Page 1

yala AaiNa iDivaT/I AtyaMta maa^D-na k paD\yaatalaI, ko sa rMgavalaolaI AaiNa maok pa qaapalaolaI baa[- ijacyaa hataata laaMbalacak baarIk [MpaaoT-oD isagaroT.taI Jaurko Gaotaoya AaiNa AazvaNa Jaalyaavar KaalaI baGaUna {r baDvaUna Gaotaoya.baaolaNyaacaa A^@saonT [Mga`jaI. baa[- : mama-r isaMga! mama-r isaMga! Kaa GaolaaT malaa^ saaodUna?Kaa Gaolaata? maI zumacaI paizva`za iDivaT/I! malaa saaodUna gaolaaT? malaa? DaonhI ik Dnyaa fo la Jaalyaa zumacyaa yaaz maaJaI Kaaya caUk ? zI zumacyaa KyaalaIpaNaacaI, BaahorKyaalaI paNaacaI caUk naaya\ k a rayaa! saJanaa! if` yaa! maaJaI if` z zumaalaa k Lonaa? (du:Ka Anaavar JaalyaacaI paaoja Gao{]na isqar haotao tyaacavaoLI ek k aLak iBanna, {GaDa, Dao@yaavar iSaMgaM Asalaolaa daMDgaT hataata ha^k I sTIk Gao{]na tyaa baa[-cyaa BaaovataI taaMDva k rta pa`vaoSataao.) paur}Ya : ku zM haya cyaamaarI tyaao mama-risaMga Aana\ tyaacaI taI sataIiDivaT/I baayak ao? (dovaAanaMd saarKaM paaoScar k r}na ek a jaagaI {Baa rahUna hata hlavata) iDivaT/I## iDivaT/I## (var ku zotarI baGata hak a maarta baa[-cyaa BaaovataI gaaola if rtaao.) iDivaT/I : (JaaopaotaUna jaagaI haota cauT@yaa vaajavata jaaMBayaa dotaoya) Aao## gaa^##D## gaa^ gaa^D! maaya gaa^D ha KaaoNa? maaya maaya vaa^z A ma^na! (hataatalaI isagaroT fo k tao.raoma^MiTk hao{]na tyaacyaak Do baGaayalaa laagatao.tyaacaIhI najar tyaacavaoLI itacyaavar.taao itacyaa najarotalao Baava baGaUna italaa nyaahaLta itacyaavar if da JaalyaasaarKaa.daoGaohI ek maok aMk Do baGata gaaola if rayalaa saurvaata k rtaanaaca taI KaalaI k Saalaa tarI ADKaLtao.maga Acaanak Baanaavar yao{]na kR i~ama Tahao f aoDtao.) mama-r## maaya mama-r## taao : (caansa huk laa yaa Aqaa-nao) Sa^:## AasaMca hutayaM maajaM lhomaI! +ao taDf Dalaalaaya ihtaM mama-r! mama-r! marta k a nha[- mama-r! (dcakU na) mama-r mhMjaI mama-risaMga! mhMjaI daonaI ik Znyaa i@lana baaolD mama-risaMga! maajaM iga%ha[-k ! Aana\ hI iDivaT/I! (paaoilasaasaarKaI hataatalaI ha^k IsTIk hlavata) hoya! iDivaT/I## iDivaT/I## iDivaT/I : (SaaMtapaNao Jaurko GaoNaarI Acaanak maolaaoD/^ma^iTk haotao) maaya maaya maaya! taao : e##ya! DaonT k aZ maaya Aaya maaya! Aaya maaya (ha^k IisTk daKavata) yaok dma +ao haM (Aazvata naahI) yaok dma +ao! iDivaT/I : ([Mga`jaI naaTk atalyaa saarKaI daonhI paMjao GaT\T jauLvaUna tyaavar hnauvaTI Tok vata AaiNa ek a paayaavar maar}taIsaarKaI basata sad\gaidta hao{]na) Aar yaU yama! yama! taao : (drDavalyaasaarKaa) yala! yala! iDivaT/I : yala? taao : vhya myaa +o yala! TaL@yaata GaalaIna maajaI TIk ! jar baaollaIsa parta yama! iDivaT/I : (AaQaIcaM baoAirMga saaoDUna vaOtaagata) yala??? yala : vh##ya yala! yala yama yana! yama maajaa Qaak laa BaavaU! yana tyaocyaapairsa Qaak laa! maI yala! ku TMbaI yala! ivanaayak paMiDta

1


yala AaiNa iDivaT/I iDivaT/I : yala : iDivaT/I : yala : iDivaT/I : yala : iDivaT/I : yala : iDivaT/I : yala : iDivaT/I yala iDivaT/I yala iDivaT/I yala

: : : : : :

iDivaT/I yala iDivaT/I yala iDivaT/I yala

: : : : : :

iDivaT/I : yala : iDivaT/I yala iDivaT/I yala

: : : :

iDivaT/I :

Aao naao! Do TaolD maI samabaDI naomD yama, yama yaonhar Aaho mhNaUna! Aao## vaa^T d^T jaST Ta^k yaU naa^nasaonsa! naava k aDU nagasa tyaocaM! yama! f` a^D ko laaya tyaa maajyaa sa@@yaa BaavaanaM! f` ^aD? vhya! sargaata nyaonyaacaI maansaM nark ata Aana\ nark ata nyaonyaacaI maansaM sargaata nyaolaI paOsaM Kaa Kaa Kaa{]na! Aao maaya gaa^D! (icaDta) Aana\ taU mhntaIsa +o gvaa^D? var malaa izvalaM maansa maaojaayalaa nark ata? Aao maaya gaa^D! +obaI taulaa vaaDtaM la[- gvaa^D? maI (Sabd saucata naahIta) tyaa +ocyaasaark a baslaao maaojaIta! maaya gaa^D! maaya gaa^D! +obaI taulaa vaaDtaM la[- gvaa^D? maMga yaoko idvaSaI k aDUna Tak laM tyaolaa ivaica~agauptaonaM! (Aazvata) yaosa! saa ro gaa maa paa maDo AasaTao Tao? (gaaoMQaLUna) k aona? zao zao ({javyaa hataanaI salaama k r}na maana lacak vata) gaU##pzo! Aao nhao! ivaica~agauptao! ivaica~agauptao! ica~agauptaocaa maavasaBaavaU! maa… vaa… sa… k ijana! k ijana cyaa maayalaa! e##ya! [Yaya badalataI k a? [Yaya badalataI? hI maaJaI TIk baGaatalaI gaa? TIk ? vhya! maajyaa tyaa f` a^D Baavaak DM f asa hutaa. Aaya naao.Aaya naao. naao yasa f^ sa! f asa! f ahasa! tyaao f asa tar myaa sauparf asa! sauparf asa? vhya! maajyaak DM TIk +o! (daKavata) ASaI Tak taao! Aana\ vaZUna nyaotaao! Aa<aa nyaotaao yaalaa! pana TumaI yama ku zo haya? eya gatak aLo! saaMigaTlaM nhvaM taulaa yama gyaolaa baarayaa Baavaata Aataa yala! yala! yala! paNa zumaI yala KaSaavar}na? gyaoMDyaavar}na! gaoM gaoM gaoMDyaa? gaoMDa! yamaacaa %yaoDa gyaolaa baarayaa Baavaata! myaa if rtaU gaoMDyaavar}na! gyaoMDa! gyaoMDa! gyaoMDa! maajaI inaSaanaI +o gyaoMDa! AagaM taujyaa ipa`qavaIvarcyaa samaVa maansaaMlaa gyaoMDyaacaMca k ataDM paaMgaravaM laagataMya! yamaalaa AaDvaI iSaMgaM hutaI maalaa ASaI hubaI ha[-taa! maansaaMlaa hubaI AaDvaI dunaI Aastaata! baT, baT… ivanaayak paMiDta

2


yala AaiNa iDivaT/I yala : iDivaT/I : yala : iDivaT/I : yala : iDivaT/I : yala :

iDivaT/I : yala

:

iDivaT/I yala iDivaT/I yala iDivaT/I

: : : : :

yala

:

iDivaT/I : yala : iDivaT/I : yala

:

yao gapa yao! baT baT baMd k r! maajaI cavak SaI k rnaarI taU k aona? iDivaT/I! saalaM +o k aya naava +o k a JaaD +o! Qyaonaata izvataa izvataa savvaahata f aTlaI maajaI! ( na k LUna) f a Aa Aa AaTlaI? AaTlaI navhM gaM f aTlaI.pana taU k SaI k aya baaTlaI, AapalaM +o ByaoTlaI? +olaa? KauNaalaa? Aaina ku Naalaa! +a mauDValaa! (yaavar iDivaT/I ivaSvaaima~aasaarKaI paaoja Gaotao) cyaamaarI Dayarok [Svaaima~a! [Svaasa [Svaasa (paunha itacyaak Do baGataao tar taI ek a taLhataavar dusara hata if rvaUna laoDIja baarmaQao naaoTa {QaLtaata taSaI KaUNa k rtao) Aaya\hao! lyaoDIja baar maQaI? (taI haok araqaI- maana hlavatao) baaba\hao taU k aya k rta hutaI itataM? (taI naacata haotao ASaI KaUNa k rtao) Aaya\hao! D^nsa? (taI haok araqaI- maana hlavatao) baaba\hao! Aana\ +ao? (taI paunha Davyaa hataacyaa taLvyaavar {javyaa hataacaI paalaqaI caar baaoTM if rvata naaoTa {QaLNyaacaI KaUNa k rtao.) Aaya\haobaaba\hao! pana yaok dma (daonhI hata var k r}na DaoLo paaMZro k rta) AasaM k saM jahalaM +ocaM yaok ayaok I? (taI jaaorjaaorata svata:BaaovataI if rta caarI idSaaMnaa naaoTa {QaLNyaacyaa KaUNaa k r} laagatao) e##ya e##ya! taU qaaMba! taU k Syaapaaya nastaI Jak aJak I k rtaIyaasa! samaajalaM! samadM samaajalaM! la[- DoMjyar maanaUsa haya +ao! (naacaU laagataao) Aataa maI +olaa nyaonaar! maI nyaonaar! (maolaaoD/^ma^iTk ) nhKaao! nhKaao! +olaa nhohU nhKaao, nhKaa! nhohU naKaa! maajaa laGanaacaa nhvara haya zao! AagaM mha[-ta ha[-ta taujyao lagnaacyao Aana\ ibanalagnaacyao nhva%yao malaa! ivaica~agauptaonaM idlaaya samada ihsaaba! saaoD tyaolaa saaoD! mhI paDr pasarTo. AagaM vaa%yaavar saaoDlaasa k dIca taujaa tyaao padr! maI BaIk maaGazo! BaI BaI BaIk ! (Acaanak qaaMbata) AayauYyaBar k aya @yaolaMsa maMga? (baoAirMga saaoDta sarsaavatao) mhI sauparmaa^Dola haotyao yala! sauparmaa^Dola! (k ahIhI k Lta naahI tarIhI) haM haM sauparmaa^Dyala! pana k %hta @haya hutaI gaa? (k^ Tvaa^k k r}na daKavatao) baasa? (k aOtauk anao) gaaoLyaa Kaataa haoqaa, huqao! huqao! gvaa^Lyaa? (AaNaKaI k aOtauk anao naKaM daKavata) maajaI naKaa cyaaMGalaI haonyaasaaTI! maajaI ko saM caaMgalaI haonyaasaaTI! maajaI sk Ina, T\vacaa! T\vacaa cyaaMgalaI haonyaasaaTI! Aana\? ivanaayak paMiDta

3


yala AaiNa iDivaT/I iDivaT/I : yala : iDivaT/I : yala

:

iDivaT/I : yala : iDivaT/I : yala : iDivaT/I : yala ;

iDivaT/I yala iDivaT/I yala iDivaT/I yala iDivaT/I yala iDivaT/I

: : : : : : : : :

yala

:

iDivaT/I : yala : iDivaT/I : yala

:

(daonhI hata var k r}na DaoLo paaMZro k rta) KaayamacaI Jaaopa laaganyaasaaTI! AagaM par taulaa k ayamacaI Jaaopa laaganyaa AadI +aoca TuMga Jaalaa k I! ({]r baDvata) zoca zumaalaa saaMgazo maI! +olaa nhohU naKaa! +olaa nhohU naKaa! malaa nho!, n+a! n+a! nhaya! nhaya! nhaya! taulaa nhonhar nhaya! maI nhonhar tar +olaaca! ivaica~agauptaonaM varcaa saa idlaaya malaa maajaM k ama baGaUna! (rDU laagatao) saa### AagaM baayaI taU k Syaapaaya Aanak I varcaa saa laavataI! Aana\ tyao baI +ocyaasaaTI? +a maolaolyaa mauDVa mama-rsaaTI? hao ro### cyaamaarI Aataa hI varcao samado saUr laavanaar! yao maajyao baayao taU k aya paitavartaa haya k a +a mama-risaMgacaI? haoya gaa### eya! gapa! gapa! Aataa taujyaa tvaaMDacaa Aa# baMd @yaolaa nha[-sa tar pauDcaM maa# paa# Qaa# naI# (sTIk daKavata) Zk laIna taujyaa tvaaMData! maalaa saaMga paitavartao DoivaT/o## AagaM haya k aya +a taujyaa saotyavaanaata? taujyaa mama-risaMgaata? zocyaa QaaonhI ik DnaIja\ fo la haeta! AagaM hI k aya k aOtauk acaI gaaosTM +o? zao vana naMbar f` ^aD hae! AagaM hI k aya imarvanyaacaI gaaosTM +o? zao Dlaala hae! rajaKaarnyaaMcaa Dlaala! AagaM hI k aya Zaola baDvanyaacaI gaaosT +o? zocyaaKaDo BarpaU##r (paOSaacaI KaUNa k rtao) fO saa hae? AagaM maajyao baae mhMjaI +ao Taozla Asatyaovaana +o!### (taovaZyaaca jaaorata) Aasaaca tar pataI laagazao yaa jamaanyaata yala! saz\yavaanaacaM KaahIca caalata nhahI Aajacyaa Jamaanyaata## +olaa nhohU naKaa! naKaa nhohU! nhohU nhohU! naKaa naKaa! (BaaravaUna jaata) vaoiryaoSana daiKavalaMsa taU! AavaDlaM malaa! tyaa sataIsaaiva~aInaMbaI AaslaM vaoireSana daiKavalaM nasaMla maajyaa tyaa f` a^D Baavaalaa! saaoDlaM! taujyaa yaa daonhI iKaDnyaa k laIna baaolD mama-risaMgalaa saaoDlaM! ijavata saaoDlaM! (paiva~aa badlaUna BalataIca maadk haota) Aataa malaa nyaa! taulaa?### (tyaacyaa AMgacaTIlaa jaata) zumhalaa baiGazlyaa baiGazlyaaca maajaa jaIva JaDlaa zumacyaavar mhlaa n+a! mhlaa n+a! nha[-! nha[-! taulaa nholaM tar maajaI baayak ao yaa yalacaa JyaoD k r}na TakM la yaok a imanTata! AarM haD! haD! (itacaa paazlaaga caalaU haotaao.taao hOraNa.enD.)

ivanaayak paMiDta

4

Yal Ani Divitri  

A Comedy Show skiit in Marathi! (satire )

Yal Ani Divitri  

A Comedy Show skiit in Marathi! (satire )