Page 1

|| qÉUÉPûÏ ÌiÉiÉÑMüÉ qÉåVûuÉÉuÉÉ ||

On the web www.bmmonline.org

oÉ×WûlqÉWûÉUÉ·í qÉÇQûVûÉcÉå qÉÑZÉmÉ§É xÉqÉxiÉ qÉUÉPûÏmÉëåqÉÏÇxÉÉPûÏ E¨ÉU AqÉåËUMåüiÉÏsÉ LMüqÉåuÉ qÉUÉPûÏ qÉÉÍxÉMü

AkrɤÉÏrÉ qÉÇQûVûÏ lÉqÉxMüÉU, lÉÑMüiÉÏcÉ, qWûhÉeÉå 1 qÉå 2012 UÉåeÉÏ qÉWûÉUÉ·íÉcrÉÉ xjÉÉmÉlÉåsÉÉ 52 uÉwÉåï mÉÔhÉï fÉÉsÉÏ. LxÉ. LqÉ. eÉÉåzÉÏ, AÉcÉÉrÉï A§Éå, MüÊqÉëåQû QûÉÇaÉå, xÉålÉÉmÉiÉÏ oÉÉmÉOû, mÉëoÉÉåkÉlÉMüÉU PûÉMüUå rÉÉ mÉÇcÉMüÉcrÉÉ lÉåiÉ×iuÉÉZÉÉsÉÏ xÉÑà fÉÉsÉåsÉÏ xÉÇrÉÑ£ü qÉWûÉUÉ·íÉcÉÏ, qÉUÉPûÏ AÎxqÉiÉåcÉÏ cÉVûuÉVû mÉÇÌQûiÉ lÉåWûÂÇlÉÏ xÉÇrÉÑ£ü qÉWûÉûUÉ·íÉcÉÉ MüsÉzÉ rÉzÉuÉÇiÉUÉuÉ cÉuWûÉhÉ rÉÉÇcrÉÉ WûÉiÉÏ SåFlÉ xÉTüsÉ fÉÉsÉÏ. iÉÉå ÌSuÉxÉ WûÉåiÉÉ 1 qÉå 1960. MüsÉÉ, ¢üÏQûÉ, xÉÇxM×üiÉÏ, mÉUÉ¢üqÉ, mÉUÇmÉUÉ rÉÉÇcrÉÉ UÉÇaÉQåûmÉhÉÉcÉÉ AÉÍhÉ xÉÉæÇSrÉïSعÏcÉÉ AlÉÉåZÉÉ ÍqÉsÉÉTü fÉÉsÉåsÉÉ AÉmÉsÉÉ qÉWûÉUÉ·í, irÉÉ UÉerÉÉcÉÏ xÉÇxM×üiÉϲÉUå lÉÉVû eÉÉåQûhÉÉUå AÉmÉsÉå oÉ×WûlqÉWûÉUÉ·í qÉÇQûVû (oÉ×. qÉ. qÉÇ./ BMM)! ½É BMM mÉËUuÉÉUÉiÉsrÉÉ iÉÑqWûÉ xÉuÉÉïÇlÉÉ qÉWûÉUÉ·í ÌSlÉÉcrÉÉ zÉÑpÉåcNûÉ! E¨ÉU AqÉåËUMåüiÉ UÉWÕûlÉ AÉmÉhÉ qÉUÉPûÏ xÉÇxM×üiÉÏcÉÏ eÉÉåmÉÉxÉlÉÉ MüUiÉÉåcÉ. mÉhÉ eÉåuWûÉ eÉÉaÉÌiÉMü qÉUÉPûÏ mÉËUwÉSåcrÉÉ ÌlÉÍqɨÉÉlÉå AÉqWûÏ eÉaÉpÉUÉiÉsÉå qÉUÉPûÏ pÉÉwÉMü LMü§É pÉåOûiÉÉå, iÉåuWûÉ Cx§ÉÉrÉsÉcÉå lÉÉåWûÉ qÉxxÉÏsÉ, qÉÊËUzÉxÉcrÉÉ qÉkÉÑqÉiÉÏ MÑÇüeÉsÉ, ÍcÉsÉÏcÉå oÉÉÇSåMüU, CÇQûÉålÉåÍzÉrÉÉcÉå MüÉÇcÉlÉ ÌlÉeÉxÉÑUå AÉÍhÉ CiÉU AlÉåMü mÉUSåzÉuÉÉÍxÉrÉÉÇMüQÕûlÉ irÉÉ irÉÉ SåzÉÉiÉ qÉUÉPûÏ xÉÇxM×üiÉÏcrÉÉ eÉÉåmÉÉxÉlÉåxÉÉPûÏ MåüsÉåsrÉÉ mÉërɦÉÉÇoɬsÉ LåMüiÉÉå, iÉåuWûÉ qÉlÉ AÍpÉqÉÉlÉÉlÉå pÉÃlÉ rÉåiÉå. 2013crÉÉ oÉÊxOûlÉ rÉåjÉÏsÉ oÉ×. qÉ. qÉÇQûVûÉcrÉÉ AÍkÉuÉåzÉlÉÉiÉ eÉaÉpÉUÉiÉÏsÉ qÉUÉPûÏcrÉÉ mÉÉDMüÉÇlÉÉ AÉaÉëWûÉlÉå AÉÍhÉ xÉlqÉÉlÉÉlÉå oÉÉåsÉÉuÉhrÉÉcÉÉ qÉÉlÉxÉ AÉWåû. ËUcÉqÉÇQû (uWûÎeÉïÌlÉrÉÉ) qÉUÉPûÏ qÉÇQûVûÉcrÉÉ AÉaÉëWûÉcrÉÉ ÌlÉqÉǧÉhÉÉlÉÑxÉÉU, LÌmÉësÉqÉkÉå aÉÑRûÏmÉÉQûurÉÉcrÉÉ MüÉrÉï¢üqÉÉxÉÉPûÏ iÉåjÉå EmÉÎxjÉiÉ UWûÉhrÉÉcÉÉ rÉÉåaÉ AÉsÉÉ. 2007 qÉkÉå xjÉÉmÉlÉ fÉÉsÉåsrÉÉ ½É qÉÇQûVûÉlÉå xÉÉiÉirÉÉlÉå SeÉåïSÉU MüÉrÉï¢üqÉ MüUiÉ AqÉåËUMåüiÉ AÉmÉsÉÉ PûxÉÉ lÉ‚üÏcÉ EqÉOûuÉsÉÉ AÉWåû. qÉÇQûVûÏ, qÉÉaÉcrÉÉ qÉÌWûlrÉÉiÉ iÉÑqWûÉsÉÉ xÉÉÇaÉÉrÉcÉÇ UÉWÕûlÉ aÉåsÉå. oÉ×WûlqÉWûÉUÉ·í qÉÇQûVûÉcrÉÉ ÌuɵÉxiÉ xÉÍqÉiÉÏuÉU, Mæü. AÉlÉÇS eÉÉåzÉÏ rÉÉÇcrÉÉ eÉÉaÉÏ ´ÉÏ ÌSsÉÏmÉ jɨÉå rÉÉÇcÉÏ oÉ× qÉ. qÉÇQVûÉlÉå ÌlÉrÉÑ£üÏ MåüsÉÏ AÉWåû. ÌuÉÌuÉkÉ qÉÇQûVûÉÇuÉUÏsÉ MüÉqÉÉcÉÉ irÉÉÇcÉÉ AlÉÑpÉuÉ oÉ×. qÉ. qÉÇQûVûÉcrÉÉ MüÉqÉMüÉeÉÉxÉÉPûÏ lÉ‚üÏcÉ EmÉrÉÑ£ü PûUåsÉ. ÌSsÉÏmÉ rÉÉÇlÉÉ qÉÉfrÉÉiÉTåïü zÉÑpÉåcNûÉ! eÉÑsÉæ 2012qÉkÉå QåûOíûÊDOû rÉåjÉå AÉrÉÉåÎeÉiÉ MåüsÉåsÉå qÉæ§É AÍkÉuÉåzÉlÉ iÉÔiÉï U¬ MåüsÉå AÉWåû. ‘Project Management' AÉÍhÉ 'What if Analysis' rÉÉÇcÉÉ MÑüzÉsÉiÉålÉå uÉÉmÉU MüÃlÉ ÍzÉUÏwÉ xÉoÉlÉÏxÉ AÉÍhÉ irÉÉÇcrÉÉ xÉWûMüÉrÉÉïÇlÉÏ uÉåVûÏcÉ WûÉ MüOÕû mÉhÉ rÉÉåarÉ ÌlÉhÉïrÉ bÉåiÉsÉÉ. irÉÉ xÉuÉÉïÇcrÉÉ SÕUSzÉÏïmÉhÉÉcÉÉ AÉqWûÉsÉÉ AÍpÉqÉÉlÉ AÉWåû. ½É AÍkÉuÉåzÉlÉÉoÉÉoÉiÉ ÍxÉÇWûÉuÉsÉÉåMülÉ MüÃlÉ irÉÉcÉå ÌuÉzsÉåwÉhÉ iÉÑqWûÉ xÉuÉÉïÇxÉqÉÉåU lÉ‚üÏcÉ PåûF. Wåû U¬ MåüsÉåsÉå qÉæ§É AÍkÉuÉåzÉlÉ AÉiÉÉ 2013 xÉÉsÉÏ oÉÊxOûlÉqÉkÉå oÉ×WûlqÉWûÉUÉ·í qÉÇQûVûÉcrÉÉ AÍkÉuÉåzÉlÉÉoÉUÉåoÉU bÉåiÉsÉå eÉÉDsÉ.

qÉå, 2012 uÉwÉï 32, AÇMü 5

mÉÑRûcrÉÉ uÉwÉÏï qÉÉfÉÏ qÉÑsÉaÉÏ qÉæ§ÉcrÉÉ uÉrÉÉåaÉOûÉiÉ qÉÉåQåûsÉ. Wåû qÉæ§É AÍkÉuÉåzÉlÉ SU ZÉåmÉåxÉ oÉ×. qÉ. qÉÇQûVûÉcrÉÉ AÍkÉuÉåzÉlÉÉoÉUÉåoÉU bÉåiÉsÉå iÉU? qÉæ§É AÍkÉuÉåzÉlÉÉcÉå MüÉrÉï¢üqÉ xuÉiÉǧÉmÉhÉå SÒxÉîrÉÉ WûÊOåûsÉqÉkÉå AÉrÉÉåÎeÉiÉ MüUiÉÉ rÉåiÉÏsÉ. xÉuÉï MÑüOÒÇûoÉ AÍkÉuÉåzÉlÉÉÌlÉÍqÉ¨É eÉÉhrÉÉ-rÉåhrÉÉcÉÉ LMü§É mÉëuÉÉxÉ Müà zÉMüiÉÏsÉ. AÉDuÉQûÏsÉ qÉÉåœÉÇcrÉÉ AÍkÉuÉåzÉlÉÉiÉ iÉU, qÉÑsÉå qÉæ§É AÍkÉuÉåzÉlÉÉiÉ AÉÍhÉ oÉðYuÉå (Banquet) xÉÉUZÉÉ LZÉÉSÉ MüÉrÉï¢üqÉ xÉÉqÉÉDMümÉhÉå AÉrÉÉåÎeÉiÉ MüUiÉÉ rÉåDsÉ. qÉæ§É qÉkÉÏsÉ WûÏ rÉÑuÉÉ-ÌmÉRûÏ AÉmÉsÉÏ xÉÇxM×üiÉÏ eÉU CjÉå irÉÉÇcrÉÉmÉUÏlÉå eÉÉåmÉÉxÉhÉÉU AxÉåsÉ iÉU Wåû ¢üÊxÉAÉåuWûU (Crossover) qÉWû¨uÉÉcÉå AÉWåû. qÉsÉÉ uÉÉOûiÉÇ qÉæ§É xÉÇxjÉÉ uÉ×ÎkSÇaÉiÉ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ AzÉÏ mÉÉuÉsÉÇ EcÉsÉhÉÇ eÉÃUÏcÉÇ AÉWåû. ‘uÉÉWû aÉÑÂ’ lÉÉOûMüÉcÉå ÎuWûxÉÉcÉå xÉuÉï xÉÉåmÉxMüÉU MüÃlÉ xÉÇoÉÇÍkÉiÉ lÉÉšxÉÇcÉ AÉÍhÉ MüsÉÉMüÉU AqÉåËUMåüiÉ QåûUåSÉZÉsÉ fÉÉsÉå. mÉÔuÉïÌlÉrÉÉåÎeÉiÉ uÉåVûÉÇmÉëqÉÉhÉå AqÉåËUMåüiÉÏsÉ lÉF qÉUÉPûÏ qÉÇQûVûÉÇqÉkÉå ½É lÉÉOûMüÉcÉå mÉërÉÉåaÉ WûÉåiÉ AÉWåûiÉ. mÉëirÉåMü mÉërÉÉåaÉÉcrÉÉ AÉkÉÏ qÉÉfrÉÉ qÉlÉÉÇiÉ LMü AlÉÉÍqÉMü WÒûUWÒûU AxÉiÉå- LuÉRûÏ RûÉåU qÉåWûlÉiÉ bÉåFlÉ oÉ×. qÉ. qÉÇQûVûÉlÉå WûÉ SÉæUÉ AÉrÉÉåÎeÉiÉ MåüsÉÉ AÉWåû, iÉÉå CjÉsrÉÉ UÍxÉMüÉÇlÉÉ AÉuÉQûiÉÉårÉÇ MüÐ lÉÉWûÏ! mÉhÉ qÉaÉ mÉërÉÉåaÉÉlÉÇiÉU TüÉålÉ ZÉhÉZÉhÉiÉÉå, AÉÍhÉ EŠ xuÉUÉiÉ AÉåUQÕûlÉ eÉåuWûÉ QåûOíûÊDOûcÉÉ WûwÉïS AhhÉåÌaÉUÏ, ÍzÉMüÉaÉÉåcÉÉ lÉÏsÉåzÉ ÌuÉVåûMüU mÉërÉÉåaÉÉcrÉÉ xÉTüsÉiÉåcÉÏ ‘Two Thumbs up' qWûhÉÔlÉ uÉÉWûuÉÉ MüUiÉÉå, iÉåuWûÉ uÉÉOûiÉÇ, ‘rÉÉcÉxÉÉPûÏ MåüsÉÉ WûÉåiÉÉ A–ûÉWûÉxÉ’ !!! MüVûÉuÉå sÉÉåpÉ AxÉÉuÉÉ. AÉmÉsÉÉ,

AÉÍzÉwÉ cÉÉæbÉÑsÉå (AkrɤÉ, oÉ×WûlqÉWûÉUɹí qÉÇQûV, E¨ÉU AqÉåËUMüÉ) DqÉåsÉ: achaughule@gmail.com TüÉålÉ: 302-559-1367

rÉÉ AÇMüÉiÉ … uÉÉcÉMüÉÇcrÉÉ mÉëÌiÉÌ¢ürÉÉ

2 3

oÉÏlÉOûÉElÉcrÉÉ oÉÉiÉqrÉÉ mÉëÉ. ÌMüzÉÉåU MÑüsÉMühÉÏï rÉÉÇlÉÉ EiM×ü¹ ÍzɤÉMü mÉÑUxMüÉU Isha jog received Governor’s Volunteer Service Award eÉÉuÉå irÉÉÇcrÉÉ aÉÉÇuÉÉ - AÉåUçsÉðQûÉå (nsÉÉåËUQûÉ)

4

MüÌuÉiÉÉ: eÉaÉhrÉÉcÉÏ AÉxÉ

6

xÉ‹ eÉÉWûsÉÉå MüUhrÉÉ ÌuɵÉxÉÇcÉÉU... E¨ÉUUÇaÉ

7

urÉÌ£üuÉåkÉ: uÉÉxiÉÑMüsÉÉÌlÉmÉÑhÉ ÌSsÉÏmÉ ZÉVåû

9

D ÌuÉpÉÉaÉ: AÉåUçsÉðQûÉåiÉÏsÉ ‘ÍcÉlqÉrÉÉ ÍqÉzÉlÉ’

11

UÉzÉÏ pÉÌuÉwrÉ Note: CTRL+ Click to follow above links


uÉÉcÉMüÉÇcrÉÉ mÉëÌiÉÌ¢ürÉÉ

oÉ×WûlqÉWûÉUÉ·í uÉרÉ

oÉ×WûlqÉWûÉUÉ·í qÉÇQûVû E¨ÉU AqÉåËUMüÉ rÉÉ xÉÇxjÉåcÉå qÉÑZÉmÉ§É xjÉÉmÉlÉÉ 1981 (ÍzÉMüÉaÉÉå) xÉÇxjÉÉmÉMü: Mæü. ÌuÉwhÉÑ uÉæ±, Mæü. zÉUS aÉÉåQûoÉÉåsÉå, eÉrÉ´ÉÏ WÒûmÉUÏMüU xÉÇmÉÉSMü: ÌuÉlÉiÉÉ MÑüsÉMühÉÏï, LQûû uÉQïèûxÉç, CÍsÉlÉÊrÉ xÉWû-xÉÇmÉÉSMü: uÉæpÉuÉ mÉÑUÉÍhÉMü, sÉÊxÉ AÆeÉÍsÉxÉ, MäüÍsÉTüÉåÌlÉïrÉÉ

I always wonder why we don't improve the quality of our product? It includes editing, headings, layout-designs, photographs, graphs etc. It must be readable to all age groups. - Samrat Phadnis, Editor e– Sakal, Pune

uÉUÏsÉ mÉëÌiÉÌ¢ürÉåuÉU oÉ×. uÉ×¨É xÉÇmÉÉSMüÉÇcÉå E¨ÉU: xÉkrÉÉ 12 mÉÉlÉÏ qÉÉÍxÉMü uÉרÉÉcÉÏ ‘B/W Paper copy’ (M×üwhÉ/ kÉuÉsÉ MüÉaÉSÏ mÉëiÉ) qÉÔVû xÉqÉeÉÔlÉ irÉÉcÉÏcÉ D-mÉëiÉ mÉëMüÉÍzÉiÉ WûÉåiÉ AxÉiÉå. uÉרÉÉcrÉÉ qÉrÉÉïSÉÇcÉÏ AÉqWûÉsÉÉ eÉÉhÉÏuÉ AÉWåû. irÉÉSعÏlÉå uÉרÉÉqÉkÉå MüÉWûÏ oÉSsÉ MüUhrÉÉcÉÉ ÌuÉcÉÉU AÉWåû. xÉÔcÉlÉÉÇoɬsÉ kÉlrÉuÉÉS!

xÉÇmÉÉSlÉÉÉSlÉ-xÉssÉÉaÉÉU: xÉssÉÉaÉÉU qÉÉåWûlÉ UÉlÉQåû, ÌTüsÉÉQåûÎsTürÉÉ, mÉåÎlxÉsuWåûÌlÉrÉÉ MüÉrÉïMüÉËUhÉÏ xÉÇmÉMïü: uÉxÉÑkÉÉ mÉOûuÉkÉïlÉ, oÉå LËUrÉÉ, MäüÍsÉTüÉåÌlÉïrÉÉ

oÉ×WûlqÉWûÉUÉ·í uÉ×¨É MüÉrÉÉïsÉrÉ Mohan Ranade 411 Hope Road, Holland PA 18966 Tel: 1-215-354-1423 (EST), E-mail: brihanmm@gmail.com

April 2012 issue of BMM newsletter is very informative. Compliments to editors for the contents & layout of the magazine. - Dr. Vasant Munshi, Editor, NRIPOJAGAT, Pune

uÉaÉïhÉÏcÉå SU Electronic copy: $12 / year Printed Copy: $25/ year Subscription payment is accepted online by Paypal at: http://www.bmmonline.org/vruttasubscription

eÉÉÌWûUÉiÉÏcÉå SU mÉÔhÉï mÉÉlÉ: $160 AkÉåï mÉÉlÉ: $ 90 mÉÉuÉ mÉÉlÉ: $ 55 A¹qÉÉÇzÉ mÉÉlÉ: $ 40 - uÉ×¨É SU qÉÌWûlrÉÉxÉ mÉëÍxÉkS WûÉåiÉå. AÉSsrÉÉ qÉÌWûlrÉÉcrÉÉ zÉåuÉOûcrÉÉ iÉÉUZÉåmÉrÉïÇiÉ WûÉiÉÏ AÉsÉåsrÉÉ qÉeÉMÑüUÉiÉÔlÉ ÌlÉuÉQûMü qÉeÉMüÔU irÉÉ lÉÎeÉMücrÉÉ uÉרÉmɧÉÉiÉ mÉëÍxÉkS MüUhrÉÉcÉå xÉuÉï mÉërÉ¦É MåüsÉå eÉÉiÉÏsÉ. - mÉëÍxÉkS fÉÉsÉåsrÉÉ qÉeÉMÑüUÉzÉÏ xÉÇmÉÉSMü qÉÇQûVû xÉWûqÉiÉ AxÉiÉåcÉ AxÉå lÉÉWûÏ. - ÍsÉZÉÉhÉÉcrÉÉ ÌlÉuÉQûÏcÉå, mÉëMüÉzÉlÉrÉÉåarÉ ÌMüUMüÉåV oÉSsÉÉcÉå AÉÍhÉ urÉÉMüUhÉÏrÉ SÒÂxiÉÏcÉå AÇÌiÉqÉ AÍkÉMüÉU xÉÇmÉÉSMü qÉÇQûVûÉMüQåû UÉWûiÉÏsÉ. - mÉÉPûuÉsÉåsrÉÉ xÉÉÌWûirÉÉcÉÏ mÉÉåcÉ DqÉåsÉ MüVûÌuÉsrÉÉxÉ ÌSsÉÏ eÉÉDsÉ. oÉ×WûlqÉWûÉUÉ·íqÉÇQûVûÉcÉÏ MüÉrÉïMüÉËUhÉÏ (2011-2013) qÉiÉÉÍkÉMüÉU AxÉsÉåsÉå xÉSxrÉ AkrɤÉ:

AÉÍzÉwÉ cÉÉæbÉÑsÉå

WûÉåMåüxxÉÏlÉ, QåûsÉÉuÉåAU

MüÉrÉïuÉÉWû:

lÉÍqÉiÉÉ SÉÇQåûMüU

OûÉåUÉåÇOûÉå, MäülÉQûÉ sÉÊxÉ AðeÉÍsÉxÉ, MäüÍsÉTüÉåÌlÉïrÉÉ QäûsÉxÉ, OåûYxÉÉxÉ

MüÉåwÉÉkrɤÉ: AeÉrÉ SÉÇQåûMüU xÉSxrÉ:

UÉWÕûsÉ MüÍhÉïMü

´ÉÏ AÂhÉ eÉiÉMüU (xÉÇmÉÉSMü, ‘LMüiÉÉ’) rÉÉÇlÉÏ LÌmÉësÉ, 2012crÉÉ oÉ×WûlqÉWûÉUÉ·í uÉרÉÉiÉÏsÉ MüÉWûÏ zÉoSÉÇqÉkÉÏsÉ îWûxuÉ/SÏbÉï xÉÇoÉÇÍkÉiÉ cÉÑMüÉ ÌlÉSzÉïlÉÉÇxÉ AÉhÉÔlÉ ÌSsrÉÉ. ´ÉÏ eÉiÉMüU rÉÉÇlÉÉ kÉlrÉuÉÉS! oÉ×. qÉ. qÉÇQûVû AÍkÉuÉåzÉlÉ (2013) crÉÉ xÉÍqÉiÉÏlÉå eÉÉWûÏU MåüsÉåsrÉÉ AÍkÉuÉåzÉlÉÉcrÉÉ bÉÉåwÉuÉÉYrÉÉoɬsÉ ´ÉÏ. eÉiÉMüU rÉÉÇcÉå D mÉ§É mÉÑRûÏsÉmÉëqÉÉhÉå: xÉÇmÉÉSMü, oÉ×WûlqÉWûÉUÉ·í uÉרÉ, rÉÉÇxÉ xÉxlÉåWû lÉqÉxMüÉU. 2013xÉÉsÉÉiÉ WûÉåF bÉÉiÉsÉåsrÉÉ ‘oÉ×qÉqÉÇ’crÉÉ 16urÉÉ AÍkÉuÉåzÉlÉÉxÉÉPûÏ ÌlÉuÉQûsÉåsÉå bÉÉåwÉuÉÉYrÉ AÉÍhÉ oÉÉåkÉÍcÉlWû WûÏ SÉålWûÏ LMü§É MüÃlÉ oÉlÉuÉsÉåsrÉÉ TüsÉMüÉcÉå NûÉrÉÉÍcÉ§É uÉרÉÉcrÉÉ LÌmÉësÉ qÉÌWûlrÉÉcrÉÉ AÇMüÉiÉ mÉWûÉrÉsÉÉ ÍqÉVûÉsÉå. qÉÑsÉÉÇlÉÉ qÉUÉPûÏ ÍzÉMüuÉhrÉÉxÉÉPûÏ LMü xÉÉqÉÉDMü AprÉÉxÉ¢üqÉ iÉrÉÉU MüUhrÉÉcÉÉ mÉëMüsmÉ oÉ×qÉqÉÇlÉå WûÉiÉÏ bÉåiÉsÉÉ AÉWåû AÉÍhÉ “lÉurÉÉ oÉÉÇkÉÑrÉÉ UåzÉÏqÉaÉÉPûÏ, eÉmÉhrÉÉ AÉmÉÑsÉÏ qÉÉrÉqÉUÉPûÏ ” Wåû bÉÉåwÉuÉÉYrÉ irÉÉcrÉÉzÉÏ NûÉlÉ ÍqÉViÉå-eÉÑVûiÉå AÉWåû. irÉÉoɬsÉ bÉÉåwÉuÉÉYrÉ xmÉkÉåïcrÉÉ ÌuÉeÉåirÉÉÇcÉå AÉÍhÉ oÉÉåkÉÍcÉlWû xmÉkÉåïcrÉÉ ÌuÉeÉåirÉÉÇcÉå qÉlÉ:mÉÔuÉïMü AÍpÉlÉÇSlÉ. qÉÉ§É xÉkrÉÉ Wåû bÉÉåwÉuÉÉYrÉ ‘AkÉïmɱ’ AÉÍhÉ ‘AkÉïaɱ’ AÉWåû; qWûhÉeÉå bÉÉåwÉuÉÉYrÉÉcÉÉ oÉÉÇkÉÉ ‘mÉÉSÉMÑüsÉMü’ rÉÉ 16 qÉɧÉÉÇcrÉÉ NÇûSÉiÉ cÉmÉZÉsÉ oÉxÉåsÉ AzÉÉ mɱÉcÉÉ AÉWåû, mÉhÉ ‘UåzÉÏqÉaÉÉPûÏ’ AÉÍhÉ ‘AÉmÉÑsÉÏ’ Wåû zÉoS aɱ urÉÉMüUhÉÉcrÉÉ ÌlÉrÉqÉÉÇlÉÑxÉÉU rÉÉåarÉ AxÉsÉå iÉUÏ mɱÉcrÉÉ aÉårÉiÉåsÉÉ oÉÉkÉMü AÉWåûiÉ. bÉÉåwÉuÉÉYrÉÉsÉÉ urÉuÉÎxjÉiÉmÉhÉå aÉÉiÉÉ rÉåhrÉÉeÉÉåarÉÉ MüÌuÉiÉåcÉå xuÉÃmÉ SåhrÉÉxÉÉPûÏ iÉå zÉoS ‘UåÍzÉqÉaÉÉPûÏ’ AÉÍhÉ ‘AmÉÑsÉÏ’ AxÉå ÍsÉWûÉrÉsÉÉ WûuÉåiÉ. WûÉ TåüUTüÉU ÌSxÉÉrÉsÉÉ AirÉÇiÉ ÌMüUMüÉåVû, AaÉSÏ ‘lÉaÉhrÉ’ uÉÉOûhrÉÉeÉÉåaÉÉ AxÉsÉÉ, iÉUÏ NÇûS:zÉÉx§ÉÉcrÉÉ, qWûhÉeÉå MüÌuÉiÉåcrÉÉ urÉÉMüUhÉÉcrÉÉ SعÏlÉå AirÉÇiÉ qÉWû¨uÉÉcÉÉ AÉWåû. rÉÉ mɧÉÉcÉÏ uÉÉiÉÉï rÉÉåarÉ irÉÉ urÉ£üÏÇmÉrÉïÇiÉ uÉåVåûuÉU mÉÉåWûÉåcÉåsÉ AÉÍhÉ AÍkÉuÉåzÉlÉÉcÉå bÉÉåwÉuÉÉYrÉ aÉårÉ AxÉåsÉ, AzÉÏ AÉzÉÉ oÉÉVûaÉiÉÉå. - AÂhÉ eÉiÉMüU, qÉlUÉåÌuÉsÉç, mÉåÎlxÉsuÉåûÌlÉrÉÉ, rÉÔ.LxÉ.L.

xÉÑÍcÉiÉÉ MÑüsÉMühÉÏï-sÉÉÇoÉÉåUå ÌmÉOèxoÉaÉï, mÉåÎlxÉsuÉåÌlÉrÉÉ xÉÑlÉÏsÉ xÉÔrÉïuÉÇzÉÏ QäûlÉoÉUÏ, MülÉåÌOûMüOû uÉxÉÑkÉÉ mÉOûuÉkÉïlÉ oÉå LËUrÉÉ, MäüÍsÉTüÉåÌlÉïrÉÉ MüqÉsÉåzÉ AÇkÉÉUå

WäûUÏxoÉaÉï, mÉåÎlxÉsuÉåûÌlÉrÉÉ

qÉiÉÉÍkÉMüÉU lÉxÉsÉåsÉå xÉSxrÉ qÉÉeÉÏ AkrɤÉ: qÉÉkÉÑUÏ eÉÉåzÉÏ, qÉÉðOûÎuWûsÉ, lrÉÔ eÉxÉÏï uÉ×¨É xÉÇmÉÉSMü: qÉæ§É AkrɤÉ:

ÌuÉlÉiÉÉ MÑüsÉMühÉÏï, LQûû uÉQïèûxÉç, CÍsÉlÉÊrÉ ÍzÉUÏwÉ xÉoÉlÉÏxÉ, QåûOíûÊDOû, ÍqÉÍzÉaÉlÉ xÉssÉÉaÉÉU xÉÍqÉiÉÏ:

AkrɤÉ: ´ÉÏ PûÉhÉåSÉU, qÉÉrÉÉqÉÏ, nsÉÉåËUQûÉ

xÉSxrÉ:

qÉÉåUåµÉU mÉÑUÇSUå, oÉå LËUrÉÉ, MäüÍsÉTüÉåÌlÉïrÉÉ, ÌSsÉÏmÉ jɨÉå, uÉÊÍzÉÇaOûlÉ QûÏ.xÉÏ.

mÉëMüÉzÉMü: oÉ×WûlqÉWûÉUÉ·í qÉÇQûVû, E¨ÉU AqÉåËUMüÉû 109 Hockessin Drive, Hockessin.DE 19707

xÉÇMåüiÉ xjÉVû : http://www.bmmonline.org

AÇMüÉxÉÉPûÏ xÉÉÌWûirÉ/qÉeÉMÔüU mÉÉPûuÉhrÉÉcÉÉ mɨÉÉ: mɨÉÉ

Disclaimer: The advertised business is a wholly independent entity from Bruhan Maharashtra Mandal (BMM). BMM is neither liable nor responsible for any actions or communications between third parties and the advertised businesses, including parents and subsidiaries of the advertised businesses.

oÉ×WûlqÉWûÉUÉ·í uÉרÉ

vinata@gmail.com or newsletter@bmmonline.org Address for sending paper copy material: 6903 N Buckeye Drive, Edwards IL, 61528

2

qÉå, 2012


lÉÉOûMü - LMüÉÇÌMüMüÉ ÌMÇüuÉÉ SÉålÉ AÇMüÐ lÉÉOûMü ÌuÉlÉÉåSÏ mÉëWûxÉlÉå qÉÑsÉÉZÉiÉ - LMü urÉ£üÏ ÌMÇüuÉÉ AÍkÉMü rÉÉ urÉÌiÉËU£ü CiÉU AÍpÉlÉuÉ MüsmÉlÉÉÇcÉÇWûÏ qÉlÉÈmÉÔuÉïMü xuÉÉaÉiÉ AÉWåû. uÉæ͵ÉMü eÉÉÍhÉuÉÉ oÉÉVûaÉhÉÉîrÉÉ qÉUÉPûÏ xÉqÉÑSÉrÉÉsÉÉ ÎZÉVûuÉÔlÉ PåûuÉiÉÏsÉ AÉÍhÉ ËUfÉuÉiÉÏsÉ AzÉÉ MüÉrÉï¢üqÉÉÇcÉÏ ÌlÉÍqÉïiÉÏ Wåû eÉxÉÇ AÉuWûÉlÉ iÉzÉÏcÉ AlÉÉåZÉÏ xÉÇkÉÏWûÏ AÉWåû. AÉmÉhÉÉÇ xÉuÉÉïÇcrÉÉ xÉWûpÉÉaÉÉiÉÔlÉ Wåû ÍzÉuÉkÉlÉÑwrÉ AÉqWûÏ mÉåsÉÔ zÉMÔü rÉÉcÉÏ AÉqWûÉÇsÉÉ ZÉɧÉÏ uÉÉOûiÉå. MüÉrÉï¢üqÉÉÇoɬsÉ AÉmÉsÉå mÉëxiÉÉuÉ 5 iÉå 75 rÉÉmÉæMüÐ MüÉåhÉirÉÉWûÏ uÉrÉÉåaÉOûÉxÉÉPûÏcÉå AxÉÔ zÉMüiÉÉiÉ. AÉmÉsÉÏ mÉëuÉåÍzÉMüÉ xÉÉSU MüUhrÉÉmÉÔuÉÏï www.bmm2013.org rÉÉ xÉÇMåüiÉxjÉVûÉuÉU xÉuÉï ÌlÉrÉqÉ AÉÍhÉ AmÉå¤ÉÉÇcÉÏ xÉÌuÉxiÉU qÉÉÌWûiÉÏ brÉÉ. AÉmÉsÉÏ mÉëuÉåÍzÉMüÉ AÉmÉhÉ BlÉsÉÉDlÉ xÉÉSU Mü zÉMüiÉÉ. AÉiÉÉ AÉqWûÉsÉÉ mÉëiÉϤÉÉ AÉWåû iÉÑqÉcrÉÉMüQÕûlÉ ÍqÉVûhÉÉîrÉÉ pÉUbÉÉåxÉ mÉëÌiÉxÉÉSÉcÉÏ! oÉ×. qÉ. qÉÇQûVûÉcrÉÉ AÉaÉÉqÉÏ AÍkÉuÉåzÉlÉÉiÉ MüÉrÉï¢üqÉ xÉÉSU MüUhrÉÉcÉÏ WûÏ lÉÉqÉÏ xÉÇkÉÏ xÉÉåQÕû lÉMüÉ.

oÉÏlÉOûÉElÉcrÉÉ oÉÉiÉqrÉÉ bÉU mÉWûÉuÉå oÉÉÇkÉÔlÉ AÉÍhÉ AÍkÉuÉåzÉlÉ mÉWûÉuÉå MüÃlÉ. bÉU oÉÉÇkÉÉ AjÉuÉÉ ÌuÉMüiÉ brÉÉ ÌMÇüuÉÉ AaÉSÏ pÉÉŽÉlÉå brÉÉ, qÉlÉÉxÉÉUZÉå bÉU bÉåiÉÉlÉÉ AlÉåMü aÉÉå¹ÏÇcÉÉ ÌuÉcÉÉU MüUÉuÉÉ sÉÉaÉiÉÉå. mÉhÉ xÉaÉtrÉÉiÉ qÉWûiuÉÉcÉå AxÉiÉå iÉå qWûhÉeÉå bÉUÉiÉsÉÏ AÉÍjÉïMü aÉÑÇiÉuÉhÉÔMü AÉÍhÉ xÉÉårÉÏ... rÉÉcÉ qÉWû¨uÉÉcrÉÉ qÉÑè±ÉÇcÉÉ ÌuÉcÉÉU MüÃlÉ 2013 cÉå oÉ×WûlqÉWûÉUÉ·í qÉÇQûVûÉcÉå AÍkÉuÉåzÉlÉ Wåû mÉëÊÌuÉQûlxÉ, îWûÉåQû AÉrÉsÉÇQû rÉåjÉå MüUhrÉÉcÉå ÌlÉͶÉiÉ MüUhrÉÉiÉ AÉsÉå AÉWåû. AÍkÉuÉåzÉlÉÉcrÉÉ ÌuÉÌuÉkÉ xÉÍqÉiÉÏcrÉÉ mÉëqÉÑZÉÉÇlÉÏ rÉÉ eÉÉaÉåxÉ AlÉåMüSÉ pÉåOûÏ SåFlÉ iÉxÉåcÉ AÍkÉuÉåzÉlÉÉcrÉÉ 100+ xuÉrÉÇxÉåuÉMüÉÇcÉÏ qÉiÉå bÉåFlÉ AÉiÉÉ îWûÉåQû AÉrÉsÉÇQû MüÊlTüUlxÉ xÉåÇOûU + QÇûMüÐlÉ QûÉålÉOû xÉåÇOûU AzÉÏ eÉÑVûÏ xjÉÉlÉå AÍkÉuÉåzÉlÉÉxÉÉPûÏ ÌlÉͶÉiÉ MåüsÉÏ AÉWåûiÉ Wåû xÉÉÇaÉhrÉÉxÉ AÉlÉÇS WûÉåiÉÉå. xÉuÉï EmÉÎxjÉiÉÉÇlÉÉ mÉÑRûÏsÉ uÉwÉÏï LMü AÌuÉxqÉUhÉÏrÉ AlÉÑpÉuÉ SåhrÉÉxÉÉPûÏ AÉqWûÏ (oÉÊxOûlÉcÉÇ lrÉÔ CÇasÉÇQû qÉUÉPûÏ qÉÇQûVû, MülÉåÌOûMüOû qÉUÉPûÏ qÉÇQûVû AÉÍhÉ îWûÉåQû AÉrÉsÉÇQû qÉUÉPûÏ qÉÇQûVû rÉÉ ÌiÉlWûÏ qÉÇQûVûÉÇcÉå xuÉrÉÇxÉåuÉMü), AÉiÉÉ ZÉUÉåZÉUÏcÉ xÉ‹ fÉÉsÉÉå AÉWûÉåiÉ! AlÉåMü SعÏÇlÉÏ xÉÉårÉÏcÉå Pûà zÉMåüsÉ AxÉå Wåû AÍkÉuÉåzÉlÉxjÉVû mÉëÊÌuÉQûlxÉ ÌuÉqÉÉlÉiÉVûÉmÉÉxÉÔlÉ 12 ÍqÉÌlÉOûÉÇcrÉÉ AÉÍhÉ oÉÊxOûlÉcrÉÉ ÌuÉqÉÉlÉiÉVûÉmÉÉxÉÔlÉ xÉÉkÉÉUhÉ 45 ÍqÉÌlÉOûÉÇcrÉÉ (QíûÉDuÉ) AÇiÉUÉuÉU AÉWåû. rÉÉ oÉÉoÉiÉÏiÉ AÍkÉMü qÉÉÌWû iÉÏ sÉuÉMüUcÉ ÌSsÉÏ eÉÉDsÉ. AÍkÉuÉåzÉlÉÉcrÉÉ lÉurÉÉ xÉÇMåüiÉxjÉVûÉsÉÉWûÏ (http://bmm2013.org/) rÉÉ ÌlÉÍqɨÉÉlÉå pÉåOû ±É AÉÍhÉ iÉÑqWûÏ TåüxÉoÉÑMüuÉU AxÉÉsÉ iÉU https://www.facebook.com/ bmm2013 rÉÉ mÉÉlÉÉcÉå cÉÉWûiÉå uWûÉ AxÉå xÉÑcÉuÉiÉå. kÉlrÉuÉÉS!

- E¨ÉU AqÉåËUMüÉ MüÉrÉï¢üqÉ xÉÍqÉiÉÏ ( oÉ×. qÉ. qÉÇ., 2013)

mÉëÉ. ÌMüzÉÉåU MÑüsÉMühÉÏï ½ÉÇlÉÉ ‘EiM×ü¹ ÍzɤÉMü’ mÉÑUxMüÉU qÉåOíûÉåmÉÉåÍsÉOûlÉ xOåûOû MüÊsÉåeÉ, MüÉåsÉÉåUÉQûÉå (QåûluÉU), rÉåjÉÏsÉ AjÉïzÉÉx§ÉÉcÉå mÉëÉkrÉÉmÉMü AÉÍhÉ CÇÌQûrÉlÉ eÉlÉïsÉ BTü CMüÊlÉÊÍqÉYxÉ AÆQû ÌoÉfÉlÉåxÉcÉå xÉÇmÉÉSMü ÌMüzÉÉåU eÉÏ. MÑüsÉMühÉÏï rÉÉÇlÉÉ irÉÉÇcrÉÉ zÉæ¤ÉÍhÉMü ¤Éå§ÉÉiÉÏsÉ rÉÉåaÉSÉlÉÉoɬsÉ aÉÉåsQûlÉ MüÐ CÇOûUlÉäzÉlÉsÉ WûÊlÉU xÉÉåxÉÉrÉOûÏlÉå ‘EiM×ü¹ ÍzɤÉMü’ mÉÑUxMüÉUÉlÉå xÉlqÉÉÌlÉiÉ MåüsÉå. ÌMüzÉÉåU MÑüsÉMühÉÏï aÉåsrÉÉ 23 uÉwÉÉïÇmÉÉxÉÔlÉ zÉæ¤ÉÍhÉMü ¤Éå§ÉÉiÉ MüÉrÉïUiÉ AÉWåûiÉ. irÉÉÇcÉå xÉÑqÉÉUå 110 zÉÉåkÉ ÌlÉoÉÇkÉ AÉÍhÉ AÉPû mÉÑxiÉMåü mÉëMüÉÍzÉiÉ fÉÉsÉÏ AÉWåûiÉ.

- ÍcɧÉÉ SåzÉmÉÉÇQåû (oÉÊxOûlÉ, qÉäxÉäcrÉÑxÉåOèûxÉ)

***

oÉ×WûlqÉWûÉUÉ·í qÉÇQûVû AÍkÉuÉåzÉlÉ - 2013 MüÉrÉï¢üqÉ mÉëxiÉÉuÉÉÇxÉÇSpÉÉïiÉÏsÉ AÉqÉǧÉhÉ

Isha Jog received Governor’s Volunteer Service Award

2013 xÉÉsÉÏ xÉÇmÉ³É WûÉåhÉÉîrÉÉ oÉ×WûlÉqÉWûÉUÉ·í qÉÇQûVûÉcrÉÉ 16 urÉÉ AÍkÉuÉåzÉlÉÉcÉÇ AÉrÉÉåeÉlÉ lrÉÔ CÇasÉÇQû qÉUÉPûÏ qÉÇQûVû MüUiÉ AÉWåû. rÉÉ AÉaÉÉqÉÏ AÍkÉuÉåzÉlÉÉcÉÏ AÉqWûÏ eÉÉåUSÉU iÉrÉÉUÏ xÉÑ MåüsÉÏ AÉWåû. AÍpÉÂcÉÏ xÉÇmÉ³É AÉÍhÉ cÉÉåZÉÇSVû qÉUÉPûÏ UÍxÉMüÉÇcrÉÉ mÉxÉÇiÉÏsÉÉ EiÉUiÉÏsÉ AxÉå SeÉåïSÉU MüÉrÉï¢üqÉ xÉÉSU MüUhÉÇ AÉÍhÉ LMüÉ ÍcÉUxqÉUhÉÏrÉ AÍkÉuÉåzÉlÉÉcÉÉ AÉlÉÇS xÉuÉÉïÇlÉÉ SåhÉÇ Wåû AÉqÉcÉÇ E̬¹ AÉWåû. iÉÑqWûÉÇ xÉuÉÉïÇcrÉÉ xÉÉjÉÏlÉÇ Wåû xÉWûeÉ xÉÉkrÉ WûÉåDsÉ AxÉÉ AÉqWûÉÇsÉÉ ÌuɵÉÉxÉ uÉÉOûiÉÉå. qWûhÉÔlÉcÉ, rÉÉ MüÉqÉÉcÉÉ ´ÉÏaÉhÉåzÉÉ MüUiÉÉlÉÉ AÉqWûÏ AqÉåËUMåücrÉÉ MüÉlÉÉMüÉåmÉîrÉÉiÉ uÉxÉsÉåsrÉÉ AÍkÉMüÉÍkÉMü qÉUÉPûÏ MüsÉÉMüÉUÉÇMüQÕûlÉ ÌuÉÌuÉkÉUÇaÉÏ MüÉrÉï¢üqÉÉÇcÉå mÉëxiÉÉuÉ qÉÉaÉÌuÉiÉ AÉWûÉåiÉ. eÉÑlrÉÉ-eÉÉhÉirÉÉÇcrÉÉ AÍpÉurÉ£üÏcÉÉ AÉxuÉÉS bÉåiÉÉlÉÉcÉ lÉuÉÏlÉ ElqÉåwÉÉÇlÉÉ SÉS ±ÉuÉÏ, AÍpÉeÉÉiÉiÉåcÉÉ xÉÉåWûVûÉ xÉÉeÉUÉ MüUiÉÉlÉÉcÉ eÉÉÍhÉuÉÉ ÌuÉxiÉÉUhÉÉîrÉÉ lÉÉÌuÉlrÉÉcÉÉ aÉÉæUuÉ MüUÉuÉÉ WûÉ AÉqÉcÉÉ WåûiÉÔ AÉWåû. E¨ÉqÉÉå¨ÉqÉ AzÉÉ oÉWÒûRÇûaÉÏ qÉlÉÉåUÇeÉlÉÉiqÉMü MüÉrÉï¢üqÉÉÇcrÉÉ zÉÉåkÉÉiÉ AÉqWûÏ AÉWûÉåiÉ. AÉmÉhÉ mÉÑRûÏsÉ mÉæMüÐ MüÉåhÉirÉÉWûÏ mÉëMüÉUcrÉÉ MüÉrÉï¢üqÉÉcÉÉ mÉëxiÉÉuÉ SåF zÉMüiÉÉ: LMüsÉ ÌMÇüuÉÉ xÉqÉÔWûaÉÉrÉlÉ, lÉ×irÉ/lÉ×irÉlÉÉÌOûMüÉ oÉ×WûlqÉWûÉUÉ·í uÉרÉ

On April 19, 2012 Isha Jog, (daughter of Gauri and Nitin Jog) a junior at Hoffman Estates High School (Chicago, IL) received Governor’s Volunteer Service Award at a ceremony held at Executive Mansion, Springfield, IL. As the D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) America Illinois Youth Advisor, Isha is passionate about encouraging elementary school students to choose to stay drug and alcohol free and live a non-violent lifestyle. As a busy eleventh grader, Isha is a member of varsity Forensics; Orchesis dance team, regional and state champion of the Business Professionals of America team, and a student leader in S.A.D.D. Club (Students Against Destructive Decisions). Recently crowned Miss Northern Suburbs’ Outstanding Teen 2012, Isha is an active ‘spokes model’ for the Children’s Miracle Network and the U.S. Army. 3

qÉå, 2012


bÉUÉÇcrÉÉ qÉÉaÉcrÉÉ AÇaÉhÉÉiÉ ÍsÉÇoÉÔ, xÉǧÉÏ ½É TüVûÉÇlÉÏ sÉaÉQûsÉåsÉÏ fÉÉQåû, qÉäalÉÉåÍsÉrÉÉ AÉÍhÉ AÉåMü rÉÉÇlÉÏ oÉWûUsÉåsÉå UxiÉå AÉÍhÉ lÉÉYrÉÉlÉÉYrÉÉÇuÉU xÉÏuWûÏLxÉç, uÉÊsÉaÉëÏlÉ TüÉqÉïxÉÏÇcÉÏ SÒMüÉlÉå. uÉÉlÉmÉëxjÉÉ´ÉqÉ xÉÑZÉÉiÉ urÉiÉÏiÉ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ ZÉUÉåZÉU rÉÉWÕûlÉ cÉÉÇaÉsÉå MüÉWûÏ AxÉÔ zÉMüiÉå MüÉ? AqÉåËUMåüiÉÏsÉ E¨ÉUåcrÉÉ oÉTüÉïVû jÉÇQûÏiÉ aÉÉUPûhrÉÉLåuÉeÉÏ xÉÑZÉS jÉÇQûÏcÉÉ AlÉÑpÉuÉ SåhÉÉUÏ ÌuÉÇOûU ÎxmÉëÇaxÉ, ÌuÉÇOûU mÉÉMïü, ÌuÉÇOûU WåûuÉlÉ WûÏ lÉÉÇuÉå xÉÉjÉï MüUhÉÉUÏ aÉÉÇuÉå CjÉå AÉWåûiÉ. ElWûÉtrÉÉmÉëqÉÉhÉå qÉÑsÉÉÇlÉÉ jÉÇQûÏiÉxÉÑ®É bÉUÉoÉÉWåûU WÒÇûSQûhrÉÉcÉÉ qÉlÉqÉÑUÉS AÉlÉÇS AeÉÔlÉ MÑüPåû ÍqÉVûhÉÉU? pÉÉUiÉÉiÉÔlÉ AÉåUçsÉðQûÉåsÉÉ AÉsrÉÉuÉU ZÉUÇ iÉU xÉÑÂuÉÉiÉÏsÉÉ zÉÇMüÉ WûÉåiÉÏ MüÐ CjÉå ÌiÉzÉÏcrÉÉ AÉxÉmÉÉxÉcÉå MÑühÉÏ AxxÉsÉ SåzÉÏ, AÉÍhÉ pÉÉUiÉÏrÉ QûÊYOûU, TüÉqÉïÍxÉxOû AÉÍhÉ ÌTüÎeÉMüsÉ jÉåUÌmÉxOû rÉÉZÉåUÏeÉ uÉåaÉtrÉÉ ¤Éå§ÉÉÇiÉsÉå MüÉåhÉÏ ÌSxÉiÉÉiÉ MüÐ lÉÉWûÏ. mÉhÉ WûVÕûWûVÕû oÉÉÇkÉMüÉqÉ, mÉrÉÉïuÉUhÉ, xÉÇaÉhÉMü AÉÍhÉ AlÉåMü ¤Éå§ÉÉÇiÉÏsÉ iÉ¥É qÉUÉPûÏ qÉÇQVûÏWûÏ CjÉå pÉåOÕû sÉÉaÉsÉÏå. aÉåsrÉÉ xÉÉiÉ AÉPû uÉwÉÉïÇiÉ WûÏ xÉÇZrÉÉ uÉÉRûiÉåcÉ AÉWåû. ÌQûxlÉå uÉ CiÉU mÉÉMïçxÉcrÉÉ ÌlÉÍqɨÉÉlÉå mÉrÉïOûMüÉÇlÉÉ xÉÑÌuÉkÉÉ mÉÑUuÉhrÉÉxÉÉPûÏ CjÉå oÉUåcÉ sÉÉåMü ZÉmÉiÉ AxÉiÉÉiÉ. mÉhÉ sÉÊMüWûÏQû qÉÉOûÏïlÉ, lÉÉxÉÉ, ÍxÉqÉålxÉ, TåüQåûYxÉ, lÉÊjÉëÉïmÉ aÉëÔqqÉlÉ, ÍqÉixÉÑÌoÉzÉÏ, EA xmÉÉåOïèxÉ (Electronic Arts) AÉÍhÉ xÉÑqÉÉUå 1000 LMüU eÉÉaÉåuÉU mÉxÉUsÉåsrÉÉ, AqÉåËUMåüiÉÏsÉ xÉÉiÉurÉÉ ¢üqÉÉÇMüÉuÉUÏsÉ xÉåÇOíûsÉ nsÉÉåËUQûÉ ËUxÉcÉï mÉÉMïüqÉÑVåû CjÉå lÉÉåMüUÏ urÉuÉxÉÉrÉÉxÉ AlÉåMü xÉÇkÉÏ EmÉsÉokÉ fÉÉsrÉÉ AÉWåûiÉ. AäËUfÉÉålÉÉcrÉÉ ZÉÉsÉÉåZÉÉsÉ rÉÑÌlÉuWûÍxÉïOûÏ BTü xÉåÇOíûsÉ nsÉÉåËUQûÉqÉkÉå xÉuÉÉïÍkÉMü ÌuɱÉjÉÏï ÍzɤÉhÉ bÉåiÉ AÉWåûiÉ. aÉåsrÉÉ SÉålÉ uÉwÉÉïÇmÉÉxÉÔlÉ CjÉå uÉæ±MüÐrÉ mÉSuÉÏ AprÉÉxÉ¢üqÉWûÏ xÉÑà MüUhrÉÉiÉ AÉsÉÉ. irÉÉxÉÉPûÏ ZÉÉxÉ sÉåMü lÉÉålÉÉ qÉåÌQûMüsÉ ÍxÉOûÏ WûÏ lÉuÉÏ uÉxÉÉWûiÉ WûÉåF bÉÉiÉsÉÏ AÉWåû. rÉÉ xÉuÉï MüÉUhÉÉÇlÉÏ AÉåUçsÉðQûÉå xÉuÉÉïÇaÉÉlÉå uÉÉRûiÉå AÉWåû. AÉqÉcrÉÉ AÉåUçsÉðQûÉåqÉkÉå lÉuÉÏlÉ EixÉÉWûÏ sÉÉåMüÉÇlÉÏ AÉxÉmÉÉxÉ AlÉåMü Ì¢üMåüOû OûÏqxÉ MüÃlÉ Ì¢üMåüOû sÉÏaÉ cÉÉsÉuÉsÉÏ AÉWåû. iÉU MüÉWûÏeÉhÉ oÉäQûÍqÉÇOûlÉ YsÉoÉ cÉÉsÉuÉiÉÉiÉ. AqÉåËUMåüiÉsrÉÉ CiÉU oÉWÒûiÉÉÇzÉÏ qÉUÉPûÏ qÉÇQûVûÉÇmÉëqÉÉhÉåcÉ rÉåjÉå AÉmÉsÉå xÉhÉ, lÉÉOûMü, aÉÉhÉÇ AÉÍhÉ AlÉåMü MüÉrÉï¢üqÉ ShÉYrÉÉiÉ xÉÉeÉUå WûÉåiÉÉiÉ. iÉÂhÉ qÉÇQûVûÏÇcrÉÉ qÉÉlÉÉlÉå uÉrÉxMüU sÉÉåMüÉÇcÉå mÉëqÉÉhÉ AÍkÉMü AxÉsÉå iÉUÏ irÉÉÇcrÉÉ ÃmÉÉlÉå, CjÉsrÉÉ eÉÏuÉlÉÉiÉ lÉurÉÉlÉå xÉÉqÉÉuÉÔ mÉÉWûhÉÉîrÉÉ AÉqWûÉ iÉÂhÉÉÇlÉÉ AQûÏlÉQûÏsÉÉ qÉSiÉ MüUhÉÉUå, MüÉåhÉirÉÉWûÏ EmÉ¢üqÉÉiÉ EixÉÉWûÉlÉå xÉWûpÉÉaÉÏ WûÉåhÉÉUå U¦ÉÉMüU-lÉÍsÉlÉÏ AÉRûÉuÉ, MüÐiÉïlÉå oÉÇkÉÔ, AÌlÉsÉ-ÍcɧÉÉ SåzÉmÉÉÇQåû, xÉÉuÉeÉÏ oÉÇkÉÔ, ÌMüzÉÉåU mÉÉPûÉUå AÉÍhÉ AlÉåMüÉÇcÉå AɵÉÉxÉMü WûÉiÉ WûuÉåWûuÉåxÉå uÉÉOûiÉÉiÉ. AÉåUçsÉðQûÉåiÉsÉÏ WûÏ ‘At Home, away from Home’ pÉÉuÉlÉÉ ZÉUÉåZÉU TüÉU xÉÑZÉS AÉWåû. - AÉxÉÉuÉUÏ MåüVûMüU (AÉåUçsÉðQûÉå, nsÉÉåËUQûÉ) ***

eÉÉuÉå irÉÉÇcrÉÉ aÉÉÇuÉÉ ... AÉqÉcÉå AÉåUçsÉðQûÉå LMüuÉåVû mÉÇRûUmÉÔUcÉÏ uÉÉUÏ lÉ fÉÉsÉåsÉÉ qÉÉVûMüUÏ ÌMÇüuÉÉ MüÉzÉÏrÉɧÉÉ lÉ MåüsÉåsÉÉ mÉÇÌQûiÉ xÉÉmÉQåûsÉ mÉhÉ AqÉåËUMåüiÉ, ÌMüqÉÉlÉ DxOû MüÉåxOûcÉÏ qÉÇQVûÏ AÉÍhÉ AqÉåËUMåüxÉ rÉåhÉÉUå SåzÉÉåSåzÉÏcÉå mÉrÉïOMü rÉÉÇlÉÏ AÉåUçsÉðQûÉåsÉÉ mÉÉrÉkÉÔVû fÉÉQûsÉÏ lÉÉWûÏ AxÉå oÉWÒûSÉ AÉRûVûhÉÉU lÉÉWûÏ. iÉÂhÉmÉhÉÏ qÉÑsÉÉoÉÉVûÉÇxÉqÉuÉåiÉ ÌMÇüuÉÉ EiÉÉUuÉrÉÉiÉ LMüšÉlÉåcÉ MüÉ WûÉåDlÉÉ, oÉWÒûiÉåMüÉÇcÉÏ AÉåUçsÉðQûÉåuÉÉUÏ bÉQûsÉåsÉÏ AxÉiÉå. oÉWÒûSÉ ‘AÉåUçsÉðQûÉå qÉäÎeÉMü’ qWûhÉiÉÉiÉ iÉÏ WûÏcÉ AxÉÉuÉÏ. AqÉåËUMåücÉÉ lÉMüÉzÉÉ LZÉÉ±É AeÉx§É mÉëÉhrÉÉxÉÉUZÉÉ ÌSxÉiÉÉå. AsÉÉxMüÉcrÉÉ oÉÉeÉÔlÉå iÉÉåÇQû, mÉÉåOûÉiÉ aÉÑQÒûmÉ fÉÉsÉåsÉÇ ‘ÍqÉQèuÉåxO’û AÉÍhÉ ZÉÉsÉÏ LMü AÉmÉsÉÏ zÉåmÉOûÏ eÉÉåQÕûlÉ ±ÉuÉÏ iÉxÉå ÌSxÉhÉÉUÇ nsÉÉåËUQûÉ. rÉÉ zÉåmÉOûÏuÉU xÉÉkÉÉUhÉ E¨ÉUåsÉÉ qÉkrÉÉuÉU AÉåUçsÉðQûÉå mÉxÉUsÉÇ AÉWåû. SÉålWûÏ oÉÉeÉÔÇlÉÉ 100-150 qÉæsÉÉcrÉÉ AÇiÉUÉuÉU ÌlÉVûÉûzÉÉU xÉqÉÑSì MükÉÏMükÉÏ QûÉåÇaÉUÉÇcÉÏ EhÉÏuÉ SÉZÉuÉiÉÉå. rÉåjÉå uÉwÉÉïÇiÉsÉå 320-325 ÌSuÉxÉ xÉÑ®É mÉÉhrÉÉiÉ qÉÑ£ümÉhÉå QÒÇûoÉiÉÉ rÉåDsÉ. (LMåüMüÉVûÏ AxÉhÉÉUÏ) mÉÑhÉåUÏ aÉÑsÉÉoÉÏ jÉÇQûÏ, lÉÉaÉmÉÑUÏ MüQûMü ElWûÉVûÉ AÉÍhÉ qÉÑÇoÉDcÉÉ SqÉOûmÉhÉÉ LMüÉcÉ ÌPûMüÉhÉÏ AlÉÑpÉuÉhrÉÉxÉÉPûÏ iÉUÏ AÉåUçsÉðQûÉå sÉÉ mÉëirÉåMü qÉÉåxÉqÉÉiÉ UWûÉrÉsÉÉcÉ WûuÉå. AxÉå qWûhÉiÉÉiÉ MüÐ CjÉsÉÏ WûuÉÉ iÉÑqWûÉsÉÉ AÉuÉQûsÉÏ lÉxÉåsÉ iÉU mÉÉcÉ ÍqÉÌlÉOåû jÉÉÇoÉÉ. iÉÉimÉrÉï: mÉÉcÉ ÍqÉÌlÉOûÉÇlÉÏWûÏ irÉÉiÉ oÉSsÉ bÉQÕûlÉ rÉåiÉÏsÉ. AÉåUçsÉðQûÉåqÉkÉå mÉrÉïOûMüÉÇlÉÉ xÉuÉÉïÍkÉMü AÉMüwÉïhÉ AxÉiÉå rÉåjÉÏsÉ jÉÏqÉ mÉÉMïçxÉcÉå. ÌQûxlÉåcÉÏ, rÉÉ eÉaÉÉcÉÉ ÌuÉxÉU mÉÉQûhÉÉUÏ eÉÉSÕD SÒÌlÉrÉÉ, rÉÑÌlÉuWûxÉïsÉ xOÒûÌQûAÉåcÉÉ jÉÉOû, xÉÏ uÉsQïû, uÉåO AÆQû uÉÉCsQû ÌQûxlÉåcÉå OûÉrÉTÔülÉ sÉaÉÔlÉ, rÉÉÇxÉÉUZÉÏ uÉÉäOûU mÉÉMïçxÉ, fÉÉsÉÇcÉ iÉU uÉåaÉuÉåaÉtrÉÉ ¢ÔüeÉsÉÉDlxÉ, MåülÉQûÏ xmÉåxÉ xÉåÇOûU, sÉÉåMüÉÇcÉÏ ZÉUåSÏcÉÏ WûÉæxÉ pÉÉaÉuÉhrÉÉxÉÉPûÏ mÉëÉDqÉ, ÌmÉëÍqÉrÉqÉ AÉFOûsÉåOèûxÉ... CirÉÉÌS. rÉÉ xÉaÉtrÉÉsÉÉ ZÉUÉåZÉUcÉ lrÉÉrÉ ±ÉrÉcÉÉ AxÉåsÉ iÉU ÌMüqÉÉlÉ SÉålÉ AÉPûuÉQåû iÉUÏ MüÉRûÉrÉsÉÉ mÉÉÌWûeÉåiÉcÉ. oÉîrÉÉcÉ uÉÉcÉMüÉÇlÉÉ uÉU uÉhÉïlÉ MåüsÉåsrÉÉ AÉåUçsÉðQûÉåcÉÉ mÉËUcÉrÉ AxÉåsÉcÉ, AÉÍhÉ lÉxÉsrÉÉxÉ, irÉÉoɬsÉ uÉÉcÉhrÉÉLåuÉeÉÏ AÉåUçsÉðQûÉå mÉëirÉ¤É AlÉÑpÉuÉhrÉÉiÉcÉ ZÉUÏ aÉÇqÉiÉ AÉWåû. iÉÑqWûÏ CjÉåcÉ UÉWÕû sÉÉaÉsÉÉiÉ MüÐ Wåû xÉÉUå lÉuÉsÉ WûVÕûWûVÕû AÉåxÉUiÉå AÉÍhÉ ÌQûxlÉåcrÉÉ mÉsrÉÉQûcÉå AÉåUçsÉðQûÉå iÉÑqWûÉsÉÉ ZÉÑhÉÉuÉÔ sÉÉaÉiÉå. lrÉÔ rÉÊMïü qÉkÉå aÉaÉlÉcÉÑÇoÉÏ CqÉÉUiÉÏ eÉzÉÉ UxiÉÉåUxiÉÏ xÉÉÇQûsÉåsrÉÉ AÉWåûiÉ, iÉxÉåcÉ CjÉå AxÉÇZrÉ sÉWûÉlÉ qÉÉåPåû iÉsÉÉuÉ/eÉsÉÉzÉrÉ. ÍzÉuÉÉrÉ sÉåMü CAÉåsÉÉ, sÉåMü AÉmÉÉåmÉMüÉ, sÉåMü qÉlÉëÉå Wåû qÉÉåPåû eÉsÉÉzÉrÉ, CMüÉålÉÉåsÉÉcÉÏ, xÉåÇOû eÉÉålxÉ lÉ±É AÉWåûiÉ. uÉMüÉDuÉÉ ÎxmÉëÇaÉ, osÉÔ ÎxmÉëÇaÉ xOåûOû mÉÉMïçüxÉqÉkÉå lÉÉÇuÉÉmÉëqÉÉhÉåcÉ lÉæxÉÌaÉïMü eÉsÉÉzÉrÉ AÉWåûiÉ. jÉÇQûÏ eÉUÉzÉÏ AÉåxÉUsÉÏ MüÐ irÉÉiÉ QÒÇûoÉÉrÉcÉÏ qÉeÉÉ AÉæU AxÉiÉå. AÉmÉÉmÉsrÉÉ oÉÉåOûÏ bÉåFlÉ eÉsÉÌuÉWûÉU, mÉÉhrÉÉiÉ aÉVû OûÉMÔülÉ qÉÉxÉå mÉMüQhÉå WûÉ xÉÑ®É rÉåjÉå AlÉåMüÉÇcÉÉ xÉÑ–ûÏqÉkÉå E±ÉåaÉ AÉWåû. LMüÐMüQåû zÉÇMüU uÉæ±ÉÇcrÉÉ MüÌuÉiÉåmÉëqÉÉhÉå ‘ÎeÉMüQåû ÌiÉMüQåû mÉÉhÉÏcÉ mÉÉhÉÏ’ iÉU SÒxÉUÏMüQåû aÉÉåsTüZÉåVûÉcrÉÉ qÉæSÉlÉÉuÉU oÉÉsÉMüuÉÏÇcrÉÉ zÉoSÉÇiÉ ‘ÌWûUuÉå ÌWûUuÉå aÉÉU aÉÉÍsÉcÉå.’ AÉeÉÔoÉÉeÉÔsÉÉ xÉǧÉÏ, xOíûÊoÉåUÏcÉÏ qÉÑoÉsÉMü fÉÉQåû. irÉÉqÉÑVåû irÉÉ irÉÉ qÉÉåxÉqÉÉiÉ ‘U Pick’ xÉÉPûÏ aÉeÉoÉeÉsÉåsÉÏ zÉåiÉå. oÉ×WûlqÉWûÉUÉ·í uÉרÉ

AÉqWûÏ AÉåUçsÉðQûÉåcÉå qÉUÉPûÏ 1981qÉkÉå qÉÏ AqÉåËUMåüiÉ AÉsrÉÉmÉÉxÉÔlÉ AÉåUçsÉðQûÉåMüU AÉWåû. 1980crÉÉ SzÉMüÉÇiÉ xÉÑUuÉÉiÉÏxÉ ½É aÉÉÇuÉÉiÉ Tü£ü xÉWûÉ qÉUÉPûÏ pÉÉwÉMü MÑüOÒÇûoÉå WûÉåiÉÏ. ÌuÉzÉåwÉ Wåû MüÐ irÉÉiÉÏsÉ cÉÉU xuÉiÉ:cÉÉ urÉuÉxÉÉrÉ MüUhÉÉUÏ WûÉåiÉÏ. 1985-86 qÉkÉå ´ÉÏ AÌlÉsÉ SåzÉmÉÉÇQåû ½ÉÇlÉÏ ‘PARK SQUARE’ WûÏ MÇümÉlÉÏ uÉ bÉUå oÉÉÇkÉhrÉÉcÉÉ urÉuÉxÉÉrÉ xÉÑà MåüsÉÉ. 4

qÉå, 2012


irÉÉÇcrÉÉ qÉÉTïüiÉ xÉÇiÉÉåwÉ lÉaÉU Wåû ½É mÉËUxÉUÉiÉÏsÉ mÉÌWûsÉå ÌlÉuÉ×iÉÏlÉÇiÉUcÉå uÉxÉiÉÏxjÉÉlÉ oÉÉÇkÉsÉå aÉåsÉå. AqÉåËUMåüiÉÏsÉ E¨ÉUåMüQûcÉÏ oÉUÏcÉ qÉÇQûVûÏ jÉÇQûÏsÉÉ MÇüOûÉVÕûlÉ rÉåjÉå xjÉÉÌrÉMü fÉÉsÉÏ AÉWåûiÉ. U¦ÉÉMüU AÉRûÉuÉ ½ÉÇlÉÏ EŠ iÉÇǥɥÉÉlÉÉuÉU AÉkÉÉËUiÉ ‘YuÉÉÇOûqÉç OåûYlÉÊsÉÊeÉÏ’ MÇümÉlÉÏ MäülÉQûÉqÉkÉÔlÉ AÉåUçsÉðQûÉå rÉåjÉå xjÉsÉÉÇiÉËUiÉ MåüsÉÏ. ½É MÇümÉlÉÏqÉkÉå sÉåxÉU CÇQûxOíûÏxÉÉPûÏ sÉÉaÉhÉÉUå CsÉåOíûÊÌlÉYxÉcÉå mÉÉOïèûxÉ iÉrÉÉU WûÉåiÉÉiÉ. QûÊYOûU lÉÏVûMüÇPû RåûUå ½ÉÇcrÉÉ WûÉiÉÉZÉÉsÉÏ rÉÑÌlÉuWûÍxÉïOûÏ BTü xÉåÇOíûsÉ nsÉÉåËUQûÉqÉkÉå xÉÉæUEeÉåïuÉU oÉUåcÉ xÉÇzÉÉåkÉlÉ cÉÉsÉÔ AÉWåû. xÉkrÉÉcrÉÉ WûËUiÉ ¢üÉÇiÉÏcrÉÉ rÉÑaÉÉiÉ AxÉÉ lÉæxÉÌaÉïMü FeÉåïcÉÉ uÉÉmÉU AÉÍhÉ irÉÉoÉÉoÉiÉ xÉÇzÉÉåkÉlÉ EssÉåZÉlÉÏrÉ AÉWåû. AÉåUçsÉðQûÉåcrÉÉ xÉÑZÉS WûuÉåqÉÑVåû CjÉå AqÉåËUMåüiÉÏsÉ CiÉU ÌPûMüÉhÉÉÇmÉå¤ÉÉ AÍkÉMü erÉå¸ lÉÉaÉËUMüÉÇcÉÏ uÉxiÉÏ AÉWåû irÉÉqÉÑVåû AlÉåMü AÍxÉxOåûQ ûÍsÉÎuWÇûaÉ MüqrÉÑÌlÉOûÏ, ÌMÇüuÉÉ lÉÍxÉïÇaÉ WûÉåqxÉ AÉWåûiÉ. ½É lÉÍxÉïÇaÉ WûÉåqÉqÉkÉå MüÉqÉ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ irÉÉ ¤Éå§ÉÉiÉÏsÉ oÉUåcÉ iÉ¥É, 1989-1990crÉÉ xÉÑqÉÉUÉxÉ pÉÉUiÉÉiÉÔlÉ CjÉå xjÉÉÌrÉMü WûÉåF sÉÉaÉsÉå. 1998/1999 crÉÉ xÉÑqÉÉUÉxÉ, xÉÇaÉûhÉMüÌlÉÍqÉïiÉ - uÉÉrÉ OÕû Måü (2000 xÉÉsÉ) xÉqÉxrÉÉ xÉÉåQûuÉÉrÉsÉÉ AlÉåMü pÉÉUiÉÏrÉ urÉ£üÏ, irÉÉÇcÉå MÑüOÒÇûoÉ rÉåjÉå AÉsÉå AÉÍhÉ CjÉå UqÉÔlÉ aÉåsÉå. MÑüPûsrÉÉWûÏ aÉÉÇuÉÉiÉ cÉÉU qÉUÉPûÏ qÉÇQûVûÏ eÉqÉsÉÏ MüÐ aÉhÉmÉiÉÏ, ÌSuÉÉVûÏ xÉÉeÉUÏ u½ÉrÉsÉÉ sÉÉaÉiÉå. irÉÉmÉëqÉÉhÉå AÉåUçsÉðQûÉåqÉkÉå AÉqÉcrÉÉ aÉÉÇuÉÉiÉ mÉÌWûsÉÉ aÉhÉåzÉÉåixÉuÉ ´ÉÏ uÉ xÉÉæ AÉRûÉuÉ ½ÉÇcrÉÉ bÉUÏ xÉÉeÉUÉ fÉÉsÉÉ WûÉåiÉÉ. irÉÉ MüÉVûÉiÉ xjÉÉÌlÉMü pÉÌaÉlÉÏ LMü LMü mÉSÉjÉï MüÃlÉ AÉhÉiÉ AxÉiÉ AÉÍhÉ xÉÑaÉëÉxÉ eÉåuÉhÉÉcÉÉ AÉxuÉÉS bÉåiÉsÉÉ eÉÉrÉcÉÉ. mÉhÉ aÉÉÇuÉÉiÉÏsÉ qÉUÉPûÏ pÉÉwÉMüÉÇcÉÏ sÉÉåMüxÉÇZrÉÉ bÉUÉiÉ qÉÉuÉålÉÉzÉÏ fÉÉsrÉÉuÉU lÉÇiÉU xÉÉuÉïeÉÌlÉMü WûÊsÉ pÉÉŽÉlÉå bÉåFlÉ ÌiÉjÉå Wåû xÉuÉï EixÉuÉ xÉÉeÉUå uWûÉrÉsÉÉ sÉÉaÉsÉå. MüÉsÉÉÇiÉUÉlÉå 1992qÉkÉå ÌWûlSÕ xÉÉåxÉÉrÉOûÏ BTü xÉålOíûsÉ nsÉÉåËUQûÉ iÉTåïü rÉåjÉå ´ÉÏ aÉhÉåzÉÉcÉå qÉÇÌSU AÉÍhÉ xÉpÉÉaÉ×WûÉcÉå oÉÉÇkÉMüÉqÉ fÉÉsrÉÉmÉÉxÉÔlÉ AÉqWûÉ qÉUÉPûÏ qÉÇQVûÏÇcÉå xÉuÉï MüÉrÉï¢üqÉ ÌiÉjÉå uWûÉrÉsÉÉ sÉÉaÉsÉå. 1995xÉÉsÉÏ AÉåUçsÉðQûÉå qÉUÉPûÏû qÉÇQVû xjÉÉmÉlÉ fÉÉsÉå. mÉÔuÉÏï MüsmÉlÉÉ AÉÍhÉ ÍzÉUÏwÉ MüÐiÉïlÉå rÉÉÇcrÉÉ bÉUÏ lÉÉšuÉÉcÉlÉ WûÉåiÉ AxÉå. LMü§É eÉqÉÔlÉ xÉUÉuÉ lÉ MüUiÉÉ AÉrÉirÉÉ uÉåVûÏ mÉɧÉå ÌlÉuÉQÕûlÉ aÉÉeÉsÉåsÉÏ lÉÉOûMåü uÉÉcÉsÉÏ eÉÉiÉ. MüsmÉlÉÉ MüÐiÉïlÉå rÉÉÇcrÉÉ mÉÑRûÉMüÉUÉqÉÑVåû ‘UÍxÉMüÉ’ WûÉ ÌSuÉÉVûÏ AÇMü iÉÏlÉ uÉwÉåï mÉëMüÉÍzÉiÉ fÉÉsÉÉ. irÉÉiÉ xjÉÉÌlÉMü qÉUÉPûÏ qÉÇQûVûÏÇcÉå sÉåZÉ, MüÌuÉiÉÉ, ÌuÉlÉÉåS, mÉÉMüÌ¢ürÉÉ AxÉiÉ. ‘TÑüsÉoÉÉeÉÏ’ WûÉ AÇMü qÉÑsÉÉÇxÉÉPûÏ ÌmÉërÉÉ MüÐiÉïlÉå rÉÉÇlÉÏ cÉÉsÉuÉsÉÉ WûÉåiÉÉ. ûqÉWûÉUɹíÉiÉÏsÉ mÉëÍjÉiÉrÉzÉ xÉÉÌWûÎirÉMüÉÇlÉÏ ÍsÉÌWûsÉåsrÉÉ lÉÉOMüÉÇoÉUÉåoÉUcÉ, xjÉÉÌlÉMü qÉÇQVûÏÇlÉÏ ÍsÉÌWûsÉåsÉÏ, ÌSaSzÉïlÉ MåüsÉåsÉÏ lÉÉOûMåü/LMüÉÇÌMüMüÉ, lÉ×irÉ, AÉqÉcrÉÉ qÉÇQûVûÉcrÉÉ MüÉrÉï¢üqÉÉiÉ AxÉiÉÉiÉ. CjÉsÉå mÉÌWûsÉå lÉÉOûMü qWûhÉeÉå lÉÍsÉlÉÏ AÉRûÉuÉ ÍsÉÎZÉiÉ "qÉÌWûsÉÉqÉÇQûVûÉiÉ ¥ÉÉlÉåµÉUÏ" Wåû x§ÉÏmÉɧÉÏ lÉÉOûMü. irÉÉlÉÇiÉU MüsmÉlÉÉ MüÐiÉïlÉå, xÉÑkÉÉ aÉÉåUå, ÍzÉUÏwÉ MüÐiÉïlÉå, AÉxÉÉuÉUÏ MåüVûMüU, CirÉÉÌS xjÉÉÌlÉMü qÉÇQûVûÏÇlÉÏ ÍsÉÌWûsÉåsÉÏ lÉÉOûMåüWûÏ ZÉÔmÉ aÉÉeÉsÉÏ. qÉÇQûVûÉcrÉÉ AaÉSÏ xÉÑUuÉÉiÉÏxÉ, eÉåuWûÉ eÉåqÉiÉåqÉ 40 qÉUÉPûÏ qÉÇQûVûÏ aÉÉÇuÉÉiÉ WûÉåiÉÏ, iÉåuWûÉmÉÉxÉÔlÉ pÉÉUiÉÉiÉÏsÉ AlÉåMü lÉÉqÉuÉÇiÉ lÉÉšMüsÉÉMüÉU, aÉÉrÉMü rÉÉÇcÉå MüÉrÉï¢üqÉ AÉåUçsÉðQûÉåqÉkÉå AÉZÉsÉå aÉåsÉå AÉWåûiÉ. xÉÇiÉÔU uÉÉSMü mÉÇÌQûiÉ lÉÇSÌMüzÉÉåU qÉÑtrÉå, (mÉÇÌQûiÉ ÍzÉuÉMÑüqÉÉU zÉqÉÉÇïcÉå ÍzÉwrÉ) AÉåUçsÉðQûÉåqÉkÉå xjÉÉÌrÉMü fÉÉsÉå AÉWåûiÉ. oÉ×WûlqÉWûÉUÉ·í uÉרÉ

WûÉ WûUWÒû³ÉUÏ MüsÉÉMüÉU rÉåjÉÏsÉ ÌuɱÉmÉÏPûÉiÉ pÉÉUiÉÏrÉ zÉÉx§ÉÏrÉ xÉÇaÉÏiÉaÉÉrÉlÉ, uÉÉSlÉ (iÉoÉsÉÉ, WûÉqÉÉåïÌlÉrÉqÉ, xÉÇiÉÔU) rÉÉÇcÉå kÉQåû SåiÉ AxÉiÉÉå. 1988 xÉÉsÉÏ QûÊYOûU zÉæsÉeÉÉ lÉÉQûMühÉÏï rÉÉÇlÉÏ AÉåUçsÉðQûÉåqÉkÉå sÉWûÉlÉ qÉÑsÉÉÇxÉÉPûÏ ‘ÍcÉlqÉrÉÉ ÍqÉzÉlÉ’ cÉå oÉÉsÉÌuÉWûÉU xÉÑà MåüsÉå. ½ÉiÉ pÉÉUiÉÏrÉ xÉÇxM×üiÉÏÌuÉwÉrÉMü ÍzɤÉhÉ ÌSsÉå eÉÉiÉå. xÉkrÉÉ oÉÉsÉÌuÉWûÉUqÉkÉå xÉÑqÉÉUå 100 qÉÑsÉå ÍzÉMüiÉ AÉWåûiÉ. qÉÉæÇOû SÉåUÉ rÉåjÉåWûÏ zÉæsÉÉiÉÉDlÉÏ oÉÉsÉÌuÉWûÉUcÉÏ zÉÉZÉÉ EbÉQûsÉÏ AÉWå. ‘MæüuÉsrÉ’ qÉkÉå aÉÏiÉÉ, EmÉÌlÉwÉS rÉÉÇcÉå mÉPûhÉ, ÌlÉÃmÉhÉ cÉcÉÉïxÉ§É AÉÍhÉ ûuÉaÉï pÉUiÉÉiÉ. ÌMüzÉÉåU mÉÉPûÉUå ½ÉÇcÉå lÉÉÇuÉ bÉåiÉsrÉÉ ZÉåUÏeÉ AÉåUçsÉðQûÉå qÉUÉPûÏ qÉÇQûVûÉoɬsÉcrÉÉ ½É sÉåZÉÉcÉÏ mÉÔiÉïiÉÉ WûÉåhÉå zÉYrÉ lÉÉWûÏ. qÉUÉPûÏ qÉÇQûVûÉcÉÏ xjÉÉmÉlÉÉ MüUhrÉÉÇiÉ irÉÉÇcÉÉ qÉÉåPûÉ xÉWûpÉÉaÉ WûÉåiÉÉ. urÉuÉxÉÉrÉÉlÉå AÉÌMïüOåûYOû AxÉsÉåsÉå ´ÉÏ mÉÉPûÉUå rÉÉÇlÉÏ oÉ×WûlqÉWûÉUÉ·í qÉÇQûVûÉxÉÉPûÏWûÏ oÉUåcÉ MüÉqÉ MåüsÉå AÉWåû. E¨ÉU AqÉåËUMåüiÉÏsÉ qÉUÉPûÏ qÉÇQVûÉÇqÉkÉå lÉÉOûMüÉÇxÉÉPûÏ SåZÉÉuÉå oÉlÉuÉiÉÉÇlÉÉ mÉÉPûÉUåÇcÉå qÉÉåsÉÉcÉå qÉÉaÉïSzÉïlÉ AxÉiÉå. xÉkrÉÉ AÉåUçsÉðQûÉå qÉUÉPûÏ qÉÇQûVûÉqÉkÉå xÉÉkÉÉUhÉ 50 MÑüOÒÇûoÉå qÉÇQûVûÉcÉå xÉSxrÉ AÉWåûiÉ. qÉUÉPûÏ qÉÇQûVûÉiÉTåïü aÉÑRûÏmÉÉQûuÉÉ, ÌSuÉÉVûÏ, aÉhÉåzÉÉåixÉuÉ xÉÉeÉUå MåüsÉå eÉÉiÉÉiÉ AÉÍhÉ xÉÇ¢üÉÇiÉÏcrÉÉ xÉhÉÉÌlÉÍqÉ¨É xÉWûsÉ AÉrÉÉåÎeÉiÉ MåüsÉÏ eÉÉiÉå. AxÉå AÉWåû AÉqÉcÉå Wåû NûÉåOåûxÉå AÉåUçsÉðQûÉå qÉUÉPûÏ qÉÇQûVû! aÉÉuÉÉÇiÉ lÉuÉÏlÉ qÉUÉPûÏ pÉÉwÉMü qÉÇQûVûÏ AÉsÉÏ MüÐ irÉÉÇlÉÉ xÉÉqÉÉuÉÔlÉ bÉåiÉ qÉÉåPÇû uWûÉrÉsÉÉ sÉÉaÉsÉå AÉWåû AÉÍhÉ AÉmÉsÉÏ xÉÇxM×üiÉÏ AÉÍhÉ qÉUÉPûÏ oÉÉhÉÉ mÉÑRûcrÉÉ ÌmÉRûÏxÉÉPûÏ eÉmÉÔlÉ PåûuÉiÉ AÉWåû. MüsmÉlÉÉ MüÐiÉïlÉå (AÉåUçsÉðQûÉå, nsÉÉåËUQûÉ) ***

AÉåUçsÉðQûÉå ÌWûlSÕ qÉÇÌSU AÉqWûÏ AÉåUçsÉðQûÉåqÉkÉå UWûÉrÉsÉÉ AÉsÉÉå iÉåÇuWûÉ CjÉå eÉåqÉiÉåqÉ iÉÏxÉ mÉxiÉÏxÉ pÉÉUiÉÏrÉ MÑüOÒûÇoÉå AxÉiÉÏsÉ. iÉåÇuWûÉ ‘CÇÌQûrÉÉ AxÉÉåÍxÉLzÉlÉ’cÉÏ eÉÃU uÉÉOûsÉÏ qWûhÉÔlÉ WûÏ xÉÇxjÉÉ xÉÑà MåüsÉÏ WûÉåiÉÏ. AÉqWûÏ pÉÉUiÉÉcÉÉ xuÉÉiÉǧrÉ ÌSlÉ, aÉhÉiÉÇ§É ÌSlÉ, ÌSuÉÉVûÏ xÉÉeÉUå MüUÏiÉ AxÉÔ. irÉÉxÉÉPûÏ SUuÉåVûÏ WûÊsÉ zÉÉåkÉÉuÉÉ sÉÉaÉå. 1987 xÉÉsÉÉmÉrÉïÇiÉ AÉåUçsÉðQûÉåqÉkÉå pÉÉUiÉÏrÉÉÇcÉÏ xÉÇZrÉÉ oÉUÏcÉ uÉÉRûsÉÏ. pÉÉUiÉÉiÉÏsÉ xÉWûÉ mÉëÉÇiÉÏrÉ qWûhÉeÉå, qÉUÉPûÏ, aÉÑeÉUÉiÉÏ, mÉÇeÉÉoÉÏ, oÉÇaÉÉsÉÏ, SͤÉhÉÏ uÉ ÌoÉWûÉUÏ AxÉå CjÉå LMü§É AÉsÉå uÉ irÉÉÇlÉÏ ÌWûlSÕ xÉÉåxÉÉrÉOûÏ BTü xÉålOíûsÉ nsÉÉåËUQûÉ WûÏ xÉÇxjÉÉ xjÉÉmÉlÉ MåüsÉÏ. U¦ÉÉMüU AÉRûÉuÉ Wåû irÉÉqÉkÉå qÉWûÉUÉ·íÏrÉlÉ aÉ×WûxjÉ WûÉåiÉå. ½É xÉÇxjÉåcÉå xÉÑUuÉÉiÉÏcÉå E¬Ï¹ WûÉåiÉå xÉÉuÉïeÉÌlÉMü MüÉrÉï¢üqÉÉÇxÉÉPûÏ Wû‚üÉcÉÏ eÉÉaÉÉ/MüqrÉÑÌlÉOûÏ WûÊsÉ oÉÉÇkÉÉrÉcÉÉ. mÉhÉ irÉÉxÉÉPûÏ TüÉUzÉÏ AÉÍjÉïMü qÉSiÉ ÍqÉVåûlÉÉ. qÉaÉ qÉÇÌSU oÉÉÇkÉÉuÉrÉÉcÉÏ MüsmÉlÉÉ mÉÑRåû AÉsÉÏ. irÉÉlÉÇiÉU ÌlÉkÉÏ eÉqÉÉ fÉÉsÉÉ. MäüxÉsÉoÉUÏ ½É AÉåUçsÉðQûÉåcrÉÉ EmÉlÉaÉUÉiÉ SWûÉ LMüU eÉqÉÏlÉ ZÉUåSÏ MüÃlÉ 1992qÉkÉå xÉpÉÉqÉÇQûmÉ/WûÊsÉuÉeÉÉû qÉÇÌSU oÉÉÇkÉÔlÉ fÉÉsÉå. irÉÉlÉÇiÉU pÉÉUiÉÉiÉÔlÉ ´ÉÏ aÉhÉåzÉÉcÉÏ pÉurÉ qÉÔiÉÏï AÉhÉÔlÉ irÉÉcÉÏ xÉÉaÉëxÉÇaÉÏiÉ xjÉÉmÉlÉÉ MåüsÉÏ. aÉhÉåzÉ qWûhÉeÉå qÉWûÉUÉ·íÏrÉlÉÉÇcÉå AÉuÉQûiÉå SæuÉiÉ. AÉåUçsÉðQûÉå qÉÇÌSUÉiÉ aÉhÉmÉiÉÏEixÉuÉ, eÉlqÉɹqÉÏ, UÉqÉlÉuÉqÉÏ, ÌSuÉÉVûÏ eÉÉåwÉÉiÉ xÉÉeÉUå WûÉåF sÉÉaÉsÉå. SUuÉwÉÏï, aÉhÉåzÉcÉiÉÑjÉÏïsÉÉ ´ÉÏ aÉhÉåzÉÉcrÉÉ UjÉrÉɧÉåqÉkÉå qÉUÉPûÏ eÉlÉiÉÉ sÉåfÉÏqÉ, fÉÉÇeÉÉ bÉåFlÉ ÍqÉUuÉhÉÔMüÐiÉ xÉÉqÉÏsÉ WûÉåiÉå. 5

qÉå, 2012


qÉÇÌSUÉcrÉÉ xÉpÉÉaÉ×WûÉqÉkÉå sÉalÉ, uÉÉRûÌSuÉxÉ C. MüÉrÉïmÉëxÉÇaÉWûÏ xÉÉeÉUå WûÉåiÉÉiÉ. mÉhÉ mÉÔuÉÏï ½É WûÊsÉsÉÉ qÉÇÌSUÉxÉÉUZÉÏ CqÉÉUiÉ lÉuWûiÉÏ. 2005 qÉkÉå SͤÉhÉÏ mÉ®iÉÏcÉå qÉÇÌSU ½É WûÊsÉcrÉÉ LMüÉ oÉÉeÉÔsÉÉ oÉÉÇkÉÔlÉ bÉåiÉsÉå. irÉÉxÉÉPûûÏ pÉÉUiÉÉiÉÔlÉ qÉÇÌSUoÉÉÇkÉMüÉqÉÉiÉÏsÉ iÉ¥É oÉÉåsÉÉuÉsÉå WûÉåiÉå. AÉåUçsÉðQûÉåcÉå ´ÉÏ. ÌMüzÉÉåU mÉÉPûÉUå ½ÉÇcÉÏ AÉÌMïüOåûYOû qWûhÉÔlÉ oÉUÏcÉ qÉSiÉ fÉÉsÉÏ. qÉÇÌSUÉiÉ qÉÉåœÉ EixÉÉWûÉlÉå ´ÉÏ aÉhÉåzÉ, ´ÉÏ oÉÉsÉÉeÉÏ, pÉÔSåuÉÏ, sɤqÉÏ, SÒaÉÉï, UÉqÉSUoÉÉU, UÉkÉÉM×üwhÉ, qÉWûÉSåuÉ, uÉ lÉuÉaÉëWû AzÉÉ xÉuÉï qÉÔiÉÏïÇcÉÏ mÉëÉhÉmÉëÌiÉ¸É fÉÉsÉÏ. AÉlÉÇSÉcÉÏ aÉÉå¹ qWûhÉeÉå qÉÇÌSUÉcrÉÉ mÉËUxÉUÉiÉcÉ ‘ÍcÉlqÉrÉÉ ÍqÉzÉlÉ’cÉÏ mÉÉcÉ LMüU eÉÉaÉÉ AÉWåû. irÉÉÍzÉuÉÉrÉ LMüÉ SÉlÉzÉÔU urÉ£üÏlÉå ½É SÉålWûÏ uÉÉxiÉÔcrÉÉ qÉkÉsÉÏ mÉÉcÉ LMüU eÉÉaÉÉ SÉlÉ MåüsÉÏ. irÉÉqÉÑVåû LMÇüSU uÉÏxÉ LMüU mÉËUxÉUÉiÉ ÌWûlSÕ qÉÇÌSU uÉ ‘ÍcÉlqÉrÉÉ ÍqÉzÉlÉ’ ½É xÉÑÇSU uÉÉxiÉÔ LMüqÉåMüÉlÉÉ sÉÉaÉÔlÉ AÉåUçsÉðQûÉåqÉkÉå EprÉÉ AÉWåûiÉ. kÉÉÍqÉïMü MüÉrÉï¢üqÉÉÇcrÉÉ eÉÉåQûÏsÉÉ, qÉÇÌSUÉiÉ pÉÉUiÉÏrÉ zÉÉx§ÉÏrÉ lÉ×irÉ, xÉÇaÉÏiÉ, iÉoÉsÉÉ, LuWûRåûcÉ lÉuWåû iÉU CÇaÉëeÉÏ aÉÍhÉiÉ, ÌuÉ¥ÉÉlÉ Wåû ÌuÉwÉrÉWûÏ qÉÑsÉÉÇlÉÉ ÍzÉMüuÉiÉÉiÉ. qÉÇÌSUÉcrÉÉ MäüÎlOûlÉqÉkÉå CQûsÉÏ, QûÉåxÉå, qÉåSÕuÉQåû AxÉÉ pÉUpÉ‚üqÉ oÉåiÉ SU ‘uÉÏMåÇüQû’sÉÉ AxÉiÉÉå. LMüÇSËUiÉ AÉqÉcrÉÉ AÉåUçsÉðQûÉåxÉ pÉåOû SåhÉÉîrÉÉ AlÉåMüÉÇxÉÉPûÏ ÌQûxlÉåcrÉÉ AÉMüwÉïhÉÉCiÉMåücÉ rÉåjÉÏsÉ ÌWÇSÕ qÉÇÌSU Wåû SåZÉÏsÉ LMü ÎeÉuWûÉtrÉÉcÉå xjÉÉlÉ fÉÉsÉå AÉWåû.

- lÉÍsÉlÉÏ AÉRûÉuÉ (AÉåUçsÉðQûÉå, nsÉÉåËUQûÉ) ***

eÉaÉhrÉÉcÉÏ AÉxÉ ¤ÉhÉ, iÉÉxÉ, ÌSuÉxÉ ûWûVÕûWûVÕû LMåüMü MüÃlÉ, MüÉVûÉcrÉÉ cÉÉVûhÉÏiÉÔlÉ aÉåsÉå xÉÉUå aÉVÕûlÉ AÉiÉÉ oÉÉMüÐ EUsÉÉå Tü£ü AÉmÉhÉ SÉålÉ, LMü qÉÏ AlÉç SÒxÉUÉ iÉÔ, AÉÍhÉ MüÉWûÏ ¤ÉhÉ MüzÉÉsÉÉ qÉaÉ WûÉ AxÉÉ ÌuÉcÉÉU MüUÉuÉÉ? AÉÍhÉ AZÉåU MüzÉÉcÉÉ pÉUuÉxÉÉ kÉUÉuÉÉ? eÉxÉÉ oÉbÉiÉÉ ÌlÉxÉOÕûlÉ eÉÉiÉÉårÉ uÉåVû, qÉlÉÉiÉsrÉÉ qÉlÉÉiÉcÉ cÉÉsÉå WûÉ xÉÉUÉ ZÉåVû ZÉÉåsÉuÉU AÉÇiÉÔlÉ EqÉOûhÉÉUÏ LMücÉ MüVû, xÉirÉ EUsÉå AÉWåû iÉå, iÉåuWûRåûcÉ MåüuÉVû oÉÉMüÐ xÉÉUå EUiÉÏ iÉå, lÉeÉUåcÉå qÉåVû, AÉÍhÉ irÉÉuÉU oÉåiÉsÉåsÉå qÉlÉÉcÉå ZÉåVû. lÉuWûiÉå MüÉWûÏcÉ zÉɵÉiÉ, WûÉåiÉå Tü£ü pÉÉxÉ, MükÉÏcÉ lÉxÉiÉå MüÉWûÏ ZÉUå, xÉÉUåcÉ AÉpÉÉxÉ iÉUÏWûÏ MüÉÇ qÉaÉ qÉlÉÉsÉÉ, ¤ÉhÉÉå¤ÉhÉÏ iÉÑfÉÉcÉ krÉÉxÉ? AÉiÉÉ AÉrÉÑwrÉÉiÉ EUsÉå ¤ÉhÉ, AlÉç eÉaÉhrÉÉcÉÏ AÉxÉ. oÉ×WûlqÉWûÉUÉ·í uÉרÉ

xÉÑwÉqÉÉ mÉåÇRûUMüU (AÉåUçsÉðQûÉå, nsÉÉåËUQûÉ)

xÉ‹ eÉÉWûsÉÉå MüUhrÉÉ ÌuɵÉxÉÇcÉÉU... jÉÇQû QûÉåMåü, SÕUSعÏ, xÉZÉÉåsÉ ÌuÉcÉÉU xÉ‹ eÉÉWûsÉÉå MüUhrÉÉ ÌuɵÉxÉÇcÉÉU KISS (MåüMü CÎlxOûšÔOû BTü xmÉåxÉ xOûQûÏeÉ) crÉÉ xÉÉæeÉlrÉÉlÉå LMü oÉxÉ pÉÃlÉ MäüsÉOåûMü-eÉåmÉÏLsÉ cÉå AÉqWûÏ 59 sÉÉåMü 8 qÉÉcÉï 2012 sÉÉ xmÉåxÉ-LYxÉ (SPACEX)sÉÉ eÉÉFlÉ AÉsÉÉå. xmÉåxÉ-LYxÉsÉÉ xÉWûeÉÏ eÉÉiÉÉ rÉåiÉ lÉÉWûÏ qWûhÉÔlÉ sÉÊOûUÏiÉ lÉÉuÉå OûÉMÔülÉ AÉqÉcÉÏ ÌlÉuÉQû fÉÉsÉÏ. QûÉElÉOûÉElÉcÉÏ xÉÇkrÉÉMüÉVûcÉÏ aÉSÏï OûÉVûhrÉÉMüUiÉÉ LMü-SÉåbÉå uÉaÉVûiÉÉ xÉaÉVåûcÉ oÉxÉlÉå AÉsÉå WûÉåiÉå. xÉuÉÉïÇcÉå mÉÉxÉmÉÉåOïèûxÉ, AÉåVûZÉmɧÉå CirÉÉÌSÇcÉÏ iÉmÉÉxÉhÉÏ fÉÉsÉÏ. oÉÉWåûU LMü sÉÉsÉpÉQûMü OåûxsÉÉ EpÉÏ WûÉåiÉÏ. 50 WûeÉÉU QûÊsÉxÉïcrÉÉ rÉÉ ÌuɱÑiÉç aÉÉŽÉ pÉÌuÉwrÉÉiÉ mÉ×juÉÏuÉU AmÉËUWûÉrÉï AxÉÔ zÉMüiÉÉiÉ. rÉjÉÉuÉMüÉzÉ AÉqWûÏ ZÉîrÉÉZÉÑîrÉÉ UÊMåüOû TäüYOûUÏiÉ mÉëuÉåzÉ MüUiÉå fÉÉsÉÉå. eÉÑeÉoÉÏ xsÉÉDQû zÉÉå lÉÇiÉU AÉqWûÏ AÉiÉÑUiÉålÉå uÉÉOû mÉWûÉiÉ AxÉsÉåsÉÉ nsÉÉåAUcÉÉ TåüUTüOûMüÉ qÉÉUÉrÉcÉÏ xÉÇkÉÏ ÍqÉVûÉsÉÏ. cÉÉUcÉ ÍpÉÇiÉÏ AxÉsÉåsÉÏ iÉÏ LMü AuÉÉRûurÉ ZÉÉåsÉÏ AÉWåû. TüÉsMülÉ AÉÍhÉ QíäûaÉlÉ UÊMåüOèxÉcÉå pÉÉaÉ CjÉå oÉlÉuÉsÉå eÉÉiÉÉiÉ. xÉaÉVåû pÉÉaÉ WûÉiÉÉzÉÏ AxÉiÉÉÇlÉÉ MåüuÉVû SWûÉ ÌSuÉxÉÉiÉ LMü AZZÉå UÊMåüOû oÉlÉuÉiÉÉ rÉåiÉå. UÊMåüOèxÉ? MüÉåhÉiÉå UÊMåüOèxÉ? AÉÍhÉ UÊMåüOèxÉ MüzÉÉ MüUiÉÉ? LsÉÉlÉ (ÌMÇüuÉÉ CsÉÊlÉ) qÉxMü rÉÉ SͤÉhÉ AÉÌTëüMüÐ iÉǧɥÉÉsÉÉ LMüSÉ LMü pɳÉÉOû MüsmÉlÉÉ xÉÑcÉsÉÏ - LMüÉ UÊMåüOûuÉU AlÉåMü ÌWûUuÉÏ UÉåmÉå AÉUÉåmÉÉrÉcÉÏ AÉÍhÉ sÉÉsÉcÉÑOÕûMü qÉÇaÉVûÉuÉU iÉÏ EiÉUuÉÔlÉ TüÉåOûÉå MüÉRûÉrÉcÉÉ ÌMüiÉÏ qÉxiÉ ÌSxÉåsÉ lÉÉ? mÉå-mÉÉsÉ ÌuÉMÔülÉ AÉsÉåsÉÉ mÉæxÉÉ iÉÉeÉÉ WûÉåiÉÉ (WûÉå iÉÏ MüÇmÉlÉÏ rÉÉlÉåcÉ xÉÑà MåüsÉÏ WûÉåiÉÏ) qÉaÉ fÉÉsÉÏ xÉÑà zÉÉåkÉÉzÉÉåkÉ - MÑühÉÉcrÉÉ UÊMåüOûlÉå AÉmÉsÉå MüÉqÉ xÉÉkÉåsÉ? lÉÉxÉÉ xuÉiÉ:cÉ ÌuÉuÉÇcÉlÉåiÉ WûÉåiÉå. AÉåWèû UÍzÉrÉÉMüQåû AÉiÉÉ uÉÉmÉUÉiÉ lÉxÉsÉåsÉå ÍqÉxÉÉCsxÉcÉå UÊMåüOèxÉ AxÉhÉÉU, cÉsÉÉ ÌuÉcÉÉà rÉÉ irÉÉÇlÉÉ. fÉÉsÉÇ, UÍzÉrÉÉsÉÉ LsÉÉlÉcrÉÉ iÉÏlÉ-cÉÉU cÉMüUÉ qÉÉÃlÉ fÉÉsrÉÉ. mÉhÉ iÉåÇuWûÉ irÉÉcrÉÉ sɤÉÉiÉ AÉsÉå MüÐ Wåû UÊMåüOèxÉ uÉÉeÉuÉÏmÉå¤ÉÉ qÉWûÉaÉ uÉÉOûiÉÉWåûiÉ. xuÉiÉ:cÉ MüÉ oÉlÉuÉÔ lÉrÉå UÊMåüOèxÉ, AxÉÉ xÉÉkÉÉ ÌuÉcÉÉU irÉÉlÉå MåüsÉÉ. lÉÊUjÉÊmÉ aÉëÑqÉlÉ, oÉÉåDÇaÉ uÉaÉæUå SͤÉhÉ MäüÍsÉTüÉåÌlÉïrÉÉiÉ mÉxÉUsÉå AxÉsrÉÉlÉå oÉå LËUrÉÉiÉÔlÉ iÉÉå sÉÊxÉ AÆeÉÍsÉxÉsÉÉ mÉÉåWûÉåcÉsÉÉ. oÉWÒûSÉ mÉå -mÉÉsÉcrÉÉ rÉzÉÉqÉÑVåû AÉÍhÉ xuÉiÉ:cÉå mÉæxÉå aÉÑÇiÉuÉÉrÉcÉÏ iÉrÉÉUÏ AxÉsrÉÉlÉå CiÉUÉÇlÉÏ irÉÉsÉÉ mÉæxÉå ±ÉrÉcÉÏ iÉrÉÉUÏ SzÉïuÉsÉÏ AxÉÉuÉÏ. sÉÊxÉ AÆeÉÍsÉxÉcrÉÉ WûÊjÉÉålÉï mÉËUxÉUÉiÉ AzÉÏ fÉÉsÉÏ xmÉåxÉ-LYxÉ cÉÏ xÉÑÂuÉÉiÉ. AÉiÉÉ rÉåjÉå ZÉUÏZÉÔUÏ UÊMåüOèxÉ oÉlÉiÉÉiÉ. TüÉsMülÉ-1 lÉå xÉÑÂuÉÉiÉ fÉÉsÉÏ. mÉÌWûsrÉÉ SÉålÉ-iÉÏlÉ AmÉrÉzÉÉÇlÉÇiÉU qÉÉ§É rÉzÉxuÉÏ pÉUÉîrÉÉ xÉÑà fÉÉsrÉÉ. CjÉå UÊMåüOèxÉ oÉlÉiÉÉiÉ, OåûYxÉÉxÉqÉkÉå cÉÉcÉhrÉÉ WûÉåiÉÉiÉ uÉ mÉÉU WûuÉÉD mÉÍsÉMüQûÏsÉ oÉåOûÉuÉÃlÉ EŒûÉhÉ. mÉhÉ AÉiÉÉ TüÉsMülÉ-1 mÉÉPûÉåmÉÉPûcÉå TüÉsMülÉ9 qÉÉaÉå mÉQÕûlÉ TüÉsMülÉ-WåûuÉÏ AÉsÉå AÉWåû (iÉÏlÉ TüÉsMülÉ-9 CiÉMåü iÉå qÉWûÉMüÉrÉ AÉWåû). xÉÉiÉ sÉÉåMüÉÇlÉÉ lÉåF zÉMåüsÉ AxÉå QíäûaÉlÉmÉhÉ iÉrÉÉU AÉWåû xÉkrÉÉ qÉÉ§É Tü£ü ÌlÉeÉÏïuÉ uÉxiÉÔÇcrÉÉ Mü¤ÉÏMüUhÉÉMüUiÉÉ QíäûaÉlxÉ uÉÉmÉUsÉå eÉÉiÉÉiÉ. UÊMåüOû oÉlÉuÉÉrÉcÉÏ rÉǧÉhÉÉ CiÉMüÐ iÉrrÉÉU AÉWåû MüÐ LsÉÉlÉMüQåû AÉiÉÉ lÉÉxÉÉcÉå 10 mÉå¤ÉÉ AÍkÉMü MüÊlOíäûYOèxÉ AÉWåûiÉ. qÉÇaÉVûÉuÉU eÉÉrÉcÉå xuÉmlÉ AeÉÔlÉWûÏ LsÉÉlÉ EUÉzÉÏ oÉÉVûaÉÔlÉ AÉWåû. 2018 mÉrÉïÇiÉ irÉÉcÉå UÊMåüOèxÉ ÌiÉjÉå mÉÉåcÉiÉÏsÉ AxÉÉ irÉÉsÉÉ ÌuɵÉÉxÉ AÉWåû. mÉ×juÉÏcrÉÉ pÉÌuÉiÉurÉÉoɬsÉ xuÉiÉ: AÌiÉzÉrÉ AÉzÉÉuÉÉSÏ AxÉÔlÉWûÏ LMü ‘ÌuÉqÉÉ rÉÉåeÉlÉÉ’ qWûhÉÔlÉ qÉÇaÉVûÉuÉU qÉÉlÉuÉÏ 6

qÉå, 2012


uÉxÉÉWûiÉ xjÉÉmÉhrÉÉcÉÉ irÉÉcÉÉ qÉlÉxÉÑoÉÉ AÉWåû. LsÉÉlÉcÉå AlÉåMü mÉëMüsmÉ rÉzÉxuÉÏ fÉÉsÉåû AÉWåûiÉ. iÉÏ ÌuɱÑiÉç MüÉU oÉlÉuÉhÉÉUÏ OåûxsÉÉ MÇümÉlÉÏ rÉÉcÉÏcÉ, AÉÍhÉ xÉÉæU -E±ÉåaÉÉiÉ pÉUÉUÏ qÉÉUhÉÉîrÉÉ ‘xÉÉåsÉUÍxÉOûÏ’ qÉkÉå mÉhÉ rÉÉcÉÉ xÉWûpÉÉaÉ AÉWåû. xmÉåxÉLYxÉcÉå pÉsÉå qÉÉåPåû NûiÉ SͤÉhÉ MäüÍsÉTüÉåÌlÉïrÉÉiÉÏsÉ xÉkÉlÉ FlÉ ZÉÉiÉ ÌSuÉxÉpÉU EeÉÉï mÉÑUuÉiÉÇ. iÉU, LsÉÉlÉcrÉÉ rÉzÉÉqÉÑVåû sÉÉåMüÉÇcÉÉ irÉÉcrÉÉuÉU CiÉMüÉ ÌuɵÉÉxÉ AÉWåû MüÐ mÉåOûÉlÉå (PETA - People for the Ethical Treatment of Animals) irÉÉsÉÉ mÉ§É mÉÉPûuÉÔlÉ ÌuÉlÉÇiÉÏuÉeÉÉ xÉÔcÉlÉÉ MåüsÉÏ- irÉÉlÉå qÉÇaÉVû ‘ÎuWûaÉlÉ’(vegan) bÉÉåÌwÉiÉ MüUÉuÉÇ AzÉÏ! LsÉÉlÉlÉå xuÉiÉ: Wåû xÉÉÇÌaÉiÉsÉå lÉxÉiÉå iÉU WûÉ LMü MüÉåhÉÏiÉUÏ mÉxÉUuÉsÉåsÉÉ ÌuÉlÉÉåS AÉWåû AxÉå uÉÉOûsÉå AxÉiÉå. mÉåOûÉlÉå iÉåcÉ mÉ§É mÉëÍxÉkSÏqÉÉkrÉqÉÉÇlÉÉWûÏ mÉÉPûuÉÔlÉ xuÉiÉ:sÉÉ AeÉÔlÉcÉ iÉÉåÇQûbÉzÉÏ mÉÉQÕûlÉ bÉåiÉsÉå. xmÉåxÉ-LYxÉcrÉÉ AÉqÉcrÉÉ ½É xÉTüUÏqÉkÉå, xÉÑÂuÉÉiÉÏsÉÉ xsÉÉDQû -zÉÉå ²ÉUå erÉÉlÉå AÉqWûÉsÉÉ xmÉåxÉ-LYxÉcÉÏ AÉåVûZÉ MüÃlÉ ÌSsÉÏ iÉÉå WûÉåiÉÉ ‘WÕû ÌMüsQû S CsÉåÎYOíûMü MüÉU' AÉÍhÉ ‘ËUuWåûleÉ BTü S CsÉåYÎYOíûMü MüÉU' cÉÉ xÉWûÉrrÉMü ÌlÉqÉÉïiÉÉ UÊeÉU ÌaÉsoÉOïûxÉlÉ. xmÉåxÉLYxÉuÉU mÉhÉ QûÊYrÉÑqÉåÇOûUÏ oÉlÉuÉÉrÉsÉÉ AÉuÉQåûsÉ AxÉå iÉÉå qWûhÉÉsÉÉ. TäüYOûUÏ nsÉÉåAUuÉU AÉqÉcrÉÉzÉÏ aÉmmÉÉ qÉÉUsrÉÉ lÉÉxÉÉMüQÕûlÉ SÉålÉSÉ AuÉMüÉzÉÉiÉ eÉÉFlÉ AÉsÉåsrÉÉ aÉäUåOû UÉCxÉqÉlÉlÉå. AÉiÉÉ xmÉåxÉLYxÉcÉÉ WûÉ uÉËU¸ AÍpÉrÉÇiÉÉ CiÉUÉÇMüUiÉÉ UÊMåüOèxÉ oÉlÉuÉiÉÉå mÉhÉ irÉÉmÉæMüÐ MüÉåhÉirÉÉWûÏ rÉÉlÉÉiÉ oÉxÉÉrÉcÉÏ irÉÉcÉÏ iÉrÉÉUÏ AxÉiÉå. irÉÉcrÉÉcÉ zÉoSÉiÉ xÉÉÇaÉÉrÉcÉå iÉU ‘AÉqÉcÉÏ rÉÉlÉå CiÉMüÐ xÉÑUͤÉiÉ WûuÉÏ MüÐ AÉqWûÉsÉÉ xuÉiÉ:sÉÉ irÉÉiÉÔlÉ eÉÉrÉcÉÏ pÉÏiÉÏ uÉÉOûiÉÉ MüÉqÉÉ lÉrÉå ’. rÉÉ EsÉOû LsÉÉlÉsÉÉ AuÉMüÉzÉÉiÉ eÉÉrÉsÉÉ AÉuÉQåûsÉ mÉhÉ irÉÉcÉå xÉÉjÉÏSÉU iÉÏ eÉÉåZÉÏqÉ brÉÉrÉsÉÉ iÉrÉÉU lÉÉWûÏiÉ. LsÉÉlÉcÉå qÉÔsrÉ CiÉUÉÇMüUiÉÉ eÉÉxiÉ AÉWåû. qÉÇaÉVûÉcÉå AÍkÉmÉirÉ qÉÉ§É irÉÉsÉÉcÉ ÍqÉVåûsÉ AxÉå lÉÉWûÏ. rÉÉ xmÉkÉåïqÉkÉå EiÉUÉrÉcÉÏ aÉÑaÉsÉcÉÏWûÏ eÉrrÉiÉ iÉrÉÉUÏ xÉÑà AÉWåû, AÉÍhÉ CiÉUWûÏ MüÉWûÏ MÇümÉlrÉÉ xmÉkÉåïqÉkÉå AÉWåûiÉ. AxÉå oÉÑÎkSqÉÉlÉ, MüsmÉMü AÉÍhÉ kÉQûÉQûÏlÉå MüÉqÉ MüUhÉÉUå sÉÉåMü eÉU AÉmÉsrÉÉ AuÉiÉÏpÉuÉiÉÏ AxÉiÉÏsÉ, AÉÍhÉ irÉÉÇlÉÉ AÉuÉzrÉMü iÉå xÉWûMüÉrÉï ÍqÉVûÉsÉå iÉU mÉ×juÉÏcÉåcÉ lÉÉWûÏ iÉU ÌuɵÉÉcÉå pÉÌuÉiÉurÉ ÌlÉÌuÉïuÉÉSmÉhÉå EeuÉsÉ AÉWåû Wåû xÉÉÇaÉhÉå lÉ sÉaÉå.

- AÉÍzÉwÉ qÉWûÉoÉVû (sÉÊxÉ AÆeÉÍsÉxÉ, MäüÍsÉTüÉåÌlÉïrÉÉ) xÉÇSpÉï: http://kiss.caltech.edu/ http://www.spacex.com/ https://www.paypalobjects.com/html/ press/070802APEbayBuys.html http://en.wikipedia.org/wiki/Elon_Musk http://www.teslamotors.com/ http://www.solarcity.com/ http://www.thejanedough.com/peta-mars-vegan/ http://www.revengeoftheelectriccar.com/filmmakers/filmmakersroger-gilbertson.html http://en.wikipedia.org/wiki/Garrett_Reisman http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2009/07/your-pick-whowill-win-the-new-space-race-microsoft-or-google.html http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2008/01/googles-spacev.html http://mashable.com/2011/07/08/space-exploration-privatesector/

oÉ×WûlqÉWûÉUÉ·í uÉרÉ

7

E¨ÉUUÇaÉ E¨ÉUUÇaÉ Wåû xÉSU eÉÉlÉåuÉÉUÏ 2012 qÉkÉå mÉÑlÉ: lÉurÉÉlÉå xÉÑà MåüsÉå AÉWåû. AÉqÉcrÉÉMüQåû ÍsÉÌWûhrÉÉxÉÉPûÏ ÌuÉwÉrÉ pÉUmÉÔU AÉWåûiÉ, iÉzÉÉ iÉÑqÉcrÉÉMüQåû MüsmÉlÉÉWûÏ AxÉiÉÏsÉ. sÉåZÉ ÍsÉWÕûlÉ mÉÉPûuÉÉ. MüsmÉlÉÉ MüVûuÉÉ. aÉmmÉÉ qÉÉUiÉÉlÉÉ qÉÉÌWûiÉÏ ÍqÉVûuÉÉ, qÉÑsÉÉZÉiÉÏ brÉÉ AÉÍhÉ mÉÉPûuÉÉ AÉqÉcrÉÉMüQåû! DqÉåsÉ, TåüxÉoÉÑMü, osÉÊaÉ, BÌQûAÉå UåMüÊÌQïûÇûaÉ ÌMÇüuÉÉ AÉmÉsÉå xÉÉkÉå MüÉaÉS mÉålÉ, MüÉåhÉiÉåWûÏ qÉÉkrÉqÉ uÉÉmÉUÉ AÉÍhÉ E¨ÉUUÇaÉcrÉÉ urÉÉxÉmÉÏPûÉuÉU rÉÉ! "OûuÉÉVûÉ AÉuÉQåû ÌuÉlÉÉåS" AxÉå UÉqÉSÉxÉ qWûhÉÔlÉ aÉåsÉå ZÉUå! mÉhÉ qWûhÉÔlÉ ÌlÉuÉרÉÉÇlÉÉ ÌuÉlÉÉåSÉcÉå uÉÉuÉQåû lÉÉWûÏ! iÉåuWûÉ rÉÉ xÉSUÉiÉ aÉÇpÉÏUcÉ ÍsÉWûÉrÉcÉÏ AOû lÉÉWûÏ! (E¨ÉUUÇaÉ WûÉ AÉiÉÉ "sÉÉDOûsÉÏ" bÉåhrÉÉcÉÉ ÌuÉwÉrÉ lÉÉWûÏ Wåû mÉOûsÉå qWûhÉeÉå fÉÉsÉå.) iÉxÉåcÉ AÉmÉAÉmÉsrÉÉ pÉÉaÉÉiÉÏsÉ ÌlÉuÉ×¨É uÉxÉÉWûiÉÏÇcÉÏ qÉÉÌWûiÉÏ mÉÉPûuÉÉ. - AzÉÉåMü xÉmÉëå, ÌuÉ±É WûQûÏïMüU xÉmÉëå AÉmÉsÉå CÇaÉëeÉÏ ÌMÇüuÉÉ qÉUÉPûÏ pÉÉwÉåiÉÏsÉ sÉåZÉlÉ mÉÉPûuÉhrÉÉxÉÉPûÏ AÉqÉcÉÉ DmɨÉÉ: ashoksapre@gmail.com

qÉUÉPûÏ zÉåeÉÉîrÉÉÇcrÉÉ zÉÉåkÉÉiÉ ... qÉÉcÉïqÉkrÉå mÉëÍxÉ® fÉÉsÉåsrÉÉ sÉåZÉÉiÉ E¨ÉUUÇaÉ uÉxÉÉWûiÉÏcÉÏ ÌlÉuÉQû MüUhrÉÉxÉÉPûÏ AÉqWûÏ MüÉrÉ MåüsÉå iÉå ÍsÉÌWûsÉå WûÉåiÉå. irÉÉcÉÉ xÉÉUÉÇzÉ qWûhÉeÉå AÉqWûÏ E¨ÉUUÇaÉÉcrÉÉ AuÉxjÉÉ, irÉÉlÉÑxÉÉU aÉUeÉÉ mÉÑUuÉhÉÉîrÉÉ uÉxÉÉWûiÉÏÇcÉå mÉëMüÉU AÉÍhÉ AÉmÉsÉÏ eÉÏuÉlÉmÉ®iÉÏ (sÉÉDTüxOûÉDsÉ) MüzÉÏ AxÉÉrÉsÉÉ WûuÉÏ irÉÉcÉÉ ÌuÉcÉÉU MåüsÉÉ uÉ irÉÉlÉÑxÉÉU uÉxÉÉWûiÉÏcÉÏ ÌlÉuÉQû MüzÉÏ MåüsÉÏ iÉå xÉÉÇÌaÉiÉsÉå. AÉqWûÏ mÉÇcÉÉuÉlÉ msÉxÉ AjÉuÉÉ "Active Adult Community" WûÏ AÉqÉcrÉÉxÉÉPûÏ xÉkrÉÉ rÉÉåarÉ AÉWåû AxÉÉ ÌuÉcÉÉU MüÉ MåüsÉÉ iÉå xÉÉÇÌaÉiÉsÉå AÉÍhÉ AzÉÏ uÉxÉÉWûiÉ ÌlÉuÉQûhrÉÉcÉå AÉqÉcÉå ÌlÉMüwÉ xÉÉÇÌaÉiÉsÉå. AÉqÉcrÉÉ qÉÑsÉÏ, pÉÉcrÉÉ AqÉåËUMåüiÉ ÌuÉÌuÉkÉ UÉerÉÉiÉ ÌuÉZÉÑUsÉåsrÉÉ. iÉåuWûÉ LMü qÉÉåPûÉ ÌlÉhÉïrÉÉiqÉMü bÉÉåOû AÉqWûÏ xÉuÉÉïiÉ mÉëjÉqÉ bÉåiÉsÉÉ! iÉÉå qWûhÉeÉå, UÉWûirÉÉ bÉUÉmÉÉxÉÔlÉ TüÉU SÕU eÉÉrÉcÉå lÉÉWûÏ! rÉÉcÉÉ AjÉï qÉÑsÉÏÇmÉÉxÉÔlÉ AÉÍhÉ pÉÉcrÉÉÇmÉÉxÉÔlÉ AÉqWûÏ ÌuÉqÉÉlÉÉcrÉÉ AÇiÉUÉuÉU AxÉhÉÉU! irÉÉcÉå mÉËUhÉÉqÉ AÉqWûÏ qÉÑsÉÉÇoÉUÉåoÉU cÉcÉÉï MüÂlÉ xÉqÉeÉÉuÉsÉå. AÉqWûÏ qÉaÉ MäüÍsÉTüÉåÌlÉïrÉÉiÉcÉ AzÉÉ uÉxÉÉWûiÉÏ mÉWûÉhrÉÉcÉÉ xÉmÉÉOûÉ cÉÉsÉuÉsÉÉ. ÌlÉMüwÉÉÇlÉÑxÉÉU MüÉå¹Måü oÉlÉuÉÔlÉ iÉÑsÉlÉÉ xÉÑ MåüsÉÏ. eÉuÉVûcrÉÉ iÉÏlÉ aÉÉuÉÉiÉsrÉÉ "TüÉåU xÉÏfÉlxÉ" lÉÉuÉÉcrÉÉ uÉxÉÉWûiÉÏ AÉqWûÏ mÉÉÌWûsrÉÉ. mÉÉqÉ ÎxmÉëÇaeÉ, WåûqÉåOû AÉÍhÉ orÉÑqÉÉðOû rÉåjÉå irÉÉ AÉWåûiÉ. "AÉqWûÏ rÉÉmÉæMüÐ LMüÉ uÉxÉÉWûiÉÏiÉ UÉWûhÉÉU AÉWûÉåiÉ, MüÉåhÉ MüÉåhÉ rÉåhÉÉU?" AxÉå AÉuÉÉWûlÉ MüÃlÉ AÉqWûÏ S. MäüÍsÉTüÉåÌlÉïrÉÉiÉsrÉÉ qÉUÉPûÏ sÉÉåMüÉÇcÉÏ AkrÉÉï ÌSuÉxÉÉcÉÏ mÉËUwÉS bÉåiÉsÉÏ. AÉiÉÉ AaÉSÏ AÉMüQåûuÉÉUÏ xÉMüOû qÉÉÌWûiÉÏ iÉÉOûÉiÉ uÉÉRûsrÉÉuÉU "iÉÑqWûÏ iÉå uÉxÉÉWûiÉÏcÉÇ MüÉqÉ MåüuWûÉ MüUhÉÉU" AxÉÉ mÉëzlÉ MüUhÉÉUå ÌlɨÉU fÉÉsÉå. "WûÉå, WûÉå, AÉmÉsrÉÉsÉÉ MüÉWûÏiÉUÏ MüUÉrÉsÉÉ mÉÉÌWûeÉå" qWûhÉhÉÉUå, mÉëirÉ¤É ÌlÉhÉïrÉÉcÉÏ uÉåVû AÉsÉÏ iÉåuWûÉ bÉÑOûqÉVÕû sÉÉaÉsÉå. Wåû AmÉåͤÉiÉ WûÉåiÉÇ. MüÉUhÉ "AÉiÉÉ EQûÏ brÉÉ" qWûOûsÉÇ MüÐ AÉmÉsÉå mÉÉrÉ EcÉsÉiÉ lÉÉWûÏiÉ. irÉÉxÉÉPûÏcÉ iÉU ÌlÉMüwÉ AÉÍhÉ MüÉå¹Måü rÉÉÇcrÉÉ mÉëÌ¢ürÉåiÉÔlÉ (qWûhÉeÉå mÉëÊxÉåxÉ) qÉkÉÔlÉ AÉmÉhÉ xuÉiÉ: eÉÉuÉå sÉÉaÉiÉå! AÉiÉÉ rÉÉiÉsÉÏ LMü ÌlÉuÉQûhrÉÉcÉÏ uÉåVû AÉsÉÏ iÉåuWûÉ AÉqÉcÉåWûÏ mÉÉrÉ sÉOûmÉOûsÉå. AÉqWûÉsÉÉ mÉÉqÉ ÎxmÉëÇaÉcÉÏ uÉxÉÉWûiÉ xÉuÉÉïiÉ mÉxÉÇiÉ! MüÉUhÉ AÉqÉcrÉÉ oÉWÒûiÉåMü ÌlÉMüwÉÉÇcrÉÉ MüxÉÉåOûÏiÉ ÌiÉcÉÉ ¢üqÉÉÇMü LMü. mÉhÉ!...mÉhÉ LMüÉ ÌlÉMüwÉÉuÉU qÉÉå›ûÉ "mÉhÉ" WûÉåiÉÉ! qÉå, 2012


ElWûÉVûÉ! mÉÉqÉÎxmÉëÇaÉcÉÉ ElWûÉVûÉ AÉqÉcrÉÉ UÉWûirÉÉ aÉÉÇuÉÉmÉå¤ÉÉ iÉÏxÉ ÌQûaÉëÏlÉå eÉÉxiÉ; iÉåuWûÉ qÉaÉ AÉhÉZÉÏ MüÉåPåû eÉÉuÉå AzÉÏ cÉsÉÌoÉcÉsÉ! qÉlÉÉiÉ LMü aÉÉÇuÉ WûÉåiÉå - OûqÉåYrÉÑsÉÉ. WûÉ OÒûqÉSÉU mÉëSåzÉ. uÉÉClÉUÏcÉÇ aÉÉÇuÉ. sÉÊxÉ AÆeÉÍsÉxÉ pÉÉaÉÉiÉsÉÉ "OíäûÌTüMü eÉäqÉ" lÉÉWûÏ... ÍzÉuÉÉrÉ rÉÉ ËUuWûUxÉÉCQû MüÉEÇOûÏiÉ bÉUÉÇcrÉÉ ÌMÇüqÉiÉÏ ZÉÉsÉÏ AÉSVûsÉåsrÉÉ. sÉÉåqÉÉÍsÉÇQûÉxÉÉUZÉå E¨ÉqÉ WûÊÎxmÉOûsÉcÉÏ zÉÉZÉÉ WûÉåiÉå AÉWåû. xÉälÉ ÌQûLaÉÉåmÉÉxÉÔlÉ TüÉU SÕU lÉÉWûÏ... qÉlÉÉiÉ AÉhÉsÉÇ iÉU mÉÉqÉ ÎxmÉëÇaÉcrÉÉ ÍcɧÉmÉOû qÉWûÉåixÉuÉÉxÉ eÉÉhrÉÉxÉ eÉuÉVû! AÉiÉÉ sÉÊxÉ AÆeÉÍsÉxÉcÉÉ AÉÇiÉUUÉ·íÏrÉ ÌuÉqÉÉlÉiÉVû cÉÉVûÏxÉ LåuÉeÉÏ LåÇzÉÏ qÉæsÉ SÕU eÉÉhÉÉU; mÉhÉ AÉåÇOûÉËUrÉÉåcÉÉ ÌuÉqÉÉlÉiÉVû AÉWåû eÉuÉVû! qÉaÉ AÉqWûÏ OûqÉåYrÉÑsÉÉiÉsÉÏ bÉUå mÉÉWÕû sÉÉaÉsÉÉå. "TüÉåU xÉÏfÉlxÉ" xÉÉUZÉÏ uÉxÉÉWûiÉ lÉÉWûÏ iÉU lÉÉWûÏ. AzÉÏ qÉlÉÉcÉÏ iÉrÉÉUÏ WûÉåiÉ AxÉiÉÉlÉÉcÉ UxirÉÉuÉU mÉÉOûÏ ÌSxÉsÉÏ- "TüÉåU xÉÏfÉlxÉ"! mÉÉåxOûÉcÉÉ mɨÉÉ qÉËULOûÉ aÉÉÇuÉÉcÉÉ AxÉsrÉÉlÉå Wåû AÉqÉcrÉÉ aÉÑaÉsÉlÉå SÉZÉuÉsÉÇ lÉuWûiÉÇ. AÉqWûÏWûÏ mÉÉqÉ ÎxmÉëÇaÉcrÉÉ TüÉåU xÉÏfÉlxÉ uÉÉsrÉÉÇlÉÉ TüÉålÉ MüÂlÉ ÌuÉcÉÉUsÉÇ lÉuWûiÉÇ. mÉÑRûcÉÇ xÉaÉVÇû xÉÉåmÉÇ WûÉåiÉÇ. AÉqWûÏ AÉsÉÉå CjÉå UWûÉrÉsÉÉ. AÉsrÉÉuÉU AÉqÉcrÉÉ MüÉå¹MüÉiÉ AaÉSÏ ZÉÉsÉcrÉÉ ¢üqÉÉÇMüÉuÉU AxÉsÉåsÉå ÌlÉMüwÉWûÏ ÍqÉVûÉsÉå. qWûhÉeÉå cÉÉsÉhrÉÉcrÉÉ AÇiÉUÉuÉU xÉuÉï SÒMüÉlÉå, oÉðMü uÉ aÉäxÉ xOåûzÉlÉ. mÉÉcÉ qÉæsÉÉcrÉÉ mÉËUxÉUÉiÉ qÉÉå›ûÉ zÉÊÌmÉÇaÉ qÉÊsÉ, uÉÉClÉUÏeÉ, E¨ÉqÉ EmÉWûÉUaÉ×Wåû, AÉÍhÉ AaÉSÏ pÉÉUiÉÏrÉ SÒMüÉlÉWûÏ! mÉÔuÉÏï AÉqÉcÉå 8 qÉæsÉÉuÉU UÉWûhÉÉUå ÍqÉ§É pÉåOûÉrÉsÉÉ 40 ÍqÉÌlÉOåû sÉÉaÉiÉ. AÉiÉÉ (iÉå WûÏ xÉälÉ ÌQûLaÉÉåsÉÉ UWûÉrÉsÉÉ aÉåsÉå AxÉsrÉÉqÉÑVåû) 45 ÍqÉÌlÉOûÉiÉ AÉqWûÏ irÉÉÇcrÉÉMüQåû! sÉÊxÉ AÆeÉÍsÉxÉ mÉËUxÉUÉiÉsÉå xÉuÉï MüÉrÉï¢üqÉ AÉÍhÉ ÍqÉ§É iÉxÉå TüÉU sÉÉÇoÉ lÉÉWûÏiÉ. 30 qÉæsÉÉÇLåuÉeÉÏ 60 qÉæsÉÉÇuÉU. LMüSÉ qÉlÉÉcÉÏ iÉrÉÉUÏ MåüsÉÏ AÉÍhÉ bÉÉiÉsÉÏ aÉÉQûÏ WûÉrÉuÉåuÉU MüÐ qÉåsrÉÉ MüÉåÇoÉŽÉsÉÉ AÉaÉÏcÉÇ MüÉrÉ pÉrÉ WûÉå! aÉåsÉÏ SÉålÉ uÉwÉåï AÉqWûÏ rÉåjÉå qÉeÉåiÉ AÉWûÉåiÉ. 500 bÉUå AÉWåûiÉ. AÉPû LMüUÉcÉå YsÉoÉ WûÉFxÉ, ÌiÉjÉå xÉuÉï mÉëMüÉUcrÉÉ aÉÉå¹Ï. MüsÉÉ, ZÉåVû, aÉmmÉÉ OûmmÉÉ, SU UÌuÉuÉÉUÏ ÍcɧÉmÉOû, qÉÉåPûÉ mÉÉåWûhrÉÉcÉÉ iÉsÉÉuÉ, rÉÉåaÉÉ, ‘iÉÉrÉ cÉÏ’ AxÉå uÉaÉï, qÉÉåPåû xÉpÉÉaÉ×Wû AÉÍhÉ Tü£ü 150 QûÊ. SU qÉWûÉ WûÉåqÉ AxÉÉåÍxÉLzÉlÉ TüÐ qÉkrÉå xÉuÉï TÑüMüOû! AÉqÉcrÉÉ MüÉWûÏ MüÉrÉï¢ üqÉÉxÉÉPûÏ qÉÉåœÉ xuÉrÉÇmÉÉMübÉUÉxÉMüOû xÉpÉÉaÉ×Wû pÉÉŽÉlÉå ÍqÉVûiÉå, iÉå MåüuÉVû 250 QûÊ. SUÉiÉ, ÌSuÉxÉpÉUÉxÉÉPûÏ! ÌuÉuÉÉWû xÉqÉÉUÇpÉÉxÉÉPûÏ iÉU CiÉMåü SåZÉhÉå ÌPûMüÉhÉ lÉÉWûÏ! AÉqÉcÉå zÉåeÉÉUÏ AqÉåËUMülÉ. oÉUåcÉxÉå ÌlÉuÉ×¨É AxÉsrÉÉlÉå MüÉurÉ zÉÉx§É ÌuÉlÉÉåSÉiÉ ËUMüÉqÉå. AÉqWûÏ MÑüsÉÔmÉ sÉÉuÉÔlÉ SÉålÉ iÉÏlÉ qÉÌWûlÉå aÉÉuÉÉsÉÉ eÉÉiÉÉå, iÉU AÉqÉcrÉÉ bÉUÉcÉÏ AÉÍhÉ oÉÉaÉåcÉÏ MüÉVûeÉÏ bÉåiÉÉiÉ. eÉÉiÉÉ rÉåiÉÉlÉÉ QûÉåMüÉuÉhÉÉîrÉÉ mÉëåqÉVû zÉåeÉÉUhÉÏ, AÉPûuÉŽÉiÉÔlÉ LMüSÉ iÉUÏ LMü§É eÉqÉÔlÉ WûÉåhÉÉUÏ AÉqÉcÉÏ eÉåuÉhÉå, mÉÑxiÉMüÉÇcÉÏ AÉÍhÉ mÉÉMüÌ¢ürÉÉÇcÉÏ SåuÉÉhÉbÉåuÉÉhÉ, AÉqÉcrÉÉ bÉUÏ WûÉåhÉÉUå xÉÔrÉïlÉqÉxMüÉU AÉxÉlÉÉÇcÉå uÉaÉï, LMü§É cÉÉsÉÉrÉsÉÉ eÉÉiÉÉlÉÉ qÉÏ irÉÉÇlÉÉ xÉÉÇÌaÉiÉsÉåsrÉÉ sɤqÉÏoÉÉD ÌOûVûMüÉÇcrÉÉ AÉÍhÉ AÉlÉÇSÏoÉÉD eÉÉåzÉÏÇcrÉÉ aÉÉå¹Ï. jÉÉåQûYrÉÉiÉ AÉqWûÏ ZÉÔmÉ qÉeÉåiÉ AÉWûÉåiÉ. AÉqÉcÉå eÉÑlÉå qÉUÉPûÏ, pÉÉUiÉÏrÉ ÍqÉ§É rÉåiÉ AxÉiÉÉiÉ. AÉqÉcÉå sÉqÉÉsÉ (sÉÊxÉ AÆeÉÍsÉxÉ qÉUÉPûÏ sÉåZÉMü) cÉå MüÉrÉï¢üqÉWûÏ qÉeÉåiÉ WûÉåiÉÉiÉ. irÉÉxÉÉPûÏ zÉÇpÉU qÉæsÉ rÉåhrÉÉcÉÏ AÉqÉcrÉÉ ÍqɧÉÉÇcÉÏ iÉrÉÉUÏ AxÉiÉå. mÉhÉ iÉUÏWûÏ aÉŽÉÇlÉÉå, LMü MüqÉiÉUiÉÉ AÉWåû. AÉqWûÉsÉÉ MüÉåhÉÏWûÏ oÉ×WûlqÉWûÉUÉ·í uÉרÉ

8

qÉUÉPûÏ zÉåeÉÉUÏ lÉÉWûÏ. (25 eÉqÉsÉå iÉU AÉqÉcrÉÉ UÌuÉuÉÉUcrÉÉ ÍxÉlÉåqÉÉiÉ oÉŠlÉcÉÉ lÉÉWûÏiÉU UÉeÉÉ aÉÉåxÉÉuÉÏcÉÉ ÍxÉlÉåqÉÉ SÉZÉuÉhrÉÉcÉå AxÉÉåÍxÉLzÉlÉlÉå MüoÉÔsÉ MåüsÉå AÉWåû.) AÉqÉcÉå ÌTüsÉÉQåûÎsTürÉÉcÉå MüÉWûÏ ÍqÉ§É rÉåFlÉ LMü SÉålÉ bÉUå mÉÉWÕûlÉWûÏ aÉåsÉå. ‘MäüÍsÉTüÉåÌlÉïrÉÉiÉÏsÉ bÉU AÉmÉsrÉÉsÉÉ mÉUuÉQûhÉÉU lÉÉWûÏ’ AxÉå irÉÉÇlÉÉ uÉÉOåû. rÉåjÉÏsÉ bÉUÉÇcrÉÉ ÌMÇüqÉiÉÏ mÉÉWÕûlÉ iÉå ZÉÉåOåû AÉWåû WåûWûÏ irÉÉÇlÉÉ mÉOûsÉå. iÉåuWûÉ iÉÑqWûÏWûÏ ÌuÉcÉÉU MüUÉ. AÉqÉcrÉÉ bÉUÏ rÉÉ, SÉålÉ ÌSuÉxÉ UÉWÕûlÉ AlÉÑpÉuÉ brÉÉ AÉÍhÉ MüUÉ oÉåiÉ bÉU bÉåhrÉÉcÉÉ. Wåû bÉU iÉÑqÉcrÉÉ MüÉåhÉirÉÉWûÏ AlrÉ bÉUÉxÉÉUZÉå MåüuWûÉWûÏ ÌuÉMüiÉÉ rÉåiÉå. AÉmÉsrÉÉsÉÉ qÉÉåMütrÉÉ uÉåVûÉcÉÉ AÉlÉÇS AÉmÉsrÉÉxÉÉUZrÉÉ xÉqÉuÉrÉxMü ÍqɧÉÉÇoÉUÉåoÉU brÉÉrÉcÉÉ AÉWåû? AÉmÉsÉÏ iÉorÉåiÉ xÉÉÇpÉÉVÕûlÉ AÉmÉsÉå zÉÉUÏËUMü AÉÍhÉ qÉÉlÉÍxÉMü AÉUÉåarÉ ÌOûMüuÉhrÉÉxÉÉPûÏ MüÉWûÏ MüUÉrÉcÉå AÉWåû? qÉlÉÉiÉ AÉsÉå MüÐ bÉUÉsÉÉ MÑüsÉÔmÉ sÉÉuÉÔlÉ mÉëuÉÉxÉÉsÉÉ, lÉÉiÉuÉÇQûÉÇMüQåû, ÍqɧÉÉÇMüQåû eÉÉhrÉÉcÉÏ xÉÉårÉ WûuÉÏ AÉWåû? xÉÉkÉå, xÉÑOûxÉÑOûÏiÉ, qÉÉåMüVåû, LMü qÉeÉsÉÏ bÉU WûuÉå? E¨ÉqÉ ÂahÉÉsÉrÉ eÉuÉVû WûuÉå? WûuÉÉ NûÉlÉ WûuÉÏ, oÉTïü MüÉRûÉrÉsÉÉ lÉMüÉå. TüÉU EMüÉQûÉ lÉMüÉå. TüÉU qÉÉåPÇû bÉU lÉMüÉå mÉhÉ AaÉSÏ AmÉÉOïûqÉåÇOûqÉkÉå UWûÉrÉcÉÏWûÏ iÉrÉÉUÏ lÉÉWûÏ oÉÑuÉÉ AÉmÉsÉÏ. AÉOûÉåmÉzÉÏU, SÉålÉ iÉÏlÉ ZÉÉåsrÉÉÇcÉÇ bÉU WûuÉÇ. mÉÑRåû AÉÍhÉ qÉÉaÉå sÉWûÉlÉ AÇaÉhÉ WûuÉÇ. AÉÍhÉ Wåû xÉaÉVÇû mÉUuÉQûhÉÉîrÉÉ ÌMÇüqÉiÉÏiÉ WûuÉÇ. AÉiÉÉ WûmiÉå lÉMüÉå pÉUÉrÉsÉÉ. AxÉÇcÉ iÉÑqÉcrÉÉ qÉlÉÉiÉ AÉWåû lÉÉ? qÉaÉ MüUÉ ÌuÉcÉÉU. AÉqWûÏ iÉÑqÉcrÉÉxÉÉUZÉå cÉÉÇaÉsÉå zÉåeÉÉUÏ zÉÉåkÉiÉ AÉWûÉåiÉ. xÉaÉVûÉ AÉlÉÇS brÉÉrÉcÉÉ AxÉåsÉ iÉU AzÉÉ uÉxÉÉWûiÉÏiÉ rÉåhrÉÉxÉÉPûÏ 80uÉwÉÉïmÉrÉïÇiÉ jÉÉÇoÉhrÉÉcÉÏ aÉUeÉ lÉÉWûÏ. SÉåbÉÉÇmÉæMüÐ LMüÉcÉå uÉrÉ mÉÇcÉÉuɳÉcrÉÉ uÉU AxÉsÉå qWûhÉeÉå fÉÉsÉå. AÍkÉMü qÉÉÌWûiÉÏxÉÉPûÏ xÉÇMåüiÉxjÉVû: http://www.55places.com/california/communities/fourseasons-at-murrieta http://4seasonsmurrieta.com/

- ÌuÉ±É WûQûÏïMüU xÉmÉëå (qÉËULOûÉ, MäüÍsÉTüÉåÌlÉïrÉÉ)

HEALTH INSURANCE INDIVIDUAL & GROUP HEALTH INSURANCE FOR * VISITORS * H-1 B VISA HOLDERS * PERMANENT RESIDENTS ( Some restrictions apply)

For more information: Contact: Padmaja Bapat Independent Insurance Agent 616 Rhodes Hill Court Martinez, GA 30907 Tel: (800)204-1939 E-mail: padmajabapat@yahoo.com Website: visitors-insurance.com qÉå, 2012


oÉðMüÉÇcrÉÉ CqÉÉUiÉÏ uÉ zÉÉZÉÉ ÌQûeÉÉDlÉ MüUhÉåÇ Wåû irÉÉ TüqÉïcÉå uÉæÍzÉwš WûÉåiÉå. ÌSuÉxÉÉ lÉÉåMüUÏ AÉÍhÉ xÉÇkrÉÉMüÉVûÏ BÌTüxÉcÉÇ MüÉqÉ xÉÇmÉsrÉÉuÉU mÉëäOû CÎlxOûšÔOû (lrÉÔ rÉÊMïü)qÉkÉå AkrÉrÉlÉ AxÉÇ MüUiÉ xÉÑqÉÉUå mÉÉuÉhÉå SÉålÉ uÉwÉÉïiÉ irÉÉÇlÉÏ AÉÌMïüOåûYcÉU ÌuÉwÉrÉÉiÉ mÉSurÉѨÉU ÍzɤÉhÉ mÉÔhÉï MåüsÉå AÉÍhÉ ‘xmÉåxÉ AÆQû BÌTüxÉåxÉ msÉäÌlÉÇaÉ’qÉkÉå iÉ¥É AxÉhÉÉîrÉÉ LMüÉ AÉÌMïüOåûYcÉU TüqÉïqÉkÉå MüÉqÉÉuÉU ÂeÉÔ fÉÉsÉå. CjÉå irÉÉÇlÉÉ AlÉåMü qÉÉåœÉ mÉëMüsmÉÉÇuÉU MüÉqÉÉcÉÉ AlÉÑpÉuÉ ÍqÉVûÉsÉÉ. ESÉWûUhÉÉjÉï: qÉälÉWäûOûlÉqÉkÉå mÉÉMïü AuWåûlrÉÔuÉUÏsÉ 20 qÉeÉsÉÏ CqÉÉUiÉÏcrÉÉ xÉuÉï qÉeÉsrÉÉÇuÉUÏsÉ MüÉrÉÉïsÉrÉå, MüÊlTüUlxÉ ÃqxÉ uÉ irÉÉÇlÉÉ sÉÉaÉhÉÉîrÉÉ xÉÑÌuÉkÉÉÇxÉWû AÉUÉZÉQûÉ iÉrÉÉU MüÃlÉ iÉÉå mÉëirÉ¤É M×üiÉÏiÉ AÉhÉsÉÉ. ZÉVåû xÉÉÇaÉiÉÉiÉ, ‘AÉÌMïüOåûYcÉU ¤Éå§ÉÉiÉ AlÉåMü zÉÉZÉÉ AÉÍhÉ mÉëirÉåMü zÉÉZÉåcÉÏ uÉæÍzÉwšå AÉWåûiÉ. qÉÏ PûUuÉsÉÇÇ WûÉåiÉÇ MüÐ lÉÉåMüUÏ oÉSsÉiÉÉlÉÉ MüÉWûÏiÉUÏ lÉuÉÇ ÍzÉMüÉrÉsÉÉ ÍqÉVåûsÉ Wåû SåZÉÏsÉ kÉÉåUhÉ PåûuÉÉrÉcÉÇ!’ irÉÉuÉåVûÏ WûÊOåûsÉ oÉÉÇkÉMüÉqÉÉqÉkÉå AaÉëaÉhrÉ AÉÍhÉ lÉÉuÉÉeÉsÉåsrÉÉ ‘QåûsÉû MåüsÉU AxÉÉåÍxÉLOèûxÉ’ MÇümÉlÉÏiÉ ÌSsÉÏmÉ ZÉVåû rÉÉÇlÉÏ AÉÌMïüOåûYcÉUsÉ ÌQûeÉÉrÉlÉUcÉå MüÉqÉ xuÉÏMüÉUsÉå. irÉÉ ÌlÉÍqɨÉÉlÉå ËUrÉÉSè, xÉÉæSÏ AUåÌoÉrÉÉqÉkÉå ÌMüirÉåMü ‘ÌoÉÍsÉrÉlxÉ QûÊsÉxÉï oÉeÉåOûcÉå’ AÌiÉzÉrÉ AÉÍsÉzÉÉlÉ WûÊOåsÉcÉå CÇOûÏËUåAU ÌQûeÉÉCÌlÉÇaÉ AÉÍhÉ eÉåSèSÉ (Jeddah) rÉåjÉÏsÉ zÉåUåOûlÉ WûÊOåûsÉcrÉÉ AÉÌMïüOåûYcÉU mÉëMüsmÉÉcÉå urÉuÉxjÉÉmÉlÉ, MæüUÉå (CÎeÉmiÉ) qÉkÉå ÌaÉÄfÉÉ ÌmÉUäÍqÉQûûxÉç AÉWåûiÉ irÉÉcrÉÉ xÉqÉÉåUcrÉÉ pÉÉaÉÉiÉ MæüUÉå xÉåÍqÉUÉÍqÉxÉç CÇOUMÇüÌOûlÉåÇOûsÉ WûÊOåûsÉcrÉÉ mÉëMüsmÉÉuÉU irÉÉÇlÉÉ MüÉqÉÉcÉÏ xÉÇkÉÏ ÍqÉVûÉsÉÏ. AÉmÉsrÉÉ qÉÑÇoÉDiÉsÉÇ iÉÉeÉ CÇOUMÇüÌOûlÉåÇ OûsÉ WûÊOåûsÉcÉå MüÉWûÏ AÉÌMïüOåûYcÉUcÉÇ MüÉqÉWûÏ ½ÉcÉ MÇümÉlÉÏlÉå MåüsÉå. irÉÉuÉåVåûcrÉÉ MüÉWûÏ AÉPûuÉhÉÏ ZÉVåû xÉÉÇaÉiÉÉiÉ-‘eÉaÉÉiÉsrÉÉ AlÉåMü mÉëÍxÉkS urÉ£üÏ, ESÉ. CUÉhÉcÉÉ zÉWûÉ, xÉÉæSÏ AUåÌoÉrÉÉcÉå UÉeÉbÉUÉhÉå, ÌoÉOûsxÉcÉå eÉÊeÉï WäûËUxÉlÉç WûÏ qÉÇQVûÏ AÉqÉcrÉÉ BÌTüxÉqÉkÉå MüÉqÉÉÌlÉÍqɨÉÉlÉå rÉåiÉ. QûÉålÉÉsQû OíûqmÉ rÉÉÇcÉÇ mÉÌWûsÉÇ WûÊOåûsÉ ‘aÉëðQû WûrÉÉiÉ’ - eÉå lrÉÔ rÉÊMïü zÉWûUÉiÉ AÉWåû irÉÉ WûÊOåûsÉcrÉÉ mÉëMüsmÉÉuÉU MüÉqÉÉcÉÏ qÉsÉÉ xÉÇkÉÏ ÍqÉVûÉsÉÏ. irÉÉÌlÉÍqɨÉÉlÉå QûÉålÉÉsQû OíûqmÉ rÉÉÇcrÉÉzÉÏ mÉËUcÉrÉ fÉÉsÉÉ AÉÍhÉ urÉÉuÉxÉÉÌrÉMü mÉÉiÉVûÏuÉU AlÉåMüÉÇzÉÏ cÉÉÇaÉsÉå xÉÇoÉÇkÉ ÌlÉqÉÉïhÉ fÉÉsÉå.’ irÉÉlÉÇiÉU WûÉuÉQïû WûÊTüqÉlÉ (iÉåuWûÉ uÉÊsÉ xOíûÏOû MÇümÉlÉÏcrÉÉ qÉÉsÉMüÐcÉÏ) MÇümÉlÉÏiÉ ÌSsÉÏmÉ ZÉVåû rÉÉÇlÉÏ uÉËU¸ mÉëÊeÉåYOû qÉälÉåeÉU mÉSÉcÉÏ eÉoÉÉoÉSÉUÏ xuÉÏMüÉUsÉÏ. AlÉåMü oÉŽÉ MÇümÉlrÉÉÇlÉÉ irÉÉÇcrÉÉ ‘ËUAsÉ CxOåûOû QåûuWûsÉmÉqÉåÇOû’xÉÉPûÏ WûÉuÉQïû WûÊTüqÉlÉ TüqÉï xÉssÉÉ SåiÉ AxÉå. irÉÉ uÉåVûcrÉÉ AÉPûuÉhÉÏiÉ QûÉåMüÉuÉiÉ ÌSsÉÏmÉ ZÉVåû qWûhÉiÉÉiÉ-‘oÉÉÇkÉMüÉqÉ ¤Éå§ÉÉiÉÏsÉ uÉåaÉåuÉåaÉtrÉÉ urÉÉuÉxÉÉÌrÉMü eÉoÉÉoÉSÉîrÉÉ mÉÉU mÉÉQûiÉ AxÉiÉÉÇlÉÉ, AÉmÉhÉ mÉëirÉ¤É AÉÌMïüOåûYcÉU mÉÉxÉÔlÉ, AÉÍhÉ erÉÉ ÌuÉwÉrÉÉÇiÉ mÉSurÉѨÉU ÍzɤÉhÉ bÉåiÉsÉå irÉÉ ¤Éå§ÉÉmÉÉxÉÔlÉ SÕU cÉÉsÉsÉÉå AÉWûÉåiÉ AxÉÇ qÉÉfrÉÉ sɤÉÉÇiÉ AÉsÉÇ.’ iÉåuWûÉ qÉÏ mÉÑlÉ: AÉÌMïüOåûYcÉUuÉU sÉ¤É MåÇüÌSìiÉ MåüsÉå.’ irÉÉlÉÇiÉU lrÉÔ rÉÊMïü zÉWûUÉiÉ ‘uWäûlMü AäQûqxÉ xsÉåuWûÏlÉ AxÉÉåÍxÉLOèûxÉ ½É lÉÉuÉÉeÉsÉåsrÉÉ MÇümÉlÉÏiÉ ÌSsÉÏmÉ ZÉVåû rÉÉÇlÉÏ AÉÌMïüOåûYcÉU mÉëÊeÉåYOû qÉälÉåeÉU mÉSÉcÉÏ eÉoÉÉoÉSÉUÏ xuÉÏMüÉUsÉÏ. TåüsÉWûÉrÉqÉU (lrÉÔrÉÊMïü qÉkÉÏsÉ aÉëðO xÉåÇOíûsÉ CqÉÉUiÉÏcrÉÉ oÉÉÇkÉMüÉqÉÉcrÉÉ mÉëMüsmÉÉcÉå qÉälÉåeÉU) AÉÍhÉ uÉäaÉlÉU Wåû SÉåbÉå ÌSaaÉeÉ AÉÌMïüOåûYOû ½É MÇümÉlÉÏcÉå xÉÇxjÉÉmÉMü. irÉÉMüÉVûûÏ WûÏ MÇümÉlÉÏ ÌuɱÉmÉÏPûû, qÉWûÉÌuɱÉsÉrÉ,

uÉÉxiÉÑMüsÉÉÌlÉmÉÑhÉ ÌSsÉÏmÉ ZÉVåû 1 eÉÉlÉåuÉÉUÏ, 2012 UÉåeÉÏ AqÉåËUMülÉ CÇÎxOûšÑOû BTü AÉÌMïüOåûYOèûxÉ (AIA), sÉðÉaÉ AÉrÉsÉÇQû (lrÉÔ rÉÊMïü) cÉämOûU’crÉÉ AkrɤÉmÉSÉuÉU ´ÉÏ ÌSsÉÏmÉ ZÉVåû rÉÉÇcÉÏ ÌlÉuÉQû fÉÉsÉÏ. ÌuÉzÉåwÉ AÍpÉqÉÉlÉÉcÉÏ aÉÉå¹ qWûhÉeÉå AqÉåËUMåüiÉÏsÉ ½É qÉÉlÉÉÇÌMüiÉ urÉÉuÉxÉÉÌrÉMü xÉÇxjÉåcrÉÉ AkrÉmÉSÉuÉU ÌlÉuÉQÕûlÉ AÉsÉåsÉå iÉå mÉÌWûsÉåcÉ CÇQûÉåAqÉåËUMülÉ (AÉÍhÉ qÉUÉPûÏ pÉÉwÉMü) AÉWåûiÉ AÉÍhÉ WûÉå, aÉåsÉÏ 40 uÉwÉåï AqÉåËUMåüiÉ lÉÉåMüUÏ/urÉuÉxÉÉrÉ MüUiÉ AxÉsÉå iÉUÏ qÉUÉPûÏ urÉ£üÏzÉÏ iÉå urÉuÉÎxjÉiÉ qÉUÉPûÏ pÉÉwÉåiÉ xÉÇuÉÉS xÉÉkÉiÉÉiÉ, AÉÍhÉ qÉUÉPûÏ pÉÉwÉåiÉ DqÉåsÉWûÏ ÍsÉÌWûiÉÉiÉ. mÉëxiÉÑiÉ sÉåZÉÉiÉÔlÉ ÌSsÉÏmÉ ZÉVå ûrÉÉÇcÉÉ AÉÍhÉ irÉÉÇcrÉÉ MüÉrÉïMüÉæzÉsrÉÉcÉÉ mÉËUcÉrÉ! PûÉhÉå aÉÉÇuÉÉiÉÏsÉ AaÉSÏ eÉÑlrÉÉ MüÉWûÏ qÉUÉPûÏ MÑüOÒÇûoÉÉÇmÉæMüÐ LMü lÉÉÇuÉ ZÉVå bÉUÉhrÉÉcÉåû. ÌSsÉÏmÉ ZÉVåû rÉÉÇcÉå zÉÉsÉårÉ ÍzɤÉhÉ PûÉhrÉÉiÉ fÉÉsÉå. sÉWûÉlÉmÉhÉÉmÉÉxÉÔlÉ AxÉsÉåsÉÏ ÍcɧÉMüsÉåcÉÏ AÉuÉQû WåûÃlÉ bÉUÉiÉsrÉÉ uÉÌQûsÉkÉÉîrÉÉÇlÉÏ, lÉÉiÉåuÉÉDMüÉÇlÉÏ xÉssÉÉ ÌSsÉÉ AÉÌMïüOåûYOû WûÉåhrÉÉcÉÉ! xÉU eÉå. eÉå xMÔüsÉ BTü AÉÌMïüOåûYcÉU (qÉÑÇoÉD) rÉåjÉÔlÉ AmsÉÉDQû AÉOïèûxÉcrÉÉ CÇOûÏËUAU QåûMüÉåUåzÉlÉ’ ÌuÉwÉrÉÉiÉ irÉÉÇlÉÏ 1965-66 xÉÉsÉÏ mÉëjÉqÉ ´ÉåhÉÏ AÉÍhÉ mÉëjÉqÉ ¢üqÉÉÇMüÉlÉå mÉSÌuÉMüÉ (ÌQûmsÉÉåqÉÉ) ÍzɤÉhÉ mÉÔhÉï MåüsÉå. qÉWûÉÌuɱÉsÉrÉÉiÉ ÍzÉMüiÉ AxÉiÉÉÇlÉÉcÉ LMüÐMüQåû pÉÉålxÉÑsÉå ZÉÇoÉÉOûÉ AÆQû AQåûUÏ’ ½É AÌiÉzÉrÉ lÉÉuÉÉeÉsÉåsrÉÉ AÉÌMïüOåûYcÉU TüqÉïqÉkÉå irÉÉÇlÉÉ mÉëÍzɤÉhÉÉcÉÏ xÉÇkÉÏ ÍqÉVûÉsÉÏ. AqÉåËUMåüiÉ AÉÌMïüOåûYcÉU ¤Éå§ÉÉiÉ erÉÉÇlÉÉ aÉÑà qÉÉlÉsÉÇ eÉÉiÉÇ AxÉå TëðüMüû sÉÊDQû UÉDOû ½ÉÇcrÉÉ iÉÉsÉqÉÏiÉ ÍzÉMüsÉåsÉå AQûåUÏ AÉÍhÉ UÊrÉsÉ CÇÎxOûšÑOû BTü ÌoÉëÌOûzÉ AÉÌMïüOåûYOèûxÉcrÉÉ pÉÉUiÉÉiÉÏsÉ zÉÉZÉåcrÉÉ xÉÍcÉuÉ mÉSÉuÉU MüÉqÉ MüUiÉ AxÉsÉåsÉå mÉëÍxÉkS ÍxÉOûÏ msÉälÉU ZÉÇoÉÉOûÉ rÉÉÇcÉÏ WûÏ AÉÌMïüOåûYcÉU TüqÉï WûÉåiÉÏ. AÉÌMïüOåûYOûcÉå mÉSÌuÉMüÉ ÍzɤÉhÉ bÉåiÉsrÉÉuÉU ZÉVåû AÉÍhÉ irÉÉÇcÉÉ uÉaÉï ÍqÉ§É qÉSlÉ eÉÉåaÉVåûMüU rÉÉÇlÉÏ ÍqÉVÕûlÉ qÉÑÇoÉDiÉ urÉuÉxÉÉrÉ xÉÑà MåüsÉÉ. irÉÉMüÉVûÉiÉ pÉÉUiÉÉcÉå xÉÇU¤ÉhÉ qÉǧÉÏ rÉzÉuÉÇiÉUÉuÉ cÉuWûÉhÉ ½ÉÇcÉå ZÉÉeÉaÉÏ xÉÍcÉuÉ ´ÉÏ QûÉåÇaÉUå, mÉÑhrÉÉiÉÏsÉ oÉÏ. OûÏ. MüÊsÉåeÉcÉå mÉëÉcÉÉrÉï ´ÉÏ oÉÉmÉOû ½ÉÇcrÉÉ mÉÑhrÉÉiÉÏsÉ oÉÇaÉsrÉÉÇcÉÉ, lÉuÉÏ qÉÑÇoÉD rÉåjÉÏsÉ CÇQûÉåeÉqÉïlÉ TäüYOûUÏcÉÉ uÉ PûÉhrÉÉiÉ oÉðMüÉÇcrÉÉ zÉÉZÉÉÇcrÉÉ CqÉÉUiÉÏÇcÉÉ AÉUÉZÉQûÉ/ ÌQûeÉÉDlxÉ MüUhrÉÉcÉÏ MüÉqÉå irÉÉÇlÉÉ ÍqÉVûÉsÉÏ. mÉUÇiÉÑ urÉuÉxÉÉrÉ MüUiÉ AxÉiÉÉÇlÉÉ AxÉåWûÏ MüÉWûÏ AlÉÑpÉuÉ AÉsÉå, MüÐ irÉÉqÉÑVåû, AÍkÉMü cÉÉÇaÉsrÉÉ xÉÇkÉÏ ÍqÉVûÉurÉÉiÉ ½É E¬åzÉÉlÉå ÌSsÉÏmÉ ZÉVåû ÌQûxÉåÇoÉU 1972 qÉkÉå AqÉåËUMåüiÉ xjÉsÉÉÇiÉËUiÉ fÉÉsÉå. iÉÉå MüÉVû WûÉåiÉÉ AqÉåËUMåüiÉ AÉÍjÉïMü qÉÇSÏcÉÉ. AlÉåMü AÉÌMïüOåûYOèûxÉlÉÉ lÉÉåMüîrÉÉ lÉuWûirÉÉ. ZÉVåû xÉÉÇaÉiÉÉiÉ ‘lÉÍzÉoÉÉlÉåcÉ qÉsÉÉ AqÉåËUMåüiÉ AÉsrÉÉ AÉsrÉÉ mÉÇkÉUÉ ÌSuÉxÉÉÇiÉ MüÉqÉ ÍqÉVûÉsÉå. ’ WûÏ lÉÉåMüUÏ WûÉåiÉÏ oÉëÑMüÍsÉlÉ (lrÉÔ rÉÊMïü) rÉåjÉÏsÉ LMüÉ eÉÑlrÉÉ AÉÌMïüOåûYcÉU TüqÉïqÉkÉå. oÉ×WûlqÉWûÉUÉ·í uÉרÉ

9

qÉå, 2012


‘AÉUÉåarÉxÉåuÉÉ MåÇüSì’ AzÉÉ CqÉÉUiÉÏÇcrÉÉ oÉÉÇkÉMüÉqÉÉcÉÉ AÉUÉZÉQûÉ oÉlÉuÉhrÉÉiÉ AaÉëaÉhrÉ WûÉåiÉÏ. ZÉtrÉÉÇlÉÏ lrÉÔ rÉÊMïü rÉÑÌlÉuWûÍxÉïOûÏ, MüsÉÇÌoÉrÉÉ rÉÑÌlÉuWûÍxÉïOûÏ, TüÉåQïûWûqÉç rÉÑÌlÉuWûÍxÉïOûÏ AÉÍhÉ MüÊlÉåïsÉ rÉÑÌlÉuWûÍxÉïOûÏqÉkÉå MüÉWûÏ CqÉÉUiÉÏÇcÉÉ AÉUÉZÉQûÉ oÉlÉuÉsÉÉ. MüÊlÉåïsÉ ÌuɱÉmÉÏPûÉcrÉÉ qÉälÉWäûOûlÉ rÉåjÉÏsÉ qÉåÌQûMüsÉ xÉåÇOûxÉïcÉå, ÌQûmÉÉOïûqÉåOû BTü qÉÉrÉ¢üÉåoÉÉrÉÉåsÉÊeÉÏ, ClTåüYzÉxÉ ÌQûxÉÏeÉåxÉ, BlMüÊsÉÊeÉÏ ËUxÉcÉï sÉäoÉ, xÉÎeÉïMüsÉ rÉÑÌlÉOûxÉç CirÉÉÌS oÉÉÇkÉMüÉqÉÉcÉå mÉëMüsmÉ irÉÉÇcrÉÉMüQåû WûÉåiÉå. ½ÉcÉ xÉÑqÉÉUÉxÉ uÉÉxiÉÑMüsÉɤÉå§ÉÉiÉ eÉaÉpÉUÉiÉ AÌiÉzÉrÉ qÉÉlrÉuÉU AxÉå, CÇasÉÇQcÉå eÉåqxÉ xOûÍsÉïÇaÉ rÉÉÇcrÉÉ oÉUÉåoÉU ‘CjÉMüÉ’ MüÊlÉåïsÉ rÉÑÌlÉuWûÍxÉïOûÏ rÉåjÉÏsÉ ‘mÉUTüÊÍqÉïÇaÉ AÉOïûxÉç xÉåÇOûU’cÉÇ AÉÍhÉ eÉaÉmÉëÍxÉkS AÉÌMïüOåûYOû qÉÉåzÉå xÉÉoSÏ ½ÉÇcrÉÉ oÉUÉåoÉUWûÏ irÉÉÇlÉÏ MüÉqÉ MåüsÉÇ. 1991 qÉkÉå ÌSsÉÏmÉ ZÉVåû rÉÉÇlÉÏ xuÉiÉ:cÉÉ xuÉiÉÇ§É urÉuÉxÉÉrÉ/ AÉÌMïüOåûYûcÉU TüqÉï xÉÑà MåüsÉÏ AÉÍhÉ AlÉåMü lÉÉuÉÉeÉsÉåsÉÏ AÉÌMïüOåû YcÉU ÌQûeÉÉDlxÉ oÉlÉuÉsÉÏ. irÉÉiÉÏsÉ MüÉWûÏ: lrÉÔ rÉÊMïü qÉkÉå ÌuÉljÉëÊmÉ rÉÑÌlÉuWûÍxÉïOûÏcrÉÉ uÉæ±MüÐrÉ ÌuÉpÉÉaÉÉiÉ QûÉrÉsÉåÍxÉxÉ xÉåÇOûU ’, xÉÑqÉÉUå 13,000 cÉÉæUxÉ TÑüOûÉÇcrÉÉ ¤Éå§ÉTüVûÉcÉÇ - cÉÉDsQû MåüAU xÉåÇOûU, sÉðÉaÉ AÉrÉsÉÇQû (lrÉÔ rÉÊMïü) qÉkÉå msÉålÉ uWÕû (Plain View) ½É aÉÉÇuÉÉiÉÏsÉ xÉÉuÉïeÉÌlÉMü uÉÉcÉlÉÉsÉrÉÉqÉkÉå mÉëå¤ÉÉaÉ×Wû AÉÍhÉ ‘rÉÇaÉ AäQûsOû xÉåÇOûU AxÉÇ xÉÉkÉÉUhÉ 10,000cÉÉæUxÉ TÔüOû CqÉÉUiÉÏcÉÇ MüÉqÉ! AqÉåËUMåücrÉÉ UÉ·íÉkrɤÉÉÇcÉÇ ‘LAU TüÉåxÉï uÉlÉ’cÉÇ AMüÊÎxOûMüsÉ ÌQûeÉÉClÉ AÉÍhÉ lrÉÔ rÉÊMïüqÉkÉå AlÉåMü oÉëÊQûuÉå ÍjÉLOûxÉïcÉÏ MüÉqÉå MåüsÉåsÉÏ urÉ£üÏ AMüÊÎxOûMüsÉ xÉssÉÉaÉÉU qWûhÉÔlÉ ZÉtrÉÉÇlÉÏ ÌlÉuÉQûsÉÏ AÉÍhÉ AzÉÉ AaÉëaÉhrÉ iÉ¥ÉÉÇxÉqÉuÉåiÉ BÌQûOûÉåËUAqÉcÉÇ AÉÌMïüOåûYcÉU mÉÔhÉï MåüsÉÇ. AÉiÉÉ iÉåjÉå urÉÉZrÉÉlÉqÉÉsÉÉ, lÉ×irÉ, xÉÇaÉÏiÉ MüÉWûÏ ÍcɧÉmÉOû, lÉÉOMüÉÇcÉå mÉërÉÉåaÉ WûÉåiÉ AxÉiÉÉiÉ. LMÇüSU MåüsÉåsrÉÉ MüÉqÉÉcÉÇ cÉÏeÉ fÉÉsÉrÉÇ. ZÉVåû qWûhÉiÉÉiÉ ‘uÉÉxiÉÑMüsÉÉ ¤Éå§ÉÉiÉÏsÉ eÉaÉpÉUcrÉÉ AlÉåMü iÉ¥É sÉÉåMüÉÇoÉUÉåoÉU MüÉqÉ MåüsrÉÉqÉÑVåû AzÉÉ ÌuÉÌuÉkÉ AlÉÑpÉuÉÉÇiÉÔlÉ oÉUÇcÉ ÍzÉMüÉrÉsÉÉ ÍqÉVûÉsÉÇ. qÉÉfrÉÉ AÉÌMïüOåûYcÉU ÌQûeÉÉCÌlÉÇaÉuÉU AÉÍhÉ MüÉrÉïmÉkSiÉÏuÉU ½É jÉÉåU sÉÉåMüÉÇcÉÉ mÉaÉQûÉ AÉWåû AxÉÇ qÉsÉÉ uÉÉOiÉÇ.’ ÌuɱÉmÉÏPû, uÉÉcÉlÉÉsÉrÉ, AÉUÉåarÉxÉåuÉÉ MåÇüSì AzÉÉ ÌuÉÌuÉkÉ CqÉÉUiÉÏÇcÉÉ AÉUÉZÉQûÉ oÉlÉuÉiÉÉÇlÉÉ MüÉWûÏ uÉåaÉVûÉ AprÉÉxÉ MüUÉuÉÉ sÉÉaÉiÉÉå MüÉ, ½É mÉëzlÉÉuÉU ZÉVåû xÉÉÇaÉiÉÉiÉ-‘oÉÉÇkÉMüÉqÉ erÉÉÇcrÉÉxÉÉPûÏ MüUÉrÉcÉÇ AÉWåû irÉÉÇcrÉÉ aÉUeÉÉÇcÉÉ xÉZÉÉåsÉ ÌuÉcÉÉU MüUÉuÉÉ sÉÉaÉiÉÉå. ESÉWûUhÉÉjÉï: ‘ÌuÉljÉëÊmÉ rÉÑÌlÉuWûÍxÉïOûÏ qÉåÌQûMüsÉ xÉåÇOûUcÉå QûÉrÉsÉåÍxÉxÉ xÉåÇOûU ’ ÌQûeÉÉClÉ MüUiÉÉÇlÉÉ iÉåjÉÏsÉ urÉuÉxjÉÉmÉMü, lÉxÉåïxÉ, QûÊYOûxÉï CirÉÉÌSÇMüQÕûlÉ MåÇüSìÉoÉÉoÉiÉ aÉUeÉÉ, AÉÍhÉ AmÉå¤ÉÉ eÉÉhÉÔlÉ bÉåiÉsrÉÉ. sÉðÉaÉ AÉrÉsÉÇQû qÉkÉå msÉålÉ uWÕû aÉÉÇuÉÉiÉÏsÉ xÉÉuÉïeÉÌlÉMü uÉÉcÉlÉÉsÉrÉÉiÉ sÉWûÉlÉ qÉÑsÉÉÇcrÉÉ ÌuÉpÉÉaÉÉcÉå ÌQûeÉÉClÉ MüUiÉÉÇlÉÉ, qÉÑsÉÉÇlÉÉ LMüSqÉ mÉÑxiÉMüÉÇcrÉÉ SÉsÉlÉÉiÉ lÉåhrÉÉLåuÉeÉÏ ÌiÉjÉsrÉÉ uÉÉOåûuÉUcrÉÉ ÍpÉÇiÉÏ, sÉÊoÉÏ rÉåjÉå sÉWûÉlÉ qÉÑsÉÉÇcrÉÉ mÉËUcÉrÉÉcÉÏ ÍcɧÉmÉOû/aÉÉå¹ÏÇqÉkÉÔlÉ LåMüsÉåsÉÏ/mÉÉÌWûsÉåsÉÏ, MüÉWûÏ mÉɧÉå ÍcɧÉÃmÉÉiÉ/mÉåÇÌOÇûaeÉqÉkÉÔlÉ irÉÉÇcrÉÉ xÉqÉÉåU xÉÉMüÉU MåüsÉÏ. eÉåhÉå MüÃlÉ uÉÉcÉlÉÉsÉrÉÉiÉ AÉsrÉÉ-AÉsrÉÉ qÉÑsÉÉÇlÉÉ iÉå AÉmÉsÉåcÉ ÌuÉµÉ uÉÉOûÉuÉå.’ AÉÌMïüOåûYcÉU urÉuÉxÉÉrÉÉiÉ AlÉåMü zÉWûÉhrÉÉÇlÉÉ (qWûhÉeÉå iÉ¥ÉÉÇlÉÉ) oÉUÉåoÉU bÉåFlÉ MüÉqÉ MüUiÉÉÇlÉÉ xÉÇbÉMüÉæzÉsrÉ MüxÉÇ xÉÉÇpÉÉViÉÉ? ½É mÉëzlÉÉÇuÉU ÌSsÉÏmÉ ZÉVåû xÉÉÇaÉiÉÉiÉ-‘urÉuÉxÉÉrÉÉzÉÏ xÉÇoÉÇÍkÉiÉ-ESÉWûUhÉÉjÉï, xOíûYcÉUsÉ, LluÉÉrÉqÉåïÇOûsÉ, qÉåMäüÌlÉMüsÉ, CsÉåÎYOíûMüsÉ CÇÎeÉlÉÏAxÉï, oÉ×WûlqÉWûÉUÉ·í uÉרÉ

msÉÇoÉxÉï AÉÍhÉ AlÉåMüÉÇcÉÉ mÉËUcÉrÉ, uÉærÉÌ£üMü AÉåVûZÉÏ WûÉåiÉÉiÉ. LMüqÉåMüÉÇcrÉÉ MüÉrÉïmÉkSiÉÏcÉÏ MüsmÉlÉÉ AxÉsrÉÉlÉå mÉÑlÉ: LMü§É MüÉqÉ MüUhÉå oÉUåcÉ xÉÉåmÉå eÉÉiÉå. MüÉWûÏ uÉåVûÉ AÉqWûÏ ÌSsÉåsrÉÉ AÉUÉZÉŽÉiÉ jÉÉåQûÉTüÉU oÉSsÉWûÏ MüUÉuÉÉ sÉÉaÉiÉÉå. mÉhÉ mÉÌWûsrÉÉmÉÉxÉÔlÉcÉ xÉuÉÉïÇoÉUÉåoÉU lÉÏOû xÉqÉluÉrÉ xÉÉkÉsÉÉ, iÉU TüÉUxÉÉ mÉëzlÉ rÉåiÉ lÉÉWûÏ.’ AÉÇiÉUUÉ·íÏrÉ mÉÉiÉVûÏuÉU AÉÌMïüOåûYcÉUqÉkÉÏsÉ MüÉWûÏ xÉqÉÉlÉ/ÍpÉ³É mÉkSiÉÏÇoɬsÉ ÌuÉcÉÉUsrÉÉuÉU ZÉVåû qWûhÉiÉÉiÉ: ‘AÉmÉsÉÏ eÉÏ eÉÑlÉÏ qÉÊlrÉÑqÉåÇOèxÉ, CqÉÉUiÉÏ AÉWåûiÉ irÉÉ xÉuÉÉïÇcrÉÉ UcÉlÉåiÉ, AÉMüÉUÉiÉ LMü ÌuÉÍzɹ mÉëqÉÉhÉ uÉÉmÉUsÉå AÉWåû. aÉëÏMü, UÉåqÉlÉ uÉÉxiÉÑUcÉlÉåiÉÏsÉ ZÉÉÇoÉ, MüqÉÉlÉÏ, pÉÉUiÉÉiÉÏsÉ ÌWÇûSÕÇcÉÏ SåFVåû, CxsÉÉÍqÉMü, eÉælÉ kÉÍqÉïrÉÉÇcÉå oÉÉÇkÉMüÉqÉ, UålÉÉxÉlxÉ AÉÌMïüOåûYcÉU ½É xÉuÉÉïÇcrÉÉ UcÉlÉåqÉÉaÉå MüÉWûÏ aÉÍhÉiÉÏrÉ iɨuÉ AÉWåûiÉ. mÉhÉ irÉÉ-irÉÉ SåzÉÉcrÉÉ WûuÉÉqÉÉlÉÉuÉU mÉëirÉ¤É oÉÉÇkÉMüÉqÉÉcÉÏ mÉkSiÉ AuÉsÉÇoÉÔlÉ AxÉiÉå. ESÉ. pÉÉUiÉÉqÉkÉå SaÉQû, ÌuÉOûÉ iÉU AqÉåËUMåüiÉ sÉÉMÔüQû qÉÑoÉsÉMü AxÉsrÉÉqÉÑVåû irÉÉcÉÉ oÉÉÇkÉMüÉqÉÉiÉ AÍkÉMü uÉÉmÉU MåüsÉÉ eÉÉiÉÉå. qÉÉfrÉÉ qÉiÉå ÌoÉëOûÏzÉÉÇlÉÏ pÉÉUiÉÉiÉ ÌSssÉÏxÉÉUZrÉÉ ÌMÇüuÉÉ MüÉWûÏ jÉÇQû WûuÉåcrÉÉ ÌPûMüÉhÉÏ oÉÉÇkÉMüÉqÉ MüUiÉÉÇlÉÉ CÇasÉÇQûqÉkÉå irÉÉÇlÉÏ erÉÉ mÉkSiÉÏcÉå AÉÍhÉ erÉÉ SeÉÉïcÉå oÉÉÇkÉMüÉqÉ MåüsÉå iÉxÉÇ pÉÉUiÉÉiÉ MåüsÉÇ lÉÉWûÏ. irÉÉqÉÑVåû pÉÉUiÉÉiÉsÉÏ AzÉÏ bÉUå jÉÇQûÏqÉkÉå AÌiÉzÉrÉ aÉÉU mÉQiÉÉiÉ. pÉÉUiÉÉiÉÏsÉ MüÉWûÏ oÉÉÇkÉMüÉqÉÉcrÉÉ SeÉÉïqÉkÉå qÉÉhÉxÉÉÇcrÉÉ xÉÑUͤÉiÉiÉåoɬsÉ WûsÉaÉÎeÉïmÉhÉÉ AÉRûVûiÉÉå. mÉhÉ AÉiÉÉ WûVÕûWûVÕû xÉuÉï§É cÉÉÇaÉsÉÉ oÉSsÉ AÉÍhÉ xÉÑkÉÉUhÉÉ WûÉåiÉ AÉWåûiÉ.’ AÉÌMïüOåûYcÉU ¤Éå§ÉÉiÉ urÉuÉxÉÉrÉ MüUiÉÉÇlÉÉ oÉSsÉÉÇlÉÉ xÉÉqÉÉåUå eÉÉiÉÉÇlÉÉ ÌSsÉÏmÉ ZÉVåû rÉÉÇcrÉÉ qÉiÉå xÉpÉÉåuÉiÉÉsÉÏû MüÉrÉ cÉÉsÉsÉrÉÇ, ½ÉoÉÉoÉiÉ AÌiÉzÉrÉ eÉÉaÉÃMü UWûÉuÉå sÉÉaÉiÉå. xjÉÉÌlÉMü, UÉerÉ, AÉÍhÉ eÉÉaÉÌiÉMü mÉÉiÉVûÏuÉU xÉUMüÉUÏ ÌlÉrÉqÉ, MüÉrÉSå ÌMücÉMüOû AxÉiÉÉiÉ. mÉrÉÉïuÉUhÉ ÌuÉwÉrÉMü MüÉWûÏ AOûÏ AxÉiÉÉiÉ. AÉÍhÉ irÉÉ AÉuÉzrÉMü AÉWåûiÉcÉ. urÉuÉxÉÉrÉÉcÉÉ mÉUuÉÉlÉÉ cÉÉsÉÔ UWûÉhrÉÉxÉÉPûÏ xÉÉiÉirÉÉlÉå mÉëÍzɤÉhÉuÉaÉï brÉÉuÉå sÉÉaÉiÉÉiÉ. ‘AqÉåËUMülÉ CÇÎxOûšÑOû BTü AÉÌMïüOåûYOèûxÉ iÉTåïü urÉÉZrÉÉlÉÇ, cÉcÉÉïxÉ§É AÉrÉÉåÎeÉiÉ MåüsÉÏ eÉÉiÉÉiÉ. AqÉåËUMülÉ CÇÎxOûšÑOû BTü AÉÌMïüOåûYOûxÉçcrÉÉ AkrɤÉmÉSÉcÉÏ eÉoÉÉoÉSÉUÏ ZÉVåû rÉÉÇlÉÏ lÉÑMüiÉÏcÉ xuÉÏMüÉUsrÉÉqÉÑVåû AzÉÉ MüÉWûÏ cÉcÉÉïxɧÉÉÇqÉkÉå irÉÉÇcÉÉ mÉÑRûÉMüÉU AxÉiÉÉå! aÉåsrÉÉcÉ qÉÌWûlrÉÉiÉ uÉÊÍzÉÇaOûlÉ QûÏ. xÉÏ. qÉkÉå SåzÉmÉÉiÉVûÏuÉU xÉåÍqÉlÉÉxÉï fÉÉsÉå. urÉÉuÉxÉÉÌrÉMü AÉÍhÉ AlÉÑwÉÇaÉÉlÉå xÉÉqÉÉÎeÉMü mÉëzlÉÉÇuÉU xÉUMüÉUÏ AÍkÉMüÉîrÉÉÇzÉÏ cÉcÉÉï MåüsÉÏ aÉåsÉÏ. ÌSsÉÏmÉ ZÉVåû rÉÉÇcrÉÉ AÍsÉMüQûcrÉÉ EssÉåZÉlÉÏrÉ mÉëMüsmÉÉÇmÉæMüÐ LMü- MäüÎsÉTüÉåÌlÉïrÉÉiÉ LMüÉ QûÉåÇaÉUÉuÉU xÉÇmÉÔhÉï MüÊl¢üÏOûqÉkÉå ûoÉÉÇkÉsÉåsÉå, ‘qÉåÎYxÉMülÉ ÍqÉzÉlÉ’ xÉÉUZÉå ÌSxÉhÉÉUå bÉU. uÉwÉÉïiÉÏsÉ oÉÉUÉWûÏ qÉÌWûlÉå FeÉÉï oÉcÉiÉ Wåû ½É oÉÉÇkÉMüÉqÉÉcÉå uÉæÍzÉwš! irÉÉxÉÉPûÏ ZÉtrÉÉÇcÉÉ SÉålÉ ZÉÉxÉ mÉÉËUiÉÉåÌwÉMüÉÇxÉWû aÉÉæUuÉWûÏ MüUhrÉÉiÉ AÉsÉÉ. sÉðÉaÉ AÉrÉsÉÇQû (lrÉÔ rÉÊMïü) rÉåjÉå ‘ÎuWûsÉåeÉ BTü AÉåsQû ÌTüsQû’ aÉÉÇuÉÉqÉkÉå LMü eÉÑlÉÇ SÏmÉaÉ×Wû (sÉÉDOû WûÉFxÉ) AÉWåû. irÉÉ mÉÑUÉiÉlÉ oÉÉÇkÉMüÉqÉÉcrÉÉ uÉæÍzÉwšÉÇlÉÉ oÉÉkÉÉ lÉ AÉhÉiÉÉ irÉÉcÉÏ mÉÑlÉUïcÉlÉÉ AÉÍhÉ lÉÔiÉlÉÏMüUhÉ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ LMü ZÉÑsÉÏ xmÉkÉÉï AÉrÉÉåÎeÉiÉ MåüsÉÏ WûÉåiÉÏ. ZÉVåû uÉ irÉÉÇcÉÉ xÉWûMüÉUÏ AÉÌMïüOåûYOû ½ÉÇlÉÏ irÉÉiÉ pÉÉaÉ bÉåiÉsÉÉ AÉÍhÉ iÉÏ xmÉkÉÉï ÎeÉÇMüsÉÏ. oÉëÑMüÍsÉlÉ (lrÉÔ rÉÊMïü) rÉåjÉÏsÉ mÉÔuÉÏïcÉåû ‘lÉåuWûsÉ rÉÉQïû’ AÉiÉÉ 10

qÉå, 2012


AÉæ±ÉåÌaÉMü ¤Éå§É oÉlÉÔlÉ lrÉÔrÉÊMïü zÉWûUÉqÉkÉå xÉqÉÉÌuɹ fÉÉsÉå AÉWåû. ÌiÉjÉå AlÉåMü qÉÉåœÉ CqÉÉUiÉÏ AÉWåûiÉ. irÉÉiÉsrÉÉ LMüÉ (400 x 200 cÉÉæUxÉ TÔüOû ¤Éå§ÉTüVûÉcrÉÉ) CqÉÉUiÉÏcÉå oÉÉWåûÃlÉ lÉÔiÉlÉÏMüUhÉÉcÉÇ MüÉqÉÇ cÉÉsÉÔ AÉWåû. eÉÉaÉÌiÉMü SÒxÉîrÉÉ qÉWûÉrÉÑkSÉcrÉÉ xÉÑqÉÉUÉxÉ oÉÉÇkÉsÉåsrÉÉ ½É iÉåUÉ qÉeÉsÉÏ CqÉÉUiÉÏuÉU ÌSQû LMüUÉcrÉÉ OåûUåxÉ/aÉŠÏcÉÇ ÃmÉÉÇiÉU ‘aÉëÏlÉ ÃTü’qÉkÉå MüUhrÉÉcÉÉ AÉUÉZÉQûÉ ZÉtrÉÉÇlÉÏ mÉrÉÉïuÉUhÉÉcÉÉ ÌuÉcÉÉU MüÃlÉ oÉlÉuÉsÉÉ AÉWåû. ½É AÉÌMïüOåûYcÉU ÌQûeÉÉClÉcÉÉ TüÉrÉSÉ qWûhÉeÉå irÉÉ ÌPûMüÉhÉcrÉÉ xÉÑqÉÉUå SWûÉ sÉÉZÉ (LMü ÍqÉÍsÉrÉlÉ) aÉäsÉlÉ mÉÉuÉxÉÉcrÉÉ mÉÉhrÉÉcÉÏ xÉÉPûuÉhÉ! ½É ‘aÉëÏlÉ ÃTü’ uÉU oÉëÑMüÍsÉlÉ aÉëðeÉ lÉÉÇuÉÉcÉÏ MÇümÉlÉÏ pÉÉeÉÏmÉÉsÉÉ, TÑüsÉfÉÉQåû uÉ TüVåû rÉÉÇcÉå EimÉÉSlÉ MüUhÉÉU AÉWåû. irÉÉÍzÉuÉÉrÉ, ½É ‘aÉëÏlÉ ÃTü’qÉÑVåû xÉÇoÉÇÍkÉiÉ iÉåUÉ qÉeÉsÉÏ CqÉÉUiÉÏcÉÉ uÉUcÉÉ qÉeÉsÉÉ WûÉ ElWûÉtrÉÉiÉ jÉÇQû uÉ ÌWûuÉÉtrÉÉiÉ aÉUqÉ UWûÉhÉÉU AÉWåû. ZÉtrÉÉÇcrÉÉ qÉiÉå, AÉmÉsrÉÉ AÉiÉÉmÉrÉïÇiÉcrÉÉ urÉÉuÉxÉÉÌrÉMü rÉzÉÉqÉkÉå xuÉiÉ:crÉÉ Mü¹ÉÇoÉUÉåoÉUcÉ xÉuÉï xÉWûMüÉrÉÉïÇcÉÉ AÉÍhÉ qÉÑZrÉ qWûhÉeÉå irÉÉÇcÉÏ mɦÉÏ (Mæü) aÉÏiÉÉ AÉÍhÉ MÑüOÒÇûoÉÏrÉÉÇcÉÉ qÉÉåsÉÉcÉÉ uÉÉOûÉ AÉWåû. xÉkrÉÉ iÉå pÉÉUiÉÉiÉ CÇSÉåU rÉåjÉå ‘MäülxÉU TüÉEÇQåûzÉlÉ’crÉÉ ÂahÉÉsÉrÉÉiÉÏsÉ BmÉUåzÉlÉ ÍjÉLOûUxÉÉPûÏ xÉssÉÉaÉÉU AÉÌMïüOåûYOû qWûhÉÔlÉ MüÉqÉ MüUiÉ AÉWåûiÉ AÉÍhÉ irÉÉÇcÉå AeÉÔlÉ ûMüÉWûÏ AÉÌMïüOåûYcÉUsÉ mÉëMüsmÉ AÉWåûiÉ. ÌSsÉÏmÉ ZÉVåû ½ÉÇcrÉÉ urÉÉuÉxÉÉÌrÉMü MüÉUÌMüSÏïcÉÉ WûÉ cÉRûiÉÉ AÉsÉåZÉ mÉWûÉiÉÉ ‘rÉzÉxuÉÏ uÉÉxiÉÑUcÉlÉÉMüÉU WûÉ irÉÉ-irÉÉ MüÉVûÉcÉÉ E¨ÉqÉ eÉÉhÉMüÉU AxÉÉuÉÉ sÉÉaÉiÉÉå ’ Wåû ÌuÉkÉÉlÉ irÉÉÇcrÉÉ oÉÉoÉiÉÏiÉ xÉÉjÉï AÉWåû. - ÌuÉlÉiÉÉ MÑüsÉMühÉÏï

‘AÉDxÉÉUZÉå SæuÉiÉ, xÉÉîrÉÉ eÉaÉiÉÉuÉU lÉÉWûÏ’... May 13, 2012 - Mother’s Day ÌlÉÍqɨÉ, xÉqÉxiÉ qÉÉiÉÉÇlÉÉ zÉÑpÉåcNûÉ!

D - ÌuÉpÉÉaÉ

sÉåZÉ: AÉåUçsÉðQûÉåiÉÏsÉ ‘ÍcÉlqÉrÉÉ ÍqÉzÉlÉ’ - lÉÍsÉlÉÏ AÉRûÉuÉ (AÉåUçsÉðQûÉå, nsÉÉåËUQûÉ)

UÉzÉÏ pÉÌuÉwrÉ: qÉå, 2012: - SÉSÉ SÉqÉsÉå

(lrÉÔ eÉxÉÏï)

uÉÉcÉhrÉÉxÉÉPûÏ xÉÇMåüiÉ xjÉVû: Click or visit the web link: http://www.bmmonline.org/vrutta-esahitya/

COMFORT TRAVEL ARC

EDISON, NJ

IATA

COMFORTTRVL@YAHOO.COM Most Trusted name in the business for 15 years. We proudly consolidated for : 1. Jet-air, Continental, Kuwait, Emirates etc. 2. Non Stop AI Flights to Mumbai special fares 3. SOTC, COX & Kings, Trafalgar Tours and Cruises

Please Call: SHAILA SHIRVALKAR TEL: 732-767-3135 oÉ×WûlqÉWûÉUÉ·í uÉרÉ

11

qÉå, 2012


|| qÉUÉPûÏ ÌiÉiÉÑMüÉ qÉåVûuÉÉuÉÉ ||

Subscription Remittance Address BMM Newsletter 144 Hope Road, Holland, PA 18966-5408

BMM Newsletter May 2012  
BMM Newsletter May 2012  

Bruhan Maharashtra Mandal, North America Monthly News - May 2012

Advertisement