Ԣ˜ ÌÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÊÔÌÔ›ˆÛ·. K¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÈfiÓÙ·Ó, ÌÓËÌfiÓ¢·Ó ÂÓÒÈˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·ÙÚȈÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ ÙÔ˘˜, ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ Û·Ó ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÂÏ¢ıÂÚÔÊÚÔÛ‡Ó˘ Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜. ºÚfiÓÙÈ˙·Ó ÙfiÙ ÔÈ ·Ô‡‰Â˜ Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜, ÏËÓ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ÊÚÔÓËÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÔÁfiÓˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· Ë ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ‹Á ¯·Ì¤ÓË. H ÌÂÁ·ÏÂÈ҉˘ EıÓÈ΋ AÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·Ù¿ ÙˆÓ Î·Ù·ÎÙËÙÒÓ ÛÙ· 1941-44,

99

·’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ÊÚÔÓËÌ·ÙÈÛÌfi ÍÂ‹‰ËÛÂ. A˘Ùfi˜, ¿ÏψÛÙÂ, Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ·ÙÚȈÙÈÛÌfi˜, Ô˘ ÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi Ôχ Ì·ÎÚÈ¿, ¤Î·Ó ÙÔ˘˜ ·Ô‡‰Â˜ Ì·˜ T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙ˜ Ó· ÍÂÛËΈıÔ‡Ó ÙÔ 1897 ηٿ ÙˆÓ TÔ‡ÚÎˆÓ Î·Ù·ÎÙËÙÒÓ Ô˘ ÛÙÚ·ÁÁ¿ÏÈ˙·Ó ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙˆÓ ÂΛıÂÓ Ù˘ ‰ÂÍÈ¿˜ fi¯ı˘ ÙÔ˘ AÚ¿¯ıÔ˘ ·‰ÂÏÊÒÓ Ì·˜ HÂÈÚˆÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ¤Ú·Ó Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ Ì·˜. °·ÏÔ˘¯Ë̤ÓÔ˜ Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Í›Â˜ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÙÚȈÙÈÛÌÔ‡ Ô 26¯ÚÔÓÔ˜ ÙfiÙ ·Ô‡˜ ÌÔ˘, ıÈ·ÛÒÙ˘ fiˆ˜ fiÏÔÈ Û¯Â‰fiÓ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ù˘ «MÂÁ¿Ï˘ I‰¤·˜», Ù˘ ÔÔ›·˜ ·ÚÈÔ˜ ÊÔÚ¤·˜ Î·È ÂÎÊÚ·ÛÙ‹˜ Ù˘ ‹Ù·Ó ÙfiÙÂ Ë OÚÁ¿ÓˆÛË «EıÓÈ΋ EÙ·ÈÚ›·», ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ı·ً˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÂΛÓÔ˘ ÍÂÛËΈÌÔ‡. EÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÔ‡ÚÔ˘Ô Ù˘ 5˘ AÚÈÏ›Ô˘ 1897 ·fi ¤Ó· ÔχÌËÓÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ù·Í›‰È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ™ÙÂÚ¿˜ EÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Ì·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙ· ÕÁÓ·ÓÙ·, ÔÈ Á¤ÚÔÓÙ˜ ı·ÌÒÓ˜ ÙÔ˘ ηÊÂÓ›Ԣ ÙÔ˘ °. §ÈfiÓÙÔ˘ ÙÔÓ ·Ô‹Ú·Ó: «¶Ô‡ Â›Û·È ÂÛ‡, Ú XÚ‹ÛÙÔ; ¢ÂÓ ¤Ì·ı˜ fiÙÈ ÎËÚ‡¯ÙËΠfiÏÂÌÔ˜ Î·È fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ, ¯ˆÚÈ·ÓÔ› Î·È ÎÔÓÙÔ¯ˆÚÈ·ÓÔ› Ì·˜, ‹Ú·Ó fiÏ· ·fi ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯fi Ì·˜ ™. XÚÈÛÙÔÁÈÒÚÁÔ (·fi P·ÊÙ·Ó·›Ô˘˜) Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ¶Ï¿Î· Î·È ·‡ÚÈÔ ÌÔÓfiÚ·-ÌÔÓfiÚ· ı· οÓÔ˘Ó Ì·˙› Ì ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Ì·˜ ÁÈÔ˘ÚÔ‡ÛÈ ÛÙËÓ ¶Ï¿Î·, ÁÈ· Ó· ‰ÈÒÍÔÓ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ¿»; ™ÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ›‰ËÛ˘ Ù· ·›Ì·Ù· ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ Ù·ÍȉÈÒÙË ¿Ó·„·Ó. T· ÏfiÁÈ· ÙˆÓ ÁÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔÓ ¤Î·Ó·Ó Ó· ͯ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔ‡Ú·ÛË ·fi ÙË


100

XÚ‹ÛÙÔ˜ AÚ. ¶··Î›ÙÛÔ˜

10‹ÌÂÚË Â˙ÔÔÚ›· ÙÔ˘! XˆÚ›˜ ‰Â‡ÙÂÚË ÛΤ„Ë, ¿ÊËÛ ÙȘ Ï›Á˜ ·ÔÛ΢¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Î·ÊÂÓ›Ô, ‹Á ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÔÏÈÛÌfi Î·È Ó· Ï¿‚ÂÈ Ô‰ËÁ›Â˜. O ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔÓ ‰¤¯ÙËΠ̠¯·Ú¿. M˘Ë̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ «EıÓÈ΋ EÙ·ÈÚ›·», ‹Ù·Ó ÂÎÊÚ·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ «MÂÁ·ÏÔ˚‰Â·ÙÈÛÌÔ‡» ÛÙËÓ ·Ú·ÌÂıfiÚÈ· ÙfiÙ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Î·È ·ÓÂ›ÛËÌÔ˜ ÛÙÚ·ÙÔÏfiÁÔ˜ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Ì·¯ËÙÒÓ, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚÔÂÙԛ̷˙ ÁÈ· ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ TÔ‡ÚÎˆÓ Î·Ù·ÎÙËÙÒÓ. M¿ÏÈÛÙ·, Ë «EıÓÈ΋ EÙ·ÈÚ›·» ›¯Â ‚ÚÂÈ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ Ù˘ ·Ôı‹Î˘ ÔÏÈÛÌÔ‡ Ô˘, ÂÓ ·ÁÓÔ›· ‰‹ıÂÓ ÙˆÓ Â›ÛËÌˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ AÚ¯ÒÓ, ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙ· ÕÁÓ·ÓÙ·, fiˆ˜ Î·È Û ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ·Ú·ÌÂıfiÚȘ ÂÚÈÔ¯¤˜. O Ó·Úfi˜ ÂıÂÏÔÓÙ‹˜ ·ÊÔ‡ ¤Ï·‚ ԉËÁ›Â˜ Î·È ÂÍÔÏ›ÛÙËΠÏ‹Úˆ˜ ¤Ê˘Á ÁÈ· ÙËÓ ¶Ï¿Î·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚfiÙÔÎÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ Ô˘ ›¯Â ÁÂÓÓËı› ηٿ ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÙÔ˘. T· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ÂÓÙ¿¯ÙËΠÛÙÔ˘˜ Ì¿¯ÈÌÔ˘˜ ÙÔ˘ T¿ÁÌ·ÙÔ˜ AÁÓ¿ÓÙˆÓ, ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ T·Á̷ٿگ˘ Ô˘ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó °ÈÒÙ˘. ¶ÚÈÓ ÍËÌÂÚÒÛÂÈ Ë ÂÔ̤ÓË Ë̤ڷ (6 AÚ›ÏË 1897) Ë ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÊÚÔ˘Ú¿, Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÙÔ˘ÊÂÎȤ˜, ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙÔ Ê˘Ï¿ÎÈfi Ù˘ ÛÙÔ ‰ÂÍÈfi ‚¿ıÚÔ Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ ¶Ï¿Î·˜ Î·È Û˘ÌÙ‡¯ıËΠÚÔ˜ Ù· K·ÙÛ·ÓÔ¯ÒÚÈ·. TÔ T¿ÁÌ· ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙÔ‡, ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ Ì ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ AÁÓ·ÓÙ›Ù˜, K·Ù·ÚÚ·ÎÙÈÓÔ‡˜, P·ÊÙ·Ó›Ù˜, ¶Ú·Ì·ÓÙÈÒÙ˜, MÂÏÈÛÛÔ˘ÚÁÈÒÙ˜ Î·È ¿Ï-

ÏÔ˘˜ ·fi Ù· ¿ÏÏ· ¯ˆÚÈ¿ ÙˆÓ ¢˘Ù. T˙Ô˘Ì¤ÚΈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ¤Ó· ·ÍÈfiÌ·¯Ô ÙÌ‹Ì· ·fi ÙÔ ™ÒÌ· EıÂÏÔÓÙÒÓ Ô˘ ›¯Â ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Ô BÔ˘ÚÁ·ÚÂÏÈÒÙ˘ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ (ÚÒËÓ ‰¿ÛηÏÔ˜) °. OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜, ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÛÙÔ •ÂÚÔ‚Ô‡ÓÈ Î·È Î·Ù¢ı‡ÓıËÎ·Ó ÚÔ˜ Ù· ¶¤ÓÙ ¶ËÁ¿‰È·, fiÔ˘ ›¯Â Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› Î·È Ô¯˘Úˆı› ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÂΛ ÙËÓ ÚԤϷÛË ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ·fi ÙËÓ ÕÚÙ·. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ •ËÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÙÌ‹Ì· ÂıÂÏÔÓÙÒÓ T˙Ô˘ÌÂÚÎȈÙÒÓ ÁÈ· Ó· ÂÈÙËÚ› ÙȘ ‰È·‚¿ÛÂȘ ·fi Ù· K·ÙÛ·ÓÔ¯ÒÚÈ· ÚÔ˜ ¶Ï¿Î·. ™’ ·˘Ùfi ÚÔÛÎÔÏÏ‹ıËÎÂ Î·È Ô ·ÔÛٷ̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ÔÏ˘‹ÌÂÚÔ Ù·Í›‰È ·Ô‡˜ ÌÔ˘. TȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÔÈ ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÂÓÈÛ¯‡ıËηÓ, ·Ó·‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó Î·È ·ÓÙÂÈÙ¤ıËηÓ. M ˘¤ÚÙÂÚ˜ Î·È Î·Ï¿ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤Ó˜ Î·È ÂÍÔÏÈṲ̂Ó˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Ì ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ·. T· ¿Ù·ÎÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ˘Ô¯ÒÚËÛ·Ó Û fiÏ· Ù· ̤و· Î·È ·Ú·Ï›ÁÔ ÙfiÙ ӷ ηٷÏËÊı› Î·È Ë ÕÚÙ·. H ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ηٿ·˘Û˘ ÙˆÓ Â¯ıÚÔÚ·ÍÈÒÓ ÛÙÔ IÌ·Ú¤Ù, Ô˘ ›¯Â Â·Ó·Î·Ù·ÏËÊı› ·fi ÙÔ˘˜ TÔ‡ÚÎÔ˘˜, ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ Ë fiÏË Ù˘ ÕÚÙ·˜. H ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ T¿ÁÌ·ÙÔ˜ AÁÓ¿ÓÙˆÓ, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙ˜, ˘Ô¯ÒÚËÛ ۯ‰fiÓ ¿Ù·ÎÙ· ÚÔ˜ ÙËÓ ¶Ï¿Î·. MfiÓÔ Ë ÌÈÎÚ‹ ÔÌ¿‰· Ô˘ ÂÍ·Ú¯‹˜ ÂÈÙËÚÔ‡Û ÙȘ ‰È·‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ •ËÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘ ¤‰ÈÓ ·„ÈÌ·¯›Â˜ Ì ÛÎÔfi Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ


OÈ T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙ˜ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÙÔ˘ 1897

ÚԤϷÛË ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ, ÒÛÙ ӷ ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿Ì˘Ó¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ fi¯ıË ÙÔ˘ AÚ¿¯ıÔ˘, ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ηÙ›¯·Ó ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛËÌÂ›Ô ¿Ì˘Ó·˜ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ‚Ú¿¯ÔÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û‹ÌÂÚ· ÂÚÓ¿ ·fi ÙÔ MÔÓÔÏ›ıÈ (BÔÚ‰fi) Ô ·Ì·ÍÈÙfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ-¶Ï¿Î·˜, Ï›ÁÔ ÈÔ „ËÏ¿ ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ AÁ. °ÂˆÚÁ›Ô˘, ‰›Ï· Î·È ‰ÂÍÈ¿ fiˆ˜ ‚ϤÔ˘Ì ÙË ‚Ú‡ÛË ÙÔ˘ «™Á·ÚÈÒÙË», ·fi fiÔ˘ ÂÚÓÔ‡Û ·ÏÈ¿ ÙÔ ‰‡Û‚·ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ô, ̤ۈ ÙˆÓ ·fiÙÔÌˆÓ ÁÎÚÂÌÒÓ ÙˆÓ «OÚÛ›‰ˆÓ» Î·È Ù˘ «¶Ï·Î·Ó›‰·˜», ¤ÓˆÓ ٷ K·ÙÛ·ÓÔ¯ÒÚÈ· (K·Ï¤ÓÙ˙È) Ì ÙË Á¤Ê˘Ú· Ͽη˜. EΛ ÚÔ‚Ï‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÏÈÁÔÛÙÔ‡˜ T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙ˜ ÔÈÛıÔʇϷΘ ÛÎÏËÚ‹ Î·È ÔχˆÚË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË. ŸÌˆ˜, Ô ÎÏÔÈfi˜ Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ ÁÈÓfiÙ·Ó fiÏÔ Î·È ÈÔ ·ÛÊ˘ÎÙÈÎfi˜. OÈ ¿ÓÙÚ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ··ÁÎÈÛÙÚÒıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÎÏ›ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛËÌÂ›Ô ‰È·Ê˘Á‹˜ ÙÔ˘˜. ŒÓ·˜ fi̘ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, Ôχ ÁÂÓÓ·›Ô˜ ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜, Ô˘ ¿ÎÔ˘Á ÛÙÔ fiÓÔÌ· ™Á·ÚÈÒÙ˘, ‰ÂÓ ¿ÊËÓ Ì ٛÔÙ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘, ·Ú¿ ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Î·È ÙȘ Â›ÌÔÓ˜ ·ÚÔÙÚ‡ÓÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÂÌÈÛÙÒÓ ÙÔ˘. ŒÌÂÈÓ ÂΛ ÛÙÔ˘˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜ ÔÏÂÌÒÓÙ·˜ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘! TÔ˘˜ ıˆÚÔ‡Û ÈÂÚÔ‡˜ Î·È Û·Ó Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÛÂÈ Ó· ÙÔ˘ÚΤ„Ô˘Ó Î·È ¿ÏÈ. H ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÂΛ Î·È Ó· ¯‡ÛÂÈ ÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘ Û’ ÂΛÓÔÓ ÙÔÓ Î·ÎÔÙÚ¿¯·ÏÔ ÙfiÔ ‹Ù·Ó ·Î·Ù·ÓfiËÙË

101

ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔÏÂÌÈÛÙ¤˜. ÿÛˆ˜ ÂΛ ‰›Ï· Ó· ‹Ù·Ó ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, ·Ó Î·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÙÔ˘ Ú›˙˜, Ì¿ÏÏÔÓ, ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ó ·fi ÙË ™Á¿Ú· K·Ù·ÚÚ¿ÎÙË. ÿÛˆ˜ Ó· ‹ıÂÏ ӷ ¿ÚÂÈ ÂΉ›ÎËÛË ÁÈ· ı‡Ì·Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘. TÂÏÈο ·ÈÌfiÊ˘ÚÙÔ˜ ¤ÂÛ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ. B·Û·ÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ‚¿Ú‚·Ú· ÌÂٷʤÚıËΠ۠¤Ó· Û›ÙÈ ‰›Ï· ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‚Ú‡ÛË, fiÔ˘ ›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ Ô TÔ‡ÚÎÔ˜ ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜. EΛ ÙÔÓ ·Ó¤ÎÚÈÓ·Ó, ÙÔÓ Ù˘Ú¿ÁÓËÛ·Ó ·¿ÓıÚˆ· Î·È ÙÂÏÈο ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÔ Ù·ÌÔ‡ÚÈ ÙÔ˘, ÂΛ ÛÙÔ˘˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜, fiÔ˘ ÙÔÓ ·ÔÙÂÏ›ˆÛ·Ó Á‰¤ÚÓÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ˙ˆÓÙ·Ófi!... OÈ ÎÚ·˘Á¤˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ·‚¿ÛÙ·¯ÙÔ˘˜ fiÓÔ˘˜ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·Ó Î·ı·Ú¿ ·fi ÙËÓ ¶Ï¿Î·, ÙÔ MÔ˘¯Ô‡ÛÙÈ Î·È Ù· BÔ˘ÓÒÚÂÈ·. §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ Ë ‰ÈÏ·Ó‹ ‚Ú‡ÛË ·fi ÙfiÙ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ «‚Ú‡ÛË ÙÔ˘ ™Á·ÚÈÒÙË». OÈ ¿Ó‰Ú˜ ÙÔ˘ Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ AÁÓ¿ÓÙˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙ˜ ÚfiÏ·‚·Ó Î·È Ô¯˘ÚÒıËÎ·Ó ÛÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ fi¯ıË ÙÔ˘ AÚ¿¯ıÔ˘, ÛÙËÓ ÔÚÈÔÁÚ·ÌÌ‹ Ô˘ fiÚÈ˙Â Ô ÔÙ·Ìfi˜. OÈ TÔ‡ÚÎÔÈ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ‰È·‚Ô‡Ó ÙÔÓ ÕÚ·¯ıÔ. TÔ ËıÈÎfi ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ·Ó·ÙÂÚÒıËΠfiÙ·Ó ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËÎ·Ó fiÙÈ ·fi ÛÙÈÁÌ‹ Û ÛÙÈÁÌ‹ η٤Êı·Ó Û ÂÓ›Û¯˘Û‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ BÔ˘ÚÁ·ÚÂÏȈÙÒÓ EıÂÏÔÓÙÒÓ ˘fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· °. OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë, ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ÚÈÓ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ÂȉÔÔÈ‹ıËΠӷ Á˘Ú›ÛÂÈ ›Ûˆ Î·È Ó· ηÙ¢ı˘Óı› ÚÔ˜ ÙË Á¤Ê˘Ú· KÔÚ¿ÎÔ˘ ÁÈ· Ó· ÊÚ¿ÍÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙ· ÙÔ˘ÚÎÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ Ô˘, ·ÊÔ‡ Î˘Ú›Â˘Û·Ó ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ηÈ


102

XÚ‹ÛÙÔ˜ AÚ. ¶··Î›ÙÛÔ˜

¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ¢ÔÌÔÎfi, ÙÌ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Î·È ÚÔ˜ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙˆÓ ıÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ AÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ÙÔ˘ AÛÚÔfiÙ·ÌÔ˘. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, ÙÔ Ì¤ÙˆÔ ™˘ÚÚ¿ÎÔ˘ ¤Û·ÛÂ Î·È Ë ÚԤϷÛË ÙˆÓ TÔ‡ÚÎˆÓ ÚÔ˜ Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ fiÁÎÔ˘ ÙˆÓ T˙Ô˘Ì¤ÚÎˆÓ ‹Ù·Ó ·Î¿ıÂÎÙË. Afi fiÔ˘ ÂÚÓÔ‡Û·Ó ¤ÛÂÚÓ·Ó ÙÔÓ fiÏÂıÚÔ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ¶·Ú·Ï›ÁÔ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÊÚÔ˘Ú¿ Ù˘ ¶Ï¿Î·˜ Ó· ‚ÚÂı› ÌÂٷ͇ ‰È·ÛÙ·˘ÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ˘ÚÒÓ ÙÔ˘ ¯ıÚÔ‡, ·ÊÔ‡ ÔÈ TÔ‡ÚÎÔÈ Â›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ KÔ˘ÛÔ‚›ÛÙ· (KÙÈÛÙ¿‰Â˜) Î·È Û ϛÁÔ ı· ÙË ¯Ù˘Ô‡Û·Ó ·fi Ù· ÓÒÙ·. ¶·ÚÔÈÌÈ҉˘ ¤ÌÂÈÓÂ Ë ÊÚ¿ÛË «TÔ‡ÚÎÔÈ ÛÙËÓ KÔ˘ÛÔ‚›ÛÙ·», Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·Ó Û·Ó ÎÚ·˘Á‹ ·ÁˆÓ›·˜ Î·È ·fiÁÓˆÛ˘ ·fi Ú¿¯Ë Û ڿ¯Ë, ·fi Ù· ÕÁÓ·ÓÙ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶Ï¿Î·, ÁÈ· Ó· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ¤˜ Ù˘ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ̤ÙÚ· ÙÔ˘˜. E˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ÂΛÓË ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË Ë̤ڷ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ˘˜ ÂÈÙÈı¤ÌÂÓÔ˘˜ TÔ‡ÚÎÔ˘˜ Ë ‰È·Ù·Á‹ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ¯ıÚÔڷ͛˜ Î·È ÔÈ ÂÌfiÏÂÌÔÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· ÙÔ˘ 1881. ◊Ù·Ó Ë 7 M·˝Ô˘ 1897, Ë̤ڷ Ô˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ Ë ÚԤϷÛË ÙˆÓ TÔ‡ÚÎˆÓ Û fiÏ· Ù· ̤و· Î·È ·Ôʇ¯ıËÎÂ Ë ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ¯¿ÚË ÛÙË ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÙˆÓ ÙfiÙ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘ A˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Ù˘ PˆÛ›·˜ NÈÎÔÏ¿Ô˘ Bã ÚÔ˜ ÙÔÓ ™Ô˘ÏÙ¿ÓÔ. ŸÌˆ˜, ÔÈ T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙ˜, fiˆ˜ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, ÌÂÙÚÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Î·È ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ˘ÏÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜. MÂÙÚÔ‡Û·Ó

Î·È ÙË ıÏ›„Ë Î·È ÙËÓ ·ÔÁÔ‹ÙÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔͤÓËÛÂ Ë ·Ù˘¯‹˜ ÂΛÓË ÂıÓÈ΋ ÂÍfiÚÌËÛË... AÏÏ¿ Î·È ÔÈ ·fiÁÔÓÔ› ÙÔ˘˜, Ô˘ ÙfiÙ ‹Ù·Ó ·Á¤ÓÓËÙÔÈ, Ï‹ÚˆÓ·Ó ÁÈ· ÔÏÏ¿-ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ˘¤ÚÔÁΘ ÔÏÂÌÈΤ˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ Ô˘ ˘Ô¯ÚÂÒıËÎÂ Ë Ùˆ¯‹ EÏÏ¿‰· Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ TÔ˘ÚΛ·. ¶Ï‹ÚˆÓ·Ó Î·È ÁÈ· Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÙÔÎÔ¯ÚÂÔχÛÈ· ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛÔ‰·Ó›ˆÓ Ô˘ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ Û˘Ó¿„ÂÈ Ë EÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‚¿ÚË Ô˘ Ù˘ ÊfiÚÙˆÛ·Ó ÔÈ ÎÔ˘ÊÈÔÎÂÊ·Ï¿Îˉ˜ ËÁ¤Ù˜ Ù˘ Ô˘, Â·Ṳ́ÓÔÈ ·fi ÙËÓ „¢‰·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ̤Á·ÏÔ˘, ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ·ÔÎÔÙÈ¿ ÙÔ˘˜. ¢ËÌÔÛÈÔÔÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¿ÁÓˆÛÙË ·˘Ù‹ Ù˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈÎË Ù˘¯‹ ÙÔ˘ ·Ù˘¯Ô‡˜ ÂΛÓÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ·Ô‡‰Â˜ Ì·˜, ÂÏ›˙ˆ Ó· ·Ú·ÎÈÓ‹Ûˆ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÓÙÔ›Ù˜ Ì·˜ Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó Î·È Ó· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·ÚfiÌÔÈÔ˘˜ ıÚ‡ÏÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ T˙Ô˘ÌÂÚÎȈÙÒÓ. ÿÛˆ˜ ¤ÙÛÈ Ó· ·Ú·ÎÈÓËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ IÛÙÔÚÈÎÔ› Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Î¿ÔÙÂ Î·È Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘. A˜ ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ Ì·˜ ıڇψÓ, ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈο ·ԉ‰ÂÈÁ̤ÓË ·Ï‹ıÂÈ·, ·Ó Î·È ÙÒÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÎÏÔÓ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ›ÛÙË Ì·˜ ÚÔ˜ fiÛ· ÁÚ¿ÊÂÈ Ë ÏÂÁfiÌÂÓË Â›ÛËÌË IÛÙÔÚ›·. º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È ·˘Ù‹ ηٿ ·Ú·ÁÁÂÏ›·. Aı‹Ó·, ¢ÂÎ. 2007


NÈÎfiÏ·Ô˜ Z·Úο‰·˜ YÔÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ Â.·.

H ÊÚ›ÎË ÙÔ˘ KÔÌ̤ÓÔ˘

¢

·Ó›ÛÙËη ÙËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï›‰· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÌÔ˘ ·fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÔ‡ Û˘ÁÁڷʤ· X.º. M¿ÁÈÂÚ, Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ KA§§ENTH™. TÔ KÔÌ̤ÓÔ ¤Ó· ÌÈÎÚfi Âȉ˘ÏÏÈ·Îfi ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ οÌÔ˘ Û 657 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ηÙÔ¯‹˜, ·¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ ÕÚÙ· 14 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Î·È Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ ÕÚ·¯ıÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡. E›Ó·È ¤Ó· ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ¯ˆÚÈfi Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ˘·›ıÚÔ˘ Î·È ı· ‹Ù·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔ, fiˆ˜ Â›Ó·È Î·È ÙfiÛ· ¿ÏÏ· ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·Ó ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 1943 ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘Ì‚Â› ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ «Ù˘ ÛÊ·Á‹˜ ÙÔ˘ KÔÌ̤ÓÔ˘» ·fi Ù· Ó·˙ÈÛÙÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ηÙÔ¯‹˜. ™ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ï›·Ó ÂÚÈÏËÙÈο Î·È Ì fiÓÔ „˘¯‹˜ ı· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ˆ ÙÔ ÔÏÔη‡ÙˆÌ· ÙÔ˘ KÔÌ̤ÓÔ˘. E›Ó·È Ë 11Ë A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1943. ™ÙÔ ¯ˆÚÈfi ¤¯Ô˘Ó η٤‚ÂÈ ·fi Ù· ÔÚÂÈÓ¿ ÏË̤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÂıÓÈ΋˜ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ E¢E™ Î·È E§A™, ÁÈ· Ó· ÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Û ÙÚfiÊÈÌ·. B·ÛÈο, ÙÔ KÔÌ̤ÓÔ ·Ó‹Î ÛÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘ E¢E™. H ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÙˆÓ ‰˘Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ‹Ù·Ó ¤ÓÙÔÓË. TË ÛÙÈÁÌ‹ ÂΛÓË ¤Ó· ·ÓÔȯÙfi ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi fi¯ËÌ· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠͷÊÓÈο Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ÚÔ˜ ÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. O ÁÂÚÌ·Ófi˜ Ô‰ËÁfi˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ¤¯·Û ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô

¤ÂÛ ÛÙÔ ·˘Ï¿ÎÈ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ¿Ó‰Ú˜, ÁÂÚÌ·ÓÔ› ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ›, Ô˘ Â¤‚·ÈÓ·Ó Û ·˘Ùfi ¿ÁˆÛ·Ó, fiÙ·Ó ·ÓÙ›ÎÚÈÛ·Ó Û ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ÔÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ E§A™. M¤Û· ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ‹Ù·Ó Î·È Ô Û˘ÓÙ·Á̷ٿگ˘ Z¿ÏÌÈÓÁÎÂÚ, ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ Û˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ô˘ Ì·˙› Ì ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ›¯Â ÛÙÚ·ÙÔ‰‡ÛÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ §Ô‡ÚÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡. Afi ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ·˘Ùfi ÂÎÙÈÌ‹ıËΠÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, fiÙÈ ÙÔ ¯ˆÚÈfi KÔÌ̤ÓÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û˘ÌÌÔÚÈÙÒÓ Î·È fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜. H ·fiÊ·ÛË ‰ÂÓ ¿ÚÁËÛ ӷ ÏËÊı› Î·È Ë ‰È·Ù·Á‹ Ô˘ ‰fiıËΠÛÙȘ 14 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1943, ‹Ù·Ó Û·Ê‹˜ Î·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈ΋: «H ÔÌ¿‰· Z¿ÏÌÈÓÁÎÂÚ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË Î·Ù¿ Ù˘ ‰È·ÈÛو̤Ó˘ Û˘ÌÌÔÚ›·˜ ÛÙÔ KÔÌ̤ÓÔ». AÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ «Âȯ›ÚËÛ˘ ÂΉ›ÎËÛ˘», fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËÎÂ, ÁÈ· ÙȘ 16 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1943 Î·È ·Ó·Ù¤ıËΠÛÙÔÓ 12Ô §fi¯Ô ÙÔ˘ 3Ô˘ T¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 98Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ OÚÂÈÓÒÓ K·Ù·‰ÚÔÌÒÓ. ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ Ïfi¯Ô˘ ‹Ù·Ó Ô ˘ÔÏÔ¯·Áfi˜ B›ÏÈ P¤˙ÂÚ. TÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Î·È ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë ı· ›¯Â Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ 3Ô˘ T¿ÁÌ·ÙÔ˜, Ù·Á̷ٿگ˘ KϤÌÂ. H ‰È·Ù·Á‹ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔ¯·ÁÔ‡ B›ÏÈ P¤˙ÂÚ ÚÔ˜ ÙÔÓ Ïfi¯Ô ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÛÎÏË-


104

NÈÎfiÏ·Ô˜ Z·Úο‰·˜

Ú‹ Î·È ·¿ÓıÚˆË, «Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ˙‹ÛÂÈ, fiÏÔÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó». H ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ KÔÌ̤ÓÔ˘, ÙÔ˘ Âȉ˘ÏÏÈ·ÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ¯ˆÚÈÔ‡ Ù˘ ÕÚÙ·˜ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ¯ˆÚ›˜ fiÚÈ· ··ÓıÚˆÈ¿ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ë ·ÁÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, fiÙ·Ó Ù· ¤ÓÛÙÈÎÙ· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi οı ¤ÏÂÁ¯Ô. T›ıÂÙ·È ÏÔÈfiÓ ¤Ó· ‡ÏÔÁÔ Î·È Î·›ÚÈÔ ˙‹ÙËÌ·: «¶ÔÈ¿ Â›Ó·È Ù· fiÚÈ· Ù˘ ˘·ÎÔ‹˜ Î·È Ù˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ·¿ÓıÚˆˆÓ ‰È·Ù·ÁÒÓ;» H EÏÏ¿‰· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ¯ÒÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ô˙ËÌȈı› ÁÈ· Ù· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È¤Ú·Í·Ó Ù· ÁÂÚÌ·ÓÈο ηÙÔ¯Èο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÊfiÚÔ ·›Ì·ÙÔ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ηÙÔ¯‹˜. OÈ ÌӋ̘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ˙ˆÓÙ·Ó¤˜. TÔ ¤ÓıÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙÔ

X¿ÚÙ˘ ÙÔ˘ NÔÌÔ‡ ÕÚÙ·˜

¯ˆÚÈfi Î·È ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÈÌ‹˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ÛȈ‹ Ù˘ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·È Ì ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·‰ÈÎÔ¯·Ì¤ÓÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ KÔÌ̤ÓÔ˘. BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· 1. X.º. M¿ÁÈÂÚ, H ºPIKH TOY KOMMENOY. 2. HÌÂÚ‹ÛÈÔ˜ Ù‡Ô˜.


°ÈÒÚÁÈÔ˜ A. ºÏÒÚÔ˜

IÛÙÔÚÈÎfi ·Ê‹ÁËÌ·

¶·Ú¿ÍÂÓË ÈÛÙÔÚ›·

A

‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 16 ÙÔ˘ ’43. XÚÔ‡ÌÙ· Ô Ì¿ÚÌ· XÚ‹ÛÙÔ˜ ÍÂÂÙ¿¯ÙËΠ·’ ÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘. ™·Ó ¤Î·Ó ӷ ÛΈı› ‹Ú ۂ¿ÚÓ· ÙÔ Û¿ÈÛÌ· Î·È ¿ıÂÏ¿ ÙÔ˘ ͇ÓËÛ ÙË XÚ‹ÛÙ·ÈÓ· Ô˘ ÎÔÈÌfiÙ·Ó Ï¿È ÙÔ˘. — ™Â ηÏÒ˜ ·Ê¤ÓÙË Ì’. TÈ ¤·ı˜ Î·È ÛÎÒıΘ; E›Ó·È Ó‡¯Ù· ·ÎfiÌ·. — K·Îfi fiÓÂÈÚÔ Â›‰· ÁÚÈ¿. O £Âfi˜ Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘. AÓ·ÛËÎÒıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÎÈ ¤Î·ÙÛ·Ó ÛÙÔ ÛÙÚÒÌ·. MÈ· „¿ı· Ô˘ ·Ô‚Ú·‰›˜ ›¯·Ó ÛÙÚÒÛÂÈ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘˜ ÎÈ Â›¯·Ó Í·ÏÒÛÂÈ ·‰ÂΛ ηٿ۷ÚÁ· Ó· ÎÔÈÌËıÔ‡Ó, Ó· ÍÂÎÔ˘Ú¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÎηÏfi ÙÔ˘˜. TÔ ’¯Â Û˘Ó‹ıÂÈÔ fiÏÔ ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ó· ÍÂηÏÔηÈÚÈ¿˙ÂÈ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ fi͈ ÛÙȘ ·˘Ï¤˜ ¿Óˆ Û „¿ı˜. ŒÙÛÈ, ÁÈ· ‰ÚÔÛÈ¿, ·ÊÔ‡ Ù· ÎÔÓ¿ÎÈ· ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ï·Ì·‰È·Ṳ̂ӷ fiÏË ÙË Ì¤Ú· ·’ ÙÔ Î¿Ì· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈ¿ÙÈÎÔ˘ ‹ÏÈÔ˘. EΛ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ô˘ Ì‹Ù ÊÚ¿¯Ù˘ Ì‹Ù ̷ÓÙÚfiÙÔȯÔÈ ‹Ù·Ó ÛËΈ̤ÓÔÈ, Ù· ‚Ú¿‰È· ÔÈ ÁÂÈÙfiÓÔÈ ¤ÛÙËÓ·Ó ÎÔ˘‚ÂÓÙÔÏfiÈ Î¿Ùˆ ·’ Ù’ ·ÛÙ¤ÚÈ·. ¢ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤·ÈÚÓÂ Ô ‡ÓÔ˜ ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·Ó Û˘Ó·Ù› ÙÔ˘˜ ¢Τ˜ ÁÈ· «Î·Ïfi ÍË̤ڈ̷». H B‰ÔÎÈ¿, Ô˘ ·fi ̤۷ Ù˘ ¤ÙÚÂÌ ÙÔ Ê˘ÏÏÔÎ¿Ú‰È Ù˘, ‚¿ÏıËΠӷ ÍÂÚÈ˙ÒÛÂÈ ·’ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ¿ÓÙÚ· Ù˘ ÙȘ ηΤ˜ ÛΤ„ÂȘ Ô˘ ’¯Â Ê˘Ù¤„ÂÈ ÙÔ Î·Îfi fiÓÂÈÚÔ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜. — ™Ò·Û ·Ê¤ÓÙË Ì’ Î·È ÌË Î·-

ÎÔÌÂÏÂÙ¿˜. £· ’Ó·È ·fi ηӿ ‰˘Ô ÙÛ›Ú· ÔÔ‡ ’Ș ·Ú·¿Óˆ ¯Ù˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ÕÈÓÙ ÒÛÔ˘ Ó· Ú›ÍÂȘ Ï›ÁÔ ÓÂÚfi ÛÙ· ÌÔ‡ÙÚ· ÛÔ˘, ı· ÊÎÈ¿Ûˆ ÌÈ· ¯ÏÈ·ÚÈ¿ ηʤ, Ó· ÍÂı·Ï·ÌÒÛÔ˘Ó Ù· Ì¿ÙÈ· Ì·˜. O Ì¿ÚÌ· XÚ‹ÛÙÔ˜ Û· Ó· ÌËÓ ¿ÎÔ˘Û ÙË ÁÚÈ¿ ÙÔ˘. K¿ÙÈ ÌÔ˘ÚÌÔ‡ÚÈÛÂ. XÒıËΠÛÙÔ ÎÔÓ¿ÎÈ ÙÔ˘. ŒÚÈÍ ·ÓÒη· ÙÔ Û·Î¿ÎÈ ÙÔ˘ Î·È Ì·Ù·Á‡ÚÈÛ ÛÙËÓ ·˘Ï‹. KÔÓÙÔÛÙ¿ıËÎÂ, ·ÁÓ¿ÓÙ„ ηٿ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹, ¤Î·Ì ÙÔ ÛÙ·˘Úfi ÙÔ˘ ÎÈ ·ÎÔ˘Ṳ́ÓÔÓÙ·Ó. TÔ˘ Ê¿ÓËΠˆ˜ ·fi Ì·ÎÚÈ¿ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÌÈ· ·ÏÏfiÎÔÙË ‚Ô‹ ηٿ ÙÔ ¯ˆÚÈfi. — B‰ÔÎÈ¿, ·ÎÔ‡˜ Ù›ÔÙ·; — ŒÏ·, ¯ÚÈÛÙÈ·Ó¤ Ì’, ÎÈ ¤‚Ú·ÛÂ Ô Î·Ê¤˜. £· ’Ó·È Ù· ·ÚÈ· ·’ Ù· ÁÈ·Ï¿‰È· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ô˘ ¿Ó ÁÈ· ‚ÔÛ΋. H B‰ÔÎÈ¿ ›¯Â ÛÌ·˙¤„ÂÈ ‰˘Ô ÙÛ¿ÎÓ· Î·È ÌÈ· ¯Ô‡ÊÙ· ÛˆÚfiÊÏ·. T’ ·›ıˆÛ οو ·’ ÙËÓ ˘ÚÔÛÙÈ¿ Ô˘ ‹Ù·Ó ·‰ÂΛ ÛÙËÓ fi͈ ÁˆÓÈ¿ Î·È ‚¿ÏıËΠӷ ‚Ú¿ÛÂÈ Î·Ê¤. K·Ê¤ Ó· ÙÔÓ ¤ÏÂÁÂ Ô £Âfi˜. æË̤ӷ Ú‚‡ıÈ· Ì ‰˘Ô Û˘ÚÈ¿ ηʤ Î·È ·˘Ùfi Ï·ıÚ·›Ô. AÏÂṲ̂ӷ fiÏ· Ì·˙› ÛÙÔ ¯ÂÈÚfiÌÏÔ. °ÈfïÛ ÙËÓ Î‡Î·ÚË Î·È ÙËÓ ¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Ù˘. H ›‰È· ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ ¯ÏÈ·ÚÁ¤˜, ‚¿ÏıËΠӷ ÛÒÛÂÈ ÙÔ Í·Á¿È Ô˘ ’¯Â ·ÔÌ›ÓÂÈ ÛÙÔ Î·ÊfiÌÚÈÎÔ. TÔ Ì¿ÚÌ· XÚ‹ÛÙÔ ‰ÂÓ ÙÔÓ ¯ÒÚ·ÁÂ Ô ÙfiÔ˜. TÚ¿‚ËÍ ηӿ ‰˘Ô ÚÔ˘ÊËÍȤ˜ ·fi ΛÓÔ ÙÔÓ Ì·˘ÚÔηʤ, ·-


106

°ÈÒÚÁÔ˜ A. ºÏÒÚÔ˜

Ú¿ÙËÛ ÙÔ ÊÚÈÙ˙È¿ÓÈ ÛÙË ÛÙÈ‚·ÓÈ¿ Ì ٷ ͇Ϸ. °‡ÚÈÛ ηٿ ÙË ÁÚÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÚfiÛÙ·ÍÂ: — •‡Ó· ÙÒÚ· ÙËÓ ÎÔ¤Ï· Ì·˜ Ó· Û ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó’ ·Ṳ́ÍÙ fiÛÔ ÌÔÚ›Ù ÁÏ‹ÁÔÚ· ÙȘ ÁÂÏ¿‰Â˜ Ì·˜. EÁÒ ı· ÂÙ·¯ÙÒ ›Û·Ì ÙËÓ Ï·Ù›· Ì·˜ Î·È Ì¿ıˆ ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë ‚Ô‹ Ô˘ Û· ‰Â Ï·ı‡ˆ ÎÔÓÙÔ˙ÁÒÓÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ ¯ˆÚÈfi. M ‰˘Ô ‰Ú·ÛÎÂÏȤ˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ Ï·Ù›·. æ˘¯‹ Ô˘ıÂÓ¿. MfiÓÔ Î·Ó¿ ‰˘Ô ‰Âο¯ÚÔÓ· ·È‰Ô‡ÚÈ· Ô˘ Û·Ï¿È˙·Ó ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎÔ¿‰È ÁÂÏ¿‰È·, ÌfiÏȘ ›¯·Ó ‰È·‚› Î·È ¯¿ÓÔÓÙ·Ó ÛÙË ÛÙÚ¿Ù· Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ·’ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ¿ Ù˘ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ Î·È ¿ÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÕÚÙ·. OÈ ÎÔÚʤ˜ ÛÙÔ M·ÎÚ˘ÓfiÚÔ˜ Î·È ÙË XÂÏÒÓ· ¿Ú¯ÈÛ·Ó ·Á¿ÏÈ ·Á¿ÏÈ Ó· ÚÔ‰›˙Ô˘Ó. O ‰›ÛÎÔ˜ ÙÔ˘ ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙÚ˘ÒÛÂÈ Î·Ù¿ ÙË ‰‡ÛË Î·È Í¤ÌÂÈÓ ·ÎfiÌ· fi͈. ÕÏÏË Ì¤Ú· Û·Ó Ù¤ÙÔÈ· ÒÚ· ÔÈ ¯ˆÚÈ·ÓÔ› ‹Ù·Ó ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ·. £· ’¯·Ó ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Î·È Î¿ÌÔÛ˜ ÒÚ˜ Î·È ı· ÎÔÓÙÔ˙‡ÁˆÓ ӷ Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜. T· ηÏÔη›ÚÈ· ÛÙ· ηÌÔ¯ÒÚÈ· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·Ó Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÙȘ Ó˘¯ÙÈ¿ÙÈΘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ™·Ó ·Ó¤‚·ÈÓ ηӿ ‰˘Ô ÙÚȯȤ˜ Ô ‹ÏÈÔ˜, Ï·Ì¿‰È·˙Â Ô Î¿ÌÔ˜ ·’ ÙÔ Î¿Ì·. ™‹ÌÂÚ· ¯¿Ú·ÍÂ Ë Ì¤Ú· Î·È ÙÔ˘˜ ‚ڋΠÛÙ· ÛÙÚÒÌ·Ù·. EΛ ÛÙȘ ·˘Ï¤˜ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ ÙÔ˘˜. XÙ˜ ‹Ù·Ó Ë ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ¶·Ó·ÁÈ¿˜, ÙÔ ¢ÂηÂÓÙ·‡ÁÔ˘ÛÙÔ. Ÿ¯È ˆ˜ ‹Ù·Ó ÍÂÓ‡¯Ùˉ˜ ·’ ÙÔ ÁϤÓÙÈ ÙÔ˘ ·ÓËÁ˘ÚÈÔ‡ fiˆ˜ Ù· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·. §ÈÁÔÛÙfi ÈÒÌ· ÎÈ ·˘Ùfi Ï·ıÚ·›Ô ÙÔ ÎÔ˘-

ÙÛfiÈ·Ó ÂΛ ÛÙȘ „¿ı˜, ÛÙȘ ·˘Ï¤˜ ÙÔ˘˜. °È· Ó· ‰ÈÒÍÔ˘Ó ·fi ¿Óˆ ÙÔ˘˜, fi¯È ÙfiÛÔ ÙËÓ ·ÔÛÙ·Ì¿Ú· -Ì·ıË̤ÓÔÈ ‹Ù·Ó ÌÈ· ˙ˆ‹- Ì· ÙËÓ Î·Ù·›ÂÛË Ô˘ Ë ÌfiÙ· ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ηٷ¯ÙËÙ‹ ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ϿΈÓ ÙȘ „˘¯¤˜ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ fiÚÈ˙·Ó Ù›ÔÙ·. M‹Ù ÙÔ ‚ÈÔ˜ ÙÔ˘˜ Ì‹ÙÂ Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·ÎfiÌ·. ™ÙÔ ¯ˆÚÈfi ¤ÓȈı·Ó ‚·ÚÈ¿ ÙËÓ ·Ó¿Û· ÙÔ˘ ηٷ¯ÙËÙ‹. A‰ÂΛ, Á‡Úˆ ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· Ì›ÏÈ· ‹Ù·Ó ÙÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ Ù˘ KfiÚ·ÈÓ·˜. TÔ Â˘Ù‡¯ËÌ· ‹Ù·Ó ˆ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ‹Ù·Ó οˆ˜ ·Ú¿ÌÂÚ· ·’ ÙÔÓ ÂÌÔÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ÍÂΛӷÁ ·’ ÙÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ ·˘Ùfi Î·È ÙÚ¿‚·Á ÁÈ· ÙËÓ ÕÚÙ· Î·È Ù· °È¿ÓÓÈÓ·. T· ·ÏÈ¿ ηϿ ¯ÚfiÓÈ·, ηڿ‚È· ¿Ú·˙·Ó Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ ÙÔ˘ AÌ‚Ú·ÎÈÎÔ‡. OÈ Ì·Ô‡Ó˜ ¤‚Á·˙·Ó ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿ fiÏ· Ù· ηÏÔ‡‰È·. A’ ÂΛ Ù· οڷ Î·È ÔÈ ÓٷϛΘ Ô˘ Ù· ’ÛÂÚÓ·Ó ¿ÏÔÁ· ¿Óˆ Û ηÏÙÂÚ›ÌÈ, Ù· ’ÊÂÚÓ·Ó Î·È Ù· ÛÎfiÚ·Á·Ó Û’ fiÏË ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ. ™·Ó ¿ÙËÛÂ Ô Î·Ù·¯ÙËÙ‹˜ Î·È ¤‚·Ï ÊÚÔ˘Ú¿ ÛÙÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ, Ú‹Ì·ÍÂ Ô ÙfiÔ˜. AÓÙ› Ù· ηڿ‚È· Ó· ÍÂÊÔÚÙÒÓÔ˘Ó Î·ÏÔ‡‰È·, ÊfiÚÙˆÓ·Ó ÙÔ ‚ÈÔ˜ ÙˆÓ HÂÈÚˆÙÒÓ Î·È ÙÔ ’ÛÙÂÏÓ·Ó ÛÙ· ̤و·. ™Ô‰‹Ì·Ù·, ÛÙ¿ÚÈ·, ÎÚÈı¿ÚÈ·, ηϷÌfiÎÈ·, Ê·ÛfiÏÈ· Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿. AÎfiÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ›‚·˙·Ó ÛÙ· ηڿ‚È· Î·È ÙÔ˘˜ ¤ÛÙÂÏÓ·Ó Û ηٷӷÁηÛÙÈο ¤ÚÁ· ÛÙ· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. OÈ ¯ˆÚÈ·ÓÔ› fiÏÔ ·Ó·ÚˆÙÈfiÓÙ·Ó ¯·ÌËÏfiʈӷ Û˘Ó·Ù› ÙÔ˘˜ «fiÙ ı’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·˘Ù‹ Ë Ì·ÁÎԇʷ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË». T· Ó¤· Ù· ’ÊÂÚÓ·Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔη˚ο‰Â˜ ÔÈ §Â˘Î·‰›Ù˜. ™· Ó‡¯ÙˆÓ ÁÏ›-


¶·Ú¿ÍÂÓË ÈÛÙÔÚ›·

ÛÙÚ·Á·Ó Ì ÙȘ „·Úfi‚·ÚΘ ÁÈ·Ïfi ÁÈ·Ïfi ÛÙÔÓ AÌ‚Ú·ÎÈÎfi, fiÙ Ì ٷ ÎÔ˘È¿ Î·È fiÙ Ì ·Ó¿ÎÈ, Û· ʇ۷Á ϛÁÔ˜ ÁÚ·›Ô˜, Î·È ·ıfiÚ˘‚· ¯ÒÓÔÓÙ·Ó ÛÙÔÓ ÕÚ·¯ıÔ. K¿Ùˆ ·’ ÙȘ ÈÙȤ˜ Î·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ηϷÌȤ˜ ¤ÊÙ·Ó·Ó ÛÙËÓ ÂÚ·Ù·ÚÈ¿. EΛ Á›ÓÔÓÙ·Ó Ï·ıÚ·›· Û˘Ó·ÏÏ·Á‹. ŒÊÂÚÓ·Ó Ï¿‰È, Û·Ô‡ÓÈ, Ï›ÁÔ Î·Ê¤ Î·È ÈÒÌ·Ù·. T’ ¿ÏÏ·˙·Ó Ì ÛÙ¿ÚÈ, ηϷÌfiÎÈ Î·È ¯ˆÚ·ÊÔÊ¿ÛÏ·. Afi ÂΛ ÂÊԉȿ˙ÔÓÙ·Ó Î·È ÙÔ ·ÓÙ¿ÚÙÈÎÔ Ì ٷ ¯ÚÂÈ·˙Ô‡ÌÂÓ·. ◊Ù·Ó Ë ÂÔ¯‹ Ô˘ ÙÔ ·ÓÙ¿ÚÙÈÎÔ Â›¯Â ÊÔ˘ÓÙÒÛÂÈ ÁÈ· Ù· ηϿ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ ÕÚÙ·˜. O ηٷ¯ÙËÙ‹˜, ̤ڷ Ì ÙË Ì¤Ú·, ·’ ÙË ÌÈ· ÙÔ˘ ’Ú¯ÔÓÙ·Ó Ì·‡Ú· Ì·Óٿٷ ·’ Ù· ̤و· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Î·È ·’ ÙËÓ ¿ÏÏË ÛÙÚÈÌÒ¯ÓÔÓÙ·Ó ·’ ÙȘ ·ÓÙ¿ÚÙÈΘ ÔÌ¿‰Â˜. °È· Ó· ·Ó·Îfi„ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ô˘ ˙‡ÁˆÓÂ, Á›ÓÔÓÙ·Ó ÛÎÏËÚfi˜ Î·È ¤ÂÊÙ Ì χÛÛ· ÛÙÔÓ ¿Ì·¯Ô ÏËı˘ÛÌfi Î·È ÙÔÓ ¤ÓÈÁ ÛÙÔ ·›Ì·. K›ÓË ÙËÓ ÒÚ· ¿Ú¯ÈÛ ӷ Ê˘Û¿ÂÈ ÚˆÈÓ‹ ·‡Ú·. ŒÊÂÚ ÙË ‚Ô‹ ÈÔ ÛÈÌ¿ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. EΛ Ô˘ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó Ô Ì¿ÚÌ· XÚ‹ÛÙÔ˜ ‰Â ÌÔÚÔ‡Û ӷ Âȉ›. AÓÙÈÎÈ·ÛÙ¿ ÏÔÁ¿ÚÈ·Û ˆ˜ ‹Ù·Ó ·fi ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÔÏÏ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ηٿ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ¿ Ù˘ ¶·Ó·ÁÈ¿˜. A˘ÙÔΛÓËÙ· ÌfiÓÔ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ›¯·Ó. ™· Ó· ‰È¿‚ËΠÛÙË Ú·¯È¿ ÙÔ˘ ÌÈ· ·ÁÔÎÔÏÒÓ·. TÔÓ ÙÛ¿ÎÈÛ ÎÚ‡Ô˜ ȉÚÒÙ·˜. ¶‹Ú ÙË ÛÙÚ¿Ù· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ fiÛÔ ÌÔÚÔ‡Û ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜. TÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ÛÎÔÙ›ÓÈ·Û·Ó ¯›ÏȘ ÛΤ„ÂȘ. ºfi‚Ô˜ Î·È ÙÚfiÌÔ˜ Ì·˙›, ÙÔÓ ¤Î·Ó·Ó Ó· ÌË ‚ϤÂÈ Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ Á‡Úˆ ÙÔ˘. MfiÓÔ ÙËÏÂÁÚ·ÊfiÍÏ· Ô˘ ÔÚıÒÓÔÓÙ·Ó

107

ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ·ÓÙÔ‡ Î·È ıËÏȤ˜ Ì ÎÚÂÌ·Ṳ̂ӷ ÎÔ˘Ê¿ÚÈ· Ô˘ Ù· ÛÙÚÈÊÔÁ‡ÚÈ˙Â Ô ·¤Ú·˜... ™Ù¿ıËΠÛÙËÓ ·˘Ï‹ ηٿ¯ÏˆÌÔ˜, ·ÎÔ‡ÌËÛ ÛÙË ÛÙÈ‚·ÓÈ¿ Ì ٷ ͇Ϸ Î·È ÊÒÓ·Í ‰˘Ó·Ù¿: — ¶·Ú·Ù‹ÛÙ ÙÒÚ· ÙÔ ¿ÚÌÂÁÌ·. IÊÈÁ¤ÓÂÈ· ¿Ú ¿‰ÂÈÔ ÙÔÓ ÙÂÓÂΤ Î·È ÙÚ¤¯· ·¤ÎÂÈ ·’ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ Ó· ÚÔοÌÂȘ ÙÔ ·È‰›. N· ÙÔ˘ ÂÈ›˜ Ó· ÌË ˙ÁÒÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. N· οÙÛÂÈ ·‰ÂΛ. A˘ÙÔ› ÔÈ Î·Ù·Ú·Ì¤ÓÔÈ ‹Úı·Ó ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. MÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·˙¤„Ô˘Ó ÔÌ‹ÚÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÎÚÂÌ¿ÛÔ˘Ó ÁÈ· ·ÓÙ›ÔÈÓ·. ŒÙÚÂÍÂ Ë XÚ‹ÛÙ·ÈÓ· Î·È ÙÔ˘ ’ÊÂÚ ¤Ó· ·ÂÏÔ ÓÂÚfi ·’ ÙÔ ÌfiÙÈ Ó· ‚Ú¤ÍÂÈ ÙÔ Ï·Ú‡ÁÁÈ ÙÔ˘. ™ˆÚÈ¿ÛÙËÎÂ Î·È ·˘Ù‹ ·‰ÂΛ ÛÙË ÛÙÈ‚·ÓÈ¿ Î·È ÎÔ›Ù·Á fiÙ ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Ù˘ Î·È fiÙ ÙËÓ ÎÔ¤Ï· Ù˘. H IÊÈÁ¤ÓÂÈ· ¿‰Ú·Í ÙÔÓ ÙÂÓÂΤ, ÙÛ¿ÎÈÛ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ „ˆÌ› Î·È ÌÈ· ÛÊ‹Ó· Ù˘Ú›, Á‡ÚÈÛÂ Î·È ÎÔ›Ù·Í ÙËÓ Ù·Ú·Á̤ÓË Ì¿Ó· Ù˘ Ô˘ Í„˘¯ÈṲ̂ӷ Ù˘ ¤ÏÂÁÂ: — ÕÈÓÙ º¤ÓÂÈ· ÌÔ˘, ·¤Ú·˜ Ó· Á›ÓÂȘ Ó· ÚÔοÌÂȘ ÙÔ ·È‰›, ·ÎÔ‡˜! °Ï‹ÁÔÚ· ÊÒÓ·ÍÂ Î·È ÙËÓ Í·‰¤ÏÊË Ù˘ ÙË B·Û›Ïˆ ·’ ÙË ‰ÈÏ·Ó‹ ·˘Ï‹ Î·È ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ¯¿ıËÎ·Ó Ì˜ ÛÙ· ΋È· Ì ÛÎÔfi Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÁÈ· ÙËÓ «ÂÚ·Ù·ÚÈ¿». ™·Ó ÍÂοÌÈÛ·Ó ÛÙÔ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ, ÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘˜ ¿ÁˆÛÂ. ™ÙÔ ÛÔοÎÈ Â›‰·Ó ·ÚÌ·ıÈ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ηÌÈ· ‰ÂηÂÓÙ·ÚÈ¿ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜. KÚ¿Ù·Á·Ó Ù· ÎÚ¿ÓË ÙÔ˘˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ·. KÔÓÙÔÛÙ¿ıËÎ·Ó ÁÈ· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ ÎÔ¤Ï˜. — ¶¿Ì B·Û›Ïˆ, οÓ ˆ˜ ÙÚˆ˜. ÕÚ¯ÈÛÂ Ë ›‰È· Ì˯·ÓÈο Ó· Ì·-


108

°ÈÒÚÁÔ˜ A. ºÏÒÚÔ˜

ÛÔ˘Ï¿ÂÈ „ˆÌÔÙ‡ÚÈ. — MË ÛÎÈ¿˙ÂÛ·È, ‰ÂÓ ÂÈÚ¿˙Ô˘Ó Á˘Ó·›Î˜. TÔ Í¤Úˆ ·’ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘. ÕÓÙÚ˜ Á˘Ú‡ԢÓ. Aӷ̤ÚÈÛ·Ó Î¿ˆ˜ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› Î·È ‰È¿‚ËηÓ. TÔ ÛÔοÎÈ ‹Ù·Ó Ôχ ÛÙÂÓfi. K·Ù¿ ˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ‰È¿‚·Û·Ó ÛÙ· ÚfiÛˆ¿ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÙÚÔÌ¿Ú·, οÙÈ Â›·Ó ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÛÎ·Û·Ó Î¿ÙÈ Á¤ÏÈ·! ™·Ó ¤ÛÙÚÈ„·Ó ÛÙË ÛÙÚÔÊ‹ Ù· Ô‰¿ÚÈ· ÙÔ˘˜ ¤‚Á·Ï·Ó ÊÙÂÚ¿. TËÓ ÒÚ· Ô˘ ‰È¿‚ËÎ·Ó ÙÔ ·Ó¿¯ˆÌ· ·’ ·˘Ï¿ÎÈ, ¿ÎÔ˘Û·Ó ÌÈ· ʈӋ ̤۷ ·’ Ù· ηϿÌÈ·: — °Ï‹ÁÔÚ· οو ·’ ÙÔ ·Ó¿¯ˆÌ·. AÓ¤‚ËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÚ·Ù·ÚÈ¿ Î·È ÙÚ¿‚·Á·Ó Ì fiÛË ‰‡Ó·ÌË Â›¯·Ó ÙÔ ÛÎÔÈÓ›. E›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· ˆ˜ Ï›ÁÔ ÊÔ‚‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜, ÎÔÚ›ÙÛÈ· ‰ÂηÂÍ¿¯ÚÔÓ· Î·È Ù· ‰‡Ô. H ÚÔÛÙ·Á‹ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Î·È ÙÔ ·Ú·Î·ÏËÙfi Ù˘ Ì¿Ó·˜ Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó ÙÔ ·È‰› ¯Ù˘Ô‡Û ‰˘Ó·Ù¿ Ù· ÌÂÏ›ÁÁÈ· ÙÔ˘˜. £· ÚÔÊÙ¿ÛÔ˘Ó; M·˜ Î’ Â›Ó·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÎÈ ¤ÛÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜; ™·Ó ·ÛÙÚ·‹ Ë ‚¿Úη ‰È¿‚ËΠÙÔ ÔÙ¿ÌÈ Î·È ·’ ÙË ÊÔ‡ÚÈ· ÔÔ‡¯Â, ¯Ù‡ËÛÂ Ë ÏÒÚË ÛÙËÓ Ô¯ÙÈ¿ Î·È ¯ÒıËΠÛÙË Ï¿ÛË. ¶‹‰ËÍ·Ó Î·È ÔÈ ‰˘Ô ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿ Î·È ÛÈÁÔ‡Ú„·Ó ÙË ‚¿Úη Ì ÙÚȯȿ. B·ı‡˜ ·Ó·ÛÙÂÓ·ÁÌfi˜ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛ˘ ÍÂÂÙ¿¯ÙËΠ·’ Ù· ÛÙ‹ıÈ· ÙÔ˘˜. O B·Û›Ï˘ ‰Â ‰È¿‚ËΠÙÔ ÔÙ¿ÌÈ. ◊Ù·Ó ·¤ÎÂÈ. ¢ÂÓ ÚfiÏ·‚·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ ·’ ÙÔ ¯ˆÚÈfi, ÌÈ· ‚ÚÔÓÙ‹ Ù¿Ú·Í ÙË ÛȈ‹ ÙÔ˘ ÚˆÈÓÔ‡ Î·È ÌÈ·

Ï¿Ì„Ë Î·Ù·ÎfiÎÎÈÓË ·˘Ï¿ÎˆÛ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ¿Óˆ ·’ ÙÔ ¯ˆÚÈfi. ™Ù¿ıËÎ·Ó Ù˘¯ÂÚ¤˜. TÔ ·Ó¿¯ˆÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ Î·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi ‹Ù·Ó οˆ˜ „ËÏfi Î·È ¤ÎÚ˘‚ ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. M ÌÈ·˜, Ϙ Î·È ¿ÓÔÈÍÂ Ë Á˘ Î·È ‚Á‹Î·Ó ·’ Ù· T¿ÚÙ·Ú· fiÏ· Ù· ÛÙÔȯÂÈ¿ Ô˘ ‚Ú˘¯fiÙ·Ó Î·È Í¤ÚÓ·Á·Ó ʈÙÈ¿ Î·È Ï¿‚· ηٿ ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. A·ÓˆÙ¤˜ ÂÎÚ‹ÍÂȘ. KÚÔÙ¿ÏÈÛÌ· fiψÓ. O˘ÚÏÈ·¯Ù¿ ·ÓıÚÒˆÓ, Á·˘Á›ÛÌ·Ù· ÛÎ‡ÏˆÓ Î·È ÌÔ˘ÁÎÚ›ÛÌ·Ù· ·ÎfiÌ· Î·È ‚Ô‰ÈÒÓ ¿ÎÔ˘Á·Ó Ì· ‰ÂÓ ¤‚ÏÂ·Ó. ™˘Ó¿Ì· ·’ fiϘ ÙȘ ÌÂÚȤ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ·Ú¯›ÓËÛ Ӓ ·Ó‚·›ÓÂÈ ˘ÎÓfi˜ Ì·‡ÚÔ˜ ηÓfi˜. §·Ì¿‰Â˜ ʈÙÈ¿˜ ÍÂÂÙ¿ÁÔÓÙ·Ó, ·Ú·‚Á·›ÓÔÓÙ·˜ Û˘Ó·Ù› ÙÔ˘˜ ÔÈ· ı· ı’ ·Ó‚› „ËÏfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi. Õ‰Ú·Í·Ó Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ‹Ú·Ó ÙÔ ÌÔÓÔ·Ù¿ÎÈ ‰›Ï· ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÓÂÚÔοϷ̷ Î·È ÛÙȘ ÈÙȤ˜. ¶¿Óˆ ·’ Ù· ÎÂÊ¿ÏÈ· ÙÔ˘˜ ·ÎÔ‡ÔÓÙ·Ó Ù· ÛÊ˘Ú›ÁÌ·Ù· ·’ ÙȘ ÛÊ·›Ú˜, Î·È ‰›Ï· ˘Ú·Îو̤ӷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ‚Ï‹Ì·Ù· ¤ÂÊÙ·Ó ÛÙÔ ÓÂÚfi Î·È ¤Û‚ËÓ·Ó Ù˙Ô˘Ù˙Ô˘Ú›˙ÔÓÙ·˜. •ÂÌ¿ÎÚ˘Ó·Ó ¯ˆÚ›˜ Ì‹Ù ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ›Ûˆ Ó· ·ÁÓ·ÓÙ¤„Ô˘Ó. H Ï·¯Ù¿Ú· Î·È Ô Êfi‚Ô˜ ÙȘ ¿Ìˆ¯Ó ÌÚÔÛÙ¿ Ϙ Î·È ÙȘ ΢ÓËÁÔ‡Û·Ó ¯›ÏÈÔÈ Á›Á·ÓÙ˜. AfiÛˆÛ·Ó Î¿ÔÙ ÛÙÔ ·ÏˆÓ¿ÎÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ·¯˘ÚÔοςÔ. ™È·ÌÚÔÛÙ¿ Û’ ¤Ó· ÛˆÚfi ·fi ÚÔÎfiÊÏ· ÎÔÈÌfiÙ·Ó Ô B·Û›Ï˘. ŒÓ·˜ ·ÓÙÚ¿ÎÏ·˜ Ô˘ ’ÌÔÈ·˙ Ì ·Ú¯·›Ô £Âfi Û·Ó ¯Ú‡ÛˆÓ·Ó ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ οÙÈ ·¯Ù›‰Â˜


¶·Ú¿ÍÂÓË ÈÛÙÔÚ›·

ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ Ô˘ ·È‰Â‡ÔÓÙ·Ó ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· Ó· ʈٛÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ú·Î·Ì›Ï·. ™Ù·Ì¿ÙËÛ·Ó, ÙÔÓ ÎÔ›Ù·Í·Ó, Í·Ó¿Û·Ó·Ó Î·È ÛÈÁÔ˘Ú‡ÙËÎ·Ó ˆ˜ fi͈ ·’ ÙÔ ¯·Ï·ÛÌfi ‚Ú‹Î·Ó Û›ÁÔ˘ÚÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó. Afiη̷Ó. ¢ÂÓ ¿ÓÙÂÍ·Ó ¿ÏÏÔ. ŒÂÛ·Ó ÂΛ ÛÈÌ¿ ÙÔ˘. T· ÚÔÎfiÊÏ· ‚¿ÊÙËÎ·Ó Î·Ù·ÎfiÎÎÈÓ· ·’ ÙÔ ·›Ì· Ô˘ ’ÙÚ¯ ·’ Ù· Ô‰¿ÚÈ· ÙÔ˘˜. T· ηٿÛÎÈÛ·Ó ÔÈ ‚·ÙÛÔ˘ÓȤ˜ Î·È ÔÈ ÍÂÚfiÚÈ˙˜ Û·Ó ¤ÙÚ¯·Ó ·Ï·ÊÈ·Ṳ̂Ó˜ ÛÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ. M ʈӋ Ô˘ ÌfiÏȘ ¤‚Á·ÈÓ ·’ Ù· ÛˆıÈο ÙÔ˘˜ ÔÈ ‰˘Ô Ì·˙› ÊÒÓ·Í·Ó: — B·Û›ÏË, B·Û›ÏË! O B·Û›Ï˘ ÂÙ¿¯ÙËΠ·¿Óˆ. — TÈ Â›Ó·È ÔÚ¤; TÈ ¯·Ï‡ÂÙ ÂÛ›˜ Ù¤ÙÔÈ· ÒÚ· ‰Ò; TÈ ÛÙËÓ Â˘Î‹, ÌÂÛË̤ÚÈ·Û ÎÈ ÂÁÒ ÎÔÈÌ¿Ì·È Ì ٷ ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÎÏÂÈṲ̂ӷ; ŒÙÚÈ„Â Ì ÙȘ ·Ï¿Ì˜ Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ Î·È Í·Ó·ÎÔ›Ù·Í ÙȘ ÎÔ¤Ï˜ Ô˘ Ï·ÏÈ¿ ‰ÂÓ Â›¯·Ó. T· ηٷÙÚÔÌ·Á̤ӷ Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ηÚʈ̤ӷ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹, ηٿ ÙÔ ¯ˆÚÈfi. TfiÙ ¤‰ˆÎ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÛËÌ·Û›· Î·È ÎÔ›Ù·Í ηٷΛ. ŸÏÔ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ¤Ó·˜ ηٿ̷˘ÚÔ˜ ηÓfi˜. H ÚˆÈÓ‹ ·‡Ú· ÙÔÓ Â›¯Â ·ÏÒÛÂÈ ¿Óˆ ·’ ÙÔÓ Î¿ÌÔ Ì›ÏÈ· Ì·ÎÚÈ¿ ηٿ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹. TfiÛÔ Ô˘ ı¿ÌˆÛÂ Ô ‹ÏÈÔ˜ Ô˘ ΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ›¯Â ÛοÛÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚÊ‹ Ù˘ XÂÏÒÓ·˜. £ÂfiÚ·Ù˜ ‡ÚÈÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜ Ô˘ ÍÂ‹‰·Á·Ó ·fi η̤Ó˜ ıË̈ÓȤ˜, ·Ó¿Î·Ù˜ Ì ÙÔÓ Î·Ófi, ¤‚·Ê·Ó ηٷÎfiÎÎÈÓÔ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ›Û·Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. TÛ›ÎÓ· ·fi η̤ÓË Û¿Úη ÁÈfiÌÈ˙ ÙÔÓ ·¤Ú· Î·È ¤ÎÔ‚Â ÙËÓ ·Ó¿Û· Ϙ Î·È ¿ÏÂÈ„·Ó ÙÔÓ Î¿ÌÔ Ì η-

109

ÙÚ¿ÌÈ. AÔÛ‚Ôψ̤ÓÔ˜ ·ÁÓ¿ÓÙÂ˘Â Î·È ·˘Ùfi˜. ™Â οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Û˘Ó‹ÚıÂ. — TÈ ÛÙÔ ‰È¿ÔÏÔ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È ÂÁÒ Â‰Ò ÙÔ ’¯ˆ ÛÈ¿‰È; — A‰ÂÚʤ, ·ÔÎÚ›ıËÎÂ Ë IÊÈÁ¤ÓÂÈ·, Ô ·Ù¤Ú·˜ Î·È Ë Ì¿Ó· Ì·˜ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó Ó· ÛÔ˘ ·Ú·ÁÁ›ÏÔ˘Ì ӷ ÌË ˙˘ÁÒÛÂȘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. — MfiÓÔ ·˘Ùfi; — MfiÓÔ ·˘Ùfi! ™ÙÔ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ Ì·˜ ··ÓÙ‹Û·Ì ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜. ¢Â Ì·˜ ›ڷͷÓ. ™· ‰È·‚‹Î·Ì ÙËÓ ÂÚ·Ù·ÚÈ¿ Û›ÛÙËÎÂ Ë Á˘ Ϙ Î·È ¤ÂÛ·Ó ¿Óˆ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ¯›ÏȘ ·ÛÙÚ·¤˜ Î·È ‚ÚÔÓÙ¤˜. — EÛ›˜ ı· οÙÛÂÙ ‰Ò. EÁÒ ı· ¿ˆ Ó· ˙ÁÒÛˆ ÛÙËÓ Ô¯ÙÈ¿, ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ Ì·˜ Î·È ‰ˆ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. — Ÿ¯È ·‰ÂÚʤ, ÁÈ· fiÓÔÌ· ÙÔ˘ £ÂÔ‡, ‰Â ı· ·˜. £· ʇÁÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› Ì·ÎÚÈ¿ ηٿ ÙË Mԇη. K·Ù¿ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. N· ÙÚ˘ÒÛÔ˘Ì ÛÙȘ ‚·ÙÛÔ˘ÓȤ˜ Î·È ÙȘ ‚Ô˘ÚÏȤ˜ Ó· ÌË Ì·˜ ‚ÚÔ˘Ó Î·È Ì·˜ ÍÂ·ÛÙÚ¤„Ô˘Ó fiÏÔ˘˜. KÈfiÙ„ ·’ Ù· ·Ú·Î¿ÏÈ·. A’ ÙÔ Êfi‚Ô Î·È ÙË Ï·¯Ù¿Ú· Ô˘ ‰È¿‚·˙ ÛÙ· ÚfiÛˆ· ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ, Ô˘ ¤ÙÚÂÌ·Ó Û·Ó Ù· ‚Ô‡ÚÏ·. •ÂÎڤ̷Û ÙÔ ÌfiÙÈ ·fi ÌÈ· Îψӿڷ ·’ ÙÔÓ Ï¿Ù·ÓÔ. TÔ˘˜ ¤‰ˆÎ ·fi ‰˘Ô ÁÔ˘ÏȤ˜ ÓÂÚfi Ó· ‚Ú¤ÍÔ˘Ó ÙÔ ÍÂڷ̤ÓÔ Ï·Ú‡ÁÁÈ ÙÔ˘˜. N· Û˘Ó¤ÚıÔ˘Ó „‡¯·. — ÕÈÓÙ ‚¿ÏÙ ٷ ·Ô‡ÙÛÈ· Û·˜ Î·È ‚È·ÛÙ›Ù ӷ ¿Ì ηٿ ÙË Mԇη. TÚ¿‚ËÍ ÙË Ï˘ÛÈ¿ ·’ ÙÔ ÁÚ¤ÎÈ. T· ÂÈÓ·Ṳ̂ӷ Á›‰È· ¯‡ÌËÍ·Ó Î·Ù¿ Ù· ¯ˆÚ¿ÊÈ· Ó· ‚ÔÛ΋ÛÔ˘Ó. K›ÓËÛ·Ó ÁÈ·


110

°ÈÒÚÁÔ˜ A. ºÏÒÚÔ˜

ÙË Mԇη ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÌÔÓÔ¿ÙÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ·’ Ù· ¯ˆÚ¿ÊÈ·. ™·Ó ÍÂÌ¿ÎÚ˘Ó·Ó, ˙‡ÁˆÛ·Ó ηٿ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ. ™ÙËÓ ·ÓÙ›ÂÚ· Ô¯ÙÈ¿ ÔÈ ÈÙȤ˜ Î·È ÔÈ Ï‡Î˜ ‹Ù·Ó „ËϤ˜ Î·È Ù· ÓÂÚÔοϷ̷ ˘ÎÓ¿. ŒÓ·˜ ·¤Ú·˜ Ô˘ ʇ۷Á ηٿ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¤ÊÂÚÓ ¤Ó· ‚Ô˘ËÙfi. ™·Ó ÎÏ¿Ì·, Û·Ó Ô˘ÚÏÈ¿ÛÌ·Ù·, Û· ‚ÔÁÁËÙ¿, Û·Ó ÌÔÈÚÔÏfiÈ. ¢ÂÓ ¤‚ÏÂ·Ó, ÌfiÓÔ ¿ÎÔ˘Á·Ó. ◊ıÂÏ·Ó Ó’ ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó, Ó· ʈӿÍÔ˘Ó, Ó· ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ó, Ó· Ì¿ıÔ˘Ó. ŒÎ·Ó ÙȘ ·Ï¿Ì˜ ÙÔ˘ ¯ˆÓ› Î·È ¯Ô‡È·Í ηٿ ÂΛ. AfiÎÚÈÛË ‰ÂÓ ‹ÚÂ. O ·¤Ú·˜ Ì·Ù·Á‡ÚÈ˙ ›Ûˆ ÙË Ï·ÏÈ¿ ÙÔ˘, Ì·˙› Ì ÛÙ¿¯Ù˜ Î·È ·Ôη˝‰È· ·fi ¿¯˘Ú· Î·È Î·Ï¿ÌÈ·. ™Ù·Ì¿ÙËÛ·Ó Î¿Ô˘ Û’ ¤Ó· ͤʈÙÔ Î·È ·ÁÓ¿ÓÙ„·Ó ηٿ ÙÔ ¯ˆÚÈfi. ◊Ù·Ó ·Ï¿ÚÁ· Î·È ‰ÂÓ Í¯ÒÚÈ˙·Ó ̤۷ ·’ ÙÔ˘˜ ηÓÔ‡˜ Ì‹Ù ÙÔ Î·Ì·Ó·ÚÈfi, Ô˘ ‹Ù·Ó „ËÏfi Î·È ÊÎÈ·Ṳ̂ÓÔ Ì ·ÛÚÔÏ›ı·Ú·. MÈ· ıÂfiÚ·ÙË Ï·Ì¿‰· ΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ÂÙ¿¯ÙËΠ„ËÏ¿. AÓÙÈÎÈ·ÛÙ¿ ÏÔÁ¿ÚÈ·ÛÂ Ô B·Û›Ï˘ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· η›ÁÔÓÙ·Ó ÙÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÙÔ˘ £fi‰ˆÚÔ˘. º›‰È· ÙÔÓ ¤˙ˆÛ·Ó. — ¶ˆ ˆ! K·›ÁÂÙ·È ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ £fi‰ˆÚÔ˘! O Á¿ÌÔ˜; OÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ; N· ÍÂÓ‡¯ÙËÛ·Ó ÂΛ; N· ÙÔ˘˜ ‚ڋηÓ; ø¯, ¿Ó fiÏ· Ù· ÓÂÔ‚Ï¿ÛÙ·Ú· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì·˜. — IÊÈÁ¤ÓÂÈ·, Ó· ‹Ù·Ó ÂΛ Î·È Ù· ·È‰È¿; — A’ fi,ÙÈ Í¤Úˆ, fi¯È. ¢ÂÓ Â› ٛÔÙÂ Ô ·Ù¤Ú·˜. ◊Ù·Ó Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ù· ·È‰È¿ ÎÔÈÌfiÙ·Ó ÛÙ· ÙÛ·Ú‰¿ÎÈ· fi͈ ·’ ÙÔ ¯ˆÚÈfi fiˆ˜ οı ‚Ú¿‰˘. — TÚ¤ÍÙ ӷ ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙË MÔ‡-

η. ¢Â ÌÔÚ›, οÔÈÔÈ ı· ÁÏ‡ÙˆÛ·Ó Î·È ı· ‰È¿‚ËÎ·Ó ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ÛÙÔ Mˉ¤Ó. £· Ì·˜ Ô˘Ó, ı· Ì¿ıÔ˘ÌÂ. MÔÚ› Î·È Ù· ·È‰È¿ Ó· ’ÎÔ„·Ó ÎÔ¿ ̤۷ ·’ ÙȘ Ï·Áη‰È¤˜ Î·È Ó· ’Ó·È ÂΛ. ¶‹Ú ‰ÚfiÌÔ Î·È ¤ÙÚ¯ ÌÚÔÛÙ¿ Û·Ó ·Ï·‚fi˜. TÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ÛÎÔÙ›‰È·ÛÂ. TÒÚ· ¤Û‚ËÛ ·fi ̤۷ ÙÔ˘ οı ÂÏ›‰· ÁÈ· ˙ˆ‹ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. H ÛΤ„Ë ÙÔ˘ fiÙ ‹Á·ÈÓ ÛÙË ÌÈÎÚÔÌ¿Ó· ·‰ÂÚÊ‹ ÙÔ˘ Î·È ÛÙ· ‰˘Ô Ù˘ ÏÈ·Ófi·È‰· Î·È fiÙ ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓÈÔ‡˜ ÙÔ˘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¿ÊËΠÛÙËÓ ·˘Ï‹ Ë IÊÈÁ¤ÓÂÈ·. •ÂÌ¿ÎÚ˘Ó ·’ ÙȘ ÎÔ¤Ï˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ı·Á·Ó ÍÔ›Ûˆ ÙÔ˘ ÚÂο˙ÔÓÙ·˜. ¶ÔÈÔÓ Ó· ÚˆÙfiÎÏ·ÈÁ·Ó ÎÈ ·˘Ù¤˜; K·’ Î·È Ô˘ ÙÔ˘ ’Ú¯ÔÓÙ·Ó Ù· ÏÔÁÈο ÙÔ˘ Î·È ÎÔÓÙÔÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó. ™·Ó ÙÔÓ ÎÔÓÙÔ˙‡ÁˆÓ·Ó ÔÈ ÎÔ¤Ï˜, ¿ÏÈ Ù· Ô‰¿ÚÈ· ÙÔ˘ ·fi ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ ¤‚Á·˙·Ó ÊÙÂÚ¿ Î·È ÍÂÌ¿ÎÚ·ÈÓÂ. TÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ Ì·Ù¿ÊÂÚÓ Á˘ÚÔ‚ÔÏÈ¿ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. ™·Ó ‰È¿‚ËÎ·Ó ÙÔ ÏfiÁÁÔ Ì ÙȘ Ì˘Ú¯È¤˜, ¿Í·ÊÓ· ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û ÌÈ· Ͽη Ì ‚Ô˘ÚÏȤ˜. EΛ οÔ˘ ÛÙÔ Mˉ¤Ó, ¤ÂÛ·Ó ·¿Óˆ Û ¯ˆÚÈ·ÓÔ‡˜. AÓıÚÒÔ˘˜ Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù·. §Â˜ Î·È ¿ÓÔÈÍÂ Ë Á˘ Î·È ÙÔ˘˜ ¤‰ÈˆÍÂ Ô Î·Ù’ ÎfiÛÌÔ˜. KÔ˘ÚÂÏ‹‰Â˜, Ì ÍÂÛÎÈṲ̂ӷ ÚÔ‡¯·, ‚·Ì̤ӷ Ì ·›Ì· ·fi ÙȘ Û¿ÚΘ ÙÔ˘˜ Ô˘ ÙȘ ηٷÏ‹ÁÈ·Û·Ó ÔÈ ‚·ÙÛÔ˘ÓȤ˜ Î·È Ù· ·ÁÚÈÔÎÏ¿ÚÈ·, Û·Ó ¤ÙÚ¯·Ó Ì fiÛË ‰‡Ó·ÌË Â›¯·Ó Ó· ÛˆıÔ‡Ó. EÏ›‰· ÙÔ˘˜ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ. N· ‰È·‚Ô‡Ó ·ÓÙ›ÂÚ·, Ó· ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ô¯ÙÈ¿ ηٿ ÙË Mԇη. K·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜; ¶ÚËṲ̂ӷ Ì¿ÙÈ· Î·È Û·ÏÂ̤ÓÔ˜ ÓÔ˘˜. ŒÓ·˜ ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi˜ ÛˆÚfi˜ ·fi ·Ôη̤̈ӷ ÎÔÚÌÈ¿. ™·Ó ¯ÔÚfi˜ ·Ú¯·›·˜ ÙÚ·Áˆ‰›·˜. ÕÏϘ Ô‡ÚÏÈ·˙·Ó,


¶·Ú¿ÍÂÓË ÈÛÙÔÚ›·

¿ÏϘ ¯Ù˘ÈfiÙ·Ó ÛÙÔ ¯ÒÌ· Î·È ¿ÏϘ ‚Ô˘‚¤˜ Ì ·‰ÂÈ·Ṳ̂ÓÔ ‚ϤÌÌ· ÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó ÂΛ Ì·Ú̷ڈ̤Ó˜. K·È ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ‹ıÂÏÂ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÌÂÚÙÈÎfi ÙÔ˘ ·fi ÙË ı˘Û›·. K¿ÌÔÛÔÈ Ï·¯·ÓÈ·Ṳ̂ÓÔÈ Â›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Mˉ¤Ó. ¶›ÛÙ„·Ó ˆ˜ ›¯·Ó ÁÏ˘ÙÒÛÂÈ. A’ ÙËÓ Ô¯ÙÈ¿ ‹‰ËÍ·Ó ·Ï¿ÓÙ·‚· ÔÏÏÔ› Ì·˙› ÛÙË ‚¿Úη. B·Ú˘ÊÔÚÙÒıËÎÂ, ·Ó·Ô‰ÔÁ‡ÚÈÛÂ Î·È ÙÔ˘˜ ‹Ú ·fi οو. ¢ÂηÂÊÙ¿ ÓÔÌ·Ù·›ÔÈ. ŒÓ· ˙ˆÓÙ·Ófi ÎÔ˘‚¿ÚÈ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔÓ ¿ÙÔ Î·È ÎfiÏÏËÛ ÛÙË Ï¿ÛË. O B·Û›Ï˘ Î·È ÔÈ ÎÔ¤Ï˜ ‰ÂÓ Â›‰·Ó ÂΛ ÛÙÔ ÛˆÚfi Ù· ·È‰È¿ Ì‹Ù ηӤӷ ¿ÏÏÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜. ™· ÚÒÙ·Á·Ó, Û›ÁÔ˘ÚË ·fiÎÚÈÛË ‰ÂÓ ¤·ÈÚÓ·Ó. K·ı¤Ó·˜ ·Ó·ÚˆÙÈfiÙ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, Ó· ÛÈÁÔ˘Ú¢Ù› ˆ˜ ‹Ù·Ó ÂΛ, ˆ˜ ÁχوÛÂ. K·ÌÈ¿ ηÙÔÛÙ‹ ̤ÙÚ· ·Ú·Î¿Ùˆ Û’ ¿ÏÏË Ï·ÎԇϷ ‹Ù·Ó ÎÈ ¿ÏÏÔÈ. EΛ ›‰·Ó Ù’ ·‰¤ÚÊÈ· ÙÔ˘˜. MÈÛÔ‚ÚÂÁ̤ӷ, ›¯·Ó ‚ÁÂÈ ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ÎÔÏ˘ÌÒÓÙ·˜. ¢ÂÓ Â›¯·Ó Ó¤· ÁÈ· ÙËÓ ·‰ÂÚÊ‹ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·ÓÙÚÂ̤ÓË Î·È Ù· ·È‰¿ÎÈ· Ù˘ Ì‹Ù ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÔÓÈÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ™Ò·Û·Ó οÔÙ ٷ ÓÙÔ˘Ê¤ÎÈ·. ™·Ó ÙÛ¿ÎÈÛÂ Ô ‹ÏÈÔ˜ ηٿ ÙÔ ‰ÂÈÏÈÓfi, ·˘ÙÔ› Ô˘ ÁÏ‡ÙˆÛ·Ó Î·È Â›¯·Ó οˆ˜ Ù· Ì˘·Ï¿ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¿¯ÙËÎ·Ó ÂΛ Ó’ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÙÈ ı· ’ηӷÓ. O ™Ù¿ı˘, Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·‰ÂÚÊfi˜ ÙÔ˘ B·Û›ÏË, ÚÈÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Â›¯Â ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ AÏ‚·Ó›· Û·Ó ¤Ê‰ÚÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜. E›¯Â ·ÎfiÌË Óˆ¤˜ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÛÎËÓ¤˜ ·’ ÙÔÓ fiÏÂıÚÔ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ◊Ù·Ó Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı’ ·ÓÙ›ÎÚ˘˙·Ó Û·Ó Á‡ÚÈ˙·Ó ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. TÔ˘˜ ÔÚÌ‹Ó„ ӷ ¿Ó ÔÈ ÓÈfi-

111

ÙÂÚÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ηٿ ÙÔ ‚Ú·‰¿ÎÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. K·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ·‰ÂÎÂÈ ÒÛÔ˘ Ó· ʤÍÂÈ Ë Ì¤Ú·. ŒÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·Ì˜ Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ¿ÏÏÔ. ¶‹Ú·Ó ÂΛÓÔÈ ÙË ÛÙÚ¿Ù· ÁÈ· ÙÔ ¯ˆÚÈfi. OÈ Á˘Ó·›Î˜, fiÛ˜ ·fiÛˆÛ·Ó, ÌÈÎÚ¤˜, ÌÂÁ¿Ï˜, Ì·Ó¿‰Â˜, ·‰ÂÚʤ˜, ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·ÛÙÈΤ˜ Î·È ÏÈ·Ófi·È‰·, Û·Ó Ù’ ·ÁÚ›ÌÈ· ÙÔ˘ ÏfiÁÁÔ˘ Ô˘ Ù· ϿΈÛÂ Ë Î·Ù·ÈÁ›‰·, Ì·˙Ò¯ÙËÎ·Ó fiϘ ÂΛ Î·È Î·ÚÙ¤Ú·Á·Ó Ù· Ì·Óٿٷ. ™· ˙‡ÁˆÛ·Ó ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi, ÎfiÓÙ¢ ӷ οÙÛÂÈ Ô ‹ÏÈÔ˜ ÛÙË ‰‡ÛË. EΛÓË Ë ÚËÌ¿‰· Ë ÙÛ›ÎÓ· ·fi η̤Ó˜ Û¿ÚΘ ÙÔ˘˜ Ô‡ÌˆÓÂ Î·È ÙÔ˘˜ ¤ÛÊÈÁÁ ٷ ÛÙÔÌ¿¯È·. ™ÎfiÚÈÛ·Ó ÁÏ‹ÁÔÚ·. O ηı¤Ó·˜ ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÚ¿‚ËÍ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. EΛ ›‰·Ó ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÙËÓ «A¶OKA§YæH». ŒÓ· ¯ˆÚÈfi ÛÙÔȯÂȈ̤ÓÔ. ¶Ô˘ıÂÓ¿ ˙ˆ‹ Ì‹Ù ·ÓıÚÒˆÓ Ì‹Ù ˙ÒˆÓ. T· Û›ÙÈ· η̤ӷ Î·È ÂṲ̂ӷ fiÏ·. A’ Ù’ ·Ôη˝‰È· ÙÔ˘˜ ¤‚Á·ÈÓ ·ÎfiÌ· ηÓfi˜. ◊Ù·Ó ·’ Ù· ÁÂÓ‹Ì·Ù· Î·È Ù· ¯ÔÓÙÚÔÛÎÔ‡ÙÈ· Ô˘ ÎÔ˘ÊfiηÈÁ·Ó ·ÎfiÌ·. OÈ ·˘Ï¤˜ ÁÈÔÌ¿Ù˜ ÎÔ˘Ê¿ÚÈ· ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ˙ÒˆÓ ·ÎfiÌ· ÓÈÁ̤ӷ Û ϛÌÓ˜ ·fi ·›Ì·. N‹È·, Ì·Ó¿‰Â˜, Ó¤ÔÈ, Á¤ÚÔÓÙ˜, ÁÂÚfiÓÙÈÛÛ˜, ÌÈÛÔη̤ÓÔÈ, ·Ó¿ÛÎÂÏ·, ÌÚÔ‡Ì˘Ù·, ÛˆÚÈ·Ṳ̂ÓÔÈ ÂΛ. EΛ fiÔ˘ ÙÔ ‚fiÏÈ ÙÔ˘ ηٷÎÙËÙ‹ ¤ÎÔ„Â ÙËÓ ·Ó¿Û· ÙÔ˘ ηı¤Ó·. ¶ÔÈÔÓ Ó· ÛÌ·˙¤„Ô˘Ó; ¶Ô‡ Ó· ÙÔÓ ¿ÓÂ; O Êfi‚Ô˜ ÙÔ˘˜ Ì¿˙ˆÍ ¿ÏÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›·. AÂÏÈṲ̂ÓÔÈ ‹Ú·Ó ÙÔ ÛÙÚ·Ù› ÙÔ˘ Á˘ÚÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙË Mԇη. ™ÈÁÔ˘ÚÈ¿ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ·¤ÎÂÈ ·’ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ. ™ÙÔ ¯ˆÚÈfi, ÔÈ «Ï‡ÎÔÈ»


112

°ÈÒÚÁÔ˜ A. ºÏÒÚÔ˜

Î·È ÔÈ «‡·ÈÓ˜» Ô˘ ÙË Ì¤Ú· ¤ÎÔ„·Ó ÙÔ ÎÔ¿‰È Î·È ÚÔ‡ÊËÍ·Ó ÙÔ ·›Ì·, ÌÔÚ› ·ÚfiÛÌÂÓ· Ó· Í·Ó·Á‡ÚÈ˙·Ó, ÁÈ· Ó· ÍÂ·ÛÙÚ¤„Ô˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ô˘ ›¯·Ó Ì›ÓÂÈ ˙ˆÓÙ·ÓÔ› Î·È Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ÊÚfiÓÙÈ˙·Ó Ó· ÛÌ·˙¤„Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ÙÔ˘˜. TÈ Ó· ÌÔÏÔ‹ÛÔ˘Ó Û·Ó ¤ÛˆÛ·Ó ÛÙËÓ Mԇη; •ÂÚ‹ Ë ·fiÎÚÈÛË. — MË Ì·˜ ڈٿ٠ٛÔÙ·. ¢ÂÓ ¤ÌÂÈÓ ηӤӷ˜ ˙ˆÓÙ·Ófi˜. ŸÏË ÂΛÓË ÙË Ó‡¯Ù· ¤Ó· ÎÏ¿Ì·, Ì·ÎÚfiÛ˘ÚÙÔ Û· ÌÔÈÚÔÏfiÈ, ÙÔ ’·ÈÚÓÂ Ô ÁÚ·›Ô˜ Î·È Ù’ ¿ψÓ ¿Óˆ ·’ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙÔ˘ AÌ‚Ú·ÎÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ ‰È¿‚·˙ ·fi ¤Ú· ›Û·Ì ÙÔ •ËÚfiÌÂÚÔ. K·È ʈÙȤ˜ Ï·Ì‡ÚÈ˙·Ó ·ÎfiÌ· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Û·Ó ÎÂÚ¿ÎÈ· Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿˜ ÛÙÔ˘˜ ·‰ÈÎÔ¯·Ì¤ÓÔ˘˜... X·Ú¿Ì·Ù· ÔÈ ˙ˆÓÙ·ÓÔ› ‚¿ÏıËÎ·Ó ·‰ÂÎÂÈ ÛÙȘ ·˘Ï¤˜ Ó· ÎÚ‡„Ô˘Ó ÛÙË ÁË ÙË ÓÙÚÔ‹ fiÔ˘ ’ηÓ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Á¤ÓÔ˜ ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘... EΛ ÛÙȘ ·˘Ï¤˜ ÙÚ·ÎfiÛȘ ‰ÂηÂÊÙ¿ „˘¯¤˜ ‚Ú‹Î·Ó ·Ó¿·„Ë. TËÓ ÂÎÎÏËÛÈ¿ ‰ÂÓ ÙËÓ ¤Î·„·Ó, ·ÏÏ¿ ÙË ÏÒ‚È·Û·Ó ÎÈ ·˘Ù‹. M·¯·Èڈ̤ÓÔ˜ ηٿÛÙËı· Î·È ÂṲ̂ÓÔ˜ ÛÙ· ÛηÏÈ¿ ÛÙÔ ÈÂÚfi Ô ··-§¿ÌÚÔ˜. A˘Ï¿ÎÈ ÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘ ¤‚·„ ÙÔ Ï·ÎfiÛÙÚˆÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÍÒÔÚÙ·. K·È ÙÔ E˘·ÁÁ¤ÏÈÔ ·‰ÂÎÂÈ Ì·ÙˆÌ¤ÓÔ Î·È ·˘Ùfi. ¶ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ, ı· ÙÔ ÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÂΛÓË ÙË Ì·‡ÚË ÒÚ·. K·È fiÛ˜ ·fiÌÂÈÓ·Ó „˘¯¤˜ ˙ˆÓÙ·Ó¤˜, ÎÔ‡ÚÓÈ·˙·Ó ÛÙ· ÏfiÁÁ· Î·È ÛÙ· ÁȉÔος·, ·¤ÎÂÈ ·’ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ. Z¿ÚÎÔÈ, ÓËÛÙÈÎÔ› Î·È ¯ˆÚ›˜ Ù· Û˘Á‡ÚÈ· ÙÔ˘˜... O B·Û›Ï˘ Î·È Ù’ ·‰¤ÚÊÈ· ÙÔ˘ Ô-

ÛÙÚ¤¯È·Û·Ó ÂΛ ÛÙÔ ÁȉÔÎ¿Ï‚Ô ÛÈÌ¿ ÛÙÔ ·ÏÒÓÈ. O ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘˜, Ô Ì·ÚÌ· XÚ‹ÛÙÔ˜, ΛÓË ÙË ¯ÚÔÓÈ¿, Û·Ó ·ÏÒÓÛ ÙË ÛÔ‰ÂÈ¿, ‰ÂÓ ÙËÓ ÎÔ˘‚¿ÏÛ fiÏË ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi, Ϙ Î·È Î¿ÔÈÔ˜ ÙÔÓ ÔÚÌ‹ÓÂ„Â Î·È ¿ÊËΠÂΛ ÛÙÔ ÁȉÔÎ¿Ï‚Ô Î¿ÌÔÛ· Û·ÎÈ¿ ÛÙ¿ÚÈ. T’ ·‰¤ÚÊÈ· Ì·˙Ò¯ÙËÎ·Ó ÂΛ. M¿˙ˆÍ·Ó Î·È Î¿ÙÈ ÔÚÊ·Ó¿ ·È‰Ô‡ÚÈ· ÔÔ‡¯Â ÍÂÎÏËÚÈÛÙ› Ë Ê·ÌÈÏÈ¿ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ÁȉÔÎ¿Ï‚Ô Í¯ÂÈÌÒÓÈ·Û·Ó fiÏÔÈ Ì·˙›. TÔ ÛÙ¿ÚÈ ÙÔ ’ηÓ „ˆÌ› Ë IÊÈÁ¤ÓÂÈ·. TÔ ÎÔ¿‰È Ù· Á›‰È· ¤‰ˆÓ·Ó ÌfiÏÈÎÔ Á¿Ï·. TË ÌÔ˘ÎÈ¿ ÙÔ˘˜ ÙË ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó fiÏÔÈ ·ÎÚÈ‚Ô‰›Î·È· Î·È Â¤˙ËÛ·Ó. §¤Ó ˆ˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ·ÙÚ‡ÂÈ ÙȘ ÏËÁ¤˜. ¶ˆ˜ ‰›ÓÂÈ ‚¿ÏÛ·ÌÔ Î·È Ì·Ï·ÎÒÓÂÈ ÙȘ „˘¯¤˜. EÈÎÔÛÈ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ›¯· ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ÁÓˆÚ›Ûˆ ÙË ‚¿‚ˆ ÙËÓ TÛÈ¿‚ˆ. K˘Úو̤ÓË ÁÚÈԇϷ, Ù˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÈÔ ‚ÔÏÈÎfi Î·È Î¿ıÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÛηϿÎÈ ÂΛ ÛÙË ÛοϷ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ù˘ IÊÈÁ¤ÓÂÈ·˜. £ÂÈ· ÙËÓ Â›¯Â. M¿Ó· Ù˘ ÛÙ¿ıËÎÂ. B¿‚ˆ ÙË ÊÒÓ·˙·Ó Ù· ·È‰È¿ Ù˘ IÊÈÁ¤ÓÂÈ·˜. A‰ÂΛ Ù˘ ¤ÊÂÚÂ Î·È ÙÔÓ Î·Ê¤. ◊ıÂÏ· Ó· Ì¿ıˆ. H ‚¿‚ˆ Û·Ó Ì ÎÔ›Ù·Í Ì ηÏÔÛ‡ÓË, ÌÔ˘ ›Â: — N· ˙‹ÛÂȘ ·ÏÈοÚÈ ÌÔ˘. N· Û’ ¤¯ÂÈ Ô £Âfi˜ ηϿ, Ó· Û ¯·›ÚÂÙ·È Ë Ì·ÓԇϷ ÛÔ˘. T· ηٷÎfiÎÎÈÓ· Ì¿ÙÈ· Ù˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÙÚ¤¯Ô˘Ó Û· ‚Ú‡Û˜. ŸÛÔ Î·È ·Ó ¿ÛÎÈ˙ Ì ÙÔ ¯ÂÈÚÔÌ¿ÓÙÏfi Ù˘ Ó· ÛÙÔÌÒÛÂÈ Ù· ‰¿ÎÚ˘·, οÔȘ ÛÙ·Ï·Ì·ÙȤ˜ ·ÏÈÛ·Ó Î·È ÛÙÔ ÊÚÈÙ˙¿ÓÈ Ù˘. XˆÚ›˜ Ó· ÚˆÙ‹Ûˆ, ˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ‰È¿‚·Û ÙË ÛΤ„Ë ÌÔ˘, ÙÚ¿‚ËÍ ÓÙÚÔ-


¶·Ú¿ÍÂÓË ÈÛÙÔÚ›·

·Ï¿ ÌÈ· ÁÔ˘ÏÈ¿ ηʤ Î·È ¿Ú¯ÈÛÂ: — K·Ï‡ÙÂÚ· ·È‰¿ÎÈ Ì’ Ó· ÌËÓ Â›¯· ͢Ó‹ÛÂÈ. N· ’¯· Ì›ÓÂÈ ·‰ÂΛ Ì ٷ ·È‰¿ÎÈ· Î·È ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· ÌÔ˘. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÁÈ·Ù› Ì ÙÈÌÒÚËÛÂ Ô £Âfi˜ Î·È Ì’ ¿ÊËΠ˙ˆÓÙ·Ó‹ Ó· È‰Ò Ì ٷ ›‰È· ÌÔ˘ Ù· Ì¿ÙÈ· ÙËÓ ÎfiÏ·ÛË. A’ ÙÔÓ ‡ÓÔ ÂÙ·¯Ù‹Î·Ì ·¿Óˆ fiÏË Ë Ê·ÌÈÏÈ¿. M·˜ ›¯·Ó ΢Îψ̤ÓÔ˘˜ ·fi ÙÚÂȘ ÌÂÚȤ˜. M ÚÈ¤˜ Ì·˜ ı¤ÚÈÛ·Ó Î·È Í¿ÏˆÛ·Ó Î¿Ùˆ Û·Ó Ù· ÛÙ¿¯˘· ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ¿ÏÏÔ˘˜ ·¤‰ˆ ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ·¤ÎÂÈ. TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı˘Ì¿Ì·È Û·Ó ¤ÂÊÙ·, ›¯Â ÛÎÔÙȉȿÛÂÈ Ô ÙfiÔ˜ Á‡Úˆ ÌÔ˘. ¶ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi fiÛË ÒÚ· ¤ÓȈ۷ οÔÈÔÓ Ó· Ì ÎψÙÛ¿ÂÈ. ¢Â ÌÔÚÔ‡Û· Ì‹Ù ӷ ÎÔ˘ÓËıÒ Ì‹Ù Ӓ ·ÔÎÚÈıÒ. ◊ÌÔ˘Ó ÙfiÛÔ ·‰‡Ó·ÌË Û·Ó ·‰ÂÈ·Ṳ̂ÓÔ Û·Î›. ™ÙÔ ÛÙfiÌ· ÌÔ˘ ¤ÓȈı· ÙËÓ ·ÚÌ˘Ú¿‰· ·’ ÙÔ ·›Ì· Ô˘ Ì ›¯Â ÌÈÛÔÓÈÁ̤ÓË. ÕÓÔÈÍ· Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘. MfiÓÔ ·’ ÙÔ ’Ó· ¤‚ÏÂ· ηٿ ÙËÓ ·˘Ï‹ Ù˘ ·ÓË„È¿˜ ÌÔ˘. EΛ ÙËÓ Â›‰· ÂṲ̂ÓË Î¿Ùˆ Î·È Ù· ‰˘Ô ·È‰¿ÎÈ· Ù˘ Ó· ÚÂο˙Ô˘Ó. E›‰· ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ Ó· Ù· ΢ÓËÁ¿ÓÂ Î·È Ó· ÁÂÏ¿Ó ‰˘Ó·Ù¿, ¯ˆÚ·Ù‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ÙÚÔÌ¿Ú· ÙÔ˘˜. AÊÔ‡ Ù· ’ÊÂÚ·Ó Î·Ó¿ ‰˘Ô Á˘ÚÔ‚ÔÏȤ˜, Ù· ˘ÚÔ‚fiÏËÛ·Ó Î·È ¤ÂÛ·Ó ÂΛ ÛÈÌ¿ ÛÙË Ì¿Ó· ÙÔ˘˜. Afi ÙfiÙÂ, fiÙ ÛÙÔ Í˘ÓËÙfi Î·È fiÙ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÌÔ˘, ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ‚Ϥˆ ÂΛÓË ÙËÓ ÎfiÏ·ÛË. A˘Ù¤˜ ÙȘ ·ıÒ˜ „˘¯¤˜. AÎÔ‡ˆ Ù· ·Ú·Î·ÏÂÙ¿ Î·È ÙÔ Ú¤Î·ÛÌ· fiˆ˜ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ù· ’Û‚ËÛ ÙÔ ÓÙÔ˘Ê¤ÎÈ ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡. K·Ï¿ ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜, ·˘Ù¿ Ù· ‰Âο¯ÚÔÓ· ·È‰¿ÎÈ· Û ÙÈ Ó·

113

’ÊÙ·ÈÍ·Ó ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·. N· ’¯·Ó ̤۷ ÙÔ˘˜ „˘¯‹ Î·È Î·Ú‰È¿ ÂΛÓÔÈ ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ‹ Ó· ’Ù·Ó ·fi Û›‰ÂÚÔ; ¢ÔΛ̷۷ Ó· ÙËÓ ·ÚËÁÔÚ‹Ûˆ: — ŒÏ· ‚¿‚ˆ, ‰È¿‚ËÎ·Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ·. X·Ï·ÛÌfi˜ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘, ÍÂ·ÛÙÚ¤ÊÙËÎ·Ó Î·È ÔÏfiÎÏËÚ˜ Ê·ÌÈÏȤ˜. ™‹ÌÂÚ· ¤¯ÂȘ ÙËÓ ÎÔÚԇϷ ÛÔ˘ Ô˘ ÙËÓ Î·ÏÔ¿ÓÙÚ„˜ Î·È ÛÔ˘ ’ηÓÂ Î·È ÂÁÁÔÓ¿ÎÈ·. — ¢ÂÓ Î·ÎÔÌÂÏÂÙ¿ˆ ·È‰› ÌÔ˘. ŸÌˆ˜, Ó· ͤÚÂȘ ·fi ̤ӷ, fiÙÈ Û·Ó ¯¿ÓÂÙ·È Ô ¿ÓÙÚ·˜, ÙÔ Û›ÙÈ Ì¤ÓÂÈ ·Ó›ÛÎȈÙÔ. AÏÏ¿ ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ÈÒÍÂÈ ·fi ¿Óˆ ÌÔ˘ ·˘Ùfi ÙÔ ‚¿Û·ÓÔ; N· ‚Ϥˆ ¿ÎÔ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÙËÓ ÎfiÏ·ÛË Ì ٷ ·È‰¿ÎÈ· Û· Ó· ’Ó·È ÙÒÚ·; E›¯Â ‰›ÎÈÔ Ë ‚¿‚ˆ Ë TÛÈ¿‚ˆ. ÿÛ·Ì Ô˘ ·ÛÊ·Ï›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ¿ÓÙ· Ù· Ì¿ÙÈ· Ù˘, ‰ÂÓ ¤Ê˘Á ·fi ¿Óˆ Ù˘ ·˘Ùfi ÙÔ ‚¿Û·ÓÔ. ™¿Ìˆ˜ Î·È Ô B·Û›Ï˘ Ô „ËÏfi˜ ‰Â ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËΠÙÔ ›‰ÈÔ; K·Ù¿ ˆ˜ ÌÔ˘ ÍÔÌÔÏÔÁ‹ıËÎÂ Û·Ó ¤ÎÏÂÈÓ ٷ Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘, ÌÈ· ˙ˆ‹ Ë ›‰È· ÛÎËÓ‹ ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÙ·Ó ÔÏÔ˙ÒÓÙ·ÓË ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘. TÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ. EÎÂÈ Â›¯·Ó ÛÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÔÏ˘‚fiÏÔ. KÔÈÌfiÙ·Ó Ì¤Û· ÛÙÔ Û›ÙÈ fiÏË Ë Ê·ÌÈÏÈ¿ ÙÔ˘. MÈ· ÎψÙÛÈ¿ ÛÙËÓ fiÚÙ· ÙÔÓ ¤Î·Ó ӷ ÂÙ·¯Ù› ·¿Óˆ. •ÂÚfi‚·Ï ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ¤Ó·˜ Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎfi˜ ÙÔ˘ °ÂÚÌ·Ófi˜. TÔÓ ÛËÌ¿‰Â„ Ì ÙÔ Ì¿Ô˘˙ÂÚ, ÙÚ¿‚ËÍ ÙË ÛηӉ¿ÏË Î·È ¿ÎÔ˘Û ÙÔÓ ÂÈÎÚÔ˘ÛÙ‹Ú·. H ÛÊ·›Ú· ¤·ı ·ÊÏÔÁÈÛÙ›·. O ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ ‚¿ÏıËΠӒ ·‰ÂÈ¿ÛÂÈ ÙÔ fiÏÔ Î·È Ó· ÙÔ Í·Ó·ÁÂÌ›ÛÂÈ. O B·Û›Ï˘ Û·ÏÙ¿ÚÈ-


114

°ÈÒÚÁÔ˜ A. ºÏÒÚÔ˜

Û ·’ ÙÔ ›Ûˆ ·Ú¿ı˘ÚÔ. X¿ıËΠے ¤Ó· ·˘Ï¿ÎÈ Î¿Ùˆ ·fi ‚·ÙÛÔ˘ÓȤ˜ Î·È Î·Ï·ÌȤ˜. ÕÎÔ˘Û ÍÔ›Ûˆ ÙÔ˘ ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi ÎÚfiÙÔ. ™ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ›‰Â ·fi ÂΛ Ô ‹Ù·Ó ÎÚ˘Ì̤ÓÔ˜ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Ó· η›ÁÂÙ·È Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓÈÔ‡˜ Î·È ÙȘ ·‰ÂÚʤ˜ ÙÔ˘. M¤¯ÚȘ Ô˘ ¤Ê˘Á ÎÈ ·˘Ùfi˜ ·’ ÙË ˙ˆ‹ ¤‚ÏÂ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘ ÂΛÓÔ ÙÔ ‰Âηԯٿ¯ÚÔÓÔ ·È‰› Ó· ÙÔÓ ÛËÌ·‰Â‡ÂÈ Î·È ¿ÎÔ˘Á ÙÔ ¯Ù‡Ô ÙÔ˘ ÂÈÎÚÔ˘ÛÙ‹Ú·... MÈ· ˙ˆ‹ Î·È ·˘Ùfi˜ ·Ó·ÚˆÙÈfiÙ·Ó. ™·Ó ÙÈ Ó· ›¯Â ·˘Ùfi ÙÔ ·È‰› ÛÙ· ÛˆıÈο ÙÔ˘, Û›‰ÂÚÔ; ŒÓ· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ, ˆ˜ ηډȿ Î·È „˘¯‹ ‰ÂÓ Â›¯Â. TÔ Î›ÌÂÓÔ ·ÊÈÂÚÒÓÂÙ·È Ì ·Á¿Ë Î·È Û‚·ÛÌfi ÛÙË Á˘Ó·›Î· ÌÔ˘ EϤÓË. O °ÂÚÌ·Ófi˜ ηٷ¯ÙËÙ‹˜ Ù˘ ÛÙ¤ÚËÛ ÙÔ ¯¿‰È ÂÓfi˜ ·Ô‡, ÌÈ·˜ ÁÈ·ÁÈ¿˜. ™ÙË ÁÂÓÔÎÙÔÓ›· Ù˘ 16 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ˘ ’43 ÍÂÎÏËÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ·Ô‡‰Â˜ Ù˘ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÁÔÓÈÔ‡˜ Ù˘. EÂÍËÁ‹ÛÂȘ ϤÍÂˆÓ XÚÔ‡Ì·: ÚÈÓ Ù· ¯·Ú¿Ì·Ù· K·Ù¿Û·ÚÁ·: ¿Óˆ ÛÙËÓ „¿ı· ¯ˆÚ›˜ ÛÙÚÒÌ· ™˘Ó·Ù› ÙÔ˘˜: Û˘Ó·ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ XÏÈ·Ú¿: ÎÔ˘Ù·ÏÈ¿ ¶·ÓÒη·: ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· ÛÙ· Ì·Ó›ÎÈ· AÎÔ˘Ú̇ÔÓÙ·Ó: ÚÔÛ·ıÔ‡Û Ӓ ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ì ÚÔÛÔ¯‹ TÛ¿ÎÓ·: ÏÈ·ÓfiÍ˘Ï· ÁÈ· ÚÔÛ¿-

Ó·ÌÌ· ™ˆÚfiÊÏ·: ÍÂÚ¿ ʇÏÏ ‰¤Ó‰ÚˆÓ XÂÈÚfiÌÏÔ˜: ̇ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ K‡Î·ÚË: ¯ÔÓÙÚfi ¿ÛÚÔ ÊÏ˘Ù˙¿ÓÈ ÙÔ˘ ηʤ •·Á¿È: ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ ™ÙÈ‚·ÓÈ¿: ÛÙÔÈ‚·Á̤ӷ Ì ٿÍË Î·˘ÛfiÍ˘Ï· KÔÓÙÔ˙˘ÁÒÓÂÈ: ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ™·Ï¿È˙·Ó: ηıÔ‰ËÁÔ‡Û·Ó XˆÚ·ÊÔÊ¿ÛÏ·: ¿ÛÚ· ¯ˆÚ·Ê›ÛÈ· Ê·ÛfiÏÈ· TÛ¿ÎÈÛÂ: ¤ÎÔ„Â Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ KÔ¿: ÈÔ Û‡ÓÙÔÌ· MË ÛÎÈ¿˙ÂÛ·È: ÌË ÊÔ‚¿Û·È ¶ÂÚ·Ù·ÚÈ¿: ‚¿Úη ÌÂÁ¿ÏË ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÔıÂÛ›· Ÿ¯ÙÈ·: fi¯ıË ÔÙ·ÌÔ‡ Õ‰Ú·Í·Ó: ¿Ú·Í·Ó AfiÛˆÛ·Ó: ¤ÊÙ·Û·Ó T˙Ô˘Ù˙Ô˘Ú›˙ÔÓÙ·˜: ÙÛÈÚ›˙ÔÓÙ·˜ X·Ï‡ÂÙÂ: Á˘Ú‡ÂÙ ™È¿‰È: ›ÛȈ̷ 懯·: Ï›ÁÔ §˘ÛÈ¿: ϯً fiÚÙ· °Ú¤ÎÈ: ηϷً̈ ÁÈ· Ù· ˙Ò· XÔ‡ÁÈ·ÍÂ: ÊÒÓ·Í ‰˘Ó·Ù¿ AÏ¿ÚÁ·: Ì·ÎÚÈ¿ TÛ·Ú‰¿ÎÈ·: ÎÚ‚¿ÙÈ· ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ· Mˉ¤Ó: ÂÚÈÔ¯‹ Ì Ìˉ¤Ó ˘„fiÌÂÙÚÔ MÈگȤ˜: ·ÚÌ˘Ú›ÎÈ· ¶Ô‡ÌˆÓÂ: ¤ÎÔ‚Â ÙËÓ ·Ó¿Û· ÙÔ˘˜ AÓ›ÛÎȈÙÔ: ¯ˆÚ›˜ ÔÙ¤ Ó· ¤¯ÂÈ ›ÛÎÈÔ ÕÎÔ·: Û˘Ó¤¯ÂÈ·


T· ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· Ù˘ IÂÚ¿˜ MÔÓ‹˜ B‡ÏÈ˙·˜ ÙÔ˘ M·ÙÛԢΛԢ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ

KˆÓ/ÓÔ˜ B. M·ÚÌÔ‡Ù˘

™˘Ú›‰ˆÓ §¿ÌÚÔ˜ Î·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË ÙˆÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ AÁÒÓˆÓ

O

™˘Ú›‰ˆÓ §¿ÌÚÔ˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 8 AÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ 1851 ÛÙËÓ K¤Ú΢ڷ. H ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ·fi ÙȘ Âͤ¯Ô˘Û˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÙËÓ ÂÔ¯‹ ‰Â ÂΛÓË Ë K¤Ú΢ڷ ‹Ù·Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÂÊ¿ÌÈÏÏÔ ÙˆÓ AıËÓÒÓ. O ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘, ¶·‡ÏÔ˜ §¿ÌÚÔ˜, HÂÈÚÒÙ˘ ÛÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹, ·fi ÙÔ˘˜ K·Ï·ÚÚ‡Ù˜ Ù˘ H›ÚÔ˘, ‹Ù·Ó ÓÔÌÈÛÌ·ÙÔÏfiÁÔ˜. AÓ Î·È ·˘ÙÔ‰›‰·ÎÙÔ˜, ‹Ù·Ó ÏfiÁÈÔ˜ Î·È Â›¯Â ÂΉfiÛÂÈ ÔÏϤ˜ ÌÂϤÙ˜ Á‡Úˆ ·fi Ù· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·. ™’ ·˘Ùfi ÏÔÈfiÓ ÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ Ô ™. §¿ÌÚÔ˜, ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÌfiÚʈÛË Ô˘ ÙÔÓ ·Ó¿‰ÂÈÍ ·ÚÁfiÙÂÚ· Û’ ¤Ó·Ó ·’ ÙÔ˘˜ ÔÏ˘ÁÚ·ÊfiÙÂÚÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Ù˘ ÌÂ۷ȈÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ŒıÓÔ˘˜. T· ÚÒÙ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô ™. §¿ÌÚÔ˜ Ù· ¤Ì·ı ÛÙËÓ K¤Ú΢ڷ. TÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÙÔ ÙÂÏ›ˆÛ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ηÈ, ÙÔ 1867 Î·È Û ËÏÈΛ· 16 ÂÙÒÓ, ‹Ù·Ó ÚˆÙÔÂÙ‹˜ Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ. MÂÙ¿ ·fi ÙÂÙÚ·ÂÙ‹ ÊÔ›ÙËÛË ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ AıËÓÒÓ Û˘Ó¤¯ÈÛ ÁÈ· ‰‡Ô ·ÎfiÌË ¯ÚfiÓÈ· ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ BÂÚÔÏ›ÓÔ˘. MÈÏÔ‡ÛÂ Î·È ¤ÁÚ·Ê Ì ÌÂÁ¿ÏË Â˘¯¤ÚÂÈ· ÙË Á·ÏÏÈ΋, ÁÂÚÌ·ÓÈ΋, ÈÙ·ÏÈ΋ Î·È ·ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÙÔ˘ Â¤ÙÚÂ ӷ ÎÈÓÂ›Ù·È Ì ÌÂÁ¿ÏË ¿ÓÂ-

ÛË ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ¯ÒÚÔ. ™˘Ó¤¯ÈÛ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ¤ÓÙ ·ÎfiÌË ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË §ÂÈ„›· Î·È ÙÔ 1882 Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠ°ÂÓÈÎfi˜ EÈıˆÚËÙ‹˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ. TÔ 1878 ¤ÁÈÓ ˘ÊËÁËÙ‹˜ Ù˘ IÛÙÔÚ›·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ AıËÓÒÓ, fiÔ˘ ‰›‰·Í ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ ¶·Ï·ÈÔÁÚ·Ê›·˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ȉڇ̷ÙÔ˜, ÙÔ ‰Â 1890 ¤ÁÈÓ ٷÎÙÈÎfi˜ ηıËÁËÙ‹˜ Ù˘ IÛÙÔÚ›·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ AıËÓÒÓ. ¶ÚˆÙÔÛÙ·ÙÔ‡Û ¿ÓÙ· Û οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ŒıÓÔ˘˜ Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Û οı ¤ÚÁÔ ‹Ù·Ó ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ÁÓˆÛÙfi Û fiÏÔ˘˜ ˆ˜ ı· Ô‰ËÁÔ‡Û ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. H ·Ó·‚›ˆÛË ÙˆÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ AÁÒÓˆÓ ÙÔ 1896 ÛÙËÓ Aı‹Ó·, ‚ڋΠÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ÙÔÓ ÈÔ ÛÔ˘‰·›Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. M¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰È·Ù¤ÏÂÛ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ EÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ AÁÒÓˆÓ. AÓÙÈÚÔÛÒ¢Û ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ AıËÓÒÓ Î·È ÙÔ KÚ¿ÙÔ˜ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Â˘Úˆ·˚ο ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Û˘Ó¤‰ÚÈ·. ¢È·ÙËÚÔ‡Û ¿ÓÙ· ¿ÚÈÛÙ˜ Î·È ÛÙÂÓ¤˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÏÈ-


116

KˆÓ/ÓÔ˜ B. M·ÚÌÔ‡Ù˘

ÙÈΤ˜ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Ù˘ E˘ÚÒ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ÙÔ˘ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó È‰È·›ÙÂÚË ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË. ™ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ¿ÏψÛÙ ÁÓˆÛÙ¤˜ Û fiÏÔ˘˜, ˘ÔÏfiÁÈÛÂ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÛÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔϘ ÁÈ· ÙÔ ŒıÓÔ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔ 1916 Î·È ÙÔ˘ ·Ó¤ıÂÛ ÙËÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁ›·, ·Ó Î·È ÁÓÒÚÈ˙ fiÙÈ Ô˘‰¤ÔÙ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ô §¿ÌÚÔ˜ ˘‹ÚÍ ʛÏÔ˜ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. ŒÙÛÈ, ̤۷ ÛÙÔ ¯¿Ô˜ ÂΛÓÔ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ‰È¯·ÛÌÔ‡ Ù˘ 27˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1916, ÈÂ˙fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ B·ÛÈÏÈ¿, ·Ó¤Ï·‚Â Ô ™. §¿ÌÚÔ˜ ÙËÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁ›· Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. KÚ¿ÙËÛ Â›Û˘ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔ X·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ ÙÔ˘ YÔ˘ÚÁ›Ԣ EÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È ¢ËÌfiÛÈ·˜ EÎ·›‰Â˘Û˘. O ™. §¿ÌÚÔ˘ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜, ˘‹ÚÍ fï˜ ¤Ó·˜ ÌÂ-

™˘Ú›‰ˆÓ §¿ÌÚÔ˜ (1851-1919)

Á¿ÏÔ˜ ‰¿ÛηÏÔ˜. Y‹ÚÍ ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ê›ÏÔ˜ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ. H ÎÏ›ÛË ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ÚÔ˜ Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ›¯Â Ê·Ó› fiÙ·Ó, ·fi ‰ÂηÂÓÙ¿¯ÚÔÓÔ ·È‰› Ì·˙› Ì ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ Mȯ¿ÏË Âͤ‰ˆÛ ÙfiÙ ÙÔ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «¶·ÚÓ·ÛÛfi˜» Î·È ›‰Ú˘Û ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÊÈÏÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ. ™Ù· ÔχÌËÓ· Ù·Í›‰È· ÙÔ˘ ÛÙËÓ E˘ÚÒË ¤‚ÚÈÛΠ¿ÓÙ· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ Ì ¤Ú¢Ó˜ Á‡Úˆ ·fi ΛÌÂÓ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ EÏÏ¿‰·. T· ̤ÏË Ù˘ ÚÒÙ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ OÏ˘Ìȷ΋˜ EÈÙÚÔ‹˜ ÛÙÔ˘˜ Aã OÏ˘E› 35 ¯ÚfiÓÈ· ‰›‰·ÌÈ·ÎÔ‡˜ AÁÒÓ˜ (1896). K·ıÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ¢. BÈΤϷ˜ (EÏÏ¿˜), Í ˆ˜ ηıËÁËÙ‹˜ Ù˘ Úfi‰ÚÔ˜ ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ Ô ‚·ÚfiÓÔ˜ Pierre de Coubertin (°¿ÏÏÔ˜), ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘ Ô A. de Boutovsky (PÒÛÔ˜). ŸÚıÈÔÈ ·fi ·ÚÈÛÙÂ- IÛÙÔÚ›·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÚ¿: Dr. W. Gebhardt (°ÂÚÌ·Ófi˜), Guth-Harkovsky (TÛ¯ÔÛÏÔ‚¿Î Ô ˜ ) , ÛÙ‹ÌÈÔ AıËÓÒÓ. ¢È·-


™˘Ú›‰ˆÓ §¿ÌÚÔ˜

117

Ù¤ÏÂÛ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ¶Ú‡Ù·Ó˘. ŒÁÚ·„ ÔÏÏ¿ Î·È ÛÔ˘‰·›· ÈÛÙÔÚÈο ¤ÚÁ·, fiˆ˜ ÙËÓ «IÛÙÔÚ›· Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ ·fi ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÙ¿ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ì¤¯ÚÈ Ù˘ AÏÒÛˆ˜» Û 7 ÙfiÌÔ˘˜ (18861908), Ù· «KÂÚ΢ڷ˚ο ·Ó¤Î‰ÔÙ·» (1882), «AÈ Aı‹Ó·È ÂÚ› Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ IBã ·ÈÒÓÔ˜ ηٿ ËÁ¿˜ ·Ó¤Î‰ÔÙÔ˘˜» (1878), «¶ÂÚ› Ù˘ ¶·È- H ·Ó·‚›ˆÛË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ AÁÒÓˆÓ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ˘‹ÚÍ ¤Ó· Â›Ù¢ÁÌ· Ô˘ Ï¿ÌÚ˘Ó ‰ÈÂıÓÒ˜ ÙË ÌÈÎÚ‹ Ì·˜ ¯ÒÚ·. ‰Â›·˜ ÂÓ Iˆ·ÓÓ›ÓÔȘ Â› H ʈÙÔÁÚ·Ê›· Â›Ó·È ·fi ÙËÓ Â›ÛËÌË ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. TÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜», «O P‹Á·˜ Î·È Ë EÏÏËÓÈ΋ AÁ›Ô˘ ŸÚÔ˘˜ Î·È Î·Ù¤ÁÚ·„ 5.766 ·ÚÔÈΛ· Ù˘ BȤÓÓ˘» Î.¿. ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê·, Ù· ÔÔ›· ‰ËÌÔÛ›Â˘Û Û Afi ÙÔ 1895 ¤ˆ˜ ÙÔ 1900 ÂÚÁ¿‰›ÙÔÌË ¤Î‰ÔÛË Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «K·Ù¿ÛÙËΠ̠ÌÂÁ¿ÏË ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ‹Ù·Ó ÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ÂÓ Ù·È˜ ‚È‚ÏÈÔı‹Î·È˜ Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÂÚ‡ÓËÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ŸÚÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ¯ÂÈÛ ÙȘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ ÙˆÓ MÔÓÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÁڿʈӻ. T· ·ÁÈÔÚ›ÙÈη ·˘Ù¿ ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· Ô ™. §¿ÌÚÔ˜ Ù· ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ÛÙËÓ K·ÓÙ·‚ÚÈÁ›· Ù˘ AÁÁÏ›·˜, ·ÔÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÎÚÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ E˘ÚÒ˘. T· «¶·Ï·ÈÔÏfiÁÂÈ· Î·È ¶ÂÏÔÔÓÓËÛȷο» Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ¤Ú¢ӷ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁˆÓ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, fiÔ˘, §›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ AÁÒÓˆÓ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ηOÈ Â›ÛËÌÔÈ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¤Ù·ÏÔ ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘ fiÔ˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ÙÈÌËÙÈΤ˜ Ù¤Ê˘ÁÂ Ë ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ù‹ ı¤ÛÂȘ. ¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙËÓ Âͤ‰Ú· ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô ™. §¿ÌÚÔ˘, Ô ‰È¿‰Ô¯Ô˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Î·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜.


118

KˆÓ/ÓÔ˜ B. M·ÚÌÔ‡Ù˘

ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÕψÛË Ù˘ ¶fiÏ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËη Î·È ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ™. §¿ÌÚÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË ÙˆÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ AÁÒÓˆÓ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙÔ 1986 ˘‹ÚÍ ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È ÙÔ‡ÙÔ ‰ÈfiÙÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· H ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ·˘Ù‹ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ¤¯ÂÈ ÏËÊı› ·fi ÙËÓ AÎÚfiÔÏË ÙÔ 1900 Î·È ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Z·›Ԣ Î·È ‰ÂÍÈ¿ ·˘ÙÔ‡, ÙÔ ¯ÒÚÔ fiÔ˘ ηٷÛ΢¿Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÙfiÙ ‰Â›¯ÓÂÈ ÛıËΠÙÔ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ™Ù¿‰ÈÔ. ™ÙÔ Ì¤ÛÔÓ, ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Ë ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ IÏÈÛÔ‡. ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹, Ë ÔÔ›· ›¯Â Û˘ÛÙ·ı›, ÚfiÙÂÈÓ ÛÙÔÓ E. Z¿· Ó· Û˘Ó‰˘·‹Ù·Ó ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙ·. ÛÙÔ‡Ó ÔÈ OÏ˘ÌÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ Ì ٷ˘™’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ùfi¯ÚÔÓË ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÁˆÚÁÈ΋˜ Î·È Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ÚÒÙÔ˜ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ·ÚηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¤ÎıÂÛ˘ Û ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ KÏ¿Óı˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂΤÓÙÚÔ, Ô˘ ı· ·ÓÔÈÎÔ‰ÔÌÔ‡Û ÎÔÓÙ¿ ϤÙËÛ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÔıˆÓÈ΋˜ ÛÙÔ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ™Ù¿‰ÈÔ Û ÎÚ·ÙÈÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ Ú˘ÌÔÙÔÌÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÙˆÓ Î‹ ¤ÎÙ·ÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ı· ·Ú·¯ˆAıËÓÒÓ, ÂӉȷʤÚıËΠÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÚÔ‡ÛÂ Ë K˘‚¤ÚÓËÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÛًψÛË ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÏÈÎÔ‡ ΋Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ OÏ˘™Ù·‰›Ô˘. §¤ÁÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ Ô KÏÂÌ›Ô˘ ¢Èfi˜. H ÚfiÙ·ÛË Ù˘ K˘‚¤Ú¿Óı˘ ÙÚÔÔÔ›ËÛ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÓËÛ˘ ¤ÁÈÓ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙÔÓ E. Ù˘ fiÏ˘ ÙˆÓ AıËÓÒÓ, Ô˘ ›¯Â ÂÎZ¿· Î·È Û˘ÌÊÒÓËÛ ӷ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÓ‹ÛÂÈ Ô B·˘·Úfi˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ηٷÛ΢¤˜, ÁÈ· KϤÓÙÛÂ, ÒÛÙÂ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ô‰fi˜ ™Ù·ÙȘ Ôԛ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó¤ıÂÛ ÛÙÔ °¿Ï‰›Ô˘ Ó· ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÏÔ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· º. MÔ˘Ï·Ó˙¤ ÙËÓ ™Ù¿‰ÈÔ. TÔ 1856 Ô Î·Ù·ÁfiÌÂÓÔ˜ ·fi ÂÎfiÓËÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ. ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Á·ÈÔÎÙ‹ÌÔÓ·˜ £· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ·ÎfiÌ· fiÙÈ ÛÙË PÔ˘Ì·Ó›· E˘¿ÁÁÂÏÔ˜ Z¿·˜, ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË ÙÔ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ô ÔÔ›Ô˜ ηٿ ÙËÓ E·Ó¿ÛÙ·ÛË Â›¯Â ™Ù¿‰ÈÔ ‹Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ˆ˜ Ú·ÓÔ Î·È ·ÔÁ˘Ìӈ̤ÓÔ ÙÂÏ›ˆ˜ ·fi ÎÙÈÎfi˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ ÛÙÔ M¿ÚÎÔ MfiÙÛ·Ù· Ì¿ÚÌ·Ú¿ ÙÔ˘. ÚË, ¤ÛÙÂÈÏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ŸıˆÓ· Ì ŒÙÛÈ ÙÔ 1874, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÙËÓ ÔÔ›· ÚfiÙÂÈÓ ӷ ‰È·ı¤ÛÂÈ fiÛ· ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ÔÈ ÚÒ¯Ú‹Ì·Ù· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Ù¤ÏÂÙÔÈ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ› AÁÒÓ˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÛË ·Ó¿ ÙÚÈÂÙ›· ÙˆÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ¯ˆÚ›˜ ‰ÈıÓ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ AÁÒÓˆÓ. H K˘‚¤ÚÓËÛË ‰¤¯ÙËΠ̠ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘ ÚÔı˘Ì›· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÏËÚÔ‰ÔÙ‹Ì·ÙÔ˜


™˘Ú›‰ˆÓ §¿ÌÚÔ˜

Z¿·. KÙ›ÛÙËΠÚÔ ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘ ÙÚ›ÙÔÍË Ì·ÚÌ¿ÚÈÓË Á¤Ê˘Ú· Â› ÙÔ˘ IÏÈÛÛÔ‡, ÈÛÔ‰ÒıËΠÚfi¯ÂÈÚ· Ô ÛÙ›‚Ô˜ ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘ Î·È Î·Ù·Û΢¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÂÙ¿ÏÔ˘ ͇ÏÈÓ˜ ÎÂÚΛ‰Â˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÛ‹ÌÔ˘˜. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÙÔ 1875 ÔÈ ÚÒÙÔÈ - ÌË ‰ÈÂıÓ›˜ - OÏ˘ÌÈ·ÎÔ› ·ÁÒÓ˜. OÈ ·ÁÒÓ˜ ·˘ÙÔ› ˘‹ÚÍ·Ó Ë ·ÊÔÚÌ‹ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Â˘Ú‡Ù·Ù· Ô Â˘Úˆ·˚Îfi˜ T‡Ô˜ Ì ¢ÌÂÓ¤Ûٷٷ Û¯fiÏÈ·, fiÔ˘ ˘ÌÓÔ‡Û·Ó ÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi Ó‡̷ Î·È ÚÔ¤ÙÚÂ·Ó fiÏ· Ù· ÎÚ¿ÙË Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË ÙˆÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ AÁÒÓˆÓ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙÔÓ IÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 1894, ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ AıÏËÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙˆÓ ¶·ÚÈÛ›ˆÓ fiÚÈÛ ÁÈ· ÙÔ 1896 ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ AÁÒÓˆÓ Ì ‰ÈÂıÓ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. OÚ›ÛÙËΠÙfiÙ OÏ˘Ìȷ΋ EÈÙÚÔ‹, Ë ÔÔ›· ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÔÚÁ·ÓˆÙÈο, ·Ó¤Ï·‚Â Î·È ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙË ÌÂÚÈ΋ ·Ó·Ì·ÚÌ¿ÚˆÛË ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘ ÌÈ· Î·È ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. H ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÌÂϤÙË ·Ó·Ù¤ıËΠÛÙÔÓ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· AÓ·ÛÙ¿ÛÈÔ MÂÙ·Í¿, Ô ÔÔ›Ô˜, Ì ‚¿ÛË Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ Êˆ˜ ·fi ÙȘ ·Ó·Ûηʤ˜, ·Ó·Û‡ÓıÂÛ ÙÔ Ó¤Ô ™Ù¿‰ÈÔ Ì ·fiÏ˘ÙË ·ÎÚ›‚ÂÈ·. M¿ÏÈÛÙ· ÛÙ· Û¯¤‰È· Ô˘ ˘¤‚·Ï ÛÙËÓ OÏ˘Ìȷ΋ EÈÙÚÔ‹ ÚÔ¤‚ÏÂÂ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÙ¿ÏÔ˘ ÌÈ·˜ ÙÔÍÔÂȉԇ˜ ÛÙÔ¿˜ ‰ˆÚÈÎÔ‡ Ú˘ıÌÔ‡ Ô˘ ı· ¯ÚË̢ۛ ˆ˜ ÁÏ˘ÙÔı‹ÎË.

119

EÂȉ‹ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ‹Ù·Ó Ôχ ÌÈÎÚfi˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË ÙˆÓ AÁÒÓˆÓ, Ë EÈÙÚÔ‹ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·Ì·ÚÌ¿ÚˆÛË ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÂÙ¿ÏÔ˘, fiÔ˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈÛ‹ÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÌfiÓÔ ÛÂÈÚÒÓ ÙˆÓ ÎÂÚΛ‰ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÚÔ˘Ï·›ˆÓ IˆÓÈÎÔ‡ Ú˘ıÌÔ‡ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ·ÓÙ› Ù˘ ·Ú¯Èο ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˘ ÁÏ˘ÙÔı‹Î˘ ÛÙÔ ¤Ù·ÏÔ. OÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÎÂÚΛ‰Â˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ͇ÏÈÓ˜ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ AÁÒÓˆÓ. O ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· MÂÙ·Í¿, ÏËÛ›·˙ ÛÙÔ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ‰Ú·¯Ì¤˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¿ÊËÛ ÛÙÔ ÎÏËÚÔ‰fiÙËÌ¿ ÙÔ˘ Ô E. Z¿·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ·Ô‚ÈÒÛÂÈ Î·È ‰È·¯ÂÈÚÈ˙fiÙ·Ó ÙÔ ÎÏËÚÔ‰fiÙËÌ· Ô ÂÍ¿‰ÂÏÊÔ˜ ÙÔ˘ KˆÓ. Z¿·˜, ηٷۯ¤ıËÎ·Ó Ì·˙› Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÚÔ˘Ì¿ÓÈÎÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ EÈÙÚÔ‹˜ ˘‹Ú¯·Ó ÌfiÓÔ 200.000 ‰Ú·¯Ì¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Û·Ó Ô‡Ù ÁÈ· Ù· ÔÚÁ·ÓˆÙÈο. ¶ÚÔ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Ó· ̷ٷȈıÔ‡Ó ÔÈ AÁÒÓ˜, Ë OÏ˘Ìȷ΋ EÈÙÚÔ‹, ¿ÏÈ Ì ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘, ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙËÓ A›Á˘ÙÔ ˆ˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô AıËÓ·›ˆÓ TÈÌ. ºÈϋ̈ӷ Î·È ÙÔÓ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· AÓ·ÛÙ. MÂÙ·Í¿ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÏÔ‡ÛÈÔ ÔÌÔÁÂÓ‹ °ÂÒÚÁÈÔ A‚¤ÚˆÊ Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘. M¿ÏÈÛÙ·, Ë EÈÙÚÔ‹ ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙÔ ÌÂ-


120

KˆÓ/ÓÔ˜ B. M·ÚÌÔ‡Ù˘

Á¿ÏÔ ÂÚ¢ÓËÙ‹ ÚÔÛˆÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ›¯Â ÁÚ¿„ÂÈ Ô ™. §¿ÌÚÔ˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó¤ÊÂÚ ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Â¤‚·Ï·Ó ÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË ÙˆÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ AÁÒÓˆÓ ÛÙËÓ ·ÂÏ¢ıÂڈ̤ÓË EÏÏ¿‰·. O °ÂÒÚÁÈÔ˜ A‚¤ÚˆÊ ÙÔ˘˜ ¿ÎÔ˘Û Ì ÚÔÛÔ¯‹ Î·È ÚÔÛʤÚıËΠӷ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙË ÌÂÚÈ΋ ·Ó·Ì·ÚÌ¿ÚˆÛË ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘, ·ÏÏ¿ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ, ηıÒ˜ Î·È ÙË ‰·¿ÓË ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ AÁÒÓˆÓ. ŒÙÛÈ Ë EÈÙÚÔ‹, ··ÏÏ·Á̤ÓË ·fi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ Â͇ÚÂÛ˘ fiÚˆÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ Ì ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú˘ıÌfi ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ MÂÙ·Í¿. M¿ÏÈÛÙ·, Û ¤Ó‰ÂÈÍË Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡Ó˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ¢ÂÚÁ¤ÙË, ·Ó¤ıÂÛ ÛÙÔ ÁχÙË °. BÚÔ‡ÙÔ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ °. A‚¤ÚˆÊ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠ‰ÂÍÈ¿ ÙˆÓ ÚÔ˘Ï·›ˆÓ ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘, Ù· ·ÔÎ·Ï˘Ù‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ AÁÒÓˆÓ. T¤ÏÔ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› Ë ÚÔÛˆÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ™. §¿ÌÚÔ˘ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ Ï¢ÎÒÌ·ÙÔ˜ «TO HPøON TOY A°øNO™», ÙÔ ÔÔ›Ô ÂΉfiıËΠÙÔÓ

AÚ›ÏÈÔ ÙÔ˘ 1910 Î·È ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ’21, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ˘˜ ›¯Â ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÈ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ¶¤ÙÚÔ˜ ÊÔÓ E˜. «ŸÏÔÈ ÂΛÓÔÈ ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ -ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÚÔÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘- ˆÓ Û˘ÓËı›Û·ÌÂÓ Ó· ı·˘Ì¿˙ˆÌÂÓ ‰Èη›ˆ˜ Ù· ÎϤ·, ·ÏÏ’ Ô›ÙÈÓ˜ Â›Ó·È ‰È¿ ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ï¿ ÌfiÓÔÓ ¤Ó‰ÔÍ· ÔÓfiÌ·Ù·, ı· Ï¿‚ˆÛÈ ‰È¿ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ù·‡Ù˘ ÚÔ ÙˆÓ ÔÊı·ÏÌÒÓ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓÔ˜ Û¿Úη Î·È ÔÛÙ¿, fiÏ·È ÂÎÂ›Ó·È ·È ÛÎËÓ·› ÙÔ˘ ËÚˆÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ‰fi͢ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛıÒÛÈ ÌÂÙ¿ Ó¤·˜ ˙ˆ‹˜. T· ̤ÏË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ ÛÓ ÙË ÂÎ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ÙÔ‡ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ı· Û˘ÁÎÈÓÒÓÙ·È, ÔÈ Ì·ıËÙ·› ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ı· ÊÚÔÓËÌ·Ù›˙ˆÓÙ·È, Î·È Ù· Ï‹ıË, ‚ϤÔÓÙ· ÂÎÙÂıÂÈ̤ӷ˜ Ù·˜ ˆÚ·›·˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ··ÓÙ·¯Ô‡ Á˘ ÂȘ Ù·˜ ÚÔı‹Î·˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ Ù·˜ ÂıÓÈο˜ ÂÔÚÙ¿˜, ı· ˘„ÒÓˆÓÙ·È ˘ÂÚ‹Ê·Ó· ̤¯ÚÈ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ηı’ ·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıË Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ı· ·Ó·‚·Ù›˙ˆÓÙ·È ÂȘ ¿ÁÈÔÓ ‚¿ÙÈÛÌ· ÊÈÏÔ·ÙÚ›·˜ Î·È ÂÎÏËÚÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜ ·˘ÙÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ÌËÙ¤Ú· EÏÏ¿‰·».


°’ TO¶IKH I™TOPIA N·ÔϤˆÓ °. K·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘

H ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ Aı·Ì·Ó›Ô˘ µ·ÏηÓÈ΋ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ˜, ˆ˜ ÙȘ ∏ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·, ‹Ù·Ó ÙÌ‹Ì· Ù˘ √ıˆÌ·ÓÈ΋˜ A˘ÙÔÎÚ·ÙÔ-

Ú›·˜. ¶ÚÒÙÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, Ì ÙËÓ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1821 Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·ÈÌ·ÙËÚ¤˜ ı˘Û›Â˜, ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÛÙȘ 22 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1830, ÔfiÙÂ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÊËΠÙÔ ¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ·˘Ùfi, Ù· Û‡ÓÔÚ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ, ÁÈ·Ù› ¤Êı·Ó·Ó ÚÔ˜ ‚ÔÚÚ¿ ˆ˜ ÙÔ ™ÂÚ¯ÂÈfi Î·È ÙÔÓ ∞¯ÂÏÒÔ. ªÂ ÙË ™‡Ì‚·ÛË Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ (9/21 πÔ˘Ó›Ô˘ 1832) Ù· ËÂÈÚˆÙÈο Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¤ÊÙ·Ó·Ó ÚÔ˜ ‚ÔÚÚ¿ ˆ˜ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Î·È ∞Ì‚Ú·ÎÈÎfi ÎfiÏÔ. ŒÙÛÈ Ë ◊ÂÈÚÔ˜ Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û¯Â‰fiÓ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¤ÌÂÓ·Ó ÛÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ∆Ô˘ÚΛ·˜. √ ƒˆÛÔÙÔ˘ÚÎÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜ ÙÔ˘ 1877-78 Ô‰‹ÁËÛ Û Ӥ· ÎÚ›ÛË ÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÛÙÔ˘˜ ˘fi‰Ô˘ÏÔ˘˜ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ Ӥ˜ ÂÏ›‰Â˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ¤ÎÚËÍË Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∆˙Ô˘Ì¤ÚÎˆÓ Î·È ÙÔ˘ ƒ·‰Ô‚È˙›Ô˘. ∆Ô 1881 ÔÈ ªÂÁ¿Ï˜ ¢˘Ó¿ÌÂȘ, ∞ÁÁÏ›·, °·ÏÏ›· Î·È ƒˆÛ›·, ‡ÛÙÂÚ·

·fi ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ·Ó ÙËÓ ∆Ô˘ÚΛ· Ó· Û˘ÁηٷÙÂı› ÛÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Â·Ú¯›· ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ Î·È ÌÈÎÚÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∏›ÚÔ˘, Â·Ú¯›· ÕÚÙ·˜, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞˘Ù‹ Ë ·Ú·¯ÒÚËÛË Â›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÙˆÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ ∆˙Ô˘Ì¤ÚΈÓ, fiˆ˜ Î·È Ë fiÏË Ù˘ ÕÚÙ·˜, Ó· ÂÚȤÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂ÈÎÚ¿ÙÂÈ·. ∏ Û˘Óı‹ÎË ˘Ô¯Ú¤ˆÓ ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ó· Û‚·ÛÙ› Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙˆÓ ÙÛÈÊÏÈο‰ˆÓ ÛÙ· ÙÛÈÊÏ›ÎÈ·. ∆· 40 ·fi Ù· 54 ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ ÕÚÙ·˜ Î·È fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‹Ù·Ó ÙfiÙ ÙÛÈÊÏ›ÎÈ·, Ô˘ ·Ó‹Î·Ó Û ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜ ‹ Û ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ Ù· ›¯·Ó ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ·fi ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÙÛÈÊÏÈÎÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙÔ 1816. ∆fiÙÂ Ô ∞Ï‹ ¶·Û¿˜, Ì ÙË ‚›· ‹Ú ÙË ÁË Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÔ‡ÚÎÈÎË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Â˘ÓÔ˚΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË Ô˘ ¤Ù˘¯·Ó Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÙˆÓ ∆˙Ô˘Ì¤ÚÎˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·Ù¿ ÙË Û˘ÓıËÎÔÏfiÁËÛË Ì ÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜ ÙÔ 1479, ·ÏÏ¿ ·Ó‹Î Û ÂÏÏËÓÈο ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ ÕÚÙ·˜ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙËÓ ¤Î·Ó ‰È΋ ÙÔ˘, ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ì¤Ë‰ˆÓ ∞Ú‚·ÓÈÙ¿‰ˆÓ. √È Î·ÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Á˘, ÚÒËÓ È‰ÈÔÎً٘ Ù˘, ˘Ô¯ÚÂÒÓÔ-


122

N·ÔϤˆÓ °. K·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘

ÓÙ·Ó Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ 30% Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÁÂÒÌÔÚÔ (¤ÌÔÚÔ), Ó· ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó ·ÁÁ·Ú›˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ‰ÒÚ· (ÂÛΤÛÈ·), fiˆ˜ ·˘Á¿, ÛÊ·¯Ù¿, Á¿Ï·, Ù˘Ú›, ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ. ¶Ï‹ÚˆÓ·Ó Â›Û˘ ÛÙ· ·ÊÂÓÙÈο ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ¤ÁÁÂÈÔ ÊfiÚÔ Ù˘ ‰ÂοÙ˘, ‰ÂÓ ·Ì›‚ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ· Î·È ·ÁfiÚ·˙·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Î·È ÙÔ ÛfiÚÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ·. ∆· ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ ÕÚÙ·˜ Î·È ÙˆÓ ∆˙Ô˘Ì¤ÚÎˆÓ Ù· ·ÁfiÚ·Û·Ó ‰‡Ô Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜. √ ¤Ó·˜ ‹Ù·Ó Ô ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÃÚËÛÙ¿Î˘, ÙÚ·Â˙›Ù˘, ·fi ÙÔ ∫ÂÛÙÔÚ¿ÙÈ ÙÔ˘ ∞ÚÁ˘ÚÔοÛÙÚÔ˘ Ù˘ µ. ∏›ÚÔ˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ∆ËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË ‹Ù·Ó ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ÙÔ‡ÚÎÈÎÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Û ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ÔÏÂÌÔÊfi‰È·. √ ¿ÏÏÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·¿ÓÔ˜, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎfi˜, ·fi ÙËÓ ÕÚÙ·. ∑Ô‡Û ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ·ÛÎÔ‡Û ÂΛ ÙÔ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi Â¿ÁÁÂÏÌ·. ¶·ÓÙÚ‡ÙËΠÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ÃÚËÛÙ¿ÎË ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ÎÈ ¤ÁÈÓÂ Î·È ·˘Ùfi˜ ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜. √ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ∫·Ú·¿ÓÔ˜ ‹Ù·Ó ·Ú¯ÈÂÈÛÙ¿Ù˘ ÙˆÓ ÎÏËÚÔÓfiÌˆÓ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÙ·Ê¿ ¶·Û¿, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ∆Ô˘ÚΛ·˜ Î·È ¤ÌÈÛÙÔ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ™Ô˘ÏÙ¿ÓÔ˘ ∞‚‰Ô‡Ï ∞˙›˙ Ã·Ó °·˙‹ Î·È È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, fi¯È ÌfiÓÔ ¯ˆÚÈÒÓ Ù˘ ∏›ÚÔ˘ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜. √ ÃÚËÛÙ¿Î˘ ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ¤‰ˆÛ ˆ˜ Úԛη ÛÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ Î·È Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ∫·Ú·¿ÓÔ˘ ª·Ú›· ÌÂÚÈο ¯ˆÚÈ¿ Ô˘ ›¯Â ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘. ∞Ó¿ÌÂÛ· Û’·˘Ù¿ Î·È ÙË

°ÂÓÈ΋ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ∞ı·Ì·Ó›Ô˘

§Ô˘„›ÛÙ·, fiˆ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ÙfiÙ ÙÔ ∞ı·Ì¿ÓÈÔ Î·È ÙÔ ∫¿Ùˆ ∞ı·Ì¿ÓÈÔ. √ ÙfiÙ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ÕÚÙ·˜ ™ÂÚ·ÊÂ›Ì •ÂÓfiÔ˘ÏÔ˜ Ô µ˘˙¿ÓÙÈÔ˜, ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ «¢√∫πªπ√¡ π™∆√ƒπ∫√¡ ÂÚ› ÕÚÙ˘ Î·È ¶Ú‚¤˙˘» Ô˘ ÂΉfiıËΠÙÔ 1884, ÁÈ· ÙË §Ô˘„›ÛÙ·: «§∏æπ™∆∞ ◊ §√Àæπ™∆∞: ¯ˆÚ›ÔÓ, ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÓ ˘fi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ 120 ÂÚ›Ô˘, ÂÎÎÏËÛÈ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÓ ÙÔȘ Ó·Ô›˜, Ù˘ ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘, Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÈÂÚÔ˘ÚÁË̤ÓÔȘ ˘Ê’ ÂÓfi˜ ÈÂÚ¤ˆ˜. À¿Ú¯Ô˘ÛÈ ·˘ÙfiıÈ, ÂÚ›È· ηٷÛÙ¿ÓÙ· ÂÍ’ ·ÌÓËÌÔÓÂ‡ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, Î·È ¤ÙÂÚ· ·ÓÒÓ˘Ì· ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ·. ∆Ô ¯ˆÚÈfi ÙÔ‡ÙÔ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Î·È ÂȘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ÂÍ, Ô›ÔÓ §Ô˘„›ÛÙ·, ∞ÌÂÏÔÙfiÈ, ªÔ˘ÌÔ˘ÙÂÈÎfiÓ, ™ÎÚÔÌÔ˘ÙÛÈÎfiÓ, ∞ÁÔÚ·ÛÈ¿ Î·È ∆ÛÈ¿Ú·. Œ¯ÂÈ Î·È ·È‰·ÁˆÁÈÎ‹Ó Û¯ÔÏ‹Ó». ∏ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ ·ÊÂÓÙ¿‰ˆÓ ‹Ù·Ó ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ·fi ·˘Ù‹ ÙˆÓ ∆Ô‡ÚΈÓ. √È ÊfiÚÔÈ Ô˘ Ï‹ÚˆÓ·Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ ‹Ù·Ó ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙÔÈ Î·È ÔÈ Î·Ù·ȤÛÂȘ ·Ó˘fiÊÔÚ˜. ∆Ô ÌÈÛfi ÂÚ›Ô˘ Ù˘ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜


H ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ Aı·Ì·Ó›Ô˘

123

¤Î·Ó ‰ÂÎÙ‹ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘˜, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ¤‚ÏÂ ¿ÏÏË ‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, Ô˘ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ›¯·Ó ·ψı› Û’ fiÏÔ ÙÔ ÓÔÌfi ÕÚÙ·˜ Î·È ÂÂȉ‹ ÚÔ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·Ó ˆ˜ Ô ÊÂÔ˘‰·Ú¯ÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ı· ÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ Î·È Ôχ Î·È Ù· ∆ÛÈÊÏ›ÎÈ· ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· ··ÏÏÔÙÚÈÒÓÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. √È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ¤ÁÈÓ·Ó Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫·Ú·¿ÓÔ˘, ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ äÏÌË. °È· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó fï˜ ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ™˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ηٷÌÂÙÚËı›, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, Ë Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌË ¤ÎÙ·ÛË. ∞˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÔÈ ∑·¯·Ú‹˜ Î·È ¶·ÓÙԇϷ˜, ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÙÔ˘ ∫·Ú·¿¶ˆÏËÙ‹ÚÈÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ §Ô˘„›ÛÙ·˜ ÛÙË ª·Ú›· ÃÚÈÛÙ¿ÎË, ÓÔ˘, ÙÔ 1882. ∞˘ÙÔ› ÂÈÛΤۇ˙˘ÁÔ ∫. ∫·Ú·¿ÓÔ˘. ÊÙËÎ·Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ¤Î·Ó·Ó ¤Ó·Ó ÎÙËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi ›‹Á·ÈÓ ÛÙÔ ∆·ÌÂ›Ô Î·È ÛÙȘ ·Ôı‹Ó·Î·. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ Θ ÙÔ˘ ∆ÛÈÊÏÈο ∫·Ú·¿ÓÔ˘. «¶¤ÚÔÂÚÁ·Û›Â˜, Ë ÂÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÙÚ·, ¯ÒÌ· Î·È ÎÏ·Ú›», fiˆ˜ ¤ÏÂÁ·Ó ÎˆÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ η٤‚ËΠ¿ÏÈ ÛÙËÓ ÕÚÙ·, ˙‹ÙËÛ ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ‰ÈÎËÁfiÙfiÙÂ, ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ‰ÈηÈÔ‰ÔÚÔ˘ ηÈ, ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ¤˜ Û˘Ó·ÓÙ‹Û›· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ∫·Ú·¿ÓÔ˘. ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤√È Ù·Ï·›ˆÚÔÈ ·ÏÏ¿ ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÓÂÈ·˜ ∫·Ú·¿ÓÔ˘, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Î·È «§Ô˘„ÈÛÓÔ›» ¿ÏÏ· ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ó· Û˘ÓÙ·¯ı› ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ·ÁÔÚ·ˆÏËÛ›·˜. ∞˘Ùfi Û˘∆Ô‡ÚÎÔ˘˜ ÙÔ 1881. ŸÌˆ˜ ¿ÏÈ ‰ÂÓ ÓÙ¿¯ıËΠÛÙȘ 16 πÔ˘Ó›Ô˘ 1883 Î·È Â›‰·Ó ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÌÔ›Ú·. °È’ ·˘Ùfi ·Ô›¯Â ·ÚÈıÌfi 1486. ∆Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi ٛʿÛÈÛ·Ó, ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜, Ó· ·ÁÔÌËÌ· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÔÚ›Ú¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘˜, ·Ó Ô ∫·Ú·ÛÙËΠ۠4.500 ¯Ú˘Û¤˜ ϛژ ∆Ô˘Ú¿ÓÔ˜ ‹ıÂÏ ӷ ÙÔ Ô˘Ï‹ÛÂÈ. ŒÛÙÂÈΛ·˜, Û˘Ó 8% ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ÙfiÎÔ˜. ∏ ˆÏ·Ó ÛÙËÓ ÕÚÙ· ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ï‹ÙÚÈ· ª·Ú›·, Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ÁÈ· Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÊ·∫·Ú·¿ÓÔ˘, ÎÚ·ÙÔ‡Û ÙËÓ Î˘ÚÈfiÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ∫·Ú·¿ÓÔ. ∂ΛÓÔ˜


124

N·ÔϤˆÓ °. K·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘

Ù· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘ ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜. ∞ÊÔ‡ ˘ÔÁÚ¿ÊÙËΠÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ·ÁÔÚ·ˆÏËÛ›·˜ Î·È ·ÔÎÙ‹ıËΠÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙˆÓ ÎÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ‚ÔÛÎÔÙfiˆÓ, ÙÔ 1884 ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ §Ô˘„›ÛÙ·˜ ÂÓÔÈΛ·Û·Ó Ù· ‚ÔÛÎÔÙfiÈ· ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÙÛÂÏÈÁο‰Â˜ ∫ÔÏÈfi ¶·¿ ·fi ÙÔ˘˜ ªÂÏÈÛÛÔ˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ∫ˆÓ/ÓÔ ÃÚÈÛÙÔÁÂÒÚÁÔ ·fi ÙÔ˘˜ ƒ·ÊÙ·Ó·›Ô˘˜, ·ÓÙ› ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 58.000 ‰Ú·¯ÌÒÓ Î·È ÁÈ· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ ÔÈ ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È Ë ·Ó¤¯ÂÈ· Ô˘ Ì¿ÛÙÈ˙·Ó ÙÔ˘˜ §Ô˘„ÈÛÓÔ‡˜ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹, ›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ‰fiÛÂȘ Ù˘ Û˘ÌʈÓËı›۷˜ ·ÁÔÚ·ˆÏËÛ›·˜ Ó· ÌËÓ Î·Ù·‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙȘ ÚÔıÂƯ̂˜ Ô˘ fiÚÈ˙ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ. ŸÙ·Ó ÏËÛ›·˙Â Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ï‹Í˘ Ù˘ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜ ›¯·Ó ÏËÚˆı› ÌfiÓÔ 7.000 ‰Ú·¯Ì¤˜, ‰ËÏ·‰‹ ÂÚ›Ô˘ 1.750 ¯Ú˘Û¤˜ ϛژ ∆Ô˘ÚΛ·˜. √È ȤÛÂȘ Î·È Ù· ÂÍÒ‰Èη ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∫·Ú·¿ÓÔ˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙÂÏÂȈÌfi. ∞ÊÔ‡ ¤Ú·ÛÂ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È ÔÈ ȤÛÂȘ Î·È Ù· ÂÍÒ‰Èη ‰ÂÓ ¤ÊÂÚÓ·Ó Î·Ó¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ë È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, fiˆ˜ Ê·›ÓÔÓÙ·Ó ÛÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ, ª·Ú›·, Û‡˙˘ÁÔ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ∫·Ú·¿ÓÔ˘, η٤ıÂÛ ·ÁˆÁ‹ ÁÈ· ÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘. ªÂÙ¿ ·fi ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ‰›Î˜ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ·Î˘ÚÒıËÎÂ, Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ¯¿ıËÎ·Ó Î·È Ì·˙› Ì ·˘Ù¿ Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ηٷ‚ÏËı› ̤¯ÚÈ ÙfiÙÂ. ™Â fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÈ ÚfiÁÔÓÔ› Ì·˜ Ù·Ï·ÈˆÚ‹ıËÎ·Ó ·Ê¿ÓÙ·ÛÙ· Î·È Ífi‰Â„·Ó ÌÂÁ¿Ï· ÔÛ¿. ∂Âȉ‹ fï˜ ÔÈ ÙÛÈÊÏÈο‰Â˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û ÌfiÓÈÌÔ Êfi‚Ô, ·fi ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ô˘ ›¯·Ó ¿ÚÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·-

Ù· ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È ˘fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ›ÂÛ˘ Ô˘ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ·ԉ¯Ù› ÙËÓ ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛË ÙˆÓ ÙÛÈÊÏÈÎÈÒÓ, ‹ıÂÏ·Ó Ì οı ÙÚfiÔ Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó Ù· ÙÛÈÊÏ›ÎÈ·. °È’ ·˘Ùfi Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ∫·Ú·¿ÓÔ˘ ¤‚Á·Ï ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÁÈ· Ô‡ÏËÌ·. ∞˘Ùfi ΤÓÙÚÈÛ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÙÛÂÏÈÁο‰ˆÓ Î·È ÚÔ˘¯fiÓÙˆÓ. ŒÓ·˜ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ‹Ù·Ó Ô ·Ú¯ÈÙÛ¤ÏÈÁη˜ ·fi ÙÔ˘˜ ªÂÏÈÛÛÔ˘ÚÁÔ‡˜, ∫ÔÏÈfi˜ ¶·¿˜. ªÚÔÛÙ¿ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÔÈ ÚfiÁÔÓÔ› Ì·˜, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÎÏËÚfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ Î·È ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔÈ ÙÈ ı· Â·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ, ·Ó¤Ï·‚·Ó ‰Ú¿ÛË. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ Û˘ÛΤ„ÂȘ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi, η٤ÏËÍ·Ó ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ¿ÏÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ∫·Ú·¿ÓÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ∏ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ·Ó·Ù¤ÚˆÛ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î‡ÚÈÔÈ ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈÒÓ ÙÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ· ‰Â, ÁÈ· Ó· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, ‰‡Ô Û¯ÔÏÈ·Úfi·È‰·, Ô §·ÌÚ¿Î˘ æˆÚ¿Î˘ Î·È Ô ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓ˘, ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 1897, ʇÙ„·Ó ÙÔÓ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ Ï¿Ù·ÓÔ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ô˘ ÛÒ˙ÂÙ·È ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. ∂›Ó·È Ô Ï¿Ù·ÓÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÌÓËÌ›Ô, ۇ̂ÔÏÔ ı˘ÛÈÒÓ, ÂÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÌfiÓÔÈ·˜ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜. ∂ÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ Î·È Ì ·Ó·ÙÂڈ̤Ó˜ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Â·Ê¤˜ Ì ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ÕÚÙ· Î·È Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ∫·-


H ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ Aı·Ì·Ó›Ô˘

Ú·¿ÓÔ˘, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó Â˘ÓÔ˚ÎfiÙÂÚÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿. ŸÙ·Ó fï˜ ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰˘ÛÎfiÏ„·Ó. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ·˘Ù¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó. √È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó Î·ÈÚfi Î·È ÔÈ ÚfiÁÔÓÔ› Ì·˜ ΤډÈ˙·Ó ¯ÚfiÓÔ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ∫·Ú·¿ÓÔ˘ Ô˘ ‚È¿˙ÔÓÙ·Ó Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ë ·ÁÔÚ·ˆÏËÛ›·, ÂÂȉ‹ ÊÔ‚fiÙ·Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛˆÓ. ∆fiÙÂ Ë ÏÂ˘Ú¿ ∫·Ú·¿ÓÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜, ÂÊ’ fiÛÔÓ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ¯Ú‹Ì·Ù·, Ó· ʤÚÔ˘Ó ·ÍÈfiÈÛÙÔ ÂÁÁ˘ËÙ‹ Ù˘ Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ Î·È Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ Ô˘ ı· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó. ∂ΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ë Â͇ÚÂÛË ·ÍÈfi¯ÚÂÔ˘ ÂÁÁ˘ËÙ‹ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ‹Ù·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË. ŸÌˆ˜ ÔÈ §Ô˘„ÈÛÓÔ› ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó ›Ûˆ. ◊ıÂÏ·Ó Ó· ··ÁÎÈÛÙÚˆıÔ‡Ó ·fi Ù· ‰›¯Ù˘· Î·È Ù· Ó‡¯È· ÙˆÓ ÙÛÈÊÏÈο‰ˆÓ Î·È Ó· ÂÏ¢ıÂÚÒÛÔ˘Ó Ù· ¯ÒÌ·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ÔÙ›ÛÂÈ Ì ȉÚÒÙ· Î·È ·›Ì·. ™Î¤ÊÙËÎ·Ó ÏÔÈfiÓ Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙÔ Û˘Á¯ˆÚÈ·Ófi ÙÔ˘˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ∞Ï˘Ì¿Ú·, Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÈÛÙ¿Ù˘ Î·È ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÙÛÈÊÏÈÎÈÔ‡ ÙÔ˘ ÃÚËÛÙ¿ÎË ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ÛÙË §·˙·Ú›Ó· ÙˆÓ ∆ÚÈÎ¿ÏˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∞Ï˘Ì¿Ú·˜ ϤÁÔÓÙ·Ó Î·È ∞Ó·ÁÓÒÛÙ˘. ∂›¯Â ¿ÚÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ fiÓÔÌ· ·fi ÙfiÙ Ô˘, ÂÁηٷÏ›ÔÓÙ·˜ Ù· ÂÁÎfiÛÌÈ· Û ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ·, ‹Á ˆ˜ ηÏÔÁÂÚÔ·›‰È ÛÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ¡ÙÔ‡ÛÎÔ˘, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∆ÚÈοψÓ. ŒÊ˘Á ·fi ÙÔ ÌÔ-

125

Ó·ÛÙ‹ÚÈ fiÙ·Ó ÂÓËÏÈÎÈÒıËÎÂ Î·È ˆ˜ ÂÚÁ·ÙÈÎfi˜ Î·È Ù›ÌÈÔ˜ Ô˘ ‹Ù·Ó, ηٿÊÂÚ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ÃÚËÛÙ¿ÎË ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ Î·È ÂÈÛÙ¿Ù˘ ÛÙÔ ÙÛÈÊÏ›ÎÈ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ¯Ú‹Ì·Ù·. ™Ù¿ÏıËÎ·Ó ÏÔÈfiÓ ÙÚÂȘ §Ô˘„ÈÛÓÔ›, ÔÈ ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘ §¿ÌÚÔ˜, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫ˆÛÙ·‚·Û›Ï˘ Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˜ •˘Ófi˜, ÛÙË §·˙·Ú›Ó· ÁÈ· Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ∞Ó·ÁÓÒÛÙË ∞Ï˘Ì¿Ú· Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿. ¶·Ú¿ ÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÎÔ‡˜ ‰ÈÛÙ·ÁÌÔ‡˜ ÙÔ˘, ‹Úı ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È ‰¤¯ÙËΠӷ ÂÁÁ˘Ëı› ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘. ∫·Ù¤‚ËΠÛÙËÓ ÕÚÙ· Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Ô˘ ÙÔÓ ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ‡˜ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫·Ú·¿ÓÔ˘. ∞˘ÙÔ› ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ‰ÂÓ ÙÔÓ ‰¤¯ÙËÎ·Ó ˆ˜ ÂÁÁ˘ËÙ‹, ÁÈ·Ù› ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ·Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË. ∆fiÙÂ Ô ∞Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ¤‚Á·Ï ·fi ÙÔ ÛÂÏ¿¯È ÙÔ˘ ÙÔ ÎÈ̤ÚÈ (ÙÔ ÔÚÙÔÊfiÏÈ) Ì ÙȘ ¯Ú˘Û¤˜ ϛژ, ÙÔ ¤Ù·Í ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ì ı˘Ìfi, ÁÈ·Ù› ıÂÒÚËÛ ÚÔÛ‚ÏËÙÈ΋ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜, Î·È ÙfiÙ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ›ÛÙËÎ·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ Û ı¤ÛË Ó· ÂÁÁ˘Ëı› ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿. ŒÙÛÈ, ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ∏ Ó¤· ·˘Ù‹ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈ΋ Ú¿ÍË ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ §Ô˘„›ÛÙ·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ∞ı·Ì·Ó›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∫¿Ùˆ ∞ı·Ì·Ó›Ô˘, ˘ÔÁÚ¿ÊÙËΠÛÙȘ 26 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1898, ¤¯ÂÈ ·ÚÈıÌfi 63879 Î·È Û˘ÓÙ¿¯ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÕÚÙ·˜, ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ ƒ›˙Ô Î·È πˆ¿ÓÓË ∆Û›ÙÛ· ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÏË-


126

N·ÔϤˆÓ °. K·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘

ÚÂÍÔ‡ÛÈÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ Ù˘ ª·Ú›·˜ ∫·Ú·¿ÓÔ˘ äÏÌË Î·È ‰ÂηԯÙÒ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ‹Ù·Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ: ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∆Û›Ú·˜, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∆˘ÚÔÏfiÁÔ˜, §¿ÌÚÔ˜ ¶·¿˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ æˆÚ¿Î˘, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ºÒÙ˘ ™Ù·ÛÈÓfi˜, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ °¿Î˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™ÙÔ‡ÌÔ˜, ™ˆÙ‹Ú˘ ¢. ºÒÙ˘, ∞ϤÍÈÔ˜ °. ºÒÙ˘, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ ∫ÒÛÙ·˜, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ª¿ÛÙÔÚ·˜, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫ÔÓÙÔÁÈÒÚÁÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ §ÈÏ‹˜, §¿ÌÚÔ˜ ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓ˘, °ÂÒÚÁÈÔ˜ π. ∫ˆÛÙ·‚·Û›Ï˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™¯ˆÚÙÛÈ·Ó›Ù˘ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ π. ∑ÔÚÌ¿˜. ™ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ‰˘ÛÌÂÓ›˜ fiÚÔÈ, Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ÔÈ∞fiÛ·ÛÌ· Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ §Ô˘„›ÛÙ·˜ ÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ∫·Ú·¿ÓÔ˘. ªËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ Î·È ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ô˘ Û˘ÌʈӋıËÎÂ Î·È ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÔ› Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ, fiˆ˜ Î·È ÙfiΈÓ. ™ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ›¯·Ó ‰‡Ó·ÌË Î·È fiÙÈ ÔÈ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ ¯ˆÚ›ÛÙËÎ·Ó Û 18 ÂËÚ¤·˙·Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ¯ÒÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ¤ÓÙ ¤ˆ˜ ‰¤Î· ÔÈÎÔÁÂÚ·˜. ÕÏψÛÙÂ Ô ∫·Ú·¿ÓÔ˜ ‹Ù·Ó ÓÂÈÒÓ. ∆· ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ı· Ï‹˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ÙfiÙÂ ÚˆÓ·Ó ·ÏÏËϤÁÁ˘· ÙȘ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘. ‰fiÛÂȘ, ‰ËÏ·‰‹, ·Ó ¤Ó·˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ¿Ú∆Ô ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi Ù˘ ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ ¯Ë˜-·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Û ӷ ÏË‹Ù·Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÁÈ· ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔÚÒÛÂÈ, Ù· ¿ÏÏ· ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ‹Ù·Ó ¯‹ Î·È Î·ÓÔÓ›ÛÙËΠ۠‰fiÛÂȘ Ì Ùfi˘Ô¯Úˆ̤ӷ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· ÏÔÎÔ 6% ÂÙËÛ›ˆ˜, ·ÊÔ‡ ηٷ‚Ï‹ıËΠÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘, Ì ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ Ë ÚÔηٷ‚ÔÏ‹. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÍfiÊÏËÛ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ï‹ÔÚ›ÛÙËΠ۠33 ¯ÚfiÓÈ· Î·È 8 Ì‹Ó˜. ÚˆÓÂ Î·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. ŸÙ·Ó ÔÈ ÂÈŸÚÔÈ ··Ú¿‚·ÙÔÈ ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘, ÙÔ ÛÚ¿ÎÙÔÚ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ∫·Ú·¯ˆÚÈfi (ÎÙ‹Ì·Ù·, Û›ÙÈ· Î.Ï..) Ó· ¿ÓÔ˘ ‹Á·ÈÓ·Ó ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÁÈ· Ó· ÂÈ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Î˘ÚÈfiÙËÙ· ∫·Ú·ÛÚ¿ÍÔ˘Ó ÙȘ ‰fiÛÂȘ, Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·Ó ¿ÓÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÂÏÈ΋˜ ·ÔÏËڈ̋˜ ¿ÓÙÔÙ ·fi ¯ˆÚÔʇϷΘ. ŸÛÔ˘˜


H ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ Aı·Ì·Ó›Ô˘

127

‰ÂÓ Â›¯·Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ‹ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·Ó, ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏ·Ì‚¿Ó·ÓÂ, ÙÔ˘˜ ‰¤ÚÓ·ÓÂ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÍÂ˘Ù¤ÏÈ˙·Ó. ¶ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û·Ó ·ÎfiÌ· Î·È Û ηٷۯ¤ÛÂȘ ÔÈÎfiÛÈÙˆÓ ˙ÒˆÓ. √ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˜ ∞Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ∞Ï˘Ì¿Ú·˜, ‚Ô‹ıËÛ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔÏÏÔ‡˜ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ‡˜ ÙÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó, ÛÙÔ˘˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜. ∞˘Ùfi ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·˘Ùfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ó· Âı¿ÓÂÈ ÛÙËÓ «„¿ı·», fiˆ˜ Ϥ- ¡. ¢È¿Ù·ÁÌ· ÂÚ› ȉڇÛˆ˜ ∞Ó·ÁηÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ §Ô˘„›ÛÙ·˜ ÓÂ, ¿ÌÙˆ¯Ô˜ Î·È ÈÎڷ̤ÓÔ˜. √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1998). ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 100 ¯ÚfiÓˆÓ ªÂ ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ ·fi ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ (18981923 ÔÈ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙËÓ 1998), Ë ÙfiÙ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ∞ı·Ì·Ó›Ô˘ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡. ŒÙÛÈ ÙÔ ÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¢¤ÙÔ˜ 1925 ȉڇıËÎÂ Ô ∞Ó·ÁηÛÙÈÎfi˜ ÂÚÁ¤ÙË ∞Ó·ÁÓÒÛÙË ∞Ï˘Ì¿Ú·, Ì ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ¢¿ÛÔ˘˜ Î·È ÃÔÚÙÔÓÔ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ì‹˜ §Ô˘„›ÛÙ·˜ ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈÎfi ¡. Ô˘ ÔÓfiÌ·Û ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÚÔ˜ ¢È¿Ù·ÁÌ· Î·È ÓfiÌÔ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Â∞Á›· ∫˘Úȷ΋ Î·È £ÂÔ‰ÒÚÈ·Ó· Û ڛ ȉڇÛˆ˜ ∞Ó·ÁηÛÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂٷȉÚfiÌÔ «∞Ó·ÁÓÒÛÙË ∞Ï˘Ì¿Ú·». ÚÈÛÌÒÓ (ÓfiÌÔ˜ 602/1915). ∏ ¤ÁÎÚÈŸÏË Ë ‰·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÛË ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘ ˘ÂÁÚ¿ÊË ÛÙȘ ¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ Î˘ÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ª·Ú›·˜ 24 ª·ÚÙ›Ô˘ 1925. ∫·Ú·¿ÓÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÎÏËÚÔÓfiÌˆÓ Ù˘ ∂Ì›˜ ÔÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚˆÌ¤¯ÚÈ ÙÔ 1923. ∆fiÙ ÙËÓ ·Ú·¯ÒÛÙ¿Ì ¢ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÛÙÔ˘˜ ÚÔÁfiÓÔ˘˜ ÚËÛ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜. ø˜ ÙfiÙ fï˜ Ì·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹, ·ÔÁ‡ÌÓˆÛ·Ó ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ·fi ÁÈ·Ù› ÂÍ·ÁfiÚ·Û·Ó ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ Ú·ÁÙ· ‰¤ÓÙÚ·, Îfi‚ÔÓÙ¿˜ Ù· Î·È Ô˘ÏÒÌ·ÙÈο Ì ȉÚÒÙ· Î·È ·›Ì·. ÓÙ·˜ Ù· ˆ˜ ͢Ï›·. ∂‰Ò Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ¯ˆÚÈÔ‡ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËÎÂ Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Î·È Ë ÓÔÌ‹ Ù˘ ‰·ÛÈ΋˜ ¤ÎÙ·1. «∏¶∂πƒ√™» 4.000 ¯ÚfiÓÈ· Û˘. ∆ËÓ ˘„ËÏ‹ ΢ÚÈfiÙËÙ· ÙËÓ ·Ó¤∂ÏÏËÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ï·‚ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 1998, Ô˘ ∞ı‹Ó·, ∂ΉÔÙÈ΋ ∞ıËÓÒÓ ∞.∂., ÙËÓ ‹Ú·Ó ÔÈ ∞ı·Ì·ÓÈÒÙ˜, ‡ÛÙÂÚ· 1997. ·fi Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ˘˜ Î·È ÔÏ˘‰¿·2. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ °. ™Ù·ÛÈÓÔ‡: «∆Ô ÓÔ˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ (∞ÚÈı. ∞£∞ª∞¡π√ ÙˆÓ ∆˙Ô˘Ì¤ÚΈӻ, ¶ÚˆÙ. ∞fiÊ·Û˘ 71110/11108/7 ∞ı‹Ó·, 2000.


¢’ TO¶IKA °§ø™™IKA I¢IøMATA N›ÎÔ˜ MÚÈ·ÛÔ‡Ï˘

¶ÚÔÂÈÛ·ÁˆÁÈο - ¶Ï·›ÛÈÔ ¤Ú¢ӷ˜ MÂıÔ‰ÔÏÔÁÈο

A

’ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ›¯Â ı¤ÛÂÈ Ë EÙ·ÈÚ›·, ¢ı‡˜ Ì ÙËÓ ÚÒÙË ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ‹ Ù˘, ‹Ù·Ó Î·È Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Î·È ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ È‰ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ù˘ ÓÙÔÈÔÏ·ÏÈ¿˜. TÔ ¤ıÂÛÂ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Û ˆ˜ ı¤Ì· ÚÒÙ˘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. O ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Â›ÁÔÓÙÔ˜ Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙfi˜, ·Ó ÛÎÂÊÙԇ̠fiÙÈ, fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÁψÛÛÈο ȉÈÒÌ·Ù·, ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ηٿ ‚¿ÛË Û ÙÂÎÌ‹ÚÈ· Ù˘ ÚÔÊÔÚÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌ·, fiÛ· ·¤ÌÂÈÓ·Ó, ÛÙÔ ÛÙfiÌ· ÙˆÓ ·ÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ. °È·Ù› ÔÈ Î·Ù·Áڷʤ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ Â›Ó·È Ï›Á˜ ÎÈ ·’ ·˘Ù¤˜ ÌÈ·-‰˘Ô Â›Ó·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈΤ˜. Ÿ,ÙÈ, ÏÔÈfiÓ, ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÊÔÚÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË, ˘fiÎÂÈÙ·È ÛÙË ÊıÔÚ¿ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, οو ·’ ÙËÓ Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÁψÛÛÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Î·È ‰È·¯¤ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ·, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ M.M.E. (ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È Ù‡Ô˜). KÈ ·˜ ÌË Í¯ӿÌ fiÙÈ Ê‡ÁÂÈ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÁÂÓÈ¿ Ô˘ ›¯Â ÌÈÏ‹ÛÂÈ ·ÙfiÊÈ· ·˘Ù¤˜ ÙȘ «ÁÏÒÛÛ˜» ÛÙÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ Ì·˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’50.

TÔ ı¤Ì· Ô˘ Ì·˜ ··Û¯ÔÏ› Û‹ÌÂÚ·, ‰Â ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ·Ú˘Ê¤˜, ·ÏÏ¿ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ì·˜. H ›‰È· Ë ‡·ÚÍË Ù˘ I§ET ÚԤ΢„ ·’ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ó· ‰È·Ûˆı› ÙÔ ÔχÙÈÌÔ ˘ÏÈÎfi Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Î·È Ë ‰È¿ÛˆÛË ·˘Ù‹ Û˘ÓÙÂÏ›ٷÈ, ηٿ ·ÚÈÔ Î·È ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ÏfiÁÔ, Ì ÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ηٷÁÚ·Ê‹. ◊ÚıÂ Ë Â˘ÏÔÁË̤ÓË ÒÚ· Ó· ηٷÈ·ÛÙԇ̠̒ ·˘Ùfi ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ¤ÚÁÔ Û˘ÓÂȉËÙ¿, ÛÔ‚·Ú¿ Î·È Ì ÙÚfiÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ¤Á΢ÚÔ, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ì ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜ Î·È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ·’ ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ §·ÔÁÚ·Ê›·˜, Ô˘ ı· Â›Ó·È ÛÙÔ Ï¢Úfi Ì·˜ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹, ÁÈ· Ó· Ì·˜ ηıÔ‰ËÁÔ‡Ó Î·È Ó· Ì·˜ ‚ÔËıÔ‡Ó, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÁÚ‹ÁÔÚ·, ˘‡ı˘Ó· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο οı Ú·ÎÙÈÎfi ‹ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ı’ ·Ó·Ê‡ÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ Ì·˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. ™’ fi,ÙÈ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi Û¯‹Ì· Î·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ¤Ú¢ӷ˜, ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ I§ET ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ Ì·˜, ¤¯ÂÈ ÂÌ‰ˆı› ÙÔ Û¯‹Ì· MÈÎÚÒÓ EÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ OÌ¿‰ˆÓ (37 ·ÙfïÓ), Ô˘ ı· Û˘ÁÎÚÔÙËıÔ‡Ó Â›


¶ÚÔÂÈÛ·ÁˆÁÈο - ¶Ï·›ÛÈÔ ¤Ú¢ӷ˜ - MÂıÔ‰ÔÏÔÁÈο

ÙÔ‡ÙÔ˘ Û οı ¯ˆÚÈfi. K¿ı ÔÌ¿‰·, ¤Ú· ·’ ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ȉÈÒÌ·ÙÔ˜, Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· Î·È ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ· ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔχÙÈÌÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙË ÁÏÒÛÛ· ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ Ï·˚΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Î·È Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜. A˜ ÙÔ ‰Ô‡Ì ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο. ŸÛÔÈ ÈÛÙ¤„·Ì ÛÙÔ fiÚ·Ì· ·˘Ù‹˜ Ù˘ EÙ·ÈÚ›·˜, ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì Ôχ ηϿ ˆ˜ Ë ·ÚÔ˘Û›· Ì·˜ Â‰Ò ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· ÌfiÓÔÓ, fiÙ·Ó Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·›ÙËÌ·, Û˘ÓÂÒ˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ó’ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌ·ÛÙÂ, Ô Î·ı¤Ó·˜ ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙË ÌÂϤÙË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ Ï·˚΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÂÓ Á¤ÓÂÈ: M ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË Î·È ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ï·ÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Í›·˜, ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ Ù˘ Ï·˚΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘, ÁÚ·ÙÒÓ ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙˆÓ Î·È Â›ÛËÌˆÓ ÂÁÁڿʈÓ, ηٷÁÚ·Ê‹ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ, ̇ıˆÓ, ıڇψÓ, Ï·˚ÎÒÓ ·ÊËÁ‹ÛÂˆÓ Î·È ‰ÔÍ·ÛÈÒÓ, ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ, ·ÚÔÈÌÈÒÓ, ·ÔÊıÂÁÌ¿ÙˆÓ Î·È fiÔÈˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·Ù·ÏÔ›ˆÓ Ù˘ Ï·˚΋˜ ÛÔÊ›·˜ ÛÒ˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· ÛÙÔ ÛÙfiÌ· ÙˆÓ ·ÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ¶¿Óˆ Û’ ·˘Ù¿ fiÏÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó. M ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ô˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÛÂ Ë I§ET, ‰Â ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È È· ηӤӷ˜ ‰ÈÛÙ·ÁÌfi˜, ηÌÈ¿ ÂÈʇϷÍË, ηÌÈ¿ ÚÔηٿÏË„Ë. MÈ· ·ÎfiÌ· ÌÔÚÊ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ MÈÎÚ¤˜ EÚ¢ÓËÙÈΤ˜ OÌ¿‰Â˜. •·Ó·Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÂȉÈÎfi ı¤Ì· Ì·˜ Ô˘ Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ È‰ÈˆÌ¿ÙˆÓ, ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÂÈ-

129

ÛËÌ¿ÓÔ˘Ì ÌÂÚÈΤ˜ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È Ó· ʈٛÛÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ¤Ú¢ӷ˜. H ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ·fi ÔÌ¿‰·, ÂÎÔÚ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ ¤ÙÛÈ Ë ÂÚÁ·Û›· ı· Â›Ó·È ÈÔ ¤Á΢ÚË, ηıÒ˜ ı’ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÂÌÂÈڛ˜ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË, Ô ¤Ó·˜ ı· ‚ÔËı¿ Î·È ı· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ. E›Û˘, ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÎÈ ¤Ó·˜ ÚÒÙÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÁ΢ÚfiÙËÙ· Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂÚÌËÓÂÈÒÓ, fiÔ˘ Î·È fiÛÔ Î·Ù·ÛÙ› ·˘Ùfi ‰˘Ó·Ùfi. K·È ÎÏ›ÓÔ˘Ì Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· Ù· ÙÔÈο ȉÈÒÌ·Ù·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ϤÍÂȘ Û¿ÓȘ ‹ ȉÈfiÌÔÚʘ (·Ú¿ÍÂÓ˜), Û˘¯Ó¿ Ì ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁ›·, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û’ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ˆÚÈfi ‹ ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹. B·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË, ÁÈ· Ó· ıˆڋÛÔ˘Ì fiÙÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ϤÍË ÂÌ›ÙÂÈ ÛÙ· ÂȉÈο ÂӉȷʤÚÔÓÙ¿ Ì·˜, Â›Ó·È Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ÙËÓ ¤Ì·ı·Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ·ÏÏ¿ «¿Ô˘ ÚÔ˜ ¿Ô˘», Ì ÙËÓ ÚÔÊÔÚÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË. °Ú¿ÊÔ˘Ì ÙËÓ Î¿ı ϤÍË Ì ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ÚÔÊÔÚ¿ Ù˘ (·¯‡ Û›ÁÌ·, ·¯‡ Ͽ̉·) Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ì Ì ÙË ÌÂÁ·Ï˘ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘. T¤ÏÔ˜, ηÏfi ›ӷÈ, Ì’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·, Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ì ٷ ÙÔˆÓ‡ÌÈ·, Ù· ·ÚˆÓ‡ÌÈ· (·Ú·ÙÛÔ‡ÎÏÈ·, ·Ú·ÁÎÒÌÈ·) Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· (ÔÓÔÌ·ÛÙÈο) ÙˆÓ ÔÈÎfiÛÈÙˆÓ ˙ÒˆÓ Î·È Ê˘ÙÒÓ. AÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó’ ·ÔÎÏ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ȉȈ̷ÙÈÎÒÓ ÊÚ¿ÛˆÓ, .¯. ‹Úı˜ Ô˘ ’Úı˜= ÌÈ·˜ ÎÈ ‹Úı˜.


N›ÎÔ˜ MÚÈ·ÛÔ‡Ï˘

OÌ¿‰Â˜ ¤Ú¢ӷ˜ °È· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Î·È ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÁψÛÛÈÎÔ‡ ȉÈÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÙÔˆÓ˘Ì›ˆÓ

H

I§ET ÍÂΛÓËÛ ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË OÌ¿‰ˆÓ ŒÚ¢ӷ˜ (OE) Û ÔÚÈṲ̂ӷ ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. TÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Î·È ˆ˜ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘, ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË OE Î·È ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ¯ˆÚÈ¿ ÙˆÓ T˙Ô˘Ì¤ÚΈÓ. ¶ÚÒÙÔ˜, ¿ÌÂÛÔ˜ Î·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ O.E. Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÙÔˆÓ˘Ì›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÁψÛÛÈÎÔ‡ ȉÈÒÌ·ÙÔ˜ οı ¯ˆÚÈÔ‡ (Î·È Û˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ‡). TÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ οı OÌ¿‰·˜ ˘Ô‚ÔËı› Î·È Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ¤Ó· ·’ Ù· ̤ÏË Ù˘, ·˘Ùfi˜ Ô˘ ηٿ ‚¿ÛË, ÏfiÁˆ ÛÔ˘‰ÒÓ ‹ ÂÌÂÈÚ›·˜, Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÍÔÈÎÂȈ̤ÓÔ˜ Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. M ÙËÓ

¤Ó·ÚÍË Ù˘ ηٷÁÚ·Ê‹˜, οı ÔÌ¿‰· ı· οÓÂÈ ÌÈ· ·Ï‹ ·ÓÙÈ·Ú·‚ÔÏ‹ ÎÈ ¤Ó·Ó ÚÒÙÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È ÊÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ· ÙˆÓ Î·Ù·ÁÚ·ÊfiÌÂÓˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ™Ù· ̤ÏË ÙˆÓ OÌ¿‰ˆÓ ı· ‰ÔıÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ηٷÁÚ·Ê‹˜. EÍ¿ÏÏÔ˘ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ Û˘Ó¯‹ Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘, N›ÎÔ MÚÈ·ÛÔ‡ÏË. TËÓ ÂÔÙ›· Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë Î. M·Ú›Ó· BÚ¤ÏÏË, K·ıËÁ‹ÙÚÈ· §·ÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ.

™˘ÁÎÚfiÙËÛË ÔÌ¿‰ˆÓ ÕÁÓ·ÓÙ· ™TAMOY §·ÌÚÈÓ‹ ¶··Î›ÙÛÔ˜ XÚ‹ÛÙÔ˜ XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ XÚ‹ÛÙÔ˜ °ÂˆÚÁÔÓ›ÎÔ˘ ¶·Ú·Û΢‹

AÌÂÏÔ¯ÒÚÈ ¶AT™OYPA™ Aı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ B·Û›ÏÂÈÔ˜ ¶Ú·Ì·ÓÙÈÒÙË M¿Óı·

Aı·Ì¿ÓÈÔ KAPA°IANNH™ N·ÔϤˆÓ AÏÈÌ¿Ú· EϤÓË TÚÈ¿ÓÙÔ˘ NԇϷ K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË EϤÓË TÛ›Úη˜ B·Û›Ï˘ M·ÛÈԇη˜ KˆÓ/ÓÔ˜ ZÔÚÌ¿ B·ÛÈÏÈ΋

BÔ˘ÚÁ·Ú¤ÏÈ ™OºH™ °ÂÒÚÁÈÔ˜ AÏÂÙÚ¿ B¿Ûˆ BÚ·ÙÛ›ÛÙ· X·Ú¿ AÓÙˆÓ›Ô˘ §Ô˘Î›· K·Ú·‚·Û›Ï˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË E˘·ÁÁÂÏ‹


OÌ¿‰Â˜ ¤Ú¢ӷ˜

131

°Ú·ÈÎÈÎfi - KÔ˘ÎÔ‡ÏÈ· TZIMA™ B·Û›ÏÂÈÔ˜ X·¯Ô‡Ï˘ ºÒÙ˘ K·Ú·‚·Û›Ï˘ AÔÛÙfiÏ˘

¶·Ï·ÈÔ¯ÒÚÈ AÁÓ¿ÓÙˆÓ M¶AZOYKA™ Aı·Ó¿ÛÈÔ˜ (B›ÏÏÈ·) Z¿Ú·ÁÁ·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ (Z›ÊÎÔ˜) NÙÔ‡‚·Ï˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ (¶·Ï·ÈÔ¯.)

K·Ï·ÚÚ‡Ù˜ M·ÚÌÔ‡Ù˘ KˆÓ/ÓÔ˜ TÛfiÏ·˜ E˘¿ÁÁÂÏÔ˜ º·ÛԇϷ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜

¶·Ï·ÈÔ¯ÒÚÈ ™˘ÚÚ¿ÎÔ˘ NTOKA™ E˘¿ÁÁÂÏÔ˜ BÏ. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ KˆÓ/ÓÔ˜ NÈÎ.

K·Ù·ÚÚ¿ÎÙ˘ TZOYMAKA™ ™‡ÚÔ˜ X·Ì›Ì˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ K·ÙÛÔ‡‰·˜ XÚ‹ÛÙÔ˜ K·ÙÛÔ‡‰·˜ N·ÔϤˆÓ KÙÈÛÙ¿‰Â˜ M¶PIA™OY§H™ NÈÎfiÏ·Ô˜ §¤ÓË AÓÙÈÁfiÓË °È·ÓÓ¿Î˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ N. ¶fiÁÈ·-°È·ÓÓ¿ÎË N›ÎË K·Ï‡‚·˜ Iˆ¿ÓÓ˘ E˘. B‹¯·˜ Iˆ¿ÓÓ˘ X. ºÏÒÚÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ A. K˘„¤ÏË ¶·¿˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ K·Ú·Ï‹˜ XÚ‹ÛÙÔ˜ ™Î·Ó‰¿Ï˘ XÚ‹ÛÙÔ˜ XÚËÛÙ›‰Ë˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ (™ÎÈ·‰¿‰Â˜) M·ÙÛÔ‡ÎÈ MAKPH™ Aı·Ó¿ÛÈÔ˜ M·ÎÚ‹˜ XÚ‹ÛÙÔ˜, IÂÚ¤·˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ KˆÓ/ÓÔ˜

¶ËÁ¤˜ BÔ‡ÏÁ·Ú˘ Aı·Ó¿ÛÈÔ˜ OÈÎÔÓfiÌÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶Ú¿Ì·ÓÙ· KAPATZENH™ NÈÎfiÏ·Ô˜ K·Ú·ÎÒÛÙ·˜ XÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ù¿ÌÔ˘ §Ô˘Î›· P·ÊÙ·Ó·›ÔÈ KOYPTH™ AϤͷӉÚÔ˜ M‹ÙÛ˘ XÚ‹ÛÙÔ˜ M‹ÙÛ˘ X·Ú›Ï·Ô˜ °ÈÒÙ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˜ KÔ‡ÚÙ˘ XÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ M¿Ù˙Ô˜ £ˆÌ¿˜ ™˘ÚÚ¿ÎÔ AY¢IKO™ °È¿ÓÓ˘ NÙ·Ï·Ô‡Ù˘ ™‡ÚÔ˜ ºÚ¿ÛÙ· AÁÓ¿ÓÙˆÓ °EøP°AKH™ HÏ›·˜ KÔ‡ÎÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ºÏÔ‡‰·˜ KˆÓ/ÓÔ˜

™ËÌ.: E͢·ÎÔ‡ÂÙ·È fiÙÈ Ë Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÚÔÔÔÈËı› ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÌÂÏÒÓ.


§·ÌÚÈÓ‹ ™Ù¿ÌÔ˘

•¤ÚÂȘ Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ; · ∆˙Ô˘Ì¤Úη Â›Ó·È ·fiÌ·ÎÚ· Î·È ∆ ͯ·Ṳ̂ӷ. ∞ÚÁÔÂı·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ ÙÔ˘˜. ∆ÂÏÂ˘Ù·›·, οÔÈÔÈ ¿Ú-

¯ÈÛ·Ó Ó· Ù· ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó. ª  ÙËÓ ÚÒÙË Â›ÛÎÂ„Ë Ì·Á‡ÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÙÔ˘˜ -Î·È Ì ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÙÔ˘˜ ı· ¤ÏÂÁ· ÂÁÒ, ·ÏÏ¿ Ë Ì·ÚÙ˘Ú›· ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ, ÁÈ·Ù› ıˆÚÔ‡Ì·È ÚÔηÙÂÈÏËÌ̤ÓË- ηÈ, ÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ, Í·Ó·‹Á·Ó, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ۯ‰fiÓ ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Î·È ·Á·Ë̤ÓÔ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜. ™Î¤ÊÙËη, ÏÔÈfiÓ, Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹Ûˆ Ó· Ì·˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ·, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ¤Ó·Ó ηٿÏÔÁÔ Ï¤ÍˆÓ, Ô˘ ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‹ Ô˘ Ë Ú›˙· ÙÔ˘˜ ÙÔ‡˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÔÈΛ·, Î·È Ô˘ ÛÙ· ∆˙Ô˘Ì¤Úη ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÛËÌ·Û›·, ·ÏÏ¿ οÔÈ· ¿ÏÏË, Ô˘, ÌÂÚÈÎÔ› ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó, ¿ÏÏÔÈ fï˜ ‰ÂÓ ÙËÓ ˘Ô„È¿˙ÔÓÙ·È Î·ıfiÏÔ˘. ∞Ó ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÛÙ· ∆˙Ô˘Ì¤Úη ÙË ÊÚ¿ÛË «ÌËÓ ÙÚˆ˜ ÙÔ Ê·˝ ÛÔ˘ ·ÁÓfi», ÙÈ ı· ηٷϿ‚ÂȘ; ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó Ë Ê·ÓÙ·Û›· ÛÔ˘ Û ԉËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÂÚÌËÓ›·, ·ÏÏ¿ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌËÓ ÙÚˆ˜ ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÛÔ˘ ¯ˆÚ›˜ „ˆÌ›. ™ÙËÓ ·ÚÔÈÌȷ΋ ÊÚ¿ÛË «fiÛÔ ÙÔ ·˘Áfi ÚÔÛÊ¿˚ ÙfiÛÔ Ô Û(˘)Ì¤ıÂÚÔ˜ ÁÂÓÈ¿» Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÂȘ fiÙÈ ÚÔÛÊ¿˚ Â›Ó·È fi,ÙÈ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ „ˆÌ›. ¶ÚÔÛÊ·˝˙ˆ, ÏÔÈfiÓ, ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÚÒˆ ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÌÔ˘ Ì „ˆÌ¿ÎÈ. «∫ϛ۠ٷ ÛÎÔ‡Ú·» ı· ÛÔ˘ Ô˘Ó Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚ÂȘ ˆ˜ Ú¤-

ÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÂȘ Ù· ÂÍÒÊ˘ÏÏ· fiÚÙ·˜ ‹ ·Ú¿ı˘ÚÔ˘ (·ÓÙ˙Ô‡ÚÈ·). ∞Ó ÁÈ· οÔÈÔÓ ÛÔ˘ Ô˘Ó «Ó· ‰ÂȘ ÙÈ Î·Ïfi˜(‹) Ô˘ ›ӷÈ!», ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ· „˘¯Èο ÙÔ˘ ¯·Ú›ÛÌ·Ù· ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘. ∆ËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Â›Û˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ Î·È Ë Ï¤ÍË «ÁÚ·Ì̤ÓÔ˜,-Ë,-Ô». ∞Ó fï˜ ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÙË ÊÚ¿ÛË «ÙÈ ·Ê‡Û(È)ÎÔ˜(-Ë,-Ô) ›ӷȻ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚ÂȘ fiÙÈ ÂÓÓÔÔ‡Ó ÙÈ ¿Û¯ËÌÔ˜ Ô˘ ›ӷÈ! «∆Ô Î˘‚¤ÚÓËÛ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ÛÔ˘ ¤‰ˆÛ·;» ∆ËÓ ÂÚÒÙËÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÙËÓ ·¢ı‡ÓÔ˘Ó Û …Úˆı˘Ô˘ÚÁfi! ∫˘‚ÂÚÓ¿ˆ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ù·ÎÙÔÔÈÒ, ÎÚ‡‚ˆ. ∂Í Ô˘ Î·È Ë ‰È·ÏÔÁÈ΋ ·ÚÔÈÌ›·: «-ͤÚÂȘ Ó· ÎϤ„ÂȘ; -ͤڈ. –•¤ÚÂȘ Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ; -…! (Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ¤ÙÛÈ ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÎÏ„˜, ÒÛÙ ӷ ÌË Û ˘Ô„È·ÛÙÔ‡Ó);» ¶ÚÈÓ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi, ÌÈ· ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, Ì¿ÏÏÔÓ Ì¤Ú‰Â„ ÙÔ˘˜ ÌË ∆˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙ˜ ‹ ÙÔ˘˜ ÌË ∏ÂÈÚÒÙ˜. √ ‹Úˆ¿˜ Ù˘ ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÙ·Ó ˆ˜ ı·Ú··‡ÙãΠ·fi οÙÈ Ô˘ ¤Ê·ÁÂ! (Ú‹Ì·:ıÂÚ·‡ÔÌ·È ‹ ı·Ú··‡ÔÌ·È). ¢ÂÓ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó Û οÔÈ· Ì·ÁÈ΋ ıÂÚ·›·, ‚¤‚·È·. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ Î·Ù¿Ï·‚·Ó ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ŒÏÏËÓ˜. ∂Ì›˜ ¿ÓÙˆ˜ ÂÓÓÔԇ̠fiÙÈ ÈηÓÔÔÈËı‹Î·ÌÂ, ·ÔÏ·‡Û·Ì οÙÈ, ÙÔ Â˘¯·ÚÈÛÙËı‹Î·ÌÂ. ∞Ó ·ÎÔ‡ÛÂÙ ÙË ÊÚ¿ÛË «Î¿ÙÈ Ì ÙÚ˘Á¿ÂÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›·», ÂÓÓÔÔ‡Ó Î¿ÙÈ Ì ηٷÙÚÒÂÈ, Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÚÚÒÛÙÈ· ‹ ˘ÚÂÙfi˜.


•¤ÚÂȘ Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ;

∞Ó fï˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ˘Á›·˜ Û ڈًÛÔ˘Ó ·Ó Á(È)¤Ú„˜, Ú¤ÂÈ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ›˜ fiÙÈ Û ڈÙÔ‡Ó ·Ó ·Ó¿ÚÚˆÛ˜ (¤ÁÈÓ˜ Í·Ó¿ ÁÂÚfi˜). «•ÂÁȤÚ„ ÙÔ ·È‰› ¤ÁÈÓ ÌÈ· ¯·Ú¿», ϤÓÂ, Î·È ÂÓÓÔÔ‡Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÚÚˆÛË, Û˘Ó‹ÏıÂ Î·È ‹Ú ÙÔ ¯ÚÒÌ· Ù˘ ˘Á›·˜. ∞Ó Ë ÁÈ·ÁÈ¿ Û ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ó· ‚‹¯ÂȘ, ı· ÛÔ˘ ÂÈ «ı¤ÏÂȘ ÔÙ‹ÚÈ· ‹ ÎÔ‡˜». ªËÓ ¿ÂÈ Ô ÓÔ˘˜ ÛÔ˘ ÛÙÔ «·ÎfiÌ· ¤Ó· ÔÙËÚ¿ÎÈ…»! Ë ÁÈ·ÁÈ¿ ÂÓÓÔ› ‚¤‚·È· fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÔ˘ ‚¿ÏÂÈ ‚ÂÓÙÔ‡˙˜, ·ÊÔ‡ ·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ·Ó¿ÎÂÈ· ·ÏÈfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∆˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙ˜. ∞Ó ÛÔ˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡Ó fiÙÈ «¤Ù·Í·Ó» ÛÈıÔ‡ÚÈ·, ÌÂı‡ÛÙÚ˜, ÌãÍ›‰È· ‹ ηÏfiÂÚÔ˘˜ ‹ ÊÔ˘ÏٿΘ, ‹ ηÓًϘ, ÔÊ›ÏÂȘ Ó· ηٷϿ‚ÂȘ fiÙÈ ¤‚Á·Ï·Ó Û˘Ú¿ÎÈ·, ÂÍ¿ÓıËÌ· ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Û˘ÚÈ¿ Ì ‡ÔÓ ‹ ÊÔ˘ÛοϘ. ∞Ó Û·˜ Ô˘Ó ÁÈ· οÔÈÔÓ fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ «Î¿ÓÈÛ», ÂÓÓÔÔ‡Ó fiÙÈ ÂΛÓÔ˜ ı‡ÌˆÛÂ, Û˘Á¯‡ÛÙËΠ̠οÙÈ. ™ÙË ÊÚ¿ÛË: οÓÂÈ «fi,ÙÈ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÂÈ» Ë ÛËÌ·Û›· ›ӷÈ: οÓÂÈ fi,ÙÈ ı¤ÏÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó. «™ÒıËΠÙÔ Ï·‰¿ÎÈ ÙÔ˘ ‹ Ë „˘¯‹ ÙÔ˘», ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘. ∞ÏÏ¿ Ë Ï¤ÍË «ÛÒÓˆ» ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È ÊÙ¿Óˆ ( ‰ÂÓ ÙÔ ÛÒÓˆ ÙÔ ÎÏ·Ú› Â›Ó·È „ËÏ¿), Î·È ·ÚÎÂÙ¿ (ÛÒÓÂÈ, ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ˆ ¿ÏÏÔ). ŸÙ·Ó ϤÓ ˆ˜ ı· ˙˘ÌÒÛÔ˘Ó Î·ı¿ÚÈÔ „ˆÌ› ÔÈ ÓÔÈÎÔ΢ڤ˜, ÂÓÓÔÔ‡Ó fiÙÈ ı· οÓÔ˘Ó „ˆÌ› ·fi ·Ï‡ÚÈ ÛÈÙ·Ú¤ÓÈÔ (¿ÛÚÔ, ηı·Úfi), Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ Î·Ï·ÌÔοÏ¢ÚÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó ÛÎÔ˘Úfi¯ÚˆÌÔ Î·È ÙÔ Ï¤Ó ÚÔΛÛÈÔ ·fi ÙË Úfiη, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Î·Ï·ÌfiÎÈ. ∂›Û˘ ϤÓ ·Ó‚·Ùfi ÙÔ „ˆÌ› ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‚·›ÓÂÈ, ‰ËÏ·‰‹ ÊÔ˘ÛÎÒÓÂÈ ‹ «Á›ÓÂÙ·È», Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ Î·Ï·ÌÔΛ-

133

ÛÈÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ˙‡ÌÈ (Ì·ÁÈ¿), ‰Â ÊÔ˘ÛÎÒÓÂÈ Î·È ÙÔ Ï¤ÓÂ Î·È ÎÔ˘ÏÔ‡Ú·. ∞Ó ÛÔ˘ Ô˘Ó «ı· ÛÔ˘ ‚¿Ïˆ ÌÈ· ηڷÌÂψً Ó· ÌËÓ ÎÚ˘ÒÛÂȘ», ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÂȘ ηÌÈ¿ ηڷ̤Ϸ Ó· ÁÏ˘Î·ı›˜ ·ÏÏ¿ ÎÔ˘‚¤ÚÙ·, ÙËÓ ÔÔ›· ‡Ê·ÈÓ·Ó ·ÏÈfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ ·ÚÁ·ÏÂÈfi. ∆Ô ÛÊ˘Ú›˙ˆ ÛÙ· ∆˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈη Â›Ó·È ÛÈÔ˘Ú¿ˆ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Î·È ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÙÚÂÏ·›ÓÔÌ·È «·˘Ùfi˜ ÛÈÔ‡Ú’Û», ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ, ÏÔÁ·ÚÈ¿˙ˆ. «A˘Ùfi˜ ‰Â ÛÈÔ˘Ú¿ÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó». ¶Ú¤ÂÈ Ó· Ù·˝Ûˆ Ù· Ú¿Ì·Ù· ı· ÂÈ Ë ∆˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈÛÛ· Î·È ÂÓÓÔ› fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ê·ÁËÙfi ÛÙ· ˙Ò·. ¶Ôı‡ˆ, fiÙ·Ó Ï¤ÓÂ, ÂÓÓÔÔ‡Ó Î·ÏÔÙ·˝˙ˆ, ÊÚÔÓÙ›˙ˆ Ó· ¿ÚÂÈ ‚¿ÚÔ˜ ¤Ó· ˙ˆÓÙ·Ófi (η̛· Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ fiıÔ, fiˆ˜ ı· ÂÚ›ÌÂÓ ηÓ›˜!) ªÂ ÙË Ï¤ÍË ™‡ÚÌ·Ù·, ÂÓÓÔÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÁÎÚÂÌÔ‡˜ ‹ ÛÙÂÓ¿ ÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ∆Ô °ÎÚÂÌfi Â›Û˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È Ë Ï¤ÍË ÛÙÂÊ¿ÓÈ «¤ÂÛ ÛÙÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ». ∏ ϤÍË ∑ˆÓ¿ÎÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙÂÓfi ¤Ú·ÛÌ· Û ‚Ú·¯Ò‰Â˜ ÎÈ ·fiÙÔÌÔ Ì¤ÚÔ˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÁÎψ‚›˙ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ˙Ò· «˙ˆÓ·ÎÈ¿˙ÔÓÙ·È» fiˆ˜ ϤÓÂ. ∞Ó ·ÎÔ‡ÛÂȘ «·˘Ùfi ÍÂı¤ˆÓ» ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Î¿ÙÈ ‚ÚˆÌÔ‡Û Ôχ. ∆ËÓ ›‰È· ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Î·È Ë Ï¤ÍË ¤˙¢ ‹ ¤˙¯ÓÂ. «∆Ô Í·ÛÙfi¯ËÛ· ·È‰› ÌÔ˘», ϤÂÈ Ë ÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ÂÓÓÔ› fiÙÈ ÙÔ Í¤¯·ÛÂ. ∞Ó Â›Û˘ ÛÔ˘ ÂÈ «‰ÂÓ Úfiηӷ Ó· ˙˘ÌÒÛˆ ·È‰› Ìã», Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚ÂȘ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚ ӷ ˙˘ÌÒÛÂÈ. «£¤Ïˆ Ó· ·Óԛ͈ Ù· ¤ÙÚ· Ó· ÊÎÈ¿Ûˆ Ù(Ë)Ó ›Ù·», ı· ·ÎÔ‡ÛÂȘ Î·È ı· ·Ó·ÚˆÙËı›˜ ÙÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤¯ÂÈ Ë ¤ÙÚ· Ì ÙËÓ ›Ù· Î·È ·Ó ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ¿ Ù˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ¿ÛÌ· «¿ÓÔÈÍ ¤ÙÚ·»!) ∫·Ì›· Û¯¤ÛË! ∆Ô ¤ÙÚÔ


134

§·ÌÚÈÓ‹ ™Ù¿ÌÔ˘

(ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ Ù· ¤ÙÚ·) Â›Ó·È Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ʇÏÏ· ÎÚÔ‡ÛÙ·˜, Ù· ÔÔ›· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Ì ÌÂÁ¿ÏË ¿ÓÂÛË Î·È ÂȉÂÍÈfiÙËÙ· ÔÈ ∆˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈÛÛ˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ ›Ù˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· Á¢Ù›˜. ∞Ó Û ڈًÛÔ˘Ó ‰Â fiÛ· ıÂÏÈ¿ ›Ù·˜ ı¤ÏÂȘ, Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚ÂȘ fiÙÈ ÂÓÓÔÔ‡Ó ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. ∞Ó ·ÎÔ‡ÛÂȘ fï˜ «ı¤Ïˆ Ó· ÊÙÈ¿Ûˆ ÌÔ˘Á¿ÙÛ(È)·» ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÂÈ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ ÛÙË ÁÓˆÛÙ‹ ·Ó¿ ÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ›Ù· Ì Îڤ̷ ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ÂȉÈο ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ Î·È Ì ÛÙÔÏÈṲ̂ÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, „ˆÌ› ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘. ∆Ô Ï¤Ó ·ÎfiÌ· Î·È Î(Ô˘)ÏÔ‡Ú·. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË «Ò˜ ÔÚ‡ÂȘ Â‰Ò ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜;», ÙÈ ı· ··ÓÙ‹ÛÂȘ; ∞Ó ÚÔÛ·ı‹ÛÂȘ, ·fi Ù· Û˘ÌÊÚ·˙fiÌÂÓ·, ›Ûˆ˜ ηٷϿ‚ÂȘ ˆ˜ Û ڈٿÂÈ Ò˜ ÂÚÓ¿˜. ∞Ó ÛÔ˘ Ô˘Ó «ÚfiÛ¯ ÌË Û¿ÛÂȘ Ù’ Ï¿ÛÙÚ·» Î·È Û˘ ·ÔÚ‹ÛÂȘ, ÁÈ·Ù› ‰Â ‚ϤÂȘ Ô˘ıÂÓ¿ ηÌÈ¿ ÁÏ¿ÛÙÚ·, ¿ÏÈ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· Û ÌÂÚ‰¤„Ô˘Ó! §¿ÛÙÚ· Â›Ó·È ÙÔ Ù˙¿ÌÈ. «°È·Ù›; ªËÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙË Ì¿Ï·;»Ï¤Ó ÁÈ· οÔÈÔÓ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. Ÿ¯È, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì¿Ï· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ª¿Ï· Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÙˆÔ. ∞Ó ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÙË Ï¤ÍË ÊˆÙÂÚ¿ Ì‹ˆ˜ ı· ¿ÂÈ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ ÛÙ· Ì¿ÙÈ·; ∫·È Ì ÙË Ï¤ÍË ¯ÂÈ̈Ó(È)Îfi, ı· ˘Ô„È·ÛÙ›˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÓÓÔÔ‡Ó Î¿ÙÈ ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎÔ ·ÏÏ¿ ÙÔ ÂÓÙÂÏÒ˜ ηÏÔηÈÚÈÓfi ÊÚÔ‡ÙÔ ÙÔ Î·ÚÔ‡˙È; ∞ΤÚÈ· (·Î¤Ú·È·) ‹ ‚Á·Ïْο ϤÓ ٷ ¿ÁÚÈ· ¯fiÚÙ·, Ì¿ÏÏÔÓ ÁÈ·Ù› Ù· ‚Ú¿˙Ô˘Ó ·Î¤Ú·È· (¯ˆÚ›˜ ‰ËÏ·‰‹ Ó· Ù· Îfi„Ô˘Ó) Î·È ‚Á·ÏÙÈο ÁÈ·Ù› Ù· ‚Á¿˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ ¯ÒÌ· Ì ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ. «¶·ÓÙÚÂÈ¿ ı¤ÏÂÈ ·˘Ù‹ ·È‰¿ÎÈ Ì’;

·˘Ù‹ ·›˙ÂÈ ·ÎfiÌ· ÙÔÓ Î·ÏfiÂÚÔ». ™ÙË ‚¿ÛÈÌË ·ÔÚ›· Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ ÁÈ· ÙÔ Ó·Úfi Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Ù˘ ÌÂÏÏfiÓ˘ÌÊ˘, Ô Î·ÏfiÁÂÚÔ˜ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ (‹ Ì·Ó·ÛÙ‹Ú’ fiˆ˜ ÙÔ Ï¤ÓÂ) ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ·È‰ÈÎfi ·È¯Ó›‰È (ÎÔ˘ÙÛfi˜). ∞Ó ·ÎÔ‡ÛÂÙ ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË «ÁÈ·Ù› ÎfiÏÏËÛ˜ ÂΛ „ËÏ¿;» ·Ï¿ ÚˆÙÔ‡Ó ÁÈ·Ù› ·Ó¤‚ËΘ οÔ˘ „ËÏ¿. ∞Ó ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿ Ó· ϤÂÈ ‰ÂÓ (Í)·‰ÂÈ¿˙ˆ, ›Ûˆ˜ Ê·ÓÙ·ÛÙ›˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â˘Î·ÈÚ›. ∏ ÛÙÂÓÔ¯ˆÚË̤ÓË ÁÈ·ÁÈ¿ ı· ÂÈ «ÙÈ Ó· οӈ Ë Ì·‡ÚË ‹ Ë ‰fiÏÈ·» Î·È ÂÓÓÔ› Ë ¤ÚÌË, Ë ‰‡ÛÙ˘¯Ë. ªÔÚ› Ó· ÛÔ˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËı› Â›Û˘: «¢Â ÁϤˆ ηϿ ·È‰¿ÎÈ Ì’». ¶Ò˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙËÓ ·ÚËÁÔÚ‹ÛÂȘ, ·Ó ‰ÂÓ Î·Ù·Ï¿‚ÂȘ fiÙÈ ÙÔ ÁϤˆ Â›Ó·È ÙÔ ‚Ϥˆ; ªÂ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ ÁϤˆ, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë Ï¤ÍË ·Ú·ÁÏÂÈ¿ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÊıfiÓÔ˜, ˙‹ÏÂÈ·. (∞’ ÙËÓ ·Ú·ÁÏÂÈ¿ Ù˘ ٿηÓ fiÏ· ·˘Ù¿). µÈÔ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÏÔÈ fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÂÚÈÔ˘Û›·. ™ÙË ÊÚ¿ÛË fï˜ «Î·Ïfi ‚ÈÔ˜ Â›Ó·È ÎÈ ·˘Ùfi˜» Ë Ï¤ÍË ¤¯ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ηÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· (‚›Ô˜ Î·È ÔÏÈÙ›·). ¡Ù(Ô˘)ʤÎ(È)ÛÂ, fiÙ·Ó Ï¤ÓÂ, ÂÓÓÔÔ‡Ó Î·È fiÙÈ ·¤Ù˘¯Â, ¤Ê˘Á ‹ Î·È ¤ı·Ó ·ÎfiÌ·.(¡Ù’ʤÎÈÛÈ Ë ‰’ÏÂÈ¿)=·¤Ù˘¯Â Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì ÙË Ï¤ÍË ÓÙ(Ô˘)ʤÎÈ ÂÓÓÔÔ‡Ó Î·È ›ÛÈ· ÂÌÚfi˜. ¡Ù(Ô˘)ÊÂÎÈṲ̂ÓÔ˜ Â›Ó·È Î·È Ô Î˘ÓËÁË̤ÓÔ˜. ¢È¿‚· Â›Ó·È ÙÔ ¤Ú·ÛÌ·. ∞Ó ÛÔ˘ Ô˘Ó fï˜ «ÌËÓ ÂÚ¿ÛÂȘ ·fi ÂΛ ÙË Ó‡¯Ù·, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ‰È¿‚·» ÂÓÓÔÔ‡Ó fiÙÈ Â›Ó·È ‰È·‰ÚÔÌ‹ ‰È·‚fiψÓ, ηÏÈοÓÙ˙·ÚˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Î·ÎÒÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ∫Ô›Ù· ·Ó ͤÂÛ ÙÔ ÓÂÚfi, ı· ·ÎÔ‡ÛÂȘ Î·È ı· Í·ÊÓÈ·ÛÙ›˜ ›Ûˆ˜. ∂ÓÓÔÔ‡Ó


•¤ÚÂȘ Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ;

·Ó ÙÔ ÓÂÚfi ¤¯ÂÈ ˙ÂÛÙ·ı› ÏÈÁ¿ÎÈ. ∞Ó ÛÔ˘ Ô˘Ó Â›Ó·È ¯ÏÈÔ ‹ ¯ÏÈÔ‡ÙÛ(È)ÎÔ, Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚ÂȘ fiÙÈ Â›Ó·È ¯ÏÈ·Úfi. ∞Ó ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÈ Î¿ÓÂÈ Ô ·Ô‡˜ Î·È ÛÔ˘ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó «¤È·Û ÙË ÁˆÓÈ¿ Î·È ‰Â ϤÂÈ Ó· Û·Ú¿ÍÂÈ», ÌËÓ ÎÔ˘Ú¿˙ÂÛ·È Ó· Ì·ÓÙ¤„ÂȘ, ÁÈ·Ù› ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î·ı›ÛÂÈ ‹ Í·ÏÒÛÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ù˙¿ÎÈ Î·È ‰Â ı¤ÏÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı›. ∂Í Ô˘ Î·È ÙȘ ¤ÙÚ˜ Ô˘ ÂÚÈÎÏÂ›Ô˘Ó ÙÔ Ù˙¿ÎÈ ÙȘ ϤÓ ÁˆÓÔÏ›ıÈ·. °È· ÙÔÓ ÈÙÛÈÚÈο Ô˘ Â›Ó·È ˘ÂÚÎÈÓËÙÈÎfi˜ Î·È ˙·‚ÔÏÈ¿Ú˘ ı· Ô˘Ó: «ªÈÙ ·Ï¿‰ˆÙÔ1 Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ ·È‰›»! ¶ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ, ·Ó Ô ÓÔÓfi˜ ‰ÂÓ ·Ï›„ÂÈ Ì ·ÚÎÂÙfi Ï¿‰È ÙÔ ·È‰› ÛÙË ‚¿ÊÙÈÛË, ÂΛÓÔ ı· Â›Ó·È Ôχ ˙ˆËÚfi Û fiÏË ÙÔ˘ ÙË ˙ˆ‹. ªÔÚ› ÙÔÓ ˙ˆËÚfi ÈÙÛÈÚÈο ÂÎÙfi˜ ·fi ·Ï¿‰ˆÙÔ, Ó· ÙÔÓ Ô˘Ó ·Ó¿Ô˘(Ù)Ô2 ‹ ·Ó·Ô˘‰È·Ṳ̂ÓÔ. -ªÔ˘ ¤ÁÈÓ Î(Ô˘)ÓÔ‡(È) ‹ ÊfiÚو̷, ÌÔÚ› Ó· ·ÎÔ‡ÛÂȘ Ó· ϤÂÈ Ô Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ ÛÔ˘ ÁÈ· οÔÈÔÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÏËÊı›˜ fiÙÈ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎfi˜. ¶fiÓÙÔ˜ ϤÁÂÙ·È Ô ÔÓËÚfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ô ˘·ÈÓÈÁÌfi˜. « ŒÚȯÓ fiÓÙÔ˘˜ Û˘Ó¯Ҙ ·ÏÏ¿ ¤Î·Ó· ˆ˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï¿‚·ÈÓ·». ªÂ ÙË Ï¤ÍË „ËÊ› ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ·Ó¤Í˘ÓÔ, ÙÔÓ ÙÂÙÚ·¤Ú·ÙÔ ¿ÓıÚˆÔ. ŸÙ·Ó ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÙË ÊÚ¿ÛË «¶fiÙ È¿ÛÙËΠÙÔ ·È‰›;» ÂÓÓÔÔ‡Ó fiÙ ¤ÁÈÓÂ Ë Û‡ÏÏË„Ë ÛÙËÓ ÎÔÈÏÈ¿ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ ÛÙÔ: «È¿ÛÙ(Ë)ÎÂ Ë ÎÔÂÏ›ÙÛ· Ù˘ Î·È ÙË ‚ÔËı¿ÂÈ», ÂÓÓÔÔ‡Ó fiÙÈ ÌÂÁ¿ÏˆÛ ·ÚÎÂÙ¿. ŒÙÛÈ Î·È ÙÔ «È·ÓÔ‡ÌÂÓÔ˜» ÛËÌ·›ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ˜. ŸÙ·Ó ·ÎÔ‡ÛÂȘ fï˜ «‰Â Û’ È¿ÓÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚÒÌ·, ÌËÓ ÙÔ Í·Ó·ÊÔÚ¤ÛÂȘ», 1. ÂÓÙÂÏÒ˜

2. ·Ó¿Ô‰Ô

135

ÂÓÓÔÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ÚÔ‡¯Ô˘ Ô˘ ÊÔÚ¿˜ ‰ÂÓ ÊˆÙ›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÛÔ˘, ‰ÂÓ ‰¤ÓÂÈ ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙÔ ¯ÚÒÌ· Ù˘ ÂȉÂÚÌ›‰·˜ ÛÔ˘. §¤Ù ӷ ›¯·Ó ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ ¯ÚˆÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÔÈ ∆˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙ˜; ∏ ϤÍË ÌfiÏÈÎÔ˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ·ÚÎÂÙfi˜ (Ôχ˜), ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È Ê·Ú‰‡˜! «Ù˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÌfiÏÈÎÔ ÙÔ ÊÔ˘ÛÙ¿ÓÈ, ı¤ÏÂÈ Ï›ÁÔ Ì¿˙ÂÌ·». ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ οÔÈÔ˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÊˆÓ¿ÍÂÈ «Ûٿη ‹ Û٤η Ï›ÁÔ», Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ‰Â ÛÔ˘ ˙ËÙ¿ÂÈ Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔ Ó· ÛÙ·ı›˜ ÁÈ· Ï›ÁÔ (ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ÛÙ¤ÎÔÌ·È). -•‡Ó· ¤‰ˆÎÂ Ô ‹ÏÈÔ˜, ÌÔ˘ ÊÒÓ·˙Â Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘, fiÙ·Ó ‹ÌÔ˘Ó ÌÈÎÚ‹, ‰È·ÎfiÙÔÓÙ·˜ ÙÔ ÁÏ˘Îfi ÚˆÈÓfi ÌÔ˘ ‡ÓÔ Î·È Ì ÙÔ ¤‰ˆÎ ‹ ¤‰ˆÛ ÂÓÓÔÔ‡Û fiÙÈ ·Ó¤ÙÂÈÏÂ. ∫·Ï‹ Â›Ó·È Ë Ó‡ÊË, ¤ÏÂÁ·Ó ÔÈ ÁÂÈÙfiÓÈÛÛ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. Œ¯ÂÈ Ê·Ófi. ªÂ ÙË Ï¤ÍË Ê·Ófi ÂÓÓÔÔ‡Ó fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·Ï‹. - Œ‚·Ï· ¤Ó· È¿ÙÔ ÎÔ˘ÚÊ‹, ¤ÙÚÈ„· ̤۷ Î·È „ˆÌ¿ÎÈ, ¤Ê·Á·, ı·Ú··‡Ù(Ë)η! £· ·ÎÔ‡ÛÂȘ Î·È ı· Ì›ÓÂȘ Èı·Ófiٷٷ Ì ÙËÓ ·ÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡. ∫ÔÚ(˘)Ê‹, ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È ÙÔ Á¿Ï·, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì·˙Â‡Ô˘Ó ÔÈ ∆˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙ˜ Û ¤Ó· ‰Ô¯Â›Ô Î·È ‚¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ̤۷ Ï›ÁÔ ÍÈÓfiÁ·ÏÔ ÁÈ· Ì·ÁÈ¿, ÂΛÓÔ ‹˙ÂÈ. ¢ÚÔÛÂÚfi, ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ È‰›ˆ˜, Â›Ó·È ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfiÙ·ÙÔ. ∂¿Ó ‰ÂÓ Î·Ù·Ó·Ïˆı› Û ·˘Ù‹Ó ÙË ÌÔÚÊ‹, ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË, ‰ËÏ·‰‹ ı· ÙÔ ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· ̤۷ Û ͇ÏÈÓÔ ‰Ô¯Â›Ô (ο‰Ë)3, ı· ·Ó‚› ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ó Î·È ı· Ì›ÓÂÈ ÙÔ, Â›Û˘ ‰ÚÔÛÂÚfiÙ·ÙÔ ∆˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈÎÔ 3. ·fi ÙÔ Î¿‰Ô˜


136

§·ÌÚÈÓ‹ ™Ù¿ÌÔ˘

«·Ó·„˘ÎÙÈÎfi», ÙÔ ÍÈÓfiÁ·ÏÔ. ∞Ó Ô˘Ó fï˜ «‰ÂÓ ÙÚÒˆ Á¿Ï· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·ÚÙ·›ÓÔÌ·È» ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚ÂÙ fiÙÈ ·ÚÙ·›ÓÂÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÓËÛÙ›ÛÈÌÔ Î·È ·ÚÙ·›ÓÔÌ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÓËÛÙ‡ˆ. - Œ¯ˆ ¤Ó·Ó ÛÊ¿¯ÙË Â‰Ò ÛÙ· Ï·Á·Ú¿, ÛÔ˘ ϤÂÈ Î·È ÛÔ˘ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÓÙÔÓÔ fiÓÔ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ì·Ï·Îfi ̤ÚÔ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ Î·È Ù˘ ÏÂοÓ˘. -¶·È‰Â‡ÔÓÙ·È ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ηÈÚÔÎÔÏÏ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ·È‰¿ÎÈ, ϤÂÈ Ë Û˘ÌÔÓÂÙÈ΋ Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ Ô˘ ‰Â ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ·È‰›. ∫·ÈÚÔÎÔÏÏ¿ˆ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·ÔÎÙÒ Î¿ÙÈ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ·È‰Â‡ÙËη ¿Ú· Ôχ. -∂„¤˜ ·fi¯Ù(Ë)ÛÂ Ë ∂ϤÓË! ¢È·‰›‰ÂÙ·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË Ë Â›‰ËÛË ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È ÂÓÓÔÔ‡Ó fiÙÈ Ë ∂ϤÓË Á¤ÓÓËÛÂ. -∞ÁÓ¿ÓÙ¢· ÙfiÛË ÒÚ· Î·È ‰Â Ú›¯ÙËΠ·¤Ó·ÓÙÈ! ∆Ô Ú›¯ÓÔÌ·È, Â‰Ò ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÂÚÓ¿ˆ ·¤Ó·ÓÙÈ. - Œ¯·Û· Ù (Ë) Á›‰· Ù (Ë)Ó ·Ú‰·Ï‹.∆(Ë)˜ ›¯· ‚Ô˘ÏÒÛÂÈ ÙÔÓ Î‡ÚÔ Ó· ÌËÓ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÎÈ ¤Ê˘ÁÂ Ë Ï˘ÎÔÛÎÈṲ̂ÓË! ∆Ë Ï¤ÍË ·Ú‰·Ïfi˜ Ì¿ÏÏÔÓ ÙË ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ Î·È ¤¯ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ Ôχ¯ÚˆÌÔ˜. ÿÛˆ˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÙ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Ï¤ÍË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ˆ˜ fiÓÔÌ· Ôχ¯ÚˆÌ˘ ηÙۛη˜. √ ·ÚÔ˜ ‹ ÙÔ Î˘Ú› Â›Ó·È ÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ Ô˘ ‚¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ÙˆÓ ˙ÒˆÓ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ Ï˘ÎÔÛÎÈṲ̂ÓË Â›Ó·È ÌÈ· ηٿڷ Ô˘ ϤÁÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙ· Ó‡ڷ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË (Ó· ÙË ÛΛÛÂÈ Ô Ï‡ÎÔ˜) ·ÏÏ¿ Ô˘ ηıfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ÂÓÓÔ›. -µÁ˜ ÛÙËÓ fiÚÙ· ÌãÊ¿Ó(Ë)Πˆ˜ οÔÈÔ˜ ¤ÎÚÈÓÂ. ¶Ô˘ ı· ¿ÂÈ ÙÔ Ì˘·Ïfi Û·˜; ∫Ú·›Óˆ, fiÙ·Ó Ï¤ÌÂ, ÂÓÓÔԇ̠ʈӿ˙ˆ ‰˘Ó·Ù¿. (∞ÁÁ¤Ïˆ Ìã ÎÚ·›ÓÂÈ Ë Ì¿ÓÓ· ÛÔ˘ ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ Û ı¤ÏÂÈ, Ϥ-

ÂÈ Ô ÛÙ›¯Ô˜ ÁÓˆÛÙÔ‡ Î·È ‰ËÌÔÊÈÏÔ‡˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡). ∆Ô Û‹ÎˆÛÂ Ô ·¿˜ ÙÔ ‡„ˆÌ·; ∞Ó·ÚˆÙȤÛÙ Ò˜ ÛËÎÒÓÂÈ Ô ÈÂÚ¤·˜ ¤Ó· ‡„ˆÌ·; ªÂ ÙÔ ‰›ÎÈÔ Û·˜, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÙ fiÙÈ ‡„ˆÌ· Â›Ó·È ÙÔ ÚfiÛÊÔÚÔ Ô˘ ÙÔ Â˘ÏÔÁ› (·Ó·ÛËÎÒÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ ›Ûˆ˜;) Ô ÈÂÚ¤·˜ ˘¤Ú ˘Á›·˜ ÂÔÚÙ·˙fiÓÙˆÓ. ∞¯, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, „(˘)¯fiÈ·Û·! §¤ÂÈ Ô Ôχ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓÓÔ› fiÙÈ ·Ó¤ÎÙËÛ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ¯fiÚÙ·Û ÙËÓ ›ӷ ÙÔ˘. -¢Â ı¤Ïˆ Ó· Ê¿ˆ. ŒÊ·Á· ÂΛÓÔ ÙÔ „(˘)¯Ô‡‰(È) ÛÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ Î·È ÌÔ˘ ¤ÎÔ„Â ÙËÓ fiÚÂÍË. ∞ӷʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ „ˆÌ¿ÎÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È ÛÙ· ÌÓËÌfiÛ˘Ó· ÁÈ· ÙȘ „˘¯¤˜. ¶‹Ú˜ ÙÔ „(˘)¯Ô¯¿ÚÙ(È) Î·È ÙÔ „(˘)¯ÔÎÂÚ(È); £· ¿ÂÈ Ô ÓÔ˘˜ Û·˜ ÛÙÔ ¯·ÚÙ› ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÁÈ· Ó· Ù· ÌÓËÌÔÓ‡ÛÂÈ Ô ·¿˜, ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ¤Ó·Ó ÛÙ·˘Úfi Î·È ÛÙÔ ÎÂÚ› ÙÔ Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ·fi ·ÙfiÊÈÔ ÎÂÚ› ̤ÏÈÛÛ·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÛÂÈÚÔÂȉҘ Ù˘ÏÈÁ̤ÓÔ Î·È Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÌÓËÌfiÛ˘Ó·; -¶fiÙ ı· ·˜ ÛÙ· ·È‰È¿ ÛÔ˘; -§¤ˆ Ó· ʇÁˆ ηٿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù (Ô˘) ÷̤Ó(Ô˘)! ™·˜ ·Ê‹ÓÂÈ ¿Ó·˘‰Ô˘˜ Ô ·Ú·¿Óˆ ‰È¿ÏÔÁÔ˜; ÷̤ÓÔ˜ Â›Ó·È Ë ¿ÏÏË ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÁÈ·Ù› ÔÈ Ì¤Ú˜ ÙÔ˘ ¯¿ÓÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ Î·È ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ Ó‡¯Ù˜ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ·ÚÔÈÌ›· «Î·ı¤Ó·˜ Ì (‹ ÎÏ·›ÂÈ) ÙÔÓ fiÓÔ ÙÔ˘ Î·È Ô Ì˘ÏˆÓ¿˜ ÙË ‰¤Û(Ë)», Ë ‰¤ÛË Â›Ó·È ÂΛÓÔ ÙÔ ÛËÌ›Ô, fiÔ˘ ÙÔ ·˘Ï¿ÎÈ, Ô˘ ¿ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Ì‡ÏÔ ‹ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜, ÂÓÒÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·‡Ï·Î· ¿Ú‰Â˘Û˘. ¡ÂÚÔÊfiÚÔ˜ ‰Â,ÛÙ· ∆˙Ô˘Ì¤Úη, Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ó· ‰›ÓÂÈ ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·Èfi-


•¤ÚÂȘ Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ;

ÙËÙ·˜ ÛÙÔ fiÙÈÛÌ·. «-∞ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¿ÓÙÚ„˜ ÙËÓ ÙÛÈÔ‡Ú·4 ÛÔ˘; ªË ÛÙÂÓÔ¯ˆÚȤ۷È, ı¿ÚıÂÈ Ë Ù˘ÊÏÔ‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ı· ·ÓÙÚ¢Ù› Î·È ·˘Ù‹». ªË ıˆڋÛÂÙ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ‚‰ÔÌ¿‰· ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ù˘ÊÏÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ∆˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙ˜! ∏ ∆˘ÊÏÔ‚‰ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ÚÔÛˆÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Î·È ¤Ú¯ÂÙ·È, fiÙ·Ó ÂΛÓÔ˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ·ÓÙÚ¢Ù›, ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ Ù· ·ÚÓËÙÈο Ô˘ ¤‚ÏÂ ÚÈÓ ÛÙÔ Á¿ÌÔ! «¢ÂÓ Î¿ÏÏÈ·ÛÂ Î·È ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÙÔ ÚÔÍÂÓÈfi» ∏ ϤÍË Î·ÏÏÈ¿˙ˆ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ù·ÈÚÈ¿˙ˆ, Û˘Ì›Ùˆ. «-∂›Ó·È Ôχ ÙÛ›ÁÁ·ÓÔ ·˘Ùfi ÙÔ ·È‰› Î·È Ù˘ ¤ÛηÛ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ Ì¿Ó·˜ ÙÔ˘». ∆Ô ·È‰› ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÊÚ¿ÛË Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ÛÙÔ Ê·ÁËÙfi. ∆Ô ·ÓÙ›ıÂÙfi ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë Ï¤ÍË Ê·Á·Ófi. º·Á·Ófi˜ Â›Ó·È fiÔÈÔ˜ ÙÚÒÂÈ Ù· Ê·ÁËÙ¿ fiÏ·, ¯ˆÚ›˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ·Ú·Î¿ÏÈ·. -ªËÓ ÙÂχÂÛ·È ¿ÏÏÔ ‰Â Û¿ÂÈ ·˘Ù‹ Ë ¤ÙÚ·. ™ÙË ÊÚ¿ÛË ·˘Ù‹ ÙÔ ÙÂχÔÌ·È ¤¯ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ Ù·Ï·ÈˆÚԇ̷È, ·È‰Â‡ÔÌ·È (̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜;!). ∞ÏÏ¿ fiÙ·Ó ·ÎÔ‡ÛÂȘ «·Ù¤Ï¢ÙÔ˜ ›ӷȻ, ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó˘fiÊÔÚÔ˜. ∞Ó fï˜ Ô˘Ó «ÙÔ Ù¤Ï„ ÛÙÔ Í‡ÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ·È‰›», ÂÓÓÔÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ ¤‰ÂÈÚ ¿Ú· Ôχ, ÙÔ ÙÂÏ›ˆÛÂ! «∆Ú¤¯·, Û ‰È¿ÎÔ„Â Ô ·Ô‡˜» ı· ÛÔ˘ ÂÈ Ë ÁÈ·ÁÈ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ÂÓÓÔ›, fiÙÈ Û ÍÂ¤Ú·Û ÛÙÔ ÂÚ¿ÙËÌ·. ¶·ÓÙ¯·›Óˆ Î·È ·ÓÙ¤¯ˆ (‹ ··ÓÙ¤¯ˆ) ÛËÌ·›ÓÂÈ ˘Ôı¤Ùˆ, ÓÔÌ›˙ˆ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÈ̤ӈ οÙÈ.

4. ÎÔÚ›ÙÛÈ, ÎÔ¤Ï·

137

«¶‹Á· ÚfiÛÊÏ· (ÚÔ˜ ʛϷ) „¤˜» ¤ÏÂÁÂ Ë ÁÈ·ÁÈ¿ ÌÔ˘ Î·È Â̤ӷ Ì ÁÔ‹Ù¢ ¿Ú· Ôχ ·˘Ù‹ Ë Ï¤ÍË. ªÔ˘ ¤ÊÂÚÓ ÂÈÎfiÓ˜ ÔÌËÚÈ΋˜ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜. ∂ÓÓÔÔ‡Û ‚¤‚·È· fiÙÈ ‹Á ÌÔ˘Û·Ê›ÚÈÛÛ· Û ÊÈÏÈÎfi ‹ Û˘ÁÁÂÓÈÎfi Û›ÙÈ. ∞Ó ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔÓ ∆˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙË, fiÙ·Ó Ûο‚ÂÈ ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ ÙÔ˘, Ò˜ ¿ÂÈ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÛÔ˘ ··ÓÙ‹ÛÂÈ «‰Â Á›ÓÂÙ·È Â›Ó·È ‚·Ú‡», Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚ÂȘ fiÙÈ ÙÔ ¯ÒÌ· ÙÔ˘ ¯ˆÚ·ÊÈÔ‡ Â›Ó·È Ï·Û҉˜ Î·È ‰ÂÓ Ûο‚ÂÙ·È Â‡ÎÔÏ·. §¤Ù ÙÔ Û‡ÓÙÔÌÔ ·˘Ùfi ÁψÛÛ¿ÚÈÔ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ì·˜ Ì ÙÔ˘˜ ∆˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙ˜; ¶Èı·Ófiٷٷ οÔȘ ϤÍÂȘ Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÌËÓ›˜ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Û ¿ÏÏ· ̤ÚË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∫·Î¿ Ù· „¤Ì·Ù· fï˜! ∫·ÌÈ¿ ηٷÁÚ·Ê‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηӋ Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙÔ ¯ÚÒÌ·, ÙË ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· Î·È ÙËÓ ÂÎÊÚ·ÛÙÈ΋ ‰ÂÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∆˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈÎÔ˘ ȉÈÒÌ·ÙÔ˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÂÌÂÈÚ›· ÙËÓ ·ÔÎÙ¿ ηÓ›˜, ÌfiÓÔ ·Ó ÂÈÛÎÂÊı› ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜. ∂›Ó·È ÌÈ· ·fiÂÈÚ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Î·È ÂÓÓÔÈÒÓ Ô˘ Ë ÌÓ‹ÌË ÌÔ˘ ‰È·ÙËÚ› ·ÎfiÌ·, ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ·fi ÙË Û˘¯Ó‹ ÌÔ˘ Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ ÂÎÏËÎÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¶··Î›ÙÛÔ˘: «∞fi ÙËÓ ∆˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈÎË Ï·ÏÈ¿ ÛÙË Ï·˚΋ Ì·˜ ·Ú¿‰ÔÛË». ¢È·ÛÒ˙ÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ ÁψÛÛÈÎfi˜ (Î·È fi¯È ÌfiÓÔ) ÏÔ‡ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ø˜ fiÙ ¿Ú·ÁÂ;


E’ ∆∂á∏ - ¶∞ƒ∞¢√™∏ - ¶√§π∆π™ª√™ KˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· Z‹‰ÚÔ˘

H ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ KfiÎÎÈÓ˘ EÎÎÏËÛÈ¿˜

ÈÛÙÔÚÈ΋ ÔÚ›· ÙˆÓ ∆˙Ô˘Ì¤ÚÎˆÓ ˘‹ÚÍ ̷ÎÚ·›ˆÓË Î·È ÔÏ˘Ù¿Ú·¯Ë. øÛÙfiÛÔ, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ·ÔÙÂÏ› ·Ó¿Û¯ÂÛË ÛÙË ÛÎÈ·ÁÚ¿ÊËÛ‹ Ù˘. ∆· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Î·È ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÛÙÔȯ›· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· Ûˆ˙fiÌÂÓ· ÌÓËÌ›·, Ù· ÛÔÚ·‰Èο ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈο Â˘Ú‹Ì·Ù· Î·È ÙË ÌÂÚÈ΋ ÌÂϤÙË ÙˆÓ ËÁÒÓ. ŒÙÛÈ, Ë ÂÚÈÔ¯‹ ηÙÔÈ΋ıËΠ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¯·ÏÎÔ‡ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙÔ 2000 .Ã. ÂÚ›Ô˘, ÔfiÙ ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠ۠·˘Ù‹ ÙÔ Ê‡ÏÔ ÙˆÓ ∞ı·Ì¿ÓˆÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ó· ηÙÔÈÎÂ›Ù·È ·‰È¿ÎÔ·. ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 3Ô˘ Î·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ÙÔ˘ 2Ô˘ .Ã. ·È. Î·È ¤ˆ˜ ÙË ÚˆÌ·˚΋ ηٿÎÙËÛË Ù˘ ∏›ÚÔ˘, Ë ∞ı·Ì·Ó›·, ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ϤÔÓ ‚·Û›ÏÂÈÔ, ı· ‚ÚÂı› ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ ÔÏÂÌÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÍÂϛ͈Ó

Î·È ı· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÂÈ1, ΢ڛˆ˜ ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ∞̇ӷӉÚÔ˘. ªÂÙ¿ ÙË ÚˆÌ·˚΋ ηٿÎÙËÛË ı· ηٷÛÙÚ·Ê› Î·È ı· ÂÚË̈ı›. √È Î¿ÙÔÈÎÔ› Ù˘ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó Û ‰ÈÓ¤˜ ‹ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ ı¤ÛÂȘ Î·È ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·, ηٿ ÙË Û˘Ó‹ıË Ù·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ2. ™˘ÓÔÏÈο, ηı’ fiÏË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ڈ̷ÈÔÎÚ·Ù›·˜, Ë ÔÚÂÈÓ‹ ¿ÁÔÓË Î·È ·ÔÌÔӈ̤ÓË ∞ı·Ì·Ó›·, ۯ‰fiÓ ¤ÚËÌË Î·È ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓË, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÎÌ‹ Î·È ÁÂÓÈο ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ˘fiÏÔÈ˘ ∏›ÚÔ˘3. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ë ÂÚÈÔ¯‹ ·Ú¯Èο ı· ˘·¯ı› ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ¶·Ï·È¿˜ ∏›ÚÔ˘ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ ı¤Ì· ¡ÈÎÔfiψ˜, ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙȘ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ‚·Ú‚·ÚÈΤ˜ ÂȉÚÔ̤˜,

1. °È· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ·ÓÙÏԇ̠ÏËÚÔÊÔڛ˜ ΢ڛˆ˜ ·fi ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶Ôχ‚ÈÔ˘, ‚Ï. ∑‹‰ÚÔ˘, √ fiÚÔ˜, Û. 72 - 75 Î·È º›ÏÔ˜, ∆· ∆˙Ô˘ÌÂÚÎÔ¯ÒÚÈ·, Û. 98 – 102. 2. °È· ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ·˘Ù‹ ‚Ï. Cabanes, ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ‚›Ô˜, Û. 138. 3. °È· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ڈ̷˚΋˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ‚Ï. Û‡ÓÙÔÌ· ∞ÁÁ¤ÏË, ∞Ú¯·ÈfiÙËÙ˜, Û. 78 – 79, ηıÒ˜ Î·È Û. 83 – 84 ÁÈ· Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. °ÂÓÈο fï˜ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Â›Ó·È ÂÓȯڿ. ŒÙÛÈ, ηٷʇÁÔ˘Ì Û ˘Ôı¤ÛÂȘ Î·È ÁÂÓÈ·ÛÂȘ, ·Ó·ÏÔÁÈο Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ◊ÂÈÚÔ.


H ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ KfiÎÎÈÓ˘ EÎÎÏËÛÈ¿˜

›Ûˆ˜ fi¯È Ì ÙËÓ ›‰È· ¤ÓÙ·ÛË fiÛÔ Ë ˘fiÏÔÈË ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ÚÔÛ‚¿ÛÈÌË ◊ÂÈÚÔ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Ù˘ ‡ÛÙÂÚ˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜, ÙȘ ÏÂËϷۛ˜, ÙË ÛÏ·‚È΋ ηٿÎÙËÛË, ÙËÓ ÚfiÛηÈÚË ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋ ηÙÔ¯‹, ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1204 ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ù˘ ∏›ÚÔ˘. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ÌÔÚԇ̠ӷ ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÔÚ›· Ù˘ ∞ı·Ì·Ó›·˜ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÙ·È Î·È Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ù˘ ˘fiÏÔÈ˘ ∏›ÚÔ˘. ∂Âȉ‹ fï˜ Ë ¤Ú¢ӷ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·Ú¯ÈÎfi ·ÎfiÌË ÛÙ¿‰ÈÔ ÂÓÒ Î·È Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÛÙÔȯ›· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ôχ ÁÂÓÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙԇ̠۠ÁÂÓÈ·ÛÂȘ Î·È ˘Ôı¤ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ı¤ÛË Ù˘ Î·È ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ›· Î·È Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Î·È ÙȘ ·˘ÍÔÌÂÈÒÛÂȘ ÙÔ˘, ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘˜, ÙȘ Ù˘¯fiÓ ÔÏÂÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË. øÛÙfiÛÔ, Ô ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ∞ı·Ì·Ó›·˜ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ¤Ú·ÛÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÓˆÓ ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ Ì ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ‹ÏÂÁ¯Â ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¯ÂÚÛ·›Ô˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∏ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ›¯Â Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈÏËÙ‹ ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·, fiˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Û˘-

139

¯Ó¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰È¿ÊÔÚ· ʇϷ4. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Â·Ê‹˜ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ ∏›ÚÔ˘ Ì ÙȘ fiÌÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‰Â ÌÂÙ·‚Ï‹ıËÎ·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ÏÔÁÈ΋ Ë ˘fiıÂÛË fiÙÈ Ë ∞ı·Ì·Ó›· ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ӷ ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ Âͤ¯Ô˘Û· ı¤ÛË Ô˘ Ù˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙Â Ë ÁˆÁÚ·Ê›· Ù˘. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ÂÔ̤ӈ˜ ˆ˜ ÌÈ· ·fi ÙȘ ·ÚȘ ‰Èfi‰Ô˘˜ ÚÔ˜ ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ◊ÂÈÚÔ˜ ›¯Â ȉȷ›ÙÂÚ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏË ÈÛÙÔÚÈ΋ ÔÚ›·. ∏ ÛËÌ·Û›· Ù˘ ·˘Í‹ıËΠÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ «‰ÂÛÔÙ¿ÙÔ˘», ηıÒ˜ Ë ∞ı·Ì·Ó›· ‰ÂÓ ·¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÕÚÙ· ÂÓÒ ÂÈϤÔÓ ·fi ·˘Ù‹ ‰ÈÂÚ¯fiÙ·Ó Î·È Ë Î˘ÚÈfiÙÂÚË Ô‰È΋ ·ÚÙËÚ›· Ô˘ ¤ÓˆÓ ·¢ı›·˜ ÙËÓ ÕÚÙ· Ì ٷ ∆ڛηϷ Î·È ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ Ì ÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ, Ë ÔÚÂÈÓ‹ Î·È ·ÔÌÔӈ̤ÓË ·ÏÏ¿ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ¤Ú·ÛÌ· Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ∞ı·Ì·Ó›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ù˘ ∏›ÚÔ˘ Ó· Ï·ÈÛÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û¿ ÙÔ˘ Î·È Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¯ÂÚÛ·›·˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘. ∏ Âͤ¯Ô˘Û· ·˘Ù‹ ı¤ÛË Ù˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ˘fiıÂÛË, ·ÓÙ›ıÂÙ· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫fiÎÎÈÓ˘ ∂ÎÎÏËÛÈ¿˜ Î·È ÙËÓ Ï·ÈÛ›ˆÛË Ù˘ ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¶fiÚÙ· ¶·Ó·ÁÈ¿ ÛÙËÓ ¶‡ÏË ∆ÚÈοψÓ5. ∆· ‰˘Ô ÌÓË-

4. µÏ. Û¯ÂÙÈο Hammond, ∏ ◊ÂÈÚÔ˜, Û. 54, 56 – 57. 5. °È· ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ ‚Ï. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ∏ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÕÚÙ·, Û. 118 – 119 Î·È Ù˘ ȉ›·˜, √‰ÔÈÔÚÈÎfi, Û. 80.


140

KˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· Z‹‰ÚÔ˘

Ì›· ‰ËÏ·‰‹ Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ӷ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ‰˘Ô ·ÊÂÙËڛ˜ Ù˘ Ô‰È΋˜ ·ÚÙËÚ›·˜, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ÔÚ›˙Ô˘Ó. ∆Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÏÔÈfiÓ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÌÓËÌÂ›Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ¤Ó· ·fi Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·ÙÔ›ÎÈÛË Î·È ÛËÌ·Û›· Ù˘ ηٿ ÙË ÌÂ۷ȈÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Â›Ó·È Ë ¶·Ó·Á›· µÂÏÏ¿ ‹ ∫fiÎÎÈÓË ∂ÎÎÏËÛÈ¿. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ Î·ıÔÏÈÎfi ÌÔÓ‹˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ûˆı› ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ·fi Ù· ÎÂÏÈ¿ ‹ Ù· ÚÔÛÎÙ›ÛÌ·Ù¿ Ù˘6. µÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi ¶·Ï·ÈÔ¯ÒÚÈ, 3¯Ì ÓfiÙÈ· ÙÔ˘ µÔ˘ÏÁ·ÚÂÏ›Ô˘ (ÛËÌ. ¢ÚÔÛÔËÁ‹)7 Î·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰›Ï· ÛÙËÓ Ô‰È΋ ·ÚÙËÚ›· Ô˘ ¤ÓˆÓ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ «‰ÂÛÔÙ¿ÙÔ˘» ÙËÓ ÕÚÙ· Ì ٷ ∆ڛηϷ Î·È ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ Ì ÙË £ÂÛÛ·Ï›·8. √ Ó·fi˜ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤-

ÓÔ˜ ÛÙÔ °ÂÓ¤ÛÈÔ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘9, ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÓˆÛÙfi˜ ˆ˜ ∫fiÎÎÈÓË ∂ÎÎÏËÛÈ¿ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜ ÙˆÓ Ï›ÓıˆÓ Ô˘ ‰È·ÎÔÛÌÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÙÔ›¯Ô˘˜10. ∞ӷʤÚÂÙ·È Â›Û˘, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÈÔ˘˜, ˆ˜ ¶·Ó·Á›· µÂÏÏ¿˜11, ηıÒ˜ ÁÈ· οÔÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÌÂÙfi¯È Ù˘ ÔÌÒÓ˘Ì˘ ÌÔÓ‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ «µ·ÛÈÏÔÌÔÓ¿ÛÙËÚÔ»12, ÚÔÛˆÓ˘Ì›· Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ˆ˜ ηıÔÏÈÎfi ÌÔÓ‹˜, ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ Î·È ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Ô›ÎÔ ÙˆÓ ‰ÂÛÔÙÒÓ Ù˘ ∏›ÚÔ˘. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÙÔ˘ ÔÚ›·, Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Ûˆ˙fiÌÂÓ· ÛÙÔȯ›· ηıÈÛÙÔ‡Ó ‰˘Û¯ÂÚ‹ ÙË ÛÎÈ·ÁÚ¿ÊËÛ‹ Ù˘. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ¤ÙÔ˜ ›‰Ú˘Û˘ Î·È ÈÛÙfiÚËÛ˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ì Ì ·ÚÎÂÙ‹ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ¯¿-

6. µÏ. Û¯ÂÙÈο °È·ÓÓ¤ÏÔ˜, ∆· ÌÓËÌ›·, Û. 73, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∏ ÂÓ ÕÚÙË, Û. 62, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∏ ÂÎÎÏËÛ›·, Û. 161 Î·È ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ∏ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÕÚÙ·, Û. 119. 7. °È· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚Ï. °È·ÓÓ¤ÏÔ˜, Ô.., Û. 73, ∫·Ì·ÚÔ‡ÏÈ·˜, ∆· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·, Û. 245, §¿ÌÚÔ˜, ∏ ¶·Ó·Á›· µÂÏÏ¿, Û. 289, √ÚÏ¿Ó‰Ô˜, ªÓËÌ›·, Û. 153, ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ∏ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÕÚÙ·, Û. 118 – 119, ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, √‰ÔÈÔÚÈÎfi, Û. 82 Î·È º›ÏÔ˜, ∆· ∆˙Ô˘ÌÂÚÎÔ¯ÒÚÈ·, Û. 429. 8. °È· ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ ‚Ï. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ∏ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÕÚÙ·, Û. 118 – 119 Î·È Ù˘ ȉ›·˜, √‰ÔÈÔÚÈÎfi, Û. 82. 9. µÏ. Û¯ÂÙÈο °È·ÓÓ¤ÏÔ˜, Ô.., Û. 73, ∫·Ì·ÚÔ‡ÏÈ·˜, Ô.., Û. 245, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∏ ÂÓ ÕÚÙË, Û. 62, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∏ ÂÎÎÏËÛ›·, Û. 161, √ÚÏ¿Ó‰Ô˜, Ô.., Û. 153, ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ∏ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÕÚÙ·, Û. 118 Î·È ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, √‰ÔÈÔÚÈÎfi, Û. 80. 10. °È· ·˘Ù‹ Ù˘ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ‚Ï. °È·ÓÓ¤ÏÔ˜, Ô.., Û. 73, §¿ÌÚÔ˜, Ô.., Û. 289, ∫·Ì·ÚÔ‡ÏÈ·˜, Ô.., Û. 245, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∏ ÂÓ ÕÚÙË, Û. 62, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∏ ÂÎÎÏËÛ›·, Û. 161, √ÚÏ¿Ó‰Ô˜, Ô.., Û. 153, ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ∏ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÕÚÙ·, Û. 118, ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, √‰ÔÈÔÚÈÎfi, Û. 80, ™ÈÓ›ÎË – ¶··ÎÒÛÙ·, ◊ÂÈÚÔ˜, ·Ú. 86 Î·È º›ÏÔ˜, Ô.., Û. 429. 11. µÏ. Û¯ÂÙÈο, °È·ÓÓ¤ÏÔ˜, Ô.., Û. 73, ∫·Ì·ÚÔ‡ÏÈ·˜, Ô.., Û. 245, §¿ÌÚÔ˜, Ô.., Û. 295, √ÚÏ¿Ó‰Ô˜, Ô.., Û. 154, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∏ ÂÓ ÕÚÙË, Û. 62, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∏ ÂÎÎÏËÛ›·, Û. 161, ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ∏ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÕÚÙ·, Û. 118, ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, √‰ÔÈÔÚÈÎfi, Û. 80 Î·È º›ÏÔ˜, Ô.., Û. 429. 12. µÏ. Û¯ÂÙÈο °È·ÓÓ¤ÏÔ˜, Ô.., Û. 73, ∫·Ì·ÚÔ‡ÏÈ·˜, Ô.., Û. 245, √ÚÏ¿Ó‰Ô˜, Ô.., Û. 154, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∏ ÂÓ ÕÚÙË, Û. 62, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∏ ÂÎÎÏËÛ›·, Û. 161, ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ∏ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÕÚÙ·, Û. 118 Î·È ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, √‰ÔÈÔÚÈÎfi, Û. 80.


H ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ KfiÎÎÈÓ˘ EÎÎÏËÛÈ¿˜

ÚË ÛÙËÓ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο Ûˆ˙fiÌÂÓË ÎÙËÙÔÚÈ΋ ÂÈÁÚ·Ê‹13 ÙÔ˘ ηıÔÏÈÎÔ‡, Â¿Óˆ ·fi ÙË ‰˘ÙÈ΋ ›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ΢ڛˆ˜ Ó·Ô‡. ™˘ÓÔÏÈο, Ë ÂÈÁÚ·Ê‹ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 12, ÙÌËÌ·ÙÈο ‚¤‚·È· Ûˆ˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û‹ÌÂÚ·, ÛÙ›¯Ô˘˜, fiÔ˘ ÔÈ 6 ÚÒÙÔÈ Â›Ó·È ˘ÎÓfiÙÂÚÔÈ Î·È Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Û ̤ÁÂıÔ˜ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜. √ÚıÔÁÒÓÈÔ Ï·›ÛÈÔ, Ì ÂÚ˘ıÚ¿ Ù·ÈÓ›· Ï¿ÙÔ˘˜ 0,07Ì ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÙÔ˘, ÂÚÈ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹. ∆· ÎÂÊ·Ï·›· ÌÂÏ·Ó¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ӷ Â¿Óˆ ۠ϢÎfi ÎÔÓ›·Ì·, ÂÓÒ ··ÓÙÔ‡Ó Î·È ÔÈ Û˘Ó‹ıÂȘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ ‚Ú·¯˘Áڷʛ˜. ∫¿Ùˆ ·fi οı ÛÂÈÚ¿ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÚ˘ıÚ¿ ¯·Ú¿ÁÌ·Ù· Û˘Ó¤‚·ÏÏ·Ó ÛÙËÓ Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘, ÏËÚÔÊÔÚԇ̷ÛÙ fiÙÈ Ë ÙÔȯÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠηٿ ÙË ıã πÓ‰ÈÎÙÈÒÓ· Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ∞ã Î·È Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ ÕÓÓ·˜ ¶·Ï·ÈÔÏÔÁ›Ó·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ó¿ÚıËη ÛÒ˙ÂÙ·È Î·È Ë ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ‰ˆÚËÙÒÓ ÙÔ˘ Ó·Ô‡14, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚ˜ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÛÙÔÓ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ15. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ë £ÂÔ-

141

ÙfiÎÔ˜ ¤ÓıÚÔÓË ‚ÚÂÊÔÎÚ·ÙÔ‡Û· Ì ‰˘Ô ·ÁÁ¤ÏÔ˘˜ Ó· ÙËÓ Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó. ∫¿Ùˆ ·fi ÙÔ ˘Ôfi‰ÈÔ Ù˘, Û ÌÈÎÚfiÙÂÚË Îϛ̷η, ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÎÂʷϤ˜ ·Á›ˆÓ ηıÒ˜ Î·È ‰˘Ô ˙‡ÁË Ï·˚ÎÒÓ, ÂӉ‰˘Ì¤ÓÔÈ Ì ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÂÓ‰‡Ì·Ù·, fi¯È fï˜ ‚·ÛÈÏÈο Î·È ·Ô‰ÔṲ̂ÓÔÈ Ì ӷÙÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈ΋ Ê˘ÛÈÎfiÙËÙ· Î·È fi¯È Û¯ËÌ·ÙÈ΋ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ·. ∂ÈÁڷʤ˜, Ì ÏÂ˘Î¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔÔıÂÙË̤ӷ ̤۷ Û Á·Ï¿˙ÈÔ ‚¿ıÔ˜, Â¿Óˆ ·fi οı ˙¢Á¿ÚÈ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ Ù·‡ÙÈÛË ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÏÔÈfiÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÚˆÙÔÛÙÚ¿ÙÔÚ· £Âfi‰ˆÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ ª·Ú›·, ÂÓÒ ÂÈϤÔÓ ÎÚ·Ù¿ ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÙÔ˘ ¯¤ÚÈ ÔÌÔ›ˆÌ· ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Ì „ËÏfi ÙÚÔ‡ÏÔ Î·È ÙÔ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙË £ÂÔÙfiÎÔ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ·‰ÂÚÊfi ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË ∆˙ÈÌÈÛ΋, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ Â›Û˘ ·fi ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ ÕÓÓ·. ™˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÎÙËÙÔÚÈ΋˜ ÂÈÁÚ·Ê‹˜ Î·È Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ù˘ ÙÔȯÔÁÚ·Ê›·˜ ÙˆÓ ‰ˆÚËÙÒÓ, ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÙÔ Î·ıÔÏÈÎfi ÈÛÙÔÚ‹ıËΠ‰È· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÛÙÚ¿ÙÔÚ· £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∆˙ÈÌÈÛ΋ Î·È ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Î·Ù¿ ÙË ıã πÓ‰ÈÎÙÈÒÓ· Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ‰ÂÛfiÙË ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ Î·È Ù˘ Û˘-

13. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹ ‚Ï. §¿ÌÚÔ˜, ∏ ¶·Ó·Á›· µÂÏÏ¿, Û. 291-295, §¿ÌÚÔ˜, ∏ ÂÈÁÚ·Ê‹, Û. 319, §¿ÌÚÔ˜, ™ËÌÂÈÒÌ·Ù·, Û. 60 Î·È √ÚÏ¿Ó‰Ô˜, ªÓËÌ›·, Û. 164 – 167. ¶ÈÔ Û‡ÓÙÔÌ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·˘Ù‹ Ô °È·ÓÓ¤ÏÔ˜, ∆· ÌÓËÌ›·, Û. 76, ∫·Ì·ÚÔ‡ÏÈ·˜, ∆· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·, Û. 247 – 249 (·Ú·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·fi„ÂȘ ÂÚÌËÓ›·˜ Ù˘) Î·È ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ∏ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÕÚÙ·, Û. 118 – 119. 14. °È· ÙËÓ ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· ‚Ï. ·Ó·Ï˘ÙÈο √ÚÏ¿Ó‰Ô˜, ªÓËÌ›·, Û. 162 – 163, √ÚÏ¿Ó‰Ô˜, Les fondateurs, Û. 76, Î·È ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ∏ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÕÚÙ·, Û. 123 – 124. ™‡ÓÙÔÌË ·Ó·ÊÔÚ¿ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜: °È·ÓÓ¤ÏÔ, Ô.., Û. 76, ∫·Ì·ÚÔ‡ÏÈ·, Ô.., Û. 248, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∏ ÂÓ ÕÚÙË, Û. 63, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∏ ÂÎÎÏËÛ›·, Û. 162, Pallas, Reallexikon, Û. 275 Î·È ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, √‰ÔÈÔÚÈÎfi, Û. 81. 15. °È· ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ ‚Ï. °È·ÓÓ¤ÏÔ˜, Ô.., Û. 76.


142

KˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· Z‹‰ÚÔ˘

˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ ÕÓÓ·˜ ¶·Ï·ÈÔÏÔÁ›Ó·˜. ∂Ô̤ӈ˜, Ë ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙËı› Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÓˆÚ›ÙÂÚ·. µ¤‚·È·, ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ Î·È ÙÔȯÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ÙÔ˘ ηıÔÏÈÎÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÙ·ı› ·ÚÎÂÙ¤˜ ·fi„ÂȘ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË Ù˘ ÂÈÁÚ·Ê‹˜ Î·È ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÚÒÙÔ˜ Ô ™. §¿ÌÚÔ˜16 ‰È¿‚·ÛÂ Î·È ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹, ηٷϋÁÔÓÙ·˜ ÛÙË ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· 1281 ˆ˜ ¤ÙÔ˜ ›‰Ú˘Û‹˜ ÙÔ˘ ηıÔÏÈÎÔ‡, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· Ï¿‚ÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÙËÓ ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ‰ˆÚËÙÒÓ17. ªÈ· ‰Â‡ÙÂÚË, ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È ¿ÏÈ ·fi ÙÔÓ ™. §¿ÌÚÔ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ Ã. §·ÌÚ¿ÎË, ‰Â ÌÂÙ¤‚·ÏÏ ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›·18. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô ∞. √ÚÏ¿Ó‰Ô˜19, ηٿ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌ›Ԣ, ‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1281 ˆ˜ ¤ÙÔ˜ ÈÛÙfiÚËÛ˘ ÙÔ˘ Ó·Ô‡. ŒÎÙÔÙÂ, Ë ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ ı· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ Î·È ı· Á›ÓÂÈ ÁÂÓÈο ·Ô‰ÂÎÙ‹20. ∞ÚÎÂÙ¤˜ ‰ÂηÂٛ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ô µ. ∫·ÙÛ·Úfi˜21 ı· ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹ Ì ÙË ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· 1260 ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿. ∏ ÙÂÏ¢-

Ù·›· ¿Ô„Ë Ô˘ ΢Úȷگ› ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ù˘ µ. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘22, Ë ÔÔ›· ÚԤ΢„ ·fi ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ì ٷ Ó¤· ·Ó·ÛηÊÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ÙÔȯÔÁÚ·ÊÈÒÓ Ì ۇÁ¯ÚÔÓ· ÙÔ˘˜ Û‡ÓÔÏ· Î·È ıˆÚ› ˆ˜ ¤ÙÔ˜ ÎÙ›Û˘ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÙÔ 1293/4, ÂÓÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ˆ˜ ¤ÙÔ˜ ÙÔȯÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ÙÔ 1295/6. √ˆÛ‰‹ÔÙÂ Ë ·Ó¤ÁÂÚÛË Î·È ÈÛÙfiÚËÛË ÙÔ˘ ηıÔÏÈÎÔ‡ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 13Ô˘ ·È. ∏ ÌÔÓ‹ ȉڇıËΠÂ¿Óˆ ÛÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Ô‰È΋ ·ÚÙËÚ›·, ·ÚÎÂÙ¿ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÕÚÙ· Î·È ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ÙÔ ÈÔ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓÔ, ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÌÓËÌ›ˆÓ Ù˘. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ‡„ÈÛÙË ·ÎÌ‹ Ù˘ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ù˘ ∏›ÚÔ˘. ™Â οÔÈ· ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ¿ÁÓˆÛÙÔ fiÙÂ Î·È ÂÓÒ Â›¯Â ÂÚÈ¤ÛÂÈ Û ·Ú·ÎÌ‹, ˘‹¯ıË ˆ˜ ÌÂÙfi¯È ÛÙËÓ π. ª. µÂÏÏ¿˜23. ÕÁÓˆÛÙÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ù˘ ·Ú·ÎÌ‹˜ Î·È ÂÁηٿÏÂÈ„‹˜ Ù˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ÌÂÙfi¯È Ù˘ π. ª. µÂÏÏ¿˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ π. ª. ∞Á. °Â-

16. µÏ. §¿ÌÚÔ˜, ∏ ¶·Ó·Á›· µÂÏÏ¿, Û. 291 – 295. 17. °È· ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ·˘Ù‹ ‚Ï. √ÚÏ¿Ó‰Ô˜, ªÓËÌ›·, Û. 165. 18. µÏ. §¿ÌÚÔ˜, ∏ ÂÈÁÚ·Ê‹, Û. 319. 19. µÏ. √ÚÏ¿Ó‰Ô˜, ªÓËÌ›·, Û. 165 – 167. 20. ∆Ë ¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛË ·˘Ù‹ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ: °È·ÓÓ¤ÏÔ˜, ∆· ÌÓËÌ›·, Û. 74, Djuric’, La peinture, Û. 66, Hetherington, Greece, Û. 90, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∏ ÂÓ ÕÚÙË, Û. 63, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∏ ÂÎÎÏËÛ›·, Û. 162 Î·È º›ÏÔ˜, ∆· ∆˙Ô˘ÌÂÚÎÔ¯ÒÚÈ·, Û. 429. 21. µÏ. ∫·ÙÛ·Úfi˜, §fiÁÈ· ÛÙÔȯ›·, Û. 524 – 525. 22. µÏ. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ∏ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÕÚÙ·, Û. 125 Î·È Ù˘ ȉ›·˜, √‰ÔÈÔÚÈÎfi, Û. 81. 23. µÏ. Û¯ÂÙÈο °È·ÓÓ¤ÏÔ˜, Ô.., Û. 73, §¿ÌÚÔ˜, ¶·Ó·Á›· µÂÏÏ¿, Û. 295, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∏ ÂÓ ÕÚÙË, Û. 62, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∏ ÂÎÎÏËÛ›·, Û. 161, √ÚÏ¿Ó‰Ô˜, ªÓËÌ›·, Û. 154 Î·È º›ÏÔ˜, Ô., Û. 429.


H ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ KfiÎÎÈÓ˘ EÎÎÏËÛÈ¿˜

ˆÚÁ›Ô˘ ÛÙÔ µÔ˘ÏÁ·Ú¤ÏÈ, ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·È., Ë ∫fiÎÎÈÓË ∂ÎÎÏËÛÈ¿ ı· ÚÔÛ·ÚÙËı› Û ·˘Ù‹24 Î·È ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÌÂÙfi¯È Ù˘ ¤ˆ˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·È. ™ÙȘ ÚÒÙ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·È., ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÂÚÂÈˆÌ¤ÓË Î·È ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓË25. ∆Ô 1927 ı· ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ·fi ÙÔÓ √ÚÏ¿Ó‰Ô26. ∆Ë ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1950 ı· ÎËÚ˘¯ı› ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ÌÓËÌ›Ô27. ∆Ô 1967 ı· ˘ÔÛÙ› ·ÚÎÂÙ¤˜ ˙ËÌȤ˜ ·fi ÙÔ ÛÂÈÛÌfi Ô˘ ¤ÏËÍ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹28. ŒÎÙÔÙÂ, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ √ÚÏ¿Ó‰Ô ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ·Ó·ÛÙËψÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, ÔÈ Ôԛ˜, Ì ÌÈÎÚ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜, ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó. ™‹ÌÂÚ·, ÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ·Ó·ÛοÙÂÙ·È, Û˘ÓÙËÚÂ›Ù·È Î·È ·Ó·ÛÙËÏÒÓÂÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∂ÊÔÚ›· ∞Ú¯·ÈÔًوÓ, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ Ù‡¯ÂÈ Î·È ·ÚÎÂÙ‹˜ ÚÔÛÔ¯‹˜ ̤ۈ ¿ÚıÚˆÓ, ‰ËÌÔÛȇÛÂˆÓ Î·È ÌÂÏÂÙÒÓ ¤ÁÎÚÈÙˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÒÓ Î·È ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ. ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο, Ë ∫fiÎÎÈÓË ∂ÎÎÏËÛÈ¿ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏ‹ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËΠÛÙË µ¢ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ù˘ ∏›ÚÔ˘ Î·È ¤‰ˆÛ ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfiÙÂÚ· Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfiÙÂÚ· ‰Â›ÁÌ·Ù¿ Ù˘ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ‰Ú¿Û˘ ÙˆÓ

143

∫ÔÌÓËÓÔ‰Ô˘Î¿‰ˆÓ ËÁÂÌfiÓˆÓ29. °ÂÓÈο30, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏˆÛË Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ™Ù·˘ÚÔÊfiÚÔ˘˜, Ë ÔÏÈÙÈ΋ ‰È¿Û·ÛË Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ›¯Â ˆ˜ Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ıÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ÙË ‰È¿Û·ÛË Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ·Óٛϋ„˘. ∏ ȉ¤· Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ˘ÂÚÔ¯‹˜ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÂÁηٷÏ›ÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ·fi ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÈÎÚÒÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ÎÚ·Ùȉ›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ˆ˜ ıÂÌ·ÙÔʇϷΘ Ù˘ ıÚËÛΛ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ™ÙÔÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Ù¤ÛÛÂÚ· Û˘ÓÔÏÈο Ù¤ÙÔÈ· ÎÚ·Ù›‰È·: Ù· ÊÚ¿ÁÎÈη ÎÚ·Ù›‰È· Ù˘ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÔÈ Î·Ù¯fiÌÂÓ˜ ·fi ÙÔ˘˜ µÂÓÂÙÔ‡˜ Î·È °ÂÓÔ‚¤˙Ô˘˜ ÓËÛȈÙÈΤ˜ ‹ ·Ú¿ÎÙȘ ı¤ÛÂȘ, Ù· ‰¿ÊË Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È £Ú¿Î˘ Ù· ÔÔ›· ÁÚ‹ÁÔÚ· ·Ó·ÎÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ™Ù·˘ÚÔÊfiÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ∏›ÚÔ˘. ∆· ÙÚ›· ÚÒÙ·, ·Ó Î·È ‰È·ÈÚË̤ӷ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ¤Î·ÛÙÔ ˆ˜ ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÂÓfiÙËÙ·. ™Ù· ·Ú·¿Óˆ ÎÚ·Ù›‰È·, ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÎÔÈÓ¤˜ ÔÈ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ ıÚËÛΛ·˜, Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜, ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Î·È Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, ˆÛÙfiÛÔ Î¿ı ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘

24. µÏ. Û¯ÂÙÈο °È·ÓÓ¤ÏÔ˜ Ô.., Û. 74, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∏ ÂÓ ÕÚÙË, Û. 62, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∏ ÂÎÎÏËÛ›·, Û. 161, √ÚÏ¿Ó‰Ô˜, Ô.., Û. 154 Î·È º›ÏÔ˜, Ô.., Û. 429. 25. µÏ. °È·ÓÓ¤ÏÔ˜, Ô.., Û. 74. 26. µÏ. √ÚÏ¿Ó‰Ô˜, ªÓËÌ›· (ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¿ÚıÚÔ) 27. µÏ. ∫·Ì·ÚÔ‡ÏÈ·˜, ∆· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·, Û. 249. 28. µÏ. µÔÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˜, µÔ˘ÏÁ·Ú¤ÏÈ, Û. 300 – 301 Î·È √ÚÏ¿Ó‰Ô˜, ŒÚÁÔÓ, Û. 130 – 132, fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘. 29. µÏ. ∆ÛÔ˘Ú‹˜, √ ÎÂÚ·ÌÔÏ·ÛÙÈÎfi˜, Û. 16. 30. °È· Ù· ÁÂÓÈο ·˘Ù¿ ÛÙÔȯ›· ‚Ï. ªÔ‡Ú·˜, πÛÙÔÚ›·, Û. 398 – 399 Î·È ÙÔ˘ ȉ›Ô˘, µ˘˙·ÓÙÈÓ‹, Û. 165 – 166.


144

KˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· Z‹‰ÚÔ˘

ÈÛÙÔÚÈ΋ ÔÚ›· Î·È ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌfi. ªÂ ÂÍ·›ÚÂÛË31 ÙÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ∏›ÚÔ˘ fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ‰˘ÙÈÎÔ› ηٷÎÙËÙ¤˜, Û fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›ıÂÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÁËÁÂÓ›˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ ÂÈ΢ڛ·Ú¯Ô˘˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ıˆÚÔ‡Û·Ó ÔÏÈÙÈÛÙÈο ηÙÒÙÂÚÔ˘˜. ∂ÈϤÔÓ, Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Î·È ıÚËÛ΢ÙÈο ΤÓÙÚ· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÎÚ·Ùȉ›ˆÓ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. ∂Ô̤ӈ˜, ÙÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ∏›ÚÔ˘ ˘‹ÚÍ ÙÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û˘Ì·Á¤˜, ÛÙ·ıÂÚfi Î·È ÔÌÔÈÔÁÂÓ¤˜ ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ·, Ì ÙȘ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Î·È ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ˘˜ ËÁÂÌfiÓ˜ ÙÔ˘ Ó· ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÙËÓ Â·Ê‹ Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ‰‡ÛË. ŒÙÛÈ, ̤۷ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ Î·È Û˘Ó¯Ҙ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓ˜ ÔÏÈÙÈÎÔÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ 13Ô˘ ·È., Ë ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë Î·È Ë ÛËÌ·Û›· Ù˘, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Ó·Ô‰ÔÌ›·˜, ¿ÏÏ·Í ¿Ú‰ËÓ32. ∆ÒÚ· È· ÛÙȘ ÊÚ·ÁÎÈΤ˜ ÂÈÎÚ¿ÙÂȘ ·ÓÔÈÎÔ‰ÔÌÂ›Ù·È Î·È ÈÛÙÔÚÂ›Ù·È ÏËıÒÚ· ÌÈÎÚÒÓ Ó·ÒÓ, Û ·ÓÙ›ıÂÛË ÚÔ˜ Ù· ‰˘ÙÈο ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο ÌÓËÌ›·, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ fiÛÔ Î·È ÛÙȘ fiÏÂȘ, ·fi ÌÈÎÚÔ‡˜ ‹ ÌÂÛ·›Ô˘˜ ÎÙ‹ÙÔÚ˜, ηıÒ˜ Ë ·ÏÈ¿ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›· ¤¯ÂÈ ¯·ı› Î·È ÔÈ ÌËÙÚÔfiÏÂȘ ‰ÂÓ ÏÂÈ-

ÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó. ∫·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË fï˜ Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ∏›ÚÔ˘, ·ÓÂÁ›ÚÔÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï· Î·È ‰··ÓËÚ¿ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ËÁÂÌfiÓ˜ ÙÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ÚÔÛ‰ÒÛÔ˘Ó ‚·ÛÈÏÈÎfi ·ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Â͈ڷ˝ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÕÚÙ·. ø˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙˆÓ ÂȉÈÒ͈Ó, ˘‹ÚÍ ÌÈ· ·ÍÈfiÏÔÁË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ¿ÓıËÛË Ù˘ Ó·Ô‰ÔÌ›·˜ ηٿ ÙÔ 13Ô ·È. ∆· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ›ӷÈ33: Ë ·Ó¤ÁÂÚÛË ÏËıÒÚ·˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌËÌ¿ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ, Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ ›Û¯˘·Ó ηٿ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ (·ÓˆÓ˘Ì›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ, ÂÓ›· ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÙ‹ÙÔÚ˜ Î·È ¯ÔÚËÁÔ‡˜), ÔÈ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì·ÛÙfiÚˆÓ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È Ë ·fiÏ˘ÙË ÂÓۈ̿وۋ ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ÔÏÔÁÈο Ë ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ÔÎÙ·ÁˆÓÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ Ì ÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙˆÓ ÛÙ·˘ÚÂ›ÛÙÂÁˆÓ Ó·ÒÓ ‰È·ÓıÈÛÌ¤ÓˆÓ Ì Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÛÙÔ¤˜ Î·È ÂÚ›ÛÙˆ·. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ÁÂÓÈο ÛÙÔȯ›·, ÙÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ∏›ÚÔ˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ¤Ó·Ó ȉȷ›ÙÂÚÔ ÎÚ·ÙÈÎfi Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Û‡Á-

31. °È· Ù· Û˘ÁÎÚÈÙÈο ·˘Ù¿ ÛÙÔȯ›· ‚Ï. ªÔ‡Ú·˜, µ˘˙·ÓÙÈÓ‹, Û. 165 – 166. 32. °È· ÙË Ó¤· ·ÓÙ›ÏË„Ë Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Û ‚Ï. ªÔ‡Ú·˜, πÛÙÔÚ›·, Û. 399 Î·È ÙÔ˘ ȉ›Ô˘, µ˘˙·ÓÙÈÓ‹, Û. 166. 33. µÏ. ªÔ‡Ú·˜, πÛÙÔÚ›·, Û. 400, 414 - 420 Î·È ÙÔ˘ ȉ›Ô˘, µ˘˙·ÓÙÈÓ‹, Û. 166 – 169.


H ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ KfiÎÎÈÓ˘ EÎÎÏËÛÈ¿˜

¯ÚÔÓ¿ ÙÔ˘ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Î·È Ë Ù¤¯ÓË ÙÔ˘, Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜34, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙË ‰È΋ Ù˘ ÌÔÓ·‰È΋ ÈÛÙÔÚÈ΋ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÔÚ›·. ∏ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ȉȷ›ÙÂÚ· Û˘ÁÎÚfiÙËÛ ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ Û¯ÔÏ‹, ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ˆ˜ «™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢ÂÛÔÙ¿ÙÔ˘35». ∆· ΢ÚÈfiÙÂÚ· Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfiÙÂÚ· ¤ÚÁ· Ù˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ 13Ô ·È., ÂÓÒ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Î·È Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ Îϛ̷η˜ Î·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜ Â›Ó·È Ù· ÌÓËÌ›· ÙÔ˘ 14Ô˘. °ÂÓÈο, Ë ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È Ú·Á‰·›· ·Ú·ÎÌ‹ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ›¯Â ˆ˜ ¿ÌÂÛÔ Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ Î·È ÙÔ ÛÙ·‰È·Îfi ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Î·È ÙÂÏÈο ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ∏ «™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢ÂÛÔÙ¿ÙÔ˘» ÂÔ̤ӈ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·È ·ÎÌ¿˙ÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ 13Ô ·È., ÂÓÒ ·fi ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ 14Ô ·Ú·ÎÌ¿˙ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ηıÒ˜ ·‡Ô˘Ó Ó· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ Î·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÛÂ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Â˘ÓÔ˚Τ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ªÔÚÊÔÏÔÁÈο, Ë «™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢ÂÛÔÙ¿ÙÔ˘» ‰¤¯ÙËΠÔÏϤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ÂÓÒ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰˘ÙÈο ÛÙÔȯ›·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ˘˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙˆÓ ‰ÂÛÔÙÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÈÛ‹Á·Á ηÈÓÔÙƠ̂˜ ηÈ

145

Âȉ›ˆÍ ӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ‡ÊÔ˜. ŒÙÛÈ, οı ÌÓËÌÂ›Ô Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÔÏÏ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛÙÔȯ›·, Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙÔ ÙÚfiÔ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Î·È Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Ë Â͇ÚÂÛË ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘. ∏ ÛËÌ·Û›· Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ô˘ ¿ÛÎËÛ ÛÙË Ó·Ô‰ÔÌ›· ÙˆÓ fiÌÔÚˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, Ù˘ ¡¤·˜ ∏›ÚÔ˘, Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ µ¢ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙË ‰È¿ÛˆÛË ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÛÙË ‰È¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ‹Ù·Ó ¿ÁÓˆÛÙ·, ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÔÈÎ›ÏˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ÙÔÓ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ÙË ‰‡ÛË, ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ó¤ˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ Î·È Ù‡ˆÓ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Î·ıȤڈÛË ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈ΋˜ ·ÓÙ›Ï˄˘, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔÓ Ï›ÓıÈÓÔ ‰È¿ÎÔÛÌÔ ÙˆÓ Ó·ÒÓ. ŒÓ· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÌÓËÌ›· Ù˘ «™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¢ÂÛÔÙ¿ÙÔ˘» Â›Ó·È Î·È Ë ∫fiÎÎÈÓË ∂ÎÎÏËÛÈ¿, Ë ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ ÛÙ·˘ÚÔÂȉԇ˜ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘ ‰›ÛÙ˘ÏÔ˘ Ó·Ô‡36 (ÂÈÎ. 1, 2). °ÂÓÈο, ÔÈΛÏÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ› Ù‡ÔÈ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙË Û¯ÔÏ‹ fiˆ˜37: ÙÚ›ÎÏÈÙÔÈ ÛÙ·˘ÚÂ›ÛÙÂÁÔÈ,

34. °È· ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ÂÈÛÎfiËÛË Ù˘ ÔÚ›·˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ‚Ï. ∆ÛÔ˘Ú‹˜, √ ÎÂÚ·ÌÔÏ·ÛÙÈÎfi˜, Û. 16 – 19. 35. °È· ÙË Û¯ÔÏ‹ ·˘Ù‹ ‚Ï. µÔÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∏ Ù¤¯ÓË, Û. 224, µÔÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∏ Ó·Ô‰ÔÌ›·, Û. 12 – 13, ªÔ‡Ú·˜, µ˘˙·ÓÙÈÓ‹, Û. 175 – 182 Î·È ∆ÛÔ˘Ú‹˜, Ô.., Û. 7 – 17. 36. µÏ. Û¯ÂÙÈο µÔÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∏ Ù¤¯ÓË, Û. 227, µÔÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∏ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Û. 210, ÛËÌ. 3, µÔÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∏ Ó·Ô‰ÔÌ›·, Û. 11, √ÚÏ¿Ó‰Ô˜, ªÓËÌ›·, Û. 156,∆ÛÔ˘Ú‹˜, Ô.., Û. 7 Î·È ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ∏ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÕÚÙ·, Û. 119. 37. °È· ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ‚Ï. µÔÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∏ Ó·Ô‰ÔÌ›·, Û. 13, ªÔ‡Ú·˜, µ˘˙·ÓÙÈÓ‹, Û. 175 – 182 Î·È ∆ÛÔ˘Ú‹˜, Ô.., Û. 7 – 8.


146

KˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· Z‹‰ÚÔ˘

ÙÂÙÚ·ÎÈfiÓÈÔÈ ‹ ‰ÈÎÈfiÓÈÔÈ ÛÙ·˘ÚÔÂȉ›˜ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ·ÏÏ¿ Î·È ÚˆÙfiÙ˘ÔÈ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎÔ› Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ÛÙÔȯ›ˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Ù‡ˆÓ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ·, fiˆ˜ ÛÙË µÏ·¯¤ÚÓ· Î·È ÙËÓ ¶·ÚËÁÔÚ‹ÙÈÛÛ· Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ·fiÏ˘Ù· ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙ· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ÙË Ó¤· ·ÈÛıËÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ÛÙ·˘ÚÔÂȉ‹˜ ∂ÈÎ.1: ÕÔ„Ë Ù˘ KfiÎÎÈÓ˘ EÎÎÏËÛÈ¿˜ ·fi N¢. ¢È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÙÔ Û¯‹Ì· ÛÙ¤Á˜, ÙÔ ÏÈÓıÔÂÚ›ÎÏÂÈÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ηٷÛ΢‹˜ Î·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˜ ‰ÈÎÈfi- ÙÔ˘ ÛÙ·˘ÚÔ‡ ÛÙȘ Ô ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ÎÂÚ·ÌÔÏ·ÛÙÈÎfi˜ Ù˘ ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜. ÓÈÔ˜ Ó·fi˜38 ·ÔÙÂÏ› ˆ˜ Ô Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ÂÏÏ·‰ÈÎfi˜ Ù‡Ô˜ ÙÔ˘ ·ÏÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÎÈfiÛÙ·˘ÚÔÂȉԇ˜ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘. ŸÙ·Ó ÓÈÔ˘ ÛÙ·˘ÚÔÂȉԇ˜ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘, ÔÈ ‰˘Ô ΛÔÓ˜ ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Ì ÂÛfiÔ˘ ÔÈ ‰˘Ô ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ΛÔÓ˜ ·ÓÙÈÛÔ‡˜, ÙfiÙÂ Ô Ù‡Ô˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ‰›Î·ı›ÛÙ·ÓÙ·È ·Ô ÂÛÛÔ‡˜ ÚÔÎÂÈ̤ÛÙ˘ÏÔ˜. ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·È ÛÙ·ıÂÚfi∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ∫fiÎÎÈÓË ∂ÎÎÏËÙÂÚË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Ì·ÚÌ¿ÚÈÓÔ˘ Û˘Ó‹39 Â›Ó·È ¤Ó· ۯ‰fiÓ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÎÙ›ÛÈ¿ ıˆ˜ Á›ÛÔ˘ ÙÔ˘ Ù¤ÌÏÔ˘. ŒÙÛÈ, ·ÔÚÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 16 x 9,15Ì, Ì Ùڛ̤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ‰˘Ô ‰˘ÙÈÎÔ› ΛÔÓ˜, Ï¢ÚË ·„›‰· ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο Î·È ÔÚ·fi fiÔ˘ Î·È Ë ÔÓÔÌ·Û›· ‰ÈÎÈfiÓÈÔ˜. ıÔÁÒÓÈÔ Ó¿ÚıËη ÛÙ· ‰˘ÙÈο (ÂÈÎ. 1, ª¿ÏÈÛÙ·, Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ Ù‡Ô˜ ΢2). √ ΢ڛˆ˜ Ó·fi˜ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi Úȷگ› ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ÛÙÔÓ ÂÏÏ·‰È9 ÌÈÎÚ¿ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi, Îfi ¯ÒÚÔ Î·Ù¿ ÙË ÌÂÛÔ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙÂÁ·˙fiÙ·Ó Ì „ËÏfi ÙÚÔ‡Ú›Ô‰Ô Î·È ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› 38. °ÂÓÈο ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi Ù‡Ô ‚Ï. °ÎÈÔϤ˜, ¡·Ô‰ÔÌ›·, Û. 118, 148 – 153. 39. °È· ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ηıÔÏÈÎÔ‡ ‚Ï. ·Ó·Ï˘ÙÈο √ÚÏ¿Ó‰Ô˜, ªÓËÌ›·, Û. 155 – 160 Î·È ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ∏ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÕÚÙ·, Û. 119 - 120. ¶ÈÔ Û‡ÓÙÔÌË ·Ó·ÊÔÚ¿ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ µÔÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∏ Ó·Ô‰ÔÌ›·, Û. 210, ÛËÌ. 3, °È·ÓÓ¤ÏÔ˜, ∆· ÌÓËÌ›·, Û. 74 – 75, Hetherington, Greece, Û. 89 – 90, ∫·Ì·ÚÔ‡ÏÈ·˜, ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·, Û. 246, §¿ÌÚÔ˜, ¶·Ó·Á›· µÂÏÏ¿, Û. 290, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∏ ÂÓ ÕÚÙË, Û. 63, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∏ ÂÎÎÏËÛ›·, Û. 161 – 162, Pallas, Reallexikon, Û. 276, 282, ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, √‰ÔÈÔÚÈÎfi, Û. 80 Î·È ∆ÛÔ˘Ú‹˜, √ ÎÂÚ·ÌÔÏ·ÛÙÈÎfi˜, 37. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙË ÌÔχ‚‰ÈÓË ÛÙ¤ÁË, Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË Ú·ÎÙÈ΋ Î·È Û ¿ÏÏ· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ÌÓËÌ›· Î·È ÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘ ‚Ï. §¿ÌÚÔ˜, ¶·Ó·Á›· µÂÏÏ¿, Û. 289 – 290, §¿ÌÚÔ˜, ™ËÌÂÈÒÌ·Ù·, Û. 61, √ÚÏ¿Ó‰Ô˜, ªÓËÌ›·, Û. 156, ÛËÌ. 2, 3, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∏ ÂÓ ÕÚÙË, Û. 63 Î·È √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∏ ÂÎÎÏËÛ›·, Û. 162.


H ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ KfiÎÎÈÓ˘ EÎÎÏËÛÈ¿˜

147

ÏÔ, ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ÂÚ›Ô˘ 3Ì Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ Î·Ù·¤ÛÂÈ Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi ͇ÏÈÓË ‰ÈÎÏÈÓ‹ ÛÙ¤ÁË Ô˘ ·ÏÏÔÈÒÓÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ Ó·Ô‡, Ù· 4 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÎÂÚ·ÈÒÓ ÙÔ˘ ÛÙ·˘ÚÔ‡, Ù· ÔÔ›· ʤÚÔ˘Ó ËÌÈ΢ÏÈÓ‰ÚÈΤ˜ η̿Ú˜ Î·È ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÙÚÔ‡ÏÔ, ηıÒ˜ Î·È Ù· 4 ÁˆÓȷο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ù· Â›Û˘ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ì ËÌÈ΢ÏÈÓ‰ÚÈΤ˜ η̿Ú˜ Û ϛÁÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Â›‰Ô, ÛÙ· ÔÔ›· ÂÁÁÚ¿ÊÂÙ·È Ô ÛÙ·˘Úfi˜. ∏ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÎÂÚ·›· ηٷϷ̂¿ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ πÂÚfi µ‹Ì· Ì ÙËÓ ÙÚ›Ï¢ÚË ·„›‰·, ÂÓÒ Ù· Âη٤ڈıÂÓ ÁˆÓȷο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ·fi ÙËÓ Úfi-

ÂÈÎ¿Ï˘„Ë ÌÔχ‚‰ÈÓˆÓ ÂÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ Ë ÚfiıÂÛË Î·È ÙÔ ‰È·ÎÔÓÈÎfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÌÔÓÔÎÏÈÓ›˜ ÛÙ¤Á˜ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ Î·È ÓÔÙ›Ô˘ ÁˆÓÈ·ÎÔ‡ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂ÛˆÙÂÚÈο, ‰˘Ô ÔÁÎÒ‰ÂȘ ÂÛÛÔ›, ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ 0,80Ì Î·È ÔÈ ÙÔ›¯ÔÈ ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ ¤ÊÂÚ·Ó ÙȘ η̿Ú˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚÔ‡ÏÔ, ‰È·ÈÚÒÓÙ·˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÓÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ó·Ô‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈÁÚ·Ê‹, Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘ ÛÙ·˘ÚÔ‡ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ۷ʋÓÂÈ· Î·È Ï·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙȘ ÛÙ¤Á˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ì ÙÔÓ „ËÏfi ÙÚÔ‡ÏÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÙȘ ËÌÈ΢ÏÈÓ‰ÚÈΤ˜ η̿Ú˜ ÙˆÓ ÛÙ·˘ÚÈÎÒÓ ÎÂÚ·ÈÒÓ Ó· ÙÔÓ Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ ÛÙ·˘Úfi Î·È ÙȘ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ËÌÈ΢ÏÈÓ‰ÚÈΤ˜ η̿Ú˜ ÙˆÓ ÁˆÓÈ·ÎÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ó· ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔ ÛÙ·˘Úfi. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Ó·Ô‡, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ∂ÈÎ. 2: K¿ÙÔ„Ë Ù˘ KfiÎÎÈÓ˘ EÎÎÏËÛÈ¿˜. ÙˆÓ ÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÛÙ·˘ÚÔıÂÛË Î·È ÙÔ ‰È·ÎÔÓÈÎfi ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ‰ËÂȉÒÓ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӈÓ, Ô ÛÙ·˘Úfi˜ ‰Â ÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ ÙÚÈÌÂÚ¤˜ ÈÂÚfi. ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ÙfiÛË Ï·ÛÙÈÎfiÙËÙ·, ∂͈ÙÂÚÈο ÙÒÚ·, ÔÈ ÛÙ¤Á˜ ÙÔ˘ ÙÚԇηıÒ˜ Ë ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÎÂÚ·›· ηٷÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÎÂÚ·ÈÒÓ ÙÔ˘ ÛÙ·˘ÚÔ‡ ÂÌÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÌËÌ·ÙÈο ‹ Û˘ÓÔÏÈο, Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ‰›ÎÏÈÓ˜, ÂÓÒ ÔÈ ·ÓÙ›fiˆ˜ ‰Ò, ·fi ÙÔ πÂÚfi µ‹Ì· ÂÓÒ ‰ÂÓ ÛÙÔȯ˜ ÙˆÓ ÁˆÓÈ·ÎÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿¤¯ÂÈ ¿ÓÙÔÙÂ Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ Ì ÙË ÙˆÓ ˆ˜ ÌÈÎÚ¤˜ ÌÔÓÔÎÏÈÓ›˜. ∏ ÎfiÁ¯Ë ‰˘ÙÈ΋40. √ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ˜ Ó¿ÚıËη˜41 Ì ÙË ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Ì Í¯ˆÚÈÛÙfi ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘, ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 9,15 x 3,25Ì, ÊÔ˘ÚÓÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì¿ÏÈÛÙ· ¤ÊÂÚÂ Î·È 40. µÏ. Û¯ÂÙÈο °ÎÈÔϤ˜, ¡·Ô‰ÔÌ›· Û. 119. 41. °È· ÙÔ Ó¿ÚıËη ‚Ï. µÔÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˜, µÔ˘ÏÁ·Ú¤ÏÈ, Û. 300, °È·ÓÓ¤ÏÔ˜, Ô.., Û. 74 – 75, Hetherington, Ô.., Û. 90, √ÚÏ¿Ó‰Ô˜, ªÓËÌ›·, Û. 156, √ÚÏ¿Ó‰Ô˜, ŒÚÁÔÓ, Û 130 – 131 Î·È ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ∏ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÕÚÙ·, Û. 120.


148

KˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· Z‹‰ÚÔ˘

ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙ· ‰˘Ô ¿ÎÚ· ÙÔ˘ Ì ËÌÈ΢ÏÈÓ‰ÚÈΤ˜ η̿Ú˜, ÂÓÒ ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ¤ÊÂÚ ËÌÈÛÊ·ÈÚÈÎfi ıfiÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·¤ÛÂÈ Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi ‰ÈÎÏÈÓ‹ ÛÙ¤ÁË (ÂÈÎ. 2). ∆fiÛÔ ÔÈ Î·Ì¿Ú˜ ÙˆÓ ÎÂÚ·ÈÒÓ ÙÔ˘ ÛÙ·˘ÚÔ‡ fiÛÔ Î·È ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÙÔ˘ Ó¿ÚıËη ∂ÈÎ. 3: ÕÔ„Ë Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ηıÔÏÈÎÔ‡. ¢È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Ë ı‡Ú·, Ù· ·Ú¿ı˘Ú· Î·È Ë ˙·ÙÚÈÎÔÂȉ‹˜ ˙ˆÊfiÚÔ˜. ηٷϋÁÔ˘Ó Â͈ÙÂÚÈο Û ÂÏÏÂÈ„ÔÂȉ‹ ·ÂÙÒ¯¿ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ·fi ‰˘Ô ı‡Ú˜44: ÌÈ· Ì·Ù·, ηْ ÂÈÚÚÔ‹ Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÛÙÔ Ì¤ÛÔ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ (ÂÈÎ. ΋˜ Ù˘ ∫ˆÓ/ÔÏ˘ ‹ Ù˘ £ÂÛ/ÓÈ΢42. 43 1, 3) Î·È ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙË ÛÙ·˘ÚÈ΋ ÎÂ∞Ó·ÛηÊÈ΋ ¤Ú¢ӷ , ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ Ó¿ÚÚ·›· Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ÏÂ˘Ú¿˜. øÛÙfiÛÔ ·ÚıËη, ·ÔÎ¿Ï˘„ Ï›„·Ó· Â͈ӿگÈο, ˘‹Ú¯·Ó ÙÚÂȘ ·ÎfiÌË ı‡Ú˜: ‰˘Ô ıËη, Èı·Ófiٷٷ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ÛÙÔ Ó¿ÚıËη, ÛÙË ‚fiÚÂÈ· Î·È ÓfiÙÈ· ÚÔÛı‹ÎË ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ù˘ ÔıˆÌ·ÓÈÏÂ˘Ú¿ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Î·È ÌÈ· ÛÙË ÛÙ·˘Î‹˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜. ∂ÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÌÈ· ÚÈ΋ ÎÂÚ·›· Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ÏÂ˘Ú¿˜, ÔÈ Úfi¯ÂÈÚË Î·Ù·Û΢‹ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Ôԛ˜ ÎÏ›ÛÙËÎ·Ó Û ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ·ÓÔÈÎÙÔ‡ ÚÔÛÙÒÔ˘, ÛÙËÚÈÁ̤ÓÔ˘ Û ʿÛË. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, ÔÁÎÒ‰ÂȘ ÂÛÛÔ‡˜. ∞ÚÁfiÙÂÚ·, Ù· ηÓÔ›ÁÂÙ·È ÌfiÓÔ Ë ı‡Ú· Ô˘ Ô‰ËÁ› Ó¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÂÛÛÔ‡˜ ÊÚ¿¯ÙË·fi ÙÔ Ó¿ÚıËη ÛÙÔÓ Î˘Ú›ˆ˜ Ó·fi. √ Î·Ó Ì ÙÔȯÔÔț˜ Î·È ÙÔ ‰¿Â‰Ô ÊˆÙÈÛÌfi˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ·fi Ï›Á·, Ï·ÎÔÛÙÚÒıËÎÂ. ªÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÛ˘ÓÔÏÈο ¤ÍÈ, „ËÏ¿ ÙÔÔıÂÙË̤ӷ Î·È Ú¢ÛË Î·È ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ Â͈ӿÚȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ‰È·ÎÔÛÌË̤ӷ Ì ԉÔıËη, Ô ¯ÒÚÔ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Î·ıÔÏÈÓو٤˜ Ù·Èӛ˜ Î·È Ï›ÓıÈÓ· ÙfiÍ· ‰›Îfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠˆ˜ ÓÂÎÚÔÙ·Ê›Ô. ÏÔ‚· ·Ú¿ı˘Ú·45 (ÂÈÎ. 1, 3). ∞ÍÈÔÛË∏ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÂÈÙ˘Á42. °È· Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÂÙÒÌ·Ù· ‚Ï. µÔÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∏ Ó·Ô‰ÔÌ›·, Û. 212, ÛËÌ. 2 Î·È ∆ÛÔ˘Ú‹˜, Ô.., Û. 13. 43. °È· ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ Ù˘ Î·È ÙÔÓ Â͈ӿÚıËη ‚Ï. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ∏ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÕÚÙ·, Û. 120. 44. °È· ÙȘ ı‡Ú˜ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ·Ó·Ï˘ÙÈο ‚Ï. √ÚÏ¿Ó‰Ô˜, ªÓËÌ›·, Û 157 – 159 Î·È Û‡ÓÙÔÌ· °È·ÓÓ¤ÏÔ˜, ∆· ÌÓËÌ›·, Û. 76, §¿ÌÚÔ˜, ¶·Ó·Á›· µÂÏÏ¿, Û. 290 Î·È ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ∏ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÕÚÙ·, Û. 120. 45. °È· Ù· ·Ú¿ı˘Ú· ‚Ï. ·Ó·Ï˘ÙÈο √ÚÏ¿Ó‰Ô˜, ªÓËÌ›·, Û. 159 – 160 Î·È Û‡ÓÙÔÌ· µÔÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˜, µÔ˘ÏÁ·Ú¤ÏÈ, Û. 300 – 301, µÔÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∏ Ó·Ô‰ÔÌ›·, Û. 12 – 13, °È·ÓÓ¤ÏÔ˜, Ô.., Û. 74, §¿ÌÚÔ˜, Ô.., Û. 290, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∏ ÂÓ ÕÚÙË, Û. 63, √ÚÏ¿Ó‰Ô˜, ŒÚÁÔÓ, Û. 132 – 134, √ÚÏ¿Ó‰Ô˜, ∞Ó·ÛًψÛȘ, Û. 180 Î·È ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, Ô.., Û. 120.


H ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ KfiÎÎÈÓ˘ EÎÎÏËÛÈ¿˜

Ì›ˆÙÔ Â›Ó·È ÙÔ ‰›ÏÔ‚Ô Î·È ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ Ì ÔÏÏ·Ϥ˜ Ï›ÓıÈÓ˜ Ù·Èӛ˜ ·Ú¿ı˘ÚÔ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÛÔ Ù˘ ÎfiÁ¯Ë˜ ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ (ÂÈÎ. 4) Î·È ‰È¤ÛˆÛ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ˘¿ÏÈÓÔ˘ ‰È·ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ˘ ›Ù ηٿ ¯ÒÚ·Ó Â›Ù ηÙÂÛ·Ṳ́ÓÔ. ∆· ÛÔ˘‰·›· ·˘Ù¿, ÁÈ· ÙË Û·ÓÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘, Â˘Ú‹Ì·Ù· Â¤ÙÚ„·Ó ÙËÓ ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘ ·Ú·ı‡ÚÔ˘ Î·È ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÔχÙÈÌ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ·ÚfiÌÔȘ ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÂȘ. °ÂÓÈο, Ù· ·Ú¿ı˘Ú· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÌÈÎÚfi ·ÚÈıÌfi Î·È Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙË Û˘Ó‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÛÙ·˘ÚÔÂȉÒÓ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӈÓ46. ∆Ô Û¯‹Ì· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Â›Û˘ Û‡ÓËı˜ ÛÙÔ˘˜ Ó·Ô‡˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘47, ÂÓÒ Ë Ï·ÈÛ›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ ÙfiÍÔ48 ÔÊ›ÏÂÙ·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Î·Ì‡ÏˆÓ ·ÂÙˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ıˆÚÂ›Ù·È Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, fiˆ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ·fi ÙÔÓ 11Ô ·È. Î·È ÚˆÙÔ-

149

∂ÈÎ. 4: ÕÔ„Ë Ù˘ ·„›‰·˜ ÙÔ˘ Ó·Ô‡

ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙË ™ÒÙÂÈÚ· §˘ÎÔ‰‹ÌÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Ó· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ 12Ô ·È. Î·È ¤ÂÈÙ·. ∆· ·Ú¿ı˘Ú· Ï·ÈÛÈÒÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ·fi ·‚·ı‹ ·„ȉÒÌ·Ù·, ÙÂÚ‡ÁÈ·, Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó Û ÙÂÙ·ÚÙÔ·ÎÏÈ· Ì ÎÂÚ·ÌÔÏ·ÛÙÈÎfi ‰È¿ÎÔÛÌÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÁÓˆÛÙfi Î·È ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÛÙ·˘-

46. µÏ. Û¯ÂÙÈο °ÎÈÔϤ˜, ¡·Ô‰ÔÌ›·, Û. 128. 47. °È· ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÙˆÓ ·Ú·ı‡ÚˆÓ ÙˆÓ ÛÙ·˘ÚÔÂȉÒÓ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ‚Ï. °ÎÈÔϤ˜, Ô.., Û. 128 – 130. 48. °È· Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙfiÍ· ÁÂÓÈο ‚Ï. °ÎÈÔϤ˜, Ô.., Û. 129 – 130.


150

KˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· Z‹‰ÚÔ˘

ÚÔÂȉÒÓ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӈÓ49, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 11Ô˘ ·È. ÛÙÔÓ Â͈ӿÚıËη Ù˘ ∫·ÓÈηڤ·˜ Î·È ˘ÈÔıÂÙ‹ıËΠ·fi ÙË «™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢ÂÛÔÙ¿ÙÔ˘». ™˘ÓÔÏÈο, Ù· ·Ú¿ı˘Ú· Ù˘ ∫fiÎÎÈÓ˘ ∂ÎÎÏËÛÈ¿˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ¿ÌÂÛÔ ·Ú¿ÏÏËÏfi ÙÔ˘˜ ÛÙË «™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢ÂÛÔÙ¿ÙÔ˘» Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ˘ ∞Á. µ·ÛÈÏ›Ԣ Ù˘ ÕÚÙ·˜, ÂÓÒ Ù· ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο ı¤Ì·Ù· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ıÂÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜. ∏ ÙÔȯÔÔÈ›·50 ÙÔ˘ ηıÔÏÈÎÔ‡ Â›Ó·È ÏÈÓıÔÂÚ›ÎÏÂÈÛÙË (ÂÈÎ. 1, 3, 4), ÌÈ· Ù¯ÓÈ΋51 Ô˘ ÚˆÙÔÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ‚ã ÌÈÛfi ÙÔ˘ 10Ô˘ ·È., ··ÈÙ› ȉȷ›ÙÂÚË Ù¯ÓÈ΋ ÂȉÂÍÈfiÙËÙ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ˘ÏÈÎfi ‡ÎÔÏ· ηÙÂÚÁ¿ÛÈÌÔ, ÂÓÒ ÚÔÛʤÚÂÈ Û˘ÌÌÂÙÚ›·, ÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÂÍ·›ÚÂÙÔ ·ÈÛıËÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙ· ηÙÒÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ Ì ·ÚÁÔÏÈıÔ‰ÔÌ‹ ·fi ÁÎÚÈ˙ÔÚ¿ÛÈÓÔ˘˜ Ï·ÎÔÂȉ›˜ ·Û‚ÂÛÙfiÏÈıÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÙ· ·ÓÒÙÂÚ· Ì ÙÔ Ï‹Ú˜ ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ÏÈÓıÔÂÚ›ÎÏÂÈÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·fi ˆÚfiÏÈıÔ˘˜ Ì ÌÔÓ‹ ÛÂÈÚ¿ Ï›ÓıˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ˘˜ ·ÚÌÔ‡˜ Î·È ‰ÈÏ‹ ÛÙÔ˘˜ οıÂÙÔ˘˜.

™ÔÚ·‰Èο, ··ÓÙÔ‡Ó Î·È ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο ̤ÏË Û ‰Â‡ÙÂÚË ¯Ú‹ÛË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·ÎfiÌË Û‡ÓËı˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙˆÓ ÌÂÛÔ‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÛÙ·˘ÚÔÂȉÒÓ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӈÓ52, ÁÓˆÛÙfi ‹‰Ë ·fi ÙÔ ‚ã ÌÈÛfi ÙÔ˘ 10Ô˘ ·È. °ÂÓÈο Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÛÙ·˘ÚÔÂȉÒÓ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӈÓ, ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ ·Ï‹, ÏÈÙ‹, Ì ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Î·È ÂχıÂÚË ‰È·ÎÔÛÌËÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Ï·ÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ ÂÚ›Ù¯ÓÔ Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ Ó·ÒÓ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ Ì ·„ȉÒÌ·Ù·, ·Ú·ÛÙ¿‰Â˜ Î·È ÎfiÁ¯Â˜. ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ÙÔ˘, ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙ· ÌÓËÌ›· Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ Â›Ó·È Ô ÎÂÚ·ÌÔÏ·ÛÙÈÎfi˜ ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ (ÂÈÎ. 1, 3, 4). ŒÙÛÈ, ΢ڛˆ˜ ÔÈ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÙˆÓ Ó·ÒÓ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÔÈ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ‰È·Óı›˙ÔÓÙ·È ·fi ˙ˆÊfiÚÔ˘˜, ˙ÒÓ˜, ÙfiÍ· Î·È Á›۷ ÏÔ‡ÛÈ· ‰È·ÎÔÛÌË̤ӷ. ™ÙËÓ ∫fiÎÎÈÓË ∂ÎÎÏËÛÈ¿, ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó53: ÔÈ Ô‰ÔÓو٤˜ Ù·Èӛ˜54,

49. °È· Ù· ÙÂÚ‡ÁÈ· ÁÂÓÈο ‚Ï. °ÎÈÔϤ˜, Ô.., Û. 130 – 131. 50. °È· ÙËÓ ÙÔȯԉÔÌ›· ÙÔ˘ ηıÔÏÈÎÔ‡ ‚Ï. µÔÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∏ Ó·Ô‰ÔÌ›·, Û. 12, °È·ÓÓ¤ÏÔ˜, Ô.., Û. 74, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∏ ÂÓ ÕÚÙË, Û. 63, √ÚÏ¿Ó‰Ô˜, ªÓËÌ›·, Û. 156 Î·È ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, Ô.., Û. 120. 51. °È· ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Û‡ÓÙÔÌ· ‚Ï °ÎÈÔϤ˜, Ô.., Û. 119 – 121. 52. °È· ÙË Û˘Ó‹ıÂÈ· ·˘Ù‹ ‚Ï. °ÎÈÔϤ˜, ¡·Ô‰ÔÌ›·, Û. 121. 53. °È· ÙÔÓ ÎÂÚ·ÌÔÏ·ÛÙÈÎfi ‰È¿ÎÔÛÌÔ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ·Ó·Ï˘ÙÈο ‚Ï. √ÚÏ¿Ó‰Ô˜, ªÓËÌ›·., Û. 156 – 157 Î·È ∆ÛÔ˘Ú‹˜, √ ÎÂÚ·ÌÔÏ·ÛÙÈÎfi˜, Û. 13, 150 – 151, 158, 161, 174 fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È Û‡ÓÙÔÌ· µÔÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ, Û. 165, µÔÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∏ Ù¤¯ÓË, Û. 227, µÔÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∏ Ó·Ô‰ÔÌ›·, Û. 12 – 13, °È·ÓÓ¤ÏÔ˜, ∆· ÌÓËÌ›·, Û. 74 ( Ì ϛÁ· ·Ú¿ÏÏËÏ·), Hetherington, Greece, Û. 90, √ÚÏ¿Ó‰Ô˜, ∞Ó·ÛًψÛȘ, Û. 180 Î·È Pallas, Reallexikon, Û. 276. 54. °È· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ‚Ï. °ÎÈÔϤ˜, Ô.., Û. 126 – 127.


H ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ KfiÎÎÈÓ˘ EÎÎÏËÛÈ¿˜

ÔÈ Ôԛ˜ ÚˆÙÔÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚ã ÌÈÛfi ÙÔ˘ 9Ô˘ ·È., ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÎfiÛÌËÌ· Ù˘ ÂÏÏ·‰È΋˜ Û¯ÔÏ‹˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÎˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔÔÏ›ÙÈÎË Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ͈ٿ Ï·›ÛÈ· (∞Á. £ÂÔ‰ÒÚ·, ¶·Ó·Á›· ªÚ˘ÒÓË, ¶·ÚËÁÔÚ‹ÙÈÛÛ·, ∫¿Ùˆ ¶·Ó·ÁÈ¿, µÏ·¯¤ÚÓ·, ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ƒÔ‰È¿˜, ¶·Ó·Á›· ¶Ú‚¤ÓÙ˙·˜ Î.·.), ÔÈ Ì·›·Ó‰ÚÔÈ Û ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ‹ Â¿ÏÏËϘ ˙ÒÓ˜55, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚˆÙÔÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ 11Ô ·È. Î·È Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ï·ÈÔÏfiÁÂÈ· ÂÚ›Ô‰Ô (∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ƒÔ‰È¿˜, ¶·Ó·Á›· ¶Ú‚¤ÓÙ˙·˜, ¶·ÚËÁÔÚ‹ÙÈÛÛ·, ¶fiÚÙ· ¶·Ó·ÁÈ¿, ∞Á. £ÂÔ‰ÒÚ·, Û ÌÓËÌ›· Ù˘ ∞¯Ú›‰·˜ Î.·.) Î·È ÔÈ ·ÓÙÈÓˆÙ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÔÌÔÈfiıÂÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ (∫¿Ùˆ ¶·Ó·ÁÈ¿, ¶·ÚËÁÔÚ‹ÙÈÛÛ·). °ÂÓÈο, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÎÔÈÓ¿ Î·È Â˘Ú‡Ù·Ù· ‰È·‰Â‰Ô̤ӷ ÙfiÛÔ ÛÙË «™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢ÂÛÔÙ¿ÙÔ˘» fiÛÔ Î·È ÛÙ· ÌÓËÌ›· Ù· ÔÔ›· ÂËÚ¿ÛÙËÎ·Ó ¿ÌÂÛ· ·fi ·˘Ù‹. π‰È·›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ fï˜ Â›Ó·È ÌÈ· ˙·ÙÚÈÎÔÂȉ‹˜ ˙ˆÊfiÚÔ˜56, Ë ÔÔ›· ÂÚÈÙÚ¤¯ÂÈ ÙȘ Ï¿ÁȘ Ì·ÎÚ¤˜ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ΢ڛˆ˜ Ó·Ô‡, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ· ÏÂ˘Î¿ Î·È ÂÚ˘ıÚ¿ ‰È·ÁÒÓÈ· ÙÔÔıÂÙË̤ӷ ϷΛ‰È·, fiÌÔÈ· Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÙÔ˘ ∞Á. µ·ÛÈÏ›Ԣ Î·È Ù˘ ¶·ÚËÁÔÚ‹-

151

ÙÈÛÛ·˜, Ë ÔÔ›· fï˜ Ì ٷ ‰›¯ÚˆÌ· ·‚¿ÎÈ· Î·È ÙËÓ ÂÚÈÌÂÙÚÈ΋ ‰È¿Ù·Í‹ Ù˘ ÂÎÚÔÛˆ› ÌÈ· ÚˆÈÌfiÙÂÚË Ê¿ÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ˙ˆÊfiÚÔ˘˜ ÙˆÓ ‰˘Ô ¿ÏÏˆÓ ÌÓËÌ›ˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ڈ̷˚Îfi ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi ı¤Ì·, ÙÔ ÔÔ›Ô ·fi ÙÔÓ 11Ô ·È. ÂÈÛ¯ÒÚËÛÂ Î·È ÛÙË ‚·ÏηÓÈ΋ Î·È ··ÓÙ¿ Û Ï‹ıÔ˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ÌÓËÌ›ˆÓ57. ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο, Ë ∫fiÎÎÈÓË ∂ÎÎÏËÛÈ¿ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ·Ùfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·ÓıÚÒÈÓ˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ηٿ ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο, Ô Ù‡Ô˜ Ù˘ ıˆÚÂ›Ù·È Û˘Ó‹ı˘ ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ fiÛÔ Î·È ÛÙË Û¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ «‰ÂÛÔÙ¿ÙÔ˘». ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ˜ Â›Ó·È Ô ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ÎÂÚ·ÌÔÏ·ÛÙÈÎfi˜ Ù˘ ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÌÔÙ›‚· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÔ¯ÒÓ Î·È ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÂÓÙ·Á̤ӷ fï˜ Î·È ÁÓˆÛÙ¿ ÛÙÔ ıÂÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ‰ÂÛÔÙ¿ÙÔ˘. ™˘ÓÔÏÈο, Ë ÌÂϤÙË Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ Ù˘ ∫fiÎÎÈÓ˘ ∂ÎÎÏËÛÈ¿˜, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙË ÛÎÈ·ÁÚ¿ÊËÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÔÚ›·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙˆÓ ∆˙Ô˘Ì¤ÚΈÓ, ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÈ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Û¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÛÔÙ¿ÙÔ˘ Î·È ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙË ‰È¿‰ÔÛË Ù‡ˆÓ Î·È ıÂÌ¿ÙˆÓ.

55. °È· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ‚Ï. °ÎÈÔϤ˜, Ô.., Û. 126. 56. °È· ÙË ˙ˆÊfiÚÔ Û‡ÓÙÔÌ· ‚Ï. °È·ÓÓ¤ÏÔ˜, Ô.., Û. 74, √ÚÏ¿Ó‰Ô˜, ªÓËÌ›·, Û. 156 – 157, √ÚÏ¿Ó‰Ô˜, √ ∞Á. µ·Û›ÏÂÈÔ˜, Û. 120 – 121, fiÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ˙ˆÊfiÚÔ˘˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÌÓËÌ›ˆÓ Î·È Ù›ıÂÓÙ·È Ù· ı¤Ì·Ù· ¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ∆ÛÔ˘Ú‹˜, Ô.., Û. 181 – 182, 305. 57. °È· ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ Î·È ÙË ‰È¿‰ÔÛ‹ Ù˘ ‚Ï. √ÚÏ¿Ó‰Ô˜, ∞Á. µ·Û›ÏÂÈÔ˜, Û. 121.


152

KˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· Z‹‰ÚÔ˘

™˘ÓÙÔÌÔÁڷʛ˜ - µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·

ñ ∞ÁÁ¤ÏË, ∞Ú¯·ÈfiÙËÙ˜ → ∞ÁÁ¤ÏË ∞., «∞Ú¯·ÈfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∆˙Ô˘Ì¤ÚΈÓ. ∞fi ÙÔ˘˜ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ڈ̷˚ÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜», ∆˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈη ÃÚÔÓÈο 2 (2001), Û. 77 – 84. ñ ∞ÁÁ¤ÏË ∞., «∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈο Â˘Ú‹Ì·Ù· Î·È ÓÂfiÙÂÚ· ÌÓËÌ›·: ∞Ó¿‰ÂÈÍË Î·È Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜», ¶Ú·ÎÙÈο ∏ÌÂÚ›‰·˜ «°È· ÌÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙ· ∆˙Ô˘Ì¤Úη ÙÔÓ 21Ô ·ÈÒÓ·», ÂΉ. ª·˙ԇη˜ £., ª·ÎÚ‹˜ £., ∫·Ú·Ù˙¤Ó˘ ¡., πˆ¿ÓÓÈÓ· 2006, Û. 47–52. ñ ∞Ú·‚·ÓÙÈÓfi˜, ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ → ∞Ú·‚·ÓÙÈÓfi˜ ¶., ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ∏›ÚÔ˘ ÂȘ ̤ÚË ÙÚ›·, Ù. °ã, πˆ¿ÓÓÈÓ· 1984. ñ µÔÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˜, µÔ˘ÏÁ·Ú¤ÏÈ → µÔÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¶., «ªÂ۷ȈÓÈο ªÓËÌ›· ∏›ÚÔ˘», ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¢ÂÏÙ›Ô 23 (1968), µ2 ÃÚÔÓÈο, Û. 299 - 301. ñ µÔÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ → µÔÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¶., «¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Â› Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ÙÔ˘ ªÚ˘ÒÓË», ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¢ÂÏÙ›Ô 28 (1973), ∞ã ªÂϤٷÈ, Û. 158 – 168. ñ µÔÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∏ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ → µÔÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¶., ∏ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÂȘ ÙËÓ ¢˘ÙÈÎ‹Ó ™ÙÂÚÂ¿Ó ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ◊ÂÈÚÔÓ ·fi ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ 7Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ 10Ô˘ ·ÈÒÓÔ˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1975. ñ µÔÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∏ Ù¤¯ÓË → µÔÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¶., «∏ Ù¤¯ÓË ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ “¢ÂÛÔÙ¿ÙÔ˘’’», ◊ÂÈÚÔ˜, 4000 ÃÚfiÓÈ· ∂ÏÏËÓÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ™·ÎÂÏ·Ú›Ô˘ ª. ÁÂÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·, ∞ı‹Ó· 1997, Û. 224–237. ñ µÔÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∏ Ó·Ô‰ÔÌ›· → µÔÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¶., «∏ Ó·Ô‰ÔÌ›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÕÚÙ·˜ ηٿ ÙÔ 13Ô ·ÈÒÓ·», ™ÎÔ˘Ê¿˜ πµã (2001), Ù‡¯Ô˜ 93, Û. 4 –13. ñ °È·ÓÓ¤ÏÔ˜, ∆· ÌÓËÌ›· → °È·ÓÓ¤ÏÔ˜ ∫., ∆· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ÌÓËÌ›· Ù˘

ÕÚÙ·˜, ÕÚÙ· 1990. ñ °ÎÈÔϤ˜, ¡·Ô‰ÔÌ›· → °ÎÈÔϤ˜ ¡., µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ Ó·Ô‰ÔÌ›· (600 – 1204), ∞ı‹Ó· 1992. ñ ∑‹‰ÚÔ˘, √ fiÚÔ˜ → ∑‹‰ÚÔ˘ ∫., «√ fiÚÔ˜ “∞ı·Ì·Ó›·’’ Î·È “∞ı·Ì¿Ó˜’’ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·», ∆˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈη ÃÚÔÓÈο 7 (2006), Û. 65 – 77. ñ ∫·Ì·ÚÔ‡ÏÈ·˜, ∆· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· → ∫·Ì·ÚÔ‡ÏÈ·˜ ¢., ∆· ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ∏›ÚÔ˘, ÙfiÌÔ˜ µã, ∞ı‹Ó· 1997. ñ ∫·ÙÛ·Úfi˜, §fiÁÈ· ÛÙÔȯ›· → ∫·ÙÛ·Úfi˜ µ., «§fiÁÈ· ÛÙÔȯ›· ÛÙËÓ ÂÈÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ «¢ÂÛÔÙ¿ÙÔ˘». §fiÁÈÔÈ Î·È ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·Ù¿ ÙÔÓ 13Ô ·È. ÛÙËÓ ◊ÂÈÚÔ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ¤ÌÌÂÙÚ˜ ÂÈÁڷʤ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘», ¶Ú·ÎÙÈο ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ™˘ÌÔÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ¢ÂÛÔÙ¿ÙÔ Ù˘ ∏›ÚÔ˘, (ÕÚÙ· 27 – 31 ª·˝Ô˘ 1990), ÕÚÙ· 1992, Û. 517–544. ñ ∫Ú·„›Ù˘ µ., ∆·Í›‰È ÛÙËÓ ◊ÂÈÚÔ, ∞ı‹Ó· 19702. ñ §¿ÌÚÔ˜, ∏ ¶·Ó·Á›· µÂÏÏ¿ → §¿ÌÚÔ˜ ™., «∏ ¶·Ó·Á›· µÂÏÏ¿ ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ µÔ˘ÏÁ·ÚÂÏ›Ô˘ ÂÓ ∆˙Ô˘Ì¤ÚÎÔȘ», ¡¤Ô˜ ∂ÏÏËÓÔÌÓ‹ÌˆÓ 2 (1905), Û. 289 – 298. ñ §¿ÌÚÔ˜, ∏ ÂÈÁÚ·Ê‹ → §¿ÌÚÔ˜ ™., «™‡ÌÌÈÎÙ·: ∏ ÂÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÂÓ ∆˙Ô˘Ì¤ÚÎÔȘ ¶·Ó·Á›·˜ µÂÏÏ¿˜», ¡¤Ô˜ ∂ÏÏËÓÔÌÓ‹ÌˆÓ 11 (1914), Û. 319. ñ §¿ÌÚÔ˜, ™ËÌÂÈÒÌ·Ù· → §¿ÌÚÔ˜ ™., «™ËÌÂÈÒÌ·Ù· ÔÈΛϷ ÂÎ ∆˙Ô˘Ì¤ÚΈӻ, ¡¤Ô˜ ∂ÏÏËÓÔÌÓ‹ÌˆÓ 17 (1923), Û. 58 – 64. ñ ª¿ÚÁ·Ú˘ µ., ¢ÚfiÌÔÈ Î·È ÙfiÔÈ Ù˘ ∏›ÚÔ˘, °È¿ÓÓÈÓ· 1998. ñ ªÔ‡Ú·˜, πÛÙÔÚ›· → ªÔ‡Ú·˜ Ã., ª·ı‹Ì·Ù· ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜, Ù.2, ∞ı‹Ó· 19992. ñ ªÔ‡Ú·˜, µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ → ªÔ‡Ú·˜ Ã., µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ Î·È ÌÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ∞ı‹Ó·

58. ™˘ÓÙÔÌÔÁڷʛ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ·Ú·ÔÌ¤˜ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ¤ÛÙˆ Î·È ÌÈ· ÊÔÚ¿. √È ˘fiÏÔÈÔÈ ÂÌÂÚȤ¯Ô˘Ó ›Ù ·Ϥ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ Ó·fi ›Ù ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÒÛÙÂ Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÏËÚ¤ÛÙÂÚË.


H ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ KfiÎÎÈÓ˘ EÎÎÏËÛÈ¿˜

2001. ñ •ÂÓfiÔ˘ÏÔ˜ ™ÂÚ·ÊÂ›Ì µ˘˙¿ÓÙÈÔ˜, ¢ÔΛÌÈÔÓ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÙÈÓfi˜ ÂÚÈÏ‹„ˆ˜ Ù˘ ÔÙ¤ ·Ú¯·›·˜ Î·È ÂÁÎÚ›ÙÔ˘ ËÂÈÚˆÙÈ΋˜ fiψ˜ ÕÚÙ˘ Î·È Ù˘ ˆÛ·‡Ùˆ˜ Óˆ٤ڷ˜ fiψ˜ ¶Ú‚¤˙˘, ∞ı‹Ó·È 1884 (¤Î‰ÔÛË ÕÚÙ· 1986). ñ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∏ ÂÓ ÕÚÙË → √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ º., ∏ ÂÓ ÕÚÙË ÂÎÎÏËÛ›·. ∞fi Ù˘ ȉڇÛˆ˜ Ù˘ ̤¯ÚÈ ÙˆÓ Î·ı’ ËÌ¿˜ ¯ÚfiÓˆÓ, ∞ı‹Ó·È 1972. ñ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∏ ÂÎÎÏËÛ›· → √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ º., ∏ ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∏›ÚÔ˘. ÿ‰Ú˘ÛȘ, ÔÚÁ¿ÓˆÛȘ Î·È ÂͤÏÈÍȘ ·˘Ù‹˜, ∞ı‹Ó·È 1981. ñ √ÚÏ¿Ó‰Ô˜, ªÓËÌ›· → √ÚÏ¿Ó‰Ô˜ ∞., «ªÓËÌ›· ÙÔ˘ ¢ÂÛÔÙ¿ÙÔ˘ Ù˘ ∏›ÚÔ˘. ∏ ∫fiÎÎÈÓË ∂ÎÎÏËÛÈ¿ (¶·Ó·Á›· µÂÏÏ¿˜)», ∏ÂÈÚˆÙÈο ÃÚÔÓÈο 2 (1927), Û. 153-169. ñ √ÚÏ¿Ó‰Ô˜, ∞Á. µ·Û›ÏÂÈÔ˜ → √ÚÏ¿Ó‰Ô˜ ∞., «√ ÕÁÈÔ˜ µ·Û›ÏÂÈÔ˜ Ù˘ ÕÚÙ˘», ∞گ›ÔÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ªÓËÌ›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ 2 (1936), Û. 115-130. ñ √ÚÏ¿Ó‰Ô˜, ∞Ó·ÛًψÛȘ → √ÚÏ¿Ó‰Ô˜ ∞. (ÂÈ̤ÏÂÈ·), «∞Ó·ÛًψÛȘ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛȘ ÌÓËÌ›ˆÓ – ÕÚÙ·», ∆Ô ŒÚÁÔÓ Ù˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ηٿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1959, Û. 170 – 188. ñ √ÚÏ¿Ó‰Ô˜, ŒÚÁÔÓ → √ÚÏ¿Ó‰Ô˜ ∞. (ÂÈ̤ÏÂÈ·), «∞Ó·ÛًψÛȘ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛȘ ÌÓËÌ›ˆÓ – ÕÚÙ·», ∆Ô ŒÚÁÔÓ Ù˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ηٿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1967, Û. 130 – 154. ñ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ∏ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÕÚÙ· → ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ µ., ∏ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÕÚÙ· Î·È Ù· ÌÓËÌ›· Ù˘, ∞ı‹Ó· 2002. ñ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, √‰ÔÈÔÚÈÎfi → ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ µ., √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙËÓ ÕÚÙ·, ÕÚÙ· 2002. ñ ¶Ô˘Î‚›Ï º., ∆·Í›‰È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ◊ÂÈÚÔ˜, ∞ı‹Ó· 1994, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ¶. ∫ÒÙÛÔ˘. ñ ™ÈÌfiÔ˘ÏÔ˜ ∫., •¤ÓÔÈ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (1800 – 1810), Ù. ° 1, ∞ı‹Ó· 1975. ñ ™ÈÓÈ΋ – ¶··ÎÒÙÛ·, ◊ÂÈÚÔ˜ → ™ÈÓ›ÎË - ¶··ÎÒÛÙ· ¡.,

153

◊ÂÈÚÔ˜: ∂ÎÎÏËۛ˜ Î·È ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·, ∞ı‹Ó· - °È¿ÓÓÈÓ· 1983. ñ ∆ÛÔ˘Ú‹˜, √ ÎÂÚ·ÌÔÏ·ÛÙÈÎfi˜ → ∆ÛÔ˘Ú‹˜ ∫., √ ÎÂÚ·ÌÔÏ·ÛÙÈÎfi˜ ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ ÙˆÓ ˘ÛÙÂÚÔ‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ÌÓËÌ›ˆÓ Ù˘ µÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ∫·‚¿Ï· 1988. ñ º›ÏÔ˜, ∆· ∆˙Ô˘ÌÂÚÎÔ¯ÒÚÈ· → º›ÏÔ˜ ™., ∆· ∆˙Ô˘ÌÂÚÎÔ¯ÒÚÈ·, ∞ı‹Ó· 20002. ñ Cabanes, ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ‚›Ô˜ → Cabanes P., «∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ‚›Ô˜», ◊ÂÈÚÔ˜ 4000 ÃÚfiÓÈ· ∂ÏÏËÓÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ™·ÎÂÏ·Ú›Ô˘ ª. ÁÂÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·, ∞ı‹Ó· 1997, Û. 132 – 139. ñ Djuric’, La peinture → Djuric’ V. J., “La peinture murale byzantine. XIIe et XIIIe siècles’’, XVe congrès international des études byzantines, v. III Art et archéologie, (Athènes 5 11 Septembre 1976), Athènes 1976, Û. 1 – 96. ñ Hammond , ∏ ◊ÂÈÚÔ˜ → Hammond ¡., «∏ ◊ÂÈÚÔ˜ Î·È Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ – ÎÚ·ÙÒÓ (ÂÚ. 750 – 400 .Ã.)», ◊ÂÈÚÔ˜ 4000 ÃÚfiÓÈ· ∂ÏÏËÓÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ™·ÎÂÏ·Ú›Ô˘ ª. ÁÂÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·, ∞ı‹Ó· 1997, Û. 46 – 62. ñ Hetherington, Greece → Het herington P., Byzantine and Medieval Greece. Churches, Castles and Art, London 1991. ñ Krautheimer R. , ¶·Ï·ÈÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ Î·È ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, ∞ı‹Ó· 1991. ñ √ÚÏ¿Ó‰Ô˜, Les fondateurs → √rlandos ∞., «Les vrais fondateurs de la Panaghia Vella et leurs portraits», Deuxième congrès international des études byzantines (Belgrade 1927), Belgrade 1929, Û. 76-77. ñ Pallas, Reallexikon → Pallas D., Reallexikon zur byzantinischen Kunst, unter Mitwirkung von Marcell Restle, Herausgegeben von Klaus Wessel, Verlag Anton Hiersemann, Stuttgart 1968, Epirus 207 – 333.


B·Û›Ï˘ M·ÏÈÛÈfi‚·˜

H ÕÎÚ· T·›ӈÛË ÙÔ˘ IËÛÔ‡ MÔÓ‹ KÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ÛÙÔ KÏÂÈÛÙfi (TÛÂÚΛÛÙ·) ÕÚÙ·˜ ÚÈÓ ·fi ηÈÚfi Ì οÏÂÛ·Ó Ó· „¿¶ ψ Û ¤Ó· ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÛÙÔ KÏÂÈÛÙfi (ÚÒËÓ TÛÂÚΛÛÙ· ‹ T˙ÂÚΛÛÙ·)

ÕÚÙ·˜. MÂÙ¿ ÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ Ô˘ ÙÂϤÛÙËΠÛÙÔÓ Û¯ÂÙÈο Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ó·fi Ù˘ KÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, οÔÈÔ˜ Ôχ ηÏfi˜ Ê›ÏÔ˜ Ì ÚÔ¤ÙÚ„ ӷ ÂÈÛÎÂÊÙÒ ÙÔ ·ÏÈfi ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ «¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ» ÙÔ˘ KÏÂÈÛÙÔ‡. TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔ˘ › ‹Ù·Ó fiÙÈ Ë Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ KÏÂÈÛÙÔ‡ (Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·Ó¤Ó· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ) ¯Ù›ÛÙËÎÂ, fiÙ·Ó ÂÁηٷÏ›ÊıËÎÂ Ë ·ÏÈ¿ ÂÎÎÏËÛ›·, Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi... ¢ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙· Ù›ÔÙ ÁÈ· ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ·˘Ùfi, ·Ú’ fiÙÈ Û˘ÓÙÔ›Ù˘. TÔ ¯ˆÚÈfi ÌÔ˘, M·ÚÎÈÓÈ¿‰·, ıˆÚÂ›Ù·È Û¯ÂÙÈο ÁÂÈÙÔÓÈÎfi, ˘·ÁfiÌ·ÛÙ ‰Â Î·È Ù· ‰‡Ô ¯ˆÚÈ¿ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÙÔ˘ ¶¤Ù·. A˘Ùfi˜ Ô Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ ÏÔÈfiÓ ÌÔ˘ › fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· οÙÈ Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÚÂ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ‰ˆ. XˆÚ›˜ Ó· ¯·ÚÔÌÂÚ‹ÛÔ˘ÌÂ, ‹Ú·Ì ÙÔÓ Î·ÙËÊÔÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Ô˘ Ô‰ËÁ› ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi KÏÂÈÛÙfi, ÂΛ fiÔ˘ ·ÏÈ¿ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÙÔ ·ÏÈfi ¯ˆÚÈfi. ŒÂÈÙ· ·fi ÂÚ¿ÙËÌ· ÂÚ›Ô˘ 20 ÏÂÙÒÓ, Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ fiÌÔÚÊÔ ÙÔ›Ô, Í·ÊÓÈο ‚ÚÂı‹Î·Ì Û ¤Ó·Ó ¯ÒÚÔ Ô˘ ‹Ù·Ó Ôχ ÛÎÈÂÚfi˜, Ì¿ÏÈÛÙ· ˘‹Ú¯·Ó ÛˆÚÔ› Ì ͇Ϸ, ÁÈ·Ù› ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ‹Ù·Ó Ôχ ˘ÎÓfi. «ºÙ¿Û·Ì», ÌÔ˘ › Ô

Û˘ÓÔ‰ÔÈfiÚÔ˜ ÌÔ˘. ŸÓÙˆ˜, ›Ûˆ ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· ‰¤ÓÙÚ· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÙÔ ·ÏÈfi ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ KÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ TÛÂÚΛÛÙ·˜. H ÂÈÎfiÓ· ÚÔηÏ› ‰¤Ô˜, ·ÏÏ¿ Î·È ıÏ›„Ë. ¢¤Ô˜ ÁÈ·Ù› ÙÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ·˘Ùfi ÌÓËÌÂ›Ô ·ÔÓ¤ÂÈ ÂÓ ÚÒÙÔȘ Û‚·ÛÌfi Î·È Î·Ù¿Ó˘ÍË. K·Ù¿ ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, fï˜, ıÏ›„Ë Î·È ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›· ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙÔÓ ÂÈÛΤÙË ÙÔ˘ ÂÁηٷÏÂÏÂÈ̤ÓÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÌÓËÌ›Ԣ. ™ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÌÔÓ‹˜, Ë ÔÔ›· ÂÚÈÛÙÔȯ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ›¯Ô, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÓÔÈÁ̤ÓÔÈ Ù¿ÊÔÈ (ÙÔ ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ÌÂٷʤÚıËΠ۠¿ÏÏË ı¤ÛË ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1980). AÊÔ‡ ¤ÌÂÈÓ· ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· ·ÔÛ‚Ôψ̤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ fiÌÔÚÊË Ì· Î·È ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈ΋ ÂÈÎfiÓ·, ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· Ìˆ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜. ¶·Ú¿ÙÔÏÌË ·fiÊ·ÛË, ηıÒ˜ ÙÔ ÎÙ›ÛÌ· Â›Ó·È fi¯È ·ÏÒ˜ Û ÔÚȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÂÙÔÈÌfiÚÚÔÔ! ¢ÂÓ Í¤Úˆ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ·Ó ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÚ‡ÛÂÈ ÎÈ ¿ÏÏÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Î·È ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ... H «Â›Û΄˻ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÌÔÓ‹˜ ‰È‹ÚÎÂÛ ϛÁ· ÏÂÙ¿, ·fi ÙÔÓ Êfi‚Ô Ì‹ˆ˜ ¤ÛÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÙÔ›¯Ô˜: H ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ ‹Ú «ÊˆÙÈ¿» Î·È ¤‚Á·Ï· ·ÚÎÂÙ¤˜ ʈÙÔÁڷʛ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›Ûˆ ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈ̇ÛÔ˘Ó Û ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ı· ÂΉÒÛˆ. EΛÓÔ Ô˘ ÂÁÎÏÒ‚ÈÛ ÙÔ


H ÕÎÚ· T·›ӈÛË ÙÔ˘ IËÛÔ‡

‚ϤÌÌ· ÌÔ˘ Î·È ·È¯Ì·ÏÒÙÈÛ ÙË ÛΤ„Ë ÌÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÙÔȯÔÁڷʛ˜ Ù˘ ÕÎÚ·˜ T·›ӈÛ˘ ÙÔ˘ IËÛÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¶Ï·Ù˘Ù¤Ú·˜ (Î·È ÔÈ ‰‡Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ IÂÚfi). ¶¤Ú·Û οÔÈÔ˜ ηÈÚfi˜ ÁÈ· Ó· Í·Ó··Û¯ÔÏËıÒ Ì ÙÔ ı¤Ì·. K·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÔfiÙ ‚ÚÈÛÎfiÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ÕÚÙ·, ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ÌËÓ ÙÔ ·Ê‹Ûˆ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· Ó· ¯ÚÔÓ›ÛÂÈ ÎÈ ¿ÏÏÔ. ¢ÂÓ ‹ÍÂÚ· ·fi Ô‡ Ó· ·Ú¯›Ûˆ. H ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·Ó‡·ÚÎÙË. ™ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¤Î‰ÔÛË «T· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ÌÓËÌ›· Ù˘ ÕÚÙ·˜» (¤Î‰ÔÛË Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÕÚÙ·˜), ÌÂ Û˘ÁÁڷʤ· ÙÔÓ ÎÚ·Ù·Èfi ÊÈÏfiÏÔÁÔ Î·È Û‚·ÛÙfi ÌÔ˘ ηıËÁËÙ‹ Î. KÒÛÙ· °È·ÓÓ¤ÏÔ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂÂȉ‹ Ë ÌÔÓ‹ ıˆÚÂ›Ù·È ÂÁηٷÏÂÏÂÈ̤ÓË. ™Î¤ÊÙËη ·˘ıfiÚÌËÙ· ÙÔ «¢ÔΛÌÈÔÓ IÛÙÔÚÈÎfiÓ ÂÚ› ÕÚÙ˘ Î·È ¶Ú‚¤˙˘» ÙÔ˘ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ÕÚÙ˘ ™ÂÚ·ÊÂ›Ì •ÂÓfiÔ˘ÏÔ˘. ŸÓÙˆ˜ ·fi ÎÂÈ ÍÂΛÓËÛ· Î·È ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ «·Ï›Â˘Û·» ·ԉ›¯ÙËÎ·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯Ú‹ÛÈ̘. ™ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ‚È‚Ï›Ô (Ô˘ ÂΉfiıËΠÙÔ 1884) ÂÓÙfiÈÛ· ¯Ú‹ÛÈÌ· ÛÙÔȯ›·, Ù· ÔÔ›· ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÁÈ· ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂϤÙ˘. «IÂÚ¿ ÌÔÓ‹, ηÏÔ˘Ì¤ÓË TÛÂÚΛÛÙ·, Û˘ÓˆÓ‡Ìˆ˜ Ùˆ ¯ˆÚ›ˆ...» TÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯Ú‹ÛÈÌÔ ·˘Ùfi ‚È‚Ï›Ô ÏÔÈfiÓ ÁÚ¿ÊÂÈ Ù· ÂÍ‹˜ (ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ‰È΋ ÌÔ˘): «H ÈÂÚ¿ MÔÓ‹ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ P·‰ÈÔ‚È˙›Ô˘, ÚÔ˜ ÙÔÓ ‚ÔÚÚ¿ Ù˘ ÕÚÙ·˜, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ·¤¯ÂÈ

155

ÂÚ›Ô˘ ÙÚÂȘ ÒÚ˜, ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È TÛÂÚΛÛÙ·, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, ÙÈÌ¿Ù·È ‰Â ÛÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ KÔ›ÌËÛ˘ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ (15 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘). AÓÂÁ¤ÚıËΠÂ› ·Ú¯·›ˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÔÓ 18Ô ·ÈÒÓ· ·fi ÙÔÓ ÔÏ·Ú¯ËÁfi KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ¶Ô˘Ï‹ (Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷÁfiÙ·Ó ·fi ÙÔ BÔ˘ÏÁ·Ú¤ÏÈ). H MÔÓ‹ ̤¯ÚÈ ÙÔ 1839 ›¯Â ˘fi ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ È‰ÈfiÎÙËÙÔ ¯ˆÚÈfi TÛÂÚΛÛÙ·. AÏÏ¿ ¤ÎÙÔÙÂ Ô £ˆÌ¿˜ Iˆ¿ÓÓÔ˘, ¤Ó·˜ Ú·‰ÈÔ‡ÚÁÔ˜ AÚÙÈÓfi˜ Â›ÙÚÔÔ˜ Ù˘ MÔÓ‹˜, ÔÈÎÂÈÔÔÈ‹ıËΠÌÈÎÚfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ·¿ÙË ÌfiÚÂÛÂ Î·È ·¤Û·Û ۯÂÙÈÎfi ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎfi (ÛÔ˘ÏÙ·ÓÈÎfi) ÊÈÚÌ¿ÓÈ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜. AÊÔ‡ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠÙËÓ ·Ú·Á‹ ·˘Ù‹ ÙÔ 1864 Ô ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ÕÚÙ˘, Î·È ·ÊÔ‡ ΛÓËÛ ·ÁˆÁ‹ ηٿ ÙÔ˘ ˘ÂÍ·ÈÚ¤ÙË £. Iˆ¿ÓÓÔ˘, ÌÂÙ¿ ¯ÈÏ›ˆÓ ‚·Û¿ÓˆÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙÔ ÌÈÛfi ¯ˆÚÈfi. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Î·È Ó· ÂÓÂÚÁ› Î·È ÁÈ· ÙÔ ¿ÏÏÔ ÌÈÛfi ¯ˆÚÈfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌfiÚÂÛ ӷ ı¤ÛÂÈ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ ÙÔÓ ¿Ú·Á· «Â›ÙÚÔÔ» Ó· Ô˘Ï‹ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÛÙË ÌÔÓ‹ ¤Ó·ÓÙÈ 20.000 ÁÚÔÛ›ˆÓ. ŒÙÛÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ¤ÁÈÓ ÎÙ‹Ì· Ù˘ ÌÔÓ‹˜, Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎÂ Î·È ÚÒÙÔ˜ ËÁÔ‡ÌÂÓfi˜ Ù˘ Ô ÈÂÚÔÌfiÓ·¯Ô˜ A˘Í¤ÓÙÈÔ˜, ÂÓÒ ÔÈ ÚÈÓ ·fi ·˘ÙfiÓ ‹Ù·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔÈ. ™ÙÔ ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ¿ÚÈÔ Ù˘ IÂÚ¿˜ MÔÓ‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ì ¯ÂÈÚfiÁÚ·Êfi ÙÔ˘ Ô Î·Ù¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1680 ËÁÔ˘ÌÂÓ‡ˆÓ AÌ‚ÚfiÛÈÔ˜ fiÙÈ Ë MÔÓ‹ £ÂÔÙÔΛԢ (ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ £ÂÙÔÎÈfi), Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ZÂÚÌ‹, ‹Ù·Ó ÌÂÙfi¯È Ù˘ MÔÓ‹˜ TÛÂÚΛÛÙ·˜. Ÿ¯È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Î·È


156

B·Û›Ï˘ M·ÏÈÛÈfi‚·˜

ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ¯ˆÚÈÔ‡ TÛÂÚΛÛÙ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ TÛÂÚΛÛÙ·, ¤ÚËÌÔ Î·È ÁÎÚÂÌÈṲ̂ÓÔ Â‰Ò Î·È ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ·ÈÒÓ˜, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ù· Ûˆ˙fiÌÂÓ· ÂÚ›È· Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË ¯ˆÚÈÔ‡ ‹ Ì¿ÏÏÔÓ ÎˆÌfiÔÏ˘, Ë ÔÔ›· οÔÙ ηÙÔÈÎÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÂÚ›Ô˘ 300 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. H ÂÔ¯‹ Ù˘ ηÙ‰¿ÊÈÛ˘ Î·È Ù˘ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋˜ ·Ô¯ÒÚËÛ˘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙË. TÔ ¯ˆÚÈfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˘fi ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ÌÔÓ‹˜ ·˘Ù‹˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, fiˆ˜ Î·È ÚÈÓ. H MÔÓ‹ ·˘Ù‹ ·fi ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1880 Ì ·Ú¯ÈÂÚ·ÙÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È Ì ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÚÔÎÚ›ÙˆÓ ¤ÁÈÓ ÌÂÙfi¯È Ù˘ MÔÓ‹˜ MÂÏ·ÙÒÓ». A˘Ù¿, ÏÔÈfiÓ, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯Ú‹ÛÈÌÔ ·˘Ùfi ‚È‚Ï›Ô. T· ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: K·Ù·Ú¯‹Ó, ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Â›¯Â οÔÙ ÙfiÛÔ ‰ÂÛfi˙Ô˘Û· ı¤ÛË, ÒÛÙ ›¯Â ÌÂÙfi¯È ÙË MÔÓ‹ £ÂÔÙÔÎÈÔ‡, ÂÓÒ Ì ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ¤ÁÈÓ ÙÔ ›‰ÈÔ ÌÂÙfi¯È Ù˘ MÔÓ‹˜ MÂÏ·ÙÒÓ. H MÔÓ‹ MÂÙ·ÛÙ¿Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ TÛÂÚΛÛÙ·˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ôχ ÎÔÓÙ¿ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈÎÈÛÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ÂÁηٷÏ›ÊıËÎÂ. TÔ ¯ˆÚÈfi TÛÂÚΛÛÙ· οÔÙ ·Ó‹Î ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÛÙË MÔÓ‹. AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi˜ Ù‡Ô˜-T¯ÓÔÙÚÔ›· H ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô Ó·fi˜ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ôχ η΋, ηıÒ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ Ë ÔÚÔÊ‹, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ÙÔ˘ ʤÚÔÓÙÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ (‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ÛÎÂÏÂÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, ı· ϤÁ·Ì Û ·Ï‹ ÁÏÒÛÛ·) ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ÚˆÁ̤˜ Ô˘ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÔÏÈ΋˜ ηٿÚ-

Ú¢Û˘. H ηٿÛÙ·ÛË ÂÈÙ›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÚÁÈÒ‰Ë ‚Ï¿ÛÙËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ¤ÚÈÍ ÙÔ˘ Ó·Ô‡, ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤Û· Û ·˘ÙfiÓ, ·ÎfiÌË Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ¤¯Ô˘Ó Ê˘ÙÚÒÛÂÈ ‰¤ÓÙÚ·, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ϤÔÓ ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿Ï·. O Ó·fi˜, ·fi ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ·, Ì·˜ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ì¿ÏÏÔÓ ‹Ù·Ó ÛÙ·˘ÚÔÂȉԇ˜ ‹ ·ÁÈÔÚÂÈÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘: ˘ÂÚÒ· ÛÙ· Ï¿ÁÈ· ÎÏ›ÙË Î·È ÙÔ Ó¿ÚıËη, Ï¢ÚÈΤ˜ ÎfiÁ¯Â˜ ÛÙËÓ ÚfiıÂÛË Î·È ÙÔ ‰È·ÎÔÓÈÎfi (̤۷ ÛÙÔ ÈÂÚfi ‚‹Ì·, ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ‰ÂÍÈ¿ Ù˘ AÁ›·˜ TÚ¿Â˙·˜), ÙÔȯÔÔÈ›· Ì ¤ÙÚ˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ŒÓ· ÚÒÙÔ Û¯fiÏÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ô Ó·fi˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÛÂÎÙÈο ÂÈÌÂÏË̤ÓË ÙÔȯԉÔÌ›·. O ÛÙÔȯÂȈ‰Ò˜ ·˘Ùfi˜ ·Ïfi˜ Ù‡Ô˜ ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜. º˘ÛÈο Ë ÂÎÎÏËÛ›· ›¯Â ͇ÏÈÓË ÂÔÚÔÊ›· Î·È ÛÙÂÁ·˙fiÙ·Ó Ì ̷˘ÚfiϷη Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÓ·ÔÌ›ӷ۷ ÛÙ¤ÁË. TÔ Û¯‹Ì· Ù˘ ·„›‰·˜ ÙÔ˘ IÂÚÔ‡ Â›Ó·È ËÌÈ΢ÏÈÓ‰ÚÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘, Ì ËÌÈ·ÏÈÓ‰ÚÔ ÂÛˆÙÂÚÈο, ‰È·ÌÔʈ̤ÓÔ ˆ˜ ÙÔ ‰¿‰Ô. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ˘‹Ú¯Â ͇ÏÈÓÔ Ù¤ÌÏÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Ê˘ÛÈο ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙÚ·Ê› ÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜. TÔ ‰¿Â‰Ô Î·Ù¿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· Î·Ï˘ÙfiÙ·Ó ·fi Ï›ıÈÓ˜ ϿΘ, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÊıÔÓÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ™Â ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈΤ˜ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ·ÚfiÌÔÈ·˜ ÚˆÙ·Ú¯È΋˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÂfiÌÂÓÔ Ó· ÌËÓ ··ÓÙÔ‡Ó ÂÍÂ˙ËÙË̤Ó˜ χÛÂȘ: ÙÔ ·fiÏ˘Ù· ·Ó·Áη›Ô Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· ›ÛÔ‰Ô˜ Î·È Î¿ÔÈ· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· (·Ú¿ı˘Ú· ‹ ı˘Ú›‰Â˜) ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍ·ÂÚÈÛÌfi Î·È ÙÔ ÊˆÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡. H ‡ÏË Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ¯·ÌË-


H ÕÎÚ· T·›ӈÛË ÙÔ˘ IËÛÔ‡

Ï‹, Ô Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚÔ˜ Ù‡Ô˜ ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ Ô˘ ¯Ù›˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ TÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜. T· ·Ú¿ı˘Ú· Â›Ó·È ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔÔıÂÙË̤ӷ „ËÏ¿ Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ‰È¢ڇÓÔÓÙ·È fï˜ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ fi„Ë ÙˆÓ ÙÔ›¯ˆÓ, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Êˆ˜ Ó· ‰È·¯¤ÂÙ·È. ™Â οÔÈ· ·Ú¿ı˘Ú· ÛÒ˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛȉÂÚ¤ÓÈ· ‰È·ÊÚ¿ÁÌ·Ù·. H ÛÙ¤ÁË, fiˆ˜ ÚÔÂÈÒıËÎÂ, ¤¯ÂÈ Î·Ù·¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘. ¢È·ÎfiÛÌËÛË £· ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi Ó· ·Ó·˙ËÙËı› ‰È·ÎfiÛÌËÛË Û ÎÙ›ÛÌ·Ù· ÙfiÛÔ Ù·ÂÈÓ‹˜ ηٷÛ΢‹˜, fiÔ˘ ηıÂÙ› Ô˘ ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ·˘ÛÙËÚ‹˜ ¯ÚËÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ÛÙËÓ ÎfiÁ¯ Ù˘ IÂÚ¿˜ ¶ÚfiıÂÛ˘ (·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ù˘ AÁ›·˜ TÚ¿Â˙·˜) ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· Ì ÙËÓ ÕÎÚ· T·›ӈÛË ÙÔ˘ IËÛÔ‡, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÎfiÁ¯Ë ÙÔ˘ IÂÚÔ‡ ‰ÂÛfi˙ÂÈ Ë ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ¶Ï·Ù˘Ù¤Ú·˜. EȉÈο Ë ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙÔÓ IËÛÔ‡ Ù·ÂÈӈ̤ÓÔ Î·Ù¿ ÙË ÛÙ·˘ÚÈ΋ ÙÔ˘ ı˘Û›·, ÌÂ Û˘ÁÎÏfiÓÈÛÂ. E›Û˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈ Î·Ó›˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈ΋ ·ÏfiÙËÙ·, ηıÒ˜ ·˘Ùfi Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÔÈ ÌfiÓ˜ Ûˆ˙fiÌÂÓ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ IÂÚfi. OÈ ‰‡Ô Ûˆ˙fiÌÂÓ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙË ÏÂÁfiÌÂÓË «Ï·˚΋˜ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ Ù¤¯ÓË», Ô˘ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÛÙ˘Ï Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Ê·›ÓÂÙ·È Û·Ó ÌÈ· ·ÏÔÔ›ËÛË ÈÔ ÏfiÁÈˆÓ ÚÔÙ‡ˆÓ, ÁÓˆÛÙÒÓ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ·fi Ù· ۯ‰ȷÛÌ·Ù¿ÚÈ·. OÈ ¯ÚˆÌ·-

157

ÙÈÛÌÔ› ÛÙȘ Û¿ÚΘ Î·È ·ÎfiÌË ÛÙ· ÂÓ‰‡Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó Ï›Á˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. XÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ôχ ÔÈ Ì·‡Ú˜ ÁÚ·Ì̤˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙ· ÂÚÈÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Î·È ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ Ù˘¯¤˜ ÙˆÓ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ. EȉÈÎfiÙÂÚ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÕÎÚ· T·›ӈÛË ÙÔ˘ IËÛÔ‡, ¤¯Ô˘Ó Ó· ·Ú·ÙËÚËıÔ‡Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: ™Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ¶·Ó·Á›·, ÂÓÒ ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿ Ô Â˘·ÁÁÂÏÈÛÙ‹˜ Iˆ¿ÓÓ˘. O XÚÈÛÙfi˜ fiÚıÈÔ˜ Î·È ÌÂÙˆÈÎfi˜ Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ÛÙ·˘ÚˆÌ¤Ó· ÛÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ οو ·fi ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜. E›Ó·È Á˘ÌÓfi˜ Ì ÌfiÓÔ ÙÔ ÂÚ›˙ˆÌ·, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Á›ÚÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È ÛÙ· ÏÔ‡ÛÈ· Î˘Ì·ÙÈÛÙ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘ ηÚÊÒÓÂÙ·È ÙÔ ·Î¿ÓıÈÓÔ Û٤ʷÓÔ Ù˘ Ù·›ӈÛ˘. TÔ ·›Ì· ÛÙ¿˙ÂÈ ·ÎfiÌË ·fi ÙËÓ ÏËÁ‹ Ù˘ Ï·‚ˆÌ¤Ó˘ ·fi ÙË ÏfiÁ¯Ë Ù˘ ™Ù·‡ÚˆÛ˘ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ Î·È ·fi Ù· ÎfiÎÎÈÓ· ÛËÌ¿‰È· ÙˆÓ ‹ÏˆÓ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘. ™Ù¤ÎÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙ·˘Úfi, fiˆ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Ù· ¿ÎÚ· Ù˘ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·˜ ÎÂÚ·›·˜, Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ‰ÂÍÈ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ ÙÔ˘. ¶¿Óˆ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ IËÛÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÁÚ·Ê‹, Ë ÔÔ›· fï˜ Â›Ó·È ‰˘Û·Ó¿ÁÓˆÛÙË. EÂȉ‹ Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÕÎÚ·˜ T·›ӈÛ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎfiÁ¯Ë Ù˘ IÂÚ¿˜ ¶ÚfiıÂÛ˘, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ¤ÁÚ·Ê ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÎÙËÙfiÚˆÓ Ù˘ ÌÔÓ‹˜ «ÂȘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔÓ ·ÈÒÓÈÔÓ». O Ê˘ÛÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ TÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ·˘Ùfi, Ê˘ÛÈο, ‰ÂÓ ¯Ù›ÛÙËÎÂ Ù˘¯·›· ÛÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹. ¶·-


158

B·Û›Ï˘ M·ÏÈÛÈfi‚·˜

Ï·ÈfiÙÂÚ· ÙÔ ¯ˆÚÈfi ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ, ¿Ú· Ô ÌÔÓ·ÛÙËÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ ηÙ›¯Â ‰ÂÛfi˙Ô˘Û· ı¤ÛË, ı· ϤÁ·Ì fiÙÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ Î·È ˆ˜ ÂÓÔÚÈ·Îfi˜. EÍ¿ÏÏÔ˘ ‹Ù·Ó ÎÔÓÙ¿ Û ËÁ‹ ÙÚ¯ԇÌÂÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈfi ÙÔ˘ ˘‹Ú¯Â ÙÔ ÓÂÎÚÔÙ·Ê›Ô. ŒÙÛÈ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈ˙fiÙ·Ó Ë Û˘Ó¯‹˜ Â·Ê‹ ÙÔ˘ Ì ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ÙȘ ·Û¯Ôϛ˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È ÂÈÙ˘Á¯·ÓfiÙ·Ó ÙÔ «‰¤ÛÈÌfi» ÙÔ˘ Ì ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·. EÔ̤ӈ˜ ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¯Ù›ÛÙËÎÂ Ë ÌÔÓ‹ ‹Ù·Ó Ë ·Ó¿ÁÎË Â˘¯ÂÚÔ‡˜ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ Ó·fi ηıfiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. E›Û˘ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ù· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· ·Ó¤Î·ıÂÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ Ì›· ‹ ÙÔ Ôχ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ Ì›·, ÛÙȘ 15 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘). ŸÌˆ˜ Î·È Û ·ÈÛıËÙÈÎfi Â›Â‰Ô Ë ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÎÙ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Â›Ó·È ·ÍÈÔÚfiÛÂÎÙË. K·ÌˆÌ¤ÓË ·fi ÙËÓ ¤ÙÚ· Ô˘ ·ÊıÔÓ› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ (΢ڛ·Ú¯Ô ‰ÔÌÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î·È ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ÛÈÙÈÒÓ), ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓË Ì ͇Ϸ Î·È Ì·˘ÚfiϷΘ, Ë ÌÔÓ‹ ·ÔÙÂÏ› ۯ‰fiÓ ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. OÈ Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚ¤˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ ÙÔ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ΢·Ú›ÛÛÈ·, ÛÙȘ ·ÚȤ˜ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ÌÂÁ¿Ï· ‰¤ÓÙÚ· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÂÚ›‚ÔÏÔ Ù˘ ÌÔÓ‹˜ Î·È ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ Î·È ¿Ú· Ôχ Û˘¯Ó¿ Ô ÂÚÈËÁËÙ‹˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ ˆ˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ ·ÓÙÈÎÚ›˙ÂÈ Ï›Á· ÌfiÏȘ ‚‹Ì·Ù· ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ÂÓÙ‡ˆÛË Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙË ‚·ı‡ÙÂÚË Ì¤ıÂÍË ÙˆÓ ÎÙÈÛÙ¿‰ˆÓ ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘.

YÊ›ÛٷٷÈ, fï˜, Î·È ÌÈ· ¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË: O ÌÔÓ·ÛÙËÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜, ¯ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÔÚ›˙ÂÈ ¤Ó· ÓÔËÙfi ϤÁÌ· Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ˙ˆÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ηı·ÁÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘ÓÙËÚÔ‡Ó ÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È ÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÔÓËÚ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ŒÙÛÈ, Ô Ó·fi˜ ·˘Ùfi˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙÔ ÙËÓ ·Ó¿Ú¯·ÈË ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÈÂÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÛÙ›·˜«ÙÂ̤ÓÔ˘˜». KÙ‹ÙˆÚ Î·È ÎÙ›ÛÙ˜ ¶Ò˜ ¯Ù›ÛÙËÎÂ Ô Ó·fi˜; ¶ÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ‹ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÙÔÓ ·Ó‹ÁÂÈÚ·Ó, ÔÈÔÈ ÂˆÌ›ÛÙËÎ·Ó Ù· ¤ÍÔ‰·, ÔÈÔÈ ¤Ï·‚·Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·; Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ·Ú·¿Óˆ, ÎÙ‹ÙˆÚ Ù˘ MÔÓ‹˜ ıˆÚÂ›Ù·È Ô ÔÏ·Ú¯ËÁfi˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶Ô˘Ï‹˜, ηٷÁfiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ BÔ˘ÏÁ·Ú¤ÏÈ. O K. ¶Ô˘Ï‹˜ ‹Ù·Ó Â›Û˘ Ô ÎÙ‹ÙˆÚ ÙˆÓ ÌÔÓÒÓ £ÂÔÙÔÎÈÔ‡ Î·È MÂÏ·ÙÒÓ. M¿ÏÈÛÙ· ÙË MÔÓ‹ MÂÏ·ÙÒÓ, fiˆ˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ÛÙÔ «¢ÔΛÌÈÔÓ» ÙÔ˘ •ÂÓfiÔ˘ÏÔ˘, Ô K. ¶Ô˘Ï‹˜ «Î·ıÈÛÙfiÚËÛÂÓ ÈÂÚ·›˜ ÂÈÎfiÛÈÓ ‰È’ ȉ›ˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÂÓ ¤ÙÂÈ 1821 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 5, Â› Ù˘ ·Ú¯ÈÂÚ·Ù›·˜ AÓı›ÌÔ˘ Î·È ËÁÔ˘ÌÂÓ›·˜ K·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘». ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¯Ù›ÛÙ˜, ¤¯Ô˘Ì ӷ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ô Ó·fi˜ ÙÔ˘ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ Ù˘ TÛÂÚΛÛÙ·˜ Â›Ó·È ¤ÚÁÔ ÎÙÈÛÙ¿‰ˆÓ, ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ Ù¯ÓÈÙÒÓ Ô˘ Ù·Í›‰Â˘·Ó Û ÌÔ˘ÏÔ‡ÎÈ· Î·È ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó·Ó ÔÈ˘ Î·È ÂÎÎÏËۛ˜ Û fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·. EȉÈο ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓ ÏfiÁˆ Ó·fi Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ÔÈ ¯Ù›ÛÙ˜ ‹Ù·Ó HÂÈÚÒÙ˜.


°ÈÒÚÁÔ˜ AÓÙ¿Ú˘

H ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÙˆÓ T˙Ô˘Ì¤ÚΈÓ

A

ÏÏ· ı¤Ì·Ù· Û˘ÓˆÛÙ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘, ÈÔ Û˘Ì‚·Ù¿ Ì ÙÔÓ Î·Ù·ÁÚ·ÊÈÎfi, ÌÂÏÂÙËÙÈÎfi Î·È ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ÛÎÔfi Ù˘ EÙ·ÈÚ›·˜ Ì·˜, fiÙ·Ó Ù· ÂÍÒıËÛ ‚›·È· ¤Ó· η˘Ùfi ı¤Ì·, ·˘Ùfi ÙˆÓ ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓˆÓ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎÒÓ ˘ÚηÁÈÒÓ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, Ô˘ ‹Ú ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂıÓÈ΋˜ Û˘ÌÊÔÚ¿˜. X¿ıËÎ·Ó ÔÏϤ˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ˙ˆ¤˜ Î·È ÏËÁÒıËΠ‚·ÚÈ¿ Î·È ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ· ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·’ ¿ÎÚÔ Û ¿ÎÚÔ Ù˘ XÒÚ·˜ Ì·˜. E˘Ù˘¯Ò˜ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ T˙Ô˘Ì¤ÚÎˆÓ ¤ÌÂÈÓ ¿ıÈÎÙË. O ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È ÛÙÂÓ¿ Û˘Ó‰Â̤ÓÔ˜ Ì ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˙ÂÈ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Î·È Ë ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂͤÏÈÍË. M ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ·˘Ù‹, ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ·, Ë ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Ì·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Ì·˜ ·ÊÔÚ¿ ¿ÌÂÛ· Û·Ó ÙÔÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ KÔÈÓfiÙËÙ·. ¶·Ú·ı¤Ùˆ, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο, ÙÚ›· ÈÛÙÔÚÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ηٷÛÙÚÔÊÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ˘ÚηÁÈÒÓ: ñ H ¤ÚËÌÔ˜ Ù˘ ™·¯¿Ú· ‹Ù·Ó οÔÙ ÌÈ· ·¤Ú·ÓÙË ˙Ô‡ÁÎÏ· Ì ÔÚÁÈÒ‰Ë ‚Ï¿ÛÙËÛË Î·È ÏËıˆÚÈ΋ ˙ˆ‹. MÈ· ηٷÛÙÚÔÊÈ΋ ˘ÚηÁÈ¿ ÙË ÌÂÙ¤ÙÚ„ Û ·¤Ú·ÓÙÔ ÛÙÚÒÌ· ˘ÚˆÌ¤Ó˘ Î·È ·ÊÈÏfiÍÂÓ˘ ¿ÌÌÔ˘. ñ O °Ú¿ÌÌÔ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚ-

ÊÔ, Î·Ù¿Ê˘ÙÔ Ì ¤Ï·Ù·, ‚Ô˘Ófi. ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ ÔϤÌÔ˘, Ë ·ÏfiÁÈÛÙË ˘ÏÔÙÔÌ›·, ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ÁÈ· Ô¯˘ÚˆÌ·ÙÈο ¤ÚÁ· ηÈ, ΢ڛˆ˜, ÔÈ ÂÌÚËÛÙÈΤ˜ ‚fî˜ N·¿ÏÌ, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÂΛ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ (!) ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜, ÁÈ· Ó· ·ÔÁ˘ÌÓÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÔ›Ô Î·È Ó· ÂΉÈÒÍÔ˘Ó Â‡ÎÔÏ· ÙÔ˘˜ Ô¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ˘˜, ηٿη„·Ó ÙÔ ‰¿ÛÔ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔηٷÛÙ¿ıËΠÔÙ¤. ñ ™ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÌÔ˘, ÌÔ˘ ÙÔ ‰ÈËÁÔ‡ÓÙ·Ó ¤Ó·Ó ÂÓÂÓËÓÙ¿Ú˘ A˚-°ÈˆÚÁ›Ù˘, fiÙ·Ó ‹ÌÔ˘Ó ·È‰›, Ë Ï·ÁÈ¿ ÙÔ˘ °Ú‚ԇ, Ë Ï·ÁÈ¿ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙÔÓ ÕÁÈÔ ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ·, ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ Ê·Ú·ÁÁÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ Î·È Êı¿ÓÂÈ ˆ˜ ÙÔÓ ÕÁÈÔ KÔÛÌ¿, ÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ (Ì‹ÎÔ˘˜ ¤ÓÙ ÂÚ›Ô˘ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Î·È Ï¿ÙÔ˘˜ ¤Ó· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ) ‹Ù·Ó ¤Ó· ˘ÎÓfiÊ˘ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ·fi ¤Ï·Ù·, ‰È·ÓıÈṲ̂ÓÔ Ì ÁÚ¿‚Ô˘˜ Î·È Ï·Ù¿ÓÈ· ÛÙ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ·, fiˆ˜ Â›Ó·È Î·È Û‹ÌÂÚ· Ë ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ›‰È·˜ Ú¿¯Ë˜, Ù˘ P¿¯Ë˜ ÙÔ˘ ºÙÂÏÈ¿, ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ù˘ K·ÏÙÛÈÒÓ·˜ Î·È ÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· K·‚·Ï¿ÚË. ™˘Ó¤‚Ë, ϤÂÈ, fiÙ·Ó ÂΛÓÔ˜ ‹Ù·Ó ·È‰›, ˘ÔÏÔÁ›ÛÙ ÚÈÓ ·fi ÂηÙfiÓ ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘, ÌÈ· ηٷÛÙÚÔÊÈ΋ ˘ÚηÁÈ¿ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ·fi ÙÔÓ ÕÁÈÔ ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ· Î·È ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ¤Ú· ·’ ÙȘ


160

°ÈÒÚÁÔ˜ AÓÙ¿Ú˘

¶Ô˘ÚÓȤ˜ ÛÙË °ÎÔ‡Ú·, οو ·’ ÙË °Ô˘Ì·ÚfiÛÙÚÔ˘Áη, Û·ÚÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ¿ÓÙ·, ·ÈˆÓfi‚È· ‰¤ÓÙÚ·, ¿ÁÚÈ· Î·È ‹ÌÂÚ· ˙Ò·. °È· Ì¿ÚÙ˘Ú·˜, ÛÒıËΠ¤Ó·˜ ¤Ï·ÙÔ˜, ηٿÎÔÚÊ·, ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ P¿¯Ë˜ ÙÔ˘ ºÙÂÏÈ¿. TÛÔ˘ÚÔ˘ÊÏ›ÛÙËΠ·fi ÙË Ì¤ÛË Î·È ¿Óˆ, ÌfiÓÔ ·’ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ï·ÁÈ¿˜ Î·È Î¿ËÎÂ Ë ÎÔÚÊ‹ ÙÔ˘. TËÓ ÎÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ·Ó¤Ï·‚Â, fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ÛÙË Ê‡ÛË, Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· Ï·˚Ófi ÎψӿÚÈ, Ô˘ οÌÊıËΠÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ÌfiÓÔ ÙÔ˘ Î·È ·Ó·Ù‡¯ıËΠÈÔ Ôχ, ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁ· Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙȘ ¿ÏϘ ÔÚÈ˙fiÓÙȘ Ï·ÙÛÔ‡‰Â˜ (ÂÏ·ÙÔÎÏÒÓ·Ú·). ŒÌÔÈ·˙Â Û·Ó ·Ó‡„ËÏÔ˜ ηÏfiÁÂÚÔ˜ Ì ÙÔ ’Ó· ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù·ÛË. O ¤Ï·ÙÔ˜ ·˘Ùfi˜, Û·Ó ‹Ì·ÛÙ·Ó ·È‰È¿, ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜. §¤Á·Ì «ÛÙÔ ÛÙÚ·‚fi ÙÔÓ ¤Ï·ÙÔ». TÔÓ Â›¯·Ó οÓÂÈ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ·Ú·ÎÙÈο Ô˘ÏÈ¿. M ÙÔÓ Î·ÈÚfi Û¿ÈÛÂ Ô ÏËÁˆÌ¤ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔÚÌfi˜ Î·È ¤Û·Û ÛÙË Ì¤ÛË ·’ ÙÔÓ ¿ÓÂÌÔ. ™‹ÌÂÚ· ÛÒ˙ÂÙ·È Ô ÌÈÛfi˜. °‡Úˆ ÙÔ˘ fï˜, ηıÒ˜ ‹Ù·Ó Û ÌÈÎÚfi ÁÔ‡·ÙÔ (ÎÔ›ÏÔ ›ÛˆÌ·), ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ¯ˆÚ·ÊÈÔ‡ Ì·˜ ÛÙÔ ºÙÂÏÈ¿ ʇÙÚˆÛ·Ó Ì·˙› Ì Ô˘ÚÓ¿ÚÈ· Î·È ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ÌÈ· ÙÔ‡Ì· ‰ÚÔÛÂÚ¿ ¤Ï·Ù·, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÂÓËÏÈÎÈÒıËÎ·Ó Î·È Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ¤Ó· ÛÙÚ¤ÌÌ· ÂÚ›Ô˘. ¶Ô˘ıÂÓ¿ ·ÏÏÔ‡ Û fiÏË ÙËÓ Ï·ÁÈ¿ Ô˘ οËÎÂ. ™ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ οËΠʇÙÚˆÛ·Ó Ô˘ÚÓ¿ÚÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÔ„·Ó. K¿ÙÈ Ë ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ÁȉԂÔÛ΋, οÙÈ ÙÔ ÎÏ¿ÚÈÛÌ· (ÎÔ‹ ÎÏ·‰ÈÒÓ ÁÈ· Ù· ˙Ò·), ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ë ·Ó·fiÊ¢ÎÙË ‰È¿‚ÚˆÛË ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿-

Ï˘ ÎÏ›Û˘ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ›¯Â Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó ·Ù¤ÏÂȈÙ˜ ‚·ıȤ˜ ¯·Ú¿‰Ú˜ Î·È ÁÎÚÂÌÔ›. ™‹ÌÂÚ· Ë Ï·ÁÈ¿ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ Á˘ÌÓ‹. ¶Ô˘ Î·È Ô˘ Ï›Á· η¯ÂÎÙÈο Ô˘ÚÓ¿ÚÈ· Î·È ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÚÔ˜ ÙȘ ¶Ô˘ÚÓȤ˜ Ê˘ÙÚÒÓÔ˘Ó ÊÙ¤Ú˜, Ô˘ Ú·ÛÈÓ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Î·È ÎÔÎÎÈÓ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ. ™Â ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË, ·’ ÙË ‰È¿‚ÚˆÛË, ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎ·Ï˘Êı› Ù· ÌËÙÚÈο ÂÙÚÒÌ·Ù· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ·‰È·¤Ú·ÛÙÔÈ Á·Ï¿˙ÈÔÈ Î·È ÎfiÎÎÈÓÔÈ ÁÎÚÂÌÔ›. K¿Ùˆ ·’ ÙË Ï¿Îη •ÂÚfiÁÎÈÛÌ·, ÛÙËÓ Ï·ÁÈ¿, ʇÙÚˆÛÂ Î·È ı¤ÚÈ„ ÌÈ· Ï·Ù·ÓÔÛ˘ÛÙ¿‰·, Û ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ·Ó¿‚Ï˘˙ ÓÂÚfi. ÕÓÔÈÍ·Ó ˆ˜ ÂΛ Ì ÂÏÈÁÌÔ‡˜ ¤Ó· ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÊÔÚÙËÁ¿ Î·È ¤Î·Ì·Ó ÂÎÙÂٷ̤ÓË ·ÌÌÔÏË„›· ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ô‰ÔÛÙÚˆÛ›·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÂÈΛӉ˘Ó· Ú·Ó‹. YÔÓÔ̇ÙËΠ¤ÙÛÈ ÙÔ ÌÂÁ¿Ï˘ ÎÏ›Û˘ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ¤ÁÈÓ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙÔÏ›ÛıËÛË. H Ï·Ù·ÓÔÛ˘ÛÙ¿‰· ηÙڷ·ÏËÛ Ì ¤ÙÚ˜ Î·È ¯ÒÌ·, ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ̤ÙÚ· Î·È ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÛÙË °ÎÔ‡Ú·. H ËÁ‹ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎÂ Î·È ¤ÌÂÈÓ ›Ûˆ ¤Ó· Îԛψ̷ Ô˘ ¯¿ÛÎÂÈ. ¢ÂÓ Â›Ó·È, ‚¤‚·È·, Ë ÌfiÓË ·ÓıÚˆÔÁÂÓ‹˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, Ô˘ ¿ÊËÛ ·ÓÂԇψÙ˜ ÏËÁ¤˜ ÛÙ· ‰¿ÛË Î·È ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¢ÂÓ ÛÎÔ‡ˆ Â‰Ò Ó· ÙȘ ··ÚÈıÌ‹Ûˆ. K˘Ú›ˆ˜ ı¤Ïˆ Ó· ÂÈÛËÌ¿Óˆ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰È·ÚÎÔ‡˜ Û‚·ÛÌÔ‡, ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ‰È·Ê‡Ï·Í˘ ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ ·’ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ÛÎÔ˘›‰È ˆ˜ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ʈÙÈ¿. £· ‹Ù·Ó ÎÔÈÓÔÙ˘›· Ó· ·Ú·ı¤Ûˆ ÙË ˙ˆÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ‰¿-


H ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÙˆÓ T˙Ô˘Ì¤ÚΈÓ

ÛÔ˘˜, ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÙÒÛË ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÒÓ, ÙË Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Î·È ÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·, ÙËÓ Î¿ı·ÚÛË Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜, ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜. A˜ ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ÌfiÓÔ ·˘Ùfi Ô˘ ϤÁÂÙ·È, ˆ˜ ¤Ó· ‰¤ÓÙÚÔ ·Ú¿ÁÂÈ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜, ÙfiÛÔ Ô͢ÁfiÓÔ, fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂÈ. T· ÌÂÁ·ÏfiÚÂ· ÎÈ ÂÈ‚ÏËÙÈο T˙Ô˘Ì¤Úη ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ˘ÎÓ¿, ·Ó¤ÌÔÚÊ· ‰¿ÛË Î·È ÙËÓ ÙÚ·¯ËÏÈ¿ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ÛÙÔÏ›˙ÂÈ ÂÏ·Ùfi‰·ÛÔ˜ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ οÏÏÔ˘˜. ™ÙËÓ ÔÚÂÈÓ‹ ˙ÒÓË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ Ó· Û˘Ì‚Â› ˘ÚηÁÈ¿ ¿Óˆ ·fi ÂηÙfi ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ ÛÙ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ·, ¿Óˆ ·fi ÂÍËÓÙ·¤ÓÙÂ, ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ K·ÙÔ¯‹˜, ÔfiÙ οËÎ·Ó ÂÈÏÂÎÙÈο ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· Û·ÚıÔ‡Ó ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Ù· ÁÓˆÛÙ¿ «ÚfiÁÎÈ·», ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ Ô˘ Ù· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È. H ·Ó›‰· Î·È Ë ¯ÏˆÚ›‰· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈ· Î·È Ì Û¿ÓÈ· ›‰Ë, ÔÚÈṲ̂ӷ ÌÔÓ·‰Èο. ŒÓ·˜ ÌÂÏÈÛÛÔÎfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÌÔ˘ Ì ÏË-

161

ÚÔÊfiÚËÛ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, fiÙÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓ‰ËÌÔ‡Ó ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Ì·˜ Î·È ·ÚÎÔ‡‰Â˜. A˘ÙÔ˘ÓÔ‡, ϤÂÈ, ÙÔ˘ «¤Ê·Á» Ë AÚÎÔ‡‰· ¤ÍÈ ÌÂÏ›ÛÛÈ·. T· ›¯Â ÛÙÔ ›ÛȈ̷ ÙÔ˘ B·ÏÙÛÂÛÈÓÔ‡, ̤۷ ÛÙ· ¤Ï·Ù·. EÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ Ô˘ Ù· ›¯Â ÛÙËÓ Ï·ÁÈ¿, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· Ù· ·ÓÔ›ÍÂÈ, Ó· Ê¿ÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÈ, Ù· ·ÏËÛÂ Î·È Ù· ηٿÛÙÚ„ ۯ‰fiÓ fiÏ·. º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ì ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ ÛÙË B¿ÏÈ· K¿ÏÓÙ· Î·È ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô Ù˘ EÁÓ·Ù›·˜ O‰Ô‡, ÔÈ ·ÚÎÔ‡‰Â˜ η٤‚ËÎ·Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ËÛ˘¯›· Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. A˘Ùfi ÙÔÓ Û¿ÓÈÔ Ê˘ÛÈÎfi ÏÔ‡ÙÔ, ·˘Ùfi ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ·Ó›‰· Î·È ¯ÏˆÚ›‰· Ô˘ ÎÏËÚÔÓÔÌ‹Û·ÌÂ Î·È Ô˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È οı ›‰Ô˘˜ ˙ˆ‹, ÂÓ fi„ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ÙˆÓ ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎÒÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, Ô˘ Â¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù·¯‡Ù·Ù· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ‰È·Ê˘Ï¿ÍÔ˘ÌÂ Û·Ó ÎfiÚË ÔÊı·ÏÌÔ‡. TÔ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ÛÙ· ·È‰È¿ Ì·˜, ÛÙ· ÂÁÁfiÓÈ· Ì·˜ Î·È ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜.


XÚ‹ÛÙÔ˜ AÚ. ¶··Î›ÙÛÔ˜

«§‡ÎÔ˜ ‰ÈÒÎÂÈ ·ÌÓfiÓ...»! (ºÚ¿ÛË - Êfi‚ËÙÚÔ ÁÈ· Ù· «ÚˆÙ¿ÎÈ·» ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ AÁÓ¿ÓÙˆÓ ÙÔ˘ 1946) Ï›˙ˆ Ó· ÌËÓ ·ı˘Ì‹Û·Ù ·fi ÙËÓ ¿ÁÚÈ· ÂÈÎÂÊ·Ï›‰· ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÎÂÈ∂ ̤ÓÔ˘. √È fiÔȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ Û·˜ ÁÈ·

ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘, Â›Ó·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤Ó˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ fï˜ fiÙÈ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·›ÚÔÓÙ·È, ÌfiÏȘ ‰È·‚¿ÛÂÙ ÙȘ ‰˘Ô ÂfiÌÂÓ˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜. ∂Î ÚÔÔÈÌ›Ô˘ ¿ÓÙˆ˜ Û·˜ ϤÁˆ, fiÙÈ ÔÈ ÙÚÂȘ ·˘Ù¤˜ ϤÍÂȘ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘, ÚÈÓ ÂÍ‹ÓÙ· ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ·, Ì ηٷÙÚfiÌ·Í·Ó Î·È Ì ÛËÌ¿‰Â„·Ó ÙfiÛÔ Ôχ, Ô˘ οÔÙ ¤ÚÂ ӷ ‚Á¿Ïˆ ÎÈ ÂÁÒ ÙÔ ¿¯ÙÈ ÌÔ˘! ∫·È ÂÍËÁԇ̷È: ∆ÚÈÒÓ ËÌÂÚÒÓ «°˘ÌÓ·ÛÈfi·È˜» ÙÔ 1946, «ÛÙÚ·‚¿‰È» ·ÏÏ¿ η̷ڈÙfi˜-η̷ڈÙfi˜, Ì ÙÔ ËÏ›ÎÈÔ ÊÔÚÂ̤ÓÔ ÛÙÚ·‚¿ Î·È Ì¿ÁÎÈη, ¿ÓÔÈÍ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ ∞Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Ù˘ ∞ã °˘ÌÓ·Û›Ô˘, ÁÈ· Ó· È‰Ò ÙÈ ÛÔ˘‰·›· «ÛÔ˘‰¿ÁÌ·Ù·» ı· Ì¿ı·ÈÓ· ÛÙÔ Ó¤Ô Î·È ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ Û¯ÔÏÂÈfi ÌÔ˘! ªfiÏȘ Û˘ÏÏ¿‚ÈÛ· ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÙË ÊÚ¿ÛË «Ï‡ÎÔ˜ ‰ÈÒÎÂÈ ·ÌÓfiÓ…», ı˘Ì¿Ì·È fiÙÈ ¤ÙÚÈ„· Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ Î·È ¤‚·Ï· ÙÔ ÛÎÔ˘ÛÌfi!... Ÿ¯È…, ‰Â ÊÔ‚‹ıËη ÙÔ Ï‡ÎÔ. °È’ ·˘ÙfiÓ Â›¯· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÔÏÏ¿ Î·È ›Ûˆ˜ ÌÔ˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ Î·È Û˘Ì·ı‹˜, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ¤ÙÚˆÁ ÙË ˙ËÌÈ¿Ú· Á›‰·, Ô˘ Ôχ Û˘¯Ó¿ Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ ÙÔ˘ ÙËÓ ¤ÛÙÂÏÓ ηÙ¢ı›·Ó ÛÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘, Á·ÚÓÈÚÈṲ̂ÓË Ì ÔÏϤ˜ ηٿÚ˜ Î·È ‚ÚÈÛȤ˜, Û·Ó Î·È ÙÔ‡Ù˜: «¡·…, Ô˘ Ó· Û ʿÂÈ Ô Ì·‡ÚÔ˜ χÎÔ˜» ηÈ, «·¯!… ̈ڋ Ì·ÁÎԇʷ, Ï˘ÎÔÛÎÈṲ̂ÓË»… ªÂ ÙÚfiÌ·Í·Ó fï˜ Ù· ‰˘Ô ¿ÏÏ·

ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿ÁÓˆÛÙ· Û ̤ӷ «ıËÚ›·» Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ÌÔ˘ ˙Ô‡ÁÎÏ·˜, Ô˘ ÙÔÓ Û˘Ófi‰Â˘·Ó! ∂ΛÓÔ ÙÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ, «‰ÈÒÎÂÈ ·ÌÓfiÓ», Ì ¤ÛÎÈ·Í ÙfiÛÔ, Ô˘ ·ÎfiÌË Î·È ÙÒÚ· Ï˘¿Ì·È ÙÔÓ Â·˘ÙfiÓ ÌÔ˘ fiÙ·Ó ÙÔÓ ı˘Ì¿Ì·È Û’ ÂΛÓÔ ÙÔ ¯¿ÏÈ!… Õ¯!… ·˘Ùfi ÙÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ, ·fi ·È‰› Ì ÙÚfiÌ·˙Â!… ™ÎÂÊÙ›Ù ÙÈ „˘¯ÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ı· ÌÔ˘ ›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›, ·Ó Ë ÚfiÙ·ÛË ¿Ú¯È˙ .¯. Ì ÌÈ· ·fi ÙȘ ϤÍÂȘ: ıˆ˜ (=Ù۷οÏÈ), ·ÏÒËÍ, Á˘„, Ȥڷͅ ¢Â ı· ›¯· ÁÓˆÛÙfi ηӤӷ ·fi ·˘Ù¿ Ù· «˙ÈÔ‡ÌÂÚ·1» ÁÈ· Ó· ·ÂÈοۈ ηٿ Ô‡ ‹Á·ÈÓ·, ÂÓÒ Ô «Ï‡ÎÔ˜», Ì’ ¤Î·Ó ӷ „˘¯·ÓÂÌ›˙ÔÌ·È ÙËÓ … ÂÚÈ¤ÙÂÈ¿ ÌÔ˘!… ∆ËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· ¤Ì·ı· fiÙÈ ¤ÎÏ·ÈÁ·Ó ·’ ÙËÓ ÙÚÔÌ¿Ú· ÙÔ˘˜ fiÏÔÈ ÔÈ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÌÔ˘ Î·È fiϘ ÔÈ Ì·Ó¿‰Â˜ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ Î·È Ë ‰È΋ ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ¤ÎÏ·ÈÁ ‰È·ÎÚÈÙÈο! ∫·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ì ·Ú¿ÌÂÚ· Î·È ‰›Ï· Ì·˜ ˘‹Ú¯Â ÏfiÁÁÔ˜. ∂Λ ‹Á·ÈÓ ӷ Îfi„ÂÈ, Ù¿¯·Ù˜, ÎÔ˘Ì·ÚÈ¿ ÁÈ· ÙȘ «Ï˘ÎÔÛÎÈṲ̂Ó˜» Î·È ¤ÛÎÔ˘˙ ÎÚ˘Ê¿ ÁÈ· ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ÙËÓ Î·ÎÔÙ˘¯È¿… ∆È Ó¿ ’Î·Ó·Ó ÔÈ Î·Ë̤Ó˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ¿ÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ Û¯ÔÏÂÈfi! ∆fiÙÂ, ÙÔ ‹Á·ÈÓÂ-¤Ï· Û’ ·˘Ùfi, ¿ÓÔÈÁ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ Ù· ÔÓËÚ¿ ÛÔ˘Ï·ÙÛ·Ú›ÛÌ·Ù· Î·È ÙȘ… ÂÈΛӉ˘Ó˜ Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔʤ˜ Ì «·È‰È¿»! √È ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ¤Û·Á·Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ·˘Ù¿ Ù· Ù·ÌÔ‡ Î·È ¤ÛÙÂÏ-

1. ˙ÈÔ‡ÌÂÚÔ = ¿ÁÚÈÔ Î·È ·ÛÔ˘ÏÔ‡ˆÙÔ ˙ÒÔ, ¿ÁÓˆÛÙ˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜.


«§‡ÎÔ˜ ‰ÈÒÎÂÈ ·ÌÓfiÓ...»

Ó·Ó Î·È ÙȘ ÎÔ¤Ï˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂÈfi, ÌÂÙ¿ ‰˘Ô ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ‰È¤ÎÔÙ·Ó ÙË ÊÔ›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÚÈÓ ‰ËÏ·‰‹ ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó Ó·… ÔÓËÚ¤„Ô˘Ó! ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ fiÙ·Ó ÌÂÁ¿ÏˆÓ·Ó Î·È Á›ÓÔÓÙ·Ó Ì·Ó¿‰Â˜, ›¯·Ó ۯ‰fiÓ ¿‰ÂÈÔ ·fi ÏËÚÔÊÔڛ˜ «ÙÔ ÛÎÏËÚfi ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ», fiˆ˜ Î·È ÂÌ›˜… √È ·ÙÂÚ¿‰Â˜ Ì·˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó, ÂÚÓÔ‡Û·Ó Û¿ÓÈ· ·fi ÙÔ Û›ÙÈ. ◊Ù·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì·ÎÚÈ¿ Ì·˜, ÂȉȉfiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ¿ÁÚ· ÙÔ˘ „ˆÌÈÔ‡ ‹ ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ ÙÔ˘ ¯ıÚÔ‡!… ∑ÒÓÙ·˜ Û ٤ÙÔȘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ÂÌ›˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, Ù· ÙfiÙ ÚˆÙ¿ÎÈ· ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, ‰ÂÓ Â›¯·ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó Ó· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Ô˘ Ì·˜ ›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ Ë ÂÏÏÈ‹˜ ÊÔ›ÙËÛ‹ Ì·˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, Ù˘ ηÙÔ¯‹˜, Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ıˆÓ ηÎÔ˘¯ÈÒÓ. ºÔ‚ÈṲ̂ÓÔÈ, ÓËÛÙÈÎÔ›, Á˘ÌÓÔ› Î·È Í˘fiÏ˘ÙÔÈ, ÂÚÓԇ۷̠ʢÁ·Ï¤· ·fi ÙÔ ™¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚ›·, ÙÔ Ôχ, Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ¢ηÈÚȷ΋˜ ÊÔ›ÙËÛ˘, ÍÂÛÎÔÏ›˙·Ì ÓÂ˘Ì·ÙÈο ·Ó¿Ï·ÊÚÔÈ! ∫·È ÍÂÛÎÔÏ›˙·ÌÂ, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο, ·’ ÙÔ «∫Ú˘Êfi ™¯ÔÏÂÈfi» Ô˘ ÙfiÙ ›¯Â ·Ó·‚ÈÒÛÂÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜… ∫¿Ó·Ì ̿ıËÌ· «Ì¤Û· ÛÙË ıÔÏfiÎÙÈÛÙË ÂÎÎÏËÛÈ¿» Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜, ÂÂȉ‹ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈfi Ì·˜ Ì ٷ ÎfiÎÎÈÓ· ÎÂÚ·Ì›‰È· Ù˘ ÛÙ¤Á˘ ÙÔ˘, ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÁÈ· Ù· ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÙÈο ÙˆÓ Î·Ù·ÎÙËÙÒÓ. ∏ ∂ÎÎÏËÛ›·, fiˆ˜ Î·È fiÏ· Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ›¯Â ¤ÙÚÈÓË ÙË ÛÎÂ‹ Ù˘ Î·È ‰ÂÓ Í¯ÒÚÈ˙Â, ‰ÂÓ ÚÔηÏÔ‡ÛÂ… ∂›¯Â ‚¤‚·È· ÙÔ ™Ù·˘Úfi Û·Ó È‰È·›ÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi˜ Ì·˜ ʇϷÁÂ. ∫·È, ÛÙÔ

163

οو-οو, ·Ó ÔÈ ÈÙ¿ÌÂÓÔÈ ÂȉÚÔÌ›˜ ÙÔÓ ÂÓÙfiÈ˙·Ó, ÈÛÙ‡·Ì ˆ˜ ‰Â ı· ÙÔÓ ÛËÌ¿‰Â˘·Ó. ∆È ÛÙÔ Î·Ïfi…, ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ‹Ù·Ó ÎÈ ·˘ÙÔ› . ‰ÂÓ ı· ›¯·Ó ÓÙÈ £Âfi ̤۷ ÙÔ˘˜; ∫·Ù·Ï·‚·›ÓÂÙÂ, ÏÔÈfiÓ, ÙÈ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ Ì¿ıÔ˘Ì ÛÙÔÈ‚·Á̤ÓÔÈ ÂΛ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ¿ ÙÚÈ·ÎfiÛÈÔÈ (300) Î·È ϤÔÓ Ì·ıËÙ¤˜ ¤ÍÈ Ù¿ÍˆÓ, Ì ¤Ó· ¢¿ÛηÏÔ, Ì ∞Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi ·fi ÙÚ›ÙÔ Î·È Ù¤Ù·ÚÙÔ ¯¤ÚÈ, Ì Û·Ṳ̂ÓË Ͽη Î·È ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ ÂÙÚÔÎfiÓÙ˘ÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È, ÔÈ ÈÔ ÔÏÏÔ›, ¯ˆÚ›˜ οıÈÛÌ· Î·È ıÚ·Ó›Ô!… ¶·Ú¿ ÙȘ ˘ÂÚ¿ÓıÚˆ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô Ï·ÌÚfi˜ ‰¿ÛηÏfi˜ Ì·˜, Ô ·Â›ÌÓËÛÙÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ µÚfiÓÙÔ˜, ‰ÂÓ ÚÔÏ¿‚·ÈÓ ӷ Ì·˜ ‰È‰¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi Ï›ÁË ·Ó¿ÁÓˆÛË, ÁÚ·Ê‹ Î·È ·ÚÈıÌËÙÈ΋, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó fiÏË Ì¤Ú·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔÓ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔÓ ÏËÚÒÓÂÈ Î·Ó›˜!… ∞ÏÏ¿ Ô‡Ù ڷ‰Èfiʈӷ Î·È ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ ˘‹Ú¯·Ó ÙfiÙ ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÌÂ Î·È Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ηÌÈ¿ ϤÍË ·Ú·¿Óˆ ·fi ÂΛӘ Ô˘ Ì·˜ ¤ÏÂÁ·Ó ÔÈ Ì·Ó¿‰Â˜ Ì·˜... ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÔ̤ӈ˜ ·Ú¿ÍÂÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ Í¤Ú·Ì ÙÈ ‹ıÂÏ·Ó Ó· Ô˘Ó ÔÈ Ï¤ÍÂȘ, «‰ÈÒÎÂÈ ·ÌÓfiÓ», Ô˘ Û˘Ófi‰Â˘·Ó ÙÔ Ï‡ÎÔ. ∞ÏÒ˜ Ì·˜ Ê·›ÓÔÓÙ·Ó Ôχ ·ÏÏfiÎÔÙ˜ Î·È ·ÂÈÏËÙÈΤ˜. ŒÙÛÈ ¿ÁÚȘ ÙȘ Ê·ÓÙ·˙fiÙ·Ó Î·È fiÏÔ ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ô˘ «ÔÏÔÊ˘ÚfiÙ·Ó Û˘Ó Á˘Ó·ÈÍ› Î·È Ù¤ÎÓÔȘ»! «¶ˆ, ˆ, ˆ, ÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ì Ì ÙÔ‡Ù· Ù· ·È‰È¿ Ì·˜… ªÈÎÚ¿, Ì·‡Ú· Î·È ¿ÁÚÈ· Â›Ó·È ÂΛӷ Ù· ¤ÚÌ· Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ!», ıÚËÓÔÏÔÁÔ‡Û·Ó ÔÌ·‰Èο ÔÈ Ì·Ó¿‰Â˜ Ì·˜ fiÙ·Ó ¤ÛÌÈÁ·Ó ÛÙË ‚Ú‡ÛË, ÛÙÔ Ì‡ÏÔ Î·È ÛÙË «ÓÂÚÔÙÚÔ˘‚È¿». ∞˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÎÏ·˘ıÌfi Î·È Ô‰˘ÚÌfi ¿ÎÔ˘ÁÂ Ô ÙfiÙ Ó·Úfi˜ ‰È-


164

XÚ‹ÛÙÔ˜ AÚ. ¶··Î›ÙÛÔ˜

ηÛÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ∑. ∆Ô‡ÌÔ˘ÚÔ˜ Î·È Ì¿ÙˆÓÂ Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘… ŒÙÚÂÍÂ Û·Ó Ô ·fi Ì˯·Ó‹˜ ıÂfi˜ Î·È Ì·˜ ¤‚Á·Ï ·fi ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô! ª·˜ Ì¿˙Â˘Â Î¿ı ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ˘ÂÚÒÔ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, ÛÙÔ Á˘Ó·ÈΈӛÙË (˘‹Ú¯Â ÙfiÙÂ) Î·È Ì·˜ ÂÚÌ‹ÓÂ˘Â Ì›·-Ì›· ÙȘ ϤÍÂȘ, fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ·Ú·Î¿Ùˆ. ∞fi ÙȘ ÂηÙfi ÂÚ›Ô˘ ϤÍÂȘ Ô˘ ›¯Â οı Î›ÌÂÓÔ, Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏÔ ·Ó ͤڷÌ ÙȘ ¤ÓÙÂ. ∫·È Ò˜ Ó· ÙȘ Ì·ı·›Ó·ÌÂ, ÔÈ ¤ÚÌÔÈ, ·ÊÔ‡ οı ÊÔÚ¿ ·˘Ù¤˜ Î·È Ù· ¿ÚıÚ· ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ì·˜ Ì ·Ú¿ÍÂÓ· ·ÏÏ·Á̤ÓË ÌÔÚÊ‹! ¢ÂÓ ÚÔÏ·‚·›Ó·Ì ӷ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì .¯. Ù· ˙‡ÁË ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ: «Ô ÌËÓ» Î·È «Ë ÌÓ¿» Î·È Û ϛÁÔ Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·Ó Ì ÙȘ ÌÔÚʤ˜: «Ùˆ ÌËÓ›, ÙÔȘ ÌËÛ›», ÙÔ ÚÒÙÔ, Î·È «ÙË ÌÓ·, ٷȘ ÌӷȘ», ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ! (§˘¿Ì·È Ô˘ ÙÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈfi ÌÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛˆÌ¤Ó˜ Î·È ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ ÁÈ· Ó· ÙȘ ‚¿Ïˆ ÂΛ Ô˘ Ú¤ÂÈ). •ÂηډÈ˙fiÌ·ÛÙ·Ó ÛÙ· Á¤ÏÈ· Ì ٷ ÂÍÂ˙ËÙË̤ӷ Î·È ÚÔÎÏËÙÈο Ì·Ûηڤ̷ٷ ÌÂÚÈÎÒÓ Ï¤ÍÂˆÓ Ô˘, Ì ÙȘ ÛÎÂÚÙÛfi˙ÈΘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘˜, Ì·˜ ¤‰ÈÓ·Ó ·ÊÔṲ́˜ Î·È Î¿Ó·Ì ̒ ·˘Ù¤˜ ÁÔ˘ÛÙfi˙Èη Î·È Á·ÚÁ·ÏÈÛÙÈο ÏÔÁÔ·›ÁÓÈ·! ∆Ô ÙÈ ÙÚ¿‚ËÍÂ Ô ∆¤Ï˘ ∆Ô‡ÌÔ˘ÚÔ˜ Ì’ ÂÌ¿˜ «Ù· ·ÂϤÎËÙ· ÎÔ‡ÙÛÔ˘Ú·» ÂΛ ÛÙÔ Á˘Ó·ÈΈӛÙË, ‰ÂÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È! ¢ÂÓ ¿ÓÙ¯ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Î·È fiÙÂ-fiÙ ¤·ÈÚÓ ‚ÔËıfi ÙÔ˘ ÙÔÓ ·Â›ÌÓËÛÙÔ ÃÚ‹ÛÙÔ ¢. ¶··ÁÈ¿ÓÓË, Ù·ÌÂÈ·Îfi ˘¿ÏÏËÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈϤÔÓ Â›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·È ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ËıÈ΋˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‰È··È‰·ÁÒÁËÛ‹˜ Ì·˜. ™ÙÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ·, ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÍÂ2. ‚ÏËÛ›‰È = ıËÛ·˘Úfi˜, ÏÔ‡ÙÔ˜, ·ÊıÔÓ›·.

ÎÔ˘Ú¿ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· Ì·˜ οÓÂÈ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÈÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, Ì·˜ ¤„ÂÏÓ Ì ÙË ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ Î·Ù·Ó˘ÎÙÈο ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο ÙÚÔ¿ÚÈ·, ·Ú¯ÈÓÒÓÙ·˜ ¿ÓÙÔÙ ·fi ÙËÓ ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ¢ÔÍÔÏÔÁ›·. ŸÙ·Ó ÏËÛ›·˙·Ó Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ÙÔ ¶¿Û¯·, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÙÚÔ¿ÚÈ· ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ·˘ÙÒÓ ËÌÂÚÒÓ, Ì·˜ Ì¿ı·ÈÓÂ Î·È Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· οϷÓÙ·. ◊ÍÂÚ ˆ˜ Ù· Ï›Á· ·˘Á¿ Î·È Ù· ηڇ‰È· Ô˘, ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ¤ıÈÌÔ, ı· Ì·˙‡·ÌÂ, ‹Ù·Ó ‚ÏËÛ›‰È2 ÁÈ· Ì·˜… ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛ‹ Ì·˜ ÛÙ· ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈο, ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ·ÏÙÚÔ˘ÈÛÙÒÓ ·˘ÙÒÓ Ó·ÚÒÓ ∞ÁÓ·ÓÙÈÙÒÓ, ‹Ù·Ó ı·̷ÙÈ΋! √ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ Ì·˜, Ô ·Â›ÌÓËÛÙÔ˜ ∏Ï›·˜ ÃÔ˘ÏÈ¿Ú·˜, ›¯Â Ó· ÙÔ Ï¤ÂÈ. ª·ı·›Ó·ÌÂ, ‚ϤÂÙÂ, Î·È ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Ì¿ıËÌ· Î·È Î¿Ó·Ì ÙÔ˘˜ ¤Í˘ÓÔ˘˜! ∆fiÙ ηٷϿ‚·Ì fiÙÈ Î¿ı ϤÍË Ì¤Û· Û ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹ Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ fiÓÔÌ·. ∂Λ ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·, Ì ÙË ÊÒÙÈÛË Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ Î·È Ì ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ Î·È ˘ÔÌÔÓ‹ ÙˆÓ ¿ÌÈÛıˆÓ ÊÚÔÓÙÈÛÙÒÓ Ì·˜, Ì¿ı·Ì fiÙÈ Ë ÚÒÙË Ï¤ÍË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ , Ô «Ï‡ÎÔ˜», Â›Ó·È ˘ÔΛÌÂÓÔ, Ë ‰Â‡ÙÂÚË, Ú‹Ì· Î·È Ë ÙÚ›ÙË, ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ∫·È Ù· Ì¿ı·Ì ·˘Ù¿ Ù· ¿ÁÓˆÛÙ· Î·È ÙÚÔÌÂÚ¿, ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηıËÁËÙ¤˜, ·ÏÏ¿ ›¯·Ó ̤۷ ÙÔ˘˜ ÊÔ˘Óو̤ÓË ÙË ÊÏfiÁ· Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Û ÌÈ· Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓË Î·È ¿Ù˘¯Ë ÁÂÓÈ¿ Ì·ıËÙÒÓ. ¢È·›ÛÙˆÛ·Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ Â˘ÂÚÁ¤Ù˜ ÊÚÔÓÙÈÛÙ¤˜ Ì·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ì·ÛÙ·Ó «ÎÔ‡ÙÛÔ˘Ú·» ÌË Âȉ¯fiÌÂÓ· ÂϤÎËÌ·, ·ÏÏ¿ «ÙÚÔÌÔ‡ÎÈ·3» ·ÓÂÂͤÚÁ·ÛÙ·, ·ÙfiÊÈ·, Ô˘ ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Û·Ó ·ÎfiÌË Â¿Óˆ Û·Ú·ÎÈ·Ṳ̂Ó˜ ÊÏÔ‡‰Â˜ Î·È ÚÔÂͤ¯ÔÓÙ˜


«§‡ÎÔ˜ ‰ÈÒÎÂÈ ·ÌÓfiÓ...»

Úfi˙Ô˘˜, ·ÊÔ‡ ÙËÓ Ï›·ÓÛ‹ ÙÔ˘˜ ÙË ‰È¤ÎÔ„·Ó ‚›·È· ÔÈ Î·Ù·ÎÙËÙ¤˜. ∆Ë Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ·˘ÙÔ› Ì fi,ÙÈ Ì¤Û· ‰È¤ıÂÙ·Ó ‹ ÂÈÓÔÔ‡Û·Ó, Î·È Ì·˜ ÛÔ˘ÏÔ‡ˆÛ·Ó. ∂Λ ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛÈ¿ ‹Ú·Ì ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ï›ÁË Ì˘ÚÔ˘‰È¿ ·’ ÙÔ˘˜ «Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜» ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎÔ‡. ∆fiÙÂ, Ë ÚÒÙË Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ «Ï‡ÎÔ˜ ‰ÈÒÎÂÈ ·ÌÓfiÓ», Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ Û ÌÈ· Ôχ ¯ÚËÛÙÈ΋ ˙·‚ÔÏÈ¿ Ô˘ οӷÌ ηٿ Ù· ÂfiÌÂÓ· Ì·ıËÙÈο Ì·˜ ¯ÚfiÓÈ·. ª·˜ ¤‰ˆÛ ÙËÓ È‰¤· Î·È ÂÈÓÔ‹Û·Ì ÙÔÓ ÂÍ‹˜ ·ÏÏËÁÔÚÈÎfi ÎÒ‰Èη ·ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ¿˜ Ì·˜ ηٿ Ù· ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ∞Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ: ŸÙ·Ó Ì·˜ ¤ıÂÙ·Ó ˆ˜ ı¤Ì· ÙË Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÌÈ·˜ ÚfiÙ·Û˘, ·ÚÈıÌÔ‡Û·Ì ÙȘ ϤÍÂȘ Ù˘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹, Î·È fiÔÈÔ˜ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ÚÒÙÔ˜ Î·È ›ÛÙ¢ fiÙÈ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËΠۈÛÙ¿, ÊÒÓ·Í ÂȘ Â‹ÎÔÔÓ fiÏˆÓ .¯.: «ÙÚÂȘ χÎÔÈ Î·È ¤ÓÙ ·ÚÓÈ¿», Î·È fiÏÔÈ Î·Ù·Ï·‚·›Ó·Ì fiÙÈ Ë ÙÚ›ÙË Ï¤ÍË ‹Ù·Ó ˘ÔΛÌÂÓÔ Î·È Ë ¤ÌÙË ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ∞Ó ‹Ù·Ó ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ, ·ÓÙ› ÁÈ· ·ÚÓÈ¿, ¤ÏÂÁ ηÙÛ›ÎÈ·! µ¤‚·È·, ›¯Â ¤ÙÔÈÌË Î·È ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Ô˘ ·˘ÛÙËÚ¿ Î·È ·Ó‹Û˘¯· ÚˆÙÔ‡Û ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ!… ∆Ô˘ ··ÓÙÔ‡Û fiÙÈ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› ÙÔ‡ ’Úı ¿Í·ÊÓ· ÛÙÔ ÓÔ˘ Ë Ï‡ÛË Î¿ÔÈÔ˘ ÁÚ›ÊÔ˘ Ô˘ Ì·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Û ÛÙÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ·! ∞¯!… ÙÈ ÛÔ˘ Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿! ŸÙ·Ó Â›Ó·È ÓËÛÙÈο, οÓÔ˘Ó ÈÔ ÂÈÛÙÈÎfi ÂΛÓÔ ÙÔ «ÂÓ›· Ù¤¯Ó·˜ ηÙÂÚÁ¿˙ÂÙ·È»! ∫·È Ë ÂÓ›· ÙfiÙ ‹Ù·Ó ÔÏ˘Û‹Ì·ÓÙË… ∫·È ‡ÛÙÂÚ· ÛÔ˘ ϤÓ ÌÂÚÈÎÔ› fiÙÈ

165

Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ «ÛÎÔÓ¿ÎÈ·», Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·Ù˘Á̤ÓË Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, Â›Ó·È ÈÔ ¤Í˘Ó·! ∆Ô˘˜ ÏËÚÔÊÔÚԇ̠ˆ˜ Ù· ·Ï·È¿, ‹Ù·Ó ·Ï¿ Î·È ÁÂÌ¿Ù· ·fi ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·, ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÚˆÙÔÙ˘›·. ∞ÏÏ¿ ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› ·ÓÈÛÙfiÚËÙÔÈ ‰Â ϤÓ ÌfiÓÔ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó·ÎÚ›‚ÂÈ· . ϤÓÂ Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ, fiˆ˜ .¯., fiÙÈ Ë ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÓÈÛ¯˘ÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· Â›Ó·È ÂÈÓfiËÛË Î·È «ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÌÈÛıfi˜» ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ Î·È fiÙÈ Ù· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· Í¿ÊÚÈ˙·Ó ¿ÓÙÔÙ ٷ ÔÚÙÔÊfiÏÈ· ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ. º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ fiÛÔÈ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜, ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó Ù›ÔÙ ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÁÓ¿ÓÙˆÓ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙˆÓ ∆˙Ô˘Ì¤ÚΈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÁÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ Ì·˜, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Ô ∆¤Ï˘ ∆Ô‡ÌÔ˘ÚÔ˜ Î·È Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘, Ô˘ ηٿ ÙËÓ ÚÔÔÏÂÌÈ΋ Î·È ÔÏÂÌÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ¤Î·Ó·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ı¿ÚÂÛÙÔ ¤ÚÁÔ! ¢ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ… ∆Ô Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ¢ÁÓˆÌÔÛ‡Ó˘ Ô˘ ͯÂÈÏ›˙ÂÈ ·fi fiÛÔ˘˜ ‚Ú‹Î·Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ·ÔÎÔ‡ÌÈ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÁÓ¿ÓÙˆÓ Î·È ÛÙÔÚÁÈ΋ Î·È ·‰¿·ÓË ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔ ¿Ù˘Ô ºÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ∞ÁÓ·ÓÙÈÙÒÓ, ˘ÂÚηχÙÂÈ Î·È ÙË ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË ¿ÁÓÔÈ· ÙˆÓ ÓÂÒÙÂÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔχÙÈÌË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ∞ÁÓ¿ÓÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘˜, Î·È ÙËÓ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË ·ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÌÂÚÈÎÒÓ ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ, ÙfiÙ ÓËÛÙÈÎÒÓ Î·È «·ÙÚfi¯ÈÛÙˆÓ» Î·È ÙÒÚ· ¯ÔÚÙ¿ÙˆÓ Î·È «ÙÚÔ¯ÈṲ̂ӈӻ, Ô˘ ‰Â ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó Ó· ·ÓÔËÙ·›ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙˆÓ Â˘ÂÚÁÂÙÒÓ ÙÔ˘˜!…

3. ÙÚÔÌÔ‡ÎÈ = ÙÌ‹Ì· ¯ÔÓÙÚÔ‡ ÎÔÚÌÔ‡ ‰¤ÓÙÚÔ˘, ·’ ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÔÈ Û·Ó›‰Â˜.


NÈÎfiÏ·Ô˜ Z·Úο‰·˜ YÔÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ Â.·.

H HÂÈÚÒÙÈÛÛ· Ì¿Ó·

A

ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ‰fiıËΠ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Û ¤ÁÎÚÈÙË Î·È ÌÂÁ¿Ï˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ›‰ËÛ˘ Ù˘ ‰ˆÚ¿˜ Î·È Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË ÙÔ˘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ·Ú¯Â›Ô˘ ÙÔ˘ ηٷÁfiÌÂÓÔ˘ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi XÒÛ„Ë, ÛËÌÂÚÈÓ‹ K˘„¤ÏË, ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ ŒÏÏËÓ· ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ KÒÛÙ· M·Ï¿Ê·. ◊Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË, ÙÔÓ M¿ÈÔ ÙÔ˘ 2008, ÙËÓ ÔÔ›· Ô ‰ˆÚËÙ‹˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ·ÊÈÂÚˆı› ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ì¿Ó˜ ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ ·ÎÚÈÙÈÎÒÓ ¯ˆÚÈÒÓ. ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ì¿Ó˜, fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙÔ Ì‡ÓËÌ¿ ÙÔ˘, «... Ô˘ ·ÚfiÏË ÙÔ˘˜ ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÙËÓ ·Ó¤¯ÂÈ· ›¯·Ó ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙË ˙ˆ‹. ™Â ¤Ó·Ó ÙfiÔ Î·ÎÔÙÚ¿¯·ÏÔ, ̷و̤ÓÔ Î·È ÂÚ‹Ê·ÓÔ». ¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÙfiÛÔ ÏÈÙfi Î·È ÂÚÈÂÎÙÈÎfi ·˘Ùfi Ì‹Ó˘Ì· ‹Úı·Ó ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÌÔ˘ ÔÈ ÛÙÈÁ̤˜ Î·È ÔÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜, Ô˘ ¤Ú·Û·Ó fiϘ ÔÈ Ì¿Ó˜ ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ ¯ˆÚÈÒÓ Ì·˜. °˘Ó·›Î˜ ·‰‡Ó·Ù˜, Ì·˘ÚÔÊÔÚÂ̤Ó˜, Ì ̷‡ÚÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ó· ÛÎÂ¿˙ÂÈ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Î·È ÙÔ ÌÈÛfi ̤وÔ, ÌfiÓ˜ Û ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ ÔÏ¤ÌˆÓ Î·È ÂıÓÈ΋˜ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘, ·ÏÏ¿ ˘¤Úԯ˜, ·Ï‡ÁÈÛÙ˜ Î·È ·Á¤Úˆ¯Â˜ Ó· ·ÏÂ‡Ô˘Ó ÌÈ·

ÔÏfiÎÏËÚË ˙ˆ‹ Ì ÙËÓ ¤ÙÚÈÓË ÌÔ›Ú· ÙÔ˘˜. A˘Ù¤˜ Ì ٷ ÏÈÁÓ¿ ÙÔ˘˜ ¯¤ÚÈ· ‰Ô˘ÏÂ̤ӷ Î·È ÚÔ˙È·Ṳ̂ӷ ·fi Ù· ÛÙ˘Ï¿ÚÈ·, Ù· Ï˘Û›Ì·Ù· Î·È ÙȘ ‚ÂÏfiÓ˜ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Û·Ó Ù· ¯ˆÚ¿ÊÈ· Ì ÙÔ ÏÈÁÔÛÙfi ¯ÒÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô fiÙÈ˙·Ó Ì ÙÔÓ È‰ÚÒÙ· ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Ó· ηÚ›ÛÂÈ. ŸÏÔ ¤ÙÚ· Î·È fiÓÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô ÙfiÔ˜ Ì·˜. •˘ÓÔ‡Û·Ó ÚÈÓ ÙÔ ¯¿Ú·Ì·, ÁÈ· Ó· ˙˘ÌÒÛÔ˘Ó, ÁÈ· Ó· Ì·ÁÂÈÚ¤„Ô˘Ó, ÁÈ· Ó· ÛÎÔ˘›ÛÔ˘Ó, ÁÈ· Ó· ϤÍÔ˘Ó, ÁÈ· Ó· Ì·ÏÒÛÔ˘Ó, ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÓÂÚfi ÛÙÔ Û›ÙÈ, ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Ì ¯ÈfiÓÈ· Î·È ¿ÁÔ˘˜, ÁÈ· Ó· χÓÔ˘Ó Ù· ÚÔ‡¯· Ì ·ÏÈÛ›‚· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· Ó· ÎÔ˘‚·Ï‹ÛÔ˘Ó ÎÔÚÈ¿ ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ·. KÈ ·Ó Ë ÎÔÏfiÓ· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ηٿ ÙË Ï·˚΋ Ú‹ÛË, Â›Ó·È Ô ¿ÓÙÚ·˜, ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Û›ÙÈ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ Î·È ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ӷ ¯ˆÚÈ¿ Ì·˜ ‹Ù·Ó Ë Á˘Ó·›Î· Ì¿Ó·. ¢Ô‡Ï¢ fiÏË ÙË Ì¤Ú· ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÔ‹, ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó Â›¯Â ·È‰› ÛÙ· ÛÏ¿¯Ó· Ù˘. AÏ‹ıÂÈ·, fiÛ˜ ·Á¤ÓÓËÙ˜ ˙ˆ¤˜ ‰ÂÓ ¯¿ıËÎ·Ó ¤ÙÛÈ, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÁÈ·ÙÚfi˜ Î·È ÌfiÓË Ù˘ ‹ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· οÔÈ·˜ ÁÂÈÙfiÓÈÛÛ·˜ ¤ÊÂÚÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ Ó¤Ô Ù˘ ‚Ï·ÛÙ¿ÚÈ! H ‰Ô˘ÏÂÈ¿ fï˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÛÙ·-


H HÂÈÚÒÙÈÛÛ· Ì¿Ó·

Ì·ÙÔ‡ÛÂ. MˆÚÔÌ¿Ó· ¤·ÈÚÓ ÙÔ ·È‰› Ì·˙› Ù˘ ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ· Î·È ÙÔ ÎÔ›ÌÈ˙ ÛÙË ÛÎÈ¿ οÔÈÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ ·Ó·Ô‰ÔÁ˘ÚÈṲ̂ÓÔ Û·Ì¿ÚÈ. M‹Ó· ıÂÚÈÛÙ‹ Ì ÙÔ ‰ÚÂ¿ÓÈ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ‰Ô‡Ï¢ ·fi ÙÔ ¯¿Ú·Ì· ˆ˜ ÙÔ ‚·Û›ÏÂÌ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÒÚ· Ó· Í·ÔÛÙ¿ÛÂÈ, Ó· Ê¿ÂÈ ÙËÓ ÍÂÚ‹ ÌÔÌfiÙ· Î·È Ó· ÈÂÈ ÓÂÚfi, ˙ÂÛÙfi Î·È ·˘Ùfi ̤۷ ·fi Ù· ¯·ÏÎÒÌ·Ù·. AÓ Ô ¿Ó‰Ú·˜ Ù˘ ‹Ù·Ó ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˜, ÙfiÙ ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ¿ÓÔÈÍË Î·È ÊıÈÓfiˆÚÔ, ÂÚ·ÙÔ‡Û ̤Ú˜ Î·È Ó‡¯Ù˜ ÎÔ˘‚·ÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ï¿ÙË Ù˘ ÚÔ‡¯·, ηډ¿Ú˜, ÙÛ·ÓٛϘ Î·È fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ··Ú·›ÙËÙ· ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÛÙ· ¯ÂÈÌ·‰È¿, ·fi Ù· T˙Ô˘Ì¤Úη ÛÙË B·Ï·ÒÚ· ‹ ÛÙÔ •ÂÚfiÌÂÚÔ. A˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ËÂÈÚÒÙÈÛÛ˜ Ì¿Ó˜, ÂÚ‹Ê·Ó˜ Î·È ıÂÔÛ‚ԇÌÂÓ˜, ÏÈfiÛ·ÚΘ Û·Ó ÙȘ ·Á›Â˜ ÛÙȘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ Ì·˜ ÂÈÎfiÓ˜, Ô˘ ‰ÂÓ Í¯ÓÔ‡Û·Ó Ó· ·Ó¿„Ô˘Ó ¤Ó· ÎÂÚ› ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ¿, ÛÙ· Â͈ÎÎÏ‹ÛÈ· Î·È ÛÙ· ÂÈÎÔÓ›ÛÌ·Ù· Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘, ·ÁÚ¿ÌÌ·Ù˜, ·ÏÏ¿ ÈÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ Î·È ÈÛÙÔڛ˜, ̤۷

167

·fi ÙȘ Ôԛ˜ Ì¿ı·Ì ÔÈ Ó¤ÔÈ Ù˘ ÙfiÙ ÂÔ¯‹˜ Ó· ·Á·ԇ̠ÙËÓ ¶·ÙÚ›‰· Ì·˜, Ó· Û‚fiÌ·ÛÙ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È Ó· ÎÚ·Ùԇ̠ÙËÓ ÔÚıfi‰ÔÍË ›ÛÙË Ì·˜. ¢ÂÓ ÛΤÊÙËÎ·Ó Î·È ‰ÂÓ ‹Ú·Ó ÔÙ¤ Û‡ÓÙ·ÍË. ™Â ·˘Ù‹ ÙË Ì¿Ó· ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ¿ÓÙÔÙ ÙËÓ Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË Ì·˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ·Á·ı¿, Î·È Â›Ó·È ¿Ú· ÔÏÏ¿, Ô˘ Ì·˜ ÎÏËÚÔ‰fiÙËÛÂ, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙË ˙ˆ‹ Ì ÔÚ›· ʈÙÈ˙fiÌÂÓË ·fi ÙȘ ËıÈΤ˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ·Í›Â˜. E˘ÏÔÁË̤ÓË Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙÂ Ë Á˘Ó·›Î· Ì¿Ó·, Ô˘ ¤‚·Ï ÛÙ· ÛÏ¿¯Ó· Ù˘ ÙÔ ı·‡Ì· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÛÙË Ê‡ÛË Ù˘ ÙË ı›· ÚfiÓÔÈ· Ó· ·Ó·ÛÙ·›ÓÂÈ Î·È Ó· Í·Ó·ÓÈÒÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ¯·ı› Ô ¿ÓıÚˆÔ˜. H ˙ˆ‹ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ Ì¿Ó·˜ ‹Ù·Ó Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·, ·Ú¿ ÙÔÓ Ô‰ÔÛÙÚˆÙ‹Ú· Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘, Ó· Â›Ó·È ·Á¿Ë, fiÓÔ˜ Î·È ·ÊÔÛ›ˆÛË.

£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, M¿ÈÔ˜ 2008


™T’ E¶IKAIPA XÚ‹ÛÙÔ˜ AÚ. ¶··Î›ÙÛÔ˜*

°˘ÌÓ¿ÛÈÔ AÁÓ¿ÓÙˆÓ O º¿ÚÔ˜ ÙˆÓ T˙Ô˘Ì¤ÚÎˆÓ ÙÚÂÌÔÛ‚‹ÓÂÈ... ·Ó‡„ËÏÔ˜ Î·È ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹˜ √ Ê¿ÚÔ˜ Ô˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏÔ‡Û ¿ÏÂÙÔ Êˆ˜ Î·È Î·Ù·‡Á·˙ fiÏ· Ù· ∆˙Ô˘-

ÌÂÚÎÔ¯ÒÚÈ·, ·ÁηÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì ÛÙÔÚÁ‹ Î·È ı·ÏˆÚ‹ ÙÔ˘˜ ‰È„·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ÁÈ· Ì¿ıËÛË Î·ÙÛ·‚Ú·¯ÔÙ·ÍȉȿÚˉ˜ ∆˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Ì ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ÛÙÔÓ ·ÓËÊÔÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ Ù· ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Û·ÏfiÓÈ· ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ú›¯ÓÂÈ ÙȘ ÛÙÂÚÓ¤˜ ·¯Ù›Ó˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÂΛ ÏÈÁÔÛÙÔ‡˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜ ·ÔÁfiÓÔ˘˜ Ì·˜, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÌÂÈ ÛÙË ÛÎÔÙÂÈÓ‹ Î·È ·ı¤·ÙË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ … ™Â ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›·, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ηÌ‹ Ù˘ ‡·ÚÍ‹˜ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÁÓ¿ÓÙˆÓ, ·ÊÔ‡ Â› 68 ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙËÓ ÎÔÈÙ›‰· Î·È ÙËÓ ÌÔÓ·‰È΋ ËÁ‹ ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ∆˙Ô˘Ì¤ÚΈÓ!… ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ư̂Ϣ „˘¯¤˜, ϤÙ˘Ó ÙÔ Ó‡̷ Î·È ‰È·ÌfiÚʈÓ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Î·È ·Ó·‚·ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈο ·Á·ı¿ Ô˘ ·Ú›¯·Ó Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· 58 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘

ÂχıÂÚÔ˘ ‚›Ô˘ Ì·˜ Ù· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›·, Ù· ™¯ÔϷگ›· Î·È Ù· ∏ÌÈÁ˘ÌÓ¿ÛÈ·, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÔÔ›· Î·È ¿ÏÈ Í¯ÒÚÈ˙·Ó ÂΛӷ ÙˆÓ ∞ÁÓ¿ÓÙˆÓ, fi¯È ‚¤‚·È· ÁÈ·Ù› Ù· ÕÁÓ·ÓÙ· ‹Ù·Ó «Ë ÁË Ù˘ Â·ÁÁÂÏ›·˜» ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ÂΛ ‹Ù·Ó Ë ¤‰Ú· Ù˘ ∂·Ú¯›·˜ ∆˙Ô˘Ì¤ÚÎˆÓ Î·È ÔÈ ¤‰Ú˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¢ËÌfiÛÈˆÓ ∞Ú¯ÒÓ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ë «∂·Ú¯È·Î‹ ∂ÈıˆÚËÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹», Ë ÙfiÙ ‰ËÏ·‰‹ Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË Î·È ∂ÈıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ Û Â·Ú¯È·Îfi Â›‰Ô. ∂ÈÛÙÚ·Ù‡ÔÓÙ·˜ ÙË ÌÓ‹ÌË ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ı˘ÌËıÒ Î·È Ó· Í·Ó·˙‹Ûˆ οÔȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Î·È Î¿ÔÈ· ˙ˆËÚ¿ ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· ·fi Ù· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∞ÁÓ¿ÓÙˆÓ, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ͉ÈÏÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÔ˘ ÌÔ˘ ÔÏϤ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ. •Â¯ÒÚÈÛ· ÌÂÚÈΤ˜ Ô˘ ¤ÎÚÈÓ· fiÙÈ ·Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó Â‰Ò, Û ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, Û ÙÔ‡ÙÔÓ ÙÔÓ µˆÌfi ÙÈÌ‹˜ Î·È Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡Ó˘ Ô˘ Ì ·˘ÍË̤ÓË Â˘·ÈÛıËÛ›· ηÏÏÈÙ¤¯ÓËÛÂ Î·È Ì ÂÚÈÛÛ‹ Â˘Ï¿‚ÂÈ· ¤ÛÙËÛÂ Ô Î. ÃÚ›ÛÙÔ˜ ∆Ô‡-

* √ ÃÚ. ∞Ú. ¶··Î›ÙÛÔ˜: ·) ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ 1Ë ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ÂÈÛ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÁÓ¿ÓÙˆÓ ÙÔ 1946 Î·È ·ÔÊÔ›ÙËÛ·Ó ÙÔ 1952, ÙËÓ ÚÒÙË ‰ËÏ. ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ·˘Ùfi Âͤ‰ˆÛ ∞ÔÏ˘Ù‹ÚÈ· Î·È ‚) ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ÁÈ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· (1964-1966) ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ºÈÏÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢˘Ù. ∆˙Ô˘Ì¤ÚÎˆÓ «∏ ¶·È‰Â›·» Î·È ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ˘’ ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙÔ˜ °˘ÌÓ·ÛÈ·ÎÔ‡ √ÈÎÔÙÚÔÊ›Ԣ ∞ÁÓ¿ÓÙˆÓ.


°˘ÌÓ¿ÛÈÔ AÁÓ¿ÓÙˆÓ: O º¿ÚÔ˜ ÙˆÓ T˙Ô˘Ì¤ÚÎˆÓ ÙÚÂÌÔÛ‚‹ÓÂÈ...

ÌÔ˘ÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÊˆÙÂÈÓfiÙÂÚÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi º¿ÚÔ ÙˆÓ ∆˙Ô˘Ì¤ÚΈÓ, ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÁÓ¿ÓÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Â˘Û˘Ó›‰ËÙÔ˘˜ Î·È Ê›ÏÂÚÁÔ˘˜ «º·ÚÔʇϷΘ», ÙÔ˘˜ ∫·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘, ÁÈ· fiÛ· Ì ·˘Ù·¿ÚÓËÛË ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÛÙȘ ÁÂÓȤ˜ ÙˆÓ ∆˙Ô˘ÌÂÚÎȈÙÒÓ ÔÈ Ôԛ˜, ¯ˆÚ›˜ ¿ÚÌÂÓ· Î·È ˘Í›‰· ·Ṳ́ÓÈ˙·Ó ÛÙÔ ¤Ï·ÁÔ˜ Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ÍÂÚ·˝Ï·˜, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ·ÓıËÚfiÙÂÚÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ Î·È ·ÓÔȯÙfiÙÂÚÔ˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·fi ÂΛ ¿ÚˆÌ· Î·È ÊÙÂÚ¿ Î·È Ó· ÊÙÂÚÔ˘Á›ÛÔ˘Ó ÚÔ˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜, ÊÈÏÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜, ÈηÓÔ‡˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·Ì‚ÚÔÛ›· Î·È ˘ÏÈ΋ ··ÓÙÔ¯‹. °Ú¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÒÚ·, Û ٤ÙÔÈ· Û˘Á΢ڛ·, ÁÈ· ÌӋ̘, ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡˜ Ê¿ÚÔ˘˜, ‚ˆÌÔ‡˜ Î·È ÙÂ̤ÓË, ÊÔÚÙ›˙ÔÌ·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο Î·È ÓÔÌ›˙ˆ, ›Ûˆ˜ fi¯È ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ·, ˆ˜ Û˘ÓÙ¿ÛÛˆ ÓÂÎÚÔÏÔÁ›·!… ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÁÓ¿ÓÙˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ηÈ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, Ù›ÔÙ ϤÔÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘, οÓÂÈ Ï˘ËÙÂÚ‹ Î·È ÙË ÛΤ„Ë Î·È ÙË ÁÚ·Ê›‰· ÌÔ˘ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÙÔ Úˆı‡ÛÙÂÚÔ Ù˘ ıÚËÓˆ‰›·˜ ÌÔ˘ … ∞˜ ÙËÓ «¯·Ú›» fï˜ ÎÈ ·˘Ùfi ÙÒÚ· Ô˘ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ˙ˆÓÙ·Ófi. ∞˜ ÙËÓ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÂÈ˙ÒÓÙ˜ Ô˘ ÙÔ Ï¿ÌÚ˘Ó·Ó Ì ÙÔ ‹ıÔ˜, ÙË ÛÔÊ›· Î·È ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ì ÙÔ «ÏÈı¿ÚÈ» ‹ «ÏÈı·Ú¿ÎÈ» Ô˘ ¤‚·Ï·Ó, ÙÔ ¤Î·Ó·Ó ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· °˘ÌÓ¿ÛÈ· Ù˘ ∏›ÚÔ˘. ∞˜ ÙË ‰È·‚¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ Ô˘ ̤۷ Û’ ·˘Ùfi «ÍÂÙÛÈÌÏȷًηÌ». ∞˜ ÙËÓ ·ÊÔ˘ÁÎÚ·ÛÙÔ‡Ó fï˜, ¤ÛÙˆ Î·È ÌÂ Û˘Áηٿ‚·ÛË Î·È ÂΛÓÔÈ, ÔÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ, ÔÈ Û¯ÂÙÈÎÒ˜ ÓÂÒÙÂÚÔ› ÌÔ˘, Ô˘ ÂÎ-

169

ÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Ì ··Í›ˆÛË Î·È ÂÚÈÊÚfiÓËÛË Î·È ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞ÁÓ·ÓÙ›Ù˜!… ∞˘ÙÔ› ÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ Ì·˜ ÂÈÎÚÈÙ¤˜, Ô˘ ÌÂÙÚÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ‰¿ÎÙ˘Ï· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¯ÂÚÈÔ‡, ›¯·Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ Á˘ÌÓ·ÛȷΤ˜ ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰¤˜, fi¯È ÙfiÛÔ Ú·Î¤Ó‰˘ÙÔÈ Î·È ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔÈ fiÛÔ ÂΛÓÔÈ Ô˘ Ì‹Î·Ó ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹. ∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∞ÁÓ¿ÓÙˆÓ ÛÙ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ‰ÂηÂٛ˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ·, ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ fiÚÈ· ÙˆÓ ∆˙Ô˘Ì¤ÚÎˆÓ Ô‡Ù ÌfiÓÔ Û’ ·˘Ù¿ Ù˘ ∏›ÚÔ˘. ∆Ô ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ‚ÂÏËÓÂΤ˜ Î¿Ï˘ÙÂ Î·È ÍÂÂÚÓÔ‡Û ٷ fiÚÈ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› ‰¿ÛηÏÔÈ ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ·ÚÔ˘˜ Î·È ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ› fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ Êˆ˜, ÙÔ Ó‡̷ Î·È ÙÔ ‹ıÔ˜ Ô˘ ¿ÓÙÏËÛ·Ó ·fi ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈfi Ì·˜, ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ù‹ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ËÁ‹, Û οı ÁˆÓÈ¿ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ú·Ó ·˘Ù‹˜. √ ∆˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È ˘fi‰ÂÈÁÌ· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ÏËÚfiÙËÙ·˜, ‹ıÔ˘˜ Î·È ÂÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∆Ô ›‰ÈÔ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›, ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ, ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ›, ÔÈ ·ÓÒÙ·ÙÔÈ ‰ÈηÛÙÈÎÔ›, ÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ›, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÏÔÈÔ› ·ÓÒÙÂÚÔÈ Î·È ·ÓÒÙ·ÙÔÈ ÎÚ·ÙÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ›. ∞ÏÏ¿ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ∆˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙ˜, ·ÏÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ, Ù¯ӛÙ˜ Î·È ÂÚÁ¿Ù˜, ¤ÁÈÓ·Ó ÊÔÚ›˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÁÓÒÛ˘, ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ Ô˘, ͯÂÈÏ›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÁÓ¿ÓÙˆÓ, ÂÚȤÏÔ˘·Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ Ì·˜.


170

XÚ‹ÛÙÔ˜ AÚ. ¶··Î›ÙÛÔ˜

∆Ë ‰ÂÎÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÙËÓ ÚÔÏÂÈ·›ÓÂÈ Î·È Ó· ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈ› ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘ 1882 Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÙ ÂÔ¯‹ ™¯ÔÏ‹ ª›ÙÛÈη Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ÛÙ· ÕÁÓ·ÓÙ· (1868-1882)1 Î·È ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ·fi ÙÔ 1882 Ù· ™¯ÔϷگ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÂΛӷ ÙˆÓ ∞ÁÓ¿ÓÙˆÓ Î·È ¶Ú·Ì¿ÓÙˆÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ·ÓÂÏÏÈÒ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 1929. ∞fi ÙfiÙÂ Î·È ˆ˜ ÙÔ 1940 ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÌfiÚʈÛ˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÙˆÓ ¢˘Ù. ∆˙Ô˘Ì¤ÚÎˆÓ ·Ó¤Ï·‚ ÙÔ ∏ÌÈÁ˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÁÓ¿ÓÙˆÓ, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ·ÊÔ‡ Ù· ˘fiÏÔÈ· ÁÂÈÙÔÓÈο ™¯ÔϷگ›· ηٷÚÁ‹ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ Û ∏ÌÈÁ˘ÌÓ¿ÛÈ·. ∆Ô ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ·˘Ùfi ˘fiÛÙڈ̷, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Î·È Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜, Û˘Ó¤‚·Ï ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÛÙÔ Ó· ηٷÛÙÔ‡Ó Ù· ÕÁÓ·ÓÙ· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÎÔÈÙ›‰· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ·ÊÔ‡ ÂΛ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ Ì›ÍË Î·È ÒÛ̈ÛË ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ÔÈ ÎÔÓÙÔ¯ˆÚÈ·ÓÔ› Ì·˜ ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Û·Ó ·fi Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ηÈ, Û·Ó ÚÒÙË ‡ÏË, Ù· ·¤ıÂÙ·Ó ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ Ù˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈÎÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÙ·Ó ÛÙÔÓ ÙfiÙ ¢‹ÌÔ ∞ÁÓ¿ÓÙˆÓ. ◊Ù·Ó ¿ÏψÛÙ ٷ ÕÁÓ·ÓÙ·, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ 1881, Ë ¤‰Ú· Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ∂·Ú¯›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ÕÚÙ·˜, Ù˘ ∂·Ú¯›·˜ ∆˙Ô˘Ì¤ÚÎˆÓ Î·È ˆ˜ Ù¤ÙÔÈ· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙËÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚË ÙÔÈ΋ ËÁ‹ ¿ÓÙÏËÛ˘, ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ‰È¿¯˘Û˘ ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘

fiÔÈÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ∆Ô˘˜ ∞ÁÓ·ÓÙ›Ù˜ ‰È¿ÏÂÍÂ Ô ÎÏ‹ÚÔ˜ Î·È Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ·Ú¤‰ˆÛÂ Ë ¶ÔÏÈÙ›· ÙË Ê‡ÙÚ· Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¤ÏÈ͢ ÙˆÓ ∆˙Ô˘Ì¤ÚÎˆÓ Ì ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ÙËÓ Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó, Ó· ÙËÓ ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó Î·È Ó· ÙËÓ ÌÂÙ·Ê˘Ù¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜ . Î·È Û·Ó Î·ÏÔ› ÛÔÚ›˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó Ì ÂÈÙ˘¯›·. ∂ÈÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔÈ ÔÈ ∞ÁÓ·ÓÙ›Ù˜ Ì ÌÈ· ÙfiÛÔ ÙÈÌËÙÈ΋, ·ÏÏ¿ ˘‡ı˘ÓË ·ÔÛÙÔÏ‹, ıˆÚÔ‡Û·Ó ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘˜ Ó· οÓÔ˘Ó ·ÁÒÓ˜ Î·È ı˘Û›Â˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¡·Ô‡ ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ∆˙Ô˘Ì¤ÚΈÓ. ∞˘Ùfi ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∆˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙ˜ ÂÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙÔ 1939 fiÙ·Ó ‰¤¯ıËÎ·Ó ÙÔÓ fiÚÔ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Î·È ·Ó·‰¤¯ıËÎ·Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ‰·¿Ó˘ ÛÙ¤Á·Û˘ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, ‚¿ÚÔ˜ Ô˘ ηÙfiÚıˆÛ·Ó Ó· ·ÔÛ›ÛÔ˘Ó ÔÚÈÛÙÈο, fiÙ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Ù· ¤ÙÚÈÓ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ηÙÔ¯‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ ÔϤÌÔ˘ Ì ̇ÚȘ ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ¤ÎÙÈÛ·Ó Î·È ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, Ô˘ οÔÈÔÈ ÎÚ›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ Ì ٷ ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο, Ù¯ÓÈο Î·È ·È‰·ÁˆÁÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ ıˆÚÔ‡Ó «ÌÂÛÈÛÛÔÎfiÊÈÓÔ»!!! ∞fi ÙÔ ›‰ÈÔ ·˘Ùfi Ó‡̷ Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ‰È·Î·Ù¤¯ÔÓÙ·Ó ÔÈ ∞ÁÓ·ÓÙ›Ù˜ Î·È ÙÔ 1962, fiÙ·Ó ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Î·È ›‰Ú˘Û·Ó ÙÔ °˘ÌÓ·ÛÈ·Îfi √ÈÎÔÙÚÔÊÂ›Ô ∞ÁÓ¿ÓÙˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ˆ˜ ÙÔ 1980 Î·È ¤Ï˘Û ηٿ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ Û›ÙÈÛ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, Ô˘ Î·È ˆ˜ ÙfiÙ ‹Ù·Ó Ô͇.

1. √È ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›Â˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ™Ù¤Ê. ª. º›ÏÔ˘ «ÕÁÓ·ÓÙ· ÕÚÙ·˜» (ÛÂÏ. 224-286) , ¤Î‰. ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ ∞ÁÓ·ÓÙÈÙÒÓ ∞ı‹Ó·˜ (∞ı‹Ó· 1991).


°˘ÌÓ¿ÛÈÔ AÁÓ¿ÓÙˆÓ: O º¿ÚÔ˜ ÙˆÓ T˙Ô˘Ì¤ÚÎˆÓ ÙÚÂÌÔÛ‚‹ÓÂÈ...

°È· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘, ÙÔ √ÈÎÔÙÚÔÊÂ›Ô ‚Ú·‚‡ÙËΠÂ·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÎÎÏËÛÈÒÓ Ô˘ ‹Ù·Ó Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ¯ÔÚËÁfi˜ ÙÔ˘. √È ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·˘Ù¤˜ Î·È Ë ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ∞ÁÓ·ÓÙÈÙÒÓ ¤‰ˆÛ·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙ¤˜ Ù˘ ·È‰Â›·˜ ∆˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙ˜ Ó· ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·ÔÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÁÓ¿ÓÙˆÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈο ¿ÓÔÏÔÈ. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ô‡Ù ·’ ¤Íˆ ·fi Ù· °˘ÌÓ¿ÛÈ· ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ı· ›¯·Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó. ¢ÂÓ ı· ‹Ì·ÛÙ·Ó ‰›Î·ÈÔÈ ·Ó Û ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ·ÊȤڈ̷ ͯÓÔ‡Û·Ì ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ∞ÁÓ·ÓÙ›ÙÈÛÛ·˜ ÛÈÙÔÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿˜ Ô˘ Ì ·Ó˘fiÎÚÈÙË ÌËÙÚÈ΋ ÛÙÔÚÁ‹ ·ÁοÏÈ·˙Â Î·È ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÓÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘. ¢ÂÓ ÙÔ˘˜ ͯÒÚÈ˙ ·fi Ù· ·È‰È¿ Ù˘. ¢ÂÓ Â¤ÙÚÂ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓԯϋÛÂÈ. ŒÙÚÂÌ ÛÙËÓ È‰¤· ÌË Ù˘¯fiÓ ·Ú·ÛÙÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó. ∆ËÓ ¤ÙÚˆÁÂ Ë ·ÁˆÓ›· fiÙ·Ó Î·ı˘ÛÙÂÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ·fi Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ıÂÔÌËӛ˜ Î·È ¯ÈÔÓÔı‡ÂÏϘ. ∞˘Ù‹ ÙÔ˘˜ ‹Á·ÈÓ ÛÙÔ ÁÈ·ÙÚfi fiÙ·Ó ·ÚÚÒÛÙ·ÈÓ·Ó, ·˘Ù‹ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÈÔ‡ÓÙ·Ó, ·˘Ù‹ ÙÔ˘˜ ¤ÚȯÓ ‚ÂÓÙÔ‡˙˜, ÙÔ˘˜ ÂÙԛ̷˙ ¤Ó· ˙ÂÛÙfi ÚfiÊËÌ· Î·È Í·ÁÚ˘ÓÔ‡Û ÛÙÔ ÚÔÛΤʷÏfi ÙÔ˘˜. ∏ ·ÓıÚˆÈ¿ Î·È Ë Î·ÏÔÛ‡ÓË ‹Ù·Ó Ù· ÛÙÔÏ›‰È· Ù˘ Î·È Ù· ‰ÒÚÈ˙ Ì ·ÏÔ¯ÂÚÈ¿. ∞˘Ùfi ÙÔ Ó‡̷ ÚÔÛÊÔÚ¿˜, ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ·ÏÏËÏÔηٷÓfiËÛ˘ Î·È Û˘ÌfiÓÈ·˜ ÍÂˉԇÛ ̤۷ ·fi ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ, ̤۷ ·fi ÙÔ Û˘Á¯ÚˆÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË Ù˘ Ù˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈ΢ Ì·ıËÙÈÒÛ·˜ ÓÂÔÏ·›·˜ Û·Ó ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÍÔ‚ÂÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÌÈ˙¤ÚÈ·˜. ∂Í›ÛÔ˘ ¿‰ÈÎÔÈ ı· ‹Ì·ÛÙ·Ó ·Ó ·Ô-

171

ÛȈÔ‡Û·ÌÂ Î·È ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∞ÁÓ¿ÓÙˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ·Â›ÌÓËÛÙˆÓ ¶·ÓÙÂÏ‹ ÃÔ˘ÏÈ¿Ú·, ∏Ï›· ÃÔ˘ÏÈ¿Ú·, ¢ËÌ. ª›ÏËÛË, ∫ÒÛÙ· ™ÈˆÌ¿Ï·, ∫ÒÛÙ· ∞ˉfiÓË, °ÈÒÚÁÔ˘ °ÂˆÚÁԇϷ Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ªÔÓÈ¿ÎÔ˘ Ô˘, Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔϘ ÂÔ¯¤˜ Î·È Û˘Óı‹Î˜, ‰È¿ÏÂÍ·Ó Ù· ÕÁÓ·ÓÙ· ‹ ÛÙ¿ÏıËÎ·Ó ÂΛ ÁÈ· Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ÙÔ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ¿ ÙÔ˘˜ Ì fiÚÔ˘˜ Î·È ÚfiÏÔ˘˜ ÈÂÚ·ÔÛÙÔÏ‹˜, ·ÚfiÏ· Ô˘ οÔÈÔÈ, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ, ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ Ì ٷ ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ‰·ÛοψÓ, ¿ÎÚÈÙ· ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ·˘Ù·Ú¯È΋ Î·È ·ÓÙÈ·È‰·ÁˆÁÈ΋. ªÂÚÔÏËÙÈÎÔ› ¿ÏψÛÙ ı· ‹Ì·ÛÙ·Ó ·Ó ·Ú·ÁÓˆÚ›˙·ÌÂ Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË Û˘Ì‚ÔÏ‹ fiÏˆÓ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ·fi ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÁÓ¿ÓÙˆÓ. √È ·ÙËÌ·ÛȤ˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ·ÔÙ˘ÒıËÎ·Ó ÂΛ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÊˆÙÂÈÓÔ‡˜ ԉԉ›ÎÙ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÁÓÒÛ˘, Ù˘ ·ÓıÚˆÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∞˜ ÌÔ˘ ÂÈÙÚ·›, fï˜, Ó· ͯˆÚ›Ûˆ Â‰Ò ÙÔÓ ·Â›ÌÓËÛÙÔ ¶·ÓÙÂÏ‹ ÃÔ˘ÏÈ¿Ú·, Û˘ÓÙÔ›ÙË Ì·˜ ·fi Ù· §ÂÈ·Ó¿, ∫·ıËÁËÙ‹ Î·È ¢È¢ı‡ÓÔÓÙ· ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∞ÁÓ¿ÓÙˆÓ Ô˘ ηٿ ÙȘ ‰˘Ô ÚÒÙ˜ ·ÓÙ›ÍÔ˜ ‰ÂηÂÙ›·˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, ÂÓÛ¿ÚΈÓ ÙËÓ «„˘¯‹» ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÂͤÊÚ·˙ ٷ fiÓÂÈÚ· Î·È ÙÔ˘˜ fiıÔ˘˜ ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ Ì·˜, ÁÔÓÈÒÓ Î·È Ì·ıËÙÒÓ. ∑ÒÓÙ·˜ ÂÍ ·Ó¿Á΢ Î·È ÂÎ ·Ú·‰fiÛˆ˜ ÊÙˆ¯Èο Î·È ÏÈÙ¿, ·¤ÚÈÙÙ· Î·È Û˘Ì‚·Ù¿ ÚÔ˜ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ Ô˘ ¤ÓȈı·Ó Û fiÏË Ù˘ ÙËÓ ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ÙËÓ ·Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ›¯Â Ë ÌfiÚʈÛË ÛÙËÓ ·ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ ∆˙Ô˘ÌÂÚÎȈÙÒÓ ·fi


172

XÚ‹ÛÙÔ˜ AÚ. ¶··Î›ÙÛÔ˜

ÙÔ Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È ··ÈÙÔ‡Û ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÙˆÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÙÔًوÓ. ◊ÍÂÚ Ì fiÛ˜ ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ı˘Û›Â˜, Ì fiÛÔ È‰ÚÒÙ· Î·È ·›Ì· ¤ÛÙÂÏÓ·Ó ÔÈ ∆˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙ˜ ÁÔÓ›˜ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ◊ÍÂÚ Â›Û˘ ˆ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ì¿ÚÌ· ÛÙËÓ ÎÔÚÒÓ· Î·È ˆ˜ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ¯ÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ „ˆÌ›, ¤ÚÂ ӷ ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·Ï¿ ÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ·Î¤Ú·ÈÔ˘˜, ËıÈÎÔ‡˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û Ì ˘¤ÚÌÂÙÚÔ ˙‹ÏÔ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Î·Ù¿ ÙȘ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ŒÎ·Ó ·ÈÊÓȉ›ˆ˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ «·˘ÙÔ„›Â˜» ÛÙȘ ηÙÔÈ˘ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ˜ «ÂÚÈÔϛ˜» ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ·fi Ù˘¯fiÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ·ÚÂÎÎÏ›ÓÔ˘Û˜ ·fi ÙË Ì·ıËÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ· Î·È ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·Û‡ÌʈÓ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ó‡̷ ÂΛӢ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Î·È ÂΛӢ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫·È ÂÂȉ‹ ¿ÓÙÔÙ «Ô Êfi‚Ô˜ Ê˘Ï¿ÂÈ Ù· ¤ÚÌ·» Î·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ì·ıËÙÔ‡‰È· ÛÙ· ÕÁÓ·ÓÙ· ‹Ù·Ó ÌfiÓ· Î·È «¤ÚÌ·», ¤Ó·˜ º‡Ï·Î·˜ – ÕÁÁÂÏÔ˜ ‹ «∫¤Ú‚ÂÚÔ˜», Û·Ó ÙÔÓ ¶·ÓÙÂÏ‹ ÃÔ˘ÏÈ¿Ú·, ˘ÔηıÈÛÙÔ‡Û ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Î·È ÎˉÂÌfiÓ· ÙÔ˘˜. ∞ÎfiÌË Î·È ÙÔ ¿ÛÎÔÔ ÛÔ˘Ï·ÙÛ¿ÚÈÛÌ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÙȘ Ï·Ù›˜ Î·È Ù· ·È¯Ó›‰È· ÛÙȘ ·˘Ï¤˜ Î·È ÙȘ ·Ï¿Ó˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ¶·ÓÙÂÏ‹ Èηӿ ‰Â›ÁÌ·Ù· Ê˘ÁÔÔÓ›·˜ Î·È ·Ì¤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹. ∫·È ·Ó ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ô Ì·ıËÙ‹˜ «ÎfiÌÈ·˙» ÛÙÔ Ì¿ıËÌ·, ÙÔ˘ ˘ÂÓı‡ÌÈ˙ ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ô˘ ›¯Â ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·fiÁÂ˘Ì· ϤÁÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ . ¯:

«Ãı˜ ÙÔ ‰ÂÈÏ(È)Ófi ıÚȿ̂„˜ ÛÙË ÛÎϤÓÙ˙·. ª¤¯ÚÈ ÙÔ ÛÔ˘ÚÔ‡ˆÌ· ‚¿Ú·Á˜ ÙÂÙÚfiÈΘ Î·È ÂÓÙfiÈΘ. ∞Ì, fiÙ ı· ÚÔÏ¿‚·ÈÓ˜ Ó· ‰È·‚¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂȘ ÙÈ Ï¤ÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÛÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ Ê·Û›ÔÏÔ ÙÔÓ ÎÔÈÓfi; ∫¿ÙÛ οو…». ∞ÏÏ¿ Î·È fiÙ·Ó ¤ÂÊÙ ¤Íˆ, ÂÂȉ‹ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÚÔ¤‚ÏÂ ÙËÓ Âͤٷۋ ÙÔ˘ Î·È ‰È¿‚·˙ fiÏË Ó‡¯Ù·, ¤‚ÚÈÛΠÏfiÁÔ˘˜ Ó· ÙÔÓ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Ó˘ Ë̤ڷ˜. ŸÌˆ˜ Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙfiÙ ‹Ù·Ó ÂÏ·ÊÚfiÙÂÚË. ™Ùԯ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹, ÙÔÓ Î¤ÓÙÚÈ˙ Ì ÏfiÁÈ· Û·Ó Î·È ÙÔ‡Ù·: «Ãı˜ ԇϷÁ˜ ̤ڷ ÎÈ ·ÁfiÚ·˙˜ Ó‡¯Ù·. ¢ÂÓ ÛÔ˘ οÓÂÈ Îڛ̷ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÛÔ˘ Ô˘ ÙÔÓ ÙÚÒÂÈ Ë ÍÂÓÈÙÈ¿ Î·È ÂÛ‡ ÙÔ˘ ηȘ fiÏË Ó‡¯Ù· ÙÔÓ È‰ÚÒÙ· ÙÔ˘ ÛÙÔ Ï˘¯Ó¿ÚÈ»; ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Û ÁϤÓÙÈ·, ÛÙ· ·ÓËÁ‡ÚÈ· ‹ ÛÙ· ηÊÂÓ›·, ‹Ù·Ó ·˘ÛÙËÚÒ˜ ··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓË. ∞ÚÎÂÙÔ› ÁÏÂÓÙ˙¤‰Â˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ï‹ÚˆÛ·Ó ÙÔ Î¤ÊÈ ÙÔ˘˜ Ì ÙÚÈ‹ÌÂÚË, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ·Ô‚ÔÏ‹. ∞Ó ¤ÈÓ·Ó Î·È Ï›ÁÔ ·Ú·¿Óˆ Î·È ÙÚÈÎÏ›˙ÔÓÙ·˜ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ¶·ÓÙÂÏ‹, ‰‡ÛÎÔÏ· ͤÌÏÂÎ·Ó ·fi ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ. ∞ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi Ì·˜ ÊÚÔÓËÌ·ÙÈÛÌfi Ô ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ÃÔ˘ÏÈ¿Ú·˜ ¤‰ÂȯÓ ·˘ÍË̤ÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ÕÏψÛÙ ÙfiÙ fiÏÔÈ ˙Ô‡Û·Ì ÛÙËÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Î·È ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË ËÚˆÈ΋ ÂÔ¯‹. ªfiÓÔ Ô˘ Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ì·˜ Ì¤Ú‰Â„Â Ô ÂÌʇÏÈÔ˜ fiÏÂÌÔ˜. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ͉ȷχÓÔ˘Ì ̤۷ Ì·˜ ÙȘ ·Èٛ˜, ÙȘ ·ÊÔṲ́˜ Î·È ÙȘ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ËÚˆÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔËÂÈÚˆÙÈο ‚Ô˘Ó¿ Î·È Ë ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ∂ıÓÈ΋ ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË ¿ÓÙÔÙ ̷˜ ÂÓ¤Ó·Ó. ™ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ËÌÂÚ‹ÛȘ


°˘ÌÓ¿ÛÈÔ AÁÓ¿ÓÙˆÓ: O º¿ÚÔ˜ ÙˆÓ T˙Ô˘Ì¤ÚÎˆÓ ÙÚÂÌÔÛ‚‹ÓÂÈ...

ÂΉÚÔ̤˜ Ô˘ οӷÌÂ, ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ ·ÛÌ·ÙÔÏfiÁÈfi Ì·˜ ‹Ù·Ó Ù· ÂÌ‚·Ù‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÙÚ›‰·, ÙË Á·Ï·ÓfiÏ¢ÎË ™ËÌ·›·, ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ Ì·˜ µ. ◊ÂÈÚÔ, ÙËÓ Í·ÎÔ˘ÛÙ‹ ª·Î‰ÔÓ›· Ì·˜ (ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ Ë ¯ÒÚ·), ÙË ‰ÔÍ·Ṳ̂ÓË ¶›Ó‰Ô Ì·˜ Ì ÙÔ˘ ¢·‚¿ÎË Ù’ ¿ÍÈ· ·ÏÈοÚÈ· ÎÙÏ. ∆· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·ÌÂ, Ù· ÓÈÒı·ÌÂ Î·È ·Ó·ÙÚȯȿ˙·ÌÂ! ™’ ·˘Ù¿ «Î·ÓÔÓ·Ú¯Ô‡Û» Ô ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 1948 Ô˘ ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÙËÎÂ. ∆ÔÓ ı˘Ì¿Ì·È ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ·Ó·¯ÒÚËÛ‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Ôχ Û˘ÁÎÈÓË̤ÓÔ. ™¯Â‰fiÓ ‰·ÎÚ˘Ṳ̂ÓÔ˜ Ì·˜ ·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛ ̤۷ ÛÙËÓ Ù¿ÍË, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· Ì·˜ ‰›‰·Í fiÙ ‰˘Ô ÔÛ¿ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ· Î·È fiÙ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. ª·˜ ¤‰ˆÛÂ Î·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ηÈ, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, Ì·˜ › ˆ˜ ›̷ÛÙ ηÏÔ› Ì·ıËÙ¤˜! ¶¤Ú·Û ·’ fiϘ ÙȘ Ù¿ÍÂȘ Î·È ·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛ fiÏ· Ù· ·È‰È¿, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ÂÚ›ÌÂÓ ÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ Ó· ÛËÌ¿ÓÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Ë̤ڷ˜. ¢ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ‰È·Îfi„ÂÈ ÙÔÓ ÂÈÚÌfi ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ Î·È Ó· ‰È·Û¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ⁄ÛÙÂÚ· ‹Ú ٷ Ï›Á· ÌÔÁ·Ï¿ÎÈ· ÙÔ˘ Î·È ÍÂΛÓËÛ ÁÈ· ÙÔÓ ∫·Ù·ÚÚ¿ÎÙË ÁÈ· Ó· ·Ô¯·ÈÚÂÙ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ ÛÙÂÓÔ‡˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÁÂÓ›˜. ∞fi ÂΛ ı· ηÙËÊfiÚÈ˙ ÁÈ· Ù· §ÂÈ·Ó¿, ÁÈ· ÙÔ ·ÙÚÈÎfi ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Úˆ›-Úˆ› Â˙ÔÔÚÒÓÙ·˜ ı· ¤ÊÙ·Ó ÛÙËÓ ÕÚÙ· ÁÈ· Ó· ÓÙ˘ı› ÙËÓ ÙÈÌË̤ÓË ÙÔ˘ Ê·ÓÙ¿ÚÔ˘ ÛÙÔÏ‹. ∆ÔÓ Û˘ÓÔ‰¤„·Ì ÔÏÏÔ› ·fi ÂÌ¿˜ Û fiÏË ÙËÓ ·ÓËÊfiÚ· ˆ˜ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘, ˆ˜ ÙÔ ™Ù·˘ÚÔ›ÎÈ, ·’ fiÔ˘ Ù· ÕÁÓ·ÓÙ· Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÚfiÔ‰¤˜ ÙÔ˘ ‰˘ÙÈο Î·È Ô ∫·Ù·ÚÚ¿ÎÙ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ Î·È ·Ó·ÙÔÏÈο. ∂Λ οÔÈÔ˜ Ì·ıËÙ‹˜ (‰Â ı˘Ì¿Ì·È ÔÈÔ˜) ÙÔ˘ ÚfiÛÊÂÚ ¤Ó· Ì·ÙÛ¿ÎÈ ·ÁÚÈÔÏÔ‡-

173

ÏÔ˘‰·, Ô˘ Ù· ›¯Â Ì·˙¤„ÂÈ ·’ Ù· Ú·Ó‹ ÙÔ˘ ÌÔÓÔ·ÙÈÔ‡. ∆· ‹ÚÂ, Ù· ̇ÚÈÛÂ Î·È ‰·ÎÚ˘Ṳ̂ÓÔ˜ ›Â: «¶·È‰È¿, ‰ÒÛÙ ÌÔ˘ Î·È Ï›ÁÔ ¯ÒÌ· ·’ ÙÔÓ Â˘ÏÔÁË̤ÓÔ ÙfiÔ Ì·˜. £· ÙÔ ¤¯ˆ ¿ÓÙÔÙ Â¿Óˆ ÌÔ˘ ÁÈ· Ê˘Ï·¯Ùfi. ∂˘¯Ëı›Ù ӷ ÙÔ Ê¤Úˆ ›Ûˆ Î·È Ó· ÙÔ Ú›Íˆ ÛÙ· ıÂ̤ÏÈ· ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ Ì·˜, ÁÈ·Ù› Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Â˘ÏÔÁË̤ÓÔ». ŸÏÔÈ ‚Ô˘ÚÎÒÛ·ÌÂ. •Â¯¿Û·Ì ÙȘ «›ÎÚ˜» Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ï›ÁÔ ‹ Ôχ fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ›¯Â ÔÙ›ÛÂÈ. ∞˘ÙÔ› ‹Ù·Ó ÔÈ ∞ÁÓ·ÓÙ›Ù˜, ·˘Ùfi ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÁÓ¿ÓÙˆÓ, Ù¤ÙÔÈÔÈ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ηٿ Ù· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘. ∫·È ÚÔ¿ÓÙˆÓ, ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ÃÔ˘ÏÈ¿Ú·˜ Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÎÚ·ÙÔ‡Û ÌfiÓÔ˜ ÛÙȘ Ï¿Ù˜ ÙÔ˘ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ. À‹Ú¯·Ó ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Ì·˜ ‰›‰·ÛΠfiÏ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·. ∞ÎfiÌ· Î·È ∂ÏÏËÓÈο, ∞Ú¯·›· Î·È ¡¤·! ∫·È Ù· ηٿÊÂÚÓÂ. ∞ÏÏ¿ Î·È ÂÌ›˜ ηٷʤڷÌÂ Î·È Ì¿ı·Ì ÌÂÚÈο ÁÚ·ÌÌ·Ù¿ÎÈ·! ª¤Û· Û ٤ÙÔÈÔ ËıÈÎfi, ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ˙‹Û·Ì ٷ Á˘ÌÓ·Ûȷο Ì·˜ ¯ÚfiÓÈ·, ÙËÓ ÂÊ˂›· Ì·˜, Î·È ‰ÂÓ ˙ËÌȈı‹Î·ÌÂ. ∆ÒÚ· Ô˘ ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÁÓ¿ÓÙˆÓ «Ó¤ÂÈ Ù· ÏÔ›ÛıÈ·» Î·È ‰‡ÛÎÔÏ· È¿ÓÔ˘Ó ÔÈ Â˘¯¤˜ Ì·˜, ÌfiÓÔ ÙËÓ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË Ì·˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ˘ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈο ıÂ̤ÏÈ· Ô˘ Ì·˜ ¤‚·ÏÂ, Â¿Óˆ ÛÙ· ÔÔ›· ÛÙËڛͷÌ fi,ÙÈ ÂÈϤÔÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÌÔÚ¤Û·Ì ӷ ÚÔÛı¤ÛÔ˘ÌÂ. ∆Ș ¢¯¤˜ Î·È ÙȘ ÚÔÛ¢¯¤˜ Ì·˜ ÙȘ οÓÔ˘Ì ϤÔÓ, ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘. ∂˘¯fiÌ·ÛÙÂ, ÏÔÈfiÓ, ÛÙÔ˘˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘Á›· Î·È Ì·ÎÚÔË̤Ú¢ÛË Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÂÎÔÈÌË̤ÓÔ˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó Á·›· ÂÏ·ÊÚ¿ Î·È ÌÓ‹ÌË ·ÈÒÓÈ·.


Z’ EK BA£EøN (De Profundis) K. M·ÚÁÒÓ˘ - B. TÛԇ΢

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ì ÙÔÓ K. M·Ï¿Ê· AÓ·ÌÊ›‚ÔÏ· Ô K. M·Ï¿Ê·˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. O Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˘ Ì·˜ ¤¯ÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙÈÌËı›, ΢ڛˆ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÙË, ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ı¤ÛË Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙfiÛÔ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ K·ÙÔ¯‹˜ Î·È Ù˘ AÓÙ›ÛÙ·Û˘ fiÛÔ Î·È ÙÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ H›ÚÔ˘1. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÛÎÂÊı‹Î·Ì ˆ˜ ÌÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ı· ·ÔÙÂÏԇ۠ͯˆÚÈÛÙ‹ ÂÌÂÈÚ›·, ηıÒ˜, ·Ú¿ ÙËÓ ÚÔ¯ˆÚË̤ÓË ËÏÈΛ· ÙÔ˘, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÓfi˜ ͯˆÚÈÛÙÔ‡ ‹ıÔ˘˜. H Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ‰fiıËΠ·fi ÙÔÓ K. M·Ï¿Ê· ÛÙÔ˘˜ B. T˙ԇη Î·È K. M·ÚÁÒÓË ÛÙȘ 14 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2007. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ÔÈΛ· ÙÔ˘ ÛÙÔ X·Ï¿Ó‰ÚÈ Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙÔ˘ ËÌÈ-ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˘ ‰ÔÌË̤ÓÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘. O K. M·Ï¿Ê·˜, ÚÔÛËÓ‹˜ Î·È Â˘ÁÂÓÈÎfi˜, Ì·˜ Ì›ÏËÛ Úfiı˘Ì· ÁÈ· Ù· ·È‰Èο ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·, ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÛÙÚ¿Ù¢ÛË, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ K·ÙÔ¯‹˜, ηÈ, Ê˘ÛÈο, ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ·Á¿Ë-ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ. AÍ›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë I§ET ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ Aı·Ó·Ì›·˜ Î·È ÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË, ÙÈÌËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ K. M·Ï¿Ê·, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2008. H Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ·˜ ıˆÚËı› ˆ˜ ¤Ó· ÚÔÔ›ÌÈÔ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô ÛÔ˘‰·›Ô˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˘ Ì·˜ ηٷı¤ÙÂÈ ÙÔ ‚Ȉ̷ÙÈÎfi ÙÔ˘ ÏfiÁÔ Ì ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ Ô˘ Û˘ÁÎÈÓ›.

I§ET: Î. M·Ï¿Ê·, ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ·È‰Èο Û·˜ ‚ÈÒÌ·Ù· ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi; M¶A§.: KÔÈÙ¿¯ÙÂ... I§ET: ◊Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏ· Ù· ·È‰Èο ¯ÚfiÓÈ·; M¶A§.: ◊Ù·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ·... ÂÂȉ‹ ›¯·Ì ¤Ó· fiÓÔÌ· ˆ˜ M·Ï¿Ê·˜ Î·È ·˘Ùfi ‹ıÂÏ ӷ ÙÔ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÎÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘ Î·È ÌÔ˘ ’ÏÂÁÂ... ¤ÏÂÁ· Ó· ¿ˆ ·ÏÏÔ‡ ÂÁÒ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ˆ ÁÈ· ÏÂÊÙ¿. ¶·È‰› ϤÂÈ ÙÔ˘ M·-

Ï¿Ê· ı· ¿ÂÈ Ó· ÍÂÓÔ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ; £· ‚¿Ïˆ ʈÙÈ¿ ÛÙÔ Î·ÙÒÈ Ó· ÙÔ Î¿„ˆ. ¢ÂÓ Î·Ù·Ï¿‚·ÈÓ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ›... ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ·˘Ù‹ Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ·. ◊Ù·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ·... ÍÂΛÓËÛ· ·fi ÙË XÒÛÂ„Ë Ó· ÊÙ¿Ûˆ ÛÙËÓ ÕÚÙ· Ì·˙› Ì ¤Ó·Ó ‰¿ÛηÏÔ ÙÔÓ KÒÛÙ· ¶Ô˘ÚÓ·Ú¿... ı· ÚˆÙÔ‰ÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙË M·Î‰ÔÓ›· Î·È ¤‚·Ï ٷ ¤ÍÔ‰· ÁÈ·Ù› ›¯· 17 ‰Ú·¯Ì¤˜ ·fi ÙË Ì¿Ó· ÌÔ˘ Î·È 14 ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘... ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó fiÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ Ô˘ ›¯·...

1. BÏ. ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο, N. K·ÛÛÈ·ÓÔ‡, «ºˆÙÔÚ·ÏÈÛÌfi˜ Î·È IÛÙÔÚ›·», AÚ¯ÂÈÔÙ¿ÍÈÔ, 9 (2007), ÛÛ. 6-28.


™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ì ÙÔÓ K. M·Ï¿Ê·

I§ET: ¶fiÙ Î. M·Ï¿Ê·; M¶A§.: TÔ ’28. I§ET: K·È ‹Û·ÛÙ·Ó fiÛÔ ÂÙÒÓ ÙfiÙÂ; M¶A§.: EΛ ÛÙ· 10... I§ET: K·È ‹Ù·Ó ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ÙÔ Ù·Í›‰È ˘Ôı¤Ùˆ ÙfiÙ ·fi K˘„¤ÏË ˆ˜ ÕÚÙ·. M¶A§.: M ٷ fi‰È· ηÙ‚·›Ó·ÌÂ... Ó·È... Î·È ÛÙËÓ Aı‹Ó·... ÂÚ¯fiÙ·Ó ÙÔ AÙÚfiÌËÙÔ˜ ·fi ÙËÓ KfiÚ·ÈÓ·, ¤Ó· ηڿ‚È Ô˘ ¤È·Ó AÛÙ·Îfi, KfiÚ·ÈÓ·, K¤Ú΢ڷ Î·È Î·Ù¤‚·ÈÓÂ... I§ET: ¶ÔȘ ‹Ù·Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Û·Ù ÂΛ; M¶A§.: ◊Ù·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔϘ ÔÈ ‰Ô˘ÏÂȤ˜... ·fi ÙÔ Ì¿ÛÙÔÚ·-ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi ÙÚÒÁ·ÌÂ Î·È Î·ÌÈ¿ ηÚ·˙È¿... ÔÈ ÚÒÙÔÈ ÌÔ˘ Ê›ÏÔÈ ‹Ù·Ó Ù· ÏÔ˘ÛÙÚ¿ÎÈ·... ʇÁ·Ó Ù· ·ÊÂÓÙÈο ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÎÈ ·˘Ù¿ ηÙ‚·›Ó·Ó ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· ¶·ÙËÚ›ÛˆÓ... ÙfiÙ ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ ÎÚ‡Ô ÙÔ ·ÁˆÌ¤ÓÔ... ÙfiÙ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ËÏÂÎÙÚÈο „˘Á›· ·ÏÏ¿ ¿ÁÔ˜... ›¯Â 20 ÏÂÙ¿... Î·È ‰ÂÓ Ù· ›¯·Ó Ù· ·È‰¿ÎÈ· Ù· ηË̤ӷ ·˘Ù¿... Î·È ÙÔ Í¤Ú·Ó Î¿ı ÌÂÛË̤ÚÈ Ô˘ ı· Ï›·Ó ı· Ú¯fiÓÙ·Ó Î·È ı· Ù· fiÙÈ˙· ÓÂÚfi Î·È ·˘Ù¿ Û ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· Ì ̿ı·Ó Ò˜ Ó· η‚·Ï¿ˆ ¤ÙÛÈ ÛÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÙÚ·Ì ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÛˆ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÌÔ˘ ‹Úı ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ... ÌÔ˘ ϤÁ·Ó ˆ˜ ı· ÎÚ·ÙÈfiÌÔ˘Ó, ˆ˜ ı· Á˘ÚÓ¿ˆ ÎÈ ‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ¤Ó· ‰ÂÍÈ¿, ÁÈ· Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ ·Ó Â›Ó·È Î¿Ó·˜ fiÏÈÛÌ·Ó... ¤Ì·ÈÓÂ Î·È ı· Ì·˜ ¤‰ÂÚÓÂ... ‰‡ÛÎÔÏ· ¯ÚfiÓÈ·... I§ET: ¶ˆ˜ ÂÈϤͷÙ ÙËÓ Ô-

175

ÏÈÙÈ΋ Û·˜ ÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÛÙËÓ AÚÈÛÙÂÚ¿; A˘Ùfi ¤ÁÈÓ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Û·˜ ‹ Û·˜ ÂËÚ¤·Û·Ó οÔÈ· ¿ÙÔÌ·; M¶A§.: KÔÈÙ¿¯ÙÂ... ÚÒÙ· ‹Ù·Ó fiÏÔÈ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘, fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ı·‡Ì·˙·, Ô˘ ›¯·Ó ÚÔÛʤÚÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÁÔ... fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ... ¤ÂÈÙ· ·˘Ùfi˜ Ô KÒÛÙ·˜ Ô ¶Ô˘ÚÓ·Ú¿˜ ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹... ·˘Ùfi˜ ÌÔ˘ ¤‚·Ï ٷ ¤ÍÔ‰·... ¤ÂÈÙ· ÛÙËÓ Aı‹Ó· ‹Ù·Ó ¿ÏÏÔÈ ‰˘Ô ¶Ô˘ÚÓ·Ú·›ÔÈ, B·ÁÁ¤Ï˘ ¶Ô˘ÚÓ·Ú¿˜ Î·È N›ÎÔ˜, ‰Ô˘Ï‡·Ó Û ÌÈ· Ù·‚¤ÚÓ· «Ù· ¶ÈÙÛÔ‡ÓÈ·» ÛÙËÓ ¶Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘... Î·È ÂΛ ·˘ÙÔ› Ì·˜ ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·Ó Î·Ú·‚ÔÙÛ·ÎÈṲ̂ÓÔ˘˜ Î·È Ì·˜ ‚Á¿˙·Ó ¤Ó· È¿ÙÔ Ê·˝ ÒÛÔ˘ Ó· ‚Úԇ̠ÌÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ó· Ì·˜ ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó, Ó· È¿ÛÔ˘Ì ÌÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿... ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ΢ڛˆ˜ Ì˘‹ıËη ·fi ÙÔÓ KÒÛÙ· ÙÔÓ ¶Ô˘ÚÓ·Ú¿... ÌÔ˘ ‰ˆÛ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÌÚÔÛÔ‡Ú˜... ı˘Ì¿Ì·È ‰Â... ÙfiÙ ¤‚Á·ÈÓ ¤Ó· ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «ÔÈ ¶ÚˆÙÔfiÚÔÈ» ... È¿Û·Ó ¤Ó·Ó ÊÔÈÙËÙ‹ Ó· ‰È·‚¿˙ÂÈ ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «¶ÚˆÙÔfiÚÔÈ» ... ÙÔÓ ‚¿Ï·Ó ÛÙÔ ÎÚ·ÙËÚ‹ÚÈÔ ÙÔÓ Û¿Û·Ó ÛÙÔ Í‡ÏÔ... ÙËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› ÙÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·Ó ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹... ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ‰˘Ô ¯·ÛÙÔ‡ÎÈ· Î·È ÙÔ˘ ϤÂÈ: Ó·, ÎÂÚ·Ù¿, Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ ÙÔ˘˜ Â˙ÔfiÚÔ˘˜... Ó· Ì ‰¤ÚÓÂÙ ÁÈ· «¶ÚˆÙÔfiÚÔ˘˜» fi¯È ÁÈ· Â˙ÔfiÚÔ˘˜... ÙfiÛÔ Í¤Ú·ÓÂ... I§ET: ¶ÔȘ ‹Ù·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ Û·˜ Â·Ê¤˜ Ì ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·; M¶A§.: ¢Ô‡Ï¢· Û ¤Ó· Á·Ï·ÎÙÔˆÏÂ›Ô ÛÙËÓ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 308. EΛ Ì’ ·Á·Ô‡Û Ôχ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·˘Ùfi˜. ÕÓÔÈÁ ÌÈ· Áη˙fi˙· Î·È Ì·˜ ÙË


176

K. M·ÚÁÒÓ˘ - B. T˙ԇ΢

ÌÔ›Ú·˙ Ì ÙÔ ·È‰›... Ó·È Ì’ ·Á·Ô‡Û Ôχ Î·È Â›¯·Ó ¤ÚıÂÈ Î¿ÙÈ ·‰¤ÚÊÈ· ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ AÌÂÚÈ΋ Î·È ı¤ÏËÛ ӷ ÙÔ˘˜ ÍÂÓ·Á‹ÛÂÈ Û ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÈËı›. MÈ· ̤ڷ ÛÎÂÊًηÓ ӷ ·ÓÂ‚Ô‡Ó ÛÙËÓ ¶¿ÚÓËı·... ÏÔÈfiÓ... ÙfiÙ ÛÎÂÊÙ‹Î·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›·. ◊Ù·Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ Ù˙Ô‡ÓÈÔÚ ÎfiÓÙ·Î Ô˘ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi. £· ÚÂ fï˜ οÔÈÔ˜ Ó· ÙËÓ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË Ì˯·Ó‹ ÁÈ· Ó· ʈÙÔÁÚ·ÊËıÔ‡Ó ·˘ÙÔ›. K·È ·ÁÁ¿Ú„·Ó Â̤ӷ... Ù˘¯·›·... fiÙ·Ó Â›‰· ÂÁÒ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ‚Ϥˆ ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÙ·È Û ¯·ÚÙ›, Ì·Á‡ÙËη Î·È Â›·: ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Ú¿ÁÌ· ı¤Ïˆ Ó· ÌÔÚ¤Ûˆ Ó· ÁÚ¿„ˆ ÛÙ· ‚ÈÒÌ·Ù¿ ÌÔ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤˙ËÛ· Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È ¤Ú·Û· ¯·Ú¤˜ Î·È Ï‡˜... Î·È ¤Ú·Û ηÈÚfi˜ Ôχ˜ ÒÛÔ˘ Ó· ·ÔÎÙ‹Ûˆ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂÚÁ·Ï›Ô... I§ET: A˘Ùfi ¤ÁÈÓ ÛÙ· °È¿ÓÓÈÓ·; EÓÓÔÒ Ì ÙÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ·fi ÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ. M¶A§.: A˘Ùfi Â›Ó·È ·ÚÁfiÙÂÚ·... ·ÚÁfiÙÂÚ·... ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ʈÙÔÁÚ¿ÊÈ˙· ÎÈ ÂÁÒ ËÏÈÔ‚·ÛÈϤ̷ٷ Î·È Ù¤ÙÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·. AÏÏ¿ fiÙ·Ó Ì‹Î· ÛÙËÓ AÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·È Â›‰· ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ... ‹ÌÔ˘Ó ‹‰Ë Î·È ÔÙÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙË ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË... ÙÔ Ò˜ Û¤ÚÓ·Ó ϛÁÔ ÎÚÈı¿ÚÈ, ÁÈ·Ù› Á›ÓÂÙ·È ÚˆÈÌfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ ÛÈÙ¿ÚÈ, ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ϛÁÔ „ˆÌ›... ı˘Ì¿Ì·È ·ÎfiÌ· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Î·Ï·ÌfiÎÈ Ô˘ Ì·˜ ʤÚÓ·Ó ·fi Ù· ηڿ‚È· ÙÔ ‚¿˙·Ó ÛÙ· ·Ì¿ÚÈ· Ô˘ ›-

¯·Ó Î·È ÂÙڤϷȷ... Î·È Ì‡ÚÈ˙ ÂÙڤϷÈÔ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÙÔ... I§ET: ™Ù· °È¿ÓÓÈÓ· fiÙ ‹Á·Ù Î. M·Ï¿Ê·; M¶A§.: ™Ù· °È¿ÓÓÈÓ· ‹Á· ÙÔ ’35. I§ET: A’ ÙÔ 1928 ¤ˆ˜ ÙÔ 1935, ‹Û·ÛÙ·Ó ÛÙËÓ Aı‹Ó· ‰ËÏ·‰‹. M¶A§.: N·È. I§ET: ™Â fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ K·ÙÔ¯‹˜, Ô˘ ‹Ù·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË, ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ÈÔ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ˙‹Û·ÙÂ; M¶A§.: KÔ›Ù·ÍÂ... ‹Ù·Ó ÌÈ· ¿ÏÏË ÂÔ¯‹... Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù· ‰ÈÓ fiÏ· fiÛ· ›¯Â ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÌÔ›Ú·... ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌÔÓ¿¯· ÔÈ ÂÒÓ˘ÌÔÈ Ô˘ Î¿Ó·Ó ÙËÓ AÓÙ›ÛÙ·ÛË. H AÓÙ›ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ¤ÚÁÔ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Î·È Ù˘ ÊÈÏÔ·ÙÚ›·˜ ÙÔ˘. AÎfiÌË ·˘Ù¿ Ù· Ù·ÂÈÓ¿ ÏÔ˘ÛÙÚ¿ÎÈ· Ô˘ Û·˜ ›· Î¿Ó·Ó ÎÈ ·˘Ù¿ AÓÙ›ÛÙ·ÛË. E›Ó·È ÔÈ ÂÚ›ÊËÌÔÈ Û·ÏÙ·‰fiÚÔÈ... η‚·ÏÔ‡Û·Ó Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ¿Ú·˙·Ó ÙË ÚÂ˙¤Ú‚·... ›¯·Ó ÎÈ ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÎÈ: ı· Û·ÏÙ¿Úˆ ı· Û·ÏÙ¿Úˆ ÙȘ ÚÂ˙¤Ú‚˜ ı· ÛÔ˘ ¿Úˆ... I§ET: ™Â fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Û·Ù ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÊˆÙÔÁڷʛۈÓ; KÈÓ‰˘Ó‡۷Ù ÚÔÛˆÈο; M¶A§.: KÈÓ‰‡ÓÂ˘Û· ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ ÛËÌ·ÛÈÔÏfiÁËÛ· ηıfiÏÔ˘... ÚÒÙ·... Ë ÚÒÙË Ì·˜ ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÔÌ¿‰· ·fi Ê›ÏÔ˘˜ Ô˘ ‚ڋηÌ ¤Ó· Ú·‰ÈfiʈÓÔ ·ÛÊÚ¿ÁÈÛÙÔ ·Ṳ́ÓÔ ·fi ·Ï‚·ÓÔ‡˜ Ì·˘Ú·ÁÔÚ›Ù˜, ÁÈ·Ù› ÔÈ


™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ì ÙÔÓ K. M·Ï¿Ê·

AÏ‚·ÓÔ› ÙfiÙÂ Î¿Ó·Ó ÙÔ Ì·˘ÚÂÌfiÚÈÔ... ‹Ù·Ó ÂχıÂÚ· ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜... Î·È ÙÔ Â›¯·Ì ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÈ Û ¤Ó· ˘fiÁÂÈÔ Î·È Ì·ı·›Ó·Ì ٷ Ó¤· ·fi ÙÔ BBC Ù· ÁÚ¿Ê·Ì Û ¤Ó· ¯·ÚÙ› Î·È Ù· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ì ÌÂٷ͇ ʛψÓ... ͤÚÂÙ fiÏ ·˘Ù¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈÓfiÙ·Ó ÌÂÁ·ÏÔÔÈË̤ӷ... Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¿ÎÔ˘Á ÁÈ· ·ÓÙ¿ÚÙ˜ Î·È ÓfiÌÈ˙ ˆ˜ ‹Ù·Ó οÙÈ ÙÔ ÙÚ·Ófi Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ... ¿ÎÔ˘Á˜ Ó· Û˘˙ËÙÔ‡Ó: Ì·‡ÚÈÛ·Ó ÔÈ Ú¿¯Â˜ ·fi ·ÓÙ¿ÚÙ˜... Ì ÙfiÛÔ˘˜ Â˙Ô‡˜ Î·È Î·‚·Ï·Ú·›Ô˘˜ Ô ÕÚ˘ ‹Á ηٿ Ù· ÕÁÚ·Ê·, Ì ÙfiÛÔ˘˜ Ô ∑¤Ú‚·˜ ‹Á ηٿ ÙÔ µ¿ÏÙÔ... ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ Ì·˜ Ì·ı‡ÙËΠ·fi ÙËÓ AÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Ì·˜ ÚÔ‰ÒÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ IÙ·ÏÔ‡˜... Î·È Ì·˜ ÂÚ¿Û·Ó ÛÙÚ·ÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÛÙÔ MÂÛÔÏfiÁÁÈ... ÂΛ Û˘Ó‰ڛ·˙ ÙÔ ÛÙÚ·ÙÔ‰ÈÎÂ›Ô Î·È ·Ó¤Ï·‚· ÂÁÒ Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ ‹ÍÂÚ· Ù· IÙ·ÏÈο... ηÈ... Ì›ÏËÛ· ¤ÙÛÈ Ôχ ˙ÂÛÙ¿... ÙÔ˘˜ ›·: Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·ÎÔ‡Á·Ì ڷ‰ÈfiʈÓÔ. H ÂÈÏÔÁ‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰È΋ Ì·˜ ÙÔ Ó· ›̷ÛÙ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË... ÂÛ›˜ Ó· ʇÁÂÙ ·fi ÙË PÒÌË Î·È Ó· Úı›ÙÂ Â‰Ò ¤Ú·... ¿ÏÏÔÈ Ù· Ú‡ıÌÈÛ·Ó ·˘Ù¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi ÁÈ· Ì·˜ ÙË Ï‡ÙÚˆÛ‹ Ì·˜ Ó· ÌËÓ ÙËÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi Û·˜ Ô˘ ›ÛÙÂ Û·Ó ‰˘Ó¿ÛÙ˜, ·ÏÏ¿ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÛËΈı‹Î·Ó Î·È Ê‡Á·Ó Î·È Ì·˜ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó... ÙÒÚ· ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÒ... ÙÔ˘˜ Ϥˆ... ›· ·˘Ùfi... ÙËÓ ·Í›· Ù˘ Ï¢ÙÂÚÈ¿˜... ÙfiÙ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ÙÈ ·Í›· ¤¯ÂÈ fiÙ·Ó Û οÓÔ˘Ó ·ÓÂχıÂÚÔ... ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ ÚfiÁÔÓÔ› Ì·˜ ϤÁ·Ó: ÂÏ¢ıÂÚ›· ‹ ı¿Ó·ÙÔ˜... ·˘Ùfi ı· ÚÂ ӷ ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ì ÎÈ ÂÌ›˜... Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ›¯·Ì ÛÎÔÙˆı› ÛÙÔ Ì¤Ùˆ-

177

Ô ˘ÂÚ·ÛÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÙË Ï¢ÙÂÚÈ¿ Ì·˜ ·Ú¿ Ó· Ì·˜ ÂÍ¢ÙÂÏ›˙ÂÙ ÁÈ·Ù› ·ÎÔ‡Á·Ì ڷ‰ÈfiʈÓÔ... ›‰· ÙfiÙ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi Â›ÙÚÔÔ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜ Î·È ‚Á¿Ï·Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË: ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹... Ù›ÔÙÂ... ÂχıÂÚÔÈ... ÛÙË ˙¿ÏË ÌÔ˘ ·¿Óˆ ‰ÂÓ Â›‰· fiÙÈ Ô ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ·˘Ùfi˜ ÙÔ˘ ›¯· ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂÈ ·fi ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· Î·È Ì ÁÓÒÚÈÛÂ... fiÙ·Ó fï˜ ʇÁ·Ì ·fi ÎÂÈ ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ¿ÏÈ Ì ٷ fi‰È· ·fi ÙÔ MÂÛÔÏfiÁÁÈ ÊÙ¿Û·Ì ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ AÁÚ›ÓÈÔ... ıÂÏ‹Û·Ó Ó· Ì ÂÚÈÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ AÁÚ›ÓÈÔ Ë ¿ÏÏË ·Ú¤· Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ... Î·È ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ AÁÚÈÓ›Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡ÛÂ Ë ¢·Ó¿Ë... Ó·È.... ÙÔ˘ AÙÙ›Î... Î·È ı˘Ì¿Ì·È ‹Ù·Ó ¤Ó·˜... ÏÂÁfiÙ·Ó TÛ·ÙÛÔ‡Ï˘... Ì·Ó¿‚˘... Ô˘ ›¯Â ÛÙÚÒÛÂÈ Î·È Ù˘ ÊÒÓ·˙Â: ‰ÒÛ ÙfiÓÔ, ÁÈ·Ù› Ë ¢·Ó¿Ë ›¯Â ÌÈ· ÏÂÙ‹ ʈӋ... ¿ÏÏË ÌÈ·... ¤Ó· ÙÚ¿ÎÔ Ô˘ ›¯·Ì Ì ÙÔ˘˜ IÙ·ÏÔ‡˜ ‹Ù·Ó... Ì·˙› ÙÔ˘˜ ·Ú¯›Û·Ó ÔÈ ÊÈϛ˜... Î·È ÌÈÏÔ‡Û·Ì ÁÂÓÈο ηٿ ÙÔ˘ Ê·ÛÈÛÌÔ‡. EΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ·Ó ‹Ù·Ó ÔÈ IÙ·ÏÔ› ÌÂÏ·ÓÔ¯›ÙˆÓ˜... camicioneri fiˆ˜ ÏÂÁfiÙ·Ó... ·˘ÙÔ› Ô˘ ›¯·Ó ÙËÓ ÓÂÎÚÔÎÂÊ·Ï‹... «·ÓÙÚÂ˘Ù‹Î·Ì ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ»... Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÈÏÔ‡Û·Ì ηı·Ú¿... Î·È ÁÈÓfiÙ·Ó ¤Ó· ÂÌfiÚÈÔ ÙÚfiÔÓ ÙÈÓ·... Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Û ÙÔ˘˜ ·ÓÙ¿ÚÙ˜... ‹Ù·Ó ÙÔ ‰Ú¿Ì· Ù˘ ÍÈÔÏÈÛÈ¿˜... Ì ϛÁ· ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘˜ ·›ÚÓ·Ì ¿Ú‚˘Ï· ·fi ÙÔ˘˜ IÙ·ÏÔ‡˜ Î·È Ù· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡·Ì ¤Íˆ... ·ÏÏ¿ ÂΛ ¤ÙÛÈ ÊÈÏÈο Ô˘ Û˘˙ËÙÔ‡Û·Ì ÌÈÏÔ‡Û·ÌÂ Î·È ÁÈ· Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·˘Ù‹˜ Ù˘ B¤ÌÔ... Î·È ¤Ó·˜ ÌÔ˘ ϤÂÈ Ó· ÙÔ˘ ÙÔ ÌÂÙ·ÊÚ¿Ûˆ ÛÙÔ Ú˘ıÌfi Ù˘ ηÌ·ÓÈfiÏ·... «ÌÈÎÚ‹ ¯ˆÚÈ·ÙÔԇϷ»...


178

K. M·ÚÁÒÓ˘ - B. T˙ԇ΢

Î·È ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ «ÎÔÚfiÈ‰Ô ÌÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ»... Î·È ÙÔ ÌÂÙ¤ÊÚ·Û· ÂÁÒ... Î·È Ì ڈٿÓ ÌÈ· ̤ڷ. A¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙË ZˆÛÈÌ·›· ‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi... Ô˘ ÙÔ Â›¯Â Ë AÛÊ¿ÏÂÈ·... Î·È Ù· ·ÏÈ¿ ·Ú¯ÔÓÙÈο ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ıÔψً ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ‰ÚÔÛÂÚ¿ ÁÈ· Ù· ÙÚfiÊÈÌ·... ÏÔÈfiÓ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Î·È ÁÈ· ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈÔ ÂΛ... ÌÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ηÙÚ··ÎÈ¿ Ô ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜... Î·È ÂÛ‡ Ì›ÏËÛ˜ ηο ÁÈ· ÙËÓ IÙ·Ï›·... ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ηÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ... TËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· ‹Úı ·˘Ùfi˜ Ô ›‰ÈÔ˜, ÌÔ˘ ÊÂÚ ʷ˝ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Î·È Ì’ ¿ÊËÛ ÂχıÂÚÔ Ó· ʇÁˆ... I§ET: A˘Ù¿ Ì ÙÔ˘˜ IÙ·ÏÔ‡˜. OÈ °ÂÚÌ·ÓÔ›; M¶A§.: K·È ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ¤¯ˆ ÌÈ· ηϋ ÂÌÂÈÚ›·. M ›¯·Ó ÚÔ‰Ô̤ÓÔ ˆ˜ ‚Á¿˙ˆ ʈÙÔÁڷʛ˜. K·È ¤Ú¯ÔÓÙ·È ¤Ó· ·fiÁÂ˘Ì· ‰˘Ô Ù˘ °ÎÂÛÙ¿Ô Ì ٷ ¤Ù·Ï· Î·È ÙȘ ·Ï˘Û›‰Â˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ÊÔ‚ÂÚfi˜ ÙÚfiÌÔ˜. K·È ‹Úı·Ó... ¶Ô˘ ÙÔ ‚ڋη ÂΛÓÔ ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜, Û·Ó Ó· ÌËÓ Û˘Ó¤‚Ë Ù›ÔÙ·˜, Û· Ó· ’Ù·Ó Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘. TÈ Î¿ÓÂȘ ‰Ò, ÌÔ˘ ›·Ó... TÔ˘˜ Ϥˆ ‚Á¿˙ˆ ʈÙÔÁڷʛ˜. AÓ ¤¯ÂÙ ηӤӷ ·ÚÓËÙÈÎfi Ó· ÙÔ Ù˘ÒÛÔ˘ÌÂ. EΛ ¤Ú¯ÂÙ·È ÌÈ· ÎÔ¤Ï· Ì ϛÁÔ ÎÔÓÈ¿Î Î·È Ï›Á˜ ÛÙ·Ê›‰Â˜... ÏÔÈfiÓ Î·ı‹Û·Ó Ï›ÁÔ, οÙÈ Â›·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ÛËΈı‹Î·Ó Î·È Ê‡Á·Ó... I§ET: ™ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ‹Úı·Ó; M¶A§.: N·È, Ó·È... Ÿˆ˜ ¤ÊÂÚ ÙÔ ‰›ÛÎÔ, ÙÔÓ ¤‚·Ï Â¿Óˆ ÛÙË ÏÂοÓË Ì ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜, Î·È ÙÔÓ ‹Ú ̷˙› Î·È ¤Ê˘ÁÂ... TÒÚ· ·˘Ùfi ‚Ô‹ıËÛÂ, Ë ÎÔ¤Ï· ‚Ô‹ıËÛÂ... ÔÈ ¿ÓıÚˆ-

ÔÈ ·˘ÙÔ› ›·Ó ·˜ ÌËÓ ÙÔÓ ÂÈÚ¿ÍÔ˘ÌÂ... ÂÓ ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ... ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ÊÔ‚ÂÚÔ Ó· ÙÔ˘˜ ‚ϤÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜... ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¿ÓÙˆ˜ fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ó· ͤÚÔ˘Ì ˆ˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ÊÔ‚ÂÚfiÙÂÚÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ‹Ù·Ó ·˘Ùfi... ‹Ù·Ó... fiÛÔÈ ·fi Ì·˜ ›¯·Ó Ê¿ÎÂÏÔ ‹Ù·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·... ‹Ù·Ó ·˜ Ô‡ÌÂ... ΢ڛˆ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ Ù˘ AÛÊ·Ï›·˜, ÙÔÓ ı˘Ì¿Ì·È Û·Ó ÙfiÙÂ, Ì ÌÈ· ÌÏ ηÌ·ÚÙ›Ó· Ô˘ Á‡ÚÈ˙ ٷ ÛÔοÎÈ· Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙÈ Á›ÓÂÙ·È... OÈ ›‰ÈÔÈ ‰ÂÓ Ì·˜ È¿Ó·Ó ·ÏÏ¿ Ì·˜ η٤‰È‰·Ó ÛÙÔ˘˜ IÙ·ÏÔ‡˜... A˘Ùfi˜ ›¯Â... ¤‚Á·˙ ¤Ó·Ó ηÏfiÁÂÚÔ... Î·È ÙÔÓ Ï¤Á·ÓÂ... ÁÈ·Ù› ÛÙ· °È¿ÓÓÈÓ· ÙÔÓ Î·ÏfiÁÂÚÔ ÙÔÓ ÏÂÓ ÙÛÈÚ›ÙÛ·... Î·È Ï¤ÓÂ... ·È‰È¿ Ô TÛÈÚ›ÙÛ·˜... I§ET: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜, ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ EıÓÈ΋ AÓÙ›ÛÙ·ÛË; M¶A§.: KÔÈÙ¿¯ÙÂ, Ë AÓÙ›ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ¤ÚÁÔ Ù˘ ÊÈÏÔ·ÙÚ›·˜ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙˆÓ ÂˆÓ‡ÌˆÓ. TÔ ·Ó ÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÔÓfiÌ·Ù· Â›Ó·È ÁÈ·Ù› Ë ÌÔ›Ú· Î·È Ë IÛÙÔÚ›· Ì·˜ ‰È¿ÏÂÍ ӷ ˘ÔÛÙÔ‡Ó Î·È ÙË Ì·ÚÙ˘ÚÈ΋ ı˘Û›·. B¤‚·È· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÁÈ· Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó Î·È ËÁ¤Ù˜ Ô˘ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ. K·È ·˘ÙÔ› Ô˘ Ì‹Î·Ó ÌÚÔÛÙ¿Úˉ˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·È‰È¿ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Ô˘ ÁÂÓÓÔ‡Ó fiϘ ÔÈ Ì¿Ó˜. ◊Ù·Ó Ï‚¤ÓÙ˜ Ì ·fiÊ·ÛË Î·È ÙfiÏÌË Ô˘ ÙÔ Êfi‚Ô ‰ÂÓ ÙÔÓ ‹ÍÂÚ·Ó Ô‡ÙÂ Û·Ó Ï¤ÍË. TÔ Î·Îfi Â›Ó·È fiÙÈ ÔÏÏÔ› ¯¿ıËηÓ, ¿ÏÏÔÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È ¿Ï-


™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ì ÙÔÓ K. M·Ï¿Ê·

ÏÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ηٷÙÚÂÁÌÔ‡˜ ÌÈ·˜ ÎÔÓÙfiıˆÚ˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ Ì›ÛÔ˘˜ Î·È Ù˘ Û˘ÌÊÔÚ¿˜ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙÂÚËı› Ô ÙfiÔ˜ Î·È Ó· ÔÚÊ·Ó¤„ÂÈ Ô Ï·fi˜ ·fi fiÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Á¤ÓÓËÛÂ. I§ET: ¶ÔÈ· Â›Ó·È fï˜ Ë ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ù˘ AÓÙ›ÛÙ·Û˘; M¶A§.: N· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È Ó· Âı·›ÓÂÈ ÁÈ· fi,ÙÈ ·Í›˙ÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹... TÔ˘ ο„·Ó ÙÔ Û›ÙÈ... ¤Ó·˜ Ï·fi˜ Ô˘ ‰È¤ıÂÛ ٷ ¿ÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ı· ¿ÏÏ·˙Â Î·È ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÌÔ›Ú· ÁÈ·Ù› ÙË ÛÙÔÚÁ‹ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙË ÁÓÒÚÈÛ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÊÔÚ·Ù˙‹ Î·È ÛÙÔ ¯ˆÚÔʇϷη. ◊Ù·Ó fï˜ Ô Ï·fi˜ Ì·˜ ·ÏËÚÔÊfiÚËÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ fiÏÂÌÔ, ÙÔ ÙÈ ı· Û˘Ó·ÓÙÔ‡ÛÂ... ¢ÂÓ ›ÛÙ¢ ÔÙ¤ ˆ˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Û·Ó ¿ÓıÚˆÔ˜ ÎÚ‡‚ÂÈ Ì¤Û· ÙÔ˘ ÙfiÛË Î·Î›· Î·È ·Û¤‚ÂÈ· ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹, ÙfiÛË ÂÚÈÊÚfiÓËÛË ÛÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·‰‡Ó·ÙˆÓ. ¢ÂÓ Â›¯Â Ó· οÓÂÈ Ì ¤Ó·Ó ÛÙÚ·Ùfi ÓÔÚÌ¿Ï, ·ÏÏ¿ Ì fiÓÙ· ·Ô‚·Ú‚·ÚˆÌ¤Ó· ·fi ÙË Ê·ÛÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÁˆÁ‹ Î·È ı·ÌˆÌ¤Ó· ·fi ÙËÓ ·ÚÌ·ÙˆÛÈ¿ ÙÔ˘˜ Ô˘ ÔÚÌÔ‡Û·Ó ÛÙË ÛÊ·Á‹ Û·Ó ÙÔ Ï‡ÎÔ Ô˘ ̇ÚÈ˙ ÙÔ ·›Ì·. Afi fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ÂÚÓÔ‡Û·Ó ÔÈ ‚¿Ú‚·ÚÔÈ ¤Î·„·Ó ÙÔÓ ÙfiÔ, ÛÎfiÙˆÛ·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÔÚÊ¿Ó„·Ó ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ï‡ÁÈÛ·Ó ÙȘ ηډȤ˜. °È· ·˘Ùfi Î·È Ë AÓÙ›ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Î·È Ù˘ ÊÈÏÔ·ÙÚ›·˜ ÙÔ˘. I§ET: TÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· Û·˜ Ë ¤ÓÓÔÈ· ◊ÂÈÚÔ˜; M¶A§.: H ¤ÓÓÔÈ· ◊ÂÈÚÔ˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Ô˘ fiÏË ÌÔ˘ ÙË ˙ˆ‹ ÙËÓ ·Ó¿ÏˆÛ· Î·È ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ· Ó· ÙËÓ

179

ÙÂÏÂÈÒÛˆ. °È· ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ ı¤ÏËÛ· Ó· οӈ οÙÈ ÛÔ˘‰·›Ô, ·ÏÏ¿ ¤ÌÂÈÓ ÌfiÓÔ ÛÙË Ê·ÓÙ·Û›·, ÁÈ·Ù› ›¯·Ì ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ... ›¯·Ó Á›ÓÂÈ Ù· ¢ˆ‰ˆÓ·›· ÙÔ ’60. ™Ù· °È¿ÓÓÈÓ· ‹Ù·Ó Ô ºÚfiÓÙ˙Ô˜. ¶ÚÔÛ¤ÊÂÚ ¤ÚÁÔ ·ÏÏ¿ ȉÈfiÙ˘Ô. ◊ıÂÏ ¿ÓÙ· Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi˜. TfiÙ ÛÙ· ¢ˆ‰ˆÓ·›· Û’ ·˘Ù‹ ÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ì·˙Â˘Ù‹Î·Ì fiÏÔÈ fiÛÔÈ ÈÛÙÔ› ÚÔÛ¤ÏıÂÙ ӷ οÓÔ˘Ì οÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ. TËÓ ¤¯ˆ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊË̤ÓË ·˘Ù‹ ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÛÙ· ¢ˆ‰ˆÓ·›·. TfiÙ ›‰· ÙË Ï‡Ë ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ú¿ ÙÔ ÙÈ ¤¯Ô˘ÌÂ. K·È ÙfiÙ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ηÙÂ‚Ô‡Ó Ù· ¯ÔÚ¢ÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ·’ ÙËÓ KfiÓÈÙÛ·, Bˆ‚Ô‡Û·, ÁÂÓÈο ·fi fiÏ· Ù· ¯ˆÚÈ¿ Î·È ÛÙ‹Û·Ó ¤Ó· ¯ÔÚfi. A˘Ùfi ÌÂ Û˘ÁΛÓËÛ ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÈ·Ù› οı ¯ˆÚÈfi... ·˘Ù‹ ÙËÓ ÏËÚfiÙËÙ· ‰ËÏ·‰‹ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ó· ¤¯ÂÈ ·fi ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ¯ˆÚÈfi... ·ÏÏÈÒ˜ Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÔÚfi ÙÔ˘, Ó· ’¯ÂÈ ‰È΋ ÙÔ˘ ÊÔÚÂÛÈ¿... ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Ú¿ÁÌ·... Î·È ›Ûˆ˜ Ó· ÁÓˆÚ›Ûˆ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È ÙÔ ÙÈ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘... TfiÙ ÛΤÊÙËη Î·È Â›· ÛÙÔ §¤·Ó‰ÚÔ ÙÔ BÚ·ÓÔ‡ÛË, ÙÔ ™ˆÙ‹ÚË ÙÔ ¢¿Î·ÚË, ÙÔÓ KÒÛÙ· ÙÔ M·Ï¿ÌÔ, ÙÔ ™‡ÚÔ ÙÔ MÂÏÂÙ˙‹... ı· Á›ÓÔ˘Ì ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ Ô ºÚfiÓÙ˙Ô˜ ÂÂȉ‹ ‹Ù·Ó ÛÙ· ÔÏÈÙÈο ̤۷ Ó· Ì·˜ ‰È·ı¤ÛÂÈ ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ‰Âη¤ÓÙ ̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ¿‰ÂÈ¿ Ì·˜ Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ·Ú¤· fiÏÔÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ ¯ÙÂÓ›˙ÔÓÙ·˜ Î·È Ó· ÙËÓ ·ÔÙ˘ÒÛÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÙÚfiÔ: Ô MÂÏÂÙ˙‹˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·, ÂÁÒ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, Ô §¤·Ó‰ÚÔ˜ Ô BÚ·ÓÔ‡Û˘ ÛÙ· ÌÂ۷ȈÓÈ-


180

K. M·ÚÁÒÓ˘ - B. T˙ԇ΢

ο, Ô ™. ¢¿Î·Ú˘ AÚ¯·ÈÔÏÔÁ›·, Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Ô M·Ï¿ÌÔ˜... A˘Ùfi ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÔÙ¤... E›‰· Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜ Î·È ‰ÂÓ ÁÈÓfiÙ·Ó Ù›ÔÙÂ Î·È Ï¤ˆ: KÒÛÙ· ηÈÚfi˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂȘ... ÙÚ¿‚· Î·È Î¿Ó fi,ÙÈ ÌÔÚ›˜. K·È ¤Î·Ó· fi,ÙÈ ¤Î·Ó·... K·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÙÈ ¤Î·Ó· Î·È ‚Ú·‚‡ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·... EΛÓÔ Ô˘ Ì ‚·Û¿ÓÈÛ Û fiÏË ÌÔ˘ ÙË ˙ˆ‹ Â›Ó·È ÙÔ ÙÈ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ· ‹ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚· Ó· οӈ Î·È ÙÔ ¯ÚˆÛÙ¿ˆ... I§ET: Afi ÙÔ ¤ÚÁÔ Û·˜ ËÁ¿˙ÂÈ ÎÈ ¤Ó·˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ Û‚·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË Á˘Ó·›Î·, ÙËÓ HÂÈÚÒÙÈÛÛ·, ÌÈ· ۯ‰fiÓ ·Ú¯ÂÙ˘È΋ ÌÔÚÊ‹. ¶Â›Ù ̷˜ οÙÈ. M¶A§.: KÔÈÙ¿¯ÙÂ... ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ̠ͯÒÚÈÛÂ Ë Ì¿Ó·... ◊Ù·Ó ¤Ó· ÏÈı¿ÚÈ ÎÈ ÂΛ ‹Ù·Ó ·ÎÔ˘ÌÈṲ̂ÓË Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ Î·È ÌÔ˘ ’Â: ÂΛ ÛÙ· ͤӷ Ô˘ ı· ·˜, ÚfiÛÂÍÂ, ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Û ͷӷ‰Ò... ·Ó ‚ÚÂȘ ÏÂÊÙ¿ Ó· ·˜ Ó· Ù· ‰ÒÛÂȘ... ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ÂÙ¿ÂÈ ÏÂÊÙ¿... ‹ οÔÈÔ˜ Ù· ’‚·Ï ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ ·Ó ÎϤ‚ÂȘ ‹ οÔÈÔ˜ Ù· ’¯·ÛÂ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È... ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ¯·˝ÚÈ Ù· ͤӷ ÏÂÊÙ¿... fiÙÈ ı· οÓÂȘ ÌÔÓ¿¯· Ì ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÔ˘... ·˘Ùfi Ì ÛÁΛÓËÛ ‚·ı‡ÙÂÚ· Î·È Â›‰· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ú¿ÁÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ›‰· ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ì¿Ó˜, ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ·fi ÙȘ ËÏÈ˘ ÌÔ˘ ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜... Ô˘ ËÁ·›Ó·Ó ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÛÙËÓ ÕÚÙ·... ÂÓÓÈ¿ ·È‰È¿ ‹Ù·Ó Û ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ... Î·È ËÁ·›Ó·Ó ÔÈ Ì·Ó¿‰Â˜ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ οı ÌÈ· Ó· ÙÔ˘ ¿ÂÈ Ï›ÁÔ ÎÔ˘ÙÛÔÙ‡ÚÈ... ÁÈ·Ù› ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi Ù˘Ú› ÙÔ Ô˘ÏÔ‡Û·Ó ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÏÂÊÙ¿... ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ·˘Ù¤˜, ÔÈ Ì·Ó¿‰Â˜. ™Â ·˘Ù¤˜ ¯ÚˆÛÙ¿Ì ÙË ˙ˆ‹ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙfiÔ, ÁÈ·Ù› ÔÈ

¿ÓÙÚ˜ ÍÂÓÈÙ‡ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ ÌÂÚÔο̷ÙÔ ‹ ÙÔ˘˜ ¤ÙÚˆÁ ÙÔ ¯ÙÈÎÈfi Ù˘ ÍÂÓÈÙÈ¿˜ Î·È ‰ÂÓ Í·Ó·Á‡ÚÈ˙·Ó ›Ûˆ... ¤ÌÂÓ·Ó ÔÈ Ì·Ó¿‰Â˜ ÁÈ· Ó· ·Ó‰ÚÒÛÔ˘Ó ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·... ·˘Ù¤˜ Ó· ÁËÚÔÎÔÌ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÂıÂÚÈο, Ó· ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ·È‰È¿ Î·È Ì ÙȘ ÌËÙÚÈ·Ú¯ÈΤ˜ ·ÚÂÙ¤˜ Ù˘ Ê˘Ï‹˜ Ô˘ ·ÈÓ¢fiÌ·ÛÙ ۋÌÂÚ· fiÙÈ Ë ◊ÂÈÚÔ˜ ¤ÁÈÓ ‡·Ó‰ÚÔ˜. A˘Ù¤˜ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Û·Ó Ì ÙÔ ÙÛ·› ÙË ÛÙ¤ÚÊ· ÁË Î·È ÙËÓ ÔÙ›˙·Ó Ì ȉÚÒÙ· ÁÈ· Ó· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó Ó· ηÚ›ÛÂÈ. N‡¯Ù· ËÁ·›Ó·Ó Î·È Ì·˙‡·Ó ÙË ÏÈÁÔÛÙ‹ ÛÔ‰ÂÈ¿, Ï›Á· ¯fiÚÙ· ÁÈ· Ó· ¿Ó ӷ Ù· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó Î¿ÙÈ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ϤÌÂ... ¯fiÚÙ·... ÁÈ· Ì¿˙„ ¤Ó· ÎÈÏfi ¯fiÚÙ· Ó· ‰ÂȘ... I§ET: ™ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Û·˜ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È Î·ı·Ú¿ Ë ÂÈÎfiÓ· ÂÓfi˜ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¯¿ÓÂÙ·È ·ÓÂÈÛÙÚÂÙ›. TÈ ÌÔÚ› ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜ Ó· ‰È·Ûˆı› ·’ ÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï·˚Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘; MÔÚ› Ó· ‰È·Ûˆı› οÙÈ; K·È ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ Û˘ÏÏfiÁˆÓ fiˆ˜ Ë I§ET Û ·˘Ùfi; M¶A§.: ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ù›ÔÙÂ. £· ÊÙ¿ÛÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÛÙÔÓ ¿ÙÔ ÁÈ· Ó· Í·Ó·ÁÂÓÓËı›. K·È ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ÊÙ¿Û·Ì ÂÓÙÂÏÒ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜. M¤¯ÚÈ ÚÔ¯ı¤˜ ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚÈ¿Ù˜ Ì·˜ ϤÁ·Ó ‚Ï¿¯Ô˘˜ ÎÈ ·ÌfiÚʈÙÔ˘˜. K·È ‰ÂÓ ÛΤÊÙËÎ·Ó ÔÙ¤ fiÙÈ Û fiÏ· Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ȉڇıËΠ¤Ó·˜ ÎÏ¿‰Ô˜ Ô˘ ϤÁÂÙ·È Ï·ÔÁÚ·Ê›·, ÁÈ· Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Ï·Ô‡. °È·Ù› Ô Ï·fi˜ ¤ÌÂÈÓ ·ÔÚÊ·ÓË̤ÓÔ˜ Î·È ‰ÂÓ Â›¯Â ÙË


™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ì ÙÔÓ K. M·Ï¿Ê·

‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. ¢ÂÓ Â›¯Â ÁÈ·Ù› Ì ÙËÓ ˘ԉԇψÛË ÔÈ ÛÔÊÔ› Î·È ÏfiÁÈÔÈ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ ‹Ú·Ó ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÔ‡˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Î·È ‹Á·Ó ÛÙ· ͤӷ Â˘Úˆ·˚ο ΤÓÙÚ·. EΛ ‰È‰¿Í·Ó ÙÔÓ Ô˘Ì·ÓÈÛÌfi Î·È ¤ÁÈÓÂ Ë AÓ·Á¤ÓÓËÛË. O Ï·fi˜ Ì·˜ ¤ÌÂÈÓ ·ÔÚÊ·ÓÂ̤ÓÔ˜, ‰ÂÓ Â›¯Â IÎÙ›ÓÔ˘˜ Î·È K·ÏÏÈÎÚ¿Ù˜ ÁÈ· Ó· ¯Ù›ÛÂÈ ¶·ÚıÂÓÒÓ˜ ·ÏÏ¿ ›¯Â ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎfi. O ÙÛÔ¿ÓÔ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· Úfi‚·Ù· ÁÈ· Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙȘ ·Ù¤ÏÂȈÙ˜ ÒÚ˜ Ù˘ ÌÔÓ·ÍÈ¿˜ ÛοÏÈ˙ ÙË ÁÎÏ›ÙÛ· ÙÔ˘ ‹ ÙË Úfiη ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹ ÙÔ˘. ™Â ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ¯Ú‹Û˘ ‰ÈÔ¯¤Ù¢ ÙÔÓ fiÓÔ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ Î·ËÌfi ÙÔ˘. E›¯Â ¤ÌÊ˘ÙË ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ·Ù› Ë ·ÈÛıËÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Â›Ó·È ¤ÌÊ˘ÙË ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ „˘¯‹˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û·Ó ÌÈ· ·fi ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Ì·˜. I§ET: ¶¿ÓÙˆ˜ ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ Ë I§ET ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ Î¿ÔÈÔ ÚfiÏÔ ¤ÛÙˆ ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡. M¶A§.: ¢ÂÓ ÙÔ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË. TÔ ‚ϤÂÙ fiÛ· ÎÙ›ÚÈ· ·Ó··Ï·ÈÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ Aı‹Ó·. A˘Ù¿ ÌÔÓ¿¯· ‹Ù·Ó;...

181

I§ET: TÈ ÌÔÚ› ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜ ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜ Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ·fi ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Û·˜; ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·Í›· ÙË ‰Â‰Ô̤ÓË. M¶A§.: A¯ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË... ™Â Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ 28Ë OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ¤Ó· ÚÂÔÚÙ¿˙ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÚˆÙÔ‡Û ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ OXI Î·È ‰ÂÓ Â› ηӤӷ˜, ‰ÂÓ ‹ÍÂÚÂ... οÔÈÔ˜ › ÔÏÂÌ‹Û·Ì ÙÔ˘˜ TÔ‡ÚÎÔ˘˜... TÈ Ó· ÂȘ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ... ¤¯Ô˘Ó ηٷÎχÛÂÈ Ù· ÍÂÓfiÊÂÚÙ· Î·È Ù·... ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜... Ù· ÍÂÓfiÊÂÚÙ· Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÎχÛÂÈ Î·Ù¿ Ù¤ÙÔÈÔ ÊÔ‚ÂÚfi ÙÚfiÔ Ô˘ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Ó· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ì ͤÓÔÈ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Ì·˜ ÙfiÔ... I§ET: ¢ÂÓ Â›ÛÙ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÛÌÔ‡; M¶A§.: KÔÈÙ¿¯ÙÂ... Ë ÁÓÒÌË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È΋ ÌÔ˘. E›Ó·È ÙÔ˘ KÒÛÙ· ÙÔ˘ TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë, Ô˘ › fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Ù›ÔÙ ÙÒÚ·... ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÂÓÙÂÏÒ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÌÈ· ·Ú¯‹, Ó· Í·Ó·¯Ù›ÛÔ˘Ì ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜.


H’ ¶OPTPETA ¢IA¶PEæANTøN TZOYMEPKIøTøN M¿ÓıÔ˜ ™Î·ÚÁÈÒÙ˘

Iˆ¿ÓÓ˘ KˆÏ¤ÙÙ˘ Ù·Ó ¤ı·ÓÂ Ô ∫ˆÏ¤ÙÙ˘, ÙÔÓ ∞‡Ÿ ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 1847, ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ÙÔÓ ıÚ‹ÓËÛ·Ó, ÂÓÒ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÙÔ˘

·ÓÙ›·ÏÔÈ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó. ∆· ·ÓËÁ‡ÚÈ· ÔÈ ‰Â‡ÙÂÚÔÈ – Ô‡ÙÂ Î·Ó Ù· ÚÔÛ¯‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÎÚ·Ù‹ıËÎ·Ó – Ù· Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÓı‹ÌÂÚÔ˘ ¤ÓıÔ˘˜. ∂˘ÏÔÁË̤ÓÔ˜ ÏÔÈfiÓ ‹ ÎÔÏ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ô ∫ˆÏ¤Ù˘; ∆Ô ÂÚÒÙËÌ· ı· ‹Ù·Ó ÂÚÈÙÙfi ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó, ‰›¯ˆ˜ ·Ó Î·È ·ÏÏ¿, ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÈÂÚfi Ù¤ÌÏÔ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ô˘ ÙË Ú›¯ÓÔ˘Ó ÛÙË ÊˆÙÈ¿. ∞ÎÚ·›Â˜ ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô. ∫·È ÙÔ ·ÎÚ·›Ô ‰Â ¯ˆÚ¿ ÛÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. √ ∫ˆÏ¤ÙÙ˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1774 ÛÙÔ ™˘ÚÚ¿ÎÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ∫Ú˘ÛÙ¿ÏÏË Î·È ÙÔ˘ ∑·ÏÔÎÒÛÙ·. ∂Λ Î·È ÛÙÔ˘˜ ∫·Ï·ÚÚ‡Ù˜, ÎÔÓÙÈÓfi ÎÂÊ·ÏÔ¯ÒÚÈ, ¤Ì·ı ٷ ÚÒÙ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ™Ù· °È¿ÓÓÂÓ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ̷ı‹Ì·Ù· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ æ·Ï›‰· ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÛÔ‡‰·Û ȷÙÚÈ΋ ÛÙËÓ ¶›˙·. ∂ÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙ· °È¿ÓÓÂÓ· ·ÛΛ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ Î·È Ì·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∞˘Ï‹ ÙÔ˘ ∞Ï‹ ·Û¿. ªÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ∞Ï‹ Î·È ÙËÓ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ÍÂÛËÎÒÛÂÈ Ì ÙÔÓ ÔÏ·Ú¯ËÁfi ƒ¿ÁÎÔ Ù· ∆˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈη µÏ·¯Ô¯ÒÚÈ· ηٿ ÙˆÓ ∆Ô‡ÚΈÓ, ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ™˘ÚÚ¿ÎÔ-ªÂÛÔÏfiÁÁÈ-¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, Î·È ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚË ÙÔ˘ 1821 ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ ÛÙËÓ ∂ıÓÔÛ˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∂ȉ·‡ÚÔ˘.

∞’ ÙÔ 1822 ̤¯ÚÈ ÙÔ 1835, ÙÔÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ӷ η٤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ¿ÓÙ· ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ¤Ú·Û ·fi Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ¶ÔϤÌÔ˘, ¡·˘ÙÈÎÒÓ, ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ (‰˘Ô ÊÔÚ¤˜), ¿Ó¢ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘. À‹ÚÍÂ, Â›Û˘, ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜, ηıÒ˜ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÌÂٷηÔ‰ÈÛÙÚȷ΋˜ ÙÚÈ·Ó‰Ú›·˜ (Ì ÙÔÓ ∞˘ÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ· Î·È ÙÔÓ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË). ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‹Ù·Ó Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Î·È Ë „˘¯‹ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ∞fi ÙÔ 1835 ˆ˜ ÙÔ 1843 ÛÙ¤ÏÓÂÙ·È ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ ÛÙË °·ÏÏ›·. ∆Ô 1843, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Ù˘ 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÙ›‚Ô. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ∂ıÓÔÛ˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ „ËÊ›˙ÂÈ ÙÔ Û‡ÓÙ·ÁÌ· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ıÈÂÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· Ù˘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÌÔÓ·Ú¯›·˜, Î·È ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó (1844) ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÓÈÎËÙ‹˜. ∆ËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘, ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ¿ÓÙ· ·fi ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ŸıˆÓ· Î·È ÙË °·ÏÏ›·, ˘ÈÔıÂÙ› ˆ˜ Â›ÛËÌË ÎÚ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙË ªÂÁ¿ÏË π‰¤·, ÙË ‰È‡ڢÓÛË ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Û˘ÓfiÚˆÓ. ∆Ú›· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, ‰È·Ï‡ÂÈ ÙË µÔ˘Ï‹ (ÙÚÈÂÙ‹˜ Ë ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘ ÙfiÙÂ) Î·È ıÚȷ̂‡ÂÈ Í·Ó¿ ÛÙË Ó¤· ÂÎÏÔÁÈ΋ Ì¿¯Ë. ¶Âı·›ÓÂÈ fï˜ ·fi ÓÂÊÚÈ΋ ·Ûı¤ÓÂÈ· Ï›Á˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂÙ¿. ¶›Ûˆ ·fi ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ∫ˆÏ¤ÙÙË ÎÚ‡‚ÔÓÙ·Ó ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘ ÔÈ Ôԛ˜ ÂÎ ÙÔ˘ ·Ê·-


Iˆ¿ÓÓ˘ KˆÏ¤ÙÙ˘

ÓÔ‡˜ ÚÔÛ‰ÈfiÚÈ˙·Ó ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ Î·È Ư̂Ϣ·Ó ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘. ∆¤ÙÔȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÓËÌÔÓ¢ıÔ‡Ó ÔÏϤ˜. ª¤ÓÔ˘ÌÂ, ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜, Û οÔȘ: °È· Ó· ÌË ı¤ÛÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÈ‚›ˆÛË, ÂÈÛËÁ‹ıËΠÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ∫Ú·Óȉ›Ô˘ (ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â), Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·’ ÙÔÓ ÂÓ‰ÔÂ·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ∂ÌʇÏÈÔ, ·‰È·ÏÏ·Í›· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ Û˘ÌÊÈÏȈÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ∆ÚÈÔÏÈÙÛ¿˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Î‡ÚˆÛ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÁÈ· ·ÔÛfi‚ËÛË Ù˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ¤ÓÔÏ˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘. ∂ȉfiıËΠÛÙËÓ Âȉ¤ÍÈ· Â͇ʷÓÛË Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ˘, ÎËÚ˘Á̤ÓÔ˘ ¯ıÚÔ‡ ÙÔ˘, ÌÂıԉ‡ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ, Ì ÚˆÙÔ·Ï›Î·ÚÔ ÙÔÓ °ÎÔ‡Ú·, ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ‹Úˆ· Ù˘ °Ú·‚È¿˜. ∫·ÏfiÈ·Ó ÙÔ˘ ™ÙÂÚÂÔÂÏÏ·‰›Ù˜ ·ÔÓ¤ÌÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ‹ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓÔ˜ «ÙȘ ϛژ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Î·È Ù· ÏÔ‡ÛÈ· Ï¿Ê˘Ú· ÙÔ˘ ªÔÚ¤ˆ˜», ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜. ∞ÍÈÔÔÈÔ‡Û ÙȘ ÂÌʇÏȘ ‰È·Ì¿¯Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜, ÂÓÒ ∆Ô‡ÚÎÔÈ Î·È ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ ÚÔÂÙԛ̷˙·Ó ÎÔÈÓ¤˜ ÔÏÂÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙËÌ¤ÓˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. «¢ÂÓ Â›¯Â ‰Â›ÍÂÈ ∞ÓÙÈÔϛ٢ÛÈÓ Ê·ÓÂÚ¿Ó» ÚÔ˜ ÙÔÓ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·, ˘ÔÎÈÓÔ‡Û fï˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÙËÓ ·ÓÙ·ÚÛ›· ÙÔ˘ ∫·Ú·Ù¿ÛÔ˘, ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÚÈÛÙ›, ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÙÚÈÌÂÏÔ‡˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ (ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘). ∫È ·ÔÛÎÈÚÙÒÓÙ·˜, Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ·’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÚÈ·Ó‰Ú›·, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Û ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ, ÂÓÒ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤‚·˙ ·ÁÎÒÓ· Ó· ÍÂÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ·’ Ù· ·›Ì·Ù·. ∂¤ÌÂÓ ˘ÚÂÙˆ‰Ò˜ Ó·

183

ÂÎÙÂÏÂÛÙ› Ô ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓ˘, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·ÎfiÌË ÎÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ˙ËÙÔ‡Û ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ ı·Ó·ÙÈ΋˜ ÔÈÓ‹˜ ÙÔ˘ °¤ÚÔ˘ ÛÂ Ê˘Ï¿ÎÈÛË. øıÔ‡ÛÂ, ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ƒÒÛÔ˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ ∫·Ù·Î¿˙È, ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÕÚÌ·ÓÛÌÂÚÎÁ (Ù˘ ∞ÓÙÈ‚·ÛÈÏ›·˜) Û ϿıË Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ ÎÚ˘Ê¿ ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ‰È¿‰Ô¯fi ÙÔ˘, ·Ó›Î·ÓÔ ÔÏÈÙÈÎfi – ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Î·È ÂΛÓÔ˜ ı· ·ÔÙ‡¯ÂÈ – Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÙfi¯Ô Ó· ‰ÈÔÚÈÛÙ› ηÙfiÈÓ ·fi ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ô ›‰ÈÔ˜ ˆ˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∫·ÚÒıËΠÔÏÈÙÈο ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Ù˘ 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1843, ·ÏÏ¿ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ˆ˜ «Î›ÓËÌ· ÂıÓÈÎfi» ·Ú¿ Û·Ó «ÚˆÛÈÎfi ο̷̈», ÙÔ ÔÔ›Ô ¤‚ÏÂ Ì «fiÌÌ· ˙ËÏfiÙ˘ÔÓ Î·È ÊıÔÓÂÚfiÓ» («∞ÈÒÓ·˜», 5-12-1843). ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ «‹Û·Ó ÔÈ ÌfiÓÔÈ ÌË ÌÂÙ·Û¯fiÓÙ˜» ÛÙË ÛÂÙÂÌ‚ÚÈ·Ó‹ ÂͤÁÂÚÛË (∫·ÚÔÏ›‰Ë˜). ∫·È Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ∂ıÓÔÛ˘Ó¤Ï¢ÛË (¯ÂÈÌÒÓ·˜ ÙÔ˘ 1843-44) ÁÈ· ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ (ÙÔ˘ «ÌÂÚÌ¿ÓÙÈÎÔ˘ Ú¿Ì·ÙÔ˜», fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜, ηٿ ÙÔ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙Â), ÌÔÏÔÓfiÙÈ Î·È ÙfiÙÂ Î·È ·fi ·ÏÈ¿ ‹Ù·Ó ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË. ø˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÎÚ·ÙÔ‡Û ˘fi ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ «ÚÔÛˆÚÈÓ¿» ˘Ô˘ÚÁ›· ÁÈ· Ó· ˘fiÛ¯ÂÙ·È ·˘Ù¿, ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹, Û ¿ÏÏ· ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈο ÈÛ¯˘Ú¿ ÛÙÂϤ¯Ë, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ (Ù¤¯Ó·ÛÌ· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡). ◊ ¿ÊËÓ ÎÂÓ¤˜ ‰ËÌfiÛȘ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÚ› ÙÔ˘˜ ıÂÛÈı‹Ú˜ Î·È ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ Û’ ·˘Ù¤˜ Ó· ˘Ê·Ú¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ›ÛÙ˘ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘. ◊, ÂÓ fi„ÂÈ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ ‰È·Ï‡ÛÂÈ ÙË µÔ˘Ï‹, ÌÔ›Ú·˙Â Û·Ó ‰ÔÏÒÌ·Ù· ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈ· Û ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ οو ·fi ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ «‰ÈÎÒÓ» ÙÔ˘ Ô˘ Ù· ÂÔÊı·Ï-


184

M¿ÓıÔ˜ ™Î·ÚÁÈÒÙ˘

ÌÈÔ‡Û·Ó. ∂·ÁÁÂÏÏfiÙ·Ó Ù›ÌȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ·ÏÏ¿ ‰ÈfiÚÈ˙ ¤ÌÈÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û ı¤ÛÂȘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘, ÓÔÌ¿Ú¯Ë, Â¿Ú¯Ô˘, ÁÈ· Ó· Âˆ¿ÛÔ˘Ó ÙË ÂÈı˘ÌËÙ‹ Ï·˚΋ ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›·. ¢È·ÙÂÈÓfiÙ·Ó fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈ˙fiÙ·Ó ÛÙÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ π‰¤·˜, ·ÏÏ¿ «ÂÊ’ fiÛÔÓ ı· Â›Ì·È Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ë ∆Ô˘ÚΛ· Ô˘‰¤Ó· ı· ¤¯ÂÈ Êfi‚ÔÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÂÌÔ‡» ¤ÁÚ·Ê ÛÙÔ °¿ÏÏÔ °ÎÈ˙Ò, Ê›ÏÔ ÙÔ˘, ˘Ô˘ÚÁfi ÙˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Î·È ÌÂÙ¤ÂÈÙ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. ¢Â ¯·ÏÔ‡Û ÙÔ ¯·Ù›ÚÈ ÛÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ó ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙ· ÂÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈο Û‡ÓÔÚ·, ·ÏÏ¿ ·¤Ê¢Á ӷ ‰˘Û·ÚÂÛÙ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘, Ô˘ Âȉ›ˆÎ·Ó ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Û˘ÓfiÚˆÓ. ¶ÏÂÈÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Â’ ·˘ÙÔ‡ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, Û˘ÓÙËÚÔ‡Û ÙËÓ ··ÛÙÚ¿ÙÔ˘Û· ÂÚÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Â›‰ÔÍÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ï˘ÙÚˆÙ‹. ◊Ù·Ó ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓÔ˜ ÙˆÓ °¿ÏψÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤ıÈÁÂ Î·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜, ÁÈ·Ù› Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÙÒÛË. ∞˘Ù¿ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο. ¶ÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó, ÙÂÏÈο, Ô ∫ˆÏ¤Ù˘; ¶ÔÈÔ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ‹ıÔ˜ ÙÔ˘, ÔȘ ÔÈ ·ÏËıÈÓ¤˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿, Ì ÙÔ Ï·fi, ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜; ¶ÔȘ ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‚Ϥ„ÂȘ ÙÔ˘ Î·È Ë Û˘Ó¤ÂÈ¿ ÙÔ˘ ˆ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¿Ó‰Ú·; √ ª¿Ô˘ÚÂÚ, ¤Ó· ·fi Ù· ÙÚ›· ̤ÏË Ù˘ ∞ÓÙÈ‚·ÛÈÏ›·˜, ÙÔÓ ·ÚÔ˘Û›·˙ ˆ˜ ÙËÓ «ϤÔÓ ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·». √ ∂˚Ó¿Ú‰Ô˜, ∂Ï‚ÂÙfi˜ ÌÂÁ·ÏÔÙÚ·Â˙›Ù˘ «ÊÈϤÏÏËÓ·˜», Û ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ŸıˆÓ·, ıˆÚÔ‡Û ÙÔÓ ∫ˆÏ¤ÙÙË, fiˆ˜ Î·È ÙÔÓ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ, «·ÏËıÈÓfi ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙˆÓ ÚÔÓÔÌ›ˆÓ» ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. ∂ÁΈÌÈ·ÛÙÈο, Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ‹Ù·Ó Ù· Û¯fiÏÈ· ÔÏÏÒÓ ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ¤ıÂÙ·Ó Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ªÂÁ¿ÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ˙‹-

ÙËÌ· ˘Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û ÚÔÙÂÎÙÔÚ¿ÙÔ. ∞˘Ù¿ ÔÈ Í¤ÓÔÈ. √È ‰ÈÎÔ› Ì·˜; «∞ÓÂÌÔ‰Ô‡Ú· ÚÒÙ˘» ÙÔÓ ·ÔηÏ› Ô ºˆÙÈ¿‰Ë˜, «·ÓÙÈÛÂÙÂÌ‚ÚÈ·Ófi» Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· «∂Ï›˜», Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ «Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘» Ô ‚ÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ ŸıˆÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›‰Ë˜, ˆ˜ «·È‰› ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ» ÙÔÓ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Ô ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓ˘. ∂› Úˆı˘Ô˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ «Ë ·‰ÈΛ·, Ë ·ÎÔÏ·Û›·, ÙÔ „‡‰Ô˜ ·ÂηÏÔ‡ÓÙÔ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ÌÂÙÚÈfiÙ˘, ·Ï‹ıÂÈ·», Ì·ÚÙ˘Ú› Ô ¢Ú·ÁÔ‡Ì˘, ÂÓÒ Ô ∆ÂÚÙÛ¤Ù˘ Î·È Ô ¶Ï·Ô‡Ù·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ÎÔϷ΢ÙÈο ÁÈ· ÙË ÚËÙÔÚÈ΋ ÙÔ˘ ÈηÓfiÙËÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÁfiÚÂ˘Û‹ ÙÔ˘ «ÂÚ› ·˘ÙÔ¯ıfiÓˆÓ Î·È ÂÙÂÚÔ¯ıfiÓˆÓ» ÛÙË µÔ˘Ï‹ ˆ˜ «¤Ó· ·fi Ù· Ï·ÌÚfiÙÂÚ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ÚËÙÔÚ›·˜». ∆ÂÏÈο; ◊Ù·Ó ÎÔÏ·Ṳ̂ÓÔ˜; ∞ÛÊ·ÏÒ˜ fi¯È. ∫·È Ó· ÁÈ·Ù›: Ì˘‹ıËΠÛÙË ºÈÏÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·, ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·, ÂÎÙ¤ıËΠ۠ÔÈΛÏÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈΤ˜ Î·È Î·Ù·Ï˘ÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Û ÎÚ›ÛÈ̘ ÂıÓÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜, ·ÚÔ˘Û›·Û ÚÒÙÔ˜ ÙË ªÂÁ¿ÏË π‰¤· ÚÔηÏÒÓÙ·˜ Û˘ÁΛÓËÛË ÛÙË µÔ˘Ï‹ Î·È ÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ, ˘‹ÚÍ (·˜ ·Ú·Î¿Ì„Ô˘Ì ÙÔ Ò˜) Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∫·È ı· Â›Ó·È ¿‰ÈÎÔ Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ì Ì ÙÔ ºˆÙÈ¿‰Ë Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ˆ˜ Ô ÈÔ ÁÂÓÓ·›Ô˜ ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ∫ˆÏ¤ÙË Û fiÏË ÙÔ˘ ÙË ˙ˆ‹ (·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ô˘ ÁÈ· οÔÈÔ ÏfiÁÔ ·ÂÈÏÔ‡Û Ì ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘) ‹Ù·Ó ÂÙÔ‡ÙÔ˜: «ªÂÁ·ÏÂÈfiÙ·ÙÂ, ›‰· ÔÏÏÔ‡˜ ‚·ÛÈÏ›˜ ¯ˆÚ›˜ ıÚfiÓÔ, ‰ÂÓ Â›‰· fï˜ ηӤӷ ıÚfiÓÔ ¯ˆÚ›˜ ‚·ÛÈϤ·». ∏ ·Î·Ù¿Û¯ÂÙË fï˜ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· Î·È Ë ÊÈÏ·˘Ù›· ÙÔ˘ ˘ÔÓfiÌ¢·Ó οı ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ Î·È Û˘¯Ó¿ ÙÔÓ ÂͤÙÚÂ·Ó ·fi ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. ŒÙÛÈ, ·Ú·Û˘Úfi-


Iˆ¿ÓÓ˘ KˆÏ¤ÙÙ˘

Ù·Ó Û ‰ËÌ·ÁˆÁÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ‰È·Î·Ù¯fiÙ·Ó ·fi ÔÏÂÌÈÎfi ̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘, ͯÒÚÈ˙ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÈÚÔÛÎÔÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘. √È Ú·‰ÈÔ˘ÚÁ›Â˜, Ë ÂΉÈÎËÙÈÎfiÙËÙ·, ÔÈ ‰ÔÏÔÏÔ˘, Ë ÚfiÎÏËÛË Û˘ÓÔÚÈ·ÎÒÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ÁÈ· ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ Ï·Ô‡, Ë ‰È·ÊıÔÚ¿, Ë Ófiı¢ÛË Ù˘ Ï·˚΋˜ ‚Ô‡ÏËÛ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Û˘ÛÙ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ú·ÎÙÈ΋˜ ÙÔ˘. ∞‰›ÛÙ·ÎÙÔ˜ Î·È ÛÎÏËÚfi˜ ÂΛ Ô˘ ˘‹Ú¯Â ΛӉ˘ÓÔ˜ Ó· ıÈÁÔ‡Ó Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘, ‰ÈÚfiÛˆÔ˜ Î·È Ï·ÔÏ¿ÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È ÙË Ì·ÎÚÔ‚ÈfiÙËÙ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ‹˜ ÙÔ˘ (Ì ٛÌËÌ·, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›¯ıËÎÂ, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ·). °È· ÙËÓ ÂÍfiÓÙˆÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘ Ì˯·Ó¢fiÙ·Ó ·Ú·ÔÌ¤˜ ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ÌÂıfi‰Â˘Â ηٷ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ÂÓÒ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙË ÌÂÙ¤ÙÚÂ Û ¯ÒÚÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘. ¢Â ‰›ÛÙ·˙Â, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi (‰ËÏ·‰‹ ÚÔÛˆÈÎfi) Û˘ÌʤÚÔÓ, Ó· ·›ÍÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÈÂÚÔ‡˜ fiıÔ˘˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ‹ Ó· ı˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ‹ Ó· ÂÎı¤ÛÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Á·Ï‹ÓË, ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ˘fiÛÙ·ÛË. ™Â ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÓÙ¿ÛˆÓ, fiˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡, ·¤Ê¢Á ӷ ÂÌÊ·ÓÈÛı› ÛÙË µÔ˘Ï‹, ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ‰È·‚ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜, ÂÓÒ Û ¿ÏϘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ Âȉ›ÎÓ˘Â, fiˆ˜ ÔÈ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ˘·ÁfiÚ¢·Ó, ÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ· ÙÔ˘. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘ÙÒÓ ‹Ù·Ó Ó· ÌË Ï˘ı› ηӤӷ ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÔ¯‹˜, fiˆ˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ë ‰È·ÓÔÌ‹ ÂıÓÈÎÒÓ Á·ÈÒÓ, ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜, Ë ÊÙÒ¯ÂÈ·. ¶Ò˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂȘ ÏÔÈfiÓ ÙÔ ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘; ∆Ô

185

¤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ·Î˘ÚÒÓÂÈ ÙÔ ¿ÏÏÔ. ∞ÓÙÈÊ·ÙÈÎfi˜, ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓÔ˜, ·Ù·ÍÈÓfiÌËÙÔ˜. ÿÛˆ˜ Â›Ó·È Ë Û˘Ì‡ÎÓˆÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÔÓ ŒÏÏËÓ·. ∆ÔÓ ŒÏÏËÓ· fï˜ ÛÙËÓ Â›ÌÔÌÊË ÂΉԯ‹ ÙÔ˘. ∫¿ÙÈ Û·Ó ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÙÔ˘ ª¿ÚÙË. ∂Λ Ô˘ Û˘ÓÓÂÊÈ¿˙ÂÈ ‚Á·›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ‹ÏÈÔ˜ ·ÏÏÔÚfiÛ·ÏÏÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ Ò˜ Ó· ÙÔÓ ÎÔÈÙ¿ÍÂȘ. ªÂÏ·Á¯ÔÏÈÎfi ·ÏÏ¿ Ó· ÙÔ Ô‡ÌÂ: ·Ó ˙Ô‡Û ۋÌÂÚ· Ô ∫ˆÏ¤ÙÙ˘, ‰Â ı· ‹Ù·Ó Ù›ÔÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ – ÔÈ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ¿ÓÙ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó – Ô˘ ͤÚÔ˘ÌÂ, Î·È ˘Ô̤ÓÔ˘ÌÂ. £· ›¯Â fiϘ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ó· ·Ó·‰Âȯı› Î·È Ó· ÌÂÛÔ˘Ú·Ó‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ÛÙÂÚ¤ˆÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ∫·È Ê˘ÛÈο – ·ÈÚÂÙÈο ÙÂÙÚ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÈÛÙÔÚÈο ·Ú¿ÏÏËÏ· – ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ ı· Î¿Ï˘Ù ÎÈ ·˘ÙfiÓ Ô ¤ÏÔ˜ Ù˘ Ï‹ı˘, ·ÊÔ‡ ‰Â ı· ›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ ÛÙ›ÁÌ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi fi,ÙÈ ÔÈ ÔÏÏÔ›. ªÂ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË fï˜ ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ∫ˆÏ¤ÙÙË ı· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ ÂfiÌÂÓÔÈ. °È·Ù› ÙËÓ ÔÚ›· Î·È ÙÔ ·ÍÈ·Îfi ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Ù· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ Ë ÂÔ¯‹ ÙÔ˘. µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ 1. πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ŒıÓÔ˘˜, ∂ΉÔÙÈ΋ ∞ıËÓÒÓ ∞.∂., Ù. πµ, π°, ∞ı‹Ó· 1975. 2. ¢ËÌ‹ÙÚË ºˆÙÈ¿‰Ë, «ŸıˆÓ·˜ Î·È ªÔÓ·Ú¯›·», ™.π. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ı‹Ó· 1988. 3. °È¿ÓÓË ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, «∞ÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٷ», °ÈÔ‚¿Ó˘, ∞ı‹Ó· 1968. 4. µ. ∫ÚÂÌÌ˘‰¿˜, «√ ÔÏÈÙÈÎfi˜ πˆ¿ÓÓ˘ ∫ˆÏ¤ÙÙ˘», ∆˘ˆı‹Ùˆ, ∞ı‹Ó· 2000. 5. ∞ÌÔ‡ ŒÓÙÌÔÓÙ, «∏ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ ŸıˆÓÔ˜», ÂΉ. ∞ÊÔ› ∆ÔÏ›‰Ë. 6. ∫.£. ¢ËÌ·Ú¿˜, «∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ƒˆÌ·ÓÙÈÛÌfi˜», ∂ÚÌ‹˜, ∞ı‹Ó· 1982.


£’ TZOYMEPKIøTE™ ¶EZO°PAºOI KÒÛÙ·˜ M·ÚÁÒÓ˘

¶¤ÙÚÔ˜ ™. ™ÎÔ˘Ù¤Ï·˜

°

ÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1930 ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi £ÂÔ‰ÒÚÈ·Ó· Ù˘ ÕÚÙ·˜. TÂÏ›ˆÛ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô £ÂÔ‰ˆÚÈ¿ÓˆÓ Î·È ÙÔ ÔÎٷٿÍÈÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÛÙËÓ ÕÚÙ·. EÚÁ¿ÛÙËÎÂ, Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ı¤ÛÂȘ, ÛÙÔÓ O.T.E., ·’ fiÔ˘ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ıËΠÙÔ 1986. Afi Ôχ ÓˆÚ›˜ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙË Ï·ÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙˆÓ AÓ·ÙÔÏÈÎÒÓ T˙Ô˘Ì¤ÚΈÓ.

TÔ ¤ÚÁÔ ™ÙÔ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ Ô ¶. ™ÎÔ˘Ù¤Ï·˜ «·Ó··Ú¿ÁÂÈ Î·È ÌÂÙ·ÛÙÔȯÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÎÊÚ·ÛÙÈ΋ ËıÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Û·Ó ÌÈ· ·ÙÔÌÈ΋ Î·È Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·»1. Afi Ù· ‚·ıÈ¿ ÛÙÚÒÌ·Ù· Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘ Î·È Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ‚È‚Ï›·: «Afi ÙȘ ËÁ¤˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ Ì·˜ ·Ú·‰fiÛˆӻ, 1977 (‚ã 2003), «TÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È Ù˘ fiÏ˘ ‚ÈÒÌ·Ù· Î·È Ï·ÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›·», 2002 (‚ã 2006), «Afi Ù’ ·ÁÚ›-

ÌÈ· ÎÈ ·ÁÚÈÔÔ‡ÏÈ· ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ Ì·˜ Î·È Ë Ï·˚΋ Ì·˜ ·Ú¿‰ÔÛË», 2004 Î·È Ù· «E‡ı˘Ì· ÎÈ Â˘ÙÚ¿ÂÏ· ÛÙ·¯˘ÔÏÔÁ‹Ì·Ù·», 2005. O ¶. ™ÎÔ˘Ù¤Ï·˜, ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ÂÓÂÚÁ› ˆ˜ Á Ú · Ê ¤ · ˜ 2. M ÌÈ· ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·ÚÎÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·Ï‹ ·ÔÙ‡ˆÛË ‰È·ÌÔÚÊˆÌ¤ÓˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, Û ÛÙÈÁ̤˜ ·ÎÈÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡ ‚›Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯·ı› ·ÓÂÈÛÙÚÂÙ›. øÛÙfiÛÔ, Ë ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÓˆÛË ·ÔηχÙÂÈ ‚·ıȤ˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ËÁ·›Ô ٷϤÓÙÔ. K·Ù·ı¤ÙÂÈ, Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· ·ÈÛı‹ÛˆÓ, ‰È·ÛÒ˙ÂÈ ÁÓˆÌÈο, ‹ıË Î·È ¤ıÈÌ·, ·Û¯Ôϛ˜, Û˘Ó‹ıÂȘ, ·È¯Ó›‰È·, ·ÚÔÈ̛˜, ÙÔÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ™˘ÓÂÎÙÈÎfi˜ ÈÛÙfi˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ Â›Ó·È Ë ·Ú˘Ù›‰ˆÙË ·È‰È΋ ÌÓ‹ÌË, Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÓfiËÌ· Î·È ÌÔÚÊ‹ Û’ ¤Ó· ·ÓÔÌÔÈÔÁÂÓ¤˜ ˘ÏÈÎfi. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·, ÁÈ· ÌÈ· ÔÏ˘Â›Â‰Ë ‰È·-

1. §. M¿Ï·Ì·˜ EÈıÂÒÚËÛË «EχıÂÚÔ ¶Ó‡̷», Ù. 123-124, 2002. 2. K·Ù¿ ÙÔÓ T. ¶·ÙÚ›ÎÈÔ, ‰˘Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ÁÚ·„›Ì·ÙÔ˜. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó‹ÎÂÈ ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ, ÂÂȉ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó, Ô Áڷʤ·˜. AÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË, ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ·Ó·Û˘Óı¤ÙÂÈ «Ì¤Û· ·fi ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ Î·È ÙÂÏÈο ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, οÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·Ó·ÁÓÒÛÙ˜, Û˘ÓÙ·ÍȉÈÒÙ˜, Û˘ÓÂÓfi¯Ô˘˜». A˘Ùfi˜ ϤÁÂÙ·È Û˘ÁÁڷʤ·˜. BÏ. T. ¶·ÙÚ›ÎÈÔ˜, §ÔÁÔÙ¯ӛ· Î·È ÎÚÈÙÈ΋, ÔÈ ‰›‰˘Ì˜ ·‰ÂÏʤ˜, H ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Û‹ÌÂÚ·, Ÿ„ÂȘ, AÓ·ıˆڋÛÂȘ, ¶ÚÔÔÙÈΤ˜, ¶Ú·ÎÙÈο ™˘Ó‰ڛԢ, Aı‹Ó· 29-30 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - 1 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2002, Û. 35.


¶¤ÙÚÔ˜ ™. ™ÎÔ˘Ù¤Ï·˜

‰Èηۛ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÛ·ı› Ó· Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. ™ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ T˙Ô˘Ì¤ÚÎˆÓ fiÏ· Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó: Ê·ÓÙ·Û›·, Ú·ÏÈÛÌfi˜, fiÓÂÈÚÔ, Ê˘ÛÈ΋ ˙ˆ‹. O ¶.™. «Ì·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ fiÏ· ÌÈÏ¿Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È fiÏ· ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó...»3. Œ¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ̒ ¤Ó· ›‰Ô˜ Ï·˚΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, Ì’ ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ÁÓÒÚÈÌÔ Î·È ÔÈΛÔ, Ì ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘, ÙÔ˘ ·˘ıÂÓÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘. ¶·ÓÙÔ‡ Â›Ó·È Î˘Ú›·Ú¯Ë ÌÈ· ˘Ô‚fiÛÎÔ˘Û· ·ÚÁfiÛ˘ÚÙË ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. «O ÏfiÁÔ˜ ·˘Ùfi˜ ¿ÁÁÈÍ Û ÂÓ‰fiÙÂÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÂÂȉ‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·¢ı‡ÓÂÙ·È»4. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶.™. ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·ÌÊ›‰ÚÔÌË Û¯¤ÛË ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi Ù· ÎÔÈÓ¿ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È Ù· ·Ú¯¤Ù˘· ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ‚›Ô˘ ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. M ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË Ê‡ÛË. O Û˘ÁÁڷʤ·˜/·ÊËÁËÙ‹˜ Û˘ÁÎÚ·Ù› Ù· ÛËÌ¿‰È· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÛÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, fiÛ· ¿ÎÔ˘ÛÂ Î·È fiÛ· ›‰Â ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. O ¶.™. ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û’ ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ÁÓÒÚÈÌÔ Î·È ÔÈΛÔ, Û ‰ËÌÔÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ·Ú·‰fiÛÂȘ, ıÚ‡ÏÔ˘˜, ‰ÔÍ·-

187

ۛ˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·Ó ·fi ÛÙfiÌ· Û ÛÙfiÌ·, ·fi ÁÂÓÈ¿ Û ÁÂÓÈ¿. ™Ù·‰È·Î¿ Ô Ï·˚Îfi˜ ·˘ıÂÓÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ·¤ÎÙËÛ ¤Ó· ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ·ÈÛıËÙÈ΋˜. TÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi «ÂÌ›˜» ·Ó·‰‡ÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ ·fi Ù· ΛÌÂÓ¿ ÙÔ˘. M ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÙÚfiÔ ÌÂÙ·ÔÈ› ÙË materia prima, Ù· ÚˆÙ·Ú¯Èο ˘ÏÈο, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ. ™Â fiÏÔ ÙÔ˘ ÙÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È ¤Î‰ËÏË Ë Ê˘ÛÈÔÏ·ÙÚ›·, Ô ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌfi˜, Ë ÙÔÔÏ·ÙÚ›·. H ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ¤Ó·Ó ȉÈfiÙ˘Ô Ï˘ÚÈÛÌfi ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Î·È ·ÔÓ¤ÂÈ ÙË ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ Î·Ù·‚ÔÏÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·. H ÂÓÙÚ‡ÊËÛË ÛÙË Ï·˚΋ ı˘ÌÔÛÔÊ›·, ÙÔ Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ÁÓÒÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ¶.™., ʤÚÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔÓ ·˘ıÂÓÙÈÎfi Î·È ÁÓ‹ÛÈÔ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÚÂÛ›‚ÈˆÓ ÙˆÓ T˙Ô˘Ì¤ÚΈÓ. H ÌÂÙÔ˘Û›ˆÛË ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ıËÛ·˘ÚÔ‡, ¯¿ÚË ÛÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÓÙÔÈÔÏ·ÏÈ¿˜5, Û ÏfiÁÔ ÔÈΛÔ, ÙÔÓ Î·Ù·ÍÈÒÓÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. EÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ O ÁÚ·ÊÈÎfi˜ Î·È Ô Ï˘ÚÈÎfi˜ Ì¿ÚÌ·-¶¿ÓÔ˜ TÔ Û˘Á¯ˆÚÈ·Ófi ÌÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ

3. ¶··Î›ÙÛÔ˜ XÚ., H H¯Ò Ù˘ ÕÚÙ·˜, º. 13 IÔ˘Ó›Ô˘ 2003. 4. BÏ. Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛ‹ÁËÛË Ù˘ ÕÓÓ·˜ §˘‰¿ÎË, §·˚΋ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È §ÔÁÔÙ¯ӛ·, H ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Û‹ÌÂÚ·, fi.., Û. 572-579. 5. BÏ. TÚ·¯·Ó¿˜ K., EÊËÌÂÚ›‰· «M·¯ËÙ‹˜» Ù˘ ÕÚÙ·˜, 8 IÔ˘Ó›Ô˘ 2005. «Afi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ¶.™., «E‡ı˘Ì· ÎÈ Â˘ÙÚ¿ÂÏ· ÛÙ·¯˘ÔÏÔÁ‹Ì·Ù·», ÂΛÓÔ Ô˘ ÌÂ Û˘ÁΛÓËÛ ‹Ù·Ó Ë ÁÏÒÛÛ·: ÎÔÊÙ‹ ÎÈ Â˘Ï‡ÁÈÛÙË, ÂÈıÂÙÈ΋ Î·È Î·Ù·ÎÙËÙÈ΋, ÌÂ Û˘ÓÙÔÌfiٷ٘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ·›ÛÙ¢ÙÔ ÏÂÍÈÏÔÁÈÎfi ÏÔ‡ÙÔ, Ì ÚˆÙfiÙ˘Ô˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Ϥ͈Ó. HÂÈÚˆÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, ÂÎÚËÎÙÈ΋, ÓÙfiÌÚ· Î·È Ï‚¤ÓÙÈÎË».


188

KÒÛÙ·˜ M·ÚÁÒÓ˘

Ì¿ÚÌ· ¶¿ÓÔ ÙÔÓ ÁÓÒÚÈÛ· ÛÙË ÁÂÚÔÓÙÈ΋ ÙÔ˘ ËÏÈΛ·, Ô˘ Û‡¯Ó·˙ ٷ ηÏÔηÈÚÈÓ¿ ‚Ú·‰¿ÎÈ· ÛÙÔ Ì·Á·˙› ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘. ¶¿ÓÙ· ÌÔÓ·¯ÈÎfi˜ Û’ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÙÚ·Â˙¿ÎÈ Êԇ̷ÚÂ Û˘¯Ó¿, ¤ÈÓ ÙÔ Ô˘˙¿ÎÈ, Ô˘ Ôχ ÙÔ ÚÔÙÈÌÔ‡ÛÂ, ÎÈ ¤·È˙ Ì ÙÔ Î¯ÚÈÌ·Ú¤ÓÈÔ ÎÔÌÔÏfiÈ ÙÔ˘. ◊Ù·Ó, ı˘Ì¿Ì·È, „ËÏfi˜, Û΢ÊÙfi˜, Ì ÙË ‚Ï¿¯ÈÎË ÛÎÔ‡ÊÈ· ¿ÓÙ· „ËÏ¿ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, Ì ÌÈ· ο· Ì·‡ÚÔ˘ Ì·ÏÏÈÔ‡, Ô˘ ÛΤ·˙ ÌÈ· Ì·‡ÚË ÂÏÈ¿ ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ Î·È ÙÔ ‚·Ú‡ ۷οÎÈ ÙÔ˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Úȯ̤ÓÔ ÛÙȘ Ï¿Ù˜. ŸÙ·Ó ÙÔ Ì·Á·˙› Á¤ÌÈ˙ ·fi ı·ÌÒÓ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ͈̿¯Ô˘˜, Ô˘ Ù· ÂÓÂÚÁ¿ ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÈ· Ù· ’¯·Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙ· ͤӷ ÎÈ fiÏÔÈ ÈÛÙÔ› ÛÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Ô˘˙¿ÎÈ Î·È ÊÔ‡ÓÙˆÓ·Ó ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ÙfiÙ ·ÚÂÓ¤‚·ÈÓ Ì ÙË ‚ÚÔÓÙÂÚ‹ Î·È ÎÔÊÙ‹ ʈӋ ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ¢·ÁÁÂÏÈΤ˜ Ú‹ÛÂȘ Î·È Ì ٷ ¤Í˘Ó· ·ÛÙ›· Î·È Î·Ï·ÌÔ‡ÚÈ· ˘ÂÚ›Û¯˘Â ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ. OÈ ¯·ÌËÏÔ› ÙÔ˘ ÙfiÓÔÈ ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, Ù· ·ıÒ· ÂÈÚ¿ÁÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÔÊÈÛÙ›˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ ¤Î·Ó·Ó ·Á·ËÙfi Î·È Û˘Ì·ı‹ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘. O Ì¿ÚÌ· ¶¿ÓÔ˜, Ô˘ ›¯Â ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ Û¯ÔϷگ›Ô, ‹Ù·Ó ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ Û‚¿ÛÌÈ·, ¯ˆÚ·Ù·Ù˙‹˜, ÊÈÏ‹Û˘¯Ô˜, ·ıÒÔ˜ Ê·ÚÛ·‰fiÚÔ˜ Î·È ÚÔ·ÓÙfi˜ ı˘ÌfiÛÔÊÔ˜. ¶ÚÔÙÈÌÔ‡Û Ôχ -fiˆ˜ ÚÔ·Ó¤ÊÂÚ·- ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÙfiÙ ÔÙfi, ÙÔ Ô˘˙¿ÎÈ. «A˘Ùfi», ¤ÏÂÁÂ, «ÌÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ·ÏÈÔ‡˜ ηËÌÔ‡˜ Î·È ·˘Ùfi ¿ÏÈ ÙÔ˘˜ ·ÔÎÔÈÌ›˙ÂÈ». £˘Ì¿Ì·È, ·ÎfiÌ·, fiÙ·Ó Ì’ ·Óٿ̈Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÌÔ˘ ¤Î·Ó ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ AÁ›· °Ú·Ê‹, ÎÈ fiÙ·Ó ‰ÂÓ

‹ÍÂÚ· Ó’ ··ÓÙ‹Ûˆ, ÌÔ˘ ’ÏÂÁÂ: - A˚! ¶·›Í ÛÎϤÓÙ˙·. ¶’ ı· Ì¿ıÂȘ ÂÛ‡ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·! ŸÙ·Ó Ì’ ¤‚ÏÂ ӷ Ì·›Óˆ ÛÙÔ Ì·Á·˙› ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘, ¤‚·˙ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î¯ÚÈÌ·Ú¤ÓÈÔ ÎÔÌÔÏfiÈ Ô˘ ¤·È˙Â Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÛ¤Ë ¤‚Á·˙ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÎÔÌÔÏfiÈ Ì Ôχ¯ÚˆÌ˜ ¯¿ÓÙÚ˜ ÎÈ ‹Ù·Ó ÔÌÔ›ˆÌ· ÊȉÈÔ‡. K·È Ì ÎÔ›Ù·˙ Ì ÂÚȤÚÁÂÈ·, ÁÈ·Ù› ηٷϿ‚·ÈÓ fiÙÈ ı· ÙÔ˘ ÙÔ ˙ËÙ‹Ûˆ Ó· ÙÔ È‰Ò. KÈ fiÙ·Ó ÙÔ˘ ’ÏÂÁ· «Ì· ÙÈ ˆÚ·›Ô Â›Ó·È ·˘Ùfi, ‰ÒÛ’ ÙÔ ÌÔ˘ Ó· ÙÔ ‰ˆ Î·È Ó· ÙÔ ¯·ÚÒ», ·˘Ùfi˜ ÌÔ˘ ’ÏÂÁÂ. - MÈÎÚ¤, ηϤ ÌÔ˘ Ê›ÏÂ, ı· ÛÙÔ ‰ÒÎÔ˘, ·ÏÏ¿ ÂÛ‡ ÌËÓ ÙÔ ‰ÒÎ’˜ Û’ ¿ÏÏÔÓ! - Ÿ¯È, -Ù’ ··ÓÙÔ‡Û·- ‰ÂÓ ı· ÙÔ ‰ÒÛˆ Û’ ¿ÏÏÔÓ. - AÊÔ‡ ÂÛ‡ ‰ÂÓ ı· ÙÔ ‰ÒÎ’˜ Û’ ¿ÏÏÔÓ, ÎÈ ÂÁÒ ÁÈ·Ù› Ó· ÙÔ ‰ÒÎÔ˘ Û ۤӷ; - AÌ’ ÙfiÙÂ, -ÙÔ˘ ’ÏÂÁ·- ı· ÙÔ ‰ÒÛˆ ÎÈ ÂÁÒ Û’ ¿ÏÏÔÓ. - ÕÌ· Â›Ó·È ¤ÙÛÈ, -Û˘ÌÏ‹ÚˆÓÂÂÁÒ ı· ÙÔ ‰ÒÎÔ˘ ÂÛ¤Ó·, ÂÛ‡ ı· ÙÔ ‰ÒÎ’˜ Û’ ¿ÏÏÔÓ, Ô ¿ÏÏÔ˜ Û’ ¿ÏÏÔÓ Î·È ÙfiÙ ÙÚ¤¯· ¶¿ÓÔ Ó· È¿ÛÂȘ ÙÔ Ï·Áfi ÎÈ Ó· ÙÔ˘ ¿Ú’˜ ÙËÓ Î¿·. TÔ ’‚·˙ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÎÈ ÂÁÒ ¤ÌÂÈÓ· Ì ÙËÓ ·ÔÚ›· ÌÔ˘. °‡Úˆ ·fi ÙË ‚ÈÔÔÚÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛË ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÔÏÏ¿ ‡ı˘Ì· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Î·È Â˘ÙÚ¿ÂÏ·, Ô˘ ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ϤÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ηÙÔ¯‹˜ Ë ÔÚÂÈÓ‹ Ì·˜ ÂÚÈÔ¯‹ ‹Ù·Ó ·ÓÙ·ÚÙÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓË Î·È ÁÈ· Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ Î·Ó›˜ ¤ÚÂ-


¶¤ÙÚÔ˜ ™. ™ÎÔ˘Ù¤Ï·˜

 ӷ ’¯ÂÈ ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ·fi ÙÔ ÙÔÈÎfi ºÚÔ˘Ú·Ú¯Â›Ô. TÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 1943 Ô Ì¿ÚÌ· ¶¿ÓÔ˜ ‹ıÂÏ ӷ η٤‚ÂÈ ÛÙËÓ K·ÙÔ‡Ó· •ËÚÔ̤ÚÔ˘, fiÔ˘ ·Ú·¯Â›Ì·˙Â. TÔ˘ Ì¿ÚÌ· ¶¿ÓÔ˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ’‰ÈÓ·Ó ¿‰ÂÈ· Î·È ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÁÈ· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜. •¤Úˆ fï˜ fiÙÈ ¤Ó· ÚˆÈÓfi ¤ÎÔ„Â ÙÔÓ ÙÔ˘Ú‚¿ ÛÙÔÓ ÒÌÔ Ì’ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ „ˆÌ› Î·È Ï›ÁÈ ·ÚÌ’Ì‹, ‹Ú ÙËÓ Î¿· ηÌ·Ó›ÙÛ· Î·È ÙË ÁÎÏ›ÙÛ· ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È ÍÂΛÓËÛ ÁÈ· ÙËÓ K·ÙÔ‡Ó·. ŸÙ·Ó ¤ÊÙ·Û ¿Óˆ ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi, ¤ÚÈÍ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ Ô˘ ’¯·Ó Ê˘Ï¿ÎÈÔ ·Ú¿ÌÂÚ·, ÊfiÚÂÛ ÙËÓ Î·ÙÛÈԇϷ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÂÈÙ·¯‡ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘. TfiÙ ÔÈ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ Ê˘Ï·Î›Ô˘ ÙÔ˘ ÊÒÓ·Í·Ó: - E! ™˘Ó·ÁˆÓÈÛÙ‹, Ô‡ ·˜; A˘Ùfi˜ ÎÔÓÙÔÛÙ¿ıËÎÂ Î·È ÙÔ˘˜ ·¿ÓÙËÛ ÌÔÓÔÏÂÎÙÈο: «¶¿ˆ!». TÔÓ ÏËÛ›·Û·Ó ‰˘Ô ·ÓÙ¿ÚÙ˜ Î·È ÙÔ˘ ϤÓÂ: - ¶·˜ ¯ÚÈÛÙÈ·Ó¤ ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Ô‡ ËÁ·›ÓÂȘ; O Ì¿ÚÌ· ¶¿ÓÔ˜ ¯Ù˘¿ÂÈ ÙË ÁÎÏ›ÙÛ· ηٷÁ‹˜ οӷ ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ Î·È Ù¿¯· Ó¢ÚÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ÙÔ˘˜ ϤÂÈ: - ™·˜ ›·: ¶¿ˆ! OÈ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ ÙÔÓ Í·Ó·ÚˆÙÔ‡Ó: - ¶Ô‡ ·˜, ·ÙÚÈÒÙË; TËÓ ¿‰ÂÈ¿ ÛÔ˘! KÈ ·˘Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ϤÂÈ: - ¶¿ˆ, ¿ˆ, ¿ˆ! - ÎÈ ¤Ê˘ÁÂ. - A˚! A˘Ùfi˜ Â›Ó·È ÙÚÂÏfi˜, - ϤÓ ÔÈ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ Î·È ÙÔÓ ¿ÊËÛ·Ó Ó· ʇÁÂÈ. KÈ ¤ÙÛÈ Ô Ì¿ÚÌ· ¶¿ÓÔ˜ Ì ٷ ¤Í˘Ó· ÎfiÏ· ÙÔ˘ ηٿÊÂÚ ӷ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ •ËÚfiÌÂÚÔ. EΛ ¤ÊÎÈ·Ó ο-

189

˜ ÙÔ ÔÏԯ›̈ÓÔ. TÔ Â¿ÁÁÂÏÌ¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ηÔÙ¿˜. ŸÙ·Ó ¤Ú·‚ Û ͤÓÔ Û›ÙÈ, ›¯Â Û˘Ó‹ıˆ˜ Î·È ‚ÔËıfi. KÈ fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ÒÚ· ÁÈ· ÎÔÏ·ÙÛÈfi, ¤ÏÂÁ ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔÓ ‚ÔËıfi ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· Ù’ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÎÈ Ë ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿: - ™Ù·Ì¿Ù·, ÓÙÂ! •ÂÚ’ Ë Ó’ÎÔÎ˘Ú¿ ÌÔÓ·¯‹ Ù’˜ Ó·, ı· Ù’Á·Ó›Û’ ·˘Á¿ ÎÈ Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ‚Ô‡Ù˘ÚÔ! ÕÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ô˘ ¿ÚÌÂÁ ÌÈ· ÚÔ‚·Ù›Ó· ÎÈ ‹Ù·Ó ‰›Ï· Ù˘ ‰˘Ô ˙˘ÁÔ‡ÚÈ·, ÂÁÒ ÙÔÓ ÎÔ›Ù·˙· Î·È ÁÂÏÔ‡Û·. °˘Ú›˙ÂÈ Î·È ÌÔ˘ ϤÂÈ: - IÛ‡ ’ ÁÂÏ¿˜, ͤڒ˜ Ó’ ·Ṳ́Á’˜ ˙’ÁÔ‡ÚÈ·; - M· Ù· ˙’ÁÔ‡ÚÈ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á¿Ï·! - KÈ Ô˘ ·Ù¤Ú˜ Û’ ‰ÂÓ ¤¯’ ÏÂÊÙ¿, ·ÏÏ¿ ÈÛ‡ ͤڒ˜ Ó· ÙÔ˘Ó ·Ṳ́Á’˜ ÎÈ ÔÈfi ͤڒ ÁÈ· fiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ·ÎfiÌ·! (Afi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô «E‡ı˘Ì˜ Î·È ÈοÓÙÈΘ ηٷ‚ÔϤ˜», Û.Û. 48-52). OÈ Ï·Ófi‰ÈÔÈ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È ÛÙËÓ fiÏË Ÿˆ˜ ÙÔ˘˜ ÚˆÙÔÁÓÒÚÈÛ·...

Afi ÙÔ˘˜ ÈÔ Û˘¯ÓÔ‡˜ ͤÓÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ô˘ ÚˆÙÔÁÓÒÚÈÛ· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ‹Ù·Ó, ı˘Ì¿Ì·È, Ô T·¯˘‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÙÚÈÙÔ‹ÌÂÚ·, Ì ÙËÓ ÙÚÔÌ¤Ù· ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÎÚ˘ ·’ ÙÔ ¯ˆÚÈfi (Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÔÌ·È Û ¿ÏÏÔ ÌÔ˘ ÛËÌ›ˆÌ·) Î·È ÔÈ Á˘ÚÔÏfiÁÔÈ ‹ Ì·Ù·Ú¿Ù˜ ‹ Ú·Ì·ÙÂ˘Ù¿‰Â˜ (fiˆ˜ ÙÔ˘ ϤÁ·Ó). OÈ Á˘ÚÔÏfiÁÔÈ, ÏÔÈfiÓ, ‹Ù·Ó οÙÈ ÌÔÓ·¯ÈÎÔ› Î·È ÁÚ·ÊÈÎÔ› Ù‡ÔÈ, Ô˘ ÂÚÈfi‰Â˘·Ó ηÏÔηÈÚÈ¿ÙÈη Ù· ¯ˆÚÈ¿, Ô˘ÏÒÓÙ·˜ ‰È¿ÊÔÚ· „ÈÏÈο. T· ›¯·Ó ‰Â


190

KÒÛÙ·˜ M·ÚÁÒÓ˘

ÙÔÔıÂÙË̤ӷ Ì ÁÔ‡ÛÙÔ Î·È Ì ٿÍË Û’ ¤Ó· ·Ú·ÏÏËÏÂ›Â‰Ô Í‡ÏÈÓÔ ϷΤ ÎÔ˘Ù› ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ, Ô˘ ÎÚ¤ÌÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ÒÌÔ ¯È·ÛÙ› ÛÙËÓ Ï¿ÙË Ì ÌÈ· Ï·ÙÈ¿ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË ÏˆÚ›‰·. TÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔ˘ÙÈÔ‡ ‹Ù·Ó Ù˙·ÌˆÙfi. KÈ fiÙ·Ó ¤ÊÙ·Ó Â˙ÔÔÚÒÓÙ·˜ Ô Á˘ÚÔÏfiÁÔ˜ ·fi ÙËÓ fiÏË ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi, Á˘ÚfiÊÂÚÓ ٷ ÛÔοÎÈ·, ‰È·Ï·ÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ú·Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘. «TÛ·ÙÛ¿Ú˜, ηÚÊ›ÙÛ˜, ÌÔÏ˘Ó¤‰È·, ÂÚȉ¤ÚÈ·, ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ·, ¯ÂÈÚÔÌ¿ÓÙËÏ·, ÎÂÊ·ÏÔÌ¿ÓÙËÏ·, ·Ï˘Û›‰Â˜, ÛÊ˘Ú›¯ÙÚ˜!...» Î·È Ù· ·È‰Ô‡ÚÈ· ·fi ÎÔÓÙ¿, Ô˘ ÏÈÁÔ˘Ú¢fiÌ·ÛÙ·Ó Ù· Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿, ÁÔ˘ÛÙfi˙Èη ·È¯Ó›‰È· (Û‚Ô‡Ú˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜, ηıÚÂÊÙ¿ÎÈ· ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¿ Î·È ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·, ÛÔ˘ÁÈ·‰¿ÎÈ· ÏÔÁÈÒÓ-ÏÔÁÈÒÓ, Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·, Ô˘ Ù· ¯·ÈÚfiÌ·ÛÙ·Ó)! AÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÎÚ˘Êfi ηËÌfi Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ·Ú¿‰Â˜... (KÈ ‹Ù·Ó fiÏ· Ù’ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· η̤̈ӷ, ı˘Ì¿Ì·È, Ì ÌÈ· ¿Êı·ÛÙË, ÁÈ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÂΛӷ, ÏÂÙÂ›ÏÂÙË ·ÈÛıËÙÈ΋!) M ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ÙËÓ Âȉ¤ÍÈ· ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ οı ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ (ÚԤϢÛË, Û‡ÛÙ·ÛË, ·ÓÙÔ¯‹, ¯Ú‹ÛË ÎÏ.) Î¿Ó·Ó ¯Ú˘Û¤˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜. MÔ˘ ’Ú¯ÔÓÙ·È, Â›Û˘, ÛÙÔ ÓÔ˘ ÔÈ ˙·¯·ÚÔÏ¿ÛÙ˜ Ô˘ ’Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ ÙÔ ¢ÂηÂÓÙ·‡ÁÔ˘ÛÙÔ ·fi Ù· ÁÂÈÙÔÓÈο ¯ˆÚÈ¿ (BÔ˘ÚÁ·Ú¤ÏÈ, ¶·Ï·ÈÔοÙÔ˘ÓÔ, NÂڿȉ·), Ì ÙȘ Ù¿‚Ϙ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÁÂÌ¿Ù˜ ·fi ˙·¯·ÚˆÙ¿ (ηڷ̤Ϙ, ·-

ÛÙ¤ÏÈ·, Ì·ÓÙÔÏ¿Ù·, ÁÏ˘ÊÈÙ˙Ô‡ÚÈ·, ÎÔÎÔÚ¿ÎÈ·... ÎÈ fiÏ· Ù· ηÏÔ‡‰È· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÌfiÌÈÚ˜, Ô˘ ÂÚÈÛÙÔ›¯È˙·Ó ÙÔÓ ˙·¯·ÚÔÏ¿ÛÙË Û οÔÈ· ÁˆÓÈ¿ Ù˘ Ï·Ù›·˜. (™˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ ÛÙ¤ÎÈ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó οو ·fi ÙÔ Î·Ì·Ó·ÚÈfi). O ˙·¯·ÚÔÏ¿ÛÙ˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Û ÙËÓ ÂÏ·Ù›· ÙÔ˘ fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ÙËÓ Â‡ÚÈÛÎÂ Î·È Î·ı’ Ô‰fiÓ ·ÎfiÌ·. K·Ù¤‚·˙ ÙËÓ Ù¿‚Ï· ·’ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, ÙËÓ ·ÎÔ‡Ì·Á ÛÙÔ Î·ÚÂÎÏ¿ÎÈ Ô˘ ¤ÊÂÚÓ ̷˙› ÙÔ˘ ÎÈ ¤Î·Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘. £˘Ì¿Ì·È, ·ÎfiÌ·, ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘˜ Ï·Ófi‰ÈÔ˘˜ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜: - TÔ˘˜ Á·ÓˆÌ·Ù‹‰Â˜. M’ ¤Ó· ÌÔ˘Ù˙Ô˘ÚˆÌ¤ÓÔ Û·Î› ÛÙÔÓ ÒÌÔ, ÁÈ· Ù· ¯·ÏÎÒÌ·Ù·, ÂÚȉȿ‚·ÈÓ·Ó ÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ʈӿ˙ÔÓÙ·˜ οÙÈ Û·Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È: «O ηϷÙ˙‹˜! O Á·ÓˆÌ·Ù‹˜! ·ÏÈ¿ ¯·ÏÎÒÌ·Ù· Á·ÓÒÓˆˆˆ! ηο‚È·, η˙¿ÓÈ·, Ù·„È¿, ÙËÁ¿ÓÈ·, ÎÔ˘Ù¿ÏÈ·, ËÚÔ‡ÓÈ·!» K·È ÙÔ Úfi¯ÂÈÚÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘˜ (Á·ÓˆÌ·Ù¿‰ÈÎÔ) ÙÔ ÛÙ‹Ó·Ó Î¿Ô˘ ÛÙËÓ ·˘Ï‹, ÛÙÔ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ, ÛÙÔÓ Î‹Ô, fiÔ˘ Î¿Ó·Ó Ù’ ·ÁÁÂÈ¿ Ó’ ·ÛÙÚ¿ÊÙÔ˘Ó! - TÔ˘˜ ηϷı¿‰Â˜. TÔ˘˜ ¤‚ÏÂ· ηÏÔηÈÚÈ¿ÙÈη, Û˘¯Ó¿ ÛÙȘ ·ÎÚÔÔÙ·ÌȤ˜, Ó· Îfi‚Ô˘Ó ‚¤ÚÁ˜ ÎÔÎÎÈÓÔ˚ÙÈ¿˜ Î·È Ó· ϤÎÔ˘Ó Î·Ï¿ıÈ·, ÎÔÊ›ÓÈ·, οÓÈÛÙÚ· Î·È Ó· Í·ÌÔÏÈfiÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÛÙ· Û›ÙÈ· ÁÈ· Ó· Ù· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó. [...] (Afi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô «TÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È Ù˘ fiÏ˘ ‚ÈÒÌ·Ù·», ÛÛ. 28-31)


I’ TZOYMEPKIøTE™ KA§§ITEXNE™ B¿ÓÙ· KÔ˘ÙÛÔÎÒÛÙ·

TÔ «˘fiÁÂÈÔ» ÙÔ˘ º. NÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ ·fi ÙÔ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË Ì·˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË Î·È ËıÔÔÈfi XÚ‹ÛÙÔ °·Ï¿ÓË ÛÙË ı·ÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ «Cabare Voltaire» ÛÙÔ MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô

E

›Ó·È Ôχ ‡ÎÔÏÔ ¿Ú·Á ӷ ÛÎËÓÔıÂÙ‹ÛÂÈ Î·È Ó· «·›ÍÂÈ» ·Ú¿ÏÏËÏ· οÔÈÔ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi, ˘·ÚÍÈ·Îfi Î·È „˘¯ÔÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÚÁÔ, fiˆ˜ ÙÔ «Y¶O°EIO» ÙÔ˘ ̤ÁÈÛÙÔ˘ ÔÏ˘‰È·‚·Ṳ̂ÓÔ˘ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ˘ ‰ÈÂıÓÒ˜ PÒÛÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·, ºÈÔÓÙfiÚ NÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ; ŸÛÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ı· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÁÈ· ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜, ·Ó Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙË ‚·ı‡ÙÂÚË Ô˘Û›· Î·È ÙÔ ÓfiËÌ¿ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙËÓ «ÂÚ¿ÛÂÈ» ÛÙÔ ÎÔÈÓfi, ÙfiÙ fi¯È ·ÏÒ˜ ı· ·ÔÙ‡¯ÂÈ, ·ÏÏ¿ ı· ÁÂÏÔÈÔÔËı›. KÈ ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ› ηÓ›˜ Î·È ÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Ú›ÛÎÔ, ηıÒ˜ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ Ï·ÌÚÒÓ ı·ÙÚÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ, ÙÔ˘ ı¿̷ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ·ÛÙ¤ÚˆÓ, ÌÈ· ·ÚfiÌÔÈ· ı·ÙÚÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ıˆÚÂ›Ù·È ·ÓÙÈÂÌÔÚÈ΋, ÙfiÙ ‡ÎÔÏ· ı· ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ˆ˜, ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹, ··ÈÙÂ›Ù·È fi¯È Ìfi* H B¿ÓÙ· KÔ˘ÙÛÔÎÒÛÙ· Â›Ó·È Û˘ÁÁڷʤ·˜

ÓÔ ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Î·È Ù·Ï¤ÓÙÔ ÛÙË ı·ÙÚÈ΋ ÂÚÌËÓ›·, ·ÏÏ¿ ÂÓ Ù¤ÏÂÈ Î·Ù¿ıÂÛË „˘¯‹˜ Î·È ·ÏËıÈÓfi ÌÂÚ¿ÎÈ ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË. E›Ó·È ¢¯‹˜ ¤ÚÁÔ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔÏÌÔ‡Ó, ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Î·È ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È. ŒÓ·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È Î·È Ô Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˘ Ì·˜ XÚ‹ÛÙÔ˜ °·Ï¿Ó˘ (·fi ÙÔ Aı·Ì¿ÓÈÔ Ù˘ ÕÚÙ·˜). ™ÎËÓÔı¤Ù˘ Î·È ËıÔÔÈfi˜ Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, ηıÒ˜ ¤·ÈÍ Û 12 ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ¤ÁÚ·„ 4 ı·ÙÚÈο ¤ÚÁ·, ÛÎËÓÔı¤ÙËÛ 6, ÂÓÒ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙËÛÂ Î·È ÛÙË ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓË Ù·ÈÓ›· «TÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ Ù˘ ÕÓÓ·˜», ÎÚ·Ù¿ ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜. M·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ÊÒÙ· Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÈ· ʈÙÂÈÓ‹ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ Ì ÙȘ ÚÔÛÂÎÙÈο ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘. º¤ÙÔ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Î·È «Û‹ÎˆÛ ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ ÙÔ˘» Ì ÂÈÙ˘¯›·, ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ NÙÔÛÙÔÁȤÊ-


192

B¿ÓÙ· KÔ˘ÙÛÔÎÒÛÙ·

ÛÎÈ «YfiÁÂÈÔ», ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÛÎËÓÔıÂÙÒÓÙ·˜ Î·È ·›˙ÔÓÙ·˜ Ô ›‰ÈÔ˜, Ì ÌÈ· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· Ô˘ ¿ÊËÛ ¿ÊˆÓÔ˘˜ ÎÔÈÓfi Î·È ÎÚÈÙÈÎÔ‡˜. MfiÓÔ˜ ÙÔ˘, ÛÙË ÛÎËÓ‹, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙËÓ Â›Û˘ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯· Ó·ڋ Û˘ÌÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ¿ ÙÔ˘ M·Ú›Ó· AÚÁ˘Ú›‰Ô˘ Î·È ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ MÂÙfi‚ÂÓ, Ì ÙË ¢¤ÛÔÈÓ· X·ÌËÏ¿ÎË ÛÙÔ È¿ÓÔ, ηٿÊÂÚ ӷ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ‚ϤÌÌ· Î·È Ó· ı¤ÛÂÈ ÛÂ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ, Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÔÓÙ·˜ ÙÔ ı·ً ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù·Í›‰È, Û ·˘Ùfi ÙÔ ˘·ÚÍÈ·Îfi Ù·Í›‰È ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ì·˜ ηÏ› ۯ‰fiÓ Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ·ÈÒÓ˜ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜, Û ·˘Ùfi ÙÔ Ï˘ÙÚˆÙÈÎfi Ù·Í›‰È ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛÂ Ô XÚ‹ÛÙÔ˜ °·Ï¿Ó˘, ÂΛ ÛÙÔ ı·ÙÚ¿ÎÈ ÙÔ˘ «Cagare Volraire» ÛÙÔ MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô. K·Ù·ÈÁÈÛÙÈÎfi˜ ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË, Ì ¤Ó·Ó ÏfiÁÔ fiÙ ÎÔÊÙÂÚfi Û·Ó ÏÂ›‰È Ó· ÛÔ˘ Îfi‚ÂÈ ÛÙ· ‰‡Ô ÙËÓ ·Ó¿Û·, fiÙÂ Î·Ù·Ï˘ÙÈÎfi, ··ÏÏ·Á̤ÓÔ ·fi οı ÂÚÈÙÙfi, ۯ‰fiÓ ÂÍ·¸ÏˆÌ¤ÓÔ˜, ÛÙÔ ÛÎÔÙÂÈÓfi ˘fiÁÂÈÔ Ù˘ ‡·Ú͢ ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ˜, Ó· ‚ϤÂȘ ÌfiÓÔ ÙËÓ „˘¯‹ fi¯È ÙÔ ÛÒÌ·, Ó· ·ÎÔ‡˜ ÌÔÓ¿¯· ÙËÓ ·ÁˆÓÈÒ‰Ë ÎÚ·˘Á‹ Ù˘, Ô˘ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ÛÈÁ·Ó·Û·›ÓÂÈ Î·È fiÙ·Ó ÛȈ¿ ·ÎfiÌ·, ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ‰˘Ó·Ù‹, Î·È Ó· ÓÈÒıÂȘ ˆ˜ Â›Ó·È Î·È ‰È΋ ÛÔ˘ ÎÚ·˘Á‹, Ó· Ù·˘Ù›˙ÂÛ·È Î¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ Ì·-

˙› Ù˘, Î·È ·˜ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ηϿ ̤۷ ÛÔ˘ ˆ˜ ÂÛ‡ Â›Û·È ÙfiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜, ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ηÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ‹Úˆ·. ŒÙÛÈ Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Ó· Û ‚¿˙ÂÈ, ı˜ ‰Â ı˜, ÛÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘. ÕÏψÛÙ ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘. BϤÂȘ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÌÔÓ·¯ÈÎfi ¿ÓÙÚ· Ó· ÎÔÓÙÔÛÙ¤ÎÂÙ·È, Ó· ‚ËÌ·Ù›˙ÂÈ, Ó· οıÂÙ·È, Ó· ÛËÎÒÓÂÙ·È, Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Ì ÌÈ· ΛÓËÛË ¯ˆÚ›˜ ΛÓËÛË, ı·ÚÚ›˜ ·ÏÏfiÎÔÙË, ¤Ú· ·’ ÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Ó· Á›ÓÂÙ·È ¤Ó· Ì ÙÔÓ ›ÛÎÈÔ ÙÔ˘, Ì fi,ÙÈ ÙÔÓ Î˘ÓËÁ¿, ÙÔÓ ÊÔ‚›˙ÂÈ ‹ ÓÔÛÙ·ÏÁ›. AÓÙÈÊ·ÙÈÎfi˜, ÁÂÌ¿ÙÔ˜ Û·ÚηÛÌfi, ·fi ÙË ÌÈ· ÂÎÚËÎÙÈÎfi˜, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ··ı‹˜ Ù¿¯·, fiÙ Ì ÌÈ· ÚˆÙfiÁÔÓË ·ÈÛı·ÓÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ·, fiÙ Ì ÌÈ· ·ˆıËÙÈ΋ ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ·, fiÙ ӷ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· Ï˘ÙÚÒÛÂÈ ÁÈ· Ó· Ï˘ÙÚˆı› Î·È fiÙ ӷ ·Ê‹ÓÂÙ·È ¿ÏÈ Ó·˘·Áfi˜ ÛÙË ÛÎÔÙÂÈÓÈ·Ṳ̂ÓË ı¿Ï·ÛÛ· Ù˘ ‡·Ú͢. TÔÓ ÓÈÒıÂȘ Ó· ‚Á¿˙ÂÈ fiÏÔ ÙÔ˘ ÙÔ «Â›Ó·È» ÂΛ, ÛÙÔ ·Ó‹ÏÈ·ÁÔ Î·È ˘ÁÚfi


TÔ «˘fiÁÂÈÔ» ÙÔ˘ º. NÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ

˘fiÁÂÈÔ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜, fi¯È ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì·˙› Ù˘, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘Ó·ÓÙ›ÔÓ Ó· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙ›, Ó· ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ, Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ¤Íˆ ÎfiÛÌÔ, ·ÊÔ‡ fï˜ ÚÒÙ· οÓÂÈ ÌÈ· «‚Ô˘ÙÈ¿ ı·Ó¿ÙÔ˘», ۯ‰fiÓ, ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. AÔÁ˘ÌÓÒÓÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘ ·˘Ù‹ Ë Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ‰È·ÂÚÓ¿, Ϙ, ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÏÂÈ·›ÓÂÈ ÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ·Ê‹ÓÂÈ Ù· ÏfiÁÈ· Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·‚›·ÛÙ· ·fi Ù· ‚¿ıË Ù˘ „˘¯‹˜, Ì fiϘ ÙÔ˘˜ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ Î·È ÙȘ ·Ì˘¯¤˜, ‰ÂÓ ˆÚ·ÈÔÔÈ› Ù›ÔÙ·, ÛÔ˘ ÂÙ¿ÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· «Î·Ù¿ÌÔ˘ÙÚ·» Î·È Û ‚¿˙ÂÈ Ó· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂȘ ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙËÓ ‚ϤÂȘ ·¤Ó·ÓÙ› ÛÔ˘, Á˘ÌÓ‹ Î·È ·Ó˘ÂÚ¿ÛÈÛÙË. KÈ ÂΛ Ô˘ Ϙ ˆ˜, «fi¯È-fi¯È, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÈÎfi˜ ÌÔ˘ ‹Úˆ·˜ ·˘Ùfi˜, ‰ÂÓ Ì ·ÊÔÚ¿, ÂÁÒ Â›Ì·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·˘Ù‹ ÙË ÛÎÔÙÂÈÓÈ¿», ¤Ú¯ÂÙ·È ·˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ÛÎÔÙÂÈÓÈ¿, ·˘Ù‹ Ë ÛÙÈÏÓfiÙËÙ· Ó· ÛÔ˘ ‰Â›ÍÂÈ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ›Ûˆ˜ Ô‡Ù ›¯Â˜ Ê·ÓÙ·ÛÙ› Î·È Ì ¤Ó· ÂÚ›ÂÚÁÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÙÚfiÔ Ó· Û οÓÂÈ Ó· ÓÈÒÛÂȘ fiÙÈ ·fi οÔ˘ ʈٛ˙ÂÛ·È, fiÙÈ ÙÒÚ· ÌÔÚ›˜ ÎÈ ÂÛ‡ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÙËÓ ÎÚ·˘Á‹ Ù˘ „˘¯‹˜ Î·È Ó· ‰ÂȘ ·fi ¿ÏÏË ÔÙÈ΋ ÁˆÓÈ¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Á‡Úˆ ÛÔ˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂȘ Ù· ‰Èο ÛÔ˘ Ú‹ÁÌ·Ù· Î·È Ó· Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂȘ ̤۷ ÛÔ˘ ·Í›Â˜ Î·È ÚÔÛ‰Ô˘. E›Ó·È Ë ·¤Ó·Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ¿ÏË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ‡·Ú͢ Î·È Ù˘ ˙ˆ‹˜...

193

E›Ó·È Ë ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÓÈÁËÚ‹˜ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ë ‚·ı‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÎË Ì·˜ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ ‡·ÚÍ‹˜ Ì·˜ Î·È ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ¤Ûˆ Ì ÙÔÓ ¤Íˆ ÎfiÛÌÔ... O NÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ ›Ûˆ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜. ¢ÈfiÙÈ Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ó· ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÂÈ ÛÙ· ¿‰˘Ù· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‡·Ú͢ Ì ¤Ó·Ó ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÚfiÔ, ·˘ÙfiÓ Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ‰È·ÏÂÎÙÈ΋ Û¯¤ÛË ÙˆÓ ËÚÒˆÓ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜. ¶fiÛÔ fï˜ ‚·ıÈ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‰˘ı› Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Î·È Û ÙÈ ‚¿Û·ÓÔ Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ‡·ÚÍË, ÒÛÙ ӷ ·Ó·‰˘ı› ·ÏÒ‚ËÙÔ˜ ̤۷ ·fi ·˘Ù‹, Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÔÓÙ·˜ Û fiÏË ÙË Ï˘ÙÚˆÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ ı·ً; K·È Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ fiÏ· ÂΛӷ Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËΠۯ‰fiÓ ‰‡Ô ·ÈÒÓ˜ ÚÈÓ; O ÛÎËÓÔı¤Ù˘, Ô ËıÔÔÈfi˜, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ XÚ‹ÛÙÔ˜ °·Ï¿Ó˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÙË ı·ÙÚÈ΋ ·È‰Â›· Î·È ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·


194

B¿ÓÙ· KÔ˘ÙÛÔÎÒÛÙ·

Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› fi¯È ·ÏÒ˜ Ì ¤Ó·Ó ·ÍÈÔÚÂ‹ ÙÚfiÔ ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Ì ÙË ÛÙfiÊ· Î·È ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÂΛÓÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ Â·Ó··‡ÂÙ·È Û ÌÈ· Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›·, ·ÏÏ¿ ·ÓȯÓ‡ÂÈ, ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÙ·È, Â·ÁÚ˘Ó¿, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ‚·ı‡ÙÂÚ˘ Ô˘Û›·˜. K¿ÓÔÓÙ·˜ fi¯È Ì›·, ·ÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·Ó·ÁÓÒÛÂȘ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÊˆÙ›˙ÔÓÙ·˜ ·fiÚ·Ù· ÌËӇ̷ٷ ›Ûˆ Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ ϤÍÂȘ ÙÔ˘ NÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ. ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ «˘fiÁÂÈÔ». H ÌÔÓ·ÍÈ¿, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Î·Ù·ÓfiËÛ˘ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ë «ÁÚÔıÈ¿» ÙÔ˘ ηÙÂÛÙË̤ÓÔ˘ Ô˘ Û˘Ó¯Ҙ ÙÔÓ ¯Ù˘¿ÂÈ Î·Ù¿ÛÙËı·, Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·‰ÈΛ· Î·È Ë Û·ıÚ‹ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Â›Ó·È Ï›Á· ÌfiÓÔ ·fi Ù· ·›ÙÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÔÌfiÓˆÛ˘. ¶ÔÈ· Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ̤۷ Û ·˘Ù‹ ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó·Ó ÌÔÓ·¯ÈÎfi ¿ÓıÚˆÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÌÔÓÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ «˘fiÁÂÈÔ», fi¯È ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È Î·Ù’ ·Ó¿ÁÎË ·ÓÈÛfiÚÚÔÔ˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘Ó·ÓÙ›ÔÓ, ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ‚·ıÈ¿ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÈÛÔÚÚÔ›· Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù›

Á‡Úˆ ÙÔ˘; æ˘¯ÔÁÚ·ÊÈÎfi, ‚·ıÈ¿ ˘·ÚÍÈ·Îfi, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÛËÌ·ÓÙÈο ÎÔÈÓˆÓÈο ÌËӇ̷ٷ, Â›Î·ÈÚÔ Î·È ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi Û˘Ó¿Ì·, ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ÙÔ˘ NÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ, ‰È·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙËÓ EÈÚ‹ÓË ™Ù¿ıË Î·È Ì ÙË Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÚfiÏÔ ÙÔ˘ XÚ‹ÛÙÔ˘ °·Ï¿ÓË, ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ηٷʤÚÂÈ Î·›ÚÈÔ Ï‹ÁÌ· ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ηÙÂÛÙË̤ÓÔ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Á›ÁÓÂÛı·È Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ·Ó fi¯È ··ÓÙ‹ÛÂȘ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ı¤ÛÂÈ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ë ÔÔ›· ·ÔÌÔÓÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ «˘ÁÈ›˜», ÙÔ˘˜ ÛÙÔ¯·ÛÙ¤˜, ÙÔ˘˜ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ‹ ÙÔ˘˜ «„·Á̤ÓÔ˘˜» ηٿ ÙËÓ ÚÔÛÊÈÏ‹ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ. TÔ «˘fiÁÂÈÔ» ÙÔ˘ NÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ, ‰ÔṲ̂ÓÔ ÌÂ Î·Ù·Ï˘ÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ÔÏ˘Ù¿Ï·ÓÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË Î·È ËıÔÔÈÔ‡ XÚ‹ÛÙÔ˘ °·Ï·ÓË, ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÙÔ «˘fiÁÂÈÔ» ÛÙÔ ÔÔ›Ô ›Ûˆ˜ ‚ÚÂı› Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi ÂÌ¿˜, ·Ó, ‰È·ÚÚËÁÓ‡ÔÓÙ·˜ Ù· ··ÛÙÚ¿ÙÔÓÙ· ÈÌ¿ÙÈ¿ ÙÔ˘ Î·È Î·Ù·Ï‡ÔÓÙ·˜ ÙË Û˘Ì‚·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙË ˙ˆ‹, ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Ï‹ıÂÈ·, ÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ ‡·ÚÍ‹˜ ÙÔ˘.


IA’ ™TON A™TEPI™MO TøN TZOYMEPKøN N¤Â˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ - N¤Â˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ˘¯Ó¿ ÛÎÂÙfiÌ·ÛÙÂ, ¿ÏÈ Î·È ¿™ ÏÈ, ÙË ÌÔ›Ú· ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ Ì·˜, Ô˘, ÙÂÏÈο, Â›Ó·È Î·È ÌÔ›Ú· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜

˘·›ıÚÔ˘. MfiÓÔ Ô˘ Ù· ‰Èο Ì·˜ ¯ˆÚÈ¿ ¯Ù˘‹ıËÎ·Ó ·’ ÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Î·È ÙËÓ Âڋ̈ÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜. K·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ٤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi, Ô˘, ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ¤ÁηÈÚË Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË, ı· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙÔ‡Ó. A˘Ù‹ ÙË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Û fiÏÔ˘˜, ‹Úı ӷ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÈ ÌÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÚfiÛÊ·Ù·, fiÙÈ ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ AÁÓ¿ÓÙˆÓ. TËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 10ÂÙ›· ¤¯Ô˘Ì ˘„ÒÛÂÈ ÎÈ ÂÌ›˜ ʈӋ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, ÁÈ· Ó· ˘ÂÓı˘Ì›ÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ì ÙË Ì·ÎÚ·›ˆÓË ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛·. A˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ -·ÏÏ¿ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ·- ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› ¤Ó·˜ ÛÔ‚·Úfi˜ Î·È ÁfiÓÈÌÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ·fi„ÂȘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÌÈ· ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË, Ô˘ ı’ ·Ó·Îfi„ÂÈ ÙË Êı›ÓÔ˘Û· ÔÚ›· Î·È ı· ͷӷʤÚÂÈ ¿ÏÈ ˙ˆ‹ ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ Ì·˜. KÔڇʈÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÛÙ¤Á·ÛÌ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë HÌÂÚ›‰· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ Ì ÂÈÙ˘¯›· Ë I§ET ÛÙÔ˘˜ XÔ˘ÏÈ·Ú¿‰Â˜, ÛÙȘ 247-2005, Ì ı¤Ì· «°È· ÌÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙ· T˙Ô˘Ì¤Úη ÙÔÓ 21Ô ·ÈÒÓ·». ™‹ÌÂÚ·, Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙfiÛÔ ˙ÔÊÂÚ‹ Û˘Á΢ڛ·, fiÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì fiϘ ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· ÛÙÂÚËı› Ù· ÛÙÔÈ-

¯ÂÈÒ‰Ë ÁÈ· ÙË ‰È·‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘ („ˆÌ› Î·È Ú‡˙È), ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ó’ ·ÓÂ‚Ô‡Ó ·ÈÛıËÙ¿, ÔÏÏÔ› ¤Á΢ÚÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜, ‰ÈÎÔ› Ì·˜ Î·È Í¤ÓÔÈ, ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ˆ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ¯Ú˘Û‹ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘. TÔ ’¯Ô˘Ì ÂÈ ÎÈ ¿ÏÏË ÊÔÚ¿, ÙÔ ’¯Ô˘Ó ÂÈ ÎÈ ¿ÏÏÔÈ, ˆ˜ Ù· ¯ˆÚÈ¿ Ì·˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÂȉÈΤ˜ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ (‚ÈÔηÏÏȤÚÁÂȘ) Î·È ¿ÏϘ ÁˆÚÁÈΤ˜ Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó’ ·ÔʤÚÔ˘Ó ¤Ó· ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ· Î·È Ó· ͷӷʤÚÔ˘Ó ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ÍÂÚÚÈ˙ˆÌ¤ÓÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜. º˘ÛÈο, ‰ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ˆ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ‡ÎÔÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ηÈ, ÁÈ· Ó· ¢ԉˆı›, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÙÚ·Ô‡Ó ÔÏϤ˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ·Á΢ÏÒÛÂȘ Î·È ‚·ıÈ¿ ÚÈ˙ˆÌ¤Ó˜ ·ÓÙȉڷÛÙÈΤ˜ ÓÔÔÙÚÔ›Â˜. K·È, ¤Ú· ·’ ·˘Ù¿, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÈÛÙ¤„Ô˘ÌÂ, Ó· ÙÔ ¿ÚÔ˘Ì ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿ Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì fiÚÔ˘˜, fi¯È ¿Ú· ÔÏÏÔ‡˜. AÚΛ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ̤ÚÔ˜ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÏÈÌÓ¿˙Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÛÙÔ °’ KÔÈÓÔÙÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ ™Ù‹ÚÈ͢. A˘Ùfi ÏÔÈfiÓ Ô˘, ÚÒÙ· ·’ fiÏ·, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, ¤Ó· ÁÂÚfi Ù·Ú·ÎÔ‡ÓËÌ· ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ Ó· οÓÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· T˙Ô˘Ì¤Úη Î·È ÌÈ· ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ Ì·˜ Ó· Í·Ó·ÛÎÂÊÙÔ‡Ó Ù· «ÛÙÂÓ¿ ¯ˆÚ¿ÊÈ· ‚ÔÏÂ̤ӷ Û Â˙Ô‡ÏÈ·» ˆ˜ ÌÈ· ηϋ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô. N›ÎÔ˜ MÚÈ·ÛÔ‡Ï˘


¢ËÌ‹ÙÚ˘ X·ÓÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜

T˙Ô˘Ì¤Úη ÌÔ˘ ÂÚ‹Ê·Ó·, ‚Ô˘Ó¿ ÌÔ˘... ÍÂÛÎÈṲ̂ӷ

K

¿ÔÙ ÛÙ· ̤ÚË Ì·˜ Á¤ÌÈÛ·Ó Ù· ¯ˆÚÈ¿ ηÈÓÔ‡ÚÈ· Û¯ÔÏ›· fiÙ·Ó ‹‰Ë ›¯·Ó ·‰ÂÈ¿ÛÂÈ ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ÙÔ Î‡Ì· ÂΛÓÔ Ù˘ ·ÛÙ˘ÊÈÏ›·˜ Î·È Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘. A˘Ùfi ÙfiÙÂ, ηٿ ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ·Ó¿Ù˘Í˘. º˘ÛÈο ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ‹Ù·Ó Ï›ÁÔ ‚Ú·‰˘ÊÏÂÁ¤˜. K·Ù¿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Û‹ÌÂÚ· Ô˘ ÏÈÁfiÛÙ„·Ó Ù· ÎÔ¿‰È· Ì ٷ ˙Ò·, Á¤ÌÈÛ·Ó Ù· ‚Ô˘Ó¿ ·fi ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙ· ÈÔ ·›ı·Ó· ÛËÌ›· Î·È ÔÚıÔÏ·ÁȤ˜. §›ÁÔ Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ·’ ÙËÓ E˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, Ï›ÁÔ Ë Ï·ÈÌ·ÚÁ›· ÙˆÓ ÓÙfiÈˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ Î˘ÓËÁÒÓ Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ·ÓÙÔ‡ Ì ٷ 4x4, Ï›ÁÔ ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ¿Ú¯ÔÓÙ˜ ÂÈÚÚÂ›˜ ÛÙȘ ·‰ËÊ¿Á˜ ÌÔ˘ÏÓÙfi˙˜, Ù· ‚Ô˘Ó¿ ÏËÁÒÓÔÓÙ·È ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ·. TÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÂÔ˘ÏÒÓÔ˘Ó ÚfiÛηÈÚ· ÙȘ «ÏËÁ¤˜» ÙÔ˘˜, ˆ˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. §¤Ù ӷ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô ÚÔÔÌfi˜ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙ· T˙Ô˘Ì¤Úη; OÈ ÌÔ˘ÏÓÙfi˙˜; B¤‚·È· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Â›Ó·È ÙÔ ϤÔÓ ÚÔÛÊÈϤ˜ ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Û ÔÏϤ˜ ·Ú¤Â˜: «£· ¿Úˆ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi Î·È ı· ‚¿Ïˆ Á›‰È·, ı· ·Ú¿Íˆ Î·È ÌÈ· ÁÂÓÓ·›· ÂȉfiÙËÛË...». «£· ÊÙȿ͈ ¤Ó· ¯ˆÚÈfi Ì ͇ÏÈÓ·

ÛÈÙ¿ÎÈ·, ¤¯ˆ ¤Ó· Ê›ÏÔ Ì·Ú·ÁÎfi Ô˘ ı· ÌÔ˘ Ù· οÓÂÈ ÎÔ„Ô¯ÚÔÓÈ¿ ÎÈ ¤ÙÛÈ ı· ÎÂÚ‰›Ûˆ Î·È ·’ ÙËÓ ÂȉfiÙËÛË». «£· οӈ ηχ‚˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi, ı· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ Í¤ÓÔÈ Î·È ı· ÙÔ˘˜ ‚¿˙ˆ Ó· ·Ṳ́ÁÔ˘Ó Ù· Úfi‚·Ù·, Ó· ‹˙Ô˘Ó Ù˘Ú›...». «£· οӈ ¤Ó· ÌÔ˘ÛÂ›Ô §·˚΋˜ T¤¯Ó˘. £· Ì·˙¤„ˆ ÂΛ ¤Ú· ¤Ó· Ï·ÛÙ‹ÚÈ, η̛· Á·Ïfiη‰Ë, Ù›ÔÙ· ·ÏÈ¿ Ì·Î›ÚÈ·, ¤Ó· ·Ï¤ÙÚÈ ·fi ‰ˆ, οÙÈ ˙‡Ï˜ ·fi ÎÂÈ. TÈ ÓÔÌ›˙ÂÙ ‰‡ÛÎÔÏÔ Â›Ó·È; £· ¿Úˆ Î·È ÌÈ· ÁÂÚ‹ ÂȉfiÙËÛË...». ™’ ·˘Ù¤˜ fiϘ ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ «È‰¤Â˜» Ê·›ÓÂÙ·È ÌÈ· ¿ÏÏË ÌÔÚÊ‹ ·Ó¿Ù˘Í˘. A˘Ù‹ ÙÔ˘ EÏÏËÓ·Ú¿ ·Ú·ÎÔÏ·Ù˙‹ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Ù˙‹. º˘ÛÈο ·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ÛÔ‚·Úfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì οÔÈ· ÚfiÙ·ÛË fiÓÙ·˜ ·Ó·Ù˘Íȷ΋, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÁÂÚ¿ Ó‡ڷ ÁÈ· Ó· Ù· ‚Á¿ÏÂÈ ¤Ú· Ì ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ ÍÂÚfiϘ.

¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙ· T˙Ô˘Ì¤Úη, Ê·ÓÙ¿-

˙ÔÌ·È Î·È Û fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·, ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÛÔ˘ Û˘Ì‚Â› Â›Ó·È Ó· ›۷È... ÏfiÊÔ˜. P·¯Ô‡Ï·, Ú ·È‰› ÌÔ˘. TËÓ ¤¯ÂȘ ·Ù‹ÛÂÈ. K·Ù’ ·Ú¯‹Ó ı· ÛÔ˘ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ¤Ó· ‰ÚfiÌÔ Ì ÌÔ˘ÏÓÙfi˙·, ˆ˜ Ù· ÛÏ¿¯Ó·, ı· ÛÔ˘ ÈÛÔ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. K·È, ηϿ Ó· ÛÔ˘ οÓÔ˘Ó ¤Ó· ÌÈÎÚfi


T˙Ô˘Ì¤Úη ÌÔ˘ ÂÚ‹Ê·Ó·, ‚Ô˘Ó¿ ÌÔ˘... ÍÂÛÎÈṲ̂ӷ

197


198

¢ËÌ‹ÙÚ˘ X·ÓÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜

ÛÈ¿‰È, Û˘Ó‹ıˆ˜ Ë ÌÔ˘ÏÓÙfi˙· ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ... ÎfiÎηÏÔ! ⁄ÛÙÂÚ· ı· ÛÔ˘ ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÌÈ· ÂÎÎÏËÛ›· ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ·˘Ùfi Â›Ó·È ·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù˘ÂÙÔ. K¿ı ڷ¯Ô‡Ï· ÎÈ ÂÎÎÏËÛÈ¿, οı ÏÔÊ¿ÎÈ ÎÈ ¿ÁÈÔ! ¢ÂÓ ÌÔÚ›, Ô £Âfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Á·¿ÂÈ Ôχ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ˘„fiÌÂÙÚ·, ‹ ÔÈ ÈÛÙÔ› ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÂÚ›ÂÚÁË Û¯¤ÛË Ì ÙȘ Ú·¯Ô‡Ï˜. ÿÛˆ˜ ÁÈ·Ù› ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ¤ÙÛÈ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÈÔ Ôχ ÙÔ £Âfi, ÎÈ ·˜ ϤÓ οÔÈÔÈ fiÙÈ Ô £Âfi˜ Â›Ó·È ·ÓÙ·¯Ô‡ ·ÚÒÓ. EΛ ·˘ÙÔ›, ÛÙË Ú·¯Ô‡Ï·. °‡ÚˆÁ‡Úˆ ı· Ê˘Ù¢ıÔ‡Ó ‰¤ÓÙÚ·, ÔÏÏ¿ ‰¤ÓÙÚ·, ÔfiÙ ·ÓÙ›Ô ı¤·! º˘ÛÈο ‰Â ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÊˆÓ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜, fiÙÈ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Â›Ó·È Ôχ ÂÙ˘¯Ë̤Ó˜, Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÈÛÔÚÚÔË̤Ó˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ¯ˆÚ›˜ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ Î·È fiÙÈ ÌÂÚÈο ÎÙ›ÛÌ·Ù· Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·. EȉÈο Û ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˜ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÛÌfi˜.

K·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·. øÚ·ÈfiÙ·ÙÔ ÙÔ ÍÂ-

ÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ¶Ï¿Î·. KÙ›ÚÈÔ Ì ¿Ô„Ë Î·È ˆÚ·›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. MÈ· ÛÙ¿ÛË ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ηʤ, ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ˆÚ·›Ô Ê·ÁËÙfi. A¤Ó·ÓÙÈ Ù· T˙Ô˘Ì¤Úη Î·È ·fi οو Ô ÕÚ·¯ıÔ˜ Ó· η-

Ù‚¿˙ÂÈ Ì ٷ ÏÔ‡ÛÈ· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ·Ú¤Â˜ Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ì ÙȘ ‚¿ÚΘ, Ô˘ ˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÙȘ ʈӤ˜ ÙÔ˘˜, ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ›¯Â ÛÙÔȯÂÈÒÛÂÈ ·’ ÙËÓ ÂÚËÌÈ¿ Î·È ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë. AÏ‹ıÂÈ·, ÙÒÚ· Ô˘ ÙÔ ı˘Ì‹ıËη, ÙÈ Á›ÓÂÙ·È Ì ÂΛÓË ÙËÓ ÔÓÂ̤ÓË ÈÛÙÔÚ›·, ÙÔ EıÓÈÎfi ¶¿ÚÎÔ T˙Ô˘Ì¤ÚΈÓ; ¶ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ Ù›ÔÙ· ‹ ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÚÒÙ· fiϘ ÔÈ ·Û¯‹ÌȘ Î·È ÔÈ «ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜» ·˘ı·ÈÚÂۛ˜ ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· ‚ϤÔ˘ÌÂ; M ÙËÓ ¤‰Ú· ¿ÏÈ; TÈ ÈÛÙÔÚ›· ÎÈ ·˘Ù‹! NÙÂ Î·È Î·Ï¿ Ë ¤‰Ú·, ϤÂÈ, Ó· ¿ÂÈ ÛÙ· °È¿ÓÓÂÓ·. ŒÏÂÔ˜, ·‰¤ÚÊÈ·!! AÓ ÔÏfiÎÏËÚË Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ T˙Ô˘Ì¤ÚÎˆÓ ‰Â ÌÔÚ› Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜, ÙfiÙ ÁÈ· ÔÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈÏ¿ÌÂ; K·È ÔÈ ÓÙfiÈÔÈ ÙÔÈÎÔ› ¿Ú¯ÔÓÙ˜ ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÁÈ’ ·˘Ùfi; AÏÏ¿ ı· ÌÔ˘ ÂȘ, Â‰Ò ·ÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ ‚Ô˘ÓÔ‡ Î·È ÙÔ ÛÙ›ϷÓÂ... ‰›Ï· ÛÙË §›ÌÓË ÙˆÓ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ¤‰Ú· ı· ¯ÔÏÔÛοÛÔ˘Ó ÙÒÚ·; AÏÏ¿ ÙÈ Ó· ÛÔ˘ οÓÔ˘Ó ÎÈ ·˘ÙÔ›. Ÿ,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó. K˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο! XˆÚ›˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜ ΢ڛˆ˜ Ù¯ÓÈΤ˜, ¯ˆÚ›˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈο ΤÓÙÚ·. XˆÚ›˜ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ò˜ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÔ˘Ó ÌÂϤÙ˜;


IB’ BIB§IO¶APOY™IA™H NÈÎfiÏ·Ô˜ KÔϤ˙·˜

¢Ú· ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ XÚ. ™Ù¿ÌÔ˘: “TÔ˘ÚÎÈΤ˜ ϤÍÂȘ ÛÙËÓ ¶Ú·Ì¿ÓÙ·. EÈÏÔÁ‹” ŒÎ‰ÔÛË «™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶Ú·Ì·ÓÙȈÙÒÓ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, Iˆ¿ÓÓÈÓ· 2007 Û. 120 Ó· ·fi Ù· ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈŒ ÛÙÈο ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ οı ÙfiÔ˘ Â›Ó·È Ô ‰È·ÏÂÎÙÈÎfi˜ ÙÔ˘

ÏÔ‡ÙÔ˜. ™ÙË Ì·ÎÚ·›ˆÓË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘, Ë ÁÏÒÛÛ· Ì·˜ ‰¿ÓÂÈÛÂ, Û ¿ÏÏÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ·fi ÙÔ ÏÂÎÙÈÎfi Ù˘ ıËÛ·˘Úfi, Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‹Ú ·ãÔ ÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈfi ÙÔ˘˜ ·ÚÎÂÙ¤˜ ϤÍÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Ì ÙËÓ Ôχ¯ÚÔÓË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÂÍÂÏÏËÓ›ÛıËÛ·Ó ÊˆÓËÙÈο Î·È ÌÔÚÊÔÏÔÁÈο Î·È Î¿Ï˘„·Ó ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜. ∞fi fiϘ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Ô˘ ÂÏÏËÓÔÔÈ‹ıËηÓ, ÂΛÓË Ô˘ ÚˆÙÔ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÁfiÓÔ˘˜ Ì·˜ ‹Ù·Ó Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ Ï¤ÍˆÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ Ì·ÎÚ·›ˆÓ˘ Û˘Ó‡·Ú͢ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜. ™ÙËÓ ˆ˜ ¿Óˆ ÁψÛÛÈ΋ ÂÚÁ·Û›·, Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙȘ ÂÏÏËÓÔÔÈË̤Ó˜ ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ϤÍÂȘ Ô˘ ÚˆÙ¿ÎÔ˘Û ÛÙÔ ÁÂÓ¤ıÏÈÔ ÙfiÔ ÙÔ˘, ÙËÓ ¶Ú·Ì¿ÓÙ·, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÛÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ Ô˘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ¤˙ËÛÂ. Ÿˆ˜ ‰Â ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÛÙÔÓ ÚfiÏÔÁfi ÙÔ˘: «....¶ÔÏϤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ϤÍÂȘ....¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ∂˘Ú‡ÙÂÚÔ ∂ÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ, ·ÏÏÔ‡ Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Î·È ·ÏÏÔ‡ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi....-Ô

‰Â ·˘ÛÙËÚfi˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ Â›Ó·È Ú·ÎÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ˜......». ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ ‰Â‰Ô̤ÓÔ ÔÚıÒ˜ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜, ¤ıÂÛ οو ·fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ÙË Ï¤ÍË ∂¶π§√°∏. ∏ ÌÂϤÙË ·˘Ù‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ∞ÓÙÈÚfiÏÔÁÔ ·fi ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶Ú·Ì·ÓÙȈÙÒÓ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·, ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·, ‚Ú·¯˘Áڷʛ˜, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹, ÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Ì ÙȘ ∆Ô˘ÚÎÈΤ˜ ϤÍÂȘ (Ô˘ ÂÌÊ˘Ù‡ÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÛÙÂÚÂfi ÎÔÚÌfi Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜), Î·È ÙÔÓ ∂›ÏÔÁÔ. ∆Ô fiÓËÌ· ÎÏ›ÓÂÈ Ì ‰‡Ô ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù·: ∆Ô ÚÒÙÔ ÂÚȤ¯ÂÈ ÌÈ· – Û˘ÓÔÙÈ΋ – ÂÈÏÔÁ‹ ÂÏÏËÓÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Î·È ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ (.¯. ∞ÁÁÏÈο, °·ÏÏÈο, πÙ·ÏÈο Î.Ù.Ï.). ∫·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ·ÔÛ·ÛÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙȘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ÎÚÈÙÈΤ˜ ·ÔÙÈÌ‹ÛÂȘ Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ÁÈ· Ù· ˆ˜ ÙÒÚ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·. ∂ΛÓÔ ‰Â Ô˘ Ú¤ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ó· ÙÔÓÈÛı›, Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ∂∆Àª√À, Ù˘ οı Ϥ͈˜, ‹ÙÔÈ Ë Î·Ù·ÁˆÁ‹ Î·È Ë ÔÚ›· Ù˘ ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Û¿ÓÈ· ··ÓÙ¿Ù·È Û ÁψÛÛÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜.


200

NÈÎfiÏ·Ô˜ KÔϤ˙·˜

∏ ηٿ ¿ÓÙ· ·ÍȤ·ÈÓË ·˘Ù‹ ÁψÛÛÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ¢Ú· ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ÃÚ. ™Ù¿ÌÔ˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏÈÂ‹ ¤ÓÙ¯ÓË Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜, Î·È ÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, Ë ÔÔ›· Î·È Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙÔÓ ÂÈÛÙËÌÔ-

ÓÈÎfi ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ Û˘ÁÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. ¶·ÚfiÌÔȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙÂÏÔ‡Ó ÛÙË ‰È¿ÛˆÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÁÈ· ·˘Ùfi Î·È Ú¤ÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Â·ÈÓÔ‡ÓÙ·È.

µπ√°ƒ∞ºπ∫∞ ™∆√πÃ∂π∞ √ ¢Ú. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÃÚ. ™Ù¿ÌÔ˜ Â›Ó·È ¶Ú·Ì·ÓÙÈÒÙ˘ ÛÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹, Á˘Èfi˜ ÙÔ˘ π·ÙÚÔ‡ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ™Ù¿ÌÔ˘ Î·È Ù˘ ªÂÏÈÛÛÔ˘ÚÁÈÒÙÈÛÛ·˜ £ÂÔ‰ÒÚ·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ª·ÓÈ¿, Î·È ¤¯ÂÈ ÙÚ›· ·‰¤ÏÊÈ·: ∆Ô £·Ó¿ÛË Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô Ù˘ ¶·ÓÙ›Ԣ, Î·È Û˘Ó/¯Ô ¢/ÓÙË π.∫.∞., ÙËÓ ∞ÁÁÂÏÈ΋, Û˘Ó/¯Ô ∂.∂.™., Î·È ÙÔÓ ∫ÒÛÙ·., Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô ∞.™.√.∂.∂., ¢È‰¿ÎÙÔÚ· ¡ÔÌÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ §È¤Á˘ Î·È Ù. ¢/ÓÙË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙË ˙ˆ‹. ∂›Ó·È ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜ Ì ÙË §·ÚÈÛ·›· £ÂÔ‰ÒÚ· ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∞. ¶Ï·ÛÙ·Ú¿, ÊÈÏfiÏÔÁÔ, Û˘Ó/¯Ô §˘ÎÂÈ¿Ú¯Ë Î·È ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ÎfiÚ˜: ÙË ª·Ú›·, ‰ÈÎËÁfiÚÔ, ·ÚÈÛÙÔ‡¯Ô ‰Èψ̷ÙÔ‡¯Ô Î·È ÚÒÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ÛÙÔ È¿ÓÔ Î·È ÙËÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ÊÈÏfiÏÔÁÔ, ¢È‰¿ÎÙÔÚ· ∫Ï·ÛÛÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, Î·È ‰Èψ̷ÙÔ‡¯Ô ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ÛÙÔ È¿ÓÔ. ∞Á·¿ Ôχ ÙËÓ ÕÚÙ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤˙ËÛ ٷ ηχÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÂÊ˂›·˜ ÙÔ˘, Î·È ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· ÙËÓ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÔÛ¿ÎȘ ÙÔ˘ ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ë ÂÚÁ҉˘ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ·ÚÎÂÙÒÓ ·ÎfiÌË ÌÂÏÂÙÒÓ Ô˘ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó ÚÔÛ¯Ҙ. ∞ηٷfiÓËÙÔ˜ ÂÚ¢ÓËÙ‹˜, Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi˜ ÛÙÔ¯·ÛÙ‹˜ Ì Ï·ÙÂÈ¿ ¶·È‰Â›·, ÂÍÔÈÎÂȈ̤ÓÔ˜ Ì ٷ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ∂ÏÏËÓÈο Ì·˜, ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚÈ‚ÔÏÔÁ›·, ÙË Û·Ê‹ÓÂÈ· ÛÙË Û¯¤ÛË Ï¤ÍÂˆÓ Î·È ÂÓÓÔÈÒÓ, ÙË ÏÈÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË, ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ó· ÌË ıˆÚ› Ù›ÔÙ· ‰Â‰Ô̤ÓÔ Î·ıÒ˜, Î·È ÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ·ÔÊ˘Á‹ οı ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘. ∆· ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ÙÔ˘ ÛÙÔȯ›· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ·fi Ù· ¤ÚÁ· Î·È ·fi Û˘ÁÁÂÓÈο Î·È ÊÈÏÈο ÙÔ˘ ÚfiÛˆ·. µπµ§π∞ ∆√À: 1. ªÂıÔ‰ÔÏÔÁÈο Û¯‹Ì·Ù· ‰È‰·ÛηÏÈÒÓ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·fi„ÂȘ ∂ȉÈ΋˜ ¢È‰·ÎÙÈ΋˜, ∞ı‹Ó· 1970 (¶·È‰·ÁˆÁÈ΋ ªÂϤÙË). 2. ∆Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ÂÓfi˜ ™¯ÔÏ›Ԣ (ÚfiÏÔÁÔ˜ ¢. ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË-¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ §·Ú›Û˘), §¿ÚÈÛ· 1971 (πÛÙÔÚÈ΋ ŒÚ¢ӷ). 3. ∏ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ «µ‹Ì·ÙÔ˜, ηٿ ÙËÓ ÂÙ·ÂÙ›· 1967-74, (¶ÚfiÏÔÁÔ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫. µÏ¿¯Ô˘ – ∫·ıËÁËÙ‹ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ – ∞η‰ËÌ·ÈÎÔ‡), ∞ı‹Ó· 1981 (¶ÔÏÈÙÈ΋ ªÂϤÙË). 4. ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÛÌfi˜ Î·È ¶ÚÔ‰ÚÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋ – ªÈ· ‡ıÚ·˘ÛÙË ÈÛÔÚÚÔ›·, ∞ı‹Ó· 1985 (ªÂϤÙË ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ Î·È ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘). 5. ∆Ô ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ∂ÈıˆÚËÙ‹ (¶ÚfiÏÔÁÔ˜ ¢Ú. ∫. ∆˙·Ó·ÎÔ‡ÏË, ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ §·ÚÈÛ·›ˆÓ), §¿ÚÈÛ· 2004 (πÛÙÔÚÈ΋ ŒÚ¢ӷ). 6. √ ∞ÚÁ·ÏÂÈfi˜ – ∂ ŒÎ‰ÔÛË, ∞ı‹Ó· 2006 (ºÈÏÔÏÔÁÈÎfi – §·ÔÁÚ·ÊÈ΋ ªÂϤÙË). 7. ∏ ™·ÚÌ·Ó›ÙÛ· – ° ŒÎ‰ÔÛË, ∞ı‹Ó· 2007 (§·ÔÁÚ·ÊÈ΋ ÌÂϤÙË). 8. √ ∫ÚÈÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ∫·‚·Ï¿Ú˘ – µ ŒÎ‰ÔÛË, ¢ËÌÔÙÈÎfi – ªÂ۷ȈÓÈÎfi ¿ÛÌ· ∂ÏÏËÓÈ΋ ÂÔ¯‹˜ 7Ô˜ ·È-1800 Ì.à ∞ı‹Ó· 2007 (ºÈÏÔÏÔÁÈ΋ ÌÂϤÙË). 9. ∆Ô˘ÚÎÈΤ˜ ϤÍÂȘ ÛÙËÓ ¶Ú¿Ì·ÓÙ·, πˆ¿ÓÓÈÓ· 2007 (°ÏˆÛÛÈ΋ ŒÚ¢ӷ).


AÁÁÂÏÈ΋ ZÔÏÒÙ·

X. E. Z¿¯Ô˜ - X. A. TÔ‡ÌÔ˘ÚÔ˜: “AÁÓ·ÓÙ›ÙÈη §È¯Ó›ÛÌ·Ù·”

Œ

Ó· «Ù·Í›‰È» ·fi ÙÔ Û‹ÌÂÚ· ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ... ŒÓ· ÓÔÂÚfi Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú·Û·Ó... IÛÙÔڛ˜, ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, ÙÚ·ÁÈÎfiÙËÙ· ·ÏÏ¿ Î·È ·ÛÙÂ˚ÛÌÔ› Û˘¯Ó¿... ¶ÚÔÛˆÈΤ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ ·fi Ù· ·È‰Èο, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ηÙÔ¯Èο ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÈ·... K·È Ë ÁÏÒÛÛ· ÚÔÛÂÁ̤ÓË - ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ÊÈÏÔÏÔÁÈÎfi˜ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜. •ÂÊ˘ÏÏ›˙ˆ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·’ ÙËÓ ·Ú¯‹. (EÌÊ¿ÓÈÛË Î·Ï·›ÛıËÙË, ŒÎ‰ÔÛË ¢‹ÌÔ˜ AÁÓ¿ÓÙˆÓ). ºˆÙÔÁڷʛ˜... ºˆÙÔÁڷʛ˜... ºˆÙÔÁڷʛ˜... (EÁÎÚ›Óˆ, Û˘ÌʈÓÒ Î·È Â·˘Í¿Óˆ!). ZÒÓÙ˜ Î·È ÙÂıÓÂÒÙ˜ ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÔ˘Ó... Aı¿Ó·ÙÔÈ! («H ÌfiÓË ÌÔÚÊ‹ ·ı·Ó·Û›·˜ Â›Ó·È Ë T¤¯ÓË!» ϤÓ ÔÈ ÛÔÊÔ›). °˘Ú›˙ÂȘ ›Ûˆ, ı˘Ì¿Û·È, Í·Ó·˙›˜... XÔÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙȘ Ï·Ù›˜... ™ÙÔÈ‚¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ·Ó¿ıÏÈ· -Ì·Á¢ÙÈο fï˜ ÙfiÙÂ- Ô¯‹Ì·Ù· (·¯, ÙÈ ı·‡Ì· ÔÈ Úfi‰Â˜!)... ™Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Ù˘ ÚˆÙÔÊ·Ó¤ÚˆÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ - ‰ÂηÂÙ›· 1960... M·ıËÙ¤˜ Ì ٷ η¤Ï· ÙÔ˘˜... M·ı‹ÙÚȘ Ì ÙË Ì·‡ÚË ԉȿ (·ÂÏÈÛÙÈο ÏÈÁÔÛÙ¤˜. K¿Ô˘ ÂΛ ‰· Â›Ì·È Î·È ÂÁÒ!). ¶Ô‡ Ó· ’Ó·È Û‹ÌÂÚ·... ¶Ò˜ Ó· ’Ó·È... K·È ÙfiÛÔÈ «·fiÓÙ˜» ϤÔÓ ·’ Ù· «‰›·» Ù˘ ˙ˆ‹˜... ™˘Ó¯›˙ˆ: OÈ Â›ÛËÌÔÈ ·Ú·Ù·Á̤ÓÔÈ ÛÙ· ηı›ÛÌ·Ù·, ¯ÔÚfi˜, Ì·‡Ú· Ì·ÏÏÈ¿, ÓÂfiÙËÙ·... KÈ Ô ÙfiÔ˜ ÁÂÌ¿-

ÙÔ˜ ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜. TÔ ¯ˆÚÈfi οËΠ·’ ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ (OÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 1943). T· Û›ÙÈ· ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ Í·Ó·¯Ù›˙ÔÓÙ·È... ™ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜, ÔÈ ¯Ù›ÛÙ˜ «Â› ÙÔ ¤ÚÁÔ»... ÕÏÏÔÈ Â›Ó·È Ù·ÍȉȿÚˉ˜: K·ÚÂÓ‹ÛÈ, EÙ¿ÓËÛ·, AÈوϛ·-AηÚÓ·Ó›·... K·È ·ÓÙÔ‡ ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÔÈ ÔÌ·‰ÈΤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜, Ô˘ ۯ‰fiÓ «Î·Ù·ÚÁÔ‡Ó» ÙÔÓ ·ÓÙÔÙÈÓfi ·Ê·ÓÈÛÌfi - ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. OÈ ÈÂÚ›˜, ÔÈ ÂÎÎÏËۛ˜, Ù· ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ·... T· ·È‰È¿ (οÔÙÂ...) Ô˘ ·›˙Ô˘Ó... Ó·ÓÈΤ˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ... MÔ˘ÙÚ¿ÎÈ· fiÏÔ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ›ÛÌ·... °ÈÔÚÙ¤˜ Î·È ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ... OÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÛÙ· ηÊÂÓ›· ·Ú·Á̤ÓÔÈ... OÈ Ó·Ô› Ù˘ ÌfiÚʈÛ˘: T· ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›· Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· Ê˘ÛÈο ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û ·ÎÙ›Ó· ÔÁ‰fiÓÙ· ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ÂÍ·Ù¿ÍÈÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ - Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙË ÁÓÒÛË, ÙË ‰‡Ó·ÌË, ÙËÓ ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË. TÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¤Ê˘Á ÙÔ Ó‡̷ ÙfiÛˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Û ¯ÚfiÓÈ· ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏ·... °È· Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÔ˘Ó ¤ÂÈÙ· Ù· ·È‰È¿ ·˘Ù¿ - fiÏ·! K·È ‚¤‚·È· Ô ÏfiÁÔ˜ Ôχ˜ ÁÈ· ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜. K·È ÚÔ¯ˆÚÒ ÛÙÔ ÍÂʇÏÏÈÛÌ·: TÔ ÛÙ¤ÎÈ ÙˆÓ AÁÓ·ÓÙÈÙÒÓ ÛÙËÓ Aı‹Ó· (ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË)... AÏÏËÏÂÁÁ‡Ë... K·È ¿ÏÈ ÙÔ Û·Ú¿‚·ÏÔ Ù˘ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙÔÓ ÚfiÛÊ·Ù· ·ÓÔÈÁ̤ÓÔ ·’ ÙȘ ÌÔ˘ÏÓÙfi˙˜ Ï·Ûfi‰ÚÔ-


202

AÁÁÂÏÈ΋ ZÔÏÒÙ·

ÌÔ... Ô˘ χÙÚˆÛ ÙÔ˘˜ ·ÁˆÁÈ¿Ù˜ ‰‡Ô ̤Ú˜ ·fi ‹ ÚÔ˜ ÕÚÙ· Î·È °È¿ÓÓÂÓ·... TÔ ÛˆÙ‹ÚÈÔ ÁÂʇÚÈ ÁÈ· Ù· Ô¯‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ÕÚ·¯ıÔ... K·È ¿ÏÈ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Î·È ÈÛÙÔڛ˜... K·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· ʈÙÔÁڷʛ˜ ÛÙ· ηÊÂÓ›· Î·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›·... K·È „ËÏ¿ Ë ÁÚ·ÓÈÙ¤ÓÈ· ‚Ô˘ÓÔÎÔÚÊ‹: T· T˙Ô˘Ì¤Úη!

K·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÂÏ›‰· ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜: X¿ÚȘ E. Z¿¯Ô˜ Î·È XÚ›ÛÙÔ˜ A. TÔ‡ÌÔ˘ÚÔ˜ (Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È ÙÔÓ ÎfiÔ ÙÔ˘˜!) KÏ›ÓÔ˘Ó ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ì ٷ ÏfiÁÈ· ·˘Ù¿: «M ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿, ÁÚ¿„·Ì ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜, ·ÊÔ‡ ÈÛÙ‡ԢÌ ·fiÏ˘Ù· fiÙÈ: H ÈÔ Î·Ï‹ ·ÙÚ›‰· Â›Ó·È Ë Î·Ú‰È¿!!! H ηډȿ Ì·˜ Ô˘ ¯Ù˘¿ÂÈ ÌfiÓÈÌ· ÛÙËÓ ÕÁÓ·ÓÙ·!»

ŒÊË ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘-TÛ·ÌԇϷ

™Ù¤Ê·ÓÔ˜ M. º›ÏÔ˜: “MӋ̘ T˙Ô˘ÌÂÚÎȈÙÒÓ I·ÙÚÒÓ & O‰ÔÓÙÈ¿ÙÚˆÓ (1770-2006)” ŒÎ‰ÔÛË: I§ET

ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ¶¿Û¯· 2007. AÊ‹ÓÂÈ Î¿Ùˆ ÙËÓ ¤ÓÓ·, Ù·ÎÙÔÔÈ› ÙÔ Ê¿ÎÂÏÏfi ÙÔ˘ Î·È ÛΤÙÂÙ·È ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ O‰. EχÙË. «¶ÔÏÏ¿ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜. N¿Ó’ ‹ÌÂÚÔ˜, Ó¿Ó ¿Î·ÎÔ˜, Ï›ÁÔ Ê·˝, Ï›ÁÔ ÎÚ·Û›, XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÎÈ AÓ¿ÛÙ·ÛË». «¶¿ˆ ÁÈ· AÓ¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÌÔ˘ Ó· Ì˘Ú›Ûˆ Ï›ÁÔ ÙËÓ Â˘ˆ‰È¿ ÙÔ˘ ¤Ï·ÙÔ˘, Ó’ ·ÎÔ‡Ûˆ ›Ûˆ˜ ηӒ ·Ë‰fiÓÈ Î·È ÛÙÔ Á˘ÚÈÛÌfi ÌÔ˘ ÛÙ¤ÏÓˆ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÛÙÔ Ù˘ÔÁÚ·Ê›Ի. K¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ı· ›Â Ô ·Â›ÌÓËÛÙÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ º›ÏÔ˜ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ AÓÙ›Ô Û·Ó ÍÂΛÓËÛ ÁÈ· ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÌÂÁ¿ÏÔ Ù·Í›‰È Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· AÓ¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ·Á·ı‹˜ ηډȿ˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ʈÙÂÈÓÔ‡ Ì˘·ÏÔ‡ ÙÔ˘. TÔ ‚È‚Ï›Ô ·¤ÌÂÈÓ ÁÈ· Ó· Ù˘ˆ-

ı› ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÍÈÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ I§ET ÎÈ ¤ÙÛÈ Ó· ¤¯ÔÌ ۋÌÂÚ· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜ ÙÔ ÙÂÏÂȈ̤ÓÔ fiÓËÌ· ÙÔ˘ ÔÏ˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ˘ ¿ÍÈÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡, ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÂÚ¢ÓËÙ‹ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·, ÙÔ˘ ·ÏËÛÌfiÓËÙÔ˘ T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙË ÛÔÊÔ‡ Ì ÙËÓ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓË ÛΤ„Ë, ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ M. º›ÏÔ˘. E›Ó·È ¤Ó· ηϷ›ÛıËÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ì ÂÌÚÔÛıfiÊ˘ÏÏÔ Ì·ÚÌ¿ÚÈÓÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ È·ÙÚÔ‡ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ EÏÏ¿‰·˜, ËÌÈı¤Ô˘ AÛÎÏËÈÔ‡, Î·È ÔÈÛıfiÊ˘ÏÏÔ ¯¿ÚÙË Ì ÙËÓ ÔÚÈÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ T˙Ô˘Ì¤ÚΈÓ. £¤Ì· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «MӋ̘ T˙Ô˘ÌÂÚÎȈÙÒÓ I·ÙÚÒÓ & O‰ÔÓÙÈ¿ÙÚˆÓ»), 1770-2006. H ¤ÌÓ¢ÛË Ó· ÁÚ·Ê› ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô - ›Ù ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ º›ÏÔ˘, ›ÙÂ Û˘ÏÏÔÁÈ΋ Ù˘ I§ET - ›-


™Ù¤Ê·ÓÔ˜ M. º›ÏÔ˜: «MӋ̘ T˙Ô˘ÌÂÚÎȈÙÒÓ I·ÙÚÒÓ & O‰ÔÓÙÈ¿ÙÚˆÓ»

Ó·È fiÓÙˆ˜ ÌÈ· ·ÏËıÈÓ‹ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛÒÂ˘Û·Ó ÂÓ ˙ˆ‹ ÙÔÓ K·Ïfi ™·Ì·Ú›ÙË, ¿Ï·È„·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÛˆÌ·ÙÈ΋ Î·È „˘¯È΋ ˘Á›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ìfi¯ıËÛ·Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ ÂΛӢ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ΢ڛˆ˜ Ù· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ 1770. H Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ (‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ, Ì·ÚÙ˘ÚÈÒÓ ÎÏ) ˘‹ÚÍ ¤ÚÁÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È ··ÈÙÔ‡Û ÔÏÏ‹ ¤Ú¢ӷ Î·È ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ŒÚ¢ӷ ÁÈ· ÂÈ˙ÒÓÙ˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙˆÓ ·Â›ÌÓËÛÙˆÓ I·ÙÚÒÓ Î·È O‰ÔÓÙÈ¿ÙÚˆÓ. AÙ¤ÚÌÔÓË ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·, ÙËÏÂʈÓÈ΋ ·Ó·˙‹ÙËÛË, Î·Ù·Ê˘Á‹ Û ÙÚ›Ù· ÚfiÛˆ· ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, ·ÓÂ·Ú΋˜ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔȯ›· ÁÈ· 80 È·ÙÔ‡˜ Î·È Ô‰ÔÓÙÈ¿ÙÚÔ˘˜. T· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ÌÂÏÂÙ‹ıËηÓ, ‰È·ÛÙ·˘ÚÒıËÎÓ, ·Ú·‚Ï‹ıËÎ·Ó Ì ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Ì ÙÔ ÌÂÛÙfi ÏfiÁÔ Î·È ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ º›ÏÔ˘ ÎÈ ¤ÙÛÈ Ì·˜ ‰fiıËΠ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ·ÍÈfiÏÔÁÔ, ·ÍÈfiÈÛÙÔ, ¿ÍÈÔ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÙÔ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜ ÁÈ· ÌÈ· Ì·ÙÈ¿, ·ÏÏ¿ Ó· ÙÔ ‰È·‚¿ÛÔ˘Ì fiÏÔ Î·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Û’ ·˘Ùfi È·ÙÚÔ‡˜ Î·È Ô‰ÔÓÙÈ¿ÙÚÔ˘˜. £· Ì¿ıÔ˘Ì ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜. £· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· ÎÈÓ‹Ûˆ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ηÏÔ‡ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ì·˜ Ì ÌÂÚÈο ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ·. ñ ¶fiÛÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ô Iˆ¿ÓÓ˘ K·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜ ‹Ù·Ó Î·È ¯ÂÈÚÔ‡ÚÁÔ˜ È·ÙÚfi˜; ‹ fiÙÈ Ô A‰·Ì¿ÓÙÈÔ˜ KÔÚ·‹˜ ‹Ù·Ó Â›Û˘ È·ÙÚfi˜ Î·È ¤ÏÂÁ «ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ıËÚÈ҉˜ Á¤ÓÔ˜ (TÔ‡ÚÎÔÈ)

203

ÌfiÓÔÓ ÔÈ È·ÙÚÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ËÌÂÚ‡ÛÔ˘Ó». ñ ¶ÔÏÏÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ¤Ú·Û·Ó ·fi ‰‡Ô Î·È ÙÚ›· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÚÈÓ ‰Â¯ÙÔ‡Ó ÙËÓ ÎÏ‹ÛË ÁÈ· ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔ˘˜ ÎÏ›ÛË ÙËÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ Î·È ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙËÓ I·ÙÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹ AıËÓÒÓ ‹ ÙȘ ™¯ÔϤ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ñ ¶ÔÏÏÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ‹Ù·Ó ÊÙˆ¯¤˜ Î·È ÔÏ˘ÌÂÏ›˜, ·ÏÏ¿ Ì ÎfiÔ˘˜, ı˘Û›Â˜, ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ‰¿ÓÂÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÔ˘Ó. ñ TˆÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ÔÈ ·fiÁÔÓÔÈ ¤ÁÈÓ·Ó ÎÈ ·˘ÙÔ› ÁÈ·ÙÚÔ›. EÓfi˜ ÂÍ ·˘ÙÒÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÈ·ÙÚÔ› Î·È Ù· ¤ÍË ·È‰È¿ ÙÔ˘ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ·ÔηÏÔ‡Û Ì ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ «O ÁÈ·ÙÚfi˜ Ì ٷ ·È‰È¿». ñ MÂÚÈÎÔ› ¤ÌÂÈÓ·Ó ¿Á·ÌÔÈ Î·È ¤ı·Ó·Ó ¿ÌÊÙˆ¯ÔÈ, ÂÓÒ Â›¯·Ó ÛÎÔÚ›ÛÂÈ ÙË ÊÈÏ·ÓıÚˆ›· ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜. ñ ÕÏÏÔÈ ¤ÁÈÓ·Ó Â˘ÂÚÁ¤Ù˜ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ fiÏË ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· Û ÊÈÏ·ÓıÚˆÈο ȉڇ̷ٷ. ñ E› TÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ ·ÚÎÂÙ¿ ÁÓˆÛÙ¿ ÔÓfiÌ·Ù· ˘ËÚ¤ÙËÛ·Ó ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ AÏ‹ ¶·Û¿ Î·È ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÔÈÔÙÚfiˆ˜. ñ OÚÈṲ̂ÓÔÈ ¿ÛÎËÛ·Ó ÂÎ ·Ú·ÏÏ‹ÏÔ˘ ‰ËÌfiÛÈ· ·ÍÈÒÌ·Ù· Î·È ·Ó·Ì›¯ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ì ¢ÁÂÓ‹ ΛÓËÙÚ·. ñ ¶ÔϤÌËÛ·Ó ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÙÔ˘ 4041 fiÛÔÈ ‹Ù·Ó ηٿÏÏËÏ˘ ËÏÈΛ·˜ Î·È ÔÏÏÔ› ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó Ì ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ‰È·ÊfiÚˆÓ ·ÍÈÒÓ. ñ ¶ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ·ÓÂÎÙ›ÌËÙ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙËÓ EıÓÈ΋ AÓÙ›ÛÙ·ÛË. ™Ù· Ì·‡Ú· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ ¤Ó·˜ ÂÍ ·˘ÙÒÓ ÂÎÙÂϤÛÙËΠÎÈfiÏ·˜! (ηٿ Ï¿ıÔ˜, ›·Ó).


204

ŒÊË ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘-TÛ·ÌԇϷ

ñ O ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ Â‹Ïı ·fi ηډȷ΋ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Èٛ˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ¿Á¯Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘ ¿ıÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ· Î·È ÁÈ· ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔÓ ¿Û¯ÔÓÙ· (¤Ó·˜ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ÛÎÔÙÒıËΠ·fi ÙÔÓ ÂÍ·ÁÚȈı¤ÓÙ· ËÌ›ÔÓfi ÙÔ˘ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÊÔ˘ÛΈ̤ÓÔ Ú¤Ì· ÁÈ· Ó· ÙÚ¤ÍÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÚÚˆÛÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ). ñ T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙ˜ ÁÈ·ÙÚÔ› Ù·Í›‰Â„·Ó Û ÔÏÏ¿ ̤ÚË ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ·Ó·ÙÔÏÈο Î·È ‰˘ÙÈο, ‰È·ÎÚ›ıËηÓ, ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÂΛ ·ÌÔÈ‚fiÌÂÓÔÈ ÏÔ˘ÛÈÔ¿ÚÔ¯·, ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔÈ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‚ÔËı‹Ô˘Ó ÙÔ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË ÙÔ˘˜ Ô˘ ¤ı·ÈÓ ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ˜ ÛÙ· ηÙÛ¿‚Ú·¯·! A˘Ù¿ Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿ ı· ‰È·‚¿ÛÙÂ, ·Á·ËÙÔ› ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜, ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ·˘Ù‹ ‚›‚ÏÔ ÙˆÓ °È·ÙÚÒÓ - ÙˆÓ ÛÙÂÚËÌ¤ÓˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ - Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÊÔÛ›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ -¿ÍÈ· ¿Û˘ ı˘Û›·˜- ˙ˆ‹ ÙÔ˘ οı ·ÓıÚÒÔ˘. ™ÙËÓ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÏÔ‡ÛÈ· ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ı· ‚ÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· fiÛ· ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó. Y¿Ú¯Ô˘Ó ‚È‚Ï›·, ÂÚÈÔ‰Èο, ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÎÏ. H ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ º›ÏÔ˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÂÙ¿ ̤ÚË: - T· T˙Ô˘Ì¤Úη - H È·ÙÚÈ΋ ηٿ ÙÔ˘˜ Ì˘ıÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ - H È·ÙÚÈ΋ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ IÔÎÚ¿ÙË - H È·ÙÚÈ΋ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ IÔÎÚ¿ÙË - H È·ÙÚÈ΋ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÕψÛË - °È·ÙÚÔ› ̤ÏË Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ - T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙ˜ ÁÈ·ÙÚÔ›. ™ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 7 ‚ÈÔÁÚ·ÊÔ‡ÓÙ·È 89 ÁÈ·ÙÚÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·È -ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ۯ‰fiÓ- ¢ÌÂÓÒ˜ ·fi ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ·, Â·ÈÓÔ‡ÓÙ·È, ‰ÂÓ Î·Ù·-

ÎÚ›ÓÂÙ·È Î·Ó¤Ó·˜ Î·È «¿ÊËÛ·Ó fiÏÔÈ Ê‹ÌË ·Á·ı‹». E›Û˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì ·ÚfiÌÔÈ· ¢Á¤ÓÂÈ· Î·È Â˘Ì¤ÓÂÈ· 11 Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔÈ. AÎÔÏÔ˘ı› ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶Ú·ÎÙÈÎÔ‡˜ °È·ÙÚÔ‡˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ۯ‰›·˙Â Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ó· ·Û¯ÔÏËı› ·ÚÁfiÙÂÚ·!... º·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È, ÁÈ·Ù› ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ ‰È¤ıÂÙ·Ó Ù· Ê¿Ú̷η ÔÈ ›‰ÈÔÈ. TÔ ‚È‚Ï›Ô ÎÏ›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈÎˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ô˘ ‚Á‹Î·Ó ·fi ÙÔ Î¿ı ¯ˆÚÈfi. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ™˘ÚÚ¿ÎÔ ¤‚Á·˙ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È Ô ÌÂıÔ‰ÈÎfi˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ º›ÏÔ˜ Ì·˜ ÂÍËÁ› Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ. AÍ›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› Â‰Ò ˆ˜ Ô ı˘ÌfiÛÔÊÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ º›ÏÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ú·Ï›„ÂÈ ÌÂٷ͇ ·ÛÙ›Ԣ Î·È ÛÔ‚·ÚÔ‡ ÙÔ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi Ì ÙËÓ ÂÓ›ÔÙ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ «·Ú¿» ·Ú·ı¤ÙÔÓÙ·˜ Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡, Ô˘ Â›Ó·È ÊÈÏÔ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ (Û¿ÓÈÔ ÁÈ· ÙfiÙÂ) «Ù· ¤·ÈÚÓ» Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ «ˆ˜ Ù· ¤·ÈÚÓ». AÁ·ËÙ¤ ·Ó·ÁÓÒÛÙË, Ë ÌÓ‹ÌË Â›Ó·È Ë ·fi‰ÂÈÍË fiÙÈ ˙‹Û·ÌÂ Î·È Ë ÌÓ‹ÌË Â›Ó·È Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÙÈÌÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜, Ô˘ Ì·˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙË ÌÓ‹ÌË Ì·˜. A˜ Á›ÓÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ÙÔ˘ ·ÏËÛÌfiÓËÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ º›ÏÔ˘ ÙÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ· ÒÛÙ ӷ ı˘ÌËıԇ̠ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜, ÎÈ ¿ÏÏ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙ˜ °È·ÙÚÔ‡˜ Î·È O‰ÔÓÙÈ¿ÙÚÔ˘˜ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÏËıÈÓÔ‡ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ˘, ÙfiÛÔ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· ÙÔ˘˜.


XÚ‹ÛÙÔ˜ AÚ. ¶··Î›ÙÛÔ˜

Mȯ·‹Ï °. X¿ÚÔ˘: “T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈÎÔÈ ¢ËÌÔÙÈÎÔ› AÓٛϷÏÔÈ” ŒÎ‰ÔÛË ¢‹ÌÔ˘ AÁÓ¿ÓÙˆÓ, Iˆ¿ÓÓÈÓ· 2006

· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÔχÙÈÌ˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ ÙˆÓ ∆˙Ô˘ÌÂÚÎȈÙÒÓ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÂÚ¢ÓËÙÈο, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο. ¶ÔÏÏÔ› Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ Ì·˜ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆ˜ ÙÔ˘˜ ÎÚÔ˘ÓÔ‡˜ ÙÔ˘ Ó‡̷Ùfi˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ì ·ÏÔ¯ÂÚÈ¿ Î·È ÌÂÚ¿ÎÈ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Ì·˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ô ∞ÁÓ·ÓÙ›Ù˘ ºÈÏfiÏÔÁÔ˜-Ù. §˘ÎÂȿگ˘ Î. ªπÃ. Ã∞ƒ√™, Ï¿ÙÚ˘ ÙˆÓ ∆˙Ô˘Ì¤ÚÎˆÓ Î·È ˘ËÚ¤Ù˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ Ï·˚΋˜ Ì·˜ ¶·Ú¿‰ÔÛ˘. √È «∆∑√Àª∂ƒ∫πø∆π∫√π ¢∏ª√∆π∫√π ∞¡∆π§∞§√π» Ô˘ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·fi Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Î·È Ù˘ Ï¢ÙÂÚÈ¿˜, Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙˆÓ ıڇψÓ, Ù˘ ¯·Ú¿˜ Î·È Ù˘ χ˘, ÙÔ˘ Ìfi¯ıÔ˘ Î·È Ù˘ ÍÂÓÈÙÈ¿˜ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜ ∆˙Ô˘ÌÂÚÎȈÙÒÓ, Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÙËÓ Â˘·›ÛıËÙË „˘¯‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·, ·ÊÔÌÔÈÒÓÔÓÙ·È ·’ ·˘Ù‹Ó Î·È ÌÂÙ¿ ÙË ‚¿Û·ÓÔ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ Î·È ÙÂÎÌËÚ›ˆÛ˘, ·Ó·ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È ·˘ıÂÓÙÈÎÔ› ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ·fi ÙȘ ÛÙÈÏÓ¤˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ì Ï‹ÚË ÂÓ¿ÚÁÂÈ· Î·È Â˘ÎÚ›ÓÂÈ· Î·È ÚÔ·ÓÙfi˜ Ì ÁÓ‹ÛÈÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ·ÙÚȈÙÈÛÌfi Î·È ˙ËÏÂ˘Ù‹ «Ù˙Ô˘ÌÂÚÎÔÏ·ÙÚ›·». √ ˘ÁÈ‹˜ Î·È ¤ÓÙÔÓÔ˜ ·ÙÚȈÙÈÎfi˜ ·ÏÌfi˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ªÈ¯. ÿÚÔ˘ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚ·ÙÈ¤Ù·È Ì ٛÔÙÂ! •Â¯‡ÓÂÙ·È ÔÚÌËÙÈο ÌfiÏȘ ·ÓÔ›ÍÂȘ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Î·È ‰È·‚¿-

ÛÂȘ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ‰ˆ‰ÂηۤÏÈ‰Ô˘ «ÚÔÏÔÁÈÎÔ‡» ÛËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ› Ï‹ÚË ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ú·ÁÌ·Ù›· ˘„ËÏfiÙ·Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Û¿ÏÈÛÌ· ÂıÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ Ô˘, ÂȉÈο Û ̷˜ ÙÔ˘˜ ∆˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙ˜, Û˘ÓÂÁ›ÚÂÈ Î·È ÙÔÓÒÓÂÈ ÙË Û˘Ó›‰ËÛË Ù˘ ηٷÁˆÁ‹˜ Ì·˜, ‰¤ÓÔÓÙ¿˜ Ì·˜ ÛÊȯٿ Ì ÙËÓ ·ÙÚÒ· ÁË, ̤۷ ÛÙËÓ ÔÔ›· ¿ÏÏÔÓÙ·È «Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈο ÚÈ˙Ôı¤ÌÂÏ· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜…» Î·È Ë «„˘¯‹ ÙÔ˘ Ï·Ô‡» Ì·˜, fiˆ˜ ϤÓ ÛÙËÓ ·Ú¯‹-·Ú¯‹ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ô ÕÁȘ £¤ÚÔ˜ Î·È Ô ¡›ÎÔ˜ ™ËÌËÚÈÒÙ˘, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· . √È ÙÚÈ·ÎfiÛÈÔÈ ÔÁ‰fiÓÙ· ÔÎÙÒ (388) «∆˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈÎÔÈ ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ∞ÓٛϷÏÔÈ», Ô˘ ·¯ÔÏÔÁÔ‡Ó Ì¤Û· ·fi ÙȘ ‰È·ÎfiÛȘ ÙÚÈ¿ÓÙ· ‰˘Ô (232) ÌÂÁ¿Ï˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ηϷ›ÛıËÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ηٷӤÌÔÓÙ·È Û ÔÎÙÒ ‰È·ÎÚÈÙ¤˜ ÂÓfiÙËÙ˜: ∆ËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ - ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ÙË ıÚËÛ΢ÙÈ΋, ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋, ÙË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Î.Ù.Ï. ∆· ÁÂÁÔÓfiÙ·, fiÔ˘ Ú¤ÂÈ Î·È Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È, ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·È Î·È Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÚfiÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi, ·ÏÏ¿ ‡ÏËÙÔ. ∏ ÛÙ·¯˘ÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ¤ÁÈÓ ÙfiÛÔ ÌÂıÔ‰Èο, ÒÛÙ fiÏ· Ó· ·Ó·‰‡Ô˘Ó ÁÓ‹ÛÈÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¿ÚˆÌ· Î·È ˙›‰ˆÚË Ù˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈÎË ÓÔ‹, Ó· Â›Ó·È ¤ÌÏ· Ú˘ıÌÔ‡ Î·È ÌÂψ‰›·˜, ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È ÔÙ·ÛÈÒÓ Î·È Ó· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ÙÔ˘˜ Û ¤ÓıÂË ¤ÎÛÙ·ÛË, ÈηӋ Ó· ÂÈ-


206

XÚ‹ÛÙÔ˜ AÚ. ¶··Î›ÙÛÔ˜

ηÈÚÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹, ÙË ‰Ú¿ÛË Î·È ÙÔ˘˜ ηËÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜ Û fiϘ ÙȘ ÂÎÊ¿ÓÛÂȘ Î·È ÙȘ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÎÏËÚÔ‡ ÙÔ˘˜ ‚›Ô˘ Î·È Ù˘ ¤ÓÙÈÌ˘ ÂÓ›·˜ ÙÔ˘˜. ∂Ì›˜ ÔÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔÈ ÓÈÒıÔ˘Ì ÙËÓ „˘¯È΋ ·˘Ù‹ ÌÂÙ·ÚÛ›ˆÛË Û fiÏÔ Ù˘ ÙÔ ÌÂÁ·Ï›Ô, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ηٷʤÚÓÔ˘Ì ӷ ÂÂÓ‰‡Ô˘Ì ÓÔÂÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ·˘ÙÒÓ Ì ÙË ıÂÛ¤ÛÈ· ÌÂψ‰›· ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÙfiÛÔ ÁÓÒÚÈÌË Û ̷˜ ·fi Ù· Ó·ÓÔ˘Ú›ÛÌ·Ù· Î·È Ù· ¿ÏÏ· ÌÔ˘ÛÈο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·, Ô˘ ¤‚Á·ÈÓ·Ó ÙÚ˘ÊÂÚ¿ Î·È ÛÙÔÚÁÈο ·fi Ù· ÛÙfiÌ·Ù· ÙˆÓ Ì·Ó¿‰ˆÓ Ì·˜… ™Â Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ̤ıÂÍË Ù˘ „˘¯‹˜ Ì·˜ ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›· Î·È ÙËÓ ¶·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ Î·È Ù¤ÙÔÈÔ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ÂÁÂÚÙ‹ÚÈÔ Û·Ï›˙ÂÈ

ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ ªÈ¯¿Ï˘ ÿÚÔ˜. √È «∆˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈÎÔÈ ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ∞ÓٛϷÏÔÈ», ‚Á·Ï̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·ÙfiÊÈ· Î·È ÁÂÌ¿ÙË ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ Ù˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈÎË „˘¯‹ ÙÔ˘, ͯ‡ÓÔÓÙ·È ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓÔÈ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Î·È Ì·˜ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó Ì Ôχ ÏÂÙ¿ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È Ôχ ˙ˆËÚ¿ ÂÓı˘Ì‹Ì·Ù·!… ª·Î¿ÚÈ ÔÈ «∞ÓٛϷÏÔÈ» ·˘ÙÔ› Ó· ·ÓÙË¯Ô‡Ó ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ· ̤۷ ·fi ÙËÓ „˘¯‹, ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Î·È ÙÔ ÓÔ˘ οı ∆˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙË, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ Ú¿ÊÈ Ù˘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ ÙÔ˘. ÿÛˆ˜ οÔÈÔÈ, οÔÙÂ, „ËÏ·ÊÒÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÙÔ˘˜ ·ÊÔ˘ÁÎÚ·ÛÙÔ‡Ó.

¢ËÌ‹ÙÚ˘ XÚ. BÏ·¯Ô¿ÓÔ˜

B·ÁÁ¤Ï˘ A˘‰›ÎÔ˜: “H ΛÙÚÈÓË ÔÌڤϷ” M˘ıÈÛÙfiÚËÌ· - MÂÙ·›¯ÌÈÔ, ÛÂÏ. 234 ŒÓ· ·È¯Ó›‰È ÂÍÔ˘Û›·˜

Ô Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· «H KITPINH ∆ OM¶PE§A» Â›Ó·È ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ B·ÁÁ¤ÏË A˘‰›ÎÔ˘ Ì ÙËÓ ÂÍÔ˘-

Û›·. H ηÊÂÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, fiÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, Á›ÓÂÙ·È ¤Ó·˜ ΢‚ÂÚÓÔ¯ÒÚÔ˜, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÚÂÏ·‡ÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÎÔÈÓˆÓÈο, ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ, ı¤Ì·Ù·, Ì ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ‰fiÛË ÂÚˆÙÈ΋˜ ‰È·ÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ì ‚·ÛÈ΋ η-

Ù‡ı˘ÓÛË Ó· Û¿ÛÔ˘Ó ÙË ÌÔÓÔÙÔÓ›· ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. H ÚfiıÂÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡ÙÂ Ë ÌÂϤÙË Ô‡ÙÂ Ë Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ì· Â›Ó·È ·Ï¿ Ë ·fi‰Ú·ÛË ·fi Ù· ÙÂÙÚÈÌ̤ӷ Î·È Ë Ë‰ÔÓ‹ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ·Ê‹ÁËÛË ‚Ȉ̷ÙÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ·ÊËÁËÙ‹, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ. AÏÏ¿ Ë Ì¿˙ˆÍË ·˘Ù‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù ·ÁÓ‹, Ê˘ÛÈ΋ Î·È ·˘ıfiÚÌËÙË, Ô‡Ù ÌÈ· ÂÈÚËÓÈ΋ Î·È ÊÈÏÈ-


B·ÁÁ¤Ï˘ A˘‰›ÎÔ˜: «H ΛÙÚÈÓË ÔÌڤϷ»

΋ ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ οÔÈ·˜ ·Ï‹ıÂÈ·˜. H ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ‰ÔÌ‹: ¤¯ÂÈ ·Ú¯ËÁfi Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ˘ÂÚÂÍÔ˘Û›Â˜, ¤¯ÂÈ ˘·Ú¯ËÁfi, ¤¯ÂÈ Î·ÓfiÓ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. T· ̤ÏË Ù˘ Û˘¯Ó¿ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ì ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ ‰Â Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ·ÏËıÈÓ¿ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Ì ‰˘ÛÈÛÙ›· Î·È ÂÈÚˆÓ›·. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ·Ú¿ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. MÔÏÔÓfiÙÈ ÔÌ¿‰· Î·È ·Ú¤·, Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È Û ÙÔ›· Î·È ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ ÛÙÚÈÌÒ¯ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜. H ÂÍÔ˘Û›·, ˆÛÙfiÛÔ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·, Ê·›ÓÂÙ·È, ÌÈ·˜ ÔÌڤϷ˜. M ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ˆ˜ Ë ÔÌڤϷ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Î›ÙÚÈÓË. AÏÏ¿, ηıÒ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, Î·È ÔÈ ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ ·ÊËÁÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË Ù˘ Â›Ó·È Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ΛÙÚÈÓ˜. K·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿, ‚¤‚·È·, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ê‡ÁÂÈ ·’ Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ı¤Ì·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È Ôχ ÛÔ‚·Ú¿, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Î·È fi¯È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘. O ·Ú¯ËÁfi˜ ·Ï¿ ÚÔ‰Ú‡ÂÈ, ¯ˆÚ›˜, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜. E›Ó·È ·Ú¯ËÁfi˜ ÌfiÓÔ Î·Ù¿ ÙÔÓ Ù‡Ô. TÔÓ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÚfiÏÔ ·›˙Ô˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ù˘ ·Ú¤·˜. H ΛÙÚÈÓË ÔÌڤϷ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È ‰ÂÓ ÂÌÓ¤ÂÈ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. MÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·‰È¿ÎÔ·, ÌÂÙ·ÎÈÓ›ٷÈ, ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÔÓfiÌ·Ù· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÔÈΛϘ ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ. O Ï·ÙˆÓÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ O B·ÁÁ¤Ï˘ A˘‰›ÎÔ˜ ÛÙ‹ÓÂÈ ¤Ó·Ó Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ Ï·ÙˆÓÈ΋˜ ˘Ê‹˜, Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ˘Ô„È·Ṳ̂ÓÔ˘˜ Î·È ··ÈÙËÙÈÎÔ‡˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜. H ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Á›-

207

ÓÂÙ·È Ì ¤Ó·Ó Ì˘ıÔÏ·ÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ, οو ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ˆÛÙfiÛÔ, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Î˘Ï¿ ‹ÚÂÌ· Ë ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· Ó· ÊÈÏÔÛÔÊ‹ÛÂÈ ¿Óˆ ÛÙË Û¯¤ÛË ¤ÚˆÙ· Î·È ÂÍÔ˘Û›·˜. O ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù· ÚfiÛˆ· Î·È ÔÈ ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ ·Ó·Ï¿ıÔ˘Ó ÛÎÈ·ÁÚ·ÊÔ‡Ó Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Î·È ·ÔηχÙÔ˘Ó ÙËÓ „˘¯ÔÛ‡ÓıÂÛË ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÈÛÙÔÚ›·. O Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ÙËÓ Ï·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰È·ÏfiÁˆÓ ÁÈ· Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ·Ó¿Ô‰· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Î·È Ó· ·Ôηχ„ÂÈ, Ì ¤Ó·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ÙÚfiÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚È¿˙ÂÈ Ù· ÚfiÛˆ· Î·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, Ù· ̇ÚÈ· ηο Ù˘ ÌÔ›Ú·˜ Ô˘ ‰¤ÚÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÙfiÔ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘. O B·ÁÁ¤Ï˘ A˘‰›ÎÔ˜ Ì·›ÓÂÈ ÛÙË ‚·ı‡ÙÂÚË ÂÓ‰Ô¯ÒÚ· ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ·ÔÎÚ˘ÙÔÁÚ·Ê› ÙË ‰È¯·Ṳ̂ÓË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ Î·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘. OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¿ÏÏÔ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ Â›Ó·È Î·È ¿ÏÏÔ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ›ӷÈ. OÈ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ¤ÎÔ˘Ó ıÔϤ˜ Î·È ÊÔÚÔ‡Ó Ì¿ÛΘ. H ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓ›· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Ò˜ ı· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÔ˘Ó fi¯È Ì’ ·˘Ùfi Ô˘ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ›ӷÈ, ·ÏÏ¿ Ì’ ·˘Ùfi Ô˘ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· Â›Ó·È ‹ Ì’ ·˘Ùfi Ô˘ ΢Úȷگ› ÛÙÔ ‚·ı‡ÙÂÚÔ ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙfi ÙÔ˘˜. EÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÂÓÒÈˆÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÎÔ˘‚·ÏÒÓÙ·˜ fi¯È ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚ›·, Ì· ‰·ÓÂÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È ‰·ÓÂÈΤ˜ ˙ˆ¤˜. AÒÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Ì ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘˜ ËÁÂÙÈÎfi ÚfiÏÔ, ÂÎÙÔ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. O ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ B·ÁÁ¤ÏË A˘‰›ÎÔ˘ ›-


208

¢ËÌ‹ÙÚ˘ XÚ. BÏ·¯Ô¿ÓÔ˜

Ó·È ÏfiÁÔ˜ ÔÏ˘Û‹Ì·ÓÙÔ˜ Î·È ·Ó·ÙÚÂÙÈÎfi˜. OÈ ‹Úˆ¤˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ‚¤‚·È· Û ÔÏÈÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ Î·È Ù·ÍÈ΋˜ ¿Ï˘. H ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜ fï˜ ηÈ, ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Ë ¤ÎÊÚ·Û‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ô ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ÓÈÒıÔ˘Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘ ÎÔÌÊÔÚÌÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Ù˘ ˉ˘¿ıÂÈ¿˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË-·ÎfiÌË Î·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘˜, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ. ™¿Úη ·’ ÙË Û¿Úη ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ ˙Ô˘Ó, Û˘¯Ó¿ ÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó ÙËÓ ÔÏÏ·Ï‹ ÙÔ˘˜ ‹ÙÙ·, ›Ù ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ›Ù ‚˘ıÔÛÎÔÒÓÙ·˜ Î·È Î·Ù·Ê‡ÁÔÓÙ·˜ Û ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÔÈËÙÈΤ˜ ηÈ, ηٿ ηÓfiÓ·, ÂÛÈÌÈÛÙȤ˜. «X·ÚÙÔʇϷΘ Ì ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ ·ÛÊ·Ï›·˜ Á›Ó·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙȘ fiÏÂȘ», ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ¤Ó·˜, ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Ó‡̷ Ï›ÁÔ ÈÔ Î¿Ùˆ Ô ¿ÏÏÔ˜: «H „˘¯‹ Ì·˜ ¤ÁÈÓ ÂÌfiÚÂ˘Ì·Ø Ù· ÎÔÚÌÈ¿ Î·È Ë „˘¯‹ Ì·˜ ÎÚ¤ÌÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË ÛÙ· Ì·ÓÙ·Ï¿ÎÈ· ÙÔ˘ οı ÂÚ›ÙÂÚÔ˘». H EÏÏ¿‰· ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ O Û˘ÁÁڷʤ·˜, ÂÓÙ¤ÏÂÈ, ̤۷ ·fi ÙȘ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔ·Ó·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ, ·ÛΛ È· ‚·ıÈ¿ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û¿ÙÈÚ· Î·È Û·Úο˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ˘ÔÎÚÈÛ›·˜ Ô˘ ÛÊ›ÁÁÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Î·È ·Ú·‰›‰ÂÙ·È Ì ¢¯·Ú›ÛÙËÛË ÛÙȘ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ Ù˘. TÔ ‚È‚Ï›Ô Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÛÂÏ›‰· Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋˜ EÏÏ¿‰·˜. MÈ·˜ EÏÏ¿‰·˜ ‰È·Û·Ṳ̂Ó˘, ·ÏÏÔÙÚȈ̤Ó˘, ÍÂÔ˘ÏË̤Ó˘ ÛÙÔ Â‡ÎÔÏÔ Î·È ÙÔ ÂÈÊ·ÓÂÈ·Îfi, ·Ú·‰Ô̤Ó˘ ÛÙËÓ Ë‰ÔÓ‹ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÎfiÚÂÛÙË ‰›„· ÁÈ·

·Ó¿‰ÂÈÍË Î·È ÂÍÔ˘Û›·. O B·ÁÁ¤Ï˘ A˘‰›ÎÔ˜ ÚÔ¯ˆÚ¿ Û ÙÔÏÌËÚ¤˜ ÙÔ̤˜ Î·È ÛÂ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ÛÙËÓ ›Ûˆ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, ÛÙË ÛÎÔÙÂÈÓ‹ Î·È ·ı¤·ÙË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡ Ô˘ ϤÁÂÙ·È ·ÙÚ›‰·. ŸÛÔÈ Î¿ıÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜, ΢ÚȇÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ÂÁˆ¿ıÂÈ·˜ Î·È Ó›ÁÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙȘ ÌÈÎÚfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Â˘Ù¤ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ¤Íˆ ÎfiÛÌÔ Î·È ·ÔÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÛˆÔ ·fi fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Ì¿¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ „ˆÌ› Î·È ÁÈ· ¤Ó· ‰Ú¿ÌÈ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜. «H KITPINH OM¶PE§A» Â›Ó·È ¤Ó· ÈÎÚfi Ù·Í›‰È ÙÔ˘ B·ÁÁ¤ÏË A˘‰›ÎÔ˘ ÛÙËÓ „˘¯ÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ·ÓıÚÒÔ˘, Ô˘ ÛÙ¤ÎÂÈ ÌÂÙ¤ˆÚÔ˜ Î·È Ù·Ï·ÓÙ‡ÂÙ·È Ì¤Û· Û ÌÈ· ÓÈÁËÚ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÓÂÎÏ‹ÚˆÙˆÓ fiıˆÓ Î·È ÙÚ·ÁÈÎÒÓ ·‰ÈÂÍfi‰ˆÓ. O B·Á¤Ï˘ A˘‰›ÎÔ˜ Â›Ó·È ‚·ı‡˜ ÁÓÒÛÙ˘ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ ËıÔÁÚ·Ê›·˜ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ. AÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi Ë ·Ê‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·›ÚÓÔ˘Ó Â˘Ú‡ÙÂÚ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Û¿˙Ô˘Ó Ù· Û‡ÓÔÚ¿ ÙÔ˘ Â‰Ò Î·È ÙÔ˘ ÙÒÚ·. H ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ·. E›Ó·È ¤Ó· ·Ú¿ÍÂÓÔ Ù·Í›‰È ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ Ì˘ıÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡. AÏÏ¿ Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÌÈ· ÌÔÓ·¯È΋ Î·È ÛȈËÚ‹ Û¯ÔÈÓÔ‚·Û›· ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ÙÔ ‚ϤÌÌ· Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÈʤÚÂÙ·È ÔÓÂ̤ÓÔ Ì¤Û· Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÛ›ÚÎÔ Ô˘ Â›Ó·È Ë EÏÏ¿‰· Î·È ÙÚ¤ÌÂÈ fi¯È ÁÈ·Ù› ÌÔÚ› Ó· ¤ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÙÛ›ÚÎÔ ÊˆÙÈ¿. KÈ ¤ÙÛÈ ÙÔ˘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Û˘ÁÎÚ·ÙËı› Î·È Ó· ÌË ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËı› Ì ÌÈ· ʈӋ Ô˘ ·ÏÏÔ‡ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ËÂÈÚÒÙÈÎÔ ÌÔÈÚÔÏfiÈ Î·È ·ÏÏÔ‡ Ì ·Ó·ÓıÚÒÈÓÔ Ô˘ÚÏÈ·¯Ùfi: «Zԇ̠۠ÌÈ· EÏÏ¿‰· ı·Ì̤ÓË ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È·


B·ÁÁ¤Ï˘ A˘‰›ÎÔ˜: «H ΛÙÚÈÓË ÔÌڤϷ»

ÙˆÓ ‰fiÛˆӻ, «H Á‡ÌÓÈ· Ì·˜ Â›Ó·È Ë Úԛη Ô˘ Ì·˜ ¤‰ˆÛÂ Ô ÙfiÔ˜ Ì·˜, ¿ÏÏÔ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì», «Œ¯ˆ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ÎÔ˘‚·ÏÒ ÙË ÛÔÚfi Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋˜ EÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ ηÙÔÈΛ·», «°ÈӋηÓ ÙfiÛÔÈ ÔÏÏÔ› ÔÈ ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˜ Î·È ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, Ô˘ Á˘Ú›˙Ô˘Ó Û·Ó Ù· Ï˘ÛÛ·Ṳ̂ӷ Û΢ÏÈ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜». «™·›Ï· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙÔ‡», «H ÂÍÔ˘Û›· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÓfiÌÔ Ù˘ ÛȈ‹˜ Î·È Ù˘ Û˘ÓÂÓÔ¯‹˜». «OÈ ¯ÂÈÚ·„›Â˜ Ô˘ ‰Â ÌÂÙ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, ÌÔÚÔ‡Ó Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì·¯·›ÚÈ·». §fiÁÔ˜ ·ÔÊıÂÁÌ·ÙÈÎfi˜, Ô˘ ÎÔ˘‚·Ï¿ ̤۷ ÙÔ˘ ÔÏÏ‹ ÛÔÊ›· Î·È ·Ô‰›‰ÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂı˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·. TÔ Á˘·ÏÈÛÙÂÚfi Úfi‰È ™’ ·˘Ù‹, ÏÔÈfiÓ, ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ì‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ Ì·˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜, fiÔ˘ fiÏ· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÎÏ˘‰ˆÓ›˙ÔÓÙ·È, Ô B·ÁÁ¤Ï˘ A˘‰›ÎÔ˜ ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÙË Û‡ÏÏË„Ë ÌÈ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¿ÏÏÔ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ¿ÏÏÔ Â›Ó·È. MÈ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ fiÔ˘ «Ì¿ı·Ì ӷ ÎÚ˘‚fiÌ·ÛÙ fiÏÔÈ ›Ûˆ ·fi Ù· ¯·ÌfiÁÂÏ· Î·È ÙÔÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi Ù˘ Â›Ï·ÛÙ˘ ¢Á¤ÓÂÈ·˜». A˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË Î·ı·Úfi ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ Î·È ÌÔÚ› Ó· ÛÙÔ¯¿˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË, ÌÔÚ› È· Ó· ı¤ÙÂÈ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, ·ÎfiÌË ÎÈ fiÙ·Ó ·˘Ù¿ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ì ‰ÚÈ̇ÙËÙ· ηٷ¿Óˆ ÙÔ˘: TÈ Â›Ó·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›·, ÙÈ Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜; ÙÈ Â›Ó·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘, Ë ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘, Ë ÂÚÈ¤ÙÂÈ¿ ÙÔ˘, Ë ›‰È· ÙÔ˘ Ë ˙ˆ‹; K·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰Âȯı› ˆ˜ fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ¤Ó· Ù›ÔÙÂ: «ŒÓ· Á˘·ÏÈÛÙÂÚfi Úfi‰È Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·, Û¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ, Ó· ·Ôηχ„ˆ Ù· ¯·Ï·Ṳ̂ӷ ÙÔ˘ ÛfiÚÈ·».

209

O B·ÁÁ¤Ï˘ A˘‰›ÎÔ˜, ÂÚ·ÛÙ‹˜ Ù˘ ËÂÈÚˆÙÈ΋˜ „˘¯‹˜ Î·È ÓÔÛÙ·ÏÁfi˜ Ù˘ ËÂÈÚÒÙÈ΢ ηÏÏÔÓ‹˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÁÏÈÙÒÛÂÈ ·’ ÙËÓ ÚÒÙË ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÓ¿ ¿Óˆ ·’ ÙȘ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜ Î·È ÙȘ Ï·ÁȤ˜ ÙˆÓ T˙Ô˘Ì¤ÚΈÓ, Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙËÓ ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ AÚ¿¯ıÔ˘ Î·È ÌÂډ‡ÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ‰È·‰Ëψ٤˜ Ô˘ Ì¿¯ÔÓÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ «·È¯Ó›‰È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ». M· ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔ Ì‡ıÔ, ÙÔ ıÚ‡ÏÔ, ÙȘ ‰Ôͷۛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·Á·ıfi ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È Ù· ·ÍÂ¤Ú·ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Û·Ó ÙÔ ÁÂʇÚÈ Ù˘ ¶Ï¿Î·˜, Ô˘ ÙÔ Ì·ÎÚ‡ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ΤډԢ˜ ·Û¯›˙ÂÈ Ó· ÍÂ·ÙÒÛÂÈ. O B·ÁÁ¤Ï˘ A˘‰›ÎÔ˜ Ì ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ¿ Ù˘ «H KITPINH OM¶PE§A» ÚÔ¯ˆÚ¿ Ì ÙÔ Ó˘ÛÙ¤ÚÈ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Û ÌÈ· ‚·ıÈ¿ ·Ó·ÙÔÌ›· Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ Ì·˜ „˘¯‹˜ Î·È ·Ó·Û‡ÚÂÈ ·’ Ù· ÂÓ‰fiÙÂÚ¿ Ù˘ ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ Î·È ˘fiÁÂȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ. OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·Ó·˙ËÙ¿ÓÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È Î¿ÔÈ· ÚÔÛ¯‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ·Ô‰Ú¿ÛÔ˘Ó ·’ ÙȘ ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÔÏÈÙ›˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¤Íˆ ·’ ·˘Ù¤˜ ¤Ó· ÏfiÁÔ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ·Ô‰ÂÎÙÔ› ·’ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. M· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ˆ˜ Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Î·È ‚·ı·›ÓÂÈ Ë ·fiÚÚÈ„Ë. AÓ „¿¯ÓÔ˘Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÌÈ· ΛÙÚÈÓË ÔÌڤϷ ÁÈ· Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î¿Ùˆ ·’ ÙÔÓ ›ÛÎÈÔ Ù˘ Î·È ÙÔ ¤ÏÔ Ù˘ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó, ÚÈÓ Ó· Â›Ó·È ·ÚÁ¿, ˆ˜ Ë Î›ÙÚÈÓË ÔÌڤϷ Â›Ó·È Ôχ ·ÛÙ·ı‹˜ Î·È Ôχ ΢ÓÈ΋ Î·È Í‰ȿÓÙÚÔË ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È Î·È Ó· ÙËÓ ÎÚ·Ù¿ÂÈ Î·Ó›˜.


¢ËÌ‹ÙÚ˘ XÚ. BÏ·¯Ô¿ÓÔ˜

B·Û›Ï˘ °ÎÔÁο΢: “¶ÔÈËÙÈ΋ ™˘ÏÏÔÁ‹” ™·Ṳ̂ÓÔ Î·Ú¿‚È Ó· ’Ì·È, ¤Ú· ‚·ıÈ¿ - ¤ÙÛÈ Ó· ’Ì·È °È¿ÓÓ˘ ™Î·Ú›Ì·˜

ÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÌÈÎÚ¿ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ· M Í·ÊÓÈ¿ÛÌ·Ù· ÔÈ ËÚˆÈΤ˜ ·fiÂÈÚ˜ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ Ìfi¯ıÔ˘ Î·È Ù˘

‚ÈÔ¿Ï˘ Ó· ·ÔÙ˘ÒÛÔ˘Ó -Û˘Ó‹ıˆ˜ ¤ÌÌÂÙÚ·- ¿Óˆ ÛÙÔ ¯·ÚÙ› fi,ÙÈ Û˘ÛÛˆÚ‡ÙËΠ̤۷ ÙÔ˘˜ ÎÈ ¤ÁÈÓ ÛÒÌ· Î·È ‹Ú ÌÔÚÊ‹ Î·È Ì‹Î ÛÙ’ ·˘Ï¿ÎÈ· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ „›ı˘ÚÔ˘. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÛÙÔ¯¿˙ÔÓÙ·È, ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È, ÛÙȘ ÒÚ˜ Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ÌÔÓ·ÍÈ¿˜ ÙÔ˘˜, Ó· ‰ÔÓÔ‡Ó ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ› ÛÂÈÛÌÔ›, Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ó Ú‹ÁÌ·Ù· ÛÙ· ÙÔȯÒÌ·Ù· Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘˜ ÎÈ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Ô˘ Î·È Ô˘ οÔÈ· ·Ú¿ı˘Ú·, ·’ fiÔ˘ ÍÂÂÙ¿ÁÔÓÙ·È Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ¯Â›Ì·ÚÚÔÈ ·Û˘ÁÎÚ¿ÙËÙÔÈ Ù· Ú˘¿ÎÈ· Ô˘ ΢ÏÔ‡Ó ÛÙ· ˘ÔÛÙÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜. O B·Û›Ï˘ P. °ÎÔÁο΢ (T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙ˘) ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘ Ë ÛΤ„Ë ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È ¯¿ÚÙÈÓÔ Î·Ú·‚¿ÎÈ Î·È ÎÏ˘‰ˆÓ›˙ÂÙ·È fiÙ ÛÙ· ‹ÚÂÌ· Î·È fiÙ ÛÙ’ ·ÁÚÈÂ̤ӷ ÓÂÚ¿ ÙˆÓ Ì·ÎÚÈÓÒÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ ÙÔ˘˜. M· ·Ó‹ÎÂÈ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÎfiÌ·, ÛÙÔ˘˜ Ï·˚ÎÔ‡˜ ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÔ‡˜, Ô˘ ÛÙ¤ÎÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ÚfiÛˆ· Î·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Ù· ·ÔÙÈÌÔ‡Ó ·ÍÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ Ù· Ì ÔÌÔÈÔηٷÏË͛˜ Î·È Ì¤ÙÚ·. Œ¯ÂÈ ·ÔıË·ÛÂÈ ÛÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘ ·Ù¤ÏÂȈÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·‰È¿ÎÔ· Û ÌÈ· ÎÚ˘Ê‹ Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ì·˙› ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÌÈ· ÛÎÏËÚ‹ ¿ÏË Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ·Û¯›˙ÔÓÙ·˜ Ó· ‰È·ÛÒÛÂÈ ·’ Ù· ÛÎÏËÚ¿ ÎÈ ·‰ËÊ¿Á· Û·ÁfiÓÈ· ÙÔ˘ ¤Ó·Ó Îfi-

ÛÌÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ È· ¿ÚÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ Ï‹ı˘ Î·È Î·Ù·¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ›Ûˆ ÛÂÏ›‰Â˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. ™ÙËÓ «¶ÔÈËÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹», Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ϛÁÔ ÚÈÓ Ù· XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, Ô B·Û›Ï˘ °ÎÔÁο΢ (T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙ˘) ͉ÈÏÒÓÂÈ ÛÂÏ›‰Â˜ ÓÔÛÙ·ÏÁ›·˜ Î·È ·Ó·fiÏËÛ˘, Ì ÁÚ·ÊÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ·ÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ Ì·˜ fiÏ˘. H «¶ÔÈËÙÈ΋ ™˘ÏÏÔÁ‹» Â›Ó·È ÌÈ· ÁÚ·Ê‹ ÏÈÙ‹ Î·È ·ÓıÚÒÈÓË, Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜ Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ·‰È¿ÎÔ· ÛÙ· ‰‡Ô ¿ÎÚ· ÙÔ˘ „˘¯ÈÎÔ‡ Ì·˜ ‚›Ô˘: ÛÙË ¯·Ú¿ Î·È ÛÙË Ï‡Ë. EÚ·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÙÔ˘, ‚˘ı›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘, ·Ó·Û‡ÚÂÈ ÛÙÈÁ̤˜ ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙ˜ ¿ÏÏˆÓ ÂÔ¯ÒÓ, ÂÚÈÏ·ÓÈ¤Ù·È ÛÙȘ Ï·ÁȤ˜ Ù˘ ·È‰È΋˜ ·ıˆfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ fiÏ˘, Ù·Ï·ÓÙ‡ÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙȘ ÙÚÈÎ˘Ì›Â˜ ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Î·ÈÚÒÓ Î·È „¿¯ÓÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ηڿ‚È, Ô˘ ı· ÙÔÓ ¿ÚÂÈ Ó· ÙÔÓ ¿ÂÈ Û ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ Î·È Û ÎfiÛÌÔ˘˜ ·ÏÏÈÒÙÈÎÔ˘˜. O B·Û›Ï˘ °ÎÔÁο΢ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·˘ıÂÓÙÈÎfi˜ Î·È ËÁ·›Ô˜ ÛÙÔ¯·ÛÙ‹˜. TÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ·ÏÈfi, ÊÙÈ·Á̤ÓÔ Ì ٷ ˘ÏÈο Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ÁˆÁÚ·Ê›·˜ Ì·˜. AÁÓ·ÓÙ‡ÂÈ ·fi ÂΛ «·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ ÌÈÎÚfi ÙÔ Ì¤Á·» Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÓÔ˘ Î·È Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘ ÌÈÎÚ¿ Û˘Ì‚¿ÓÙ· Î·È ÁÂÁÔÓfiÙ· ÌÂÁ¿Ï·, Ô˘ ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Ó ¯¿ÛÌ·Ù· Î·È Ê¤ÚÓÔ˘Ó ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ηÈ


B·Û›ÏË °ÎÔÁοÎË: “¶ÔÈËÙÈ΋ ™˘ÏÏÔÁ‹”

‰È¿Ï˘ÛË. AÔıË·ÂÈ ÙÔ ·Ù¤ÏÂȈÙÔ ÙÔ‡ÙÔ ˘ÏÈÎfi ηÈ, Û·Ó ÙÔÓ ·ÁÓfi Î·È ÈÛÙfi ÛÙÚ·ÙÈÒÙË, ÙÔ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î¿ı ÛÙÈÁÌ‹, fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, οÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ ÂÈÎfiÓ˜, ÂÓÙ¤ÏÂÈ, Î·È Ú›Ì˜. AÏÏ¿ Ô B·Û›Ï˘ °ÎÔÁο΢ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÌfiÓÔ ¤ÎÊÚ·ÛË ÌÈ·˜ ·ÙÔÌÈ΋˜ ‹ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘. O ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Î·È ·›ÚÓÂÈ ‚·ı‡ÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË. H ·ÓıÚˆÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ·ÔÓ¤ÂÈ ÌÈ· ÁÏ˘Î‡ÙËÙ· Î·È ÌÈ· ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿, ·ÏÏ¿ ÚÔ¯ˆÚ¿ ÈÔ ¤Ú· Î·È Á›ÓÂÙ·È Î¿ÔÙ ۯfiÏÈÔ Î·È ÎÚÈÙÈ΋, Á›ÓÂÙ·È Ô‡ Î·È Ô‡ ÂͤÁÂÚÛË, ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Î·È Ì·ÛÙ›ÁÈÔ: «ŸÙÈ Ë EÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÊÙˆ¯‹, Â›Ó·È ÊÙˆ¯‹ ·fi ÌfiÓË / ÁÈ·Ù› ˙ËÙ¿ Ó· Ù˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÔÈ ‚ϿΘ ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ», ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙÔ «O ÎÔÌ¿ÚÛÔ˜». K·È ÚÔÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ «K·Ù·Î·Ë̤ӷ T˙Ô˘Ì¤Úη» ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘: «™ÎÔ‡ÍÙÂ, ʈӿÍÙÂ, ¯ˆÚÈ·ÓÔ›. B·Ú¿Ù ÙËÓ Î·Ì¿Ó·,/ÁÈ·Ù› ·Ó ‰Â ÛÎÔ‡ÍÂÈ ÙÔ ·È‰›, ‰ÂÓ ÙÔ Ù·˝˙ÂÈ Ë Ì¿Ó·». H «¶ÔÈËÙÈ΋ ™˘ÏÏÔÁ‹» ÙÔ˘ B·Û›ÏË °ÎÔÁοÎË ÛÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ Â›Ó·È ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ·Ó·ÌÓ‹ÛˆÓ, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂˆÓ Î·È ÂÍÔÌÔÏÔÁ‹ÛˆÓ. E›Ó·È ¤Ó· οÏÂÛÌ· Î·È ÌÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Ì ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi, ÙÔ˘ ÔÓÂÈÚÈÎÔ‡ Ì ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi, ÙÔ˘ ‡ı˘ÌÔ˘ Ì ÙÔ ÛÔ‚·Úfi, ÙÔ˘ Ì·ÎÚÈÓÔ‡ Ì ÙÔ ÎÔÓÙÈÓfi, ÙÔ˘ ·ÁÚÔÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÔ‡ Ì ÙÔ ·ÛÙÈÎfi. O B·Û›Ï˘ °ÎÔÁο΢ Â›Ó·È Ê‡ÛË ÂÚˆÙÈ΋. OÈ ÌÔÚʤ˜ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó Ì¤Û· ÙÔ˘ - ÚfiÛˆ· Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ Ì·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ - ¤¯Ô˘Ó ¿Óˆ ÙÔ˘˜ ÌÈ·Ó Â›ÛÙÚˆÛË Ì˘ıÈ΋, Ô˘ ÙȘ ÍÂηÚÊÒÓÂÈ ·’ ÙÔ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÙȘ ·Ú·‰›‰ÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ È‰·ÓÈΤ˜ Î·È ·„ÂÁ¿‰È·ÛÙ˜. ŒÓ· ÚfiÛˆ-

211

Ô Ï˜ ÎÈ ‹Úı ·fi ·ÏÏÔ‡ Î·È ÛÎfiÚÈÛ ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· Ù˘ ÛÙÔ MAXIM Ë B›Î˘, Ô˘ ‹Ú ÙË Û‡ÓÙ·Í‹ Ù˘ Î·È ‹Á Ӓ ·Ú¿ÍÂÈ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ·ÓÂÍ›ÙËÏË Î·È Â˘ÁÂÓÈ΋ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ - ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ̤۷ Ì·˜ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙËÓ ÂÍ·›ÛÈ· ÂΛÓË ÁˆÓÈ¿ Ô˘ ’ÌÔÈ·˙ Ì ӷfi. K·È Ò˜ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ›ÎÚ· ÙÔ˘ Î·È Ó· ÌË ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Ì fiÓÔ ÙËÓ ·Ô˘Û›· Ù˘ ÙÔ‡ÙË: «B›Î˘, ÁÈ·Ù› Ì·˜ ÙÔ ’ηÓ˜;». M· ¿Óˆ ·’ fiÏÔ˘˜ Î·È ¿Óˆ ·’ fiϘ, ÛÙ¤ÎÂÈ - ÛÙÂÊ¿ÓÈ Î·È ¤ÏÔ ÈÂÚfi Î·È Á·Ì‹ÏÈÔ - Ë B·ÛԇϷ, Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ «™‡˙˘ÁÔ˜ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙË. MËÙ¤Ú· Ï·ÙÚÂ̤ÓË,/Ô˘ ηıÂÌÈ¿ ·’ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Ù˘ ‹Ù·Ó ÂÙ˘¯Ë̤ÓË». O B·Û›Ï˘ °ÎÔÁο΢ (T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙ˘) ÁÓÒÚÈÛ ηϿ ÙË ˙ˆ‹. K·È ÁÓÒÚÈÛ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ Û ÛÙÈÁ̤˜ ÌÂÁ·Ï›Ԣ Î·È ÛÙÈÁ̤˜ ÙÚ·Áˆ‰›·˜. M· ÎÚ·ÙÈ¤Ù·È Ì·ÎÚÈ¿. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ô ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ Ó· ˘ÌÓ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ıÚËÓ‹ÛÂÈ. O ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó’ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘ Î·È Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ̤۷ Ù˘ ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏÔÁ·ÚÈ¿˙ÂÈ Ô‡ ·Ó‹ÎÂÈ ·˘Ùfi˜, ÚÔ˜ Ù· Ô‡ ¿ÂÈ Î·È ÙÈ ı¤ÏÂÈ. N· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ı¤ÏÂÈ, Ì ÏfiÁÈ· ÌÈÎÚ¿ Î·È ÊˆÓ‹ÂÓÙ· ηı·Ú¿, fiˆ˜ ÚÒÙÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ù· Û˘ÏÏ·‚›˙ÂÈ Î·È ÓÈÒıÂÈ ˆ˜ ÙÔ‡Ù˜ ÔÈ Û˘ÏÏ·‚¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÔÓ¿¯· ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘. K·È „¿¯ÓÂÈ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ÁÈ· Ó· ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿ÛÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ Î·È ‰˘Ô ÏfiÁÈ· „˘¯‹˜ Ó· ÙÔ˘ ÂÈ. KÈ Â›Ó·È ¤Ó· ΤډԘ ÔχÙÈÌÔ Î·È ·ÓÂÎÙ›ÌËÙÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ Ë ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› οو ·fi ·˘Ù‹ fiÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ Ì¿ÙÈ· Î·È ‚ϤÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ Î·È ‚·ıÈ¿, ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Î·È ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÙÚ˘ÊÂÚ¤˜ Ô˘ „¿¯ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Û ÙÔ‡ÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ù·Ú·Á̤ÓÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ Ù˘ Ê˘Á‹˜ Î·È Ù˘ Ï‹ı˘.


I°’ TZOYMEPKIøTIKH MOY™A

°. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘-P¿ÁÎÔ˜ (1907-1965)

MÂÁ¿ÏÔ˜ Ï˘ÚÈÎfi˜ ÔÈËÙ‹˜, ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹˜ Î·È Â˙ÔÁÚ¿ÊÔ˜. (°È· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‰Â˜ ÛÂÏ›‰· 233)

AÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎË ÌfiÚ· O ‰ÚfiÏ··˜ Ì·ÛÙ›ÁˆÛ ÙÔ˘ ΋Ô˘ ÙË ÁˆÓÈ¿ ÙÒÚ· ÙËÓ ·ÓÂÌfi‰·ÚÙË Î·È ÎÚ‡· ·˘Á‹ Ù’ AÚ›ÏË. ™ÙË ÛÙÚ¿Ù· ÙËÓ ·ÓıfiÛÙÚˆÙË Ù›ÔÙ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ. NÂÎÚÒıËÎÂ Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿. T· ˙ËÏÂ̤ӷ ÎÚ›Ó· Ì·˜ -ˆ Û·Ú·ÁÌfi˜ „˘¯‹˜!Û·ıÈ¿ Û·Ṳ̂ӷ Î·È ÊÙÂÚ¿ ÎÔÌ̤ӷ ÛˆÚÈ·ÛًηÓ. T· Úfi‰È· ÂÙÔÈÌÔı¿Ó·Ù· ̤ے ÛÙȘ ‚Ú·ÁȤ˜ Û·Ú¿˙Ô˘Ó ÎÈ ·ÏÈÎÔÓ ·›Ì· ÛÙ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ‰È¿‚· Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜. T˘ ÎÂÚ·ÛÈ¿˜ Ô Ï¢ηÓıfi˜ ·ÚÁ¿ Ê˘ÏÏÔÚÚÔ› Ù˘ ÙÚ·ÌÔ˘ÓÙ¿Ó·˜ ¤ÚÌ·ÈÔ, ÓÂÎÚ‹ ÂÙ·ÏÔ˘‰›ÙÛ·, ¯‡ÓÂÈ Ù’ ·ÁÓfi ÙÔ ‰¿ÎÚ˘ ÛÙÔ Ï·ÛˆÌ¤ÓÔ ¯ÒÌ· ÎÈ ·’ Ù’ ¿¯Ú·ÓÙfi ÙÔ˘ ÛÙfiÌ· ÛÙÂÚÓ‹ Ì˘ÚÔÓÔ‹.


T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈÎË MÔ‡Û·

¶Âı·›ÓÂÈ Ô Õ‰ˆÓ˘... MÂı˘ÛÙÈ΋ Ì˘ÚÔÓÔ‹ ¯‡ÓÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ ‰Â›ÏÈ ·’ ÙÔ˘˜ ·ÓıÔ‡˜ Ô˘ ÊÚ›ÛÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ê‡ÛËÌ· ÙÔ˘ ·Á¤Ú·. H K‡ÚË ÛÙËÓ ·ÁοÏË Ù˘ ÏÈÎÓ›˙ÂÈ ÙÔÓ AÚ›ÏË ÂÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ Õ‰ˆÓË ÛÙ· ˘ÁÚ¿ ÏÈ‚¿‰È· ¤Ú·... NÂڿȉ˜ ÈÎÚÔ‰‡ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯·ÚÔ¿ÏÂÌ¿ ÙÔ˘. T˘ ÕÓÔÈ͢ ÙË ‚¿Ú‚ÈÙÔ ıÏÈÌ̤ÓÔ˜ Ê·‡ÓÔ˜ ÎÚÔ‡ÂÈ, ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ Ï˘ËÙÂÚfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘, Ô˘ Ë ÔÓÂÈÚÔÊ¿ÓÙ·ÛÙË æ˘¯‹ Ì˘ÛÙËÚȷο Ù’ ·ÎÔ‡ÂÈ...

213


214

T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈÎË MÔ‡Û·

A˘Ù·¿ÙË M¤Û’ ÙÔ˘ ÎÂÏÏÈÔ‡ ÌÔ˘ ÙËÓ ÂÚÌÈ¿ ÙÔ Ê¤ÁÁÔ˜ ÙÔ˘˜ ÛÎÔÚ›˙Ô˘Ó Î·È Ì ÌÂıÔ‡Ó ·Ó‡ÔÛÌ· Ù· ÁÈÔ‡ÏÈ· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡. ¶·Úı¤Ó·, ÌÔ˘ Ù· ¯¿ÚÈÛ˜, ÁÈ· Ó· ÌÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ó Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Ù· ·̷ٷ, ÙÔ ¯ÚÒÌ· Ù’ Ô˘Ú·ÓÔ‡. KÈ fiˆ˜ Ê˘Û¿ÂÈ Ô Z¤Ê˘ÚÔ˜ Ì ӿ˙È· Î·È ÁÈÓ¿ÙÈ· Î·È Ù· ÁÏ·˘Î¿ ÙÔ˘˜ ¤Ù·Ï· Ì ¯¿‰È· ·ÓÔÈÁÔÎÏ›, ÎfiÚË, ı·ÚÚÒ ˆ˜ Ì ÎÔÈÙÔ‡Ó Ù· Á·Ï·Ó¿ ÛÔ˘ Ì¿ÙÈ·, Ô˘ οÔÈÔ˜ ›ÌÂÚÔ˜ ÁÏ˘Îfi˜ Ù· ‰¤ÚÓÂÈ, Ù· ÊÈÏ›.


T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈÎË MÔ‡Û·

MÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ™ÙÔ˘ ·ÁÚfiÙË ÙÔ ÊÙˆ¯fiÛÈÙÔ ÛÙÂÚÓ‹ ‚Ú·‰È¿ ıÏÈÌ̤ÓË. K·ıÒ˜ Ë N‡¯Ù· ·ÏÒÓÂÙ·È, ÙÔ˘ ¤ÓıÔ˘˜ Ë K˘Ú¿, Ù’ ·ÁÓÒÛÙÔ˘ Ô fiıÔ˜ fiÓÂÈÚÔ - ÙËÓ ›ÎÚ· ÙÔ˘ ÁÏ˘Î·›ÓÂÈ. A’ ÙÔ ÛÙÂÓfi ÎÏÔ˘‚› ı· ‚ÁÂÈ, ı’ ·ÓÔ›ÍÂÈ Ù· ÊÙÂÚ¿. T’ ·ÊÈfiÓÈ ÛÙ¿˙ÂÈ Ë ÍÂÓÈÙÂÈ¿ ÛÙÔ ÓÔ˘ Î·È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘: «M ȉÚÒÙ· ·˘ÙÔ‡ ˙˘ÌÒÓÂÙ·È Î·È ‰¿ÎÚ˘· ÙÔ „ˆÌ›. ø ‰Ô˘ÏÂ˘Ù‹, ηÏÔÙ˘¯È¿ ı· ‚ÚÂȘ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÌÔ˘ Î·È ı· ¯ÔÚÙ¿ÛÂȘ ¤ÚˆÙ· Î·È ÏÔ‡ÙÔ Î·È ÙÈÌ‹...». H BÚ‡ÛË -Ô‰‡ÓË ÌÔ˘ÛÈ΋- Ù’ ·ÓٛʈÓÔ ÙÔ˘ ϤÎÂÈ: «º˘Ï¿ÍÔ˘ ·fi Ù’ ·Î¿ı·ÚÙÔ Ù˘ M¿ÁÈÛÛ·˜ ÊÈÏ›! H M¿Ó· °Ë˜ Ô ÎÏ‹ÚÔ˜ ÛÔ˘, Ù˘ ÌÔ›Ú·˜ ÛÔ˘ ÙÔ ÛÙ¤ÎÈ, ÁÈ· ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ ÛÙÔÓ ÎfiÚÊÔ Ù˘ Ó· „¿ÍÂȘ Û ηÏ›. EΛ Û’ ·Ê¤ÓÙË ı· Ô˘Ï¿˜ ÙÔ Ìfi¯ıÔ ÛÔ˘ ÁÈ· ¯Ú‹Ì·, ı· Ï˘ÒÓÂȘ ̤ے ÛÙȘ Ê¿ÌÚÈΘ ÁÈ· ͤÓË ÚÔÎÔ‹. E‰Ò ͈̿¯Ô˜ ı· ÙÚ˘Á¿˜ ÙÔ ·ÙÚÈÎfi ÛÔ˘ ÎÙ‹Ì· Î·È Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÛÔ˘ ʇϷη˜ ı· ˙˘ ¯ˆÚ›˜ ÓÙÚÔ‹...». ™ÙË ÛÙ¿ÓË ¤Ú· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ‚Ú·¯Ófi˜ ·¯fi˜ ÊÏÔÁ¤Ú·˜ -Ë §¿ÌÈ· ÙÔ˘ ‰Ú˘ÌÔ‡ ÌÈÏ› ÎÏ·„È¿ÚÈη, ı·ÚÚ›˜-: «ºÙˆ¯¤, Î·È Û¤Ó· Û›ÊÔ˘Ó·˜ Û ·Ú·Û¤ÚÓÂÈ ·Á¤Ú·˜ Î·È ÙËÓ ÔÚÌ‹ ÙÔ˘ Ó’ ·ÓÙÈÎfi„ÂȘ, ÁÈ ÌÔ˘, ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜!...»

215


216

T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈÎË MÔ‡Û·

EϤÓË BÔ¯·˝ÙÔ˘-¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘

E̤ӷ Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ - E̤ӷ Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ Ô˘ ·È‰È¿ ÛÎÂÏÂÙÒÓÔ˘Ó Î·È ·ÁÒÓÂÈ ÙÔ ‰¿ÎÚ˘ ·’ ÙÔÓ ÙÚfiÌÔ ÛÙÔ ‚ϤÌÌ·, Ô˘ ÛÎÔÚ¿ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Ë ÊÚ›ÎË. - E̤ӷ Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ, fiÙ·Ó ·Ó‹ÏÈη ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Ù’ ·ÎfiÚÂÛÙ· ¿ıË Î·È ÁÂÚÓÔ‡Ó ÚÈÓ ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó Ó’ ·Óı›ÛÔ˘Ó. - E̤ӷ Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ Ô˘ ÔÈ ÂÌÚËÛÌÔ› ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ó ·ıÒÔ˘˜ Î·È Ù· ‰¿ÛË Ù˘Ï›ÁÔ˘Ó ÔÈ ÊÏfiÁ˜ ·fi ηÈÚÔÛÎfiˆÓ ·‰›ÛÙ·¯Ù· ¯¤ÚÈ·. - E̤ӷ Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ, Ô˘ Ë ÁË Ì·˜ Ô˘ÏÈ¤Ù·È ÁÈ· ¤Ó· ·Ú¿. - E̤ӷ Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ Ô˘ ÔÈ ˙ˆ¤˜ Ì·˜ ÊıËÓ‹Ó·Ó È‰¤Â˜, ÎÈ ·Í›Â˜ ÛÙË Ï¿ÛË ÂÙÔ‡Ó. - E̤ӷ Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ Ô˘ ˘ÔÎÚÈÙ¤˜ ΢‚ÂÚÓ¿Ó ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù· Ï¿ÙË ÎÈ ·Ó¿ÍÈ· ¯¤ÚÈ· ÛËÌ·›Â˜ ÎÚ·ÙÔ‡Ó Î·È ÚÔ‰›‰Ô˘Ó Ï·Ô‡˜. - E̤ӷ Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ fiÙ·Ó ÛÙ· ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¿ ÙÔ˘˜ ÙÚ·¤˙È· Ì ӈ¯¤ÏÂÈ· ÁÈ· EIPHNH ÌÈÏÔ‡Ó. ºı¿ÓÔ˘Ó Ù· fiÏ· ÎÈ ÔÈ ‡Ú·˘ÏÔÈ ÔÈ ÙfiÛÔÈ Ô˘ ı¿Ó·ÙÔ ÛÎÔÚ›˙Ô˘Ó Û ÁÂÓȤ˜, ÁÂÓÂÒÓ Î·È ‰ÒÛÙ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È „ˆÌ› Ó· ¯ÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó Ï·Ô› Ô˘ ÂÈÓÔ‡Ó Î·È ‰È„Ô‡Ó, Î·È ÛÒÛÙ ٷ ÓÈ¿Ù· Ù’ ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ Ô˘ ı‡Ì·Ù· ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙË ‚›·, ÙÔÓ ÙÔÍÈÎÔÌ·ÓÈÛÌfi. - °È·Ù› EMENA Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ.


T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈÎË MÔ‡Û·

IÂÚ¤·˜ M‹ÙÚÔ˜ ¶·¿˜

™ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ¶ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔÈ Â›Ì·ÛÙÂ, ·È‰È¿, ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜. TÔ ÏÂÓ ÔÈ ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˜ Ì·˜, ÙÔ ÏÂÓ ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Ì·˜. KÈ ·Ó Í·Ó·Ú¯fiÛÔ˘Ó· XÚÈÛÙ¤ οو Â‰Ò ÛÙË ÁË Ì·˜ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ÏËÛ›·˙˜ ηıfiÏÔ˘ ÙËÓ „˘¯‹ Ì·˜. K·È ı· Û ÙÂÏÂÈÒÓ·Ì ÒÛÔ˘ Ó· ÂȘ ÙÔ ÙÚ›·, ηıÒ˜ ÂÍ·Ê·Ó›˙Ô˘Ì Ì οÔÈ· Ì·ÂÛÙÚ›·, Ì ˘ÚηÁ¤˜ ıÂÒÚ·Ù˜ Ì·˘Ú›˙Ô˘Ì ÙËÓ Ï¿ÛË Î·È ¿Ì Û ·Ê·ÓÈÛÌfi Ù· ˙ˆÔÁfiÓ· ‰¿ÛË. ™Â η„¿Ï˜ Î·È Û ÛÙ¿¯ÙË ı· ÙÔ˘˜ ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ ¿¯ÙÈ. °È· Ó· ‰Ô‡Ì ÔÈfi˜ ı· ¯¿ÛÂÈ, ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ‰¿ÛË; AÓ¢ı˘ÓÔ¸‡ı˘ÓÔÈ ÎÚÈı¿ÚÈ Ì·˜ Ù·˝˙Ô˘Ó. ™˘ÌʤÚÔÓ Î·È ‰È·ÏÔ΋ Ù· ‰¿ÛË Ì·˜ ıÂÚ›˙Ô˘Ó. AÓÙÈ·ıÒ ÙȘ ˘ÚηÁȘ, ÌÈÛÒ ÙÔ˘˜ ÎÙËÓ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Ó· ÁÏ˘ÙÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÈÓ¤˜, ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ·ÓÔ‡ÚÁÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜. AÓ·ÙÚÔÌ¿˙ˆ ÛÙÔ˘˜ ηÓÔ‡˜, Âı·›Óˆ ÛÙȘ η„¿Ï˜, ÙÔ ¶PA™INO ÂÚˆÙ‡ÔÌ·È! ¢Â ‚Ú›ÛΈ ϤÍÂȘ ¿ÏϘ, Û ۤӷ ¯ÚÒÌ· Ï·ÙÚ¢Ùfi, ÛÙȯ¿ÎÈ ÁÈ· Ó· Ϥ͈, Ì ÙË ÊÙˆ¯‹ ÊÏÔÁ¤Ú· ÌÔ˘, ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ó· ÛÙÔ ·›Íˆ. ø ‰¿ÛË! ø ·ÁÚÔ›! ø ηٷÚ¿ÛÈÓÔÈ ÏÂÈÌÒÓ˜! Ô˘ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ıÚfiÓÈ·Û·Ó Û ۷˜, Ô ¤Ï·ÙÔ˜, Ô Û›ÙÔ˜, ÔÈ ·ÓÂÌÒÓ˜. ø ‰¿ÛË Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÂÙ ÙË Ê˘ÛÈ΋ ·ÚÌÔÓ›·, Ô˘ ÔÈ ÓfiÌÔÈ Ù˘ ı¿Ù·Ó ηÏÔ› Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ø ‰¿ÛË! Â̤ Ù· ‰¤Ó‰Ú· Û·˜, ·ÁÚÔ› Â̤ ÔÈ Î·ÚÔ› Û·˜, ÏÂÈ‚¿‰È· ηٷÚ¿ÛÈÓ·, ÔÈ Ì˘Úˆ‰¿ÙÔÈ ·ÓıÔ› Û·˜, Ì’ ÂÌÓ¤Ô˘Ó, Ì ÌÂıÔ‡Ó, Ù· ÏÔ‡ÛÈ· ÌÂÁ·Ï›·, ÌÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó fiÏ· Û·˜, ÙÚÔÊ‹, ˙ˆ‹, ˘Á›·. MÔ˘ ‰›ÓÂÈ ›ÛÙË ÛÙÔ £Âfi ÙÔ ¿ÚˆÌ· ·’ Ù· ›·, Î·È Ù· ¯ÔÚÙ¿ÚÈ· Ù’ ¿Î·Î· ÌÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó Â˘ÏÔÁ›·. TÔ˘ οÌÔ˘ Ù· Û·Ï·ÙÈο, Ù· ÛÎfiÚ‰· fiÔ˘ η›ÓÂ, Ì ٷ Û· ‚›‚ÏÔ˘˜ ʇÏÏ· ÙÔ˘˜, ÎÈ ·˘Ù¿ οÙÈ ÌÔ˘ ϤÓÂ. K¿ÙÈ ÌÔ˘ ϤÂÈ ÙÔ Û¤ÏËÓÔ, οÙÈ ÌÔ˘ ϤÂÈ Ë Ì¿·. MÔ˘ ÏÂÓ Î·È ÌÔ˘ ʈӿ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ „˘¯‹, TO ¶PA™INO A°A¶A!

217


218

T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈÎË MÔ‡Û·

XÚ. AÚ. ¶··Î›ÙÛÔ˜

™˘ÌÊ˘‹ ÎÈ ·ÓÙ›ÚÚÔ· ºˆ˜, Ë ·Á¿Ë! ™ÎÔÙ¿‰È, Ë Î·Î›·... K·È ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ʈÏÈ¿˙Ô˘Ó Û’ ·ÓıÚÒÔ˘ ηډ›·!... H ·Á¿Ë ˘Ê·›ÓÂÈ „˘¯¤˜, ÙȘ ·ÁÓ›˙ÂÈ Î·È „ËÏ¿ ÙȘ ÛËÎÒÓÂÈ. H ηΛ· ÍËÏÒÓÂÈ ‰ÂÛÌÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÒÓÂÈ Î·È ÛÙ· ‚¿ıË ÙÔ˘˜ ¯ÒÓÂÈ... T˘ ·Ï¿ÓÙ˙·˜ ÙÔÓ ‰›ÛÎÔ ·Ó ÁÂÌ›˙ÂȘ ηΛ·, ÚÔ˜ ÙÔÓ ‚Ô‡ÚÎÔ Û ¿ÂÈ... KÈ Ë ·Á¿Ë ·’ Ù· ‡„Ë ÙÔ˘ ·ÓÙ›˙˘ÁÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘, ÙËÓ ÙÒÛË ÛÔ˘ ‚ϤÂÈ, Î·È ÔÓ¿ÂÈ...

B·ÛÈÏÈ΋ æËÏÔ‡-M¿Úη

H ‚Ú˘ÛԇϷ ™Â ÌÈ· ‚Ú˘ÛԇϷ οıÈÛ·, Ï›ÁÔ Ó· Í·ÔÛÙ¿Ûˆ, ›· Ó· Ȉ ÎÚ‡Ô ÓÂÚfi, Ó· Ȉ Ó· ͉Ȅ¿Ûˆ. XÚ˘Ûfi˜ ·ËÙfi˜ Â¤Ú·ÛÂ, ÛÙ· Ó‡¯È· ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ, ÌÈ· ¤Ú‰Èη ÂÓÙ¿ÌÔÚÊË Ô˘ ÙÔÓ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÛÂ: - ÕÛ ÌÂ, ¯Ú˘Û¤ Ì’ AËÙ¤ Ó· ¿ˆ ÛÙË ÊˆÏÈ¿ ÌÔ˘, Ô˘ ¤¯ˆ Ù· ·È‰¿ÎÈ· ÌÔ˘ Î·È ÎÏ·›ÂÈ Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘... M·˙› Ù˘ ¤ÎÏ·„· ÎÈ ÂÁÒ, ı˘Ì‹ı’η Ù· ‰Èο ÌÔ˘, ¤¯ˆ ÙÔ ÁÈÔ ÌÔ˘ Ì·ÎÚÈ¿ Î·È Ì ÔÓ¿ÂÈ Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘.


T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈÎË MÔ‡Û·

¢ËÌ‹ÙÚ˘ °. TÚÈ¿ÓÙÔ˜

¶Ô˘Ï¿ÎÈ ¿ÊˆÏÔ ™Ù·Ì¿ÙËÛ· ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ, Û’ ¤Ó· ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ ÎÈ ¤Ó· Ô˘Ï¿ÎÈ ¿ÊˆÏÔ, ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ·ÏÒÓÂÈ.

KÚ¿Ù· ηı¿ÚÈ· ÙËÓ „˘¯‹, ÌË Û ÁÂÏ¿ ÙÔ ¯ÚÒÌ·, ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ¿Óˆ ÛÙË ˙ˆ‹, ›‰ÈÔ ı· ’Ó·È ÙÔ ¯ÒÌ·.

ºÔÚ¿ ۷οÎÈ ·ÓÔȯÙfi, ÛÎÈṲ̂ÓÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ, Ì· ÛÙËÓ Î·ı¿ÚÈ· ÙÔ˘ ηډȿ, Ë ‰‡Ó·ÌË ÊÔ˘ÓÙÒÓÂÈ.

MË Û ÙÚÔÌ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Î·ÈÚÔ›, Ë ÌfiÚ· ı· ÂÚ¿ÛÂÈ, Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ı· Ê·Ó› Î·È ı· Û ·ÁηÏÈ¿ÛÂÈ.

T· ‰˘Ô ÙÔ˘ Ì¿ÙÈ· ÎÔ›Ù·Í· Î·È ‰È¿‚·Û· ÙË ıÏ›„Ë, ‰ÂÓ ÙÔ˘ ’‰ˆÛ ηÓ›˜ ÛÙÔÚÁ‹, ÙÔÓ fiÓÔ ÙÔ˘ Ó· Ó›ÍÂÈ.

£· ’ÚıÂÈ Î·È Û¤Ó· Ë ÛÂÈÚ¿, Ô Î‹Ô˜ ÛÔ˘ Ó’ ·Óı›ÛÂÈ ÎÈ ·’ ÙËÓ ÂÚ›ÛÛÈ· ¢ˆ‰È¿, Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ÚÔ˘Ê‹ÍÂÈ.

ÕÏÏÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó ÂÈÚˆÓÈο ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ÙÔ ¯Ï¢¿˙Ô˘Ó ÎÈ fiÛÔ ·˘Ùfi ·Ú·Î·Ï›, ·ÏÏÔ‡ ·˘ÙÔ› ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó.

E›Ó·È ÌÈ· Û‚Ô‡Ú· Ë ˙ˆ‹, Ô˘ ¿Ûٷٷ Á˘Ú›˙ÂÈØ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘, ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ.

TÔ ›‰ÈÔ ¤Î·Ó· Î·È ÂÁÒ, ÙÔ˘ Á‡ÚÈÛ· ÙËÓ Ï¿ÙË, ÁÈ·Ù› Â˙fi Â›Ó·È ÙÔ ·È‰› ÎÈ ÂÁÒ Â¿Óˆ ÛÙ’ ¿ÙÈ.

™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌfiÚ· Ì’ ¤È·ÛÂ, ÌÂÁ¿ÏË Î·Ù·ÈÁ›‰·, ÙÔ ¿ÙÈ ÌÔ˘ ·Ê‹ÓÈ·Û ÛÎÏËÚ‹ ÙË ÌÔ›Ú· ›‰·.

AÁÓfi ·È‰› Î·È ¿Î·ÎÔ, ·ÏÒ‚ËÙÔ Ó· Ì›ÓÂȘ Î·È Ì˜ ÙÔ ‚Ô‡ÚÎÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜, ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÌËÓ ÎÏ›ÓÂȘ.

TÒÚ· ÌÔÓ¿¯Ô˜ ÙÚÈÁ˘ÚÓÒ, Û·Ó Ù’ ¿ÊˆÏÔ Ô˘Ï¿ÎÈ, ÁÈ·Ù› fiÏ· Â›Ó·È ÛÙË ˙ˆ‹, Û’ ¤Ó· Ï¢Îfi ¯·ÚÙ¿ÎÈ...

219


220

T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈÎË MÔ‡Û·

T˙Ô˘Ì¤Úη ™ÙËÓ ÈÔ „ËÏ‹ Û·˜ ÎÔÚ˘Ê‹ Ô˘ fi‰È ‰ÂÓ ·Ù¿ÂÈ ¤ÛÙËÛ ıÚfiÓÔ Ô £Âfi˜ ¿ÓÙ· Ó· Û·˜ Ê˘Ï¿ÂÈ. E›Ó·È Ù· ‡η Û·˜ ‰·ÛÈ¿ ıÂfiÚ·Ù· Ù· ÂÏ¿ÙÈ· Î·È Ì ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓ· ÓÂÚ¿ ÔÙ›˙ÔÓÙ·È Ù· Ï¿ÁÈ·. ŸÙ·Ó Ë Ó‡¯Ù· ¤Ú¯ÂÙ·È Ì ÛÎÔÙÂÈÓÈ¿ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜ ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ Ô Ô˘Ú·Ófi˜ Î·È Û·˜ ÊÈÏÔ‡Ó Ù· ·ÛÙ¤ÚÈ·. £¤Ïˆ Î·È ÂÁÒ T˙Ô˘Ì¤Úη ÌÔ˘ Û ۷˜ Ó· ηÙÔÈ΋ۈ Î·È ·’ ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ¿ÚˆÌ· Ó· Ȉ Î·È Ó· ÌÂı‡Ûˆ. N· Ì ͢ÓÔ‡Ó ÔÈ ¤Ú‰ÈΘ Ó· Ì ÎÔÈÌÔ‡Ó Ù· ·Ë‰fiÓÈ· Ó· ÊÙÂÚÔ˘Á›˙Ô˘Ó Á‡Úˆ ÌÔ˘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÂÏȉfiÓÈ·. ™·Ó Ì ηϤÛÂÈ Ô ÎÚÈÙ‹˜ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ Ó· Ì ¿ÚÂÈ ¤ÙÚ· ·fi Û·˜ T˙Ô˘Ì¤Úη ÌÔ˘ Ó· ¤¯ˆ ÁÈ· Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ.


T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈÎË MÔ‡Û·

§Â˘Ù¤Ú˘ B. T˙fiη˜

TÚ·ÁÔ‡‰È ÛÙÔ Ï›ÎÓÔ* °Ï˘ÎÔÎÔÈÌ›˙ÂÈ Ë ÌÈÎÚÔÌ¿Ó· ÙÔÓ ·Óıfi Ù˘ ÛÙË Û·ÚÌ·Ó›ÙÛ· ÙÔ˘ ÊÙˆ¯Ô‡ ÛÈÙÈÔ‡ ÎÈ ÔÈ MÔ›Ú˜ ··Ï¿ ÌÔÈÚ·›ÓÔ˘Ó, ÙÔ A‡ÚÈÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜, ‚Ï·ÛÙfi˜ ÎÈ ·˘Ù‹ ÚÔṲ̂ÓÂÈ Ó· Ê·Ó›, Ô ·ÓÙÚ›ÎÂÈÔ˜ ηËÌfi˜ Ù˘, Ô˘ ·fi ηÈÚfi Ï›ÂÈ ÛÙ· ͤӷ. N¿ÓÈ-Ó¿ÓÈ, ̤ڷ-Ó‡¯Ù·, Ê˘Û¿ÂÈ Ô BÔÚÈ¿˜, Ó¿ÓÈ-Ó¿ÓÈ, Ê˘Û¿ÂÈ Ô NÔÙÈ¿˜. KÈ ·Ó ·˜ ÛÂÚÁÈ¿ÓÈ -„˘¯‹ ÌÔ˘Û ÙfiÔ Ì·ÎÚÈÓfi, Ì ÙËÓ Â˘¯‹ ÌÔ˘, ÎÔÓÙ¿ ÛÔ˘ ı¿Ì’ ÂÁÒ...

* TÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·˘Ùfi ·Ê¤ıËΠËÌÈÙÂϤ˜ ÁÈ· ÌÂÏÔÔ›ËÛË ¿Óˆ ÛÙÔ È¿ÓÔ ÙÔ˘, ·fi ÙÔÓ ·Â›ÌÓËÛÙÔ ¶Ï·Ù·ÓÔ˘ÛÈÒÙË MÔ˘ÛÔ˘ÚÁfi - ™˘Óı¤ÙË ¢ËÌ‹ÙÚË ¢Ú·Á·Ù¿ÎË, Ï›ÁÔ ÚÈÓ Ê‡ÁÂÈ ·’ ÙË ˙ˆ‹, ÛÙȘ 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2001, fiˆ˜ Ì ÏËÚÔÊfiÚËÛÂ Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ η B¿ÏÈ· ¢Ú·Á·Ù¿ÎË-KÔÚˆÓ›‰Ë.

221


222

T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈÎË MÔ‡Û·

¶ÚˆÙÔÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜, NÈÎfiÏ·Ô˜ ¢. K›ÙÛÔ˜

ºÈϤÏÏËÓ˜ Œ¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¶¤Ù· “ºI§E§§HNøN” ÂÔÚÙ¤˜, ηıËÎfiÓÙˆ˜ ı· ˘ÌÓ‹ÛÂÈ ÙȘ ·ı¿Ó·Ù˜ ÌÔÚʤ˜. §¿ÙÚÂȘ Î·È È‰ÂÔÏfiÁÔÈ, Ó‡̷ÙÔ˜ EÏÏËÓÈÎÔ‡, ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ÙˆÓ ºÈÏÔÛfiʈÓ, ¿Ì· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÚÈÓ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ EÏÏ¿‰·, ÙËÓ ·Á¿ËÛ·Ó Ôχ ÎÈ ‹Úı·Ó ӷ ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÂÏ¢ıÂÚˆı›. ŒÁÚ·„·Ó Ï·ÌÚ¤˜ ÛÂÏ›‰Â˜, ·’ ÙȘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÛÙËÓ EÏÏËÓÈ΋ IÛÙÔÚ›·, ͤÓÔÈ ·˘ÙÔ› EıÂÏÔÓÙ¤˜. ŒÂÛ·Ó ÂȘ ÙÔÓ AÁÒÓ·, Ì·¯ËÙ¤˜ ̤¯ÚÈ ÂÓfi˜, Û˘ÓÂΛÓËÛ·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ̤۷ ÎÈ ¤Íˆ, ¢ÈÂıÓÒ˜. ◊Ù·Ó ÎÈ ¤ÌÂÈÓ ÛÔ˘‰·›Ô, ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È Û·Ó Ù¤ÙÔÈÔ ÙÔ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ô EÏÏËÓÈÎfi˜ §·fi˜. MÓËÌÔÓ‡ÂÈ ÙË ı˘Û›·, ÂÈۋ̈˜ ÙËÓ ÙÈÌ¿ Î·È ÛÙ· ÛÙ‹ıË ÙÔ˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙË ‚·ÚÂÈ¿ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿.


T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈÎË MÔ‡Û·

223

B·ÁÁ¤Ï˘ ¶. M·Ú¿Î·˜

T˙Ô˘Ì¤Úη T˙Ô˘Ì¤Úη ÌÔ˘ ·Ó¤ÌÔÚÊ· ÔÏ˘ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈṲ̂ӷ Ë ÌÔ‡Û· Û·˜ ‰È¿ÓıÈÛÂ, Û·˜ ¤¯ÂÈ Í·ÎÔ˘Ṳ̂ӷ. O ¢ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Û·˜ ÚÔ›ÎÈÛ Ì ÌfiÏÈη ÛÙÔÏ›‰È·, Ù˘ ʇÛ˘ ÔÈÎÈÏfiÌÔÚÊ· ·Ù›ÌËÙ· ÊÙÈ·Û›‰È·. E›Ó’ ÔÈ Ï·ÁȤ˜ Û·˜ Ú¿ÛÈÓ˜ ÂÏ·ÙÔÛÎÂ·Ṳ̂Ó˜ Î·È ÔÈ ÎÔÚʤ˜ Û·˜ ÎڷٷȤ˜ Ì ¯ÈfiÓÈ· ÊÔÚو̤Ó˜. M ‰¿ÛË ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙ· - Ê·ÓÙ·ÛÙÈο ‰È·Ì¿ÓÙÈ· Î·È Ù· ¯ˆÚÈ¿ - Ï›ÎÓ· ·ÁÓ¿ - ·ÓÙÚÒÓÔ˘Ó ·ÏËοÚÈ·. KÈ Â›Ó·È ÛÂÌÓ¿ Î·È Ù·ÂÈÓ¿, ÊÈÏfiÍÂÓ· ÛÙ· Û›ÙÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ıˆÚÔ‡Ó, Û·Ó ·‰ÂÏÊÔ‡˜ ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ·. Œ¯Ô˘Ó ›ÛÙË ÛÙÔ XÚÈÛÙfi ÎÈ ·Á¿Ë ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÁÎfiÏÊÈ ÙÔ˘˜ ̘ ÛÙ· ÛÙ‹ıÈ·. M˜ ÛÙÔ Ê·Ú¿ÁÁÈ Á¿ÚÁ·ÚÔ˜ Ô ÕÚ·¯ıÔ˜ Î˘Ï¿ÂÈ Û· Ê›‰È ÂÏÈÛÛfiÌÂÓÔ˜ Ì·˜ ÁÓ¤ÊÂÈ, Ì·˜ ÁÂÏ¿ÂÈ Î·È Ë ÙÔÍÔÙ‹ Û·˜ Á¤Ê˘Ú· Ù˘ ¶Ï¿Î·˜ ·fi ¤ÙÚ· Ì·˜ Ô‰ËÁ› ·ÓÙ›ÂÚ· Û ¯ÚfiÓÈ· ‰ÔÍ·Ṳ̂ӷ. 25 M·ÚÙ›Ô˘ 2005


224

T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈÎË MÔ‡Û·

XÚ‡Û· ¶··‰¿ÎË-¶··Û‡ÚÔ˘

™ÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ™ÙÔ Â˙Ô˘Ï¿ÎÈ Ù˘ ı‡ÌËÛ˘ οıÔÌ·È. H ÎÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÛÙ·¯ÙÈ¿ Î·È ‰·ÎÚ˘Ṳ̂ÓË. •¤Úˆ Ù· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ fiÙ·Ó Â›Ó·È ¤ÙÛÈ. T· ‚·ı˘ÛÙfi¯·ÛÙ· ¤Ï·Ù· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ ·Á¤Úˆ¯·. MfiÓË ı· ͉ȷχÓÂÈ Ù· ÛÎÔÙ¿‰È·. TÔ ¿ÚˆÌ· ÙÔ˘ ÚÂÙÛÈÓÈÔ‡ ‰ÂÓ ÙËÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÛÙËÓ „˘¯‹, Ô‡ÙÂ Ë Ì·ÎÚÈÓ‹ ¯ÈÔÓÈṲ̂ÓË ‚Ô˘ÓÔÎÔÚÊ‹. T›ÔÙ· ‰ÂÓ Ì·›ÓÂÈ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ó· ÙËÓ ·Á·ÏÏÈ¿ÛÂÈ. H ·Ú¿¯ÓË Ô˘ ÎÚ¤ÌÂÙ·È ·fi ÌÈ·Ó ¿ÎÚË Î·È ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó‡„ËÏË ÈÙÈ¿, Ù˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔÓ ÈÛÙfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ Î·È Ó· ÎÏÂÈÛÙ› ̤۷. T· Ì˘ÚÌ‹ÁÎÈ· ·Ó‚ÔηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÎÔÚÌfi, ÛÎÏËÚ‹ Ë ÂÈ‚›ˆÛË. ™ÈˆËÏ‹ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÔ‡ÚÔ˘Ô ÙÔ ÁÏ˘Îfi ηÏËÓ˘¯Ù›˙ÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ô˘ÏÈ¿, Ô˘ ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ӷ ÛÙȘ ʈÏȤ˜. K·ÏËÛÂÚ›˙ÂÈ Ì’ ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È, Ù· ÚÒÙ· ·ÛÙ¤ÚÈ· ÛÙÔ ÛÙ·¯Ù› ıfiÏÔ Ù· ı·˘Ì¿˙ÂÈ. £¿ÚıÂÈ Î·È Ë ¿ÓÔÈÍË ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿. E›Ó·È ·ÓÒÊÂÏÔ Ó· ıÏ›‚ÂÛ·È...


T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈÎË MÔ‡Û·

XÚ˘Û·˘Á‹ K·ÌÚ‹-MfiÌÔÏË

™Â „¿¯Óˆ ™’ ¤„·¯Ó· Ì¿Ù·È· ̘ ÛÙÔ˘˜ ¯·Ì¤ÓÔ˘˜ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˘˜ Ù˘ ηډȿ˜ ÌÔ˘, ʈÙÂÈÓ¤ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙË, ÌÔÓ·‰ÈΤ Ô‰ËÁ¤ Î·È Ù·›ÚÈ, ÁÈ· ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÂÚ· fi¯ıË. ŸÌˆ˜ ‹ÛÔ˘Ó ÙfiÛÔ ‰›Ï· ÌÔ˘, Ô˘ ÛÙ¿ıËΠ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· Û ‰È·ÎÚ›Óˆ. °È’ ·˘Ùfi ÙÚ¿‚ËÍ· Ì›ÏÈ· Ì·ÎÚÈ¿ Î·È ¯ÚÂÈ¿ÛıËΠӷ Û ڷ›Ûˆ Ì ÙÔ Ì·ÁÈÎfi Ú·‚‰› Ù˘ ·Ô˘Û›·˜. flÛÔ˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ ı·‡Ì·! AÏÒÛ·Ì ٷ ¯¤ÚÈ· Ì·˜ ÂχıÂÚ· Î·È Êı¿Û·Ì ·ÈÛ›ˆ˜ ÛÙË ÊˆÙÂÈÓ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ÔÚÈ˙fiÓÙˆÓ. EΛ Ô˘ Ë ÓÔ‹ Ù˘ ·Á¿˘ ·È¯Óȉ›˙ÂÈ ÂÈÚËÓÈο Û’ ¤Ó· ·Ù¤ÏÂȈÙÔ Ë‰ÔÓÈÎfi ¯ÔÚfi, ·›˙ÔÓÙ·˜ ÂÍ·›ÛȘ ÌÂψ‰›Â˜ ̤ے ·’ ÙȘ Û·Ṳ̂Ó˜ ¯ÔÚ‰¤˜ Ù˘ ηډȿ˜ Ì·˜.

225


226

T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈÎË MÔ‡Û·

XÚ˘ÛԇϷ KÔÌ˙È¿

HÂÈÚÒÙÈÛÛ· Ì¿Ó· TÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Û΢Ì̤ÓÔ Î·Ù¿¯·Ì· ÛÙË Á˘. O ›‰ÚˆÙ·˜, ·ÛË̤ÓÈÔ˜ ÏÔ‡ÙÔ˜, ÛÙÔÏ›˙ÂÈ ÙÔ Ì¤ÙˆÔ. ™ÙËÓ ԉȿ Ù˘ÏÈÁ̤ӷ Ï›Á· ÛÔÚ›‰È·. ¶¿ÓÙ· ÂΛÓË Ë ԉȿ οÙÈ ÎÚ·Ù¿ÂÈ, ·Ó·‰Èψ̤ÓË, Á˘ÚÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ˙ˆÓ¿ÚÈ Ù˘ ̤Û˘. TÔ ÙÛ·› ·Ó·Ô‰ÔÁ˘Ú›˙ÂÈ ÙÔ ¯ÒÌ·. ™ÎÔ‡ÚÔ˜ ¯·ÏÎfi˜ ˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜ ÛÙÔ Î·Ì›ÓÈ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘. T· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ÚÔ˙È·Ṳ̂ӷ, ÛÎÏËÚ¿, ÛÊ›ÁÁÔ˘Ó ÙÔ Í‡ÏÈÓÔ ÛÙÂÈÏÈ¿ÚÈ. K·È ¿ÏÈ ·Ó·ÛËÎÒÓÂÈ ÙÔ ÙÛ·› Î·È ÙÔ Ì‹¯ÓÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÌ·. O ‹ÏÈÔ˜ ÛÎÏËÚfi˜ ÙÈ̈Úfi˜ ˙ËÙ¿ÂÈ ÙÔ ÌÂÚÙÈÎfi ÙÔ˘. X·Ú·ÎÒÓÂÈ ÙÔ Ì¤ÙˆÔ, ·˘Ï·ÎÒÓÂÈ Ù· Ì¿ÁÔ˘Ï·. ™Ù·ÁfiÓ˜ ȉÚÒÙ· Î˘Ï¿Ó ÛÙÔ Ï·ÈÌfi Û·Ó ·ÛË̤ÓÈÔ ÁÈÔÚÙ¿ÓÈ Ô˘ ÛÙÔÏ›˙ÂÈ Ù· ÛÙ‹ıÈ· Ù˘. •Â‰ÈÏÒÓÂÈ ÙËÓ ԉȿ Ù˘. P›¯ÓÂÈ ·Ïfi¯ÂÚ· Ì ÙË ¯Ô‡ÊÙ· Ù˘ Ù· ÛÔÚ›‰È· ÛÙÔ ¯ÒÌ·. ⁄ÛÙÂÚ· ÔÚıÒÓÂÙ·È, ÙÂÓÙÒÓÂÈ ÙÔ ÎÔÚÌ›, ˙˘Á›˙Ô˘Ó Ù· Ì¿ÙÈ· Ù˘ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘. ¢Ú·ÛÎÂÏ›˙ÂÈ Í˘fiÏËÙË ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ¯ˆÚ·ÊÈÔ‡. AÎÔ˘Ì¿ ÙÔ ÙÛ·› ÛÙË Ú›˙· ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘. H ·Ó¿Û· Ù˘ ÍÂÚ‹, ‰ÂÓ ·¯Ó›˙ÂÈ. TÔ Ï·Ú‡ÁÁÈ ÛÙÂÁÓfi, Ù· ¯Â›ÏË ÍÂÚ¿. K·Ù·›ÓÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi Û·Ó ·Á›·ÛÌ·. ™ÎÔ˘›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ ԉȿ˜ Ù˘ ÙÔ Ï·ÈÌfi Î·È ÙÔ Ì¤ÙˆÔ Û·Ó Ó· ÂÚÈÌ·˙ÒÓÂÈ Ù· ÛÙÔÏ›‰È· Ù˘. K·È ¿ÏÈ Í·Ó·Û·‚ÂÈ, ÛÙÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÙÚȯȿ ηٿ¯·Ì· ηÈ


T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈÎË MÔ‡Û·

·ÚÌ·ıÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô Ù˘. Z·ÏÈÁÁÒÓÂÙ·È ÙÔ ‰ÂÌ¿ÙÈ. H ÙÚȯȿ ÛÊ›ÁÁÂÈ Ù· ÛÙ‹ıÈ· Ù˘ οو ·fi ÙËÓ ·Ì·Û¯¿ÏË Ù˘. H Ï¿ÙË Ù˘ ¯·Ú·ÎÒÓÂÙ·È ¤Ó· ‰¿¯Ù˘ÏÔ ‚¿ıÔ˜. AÓ·ÛËÎÒÓÂÙ·È, Á˘Ú›˙ÂÈ ÛÙ· ÁfiÓ·Ù·, ÚÔÛ·ı›, Ù· ηٷʤÚÓÂÈ. ™ËÎÒÓÂÙ·È fiÚıÈ·, Û΢ÊÙ‹, ηÌÔ˘ÚÈ·Ṳ̂ÓË. X¿ÓÂÙ·È ÙÔ ÎÔÚÌ› ̘ ÛÙÔ ‰ÂÌ¿ÙÈ Ù˘. OÈ Ì‡Â˜, ÊÔ˘ÛΈ̤ÓÔÈ, ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÙȘ Á¿Ì˜ Ù˘. TÔ ‚‹Ì· Ù˘ ·ÚÁfi. KÔÓÙÔ˙˘ÁÒÓÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ. AÎÔ˘Ì¿ Û’ ¤Ó·Ó ÙÔ›¯Ô, fiÔ˘ ‚ÚÂÈ, Î·È ¿ÏÈ ÙÔÓ ·Ó‹ÊÔÚÔ. •ÂıËÏÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÙÚȯȿ, Ú›¯ÓÂÈ ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô ÛÙËÓ ·˘Ï‹. H ·Ó¿Û· ¿ÏÈ ÍÂÚ‹, Ù· ¯Â›ÏË ÛÙÂÁÓ¿. •ÂÚÔηٷ›ÓÂÈ ÙËÓ ÎÔ‡Ú·ÛË Î·È ¿ÏÈ ·Ó·ÛÎÔ˘ÌÒÓÂÙ·È. •Â‰¤ÓÂÈ ÙÔ ÙÛÂÌ¤ÚÈ Ù˘, ·ÛÙÚ¿ÊÙÔ˘Ó, ¯Ú˘Ûfi ÛÙÂÊ¿ÓÈ, ÔÈ ÏÂÍÔ‡‰Â˜ Ù˘ Ù˘ÏÈÁ̤Ó˜ Á‡Úˆ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘. ™Ù·Ìfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ. M‹¯ÓÂÈ ÊˆÓ‹, Ì·˜ Ì·˙ÒÓÂÈ Á‡Úˆ Ù˘, ÛÙÚÒÓÂÈ ÙËÓ Ù·‡Ï·. °Ï˘Î·›ÓÂÈ ÙÔ „ˆÌ› ÛÙËÓ ·Ï¿ÌË Ù˘. TÔ Á¤ÏÈÔ Ù˘, ·¯Ófi, ÁÈ·ÙÚ‡ÂÈ Ù· ÛÏ¿¯Ó· Ì·˜. AÓ¿Ï·ÊÚÔ˜ ›ÛÎÈÔ˜, ÛÙ¤ÎÂÈ ÙÚÈÁ‡Úˆ Ì·˜ Î·È Ì·˜ Ì·˙ÒÓÂÈ, Ì·˜ ÛÎÂ¿˙ÂÈ, Ì·˜ ËÌÂÚÒÓÂÈ. KÈ ÂÌ›˜ ÙËÓ ÎÔÈÙ¿Ì ηٿ̷ٷ Î·È ‰Â ‚ϤÔ˘Ì ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙˆÓ Ì·ÙÈÒÓ Ù˘. ¢Â ÛÙÂÚÈÒÓÂÈ ÛÙ’ ·˘Ù› Ì·˜ Ô ‹¯Ô˜ Ù˘. ¶Ò˜ Û ÚÔÛÂÚ¿Û·ÌÂ, ¿ÌÔÚÊË, ¿Ë¯Ë, ¿¯ÚˆÌË; ¶Ò˜ Û ÚÔÛÂÚ¿Û·Ì ̿ӷ; EÛ¤Ó·, ÙËÓ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÙËÓ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚË Ù˘ Á˘.

227


228

T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈÎË MÔ‡Û·

B¿ÓÙ· KÔ˘ÙÛÔÎÒÛÙ·

AfiÚ·ÙÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ TËÓ Â›·Ó Zˆ‹. KÏËÚÔÓfiÌËÛ ÙÔ fiÓÔÌ· ·’ ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ Ù˘ Ô˘ ¤Û‚ËÛ ÚÔÙÔ‡ ÙÔ ¯¿‰È Ù˘ ¯ÔÚÙ¿ÛÂÈ. «AÓ Â›¯Â ÁÈ·ÙÚfi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ı· ˙Ô‡Û» ›·Ó... A¯ ·˘Ùfi˜ Ô Î·ËÌfi˜, Ô ·Î·Ù·Ï¿ÁÈ·ÛÙÔ˜, ·fi ·È‰› ÙËÓ ¤ÙÚˆÁÂ. Afi Ù· ¤ÍÈ Ù˘. KfiÌÔ ÙÔÓ Â›¯Â, ÛÊȯÙÔ‰Â̤ÓÔ ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜. AÎÚÈ‚fi Ê˘Ï·¯Ùfi, Û·Ó Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ ÙÔ ÁÎfiÏÊÈ ÙÔ ¯ÈÏÈԉȷ‚·Ṳ̂ÓÔ. X·ÌÔΤڷÛÔ, Ó’ ·Óı›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÚÊÔ. ™ÙÔÓ ¿‚·ÙÔ ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ Ù˘ ÙfiÔ. A¯, ·¯ ·˘Ùfi˜ Ô fiıÔ˜, Ô ·Û›Á·ÛÙÔ˜, ÁÈ·ÙÚfi˜ Ó· Á›ÓÂÈ, Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÙȘ ÁÂÚfiÓÙÈÛÛ˜, ··›‰Â˘Ù˜, ÌÔÓ¿¯· ·fi ¯·Ú¿, Ó· ʇÁÔ˘Ó. KÈ ·Ó ‰ÂÓ ÛÙÂÚ‹ıËΠÁÈ· ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ÌÂÚ¿ÎÈ! EÍfi‰Ô˘˜ Î·È ·Ú¤Â˜ ÎÈ ÂÊË‚Èο ÛÂÚÁÈ¿ÓÈ· ÛÙˆÓ Ú·ÓÙ‚ԇ Ù· ‰ÂÈÏÈÓ¿. TÔÓ ¤ÚˆÙ· ÛÙÂÚ‹ıËÎÂ, ÙÔÓ ¿ÁÔ˘ÚÔ, Û·Ó ÏÔ‡˙ÂÈ ÙÔ ÎÔÚÌ› ÙˆÓ ÛÙÂÓ·ÁÌÒÓ Ù· Ú›ÁË. ¢ÂÓ ÙËÓ ¤ÓÔÈ·˙Â. TÔ ‹ÍÂÚÂ, ÛÙ· fiÓÂÈÚ· ‰ÂÓ ¯ÔÚÙ·›ÓÔ˘Ó ı˘Û›Â˜ ÔÈ ‚ˆÌÔ›. M·‡ÚË Ë ÒÚ·, ‰ÂÓ Ì‹Î ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. K·È ‰ÂÓ ¯·Ï¿ÏÈ˙ ԇÙ ̛· ›ÓÙÛ· ·’ ÙÔ fiÓÂÈÚfi Ù˘. TÔ ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ Î·Ù·ı¤ÛˆÓ. H ‡ÛÙ·ÙË Ï‡ÛË. EΛ ÂÛfi‰Â˘Â Ë Ì¿Ó· Ù˘ Û’ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ· fiÏ· Ù˘ Ù· ‰ÒÚ·. «°È· ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜» ÚfiÛÙ·˙Â, ÎÈ ÂΛÓË ÙÔ ‰Â¯fiÙ·Ó. Œ¯ÂÈ ÁÏ˘Îfi ÙÔ ¿ÏÁÔ˜ Ô fiıÔ˜ ÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘. AÎÔ‡ÌËÛ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÛÙËÓ Í¤ÓË ÁË. ™ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ NȘ. M¤¯ÚÈ ÂΛ ¤ÊÙ·ÓÂ. EΛ fiÔ˘ Ë ˙ˆ‹, Ù˘Ú·ÓÓÈṲ̂ÓË, ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÙÔ˘ ·ÚÁÔ‡ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙȘ ·ÓÔȯ٤˜ ÏËÁ¤˜. AfiÚ·ÙÔ˜ fiÏÂÌÔ˜. XÔÏ‹ Î·È ‡ÔÓ ÛÙË Zˆ‹˜ ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi. øÈ, ÒÈ, £Â¤ ÌÔ˘, ÙÈ £Âfi˜ ÙÔ ¯¿ÚËΠÂÙÔ‡ÙÔ ÙÔ Î·Îfi; TÈ ‰·›ÌÔÓ˜ ÙÔ ¯fiÚ„·Ó; §Â˘¯·ÈÌ›·, ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ, ‰ËÏËÙËÚÈ·Ṳ̂ÓË ˙ˆ‹. TÔ ¯·ÌÔΤڷÛÔ ‰ÂÓ Úfi‰ÈÛ ÙÔ ¯¿Ú·Ì·. Zˆ‹ ÙË Ï¤Ó ÎÈ ¤¯ÂÈ ¤Ó·Ó fiıÔ Ê˘Ï·¯Ùfi ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜. N· ˙‹ÛÂÈ.


T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈÎË MÔ‡Û·

T· ÙÈÌ·ÏÊ‹ Ù˘ ηډȿ˜ ÌÔ˘ ¶ˆ˜ Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ ÁÈ· ÙËÓ ·Á¿Ë Û‹ÌÂÚ·; £· Ì’ ·ÎÔ‡ÛÂÈ; TÚ˘¿Ó ْ ·˘ÙÈ¿ ÌÔ˘ Ù· Ù‡Ì·Ó· Ù˘ ·‰È·ÊÔÚ›·˜ Î·È È·¯¤˜ ·ÏËÛÙ›·˜ ıÔÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÓÔ˘. TÔ˘ ¤ÚˆÙ· Ù· ‚¤ÏË Ì·ÙÒÓÔ˘Ó ÎÈ ÂΛÓÔ˜ ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ. KÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ÌÔ˘ ÏÂÓ, ·˘Ù¿ Ô˘ ·Á·Ò. M· ÂÁÒ ·Á·Ò ÂÛ¤Ó·, Ù˘ Ì˘Á‰·ÏÈ¿˜ ÙÔ ÌÔ˘ÌÔ‡ÎÈ Ù˘ ÂÙ·ÏÔ‡‰·˜ ÙÔ ÂχıÂÚÔ ¤Ù·ÁÌ· ÛÙÔ Ì·ÁÈ¿ÙÈÎÔ ‹ÏÈÔ. °È· ̤ӷ ˙ˆ‹, Â›Ó·È ÙÔ ‰¿ÎÚ˘ ÛÔ˘, ÌÈ· ·ÓÂÌÒÓË Â›Ó·È, Ô˘ ÙÈÓ¿˙ÂÈ Ù· ¤Ù·Ï¿ Ù˘ ÛÙÔ ¯¿Ú·Ì·. ¶ÔÈÔ˜ ı· ÓÔÈ·ÛÙ› ÁÈ· ¤Ó· ‰¿ÎÚ˘ ‚ÚÔ¯‹˜ Ô˘ ÙÔ ·›ÚÓÂÈ Ô ¿ÓÂÌÔ˜; T· ÙÈÌ·ÏÊ‹ Ù˘ ηډȿ˜ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Í›· ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÎÚ·Ù¿Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙË ÁË. ¶ÔÈÔ˜ ¯·Ú·Ì›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÊÙˆ¯‹ ·ÓÂÌÒÓË; M· Â›Ó·È ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜, Ô˘ fiÏ· Ù· ı¤ÏÂÈ. K·È Ù· ‰Èο ÌÔ˘ ·ÎÚÈ‚¿ Î·È Ù· ‰Èο ÙÔ˘. K·È ·Ó·Û·›ÓÂÈ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÛÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ù· ¯·ÌfiÁÂÏ·. °È’ ·˘Ùfi ‰Â Ì’ ·ÎÔ‡ÂÈ Ë ·Á¿Ë. EÂȉ‹ Ë ˙ˆ‹ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ. M· Ë ˙ˆ‹ Â›Ó·È ¤ÚˆÙ·˜, ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ. A¯, Î·È Ó· Ê˘Û‹ÍÂÈ ÌÈ·, Ó· ÛËÎÒÛÂÈ Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙ· ‡„Ë, Ó· ÙÔͤ„Ô˘Ó Ù· ‚¤ÏË ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, Ó· È¿ÛÂÈ ÊˆÙÈ¿ Ù˘ ·‰È·ÊÔÚ›·˜ ÙÔ ¤Ó‰˘Ì·! M‹ˆ˜ Î·È Ë ˙ˆ‹ ¿ÚÂÈ ·ÓıÚÒÔ˘ ÌÔÚÊ‹ Î·È ‰È·ÛÒÛÂÈ Ù· ÙÈÌ·ÏÊ‹ Ù˘ ηډȿ˜ ÌÔ˘.

229


230

T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈÎË MÔ‡Û·

B¿ÓÙ· KÔ˘ÙÛÔÎÒÛÙ·

T· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ T· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ì¿ÙÈ·. T· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂ›Ó·Ó ÂΛ ÛÙÔ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈṲ̂ÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ó· Á˘ÚÂ‡Ô˘Ó ·Ó¤ÎÊÚ·ÛÙ· ÙÔ ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ ·È¯Ó›‰È Ì·˙› Ì ÙÔ ÎÔÌ̤ÓÔ ÙÔ˘˜ ¯¤ÚÈ... T· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÙÈ¿. H ·ÎÔ‹ ÙÔ˘˜ ¯¿ıËΠÛÙ· Ô˘ÚÏÈ·¯Ù¿ ÙˆÓ Ô‚›‰ˆÓ ÛÙÔ ‚fiÁÁÔ Ù˘ Ì¿Ó·˜ Î·È ÙÔ ‚·ı‡ ÌÔÈÚÔÏfiÈ Î·ıÒ˜ „¿¯ÓÂÈ ·ÎfiÌ· Û ‰È·ÌÂÏÈṲ̂ӷ ÎÔÚÌÈ¿ Î·È ¯·Ï¿ÛÌ·Ù· ÙËÓ ·‰ÂÚÊ‹ ÙÔ˘˜, ÙÔÓ ·‰ÂÚÊfi ‹ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ô˘ ¯¿ıËÎÂ. T· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÏÈ¿. TÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘˜ ÎÚ·˘Á‹ ¤ÁÈÓ Ô˘ ÙËÓ ‹ÚÂ Ô ¿ÓÂÌÔ˜ Î·È ÙËÓ ‹Á Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ ÂΛ fiÔ˘ ·Ó‹ÌÔÚÔÈ Ó¤ÔÈ Î·È Á¤ÚÔÈ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÌÔ ÛÊÚ·Á›‰· ÛÙ· ÚfiÛˆ· Ô‰Â‡Ô˘Ó Û·Î¿Ùˉ˜, fi¯È ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔÓ ÍÂÓÈÙÂÌfi ·ÏÏ¿ ÛÙ˘ ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿˜ ÙÔÓ ·Á‡ÚÈÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. T· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó È· Ù›ÔÙ·. O‡Ù „ˆÌ›, Ô‡Ù Á¿Ï· Ô‡Ù Û›ÙÈ, Ô‡Ù ·ÁηÏÈ¿ Ô‡Ù ۯÔÏ›Ô, Ô‡Ù ·ÙÚ›‰·, ¤¯Ô˘Ó fï˜ ·ÎfiÌ·, ÌÈ· ·ÎÚԇϷ ÂχıÂÚË ÛÙËÓ ·È‰È΋ ÙÔ˘˜ „˘¯‹ Ô˘ ‰È„¿ÂÈ ÁÈ’ ·Á¿Ë Î·È fiÓÂÈÚ·.


T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈÎË MÔ‡Û·

IÔ˘Ï›· KÔṲ́ÓÙ˙·-¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘

™Ù· £ÂÔ‰ÒÚÈ·Ó· ™·Ó ·Ú·Ì‡ıÈ ÙÔ ’ÏÂÁ·Ó Ù· ÁÔÓÈο ÌÔ˘, ÛÔ‚·Ú¿, ˆ˜ οÔÙ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù· ·ÏÈ¿, Ù· ‰ÔÍ·Ṳ̂ӷ, B·Û›ÏÈÛÛ· ÎÈ A˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚÈÛÛ· ÂÚ·ÛÙÈ΋, ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÛÙÔÓ ÎfiÚÊÔ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ÛÔ˘, Ë £ÂÔ‰ÒÚ·. K·È ÛÙ‹ÓÔÓÙ·˜ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÎÈ ·¿ÓÂÌË ÊˆÏÈ¿, Ù’ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ÙÔ Ï·ÌÚfi ÛÔ˘ ÚfiÛÊÚÂ Î·È ‰ÒÚ· Î·È Î¿ÛÙÚÔ ·fiÚıËÙÔ Ó· Û ÊÚÔ˘Ú› ÛÙËÓ ÂÚËÌÈ¿, Ì·ÁÂ̤ÓË ·’ fiÏË Á‡Úˆ Ù˘, ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÛÔ˘ ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿. KÈ ‹ÌÔ˘Ó ·È‰Ô‡Ï· ÌÈ· ÛÙ·ÏÈ¿, Û·Ó ¤Ê˘Á· ÛÙ· «¤ÙÚÈÓ· Ù· ¯ÚfiÓÈ·» Î·È ‰ÂÓ Û ηÏÔÁÓÒÚÈÛ·. KÈ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ô˘ ÂÚ¿ÙËÛ· ÛÙËÓ ÍÂÓÈÙÈ¿ Î·È ÌӋ̘, Ô˘ ÛÙÔȯÂÈÒÛ·Ó ÎÈ ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿, ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜, ÙÔÓ Â›¯·Ó ÛÊÚ·Á›ÛÂÈ ÁÈ· ηϿ. TÒÚ· ÛÙÔ Á¤ÚÌ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙË ‰‡ÛË, ÙÔ «ÓfiÛÙÈÌÔ ‹Ì·Ú» ͇ÓËÛ ̤ے ÙËÓ „˘¯‹. M· Ò˜ ÙË ÛÙÚ¿Ù· Ó· ‰È·‚Ò, Ó· ÂÚ·Ù‹Ûˆ Î·È ›Ûˆ Ó· Á˘Ú›Ûˆ ÛÙËÓ ·ÙÚÒ· ÌÔ˘ ÙË ÁË, Ì ¯¤ÚÈ· ·‰ÂÈ·Ó¿, ÙÔ ¯ÒÌ· Ó· ÊÈÏ‹Ûˆ; ø, Ï›ÎÓÔ ÌÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚÈ·Ó·, ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ı· ’ıÂÏ· ÙÔ ÛÙ¤ÌÌ·, Ó· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÛÔ˘ ʤڈ. ™Ù˘ KˆÛÙËÏ¿Ù·˜ ÙËÓ ÎÔÚÊ‹, ·Ó ÙËÓ ·Ù‹Ûˆ, ÛÙÔ ÈÔ „ËÏfi ÛËÌÂ›Ô Ó· Ù’ ·Ê‹Ûˆ, Ó· ÙÔ ’¯ÂÈ ÁÈ· ÛÙÔÏ›‰È Î·È ÎÔÚÒÓ· -‰ÒÚÔ ·fi ̤ӷÓÂ- ÛÙÔ ‰È¿‚· ÙÔ˘ ·ÈÒÓ·...

231


232

T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈÎË MÔ‡Û·

°ÈÒÚÁÔ˜ KÔÓÙ˙ÈԇϷ˜

O ÔÈËÙ‹˜ ™ÙË Ï¿ÛË Î·È ÛÙËÓ ÎfiÏ·ÛË Ú›¯ÓÂÈ Ô £Âfi˜ ÙÔ ÛfiÚÔ ÁÈ· Ó· Ê˘ÙÚÒÛÂÈ Ô ÔÈËÙ‹˜, ¿ÓıÔ˜ ·fi Ù· Û¿ÓÈ·. TÔÓ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙÔÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ ÊÙˆ¯Ô› Ì ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ÍÂÂṲ̂Ó˘ ·Ú¯ÔÓÙÈ¿˜ Î·È ÙˆÓ ¯ÔÓÙÚÒÓ ÂÌfiÚˆ. ¶fiÓÔ˘˜ Î·È ›ÎÚ˜ Î·È Î·ËÌÔ‡˜ ı· ÌÔÏÔÁ¿ÂÈ ÂΛÓÔ˜, Ì· ı· ’Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ Û·ı› Î·È ı· ¯Ù˘¿ÂÈ ÔÏfiÈÛ·Ø ‰Â ı· ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÛÎÏ¿‚Ô Ù˘ ηÌÈ¿ ·’ ÙȘ ¿ÏϘ, ÁfiËÛÛ·, ·Ú¿ ı· οÓÂÈ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ Ô Ê›ÓÔ˜. M ÏÔ‡ÛÙÚÔ˘˜ ›Ûˆ˜ ÎÔÈÌËı›, Û χÛÙÚ˜ ÌËÓ ÍÂ¤ÛÂÈ Î·È ÔÈÔ˜ ı· ͤÚÂÈ Û·Ó ·˘ÙfiÓ ÙÈ ’Ó·È Î·ËÌfi˜ ·ÚÚÒÛÙÔ˘; ÕÁÚÈÔ˜, ‰Â Ϥˆ, ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ı· ÛÔ˘ Ê·Ó› Ô ı˘Ìfi˜ ÙÔ˘, Ì· Ë ‰˘ÛÙ˘¯›· ÛÙÔ Ì‡ÏÔ Ù˘ ηϿ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ·Ï¤ÛÂÈ. MÔÚ› Ó· Ì’ ‡ÚÂÈ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÛÙ· ›ÎÔÛÈ, £Â ÌÔ˘, ÙfiÛ·. •¤Úˆ fï˜ ˆ˜ Ô ÛÙ›¯Ô˜ ÌÔ˘, ıËÏÂÈ¿ Ô˘ Â‰Ò Ì Ó›ÁÂÈ, ı· Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ ÈÔ ‚·Ú‡˜ Ì ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ÙÔ ˙‡ÁÈ. ¶ÔÏÏÔ› ı· Í·Ï·ÊÚÒÛÔ˘Ó Ì ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ÁÏÒÛÛ·.


T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈη XÚÔÓÈο

I¢’ XPONIKO A’ ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘ EÙ·ÈÚ›·˜ EÈ̤ÏÂÈ·: N›ÎÔ˜ MÚÈ·ÛÔ‡Ï˘

EΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ °. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘-P¿ÁÎÔ ñ ™ÙȘ 12-112007 Ë I§ET ‹Ú ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ó· Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Ì·˙› Ì ÙËÓ EÙ·ÈÚ›· HÂÈÚˆÙÈÎÒÓ MÂÏÂÙÒÓ (EHM) ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi MÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ºÈÏfiÏÔÁÔ Î·È ‚·ı˘ÛÙfi¯·ÛÙÔ ÔÈËÙ‹ °. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘-P¿ÁÎÔ, Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË Ì·˜ (·fi K·Ù·ÚÚ¿ÎÙË). A˘Ù‹ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÚÒÙË Â›ÛËÌË ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ EÙ·ÈÚ›·˜ Ì·˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙˆÓ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÁηÈÓÈ¿Û·Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˜ Ì ÙÔ ·ÏÈfiÙÂÚÔ Î·È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ۈ̷ÙÂ›Ô Ù˘ H›ÚÔ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì·ÎÚ¿ ÈÛÙÔÚÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Î·È ÏÔ‡ÛÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË. KÈ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì Ì ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ˆ˜ ·˘Ù‹ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙ¤ÊÙËΠ·fi ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·, ÙfiÛÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚÔۤϢÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, Ô˘ ‹Ù·Ó ·ıÚfi· Î·È Î·-

Ù¤ÎÏ˘Û ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ EHM, fiÛÔ -Î·È Î˘Ú›ˆ˜ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÔÌÈÏÈÒÓ, Ô˘ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó Î·È ÊÒÙÈÛ·Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ÔÈËÙÈÎfi Ù·ÌÂڷ̤ÓÙÔ ÙÔ˘ ·ÍÈ·Á¿ËÙÔ˘ Î·È Ôχ ¢·›ÛıËÙÔ˘ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË Ì·˜. TËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ¿ÓÔÈÍÂ Ë ·‰ÂÚÊ‹ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹, ΢ڛ· ŒÏÏË ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘-TÛ·ÌԇϷ, ·’ Ù· ÚÒÙ· ̤ÏË Î·È ıÂÚÌ‹ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙȘ Ù˘ I§ET, Ô˘, Ì ÏÂÙ‹ Û˘ÁΛÓËÛË Î·È Â˘Á¤ÓÂÈ·, ·Ó·Ê¤ÚıËη ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· Ó·ÓÈο ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹, ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Î·È ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÍÈfiÏÔÁË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ΛÓËÛË Ù˘ ËÂÈÚˆÙÈ΋˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜. ¢Â‡ÙÂÚÔ˜, Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î·È ÎÚÈÙÈÎfi˜ N›ÎÔ˜ YÊ·ÓÙ‹˜, ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ


234

N›ÎÔ˜ MÚÈ·ÛÔ‡Ï˘

Ó¢ÌÙÈÎfi, ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈÎfi Î·È ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ, ÂÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ Â˙ÔÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÔÈËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. T¤ÏÔ˜, Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ KÒÛÙ·˜ M·ÚÁÒÓ˘, ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ I§ET, ·ÚÔ˘Û›·Û ÌÈ· ‚·Ú˘Û‹Ì·ÓÙË ÂÈÛ‹ÁËÛË ÁÈ· ÙÔ ÛÙÔ¯·ÛÙ‹ Î·È ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ °. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘-P¿ÁÎÔ, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó¤‰ÂÈÍÂ Î·È ÊÒ-

ÙÈÛ ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ˘fiÛÙ·ÛË Î·È ÙË ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. K·Ù¿ÊÂÚ ¤ÙÛÈ Ô K.M., Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰˘Ô ÔÌÈÏËÙ¤˜, Ó· ηٷ‰Â›ÍÂÈ Ì ÂÈÛÙÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÙÔ ÂȉÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜, ÙËÓ ¿ÁÚ˘ÓË Û˘Ó›‰ËÛË, ÙÔ ·Ó‹Û˘¯Ô Ó‡̷ Î·È ÙÔÓ ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ ¿ÓıÚˆÔ.

* * *

OÌÈÏ›· ÛÙËÓ «EÏÏËÓÈ΋ §·ÔÁÚ·ÊÈ΋ EÙ·ÈÚ›·» ñ ™ÙȘ 10-12-2007, Û ÂȉÈ΋ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó‰ڛ·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ «EÏÏËÓÈ΋˜ §·ÔÁÚ·ÊÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜», Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ I§ET KÒÛÙ·˜ M·ÚÁÒÓ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Ì ı¤Ì· «O ·ÚÔÈÌÈ·Îfi˜ ÏfiÁÔ˜ Û Â·Ú¯È·Î¤˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ - ¢Â›ÁÌ·Ù· ·fi ÙÔÓ Ù‡Ô ÙˆÓ A‰ÂÏÊÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ T˙Ô˘Ì¤ÚΈӻ. A˘Ù‹ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙÔÓ K.M. ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÛÙÈÁÌ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ I§ET ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË ÙÈÌ‹ Î·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË. AÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·’ ·˘Ù¿, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ›¯Â ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Ë «E.§.E.» Â›Ó·È ÙÔ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎÂ Î·È ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ §·˚Îfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi. TÔ ›‰Ú˘ÛÂ Ô NÈÎfiÏ·Ô˜ °. ¶ÔÏ›Ù˘ ÛÙ· 1908 Î·È ÙÔ Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ EÏÏËÓÈÎÒÓ °Ú·ÌÌ¿-

ÙˆÓ (K. ¶·Ï·Ì¿˜, A. K·Úη‚›ÙÛ·˜, ÕÁÁ. ™ÈÎÂÏÈ·Ófi˜ Î.¿.). ™Â ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÔÌ‹Á˘ÚË, Ô K. M·ÚÁÒÓ˘ ·Ó¤Ù˘Í ÛÙËÓ ÂÌÂÚÈÛٷو̤ÓË ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙË T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈÎË ·Ú¿‰ÔÛË, Ì ‚·ÛÈ΋ ËÁ‹ Î·È ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ¤ÓÙ˘· Ù˘ Ù˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈ΢ AÔ‰ËÌ›·˜. AÍ›˙ÂÈ ÏÔÈfiÓ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ˆ˜ Ô ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ·Ó·Ï‡ÂÈ, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¿ÏÏ·, ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÎÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ·ÚÔÈÌÈÒÓ ÛÙÔ ¤ÓÙ˘Ô Î›ÌÂÓÔ, ·Ó·˙ËÙ› ÙȘ ·ÚÔÈÌȷΤ˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜, Ù· ÌÔÚÊÔÛ˘ÓÙ·ÎÙÈο Î·È ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ˆ˜ ÔÈ Ù˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙÈΘ ·ÚÔÈ̛˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ÂÎÊÚ·ÛÙÈ΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙÔ˜ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤ÙÔÈÌÔ ÏfiÁÔ Ô˘ ‰È·Óı›˙ÂÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ, ̤ÛÔ ‰È‰·¯‹˜ Î·È ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÌÓ‹ÌË.

* * *


XÚÔÓÈÎfi

235

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË T˙Ô˘ÌÂÚÈÒÙË ÏÔÁÔÙ¤¯ÓË ñ ™ÙȘ 4-4-2008, ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ I§ET B. EÏÏ¿‰Ô˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ·‰ÂÏÊfi ۈ̷ÙÂ›Ô «HÂÈÚˆÙÈ΋ EÛÙ›· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢», ÂΉ‹ÏˆÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔ ‚È‚Ï›Ô (M˘ıÈÛÙfiÚËÌ·) ÙÔ˘ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË Ì·˜ E˘¿ÁÁÂÏÔ˘ A˘‰›ÎÔ˘ Ì ٛÙÏÔ «H ΛÙÚÈÓË ÔÌڤϷ». H ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ÂȉÈ΋ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ «IANO™» ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 9. TÔ ‚È‚Ï›Ô ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ÊÈÏfiÏÔÁÔÈ Î·È ÂȉÈÎÔ› ÂÚ¢ÓË-

Ù¤˜: KԇϷ A‰·ÏfiÁÏÔ˘, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜™˘ÁÁڷʤ·˜, ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ K·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ KfiÎÎÔÚ˘, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜-EȉÈÎfi˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ ÙÔ˘ A.¶.£. Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ X·Ù˙ËÌ·ÓÔ˘ÛÈ¿‰Ë˜, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜-™˘ÁÁڷʤ·˜. O E˘¿ÁÁÂÏÔ˜ A˘‰›ÎÔ˜ (ηٷÁˆÁ‹ ·fi ™˘ÚÚ¿ÎÔ) Â›Ó·È K·ıËÁËÙ‹˜ §·ÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È «H ΛÙÚÈÓË ÔÌڤϷ» Â›Ó·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô.

* * *

¢ˆÚ¿ K. M·Ï¿Ê· ÛÙËÓ I§ET ñ TÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi (M¿Ë˜ ÙÔ˘ ’08) Ô ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÁÓˆÛÙfi˜ Î·È Ï·ÙÈ¿ ηٷÍȈ̤ÓÔ˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ K. M·Ï¿Ê·˜, T˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙ˘ ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ (XÒÛ„Ë), ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ οÓÂÈ ÛÙËÓ I§ET ¤Ó· ÔχÙÈÌÔ ‰ÒÚÔ: Ù˘ ¯¿ÚÈÛ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÔÁ‰fiÓÙ· ÂÚ›Ô˘ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ·’ ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ÂÈÙÂÏÔ‡ÌÂ Î·È ÂÈ‚Ú·‚‡ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ·Ú¿‰ÔÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ‰ˆÚË-

Ù‹, ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ·˘Ù¤˜ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÁÈ· οÔÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ ÕÚÙ·˜. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ‹Úı·Ì ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô AÚÙ·›ˆÓ, Î. ¶¿ÓÔ OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì·˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi ·›ıÔ˘Û· ÛÙËÓ ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË ¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ÕÚÙ·˜. TÔÓ Â˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÎÈ ·’ Â‰Ò ÁÈ· ÙË ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚË ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›· ÙÔ˘. TÔ ı·˘Ì·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë Ì·˜ ı· Ù· ‰È·ÙÚ·ÓÒÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ HÌÂÚ›‰· Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙÔ BÔ˘ÚÁ·Ú¤ÏÈ.


IE’ KPITIKH M¿Ì˘ AÚÙÈÓfi˜

™ËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ì ÂÓȯڿ ̤۷

A

ıfiÚ˘‚· ·ÏÏ¿ ÛÙ·ıÂÚ¿ Ë IÛÙÔÚÈ΋ Î·È §·ÔÁÚ·ÊÈ΋ EÙ·ÈÚ›· T˙Ô˘Ì¤ÚÎˆÓ (I§ET) ·Ú¿ÁÂÈ ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ, ·Ó Î·È Ì ÂÓȯڿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ¿ÏÏ· ̤۷. ŒÙÛÈ, ÂÓÒ ·ÚÈıÌ› ÌfiÏȘ ÂÓÓ¤· ¯ÚfiÓÈ· ˙ˆ‹˜, ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÏÔ‡ÛÈÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙË Ì·ÎÚ·›ˆÓË ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ T˙Ô˘ÌÂÚÎȈÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. IÛÙÔÚÈο ÛÙÔȯ›·, ÌÓËÌ›·, ΛÌÂÓ·, ÂÚÁ·ÌËÓ¤˜, Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ· ·Ú¯·›ˆÓ ÙÔȯÒÓ Î·È Ô¯˘ÚˆÌ·ÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, Ó·Ô›, ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·, ·Ï·ÈÔÓÙÔÏÔÁÈο Â˘Ú‹Ì·Ù·, ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ηٷÁڷʤ˜ Î·È ¿ÏϘ ËÁ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÚȤÏıÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÌÂÏÒÓ Î·È ÂÚ¢ÓËÙÒÓ Ù˘ EÙ·ÈÚ›·˜. ŸÏ· ¤¯Ô˘Ó Ù·ÍÈÓÔÌËı› Î·È Î·Ù·ÁÚ·Ê› Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ô‰ËÁfi ÁÈ· ÙËÓ ÙÂ-

ÏÈ΋, ·ÍÈfiÈÛÙË Î·È ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ¿ÁÓˆÛÙ˘ ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ T˙Ô˘ÌÂÚÎÔ¯ˆÚ›ˆÓ ÛÙÔ ‰È¿‚· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ, ÎÔÈ·ÛÙÈÎfi Î·È ¯ÚÔÓÔ‚fiÚÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ÛÙfi¯Ô ¤¯ÂÈ ÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ¿˜ Ù˘. H ıÂÙÈ΋ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÔÚ›· Ù˘ I§ET ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ÙÔÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ EÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙËÓ AÙÙÈ΋, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶·ÓËÂÈÚˆÙÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ EÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. O Úfi‰ÚÔ˜ Î. KÒÛÙ·˜ M·ÚÁÒÓ˘ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÂı¤ÓÙ˜ ÁÈ· Ù· ÂÚ·Á̤-


KÚÈÙÈ΋

Ó· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È ¤ıÂÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛı›Û˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ¯ÒÚ· ÛÙ· T˙Ô˘ÌÂÚÎÔ¯ÒÚÈ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. AÎÔÏÔ‡ıËÛ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÌÂÏÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ I§ET ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·Ú·ÁˆÁ‹ ¤ÚÁÔ˘, Î¿Ï˘„Ë ÎÂÓÒÓ Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ŸÏ˜ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Î·È ı’ ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÌÂϤÙ˘ ÒÛÙ ÔÈ ÈÔ ÚÔ-

237

ÛÈÙ¤˜ ·’ ·˘Ù¤˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ·ÚÁÌ¿ÙˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ™˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ˘‹ÚÍÂ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ 2.000 ¢ÚÒ ÚÔ˜ ÙËÓ I§ET ·fi ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Î·È ÔÈËÙ‹ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË TÚÈ¿ÓÙ