Page 1

PATVIRTINTA Vilniaus Antakalnio progimnazijos 2013-11-21 įsakymu Nr. V-204 PRITARTA Vilniaus Antakalnio progimnazijos tarybos 2013-11-20 posėdyje

2013-09-01 – 2014-12-31 VEIKLOS PROGRAMA Vilniaus Antakalnio progimnazija [Progimnazijos bendruomenės narių veiklos siekiant progimnazijos pažangos.]

2013-2014 m. m. www.antakalnio.lt


Turinys

ĮVADAS ..................................................................................................................................................... 3 „IQES ONLINE“ EL. SISTEMOS ĮVERTINIMAI – PRAĖJUSIŲ MOKSLO METŲ BENDRAS VEIKLOS ĮVERTINIMAS ................................................................................................................................................................. 4 VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS 2013-09-01 – 2014-12-31 VEIKLOS (RENGINIŲ, PROJEKTŲ IR PAN.) PLANAS ........................................................................................................................................... 7 1. Kurti besimokančią organizaciją siekiant kokybiško ugdymo(si) bei kiekvieno mokinio pažangos .......... 7 1.1. Siekti kiekvieno mokinio pažangos skatinant jo savarankiškumą ir mokymosi motyvaciją .................. 7 1.2. Tobulinti pagalbos sistemos kūrimą: išlaikant kokybišką individualios pagalbos teikimą mokiniui bei tobulinant kompleksinę specialistų pagalbos sistemą siekiant gerinti klasių/-ės ar jos dalies mikroklimatą ............................................................................................................................................................... 15 1.3. Pertvarkyti darbuotojų kvalifikacijos sistemą ieškant sprendimų pagerinti mokinių ugdymą(sį) bei užtikrinant jų saugumą ........................................................................................................................... 19 2.Sukurti patrauklią: saugią, kūrybingą, informatyvią ugdymo aplinką daugumai bendruomenės narių .. 22 2.1. Tobulinti esamus progimnazijos bendruomenės narių tarpusavio bendravimo santykius bei ieškoti naujų bendravimo bei bendradarbiavimo formų..................................................................................... 22 2.2. Kurti patrauklią daugumai progimnazijos bendruomenės narių ugdymo aplinką: siekiant tikslingos informacijos sklaidos bei estetiškos ir kūrybingos ugdymo aplinkos ........................................................ 26


ĮVADAS Progimnazija gyvuoja antrus mokslo metus. Progimnazijos direktorius konkurso būdu paskirtas nuo 2013 m. gegužės 3 d. Progimnazija šių mokslo metų pradžioje neturi strateginio plano. Progimnazijos bendruomenė ir toliau ieško savo tapatumo (išskirtinumo) vadovaudamasi lyderystės principais bei pritardama Lietuvos pažangos 2030 m. strategijai. Strategijos vizija - Lietuva yra šalis, kurioje skatinamas žmonių kūrybiškumas, saviraiška ir kurios gerovę kuria atsakingi, kūrybingi ir atviri žmonės. Puoselėdami savo šalį, branginsime istorinę atmintį, tausosime aplinką, mokysimės iš geriausios kitų šalių patirties, sieksime kultūrinio, socialinio ir ekonominio bendrumo su Šiaurės ir Baltijos regiono valstybėmis. Įgyvendindami viziją, vadovausimės pažangai svarbiomis vertybėmis. Tai: Atvirumas kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms; Kūrybingumas generuojant vertingas idėjas ir jas įgyvendinant, iššūkius vertinant kaip naujas galimybes savo sėkmei kurti; Atsakomybė už savo veiksmus, moralumas, aktyvus rūpinimasis ne tik savimi, bet ir savo aplinka, bendruomene, savo šalimi. Strategijos paskirtis – kurti tokią aplinką, kuri sudarytų sąlygas skleistis pažangos vertybėms. Išskiriamos trys esminės pažangos sritys – visuomenė, ekonomika ir valdymas. Pokyčiai šiose srityse įtvirtins pažangos vertybes ir remsis darnaus vystymosi principais. Pažangos vertybės taps sąmoningu žmogaus siekiu kiekvienoje iš pažangos sričių, o viešosios politikos srityje – svarbiausiu vertinimo kriterijumi priimant strateginius sprendimus. Pokyčiai turi įvykti šiose pagrindinėse srityse: Sumani visuomenė – laiminga visuomenė, kuri yra kiekvieno piliečio idėjoms [kūrybingumas], naujovėms ir iššūkiams atvira [atvirumas], solidari, savivaldi ir politiškai brandi [atsakomybė]. Sumani ekonomika – lanksti ir gebanti konkuruoti pasaulyje [atvirumas], aukštą pridėtinę vertę kurianti ekonomika, grindžiama žiniomis, inovacijomis, verslumu [kūrybingumas] ir socialiniu atsakingumu bei „žaliuoju“ augimu [atsakomybė]. Sumanus valdymas – atviras ir skatinantis dalyvauti [atvirumas], rezultatyvus, atitinkantis visuomenės poreikius ir užtikrinantis geros kokybės paslaugas valdymas [atsakomybė], kompetentinga ir priimanti kryptingus strateginius sprendimus valdžia [kūrybingumas].

Progimnazijos bendruomenė rengdama šių mokslo metų veiklos programą vadovavosi Lietuvos pažangos 2030 strategijos nuostatomis, Vilniaus Antakalnio progimnazijos nuostatose įvardintu veiklos tikslu bei uždaviniais, tęsdama 2012-2013 mokslo metų tikslų bei uždavinių įgyvendinimą, progimnazijos


savivaldos grupių: metodinių grupių, metodinės tarybos veiklos įsivertinimais, o taip pat „IQES online“ el. sistemos tėvų, mokinių bei mokytojų mokslo metų veiklos kokybės įvertinimo duomenimis. Progimnazijos nuostatose įvardintas veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokinių mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui. Pagal tikslą iškelti uždaviniai: 1. teikti mokiniams kokybišką pradinį išsilavinimą, vykdyti pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį; 2. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius; 3. teikti mokiniams reikiamą pagalbą; 4. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo (-si) aplinką.

„IQES ONLINE“ EL. SISTEMOS ĮVERTINIMAI – PRAĖJUSIŲ MOKSLO METŲ BENDRAS VEIKLOS ĮVERTINIMAS

Mokytojų nuomonė (geriausiai vertinamos sritys ir didžiausias poreikis keistis)


Pradinių klasių mokinių nuomonė (geriausiai vertinamos sritys ir didžiausias poreikis keistis)

Pagrindinės pakopos mokinių nuomonė (geriausiai vertinamos sritys ir didžiausias poreikis keistis)

Pradinių klasių mokinių tėvų nuomonė (geriausiai vertinamos sritys ir didžiausias poreikis keistis)

Pagrindinės pakopos mokinių tėvų nuomonė (geriausiai vertinamos sritys ir didžiausias poreikis keistis)

Paaiškinimai.


Aukščiausios vertės - privalumai: čia esame stiprūs ir tuo galime didžiuotis. Kaip puoselėti šiuos privalumus ateityje? Žemiausios vertės – trūkumai: tai trukdo mūsų darbui. Su kuo susiję šie trūkumai? Ar rezultatai atitinka mūsų lūkesčius? Kaip geriau suvokti respondentų požiūrį? Poreikis keistis - turime pasistengti. Išryškėja poreikis tobulinti veiklą. Kodėl pokyčiai būtini? Kas įvyks, jei nesiimsime jokių priemonių? Ar tai trukdo mūsų darbui? Priklausomai nuo apklausos rezultatų žemiausios vertės gali būti palyginti aukštos ir todėl gali būti traktuojamos kaip pozityvios (t. y. ne kaip trūkumai). Vidutinės vertės, aukštesnės nei 2,5 traktuotinos kaip pozityvios, o žemesnės nei 2,5, kaip negatyvios. Poreikis keistis. Vertės, aukštesnės nei 2,5, signalizuoja apie reikšmingą poreikį keistis. 2,5 – reiškia neutralitetą. Klausimuose su atsakymu skale respondentai pateikė atsakymą apie teiginius skalėje nuo 1 iki 4 (pvz. 1=„teiginys neteisingas“, 4=„teiginys teisingas“). Tyrimu įvertinus bendras tobulintas (dažniausiai pasikartojančias) temas/sritis, pasirinkome du veiklos tikslus bei uždavinius, kurių įgyvendinimą sieksime veiklomis, pasiūlytomis progimnazijos savivaldos ar formalių grupių, bendruomenės atstovų: mokinių, tėvų bei mokytojų ir kitų specialistų. Numatėme sėkmės rodiklius, kurių įgyvendinimą aptarsime pasibaigus mokslo bei kalendoriniams metams.


VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS 2013-09-01 – 2014-12-31 VEIKLOS (RENGINIŲ, PROJEKTŲ IR PAN.) PLANAS Eil. nr.

0. Tikslai, 0.0. uždaviniai, 0.0.0. priemonės - veiklos

Atsakingi priemonių vykdytojai

Tikslinė grupė (naudos gavėjai)

Laikas

Sėkmės rodikliai

Ištekliai

1. Kurti besimokančią organizaciją siekiant kokybiško ugdymo(si) bei kiekvieno mokinio pažangos 1.1. Siekti kiekvieno mokinio pažangos skatinant jo savarankiškumą ir mokymosi motyvaciją 1.1.1.

Organizuoti bendrus klasių mokinių, tėvų ir klasėje dėstančių mokytojų susitikimus, tėvų susirinkimus mikroklimato stiprinimo temomis.

G. Sadauskienė J. Paravinskienė Dalykų mokytojai Klasių auklėtojos

5-8 kl. mokiniai, tėvai, dalykų mokytojai

2013-09-01 – 201412-31

1.1.2.

Nuolat organizuoti pamokose mokinių savęs vertinimo procedūras, padedančias identifikuoti asmeninę kiekvieno mokinio pažangą.

Pradinių klasių metodinė grupė Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų metodinė grupė

Mokiniai (1-4 kl.) Mokiniai (5-8 kl.)

2013-09-012014-12-31

Bus ne mažiau kaip 5 susitikimai: visos mokyklos organizuoti per mokslo metus du susitikimai su mokytojais dalykininkais bei ne mažiau kaip trys susitikimai su klasių auklėtojais klasėse. 95 proc. 1-4 kl. mokinių baigia mokymosi programą teigiamais įvertinimais. 90 proc. 5-8 kl. mokinių baigia mokymosi programą teigiamais

Žmogiškieji

Žmogiškieji


įvertinimais. 1.1.3.

Atlikti 1-4 klasių lietuvių kalbos, matematikos pasiekimų patikrinimus mokslo metų pabaigoje.

Pradinių klasių metodinė grupė.

Pradinių klasių mokytojai

2014-04-282014-05-09

1.1.4.

Sudaryti sąlygas gabiems mokiniams gauti matematikos, lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo papildomas konsultacijas, gilinant šių dalykų žinias ruošiantis olimpiadoms, konkursams, miesto renginiams ir individualiems gabumams plėtoti. Organizuoti mokykloje pradinių klasių matematikos olimpiadą.

Pradinių klasių metodinė grupė.

Mokiniai (1-4 kl.)

2013-09-012014-05-30

Pradinių klasių metodinė grupė.

Mokiniai (2-4 kl.)

2014-01-272014-01-31

1.1.6.

Organizuoti mokykloje pradinių klasių lietuvių kalbos olimpiadą.

Pradinių klasių metodinė grupė.

Mokiniai (3-4 kl.)

2014-03-102014-03-14

1.1.7.

Organizuoti mokykloje pradinių klasių dailyraščio konkursą.

Pradinių klasių metodinė grupė.

Mokiniai (2-4 kl.)

2013-10-142013-10-18

1.1.8.

Organizuoti mokykloje pradinių klasių skaitovų konkursą.

Pradinių klasių metodinė grupė.

Mokiniai (1-4 kl.)

2013-11-182014-02-28

1.1.9.

Pradinių klasių mokiniai dalyvaus „Kengūros“, „VMAVarniuko matematikos akademijos“ konkursuose.

Pradinių klasių metodinė grupė.

Mokiniai (1-4 kl.)

2014-02-012014-03-30

1.1.5.

90 proc. 1-4 kl. mokinių dalyvauja patikrinimuose ir 95 procentai dalyvavusių pasieks vidutinį lygį 20 proc 1-4 kl. mokinių gauna papildomas konsultacijas.

Žmogiškieji

20 proc . 2-4 kl. mokinių dalyvauja mokyklos olimpiadoje. 10 proc. 3-4 kl. mokinių dalyvauja mokyklos olimpiadoje. 98proc. 2-4 kl. mokinių dalyvauja mokyklos konkurse. 95 proc. 1-4 kl. mokinių dalyvaus mokyklos konkurse. 30 proc. 1-4 kl. mokinių dalyvaus konkursuose.

Žmogiškieji

Žmogiškieji

Žmogiškieji

Žmogiškieji

Žmogiškieji

Žmogiškieji


1.1.10.

Organizuoti mokinių susitikimus su sportininkais, menininkais.

Pradinių klasių metodinė grupė.

Mokiniai (1-4 kl.)

2013-09-012014-12-31

1.1.11.

Organizuoti raštingiausio 3- ioko ir 4- toko konkursą.

Pradinių klasių metodinė grupė.

Mokiniai (3-4 kl.)

2014-02-032014-02-07

1.1.12.

Organizuoti mokykloje pradinių klasių dailyraščio konkursą.

Pradinių klasių metodinė grupė.

Mokiniai (2-4 kl.)

2014-10-142014-10-18

1.1.13.

Atlikti 5 klasių mokinių pasiekimų patikrinimus mokslo metų pradžioje siekiant tiksliau identifikuoti mokinių pasiekimų lygmenis

5 - tų klasių lietuvių k. mokytojos

Mokiniai (5 kl.), mokytojai

2013-092013-10

1.1.14.

Organizuoti 6, 8 klasių lietuvių kalbos olimpiadą

Lietuvių k. mokytojos

Mokiniai (6, 8 kl.)

2014-012014-05

1.1.15.

Organizuoti 5-8 klasių mokinių meninio skaitymo konkursą

Lietuvių k. mokytojos

Mokiniai (5-8 kl.)

2014-01

1.1.16.

Organizuoti dailiojo ir taisyklingojo diktanto rašymą 5ose klasėse

5 - tų klasių lietuvių k. mokytojos

Mokiniai (5 kl.)

2014-01

1.1.17.

Dalyvauti tradiciniuose ir naujuose konkursuose: „Kengūra“, „Švari kalba – švari galva“, nacionaliniame Vinco Kudirkos dailyraščio konkurse ,,Rašom“, mokykliniame bei nacionaliniame Č. Kudabos geografijos konkurse 6-8 kl. Organizuoti 5 - 8 klasių mokinių lietuvių k. pasiekimų patikrinimus mokslo metų pabaigoje, siekiant įvertinti

J. Paravinskienė Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų metodinė grupė

Mokiniai (5-8 kl.), mokytojai

2014-02

Lietuvių k. mokytojos

Mokytojai, tėvai, mokiniai (5-8 kl.)

2014-042014-05

1.1.18.

Bus surengta ne mažiau kaip du susitikimai 10 proc. 3-4 kl. mokinių dalyvaus mokyklos konkurse. 98proc. 2-4 kl. mokinių dalyvauja mokyklos konkurse. 95 proc. mokinių dalyvauja patikrinimuose 20 proc. mokinių dalyvauja olimpiadoje 20 proc. mokinių dalyvauja meninio skaitymo konkurse 100 proc. mokinių dalyvauja diktanto rašyme 25 proc. mokinių dalyvauja konkursuose

Žmogiškieji

95 proc mokinių gauna teigiamą

Žmogiškieji

Žmogiškieji

Žmogiškieji

Žmogiškieji

Žmogiškieji

Žmogiškieji

Žmogiškieji

Žmogiškieji


pasiektus rezultatus per mokslo metus.

pažymį

1.1.19.

Organizuoti Tolerancijos centro veiklą ir pakviesti 6-8 kl. mokinius dalyvauti jo veikloje.

J. Gadeikienė 6-8 klasių auklėtojai

Mokiniai (6-8 kl.)

2013-09-012014-06-06

1.1.20.

Dalyvauti įvairiose pilietiškumo akcijose mokykloje, mieste šalyje (,,Žinutė mokytojui‘‘, ,,Uždek žvakelę ant nežinomo kapo‘‘, kalėdinė labdara, ,,Atmintis gyva, nes liudija‘‘ ir pan.). Panaudoti visas UP neformaliojo švietimo valandas skatinant mokinių saviraišką ir mokymosi motyvaciją pagal mokinių poreikius

6-8 klasių auklėtojai

Mokiniai (6-8 kl.)

2013-09-012014-06-06

T. Jankūnas R. Malikėnienė G. Sadauskienė Neformaliojo švietimo pedagogai

1-8 klasių mokiniai

2013-09-01 2014-12-31

1.1.22.

5 klasių mokinių anglų kalbos pasiekimų patikrinimas mokslo metų pradžioje, siekiant tiksliau identifikuoti mokinių pasiekimų lygmenis.

E. Leknickaitė N. Chadzevičienė

5 klasių mokiniai

2013-10-07 2013-10-09

1.1.23.

6-8 klasių mokinių anglų kalbos pasiekimų patikrinimas mokslo metų pabaigoj.

Anglų kalbos mokytojai

6-8 klasių mokiniai

2014-05

1.1.24.

Užsienio kalbų olimpiadų organizavimas mokykloje, dalyvavimas tradiciniuose ir naujuose konkursuose, pvz. „Amberstar“, „Kengūra“ ir t.t.

Užsienio kalbų metodinė grupė

2-8 klasių mokiniai

2013-09 2014-05-31

1.1.21.

Savo noru dalyvaus 30 proc. 6-8 kl. mokinių Skatinamas mokinių aktyvumas, pilietiškumas. Panaudota 100 proc. UP valandų. 70 proc. mokinių gaus NŠ pažymėjimus. Gale mokslų metų atliktas tyrimas, kur daugumą mokinių gerai įvertins NŠ veiklą. Dalyvaus 95 proc. mokinių.

Žmogiškieji

90 proc. dalyvavusių mokinių gaus teigiamą pažymį/įvertini mą. Bus 20 renginių, kuriuose dalyvaus 20 proc. 2-8 kl. mokinių

Žmogiškieji

Žmogiškieji

Žmogiškieji MK lėšos

Žmogiškieji MK lėšos

Žmogiškieji Tėvų parama MK lėšos


1.1.25.

IKT taikymo pamokose aptarimas ir įvertinimas grupėje.

Užsienio kalbų metodinė grupė Matematikos ir gamtamokslių metodinė grupė (visos metodinės grupės)

Metodinė grupės nariai

2013-10 2014-01 2014-05 2014-10

1.1.26.

Vertinimo kriterijų pritaikymas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

Specialistų metodinė grupė

Pradinių klasių mokytojai, dirbantys su SUP mokiniais

2013-09-19

1.1.27.

Bendradarbiaujant su progimnazijos metodinėmis grupėmis bus parengtos rekomendacijos dėl mokinių mokymo (-si) įgūdžių formavimo ir motyvacijos mokytis skatinimo, kurios bus pasiūlytos naudoti pedagogams.

Specialistų metodinė grupė

Progimnazijos metodinės grupės

2013-11-012014-03-31

1.1.28.

Pertvarkyti sutarčių dėl mokinių mokymosi pasirašymo sistemą, siekiant didesnio tėvų dėmesio mokinio ugdymui bei auklėjimui.

Direktorius Pavaduotojas Klasių auklėtojos

1, 5 klasės bei naujai atvykę mokiniai

2014-01-01 – 201408-31

1.1.29.

Taikyti klasės draugo (mentoriaus) pareigą

Skyriaus vedėjai Klasių auklėtojai

Naujai atvykę mokiniai

2013-09-01 – 201412-31

Dalinantis patirtimi kiekvienas mokytojas per mokslo metus praves 20 pamokų, kuriose taikys aktyvius metodus ir IKT Visi pradinių klasių mokytojai, dirbantys su SUP mokiniais, taikys vertinimo kriterijus. 50 proc. pedagogų vadovaujasi rekomendacijo mis Visos naujos sutartys sudaromos pasiklabant tėvams ir mokiniams, padidėja abipusis įsipareigojimas (dalyvavimas ugdyme) Visi naujai atvykę mokiniai turės klasės draugą, kuris sėkmingai padės

Žmogiškieji MK lėšos

Žmogiškieji

Žmogiškieji Progimnazijoje turimos priemonės Žmogiškieji ištekliai MK lėšos

Žmogiškieji ištekliai


1.1.30.

Įgyvendinti progimnazijos 1-4 ir 5-8 kl. ugdymo planus

Direktorius Pavaduotoja Skyriaus vedėjai Visi mokytojai

Visi mokiniai

2013-09-01 – 201412-31

1.1.31.

Pertvarkyti ugdymo planavimo sistemą siekiant kiekvieno mokinio bei bendruomenės nario pažangos

Direktorius Pavaduotoja Skyriaus vedėjai Visi mokytojai

Visi mokiniai

2014-06-01 – 201412-31

1.1.32.

Organizuoti darbą su gabiais mokiniais.

Pavaduotoja Skyriaus vedėjai Visi mokytojai

1-8 klasių mokiniai

2013-09-01 2014-12-31

1.1.33.

Dalyvauti VU atliekame antrokų pažintinių gebėjimų tyrime siekiant pagerinti 2 klasių mokinių mokymąsi

G. Sadauskienė 2 kl. mokytojai

2 kl. mokiniai

2013-10-01 – 201405-31

mokiniui adaptuotis mokykloje, gerės mentoriaus socialiniai gebėjimai Ugdymo planas sudaro galimybes ne mažiau kaip 50 proc. mokinių daryti pažangą Planuojant dalis mokytojų reflektuoja, ugdymo turinį aptaria su mokiniais, atsižvelgia į jų poreikius. Mokslo metų pradžioje ir pabaigoje mažiausiai 1-3 pamokos skiriamas ugdymo aptarimui 10 proc. mokinių dalyvaus gabių mokinių ugdymo programoje Tyrimo rekomendacijos sudarys realias

Žmogiškieji ištekliai MK lėšos

Žmogiškieji ištekliai

Žmogiškieji

Žmogiškieji ištekliai


1.1.34.

Ieškoti naujų patrauklių mokymo bei mokymosi dalykų mokinių ugdymui, tokių kaip pvz. Lyderystės ugdymas, Mokymas mokytis, Finansinis raštingumas, Sveikos gyvensenos ugdymas, Pilietinis ugdymas ir pan.

Direktorius Pavaduotoja Skyriaus vedėjai Visi mokytojai Tėvai Mokiniai

Visi mokiniai

2014-03-01 – 201412-31

1.1.35.

5 klasių mokinių matematikos pasiekimų patikrinimas mokslo metų pradžioje, siekiant tiksliau identifikuoti mokinių pasiekimų lygmenis

R. Jakubelskas ir R. 5 klasių mokiniai Mickevičienė

2013-10

1.1.36.

Organizuoti mokinių susitikimus su įvairių mokslo šakų profesionalais praktikais, sportininkais, menininkais.

5-8 klasių mokiniai

2013-09 2014-05-31

1.1.37.

Organizuojant konkursus ir renginius stiprinti mokinių domėjimąsi matematikos ir informacinių technologijų dalykais. Pvz.: konkursai „Kengūra“, „Bebras“ ir kt.

Matematikos ir gamtamokslių metodinė grupė (visos metodinės gupės) Matematikos ir gamtamokslių metodinė grupė

5-8 klasių mokiniai

2013-11 2014-04

1.1.38.

6 ir 8 klasių mokinių matematikos pasiekimų patikrinimas mokslo metų pabaigoj.

V. Sinkevičienė, S. Adomavičenė , R. Mickevičienė ir A. Buzienė

6 ir 8 klasių mokiniai

2014-05

1.1.39.

Stebėti ugdymo proceso veiklas siekiant teikti pagalbą mokiniui, klasei, mokytojui.

Direktorius Pavaduotoja Skyrių vedėjai

Mokytojai Klasių auklėtojos

2013-09-01 – 2014-12-31

sąlygas mokinių mokymuisi gerinti Parengtos ir įdiegtos naujos ugdymo programos pagal mokinių poreikius iš mokyklos nuiūra skiriamų valandų 95 proc. mokinių dalyvaus patikrinime Bus surengta nemažiau kaip trys susitikimai per mokslo metus Bus surengta nemažiau kaip septyni renginiai per mokslo metus, kuriuose dalyvaus 20 proc. mokinių 90% mokinių dalyvauja patikrinimuose. Leis mokiniams ir mokytojams įvertinti savo darbo rezultatus Stebėta 10 proc. veiklų per semestrą /

Žmogiškieji ištekliai

Žmogiškieji

Žmogiškieji

Žmogiškieji

Žmogiškieji

Žmogiškieji


Mokytojai Klasių auklėtojai

trimestrą. Parengtos ir įgyvendinamos ne mažiau kaip penkios rekomendacijos.


Eil. nr.

0. Tikslai , 0.0. uždaviniai, 0.0.0. priemonės - veiklos

Atsakingi priemonių vykdytojai

Tikslinė grupė (naudos gavėjai)

Laikas

Sėkmės rodikliai

Ištekliai

1.2. Tobulinti pagalbos sistemos kūrimą: išlaikant kokybišką individualios pagalbos teikimą mokiniui bei tobulinant kompleksinę specialistų pagalbos sistemą siekiant gerinti klasių/-ės ar jos dalies mikroklimatą 1.2.1.

Vesti ne mažiau kaip po 1 klasės valandėlę per mėnesį kiekvienoje 5 klasėje patyčių prevencijos tema.

Klasių auklėtojos

5 kl. mokiniai

2013-09-02 – 2014-05-30

90 proc. 5 kl. mokinių

Žmogiškieji

1.2.2.

Ištirti socialinius mokinių poreikius. Sudaryti klasių socialinį pasą

5 kl. mokiniai

2013-10-02

100 proc. 5 kl. mokinių

Žmogiškieji

1.2.3.

Į klasės valandėles kviestis mokyklos specialistus, siekiant užtikrinti geresnį klasės mikroklimatą.

5 kl. mokiniai

2013-09-02 – 2014-05-30

90 proc. 5 kl. mokinių

Žmogiškieji

1.2.4.

Atlikti 1-4 klasių naujai atvykusių mokinių sociometrinius (adaptacijos) tyrimus.

Pradinių klasių mokytojai

2013-12-022013-12-13

90 proc. 1-4 klasių naujų mokinių gerai adaptuojasi mokykloje.

Žmogiškieji

1.2.5.

Pravesti susirinkimą su 5 klasių auklėtojomis ir dalykų mokytojomis norint išsiaiškinti buvusių ketvirtokų adaptaciją penktoje klasėje.

Pradinių klasių mokytojai

2013-10-282013-10-31

85 proc. penktokų gerai adaptuojasi penktoje klasėje.

Žmogiškieji

1.2.6.

Dalyvauti su pirmų ir trečių klasių mokiniais tarptautinėje psichologinėje programoje „Obuolio draugai“.

J. Kukienė Klasių auklėtojos Klasių auklėtojos, mokyklos specialistai Pradinių klasių metodinė grupė. Mokyklos psichologas. G. Sadauskienė Pradinių klasių metodinė grupė. Mokytojai dalykininkai Pradinių klasių metodinė grupė.

Mokiniai (1, 3 kl.)

2013-09-012014-05-30

Žmogiškieji Projekto lėšos

1.2.7.

Dalyvauti su 2d klasės mokiniais tarptautinėje psichologinėje programoje „Antrasis žingsnis“

Jolita Damkauskienė

Mokiniai (2d kl.)

2013-09-012014-05-30

1.2.8.

Organizuoti Žinių gilinimo mokyklą.

J. Paraviskienė 5-8 kl. mokytojai

5-8 klasių mokiniai

2013-09-01 2013-12-31

100 proc. 1 ir 3 klasių mokinių dalyvauja programoje. 100 proc. 2d klasės mokinių dalyvauja programoje. Mokslo metų pabaigoje 50 proc. mokinių baigs su

Žmogiškieji Projekto lėšos Žmogiškieji MK lėšos


pasiekią pažangą 1.2.9.

Susitikti su mokyklos specialistais dėl mokinių su spec. poreikiais sėkmingo ugdymo

Visų dalykų metodinės grupės Pagalbos specialistai R. Malikėnienė V. Ivanauskaitė 8 klasių auklėtojai

Mokytojai Pagalbos specialistai

2013-09-01 2014-12-31

Vyks ne mažiau kaip 2 susitikimai kiekvienoje grupėje per mokslo metus

Žmogiškieji MK lėšos

1.2.10.

Organizuoti 8 klasėse klasių valandėles ugdymo karjerai klausimais.

Mokiniai (8 kl.)

2013-09-012014-06-06

Žmogiškieji. Tėvų parama

Vesti ne mažiau kaip po vieną klasės valandėlę per trimestrą ,,Olweus‘‘ projekto prieš patyčias temomis.

6-8 klasių auklėtojai

Mokiniai (6-8 kl.)

2013-09-012014-06-06

Mokiniai supažindinami su įvairiomis profesijomis. Mažėja patyčių atvejų.

1.2.11. 1.2.12.

Iškilus bendravimo, patyčių problemoms klasėse bendradarbiauti su mokyklos soc. pedagoge, psichologu.

Mokiniai (6-8 kl.)

2013-09-012014-06-06

Mažėja patyčių, konfliktų.

Žmogiškieji

1.2.13.

Stebėti naujai į mokyklą atvykusius mokinius ir esant poreikiui teikti jiems pagalbą bendradarbiaujant su mokyklos soc. pedagoge, psichologu.

Mokiniai (6-8 kl.)

2013-09-012014-06-06

Lengvesnė naujokų adaptacija.

Žmogiškieji

1.2.14.

Ištirti mokinių socialinius poreikius ir sudaryti klasės socialinį pasą.

J. Kukienė A. Kregždė 6-8 klasių auklėtojai J. Kukienė A. Kregždė 6-8 klasių auklėtojai J. Kukienė 6-8 klasių auklėtojai

Mokiniai (6-8 kl.)

2013-09-012013-09-30

Žmogiškieji. Tėvų parama.

1.2.15.

Organizuoti 7-8 klasių mokiniams teisinio švietimo paskaitas kartu su nepilnamečių reikalų inspektore.

Vaiko gerovės komisija 5-8 klasių auklėtojai

Mokiniai (7-8 kl.)

2013-10-012014-05-31

1.2.16.

Vykdyti žalingų įpročių (alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo) prevenciją.

6-8 klasių auklėtojai

Mokiniai (6-8 kl.)

2013-09-012014-06-06

Kiekvieno klasės mokinio socialinių poreikių sužinojimas. Savo teisių ir pareigų žinojimas skatins mokinius nepakliūti į netinkamas situacijas. Mokinių žinios apie žalingų įpročių poveikį sveikatai skatins jų vengti.

Žmogiškieji

Žmogiškieji

Žmogiškieji


1.2.17.

Teikti pagalbą mokyklos psichologui organizuojant paskaitas-užsiėmimus apie žalingų įpročių poveikį ir pozityvų bendravimą 6 klasėse.

J. Kregždė 6 klasių auklėtojai

Mokiniai (6 kl.)

2013-12-012014-03-31

1.2.18.

Teikti kvalifikuotą individualią pagalbą mokiniams, kuriems tokia pagalba yra rekomenduojama teisės aktų nustatyta tvarka

1-8 kl. mokiniai

2013-09-01 – 2014-12-31

1.2.19.

Ieškoti išorės partnerių teikiant kompleksinę pagalbą mokiniams

Pavaduotoja Skyriaus vedėja Pagalbos specialistai, mokytojo padėjėjai Pavaduotoja Skyriaus vedėja Pagalbos specialistai, mokytojo padėjėjai

1-8 kl. mokiniai

2013-09-01 – 2014-12-31

1.2.20.

Netinkamo elgesio valdymo sistemos kūrimas ir įdiegimas.

Psichologė Vita Povilatytė Socialinė pedagogė Jurga Kukiene

Progimnazijos bendruomenė

2013-09-012014-01-06

1.2.21.

Kompleksinės pagalbos organizavimo mokykloje schemos sukūrimas ir įdiegimas.

Specialistų metodinė grupė

Tėvai Mokytojai

2013-09-012013-10-29

1.2.22.

Užsiėmimai apie kenksmingų įpročių žalą ir pozityvų bendravimą.

Psichologas Arūnas Kregždė

Mokiniai (6 kl.)

2013-12-062014-03-31

Mokinių žinios apie žalingų įpročių poveikį sveikatai skatins jų vengti. Mokiniai mokysis pozityviai bendrauti. 100 proc. teikiama pagalba , esant tėvų sutikimams

Žmogiškieji

Išorės partneriai prisideda prie pagalbos sistemos tobulinimo. Tokių partnerių per veiklos metus bus ne mažiau kai 2 institucijos. Elgesio valdymo sistemos sukūrimas ir taikymas. Dauguma (75 proc.) darbuotojų vadovausis sistema kasdiena. Sistema padės mažinti kasdienes elgesio krizes. Kompleksinės pagalbos organizavimo schemos sklaida. Mokiniai sužinos apie pozityvų komunikavimą ir

Žmogiškieji

Žmogiškieji MK lėšos

Žmogiškieji Progimnazijos turimos priemonės

Žmogiškieji Progimnazijos turimos priemonės Žmogiškieji


1.2.23.

Konsultacijų dienos specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvams.

Specialistų metodinė grupė

Tėvai

2013-10 ir 201403 mėnesių renginių plane paskelbtą dieną

1.2.24.

Surengti Kaziuko mugę mokykloje.

Edita Skupienė

8 klasių mokiniai

2014-03-02

1.2.25.

Dalyvauti tarptautiniuose, šalies, miesto mokinių krepšinio, futbolo, lengvosios atletikos, judriųjų žaidimų varžybose ir turnyruose. Vilniaus miesto 5-6 klasių krepšinio varžybos

Daiva Tvaronė, Simona Baltakienė

3-4, 5-8 klasių mokiniai

2013-09-01 – 2014-12-31

alternatyvias veiklas žalingiems įpročiams. Pokalbiai su SUP mokinių tėvais apie jų vaikų pasiekimus, ugdymo organizavimą. Dalyvaus 50 proc. mokinių

50 proc. 3-8 kl. mokinių dalyvauja ne mažiau kaip 10 renginių per mokslo metus

Žmogiškieji Progimnazijos turimos priemonės

Žmogiškieji Progimnazijos turimos priemonės Žmogiškieji ištekliai MK lėšos Progimnazijos turimos priemonės


Eil. nr.

0. Tikslai, 0.0. uždaviniai, 0.0.0. priemonės - veiklos

Atsakingi priemonių vykdytojai

Tikslinė grupė (naudos gavėjai)

Laikas

Sėkmės rodikliai

Ištekliai

1.3. Pertvarkyti darbuotojų kvalifikacijos sistemą ieškant sprendimų pagerinti mokinių ugdymą(sį) bei užtikrinant jų saugumą 1.3.1.

Stebėti pradinių klasių mokytojų vedamas atviras pamokas progimnazijoje ir Vilniaus mieste. Stebėti matematikos ir gamtamokslių mokytojų vedamas atviras pamokas Vilniaus mieste.

Pradinių klasių metodinė grupė. Matematikos ir gamtamokslių metodinė grupė (stebėti visų dalykų mokytojų vedamas pamokas)

Pradinių klasių mokytojai. Matematikos ir gamtamokslių dalykų mokytojai.

2013-09-012014-12-31

1.3.2.

Organizuoti psichologinius seminarus mokinių auklėjimo tema.

Direktorius R. Malikėnienė

Mokytojai

2013-10

1.3.3.

Organizuoti pradinių klasių mokytojoms praktinį seminarą dailės ir technologijų pamokų žinių gilinimui.

Pradinių klasių metodinė grupė.

Pradinių klasių mokytojai

2013-10-282013-10-31

1.3.4.

Dalyvavimas „Oxford“, Pearson“, „Macmillan“ leidyklų organizuojamuose seminaruose.

Anglų kalbos mokytojai

Anglų kalbos mokytojai

2014-04

1.3.5.

Bendradarbiaujant su kitomis ugdymo įstaigomis organizuoti bei sudalyvauti kvalifikacijos/patirties pasidalinimo renginiuose.

Visos metodinės grupė

Mokytojai

2013-09-01 2014-12-31

5 proc. pradinių klasių mokytojų stebi atviras pamokas mieste. 2 % proc. matematikos ir gamtamokslių dalykų mokytojų stebi atviras pamokas mieste. Seminare dalyvaus 50 proc. pedagogų, įgytas žinias taikys 10 proc. pedagogų 90 proc. pradinių klasių mokytojų dalyvauja seminare, iš jų 85 proc. nuolat taiko mokymo metu įgytas žinias. Taikyti įgytas žinias savo dalyko pamokose. Sudalyvauta ne mažiau kaip 3 renginiuose per mokslo metus, vienas renginys bus organizuotas progimnazijoje. Progimnazijoje organizuotose

Žmogiškieji

MK lėšos

MK lėšos

Žmogiškieji

Žmogiškieji


1.3.6.

Ištirti mokytojų mokymosi poreikius bei sudaryti mokyklos mokytojų mokymosi planą.

Direktorius Pavaduotoja Skyriaus vedėjos Mokytojai

Visi mokytojai

2014-01-01 – 2014-12-31

1.3.7.

Vadovaujantis bendradarbiavimo sutartis su kitomis įstaigomis dalyvauti tiksliniuose mokymuose, kūrybinėse dirbtuvėse pagal individualius mokytojų poreikius bei vadovų rekomendacijas.

Direktorius Pavaduotoja Skyriaus vedėjos Mokytojai

Visi mokytojai

2014-01-01 – 2014-12-31

1.3.8.

Sudaryti sąlygas visiems pedagogams bei švietimo pagalbos specialistams, ugdymo aplinkos darbuotojams kelti kvalifikaciją 5 dienas per metus vykdant atestaciją, įgyvendinant darbuotojo profesinį tobulinimo planą ar mokytojo asmenį mokymosi planą. Mokymuose dalyvavę pedagogai atlieka sklaidą mokymų metu įgytomis žiniomis.

Direktorius Pavaduotoja Skyriaus vedėja Mokytojai Pagalbos specialistai

Visi mokytojai

2014-01-01 – 2014-12-31

mokymuose rasis bent 20 proc. mokytojų, kurie pasidalins gerąja patirtimi. Gerės dalies mokytojų bendradarbiavimo įgūdžiai. Progimnazijoje vyks teigiami pokyčiai, kartu mokysis visa mokyklos bendruomenė (mokymuose dalyvaus beveik visi mokytojai, o pastarieji įtrauks ir kitus bendruomenės narius), o besimokydami planuos, kaip tobulinti mokinių mokymąsi Sudalyvauti 20 proc. mokytojų sudalyvaus 1-4 tiksliniuose mokymuose Visi mokytojai kelią kvalifikaciją ne mažiau kaip 5 dienos per metus. Tai turi teigiamos įtakos tiesioginiam darbui: mažėja tėvų nusiskundimų,

Žmogiškieji ištekliai MK lėšos

Žmogiškieji ištekliai MK lėšos

Žmogiškieji ištekliai MK lėšos Paramos lėšos


didėja mokinių motyvacija mokytis. Užtikrinamas tinkamas mokyklos administravimas.

1.3.9.

Pravesti po vieną atvirą pamoką kiekvienoje klasių grupėje.

S. Adomavičienė Matematikos ir gamtamokslių metodinė grupė

Matematikos ir gamtamokslių mokslų mokytojai

2013-09-012014-05-30

1.3.10.

Sudaryti sąlygas bendruomenės narių savišvietai, įsigyjant pagal jų poreikius reikiamas knygas/literatūrą.

Snieguolė Šeduikienė, Nijolė Barzdienė

Mokyklos bendruomenė

Visus metus

4 dalyko mokytojai praveda atviras pamokas, skirtingose klasių grupėse. Atliktas tyrimas. Įgyta tikslinės spaudos – 20 vnt.

Žmogiškieji

Žmogiškieji MK lėšos Parama


Eil. nr.

0. Tikslai , 0.0. uždaviniai, 0.0.0. priemonės - veiklos

Atsakingi priemonių vykdytojai

Tikslinė grupė (naudos gavėjai)

Laikas

Sėkmės rodikliai

Ištekliai

2.Sukurti patrauklią: saugią, kūrybingą, informatyvią ugdymo aplinką daugumai bendruomenės narių 2.1. Tobulinti esamus progimnazijos bendruomenės narių tarpusavio bendravimo santykius bei ieškoti naujų bendravimo bei bendradarbiavimo formų 2.1.1.

Organizuoti bendruomenės renginius klasėse, gerinančius mikroklimatą: Kalėdinę šventę „Meduolių dieną“, išvykas į kultūrinius renginius. Dalyvauti tradiciniuose renginiuose: valstybinių švenčių minėjimuose.

Klasių auklėtojos

5 kl. mokiniai

2013-12 2013-09-02 – 2014-12-31

Renginiuose dalyvaus 80 proc. 5 kl. mokinių

Žmogiškieji

Klasių auklėtojos

5 kl. mokiniai

2013-09-02 – 2014-12-31

Žmogiškieji

2.1.3.

Dalyvauti tradiciniame tarpmokykliniame projekte „Idėjų pavasaris“ .

Metodinės grupės.

Mokiniai (3-8 kl.)

2014-04-212014-04-25

Įvyks ne mažiau kaip 4 renginiai per mokslo metus 1-5 ir 6-8 klasių mokiniams 1 proc. 3-8 kl. mokinių dalyvauja projekte.

2.1.4.

Lankytis aplinkinėse ugdymo įstaigose (pvz.: lopšeliuose-darželiuose „Pušaitė“, „Voveraitė“, „Naminukas“, P. Mašioto pradinė mokykla) ir pristatyti savo progimnazijos veiklą, ugdymo organizavimą. Organizuoti Atvirų durų dieną būsimų pirmokų tėvams. Vasaros mokyklėlę būsimiems pirmokams. Paruošti informacinius lankstinukus apie mokyklą būsimų 1, 5 klasių mokinių tėvams.

Pradinių klasių ir 5 klasių auklėtojų metodinės grupės. Pradinių klasių metodinė grupė.

Vadovybė, mokytojai

2013-09-012014-12-31

Žmogiškieji

Tėvai Mokiniai (1 kl.)

3014-06-092014-06-13

Pradinių klasių Tėvai metodinė grupė.

2014-05-012014-12-31

Progimnazija bus pristatyta mažiausiai 4 ugdymo įstaigose, sukomplektuosime keturias pirmas ir keturias penktas klases. 80 proc. būsimų pirmokų ir jų tėvų dalyvauja renginiuose. Parengti 4 lankstinukai apie progimnaziją.

2.1.7.

Tęsti bendradarbiavimą su Vilniaus bibliotekomis, muziejais, knygynais, teatrais.

Pradinių klasių Mokiniai (1-4 kl.) metodinė grupė.

2013-09-012014-12-31

85 proc. 1-4 kl.mokinių dalyvauja išvykose.

Žmogiškieji

2.1.8.

Organizuoti tradicinius progimnazijos renginius klasėse, gerinančius mikroklimatą: Rugsėjo 1osios šventę, Mokytojų dieną, Tolerancijos dienos paminėjimą, Meduolių dieną , valstybinių švenčių minėjimus.

1-8 klasių auklėtojai

2013-09-012014-12-31

Bus surengta ne mažiau kaip 4 bendri renginiai per mokslo metus . Dalis mokinių geriau pažins vienas kitą, mokysis bendrauti ir

Žmogiškieji. Tėvų parama

2.1.2.

2.1.5.

2.1.6.

Mokiniai (1-8 kl.)

Žmogiškieji

Žmogiškieji

Tėvų parama Žmogiškieji


bendradarbiauti. 2.1.9.

Organizuoti 1-8 klasių edukacines išvykas, ekskursijas, renginius (popietes, pokalbius, konkursus, viktorinas, varžybas), gerinančius bendravimo kultūrą.

1-8 klasių auklėtojai

Mokiniai (1-8 kl.)

2013-09-012014-12-31

2.1.10.

Surengti tradicinę 5 klasių „Penktokų šventę“, 6 klasių „Šeimos šventę“, 7 klasių popietę ,,Mūsų pomėgiai‘‘, 8 klasių išleistuvių šventę.

5-8 klasių auklėtojai

Mokiniai (5-8 kl.)

2014-04-012014-12-31

2.1.11.

Organizuoti 8 klasių tarpmokyklinį projektą ,,Draugystės sparnai‘‘.

Mokiniai (8 kl.)

2013-09-012013-11-30

2.1.12.

Organizuoti bendrus klasių mokinių ir tėvų susirinkimus mikroklimato stiprinimo temomis.

R. Malikėnienė J. Gadeikienė 8 klasių auklėtojai G. Sadauskienė J. Paravinskienė 5-8 klasių auklėtojai

Tėvai Mokiniai (5-8 kl.) Klasių auklėtojai

2.1.13.

Organizuoti klasėje dėstančių mokytojų ir tėvų susitikimus mikroklimato stiprinimo temomis.

G. Sadauskienė J. Paravinskienė Mokytojai dalykininkai 5-8 klasių auklėtojai

Tėvai Mokytojai Klasių auklėtojai

2.1.14.

Dalyvauti socialinių ir higienos įgūdžių ugdymo tęstiniame projekte ,,Kultūringas žmogus – kultūringas visur‘‘

1-8 klasių auklėtojai

Mokiniai (6-8 kl.) Klasių auklėtojai

2013-09-01 2014-12-31 pagal poreikį (numatoma mėnesio renginių plane) 2013-09-01 2014-12-31 pagal poreikį (numatoma mėnesio renginių plane) 2013-09-012014-12-31

Bus surengtos ne mažiau kaip 12 renginių per mokslo metus. Mokiniai geriau pažins vienas kitą, mokysis bendrauti ir bendradarbiauti. Bus surengtos ne mažiau kaip 4 renginių per mokslo metus. Mokiniai geriau pažins vienas kitą, mokysis bendrauti ir bendradarbiauti. Mokiniai geriau pažins vienas kitą, mokysis bendrauti ir bendradarbiauti. Bus surengtos ne mažiau kaip 2 renginiai per mokslo metus kiekvienai klasei. Mokiniai, tėvai, klasių auklėtojai mokosi diskutuoti, ieškoti problemų sprendimo būdų. Mokiniai, tėvai, mokytojai mokosi diskutuoti, ieškoti problemų sprendimo būdų.

Žmogiškieji. Tėvų parama.

Mokiniai mokosi kultūringo elgesio.

Žmogiškieji. Tėvų parama.

Žmogiškieji

Žmogiškieji. Projekto lėšos.

Žmogiškieji. Tėvų parama

Žmogiškieji. Tėvų parama


2.1.15.

Bendravimo įgūdžių lavinimo užsiėmimų ciklas

Specialistų metodinė grupė

Mokiniai (6 kl.)

2013-09-012013-12-31

2.1.16.

Veiksmo savaitė siekiant atkreipti dėmesį į PATYČIAS

Mokiniai (1-4 kl.) Mokiniai (5-8 kl.)

2014-03-182014-03-24

2.1.17.

Akcija „Žinutė mokytojui“

Specialistų metodinė grupė Klasių auklėtojai Socialinė pedagogė Jurga Kukienė Klasių auklėtojai

Mokiniai (5-8 kl.) Mokytojai

2013-09-232012-10-03 2014-09-202014-10-15

2.1.18.

Kalėdinė „Gerumo akcija“

Progimnazijos bendruomenė

2013-12-012013-12-31 2014-12-01 2014-12-31

2.1.19.

Užsiėmimų ciklas „Bendraukime žaisdami“

Socialinė pedagogė Jurga Kukienė Dorinio ugdymo mokytojai Specialistų metodinė grupė

2013-10-072013-12-31

2.1.20.

Suteikti daugiau veiklos Mokinių senatui bei Tėvų komiteto aktyvui per mokymus, įtraukiant partnerius bei sudarant galimybes jiems veikti: organizuojant renginius, prisidedant prie konkrečių mokyklos veiklos problemų sprendimo Bendradarbiaujant su VšĮ Šeimos universitetu bei VšĮ Tėvų forumu organizuoti tėvų mokymus siekiant tikslingos bendradarbiavimo su mokykla.

Direktorius Pavaduotoja Skyrių vedėjai

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai (5-8 kl.) Mokiniai Tėvai

Direktorius Pavaduotoja Klasių auklėtojai

Tėvai

2013-09-01 – 2014-12-31

Rengti IKT naudojimo - „Google“, „Tamo“ ir pan. administravime naudojimo seminarus

Direktorius Padavuotoja Skyrių vedėjai Tamo administratorė

Mokytojai

2013-09-01 2014-12-31 (numatoma mėnesio renginių plane)

2.1.21.

2.1.22.

2013-09-01 – 2014-12-31

Pravesti 8 užsiėmimai. Dauguma mokinių dalyvaus užsiėmimuose. Parengtas ir įgyvendintas veiksmo savaitės „Be patyčių“ veiklos planas. Dauguma mokinių išreikš savo jausmus ir lūkesčius mokytojams. Įdomiausios mokinių mintys paskelbtos mokyklos svetainėje. Bus surengtos 2 akcijos. Dauguma mokyklos bendruomenės narių padės nepriteklių patiriančioms šeimoms. Pravesta 10 užsiėmimų. Dalyvaus visi mokiniai bent du kartus.

Žmogiškieji

Suaktyvėja mokinių bei tėvų savivaldų veikla: jie patys kitiems mokslo metams pasiūlo 5-10 veiklų, padedančių spręsti mokyklos problemas Surengti bent 4 mokymai. Rasis daugiau tėvų (padidės bent 10 proc.), norinčių labiau prisidėti prie progimnazijos veiklos. Surengti bent 4 mokymai, kuriuose sudalyvaus bent 20 proc. mokytojų, kuriems tokių mokymų reikia

Žmogiškieji ištekliai

Žmogiškieji Progimnazijos turimos priemonės Žmogiškieji Progimnazijos turimos priemonės

Bendruomenės parama Žmogiškieji

Žmogiškieji Progimnazijos turimos priemonės

Žmogiškieji ištekliai

Žmogiškieji ištekliai


2.1.23.

Padėti pedagogui organizuoti ugdymo procesą, pasitelkiant mokyklos bibliotekoje esančius šaltinius - tirti būtinų leidinių paklausą ir jais papildyti bibliotekos fondą.

Snieguolė Šeduikienė, Nijolė Barzdienė

Mokytojai

2013-09-01 2014-12-31

2.1.24.

Sutarti bei pristatyti mokiniams, mokinių tėvams, mokinio elgesio, bendradarbiavimo taisykles klasių valandėlėse, tėvų susirinkimuose.

1,2 ir 5,6 klasių auklėtojos

1,2, 5,6 kl. mokiniai, jų tėvai

2013-09-02 – 2014-12-31

2.1.25.

Sukurti progimnazijos strateginį planą

Strateginio plano kūrimo koordinacinė grupė

2013-09-01 – 2014-12-31

2.1.26.

Ugdyti mokinių informacinius įgūdžius

Snieguolė Šeduikienė, Nijolė Barzdienė

Visa progimnazijos bendruomenė: mokiniai, jų tėvai, mokytojai, kiti darbuotojai 1-8 klasių mokiniai

2013-09-01 – 2014-12-31

Bus atliktas tyrimas. Bibliotekos fondas bus komplektuojamas taip, kad patenkins lankytojų poreikius Surengtos rugsėjį, gruodį, kovą po 3 klasės valandėlės kiekvienai klasei elgesio taisyklių temomis. Renginiuose dalyvaus 100 proc. mokinių ir 60 proc. jų tėvų Parengtas planas, kuriam pritarė dauguma progimnazijos bendruomenės narių

Žmogiškieji MK lėšos, skirtos vadovėliams ir mokymo priemonėms Žmogiškieji

Bus surengti ne mažiau kaip du mokymai klasėms per mokslo metus. Mokiniai mokysis geriau orientuotis informacijos sraute

Žmogiškieji

Žmogiškieji


Eil. nr.

0. Tikslai , 0.0. uždaviniai, 0.0.0. priemonės - veiklos

Atsakingi priemonių vykdytojai

Tikslinė grupė (naudos gavėjai)

Laikas

Sėkmės rodikliai

Ištekliai

2.2. Kurti patrauklią daugumai progimnazijos bendruomenės narių ugdymo aplinką: siekiant tikslingos informacijos sklaidos bei estetiškos ir kūrybingos ugdymo aplinkos 2.2.1.

Organizuoti akcijas, ugdančias pilietiškumą, patriotizmą.

Klasių auklėtojos

5 kl. mokiniai,

2013-09-02 – 2014-12-31

Renginiuose dalyvaus 90 proc. 5 kl. mokinių

2.2.2.

Visus mokslo metus Antakalnio progimnazijos internetiniam puslapiui parengti 5-10 sakinių pranešimus apie progimnazijos veiklą: per 1-3 darbo dienas apie vykusius renginius, planuojamus darbus, veiklas.

Vadovai Visos metodinės grupės.

Tėvai, Mokiniai Mokytojai

2013-09-012014-12-31

2.2.3.

Organizuoti du kartus per mokslo metus atvirų durų dienas tėvams.

Pradinių klasių metodinė grupė.

Tėvai

2013-10-30 2014-04-10

Per mėnesį paskelbiama ne mažiau kaip per 30 naujienų per mėnesį, išskyrus vasaros laikotarpį, kada paskelbia per mėnesį ne mažiau kaip 5 naujienos 75 proc. tėvų dalyvauja atvirų durų dienose.

2.2.4.

Organizuoti vaikų darbelių parodas klasėse ir mokyklos koridoriuose.

Metodinės grupės.

Mokiniai (1-8 kl.)

2013-09-012014-12-31

2.2.5.

Organizuoti rudens gėrybių darbelių parodą.

Pradinių klasių metodinė grupė.

Mokiniai (1-4 kl.)

2.2.6.

Organizuoti koridorių puošimą „Žiedai mokytojui“.

Pradinių klasių metodinė grupė.

Mokiniai (1-4 kl.)

2013-09-232013-09-30 2014-09-202014-09-30 2013-10-012013-10-04

2.2.7.

Kaupti bendruomenei informuoti reikalingą klasių renginių, išvykų medžiagą (nuotraukos, CD, metraščiai).

1-8 klasių auklėtojai

Tėvai Mokiniai (1-8 kl.) Klasių auklėtojai

2013-09-012014-12-31

2.2.8.

Dalyvauti savitvarkos dienose, progimnazijos teritorijos priežiūroje.

A.Vasiliauskas 1-8 klasių

Mokiniai (1-8 kl.) Klasių auklėtojai

2013-09-012014-12-31

Žmogiškieji Progimnazijos turimos priemonės Žmogiškieji Progimnazijos turimos priemonės

Žmogiškieji

90 proc. 1-4 klasių mokinių dalyvauja darbelių parodose. 60 proc mokinių dalyvaus parodoje.

Žmoniškieji Tėvų parama

95 proc mokinių dalyvaus žiedų daryme.

Žmogiškieji

Klasėse kuriami klasių metraščiai, kurie saugomi pas klasių auklėtojus. Puoselėjamos progimnazijos tradicijos. Bus surengtos ne mažiau kaip 4 savitvarkos dienos

Žmogiškieji

Žmoniškieji Tėvų parama

Žmogiškieji


auklėtojai

numatytų laikotarpiu. Mokiniai prisidės prie aplinkos gražinimo, todėl labiau vertins savo darbą bei suvoks, kad kiekvienas darbas yra svarbus. Parengtas stendas. Informacijos, apie teikiamą švietimo pagalbą progimnazijoje, sklaida.

2.2.9.

Informacinio stendo, apie švietimo pagalbos specialistus, parengimas.

Švietimo pagalbos Progimnazijos specialistų bendruomenė metodinė grupė

2013-09-012013-09-30

2.2.10.

Sukurti bei padaryti proginius mokyklos sveikinimų atvirukus, vieningus apdovanojimams skirtus raštus

Nijolė Stunskaitė, Edita Skupienė

Mokyklos bendruomenė

2013-09-01 2014-12-31

Parengti proginiai sveikinimai bei padėkos raštų blankai.

2.2.11.

Žiniasklaidos priemonėse ir mokyklos stenduose publikuoti ir skelbti informaciją apie progimnazijos metodinių grupių veiklą, mokinių bei mokytojų pasiekimus.

Įvaizdžio kūrimo grupė

Mokyklos bendruomenė

2013-09-01 2014-12-31

Stendai atnaujinami mažiausiai kartą per mokslo metų mėnesį.

2.2.12.

Prižiūrėti Vilniaus Antakalnio progimnazijos svetainės informaciją siekiant užtikrinti kalbos taisyklingumą, etišką dizainą bei gerbiant privatumą.

Direktorius Įvaizdžio kūrimo grupė

Mokyklos bendruomenė

2013-09-01 2014-12-31

2.2.13.

Siekti, kad progimnazijai būtų suteiktas higienos pasas-leidimas

Ugdymo aplinkos aptaranavimo personalas

Visa progimnazijos bendruomenė

2013-10-012013-12-31

Bus mažiau nusiskundimo minėtomis temomis. Bus surengtas ne mažiau kaip vienas patikrinimas per mokslo metus. Gautas higienos pasas.

2.2.14.

Progimnazijos Antakalnio g. 29 korpuso 54, 56, 57, 58 kabinetų remontas

Suremontuotos 4 patalpos.

Progimnazijos Antakalnio g. 33 mokyklos patalpų koridorių palangių remontas

Visa progimnazijos bendruomenė Visa progimnazijos bendruomenė

2013-10-29 2014-02-28

2.2.15.

Ugdymo aplinkos aptaranavimo personalas Ugdymo aplinkos aptaranavimo personalas

2013-12-20 2014-02-28

Sutvarkytos 3 aukštų palangės.

Žmogiškieji ištekliai Progimnazijos turimos priemonės Žmogiškieji ištekliai Progimnazijos turimos priemonės Žmogiškieji ištekliai Progimnazijos turimos priemonės Žmogiškieji ištekliai

Savivaldybės skirtos lėšos pastato vidaus remontui Žmogiškieji ištekliai Tėvų parama Žmogiškieji ištekliai Tėvų parama Žmogiškieji ištekliai


2.2.16.

Progimnazijos naudojamų Antakalnio g. 33 patalpų koridorių sienų po palangėmis remontas

2.2.17.

Progimnazijos naudojamų Antakalnio g. 33 mokyklos patalpų 6 kab. elektros instaliacijos atnaujinimas

2.2.18.

Progimnazijos naudojamų Antakalnio g. 33 mokyklos patalpų 8, 9, 15, 12, 13 kabinetuose vaizdo projektorių įrengimas Progimnazijos naudojamo 4 korpuso 54, 56, 61 kabinetų kompiuterizavimas.

2.2.19.

Ugdymo aplinkos aptaranavimo personalas Ugdymo aplinkos aptaranavimo personalas Ugdymo aplinkos aptaranavimo personalas Ugdymo aplinkos aptaranavimo personalas Ugdymo aplinkos aptaranavimo personalas

Visa progimnazijos bendruomenė Visa progimnazijos bendruomenė Visa progimnazijos bendruomenė Visa progimnazijos bendruomenė Visa progimnazijos bendruomenė

2014-02-202014-02-28 2014-03-10

2013-11-30

2013-10-25

Kompiuterizuoti 3 kabinetai.

2014-04-20 2014-08-31

Įvykdytas pirkimas, nupirkta ar atnaujinta kompiuterinė klasė (16 darbo vietų). Įrengti 2 stovai.

2.2.20.

Progimnazijos kompiuterių klasės kompiuterinės technikos atnaujinimas

2.2.21.

Įsigyti dviračių stova-laikiklį progimnazijos mokinių dviračių parkavimui. Įsigyti suoliukus progimnazijoje organizuojamų renginių žiūrovų priėmimui Įsigyti ugdymo priemonių ugdymo įvairovei gerinti pagal pateiktą poreikį – planą.

Ugdymo aplinkos aptaranavimo personalas

Visa progimnazijos bendruomenė

2014-03-28

Ugdymo aplinkos aptaranavimo personalas

Visa progimnazijos bendruomenė

2013-09-01 2014-12-31

2.2.23.

Atlikti Antakalnio g. 33 patalpų būklės įvertinimą bei remonto planą Įdiegti el. sistemą gedimų, pranešimų registravimui. Siekti, kad visi pranešimai būtų registruojami bei jų vykdymas fiksuojamas.

Ugdymo aplinkos aptaranavimo personalas Visa progimnazijos bendruomenė

2014-01-01 – 2014 -03-01

2.2.24.

Ugdymo aplinkos aptaranavimo personalas Ugdymo aplinkos aptaranavimo personalas Direktorius

2.2.25.

Įdiegti bei naudoti vidinę el. finansų apskaitos sistemą per „Google Apps mokyklai“ internetinę programą.

Ugdymo aplinkos aptaranavimo

progimnazijos bendruomenė

2013-09-01 – 2013-10-01

2.2.22.

Sutvarkytos 3 aukštų koridorių sienos po palangėmis. Sutvarkyta elektros instaliacija, užtikrinamas saugumas. Pastatyti 5 projektoriai.

2013-11-15

2013-09-01 – 2014-12-31

Įsigyta ne mažiau kaip 5 suoliukai. Sudarytas planas 201401-01 dienai. Įsigyta ne mažiau kaip 5 skirtingų dalykų pamokoms , ne mažiau kaip 20 priemonių per mokslo metus. Sudarytas ir suderintas su Progimnazijos taryba patalpų remonto planas Sėkmingai įdiegta bei veikianti sistema, kuria naudojasi dalis (50 proc.) bendruomenės narių

Sėkmingai įdiegta bei veikianti sistema

Tėvų parama Žmogiškieji ištekliai Tėvų parama Žmogiškieji ištekliai Tėvų parama Žmogiškieji ištekliai MK lėšos Žmogiškieji ištekliai MK lėšos Žmogiškieji ištekliai Tėvų parama Žmogiškieji ištekliai MK lėšos Žmogiškieji ištekliai

Žmogiškieji ištekliai Žmogiškieji ištekliai Nemokamos interneto paslaugos mokyklai Žmogiškieji ištekliai


Rugsėjo ir sausio mėnesiais skelbti mokyklos finansų duomenis (paramos fondo, MK lėšų panaudojimą).

personalas Direktorius

2.2.26.

Sudaryti ilgalaikių priemonių poreikio planą siekiant modernizuoti ugdymo aplinką

Ugdymo aplinkos aptaranavimo personalas Direktorius

progimnazijos bendruomenė

2014-04-01 – 2014 -06-01

2.2.27.

Atlikti turto inventorizaciją

Ugdymo aplinkos aptaranavimo personalas

progimnazijos bendruomenė

2012-11-01 – 2014 -02-01

2.2.28.

Išekoti išteklių bei rėmėjų mokyklos baldams, kompiuterinei technikai, labaratorijų įrangai bei kitoms ugdymo bei ugdymo aplinkos aptarnavimo priemonės įsigyti.

Ugdymo bei ugdymo aplinkos aptaranavimo personalas Tėvai

progimnazijos bendruomenė

2012-09-01 – 2014 -08-31

2.2.29.

Skelbti savivaldų priimamus sprendimus viešai interneto erdvėje.

Direktorius Pavaduotoja Skyrių vedėjai Savivaldos grupių atstovai

Visa bendruomenė

2013-09-01 – 2014-12-31

2.2.30.

Išmokyti mokyklos vadovus, metodinių grupių vadovus, komisijos narius, savivaldos atstovus naudotis ir savarankiškai skelbti informaciją interneto svetainėje, el. kalendoriuje, el. pašto grupėje, socialiniuose tinklapiuose siekiant operatyviau pateikti informaciją apie mokyklos veiklą

Direktorius Pavaduotoja Skyriaus vedėja

Visa progimnazijos bendruomenė

2013-09-01 – 2014-12-31 (numatoma mėnesio renginių plane)

apskaitos sistema, sumažinanti laiko sąnaudas teikiant ataskaitas bendruomenei bei sudaranti sąlygas laiku jas paskelbti Sudarytas ir suderintas su Progimnazijos taryba priemonių planas, kuris integruotas bus į Progimnazijos strateginį planą Atlikta turto inventorizacija. Turtas aktais perduotas darbuotojų atsakomybei, užtikrinamas jo saugumas. Surasti bent 5 remėjai, kurie suteiks tikslinę paramą progimnazijai

Nemokamos interneto paslaugos mokyklai

Po posėdžių savivalda nedelsiant pateikia informaciją interneto erdvėje. Gerėja komunikacija tarp mokyklos ir tėvų (mažėja nusiskundimų skaičius). Kas mėnesį du kart padidėja informacijos apie mokyklos veiklą interneto erdvėje palyginus su praėjusiais metais. Kalendorius padeda

Žmogiškieji ištekliai

Žmogiškieji ištekliai

Žmogiškieji ištekliai

Žmogiškieji ištekliai

Žmogiškieji ištekliai


2.2.31.

Informuoti mokyklos bendruomenę apie naujus bibliotekos gautus leidinius

Snieguolė Šeduikienė, Nijolė Barzdienė

Visa bendruomenė

2013-09-01 – 2014-12-31

2.2.32.

Plėsti mokinių akiratį, organizuojant bibliotekoje įvairius renginius: parodas, skaitymus, akcijas, viktorinas, knygų pristatymus ir kt.

Snieguolė Šeduikienė, Nijolė Barzdienė

1-8 klasių mokiniai

2013-09-01 – 2014-12-31

2.2.33.

Sukurti bibliotekoje kiekvienam lankytojui jaukią, estetišką, saugią aplinką

Snieguolė Šeduikienė, Nijolė Barzdienė

Visa bendruomenė

2014-06-01 – 2014-08-31

2.2.34.

Įsigyti specialiųjų mokymo priemonių (SMP) spec. poreikių mokinių ugdymui.

Specialioji pedagogė Ligita Lukošiūtė

Mokytojai, dirbantys su SUP mokiniais Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių ___________________________________

2013-09-012014-05-31

užtikrinti veiklos skaidrumą bei renginių tikslingumą. Įsigijus leidinius, per savaitę informaciją pateikiama internete bei bibliotekos skelbimų lentoje. Surengta ne mažiau, kaip 4 renginiai per mokslo metus. Plečiamas mokinių akiratis bei populiarinama biblioteka Pertvarkyti bibliotekos erdvę, kad ji būtų patraukli daugumai mokinių bei mokytojų. Bus kuriama patraukli biblioteka Įsigyta ne mažiau kaip 10 naujų priemonių spec. poreikių m mokinių ugdymui. Įgytos priemonės naudojamos 30 proc. SUP mokinių ugdymui.

Žmogiškieji

Žmogiškieji

Žmogiškieji

Žmogiškieji MK lėšos Progimnazijos turimos priemonės

Progimnazijos veiklos planas 2013-09-01 - 2014-12-31  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you