Page 1

VILLREINEN 1996

VAPENTESTEN

Lettvekter i villreinfiell TEKST OG FOTO: PER AKSEL KNUDSEN

Remington Seven, synt., stainless, kal. 308,

Når reinsbøren kommer i tillegg til våpen og annet utstyr, er det nok mange jegere som har gått igjennom sekken mer enn en gang for å finne ut hvor de kan spare vekt uten at det går utover sikkerheten. Ikke minst gjelder dette for oppsyn som ofte går flere mil om dagen. I pakt med gryende metallalder sølv i håret, gull i tennene og bly i beina - har også undertegnede gjort sine refleksjoner og gikk i høst til innkjpp av en riktig lettvektsrifle,

Remington modell Seven, med rustfritt løp og syntetisk skjefte i

kal. 308. Nå er kanskje ikke dette kaliberet det mest ideelle for villreinjakt, men ærlig talt: Forskjellen mellom de hjemlige kalibrene (.308, .30-06, 6.5x55) blir nærmest kosmetisk når man sammenligner med flattskytende kalibre som 6,5x68 Schuler eller .300 Weatherby magnum. Disse har egenskaper som kommer godt med på ukjente avstander,

men må ikke forlede jegere til å gamble med skuddholdet. Dertil har jeg avlivet for mange dyr med skudd i frambeina. Denne gangen gjaldt det imidlertid vektbesparelse. Valget falt derfor på en rifle med kort låskasse, kort l6p og kunststoffskjefte. Remington'en ble leveft av Tveito Våpen & Amm. ved innehaver Trygve Bergsland som holder til på Rjukan ved Hardangerviddas 54

innfallsport. (Hvem har ikke lagt til flosshatten med tryllestaven og null i kontanter ...) Spenningen var stor da den skulle pr@ves på banen for fgrste gang, men la det være sagt: Det er ikke det samme å skyte med en kortløpet, lett rifle i forhold til en med tyngde og solid gods i pipa. Sikteog avtrekksfeil kommer lettere til uttrykk, slike våpen krever kort og merke

godt mere av skytteren.

Jeg monterte en Leopold med fire ganger fast forstØrrelse og pr@vde fgrst vanlig Nato amm., noe

den tok uten problemer. (Sivile

våpen kan ha problemer med militærammunisjon pga. hard tennhette). Det viste seg imidlertid å være vanskelig å få femskuddssamlinger under en diameter på 10 cm, sjØl med anlegg og god tid så l6pet unn-

gikk å gå varmt! Deretter pr@vde jeg Federal 180 gr. Hi-Shok S.P., Norma ll,7 g. Rådyr og Norma 8,4

g. Blyspiss SP, alle med dårlig resultat.

En uerfaren skytter ville kanskje slå seg til tåls med at skyteferdighetene ikke var bedre, skytepr6va ville

vil skje på 150 meter når spredningen @ker pro-

tross alt gå... Men hva

posjonalt med avstanden? Enn om en legger til sikte- og avtrekksfeil

og dertil bommer på

avstandsbe-

dømmelsen?

Dette er fbr dårlig fbr et jaktvåpen, der det handler om avslutningen på det levende liv! Etter prgveskytingen ble våpenet skrudd fra hverandre. Overraskelsen var ganske stor da jeg fant isoporfragmenter fra innpakning mellom rekylklakk og stokk. Låskassen lå m.a.o. i spenn og vilner om masseproduksjon med dårlige kontrollrutiner. I enden av fbrskjeftet var det to forhgyninger som skal dempe pipe-

svingningene og bevirke

til

bedre

presisjon. Det er bare den haken at når en bruker rem (noe alle bør gjøre hvis det er mulig), kan draget i

forskjeftet lett bli så stort at det påvirker trykket mot l@pet. Det første jeg gjorde, var å fjeme tappene så l6pet ble frittliggende og freste deretter litt mere ut av l6pskanalen. Tok så kontakt med Tveito Våpen, da jeg synes bedding var

Egen innskyting etter bedding. Jaktvåpen kan med fordel skytes inn med et overslag på 100 m.

noe leverandBren kunne ta seg av.

Trygve Bergsland viste stor imøtekommenhet og bes@rget omgåen-


VILLREINEN 1996 de bedding, sjBl om det var midt i jakttida med stort press av jegere som hadde behov for hjelp. Vi hører hva Bergsland har å si om

kontrollskyting med Federal 180 grain ga denne gang 23x33 mm. Igjen var det en som stakk seg litt ut. Fire av skuddene 1å faktisk inn-

våpenet:

om 23x15 mm. Altså et våpen med helt andre egenskaper enn det som ble levert direkte fra pakken.

-

Jeg har egentlig liten erfaring

med mod. Seven, synt. stainless, da denne er ny på markedet. Generelt er Remington kjent for gode og stive låskasser som bl.a. blir brukt i bench rest-våpen, her en setter de strengeste krav til presisjon. Når

tig å kjenne etter at alle skruer er skikkelig festet. Hvis det er mykt forskjefte, vil jeg anbefale riflestroppen i steden for rem. Ikke

Konklusjon Remington mod. Seven SS er et godt bruksvåpen bare den blir beddet og skrudd skikkelig sammen. Som hundeførervåpen i elgjakta er den bort imot ideell, dog Ønsker jeg en mere lydløs sikring. For den som prioriterer vekt, er mod. Seven også et godt alternativ til villreinjakt, sjøl om storebror, mod. 700 KS, kanskje vil appellere mer til villreinjegeren. Her er også kaliberutvalget større. Tar jeg ikke feil, vil rifler med rustfritt løp og syntetisk stokk etterhvert ovefta storpa.rten

minst gjelder dette hvis remb@ylen

av jegermarkedet.

det gjelder skjeftetilpasning, er det de færreste jaktvåpen som er beddet fra fabrikk. - Oppstår det slike problemer, er det bare en ting å gjøre. Jeg fore-

trekker også frittliggende

piper.

Ved innskyting er det forpvrig vik-

er loddet

til løpet.

herby og Browning som

anledning.

vedlikeholdet. Om man blir glad i disse riflene? Vel, det er omtrent som når jeg i sin

beid med NJF.F.

begge

lager våpen i solid kvalitet. Ordet "rustfri" må forBvrig ikke forlede en til å tro at en kan hoppe over

tid ble nødt til å bytte

gjør go)e jelTere til bdre ,tfottere!

Er en oatentert <,ttdttereim> lom gørantert /orbe)rer )in t kytefeåig het t Ypperlig øm bærettropp til råfo6 eller til å?rafelt vilt me?.

Forhandles av iakt- og våpenforretninger over hele landet. Kr. 251,- + porto/oppkrat,

Ritq

o.q

i æder )e.q brotjyre

HÅKEDAL JAKT OG FRITID Tømmereik Cård, 3l 35 Torød

Tlf.:33 38 38 23 - Fu: 33 38 53 32

splitkein-

stanga med glassfiber ...

Rifla kom tilbake et par uker senere, ferdig beddet med kontrollskive, testet på 100 m med Lapua .308, 12g. Trainer. Resultatet viser femskuddssamling på 11x41 mm. Dersom vi ser bort fra en avviker, sitter 4 skudd innen 11x22 mm. Esen

-

Gode tilbud på våpen og jaktutstyr

Har tidligere erfaring med Weat-

Så langt Trygve Bergsland som etablerte Tveito Våpen i 1983. Sjøl er han ivrig villreinjeger og drar på småviltjakt så ofte han får

Firmaet tilbyr også jegeropplæring og flere spesialkurs i samar-

(RIFLESTROPPEN))

Remington mod. Seven Stainless Synt. Kal.243 Win.,7 mm-08 Rem.,308 Win. Vekt: 2,8 kg Løpslengde: 50,8 cm. Totallengde: 99,'7 cm. Riflestigning: 1: 10" Sikringen låser hevarm og avtrekk. Pris ca kr 6000.-.

F6rdefjella 1995 Kvota i Førdefjella 7995 var på 9 dyr, fordelt på 4 bukker inntil 55 kg, 2 simler og 3 kalver. Av disse ble det felt 2 bukker (38 og 53 kg), 2 simler (34 og a2 kg og 1 kalv (15 ke).

Trygve Bergsland, innehaver av Tveito Våpen & Ammunisjon, viser her fram den nye Kongsbergrifla (Lakelander 393).

Kalvetellinga som ble foretatt 9. 13 kalver i en flokk på 65

juli viste

dyr, dessuten var det sett noen bukker lenger øst i fjellet.

Totaltellinga ble foretatt 12. november og dyra ble funnet i Svartevassbotn mot Kvangrpfjellet. Her ble 64 dyr telt opp og med de

felte 5 dyra var det ca. 70 dyr i stammen før jakt. Dette tallet er noe mindre enn venta ut fra fjorårstallet og klavetallet i 1995.

Fra enkelte hold er det Ønske om

å øke antallet vinterdyr, mens det fra andre hold blir sagt at det ikke finst vinterbeite til flere enn der er i dag. Framtidig stammestøffelse vil bli tatt med i driftsplana som skal fornyes for 5 år tra 199'7 .

55

Villreinen 1996 side 54 55  
Advertisement