Page 1

VILLREINEN 1996

{

Jakt i Ottadalsområdet i 1984. Her har Lesja-jegere felt flere dyr innpå Flyi - bak til v. ser vi Brennhø. Til h. står daværende sekretær i Villreinutvalget og oppsynsmann, Olav Brøste.

FOTO: JON J

tilfeller av fellinger av to dyr på ett skudd!

Antallet anmeldelser kom på 8 det samme som

i

1994.

Rapporten yiser forøvrig fglgende tall: Antall oppsynsdager................ Kontroll før felling Kontroll under slakting............... Kontroll under transport ..............

267 234 253

Tilsammen

614 kontroller

Ottadalsområdet hadde også

127

Andel kort kontrollert .............. 62,3 Anrall rapporrer ................ :..... :................. :....... l2 :

Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall

Sambandet

70

:

anmeldelser

8

saker oppgjort på stedet. uregelmessigheter med kort..... uregelmessigheter med våpen

)t

tilfeller uforsvarlig skyting skadde dyr avlivet av oppsyn skadde dyr avlivet av andre

I2

Fra

1994-oppsynet etter jaktslutt ble ett forhold anmeldt der jegere jakta 2 dager etter at det var slutt. Denne saken ble henlagt grunnet problemer med å bevise forsett! I 1995 var det ingen jegere som jakta etter jaktslutt. Fra l995-forholdene forgvrig ser vi at jegerkontraktene er kommet for å bli. da de bl.a. sir lik behand-

LJ

0

rr\3,zEa 14)

ling hos alle rettighetshavere på ulike forhold. I sammendraget til oppsynsrapporten er det anført at flertallet av jegeme har høy jaktmoral, men noen episoder trekker helhetsinntrykket ned. Her blir det pekt på at flere jegere har for dårlige skyteegenskaper med bom og skadeskyting som resultat. Det var også flere

i

1995

tilgang til politiets sambandsutstyr og med en repeater strategisk plassert, ble nesten hele området dekt. Bare Finndalen og noen daler i Sørområdet hadde problemer med kommunikasjonen.

Politimesteren

i

Gudbrandsdal

fulgte forgvrig oppsynstjenesten og jaktut6velsen noen dager og fikk erlaring i hvordan denne tjenesten

fungerte og hvor viktig et godt samband har å si for effektiviteten av oppsynstjenesten. Hvis sambandet til området skal gjØres mer lukket, antyder rapporten å utstyre radioene med taleforvrenger og de første skritt for et forbedret utstyr er allerede tatt.

Sammendragsrapporten om felling og oppsyn under 1995-jakta i Ottadalsområdet er sammenfatta av

Knut Granum, villreinutvalgets

sekretær, og gir et oversiktlig og sodt bilde av aktivitetene.

Vinter- og våroppsyn i NordfJella Villreinutvalet for Nordfiella engasjerte etterjulsviteren 1996 oppsynet til å drive kontroll med scooterkjøring og båndtvangsbestem-

fanget var av en slik art, at det må til et mere organisert samarbeide med politiet.

et snØfall 2 dager før som gjorde

melsene.

1996 er dobla, og 6 oppsyn skal ta uregelmessige turer i villreinfjellet !

Skålenosi.

4

oppsyn har vært ute på 57 turer/dager, og det ble registrert mistanke om eller regulære ulovlige forhold på 32 av disse turene! Dette er et nedslående tall, og ulovlig kjøring med snØscooter har økt de siste åra.

I 2 tilfeller var det kjøring som

i skremte reinsdyrflokker og ett av disse ble det regelrett kjørt inn i flokken. Det var også resulterte

mye l6shunder, særskilt

i

Midlene til vinter-/våroppsynet

Telling i Nordfjella 1996 Toataltellinga i Nordfiella ble gjen-

nomført ved flyfotografering 18. februar av Per Aksel Knudsen (fotograf) og Lars Nesse (kjentmann og loggf6rer). Tellingsforholda var meget gode med sol og

sleper og beitetråkk lett synlig.

Det ble funnet i alt 9 flokker, og den største telte 1486 dyr og sto i

I Nordfjella nordområde ble det funnet 2512 dyr og i sPrområdet 90 dyt. ArsmØtet 23. mars fastsatte på dette grunnlaget ei kvote på 1635 dyr i 1996 og forutsetler minst en fellingsprosent på 50! Villreinnemnda har i ettertid godtatt dette kvoteforslaset.

forbin-

delse med påske.

Den ulovlige kjpringa foregår i Hol og Al og forårsakes av

mest

scoolerkjørere

med

uregislrerle

scootere som er bygde for stor fart. Dette oppsynet var ei pr@veord-

ning som hadde som viktig målsetting å avdekke omfanget av scoo-

terferdsle i villreinområdet og annen miljøkriminalitet, og om73

Villreinen 1996 side 73  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you