Page 1

Mieli mokiniai, mokytojai, jau beveik ketvirtá amžiaus Kovo 11-àjà mûsø širdyse iš naujo atgimsta Lietuva. Tai diena, kai mûsø siekiai ir viltys susijungia vardan Laisvos ir Nepriklausomos valstybës. Atvirà, veržlià ir patikimà Lietuvà savo idëjomis ir darbais kasdien kuriame mes visi. Visø pastangos ir rûpestis — geriausias pilietiškumo ir meilës Lietuvai árodymas. Mûsø visø Lietuvai. Bûkime vieningi ir kelkime sau kuo daugiau bendrø tikslø. Tegul svarbiausias jø visada išlieka laisva Lietuva. Tikëkime ir didžiuokimës savo šalimi. Su Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo diena Jus visus!

Dalia Grybauskaitë Lietuvos Respublikos Prezidentë 2014 m.

Lrp sveikinimas