Page 1

VILLREINEN 1997

Jakta i Nordfjella 1996 Jaktresultat:

Hemsedal

År

Hol Aurland Lærdal Totalt for

Nordfjella

T1ld.

Felt

Ia

89

na

41.2

391

203

5

310

r29

4i.6

1.9

391

130

453

309

68.2

1635

813

49,7

I annen kommune 1

Åt:

Fra annen kommune 7 Innen egen kommune 54

I annen kommune 20

(l2i

Lærdal,7 i Hemsedal og

I i Hol)

Fra annen kommune 5

Hol:

Innen egen kommune 17

I annen kommune 68

(64iLærdalogliÅt) Fra annen kommune

Aurland: Innen Rapporten forteller om dyr med avskutt kjeve, og her er ett tilfelle hvor jegeren som tilslutt felte det, Egil Saugerud, sier: "Dyret ble felt av meg 3. jaktdag - etter at ieg i

kikkerten hadde registrert dyrets oppførsel og senere så at det var skadd. Dyret søkte til en elv og ble gående å dyppe mulen og hodet ned i vannet. Selv på avstand var det i kikkert lett å se at dyret var skadet i kjevepartiet. Etter at dyret var felt, konstaterte ieg at dyret hadde minimalt maveinnhold - ingenting i tarmene. Det var tydelig at dyret ikke hadde tatt til seg føde på flere dager. Senere har jeg erfart at dyret trolig ble påskutt og skadet 1. jaktdag Foro: Ppn ARNE Kenr-snN Red.anm. Håper bildet virker såpass avskrekkende på den opprinnelige jeger, at han avstår fra å skyte i en liknende situasjon ved en senere iakt!

Oppsynstjenesten

I fellesoppsynet deltok 7 personer, i tillegg var lensmennene i Lærdal, Aurland og Hol betydelig engasjert i tjenesten. På lokalt hold var det 2 oppsyn med avgrenset myndighetsområde.

Oppsynet ble ledet av politibetjent Ronny Jarle Lentføhr fra Ber-

gen. Oppsynet prioriterte å rette innsatsen mot inhuman jakt og kontroll av kontrollkortene. Dette ble jegeme orientert om fgr jakta,

men fortsatt er prosedyrene med korta ikke gode nok. De vanligste feil var mangler ved underskrifter. Jakta

- Jaktutøvelsen var totalt sett god. Meget bra i områder med lite jegere, og til tider mindre bra i områder med mye jegere. De fleste jegere viste god moral og gjorde så godt

Lærdal:

I

egen kommune 58

Innen egen kommune 80 Fra annen kommune 76

I områder med fellesjakt og stor jegerkonsentrasjon var oppsynet vitne til flere unpdige skadeskytinger. "Stressede" jegere skjøt ofte på dyr i fart og på for langt hold, med avskotne bein, kjever eller vomtreff som resultat, men av ressurs- og beviselige grunner valgte vi å ikke anmelde forholdene, skriver Lentføhr i samlerapporten. Han fortsetter: -I lignende situasjoner ble det ofte brukt mange skudd før dyret "lå der", 4-5 skudd var ikke uvanlig. Mye av denne "elendigheten" kunne vær.t unngått dersom noen hadde organiserlstyrt jegeme.

de kunne.

ruk av Jb IIe sj aktavtaler : Hemsedal: Innen egen kommune 30

B

Registrerte forhold Antall timer i felt .............

oil"' kontro'erte'"1"'"f.åi?iåi-"

1

::

::. :...:..:...::

358 292 103

transport Antall skadde dyr sett av oppsyn " avlivet av oppsyn jegere Antall dyr funnet døde .......... Antall uregelmessigheter med kort

44 28

Antall tilfeller av uforsvarlig skyting Totalt antall rapporter Totalt antall OPS-saker Totalt antall saker politianmeldt

5 1 T4

10

2I 6 11

Samband Oppsynet har brukt lånte sikringsradioer. Det er oppsatt gjennom-

snakkstasjoner på Bringa i Lærdal og Halldalsnuten i Al som gir god dekning for samband oppsynet seg imellom. Imidlertid savnes egen arbeidskanal, og oppsynet må av den grunn bruke koder. Oppsynet har kontakt med jegerne over sikringsradioen og kan via

denne gi informasjon om reinens tilhold, men det var også oppretta jegerinformasjon over mobilsvar, en innlest jegerinforrnasjon tilsvarende det som ble kringkastet på sikringsradioene.

I

127

Villreinen 1997 side 127  
Advertisement