Page 1

2010

Nytt kartleggingsarbeid i Forollhogna Av Per Jordhøy, Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Raymond Sørensen, Norsk Villreinsenter Nord (NVS Nord) I forbindelse med ny regional plan for Forollhogna er det behov for oppdatert beskrivelse og kartlegging av reinens arealbruk i dette villreinområdet. I 2009 nedsatte Direktoratet for naturforvaltning (DN) ei prosjektgruppe som skulle trekke opp hovedretningen i dette arbeidet og følge det opp frem til et ferdig arealbrukskart med tilhørende rapport er ferdigstilt. DN, Statens naturoppsyn (SNO), Fylkesmennene i Sør-Trøndelag og Hedmark, Norsk Villreinsenter Nord, villreinnemnd og -utvalg i området og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har vært representert i gruppa. Fjelloppsynsmenn, representanter for villreinutvalget og rettighetshavere bidrar med data og informasjon til rapporten. Det blir ellers benyttet skrift-

lige bidrag om reinen sin arealbruk i Forollhogna fra 3 kompetansepersoner i området: Terje Borgos, Kåre Guldvik og Jon J. Meli. Norsk Villreinsenter Nord v/ fagkonsulent Raymond Sørensen er prosjektkoordinator og hovedansvarlig for kartarbeidet, mens NINA v/Per Jordhøy har ansvar for det faglige innholdet i rapporten. Hovedmålsettingen med dette arbeidet er å få kartfestet en oppdatert ytre biologisk grense for leveområdet, med tilhørende funksjonskvaliteter i vid forstand. Dette skal forankres i en oppdatert beskrivelse av kunnskapsstatus om villreinen i Forollhogna. Prosjektgruppa legger vekt på sterk lokal involvering, der mest mulig av kjent konkret kunnskap blir framskaffet og benyttet, slik at rapporten får geografisk forankring. Svært mye av de konkrete villreinobservasjonene som foreligger i dette prosjektet, er data som er innsamlet gjen-

Bildet over: Prosjektgruppa i full gang med kartarbeidet på Vollan gård, Kvikne 23. september 2009. Foto: Per Jordhøy

nom den årlige bestandsovervåkning i området. Dette er kartfestede flokkobservasjoner fra minimumstellinger, kalvetellinger og strukturtellinger. Nåværende og tidligere oppsyn i området har gjort en betydelig jobb med å gjennomgå gamle oppsynsdagbøker og kartfeste observasjoner av villrein ved hjelp av et standardisert sett-rein skjema. I tillegg blir det samlet inn data fra vårobservasjoner av bukkeflokker og ulike typer kvalitative data. Arbeidet skal munne ut i en NINARapport, og den vil være tilgjengelig i løpet av 2010. Arbeidet er et ledd i en oppdatering av status i foreslåtte nasjonale villreinområder og tilsvarende kart og rapport ble laget for Rondane/Sølnkletten i 2008.

Flyfoto 2010: Arne Nyaas

62

Villreinen 2010 side 62  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you