__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

MEMÒRIA DE GESTIÓ 2011-2015 PSPV-PSOE VINALESA

i

BENESTA R CIUTA DA NIA DRETS CÍVILS


L

Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015

'àrea de benestar social, ha estat una legislatura més el pilar bàsic de la nostra gestió. Més si és possible, per la repercussió de la crisi sobre la vida diària de tants veïns i veïnes de Vinalesa. Som conscients que, l'Ajuntament, com a institució més pròxima ha d'articular els recursos necessaris per a pal•liar els efectes d'esta llarga crisi que tantes vides ha canviat. Així, des de l'àrea s'ha treballat en totes les qüestions que incideixen directament en la vida de les persones, en la viabilitat dels seus projectes de vida i que afecten tots els sectors de la població.

Julio Cèsar Martinez Blat

Amb una important xarxa de Serveis Socials, hem volgut articular mesures de prevenció i atenció als sectors més desfavorits del nostre poble. Als majors, als menuts, als entorns familiars, portant a terme programes variats que contemplen diferents aspectes a tindre en compte.

Donar suport, en allò que li pertoca a l’Ajuntament a la Llei de dependència ha sigut un element bàsic del treball en esta àrea.

I la col•laboració amb l’Associació de Jubilitas i Pensionistes ha sigut una constant de l’àrea al llarg d’estos quatre anys, portant endavant, colze a colze, activitats diverses que omplen la vida de cultura, joc, festa, convivència dels nostres majors.


Benestar, Ciutadania i Drets Civils

OBJECTIUS

Els principals objectius de la política social han estat els següents: • Recolzar a les persones i famílies que afronten problemes socials amb programes que els ajuden a fer front a la situació, siga d’ajuda a domicili en casos de malaltia, o qualsevol altra situació que pose en perill el funcionament normal de la vida familiar. • Millorar la qualitat de vida de la gent major.

• Afavorir la igualtat en tots els sentits, especialment en qüestió de gènere. • Afavorir la salut de les persones.

• Recolzar el Centre de Dia.

• Reforçar els serveis socials davant la situació de crisi que estem vivint.

• Fer de Vinalesa un poble més solidari, cohesionat, responsable i compromès en la millora contínua del mateix.


GENT MAJOR


Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015 • Hem dinamitzat i fomentat la participació dels majors en les activitats esportives i culturals facilitant una millor qualitat de vida.

• Hem continuat subvencionant percentualment aquells medicaments que, havent sigut receptats pels metges, havien quedat exclosos del sistema públic de la Seguretat Social, actualitzant el llistat de productes, d’acord amb els informes dels tècnics competents en la matèria.


Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015 • Hem continuant celebrant cada any la Setmana dels Majors en coordinació amb l’Associació de Jubilats i Pensionistes. • Hem organitzat l'Escola d'Estiu per a la gent major, amb l'organització d'activitats en el mes de juliol.


Benestar, Ciutadania i Drets Civils


Benestar Social, Ciutadania i Drets Civils


SERVEIS SOCIALS


ls Serveis Socials Generals municipals de Vinalesa estan orientats cap a a la realització d’accions assistencials, preventives i rehabilitadores de nivell primari, desenvolupant programes de prestacions bàsiques i necessitats socials de caràcter global i polivalent per a tots/es els i les ciutadanes del municipi.

E

S’organitzen sota la responsabilitat pública i se sufraguen econòmicament, d'una banda des del pressupost anual que l'Ajuntament destina i per una altra des de la Comunitat Autònoma. Els Serveis Socials de l'Ajuntament de Vinalesa, atenen la problemàtica social de qualsevol ciutadà/na, unitat familiar o grup social del municipi, intervenint en la prevenció primària de situacions de segregació o de desavantatge social de la zona i potenciant el desenvolupament comunitari. L'objectiu principal dels Serveis Socials Municipals, al llarg d'aquests últims quatre anys (període 2011-2014) és oferir a l@sciudadan@s una atenció integral a les seues necessitats, mitjançant una sèrie d'objectius específics com ara: 1. Detectar les necessitats socials del municipi. 2. Informar, assessorar i orientar les persones, famílies i col•lectius socials, sobre els drets, obligacions i recursos en matèria de Servicis Socials. 3. Qüestionar i resoldre la derivació als Servicis Socials Especialitzats en aquells casos o situacions que així ho requerisquen. 4. Promoure serveis preventius en la comunitat o zona, amb incidència especial a aquells col•lectius que es troben en situació de marginació social (Discapacitats, majors, etc.).


Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015 5. Coordinació i col•laboració entre els Professionals, Institucions i Recursos municipals i supramunicipals. 6. Col•laboració amb els serveis públics que afecten el Benestar Social (salut, treball, educació, cultura, habitatge, etc.). 7. Gestió, tramitació i execució de programes conveniats de prestacions bàsiques, programes especialitzats i programes comunitaris. 8. Dinamització de la comunitat afavorint la participació social i potenciant la cooperació Social.

Els Serveis Socials de Vinalesa s'estructuren en programes i els formen diferents professionals, amb una qualificació professional específica des d'una perspectiva multidisciplinària, de forma coordinada i en equip: - Serveis Socials Generals. Atenció Primària. - 1 Treballadora Social (jornada laboral completa de 37,5 hores setmanals compartida amb lAjuntament de Bonrepós i Mirambell). - 1 Auxiliar del Servei de Suport a Domicili- SAD (jornada laboral completa de 37,5 hores setmanals). - 1 Auxiliar del Servei de Suport a Domicili- SAD (jornada laboral de 15 hores setmanals). - 1 Advocada d’assessoria jurídica (personal extern). - Servei Socials Especialitzats d'Atenció a la Família i InfànciaSEAFI - 1 Psicòloga (jornada laboral completa de 37,5 hores setmanals compartida amb lAjuntament de Bonrepós i Mirambell).


Benestar, Ciutadania i Drets Civils - 1 Pedagoga (jornada laboral completa de 28,45 hores setmanals compartida amb lAjuntament de Bonrepós i Mirambell) - Serveis Municipal d'Atenció a la Dependència (SMAD) - 1 Treballadora Social (jornada laboral de 15 hores setmanals adscrita als municipis de Bonrepós i Mirambell, Foios i Vinalesa, finançada el 100% per la Conselleria de Benestar Social). Els Programes Bàsics que desenrotllen en els Serveis Socials Generals de l'Ajuntament de Vinalesa són: A - Programes d'Informació, Assessorament, Orientació i Tramitació, sobre drets i recursos socials existents, dirigits als individus, famílies, grups i institucions per a la resolució de les necessitats de la població, així com assessorament especialitzat sobre problemes socials existents. B - Programes d'Emergència Social, l'objecte del qual és l'atenció de necessitats bàsiques com deutes de llum, lloguer de casa, alimentació infantil, etc.) i prevenir o millorar situacions familiars greument deteriorades. C - Programes de Convivència, l'objectiu del qual és afavorir la integració comunitària d'aquelles persones amb dificultats sociopersonals perquè romanguen en el seu entorn més pròxim, fomentant la seua autonomia personal evitant el desarrelament del seu entorn habitual de vida i l'ingrés en una institució (a través del Servei d'Ajuda a Domicili, Teleassistència, etc.). D - Programes de Prevenció i Inserció Social per a la prevenció i la integració social, amb persones o grups d'alt risc que necessiten suport per a la prevenció dels seus conflictes i la seua inserció personal en el medi social.


Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015 Es tracta de Programes i Activitats enfocades des del Departament de Servicis Socials, amb l'objectiu d'atendre la demanda de tots els ciudadan@s del municipi de Vinalesa i intervindre davant de situacions que generen risc social per a les unitats familiars. L’Estructura del departament de Serveis Socials Generals de l’Ajuntament de Vinalesa s’organtiza: AJUNTAMENT DE VINALESA

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS SERVEI ESPECIALITZAT D'ATENCIÓ A FAMÍLIA SERVEIS SOCIALS PERMANENTS I INFANCIA-SEAFI

Programes Generals d’Atenció Primària Programa d'Atenció per a la Prevenció i Integració Social per a Persones amb Discapacitat, Malaltia Mental i Familiars

1. Programa especialitzat d'intervenció psicosocial a nivell comunitari. Psicòloga Pedagoga.

Atenció Jurídica Unitat de Prevenció ComunitàriaUPC

2. SERVEI MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LA DEPENDENCIA-SMAD. 3. Programa especialitzat d'atenció a la dependència.

Treballadora Social Auxiliars Suport Domiciliari –SAD1. 2. 3. 4. 5. 6.

Programa Programa Programa Programa Programa Programa

Treballadora Social

d'Intervenció Sociocomunitària de Prevenció amb Persones Dependents de Menors accessibilitat a Recursos Socials. de Prevenció a Conductes Addictives. d'Atenció Social i jurídica a la Dona. de Famílies en Exclusió Social per Crisi.


Benestar, Ciutadania i Drets Civils Els Serveis Socials Generals de l'Ajuntament de Vinalesa realitzen la seua intervenció a través de: 1. Serveis Socials Generals. 2. Serveis Especialitzat d'Atenció a la Família i Infància-SEAFI. 3. Servei Municipal d'Atenció a la Dependència-SMAD.

SERVEIS SOCIALS GENERALS A. PROGRAMA D'INFORMACIÓ, ASSESSORAMENT, ORIENTACIÓ I TRAMITACIÓ DE RECURSOS SOCIALS Per mitjà de la realització d’aquest programa es promouen els Drets i Recursos Socials existents (pensions no contributives, programa de balnearis i vacacions per a persones majors, certificat minusvalidesa, ajudes per a l'atenció d'ancians, sol•licitud de residències, etc.) per a atendre a les necessitats de la població. Per a la tramitació d’aquest tipus d'ajudes s'arreplega la documentació necessària per a l'ajuda demandada i s'envia amb ofici de remissió a l'organisme i servei pertinent (Conselleria de Benestar Social, INSS...). SERVEI D'INFORMACIÓ A L'USUARI, ASSESSORAMENT, ORIENTACIÓ I TRAMITACIÓ DE RECURSOS ANY

2011

2012

2013

2014

TOTAL

Nº USUAR@S ATES@S

1.320

1.338

1.349

1.360

5.367


Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015

Algunes de les prestacions i recursos socials tramitats al llarg del període 2011-2014 són: • Ajudes econòmiques a persones i famílies en situació de greu necessitat: prestacions econòmiques individuals (de llum, alimentació, aigua, lloguer, desnonament, etc.). • Ajudes individualitzades a la Tercera Edat: Servei d'Ajuda a Domicili, ajudes tècniques, tramitació residències i centres de dia, assistència a viatges culturals i balnearis, etc. • Ajudes individualitzades per a Persones amb Discapacitat: sol•licitud de prestacions, pensions, estimulació primerenca i logopèdia, beques per a atenció especialitzada, gestió d'ingrés en centres especials, centres ocupacionals, tramitació de pensions mínimes per la seua condició de minusvàlid, targeta d'estacionament, supressió de barreres arquitectòniques. adaptació del vehicle, etc. • Ajudes temporals familiars per al manteniment de menors, seguiment educatiu, alimentació infantil i beques escolars, activitats extraescolars, detecció de situació d'abandó, sol•licituds d'adopció, etc. • Ajudes per a informació, el seguiment i tractament de Toxicomania i assistència a Malalts Mentals (incapacitats, residència pública, centres de dia, pisos tutelats, etc.) • Ajudes i tramitacions de l'Àrea de Salut: cadires de rodes, caminadors, pròtesi, despeses ortodòncia, audiòfons, Targeta d'assistència sanitària, etc.


Benestar, Ciutadania i Drets Civils • Informació i tramitació de pensions i prestacions de la seguretat social; invalidesa, jubilació, viduïtat, orfandat, prestació familiar per fill a càrrec, etc. • Tramitació de Pensions No Contributives d'Invalidesa, Jubilació, Família Nombrosa, Certificat de Minusvalidesa, etc. (Conselleria de Benestar Social). • Altres tipus de tramitacions: tramitació de sol•licituds de vivendes socials, despeses de transport, Sol•licituds de valoració de la dependència, etc.


Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015 GESTIÓ I TRAMITACIÓ DE RECURSOS ESPECÍFICS

ANY Termalisme Generalitat Valenciana

Termalismo IMSERSO Vacacions Socials Generalitat Valenciana

Vacaciones Sociales IMSERSO Pensions no contributives Certificat de Minusvàlua Famílies nombroses

Ajudes econòmiques acolliment familiar Discapacitats/salut mental (ajudes individuals-Centres) Residències tercera edat Centres de Dia tercera edat Targetes culturals Tercera edat Targetes d'aparcament INSS (pensions, orfandat, etc.)

Programa provincial d'ocupació hotelera

2011

2012

2013

2014

TOTAL

15

6

7

3

31

37

55

50

46

188

17

35

15

6

73

18

14

14

17

63

1

2

2

2

7

1

2

1

2 1

6

13

2

1

1

1

5

5

7

9

10

31

15

19

18

20

72

56

56

6

4 5

7

3

9

3 2

2

3

8

2 3

3

5

7

2 2

1

30

11

12

12


Benestar, Ciutadania i Drets Civils

B. PROGRAMA D'EMERGÈNCIA SOCIAL L'objectiu d'este programa és l'atenció de necessitats bàsiques davant de situacions d'emergència social urgent com a ajudes per a (prestacions econòmiques individuals per necessitats bàsiques com a deutes de la llum, d'aigua, de lloguer de vivenda, alimentació infantil etc) que ajuden econòmicament a famílies amb dificultats econòmiques. Programa de Prestacions Econòmiques Individuals (PEI)- són ajudes econòmiques de caràcter extraordinari destinades a pal•liar aquelles situacions en què puguen trobar-se les persones afectades per un estat de necessitat. 1. Necessitats Bàsiques: despeses imprescindibles per a l'ús de la vivenda habitual (llum, aigua, gas, lloguer, etc. Van dirigides a la unitat de convivència. 2. Ajudes d'Emergència Social: per a cobrir necessitats bàsiques familiars (alimentació, transport, etc.). Són casos de circumstàncies greus o d'urgent necessitat social i que es consideren necessaris per a l'atenció de la persona. 3. Ajudes per al Desenrotllament Personal de Tercera Edat: són aquelles prestacions que possibiliten a les persones amb limitacions físiques, cognitives o sensorials la seua permanència en el propi entorn social i incrementen la seua autonomia (ajudes tècniques físiques o d'adaptació a la llar, eliminació de barreres arquitectòniques, etc.).

2


PROGRAMA DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALS (PEI) ANY 2011 2012 2013 2014 TOTAL

Necessitats Bàsiques

21

26

29

35

111

Vivenda Habitual

Ajudes d'Emergència Social

26

19

20

23

88

Ajuda per al desenvoulpament personal de Tercera Edat

34

37

41

44

156

5

6

5

6

22

C. PROGRAMA DE CONVIVÈNCIA. L'Objectiu és afavorir la integració comunitària i que les persones romanguen en el seu entorn més pròxim (a través del Servici d'Ajuda a Domicili, teleassistència, etc). a) El Servici de Suport a Domicili: es dirigix a individus o famílies en situació de risc o dependència, i és el recurs més adequat per a afavorir la permanència de les persones dependents en sa casa durant el major temps possible en el seu entorn. b) Servici de teleassistència: permet que persones que viuen o passen gran part del dia o de la nit soles, continuar vivint en el seu domicili. És un sistema de telecomunicació bidireccional, mans lliures, que permet posar en contacte a usuari@ què es troba en el domicili, per mitjà de la pulsació d'una unitat de control remot que porta constantment (polsador) i un Centre d'Atenció que compta amb els mitjans tecnològics i els professionals adequats per a poder atendre la dita crida.


PROGRAMES DE CONVIVÈNCIA

ANY

2011

2012

2013

2014

TOTAL

Servei de Suport a Domicili

34

29

30

36

129

Servei de TeleAssistència

9

10

15

17

51

D. PROGRAMES DE PREVENCIÓ I INSERCIÓ SOCIAL. Estos programes estan destinats a la intervenció social de persones o unitats familiars amb carències o necessitats socials que necessiten d'intervenció i seguiment de la unitat familiar. Es desenvolupen els programes següents: D.1 - Programa d'Intervenció Sociocomunitària. D.2 - Programa de Prevenció amb Persones Dependents. D.3 - Programa de Menors accessibilitat a Recursos Socials. D.4 - Programa de Prevenció a Conductes Addictives. D.5 - Programa d'Atenció Social i Jurídica a la Dona. D.6 - Programa de Famílies en Exclusió Social per Crisi.


Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015 D. 1 - PROGRAMA D'INTERVENCIÓ SOCIO-COMUNITÀRIA. En este programa es treballa tant a nivell individual, familiar o grupal amb la finalitat de poder intervindre i desenrotllar accions que afavorisquen la Resolució de conflictes o necessitats de les persones que s'atén i que presenten dificultats en la dinàmica personal o familiar. A nivell comunitari, es realitzen programes i activitats per a la població en general o grups de població específics per a afavorir actuacions concretes davant de diversos temes d’interès: 1. Xarrades de Diputació de València (Àrea d'Acció Social), per a persones majors. S'han realitzat xarrades on els temes són triats per les persones majors a través de l'Associació de Jubilats, els que plantegen els temes a tractar o aquells que els interessen més s'ha realitzat la xarrada següent: §

Com superar situacions d'ansietat.

§

La protecció jurídica dels majors.

§

Les estafes i estafes més freqüents.

2. Activitats especifiques per a Persones Majors, l'objectiu és desenrotllar activitats en l'entorn rural del municipi de Vinalesa, per a potenciar l'envelliment actiu i la qualitat de vida de les persones majors de 55 anys, a través d'un programa comunitari i de prevenció social, per a afavorir que les persones majors romanguen en el seu entorn habitual el mas temps possible i sense necessitat de recursos institucionals, sinó potenciant un recurs de proximitat en la zona. És fonamentalment donar qualitat de vida als anys, previndre la dependència i rehabilitar algunes funcions que limiten a la persona major per a realitzar amb normalitat les Activitats de la vida dià-


Benestar, Ciutadania i Drets Civils ria (AVD) i detectar precoçment trastorns neurològics i psicològics, per a previndre malalties neurodegeneratives. Es realitzen dos tallers, a fi de desenrotllar una intervenció més específica a les necessitats d'este grup de població, a les seues edats i/o grau de dependència. Es realitzen activitats de rehabilitació psicofuncional i estimulació cognitiva. L'estimulació cognitiva és una disciplina que integra un conjunt de tècniques i estratègies sistematitzades i estandarditzades que tenen per objectiu activar i exercitar les distintes capacitats i funcions cognitives, amb el fi últim de millorar la seua autonomia. L'activitatmental és un dels pilars de l'envelliment actiu, estimula i afavorix les capacitats mentals de les persones i l'entrenament en habilitats cognitives pot millorar l'estat d'ànim i prolongar l'estat d'autonomia de la persona i una millor qualitat de vida. A més dels dos tallers es col•labora en la Setmana de la Tercera Edat i es realitza una Escola d'Estiu per a persones majors durant el mes de juliol. 2.1- Taller de Persones Majors Autònomes (des de 55 anys): El Taller de Majors és una iniciativa dels Servicis Socials que ve desenrotllant-se des de l'any 2003. El Taller de Majors està dirigit a tots/as les persones del municipi de Vinalesa a partir dels 55 anys. És un programa que es planteja realitzar activitats d'estimulació cognitiva (memòria, raonament, etc.) per a incrementar el rendiment i l'autonomia personal, desterrar conceptes erronis sobre l'envelliment i proporcionar estratègies per a envellir de forma adequada.


Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015 El Taller de Majors desenrotlla un programa d'entrenament i manteniment cognitiu que inclou:

• Exercicis per al desenvolupament cognitiu: atenció, concentració, raonament, lògica, memòria a curt termini, a llarg termini, memòria visual, estimulació sensitiva i artística, lectura… • Jocs, dinàmiques de grups, debats. • Pel•lícules, xarrades, conferències, etc... • Excursions, eixides culturals... El Taller es realitza amb una freqüència setmanal, en dos grups amb alumnes diferents. El primer grup de vesprada es desenrotlla els dilluns de 17:30 a 19:00 hores. El grup de demà es desenrotlla tots els dimarts de 09:30 hores a 11:00h. Els tallers es realitzen en “l'Aula de la Gent Major” de l'Ajuntament de Vinalesa. El Taller de Majors està temporalitzat de forma paral•lela a un curs escolar, començant en el mes d'octubre fins al mes de juny de l'any següent. En estos anys hi ha hagut una mitjana de 36 persones inscrites al taller cada curs, la mitjana d'assistència per sessió és de 17 persones a la vesprada i 14 al matí. 2.2) Taller de Persones Majors dependents (des de 70 anys), És un espai dirigit a tota la gent major del municipi de Vinalesa que per les seues característiques físiques o cognitives necessiten d'un tipus d'Estimulació més específica que s'adeqüe a les seues característiques i condicions personals de cada usuari@.


Benestar, Ciutadania i Drets Civils Les activitats que es realitzen en el Taller de majors més dependents estan relacionades amb exercicis de:

Teràpia d'Orientació a la Realitat Teràpia de Reminiscència Tècniques

Sessions de Musicoterapia Sessions de Relaxació

Sessions de Piscomotricidad Grups de Conversació

Basada en tècniques per a millora la qualitat de vida de les persones d'edat avançada amb estats de confusió, opera per mitjà de la presentació d'informació relacionada amb l'orientació (temps, espai i persona), la qual cosa es considera que proporciona a la persona major comprensió d'allò que li rodeja i possiblement produïx un augment en la sensació de control i de l'autoestima. Prové dels estudis realitzats sobre la “Revisió de la Vida”. És un procés mental que ocorre de manera natural, en el qual es porten a la consciència les experiències passades. Ajuden a millorar la memòria com a exercicis d'Atenció, Llenguatge, Raonament, Comprensió lectora, Càlcul, etc.

On la música és el mig per a aconseguir objectius terapèutics Que ajuden a la persona major a aconseguir múltiples beneficis: major nivell de repòs, descans més profund, més salut, més resistència enfront de les malalties, augment del nivell d'energia, disminució de l'Estrés, major capacitat d'aprenentatge. El terme "psicomotricitat" integra les interaccions cognitives, emocionals, simbòliques i sensoriomotrices en la capacitat de ser i d'expressar-se en un context psicosocial. La psicomotricitat, així definida, exercix un paper fonamental en el desenrotllament harmònic de la personalitat. On es tracten temes d'interés, d'actualitat, temes relacionats amb la nova etapa de la vida en què es troben, temes comparatius entre l'època passada i l'actual.

Es desenrotllen exercicis senzills de gimnàstica passiva treballant l'esquema corporal, i el moviment d'articulacions i altres Parts del Exercicis de rehabilitació funcional cos. Per a la seua execució s'utilitzen tot tipus d'instruments que dinamitzen el grup com són pilotes unflables, mocadors, paper, piques, etc.


Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015

El Taller es realitza amb una freqüència de dos dies per setmana, els dimarts i els dijous, en horari de 11:00 a 12:00 hores i de 10:00 a 11:00 (aproximadament). Actualment es desenrotlla en “l'Aulataller” de l'Ajuntament de Vinalesa. L'assistència a aquest taller està oberta a totes aquelles persones majors amb dificultats pel propi procés que comporta el pas dels anys o per algun tipus de patologia associada a l'edat. El número actual de participants és d'unes dotze persones que acudixen de forma habitual. 2.3) Escola d'Estiu per a Persones Majors En època estival es realitza un Taller d'Estiu per a les persones majors, perquè amb l'arribada de les vacacions d'estiu es deixa arrere la rutina i s'obri un període d'oci i descans per a tota la família. També les persones majors necessiten descansar de la rutina realitzada al llarg de tot l'any, i és convenient que es visca l'estiu com un període de relaxació i diversió. Les responsabilitats familiars, es poden fer compatibles amb el gaudi del temps lliure El Taller d'Estiu per a Persones Majors pretén aconseguir incrementar la qualitat de vida de les persones majors oferint un ventall d'activitats de caràcter lúdic i cultural, perquè a més és evident que les persones amb millors hàbits de salut no sols viuen més temps, sinó que coadjuven al retard de l'aparició de discapacitats, així com a incrementar el seu benestar. L'horari genèric és de 10 a 13.00 hores a desenrotllar en el mes de juliol, els dimarts i dijous. Els divendres es planteja esports adaptats per a gent major en la piscina municipal, l'escola de la gent major es desenrotlla des de l'any 2004.


Benestar, Ciutadania i Drets Civils

2.4) Setmana de la Tercera Edat Des de Servicis Socials es col•labora activament en el desenrotllament de la Setmana de la Tercera Edat, amb la col•laboració de l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Vinalesa. Tots els anys es realitza al llarg de l'última setmana del mes de Setembre i inclou activitats diverses: conferències, xarrades col•loqui, representacions teatrals, concerts, conferències, tallers diversos, eixides culturals, etc. Donant resposta a les demandes plantejades pels representants de les persones majors en el municipi. En la següent taula s'arrepleguen les dades quantitatives relatius a les activitats específiques per a la població de Majors de Vinalesa.

ANY

Assistents - Activitats específiques per a Majors

Taller de Majors "Autònoms" Taller de Majors depenents ANY

Taller d'Estiu per a Persones Majors Setmana de la Tercera Edat

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Total

35

34

36

37

142

16

16

16

19

67

2011

2012

2013

2014

Total

14

15

20

25

74

54

55

54

55

218


Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015

D. 2 - PROGRAMA DE PREVENCIÓ AMB PERSONES DEPENDENTS. El programa de prevenció amb persones dependents, té com a objectius generals intervindre de manera integral i polivalent amb la població de persones dependents del municipi, incrementant la seua qualitat de vida i afavorint la seua integració social. A més el programa pretén fomentar la seua autonomia en les activitats bàsiques de la vida diària, millorar la convivència tant en el seu entorn familiar com social, i previndre i/o disminuir el risc de deteriorament psicosocial i/o marginalització. L'objectiu general del programa és potenciar una labor que afavorisca la rehabilitació psicosocial de les persones amb discapacitat i els malalts mentals, per mitjà de l'exercici d'activitats de tipus ocupacional, formatives i d'oci i temps lliure, així com l'assistència terapèutica individual i familiar, i l'assessorament sobre els drets, recursos especialitzats, etc, que ens ajudaren en l'abordatge global de la malaltia. La metodologia a utilitzar per a la consecució dels objectius s'adapta a les necessitats individuals dels propi@s usuari@ i els seus familiars ja que es considera primordial partir de l'avaluació prèvia o del programa individualitzat de cada usuari per a desenrotllar metodologies el més ajustades possibles. Junt amb la intervenció que des dels Servicis Socials de l'Ajuntament de Vinalesa es realitza amb les persones ateses des del programa, es realitza un treball amb les famílies dels afectats, recolzant-los i assessorant-los perquè col•laboren en la recuperació i el maneig de problemes que puguen tindre les persones amb malaltia mental o psíquica.


Benestar, Ciutadania i Drets Civils

Les actuacions realitzades amb aquest sector de població en el municipi de Vinalesa, es classifiquen en tres tipus de programes: 1. Programes d'Intervenció Socioeducativa en el domicili, es pretén aconseguir que les persones adquirisquen el màxim desenrotllament d'autonomia, desenrotllament personal i d'integració en la vida social, reforçant i complementant les condicions precises per a la seua recuperació en l'entorn comunitari, propiciant la formació de les persones amb discapacitat en habilitats socials i destreses de desenrotllament personal, així com també s'oferix un itinerari d'orientació i assessorament a les famílies comunitària. 2. Programa de suport i intervenció social i educatiu amb famílies, El desenrotllament del Programa de suport Intervenció i intervenció social i educatiu amb famílies, es materialitza com un servici de suport en el qual es realitzen activitats, d'atenció individual a les famílies per mitjà de sessions de suport amb accions terapèutiques i d'inclusió social, per a marcar pautes que afavorisquen l'autonomia de la persona amb discapacitat o malaltia mental. La intervenció amb famílies s'estructura a través d'un segon nivell d'intervenció, dirigit a les famílies que necessiten una atenció més especialitzada sobre com elaborar pautes educatives per als/as pacients. 3. Programa d'acció i sensibilització comunitària Es tracta de promocionar accions d'informació i sensibilització a la població sobre la importància de la salut mental, i l'atenció a la discapacitat, a fi de contrarestar i/o evitar els riscos de l'estigma i exclusió social que suposa la malaltia mental com a trastorn i


Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015 la discapacitat, ja siga de caràcter física, psíquica i/o sensorial. D'altra banda, amb les activitats de sensibilització, es busca promoure el suport comunitari i la no-discriminació d'aquestes persones i de les seues famílies. PROGRAMES D'ACCIÓ I SENSIBILITZACIÓ COMUNITÀRIA

ANY

2011

2012 2013 2014

TOTAL

Programa Programa de Programa d'acció i send'Intervenció suport i intervenció sibilització comunitària socioeducativa en social en famílies el domicili 21

13

conjunt de la població

31

21

conjunt de la població

29 27

108

19 27 80

conjunt de la població conjunt de la població

D.3 – PROGRAMA DE MENORS ACCESSIBILITAT A RECURSOS SOCIALS. Este programa pretén garantir que els menors en risc pertanyents a famílies amb problemàtica socioeconòmica que s'integren en els recursos normalitzats del municipi amb la finalitat d'afavorir la seua integració en el medi social, cultural, educatiu, lúdic etc, afavorint la socialització dels menors, facilitant les relacions socials dels menors afectats per carències econòmiques, culturals i socials i normalitzant la seua situació escolar i social. Es realitza un estudi de la situació sociofamiliar i diagnòstic social en relació al menor, realitzant un procés d'intervenció i seguiment


Benestar, Ciutadania i Drets Civils dels casos amb entrevistes personals i visites al domicili així com la seua derivació si és procedent als recursos comunitaris iniciant un procés de seguiment de l'itinerari d'integració. Hi ha dos programes: 1. Programes d'accés a menors a recursos normalitzats: Este programa pretén que els menors les famílies dels quals no tenen recursos puguen participar en activitats normalitzades, al mateix temps afavorir un bon ambient a menors amb problemàtiques sociofamiliars amb carències sociopersonals i socials la dinàmica familiar del qual impedix un bon desenrotllament integral del menor. PROGRAMES DE PREVENCIÓ I INSERCIÓ SOCIAL- ACCÈS A MENORS A RECURSOS NORMALITZATS ANY

Beques de Menjador Escolar Escola Infantil

Escola d'Estiu

Activitats extraescolars d'oci i temp lliure

2011

2012

2013

2014

11

Total 11

11

10

8

7

36

10

13

15

19

57

10

11

9

7

37

2. Programa Provincial d'Assistència Nutricional per a Menors Escolaritzats (3-16 anys). El Programa està dirigit a l'Atenció de les Necessitats d'Alimentació bàsiques dels Menors en risc de patir una privació


Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015

nutricional essencial durant els mesos no compresos en el període lectiu escolar (juliol-agost-setembre), assegurant l'alimentació infantil durant el període de vacacions escolars prolongant el servici prestat pels Menjadors Escolars. Els beneficiari/as del programa són Menors Escolaritzats de tres a setze anys, que reunixen requisits per a ser perceptors d'ajuda de menjador i concórreguen circumstàncies socioeconòmiques que comporten risc patent de carència o dèficit alimentari per als Menors. PROGRAMA PROVINCIAL D'ASSISTÈNCIA NUTRICIONAL PER A MENORS ESCOLARITZATS DE TRES A SETZE ANYS JULIOL

ANY 2013 2014

TOTAL

AGOST

SETEMBRE

NOMBRE NOMBRE NOMBRE DE DE DE MENÚS MENÚS MENÚS MENORS MENORS MENORS 90

479

569

7

25 32

119

464 583

7

122

32

665

25

543

7

25 32

Els “Menús”, són arreplegats per familiars adults en l'establiment de Restauració, portant-se'ls a casa i quedant-se assegurada l'assistència nutricional dels Menors, considerant des del punt de vista tècnic i social, més familiar i que als menors no significara una estigmatització pel seu entorn. S'ha inclòs, és el menjar principal del mig dia, amb un primer plat, segon plat, guarnició, pa i postres, proporcionant uns menús adequats a les edats dels menors (super-


Benestar, Ciutadania i Drets Civils visant els menús mensuals) que s'han servit , sent una alimentació saludable, variada i equilibrada, fomentant bons hàbits alimentaris en els menors.

D.4 – PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE CONDUCTES ADDICTIVES. Programa de Prevenció de Drogodependències a través de la Unitat de Prevenció comunitària-UPC amb col•laboració de l'Associació AHNAR, és un recurs que desenvolupa actuacions orientades a reduir o evitar l'ús i/o abús de drogues i per tant els problemes associats a este. Es pretén previndre en el municipi el consum de drogues i altres patologies addictives relacionades, especialment entre els grups d'edat més jove, millorant així el benestar social i personal de la població en general, per a disminuir la probabilitat que apareguen problemes relatius al consum de drogues La mitjana d'assistència a estes activitats se situa entorn de les 10/12 persones per activitat. Les activitats del Programa de Prevenció inclouen activitats soci comunitàries, dirigides a distints col•lectius i que fan insistència en la prevenció tant des de l'àmbit familiar com institucional: Estes activitats es concreten en la implantació i seguiment dels programes de Prevenció, xarrades informatives dirigides als alumnes d'infantil i primària desenrotllades en el col•legi o xarrades formatives dirigides als pares on es desenrotlla un taller especialitzat centrat en l'àmbit familiar. L'objectiu és reduir la prevalença en la comunitat del consum de drogues i altres patologies addictives relacionades i especialment


Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015 entre els grups d'edat més jove i millorar així el benestar social i personal de la població en general, per a disminuir la probabilitat que apareguen problemes relatius al consum de drogues.

OBJECTIUS: • Educar en la salut i afavorir la formació de diversos agents socials. • Modificar les actituds i comportaments de la població en general respecte a les drogodependències i altres conductes actives, generant una consciència social solidària i participativa. • Introduir en els centres educatius programes de Prevenció escolar, a fi d'incrementar la capacitat per a la presa de decisions adequades u fomentar actituds per a enfrontar-se reeixidament a l'oferta de drogues. • Informar i sensibilitzar la població en general sobre les substàncies i conductes que poden generar dependència, així com dels seus efectes i de les conseqüències derivades de l'ús i/o abús d'estes. • Orientar, informar, assessorar, motivar i educar les persones que s'inicien en el consum de substàncies i a les seues famílies, intervenint sobre els factors de risc associats al consum. • Fomentar la coordinació de totes les institucions, recursos i servicis existents en el municipi que puguen aportar quelcom en este tema, així com la coordinació amb les distintes administracions públiques.


Benestar, Ciutadania i Drets Civils D.5 – PROGRAMA D'ATENCIÓ SOCIAL I JURÍDICA A LA DONA. El Servici d'Assessorament Jurídic és perquè un Servici d'Assessorament Jurídic en general a persones usuàries de Servicis Socials prestant especial atenció als àmbits de dret de família, Dona, propietat horitzontal i estrangeria, per a comprendre funcions d'orientació i assessorament jurídic en les diferents àrees de la intervenció sociofamiliar. Per a poder accedir a este Servici l'haurà de ciudadan@ ser atendid@ prèviament per la treballadora social dels Servicis Socials, qui en funció de la situació social i de la problemàtica que presente, derivarà el cas segons el seu criteri professional a la persona encarregada d'exercir les funcions d'assessorament jurídic dins del Servici. El Servici serà atés per una llicenciada en Dret que exercix les funcions següents: Orientació jurídica i informació en les intervencions dutes a terme per la treballadora social. • Atenció específica de problemes individuals (regularització documental, situació legal, tramitació de documentació, atenció a altres situacions com a reagrupament familiar, asil, etc • Assessoria jurídica i tramitació d'expedients. • Coordinació i derivació a altres servicis i recursos específics que estiguen en relació amb la intervenció realitzada. • Recursos jurídics a través d'expedients oberts en Servicis Socials.


Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015 PROGRAMA D'ATENCIÓ SOCIAL I JURÍDICA A LA DONA ANY

2011

2012

2013

2014

TOTAL

Nº USUAR@S ATES@S

19

24

40

61

144

D.6 – PROGRAMA DE FAMÍLIES EN EXCLUSIÓ SOCIAL PER CRISI. S'atén a famílies normalitzades amb problemes socioeconòmics per la falta d'ocupació, on es donen conflictes i desajustos en la convivència i en les relacions personals a causa de la situació de crisi que s'està donant en les famílies, l'objectiu és fomentar canvis en la dinàmica familiar per a afavorir una integració sociolaboral i fomentar l'accés a recursos per a pal•liar les dificultats socioeconòmiques de les famílies.asi com a assessorament legal per a afavorir situacions límits enfront de l'endeutament. Les accions van encaminades a pal•liar la situació d'exclusió social de les persones o nuclis familiars amb necessitats socioeconòmica fomentant les habilitats personals i inserció laboral amb l'objectiu de prioritzar la resolució de la situació de precarietat econòmica de les famílies. PROGRAMES DE PREVENCIÓ I INSERCIÓ SOCIAL- TREBALL SOCIAL DE CASOS ANY

2011 2012 2013 2014

TOTAL

Recolzament activi- Prevenció i inte- Accès a recursos normalitzas tats socio laborals gració sociofamiliar 17 24

14 31

17 23

48

59

35

31 120

36 140

29 104


Benestar, Ciutadania i Drets Civils

1. Treball Social de Casos: tractament global de famílies o membres de la unitat familiar en situació de risc social la desestructuració del qual afavorix la utilització de recursos econòmics per a facilitar la participació dels seus membres en la millora de la seua situació en condicions d'igualtat. (Famílies amb membres amb discapacitat amb escassos recursos econòmics, on hi ha conflictes familiars, famílies monoparentals i/o immigrants).

2. Programa “Renda Garantida de Ciutadania”: És una prestació econòmica vinculada al compromís dels destinataris de promoure de mode actiu la seua inserció i la finalitat de la qual és prestar un suport econòmic que facilite una inclusió sociolaboral de les persones que no tinguen recursos suficients per a mantindre un adequat benestar personal i familiar. Tramitada a través de la Conselleria de Biennestar Social. Consisteix en un conjunt de mesures de caràcter integral orientades a facilitar l'autonomia personal i la plena incorporació social, de persones o unitats de convivència que no tinguen mitjans de subsistència, percebent una quantia mensual al mes per a la unitat familiar amb la finalitat d'aconseguir una estabilitat econòmica i el restabliment de la unitat familiar. PROGRAMA DE “RENTA GARANTIDA DE CIUTADANIA” ANY 2011 2012 2013 2014

Casos Atesos 3 2 1 6


Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015

3. 2. SERVICI ESPECIALITZAT D'ATENCIÓ A MENORS EN SITUACIÓ DE RISC O AMB MESURES JURÍDIQUES DE PROTECCIÓ I LES SEUES FAMÍLIES. SEAFI. Els Servicis Especialitzats d'Atenció a Menors en situació de risc i amb mesures jurídiques de protecció i les seues Famílies (SEAFI) naixen de les Polítiques Socials entorn de la protecció, prevenció, defensa i promoció dels Menors i les seues famílies. La Mancomunitat del Carraixet, en la que s'inclouen els municipis de Bonrepòs i Mirambell i Vinalesa, es promou i desenrotlla des del departament dels Servicis Socials Generals, este tipus de servicis, com ho és el Servicis d'Atenció a Menors en Situació de Risc o amb Mesures Jurídiques de Protecció, des de l'any 2001, any en el qual es creguen i en el que comencen a desenrotllar-se actuacions amb relació a la família i infància. En l'evolució d'este recurs, no podem deixar d'indicar que el servici s'ha anat remodelant en funció dels canvis produïts, tant en l'administració com en la realitat dels municipis atesos i per tant de les seues pròpies necessitats. Els Servicis Especialitzats d'Atenció a Menors en Situació de Risc o amb Mesures Jurídiques de Protecció i les seues Famílies (SEAFI) desenrotllen una labor distinta però complementària i coordinada amb l'equip municipal de Servicis Socials Generals, considerant al menor i la seua família des d'una perspectiva integral. L'objecte general del SEAFI és la intervenció especialitzada amb menors en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció i les seues famílies”.


Benestar, Ciutadania i Drets Civils

Els objectius principals són: • Preservació Familiar: mantindre el menor en el seu nucli familiar en unes condicions que garantisquen el seu benestar. • Reunificació Familiar: retorn del menor al nucli familiar en unes condicions que s'assegure el seu desenrotllament adequat. La finalitat principal del SEAFI és promoure el desenrotllament integral del menor i de tots els membres de la unitat familiar del menor, així com previndre necessitats i problemes que poden donar-se en l'entorn familiar i serà prioritària l'actuació amb famílies amb menors en situació administrativa de guarda i/o tutela a fi de promoure el retorn al seu nucli familiar d'origen. La derivació dels casos s'ha realitzat a través de Servicis Socials Generals, quan a causa de les dificultats del cas i la problemàtica de la unitat familiar, fan necessari un seguiment i teràpia específica per a la resolució del conflicte. Es treballa de manera conjunta i/o coordinada amb les famílies amb menors en risc o amb mesures de protecció, que al servici es deriven. El Servici s'ha desenrotllat en coordinació amb tots els recursos sociocomunitaris de la zona tant municipals com supramunicipals: Centres Educatius, Gabinet Psicopedagògic, Centre de Salut Mental de Zona, Agència de desenrotllament local i diferents Associacions, Taller de Discapacitats, etc. El SEAFI inicia el seu camí l'any 2003, encara que des del mes d'Abril de l'any 2002 es desenrotllava en el municipi de Vinalesa el precedent directe del SEAFI, que llavors es denominava Servici d'Intervenció i Atenció Integral a la Família -SIAF-, desenrotllat també des de l'àrea de Servicis Socials.


Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015

Entre els objectius específics del programa s'entenen els següents: 1. Desenrotllar intervencions específiques en l'atenció a les problemàtiques relacionades amb qualsevol tipus de conflictivitat familiar que necessite orientació psicosocial, mediació o teràpia familiar per a la seua resolució, en famílies amb menors en risc. 2. Orientar les famílies biològiques i acollidores, amb menors en risc en pautes de criança i parentals així com fomentar la parentalidad positiva i l'afecció positiva dels menors perquè tinguen un desenrotllament psicosocial i evolutiu adequat. 3. Recolzar i realitzar una intervenció psicosocial i orientació familiar d'aquelles unitats familiars amb menors en el si de la qual es produïx violència, així com la prevenció en aquells nuclis familiars que poden trobar-se en situació de risc. 4. Desenrotllar tècniques de mediació familiar en aquelles situacions que impliquen un risc de ruptura de la família i/o processos difícils de separació i divorci, i existisquen menors en risc. 5. Orientar, derivar i acompanyar als recursos adequats als menors en risc o amb mesures de protecció i/o els membres de les seues famílies, que per les seues necessitats siguen adequats i motivar-los per a seguir la intervenció i el tractament en estos servicis, (USMI, Salut Mental, UCA…). 6. Recolzar i atendre les problemàtiques relacionades amb els processos de conflictivitat familiar i/o de parella, situacions


Benestar, Ciutadania i Drets Civils

que impliquen un risc de desestructuració familiar i hi haja menors. 7. Orientar en les conductes de risc que presenten els/les menors, consum de substàncies, absentisme educatiu… proporcionant una atenció integral cap aquells factors que predisposen a la inadaptació social en els aspectes personals, familiars, terapèutics i/o socials. 8. Implicar les famílies biològiques dels menors amb mesura de protecció , en l'evolució del procés i en la resolució de la situació personal i familiar, incrementant i dotant de pautes parentals, de criança i protecció adequades perquè es puga produir el retorn del menor 9. Desenrotllar actuacions específiques en la intervenció amb famílies extenses acollidores, que afavorisquen la integració familiar i social del/la menor i depenent de l'objectiu inicial, orientar la família cap al retorn amb els pares biològics o a la incorporació definitiva del menor amb la família acollidora. 10. Potenciar els suports familiars i terapèutics necessaris amb menors amb problemàtiques específiques d'inadaptació social o risc que es troben en situació de guarda i/o tutela, afavorint el retorn amb la família d'origen. 11. Coordinar-se amb els Servicis Socials Municipals, per a la recepció de derivacions, supervisió de casos, seguiment i finalització dels mateixos. 12. Coordinar-se amb els tècnics de la Direcció Territorial de la Conselleria de Benestar Social.


Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015 13. Coordinar-se amb les entitats que es relacionen amb el menor o la família d'este, com ho són Educació, Sanitat, Jurídica, Social…, dels casos derivats al Seafi. 14. Avaluar el servici trimestralment, amb les estadístiques recopilant el nombre de menors en risc, menors amb mesures de protecció, nombre de famílies ateses, sessions, tipologia família…., llistat de menors amb expedient de protecció i anualment amb la Memòria anual. • METODOLOGIA. El Servici del SEAFI, de la Mancomunitat del Carraixet, es desenrotlla a través d'un Equip Multidisciplinari i específic, diferent de l'equip municipal de Servicis Socials Generals, que mantindrà les seues funcions en l'àrea d'intervenció de família i infància: informació, assessorament tècnic, diagnòstic i intervenció immediata d'acord amb el que establix la Llei 5/1997 de la Generalitat Valenciana. Funcions de l'equip tècnic: 1. Terapeuta de Família: • La funció general del terapeuta la tindrà en l'avaluació i intervenció clínica o terapèutica. •

Estudi, anàlisi, avaluació i elaboració del diagnòstic inicial.

• Valoració de la dinàmica familiar i determinació de necessitats. • Disseny de la planificació i la intervenció amb la família en coordinació amb la resta de professionals del Seafi.


Benestar, Ciutadania i Drets Civils • Intervenció psicoterapèutica en la família, per mitjà de les tècniques establides. •

Direcció de la línia d'intervenció triada.

Elaboració d'informes.

Suport a la resta de professionals del Seafi.

• Participació en les reunions de coordinació amb l'equip de Servicis Socials Base i altres organismes. 2. Educador Familiar: • La funció general de l'educador familiar la tindrà en el desenrotllament d'actuacions en l'àmbit social dirigides a famílies amb desestructuració familiar i social. • Promoció d'una relació del servici amb la família, basada en el respecte, la transparència, la sinceritat i la coherència. •

Arreplega de les dades familiars rellevants.

• Observació directa de la dinàmica familiar, valorant la capacitat dels pares per a exercir les seues funcions parentals. • Participació en el disseny de l'avaluació i del pla d'intervenció. •

Implementació de les accions dissenyades per a la família.

• Desenrotllament de les capacitats de la família per a un adequat desenrotllament de la funció parental.


Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015 • Ajuda a la família a fi que establisca una xarxa social de suport. • Realització de funcions d'acompanyament a la família quan es realitzen tasques o gestions relacionades amb la intervenció del servici. •

Elaboració d'informes.

Suport a la resta de professionals del servici.

• Metodologia de la Intervenció amb Menors en risc o amb Mesures Jurídiques de Protecció: La intervenció del SEAFI és un conjunt d'actuacions per a l'atenció de les necessitats del/la menor tendents a garantir el seu desenrotllament integral i a promoure una vida familiar “normalitzada”, es regix per una sèrie de criteris d'actuació, dels quals destaquen per a la prevenció i el suport a la família en el seu mig, els següents: • Fomentar les mesures preventives a fi d'evitar situacions de desprotecció i risc per als/as menors. • Procurar la permanència del/la menor en el seu propi entorn familiar Per a tot això la metodologia empleada ha sigut la següent: o La metodologia esta orientada a la intervenció familiar i/o individual dels casos atesos. o Tècniques de comunicació i estratègies de Resolució de conflictes familiars.


Benestar, Ciutadania i Drets Civils o

Tècniques d'orientació en competència parental.

o Enfocament sistèmic, cognitiu conductual i estratègic en la teràpia i orientació familiar. o

Establiment d'acords i compromisos.

o

Sessions terapèutiques.

o Atenció individualitzada / intervenció i seguiment de la unitat familiar. o

Assessorament i intervenció familiar.

o

Orientació familiar.

• TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ La Metodologia d'intervenció utilitzada pel Servici Especialitzat d'Atenció a la Família i Infància (SEAFI), estarà basada en diferents tècniques d'intervenció: 1.

Orientació psicosocial.

2.

Mediació familiar.

3.

Teràpia familiar.

L'orientació psicosocial, l'objectiu del qual és enfortir les capacitats de la família i els vincles que unixen als seus membres, a fi que resulten capaços d'estimular tant el seu progrés personal com el seu context emocional.


Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015 La mediació familiar s'entendrà com una via de Resolució de conflictes on les parts compten amb l'ajuda d'un mediador, com a persona imparcial que dissenya un procés perquè estes puguen dialogar i arribar a acords. La teràpia familiar s'entendrà com un tractament especialitzat dirigit al conjunt de la família o a algun dels seus membres, amb la finalitat de provocar canvis en les relacions familiars i normalitzar les seues relacions personals i socials. • ACTIVITATS SEAFI Les Activitats han sigut dissenyades seguint la línia base i els principis d'actuació del Servici Especialitzat, i estan encaminades a cobrir les necessitats que les unitats familiars amb menors en risc o amb mesures jurídiques de protecció plantegen, que són detectades i derivades a través dels Servicis Socials Municipals. I encaminades a la consecució dels objectius generals del SEAFI: Preservació Familiar i Reunificació Familiar. Es poden resumir en les següents: 1. Reunions de coordinació amb l'Equip de Servicis Socials Municipals, la Conselleria de Benestar Social i altres entitats involucrades amb la família amb què s'intervé. 2.

Recepció dels casos derivats dels Servicis Socials Generals.

3. Diagnòstic psicosocial i educatiu de la família, respectant el Pla d'Intervenció Familiar o el pla de Protecció de Menors. 4. Observació de la família i menor. Arreplega de dades familiars. Proposta de l'objectiu inicial. Entrevistes individuals/ fami-


Benestar, Ciutadania i Drets Civils liars. Visites domiciliàries. Intervenció familiar. Promoure i procurar la implicació familiar en la intervenció del SEAFI. 5. Obrir expedient de cada família amb menors en risc o amb mesures de protecció, derivada al SEAFI. 6. Orientar cap al desenrotllament de les capacitats de la família i menor. Assessorament i atenció psicosocial. 7. Intervenció psicoterapeútica amb la família i menor. Tècniques d'intervenció sistèmica (genograma, preguntes circulars, ecomapa, l'escultura, tècniques estratègiques…) tècniques cognitiu conductuals (reestructuració cognitiva, HH.SS…), tècniques de mediació familiar, i orientació familiar. Sessions terapèutiques i d'intervenció familiar. Tècniques de comunicació i Resolució de conflictes. 8.

Acompanyaments a la família i al menor.

9.

Potenciar xarxa social de la família i del menor.

10. Reunions o entrevistes de coordinació amb altres professionals que intervinguen amb la família. 11. Derivar a altres recursos a la família i/ o menors, promovent i motivant que acudisquen i reben el tractament que s'indique des d'estos recursos, (Salut Mental, USMI, UCA…) 12. Realitzar informes. 13. Realitzar els registres trimestrals. 14. Realitzar la memòria anual.


Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015

15. Assistir a la formació específica per als professionals de SEAFI. 16. Assistència a reunions trimestrals generals amb els SEAFI’s de la provinvia de València i tècnics de la Direcció Territorial i la Conselleria de Benestar Social. Les dades quantitatives relatius al període 2011-2014 es presenten a continuació: ACTIVITATS SEAFI Nº famílies ateses amb menors en risc o amb mesures de protecció Nº sessions d'intervenció amb les famílies

2011

2012

2013

2014

Total

57

37

42

31

167

1199

679

647

604

3129

3. SERVICI MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA. SMAD. L'Atenció a les persones en situació de dependència i la promoció de la seua autonomia personal constituïx un dels principals reptes de la política social en els països desenvolupats, L'entrada en vigor de la Llei 39/2006 de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència, suposa un esforç i dins de l'atenció a la dependència en tota Espanya.


Benestar, Ciutadania i Drets Civils

La llei 39/2006 arreplega un dret de ciutadania, universal, subjectiu, un dret de les persones que no poden valdre's per si mateixes.

Un dret que podrà ser exigit administrativament i jurisdiccionalment, i açò suposa atendre a les necessitat d'aquelles persones que per trobar-se en situació d'especial vulnerabilitat, requerixen de suports per a realitzar les activitats essencials de la vida diària, aconseguir una més autonomia personal i poder exercir plenament els seus drets de ciutadania. Les persones que es troben en situació de dependència, a la quals va dirigit el reconeixement d'este dret subjectiu són: 1.

Persones majors dependents.

2.

Discapacitats moderats, severs o grans dependents.


Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015

3. Xiquets menors de tres anys amb problemes de dependència. 4. Persones amb discapacitat psíquica, intel•lectual i amb malaltia mental dependents. Per al reconeixement del dret a les prestacions del sistema d'atenció a la dependència s'ha establit un procediment el qual inclou la creació dels Servicis Municipals d'Atenció a la Dependència-SMAD el seu objectius se centraran a cobrir les necessitats d'informació, accessibilitat i participació de les persones en situació de dependència, oferint una atenció específica i coordinada. El SMAD és un servici de caràcter municipal que té com a objectiu la Informació i assessorament tècnic en matèria d'atenció a les persones en situació de dependència. El SMAD intervé en diversos moments del procediment, sempre supeditant les seues actuacions a les realitzades i gestionades des dela Conselleria de Benestar social. Dins del procediment de la dependència el SMAD s'encarrega de l'assessorament quant a l'elaboració de la sol•licitud de valoració de la situació de dependència, així com de l'elaboració de l'informe Social una vegada la Conselleria de Benestar social ha gestionat la valoració on es reconeix el grau i nivell de dependència que possibilitara l'accés a les prestacions del sistema d'atenció a la dependència valencià. L’SMAD té com una funció pròpia la Negociació del Programa d'Atenció Individual de les persones en situació de dependència, el dit Programa d'atenció és elaborat i remés per part de la Conselleria de Benestar Social basant-se en allò que s'ha transmés en l'informe


social i de conformitat amb el catàleg de servicis exposat en la llei 39/2006 de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència. Una vegada resolt este Programa individual d'atenció per part de la Conselleria de Benestar Social, el Servici municipal d'atenció a la dependència porta el Seguiment de les prestacions i servicis assignats.


D

Benestar, Ciutadania i Drets Civils

es de l'Ajuntament de Vinalesa hem reivindicat la importància de les dones en la vida social del poble, per això el nostre objectiu principal en la política realitzada ha estat la promoció de la dona en tots els àmbits de la vida local.

Per això, hem treballat per augmentar la participació en totes les activitats que organitzem des de l'Ajuntament pensant en totes les dones. Perquè participant avancem cap al progrés. Estem entre totes i tots fent poble amb ulls de dona, aportant la nostra visió i promovent l'avanç de les dones a Vinalesa. Així, a poc a poc, estem fent camí cap a la igualtat.

Des de la Regidoria d’Igualtat hem fet sentir les veus de les dones del poble. La filosofia és garantir els seus drets, vetllar per aquelles dones que estan immerses en situacions de desigualtat o exclusió social, oferint-los els recursos i el suport necessari per sortir d'elles. El canvi a aquesta legislatura ha estat treballar les diferents etapes del cicle de vida de la dona amb l’objectiu d’oferir eines i recursos de creixement personal per a una millor adaptació i resolució als conflictes i necessitats propis de cada etapa.

Hem impulsat el seu desenvolupament integral des de dos punts bàsics: la formació per a la salut i el creixement personal i l'oferta d'un programa d'activitats diverses i de qualitat. En definitiva, des de l'Ajuntament reivindiquem el protagonisme i la importància que tenim les dones en tots els àmbits de la societat.


Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015

Algunes de les activitats que s'han realitzat són:

• Any rere any s'ha celebrat la Setmana de la Dona, la qual ha tingut un gran acolliment i acceptació per part de la població de Vinalesa, amb alts índexs de participació.

Durant aquesta setmana s'han realitzat activitats d'oci, com a excursions o ball, activitats gastronòmiques i també activitats culturals, com a teatres i xerrades sobre temes de salut, benestar, etc. • S’ha creat, el Club de Lectura, un espai literari on un grup de dones han compartit lectures i experiències guiades per l’escriptora Rosa Serrano.

• S’ofereixen classes d’iniciació musical per a xiquetes i xiquets de 0 a 3 anys. Perquè creiem important la formació musical de les xiquetes i xiquets en la primera infància com a eina per a l’educació i el desenvolupament cultural personal.

• La formació de les dones del poble ha tingut una gran importància en aquest temps, majoritàriament en els àmbits de les noves tecnologies, la salut o l'activitat física. S'entén que per a les dones cobrir tots aquests aspectes repercuteix positivament en el seu moment a dia, la qual cosa és un dels nostres objectius principals.

• S'han impulsat iniciatives basades en el gènere per formar i capacitar en la igualtat entre homes i dones, a través de xerrades, conferències o altres activitats.


Benestar, Ciutadania i Drets Civils

SETMANA DE LA DONA

PROGRAMACIÓ '¡$

&7,9,7$76

Dies 3 i 4 de març: Taller de DecoraciĂł de Figures DPE OD FROĂƒODERUDFLy  GH O¡AssociaciĂł Cultu ral de Dones Hora: 17:30 h. Lloc: Aula de Pintura del Centre CĂ­vic 1er. Pis. INSCRIPCIĂ“ $/¡$-817 $0(17

Dia 5 de març: Cin e fòrum. Temà tica: Igu altat i comunicació Hora: 17:30 h. Lloc: Local Associació Ames de Casa (Antic Centre de Salut) Dia 8 de març: 7HDW UH ´8QDDJqQFLD GHFU LDGHV¾ Escola Teatre Vinalesa Hora: 18:00 h. Lloc: Societat Renaixim en $FWLYLWDWUHDOLW]DGD SH t Musical UO¡$VVRFLDFLy$PHV GH &DVD Tyrius Vinalesa Berenar amb xocolata

Dia 11 de març: ;HUUDGD ´3URWHFFLy 6RODU¾ D cà rrec de Mara Sanchís de Labora toris Singuladerm amb la col¡laboració de la Fa rmàcia de Vinalesa Hora: 17:30 h. Lloc: Saló de Plenaris

20 1 5 Col¡labora:

Dia 12 de març: Ruta Gastronòmica pels com erços del poble Hora: 17:30 h. Lloc de reunió: Plaça del Ca INSCRIPCIÓ $/¡$-817 stell $0(17 Dia 22 de març: 9R OWDDSHXVROLGDULD ´$ PE XQ FRU YDOHQW VRP LJXDOV  VRP GLIHUHQWV¾ L DF WLYLWDWV esportives per a fam ílie percussió a cà rrec de PE s. Finalment concert de RCUFEST Hora: 11:00 h. Lloc: Col¡legi públic ,16&5,3&,�$/¡AJUN TAMENT


Memòria de gestió PSPV/PSOE Vinalesa 2011-2015 • S'ha tractat de manera prioritària el tema de la salut de les dones, ja que és un aspecte bàsic per a la veritable igualtat, per això, s'ofereix gratuïtament gimnàstica en el climateri, s'han donat xerrades al voltant de la salut i s’han organitzat sortides de senderisme.

• En l'àmbit cultural, s'ha apostat per oferir activitats que promocionen a les dones de Vinalesa. A les distintes obres de teatre realitzades, s’ha comptat en tot moment amb les dones de l’Escola Municipal de Teatre.

• S’ha organitzat l’exposició de “Vinalesa amb Ulls de Dona” amb un gran èxit de participació i un alt grau de satisfacció. A l’exposició es mostraren fotografies i vestits de les festeres de Vinalesa al llarg de totes les décades que existeixen les festes i complirem amb l’objectiu de reconèixer la importància de la dona a la història social de Vinalesa.

• Hem recolzat i col•laborat intensament amb les associacions de dones de Vinalesa, realitzant conjuntament el programa d'activitats i millorant-los els espais municipals destinats a la realització de les seues activitats. • Hem dissenyat el Pla d'Igualtat Local, un instrument molt útil per a l'aplicació de la Llei d'Igualtat.

• Hem treballat per a eradicar la violència de gènere, mitjançant la prevenció i millorant l’atenció a les víctimes de violència.


Benestar, Ciutadania i Drets Civils


Profile for Vinalesa socialistes

Memòria benestar social 2011 2015 pspv psoe vinalesa  

Memòria benestar social 2011 2015 pspv psoe vinalesa  

Advertisement